Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

KAÇAK YAPILAÞMA ARTTI

HAVALARIN SICAK GÝTMESÝ AVI ETKÝLÝYOR

YAYLALAR DA BETON YIÐINI HALÝNE GELDÝ

BALIKÇILAR SOÐUK HAVAYI BEKLÝYOR

Haberi sayfa 16’da

Haberi sayfa 6’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: 14.637

26 KASIM 2010 CUMA / 75 Kr

SÝVÝLLER DARBE YAPMAZ Generalleri savundular BAZI AVUKATLAR AÇIÐA ALINMALARI YADIRGAMIÞ

DARBE HAZIRLIÐI YAPMAK ÝDDÝASIYLA YARGILANAN 3 GENERALÝN AÇIÐA ALINMASINI “SÝVÝL DARBE” OLARAK YORUMLAYANLARA TBMM BAÞKANI CEVAP VERDÝ: “SÝVÝL ÝRADE DARBE YAPMAZ, SEÇÝM YAPAR.”

PARTÝLERÝN DEÐERLENDÝRMELERÝ KENDÝ TAKDÝRLERÝ n TBMM­ Baþ­ka­ný­ Meh­met­ A­li­ Þa­hin,­ “Cum­hu­ri­yet­ ta­ri­hin­de­ ilk­ de­fa,­ ba­kan­lar­ta­ra­fýn­dan­üç­ge­ne­ral­a­çý­ða­a­lýn­dý.­CHP’den­‘si­vil­dar­be’­e­leþ­ti­ri­le­ri gel­di,­siz­bu­ko­nu­da­ne­dü­þü­nü­yor­su­nuz’’­so­ru­su­na­þu­kar­þý­lý­ðý­ver­di:­“Si­ya­sî­ par­ti­le­ri­mi­zin­ de­ðer­len­dir­me­le­ri­ ken­di­ tak­dir­le­ri­dir.­ An­cak­ si­vil­ i­ra­de dar­be­yap­maz,­si­vil­ler­se­çim­ya­par­lar.’’

n Önce­Ýlke­Çaðdaþ­Avukatlar­Grubu,­“Balyoz­Planý’’­soruþturmasý­kapsamýnda­isimleri­geçen­üç­generalin­açýða­alýnmasýný,­yayýnladýðý­bir bildiriyle­kýnadý.­Bildiride,­“Askerî­Yüksek­Ýdare­Mahkemesinin­kararýný hiçe­sayarak,­Atatürk­Ýlke­ve­Devrimlerine­baðlý­olan­Türk­Silâhlý­Kuvvetleri yöneticisi­generalleri­görevden­alan­Bakanlar­Kurulu’nun­iki­üyesinin­bu tutumunu­þiddetle­yadýrgýyoruz”­ifadesi­de­yer­aldý.­­­­Haberi sayfa 4’te

DAHA SONRA GÖRÜÞÜLECEK

Füze Kalkaný’nda detaylar konuþulmadý SOMUT KARARLAR ALINMAMIÞ n NA­TO­Av­ru­pa­Müt­te­fik­Kuv­vet­ler­Ko­mu­ta­ný­O­ra­mi­ral­Ja­mes Stav­ri­dis,­NA­TO­fü­ze sa­vun­ma­sis­te­mi­nin ko­mu­ta­ve­kon­tro­lü, ra­dar­la­rýn­ne­re­le­re­yer­leþ­ti­ri­le­ce­ði,­ABD’nin Oramiral James Stavridis fü­ze­sa­vun­ma­sis­te­miy­le­NA­TO’nun­sis­te­mi­nin­bir­bi­riy­le­na­sýl­en­teg­re­o­la­ca­ðý­gi­bi ko­nu­lar­da­he­nüz­so­mut­ka­rar­lar­a­lýn­ma­dý­ðý­na­i­þa­ret­et­ti.­Haberi sayfa 7’de

BM GENEL SEKRETERÝ KÝ-MUN:

Kýbrýs 47 yýldýr 12 Eylül’e suç duyurusu çözümsüz n E­þit­lik­ve­De­mok­ra­si­Par­ti­si­ü­ye­si­bir­grup­ka­dýn,­baþ­ta­Ke­nan­Ev­ren­ol­mak­ü­ze­re,­12­Ey­lül­1980­as­ke­rî­mü­da­ha­le­si­nin­tüm­so­rum­lu­la­rý­hak­kýn­da sav­cý­lý­ða­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lun­du.­­Haberi sayfa 4’te

CUMHURBAÞKANI GÜL: KONUYU ABARTMAYA GEREK YOK n Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Gül­de­Ýs­viç­re’ye­ha­re­ke­tin­den­ön­ce­E­sen­bo­ða­Ha­va­li­ma­ný’nda­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­üç­ge­ne­ra­lin­a­çý­ða­a­lýn­ma­sýy­la­il­gi­li,­“Ya­sa­la­rýn­sa­yýn­ba­kan­la­ra­ver­di­ði­yet­ki,­ba­kan­lar­de­ðer­len­dir­miþ­ler­ve­kul­lan­mýþ­lar­dýr. As­lýn­da­bu­hu­su­su­çok­faz­la­a­bart­ma­ya­da­ge­rek­yok’’­de­di.­Haberi sayfa 4’te

www.yeniasya.com.tr

K. Kore: Gerekirse yine vururuz n Ko­re­ya­rý­ma­da­sýn­da­ki­ ger­gin­lik sü­r er­k en,­ K.­ Ko­re’den­ye­ni­bir­a­çýk­l a­m a­ gel­d i: “Ken­di­mi­zi­ ko­ru­mak­ i­ç in,­ ge­r e­kir­s e­ yi­n e­ a­t eþ aç­ma­ya­ha­zý­rýz.”­

PEKÇOK FIRSAT KAÇIRILDI n BM­Ge­nel­Sek­re­te­ri Ban­Ki­-mun,­Kýb­rýs’ta­ki­mü­za­ke­re­le­ri­ne­i­liþ­kin­ son­ ra­p o­r un­d a, Kýb­rýs­so­ru­nu­nun­BM Gü­ven­lik­Kon­se­yi’nin 47­yý­la­ya­kýn­za­man­dýr gün­de­min­de­ol­du­ðu­- Ban Ki-mun nu,­bu­gü­ne­dek­BM’nin­5­Ge­nel­Sek­re­te­ri­nin­A­da­’da­ki­mü­za­ke­re­le­ri­ko­lay­laþ­týr­ma a­ma­cýy­la­i­yi­ni­yet­mis­yo­nu­nu­dev­re­ye­sok­tuk­la­rý­ný,­an­cak­çö­züm­yö­nün­de­pek­çok fýr­sa­týn­ka­çý­rýl­dý­ðý­ný­vur­gu­la­dý.­Sayfa 7’de

Haberi sayfa 7’de

2-B’ye hýz verildi Adalet Bakaný Ergin (saðdan ikinci) , 30. Avrupa Konseyi Adalet Bakanlarý Konferansý’nýn açýþ konuþmasýný yaptý. FOTOÐRAF: AA

ADALET BAKANI SADULLAH ERGÝN:

Yargýda modernleþme zorunluluk n Adalet­Bakaný­Sadullah­Ergin,­modern­çaðýn­gereklerinden­yararlanamayan­bir yargýnýn­etkisiz­ve­iþlemez­hale­geleceðini,­suç­ve­suç­örgütleri­ile­mücadelede baþarýsýz­olacaðýný­ve­toplumun­adalet­ihtiyacýný­karþýlayamayacaðýný­belirterek,­“Bu anlamda­yargýda­modernleþme­bir­ihtiyaç­deðil,­bir­zorunluluktur’’­dedi. Sayfa 4’te

n Or­man­vas­fý­ný kay­bet­miþ­2-B­a­ra­zi­le­ri­ne­i­liþ­kin ça­l ýþ­m a­l a­r a­ hýz ve­ril­di.­2-B’le­re­i­liþ­kin­ya­sa­tas­la­ðý­nýn­2011­O­cak a­y ý­ i­ç in­d e­ Mec­lis’e­ su­n ul­m a­s ý dü­þü­nü­lü­yor.­­­­­­­ Haberi sayfa 5’te

15 MÝLYON ÇALIÞAN, 9 MÝLYON EMEKLÝ VAR SGK kayýtlarýnda, Temmuz 2010 itibariyle 15 milyon 969 bin 748 kayýtlý çalýþan bulunurken, emekli sayýsýnýn da toplamda 9 milyon 434 bin 209 kiþi olduðu bildirildi. Haberi sayfa 6’da

ISSN 13017748

YAÞINI DOLDURUP PRÝM BORCU OLANA ÝYÝ HABER

Haberi sayfa 6’da

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

LÂHÝKA

fun eline geçirip, aleyhimde fena bir rapor hazýrladýklarýný iþittim. Daha sabýr ve tahammülüm kalmadý. Ben hükumet-i cumhuriyenin bütün erkânlarýna, belki dünyaya ilân ediyorum ki: Kur’ân-ý Hakimin sýrr-ý hakikatiyle ve i’câzýnýn týlsýmýyla, benim ve Risâle-i Nur’un programýmýz ve mesleðimiz ve bilfiil semeresini gördüðümüz ve çalýþtýðýmýz ve gaye-i hareketimiz ve hedefimiz, ölümün idam-ý ebedisinden iman-ý tahkiki ile bîçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarþilikten muhafaza etmektir. Ýþte Risâle-i Nur, üç ehl-i vukuf heyetinin ve üç mahkemenin incelemesinden geçtiði halde, bu iki vazife-i kudsiyeden baþka, kasdi olarak dünyaya, idareye, asayiþe dokunacak ciheti olmadýðýna, yirmi senelik hayatým ve yüz otuz Risâle-i Nur, meydanda, cerh edilmez bir hüccettir. Evet, mahkemece dava ettiðim ve benimle münasebettar bütün dostlarýmýn tasdiki altýnda, yirmi seneden beri hiç müracaat etmeyen ve on Benim ve Risâle-i Nur’un seneden beri hükümetin erkanlarýný-birkaçý müstesna programýmýz ve mesleðimiz ve olarak-bilmeyen ve dört seneden beri Dünya Harbinbilfiil semeresini gördüðümüz ve den ve hadisatýndan hiç haber almayan ve merak etmeyen bu bîçare mazlûm Said, hiç imkaný var mý ki, çalýþtýðýmýz ve gaye-i hareketimiz ehl-i siyasetle uðraþsýn ve idareye iliþsin ve asayiþin ihve hedefimiz, ölümün idam-ý laline meyli bulunsun? Eðer zerre miktar bulunsaydý, ebedisinden iman-ý tahkikî ile “Karþýmda kimler var, dünyada neler oluyor, bana kim yardým edecek?” diye soruþturacaktý, merak edecekti, bîçareleri kurtarmak ve bu karýþacaktý, hilelerle büyüklere hulul edecekti. mübarek milleti de her nevi En elim cüz’î bir hadise þudur ki: “Bir tecrid-i mutanarþilikten muhafaza etmektir. lak içinde, her muhabereden kesilmiþ vaziyetimden kurtulmak için hapse girmeye bir bahane bulunuz ki u istida, üç makamata gönderilmiþtir. beni hapse alsýnlar, bu azaptan kurtulayým” diye bazý Oradaki kardeþlerime bir me’haz olmak dostlarýma bir gizli mektup elden göndermiþtim. Ta, için gönderildi. benim hayatýmýn sermayesi ve neticesi ve gayet ziyYirmi seneden beri sabredip sükût e- netli bir surette tezyin edilmiþ Risâle-i Nur’dan, Denizden bir mazlumun þekvasýný dinlemenizi li de mahkemede bulunan kitaplarýma yakýn olayým ve istiyorum. teslim almaya çalýþayým. Maatteessüf, aleyhime olan Hürriyetin en geniþ suretini veren cumhuriyet hü- oradaki ehl-i vukuftan birtek adam beni müdafaa ekumetinde herbir hürriyetten men edilmekle beraber, derken, o dahi mektubumu görüp, hapse girmem için düþmanlarým, benim aleyhime her cihetle serbest ola- aleyhime hüküm vermeye mecbur olmuþ. rak beni eziyorlar. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikr-i Emirdað Lâhikasý, s. 27 ilmiyeyi temin eden cumhuriyet hükumeti, ya beni *** tam himaye edip, garazkâr, evhamlý düþmanlarýmý Risâle-i Nur þakirtlerinin deðil emniyete ve âsâsustursun veyahut bana, düþmanlarým gibi hürriyet- yiþe zarar vermek, belki bütün kuvvet ve kanaatlei kalem verip, müdafaatýma yasak demesin. Çünkü, riyle milleti anarþilikten muhafaza ve emniyet ve resmen, perde altýnda her muhabereden men im i- âsâyiþi temin etmek için çalýþtýklarýna delil ise, biçin postahanelere gizli emir verilmiþ. Su ve ekmeði- rinci esasta beyan edilmiþ. mi getiren birtek çocuktan baþka kimseyle beni göEvet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programýrüþtürmemek için tenbihat verildiði bir zamanda, mýz, evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ý eeskiden beri benim muarýzlarým fýrsat bulup, tam bedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten kurMahkeme-i Temyizin beraatimizi tasdik ederek, tarmak ve vatandaþlarýmýzý anarþilikten ve serserimahkemedeki ehl-i vukufun tahsin ettikleri kitapla- likten muhafaza etmek ve iki hayatýmýzý imhâya rýmý almayý beklerken, o düþmanlarým, hiç münase- vesile olan zýndýkaya karþý Risâle-i Nur'un çelik gibi betim olmayan bir-iki mahrem risâlelerimi verdirip, hakikatleriyle kendimizi muhafazadýr. sonra meslekçe benim aleyhimde bir-iki ehl-i vukuÞuâlar, 14. Þuâ, s. 319

Hedefimiz, iman kurtarmaktýr

.

Be­di­uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

‘‘ B

lahika@yeniasya.com.tr

Nizam, intizam ve nisbî hakikatler H ÖLÇÜ ayrý ve þer konusu, tarih boyunca insanlarýn zihinlerini çok meþgul etmiþtir. Ýslâm âleminde de bu meselenin çok tartýþýldýðý görülmektedir. Bilhassa “Allah’ýn niçin þerleri yarattýðý” konusu sýkça tartýþýlmýþHALÝL AKGÜNLER týr. Hatta bu tartýþmalar bazý batýl mezheplerin bile ortaya çýkmasýna sebep olmuþtur. Bu müiakgunler@gmail.com him mesele Risâle-i Nur’da da birçok yerde bahis konusu edilmiþtir. Üstad Hazretleri bu meseleyi çok daha farklý bir açýdan ele almýþ, zýtlýk olan varlýk ve yokluðu ele alalým. Varlýðýn “hayýr ve þer” diye tanýmladýðýmýz zýtlýklarýn bir haricî vücudu vardýr; bir aðýrlýðý, bir hacmi, hikmetlerinden detaylý bir þekilde bahsetmiþ, uzayda yer kaplayan bir hakikati vardýr. Bu insan zihninde þüphe býrakmayacak þekilde sebeple bizler bir nesneyi tanýmlarken aðýrlýðý, geniþ izahlarda bulunmuþtur. 13. Lem’a gibi hacmi, rengi, görünüþü vesâire gibi bazý fizikî müstakil bir risâle ile birlikte, 29. Söz, 25. özelliklerden bahsederek tanýmlarýz. Ancak Lem’a gibi diðer birçok yerde yine farklý açýlar- varlýðýn zýddý olan yokluðu tanýmlamak mümdan mezkûr konuya temas edilmiþtir. Biz bu- kün deðil. Yani yokluk ne kadar aðýrdýr, uzayrada Ýþaratü’l-Ý’câz adlý eserde geçen bir bölü- da ne kadar yer kaplar, rengi nedir, görünüþü mü bir makale çerçevesinde nazarlara sunma- nasýldýr gibi suâllere cevap vermek mümkün ya çalýþacaðýz. deðildir. Zira yokluðun vücud-u haricîsi yokMezkûr eserde Fatiha Sûresine ait tefsirin tur. Yokluða bir taným getirilemez. Ýþte yokluk yapýldýðý bölümde aþaðýdaki ifadeler yer al- gibi bütün zýtlýklarýn mahiyeti de yokluk gibimaktadýr: dir. Zaten bir ölçüde yokluktur. Zira zýtlýklar i“Suâl: Cenâb-ý Hak Ganiyy-i Mutlak’týr. Â- zafî olarak vardýr. Yani bir hakikate baðlý olalemde bu kadar dalâletleri ve pek çirkin fena þeylerin yaratýlýþýnda ne hikmet vardýr? “Cevap: Kâinatta maksud-u bizzat ve küllî ve þümullü olarak yaratýlan, ancak kemaller, hayýrlar, hüsünlerdir. Þerler, kubuhlar, noksanlar ise hüsünlerin, hayýrlarýn, kemallerin Kâinatta esas maksat hayýr, arasýnda görülmeyecek kadar daðýnýk ve güzellik ve iyilik ve kemâller cüz’iyet kabilinden tebeî olarak yaratýlmýþve mükemmelliklerdir. Þer ve lardýr ki, hayýrlarýn, hüsünlerin, kemallerin mertebelerini, nevilerini, kýsýmlarýný gösterçirkinlik dediðimiz bütün meye vesile olsunlar ve hakaik-i nisbiyenin zýtlýklar, hayýr ve güzellik gibi vücuduna veya zuhuruna bir mukaddeme ve bütün müsbet maksatlarýn bir vahid-i kýyasi olsunlar. “Suâl: Hakaik-i nisbiyenin ne kýymeti var ki, mertebelerini, hakikatlerini, onun için þerler istihsan edilecek? ne olduklarýný ve çeþit ve “Cevap: Hakaik-i nisbiye denilen þeyler, kâitürlerini, kýsýmlarýný natýn eczasý arasýnda bulunan rabýtalardýr. Ve kâinattaki nizam, ancak hakaik-i nisbiyeden göstermeye vesile olurlar. doðmuþtur. Ve hakaik-i nisbiyeden kâinatýn envâýna bir vücud-u vahid in’ikas etmiþtir. Ha- rak ortaya çýkar. Meselâ soðuk ve sýcaðý ele akaik-i nisbiye, büyük bir ölçüde hakaik-i haki- lalým. Soðuk sýcaðýn zýddýdýr. Ve soðuk aynakiyeden çoktur. Hatta bir zatýn hakaik-i haki- sýnda sýcaklýðýn binlerce mertebesi ortaya çýkiyesi yedi ise, hakaik-i nisbiyesi yedi yüzdür. kar. Ancak soðuk denen þeyin bir vücudu yokBinaenaleyh, kubuh ve þerde þer varsa da kalîl- tur. Sadece sýfýr dereceden baþlayarak eksi ve dir. Malûmdur ki, þerr-i kalîl için hayr-ý kesîr artý derecelere giden sýcaklýðýn binlerce merteterk edilmez. Terk edilirse, þerr-i kesîr olur; ze- besi vardýr. Ýþte sýcaklýk hakikati içine soðuk kât ve cihadda olduðu gibi. denen izafî bir kavram girmesi ile hem sýcaklýk “Evet, ‘Nesneler ancak zýtlarýyla bilinirler’ anlaþýlýr, hem de sýcaklýðýn binlerce mertebesi meþhur kaziyeden maksat, birþeyin zýddý, o zuhur eder. Bu da nisbî hakikat olarak tanýmþeyin hakaik-i nisbiyesinin vücut veya zuhu- lanýr. Yani soðuk, sýcaklýðýn binlerce derecesini runa sebeptir. Meselâ kubuh olmasaydý ve ortaya çýkarmakla birlikte, sýcaklýðýn da binlerhüsünlerin arasýna girmeseydi, hüsnün ce nisbî hakikati ortaya çýkmýþ olur. Yani 10 gayr-ý mütenâhî olan mertebeleri tezahür derece, 20 derece, bin derece gibi bütün sýcaketmezdi.” (Ýþaratü’l-Ý’caz, s. 33) lýk mertebeleri sýcaklýðýn nisbî hakikati olmakSuâl oldukça ilginç bir sualdir. Bu suâl ay- tadýr. Güzellik de böyledir. Çirkinlik iþin içine ný zamanda bütün insanlýðýn ortak suâlidir. girmesi ile güzelliðin hem hakikati anlaþýlýr, Hatta meleklerin de ortak suâlidir. Zira Ce- hem de yaratýlan mahlukat sayýsýnca güzellik nâb-ý Hak meleklere hitaben, meâlen, “Ben mertebeleri izafî çirkinlik aynasýnda gözükür. bir insan yaratacaðým” diye beyan buyurdu- Kemâl ve mükemmellik de, noksan ve kusur ðu zaman, “Sen yeryüzünde fesat çýkaracak aynasýnda binlerce dereceye sahip olur. Çünve kan dökecek birisini mi yaratacaksýn” di- kü zerrelerden kâinattaki büyük yýldýzlara kaye cevap vermiþlerdi. (Bakara Sûresi, 30) dar her þeyde bir mükemmellik vardýr. Bu keÝþte bu sebeple, yaratýlýþ hakkýndaki en mâl vasýflar da ancak noksanlýk denen bir izafî mühim konulardan birisi bu suâlin içinde kavram aynasýnda anlaþýlýr. Halbuki noksanlýyer almaktadýr. Bu suâlin cevabýnda iki ö- ðýn haricî bir vücudu yoktur. Zira var olan her nemli hikmet sayýlmýþtýr. þey varlýk sebebi ile zaten mükemmeldir. Çün1- Kâinatta esas maksat hayýr, güzellik ve i- kü yokluktan varlýða çýkmýþtýr. yilik ve kemâller ve mükemmelliklerdir. Þer ve çirkinlik dediðimiz bütün zýtlýklar, hayýr ve güHakaik-i nisbiye nedir? zellik gibi bütün müsbet maksatlarýn mertebeNisbî hakikatler dediðimiz þeyler bir hakikalerini, hakikatlerini, ne olduklarýný ve çeþit ve te baðlý olarak tezahür eden, bir hakikat-i sabitürlerini, kýsýmlarýný göstermeye vesile olurlar. teye nisbet edilerek, ona baðlanarak ortaya çý2- Zýtlýklar hakaki-i nisbiyenin zuhurunu ve kan bir hakikattir. Meselâ; bir grup arkadaþ ile vücuduna vesile olarak, bir ölçü birimi mahi- Ýstanbul’un Yuþa Tepesine çýktýnýz. Veya yetinde hayatî bir vazife görürler. Çamlýca Tepesinden boðazýn muhteþem manzarasýný seyre daldýnýz. Oradaki muhteSoru: Þerler, hayýrlarý nasýl gösterir? þem boðaz manzarasý sabit bir hakikat iken, Cevap: ‘Eþya zýddý ile bilinir’ kaidesince gü- kendisini seyreden her insanýn zihnine nakþozellik, iyilik, hayýr ve kemal gibi sabit hakikatler lan güzellik ve manzara farklýdýr. Yani boðaancak þer, noksan, kusur ve çirkinlik ayna- zýn manzarasý kendisini seyreden zihinler adsýn da gö rü le bi lir. Zahiri bir karanlýk olmasaydý, daimî ýþýðý anlamayacaktýk. Haksýzlýk ve zulüm olmasa hakký, korkaklýk olmasa cesareti ve kahramanlýðý, çirkinlik olmasa güzelliði, fukaralýk olmasa zenginliði, ihtiyaç olmasa ihsaný kav ra ma mýz ko lay olmazdý. Ýþte bunun gibi hayattaki bütün müs bet ha ki kat ler bir ölçüde zýtlarý ile bilinir.

‘‘

dedince farklý bir güzellikte gözükür. Ýþte bu güzelim ve sabit manzaraya baðlý olarak zihinlerimize nakþolan manzara ve güzellik nisbî bir hakikattir. Bizlerin duygularýnda olduðu gibi kâinatta cereyan eden hadiseler arasýnda da benzer durumlar vardýr. Meselâ çekim kuvveti, nisbî bir hakikattir. Güneþin o cesim kütlesi kendi etrafýnda dönerken meydana gelen çekim kuvveti ile Dünya ve Mars gibi gezegenleri etrafýnda tutar. Kâinattaki nizam ve intizamýn en mühim sebebi olan çekim kuvveti bir nisbî hakikat ise, diðer bütün nizam ve intizam da çekim kanununa baðlý olduðu için bir ölçüde kâinattaki nizam nisbî hakikatlerden meydana gelmiþtir denilebilir. Zaten kuvvet dediðimiz hakikatin kendisi bir nisbî hakikattir. Kuvvet güneþle gezegenler arasýnda bir çekim gücü hâline gelirken, dünyada yer çekimi olmaktadýr. Kâinattaki denge ve düzen de bu kuvvetlerin arasýndaki denge ve baðdan meydana gelmektedir. Ýþte bu noktada yukarýdaki ifadede geçen “Hakaik-i nisbiye denilen þeyler, kâinatýn eczasý arasýnda bulunan rabýtalardýr. Ve kâinattaki nizam, ancak hakaik-i nisbiyeden doðmuþtur” tabirinin mânâsý ortaya çýkar. Güneþin kendi nisbî hakikati ile meyveleri olan gezegenleri bir arada tutmasý bir güneþ sistemini meydana getirir. Bu noktada da her bir mevcudun çeþitli unsurlarý belirli bir nisbet içinde tutmasý neticesinde bir birlik meydana gelir. Meselâ dünya yerçekimi gücü ile binlerce mahlûkatý yeryüzünde tutar. Meselâ canlýlar, vücutlarýndaki binlerce hücre ve zerrey yine belli nisbî kanunlarla bir arada tutar. Dikkat ediniz, her bir mevcudun çok çeþitli unsurlarýnýn bir arada tutulmasý o unsurda tecelli eden, gözüken nisbî hakikatlerin neticesidir. Ýþte bu noktada da, “Ve hakaik-i nisbiyeden kâinatýn envaýna bir vücud-u vahid in’ikas etmiþtir” cümlesinin hakikati anlaþýlýr. Aslýnda kâinat ölçeðindeki nizam ve intizam yýldýzlar ve galaksiler arasýndaki bað kuvvetlerine göre tezahür ettiði gibi; insanlar arasýndaki düzen ve intizam da yine nisbî hakikatlere mazhar olan fertler arasýndaki denge ve muvâzeneden meydana gelir. Zirâ her bir insan yetenek, kabiliyet, özellik, güzellik, algýlama, zekâ, kapasite, imkân ve diðer hususlar ile çok farklý konumdadýrlar. Her bir insan her cihetten çok çeþitli sabit hakikatlerin numuneciklerini üzerinde taþýr. Fakir-zengin, alim-cahil, az-çok, büyük-küçük, güzel-çirkin vesaire gibi bütün ifadeler zaten bir nisbî hakikati ifade eder. Ýþte cemiyet içindeki denge de bütün bu emirler üzerine kuruludur. “Hakaik-i nisbiye, büyük bir ölçüde hakaiki hakikiyeden çoktur. Hatta bir zatýn hakaik-i hakikiyesi yedi ise, hakaik-i nisbiyesi yedi yüzdür” cümlesinde ifade edilen hakikat de oldukça önemli bir hakikattir. Son olarak, bu hususu misâller ile açýklamaya çalýþalým. Meselâ güzellik bir hakikattir, bir hakaik-i hakikiyedir. Ýþin içine izafi bir çirkinlik girmesi ile hem güzelliði anlarýz, hem de mevcudat sayýsýnca güzelliðin nisbî hakikati ortaya çýkar. Yeni her bir mevcut güzeldir. Binlerce insan, milyonlarca hayvan, bir o kadar bitki, semada binlerce yýldýz. Hepsi de güzeldir. Her bir mevcut Allah’ýn Cemil isminin bir cilvesine mazhardýr. Demek ki güzellik bir tek hakikat iken mahlûkat sayýsýnca nisbî hakikati vardýr. Meselâ kemal ve mükemmellik bir sabit hakikattir. Ýþin içine noksan ve kusur denilen izafi bir kavram dahil olmasý ile yine mahlûkat sayýsýnca kemal mertebeleri ortaya çýkar. Zira her mahlûk üzerinde Allah’ýn kemal sýfatlarý ve isimleri tecelli eder. Meselâ cömertlik bir hakikattir. Bir insan farklý þekilde ihsan ettiði kiþiler saysýnca cömertliðin nisbî hakikatine mazhar olur. Ýlim de böyledir, kuvvet de böyledir, diðer kabiliyetler de ayný þekilde cereyan eder. Velhasýl kâinatta her þey bir birine baðlý olmak cihetiyle zaten bir nisbî hakikattir.

Soru: Zýtlýklarýn vücud-u haricîsi var mýdýr? Cevap: Hayýr, yoktur. Meselâ en büyük

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

3

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Kanser tedâvisine az para harcýyoruz ‘’TÜRKÝYE’DE Hastalarýn Kanser Ýlâçlarýna Eriþimi Raporu’’na göre, Avrupa ülkelerinde saðlýk harcamalarýnda kanser harcamalarýnýn payý ortalama yüzde 6.3 olurken, Türkiye’de bu oranýn yüzde 3 olduðu belirlendi. Saðlýk Bakanlýðý da Türkiye’de saðlýk harcamalarýndan 2.3 milyar Avro’nun kanser tedavisine gittiðini, nüfusun yoðun olmasýna baðlý olarak kiþi baþýna kansere harcanan paranýn az ve kanser tedavisi sonrasýnda sað kalým oranlarýnýn geç teþhis konulmasýndan dolayý Avrupa ülkelerine kýyasla düþük olduðunu bildirdi. Ankara / aa

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

Belediyeler sigara cezalarýný uygulasýn SAÐLIK Bakanlýðý, sigara yasaðýný ihlâl eden iþyerlerine kesilen cezalarý tahsil etmeyen belediyelere tepkili. Bakanlýk Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Seracettin Çom, bazý belediyelerin, tutumlarý ile sigarayla mücadeleyi baltaladýðýný söyledi. Seracettin Çom, yaptýðý açýklamada, cezalarý uygulamayan belediyelerin suç iþlediðini belirterek, “Kö tü ni yet li ol sak, hep si i çin Cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulunmamýz lâzým” dedi. Belediye encümenlerini ikaz eden Çom, “Görevlerini lütfen yapsýnlar.” diye konuþtu. Ankara / cihan

Kamu binalarý engellilere göre dizayn edilecek ANKARA Valiliði, baþþehirde kamuya açýk binalarýn engellilerin faydalanabileceði þekilde yeniden düzenlenmesi için genelge yayýnladý. ‘Kamuya açýk binalarda mimari engellerin kaldýrýlmasý’ baþlýðýyla Ankara Valisi Alaaddin Yüksel’in imzasýyla yayýnlanan genelgede; kamu binalarýnýn koridor, merdiven ve rampa eðilimleri ile asansör ve tuvalet standartlarýnýn bir kez daha gözden geçirilmesi, gerekli iyileþtirici tadilatlara derhal baþlanmasý istendi. Genelgede, Türkiye’de ve Ankara’da çok sayýda engelli vatandaþýn bulunduðu hatýrlatýlarak, “Engelli vatandaþlarýmýz, kamu hizmetlerinden yararlanmalarý esnasýnda özellikle kamuya açýk binalarýn mimari engelleri nedeniyle hala bazý zorluklarla karþý karþýya kalmalarý hali, özellikle baþkent Ankara’ya yakýþmamaktadýr. Kamuya açýk binalarda mimarî engellerin kaldýrýlmasý, engellilerin gerek hizmetlerden ya rar lan ma la rý ve ge rek se toplumla daha fazla kaynaþmalarýnýn saðlanmasý bakýmýndan mutlaka faydalý olabileceði deðerlendirilmektedir. Bu itibarla, Ankara ilinde bulunan kamu kurum ve kuruluþlarýnda engelli vatandaþlarýmýzýn kamu hizmetlerinden yararlanmalarýna esas olmak üzere, ka mu ya a çýk bi na lar da mi ma rî engellerin kaldýrýlmasý çalýþmalarýna derhal baþlanacaktýr” ifadelerine yer verildi. Ankara / cihan

Hicrî: 20 Zilhicce 1431 Rumî: 13 T. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.55 5.08 5.13 5.28 5.24 4.36 4.41 4.34 5.17 4.47 5.15

Güneþ 6.21 6.38 6.39 6.57 6.54 6.04 6.10 6.05 6.47 6.13 6.42

Öðle 11.33 11.43 11.51 12.03 11.58 11.13 11.17 11.09 11.52 11.25 11.52

Ýkindi 14.09 14.11 14.28 14.32 14.26 13.47 13.49 13.38 14.21 14.00 14.26

Akþam 16.33 16.35 16.51 16.56 16.50 16.11 16.13 16.01 16.45 16.24 16.50

Doðu’da kýþ hazýrlýðý

Yatsý 17.52 17.58 18.10 18.18 18.13 17.31 17.34 17.24 18.07 17.43 18.10

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.25 5.29 5.06 4.56 5.07 4.56 4.41 4.42 4.24 5.14 5.01

Güneþ 6.57 6.57 6.39 6.25 6.34 6.28 6.08 6.14 5.52 6.47 6.24

Öðle 11.58 12.06 11.39 11.32 11.44 11.29 11.19 11.15 11.01 11.47 11.41

Ýkindi 14.24 14.38 14.03 14.04 14.18 13.53 13.55 13.41 13.33 14.11 14.21

Akþam 16.48 17.02 16.27 16.28 16.42 16.17 16.18 16.05 15.57 16.35 16.45

Yatsý 18.12 18.23 17.52 17.49 18.02 17.42 17.38 17.29 17.18 18.00 18.02

TAHLÝL

Ýslâm birliði...

VAN VE HAKKÂRÝ’YE BAÐLI KÖYLERDE YAÞAYAN VATANDAÞLAR, DAÐLIK ARAZÝDEN TOPLADIKLARI ODUNLARI, YÜK HAYVANLARIYLA EVLERÝNE TAÞIYARAK KIÞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.

Uludað’da 3 cm kar var BURSA Uludað’da kar kalýnlýðý 3 santimetreye ulaþtý. Uludað Meteoroloji Ýstasyonu yetkililerinden alýnan bilgiye göre, Uludað’da oteller bölgesinde kar kalýnlýðý 3 santimetre olarak ölçüldü. Hava sýcaklýðýnýn artý 2 dereceye düþtüðü Uludað’da kar yaðýþý devam ediyor. Bugün öðleden sonra yine etkili olmasý beklenen yaðýþýn, Cumartesinden itibaren Salý gününe kadar yerini açýk havaya býrakacaðý tahmin ediliyor. Kar yaðýþýndan dolayý Uludað’da yer yer sis görülüyor. Görüþ mesafesi zaman zaman 200 metreye kadar düþüyor. Bursa / cihan

NAMAZ VAKÝTLERÝ

Topladýklarý odunlarý, havalarýn soðumaya baþlamasýyla yük hayvanlarý ve sýrtlarýnda kilometrelerce uzaklýktan evlerine taþýyan köylülere, çocuklarý da yardým ediyor. FOTOÐRAF: AA

KIÞ mevsiminin soðuk ve çetin geç ti ði Do ðu A na do lu Bölgesi’nde, özellikle köylerde yaþayan vatandaþlar yakacaklarýný ormanlýk arazilerin bulunduðu daðlardan karþýlýyor. Motorlu araçlarýn gidebileceði yol olmamasý dolayýsýyla yaz mevsimi süresince topladýklarý odunlarý, havalarýn soðu ma ya baþ la ma sýy la yük hayvanlarý ve sýrtlarýnda kilometrelerce uzaklýktan evlerine taþýyan köylülere, çocuklarý da yardým ediyor. Köylüler, evlerinin þehir merkezinden uzak ve maddî durumlarýnýn yakacak satýn almak için yeterli olmamasý sebebiyle, daðlardan topladýklarý odunlarla evlerini ýsýtabiliyorlar. Van’ýn Çatak ilçesine baðlý Kaçit Köyünde yaþayan Mehmet Se-

mo, köylerinin sarp kayalýklar ü ze rin de ku ru lu ol ma sý dolayýsýyla motorlu araçlarýn köye çýkamadýðýný, bu sebeple de daðdan topladýklarý odunlarý katýr ve eþeklere yükleyerek evlerine taþýdýklarýný ifade etti. Havalarýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayý kýþ hazýrlýklarýnýn halen devam ettiðini vurgulayan Semo, kar yaðmadan köydeki kadýn ve çocuklarýn da kendilerine yardýmcý olarak odun topladýðýný anlattý. Hakkâri’nin Çukurca ilçesi Narlý Köyünde yaþayan ve kýþ mevsiminde yakacak alamayacak durumda olan köylüler de hiçbir tehlikeye aldýrýþ etmeden daðlýk arazide topladýklarý odunlarý çuvallara doldurarak evlerine taþýyor. Van / aa

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

e yazýk ki, Ýslâm dünyasý kendisini çok yakýndan ve doðrudan ilgilendiren pek çok konuda ortak bir inisiyatif geliþtirerek dayanýþma içerisinde müþterek politikalar uygulama noktasýna hâlâ gelebilmiþ deðil. Said Nursî’nin bir asýr önce “bu zamanýn farz vazifesi” dediði ittihad-ý Ýslâmýn bugün dahi çok uzaðýndayýz. Ýslâm coðrafyasýnda onyýllardýr çözülemeyen ve giderek daha da kronikleþen sorunlarýn temelinde yatan en önemli sebeplerin baþýnda bu son derece hazin durum geliyor. Baþýndaki diktatör kullanýlarak yýllarca Ýran’la savaþtýrýldýktan sonra Kuveyt’e saldýrtýlýp iki aþamalý bir planla iþgal edilen Irak’ýn hali ortada. 11 Eylül saldýrýlarýndan sorumlu tutulan—ve on senedir hâlâ ele geçirilemeyen!—Usame bin La din’i ta kip ve Ta li ban’la sa vaþ ge rek çe siy le baþlatýlmýþ olan iþgalin Afganistan’ý ve ona baðlý olarak komþusu Pakistan’ý ne hale getirdiði de. Ve Ýsrail’in kurulduðu 1948’den beri devam eden Filistin dramý, baþlý baþýna derin bir trajedi. Eðer 1950’lerin ortasýnda Türkiye, Irak ve Pakistan arasýnda imzalanan ve Bediüzzaman’ýn, dönemin Cumhurbaþkaný ile Baþbakanýna mektup yazarak tebrik ettiði Baðdat Paktý yaþatýlabilse ve geliþtirilseydi, durum çok farklý olurdu. Ýslâm toplumunun üç ana unsuru olan Türkler, Araplar ve Hint yarýmadasýyla birlikte Uzakdoðu Müslümanlarýný da temsil eden Pakistanlýlarýn bu ittifaký, Üstadýn “Cemahir-i Müttefika-i Ýslâmiye” olarak ifade ettiði “Birleþik Ýslâm Cumhuriyetleri” modelinin temeli ve çekirdeði olabilirdi. Ne yazýk ki, buna imkân verilmedi. Baðdat Paktý anlaþmasýna imza koyan devlet adamlarý, bilâhare dýþ destekli ve kanlý iç darbelerle devredýþý býrakýlýp tasfiye edildi. Ýleriki aþamalarda da ittifak iþlevsiz hale getirilip daðýtýldý. Bu daðýnýklýk, 1967’de bazý fanatik Yahudilerce tevessül edilen Mescid-i Aksa’yý yakma giriþiminin tetiklediði infial sonrasýnda, dönemin Suud Kralý merhum Faysal’ýn yaptýðý çaðrý üzerine Ýslâm ülkelerini bir araya getiren Ýslâm Konferansý Teþkilâtýnýn kurulmasýyla nihayete erer gibi oldu. Ardýndan, Batýya karþý petrol ambargosu uygulamak gibi etkili eylemler de yapýldý. Ancak ÝKT’nin dayandýðý temeller, üyelerini yekvücut hale getirecek þekilde saðlamlaþtýrýlýp içi doldurulamadýðýndan, sonraki süreçte bu teþkilât sür’atle silikleþti ve etkisiz bir hale geldi. Son dönemde, Genel Sekreter Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu’nun bu hale son verme yönündeki gayretleri, inþaallah olumlu sonuçlanýr. Ancak mesele hantal bir bürokratik yapýnýn ayaða kaldýrýlmasýyla sýnýrlý deðil. Ki, onu yapmak dahi þu þartlarda son derece zor görünüyor. Asýl yapýlmasý gereken ise, ÝKT’yi oluþturan birlikteliði, Ýslâm kardeþliði þuuruyla yeni ve taze bir ruh kazandýrýp, Ýslâmý, özüne sadýk kalarak çaðdaþ ve evrensel deðerlerle buluþturan bir anlayýþ temeline oturtmak; hak ve hürriyet, demokrasi, adalet ekseninde tekrar yapýlandýrmak. Ve iþin özellikle bilim, eðitim, kültür temelini çok saðlam inþa etmek. Ki, Said Nursî’nin Baðdat Paktýyla ilgili mektubunda bir kez daha geniþ bir þekilde açýkladýðý Medresetüzzehra projesi, bu noktada hâlâ hayata geçirilmeyi bekleyen ideal bir formül olarak önümüzde duruyor. Bediüzzaman, ana hedeflerini “Irkçýlýða karþý Ýslâm kardeþliðini inkiþaf ettirecek; felsefe fenleriyle dinî ilimleri, Avrupa medeniyetiyle Ýslâm hakikatlerini barýþtýracak; Anadolu’da medrese ve mektebi birleþtirecek” diye özetleyebileceðimiz þekilde ifade ettiði bu üniversiteyi “Ortadoðu barýþýnýn temel taþý” olarak tavsif ediyordu. Böyle bir vizyon ve perspektiften bakýldýðýnda, kimi Ýslâm ülkelerini yýllardýr ona kilitlediði halde netice vermeyen ve maðdur Filistin’e de hiçbir faydasý olmayan “Ýsrail’i yok etme” eksenli politikalarýn yanlýþlýðý çok daha iyi anlaþýlýyor. Ýslâm dünyasýnýn balistik füze ve nükleer silâhlara deðil, cehalet, zaruret ve ihtilâfa karþý san'at, marifet, ittifak seferberliðine ihtiyacý var.

