Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

BÝR YIL ÝÇÝNDE TAMAMLANACAK

SAVAÞ FOTOÐRAFÇISI COÞKUN ARAL:

KÖLN’DE ÝNÞA EDÝLEN BU CAMÝ KUCAKLAÞTIRACAK

AFRÝKA’DA PEK ÇOK ÝNSAN GÖZLERÝMÝN ÖNÜNDE KATLEDÝLDÝ Erol Doyuran’ýn röportajý sayfa 12’de

Haberi sayfa 16’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: 14.647

6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ/ 75 Kr

www.yeniasya.com.tr

DEÞÝFRE OPERASYONUNDA ÝSRAÝL SANSÜRÜ AMERÝKALI DÝPLOMATLARIN YAZIÞMALARINI DEÞÝFRE EDEN WIKILEAKS SÝTESÝNE, ÝSRAÝL'LE ÝLGÝLÝ BELGELERÝ GÝZLEDÝÐÝ SUÇLAMASI YAPILDI. NOAM CHOMSKY, SUÇÜSTÜ YAPTI n Ya­hu­di­a­sýl­lý­Pro­fe­sör­No­am­Chomsky,­Wi­ki­le­aks i­sim­li­ in­ter­net­ si­te­si­nin­ e­le­ ge­çir­di­ði­ bel­ge­le­rin­ fil­tre­len­di­ði­ni­ söy­le­ye­rek,­ bu­ bel­ge­ler­de­k i­ bil­g i­l e­r in­ çar­p ý­t ýl­d ý­ð ý­n ý­ be­l irt­t i. Chomsky,­ de­lil­ o­la­rak­ da­ Ýs­ra­il'de­ki­ A­me­ri­kan­Bü­yü­kel­çi­si­nin­Clin­ton'la­yap­tý­ðý­bir­ya­zýþ­ma­da­Ýs­ra­il­i­le­il­gi­li­bö­lü­mün san­sür­len­me­si­ni­gös­ter­di.­Bel­ge­nin­ori­ji­na­lin­de­ Ýs­ra­il,­ HA­MAS’la­ yap­tý­ðý­ bir­ an­laþ­ma­ya­uy­ma­mak­la­suç­la­ný­yor.­

SURÝYELÝ GAZETECÝ DE DÝKKAT ÇEKTÝ n Su­ri­ye'nin­ta­nýn­mýþ­ga­ze­te­ci­le­rin­den­A­li­Ce­ma­lo,­Wi­ki­le­aks'de­ya­yým­la­nan­ya­zýþ­ma­lar­hak­kýn­da­ki­þüp­he­le­ri­ni­sý­ra­la­dý.­Ce­ma­lo,­yazýsýnda­Ýs­ra­il'e­i­liþ­kin­bel­ge­ol­ma­dý­ðý­na­dik­ka­ti­çe­ke­rek,­"Ne­den­Ýs­ra­il'in­iþ­gal­et­ti­ði­top­rak­lar­da­ki­in­san­lýk­dý­þý­po­li­ti­ka­la­rý­na,­Ýs­ra­il­hü­kü­me­ti­nin kurt­la­rý­nýn­gün­lük­öl­dür­me,­sah­te­kâr­lýk­ve yok­et­me­fa­a­li­yet­le­ri­ne,­Mos­sad'ýn­kor­kunç fa­a­li­yet­le­ri­ne­i­liþ­kin­do­kü­man­lar­ya­yýn­lan­ma­dý" i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.­­Haberi sayfa 7’de

ÝSRAÝL BAÞBAKANI NETANYAHU, MAHMUD ABBAS’I ARADI

Ticaret Kanunu 2-3 günde çýkar n Sa­na­yi­ve­Ti­ca­ret­Ba­ka­ný­Ni­hat­Er­gün,­ö­nü­müz­de­ki­gün­ler­de­TBMM Ge­nel­Ku­ru­lu’nda­e­le­a­lýn­ma­sý­bek­le­nen­Türk­Ti­ca­ret­Ka­nu­nu­ve­Borç­lar Ka­nu­nu­ta­sa­rý­la­rý­nýn­2-3 gün­i­çin­de­çý­ka­bi­le­ce­ði­ni bil­dir­di.­Sayfa 11’de

3 ay vergi için çalýþýyoruz—

Türk-Ýþ’in raporlarýna göre en düþük iþçi ücreti olan asgarî ücretle çalýþanlar, yýl boyunca yaklaþýk 3 aylýk ücretlerini bulan vergi ve sigorta kesintisiyle karþý karþýya kalýyor. 11’de

TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU ÝÞ ADAMLARINA SESLENDÝ

Bu tablo bize yakýþmýyor TÜRKÝYE AVRUPA EKONOMÝSÝNDE 6. ÝNSANÎ GELÝÞÝMDE 126. SIRADA YER ALIYOR n Tür­ki­ye­O­da­lar­ve­Bor­sa­lar­Bir­li­ði­Baþ­ka­ný­Ri­fat­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­Kon­ya’da­dü­zen­le­nen bir­top­lan­tý­da­i­þ­a­dam­la­rý­na­ses­len­di.­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­ko­nuþ­ma­sýn­da­þöy­le­de­di:­“Bir­ra­hat­sýz­lý­ðý­mýz­var.­Tür­ki­ye­dün­ya­nýn­16.­bü­yük,­Av­ru­pa’nýn­da­6.­bü­yük­e­ko­no­mi­si,­a­ma ma­a­le­sef­Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler­Ýn­sa­nî­Ge­li­þim­En­dek­si’nde­155­ül­ke­i­çin­de­126.­sý­ra­da,­bu bi­ze­ya­kýþ­mý­yor.­Ýþ­ya­tý­rým­or­ta­mýn­da­65,­U­lus­la­ra­ra­sý­Re­ka­bet­En­dek­si’nde­133­ül­ke­i­çe­ri­sin­de­61.­sý­ra­da­yýz.­Pe­ki,­bun­la­rýn­dü­zel­ti­le­bil­me­si­i­çin­ne­yap­týk?’’ Haberi sayfa 5’te

Arýnç: Üç özgürlük çok önemli n Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent­A­rýnç,­Ýh­ra­cat­çý­ve­Ýt­ha­lat­çý­Ý­þa­dam­la­rý­Der­ne­ði­nin­3.­O­la­ðan­Ge­nel­Ku­ru­lun­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­‘’Üç­öz­gür­lük­çok­ö­nem­li­dir.­Bi­ri­si din­ve­vic­dan­öz­gür­lü­ðü,­ö­bü­rü­fi­kir­ve­dü­þün­ce­öz­gür­lü­ðü,­ü­çün­cü­sü­de­te­þeb­büs­öz­gür­lü­ðü.­Ü­çü­nü­bir­bi­rin­den­a­yýr­mak­müm­kün­de­ðil’’­de­di.­Haberi sayfa 4’te

Yangýn diplomasisi Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas

Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu

TÜRKÝYE ÝLE ÝLÝÞKÝLERÝ DÜZELTME GAYRETÝ n Ö­te­yan­dan­Ýs­ra­il,­Tür­ki­ye­i­le­o­lan­i­liþ­ki­le­ri­ni­de dü­zelt­me­nin­pe­þin­de.­Ha­a­retz­ga­ze­te­si­Ne­tan­ya­hu’nun,­BM­Ko­mis­yo­nun­da­ki­Ýs­ra­il­li­tem­sil­ci­Yo­sef Ci­ec­ha­no­ver’i,­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­Müs­te­þa­rý­Bü­yü­kel­çi­Fe­ri­dun­Si­nir­li­oð­lu­i­le­gö­rüþ­mek­ü­ze­re­Ce­nev­re’ye­gön­der­di­ði­ni­du­yur­du.­Haberi sayfa 7’de

Mahmud Abbas Türkiye’de

n Fi­lis­tin­Dev­let­Baþ­ka­ný­Mah­mud­Ab­bas,­res­mî­ zi­ya­ret­te­ bu­lun­mak­ ü­ze­re­ Tür­ki­ye’ye­ gel­di. Ab­bas’ýn,­ te­mas­la­rý­ sý­ra­sýn­da­ i­ki­ ül­ke­ i­le­ Fi­lis­tin­ a­ra­sýn­da­ki­ i­liþ­ki­le­rin­ güç­len­di­ril­me­si­ni­ ve böl­ge­sel­ ko­nu­la­rý­ e­le­ a­la­ca­ðý­ bil­di­ril­di.­ Ab­bas ya­rýn­An­ka­ra’dan­A­ti­na’ya­ge­çe­cek.­

Buðday, ‘can suyu’ bekliyor n Ö­nem­li­ta­rým­böl­ge­le­rin­den­bi­ri­o­lan­Kah­ra­man­ma­raþ’ta­‘can­su­yu­nu’­a­la­ma­yan­buð­day­da­kri­tik gün­ler­baþ­la­dý.­Böl­ge­ye­40 gün­dür­yað­mur­yað­maz­ken,­ye­ni­den­buð­day­e­ki­mi­nin­ya­pý­la­bi­le­ce­ði­ni­i­fa­de­e­di­yor.­Sayfa 11’de

FÝLÝSTÝN YÖNETÝMÝNE TEÞEKKÜR TELEFONU n Fi­lis­tin­Yö­ne­ti­mi­Dev­let­Baþ­ka­ný­Mah­mud­Ab­bas­ve­Ýs­ra­il­Baþ­ba­ka­ný­Bin­ya­min­Ne­tan­ya­hu,­Ýs­ra­il’de­de­vam­e­den­yan­gýn­fe­lâ­ke­ti­ve­si­le­siy­le­te­le­fon­la­ko­nuþ­tu­lar.­Ha­ber­le­re­gö­re,­Ýs­ra­il­Baþ­ba­ka­ný­Ne­tan­ya­hu,­Ab­bas’ý­biz­zat­a­ra­ya­rak,­yan­gýn sön­dür­me­ça­lýþ­ma­la­rý­na­Fi­lis­tin­Yö­ne­ti­mi’nin­ver­di­ði­kat­ký­lar­dolayýsýyla­te­þek­kür­le­ri­ni­i­let­ti.

Cebeci nihayet beraat etti 17 Aðustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremini yorumlayan yazýlarý sebebiyle mahkûm edilen ve gözaltýna alýnýp tutuklandýktan sonra serbest býrakýlan Yönetim Kurulu üyemiz ve yazarýmýz Sami Cebeci ile ilgili olarak Ýstanbul 11. Aðýr Ceza Mahkemesi beraat kararý verdi. Yazýsý Yeni Asya’dan Size’de

ISSN 13017748

DÝN EÐÝTÝMÝ ANAOKULUNDAN BAÞLAMALI

Haberi sayfa 4’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ

lÂhÝKA

Semâvâtýn da kendine münasip sakinleri vardýr

‘‘

‘‘

M

e­lâ­i­ke­ ve­ ru­hâ­ni­yâ­týn­ vü­cu­du,­ in­san ve­ hay­van­la­rýn­ vü­cu­du­ ka­dar­ ka­tî­dir de­ni­le­bi­lir.­ E­vet,­On­Be­þin­ci­Sö­zün­Bi­rin­ci­Ba­sa­ma­ðýn­da­ be­yân­ e­dil­di­ði­ gi­bi,­ ha­ki­kat­ ka­ti­yen­ ik­ti­zâ­ e­der­ ve­ hik­met­ ya­kî­nen­ is­ter ki,­ze­min­gi­bi,­se­mâ­vâ­týn­da­hi­se­ke­ne­le­ri­bu­lun­sun­ve­zî­þu­ur­se­ke­ne­le­ri­ol­sun;­ve­o­se­ke­ne­ler,­o se­mâ­vâ­ta­mü­nâ­sip­bu­lun­sun.­Þe­ri­a­týn­li­sâ­nýn­da, pek­ çok­ muh­te­li­fü’l-cins­ o­lan­ o­ se­ke­ne­le­re­ me­lâ­i­ke­ ve­ ru­hâ­ni­yât­ tes­mi­ye­ e­di­lir.­ E­vet,­ ha­ki­kat böy­le­ ik­ti­zâ­ e­der.­ Zî­râ,­ þu­ ze­mi­ni­miz,­ se­mâ­ya nis­pe­ten­ kü­çük­lü­ðü­ ve­ ha­ka­re­tiy­le­ be­ra­ber,­ zî­þu­ur­mah­lûk­lar­la­dol­du­rul­ma­sý;­a­ra­sý­ra­bo­þal­týp ye­ni­den­ ye­ni­ zî­þu­ur­lar­la­ þen­len­di­ril­me­si­ i­þa­ret e­der,­bel­ki­tas­rih­e­der­ki,­þu­muh­te­þem­burç­lar sa­hi­bi­o­lan­mü­zey­yen­ka­sýr­lar­mi­sâ­li­o­lan­se­mâ­vât­ da­hi,­ nur-u­ vü­cu­dun­ nu­ru­ o­lan­ zî­ha­yat­ ve zî­ha­ya­týn­zi­yâ­sý­o­lan­zî­þu­ur­ve­ze­vi’l-id­râk­mah­lûk­lar­la­ el­bet­te­ do­lu­dur.­ O­ mah­lûk­lar­ da­hi,­ ins ve­cin­gi­bi,­þu­sa­ray-ý­â­le­min­se­yir­ci­le­ri­ve­þu­kâ­i­nat­ki­tâ­bý­nýn­mü­tâ­lâ­a­cý­la­rý­ve­þu­sal­ta­nat-ý­Ru­bû­bi­ye­tin­del­lâl­la­rý­dýr­lar.­Kül­lî­ve­u­mu­mi­u­bû­di­yet­le­ri­ i­le­ kâ­i­na­týn­ bü­yük­ ve­ kül­lî­ mev­cu­dâ­týn tes­bi­hât­la­rý­ný­tem­sil­e­di­yor­lar.­ E­vet,­þu­kâ­i­na­týn­key­fi­yâ­tý,­on­la­rýn­vü­cut­la­rý­ný gös­te­ri­yor.­Çün­kü­kâ­i­na­tý­hadd­ü­he­sâ­ba­gel­me­yen­da­kîk­sa­nat­lý­tez­yi­nât­ve­o­mâ­ni­dar­me­hâ­sin i­le­ve­hik­met­tar­nu­kuþ­i­le­süs­len­di­rip­tez­yin­et­me­si;­bil­be­dâ­he­o­na­gö­re­mü­te­fek­kir­is­tih­san­e­di­ci­le­rin­ve­mü­te­hay­yir­tak­dir­e­di­ci­le­rin­en­zâ­rý­ný­is­ter;­vü­cut­la­rý­ný­ta­lep­e­der.­E­vet,­na­sýl­ki­hü­sün­el­bet­te­bir­â­þýk­is­ter,­ta­am­i­se­aç­o­la­na­ve­ri­lir;­ öy­le­ i­se,­ þu­ ni­ha­yet­siz­ hüsn-ü­ sa­n'at­ i­çin­de gý­dâ-i­ er­vâh­ ve­ kût-u­ ku­lûb,­ el­bet­te­ me­lâ­i­ke­ ve ru­hâ­nî­le­re­ba­kar,­gös­te­rir.­ Mâ­dem­ bu­ ni­ha­yet­siz­ tez­yi­nât,­ ni­ha­yet­siz­ bir va­zi­fe-i­ te­fek­kür­ ve­ u­bû­di­yet­ is­ter;­ hal­bu­ki,­ ins ve­ cin­ þu­ ni­ha­yet­siz­ va­zi­fe­ye,­ þu­ hik­met­li­ ne­zâ­re­te,­þu­vü­sat­li­u­bû­di­ye­te­kar­þý­mil­yon­dan­an­cak bi­ri­si­ni­ ya­pa­bi­lir;­ de­mek,­ bu­ ni­ha­yet­siz­ ve­ çok mü­te­nev­vi’­o­lan­þu­ve­zâ­if­ve­i­bâ­de­te,­ni­ha­yet­siz me­lâ­i­ke­ en­va­la­rý,­ ru­hâ­ni­yât­ ec­nâs­la­rý­ lâ­zým­dýr ki,­þu­mes­cid-i­ke­bîr-i­â­le­mi­saf­la­rýy­la­dol­du­rup þen­len­dir­sin.­ E­vet,­þu­kâ­i­na­týn­her­bir­ci­he­tin­de,­her­bir­da­i­re­sin­de,­ ru­hâ­ni­yât­ ve­ me­lâ­i­ke­ler­den­ bi­rer­ tâ­i­fe bi­rer­ va­zi­fe-i­ u­bû­di­yet­le­ mu­vaz­zaf­ o­la­rak­ bu­lu­nur­lar.­ Bâ­zý­ ri­vâ­yât-ý­ e­hâ­di­si­ye­nin­ i­þâ­râ­týy­la­ ve þu­in­ti­zam-ý­â­le­min­hik­me­tiy­le­de­ni­le­bi­lir­ki,­bir ký­sým­ec­sâm-ý­câ­mi­de-i­sey­yâ­re,­yýl­dýz­lar­sey­yâ­râ­týn­dan­tut­tâ­yað­mur­ka­ta­râ­tý­na­ka­dar,­bir­ký­sým­me­lâ­i­ke­nin­se­fi­ne­ve­me­râ­ki­bi­dir­ler.­O­me­lâ­i­ke­ler,­bu­sey­yâ­re­le­re­izn-i­Ý­lâ­hî­i­le­bi­ner­ler,­â­lem-i­þe­hâ­de­ti­sey­re­dip­ge­zer­ler­ve­o­mer­kep­le­ri­nin­tes­bi­hâ­tý­ný­tem­sil­e­der­ler.­ Hem­de­ni­le­bi­lir: Bir­ký­sým­ha­yat­tar­ec­sâm,­bir ha­dîs-i­þe­rif­te,­“Ehl-i­Cen­net­ruh­la­rý­ber­zah­â­le­min­de­ye­þil­kuþ­la­rýn­cevf­le­ri­ne­gi­rer­ler­ve­Cen­net­te­ge­zer­ler”­* di­ye­i­þa­ret­et­ti­ði­“tu­yû­run­hud­run”­ tes­mi­ye­ e­di­len­ Cen­net­ kuþ­la­rýn­dan­ tut,­ tâ si­nek­le­re­ ka­dar­ bir­ cins,­ er­vâ­hýn­ tay­yâ­re­le­ri­dir. On­lar,­ bun­la­rýn­ i­çi­ne­ emr-i­ Hak­la­ gi­rer­ler;­ â­lem-i­ cis­mâ­ni­yâ­tý­ sey­re­dip,­ o­ ha­yat­tar­ ce­set­ler­de­ki­ göz,­ ku­lak­ gi­bi­ duy­gu­la­rý­ i­le­ â­lem-i­ cis­mâ­nî­de­ki­mu­'ci­zât-ý­fýt­ra­tý­te­mâ­þâ­e­di­yor­lar,­tes­bi­hât-ý­mah­su­sa­la­rý­ný­e­dâ­e­di­yor­lar.­Ýþ­te,­na­sýl­ha­ki­kat­böy­le­ik­ti­zâ­e­di­yor;­hik­met­da­hi­ay­nen­öy­le­ik­ti­zâ­ey­li­yor.­Çün­kü,­þu­ke­sâ­fet­li­ve­ru­ha­mü­nâ­se­be­ti­ az­ o­lan­ top­rak­tan­ ve­ þu­ ku­dû­ret­li­ ve nur-u­ ha­ya­ta­ mü­nâ­se­be­ti­ pek­ cü­zî­ o­lan­ su­dan mü­t e­m â­d i­y en­ hum­m a­l ý­ bir­ fa­a ­l i­y et­l e­ le­t â­f et­l i ha­ya­tý­ve­nu­râ­ni­yet­li­ze­vi’l-id­râ­ki­halk­e­den­Fâ­týr-ý­ Ha­kîm,­ el­bet­te,­ ru­ha­ çok­ lâ­yýk­ ve­ ha­ya­ta çok­mü­nâ­sip,­þu­nur­de­ni­zin­den­ve­hat­tâ­þu­zul­met­bah­rin­den,­þu­ha­va­dan,­þu­e­lek­trik­gi­bi­sâ­ir mad­de-i­ lâ­tî­fe­den­ bir­ ký­sým­ zî­þu­ur­ mah­lûk­la­rý var­dýr;­hem,­pek­çok­kes­ret­li­o­la­rak­var­dýr.­ Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Mukaddime

LÜGATÇE

sekene: Sâkinler, kalanlar, oturanlar, meksûn olanlar. zîþuur: Þuur sahibi.

tesmiye: Ýsimlendirme. kasýr: Köþk, saray, bina, yapý. enzâr: Bakýþlar, nazarlar.

Yeryüzünde­ aðýr­ basýncaya­ (küfrün­ belini­ kýrýncaya) kadar,­ hiçbir­ peygambere­ esirleri bulunmasý­ yaraþmaz.­ Siz­ geçici­ dünya­ malýný­ istiyorsunuz,­ halbuki­ Allah­ (sizin­ için) ahireti­istiyor.­Allah­güçlüdür,­hikmet­sahibidir.­ Enfâl: 67 / Âyet-i Kerime Meâli

Hilm ve öfke

Be­di­. uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

Hakikat katiyen iktizâ eder ve hikmet yakînen ister ki, zemin gibi, semâvâtýn dahi sekeneleri bulunsun ve zîþuur sekeneleri olsun; ve o sekeneler, o semâvâta münâsip bulunsun. Þeriatýn lisânýnda, pek çok muhtelifü’l-cins olan o sekenelere melâike ve ruhâniyât tesmiye edilir.

lahika@yeniasya.com.tr

KATRE HASAN GÜNEÞ hasangunes@hotmail.com

ak­lý­ol­mak­ö­nem­li­dir.­An­cak­hak­lý­kal­mak­ve­hak­lý­lý­ðý­de­vam­et­tir­mek­de,­en az­ “hak­lý­ ol­mak”­ ka­dar­ ö­nem­li­dir.­Hak­ký­ve­doð­ru­yu­ sa­vu­nur­ken­ kýz­ma­dan öf­ke­len­me­den­va­kur­fa­kat mut­la­ka­sa­kin­bir­þe­kil­de­an­lat­mak­ve tak­d im­ et­m ek­ ge­r e­k i­y or.­ Þüp­h e­s iz mâ­nâ­ya­ uy­gun­ bir­ he­ye­can­ kat­mak þart!­An­cak­öf­ke­ve­kýz­gýn­lýk­fark­lý­dýr. Her­za­man­ne­ga­tif­ve­o­lum­suz­bir­et­ki­si­ol­du­ðu­nu­u­nut­ma­mak­ge­re­ki­yor. Müs­lü­man,­ ya­þar­ken­ de,­ ko­nu­þur­ken­ de,­ hat­ta­ Hz.­ A­li’de­ (ra)­ ol­du­ðu gi­bi­sa­va­þýr­ken­de­hâ­lim­se­lim­ol­ma­lý­dýr.­ Bi­lin­di­ði­ gi­bi­ Hz.­ A­li­ (ra)­ bir­ sa­vaþ­ta­ düþ­ma­ný­ný­ tam­ öl­dür­mek­ ü­ze­rey­ken,­ a­dam­ kýz­dýr­mak­ mak­sa­dýy­la yü­z ü­n e­ tü­k ü­r ün­c e,­ nef­s i­n in­ his­s e­s i ka­rýþ­tý­ðý­i­çin­öl­dür­mek­ten­vaz­geç­miþ­ti.­ Öf­ke­yi­ yu­ta­rak­ af­fet­mek,­ ký­lýç­tan da­ha­ kes­kin­ ve­ da­ha­ kâr­lý­ ol­muþ­tu. Zi­ra­ a­dam­ Hz.­ A­li’nin­ (ra)­ bu­ ih­lâ­sý kar­þý­sýn­da­ Ýs­lâm’ýn­ yü­ce­li­ði­ni­ gö­rüp Müs­lü­man­ ol­muþ­tu.­ Bu­gün­ Müs­lü­man­la­rýn­ sa­yý­sý­ bir­ bu­çuk­ mil­ya­rý­ ge­çi­yor­sa,­bu­an­la­yý­þýn­pa­yý­bü­yük­tür.­ Öf­ke­yi­kon­trol­al­tý­na­al­mak­sa­de­ce â­hi­re­te­a­it­iþ­ler­de­de­ðil,­dün­ye­vî­iþ­ler­de­ de,­ bil­has­sa­ si­ya­set­te­ çok­ ö­nem­li­dir.­Ba­tý­bu­nu­sis­tem­hâ­li­ne­ge­tir­miþ­tir.­ Pro­pa­gan­da­ fa­a­li­yet­le­ri,­ gö­rün­tü ve­i­maj­on­lar­i­çin­her­za­man­ö­nem­li­dir.­Bi­zim,­“Hak­lý­ol­mak­yet­mez!”­de­di­ði­miz­ gi­bi,­ on­lar­ da,­ “Güç­lü­ ol­mak yet­mez!”­der­ler.­Ya­ni­en­güç­lü­ol­duk­la­rý­ ve­ güç­le­ çok­ þe­yi­ çö­ze­bi­le­cek­le­ri za­man­lar­da­ bi­le­ pro­pa­gan­da­yý,­ gö­rün­tü­yü­ve­i­ma­jý­ih­mâl­et­mez­ler. Ö­zel­lik­le­ Ýn­gi­liz­ po­li­ti­ka­sý­nýn­ pro­pa­gan­da­ tek­nik­le­ri­ her­ za­man­ dik­kat çe­ki­ci­dir.­ Top­lum­la­rýn­ na­sýl­ yön­len­di­ri­le­ce­ði­ne­da­ir­cid­dî­bi­ri­kim­le­re­sa­hip­tir­ler.­Ý­kin­ci­Dün­ya­Sa­va­þý’nda,­Ýn­gil­te­re’nin­ yö­net­ti­ði­ “Hit­ler­ ve­ Mus­so­li­ni­i­ma­jý”­ne­re­dey­se­sa­va­þýn­a­ký­þý­ný de­ðiþ­tir­miþ­tir.­ Ga­ze­te­ ve­ rad­yo­la­rý­ i­yi kul­la­na­rak;­ mu­ha­lif­le­ri­ni,­ a­teþ­li­ ko­nuþ­ma­la­rýn­da­ki­ses­to­nu­ve­öf­ke­li­gö­rün­t ü­l e­r iy­l e­ vur­m uþ­l ar­d ýr.­ Dün­y a med­ya­sýn­da­ fo­toð­raf­la­rýn­ ve­ i­ma­jýn yay­gýn­laþ­ma­sýy­la­ top­lum­lar­da,­ Hit­ler ve­Mus­so­li­ni­i­çin­dün­ya­yý­a­te­þe­ve­re­cek­ a­cý­ma­sýz­ bi­rer­ psi­ko­pat­ ka­na­a­ti hâ­sýl­ ol­muþ­tu.­ Dün­ya­ ka­mu­o­yu­ ik­na ol­duk­tan­ son­ra­ baþ­ta­ ABD­ ol­mak­ ü­ze­re­sa­va­þa­ye­ni­ka­tý­lým­lar­baþ­la­mýþ­tý. Hep­si­ de­ Al­man­ya­ ve­ Ý­tal­ya’nýn­ kar­þý cep­he­sin­dey­di.­So­nuç­ma­lûm… Ý­þin­ il­ginç­ ta­ra­fý­ Al­man­ ve­ Ý­tal­yan

Ey bu yerlerin hakimi! Senin bahtýna düþtüm. Sana dehalet ediyorum ve Sana hizmetkârým ve Senin rýzaný istiyorum ve Seni arýyorum. Bediüzzaman

med­y a­s ý­ da­ ben­z er­ fo­t oð­r af­l a­r ý­ ve rad­y o­ ko­n uþ­m a­l a­r ý­n ý­ kul­l an­m ýþ­t ýr. On­la­rý­ ya­nýl­tan­ ken­di­ ta­raf­la­rýn­dan bak­ma­la­rýy­dý.­Fa­na­tik­ta­raf­tar­gö­züy­le­ ba­kýl­dý­ðýn­da­ öf­ke­li­ ve­ kýz­gýn­ gö­rün­tü­ler­ce­sa­ret­zan­ne­di­li­yor­ve­düþ­ma­ný­an­cak­böy­le­li­der­ler­di­ze­ge­ti­re­bi­lir­ de­ni­li­yor­du.­ An­cak­ böy­le­ ol­ma­dý­ð ý­ ký­s a­ za­m an­d a­ an­l a­þ ýl­d ý.­ Öf­k e düþ­ma­na­ de­ðil­ dos­ta­ da­ha­ çok­ za­rar ve­ri­yor­du.­ Düþ­man­la­rý­ bir­leþ­ti­ri­yor, dost­la­rý­da­ðý­tý­yor­du.­Hit­ler’in­ne­si­vil, ne­ as­ker­ kim­se­yi­ din­le­me­yip­ öf­ke­ i­le al­dý­ðý­ ka­rar­lar,­ yap­tý­ðý­ sa­vaþ­ plan­la­rý meþ­hur­dur.­ Yan­lýþ­la­ra­ i­ti­raz­ e­den­ en ya­kýn­ ar­ka­daþ­la­rý­ný­ bi­le­ ce­za­lan­dýr­mak­tan­ka­çýn­ma­mýþ­týr.­Ma­lûm­yap­tý­ðý­ plan­la­rýn­ ve­ al­dý­ðý­ ka­rar­la­rýn­ hep­si hüs­ran­la­bit­miþ­tir. Ko­nu­ Ý­kin­ci­ Dün­ya­ Sa­va­þý’na­ ge­lin­c e­ ha­t ýr­l a­n a­c a­ð ý­ gi­b i­ Ri­s â­l e-i Nur’da,­i­man­kur­tar­ma­dâ­vâ­sý­nýn­bu

‘‘

“Vazifemizin sadece teblið olduðu”, “teklif var, ýsrar yok”, “hidayet Allah’tandýr”, “imtihan sýrrý”, “kader ve kazaya iman” ve “tevekkül” gibi hakikatleri ihmal etmek öfkenin önemli sebeplerindendir. sa­vaþ­tan­da­ha­ö­nem­li­ol­du­ðu­þöy­le­i­fa­de­ e­di­lir:­ “Her­ a­dam,­ e­ðer­ Al­man ve­Ýn­gi­liz­ka­dar­kuv­ve­ti­ve­ser­ve­ti­ol­sa­ ve­ ak­lý­ da­ var­sa,­ o­ tek­ dâ­vâ­yý­ ka­zan­mak­ i­çin­ bi­lâ­te­red­düd­ sarf­ e­de­cek.”­ Hz.­ A­li’nin­ (ra)­ düþ­ma­ný­ hi­da­ye­te­ ge­ti­ren­ tav­rý­ da­ dik­ka­te­ a­lýn­dý­ðýn­da,­ öf­ke­si­ni­ kon­trol­ et­mek­ de­ bi­zim­ i­çin­ en­ az­ ci­han­ sa­va­þý­ ka­dar­ ö­nem­li­dir.­ Ba­tý­ med­ya­sý­nýn­ ar­týk­ Hit­ler­ve­Mus­so­li­ni­ye­ri­ne­Müs­lü­man­la­rý­koy­du­ðu­nu­u­nut­ma­mak­ve­el­le­ri­ne de­mal­ze­me­ver­me­mek­ge­re­ki­yor. Za­t en­ Ýs­l âm­ da,­ sûlh­ ve­ sü­k û­n et de­mek­ ve­ hâ­lim-se­lim­ ol­mak­ de­mek de­ðil­mi­dir?­Ni­te­kim­Pey­gam­be­ri­miz (asm)­ “Ben­gü­zel­ah­lâ­ký­ta­mam­la­mak i­çin­ gön­de­ril­dim” di­yor.­ Ger­çek­ten de­ öf­ke­yi­ yut­mak­ ve­ hâ­lim-se­lim­ ol­mak­ i­le­ hem­ me­de­ni­yet,­ hem­ gü­zel ah­lâk,­ hem­ de­ ih­lâs­ a­ra­sýn­da­ güç­lü bir­ ir­t i­b at­ var­d ýr.­ Pey­g am­b e­r i­m iz (asm)­ ken­di­si­ne­ ka­ba­ dav­ra­nan,­ in­kâr­da­ i­nad­ ve­ ýs­rar­ e­den­ be­de­vi­le­re kar­þý­bi­le­sa­býr­la­an­lat­ma­ya­ve­Ýs­lâm’ý

teb­lið­et­me­ye­de­vam­et­miþ­tir.­Bir­ha­dis-i­þe­rif­te­de­i­fa­de­e­dil­di­ði­gi­bi­þöy­le duâa­ e­d er­d i:­ “Yâ­ Rab­b î!­ Ba­n a­ i­l im ver,­ hilm­ i­le­ zî­net­len­dir,­ tak­vâ­ ih­sân ey­le!­Â­fi­yet­i­le­be­ni­gü­zel­leþ­tir.” Ri­sâ­le-i­ Nur’da­ Pey­gam­be­ri­mi­zin (asm)­en­bü­yük­mu­'ci­ze­le­rin­den­bi­ri­si­nin­ de,­ a­þý­rý­lýk­lar­dan­ u­zak­ du­ra­rak or­ta­ yo­lu­ ter­cih­ et­me­si­ ol­du­ðu­ i­fa­de e­d i­l ir.­ Hak­ ve­ ha­k i­k a­t ý­ her­ za­m an, söy­len­me­si­ ge­re­ken­ yer­de­ bü­yük­ bir cid­di­yet­ ve­ va­kar­la­ çe­kin­me­den­ söy­le­miþ­tir.­ An­cak­ en­ zor­ þart­lar­da­ bi­le öf­ke­len­me­den,­ kýz­ma­dan­ kavl-i­ ley­yin­l e­ yu­m u­þ ak­ bir­ üs­l ûp­ ve­ li­s an­l a söy­le­miþ­tir.­ Za­ten­ O’nun­ en­ ö­nem­li hu­su­si­yet­le­rin­den­bi­ri­si­de­“hilm”­ya­ni­yu­mu­þak­huy­lu­ol­ma­sýy­dý.­Ni­te­kim Ce­nâb-ý­ Hak,­ Âl-i­ Ým­ran­ Sû­re’sin­de Pey­gam­be­ri­mi­zin­ (asm)­ bu­ has­le­ti­ni met­h e­d e­r ek­ der:­ “Sen­ sýrf­ Al­l ah’ýn rah­m e­t iy­l e­ on­l a­r a­ kar­þ ý­ yu­m u­þ ak dav­r an­d ýn.­ E­ð er­ ka­b a,­ ka­t ý­ yü­r ek­l i ol­say­dýn,­ on­lar­ se­nin­ et­ra­fýn­dan­ da­ðý­lýp­ gi­der­ler­di.­ Ar­týk­ on­la­rý­ sen­ af­fet,­on­lar­i­çin­Al­lah’tan­mað­fi­ret­di­le.­ Ya­pa­ca­ðýn­ iþ­ler­de­ on­la­ra­ da­ da­nýþ!” Kur’ân-ý­ Ke­rim’de­ Ce­nâb-ý­ Hak, Hz.­ Mu­s a’ya­ (as),­ fi­r a­v u­n a­ hak­k ý teb­lið­e­der­ken,­“kavl-i­ley­yin”le­ya­ni yu­mu­þak­ bir­ üs­lûp­la­ hi­tap­ et­me­si­ni em­ret­miþ­tir.­Hâl­bu­ki­Hz.­Mu­sa­(as) ceb­bar­ ve­ zor­ba­ fi­ra­vu­na­ gi­der­ken a­sâ-yý­ Mu­sa­ ve­ yed-i­ Bey­za­ gi­bi­ i­ki bü­y ük­ mu'­c i­z ey­l e­ gi­d i­y or­d u.­ Ma­sum­l a­r a­ yýl­l ar­c a­ yap­t ý­ð ý­ zu­l üm­ de dik­k a­t e­ a­l ý­n a­r ak­ düz­ bir­ man­t ýk­l a ba­k ý­l ýr­s a,­ fi­r a­v u­n a­ kar­þ ý­ her­ tür­l ü sert­lik­ müm­kün­ ve­ müs­ta­hak­ i­ken, Ce­nâb-ý­ Hak­ son­suz­ mer­ha­met­ ve þef­ka­tiy­le­o­na­da­ka­pý­la­rý­ar­dý­na­ka­dar­aç­mýþ­ve­son­ra­i­le­ri­sü­re­ce­ði­bir ma­ze­ret­ bý­rak­ma­mýþ­týr.­ ­lem­le­rin Rab­bi­ rah­met­ ka­pý­la­rý­ný­ aç­mýþ,­ an­cak­ fi­ra­vun­ ken­di­ ka­pý­sý­ný­ ka­pat­mýþ­týr.­Hz.­Mu­sa’nýn­(as)­üs­lû­bu­bo­þa­mý git­miþ­tir?­As­la!­O­za­ten­em­re­uy­du­ðu ve­uy­gun­li­san­kul­lan­dý­ðý­i­çin­se­va­bý­ný­tam­al­mýþ­týr.­Ay­rý­ca­fi­ra­vu­nun­am­ca­sý­nýn­bu­söz­ler­den­et­ki­le­ne­rek­fi­ra­vu­na,­ Hz.­ Mu­sa’nýn­ (as)­ i­fa­de­ et­ti­ði gi­bi­se­ma­da­ki­her­þe­yi­i­da­re­e­den­bir ya­ra­tý­cý­ ol­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ söy­le­miþ­tir.­ E­vet,­ zan­ne­dil­di­ði­ gi­bi­ mu­ha­tap hiç­bir­ za­man­ tek­ ki­þi­ de­ðil­dir;­ i­þi­ten, gö­ren­her­kes­tir.­Hat­ta­ko­ca­Mý­sýr’dýr. O­nun­ i­çin­ ko­nuþ­ma­da­ mut­la­ka­ i­lim ve­hi­lim­ol­ma­lý­dýr. “Va­zi­fe­mi­zin­sa­de­ce­teb­lið­ol­du­ðu”, “tek­l if­ var,­ ýs­r ar­ yok”,­ “hi­d a­y et­ Al­lah’tan­dýr”,­ “im­ti­han­ sýr­rý”,­ “ka­der­ ve ka­za­ya­i­man”­ve­“te­vek­kül”­gi­bi­ha­ki­kat­le­ri­ ih­mal­ et­mek­ öf­ke­nin­ ö­nem­li se­bep­le­rin­den­dir.­Bel­ki­de­bi­raz­te­va­zu,­ bi­raz­ da­ te­vek­kül­ çok­ þe­yi­ hal­le­de­cek­tir.­ Þüp­he­siz­ Pey­gam­be­ri­mi­zin (asm):­ “Yâ­Rab­bi!­Ba­na­i­lim­ver,­hilm i­le­ zî­net­len­dir!” du­â­sý­ný­ da­ u­nut­ma­mak­ge­re­ki­yor.

