Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

KUTSAL MEKÂN

Alman ordusunda dine saygý/ 20’DE

GÜZEL ÞEHÝR MEDÝNE

Madýmak Oteli kamulaþtýrýldý/ 5’TE KPSS’de ‘þeffaf þiþede’ su izni/ 3’TE

Yazma eserlere restorasyon/ 10’DA

Haberi sayfa 19’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: 14.635

24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr

ÝDEOLOJÝK EÐÝTÝM GELÝÞMEYE ENGEL TALÝM TERBÝYE KURULU ESKÝ BAÞKANI PROF. DR. ZÝYA SELÇUK: TÜRKÝYE’DE EÐÝTÝM DEVLETÝN SÝYASÎ VE ÝDEOLOJÝK BEKASINI SAÐLAMAK ÝÇÝN KULLANILIYOR. EÐÝTÝM TOPLUMSAL MUTABAKATA DAYANMALI

ÖÐRETMENLER EÐÝTÝM SÝSTEMÝNDEN RAHATSIZ n Bu arada eðitim sendikalarýnca yapýlan anketler, öðretmenlerin yüzde 75'inin eðitim sisteminden memnun olmadýðýný, yüzde 60'ýnýn eðitim politikalarýndan ve eðitimin niteliðinden rahatsýz olduðunu, yarýya yakýnýnýn psikolojik sýkýntý yaþadýðýný ve büyük çoðunluðun eðitimin geleceði hakkýnda karamsar olduðunu gösteriyor. Haberi sayfa 3’te

Yazýsý LAHÝKA sayfasýnda

n Kuzey Kore ile Güney Kore arasýndaki gerginlik, topçu atýþlarýyla sýcak çatýþmaya dönüþtü. Çatýþmada bir G. Kore askeri ölürken içlerine sivillerin de olduðu 13 kiþi yaralandý. ABD, K. Kore saldýrýsýný þiddetle kýnarken, Rusya çatýþmanýn derhal durdurulmasýný istedi. Haberi sayfa 7’de

Atina’da 100 mescit n Yunanistan’ýn baþkenti Atina ve civarýnda yaþayan Müslüman göçmenlerin sayýsýnýn 700 bin olarak tahmin edildiði, 100’e yakýn garaj ve bodrum katýnýn da mescit olarak kullanýldýðý belirtildi. Haberi sayfa 7’de

Ýcradan satýlýk cami n Kahramanmaraþ’ta hayýrsever bir iþadamý tarafýndan yaptýrýlan Uncular Camisi, icra yoluyla satýlacak. Caminin, iþ adamýnýn iflâs etmesi üzerine alacaklýlarý tarafýndan icraya verildiði öðrenildi. Haberi sayfa 3’te

Ýki Kore kapýþtý: Ölü ve yaralý var

Yolsuzluk iddialarý ve fiyat, baðýþlarý azalttý

Kendi iç ödevlerimize odaklanmalýyýz

(asm)

Katliam emrini verenler yargýlansýn

KURBAN BAÐIÞLARINDA DÜÞME OLDU

TÜSÝAD BAÞKANI ÜMÝT BOYNER:

EN BÜYÜK MUALLÝM HZ. MUHAMMED

n ABD’de FBI görevlileri, hedge fon sektöründe içeriden sýzdýrma soruþturmasý kapsamýnda üç hedge fonun bürolarýna baskýn düzenledi. Bu þirketler, þirket birleþmeleriyle ilgili gizli bilgileri kullanarak yasadýþý yollardan on milyonlarca dolar kâr elde etmekle suçlanýyor. Haberi sayfa 11’de

Son yýllarda giderek yaygýnlaþan “vekâleten kurban kesimi”ne vatandaþlar bu yýl fazla ilgi göstermedi. FOTOÐRAF: AA

n Geçen yýl kurban baðýþý kesim ihalelerinde yaþanan yolsuzluk iddialarýna bu yýl yükselen et fiyatlarý da eklenince, vekâleten kurban kestirenlerin ve baðýþ yapanlarýn sayýsýnda büyük düþüþ oldu. Sayý, geçen yýl 374 bin 12 iken, bu yýl 221 bin 157’de kaldý. Haberi sayfa 6’da

n Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Selçuk, Türkiye’de eðitimin devletin siyasî ve ideolojik bekasýný saðlamak için kullanýldýðýný söyledi. Ülkemizde eðitimin ideolojik temele oturtulduðuna dikkat çeken Selçuk, bu durumun eðitimin geliþmesini önlediðini belirterek, eðitimin toplumsal mutabakata dayanmasý gerektiðini vurguladý.

Vurguncu fonlara FBI baskýný

www.yeniasya.com.tr

n TÜSÝAD Baþkaný Ümit Boyner, ‘’Türkiye dünyadaki artan önemini sürdürebilmek, hatta pekiþtirmek için kendi iç ev ödevlerine odaklanmalýdýr. Genel seçimlere kadar uzanan önümüzdeki süreci siyasî partilerimizin vatandaþlarýn önüne programlarýný koymalarý için çok deðerli buluyoruz” diye konuþtu. Haberi sayfa 5’te ABD’NÝN NATO TEMSÝLCÝSÝ DAALDER:

Türkiye zirvenin özel nesnesi deðildi n ABD’nin NATO nez din de ki da i mî temsilcisi Büyükelçi Ivo Daalder, NATO Füze Kalkaný zir vesi ile alâkalý olarak, “Türkiye’nin ya da baþkalarýnýn zirvenin özel bir nesnesi olduðunu düþünmüyorum. 28 müttefik olarak bir araya geldik. ‘27 artý 1’ ya da ‘26 artý 2’ þeklinde deðil” diye konuþtu. Haberi sayfa 4’te

Operasyonlarda hayatýný kaybedenlerin yakýnlarý, duruþma öncesi Bakýrköy Adliyesi önünde eylem yaptý. FOTOÐRAF: AA

n F Tipi cezaevlerini protesto için baþlatýlan ölüm oruçlarýna son vermek amacýyla Aralýk 2000’de yapýlan ve 12 mahkûmun ölümüyle sonuçlanan ‘Hayata Dönüþ Operasyonu’nda yakýnlarýný kaybedenler, açýlan dâvâda, olayýn 39 kiþinin üzerine yýkýlmaya çalýþýldýðýný belirterek, asýl sorumlularýn ‘katliam emrini’ verenler olduðunu bildirdiler. Haberi sayfa 4’te

ISSN 13017748

POLÝSE ASKERLÝK MUAFÝYETÝ GELECEK MÝ?

Haberi sayfa 4’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

LÂHÝKA

En büyük muallim Hz. Muhammed (asm)

.

Be­di­uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

‘‘

Hâlýkýmýz, bize en büyük muallim ve en mükemmel üstad ve þaþýrmaz ve þaþýrtmaz en doðru rehber olarak Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmý tayin etmiþ ve en son elçi olarak göndermiþ. em madem Hâlýkýmýz, bize en büyük muallim ve en mükemmel üstad ve þaþýrmaz ve þaþýrtmaz en doðru rehber olarak Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmý tayin etmiþ ve en son elçi olarak göndermiþ. Biz dahi, ilmelyakîn mertebesinden aynelyakîn ve hakkalyakîn mertebelerine terakkî ve tekemmül etmek üzere, her þeyden evvel bu Üstadýmýzdan, Hâlýkýmýzdan sorduðumuz suâli sormaklýðýmýz lâzým geliyor. Çünkü o zât, Hâlýkýmýz tarafýndan herbiri birer niþane-i tasdik olan bin mû’cizâtýyla, Kur’ân’ýn bir mû’cizesi olarak, Kur’ân’ýn hak ve kelâmullah olduðunu ispat ettiði gibi; Kur’ân dahi, kýrk nev’î i’câz ile o zâtýn bir mû’cizesi olup, onun doðru ve Resûlullah (asm) olduðunu ispat ederek, ikisi beraber, biri âlem-i þehadet lisaný (bütün hayatýnda, bütün enbiya ve evliyanýn tasdikleri altýnda) diðeri âlem-i gayb lisaný bütün semâvî fermanlarýn ve kâinat hakikatlerinin tasdikleri içinde binler âyâtýyla iddia ve ispat ettikleri hakikat-i haþriye elbette güneþ ve gündüz gibi bir kat’iyettedir. Evet, haþir gibi, en acip ve en dehþetli ve tavr-ý aklýn haricinde bir mes’ele, ancak ve ancak böyle harika iki üstadýn dersleriyle halledilir, anlaþýlýr. Es ki za man pey gam ber le ri üm met le ri ne Kur’ân gibi izahat vermediklerinin sebebi, o devirler beþerin bedeviyet ve tufûliyet devri olmasýdýr. Ýptidaî derslerde izah az olur. Elhâsýl: Madem Cenâb-ý Hakkýn ekser isimleri âhireti iktiza edip isterler; elbette o isimlere delâlet eden bütün hüccetler, bir cihette âhiretin tahakkukuna dahi delâlet ederler. Ve madem melâikeler âhiretin ve âlem-i bekanýn dairelerini gördüklerini haber veriyorlar; elbette melâike ve ruhlarýn ve ruhaniyetin vücut ve ubudiyetlerine þehadet eden deliller, dolayýsýyla âhiretin vücuduna dahi delâlet ederler. Ve madem Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmýn bütün hayatýnda vahdaniyetten sonra en daimî dâvâsý ve müddeâsý ve esasý âhirettir; elbette o zâtýn nübüvvetine ve sýdkýna delâlet eden bütün mû’cizeleri ve hüccetleri, bir cihette, dolayýsýyla âhiretin tahakkukuna ve geleceðine þehadet ederler. Ve madem Kur’ân’ýn dörtten birisi haþir ve âhirettir ve bin âyâtýyla onun ispatýna çalýþýr ve onu haber verir; elbette Kur’ân’ýn hakkaniyetine þehadet ve delâlet eden bütün hüccetleri ve delilleri ve bürhanlarý, dolayýsýyla âhiretin vücûduna ve tahakkukuna ve açýlmasýna dahi delâlet ve þehadet ederler. Ýþte bak, bu rükn-ü imânî ne kadar kuvvetli ve kat’î olduðunu gör. A­sâ-yý­Mû­sâ,­s.­36 *** Yedinci Reþha: Ýþte, bak: Þu cezîre-i vâsiada vahþî ve âdetlerine mutaassýb ve inadcý muhtelif akvâmý, ne çabuk âdât ve ahlâk-ý seyyie-i vahþiyânelerini def’aten kal’ ve ref’ ederek bütün ahlâk-ý hasene ile teçhiz edip bütün âleme muallim ve medenî ümeme üstad eyledi. Bak, deðil zâhirî bir tasallut, belki akýllarý, ruhlarý, kalbleri, nefisleri feth ve teshîr ediyor. Mahbub-u kulûb, muallim-i ukùl, mürebbî-i nüfûs, sultan-ý ervâh oldu. Söz­ler,­19.­Söz,­s.­374 *** Âlimlerden sonra muallimler risâleye ihtiyaçlarýný hissetmeye baþladýklarýný çok emareler var. E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­s.­115 LÜGATÇE ilmelyakîn: Yakîn ile bilme, bir þeyi ilim ve delil ile kesin olarak bilme. aynelyakîn: Gözle görür derecede inanma; bir þeyi görerek ve seyrederek bilme. hakkalyakîn: Marifet mertebesinin en yükseði; bir þeyi yaþayarak, içine girerek, doðruluðundan þüpheye asla yer býrakmayacak biçimde kesin olarak bilme. i’câz: Mû’cizelik. tufûliyet: Çocukluk, küçüklük. iptidaî: Ýlkel, basit. Ýlk mektep, ilkokul. delâlet: Ýþaret. ubudiyet: Kulluk. nübüvvet: Peygamberlik. mahbub-u kulûb: Kalplerin sevgilisi. muallim-i ukùl: Akýllarýn öðretmeni. mürebbî-i nüfûs: Nefislerin terbiye edicisi. sultan-ý ervâh: Ruhlarýn sultaný.

‘‘

“Ey Rabbimiz! Biz indirdiðin kitaba inandýk ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliðine ve peygamberinin doðruluðuna þahitlik edenlerle beraber yaz.” Âl-i Ýmran Sûresi: 53 / Âyet-i Kerime Meâli

Rüzgâr, fýrtýna ve kasýrgalar PARILTI SAMÝ CEBECÝ sami_cebeci@hotmail.com

R

lahika@yeniasya.com.tr

üzgârlarý da Biz aþýlayýcý olarak gönderdik, sonra gökten bir su indirip onunla sizi suladýk. Yoksa o suyu hazinesinde saklayan siz deðilsiniz.” (Hicr Sûresi: 22) “Onlar mý hayýrlý, yoksa karanýn ve denizin karanlýklarýnda size yol gösteren ve rahmetinin önünde rüzgârlarý müjdeci gönderen Allah mý? Allah, onlarýn ortak koþtuðu þeylerden pek yücedir.” (Neml Sûresi: 63) Kelâm-ý Ezelî olan mukaddes kitabýmýz Kur’ân-ý Kerim’de, yarattýðý varlýklardan bahseden ve onlarý kendi Zâtýna delil gösteren Cenâb-ý Hak, rüzgârlarý da nazarýmýza vermekte ve onlardan ibret almamýzý istemektedir. Ýbret nazarýyla bakýlan her þey, bu durumda hem ilim, hem de iman haline dönüþmektedir. Kur’ân-ý Kerim’i çaðýmýz insanýnýn anlayýþýna en uygun bir tarzda tefsir ve îzah eden Bediüzzaman Hazretleri, rüzgârlarýn da tabiî ve tesadüfî olaylar sonucu meydana gelmediðini, bilerek, kasten ve çok faydalara dayalý olarak yaratýldýðýný söylemektedir: “Þimdi, rüzgârlara bak ki; sair hakîmâne, kerimâne faydalarýnýn ve vazifelerinin þahadetiyle, gayet mühim ve kesretli vazifelere koþuyorlar. Demek, o dalgalanmak bir Sani-i Hakîm tarafýndan bir tavziftir, bir tasriftir, bir kullanmaktýr. Dalgalanmalarý ise, emr-i Rabbanînin çabuk yerine getirilmesine sür'atle çalýþmaktýr.” (Sözler: 1093) Cenâb-ý Hak, bu dünyadaki icraatlarýný sebepler perdesi arkasýndan yapmaktadýr. Âleme koyduðu kanunlarý vardýr. O kanunlara “Âdetullah kanunlarý” denir. Maalesef, tabiatçýlar tarafýndan “Tabiat kanunlarý veya Doða kanunlarý” olarak isimlendirilmektedir. Hâlbuki, hiçbir þeyin tabiî ve tesadüfî olarak vücuda gelmediði ve bir kast ve iradeyle îcat edildiði apaçýk görülmektedir. Rüzgârlarýn meydana gelmesi de öyledir. Güneþ ýsýsýnýn etkisiyle yerküre ýsýnýr. Fakat her taraf eþit derecede ýsýnmaz. Isýnan hava geniþler ve hava basýncý azalýr. Böyle

alanlara alçak hava basýncý denir. Soðuk alanlarda ise hava basýncý yüksek olur. Yüksek basýnç alanlarýndan, alçak hava basýncý olan alanlara doðru havanýn su gibi akmasýna rüzgâr adý verilir. Rüzgârlarýn, bitkilerin döllenmesinde ve aþýlanmasýnda fonksiyonlarý vardýr. Baþta zikrettiðimiz âyet, bu vazifenin rüzgârlarla ifâ edildiðini haber vermektedir. Daha bilmediðimiz binlerce vazifeleri içinde, yelkenli gemilerin sevk edilmesinde de vazife görür. Yaðmur yüklü bulutlarýn ihtiyaç olan yerlere götürülmesi de rüzgârlar sayesinde olur. Yüksek basýnç alanlarýndan, alçak basýnç alanlarýna havanýn akýmý bazen saatte altmýþ-yetmiþ kilometreyi geçer. Böyle rüzgâr akýmlarýna fýrtýna diyoruz. Yüz-yüz elli kilometre hýza ulaþýrsa, buna da kasýrga adý verilir. Evlerin çatýlarýný uçuran, aðaçlarý köklerinden söküp atan, insanlarý saða-sola savurup fýrlatan kasýrgalar, bir çok âfetlerde olduðu gibi insanlarý düþündürmelidir. Kâinatta hiçbir þey tesadüfen olmadýðý gibi, bu kasýrgalar da tesadüfen olamaz. “Acaba hangi günahýmýzla bu musîbete müstehak olduk?” diyerek istiðfar edilmelidir. Hýzý saatte iki yüz-iki yüz elli kilometreyi bulan ve çoðu Hint, Çin ve Büyük Okyanus’ta meydana gelip, dünyanýn dönüþ istikametinin tersine, yani batýdan doðuya doðru esen çok þiddetli kasýrgalara “Tayfun” adý verilir. Tayfunlar, büyük tahribat ve yýkýmlara sebep olur. Dev dalgalarýn oluþmasýna ve sahil þeridindeki yerleþim yerlerinin alt üst olmasýna sebebiyet verir. “Âd kavmi ise dehþetli ve dondurucu bir kasýrga ile helâke uðradý. O kasýrgayý Allah onlara yedi gece, sekiz gün musallat etti. Onlarý görseydin, kökünden koparýlmýþ boþ hurma kütükleri gibi yýkýlýp kalmýþlardý. Þimdi onlardan hayatta kalan birisini görüyor musun?” (Hâkka Sûresi: 6-7-8) Kâinatta her þey Allah’ýn ilim, irade ve kudretiyle cereyan ediyor. Onun ilmi dýþýnda bir aðacýn dalýndan bir yaprak bile düþmez. O sonsuz kudret sahibidir. Ýsyan eden topluluklara, dilediði zaman bir unsuru musallat eder, üzerlerine gönderir ve daha dünyadayken cezasýný verir. Ancak, rahmeti gazabýný geçmiþ olan Allah, ekseriyetle kâfirin cezasýný âhirete býrakýr. Çünkü, onun cezasý bu dünyaya sýðýþmaz. Ara sýra gazap sillesini vurur, tâ ki, insanlar intibaha gelsin ve hatasýndan dönsün diye. Bu da O’nun ayrý bir rahmet tecellisidir.

Üstad ve öðretmenler

ÞARK KÖÞESÝ MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ m.ozturkozturkcu@hotmail.com

1969 lise yýllarýmda Celâl Hoca, nâm-ý diðer “Kara Celâl” diye bir edebiyat öðretmenimiz vardý. Meþhur ‘1968 kuþaðý’ndan olduðu her hâlinden belli bu öðretmen, ayný zamanda komünistti. Komünist fikirlerini çekinmeden öðrencilere her fýrsatta lanse etmeye çalýþan bu öðretmen, bizimle de yakýndan alâkadar olmuþ, Pazar günleri dahi halk kütüphanesine gitmeye teþvik ederek, Marksizm eserlerin bir çoðunu bize okutturmuþtu. Okuldan mezun olduktan sonra Ýstanbul’a gitmiþ, Marksizm çukurunda feryâd-u figân ederken; bir baþka öðretmenim olan Üstad Bediüzzaman, eserleriyle imdadýma yetiþmiþti. Bizim o yýllardaki ukâla ve ilgisiz hâlimize raðmen; babamýn bazen sert, bazen yumuþak yaklaþýmlarý sonucu Üstadýn eserleriyle tanýþma ve onu okuma bahtiyarlýðýna ermiþtim. 1971 yýlýndan bu zamana kadar Üstadým Bediüzzaman’a öðrenci olmakla þeref duyduðum bir güzel ve nezih hayatýn içine girerek, Risâle-i Nur eserleri yoluyla bataklýktan kurtulmanýn sevincini yaþamaktayým. Bizim gibi milyonlarca vatan evlâdý ve insanýnýn doðru yola ve istikamete girmesi ve imanlarýnýn kurtulmasý yönündeki rehberlikte bir gerçek öðretmen olan Bediüzzaman Hazretlerinden Allah ebediyen razý olsun. Onun için bütün benliðimle Üstadýma, eðer kabul ederse, ‘Öðretmenim’ diyor; ona hasret ve iþtiyak içinde olduðumu beyan ediyorum. *** Milyonlarca insanýn öðretmeni olan Aziz Üstadýn, öðretmenleri çok sevdiðini ve özellikle dindar öðretmenlere çok yakýn alâkadarlýk duyduðunu da biliyoruz. Çeþitli vesilelerle hayatta iken Üstadý ziyaret eden, mesleði öðretmenlik olan bazý kimseler de bu kanaati izhar buyurmuþlardýr. Meselâ, aslen Konyalý olan öðretmen Mustafa Özsoy, Üstad’ý Emirdað’daki bir ziyaretinde, Üstadýn öðretmenlerle ilgili söylediklerini þöyle nakleder: “Üstadýn sözlerini hiç unutamýyorum. Dedi ki: ‘Kardeþim, benim nazarýmda iki sýnýf çok ehemmiyetlidir. Birisi subay, diðeri öðretmendir. Bence bir öðretmen yüz vaiz kadar bu memlekete faydalýdýr. Subay, Türk ordusunun en saðlam temeli ve unsurudur. Bu iki sýnýf mesleðe çok ehemmiyet veririm.’” (Son Þahitler, c. 3, s. 332) Bediüzzaman Hazretlerinin öðretmenlerle yakýndan alâkadar olduðuna, uzun zaman hizmetinde bulunan talebelerinden Bayram Yüksel de hatýralarýnda deðinir: “Dindar öðretmenlere çok ehemmiyet verirdi” “Üstadýmýz, muallimler ziyarete geldiklerinde onlarla çok fazla alâkadar olurdu. ‘Þu zamanýn dindar bir muallimine, eski zamanýn velîleri nazarý ile bakýyorum. Çünkü eski zamanda dinî terbiye ebeveyne verilmiþti, bu zamanda o va zi fe mu al lim le re ve ril miþ. Mu al li min i yi si çok iyi, fenasý da çok fena. Çünkü masum çocuklar muallimlerine çok dikkat ederler, âdeta mýk na týs gi bi ho ca la rýn dan ne gö rür se, i yi yi de, fenayý da çekerler. Muallimin iyisi minare baþýnda, kötüsü kuyu dibindedir. Muallimler için ortasý yoktur, ya âlay-ý illiyyînde veya esfel-i sâfilîndedirler’ derdi. “Onun için dindar muallimlere çok ehemmi yet ve ri yor du. ‘E ðer vak tim ol sa, her gün dindar bir muallime on altýn lira veririm. Çünkü dünyada benim çocuðum olmadýðýndan, bütün dünyadaki çocuklarla þefkat cihetiyle alâkadarým’ derdi. Muallimlere ders verirken, merhum Hasan Feyzi, Mustafa Sungur, Abdurrahman Yüksel gibi zatlarý misâl verirdi ve ‘Sizleri de onlar gibi kabul ettim’ derdi. Hem, ‘Mustafa Sungur’un okumasý mânâ-yý ismîden mânâ-yý harfî hükmüne geçti, onun okumasý maarif-i Ýlâhî hükmüne geçti’ derdi.” (Son Þahitler, 3. Cild, s. 61) Öðretmenlerle ve öðretmenlik mesleðiyle yakýndan alâkadarlýðý, Hz. Üstad’ýn mesleði içinde önemli yer tutmaktadýr. Biz de bu yüzden Bediüzzaman’ý ‘en iyi öðretmenimizdir’ diye deðerlendiriyor, her zaman olduðu gibi rahmetle anýyoruz.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYRAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 18 Zilhicce 1431

ISSN 13017748

Rumî: 11 T. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.53 5.06 5.12 5.26 5.22 4.35 4.40 4.33 5.16 4.45 5.13

Güneþ 6.19 6.36 6.37 6.55 6.52 6.02 6.07 6.02 6.45 6.11 6.40

Öðle 11.32 11.42 11.51 12.02 11.57 11.13 11.17 11.08 11.52 11.24 11.51

Ýkindi 14.09 14.12 14.28 14.33 14.26 13.48 13.50 13.38 14.22 14.01 14.27

Ýdeolojik eðitim geliþmeye engel

Akþam 16.33 16.36 16.52 16.57 16.50 16.12 16.14 16.02 16.46 16.25 16.51

Yatsý 17.52 17.59 18.11 18.19 18.13 17.32 17.35 17.25 18.08 17.44 18.10

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.23 5.28 5.04 4.54 5.05 4.54 4.40 4.40 4.23 5.12 4.59

Güneþ 6.54 6.55 6.36 6.23 6.32 6.26 6.05 6.12 5.50 6.44 6.23

Öðle 11.58 12.05 11.38 11.32 11.44 11.28 11.18 11.15 11.00 11.46 11.40

Ýkindi 14.24 14.39 14.04 14.04 14.19 13.54 13.55 13.42 13.33 14.12 14.21

Akþam 16.49 17.03 16.28 16.28 16.43 16.18 16.19 16.06 15.57 16.36 16.45

Yatsý 18.13 18.23 17.53 17.49 18.02 17.43 17.38 17.30 17.18 18.01 18.02

TAHLÝL

Füze yerine barýþ kalkaný

TÜRKÝYE'DE EÐÝTÝMÝN DEVLETÝN SÝYASÎ VE ÝDEOLOJÝK BEKASINI SAÐLAMAYA YÖNELÝK OLARAK KULLANILDIÐI, BU DURUMUN EÐÝTÝMÝN GELÝÞMESÝNÝ ÖNLEDÝÐÝ BELÝRTÝLDÝ. GAZÝ Ü­ni­ver­si­te­si­ Öð­re­tim­ Ü­ye­si­ Prof.­ Dr. Zi­ya­Sel­çuk,­Tür­ki­ye’de­e­ði­ti­min­dev­le­tin­si­ya­sî­ve­i­de­o­lo­jik­be­ka­sý­ný­sað­la­ma­ya­yö­ne­lik o­la­rak­kul­la­nýl­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Tür­ki­ye’de­e­ði­ti­min­i­de­o­lo­jik­te­me­le­o­tur­tul­du­ðu­nu­ak­ta­ran­Prof.­Dr.­Sel­çuk,­bu­du­ru­mun­e­ði­ti­min ken­di­ken­di­ne­ge­liþ­me­si­ni­sað­la­ma­sý­ný­ön­le­di­ði­ni­be­lirt­ti.­Or­du’da­‘21.­Yüz­yýl­da­Tür­ki­ye’de­ve­Dün­ya­da­E­ði­tim’­ko­nu­lu­kon­fe­rans ve­ril­di.­Prof.­Dr.­Zi­ya­Sel­çuk,­Tür­ki­ye’de­e­ði­ti­min­ dev­le­tin­ si­ya­sî­ ve­ i­de­o­lo­jik­ be­ka­sý­ný sað­la­ma­yý­ yö­ne­lik­ o­la­rak­ kul­la­nýl­dý­ðý­ný­ söy­le­di.­Tür­ki­ye’de­e­ði­ti­min­i­de­o­lo­jik­te­me­le­o­tur­tul­du­ðu­nu­ ak­ta­ran­ Prof.­ Dr.­ Sel­çuk,­ bu du­ru­mun­e­ði­ti­min­ken­di­ken­di­ne­ge­liþ­me­si­ni­sað­la­ma­sý­ný­ön­le­di­ði­ni­be­lirt­ti.­Ba­þa­rý­lý­bir e­ði­tim­sis­te­mi­nin­ar­ka­sýn­da­top­lum­sal­mu­ta­ba­kat­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­di­le­ge­ti­ren­Prof. Dr.­Sel­çuk,­“Bun­dan­50­yýl­ön­ce­o­kul­da­öð­re­ni­len­le­rin­yüz­de­75’i­ha­yat­ta­kul­la­ný­la­bi­li­yor­du.­ Bu­gün­ i­se­ o­kul­da­ ve­ri­len­ bil­gi­le­rin yüz­de­2’si­bi­le­ha­yat­ta­kul­la­nýl­mý­yor.­Bu­ü­ze­rin­de­du­rul­ma­sý­ge­re­ken­ko­nu­lar­dan­bi­ri­dir”­ de­di.­ A­me­ri­ka­ ta­ra­fýn­dan­ dün­ya­nýn­ 21 ül­ke­sin­de­ya­pý­lan­bir­a­raþ­týr­ma­nýn­il­ginç­so­-

KPSS’de ‘þeffaf þiþede’ su izni n ÖÐRENCÝ Seç­me­ve­Yer­leþ­tir­me Mer­ke­zi­(ÖSYM),­28­Ka­sým­Pa­zar gü­nü­or­ta­öð­re­tim­ve­ön­li­sans­me­zun­la­rý­na­yö­ne­lik­ya­pý­la­cak­ Ka­mu Per­so­ne­li­Seç­me­Sý­na­vý’nda­(KPSS) a­day­la­rýn­yan­la­rýn­da­‘’þef­faf­þi­þe­de su’’­ge­tir­me­le­ri­ne­i­zin­ver­di.­Tem­muz­2010’da­ya­pý­lan­KPSS’de­ki­id­di­a­lar­se­be­biy­le­er­te­le­nen­sý­nav­lar­dan bi­ri­o­lan­KPSS­Or­ta­öð­re­tim/Ön­li­sans­Sý­na­vý­i­ki­yýl­da­bir­ya­pý­lý­yor.­Ge­le­cek­Pa­zar­gü­nü­ya­pý­la­cak­KPSS,­2 mil­yon­li­se­ve­yak­la­þýk­500­bin­ön­li­sans­me­zu­nu­a­da­yýn­ka­tý­lý­mýy­la­Pa­zar­gü­nü­sa­bah­ve­öð­le­den­son­ra­ol­mak­ü­ze­re­i­ki­ay­rý­o­tu­rum­da­­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek. Ankara / aa

Öðretmenler de eðitim sisteminden memnun deðil Prof. Dr. Ziya Selçuk

nuç­lar­da­ver­di­ði­ni­ak­ta­ran­Prof.­Dr.­Sel­çuk, “Bu­ a­raþ­týr­ma­ya­ gö­re­ öð­ret­men­le­rin­ ma­a­þý art­mýþ­a­ma­öð­ren­ci­ba­þa­rý­sýn­da­bir­de­ðiþ­me ol­ma­mýþ.­Yi­ne­bu­a­raþ­týr­ma­ya­gö­re­bir­sý­nýf­ta­ki­ öð­ren­ci­ sa­yý­sý­nýn­ 24’ün­ al­tý­na­ dü­þü­rül­me­si­nin­ öð­ren­ci­ ba­þa­rý­sý­ný­ art­týr­ma­dý­ðý­ gö­rül­müþ.­ Bir­ sý­nýf­ta­ kul­la­ný­lan­ e­ði­tim­ tek­no­lo­ji­le­ri­nin­art­ma­sý­nýn­öð­ren­ci­le­rin­ba­þa­rý­sý­ný ar­ttýr­ma­dý­ðý­ ak­si­ne­ dü­þür­dü­ðü­ gö­rül­müþ” di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ordu / cihan

DEMOKRAT E­ði­tim­ci­ler­Sen­di­ka­sý­(DES) 24­Ka­sým­Öð­ret­men­ler­Gü­nü­se­be­biy­le­“Tür­ki­ye’de Öð­ret­men­le­rin­Du­ru­mu”­baþ­lýk­lý­bir­an­ket­ya­yýn­la­dý.­Sen­di­ka­nýn­Ar-Ge­Ku­ru­lu­þu­o­lan­ DE­SAM­(DES­Stra­te­jik­A­raþ­týr­ma­lar­Mer­ke­zi) ta­ra­fýn­dan­Ýs­tan­bul,­An­ka­ra­ve­Ýz­mir’den­bin­489­öð­ret­men­ü­ze­rin­den­ya­pý­lan­an­ket­so­nuç­la­rý­Tür­ki­ye’de­öð­ret­men­le­rin­bir­çok­ko­nu­da­sý­kýn­tý­lý­ol­du­ðu­nu­göz­ler­ö­nü­ne­ser­di.­An­ke­te­gö­re,­öð­ret­men­le­rin­yüz­de­61.7’si­2011­yý­lýn­da­ha­yat­stan­dart­la­rýn­da­bir­de­ði­þik­lik­bek­le­mez­ken,­yüz­de 24.6’sý­bir­i­yi­leþ­me­o­la­ca­ðý­na­i­na­ný­yor.­Ha­yat stan­dar­dýn­da­dü­þüþ­bek­le­yen­le­rin­o­ra­ný­i­se­yüz­de­11.3’de­kal­dý.­Öð­ret­men­le­rin­yüz­de­40.9’u­e­ði­tim­sis­te­min­den­mem­nun­de­ðil­ken,­yüz­de­34.4’ü i­se­“hiç­mem­nun”­de­ðil.­E­ði­tim­sis­te­min­den mem­nun­o­lan­öð­ret­men­le­rin­o­ra­ný­yüz­de­15.7, çok­mem­nun­o­lan­la­rýn­o­ra­ný­i­se­yüz­de­6.2­ol­du.­

ÖÐRETMENLER GEÇÝNEMÝYOR ÖÐRETMENLERÝN yüzde 82.9’u maaþlarýnýn, zorunlu ve zaruri ihtiyaçlarýný dahi karþýlamadýðýný açýkladý. Ankete göre öðretmenlerin yüzde 32.7’si banka kredisi alýrken, yüzde 40.3’ü kredi kartý ile maaþlarýný destekliyor. Öðretmenlerin yüz de 32.9’u ek iþ ya par ken yüz de 48.3’ü ise harcamalarýný keserek maaþlarýnýn yetmesini saðlýyor. Öðretmenlerin yüzde 86.9’u kamuda en düþük ücret alan grubun öðretmenler olduðunu söylerken, yüzde 47.7’si fýrsat tanýnmasý durumunda daha iyi ücret veren ve sosyal haklar tanýyan kamu kurumlarýna geçmeyi istiyor. Ankara / Fatih Karagöz

Ýcradan satýlýk cami Kahramanmaraþ’ta hayýrsever bir iþ adamý tarafýndan yaptýrýlan Uncular Camii, icra yoluyla satýlacak. Yeniþehir Mahallesi’nde bulunan ve 1990 yýlýnda Uncular A.Þ.’nin sahibi Mehmet Uncu tarafýndan yaptýrýlan Uncular Camii’nin, Kahramanmaraþ 1. Ýcra ve Ýflas Müdürlüðü tarafýndan açýk artýrma ile satýlmasý kararlaþtýrýldý. 5 dönüm alan üzerine kurulan caminin tamamlandýktan sonra Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna devrinin yapýlmadýðý ve arsasýnýn hâlâ þirketin üzerinde gözüktüðü, iþ adamýnýn iflâs etmesi üzerine alacaklýlarý tarafýndan icraya verildiði öðrenildi.