N

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4 FARK

Hesap sormadan olmaz

FARUK ÇAKIR

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

HA­BER

Ýsrail’in ne yapacaðý belli olmaz BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­‘’Ýs­ra­il­be­lir­siz­lik­ler­ül­ke­si.­Ne­za­man­ne­ya­pa­ca­ðý­bel­li de­ðil’’­de­di.­­Er­do­ðan,­Lüb­nan­Baþ­ba­ka­ný­Sa­ad Ha­ri­ri­i­le­baþ­ba­þa­ve­he­yet­le­ra­ra­sý­gö­rüþ­me­le­rin ar­dýn­dan­i­ki­ül­ke­a­ra­sýn­da­ser­best­ti­ca­ret­an­laþ­ma­sý­i­le­yük­sek­dü­zey­li­stra­te­jik­iþ­bir­li­ði­an­laþ­ma­sý­im­za­lan­dý.­Ti­ca­ret­an­laþ­ma­sý­na­Tür­ki­ye­a­dý­na­Dev­let­Ba­ka­ný­Za­fer­Çað­la­yan,­iþ­bir­li­ði­an­laþ­ma­sý­na­i­se­i­ki­baþ­ba­kan­im­za­koy­du.­Ým­za­tö­re­ni­nin­ar­dýn­dan­i­ki­baþ­ba­kan­or­tak­ba­sýn­top­lan­tý­sý­na­geç­ti.­Top­lan­tý­da­bir­ga­ze­te­ci­nin­‘’Ýs­ra­-

il,­Lüb­nan’a­sal­dý­ra­bi­lir­mi?’’­þek­lin­de­ki­so­ru­ü­ze­ri­ne­Er­do­ðan,­‘’Ýs­ra­il­be­lir­siz­lik­ler­ül­ke­si.­Ne za­man­ne­ya­pa­ca­ðý­bel­li­de­ðil.­Ge­rek­li­me­sa­jý Ak­kar’da­ki­ko­nuþ­mam­da­ver­dim’’­de­di.­‘’E­sad­i­le­gö­rüþ­tü­ðü­nü­zü­i­fa­de­et­ti­niz.­E­sad’dan­Ha­ri­ri’ye­bir­me­saj­mý­ge­tir­di­niz?’’­so­ru­su­na­da­Er­do­ðan,­‘’Þu­an­da­Lüb­nan­te­mas­la­rý­mý­zý­bi­tir­me­dik.­Ý­þin­ba­þýn­da­yýz.­Ya­rýn­da­ha­yo­ðun­gö­rüþ­me­ler­de­bu­lu­na­ca­ðýz.­Mu­ha­le­fet­yet­ki­li­le­riy­le gö­rü­þe­ce­ðiz,­son­ra­da­Sa­yýn­Beþ­þar­E­sad­i­le­tek­rar­gö­rü­þe­ce­ðiz’’­cev­bý­ný­ver­di.­Beyrut / aa

ERDOÐAN'A 'YILIN LÝDERÝ' ÖDÜLÜ BAÞBAKAN Erdoðan, Lübnan’nýn baþþehri Beyrut’ta Arap Bankalar Birliði tarafýndan verilen “Yýlýn Lideri” ödülünü aldý. Erdoðan, Lübnan Baþbakaný Saad Hairiri’nin de hazýr bulunduðu ödül töreninde Türkiye’nin Arap ülkeleriyle iliþkilerinin önemine dikkat çeken bir konuþma yaptý. Tarihi baðlarý olan bu iliþkinin bugün de giderek güçlendiðini belirtten Baþbakan, eksen kaymasý tartýþmalarýnýn art niyetli olduðunu belirterek, “Bizim dayanýþmamýzý çekemiyorlar” diye konuþtu. “Ýsrail’in bölgedeki saldýrgan tutumunu eleþtirmeye devam edeceðini de” kaydetti. “Susmayacaðýz, var gücümüzle gerçekleri söylemeye devam edeceðiz” diyen Erdoðan, Arap Bankalar Birliði tarafýndan verilen “Yýlýn Lideri” ödülünü aldýktan sonra Sayda þehrinde “TÝKA” tarafýndan yapýlan bir hastanenin açýlýþýný yaptý ve bölgedeki türk barýþ gücü askerlerini ziyaret etti.

cakir@yeniasya.com.tr

ra­dan­ yýl­lar­ geç­ti­ði­ hal­de­ ‘dar­be­ci­ler’den he­sap­so­ru­la­ma­mýþ­ol­ma­sý­Tür­ki­ye’nin­i­zah­ e­de­me­ye­ce­ði­ bir­ du­rum­dur.­ Bý­ra­ka­lým­ he­sap­ sor­ma­yý,­ ye­ni­ dar­be­ te­þeb­büs­le­rin­de bu­lu­nan­lar­da­hi­o­lu­yor. Dar­be­le­re,­ dar­be­ci­le­re­ ve­ dar­be­ci­ an­la­yýþ­la­ra te­mel­den­kar­þý­yýz.­Çün­kü­dar­be­de­mek;­hak­ve hu­ku­kun­ ‘as­ký­ya’­ a­lýn­ma­sý­ de­mek­tir.­ Bir­ yer­de hak,­hu­kuk­ve­a­da­let­ol­maz­sa;­o­ra­da­‘ot’­bi­le­bü­yü­mez!­ Ta­biî­ ki­ dar­be­ci­le­re­ so­rul­ma­sý­ ge­re­ken he­sap,­ka­nun­ve­a­da­let­ö­nün­de­ol­ma­lý.­Dar­be­ci­ler­den­ he­sap­ so­ru­la­bil­miþ­ ol­say­dý,­ her­ ö­nü­ne ge­len­ ye­ni­ dar­be­ te­þeb­büs­le­rin­de­ bu­lun­maz, mil­let­ek­se­ri­ye­ti­ni­de­‘in­san’­gi­bi­gö­rür­dü. Bal­yoz­dâ­vâ­sýn­da­yar­gý­la­nan­3­ge­ne­ra­lin,­bað­lý bu­lun­duk­la­rý­ba­kan­lar­ca­a­çý­ða­a­lýn­ma­sý­ba­zý­la­rý­ný­ üz­müþ.­ Ba­zý­ si­ya­sî­ par­ti­ler­ ve­ bir­ ký­sým­ a­vu­kat­lar­ 3­ ge­ne­ra­lin­ ‘a­çý­ða­ a­lýn­ma­sý’na­ i­ti­raz­ e­di­yor­lar.­Her­han­gi­bir­si­ya­si­par­ti­nin­ya­da­ön­ce­lik­le­ ‘a­da­le­ti’­ sa­vun­ma­sý­ ge­re­ken­ a­vu­kat­la­rýn; ‘dar­be­ci­ler’i­ sa­vun­ma­sý­ Tür­ki­ye­ ve­ dün­ya­ ger­çek­le­riy­le­ör­tü­þür­mü?­Ge­ne­ral­ler­de­ne­ti­ce­i­ti­ba­rýy­la­a­tan­mýþ­ki­þi­ler­dir.­Üs­te­lik­bu­uy­gu­la­ma, yü­rür­lük­te­ki­ka­nun­la­ra­gö­re­ya­pýl­mýþ­týr.­Var­o­lan­bir­ka­nu­nun­‘ilk­de­fa’­uy­gu­lan­mýþ­ol­ma­sý­ne­ti­ce­si­de­ðiþ­tir­mez.­A­sýl­so­rul­ma­sý­ge­re­ken;­böy­le bir­ka­nun­ve­il­gi­li­mad­de­ol­du­ðu­na­gö­re­þim­di­ye­ka­dar­ni­çin­uy­gu­lan­ma­dý­ðý­ol­ma­lý­dýr. Hu­ku­kî­a­çý­dan­her­han­gi­bir­ge­ne­ral­i­le­as­ker ol­ma­yan­baþ­ka­bir­bü­rok­ra­týn­ya­da­dev­let­me­mu­ru­nun­ a­çý­ða­ a­lýn­ma­sý­ a­ra­sýn­da­ bir­ fark­ var mý?­ Tür­ki­ye’de­ bel­ki­ de­ her­ gün­ çe­þit­li­ id­di­a­lar so­nu­cu­a­çý­ða­a­lý­nan­me­mur­ya­da­bü­rok­rat­o­lu­yor­dur.­ On­la­rýn­ a­çý­ða­ a­lýn­ma­sý­na­ i­ti­raz­ et­me­yen­ler,­3­ge­ne­ra­lin­a­çý­ða­a­lýn­ma­sý­na­ni­çin­en­üst per­de­den­i­ti­raz­e­di­yor­lar?­E­ðer­bu­a­çý­ða­a­lýn­ma­da­ bir­ hu­kuk­suz­luk­ var­sa,­ o­na­ i­ti­raz­ et­me­nin yo­lu­da­yi­ne­hu­ku­kî­yol­lar­dan­ge­çer. Bu­nun­la­ bir­lik­te­ hu­kuk­ ca­mi­â­sý­nýn­ pek­ çok nok­ta­da­sý­kýn­tý­la­rý­ol­du­ðu­da­her­ke­sin­bil­di­ði­bir ko­nu.­ Tür­ki­ye’nin­ ev­ sa­hip­li­ðin­de­ Ýs­tan­bul’da dü­zen­le­nen­ 30.­ Av­ru­pa­ Kon­se­yi­ A­da­let­ Ba­kan­la­rý­ Kon­fe­ran­sýn­da­ ko­nu­þan­ A­da­let­ Ba­ka­ný­ Sa­dul­lah­ Er­gin,­ mo­dern­ ça­ðýn­ ge­rek­le­rin­den­ ya­rar­la­na­ma­yan­bir­yar­gý­nýn­et­ki­siz­ve­iþ­le­mez­hâ­le­ge­le­ce­ði­ni­ve­top­lu­mun­a­da­let­ih­ti­ya­cý­ný­kar­þý­la­ya­ma­ya­ca­ðý­ný­ be­lir­te­rek­ prob­le­mi­ þöy­le­ ö­zet­le­miþ:­“Yar­gý­da­mo­dern­leþ­me­bir­ih­ti­yaç­de­ðil,­bir­zo­run­lu­luk­tur.”­(A­A,­25­Ka­sým­2010) Ýk­ti­da­rýy­la­ ve­ mu­ha­le­fe­tiy­le­ her­kes,­ yar­gý­nýn mo­dern­leþ­me­si­i­çin­gay­ret­sar­fet­me­li­dir.­Ta­biî­ki bu­‘mo­dern­leþ­me’nin­i­çi­i­yi­dol­du­rul­ma­lý­ve­ta­rif e­dil­me­li­dir.­ ‘Mo­dern­leþ­me’­ ta­bi­rin­den­ sa­de­ce ‘ye­ni­ ad­li­ye­ bi­na­la­rý­ yap­mak’­ an­la­þý­lýr­sa­ ya­ný­lý­rýz. Ni­te­kim­baþ­ta­Ýs­tan­bul­ol­mak­ü­ze­re­pek­çok­il­ve il­çe­de­ki­ a­di­ye­ bi­na­la­rý­ ye­ni­len­di,­ ‘mo­dern’leþ­ti. Hat­ta­ Ýs­tan­bul’un­ i­ki­ ya­ka­sýn­da­ (Çað­la­yan­ ve Kar­tal)­ dün­ya­ i­le­ boy­ öl­çü­þen­ bü­yük­lük­te­ ad­li­ye sa­ray­la­rý­ ya­pýl­dý.­ Mo­dern­ ad­li­ye­ sa­ray­la­rý­nýn­ ya­pýl­ma­sý­ el­bet­te­ doð­ru­dur,­ a­ma­ ‘mo­dern’leþ­me­ i­çin­bu­nun­ye­ter­li­ol­ma­dý­ðý­i­yi­bi­lin­me­li. A­d a­l et­ ca­m i­a ­s ý­n ýn­ ger­ç ek­ an­l am­d a­ ‘mo­dern’leþ­me­si;­ an­cak­ ‘a­dil­ bir­ ya­pý’nýn­ ku­rul­ma­sýy­la­müm­kün.­Bu­nun­bir­yo­lu­da­hu­ku­kî­ya­pý­nýn­AB­kri­ter­le­ri­ne­ya­kýn­laþ­ma­sýy­la­sað­la­na­bi­lir. Dik­kat­le­ ba­ký­lýr­sa,­ Tür­ki­ye’de­ki­ hu­ku­kî­ ya­pý­yý da­ yi­ne­ dar­be­ci­le­rin­ de­lik­ de­þik­ et­ti­ði­ an­la­þý­lýr. 28­Þu­bat­sü­re­cin­de­ki­‘bi­ri­fing’ler­bu­nun­bir­ör­ne­ði.­Hu­ku­kî­ya­pý,­dar­be­ci­an­la­yýþ­tan­te­miz­len­di­ði­öl­çü­de­düz­lü­ðe­çý­ka­ca­ðýz­in­þa­al­lah...

A

Baþörtülü öðrenciler AÖF’ye kayýt yaptýramýyor nBAYAN öð­ren­ci­ler,­A­çýk­Öð­re­tim­Fa­kül­te­si’ne­(A­ÖF) ba­þör­tü­lü­fo­toð­raf­la­rýy­la­ka­yýt­yap­tý­ra­mý­yor.­Ka­yýt­yap­týr­mak­i­çin­pe­ruk­la­fo­toð­raf­çek­tir­mek­zo­run­da­ka­lan öð­ren­ci­ler,­bu­mað­du­ri­ye­tin­gi­de­ril­me­si­ni­bek­li­yor. Yet­ki­li­ler,­YÖK’ün­ka­ra­rý­nýn­sa­de­ce­sý­nav­la­ra­ve­ü­ni­ver­si­te­de­ki­ders­le­re­gi­ril­me­siy­le­il­gi­li­ol­du­ðu­nu,­ka­yýt­la­rý­i­çer­me­di­ði­ni­sa­vu­na­rak,­ka­yýt­lar­da­ba­þör­tü­lü­fo­toð­raf ka­bul­et­me­dik­le­ri­ni­i­le­ri­sür­dü­ler.­A­ÖF­ka­yýt­la­rýn­da mað­du­ri­yet­ya­þa­yan­lar­dan­bi­ri­de­Ço­rum­lu­Fat­ma­O­ru­çoð­lu.­Ýk­ti­sat­Bö­lü­mü’nde­o­ku­ma­ya­ka­rar­ve­ren­O­ru­çoð­lu,­Bah­çe­li­Ev­ler’de­ki­A­ÖF­bü­ro­su­na­ka­yýt­yap­týr­ma­ya­git­ti.­4­sa­at­ka­yýt­sý­ra­sýn­da­bek­le­yen­O­ru­çoð­lu,­sý­ra­ken­di­si­ne­ge­lin­ce,­“Ba­þör­tü­lü­fo­toð­raf­ka­bul­et­mi­yo­ruz’’­söz­le­riy­le­ka­pý­dan­ge­ri­dön­dü.­YÖK’ün,­ü­ni­ver­si­te­ler­de­ba­þör­tü­sü­ser­best­li­ði­ge­ti­ren­ka­ra­rýn­dan­son­ra u­mut­la­rý­nýn­ye­þer­di­ði­ni­söy­le­yen­O­ru­çoð­lu,­“En­gel­ler­le kar­þý­laþ­mak­be­ni­ve­a­i­le­mi­çok­ü­zü­yor.­A­i­lem­bu­ka­dar e­zi­ye­te­de­ðer­mi?”­di­ye­tep­ki­gös­ter­di.­ Çorum / aa

TBMM BAÞKANI MEHMET ALÝ ÞAHÝN:

SÝVÝLLER DARBE YAPMAZ TBMM BAÞKANI MEHMET ALÝ ÞAHÝN, ÜÇ GENERALÝN AÇIÐA ALINMASIYLA ÝLGÝLÝ YORUMLARLA ÝLGÝLÝ OLARAK, SÝVÝLLERÝN DARBE YAPMADIÐINI, SEÇÝM YAPTIÐINI SÖYLEDÝ. TBMM Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin,­üç­ge­ne­ra­lin­a­çý­ða­a­lýn­ma­sýy­la­il­gi­li­yo­rum­lar­ko­nu­sun­da,­‘’Si­vil­i­ra­de­dar­be­yap­maz,­si­vil­ler­se­çim­ya­par’’­de­di. Þa­hin,­ve­fat­e­den­es­ki­mil­let­ve­ki­li­Mu­am­mer­Bay­kan­i­çin­TBMM’de dü­zen­le­nen­tö­re­nin­ar­dýn­dan­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý. TBMM­Baþ­ka­ný­Þa­hin,­‘’Cum­hu­ri­yet­ta­ri­hin­de­ilk­de­fa,­ba­kan­lar­ta­ra­fýn­dan­üç­ge­ne­ral­a­çý­ða­a­lýn­dý.­CHP’den­‘si­vil­dar­be’­e­leþ­ti­ri­le­ri gel­di,­siz­bu­ko­nu­da­ne­dü­þü­nü­yor­su­nuz’’­so­ru­su­na­þu­kar­þý­lý­ðý ver­di:­‘’Dün­bu­ko­nuy­la­il­gi­li­An­tal­ya’da­da­ba­na­so­ru­yö­nel­til­miþ­ti.­O­ra­da­ký­sa­bir­a­çýk­la­ma­yap­mýþ­tým.­Söy­le­ye­cek­ye­ni­bir­þe­yim yok.­Ýl­gi­li­ya­sa­la­rýn­sa­yýn­ba­kan­la­ra­ver­miþ­ol­du­ðu­yet­ki­çer­çe­ve­sin­de­bir­uy­gu­la­ma­ya­pýl­dý­ðý­an­la­þý­lý­yor.­Ya­sa­lar­sý­nýr­la­rý­i­çe­ri­sin­de ol­du­ðu­ka­na­a­tin­de­yim­a­ma­ka­mu­o­yun­da­dik­ka­ti­çek­me­si­nin­se­be­bi­bu­ya­sal­dü­zen­le­me­nin,­ya­ni­65.­mad­de­nin,­ilk­defa­uy­gu­la­ný­yor­ol­ma­sý­dýr.­Ta­bi­î,­si­ya­sî­par­ti­le­ri­mi­zin­­de­ðer­len­dir­me­le­ri­ken­di tak­dir­le­ri­dir.­Ben­on­lar­la­il­gi­li,­Mec­lis­Baþ­ka­ný­o­la­rak­bir­þey­söy­le­ye­mem.­Par­ti­le­ri­miz­le­bir­po­le­mi­ðe­gir­mek­is­te­mem.­An­cak si­vil­i­ra­de­dar­be­yap­maz,­si­vil­ler­se­çim­ya­par­lar.’’­Þa­hin,­‘’Za­man­la­ma­ya­i­liþ­kin­de­e­leþ­ti­ri­ler­var’’­söz­le­ri­ne,­‘’O so­ru­yu­ta­sar­ruf­ta­bu­lu­nan­ba­kan­la­ra­so­run...’’ kar­þý­lý­ðý­ný­ver­di. Ankara / cihan

FÜZE KALKANLARI TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, ‘’Muhalefetin, füze kalkanlarý konusunda iktidarýn Meclisin bilgilendirilmediði eleþtirileri var’’ denilmesi üzerine, ‘’Ýktidar partisi muhalefetin bu taleplerini herhalde duyuyordur. Onlar deðerlendirecektir’’ þeklinde konuþtu. ‘’Sizce gerekli mi’’ sorusunu, Þahin, ‘’Benim bu konuda bir þey yapmak gerekmiyor. Ýçtüzük bu konuda gerekli düzenlemeyi yapmýþ. Hükümet her zaman parlamentoya bilgi verebilir. Gizli oturum talebi var; bunun da koþullarý Ýçtüzük’te belli...’’ cevabýný verdi.

TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin

Yargýda modernleþme ihtiyaç deðil, zorunluluk ADALET Ba­ka­ný­Sa­dul­lah­Er­gin,­yar­gý­da­mo­dern­leþ­me­nin­bir ih­ti­yaç­de­ðil,­bir­zo­run­lu­luk­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Tür­ki­ye’nin­ev sa­hip­li­ðin­de­Ýs­tan­bul­Con­rad­O­tel’de­dü­zen­le­nen­30.­Av­ru­pa Kon­se­yi­A­da­let­Ba­kan­la­rý­Kon­fe­ran­sý’nýn­a­çý­lýþ­o­tu­ru­mun­da ko­nu­þan­Er­gin,­‘’Mo­dern­ça­ðýn­ge­rek­le­rin­den­ya­rar­la­na­ma­yan bir­yar­gý­nýn­et­ki­siz­ve­iþ­le­mez­ha­le­ge­le­ce­ði,­suç­ve­suç­ör­güt­le­ri­i­le­mü­ca­de­le­de­ba­þa­rý­sýz­o­la­ca­ðý­ve­top­lu­mun­a­da­let­ih­ti­ya­cý­ný­kar­þý­la­ya­ma­ya­ca­ðý­a­þi­kar­dýr.­Bu­an­lam­da­yar­gý­da­mo­dern­leþ­me­bir­ih­ti­yaç­de­ðil,­bir­zo­run­lu­luk­tur’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­A­da­let hiz­met­le­rin­de­ha­len­çö­züm­bek­le­yen,­gün­geç­tik­çe­da­ha­da kar­ma­þýk­ha­le­ge­len­ve­bir­an­ön­ce­e­le­a­lýn­ma­sý­ge­re­ken­so­run­lar­da­bu­lun­du­ðu­nu­kay­de­den­Er­gin,­þun­la­rý­kay­det­ti:­“Ce­za­in­faz­ku­rum­la­rý­ko­nu­su,­bun­lar­a­ra­sýn­da­yük­sek­ön­ce­li­ðe sa­hip­ve­gü­nü­müz­de­sa­de­ce­Av­ru­pa’da­de­ðil,­tüm­dün­ya­da­ö­nem­li­ge­liþ­me­le­rin­ve­de­ði­þim­le­rin­kay­de­dil­di­ði,­an­cak­ay­ný­za­man­da­git­tik­çe­bü­yü­yen­so­run­la­rý­da­i­çe­ren­bir­ko­nu­dur.­Ce­za­ev­le­ri­nin­fi­zi­ki­ko­þul­la­rý,­bu­na­bað­lý­o­la­rak­ya­þa­nan­a­þý­rý­ka­la­ba­lýk­laþ­ma,­ça­ðýn­ge­rek­le­ri­ne­uy­gun­mev­zu­at­ih­ti­ya­cý,­ce­za in­faz­ku­rum­la­rýn­da­gö­rev­len­di­ri­len­per­so­ne­lin­e­ði­ti­mi­ve­‘ký­rýl­gan­grup­lar’­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lan­ço­cuk,­ka­dýn­ve­ya­ban­cý­tu­tuk­lu­ve­hü­küm­lü­le­rin­du­ru­mu­gi­bi­ko­nu­lar­ilk­e­tap­ta­ak­la­ge­len­ve­çö­züm­bek­le­yen­so­run­lar­dýr.’’­Ýstanbul / aa

12 Eylül’e yeni suç duyurusu EÞÝTLÝK ve­De­mok­ra­si­Par­ti­si­(EDP)­ü­ye­si­bir­grup­ka­dýn,­baþ­ta Ke­nan­Ev­ren­ol­mak­ü­ze­re­12­Ey­lül­1980­as­ke­ri­mü­da­ha­le­si­nin tüm­so­rum­lu­la­rý­hak­kýn­da­sav­cý­lý­ða­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lun­du. Be­þik­taþ’ta­ki­Ýs­tan­bul­Ad­li­ye­si’ne­ge­len­grup,­suç­du­yu­ru­su­di­lek­çe­si­ni­Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­ve­kil­li­ði­ne­sun­du.­Þüp­he­li­ler kýs­mý­na­‘’Ke­nan­Ev­ren’den­baþ­la­ya­rak­dö­ne­min­tüm­so­rum­lu­la­rý’’­i­fa­de­si­ya­zý­lan­di­lek­çe­de,­dö­ne­min­so­rum­lu­la­rý­nýn­“dar­be­yap­ma’’,­“a­na­ya­sa­yý­de­ðiþ­tir­me’’,­“hü­kü­me­ti­yýk­ma’’,­“sis­tem­li­bir­þe­kil­de­plan­la­ya­rak­ve­ta­sar­la­ya­rak­a­dam­öl­dür­me’’,­“kas­ten­ya­ra­la­ma’’, “iþ­ken­ce­yap­ma’’,­“e­zi­yet­et­me’’,­“hür­ri­yet­ten­yok­sun­bý­rak­ma’’­ve­“cin­sel sal­dý­rý­da­bu­lun­ma’’­gi­bi­suç­lar­dan yar­g ý­l an­m a­s ý­is­t en­d i.­Di­l ek­ç e­d e “mü­da­ha­le­dö­ne­mi­nin­a­cý­sý­ný­ya­þa­yan­er­kek­ler­le­bir­lik­te­ka­dýn­la­rýn­da gö­zal­týn­da­iþ­ken­ce­gör­dü­ðü,­cin­sel þid­det,­ta­ciz­ve­te­ca­vü­ze­uð­ra­dý­ðý, öð­re­nim­hak­la­rý­nýn­el­le­rin­den­a­lýn­Kenan Evren dý­ðý,­bin­ler­ce­ka­dý­nýn­ev­ge­çin­dir­me yü­kü­nü­tek­baþ­la­rý­na­üst­len­mek­zo­run­da­kal­dý­ðý,­ço­cuk­la­rý­ný ce­za­ev­le­rin­de­do­ðu­ra­rak­bü­yüt­tük­le­ri,­bin­ler­ce­ço­cu­ðun­an­ne ve­ba­ba­sýz­bü­yü­mek­zo­run­da­bý­ra­kýl­dý­ðý’’­be­lir­til­di.­Ad­li­ye­nin­ö­nün­de­grup­a­dý­na­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sý­ya­pan­EDP­Ýs­tan­bul­Ka­dýn Mec­li­si­ü­ye­si­Ay­la­Þe­þan,­EDP­Ýs­tan­bul­Ka­dýn­Mec­li­si’nin­25­Ka­sým­Ka­dýn­la­ra­Yö­ne­lik­Þid­det­le­Mü­ca­de­le­Gü­nü’nde­12­Ey­lül 1980­as­ke­ri­mü­da­ha­le­siy­le­il­gi­li­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lun­du­ðu­nu söy­le­di.­Þe­þan,­‘’Af­fet­mi­yo­ruz.­Çün­kü­a­cý­la­rýn­za­man­a­þý­mý­ol­maz’’­de­di.­Grup,­a­çýk­la­ma­nýn­ar­dýn­dan­da­ðýl­dý. Ýstanbul / aa

GÜL: BAKANLAR YETKÝLERÝNÝ KULLANDI CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, üç generalin açýða alýnmasýyla ilgili, ‘’Yasalarýn sayýn bakanlara verdiði yetki, bakanlar deðerlendirmiþler ve kullanmýþlardýr. Aslýnda bu hususu çok fazla abartmaya da gerek yok’’ dedi. Gül, Ýsviçre’ye hareketinden önce Esenboða Havalimaný’nda yaptýðý açýklamada, ‘’Üç generalin haklarýndaki dâvâyla ilgili açýða alýnmasýyla ilgili deðerlendirmesinin sorulmasý üzerine, þunlarý söyledi: ‘’Yasalarýn sayýn bakanlara verdiði yetki, bakanlar deðerlendirmiþler ve kullanmýþlardýr. Aslýnda bu hususu çok fazla abartmaya da gerek yok. Biliyorsunuz bu ülkede emniyet genel müdürleri bile ayný þekilde açýða alýnmýþtýr.’’ Ankara / aa

KANUN UYGULANDI MÝLLÎ Savunma Bakaný Vecdi Gönül, 3 generalin açýða alýnmasýna iliþkin, ‘’Bu, 926 sayýlý kanunun 65. maddesinin uygulanmasýndan ibarettir’’ dedi. Eski Ýzmit Belediye Baþkaný Necati Gençoðlu’nun cenaze törenine katýlmak üzere Kocaeli’ye gelen Bakan Gönül, Kocaeli Valiliðini ziyaret ederek Vali Ercan Topaca ile bir süre görüþtü. Burada bir gazetecinin, ‘’3 general görevden neden alýndý’’ sorusuna, Bakan Gönül, ‘’Bu, 926 sayýlý kanunun 65. maddesinin uygulanmasýndan ibarettir. Söyleyeceðim baþka bir þey yok’’ yanýtýný verdi. Gönül, ‘’Polislerin askerlik yapýp yapmayacaðýyla’’ ilgili soru üzerine de ‘’Çalýþmalar devam ediyor’’ dedi. Kocaeli / aa

GENERALLERÝ SAVUNDULAR ÖNCE Ýlke Çaðdaþ Avukatlar Grubu, ‘’Balyoz Planý’’ soruþturmasý kapsamýnda isimleri geçen üç generalin açýða alýnmasýný, yayýmladýðý bir bildiriyle kýnadý. Ýstanbul Barosuna kayýtlý avukatlarýn oluþturduðu Önce Ýlke Çaðdaþ Avukatlar Grubu Yürütme Kurulu tarafýndan basýn mensuplarýna e-posta yoluyla gönderilen bildiride, Kurulun bir toplantý yaptýðý ve üç generalin açýða alýnmasýyla ilgili kýnama yayýmlamaya karar verdiði ifade edildi. Bildiride þu ifadeler yer aldý: ‘’Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesinin kararýný hiçe sayarak, Atatürk Ýlke ve Devrimlerine baðlý olan Türk Silahlý Kuvvetleri yöneticisi generalleri görevden alan Bakanlar Kurulunun iki üyesinin bu tutumunu þiddetle yadýrgadýðýmýzý; Anayasamýz gereði onun üstünde bir iç hukuk belgesi olarak kabul ettiðimiz Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi’ne ‘aykýrý bir yasa maddesine sýðýnmayý’ demokrasi ve hukuk düzeni gibi algýlayanlarý þiddetle kýnadýðýmýzý kamuoyuna saygýyla duyuruyoruz.’’ Ýstanbul / aa

AKP neyi bekliyor? HAS Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Nu­man­Kur­tul­muþ,­“Ýs­te­di­ði­her­ya­sa­yý çý­ka­ra­bi­len­bir­si­ya­sî­ik­ti­dar­a­ca­ba­Tür­ki­ye’nin­de­mok­ra­tik­leþ­me­si­nin­ö­nün­de­ki­en­gel­le­ri­kal­dýr­ma­ko­nu­sun­da­ne­yi­bek­le­mek­te­dir?’’­de­di.­A­ra­la­rýn­da­fark­lý­si­ya­si­par­ti­ler­den­es­ki­be­le­di­ye­baþ­ka­ný­ve­il­baþ­kan­la­rý­nýn­da­yer­al­dý­ðý­i­sim­le­rin­HAS­Par­ti’ye­ka­tý­lý­mý do­la­yý­sýy­la­par­ti­ge­nel­mer­ke­zin­de­tö­ren­dü­zen­len­di.­HAS­Par­ti Ge­nel­Baþ­ka­ný­Nu­man­Kur­tul­muþ,­tö­ren­de­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da, de­mok­ra­si­yi­en­i­le­ri­dü­zey­de­ku­ra­cak­bir­ka­rar­lý­lý­ða,­bi­ri­ki­me­ve ha­zýr­lý­ða­sa­hip­ol­duk­la­rý­na­i­þa­ret­et­ti.­Kur­tul­muþ,­‘’Sa­de­ce­ken­di­mi­ze­de­mok­rat­lýk­de­ðil,­bi­ze­en­ay­ký­rý­fi­kir­le­re­sa­hip­in­san­la­rýn bi­le­hak­ký­ný­ko­ru­ya­cak­öz­gür­lük­le­ri­ni­sað­la­ya­cak­i­le­ri­de­mok­ra­si prog­ra­mý­na­sa­hi­biz’’­de­di.­AKP’nin­8­yýl­da­Tür­ki­ye’de­bü­rok­ra­tik o­li­gar­þi­den­mil­let­e­ge­men­li­ði­ne­ge­çiþ­an­la­mýn­da­ge­re­ken­hu­ku­ki a­dým­la­rý­at­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Kur­tul­muþ,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Ýs­te­di­ði­her­ya­sa­yý­çý­ka­ra­bi­len­bir­si­ya­si­ik­ti­dar­a­ca­ba­Tür­ki­ye’nin­de­mok­ra­tik­leþ­me­si­nin­ö­nün­de­ki­en­gel­le­ri­kal­dýr­ma­ko­nu­sun­da­ne­yi­bek­le­mek­te­dir?­A­ma­gör­dük­ki­13­Ey­lül­gü­nün­den­i­ti­ba­ren­sa­yýn­Baþ­ba­kan­ye­ni­bir­a­na­ya­sal­re­for­mu­2011­se­çim­le­rin­son­ra­sý­na­te­hir­et­miþ­tir.­Ya­ni,­‘bi­ze­bir­kez­da­ha­des­tek­ve­rin,­on­dan son­ra­biz­si­zin­8­yýl­dýr­ta­lep­et­ti­ði­ni­zi­dü­þün­me­ye­baþ­la­ya­bi­li­riz’ di­yor.­De­mok­ra­si­sa­de­ce­in­san­la­rý­se­çip,­on­la­rý­ik­ti­da­ra­yön­len­dir­mek­me­se­le­si­de­ðil­dir.­De­mok­ra­si­he­sap­sor­ma­me­se­le­si­dir.’’

3.DÜNYA SAVAÞININ ADIMI ATILIYOR Kur­tul­muþ,­fü­ze­kal­ka­nýy­la­il­gi­li­o­la­rak­‘’Bel­ki­de­ü­çün­cü dün­ya­sa­va­þý­nýn­ilk­a­dý­mý­a­tý­lý­yor,­bu­ka­dar­ö­nem­li­bir­hu­sus’’­ gö­rü­þü­nü­ bil­dir­di.­ Fü­ze­ kal­ka­ný­ me­se­le­si­nin­ üs­tü­nün ör­tül­dü­ðü­nü­ i­le­ri­ sü­ren­ Kur­tul­muþ,­ ‘’Ma­a­le­sef­ fü­ze­ kal­ka­nýy­la­il­gi­li­me­se­le,­san­ki­ký­lýç­kal­kan­me­se­le­siy­miþ­gi­bi­ma­ga­zin­ ha­li­ne­ dö­nüþ­tü­rü­lü­yor.­ Be­nim­ ü­zül­dü­ðüm­ ta­raf­ bu. Bu­ko­nu­us­ta­lýk­lý­bir­þe­kil­de­ör­tü­lü­yor­ve­san­ki­hü­kü­me­tin ba­þa­rý­sý­gi­bi­tak­dim­e­di­li­yor’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ankara / aa


5

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

HABER ANKARA

BAÞKENT YAZILARI

“Stratejik derinlik”te boðulan dýþ politika… CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

Ta ki Erdoðan’ýn “12 mille alâkalý anlaþma he nüz yok. Ça lýþ ma lar, gö rüþ me ler de vam e di yor” de me si ne ka dar. Þim di “Yunan açýlýmý”nýn “varýlacak nokta” akýbeti bekleniyor…

SURÝYE-RUM KESÝMÝ YAKINLAÞMASI KP iktidarýnýn “komþularla sýfýr so“Komþularla sýfýr sorun”un iddiadan irun” iddiasý iflâs ediyor. Öncelikle bâret kaldýðý bir diðer husus, Türkiye’nin O ba ma’nýn An ka ra’ya tel ki niy le bir zamanlar Ýsrail’le arasýnda “arabuluCumhurbaþkanýndan Baþbakan’a “büyük cu luk” yap tý ðý Su ri ye’nin Gü ney Kýb rýs tarihî fýrsat” söylemiyle Ermenistan’la im- Rum Kesimine yaklaþmasýyla açýða çýktý. zalanan “sýnýrlarýn açýlmasý”na dair âlây-ý Ankara ile Þam arasýnda iliþkilerin en vâlâ ile imzalanan “protokoller” týkanmýþ. üst düzeye taþýndýðý, iki ülkenin bakanlar Erivan, Ermenilerin bir milyon Müslü- ku ru lu nun or tak top lan tý lar yap tý ðý ve man Azerî’yi yurtlarýndan sürerek kaçkýn Tür ki ye’nin sý nýr la rý ný aþa rak Or ta do (göçmen) durumuna sokup periþanlýða ðu’da birlik kurmayý teklif ettiði süreçte sürüklediði “Daðlýk Karabað iþgali krizini” Suriye Devlet Baþkaný Esad, Kýbrýs Rum inadýna müzâkere dýþý tutuyor; “soykýrým Kesimine gidip “deniz taþýmacýlýðý anlaþiftirasý”ný sürdürüyor. Böylece Ermenis- masý” yaptý. Bu çerçevede kýsa süre önce tan’la “sýfýr sorun” süreci daha baþlama- kaldýrýlan Suriye-Lazkiye ile KKTC-Madan kopup kördüðüme dönüþmüþ… gosa yerine, Lazkiye ile Rum kesimindeki Keza geçen ay Baþbakan Erdoðan’ýn A- Limasol feribot seferleri konuldu. tina ziyaretinde Yunan Baþbakaný PapanSu ri ye’nin An ka ra Bü yü kel çi si Ni dal dreu’yla “bahar havasý estirdiði”, yýl sonu- Kabalan, Doðu Akdeniz’de KKTC’nin ena kadar kritik konularda anlaþma sað- gemenlik sahasý içinde “Suriye - Güney landýðý haberi çýktý. Türkiye için fevkalâ- Kýbrýs Rum Kesimi münhasýr ekonomik de stratejik önem taþýyan Yunanistan’ýn bölge” kararýna dair “Kesinlikle böyle bir karasularda 12 mile çýkarýlmasýný kabul þey yok” dese de karþýlýklý feribot seferleettiði açýklandý. Pratikte Ege Denizi’nin rini “turizm ya da iþ dolayýsýyla yolcu tayüzde 80’ninden fazlasýnda Yunanistan’ýn þýnmasý”na baðlayarak örtülü te’yid etti… kontrolünü garantileyen “Ege’de anlaþma perspektifi” baþlýklý “paket çözüm”, “Yu- IRAK’TA “MEZHEBÎ VE nanistan’la sorunlarýn kapsamlý çözümü” ETNÝK DOMÝNASYON”! diye iki ülke medyasýnda propaganda ediBu arada Irak’ta altý aydýr kurulamayan lirken Ankara’dan hiçbir itiraz gelmedi. hükûmetin “Türkiye’nin arabuluculuðuy-

A

la kurulduðu” iddiasýnýn da altý boþ çýktý. Erbil’in “Beyaz Evi”nde Barzani ile görüþtükten sonra Baðdat’a giden Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, baþta, “Ne mezhep ve etnik dominasyonun olduðu, ne de Kürtlerin Baðdat’tan koptuðu bir hükümet istiyoruz. Bu ortamda bizden baþka kimse Baðdat’ta her kesimle görüþemez. Baðdat’ta her kapý bize açýlýyor. Cumhurbaþkaný kim olacak, hükümet içinde bakanlýk daðýlýmý nasýl olacak? En doðru güç paylaþýmý nasýl yapýlýr? Diðer Irak’a komþu ül ke le rin ba kan la rýy la yap tý ðým te le fon görüþmesinde de bunu vurguladým” diye konuþtu. Ancak Baðdat’ta yine “mezhebî ve etnik dominasyon” kýrýlganlýðýyla muallel bir hükûmet kuruldu. Öylesine ki yerli medyada “bakanlýklarýn daðýlýmýna kadar Irak’ta hükûmetin Ankara’nýn arabuluculuðuyla kurulduðu” met hi ye le ri ne mu ka bil, Ba tý ba sý nýn da, “dört ayaðý sallanan sandalye” olarak tanýmlanan yeni I rak hü kû metini Ý ran’ýn kurduðu ileri sürülerek yeni kýþkýrtmalarda kullanýlmakta. “Irak’ýn artýk Ýran nüfuzu altýna girdiði” tahrikiyle, bölgede yeni düþmanlýklara ve çatýþmalara zemin hazýrlanmakta. “ABD’nin bundan fevkalâde rahatsýz olup Obama yönetiminde ‘çekilmeyi erteleme ve iptal etme’ görüþüne sebebiyet verdiði” yorumlarýyla iþgalin devamýna bahaneler üretilmekte. Londra’da yayýnlanan Arapça Þark ül Evsat gazetesinin, “Amerikalýlar, Irak’ta iþ ga li sür dür mek he sa býy la ye ni bir komplo mu kuruyor?” sorusunun anlamý

bu. Özetle iþgalle tüketilmiþ ülkede, siyasî, ekonomik, güvenlik ve etnik sorunlarý daha da derinleþtirip topyekûn çöküþe yol açacaðý endiþelerini haklý kýlýyor. ÝRAN’LA ÝLÝÞKÝLERE BÜYÜK DARBE Kýsacasý, en son Baþþehir Baðdat’ýn yirmi semtini hedef alan bomba yüklü araçlarla, yola yerleþtirilen bombalarla ve havan toplarýyla düzenlenen saldýrýlarla, aralarýnda ço cuk la rýn ve ka dýn la rýn bu lun du ðu 100’den fazla sivilin öldürülmesiyle, yüzlercesinin yaralanmasýyla Kurban Bayramýna yine kan ve katliâmla giren ve iki milyon sivi lin kat le dil me siy le kan gö lü ne dö nen Müslüman komþu Irak’ta iddia edildiði gibi “mutlu son” deðil, yeni etnik ve mezhebî çatýþma ve iç savaþ fitnesi körüklenmekte… Diðer yandan, Erdoðan’ýn “Türkiye kesinlikle ‘cephe ülkesi’, ‘kanat ülke’ olmayacak” demesine raðmen, Amerikan-Pentagon asýl resmî “stratejik konsepti belgeleri”nde, “Ýsrail’in güvenliði için Ýran’a karþý olduðu” belirtilen “Füze Kalkaný”nýn komþu Ýran’la “sýfýr sorun” iddiasýný berhava edip büyük darbe vuracaðý ise ortada. Ýran Savunma Bakaný Ahmed Vahidi’nin, “Irak ve Afganistan’a müdahale edip milyonlarca insaný katleden ABD/NATO’nun Türkiye’ye konuþlandýracaðý ‘Füze Kalkaný’nýn Ýslâm dünyasýný ve Ýran’ý açýkça hedef aldýðý” tepkisi bunun ifâdesi. Görünen o ki büyük iddialarla ortaya atýlan “oynak merkezli stratejik derinlikli dýþ politika”, “komþularla sýfýr sorun”da “stratejik derinlik”te boðuluyor…

Ücret dengesizliðine son verin n TÜRKIYE Kamu Çalýþanlarý Sendikalarý Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Merkezi, kurumlar arasýndaki ücret dengesizliðinin arttýðýný savundu. Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezinden yapýlan yazýlý açýklamada, kurumlar arasýndaki ücret adaletsizliðinin 2010 Kasým ayý itibariyle yýllýk 5500 TL’ye ulaþtýðý öne sürüldü. Konfederasyonun Araþtýrma Geliþtirme Merkezi’nin yaptýðý araþtýrmaya göre, ayný unvanda, ayný kýdem ve derecedeki memurlar çalýþtýklarý kurumlara göre farklý ödemelere tabi olduklarýndan, aralarýnda da büyük ücret farkýnýn ortaya çýktýðý bildirilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: ‘’Öyle ki kurumsal ek ödemesi olmayan kurumda çalýþan bir tekniker, emsallerinden aylýk 142 lira daha düþük maaþ alýyor. Bu fark yýlda 1707 lirayý buluyor. Buna göre kurumsal ek ödemesi olmayan kurumlarda çalýþan bir hizmetli, emsallerine göre yýllýk 1984, þoför 2253, memur 3196, programcý 4206, avukat 4407, þube müdürü ise 5481 lira daha az maaþ alýyor.’’ Eðitim durumu, kýdemi, unvaný ve iþ tanýmlarý ayný olmasýna raðmen yalnýzca görev yaptýklarý kurumlarýn farklý olmasý nedeniyle memurlar arasýnda ortaya çýkan ücret dengesizliðinin, iþ barýþýnýn da bozulmasýna neden olduðu ifade edilen açýklamada, memurlarýn nakillerini daha yüksek maaþ veren kurumlara yaptýrmak istedikleri bildirildi. Ankara/aa

Elektrik daðýtýmýna 39 teklif n TEDAÞ’IN baðlý þirketleri olan Akdeniz, Ýstanbul Anadolu Yakasý ve Toroslar Elektrik Daðýtým’ýn özelleþtirilmesi ihaleleri için toplam 39 teklif alýndý. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ’nin (TEDAÞ) bað lý þir ket le ri o lan Ak de niz E lek trik Daðýtým A.Þ., Ýstanbul Anadolu Yakasý Elektrik Daðýtým A.Þ. ve Toroslar Elektrik Daðýtým A.Þ.’deki TEDAÞ’a ait 100 oranýndaki hisselerinin özelleþtirilmesi amacýyla açýlan ihalede, son teklifler alýn dý. Ö zel leþ tir me Ý da re si Baþ kan lý ðý’ndan (ÖÝB) yapýlan yazýlý açýklamada, söz konusu ihalelerde son teklif verme tarihinin önceki gün saat 16.00’da sona erdiði belirtildi. Ýstanbul/ntv

KOSGEB desteðine rekor baþvuru n SANAYÝ ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, KOSGEB aracýlýðýyla esnaf-sanatkarlarla KOBÝ’lere yönelik baþlatýlan ve 23 Kasým 2010 tarihinde baþvurularý alýnan 3 Milyar liralýk Yeni Destek Kredisine 80 bine yakýn iþletmenin baþvuruda bulunduðunu bildirdi. Ergün yaptýðý yazýlý açýklamada, baþvurularý 23 Kasým 2010 Salý günü baþlayan ‘’Ölçek Endeksli Büyüme Destek Kredisi’’ Programýna esnaf-sanatkarlar ile KOBÝ’lerin baþvurusunun bugün itibariyle 73 bin 588’e ulaþýrken, bunun için belirlenen 1,5 milyar liralýk kredi hacminin de 2 günde aþýldýðýný kaydetti. Ankara/aa

Yetkililer, 2-B satýþýndan ilk aþamada 10-15 milyar lira gelebileceðini, bu rakamýn daha sonraki satýþlarla 20-25 milyar lira düzeyine ulaþabileceðini ifade ediyor.