NASA’nýn yeni keþfi ve Bediüzzaman

AhvÂl HASAN BULUT fatsahasan@hotmail.com

me­ri­kan­ U­zay­ ve­ Ha­va­cý­lýk­ Da­i­re­si­ NA­SA, dün­ya­ dý­þýn­da­ki­ hayata­ da­ir­ bi­lim­sel­ bir­ ke­þif­le­il­gi­li­a­çýk­la­ma­ya­pa­ca­ðý­ha­ber­le­riy­le­bü­yük­il­gi­top­la­mýþ­tý.­Fa­kat­me­rak­la­bek­le­nen­bu­ke­þif,­dün­ya­dý­þýn­dan­de­ðil­de­yer­yü­zün­den­çýk­tý. NA­SA­ uz­man­la­rý,­ ni­ha­yet­ Was­hing­ton’da,­ Ca­li­for­ni­a’nýn­ tuz­lu­ Mo­no­ Gö­lü’nün­ di­bin­de­ bu­lu­nan ve­çok­kuv­vet­li­bir­tabiî­ze­hir­o­lan­ar­se­nik­te­ço­ða­la­bi­len­tu­haf­bir­bak­te­ri­yi­keþ­fet­tik­le­ri­ni­a­çýk­la­dý­lar. Bi­lim­ a­dam­la­rý,­ bak­te­ri­nin­ ar­se­ni­ði­ sa­de­ce­ ye­mek­le kal­ma­dý­ðý­ný,­ doð­ru­dan­ DNA’sý­na­ kat­tý­ðý­nýn­ al­tý­ný çiz­di­ler.­ A­raþ­týr­ma­cý­lar,­ keþ­fin­ di­ðer­ ge­ze­gen­ler­de ha­yat­i­çin­ne­re­le­re­ba­kýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­de­or­ta­ya koy­du­ðu­na­vur­gu­yap­tý­lar.­A­raþ­týr­ma­yý­yü­rü­ten­A­ri­zo­na­ Sta­te­ Ü­ni­ver­si­te­si­ e­ki­bi­nin­ ba­þýn­da­ki­ i­sim Prof.­ Fe­li­sa­ Wol­fe-Si­mon,­ “Kâinatýn­ baþ­ka­ bir­ ye­rin­de­hayatý­ne­le­rin­müm­kün­ký­la­bi­le­ce­ði­nin­an­la­þýl­ma­sý­na­ yö­ne­lik­ ka­pý­yý­ aç­týk” de­di.­ A­raþ­týr­ma, Dün­ya’da­ki­en­meþ­hur­tabiî­ze­hir­ler­den­bi­ri­nin­ay­ný­za­man­da­ba­zý­can­lý­lar­i­çin­ha­yat­kay­na­ðý­o­la­bi­le­ce­ði­ni­ de­a­çýk­ça­gös­ter­di. Si­mon,­ yap­týk­la­rý­ keþ­fin­ sa­de­ce­ ar­se­nik­ hak­kýn­da ol­ma­dý­ðý­ný,­bu­gü­ne­dek­ka­bul­e­di­len­ku­ral­la­rýn­dý­þý­na­ çý­kan­ bir­ or­ga­niz­ma­ keþ­fe­dil­di­ði­ni­ be­lirt­ti.­ Si­mon,­“Bü­yük­bir­ka­pý­a­ra­la­dýk.­Bu­gü­ne­ka­dar­i­çin­de bu­lun­du­ðu­muz­ kâinat­ hak­kýn­da­ öð­ren­dik­le­ri­miz çok­faz­la­so­ru­yu­ce­vap­la­mý­yor­du.­Bul­du­ðu­muz­þey ha­yat­ a­ða­cý­nýn­ bir­ par­ça­sý.­ Ha­yat­ a­ða­cýn­da­ baþ­ka ne­ler­ bu­la­bi­le­ce­ði­mi­zi­ ve­ ne­ so­ra­bi­le­ce­ði­mi­zi­ dü­þün­me­li­yiz.­Kâinatýn­baþ­ka­kö­þe­le­rin­de­fark­lý­hayat form­la­rý­bu­la­bi­le­ce­ði­mi­zi­sor­gu­la­ma­lý­yýz”­de­di.­ Be­nim­ bu­ ke­þif­le­ il­gi­li­ dik­ka­ti­mi­ çe­ken,­ Prof.­ Si­mon’un­“Kâinatýn­baþ­ka­bir­ye­rin­de­hayatý­ne­le­rin müm­kün­ ký­la­bi­le­ce­ði­nin­ an­la­þýl­ma­sý­na­ yö­ne­lik­ ka­pý­yý­ aç­týk”­ ya­ da­ “Kâinatýn­ baþ­ka­ kö­þe­le­rin­de­ fark­lý hayat­ form­l a­r ý­ bu­l a­b i­l e­c e­ð i­m i­z i­ sor­g u­l a­m a­l ý­y ýz” cüm­le­le­ri­ dik­ka­ti­mi­ çek­ti.­ Çün­kü­ Prof.­ Si­mon’un söy­le­dik­le­ri­ni,­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­ 1928-30 yýl­la­rý­ a­ra­sýn­da­ Bar­la’da­ yaz­dý­ðý­ Yir­mi­ Do­ku­zun­cu Söz’de­ ha­yat­ bah­si­ni­ an­la­týr­ken­ “Kâinatýn­ baþ­ka kö­þe­le­rin­de­ fark­lý­ hayat­ form­la­rý­ bu­la­bi­le­ce­ði­mi­zi” Kur’â­nî­ba­kýþ­a­çý­sýy­la­za­ten­söy­le­miþ­ti.­Þöy­le­di­yor: “Ha­yat­ ol­maz­sa,­ vü­cud­ vü­cud­ de­ðil­dir,­ a­dem­den­far­ký­ol­maz.­Ha­yat,­ru­hun­zi­yâ­sý­dýr;­þu­ur,­ha­ya­týn­nu­ru­dur.­Mâ­dem­ki­ha­yat­ve­þu­ur­bu­ka­dar e­hem­mi­yet­li­dir­ler;­ve­mâ­dem­þu­â­lem­de­bil­mü­þâ­he­de­bir­in­ti­zam-ý­kâ­mil-i­ek­mel­var­dýr;­ve­þu­kâ­i­nat­ta­ bir­ it­kàn-ý­ muh­kem,­ bir­ in­si­câm-ý­ ah­kem gö­r ü­n ü­y or;­ mâ­d em­ þu­ bî­ç a­r e­ pe­r i­þ an­ kü­r e­m iz, ser­ger­dan­ze­mi­ni­miz­bu­ka­dar­hadd­ü­he­sâ­ba­gel­mez­ ze­vi’l-ha­yat­ i­le­ ze­vi’l-er­vâh­ ve­ ze­vi’l-id­râk­ i­le dol­muþ­tur;­ el­bet­te­ sâ­dýk­ bir­ hads­ i­le­ ve­ kat’î­ bir ya­kîn­i­le­hük­mo­lu­nur­ki,­þu­ku­sûr-u­se­mâ­vi­ye­ve­þu bü­rûc-u­sâ­mi­ye­nin­da­hi­ken­di­le­ri­ne­mü­nâ­sip­zî­ha­yat,­zî­þu­ur­se­ke­ne­le­ri­var­dýr.­Ba­lýk­su­da­ya­þa­dý­ðý­gi­bi,­ gü­ne­þin­ a­te­þin­de­ da­hi­ o­ nu­râ­nî­ se­ke­ne­ler­ bu­lu­nur.­Nâr,­nu­ru­yak­maz.­Bel­ki­a­teþ­ý­þý­ða­me­ded­ve­rir. “Mâ­dem­ kud­ret-i­ e­ze­li­ye,­ bil­mü­þâ­he­de­ en­ â­dî mad­de­ler­den,­ en­ ke­sif­ un­sur­lar­dan­ had­siz­ zî­ha­yat ve­zî­rû­hu­halk­e­der­ve­ga­yet­e­hem­mi­yet­le­mad­de-i ke­sî­fe­yi­ha­yat­vâ­sý­ta­sýy­la­mad­de-i­la­tî­fe­ye­çe­vi­rir­ve nur-u­ha­ya­tý­her­þey­de­kes­ret­le­ser­pi­yor­ve­þu­ur­zi­yâ­sýy­la­ ek­ser­ þey­le­ri­ yal­dýz­lý­yor;­ el­bet­te­ o­ Ka­dîr-i Ha­kîm,­ bu­ ku­sur­suz­ kud­re­tiy­le,­ bu­ nok­san­sýz­ hik­me­tiy­le,­nur­gi­bi,­e­sîr­gi­bi­ru­ha­ya­kýn­ve­mü­nâ­sip­o­lan­sâ­ir­sey­yâ­lât-ý­la­tî­fe­mad­de­le­ri­ih­mâl­e­dip­ha­yat­sýz­ bý­rak­maz,­ câ­mid­ bý­rak­maz,­ þu­ur­suz­ bý­rak­maz. Bel­ki,­ mad­de-i­ nur­dan,­ hat­tâ­ zul­met­ten,­ hat­tâ­ e­sîr mad­de­sin­den,­ hat­tâ­ mâ­nâ­lar­dan,­ hat­tâ­ ha­va­dan, hat­tâ­ke­li­me­ler­den­zî­ha­yat,­zî­þu­u­ru­kes­ret­le­halk­e­der­ ki,­ hay­va­nâ­týn­ pek­ çok­ muh­te­lif­ ec­nâs­la­rý­ gi­bi pek­çok­muh­te­lif­ru­hâ­nî­mah­lûk­la­rý,­o­sey­yâ­lât-ý­la­tî­fe­ mad­de­le­rin­den­ halk­ e­der.­ On­la­rýn­ bir­ kýs­mý me­lâ­i­ke,­bir­kýs­mý­da­ru­hâ­nî­ve­cin­ec­nâs­la­rý­dýr.”­1 On­Be­þin­ci­Söz’de­i­se,­Mülk­Sû­re­si’nin­5.­â­ye­tin­den ha­re­ket­le­ben­zer­a­çýk­la­ma­lar­ya­pýl­mak­ta­dýr.­Ki,­bu­ri­sâ­le­nin­ya­zý­lýþ­ta­ri­hi­de­1926-34­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­dýr. Ce­nâb-ý­Hak,­Hayy­is­mi­nin­te­cel­li­siy­le­ve­son­suz kud­r e­t iy­l e­ Mo­n o­ Gö­l ü’nün­ di­b in­d e­ bu­l u­n an­ ve çok­kuv­vet­li­bir­tabiî­ze­hir­o­lan­ar­se­nik­te­bi­le­ço­ða­la­bi­len­ tu­haf­ bir­ bak­te­ri­yi­ ya­ra­ta­bi­lir.­ Bu­ ke­þif, bu­mâ­nâ­da­bi­zim­dün­ya­mý­za­ye­ni­te­fek­kür­dam­la­la­rý­o­la­rak­dü­þer­ken,­ma­a­le­sef­ba­zý­bi­lim­a­dam­la­rý­nýn­ dün­ya­sý­na­ i­se,­ ev­rim­ saf­sa­ta­sý­ný­ des­tek­le­yen­ta­bi­at­çý­bir­ka­ra­le­ke­o­la­rak­da­dü­þe­bi­li­yor.

A

Dipnot: 1- Yirmi Dokuzuncu Söz, Yeni Asya Neþriyat, s. 822-823.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

NAMAZ VAKÝTLERÝ

ISSN 13017748

Hicrî: 30 Zilhicce 1431 Rumî: 23 T. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.03 5.17 5.21 5.36 5.32 4.45 4.50 4.43 5.26 4.55 5.23

Güneþ 6.30 6.48 6.49 7.07 7.04 6.13 6.19 6.15 6.57 6.22 6.51

Öðle 11.37 11.46 11.55 12.06 12.02 11.17 11.21 11.13 11.56 11.28 11.56

Ýkindi 14.08 14.09 14.27 14.30 14.24 13.46 13.48 13.36 14.19 13.59 14.25

Akþam 16.31 16.32 16.49 16.53 16.47 16.08 16.10 15.59 16.42 16.22 16.48

Yatsý 17.51 17.57 18.10 18.17 18.11 17.30 17.33 17.23 18.06 17.42 18.09

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.34 5.38 5.15 5.05 5.16 5.05 4.49 4.51 4.33 5.23 5.08

Güneþ 7.07 7.07 6.49 6.34 6.44 6.38 6.17 6.24 6.02 6.57 6.33

Öðle 12.02 12.09 11.43 11.36 11.48 11.33 11.23 11.19 11.04 11.51 11.44

Ýkindi 14.22 14.37 14.01 14.02 14.17 13.52 13.53 13.39 13.31 14.09 14.20

Akþam 16.45 16.59 16.24 16.25 16.40 16.14 16.16 16.02 15.54 16.32 16.43

Yatsý 18.10 18.22 17.51 17.48 18.01 17.41 17.37 17.28 17.16 17.59 18.01

HABERLER

TIR albümü yolda

Hurdacýnýn bulduðu poþet evde patladý

YE­NÝ­AS­YA’dAN­SÝ­ZE

nADANA’DA bir­hur­da­cý­nýn,­yol­da­bul­du­ðu­po­þe­ti­e­vin­de­aç­tý­ðý­sý­ra­da­mey­da­na ge­len­pat­la­ma­da­ko­lu­kop­tu.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­mer­kez­Sey­han­il­çe­si­Þe­hit­du­ran Ma­hal­le­si­19149.­So­kak’ta­o­tu­ran,­ge­çi­mi­ni­hur­da­cý­lýk­la­sað­la­dý­ðý­be­lir­ti­len­Ab­dul­lah­A­kar­su­(49),­so­kak­ta­bul­du­ðu­po­þe­ti­e­vin­de­aç­tý­ðý­sý­ra­da­pat­la­ma­mey­da­na gel­di.­Pat­la­ma­dolayýsýyla­ko­lu­ko­pan­Ab­dul­lah­A­kar­su,­A­da­na­Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rýl­dý.­Pat­la­ma­sý­ra­sýn­da­Ab­dul­lah A­kar­su’nun­e­þi­E­mi­ne­ve­oð­lu­Ra­ma­zan’ýn­da­ev­de­bu­lun­du­ðu,­ev­de­mad­dî ha­sar­mey­da­na­gel­di­ði­bil­di­ril­di.­A­da­na Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­nün­bom­ba­uz­man­la­rý,­ev­de­in­ce­le­me­baþ­lat­tý.­­Adana / aa

yeniasyadansize@yeniasya.com.tr

O

Pilot üniformasýyla dolandýrýcýlýk iddiasý nPÝLOT ü­ni­for­ma­sýy­la­hos­tes­le­ri­do­lan­dýr­dý­ðý­i­le­ri­sü­rü­len­þüp­he­li­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­el­de­et­ti­ði­pi­lot ü­ni­for­ma­sý­ve­sah­te­i­sim­ler­le­ha­zýr­la­nan u­çuþ­mü­ret­te­bat­kart­la­rýy­la­ken­di­si­ni Türk­Ha­va­Yol­la­rý’nda­pi­lot­o­la­rak­ta­nýt­tý­ðý­id­di­a­e­di­len­D.P.T­(29),­hos­tes­ler­le­ar­ka­daþ­lýk­ku­ra­rak­on­la­rýn­gü­ve­ni­ni­ka­zan­dý.­THY­üst­dü­zey­yö­ne­ti­ci­le­ri­nin­ya­ký­ný ol­du­ðu­nu­söy­le­ye­rek,­ar­ka­daþ­lýk­kur­du­ðu hos­tes­le­ri­çe­þit­li­va­at­ler­le­kan­dýr­dý­ðý­ö­ne sü­rü­len­ ‘’Ö­zel­bel­ge­ler­de­sah­te­ci­lik’’ su­çun­d an­ sa­b ý­k a­s ý­ ol­d u­ð u­ bil­d i­r i­l di. D.P.T’nin,­A­ta­türk­Ha­va­li­ma­ný­A­raþ­týr­ma Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­ri­ta­ra­fýn­dan­ya­ka­lan­dý­ðýn­da­ü­ze­rin­de­ö­zel­bir­ha­va­yo­lu þir­ke­tin­de­ça­lý­þan­bir­ki­þi­a­dý­na­dü­zen­len­miþ­ap­ron-ter­mi­nal­kar­tý­bu­lun­du.­Hos­tes­le­rin­de­þi­ka­yet­çi­ol­du­ðu­þüp­he­li,­ka­ra­kol­da­ki­ilk­sor­gu­su­nun­ar­dýn­dan­Ba­kýr­köy Ad­li­ye­si­ne­sevk­e­dil­di.­­Ýstanbul / aa

Basit tedbirlerle hýrsýzlardan kurtulun nEMNÝYET Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü,­va­tan­daþ­la­rýn­a­lý­na­cak­ba­sit­a­ma­et­ki­li­tedbir­ler­le hýr­sýz­lýk­mað­du­ru­ol­ma­ya­cak­la­rý­ný­bil­dir­di.­Em­ni­ye­tin­res­mî­in­ter­net­si­te­sin­den ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­ö­zel­lik­le­ev­ve­iþ­ye­rin­den­hýr­sýz­lýk­la­ra­kar­þý­a­lý­na­cak­tedbir­le­re­yer­ve­ril­di.­Ev­le­rin­bi­rin­ci,­i­kin­ci­kat bal­kon­ve­pen­ce­re­le­ri­nin­ki­lit­le­ri­nin­sað­lam­ve­de­mir­ol­ma­sý­na­dik­kat­e­dil­me­si­is­te­nen­a­çýk­la­ma­da,­ka­pý­lar­da­çift­ki­lit­bu­lun­dur­ma­ve­ge­ce­le­ri­ka­pý­ar­ka­la­rý­na­em­ni­yet­zin­ci­ri­ta­kýl­ma­sý­nýn­ö­ne­mi­ne­i­þa­ret e­dil­di.­Em­ni­yet­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü’nün ‘Tav­si­ye­le­ri­miz’­bö­lü­mün­de­‘Hýr­sýz­la­mü­ca­de­le­de­a­lý­na­cak­ted­bir­ler’­baþ­lýk­lý­u­ya­rý ya­zý­sýn­da,­ev­le­rin­ký­sa­sü­re­li­o­la­rak­terk­e­di­le­ce­ði­za­man­ö­zel­lik­le­ge­ce­le­ri­bir­lam­ba­nýn­ya­nýk­kal­ma­sý­nýn­hýr­sýz­la­rý­cay­dýr­dý­ðý­na­vur­gu­ya­pý­lý­yor.­Va­tan­daþ­lar­dan ma­hal­le­le­rin­de­gör­dük­le­ri­þüp­he­li­þa­hýs­la­rý­‘155­Po­lis­Ým­dat­Hat­tý’na­nu­ma­ra­lý­te­le­fo­na­bil­dir­me­si­is­ten­di.­­Bursa / cihan

Hükümetin kamu alacaklarýný yeniden yapýlandýrdýðýný ifade eden bazý vatandaþlar, ÝGDAÞ alacaklarýnýn da yeniden yapýlandýrma kapsamýna alýnmasýný istedi.

DOÐALGAZ BORÇLULARI TORBA YASADAN ÞÝKÂYETÇÝ:

Biz neden yokuz? ÝGDAÞ’A DOÐALGAZ BORCU BULUNAN VATANDAÞLAR, BORÇLARININ YENÝDEN YAPILANDIRMA KAPMASINA ALINMASINI ÝSTÝYOR. HÜKÜMETÝN tra­fik­ce­za­sý,­si­gor­ta­pri­mi­tah­si­li, ver­gi,­e­lek­trik­ve­su­borç­la­rý­ný­da­i­çi­ne­a­lan­ka­mu­a­la­cak­la­rý­ný­ye­ni­den­ya­pý­lan­dýr­ma­ta­sa­rý­sý do­ðal­gaz­bor­cu­o­lan­la­rý­i­çer­mi­yor.­Bu­du­ru­ma tep­ki­gös­te­ren­borç­lu­lar,­ Ýs­tan­bul­Gaz­Da­ðý­tým AÞ­(ÝG­DAÞ) gi­bi­he­nüz­ö­zel­leþ­ti­ril­me­miþ­be­le­di­ye­þir­ket­le­ri­nin­za­ma­ný­geç­miþ­a­la­cak­la­rý­nýn da­bu­kap­sa­ma­a­lýn­ma­sý­ný­is­ti­yor.­An­cak­Ma­li­ye­ve­il­gi­li­þir­ket­le­rin­bu­na­ce­va­bý­o­lum­suz. Çün­kü­bu­tür­þir­ket­ler­ö­zel­sek­tör­de­sa­yý­lý­yor. An­cak­bu­du­ru­mu­‘baþ­tan­sav­ma’­o­la­rak­ni­te­le­yen­tü­ke­ti­ci­ler,­ta­sa­rý­nýn­Mec­lis­gö­rüþ­me­le­rin­de­ken­di­le­ri­nin­de­kap­sa­ma­a­lýn­ma­sý­ný­ta­lep­e­di­yor.­Do­ðal­gaz­borç­lu­su­Ýb­ra­him­Ham­za­oð­lu, hü­kü­met­ten­ko­nut­la­rýn­gaz­borç­la­rý­ný­da­ye­ni­den­ya­pý­lan­dýr­ma­kap­sa­mý­na­dâ­hil­et­me­si­ni­is­ti­yor.­Bir­a­ra­da­ra­düþ­tü­ðü­i­çin­gaz­bor­cu­nu­ö­de­ye­me­di­ði­ni­3­bin­li­ra­lýk­a­na­pa­ra­nýn­þim­di­15 bin­li­ra­ya­u­laþ­tý­ðý­ný­ak­ta­ran­Ham­za­oð­lu,­“ÝS­KÝ’nin­a­la­cak­la­rý­ný­bu­ça­lýþ­ma­nýn­i­çi­ne­kat­tý­lar a­ma­ev­le­rin­do­ðal­gaz­bor­cu­nu­kat­ma­dý­lar.­Hat­-

ta­or­ga­ni­ze­sa­na­yi­de­ki­do­ðal­gaz­bor­cu­nu­bi­le ya­pý­lan­dýr­mýþ­lar.­E­lek­trik,­su­var­da­ne­den­do­ðal­gaz­yok?”­di­ye­so­ru­yor.­Ham­za­oð­lu,­bu­an­lam­da­ma­lî­ya­pý­lan­dýr­ma­nýn­kap­sa­mý­nýn­ge­niþ­le­til­me­si­ha­lin­de­bor­cu­nu­va­kit­kay­bet­me­den ö­de­ye­ce­ði­ni­ta­ah­hüt­e­di­yor. Ma­li­ye­Ba­kan­lý­ðý,­ya­pý­lan­dýr­ma­nýn­ka­mu­a­la­cak­la­rý­ný­il­gi­len­dir­di­ði­ni,­do­la­yý­sýy­la­ö­zel­sek­tö­re o­lan­borç­lar­nok­ta­sýn­da­bir­þey­ya­pý­la­ma­ya­ca­ðý­ný­di­le­ge­ti­re­rek­ce­vap­la­dý.­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir Be­le­di­ye­si’ne­bað­lý­ÝG­DAÞ,­a­la­cak­la­rý­nýn­ver­gi a­la­ca­ðý­gi­bi­gö­rü­le­me­ye­ce­ði­ni­vur­gu­la­yan­Ma­li­ye­Ba­kan­lý­ðý,­“Bu­ta­sa­rý­ka­mu­a­la­cak­la­rý­nýn­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­ta­sa­rý­sý.­Be­le­di­ye­ler­de­ki­gaz­þir­ket­le­ri­nin­ço­ðu­ö­zel­leþ­ti­ril­miþ­ya­da­ö­zel­leþ­tir­me­kap­sa­mýn­da.”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­ Ta­le­bin­mu­ha­tap­la­rýn­dan­ÝG­DAÞ’ýn­Ge­nel Mü­dü­rü­Bi­lal­As­lan­dev­le­tin­ö­zel­sek­tö­rün­a­la­cak­la­rý­na­yö­ne­lik­bir­ta­sar­ruf­ta­bu­lu­na­ma­ya­ca­ðý­ný­be­lir­tir­ken,­þu­de­ðer­len­dir­me­ler­de­bu­lun­du:­“Do­ðal­gaz­da­ðý­tý­mý­ný­a­ðýr­lýk­lý­ö­zel­sek­tör­ya­-

pý­yor.­Do­la­yý­sýy­la­dev­let­ö­zel­sek­tö­rün­a­la­cak­la­rý­na­yö­ne­lik­bir­ta­sar­ruf­ta­bu­lu­na­maz.­Ül­ke­miz­de­do­ðal­gaz­da­ðý­tý­mý­ya­pan­55­þir­ket­var. ÝG­DAÞ­dý­þýn­da­ta­ma­mý­ö­zel.­Bu­an­lam­da­sa­de­ce­ÝG­DAÞ­i­çin­bir­dü­zen­le­me­o­la­maz.­Biz,­be­le­di­ye­ku­ru­lu­þu­yuz­a­ma­ka­mu­ku­ru­mu­ko­nu­mun­da­de­ði­liz,­a­no­nim­þir­ke­tiz.­A­la­cak­la­rý­mýz ver­gi­a­la­ca­ðý­gi­bi­gö­rül­me­me­li.”­ Ma­li­ye­Ba­kan­lý­ðý­i­le­ÝG­DAÞ’ýn­a­çýk­la­ma­la­rý­na tep­ki­gös­te­ren­Tü­ke­ti­ci­ler­Bir­li­ði­Baþ­ka­ný­Na­zým­Ka­ya­da­þun­la­rý­söy­le­di:­­“Ka­mu­ku­rum­la­rý, ‘ö­zel­þir­ket­le­re­o­lan­borç­lar­la­il­gi­li­ini­si­ya­tif­a­lý­na­maz’­di­ye­rek­tü­ke­ti­ci­yi­baþ­la­rýn­dan­sa­vý­yor. Dev­let,­do­ðal­gaz­borç­la­rý­nok­ta­sýn­da­ha­kem­ro­lü­oy­na­ya­bi­lir.­Kre­di­kart­la­rýn­da­borç­ya­pý­lan­dýr­ma­la­rý­ya­pýl­dý.­Do­ðal­gaz­da­da­ben­ze­ri­bir­uy­gu­la­ma­ya­gi­di­le­bi­lir.­Dev­let­dü­zen­le­yi­ci­o­lup,­ö­zel­sek­tör­le­gö­rü­þüp­borç­la­rý­ya­pý­lan­dý­ra­bi­lir.­E­ðer­bu­ö­de­me­ko­lay­lý­ðý­su­nul­ma­sa­tü­ke­ti­ci­nin ra­hat­la­ma­sý­ný,­borç­la­rý­ný­ö­de­me­si­ni­bek­le­mek bey­hu­de­o­la­cak­týr.”­­Ýstanbul / cihan

YOLCU OTOBÜSÜ TIRLA ÇARPIÞTI: 24 YARALI Manisa’nýn Kýrkaðaç ilçesi yakýnlarýnda yolcu otobüsünün TIR'la çarpýþarak dereye düþmesi sonucu 24 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Balýkesir’den Ýzmir’e giden Ýlhan Yeþilkýr’ýn kullandýðý 35 FL 005 plakalý yolcu otobüsü, Kýrkaðaç’a baðlý Demirtaþ Köyü yakýnlarýnda, önünde seyreden Harun Dündar yönetimindeki 45 PA 0623 plâkalý TIR'la çarpýþtý. Çarpýþma sonucu yol kenarýndaki dereye düþen otobüste bulunan 26 kiþiden 24’ü yaralandý. Aralarýnda þoförün de bulunduðu yaralýlar, Balýkesir Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Kazadan yara almadan kurtulan 2 yolcunun baþka otobüsle yollarýna devam ettiði öðrenildi. Kýrkaðaç / aa

DGS yolsuzluðunda 5 kiþi tutuklandý nSÝÝRT’ÝN E­ruh­il­çe­sin­de­Doð­ru­dan­Ge­lir Des­te­ði­(DGD) ö­de­me­le­rin­de­yol­suz­luk yap­týk­la­rý­id­di­as­ ýy­la­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­12­ki­þi­den,­a­ra­la­rýn­da­4­mü­hen­di­si­nin­de­bu­lun­du­ðu­5­ki­þi­tu­tuk­lan­dý.­A­lý­nan­bil­gi­le­re gö­re,­E­ruh­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­nýn­ta­li­ma­tý­ü­ze­ri­ne­­Si­irt­Ka­çak­çý­lýk­ve­Or­ga­ni­ze­Suç­lar­la­Mü­ca­de­le­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü Ma­lî­Suç­lar­Bü­ro­­A­mir­li­ði­e­kip­le­rin­ce,­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­ve­a­ra­la­rýn­da­Ka­das­tro­Mü­dür­lü­ðü­i­le­Ta­rým­Ýl­çe­Mü­dür­lü­ðü­ça­lý­þan­la­rý­nýn­da­bu­lun­du­ðu­12­ki­þi­den­6’sý­E­ruh Ýl­çe­Em­ni­yet­A­mir­li­ðin­de­ki­sor­gu­la­ma­nýn ar­dýn­dan­ser­best­bý­ra­ký­lýr­ken,­6­ki­þi­i­se ‘’rüþ­vet,­ev­rak­ta­sah­te­ci­lik­ve­do­lan­dý­rý­cý­lýk’’­suç­la­ma­sý­i­le­nö­bet­çi­sav­cý­lý­ða­çý­ka­rýl­dý. Tu­tuk­la­ma­ta­le­biy­le­nö­bet­çi­mah­ke­me­ye sevk­e­di­len­ve­a­ra­la­rýn­da­E­ruh­Ýl­çe­Ta­rým Mü­dür­lü­ðün­de­gö­rev­li­3­zi­ra­at­mü­hen­di­si­i­le­Si­irt­Ka­das­tro­Mü­dür­lü­ðün­de­gö­rev­ya­pan­1­ka­das­tro­mü­hen­di­si­nin­de­bu­lun­du­ðu 5­ki­þi­tu­tuk­la­nýr­ken,­1­ki­þi­i­se­tu­tuk­suz­yar­gý­lan­mak­ü­ze­re­ser­best­bý­ra­kýl­dý.­1­A­ra­lýk'taki eþ­za­man­lý­o­pe­ras­yon­lar­da,­DGD'de­rüþ­vet, ev­rak­ta­sah­te­ci­likten­E­ruh’ta­7,­Si­irt’te­4­ve Mer­sin’de­1­ki­þi­ol­mak­ü­ze­re­top­lam­12­ki­þi gö­zal­tý­na­a­lýn­mýþ­tý.­­Eruh / aa

ku­yu­cu­la­rý­mýz­nez­din­de­ve­ka­mu­o­yun­da bü­yük­ il­gi­ u­yan­dý­ran­ TIR­ ge­zi­si,­ muh­te­þem­ bir­ al­büm­le­ taç­la­na­cak.­ 17­ Ey­lül-17 E­kim­ ta­rih­le­ri­ a­ra­sýn­da­ “Be­di­üz­za­man­ Tür­ki­ye yol­la­rýn­da”­slo­ga­nýy­la­A­na­do­lu­ve­Trak­ya’yý­do­la­þan­ Be­di­üz­za­man­ Ta­ný­tým­ ve­ Hiz­met­ TIR’ý ge­zi­si­i­çin­bir­al­büm­ha­zýr­la­ný­yor.TIR­gü­zer­gâ­hýn­da­ki­ yer­ler­de­ çe­ki­len­ fo­toð­raf­la­rýn­ a­ðýr­lýk­lý o­la­rak­yer­a­la­ca­ðý­al­büm­de,­gö­rüþ,­dü­þün­ce,­rö­por­taj,­ha­tý­ra­ve­yo­rum­lar­da­bu­lu­na­cak.­Ý­le­ri­ki yýl­la­ra­ka­la­cak­gü­zel­bir­ha­tý­ra­der­le­me­si­hü­vi­ye­tin­de­o­la­cak­ Hiz­met­TIR’ý­ al­bü­mü­nün­31­A­ra­lýk­ 2010­ ta­ri­hin­de­ ga­ze­te­miz­le­ bir­lik­te­ ve­ril­me­si­plan­la­ný­yor. Ku­þe­ka­pak,­bi­rin­ci­ha­mur­kâ­ðý­da­ba­sý­la­cak­al­büm­ 160­ say­fa­ o­la­rak­ ta­sar­lan­dý.­ Ga­ze­te­miz­le bir­lik­te­ve­ri­le­cek­o­lan­al­bü­mü,­faz­la­sa­týþ­yo­luy­la ge­niþ­ ke­sim­le­re­ du­yu­ra­bi­lir,­ ö­nem­li­ bir­ ha­tý­ra de­ðe­ri­ ta­þý­yan­ bu­ al­bü­mü­ eþ,­ dost­ ve­ ak­ra­ba­la­rýn­za­he­di­ye­e­de­bi­lir­si­niz.­ Not: A­bo­ne­ve­sa­týþ­ça­lýþ­ma­sý­ya­pan­tem­sil­ci­le­ri­mi­ze­ faz­la­ ga­ze­te­ ta­lep­le­ri­ i­çin­ ça­lýþ­ma­la­rý­ný þim­di­den­baþ­lat­ma­la­rý­ný­ha­týr­lat­mak­is­ti­yo­ruz. ***

Türkiye’ye eksik eðitimli doktor gelecekse gelmesin ERCÝYES Ü­ni­ver­si­te­si­(E­RÜ) Öð­re­tim­Ü­ye­le­ri Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Ad­nan­Öz­türk,­‘’Rus­ya­ve­es­ki­Do­ðu­Blo­ku­ül­ke­le­ri­i­le­ba­zý­Türk Cum­hu­ri­yet­le­rin­de­ol­du­ðu­gi­bi­pa­ra­lý­týp­fa­kül­te­le­rin­de­e­ði­tim­al­mýþ­Türk­ve­ya­ban­cý­uy­ruk­lu dok­tor­lar­ül­ke­mi­ze­ge­le­cek­se,­bu­Türk­mil­le­ti­ne ha­ka­ret­ten­baþ­ka­bir­þey­de­ðil­dir’’­de­di. Prof.­Dr.­Öz­türk,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ya­ban­cý uy­ruk­lu­dok­tor­la­rýn­Tür­ki­ye’de­ça­lýþ­tý­rýl­ma­sý­na yö­ne­lik­ça­lýþ­ma­la­rý­de­ðer­len­dir­di.­ABD­ve­Ba­tý Av­ru­pa’da­ki­o­kul­lar­da­e­ði­tim­al­mýþ­dok­tor­la­rýn Tür­ki­ye’de­ça­lýþ­ma­sý­nýn­Türk­týb­bý­na­ö­nem­li kat­ký­lar­sað­la­ya­ca­ðý­ný­vur­gu­la­yan­Prof.­Dr.­Öz­türk,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­“An­cak,­Rus­ya­ve­es­ki­Do­ðu

Blo­ku­ül­ke­le­ri­i­le­ba­zý­Türk­Cum­hu­ri­yet­le­rin­de ol­du­ðu­gi­bi­pa­ra­lý­týp­fa­kül­te­le­rin­de­e­ði­tim­al­mýþ Türk­ve­ya­ban­cý­uy­ruk­lu­dok­tor­lar­ül­ke­mi­ze­ge­le­cek­se,­bu­Türk­mil­le­ti­ne­ha­ka­ret­ten­baþ­ka­bir þey­de­ðil­dir.­Bu­þu­an­ül­ke­miz­de­ka­çak o­la­rak ça­lý­þan­Af­gan,­A­ze­ri,­Ý­ran­lý­dok­tor­la­rýn­yap­tý­ðý gi­bi­Türk­hal­ký­nýn­sað­lý­ðý­i­le­oy­na­mak­tan­baþ­ka­bir­i­þe­ya­ra­ma­ya­cak­týr.­Bu­þe­kil­de­ge­ti­ri­le­cek­dok­tor­la­rý­ken­di­dok­tor­la­rý­mý­za­yap­tý­ðý­mýz­gi­bi­mec­bu­rî­hiz­me­te­so­ka­bi­le­cek­mi­yiz? On­lar­bu­þart­lar­da­ça­lýþ­maz­lar­sa­yap­tý­rý­mý­ne o­la­cak­týr?­Ken­di­dok­tor­la­rý­mý­za­e­zi­yet­çek­ti­rir­ken,­it­hal­dok­tor­la­rý­re­fah­i­çe­ri­sin­de­ça­lýþ­týr­mak­he­kim­le­ri­mi­ze­re­va­mý­dýr?­‘Ýt­hal­dok­-

tor’­a­dý­al­týn­da­u­lus­la­r­a­ra­sý­bü­yük­ser­ma­ye­nin Türk­sað­lýk­hiz­met­le­ri­nin­ran­tý­ný­al­mak­i­çin Tür­ki­ye’de­bü­yük­has­ta­ne­ler­ve­sað­lýk­mer­kez­le­ri­aç­ma­sý­na­i­zin­ve­ri­le­cek­se,­bu­ül­ke­miz týp­ca­mi­a­sý­na­ha­ka­ret­ten­baþ­ka­bir­þey­de­ðil­dir ve­ta­ma­men­ser­ma­ye­nin­bir­o­yu­nu­dur.­Bu­na da­as­la­mü­sa­a­de­e­dil­me­me­li­dir.­Ýn­þal­lah­böy­le bir­ar­ka­pla­nýn­ön­ya­tý­rý­mý­ný­ko­nuþ­ma­mak­ta­yýz.’’ Prof.­Dr.­Öz­türk,­yar­dým­cý­sað­lýk­per­so­ne­li a­çý­ðý­na­da­dik­ka­ti­çe­ke­rek,­‘’Sað­lýk­Mes­lek Yük­sek­O­kul­la­rý­nýn­sa­yý­sý­ve­kad­ro­su­art­tý­rýl­ma­lý,­ge­re­kir­se­4­yýl­lýk­e­ði­tim­yaz­dö­ne­mi­ni­de i­çi­ne­a­la­cak­þe­kil­de­3 yý­la­dü­þü­rü­le­rek­hýz­la hem­þi­re­a­çý­ðý­ka­pa­týl­ma­lý­dýr’’­de­di.­­Kayseri / aa

Sami Cebeci de nihayet beraat etti 17­A­ðus­tos­dep­re­min­den­son­ra,­bin­ler­ce­in­sa­nýn­can­ver­di­ði­çü­rük­bi­na­la­rý­ya­pan­mü­te­ah­hit­ler­hak­kýn­da­ki­dâ­vâ­la­rýn—“tek­gü­nah­ke­çi­si”­du­ru­mun­da­ ka­lan­ Ve­li­ Gö­çer­ hak­kýn­da­ki­ ha­riç— ta­ma­mý­ za­ma­na­þý­mýn­dan­ dü­þer­ken,­ ay­ný­ dep­rem­i­çin­Ye­ni­As­ya’da­çý­kan­ya­zý­la­rýn­da­ “Ý­lâ­hî­i­kaz” yo­ru­mu­ ya­pan­ ya­zar­la­rý­mý­zýn­ bir­ kýs­mý­nýn dâ­vâ­la­rý­hâ­lâ­de­vam­e­di­yor. En­ baþ­ta,­ ga­ze­te­miz­ Ým­ti­yaz­ Sa­hi­bi­ Meh­met Kut­lu­lar’a­ bu­ se­bep­le­ ve­ri­len­ ve­ 276­ gü­nü­ in­faz e­di­len­i­ki­yýl­bir­gün­lük­ha­pis­ce­za­sý,­bi­lâ­ha­re­A­ÝHM­ta­ra­fýn­dan­hak­sýz­bu­lun­du­ve­Tür­ki­ye­taz­mi­na­ta­mah­kûm­e­dil­di.­Bu­ka­rar­son­ra­sýn­da­da Kut­lu­lar­ni­ha­yet­be­ra­at­et­ti... Bu­na­kar­þý­lýk,­dep­rem­ya­zý­la­rýn­dan­do­la­yý­ön­ce­ mah­kûm­ e­di­lip­ ar­dýn­dan­ i­a­de-i­ mu­ha­ke­me sü­re­cin­de­ hu­kuk­suz­ bir­ þe­kil­de­ gö­zal­tý­na­ a­lý­na­rak­ tu­tuk­lan­dýk­tan­ son­ra­ a­vu­kat­la­rý­mý­zýn­ i­ti­ra­zý ü­ze­ri­ne­er­te­si­gün­bý­ra­ký­lan­ve­bi­lâ­ha­re,­hak­kýn­da­ki­mah­kû­mi­yet­yi­ne­A­ÝHM’den­dö­nen­ya­za­rý­mýz­Cev­her­Ýl­han’ýn­ye­ni­den­yar­gý­lan­ma­sü­re­ci­nin­tem­yiz­a­þa­ma­sýn­da­Yar­gý­tay­Baþ­sav­cý­lý­ðý,­A­ÝHM­ ka­ra­rý­na­ rað­men,­ an­la­þýl­maz­ bir­ þe­kil­de ön­ce­ki­mah­kû­mi­yet­te­ýs­rar­e­dil­me­si­ni­is­te­di. Bu­ta­lep,­yar­gý­da­A­ÝHM’e­de­di­re­nen­bir­an­la­yý­þýn­hâ­lâ­de­vam­et­ti­ði­ni­gös­te­ren­son­de­re­ce dik­kat­çe­ki­ci­bir­ör­nek­ol­du. Ar­dýn­dan,­ Ýl­han­ gi­bi­ yi­ne­ dep­rem­ ya­zý­la­rý­ se­be­biy­le­ mah­kûm­ e­di­len­ ve­ gö­zal­tý­na­ a­lý­nýp­ tu­tuk­lan­dýk­tan­ son­ra­ ser­best­ bý­ra­ký­lan­ Yö­ne­tim Kuru­lu­­ü­ye­miz­ve­ya­za­rý­mýz­Sa­mi­Ce­be­ci­i­le­il­gi­li­ o­la­rak­ Ýs­tan­bul­ 11.­ A­ðýr­ Ce­za­ Mah­ke­me­si­nin ver­di­ði­ka­rar­i­se­be­ra­at­yö­nün­de­ol­du. Mah­ke­me­ka­ra­rýn­da­þöy­le­de­ni­li­yor: “Her­ne­ka­dar­sa­nýk­hak­kýn­da­TCK’nun­312/3 mad­de­si­ge­re­ðin­ce­hal­ký­ve­düþ­man­lý­ða­a­le­nen tah­rik­et­ti­ði­id­di­a­sý­i­le­ka­mu­dâ­vâ­sý­a­çýl­mýþ­i­se­de, “Dos­ya­ya­ ko­nu­lan­ A­ÝHM’nin­ Kut­lu­lar­ dâ­vâ­sý ve­ Meh­met­ Cev­her­ Ýl­han­ dâ­vâ­sý­na­ i­liþ­kin­ ka­rar­lar­da­ be­lir­ti­len­ ge­rek­çe­ler­ dik­ka­te­ a­lý­na­rak, dâ­vâ­ko­nu­su­ya­zý­la­rýn­gö­rüþ­a­çýk­la­ma­ve­an­lat­ma­öz­gür­lü­ðü­çer­çe­ve­sin­de­kal­dý­ðý­an­la­þýl­dý­ðýn­dan,­sa­ný­ðýn­a­tý­lý­suç­tan­be­ra­a­ti­ne­...oy­bir­li­ði­i­le­ka­rar­ve­ril­di.” Böy­le­ce,­on­se­ne­yi­aþ­kýn­bir­za­man­dýr­de­vam e­den­ hu­kuk­ a­yýp­la­rýn­dan­ bi­ri­ da­ha­ so­na­ er­miþ ol­du. Ta­bi­î,­sav­cý­ta­ra­fýn­dan­tem­yiz­e­di­lip­de­ye­ni­a­yýp­la­ra­a­çýk­bir­sü­reç­da­ha­baþ­la­týl­maz­sa... ***

Pazarola yeniden Se­vi­ye­li­mi­zah­an­la­yý­þý­ný­yer­leþ­tir­mek,­te­bes­süm­ et­ti­rir­ken­ dü­þün­dürt­mek­ ga­ye­siy­le,­ geç­ti­ði­miz­ yýl­lar­da­ ga­ze­te­miz­de­ ya­yýn­la­nan­ Pa­za­ro­la say­fa­sý,­ mü­te­va­zi­ im­kân­lar­la­ ye­ni­den­ kar­þý­nýz­da.­ Haf­ta­da­ bir­ Pa­zar­ gün­le­ri­ ya­yýn­la­na­cak­ bu say­fa­mýz­i­çin­e­li­ka­lem­tu­tan­ka­bi­li­yet­sa­hip­le­ri­nin­des­tek­ve­kat­ký­la­rý­ný­bek­li­yo­ruz.­Ça­lýþ­ma­la­r ý­n ý­z ý­ pa­z a­r o­l a@ye­n i­a s­y a.com.tr­ ad­r e­s i­n e gön­de­re­bi­lir­si­niz. He­pi­ni­ze­ha­yýr­lý­haf­ta­lar­di­li­yo­ruz.


4 FARK

Bu tabloyu deðiþtirelim

YENÝASYA / 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ

HA­BER

Arýnç: Üç özgürlük çok önemli DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, ‘’Üç özgürlük çok önemlidir. Birisi din ve vicdan özgürlüðü, öbürü fikir ve düþünce özgürlüðü, üçüncüsü de teþebbüs özgürlüðü. Üçünü birbirinden ayýrmak ümkün deðil” dedi. Ýhracatçý ve Ýthalatçý Ýþadamlarý Derneðinin (ÝHSANDER), Radisson Otel’deki 3. Olaðan Genel Kurulunda konuþan Arýnç, Türkiye

bütün dünyada bir marka haline geldiðini belirterek, “Eskiden yoktuk, ama þimdi varýz’’ dedi. Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yardýmcýsý Arýnç, þunlarý kaydetti: ‘’Üç özgürlük çok önemlidir. Birisi din ve vicdan özgürlüðü, öbürü fikir ve düþünce özgürlüðü, üçüncüsü de teþebbüs özgürlüðü. Üçünü birbirinden ayýrmak mümkün deðil. Herkes i-

nanabilir, inanmayabilir de, inancýnýn gereðini yapabilir. Buna hiçbir kýsýtlama koyamazsýnýz. Gerçek laiklik de budur zaten. Kýyafetinden dolayý, inancýndan dolayý ayrýmcýlýk yapmak mümkün deðil. Herkes nasýl inanýyorsa o þekilde yaþayacak ve ibadetini yapacak. Herkes düþüncesini ortaya koyabilir, herkes fikrini söyleyebilir. Birbirimize

saygý göstereceðiz ve ona müdahale etmeyeceðiz. Baský yok, totaliter istekler yok. Ekonomik faaliyetleri insanlar yapacak. Devlet elini çekecek. Ýnsan bu görevini yaparken teþebbüs özgürlüðü olacak. Önünde engel þu bu ol ma ya cak. Þüp he siz ka nun mevzuatý bazý kýsýtlamalarý, sýnýrlamalarý bunun içine koyuyor.” Ýstanbul / aa

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

ürkiye’yi idare edenlerin göz ardý etmemesi gereken göstergeler ya da neticeler vardýr. Bunlardan biri de “Birleþmiþ Milletler Ýnsani Geliþim Endeksi”dir. Nasýl ki enflasyon ya da iþsizlik rakamlarý görmezden gelinerek bir adým atýlamazsa, bu rapor ve neticeler de görmezden gelinemez, gelinmemeli. Siyasetçiler ya da sosyologlar ne kadar “her þey yolunda” dese de, asýl inandýrýcý olan rakamlar ve göstergelerdir. Bunu ifade ederken, rakamlarýn da yanýltýcý olabileceðini unutalým demiyoruz. “Ýnsanî Geliþme Endeksi” (ya da göstergesi) nedir? Herkesin kolayca ulaþabileceði ‘sanal alem’deki bilgiler þöyle: Dünya’daki ülkeler için yaþam uzunluðu, okur yazar oraný, eðitim ve yaþam düzeyi doðrultusunda hazýrlanan bir ölçümdür. Ýnsanlarýn düzgün yaþamasý, özellikle çocuk haklarý için bir ölçü teþkil eder. Bu araþtýrma sonucunda bir ülkenin geliþmiþ, geliþmekte olan ya da geliþmemiþ bir ülke olduðu; bunun yaný sýra ekonomisindeki etkinin yaþam niteliðini ne düzeyde etkilediðini gösterir. Ýnsanî Geliþme Göstergesi ülkelerde üç baþlýca geliþimleri göz önünde tutar: *Uzun ve saðlýklý bir yaþam; ölçümü ortalama yaþam süresi ile yapýlýr. * Bilgi, ölçümü okur yazar oraný (2/3’ü) ve ilkokul, lise ve üniversite kayýtlarý yüzdesi (1/3’ü) ile yapýlýr. * Ölçülebilir yaþam düzeyinin hesaplanmasý kiþi baþýna düþen gelir ve alým gücünün Amerikan dolarý üzerinden hesabýyla yapýlýr. Bu ‘teknik’ bilgilerden sonra Türkiye’nin “Ýnsani Geliþme Endeksi”ndeki yerini merak ediyorsanýz, durumun iç açýcý olmadýðýný söyleyebiliriz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, bu tabloya dikkat çekerek bir anlamda Türkiye’yi idare edenleri ikaz etmiþ: “Bu kriz döneminde krizden çýkan 14 ülkenin içinde 12. sýradayýz, bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ancak bizim hedefimiz hiçbir zaman arkamýzdakiler deðil, önümüzdekiler. Hedefimiz var. 2023 yýlýnda dünyanýn ilk 10 büyük ekonomisi içinde olmak istiyoruz. Bu nedenle büyümemizi daha hýzlandýrýyor olmamýz lâzým. Bir rahatsýzlýðýmýz var. Türkiye dünyanýn 16. büyük, Avrupa’nýn da 6. büyük ekonomisi, ama maalesef Birleþmiþ Milletler Ýnsanî Geliþim Endeksi’nde 155 ülke içinde 126. sýrada, bu bize yakýþmýyor. Ýþ yatýrým ortamýnda 65, Uluslararasý Rekabet Endeksi’nde 133 ülke içerisinde 61. sýradayýz. Peki, bunlarýn düzeltilebilmesi için ne yaptýk? Ýþte, bizim hep ifade ettiðimiz yapýsal reformlarý yerine getirmeliyiz. Türkiye rakiplerini hýzla geçmek istiyorsa, bu tablolarý 16. büyük ekonomiye yakýþýr seviyeye getirmeli. Bunun için de en önemli þey Avrupa Birliði. Gereksiz bir tartýþma içindeyiz. AB Türkiye’yi alýr mý almaz mý? Benim için hiç önemli deðil. Ýster alsýn, ister almasýn. Benim için önemli olan, bana bir yol haritasý lâzým, endekslerde öne geçebilmek için. O yol haritasýný çizmiþler. Tekrar Amerika’yý keþfetmeye ihtiyaç yok, adamlar keþfetmiþler.’’ (AA, 4 Aralýk 2010) Bardaðýn hem dolu, hem de boþ kýsýmlarýna dikkat çeken bu tesbitlerin gereði yerine getirilmeli deðil midir? Topyekûn iyileþme için AB yolculuðu devam etmeli. Hepimizi üzen bu tablonun deðiþmesi için elbirliði ve iþbirliði yapmak gerek. Bunu baþamazsak, insanî geliþim listesindeki yerimiz her geçen gün daha kötüye gidebilir...