Cami, 10 Aralýk tarihinde 153 bin 288 TL bedelle satýþa çýkarýlacak. Ýbadete açýk olan caminin yanýnda bulunan lojman ile altýndaki iþ yeri de satýlacak. Bu arada, camiye gelen vatandaþlar caminin satýþýndan haberlerinin olmadýðýný, caminin satýlacaðýný düþünmediklerini belirttiler. Kahramanmaraþ / aa

Kurban Bayramýnda yollara düþtük n DOKUZ gün­lük­Kur­ban­Bay­ra­mý ta­ti­lin­de­ha­va­ve­ka­ra­yo­lu­ta­þý­ma­cý­lý­ðýn­da­ta­lep­pat­la­ma­sý­ya­þan­dý. Ýþ­let­me­ler,­se­ya­hat­ta­le­bi­ni­kar­þý­la­mak­i­çin­re­kor­dü­zey­de­ek­se­fer ger­çek­leþ­tir­di.­Tür­ki­ye’de­ki­ha­va­yo­lu­þir­ket­le­ri,­ta­til­sü­re­sin­ce­yurt i­çi,­yurt­dý­þý­ve­char­ter­u­çuþ­ol­mak ü­ze­re­top­lam­665­ek­se­fer­ya­par­ken,­ka­ra­yo­lun­da­fa­a­li­yet­gös­te­ren Met­ro­Tu­rizm­ta­til­sü­re­sin­ce­755 bin­yol­cu­ta­þý­dý.­Bay­ram­ta­ti­lin­de Türk­Ha­va­Yol­la­rý­245,­Pe­ga­sus 121,­At­las­jet­110,­O­nur­A­ir­32, Sun­Ex­press­38,­Co­ren­don­21,­Sa­ga­34,­Fre­e­Bird­35,­Sky­4­ve­Ta­il­wind­25­ek­se­fer­yap­tý.­Böy­le­ce­Ra­ma­zan­Bay­ra­mýn­da­200­ci­va­rýn­da ek­se­fe­rin­dü­zen­len­di­ði­Türk­si­vil ha­va­cý­lý­ðýn­da­re­kor­sa­yý­da­ek­se­fer ya­pýl­mýþ­ol­du.­Ha­va­yo­lu­iþ­let­me­le­ri,­9­gün­de­top­lam­665­ek­se­fer ger­çek­leþ­tir­di.­­Ankara / aa

EGM, trafikteki bilânçoyu açýkladý n KUR BAN Bay­r a­m ý­ ta­t i­l in­d e mey­da­na­ge­len­98­ö­lüm­lü­tra­fik ka­za­sýn­da­top­lam­122­ki­þi­nin­vefat et­ti­ði,­247­ki­þi­nin­de­ya­ra­lan­dý­ðý bil­di­ril­di.­Em­ni­yet­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðün­den­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Kur­ban­Bay­ra­mý­ta­ti­li­sü­re­sin­ce­ül­ke­ge­ne­lin­de­po­lis­ve­jan­dar­ma­so­rum­lu­luk­böl­ge­le­rin­de­98­ö­lüm­lü­tra­fik­ka­za­sý­mey­da­na­gel­di­ði­be­lir­til­di.­A­çýk­la­ma­da,­bu­ka­za­lar­d a­122­ki­þ i­n in­o­l ay­ye­r in­d e vefat­et­ti­ði,­247­ki­þi­nin­de­ya­ra­lan­dý­ðý­kay­de­dil­di.­Ankara / aa

Ýzmirli ilk hacý kafilesi döndü MUKADDES top­rak­la­ra­gi­dip­ha­cý o­lan­Ýz­mir­li­ilk­ka­fi­le­yi­ta­þý­yan­u­çak,­Ad­nan­Men­de­res­Ha­va­li­ma­ný’na­i­niþ­yap­tý.­Ha­cý­lar,­ha­va­li­ma­nýn­da­ken­di­le­ri­ni­bek­le­yen­ya­kýn­la­rý­na­sa­rý­la­rak­u­zun­sü­re­has­ret gi­der­di.­Se­vinç­göz­yaþ­la­rý­dö­ken ha­cý­lar­ve­ya­kýn­la­rý­nýn­ya­þa­dý­ðý bü­yük­mut­lu­luk­göz­le­ri­ne­yan­sý­dý. Cid­de’den­kal­kan­Türk­Ha­va­Yol­la­rý’na­a­it­u­çak­lar­la­Ad­nan­Men­de­res­Ha­va­li­ma­ný’na­ge­len­ha­cý­lar,­ha­va­li­ma­nýn­da­sa­at­ler­ce­bek­le­yen­ya­kýn­la­rý­ta­ra­fýn­dan­se­vinç göz­yaþ­la­rý­i­çin­de­kar­þý­lan­dý.­Hac­i­ba­det­le­ri­ni­ta­mam­la­ma­nýn­mut­lu­lu­ðu­nu­ya­þa­yan­ha­cý­lar,­kut­sal top­rak­lar­da­bu­lun­ma­nýn­ve­ha­cý ol­ma­nýn­çok­fark­lý­bir­duy­gu­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di.­Her­kes­i­çin du­a­et­tik­le­ri­ni­be­lir­ten­ha­cý­lar, Tür­ki­ye’yi­çok­öz­le­dik­le­ri­ni­an­lat­tý.­Ha­cý­lar,­kut­sal­top­rak­lar­da­bu­lun­ma­nýn­ta­rif­e­di­le­mez­bir­duy­gu­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­re­rek,­“Al­lah her­ke­se­bu­duy­gu­yu­ya­þat­sýn”­di­le­ðin­de­bu­lun­du.­Ýzmir / cihan

Hacýlarý, havalimanýnda yakýnlarý karþýladý. FOTOÐRAF: CÝHAN

Ormanlýk alanlarýmýz artýyor ÇEVRE ve­Or­man­Ba­ka­ný­Vey­sel­E­roð­lu, Fin­lan­di­ya­Ta­rým­ve­Or­man­Ba­ka­ný­Sirk­ka Li­i­sa­Ant­ti­la’yý­ka­bul­et­ti.­Çev­re­ve­Or­man Ba­kan­lý­ðýn­da­ki­ka­bul­de­ko­nu­þan­Ba­kan­E­roð­lu,­Tür­ki­ye’de­a­ðaç­lan­dýr­ma­ya­ö­nem ver­dik­le­ri­ni,­bü­yük­bir­a­ðaç­lan­dýr­ma­se­fer­ber­li­ði­baþ­lat­týk­la­rý­ný­be­lirt­ti.­Tür­ki­ye’nin AB’ye­ü­ye­ol­ma­sý­nýn,­AB­i­çin­de­bir­þart, ge­rek­li­lik­arz­et­ti­ði­ni­di­le­ge­ti­ren­E­roð­lu, AB­i­le­sür­dü­rü­len­mü­za­ke­re­ler­çer­çe­ve­sin­de­çev­re­fas­lý­nýn­a­çýl­dý­ðý­ný,­Ba­kan­lýk­o­la­rak bu­ko­nu­da­el­le­rin­den­ge­le­ni­yap­týk­la­rý­ný söy­le­di.­Ko­ru­ma­a­lan­la­rý­ve­mil­li­park­la­rýn sa­yý­sý­ný­ar­týr­dýk­la­rý­ný,­a­ðaç­lan­dýr­ma­ça­lýþ­ma­la­rýn­da­Tür­ki­ye’nin­Çin­ve­Hin­dis­tan’dan­son­ra­3.­sý­ra­da­bu­lun­du­ðu­nu­an­la­tan­Ba­kan­E­roð­lu,­‘’Or­man­a­lan­la­rý­ar­tan na­dir­ül­ke­ler­den­bi­ri­yiz,­dün­ya­da­or­man­a­lan­la­rý­a­za­lý­yor,­biz­de­ar­tý­yor’’­de­di.­Or­man yan­gýn­la­rý­na­mü­da­ha­le­ko­nu­sun­da­Ak­de­niz­böl­ge­sin­de­en­ba­þa­rý­lý­ül­ke­nin­Tür­ki­ye ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­E­roð­lu,­or­man­yan­gýn­la­rýy­la­mü­ca­de­le­ko­nu­sun­da­çe­þit­li­ül­ke­ler­le iþ­bir­li­ði­yap­týk­la­rý­ný­kay­det­ti.­­Ankara / aa

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

ü­ze­kal­ka­ný­i­çin­en­il­ginç­ve­dik­ka­te­de­ðer yo­ru­mu,­ “A­me­ri­kan­ si­lâh­ ya­pým­cý­la­rý­na pa­ra­ka­zan­dýr­mak­i­çin­ha­zýr­la­nan­yeni­bir pro­je”­ di­yen­ uz­man­ yap­mýþ.­ A­ma­ ga­li­ba­ ger­çe­ðin­sa­de­ce­ya­rý­sý­ný­söy­le­miþ.­Di­ðer­ya­rý­sý­da,­söz ko­nu­su­ kal­ka­nýn­ ge­rek­çe­si­ o­la­rak­ gös­te­ri­len­ ve 30’u­aþ­kýn­ül­ke­de­mev­cut­ol­du­ðu­söy­le­nen­ký­sa, or­ta­veya­u­zun­men­zil­li­ba­lis­tik­fü­ze­ler. Bi­ze­ öy­le­ ge­li­yor­ ki,­ bun­la­rýn—“yer­li­ ü­re­tim” de­ni­len­ ver­si­yon­la­rý­ da­hil­ ol­mak­ ü­ze­re—ya­pý­mýn­da­da,­fü­ze­kal­kaný­i­þi­ni­ko­ta­ran­u­lus­la­ra­ra­sý si­lâh­ü­re­ti­ci­ve­ta­cir­le­ri­nin­bir­þe­kil­de­dah­li­var. Hem­ o­ ül­ke­le­ri­ el­ al­týn­dan­ si­lâh­lan­dý­rý­yor­lar, hem­ de­ bu­ þe­kil­de­ or­ta­ya­ çý­ka­rý­lýp­ bü­yü­tü­len “teh­did”e­ kar­þý­ sa­vun­ma­ me­ka­niz­ma­la­rý­nýn­ o­luþ­tu­rul­ma­sý­ a­dý­ al­týn­da,­ ken­di­le­ri­ i­çin­ ye­ni­ ka­zanç­ a­lan­la­rý­ ih­das­ e­di­yor­lar.­ Si­lâh­lan­ma­ ya­rý­þý sür­dük­çe,­bu­ký­sýr­dön­gü­de­vam­e­dip­gi­di­yor. Yýl­lar­dýr­ i­li­ði­mi­zi­ ku­ru­tan­ te­rör­ o­la­yý­nýn­ ar­dýn­da­ki,­si­lâh­ve­u­yuþ­tu­ru­cu­ti­ca­re­ti­ne­da­ya­nan kir­li­ve­kan­lý­rant­sis­te­mi­ni­ha­týr­la­tan­bir­hal­bu. Dev­le­tin­ de­rin­ la­bi­rent­le­ri­ baþ­ta­ ol­mak­ ü­ze­re her­ta­ra­fa­dal­bu­dak­sa­lan­bu­me­ka­niz­ma,­kü­re­sel­ bo­yut­ta­ki­ si­lâh­lan­ma­ ya­rý­þý­nýn­ ve­ dün­ya­ öl­çe­ðin­de­a­de­ta­tak­vi­me­bað­la­nan­sa­vaþ,­ça­týþ­ma, iþ­gal­ plan­la­rý­nýn­ ar­kap­la­nýn­da­ki­ ka­ran­lýk­ ya­pý­lan­ma­la­rýn­bi­ze­ö­zel­par­ça­sý­de­ðil­se­ne­o­la­bi­lir? Dün­ya­ ge­ne­lin­de­ yüz­ mil­yon­lar­ca­ in­san­ aç­lýk ve­ se­fa­let­ i­çin­de­ kýv­ra­nýr­ken,­ dev­let­le­rin­ on­la­ra tah­sis­ e­tmeleri­ ge­re­ken­ yüz­ mil­yar­lar­ca­ do­la­rý so­nu­ gel­mez­ si­lâh­lan­ma­ ya­rýþ­la­rý­na­ har­ca­ma­la­rý­nýn­in­sa­nî­de­ðer­ler­le­bað­da­þýr­bir­ya­ný­var­mý? Ýn­san­lý­ðýn­or­tak­vic­da­ný­bu­gi­di­þe­bir­an­ön­ce ve­mut­la­ka­“dur”­de­me­li;­“Sa­va­þa­ve­si­lâh­lan­ma ya­rý­þý­na­ha­yýr”­çað­rý­la­rý,­ba­zý­mar­ji­nal­grup­la­rýn ses­le­ni­þi­ol­mak­tan­çý­ka­rý­lýp,­bü­tün­dün­ya­ka­mu­o­yu­nun­or­tak­ta­le­bi­ha­li­ne­ge­ti­ri­le­rek­bilumum dev­let­le­rin­ve­hü­kü­met­le­rin­ö­nü­ne­ko­nul­ma­lý. Bu­nun­i­çin,­kü­re­sel­bo­yut­ta­hak,­hür­ri­yet,­hu­kuk,­de­mok­ra­si,­ba­rýþ­gi­bi­te­mel­in­sa­nî­de­ðer­ler or­tak­ pay­da­sýn­da­ bu­lu­þan­ güç­lü­ bir­ du­yar­lý­lýk ek­se­nin­de­sað­lam­bir­da­ya­nýþ­ma­o­luþ­tu­rul­ma­lý. Ve­bu­nun­ön­cü­lü­ðü­nü,­söz­ko­nu­su­de­ðer­le­re i­nanç­la­rý­nýn­ ge­re­ði­ o­la­rak­ iç­ten­lik­le­ sa­hip­le­nen Müs­lü­man­lar­la­ Hý­ris­ti­yan­lar­ yap­ma­lý.­ Hep­ bir­lik­te,­ güç­lü­ bir­ ba­rýþ,­ de­mok­ra­si­ ve­ hu­kuk­ cep­he­si­o­luþ­tur­ma­lý;­ve­ken­di­ha­sis­çý­kar­la­rý­uð­ru­na dün­ya­yý­a­te­þe­ver­mek­te­zer­re­ka­dar­be­is­gör­me­yen­sa­vaþ­tüccarlarýnýn­ça­ný­na­ot­tý­ka­ma­lý­lar. Bu­ di­le­ði­mi­zi­ mak­bul­ bir­ du­a­ hük­mü­ne­ geç­me­si­ ni­ya­zýy­la­ kay­det­tik­ten­ son­ra­ fü­ze­ kal­ka­ný me­se­le­si­nin­bir­di­ðer­bo­yu­tu­na­te­mas­e­der­sek: ABD’nin­ NA­TO’ya­ mal­ e­de­rek­ ha­ya­ta­ ge­çir­me­a­þa­ma­sý­na­ta­þý­dý­ðý­fü­ze­kal­ka­ný­pro­je­sin­de­a­sýl­he­def­o­la­rak­te­lâf­fuz­e­di­len­Ý­ran’ýn­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ah­me­di­ne­jad’ýn­þu­yo­ru­mu­ö­nem­li: “As­ke­rî­ güç­ ve­ i­liþ­ki­le­rin­ böl­ge­sel­ ve­ kü­re­sel den­g e­l e­r i­ be­l ir­l e­d i­ð i­ dö­n em­l er­ ge­r i­d e­ kal­d ý. Þim­di­ki­þart­lar­da­fü­ze­sa­vun­ma­sis­tem­le­ri­ve­a­tom­ bom­ba­la­rý­ iþ­lev­le­ri­ni­ yi­tir­di.­ A­ma­ NA­TO in­sa­nî­ve­top­lum­sal­de­ði­þi­mi­id­rak­e­de­mi­yor.” Ancak­o­bun­la­rý­söy­ler­ken,­ül­ke­si,­NA­TO­zir­ve­si­nin­fü­ze­kal­ka­ný­ný­gö­rüþ­mek­ü­ze­re­top­lan­dý­ðý­ gün­ler­de,­ ye­ni­ ge­liþ­tir­di­ði­ fü­ze­le­rin­ de­ne­me a­týþ­la­rý­ný­ya­pý­yor.­Ve­böy­le­ce­fü­ze­kal­ka­ný­pro­je­si­ni­gün­de­me­ge­ti­ren­le­re­a­de­ta­ça­nak­tu­tu­yor. Ah­me­di­ne­jad’ýn­ak­tar­dý­ðý­mýz­söz­le­ri­ne­ka­dar doð­ru­i­se,­ül­ke­si­nin­bu­i­fa­de­ler­le­ta­ma­men­çe­li­þe­cek­tarz­da­ve­pro­vo­ka­tif­bir­göv­de­gös­te­ri­si­o­la­rak­ser­gi­le­di­ði­ta­výr­lar­o­de­re­ce­a­bes­ve­yan­lýþ. Ve­ bu­ çe­þit­ gereksiz­ mey­dan­ o­ku­ma­lar,­ ay­ný za­man­da­ Ý­ran’ý­ çok­tan­dýr­ o­da­ðýn­da­ yer­ al­dý­ðý “nük­le­er­te­sis”­tar­týþ­ma­la­rýn­da­ye­ni­ve­i­lâ­ve­zor­luk­ve­taz­yik­le­rin­mu­ha­ta­bý­ha­li­ne­de­ge­ti­ri­yor. Oy­sa­ Ý­ran,­ Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­ sö­zü­nü­ et­ti­ði in­sa­nî­ ve­ top­lum­sal­ de­ði­þi­me­ uy­gun­ po­li­ti­ka­lar takip­ede­rek,­ge­ri­lim,­kriz­ve­ça­týþ­ma­se­nar­yo­la­rý­nýn­o­da­ðý­ol­mak­tan­çýk­sa­ve­Tür­ki­ye­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­Müs­lü­man­kom­þu­la­rýy­la­bir­lik­te­kü­re­sel­ bir­ ba­rýþ­ i­ni­si­ya­ti­fi­nin­ ön­cü­lü­ðü­ne­ so­yun­sa,­çok­da­ha­ha­yýr­lý­ve­i­sa­bet­li­bir­iþ­yap­mýþ­o­lur. Böy­le­ce­hem­ken­di­si­ra­hat­lar,­hem­dün­ya...

F


4

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

HA­BER

FARK

Eðitim zayiâtý

FARUK ÇAKIR

Zirvede Türkiye ‘özel nesne’ deðildi ABD'NÝN NATO TEMSÝLCÝSÝ: TÜRKÝYE'NÝN YA DA BAÞKALARININ ZÝRVENÝN ÖZEL BÝR NESNESÝ OLDUÐUNU DÜÞÜNMÜYORUM.

cakir@yeniasya.com.tr

ði­tim­ko­nu­sun­da­he­men­her­gün­ko­nu­þul­sa yi­ne­de­az­dýr.­Her­ke­sin­bil­di­ði­ü­ze­re­mad­dî ve­mâ­ne­vî­ge­liþ­me­nin­te­me­lin­de­e­ði­tim­ya­tar.­Ay­rý­ca­i­fa­de­et­me­ye­ge­rek­yok­ki­bu­e­ði­tim­i­sim­den­ve­re­sim­den­i­ba­ret­bir­e­ði­tim­de­ðil,­‘ka­li­te­li­bir­e­ði­tim’­ol­ma­lý­dýr. Tür­ki­ye’de­e­ði­tim­yok­mu?­Var,­a­ma­bu­e­ði­ti­min ‘ka­li­te­li’­ol­du­ðu­nu­söy­le­mek­müm­kün­mü?­O­kul­ön­ce­si­ve­il­köð­re­tim­ça­ðýn­dan­i­ti­ba­ren­öð­ren­ci­le­re­ne­ler­öð­ret­ti­ði­mi­zin­far­kýn­da­mý­yýz?­Öð­ret­ti­ði­miz­bu bil­gi­ler­ha­ya­týn­ger­çek­le­riy­le­ne­de­re­ce­ör­tü­þü­yor, far­kýn­da­mý­yýz? E­ði­tim­sis­te­min­de­uy­gu­la­nan­ba­zý­ka­rar­lar­var­ki, her­ke­sim­den­tep­ki­a­lý­yor.­Bu­na­rað­men­yan­lýþ­ta­ki­i­nad­i­se­sü­rü­yor.­Me­se­lâ,­il­ko­kul­öð­ren­ci­le­ri­nin­he­men­her­gün­yap­tý­ðý­bir­‘and­iç­me­tö­re­ni’­var.­Ge­rek e­ði­tim­kon­gre­le­rin­de,­ge­rek­se­ben­zer­top­lan­tý­lar­da bu­uy­gu­la­ma­nýn­so­na­er­di­ril­me­si­is­te­ni­yor.­“Ha­yýr, de­vam­et­sin”­di­yen­le­rin­de­cid­dî­bir­da­ya­na­ðý­yok. Bu­na­rað­men­ço­cuk­la­rý­mýz­‘as­ke­rî­e­ði­tim’den­ge­çer­ce­si­ne­‘e­ðil­me­ye’­ça­lý­þý­lý­yor. Sis­te­min­en­bü­yük­ha­ta­sý,­‘e­ðit­mek’­de­nin­ce­ak­lý­na ‘eð­mek’­ya­da­‘sin­dir­mek’­ta­bi­ri­nin­gel­me­si­dir.­Sa­bah er­ken­sa­at­ler­de­her­han­gi­bir­o­ku­lun­ö­nün­den­ge­çen her­kes,­o­kul­lar­da­ki­sis­te­min­çar­pýk­lý­ðý­ný­his­se­de­bi­lir. Ö­zür­di­le­rim,­a­ma­“ba­ðý­ran­ve­ça­ðý­ran­bir­e­ði­tim­ci ti­pi”­gü­nü­müz­þart­la­rý­na­u­yan­bir­e­ði­tim­ci­ti­pi­o­la­maz.­“Dur,­ar­ka­na­bak­ma,­e­li­ni­u­zat,­sý­ra­ya­gir,­sus, ký­pýr­da­ma”­gi­bi­as­ke­rî­ko­mut­lar­la­‘ba­þý­ný­eð­di­ði­miz’ ço­cuk­la­rý­mý­zýn­i­le­ri­ki­yýl­lar­da­ken­di­le­ri­ne­gü­ven­me­si­ni­ve­ce­sur­ol­ma­sý­ný­na­sýl­bek­le­ye­bi­li­riz? Ü­ni­ver­si­te­e­ði­ti­mi­i­çin­“sa­na­yi­den­ko­puk”­tes­bi­ti ne­öl­çü­de­doð­ru­i­se,­di­ðer­o­kul­la­rý­mý­zýn­da­‘ve­li­ler’den­ko­puk­ol­du­ðu­o­ka­dar­ger­çek­tir.­Doð­ru,­ö­zel­lik­le­þe­hir­le­ri­miz­de­ve­li­ler­her­sa­bah­ve­ak­þam­o­ku­la gi­di­yor,­a­ma­ne­öl­çü­de­i­da­rî­kad­ro­i­le­dert­le­þe­bi­li­yor? Han­gi­o­kul­yö­ne­ti­ci­si,­ve­li­ye­“Bu­yur”­de­yip­der­di­ni din­le­ye­bi­li­yor?­ El­bet­te­bun­la­rý­ya­pan­o­kul­la­rý­mýz­ve­i­da­rî­kad­ro­la­rý­mýz­da­var­dýr;­a­ma­bun­la­rýn­sa­yý­sý­nýn­çok­az­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­me­ye­ge­rek­var­mý? Bu­gün­ “Öð­ret­men­ler­Gü­nü”­ ve­mut­la­ka­Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­ler­den­gü­zel­söz­ler­du­ya­ca­ðýz.­Bu söz­le­rin­i­nan­dý­rý­cý­ol­ma­sý­ný­el­bet­te­ar­zu­e­de­riz,­a­ma ha­ya­týn­ger­çek­le­ri­baþ­ka­tür­lü­sin­yal­ve­ri­yor... Bü­tün­bun­la­ra­rað­men,­e­ði­tim­de­ki­te­mel­sý­kýn­tý­ya dik­kat­çe­ken­uz­man­lar­da­var.­Ga­zi­Ü­ni­ver­si­te­si­Öð­re­tim­Ü­ye­si­Prof.­Dr.­Zi­ya­Sel­çuk,­Tür­ki­ye’de­e­ði­ti­min­dev­le­tin­si­ya­sî­ve­i­de­o­lo­jik­be­ka­sý­ný­sað­la­ma­ya yö­ne­lik­o­la­rak­kul­la­nýl­dý­ðý­ný­ha­týr­lat­mýþ.­Sel­çuk,­bu du­ru­mun­ge­liþ­me­yi­ön­le­di­ði­ne­de­dik­kat­çek­miþ. Prof.­Dr.­Zi­ya­Sel­çuk,­þap­ka­yý­ö­nü­mü­ze­a­lýp­dü­þün­me­miz­ge­re­ken­te­si­bi­ti­de­þöy­le­di­le­ge­tir­miþ: “Ba­þa­rý­lý­bir­e­ði­tim­sis­te­mi­nin­ar­ka­sýn­da­top­lum­sal mu­ta­ba­kat­ol­ma­sý­ge­re­kir.­Bun­dan­50­yýl­ön­ce­o­kul­da­öð­re­ni­len­le­rin­yüz­de­75’i­ha­yat­ta­kul­la­ný­la­bi­li­yor­du.­Bu­gün­i­se­o­kul­da­ve­ri­len­bil­gi­le­rin­yüz­de­2’si­bi­le ha­yat­ta­kul­la­nýl­mý­yor.”­ Baþ­ka­hiçbir­sö­ze­ge­rek­yok:­Ya­Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­ler­he­men­bu­gün­çý­kýp­bu­tes­bit­le­rin­doð­ru­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­sin­ler,­ya­da­sus­sun­lar!­E­ðer­bu­tes­bit­ler­doð­ru­i­se;­ki,­ha­ya­týn­ger­çek­le­ri­bu­tes­bit­le­rin doð­ru­ol­du­ðu­na­en­bü­yük­de­lil;­“Bir­Türk­dün­ya­ya be­del”­di­ye­ço­cuk­la­rý­mý­zý­ve­ve­li­le­ri­mi­zi­ya­nýlt­ma­ya hiç­kim­se­nin­hak­ký­yok!­Lüt­fen,­ha­yat­tan­ko­puk,­i­þe ya­ra­ma­yan,­“A­me­ri­ka­ta­vuk­la­rý­kaç­a­det­tir?”­tü­rü bil­gi­ler­le­ço­cuk­la­rý­mý­zý­‘ha­mal’­yap­ma­yýn! Ka­bul­et­me­li­yiz­ki,­baþ­ta­ço­cuk­la­rý­mýz­ol­mak­ü­ze­re­he­pi­miz­“e­ði­tim­za­yi­â­tý”­i­çin­de­yer­a­lý­yo­ruz.­Bu­se­bep­le­bu­köh­ne­sis­tem­mut­la­ka­de­ðiþ­me­li,­“din­i­lim­le­ri­i­le­fen­i­lim­le­ri­nin­bir­lik­te­o­ku­tu­la­bil­di­ði”­ye­ni­bir sis­te­me­geç­me­li­yiz.­Ge­ri­si­boþ­lâf­týr,­bi­le­lim...