2-B çalýþmalarý hýzlandý 2-B YASA TASLAÐININ OCAK AYI ÝÇERSÝNDE TBMM’NE SUNULMASI DÜÞÜNÜLÜYOR.473,5 BÝN HEKTARLIK 2-B’LERÝN 50 BÝN HEKTARININ YENÝDEN ORMANA DÖNÜÞTÜRÜLMESÝ PLANLANIYOR ORMAN vasfýný kaybetmiþ 2-B arazilerine iliþkin çalýþmalara hýz verildi. Ýlgili kuruluþlar, bir yandan 2-B’ler üzerindeki tescil ve iþgalcileri belirlerken, bir yandan da yasa taslaðýna son þeklini veriyor. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan’ýn 2011 genel seçimlerinden önce gündeme gelebileceðini açýkladýðý 2-B’lere iliþkin yasa taslaðýnýn Ocak ayý içinde Meclis’e sunulmasý düþünülüyor. Maliye, Çevre ve Orman ile Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnýn halen üzerinde çalýþtýðý yasa taslaðýnda, 2-B’ler, ‘’31 Aralýk 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakýmýn dan or man ni te li ði ni ta ma men kaybetmiþ yerlerden, tarla, bað, bah çe, mey ve lik, zey tin lik, fýndýklýk, fýstýklýk gibi çeþitli tarým alanlarý veya otlak, kýþlak, yaylak gibi hayvancýlýkta kullanýlmasýnda yarar olduðu tespit edilen araziler ile þehir, kasaba ve köy yapýlarýnýn toplu olarak bulunduðu yerleþim alanlarýnýn Hazine adýna orman dýþýna çýkarýlmasý uygulamasý’’ olarak tanýmlanýyor.

Taslakta, öne çýkan bazý unsurlar da þöyle sýralanýyor: n Belediye mücavir alan sýnýrlarý içinde yapýlaþma bulunan yerler (yerleþim yerleri), bina ve bahçe gibi kullaným alanlarýyla birlikte met re ka re sý nýr la ma sý ol mak sý zýn hak sahiplerine doðrudan satýlabilecek. Taslak çalýþmalarýnda, be le di ye mü ca vir a lan sý ný rý ayrýmýnýn kaldýrýlmasý, bu alanlarýn içindeki ve dýþýndaki yerlerin ay ný e sas la ra gö re sa týl ma sý da tartýþýlýyor. n Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalan, 100 dönüme kadar tarým arazileri de, sulu-kuru ayrýmý yapýlmaksýzýn hak sahiplerine doðrudan satýlabilecek. n Tarým arazileri dýþýnda kalan, ü ze rin de ya pý laþ ma bu lu nan ve Maliye Bakanlýðýnca uygun görülen taþýnmazlar, Toplu Konut Ýdaresine (TOKÝ), büyükþehir ve ilçe belediyelerine kentsel dönüþüm pro je le ri ger çek leþ tir mek ü ze re devredilebilecek. n 2-B’lerde hak sahipliði için süre þartý aranmayacak.

Çok bilinmeyenli…

NE ZAMAN VE NEREYE BAÞVURULACAK? 2-B’LERÝN satýþýný Maliye Bakanlýðý koordine edecek. 2-B’leri satýn almak isteyen hak sahipleri, 3-6 ay içinde baþvuruda bulunacak. Bu süre, Bakanlar Kurulu Kararý ile uzatýlabilecek. Baþvurular, illerde defterdarlýklara, ilçelerde ise mal müdürlüklerine yapýlacak. 2-B’ler, rayiç bedelleri üzerinden satýlacak. 2-B arazileri için taksit süresi 5 yýl olacak. Hak sahipleri isterlerse bedeli peþin, isterlerse kanuni faiziyle 5 yýl taksitle ödeyebilecek. 2-B arazileri için 5 yýl olacak. Hak sahipleri isterlerse bedeli peþin, isterlerse kanuni faiziyle 5 yýl taksitle ödeyebilecek. Yürütülen çalýþmalar çerçevesinde, yaklaþýk 50 bin hektarýnýn yeniden ormana dönüþtürülmesi planlanýyor. 2-B’ler, ilk aþamada kadastro ve güncelleme iþlemleri tamamlanan ve büyük bölümü sahil þeridinde yer alan 36 ilde satýþa çýkarýlacak. Diðer illerdeki 2-B arazileri de, kadastro ve güncelleme çalýþmalarýna paralel deðerlendirmeye alýnacak. 2-B’ler, Türkiye’de 473 bin 419 hektarlýk alaný kaplýyor. Ýlk etapta tekrar ormana dönüþtürülmesi planlanan 50 bin hektarlýk alan dikkate alýndýðýnda, orman vasfýný yitirmiþ arazi büyüklüðünün 420 bin hektar dolayýnda olmasý bekleniyor. Yetkililer, 2-B satýþýndan ilk aþamada 10-15 milyar lira gelebileceðini, bu rakamýn daha sonraki satýþlarla 20-25 milyar lira düzeyine ulaþabileceðini ifade ediyor. Ankara/aa

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

eçtiðimiz haftanýn üzerinde en çok konuþulan konusu hiç þüphesiz ki, 19-20 Kasým tarihlerinde Lizbon’da yapýlan NATO toplantýsý oldu. Toplantýda, 54 maddelik NATO Lizbon Zirvesi sonuç bildirgesi imzalandý ve bu çerçevede füze savunma sistemi oluþturulmasý kabul edildi. Bu proje ABD’nin eski Baþkaný Ronald Reagan zamanýnda ortaya atýlmýþ. Ýngiltere ile iþbirliði yapýlarak proje hazýrlanmaya baþlanmýþtý. Amerika aslýnda kendi topraklarýný herhangi bir noktadan vurmayý planlayan füzelerin havada imha edilmesini saðlayan projeyi bundan önceki yýllarda tamamlamýþ, dünyanýn herhangi bir noktasýndan kendi topraklarýna gelecek muhtemel füze saldýrýlarýna yönelik imha sistemini kurmuþtu. Bush zamanýnda bu projeyi daha da geniþletip Avrupa’ya uzatmaya karar verildi. O zaman bu proje Rusya’nýn itirazý ile hayata geçirilemedi. Obama gelince Amerikan projesi olarak bilinen füze kalkaný projesi yeniden gözden geçirildi, sistemin Avrupa’ya yerleþtirilmesine karar verildi. NATO devreye girerek, projenin NATO projesi olmasýný istedi. Bunun sebebi de NATO projesi olursa itirazlarýn önüne geçilecek olmasýydý. Neticede proje NATO üyesi ülkelerin tamamýnýn onayý ile imzalandý, ancak sistemle ilgili birçok soru akýllarý karýþtýrýyor. Baþbakan Erdoðan, muhalefette ve bazý gazetelerde “ciddî bir bilgi eksikliði” olduðunu söylüyor. Doðrudur, hem milletin, hem de söylediði kesimin bu konuda fazla bilgisi yok. Bu bilgi eksikliði ise anlaþmaya imza atanlarýn çok fazla bilgi vermemesinden kaynaklanýyor. NATO devlet ve hükümet baþkanlarýnýn ittifakýn gelecek 10-15 yýlýný þekillendirdiði Lizbon Zirvesi’nde alýnan kararlar büyük baþarý gibi gösterilse de, Türkiye’nin tezlerinin tamamýnýn karþýlandýðý belirtilse de kafalardaki cevapsýz sorular çok fazla. Zirve kararlarýnda, füze savunmasýnda kontrol ve komutanýn Mart ayýnda, eylem planýnýn ise Haziran ayýndaki NATO Savunma Bakanlarý toplantýlarýnda ele alýnacaðý belirtildi. Son toplantýda bu yönde gizli anlaþmalar, baðlayýcý kararlar alýndý mý? Bu da merak konusu… Son grup toplantýlarýnda da bu konunun gündeme getirilip “belirsizlikler”e dikkat çekilmesi bunun göstergesi. Baþbakan Erdoðan, “Alýnan kararlar bizim için son derece tatminkâr olmuþtur. Türkiye aðýrlýðýný hissettirmiþ, Türkiye’nin vurguladýðý konular yerine getirilmiþ ve kayda geçmiþtir. Füze savunma sistemi tüm ülkelerin haklarý savunulacak þekilde kurulmuþtur. Hiçbir ülkenin tehdit kaynaðý olarak hedef gösterilmemesi konusu özellikle belirtilmiþtir” diyordu. Bir de muhalefetin tepkilerine bakalým. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu: “Füze kalkaný sisteminin Türkiye’de kurulmasýyla, yeni soðuk savaþýn cephe ülkesi Türkiye olacak. Bunu Türkiye’de kuracaksýn. Nerede kaldý sýfýr sorun? Bu füze kalkaný Ýran için kuruldu, Ýsrail’i korumayý amaçlýyor. Türkiye için ve NATO için tehdit yoksa neden getiriyorsun füze kalkanýný? Hangi sýfýr sorundan bahsediyorsun. NATO belgelerinde zaten ülke ismi geçmez, milleti mi kandýrýyorsunuz?” MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli: “Türkiye, NATO içinde bugün itibarýyla en büyük tehdit kaynaðýnýn Ýran olduðu konusundaki deðerlendirmelere katýlmýþ, füze savunma sisteminin bu temelde geliþtirilmesine onay vermiþtir. Füze savunma sistemi Ýran’a karþý deðilse, hangi potansiyel tehdit kaynaðý ülkeye karþýdýr? Senegal midir, Küba mýdýr, yoksa Rusya mýdýr?” Meclis dýþý muhalefet partileri de bu belirsizliðe dikkat çekiyor. DP Genel Baþkaný Cindoruk, “Füze Kalkaný” adýyla bilinen sistemlerin, Türkiye’ye yerleþtirilmesi konusunda yaptýðý açýklamada, “Füze Savunma Sistemi, Türkiye üzerinden yýlda iki defa geçen göçmen kuþlara karþý mý kullanýlacak?” diye sorarken, HAS Parti Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ da, “Konuþtuðumuz füze kalkaný bizim bildiðimiz kýlýç kalkan oyunundan ibaret deðildir. Hükümet en baþta ‘hayýr’ demeliydi” diyerek tepkisini dile getirdi. Hükümet ya da NATO toplantýsýna Türkiye adýna katýlan Cumhurbaþkaný ve Bakanlar bu sorulara açýklýk getirmeli. Milletin kaygýlarý giderilmeli. Erdoðan, “Milletimizin içine sinmeyen hiçbir karara bu hükümet ‘evet’ demez” diyor ancak, millet bu konuyu tam olarak bilmiyor. Orada Mart ve Haziran aylarýnda yapýlacak toplantýlarda þu anda bir taahhüdü bulunup bulunmadýðýný da bilmiyor? Komutanýn kimde olacaðýný, sistemin nerede kurulacaðýný, düðmeye kimin basacaðýný da bilmiyor? Sistemin esasen NATO ülkelerini mi yoksa Ýsrail’i mi koruyup korumadýðýný da… Zirve toplantýsýndan önce ABD’nin Türkiye’ye, “Füze kalkanýna katýlmazsanýz, iliþkiler zarar görür” dediði iddia edilmiþti. Bu ne kadar doðru? Baþbakan kararlarýn oybirliði ile yani bütün ülkelerin hepsinin oyu ile alýndýðýný söyledi. Türkiye’nin “evet” demesinde bu sözlerin etkisi olmuþ mudur? Bunun gibi daha çok bilinmeyen ve cevap bekleyen konular var. Öncelikle, hükümetin Meclis’e sonra da millete bu konuda “tatminkâr” cevaplar vermesi gerekmez mi?

G


6

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

EKONOMÝ

Soðuk havalarla birlikte kazancýn artmasý bekleniyor.

Balýkçýlar soðuk havayý bekliyor n SON gün­ler­de­ha­va­sý­cak­lýk­la­rý­nýn­mev­sim­nor­mal­le­ri­nin­ ü­ze­rin­de­ sey­ret­me­sin­den­ ya­ký­nan­ ba­lýk­çý­lar, ha­va­la­rýn­so­ðu­ma­sýy­la­bir­lik­te­be­re­ket­li­bir­av­se­zo­nu ge­çir­me­yi­ü­mit­e­di­yor.­Gi­re­sun­Ba­lýk­çý­lar­Ko­o­pe­ra­ti­fi Ý­kin­ci­ Baþ­ka­ný­ Þük­rü­ Ka­la­fat,­ e­kim­ a­yý­ ba­þý­ i­ti­ba­ri­ i­le baþ­la­yan­ av­ se­zo­nun­dan­ þu­ a­na­ ka­dar­ bek­le­nen­ ka­zan­cý­el­de­e­de­me­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Ý­ler­le­yen­gün­ler­de ha­va­la­rýn­ so­ðu­ma­sýy­la­ bir­lik­te­ da­ha­ i­yi­ bir­ av­cý­lýk bek­le­dik­le­ri­ni­ be­lir­ten­ Ka­la­fat,­ ‘’Böl­ge­miz­de­ þu­an­da Fat­sa­i­le­Ti­re­bo­lu­a­ra­sýn­da­ham­si­a­vý­ya­pý­lý­yor.­Ha­va­la­rýn­ sý­cak­ git­me­siy­le­ ham­si­ de­ni­ze­ a­çýl­dý.­ 10-15­ mil a­ra­sýn­da­ ham­si­ a­vý­ ya­pý­yo­ruz.­ Þu­ a­na­ ka­dar­ i­da­re­ e­der­ bir­ av­ ol­du­ a­ma­ ha­va­lar­ so­ður­sa­ da­ha­ be­re­ket­li bir­av­se­zo­nu­ge­çi­ri­riz’’­de­di.­Ba­lýk­çý­lar­o­la­rak­ha­va­sý­cak­lý­ðý­nýn­düþ­me­si­ni­ve­av­se­zo­nu­nun­ni­san­a­yý­na­ka­dar­sür­me­si­ni­bek­le­dik­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­Ka­la­fat,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’’E­ðer­sý­cak­lýk­lar­dü­þer­ve­i­yi­bir­kýþ­ya­þa­nýr­sa­ ham­si­ tek­rar­ or­ta­ya­ çý­ka­cak­týr.­ Böy­le­ o­lur­sa ham­si­a­vý­se­zo­nu­ni­san­a­yý­or­ta­sý­na­ka­dar­sü­re­cek­tir. Bu­da­hem­biz­ba­lýk­çý­la­rýn,­hem­de­u­cuz­o­la­ca­ðý­i­çin va­tan­da­þý­mý­zýn­yü­zü­nü­gül­dü­re­cek­tir.­Bu­nun­i­çin­u­mut­la­ha­va­la­rýn­so­ðu­ma­sý­ný­ve­i­yi­bir­kýþ­dö­ne­mi­ya­þan­ma­sý­ný­bek­li­yo­ruz.­Þu­an­da­Or­du-Ti­re­bo­lu­a­ra­sýn­da­ av­ ya­pan­ yak­la­þýk­ 40­ tek­ne­ var.­ Ha­va­lar­ so­ður,av se­zo­nu­ni­san­a­yý­na­ka­dar­u­zar­sa­an­cak­o­za­man­ba­lýk­çý­lar­­ra­hat­e­der.’’ Giresun / aa

DÖVÝZ SATIÞ

1.4763

1.4834 1.4514

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.4753

1.4856

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1 ÝSVÝÇRE FRANGI

1.4803

1.4898

1.4781

1.4920

1 ÝSVEÇ KRONU

0.21040

0.21259

0.21025

0.21308

1.4491

1.4557

1.4437

1.46120 5.3543

1 KANADA DOLARI

1 AVUSTRALYA DOLARI

1.4420

1.4354

1.4601

1 KUVEYT DÝNARI

5.2066

5.2752

5.1285

1 DANÝMARKA KRONU

0.26431 0.26561

0.26412

0.26622

1 NORVEÇ KRONU

0.24161

0.24324

0.24144

0.24380

1 EURO

1.9707

1.9802

1.9693

1.9832

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.39483 0.39554

0.39187

0.39851

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.3299

2.3421

2.3283

2.3456

100 JAPON YENÝ

1.7703

1.7637

1.7889

1.7821

Japonya ile ekonomik iþbirliðimizi güçlendirmeliyiz n TÜRKIYE O­da­lar­ ve­ Bor­sa­lar­ Bir­li­ði­ (TOBB),­ Dýþ E­ko­no­mik­Ý­liþ­ki­ler­Ku­ru­lu­(DE­ÝK)­Baþ­ka­ný­Ri­fat­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­Tür­ki­ye­ve­Ja­pon­ya’nýn­ö­nü­müz­de­ki­10 yýl­lýk­za­man­di­li­min­de­gý­da­gü­ven­li­ði,­Ar-Ge­ve­i­no­vas­yon,­dü­þük­kar­bon­lu­e­ko­no­mi­ye­ge­çiþ­ve­ü­çün­cü ül­ke­ler­de­ iþ­bir­li­ði­ ko­nu­sun­da­ güç­len­di­ril­miþ­ bir­ e­ko­no­mik­iþ­bir­li­ði­mo­de­li­ü­ze­rin­de­ça­lýþ­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­bil­dir­di.­Türk-Ja­pon­Ýþ­Kon­se­yi­18.­Or­tak­Top­lan­t ý­s ý’nýn­ a­ç ý­l ý­þ ýn­d a­ ko­n u­þ an­ Hi­s ar­c ýk­l ý­o ð­l u, 2010’da­ As­ya’nýn­ i­ki­ bü­yük­ e­ko­no­mik­ gü­cü­ o­lan Tür­ki­ye­ ve­ Ja­pon­ya’nýn­ dost­lu­ðu­nun­ 120.­ yý­lý­ný­ ve Tür­ki­ye’de­ Ja­pon­ Yý­lý’ný­ kut­la­dýk­la­rý­ný­ ha­týr­la­ta­rak, Türk­ hal­ký­nýn­ hep­ dost­luk­ gör­dü­ðü­ Ja­pon­ hal­ký­na her­za­man­bü­yük­sev­gi­ve­say­gý­duy­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­ Ý­ki­ ül­ke­nin,­ a­ra­la­rýn­da­ki­ dost­lu­ða­ kar­þýn­ e­ko­no­mik­i­liþ­ki­le­ri­is­te­nen­se­vi­ye­le­re­çý­ka­ra­ma­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­“Bu­nun­i­çin­ö­nü­müz­de­ki­10­yýl­lýk­za­man­di­li­min­de­4­a­na­ek­sen­ü­ze­rin­de­güç­len­di­ril­miþ­ bir­ e­ko­no­mik­ iþ­bir­li­ði­ mo­de­li­ ü­ze­rin­de­ ça­lýþ­ma­lý­yýz.­Bu­4­a­na­ek­sen;­gý­da­gü­ven­li­ði,­Ar-Ge­ve­i­no­vas­yon,­ dü­þük­ kar­bon­lu­ e­ko­no­mi­ye­ ge­çiþ­ ve­ ü­çün­cü­ ül­ke­ler­de­ iþ­bir­li­ði­dir.”­ Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­ Ja­pon­ya’nýn­þir­ket­le­ri­ni­Tür­ki­ye’nin­Ar-Ge­ya­tý­rým­teþ­vik­le­rin­den­ya­rar­lan­ma­ya­da­vet­et­ti.­Ýstanbul/aa

ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý ve Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ozan Mertoðlan

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,4740 ÖNCEKÝ GÜN 1,4780

DÜN 1,9650 ÖNCEKÝ GÜN 1,9740

DÜN 65,15 ÖNCEKÝ GÜN 65,45

DÜN 437,31 ÖNCEKÝ GÜN 439,96

Esnaf uzun tatile tepkili KOBÝDER BAÞKANI ÖZGENÇ: ‘’ 9 GÜNLÜK TATÝLLER, SADECE TURÝZMCÝLERE YARIYOR. BU DURUM ESNAFI ÇOK FAZLA RAHATSIZ EDÝYOR. BU TATÝLLER ÝÞ PERFORMANSINI BOZUYOR. PAZARTESÝ SENDROMUNU DA TETÝKLÝYOR, ETKÝSÝNÝ ARTTIRIYOR’’ Kü­çük­ve­Or­ta­Bü­yük­lük­te­ki­Ýþ­let­me­ler­Der­ne­ði­(KO­BÝ­DER)­Baþ­ka­ný­Nu­ret­tin­Öz­genç, son­yýl­lar­da­bay­ram­la­rýn­a­de­ta­se­ya­hat­ve­ta­til gün­le­ri­o­la­rak­a­nýl­ma­ya­baþ­lan­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek, ‘’9­gün­lük­ta­til­ler­sa­de­ce­tu­rizm­ci­le­re­ya­rý­yor. Bu­du­rum­es­na­fý­çok­faz­la­ra­hat­sýz­e­di­yor’’­de­di. Öz­genç,­geç­miþ­te­ma­li­ve­si­ya­si­kriz­ler­den do­la­yý­çok­sý­kýn­tý­lý­gün­ler­ge­çi­ren­es­na­fýn­bek­le­ni­len­a­lýþ­ve­ri­þin­ger­çek­leþ­me­si­i­çin­bay­ram ve­ya­ö­zel­gün­le­ri­a­de­ta­ip­le­çek­ti­ði­ni­söy­le­di.­‘’9 gün­lük­ta­til­ler­sa­de­ce­tu­rizm­ci­le­re­ya­rý­yor.­Bu du­rum­es­na­fý­çok­faz­la­ra­hat­sýz­e­di­yor’’­di­yen Öz­genç,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’U­zun­bay­ram­ta­til­le­rin­de­va­tan­daþ­lar­a­de­ta­tu­rizm­bel­de­le­ri­ne­git­me­le­ri­i­çin­teþ­vik­e­di­li­yor.­Bu­bay­ra­mýn­ru­hu­na­ay­ký­rý­dýr.­Hal­ký­mýz­a­ra­sýn­da­bay­ram­kül­tü­rü

yok­e­dil­mek­te­dir.­Bay­ram­de­nil­di­ðin­de­ön­ce bü­yük­ler,­eþ-dost,­ak­ra­ba­ve­ka­bir­ler­zi­ya­ret­e­di­lir,­ak­ra­ba­lar­a­ra­sýn­da­soh­bet­ve­kay­naþ­ma sað­la­nýr­dý­fa­kat­þim­di­u­zun­bay­ram­ta­til­le­riy­le mil­li­ge­le­nek­ve­has­let­le­ri­mi­zin­de­ðiþ­ti­ði­ni­söy­le­ye­bi­li­riz.­Ar­týk­bay­ram­de­ni­lin­ce­bir­lik­ve­be­ra­ber­li­ðin­pe­kiþ­ti­ði­gün­ler­de­ðil,­ta­til­ve­ev­den u­zak­laþ­mak­ak­la­gel­me­ye­baþ­la­mýþ­týr.’’ Öz­genç,­hal­kýn­bü­yük­ço­ðun­lu­ðu­nun­ta­til­i­çin fark­lý­yö­re­le­re­git­me­le­ri­se­be­biy­le­bü­yük­þe­hir­le­rin­a­de­ta­terk­e­dil­miþ­þe­hir­le­re­dö­nüþ­tü­ðü­nü­i­fa­de­e­de­rek,­‘’Es­naf­dük­kâ­ný­ný­aç­tý­an­cak­cad­de­ve so­kak­lar­da­va­tan­daþ­ol­ma­ma­sýn­dan­do­la­yý­bek­le­ni­len­a­lýþ­ve­riþ­ol­ma­yýn­ca­mas­raf­yap­ma­mak­i­çin­ka­pat­mak­zo­run­da­kal­dý’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­U­zun­sü­re­li­ta­ti­le­sa­de­ce­tu­rizm­ve­se­ya­hat­fir­ma­-

la­rý­nýn­se­vin­di­ði­ni,­di­ðer­bütün­es­naf­gru­bu­nun i­se­ü­zül­dü­ðü­nü­an­la­tan­Öz­genç,­þun­la­rý­kay­det­ti: “Sa­de­ce­ AVM’ler,­ ha­va­li­man­la­rý,­ o­to­büs ter­mi­nal­le­ri,­tren­gar­la­rý­do­luy­du.­Bay­ram­da iþ­ o­lur­ u­mu­duy­la­ dük­kâný­na­ ye­ni­ mal­ a­lan es­naf­ bun­la­rý­ sa­ta­ma­dý­ðý­ ve­ ö­de­me­le­ri­ni­ de ya­pa­ma­dý­ðý­ i­çin­ ha­yal­ ký­rýk­lý­ðý­na­ uð­ru­yor. Es­naf­da­her­kes­gi­bi­bü­yü­me­nin,­ge­liþ­me­nin, da­ha­ çok­ ka­zan­ma­nýn,­ da­ha­ i­yi­ ya­þa­ma­nýn he­sa­bý­ný­ya­pý­yor­a­ma­al­dý­ðý­ma­lý­sa­ta­ma­yýn­ca­ ka­ra­ ka­ra­ dü­þü­nü­yor.­ Böy­le­ o­lun­ca­ es­naf çi­ko­la­ta­ta­dýn­da­bir­bay­ram­ya­pa­mý­yor.’’ LÜZUMSUZ TATÝL ÖNLENMELÝDÝR Bu­ ka­dar­ u­zun­ ta­til­le­rin­ dün­ya­nýn­ hiç­bir ül­ke­sin­de­ gö­rül­me­di­ði­ni­ id­di­a­ e­den­ Öz­genç,

þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’Bu­ta­til­ler­iþ­per­for­man­sý­ný bo­zu­yor.­Pa­zar­te­si­sen­dro­mu­nu­da­te­tik­li­yor et­k i­s i­n i­ ar­t ý­r ý­y or.­ Tür­k i­y e’nin­ e­k o­n o­m ik çark­la­rý­ sýrf­ tu­rizm­le­ dön­mü­yor.­ Ül­ke­mi­zin ö­nem­li­ di­na­mik­le­ri­ o­lan­ es­naf,­ sa­nat­kâr­ ve KO­BÝ’ler­ bu­ hu­sus­ta­ sa­yý­sal­ a­çý­dan­ ba­kýl­dý­ðýn­da­ da­ha­ ö­nem­li­dir­ler.­ Tu­riz­mi­mi­zin­ kal­ký­na­bil­me­si­i­çin­iz­le­ne­cek­yol,­ya­ban­cý­tu­rist­le­ri­ ül­ke­mi­ze­ çek­me­nin­ yol­la­rý­ný­ a­ra­mak­týr. Ül­ke­miz­de­ lü­zum­suz­ ta­til­ ya­pýl­ma­sý­ ön­len­me­li­dir.­Bu­du­rum,­ö­nü­müz­de­ki­yýl­lar­da­hýz­lý bir­ þe­kil­de­ çö­zü­me­ ka­vuþ­tu­rul­ma­sý­ ge­re­ken bir­so­run­o­la­rak­e­le­a­lýn­ma­lý­dýr.­­Bi­zim­ül­ke­mi­zin­kal­ký­na­bil­mek­ve­ge­li­þe­bil­mek­i­çin­da­ha­faz­la­ta­ti­le­de­ðil,­da­ha­faz­la­ça­lýþ­ma­ya­ih­ti­ya­cý­var­dýr.’’­Adana / aa

16 milyon kayýtlý çalýþan

MÜSÝAD: KOBÝ’lere destek verilmeli n MÜSTAKÝL Sa­na­yi­ci­ve­Ý­þa­dam­la­rý­Der­ne­ði­(MÜ­SÝ­AD)­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ö­mer­Ci­had­Var­dan,­KO­BÝ’le­re des­tek­çý­kýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni,­ak­si­tak­dir­de,­Ar-Ge­har­ca­ma­la­rý­ný­ül­ke­öl­çe­ðin­de­ar­týr­ma­nýn­müm­kün­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­be­lirt­ti.­KOS­GEB’in­KO­BÝ’le­re­sað­la­ya­ca­ðý ye­ni­des­tek­prog­ram­la­rý­na­i­liþ­kin­dü­zen­le­nen­top­lan­tý­da­ko­nu­þan­MÜ­SÝ­AD­Baþ­ka­ný­Var­dan,­A­na­he­def­le­ri­ni,­‘’KO­BÝ’le­rin­ku­rum­sal­ge­liþ­me­le­ri­ne­yar­dým­cý­ol­mak­ve­böy­le­ce­en­düs­tri­yel­ü­re­tim­le­ri­ni­ge­liþ­tir­me­le­ri­ni,­ü­re­tim­im­kan­la­rý­ný­ar­týr­ma­la­rý­ný­ve­bü­yü­me­le­ri­ni des­tek­le­mek’’­þek­lin­de­a­çýk­la­dý.Var­dan,­KO­BÝ’le­rin ön­ce­lik­le­re­ka­bet­çi­ü­re­tim­ya­pa­bi­lir­ha­le­gel­me­si­ge­rek­ti­ði­nin­al­tý­ný­çi­ze­rek,­þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’An­cak,­ne ya­zýk­ki,­bu­gü­ne­ka­dar­ül­ke­miz­de­Ar-Ge­fa­a­li­yet­le­ri­nin­ço­ðu,­bü­yük­öl­çek­li­sa­na­yi­ler­le­sý­nýr­lý­kal­mýþ­o­lup, yüz­de­99’luk­di­li­me­sa­hip­o­lan­KO­BÝ’le­rin­bu­tür­fa­a­li­yet­le­ri­is­te­ni­len­dü­ze­yin­al­týn­da­kal­mýþ­týr.­Hal­bu­ki, KO­BÝ’le­rin­es­nek­ya­pý­la­rý,­bu­fir­ma­la­rý­ye­ni­lik­le­rin­uy­gu­lan­ma­sý­i­çin­bü­yük­fir­ma­la­ra­gö­re­da­ha­a­van­taj­lý kýl­mak­ta­dýr.­Ser­ma­ye,­fi­nans­man,­ni­te­lik­li­e­le­man­ye­ter­siz­li­ði­ve­öl­çek­e­ko­no­mi­si­uy­gu­la­ya­ma­ma­gi­bi­sý­kýn­tý­lar­se­be­biy­le­ye­ni­lik­çi­ve­a­raþ­týr­ma­cý­po­tan­si­yel­le­ri­ni­ha­ya­ta­ge­çi­re­me­yen­KO­BÝ’le­re­bu­an­lam­da­des­tek çý­kýl­ma­lý­dýr.­Ak­si­tak­dir­de,­Ar-Ge­har­ca­ma­la­rý­ný­ül­ke öl­çe­ðin­de­ar­týr­mak­da­müm­kün­o­la­ma­ya­cak­týr.’’ KOS­GEB­Baþ­ka­ný­Mus­ta­fa­Kap­lan­da,­­2010­yý­lý­nýn­ilk 10­a­yýn­da­7­bin­ki­þi­ye­e­ði­tim­ve­ril­di­ði­ni­kay­de­den Kap­lan,­he­def­le­ri­nin­yýl­so­nu­i­ti­ba­rýy­la­12­bi­ne­u­laþ­mak­ol­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Bu­e­ði­tim­ve­gi­ri­þim­ci­lik­ru­hu i­le­is­tih­dam­so­ru­nun­da­çö­zü­le­ce­ði­ni­sa­vu­nan­Kap­lan, ye­ni­KOS­GEB­des­tek­sis­te­mi­ve­des­tek­mo­del­le­ri,­ye­ni­KOS­GEB­des­tek­prog­ram­la­rý­ve­ye­ni­kre­di­fa­iz­des­tek­prog­ram­la­rý­na­i­liþ­kin­bil­gi­ver­di.­­Kap­lan,­KO­BÝ’le­rin­de­ði­þen­ya­pý­la­rý­na­ve­far­ký­lýk­la­rý­na­u­ya­bi­le­cek,­es­nek­bir­ya­pý­kur­gu­la­dýk­la­rý­ný­be­lirt­ti. Ýstanbul/aa

SERBEST PÝYASA

p

1 ABD DOLARI

ALIÞ

ALIÞ

p

Cinsi

Cinsi

p

24 KASIM 2010

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

p

HA­BER­LER

Konut satýþlarý azaldý Türkiye genelinde, Temmuz-Aðustos-Eylül döneminde (üçüncü çeyrek) 83 bin 697 konut satýldý. Bu dönemdeki konut satýþlarý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 25,21, bir önceki döneme göre de yüzde 7,28 oranýnda azaldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2010 yýlý 3. Dönem Konut Satýþ Ýstatistiklerini açýkladý. Buna göre, Türkiye genelinde 2009 yýlýnýn Temmuz-Aðustos-Eylül döneminde 111 bin 913 konut satýlýrken, bu sayý 2010 yýlýnýn ayný döneminde 83 bin 697’ye geriledi. Üçüncü çeyrekteki konut satýþlarý, bir önceki çeyreðe göre de yüzde 7,28 oranýnda azaldý. 2010 yýlýnýn ikinci çeyreðinde 90 bin 270 konut satýlmýþtý. Temmuz-Aðustos-Eylül döneminde konut satýþlarýnda bir önceki döneme göre, en yüksek artýþ yüzde 30,22 ile Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir bölgesinde gerçekleþti. Ankara / aa

'Çobanyýldýzý' KOBÝ’lere yol gösterecek ÜMÝT KIZILTEPE MALATYA MÝKRO dü­zey­de­ki­iþ­let­me­ler­i­le­KO­BÝ’ler­de­fi­nans­man­yö­ne­ti­mi­ko­nu­sun­da ek­sik­li­ði­fark­e­den­ka­tý­lým­ban­ka­sý­Bank As­ya,­bu­ke­si­me­da­nýþ­man­lýk­ko­nu­sun­da­yar­dým­e­de­cek­‘Ço­ban­yýl­dý­zý’­prog­ra­mý­ný­baþ­lat­tý.­Ço­ban­yýl­dý­zý­bu­luþ­ma­la­rý­nýn­il­ki­ön­ce­ki­gün­Ma­lat­ya’da­ger­çek­leþ­ti­ril­di.­Bu­a­lan­da­bü­yük­ek­sik­gör­dük­le­ri­ni­kay­de­den­Bank­As­ya­Ge­nel­Mü­dü­rü­Ce­mil­Öz­de­mir,­“KO­BÝ’ler­yap­týk­la­rý­i­þi­çok­i­yi­bi­li­yor.­Ü­re­tim­ve­pa­zar­la­ma­ko­nu­la­rýn­da­ba­þa­rý­lý­lar.­An­cak­fi­nans­ma­ný­i­kin­ci­pla­na­a­tý­yor.­Bü­yü­me­ye baþ­la­yýn­ca­bu­ih­ti­yaç­la­rý­ný­kar­þý­la­mak­i­çin­na­sýl­dav­ra­na­ca­ðý­ko­nu­sun­da­bi­linç­li de­ðil.­Ço­ban­yýl­dý­zý­prog­ra­mý­i­le­on­la­ra yol­gös­te­re­ce­ðiz”­de­di.­Teþ­vik­den­di­ði za­man­ak­la­bü­rok­ra­si­nin­gel­di­ði­ni­ve­gi­ri­þim­ci­le­rin­ne­re­ye­na­sýl­baþ­vu­ra­ca­ðý­ný bil­me­di­ði­ni­be­lir­ten­Bank­As­ya­Ge­nel Mü­dü­rü­Ce­mil­Öz­de­mir,­Ço­ban­yýl­dý­zý­i­le bu­sý­kýn­tý­yý­da­or­ta­dan­kal­dý­ra­cak­la­rý­ný söy­le­di.­Ce­mil­Öz­de­mir,­ay­ný­þe­kil­de Dün­ya­Ban­ka­sý­ve­AB­fon­la­rý­na­e­ri­þim­ko­nu­sun­da­da­yol­gös­te­ri­le­ce­ði­ni­kay­det­ti.­ Teþ­vik­le­rin­bir­ço­ðu­nun­yüz­de­50­dü­þük­ma­li­yet­li­kre­di­ya­da­hi­be­den­o­luþ­tu­ðun­dan­bah­se­den­Ge­nel­Mü­dür,­hiz­met ver­dik­le­ri­iþ­let­me­ler­ye­ri­ne­pro­se­dür­le­ri ta­kip­e­de­cek­le­ri­ni,­teþ­vik­a­lýn­ma­sý­du­ru­mun­da­da­di­ler­ler­se­ya­tý­rým­ma­li­ye­ti­nin di­ðer­yüz­de­50’si­nin­fi­nans­ma­ný­ný­ken­di­le­ri­nin­ya­pa­ca­ðý­ný­du­yur­du.­Ban­ka­nýn­30 bin­KO­BÝ­müþ­te­ri­si­nin­dý­þýn­da­da­is­te­-

Bank Asya Genel Müdürü Cemil Özdemir, Çobanyýldýzý programý ile kobilere yol göstereceklerini söyledi.

yen­ler­bütün­þu­be­ler­den­da­nýþ­man­lýk hiz­me­ti­a­la­bi­le­cek.­Prog­ram,­hu­ku­ki­ve ma­li­ko­nu­lar­da­ki­da­nýþ­man­lý­ðýn­dý­þýn­da, ec­za­ne­fi­nans­man­kre­di­si­ve­iþ­ye­ri­ar­sa­sý a­lým­kre­di­si­gi­bi­pa­ket­le­ri­de­i­çe­ri­yor.­As­ya­A­sist­Kart­i­le­stan­dart­a­sis­tans­hiz­met­le­rin­den­yurt­dý­þý­fu­ar­or­ga­ni­zas­yon­la­rý­na ka­dar­bir­çok­ko­nu­da­hiz­met­ve­ri­le­cek.­ Bu­gün­i­ti­ba­rýy­la­3­o­lan­böl­ge­mü­dür­lü­ðü­sa­yý­sý­ný­7’ye­çý­ka­ra­cak­la­rý­ný­be­lir­ten Öz­de­mir,­“Þu­an­þu­be­le­ri­mi­zin­250­bin li­ra­ya­ka­dar­o­lan­kre­di­le­re­o­nay­yet­ki­si var.­Böl­ge­mü­dür­lük­le­ri­i­se­1­mil­yon­li­ra­ya­ka­dar­kre­di­le­ri­o­nay­la­ya­bi­li­yor. Böl­ge­mü­dür­lük­le­ri­mi­zi­ar­tý­ra­rak­KO­BÝ’le­rin­kre­di­ta­lep­le­ri­ne­de­da­ha­hýz­lý ya­nýt­ve­re­bi­le­ce­ðiz”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý. Öz­de­mir,­Ço­ban­yýl­dý­zý­top­lan­tý­la­rý­nýn baþ­ka­il­ler­de­de­vam­e­de­ce­ði­ni­bil­dir­di.­

8 AYRI FÝNANSMAN PAKETÝ Ço­ban­yýl­dý­zý,­ iþ­let­me­ des­tek­ pa­ket­le­ri­ ve­ As­ya­A­sist­ i­le­ KO­BÝ’le­rin­ ha­ya­tý­ný­ ko­lay­laþ­tý­rý­yor.­ Top­lan­tý­da­ Bank As­y a’nýn­ Ço­b an­y ýl­d ý­z ý­ bün­y e­s in­d e sun­du­ðu­ü­rün­ler­den­sek­tör­le­re­ö­zel­8 ay­r ý­ fi­n ans­m an­ pa­k e­t i­n in­ (Tu­r izm Des­tek­Fi­nans­man­Pa­ke­ti,­Ta­rým­Des­tek­Fi­nans­man­Pa­ke­ti,­Ü­ye­Ýþ­ye­ri­Des­tek­Fi­nans­man­Pa­ke­ti,­Franc­hi­sing­Fi­nans­ma­ný,­ A­kar­ya­kýt­ Ba­yii­ Des­tek­ Fi­nans­m an­ Pa­k e­t i,­ Ec­z a­c ý­ Des­t ek­ Fi­nans­man­Pa­ke­ti,­Tak­si­Pla­ka­sý­Fi­nans­ma­ný,­ Ýþ­ye­ri­ ve­ Ar­sa­ A­lým­ Des­tek­ Fi­nans­man­ Pa­ke­ti.)­ ya­ný­ sý­ra­ KO­BÝ’le­re ö­zel­o­la­rak­su­nu­lan­a­sis­tans­hiz­met­le­ri­o­lan­As­ya­A­sist,­As­ya­A­sist­Pla­ti­num ve­ As­ya­A­sist­ Teþ­vik­ Ta­kip­ hak­kýn­da da­ka­tý­lým­cý­la­ra­ay­rýn­tý­lý­bil­gi­ve­ril­di.