T

Meclis, HSYK Tasarýsýný görüþecek TBMM Genel Kurulunun, gelecek hafta baþlanacak bütçe görüþmelerinden önce Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu Tasarýsý’ný yasalaþtýrmak için çalýþmasý bekleniyor. Tasarý, HSYK’nýn kuruluþu, teþkilatý, görev ve yetkileri ile çalýþma usullerini yeniden düzenliyor Genel Kurul, yarýn 15.00-23.00, 8-9 Aralýk Çarþamba ve Perþembe günleri 13.00-23.00, 10 Aralýk Cuma günü ise 14.00-23.00 saatleri arasýnda çalýþacak. Alt komisyona sevk edilen ve bazý kamu alacaklarýný yeniden yapýlandýran ‘’Torba Tasarý’’nýn, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülmesi bekleniyor. Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve bunlarýn uygulamasýna iliþkin tasarýlar ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarýsýnýn gelecek ay yasalaþmasý konusunda varýlan mutabakat doðrultusunda, grubu bulunan partilerin katýlýmýyla oluþturulan komisyon da bu hafta içinde çalýþmalarýna baþlayacak. Öte yandan, spor kulüplerinin sorunlarý ile sporda þiddet konusunda kurulan Meclis Araþtýrma komisyonu bu hafta çalýþmalarýna baþlayacak. Ankara / aa

Din eðitimi anaokulundan baþlamalý ÖNDER GENEL BAÞKANI KORKUT, DÝN EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝMÝNÝN BÜTÜN ORTA ÖÐRETÝME ANAOKULUNDAN BAÞLAYARAK YAYILMASI, NESLÝN MUHAFAZA EDÝLMESÝ VE GELECEÐE TAÞINMASI AÇISINDAN ÖNEMLÝ OLUDÐUNU BELÝRTTÝ. ÝMAM Hatip Liseleri Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÖNDER) Genel Baþkaný Hüseyin Korkut, “Din eðitim ve öðretiminin bütün orta öðretime anaokulundan baþlayarak yayýlmasý, neslimizin muhafaza edilmesi ve geleceðe taþýnmasý açýsýndan önemlidir’’ dedi. Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde düzenlenen 6. Ýmam Hatipliler Kurultayý, 2010 yýlý Kuran Okuma Yarýþmasý birincisi Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Beytullah Özdemir’in Kur’ân-ý Kerim okumasýnýn ardýndan, Ýstiklâl Marþý’nýn söylenmesiyle baþladý. ÖNDER Genel Baþkaný Korkut, kurultayýn açýlýþýnda, bugün milletin göz bebeði ve yüz aký okullardan olan imam hatip liselerinin, kurulduðundan bu güne hem Türkiye’ye hem de medeniyete hizmet eden altýn nesillerin yetiþmesine vesile olduðunu ifade etti. Milletin deðerlerini uhdesinde taþýyan imam hatip neslinin, kadim medeniyetin temsilcisi olarak yarýnlara daha güçlü, daha mutlu yürüyeceðini dile getiren Korkut, ‘’Milletimizin sahiplenmesiyle bugüne gelen okullarýmýz, zaman zaman önüne çýkan engelleri aþmýþ ve bundan sonra da aþacaktýr’’ dedi. Ýmam hatip liselerinin birçok sorunla karþý karþýya kaldýðýný belirten Korkut, bu sorunlarýn baþýnda, imam hatip lisesi mezunu olan öðrencilerin alan ve diplomalarýyla ilgili zorluklar, 1990’lý yýllardan itibaren önlerini kesme çalýþmalarý, kat sayý engeli, kesintisiz

eðitim, kýlýk kýyafetle ilgili sorunlar, ilahiyat fakültelerinin kontenjanlarýnýn sýnýrlandýrýlmasýnýn geldiðini söyledi. KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM GÖZDEN GEÇÝRÝLMELÝ Baþarýlý imam hatip lisesi öðrencilerine yurt dýþýnda eðitim bursu saðladýklarý gibi yurt içinde de destek verdiklerini anlatan Korkut, dernek bünyesinde spor faaliyetlerini koordine edecek bir birim oluþturduklarýný, gençlerin önündeki kat sayý engelini aþmalarýnda bir fýrsat olacak akademilere hazýrlýk kurslarýný düzenlediklerini kaydetti. ‘’Kesintisiz eðitim, sadece imam hatip liseleri için deðil, bütün orta öðretimin önündeki sýkýntýlarý ortadan kaldýrmak amacýyla gözden geçirilmeli ve kademeli hale getirilmelidir’’ diyen Korkut, þöyle dedi: ‘’Beþikten mezara ilmin, eðitimin önemini þiar edinmiþ bir inancýn mensuplarý olarak elbette eðitimin süresiyle ilgili itirazýmýz yok, ama özellikle zorunlu eðitim, gerek kýlýk kýyafetle ilgili gerekse deðerlerimize yaslanmýþ bir müfredatla ilgili dizayn edilmezse zorluklarýmýz devam edecektir. Din eðitim ve öðretiminin bütün orta öðretime anaokulundan baþlayarak yayýlmasý, neslimizin muhafaza edilmesi ve geleceðe taþýnmasý açýsýndan önemlidir.’’ Korkut, tarihi yarýmada içinde bir kýz imam hatip lisesinin açýlmasý gerektiðini de belirtti. Ýstanbul / aa

ÝMAM Hatip Liseleri Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÖNDER) Genel Baþkaný Hüseyin Korkut

Erdoðan: Her türlü hakareti gördük 6. ÝMAM-Hatipliler Kurultayý’na katýlan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, yaptýðý konuþmada, Ýmam Hatip liselerinin kuruluþuna katký veren, bütün varlýðýný bu yönde feda eden baþta dönemin Baþbakaný Adnan Menderes olmak üzere tüm emek verenleri rahmet ve þükranla yad ettiklerini söyledi. ‘’Ýmam Hatip Lisesi mezunu olmayý hayatým boyunca büyük bir gurur vesilesi olarak yüreðimde taþýdým’’ diyen Erdoðan, çocuklarýnýn tamamýnýn da Ýmam Hatip Lisesi mezunu olmasýndan iftihar ettiðini dile getirdi. Erdoðan, þunlarý kaydetti: “Ýmam Hatip Lisesinin sýralarýnda okuduðumuz anlarda da sonrasýnda da her türlü aþaðýlamaya, hakarete, baskýya, engellemeye maruz kaldýk. Aralarda öyle hocalarýmýz çýktý ki içeride, dýþarýda, bize ‘cenaze yýkayýcýsý’ dediler, bize ‘taþralý’ dediler, ‘köylü’ dediler, zenci dediler; bize ‘siz doktor olamazsýnýz, mühendis olamazsýnýz, kaymakam, vali, siyasetçi olamazsýnýz’ dediler; bize ‘muhtar bile olamazsýnýz’ dediler. Allah’ýn izniyle millete güvendik, ülkeye inandýk, umutsuzluðu yanýmýza yaklaþtýrmadýk, yýlgýnlýða kapýlmadýk ve her kademede milletin teveccühüne mazhar olduk.’’

Gilani Türkiye’ye geliyor PAKÝSTAN Baþbakaný Yusuf Rýza Gilani, 4 günlük resmi ziyaret için bugün Türkiye’ye gelecek. Baþbakanlýk Basýn Merkezi’nden yapýlan açýklamaya göre Gilani, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn davetine icabetle, 6-9 Aralýk 2010 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret sýrasýnda, 25 Ekim 2009 tarihinde Ýslamabad’da imzalanan ‘’Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan Ýslam Cumhuriyeti Hükümetleri Arasýnda Yoðunlaþtýrýlmýþ Ýþbirliði ve Yüksek Düzeyli Ýþbirliði Konseyi Tesis Edilmesi Hakkýnda Ortak Siyasi Bildiri’’ kapsamýnda, Erdoðan ve Gilani baþkanlýðýnda, iki ülkeden bakanlarýn katýlýmýyla Yüksek Düzeyli Ýþbirliði Konseyi’nin ilk toplantýsý yapýlacak. Görüþmelerde ikili iliþkilerin tüm veçheleriyle ele alýnmasýnýn yaný sýra her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararasý konularda da görüþ alýþveriþinde bulunulmasý planlanýyor. Gilani’nin Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan da kabul edilmesi, TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin ile görüþmesi ve Ýstanbul’da Türk iþ adamlarýyla bir araya gelmesi de öngörülüyor.

nBDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Diyarbakýr’da baþlattýklarý Anayasa Çalýþtayýnda ‘’bütün inançlarýn, kimliklerin, gruplarýn, kendini demokratik bir þekilde ifade edeceði’’ bir anayasa taslaðý hazýrlayacaklarýný söyledi. Sümerpark Resepsiyon Salonunda BDP tarafýndan düzenlenen Anayasa Çalýþtayýnýn açýlýþýnda konuþan Demirtaþ, ilk kez halkýn içinde olduðu bir Anayasa yapýlmasý fýrsatýnýn yakalandýðýný söyledi. Fýrsatýn iyi deðerlendirilmesi gerektiðini belirten Demirtaþ, ‘’Türkiye’nin en özgürlükçü Anayasa taslaðýný yapacaðýz. Diðer partilerin çalýþmalarýndan da faydalanmak istiyoruz’’ dedi. Sivil ve Demokratik Anayasa Yolunda Temel Perspektifleri Somutlaþtýrmak adýyla düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Anayasa çalýþtayýnýn çok yararlý olacaðýný belirten Demirtaþ, þunlarý söyledi: ‘’Bugüne kadar Türkiye’de hiçbir Anayasa olaðan koþullarda yapýlmadý. BDP olarak hazýrlayacaðýmýz sivil demokratik Anayasa taslaðý, Türkiye’de demokratik Anayasa açýsýndan temel kaynak olacak. Biz bütün inançlarýn, kimliklerin, gruplarýn, kendini demokratik bir þekilde ifade edeceði bir Anayasa taslaðý hazýrlýyoruz. Bu taslakta özerklik inançlar kimlikler yer alacak.’’ Diyarbakýr / aa

Kýlýçdaroðlu: Gizli gündemimiz yok

Türkler dâvâsý yargý reformunun gerekliliðini bir kez daha ortaya koydu MEMUR-SEN Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, DÝSK Kurucu Genel Baþkaný Kemal Türkler’in öldürülmesi davasýnýn zaman aþýmýna uðramasýnýn, yargý reformunun önemini bir kez daha ortaya koyduðunu söyledi. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Ahmet Gündoðdu, davanýn zaman aþýmýna düþmesinin maðdurlarýndan birinin de Kemal Türkler’in ailesi olduðunu belirtti. Bu kadar uzun süre sabýrla bekledikten sonra dosyanýn zaman aþýmýndan ortadan kalkmasýný eleþtiren Gündoðdu, “Eþinin katilinin hak ettiði cezayý alýþýný görememek, gözü önünde katledilen babasýnýn katilinin yargýlandýðý dosyanýn zaman aþýmý nedeniyle ortadan kalkmasýný üzüntüyle izlemek çok zor bir durumdur. Kemal Türkler’in ailesine bir kez daha Allah’tan sabýr diliyoruz.” dedi. Gündoðdu, açýklamasýnýn sonunda, 30 yýllýk bir yargý felaketi olan ve sonu bir türlü getirilemeyen ünlü ve bir o kadar üzücü suikastýn son celsesinde verilen zaman aþýmý kararýnýn sendikal söylemleri olan yargý reformunun gerekliliðini ortaya koyduðunu hatýrlattý. Ankara / cihan

BDP’den Anayasa Çalýþtayý

ABBAS, 3 KEZ GELDÝ Bu arada, Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezi’nden yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, bu yýl üçüncü kez Türkiye’yi ziyaret edecek olan Abbas ile baþ baþa ve çalýþma yemeðinde heyetler halinde görüþmeler gerçekleþtirecek. Görüþmelerde, Filistin ile ikili iliþkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, Filistin’deki son durum ve Ortadoðu Barýþ Süreci baþta olmak üzere, bölgesel geliþmeler hakkýnda istiþare ve koordinasyon toplantýsý yapýlacak. Abbas, yarýna kadar sürecek temaslarý çerçevesinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’la da bir araya gelecek. Filistin resmi haber ajansý Wafa’nýn haberinde de Türkiye ve Yunanistan’ý kapsayan resmi ziyaretlerine bugün baþlayacak olan Abbas’ýn, temaslarý sýrasýnda iki ülke ile Filistin arasýndaki iliþkilerin güçlendirilmesini ve bölgesel konularý ele alacaðý bildirildi. Wafa, Abbas’ýn yarýn günü Ankara’dan Atina’ya geçeceðini belirtti. Ankara / aa

nCHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, ‘’Delegeler kabul ederse çarþaf liste olacak. Hukuk neyse onu uygulayacaðýz. Bizim gizli gündemimiz, hesabýmýz yok’’ dedi. Dokuma semti yakýnlarýnda otobüsten inerek, bir kahvehaneye giren Kýlýçdaroðlu, bir gazetecinin, ‘’Silivri’de tutuklu bulunan Ergenekon sanýðý gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay ile eski Rektör Mehmet Haberal’ýn, ‘Sabahat Tuncel modeli’ ile TBMM’ye taþýnmasý modeline yeþil ýþýk yaktýðýnýz iddia edildi’’ sözlerine, ‘’Hayýr böyle bir çalýþmamýz yok. Nereden çýkarýlýyor anlamýyorum’’ karþýlýðýný verdi. 18 Aralýktaki kurultayda seçimlere blok liste ile gidileceðini, ancak delegelerin önerge vermesinin yine delegeler tarafýndan kabulü halinde çarþaf listenin olabileceðini ifade eden Kýlýçdaroðlu, ‘’Delegeler kabul ederse çarþaf liste olacak. Hukuk neyse onu uygulayacaðýz. Bizim gizli gündemimiz, hesabýmýz yok’’ diye konuþtu. Antalya / aa

Akdað: Beþli aþýnýn dolumu yapýlýyor nSAÐLIK Bakaný Recep Akdað, ‘’15 Ekim 2010 tarihinden itibaren Türkiye’de dünyanýn en geliþmiþ aþýlarýndan biri olan beþli aþýnýn artýk uygun bir biçimde dolumu yapýlýyor” dedi. Akdað, Sanofi Pasteur, Mefar Ýlaç A.Þ ve Saðlýk Bakanlýðý iþbirliðiyle Pendik Kurtköy’de bulunan Mefar firmasýnýn fabrikasýnda beþli aþý üretim ve dolum tesisinin açýlýþ törenine katýldý. Burada konuþma yapan Akdað, bundan 8 sene önce aþýya, bugünün alým gücüyle yaklaþýk olarak 1415 milyon TL harcanýrken, 2010 yýlýnda 400 milyon TL’ye yaklaþan miktarlarda para harcandýðýný ifade etti. Akdað, ‘’Bütçeyi Saðlýk Bakanlýðýna veren, ‘bunu kullan’ diyen hükümetimize ben bütün Türk çocuklarý adýna elbette büyük bir þükran borçluyum’’ dedi. Bugün Saðlýk Bakanlýðý, Sanofi Pasteur ve Mefar olarak bir ilke imza atýldýðýný dile getiren Akdað, ‘’15 Ekim 2010 tarihinden itibaren Türkiye’de dünyanýn en geliþmiþ aþýlarýndan biri olan beþli aþýnýn artýk uygun bir biçimde dolumu yapýlýyor. Bu, aþýnýn bütününün imalatý demek deðildir. Ama Türkiye’de bu anlamdaki en yeni teknolojiyle üretilen bu aþýlarýn üretimi için atýlan önemli bir adýmdýr’’ diye konuþtu. Bu aþýlarýn devamýnýn geleceðini belirten Akdað, halk arasýnda menenjit ve zatürre aþýsý diye bilinen aþýnýn Türkiye’de üretimi için görüþmeler yaptýklarýný ve 2011 yýlýnda bunu da baþlatmýþ olacaklarýný ümit ettiðini söyledi. Ýstanbul / aa

Müzakereler ekonomi baþlýðýyla devam edecek nKKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, bugün Kýbrýs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas’la yapacaklarý görüþmede, ‘’büyük bir ihtimalle geçen görüþmede ele aldýklarý ekonomi baþlýðýyla müzakerelere devam edeceklerini’’ açýkladý.Cumhurbaþkaný Eroðlu, bugün bir kabulünde, bugünkü müzakere baþlýðýnda deðiþiklik olup olmayacaðýnýn sorulmasý üzerine, Rum tarafýnýn deðiþik görüþlerinin olup olmayacaðýný bilemediðini belirterek, “ancak taraflara baþlýk konusunda seçme þansý verildiðini, kendilerinin de ekonomiyi seçtiðini”söyledi. Eroðlu, teknik komitenin çalýþmalarýna ekonomi baþlýðýnda devam ettiðini, karþý tarafýn mülkiyet konusuna girmeye hevesli olduðunu, ancak pazartesi günü Rumlarýn da düþüncelerini öðreneceklerini belirtti. Pazartesi günü New York görüþmesinden sonra ilk kez buluþacaklarýný ve bu sebeple muhtemelen bir program ortaya çýkarmaya çalýþacaklarýný ifade eden Eroðlu, 25-26 Ocakta Cenevre’de yapýlacak görüþmelerden önce, teknik komitelerin ve liderlerin görüþme programýný hazýrlamalarý gerektiðini söyledi. Lefkoþa / aa


5

YENÝASYA / 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ

HABER BAÞKENT YAZILARI

MAKRO - DALGA

Baþbakan nihayet fark etti ABD, ekonomisini canlandýrmak, bütçe açýðýný kapatmak ve finans kuruluþlarýný desteklemek için karþýlýksýz para bastýkça RECEP TAÞCI kü resel likidite büyüyor, yaðacak ya da sareceptasci@yeniasya.com.tr ðacak verimli alanlar arýyor. En elveriþli ülke de Türkiye. Neden? BD diplomasisinin iç yazýþmalarýBir kere bankalarý saðlam. ný içeren binlerce gizli belge dün2001 krizinden gerekli dersleri çýkarya kamuoyuna sýzdýrýldý. Wi ki le aks in ter net si te sin de mýþ, sektörü güçlendirmiþ. ABD ve Avrupa’da bir çok banka batarbunlarýn çok azý yayýnlandý. ken veya can çekiþirken Türk bankalarý Kýyamet koptu. dimdik ayakta, kârlarýný katlamýþ. Gündem alt üst oldu. Ýkincisi siyasî istikrar. Ama biz yine de ekonomiyi takip ede8 yýldýr kesintisiz ülkeyi ayný parti hülim, ortalýðýn durulmasýný bekleyelim. kümeti yönetiyor, sermayeyi ürkütecek Döviz durumuna bir göz atalým. Merkez Bankasý kayýtlarýna göre; Ekim çatlak ses çýkmýyor. Muhtemelen önümüzdeki bir dört yýl ayý boyunca ülkemize giren döviz tutarý daha iktidarýný sürdürecek. 4,5 milyar dolarý bulmuþ. Ayrýca makro göstergeler olumlu. Ekim ayý sonu itibariyle “Sýcak para” diBütçe açýðý hedefi tutacak gibi görünüyor. ye nitelendirilen portföy yatýrýmlarýnýn Bütçe açýðý ve kamu borçlarýnýn GSYH’ya deðeri, 120 milyar dolara dayandý. Þimdiye kadar ulaþýlan en yüksek seviye. oraný Maastricht kriterlerine uygun. Büyüme tahminleri yüzde 8’lere kadar çýktý. Son dört ay da sý cak pa ra hac mi hýz la Dýþ konjonktürde sýcak paranýn rotasýný büyüyor. ülkemize çevirmesinde önemli rol oynuyor. Haziran sonunda 90 milyar dolardý. Þöyle ki; Artýþ 30 milyar dolar. Büyük çapta bütçe açýklarý ve borçlar ile Yani dolar yaðýyor. boðuþan ve kýrýlgan bir bankacýlýk sisteÞaþýrmýyoruz. mine sahip olan ABD ve AB ülkeleri sýcak Dünyada döviz bolluðu var.

A

Türkiye’den Arnavutluk ve Karadað’a yardýmeli n BALKANLARDA aþýrý yaðýþlarýn sebep olduðu sel felaketi nedeniyle Arnavutluk ve Karadað’a Türkiye’nin yardým eli uzattýðý belirtildi. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý’ndan (AFAD) yapýlan yazýlý açýklamada, Arnavutluk hükümetinin, sel felaketinin devam etmesi ve 4-5 þehrin su altýnda olmasý sebebiyle halkýn güvenli bölgeye nakli için Türkiye’den tahliye helikopteri talep ettiði kaydedildi. Bu çerçevede, Dýþiþleri Bakanlýðý ve Genelkurmay Baþkanlýðý arasýnda saðlanan koordinasyon sunucu, Genelkurmay Baþkanlýðý’na ait 1’i arama kurtarma imkanýna sahip 3 adet S-70 Skorsky helikopterinin Arnavutluk’a gönderildiði bildirilen açýklamada, ayrýca Arnavutluk yetkililerinin talepleri doðrultusunda sel bölgesine 1 adet týr ile Kýzýlay tarafýndan hazýrlanan 1000 adet battaniye ve 150 adet çadýr gönderildiði belirtildi. Son iki haftadýr yaðan aþýrý yaðmurlarýn Karadað’ýn kuzeydoðusunu olumsuz etkilemesi ve sel felaketine yol açmasý sebebiyle Karadað hükümetinin Türkiye’den ilaç, týbbi malzeme, çadýr ve gýda maddeleri talep ettiði kaydedilen açýklamada, yarýn 2 adet týrýn Karadað’a hareket edeceði belirtildi. Ankara / aa

para için cazibe merkezi olmaktan uzak. Geliþmekte olan ülkeler ise sýcak para giriþine çeþitli engeller koyuyor. Bü tün bun la rýn ya ný sý ra Tür ki ye en yüksek faiz veren ve borsasý en çok kazandýran bir ülke olduðundan dolayý da sýcak paraya dâvetiye çýkarýyor. 120 mil ya ra u la þan sý cak pa ra nýn 78 milyarý borsada. Paraya para demiyor. Kâr oraný yüzde 30’larda. Vergisiz. Sýcak paranýn 33 milyar dolarý ise hazine bonosuna yönelmiþ. Banka mevduatýnda da 8 milyar dolar mevcut. Yüzde 8’lerde garanti faiz geliri. Dýþ ülkelerde faizlerin sýfýr seviyesinde olduðu dikkate alýnýrsa çok yüksek bir getiri. Ýþte bu saydýðýmýz sebepler yüzünden dolar giriþi sürüyor. Sýcak para girdikçe TL deðerleniyor. Bunun sonucu ihracat zar zor artarken, ithalat patlýyor, dýþ ticaret açýðý büyüyor. Nitekim Ekim ayý dýþ ticaret açýðý 6,3 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleþti. 2010 yýlý carî açýðý 40 milyar dolarý geçecek. Carî açýðýn finansmanýnda ilelebet sýcak paraya güvenemeyiz.

Ani döviz çýkýþý dengeleri bozar. Baþbakan da nihayet tehlikenin farkýna vardý, “Sýcak para akýþýný kontrol altýna almak þart.” dedi. Borsa düþtü, dolar hareketlendi. Dengeler öylesine hassas ki bir beyanat bile sarsabiliyor. Ekonominin býçak sýrtýndan kurtulmasý için tasarruf gerekli. Ne var ki bizde yetersiz. Dýþ kaynaða ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaç sýcak parayla deðil doðrudan sermaye yatýrýmý ile giderilmelidir. Uluslar arasý reyting kuruluþu Fitcht, Türkiye’nin BB+ olan kredi notunu duraðan dan po zi ti fe yük selt me si, doð ru dan yabancý sermayenin ülkemize çekilmesi açýsýndan iyi haber. Bu olumlu hava yapýsal reformlarla desteklenmeli. Yasal düzenlemelerle iþe koyulabiliriz. Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Ýþ Kanunu... Tasarýlarý TBMM’de bekliyor. Neden yasalaþmaz? Anayasayý deðiþtirmekten daha mý zor? Oysa yatýrým ikliminin oluþmasý için gerekli. Haydi çalýþtýrýn Meclisi. Býrakýn kýsýr çekiþmeleri.

Bu tablo yakýþmýyor TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU: TÜRKÝYE, DÜNYANIN 16. BÜYÜK, AVRUPA'NIN DA 6. BÜYÜK EKONOMÝSÝ, AMA MAALESEF BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ÝNSANÎ GELÝÞÝM ENDEKSÝ'NDE 155 ÜLKE ÝÇÝNDE 126. SIRADA, BU BÝZE YAKIÞMIYOR. TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, “Su fiyatlarý 2009'dan bu yana sanayide yüzde 15 arttý. Elektrik yüzde 40 arttý, doðalgaz yüzde 30 düþtü, benzin yüzde 28 arttý, LPG yüzde 17 arttý, mazot yüzde 35 arttý, brüt ücret yüzde 19 arttý. Gelin bunlarý konuþalým” dedi.

Emniyet amirini eþi öldürdü n KÝLÝS’TE, ilçe emniyet amiri, eþi tarafýndan tabancayla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, gece, Musabeyli ilçesi emniyet amiri Baþkomiser Hüseyin Kurak (32) ve eþi Sýdýka Kurak’ýn (32) yaþadýðý, Albay Ýbrahim Karaoðlanoðlu Mahallesi’ndeki Kübra Apartmaný’nýn 4. katýndan silâh sesleri duyan vatandaþlar polise haber verdi. Saðlýk ve itfaiye ekipleriyle olay yerine giden polis, kapýyý kýrarak girdiði evde baþkomiser Hüseyin Kurak’ý ölü buldu. Hüseyin Kurak’ýn tabancayla vurularak öldürüldüðü belirlendi. Nedeni henüz belirlenemeyen kavga sýrasýnda eþini tabancayla vurarak öldürdüðü iddia edilen Sýdýka Kurak, Kilis Devlet Hastanesinde yapýlan saðlýk kontrolünün ardýndan Kilis Emniyet Müdürlüðüne götürüldü. Sýdýka Kurak’ýn alkollü olduðu, olay sýrasýnda çiftin 2 çocuðunun evde bulunduðu tesbit edildi. Kilis / aa

Aðaca takýlarak hayata tutundu n DÜZCE Odayeri yaylasýnda yaklaþýk 250 metrelik uçuruma yuvarlanan bir kiþi, þans eseri aðaca takýlarak ölümden kurtulurken, bulunduðu yerden vatandaþlar, saðlýk ve itfaiye ekiplerinin yardýmýyla çýkarýldý. Alýnan bilgiye göre, bir arkadaþýyla Beyköy beldesindeki Odayeri Yaylasýna gezmeye giden Erkan Baþ (35) Yarmakaya mevkiinde ihtiyaç molasý verdi. Bu esnada dengesini kaybederek yaklaþýk 250 metre yükseklikten, kayalýk olan dere yataðýna yuvarlanmaya baþladý. Baþ, þans eseri yuvarlanma esnasýnda bir aðacýn dalýna takýlarak, dalda asýlý kaldý. Mu'cizevî bir þekilde hayatta kalan Erkan Baþ, Ýtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ve çevredeki vatandaþlar tarafýndan dere yataðýndan asýlý kaldýðý aðaca bir ip çekilerek, aþaðýya doðru indirildi. Baþ, patika ve kayalýk yoldan, yaklaþýk 1 kilometrelik yürüyüþle yukarý çýkartýldý. Erkan Baþ, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardýndan hastaneye kaldýrýldý. Düzce / aa

TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn 16. büyük, Avrupa’nýn da 6. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin Birleþmiþ Milletler Ýnsani Geliþim Endeksi’nde 155 ülke içinde 126. sýrada olmasýnýn bize yakýþmadýðýný belirtti. Hisarcýklýoðlu, Ýstanbul Sanayi Odasý tarafýndan belirlenen Türkiye’nin ilk 1000 büyük sanayi kuruluþu arasýnda yer alan Konyalý firmalar ve Konya Sanayi Odasý’nda (KSO) 35 yýlýný dolduran üyeler için Hilton Garden Inn Otel’de düzenlenen ödül törenine katýldý. Millî gelirin, üretimin yukarý doðru çýkarken en önemli noktalardan birinin de özel sektörde çalýþan sayýsýnýn artmasý olduðunu vurgulayan Hisarcýklýoðlu, þunlarý kaydetti: ‘’Özel sektörde Aðustos 2009 ile Aðustos 2010 arasýnda son bir yýlda 1 milyon 100 bin kiþiye istihdam saðlamýþ durumdayýz. Bunlar resmî rakamlar, gayri resmi rakamlar deðil. Bu kriz döneminde krizden çýkan 14 ülkenin içinde 12. sýradayýz, bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ancak bizim hedefimiz hiçbir zaman arkamýzdaki ler de ðil, ö nü müz de ki ler. He de fi miz var. 2023 yýlýnda dünyanýn ilk 10 büyük ekonomisi içinde olmak istiyoruz. Bu nedenle büyümemizi daha hýzlandýrýyor olmamýz lazým. Bir rahatsýzlýðýmýz var. Türkiye dünyanýn 16. büyük, Avrupa’nýn da 6. büyük ekonomisi, ama maalesef Birleþmiþ Milletler Ýnsani Geliþim Endeksi’nde 155 ülke içinde 126. sýrada, bu bize

yakýþmýyor. Ýþ yatýrým ortamýnda 65, Uluslararasý Rekabet Endeksi’nde 133 ülke içerisinde 61. sýradayýz. Peki, bunlarýn düzeltilebilmesi için ne yaptýk? Ýþte, bizim hep ifade ettiðimiz yapýsal reformlarý yerine getirmeliyiz. Türkiye rakiplerini hýzla geçmek istiyorsa, bu tablolarý 16. büyük ekonomiye yakýþýr seviyeye getirme li. Bu nun i çin de en ö nem li þey Av ru pa Bir li ði. Ge rek siz bir tar týþ ma i çin de yiz. AB Türkiye’yi alýr mý almaz mý? Benim için hiç önemli deðil. Ýster alsýn, ister almasýn. Benim için önemli olan, bana bir yol haritasý lazým, endekslerde öne geçebilmek için. O yol haritasýný çizmiþler. Tekrar Amerika’yý keþfetmeye ihtiyaç yok, adamlar keþfetmiþler.’’ AB KARARLILIÐI SÜRDÜRÜLMELÝ AB’nin vize konusunda çifte standart uygulamasýný eleþtiren Hisarcýklýoðlu, ancak AB’ye üye olma ve standartlarý yakalama noktasýnda kararlýlýðýn sürdürülmesi gerektiðini söyledi. Alman veya Fransýz vatandaþýnýn devleti ile olan hukuku neyse ayný hakký elde etmek istediðini belirten Hisarcýklýoðlu, ‘’Devlet noktasýnda bir hak varsa, o haktan sonuna kadar yarar lan ma lý yým. Ben ol ma dan dev let ol maz. AB’de hangi þartlarda bir sanayici mal üretiyorsa, ticaret yapýyorsa, ayný þartlarýn, ayný standartlarýn bana geliyor olmasý lâzým. Ýþte o zaman dünyanýn en büyük ilk 10 ekonomisi arasýna gireriz’’ dedi. Konya / aa

‘’GELÝN BUNLARI KONUÞALIM’’ SA NA YÝCÝLE RÝN her za man en önemli sýkýntýlarýný kur olarak gösterdiklerini kay de den Hi sar cýk lý oð lu, þöy le de vam et ti: ‘’2009 baþýndan yana kur ile TL arasýndaki deðerlenme yüzde 19 olmuþ. 2001’den bu yana söylüyoruz, ama deðiþen birþey yok. Peki, hiç konuþmadýðýmýz dile getirme di ði miz baþ ka bir þey var. Ne o lur gö zü nü zü a çýn. Ol ma ya cak du a ya a min demeyin. Su fiyatlarý 2009’dan bu yana sanayide yüzde 15 arttý. Elektrik yüz de 40 art tý, do ðal gaz yüz de 30 düþ tü, ben zin yüzde 28 arttý, LPG yüzde 17 art tý, ma zot yüz de 35 arttý, brüt ücret yüzde 19 arttý. Gelin bunlarý konuþalým. Sa na yi ci ler o la rak bunlarý konuþmalýyýz.’’

DÜZELTME! Dün 5. sayfada yer alan “CHP demokratikleþirse, ülke demokratikleþecek” baþlýklý haberde CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Alaattin Yüksel’in fotoðrafý yerine, yanlýþlýkla Ankara Valisi Alâaddin Yüksel’in fotoðrafý kullanýlmýþtýr. Düzeltir, özür dileriz.

Ankara, neden tutuk ve çekingen?

CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

merikan Dýþiþleri Bakanlýðý’nýn filtrelemesinden geçen Wikileaks’in servis ettiði yüzbinlerce “gizli belge”deki Türkiye ifþaatlarý, Ankara mahreçli sekiz bine yakýn belgenin binde birini bile bulmuyor. Yani pandoranýn kutusu henüz açýlmýþ deðil. Turpun büyüðü heybede… Doðrusu bir tek hakkýndaki isnadlara þiddetle tepki gösteren Baþbakan’ýn, “gizli belgeler”deki diðer iddialara dair konuþmamasý dikkat çekici. Oysa Amerikan büyükelçilerinin Washington’a yolladýðý kriptolarda yalnýz iç politika ile politikacýlarýn karakter analizi yakýþtýrmalarýyla “yolsuzluk iddialarý” deðil, sâdece yýkýcý gizli psikolojik savaþa dair fevkalâde önemli deþifreler var. Meselâ 26 Ocak 2010’da, altý ay öncesine kadar ABD’nin Ankara Büyükelçiliðini yapan –Baðdat Büyükelçisi- James Jeffrey’in Washington’a yazdýðý “gizli” ibâresi bilgi notunda, Erdoðan’ýn Füze Kalkanýnýn Ýran’a karþý Ýsrail’i koruyacak olmasýndan endiþe ettiði, “iç siyasette bunu kaldýramam” diye yakýndýðý belirtiliyor. Peþinden de Erdoðan’ýn Türkiye’nin füze sistemine katýlýmýný NATO þemsiyesinde bizzat istediði belirtiliyor. Yine daha iki hafta önce küresel hegemonya projeleri ve çýkarlarý hesâbýna “Füze Kalkaný” konuþlandýrmasýný dayatan ABD’nin, bölgedeki gerçek stratejik ortaðý Ýsrail’le birlikte Türkiye’ye karþý terör örgütüne silâhtan eðitime kadar her türlü lojistik desteði vererek palazlandýrdýðý, koruyup kolladýðý anlaþýlýyor. Keza Kýbrýs’tan kalkan U2 Amerikan CIA casus uçaklarý, “dað savaþçýlarý” operasyonuyla Türkiye üzerinden Kuzey Irak ve Lübnan’daki Hizbullah’ý tâkip etmiþ. ABD Türkiye’nin AB üyesi olamayacaðýný propaganda edip, politikalarýna ram etmeye çalýþmýþ…

A

“VÂHÝM ÝFÞAATLAR” SORGULANMIYOR! Meselâ Amerikan Bern Büyükelçiliði’ne ait 12 Kasým 2009 tarihli “belge”de, ABD’nin Almanya Büyükelçisi Philip O. Murpthy ile Amerikan Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Philip Gordon’un Almanya Ulusal Güvenlik Danýþmaný Christoph Heusgen’le görüþme kaydýna yer verilmiþ. Almanya’nýn ABD’den topraklarýndaki nükleer silâhlarý çekmesi isteðine Amerikalýlarýn, “Bu durumda Türkiye’dekileri de tutmamýz zor olacak” cevabý, Türkiye topraklarýnda ABD’nin nükleer silâhlarýnýn olduðunu su yüzüne çýkarýyor. Ayrýca Erdoðan’ýn Obama’yla görüþmesinde, “Ýran’la ilgili Batýnýn endiþelerini anladýðý ve belli ölçüde de paylaþtýðý” deðerlendirmesi yapýlmakta. Los Engeles Times’de, “Türkiye’nin Ýran hakkýnda istihbarat toplamak için bir üs olarak kullanýldýðý”, Erdoðan’ýn “Ýsrail’ye yönelik çýkýþlarý”nýn iç politikaya yönelik popülist söylemler olduðu yazýlmakta… Kýsacasý, medyanýn titizlikle gizlemeye çalýþmasýna raðmen “gizli belgeler”deki vâhim ifþaatlar peyderpey açýða çýkmakta. “Amerikan belgeleri”nde Türkiye yerden yere vuruluyor. ABD, Türkiye’yi hedef alan terör örgütüne açýk desteðinden dolayý “özür” dileyecek yerde “Türkiye’nin El Kâide’ye silâh ve mühimmat verdiði” ithamýný ileri sürmekte. Ne var ki, AKP siyasî iktidarý, bütün bunlara karþý gerekli cevabý vermiyor. Ankara, Washington’dan hiçbir diplomatik “izâhât” istemiyor. Hakkýndaki iddialara sert çýkan Erdoðan, Amerikalýlara bu hususta en ufak bir ta’rizde bulunmuyor. “ABD bu diplomatlarla ilgili gerekli olan bütün giriþimleri yapmak durumundadýrlar” cevabýyla iktifa ediyor. Sözkonusu “belgeler”in kaynaðý ve adresi ABD’yi “teðet” geçip, “ABD yönetimiyle de bunlarý konuþtuk. Zaten özür beyanýnda bulundular, ama biz bunu yeterli bulmuyoruz” diyor. Lâkin peþinden “Bu, ABD’nin sorunudur, bizim sorunumuz deðil” cümlesiyle geçiþtiriyor… “ETKÝN DIÞ POLÝTÝKA” BU MU? Bu arada Meclis Baþkaný Þahin, “Belgelerin ABD’ye raðmen yayýnlandýðýna inanmýyorum” diye konuþurken, AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Çelik, “Diplomasi, bohçacý dedikodularýyla yapýlmaz, ABD ile iliþkilerimiz aynen devam edecek” diye konuþuyor. Cumhurbaþkaný Gül ise, “ABD’li bir diplomat tutmuþ, Baþbakan ile ilgili ‘þu kadar þeyi var’ demiþ. Kim inanýr bilmiyorum” yorumuyla örtbas etmeyi sürdürüyor. Bir yandan, ABD’nin bile yalanlayamadýðý “gizli belgeleri”, “diplomatik dedikodular” olarak basitleþtirirken, diðer yandan “Bu ABD’nin sorunu, kendi belgelerine sahip çýkmalýydý” diye belgelerin gerçekliðini örtülü ifâdelerle kabul ediyor! “ABD ve Türkiye’nin oluþan yeni küresel düzende birbirine ihtiyacý olduðunu” söyleyen Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, Amerikalý diplomatlarýn “yazýþmalarý”na mukabil, “Muhatabýmýz, eminim ki küreselliðin yeni ortaya çýkan jeopolitiðini çok iyi bilen Obama ve Clinton’dur” diyor. Hâlâ “Bizim için deðiþmez” deyip ABD ile iliþkilerin süreceðini açýklýyor. Washington’da Foreign Policy dergisinin, kendisinin de yer aldýðý “en önemli 100 küresel entelektüel listesi”yle ilgili törende, bütün dünyayý sarsan “gizli ifþaatlar”a karþý sanki bir þey olmamýþ gibi tecâhül-ü âriflik yapýp, “Önümüzdeki yýllarda ABD ile güçlü baðlarýmýz ve Ankara’dan gelecek raporlar çok daha iyi olacak” temennisini tekrarlýyor… Týpký AKP sözcüleri gibi bir taraftan “komplo” derken, diðer taraftan Washington’dan sonra en fazla “gizli belge”nin Ankara’dan yazýlmasýyla övünüyor! Bu çarpýklýðý, “Türkiye’nin gündemin en üst sýrasýnda olmasý”na, dahasý “aktif ve etkin dýþ politika”ya yorumluyor! “Belgeler”de Ankara’nýn “komþularla sýfýr sorun” politikasýnýn her cihette iflâs ettiðine tek kelime deðinmiyor… Gerçekten Ankara neden tutuk ve çekingen? “Stratejik derinlikli etkin ve aktif dýþ politika” bu mu?