E

Taziye ve geçmiþ olsun Gazetemizin eski çalýþanlarýndan

Yunus Çakýr ile hanýmý Refika Çakýr’ýn 7 aylýk ikiz bebeklerini “anne karnýnda ölüm” neticesi kaybettiklerini öðrendik. Geçmiþ olsun der, taziyetlerimizi sunarýz.

c

ABD’DEKÝ dü­þün­ce­ku­ru­lu­þu­Bro­o­kings­Ens­ti­tü­sü’nde­Liz­bon­Zir­ve­si’nin­de­ðer­len­di­ril­di­ði­top­lan­tý­da­ko­nu­þan­ABD’nin­NA­TO­nez­din­de­ki da­i­mi­tem­sil­ci­si­Bü­yü­kel­çi­I­vo­Da­al­der,­bir­so­ru ü­ze­ri­ne,­“Tür­ki­ye’nin­güç­lü­gö­rüþ­ler­i­fa­de­et­ti­ði ko­nu­la­rýn­tü­mü­nün,­as­lýn­da­zir­ve­ye­da­ha­gi­dil­me­den­e­le­a­lýn­mýþ­ol­du­ðu­nu”­söy­le­di.­Da­al­der, “Tür­ki­ye’nin­ya­da­baþ­ka­la­rý­nýn­zir­ve­nin­ö­zel­bir nes­ne­si­ol­du­ðu­nu­dü­þün­mü­yo­rum.­28­müt­te­fik o­la­rak­bi­ra­ra­ya­gel­dik.­‘27­ar­tý­1’­ya­da­‘26­ar­tý­2’ þek­lin­de­de­ðil­de,­28­müt­te­fik­o­la­rak­bi­ra­ra­ya gel­me­miz­mem­nu­ni­yet­ve­ri­ciy­di”­di­ye­ko­nuþ­tu. Ýt­ti­fak’ýn­bu­ko­nu­lar­da­bü­tün­o­la­rak­ha­re­ket­et­me­si­nin­i­yi­bir­ge­liþ­me­ol­du­ðu­nu­kay­de­den­Da­al­der,­Tür­ki­ye’nin­de­tar­týþ­ma­la­rýn­mer­ke­zi­par­ça­la­rýn­dan­bi­ri­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Da­al­der,­“Ta­bii ki­Tür­ki­ye’nin­de,­NA­TO­i­çin­de­ki­bir­çok­ül­ke­nin­de­ken­di­gö­rüþ­le­ri­var.­Bu­gö­rüþ­le­ri­i­fa­de­et­mek­ve­du­yur­mak,­müt­te­fik­le­rin­yap­tý­ðý­bir­þey. Bu­nu­NA­TO­Kon­se­yi­i­çin­de­yap­týk­ve­gü­nün so­nun­da­he­pi­mi­zi­tat­min­e­den­bir­uz­la­þý­ya­var­ma­ya­ça­lýþ­týk.­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Gül’ün de­bu­zir­ve­de­bu­nu­ba­þar­dý­ðý­mý­zý­ka­bul­et­ti­ði­ni dü­þü­nü­yo­rum”­de­di.­­Washington / aa

KOMUTA KARMAÞASI YOK KOMUTA ve kontrol konusunu ise þu andan itibaren ele alacaklarýna iþaret eden Daalder, þöyle devam etti: “Öncelikle, NATO’nun, balistik füzelere karþý topraklarýný savunacak kapasiteyi edinip edinmeyeceðine yönelik temel büyük soruyu ele almalýydýk ve bu sorunun cevabý ‘evet’ oldu. Bu çok çok önemli bir karardý, NATO bunu daha önce hiç yapmamýþtý. NATO daha önce hiçbir zaman, hedefinin, balistik füze saldýrýsý giriþimlerine karþý topraklarýný savunmak olduðunu ve þimdi bunu yapmak için kapasiteyi edineceðimizi söylememiþti. Bu nedenle bu çok çok önemli bir karardý. Bu sistemin komuta ve kontrolü konusu ise þimdi ele alacaðýmýz bir konu. Ancak bu o kadar karmaþýk bir konu deðil. NATO yýllardýr tek bir komuta ve kontrol altýnda, NATO komuta ve kontrolü altýnda sistem yürüttü. On yýllardýr, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlýðý’nýn (SACEUR) idaresinde, tek bir komuta ve kontrol altýnda yürütülen entegre bir hava savunma sistemimiz var. Füze savunma sistemi de, sistemi yürüten komutanlarýn hangi koþullar altýnda savunma yapabilecekleri üzerinde anlaþacaðýmýz, entegre hava savunma sistemininkine çok benzer kuruluma sahip bir sistem olacak.”

Bahçeli: Zirve kararlarý tatmin edici deðil MHP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Dev­let­Bah­çe­li,­Liz­bon’da­ya­pý­lan­NA­TO­Zir­ve­si’nde­a­lý­nan ka­rar­la­rýn­Tür­ki­ye­i­çin­tat­min­e­di­ci­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Bah­çe­li,­par­ti­si­nin­grup­top­lan­tý­sýn­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­NA­TO’nun Liz­bon­zir­ve­sin­den­son­ra­‘’Tür­ki­ye’nin­tez­le­ri­nin­be­lir­le­yi­ci­ol­du­ðu­ve­bu­yön­de­so­nuç bil­dir­ge­si­nin­ha­zýr­lan­dý­ðý­gi­bi­yan­lýþ­ve­al­da­tý­cý­bir­bil­gi­ve­ril­me­ye­ça­lý­þýl­dý­ðý­ný’’­sa­vun­du.­­‘’Tür­ki­ye,­NA­TO­i­çin­de­bu­gün­i­ti­ba­rýy­la­en­bü­yük­teh­dit­kay­na­ðý­nýn­Ý­ran­ol­du­ðu ko­nu­sun­da­ki­de­ðer­len­dir­me­le­re­ka­týl­mýþ, fü­ze­sa­vun­ma­sis­te­mi­nin­bu­te­mel­de­ge­liþ­ti­ril­me­si­ne­o­nay­ver­miþ­tir’’­di­yen­Bah­çe­li, AKP’nin­bun­dan­son­ra­kom­þu­la­rýy­la­‘’sý­fýr so­run’’­po­li­ti­ka­sý­ný­na­sýl­yü­rü­te­ce­ði­ni­ve­bu ko­nu­da­ne­ka­dar­‘’sa­mi­mi­o­la­ca­ðý­ný’’­me­rak

et­tik­le­ri­ni­söy­le­di.­Bah­çe­li,­þun­la­rý­kay­det­ti: ‘’Türk­mil­le­ti­nin­ak­lý­ve­id­ra­kiy­le­a­lay­e­der­ce­si­ne­‘hiç­bir­kom­þu­mu­zu­teh­dit­ve­he­def ta­ným­la­ma­sý­i­çin­de­gö­re­me­yiz’­di­yen­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’a­bu­ra­dan­sor­mak­is­te­rim; si­ya­si­he­sap­lar­la­ken­di­ni­zin­git­me­ye­ce­sa­ret e­de­me­di­ði­Liz­bon­zir­ve­sin­de­Cum­hur­baþ­ka­ný­ta­ra­fýn­dan­o­nay­ve­ri­len­fü­ze­sa­vun­ma sis­te­mi­Ý­ran’a­kar­þý­de­ðil­se,­han­gi­po­tan­si­yel teh­dit­kay­na­ðý­ül­ke­ye­kar­þý­dýr?­Bu­so­ru­nun ce­va­bý­a­çýk­týr.­Baþ­ba­kan’ýn­bu­ko­nu­da­te­vil ve­ta­ki­ye­yap­ma­sý­ar­týk­müm­kün­de­ðil­dir. NA­TO­Liz­bon­zir­ve­si­ka­rar­la­rý­Tür­ki­ye­i­çin tat­min­e­di­ci­ol­mak­tan­çok­u­zak­týr.­Ve­or­ta­da­ne­bir­ba­þa­rý­di­ye­su­nu­la­cak­ge­liþ­me­ne de­za­fer­di­ye­yut­tu­ru­la­cak­dip­lo­ma­tik­ne­ti­ce­var­dýr.”­­Ankara / aa

ABD'nin NATO nezdindeki daimî temsilcisi Büyükelçi Ivo Daalder, "Türkiye'nin ya da baþkalarýnýn zirvenin özel bir nesnesi olduðunu düþünmüyorum. 28 müttefik olarak bir araya geldik. '27 artý 1' ya da '26 artý 2' þeklinde deðil de, 28 müttefik olarak biraraya gelmemiz memnuniyet vericiydi" dedi.

Kurtulmuþ: Komþularla ‘sýfýr sorun’ tezi iflâs etti HALKIN Se­si­Par­ti­si (HAS­Par­ti)­ Ge­nel­Baþ­ka­ný­Nu­man­Kur­tul­muþ,­ku­ru­la­cak­Fü­ze­Kal­ka­ný­Pro­je­si­i­le hü­kü­me­tin­kom­þu­lar­la­‘sý­fýr­so­run’­po­li­ti­ka­sý­nýn­te­zat o­luþ­tur­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­“Tür­ki­ye’nin­kom­þu­la­rýy­la sý­fýr­so­run­dýþ­po­li­ti­ka­te­zi­if­las­et­miþ­tir”­de­di.­Kur­tul­muþ,­haf­ta­lýk­ba­sýn­top­lan­tý­sý­ný,­Ku­ru­cu­lu­lar­Ku­ru­lu ü­ye­le­ri­nin­yo­ðun­ka­tý­lý­mýy­la­par­ti­ge­nel­mer­ke­zin­de yap­tý.­Þu­an­da­Tür­ki­ye­gün­de­mi­nin­Fü­ze­Kal­ka­ný Pro­je­si­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni,­hü­kü­me­tin­bu­pro­je­ko­nu­sun­da­çok­ba­þa­rý­lý­bir­halk­la­i­liþ­ki­ler­ça­lýþ­ma­sý­yü­rüt­tü­ðü­nü­be­lir­ten­Kur­tul­muþ,­pro­je­nin,­hü­kü­me­tin­bir ba­þa­rý­sýy­mýþ­gi­bi­lan­se­e­dil­di­ði­ni­kay­det­ti.­Kur­tul­muþ, Fü­ze­Kal­ka­ný­Pro­je­si­ko­nu­sun­da­mu­ha­le­fet­par­ti­le­ri­nin­ses­siz­kal­ma­sý­ný­da­e­leþ­tir­di.­Kur­tul­muþ,­Tür­ki­ye’de­ko­nu­nun­bir­ma­ga­zin­ko­nu­suy­muþ­gi­bi­al­gý­lan­dý­ðý­ný­ve­bu­nun­da­dü­þün­dü­rü­cü­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­de­rek,­pro­je­nin­ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­siy­le­bir­lik­te­Tür­ki­-

ye’nin­ye­ni­düþ­man­la­rý­nýn­or­ta­ya­çý­ka­ca­ðý­ný­kay­det­ti. ‘’Ko­nuþ­tu­ðu­muz­fü­ze­kal­ka­ný­bi­zim­bil­di­ði­miz­ký­lýç kal­ka­ný­o­yu­nun­dan­i­ba­ret­de­ðil­dir’’­di­yen­Kur­tul­muþ, bu­pro­je­i­le­bir­lik­te­NA­TO’nun­da­ni­te­lik­de­ðiþ­tir­me iþ­le­mi­ni­ta­mam­la­ya­ca­ðý­ný­sa­vun­du.­Fü­ze­Kal­ka­ný Pro­je­si’nin­ABD,­Ýn­gil­te­re­ve­Ýs­ra­il’e­ka­fa­tu­ta­cak­her­ke­si­he­def­a­lan­bir­pro­je­ol­du­ðu­nu­i­le­ri­sü­ren­Kur­tul­muþ,­ku­ru­la­cak­Fü­ze­Kal­ka­ný­Pro­je­si­i­le­hü­kü­me­tin kom­þu­lar­la­‘sý­fýr­so­run’­po­li­ti­ka­sý­nýn­te­zat­o­luþ­tur­du­ðu­nu­da­be­lirt­ti.­Kur­tul­muþ,­hü­kü­me­tin­Fü­ze­Kal­ka­ný Pro­je­si­ne­en­baþ­ta­‘ha­yýr’­de­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Tür­ki­ye’nin­kom­þu­la­rýy­la­sý­fýr­so­run­dýþ­po­li­ti­ka te­zi­if­las­et­miþ­tir.­Bu­pro­je­yi­ki­me­kar­þý­han­gi­kom­þu­mu­za­kar­þý­kul­la­na­ca­ðýz.­Bu­bir­göz­bo­ya­ma­sý­dýr. Ma­ri­fet­Da­vos’ta­ki­o­tel­lo­bi­sin­de­‘o­ne­mu­ni­te’­de­mek de­ðil­dir.­Ma­ri­fet­Liz­bon’da­ki­NA­TO­ka­rar­ga­hýn­da ‘o­ne­mu­ni­te’­de­mek­tir’’­de­di.­­Ankara / aa

CHP-BDP platonik aþk yaþýyor

Gönül: Görüþtük, yazýya dökmedik MÝLLÝ Sa­vun­ma­Ba­ka­ný­Vec­di­Gö­nül,­po­lis­le­rin­as­ker­lik­ten mu­af­tu­tul­ma­sý­ko­nu­sun­da­ki­ça­lýþ­may­la­il­gi­li­o­la­rak­‘’He­nüz­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­mýz­dan­bi­ze­gö­rüþ­bil­di­re­bi­le­ce­ði­miz tek­lif­gel­me­di­a­ma­dün­ (ön­ce­ki­gün)­ ak­þam­da­hi­be­ra­ber fik­ri­ça­lýþ­ma­yap­týk,­gö­rüþ­a­lýþ­ve­ri­þin­de­bu­lun­duk,­a­ma­he­nüz­ya­zý­ya­dö­kül­müþ­de­ðil’’­de­di. Ba­kan­Gö­nül,­Mil­lî­Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðýn­da­Kon­go­De­mok­ra­tik­Cum­hu­ri­ye­ti­U­lu­sal­Sa­vun­ma­ve­Es­ki­Mu­ha­rip­ler Ba­ka­ný­Char­les­Mwan­do­Nsim­ba­ve­be­ra­be­rin­de­ki­he­yet­le gö­rüþ­me­si­sý­ra­sýn­da­ba­sýn­men­sup­la­rý­nýn­as­ker­lik­le­il­gi­li­ça­lýþ­ma­la­ra­i­liþ­kin­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý.­Po­lis­le­rin­as­ker­lik­ten mu­af­tu­tul­ma­sý­na­yö­ne­lik­ça­lýþ­may­la­il­gi­li­son­du­ru­mun­so­rul­ma­sý­ü­ze­ri­ne­Ba­kan­Gö­nül,­‘’He­nüz­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­mýz­dan­bi­ze­gö­rüþ­bil­di­re­bi­le­ce­ði­miz­bir­tek­lif­gel­me­di­a­ma dün­ (ön­ce­ki­gün) ak­þam­da­hi­be­ra­ber­fik­ri­ça­lýþ­ma­yap­týk, gö­rüþ­a­lýþ­­ve­ri­þin­de­bu­lun­duk­a­ma­he­nüz­ya­zý­ya­dö­kül­müþ de­ðil.­Ta­bii­bir­ka­nun­o­la­bil­me­si­i­çin­bir­me­tin­çýk­ma­sý­la­zým,­ba­kan­lýk­la­rýn­gö­rüþ­le­ri­nin­a­lýn­ma­sý­la­zým’’­di­ye­ko­nuþ­tu.Ba­kan­Gö­nül,­söz­leþ­me­li­er­uy­gu­la­ma­sý­ko­nu­sun­da­ki­so­ru­ya­i­se­‘’Bir­ta­sa­rý­or­ta­ya­çýk­tý­fa­kat­mec­lis­gün­de­mi­se­be­biy­le­bu­nu­bi­raz­da­ha­ký­salt­ma­ya­ça­lý­þý­yo­ruz.­Çün­kü­mec­li­sin­gün­de­mi­çok­yo­ðun.­Çok­u­zun­mad­de­ler­var­dý,­on­la­rý bi­raz­da­ha­ký­sal­ta­rak­mec­li­sin­gün­de­mi­ne­uy­gun­ha­le­ge­tir­me­ye­ça­lý­þý­yo­ruz’’­ce­va­bý­ný­ver­di.­­Ankara / aa

Hükümet “kýrmýzý kitabý” onayladý DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, (Millî Güvenlik Siyaset Belgesi’nin) bugün Bakanlar Kurulu’nda kabul edildiðini bildirdi. Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, Bakanlar Kurulu toplantýsýnda Millî Güvenlik Siyaset Belgesi konusunun ele alýndýðýný söyledi. Anayasa’nýn 117. ve 118. maddesinin, Millî Güvenlik Kurulu Teþkilat Yasasý’nýn 2. ve 4. maddelerinin Millî Güvenlik Siyaset belgesinin hazýrlanmasýyla ilgili bir kýsým hükümleri ihtiva ettiðini ifade eden Çiçek, bir ülkede milli güvenliðin saðlanmasýndan TBMM’ye karþý Bakan lar Ku ru lu’nun so rumlu olduðunu belirtti. Çiçek, bu siyasetin belirlenmesi, tesbiti ve uygulanmasýndan doðrudan doðruya hükümetin sorumlu olduðunu vurgulayarak, ‘’Çaðdaþ uygulamasý da olan ve bizim de bu konuda epey çaba sarfettiðimiz bir yasa tasarýsýdýr. Dolayýsýyla bugün (önceki gün) bunu kabul etmiþ olduk’’ dedi. Ankara / aa

nAKP Ge­nel­Baþ­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan, “CHP­ve­BDP’nin­pla­to­nik­bir­aþk­ya­þa­dýk­la­rý­or­ta­ya­çýk­tý” de­di.­Er­do­ðan,­par­ti­si­nin­grup­top­lan­tý­sýn­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­þim­di­ki­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu­da­da­hil ol­mak­ü­ze­re­da­ha­6­ay­ön­ce­si­ne­ka­dar­CHP­üst­yö­ne­ti­mi­nin­‘’Kürt­me­se­le­si,­Do­ðu-Gü­ney­do­ðu­me­se­le­si­ne­na­sýl bak­tý­ðý­nýn­tüm­Tür­ki­ye­ta­ra­fýn­dan­ga­yet­i­yi­bi­lin­di­ði­ni’’­be­lirt­ti.­Es­ki­Ge­nel­Baþ­kan,­þim­di­ki­Ge­nel­Baþ­kan­ve­par­ti­söz­cü­le­ri­nin­de­mok­ra­tik­leþ­me­a­dým­la­rý­kar­þý­sýn­da­uz­laþ­maz­ve sal­dýr­gan­tu­tum­iz­le­dik­le­ri­ni,­bu­nun­Mec­lis’in­ka­yýt­la­rýn­da yer­al­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Er­do­ðan,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn­za­man­za­man­BDP­i­le­gö­rüþ­me­le­ri­ne­na­sýl­tep­ki ver­dik­le­ri­ni,­bi­zi­ne­ler­le­it­ham­et­tik­le­ri­ni,­han­gi­if­ti­ra­la­rý­bi­ze­ya­kýþ­týr­dýk­la­rý­ný­ya­þa­dýk­ve­gör­dük.­Ö­te­yan­dan,­BDP’nin CHP’nin­bu­tu­tu­mu­­kar­þý­sýn­da­ki­du­ru­þu­nu­da­he­pi­miz çok­i­yi­ha­týr­lý­yo­ruz.­Bi­ri­sta­tü­ko­nun­en­bü­yük­sa­vu­nu­cu­su, di­ðe­ri­sta­tü­ko­dan­en­çok­dert­ya­nan­par­ti­ler­den­bi­ri.­Bi­ri Kürt­me­se­le­si­ni­de­rin­leþ­ti­ren­si­ya­sî­zih­ni­ye­tin­si­ya­si­tem­sil­ci­si,­di­ðe­ri­bu­so­ru­nu­di­lin­den­dü­þür­me­yen­si­ya­si­par­ti.­Bu i­ki­u­cun­as­lýn­da­pla­to­nik­bir­aþk­ya­þa­dýk­la­rý­bay­ram­zi­ya­ret­le­rin­de­ve­Sos­ya­list­En­ter­nas­yo­nal­top­lan­tý­sýn­da­or­ta­ya­çýk­tý.­E­sa­sen­bu­pla­to­nik­aþ­kýn­ilk­e­ma­re­le­ri­12­Ey­lül­halk­oy­la­ma­sýn­da­gö­rül­müþ­tü.”­­Ankara / aa

Milletle ittifak yapacaðýz nCHP li­de­ri­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu,­BDP­i­le­it­ti­fak­tar­týþ­ma­la­rý­na i­liþ­kin­“Tek­he­de­fi­miz­var­dýr:­Ýt­ti­fak­i­se­biz­mil­let­le­it­ti­fak­ya­pa­ca­ðýz”­de­di.­Ký­lýç­da­roð­lu,­par­ti­si­nin­grup­top­lan­tý­sýn­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­‘’Tür­ki­ye’nin­ö­nem­li­bir­sü­reç­ten­geç­ti­ði­ni’’­i­fa­de­e­de­rek,­þunlarý­söyledi:­‘’CHP­ü­ze­rin­de­cid­dî­o­yun­lar­oy­na­ný­yor.­Sað­med­ya­ya­as­la­i­nan­ma­yýn.­AKP­yan­da­þý­o­lan med­ya­ya­as­la­i­nan­ma­yýn.­Tut­tur­muþ­lar­bir­‘it­ti­fak’­di­ye.­Ne­it­ti­fa­ký­Al­lah­aþ­ký­na...­Kim­ko­nu­þu­yor,­kim­ya­pý­yor?­Gün­ler­dir tar­tý­þý­lý­yor.­Ben­bi­le­hay­ret­le­iz­li­yo­rum­‘bun­lar­u­zay­da­mý­ya­þý­yor’­di­ye.­Çýk­mý­þýz­böy­le­bir­þe­yin­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­mi­þiz.­Hiç­bir­CHP’li­bu­tu­za­ða­düþ­mez.­Ne­söy­ler­sek­biz­söy­le­riz.­Bi­ri­le­ri­bi­zim­a­dý­mý­za­ko­nuþ­ma­sýn.­Tek­he­de­fi­miz­var­dýr:­Ýt­ti­fak­i­se biz­mil­let­le­it­ti­fak­ya­pa­ca­ðýz.­Ýþ­çi­siy­le,­çift­çi­siy­le,­me­mu­ruy­la, e­mek­li­siy­le­ça­lý­þa­ca­ðýz;­böy­le­yo­la­çý­ka­ca­ðýz.­Bi­ze­i­na­nan, Cum­hu­ri­ye­te­i­na­nan,­la­ik­de­mok­ra­tik­sos­yal­hu­kuk­dev­le­ti­ne i­na­nan,­e­zil­miþ­ler­den,­e­mek­ten­ya­na­o­lan,­ül­ke­si­ni­se­ven,­ül­ke­si­nin­o­nu­ru­nu­ko­ru­yan,­ör­güt­lü­top­lum­dan­ya­na­o­lan­her­ke­sin...­Ýs­ter­Do­ðu’da,­is­ter­Ba­tý’da,­is­ter­Gü­ney’de,­is­ter­Ku­zey’de­ol­sun­CHP’nin­ça­tý­sý­al­týn­da­ye­ri­var­dýr.’’­­Ankara / aa


5

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

HABER HABERLER

BAÞKENT YAZILARI

Gündemden sarkanlar… “a­ra­bu­lu­cu­luk”­yap­tý­ðý­Müs­lü­man­kom­þu­su­ Ý­ran’ý­ he­def­ a­lan­ “Fü­ze­ Kal­ka­ný”­ emr-i va­k i­s i­n e­ gel­m e­s i;­ ve­ AKP­ hü­k û­m e­t i­n in “oy­nak­ mer­kez­li­ dýþ­ po­li­ti­ka­sý”nýn­ “Or­ta­do­ðu­ve­Ýs­ra­il”­if­lâ­sý­da­ha­çok­ko­nu­þu­la­cak.­ An­c ak­ gün­d em­d en­ sar­k an­l ar­ bu­n un­l a bit­mi­yor.­ Bay­ram­ ön­ce­si­ Mil­lî­ Gü­ven­lik CEVHER ÝLHAN Ku­ru­lu’nda­ka­bul­e­di­len­ve­Bay­ram­son­ra­cevher@yeniasya.com.tr sý­ ilk­ Ba­kan­lar­ Ku­ru­lu’nda­ ka­bul­ e­di­len, ay­ram­ ön­ce­si,­ yo­ðun­ gün­de­min­ gü­- ka­mu­o­yun­da­ “Tür­ki­ye’nin­ giz­li­ a­na­ya­sa­sý” rül­tü­sün­de­ “te­ðet”­ ge­çi­len­ bir­çok­ ö­- o­la­rak­bi­li­nen­ve­“kýr­mý­zý­ki­tap”­o­la­rak­ad­nem­li­ko­nu­Bay­ram­son­ra­sý­na­sark­tý. lan­dý­rý­lan­ye­ni­ Mil­li­Gü­ven­lik­Si­ya­set­Bel­Ön­c e­l ik­l e­ ka­m u­o ­y u,­ Cum­h ur­b aþ­k a­n ý ge­si­(MGSB)­bun­la­rýn­ba­þýn­da­ge­li­yor.­­ Si­ya­sî­ ik­ti­dar­ çev­re­le­ri­nin­ ve­ “yan­daþ” Gül’ün,­ “Fü­ze­ Kal­ka­ný­ stra­te­jik­ bel­ge­si­ is­te­di­ði­miz­ gi­bi­ çýk­tý,­ bun­dan­ bü­yük­ mem­- med­ya­nýn­ “Kýr­mý­zý­ ki­tap’ta­ ‘ir­ti­ca’­ çýk­tý” nu­ni­yet­ du­yu­yo­ruz”­ cüm­le­si­nin­ an­la­mý­ný, pro­pa­gan­da­sý­nýn­ger­çe­ði­yan­sýt­ma­dý­ðý,­“ir­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn­“Fü­ze­Kal­ka­ný­nýn­ko­- ti­ca’­i­le­mü­ca­de­le”nin­a­na­ya­sal­ve­ya­sal­da­mu­t a­ kon­t ro­l ü­ ke­s in­l ik­l e­ bi­z e­ ve­r il­m e­l i, ya­na­ða­ da­yan­dý­rýl­dý­ðý­ný­ or­ta­ya­ çýk­mak­ta. ak­si­tak­dir­de­böy­le­bir­þe­yin­ka­bu­lü­müm­- “Ýr­ti­ca”ýn­ke­li­me­o­la­rak­çýk­tý­ðý,­lâ­kin­ye­ri­ne kün­ de­ðil”­ de­dik­ten­ son­ra,­ “Ko­mu­ta­ NA­- ay­ný­ “iþ­le­vi”­ gö­re­cek,­ A­na­ya­sa­da­ ve­ ce­za ya­sa­la­rýn­da­kar­þý­lý­ðý­bu­lu­nan­“din­is­tis­ma­TO’ya­ve­ril­me­li­dir”­te­za­dý­tar­tý­þý­la­cak.­ Ve­ An­k a­r a’nýn­ Liz­b on’da­ im­z a­l a­d ý­ð ý rý”­ i­le­ “din­ci­ ör­güt­ler”­ i­bâ­re­si­nin­ i­ka­me­ e­“stra­t e­j ik­ dok­t rin”le­ NA­T O­ per­d e­s in­d e dil­di­ði­an­la­þýl­mak­ta.­ Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­ve­hü­kû­met­söz­cü­Tür­ki­ye’ye­ ko­nuþ­lan­dý­rý­la­cak­ “fü­ze­ sis­te­mi”nin­ Pen­t a­g on­ te­m el­ bel­g e­l e­r in­d e sü­ Çi­çek,­ da­ha­ ön­ce,­ “Ýr­ti­ca­ ke­li­me­si­nin ABD’nin­ kü­re­sel­ e­ge­men­lik­ ve­ çý­kar­la­rý­ i­le kar­þý­lý­ðý­ka­nun­lar­da­yok,­o­nun­i­çin­çý­ka­rýl­böl­ge­de­ki­ stra­te­jik­ müt­te­fi­ki­ “Ýs­ra­il’in­ ko­- dý”­de­miþ­ti.­ Ön­ce­ki­gün­ye­ni­MGSB’nin­MGK’den run­ma­sý­ve­gü­ven­ce­si”­he­sâ­bý­na­Ý­ran’ý­he­def­al­ma­sý­nýn,­si­ya­sî­ik­ti­da­rýn­her­fýr­sat­ta­i­- ge­len­ met­niy­le­ Ba­kan­lar­ Ku­ru­lu’nda­ ka­le­ri­sür­dü­ðü­“kom­þu­lar­la­sý­fýr­so­run”­id­di­- bul­ e­d il­d i­ð i­n i­ a­ç ýk­l a­y an­ Çi­ç ek’in,­ ye­n i Mil­lî­ Gü­ven­lik­ Si­ya­set­ Bel­ge­si’nde­ “ir­ti­a­sý­ný­bo­þa­çý­kar­dý­ðý­de­ðer­len­di­ri­le­cek.­ Ay­rý­ca­“o­ne­mi­nu­te”den­son­ra­lan­se­e­di­len ca’­gi­bi­so­yut­ta­ným­la­ra­yer­ve­ril­me­me­si” “Ýs­ra­il­kar­þý­tý,­Fi­lis­tin­ve­Ýs­lâm­dün­ya­sý­hâ­mi­si hak­k ýn­d a­ “Hu­k u­k en­ ta­n ým­l an­m a­s ý müm­kün­ol­ma­yan­kav­ram­lar­bu­met­nin po­li­ti­ka­lar”ýn­cid­di­ye­ti­sor­gu­la­na­cak… i­çe­ri­sin­de­ yok”­ ce­va­bý­ný­ ve­rip,­ “ir­ti­ca” YENÝ MGSB’DE “ÝRTÝCA” ÝÞLEVÝ… kav­ra­mý­na­da­ir­ge­ri­ye­dö­nük­hiç­bir­me­An­ka­ra’nýn­bü­tün­ak­si­id­di­a­la­ra­rað­men, tin­de­ de­ bu­nun­ ne­ ol­du­ðuy­la­ il­gi­li­ ya­zý­lý ABD’nin­ bas­ký­sý­ al­týn­da­ da­ha­ dü­ne­ ka­dar bir­tâ­ri­fin­ol­ma­dý­ðý­ný”­tek­rar­la­yýp,­“ül­ke­-