ÇUKUROVA Ü­ni­ver­si­te­si­E­ði­tim­Fa­kül­te­si­Or­ta­öð­re­tim­Sos­yal­A­lan­lar­E­ði­tim­Bö­lü­mü­Öð­re­tim­Ü­ye­si,­ Sos­yo­log­ Prof.­ Dr.­ Ad­nan­ Gü­müþ,­ Sos­yal Gü­ven­lik­ Ku­ru­mu­ (SGK)­ ka­yýt­la­rýn­da­ Tem­muz 2010­i­ti­ba­riy­le­15­mil­yon­969­bin­748­ka­yýt­lý­ça­lý­þa­nýn­bu­lun­du­ðu­nu,­bun­lar­dan­10­mil­yon­416­bin ki­þi­nin­iþ­çi­sta­tü­sün­de­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti. Gü­müþ,­‘’Tür­ki­ye’de­Ýl­ler­Ba­zýn­da­Ýþ­çi­ve­Üc­ret Du­ru­mu’’­a­raþ­týr­ma­sýn­da,­Tür­ki­ye’de­ki­iþ­ci­ve­üc­ret­du­rum­la­rý­ný­e­le­al­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Gü­müþ,­SGK ka­yýt­la­rýn­da­ Tem­muz­ 2010­ i­ti­ba­riy­le­ 2­ mil­yon 244­bin­534’ü­E­mek­li­San­dý­ðý’na­3­mil­yon­309­bin 531’i­Bað­kur­ve­10­mil­yon­415­bin­684’ü­SSK’lý­ol­mak­ ü­ze­re­ top­lam­ 15­ mil­yon­ 969­ bin­ 748­ ka­yýt­lý ça­lý­þa­nýn­ bu­lun­du­ðu­nu­ bil­dir­di.­ Bu­nun­ top­lam nü­fu­sun­ yüz­de­ 22’si­ne­ denk­ düþ­tü­ðü­nü­ be­lir­ten Gü­müþ,­ ‘’Tür­ki­ye­ nü­fu­su­nun­ 72­ mil­yon­ 562­ bin ol­du­ðu­dik­ka­te­a­lý­nýr­sa­bir­ka­yýt­lý­ça­lý­þa­na­yak­la­þýk 6­ki­þi­dü­þü­yor’’­de­di.­Adana / aa

SGK’dan yaþýný doldurmuþ prim borçlusuna iyi haber SOSYAL Gü­ven­lik­ Ku­ru­mu­ Baþ­ka­ný­ E­min­ Za­rar­sýz,­Cum­hu­ri­yet­ta­ri­hi­nin­en­bü­yük­borç­ya­pý­lan­dýr­ma­sýn­da­ e­mek­li­lik­ bek­le­yen­le­re­ müj­de­ ver­di. Ya­þ ý­n ý­ dol­d ur­d u­ð u­ hal­d e­ bor­c u­ bu­l u­n an­ BaðKur­lu­la­rýn­ prim­le­ri­ni­ ö­de­me­le­ri­ ha­lin­de­ e­mek­li ma­a­þý­na­bað­la­na­ca­ðý­ný­kay­de­den­Za­rar­sýz,­borç­la­rýn­ban­ka­kre­di­siy­le­ö­de­ne­bi­le­ce­ði­ni­a­çýk­la­dý.­Za­rar­sýz,­ “Va­tan­daþ­la­rýn­ ban­ka­ kre­di­siy­le­ e­mek­li­ o­la­bil­me­si­i­çin­ban­ka­lar­la­pro­to­kol­yap­ma­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­ sür­dü­rü­yo­ruz”­ Ben­zer­ bir­ uy­gu­la­ma­ 2008 yý­l ýn­d a­ ya­p ýl­m ýþ­ ve­ bu­ kap­s a­m a­ gi­r en­ 178­ bin Bað-Kur­lu’dan­ 35­ bin­den­ faz­la­sý­ bor­cu­nu­ ö­de­yip e­mek­li­ol­muþ­tu.­E­mek­li­ma­a­þý­na­bað­la­nan­35­bin ki­þi,­ al­dý­ðý­ e­mek­li­ pa­ra­sý­nýn­ bir­ kýs­mý­ný­ çek­ti­ði ban­ka­ kre­di­si­nin­ tak­si­ti­ o­la­rak­ ö­de­miþ­ti”­ de­di. Ka­nun­ ta­sa­rý­sý­nýn­ Mec­lis’e­ bu­ haf­ta­ ya­ da­ ö­nü­müz­de­ki­ haf­ta­ ge­le­ce­ði­ni­ a­çýk­la­yan­ E­min­ Za­rar­sýz,­borç­ya­pý­lan­dýr­ma­sýn­da­prim­a­sýl­la­rý­nýn­ol­du­ðu­gi­bi­dur­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Prim­a­sýl­la­rýn­dan­vaz­ge­çil­me­ye­ce­ði­ni­ vaz­ge­çi­le­nin­ prim­ a­sýl­la­rý­na­ uy­gu­la­nan­fa­iz­ler­de­o­la­ca­ðý­ný­ak­ta­ran­SGK­Baþ­ka­ný, “Gün­cel­le­me­de­TE­FE­ve­TÜ­FE­kul­la­ný­lýr.­100­bi­rim­bor­cu­o­lan­ki­þi­nin­her­ay­ce­za­o­ra­ný­söz­ko­nu­su.­ Bu­ fa­iz­ler­de­ bir­ a­zal­ma­ o­la­cak.­ Tak­sit­len­dir­me­de­üç­se­çe­nek­var.­12,­18­ve­36­ay­lýk­þek­lin­de­ var.­ Ver­gi­ ve­ SGK­ prim­ borç­la­rý­ gir­di­ði­ i­çin tak­sit­ler­1­ay­SGK­1­ay­Ma­li­ye’ye­þek­lin­de­o­la­cak” bil­gi­si­ni­ver­di.­Pe­þin­ö­de­yen­le­rin­prim­as­lý­na­TE­FE­ve­TÜ­FE’ye­uy­gu­la­nan­gün­cel­le­nen­ra­ka­mý­ö­de­ye­ce­ði­ni­ kay­de­den­ Za­rar­sýz,­ tak­sit­ler­de­ be­lir­le­nen­fa­iz­o­ran­la­rý­nýn­uy­gu­la­na­ca­ðý­i­fa­de­et­ti.­SGK Baþ­ka­ný,­ 12­ a­yý­ ter­cih­ e­den­ borç­lu­la­rýn­ top­lam bor­cu­nun­ 1,05­ fa­iz­le­ çar­pý­la­ca­ðý­ný­ ve­ 6­ ay­ tak­sit ha­lin­de­ö­de­ye­ce­ði­ni­ak­tar­dý.­Ankara / cihan


7

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

DÜNYA

Lübnan ziyareti ve Hariri dâvâsý GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

aþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn­Lüb­nan­ge­zi­si,­Tür­ki­ye’nin­bir­vi­la­ye­ti­ne­ya­pýl­mýþ­se­çim­ge­zi­si­gi­biy­di.­Ge­çen­ay­Ý­ran­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ah­me­di­ne­cad’ýn­yap­tý­ðý­zi­ya­re­ti­bi­le­göl­ge­de­bý­rak­tý.­ Ý­ki­zi­ya­ret­a­ra­sýn­da­ki­en­ö­nem­li­ben­zer­lik,­Ýs­ra­il’e kar­þý­a­ðýr­söz­ler­i­çe­ren­ko­nuþ­ma­lar­ya­pýl­ma­sýy­dý.­ Ýs­ra­il­bu­nu­hak­e­di­yor­mu?­ E­vet. Pe­ki­ bu­nun­ bu­ ka­dar­ üst­ dü­zey­de­ ve­ bu­ ka­dar a­ðýr­ ke­li­me­ler­le­ i­fa­de­ e­dil­me­si­ ge­re­ki­yor­ muy­du? Bu­nun­böl­ge­ba­rý­þý­na­bir­kat­ký­sý­o­la­cak­mý? Bu­so­ru­nun­ce­va­bý­tar­týþ­ma­ya­a­çýk. “O­ne­mi­nu­te”­çý­ký­þýn­dan­bu­ya­na­di­ðer­Or­ta­do­ðu­ ül­ke­le­rin­de­ ol­du­ðu­ gi­bi,­ Lüb­nan’da­ da­ Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn­po­pü­la­ri­te­si­nin­üst­dü­zey­de­ol­du­ðu­a­þi­kâr.­An­cak­bun­da­Tür­ki­ye’nin­böl­ge­ül­ke­le­ri­nin­ iç­ so­run­la­rý­nýn­ çö­zü­mün­de­ de­ den­ge­li­ ve

B

uz­laþ­tý­rý­cý­ bir­ yak­la­þým­ be­nim­se­me­si­nin­ kat­ký­sý bü­yük.­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Da­vu­toð­lu’nun­a­kýl­lý­ham­le­le­re­da­ya­lý­sý­cak­i­liþ­ki­le­riy­le,­hü­kü­me­tin­kom­þu­lar­la­sý­fýr­so­run­po­li­ti­ka­sý­nýn­Tür­ki­ye’yi­böl­ge­de­ö­nem­li­ bir­ ko­nu­ma­ yük­selt­ti­ði­ bir­ çok­ Ba­tý­lý­ yo­rum­cu­nun­or­tak­ka­na­a­ti.­ An­cak­bu­ra­da­po­pü­la­ri­te­nin­te­mel­kay­na­ðý­nýn­Ýs­ra­il­kar­þýt­lý­ðý­ol­du­ðu­da­u­nu­tul­ma­ma­lý­dýr.­On­lar­ca yýl­dýr­her­yap­tý­ðý­ya­ný­na­kâr­ka­lan­Ýs­ra­il’e­kar­þý­ilk kez­bir­li­de­rin­se­si­ni­yük­selt­me­si,­bu­ül­ke­le­rin­halk­la­rý­ný­se­vin­dir­di.­Bu­tav­rýn­u­lus­lar­a­ra­sý­ku­ru­luþ­lar nez­din­de­ –Gaz­ze­kon­vo­yu­na­sal­dý­rý­so­ruþ­tur­ma­sýn­da­ol­du­ðu­gi­bi- des­tek­bul­ma­sý­da­ö­nem­liy­di.­ A­ma­bütün­bun­lar­Ýs­ra­il’in­i­na­dý­ný­kýr­ma­ya­ve­sal­dýr­gan­lý­ðý­ný­ön­le­me­ye­yet­mi­yor.­Do­ðu­Ku­düs’te­ki ye­ni­yer­le­þim­ler­ –O­ba­ma’nýn­kar­þý­çýk­ma­sý­na­rað­men-­sü­rü­yor.­Gaz­ze­ab­lu­ka­sý­da­öy­le. Bu­ a­ra­da­ Baþ­ba­kan­ Er­do­ðan’ýn­ zi­ya­re­ti­nin­ BM Ha­ri­ri­Su­i­kas­tý­Mah­ke­me­si­nin­ni­haî­ka­ra­rý­ný­a­çýk­la­ma­sý­nýn­ ya­kýn­laþ­tý­ðý­ bir­ dö­ne­me­ denk­ gel­me­si ö­nem­liy­di.­ CBS’in­ u­laþ­tý­ðý­ kay­nak­la­ra­ gö­re­ ka­rar­da,­ su­i­kas­týn­ so­rum­lu­su­ Lüb­nan­ Hiz­bul­lah’ýn­dan ba­zý­i­sim­ler­o­la­rak­gös­te­ri­le­cek­ti.­Bu­du­rum­Lüb­nan’da­has­sas­den­ge­le­re­da­ya­nan­ko­a­lis­yo­nu­hay­li sars­tý.­Hiz­bul­lah­hiç­bir­a­da­mý­ný­tes­lim­et­me­ye­ce­ði­ni­a­çýk­la­dý­ve­mah­ke­me­yi­suç­la­dý.­

Böy­le­bir­ka­ra­rýn­ve­ril­me­si,­Lüb­nan’ý­ka­rýþ­tý­ra­ca­ðý gi­bi,­Hiz­bul­lah’ýn­baþ­des­tek­çi­si­ko­nu­mun­da­o­lan Su­ri­ye’nin­ABD­ –ve­o­nun­Or­ta­do­ðu’da­ki­müt­te­fik­le­ri-­ i­le­yu­mu­þa­ma­ya­baþ­la­yan­i­liþ­ki­le­ri­ni­de­bal­ta­la­ya­cak­týr.­So­ruþ­tur­ma­da­Su­ri­ye’nin­o­la­ya­dah­li­nin­ol­ma­dý­ðý­yö­nün­de­ge­liþ­me­ler­o­lur­ken,­du­ru­mun­bir­den­ter­si­ne­dön­me­si­de­il­ginç. So­r uþ­t ur­m a­d a­ Su­r i­y e­ a­l ey­h i­n e­ dö­n ü­þ ün, ABD’nin­ Su­ri­ye’nin­ po­li­ti­ka­la­rýn­dan­ mem­nun­ ol­ma­dý­ðý­ yö­nün­de­ki­ a­çýk­la­ma­la­rýy­la­ ay­ný­ dö­ne­me denk­gel­me­si­a­kýl­la­ra­bir­çok­so­ru­i­þa­re­ti­ni­ge­ti­ri­yor.­El­bet­te­o­dö­nem­de­Lüb­nan’da­ki­en­et­ki­li­güç­ler­den­bi­ri­si­o­lan­Su­ri­ye’nin­bu­su­i­kast­te­par­ma­ðý ol­ma­sý­müm­kün.­Baþ­ba­kan­Sa­ad­Ha­ri­ri’nin­bi­le­o­la­yýn­so­rum­lu­su­ol­ma­dý­ðý­ný­a­çýk­la­dý­ðý­Su­ri­ye’yi­zi­ya­ret­ et­me­siy­le­ yu­mu­þa­yan­ i­liþ­ki­le­rin­ bu­ þe­kil­de ge­ril­me­si­ü­zü­cü. Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn­Lüb­nan’da­ki­bütün­ta­raf­lar­la yap­tý­ðý­gö­rüþ­me­le­rin,­mah­ke­me­nin­ka­ra­rý­nýn­a­çýk­lan­ma­sý­son­ra­sý­or­ta­ya­çý­ka­bi­le­cek­ça­týþ­ma­or­ta­mý­ný ön­le­yip­ön­le­ye­me­ye­ce­ði­ni­za­man­gös­te­re­cek. U­ma­rýz­mah­ke­me­ka­ra­rý­Hiz­bul­lah’ý­suç­lar­ni­te­lik­te­çýk­maz­ve­yýl­lar­ca­iç­sa­vaþ­la,­ABD­ve­Ýs­ra­il’in­sal­dý­rý­la­rýy­la­ha­ra­be­ye­dö­nen­Lüb­nan­ye­ni­den­bir­ka­o­sun i­çi­ne­dön­mez.­O­za­man­a­ka­cak­ka­ný­dur­dur­ma­ya­Ýs­ra­il’e­yö­ne­lik­nu­tuk­lar­yet­me­ye­bi­lir.

Füze kalkanýnda detaylar konuþulmadý NATO AVRUPA MÜTTEFÝK KUVVETLER KOMUTANI ORAMÝRAL STAVRIDIS: FÜZE SAVUNMA SÝSTEMÝNÝN KOMUTA VE KONTROLÜ, YERLEÞTÝRMELER GÝBÝ DETAYLAR ÜZERÝNDE HENÜZ SOMUT KARARLAR ALINMADI. NATO Av­ru­pa­ Müt­te­fik­ Kuv­vet­ler­ Ko­mu­ta­ný O­ra­mi­ral­ Ja­mes­ Stav­ri­dis,­ NA­TO­ fü­ze­ sa­vun­ma­ sis­te­mi­nin­ ko­mu­ta­ ve­ kon­tro­lü,­ ra­dar­la­rýn ne­re­le­re­yer­leþ­ti­ri­le­ce­ði,­ABD’nin­fü­ze­sa­vun­ma sis­te­miy­le­NA­TO’nun­sis­te­mi­nin­bir­bi­riy­le­na­sýl­en­teg­re­o­la­ca­ðý­gi­bi­ko­nu­lar­da­he­nüz­so­mut ka­rar­lar­ a­lýn­ma­dý­ðý­na­ i­þa­ret­ e­de­rek,­ “Tüm­ bu ko­nu­lar­ko­nu­þu­lup,­ni­ha­ye­tin­de­tek­lif­ler­su­nu­la­cak­ve­or­tak­uz­la­þý­yo­luy­la­ka­ra­ra­bað­la­na­cak” de­di.­Stav­ri­dis,­Was­hing­ton’da­ki­Ya­ban­cý­Ba­sýn Mer­ke­zi’nde­ dü­zen­le­di­ði­ ba­sýn­ top­lan­tý­sýn­da bir­ga­ze­te­ci­nin,­“30’dan­faz­la­ül­ke­nin­NA­TO’ya teh­dit­o­la­rak­gö­rül­dü­ðü­sýk­lýk­la­söy­len­se­de,­da­ha­ ön­ce­le­ri­ hep­ Ý­ran’ýn­ a­dý­ ö­ne­ çý­ka­rýl­mýþ­tý. Teh­dit­ o­la­rak­ gö­rü­len­ ül­ke­ler­ han­gi­le­ri?”­ þek­lin­de­ki­ so­ru­su­ ü­ze­ri­ne,­ “NA­TO’ya­ teh­dit­ o­luþ­tur­ma­da­tek­bir­ül­ke­ta­ný­mý­yap­ma­ya­ça­lýþ­mak­tan­sa,­ ‘30’dan­ faz­la­ ül­ke’­ de­ðer­len­dir­me­si­nin doð­ru­ ol­du­ðu­nu­ dü­þü­nü­yo­rum,­ çün­kü­ dün­ya de­ði­þi­yor”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Washington / aa

Kuzey Kore tehdit etti KUZEY Ko­re,­“ken­di­ni­ko­ru­mak­i­çin,­ge­re­kir­se­yi­ne­a­teþ aç­ma­ya­ha­zýr­ol­du­ðu­nu”­bil­dir­di.­Ku­zey­Ko­re­hü­kü­me­ti­ya­yým­la­dý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Sa­lý­gü­nü­Gü­ney­ve Ku­zey­Ko­re­a­ra­sýn­da­kar­þý­lýk­lý­a­teþ­a­çýl­ma­sýn­dan,­Gü­ney­Ko­re’nin­so­rum­lu­ol­du­ðu­nu,­Gü­ney­Ko­re­as­ke­ri güç­le­ri­nin,­i­ki­ül­ke­a­ra­sýn­da­tar­týþ­ma­lý­su­lar­da­yap­tý­ðý bir­tat­bi­kat­sý­ra­sýn­da­Ku­zey­Ko­re’ye­çok­ya­kýn­bir­a­da­dan­a­teþ­aç­tý­ðý­ný­be­lirt­ti.­A­çýk­la­ma­ya­gö­re,­söz­ko­nu­su a­da,­i­ki­Ko­re’nin­de­gö­rüþ­a­la­ný­na­gi­ri­yor.­Ku­zey­Ko­re’nin­ken­di­ni­kon­trol­et­mek­i­çin­“in­sa­nüs­tü­bir­ça­ba” har­ca­dý­ðý­be­lir­ti­len­a­çýk­la­ma­da,­Ku­zey­Ko­re’nin,­Ko­re Ya­rý­ma­da­sýn­da­ki­ba­rýþ­ve­is­tik­ra­rýn­ko­run­ma­sý­na­bü­yük ö­nem­ver­di­ði­ni­a­ma­nef­si­mü­da­fa­a­i­çin­Ku­zey­Ko­re top­çu­ba­tar­ya­la­rý­nýn­yi­ne­a­teþ­aç­ma­ya­ha­zýr­ol­du­ðu­nu vur­gu­lan­dý.­Ku­zey­Ko­re­hü­kü­me­ti,­Sa­lý­gü­nü­ge­li­þen­ve i­ki­Ko­re­a­ra­sýn­da­ger­gin­li­ði­ar­tý­ran­o­lay­da­ABD’nin­de so­rum­lu­luk­pa­yý­bu­lun­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Pyongyang / aa

6 AY ÝÇÝNDE BÝR TEKLÝF GELÝÞTÝRECEÐÝM FÜZE savunma sisteminin komuta ve kontrolü ve iki sistemin birbiriyle nasýl entegre olacaðý gibi konulara dair detaylarýn üzerinde ise çalýþýlacaðýný, bu süreçte teknik zorluklarýn üstesinden geleceklerine emin olduðunu belirten Stavridis, gelecek 6 ay içinde bu konuda bir teklif geliþtireceðini, bu teklifin Kuzey Atlantik Konseyi yoluyla ülkelere sunulacaðýný ve bütün bu kararlarýn ortak uzlaþýyla alýnacaðýný söyledi. Stavridis, “Sistemin radar unsurlarýnýn Türkiye’ye yerleþtirileceðinin kesin olup olmadýðýnýn” sorulmasý üzerine de, “NATO sistemi içindeki yerleþtirmeler konusunda henüz somut kararlar alýnmadýðýný, bütün bu konularýn konuþulup, nihayetinde tekliflerin sunulacaðýný ve ortak uzlaþý yoluyla karara baðlanacaðýný” belirtti.

DOÐU VEYA BATI ÞÜKRÜ BULUT s.bulut@saidnursi.de

A­TO­ ül­ke­le­rin­ce­ fü­ze­ kal­ka­ný­nýn­ Tür­ki­ye’ye­ yer­leþ­ti­ril­me­si­ me­se­le­si­nin­ “si­ya­sî­ ar­ka plâ­ný­ný”­ ma­a­le­sef­ bi­le­mi­yo­ruz.­ NA­TO’nun­ku­ru­luþ­mak­sa­dý­ve­ü­ye­ül­ke­le­rin­bu­as­ke­rî­pakt­tan­bek­len­ti­le­ri çer­çe­ve­sin­de­ son­ ge­liþ­me­le­ri­ de­ðer­len­dir­mek­ge­re­ki­yor. Ku­zey­At­lan­tik­Pak­tý’nýn,­de­mok­ra­si i­le­i­da­re­e­di­len­ül­ke­le­ri­nin­“De­mir­per­de”­de­di­ði­miz­ko­mü­niz­mi­be­nim­se­yen­ül­ke­ve­blok­la­rýn­þer­rin­den­ko­run­mak­mak­sa­dýy­la­ku­rul­du­ðu­nu­bi­li­yo­ruz.­Ý­kin­ci­Dün­ya­Sa­va­þýn­da,­Ýn­gil­te­re ve­Rus­ya­i­le­bir­lik­te­Av­ru­pa’yý­ha­ra­be­zâ­ra­çe­vi­ren­A­me­ri­ka’nýn,­“suç­lu­luk psi­ko­zu”­i­le­Sov­yet­ler­Bir­li­ði­ne­kar­þý bu­as­ke­rî­it­ti­fa­ka­ön­cü­ol­ma­sý,­dün­ya ba­rý­þý­na­za­rar­ver­di,­di­ye­me­yiz.­ De­niz­den­ ve­ ka­ra­dan­ “Do­ðu­ Blo­ku”­ i­le­ çev­ril­miþ­ Tür­ki­ye’nin­ bu­ it­ti­fa­ka­ gir­miþ­ ol­ma­sý,­ Tür­ki­ye’yi­ muh­te­mel­ bir­ Sov­yet­ iþ­ga­lin­den­ ko­ru­du­ðu­ gi­bi,­ kom­þu­la­rýy­la­ cid­dî­ bir­ sý­cak ça­týþ­ma­ya­i­til­me­si­ni­de­en­gel­le­miþ­tir. Kur’ân-ý­ Ke­r im,­ sos­y al­ ha­d i­s e­l e­r i “top­tan­cý”­ dü­þün­ce­ler­le­ de­ðer­len­dir­me­yi­en­gel­li­yor.­Dün­ya­da­ki­glo­bal­it­ti­fak­la­rý­ in­ce­ler­ken;­ tah­lil­ci,­ a­da­let­per­ver­ ve­ a­na­liz­ci­ bir­ an­la­yýþ­la­ ba­zý nok­ta­la­ra­dik­kat­ge­re­ki­yor. Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler,­NA­TO’dan­çok ön­ce­te­þek­kü­le­baþ­lar.­Dün­ya­mil­let­le­ri­ni­sa­vaþ­tan,­fu­ka­ra­lýk­tan,­bu­la­þý­cý has­ta­lýk­lar­dan,­çev­re­fe­lâ­ket­le­rin­den ve­ce­ha­let­ten­kur­tar­mak­a­ma­cýy­la­ku­ru­lan­BM’nin­çe­þit­li­glo­bal­güç­le­rin­te­si­riy­le­ha­ki­kî­mec­ra­sýn­dan­u­zak­laþ­tý­rýl­dý­ðý­ný­ve­bu­gü­ne­ka­dar­dün­ya­nýn­yüz­ler­ce­ye­rin­de­üst­len­di­ði­mis­yo­nu­“a­da­let­le”­i­fa­e­de­me­di­ði­ge­çen­yýl­lar­ve­o­lay­lar­gös­te­ri­yor.­Bu­na,­IMF­ve­Dün­ya Ban­ka­sý­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re,­dün­ya­nýn ba­rý­þý­ný,­fýt­rî­kay­nak­la­rý­ný,­çev­re­si­ni­ve at­mos­fe­ri­ni­kol­la­mak­la­va­zi­fe­li­on­lar­ca glo­bal­STK’nýn,­ba­zý­glo­bal­güç­ler­ce en­gel­len­di­ði­ni­hep­bir­lik­te­gö­rü­yo­ruz.

N

BARIÞ KARÞITI BÝR GLOBAL GÜÇ… Lizbon Zirvesi’nde alýnan kararlara bakýldýðýnda, 28 üye ülkenin tümü arasýnda büyük bir uzlaþýnýn görüldüðüne dikkati çeken NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutaný Oramiral James Stavridis, “bu sebeble, teknik detaylar üzerinde çalýþýlarak, bütün ülkeler tarafýndan kabul edilebilir bir yapýya ulaþýlacaðýndan emin olduðunu” kaydetti.

Kýbrýs 47 yýldýr çözülemiyor BM Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ban­Ki-mun,­Kýb­rýs’ta­ki­mü­za­ke­re­le­rin­son­du­ru­mu­na­i­liþ­kin­ra­po­run­da,­Kýb­rýs­Türk ta­ra­fý­nýn­mül­ki­yet­ko­nu­sun­da­“ta­ze­gi­ri­þim­ler­or­ta­ya koy­du­ðu­nu”­be­lirt­ti.­Ge­nel­Sek­re­ter Ban­ra­po­run­da,­Kýb­rýs­Rum­ke­si­min­de Ma­yýs’ta,­Tür­ki­ye’de­de­Ha­zi­ran’da­ya­pý­la­cak­se­çim­ler­ön­ce­sin­de,­mü­za­ke­re­ler­de­tüm­baþ­lýk­lar­da­e­sas­lý­bir­uz­laþ­ma sað­la­na­ma­ma­sý­du­ru­mun­da,­“mü­za­ke­re­le­rin­as­ký­da­ka­la­bi­le­ce­ði­ni­ve­hat­ta­ö­lüm­cül­þe­kil­de­ba­þa­rý­sýz­o­la­bil­me­si­yö­nün­de­cid­dî­risk­bu­lun­du­ðu­nu”­vur­gu­la­dý.­Ge­nel­Sek­re­ter­Ban’ýn­BM’nin Kýb­rýs’ta­ki­“i­yi­ni­yet­mis­yo­nu­na”­i­liþ­kin o­la­rak­a­da­da­ki­mü­za­ke­re­le­rin­geç­mi­þi­Ban Ki-mun ni­ö­zet­le­yen,­þu­an­ki­du­ru­mu­de­ðer­len­di­ren­ve­i­ki­ta­ra­fa­tav­si­ye­ler­de­bu­lu­nan­ra­po­ru­ya­yým­lan­dý.­Ge­nel­Sek­re­te­rin­ra­po­ru,­BM­Gü­ven­lik­Kon­se­yi ü­ye­le­ri­ne­de­su­nul­du.­Ge­nel­Sek­re­ter­ra­po­ru­nun­ba­-

NATO bir savunma ittifakýdýr...

þýn­da,­Kýb­rýs­so­ru­nu­nun­BM­Gü­ven­lik­Kon­se­yi’nin­47 yý­la­ya­kýn­za­man­dýr­gün­de­min­de­ol­du­ðu­nu,­bu­gü­ne dek­BM’nin­5­Ge­nel­Sek­re­te­ri­nin­a­da­da­ki­mü­za­ke­re­le­ri­ko­lay­laþ­týr­ma­a­ma­cýy­la­i­yi­ni­yet­mis­yo­nu­nu­dev­re­ye­sok­tuk­la­rý­ný,­an­cak çö­züm­yö­nün­de­pek­çok­fýr­sa­týn­ka­çý­rýl­dý­ðý­ný­vur­gu­la­dý.­Ba­rý­þýn­sað­lan­ma­sý­nýn­Kýb­rýs,­Tür­ki­ye,­Yu­na­nis­tan­ve­AB i­çin­son­de­re­ce­ya­rar­lý­o­la­ca­ðý­ný­be­lir­ten­Ge­nel­Sek­re­ter­Ban,­ti­ca­ret,­tu­rizm, nak­li­yat­ve­fi­nans­sek­tö­rün­de­ki­bü­yük po­tan­si­ye­lin,­u­za­yýp­gi­den­u­yuþ­maz­lýk se­be­biy­le­bas­tý­rýl­dý­ðý­ný,­kap­sam­lý­ve­ka­lý­cý­bir­çö­zü­mün,­a­da­da­ki­i­ki­top­lum­i­çin­bü­yük­e­ko­no­mik­fýr­sat­lar­ge­tir­me­si­nin­dý­þýn­da,­i­ki­top­lu­mun­ku­þak­lar bo­yun­ca­gü­ven­i­çin­de­o­la­ma­ma­sý­na­da­son­ve­re­ce­ði­ni i­fa­de­et­ti.­Ban,­“Ý­ki­ta­ra­fýn­ya­ra­la­rý,­an­cak­ba­rýþ­çýl­bir çö­züm­le­i­yi­leþ­me­ye­baþ­la­ya­bi­lir”­de­di.­BM / aa

Dün­ya­mý­zýn­ve­do­la­yý­sýy­la­in­san­la­rýn­bütün­ba­rýþ­la­rý­na­kar­þý,­men­fa­a­ti­ni dün­ya­da­ki­halk­la­rýn­za­ra­rýn­da­a­ra­yan bu­gü­cü­bel­li­bir­coð­raf­ya­da,­dev­let­te ve­ya­ký­t'a­da­a­ra­mak,­o­nun­ma­hi­ye­ti­ni bil­mez­li­ði­miz­den­kay­nak­la­ný­yor.­Bu se­ma­vî­din­le­re­ve­ah­lâk­la­düþ­man­ce­re­ya­ný­Hý­ris­ti­yan­lar­ka­ra­da­“çe­kir­ge sü­rü­sü­ne”,­de­niz­ler­de­i­se­“kö­pek­ba­lýk­la­rý­na”­ben­ze­ti­yor­lar.­Av­la­na­cak­la­rý ve­ya­yý­la­cak­la­rý­coð­raf­ya­la­rý­her­za­man tah­min­e­de­mi­yor­su­nuz.­Sý­nýr­ta­þý­ma­da­men­fa­at­le­ri­nin­sev­kiy­le­dün­ya­yý do­la­þý­yor­lar.­Bu­glo­bal­or­ga­ni­ze­li­giz­li ce­ma­at,­men­fa­a­ti­ne­re­yi­ge­rek­ti­ri­yor­sa,­o­ra­ya­ü­þüþ­müþ­ler­dir.­On­la­rýn­bu ya­pý­la­rý­ný­bi­len­ler,­mün­ha­sý­ran­on­la­rý Sov­yet­ler’de,­Çin’de­ve­ya­Ba­tý’da­a­ra­ma­mýþ­lar.­Ka­pi­ta­lin,­ik­ti­da­rýn,­glo­bal si­vil­top­lu­mun­ve­ya­tek­no­lo­jik­ens­ti­tü­le­ri­ne­sin­si­ce­da­lan­bu­“sa­vaþ­ve­te­rör ta­raf­tar­la­rý­ný”­son­za­man­lar­da­NA­TO, BM,­IMF,­Dün­ya­Ban­ka­sý­ve­ya­AB­gi­bi kü­re­sel­it­ti­fak­la­rýn­bün­ye­le­rin­de­a­ra­yan­ak­lý­ba­þýn­da­ki­Hý­ris­ti­yan­lar­dan çok­ça­öð­re­ne­ce­ði­miz­þey­ler­var… Eþ­ký­ya­lýk­ve­yað­ma­u­sûl­le­riy­le­e­le­ge­çir­dik­le­ri­ser­ve­ti,­an­laþ­tý­ðý­ül­ke­nin­þem­si­ye­si­al­týn­da­söz­ko­nu­su­glo­bal­pakt ve­ya­STK’ya­ak­ta­ran­bu­güç­le­rin,­o­ra­lar­da­han­gi­po­zis­yon­la­rý­el­de­et­ti­ði­ni, el­bet­te­tah­min­e­der­si­niz.­I­rak­iþ­ga­li­nin he­men­a­ka­bin­de­Troç­ki­ci­Pa­ul­Wol­fo­witz’in­he­men­ce­cik­Dün­ya­Ban­ka­sý’nýn ba­þý­na­geç­me­si­te­sa­düf­müy­dü?­Ve­ya AB’yi­üst­dü­zey­de­Sar­kozy,­Mer­kel­ve Ber­lus­co­ni­gi­bi­mi­li­tan­la­rýy­la­ki­lit­le­yen ne­o­con­la­rýn,­in­sa­ni­yet­ve­ba­rýþ­düþ­ma­ný­Ras­mus­sen’i­NA­TO­Ge­nel­Sek­re­ter­li­ði’ne­ge­tir­me­le­ri,­ön­ce­den­baþ­lan­mýþ bir­sü­re­cin­mey­ve­le­riy­di. Þu­za­man­da,­bir­ül­ke­yi­ve­ya­mil­le­ti­ top­tan­ “düþ­man­ i­lân­ et­mek”­ a­da­let­le­bað­daþ­mý­yor.­Ö­nem­li­o­lan­o­ül­ke­de­ giz­li­ce­ or­ga­ni­ze­ ol­muþ­ “sa­vaþ ta­raf­ta­rý­ve­tah­ri­bat­çý”­ha­re­ke­ti­a­kýl­-

lý­ca­ de­þif­re­ et­mek­ ol­sa­ ge­rek.­ Böy­le glo­b al­ bir­ ta­r a­m a­ ve­ de­f i­n is­y o­n a Tür­ki­ye’nin­gü­cü­ye­ter­mi? Bir­de,­Tür­ki­ye’miz­de­ol­du­ðu­gi­bi, si­ya­sî­men­fa­at­le­rin­den­do­la­yý­rüþ­vet­ler­le­yan­la­rý­na­çek­tik­le­ri­med­ya­i­le­ef­kâr-ý­am­me­yi­ka­rar­tan­“si­ya­sî­ik­ti­dar­lar­da”­i­þin­i­çi­ne­gi­rin­ce,­glo­bal­ka­os­ve sa­vaþ­çý­la­ra­gün­doð­muþ­o­lu­yor.­­ AKP HEP YANLIÞ ATLARA OYNADI! AKP’nin­“dýþ­po­li­ti­ka­da”­yan­lýþ­ze­mi­ne­o­tur­du­ðu­nu­söy­le­mek,­yal­nýz­ca id­di­a­ol­ma­ma­lý…­11­Ey­lül’ü­ha­zýr­la­yan ne­o­con­ve­ne­o­li­be­ral­ler­le­yo­la­çýk­týk­la­rý­ný,­ar­þiv­le­re­üs­tün­kö­rü­ba­kan­lar­an­lar­lar…­Ne­o­con­la­rýn­o­za­man­ki­TSK i­çin­de­ve­mü­te­ka­it­pa­þa­lar­dan­müt­te­fik­le­ri,­AKP’ye­her­yer­den­i­ca­zet­çý­ka­ran­lar­dýr.­Bun­lar­12­Ey­lül’ün,­28­Þu­bat ve­27­Ni­san’ýn­a­na­kad­ro­la­rý­dýr.­Bu­ra­dan­yan­lýþ­lar­la­yo­la­çý­kan­AKP,­dýþ­po­li­ti­ka­da­bu­gü­ne­ka­dar­ne­o­con­ve­ne­o­li­be­ral­te­o­ris­yen­ve­or­ga­ni­za­tör­le­rin çer­çe­ve­si­ne­mah­kûm­yü­rü­müþ­tür. Za­hi­ren­e­lin­de­im­kâ­ný­ol­du­ðu­hal­de Ras­mus­sen’i­NA­TO­Sek­re­ter­li­ði’ni­en­gel­l e­y e­m e­d i.­ Sar­k ozy’li­ Fran­s a, AKP’nin­o­ke­yi­i­le­NA­TO’ya­dön­dü.­I­rak­po­li­ti­ka­sýn­da,­kýr­mý­zý­çiz­gi­le­ri­ni ne­o­con­la­ra­ve­Kürt­po­li­ti­ka­sý­ný­da­ne­o­li­be­ral­le­re­çið­net­tir­di.­Doð­ru­su­nu söy­le­mek­ge­re­kir­se,­in­sa­ni­ye­tin,­Müs­lü­man­la­rýn­ve­ha­ki­kî­Hý­ris­ti­yan­la­rýn ken­di­le­riy­le­mü­ca­de­le­ha­lin­de­ol­duk­la­rý­“sa­vaþ­lo­bi­si­ne”­mah­kûm­o­la­rak ik­ti­da­ra­gel­di­AKP…­Sar­kozy,­Ber­lus­co­ni,­Mer­kel­ve­Ras­mus­sen’e­ön­ce­den mu­ha­le­fet­e­de­me­yen­Ab­dul­lah­Gül, NA­TO’da­mý­mu­ha­le­fet­e­de­cek­ti?