6 HABERLER

Eski evler deðer kazanmaya baþladý nÇOK sa­yý­da­tes­cil­li­ve­es­ki­ya­pý­nýn­yer­al­dý­ðý­Ha­tay’da,­son­ay­lar­da­baþ­la­tý­lan­es­ki­bi­na­la­rý­kul­la­ný­ma­a­ça­rak­ge­le­cek­ku­þak­la­ra­ak­tar­ma­ça­lýþ­ma­sý kap­sa­mýn­da,­a­týl­du­rum­da­ki­bi­na­lar­de­ðer­ka­zan­ma­ya­baþ­la­dý.­Çok­sa­yý­da­ku­rum­ve­si­vil­top­lum­ör­gü­tü­nün­ev­sa­týn­al­mak­is­te­me­si­ne­de­niy­le­es­ki­ev­le­rin­met­re­ka­re­fi­ya­tý­kat­lan­dý.­An­tak­ya­Be­le­di­ye Baþ­ka­ný­Lüt­fü­Sa­vaþ,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­þeh­rin zen­gin­ta­ri­hi­ni­or­ta­ya­çý­kar­týp­tu­riz­me­kat­ký­sað­la­ma­yý­a­maç­la­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­kan­lý­ðý,­Ha­tay­Va­li­li­ði­ve­An­tak­ya­Be­le­di­ye­si­iþ­bir­li­ðiy­le­ta­ri­hi­do­ku­nun­can­lan­dý­rýl­ma­sý­i­çin­ký­sa­sü­re ön­ce­ça­lýþ­ma­baþ­la­týl­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den Sa­vaþ,­ bu kap­sam­da­ ka­mu­ ku­rum­la­rý­ i­le­ ba­zý­ si­vil­ top­lum­ ku­ru­luþ­la­rý­nýn­ es­ki­ ev­ sa­týn­ al­dý­ðý­ný­ kay­det­ti.Bu­ ev­le­rin­ ge­le­cek­ ku­þak­la­ra­ ak­ta­rýl­ma­sý ve­tu­riz­me­ka­zan­dý­rýl­ma­sýy­la­il­gi­li­res­to­ras­yon ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­ de­vam­ et­ti­ði­ni­ vur­gu­la­yan­ Sa­vaþ,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Ta­ri­hî­ve­do­ðal­gü­zel­lik­le­re­ sa­hip­ Ha­tay’ýn­ tu­rizm­den­ hak­ et­ti­ði­ pa­yý da­ha­çok­al­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz.­Bu­kap­sam­da­ta­ri­hî­do­ku­yu­a­ya­ða­kal­dýr­mak­i­çin­kol­la­rý­sý­va­dýk. A­týl­ du­rum­da­ki,­ çü­rü­me­ye­ terk­ e­dil­miþ­ ço­ðu tes­cil­li­ es­ki­ An­tak­ya­ ev­le­ri­ni­ es­ki­ ih­ti­þam­lý gün­le­ri­ne­ ka­vuþ­tur­ma­yý­ a­maç­lý­yo­ruz.­ Ar­týk mülk­sa­hip­le­ri­de­es­ki­den­da­ha­uy­gun­fi­yat­la­ra­ e­lin­den­ çý­kar­ma­ya­ ça­lýþ­tý­ðý­ e­vi­ ta­le­bin art­ma­sýy­la­yük­sek­fi­yat­lar­dan­sat­ma­ya­baþ­la­dý.­ Bu­ du­rum­ da­ ev­ sa­týn­ al­mak­ is­te­yen­le­re o­lum­suz­ yan­sý­dý.­ Es­ki­ bi­na­lar­ hak­ et­ti­ði­ de­ðe­ri­bul­ma­ya­baþ­la­dý.’’Hatay / aa

31 yýllýk müdür emekli oluyor n ÝZMÝR’ÝN ta­til­ cen­ne­ti­ Çeþ­me’de­ gö­rev­ yap­tý­ðý sü­re­i­çin­de­20­hü­kü­met,­10­baþ­ba­kan,­5­cum­hur­baþ­ka­ný,­ 8­ kay­ma­kam­ ve­ 5­ be­le­di­ye­ baþ­ka­nýy­la ça­lý­þan­ Tu­rizm­ Ýl­çe­ Mü­dü­rü­ Os­man­ Ka­ba­sa­kal (63),­O­cak­a­yýn­da­e­mek­li­o­la­cak.­Ýl­çe­de­Ýn­gi­liz­ce öð­ret­me­ne­ o­la­rak­ gö­rev­ ya­par­ken,­ ve­ka­le­ten­ a­tan­dý­ðý­ Çeþ­me­ Tu­rizm­ Ýl­çe­ Mü­dür­lü­ðü­ gö­re­vi­ni 31­yýl­dýr­sür­dür­dü­ðü­nü­i­fa­de­e­den­Ka­ba­sa­kal,­bu sü­re­de,­Çeþ­me’nin­tu­rizm­de­ge­li­þe­bil­me­si­i­çin­e­lin­den­ge­len­gay­re­ti­gös­ter­di­ði­ni­söy­le­di.­Ka­ba­sa­kal,­o­cak­a­yýn­da­e­mek­li­ye­ay­rý­la­ca­ðý­ný­be­lir­te­rek, ‘’E­mek­li­ol­duk­tan­son­ra­Çeþ­me­Tu­rizm­Ta­nýt­ma Vak­fý­ný­ kur­mak­ i­çin­ ça­lý­þa­ca­ðým.­ Ar­týk­ gö­nül­lü tu­rizm­el­çi­si­o­la­rak­ça­lýþ­ma­la­rý­ma­de­vam­e­de­ce­ðim’’­ de­di.­ Türk-Yu­nan­ i­liþ­ki­le­ri­nin­ ge­li­þe­bil­me­si i­çin­25­yý­lý­ný­har­ca­dý­ðý­ný­söy­le­yen­Ka­ba­sa­kal,­Sa­kýz­A­da­sý’nda­bu­lu­nan­17­il­köð­re­tim­o­ku­lu­nu­Ýz­mir’de­ki­ba­zý­o­kul­lar­la­kar­deþ­o­kul­yap­tý­ðý­ný,­Sa­kýz­A­da­sý’nda­ya­þa­yan­lar­la­kar­þý­lýk­lý­spor­tif­or­ga­ni­zas­yon­la­ra­ im­za­ at­týk­la­rý­ný­ an­lat­tý.­ Çeþ­me’de ken­di­le­ri­nin­Sa­kýz­A­da­sý­bro­þür­le­ri­ha­zýr­la­dý­ðý­ný, Sa­kýz­ A­da­sý’nda­ da­ Çeþ­me­ bro­þür­ler­ ha­zýr­lan­dý­ðý­n ý­ ve­ hal­k a­ da­ð ý­t ýl­d ý­ð ý­n ý­ an­l a­t an­ Ka­b a­s a­k al, þun­la­rý­söy­le­di:­’’Bu­ça­lýþ­ma­lar­sa­ye­sin­de­5­yýl­ön­ce­si­ne­ka­dar­6­bi­ni­geç­me­yen­Yu­nan­lý­tu­rist­sa­yý­sý­ gü­nü­müz­de­ 45­ bi­ne­ ka­dar­ yük­sel­di.­ Bu­ bi­zim i­çin­bir­ö­vünç­kay­na­ðý­dýr.­Ba­rý­þa­hiz­met­et­ti­ði­me i­na­ný­yo­rum.­ The­do­ra­kis­ Ba­rýþ­ Ö­dü­lü­ sa­hi­bi­ ol­mak­be­nim­i­çin­gu­rur­ve­ri­ci.­­Çeþ­me­ve­Sa­kýz­A­da­sý’nda­kul­la­ný­lan­hat­ta,­ye­þil­pa­sa­por­ta­vi­ze­nin kal­dý­rýl­ma­sý­ ko­nu­sun­da­ E­ge­ de­ni­zi­ni­ ba­rýþ­ de­ni­zi yap­t ý­ð ý­m ýz­ i­ç in­ çok­ mut­l u­y um.­ Es­k i­d en­ Çeþ­me’de­Ýn­gi­liz­ce­kurs­la­rý­ya­pý­lýr­dý,­þim­di­Yu­nan­ca kurs­la­rý­ re­vaç­ta.­ Bir­ þey­le­ri­ de­ðiþ­ti­re­bil­diy­sek­ ne mut­lu­bi­ze.’’­­Çeþme / aa

''4 yýldýz''lý aile hekimliði merkezi n KIRÞEHÝR’ÝN Çi­çek­da­ðý­ il­çe­sin­de,­ Sað­lýk­ Ba­kan­lý­ðý­ ta­ra­fýn­dan­ uy­gu­la­ma­ya­ ko­nu­lan­ ‘’Sað­lýk­ta Dö­nü­þüp­ Pro­je­si’’­ kap­sa­mýn­da­ A­i­le­ He­kim­li­ði Mer­ke­zi­bi­na­sýn­da­gö­rev­ya­pan­4­he­kim­de­‘’Yýl­dýz’’­soy­is­mi­ni­ta­þý­yor.­Mer­kez­de­gö­rev­len­di­ri­len Dr.­ Ah­met­ Yýl­dýz­ ve­ e­þi­ Dr.­ Sev­da­ Yýl­dýz­ i­le­ Dr. Da­ver­Yýl­dýz­ve­e­þi­Dr.­Zeh­ra­Yýl­dýz­ay­da­yak­la­þýk 600­ has­ta­ya­ ba­ký­yor.­ Üc­ret­siz­ A­i­le­ he­kim­li­ði­ uy­gu­la­ma­sý­ i­le­ la­bo­ra­tu­var,­ rönt­gen­ hiz­met­le­ri­nin de­ ve­ril­di­ði­ mer­kez­den­ il­çe­ hal­ký­ ol­duk­ça­ mem­nun.­Haf­ta­nýn­be­lir­li­gün­le­rin­de­dö­nü­þüm­lü­o­la­rak­i­ki­dok­tor­köy­le­ri­do­la­þa­rak,­va­tan­daþ­la­ra­sað­lýk­ hiz­m e­t i­ sun­m a­y a­ ça­l ý­þ ýr­k en,­ mer­k ez­d e­ i­k i dok­tor­da,­mer­ke­ze­baþ­vu­ru­da­bu­lu­nan­has­ta­la­ra der­man­ol­ma­ya­ça­lý­þý­yor.­Köy­lü­ler,­sað­lýk­hiz­me­ti­n in­ a­y ak­l a­r ý­n a­ ka­d ar­ gel­m e­s in­d en­ ol­d uk­ç a mem­nun­ ol­duk­la­rý­ný,­ dok­tor­la­rýn­ da­ ken­di­le­riy­le ya­kýn­dan­ il­gi­le­nip,­ mu­a­ye­ne­le­ri­ni­ ya­pa­rak,­ þeh­re gi­dip­gel­me­der­din­den­ken­di­le­ri­ni­kur­tar­dýk­la­rý­i­çin­mut­lu­ol­duk­la­rý­ný­söy­le­di­ler.­A­i­le­He­ki­mi­Dr. Zeh­ra­ Yýl­dýz­ mes­lek­taþ­la­rý­ a­dý­na­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­13­yýl­dýr­Çi­çek­da­ðý­il­çe­sin­de­gö­rev­yap­týk­la­rý­ný,­ A­i­le­ He­kim­li­ði­ uy­gu­la­ma­sý­na­ ge­çil­me­si­nin ar­dýn­dan­ken­di­is­tek­le­ri­doð­rul­tu­sun­da­yi­ne­mer­ke­z i ­ seç­tik­le­ri­ni,­ u­yum­ i­çe­ri­sin­de­ ça­lýþ­týk­la­rý­ný söy­le­di.­Dr.­Yýl­dýz,­‘’Eþ­du­ru­mun­dan­do­la­yý­soy­i­sim­le­ri­mi­zin­ay­ný­ol­ma­sý­nor­mal­an­cak­di­ðer­Yýl­dýz­soy­i­sim­li­mes­lek­taþ­la­rý­mýz­çift­i­le­ay­ný­il­çe­de gö­rev­ ya­pý­yor­ ol­ma­mýz­ ta­ma­men­ te­sa­düf.­ Zi­ra her­ bi­ri­miz­ fark­lý­ kent­ler­de­ doð­duk,­ fark­lý­ o­kul­lar­dan­ me­zun­ ol­duk,­ bu­ra­da­ te­sa­dü­fen­ bir­ a­ra­ya gel­dik.­Ev­li­lik­le­ri­mi­zi­de,­he­kim­lik­mes­le­ði­ne­baþ­la­dýk­tan­son­ra­yap­týk’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Kýrþehir /­a­a

YENÝASYA / 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ

YURT HABER

Çocuklarýnýzý sessizliðe mahkûm etmeyin Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Aytekin Kemik

Ç.Ü. TIP FAKÜLTESÝ KULAK BURUN BOÐAZ ANABÝLÝM DALI ÖÐRETÝM ÜYESÝ PROF. DR. ÜLKÜ TUNCER, “ÝÞÝTME ENGELLÝLÝK KADER DEÐÝLDÝR, ÝÞÝTME TARAMASINA KULAK VERÝN, ÇOCUKLARINIZI SESSÝZLÝÐE MAHKÛM ETMEYÝN” DEDÝ. SAÐLIK Ba­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­uy­gu­la­ma­ya­ko­nu­lan­“U­lu­sal­Ye­ni­do­ðan­Ý­þit­me­Ta­ra­ma­sý Prog­ra­mý­ný”­kap­sa­mýn­da­A­da­na’da­ki­has­ta­ne­le­rin­tamamýnda­ye­ni­do­ðan­be­bek­ler­i­þit­me ta­ra­ma­sýn­dan­ge­çi­ri­li­yor.­ He­ki­me­vi’nde­sað­lýk­ça­lý­þan­la­rý­nýn­ka­týl­dý­ðý­i­þit­me­e­ði­ti­mi­top­lan­tý­sýn­da­ko­nu­þan­Çu­ku­ro­va­Ü­ni­ver­si­te­si­Týp­Fa­kül­te­si­Ku­lak­Bu­run­Bo­ðaz­A­na­bi­lim­Da­lý­Öð­re­tim­Ü­ye­si­ve Ha­lil­Av­cý­Duy­ma­En­gel­li­ler­Mer­kez­Mü­dü­rü­Prof­Dr­Ül­kü­Tun­cer,­i­þit­me­ka­yýp­la­rý­nýn te­da­vi­ve­re­ha­bi­li­tas­yo­nun­da­er­ken­teþ­hi­sin çok­ ö­nem­li­ ol­du­ðu­nu­ kay­det­ti.­ Bu­ mak­sat­la Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­ül­ke­ça­pýn­da­“U­lu­sal­ Ye­ni­do­ðan­ Ý­þit­me­ Ta­ra­ma­sý­ Prog­ra­mý”nýn­ha­ya­ta­ge­çi­ril­di­ði­ni­di­le­ge­ti­ren­Prof. Dr.­Ül­kü­Tun­cer,­“Bu­prog­ram­kap­sa­mýn­da tüm­ be­bek­ler­ do­ðar­ doð­maz­ i­þit­me­ tes­ti­ne ta­bi­tu­tul­mak­ta­ve­i­þit­me­kay­bý­o­lan­be­bek­le­re­ ha­yat­la­rý­nýn­ ilk­ üç­ a­yý­ i­çe­ri­sin­de­ ta­ný baþ­lan­mak­ta­dýr.­ Ý­þit­me­ ci­ha­zý­ i­le­ ye­ter­li­ dil ko­nu­la­bil­mek­te­dir.­Ý­þit­me­kay­bý­o­lan­be­bek­- ge­li­þi­mi­ sað­la­na­ma­yan­ be­bek­ler­ i­se,­ bir­ ya­le­re­ al­tý­ ay­lýk­ken­ i­þit­me­ ci­ha­zý­ i­le­ te­da­vi­ye þýn­dan­ ön­ce­ kok­le­ar­ imp­lant,­ ya­ni­ bi­yo­nik

Ýl­ Saðlýk­ Müdürü­ Dr.­ Aytekin­ Kemik­ ise Adana’daki­hastanelerin­tamamýnda­iþitme taramasý­ yapýldýðýný­ belirterek,­ yenidoðan bebeklerin­ yüzde­ 51’inin­ iþitme­ taramasýndan­ geçirildiðini­ açýkladý.­ Ülkemizde­ her bin­bebekten­bir­ile­üçünün­iþitme­kaybý­ile dünyaya­geldiðini­kaydeden­Saðlýk­Müdürü Kemik­þöyle­konuþtu:­“Bu­taramanýn­hedefi her­yenidoðanýn­iþitme­taramasýný­yapmak, iþitme­ kaybýný­ belirleyip­ tanýsýný­ koymak, rehabilitasyonuna­ en­ erken­ dönemde baþlamaktýr.­ Ýþitme­ taramasý­ yapýlmadýðýnda­ iþitme­ kaybý­ tanýsý­ konulan­ çocuklarýn ortalama­yaþý­4­civarýndadýr.­Bu­yaþta­tesbit edildiðinde­ise­çocuða­istenilen­düzeyde­bir dil­ ve­ lisan­ geliþimi­ saðlamak­ genelde mümkün­ olmamaktadýr.­ Oysa­ 1­ yaþýndan önce­iþitme­kaybý­tespit­edilip­rehabilitasyonu­ saðlanan­ çocuklar­ 6­ yaþýna­ geldikku­lak­ prog­ra­mý­na­ a­lýn­mak­ta­ ve­ müm­kün lerinde­ yaþýtlarý­ ile­ birlikte­ ilkokula­ baþlaol­d u­ð un­c a­ er­k en­ bi­y o­n ik­ ku­l ak­ a­m e­l i­y a­t ý makta­ ve­ dil-lisan­ geliþimleri­ yaþýtlarýný yakalamaktadýr.”­Adana/cihan ya­pýl­mak­ta­dýr”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.

Ýstanbul'a götürüp 40 yýl boyunca dilendirmiþler MALATYA’NIN DARENDE ÝLÇESÝNDEN, TEDAVÝ ETTÝRME BAHANESÝYLE 12 YAÞINDAYKEN ÝSTANBUL’A GÖTÜRÜLEN VE 40 YIL BOYUNCA DÝLENDÝRÝLEN ENGELLÝ, AÐABEYÝNÝN ÇABALARIYLA EVÝNE DÖNEBÝLDÝ. Kuþ türü bakýmýndan sayý mekânlardan olan Ýzmir Kuþ Cenneti görenleri hayran býrakýyor.

Ýzmir kuþ cenneti zenginleþiyor

Tedavi ettirmek bahanesiyle 12 yaþýnda ailesinden alýnan engelli Ýhsan Güleç, 40 yýl boyunca Ýstanbul'da dilendirildi.

MALATYA’NIN Da­ren­de­ il­çe­sin­den­ 12­ ya­þýn­day­ken­ te­da­vi­ et­tir­me­ ba­ha­ne­siy­le­ Ýs­tan­bul’a­ gö­tü­rü­len­ve­40­yýl­bo­yun­ca­di­len­di­ri­len­ zi­hin­sel­ ve­ be­den­sel­ en­gel­li ki­þi,­ a­ða­be­yi­nin­ ça­ba­la­rýy­la­ e­vi­ne dö­ne­bil­di.­ Da­ren­de’ye­ bað­lý­ Ka­ra­göz­Kö­yün­den­Ýs­tan­bul’a­gö­tü­rü­len­ ve­ u­zun­ sü­re­ ken­di­sin­den ha­ber­ a­lý­na­ma­yan­ Ýh­san­ Gü­leç (55),­bir­ak­ra­ba­la­rý­nýn­gö­rüp­a­ða­be­yi­Ya­þar­Gü­leç’e­ha­ber­ver­me­siy­le­di­len­di­ri­lir­ken­bu­lun­du. Kar­de­þi­nin­ço­cuk­yaþ­ta­a­i­le­sin­den­ a­lýn­dýk­tan­ son­ra­ te­da­vi­ i­çin gö­tü­rül­dü­ðü­nü­ i­fa­de­ e­den­ Ya­þar Gü­leç,­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­ an­ne ba­ba­sýy­la­dost­luk­ku­ran­kö­tü­ni­yet­li­ ki­þi­le­rin­ ‘bu­ ço­cu­ðu­ te­da­vi et­ti­re­lim’’­ di­ye­rek­ kar­de­þi­ni­ Ýs­tan­bul’a­ gö­tür­dü­ðü­nü,­ u­zun­ yýl­-

lar­bo­yun­ca­ken­di­si­ni­a­ra­dýk­la­rý­ný­ve­bir­ak­ra­ba­la­rý­nýn­gö­rüp­ha­ber­ver­me­siy­le­Ýs­tan­bul’da­bu­lup kö­ye­ge­tir­dik­le­ri­ni­söy­le­di. En­gel­li­kar­de­þi­nin­10­ya­þýn­da bir­ço­cuk­la­ay­ný­boy­da­ol­du­ðu­nu, ba­þý­nýn­ ve­ vü­cu­du­nun­ nor­mal öl­çü­le­rin­ al­týn­da­ ol­du­ðu­nu­ an­la­tan­Gü­leç,­bul­duk­la­rýn­da­36­ki­lo­day­ken­þim­di­55­ki­lo­ya­yük­sel­di­ði­ni,­be­de­ni­nin­yüz­de­90­o­ra­nýn­da­en­gel­li­ol­du­ðu­nu­ak­tar­dý. Zi­h in­s el­ ve­ be­d en­s el­ en­g el­l i ol­ma­sýn­dan­ ya­rar­la­nan­ ki­þi­le­rin bu­nu­ fýr­sat­ bi­le­rek­ yýl­lar­ca­ kar­de­þi­ni­di­len­dir­di­ði­ni­öð­ren­dik­le­ri­ni­be­lir­ten­a­bi­si­Gü­leç,­‘’Ö­zür­lü­ol­du­ðu­i­çin­du­rum­dan­fay­da­la­nýp­di­len­dir­miþ,­re­zil­bir­ha­ya­týn­ i­çin­de­ a­de­ta­ sü­rün­dür­müþ­ler.­ Bir­ gün­ ak­r a­b a­l a­r ý­m ýz­d an

bi­ri­si­gö­tü­ren­þa­hýs­la­rý­gö­rüp­ta­ný­mýþ­ve­ta­kip­et­miþ,­bi­ze­ha­ber ver­di,­ þek­len­ çok­ ra­hat­ ta­ný­na­bil­di­ði­ i­çin­ teþ­his­ et­tik.­ Di­le­nir­ken­ bul­d u­ð u­m uz­ kar­d e­þ i­m i­ o ha­yat­tan­ çe­kip­ al­dýk.­ Ar­ka­mýz­dan­teh­dit­te­le­fon­la­rý­gel­di,­a­ma ku­lak­as­ma­dýk’­de­di. A­ða­be­yi­nin­e­vin­de­þim­di­mut­lu bir­ha­yat­sü­ren­en­gel­li­nin­yen­ge­si Gül­sen­Gü­leç­de,­Ýh­san­Gü­leç’in kim­se­ye­bir­za­ra­rý­ol­ma­dý­ðý­na­de­ði­ne­rek,­‘’En­çok­su­lu­ye­mek­le­ri­se­vi­yor.­Te­le­viz­yon­iz­le­mek­ten­hoþ­la­ný­yor.­Ken­di­siy­le­il­gi­le­nil­di­ðin­de çok­se­vi­ni­yor.­Al­lah­dev­le­ti­mi­zin yok­lu­ðu­nu­gös­ter­me­sin.­Ma­aþ­bað­la­dý­lar,­ba­kým­pa­ra­sý­da­ve­ri­yor­lar. Yýl­lar­ca­kö­tü­þart­lar­da­ya­þa­mýþ,­e­zil­miþ,­çok­þü­kür­key­fi­ye­rin­de’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Malatya / aa

Öðretmenler yola parke döþedi KASTAMONU’NUN Ý­ne­bo­lu­il­çe­si­ne­bað­lý­Ka­ba­lar­Kö­yü­Ýl­köð­re­tim O­ku­lu’nun­top­rak­yo­lu­nun­ki­rin­den­öð­ren­ci­le­ri­ni­kur­tar­mak­is­te­yen­öð­ret­men­ler,­ders­sa­at­le­ri­dý­þýn­da­iþ­çi­gi­bi­ça­lý­þa­rak,­yo­lu­par­ke dö­þe­di.­Yak­la­þýk­230­öð­ren­ci­nin öð­re­nim­gör­dü­ðü­o­ku­lun­top­rak yo­lun­dan­yü­rü­ye­rek­sý­nýf­la­rý­na gel­mek­zo­run­da­o­lan­öð­ren­ci­le­rin, ö­zel­lik­le­yað­mur­lu­ha­va­lar­da­ve­kýþ ay­la­rýn­da­ya­þa­dýk­la­rý­sý­kýn­tý­yý­çöz­mek­i­çin­yak­la­þýk­2­ay­ön­ce­kol­la­rý­ný­sý­va­yan­öð­ret­men­ler,­gün­ler­ce in­þa­at­iþ­çi­si­gi­bi­ça­lýþ­tý.Yo­lun­ya­pý­mý­i­çin­Ýl­Ö­zel­Ý­da­re­sin­den­be­ton par­ke,­ha­yýr­se­ver­ler­den­de­çi­men­-

to­ve­kum­te­min­e­den­O­kul­Mü­dü­rü­Þe­ra­fet­tin­Ö­zay­dýn­i­le­öð­ret­men­ler­Mu­sa­Tür­koð­lu,­Er­kan­Yýl­dý­rým,­Ek­rem­Ke­mer,­Za­fer­Kar­cý, Mus­ta­fa­Dal­bay,­Ýs­ma­il­Þe­ker­ci, Yu­suf­Çe­lik­ve­o­ku­lun­hiz­met­li­si Ka­dir­Ka­ra­a­li­oð­lu,­ne­re­dey­se­ders­le­ri­ol­ma­yan­bütün­sa­at­ler­de­ça­lý­þa­rak­yo­lu­bi­tir­di.­Köy­o­ku­lu­nun öð­ret­men­le­ri,­ki­mi­za­man­zor­luk­lar­ya­þa­sa­da­par­ke­be­ton­la­yap­týk­la­r ý­yo­l u­45­gün­d e­bi­t ir­m e­n in mut­lu­lu­ðu­nu­öð­ren­ci­le­riy­le­pay­laþ­tý.­O­ku­lun­Mü­dü­rü­Þe­ra­fet­tin Ö­zay­dýn,yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­yo­lun ya­pý­mý­i­çin­ken­di­le­rin­den­hiç­bir des­te­ði­e­sir­ge­me­yen­Ýl­çe­Kay­ma­-

ka­mý­Ku­bi­lay­Ant­i­le­ha­yýr­se­ver­iþ a­dam­la­rý­na­te­þek­kür­et­ti.­Top­rak yol­da­öð­ren­ci­le­rin­yaz­ay­la­rýn­da toz­la,­kýþ­ay­la­rýn­da­i­se­ça­mur­la­ba­þet­mek­zo­run­da­kal­dý­ðý­ný­ve­bu du­ru­ma­ü­zül­dük­le­ri­i­çin­böy­le­bir ça­lýþ­ma­yap­týk­la­rý­ný­an­la­tan­Ö­zay­dýn,­‘’Öð­ren­ci­le­ri­miz­yað­mur­lu gün­ler­de­o­ku­la­gel­dik­le­rin­de­a­yak­la­rý­ça­mur­o­lu­yor­du.­O­ku­la­gir­di­ðin­de­ço­rap­la­rý­ný­ka­pý­nýn­ö­nün­de çý­ka­ran­öð­ren­ci­le­ri­miz­var­dý.­Ar­týk böy­le­bir­sý­kýn­tý­la­rý­kal­ma­dý.­On­lar her­þe­ye­de­ðer.­Keþ­ke­e­li­miz­den­da­ha­faz­la­sý­ný­da­yap­mak­gel­se­de­öð­ren­ci­le­ri­mi­ze­da­ha­i­yi­im­kân­lar­sað­la­ya­bil­sek." Kastamonu/ aa

BAÞTA fla­min­go­lar­ol­mak­ü­ze­re yüz­ler­ce­tür­ku­þa­ev­sa­hip­li­ði­ya­pan Ýz­mir­Kuþ­Cen­ne­ti’ni­ge­rek­a­lan­ge­rek­se­po­pü­las­yon­a­çý­sýn­dan­zen­gin­leþ­ti­rip,­böl­ge­yi­tu­riz­me­aç­ma­yo­lun­da­ça­lýþ­ma­ya­pý­lý­yor.­ Ýz­mir­Kuþ Cen­ne­ti’ni­Ko­ru­ma­Ge­liþ­tir­me­Bir­li­ði­(ÝZ­KUÞ)­ve­Ýz­mir­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­A­ziz­Ko­ca­oð­lu,­ya­zý­lý a­çýk­la­ma­sýn­da,­çe­þit­li­et­ken­ler­le­kü­çü­le­rek­ye­ter­siz­ha­le­ge­len,­ö­zel­lik­le fla­min­go­la­rýn­yu­va­la­na­rak­ü­re­di­ði tabiî­yu­murt­la­ma­a­da­sý­nýn­ge­niþ­le­til­me­si­ve­bu­ra­da­ku­ral­dý­þý­in­þa­e­di­len­ba­lýk­çý­ba­rý­nak­la­rý­nýn­ta­þýn­ma­sý i­çin­Kül­tür­ve­Ta­bi­at­Var­lýk­la­rý­ný Ko­ru­ma­Böl­ge­Ku­ru­lu­ka­rar­la­rý­i­le il­gi­li­ba­kan­lý­ðýn­i­zin­le­ri­doð­rul­tu­sun­da­ça­ba­gös­ter­dik­le­ri­ni­kay­det­ti.­Fla­-

min­go­lar­i­çin­a­da­nýn­ge­niþ­le­ti­le­ce­ði­ni,­ku­ral­dý­þý­ba­lýk­çý­ba­rý­nak­la­rý­nýn hep­si­nin­yý­ký­la­rak­ta­þý­na­ca­ðý­ný­i­fa­de e­den­Ko­ca­oð­lu,­ka­yýt­lý­ba­lýk­çý­ba­rý­nak­la­rý­nýn­3­yer­de­ko­nuþ­lan­dý­rý­la­rak,­mut­la­ka­di­sip­lin­al­tý­na­a­lý­na­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­Ko­ca­oð­lu,­Kuþ­Cen­ne­ti’nin­a­týl­ka­lan­bir­böl­ge­si­ne­da­ha tat­lý­su­ve­re­rek,­po­pü­las­yo­nu­ar­ttý­rýp,­kuþ­çe­þit­li­li­ði­ni­­zen­gin­leþ­tir­me­ye­ça­lýþ­týk­la­rý­ný­vur­gu­la­dý. 238­kuþ­tü­rü­nün­ya­þa­dý­ðý,­65­tü­rün­ku­luç­ka­ya­yat­tý­ðý,­314­bit­ki­tü­rü­nün­gö­rül­dü­ðü­ve­3­kur­ba­ða­i­le­17 sü­rün­gen­tü­rü­nün­tes­bit­e­dil­di­ði­Ge­diz­Del­ta­sý’nda­ki­Ýz­mir­Kuþ­Cen­ne­ti, ‘’U­lus­la­ra­ra­sý­ö­nem­de,­Tür­ki­ye’nin­A sý­ný­fý­su­lak­a­lan­la­rýn­dan­bi­ri’’­o­la­rak de­ðer­len­di­ri­li­yor.­Ýzmir / aa

Ýzmir'deki Aliaða-Menderes banliyö seferleri baþladý ÝZMÝR’DEKÝ A­li­a­ða-Men­de­res­Ha­fif­Ray­lý­Sis­tem­ (Ban­li­yö)­ Pro­je­si­kap­sa­mýn­da­Cu­ma­o­va­sý-Çið­li­hat­týn­da­se­fer­ler­baþ­la­dý.­Hat­týn­ku­zey­bö­lü­mün­de yol­cu­lu­se­fer­le­rin­baþ­la­týl­ma­sý­ka­ra­rý­çer­çe­ve­sin­de­ilk­se­fer­ler,­Cu­ma­o­va­sý’ndan­ (Men­de­res), Çið­li’ye­sa­at­06.00’da,­Çið­li’den­Cu­ma­o­va­sý’na­i­se­sa­at 05.58’de­ya­pýl­dý.­Son­se­fer­le­rin­sa­at­23.30’da­ya­pý­la­ca­ðý­bil­di­ril­di.­Ta­til­gü­nü ol­ma­sý­dolayýsýyla­se­fer­ler­az­sa­yý­da­yol­cu­i­le­ya­pý­lýr­ken,­Þe­mik­ler­hem­ze­min­ge­çi­di­nin­he­nüz­ka­pa­týl­ma­dý­ðý­öð­re­nil­di.­Ýz­mir­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­i­le­TCDD’nin­yüz­de­50’þer­or­tak­lýk­la­rýy­la­ku­ru­lan­Ýz­mir­Ban­li­yö­Sis­te­mi­AÞ ta­ra­fýn­dan­iþ­le­ti­len­hat­ta­31­is­tas­yon­bu­lu­nu­yor.­Hat­ta­hiz­met­ve­ren­ü­çer va­gon­lu­33­e­lek­trik­li­ban­li­yö­tren­se­tin­den­o­lu­þan­99­va­go­nun­ta­ma­mý­kli­ma­lý­o­la­rak­hiz­met­ve­ri­yor.­En­i­le­ri­tek­no­lo­jik­e­kip­man­lar­la­do­na­týl­mýþ­o­lan tren­set­le­ri,­iç­di­zay­ný­da­kon­for­lu­ve­ra­hat­se­ya­hat­im­ka­ný­sað­la­ya­cak­þe­kil­de­ta­sar­lan­dý.­A­raç­lar­sa­at­te­140­ki­lo­met­re­hýz­ya­pa­bi­li­yor.­Tren­ler­de­ki­en kü­çük­ha­sar­lar­bi­le­bil­gi­sa­yar­ve­ka­me­ra­lar­sa­ye­sin­de­a­nýn­da­tesbit­e­di­le­rek ku­man­da­mer­ke­zi­ne­bil­di­ri­li­yor­ve­ban­li­yö­a­raç­la­rýn­da­en­yük­sek­o­ran­da gü­ven­lik­sað­la­ný­yor.­Hat­týn­gü­ney­bö­lü­mü­o­lan­Cu­ma­o­va­sý-Hal­ka­pý­nar­a­ra­sýn­da­yol­cu­lu­ön­iþ­let­me­se­fer­le­ri­30­A­ðus­tos­ta­baþ­la­týl­mýþ­tý.­­Ýzmir /­a­a


7

YENÝASYA / 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ

DÜNYA

Almanya'daki Müslümanlarý kim rahatsýz ediyor? lere girip New Yor Times, The Guardian veya Der Spiegel gibi gazete ve mecmualarýn arþivlerine dönüp baktýðýnýzda, herhangi bir enstitüde Ýslâmiyetin ve Müslümanlarýn aleyhine ÞÜKRÜ BULUT hazýrlanan bu senaryonun dehþetini daha net hatýrlarsýnýz. Hâlâ izine rastlanmayan Asyalý Müslüman teröristlerin arabalarýnda bulunan s.bulut@saidnursi.de Kur'ân parçalarý ve daha bir çok unsuru ayný karede 11 Eylül’le birlikte sunanlarýn, hakikaten organizeli ve tüm semavî dinlere düþman u yazýnýn baþlýðý, "Avrupa'daki Müslügrup lar olduðunu sonradan daha iyi anlýyormanlar" olacaktý. Hadiselerin müþahhasisu nuz. Yukarýda tasvir ettiðimiz karelerin yeti ile mevcut Alman hükümetinin "ÝsABD ve AB medyasýnda yayýnlandýðý zaman, lâm politikasý" bize bu baþlýðý seçtirdi. Zira, en az ak si is ti ka mette konuþacak bir kahramana Fransa, Ýngiltere, Hollanda, Belçika ve AvusturAv ru pa’da ulaþamayýþlarýnýn üzüntüsünü, ya gibi bünyesinde Ýslâm orjinli vatandaþlarýný Müs lü man lar kolayca unutmayacaklar. barýndýran ülkelerdekine benzer problemler ya11 Ey lül'ü or ganize edenlerin isimleri önemþýyor Almanya'daki Müslümanlar. li de ðil di. On la rýn verdiði iþaretlerle harekete Hadisenin tarihî görünüþ psikolojik ve sosge çen Av ru pa'da ki din düþmanlarý bizim için yolojik boyutlarýnýn beraberinde getirdiði sýö nem liy di. ABD Savunma Bakanlýðý’nýn balkýntýlarý on yýllardýr, yazýp çiziyoruz. Fakat 11 ko nun dan par ma ðýyla Afganistan, Irak, Ýran, Eylül 2001'den sonraki geliþmeleri ayrý bir çerYe men ve Pa kis tan'a iþaret eden adamlar, gloçevede deðerlendirmek gerekiyor. bal organize olmuþ bir cemaatin bireyleriydi. Devrimciydiler. Önceleri emekçilerle sahne çýNEDEN 11 EYLÜL? kar larken, þimdi pozisyon gereðince kapital ve Bize göre, 11 Eylül ile baþlayan olaylar, merfon sahipleriyle medyaya görünmüþlerdi. En kezleri Batýda olan organizeleri dinsiz bazý guö nem li özellikleri ise, “Yeni Dünya Düzeni” ruplarýn ABD ve Ýngiltere gibi güçlü ülkeleri slo ga nýy la dünyayý devrimleri istikametinde iðfal ile Müslümanlara saldýrýsýydý. Çerçeveha re ket et tirirken, bütün eski deðerlere itiraz nin içine yerleþtirilen kareleri dikkatlice inceve on la rý red detti: Aile, din, temel insanî delediðimizde, bunun bir iddia olmadýðý görülüðer ler, mil let le rin kendi gelenekleri, geleneksel yor. Meselâ, Mekke'de doðmuþ Arap kökenli it ti fak lar, çev re ve adaletli paylaþým. Usame bin Ladin... Bütün Hicaz bölgesi bu vesile ile kareye giriyor. Sonra Afganistan'da, KÝMDÝ BUNLAR...? ellerinde kaleþnikof silâhlarla medyaya poz Eskiden emekçi ve þimdi kapitalist olan bu vermiþ, Pakistan giyimli baþlarýnda sarýk, saMark sist devrimcilerin Amerika ayaðýnýn yekallý insanlar... Afganistan ve Hint diyarýný tate rin ce yazýlýp çizildiðini düþünüyoruz. Fakat nýmayan Batý toplumuna garip garip kadýn Fran sa'dan baþýný kaldýran ve Efendisi Chirac'a manzaralarý... Burkalý... Siyah çarþaflý... Ve i ha net e den Sarkozy'nin "genç iþ adamlarýný" Kur'ân’dan âyetler okuyarak Avrupa ve Amear ka sý na a la rak Fransa'yý Þaron ile birlikte rika'ya baðýrýp çaðýran tuhaf insanlar... Arþiv-

DOÐU VEYA BATI

B

‘‘

11 Eylül'ü organize edenlerin isimleri önemli deðildi. Onlarýn verdiði iþaretlerle harekete geçen Avrupa'daki din düþmanlarý bizim için önemliydi. ABD Savunma Bakanlýðý’nýn balkonundan parmaðýyla Afganistan, Irak, Ýran, Yemen ve Pakistan'a iþaret eden adamlar, global organize olmuþ bir cemaatin bireyleriydi.

"Antisemitizm" ile nasýl korkuttuðunu arþivler daha iyi hatýrlar. Katolik geleneklerini, inançlarýný ve hayatýný rencide eden Nikola'nýn burda Ýslâmî dernekleri nasýl kontrol altýna aldýðýný ve bilhassa Kuzey Afrikalý Müslümanlar üzerinde terör estirdiðini, Paris imamlarý bizden iyi bilirler. Arkasýndan baþta baþörtüsü olmak üzere, dinî sembolleri yasaklayan Sarkozy, Ýslâm düþmanlýðýný ilan ederken, Müslüman Türkiye'nin AB'ye girmemesi için büyük kampanyalar baþlattý ve maalesef müttefiki Almanya nezdinde epeyce tesirli de oldu. Angela Merkel hükümeti Neocon'larýn dünyayý velveleye verdiði dönemde kuruldu. Köken olarak Hýristiyanlýða düþman bir topluluktan geliyordu Angela... Çevresindekiler de en az Merkel kadar Ýslâmiyete ve Müslümanlara düþman oldular. Almanya ailesi ve çocuklarýnýn istifade edeceði düzenlemeleri Müslümanlar da yararlanacaklar diye rafa kaldýracak kadar Ýslâm karþýtý. Ýdarî mahkemelere aldýrýlan

baþörtülü öðretmen yasaðýný da bir yere not etmek gerekiyor. Angela Merkel, emperyal ve ýrkçý düþünceyle Sarkozy ile ayný noktadaydý. Vatandaþlýða geçiþi zorlarken, Müslümanlarý samimiyet testine dahi tutacak kadar bu asrýn insanî prensiplerinden uzaklaþtýlar. Bilhassa Merkel'in Schweble'nin yerine getirdiði Ýçiþleri Bakaný iþi ileri noktaya taþýdý. Müslümanlarý potansiyel terörist göstermeye kalkýþan neoconlarýn unutulmuþ tezlerini baþka yollarla tekrar gündeme taþýdý. Medyayý kaþýdý ve polislerle camilere baskýnlar düzenledi. Müslümanlar, mabedlerine bu tür baskýnlarý yalnýzca düþman iþgallerinde yaþamýþlardý. Bir de Sovyet Rusya’nýn komünistleriyle Türkiye’nin tek parti dönemindeki Kemalistlerinde... Almanya Ýçiþleri Bakaný Thomas de Maiziere'nin hangi psikoloji ile Müslümanlara yaklaþtýðýný Müslümanlar tam olarak bilemiyorlar. KÝLÝSE DE HEDEFTE 11 Eylül’den sonra semavî dinlere ve temel insanî deðerlere karþýtlýklarýný gözlemeyen Alman politikacalýrýnýn en büyük bir hedefi de kilise... Kiliseyi geçmiþte Fransa’da olduðu gibi tamamen safdýþý ettiklerini düþünen “saldýrgan laikler”, kilisenin gün geçtikçe hayatta rol almasý, onlarý saldýrganlaþtýrýyor. Kilisenin veya dinin toplumda tesir kazanmasýna sebep de Müslümanlarý gördüklerinden, baþta Almanya Müslümanlarý olmak üzere Avrupa Müslümanlarý modern Bolþeviklerce hakikaten rahatsýz ediliyorlar. Zaten ýrkçýlýðý doðuranlar da bu dinsizler deðil miydi? Dazlaklarý veya sanal Nazileri finanse edenler de onlar. Homoseksüelleri organize ettikleri gibi Dazlaklarý veya Nazileri de finanse ediyorlar. Müslümanlarýn Ýslâmiyetle yaþadýklarý deðerler ve Hýristiyan Avrupa ile insanî entegreleri, bu yeni dinsizleri harekete geçirdi düþüncesindeyim.

Yangýn, iliþkileri iyileþtirebilir ABD'NÝN önemli gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Türkiye’nin, tarihindeki en kötü orman yangýnýyla boðuþan Ýsrail’e yardým göndermesinin, ikili iliþkileri iyileþtirebileceði yorumunu yaptý. Gazetenin “Türkiye Ýsrail’e Yangýnla Mücadelesinde Yardým Ediyor” baþlýðýyla çýkan haberinde, Türkiye’nin Türk Hava Kurumu aracýlýðýyla Ýsrail’e yaptýðý yardýmýn, iki ülke arasýnda “daha iyi iliþkilerin muhtemel kapýsýný açtýðý” þeklinde görüldüðü deðerlendirmesini yaptý. Haberde Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu’nun göreve baþladýðý geçen yýldan beri ilk kez Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ý telefonla aradýðý ve teþekkür ettiði vurgulandý. Haberde Baþbakan Erdoðan’ýn dün konuyla iliþkili olarak, Ýsrail’in Gazze’ye yardým taþýyan Mavi Marmara gemisine yaptýðý saldýrýda ölen 9 Türk’le ilgili olarak Ýsrail’den özür beklediklerini yinelediði de belirtildi. Gazete haberinde, Türkiye’de eskiden görev yapmýþ Ýsrailli eski bir diplomat olan Alon Liel’in, “Türkiye’nin jestinin son derece önemli olduðu, bunun iki ülke arasýnda son 2 yýldýr ilk kez yaþanan olumlu bir geliþme olduðu ve belki de Ýsrail’in özür dilemesi sürecini hýzlandýrabileceði” yorumunu yaptýðý da kaydedildi. New York / aa

Türkiye'nin, yangýnla boðuþan Ýsrail'e yardým göndermesinin iki ülke arasýndaki iliþkileri iyileþtirebileceði yorumlarý yapýlýyor.