B

Yüksekova’da kaza: 4 ölü n HAKKÂRÝ’NÝN Yük­se­ko­va­il­çe­sin­de,­i­ki­mi­ni­bü­sün­çar­pýþ­tý­ðý­tra­fik­ka­za­sýn­da­4­ki­þi­öl­dü,­16­ki­þi­ya­ra­lan­dý. A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Nu­ret­tin­De­mir yö­ne­ti­min­de­ki­34­DC­6495­plâ­ka­lý­mi­ni­büs,­Yük­se­ko­va-Van­ka­ra­yo­lu­nun Köp­rü­cük­Kö­yü­mev­kiin­de­kar­þý­yön­den­ge­len­Ü­mit­Ya­vuz­i­da­re­sin­de­ki­34 Z­0448­plâ­ka­lý­mi­ni­büs­i­le­çar­pýþ­tý. Ka­za­da­sü­rü­cü­ler­den­De­mir­(43)­i­le Muð­dat­Ka­ya,­Sel­man­Ya­vuz­(16)­ve Ý­rem­Genç­(4)­vefat­et­ti.­Di­ðer­sü­rü­cü Ü­mit­Ya­vuz­(19)­i­le­Cað­fer­De­mir (45),­Tev­fik­De­mir­(35),­M.­Sa­lih­A­nuþ­(46),­Fa­zýl­A­dý­gü­zel­(34),­Ni­hat­A­nuþ­(33),­Bay­ram­Bi­lin­(36),­Ab­dur­rah­man­A­dý­gü­zel­(61),­Zü­be­yit­Ca­ner (51),­As­lan­Ör­nek­(37),­Sa­ba­hat­tin Ör­nek­(32),­Þük­ri­ye­Genç­(34),­Ö­mer Genç­(4),­Nur­can­A­dý­gü­zel­(22),­Ce­mi­le­Ör­nek­(49)­ve­En­ver­De­mir­(52) ya­ra­lan­dý.­Yük­se­ko­va­Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rý­lan­ya­ra­lý­lar­dan­4’ü,­ha­ya­tî teh­li­ke­kay­dýy­la­Van­ve­Hak­kâ­ri’ye sevk­e­dil­di.­­Yüksekova / aa

den­ An­ka­ra’nýn­ AKP­ ik­ti­da­rýn­da­ Ýs­ra­il’i giz­l i­ MGSB’de­ “teh­d it”­ o­l a­r ak­ say­m a­s ý, doð­ru­su­þa­þýr­tý­cýy­dý.­­ Ni­te­kim­ çok­ geç­me­den­ si­ya­sî­ ik­ti­da­ra ya­kýn­ mah­fil­ler­ce­ pro­pa­gan­da­ e­di­len­ bu Ankara’nýn bütün aksi ha­ber­de­biz­zat­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Da­vu­toð­lu iddialara raðmen, ABD’nin ta­ra­fýn­dan­ya­lan­lan­dý.­ baskýsý altýnda daha düne Hü­kû­met­ söz­cü­sü,­ “kom­þu­la­rýn­dan­ ge­le­ b i­l e­c ek­ teh­l i­k e­l er­ ve­ ül­k e­ is­m i”ne­ da­i r kadar “arabuluculuk” yaptýðý “ko­nu­nun­ i­çe­ri­ðiy­le­ il­gi­li,­ tak­dir­ e­der­si­niz Müslüman komþusu Ýran’ý ki,­faz­la­bir­þey­söy­le­ye­mem”­de­se­de,­Bay­hedef alan “Füze Kalkaný” ram­ön­ce­si­Çin­te­mas­la­rý­sý­ra­sýn­da­Ýs­ra­il’in MGSB’ne­ ‘teh­dit’­ o­la­rak­ gir­di­ði­ne­ da­ir­ Ýs­emr-i vakisine gelmesi; ve AKP ra­il­ba­sý­nýn­da­çý­kan­ha­ber­le­rin­te­mel­siz­ol­hükûmetinin “oynak merkezli du­ðu­nu­ söy­le­yen­ Da­vu­toð­lu,­ “Bu­ id­di­a­nýn dýþ politikasý”nýn “Ortadoðu ve pra­tik­te­bir­ze­mi­ni­ve­kar­þý­lý­ðý­yok.­Pro­vo­ka­tif­ni­te­lik­li­ha­ber­le­rin­bir­ör­ne­ði­ni­teþ­kil Ýsrail” iflâsý daha çok e­der”­di­ye­rek,­bu­tür­ha­ber­le­rin­kay­nak­sýz konuþulacak. ve­as­pa­ra­gas­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti. An­cak­ dik­ka­ti­ çe­ken­ hu­sus,­ Ýs­ra­il­ Tu­rizm­Ba­ka­ný­Stas­Mi­zesh­ni­kov’un­söz­ko­nin­ hu­zu­ru­nu,­ gü­ven­li­ði­ni­ bo­za­cak­ her nu­su­uy­du­ruk­“teh­dit”e­da­ya­na­rak­Ýs­ra­il­tür­lü­teh­di­de­kar­þý,­za­ten­dev­le­tin­e­lin­de li­ tu­rist­le­re­ Tür­ki­ye’yi­ boy­kot­ et­me­le­ri ye­te­ri­ka­dar­ya­sal­im­kâ­ný,­gü­cü,­tec­rü­be­- çað­rý­sýy­dý.­ Bu­ du­rum,­ u­lus­la­r­ a­ra­sý­ su­lar­da­ sey­re­si­var”­de­me­si­bu­nun­i­fâ­de­si... den­ve­Türk­Bay­ra­ðý­ný­ta­þý­yan­si­vil­ge­mi­ye sal­dý­rýp­ do­kuz­ va­tan­da­þý­ kat­le­de­rek­ yüz­“ÝSRAÝL ‘TEHDÝDÝ” ler­ce­ va­tan­da­þý­ gün­ler­ce­ bas­ký­ ve­ iþ­ken­ce HABERÝ UYDURMA! Di­ðer­ yan­dan­ ye­ni­ MGSB’nin­ “dýþ­ teh­- al­týn­da­re­hin­tu­tan­Ýs­ra­il’in­“ö­zür­di­le­mek” dit”­bö­lü­mün­de­Ýs­ra­il’in­“teh­dit”­o­la­rak­yer ve­“taz­mi­nat­ö­de­mek”­bir­ya­na,­ya­vuz­hýr­al­dý­ðý,­hat­ta­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül’ün­bu­ö­- sýz­ mi­sâ­li­ ev­ sa­hi­bi­ni­ suç­lu­ çý­kar­ma­ya­ ça­ne­ri­yi­ge­ti­rip­di­ret­ti­ði­söy­len­ti­si­de­Bay­ram lýþ­tý­ðý­ný­or­ta­ya­ko­yu­yor.­ Kim­se­nin­ ik­ti­dar­dan­ Ýs­ra­il’in­ MGSB’de ön­ce­si­or­ta­ya­a­tý­lan­id­di­a­lar­dan.­ Da­ha­ Ma­vi­ Mar­ma­ra­ bas­ký­nýn­dan­ do­la­yý “teh­dit”­ o­la­rak­ yer­ al­ma­sý­ný­ bek­le­di­ði­ yok. Ýs­ra­il’in­ “ö­zür­ di­le­me­si”ni­ sað­la­ya­ma­yan, An­ka­ra,­ ev­ve­la­ Ýs­ra­il’in­ Türk­ Bü­yü­kel­çi­si­“ku­ru­ ký­na­ma­lar”la­ ka­lýp­ Te­la­viv’le­ si­ya­sî, ne­re­va­gör­dü­ðü­“al­çak­kol­tuk­kri­zi”nin­ve e­ko­no­mik,­ as­ke­rî­ an­laþ­ma­la­ra,­ sa­vun­ma Ma­vi­Mar­ma­ra’da­kat­le­di­len­va­tan­daþ­la­rý­sa­na­yi­ ve­ si­lâh­ a­lý­mý­ i­hâ­le­le­ri­ne­ de­vam­ e­- nýn­he­sa­bý­ný­sor­sun…

‘‘

Ödevlerimize odaklanmalýyýz TÜSÝAD BAÞKANI BOYNER: TÜRKÝYE DÜNYADAKÝ ARTAN ÖNEMÝNÝ SÜRDÜREBÝLMEK, HATTA PEKÝÞTÝRMEK ÝÇÝN KENDÝ ÝÇ EV ÖDEVLERÝNE ODAKLANMALIDIR. TÜRK Sa­na­yi­ci­le­ri­ve­Ý­þa­dam­la­rý­Der­ne­ði (TÜ­SÝ­AD) Baþ­ka­ný­Ümit­Boy­ner,­Tür­ki­ye’nin­dün­ya­da­ki­ar­tan­ö­ne­mi­ni­sür­dü­re­bil­mek,­hat­ta­pe­kiþ­tir­mek­i­çin­ken­di­iç­ev­ö­dev­le­ri­ne­o­dak­lan­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­TÜ­SÝ­AD­i­le­Türk­Gi­ri­þim­ve­Ýþ­Dün­ya­sý­Kon­fe­de­ras­yo­nu’nun­(TÜR­KON­FED)­ kal­kýn­ma­a­jans­la­rý­i­le­iþ­dün­ya­sý­nýn­gö­nül­lü­tem­sil­ör­güt­le­ri­a­ra­sýn­da­ki­iþ­bir­li­ði­ni­güç­len­dir­mek­a­ma­cýy­la­dü­zen­le­di­ði­top­lan­tý­se­ri­si­nin­dör­dün­cü­sü­E­dir­ne’de­ger­çek­leþ­ti­ril­di.­Boy­ner,­‘’Böl­ge­sel­Kal­kýn­ma­ve­Ýþ­Dün­ya­sý­nýn­Ro­lü’’­baþ­lýk­lý top­lan­tý­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­Tür­ki­ye­i­çin hem­ken­di­e­ko­no­mik­ko­nu­mu,­hem­de­mog­ra­fik­fýr­sat­pen­ce­re­si,­hem­si­ya­sî­kon­jonk­tür a­çý­sýn­dan­ö­nün­de­çok­ö­nem­li­bir­fýr­sa­týn,­bir

e­þi­ðin­mev­cut­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý.­Boy­ner, ko­nuþ­ma­sý­ný­þöy­le­sür­dür­dü:­‘’Tür­ki­ye­dün­ya­da­ki­ar­tan­ö­ne­mi­ni­sür­dü­re­bil­mek,­hat­ta pe­kiþ­tir­mek­i­çin­ken­di­iç­ev­ö­dev­le­ri­ne­o­dak­lan­ma­lý­dýr.­E­ði­tim­de,­ü­re­tim­de,­tek­no­lo­ji­de, alt­ya­pý­da­ve­ta­biî­de­mok­ra­si­sin­de­ve­iç­hu­zu­run­da­ki­prob­lem­le­ri­ni­Tür­ki­ye’nin­çöz­me­si ge­re­ken­bir­dö­nem­de­yiz.­Ge­nel­se­çim­le­re­ka­dar­u­za­nan­ö­nü­müz­de­ki­sü­re­ci­si­ya­sî­par­ti­le­ri­mi­zin­va­tan­daþ­la­rýn­ö­nü­ne­prog­ram­la­rý­ný koy­ma­la­rý­i­çin­çok­de­ðer­li­bu­lu­yo­ruz.­Bi­zim gi­bi­si­vil­top­lum­ör­güt­le­ri­ne­de­hem­mik­ro, hem­mak­ro­baz­da­hem­sos­yal,­hem­si­ya­sî­ko­nu­lar­da­çö­züm­ü­ret­mek­ve­hem­si­ya­si­ler­le hem­ka­mu­o­yu­i­le­pay­laþ­ma­ve­far­kýn­da­lýk­ya­rat­ma­gö­re­vi­dü­þü­yor.’’­ Edirne / aa

“SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTÜ, SÝYASÎ PARTÝLERE EÞÝT UZAKLIKTA DURMALI’’ SÝVÝL toplum kuruluþlarýnýn örgütlü, bilinçli ve katýlýmcý bir toplum oluþturulmasýnda öncülük üstlendiklerini düþündüklerini de vurgulayan Boyner, ‘’Sivil toplumun gönüllü olmasýný, idarî ve malî yönden baðýmsýz olmasýný, þeffaf, hesap verebilir, siyasî partilere eþit uzaklýkta durabilmesini aramamýz gerekiyor. Ancak bu yapýdaki bir sivil toplum örgütü, sürdürülebilir gerçek bir temsil niteliði taþýyabilir, katýlýmcý demokrasi açýsýndan etkili olabilir ve o ölçüde de amaç ve hedeflerine ulaþýlabilir’’ diye konuþtu.

Baþbakan Erdoðan Lübnan yolcusu n BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan, Lüb­nan­Baþ­ba­ka­ný­Sa­ad­Ha­ri­ri’nin­dâ­vet­li­si­o­la­rak­res­mî­bir­zi­ya­ret­te­bu­lun­mak­ü­ze­re­bu­gün­Lüb­nan’a­gi­de­cek. Baþ­ba­kan­lýk­Ba­sýn­Mer­ke­zi­nin­in­ter­net si­te­sin­de­ya­yým­la­nan­a­çýk­la­ma­da,­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn­Lüb­nan­zi­ya­re­ti­ne­i­liþ­kin­bil­gi­ve­ril­di.­A­çýk­la­ma­da,­Er­do­ðan’ýn,­Ha­ri­ri’nin­dâ­vet­li­si­o­la­rak­24-25 Ka­sým­da­Lüb­nan’a­zi­ya­ret­te­bu­lu­na­ca­ðý­be­lir­ti­le­rek,­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn Bey­rut’ta­Lüb­nan­Cum­hur­baþ­ka­ný­Mi­þel­Sle­i­man,­Lüb­nan­Mil­li­Mec­li­si­Baþ­ka­ný­Na­bih­Ber­ri­ve­Lüb­nan­Baþ­ba­ka­ný Sa­ad­Ha­ri­ri­i­le­bir­a­ra­ya­ge­le­ce­ði,­ay­rý­ca Lüb­nan’ýn­ön­de­ge­len­di­ðer­ba­zý­si­ya­sî þah­si­yet­le­riy­le­de­gö­rüþ­me­ler­de­bu­lu­na­ca­ðý­kay­de­dil­di.­­Ankara / aa

Erzin’de 29 kaçak Gürcü yakalandý n HATAY’IN Er­zin­il­çe­sin­de,­Tür­ki­ye’ye­ya­sa­dý­þý­yol­lar­dan­gir­dik­le­ri­be­lir­le­nen­Gür­cis­tan­uy­ruk­lu­29­ka­çak­ya­ka­lan­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­bir­ih­ba­rý de­ðer­len­di­ren­Ýl­çe­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü e­kip­le­ri,­Bah­çe­li­Ev­ler­Ma­hal­le­si’nde­ki i­ki­ev­de­a­ra­ma­yap­tý.­Ev­ler­de,­na­ren­ci­ye top­la­ma­i­þin­de­ça­lýþ­tý­rýl­mak­ü­ze­re­ya­sa dý­þý­yol­lar­dan­Tür­ki­ye’ye­gir­di­ði­be­lir­le­nen­Gür­cis­tan­uy­ruk­lu­14’ü­ka­dýn­top­lam­29­ki­þi­ya­ka­lan­dý.­Yet­ki­li­ler,­ka­çak­la­rýn,­sor­gu­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­sý­nýr­dý­þý­e­di­le­cek­le­ri­ni­bil­dir­di.­­Erzin / aa

2 Temmuz 1993'te meydana gelen olaylarda 37 kiþinin öldüðü Madýmak Oteli, 5 milyon 601 bin lira bedel ile kamulaþtýrýldý.

Madýmak Oteli kamulaþtýrýldý n SÝVAS’TA 2­Tem­muz­1993’te­mey­da­na­ge­len­o­lay­lar­da­37­ki­þi­nin­vefat­et­ti­ði­Ma­dý­mak­O­te­li’nin­ka­mu­laþ­tý­rýl­ma­be­de­li­nin­tes­bi­tiy­le­il­gi­li­a­çý­lan­dâ­vâ­da,­bi­lir­ki­þi­ra­po­ru­doð­rul­tu­sun­da­o­te­lin­5­mil­yon­601­bin­li­ra be­del­i­le­ka­mu­laþ­tý­rýl­ma­sý­na­ka­rar­ve­ril­di.­Ma­dý­mak O­te­li’nin­ka­mu­laþ­týr­ma­be­de­liy­le­il­gi­li­o­la­rak­ta­raf­lar a­ra­sýn­da­ya­þa­nan­an­laþ­maz­lýk­ü­ze­ri­ne­a­çý­lan­dâ­vâ­nýn i­kin­ci­du­ruþ­ma­sý­Si­vas­2.­As­li­ye­Hu­kuk­Mah­ke­me­sin­de­gö­rül­dü.­Ba­sýn­men­sup­la­rý­nýn­a­lýn­ma­dý­ðý­du­ruþ­ma yak­la­þýk­50­da­ki­ka­sür­dü.­Va­ris­le­rin­a­vu­kat­la­rý­Ok­tay Öz­berk­ve­Na­zif­A­car­lý­i­le­Ýl­Ö­zel­Ý­da­re­si’nin­a­vu­ka­tý Mak­bu­le­Ü­nal­Baþ’ýn­ka­týl­dý­ðý­du­ruþ­ma­da,­Ma­dý­mak O­te­li’nin­bi­lir­ki­þi­ra­po­ru­doð­rul­tu­sun­da­5­mil­yon­601 bin­li­ra­be­del­i­le­ka­mu­laþ­tý­rýl­ma­sý­na­ka­rar­ve­ril­di.­O­te­lin­va­ris­le­ri­nin­a­vu­ka­tý­Ok­tay­Öz­berk,­du­ruþ­ma­so­nun­da­ba­sýn­men­sup­la­rý­na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­dâ­vâ­nýn­bit­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­ar­sa­sa­hip­le­ri­o­la­rak­Yar­gý­tay’da­tem­yi­ze­gi­de­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­Ka­ra­rýn­þu­an­ke­sin­ol­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Öz­berk,­bi­lir­ki­þi­ra­po­ru doð­rul­tu­sun­da­o­te­lin­ka­mu­laþ­týr­ma­be­de­li­nin­be­lir­len­di­ði­ni,­her­i­ki­ta­ra­fýn­da­tem­yiz­hak­ký­nýn­bu­lun­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­­Sivas / aa

Gazeteciler aðýr cezada yargýlanmaya devam ediyor “ERGENEKON” ve­“Bal­yoz”­so­ruþ­tur­ma­la­rýn­da­tu­tuk­la­nan­þüp­he­li­le­ri­tah­li­ye­e­den­ha­kim­ler­hak­kýn­da ha­ber­ya­pan­ga­ze­te­ci­le­rin,­ö­zel­yet­ki­li­a­ðýr­ce­za­mah­ke­me­le­rin­de­yar­gý­lan­ma­la­rý­na­de­vam­e­di­li­yor.­Za­man­ga­ze­te­si­yar­gý­mu­ha­bi­ri­Me­tin­Ars­lan,­Ýs­tan­bul 11.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si’nde­de­vam­e­den­Bal­yoz dâ­vâ­sý­tu­tuk­lu­la­rý­ný­tah­li­ye­e­den­3­ha­kim­le­il­gi­li­yap­tý­ðý­“Top­lu­tah­li­ye­le­rin­te­me­li­kor­san­ka­rar­na­mey­le­a­týl­dý”­baþ­lýk­lý­ha­ber­le­il­gi­li­i­fa­de­ver­di.­An­ka­ra­12.­A­ðýr Ce­za­Mah­ke­me­si­Ha­ki­mi­E­rol­Ta­tar­ta­ra­fýn­dan­i­fa­de­si­a­lý­nan­Ars­lan,­yar­gý­mu­ha­bi­ri­ol­ma­sý­se­be­biy­le HSYK’nýn­yap­tý­ðý­a­ta­ma,­ta­yin,­ter­fi­ve­yet­ki­len­dir­me ka­rar­la­rý­nýn­gö­rev­a­la­ný­na­gir­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­Ars­lan’ýn­a­vu­ka­tý­Öz­lem­Ö­zer­i­se­Yar­gý­tay­9.­Ce­za­Da­i­re­si’nin­bir­ka­ra­rýn­da,­her­kes­çe­bi­li­nen­ba­zý­gö­rev­li­le­rin ad­la­rý­nýn­ge­çi­yor­ol­ma­sý­nýn­Te­rör­le­Mü­ca­de­le­Ka­nu­nu’nda­ki­“te­rör­le­mü­ca­de­le­de­gö­rev­a­lan­ki­þi­le­ri he­def­gös­ter­me”­su­çu­nu­o­luþ­tur­ma­ya­ca­ðý­ný­be­lirt­ti. Ta­li­mat­du­ruþ­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­ký­sa­bir­a­çýk­la­ma ya­pan­ga­ze­te­ci­Ars­lan,­“A­çý­lan­da­va­lar­ga­ze­te­ci­le­re bas­ký­a­ra­cý­na­dö­nüþ­tü.­Ya­sa­dý­þý­o­lu­þum­la­rý,­dar­be gi­ri­þim­le­ri­ni­ka­mu­o­yu­na­du­yu­ran­ga­ze­te­ci­le­ri­ce­za­lan­dý­ra­rak­de­mok­ra­si­mi­zi­i­ler­le­te­me­yiz.­Türk­Ce­za Ka­nu­nu’nda­ga­ze­te­ci­le­ri­il­gi­len­di­ren­a­dil­yar­gý­la­ma­yý­et­ki­le­me­ye­te­þeb­büs­ve­so­ruþ­tur­ma­nýn­giz­li­li­ði­ni ih­lal­mad­de­le­ri,­A­na­ya­sa’da­ki­ba­sýn­ve­i­fa­de­hür­ri­ye­ti­i­le­A­ÝHM­ka­rar­la­rý­doð­rul­tu­sun­da­bir­an­ön­ce­ye­ni­den­dü­zen­len­me­li”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ankara / cihan

Ahýrda, 6 el bombasý bulundu

Bayrampaþa Cezaevi'ndeki ''Hayata Dönüþ Operasyonu'' sýrasýnda görev sýnýrlarýný aþarak 12 kiþinin ölümüne sebep olduklarý, 29 kiþiyi öldürmeye teþebbüs ettikleri öne sürülen döneFOTOÐRAF: AA min 39 jandarma görevlisinin yargýlanmasýna baþlandý. Bakýrköy Adliyesi önünde toplanan Halk Cephesi üyesi bir grup basýn açýklamasý yaptý.

‘Hayata Dönüþ’ dâvâsý baþladý BAYRAMPAÞA Ce­za­e­vin­de­ki­ ‘’Ha­ya­ta Dö­nüþ­ O­pe­ras­yo­nu’’ sý­ra­sýn­da­ gö­rev­ sý­nýr­la­rý­ný­ a­þa­rak­ 12­ ki­þi­nin­ ö­lü­mü­ne­ se­bep­ol­duk­la­rý,­29­ki­þi­yi­öl­dür­me­ye­te­þeb­büs­ et­tik­le­ri­ ö­ne­ sü­rü­len­ dö­ne­min­ 39 jan­dar­ma­ gö­rev­li­si­nin­ yar­gý­lan­ma­sý­na baþ­lan­dý.­Ba­kýr­köy­13.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­ki­du­ruþ­ma­ya­26­tu­tuk­suz­sa­nýk ka­týl­dý.­ Du­ruþ­ma­da­ ba­zý­ müþ­te­ki­ler­ i­le ta­raf­a­vu­kat­la­rý­da­ha­zýr­bu­lun­du.­Du­ruþ­ma­ se­be­biy­le­ ad­li­ye­ bi­na­sýn­da­ ve­ çev­re­sin­d e­ yo­ð un­ gü­v en­l ik­ tedbiri­ a­l ýn­d ý­ð ý göz­len­di.­ Ba­kýr­köy­ Cum­hu­ri­yet­ Baþ­sav­cý­lý­ðýn­ca­ ha­zýr­la­nan­ id­di­a­na­me­de,­ sa­nýk­la­rýn­ 19­ A­ra­lýk­ 2000’de­ Bay­ram­pa­þa­ Ce­za­e­vin­de­ dü­zen­le­nen­ o­pe­ras­yon­da­ gö­rev­li­ jan­dar­ma­ bir­lik­le­rin­de­ gö­rev­ al­dý­ðý be­lir­ti­li­yor.­Sa­nýk­la­rýn­gö­rev­sý­nýr­la­rý­ný­a­-

þa­rak­a­þý­rý­güç­ve­si­lah­kul­la­nýp­fa­i­li­bel­li ol­ma­ya­cak­ þe­kil­de­ 12­ ki­þi­nin­ ö­lü­mü­ne se­bep­ ol­duk­la­rý­ 29­ ki­þi­yi­ de­ öl­dür­me­ye te­þeb­büs­et­tik­le­ri­i­le­ri­sü­rü­len­id­di­a­na­me­de,­ö­zel­lik­le­gö­rev­sý­nýr­la­rý­ve­si­lâh­kul­lan­ma­yet­ki­le­ri­nin­a­þý­lýp­a­þýl­ma­dý­ðý­na,­o­ran­tý­lý­ve­ya­a­þý­rý­güç­kul­la­ný­lýp­kul­la­nýl­ma­dý­ðý­na­i­liþ­kin­de­lil­le­rin­de­ðer­len­di­ril­me­si­nin mah­ke­me­ye­a­it­ol­du­ðu­i­fa­de­e­di­li­yor.­Ýd­di­a­na­me­de,­suç­ta­ri­hin­de­jan­dar­ma­gö­rev­li­si­o­lan­sa­nýk­la­rýn­ö­len­12­ki­þi­i­çin­ay­rý ay­rý­20­i­le­25’er­yýl­a­ra­sýn­da­ha­pis­ce­za­sý ön­gö­ren­‘’gö­re­vin­i­fa­sý­sý­ra­sýn­da­kas­ten­a­dam­öl­dür­me’’­i­le­29­mað­dur­i­çin­ay­rý­ay­rý 9­i­le­15’er­yýl­a­ra­sýn­da­ha­pis­ce­za­sý­i­çe­ren ‘’gö­re­vin­ i­fa­sý­ sý­ra­sýn­da­ kas­ten­ a­dam­ öl­dür­me­ye­te­þeb­büs’’­suç­la­rýn­dan­ce­za­lan­dý­rýl­ma­sý­is­te­ni­yor.­­Ýstanbul / aa - cihan

KATLÝÂM EMRÝNÝ VERENLER YARGILANSIN OPERASYONLARDA vefat edenlerin yakýnlarý, duruþma öncesi Bakýrköy Adliyesi önünde eylem yaptý. Yapýlan basýn açýklamasýnda, olayýn 39 kiþinin üzerine yýkýlmaya çalýþýldýðýný belirterek asýl sorumlularýn ‘katliâm emrini’ verenler olduðunu belirtildi. Yaþanan feci olayda Bayrampaþa Cezaevi’nde bulunan ve basýn açýklamasý yapan eski hükümlü Mehmet Güvel, “Olayýn asýl sorumlularý dönemin Hükümeti ve Adalet Bakanýdýr. Ecevit Hükümeti ve dönemin Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk de hesap vermelidir. Yapýlan bir katliâmdýr. Bu olay aylar öncesinden planlanmýþ ve MGK tarafýndan karar verdirilmiþtir. Katillerin cezalandýrýlmasýný istiyoruz. Katledilen arkadaþlarýmýzýn katillerinin bir an önce adalet önüne çýkarýlmasýný istiyoruz” dedi.