‘‘

Dünya milletlerini savaþtan, fukaralýktan, bulaþýcý hastalýklardan, çevre felâketlerinden ve cehaletten kurtarmak amacýyla kurulan BM’nin çeþitli global güçlerin tesiriyle hakikî mecrasýndan uzaklaþtýrýldýðýný ve bugüne kadar dünyanýn yüzlerce yerinde üstlendiði misyonu “adaletle” ifa edemediði geçen yýllar ve olaylar gösteriyor.

Bil­gi­ye­ter­siz­li­ði,­zih­nî­tem­bel­lik­ve­ya­ta­raf­gir­lik­duy­gu­suy­la,­çok­ka­re­ler­den­o­lu­þan­“dýþ­po­li­ti­ka­da­ki”­ba­zý­yo­rum­la­ra­“komp­lo­te­o­ri­si”­di­yen­ler; AKP’nin­A­me­ri­ka’da­ki­mü­na­se­bet­le­ri­ne­ve­TSK’nýn­as­lî­un­sur­la­rýy­la­te­na­sü­bü­ne­man­tý­kî­i­zah­lar­ge­ti­re­mez­ler­se, söy­le­dik­le­ri­miz­le­ye­tin­mek­zo­run­da ka­la­cak­lar­dýr.­Si­ya­set­te;­o­lay­la­rýn­renk­le­ri,­üs­lûp­ve­þa­hýs­lar­dan­zi­ya­de,­ö­nem­li­o­lan­ne­ti­ce­de­ðil­mi? -­AKP;­BOP’a­ha­yýr­di­ye­bi­lir­di,­eþ baþ­kan­lý­ðý­ter­cih­et­ti. -­AKP;­Ý­kin­ci­Kör­fez­Sa­va­þýn­da,­top­rak­la­rý­ný­kul­lan­dýrt­ma­ya­rak­za­yi­a­tý­as­ga­rî­de­tu­ta­bi­lir­di,­do­la­yý­sýy­la­iþ­bir­li­ði­ni ter­cih­et­ti. -­AKP;­kül­tür,­i­nanç­ve­ge­le­nek­le­ri­miz­i­çer­de­dö­nüþ­tü­ren­ne­o­li­be­ral­ya­pý­lar­la­pro­je­ba­þýn­da­ça­lý­þý­yor. -­Her­gün­si­vil­le­rin­vu­rul­du­ðu­ve bu­nun­i­çin­Al­man­ya­Cum­hur­baþ­ka­ný Köh­ler’in­is­ti­fa­et­ti­ði­Af­ga­nis­tan’a­as­ker­gön­der­di. -­AKP;­AB­a­na­ya­sa­sý­oy­la­ma­sýn­da te­mel­in­sa­nî­de­ðer­le­ri­ön­ce­le­yen­Va­ti­kan’a­kar­þý­ne­o­con­po­li­ti­ka­cý­lar­ya­nýn­da­dur­du. Ve­bu­yan­lýþ­la­ra­ye­ni­le­rini­ek­le­me­ye de­vam­e­di­yor.­­


8

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

ENSTÝTÜ

Hazýrlayan: e-posta: info@risaleinurenstitusu.org

ULÛHÝYET ‘‘

Kendini gizlemesiyle perdeler arkasýnda bulunan Cenâb-ý Hak, Kendisine ait gizli güzelliklerini ve mükemmelliklerini göstermek için kâinatý ve bütün bu görünen varlýklarý yaratmýþtýr. Öyle ise, kâinatý ince nakýþlarla ve mükemmel sanat eserleriyle hayret verici bir tarzda yaratýp, süslendiren Cenâb-ý Hakk’ýn rububiyetinin görülmesi ve anlaþýlmasý derecesinde, uluhiyetin mahiyeti de anlaþýlacaktýr.

lý­ðýy­la­va­rol­ma­lý­dýr.­Vü­cub­de­re­ce­sin­de­ki­bir­vü­cud,­var­lýk mer­te­be­le­ri­nin­en­mü­kem­me­li­ve­en­kuv­vet­li­si­o­lan­za­tî,­e­ze­lî­ve­e­be­dî­ol­mak­gi­bi­ö­zel­lik­le­re­sa­hip­bir­var­lýk­týr.5 Böy­le za­tî­bir­vü­cud­da,­zýt­lar­bir­a­ra­da­bu­lu­na­maz.­Meselâ,­kud­ret­za­týy­la­On­da­bu­lu­nu­yor­sa,­kud­re­tin­zýd­dý­o­lan­acz­mü­da­ha­le­e­de­mez.­Bu­yüz­den,­kud­re­ti­nin­mer­te­be­le­ri­yok­tur. ­lû­hi­yet,­ za­týn­da,­ sý­fat­la­rýn­da­ ve­ i­sim­le­rin­de,­ mü­- E­ze­lî­ol­du­ðu­i­çin­za­man­ve­me­kân­la­sý­nýr­lý­de­ðil­dir.­Za­ma­kem­mel­li­ðin­ ve­ gü­zel­li­ðin­ bü­tün­ mer­te­be­le­ri­ni, nýn­ve­me­kâ­nýn­bü­tün­ku­sur­la­rýn­dan­ve­ek­sik­lik­le­rin­den­u­sý­n ýr­s ýz­ de­r e­c e­d e­ bu­l un­d ur­m a­ vas­f ý­ de­m ek­t ir. zak­týr.­ E­be­dî­ ol­ma­sýy­la­ da,­ bü­tün­ za­man­ ve­ me­kân­lar­da Ce­nâb-ý­ Hak­k’ýn­ u­lûhi­ye­ti,­ O­nun­ ma­bûdi­ye­tiy­le hük­mü­geç­mek­te,­ta­sar­ru­fu­nu­de­vam­et­tir­mek­te­dir. eþ­an­lam­da­kul­la­ný­la­gel­miþ­tir.1 Ma­bû­di­yet­ha­ki­ka­ti­i­se,­bü­Ce­nâb-ý­ Hak­kýn­ ke­ma­li­ ve­ is­tið­na­sý­ u­lû­hi­yet-i­ mut­la­ka tün­ var­lýk­la­rýn­ ken­di­si­ne­ i­ba­det­ et­me­si­ni,­ ya­ni­ e­mir­le­ri­ne de­re­ce­sin­de­dir.6­ O­nun­ Za­tý­nýn­ mü­kem­mel­li­ði­ni­ an­la­ya­bil­i­ta­at­e­dip,­ya­sak­la­rýn­dan­da­ka­çýn­ma­sý­ný­ge­rek­ti­rir.­Öy­le­i­- mek­i­çin,­ha­ri­ka­bir­sa­nat­e­se­ri­o­lan­kâ­i­na­ta­ba­ka­rak,­bin­ler se,­can­lý­can­sýz­bü­tün­var­lýk­la­rýn,­ken­di­le­ri­ne­a­it­va­zi­fe­le­ri­- per­de­ler­ ar­ka­sýn­da­ki­ ke­ma­li­ni­ gör­mek­ bi­le­ ye­ter­li­dir.­ Öy­le ni­ zer­re­ mik­tar­ ak­sat­ma­ya­rak,­ en­ mü­kem­mel­ bir­ tarz­da bir­ mü­kem­mel­lik­te­dir­ ki,­ ek­sik­lik­ ve­ nok­san­lýk­ a­ra­mak ye­ri­ne­ge­tir­me­le­ri,­bir­tek­Ý­lâ­hýn­ma­bû­di­ye­ti­ni­i­lan­et­mek­- mak­sa­dýy­la­ ka­i­nat­týn­ her­ ta­ra­fý­ný­ a­dým­ a­dým­ do­la­þan­ bir te­dir.­ De­mek­ ki,­ Ce­nâb-ý­ Hak­kýn­ u­lû­hi­ye­ti­nin­ ka­i­nat­ta­ki göz,­ so­nun­da­ yo­ru­lup,­ hiç­bir­ nok­san­ bu­la­ma­yýp,­ kâi­na­týn te­si­ri­a­mi­ri­yet-i­mut­la­ka­de­re­ce­sin­de­dir.2 E­mir­le­ri­ne­mut­- ku­sur­suz­lu­ðu­nu­ i­lan­ et­mek­ zo­run­da­ ka­la­cak­týr.7 E­se­rin­de lak­i­ta­at­söz­ko­nu­su­dur.­Dün­ya­mý­zýn­to­paç­gi­bi­ha­re­ke­tin­- sa­yý­sýz­ mü­kem­mel­lik­ler­ der­ce­den­ bir­ Zat,­ el­bet­te­ ken­di­si den,­ a­ðaç­lar­da­ki­ yap­rak­la­rýn,­ rüz­gâ­rýn­ do­kun­ma­sýy­la­ sal­- ke­ma­lâ­týn­en­ni­ha­yet­de­re­ce­sin­de­dir. lan­ma­sý­na­ka­dar­her­þey­bir­e­mir­al­týn­da,­gö­rev­le­ri­ni­a­za­mi U­lû­hi­ye­ti­nin­is­tið­na­sý­i­se,­hiç­bir­þe­ye­muh­taç­ol­ma­ma­sý, de­re­ce­de­dik­kat­le­i­ti­raz­sýz­ye­ri­ne­ge­tir­mek­te­dir­ler. son­suz­zen­gin­lik­sa­hi­bi­ol­ma­sý­ve­ha­zi­ne­sin­den­hiç­bir­þe­yin Bü­tün­bun­lar­dan­an­la­þý­lý­yor­ki,­Ce­nâb-ý­Hak­k’ýn­u­lû­hi­ye­- ek­sil­me­me­si­de­mek­tir.­Gü­neþ,­O­nun­rah­met­ha­zi­ne­sin­den ti­nin­an­la­þýl­ma­sý,­ru­bû­bi­ye­ti­nin­ka­i­nat­ta­ki­ic­ra­at­la­rý­nýn­an­- ik­ram­e­dil­miþ­bir­lam­ba­dýr.­Her­ba­har­mev­si­min­de,­yer­yü­la­þ ýl­m a­s ýy­l a­ müm­k ün­d ür. 3 Çün­k ü,­ ken­d i­n i­ giz­l e­m e­s iy­l e zün­de­ ku­ru­lan,­ çe­þit­ çe­þit­ ni­met­ler­le­ do­na­týl­mýþ­ sof­ra­lar, per­de­ler­ar­ka­sýn­da­bu­lu­nan­Ce­nâb-ý­Hak,­ken­di­si­ne­a­it­giz­- yi­ne­ O­nun­ tü­ken­mek­ bil­me­yen­ rah­met­ ha­zi­ne­le­ri­nin­ nü­li­ gü­zel­lik­le­ri­ni­ ve­ mü­kem­mel­lik­le­ri­ni­ gös­ter­mek­ i­çin­ kâ­i-­ mu­ne­le­ri­dir.­O­nun­say­mak­la­bi­ti­re­me­ye­ce­ði­miz­mad­dî­ni­na­tý­ ve­ bü­tün­ bu­ gö­rü­nen­ var­lýk­la­rý­ ya­rat­mýþ­týr.­ Öy­le­ i­se, met­le­ri­nin­ ya­nýn­da,­ Kur’ân-ý­ Ke­rim­le­ in­dir­di­ði­ ma­ne­vî­ ni­kâ­i­na­tý­in­ce­na­kýþ­lar­la­ve­mü­kem­mel­sa­nat­e­ser­le­riy­le­hay­- met­le­ri­de­var­dýr­ki,­kýy­me­ti­tak­dir­e­di­le­me­ye­cek­de­re­ce­de ret­ ve­ri­ci­ bir­ tarz­da­ ya­ra­týp,­ süs­len­di­ren­ Ce­nâb-ý­ Hak­kýn de­ðer­li­ ha­zi­ne­ler­dir.­ Kur’ân-ý­ Ke­rim’de­ ge­çen­ her­bir­ i­sim ru­bû­bi­ye­ti­nin­gö­rül­me­si­ve­an­la­þýl­ma­sý­de­re­ce­sin­de,­u­lû­hi­- ve­ her­bir­ ha­ki­kat­ el­mas­lar,­ züm­rüt­ler­ kýy­me­tin­de­ ma­ne­vî ye­tin­ma­hi­ye­ti­de­an­la­þý­la­cak­týr. mü­cev­her­ler­dir.­ Çün­kü,­ her­bir­ i­sim­ Ce­nâb-ý­ Hak­kýn­ bit­Ce­nâb-ý­ Hak­kýn­ ben­ze­ri­nin­ ol­ma­ma­sý,­ var­lý­ðý­nýn­ vü­cub mek,­ tü­ken­mek­ bil­me­yen­ ha­zi­ne­le­ri­nin­ kay­nak­la­rý­dýr.­ Bü­de­re­ce­sin­de­ol­ma­sý,­e­ze­li­ve­e­be­di­ol­ma­sý,­ke­ma­li,­is­tið­na­sý, tün­gü­zel­li­ðin­kay­na­ðý­Ce­mil­is­mi,­her­tür­lü­rý­zýk­la­rýn­kay­iz­ze­ti,­a­za­me­ti­ve­is­tik­lâ­li­ye­ti­gi­bi­bir­ký­sým­ö­zel­lik­le­ri­var­dýr na­ðý­Rez­zak­is­mi­ve­fen­ler­a­de­din­ce­dal­la­ra­ay­rý­lan­i­lim­le­ki,­bun­lar­ol­mak­sý­zýn­u­lû­hi­ye­tin­ger­çek­ma­hi­ye­ti­nin­dü­þü­- rin­kay­na­ðý­Â­lîm­is­mi­ol­ma­sý­gi­bi. nül­me­si­ve­an­la­þýl­ma­sý­müm­kün­de­ðil­dir. U­lû­hi­ye­tin­a­za­me­ti,­iz­ze­ti,­is­tik­lâ­li­ye­ti­her­þe­yin­kü­çük­ol­Al­lah’ýn­ u­lu­hi­ye­tin­de­ or­ta­ðý­ yok­tur.­ Kâ­i­na­týn­ iþ­le­yi­þin­- sun,­ bü­yük­ ol­sun,­ yük­sek­ ol­sun,­ al­çak­ ol­sun,­ ta­sar­ru­fu­ al­de­ki­ dü­ze­ne­ ve­ den­ge­ye­ ba­kýl­dý­ðý­ tak­dir­de,­ böy­le­ bir­ or­- týn­da­ol­ma­sý­ný­ge­rek­ti­ri­yor.8 Çün­kü,­a­za­me­ti­hiç­bir­þe­yi­da­tak­lý­ða­hiç­bir­þe­kil­de­ih­ti­yaç­ol­ma­dý­ðý­da­gö­rü­lür.­Çün­kü, i­re­si­nin­dý­þýn­da­bý­rak­ma­ma­yý,­iz­ze­ti­ve­is­tik­lâ­li­ye­ti­baþ­ka­i­her­ ta­raf­ta­ ay­ný­ ka­nun­lar­ ge­çer­li­ ol­mak­la­ bir­lik­te,­ ga­yet lâh­la­rýn­ ta­sar­ru­fu­na­ mü­da­ha­le­ et­me­si­ni­ ka­bul­ et­mez.­ Ce­has­sas­ den­ge­ler­ i­çin­de­ en­ u­fak­ bir­ dü­zen­siz­lik­ mev­zu­ba­- nâb-ý­ Hakk’ýn­ u­lû­hi­ye­ti­nin­ a­za­me­ti­ ve­ kib­ri­ya­sý­nýn­ þid­det­li his­de­ðil­dir. bir­ þe­kil­de­ kâ­i­nat­ta­ te­cel­li­ et­me­sin­den­ hiç­bir­ þey­ sak­la­na­Ý­lâh’ýn­(u­lû­hi­yet­sa­hi­bi­nin)­var­lý­ðý­vü­cub­de­re­ce­sin­de­ol­- ma­dý­ðý­gi­bi,­O­na­fi­il­le­rin­de­or­tak­ve­yar­dým­cý­o­la­maz. ma­lý­dýr.4 Ya­ni,­var­lý­ðý­ken­din­den­ol­ma­lý,­baþ­ka­hiç­bir­var­lý­Ma­bûd-u­Bil­hak,­u­lû­hi­ye­ti­ni­ve­ma­bû­di­ye­ti­ni­gös­ter­mek ðýn­vü­cu­du­na­bað­lý­ol­ma­ma­lý­ve­bü­tün­var­lýk­lar­O­nun­var­- i­çin,­kâi­na­tý­bir­ki­tap­ve­bir­mes­cid­ma­hi­ye­tin­de­ya­rat­mýþ­-

kavram

U

týr.­Öy­le­ha­ri­ka­bir­ki­tap­týr­ki,­her­say­fa­sýn­da­bin­ler­ce­ki­tap ya­zýl­mýþ,­ her­ sa­tý­rýn­da­ bin­ler­ce­ say­fa­lar­ giz­li.­ Yer­yü­zü­ bir say­fa­dýr;­i­çin­de­bit­ki­ler­ve­hay­van­la­rýn­nev­le­ri­sa­yý­sýn­ca­ki­tap­lar­ya­zýl­mýþ­týr.­Hat­ta,­nok­ta­la­rý­hük­mün­de­o­lan­to­hum­lar­da­ ve­ çe­kir­dek­ler­de­ a­ðaç­lar­ sa­yý­sýn­ca­ ki­tap­lar­ in­ce­ ka­lem­ler­le­ya­zýl­mýþ­týr. Kâ­i­nat,­ du­var­la­rý­ in­ce­ na­kýþ­lar­la­ ve­ ma­ha­ret­li­ bir­ hat­tat ta­ra­fýn­dan­ gü­zel­ bir­ hat­la­ âyet­ler­ ya­zý­la­rak­ süs­len­miþ­ bir mes­cid­su­re­tin­de­ya­ra­týl­mýþ­týr.­O­mes­ci­din,­her­bir­kö­þe­sin­de­bir­var­lýk­ta­i­fe­si,­ken­di­ne­mah­sus­bir­i­ba­det­le­meþ­gul­o­la­rak,­ kul­luk­ va­zi­fe­si­ni­ ye­ri­ne­ ge­tir­mek­te­dir.­ Zer­re­ler­den ge­ze­gen­le­re­ka­dar,­ba­lýk­lar­dan­me­lek­le­re­ka­dar­bü­tün­var­lýk­lar­yap­týk­la­rý­i­ba­det­le­ri­ni­ken­di­dil­le­riy­le­der­gâh-ý­U­lû­hi­ye­te­tak­dim­et­mek­te­dir­ler. El­bet­te,­ o­ ki­ta­býn­ mâ­nâ­sý­ný­ ders­ ve­re­rek­ O­nu­ ta­ný­ta­cak ve­ o­ bü­yük­ mes­cid­de­ bü­tün­ var­lýk­la­ra­ i­mam­lýk­ va­zi­fe­si­ni ya­pa­rak­ hu­zu­run­da­ u­mum­ i­ba­det­le­ri­ tak­dim­ e­de­cek­ o­lan pey­gam­ber­le­ri­gön­der­me­si,­U­lû­hi­ye­ti­nin­ge­re­ði­dir.9 Mey­ve­a­ðaç­la­rýn­dan­mey­da­na­ge­len­bir­bah­çe­sa­hi­bi­nin, o­bah­çe­i­çin­de­en­faz­la­ö­nem­ver­di­ði­þey,­a­ðaç­la­rý­nýn­uç­la­rý­na­ a­sýl­mýþ­ mey­ve­ler­ ve­ mey­ve­le­rin­ iç­le­ri­ne­ yer­leþ­ti­ril­miþ a­ða­cýn­ bü­tün­ prog­ra­mý­ný­ ta­þý­yan­ çe­kir­dek­ler­dir.­ O­ a­ða­ca, çok­bü­yük­bir­ö­zen­ve­dik­kat­gös­ter­di­ði­an­la­þý­lan­bah­çe­sa­hi­bi­nin,­ mey­ve­ ve­ çe­kir­dek­le­ri­ çü­rüt­me­si,­ zi­yan­ et­me­si­ ya da­ baþ­ka­la­rý­na­ kap­týr­ma­sý­ müm­kün­ de­ðil­dir.­ Ay­ný­ þe­kil­de, kâ­i­nat­ da­ dal­la­rý­ e­le­ment­ler­ ve­ ma­den­ler,­ yap­rak­la­rý­ bit­ki­ler,­ çi­çek­le­ri­ hay­van­lar­ ve­ mey­ve­le­ri­ in­san­lar­ o­lan­ ha­ri­ka bir­a­ðaç­týr.­Bu­a­ða­cýn­çe­kir­dek­le­ri­i­se,­mey­ve­le­ri­hük­mün­de o­lan­in­san­la­rýn­kalp­le­rin­den­çý­kan­þü­kür,­mu­hab­bet,­min­net­tar­lýk­ve­öv­gü­gi­bi­hal­ler­dir.­Öy­le­i­se,­kâ­i­na­týn­sa­hi­bi­nin, kaâi­nat­tan­ bek­le­di­ði­ en­ ö­nem­li­ so­nuç­ o­nun­ mey­ve­si­ o­lan in­san­dýr­ ve­ in­san­lar­dan­ su­dur­ e­den­ u­bû­di­yet­kâr­ hal­ler­dir. Bu­yüz­den,­O’nun­mut­lak­u­lûhi­ye­ti­nin­hiç­bir­þe­kil­de­o­þü­kür,­ mu­hab­bet­ ve­ min­net­tar­lýk­la­rýn­ baþ­ka­la­rý­na­ git­me­si­ne i­zin­ver­me­si­dü­þü­nü­le­mez.10 Ce­nâb-ý­Hak,­in­sa­na­ben­lik­ve­hür­ri­yet­ver­me­siy­le,­u­lû­hi­ye­tin­sý­fat­la­rý­ný­an­la­ma­sý­i­çin­bir­ta­kým­öl­çü­bi­rim­le­ri­ne­sa­hip­ ol­ma­sý­ný­ sað­la­mýþ­týr.­ Meselâ,­ in­san­ ken­di­si­ne­ ve­ri­len bir­par­ça­i­lim­le­Al­lah’ýn­son­suz­il­mi­ni,­sý­nýr­lý­gör­me­siy­le­O­nun­ni­ha­yet­siz­gör­me­sý­fa­tý­ný­an­la­ma­sý­gi­bi.­Di­ðer­ta­raf­tan in­sa­na­ a­ciz­li­ðin­ ve­ fa­kir­li­ðin­ ken­di­si­ne­ ve­ril­me­siy­le,­ baþ­ka bir­tarz­da,­Al­lah’ýn­u­lû­hi­ye­ti­ne­a­yi­ne­o­lur.­Ka­ran­lý­ðýn­de­re­ce­si­nin­art­ma­sý­nis­pe­tin­de,­ay­dýn­lý­ðýn­da­ha­faz­la­net­leþ­me­si gi­bi;­in­san­a­ciz­li­ðiy­le­Ce­nâb-ý­Hak­kýn­son­suz­kud­re­ti­ni,­her þe­ye­ muh­taç­ ol­ma­sýy­la­ da­ ni­ha­yet­siz­ gý­na­sý­ný,­ zen­gin­li­ði­ni gö­rür­ ve­ gös­te­rir.­ Öy­ley­se,­ mi­de­si­nin­ her­ tür­lü­ ih­ti­ya­cý­ný

kar­þý­la­mak­i­çin­çe­þit­li­ni­met­ler­ya­ra­tan,­in­sa­ný­a­ciz­bý­ra­kan her­ tür­lü­ has­ta­lýk­lar­dan­ þi­fa­ ve­ren­ Ce­nâb-ý­ Hak,­ þük­re, min­net­tar­lý­ða­ve­mu­hab­be­te­ve­si­le­o­lan­bu­fil­le­ri­baþ­ka­sý­na ver­mez.­Þid­det­le­bu­iþ­ler­de­gay­rýn­mü­da­ha­le­si­ni­red­de­der. Fa­kat,­vah­yin­ge­tir­di­ði­hü­küm­le­re­ta­bi­ol­ma­yan­in­san­lar rý­zýk­ ve­ þi­fa­ gi­bi­ bir­ ký­sým­ ih­san­la­rýn­ kay­nak­la­rý­ný,­ yan­lýþ yer­ler­de­gör­müþ­ler­ve­ruh­la­rýn­da­ki­kuv­ve-i­þe­he­vi­ye­nin­(iþ­tah­ kuv­ve­ti)­ sev­kiy­le­ de­ a­sýl­ kay­nak­ zan­net­tik­le­ri­ var­lýk­la­rý put­laþ­týr­mýþ­lar,­i­lâh­laþ­týr­mýþ­lar­ve­ta­par­de­re­ce­de­sev­gi­bes­le­miþ­ler­dir.­Lez­zet­le­ri­nin­men­baý­zan­net­tik­le­ri­ne­fis­le­ri­ni­i­lâh­it­ti­haz­et­miþ­ler11;­hat­ta,­i­ta­at­ve­tes­li­mi­yet­le­riy­le­de­ken­di­ iç­le­rin­de­ bir­ta­kým­ in­san­la­rýn­ u­lû­hi­yet­ dâvâ­ et­me­le­ri­ne bi­le­se­bep­ol­muþ­lar­dýr.12 Ce­nâb-ý­Hak­kýn­kâi­na­týn­en­ge­niþ­da­i­re­sin­den,­kal­bin­en giz­li­his­le­ri­ne­ka­dar­ta­sar­ruf­e­den­a­za­met­li­u­lûhi­ye­ti­ni­gö­ren­in­san­lar­i­se—baþ­ta­bü­tün­pey­gam­ber­ler­ve­ö­zel­lik­le­de Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(a.s.m.)­ol­mak­ü­ze­re,­ev­li­ya,­as­fi­ya­ve sýd­dýk­lar—bü­tün­te­þek­kür­le­ri­ni,­öv­gü­le­ri­ni­ve­mu­hab­bet­le­ri­ni­ U­lû­hi­ye­ti­ mut­lak­ o­lan­ Al­lah’a­ tah­sis­ et­miþ­ler­dir.­ Bil­has­sa,­Re­sul-i­Ek­rem­A­ley­hi­se­la­tü­Ves­se­la­mýn­gös­ter­di­ði­u­bu­di­yet­ci­he­tiy­le;­ö­zel­lik­le­bay­ram,­Cu­ma­ve­ce­ma­at­le­ký­lý­nan­na­maz­lar­da­bü­tün­i­man­e­den­le­rin­kalp­le­ri­ni­ve­dil­le­ri­ni­ bir­ tek­ ke­li­me­de­ bir­leþ­tir­mek­te­dir.­ Bü­tün­ in­san­la­rýn kalp­le­rin­den­ve­dil­le­rin­den­çý­kan­ses­le­rin,­du­â­la­rýn­ve­zi­kir­le­rin­bir­leþ­me­siy­le­i­se,­ka­i­nat­ta­zer­re­ka­dar­kü­çük­o­lan­in­san,­ u­bû­di­ye­ti­nin­ a­za­me­ti­ ci­he­tiy­le­ Kâ­i­nat­ Sul­ta­nýn­ arz mem­le­ke­tin­de­ha­li­fe­si,­u­lu­hi­ye­ti­nin­en­e­hem­mi­yet­li­ab­di­ve bü­tün­var­lýk­la­rýn­re­i­si­rüt­be­si­ni­ka­zan­mýþ­týr.13 Ce­nâb-ý­ Hak­kýn­ mut­lak­ u­lûhi­ye­ti­nin­ ism-i­ has­sý­ ‘Al­lah’ laf­za-i­Ce­lâli­dir.14 DÝPNOTLAR: 1- Þualar, s. 138. 2- Lem’alar, s. 191. 3- Þualar, s. 133. 4- Mektubat, s. 381. 5- Mektubat, s. 241. 6- Þualar, s. 23. 7- Mülk Sûresi, 4. 8- Mesnevi-i Nuriye, s. 163. 9- Þualar, s. 214. 10- Þualar, s. 24. 11- Sözler, s. 439; Mesnevi-i Nuriye, s. 176. 12- Sözler, s. 499. 13- Lem’alar, s. 131. 14- Mesnevi-i Nuriye, s. 199; Mektubat, s. 381.


9

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

EnSTýTÜ mEkÂnlaR-mEnzýllER ür­ki­ye,­Ý­ran,­Rus­ya­dev­let­le­ri­nin­ke­siþ­me­nok­ta­sý­ya­ký­nýn­da­bu­lun­mak­ta­dýr.­Çev­re­u­zun­lu­ðu­130­km­o­lan 1200­km²’lik­ge­niþ­bir­ta­ban­ü­ze­rin­de­yük­se­len­bu­vol­ka­nik­küt­le,­Bü­yük­Að­rý­ve­Kü­çük­Að­rý­ad­lý­i­ki­ko­ni­þek­lin­de­dir.­Bü­yük­Að­rý­5137­m.,­Kü­çük­Að­rý­i­se­3896­m.­yük­sek­lik­te­dir.­Bu­i­ki­ko­ni,­2700­m­yük­sek­li­ðin­de­ki­Ser­dar­bu­lak­be­li­i­le­bir­bi­ri­ne­bað­la­nýr.­A­ra­rat’ýn­4000­m’den­yu­ka­rý­sý­sü­rek­li kar­lar­la­ör­tü­lü­dür.­Da­ðýn­zir­ve­sin­de­12­km²­ge­niþ­li­ðin­de­bir bu­zul­bu­lu­nur­ki,­bu­bu­zul­Tür­ki­ye’de­mev­cut­bu­zul­lar­a­ra­sýn­da­en­bü­yük­o­la­ný­dýr.­An­de­zit­ve­ba­zalt­lav­lar­dan­o­lu­þan Að­rý­da­ðý,­gü­nü­müz­de­or­man­dan­mah­rum­dur.­ Að­rý­ da­ðý,­ çe­þit­li­ ge­le­nek­ler­de­ fark­lý­ þe­kil­ler­de­ i­sim­len­di­ril­miþ­tir.­ Ya­kut­ di­lin­de­ “Aðr”,­ Sel­çuk­lu­ Türk­le­ri’nde “Eð­ri­dað”,­ba­zen­de­“A­ðýr­dað”,­Ý­ran­lý­lar’da­“Kûh-ý­Nûh”, A­rap­lar’da­Bü­yük­Að­rý’ya­“Ce­be­lü’l-hâ­ris”,­Kü­çük­Að­rý’ya i­se,­ “Ce­be­lü’l-hu­vey­ris”­ i­sim­le­ri­ ve­ril­miþ­tir.­ Er­me­ni­ler­ bu da­ða­“Ma­sis”­ve­ya­“Ma­sik”­der­ken,­sa­de­ce­Ba­tý­coð­raf­ya­cý­la­rý­“A­ra­rat”­de­mek­te­dir­ler.­Að­rý­da­ðý­na­A­ra­rat­den­me­si,­ Ahd-i­ A­tik’te­ (bk.Tek­vin,8/4),­ Nuh’un­ ge­mi­si­nin­ tu­fan­dan­son­ra­o­tur­du­ðu­da­ðýn­“A­ra­rat­dað­la­rý”­di­ye­ad­lan­dý­rýl­ma­sýn­dan­ve­A­ra­rat’ýn­Að­rý­Da­ðý­i­le­ay­ný­sa­yýl­ma­sýn­dan­ kay­nak­lan­mýþ­týr.­ A­ra­rat­ ke­li­me­si,­ Ahd-i­ A­tik’te­ bir ül­ke­nin­(bk.­I­I.­Kral­lar,­19­/­37;­Ý­þa­ya.­37-38­)­bir­kral­lý­ðýn (bk.­Ye­rem­ya,­51­/­27)­ve­bu­ül­ke­de­bu­lu­nan­bir­dað­sil­si­le­si­nin­ (bk.­ Tek­vin,­ 8­ /­ 4)­ a­dý­ o­la­rak­ geç­mek­te­dir.­ Bu­na gö­re­Ahd-i­A­tik’te­ge­çen­A­ra­rat,­ta­rih­te­hem­U­rar­tu­o­la­rak­bi­li­nen­As­ya­men­þe­li­kav­min,­hem­de­bu­kav­min­mi­lat­tan­ön­ce­1000­yýl­la­rýn­da­Van­þeh­ri­mer­kez­ol­mak­ü­ze­re kur­du­ðu­dev­le­tin­is­mi­dir.­ A­sur­di­lin­de­as­lý­“U­ru­at­ri”­o­lan­“U­rar­tu”­ke­li­me­si,­Ýb­ra­ni­ce­ Ki­tab-ý­ Mu­kad­des­te­ yan­lýþ­ ses­len­dir­me­ ne­ti­ce­sin­de “A­ra­rat”­ þek­li­ni­ al­mýþ­týr.­ (bk.La­ Bib­le­ I:­ L’An­ci­en­ Tes­ta­ment,­s.­24)­U­ru­at­ri­ke­li­me­si­“dað­lýk­böl­ge,­yük­sek­mem­le­ket”­de­mek­tir­(bk.­A.H.­Say­ce­E­RE,­I,­793;­Ok­tay­Bel­li,­I, 149).­ Ahd-i­ A­tik’te­ki­ “A­ra­rat­ dað­la­rý”­ i­fa­de­si­ni,­ bu­gün­kü Að­rý­Da­ðý­ye­ri­ne,­Van­Gö­lü’nün­gü­ne­yin­de­ki­dað­lar­o­la­rak­ an­la­mak­ da­ha­ doð­ru­dur.­ Ni­te­kim­ tû­fan­la­ il­gi­li­ es­ki Ba­bi­lon­ya­hi­kâ­ye­sin­de­ge­mi­nin­Ni­sir­da­ðý­nýn­te­pe­si­ne­o­tur­du­ðu­ nak­le­dil­mek­te­dir­ ki­ bu­ dað,­ da­ha­ gü­ney­de­ A­sur top­rak­la­rý­nýn­do­ðu­sun­da­(bk.­C.F.K.­JE,­I­I,­74)­muh­te­me­len A­þa­ðý­Zap­su­yu­i­le­Dic­le’nin­do­ðu­su­a­ra­sýn­da­ki­böl­ge­de­yer al­mak­ta­dýr.­ (bk.I.­ Skin­ner,­ DB.s.­ 49)­ Sür­ya­ni­ yo­rum­cu­la­ra gö­re­ Tu­re­ Kar­du,­ Kur’ân’da­ da­ ge­mi­nin­ in­di­ði­ dað­ o­la­rak gös­te­ri­len­(bk.­Hud­11­/­44)­Cû­di­da­ðý­dýr.­(A­ziz­Gü­nel,­s.29)­ Tev­rat’ta­ge­mi­nin­A­ra­rat­dað­la­rý­na­o­tur­du­ðu­na­da­ir­o­lan i­fa­de­(bk.­Tek­vin,­8­/­4)­mi­lat­tan­ön­ce­V.­A­sýr­da­ka­le­me­a­lý­nan­ ruh­ban­ met­ni­ne­ a­it­tir.­ An­cak­ Ahd-i­ A­tik­ met­nin­de­ki i­fa­de­yi­bel­li­bir­dað­þek­lin­de­an­la­mak­ve­di­ðer­kay­nak­la­rýn i­þa­ret­ et­ti­ði­ böl­ge­nin­ dý­þýn­da­ ve­ u­za­ðýn­da­ki­ Að­rý­ Da­ðý’ný, ge­mi­nin­in­di­ði­dað­o­la­rak­gös­ter­mek­yan­lýþ­týr. Nûh’un­ge­mi­si­nin­Að­rý­da­ðýn­da­bu­lun­du­ðu­i­nan­cý,­pek­çok ki­þi­yi­bu­da­ða­týr­man­ma­ya­sevk­et­miþ­tir.­Di­ðer­ta­raf­tan­mis­yo­ner­lik­fa­a­li­yet­le­ri­ve­Að­rý­Da­ðý’nýn­stra­te­jik­mev­ki­i­se­be­biy­le ta­þý­dý­ðý­ö­nem­bu­fa­a­li­ye­ti­hýz­lan­dýr­mýþ­týr.­Ba­zý­kay­nak­lar­da Að­rý­Da­ðý’na­týr­man­ma­nýn­1700­yýl­la­rý­na­ka­dar­gö­tü­rül­me­si­ne rað­men,­da­ða­ilk­çý­kan­Fre­de­ric­Par­rot­ol­du­ðu­i­fa­de­e­dil­mek­te­dir.­F.­Par­rot,­1829’da­Að­rý­Da­ðý’na­týr­man­mýþ­ve­Nûh’un ge­mi­si­nin­bu­lun­ma­sý­muh­te­mel­200­a­dým­ça­pýn­da­bir­düz­lük­ten­bah­set­miþ­tir­(F.­Par­rot,­I.­138).­Da­ha­bir­çok­a­raþ­týr­ma­cý

T

PORTRE

Ararat

da­ða­çýk­mýþ­ve­fark­lý­i­fa­de­ler­de­bu­lun­muþ­lar­dýr. 1937’de­Bin­ba­þý­Cev­det­Su­nay,­15­su­bay­ve­50­er­le­bir­lik­te Að­rý­Da­ðý’nýn­zir­ve­si­ne­u­laþ­mýþ­týr.­Bu­he­yet,­id­di­a­la­rýn­ak­si­ne, Nûh’un­ge­mi­si­nin­en­ka­zý­na­rast­la­ma­mýþ­týr.­23­Tem­muz 1968’de­Al­bay­Tur­han­Sel­çuk­baþ­kan­lý­ðýn­da­18­su­bay,­16­ast­su­bay­ve­112­er­den­o­lu­þan­he­yet­zir­ve­ye­çýk­mýþ­týr.­Ya­kýn­geç­miþ­te­i­se­A­me­ri­ka­lý­as­tro­not­Ir­win­bir­kaç­de­fa­da­ða­týr­ma­na­rak­ge­mi­den­kal­ma­par­ça­lar­bu­lun­du­ðu­nu­id­di­a­et­miþ­tir.­An­cak­bü­tün­bu­id­di­a­lar­kar­þý­sýn­da­Nûh’un­ge­mi­si­nin­ka­lýn­tý­la­rý­nýn­Að­rý­da­ðýn­da­bu­lun­du­ðu­na­da­ir­þim­di­ye­ka­dar­hiç­bir müs­bet­de­lil­or­ta­ya­ko­na­ma­mýþ­ol­ma­sý­dik­kat­çe­ki­ci­dir. Di­ðer­ta­raf­tan­Er­me­ni­ler,­Að­rý­Da­ðý’ný­dün­ya­nýn­a­na­sý­o­la­rak­kut­sal­laþ­týr­mak­ta­ve­mu­hay­yel­Er­me­nis­tan’ýn­mer­ke­zi o­la­rak­gös­ter­mek­te­dir­ler.­Tür­ki­ye­dý­þýn­da­ki­Er­me­ni­ler,­hu­su­san­da­Rus­ya,­Er­me­nis­tan’ýn­ru­ha­nî­li­de­ri­I.­Vas­ken,­Að­rý Da­ðý’nýn­ ken­di­ va­tan­la­rý­nýn­ mer­ke­zi­ ol­du­ðu­nu­ a­çýk­ça­ i­le­ri sür­mek­te­dir.­ Ya­ban­cý­la­rýn­ Nûh’un­ ge­mi­si­nin­ Að­rý­ Da­ðý’nda­ol­du­ðu­na­da­ir­ýs­rar­lý­id­di­a­la­rý,­tu­ris­tik­ve­spor­tif­gö­rü­nüm­lü­de­ol­sa­on­lar­ca­ger­çek­leþ­ti­ri­len­ba­zý­týr­ma­nýþ­la­rýn Að­rý­Da­ðý’na­yö­ne­lik­bir­ta­kým­si­ya­sî,­stra­te­jik­ve­di­nî­e­mel­ler­le­bað­lan­tý­lý­ol­du­ðu­nu­dü­þün­dür­mek­te­dir.­

ya­nýn­ha­ri­cin­de­Ri­sa­le-i­Nur’da­A­ra­rat­ya­da­Að­rý­Da­ðý,­ö­zel­lik­le­si­ya­sî­ma­na­da,­kul­la­nýl­ma­mak­ta­dýr. Bibliyografya: F.Parrot, Reise zum Ararat, Berlin 1834, I. La Birle I: L’Ancien Testament, Paris 1956. A. T. Olmstead. History of Assyria, London l968. Aziz Gürel, Türk Süryaniler Tarihi, Diyarbakýr 1970. Altan Çilingiroðlu, Urartu ve Kuzey Suriye: Siyasi ve Kültürel Ýliþkiler, Ýzmir 1984. Hikmet Tanyu, Nuh’un Gemisi (Aðrý Daðý): Ermeniler, Ýstanbul 1989. C.F.K., “Ararat”, JE, II. Streck, “Aðrý Daðý”, ÝA, I. a.mlf.- Fr. Taeschener, “Aghri Dagh”, EI2 (Ýng), I. M.J. Mellink “Ararat”, IDB, I. J.Skinner.”Ararat”, Ejd., III. A.H.Sayce, “Armenia (Vannic)”, ERE, I. Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, Yeni Asya Neþriyat, Ýstanbul 2007. TDV. ÝSLÂM ANSÝKLOPEDÝSÝ, Cilt 1.