Wikileaks, Ýsrail’in insanlýk dýþý politikalarýný neden yayýnlamadý SURÝYELÝ YAZAR, WIKILEAKS'ÝN ÝSRAÝL'LE ÝLGÝLÝ BELGE YAYINLAMAMASINA DÝKKATÝ ÇEKTÝ. SURÝYE'NÝN saygýn internet haber sitesi “champress” yazarý Ali Cemalo, Wikileaks tarafýndan yayýmlanan belgelere iliþkin yazýsýnda, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý yazýþmalarý hakkýndaki þüphelerini sýraladý. Cemalo, Ýsrail’e iliþkin belge olmadýðýna dikkati çekerek, “Neden Ýsrail’in iþgal ettiði topraklardaki insanlýk dýþý politikalarýna, Ýsrail hükümetinin kurtlarýnýn günlük öldürme, sahtekarlýk ve yok etme faaliyetlerine, Mossad’ýn korkunç faaliyetlerine ve Ýsrail’in güvenlik, politika ve etik skandallarýna iliþkin dokümanlar yayýnlanmadý” ifadelerini kullandý. Geçtiðimiz günlerde Ýran’ýn nükleer programýna iliþkin bilgisayar sisteminin ABD tarafýndan virüs yerleþtirilerek sabote edildiði iddialarýný hatýrlatan Cemalo, ABD’nin Wikileaks’e engel olamamasýnýn “garip bir durum” olduðunu kaydetti. Yazýsýnda, “Bu elektronik gösterinin bize ve dünyadaki bütün insanlara Amerikan güvenlik kuruluþlarýnýn zararsýz ve aslýnda iþe yaramaz olduðunu göstermesi garip deðil mi” diyen Cemalo, Julian Assange’ý ise “ABD’nin tahtýný titreten, yakýn zamanda evrensel yýldýz haline gelmiþ bir adam” þeklinde tanýmladý. Belgelerde, Arap liderlerinin Ýran hakkýndaki görüþlerine odaklanýldýðýný savunan Cemalo, “Araplarla Ýran arasýndaki husumetin büyümesi için çaba harcandýðýný” savundu. Bunun “ABD ve Ýsrail’in bölge (Ortadoðu) için hazýrladýðý yeni bir strateji olabileceðini” belirten Cemalo, bu þüphesine iliþkin görüþünü, “Amaç Arap-Ýsrail uyuþmazlýðýný, Arap-Ýran uyuþmazlýðýna dönüþtürmek olabilir mi” iddiasý ile ortaya koydu. Þam / aa

ÝSRAÝL FÝLTRELENDÝ

Amerikalý Yahudi asýllý Profesör Noam Chomsky

DÜNYACA ünlü Amerikalý Yahudi asýllý Profesör Noam Chomsky, Wikileaks isimli internet sitesinin ele geçirdiði belgelerin filtrelendiðini söyledi. Belgelerin açýklanmasýnýn ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton “Ýran’ýn bir “tehdit” olduðu bütün dünya tarafýndan kabul edildi” þeklinde açýklamalar yaparken, Ýsrail Baþbakaný Benyamin Netanyahu ise “Wikileaks belgeleri bizim Ýran hakkýndaki endiþelerimizi haklý çýkardý” deðerlendirmesinde bulunmuþtu. Yaþanan çeliþkiye dikkat çeken dünyaca ünlü Amerikalý Profesör Noam Chomsky ise, Wikileaks isimli internet sitesinin ele geçirdiði belgelerin filtrelendiðini söyleyerek, bu belgelerdeki bilgilerin çarpýtýldýðýný belirtti. ‘Democracy Now’ isimli haber programýna katýlan Yahudi asýllý Chomsky, “Clinton ve Netanyahu Arap halklarý arasýndaki görüþü çok iyi biliyorlar. Son araþtýrmalara göre, Araplarýn yüzde 80’i en büyük tehdit olarak Ýsrail’i görüyor. Ýkinci tehdit ise yüzde 77 ile ABD. Ýran yüzde 10” dedi. Chomsky, “Ýsrail’deki Amerikan Büyükelçisi’nin Clinton’la yazýþmasýnda, Ýsrail ve Hamas arasýnda bir ateþkes olduðu belirtiliyor. Ama bu ateþkese Ýsrail’in uymadýðý belirtilmiyor. Ateþkese uymayan Ýsrail Gazze’yi bombalamaya devam etti. Ama Büyükelçilik bunlarý not etmedi. Ya büyükelçiliðin bu konuda hiçbir bilgisi yok ya da aleni bir þekilde yalan söylüyorlar” dedi.

Suriye-Hizbullah iliþkileri yeni bir tehdit mi? GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

ürkiye’nin iki yangýn söndürme uçaðý göndermesiyle, sanki yangýn sönmüþ gibi sevinen Netanyahu, Cumhurbaþkaný ve Baþbakanýn açýklamalarýyla hayal kýrýklýðýna uðradý. Türkiye Gazze ablukasýnýn kaldýrýlmasý, özür ve ölenlerin ailelerine tazminat þartlarýndan vazgeçmemiþti. Wikileaks belgelerinden hiç etkilenmeyen hatta çevresindeki Müslüman ülkelerin olumsuz etkilenmeleriyle mutlu olan Ýsrail’in bölgesindeki statüsünü güçlendirmek için, son günlerde Ýran tehdidinin yaný sýra Suriye meselesini de Amerikan yönetiminin gözüne sokmaya çalýþtýðý görülüyor. Baðlantýyý da þu þekilde kuruyor: Beþar Esad Lübnan’daki Hizbullah’ý destekliyor. Hizbullah’ýn asýl patronu ve hamisi ise Ýran. Dolaysýyla Suriye Ýran tehdidini güçlendiren ikinci bir güç odaðý olarak bölgede yeniden güçleniyor. Bu da bir tehdittir. Öyleyse Suriye durdurulmalýdýr. Zaten uluslar arasý mahkemenin Hariri suikastýndan Hizbullah yöneticilerini suçlayacak bir karar almasý halinde, Hizbullah’ýn yeniden Lübnan’da sorun çýkarmasý da muhtemel. Suriye destekli olmasý bu sorunu büyütecek, Ýsrail’i içine alan bir çatýþma ortamý doðuracaktýr. Peki bu deðerlendirme doðru mu? Doðru ise bizi etkileyen yönü var mýdýr? Hizbullah aðýrlýklý son Hariri hükümeti üzerinde Suriye’nin çok etkili olduðu bilinmektedir. Hizbullah’ýn en büyük silâh tedarikçisinin Suriye olduðu yönünde de çeþitli haberler yayýlmaktadýr. Ayrýca Suriye’nin bu örgütle iliþkilerini kesmesi için heyetler göndererek uðraþan ABD yönetiminin yeniden büyükelçi göndermesine Kongrenin engel olmasý, Ýsrail’in etkisiyle Obama yönetiminin iliþkilerini tamamen normalleþtirmekten kaçýnmasý iki ülke arasýndaki gerginliðin sürmesine yol açýyor. Suriye-Ýsrail arasýndaki sorunlar da, Ýsrail’in Türkiye’nin arabuluculuðunu kabul etmemesinin de etkisiyle çözüm sürecine giremedi. Suriye ise, hem Lübnan’daki nüfuzunu yeniden kazanmasý hem de Türkiye ile tarihinin en sýcak iliþkilerini kurmasý sayesinde, bölgesinin daha güçlü bir aktörü konumuna geliyor. Peki bunun Türkiye açýsýndan anlamý ne? Suriye ile iliþkilerimiz, Esad yönetimi boyunca kapalý kutu halindeki bu ülkenin hem sýnýrlarýný hem de ufkunu açtý. Demokratik yapýdan uzak, azýnlýðýn iktidarýna dayalý bir yönetim yapýsýnýn sürdürülebilmesi, Suriye yönetiminin þeffaflýk, hukukun üstünlüðü ve halkýn iradesine saygýya dayalý yeni bir anlayýþa geçiþini zorunlu kýlýyor. Her gün yüzlerce Suriyeli ve Türk iki ülke arasýnda mekik dokuyor. Suriye halký da artýk dünyadaki geliþmeleri yakýndan izliyor. Eskisi gibi verilenle yetinmesi zor. Bu geliþmeleri saðlýklý bir þekilde karþýlayabilmek için Esad’ýn güvenebileceði bir dosta, müttefike ihtiyacý var. Bu müttefik ayný zamanda ticarî iliþkilerinde de ona yeni ufuklar açabilmeli. Bu role en uygun aday Türkiye. Ayrýca Suriye, Hizbullah’la iliþkileri hangi yoðunlukta olursa olsun, gerek Ýran gerekse Irak’taki Þiî yönetimlerle iliþkilerinde kontrollü hareket etmesi gerektiðinin farkýnda. Zira özellikle Ýran açýsýndan Suriye bir müttefikten çok rakip konumunda. Ýran-Irak iliþkilerinin güçlenmesi ise Suriye açýsýndan bir tehdit oluþturuyor. Bütün bu unsurlar dikkate alýndýðýnda, Ýsrail Yönetiminin Suriye’yi ABD’nin tehdit listesinde tutabilmek için her türlü tezgâhý kurmaya devam edeceði aþikâr. Ancak ABD yönetimi cephe sayýsýný arttýrmamak için, þimdilik Suriye’ye yönelik bir adým atacak gibi görünmüyor. Böyle bir durumda her ne kadar SuriyeHizbullah iliþkileri bütün bölge ülkeleri gibi bizi de tedirgin edebilecek bir unsur ise de, Suriye ile iliþkilerimizin mevcut durumu, bizim bu geliþmeyi bir sorun olarak görmemizi önlemeye yetecek güçtedir. Kýsacasý; Ýsrail’in bütün kýþkýrtmalarýna raðmen, Suriye’nin ABD ve müttefiklerince ikinci Ýran olarak görülmesi þimdilik mümkün deðildir. Bizim açýmýzdan ise dostluk ve ticaretin yolu açýk görünmektedir.

T

Abbas, Netahyahu telefonda görüþtü FÝLÝSTÝN Yönetimi Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ve Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu, Ýsrail’deki yangýn felâketi vesilesiyle telefonla konuþtular. Filistin haber ajansý WAFA’nýn haberine göre, Ýsrail Baþbakaný Netanyahu, Abbas’ý bizzat arayarak, yangýn söndürme çalýþmalarýna Filistin Yönetimi’nin verdiði katkýlar sebebiyle teþekkürlerini iletti. Abbas da, yangýnda ölenler dolayýsýyla Ýsrail halkýna baþsaðlýðý dileklerini bildirdi. Filistin, Ýsrail’e söndürme çalýþmalarýnda yardýmcý olmak amacýyla 3 itfaiye aracý ve sivil savunma ekipleri göndermiþti. Her iki liderin, Eylül ayýnda, ABD Baþkaný Barack Obama ile Washington’da bir araya gelmelerinin ardýndan bu yana ilk kez karþýlýklý konuþtuklarý sanýlýyor. Tel Aviv / aa


8

YENÝASYA / 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ

MEDYA- POLÝTÝK

Aðacý kes, resim gerçek olsun! KÜÇÜK hikayeye büyük bir kitapta rastladým. Peter Watson’un hacimli “German Genius (Alman Dehasý)” kitabýnda (2010) tarihçi Barbara Tuchman’ýn “The Pro ud To wer (Gu rur Ku le si)”nden (1962) bir aktarma (www.arcimuse.com adresinde de mevcut) Sürrealizm, Dada babalarýndan ressam, þair, heykeltýraþ, grafiker Max Ernst’in babasý Philip de, evde 9 çocuk ve saðýr dilsiz okulundaki öðretmenlikten kalan zamanda resim yaparmýþ. Baba Ernst, oðlundan farklý, “Gerçekçiliðe” inançlý. Bahçesinin resmini yapmýþ bir gün. Aynen. Tuvale uzun uzun bakarken, o ana kadar fark etmediði bir eksik görmüþ. Aðaçlardan biri tabloda yok. Unutmuþ onu resmetmeyi. Siz (ressam) olsanýz ne yapardýnýz, bilmiyorum ama… Philip Ernst resmi öylece býrakmak veya aðaç ilave etmek yerine… Gitmiþ, bahçedeki aðacý kesmiþ! Böylece, resim “gerçekçi, gerçekliðe uygun, gerçekliðin aynasý” olmuþ. Resim gerçekliðe týpa týp uyamadýðýnda… Gerçekliði resme týpa týp uydurarak. Bir gerçeklik sureti için, bizatihi çýplak gerçeði keserek, ortadan kaldýrarak. *** Ne var ki… Ne var? Hafýza diye bir þey var. O aðacý bilen var. Çocuklar. Komþular. Esas, gerçeðin bir parçasýný yok ettiðini zanneden. O aðacý hep hatýrlatacak anýlar, vicdan. Aðacýn kalan kökleri. Ya yeniden sürgün vererek. Ya toprak altýnda ölü yatarken, yok olurken bile, doðaya, hayata, gerçekliðe yine karýþarak. *** Tarih de biraz böyle resmediliyor… Gündelik tanýklýklarýn medyalarý da. Büyük siyasetçiler, büyük askerler, büyük devlet adamlarý, büyük devletler, büyük hocalar, büyük efsaneler, milli eðitimler, milli güvenlikler öyle. Zihnimizin tablolarý, bazen farkýnda olmadan, bazen kendi fýrça ve baltalarýmýzla böyle çiziliyor.

Yok saymak… Yok farz etmek… Yokmuþ, olmamýþ, ölmemiþ, öldürmemiþ, öldürülmemiþ yapmak; küresel, milli, cemiyetçi veya cemaatçi ya da þahsi gerçekçi tablolar hissini veriyor. Yalan, gerçek yerine geçiyor. Gerçeðin dallarý, kökleri yok edilmeye uðraþýlýyor. Gizlemek, inkar… Yetmezse baský, tehdit, gözdaðý, korku, iþkence vesaire. Size gerçek gerçekliði gerçekçi resmettiðini sandýðýnýz ressamlarýn, “Baltalar elimizde, uzun ip belimizde” olduðunu bilmeyebiliyorsunuz. Belki… Bazen… Zaten o sizsiniz! Bir de þöyle: Biliyorsunuz aslýnda. Nice fýrçacýnýn baltasýnýn da farkýndasýnýz. Ýtiraz ediyor, feryat ediyor, tablosuna tükürebiliyorsunuz bile! Lakin, mutlaka sizin de benzer “gerçekçi tablolarýnýz” var. Nice rengi yok ettiðiniz manzaralarýnýz, nice aðacý kestiðiniz güvenli bahçeleriniz. On lar la as la yüz le þe mi yor su nuz. Yüzleþmeyi kaldýramýyor, aðacý hatýrlatana tahammül edemiyorsunuz. *** Siyasetçiler, generaller, efsaneler, eðitim ve öðretimler, tarih kitaplarý bir dolu “manzara” resmetti. Kimine inanmasanýz bile, kimine adandýnýz. Hiç düþündünüz mü, tabloda ne fazla, ne eksik diye? Düþünmüþsünüzdür herhalde! Ötekiler bir yana… Gazetecilerin, yýllarca tutturduklarý veya yutturduklarý “Gerçek” tablolar ne olursa olsun; hiç deðilse, þöyle evladýna bakarken, bir gün torun severken, aynada kýrýþýklýk sayarken, bir gazete kokusunu içine çekerken, bir kameraya yorgun gözünü dikerken, bir hastalýkla sarsýlýr veya bir ölümle yýkýlýrken, belki kendi ölümünü beklerken “Gerçeðin gerçeði”yle yüzleþmelerini ne çok isterdim… O aðaçlarý neden kestik, diye! Umur Talu Haber Türk, 5.12.2010

Kardeþçe birlik nasýl saðlanacak? ÜLKEMÝZDE Kürt meselesi, Alevi meselesi, baþörtüsü, Ýmam Hatip Okullarý gibi bazý konular var ki, etrafýnda oluþturulan þartlar sebebiyle soðukkanlýlýkla ele alýnamýyor, adil bir yaklaþýmla tahlil, teþhis ve tashih edilemiyor. Doðulu, kendisi de Kürtçe konuþarak büyümüþ bir kiþinin Kürt meselesi hakkýndaki görüþlerini içeren bir mektubunu –imlasýna bile dokunmadan- yayýnladým. Bu konu üzerinde birbirinden farklý pek çok görüþ ve yaklaþým var, bu da bilinsin, duyulsun, tartýþýlsýn istedim. Detaylardaki tartýþmaya açýk hükümler –bunlarýn içinde en önemli ve kýþkýrtýcý olaný Kürtlerin de aslýnýn Türk olduklarýdýr- bir yana býrakýlýrsa mektup sahibi özet olarak þunu diyordu: “Ýsteyen kendini inandýðý ve bildiði gibi tanýmlasýn, “Kürdüm, Türküm, Çerkezim, Arnavutum...” desin; dilini de konuþsun, ama etnik aidiyeti bölünme aracý ve bunun üzerine politika yapmasýn. Ýslam temelinde birlik ve bütünlük korunsun”. Ben mektubun esas tezinin bu olduðunu gördüm ve köþemde duyurdum. Bu temel teze katýlýyorum, ama dolaylý da olsa “Ül ke miz de ya þa yan in san la rý mý zýn ta ma mý nýn Türk veya bir baþka ýrka mensup olduðu” iddiasýný i-

kide birde ileri sürmenin zarardan baþka bir þey getirmediði inancýndayým. Madem ki bu mektubu yayýmladým, bazý dostlarý üzdüm, þu halde mesele üzerindeki kendi düþüncelerimi de –özetle ve maddeler halinde- yazmam gerekiyor. 1. Müslümanlar etnik köken ve ýrk meselesini tartýþma alanýnýn dýþýnda tutmalýdýrlar. Kardeþ ve deðerli olmanýn ölçütü “dindarlýk”týr. (Dinsiz veya baþka dinden olanlar da Ýslâm toplumu içinde insanca ve adil paylaþým çerçevesinde var olma hakkýna sahiptirler.) 2. Daha eski olanlarý bir yana býrakalým, Cumhuriyet döneminde Kürtlere zulmedilmiþtir, isyanlara sürüklenmiþ, isyan tertiplerinin içine sokulmuþlar, acýmasýzca kýrýlmýþlardýr. Yerlerinden yurtlarýndan çýkarýlmýþlar, bölgeleri uzun yýllar bakýmsýz ve ilgi dýþý býrakýlmýþtýr. PKK meselesi ortaya çýktýktan sonra da önemli yanlýþlar yapýldýðý, sivilleri býrakýn, bazý komutanlar tarafýndan bile itiraf edilmiþtir... Herkes bunlarý bilmek ve itiraf etmek durumundadýr. 3. Bu yanlýþlara, zulümlere Kürt olmayan Müslümanlarýn da razý olmalarý mümkün deðildir. 4. Yapýlan yanlýþlarý kullanarak ayrý bir Kürt devleti kurmak ve Türkiye’yi bölmek isteyenler yanlýþ yolda-

WikiLeaks sarsýntýlarý BELKÝ yýkýcý bir deprem yaratmayacak ama Amerika’nýn 274 diplomatik misyonundan Washington’a gönderilen 251.287 yazýþma diplomasi ve siyasetin üzerinde durduðu zemini bir süre sarsacaða benziyor. Yazýlardaki bilgiler birilerinin hayatýný tehlikeye atacak cinsten deðil. Daha çok sezgi veya rivayet olarak ortada dolaþan bilgileri netleþtiriyor. Ama zaten bütün toplumlar kendi diplomatlarýnýn biraz casus ve siyasetçilerinin deðiþen ölçülerde yalan söylediklerini biliyor. Belgeler, çeþitli ülke diplomatlarýnýn ve siyasetçilerinin ne kadar birbirine benzediðini bir kez daha kanýtladý. Bu nedenle de tepkiler birbirine çok benziyor. Mesela Ýran’da Mahmoud Ahmedinejad, ABD’de Hillary Clinton, Ýngiltere’de David Cameron ayný þeyleri söylediler: “Hiç kimseyle ve hiçbir ülkeyle iliþkilerimiz bozulmayacak.” Ancak kamuoyunda giderek yaygýnlaþan bir kuþku belirginlik kazanýyor. Nasýl oluyor da açýklanan belgelerde Amerikan dýþ politikasýna iliþkin ciddi bir eleþtiri yok ve hepsi ABD’nin jeopolitik hesaplarýný destekleyecek içerikte? Baþka bir deyiþle ABD’nin diplomatlarý hiç kendi ülkelerinin politikalarýnýn, en azýndan görev yaptýklarý yörelerde, etkilerini ve yansýmalarýný eleþtirmezler mi? Tespit ettikleri olumsuzluklarý bildirmezler mi? Yoksa

bu belgeler gün yüzü görmeden bir danýþýklý dövüþle önceden ayýklandý mý? Bir baþka kuþku uyandýran konu da belgelerin çoðunun Ýran’a, daha doðrusu Ýran’ýn ne kadar tehlikeli (hele nükleer güç olursa) ve çevresinde kaygý uyandýrýcý olduðu gerçeði. Bu konuda Suudi ve Ürdün Kralý’ndan Mýsýr ve Birleþik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerine kadar herkesin aðzýndan sözler sýzdýrýldý. Bunlarýn içinde þaþýrtýcý ayrýntýlar var. Mesela BAE liderlerinden biri, “Ýran, güney Lübnan ve Gazze gibi yörelerde bir dizi emirlikler yaratýyor” diyor. Sonra daha vahim bir iddiada bulunuyor: “Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan’ýn doðu bölgesinde ‘uyuyan’ emirlikler oluþtururken ‘tüm emirliklerin anasýný’ güney Irak ve Yemen’de kuruyor” diyor. Yani Sünni Ýslam dünyasý, Ýran’ýn etkisinde olacak bir radikal Þii ablukasýna alýnýyor alarmý verilmeye çalýþýlýyor. Tehlike çanlarý çalýnýrken bu kez Abu Dabi’nin veliaht prensi, “Ahmedinejad (ahir zaman) Hitler’(i)dir” diyerek Batýlýlar’a daha anlaþýlýr gelen bir bilinçaltýna hitap ediyor. Hitler sadece yoðun hava bombardýmaný ile dize getirilmemiþti. Hitler Almanya’sýný kara harekatý çökertmiþti. O nedenle veliaht, Ýran’a kara saldýrýsý yapýlmasýný

y seri ilânlar ELEMAN n GENÇ, DÝNAMÝK ve

tercihen Ýstanbul-Fatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) 727 02 69 n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456)317 40 29 (0536) 857 23 29 n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) 456 33 00

KÝRALIK DAÝRE n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 16-20 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88

dýrlar. Doðru yol/çözüm yanlýþtan dönmek, hakký teslim etmek, her hal ve kârda “Ýslam kardeþliði” temelinde birliði kurup korumaktýr. 5. Nasýl kendisini Türk bilenler dillerini korumak, kendi –bölgesel, özel- âdetlerini muhafaza etmek istiyorlarsa, kendisini Kürt, Çerkez, Boþnak, Özbek... bilenler de ayný deðerlerini koruma hakkýna sahiptirler ve –namus cinayeti, baþlýk parasý vb. istisna edilirsebunlar Ýslam’a aykýrý deðildir. 6. Sonu ayrýlýða giden talepler yerine, deðerleri korumayý hedefleyen ve birliði bozmayan talepler üzerinde durulmalýdýr. Bu cümleden olarak yalnýzca bir bölgeye ait “bölgesel özerklik” yerine, bütün bölgelerde idarenin yeniden yapýlandýrýlmasý ve yerel yönetimlerin yetki alanlarýnýn geniþletilmesi tercih edilmelidir. 7. -Kendine göre meþru veya deðil- hangi sebeple olursa olsun devlete isyan etmiþ, elini kana bulamýþ insanlar piþman (tevbe) ve teslim olurlarsa onlarýn affedilmeleri de Ýslam’a aykýrý deðildir. 8. Problemlerin çözümünü iç ve dýþ siyasete býrakmak yerine, iyi niyetli insanlarýn içinde bulunduðu sivil toplum kuruluþlarý üslenmelidirler. Hayrettin Karaman, Yeni Þafak, 5 Aralýk 2010

SATILIK DAÝRE n SATILIK KELEPÝR daire

120 m2, 2+1, bina yaþý 0, 13 katlý, 13.kat, doðalgaz (kombi), krediye uygun 145.000 TL. (0543) 902 18 36 n KARTALTEPE'de 100 m2, 2+1, bina yaþý 11-15 arasý, 3 katlý, zemin kat, doðalgaz sobalý, krediye uygun, 75.000 TL. (0535) 231 11 96 n SAHÝBÝNDEN ANKARA-Demetevler de satýlýk full yapýlý 3+1 asansörlü (orta kat) daire, Doðu-güney- batý cepheli 110 m2, yaþý : 15- 20 yýl, 95.000 TL Hasan Bal Gsm: (0505) 587 29 81 n BAHÇEÞEHÝR'de SATILIK Ýhlas Bizimevler 1. Etap 210 m² 4+1 Ankastreli (0532) 262 51 76 n BAYRAMPAÞA KARTALTEPE'de satýlýk çok güzel daire 120 m2, 2+1, 3 katlý, 2.kat, doðalgaz (kombi) 165.000 TL (0535) 231 11 96

SATILIK ARSA n ORHANGAZÝ'de 1.150 m2

imarlý yol, su, elektrik, göl manzara 30.000 TL vade (0532) 416 29 37 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500

TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL 0(224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 Kayseriye 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 65.000 TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market 312-229 55 55 yucetepezeminmarket@g mail.com

ADA'dan ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) 624 08 12 0(212) 592 91 49 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ÝSTANBUL GÜVEN arsa ofisinden geleceði parlak projelerle deðeri yükselen Adapazarý Kaynarca'da dönümü 7.000 TL ile 15.000 TL arasý müstakil tapulu araziler (0536) 770 04 97 n BEREKET GAYRÝMENKUL'den Adapazarý Kaynarca'da yarý peþin yarýsý 10 ay vadeli 465 m2 14.000TL 2000 m2 22.000TL 710 m2 14.000TL müstakil tapulu araziler (0536) 330 33 32 n YALOVA'DA 5.000 m2 tarla 75.000 TL

(0532) 631 12 25 n SAHÝBÝNDEN BABAESKÝ'de tapulu tarlalar. 2.600 m2 10.250 TL 3.150 m2 13.650 TL 9.600 m2 35.000 TL otoyla takaslanýr. (0532) 773 41 91

VASITA n 2006 STAREX panelvan

çok temiz vade takas olur, 66.000 km, motor hacmi, 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125 arasý, gümüþ gri renkli, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 12.500 TL. (0543) 902 18 36 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125

da salýk veriyor. Ýlginçtir, bunlarý Amerikalý diplomatlar söylemiyor. Belgeler, müttefiklerine söyletiyor ve onlarý hedef tahtasýna oturtulan Ýran’ýn karþýsýna idam mangasý gibi diziyor. Buradan iki sonuç çýkarmak mümkün. Ýran’ýn nükleer programý bombayla sonlandýrýlamaz. Kara birlikleri göndermek (iþgal) lazým yargýsý yerleþtirilmek isteniyor. Bu ABD’nin askerlikte yeniden celp sistemine dönmesi demek. ABD halký Irak felaketinden sonra buna razý olur mu? Ýkincisi, kapalý kapýlar arkasýnda baþka, dýþarýda baþka konuþan Arap liderlere ABD bir Ýran harekâtýnda ne kadar güvenebilir? Güvenirse, onlar Ýran’a sýcak bakan kendi halklarý karþýsýnda ne kadar güvende hissederler? Nitekim itibarlý Brookings Enstitüsü’nün yeni yaptýðý kamuoyu yoklamasýna göre Araplar’ýn %80’i Ýsrail’i, % 77’si ABD’yi asýl tehdit olarak görüyor. Sadece %10’u Ýran’ý tehdit olarak algýlýyor. Üstelik Araplar’ýn % 57’si, Ortadoðu’da Amerikan ve Ýsrail hegemonyasýný dengelemek için Ýran’ýn nükleer silahlara sahip olmasýný istiyor. Uhh, gazeteciler ve komplo teorisyenlerine gün doðdu! Doðu Ergil, Bugün, 5 Aralýk 2010

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88

ÇEÞÝTLÝ n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli

satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) 217 29 30 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n 50 m2 kelepir satýlýk dükkân 30.000 TL. 0(212) 640 58 88


9

YENÝASYA / 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ

MA­KA­LE Yeni Asya’ya gönül vermek

DOSYAM ÞERÝF GÜNDÜZ sg-kys@hotmail.com

e­ni­ As­ya­ i­le­ ta­nýþ­tý­ðým­ 1976­ yýl­la­rýn­da­ sa­de­ce­i­ki­üç­ga­ze­te­“renk­siz”­bas­ký­i­le­çý­kar­dý­ ve­ bun­la­rýn­ hep­si­ fi­kir­ ga­ze­te­le­ri­ i­di. “Renk­li­ba­sýn”­de­dik­le­ri­ga­ze­te­ler­de­ki­“caf­caf­lýk” bun­lar­da­ yok­tu,­ a­ma­ ken­di­ “fi­kir­ dün­ya­la­rý­nýn” tem­sil­ci­li­ði­ni­yap­mak­tan­ge­ri­kal­mý­yor­lar­dý. O­ za­ma­nýn­ bu­ “renk­li”­ ga­ze­te­le­ri­nin­ ak­si­ne Ye­ni­As­ya­mü­te­va­zý­bas­ký­sý­na­rað­men,­te­red­düt­süz­a­lý­nýr­ve­ga­ze­te­nin­is­mi­dý­þa­rý­ya­ge­le­cek­þe­kil­de­ya­el­de­ve­ya­ce­ket­ce­bin­de­ta­þý­nýr­i­di.­Doð­ru­su­o­za­man­lar­bu­nu­yap­mak­bü­yük­bir­me­se­le i­di.­ Çün­kü­ o­ va­kit­ler,­ ki­þi­le­rin­ o­ku­duk­la­rý­ ga­ze­te­ye­gö­re­“fiþ­len­di­ði”­dö­nem­i­di. A­ra­dan­ bun­ca­ za­man­ geç­ti.­ Ga­ze­te­miz­ web of­set­ te­sis­le­ri­ne­ ka­vuþ­tu,­ son­ra­ kýs­men­ renk­li bas­ký­ya­ geç­ti.­ Es­ki­ gün­le­ri­ bi­len­ a­ða­bey­le­ri­mi­zin­ bu­ ga­ze­te­ nüs­ha­la­rý­ kar­þý­sýn­da­ se­vinç­ göz­yaþ­la­rý­na­ hâ­kim­ o­la­ma­dýk­la­rý­na­ ben­ Ye­ni­bos­na’da­ki­ te­sis­ler­de­ þa­hit­ ol­muþ­tum.­ Ve­ o­ a­ða­bey­le­rin­sev­da­sý­i­le­bu­gün­ga­ze­te­yi­da­ha­i­le­ri­ye gö­tür­me­du­ru­mun­da­yýz. Za­man­ za­man­ bu­ hu­sus­la­rý­ ya­zan­ a­ða­bey­le­ri­miz­den­ bir­kaç­ a­lýn­tý­ yap­mak­ is­ti­yo­rum­ ki­ Ye­ni As­ya’ya­ “gö­nül”­ ver­me­nin­ ne­ ka­dar­ ö­nem­li­ ol­du­ðu­nu­ve­bi­zi­dü­þün­me­ye­sevk­et­ti­ði­ni­bir­kez da­ha­ha­týr­la­ya­lým: Bat­man’da­ço­cuk­lu­ðu­muz­da­o­ku­duk­la­rý­ha­fý­za­mýz­da­ yer­ tu­tan­ ve­ “Bu­ þehr-i­ Bat­man­ ki­ de­ni­lir hay­li­za­man­dýr”­ þi­i­ri­di­li­miz­de­do­la­þan­de­ðer­li­þa­ir ve­ya­zar­Ek­rem­Ký­lýç­A­ða­be­yim­þun­la­rý­yaz­mýþ­tý:­ “‘Va­t an­ sat­h ý­n ý­ mek­t ep­ yap­m ak’ slo­g a­n ý, müs­bet­ mâ­nâ­da­ o­ku­yan­ ve­ ya­zan­ pek­ çok­ in­san­da­ ma’kes­ bul­du.­ Ga­ze­te­mi­zin­ fi­dan­lý­ðýn­da ni­ce­in­san­lar­ye­tiþ­ti.­Ya­zý­la­rý­ný­e­pey­dir­gö­re­me­di­ði­miz­pek­çok­kuv­vet­li­ka­lem­er­bâ­bý­nýn­ya­zý­la­rý­ný­ tek­rar­ o­ku­mak,­ his­si­yât­la­rý­ný­ pay­laþ­mak, mâ­nen­ ku­cak­laþ­mak­ is­te­ði­nin,­ ben­de­niz­de­ ol­du­ðu­ka­dar,­di­ðer­o­ku­yu­cu­la­rý­mýz­da­da­bu­lun­du­ðu­nu­ be­lirt­mek­ is­ti­yo­rum.”­ (Ye­ni­ As­ya,­ Ek­rem­Ký­lýç,­06.10.2010)­­ Da­daþ­lar­di­ya­rý­Er­zu­rum’da­hu­ku­ku­muz­bu­lu­nan­ kýy­met­li­ Os­man­ Zen­gin­ i­se,­ bi­zi­ hay­li­ duy­gu­lan­dý­ran­bir­ha­tý­ra­yý­ya­zý­sý­na­þöy­le­ta­þý­mýþ­tý: ”(….)­Re­fik­A­ða­be­yin­ba­na­va­si­yet­et­ti,­‘Ben­öl­dük­ten­ son­ra­ da­ ga­ze­te­yi­ al­ma­ya­ de­vam­ e­din, kes­me­yin!‘­ de­yin­ce­ o­ ka­dar­ his­len­dim­ ki,­ göz­le­rim­ya­þar­dý.­Bu­ne­dâ­vâ­þu­u­ruy­du­böy­le.­Ve­fa­týn­dan­son­ra­da­hi,­dâ­vâ­sý­nýn­ga­ze­te­si­ni­dü­þü­nü­yor­du…”­ (Ye­ni­As­ya,­Os­man­Zen­gin,­29.11.2010) Bun­la­ra­ka­týl­ma­mak­müm­kün­de­ðil­dir. Rah­met­li­Þa­ban­Dö­ðen,­ve­fa­týn­dan­ön­ce­ga­ze­te­ i­le­ il­gi­li­ bir­çok­ ya­zý­ yaz­dý.­ Bun­la­rýn­ bi­rin­de þöy­le­bir­tes­bit­ya­pý­yor­du: “Hz.­Üs­tad’a­her­yö­nüy­le­sa­hip­çý­kan­bir­ga­ze­te,­þüp­he­siz­Hz.­Üs­tad’ýn­da­sa­hip­le­ne­bi­le­ce­ði­ bir­ ga­ze­te­dir.­ O­nun­ dâ­vâ­sý­ný­ bay­rak­ e­di­nen in­san­lar­o­nun­gö­rüþ­le­ri­ni­ce­su­ra­ne,­can­si­pe­râ­ne,­ fe­dâ­kâ­râ­ne­ ne­þir­ ve­ ta­nýt­ma­yý­ ga­ye­ e­di­nen böy­le­bir­ga­ze­te­yi­sa­hip­len­mek­ten­baþ­ka­ne­ya­pa­bi­lir­ler­ki? “Ma­dem­ ki­ Ye­ni­ As­ya­ ça­ða­ dam­ga­sý­ný­ vur­muþ,­ Üs­t ad­ Be­d i­ü z­z a­m an’ýn­ dâ­v â­s ý­n ý­ baþ­t â­c ý e­din­mek­te,­o­nu­ge­niþ­kit­le­le­re­du­yur­ma­ve­u­laþ­týr­ma­ nok­ta­sýn­da­ her­ tür­lü­ fe­da­kâr­lý­ðý­ üst­len­mek­te­dir.­Ta­biî­ki­o­nun­dâ­vâ­sý­ný­dâ­vâ­e­di­nen­ler,­ ga­ze­te­le­ri­ne­ sa­hip­ çý­ka­cak­lar­dýr.” (Ye­ni­As­ya,­Þa­ban­Dö­ðen,­27.06.2009) San­ki­ bu­ gün­ler­de­ biz­le­re­ ve­ ge­le­cek­te­ki­ in­san­la­ra­hi­tap­e­der­gi­bi­yaz­mýþ. Veh­bi­Ho­ra­san­lý­i­se,­bi­ze­bu­ko­nu­da­ya­zý­lan­la­rý­ö­zet­le­miþ: “Hiç­za­man­kay­bet­me­den­saf­la­rý­mý­zý­sýk­laþ­týr­ma­ya­gay­ret­et­me­li­yiz.­Küs­kün­lük­le­ri­ve­an­la­þa­ma­dý­ðý­mýz­kü­çük­nok­ta­la­rý­bir­ta­ra­fa­bý­ra­kýp,­a­hir­za­ma­nýn­en­bü­yük­kud­sî­hiz­me­tin­de­bir­a­ra­ya­gel­me­miz­ge­rek­li­dir.” (Ye­ni­As­ya,­Veh­bi­Ho­ra­san­lý,­28.11.2010)­ Ga­ye­si,­ dâ­vâ­sý,­ sev­da­sý­ o­lan­la­rýn­ se­si­nin­ Ye­ni As­ya­ol­du­ðu­na­i­na­nan­her­ke­sin­bu­ko­nu­la­ra­ka­týl­ma­ma­sý­müm­kün­de­ðil­dir. O­hal­de,­geç­miþ­te­ol­du­ðu­gi­bi­bu­gün­de,­yü­re­ðin­de­bu­sý­cak­lý­ðý­his­se­den­le­ri­hiç­bir­þey­dur­du­ra­maz.­On­lar­ga­ze­te­le­ri­nin­sa­hi­bi­o­lan­o­ku­yu­cu­la­rý­dýr. Son­söz: “(…­)­ga­ze­te­ça­lý­þan­la­rý,­tem­sil­ci­le­ri,­o­kur­la­rý­i­le­bir­bü­tün­hâ­lin­de­ça­lý­þýl­dý­ve bu­ba­þa­rý­lar­ger­çek­leþ­ti­ril­di.­Can­la­baþ­la­gay­ret­ gös­t e­r en­ bü­t ün­ ar­k a­d aþ­l a­r ý­m ý­z ý­ teb­r ik­ e­di­yor,­ mu­vaf­fa­ki­yet­le­ri­nin­ de­va­mý­ný­ te­men­ni e­d i­y or,­ Ce­n âb-ý­ Hakk’ýn­ da­h a­ gü­z el­ gün­l e­r e u­l aþ­t ýr­m a­s ý­n ý­ ni­y az­ e­d i­y o­r uz.”­ (Ye­n i­ As­y a, Þa­ban­Dö­ðen,­21.10.2010) Hakk’ýn­ ha­tý­rý­nýn­ â­lî­li­ði­ni­ ken­di­ne­ “dâ­vâ”­ e­di­nen­“gö­nül”­dost­la­rý­ný­bu­“sev­da­la­rý”­i­çin­al­kýþ­lý­yor­ve­ba­þa­rý­la­rý­i­çin­duâ­e­di­yo­ruz.

Y

YERÝN KULAÐI

Çocuklarýmýz çiçeklerimizdir Ço­cuk­lar,­ ha­mur­ gi­bi­dir.­ Han­gi­ þek­li­ ve­rir­sek,­o­na­gö­re­bi­çim­le­nir­ler.­E­vet,­aç­kal­dýk­la­rýn­da­ ye­dir­dik,­ i­çir­dik,­ giy­dir­dik...­ Fa­ALÝ FERÞADOÐLU kat­bu­kâ­fî­mi? fersadoglu@yeniasya.com.tr On­la­rýn­ ruh­la­rý­ný,­ a­kýl­la­rý­ný,­ mâ­nâ­ â­lem­le­r i­n i­ do­y ur­m ak,­ giy­d ir­m ek­ ge­r ek­m i­y or o­cuk­la­rý­mýz,­ en­ na­di­de,­ en­ kýy­met­li, mu?­ Bu­nu­ hak­kýy­la­ yap­tý­ðý­mý­za­ vic­da­nen en­de­ðer­li­çi­çek­le­ri­miz­dir.­Fa­kat,­kaç­- ka­ni­mi­yiz? Ço­cuk,­en­ra­hat,­en­gü­zel­ve­en­mü­kem­ta­ ka­çý­mýz­ þu­nun­ þu­u­run­da:­ Çi­çek­le­mel,­ hu­z ur­l u­ bir­ â­i ­l e­ ze­m i­n in­d e­ ye­t i­þ ir. ri­mi­zi­ su­la­rýz...­ Top­rak­ kurt­lan­dý­ðý­ za­man de­ðiþ­ti­ri­riz.­ A­þý­rý­ so­ðuk­ ve­ sý­cak­tan­ ko­ru­- Yan­lýþ­dav­ra­nýþ­ve­ha­re­ket­le­ri­miz,­on­la­rý­is­ten­me­yen­hâl­le­re;­suç­la­ra­i­ter. ruz.­Hat­tâ­on­la­ra­“þef­kat”le­yak­la­þý­rýz. Suç­lu­ ço­cuk­lar­ ü­ze­rin­de­ ya­pý­lan­ a­raþ­týr­Ya­ ha­ya­tý­mý­zýn­ çi­çek­le­ri­ ço­cuk­la­rý­mýz­ i­çin­ne­ya­pý­yo­ruz?­Ço­cuk­la­rý­mýz,­le­ke­siz­te­- ma­la­ra­ gö­re,­ ço­cuk­lar,­ en­ çok­ 15-17­ yaþ­la­rý miz­ bir­ kâ­ðýt­ gi­bi­dir.­ On­la­rý­ bi­zim­ dav­ra­- a­ra­sýn­da­suç­iþ­li­yor. Bu­nun­en­bü­yük­se­bep­le­rin­den­bi­ri­si,­â­i-­ nýþ­la­rý­mýz,­bi­zim­ya­muk­luk­la­rý­mýz­et­ki­ler.­

Ç

le­de­ve­ri­len­yan­lýþ,­ek­sik­ter­bi­ye­e­ði­tim­dir. Bo­þ an­m ýþ­ â­i ­l e­l e­r in­ ço­c uk­l a­r ý­ da­h a­ çok suç­iþ­li­yor.­A­i­le­fert­le­ri­nin­bir­bir­le­ri­ne­o­lan mu­â­me­le­ ve­ dav­ra­nýþ­la­rý­ da,­ müs­bet­ ve­ya men­fî­lik­ du­rum­ ve­ de­re­ce­si­ne­ gö­re­ ço­cuk­la­ra­te­sir­e­di­yor.­Bu,­ko­nuþ­ma­lar­dan­dav­ra­nýþ­la­ra,­in­san­la­ra­mu­â­me­le­ye­ka­dar­u­za­nan zin­c ir­l e­m e­ bir­ ha­r e­k et­l er­ psi­k o­l o­j i­s i­n i doðu­ru­yor.­ E­ðer­ bir­ â­i­le­de,­ bir­bi­ri­ne­ kar­þý say­gý­ ve­ sev­gi­ hâ­kim­ i­se;­ ço­cuk­lar­ da­ o­na gö­re­þe­kil­a­lý­yor­lar. E­ðer­bir­â­i­le­de,­baþ­ka­la­rý­nýn­ma­lý­na,­hak­la­rý­na­nâ­mus­ve­if­fe­ti­ne­kar­þý­say­gý­lý­ve­hür­met­kâr­dav­ra­ný­lý­yor­sa,­ço­cuk­lar­da­o­na­gö­re­müs­bet­te­sir­al­týn­da­ka­lý­yor­lar. Do­kuz­ Ey­lül­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Rek­tö­rü­ Prof.