KAYSERÝ’DE bir­a­hýr­da­6­a­det­el­bom­ba­sý­bu­lun­du.­­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­jan­dar­ma­e­kip­le­ri,­ih­bar­ü­ze­ri­ne,­Öz­va­tan­il­çe­si­Kü­pe­li­bel­de­si­ne­bað­lý­Þa­hin­te­pe­si­mez­ra­sýn­da­ki­Ah­met­Bü­yük­þa­hin’e­(30)­a­it­a­hýr­da­a­ra­ma­yap­tý.­A­hýr­da­bir­tor­ba­da­6­a­det­sa­vun­ma­ti­pi­el­bom­ba­sý­e­le­ge­çi­ril­di.­Yet­ki­li­ler,­bom­ba­la­rýn­men­þe­si­nin­be­lir­le­ne­me­di­ði­ni,­so­ruþ­tur­ma­nýn­sür­dü­rül­dü­ðü­nü­kay­det­ti. Gö­zal­tý­na­a­lý­nan,­çift­çi­lik­ve­hay­van­cý­lýk­la­uð­raþ­tý­ðý­bil­di­ri­len­Ah­met­Bü­yük­þa­hin­tu­tuk­lan­dý.­­Kayseri / aa

GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemizin montaj servisi çalýþanlarýndan Yýlmaz Kocaaða’nýn oðlu

Ömer Kocaaða

'nýn

düþme neticesi yaralandýðýný ve tedavi altýna alýndýðýný öðrendik. Geçmiþ olsun der, acil þifalar dileriz.

c


6

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

YURT HABER KIZILAY’A RTTI BAÐIÞLAR A i yapan

HABERLER

sim tle kurban ke 6 yýldýr vekâle ttý. Geçen r la ise baðýþ ar na ý y’ la zý ý K rk Tü Kýzýlay, bu n baðýþý alan ba r ku n bi 40 l yý çok kurban þ topladý. En ðý ba n bi 50 l yý bulunan nlar arasýnda ya la p to þý ðý ba leten kurt Vakfý da vekâ ne ya i D ye ki r Tü la göre artyýsýný geçen yý sa i m si ke n ba olan kurban çen yýl 41 bin ge f, ký a V . dý týr 611’e yükbu yýl 45 bin ný sý yý sa þý ðý ba ara gemiil’in Mavi Marm ra Ýs , dý A ti. lt se öne çýkan ði operasyonla di le n ze dü ne si ðý kurban Vakfý da aldý Ýnsanî Yardým þlar arasýnarttýran kurulu baðýþý sayýsýný f aldýðý kurz konusu vaký da yer aldý. Sö n bu yýl 35 yýsýný 33 binde ban baðýþý sa Yardýmlaþrdý. Cansuyu bin 200’e çýka n geçen yýl þma Derneðini ma ve Dayaný n baðýþý san aldýðý kurba 20 bin 238 ola rçekleþti. n 433 olarak ge yýsý, bu yýl 19 bi olan kurban r Vakfý ise 77 Türkiye Gazile kseltti. bu yýl 154’e yü baðýþý sayýsýný

En temiz tuvalete 5 bin dolar ödül nANTALYA’DAN, kültür turlarýna çýkan turistlerin en büyük þikâyetinin, güzergâhtaki mola yerlerindeki tuvaletlerin pisliðinden þikâyet etmeleri üzerine, bir turizm þirketi 5 bin dolar ödüllü ‘’En temiz tuvalet’’ yarýþmasý düzenledi. Orta yaþ üstü Avrupalý turistler için kültür aðýrlýklý turlar düzenleyen ITM Travel, turistlerin bakýmsýz tuvaletlerden þikâyetlerini dikkate alarak, restaurantlar, ören yerleri ve mola yerlerini kapsayan ‘’En temiz tuvalet’’ yarýþmasý düzenledi. Þirket, gelecek yýlýn Nisan ayýna kadar olan dönemi kapsayacak yarýþmayla, Kapadokya, Ege, Likya turlarý güzergâhýndaki tuvaletler arasýnda en temiz olanýný ödüllendirecek. ITM Travel sahibi Can Öðütçü, turistlerin büyük önem verdiði tuvalet temizliðini teþvik etmek amacýyla böyle bir yarýþma düzenlediklerini belirterek, önemsiz bir konu gibi algýlanýlan tuvaletlerin, ülke imajý üzerinde çok büyük etki yaptýðýnýn farkýna varýlmasý gerektiðini vurguladý. Antalya / aa

BAÐIÞLARIN Ü M BÜYÜK BÖLÜ A YURT DIÞIN YAPILDI

Kampanya ile 12 bin kiþi okur yazar oldu nANA-KIZ Okuldayýz Projesi kapsamýnda Adana’da 12 bin kiþiye okuma yazma öðretildi. Okuma yazma bilmeyen 170 bin kiþinin bulunduðu Adana bu konuda yüzde 0.60 ile Türkiye genelinde 74. sýrada yer alýyor. Okuma yazma bilmeyenlerin büyük bir kýsmýný Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden göç eden ailelerdeki kadýnlar oluþtururken yaklaþýk 100 bini Seyhan ve Yüreðir ilçelerinin varoþlarýnda yaþýyor. Adana Millî Eðitim Müdürü Abdulgafur Büyükfýrat, bu kiþileri okur yazar hale getirmek için ellerinden geleni yaptýklarý söyledi. 2008 yýlýnda baþlatýlan ana-kýz okuldayýz kampanyasýnýn baþarýlý bir þekilde gittiðini aktaran Büyükfýrat, þu ana kadar 12 bin kiþiye okuma yazma öðrettiklerini söyledi. 19 halk eðitim merkezinde yürütülen projeyle bir çok kadýnýn eðitime alýndýðýný ifade eden Büyükfýrat, “Hâlâ ilimizde 170 bin okuma yazma bilmeyen insanýmýz bulunmaktadýr” dedi. Büyükfýrat, hedeflerinin okuma yazma bilmeyen bütün vatandaþlara okuma yazmayý öðretmek olduðunu dile getirdi. Adana / cihan

20 yýldýr eski kitap ve plak topladý nORDU’DA 20 yýldýr topladýðý 100 binin üzerinde eski kitap, 10 binin üzerinde plaðý satýþa sunan sahaf Yaþar Hýz, Türkiye’nin her yerinden meraklýlarýn kendisine ulaþtýðýný söyledi. Düz Mahalle’de ki kitap dükkâný ile dikkat çeken 35 yaþýndaki Hýz, 15 yaþýndan beri kitap biriktirdiðini, bunun yanýnda ulaþtýðý eski kitaplarý ve plaklarý arþivine eklediðini anlattý. Arþivindeki eserlerin sayýsý artýnca bir kitap evi açmaya ve bunlarý satýþa sunmaya karar verdiðini söyleyen Hýz, gelen okuyucularýn 150 metrekarelik kitap dükkânýnda hem kahvesini içebildiðini, hem kitap okuyabildiðini hem de saatlerce vakit ayýrarak kitaplarý ve plaklarý inceleyebildiðini kaydetti. Yeni çýkan kitaplarýn da ikinci ellerine kitap evinde yer verdiðini, kitaplýðýnda bir çok kütüphanede bulunmayan kitap ve diðer eserlerin yer aldýðýný belirten Hýz, þunlarý söyledi: ‘’Kitap ve plaklar benim için bir tutku. Önce evden atýlmak istenen kitaplarý çatý katýnda biriktirerek bu iþe baþladým. Zaman içinde bunu geliþtirdim. 20 yýldýr eski kitaplarý ve plaklarý topluyorum. Kitaplýðýmda 100 binin üzerinde eski kitap ve 10 binin üzerinde plak var. Karadeniz’in çeþitli illerinden olmak üzere Türkiye’nin her yerinden kitap meraklýlarý geliyor. Gelen kiþiler ise saatlerce burada vakit geçirerek merakýný gideriyor. Bu tür bir hizmeti sunduðum için mutluyum.” Ordu / aa

“Vatandaþ imzasýnýn deðerini bilmiyor” nHUKUKÝ konularda bilgi sahibi olmayan kiþilerin imzanýn nasýl, ne zaman ve ne þekilde kullanýlacaðý hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmadýðý belirtildi. Bu yüzden vatandaþlarýn imzasýnýn deðerini bilmediðine dikkat çeken güvenlik görevlileri, bunun sonucunda bilinçsizce imzalanan belgeler yüzünden telâfisi imkânsýz maðduriyetlerin yaþandýðý uyarýsýnda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüðü, resmi internet sitesinden yaptýðý açýklamada vatandaþlarýn imza atarken dikkat edeceði hususlarý kamuoyuyla paylaþtý. Bursa Barosu avukatlarýndan Avukat Ahmet Köse de kiþinin maddî deðeri en yüksek varlýðýnýn imzasý olduðunun farkýna varmasý gerektiðini kaydetti. Köse, “Maddî durumunuz ne olursa olsun en deðerli varlýðýnýz imzanýzdýr. Ýmzanýz ile telâffuz dahi edilemeyecek miktarlarda borç altýna girebilir, tüm malvarlýðýnýzý birine baðýþlayabilir, pek çok suçu farkýnda olmadan iþleyebilir ve daha pek çok hukukî iþlemi yapabilirsiniz. Bu nedenle imzanýzý her þeyden iyi korumanýz ve çok dikkatli ve bilinçli kullanmanýz en önemli hukuki güvencenizdir” diye konuþtu. Avukat Köse, öncelikle kiþinin imzasýnýn kolay taklit edilemeyecek olmasý gerektiðini belirterek, paraf, basit iþaretler, karalamalar, kýsa imzalar kullanmaktan kaçýnýlmasýný tavsiye etti. Ýmza atýlan her belgenin hayatî derecede önemli olduðunu anlatan Avukat Köse, bir belgeyi konusu ne olursa olsun okumadan imzalamanýn yapýlabilecek en büyük hukuki hata olduðunu dile getirdi. Bursa / aa

Türkiye’nin önde gelen vakýf ve derneklerinin vekâleten kestirdiði ve baðýþ aldýðý kurban sayýsý geçen yýl 374 bin 12 iken, bu yýl sayý 221 bin 157’de kaldý. FOTOÐRAF: AA

göre daha tlarý yurt içine Bu arada fiya -220 lira) dolayýsýyla (200 uygun olmasý dýþýnda vebir çoðu, yurt vatandaþlarýn tercih etti. n kestirmeyi kâletle kurba ðu gibi bu flar her yýl oldu Dernek ve vaký þta Afrika n yaný sýra ba yýl da yurt içini ðu, Ortaüzere, Uzakdo ülkeleri olmak a çok sar ve Kafkaslar’d doðu, Balkanla eti ulaþtýrdý. sana kurban yýda yoksul in ayanýþma mlaþma ve D Cansuyu Yardý bin 433 19 l baðýþ aldýðý Derneði, bu yý rt dýþýnyu n 307 adedini kurbanýn 19 bi . tý t Kesilen yoksula daðý daki 400 bin Pakistan, 13 bin 454’ü kurbanlarýn 0’ý Afrika ülstan, 3 bin 44 1204’ü Çeçeni Gazze, ülkeleri, 204’ü ya s A ü 3’ 58 keleri, kanlar’da, ülkeleri, 7’si Bal 415’i Ortadoðu hiplerine sa ’deki ihtiyaç 126’sý Türkiye aldýðý 6 de ri Derneði ne Fe z ni e D . verildi bin 249’unu n baðýþýnýn 5 bin 386 kurba dý. Dernek, týr fakirlere ulaþ yurt dýþýndaki 1511, Sur’d n 44, Nije e bi 2 da n’ ta s Paki 756, Filisangladeþ’te B , 10 9 a ’d dan n eti da’de 1137 kurba ye ki r Tü , 28 e tin’d lay’ý da bu þtirdi. Türk Kýzý ðýtýmý gerçekle nin yarýse s kurban hi si n bi 50 ði ti s yýl ke ulaþtýracak. sýný Pakistan’a

YOLSUZLUK VE FÝYAT ARTIÞI, BAÐIÞLARI AZALTTI GEÇEN YIL KURBAN BAÐIÞI KESÝM ÝHALELERÝNDE YAÞANAN YOLSUZLUK ÝDDÝALARINA BU YIL YÜKSELEN ET FÝYATLARI DA EKLENÝNCE, VEKÂLETEN KURBAN KESTÝREN VE BAÐIÞ YAPAN KÝÞÝ SAYISINDA 153 BÝN DÜÞÜÞ OLDU. GEÇEN yýl kurban baðýþý kesim ihalelerinde yaþanan yolsuzluk iddialarýna bu yýl yükselen et fiyatlarý da eklenince, vekâleten kurban kestirenlerin ve baðýþ yapanlarýn sayýsýnda büyük düþüþ oldu. Türkiye’nin önde gelen vakýf ve derneklerinin vekaleten kestirdiði ve baðýþ aldýðý kurban sayýsý geçen yýl 374 bin 12 iken, bu yýl sayý 221 bin 157’de kaldý. Çeþitli vakýf ve derneklerden alýnan bilgiye göre, son yýllarda giderek yaygýnlaþan vekâleten kurban kesimine vatandaþlar bu yýl beklenen ilgiyi göstermedi. Kurban Bayramý’nda yardým derneklerine vekâlet verilerek kesilen kurbanlýklarýn fiyatlarý da geçen yýla göre büyük oranda

arttý. Geçen yýl vakýf ve dernekler aracýlýðýyla 250-290 lira arasýnda olan vekâleten kurban kesimi, bu yýl 300-500 lira aralýðýna yükseldi. Vatandaþlar, bu yýl Türk Kýzýlayý ve Diyanet Vak fý na 410, Türk Ha va Ku ru mu na 420, Mehmetçik Vakfýna 400, Ýnsanî Yardým Vakfýna (ÝHH) 300, Deniz Feneri Derneðine 380, Cansuyu Derneðine 450, Türkiye Gaziler Vakfýna 500 lira baðýþta bulunarak ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaþtýrdý. Geçen yýl kurban baðýþý kesim ihalelerinde yolsuzluk yapýldýðý iddiasýyla haklarýnda dava açýlan Türk Hava Kurumu, Deniz Feneri ve Meh met çik Vak fý nýn bu yýl ve kâ le ten

kestiði ve baðýþ aldýðý kurban sayýsýnda geçen yýla göre büyük oranda düþüþ yaþandý. Geçen yýl 168 bin 897 adet vekâleten kurban kesimi ve baðýþý alan Mehmetçik Vakfý, bu yýl 61 bin 559 adet kurban baðýþý ve kesimi gerçekleþtirdi. Deniz Feneri Derneði’nin 15 bin olan geçen yýl ki vekâleten kestiði kurban sayýsý ise bu yýl 6 bin 386’ya düþtü. Türk Hava Kurumu da geçen yýl 3 bin 800 kurban baðýþý alýrken, bu yýl 2 bin 814’te kaldý. Geçen yýl 52 bin kurban baðýþý alan ancak kurban kesim ihalelerinde yolsuzluk iddialarý olan LÖSEV ise bu yýl vekâleten kurban kesimi yapmadý.

R KURULUÞLA LI A ÞEFFAF OLM layý Ge-

Kýzý rlendiren Türk Konuyu deðe aðýþ yapan B li, kin Küçüka Te ný ka aþ B l ne nlerin sayýkurban kestire n te le kâ ve ve k 153 bin kiþi la göre yaklaþý yý n çe ge n ný sý , bu konunemli olduðunu ö n ni si e m þ dü ktiðini söydurulmasý gere de rin ze ü n nu ban baðýþý , geçen yýl kur þü þü dü u B . di le n yolsuzluk rinde yaþana le le ha i m si ke baðladýðýný fiyat artýþýna ve na rý la a di id bandan 10 li, ‘’Her bir kur ka çü ü K n ta la an niz, geçen ðini düþünürse haneye et gitti insana et þýk 1,5 milyon yýla göre yakla k kötü bir mektir. Bu ço gitmemiþ de mek amaistimalleri önle þey’’ dedi. Su rlere iliþkin gereken tedbi cýyla alýnmasý rýnýn etleri dým kuruluþla soruyu, “Yar baný nereasý, her bir kur konserve yapm r et daðýttýkime ne kada de kestiðini ve þeklinde cesý gerekiyor” ðýný açýklama ra / aa vapladý. Anka

Büyükþehirlerin trafiði psikolojiyi bozuyor

Kamyon kasasýndaki tankerde kaçak mazot Kýrýkkale’de jandarmanýn yaptýðý operasyonda kamyon kasasýna özel yapýlmýþ bir tankerde 20 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Bir ihbarý deðerlendiren jandarma timleri, Kýrýkkale’den Ankara’ya gitmekten olan R. Ö’nün kullandýðý 71 EF 474 plâkalý kamyonu Irmak beldesinde durdurdu. Kamyonda yapýlan aramada kamyon kasasýna özel yapýlmýþ ve üzeri çadýrla kapanmýþ tanký tesbit etti. Açýlan tanktan 20 bin litre kaçak mazot çýktý. Gözaltýna alýnan R. Ö’nün sorgusu sürerken, mazot ise, Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü’ne teslim edildi. Kýrýkkale / cihan

ÝSTANBUL ve Ankara gibi büyük metropollerde gerek toplu taþýma araçlarýný kullanan, gerekse de kendi özel araçlarýný kullanan insanlarýn ve bu araçlarda seyahat eden yolcularýn çeþitli psikolojik bozukluklara yakalanabileceði bildirildi. Psikoloji Danýþmaný Selçuk Arýcý, Trafik Dergisinin son sayýsýnda “Trafiðin Ýnsan Psikolojisi Üzerine Etkileri” konusunu ele aldý. Özellikle Ýstanbul ve Ankara gibi büyük metropollerde gerek toplu taþýma araçlarýný kullanan gerekse de kendi özel araçlarýný kullanan insanlarýn araçlarýnda geçirdikleri sürelerin hiç de yabana atýlýr süreler olmadýðýný dile getiren Arýcý, Ýstanbul’da trafikte geçirilen sürelerin günlük 2 ila 5 saati bulduðunu kaydetti. Dolayýsýyla bu kadar süre hareket halindeki bir araçta yolun bitmesini beklemenin gerek araç sürücüleri için gerekse de bu araçlarda seyahat eden yolcularýn çeþitli stres bozukluklarýna yakalanmalarýna sebep olabileceðine dikkat çeken Arýcý, “Araç sürücüleri için bu etkileri düþündüðümüzde özellikle u-

zun süreli trafikte kalan araç sürücülerinin daha sabýrsýz, daha tahammülsüz, daha az anlayýþlý, çabuk sinirlenen, aniden öfke patlamasý gösterebilecek bir yapý geliþtirdiklerini söyleyebiliriz. Özellikle mesleði toplu taþýma araçlarýný kullanmak olan kiþiler bu durumu her gün yaþadýklarý için stres bozukluðu, depresyon vb. birçok rahatsýzlýða daha kolay yakalanmaktadýrlar.” Arýcý, bu kiþilere çalýþtýklarý kurumlar tarafýndan çeþitli rehabilitasyon teknikleri uygulanmasý gerektiðini belirterek, “Bununla birlikte öfke kontrolü, stresle baþ etme teknikleri gibi konularda periyodik olarak eðitimler verilmelidir” dedi. Mesleði þoförlük olmayan sürücülerin ise araçlarýný daha hýzlý kullanma, trafik kurallarýný ihlâl ederek de olsa diðer sürücüleri çabucak geçerek ulaþmak istedikleri noktalara çabuk ulaþma eðiliminde olduklarýný anlatan Arýcý, bunun önlenmesi için elektronik denetim ve fahrî trafik polisliði gibi denetimlerin arttýrýlmasý gerektiðini belirtti. Ankara / cihan


7

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

DÜNYA

ÝKÝ KORE ARASINDA ÇATIÞMA

Ýsrail’den referandum kararý n ÝSRAÝL par­la­men­to­su (Knes­set), ül­ke­ e­ge­men­li­ði­ al­týn­da­ki­ top­rak­lar­dan­ çe­kil­me­ ko­nu­sun­da­ a­lý­na­cak­ bir­ ka­ra­rýn­ re­fe­ran­du­ma­ su­nul­ma­sý­ný­ ön­gö­ren­ ya­sa­yý­ ka­bul et­ti.­ Par­la­men­to­dan­ 33’e­ kar­þý­ 65 oy­la­ge­çen­ya­sa,­he­men­yü­rür­lü­ðe gir­di.­ Ya­sa­nýn,­ sa­de­ce­ Ýs­ra­il’in­ e­ge­men­li­ði­ al­týn­da­ki­ top­rak­lar­dan söz­et­me­si­se­be­biy­le­iþ­gal­al­týn­da­ki­Ba­tý­Þe­ri­a’dan­bir­ge­ri­çe­kil­me­nin­ re­f e­r an­d um­ ge­r ek­t ir­m e­d i­ð i be­lir­ti­li­yor.­ Bu­na­ kar­þýn,­ Ýs­ra­il’in iþ­gal­e­dip­il­hak­et­ti­ði­Go­lan­Te­pe­le­ri­ve­ya­Do­ðu­Ku­düs’ten­çe­kil­me ko­nu­sun­da­ a­lý­na­cak­ bir­ ka­rar­ re­fe­ran­du­mun­ ko­nu­su­ o­la­cak.­ Ba­tý Þe­ri­a’da­ki­ top­rak­lar­ i­se­ il­hak­ e­dil­me­di­ði­ ve­ bir­ si­vil­ yö­ne­ti­min;­ Fi­lis­tin­ Ö­zerk­lik­ Yö­ne­ti­mi’nin­ i­da­re­sin­de­ bu­lun­du­ðu­ i­çin,­ bu­ra­dan ya­pý­la­cak­ ge­ri­ çe­kil­me­ler­ re­fe­ran­du­ma­su­nul­ma­ya­cak.­­Tel Aviv / aa

Kral ABD’de

KUZEY Ko­re­i­le­Gü­ney­Ko­re­a­ra­sýn­da­ki­ger­gin­lik, Ku­zey’den­ya­pý­lan­top­çu­a­týþ­la­rýy­la­sý­cak­ça­týþ­ma­ya­dö­nüþ­tü.­Ku­zey­Ko­re’nin­Gü­ney­Ko­re’nin­Ye­onp­ye­ong­a­da­sý­ný­top­a­te­þi­i­le­vur­ma­sý­so­nu­cu­2 as­ke­rin­öl­dü­ðü­bil­di­ril­di.­Gü­ney­Ko­re­Sa­vun­ma ba­kan­lý­ðý­o­lay­da­17­as­ker­ve­3­si­vi­lin­ya­ra­lan­dý­ðý­ný du­yur­du.­Ku­zey­Ko­re’nin­200­top­a­te­þi­yap­tý­ðý­i­fa­de­e­di­lir­ken,­a­lar­ma­ge­çen­Gü­ney­Ko­re­de­80 top­a­te­þi­i­le­kar­þý­lýk­ver­di­ði­ni­bil­dir­di.­Ye­onp­ye­ong­a­da­sýn­da­sal­dý­rý­so­nu­cu­çý­kan­yan­gý­nýn­kont­rol­e­di­le­me­di­ði­i­fa­de­e­di­lir­ken,­yet­ki­li­ler­a­da­hal­ký­ný­gü­ven­li­bir­ye­re­ta­þý­yor.­Gü­ney­Ko­re­YTN te­le­viz­yo­nu,­yet­ki­li­le­rin­gü­ven­lik­se­bep­le­ri­i­le Yong­byong­A­da­sý­ya­kýn­la­rýn­da­ki­Pek­yrung­A­da­sý­ný­da­sal­dý­rý­ih­ti­ma­li­ne­kar­þý­bo­þalt­ma­em­ri­ver­di­ði­ni­ak­tar­dý.­F-16­sa­vaþ­u­çak­la­rý­nýn­da­a­da­nýn ba­tý­ký­yý­sý­na­gön­de­ril­di­ði­be­lir­til­di.­­Seul / cihan Atina'daki onbinlerce Müslüman, cami bulunmamasý dolayýsýyla meydanlara akýn ederek Bayram Namazýný eda etmiþti.

n BELDE disk­ kay­ma­sý­ teþ­hi­si­ ko­-

yu­lan­ Su­u­di­ A­ra­bis­tan­ Kra­lý­ Ab­dul­lah,­ te­da­vi­ i­çin­ ABD’nin­ New York­ þeh­ri­ne­ gel­di.­ Su­u­di­ A­ra­bis­tan­ res­mî­ ha­ber­ a­jan­sý­ SPA,­ Kral Ab­dul­lah’ýn­ te­ker­lek­li­ san­dal­ye­de u­ç ak­t an­ i­n er­k en­ bir­ fo­t oð­r a­f ý­n ý ya­y ýn­l a­d ý.­ Kral­ Ab­d ul­l ah,­ Ri­yad’dan­ ay­rýl­ma­dan­ ön­ce,­ Ve­li­hat Prens­ E­mir­ Sul­tan­ Bin­ Ab­dul­ A­ziz’e­ve­kâ­let­yet­ki­si­ver­miþ­ti.­Sa­u-­ di­ Ga­zet­te’de­ ya­yým­la­nan­ bir­ ha­ber­de,­Kral­Ab­dul­lah’ýn­yet­ki­le­ri­ni Prens­ E­mir­ Sul­tan’a­ dev­ret­me­si­nin­ ar­d ýn­d an,­ bir­ sü­r e­d en­ be­r i Fas’ta­te­da­vi­gö­ren­E­mir­Sul­tan’ýn Pa­zar­ge­ce­si­Ri­yad’a­dön­dü­ðü­be­lir­til­di.­­Cidde / aa

Camisiz baþþehirde 700 bin Müslüman

Wikileaks’ten 7 kat belge daha

KATHÝMERÝNÝ ga­ze­te­sin­de­ya­yým­la­nan­ha­ber­de,­A­ti­na­i­le­Pi­re­þe­hir­le­ri­nin­de­i­çin­de­yer­al­dý­ðý­A­ti­ka­böl­ge­sin­de­ya­þa­yan­700­bin­Müs­lü­ma­nýn­bü­yük­bö­lü­mü­nü­A­rap,­Pa­kis­tan­ve­Bang­la­deþ­li­göç­men­le­rin­o­luþ­tur­du­ðu­bil­di­ril­di.­Ha­ber­de­yak­la­þýk­100­nok­ta­da­da gay­ri­res­mî­i­ba­det­ye­ri­bu­lun­du­ðu­kay­de­dil­di.­Baþ­þehir A­ti­na’nýn­da­hil­ol­du­ðu­At­ti­ka­böl­ge­si­nin­top­lam­nü­fu­su­5­mil­yon­ci­va­rýn­da­bu­lu­nu­yor.­Ha­ber­de­ay­rý­ca, A­ti­na’da­ca­mi­ol­ma­dý­ðý­i­çin­mey­dan­lar­da­na­maz­ký­lýn­ma­sý­nýn,­bir­pro­tes­to­ol­ma­sý­nýn­ya­ný­sý­ra­ba­rýþ­çý­ve ses­li­bir­güç­gös­te­ri­si­ol­du­ðu­de­ðer­len­dir­me­sin­de­bu­lu­nul­du.­Bu­a­ra­da­ün­lü­mi­mar­Za­ha­Ha­did’in,­Vo­ta­ni­kos­böl­ge­sin­de­in­þa­e­di­le­cek­500­ki­þi­lik­ca­mi­nin­pla­ný­ný­üc­ret­al­ma­dan­çiz­me­is­te­ði­ni­di­le­ge­tir­di­ði­bil­di­ril­di.­Baþ­þe­hir­A­ti­na’da­bin­ler­ce­Müs­lü­man,­bay­ram na­ma­zý­ný­þeh­rin­çe­þit­li­mey­dan­la­rýn­da­top­la­na­rak­kýl­mýþ­tý.­Müs­lü­man­la­rýn­A­ti­ka­böl­ge­si­nin­yak­la­þýk­15 fark­lý­nok­ta­sýn­da­bir­a­ra­ya­gel­me­le­ri,­i­ba­det­et­me­le­ri ve­a­þý­rý­sað­cý­grup­lar­ta­ra­fýn­dan­ra­hat­sýz­e­dil­me­me­le­ri i­çin­po­lis­ge­niþ­gü­ven­lik­ted­bir­le­ri­al­mýþ­tý.­­Atina / aa

n WIKILEAKS in­ter­net­ si­te­si,­ da­ha­ön­ce­I­rak­sa­va­þýy­la­il­gi­li­o­la­rak ya­yýn­la­dý­ðý­ giz­li­ bel­ge­le­rin­ 7­ ka­tý bü­y ük­l ü­ð ün­d e­ ye­n i­ bel­g e­l er­ ya­yýn­la­ya­ca­ðý­ný­ a­çýk­la­dý.­ Wi­ki­le­aks, Twit­ter’da­ta­kip­çi­le­ri­ne­gön­der­di­ði­ký­sa­me­saj­da,­I­rak­sa­va­þýy­la­il­gi­li o­la­rak­ ya­yýn­la­dý­ðý­ bel­ge­ler­den­ 7 kat­ faz­la­ ye­ni­ bel­ge­ ya­yýn­la­ya­ca­ðý ha­be­ri­ni­ ver­di.­ Me­saj­da,­ ya­yýn­la­na­cak­ bel­ge­le­rin­ i­çe­ri­ði­ ve­ ne­ za­man­ ya­yýn­la­na­ca­ðý­na­ i­liþ­kin­ bil­gi ve­ril­me­di.­­Londra / aa

Madencilerden ümit kesilmek üzere n YE NÝ Ze­l an­d a’da­ Cu­m a­ gü­n ü

AVRUPANIN CAMÝ OLMAYAN TEK BAÞÞEHRÝ ATÝNA VE CÝVARINDA YAÞAYAN MÜSLÜMAN GÖÇMENLERÝN SAYISININ 700 BÝN OLARAK TAHMÝN EDÝLDÝÐÝ, GARAJ VE BODRUM KATLARININ MESCÝT OLARAK KULLANILDIÐI BELÝRTÝLDÝ.