Osman Yüksel Serdengeçti

a­ze­te­ci-ya­zar­Ser­den­geç­ti,­1917­yý­lýn­da­An­tal­ya’nýn­Ak­se­ki­il­çe­sin­de­dün­ya­ya gel­miþ,­10­Ka­sým­1983’te­Ýs­tan­bul’da­ve­fat­et­miþ­tir.­A­sýl­a­dý­Os­man­Ze­ki Yük­sel’dir.­Ser­den­geç­ti­der­gi­sin­de­bu­im­zay­la­çý­kan­ya­zý­la­rýn­dan­do­la­yý­bu so­ya­dý­i­le­ta­nýn­mýþ­týr.­A­ra­la­rýn­da­Ah­met­Ham­di­Ak­se­ki,­es­ki­müf­tü­ler­den­Ha­cý Sa­lih­E­fen­di’nin­de­bu­lun­du­ðu­â­lim­ler­ye­tiþ­tir­miþ­bir­a­i­le­ye­men­sup­tur.­ Ýl­ko­ku­lu­Ak­se­ki’de,­or­ta­o­ku­lu­ya­tý­lý­öð­ren­ci­o­la­rak­An­tal­ya’da­o­ku­du.­An­ka­ra’da­A­ta­türk­Li­se­si’ni­bi­tir­dik­ten­son­ra­gir­di­ði­Dil­ve­Ta­rih-Coð­raf­ya­Fa­kül­te­si’nde­2.­Sý­nýf­öð­ren­ci­si­i­ken­Ma­yýs­1944’te­mey­da­na­ge­len­o­lay­la­ra­ka­rýþ­tý­ðý i­çin­öð­re­ni­mi­ya­rý­da­kal­dý.­Ni­hal­At­sýz­ve­Al­pas­lan­Tür­keþ’le­bir­lik­te­bir­sü­re tu­tuk­lu­kal­dý.­Ser­best­bý­ra­ký­lýn­ca­fa­kül­te­ye­baþ­vu­ra­rak­öð­re­ni­mi­ne­de­vam­et­mek­is­te­diy­se­de­ken­di­si­ne­i­zin­ve­ril­me­di.­Bu­o­lay­ü­ze­ri­ne­dö­ne­min­Mil­li­E­ði­tim­Ba­ka­ný­na­yaz­dý­ðý­ha­ka­ret­i­çe­rik­li­sa­yý­la­bi­le­cek­di­lek­çe­den­do­la­yý­mah­kûm e­dil­di.­Ha­pis­ten­çý­kýn­ca­ün­lü­Ser­den­geç­ti­der­gi­si­ni­çý­kar­ma­ya­baþ­la­dý.­Pek­çok sa­yý­sý­top­la­tý­lan­bu­der­gi­de­çý­kan­ya­zý­la­rý­ne­de­niy­le­hak­kýn­da­çok­sa­yý­da­da­va a­çýl­dý­ ve­ sýk­ sýk­ tu­tuk­la­nýp­ ser­best­ bý­ra­kýl­dý.­ Baþ­lý­ðý­nýn­ al­týn­da­ ‘Al­lah,­ Va­tan, Mil­let­Yo­lun­da’­cüm­le­si­sü­rek­li­yer­a­lan­der­gi­de­ki­ya­zý­la­rýn­da­sýk­sýk­kul­lan­dý­ðý­ ‘A­çýn­ ka­pý­la­rý­ Os­man­ ge­li­yor’­ sö­zü,­ ye­ni­ tu­tuk­lan­ma­la­ra­ ha­zýr­ ol­du­ðu­nu bil­di­ri­yor­du.­Ken­di­si­ne­Ser­den­geç­ti­un­va­ný­ný­ka­zan­dý­ran­der­gi,­sýk­sýk­ka­pan­ma­sý­ ve­ Os­man­ Yük­sel’in­ ya­zý­la­rýn­dan­ do­la­yý­ çok­ sa­yý­da­ mah­kû­mi­yet­ ka­ra­rý al­ma­sý­ne­de­niy­le­1947-1962­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­33­sa­yý­çý­ka­bil­miþ­ti.­Os­man­Yük­sel,­1952­yý­lýn­da­da­“Bað­rý­Ya­nýk”­i­sim­li­bir­de­mi­zah­der­gi­si­çý­kar­mýþ­týr. Os­man­Yük­sel­tek­par­ti­yö­ne­ti­mi­nin­Ýs­lâ­mi­yet­ve­Müs­lü­man­lar­ü­ze­rin­de­ki­bas­ký­sý­ný­pro­tes­to­e­den­ay­dýn­la­rýn­ön­de­ge­len­le­rin­den­di.­Neþ­ret­ti­ði­ya­zý­la­rýn­da­ka­le­mi­ni­bir ký­lýç­gi­bi­kul­lan­mýþ,­yan­lýþ­gör­dü­ðü­uy­gu­la­ma­la­rý­e­leþ­tir­mek­ten­hiç­çe­kin­me­miþ­tir. 1965­yý­lýn­da­po­li­ti­ka­ya­a­týl­dý­ve­A­da­let­Par­ti­si’nin­An­tal­ya­mil­let­ve­kil­li­ði­ni­4­yýl bo­yun­ca­sür­dür­dü.­Ba­tý­lý­laþ­ma­yý­boy­kot­e­den­ta­výr­la­rýn­dan­do­la­yý­‘kra­vat­sýz­mil­let­ve­ki­li’­o­la­rak­mec­lis­te­ün­ka­zan­dý.­Par­ti­si­nin­po­li­ti­ka­sý­na­ve­par­ti­yö­ne­ti­ci­le­ri­ne­yö­nelt­ti­ði­a­ðýr­e­leþ­ti­ri­ler­yü­zün­den­par­ti­den­ih­raç­e­dil­di.­Ha­ya­tý­nýn­ge­ri­ka­lan­kýs­mýn­da­mü­ca­de­le­si­ne­yaz­dý­ðý­ya­zý­lar­la­ve­ki­tap­lar­la­de­vam­et­ti.­Son­o­la­rak­Ye­ni­Ýs­tan­bul ga­ze­te­sin­de­‘Se­lam’­baþ­lý­ðý­al­týn­da­gün­lük­fýk­ra­lar­ya­yýn­la­dý. Os­man­Yük­sel’in­Ser­den­geç­ti­der­gi­si­nin­6.­sa­yý­sýn­da­(Mart/1952)­ya­yýn­la­dý­ðý ‘Sa­id­Nur­ve­Ta­le­be­le­ri’­baþ­lýk­lý­ya­zý­sý­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­ni­ve­Nur­cu­luk­ha­re­ke­ti­ni an­la­tan­en­gü­zel­ya­zý­lar­dan­bi­ri­ol­ma­sý­ha­se­biy­le­Ta­rih­çe-i­Ha­yat’ta­ik­ti­bas­e­dil­miþ­tir.­Ser­den­geç­ti­þöy­le­ta­rif­e­di­yor­du­Sa­id­Nur­si’yi­ve­ta­le­be­le­ri­ni:­“Bah­ti­yar­bir­ih­ti­yar­var.­Et­ra­fý,­se­kiz­ya­þýn­dan­sek­sen­ya­þý­na­ka­dar­bü­tün­ne­sil­ler­ta­ra­fýn­dan­sa­rýl­mýþ.­Yaþ­lar­ay­rý,­baþ­lar­ay­rý,­iþ­ler­ay­rý…­Fa­kat­bu­ay­rý­lýk­ta­gay­rý­lýk­yok!­Hep­si­bir­þe­ye­i­nan­mýþ:­Al­lah’a,­Â­lem­le­rin­Rab­bi­o­lan­Al­lah’a,­O­nun­u­lu­Pey­gam­be­ri­ne,­O­nun bü­yük­ki­ta­bý­na.­Kur’ân­he­nüz­ye­ni­na­zil­ol­muþ­gi­bi,­her­kes­a­ra­dý­ðý­ný­bul­muþ­gi­bi bir­hal­var­on­lar­da.­Sa­id­Nur­ve­ta­le­be­le­ri­ni­sey­re­der­ken,­in­san­ken­di­ni­a­de­ta­Asr-ý Sa­a­det’te­his­se­di­yor.­Yüz­le­ri­nur,­iç­le­ri­nur,­dýþ­la­rý­nur…­Hep­si­hu­zur­i­çin­de­ler. Te­miz,­ul­vi,­son­suz­bir­þe­ye­bað­lan­mak;­her­yer­de­ha­zýr,­na­zýr­o­la­na,­Â­lem­le­rin

G

*** Be­di­üz­za­man­ Sa­id­ Nur­si­ haz­ret­le­ri­ de­ A­ra­rat­ Da­ðý’nýn Að­rý­Da­ðý­ol­du­ðu­fik­rin­de­dir.­Ni­te­kim­bir­rü­ya­sý­ný­ak­ta­rýr­ken­bu­fik­ri­ni­de­a­çýk­ça­or­ta­ya­ko­yar: “Es­ki­ Harb-i­ U­mu­mî­den­ ev­vel­ ve­ e­vâ­i­lin­de,­ bir­ va­ký­a-i sa­dý­ka­da­ gö­rü­yo­rum­ ki,­ A­ra­rat­ Da­ðý­ de­ni­len­ meþ­hur­ Að­rý Da­ðý­nýn­al­týn­da­yým.­Bir­den­o­dað­müt­hiþ­in­fi­lâk­et­ti.­Dað­lar­gi­bi­par­ça­la­rý­dün­ya­nýn­her­ta­ra­fý­na­da­ðýt­tý.­O­deh­þet­i­çin­de­bak­tým­ki,­mer­hum­va­li­dem­ya­ným­da­dýr.­ De­dim:­ ‘A­na,­ kork­ma.­ Ce­nâb-ý­ Hak­kýn­ em­ri­dir;­ O­ Ra­hîm­dir­ve­Ha­kîm­dir.’­ Bir­den,­o­hâ­let­te­i­ken,­bak­tým­ki,­mü­him­bir­zat­ba­na­â­mi­râ­ne­di­yor­ki:­ ‘Ý’câz-ý­Kur’ân’ý­be­yan­et.’­ U­yan­dým,­an­la­dým­ki,­bir­bü­yük­in­fi­lâk­o­la­cak.­O­in­fi­lâk ve­ in­ký­lâp­tan­ son­ra,­ Kur’ân­ et­ra­fýn­da­ki­ sur­lar­ ký­rý­la­cak. Doð­ru­dan­doð­ru­ya­Kur’ân­ken­di­ken­di­ni­mü­da­fa­a­e­de­cek. Ve­Kur’ân’a­hü­cum­e­di­le­cek;­i’câ­zý­o­nun­çe­lik­bir­zýr­hý­o­la­cak.­ Ve­ þu­ i’câ­zýn­ bir­ ne­vi­ni­ þu­ za­man­da­ iz­ha­rý­na,­ had­di­min­ fev­kin­de­ o­la­rak,­ be­nim­ gi­bi­ bir­ a­dam­ nam­zet­ o­la­cak. Ve­nam­zet­ol­du­ðu­mu­an­la­dým.”­(Mek­tu­bat,­s.­624)­Bu­rü­-

Ya­ra­tý­cý­sý­na­bað­lan­mak;­o­yol­da­yü­rü­mek,­o­yo­lun­ka­ra­sev­da­lý­sý­ol­mak…­E­vet,­ne bü­yük­sa­a­det!” Ser­den­geç­ti’nin­‘Sa­id­Nur­ve­Ta­le­be­le­ri’­i­sim­li­ya­zý­yý­yaz­ma­dan­ev­vel­gör­dü­ðü­bir­rü­ya­nýn­u­zun­sü­re­et­ki­sin­de­kal­dý­ðý­ný­ha­tý­ra­la­rýn­dan­an­la­ya­bi­li­yo­ruz.­O rü­ya­yý­ken­di­að­zýn­dan­din­le­ye­lim:­“Ge­niþ­ye­þil­bir­mey­dan.­Mey­dan­da­bin­ler­ce, on­bin­ler­ce­in­san.­Bu­in­san­lar­hem­ge­niþ­li­ði­ne,­hem­de­rin­li­ði­ne­mey­da­na­ya­yýl­mýþ­lar.­O­muz­o­mu­za­gök­le­re­ka­dar­yük­sel­miþ­ler.­O­o­nun­o­mu­zu­na­bas­mýþ,­o o­nun­om­zu­na…­Böy­le­ce­bu­mu­az­zam­in­san­yý­ðý­nýn­dan­a­de­tâ­kos­ko­ca­bir­dað mey­da­na­gel­miþ...­Bu­in­san­la­rýn­en­yük­se­ðin­de­de­Sa­id­Nur­sî­Haz­ret­le­ri...­San­ki­ mi­na­re­nin­ a­le­mi­ gi­bi...­ San­ki­ kâ­i­na­ta­ Al­lah’ýn­ var­lý­ðý­ný,­ bir­li­ði­ni­ i­þa­ret­ e­der gi­bi­bir­hey­bet­le­du­ru­yor.­Ben­kar­þý­da­yým.­Be­ni­gör­dü.­Gü­lüm­se­ye­rek­i­ki­e­liy­le se­lâm­ ver­di.­ Se­lâ­mý­ný­ al­dým.­ Ba­þý­ gök­le­re­ de­ði­yor­du.­ Saç­la­rý­ rüz­gâr­la­ra­ ka­rýþ­mýþ­tý.­Bü­tün­in­san­lar­a­yak­la­rý­nýn­al­týn­da­i­di...­O­muz­o­mu­za­ve­re­rek­o­nun­dün­ya­da­ki­mes­net­le­ri­hâ­li­ne­gel­miþ­ler­di.­Rü­ya­da­he­ye­can­lan­mý­þým,­u­ya­ný­ver­dim.” Da­ha­son­ra­dan­bu­rü­ya­yý­ba­zý­Nur­Ta­le­be­le­ri­ne­an­la­týr­ve­rü­ya­da­gör­dü­ðü­bu­hey­bet­li­þah­si­ye­ti­ger­çek­dün­ya­da­da­gör­mek­is­ter.­Ýlk­zi­ya­re­ti­ni­Fa­tih­Re­þa­di­ye­O­te­lin­de ger­çek­leþ­ti­rir.­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­i­kin­di­den­son­ra­kim­se­yi­ka­bul­et­me­me­si­ne­rað­men Os­man­Yük­sel’i­i­çe­ri­a­lýr­ve­yaz­dý­ðý­ya­zý­dan­do­la­yý­bir­çok­il­ti­fat­ta­bu­lu­nur.­Gör­dü­ðü rü­ya­yý­an­la­tan­Ser­den­geç­ti’ye­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­“‘O­bü­tün­in­san­la­rýn­ü­ze­rin­de gör­dü­ðün­ben­de­ði­lim.­O­Nur­dur,­Nur­Ri­sâ­le­le­ri­dir.­Ben­bu­da­va­nýn­a­ciz­bir­hiz­met­kâ­rý­yým.”­di­ye­rek­mü­te­va­zý­bir­kar­þý­lýk­ve­rir. 1952­yý­lýn­da,­Ma­lat­ya’da­Ah­met­E­min­Yal­man’a­ya­pý­lan­su­i­kast­tan­son­ra­Os­man Yük­sel­de­tev­kif­e­dil­miþ­ve­tah­li­ye­den­son­ra­Is­par­ta’ya­uð­ra­yýp­Üs­tad’ý­i­kin­ci­kez­zi­ya­ret­et­me­þe­re­fi­ne­er­miþ­tir.­Bu­gö­rüþ­me­den­ak­lýn­da­ka­lan­in­ti­ba­la­rý­ný­þöy­le­an­la­tý­yor: “Is­par­ta’da­di­nî­ve­mil­lî­neþ­ri­ya­tý­sa­tan­bir­ki­tap­çý­dük­kâ­ný­var­dý.­O­ra­ya­gi­de­rek­Üs­ta­dý­sor­dum.­Bu­es­na­da­a­ni­den­Zi­ver­(Zü­be­yir­Gün­dü­zalp)­zu­hur­et­ti.­Rah­met­li­ne kah­ra­man­in­san­dý,­ne­i­man­var­dý­Rab­bim­on­da,­a­teþ­gi­bi­bir­de­li­kan­lýy­dý.­Üs­ta­dý­zi­ya­ret­et­mek­is­te­di­ði­mi­söy­le­dim.­‘Üs­tad­has­ta­a­ma­si­zi­ka­bul­e­der’­de­di.­Ay­rý­ay­rý­yol­lar­dan­Üs­ta­dýn­kal­dý­ðý­e­ve­git­tik.­De­vam­lý­po­lis­kon­tro­lün­dey­di.­Ma­hal­le­a­ra­sýn­da­ah­þap bir­e­ve­gir­dik.­Ken­di­le­ri­ne­Sa­id­Bil­giç­ve­Dr.­Tah­sin­To­la’dan­se­lâm­ve­hür­met­ler­gö­tür­müþ­tüm.­Ma­lat­ya­hâ­di­se­sin­den­son­ra­tev­kif­e­di­li­þi­mi­Üs­ta­da­þi­kâ­yet­et­tim.­‘Es­ki­den,­Halk­Par­ti­si­dev­rin­de­ol­du­ðu­gi­bi,­bun­lar,­De­mok­rat­lar­da­bi­zi­hap­se­di­yor­lar­e­fen­dim’­de­dim.­Ce­vap­o­la­rak,­‘El­bet­te­hap­se­gi­re­cek­sin,­yok­sa­hiz­met­ten­vaz­mý­geç­ti, Ýs­lâm­da­va­sýn­dan­dön­dü­mü?’­di­ye­Müs­lü­man­lar­sen­den­þüp­he­le­nir­ler’­di­ye­bu­yur­du.­Halk­Par­ti­siy­le,­De­mok­rat’ýn­mu­ka­ye­se­si­ni­yap­tý.­Halk­par­ti­si­nin­kol­kes­ti­ði­ni, De­mok­rat’ýn­i­se­par­mak­kes­ti­ði­ni,­eh­ven-i­þer­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Halk­Par­ti­si­ne­kar­þý,­De­mok­rat’ý­des­tek­le­mek­lâ­zým­gel­di­ði­ni­söy­le­di.­Bu­a­ra­da­lâ­ti­fe­e­de­rek,­‘Ser­den­geç­ti,­be­ni­si­ya­se­te­ka­rýþ­tý­rý­yor,­ben­de­si­ya­set­yok’­de­di,­a­ma­bu­a­ra­da­da­mev­zu­i­le­a­lâ­ka­lý­ne­söy­le­mek­lâ­zým­ge­li­yor­sa­o­nu­söy­le­di.” Sa­id­Nur­si’nin­ve­fa­tý­ný­An­ka­ra’da­i­ken­ha­ber­a­lan­Os­man­Yük­sel,­bu­a­cýk­lý­ha­di­se­den­son­ra­bir­ya­zý­yaz­mýþ,­fa­kat­bu­ya­zý­sý­ný­hiç­bir­yer­de­neþ­re­de­me­miþ­tir.


10

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

KÜLTÜR-SANAT

Kadirþinas ve vefalý...

Piri Reis Vatikan yolunda

HARMAN

PÝRÝ Reis ve Kâtip Çelebi ekseninde Osmanlý’nýn dünyaya bakýþýný ortaya koymayý amaçlayan harita sergisi, þimdi de Vatikan yolunda. Roma’nýn merkezinde Vatikan’a ait tarihî binalardan Cancelleria (Kançýlarya) Sarayý, önümüzdeki hafta “Piri Reis’ten Kâtip Çelebi’ye Osmanlý’nýn Dünyaya Bakýþý” adlý harita sergisine ev sahipliðine hazýrlanýyor. Medeniyetler Ýttifaký Türkiye Eþgüdüm Komitesi Baþkaný ve Bahçeþehir Üniversitesi Medeniyet Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Bekir Karlýða’nýn koordinatörlüðündeki bir proje olan serginin açýlýþý, Salý akþamý bir panel eþliðinde yapýlacak. Panelde Prof. Dr. Karlýða’yla birlikte Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve Baþbakanlýk Dýþ Politikadan Sorumlu Baþdanýþmaný Doç. Dr. Ýbrahim Kalýn da konuþmacý olarak yer alacaklar. Osmanlý öncesinden 17. yüzyýl sonuna kadar üretilmiþ ya da kullanýlmýþ haritalarýn reprodüksiyonlarýndan oluþan sergi, 9 Aralýka dek ziyarete açýk tutulacak. “Piri Reis’ten Kâtip Çelebi’ye Osmanlý’nýn Dünyaya Bakýþý” adlý harita sergisi, yurt içinde muhtelif þehirlerin yaný sýra ABD, Fransa, Suriye ve Letonya’da da ziyaretçilerle buluþmuþtu. Roma / aa

RÝFAT OKYAY rifatokyay@hotmail.com

emen hemen her yapýlan, ortaya konulan, fiiliyata dökülecek olan bütün iþlerde ve faaliyetlerde var olan, kendisinin feda edilmesiyle baþkalarýnýn hayatiyetine adeta sebep olan öðretmenlerime ve dünya eðitiminin baþladýðý ilk andan itibaren Ýslâmiyet ve insaniyet adýna hizmet veren öðretmenlere hürmet ve minnetle teþekkürlerimi ve þükranlarýmý arz ediyor, sunuyorum... Öðretmen olmasaydý muhakkak ki muallimler olacaktý... Gerçek, hakikî, ilim sahibi ve alim olan, bilen ve bildiðini isteyenlere, arzu edenlere anlatan, talim ve terbiye ile sahip kýlan muallimlerimiz... Her halde tabir ve tarifte hata yapmadýksa öðretmenlerimizin esas isim ve resimlerini yazý olarak da olsa anlatabildik... Her zaman el üstünde tutulacaklarý baðýra çaðýra söylenen, çeþit çeþit vaadler altýnda ezilen, lâf ile oturtulacak ve aðýrlanacak bir yer bulunamayan öðretmenlerimiz her halde ve zorla hallerinden memnun olmalýdýrlar... Yani aç açýk, muhtaç, maddî manevî zorluklar içinde de olsalar... Hizmetten ve hürmetten mahrum olsalar da... Ýlla ki mesrur, memnun ve mutlu olmalarý gerkiyor. Neden mi dersiniz? Neden olacak caným her yirmi dört kasým gibi bu seneki yirmi dört kasýmda da öðretmenler günü kutlandý... Daðlarýn fare doðurmasý misali saygýdeðer öðretmenlerimizin bütün meseleleri bir günlük kutlama ile halledilmiþ ve bitirilmiþ oldu... Eh ne diyelim bize de vatana millete hayýrlý olsun demekten baþka bir söz kalmadý... Öðretmenlerimiz ve öðretmen varlýðýmýz vatana, millete ve öðretmenlere yaþadýklarý bütün olumsuzluklarý yaþatanlara hayýrlý olsun... Yüksek bir ruh hali doðuþtan þahýslarda belirgin bir vasýf olabilir. Bilgili olmak, bilgiyi elde edebilme gayret ve çalýþmasý içinde bulunmak noktalarýnda en büyük vazife ve yük, hiç kimse inkâr edemez ki, öðretmenlerimizin omuzlarýndadýr. Bu vazifenin ve yükün hafifleþtirilmesi onlarýn birkaç tanesiyle yemek yemekle, kabir ziyareti yapmakla, çeþit çeþit otlarla süslü hediyeler vermekle, çuvallar dolusu vaadlerle olmaz ve olmayacaðý muhakkak iken, neden alay edilircesine onlara yeniden yeniye bu tarz kutlama adý altýndaki faaaliyetler reva görülüyor. Bunu anlamak elbette ki bir belirsizlik ve bilgisizlik olgusundan baþka bir þey deðil her halde... Bir milleti kucaklayýp, bir yerden alýp bir yere koymak kabiliyet ve marifetine sahip olan çok muhterem ve mübarek öðretmenlerimize, sevinç ve mutluluklarýna katýlacaðýmýz istikbaldeki günleri için, duâ ediyor kendilerinden baþka kendilerine yardýmcý olabilecek kimselerin olmadýðýný bir kere daha buradan ilân ederek, kudsî hizmet ve çalýþmalarýnda, eðitim ve öðretim faaliyet ve hizmetlerinde, hayatlarý boyunca devam edecek olan büyük mücadelelerinde baþarýlar diliyorum... Benim sevgili ve kadirþinas, vefadar öðretmenlerim, sizlere böyle davranmasalar da...

H

Mevlânâ törenlerinin bilet fiyatlarý belirlendi KONYA’DA 7-17 Aralýk tarihlerinde yapýlacak, Hz. Mevlânâ’nýn 737. Vuslat Yýldönümü Uluslararasý Anma Törenleri’nde satýlacak biletlerin fiyatlarý belirlendi. Þebi Arus gecesine katýlmak isteyenler 50 TL, diðer günlerdeki seanslar için 15 TL ücret ödeyecek. Bu yýl yapýlacak 737. Vuslat törenleriyle ilgili olarak Ýl Genel Meclisi bilet fiyatlarýný kararlaþtýrdý. Konya Valisi Aydýn Nezih Doðan’ýn da katýldýðý toplantýda Ýl Genel Meclisi Plan Bütçe ve Turizm Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor açýklandý. Tertip komisyonu tasavvuf konseri ve sema gösterisinin yapýlacaðý törenlerin gündüz ve gece seanslarý için biletlerin 15 TL’den satýlmasý kararlaþtýrdý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, kabine üyeleri ile devletin üst düzey yöneticilerinin katýldýðý Þeb-i Arus gecesi biletlerinin 50 TL’den satýlmasý oy birliði ile kabul edildi. Konya / cihan

Kriminal terimleri sanal sözlükte JANDARMA Genel Komutanlýðý Kriminal Daire Baþkanlýðýnca Türk Dil Kurumunun (TDK) bilimsel desteðiyle yürütülen ‘’Kriminal Terimleri Sözlüðü’’ çalýþmasý tamamlandý. TDK að sayfasýnda kullanýma açýlan sözlükte, ‘’ýslak imza’’, ‘’bitiþik atýþ’’, ‘’yemleme’’ gibi terimlerin tanýmlarýna yer veriliyor. Parmak ve avuç içi, el yazýsý ve belge ile çeþitli izleri inceleme, kimyasal ve biyolojik incelemeler, ses ve görüntü çözümlemeleri, adli biliþim incelemeleri, narkotik madde çözümlemeleri, olay yeri inceleme gibi 11 alt baþlýktan oluþan sözlük, bin 500 terimi kapsýyor. Sözlükte arama yapýldýðýnda, terimin anlamýyla birlikte hangi alt dala ait olduðu belirtiliyor, bir terim birden fazla alt dalda yer alýyorsa bunlar da ayrý ayrý görüntüleniyor. TDK’nýn genel að sayfasýndaki Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüðü içinde yer alan Kriminal Terimleri Sözlüðü, bu alanda çalýþan herkese hizmet edecek, teklif ve katkýlarla geliþtirilip güncellenecek. Ankara / aa

Kültür mirasý arþivi halka açýlýyor KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI HALK KÜLTÜRÜ BÝLGÝ VE BELGE MERKEZÝ’NDEKÝ HALK BÝLÝMÝ ALANINA GÝREN ÖZGÜN KAYNAKLAR, KATALOG, SES VEYA GÖRÜNTÜLÜ CD, HARÝTA GÝBÝ YAYIN VE YAPIM PROJELERÝYLE KAMUOYU ÝLE PAYLAÞILACAK. KÜLTÜR ve Turizm Bakanlýðý, ‘’Halk Kültürü Bilgi ve Belge’’ Merkezi’ndeki halk bilimi alanýna giren özgün kaynaklar, katalog, ses veya görüntülü CD, harita gibi yayýn ve yapým projeleriyle kamuoyu ile paylaþýlacak. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Araþtýrma ve Eðitim Genel Müdürü Mahmut Evkuran, 1966 yýlýnda kurulan ‘’Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’’nde, Türk toplumunun yüzyýllar boyunca ürettiði ve kuþaktan kuþaða aktardýðý halk kültürleriyle ilgili arþivin bulunduðunu söyledi. Halk Bilimi alanýna giren gelenek, görenek ve inançlar, el san'atlarý, giyim, kuþam adetleri, halk mutfaðý, halk müziði ve oyunlarý, halk tiyatrosu, halk edebiyatý ve âþýklýk, halk ozanlýðý geleneði gibi konularda folklor araþtýrmacýlarý tarafýndan yapýlan araþtýrmalar sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin, yazýlý veya görsel olarak merkezde arþivlendiðini, araþtýrmacýlarýn hizmetine sunulduðunu anlatan Evkuran, kayýtlý belgelerin özelliklerine göre uygun þartlarda korunduðunu bildirdi. Arþivlerinde 10 Kasým 2010 tarihi itibariyle 6 bin 895 ses bandý, 94 CD, 7 bin 680 etnografik eþya, 40 bin 529 fotoðraf, 404 MD, 3 bin 6 nota, bin 131 nadir eser, 348 plak, 80 bin 175 slayt, bin 429 belgesel video bant ve 6 bin 676 yazýlý belge olmak üzere toplam 148 bin 367 belge bulunduðunu kaydeden Evkuran, ayrýca Karagöz tasvirleri, iðne oyalarý, iþlemeler, baston ve yapma bebekler gibi özel etnografik eser koleksiyonlarýnýn da arþivde yer aldýðýný belirtti.

KARAGÖZ ETKÝN OLARAK TANITILACAK Genel Müdürlükleri bünyesindeki el san'atlarý koleksiyonunda yer alan nazar boncuðu, baston, iðne oyasý, iþ-

leme san'atý ve folklorik giysili yapma bebeklerin tanýtýlmasý amacýyla ‘Geleneksel El Sanatlarý Etnografik Eserler Kataloðu’ hazýrladýklarýný anlatan Evkuran, diðer projeler hakkýnda þu bilgileri verdi: ‘’Karagöz tasvirlerinin baþta çocuklar ve gençler olmak üzere etkin bir þekilde tanýtýlmasý için ‘Karagöz Tasvirleri Kataloðu’ hazýrlanýyor. Karagöz perdesine yansýyan suretleriyle, yaþadýklarý dönemlerin tanýklýðýný günümüze aktaran ve çok yerinde bir terimle ‘tasvir’ olarak adlandýrýlan Karagöz oyun karakterlerinin günümüze dair de söyleyecek sözleri vardýr. Genel Müdürlüðümüz Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’nde, aralarýnda Yaþayan Ýnsan Hazinesi olarak ilân edilen Karagöz san'atçýlarýna ait olan eserlerin de yer aldýðý bin 500’ü aþkýn tasvirden oluþan bir ‘Tasvir Koleksiyonu’ bulunuyor. ‘Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi: Karagöz Tanýtým Kataloðu’ Karagöz oyunundaki tasvirlerin görsellerini ve tanýtýcý bilgileri kapsýyor. Konuyla ilgilenenlerin kaynak ihtiyacýný gidermesinin yaný sýra, özellikle çocuklarýn hayal dünyasýnda bir yer edinebilmeyi ve geleceðe bir miras býrakmayý istiyoruz.

KÝÞÝYE AÝT MATERYALLER Arþiv materyalleri arasýnda tanýnmýþ isimlere ve kaynak kiþilere ait kayýtlar da bulunuyor. Bu mirasý kamuoyuyla paylaþmak için çeþitli yapým projeleri planlanýyor. Bunlardan biri de Neþet Ertaþ’ýn hem babasý hem ustasý olan ve geleneðin güçlü temsilcilerinden sayýlan merhum Muharrem Ertaþ’ýn hikâyeli türkü anlatýmýný içeren ses CD’si çalýþmasý. Muharrem Ertaþ bu kayýtta ‘Arzu ile Kamber’ hikâyesini türküler eþliðinde anlatýyor. Ankara / aa

Validebað Tesisleri içinde 354 dönüm arazi üzerinde yer alan ve 1916 yýlýndan bu yana eðitim amaçlý kullanýlan Adile Sultan Kasrý, 1975 yýlýnda ‘’Hababam Sýnýfý’’na ev sahipliði yaptý.

Adile Sultan Kasrý açýldý YAZAR Rýfat Ilgaz’ýn en önemli eserlerinden ‘’Hababam Sýnýfý’’nýn çekildiði ve restore edilen Adile Sultan Kasrý, filmin oyuncularýnýn da katýlýmýyla öðretmenevi ve kültür merkezi olarak hizmete açýldý. Üsküdar’daki Validebað tesislerinin içinde yer alan Adile Sultan Kasrý’nýn 5 yýllýk restorasyonun ardýndan açýlýþý dolayýsýyla bir tören düzenlendi. Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, törende bütün öðretmenlerin 24 Kasým Öðretmenler Gününü kutlayarak baþladýðý konuþmasýnda, bu tarihî binanýn öðretmenevi olarak tekrar hizmete girmesi dolayýsýyla bu gün büyük bir mutluluk duyduklarýný belirtti. Açýlýþ töreninde, Vali Mutlu, aralarýnda filmde ‘’Güdük Necmi’’, ‘’Hayta Ýsmail’’ karakterlerini canlandýran oyuncularýn da bulunduðu Hababam Sýnýfý oyuncularýyla fotoðraf çektirdi. Validebað Tesisleri içinde 354 dönüm arazi üzerinde yer alan ve 1916 yýlýndan bu yana eðitim amaçlý kullanýlan Adile Sultan Kasrý, 1975 yýlýnda ‘’Hababam Sýnýfý’’na ev sahipliði yaptý. Hababam Sýnýfý Müzesi olarak da kullanýlan Adile Sultan Kasrý, yýprandýðý için 2005 yýlýnda restorasyona alýndý. 157 yýllýk tarihî bina, 24 Kasým Öðretmenler Günü’nde yenilenmiþ yüzüyle öðretmenevi ve kültür merkezi olarak kullanýlmak üzere yeniden hizmete açýldý. Ýstanbul / Yeni Asya

BULMACA SOLDAN SAÐA- 1. Üç veya daha çok direði bulunan yelkenli gemilerde arka direk. - Burun, burun ucu. 2. Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatýna uygun, Doðuluca, alafranga karþýtý. - Denizli aðzýnda zayýf. 3. Din kurallarýna aykýrý olan, dinî bakýmdan yasak olan. - Avrupa Para Anlaþmasý’nýn kýsasý. - Mýsýr'ýn plaka iþareti. 4. Ýhlas Haber Ajansýnýn kýsa yazýlýþý. - Dileme durumu. 5. Birbirlerine karþý sevgi ve anlayýþ gösteren kimselerden her biri, yâren. 6. Kilo Amperin kýsa yazýlýþý. 7. Bacaklarda diz mafsalýnýn iç kýsmýndaki büyük damar. - Suya batma, boðulma. 8. Yumurta ve irmikle yapýlan, fýrýnda kabarýp piþtikten sonra üzerine þerbet dökülen bir tür tatlý. - Bir kimseyi, bir þeyi anlatmaya, tanýmlamaya, açýklamaya, bildirmeye yarayan söz. 9. Ýtalya þairi Dante'nin ünlü eseri. 10. Ünlü Ýspanyol ressam Salvador Dali ve eþinin anýt mezarý.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kýtýr ile Pýtýr

Y KÝTAP ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN

YENÝ ASYA NEÞRÝYAT nesriyat@yeniasya.com.tr eride býraktýðýmýz bir Kurban Bayramý sonrasý biz le ri ta kip e den kýy met li o ku yu cu la rý mý zý memnun edeceðini bildiðimiz yeni ürünlerimizi tanýtmaya bu hafta da devam ediyoruz: Çocuk kitaplarý türünden okul öncesi yaþtaki çocuklarýmýza hitap eden 4 yeni kitabýmýz çýktý: Kýtýr ile Pýtýr serisi. Serinin kitaplarý þunlar: Kýtýr ile Pýtýr Hasta Ziyaretine Gidiyor, Küçük Serçe Nerede, Kimler Yardýma Gelecek, Ceviz Kýtýrýn Baþýna Düþünce. Kitaplarýn tamamý renkli ve resimli; pýrýl pýrýl. Yazarýmýz, bu konularda çeþitli çalýþmalarý olan, çocuklar için televizyon programlarý yapan ve bu alanda ödüller alan Arife Gökmen. Kýtýr ile Pýtýr serisinin danýþmanlýðýný, Yeni Asya okuyucularýnýn yakýndan tanýdýðý Psikolog Banu Yaþar yaptý. Ebeveynler, bu hikâyeleri okuduklarýnda, çocuklarý zevkle dinleyecek ve büyüklerinden tekrar be tekrar okunmasýný isteyecek. Serinin birinci sýradaki Kýtýr ile Pýtýr Hasta Ziyaretine Gidiyor kitabýnda, sevimli iki sincabýn, hastalanan arkadaþlarý kurbaðayý ziyaretleri çocuksu bir üslûpla, þiirimsi bir dille ve tekerlemelerin yer aldýðý konuþmalarla anlatýlmýþ. Ayrýca kitapta yer alan olaylarýn ayrýntýlarý ile ilgili sorular da sorulmuþ. Modern pedagoji biliminin kurallarýna uyularak yazýlan bu eserin, çocuklara aktif bir anlama ve anlatma süreci yaþatacaðýný rahatlýkla söyleyebiliriz. Serinin diðer üç kitabýnda da yardýmlaþma, özür dileme gibi insanî özellikler, minik sincaplar arasýnda geçen diyaloglarla ve tekerlemelerle örneklendiriliyor. Deðerli okuyucularýmýz, günümüzde büyüklere hitap eden oldukça zengin bir kitap yelpazesi var. Ama maalesef ayný zenginlik, çocuklar için mevcut deðil. Bu gerçeðin farkýnda olan Yeni Asya Neþriyat, bu alandaki çalýþmalarýný artan bir tempoyla devam ettirecek. Çok yakýnda “Patpat ile Benek” isimli bir kitap serisini de ayný yaþtaki çocuklarýmýz için yayýnlayacaðýz. Hz. Ali’nin, “Çocuklarýnýzý kendi zamanýnýza göre deðil, onlarýn zamanýna göre yetiþtirin” sözünden hareket ederek düþünelim: Yedi milyara yaklaþan nüfusu ve artan problemleri ile giderek daralan bir dünyada yaþýyoruz. Çevre kirliliði, fakirlik, açlýk, iþsizlik, sahipsiz çocuklar, daðýlan aileler, boþanmalar, alkolizm, satanizm, hedonizm, egoizm, azalan kaynaklar, artan ihtiyaçlar, tüketim çýlgýnlýðý, savaþlar, silâhlanma yarýþý… Ve buna benzer sayýlamayacak kadar çok, yüzlerce dev problem. Bunca büyük problemin altýndan kalkmak mümkün mü? Bize göre evet, mümkün! Yaþayanlar hep ümitle yaþar, Me’yus olan, ruhunu vicdanýný baðlar… Bir zamanlarýn devasýz sanýlan verem, kýzamýk, sýtma, tifo, kolera gibi hastalýklarýna çözüm bulunduðuna göre, eskiden tedavisi olmayan pek çok kanser türü þimdi tedavi edilebildiðine göre, eskiden birbirinden uzak kýtalar þimdi çelik köprülerle, sesten hýzlý uçaklarla, bilgiiletiþim sinyalleriyle, internetle birbirine baðlandýðýna göre, yüz yýl önce sadece seyredilen uzaya þimdi uydular, gemiler, roketler gönderilebildiðine göre… Dünyada bütün problemlerle birlikte, bir bu kadar daha problem olsa, hepsinin çözümü bulunabilir. Bütün mesele çocuklarýmýzý öðrenme azmiyle, araþtýrma tutkusuyla, çözüme odaklý bakýþ açýlarýyla, bilim ve san'at merakýyla, ahlâk ve yardýmseverlik anlayýþýyla, modern pedagojinin prensipleriyle yetiþtirmekte düðümleniyor. Geleceðin dünyasýný bizim yetiþtireceðimiz çocuklar kuracak. Yeni Asya Neþriyat, yayýnlayacaðý eserlerde daima daha iyi bir gelecek, daha yaþanabilir dünya özlemiyle fikir üretmeye devam edecek. Bu alanda yapacaðýmýz çalýþmalarda, duâlarýnýz en önemli desteðimiz olacak. Bu konudaki yeni çalýþmalarýmýzýn tanýtýmlarýnda buluþmak dileðiyle, hoþça kalýn…

G

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

YUKARIDAN AÞAÐIYA - 1. Balýk. - Anadoluda yaþamýþ bir medeniyet. 2. Dinî musikî. - Ýçinden çýkýlmasý güç, sakýncalý durum. 3. Sivas iline baðlý ilçelerden biri. - Genellikle kamýþtan yapýlan, daha çok çobanlarýn çaldýðý, yumuþak sesli, üflemeli bir çalgý. 4. Dedelerden ve büyük babalardan her biri. - Henüz. 5. Bir þeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayý, rakam. - Granit'in son hecesi. 6. 100 m² deðerinde yüzey ölçü birimi. - Roka’nýn sessizleri. - Püskürük ve baþkalaþmýþ kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluþmuþ, yapraklar durumunda ayrýlabilen, ateþe dayanýklý parlak bir mineral, evren pulu. 7. Çok miktarda yemek piþirmeye veya bir þey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap. - Kemiklerin toparlak ucu. 8. Amerikan bezi. - Toprak altýna gömülerek saklanmýþ para veya deðerli þeyler, define. 9. Ýlgi. - EzBir önceki bulmacanýn cevaplarý mekten emir. 10. Lityum elementinin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 simgesi. - Tarým ürünlerinden alýnan 1 H A V A L E F E T Ý Þ onda bir oranýndaki vergiler. - Türk alfa- 2 K A B Ý L E Ý L E R Ý besinin beþinci harfinin adý. 11. Minare, 3 P E R Ý MO T E L N kubbe, sancak direði vb. yüksek þeylerin 4 O L A N O T A B tepesinde bulunan, madenden yapýl- 5 T A S A R L A M A K L mýþ ay yýldýz veya lâle biçiminde süs, 6 E D E R E A Ý Y Ý D Ö N GÜ ayça. - Leylâ ile Mecnun hikâyesinin er- 7 Z E T A K M A L A V E R E kek kahramaný olan Mecnûn-i Âmirî'nin 8 9 Ü K A N G Y M A A M asýl adý. 12. Tarihî eserler hakkýnda bil10 A S Y A E R ME N E K gilendirici yazý. - Duâ eden duâcý.