Yaþanan namaz ha­ye­tin­de­ kav­len,­ lâf­zen­ ve­ li­sâ­nen­ bu müc­mel­hu­lâ­sa­la­rý­zik­re­di­yo­ruz. ÝSMAÝL KARTAL An­cak­ fi­i­len­ Süb­ha­nal­lah,­ a­me­len Al­la­hü­ek­ber,­ be­de­nen­ El­ham­dü­lil­lah kartalismaill@gmail.com na­sýl­o­la­cak? Bu­ so­ru­ bir­ çok­ so­ru­yu­ be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor. o­ku­zun­cu­Söz’ün­Bi­rin­ci­Nük­te­Ý­ba­det­ve­u­bu­di­yet­a­ra­sýn­da­a­ra­sýn­da si’ne­bak­tý­ðý­mýz­da­ký­sa­bir­cüm­le ne­fark­var? ol­m a­s ý­n a­ rað­m en­ çok­ yo­ð un Na­maz­ sa­de­ce­ be­lir­li­ va­kit­ler­de,­ ba­zý mâ­nâ­lar­la­kar­þý­la­þý­yo­ruz. ri­tü­el­le­rin­tek­ra­rý­mý­dýr? “Na­m a­z ýn­ mâ­n â­s ý­ Ce­n âb-ý­ Hakk’ý Na­m az­ bi­z i­ da­h a­ dün­y a­d a­ i­k en tes­bih,­ ta­zim­ ve­ þü­kür­dür.” Ýn­san­ ve ru’ye­tul­lah’a,­ya­ni­Mi’ra­ca­na­sýl­çý­ka­rýr, kâ­i­na­týn­ ya­ra­tý­lýþ­ ga­ye­si­ni,­ bi­lin­mek­lik çý­ka­rýr­mý? i­ra­de­si­ni,­ in­sa­nýn­ ha­li­fe-i­ arz­ o­lu­þu­nu, Na­ma­zýn­ Mi’rac’dan­ he­di­ye­ o­la­rak din­gü­nü­gi­bi­bir­çok­ha­ki­kat­ve­kav­ra­- gön­de­ril­me­si­nin­hik­me­ti­ne­dir? mý­hads-i­kat’î­i­le­zih­ni­mi­ze­ta­þý­yor. Üs­t a­d ý­m ýz­ bu­ ve­ ben­z e­r i­ su­â l­l e­r in 11.­ Söz,­ 30.­ Söz,­ Na’bü­dü­ Nük­te­si, ce­va­bý­ný­ ver­miþ,­ yu­ka­rý­da­ zik­re­di­len Þü­kür­ Ri­sâ­le­si,­ Ýsm-i­ Kud­düs­ Nük­te­si, Ri­sâ­le­ler­ dik­kat­li­ce­ mü­ta­lâ­a­ e­dil­di­ðin­23.­Lem’a’nýn­Ha­ti­me­si,­6.­Þu­â­ve­has­- de­mez­kûr­mâ­nâ­lar­ma­lûm­o­la­cak­týr. sa­ten­ 29.­ Lem’a’yý­ bu­ pen­ce­re­den­ bir­Ben­ â­ci­za­ne­ Ta­zim­ ve­ Hamd’i­ kuv­leþ­ti­rip­ o­ku­du­ðu­muz­da­ mak­sa­dý­mý­zýn vet­li­na­zar­la­rý­ný­za­ha­vâ­le­e­de­rek;­sa­de­za­hir­ol­du­ðu­gö­rü­le­bi­lir. Süb­ha­nal­lah,­Al­la­hu­ek­ber,­El­ham­dü­lil­lah as­lýn­da­her­ke­sin­a­ra­dý­ðý­sýr­bel­ki­de. Ha­va,­ su­ ve­ ý­þýk­ gi­bi­ kes­ret­le­ et­ra­fý­mýz­da­o­lan,­ha­ya­týn­de­va­mý­i­çin­þart­o­lan­un­sur­lar­gi­bi;­her­yer­de­a­ma­gaf­let na­za­rýy­la­ gö­rü­le­me­yen,­ fark­ e­di­le­me­yen­ bir­ sýr­lar­ yu­ma­ðý.­ Ya­ra­tý­lýþ­ sýr­rý, n Namaz sadece belirli kül­lî­ u­bu­di­yet­ sýr­rý,­ ma­ri­fe­tul­lah­ sýr­rý, im­ti­han­sýr­rý… vakitlerde, bazý ritüellerin Be­nim­a­sýl­dik­kat­çek­mek­is­te­di­ðim tekrarý mýdýr? ko­nu;­na­maz­e­ðer­mâ­nâ­bu­la­cak­sa,­ha­ya­n Namaz bizi daha dünyada týn­mer­ke­zi­ne­yer­le­þe­cek­se,­mün­ke­rât­tan i ken ru’yetullah’a, yani Mi’ramen­e­de­cek­se­ya­þan­ma­dan­ol­mu­yor… ca nasýl çýkarýr, çýkarýr mý? Na­ma­zýn­ya­þan­ma­sý­na­da­ir­11.­Söz’de n Namazýn Mi’rac’dan Üs­ta­dý­mý­zýn:­ “Þu­ bah­ti­yar­ ce­ma­at,­ o Re­sû­lü­din­le­yip,­Kur’ân’a­ku­lak­ver­di­ler. hediye olarak gönderilmesiKen­di­le­ri­ni­ en­vâ-ý­ i­bâ­dâ­týn­ fih­ris­te­si­ o­nin hikmeti nedir? lan­ na­maz­ i­le,­ bir­çok­ ma­kam-ý­ â­li­ye­ i­çin­de­çok­la­tîf­va­zi­fe­ler­le­te­leb­büs­et­miþ gör­dü­ler.­E­vet,­na­ma­zýn­mü­te­nev­vi’­ez­kâr­ ve­ ha­re­kâ­týy­la­ i­þa­ret­ et­ti­ði­ ve­zâ­i­fi, ce­ “Fi­i­len­ Süb­ha­nal­lah­ na­sýl­ o­lur?”­ so­ma­ka­mâ­tý­ mu­fas­sa­lan­ gör­dü­ler.­ Þöy­le ru­su­nu­ yi­ne­ Ri­sâ­le-i­ Nur’dan­ ba­zý­ ba­ki:...”­ i­fa­de­le­rin­den­ son­ra­ki­ al­tý­ mer­te­- his­ler­le­na­za­ra­ver­mek­is­ti­yo­rum: be­de­ i­zah­ e­di­len­ Mi’rac­ yol­cu­lu­ðu,­ as­Tes­bih,­ ta­zim­ ve­ hamd­ sis­te­min­ bir lýn­da­ na­ma­zýn­ ya­þa­nan­ ve­ ha­ya­týn­ her par­ça­sý­ as­lýn­da,­ bel­ki­ mer­kez­ çark­la­sa­li­se­sin­de­ ma­ri­fe­tul­lah­ mer­kez­li­ bir rýn­dan­bi­ri­si. ha­ki­kat­ol­du­ðu­nu­ih­tar­e­di­yor… Acz,­fakr­ve­ku­sur­ha­mu­run­dan­yoð­Üs­ta­dý­mýz­ Bi­rin­ci­ Nük­te’de­ bu­ mâ­- rul­muþ­ in­san,­ ma­ri­fe­tul­lah­ ha­ki­ka­ti­ne nâ­yý­bi­raz­da­ha­a­çý­yor: doð­ru­ te­kâ­mül­ sýr­rýy­la­ i­ler­ler­ken,­ ken­Ce­lâl’i­ne­ kar­þý­ kav­len­ ve­ fi­i­len­ Süb­- di­ni­bil­mek­ten­baþ­la­ya­cak.­En­füs­ten,­en ha­nal­lah­de­yip­TAK­DÝS­et­mek. de­ri­ne­ in­di­ðin­de­ e­lin­de­ o­la­nýn­ sa­de­ce Ke­mâl’i­ne­kar­þý­laf­zen­ve­a­me­len­Al­- ac­zi,­fak­rý­ve­ku­su­ru­ol­du­ðu­nu­bi­le­cek. la­hü­ek­ber­de­yip­TA­ZÝM­et­mek. Ve­ri­len­le­rin­ e­ma­net­ ve­ fa­ra­zî­ ol­du­Ce­mâl’i­ne­kar­þý­kal­ben­ve­li­sa­nen­ve­be­- ðu­nu­ id­rak­ten­ son­ra­ Ke­mâl-i­ Ý­lâ­hî­yi, de­nen­El­ham­dü­lil­lah­de­yip­ÞÜK­RET­MEK. Kud­r et-i­ Rab­b â­n î­y i,­ Rah­m et-i­ Ý­l â­h î­y i Na­ma­zýn­ha­re­kât­ve­ez­kâ­rýn­da­ve­ni­- a­ra­ya­cak.­Zi­ra­ac­zi­ne­kar­þý­düþ­man­la­rý,

D

‘‘

GÜN GÜN TARÝH

Dr.­ Na­mýk­ Çe­vik,­ suç­lu­ ço­cuk­la­ra­ ke­lep­çe ta­kýl­ma­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ i­fa­de­ et­miþ.­ Hak­lý­dýr.­Bu,­doð­ru­bir­teþ­his­tir.­An­cak,­ek­sik­bir yö­nü­var­dýr: Ke­lep­çe­ an­ne­le­re­ ba­ba­la­ra­ vu­rul­ma­lý­dýr. Çün­kü,­a­kýl­ve­bâ­lið­ol­ma­yan­ço­cuk­la­rýn­iþ­le­dik­le­ri­ suç­lar­da­ pay,­ ço­cuk­lar­dan­ zi­ya­de an­ne­ba­ba­la­rýn­ve­ve­li­le­rin. Ço­cuk­lar­çi­çek­le­ri­miz­dir.­Ger­çi,­çi­çek­ler­le­ço­cuk­lar­ký­yas­e­dil­mez. Çi­çek­le­re­ gös­ter­di­ði­miz­ ih­ti­ma­mýn­ yüz bin­ka­tý­ný­ço­cuk­la­ra­gös­ter­mek­ge­re­kir.­Yaz Kur’ân­kurs­la­rý­ve­e­ði­ti­mi­de­ö­nem­arz­e­der. Öm­rü­mü­zün­en­na­di­de­ve­en­na­zik­çi­çe­ði o­lan­ço­cuk­la­rý­mý­zý;­bir­he­ves,­bir­his,­bir­ne­fis, bir­boþ­ve­ge­çi­ci­zevk­uð­ru­na­sol­dur­ma­ya­lým...­

Hastalýklar fak­rý­na­ kar­þý­ ih­ti­ya­cý­ þe­dit­tir.­ Zi­ra­ Üs­tad­ he­men­ i­kin­ci­ nük­te­de­ di­yor­ ki:­ “Ý­ba­de­tin­ mâ­nâ­sý­ der­gâh-ý­ Ý­lâ­hî­de­ ab­din ku­su­ru­nu­bi­lip,­ke­mâl-i­ru­bu­bi­ye­tin­ö­nün­de­sec­de­et­me­si­dir.” Ya­ni,­Ru­bu­bi­ye­tin­sal­ta­na­tý­na­sýl­ki­u­bu­di­ye­ti­is­ter,­Ru­bu­bi­ye­tin­kud­si­ye­ti­da­hi­pak­lý­ðý­is­ter­ki,­ab­din­ken­di­ku­su­ru­nu gö­rüp­is­tið­far­la­Rab­bi­ni­tak­dis­et­me­si­dir. O­ za­man­ Kud­ret-i­ Ý­lâ­hî­ i­çin­ ac­zi­ni bi­lip­ta­zim­le,­Rah­met-i­Ý­lâ­hî­i­çin­fak­rý­ný­ gö­r üp­ hamd­l e,­ Ke­m âl-i­ Ý­l â­h î­ i­ç in ku­su­ru­nu­gö­rüp­tes­bih­le­ya­ra­tý­lýþ­ga­ye­si­o­lan­i­ba­de­ti­fýt­ra­tý­ü­ze­re­ya­pa­cak. Üs­ta­dý­mý­zýn­gü­na­hýn­ter­ki­an­la­mýn­da­ki­tak­vâ­nýn­i­ba­det­ol­du­ðu­nu­ve­men­fî­i­ba­det­ta­ri­fi­ni­bu­çer­çe­ve­de­e­le­a­la­bi­li­riz. So­nuç­ o­la­rak,­ i­ki­ va­kit­ a­ra­sýn­da­ her yö­nüy­le­gü­nah­lar­dan­iç­ti­nap­et­mek­le­fi­i­len­Süb­ha­nal­lah­de­nil­miþ­o­lur.­E­li­ni,­di­li­ni,­gö­zü­nü,­ku­la­ðý­ný­hü­lâ­sa­bütün­duy­gu­la­rýy­la­fi­i­len­ Süb­ha­nal­lah di­ye­me­di­ði­miz­sü­re­ce­na­ma­zýn­mâ­nâ­sý­ya­ol­mu­yor ya­da­ek­sik­ka­lý­yor.­Zi­ra­i­ba­det­mâ­nâ­sýn­da­ki­na­maz­bir­ni­ha­yet­tir,­so­nuç­tur,­su­nuþ­tur,­ hu­zu­ra­ çý­kýþ­týr,­ mi’rac­týr.­ Ýs­tið­far­la,­ tes­bih­le,­ fi­i­len­ Süb­ha­nal­lah de­mek­le­ a­ðýr­lýk­la­rý­ bý­rak­ma­dan­ de­ðil­ su­nuþ,­ çý­kýþ­ da­hi­ müm­kün­ ol­ma­dý­ðý­ i­çin na­maz­sa­de­ce­ri­tü­el­o­la­rak­ka­lý­yor. Na­ma­zýn­ mâ­nâ­sý­na­ va­sýl­ ol­mak­ ve Mi’rac­ru­hu­nu­ya­þa­mak­i­çin,­u­bu­di­yet mâ­nâ­sýn­da­ki­ya­þa­nan­na­ma­za­an­cak­fi­i­len­Süb­ha­nal­lah’la­u­la­þa­bi­li­riz… Son­sö­zü­müz­þu­ki;­Üs­tad­Ýsm-i­Kud­düs­ nük­te­sin­de: “E­vet,­ na­sýl­ ki­ bü­tün mah­lû­ka­týn­ tes­bi­hat­la­rý­ ism-i­ Kud­dûs’e ba­kar;­ öy­le­ de,­ bü­tün­ ne­za­fet­le­ri­ni­ de Kud­dûs­ is­mi­ is­ter.­ (HA­ÞÝ­YE) Ne­za­fe­tin­ bu kud­sî­ in­ti­sa­býn­dan­dýr­ ki,­ ‘Te­miz­lik­ i­man­dan­dýr’­ ha­di­si,­ne­za­fe­ti­i­ma­nýn­nu­run­dan­ say­mýþ­ ve­ ‘Mu­hak­kak­ ki­ Al­lah çok­ tev­be­ e­den­le­ri­ ve­ çok­ te­miz­le­ne­le­ri se­ver’­ â­ye­ti­da­hi,­ta­ha­re­ti­mu­hab­bet-i­Ý­lâ­hi­ye­nin­bir­me­da­rý­gös­ter­miþ.­ Haþiye: Kö­tü­ has­let­ler,­ ba­týl­ i­ti­kad­lar,­ gü­nah­lar,­ bid’a­lar,­ ma­ne­vî­ kir­ler­den­ol­duk­la­rý­ný­u­nut­ma­ma­lý­yýz.” De­mek­ki­kül­lî­u­bu­di­yet­sýr­rý­i­çin­de, rý­za-i­Ý­lâ­hî­i­çin­de,­hi­lâ­fet­ve­mu­ha­tab-ý Ý­l â­h i­ sýr­r ý­ i­ç in­d e,­ en­ ö­n em­l i­s i­ i­m â­n î hü­küm­le­rin­ me­le­ke­ hâ­li­ne­ ge­ti­ril­me­si i­çin­de­fi­i­lî­Süb­ha­nal­lah þart... A­m e­l en­ Al­l a­h u­e k­b er ,­ be­d e­n en El­ham­du­lil­lah’ta­ki­ nok­san­la­rý­mý­zý­ zi­hin­le­re­ha­vâ­le­e­di­yo­rum… Siz­ce­biz­ler­na­ma­zý­ký­lý­yor­mu­yuz,­ya­þý­yor­mu­yuz?­Ve­ya­han­gi­si­ni­yap­ma­lý­yýz?

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

MERVE ÝRÝYARI i­ðer­le­rim,­ok­si­je­ne,­mid­ye­nin­i­çin­de­ki in­ci­ gi­bi­ has­ret.­ Ku­lak­la­rým­ i­se­ hý­rýl­týy­l a­ ka­r ý­þ ýk­ çý­k an­ ne­f e­s i­m in­ se­s i­n i duy­mak­ is­te­mez­ce­si­ne­ uy­ku­ya­ dal­mak­ is­ti­yor. Göz­le­rim­ i­se­ da­ha­ faz­la­ a­cý­ çe­ken­ ci­ðer­le­ri­min bas­ký­yap­tý­ðý­be­de­ni­mi­gör­mek­is­te­mi­yor­ve­gü­zel­rü­ya­lar­â­le­mi­ne­dal­mak­is­ti­yor… “O­ka­lip­tüs­yap­rak­la­rý­nýn­gü­zel­ko­ku­su­nu­a­rý­yor­ bu­run­ de­lik­le­ri­min­ u­laþ­tý­ðý­ so­luk­ bo­rum. Uy­ku­ya­dal­mak­is­ti­yor­göz­ka­pak­la­rým.­O­an­dan u­zak­laþ­mak­is­ti­yor­ru­hu­mun­en­son­nok­ta­sý… “Ge­ce­ i­ler­le­dik­çe,­ ka­ran­lýk,­ e­vi­mi­zi­ gö­rün­mez­ha­le­sok­tu­ðun­da,­ben­de­kay­bol­dum.­Sa­de­ce­hý­rýl­tý­mýn­se­si­du­yu­lu­yor.­Ses­siz­li­ði­bo­zan­ci­ðer­le­ri­min­ yar­dým­ is­te­di­ði­ ses­ o­lu­yor…­ Son­ra na­ne­ ko­ku­su­ kes­kin­le­þi­yor.­ Bu­ha­rý­ fay­da­ ver­sin di­ye­bütün­o­da­na­ne­bah­çe­si­ol­muþ­a­de­ta.­Ba­ký­yo­rum­ ki­ bu­run­ de­lik­le­rim­ se­vinç­ten­ a­çýl­ma­ya baþ­la­mýþ.­ Ci­ðer­le­ri­min­ ra­hat­la­dý­ðý­ný­ his­se­di­yor be­de­nim.­Göz­ka­pak­la­rým­ka­pa­ný­yor­ve­uy­ku­ya da­lý­yo­rum… “Bir­on­da­ki­ka­geç­ti,­geç­me­di.­Sa­ný­rým­yav­ru bir­ ke­di­ e­vi­miz­de,­ ha­yýr­ ba­ký­yo­rum­ san­ki­ o­nu yut­mu­þum.­Ha­yýr,­ci­ðer­le­rim­yar­dým­çýð­lýk­la­rý­a­tý­yor.­Ci­ðer­le­rim,­ok­si­je­ne­has­ret­ya­þý­yor.­De­rin­den­bir­ök­sü­rük.­An­la­dým­ki­uy­ku­yok­bu­ge­ce… “Na­ne­bah­çe­si­nin­a­ra­sýn­dan,­o­ka­lip­tü­sün­ko­ku­su­nu­his­set­tim.­Bak­tým­bir­bar­dak­o­ka­lip­tüs­ça­yý­ve­o­her­der­de­de­vâ­o­la­rak­el­le­ri­min­i­çin­de­ba­na gel­di.­Ça­yý­i­çin­ce,­e­za­nýn­se­si­ni­duy­dum.­Ge­ce­bit­ti­ve­sa­bah­ol­du.­Der­dim­ve­sý­kýn­tým­a­zal­dý.­Ab­des­ti­mi­a­lýr­ken­se­si­ke­si­len­ci­ðer­le­rim,­na­ma­zý­ra­hat­kýl­ma­ma­i­zin­ver­di­ve­ya­týn­ca­bir­den­göz­ka­pak­la­rým­be­ni­ha­yal­â­le­mi­me­gö­tür­dü…” Yaþ­lý­ ak­ra­ba­la­rý­ný­zý­ bir­ ke­re­ din­le­di­ði­niz­de, ge­nel­de­ her­ ge­ce­ bu­ þe­kil­de­ ne­fes­ a­lý­yor­lar.­ O yaþ­lý­ be­de­nin­ ru­hun­da­ki­ a­cý­yý­ his­set­me­ye­ ça­lý­þýn.­ Al­dý­ðý­nýz­ her­ so­luk­ i­çin­ þük­re­din.­ Ve­ya­ bir gün­as­tým­has­ta­la­rý­nýn­po­lik­li­ni­ði­ne­gi­din.­Hý­rýl­tý­ses­le­ri­ni­ko­ri­do­run­ba­þýn­dan­du­yar­sý­nýz.­On­lar­ ok­si­je­ne,­ ye­ni­ do­ðan­ bir­ be­be­ðin­ an­ne­si­ne muh­taç­ ol­du­ðu­ gi­bi­ has­ret.­ On­lar­ ok­si­jen­ mas­ke­si­ni­a­ðýz­la­rý­na­tak­týk­la­rýn­da;­ik­ra­mi­ye­a­lan­bir iþ­çi­gi­bi­mut­lu­lar… Ne­f es­ a­l ýp­ ver­m ek,­ on­l ar­ i­ç in­ Hz.­ Sü­l ey­man’ýn­ (as)­ ha­zi­ne­sin­den­ bi­le­ da­ha­ de­ðer­li­ ve hâ­li­ne­þük­ret­mek­is­te­yen­ler­a­ra­da­bir­on­la­rý­iz­le­me­li.­Çün­kü­in­san­yaþ­lan­dýk­ça,­be­de­ni­de­yo­rul­ma­ya­baþ­lý­yor.­Bu­yüz­den­her­za­man­hâ­li­me bin­ler­ce­ke­re­þük­re­de­rim… Her­za­man­sað­lýk­lýy­dýk,­bir­an­da­has­ta­ol­duk. Has­ta­lýk,­ sað­lýk­ bi­zim­ i­çin­ ve­ has­ta­lýk­ta­ Rab­bi­mi­ze­bir­a­dým­da­ha­ya­kýn­la­þý­yo­ruz.­Has­ta­ol­du­ðu­nuz­da­þi­kâ­yet­et­me­yin.­Bu­ay­lar­da­her­kes­çok has­ta­o­lur­ve­bu­yüz­den­has­ta­lýk­gel­mez­den­ön­ce­sað­lý­ðý­ný­zýn­kýy­me­ti­ni­çok­i­yi­bi­lin.­Has­ta­lýk­i­le­il­gi­li­Üs­ta­dýn­þu­yaz­dýk­la­rý­ha­tý­rý­ma­ge­lir: “Na­sýl­ has­ta­lýk­lar­ per­de­dir,­ e­cel­de­ te­veh­hüm o­lu­nan­fe­nâ­lýk­la­ra­mer­cî­dir­ler­ve­kabz-ý­er­vâh­ta ha­ki­kat­o­la­rak­o­lan­gü­zel­lik,­Az­râ­il­A­ley­his­se­lâ­mýn­ va­zi­fe­si­ne­ mü­te­al­lik­tir;­ öy­le­ de,­ Haz­ret-i Az­râ­il­da­hi­bir­per­de­dir,­kabz-ý­er­vâh­ta­zâ­hi­ren mer­ha­met­siz­ gö­rü­nen­ ve­ rah­me­tin­ ke­mâ­li­ne mü­nâ­sip­ düþ­me­yen­ bâ­zý­ hâ­lâ­ta­ mer­cî­ ol­mak­ i­çin,­o­me­mu­ri­ye­te­bir­nâ­zýr­ve­kud­ret-i­Ý­lâ­hi­ye­ye­ bir­ per­de­dir.­ E­vet,­ iz­zet­ ve­ a­za­met­ is­ter­ ki, es­bâb­ per­de­dâr-ý­ dest-i­ kud­ret­ o­la­ ak­lýn­ na­za­rýn­da;­tev­hid­ve­ce­lâl­is­ter­ki,­es­bâb­el­le­ri­ni­çek­sin­ler­te­sir-i­ha­ki­ki­den.” Bir­de­has­ta­ol­du­ðum­da­þu­nu­dü­þü­nü­yo­rum: Al­lah­sev­di­ði­kul­la­rý­na­dert­ve­rir­miþ,­Be­ni­da­ha faz­la­ tes­bih­ et­sin­ler­ di­ye…­ Has­ta­ ol­du­ðum­da çok­se­vi­ni­rim.­Her­ta­ra­fým­dan­að­rý­nýn­a­cý­sý­yük­se­lir­ken,­yü­züm­hep­gü­ler.­Rab­bim­be­ni­de­çok se­vi­yor­di­ye­“Ya­Þa­fi” çek­me­ye­de­vam­e­de­rim…

“C


10

YENÝASYA / 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ

KÜLTÜR-SANAT Öðretmenin okul dergisi çýkarma yasaðý mahkemeden döndü

POZÝTÝF PENCERE

Pozitif insan deyince ne anlýyoruz?

NÝÐDE’DE görev yapan bir edebiyat öðretmeni, öðrencileriyle birlikte okul dergisi çýkarmasýný yasaklayan Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü’ne karþý açtýðý dâvâyý kazandý. Aksaray Ýdare Mahkemesi, ‘dergide mevzuata aykýrýlýk bulunmadýðýna, idareye tanýnan takdir yetkisinin kamu yararý ile sýnýrlý olduðuna” hükmetti. Niðde’nin Bor Ýlçesi Akýn Gönen Anadolu Lisesi’nde Türk Edebiyatý öðretmeni olan Yýlmaz Bacaklý’nýn öðrencileri için hazýrladýðý “Fonotik Okul Dergisi Ders Dýþý Egzersiz Çalýþma Programý”nýn, Bor Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü tarafýndan, “takdir yetkisi” gerekçesiyle uygun görülmemesi üzerine, Eðitim-Bir-Sen, üyesi Yýlmaz Bacaklý adýna konuyu

SEBAHATTÝN YAÞAR syasar33@yahoo.com

a hep ya hiç mantýðý bizim toplumda her yerde geçerli. Yani ya baþarýlýsýn ya da baþarýsýzsýn. Ya yaparsýn ya da yapamazsýn. Ya da olur ya da olmaz. Çalýþýrsan yaparsýn, biraz gayret göstersen bu olur, neden olmasýn gibi teþvik edici cümleler nadiren yaþanýyor. Bu versiyon bakýþýn eðitimcesi ise, ‘senden adam olmaz’, ‘senin için bu mümkün deðil’, ‘bunlarý sen benim külâhýma anlat’ gibi bir þeyler yapabilme hevesini kökünden kazýyan yargýlar veya bir baþka uç yorumlar olan, ‘Bu iþi ya sen yaparsýn ya da senden baþka kimseler yapamaz.’, ‘Sen bir dahisin.’, ‘Sen bir harikasýn.’’ gibi cümleler de balonu þiþirmek anlamlarýný içeriyor. Oysa bu iki yaklaþým cümleleri de gerçekçi deðil. Gerçek þu ki, eðitim yolculuðu, evlât yolculuðu, öðrenci yolculuðu, iþ yolculuðu, aile yolculuðu hasýlý bir bütün halinde hayat yolculuðu ‘iniþler’den ve ‘çýkýþlar’dan oluþuyor. Yani ne buradaki çýkýþlar hep olumlu bir anlam taþýr ne de düþüþler hep olumsuz, negatif bir anlam taþýr. Bazen düþüþler içinde sýçrayýþlarýn gücünü, enerjisini; bazen de çýkýþlar düþüþün enerji kaybýný bünyesinde barýndýrýr. Bu tamamen topraða atýlmýþ olan bu tohumu iþletme ile alâkalý bir durumdur. Evet, hemen belirtmek gerekir ki, pozitiflik hayatýn gerçeklerinden kopmak demek deðildir. Belki gerçekleri görüp, ona uygun adýmlar atmaktýr. O zaman negatiflik ve pozitiflik davranýþlarýnýn neler üzerinde yoðunlaþtýðýný bilmek ve ona uygun yaþamak önemlidir. Yani birisinin yüklediði pozitif davranýþ, diðeri için bu anlamý içermiyor olabilir ya da birisinin yüklediði negatif davranýþ, bir baþkasý için pozitif olabilir. Yani bir insan, bir insanýn hayatýna kastedip öldürdüðünü görmüþtür. Burada nasýl bir adým atýlsa pozitiftir? Elbette genel anlamda doðru, pozitif davranýþ, görgü þahitliði yapmak ve bu uðurda gerekirse, biraz bedel ödemeyi göze almaktýr. Ama birileri için bu davranýþ negatif olarak algýlanabilir. Bu ölçü deðildir. ‘Aman baþýný aðrýtma, boþ ver, görmedim, duymadým, bilmiyorum’ gibi kaçýþlar doðru davranýþlar deðildir. Bu aslýnda yapýlan cinayete ortaklýk anlamý içerir ve böyle bir yaklaþým negatiftir. Yani senin sessiz kalman, bir caninin cezasýný görmemesinin sebebi oluyorsa, bu o fiili yapmak kadar aðýr bir durumdur. Oysa o olayýn o kiþiye gösterilmesi bir imtihanýn baþlamasý anlamýndadýr. Çünkü bu insan kendi üzerinde böyle bir davranýþ olsa, insanlarýn ilgisizliði, görenlerin þahitlik etmemesi oldukça rahatsýz edici ve inciticidir. O zaman, pozitif davranýþ algýsýný, pozitif enerji kaynaklarýndan, pozitif insanlardan, pozitif deðer yargýlarýndan almak gerekir. Yoksa, negatif enerji ile yüklenmiþ bir insandan pozitif davranýþ algýlarý beklemek mümkün deðildir. Ama bazen pozitif insanlar, negatif gibi gözüken adýmlar atabilirler. Çünkü oradaki negatif, gerçekte negatif deðildir. Yani negatif davranýþlarýn eðer dersleri alýnýrsa, negatiften pozitif dersler alýnmýþ olur. Pozitiflik, nerede, nasýl adým atmak gerekiyorsa atmaktýr. Yoksa pozitiflik, eylemsizlik deðildir. Yani eylemsizlik bile, bir amacýn sonucu ise, eylemsizlik deðildir. Pozitiflik ne deðildir; kabalýða prim vermemektir. Haksýzlýða, hukuksuzluða yol açmamaktýr. Baský, zulüm etmemektir. Köprüyü geçinceye kadar ayýya dayý dememektir. Yerinin dýþýnda konuþmamaktýr. Negatif kelimelerle cümle kurmamaktýr. Oysa pozitiflik; yapýcý bir þeyler yapmaktýr. Hakkýn hatýrýný ali tutmaktýr. Hak ve hukuku gözetmektir. Gerekirse bu uðurda bedeller ödemektir. Kiþiliðini, deðerlerini çiðnetmemektir. Ýzzetini ve þerefini ayaða kaldýrmaktýr. Yerinde tenkidini yapmak, ama onun dýþýnda yapmamaktýr. Þunu kabul etmek gerekir ki, negatif insanlar için, pozitif insanlar; negatif kabul edilir; oysa pozitif insanlar için de negatif insanlar zýtlýklar bile anlamlý olduðu için, böyle deðerlendirilmez. Yani, pozitifler için, negatifler; muhafaza edilmesi gereken ve pozitifi daha anlamlý kýlan deðer ölçütleridir. Yani Ebu Lehep için, Hazret-i Peygamberin (asm) varlýðý, pozitif deðildir. Ebu Lehep, Hazret-i Peygamberin (asm) söylemlerini, yaþantýsýný pozitif olarak deðerlendirmeyecektir. Ama ayný durum Hazret-i Peygamber (asm) için geçerli önerme deðildir. Ebu Lehep’in varlýðý, Hazret-i Peygamber için bir imtihan vesilesidir. Yüz kere de olsa, gidip teblið edilmesi gereken bir gerekliliktir. Bu insanlýk tarihi kadar eski ve derin bir gerçekliktir. Yani Kabil, negatif bir insan modeliydi, Habil ise pozitif. Hesabýnýzý buna göre yapýn, bir insan birden ne negatif olur, ne de pozitif. Negatiflik veya pozitiflik, uzunca bir birikimin sonucudur. Süreklilik arz eden bir zaman diliminin meyvesidir. O zaman pozitiflik ve negatiflik; iman ve küfür gibi hep var olageleceklerdir. Zaten negatiflik; inançsýzlýk, ümitsizlik, karamsarlýk, güvensizlik anlamýnda küfrün bir meyvesi; pozitiflik ise, ümit, sevinç, inanç, sabýr, duâ anlamýnda imanýn bir meyvesidir.

Y

Ýstiklâl Marþý korunsun

Ankara’nýn Beypazarý ilçesinde yarým asrý geçkin bakýr zanaatý ile uðraþan 65 yaþýndaki Nazmi Akpýnar mesleðin artýk son dönemlerini yaþadýðýný ifade etti. FOTOÐRAF: CÝHAN

BU MESLEKLER UNUTULUP GÝDER 40-50 YIL ÖNCESÝNE KADAR ÇARÞISININ BULUNDUÐU BAKIRCILIK MESLEÐÝ GÜNÜMÜZDE ARTIK YOK OLMAYA YÜZ TUTMUÞ DURUMDA. BÝR zamanlarýn gözde mesleklerinden olan bakýrcýlýk ve kalaycýlýk eski günlerini özlüyor. Günümüzden 40 yýl önce bakýr ustalarýnýn çýraklara “Evlâdým bin vuruþun bir kuruþ etsin. Ona göre çekiç salla” diye nasihat ettiði dönemler geride kaldý. Þimdilerde sayýlarý az, yaþlarý oldukça fazla olan ustalar “40-50 sene önce bin vuruþ bir kuruþ ediyordu. Þimdiler de ise 10 bin vuruþ bir kuruþ etmiyor” diyerek eski günlerine özlem duyuyor. Ankara’nýn Beypazarý ilçesinde yarým asrý geçkin bakýr zanaatý ile uðraþan 65 yaþýndaki Nazmi Akpýnar mesleðin artýk son dönemlerini yaþadýðýný ifade etti. Akpýnar “Bakýrcýlýk bize babamýzdan kalan bir ahilik zanaatýdýr. 1950’li yýllarda Beypazarý’nda bakýrcýlar ve kalaycýlar çarþýsý vardý. O zamanlar 70’e yakýn bakýr ve kalaycý dükkâný bulunuyordu. Her dükkânda bir usta bir kalfa olmak üzere en az dört kiþi çalýþýrdý. Yani Beypazarý’nda 300 kiþi geçimini bakýr ve kalaycýlýktan karþýlardý. Þimdilerde ise dükkân sayýsý bir elin parmaklarýný geçmez. Bu dükkânlarda da sadece ustalar çalýþýyor. Buralarý iþleten zanaatkâr arkadaþlarýn ise 60 yaþýn üzerinde yani mesleklerinin son dönemlerinde. Çýrak ve kalfa bulunmadýðý için 5-10 yýl sonra bu meslekler unutulup gidecektir” dedi.

Siyer Yayýnlarýndan Siyer Atlasý

YARIM ASIRDIR ÇEKÝÇLE ÜTÜ YAPIYOR BAKIRCI ustasý Nazmi Akpýnar her mesleðin bir ince noktasý bulunduðunu hatýrlatarak, bakýrcýlýk mesleðinin ince noktasýnýn ise çekiç sallamak olduðunu kaydediyor. Akpýnar, “Bizim meslekte çekiç ütü görevini görür. Bakýrlarý çekiçle döve döve adeta ütüleriz. Güðüm, ibrik, tabak, tepsi yaparken nereye çekiç vuracaðýný çok iyi bilmelisin. Çekiç bizim ütümüzdür. Yaptýðýmýz eþyalarýn þekillerini, eðimlerini çekiçle veririz. Elli beþ yýldýr çekiç sallýyorum, ellerim artýk nasýr baðladý. Geçmiþ dönemlerde iþ vardý, çalýþýp emeðimizin karþýlýðýný alýyorduk. Þimdilerde ise sadece vakit geçiriyoruz.” Ankara / cihan

TÜRKÝYE Musikî Eseri Sahipleri Meslek Birliði (MESAM) Yönetim Kurulu Baþkaný Faruk Demir, ‘’Kamulaþtýrma iþlemi yapýldýðý takdirde Ýstiklâl Marþýmýzýn tam anlamýyla korunmasý saðlanmýþ olacaktýr’’ dedi. Demir, yaptýðý yazýlý açýklamada, Radikal Gazetesinde “Ýstiklâl Marþý’na Gecikmiþ Kamulaþtýrma’’ baþlýklý bir haberin yer aldýðýný hatýrlattý. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin koruma süresinin eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yýl sürdüðünü belirten Demir, Mehmet Âkif Ersoy’un 1936’da vefat ettiðini, dolayýsýyla telif haklarý için koruma süresinin de dolduðunu ifade etti. Besteci Osman Zeki Üngör 1958 yýlýnda vefat ettiðinden koruma süresinin henüz sona ermediðini aktaran Demir, ancak varislerinin MESAM veya baþka bir meslek birliðine üyeliðinin de söz konusu olmadýðýný kaydetti. Haberde sözü edilen GEMA’nýn bir þirket deðil, telif haklarýný takip ve tahsil eden Alman Meslek Birliði olduðuna da iþaret eden Demir, GEMA’nýn MESAM’ýn karþýlýklý anlaþmalý bulunduðu bir meslek birliði olduðunu, yapýlan anlaþma uyarýnca Türkiye’de GEMA üyelerinin eserlerinin kullanýlmasýnýn

takip ve tahsil yetkisinin MESAM’da olduðu, Almanya’da MESAM üyelerinin eserlerinin de GEMA tarafýndan takip edilip korunduðunu belirtti. Demir, MESAM’ýn basýnda çýkan haber üzerine konudan haberdar olduðunu ve yapýlan inceleme sonucunda Ýstiklâl Marþý’nýn GEMA kayýtlarýnda bir aranjör tarafýndan aranje edildiði ve bu aranjörlük için Sikorski Hans Musikverlag Gmbh-Co. isimli bir editör firma tarafýndan GEMA’ya kayýt yaptýrýldýðýnýn tesbit edildiðini bildirdi. Demir, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: ‘’Kamulaþtýrma iþlemi yapýldýðý takdirde Ýstiklâl Marþýmýzýn tam anlamýyla korunmasý saðlanmýþ olacaktýr. Telif haklarý konusunda yetkili Kültür ve Turizm Bakanlýðý olmakla birlikte kamulaþtýrma konusunda yetki hükümettedir. Sonuç olarak Almanya’da yaþanmýþ olan bu hadise ile MESAM’ýn gerek üyelik gerek eser bazýnda doðrudan veya dolaylý ilgisi bulunmamaktadýr. Diðer yandan Ýstiklâl Marþýmýzýn bu þekilde sahipsiz býrakýlmýþ olmasý üzücüdür. Baþta Kültür Bakanlýðý ve hükümet olmak üzere Yetkilileri göreve dâvet ediyoruz.’’ Ankara / aa

“Bu Þehr-i Ýstanbul” sanatseverlerle buluþtu

SÝYER Yayýnlarý Muhammed Emin Yýldýrým’ýn kaleme aldýðý Türkiye’de ve dünyada tek olan Hz. Peygamber’in (asm) Albümü adlý eserden sonra yine sahasýnda ilk olacak bir eseri okuyucularýna ulaþtýrdý. Türkçemize kazandýrýlmýþ en önemli eserlerden olacaðý belirtilen “Siyer Atlasý” adlý eserin yazarý Sami b. Abdullah b. Ahmet el Meðlus. Eserde tarihî hadiselerin daha iyi anlaþýlmasýna yardýmcý olacak haritalar kullanýlarak mübarek Nebevi sirete hizmet etmek amaçlanmýþ.

SHELL & Turcas, çaðlar boyu dünyanýn gözbebeði olan Ýstanbul’a hediye niteliðinde bir projeye daha destek verdi. Fotoðraf sanatçýsý Tahsin Aydoðmuþ’un objektifinden; 8000 yýllýk tarihinde birçok uygarlýða ev sahipliði yapmýþ olan Ýstanbul þehrine ait 105 siyahbeyaz fotoðraf, “Bu Þehr-i Ýstanbul” adýyla kitaplaþtýrýlarak sanatseverlerin beðenisine sunuldu.