KARAR VAR, ÝLERLEME YOK YUNANÝSTAN’DA son 12 yýldýr baþehir ve çevresinde yaþayan Müslümanlarýn ibadet edebilmeleri için cami ve mezarlýk yapýlmasý planlarý tartýþýlýyor. Bu konuda parlamentonun bir karar almasý ve Kilisenin desteklemesine karþýn henüz bir ilerleme kaydedilmedi. Hükümet Sözcüsü Yorgo Petalotis da Atina’da 500 kiþi kapasiteli bir cami yapýmýnýn kararlaþtýrýldýðýný söylemiþti. Yunan medyasýnýn haberine göre Petalotis, caminin Votanikos semtinde inþa edileceðini, Deniz Kuvvetleri mülkiyetindeki bir arsaya yapýlacak cami için devlet ödeneklerinden faydalanýlacaðýný belirtmiþti. Cami projesinin ayrýntýlarýnýn Baþbakan Yardýmcýsý Theodoros Pangalos’un baþkanlýðýný yapacaðý, Din Ýþleri ve Eðitim, Ýçiþleri, Dýþiþleri, Savunma ve Kamu Güvenliði bakanlarýnýn katýlacaðý bir heyet tarafýndan belirleneceði kaydedilmiþti. Atina’da cami yapýmý iþlemlerinin hýzlandýrýldýðýna iþaret edilen haberlerde, bu proje tamamlandýðýnda caminin Müslümanlara ait, iki asýr sonra faaliyete geçecek ilk resmî ibadet yeri olacaðý belirtilmiþti. Eðitim Bakanlýðý ile Atina Çevre Planlama Kuruluþu arasýnda varýlan anlaþma sonucunda caminin, Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý’nýn tedarik edeceði bir alanda inþa edilmesine karar verildiði kaydedilen haberlerde, Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýlacak maliyetinin 2,5 milyon avro tutarýnda olacaðý ifade edilmiþti. Harcamalarýn Devlet Yatýrým Programýndan karþýlanacaðý, caminin toplam 840 metrekarelik bir alaný kaplayacaðý kaydedilmiþti. Hükümet yetkililerinin deðerlendirmelerinde, ‘’caminin Yunan inþaat þirketleri tarafýndan yapýlmasýnýn hedeflendiði ve bu yapýnýn Ýslami gelenek ile Akdeniz ülkeleri kültürünü birlikte barýndýrmasýnýn ümit edildiði’’ belirtilmiþti.

bir­ma­den­de­mey­da­na­ge­len­pat­la­ma­ve­son­ra­sýn­da­çý­kan­yan­gýn­da­ kay­bo­lan­ ma­den­ci­le­ri­ bul­ma­sý yol­la­nan­ u­zak­tan­ ku­man­da­lý­ as­ke­ri­ro­bo­tun­bo­zul­du­ðu­bil­di­ril­di. Ma­d en­c i­l e­r i­ kur­t ar­m a­ o­p e­r as­yon­la­rý­nýn­ eþ­gü­dü­mü­nü­ sað­la­yan po­lis­þe­fi­Gary­Know­les­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­“Bu­çok­va­him­bir­du­rum,­za­man­kay­bet­tik­çe,­ma­den­ci­le­ri­ sað­ bul­ma­ u­mu­du­muz­ da tü­ke­ni­yor,­ ger­çek­çi­ o­la­lým”­ di­ye ko­nuþ­tu.­ Ko­mu­tan­ Know­les,­ ye­rin­ yak­l a­þ ýk­ 150­ met­r e­ al­t ýn­d a mah­sur­ ka­lan­ ma­den­ci­ler­le­ bað­lan­tý­ku­ra­bil­mek­i­çin­yol­la­nan­ro­bo­tun,­ tü­nel­de­ 550­ met­re­ i­ler­le­dik­ten­son­ra­bo­zul­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­ Pat­la­ma­ so­nu­cu­ çý­kan­ yan­gý­nýn­se­bep­ol­du­ðu­ze­hir­li­gaz,­kur­tar­ma­e­kip­le­ri­nin­ma­de­ne­gir­me­si­ni­en­gel­li­yor.­­Wellington / aa

Festival izdihamýnda ölü sayýsý artýyor Kamboçya’da bir festivalde çýkan izdihamda ölenlerin sayýsý 378’e yükseldi. Ayrýca yaralý sayýsýnda da son rakamýn 755 olduðu ifade ediliyor. Ölü ve yaralý sayýsýnýn artmasýnda endiþe ediliyor. Devlet televizyonu, izdihamýn, üç gün süren su festivalinin son gününde, baþþehir Phnom Penh’i kutlamalarýn olduðu Mekong Nehri üzerindeki Diamond Adasýna baðlayan köprüde çýktýðýný duyurmuþtu. Festival sýrasýnda bazý kiþilere elektrik çarpmasý, binlerce kiþinin paniðe kapýlmasýna yol açmýþ, çýkan izdihamda ölenlerden çoðunun ezilerek ve boðularak öldüðü bildirilmiþti. Phnom Penh / cihan

T. C. ÝSTANBUL 11. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2010/17756 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 09/12/2010 tarihinde ÝSTANBUL ADLÝYESÝ ÖNÜ OTO PARKI S. AHMETÝSTANBUL ADRESÝNDE 81 DD 036 PLAKA SAYILI VASITANIN 12.15.-12.20 SAATLERÝNDE, 81 DD 036 PLAKALI VASITANINDA SAAT 12.15-12.20 SAATLERÝ ARASINDA SATIÞI YAPILACAKTIR o günü kýymetlerin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 14/12/2010 günü ayný yer ve saatte 2. arttýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýnýn geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinde %...oranýnda KDV ‘nin alýcýya ait olacaðý ve satýþa gireceklerden muhammen bedelin % 20 nakit ve satýþ þartnamesinin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 12/11/2010 Muhammen Kýymetinin Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 35.000 TL 1 ADET 81 DD 036 Plaka sayýlý vasýta transporter 1,9 TDÝ KAMYONET BEYAZ RENKLÝ 2006 MODEL (ÝÝK.114/1, 114/3) Yönetmelik örn: 25

www.bik.gov.tr B: 78639

1953’TEN SONRA YÝNE SÝVÝLLER VURULDU KUZEY Kore’nin Güney Kore’nin Yeonpyeong Adasýný top ateþine tutmasýnýn, 1953’te imzalanan ateþkes antlaþmasýndan sonra sivillerin zarar gördüðü ilk saldýrý olduðu bildirildi. Özellikle 60’lý senelerde 38. paralelde iki taraf arasýnda sýcak çatýþmalar olmuþtu. Çatýþmalarda askerler yaralanýrken, son saldýrýlarda ilk defa sivillerin zarar gördüðü aktarýldý.

ABD, GÜNEY’E GARANTÝ VERDÝ ABD, Kuzey Kore’den yapýlan top atýþlarýnýn ardýndan Güney Kore’ye güçlü destek verdi. Beyaz Saray’dan yapýlan yazýlý açýklamada, topçu saldýrýsý kýnanýrken, bu eyleme son verilmesi istendi. Açýklamada, ABD’nin Güney Kore’nin savunulmasýna ve bölgesel barýþ ve iþbirliðine baðlý olduðu vurgulandý. Beyaz Saray ayrýca Güney Kore ile yakýn temaslarýn sürdüðünü duyurdu. Washington / cihan

RUSYA’DAN ÝTÝDAL ÇAÐRISI RUSYA, Kore Yarýmadasý’nda güç kullanýmýnýn kabul edilemez olduðunu belirterek Güney ve Kuzey Kore’ye itidal çaðrýsýnda bulundu. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý’ndan adý açýklanmayan üst düzey bir yetkili Rusya’nýn resmî haber ajansý Ýtar-Tass’a yaptýðý açýklamada, “Biz güç kullanýmýnýn kabul edilemez bir yol olduðunu düþünüyoruz. Güney ve Kuzey arasýndaki her türlü sorun siyasî ve diplomatik yollardan çözülmeli” dedi. Moskova’nýn, taraflardan itidal göstermesini istediðini belirten yetkili, “Çatýþmadaki taraflarýn yaný sýra, Kore sorununun çözümü müzakerelerine katýlan ülkelerin bölgede gerginliðin artmasýný önlemek ve durumun normale dönmesini saðlamak için kararlý tedbirler almasý gerekiyor” ifadesini kullandý. Moskova / aa

AB, KUZEY’Ý KINADI AVRUPA Birliði, Güney Kore’ye top ateþi açarak 2 askerin ölümüne ve bazý asker ve sivillerin yaralanmasýna sebep olan Kuzey Kore’yi þiddetle kýnadý. AB Dýþiþleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Kore Yarýmadasýndaki geliþmeleri derin endiþeyle izlediklerini belirterek, Kuzey Kore’ye durumu daha da gerginleþtirecek her türlü eylemden kaçýnmasý çaðrýsýnda bulundu. Ashton, yazýlý açýklamasýnda, Güney Kore Cumhurbaþkaný Lee Myung-bak’ýn itidal çaðrýsýný memnuniyetle karþýladýklarýný, “Kore Yarýmadasýnda barýþ ve istikrarýn bölge ve dünya için elzem olduðunu” vurguladý. Brüksel / aa

T. C. BEYOÐLU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2010/1575 t. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 06.12.2010 günü saat 10.00-10.10 arasýnda BEYOÐLU/ÝSTANBUL Piyalepaþa Bulvarý Kasýmpaþa Kahraman Otoparký adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 13.12.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %...oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 12/11/2010 TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet 18.000,00 1 Ad.

Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 41 KP 598 plakalý Ford Torneo Connect marka gri renk 2008 model kamyonet muhtelif yerleri hafif çizik ön sað çeki demiri kapaðý kýrýk. www.bik.gov.tr B: 78596

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Hulusi ve Mehmet Kasar'ýn babasý

Naci Kasar

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

BURSA YENÝ ASYA OKUYUCULARI


8

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

MEDYA- POLÝTÝK

Bayram ve secde KÖRFEZ MEKTUBU SUNA DURMAZ durmazsuna@yahoo.com * durmaz36@hotmail.com

ör­mez­mi­sin­ki,­gök­ler­de­o­lan­lar­ve yer­de­o­lan­lar,­gü­neþ,­ay,­yýl­dýz­lar, dað­lar,­a­ðaç­lar,­hay­van­lar­ve­in­san­la­rýn­bir­ço­ðu­Al­lah’a­sec­de­e­di­yor;­bir­ço­ðu­nun ü­ze­ri­ne­de­a­zap­hak­ol­muþ­tur.­Al­lah­ki­mi­hor ve­ha­kir­ký­lar­sa,­ar­týk­o­nu­de­ðer­li­ký­la­cak­bir kim­se­yok­tur.­Þüp­he­siz­ki­Al­lah­di­le­di­ði­ni­ya­par”­(Hac­Sû­re­si­17.­â­yet) Iyd­el-Ad­ha­ve­ya­­Iyd­el-Ke­bîr­de­de­ni­len­bir Kur­ban­Bay­ra­mý­da­ha­geç­ti.­Rab­bim­tek­ra­rý­ný na­sip­et­sin.­Bay­ram­lar­da­o­lan­hu­zur­ve­sa­a­det, bol­luk­ve­be­re­ket­bütün­â­le­me­ya­yýl­sýn.­ Mo­dern­ça­ðýn­i­câ­dý­o­lan­“Ön­ce­ne­fis”­slo­ga­ný ü­ze­ri­ne­ku­ru­lu­bir­ya­þan­tý­yü­zün­den,­in­san ken­din­den­baþ­ka­sý­ný­gö­re­mez­ol­du­ar­týk.­Mad­di­ya­ta­da­ya­lý­o­lan­“Ön­ce­ken­di­ni­se­ve­cek­sin; pa­ra­yý­ken­di­ne­har­ca­ya­cak­sýn;­kar­þý­lýk­sýz­ver­me­ye­cek­ve­sev­me­ye­cek­sin”­öð­re­ti­si,­top­lum ha­ya­tý­ný­ze­hir­le­mek­te­dir.­Mil­let­le­ri­yok­e­den­bu has­ta­lýk­tan­kur­tul­mak­i­çin,­Müs­lü­man­lar­di­nî bay­ram­la­ra­bü­yük­ö­nem­ver­me­li­dir­ler.­Çün­kü, di­nî­bay­ram­lar­in­sa­ný­za­yýf­ve­al­çak­o­lan­“E­ne” (Ben)den­çý­ka­rýp,­kuv­vet­li­ve­ul­vî­o­lan­“Nah­nu”ya­(Biz) yük­sel­tir. Bay­ram­lar­in­san­lar­a­ra­sýn­da­ki­sý­nýf­far­ký­ný­da

“G

or­ta­dan­kal­dý­rýr.­Al­lah’a­o­lan­kul­lu­ðun­i­lâ­ný­o­lan­bay­ram­lar­da,­Kürt-Türk,­A­rap-A­cem,­LazGür­cü­­â­de­ta­tek­vü­cut­o­lur­lar.­Fark­lý­kül­tür­ve e­ði­tim­den­ge­len­fert­ler­bi­ra­ra­ya­ge­le­rek,­yi­yip-i­çip­eð­le­nir­ler.­Se­ne­ler­ce­­göz­nu­ru­dö­kü­le­rek­el­de­e­di­ni­len­dip­lo­ma­lar­ve­bu­dip­lo­ma­la­rýn­sað­la­dý­ðý­mev­kî­de­ðil,­en­bü­yük­de­ðer­o­lan­in­san­lýk ve­kul­luk­ö­ne­çý­kar­bay­ram­lar­da.­ Ak­ra­ba­lar­dan­u­zak­gur­bet­te­ya­þa­yan­in­san­lar, eþ-dost­ve­kom­þu­la­rýn­da­a­rar­lar­“an­ne-ba­bakar­deþ”­­sev­gi­ve­sý­cak­lý­ðý­ný.­Ba­zen­da­ha­da­sý­cak o­lur­dost­la­rýn­sev­gi­si.­Gur­bet­te­ki­dost­öy­le­bir bað­rý­na­ba­sar­ki­se­ni,­yü­re­ðin­de­gül­ler­a­çar­bu sý­ký­sa­rýl­ma­dan.­Gur­bet­te­ki­dost­se­ni­gö­rün­ce, mut­lu­luk­tan­göz­le­ri­ý­þýl­ý­þýl­o­lur.­O­göz­ler­de­ki­ý­þýk,­se­nin­has­ta­göz­le­ri­ne­Nur­o­lur­der­man­o­lur. Ýþ­te­bu­va­sýf­lar­da­ki­de­ðer­li­dost­la­rý­mýz­la be­ra­ber­Ku­veyt'­te­gü­zel­bir­bay­ram­da­ha­ge­çir­dik­hamd­ol­sun.­Bay­ra­mýn­bi­rin­ci­gü­nü sa­hil­de­kah­val­tý­ yap­týk.­ Ü­çün­cü­ gü­nü­ i­se kur­ban­ ka­vur­ma­sý­ ye­dik.­ Biz­ büyükler­ ve ço­cuk­lar­ çok­ çok­ eð­len­dik­ bu­ bay­ram­da. He­le­ço­cuk­lar.­Kü­çük­yav­ru­lar­mut­lu­luk­tan u­çu­yor­lar­dý­ ­ san­ki!­ ­ Bü­yük­le­rin­ on­lar­ i­çin ha­zýr­la­mýþ­ol­duk­la­rý­bil­gi­ya­rýþ­ma­sýn­dan­ve spor­tif­ ak­ti­vi­te­ler­den­ o­ ka­dar hoþ­nut­ol­du­lar­ki;­li­sân-ý­hal­le­riy­le­bay­ra­mýn­bit­me­si­ni­is­te­me­dik­le­ri­ni­söy­lü­yor­lar­dý.­ Bu­ra­ya­ka­dar­yaz­dýk­la­rým,­a­sýl­yaz­mak­is­te­di­ðim­þe­ye­bir­mu­kad­di­me­ol­sun­is­te­dim.­Bay­-

ram­da­yi­yip­iç­ti­ði­miz­den,­eð­len­di­ði­miz­den­de­ðil­de,­be­ni­çok­et­ki­le­yen­bir­þey­den­bah­set­mek is­ti­yo­rum­siz­le­re.­ Bay­ra­mýn­ü­çün­cü­gü­nü­i­di.­20­a­i­le­lik­bü­yük bir­grup­o­la­rak­sa­hil­ke­na­rýn­da­ki­ye­þil­a­la­na­git­tik. Ý­kin­di­vak­ti­gi­rer­gir­mez,­ký­sa­boy­lu­bir­a­dam­bi­zim­o­tur­du­ðu­muz­çi­men­le­rin­or­ta­ye­rin­de­du­rup,­bir­den­e­zan­o­ku­ma­ya­baþ­la­dý. Kim­se­den­kork­ma­yan­bir­sul­tan­e­dâ­sýn­da­e­li­ni­ku­la­ðý­na­gö­tü­rüp­ “Al­la­hu­ek­ber..­Al­la­hu­ek­ber...­Al­la­hu­ek­ber” di­ye­e­zan­o­ku­yan­bu­a­da­mý­gö­rün­ce,­ken­di­ken­di­me,­“Kim­bu­a­dam?­­Ne­iþ­ya­par?­Bi­zim­ar­ka­daþ­lar­dan­bi­ri­ne­hiç­ben­ze­mi­yor?­Gü­zel­bir­se­si­o­lan­bu­a­dam­a­ca­ba­han­gi­mil­let­ten?­A­rap­mý?­Hint­li mi?­Bang­la­deþ­li­mi?”­di­ye­fý­sýl­da­ma­ya­baþ­la­dým.­Son­ra,­“A­man­ca­ným­ne­ö­ne­mi­var­mil­li­ye­ti­nin,­mes­le­ði­nin.­Ýn­san­de­ðil­mi?­Mü'min de­ðil­mi?­­Ýþ­te­o­ye­ter.”­de­dim.­ Me­ðer,­va­kit­gi­rer­gir­mez­e­zan­o­ku­ma­ya­baþ­la­yan­bu­a­dam­sey­yar­su­sa­tý­cý­sýy­mýþ.­ Al­lah­ka­týn­da­ki­en­ha­yýr­lý­a­me­lin­vak­tin­de­ký­lý­nan­na­maz­ol­du­ðu­nu­bi­len­su­sa­tý­cý­sý­“Bu­ra­da bu­lu­nan­in­san­lar­e­zan­o­ku­ma­mý­na­sýl­kar­þý­lar­lar?­A­ca­ba,­bo­yu­ma-po­su­ma,­ký­lýk-ký­ya­fe­ti­me

ba­kýp­be­ni­hor­gö­rür­ler­mi?”­de­me­den,­yi­yipiç­mek­le­meþ­gul­o­lan­in­san­la­rý­bu­ni­met­le­ri­ve­re­ne­þük­ret­me­ye­ça­ðý­rý­yor­du.­Þük­rün­en­do­ruk nok­ta­sý­i­se­na­maz­i­di.­ Mas­ma­vi­bir­gök­kub­be­nin­al­týn­da­ve­yem­ye­þil­çi­men­ler­üs­tün­de­ký­lý­na­cak­o­lan­na­ma­za çað­rý­se­si­ni­du­yan­ar­ka­daþ­la­rý­mýz;­pro­fe­sör, dok­tor,­mü­hen­dis,­öð­ret­men,­ho­ca,­ve­iþ­a­da­mý ol­duk­la­rý­na­al­dýr­ma­dan­su­sa­tý­cý­sý­nýn­ar­dýn­da saf­dur­du­lar.­ Bi­li­yor­lar­dý­ki;­a­sýl­mer­te­be­ve­mev­ki,­sa­hip­ ol­d uk­l a­r ý­ dip­l o­m a­l ar­l a­ ka­z an­d ýk­l a­r ý mer­te­be­de­ðil­di.­A­sýl­mer­te­be,­ih­lâs i­le­ya­pý­lan­kul­luk­la­ka­za­ný­lan­mer­te­be­i­di. Bi­li­yor­lar­dý­ki;­“sec­de­ve­ru­kû”­de­mek,­kul­luk de­mek­ti.­Kul­luk­i­se­an­cak­â­lem­le­rin­Rab­bi­o­lan Yü­ce­Al­lah’a­ya­pý­lýr­dý. Bi­li­yor­lar­dý­ki;­in­san­an­cak­Al­lah’a­kul­o­lun­ca­in­san­o­la­bi­yor;­son­ra­da­kâ­i­na­ta­sul­tan­o­la­bi­li­yor­du.­ Bu­ko­nu­da­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­çok­ve­cîz söz­ler­söy­le­miþ;­son­sö­zü­o­na­bý­ra­ka­lým. “έmân,­in­sa­ný­in­san­e­der.­Bel­ki­in­sa­ný­sul­tan e­der.­Öy­le­i­se,­in­sa­nýn­va­zî­fe-i­as­li­ye­si­(a­sýl­va­zî­fe­si)­î­mân­ve­du­â­dýr.­Kü­für,­in­sa­ný­gayet­â­ciz­bir ca­na­var­hay­van­e­der.­Î­mân­hem­nûr­dur,­hem kuv­vet­tir.­E­vet,­ha­kî­kî­î­mâ­ný­el­de­e­den­a­dam, kâ­i­nâ­ta­mey­dan­o­ku­ya­bi­lir­ve­î­mâ­nýn­kuv­ve­ti­ne gö­re­hâ­di­sâ­týn­taz­yîkatýn­dan­(hâ­di­se­le­rin­sý­kýn­tý­la­rýn­dan)­kur­tu­la­bi­lir.”

“Ehliyetini nereden aldýn?” te­dir.­A­ma­bu­nu­yap­ma­yan­sü­rü­cü­kurs­la­rý­nýn var­lý­ðý­ný­gör­mek­müm­kün.­­ Ya­zý­lý­sý­nav­lar­mer­ke­zi­sý­nav­ya­pýl­dý­ðý­i­çin­dü­i­ne­u­zun­bir­bay­ram­ta­ti­li­ve­dö­nü­þün­de zel­di,­a­ma­di­rek­si­yon­sý­na­výn­da­i­se­ha­len­prob­mey­da­na­ge­len­tra­fik­ka­za­la­rý­ya­þan­dý. lem­ler­var.­Sü­rü­cü­a­day­la­rý­nýn­nor­mal­bir­sý­150’den­faz­la­ö­lü,­ne­re­dey­se­1000’e­ya­kýn nav­dan­geç­me­le­ri­i­çin­sý­nav­da­gö­rev­a­lan­öð­ret­ya­ra­lý...­Kü­çüm­se­ne­me­ye­cek­bir­bi­lân­ço­bu. men­le­rin­mut­la­ka­de­ði­þik­il­çe­ler­de­gö­rev­al­ma­Mut­lak­su­ret­te­ça­re­ler­a­ra­nýl­ma­sý­ge­re­ken­bir la­rý­ge­rek­mek­te­dir.­Çün­kü­yýl­lar­ca­ay­ný­il­çe­de ko­nu.­A­raþ­týr­ma­lar,­tra­fik­ka­za­la­rý­nýn­bi­rin­ci gö­rev­a­lýp­dost­ve­ah­bap­o­lan­ki­þi­le­rin­a­dil­ka­rar se­be­bi­nin­al­kol­ol­du­ðu­nu­or­ta­ya­ko­yu­yor. ver­me­le­ri­zor­lan­mak­ta­dýr.­ Tür­ki­ye’de­yýl­da­or­ta­la­ma­100­bin,­son­10­yýl­da Yýl­lar­ön­ce­ba­zý­ül­ke­ler­de­o­lan­staj­yer­uy­1­mil­yon­29­bin­122­ki­þi­nin­eh­li­ye­ti­ne,­al­kol­lü gu­la­ma­sý­nýn­baþ­la­ya­ca­ðý­söy­len­di,­a­ma­ha­ya­a­raç­kul­la­dý­ðý­ge­rek­çe­siy­le­el­ko­nul­muþ.­Dün­- ta­ge­çe­me­di.­Bu­uy­gu­la­ma­ya­gö­re­sü­rü­cü­a­ya­sað­lik­ör­gü­tü­ve­ri­le­ri­ne­gö­re­dün­ya­da­ki­tra­- da­yý­na­he­men­eh­li­yet­ve­ril­mi­yor,­be­lir­li­bir fik­ka­za­la­rý­nýn­yüz­de­60’ý­al­kol­lü­a­raç­kul­lan­- dö­nem­staj­yer­o­la­rak­a­ra­ba­kul­la­ný­yor.­E­ðer mak­tan­kay­nak­la­ný­yor.­Tür­ki­ye,­tra­fik­mað­du­- ka­za­ya­par­sa­eh­li­ye­ti­ge­ri­a­lý­ný­yor.­Bu­ve­bu­ru­ül­ke­ler­sý­ra­la­ma­sýn­da­ilk­10­i­çin­de­bu­lu­nu­- na­ben­zer­uy­gu­la­ma­ya­mut­la­ka­ge­çil­me­li­dir. yor.­(Ye­ni­As­ya,­21­Ka­sým­2010) Çün­kü­þu­an­da­ki­si­tem­de­ye­ni­eh­li­ye­ti­a­lan Tra­fik­ka­za­la­rý­nýn­bir­çok­se­be­bi­var­dýr.­Ta­biî bir­sü­rü­cü­i­le­yir­mi­yir­mi­beþ­yýl­lýk­bir­eh­li­ki­al­kol­bü­yük­bir­se­bep.­Bun­dan­baþ­ka­sü­rü­cü yet­li­sü­rü­cü­a­ra­sýn­da­bir­fark­yok­tur.­ e­ði­ti­miy­le­il­gi­li­çok­cid­di­prob­lem­ler­de­var­dýr. Her­gün­or­ta­la­ma­25­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­ve­ö­lüm Bi­rin­ci­o­la­rak­mut­lak­su­ret­te­sü­rü­cü­kurs­la­rýn­- se­bep­le­ri­a­ra­sýn­da­tra­fik­ka­za­la­rý­nýn­5.­sý­ra­da­ol­da­bir­þe­kil­de­de­vam­sað­lan­ma­lý­dýr.­Çün­kü­di­- du­ðu­ül­ke­miz­de­a­ci­len­ted­bir­le­rin­a­lýn­ma­sý­ge­rek­si­yon­sý­nav­la­rýn­da­pis­ti­ilk­de­fa­gö­ren­le­re rek­mek­te­dir.­Sü­rü­cü­ler,­“Eh­li­ye­ti­ni­ne­re­den­al­rast­la­nýl­mak­ta­dýr.­Nor­mal­þart­lar­da­20­sa­at­uy­- dýn?”­so­ru­la­rý­na­mu­ha­tap­ol­ma­ya­cak­doð­ru­þe­gu­la­ma­lý­di­rek­si­yon­der­si­ve­ril­me­si­ge­rek­mek­- kil­de­a­raç­kul­la­na­bil­me­li­dir...

LATÝF ÝMAMOÐLU

Y

Demek 10. Yýl Marþý da yalanlarla örülü... 1923-1938­a­ra­sý...­ Ya­ni­Cum­hu­ri­yet’in­ku­rul­ma­sýn­dan­A­ta­türk’ün­ö­lü­mü­ne­ka­dar­ge­çen­sü­re.­ Bu­ sü­reç­ i­çin­de­ ye­ni­ Cum­hu­ri­yet­ ne­ler yap­tý? 10.­Yýl­Mar­þý’nda­söy­len­di­ði­gi­bi­ül­ke­“De­mir­að­lar­la­ö­rül­dü”­mü,­“10­yýl­da­15­mil­yon genç­“ya­ra­týl­dý”­mý? De­ðil­se­ya­kýn­ta­ri­hin­ya­lan­la­rý­a­ra­sý­na­10.­Yýl Mar­þý’nýn­di­ze­le­ri­de­mi­gi­ri­yor? Za­man­ge­le­cek,­el­bet­te­her­þey­a­çý­ða­çý­ka­cak. Ger­çek­le­rin­e­be­di­yen­giz­li­kal­ma­ma­gi­bi­bir ö­zel­li­ði­var­dýr. Þim­di... A­sýl­kay­nak­Ýs­ma­il­Cem’in­Tür­ki­ye’de­Ge­ri Kal­mýþ­lý­ðýn­Ta­ri­hi­ad­lý­ki­ta­bý­ve­Hür­ri­yet­Ga­-

‘‘

10. Yýl Marþýnda söylendiði gibi ülke “Demir aðlarla örüldü” mü, “10 yýlda 15 milyon genç “yaratýldý” mý?

ze­te­si’nin­yýl­lar­ön­ce­ya­yýn­la­dý­ðý­ba­zý­ha­ber­ve ya­zý­lar... Za­man­ya­za­rý­A­li­Ü­nal­bu­i­ki­kay­nak­tan­çok ö­nem­li­bil­gi­ler­der­le­miþ.­Bun­lar­dan­bi­zim­o­kur­la­rýn­da­ha­be­ri­nin­ol­ma­sý­ge­re­kir.­Gö­re­lim ba­ka­lým­ney­miþ­tek­par­ti­CHP­Tür­ki­ye­si’nin ve­ri­le­ri­ney­miþ: “1856-1922­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­8619­km­de­mir­yo­lu­in­þa­e­dil­miþ. 1923-1950­dö­ne­min­de­i­se­mev­cut­4086 km’lik­de­mir­yo­lu­na­sa­de­ce­3578­km­i­la­ve­e­dil­miþ. Ka­ra­yol­la­rýn­dan­söz­et­mi­yo­ruz­bi­le... Ýlk­cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­ma­a­þý­13­bin­TL’dir. Bu­ra­ka­mýn­bu­gün­kü­de­ðe­ri­al­týn­ü­ze­rin­den he­sap­e­dil­di­ðin­de­2006­yý­lý­i­çin­620­bin­TL’dir.­ 2006’da­cum­hur­baþ­ka­ný­ma­a­þý­Tür­ki­ye’de 14­bin­li­ray­dý. Ýlk­cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­al­dý­ðý­ma­aþ­bu­gün­kü cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­al­dý­ðý­ma­aþ­tan­re­el­o­la­rak 350­kat­da­ha­faz­lay­dý. Ýs­ma­il­Cem’in­Tür­ki­ye’de­Ge­ri­Kal­mýþ­lý­ðýn Ta­ri­hi­ad­lý­ki­ta­býn­da­ilk­cum­hur­baþ­ka­ný­nýn ser­ve­ti­nin­dö­kü­mü­dört­say­fa­tut­mak­ta.­Bu ser­ve­tin­i­çin­de­bu­gün­kü­de­ðe­ri­20­mil­yon­do­lar­o­lan­Hint­li­Müs­lü­man­lar’ýn­Kur­tu­luþ­Sa­va­þý’na­yar­dým­o­la­rak­gön­der­di­ði­pa­ra­da­var.