11

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

MA­KA­LE Hidayetin kuþattýðý alan FIKIH­GÜNLÜÐÜ

YERÝN KULAÐI

Kölenin verdiði tevekkül dersi

SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Nu­ray­Ha­ným:­ “Ý­þa­ra­tü’l-Ý­câz’da­ iþ­le­nen­ ‘hi­dâ­yet’­kav­ra­mý­ný­a­çar­mý­sý­nýz?­Ga­fil­bir­Müs­lü­man’ýn­hi­dâ­ye­ti­na­sýl­o­lu­yor?” a­ka­ra­sû­re­si,­Kur’ân-ý­Ke­rîm’in­hem­bir­hi­dâ­yet reh­be­ri,­hem­bir­hi­dâ­yet­kay­na­ðý­ol­du­ðu­nu­be­yân­e­den­â­yet­le­baþ­lar.­Â­yet­þöy­le­dir:­“E­lif­Lâm Mîm.­Þu­yü­ce­ki­tap­ki,­on­da­as­lâ­þüp­he­yok­tur.­O­Al­lah’ýn­e­mir­ve­ya­sak­la­rý­na­kar­þý­gel­mek­ten­sa­ký­nan­lar i­çin­bir­hi­dâ­yet­reh­be­ri­dir.”1 Üs­tad­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­ne­gö­re­bu­â­yet, Kur’ân’ýn­hem­is­ti­ka­met­yo­lu­nu­gös­ter­mek­le­gö­rev­li ol­du­ðu­nu,­hem­de­ken­di­si­nin­biz­zat­ci­sim­leþ­miþ­bir hi­dâ­yet­nû­ru­ol­du­ðu­nu­î­lân­e­di­yor.2 Ya­ni­ci­sim­le­þen hi­dâ­yet­nû­run­dan­Kur’ân­mey­da­na­gel­miþ­tir.­“Hi­dâ­yet-i­Kur’ân­öy­le­in­ce­bir­de­re­ce­ye­var­mýþ­týr­ki,­ha­kî­ka­ti­id­rak­e­di­le­mez.­Ve­öy­le­ge­niþ­bir­sâ­ha­yý­iþ­gal­et­miþ­tir ki,­i­hâ­tâ­sý­il­men­kâ­bil­de­ðil­dir.”­3 Bu­i­fâ­de­den­an­la­þý­lý­yor­ki,­Kur’ân’ýn­hi­dâ­ye­ti,­kal­bi­mi­zin­en­in­ce­bir­doð­ru­luk­ar­zû­sun­dan,­dün­ya­nýn­Ýs­lâ­mi­yet’e­ya­kýn­ol­sun,­u­zak­ol­sun,­tüm­böl­ge­le­rin­de “i­yi­ve­doð­ru”­o­la­rak­ka­bul­gö­ren­her­de­ðer­yar­gý­sý­na ka­dar­ku­þat­mýþ­týr.­Ya­ni­dün­ya­nýn­ne­re­sin­de­o­lur­sa ol­sun,­her­i­yi­o­lan­an­la­yýþ,­her­doð­ru­o­lan­kav­ra­yýþ, her­hak­o­lan­ka­bul­le­niþ,­her­gü­zel­o­lan­de­ðer­yar­gý­sý ve­her­i­sâ­bet­li­o­lan­ (yan­lýþ­ve­bâ­týl­ol­ma­yan)­ ya­þa­yýþ Kur’ân’ýn­hi­dâ­ye­ti­ne­dâ­hil­dir.­Kur’ân­dün­ya­yý­hi­dâ­ye­tiy­le­ku­þat­mýþ­týr.­Me­se­lâ­Müs­lü­man­ol­sun­ol­ma­sýn, bir­Ja­pon’un­ça­lýþ­kan­lý­ðý­ve­öz­ve­ri­si,­bir­Al­man’ýn­te­miz­li­ði­ve­dü­rüst­lü­ðü,­bir­Av­ru­pa­lý’nýn­in­sa­nýn­ve dev­le­tin­hak­ve­hu­ku­ku­i­le­il­gi­li­müs­bet­an­la­yý­þý,­bir yam­ya­mýn­doð­ru­a­dâ­le­ti,­bir­Af­ri­ka’lý­nýn­sab­rý­ve­me­tâ­ne­ti­ve­sâ­ir­in­san­lar­ca­ka­bul­gör­müþ­ve­doð­ru­o­lan ne­ka­dar­an­la­yýþ­ve­kav­ra­yýþ­var­sa­hep­si­Kur’ân’ýn­öz ma­lý­dýr.­Bütün­gü­zel­kav­ram­lar­Kur’ân’dan­ak­mýþ­týr ve­bütün­dün­ya­yý­sar­mýþ­týr.­ Ni­te­kim­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­Kur’ân­ha­ki­kat­le­ri­nin bin­üç­yüz­se­ne­zar­fýn­da­in­sa­noð­lu­nun­ke­mi­ye­ten beþ­te­bi­ri­ni,­key­fi­ye­ten­ve­in­sa­ni­ye­ten­ya­rý­sý­ný­ar­ka­sý­na­al­dý­ðý­ný,­ya­ni­i­na­nýþ­ve­tes­lî­mi­yet­i­ti­ba­riy­le­beþ­te bi­ri­ni,­kav­ram­la­rý­ný­ve­de­ðer­le­ri­ni­kav­ra­yýþ,­ka­bul­le­niþ ve­uy­gu­la­yýþ­i­ti­ba­riy­le­de­in­san­lý­ðýn­ya­rý­sý­ný­et­ki­le­di­ði­ni­be­yan­e­de­rek­Kur’ân­hi­dâ­ye­ti­nin­ku­þat­tý­ðý­a­la­ný na­za­ra­ve­rir.4 Mey­ve­si­i­ki­dün­ya­nýn­sa­a­de­ti­o­lan­ve­ne­ti­ce­si­de ken­di­si­gi­bi­hi­dâ­yet­o­lan­“hi­dâ­yet”in­bü­yük­bir­ni­met, vic­dâ­nî­bir­lez­zet­ve­rû­hun­Cen­ne­ti­ol­du­ðu­nu­be­yan e­den­ 5 Üs­tad­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­Fâ­ti­ha­Sû­re­sin­de­ki­“iy­yâ­ke­nes­ta’îyn” ya­ni­“yal­nýz­sen­den­yar­dým is­te­riz”­i­bâ­re­sin­den­he­men­son­ra­ge­len­“ih­di­nâ’s-sý­râ­ta’l-müs­ta­kîm”­ ya­ni­“bi­ze­dos­doð­ru­yol­i­çin­hi­dâ­yet ver”­ta­le­bi­nin­yar­dý­mý­hi­dâ­yet­a­la­ný­na­tah­sis­et­ti­ði­ni kay­de­der.­Be­dî­üz­za­man’a­gö­re,­ “Ýh­di­nâ”­ ke­li­me­si dört­mas­dar­dan­tü­re­miþ­tir­ve­dört­mâ­nâ­ya­i­þâ­ret­tir. 1-­Mü’min­hi­dâ­yet­is­ter­se­“ih­di­nâ”­din­de­se­bat­ve­de­vam­mâ­nâ­sý­ný­i­fâ­de­e­der.­2-­Zen­gin­o­lan­hi­dâ­yet­is­ter­se,­mal­da­ve­þü­kür­de­zi­yâ­de­mâ­nâ­sý­ný­i­fâ­de­e­der. 3-­Fa­kir­o­lan­hi­dâ­yet­is­ter­se,­dar­lý­ðýn­geç­me­si­ni­ve ge­niþ­li­ðe­ka­vuþ­ma­yý­i­fâ­de­e­der.­4-­Za­yýf­o­lan­is­ter­se; yar­dým,­ba­þa­rý­ve­mu­vaf­fa­ki­yet­mâ­nâ­sý­ný­i­fâ­de­e­der. Ýç­ve­dýþ­duy­gu­la­ra,­â­fâ­kî­ve­en­fü­sî­de­lil­le­rin­ve­bur­han­la­rýn­gös­te­ril­me­si­hi­dâ­yet­hâ­li­dir­ki,­bu,­in­san­lýk ta­ri­hi­bo­yun­ca­pey­gam­ber­le­rin­gön­de­ril­me­le­ri­ve­ki­tap­la­rýn­in­di­ril­me­le­ri­i­le­müm­kün­ve­vâ­ki­ol­muþ­tur.6 En­bü­yük­hi­dâ­ye­tin,­per­de­nin­kal­dý­rýl­ma­sý­i­le­hak­ký hak,­bâ­tý­lý­da­bâ­týl­gös­ter­mek­ol­du­ðu­nu­kay­de­den­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­“Ýh­di­nâ”­i­le­is­te­nen­“sý­rat-ý müs­ta­kîm”i­ö­zet­le­þöy­le­tef­sîr­e­der:­ Rû­ha­üç­bü­yük­kuv­vet­ve­ril­miþ­tir.­Bun­lar:­ 1-­ Kuv­ve-i­ Þe­he­vi­ye: Fay­da­lý­þey­le­ri­is­te­me­ve cezb­et­me­kuv­ve­ti.­ 2-­ Kuv­ve-i­ ga­za­bi­ye: Za­rar­lý­þey­le­ri­def­et­me kuv­ve­ti­ve­kâ­bi­li­ye­ti.­ 3-­Kuv­ve-i­ak­li­ye: Ý­yi­i­le­kö­tü­yü­a­yýr­ma­ve­ta­ný­ma­ka­bi­li­ye­ti­ve­gü­cü.­ Bu­kuv­vet­le­re­ya­ra­tý­lýþ­ça­sý­nýr­ko­nul­ma­mýþ,­þe­ri­at­ça­sý­nýr­ko­nul­muþ­tur.­Þe­ri­a­týn­koy­du­ðu­sý­nýr­la­ra­u­yul­maz­i­se­or­ta­ya­a­bar­tý­lý,­ca­na­var­ca­ve­in­san­lýk­dý­þý bir­çok­bâ­týl­uy­gu­la­ma­þe­kil­le­ri­çý­ka­cak­týr.­ Ýþ­te­hi­dâ­yet,­bu­kuv­vet­le­ri­a­dâ­let­li­bi­çim­de­kul­lan­mak­de­mek­tir­ki,­þeh­vet­kuv­ve­tin­de­“if­fet­ve­nâ­mûs”, ga­zap­kuv­ve­tin­de­“þe­ca­at,­yi­ðit­lik­ve­kah­ra­man­lýk”,­a­kýl­kuv­ve­tin­de­i­se,­“i­lim­ve­hik­met”tir.­7

B

DU Ey­Ha­di-i­Ða­fur!­A­ci­zim,­fa­ki­rim;­kud­re­ti­ne,­kuv­ve­ti­ne,­rah­me­ti­ne­muh­ta­cým!­Ge­ce­gün­düz­tak­si­râ­tým,­sey­yi­â­tým­ba­þým­da;­lüt­fu­na,­mer­ha­me­ti­ne,­af­fý­na, nu­ru­na­muh­ta­cým!­Da­lâ­let­te­yim;­hi­da­ye­ti­ne­muh­ta­cým!­Gü­nah­kâ­rým;­mað­fi­re­ti­ne­muh­ta­cým!­Had­di­mi bil­mi­yo­rum;­a­da­le­tin­den­kor­ku­yo­rum!­Lüt­fey­le! Mer­ha­met­ey­le!­Af­fey­le!­Ö­le­ne­dek­hi­da­yet­ey­le!­Se­nin­hu­zu­ru­na­ge­le­ne­dek,­is­ti­ka­met­ver!­Â­min! Dipnotlar: 1- Bakara Sûresi: 1. 2- Ýþârâtü’l-Ý’câz, s. 42. 3- Ýþârâtü’l-Ý’câz, s. 43. 4- Asâ-yý Mûsâ, s. 51. 5- Ýþârâtü’l-Ý’câz, s. 62. 6- Ýþârâtü’l-Ý’câz, s. 28. 7- A.g.e., s. 29.

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

l­lah­dost­la­rýn­dan­Þa­kîk-i­Bel­hî­Haz­ret­le­ri­ (ra)­ genç­lik­ se­ne­le­rin­de­ tüc­car­lýk ya­pý­yor­du.­Bir­a­ra­çok­þid­det­li­bir­kýt­lýk­baþ­gös­ter­di;­her­ke­sin­su­ra­tý­a­sýk­tý.­Aç­lýk­tan­hiç­kim­se­nin­yü­zü­gül­mü­yor­du.

A

Bir­ gün­ çok­ neþ’e­li­ bir­ kö­le­ye­ rast­la­dý.­ O­nun­ hâ­li­ dik­ka­ti­ni­ çek­ti,­ “Bu­ kö­le­ na­sýl­ böy­le neþ’e­li­ ve­ se­vinç­li­ o­la­bi­li­yor?”­ di­ye­ dü­þün­dü. Ya­ný­na­yak­la­þýp­sor­du: “Bu­ kýt­l ýk­t a­ her­k es­ ü­z ün­t ü­l üy­k en­ sen neþ’e­li­sin,­hik­me­ti­ne­dir­a­ca­ba?”­di­ye­sor­du. “Ne­i­çin­ü­zü­le­yim­ki?­Var­lýk­lý­ve­zen­gin­bir e­fen­dim­var­be­nim.­Hem­þef­kat­li,­mer­ha­met­li, çok­da­cö­mert­tir.­Böy­le­i­ken­bu­kýt­lý­ðý­ne­di­ye dert­e­de­yim?”­de­di.­Bu­ce­va­bý­i­þi­tin­ce: “A­man­yâ­Rab­bî!­Ben­öm­rüm­de­böy­le­gü­zel­bir­söz­duy­ma­dým.­Kö­le,­â­ciz­bir­ku­la­gü­ve­nip,­neþ’e­li­o­lu­yor.­Be­nim­se,­Rab­bi­me­kar­þý o­ka­dar­gü­ve­nim­yok­mu?”­di­ye­rek­u­zun­sü­re

að­la­dý.­Öy­le­ki,­göz­yaþ­la­rý­sa­kal­la­rý­ný­ýs­lat­tý. ««« Son­ bir­kaç­ çað­dýr­ Müs­lü­man­la­rýn­ ge­ri­le­me­le­ri­nin­ se­bep­le­rin­den­ bi­ri­si,­ te­vek­kül­ ve ka­na­a­ti­ yan­lýþ­ an­la­ma­la­rý­dýr.­ Ý­þi,­ gü­cü,­ ça­lýþ­ma­yý­bý­rak­mýþ,­gü­ya­te­vek­kül­i­le­her­þe­yi­Al­lah’tan­bek­li­yor­lar! Te­vek­kü­lü­yan­lýþ­an­la­dýk­la­rýn­dan­hu­zur­la­rý da­kaç­mýþ­týr.­O­da­mut­suz­lu­ðu­te­tik­li­yor. Hal­bu­ki­ te­vek­kül;­ se­bep­le­re­ mü­ra­ca­at­ et­tik­ten­ son­ra­ so­nu­cu­ Al­lah’tan­ bek­le­mek­tir. Ya­ni,­Al­lah’ýn­ta­bi­a­ta­koy­du­ðu­ka­nun­la­ra,­se­bep­le­re­ mü­ra­ca­at­týr.­ Ya­ni,­ tek­vi­nî­ þe­ri­a­ta, sün­ne­tul­la­ha­uy­mak­týr.­

Rekabeti müsbette kullanabilmek “R HASBÝHAL e­ka­bet”­ke­li­me­si,­Ýs­lâm­li­te­ra­tü­rün­de—ge­nel­o­la­rak—men­fî­ dü­þün­ce­le­ri,­ kýs­kanç­lýk­ ve çe­k e­m e­m ez­l i­ð i­ çað­r ýþ­t ý­r an­ ne­g a­t if­ bir mâ­nâ­ i­fa­de­ e­der.­ Bu­nun­la­ bir­lik­te­ bu­gün­kü­dün­ya;­he­le­he­le­ti­ca­ret­sa­ha­sýn­da ol­duk­ça­ yay­gýn­ o­la­rak­ kul­la­ný­lan,­ tat­bik e­di­len­bir­ger­çek­tir. Ýh­ti­lâf­da,­bu­mâ­nâ­da­dýr.­Ya­ni­müs­be­ti de­ðil,­ge­nel­o­la­rak­men­fî­yi­çað­rýþ­tý­ran­bir i­fa­de­dir.­ Fa­kat­ tuz­ ve­ bi­ber­ gi­bi­ ye­ri­ ve za­ma­ný­ný­ gel­dik­çe­ kul­la­ný­la­ca­ðý­ du­rum­lar­o­la­bi­lir.­Me­se­lâ­bu­ko­nu­da­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­nin­ þöy­le­ bir­ hük­mü­var­dýr: “Ba­zan­ih­ti­lâf­tan­is­ti­fa­de­e­di­lir.” Re­ka­bet­de,­ih­ti­lâf­da,­mu­hak­kak­ki­Ýs­lâ­mî­a­lan­da­müs­bet­o­la­rak­yay­gýn­kul­la­ný­l an­ de­ð er­ ve­ te­r im­l er­ de­ð il­d ir.­ A­m a Müs­lü­man­la­rýn­ ve­ dün­ya­da­ki­ bü­tün­ in­san­la­rýn­ her­ an­ kar­þý­ kar­þý­ya­ ol­du­ðu­ bir o­l ay­d ýr.­ Ýh­l âs­ Ri­s â­l e­s i’nde­ “re­k a­b e­t in men­f î­ ol­d u­ð u”ndan,­ U­h uv­v et­ Ri­s â­l e­si’nde­ de­ “müs­b et­ ih­t i­l â­f ýn­ var­ ol­d u­ðu”ndan­bah­se­dil­miþ­tir. Ma­ha­ret­ve­ma­ri­fet­i­se;­var­o­lan­ve­in­kâ­rý­müm­kün­ol­ma­yan­bu­“re­ka­bet­ve­ih­ti­lâf”ýn­müs­bet­yön­de­ve­mâ­nâ­da­na­sýl­kul­la­ný­la­ca­ðý­ný­bil­mek­ve­uy­gu­la­ya­bil­mek­tir. Ýþ­te­çar­pý­cý­bir­mi­sal: Her­yýl­ya­pý­lan­‘en­i­yi­buð­day’­ya­rýþ­ma­sý­ný­yi­ne­ay­ný­çift­çi­ka­za­nýr.­Çift­çi­ye­bu­i­þin­sýr­rý­so­ru­lur.­ Çift­çi:­ “Be­nim­ sýr­rý­mýn­ ce­va­bý,­ ken­di buð­day­ to­hum­la­rý­mý­ kom­þu­la­rým­la­ pay­laþ­mak­ta­ya­tý­yor.”­der. “E­li­niz­de­ki­ka­li­te­li­to­hum­la­rý­ra­kip­le­ri­niz­le­ mi­ pay­la­þý­yor­su­nuz?­ A­ma­ ne­den böy­le­ bir­ þe­ye­ ih­ti­yaç­ du­yu­yor­su­nuz?” di­y e­ so­r ul­d u­ð un­d a,­ “Ne­d en­ ol­m a­s ýn?” der­çift­çi. “Bil­me­di­ði­niz­ bir­ þey­ var;­ rüz­gâr­ ol­gun­laþ­mak­ta­ o­lan­ buð­day­dan­ po­le­ni­ a­lýr ve­ tar­l a­d an­ tar­l a­y a­ ta­þ ýr.­ Bu­ ne­d en­l e, kom­þu­la­rý­mýn­ kö­tü­ buð­day­ ye­tiþ­tir­me­si­de­mek,­be­nim­ü­rü­nü­mün­ka­li­te­si­nin­de­dü­þük­ol­ma­sý­de­mek­tir.­E­ðer en­ i­y i­ buð­d a­y ý­ ye­t iþ­t ir­m ek­ is­t i­y or­s am, kom­þu­la­rý­mýn­ da­ i­yi­ buð­day­lar­ ye­tiþ­tir­me­si­ne­yar­dým­cý­ol­mam­ge­re­ki­yor.” Kýs­sa­dan­ his­se­ çý­kar­mak­ i­çin­ ko­nu­yu þöy­l e­ bir­ de­ð er­l en­d ir­m e­y e­ ça­l ý­þ a­l ým. Dün­ya­da­ve­Tür­ki­ye’de­her­sa­ha­da­ol­du­ðu­ gi­b i­ “Ýs­l âm’a­ hiz­m et”­ sa­h a­s ýn­d a­ da bir­çok­ grup­ ve­ ce­ma­at­ var.­ Hak­ka­ hiz­met­i­çin­var­o­lan­bü­tün­ce­ma­at­ve­grup­lar­dan­ Al­lah­ ra­zý­ ol­sun.­ Hiz­met­ ve­ gay­ret­le­ri­ni­ se­me­ra­dar­ ve­ rý­za­sý­ da­i­re­sin­de ka­bul­et­sin­in­þal­lah­(­min.) Ye­ni­As­ya­ca­mi­a­sý­da­bir­ce­ma­at­ve­u­zun­yýl­lar­dan­be­ri­ken­di­im­kân­la­rýy­la­Ýs­-

NEJAT EREN nejateren@saidnursi.de; nejater07@gmail.com

‘‘

Ýhlâs Risâlesi’nde “rekabetin menfî olduðu”ndan, Uhuvvet Risâlesi’nde de “müsbet ihtilâfýn var olduðu”ndan bahsedilmiþtir. Maharet ve marifet ise; var olan ve inkârý mümkün olmayan bu “rekabet" ve "ihtilâf”ýn müsbet yönde ve mânâda nasýl kullanýlacaðýný bilmek ve uygulayabilmektir.

lâm’a,­ Kur’ân’a­ hiz­met­ et­mek­ i­çin­ ö­zel­lik­le­de­ya­yýn­cý­lýk­ve­sos­yal­fa­a­li­yet­le­ri­ön plâ­na­ çý­ka­ra­rak­ bu­ sa­ha­da­ hiz­met­ e­di­yor.­Bu­sa­ha­da­geç­miþ­te­çok­gü­zel­ör­nek hiz­met­le­re­de­im­za­at­mýþ­bir­ca­mi­a. Bi­zim­dý­þý­mýz­da­ki­ba­zý­hiz­met­grup­la­rý­-

GÜN GÜN TARÝH

nýn­hiz­met­le­ri­ne­bu­þe­kil­de­ba­kýp,­“ka­li­te­yi”­art­tý­rý­cý­hiz­met­le­rin­i­çe­ri­de­i­yi­ör­nek­le­ri­ni­ ve­rir­sek­ “kom­þu”­ o­la­rak­ ni­te­len­di­re­bi­le­ce­ði­miz­ di­ðer­ grup­la­rýn­ da­ ka­li­te­le­ri­ni­art­týr­ma­la­rý­na­yar­dým­cý­o­lu­ruz.­Hem de­o­ra­da­bir­gü­zel­lik­var­sa,­on­la­rý­bün­ye­de­tat­bi­ki­ne­im­kân­sað­la­mýþ­o­lu­ruz. Yok­sa­ “gö­zü­ dý­þa­rý­da”­ ve­ baþ­ka­la­rý­na muh­taç,­ on­lar­dan­ him­met­ bek­le­yen­ bir ko­nu­ma­ dü­þe­cek­ fi­kir­le­ri­ dü­þün­mek­ bi­ze ve­ kar­þý­ ta­ra­fa­ hiç­bir­ þey­ ka­zan­dýr­maz. He­def­hem­i­çer­de­hem­dý­þa­rý­da­“ka­li­te­yi” ve­“key­fi­ye­ti”­yük­selt­mek­ol­ma­lý­dýr.­Bu­nu ya­pa­bi­lir­sek­ge­ri­si­za­ten­ar­ka­dan­ge­lir. Bu­nun­ ger­çek­leþ­me­si­ i­çin­ de—bü­tün Müs­lü­man­la­rýn—en­ bü­yük­ has­ta­lý­ðý­mýz o­lan­tem­bel­lik­ten,­tah­kik­siz­lik­ten,­tak­lit­ten­ve­baþ­ka­la­rý­nýn­e­li­ne­bak­mak­tan­kur­tul­mak­ge­re­ki­yor. “Gö­zü­ dý­þa­rý­da”­ ve­ baþ­ka­la­rý­na­ “ö­zen­ti”­i­çin­de­o­lan­bir­zih­ni­yet­le­a­ma­ca­u­laþ­mak­ müm­kün­ de­ðil­dir.­ A­maç­tan­ ve­ he­def­t en­ sap­m a­n ýn­ a­l â­m e­t i­d ir.­ Öy­l ey­s e, her­ bir­ fer­d e­ dü­þ en­ “i­ç e­r i­d e­k i”­ ka­l i­t e­y i art­tý­ra­cak­hiz­met­le­re­yö­nel­mek,­çok­cid­dî­bir­plân­ve­prog­ram­la­he­def­le­ri­be­lir­le­yip­kay­na­ðýn­dan­a­la­ca­ðý­me­tot,­düs­tur, pren­sip­ ve­ is­ti­ka­met­ doð­rul­tu­sun­da­ ha­re­ket­et­mek­tir. Böy­le­ce­ ya­kýn­ ve­ u­zak­ bü­tün­ “kom­þu­la­rý­mý­za”­da­i­yi­bir­ör­nek­ol­ma­ve­ka­li­te­yi­art­týr­ma­la­rý­i­çin­bir­hiz­met­sun­muþ­o­lu­ruz.­Çün­kü­saf­ve­fýt­rî­gü­zel­li­ði­ka­bul­len­mek­ ve­ sa­hip­len­mek­ her­ in­sa­nýn­ ya­ra­tý­lý­þýn­da­var­dýr.­ O­za­man,­ka­li­te­yi,­sev­gi­yi­ve­pay­la­þý­mý en­ ya­ký­ný­mýz­dan­ baþ­la­týp,­ yay­gýn­laþ­tý­ra­rak­ de­vam­ et­tir­me­li­yiz.­ Ak­si­ tak­dir­de,­ Al­lah­ ko­ru­sun,­ men­fi­ re­ka­bet,­kin,­cim­ri­lik,­nef­ret­to­hum­la­rý­ pi­ya­sa­yý­ kap­lar­ ki,­ bu­ da kim­se­nin­ hoþ­la­na­ca­ðý­ dav­ra­nýþ­lar­de­ðil­dir. Gü­ven­ ver­mek­ ka­dar gü­ven­ duy­mak­ da­ ö­nem­l i­d ir.­ Du­y u­l an gü­v e­n i­ bo­þ a­ çý­kar­m a­m ak­ i­s e hep­sin­den­ ö­nem­li­dir.­ “Her­ sa­b ah­ Af­r i­ka’da­ bir­ cey­l an­ u­y a­n ýr. En­ hýz­l ý­ as­l an­d an­ da­h a­ hýz­l ý koþ­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ bi­lir,­ yok­sa­ öl­dü­rü­le­cek­tir.­ Her­sa­bah­Af­ri­ka’da­bir­as­lan­u­ya­nýr. En­ hýz­lý­ cey­lan­dan­ da­ha­ hýz­lý­ koþ­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni­bi­lir,­yok­sa­aç­ka­la­cak­týr. As­lan­ve­ya­cey­lan­ol­ma­nýz­fark­et­mez. Gü­neþ­ doð­du­ðun­da­ koþ­ma­ya­ baþ­la­sa­nýz i­yi­o­lur.”­ (Af­ri­ka­A­ta­sö­zü)

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

Se­bep­le­re­ mü­ra­ca­at­ et­me­den,­ þart­la­rý­na uy­ma­dan­iþ­Al­lah’a­ha­vâ­le­e­di­lir­se;­bu­te­vek­kül­de­ðil;­“tem­bel­lik”­o­lur.­ Ka­na­at­de­böy­le­dir.­Ka­na­at;­var­o­lan­la­ye­tin­mek­ de­ðil­dir.­ Ka­na­at;­ ge­rek­li­ ça­lýþ­ma­yý yap­týk­tan­ son­ra­ na­sip­ o­la­na,­ ve­ri­len­ ra­zý­ ol­mak,­mem­nu­ni­ye­ti­ni­i­fâ­de­et­mek­tir.1 Yok­sa,­mev­cut­i­le­ye­tin­mek,­him­met­siz­lik, gay­ret­siz­lik­tir.­ Þu­ hal­de­ bir­ in­san,­ “Bu­ ba­na ye­ter,­ ar­týk­ ça­lýþ­ma­ma­ ge­rek­ yok!”­ de­me­ye­cek­tir.­Ça­lý­þa­cak,­a­ma­ne­ti­ce­ye­ra­zý­o­la­cak­týr. Dipnot: 1- Bediüzzaman Said Nursî, Sünûhat, s. 19.

Deðiþen ve deðiþmeyen insan

BAÞET HALÝL USLU haliluslu1951@hotmail.com

ir­kaç­gün­ön­ce­u­zak­di­yar­lar­dan­bir­grup ge­lip,­ken­di­le­ri­ne­Hz.­Mev­lâ­nâ­Tür­be­si­ni gez­dir­me­mi,­i­çin­de­ki­le­ri­ni­ve­ta­rih­çe­le­ri­ni­an­lat­ma­mý­is­te­di­ler.­Hz.­Mev­lâ­nâ,­tür­be­si­ve i­çin­de­med­fun­müm­taz­þah­si­yet­ler­ve­i­çin­de­ki a’sâr-ý­an­ti­ka (an­ti­ka­e­ser­ler)­an­lat­mak­la­bit­me­yen­ger­çek­ler­dir.­Du­â­lar,­Fa­ti­ha­lar,­se­ma­sa­lo­nu,­ted­ri­sat­bö­lü­mü,­mes­cid­ve­þif­re­sa­yý­lý­tes­bih­ler­ve­sa­kal-ý­þe­ri­fe­ka­dar­gel­dik­ve­ka­la­ba­lýk­ta­bir­þey­ler­an­lat­týk­ve­a­ka­bin­de­mi­sa­fir­le­rin­i­çin­de­yer­a­lan­dýþ­dün­ya­da­ki­kar­de­þi­mi­ze­sor­dum:­“Ken­di­ni­zi­o­ku­du­nuz­mu?”­Ce­vap:­“Ha­yýr ken­di­mi­o­ku­ya­ma­dým”­de­di. Du­var­lar­da­ki­tak­vim­ve­arz­da­ki­in­san­be­ni­çok a­lâ­ka­dar­e­der.­Du­var­da­ki­tak­vim­ka­ra­la­nýr­sa­suç kim­de?­El­bet­te­tak­vim­de­o­la­maz,­suç­o­nu­ka­ra­la­yan­da.­Ce­nâb-ý­Al­lah,­Tin­Sû­re­si­4’ncü­â­yet­te “Biz­in­sa­ný­gü­zel­bir­tak­vim­o­la­rak­ya­rat­týk”­ bu­yur­muþ­tur­ve­öy­le­dir.­Fa­kat­ken­di­vü­cu­dun­da­ki ci­ha­zat­lar­la­in­san­ken­di­ni­ka­ra­la­mak­ta­dýr.­Fit­ne böy­le,­if­ti­ra­lar­böy­le,­i­nat­lar­böy­le,­gýy­bet­böy­le, kav­ga­lar­böy­le.­Ya­ni­ken­di­ni­o­ku­ya­mý­yor­ve­ya ken­din­de­ki­ci­hâ­zât­la­rýn­mâ­nâ­sý­ný­ve­va­zi­fe­si­ni bil­mi­yor.­Ca­hil­de­sen­fer­yad­u­fi­gân­ko­pu­yor,­pe­ki­ken­di­ni­o­ku­ya­ma­yan­la­ra­ne­di­ye­ce­ðiz? Bu­bab­da,­Hz.­Mev­lâ­nâ,­Di­van-ý­Ke­bîr’in­de­ta­sav­vuf­an­la­mýn­da:­ “Ni­ce­in­san­lar­gör­düm,­ü­ze­rin­de­el­bi­se­si­yok.­Ni­ce­el­bi­se­ler­gör­düm,­i­çin­de in­san­yok”­der.­Bu­nun­baþ­ka­bir­mâ­nâ­sý,­ça­ðý­mý­zýn­Mev­lâ­nâ­sý­Hz.­Be­di­üz­za­man­yi­ne­ay­ný­mâ­nâ­da­der­ki:­“E­ger­is­ter­sen­ha­ya­lin­de­Nur­þin­Kar­ye­sin­de­ki­Sey­da’nýn­mec­li­si­ne­git,­bak­o­ra­da­fu­ka­ra­ký­ya­fe­tin­de­me­lek­ler,­pa­di­þah­lar­ve­in­san­el­bi­se­sin­de­me­lek­le­ri­bir­soh­bet-i­kud­si­ye­de­gö­re­cek­sin.­Son­ra­Pa­ris’e­git­ve­en­bü­yük­lo­ca­la­rý­na gir,­gö­re­cek­sin­ki,­ak­rep­ler­in­san­li­ba­sý­giy­miþ­ler ve­if­rit­ler­a­dam­sû­re­ti­ni­al­mýþ­lar,­i­lâ­â­hir...”­1 Ýn­sa­nýn­ve­in­san­la­rýn­renk­ten­ren­ge­dön­me­si, ak­þam­ay­rý­sa­bah­ay­rý­ko­nuþ­ma­sý,­bir­li­ði­be­ra­ber­li­ði­ve­her­tür­lü­müs­bet­ha­re­ke­ti­ten­kit­et­me­si­ve­hat­ta­en­gel­le­me­si,­in­san­lar­a­ra­sýn­da­ki bü­tün­hu­zur­la­rý­de­je­ne­re­et­me­si,­et­ra­fý­ný,­bel­de­si­ni,­il­çe­si­ni,­vi­la­ye­ti,­ül­ke­si­ni­vel­ha­sýl­in­san­lýk â­le­mi­ni­fe­sa­da­ça­lýþ­ma­sý­yi­ne­be­ni­Hz.­Be­di­üz­za­man’a­gö­tür­dü.­O­ka­dar­ha­ri­ka­bir­teþ­bi­hi­ve de­ðer­len­dir­me­si­var­ki,­siz­ler­le­pay­laþ­mak­is­te­dim.­Çün­kü­â­le­mi­miz­de­bu­gün­gör­dük­le­ri­miz yýl­lar­ön­ce­bir­ha­ki­kat­o­la­rak­ko­nul­muþ.­­ “Ýn­san­lar­da­þey­tan­va­zi­fe­si­ni­gö­ren­ce­set­li­er­vâh-ý­ha­bî­se­bil­mü­þa­he­de­bu­lun­du­ðu­gi­bi,­cin­nî­den­ce­set­siz­er­vâh-ý­ha­bi­se­da­hi­bu­lun­du­ðu,­o kat’i­yet­te­dir.­E­ðer­on­lar­mad­dî­ce­set­giy­sey­di­ler, bu­þe­rîr­in­san­la­rýn­ay­ný­o­la­cak­tý­lar.­Hem­e­ðer bu­in­san­sû­re­tin­de­ki­in­sî­þey­tan­lar­ce­set­le­ri­ni çý­ka­ra­bil­sey­di­ler,­o­cin­nî­ib­lis­ler­o­la­cak­tý­lar… Ma­lûm­dur­ki,­â­lâ­bir­þey­bo­zul­sa,­ed­nâ­bir­þe­yin bo­zul­ma­sýn­dan­da­ha­zi­ya­de­bo­zuk­o­lur.­Me­se­lâ,­na­sýl­ki­süt­ve­yo­ðurt­bo­zul­sa­lar­yi­ne­ye­ni­le­bi­lir.­Yað­bo­zul­sa­ye­nil­mez,­ba­zan­ze­hir­gi­bi­o­lur.­Öy­le­de,­mah­lû­ka­týn­en­mü­ker­re­mi,­bel­ki en­â­lâ­sý­o­lan­in­san,­e­ðer­bo­zul­sa,­bo­zuk­hay­van­dan­da­ha­zi­ya­de­bo­zuk­o­lur.”­2 Ba­þa­dön­dü­ðü­müz­de­Ýs­lâ­mýn­ilk­em­ri­o­ku­ma­nýn­ne­ka­dar­ge­niþ­bir­â­lem­de­te­za­hür­et­ti­ði­ni­ve el­zem­ol­du­ðu­a­þi­kâr­gö­rül­mek­te­dir.­Öð­ret­men­ler­gü­nün­de,­e­ði­tim­öð­re­tim­yý­lýn­da,­Ye­þi­lay­Haf­ta­sýn­da­ve­da­ha­ge­niþ­da­i­re­o­lan­dün­ya­da­ki­nü­fus ar­tý­þýn­da,­halk­la­i­liþ­ki­ler­de­ve­u­lus­la­r­a­ra­sý­i­liþ­ki­ler­de­o­ku­ma­nýn­ö­zü­ne,­ya­ni­in­san­var­lý­ðý­nýn­es­rar­la­rý­na­ve­e­hem­mi­ye­ti­ne­tek­rar­dö­nül­me­li­ve eþ­ref-i­mah­lû­kat­o­lan­ze­vât­sey­re­dil­me­li­ve­reh­ber­e­dil­me­li­dir.­Ý­çi­ve­dý­þý­bir­o­lan­la­ra­muh­ta­cýz, di­ðer­le­ri­göl­ge­ol­ma­sýn­lar…

B

Dipnotlar: 1- Arapça Mesnevî-i Nûriye, Hubab Risâlesi ve fihristesi., 2- 13. Lem’a, 10’ncu Ýþaret, B. S. Nursî.


12

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

ÝLAN

B. ÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI Dosya No: 2010- 2086 Ta. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar açýk artýrma, suretiyle satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ; Talatpaþa Mah. Su yolu cad. 1046 Sok. Ýtimat Otoparký Esenyurt B. çekmece/Ýst. adresinde yapýlacaktýr. Birinci artýrma 23.12.2010 günü saat 10.20-10.25 arasýnda yukarýda yazýlý adreste yapýlacaðý ve o günü kýymetinin % 60'ýný ve öncelikle alacaklarý, satýþ masrafý ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek kaydý ile satýlacaðý, böyle bir bedel ile alýcý çýkmadýðý takdirde 28.12.2010 günü saat 10.20-10.25 arasýnda yukarda yazýlý adreste ikinci artýrma yapýlarak tahmin edilen deðerinin % 40'ýný ve öncelikli alacaklýlarý, satýþ masraf ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek koþulu ile satýlacaðý, alýcý çýkmadýðý takdirde satýþ talebinin düþürüleceði, ihaleye katýlmak isteyenlerden tahmin edilen kýymetinin % 20 oranýnda nakit veya teminat mektubunun isteneceði, aksi halde ihaleye dahil edilmeyecekleri ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, teslim masraflarý, ihale damga resmi ve % 18 KDV'nin alýcýya ait olduðu ilan olunur. 22.11.2010

TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KARS 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Mahkememizin aþaðýda esas numaralarý belirtilen dosyalarýnda verilen ara kararlar gereðince Aþaðýda esas numaralarý yazýlý dosyalarda; mülkiyeti, bulunduðu yer, toplam alaný yazýlý tapulu taþýnmazlarla ilgili ULAÞTIRMA Bakanlýðýnýn ilgili taþýnmaza Demiryolu inþaatý yapýmý kapsamýnda davacý ULAÞTIRMA Bakanlýðý tarafýndan davalý/davalýlar adýna kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile tescil davasý açýlmasý sebebiyle ; Aþaðýda belirtilen taþýnmazlarla ilgili, tüm ilgililere aþaðýda esas numarasý yazýlý dosyalarýmýzdaki taþýnmazlarla ilgili konuya ve taþýnmaz malýn deðerine tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazýlý olarak bildirmeleri gerektiði, Hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin davalý tarafa ödeneceði, Kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Kars Þubesine yatýrýlacaðý hususlarý 4650 Sayýlý Yasa ile deðiþik 2942 sayýlý Yasanýn 19/5. maddesi uyarýnca ÝLAN olunur.