BULMACA SOLDAN SAÐA- 1. Tanýtým filmi. - Mevlevî âyinlerinde tarikat mensuplarýnýn musikî eþliðinde cezbe hâlinde ayakta dönme hareketi. 2. Resim yapan, resim çizen san'atkâr. - Anlaþmazlýk, uyuþmazlýk, muhalefet. 3. Birbirini kesen iki yüzey veya ayný noktadan çýkan iki yarým doðrunun oluþturduðu geometrik biçim, zaviye. - Ýmam-ý Azam Ebû Hanîfe'nin adý. Argoda bir seslenme sözü. 4. Nöbetçinin kýsasý. - Hüzün, elem. - Arapçada haným, hatun. 5. Çok cömert, eli açýk. - Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, sarý çiçekli, birçok türü olan bir bitki. 6. Sýnýr aþan bir nehrimiz. - Meclisler, topluluklar, kalabalýklar. 7. Karadeniz'i Doðu Anadoluya baðlayan geçit. - Öðütülmüþ tahýl. 8. Hz. Musa'yý firavunun sarayýnda büyüten bahtiyar kadýn. - Kelp, köpek. - Aldýrma, giderme, feshetme, laðvetme, hükümsüz býrakma. 9. Labadanýn diðer adý. - Hatýrlama nidasý. 10. Bir iþi yaparak kullanýlan yardýmcý vasýta. - Kayýngillerin örnek bitkisi olan, 30-40 metre boyunda, 2 metre çapýnda, kýþýn yapraklarýný döken, kerestesi beyaz ve deðerli olan bir orman aðacý .

yargýya taþýdý. Aksaray Ýdare Mahkemesi, oybirliði ile öðretmeni haklý bularak, Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü’nün iþlemini iptal etti. Fonotik Okul Dergisi’nin mevzuata aykýrýlýðýnýn bulunmadýðý belirtilen kararda þöyle denildi: “Ýdarelere tanýnan takdir yetkisinin sýnýrsýz ve mutlak bir yetki olmayýp, kamu yararý ve hizmet gerekleri ile sýnýrlý olduðu ve bu yönüyle de yargý denetimine tabi olduðu tartýþmasýzdýr.” Mahkeme kararýyla, öðrencileriyle birlikte Fonotik Okul Dergisi’ni çýkartma hakkýna kavuþan edebiyat öðretmeni, dergiyi çýkartmasýnýn engellendiði önceki dönemlere iliþkin ek ders ücretlerini de faiziyle birlikte alacak. Recep Gören / Ankara

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YUKARIDAN AÞAÐIYA - 1. Ýyi nitelikli undan yapýlan ince uzun ekmek. 2. Tarým ve ziraat iþleriyle uðraþan kimse. - Taþkýn yaðmur suyu. 3. Fayda, yarar. - Ödev, bir kimsenin yapmak zorunda bulunduðu iþ. 4. Galatasaray'ýn kýsasý. - Asilik, itaatsizlik. 5. Azerbaycan ve Türkmenistan para birimi. - Gelmekten emir. 6. Deve semeri, havut. - Arapça’da su. - Birbirinin ayný olan veya birbirine çok benzeyen iki þeyden her biri, benzeri. 7. Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalý. 8. Ahmaklýk, beyinsizlik, budalalýk, bönlük, anlayýþsýzlýk. 9. Eski dilde mezar. - (Tersi) Arapçada su. - Hafniyumun simgesi. 10. Yad, yabancý. Ja pon sa vaþ çý sý. Bir önceki bulmacanýn cevaplarý 11. Geniþ bir alana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kurulmuþ, büyük 1 N A MA Z N AH Ý Y E ve gös te riþ li ev, 2 Ý M A M E A D A L E T yurtluk. 12. Âfet3Þ Ý N A N A Y C A MÝ ler, büyük belâ ve 4 A T A R A HE C L 5 D O musîbetler. - HaS Ý MA M Ý N E 6 Z G A I HA Y Ý N R A valandýrma aracý, O 7 Ý K R N T A E D pervane, pervane R 8 N T A M A A B A kanadý, vantilatör. 9A L A K O K F Ý S E 10 B E Y A Z B E N L Ý K


11

YENÝASYA / 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ

EKONOMÝ HA­BER­LER

Halka arzlardaki sorun, farkýndalýk n HALKA arzlarda yaþanan sorunlarýn, talep eksikliðinden deðil, farkýndalýktaki yetersizlikten kaynaklandýðý belirtildi. Sektör temsilcileri, piyasadaki halka arz sayýsýnýn arttýðýný ancak, þirketlerin deðerinin belirlenmesinin büyük bir sorun olduðunun altýný çizdi. Piyasada bu konuda yeterli bilincin bulunmadýðý ifade edilerek, halka arzlarýn uzun vadeli düþünülmesi gerektiðini vurguladý. Alýnan bilgiye göre, TOBB Türkiye Sermaye Piyasasý Meclisi, yeni dönemin üçüncü toplantýsýný Ýstanbul TOBB Hizmet Binasý’nda gerçekleþtirdi. Sektördeki geliþmelerin tartýþýldýðý toplantýya, özel sektör ve sivil toplum kuruluþlarýnýn üst düzey temsilcileri katýldý. Toplantýda, halka arz ve yatýrýmcý seferberliðine iliþkin geliþmeler ve öneriler görüþüldü. Meclis üyeleri, halka arzlarda yaþanan sorunun, yatýrýmcýnýn kaygýlarýndan kaynaklanan bir talep eksikliði deðil, farkýndalýktaki yetersizlik olduðunu ifade etti. Piyasadaki halka arz sayýsýnýn arttýðýný vurgulayan sektör temsilcileri, ancak þirketlerin deðerinin belirlenmesinin büyük bir sorun olduðunu kaydetti. Toplantýda, Sermaye Piyasasý Kurulu ve Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý’nýn bu deðerlemeye karýþmadýðý, piyasada ise yeterli bilincin bulunmadýðý ifade edildi. Ankara / aa

Arýcýlar desteklerin eþit olmasýný istiyor n TÜRKÝYE Arý Yetiþtiricileri Merkez Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Bahri Yýlmaz, devletin arýcýlara üvey evlât gibi baktýðýný öne sürdü. Yýlmaz, yaptýðý açýklamada, arýcýlýða verilen desteðin yetersiz olduðunu öne sürerek, ‘’Bize diyorlar ki, sizin desteðe ihtiyacýnýz mý var? Meselâ biz et ithal ediyoruz, sýðýr ithal ediyoruz, bunlarý destekleyelim çoðalsýn. Çoðalmaz, desteklemeyle çoðalmaz, bu bir bilim iþidir, bu bir ekip iþidir. Köyde oturan insanlar bu iþi yapmýyorsa, bu iþ (tarým, hayvancýlýk, arýcýlýk) çoðalmaz. Bu iþin politikalarýný belirleyen kiþiler biz deðiliz ama arýcýlýðýn politikalarýnda etkiliyiz’’ dedi. Verilen desteklerin dengesiz olduðunu, arýcýlara kovan baþýna 6 lira verilmesine karþýn koyuna ya da keçiye ise adet baþýna 10 lira destek verildiðine dikkat çeken Yýlmaz, büyükbaþ hayvana ise 600 liraya kadar varan desteklerin saðlandýðýný ifade etti. Bunun deðiþik anlamlar barýndýrdýðýný dile getiren ve Türkiye’de hayvancýlýktaki desteklemelerin hayvanýn deðerinin yüzde 10’u kadar olduðunu belirten Yýlmaz, bu oranýn arýda yüzde 1,6’sý kadar olduðunu bildirdi. Bahri Yýlmaz, Türkiye Arý Yetiþtiricileri Merkez Birliði’nin tüm kuruluþunu tamamladýðýný, illerin tamamýnda il birliklerinin bulunduðunu ifade ederek, 46 bin 387 adet kayýtlý profesyonel arýcýnýn olduðunu söyledi. Arýcýlarýn 5,4 milyon adet kayýtlý arý kovanýyla yýlda 83 bin ton bal üretimi yaptýðýný belirten Yýlmaz, arýcýnýn ve sektörün sorunlarýnýn çözümü noktasýnda her türlü çabayý gösterdiklerini anlattý. Ankara / aa

Ergün: Ticaret ve Borçlar Kanunu 2-3 günde çýkar n SANAYÝ ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda ele alýnmasý beklenen Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu tasarýlarýnýn, muhalefet partilerinin eleþtirilerini görüþmelerin en baþýnda toptan dile getirmeleri halinde 2-3 gün içinde yasallaþabileceðini bildirdi. Bakan Ergün, Karadað’da gezisinde, gazete ci le rin ba zý ko nu lar da ki so ru la rý ný cevap la dý. TBMM’nin gündeminde bulunan Türk Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu tasarýlarýna iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Ergün, ‘’anlaþýlan o ki bir an evvel bu kanun tasarýlarýný Meclisten çýkaralým düþüncesi aðýrlýk kazýnýyor’’ dedi. Türk Ticaret Kanunu tasarýsýndaki yaklaþýk 100 maddenin önceki dönemde Meclis’ten geçtiðini anýmsatan Bakan Ergün, bu kanun tasarýlarýnýn meclisten kýsa sürede çýkarýlmasýnýn mümkün olduðunu söyledi. Ergün, bunun için muhalefet partilerinin söz konusu iki kanun tasarýsýnýn Genel Kurul’da ele alýnmasý sýrasýnda, görüþmelerin en baþýnda istedikleri kadar süre alýp bu süre içerisinde tasarýlarý niçin destekledikleriyle bunlara iliþkin eleþtirilerini toptan dile getirmeleri gerektiðini anlattý. Muhalefet partilerinin eleþtirilerini tamamlamalarýnýn ardýndan oylamaya geçilebileceðini, oylama sýrasýnda görüþülen her madde için daha önce eleþtirilerini dile getirmeleri nedeniyle muhalefetin önerge vermemesi halinde oylamanýn bir gün içinde bile tamamlanabileceðini belirten Ergün, en fazla 2-3 gün içinde bu kanun tasarýlarýnýn Meclis’ten çýkarýlmasýnýn müm kün ol du ðu nu an lat tý.Ba kan Er gün, Mec lis’ten bütçenin geçirilmesinden sonraki gündemin bu kanun tasarýlarý olacaðýný bildirdi. Ankara / aa

T. C. 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2010/691 Esas 26/11/2010 Konu: Gaiplik kararý Davacý Cemal Çim tarafýndan açýlan mevcut gaiplik davasýnda kardeþi olan ve Eskiþehir Ýli, Odunpazarý Ýlçesi, Karapýnar Mah/Köy, cilt no: 35, hane no: 449 BSN No: 3, Hýdýr ve Nedife kýzý, 14/02/1964 - Eskiþehir doðumlu, T.C. Kimlik no: 40789243298'de nüfusa kayýtlý FATMA ÇÝM'den 1986 yýlýndan beri haber alýnamadýðý gerekçesiyle gaiplik kararý verilmesi talep edilmiþ olmakla, FATMA ÇÝM'in yaþayýp yaþamadýðý veya nerede olduðunu bilen þahýslarýn T.M.K. nun 33. maddesi gereðince ilan tarihinden itibaren 6 aylýk süre içerisinde mahkememize bilgi vermeleri hususunda baþvurmalarý ÝLANEN DUYURULUR. www.bik.gov.tr B: 81383

Vergi yükü iþçinin sýrtýnda ASGARÎ ÜCRETLE ÇALIÞAN ÜCRETLÝLERDEN YIL ÝÇÝNDE YAPILAN VERGÝ KESÝNTÝSÝ 1, SÝGORTA KESÝNTÝLERÝ ÝSE YAKLAÞIK 2 AYLIK ÜCRETE KARÞILIK GELÝYOR. EN düþük iþçi ücreti olan asgari ücretle çalýþanlar, yýl boyunca yaklaþýk 3 aylýk ücretlerini bulan vergi ve sigorta kesintisiyle karþý kar þý ya ka lý yor. A lý nan bil gi ye gö re, Türk-Ýþ, asgari ücretlilerin içinde bulunduðu ekonomik sýkýntýyý ortaya koymak amacýyla bir rapor hazýrladý. Raporda, asgarî ücretlilerin aylýk çalýþmalarý karþýlýðý aldýklarý ücretten yýl boyunca yapýlan vergi ve sigorta primi kesintilerinin yüksekliðine dikkat çekildi. Raporda, halen brüt 760.50, net 599.12 lira olarak uygulanan asgarî ücretten sosyal güvenlik iþçi primi, gelir vergisi, iþsizlik sigortasý gibi ödemeler için yüzde 21,2 oranýnda kesinti yapýldýðý belirtildi. Asgarî ücretli bir çalýþanýn 2010’da bordrodan yapýlan kesintiyle doðrudan toplam 542,24 lira vergi ödemek durumunda kaldýðýna iþaret edilen raporda, dolaylý vergi olarak ödenen KDV, ÖTV ilave edildiðinde yapýlan toplam vergi ödemesinin, ‘’her türlü ölçünün üstünde aðýr, dengesiz ve adaletsiz’’ bir noktaya ulaþtýðýna dikkat çekildi. Raporda, ayrýca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) i-

le iþsizlik sigortasý primi için asgarî ücretlinin ödemek durumunda kaldýðý toplam tutarýn bin 340,58 olduðu ifade edildi. Asgarî ücretin net 599.12 lira olduðu dikkate alýndýðýnda, asgarî ücretlilerden yýl içinde yapýlan vergi kesintisi 1, sigorta kesintileri ise yaklaþýk 2 aylýk ücrete karþýlýk geliyor. Türk-Ýþ hazýrladýðý raporda bu durum da dikkate alýnarak, "Asgarî ücret düzeyinde gelir elde eden çalýþanlarýn içinde bulunduðu þartlar ‘ekonomik zulüm’ olarak nitelendirilebilecek kapsamdadýr’’ deðerlendirmesine yer verildi. ÝÞVERENLER SÜBVANSE EDÝLÝYOR Raporda, ayrýca hükümetin, ‘’asgarî ücretlinin durumunu düzeltmek yerine, iþverenlere teþvik ve indirim yapma yolunu siyasî bir tercih olarak uygulamaya koyduðu’’ eleþtirisinde bulunuldu. Kayýt dýþý çalýþmayan ve çalýþtýrmayan, kurallara uygun olarak faaliyet gösteren iþverene asgarî ücretin maliyetinin Ocak 2004’te 560,1 lira olarak hesaplandýðý hatýrlatý lan raporda, ancak hükümetin, yasal düzenleme ile 1 Nisan 2004’ten itibaren yüzde

26 oranýnda arttýrýlarak 577,1 liraya yükseltilmesi gereken SSK primine esas kazanç alt sýnýrýný, artýþta indirim yaparak, yüzde 20 artýþla yýlbaþýndan itibaren 549,63 lira olarak belirlediði ifade edildi. Raporda, böylece asgarî ücret artýþýndan dolayý meydana gelen maliyet farkýnýn 46,2 lirasýnýn hazine tarafýndan karþýlandýðý kaydedildi. SSK primine esas kazanç alt sýnýrýnýn asgari ücrete eþitlenmesiyle yapýlan iyileþtirmenin kayýtlý istihdamý arttýrdýðý yönünde bir sonuç doðurmadýðýna dikkat çekilen raporda, buna raðmen, Mayýs 2008’de yapýlan düzenleme ile iþveren prim payýnýn 5 puan daha düþürüldüðü belirtildi. Raporda, böylece bugün itibariyle istihdam ettiði her iþçi için iþverenlerin her ay 38,03 lira sübvanse edildiði vurgulandý. ÜCRETLER ÜZERÝNDEKÝ ÝLÂVE YÜKLER DÜÞÜRÜLMELÝ Türkiye’nin, ücretten yapýlan kesintilerin yüksekliði bakýmýndan OECD üyesi ülkelerin baþýnda geldiðine iþaret edilen raporda, þu görüþlere yer verildi: "Bugün ücretliler üzerinde

taþýnmaz boyutlarda vergi yükü bulunmaktadýr. Ayný þekilde, sosyal güvenlik için kesilen prim asgarî ücretli için yüksektir. Ülkemizde istihdam vergisine dönüþen ücretler üzerindeki ilâve yükler düþürülmeli ve AB ülkeleri düzeyine getirilmelidir. Ancak kýyaslama yapýlýrken, gerek millî gelir içindeki ücretlilerin payý ve gerek toplam satýþ hasýlatý içinde iþ gücü maliyetinin oransal aðýrlýðý ile ücret düzeyi de dikkate alýnmalýdýr. Ýþverenlerin SGK’ya verdiði bildirgelere göre, özel kesimde kayýtlý iþçilerin ortalama brüt aylýðý Temmuz 2010 itibariyle sadece bin 163,40 lira düzeyindedir. Özel sektörde çalýþanlar bakýmýndan SGK’ya kayýtlý her 5 iþçiden ikisinin prime esas kazancý asgarî ücret düzeyindedir. Ayný ay itibariyle brüt asgarî ücret 760,50 liradýr. Bu ücret düzeyinden kesilen primlerle çalýþanlarýn sosyal güvenlik harcamalarýnýn karþýlanmasý elbette mümkün deðildir. Sosyal güvenlik açýklarýný gerekçe yaparak hak kayýplarýný gündeme getirenlerin, öncelikle, iþverenlere saðlanan sigorta primi indirimi konusundaki yaklaþýmlarýný gözden geçirmesi gerekmektedir.’’ Ankara / aa

Hayvan sahiplerine küpe uyarýsý

18 Aralýkta yürürlüðe girecek Veterinerlik Kanunu'na göre büyükbaþ hayvanlar doðumundan sonra 20 gün içinde küpelenip kayda geçirilmesi gerekiyor.

AB’YE uyum amacýyla bu yýl Haziran ayýnda çýkarýlan ve 13 Aralýk’ta yürürlüðe girecek Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu uyarýnca, büyükbaþ hayvanlarýn doðumdan sonra 20 gün içinde küpelenip kayda geçirilmesi gerekiyor. Hayvanlarýna ‘’küpe taktýrmayan’’ üreticilere 500 lira ceza uygulanacak. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, hayvan varlýðýnýn tespit edilmesi, izlenmesi ve hayvan hastalýklarýnýn kontrolünü kolaylaþtýrmak üzere, AB desteði ile 2001 yýlýndan itibaren büyükbaþ hayvanlarýn küpelenmesi çalýþmasý baþlattý. Daha sonra 2002 yýlýnda çýkarýlan Sýðýr Cinsi Hayvanlarýn Tanýmlanmasý, Tescili Ve Ýzlenmesi Yönetmeliði ile de sýðýr cinsi hayvanlarýn tanýmlanmasý, iþletmede kayýt altýna alýnmasý için küpe takma zorunluluðu getirildi. Kayýt altýna alýnan sýðýr cinsi hayvanlara pasaport verilmesi ve iþletmelerin tescili ile ilgili tüm diðer iþlemleri yürütmekte bakanlýk yetkili ve sorumlu bulunuyor. Sýðýr cinsi hayvanlarýn tanýmlanmasý ve ka-

yýt altýna alýnmasý sistemi kapsamýnda, hayvanlarý bireysel olarak tanýmlamak için kulak küpeleri takýlýyor, bu bilgiler bilgisayar destekli veri tabanýna iþleniyor, her hayvan için hayvan pasaportu düzenleniyor, ayrýca her bir iþletmede alým-satým ve doðum-ölüme iliþkin kayýtlar tutuluyor. Yönetmelik uyarýnca, sýðýr cinsi hayvanlara, doðumdan itibaren en geç 20 gün içinde, iþletmeyi ve hayvaný tanýmlayan kulak küpesi takýlmasý gerekiyor. Yönetmeliðe uygun olarak kulak küpesi takýlmayan ve ilgili kayýtlarý yapýlmayan, pasaportu beraberinde bulunmayan hiç bir sýðýr cinsi hayvan iþletme dýþýna çýkýþýna izin verilmiyor, bu tür hayvanlar için menþe þahadetnamesi ve Veteriner Saðlýk Raporu düzenlenmiyor, hayvancýlýkla ilgili hiçbir veri tabanýna kaydedilmiyor. Gýda ve yem güvenilirliðini, halk saðlýðý, bitki ve hayvan saðlýðý ile hayvan ýslahý ve refahýný, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunmasý da dikkate alýnarak korumak ve saðlamaya yönelik çýkarýlan Veteriner Hizmetleri, Bitki

T. C. KARÞIYAKA 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (7) ÖRNEK ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝDÝR

Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu ile de mevzuata uygun olmayan iþ ve iþlemler için yaptýrýmlar getirildi. Haziran’da çýkarýlan ve 13 Aralýk’ta yürürlüðe girecek kanun uyarýnca, canlý hayvan ve hayvansal ürünlerin sahipleri, ithalatçýlarý, nakliyecileri ve satýcýlarý, bakanlýk tarafýndan istenen kayýtlarý tutmak, istendiðinde her türlü bilgi ve belgeyi vermek, kontrol ve denetim sýrasýnda her türlü kolaylýðý göstermekle yükümlü bulunuyor. Türkiye’de 12 milyona yakýn büyükbaþ hayvanýn varlýðý kabul ediliyor. Bunlardan yüzde 95’inin kayda alýndýðý belirtiliyor. Küpeleme iþlemini, bazý yerlerde bakanlýk elemanlarý, bazý yerlerde damýzlýk yetiþtirici birlikleri, bazý yerlerde serbest veteriner hekimler yapýyor. Küpeleme için hayvan baþýna 3-5 lira ücret alýnýyor. Küçükbaþ hayvanlarýn kayýt altýna alýnmasý ve küpelenmesi için de bu yýl Mart ayýnda AB desteði ile proje baþlatýldý. Küpeleme iþlemi bitmediði için, küçükbaþ hayvanlar için bir yaptýrým uygulanmayacak. Ankara / aa

Buðday, 'can suyu' bekliyor TÜRKÝYE’NÝN önemli tarým bölgelerinden biri olan Kahramanmaraþ’ta ‘can suyunu’ alamayan buðdayda kritik günler baþladý. Bölgeye yaklaþýk 40 gündür yaðmur yaðmazken, uzmanlar önümüzdeki günlerde yeniden buðday ekiminin yapýlabileceðini ifade ediyor. Ekim ayýnýn ilk yarýsýndan itibaren bölgede ekimi yapýlan buðday can suyunu hâlâ alamadý. Ziraat Mühendisleri Odasý Kahramanmaraþ Þube Baþkaný Yusuf Temizkan, yaptýðý açýklamada, bölgeye yaklaþýk 40 gündür yaðýþ düþmediðini belirterek, ‘’Hava sýcaklýklarý mevsim normallerinin üzerede seyretmesi çiftçilerinde tedirginlik yaratmaya baþladý. Tahminimiz 1 hafta içerisinde yaðmur yaðmazsa tekrar ekim yapýlmak zorunda kalýnacaktýr. Bu da verimde kayýplara neden olacaktýr. Buðday için kritik günler baþladý’’ dedi. Buðdayýn Türkiye için stratejik bir ürün olduðuna dikkati çeken Temizkan, imkâný olan bazý çiftçilerin kendi imkânlarý ile yaðmurlamam sistemini kullanmaya baþladýðýný ancak bunun yeterli olmadýðýný ifade etti. Benzer sorunun Çukurova ve Güneydoðu Anadolu Bölgesinde de yaþandýðýný anlatan Temizkan, þöyle konuþtu: ‘’Bölgemiz gerçekten kritik günleri yaþýyor. Çukurova ve Güneydoðu’ya yaklaþýk 5055 gündür yaðmur düþmüyor. Ekimi yapýldýktan sonra buðdayýn mutlaka can suyunu almasý gerekiyor. Aksi takdirde bütün emekler ziyan olacaðý gibi ülkemiz ciddi anlamda buðday açýðý ile karþý karþýya kalabilir. Yetkililerin bu sorunu dikkate alarak önlemlerini mutlaka erken almalý.’’ Kahramanmaraþ’ta yýllýk 1 milyon 200 bin dekarda buðday ekimi yapýldýðýný kaydeden Temizkan, ‘’Yýllýk 240 bin ton rekolte alýyoruz. Fakat kuraklýk devam ederse bu rakama ulaþmamýz zor gibi gözüküyor. Ülkemizde sulu tarým arazimizi arttýrmamýz lazým." Kahramanmaraþ / aa

T. C. KARÞIYAKA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (7) ÖRNEK ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝDÝR

DOSYA NO: 2010/157 E.

DOSYA NO: 2010/6899 E.

ALACAKLI

: AKBANK T.A.Þ. BORNOVA ÞB. ÝZMÝR

ALACAKLI

: AKBANK T.A.Þ. BORNOVA ÞB. ÝZMÝR

VEKÝLÝ

: Av. KORAY TOPAÇ 1879 SOK. NO: 18 K: 5 D: 5 ÇELÝKOÐLU APT. KARÞIYAKA/ÝZMÝR

VEKÝLÝ

: Av. KORAY TOPAÇ 1879 SOK. NO: 18 K: 5 D: 5 ÇELÝKOÐLU APT. KARÞIYAKA/ÝZMÝR

BORÇLU

: MUSTAFA DEVRÝM

BORÇLU

: 1- ATÝLLA KÖLÜK(TC: 38098505862)

BORÇ MÝKTARI

: 7.600,89 TL ASIL ALACAK 717,21 TL ÝÞLEMÝÞ AKDÝ FAÝZ 35,86 TL % 5 BSMV 58,55 TL ÝHTARNAME MASRAFI TOPLAM: 8.412,51 TL

BORÇ MÝKTARI : 9.604,55 TL Ana Para 1.607,28 TL Ýþlemiþ % 63,00 akdi faiz 80,36 TL.% 5 BSMV toplamý 45,81 TL Ýhtarname masrafý 11.338,00 TL TOPLAM (11/10/2010 TARÝHLÝ BAKÝYE)

BORÇ SEBEBÝ

: 7 ör. ödeme emri, Kredi söz., ihtarname, hesap ekstresi,

BORÇ SEBEBÝ : 7 ör. ödeme emri, Kredi söz., ihtarname, hesap ekstresi,

Yukarýda adý ve adresi yazýlý borçlunun iþbu borcu hakkýnda yapýlan icra takibinde; Borçluya gönderilen ödeme emrinin bila teblið iade edilmesi, zabýta marifeti ile yapýlan tahkikatta yeni adresinin temin edilememesi nedeniyle ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý borcunuzu masraflarý ile birlikte kanuni süreye (15) gün ilavesi ile (22) gün içinde ödemeniz (teminatý vermeniz), borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair itirazýnýz varsa senet altýndaki imza size ait deðilse yine (22) gün içerisinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi takdirde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz takdirde merci önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, bulunmadýðýnýz takdirde vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý, senet veya borca itirazýnýzý (22) gün içinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içinde 74. Madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, aksi halde hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði, takibe itiraz ettiðiniz takdirde itirazla birlikte teblið giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiþ sayýlacaðýnýz, ödeme emrinin tebliði makamýna kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 01.12.2010 www.bik.gov.tr B: 82041

Yukarýda adý ve adresi yazýlý borçlunun iþbu borcu hakkýnda yapýlan icra takibinde; Borçluya gönderilen ödeme emrinin bila teblið iade edilmesi, zabýta marifeti ile yapýlan tahkikatta yeni adresinin temin edilememesi nedeniyle ödeme emrinin ilanen tebliðine, karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý borcunuzu masraflarý ile birlikte kanuni süreye (15) gün ilavesi ile (22) gün içinde ödemeniz (teminatý vermeniz), borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair itirazýnýz varsa senet altýndaki imza size ait deðilse yine (22) gün içerisinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi takdirde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz takdirde merci önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, bulunmadýðýnýz takdirde vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý, senet veya borca itirazýnýzý (22) gün içinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içinde 74. Madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, aksi halde hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði, takibe itiraz ettiðiniz takdirde itirazla birlikte teblið giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiþ sayýlacaðýnýz, ödeme emrinin tebliði makamýna kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 05.11.2010 www.bik.gov.tr B: 82044

Konut satýþlarý düþüyor KO NUT sa týþ la rýn da ki ciddi daralmaya karþýn konut kredilerinde artýþ gözleniyor. Yýlýn üçüncü çeyreðinde konut satýþ la rý bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 25,21 a za lýr ken, ko nut kre di si sto ku 2009 sonuna göre yüzde 26’dan fazla artýþla Ekim 2010 itibariyle 53,6 milyar li ra ya u laþ tý. DD Mortgage Genel Müdürü Murat Aysan, yaptýðý a çýk la ma da, Ka sým ve A ra lýk ay la rý ar týþ tah minleriyle beraber, konut kredisi stoklarýnda 2010 yýl sonu kapanýþý nýn 57 mil yar li ra seviyesinde olacaðýnýn tahmin edildiðini belirtti. Ý stanbul / aa


12

YENÝASYA / 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ

RÖPORTAJ

ULUSLAR ARASI SAVAÞ FOTOÐRAFÇISI COÞKUN ARAL:

Afrika’da pek çok insan gözlerimin önünde katledildi EROL DOYURAN erol@yeniasya.com.tr

Afrika ve Ortadoðu'da birçok ülkede çýkan iç karýþýklarda görev yapan usta gazeteci Coþkun Aral, “Liberya'da gözümün önünde pek çok insan doðrandý. Yendi hatta... Tabiî ki, o olaylarý belgelemedim. Çünkü, insanlýk tarihinin çok baþlangýcýnda olan bir insanî özellikti. O özelliðin indirgenmemesi için yamyamlýktan hiç bahsetmedim, ama o olaylara tanýk oldum” dedi.

sta gazeteci Coþkun Aral 1956’da Siirt’te doðdu. Basýn fotoðrafçýlýðý mesleðine 1974 yýlýnda Günaydýn ve Gün gazetelerinde baþladý. 1977 yýlý kanlý 1 Mayýs olaylarýnda çektiði fotoðraflarla ilk kez Sipa Press Ajansý vasýtasý ile adýný dünya basýnýnda duyurdu. Bu olaya iliþkin fotoðraflarýyla Time, Newsweek dergilerinde yer aldý. Bunu izleyen yýllarda Sipa Ajansýnýn Türkiye muhabirliðini üstlendi. 1980 yýlýnda ilk defa Sipa Ajansý adýna Türkiye dýþýnda görev aldý. Polonya’da ünlü Gdansk Grevi, Ýran- Irak olaylarýna iliþkin çalýþmalarýyla uluslar arasý platformda adýný duyurmaya baþladý. 1980, 12 Eylül

U

Siz­den­ son­ra­ "sa­vaþ­ mu­ha­bi­ri"­ kav­ra­mý Türk­med­ya­sýn­da­yok­de­ni­le­cek­ka­dar­a­zal­dý.­ Sa­vaþ­mu­ha­bir­li­ði­de­ni­len­bir­mes­lek­yok,­mu­ha­bir­lik­var.­Ba­zý­mu­ha­bir­ler­sa­vaþ­o­lan­yer­le­re çok­sýk­gi­der­ler,­Be­nim­de­il­gi­a­la­ný­ma­gir­di,­çok git­tim.­A­ma­sa­vaþ­mu­ha­bir­li­ði­gi­bi­ta­ným­la­ma­dým­ve­ta­ným­la­mak­da­is­te­mi­yo­rum.­Öy­le­si­ne­ta­ným­la­ný­yo­ruz­Tür­ki­ye'de.­Þim­di­es­ki­si­gi­bi­u­zun bir­sü­re­o­ül­ke­de­ka­lýp,­o­ül­ke­nin­do­ku­la­rýn­da­ki bü­tün­çe­liþ­ki­le­ri­yan­sýt­mak­im­kâ­ný­yok.­Çok­hýz­lý tü­ke­ti­yo­ruz­her­þe­yi.­Ha­ber­ci­lik­te­öy­le.­E­li­miz­de­ki bir­ci­haz­la­hem­fo­toð­ra­fý­çe­kip,­ay­ný­an­da­gö­rün­tü­yü­ka­li­te­siz­o­la­rak­baþ­ka­bir­ye­re­u­laþ­týr­ma­im­kâ­ný­mýz­var.­Öy­le­o­lun­ca,­bi­zim­dö­ne­mi­miz­de ya­pýl­dý­ðý­gi­bi­zor­lu­ðun­ol­du­ðu,­ça­týþ­ma­la­rýn­ol­du­ðu,­ka­os­la­rýn­ol­du­ðu­yer­ler­de­ay­lar­ca,­yýl­lar­ca kal­ma­ya­ge­rek­yok.­Za­ten­ye­rel­de­bu­nok­ta­da ak­ta­ra­bi­li­yor.­Þim­di­ar­týk­her­kes­her­þe­ye­u­la­þa­bi­-

darbesini daha önce yaptýðý arþiv çalýþmalarýyla ünlü Newsweek, L’Express dergilerinin kapaklarýnda ve yüzlerce uluslar arasý dergi sayfalarýnda yansýttý. 14 Ekim 1980 günü kaçýrýlan bir uçakta dünyada ilk kez hava korsanlarýyla bir röportaj gerçekleþtirerek Türk ve dünya basýnýnda adýndan söz ettirdi. Ayný olayla Türkiye ve dünyanýn çeþitli ülkelerinde ödüller aldý. 1980 yýlýndan itibaren sürekli olarak Lübnan, Ýran, Irak, Afganistan, Kuzey Ýrlanda, Çad ve Uzakdoðu’da meydana gelen savaþlarý görüntüledi. Halen Haberci Yapým Genel Yayýn Yönetmenliðini sürdürüyor. Coþkun Aral, sorularýmýza þöyle cevap verdi:

li­yor.­Bun­dan­20­yýl­ön­ce­bir­ka­ran­lýk­o­da­sý­la­bo­ro­tu­va­rý­ol­ma­yan­þe­hir­bi­le­var­dý.­A­ma­bu­gün­o­na­ge­rek­yok.­Mi­ni­bir­cep­te­le­fo­nuy­la­bir­gö­rün­tü­yü­o­ka­li­te­de­bir­yer­le­re­gön­de­re­bi­li­yor­su­nuz. Ça­týþ­ma­böl­ge­le­rin­de­tek­ba­þý­na­kal­dý­ðý­nýz­da­sað­ka­la­bil­mek­i­çin­ne­gi­bi­tedbir­ler a­lý­yor­du­nuz? Hiç­bir­ön­lem­al­mý­yor­dum.­Ben­ka­der­ci­yim­dir. Ka­der­ci­ol­mak,­ta­biî­ki­to­pun­ü­ze­ri­ne­git­mek,­a­te­þin­i­çin­de­ki­le­ri­yak­mak­de­ðil.­Bil­gi­yi­ye­rin­de öð­re­nip,­ye­rin­de­kul­lan­dý­ðý­nýz­za­man­o­da­si­zin za­ten­kut­sal­ki­ta­bý­mý­zýn­en­bü­yük­þe­yi­o­kut­di­ye baþ­lar.­Ýs­lâ­mýn­yük­sel­me­dö­ne­mi­ne­bak­tý­ðý­nýz za­man­en­ö­nem­li­þey­bil­gi­ye,­bel­ge­ye­ve­bil­gi­li­ye ve­ri­len­de­ðer.­Bu­gün­Tü­bi­tak'ýn­büt­çe­si­i­le­Fut­bol­Fe­de­ras­yo­nu'nun­büt­çe­si­a­ra­sýn­da­ki­far­ký her­kes­gö­rü­yor.­Bu­bir­yö­ne­tim­an­la­yý­þý.­Þu­an­da ha­zýr­bil­gi­al­mak­da­ha­u­cu­za­ge­li­yor,­a­ma­o­nun

da­bir­ta­kým­de­za­van­taj­la­rý­var.­O­yüz­den­ben­bil­gi­yi­ta­þý­yan,­bil­gi­yi­tu­tan,­bil­gi­nin­ha­ma­lý­o­lan­la­rý ter­cih­e­de­rim.­ Af­ri­ka'da­ çok­ vah­þi­ gö­rün­tü­ler­le­ kar­þý­laþ­tý­nýz.­O­du­rum­da­ön­ce­in­san,­son­ra­ga­ze­te­ci­miy­di­niz? Ön­ce­in­sa­ným.­Vah­þi­gö­rün­tü­ler­ba­þý­ma­çok gel­di.­A­ma­ge­lip­de­ben­ga­ze­te­ci­yim,­be­nim­gö­re­vim­ bu­ra­da­ in­san­ kur­tar­mak­ de­ðil­ di­yen­ler de­var.­On­la­ra­kýz­mý­yo­rum.­Doð­ru,­bi­zim­ü­ze­ri­miz­de­ Ký­zý­lay'ýn­ sem­bo­lü­ yok.­ Biz­ o­ra­ya­ ha­ber­yap­ma­ya­gi­di­yo­ruz.­A­ma­in­san­ol­du­ðu­mu­zu­ bi­ze­ bey­ni­miz­ yer­ gös­te­ri­yor.­ O­ ar­ka­daþ­lar o­nu­de­se­ler­bi­le­iç­gü­dü­sel­o­la­rak­bey­ni­sað­lýk­lý o­la­rak­dü­þü­nen­bir­in­san­ha­yat­kur­ta­rýl­ma­sý­ge­re­ken­yer­de­ha­yat­kur­ta­rýr.­Bu­nun­ak­si­ni­id­di­a et­mek,­o­teh­li­ke­yi­çok­ya­þa­yan­lar­dan­bi­ri­ol­du­ðum­i­çin­bi­li­yo­rum.­ Ha­ya­tý­nýz­teh­li­ke­de­ol­du­ðu­du­rum­lar­da he­li­kop­ter­bi­le­ki­ra­la­dý­nýz.­O­dö­nem­de­ça­lýþ­tý­ðý­nýz­a­jans­des­tek­sað­lý­yor­muy­du? Sa­de­ce­he­li­kop­ter­de­ðil,­u­çak­bi­le­ki­ra­la­dý­ðý­mýz o­lu­yor­du.­Bu­nun­mad­dî­des­tek­le­bir­il­gi­si­yok. Tür­ki­ye'de­bu­iþ­le­re­de­ðer­ve­ril­mez.­Çok­ö­nem­li bir­þar­la­ta­na­dün­ya­nýn­trans­fe­ri­ve­ri­lir,­a­ma­bir mu­ha­bi­rin­bir­baþ­ka­þeh­re­git­me­si­i­çin­ra­hat­lýk ve­ril­mez.­­Bu­bi­zim­a­lýþ­kan­lý­ðý­mýz.­Bi­raz­ge­ri­kal­mýþ­lý­ðý­mý­zýn­ge­rek­çe­si.­Dün­ya­da­bu­gün­hiç­bir mu­ha­bi­rin­ma­a­þý­10­bin­li­ra­nýn­ü­ze­rin­de­de­ðil­dir,­a­ma­o­mu­ha­bi­rin­bir­ha­be­re­git­me­si­i­çin­ge­re­kir­se­mil­yon­lar­göz­den­çý­ka­rý­lýr.­

Ça­týþ­ma­ böl­ge­le­rin­de­ ba­þý­nýz­dan­ kö­tü di­ye­bi­le­ce­ði­miz­o­lay­lar­geç­ti­mi? Çok­geç­ti.­Dün­ya­da­çok­þey­le­re,­ilk­le­re­im­za at­tým.­Li­ber­ya'da­gö­zü­mün­ö­nün­de­bir­sü­rü­in­san­lar­doð­ran­dý.­Yen­di­hat­ta.­Ta­biî­ki,­o­o­lay­la­rý bel­ge­le­me­dim.­Çün­kü,­in­san­lýk­ta­ri­hi­nin­çok baþ­lan­gý­cýn­da­o­lan­bir­in­sa­nî­ö­zel­lik­ti.­O­ö­zel­li­ðin in­dir­gen­me­me­si­i­çin­yam­yam­lýk­tan­hiç­bah­set­me­dim,­a­ma­o­o­lay­la­ra­ta­nýk­ol­dum. Bu­vah­þet­ler­ne­den­o­lu­yor­di­ye­hiç­dü­þün­dü­nüz­mü? Ta­biî­ki­çok­dü­þün­düm.­Ben­þu­an­da­öy­le­an­lam­sýz­bu­lu­yo­rum­ki­ba­zý­þey­le­ri.­Ba­zen­o­lur­ol­maz­að­la­ya­bi­li­yo­rum,­ba­zen­de­in­san­la­rýn­çok cid­di­ye­al­dýk­la­rý­ko­nu­la­ra­gü­le­bi­li­yo­rum.­ Gör­dük­le­ri­niz­den­ çok­ et­ki­len­di­ði­niz bel­li.­Böy­le­kö­tü­þart­lar­da­Al­lah'ý­ya­ný­nýz­da­his­se­di­yor­muy­du­nuz? Al­lah­ her­ za­man­ i­çim­de­ be­nim.­ Ken­di­mi­ o yüz­den­ çok­ ra­hat­ ve­ þans­lý­ his­se­di­yo­rum.­ Bu­gün­ her­ yer­de­ ko­nu­þu­yo­rum.­ Ý­nan­ca­ say­gým

COÞKUN ARAL’IN OBJEKTÝFÝNDEN

Coþkun Aral'dan insanlýk dersi

var,­bü­tün­i­nanç­la­ra­say­gým­var.­A­ma­ön­ce­lik­le ken­di­mi,­ön­ce­lik­le­Ya­ra­da­nýn­bir­par­ça­sý­o­lup, O'nun­ ‘yap’­ ve­ya­ ‘yap­ma’­ de­dik­le­ri­ni­ ö­züm­se­ye­rek,­baþ­ka­sý­nýn­yap­tý­ðýy­la­de­ðil,­ö­züm­se­ye­rek öð­ren­me­si­ve­uy­gu­la­ma­sý­is­te­ni­yor.­ En­ol­gun­dö­ne­mi­niz­de­bu­i­þi­bý­rak­tý­nýz, bel­ge­sel­ ci­li­ðe­baþ­ la­dý­nýz.Post gazetesi ABD'nin Washington Lübnan muhabiri Nora Boustany bir Bý­rak­m a­dým.­Sa­ vaþ­la­ra­gi­ der­ ken­in­san­ la­rý­bi­li­hatýrasýný “Televizyon yor­su­nuz,­ni­ ye­in­sþöyle an­la­ranlatýyor: ý­ya­ra­la­yan­si­ lâh­lar­ya­pý­lýr kameralarý otelin Anglikan den­di.­Çün­ kü­bir­ya­ ra­lý­i­önünde ki­ki­þi­yi­a­ lý­ko­yar.­Be­nim Kilisesi elçisi Terry White'ýn otelden vü­cu­dum­þu­an­ da­çok­tah­ rip­ol­muþ­va­ zi­yet­çýkte.­Bu masýný bekliyorlardý. Bu sýrada silâh sestah­rip­ol­muþ­vü­cut­la­gi­dip­te­i­ki-üç­ki­þi­yi­i­þin­den duyuldu. Sokakta a­lý­koy­mleri ak,­in­ san­la­rý­ris­ ke­at­myaralý ak­an­insanlar lam­sýz. vardý. Fransýz Sipa Ajansýnda çalýþan Türk foto muhabiri Coþkun Aral ile Visnews muhabiri Lübnanlý Ali Musa, görüntü almayý býrakýp kurtarma çalýþmalarýna katýldýlar. Bu iki gazeteci risk alarak hayat kurtarma cesareti gösterdi. Diðer gazeteciler de sadece ve sadece kendi profesyonel görevlerini yerine getirme cesaretiyle yetindi. Onlar için hayat kurtarmak, görüntü almaktan daha az deðerliydi.”

12 Eylül Darbesi ile ilgili haberi Newsweek'te kapak oldu 1980 yýlýnda ilk defa Sipa Ajansý adýna Türkiye dýþýnda görev aldý. Polonya’da ünlü Gdansk Grevi, Ýran- Irak olaylarýna iliþkin çalýþmalarýyla uluslar arasý platformda adýný duyurmaya baþladý. 1980, 12 Eylül darbesini daha önce yaptýðý arþiv çalýþmalarýyla ünlü Newsweek, L’Express dergilerinin kapaklarýnda ve yüzlerce uluslar arasý dergi sayfalarýnda yansýttý. 14 Ekim 1980 günü kaçýrýlan bir uçakta dünyada ilk kez hava korsanlarýyla bir röportaj gerçekleþtirerek Türk ve dünya basýnýnda adýndan söz ettirdi.