Tür­ki­ye­e­ko­no­mi­si,­1927’de­%­12,8­ 1932’de­%10,6 1935’te­%3 1940’ta­%5­ 1941’de­%10,3 1943’te­%9,8­ 1944’te­%5,1­ 1945’te­%15,3 1949’da­%5,5­kü­çül­müþ­tür.­ 1895­yý­lýn­da­Tür­ki­ye­sý­nýr­la­rý­i­çin­de­yak­la­þýk ra­kam­lar­la­25.800­il­ko­kul,­2­mil­yon­il­ko­kul­ya­þýn­da­ço­cuk­ve­1­mil­yon­200­bin­öð­ren­ci­var­dýr,­o­ku­ma­o­ra­ný,­%60’týr.­ 1938’de­i­se­6.700­il­ko­kul,­2.335.000­il­ko­kul ça­ðýn­da­ço­cuk­ve­765.000­öð­ren­ci­var­dýr,­o­ku­ma­o­ra­ný­%33’tür.­1925-38­a­ra­sýn­da­Tür­ki­ye’de­sa­de­ce­173­ye­ni­il­ko­kul­a­çýl­mýþ­týr.­ 1895’te­Tür­ki­ye­top­rak­la­rý­i­çin­de­or­ta­o­kul ve­li­se­sa­yý­sý­830,­or­ta­öð­re­tim­ça­ðýn­da­ki­nü­fus 2­mil­yon­550­bin,­öð­ren­ci­sa­yý­sý­98.000,­o­ku­ma­o­ra­ný­%3,8’dir.­ 1938’de­i­se­208­or­ta­o­kul­ve­li­se,­3­mil­yon kü­sur­or­ta­öð­re­tim­ça­ðýn­da­nü­fus,­95­bin­kü­sur­öð­ren­ci­var­dýr­ve­o­ku­ma­o­ra­ný­%3,2’dir.­ Cum­hu­ri­yet,­Ab­dül­ha­mid­dö­ne­mi­nin­e­ði­tim­se­vi­ye­si­ne­an­cak­1950’ler­de­u­la­þa­bil­miþ­tir!­ 1914’e­ge­lin­di­ðin­de­tek­ü­ni­ver­si­te­miz,­7­fa­kül­te­si­ve­4.600­öð­ren­ci­si­i­le­Ýs­tan­bul­Ü­ni­ver­si­te­si­i­di.­1938’de­de­yi­ne­tek­ü­ni­ver­si­te­miz­var­dýr,­fa­kül­te­sa­yý­sý­8­o­lup,­öð­ren­ci­sa­yý­sý­5.700 ci­va­rýn­da­dýr.­ 1934’e­ge­lin­di­ðin­de­Tür­ki­ye’de­din­e­ði­ti­mi bi­ti­ril­miþ­tir!­ Bir­de­yer­yer­halk­aç­lýk­tan­ö­lür.­ Pek­ço­ðu­seh­pa­lar­da­can­ve­rir.­ Halk­Jan­dar­ma­dip­çi­ði­ve­tah­sil­dar­bas­ký­sý al­týn­da­in­ler­ken,­kay­mak­ta­ba­ka­sý­ný­krip­to-ec­ne­bi­le­rin­o­luþ­tur­du­ðu­as­ker-eþ­raf-tüc­car-bü­rok­rat­ko­a­lis­yo­nun­dan­o­lu­þan­CHP­ve­Cum­hu­ri­yet­‘seç­kin’le­ri,­ar­sa­spe­kü­las­yon­cu­lu­ðu, ih­ti­kâr,­te­fe­ci­lik,­mü­te­ah­hit­lik,­ko­mis­yon­cu­luk ve­sa­vaþ­þart­la­rý­is­tis­ma­rýy­la­zen­gin­leþ­mek­te, halk­çul­lar-çu­val­lar­i­çin­de­i­ken­Kal­gu­ri­si’den, Fe­ga­ra’dan­Pa­ris­mo­del­le­ri­ni­ka­pýþ­mak­ta,­kuy­ruk­lu­ce­ket,­si­lin­dir­þap­ka,­klak,­mak­fer­lan­lar­la ba­lo­lar­da­dans­tan­dan­sa­ve­kut­la­ma­dan­kut­la­ma­ya­koþ­mak­ta­dýr.” Tam­da­Ne­cip­Fa­zýl­Ký­sa­kü­rek’in­de­di­ði­ne te­ka­bül­e­den­bir­du­rum­söz­ko­nu­su:­ Ah,­kü­çük­hok­ka­baz­lýk,­se­fil­ay­na­lý­do­lap;­ Bir­þap­ka,­bir­el­di­ven,­bir­may­mun­ve­in­ký­lâp.­ Her­þey­çok­a­çýk,­de­mek­bu­mil­let­CHP’yi bu­yüz­den­ik­ti­da­ra­ge­tir­mi­yor.­Çün­kü­Tür­ki­ye­i­ler­le­me­ye­ve­bü­yü­me­ye­an­cak­1950’den son­ra,­CHP­ik­ti­da­rý­bit­tik­ten­son­ra­ge­çi­yor! Nuh Gönültaþ Bugün, 23.11.2010

DEV AYNASI dan­bi­lir­miþ­gi­bi­ya­pý­yor,­me­se­lâ­be­nim­gi­bi...­ Oy­sa­ben­ge­çen­Cu­mâ­dan­bu­Pa­zar­te­si­ye ka­dar­bel­li­baþ­lý­bü­tün­Al­man­ve­Fran­sýz­ga­ze­te­le­ri­ni­göz­den­ge­çir­dim­ve­tek­bir­ke­re,­e­vet­, tek­bir­ke­re­“Türk”­ve­“Tür­ki­ye”­ke­li­me­le­ri­ne rast­la­ma­dým!­ Gül,­Er­do­ðan,­Da­vu­toð­lu,­An­ka­ra­ke­li­me­le­ri­ne­de­rast­la­ma­dým!­ A­ma­bol­bol­O­ba­ma,­Mer­kel,­Sar­kozy, Med­ved­yef,­Was­hing­ton,­Mos­ko­va,­Pa­ris, Ber­lin,­Tah­ran­ge­çi­yor­du.­ Bir­ha­yýr­sâ­hi­bi­çý­kýp­bu­nu­ba­na­î­zâh­et­se­o ka­dar­se­vi­ni­rim­ki!­ Biz­bu­nu­hep­ya­pý­yo­ruz:­ Kal­kýn­ma­hý­zýn­da­12.­sý­ra­da­yýz,­san­ki­a­çýk a­ra­bi­rin­ciy­mi­þiz­gi­bi­ö­vün­me­ler!­ Vo­ley­bol­de­al­týn­cý­ol­mu­þuz­“Sul­tan­la­rýn Za­fe­ri!”­nâ­ra­la­rý!­ Ha­ným­lar,­Bey­ler,­bi­raz­a­ðýr­ol­sak­da­mol­la Bizim gazetelere bakarsanýz de­se­ler!­ bu Nato zirvesinde TürkiHa,­ne­der­si­niz?­ ye’den baþka hiçbir þey Mos­sad­dol­ma­sý Ýs­ râ­il­Giz­li­Ser­vi­si­Mos­sad’a­“ya­kýn”­bir­kay­konuþulmamýþ sanýrsýnýz. nak­Na­to’nun­“Fü­ze­Kal­ka­ný”­ku­man­da­ný­nýn bir­Türk­ge­ne­ra­li­o­la­ca­ðý­ný­ve­Ýs­râ­il’in­bun­dan Hay­Al­lah!­Te­sâ­dü­fe­ba­ký­nýz!­San­ki­ön­ce­- de­rin­en­dî­þe­duy­du­ðu­ha­be­ri­ni­yay­mýþ.­ Ay,­ne­he­ye­can­lý!­ den­söz­leþ­miþ­ler­gi­bi!­ Ön­ce­o­“yað­lý­lok­ma”yý­Tür­ki­ye’ye­bý­ra­kýr­lar E­de­bi­yat­da­bu­na­“te­vâ­rüd”­der­ler.­Ý­ki­þâ­i­rin bir­bir­le­rin­den­ta­mâ­men­bî­ha­ber­o­la­rak­ay­ný mý­su­a­li­bir­ya­na,­bil­farz­bý­rak­sa­lar­da­hî­Ýs­râ­il bun­dan­ni­ye­“de­rin­en­dî­þe”­duy­sun­ki?­ mýs­râý­söy­le­me­si­fe­no­me­ni.­ Tam­ter­si­ne­zil­ta­kýp­gö­bek­at­ma­la­rý­ge­rek­Pe­ki,­po­li­ti­ka­da­ne­der­ler?­ Ne­den­di­ði­ni­bi­li­yo­rum,­a­ma­söy­ler­sem mez­mi?­­O­ko­mu­ta­mer­ke­zin­de­o­lup­bi­ten­le­say­gý­sýz­lýk­te­lâk­kýy­e­di­lir­de­“Ya­la­ka­Fo­- ri­â­nýn­da­öð­ren­mek­i­çin­bir­Türk­ge­ne­ral­den nu”ndan­her­haf­ta­al­dý­ðým­30.000­do­lar­dan â­lâ­sý­bu­lu­nur­mu?­ Yýl­lar­dýr­Türk­ve­Ýs­râ­il­li­ge­ne­ral­ler­a­ra­sýn­da ke­sin­ti­ya­par­lar­di­ye­çe­ki­ni­yo­rum.­Zî­râ­za­rû­rî su­sýz­ma­dý­ðý­ný­bil­me­yen­kal­dý­mý?­ ih­ti­yaç­la­rý­mý­an­cak­kar­þý­lý­yor­o­pa­ra.­ De­rin­en­dî­þey­miþ!­ Bi­zim­u­çan­kuþ­dan­hî­le­le­nen­kurt­yo­rum­Bu­“Mos­sad­Dol­ma­sý”ný­yu­ta­cak­e­nâ­yi­bu­cu­la­rý­mýz­da­ba­lýk­la­ma­ü­ze­ri­ne­at­la­yýp­bu lur­sa­nýz­ha­ber­ve­rin­de­gi­dip­borç­is­te­ye­lim!­ cüm­le­yi­man­þet­le­ri­ne­çý­ka­rý­yor­lar.­ Yaðmur Atsýz / Star, 23.11.2010 Üs­te­lik­hep­si­de­ya­ban­cý­dil­bi­li­yor.­En­a­zýn­-

OLAYLARI tek­bir­ga­ze­te­den­iz­le­yin­ce­Tür­ki­ye’yi­an­la­mak­im­kân­sýz.­ Sâ­de­ce­Türk­ga­ze­te­le­rin­den­iz­le­yin­ce­de dün­yâ­yý­an­la­mak­hâ­ke­zâ!­ Liz­bon­Zir­ve­si­bu­na­i­yi­bir­ör­nek:­ Bi­zim­ga­ze­te­le­re­ba­kar­sa­nýz­bu­Na­to­zir­ve­sin­de­Tür­ki­ye’den­baþ­ka­hiç­bir­þey­ko­nu­þul­ma­mýþ­sa­nýr­sý­nýz.­Hat­tâ­o­ka­dar­ki­“Tür­ki­ye ol­ma­sa­top­lan­tý­on­da­kýy­ka­da­bi­ter­di.”­de­miþ Sa­yýn­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül.­Ya­rým­sa­at­ge­cik­me­li­o­la­rak­o­da­ya­ge­len­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Sa­yýn Da­vu­toð­lu­i­se,­de­miþ­ki­“Tür­ki­ye­ol­ma­sa­top­lan­tý­on­da­kýy­da­da­bi­ter­di.”

‘‘

SENTEZ

Onlar üflüyor, biz oynuyoruz

UMUT YAVUZ yavuz@yeniasya.com.tr

s­man­lý’nýn­ son­ dö­nem­le­rin­de­ Ýs­tan­bul si­y a­s e­t in­d e,­ cum­h u­r i­y et­t en­ son­r a­ i­s e An­ka­ra­ si­ya­se­tin­de,­ si­ya­set­ men­fi­ye­ ka­pýl­mýþ­ bir­ harf­ gi­bi­ ço­ðun­luk­la­ men­fi­ ne­ti­ce­ler or­ta­ya­çý­ka­rý­yor.­ Ö­zet­le­ “Av­ru­pa­ üf­lü­yor,­ biz­ oy­nu­yo­ruz”­ þek­lin­de­ö­zet­le­ne­bi­le­cek­bu­du­rum,­si­ya­set­te­hü­kü­met­ i­ra­de­si­nin­ mü­te­har­rik-i­ biz­zat­ ol­ma­yý­þýn­dan­ i­le­ri­ ge­li­yor.­ Ya­ni­ ken­di­ i­ra­de­siy­le­ ha­re­ket et­mi­yor.­Gay­rýn,­baþ­ka­sý­nýn­i­ra­de­si­ni­yan­sý­tý­yor.­ Pe­ki,­ ba­zen­ çok­ güç­lü­ ik­ti­dar­lar­ za­ma­nýn­da bi­le­bu­þe­kil­de­ge­li­þen­bu­ba­ðým­lý­si­ya­se­tin,­hal­kýn­des­te­ði­ni­bü­yük­öl­çü­ler­de­al­ma­sý­na­rað­men mü­te­har­rik-i­biz­zat­o­la­ma­ma­sý­nýn­se­be­bi­ne­dir? Bu­du­rum­as­lýn­da­hü­kü­met­le­rin­de­ðil­bü­tü­nüy­le­ va­ta­nýn­ tam­ ba­ðým­sýz­ o­la­ma­ma­sýn­dan­ kay­nak­la­ný­yor.­Tam­ba­ðým­sýz­lý­ðýn­önemli­þartlarýndan­biri­de­e­ko­no­mik­ba­ðým­sýz­lýk­týr.­Ya­ni­pa­ra­yý,­e­ko­no­mik­gü­cü­ve­do­la­yý­sýy­la­e­ko­no­mik­he­ge­mon­ya­yý­ e­lin­de­ bu­lun­du­ran­ kü­re­sel­ si­ya­se­ti yön­len­di­ri­yor.­ E­ko­no­mi­si­ za­yýf­ ül­ke­ler­ i­se­ bu bü­yük­i­ra­de­nin­an­cak­pa­yan­da­sý­o­la­bi­li­yor.­Av­-

O

‘‘

Siyasette müteharrik-i bizzat olmaktan uzaðýz. Yani alýnan kararlar kendi irademizden ziyade küresel siyaset aktörlerinin iradesini yansýtýr. Onlar arzu eder, biz kabul ederiz. Pazarlýklar ise sadece göstermeliktir…

ru­pa­ül­ke­le­ri­bu­ba­sit­ger­çe­ði­­gö­re­rek­ön­ce­e­ko­no­mik­ bir­ top­lu­luk­ ha­li­ne,­ o­ra­dan­ da­ si­ya­sî­ ve e­ko­no­mik­ bir­ bir­lik­ ha­li­ne­ gel­me­yi­ ter­cih­ et­ti. Böy­le­ce­ kü­re­sel­ si­ya­se­ti­ yön­len­di­ren­ bü­yük­ A­me­ri­kan­gü­cü­ne­kar­þý­topye­kûn­Av­ru­pa­lý­bir­ses ol­ma­yý­is­te­di.­ Tür­ki­ye­o­la­rak­Os­man­lý’nýn­a­ðýr­mi­ra­sý­ve­ye­di­ dü­ve­lin­ düþ­man­lý­ðý­nýn­ fa­tu­ra­sý­ný­ ö­de­di­ði­miz i­çin­kü­re­sel­re­ka­be­te­çok­de­za­van­taj­lý­bir­nok­ta­dan­baþ­la­dýk.­Bu­se­bep­le­A­me­ri­ka­ve­Av­ru­pa’yý i­ler­le­ten­sa­na­yi­dev­ri­min­de­geç­kal­dýk.­On­la­rýn iþ­gal­ci­ ve­ em­per­ya­list­ ö­zel­lik­le­rin­den­ ge­len­ ha­zýr­ser­ma­ye­le­ri­ve­yük­sek­ön­gö­rü­le­ri­me­de­ni­yet ya­rý­þýn­da­ ön­ sý­ra­la­rý­ kap­ma­la­rý­na­ va­sý­ta­ ol­du. Biz­i­se­sa­na­yi­leþ­me­de­ya­yan­kal­dýk.­Ö­te­yan­dan bi­zim­ ka­dar­ harp­ler­den­ ma­lul­ o­lan­ Al­man­ya, Ja­pon­ya­gi­bi­güç­le­rin­al­dýk­la­rý­yo­la­ba­kýn­ca­i­se, bu­hu­sus­ta­mil­let­o­la­rak­ba­ha­ne­le­ri­miz­ge­çer­siz ka­lý­yor­de­ni­le­bi­lir.­ Sa­na­yi­leþ­me­tre­ni­ni­ka­çý­ran­Tür­ki­ye­þim­di­de bil­gi­top­lu­mu­na­ge­çiþ­ya­rý­þýn­da­yi­ne­ya­yan­kal­mak­ü­ze­re­dir.­Zi­ra­ha­len­tam­an­la­mýy­la­çað­daþ ve­ mo­dern­ bir­ e­ði­tim­ sis­te­mi­ne­ ka­vu­þa­bil­miþ de­ði­liz.­Ýn­san­ka­li­te­si­ve­ka­li­fi­kas­yon­ko­nu­sun­da ü­çün­cü­dün­ya­ül­ke­le­ri­se­vi­ye­sin­de­yiz.­ De­mek­ki­u­zun­ca­bir­sü­re­si­ya­set­te­mü­te­har­rik-i­biz­zat­ol­mak­tan­u­za­ðýz.­Ya­ni­a­lý­nan­ka­rar­lar ken­di­i­ra­de­miz­den­zi­ya­de­kü­re­sel­si­ya­set­ak­tör­le­ri­nin­i­ra­de­si­ni­yan­sý­týr.­On­lar­ar­zu­e­der,­biz­ka­bul e­de­riz.­Pa­zar­lýk­lar­i­se­sa­de­ce­gös­ter­me­lik­tir…­ Son­ gün­ler­de­ ser­gi­le­nen­ fü­ze­ kal­ka­ný­ sa­vun­ma­sis­te­mi­tar­týþ­ma­la­rý­na­bir­de­bu­a­çý­dan­bak­mak­ ge­r ek­t i­ð i­n i­ dü­þ ü­n ü­y o­r um.­ Zi­r a­ Tür­k i­ye’nin­ Liz­bon’da­ki­ NA­TO­ Zir­ve­si’nde­ bü­yük bir­za­fer­ka­zan­dý­ðý­þek­lin­de­o­luþ­tu­rul­ma­ya­ça­lý­þý­lan­al­gý­ol­duk­ça­tra­ji­ko­mik­bir­al­gý­dýr.­Her­ha­liy­le­Ý­ran’a­kar­þý­dü­þü­nül­dü­ðü­a­þi­kâr­o­lan­ve­te­mel­le­ri­ Ge­or­ge­ W.­ Bush­ ta­ra­fýn­dan­ a­tý­lan­ bu pro­je­NA­TO­va­sý­ta­sýy­la­ka­bul­e­dil­miþ­tir­ve­bü­yük­ ih­ti­mal­le­ (de­tay­la­rý­ 2011’de­ bel­li­ o­la­cak) Tür­ki­ye­ sý­nýr­la­rý­ i­çin­de­ Ý­ran’a­ kar­þý­ bir­ NA­TO üs­sü­mâ­nâ­sý­na­gel­mek­te­dir.­ Bu­ pro­jey­le­ bir­lik­te­ Tür­ki­ye’nin­ “kom­þu­lar­la sý­fýr­ so­run”­ düs­tu­ru­ çer­çe­ve­sin­de­ Ý­ran’a­ kar­þý ge­liþ­tir­di­ði­ye­ni­sý­cak­po­li­ti­ka­ge­çer­siz­ha­le­gel­miþ­tir. Þim­di­kal­kýp­da­bu­a­þi­kâr­ger­çe­ði­bir­za­fer­ha­va­sýn­da­ yan­sýt­ma­ya­ ça­lýþ­mak­ a­bes­le­ iþ­ti­gal­ o­la­cak­týr.­ Baþ­ta­da­söy­le­di­ði­miz­gi­bi­“on­lar­üf­lü­yor,­biz oy­nu­yo­ruz”…­Du­rum­ma­a­le­sef­bu­dur…


9

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

MA­KA­LE Namazda cemaatin hikmet ve faziletleri

YERÝN KULAÐI

FIKIH­GÜNLÜÐÜ

“A­da­let­ü­ze­re­o­lun­ve­Al­lah­i­çin­þâ­hit­lik­e­din.­ Ken­di­ a­ley­hi­ni­ze­ ve­ya­ an­ne­ ve­ ba­ba­nýz­la ak­ra­ba­la­rý­ný­zýn­ a­ley­hi­ne­ ol­sa­ bi­le.­ Hak­kýn­da þa­hit­lik­ et­ti­ði­niz­ ki­þi,­ zen­gin­ de­ ol­sa,­ fa­kir­ de ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr ol­sa­doð­ru­luk­tan­ay­rýl­ma­yýn.­Çün­kü­i­ki­si­ni­de Al­lah­siz­den­da­ha­i­yi­gö­ze­tir.”­1 Ki­þi­le­ri,­yö­ne­ti­ci­le­ri,­de­ðer­len­di­rir­ken­â­dil­ol­i­mi­za­man­þa­hýs­ve­ya­ce­ma­at­le­ri­de­ðer­len­di­rir­ken,­ Kur’ân­ ve­ Sün­ne­tin­ a­da­let mak­ge­rek­ti­ði­gi­bi,­ce­ma­at,­mes­lek­ve­meþ­rep­le­ve­ hak­pe­rest­lik­ göz­lü­ðüy­le­ de­ðil;­ in­dî, re­de­hak­kâ­ni­yet­le­yak­laþ­ma­lý.­Ta­biî­ki,­ön­ce­a­his­sî,­nef­sî,­yer­siz,­hak­sýz­bir­göz­le­ba­ka­rýz.­Ve da­le­ti­ken­din­den­baþ­la­ya­rak­uy­gu­la­ma­lý.­Nef­si­ten­k i­d e­ yö­n e­l i­r iz.­ Hal­b u­k i,­ fe­r a­s et­l i­ bir mi­zi­a­vu­kat­gi­bi­mü­da­fa­a­et­me­me­li.­Hak­kâ­ni­yet mü’min­â­dil­ol­ma­lý. öl­çü­le­ri­ni­þöy­le­mad­de­leþ­ti­re­bi­li­riz:­ A­da­let;­yal­nýz­ca­mah­ke­me­ler­de­ce­re­yan­et­1-­Ýn­san­ha­tâ­dan­hâ­lî­ol­maz.­Ba­zen­is­te­me­ye­mez.­“Her­þe­yi­yer­li­ye­ri­ne­koy­mak!”­þek­lin­de rek­de­ol­sa­ha­ta­lar­iþ­le­ye­bi­lir,­ku­sur­lar­iþ­le­ye­bi­te­cel­lî­e­de­rek,­a­tom­dan­ga­lak­si­le­re­ka­dar­ve­ni­- lir.­Do­la­yý­sýy­la­zer­râ­tý­gü­nah­kâr­lar­dan­mü­rek­ha­yet­kâ­i­na­týn­her­ta­ra­fýn­da­ge­çer­li;­kâ­i­na­týn­Ya­- kep­bir­ce­ma­at­de,­ta­ma­miy­le­ma­sum­o­la­maz. ra­tý­cý­sý­nýn­Â­dil­is­mi­nin­te­cel­lî­si­o­lan­bir­ka­nun­2-­ “Bir­ Müs­lü­man’ýn­ bü­tün­ hal­le­ri­ Müs­lü­dur.­Ýn­san­da­bu­kâ­i­nat­tan­sü­zül­müþ­ol­du­ðu­na man­ ol­mak­ lâ­zým­ gel­me­di­ði­ gi­bi,­ kâ­fi­rin­ de ve­hür­i­ra­de­i­le­do­na­týl­dý­ðý­na­gö­re;­on­lar­dan­ge­ri bü­tün­ hal­le­ri­ kâ­fir­ ol­mak­ lâ­zým­ gel­mez”­ ve kal­m a­m a­l ý.­ Ki,­ ‘kâ­i ­n a­t ýn­ e­z e­l î­ ter­c ü­m e­s i’ “Her­ bâ­týl­ bir­ mes­le­ðin­ her­bir­ ci­he­ti­ bâ­týl­ ol­Kur’ân’da­da­bu­ha­ki­kat­þöy­le­na­za­ra­ve­ri­li­yor: mak­lâ­zým­ol­ma­dý­ðý­gi­bi,­her­bir­hak­mes­le­ðin

SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Zü­be­yir­Yü­rek­li:­ “Na­ma­zý­ce­ma­at­le­kýl­ma­nýn hik­met­le­ri­ve­fa­zi­let­le­ri­ne­ler­dir?” 1-­Na­ma­zý­ce­ma­at­le­ký­lan,­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz’in (asm)­sün­net-i­mü­ek­ke­de­si­ni­ih­yâ­et­miþ,­Ýs­lâm’ýn­mü­him­bir­þe­â­i­ri­ni­bil­fi­il­ya­þa­mýþ­o­lur. 2-­Ce­ma­at­le­na­maz­kýl­mak,­mü’min­ler­a­ra­sýn­da­yar­dým­laþ­ma­ya,­kay­naþ­ma­ya­ve­bir­lik­ve­be­ra­ber­lik­ru­hu­nun­can­lan­ma­sý­na­ve­si­le­o­lur.­Her­na­maz­vak­tin­de­Al­lah­rý­za­sý­i­çin­ay­ný­saf­ta­ve­ya­ay­ný­ce­ma­at­i­çin­de­bir­a­ra­ya­ge­len­mü’min­ler,­dar­ve­zor­gün­ler­de­de­bir­bir­le­ri­nin dert­le­riy­le­dert­le­þe­cek,­a­cý­la­rý­ný­ve­se­vinç­le­ri­ni­pay­la­þa­cak;­böy­le­ce­Al­lah’ýn­ra­zý­ol­du­ðu­þe­kil­de­kar­deþ­lik­ru­hu­nun­te­sis­e­dil­me­si­müm­kün­o­la­cak­týr.­­ 3-­Ce­ma­a­tin­fe­yiz­ve­fa­zi­le­tin­den­ce­ma­at­te­bu­lu­nan­bü­tün­mü’min­ler­is­ti­fa­de­e­der.­Ay­ný­ce­ma­at­te bu­lu­nan­Al­lah’ýn­mak­bul­say­dý­ðý­kul­lar­hür­me­ti­ne di­ðer­ fert­le­rin­ de­ Al­lah’ýn­ rý­za­sý­na­ er­me­le­ri­ Al­lah’ýn­ rah­me­tin­den­ u­zak­ de­ðil­dir.­ Ce­nâb-ý­ Hak, Ken­di­rý­za­sý­i­çin­bir­a­ra­ya­ge­len­kul­la­rý­ný­top­ye­kûn ba­ðýþ­la­dý­ðýn­da;­ bu­ mað­fi­ret­ten­ o­ es­na­da­ ce­ma­at­te bu­lu­nan­bü­tün­mü’min­ler­his­se­dar­o­lur­lar.­­ 4-­Na­maz­du­â­la­rý­ný,­na­maz­sû­re­le­ri­ni­ve­na­ma­zýn­ký­lý­ný­þý­ný­bil­me­yen­ler,­ce­ma­at­i­çe­ri­sin­de­i­ma­ma­uy­duk­la­rý tak­dir­de­na­maz­la­rý­ný­sa­hih­o­la­rak­kýl­mýþ­o­lur­lar.­Çün­kü­i­ma­mýn­ký­ra­a­ti­ce­ma­a­tin­de­ký­ra­a­ti­sa­yý­lý­yor. 5-­Gün­de­beþ­de­fa­na­maz­i­çin­bir­a­ra­ya­ge­len mü’min­ler,­ge­rek­i­ba­det­hu­su­sun­da,­ge­rek­kö­tü­lük­le­re ve­fit­ne­le­re­kar­þý­a­lý­na­cak­ta­výr­da,­ge­rek­se­ha­yýr­ve­ha­se­nat­la­il­gi­li­a­tý­la­cak­a­dým­lar­da­bir­bir­le­ri­ne­kar­þý­teþ­vik­e­di­ci­ve­ör­nek­o­lur­lar.­Böy­le­ce­bir­bir­le­ri­nin­hay­ra­rað­bet et­me­le­ri­ne­ve­þer­den­u­zak­laþ­ma­la­rý­na­ve­si­le­o­lur­lar.­ 6-­Her­bir­mü’min,­ken­di­i­ba­de­tin­den­ka­zan­dý­ðý mik­tar­dan­pek­faz­la­bir­se­vap,­ce­ma­at­le­na­maz­dan ka­z an­m ak­t a­d ýr.­ Çün­k ü­ her­ bi­r i­s i­ di­ð er­ ce­m a­a t fert­le­ri­ne­hem­du­â­cý,­hem­þe­fa­at­çi,­hem­de­mâ­ne­vî kir­ler­den­ a­rýn­ma­sý­na­ ve­si­le­ hük­mün­de­dir.­ Ay­rý­ca ce­ma­a­te­iþ­ti­rak­e­den­mü’min­ler,­kâ­i­nat­Ya­ra­tý­cý­sý­na­top­lu­ca­i­ba­det­e­de­rek,­top­lu­ca­e­be­dî­sa­a­de­ti­is­te­dik­le­ri­ni­gös­ter­miþ­o­lur­lar.1 7-­Ce­ma­a­te­iþ­ti­rak­e­den­bir­mü’mi­nin­na­za­rýn­da yer­yü­zü­bir­mes­cid­hük­mü­ne­gi­rer.­Böy­le­ce­her­bir mü’min,­ do­ðu­dan­ ba­tý­ya­ ka­dar­ di­zil­miþ­ saf­la­rýn­ i­çin­de,­bü­tün­mü’min­ler­le­o­muz­o­mu­za,­bü­yük­bir ce­ma­at­le­ bir­lik­te­ na­maz­ kýl­dý­ðý­ný­ mâ­nen­ his­se­der; hat­ta­Be­di­üz­za­man’ýn­i­fa­de­siy­le­ma­zi­de­ki­en­bi­ya­ve ev­li­ya­da­dâ­hil­bü­tün­ehl-i­i­ma­ný­ve­ge­le­cek­te­ki­bü­tün­ mü’min­le­ri­ de­ ay­ný­ ce­ma­at­ i­çin­de­ dü­þü­ne­rek na­ma­zýn­dan­eþ­siz­bir­lez­zet­a­lýr.­2 8-­Gün­de­beþ­de­fa­Al­lah’ýn­hu­zu­run­da­bir­a­ra­ya­ge­len­mü’min­ler,­iç­le­rin­de­ki­muh­te­mel­kin­ve­nef­re­ti, dar­gýn­lýk­ve­kýr­gýn­lý­ðý­sö­küp­a­tar­lar,­bir­bir­le­ri­ni­da­ha çok­af­fe­der­ve­kar­deþ­ol­duk­la­rý­nýn­lez­ze­ti­ni­ta­dar­lar. 9-­ Ce­ma­at­ na­ma­zý­ in­san­lar­ a­ra­sý­ sý­nýf,­ grup,­ ýrk ve­üs­tün­lük-a­þa­ðý­lýk­far­ký­ný­or­ta­dan­kal­dý­rýr.­Â­mir­le­me­mur,­iþ­çi­i­le­iþ­ve­ren,­kö­le­i­le­e­fen­di,­zen­gin­i­le fa­kir,­ehl-i­tak­va­i­le­gü­nah­kâr,­üst­i­le­ast­bir­na­maz i­çin­ ay­ný­ saf­ta­ yan­ ya­na­ bir­ a­ra­ya­ gel­dik­le­rin­de, hep­si­ e­þit­len­miþ­ o­lur;­ böy­le­ce­ her­ bir­ fert­ Al­lah’ýn hu­zu­run­da­ger­çek­e­þit­li­ði­bil­fi­il­ya­þar.­ Ce­ma­at­le­na­maz­kýl­ma­nýn­fa­zi­let­le­ri­ne­ge­lin­ce...­Al­lah­Re­su­lü­(asm)­bu­yu­ru­yor­ki: *­“Ge­ce­ve­gün­düz­me­lek­le­ri­si­ze­nö­bet­le­þe­ge­lir­ler. Sa­bah­ve­i­kin­di­na­maz­la­rýn­da­bir­le­þir­ler.­Ya­ný­nýz­da­ge­ce­le­yen­me­lek­ler­Al­lah’ýn­hu­zu­ru­na­çýk­týk­la­rýn­da,­Al­lah on­la­ra-–Ken­di­si­kul­la­rý­nýn­ha­li­ni­da­ha­i­yi­bil­di­ði­hal­de—þöy­le­bu­yu­rur:­“Kul­la­rý­mý­na­sýl­bý­rak­tý­nýz?”­Me­lek­ler­de:­“Yan­la­rý­na­var­dý­ðý­mýz­da­na­maz­ký­lý­yor­lar­dý. Yan­la­rýn­dan­ay­rý­lýr­ken­de­na­maz­ký­lý­yor­lar­dý”­der­ler.­3 *­“Ce­ma­at­le­ký­lý­nan­na­maz,­yal­nýz­ba­þý­na­kýl­dý­ðý­nýz na­maz­dan­yir­mi­ye­di­de­re­ce­üs­tün­dür.­Sa­bah­na­ma­zýn­da­ge­ce­ve­gün­düz­me­lek­le­ri­bir­le­þir.­Ýs­ter­se­niz,­‘Gü­ne­þin­ze­va­lin­den­ge­ce­nin­ka­ran­lý­ðý­na­ka­dar­na­ma­zý­dos­doð­ru­kýl.­Sa­bah­na­ma­zý­ný­e­dâ­et.­Sa­bah­na­ma­zýn­da­o­ku­nan­Kur’ân’a­me­lek­ler­þa­hit­o­lur’­4 â­ye­ti­ni­o­ku­yun.”­5 *­“Kim­na­maz­i­çin­ab­dest­a­lýr,­ab­des­ti­tam­ve­ek­sik­siz a­lýr,­son­ra­da­farz­na­ma­zý­kýl­mak­i­çin­yü­rür­de,­na­ma­zý­ný­in­san­lar­la­be­ra­ber­ve­ce­ma­at­le­ve­ya­mes­cid­de­ký­lar­sa, Al­lah­o­nun­gü­nah­la­rý­ný­af­fe­der.”­6 *­ “Na­maz­dan­ do­la­yý­ in­san­la­rýn­ en­ bü­yük­ se­vap ka­za­na­ný,­ce­ma­a­te­de­re­ce­de­re­ce­u­zak­tan­yü­rü­yüp ge­len­ler­dir.­Ý­mam­i­le­ký­la­yým­di­ye­na­ma­zý­bek­le­yen kim­se­ de,­ he­men­ ký­lýp­ ya­tý­ve­ren­den­ da­ha­ bü­yük se­va­ba­nâ­il­o­lur.”­7 *­“Her­kim­na­maz­i­çin­mes­ci­de­gi­dip­ge­lir­se,­her gi­dip­ gel­dik­çe­ Al­lah­ Te­â­lâ­ o­na­ Cen­net­te­ki­ köþ­kü­nü­ge­niþ­le­tir.”­8 DU Ey­A­lîm-i­Fet­tah!­Se­nin­be­ni­bil­men,­be­nim­be­ni bil­me­min­çok­fev­kin­de­dir.­Se­nin­ba­na­ha­yýr­ka­pý­la­rý aç­man,­ be­nim­ ba­na­ i­yi­lik­ yap­ma­mýn­ çok­ üs­tün­de­dir.­Ha­ta­la­rý­mýn­ar­dý­ar­ka­sý­ke­sil­mi­yor!­Ku­sur­la­rým ek­sik­ol­mu­yor.­Gü­nah­la­rým­gö­zü­mü­ka­rar­tý­yor!­Be­ni­ ce­ma­a­tim­le­ bir­lik­te­ haþ­ret!­ Ý­ma­nýn­ ve­ i­ba­de­tin þahs-ý­ma­ne­vi­si­ne­aç­tý­ðýn­ha­yýr,­fe­yiz,­lü­tuf­ve­be­re­ket­ka­pý­la­rýn­dan­be­ni­mah­rum­bý­rak­ma!­Â­min! Dipnotlar: 1- Mesnevî-i Nûriye, s. 201. 2- Mesnevî-i Nûriye, s. 63. 3- Nesâî, Namaz, 21. 4- Ýsrâ Sûresi, 17/78. 5- Nesâî, Namaz, 21; Buhârî, Ezan, 379. 6- Nesâî, Ýmamlýk, 52. 7- Buhârî, Ezan, 380. 8- Buhârî, Ezan, 385.