(DURUÞMA TARÝHÝ 17.02.2011

GÜNÜ SAAT 09.00)

www.bik.gov.tr B: 79310

T. C. ÝSTANBUL 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLANEN TEBLÝGAT Dosya No Alacaklý Vekili

: 2009/14336 : Resul ÞAHÝN / Þirvan Halý : Av. Ramazan ÜTÜK Halaskargazi cad. Hidayet sok. N: 11/4 HARBÝYE/ÝSTANBUL Borçlu : Asya CAN Ataköy 9. Kýsým B-6 Blok D: 92 BAKIRKÖY/ÝSTANBUL Alacak : 3.368,52 TL ( Faiz ve masraflar hariç) Müdürlüðümüzce tarafýnýza gönderilen ödeme emri adresinizde bulunmamanýz nedeni ile teblið edilememiþ ve zabýtaca yapýlan araþtýrmada ve muhtarlýkça yapýlan tetkikte bir netice vermemiþ olduðundan ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý borç ve masraflarý iþbu ödeme emrinin tebliði tarihinden itibaren kanuni süreye 15 gün ilavesiyle 25 gün içinde ödemeniz, takip dayanaðý senet kambiyo senedi niteliðini haiz deðilse keza takip dayanaðý senet altýndaki imzanýn size ait olmadýðý iddiasýnda iseniz, 20 gün içinde açýkça bir dilekçe ile Tetkik Mercii Hakimliðine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanýn sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý imzanýzý haksýz yere inkâr ederseniz, senede dayanan takip alacaðýn % 10’u oranýnda para cezasýna mahkûm edileceðiniz borçlu olmadýðýnýz veya borcun itfa veya imhal edildiði veya alacaðýn zamanaþýmýna uðradýðý hakkýnda itirazýnýz varsa bunu sebebleri ile birlikte 20 gün içinde Tetkik Merciine bir dilekçe ile bildirerek Merci’den itirazýnýzýn kabulüne dair bir karar getirmediðiniz takdirde cebri icraya devam olunacaðý itiraz edilmediði ve borç ödenmediði takdirde 25 gün içinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, hapisle tazyik olunacaðýnýz hiç mal beyanýnda bulunmamanýz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursanýz hapisle cezalandýrýlacaðýnýz ihtar olunur. Yönetmelik Örnek No: 10 Bakýrköy 10. Ýcra Müdürlüðü’nün 2009/1349 Tal. sayýlý dosyasýndan 07.04.2009 tarihinde ihtiyaten haczedilmiþ menkul mallarýn dökümü aþaðýdaki gibidir. ÝÝK 262. maddesi gereðince ihtiyati haciz zaptý ilanen teblið olunur.

www.bik.gov.tr B: 79290

Panele Davet

DENÝZLÝ

Konu : Risâle-i Nur Iþýðýnda Ýslâm Ülkelerinin Geleceði ve ÝSLÂM BÝRLÝÐÝ Konuþmacýlar: Gz. Yazar Mustafa Özcan Eðt.-Yazar Bestami Sait Çiftçi Araþ. Yazar Nihat Derindere Ýdareci Gökçe Ok Tarih : 27 Kasým 2010 Cumartesi Saat: 20.00 Yer : EGS Kültür Merkezi, Garaj Üstü / DENÝZLÝ Organizasyon : Denizli Yeni Asya Temsilciliði

Seminere Davet

ANKARA

Konu : Evlilik ve Ailede mutluluðun yollarý Konuþmacý : Ali FERÞADOÐLU Tarih : 27 Kasým 2010 Cumartesi Saat: 13.00 Yer : 13 Eylül Kültür Merkezi / Polatlý Organizasyon: Polatlý Yeni Asya Okuyucularý

Seminere Davet

GAZÝANTEP

Konu : Isparta Kahramanlarýnýn Sadakat Yolculuðu Konuþmacý: Abdulkadir Menek (Eðitimci-Yazar) Tarih : 27 Kasým 2010 Cumartesi Saat: 20.00 Yer : 60. Yýl Mahallesi, Asya Apt. Düzenleyen: Gaziantep Köprü Eðitim ve Kültür Derneði

Seminere Davet

DÜZCE

Konu : Hanýmlar Hizmeti Konuþmacý: Ayþenur Yaþar Tarih : 27 Kasým 2010 Cumartesi Saat: 13.00 Yer : Yeni Asya Seminer Salonu. Merkez Büyük Camii Yaný, Yýlmaz Ocak Ýþhaný, Kat 1. DÜZCE Organizasyon: Düzce Yeni Asya Derneði NOT: Seminer yalnýz hanýmlara mahsustur.

Konferans

ANTALYA

Konu : Gençlik ve Anne - Baba Ýliþkileri Konuþmacý: Sebahattin Yaþar (Harran Üniversitesi Öðretim Görevlisi) Tarih : 27 Kasým 2010 Cumartesi Saat: 19.30 Yer : Latanya City Hotel Antalya Aspendos Bulvarý No: 36 (Festival Çarþýsý Yaný) Organizasyon: Genç Yaklaþým Dergisi Antalya Temsilciliði Ýletiþim : (0505) 758 65 03 - 0(242) 243 47 62

Seminere Davet

ANKARA

Konu : Bediüzzaman'ýn Fikri Cephesi ve Hedefleri Konuþmacý : Ýslâm Yaþar Tarih : 28 Kasým 2010 Pazar Saat: 20.00 Organizasyon: Asyanur Kültür Merkezi Yer : Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8 Pursaklar /Ankara www.asyanur.info

Gýda Kermesine Davet

ÝZMÝT

Yer

: Belsa Plazadaki ÇAKMAK MARKET 'in yaný - Ýzmit Desteklerinizi bekliyoruz. Organize : Çamlýk Eðitim Kültür ve Çevre Vakfý - Hanýmlar Sosyal Komisyonu Ýlanýn devamý 13. sayfada


13

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

Ý­LAN

T. C BEYOÐLU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2009/32022 Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 23/12/2010 günü saat 12.30-12.40 arasýnda BEYOÐLU/ÝSTANBUL Piyalepaþa Bulvarý Yýldýrým otoparký Kasýmpaþa/Beyoðlu adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28/12/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %...oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 23.11.2010

www.bik.gov.tr B: 79308

T. C. BAKIRKÖY 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/4015 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10/12/2010 saat 09.30-09.35 arasýnda BAÐCILAR/ÝSTANBUL HÜRRÝYET MAH. ATATÜRK CAD. NO: 81 adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15/12/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 11.11.2010

www.bik.gov.tr B: 79325

www.bik.gov.tr B: 67613

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

ÝZMÝR VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KORDON VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAN OLUNUR Kordon Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, aþaðýda adý, soyadý (ünvanlarý) yazýlý bulunan mükelleflerimiz adýna düzenlenen ödeme emirleri, teblið için Dairemizdeki bilinen adreslerine gönderilmiþ olmasýna raðmen teblið edilememiþtir. Bu itibarla bahsi geçen ödeme emirlerine iliþkin teblið evraklarý; 213 Sayýlý V.U.K’ nun 103, 104, 105 ve 106. madde hükümlerine göre Dairemiz ilan tahtasýna ilan edilmek üzere 08.11.2010 tarihinde askýya çýkarýlmýþ olup, bu tarihi izleyen 15'inci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Belirtilen mükelleflerin ilan tarihinden baþlýyarak 1 ay içinde Dairemize bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý; 1 (bir) ayýn bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilanýn neþri tarihinden itibaren 1 (bir) ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur.

2010/1195 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 27.9.2010 tarih 2010/1195 E. 2010/1356 K. sayýlý karar ile vesayet altýnda bulunan Celal Alpaslan vasisi Pakize Alpaslan vefat ettiðinden boþ kalan vasilik görevine Ýsmail Samim kýzý 1972 d.lu ZEYNEP VERDA DUYSAK vasi tayin edilmiþtir. Ýlan olunur. 9.11.2010 www.bik.gov.tr B: 79345

ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ GEREKÇELÝ KARAR ESAS NO : 2010/728 KARAR NO : 2010/601 HÜKÜM : Yukarýda izah edilen nedenlerle; Davanýn KABULÜNE, Diyarbakýr Ýli, Hazro Ýlçesi, Ülgen, Cilt No: 26, Hane No: 12, T.C. No: 39394158158’de kayýtlý Recep ve Cevahir’den olma 25/04/1986 Hazro Doðumlu Senayi KODAY’ýn nüfus kayýtlarýndaki SENAYÝ OLAN ÝSMÝNÝN ÝPTALÝ ÝLE ÝSMÝNÝN SEZAÝ OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE. www.bik.gov.tr B: 78616 www.bik.gov.tr B: 79314

Mecidiyeköy Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarýda Adý-Soyadý veya ünvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden; 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun 103-106. maddelerine istinaden istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak 1 ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmalarý veya taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, 1 ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilanýn neþri tarihinden itibaren 1 ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 78914

ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ

T. C. KARÞIYAKA 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/351 KARAR NO: 2010/883 Mahkememizden verilen 15/09/2010 tarih ve yukarýda numarasý yazýlý kararý ile (Kabul) Tam Kabul karar verilmiþtir. HÜKÜM: 1- Davanýn KABULÜ ile ÝZMÝR Ýli, KONAK Ýlçesi, MURATREÝS, Cilt 73, hane 2025, BSN: 6’da nüfusa kayýtlý MUSTAFA ve SANÝYE’den olma NEVÞEHÝR 23/01/1973 doðumlu davacý EMÝNE ACAR ile ayný yer BSN: 3’te nüfusa kayýtlý ALÝ ve ÞÜKRÝYE’den olma GÜLTEPE 24/12/1968 doðumlu davalý AHMET ACAR’ýn T.M.K. 166/1 maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, 2- Baþlangýçta alýnmayan baþvurma harcý 17,15 TL, peþin harç 17,15 TL olmak üzere toplam 34,30 TL harcýn davalýdan alýnarak hazineye gelir kaydýna, 3- Davacý tarafýndan yapýlan 100,00 TL yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, 4- Resen yapýlan masraf olmadýðýndan bu konuda karar tayinine yer olmadýðýna, 5- Davacý kendisini vekil ile temsil ettirdiðinden 1.000,00 TL maktu avukatlýk ücretinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, Dair verilen karar Yargýtay yolu açýk olmak üzere davalý AHMET ACAR’a ilanen tebliði ile ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlmasýna, kararýn teblið tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararý temyiz etmediði takdirde ilamýn kesinleþtirileceði 7201 sayýlý tebligat kanunun 28-29-31. Maddeleri gereðince ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 29/09/2010

www.bik.gov.tr B: 79304 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/404 Esas. KARAR NO: 2010/1243 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul ili, Maltepe ilçesi, Çýnar mah/köy nüfusuna kayýtlý Fikri ve Suphiye’den olma, 1977 doðumlu SUAT ENUÞTEKÝN hacir altýna alýnarak, kendisine Ýstanbul ili Silivri ilçesi Pirimehmetpaþa Mahallesi nüfusuna kayýtlý Fikri ve Suphiye’den olma, 1974 doðumlu NAÝME BAÞARAN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 11/11/2010 www.bik.gov.tr B: 79276

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2009/1087 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 02.03.2010 esas 2010/273 karar sayýlý kararý ile Hasan ile Aynur kýzý, 1990 Tuzluca doðumlu ZEHRA AYAZTEKÝN TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak TMK 419. mad. gereðince kendisine Kasým ile Sedat kýzý, 1965 doðumlu annesi AYNUR AYAZTEKÝN vasi olarak tayin edilmiþtir. 02.03.2010 www.bik.gov.tr B: 79244

ÇORLU 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerine ait olup yukarýda adý, soyadý ve ünvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý V.U.K.nun 103-106‘ncý maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmalarý veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþbu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 78890

ESAS NO: 2010/158 Esas. KARAR NO: 2010/329 Davacý SALÇUK HAN SELÇUK aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM : - DAVACININ DAVASININ KABULÜ ÝLE, - Erzincan ili Refahiye ilçesi Camiiþerif köyü, cilt 1, hane no 159, birey sýra no 22, TC no 31237505488'de nüfusa kayýtlý 01/03/1968 doðumlu Seyfullah ve Sebahat’dan olma Salçukhan Selçuk’un adýnýn “SELÇUKHAN” olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE, nüfus kaydýnda bu þekilde düzeltilmesine, Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 13/10/2010 www.bik.gov.tr B: 78898


14

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

ÝLAN TAZÝYE Kardeþlerimiz Danyal, Veysi, Tunahan ve Esma Ateþ'in babasý, muhterem;

Ahmet Ateþ

'in

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

ERMENEK YENÝ ASYA OKUYUCULARI

Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerine ait olup yukarýda adý, soyadý ve ünvaný yazýlý mükellefler adýna düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden, ilgililerin ilan tarihinden baþlýyarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmalarý veyahut taahhütlü, mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý teblið yapýlacaðý bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adrelerini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 77746

TAZÝYE Arkadaþýmýz Abdurrahman Ceylan'ýn muhterem ablasý

Fatma ALTINOK' un

ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve arkadaþýmýza sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

KAYSERÝ YENÝ ASYA OKUYUCULARI T. C. FATÝH 2. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Dosya No: 2010/202 Ýstanbul ili, Fatih ilçesi Sümbül efendi Mah. C. 3 H. 1897'de nüfusa kayýtlý 32938787456 TC nolu, Haluk ve Jale kýzý 1986 doðumlu Siðnem’in adýnýn” SÝNEM” olarak düzeltilmesine karar verilmiþtir. Duyurulur. www.bik.gov.tr B: 79428

T. C. EYÜP 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

BOÐAZÝÇÝ KURUMLAR VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ MÜKELLEFLERÝNE AÝT OLUP YUKARIDA ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGÝ VE CEZALAR NEDENÝYLE TANZÝM OLUNAN ÝHBARNAMELER BÝLÝNEN ADRESLERÝNDE BULUNMAMALARI NEDENÝYLE TEBLÝÐ EDÝLEMEDÝÐÝNDEN 213 SAYILI V.U.K.NUN 103-106. MADDELERÝNE ÝSTÝNADEN ÝLGÝLÝLERÝN ÝLAN TARÝHÝNDEN BAÞLAYARAK BÝR AY ÝÇERÝSÝNDE VERGÝ DAÝRESÝNE BÝZZAT VEYA BÝLVEKÂLE MÜRACAATTA BULUNMALARI VEYA TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERÝNÝ BÝLDÝRMELERÝ HALÝNDE KENDÝLERÝNE SÜRE ÝLE KAYITLI TEBLÝÐ YAPILACAÐI 15 GÜN HÝTAMINDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESLERÝNÝ BÝLDÝRMEYENLER HAKKINDA ÝÞ BU ÝLANIN NEÞRÝ TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN BÝR AYIN SONUNDA TEBLÝÐ YAPILMIÞ SAYILACAÐI ÝLAN OLUNUR. www.bik.gov.tr B: 79426

ESAS NO : 2008/86 DAVACI : EMRÝYE ÖZÇELÝK VEKÝLÝ : Av. MEHMET ÇAKIR DAVALI : MEVLÜT ÖZÇELÝK DAVA : NAFAKA CEVAP SÜRESÝ : 15 GÜN Davacý vekili tarafýndan aleyhinize nafaka davasý açýldýðý, 15/09/2010 tarihinde müracaata kalmakla, 07/10/2010 tarihinde yenilenmiþ olup, tebligata yarar açýk adres araþtýrmalarýna raðmen adres tespit edilemediðinden yenileme dilekçesi ile duruþma gün ve saatinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 14/12/2010 günü saat: 10.15’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 213 ve 375. maddeleri gereðince yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Yenileme dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. Ýþ bu ilan yayýmlandýðý tarihten itibaren 15 gün sonra yapýlmýþ sayýlacaktýr. ÝLAN OLUNUR. 19/10/2010

www.bik.gov.tr B: 79388

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

www.bik.gov.tr B: 78835

SATILIK DAÝRE Sahibinden Ankara -Demetevler de satýlýk full yapýlý 3+1 asansörlü (orta kat) daire, Doðu-güney- batý cepheli 110 m2, yaþý : 15- 20 yýl, 95.000 TL Gsm: (0505) 587 29 81 Hasan Bal

ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Tancer Þahin

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI

T. C. BAKIRKÖY 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

2009/2598 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 15.12.2010 saat 09.30-09.35 arasýnda Yeni mahalle Göçmen çýkmazý sokak no: 1 PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 20.12.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 01.11.2010

Dosya No: 2010/ 4346 Talimat. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 17/12/2010 günü, Saat 10.00’dan 10.10’a kadar “DOÐUÞ OTOPARKI. HAVAALANI MAH. KÖYÝÇÝ CAD. GÜLDÜRÜ SOK. NO: 2 ESENLER BAKIRKÖY/ ÝSTANBUL” adresinde yapýlacak olup, iþbu artýrmada artýrma bedelinin muhammen kýymetin % 60’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Bu miktara istekli bulunmadýðý takdirde 22/12/2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlacaktýr. Þu kadar ki, ikinci artýrmada, artýrma bedelinin malýn muhammen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %...oranýnda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.

Sayý: 2010/549 Esas. 11/11/2010 Gaziosmanpaþa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/09/2010 tarih 2010/549-528 karar sayýlý ilamý ile Giresun ili, Bulancak ilçesi Cindi köyü C: 42 H: 61 Bsn: 31'de nüfusa kayýtlý Ercan ile Fatma’dan olma 10/07/2007 doðumlu Ensar Gül’ün 10/07/2007 olan doðum kaydýnýn 22/10/2003 doðumlu olarak tashihine nüfusta Karasu görünen doðum yerinin Gaziosmanpaþa olarak tashihine ve nüfusa tesciline karar verilmiþtir. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 79397

BAKIRKÖY 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/309 Esas. KARAR NO: 2010/116 Davacý NECATÝ EZER tarafýndan Mahmut Ezer’in Mahkememizde Gaipliðine Karar Verilmesi davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Yukarýda açýklandýðý üzere: Davanýn KABULÜ ile, Kastamonu Ýli, Taþköprü Ýlçesi, Hasanlý Köyü, cilt no: 85 hane no: 25'te nüfusa kayýtlý bulunan 39964660722 TC nolu 05.06.1946 doðumlu Þükrü ve Þehriye’den olma MAHMUT EZER’in TMK. 35. Uyarýnca GAÝPLÝÐÝNE yasa yollarý açýk olmak üzere karar verildi. 02/11/2010 Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 03/11/2010

www.bik.gov.tr B: 79203

ZAYÝ Lise Diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Seher Öztürk

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET www.bik.gov.tr B: 79140 www.bik.gov.tr B: 79351

T. C. BAKIRKÖY 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

TAZÝYE Kardeþlerimiz Danyal, Veysi, Tunahan ve Esma Ateþ'in babasý, muhterem;

Ahmet Ateþ

'in

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve arkadaþlarýmýza sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Dosya No: 2010/4345 Talimat. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 17/12/2010 günü, Saat 10.20’den 10.30’a kadar “DOÐUÞ OTOPARKI. HAVAALANI MAH. KÖYÝÇÝ CAD. GÜLDÜRÜ SOK. NO: 2 ESENLER BAKIRKÖY/ ÝSTANBUL” adresinde yapýlacak olup, iþbu artýrmada artýrma bedelinin muhammen kýymetin % 60’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Bu miktara istekli bulunmadýðý takdirde 22/12/2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlacaktýr. Þu kadar ki, ikinci artýrmada, artýrma bedelinin malýn muhammen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %...oranýnda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.

Düzenli Ailesi www.bik.gov.tr B: 79354

Derneðimizin 1. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 12 Aralýk 2010 Pazar günü saat 13.00 de, Aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere, Genel Merkezimizde yapýlacaktýr. Tüm üye arkadaþlarýmýza önemle duyurulur. Adres: Kocadede Mah. Fatih Cad. no: 108 Giriþ Kat, Fatih / ÝSTANBUL Organizasyon: Demokrat Eðitimciler Derneði Yönetim Kurulu Ýrtibat: (0505) 673 85 11 GÜNDEM: 1-) Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarý'nýn seçimi. 2-) Yönetim Kurulu Raporu'nun görüþülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrasý. 3-) Yönetim Kurulunca hazýrlanan bütçenin görüþülüp, aynen veya deðiþtirilerek kabul edilmesi. 4-) Her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarýnýn tesbit edilmesi. 5-) Derneðin Federasyona katýlýp, katýlmamasýnýn kararlaþtýrýlmasý. 6-) Derneðin þubelerinin açýlmasýnýn kararlaþtýrýlmasý ve açýlmasýna karar verilen þubeler ile ilgili iþlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 7-) Derneðin Uluslar arasý faaliyette bulunmasýnýn kararlaþtýrýlmasý. 8-) Özel Okul açma ve Eðitim Danýþma Hattý. Projelerimizin görüþülmesi ve gereken kararlarýn alýnmasý. 9-) Yönetim Kurulu tekliflerinin incelenip karara baðlanmasý. 10-) Dilek ve temenniler.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 26 KASIM 2010 CUMA

SPOR HABERLER

Belediye Fener'e 40 bin bilet ayýrdý

‘‘

Olimpiyat Stadýnda yarýn oynanacak Ýstanbul Büyükþehir Belediye-Fenerbahçe maçý biletleri 15 ve 20 liradan satýþa çýktý.

SÜPER Lig'de Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile Fenerbahçe arasýnda 27 Kasým Cumartesi günü yapýlacak 14. hafta maçýnýn biletleri satýþa çýkarýldý. Atatürk Olimpiyat Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak maçýn biletleri 15 ve 20 liradan Biletix'ten satýþa sunuldu. Maçta batý numaralý tribünün ev sahibi Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor taraftarlarýna, doðu kapalý ve güney kale arkasý tribünlerin (yaklaþýk 40 bin kiþi) ise Fenerbahçe taraftar-

larýna ayrýldýðý, kapalý ve numaralý tribün bilet fiyatlarýnýn 20, kale arkasý tribün fiyatýnýn ise 15 lira olduðu bildirildi. F.BAHÇE'DE BELEDÝYE HAZIRLIÐI Fenerbahçe, Süper Lig'de 27 Kasým Cumartesi günü Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'la yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleþtirilen antrenmanýn ilk 30 dakikalýk bölümü basýn mensuplarýna açýk tutulurken, oyuncular bu bölümde ýsýnma hareketlerinin ardýndan pas çalýþmasý yaptýlar. Sarý-lacivertli takýmda sakatlýðý bulunan Lugano ile tedavisi Almanya'da devam eden Özer'in yer almadýðý çalýþmada, Güiza, Emre ve Ertuðrul ise takýmdan ayrý olarak koþu yaptýlar. Öte yandan, çalýþmanýn sonlarýna doðru bir pozisyonda sol kasýðýnda zorlanma yaþayan Gökhan Gönül'ün, tedbir amaçlý olarak çalýþmayý yarýda býraktýðý ve tesislere geçtiði bildirildi.

Beþiktaþ Mecidiyeköy'de 7 yýldýr galibiyete hasret SÜPER Lig'de Galatasaray ile Beþiktaþ arasýnda 28 Kasým Pazar günü yapýlacak dev maçla son kez bir derbiye ev sahipliði yapmaya hazýrlanan Ali Sami Yen Stadý, son dönemdeki derbilerde Galatasaray'ýn galibiyetlerine sahne oldu. Ezeli rakipler arasýnda Ali Sami Yen Stadý'nda yapýlan son 12 lig maçýndan 11'ini ev sahibi Galatasaray, sadece 1'ini konuk Beþiktaþ kazandý. Beþiktaþ, Mecidiyeköy'de son 12 lig derbisinden sadece, þampiyonluða ulaþtýðý 2002-2003 sezonundakini Ýbrahim Üzülmez'in golüyle 10 kazanabildi. Ali Sam Yen Stadý'ndaki son 6 lig randevusunu da Galatasaray kazandý. Galatasaray ile Beþiktaþ, pazar günkü maçla birlikte Ali Sami Yen Stadý'nda 52. kez karþý karþýya gelecek. Mecidiyeköy'de yapýlan maçlarda Galatasaray'ýn toplam 63 golüne, Beþiktaþ 56 golle cevap verdi.

14. haftanýn açýlýþ maçý: Eskiþehir-Manisa n SÜPER Lig'de 14. haftanýn perdesibugün Eskiþehir'de yapýlacak EskiþehirsporManisaspor maçýyla açýlýyor. Eskiþehir Atatürk Stadýnda saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþmayý Bülent Yýldýrým yönetecek. Galatasaray ile Beþiktaþ arasýnda 28 Kasým Pazar günü yapýlacak 2010'un son derbisine de sahne olacak

Ýbrahim Usta adaylýktan vazgeçti n TRABZONSPOR'DA Aralýk ayýnda yapýlacak Olaðan Genel Kurul'da aday olmasý beklenen iþ adamý Ýbrahim Usta aday olmaktan vazgeçti. Usta, yaptýðý açýklamada, takýmýn þampiyonluk yolunda emin adýmlarla ilerlediðini belirtti

NBA'de Ömer'li Bulls, Hidayet'li Suns'ý geçti n NBA'DE iki Milli oyuncumuzun karþý karþýya geldiði mücadelede Hidayet Türkoðlu'nun formasýný giydiði Phoenix Suns, iki uzatma sonunda Ömer Aþýk'lý Chicago Bulls'a 123-115'lik skorla maðlup oldu Bu karþýlaþmada ilk beþ baþlayan ve 34 dakika süre alan Hidayet Türkoðlu, 10 sayý- 10 ribaund- 3 asist- 1 top çalma ve 1 blok ile oynadý. Double double yapma baþarýsý gösteren temsilcimiz, maç boyunca da 3/8 iki sayý- 1/2 üç sayý ve 1/3 serbest atýþ isabeti yakaladý. Chicago Bulls cephesinde ise Milli oyuncumuz Ömer Aþýk, 14 dakika süre aldýðý karþýlaþmada 4 sayý- 2 ribaund- 1 asist- 1 top çalma ve 1 blok ile maçý tamamladý. Konuk ekipte ayrýca Derrick Rose 35 sayý- 12 ribaund- 7 asist, Luol Deng 26 sayý- 10 ribaund, Kyle Korver 24 sayý- 5 ribaund- 3 asist ve Joakim Noah da 17 sayý- 15 ribaund- 5 asist ile oynadý.

UEFA Ligi'ne katýlma fýrsatýný sürdürebilmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çýkan Bursaspor, 2. dakikada Sercan ile net bir gol pozisyonundan yararlanamazken, daha sonra art arda yediði gollerle Valencia'ya 6-1 yenilmekten kurtulumadý.

ÝSPANYOL BASINI 6-1'LÝK HEZÝMETTEN SONRA BU YORUMU YAPTI

BURSASPOR TÜRKÝYE'DE NASIL ÞAMPÝYON OLMUÞ? ÞAMPÝYONLAR Ligi'nde Bursaspor'un deplasmanda Valencia'ya 6-1 yenilmesiyle ilgili dün Ýspanyol basýnýnda yer alan yorumlarda, ''Bursaspor'un geçen sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beþiktaþ'ýn önünde þampiyon olduðunu anlamak çok zor'' denildi. El Pais gazetesi, ''Mestalla'da bayram'' baðlýðý altýnda verdiði haberde, Valencia'nýn hakkýyla farklý bir galibiyet almasýna raðmen Bursaspor'un ''Þampiyonlar Ligi'ne yakýþma yan bir ta kým'' ol du ðu nu sa vun du. As ga ze te si de Bur sas por'da Ba tal la dý þýn da tüm futbolculara sýfýr puan verirken, Valen ci a'nýn al dý ðý fark lý ga li bi yet le Þam pi yonlar Ligi'nde korkulan bir rakip olduðunu gösterdiðini yazdý. ''Valencia, gol yaðmuru ile Þampiyonlar Ligi'nde üst tura çýký yor'' baþ lý ðý ný a tan Mar ca ga ze te si i se ''Bursaspor sadece 10 dakika dayanabildi''

deðerlendirmesini yaptý. Diðer Ýspanyol gazetelerinden ABC, ''Valencia'nýn Türk banyosu (hamamý anlamýnda)'', El Mundo ''Ýlk 16'ya tatlý giriþ'', Super deporte ''Yarým düzine gol ve ilk 16. Valencia bir Türk banyosu yaptýrdý'' ifadelerini baþlýklarýna çýkardý. BATTALLA TARÝHE GEÇTÝ Bursaspor'un, Valencia'ya 6-1 kaybettiði maçta Batalla, Bursaspor'un Þampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atan futbolcu alarak kulüp tarihine geçti. Temsilcimiz, aradýðý golü 5-0 yenik duruma düþtükten sonra bulabildi. Sercan'ýn pasýyla arka direðe hareketlenen Batalla Bursaspor'un Þampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atarak kulüp tarihine geçti. Bu arada Bursaspor, Valencia'da tarihinin en farklý yenilgilerinden birini almýþ oldu.Yeþil-beyzalý takým 1986 yýlýnda Avrupa Kupa Galipleri Kupasý 1. tur maçýnda Ajax'a 5-0 yenilmiþti.

Beþiktaþ A2 takýmý ile yaptýðý maçý 4-2 kazandý nBEÞÝKTAÞ, Galatasaray maçý hazýrlýklarýný A2 takýmý ile yaptýðý antrenman maçýyla sürdürdü. Beþiktaþ Kulübü'nden yapýlan açýklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basýna kapalý olarak 35'er dakikadan 2 devre halinde yapýlan maçý, A Takýmý 4-2 kazandý. A Takýmýn gollerini Zapotocny, Mehmet Aurelio, Fink ile uzun süredir kadroda yer bulamayan Fatih Tekke attý. A2 takýmýnýn golleri ise Mertcan ve Rýza'dan geldi. Tedavilerine devam edilen Rüþtü Reçber, Quaresma, Bobo, Ekrem Dað, Sivok, Nihat Kahveci ve Ferrari maçta yer almadý. Fabian Ernst ile Guti takýmdan ayrý çalýþtý. Ersan Gülüm ise yürüyüþ yaptý.

Ýstanbulls-Milano Thunder boks maçý bugün n DÜNYA Boks Ligi (World Series Of BoxingWSB)'de Ýstanbul adýna mücadele eden Ýstanbulls'un Milano Thunder takýmý ile oynayacaðý Ýstanbul'daki ilk maçý bugün yapýlacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 20.00'de yapýlacak açýlýþ ve kokteylin ardýndan þovlar düzenlenecek. Mücadele ise saat 21.30'da Ýstanbulls - Milano Thunder maçlarý baþlayacak. Daha önce Chicago, Los Angeles, Memphis, Miami, Paris, Milano, Moskova, Bakü, Astana, Incheon, Pekin'den sonra bu yýl Ýstanbul'da da yapýlacak. Mücadelenin 3 kýtada 12 þehirde dünya boksunun "Þampiyonlar Ligi" olarak isimlendiriliyor.

Zalayeta'nýn sakatlýðý Kayseri'de moralleri bozdu n KAYSERÝSPOR, deplasmanda oynayacaðý Bursasspor maçý hazýrlýklarýna bir günlük izinden sonra baþladý. Zalayeta'nýn sakatlýðý nedeniyle sarý kýrmýzýlý takýmda morallerin bozuk olduðu belirtildi. Zalayeta'nýn sakatlanmasýyla ilgili deðerlendirme yapan Kayserispor Kulübü Basýn Sözcüsü Oðuz Ortaköylüoðlu, Galatasaray ile oynadýklarý maçta rakip takýmdan bir futbolcunun sakatlanmasýnda veryansýn ettiðini hatýrlattý. Ortaköylüoðlu, "Bu Anadolu takýmlarýndan yýldýz bir oyuncuya yapýldýðýnda ise kimsenin sesi çýkmýyor. Bundan sonraki tepkileri de merak ediyorum." dedi.

Baros takýmla birlikte çalýþtý nGALATASARAY, Süper Lig'de Beþiktaþ ile yapacaðý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Galatasaray Kulübü'nden yapýlan açýklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Teknik Direktör Gheorghe Hagi yönetimindeki sarýkýrmýzýlýlar, ýsýnma çalýþmalarýnýn ardýndan topla pozisyon ve kondisyon çalýþmasý yaptýlar. 1,5 saat süren antrenmanýn son bölümünde 3 takým halinde dar alanda çift kale maç yapýldý. Çarþamba günkü antrenmanýn bir bölümünde takýma katýlan Milan Baros, bugünkü antrenmanýn tamamýnda takýmla birlikte çalýþtý. Arda Turan ve Serkan Kurtuluþ kondisyoner yönetiminde saha çalýþmalarýna devam etti. SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Çilekler çiçek açtý ADANA’NIN Feke ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sýcaklýðý sebebiyle çiçek açýp meyve veren çilekler, görenleri þaþýrttý. Küresel ýsýnmayla birlikte mevsimlerde yaþanan deðiþiklikler, bitki ve aðaçlarýn zamansýz çiçek açmasýna veya meyve vermesine sebep oluyor. Feke’de de ilkbaharýn meyvelerinden olan çilekler, çiçek açarak ürün verdi. Vatandaþlar, kar bekledikleri günlerde, güneþli havalarýn yaþandýðýný belirtti. Adana / aa

Y 26 KASIM 2010 CUMA

SU KUYULARI BARIÞTIRIYOR ÇAD’DA DÜÞMAN KABÝLELER, TÜRK HAYIRSEVERLERÝN YAPTIRDIÐI KUYULARIN BAÞINDA BARIÞIYOR. SAÐLIKLI içme suyuna eriþim açýsýndan dünya ortalamasýnýn çok altýnda kalan Çad’da yaþanan kabile savaþlarý, Türk hayýrseverlerce yaptýrýlan su kuyularý sayesinde azalma gösterdi. ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý, Çad’ýn baþþehri Encemine ve çevresine, 3 yýlda 180 su kuyusu açtýrdý. Çad’da kurulu Yok-

sullukla Mücadele ve Kalkýnma Derneði’nin (ADLM) koordinasyonuyla açýlan kuyular, suya hasret bu coðrafyadaki insan davranýþlarýný da deðiþtirdi. Ülkede yaþanan iç çatýþmalar ve kabileler arasý çekiþmeler, özellikle su kuyusu açýlan bölgelerde asgariye indi. Birbiriyle selâmlaþmayan kabileler,

HABERLER

Türk hayýrseverlerin yaptýrdýðý su kuyularýnýn baþýnda barýþmaya baþladý. ADLM Baþkaný Ahmet Muhammet Fadýl, ÝHH ve Türk hayýrseverler sayesinde Çad’da 180 su kuyusu açýldýðýný söyledi. Fadýl, ‘’Bu su kuyularýndan en az 30 kabile faydalanýyor. Su kuyusu açtýðýmýz bölgelerde kabileler arasýndaki

problemler asgariye indi. Kabile kavgalarý dolayýsýyla birbiriyle selâmlaþmayan insanlar, ayný su kuyusunun baþýnda barýþýyor, aralarýndaki kin ve nefret duygularý yerini barýþa ve dayanýþmaya býrakýyor. Her açýlan su kuyusu, kabileler arasýndaki ayrýþma ve nifaký daha da azaltýyor’’ dedi. Encemine / aa

21 milyon kiþi, felâketten doðrudan etkilenmiþti.

Sel felâketinin Pakistan’a maliyeti 10 milyar dolar n DÜNYA Bankasý ve Asya Kalkýnma Bankasý raporlarýna göre, Pakistan’da ülkenin en büyük tabiî felâketi olarak kabul edilen seller, ülke ekonomisinde 9,7 milyar dolar kayba yol açtý. Þimdiye kadar Pakistan’a saðlanan uluslar arasý yardýmlarýn yetersizliðinin vurgulandýðý raporda, ülke ekonomisinin toparlanmasý ve yeniden yapýlandýrma projelerinin biran önce hayata geçirilmesi için uluslar arasý toplumun Pakistan’a daha fazla destek saðlamasý çaðrýsýnda bulunuldu. 21 milyon insaný doðrudan etkileyen sel felâketinde iki binden fazla kiþi ölmüþ, 8,5 milyondan fazla kiþi evsiz kalmýþtý. Ýslamabad / aa

Afrika’da nüfus üçe katlanacak n BÝRLEÞMÝÞ Milletler raporuna göre, Afrika’da þehirlerde yaþayan nüfus 2050’de 3 katýna çýkacak. Nijerya’nýn Lagos þehri Mýsýr’ýn Kahire’sine fark atarak en büyük þehir olacak. Rapor üzerine açýklama yapan BM Habitat görevlisi Joan Clos, þehirleþen Afrika’nýn önümüzdeki yýllarda en büyük probleminin konut sýkýntýsý olacaðýný söyledi. Clos, Sahraaltý Afrika ülkelerinin, son 20 yýlda gecekondularý yarýya indirmeyi baþaran Mýsýr, Libya, Fas ve Tunus gibi ülkelerin tecrübelerinden yararlanmasý gerektiðini sözlerine ekledi. Tahminlere göre 2030’a gelindiðinde, Afrika artýk köylerle, kýrsal bölgelerle anýlan bir yer olmayacak. BM raporunda halihazýrda Afrika þehirlerinin en büyük proplemlerinin nüfus, su sýkýntýsý, enerji ve transport olduðu söylendi. Johannesburg / cihan

100 milyon yýllýk timsah fosili bulundu n TAYLAND’IN kuzeydoðusunda bulunan bir fosil, tarih öncesi döneme ait yeni bir timsah türünü ortaya çýkardý. Mahasarakham Üniversitesinden bilim adamý Komsorn Lauprasert, keþfedilen timsah türünün ikinci çaðýn son dönemi olan Tebeþir Döneminde, 100 milyon yýl önce yaþadýðýnýn tahmin edildiðini kaydetti. Günümüz timsahlarýndan daha uzun ayaklarý olduðu ve diþ yapýsýndan da balýkla beslendiði düþünülen yeni keþfedilen timsah türüne, bulunduðu eyaletin adýyla bölge araþtýrma enstitüsünün yöneticisinin son adýndan oluþan “Khoratosuchus jintasakuli” ismi verildi. Bulgular, The Geological Society of London dergisinde yayýmlandý. Bangkok / aa

Çeþme Yarýmadasýnda sakýzlýk kurulacak.

Sakýz aðacý ekonomiye kazandýrýlacak n ÝZMÝR Orman Bölge Müdürlüðü, damla sakýzý üretimini ekonomiye kazandýrmak amacýyla ‘’Çeþme Yarýmadasýnda Çelikleme Yöntemi ile Sakýzlýk Kurulmasý’’ projesi baþlattý. Orman Bölge Müdürü Ýbrahim Çiftçi, Türkiye’de geniþ coðrafyada yetiþebilen sakýz aðacýnýn, özellikle Çeþme, Karaburun, Urla, Seferihisar bölgesinde verimli olduðunu kaydetti. Dekara 40-50 aðaç dikilmesi halinde, 3-4 bin liralýk ekonomik kazanç saðlanabildiðini belirten Çiftçi, bunun diðer tarým ürünlerine göre daha kazançlý olduðuna dikkati çekti. Çiftçi, en iyi geliþimini Ýzmir’de yapan sakýz aðacýný ekonomiye kazandýrmak amacýyla Ýzmir Kalkýnma Ajansý (ÝZKA) desteðiyle proje baþlattýklarýný ifade etti. Ýzmir / aa

Yaylalarda kaçak yapýlaþma sürüyor n DOÐU Karadeniz’de turizmde gelecek vaat eden yaylalarda kaçak yapýlaþmanýn önüne, bölge illeri valiliklerinin ortak mücadele çalýþmalarý ve güvenlik güçlerinin sýký denetimine raðmen bir türlü geçilemiyor. Kýþ aylarý öncesi yaylalarýn boþaltýlmasýný fýrsat bilenlerin çalýþmalarýný hýzlandýrdýðý þu günlerde denetimler de yetersiz kalýyor. Kaçak yapýlaþmayla maalesef yaylalarýn otantik yapýsý da her geçen gün bozuluyor. Gümüþhane Valisi Enver Salihoðlu, Gümüþhane’de Mera Komisyonu’ndan geçmiþ 381 yaylanýn aðýrlýklý olarak merkez ilçe ile Torul ve Kürtün ilçelerinde bulunduðunu, bu yaylalar arasýnda Kadýrga, Kazýkbeli, Güvende ve Erikbeli gibi yaylalarýn turizm açýsýndan gelecek vaat ettiðini vurguladý. Salihoðlu, Yaylalarýn usûlüne, bilime, Mera Kanunu ve yönetmeliðe uygun kullanýlmasý, otantik yapýnýn bozulmamasý için mücadele ettiklerini belirtti. Gümüþhane / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

26 Kasım 2010  
26 Kasım 2010  

Yeni Asya'nın 26 Kasım 2010 baskısı

Advertisement