YENÝASYA / 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað recepbozdag@yeniasya.com.tr

OTOMOBÝL

Ümit Kýzýltepe umitvar@yeniasya.com.tr

Sayfa Tasarým: Sedat Serdar

sedat@yeniasya.com.tr

13

RECEP BOZDAÐ recepbozdag@yeniasya.com.tr

ün­ya­da­kü­re­sel­pa­zar­da­sa­týn­a­lý­na­bi­lir­fi­yat­lar­la­glo­bal­an­lam­da­pa­zar­la­nan­ilk­sý­fýr e­mis­yon­lu­a­raç­o­lan­Le­af,­40­ra­ki­bi­ni­ge­ri­de­bý­rak­ma­yý­ba­þa­ra­rak­o­to­mo­bil­sek­tö­rün­de­ö­nem­li­bir­o­nu­ra­sa­hip­ol­du.­47­yýl­lýk­ya­rýþ­ma­nýn ta­ri­hin­de­bu­ö­dül­ilk­kez­bir­e­lek­trik­li­a­ra­ca­lâ­yýk gö­rül­dü.­Nis­san­Le­af’in­ra­kip­le­ri­a­ra­sýn­da­Al­fa Ro­me­o,­Cit­ro­en,­Da­ci­a,­Ford,­O­pel­ve­Vol­vo­gi­bi mar­ka­la­rýn­a­raç­la­rý­da­yer­al­dý.­Ya­rýþ­ma­nýn­jü­ri­sin­de­23­Av­ru­pa­ül­ke­sin­den­57­ön­de­ge­len­o­to­mo­bil­ga­ze­te­ci­si­bu­lu­nu­yor­du.­ “Yý­lýn­O­to­mo­bi­li” ö­dü­lü­nün­jü­ri­baþ­ka­ný­Hå­kan­Mat­son­ko­nuy­la­il­gi­li­o­la­rak,­“Jü­ri­Nis­san­Le­af’in­e­lek­trik­li­a­raç­lar­a­çý­sýn­dan­ye­ni­bir­çý­ðýr­aç­tý­ðý­ný­gös­ter­di.­Nis­san­Le­af­bir­çok­a­çý­dan­ge­le­nek­sel­a­raç­lar­la­kar­þý­laþ­tý­rý­la­bi­le­cek­ilk­e­lek­trik­li­a­raç” de­di. Nis­san­Mo­tor­Co.­Ltd.­Baþ­ka­ný­ve­CE­O’su Car­los­Ghosn­da­þöy­le­ko­nuþ­tu:­“Bu­ö­dül­ön­cü ve­sý­fýr­e­mis­yon­lu­Nis­san­Le­af’in­gü­ven­lik,­per­for­mans,­ge­niþ­lik­ve­yol­tu­tu­þu­a­çý­sýn­dan­ge­le­nek­sel­a­raç­lar­la­re­ka­bet­e­de­bi­le­ce­ði­ni­gös­te­ri­yor. Ö­dül­ay­ný­za­man­da­Nis­san’ýn­sür­dü­rü­le­bi­lir­mo­bi­li­te­bi­çi­min­de­ta­ným­la­dý­ðý­u­la­þý­mýn­ge­le­ce­ði­ne da­ir­net­bir­viz­yo­nu­o­lan­ye­ni­lik­çi­ve­he­ye­can­lý bir­mar­ka­o­la­rak­du­ru­þu­nu­da­tes­cil­li­yor.”­­

D

TEKNÝK OLARAK LEAF Nis­san­Le­af­gü­cü­nü­a­ra­cýn­ö­nün­de yer­a­lan­ve­ön­te­ker­lek­le­ri­ha­re­ket et­ti­ren­kom­pakt­bir­e­lek­trik­li mo­tor­dan­a­lý­yor.­Dal­ga­lý­a­kým­lý mo­tor­80­kW­güç­ü­re­tir­ken 280­Nm’lik­bir­tork­or­ta­ya­çý­ka­rý­yor­ki­bu­da­a­ra­cý­en­faz­la 145­km/h­hý­za­u­laþ­týr­ma­ya ye­ti­yor.­Söz­ko­nu­su­e­lek­trik­li mo­to­run­gü­cüy­se­Nis­san’ýn­ge­liþ­tir­miþ­ol­du­ðu­ve­90­kW’ýn­ü­ze­rin­de­bir­çý­kýþ­gü­cü sað­la­yan­kat­man­lý­lit­yum-i­yon­pil­den­ge­li­yor.­O­to­mo­bi­lin­men­zi­li­i­ki­þarj­a­ra­sýn­da­175­km’yi­a­þý­yor­ki­bu­da­þe­hir­i­çin­de­o­to­mo­bil­kul­la­nan­bir­çok­in­san­i­çin Nis­san­Le­af’i­ol­duk­ça­pra­tik­bir­se­çe­nek­o­la­rak ko­num­lan­dý­rý­yor.­

Daihatsu’nun kampanyasý kýþkýrtýyor!

Söz konusu elektrikli motorun gücüyse Nissan’ýn geliþtirmiþ olduðu ve 90 kW’ýn üzerinde bir çýkýþ gücü saðlayan katmanlý lityum-iyon pilden geliyor.

Nis­san­Le­af­kli­ma,­uy­du­na­vi­gas­yon,­park­et­me­ye­yar­dým­cý­ka­me­ra­ve­i­le­ri­bi­li­þim/te­le­ma­tik­sis­tem­le­ri­gi­bi­ö­zel­lik­le­ri­stan­dart­o­la­rak­su­nu­yor. Ye­ni­lik­çi­bað­lan­tý­ni­te­lik­le­ri­a­ra­cýn­sa­hi­bi­nin­þarj­fonk­si­yon­la­rý­ný­a­ra­cýn­mev­cut­þarj du­ru­mu­nu­ve­ka­lan­pil­ka­pa­si­te­si­ni­ta­kip­et­me­ye­a­yar­la­ma­im­kâ­ný­su­nar­ken­cep­te­le­fo­nu­ya­da­bil­gi­sa­yar­a­ra­cý­lý­ðýy­la a­ra­cýn­i­çi­ni­u­zak­tan­ý­sýt­ma­yý­ya da­so­ðut­ma­yý­müm­kün­ký­lý­yor.­Nis­san­Le­af­Av­ru­pa’da­beþ­renk­te­pi­ya­sa­ya su­nu­la­cak:­Me­ta­lik­ma­vi,­in­ci­be­ya­zý,­gü­müþ,­si­yah­ve­se­def­li­kýr­mý­zý.­Op­si­yon­lu o­la­rak­ge­le­cek­tek­ö­zel­lik­se­a­ra­cýn­ar­ka­sýn­da­yer­a­la­cak­bir­gü­neþ­pa­ne­li.­Bu­gü­neþ­pa­ne­li­a­ra­cý­i­çin­de­ki­12V’luk­çe­þit­li­ak­se­su­ar­lar i­çin­güç­kay­na­ðý­o­la­rak­kul­la­ný­la­bi­le­cek­pi­lin­þarj e­dil­me­sin­de­kul­la­ný­lý­yor.­

NÝSSAN AVRUPA'DA DAHA ÖNCE DE ÖDÜL ALMIÞTI JAPONYA ve ABD’de aracýn teslimatý bu ay içinde baþlarken Avrupa’da teslimatlar Portekiz, Ýrlanda Cumhuriyeti, Ýngiltere ve Hollanda’da 2011 yýlýnda baþlayacak. Sýfýr emisyonlu otomobil þu anda Japonya’da üretiliyor,

ancak 2012 sonu ve 2013 baþlarýnda yeni üretim tesisleri devreye girdiðinde Kuzey Amerika ve Avrupa’da da üretimine baþlanacak. Pure Drive logosu altýnda Nissan geniþ bir yelpazede çevreyle dost, içten yanmalý araç motorlarý üretiyor. Bu motorlar ileri yeþil teknolojilerle desteklenen sýnýfýnýn önde gelen yakýt verimliliði saðlýyor. Türkiye’de Nissan Qashqai ve Nissan Juke gibi oldukça popülerlik kazanmýþ araçlarýn üreten Nissan, böylece kendine yeni bir segment açmýþ oluyor. Nissan Avrupa’da daha önce de “Yýlýn Otomobili” ödülüne (CoTY) lâyýk görülmüþtü. 1993 yýlýnda Ýngiltere’de üretilen Nissan Micra, bir Japon otomobil üreticisinin bu onura lâyýk görülen ilk araç olmuþtu. Micra’ya, Avrupa’da ve Türkiye’de devam eden bir ilginin olduðunu gözlemlemek mümkün.

Peugeot’nun yeni özel seri modeli 308 Envy, markanýn 200 yýllýk tecrübesini ortaya koyuyor.

n “KEÞKE bir Ford’um olsa” diyen otomobil severler için bir kampanya baþlatan Ford Otosan, 5 bin TL peþinat ve Ford Finans’a özel 474 TL’den baþlayan taksitlerle Ford sahibi olma fýrsatý sunuyor. Ford Otosan’ýn Aralýk Kampanyasý kapsamýnda 5 bin TL peþinat ödeyen müþteriler Ford Fiesta’ya 489 TL, Ford Focus’a 539 TL, Ford Transit Connect’e 474 TL ve Ford Transit’e 564 TL’den baþlayan taksitlerle sahip olabiliyorlar. Dosya masrafý alýnmayan Aralýk Kampanyasý kapsamýnda ayrýca benzinli Ford Focus modelini tercih eden müþterilere 14 bin TL’ye 24 ay yüzde 0 faiz fýrsatý sunuluyor.

Özel seri Envy Peugeot 308 serisinde Karsan’dan toplu taþýmaya çözüm KARSAN “Sýnýrsýz Ulaþtýrma Çözümleri” vizyonuyla, 2–3 Aralýk tarihlerinde ilki düzenlenen TRANSÝST 2010 – Toplu Ulaþým Haftasý organizasyonunda yer aldý. 40 yýlý aþkýn bir süredir, Türk otomotiv sanayisinde rol alan Karsan; 2009 yýlýnda belirlediði yeni vizyonu “Sýnýrsýz Ulaþtýrma Çözümleri” kapsamýnda 2 – 3 Aralýk tarihlerinde Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde ilki düzenlenen TRANSÝST 2010 – Toplu Ulaþým Haftasý organizasyonunda yerini aldý. Kendi markasý da dahil toplam 6 dünya markasý için üretim yapan Karsan, Bursa fabrikasýnda üretimine baþladýðý, Avrupa’nýn önde gelen markasý BredaMenarinibus otobüslerini ve kendi markasý ile üretmek üzere dünya metropolleri için geliþtirdiði “Geleceðin Taksisi” konsept modelini ziyaretçilerin beðenisine sundu.

Fiat, yeni Alfa Romeo ve Jeep modellerini üretecek nFÝAT, Chrysler ile birlikte yaptýðý stratejik iþbirliði kapsamýnda Fiat’ýn Torino’da bulunan Mirafiori Fabrikasý’nda Alfa Romeo ve Jeep’in yeni modellerini üretme kararý aldý. Fiat Grubu CEO’su Sergio Marcihonne tarafýndan açýklanan ve 2012 yýlýnýn 3. çeyreðinde hayata geçmesi hedeflenen yeniden yapýlanma planýna göre her marka için üretilecek adetlerle orantýlý olarak Fiat ve Chrysler arasýnda daðýtýlmak üzere 1 milyar Euro’nun üzerinde bir yatýrým yapýlmasý planlanýyor. Alfa Romeo Giulietta’nýn mevcut baþarýlý platformunun Chrysler’in de katkýsýyla geliþtirilen son hali üzerinde yükselecek olan yeni modellerin etkisiyle, potansiyel üretim rakamýnýn günde 1000’in, yýlda ise 250.000–280.000 adedin üzerine çýkmasý saðlanacak; böylece mevcut iþ gücünün tamamý kullanýlmýþ olup, olasý yeni iþlerin de yolu açýlacak.

Skoda Fabia alanlara 2 yýl bakým bedava

Ford’dan “Keþke Bir Ford’um Olsa” kampanyasý

KASIM a­yýn­da­ 207­ mo­de­lin­de­ uy­gu­la­nan­ Envy­ ö­zel se­ri­ö­zel­lik­le­ri­A­ra­lýk­a­yý­i­le­bir­lik­te­308­mo­de­li­i­le­de su­nu­lu­yor.­ Pe­u­ge­ot’nun­ ye­ni­ ö­zel­ se­ri­ mo­de­li­ 308 Envy,­mar­ka­nýn­200­yýl­lýk­tec­rü­be­si­ni­or­taya­­ko­yu­yor. Ye­ni­308­Envy­hem­yük­sek­do­na­ným­se­vi­ye­siy­le­kon­fo­ru­ar­tý­rý­yor,­hem­de­ben­zer­siz­bir­gü­ven­lik­se­vi­ye­si su­nu­yor.­308­Envy,­di­na­miz­mi,­kul­la­ným­zev­ki­ve­ay­ný­ za­man­da­ E­u­ro­ 5­ stan­dart­la­rý­ný­ kar­þý­la­yan­ mo­tor se­çe­nek­le­ri­ i­le­ dik­kat­le­ri­ ü­ze­ri­ne­ çe­ki­yor.­ Ye­ni­ 308 Envy’de,­ Com­fort­ Pack­ ver­si­yon­la­rýn­da­ bu­lu­nan bütün­stan­dart­e­kip­man­la­ra­i­lâ­ve­o­la­rak­ek­le­nen­tam o­to­ma­tik­kli­ma­sis­te­mi,­Cru­i­se­Con­trol,­USB­ve­MP3 ça­lar­bað­lan­tý­la­rý,­blu­e­to­oth­ki­ti­ve­yük­sek­lik­a­yar­lý­ön kol­ da­ya­ma,­ kon­fo­ru­ ve­ sü­rüþ­ key­fi­ni­ art­tý­ran­ ye­ni do­na­ným­lar­ o­la­rak­ gö­ze­ çar­pý­yor.­ Ye­ni­ 308­ Envy’de E­u­ro­ 5­ norm­la­rý­ný­ kar­þý­la­yan­ bi­ri­ ben­zin­li­ ve­ di­ðe­ri di­zel­ ol­mak­ ü­ze­re­ i­ki­ fark­lý­ mo­tor­ se­çe­ne­ði­ bu­lu­nu­yor.­1.6­VTI­120hp­ben­zin­li­mo­to­ra­o­to­ma­tik­þan­zý­man­eþ­lik­e­der­ken,­1.6Hdi­112hp­di­zel­mo­tor­i­se­o­to­ma­tik­vi­tes­de­ðiþ­tir­me­se­çe­ne­ði­de­su­nan­6­i­le­ri­ro­bo­ti­ze­þan­zý­man­la­do­na­tý­lý­yor.­

nDAÝHATSU, 2010 yýlýnýn son ayýnda düzenlediði kampanya ile yeni yýla Terios’la girmek isteyenler için çok cazip fýrsatlar sunuyor. Yeni yýla avantajlý fiyatlarla giren Daihatsu’da, Aralýk ayý boyunca sürecek kampanya kapsamýnda Terios’lar, 4 bin 510 TL’ye varan indirimlerle satýþa sunuluyor. Kampanyada, 2010 model 1.5 Düz Vites Prime 4x2 4 bin 510 TL’ye varan indirimle 33 bin 990 TL ‘den, 2011 model Terios 1.5 Otomatik Vites Prime 4X2 seçeneði ise bin 510 TL indirimle 39 bin 990 TL’den Daihatsu showroomlarýnda yerini alýyor. Terios’un en üst versiyonu olan 1.5 Galaxy 4X4 modeli de bin 510 TL indirim ile 49 bin 990 TL’lik satýþ fiyatý ve otomatik vites, sürekli 4x4, deri koltuk, 6 hava yastýðý, geliþmiþ güvenlik sistemleri (VSC, DAC, HAC) gibi donanýmlarýyla SUV segmentinin en uygun aracý olarak dikkat çekiyor.

Eskiyi getir, yeni Toyota al, ilk taksiti Mayýs ayýnda öde! ÖDEME þartlarýnýn­esnekliði­ile­herkesin­“Toyota­Ayrýcalýðýný”­yaþamasýný­hedefleyen Toyota­Finans­Sistemi,­Aralýk­ayýnda­herkesi­otomobillerini­deðiþtirip­yepyeni Toyota’lara­sahip­olmaya­dâvet­ediyor.­Markasýna­bakýlmaksýzýn­eski­otomobillerini Toyota­Plazalara­getirenler,­son­model­Toyota’lara­60­ay­vade­ve­yüzde­0,79­faizli­kredi imkâný­ile­sahip­olabilecekler.­Üstelik­isterlerse­ilk­taksiti­5­ay­sonra­ödemeye­baþlayabilecekler.­Aralýk­ayýnda­Toyota­Plazalardaki­5­bin­TL’ye­varan­indirimler­dahilinde­eski otomobilini­yeni­model­bir­Toyota­ile­deðiþtirmek­isteyenler,­Toyota’nýn­D­segmentindeki­baþarýlý­temsilcisi­Avensis’e­5­bin­TL­indirimle­48­bin­950­TL’den­baþlayan­fiyatlarla sahip­olabiliyorlar.­Toyota’nýn­gözde­modelleri­Corolla­ve­Auris­1.500­TL’ye­varan indirimle­Toyota­Plazalar’da­yerini­alýrken,­þehir­hayatýný­kolaylaþtýran­Yaris­modelinde sunulan­1.000­TL’ye­varan­indirim­ve­25­bin­850­TL’lik­baþlangýç­fiyatý­dikkat­çekiyor. Yenilenen­tasarýmýyla­Auris­34­bin­400,­dünyanýn­en­çok­tercih­edilen­otomobili­Corolla 35­bin­400­TL,­geniþ­iç­mekâný,­kullanýþlý­yapýsý­ve­zengin­donanýmýyla­ailelerin­tercihi Verso­ise­43­bin­750­TL’den­baþlayan­fiyatlarýyla­Toyota­Plazalarda­sahiplerini­bekliyor.­

nYENÝLENEN yüzüyle Skoda Fabia alanlar 2 yýl boyunca bütün periyodik bakýmlar için ücret ödemeyecekler. Konfor, kalite, sürüþ rahatlýðý ve teknolojisiyle segmentinde fark meydana getiren Fabia’nýn bu özel kampanyasý ile daha geniþ kitlelerin “Skoda Ayrýcalýðýný” yaþamasý hedefleniyor. Kampanya kapsamýndaki 24 bin 990 TL’lik baþlangýç fiyatýyla Skoda Showroom’larda yeni sahiplerini bekleyen Fabia’nýn 1.2 70 HP’lik Ambiente modeli 60 aya kadar uzanan vade seçeneði ile satýþa sunuluyor. Aralýk ayý boyunca sürecek Fabia kampanyasý stoklarla sýnýrlý.

Audi’ye 4 ödül n2010 Auto Trophy ödüllerinde, Audi’nin 3 modeli yýlýn en iyisi seçildi. Audi, ayrýca Image Report dalýnda üst üste 7’nci kez “en iyi otomobil markasý” seçildi. Audi A1 küçük araba segmentinde yýlýn otomobili ödülüne layýk görülürken, Audi R8 Spyder yýlýn en iyi “convertible”ý, Audi A5 Sportback de “orta segmentte” yýlýn en iyi otomobili oldu. Audi’nin 5 modeli ikinci, bir modeli de üçüncü sýrada yer aldý. Bu yýl 23’üncüsü düzenlenen ‘Auto Trophy Ödülleri’nde 29 kategoride 400 model yarýþtý. Orta segmentte Audi A5 Sportback, oylarýn yüzde 22.6’sýný alarak birinci oldu. ‘30 bin Euro’nun üstündeki Convertible’ segmentinde de Audi R8 Spyder modeli yüzde 19.6 oyla Auto Trophy 2010 ödülüne layýk görüldü. Audi’nin hat-trick’ini A1 modeli yaptý. Audi A1, Altýn Direksiyon 2010 ödülünden sonra, Auto Trophy 2010’da da ‘Küçük Otomobil’ segmentinde yüzde 28.7 oy alarak yine birinci oldu.

Chrysler’den “Kýþ Bakým Günleri” nCHRYSLER, Jeep® ve Dodge sahipleri, 01 – 15 Aralýk 2010 tarihleri arasýnda gerçekleþecek olan “Kýþ Bakým Günleri” kampanyasý ile sahip olduklarý araçlarýn, yaklaþan kýþ koþullarýna “Kýþ Bakým Günleri” servis kampanyasý ile en iyi þekilde hazýrlanmasýný saðlayabilecekler. Kýþ Bakým Günleri kapsamýnda; Tüm yedek parçalarda ve iþçilik ücretlerinde % 20 indirim, bütün Mopar aksesuarlarýnda ve iþçilik ücretlerinde %30 indirim, MOPAR güvencesiyle 2 yýl orijinal yedek parça ve iþçilik garantisi, TUVTURK araç muayene standartlarýna uygun ücretsiz check-up, bir sonraki servis iþlemlerinde kullanýlmak üzere %15 indirim kuponu, geniþ kapsamlý ve bir yýl süreli “Chrysler Jeep Dodge Yol Yardým” paketi için 90 TL + KDV avantajlý fiyat hizmetlerini kapsýyor.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

YENÝASYA / 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ

AÝLE-SAÐLIK

Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

Sevdiðiniz gýdalar, saðlýðýnýzý bozabilir

Bitkisel yaðlar saðlýða faydalý

UZMANLARA göre, saðlýklý olduðunu düþündüðünüz, vazgeçemediðiniz birçok besin, vücudunuzda beklenmeyen etkilere yol açýyor olabilir. Kullanýlamadýðý ve atýlamadýðý için vücutta ödem, gaz, þiþkinlik, aðrý, kronik yorgunluk gibi birçok rahatsýzlýða sebep olan bu yiyecekler, bir testle ortaya çýkarýlýyor. Kiþiye uygun yiyeceklerin de belirlendiði testle kiþiler birçok rahatsýzlýklarýndan doðru beslenerek kurtulabiliyor. Ýngiltere’de 2004 yýlýnda keþfedilen Yorktest, kiþinin sebebi bulunamayan birçok þikâyetinin nedenlerini ortaya çýkarýyor. Sindirileme yen gý da la ra vü cu dun tep ki ver me si dolayýsýyla oluþan ve ‘gýda intoleransý’ olarak adlandýrýlan bu olumsuz etki, kiþinin hayat kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Yorktest’i Ankara’da uygulayan Uzman Diyetisyen Gökmen Gök, vücutta çeþitli enzimlerin olmayýþý, baðýrsak florasýndaki bozukluklar veya geçici baðýrsak sendromu gibi hastalýklar dolayýsýyla besinlerin baðýrsakta düzgün aminoasitleri oluþturacak þekilde parçalanmasýný engellediðini ve gýdalarýn kana parçalanamadan geçmesini saðladýðýný belirtti. Gök, savunma sisteminin bunlarý yabancý bir madde gibi algýladýðýna vurgu yaptý. Ankara / cihan

ÇÖREK OTU KRONÝK HASTALIK LARA, NAR ÇEKÝRDEÐÝ KALP HASTALIKLARINA ÝYÝ GELÝRKEN, ÜZÜM ÇEKÝRDEÐÝ KÖTÜ KOLESTEROLÜ AZALTIYOR, HAÞHAÞ YAÐI ÝSE CÝLDÝN GENÇ GÖRÜNMESÝNÝ SAÐLIYOR. SELÇUK Ü­ni­ver­si­te­si­Zi­ra­at­Fa­kül­te­si­Gý­da­Mü­hen­dis­li­ði­Bö­lü­mü­Öð­re­tim­Ü­ye­si Prof.­Dr.­Öz­can,­dün­ya­da­ve­Tür­ki­ye’de yað­lý­to­hum­lar,­bit­ki­sel­yað­ve­ma­mul­le­ri­sek­tö­rü­nün­son­20­yýl­da bü­yük­bir­iv­me­ka­zan­dý­ðý­ný,­son bir­yýl­i­çe­ri­sin­de­de­kü­re­sel­gý­da ih­ti­ya­cý­dolayýsýyla­yað­lý­to­hum­la­rýn­ö­ne­mi­nin­da­ha­da­art­tý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Yað­lýk­to­hum­la­rýn­i­çe­ri­sin­de bu­lu­nan­ö­nem­li­yað­a­sit­le­ri­ve­bi­le­þen­le­rin­vü­cut­i­çin­ge­rek­li­o­lan mad­de­le­ri­ba­rýn­dýr­dý­ðý­ný­di­le ge­ti­ren­Öz­can,­yað­la­rýn,­ha­ya­tý­mý­zý­sað­lýk­lý­bir­bi­çim­de sür­dü­re­bil­me­miz­i­çin­ge­rek­li­o­lan­te­mel­be­sin­ö­ge­le­rin­den­bi­ri­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý.­Vü­cut­ta bir­çok­ha­ya­tî­fonk­si­yo­nu ta­mam­la­yan­yað­la­rýn,­be­sin­ler­den­a­lý­nan­vi­ta­min­le­rin­vü­cu­da­ya­rar­lý­ol­ma­sý­ný sað­la­dý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren­Öz­can, ‘’Ay­rý­ca­A,­D,­E,­K­vi­ta­min­le­ri­nin­vü­cut­ta­e­mi­li­mi­ni­sað­la­ya­rak­vü­cu­dun ha­ya­tî­fonk­si­yon­la­rý­nýn­ye­ri­ne­ge­ti­ril­me­si­ne­yar­dým­cý­ol­mak­ta­dýr. ‘Fonk­si­yo­nel­Gý­da’ te­ri­mi, ge­nel­o­la­rak­be­sin­le­rin­ya­ný­sý­ra­sað­lýk­i­çin­ya­rar sað­la­yan­gý­da­la­rý­ta­ným­la­mak­ta­dýr.­Fonk­si­yo­nel yað­lar­da­i­çe­ri­sin­de­bu­lu­nan­yað­a­sit­le­ri,­fe­no­lik mad­de­ler­ve­çe­þit­li­et­ken mad­de­ler­i­le­has­ta­lýk­la­ra kar­þý­ko­ru­ma­po­tan­si­ye­li­ne­sa­hip­tir’’­de­di. Çok­sa­yý­da­fonk­si­yo­nel­bit­ki­sel­sý­vý yað­la­rýn­bu­lun­du­ðu­nu,­bun­la­rýn­ba­þýn­da­ü­züm­çe­kir­de­ði, nar­çe­kir­de­ði, çö­rek­o­tu­ve haþ­haþ­ya­ðý­nýn gel­di­ði­ni­i­fa­de­e­den Prof.­Dr.­Öz­can,­þun­la­rý kay­det­ti:­‘’Sað­lýk­lý­bes­len­mek­is­ti­yor­sak, çö­rek­o­tu­nun­da­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­nar­çe­kir­de­ði,­ü­züm­çe­kir­de­ði, haþ­haþ­ya­ðý­gi­bi­fonk­si­yo­nel­ye­ni­le­bi­lir­sý­vý­yað­lar­tü­ket­me­li­yiz.­Bu­ve­ben­ze­ri­ye­ni­le­bi­lir­ö­zel­lik­te­ki­yað­la­rý­ö­zel­lik­le­gün­lük­di­yet­le­ri­miz­le­tü­ket­me­li­yiz.­Sa­la­ta­lar­da,­sos­lar­da­ve­fý­rýn­ü­rün­le­rin­de­bu­yað­la­rý­kul­lan­ma­lý­yýz.­So­ðuk­pres­le­el­de­e­di­len bu­yað­la­rýn­fonk­si­yo­nel­ö­zel­lik­le­rin­de­faz­la­bir­ka­yýp­ol­ma­dý­ðýn­dan, doð­ru­dan­tü­ke­ti­le­bi­lir­ni­te­lik­te­dir­ler.­Bu ö­zel­lik­le­ri,­hem kul­la­ný­mý­ný­hem de­ya­ra­yýþ­lý­lý­ðý­ný art­tý­ran­te­mel­un­sur­lar­dýr.’’­

15

Hastanelere iþaret dili bilen personel SAÐLIK Ba­ka­ný­Re­cep­Ak­dað,­sað­lýk­me­-

ÇÖREK OTU:

KRONÝK HASTALIÐA KARÞI ÇOK ETKÝLÝ ÇÖREK otu, Orta Doðu ülkeleri arasýnda birçok derdin dermaný olduðu için ‘Habbat Al Barakah’ ya da ‘Kutsanmýþ Tohum’ olarak bilinir. Binlerce yýldýr Orta Doðu, Asya ve Afrika’da kullanýldýðý gibi günümüzde Amerika ve Avrupa’da da kullanýlmaktadýr. Ýçinde Omega-3 ve Omega-6 ihtiva eden yüzde 50-60 oranýnda temel yað asidi vardýr. Bunlar, baðýþýklýk sistemini alerji ve enfeksiyonlara karþý güçlendirip dengeleyerek kronik hastalýklara karþý korumaya yardýmcý olmaktadýr.

kân­la­rý­nýn­ö­zür­lü­le­re­yö­ne­lik­ye­ni­den dü­zen­len­me­si­i­le­il­gi­li­bir­ge­nel­ge­ya­yýn­la­dý.­Ge­nel­ge­ye­gö­re,­sað­lýk­ku­ru­luþ­la­rýn­da­a­san­sör,­tu­va­let,­la­va­bo,­mü­ra­ca­at ban­ko­su­gi­bi­or­tak­a­lan­lar­her­ö­zür­gru­bu­na­hi­tap­e­de­cek­þe­kil­de­dü­zen­le­ne­cek. Gör­me­ö­zür­lü­ler­ i­çin­ or­tak­ a­lan­lar­da ta­kip­i­zi­o­luþ­tu­ru­la­cak;­ö­zür­lü­ve­ya­kýn­la­rý­na­ta­ný­nan­ön­ce­lik­le­ri­be­lir­ten­ta­be­lâ­lar­ko­lay­ca­gö­re­bi­le­cek­le­ri­yer­le­re­a­sý­la­cak,­söz­ko­nu­su­bil­gi­le­re­gör­me­ö­zür­lü­le­rin­ u­laþ­ma­la­rý­ný­ te­mi­nen­ bra­il­le­ al­fa­be­si­nin­de­kul­la­nýl­ma­sý­sað­la­na­cak.­Ý­þit­me­ ö­zür­lü­ has­ta­lar­la­ i­le­ti­þi­mi­ sað­la­mak­ ü­ze­re­ i­þa­ret­ di­li­ bi­len­ per­so­nel­ is­tih­dam­e­di­le­cek.­­Ankara / cihan

Çocuklarda hipertansiyon fast-food ile yakýndan ilgili BURSA Dörtçelik Çocuk Hastanesi Baþhekimi Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Özcan, çocuklarda hipertansiyonun þiþmanlýkla yakýn ilgisi bulunduðunu söyledi. Türkiye’de son yýllarda beslenme bozukluklarýna baðlý olarak çocuklarda hipertansiyon vak'alarýnda büyük artýþ yaþandýðýný belirten Özcan, “Ülkemizde son senelerde özellikle büyük þehirlerde fast-food kültürü geldikten sonra çocuk bilgisayarýn baþýna oturuyor, ne hareket ediyor ne koþuyor ne de oyun oynuyor. Onun için çocuklarýmýz obez oluyor ve buna baðlý hipertansiyon geliþiyor. Ebevenyler dikkat etmeli” dedi. Obezitenin diyabete, diyabetin de hipertansiyona yol açabileceðini anlatan Uzm. Dr. Ýsmail Özcan, yüksek tansiyonun zamanýnda tesbit edilmemesi halinde beyinde ödem oluþmasý sonucu çocuðun havale geçirebileceðine dikkat çekti. Çocuklarda hipertansiyonun tedavisi için hekim kontrolünün þart olduðuna iþaret eden Dr. Özcan, kan basýncýnýn çok yüksek tesbit edildiði durumlarda acil olarak damar içinden ilâçlar verildiðini, bunun kontrol altýna alýnmasýnýn ardýndan ilâç tedavisine baþlandýðýný söyledi. Kalp, damar ya da böbrek hastalýklarýna baðlý yüksek tansiyonun bu hastalýklarýn tedavisinin ardýndan ortadan kalktýðýný vurgulayan Uzm. Dr. Ýsmail Özcan, “Ebevenyler çocuklarýndaki en küçük rahatsýzlýklarý bile yakýndan takip etmeli. Çocuklarda hipertansiyonun ilerleyiþinin takip edilmesi önemlidir. Çocuk hekimleri yetiþkinliklerinde hipertansiyon riski taþýyan çocuklarý belirleyebilir ve erken yaþlarda koruyucu önlemleri baþlatabilirler” diye konuþtu. Bursa / cihan

NAR ÇEKÝRDEÐÝ:

KALBE FAYDASI ÝSPATLANDI NAR çekirdeði yaðý alanýnda yapýlan çalýþmalar çok yeni olmasýna raðmen, alýnan baþarýlý sonuçlar bu yaða duyulan ilgiyi bütün dünyada artýrmýþtýr. Nar çekirdeði bileþeninde bulunan linoleik asit ve polifenollerin kalp damar hastalýklarýndaki koruyucu etkisi deneysel çalýþmalar sonucu belirlenmiþtir.

ÜZÜM ÇEKÝRDEÐÝ:

KÖTÜ KOLESTEROLÜN DÜÞMANI ÜZÜM çekirdeði yaðýnda yüzde 60-65 oranýnda bulunan Omega-6 da Omega-3 yað asidi gibi damar iç çeperlerini koruyucudur ve kalp ritmini de düzenlemeye yardýmcýdýr. Yine yapýsýnda tabiî olarak bulunan E vitamininin güçlü antioksidan etkisi sayesinde kötü kolesterol (LDL-oksidasyonu) azaltýlabilir.

HAÞHAÞ YAÐI:

KAN DOLAÞIMINI DÜZENLÝYOR HAÞHAÞ yaðý, Omega-6 ve Omega-9 yað asitlerince zengindir. Bu yaðda yüksek oranda E vitamini bulunmaktadýr. Antioksidan etkiye sahiptir. Vücudumuzdaki doku hücrelerinin önemli yapý taþlarýný oluþturur. Baðýþýklýk sistemini güçlendirir. Kan dolaþýmýný düzenler. Cildin nemini koruyarak, daha genç görünmesine ve bütün cilt hücrelerinin iþlevlerini düzenlenmesine yardýmcý olur. Konya / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Sýcaktan göç etmeyen leylekler risk altýnda

AVM'lerdeki þikâyetlerde ‘ibadet yeri’nin üst sýralarda yer aldýðý belirtiliyor.

AVM’lerdeki ibadet yerleri bodrum ve otoparkta olmasýn SAYILARI giderek artan alýþ veriþ merkezleri (AVM), büyük þehirler için ayný zamanda en önemli sosyal mekânlar haline gelmiþ durumda. Ailelerin ev ve mutfak ihtiyaçlarýný karþýlamak kadar gezmek ve eðlenmek için de uðrak yeri haline gelen devasa yapýlarýn bir kaçý hariç önemli bir eksiði bulunuyor; ibadet yeri. Tatil günlerinin önemli bir bölümünü AVM’lerde geçirenler, ibadetlerini yerine getirmek istediðinde ya yerini bulamýyor, ya da bulduðunda büyük bir þaþkýnlýk geçiriyor. Kendilerine alýþ veriþ merkezleri ile ilgili gelen þikâyetlerde ‘ibadet yeri’nin üst sýralarda yer aldýðýný belirten Tüketiciler Birliði Baþkaný Nazým Kaya, “Tüketim bir yaþam biçimidir, AVM’ler de bu anlamda yaþam merkezleridir. Müþterilerine sabahtan akþama kadar ihtiyaçlarýný karþýlamayý taahhüt etmektedirler. Dolayýsýyla hangi dinden olursa olsun insanlar için iyi bir ibadethane yeri yapýlmalýdýr. Bu olmadýðý takdirde tüketicinin tüm ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðý iddia edilemez” dedi. Ýstanbul / cihan

Ekvador’da yanardað faaliyete geçti EKVADOR’UN iç kesiminde bulunan ve Ekvador dilinde ‘’ateþ boðazý’’ anlamýna gelen Tungurahua yanardaðýnýn faaliyete geçerek havaya gaz, kaya ve volkanik kül püsürttüðü bildirildi. Yetkililer, faaliyete geçen yanardaðýn 8 kilometre içindeki bölgede yaþayan halkýn tahliye edildiðini belirtti. Baþþehir Quito’nun 130 kilometre güneydoðusunda yeralan yanardað, 1999 yýlýndan itibaren bölgede kaydedilen sismik faaliyetin ardýndan aralýklarla etkinleþiyor. Yetkililer, Ekvador’daki 8 faal yanardaðdan biri olan 5 bin 20 metre yüksekliðindeki Tungurahua yanardaðýnýn faaliyetinin 5 saat sonra dindiðini kaydetti. Banos / aa

n ARDAHAN'DA sýcak havalardan dolayý göç etmeyen leyleklerin risk altýnda olduðu bildirildi. Sýcaklarýn mevsim normallerinin üzerinde seyrettiði ilde þehir merkezinde yuva yapan bazý leylekler hâlâ göç etmedi. Uzmanlar, kýþýn aniden gelmesiyle henüz göç etmeyen leyleklerin telef olabileceðini kaydetti. Konuyla ilgili açýklama yapan Ardahan Çevre ve Orman Ýl Mü dü rü Öz can Öz türk, mevcut durumun, sonbahar boyunca havalarýn sýcaklýðýndan kaynaklanabileceðini dile getirdi. Bu durumun kendilerini þaþýrttýðýný ifade eden Öztürk, kýþýn aniden bastýrmasýyla leyleklerin zarar görebileceðini ifade etti. Aniden bastýran karla leyleklerin telef olabileceðini söyleyen Öztürk, bu durumun kuþlarýn sonunu getireceðini vurguladý. Ardahan / cihan

Binalara enerji kimlik belgesi n BAYINDIRLIK ve Ýskân Bakanlýðý’nca AB’ye uyum sürecinde konutlar için getirilen ‘’Enerji Kimlik Belgesi’’ alma zorunluluðunun Ocak 2011’’den itibaren uygulamaya konulacaðý bildirildi. Bakanlýk tarafýndan 2008’de çýkartýlan ve yeni yýlda yürürlüðe girecek ‘’Binalarda Enerji Performans Yönetmeliði’’ gereðince, yeni yapýlacak binalarýn, yýllýk enerji tüketimi miktarýna göre ‘’Enerji Kimlik Belgesi’’nin düzenlenmesinin gerekeceði belirtildi. Isý Yalýtýmý Sanayicileri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Kubilay Ulu, Avrupa’da üstünde özenle durulan ve sýký denetimlerle uygulanan ýsý yalýtýmýnýn, Türkiye’de de hak ettiði deðeri bulmaya baþladýðýný söyledi. 2011’in, getirilecek zorunlu uygulamalar, yönetmelikler ve kanunlarla adeta yalýtým yýlý olacaðýný belirten Ulu, ‘’AB’ye uyum sürecinde yeni binalarda (Enerji Kimlik Belgesi) zorunlu. Ayrýca, bugüne kadar 19 ilde uygulanmakta olan Yapý Denetimi Hakkýndaki Kanun da, Bakanlar Kurulu Kararý ile yeni yýlda bütün illerde uygulanacak. Yani binalara ýsý yalýtýmýný yaptýrmak kaçýnýlmaz olacak. Yalýtýmdan kaçýþ mümkün olmayacak’’ dedi. Adana / aa

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y 6 ARALIK 2010 PAZARTESÝ

Ýki elin parmaklarýnýn kenetlenmiþ halini ve dolayýsýyla Müslüman göçmenlerle yerli Alman toplumunun kucaklaþmasýný simgeleyen bir mimariye sahip olan caminin þal þeklindeki duvarlarýnýn aralarýna sadece þeffaf camlar konulacak.

KÖLN’DEKI CAMÝ KUCAKLAÞTIRACAK ÝKÝ ELÝN PARMAKLARININ KENETLENMÝÞ HALÝNÝ SÝMGELEYEN AVRUPA’NIN EN MODERN CAMÝ VE KÜLLÝYESÝ BÝR YIL ÝÇÝNDE TAMAMLANACAK. DÝYANET Ýþleri Türk Ýslâm Birliði (DÝTÝB) tarafýndan Almanya’nýn Köln þehrinde inþa ettirilen ve “Avrupa’nýn en modern cami ve külliyesi” olarak görülen DÝTÝB Merkez Camii ve Genel Merkez ve Kültür Kompleksi’nin kaba inþaatý tamamlanma aþamasýna geldi. Mimarisiyle Kölnlülerin yaný sýra Alman mimarlarýn da dikkatini çeken bu modern ve ihtiþamlý yapýnýn yanýndan geçenler, fotoðrafýný çekmeden yapamýyor. Merkez Camii’nin inþaatýnýn tamamlanmasýndan sonra Köln’ün önceki Büyükþehir Belediye Baþkaný Fritz Schramma’nýn tabiriyle; “turistlerin uðramadan geçemeyeceði bir eser” olmasý bekleniyor. Ýki elin parmaklarýnýn kenetlenmiþ halini ve dolayýsýyla Müslüman göçmenlerle yerli Alman toplumunun ku cak laþ ma sý ný simgeleyen bir mimariye sahip olan caminin þal þeklindeki duvar la rý nýn a ra la rý na sadece þeffaf camlar konulacak. Bu þekilde, günde 70 binden fazla aracýn geçtiði Innere Kanalý caddesinin yanýnda bulunan cami ve külliye, þeffaflýðýn, diyaloðun simgesi olacak. Arabasýyla caddeden geçenler bile içeride nelerin yapýldýðýný, Müs lü man la rýn nasýl ibadet ettiðine þahit olacak.

BÜTÜNLEÞTÝRÝCÝ SEMBOL TÜRKÝYE'NÝN Berlin Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri ve DÝTÝB Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Dere, komplekste din ve toplum araþtýrmalarý yaparak Almanya’da bu alandaki ihtiyaçlara cevap verecek olan enstitülerin olacaðýný açýkladý. Dere, “Projenin modern bir mimarî üslûba, ayný zamanda iyi bir tasarýma sahip olduðunu düþünüyorum. Bu mimarî ile bütünleþen cami ve kültür merkezi Almanya ve Avrupa için daha saðlýklý bir Ýslâm algýsýnýn o luþ ma sý na, Ýs lâm’ýn kül tür ve dü þün ce dün ya sý hak kýn da o lum lu bir iz le nim u yandýracaðýný ve en önemlisi sahasýnda daha verimli hizmet üretilmesine imkân vereceði kanaatindeyim” ifadelerini kullandý. Bu projenin, Köln þehrinin terk e dil miþ u zak bir köþesinde veya sanayi bölgesinde deðil, þehrin ve toplumun içerisin de, gö rü le bi lir bir yer de ger çek le þir ol masýnýn birleþtirici, bütün leþ ti ri ci ay rý bir DÝTÝB Merkez Camii bitince bu hali alacak. sembol deðer taþýdýðýna dikkat çeken Dere, “Umarým bu merkez, mimarisi kadar doðru din hizmetinin verileceði, saðlýklý, yüksek nitelikli dinî bilginin ortaya konacaðý ve paylaþýlacaðý bir mekân olarak Almanya’daki seçkin yerini kýsa zamanda alýr” dedi. Bir yýl sonra tamamlanmasý planlanan kompleks tamamen DÝTÝB’in kaynaklarý ve Müslümanlarýn yardýmlarýyla inþa ediliyor. Kampanyalarda þimdiye kadar 7 milyon 727 bin Euro toplanan DÝTÝB Merkez Cami ve Kültür Merkezi Kompleksi’nin 25 milyon Euro’ya mal olmasý bekleniyor. Köln / cihan

Mevlânâ aþýðý aile, her yýl yapýlan Þeb-i Arus törenlerinde görev alýyor. FOTOÐRAF: CÝHAN

Üç kuþak semazen Mevlânâ’yý anlatýyor HAZRETÝ Mevlânâ’nýn vuslat yýl dönümü faaliyetlerinde sema yapan dede Mustafa Holat, oðlu Hüseyin Sýtký Holat (34) ve torunu Kerem Koçak ilgi odaðý oldu. Mevlânâ aþýðý aile, her yýl yapýlan Þeb-i Arus törenlerinde görev alýyor. Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na baðlý Konya Türk Tasavvuf Müziði Topluluðu Sema Grubu’nda postniþin olan Mustafa Holat, 18 yaþýndaki torunu ve oðluyla sema yapýyor. Mevlânâ’nýn mesajlarýný dünyaya ileten Postniþin Mustafa Holat, 50 yýldýr hem sema yapýyor hem de semazenler yetiþtiriyor. Mustafa Holat, yaklaþýk 50 yýldýr, Mevlevilik’te posta oturan tarikat büyüðü anlamýna gelen ‘postniþin’ olarak görev alýyor. 13 yaþýnda sema ile tanýþan Mutafa Holat, Konya Türk Tasavvuf Musikisi Topluluðu’nda görev yapan birçok semazeni yetiþtirmekle kalmýyor genç kuþaklara semayý sevdiriyor. Konya / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

06 Aralık 2010  

Yeni Asya'nın 06 Aralık 2010 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you