Fert veya cemaatlere bakýþ açýmýz

K

da­hi­her­bir­ci­he­ti­hak­ol­mak­lâ­zým­de­ðil­dir”­ 2 ka­i­de­le­rin­ce,­ ki­þi­ ve­ya­ ce­ma­at­ler­de­ ha­ta­lar, ku­sur­lar­gö­rü­le­bi­lir.­Söz­le­rin­de,­ic­ra­at­la­rýn­da, ya­yýn­la­rýn­da­ha­tâ­ve­ku­sur­iþ­le­ye­bi­lir­ler. 3-­E­ser­le­ri­ne­ve­ne­ti­ce­le­ri­ne­hük­me­den­hak ve­ha­kî­kat­i­se­o­lum­lu­bak­ma­lý­dýr.­E­ðer­o­lum­suz­ yön­le­ri­ o­lum­lu­ ci­het­le­ri­ne­ mað­lûp­ i­se,­ o mes­lek­ hak­týr.­ E­ðer­ i­çin­de­ki­ hak­ ve­ ha­kî­kat, ne­t i­c e­l e­r e­ hük­m e­d e­m i­y or­ ve­ men­f î­ ci­h e­t i müs­bet­ci­he­ti­ne­ga­le­be­e­di­yor­sa,­o­mes­lek­bâ­týl­dýr.­O­nun­eh­li,­ehl-i­bid’a­ve­da­lâ­let­o­lur. “Ce­nâb-ý­Hak,­ha­þir­de,­a­da­let-i­mut­la­ka­i­le mi­zan-ý­ek­be­rin­de­a’mâl-i­mü­kel­le­fî­ni­tart­tý­ðý­za­man,­ha­se­nâ­tý­sey­yi­â­ta­ga­li­bi­ye­ti-mað­lû­bi­ye­ti nok­ta­sýn­da­hük­mey­ler.­Hem­sey­yi­â­týn­es­bâ­bý çok­ve­vü­cut­la­rý­ko­lay­ol­du­ðun­dan,­ba­zan­bir­tek ha­se­ne­i­le­çok­sey­yi­â­tý­ný­ör­ter.­De­mek,­bu­dün­ya­da­o­a­dâ­let-i­Ý­lâ­hi­ye­nok­ta­sýn­da­mu­â­me­le­ge­rek­tir.­E­ðer­bir­a­da­mýn­i­yi­lik­le­ri­fe­na­lýk­la­rý­na­ke­mi­ye­ten (sa­yý­ca) ve­ya­key­fi­ye­ten­ (ni­te­lik­çe)­ zi­ya­de­gel­se,­o­a­dam­mu­hab­be­te­ve­hür­me­te­müs­te­-

BEDESTEN

Kore'de savaþ sýtmasý Ya­þ a­n an­ sý­k ýn­t ý­n ýn­ en­ bâ­r iz­ se­b e­b i, bun­dan­60­se­ne­ev­vel­ki­kan­lý­çar­pýþ­ma­ya­da­ya­ný­yor­ki,­o­ta­rih­te­ne­re­dey­se­Ü­M. LATÝF SALÝHOÐLU çün­cü­Dün­ya­Sa­va­þý­çý­ka­cak­tý. latif@yeniasya.com.tr Tür­ki­ye'nin­de­bin­ler­ce­as­ke­ri­ni­gön­der­di­ði­1950–53­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­ki­Ko­re Har­bi,­en­güç­lü­dün­ya­ül­ke­le­ri­ni­da­hi­i­u­zey­ ve­ Gü­ney­ Ko­re­ dev­let­le­ri­ a­- ki­ku­tup­ha­lin­de­kar­þý­kar­þý­ya­ge­tir­di. ra­s ýn­d a­ ye­n i­d en­ nük­s e­d en­ si­l âh­l ý O­ta­rih­te­ki­sü­per­güç­ler­den­bi­ri­o­lan ça­týþ­ma­nýn­se­be­bi­ye­ni­de­ðil­dir. ko­mü­nist­Rus­ya­i­le­Çin­blo­kun­dan­des­-

K

Tarihin yorumu

24 Kasým 1925

"Þapka"dan bir gün önce Erzurum alkýn dilinde yer yer "Serpuþ Ýnkýlâbý" olarak da telâffuz edilen Þapka Kànunu, 25 Kasým (1925) günü Meclis'te kabul edildi. Tek parti zihniyetinin dayatmasý sonucu çýkartýlan bu kànun, ülkenin birçok yerinde þiddetli tepkilere yol açtý. Þapkaya muhalefet edenler, en sert þekilde cezalandýrýldý. Ýstiklâl Mahkemeleri marifetiyle idam edilen vatandaþlarýn yekûnu henüz bilinmiyor. Esasen, Meclis eliyle yaptýrýlan bu deðiþikliðin alt yapýsý, tâ aylar öncesinden hazýrlanmýþtý. Sýra, mebuslarý da bu vebâle ortak etmeye gelmiþti. Mecliste kabul edildikten üç gün sonra Resmî Gazetede yayýnlanan 671 no'lu "Þapka Kànunu"na dair üç maddelik kànun metninde þu ifadeler yer aldý:

H

Madde–l: Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarý ile idare–i umumiye ve mahalliye ve bilumum müessesata mensup memurîn ve müstahdemîn, þapkayý giymek mecburiyetindedir. Türkiye halkýnýn da umumî serpuþu þapka olup, buna aykýrý bir alýþkanlýðýn devamýný hükümet men eder. Madde–II: Ýþbu kànun, neþir tarihinden itibaren muteberdir. Madde–III: Ýþbu kànun, Büyük Millet Meclisi ve icra Vekilleri Heyeti (kabine) tarafýndan icra olunur. *** Þapka dayatmasýna karþý ilk þiddetli tepki, Dadaþlar diyârý Erzurum'da yaþandý. Zoraki bir dayatmayla karþý karþýya gelineceðini hisseden Erzurum halký, Meclis'te henüz þapka meselesi görüþül-

Þapkaya karþý direnen ve memurlardan sonra baþýna kasketi geçiren Anadolu köylüsü, onu baþýndan atmada yine memurlarýn gerisinde kaldý.

meden bir gün evvel (24 Kasým) galeyana gelerek protesto gösterisinde bulundu. Yapýlan yürüyüþ ve protestolar, en sert þekilde bastýrýlmasý cihetine gidildi. Þapka Kànununun Meclis'te görüþüldüðü ayný gün, Erzurumda sýkýyönetim ilân edildi. Þapkaya karþý protesto gösterisinde bulunanlarý tutuklamaya baþlayan askerler, bu vatandaþlarý Ýstiklâl Mahkemesinin insafýna býraktý. Mahkeme neticesinde, 13 vatandaþ idama mahkûm edilirken, onlarca vatandaþa da en aðýr cezalar verildi. *** Erzurum'dan sonra yurdun baþka yerlerinde de þapka aleyhtarý gösteriler yapýldý. Baþta Rize olmak üzere Sivas, Maraþ, Giresun, Kýrþehir, Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun, Trabzon ve Gümüþhane'de çok vahim hadiseler yaþandý. Buralarda binlerce insan aðýr cezalara çarptýrýlýrken, yüzlercesi de idama mahkûm edildi. Resmî arþivler kapalý ve belgeler açýlmadýðý için, kesin rakam verilemiyor.

GÜN GÜN TARÝH

tek­ a­l an­ Ku­z ey­ Ko­r e­ güç­l e­r i,­ Gü­n ey Ko­re'ye­kar­þý­sal­dý­rý­ya­ge­çe­rek,­bu­ül­ke­nin­top­rak­la­rý­ný­ve­stra­te­jik­nok­ta­la­rý­ný iþ­ga­le­baþ­la­dý. Bu­nun­ü­ze­ri­ne,­27­Ha­zi­ran'da­(1950) top­l a­n an­ BM­ Gü­v en­l ik­ Kon­s e­y i,­ ü­y e dev­let­le­ri­Gü­ney­Ko­re'ye­yar­dým­et­me­ye­âcilen­ça­ðý­ran­bir­ka­rar­ta­sa­rý­sý­ný­ka­bul­et­ti. Ko­m ü­n ist­ blo­k un­ ka­r þýsýn­d a­ du­r an ABD,­ BM'nin­ yar­dým­ çað­rý­sý­ný­ en­ baþ­ta ka­bul­e­de­rek,­ya­pý­la­cak­mü­da­ha­le­nin­ko­mu­ta­sý­ný­da­üst­le­ne­bi­le­ce­ði­ni­a­çýk­la­dý. Ýn­gil­te­re,­ Ka­na­da,­ A­vus­tral­ya,­ Tür­ki­ye­ve­da­ha­bir­çok­Av­ru­pa­dev­le­ti­nin­de ABD­i­le­it­ti­fak­ka­ra­rý­al­ma­sýy­la­bir­lik­te, as­ke­rî­ha­re­kâ­ta­baþ­lan­dý. Müt­te­fik­ güç­le­re­ ko­mu­ta­ e­den­ A­me­ri­ka'lý­ ma­re­þa­lin­ "Ko­re'de­ki­ sa­va­þý­ ký­sa sü­re­de­ bi­ti­re­cek­ bir­ hü­cu­ma­ gi­ri­þi­lece­ði"­ yö­n ün­d e­k i­ a­ç ýk­l a­m a­s ý,­ ko­m ü­n ist güç­le­ri­da­ha­da­hid­det­len­dir­di.­Bu­hid­det­le,­ böl­ge­de­ BM­ em­rin­de­ki­ ABD­ as­ker­le­ri­ne­ a­ni­ bas­kýn­lar­ ya­pý­la­rak­ bü­yük za­yi­at­ver­di­ril­di. Ýlk­baþ­ta­ya­þa­nan­bu­ba­þa­rýsýz­lý­ðýn­te­lâ­fi­si­i­çin­da­ha­ge­niþ­ve­kap­sam­lý­bir­sa­vaþ ha­zýr­lý­ðý­i­çi­ne­gi­ren­A­me­ri­ka,­sa­yý­la­rý­yüz bin­ler­le­i­fa­de­e­di­le­cek­si­lâh­lý­kuv­vet­le­ri­ni Ko­re­ve­çev­re­si­ne­sevk­et­ti. Her­ i­ki­ ta­ra­fýn­ da­ ça­týþ­ma­ böl­ge­si­ne pey­der­pey­ gön­der­di­ði­ as­ker­ sa­yý­sý,­ za­man­i­çin­de­i­ki­mil­yo­nu­geç­ti. Bu­ çap­ta­ki­ bir­ sa­va­þý,­ as­lýn­da­ "dün­ya har­bi"­ þek­lin­de­ ni­te­le­mek­ de­ müm­kün. An­cak,­ bu­ sa­va­þýn­ Ko­re­ dý­þý­na­ taþ­ma­ma­sý,­ ya­ni­ baþ­ka­ coð­raf­ya­la­ra­ sýç­ra­ma­mýþ­ ol­ma­sý,­ is­mi­nin­ "Ko­re­ Har­bi"­ o­la­rak­ta­ri­he­geç­me­si­ne­se­bep­ol­muþ­tur. Böl­ge­de­ki­ sa­vaþ,­ za­man­ za­man­ hay­li þid­det­le­ne­rek,­yak­la­þýk­üç­se­ne­sür­dü. Bu­ üç­ se­ne­ i­çin­de,­ ça­týþ­ma­ ve­ sa­vaþ þart­l a­r ý­ se­b e­b iy­l e­ ö­l en­l e­r in­ ye­k û­n u­ da yak­la­þýk­üç­mil­yo­nu­bul­du. Tür­ki­ye'nin­ bu­ üç­ yýl­ i­çin­de­ Ko­re'ye sevk­ et­ti­ði­ as­ke­ri­mi­zin­ sa­yý­sý­ beþ­ bi­nin ü­ze­rin­de­ ol­du.­ Sa­vaþ­ müd­de­tin­ce,­ yüz­ler­ce­Meh­met­çik­þe­hit,­ya­hut­ga­zi­ol­du. 1953­ Tem­muz'un­da­ Ko­re­ Sa­va­þý­ bi­ter­gi­bi­ol­du.­An­cak,­bir­ta­raf­di­ðe­ri­ne ke­sin­ üs­tün­lük­ sað­la­ya­ma­dý­ðý­ gi­bi,­ ta­raf­l a­r ý­ mem­n un­ e­d e­c ek­ bir­ ba­r ýþ­ ant­laþ­ma­sý­da­sað­la­na­ma­dý.­Me­se­le­or­ta­da gi­bi­kal­dý. Bu­se­bep­le,­sý­kýn­tý­za­man­za­man­ye­ni­den­nük­se­di­yor.

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

hak­týr.­Bel­ki,­kýy­met­tar­bir­tek­ha­se­ne­i­le,­çok sey­yi­â­tý­na­na­zar-ý­af­la­bak­mak­lâ­zým­dýr.­Hal­bu­ki, in­san,­fýt­ra­týn­da­ki­zu­lüm­da­ma­rýy­la,­þey­ta­nýn­tel­ki­niy­le,­bir­zâ­týn­yüz­ha­se­nâ­tý­ný­bir­tek­sey­yi­e­yü­zün­den­u­nu­tur,­mü’min­kar­de­þi­ne­a­dâ­vet­e­der, gü­nah­la­ra­gi­rer.­Na­sýl­bir­si­nek­ka­na­dý­göz­üs­tü­ne­bý­ra­kýl­sa­bir­da­ðý­set­re­der,­gös­ter­mez.­Öy­le de,­in­san,­ga­raz­da­ma­rýy­la,­si­nek­ka­na­dý­ka­dar bir­sey­yi­e­i­le­dað­gi­bi­ha­se­nâ­tý­ör­ter,­u­nu­tur, mü’min­kar­de­þi­ne­a­dâ­vet­e­der,­in­san­la­rýn­ha­yatý­iç­ti­ma­i­ye­sin­de­bir­fe­sat­â­le­ti­o­lur.”­3 4-­ “Nef­si­ni­ it­ham­ e­den,­ ku­su­ru­nu­ gö­rür. Ku­su­ru­nu­i­ti­raf­e­den,­is­tið­far­e­der.­Ýs­tið­far­e­den,­ is­ti­â­ze­ e­der.­ Ýs­ti­â­ze­ e­den,­ þey­ta­nýn­ þer­rin­den­ kur­tu­lur.­ Ku­su­ru­nu­ gör­me­mek,­ o­ ku­sur­dan­da­ha­bü­yük­bir­ku­sur­dur.­Ve­ku­su­ru­nu­i­ti­raf­et­me­mek,­bü­yük­bir­nok­san­lýk­týr.­Ve ku­su­ru­nu­gör­se,­o­ku­sur­ku­sur­luk­tan­çý­kar.­Ý­ti­raf­et­se,­af­fa­müs­te­hak­o­lur.” 4 Dipnotlar: 1- Nisâ Sûresi, 135., 2- Mektûbât, s. 354., 3- Lem’alar, s. 241., 4- Lem’alar, s. 91.

Ahmed öðretmenime!

DOSYAM ÞERÝF GÜNDÜZ sg-kys@hotmail.com

er­ke­sin­bir­ve­ya­bir­kaç­öð­ret­me­ni­ol­muþ­tur­mut­la­ka­ha­ya­týn­da.­Müs­bet­te­sir­bý­ra­kan­lar­gi­bi­men­fî­te­sir­e­den­ler­de­var­dýr. Öð­ret­men­bir­ý­þýk­týr;­ya­“ay­dýn­la­týr”­ve­ya­ý­þý­ðý­ ge­re­ði­ gi­bi­ te­sir­ et­mez­se,­ et­ki­si­ ký­sa­ sü­rer,­u­nu­tu­lur­gi­der.­ Tah­sil­ha­ya­tým­da,­ba­na­müs­bet­te­sir­e­den öð­ret­men­le­rim­den­ bi­ri,­ il­ko­kul­ bi­rin­ci­ sý­nýf öð­ret­me­nim­i­di. Ah­med­Ho­cam­ha­yat­ta­mý,­de­ðil­mi­bil­mi­yo­rum,­a­ma­e­ðer­ha­yat­i­se­el­le­rin­den­ö­pe­rim. De­ðil­se,­ken­di­si­ne­Ce­nâb-ý­Hak’tan­rah­met­di­le­rim.­A­ma­bu­söz­le­rim­“Ah­met­ler,­Meh­met­ler,­Ha­san­lar,­Hü­se­yin­ler,­Mus­ta­fa­lar,­Ö­mer­ler,­Ham­za­lar,­Os­man­lar,­Ze­ke­ri­ya­lar,­Se­lim­ler,­Fa­tih­ler,­A­li­ler,­Fat­ma­lar,­Ay­þe­ler,­Tey­bet­ler,­Hic­ret­ler,­E­mi­ne­ler,­Sev­gi­ler,­Me­la­hat­lar, Ya­se­min­le­re…”­u­la­þýr­ka­na­a­tin­de­yim. Ma­a­le­sef,­öð­ret­men­le­ri­mi­zin­ço­ðu­o­kul­lar­da bi­ze­ya­kýn­ta­ri­hi­mi­zi­hep­“res­mî­i­de­o­lo­ji­nin”­i­zin ver­di­ði­gi­bi­an­lat­tý. Hal­buki­bi­ze­an­la­týl­ma­yan­ta­rih,­“ol­du­ðu­gi­bi” an­la­týl­ma­lý­i­di.­Yok­sa­bi­ri­le­ri­ni­ye­rin­di­bi­ne­ba­tý­rýp;­bi­ri­le­ri­ni­yük­sek­ler­de­gös­ter­mek­doð­ru­de­ðil­di.­Ta­ri­hi­giz­le­ye­rek­ve­ya­he­sa­ba­gel­me­yen­le­ri san­sür­le­ye­rek­an­lat­mak,­in­sa­ni­yet­le­bað­daþ­ma­yan­bü­yük­bir­yan­lýþ­týr.­Çün­kü­“an­la­tý­lan”­i­le­“ya­þa­nan­lar”­a­ra­sýn­da­ki­“far­ký”­fark­et­ti­ði­za­man­in­sa­nýn­kal­bi­ya­ra­a­lýr.­O­nun­i­çin: Ça­nak­ka­le’yi­ol­du­ðu­gi­bi­an­la­týn. Mil­lî­Mü­ca­de­le’nin­mâ­ne­vî­kah­ra­man­la­rý­ný bütün­ta­ri­hi­bil­gi­le­ri­i­le­bi­ze­söy­le­yin. Ban­dýr­ma­Va­pu­ru­nun­ve­i­çin­de­ki­le­rin­ki­min em­ri­i­le­A­na­do­lu’ya,­na­sýl­git­ti­ði­ni­ek­sik­siz­iþ­le­yin. 23­Ni­san’da­Mec­lis’i­a­çan,­di­nî­ve­mil­lî­duy­gu­lar­da­be­ra­ber­o­lan­hal­kýn,­dil­le­ri­ni­ve­di­nî­has­sa­si­yet­le­ri­ni­san­sür­süz­söy­le­yin. 29­E­kim’de­“Cum­hu­ri­ye­tin”­han­gi­“cum­hur” i­le­i­lân­e­dil­di­ði­ni­söy­le­mek­te­zor­lan­ma­yýn. Bir­çey­rek­as­ra­ya­kýn­bir­za­man­da­TBMM’de sa­de­ce­CHP’ye­ha­yat­hak­ký­nýn­ta­nýn­dý­ðý­ný,­ra­kip­le­ri­nin­saf­dý­þý­bý­ra­kýl­dý­ðý­ný­giz­le­me­den­an­la­týn.­CHP’nin­al­tý­ok­bay­ra­ðý­nýn­mec­lis­te­na­sýl­a­sýl­dý­ðý­ný­gös­te­rin.­Bu­dö­nem­de­“Al­lah”­de­me­nin “suç­ol­du­ðu­nu”­be­lir­tin. Ýn­ký­lâp­lar­dan­do­la­yý­a­sý­lan­bin­ler­ce­ma­su­mun ad­la­rý­ný­ya­zýn.­Ýs­ter­se­niz,­Tak­rîr-i­Sü­kûn­ve­Ýs­tik­lâl­Mah­ke­me­le­ri’nden­bi­raz­bah­se­din.­Bi­rin­ci Mec­lis’te­o­lan­ve­kil­le­rin­da­ha­son­ra­ki­za­man­da na­sýl­tas­fi­ye­e­dil­di­ði­ni­be­lir­tin. Sek­sen­yýl­geç­ti­ði­hal­de,­e­ði­tim­sis­te­mi­mi­zin hâ­lâ­ne­den­o­tur­ma­dý­ðý­ný­bi­ze­i­zah­e­din. Der­sim’i,­Þeyh­Sa­id­Ha­di­se­si­ni,­Me­ne­men’i, Çer­kez­Et­hem’i,­Üç­A­li­le­ri,­K.­Ka­ra­be­kir­Pa­þa’yý,­M.­Â­kif’i­,­Be­di­üz­za­man’ý,­27­Ma­yýs’ý,­12 Mart’ý,­12­Ey­lül’ü,­28­Þu­bat’ý,­27­Ni­san’ý,­ül­ke­de fa­a­li­yet­gös­te­ren­35.000­çe­te­yi…­ol­du­ðu­gi­bi an­lat­mak­tan­kork­ma­yýn­öð­ret­me­nim! O­za­man­“Ba­na­bir­harf­öð­re­te­nin­kö­le­si­o­lu­rum”­an­la­yý­þý­i­le­Mol­la­Gü­ra­ni’ler,­Ak­þem­sed­din’ler­var­lý­ðý­ný­sür­dü­rür­ve­ni­ce­Fa­tih’ler ye­ti­þir.­Yok­sa­“kor­ku­im­pa­ra­tor­luk­la­rý”­i­le­da­hi­ler­“si­ner”,­ses­siz­ka­lýr.­Ye­ni­ne­sil­le­rin­de­de­le­ri­i­le­ir­ti­bat­la­rý­za­yýf­lar,­hat­ta­ke­si­lir. Sa­de­ce­bu­gün,­ “24­Ka­sým’da” öð­ret­men­le­ri ha­týr­la­mý­yo­ruz;­bi­ze­bun­la­rý­söy­le­yen­öð­ret­men­le­ri­her­gün­se­vi­yo­ruz­Ah­med­öð­ret­me­nim! Se­ni­Al­lah­i­çin­sev­di­ði­miz­gi­bi!

H


10

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

KÜLTÜR-SANAT ESKÝLERÝ RESTORE EDÝLECEK

25. saat KUMBARAMDAKÝ KELÝMELER

24 yýldýr sim sýrma ustalýðý yapan Nur Korkmaz, sim sýrma iþlerken genellikle lâle ve karanfil modellerini kullandýklarýný, el emeði ve göz nuruyla sim sýrma iþlenerek yapýlan bir yatak odasý takýmýnýn 4-5 bin lira arasýnda alýcý bulduðunu kaydetti. FOTOÐRAFLAR: AA

Kahramanmaraþ’a özgü bir el san'atý olan ve geçmiþi Selçuklu dönemine kadar uzanan sim sýrma, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü’nün açtýðý kurslarla yaþatýlýyor.

Diyarbakýr ile Konya arasýnda yazma eser kardeþliði

SALÝHA FERÞADOÐLU sliha87@hotmail.com

eni bir yýl, yeni bir dönem derken yeni bir öðrenci evinin müdavimi oldum bu yýl da. Serde öðrencilik var, hâlâ devam ediyor. Yalnýz üzerime düþen sorumluluklar daha bir aðýrlýðýný arttýrýyor; farkýndayým. Bu yüzden hayat gittikçe yoruyor; ancak gençliðin verdiði enerjiyle sabýrlýyým. Bilirsiniz, haliyle öðrenci evlerinin eksiði pek çoktur, lüksü yoktur. Biz de yeni evimize taþýnýnca baktýk ki, muasýr medeniyetin ihtiyaç olarak addettiði pek çok þey vazgeçilmezimiz olmuþ. Bulaþýk makinemiz yok; çamaþýr makinemiz çalýþmýyor; elektrikli süpürge bir türlü çekmiyor, halýlarý temizlemiyor; ütümüzün ýsýsý çok düþük, kumaþtaki kýrýþýklýklarý gidermiyor, saç kurutma makinemizi evde unutmuþuz… Ve sair derken örnekleri çoðaltmak mümkün… Sadece birkaç yüzyýl öncesini derhatýr ettim; Sanayi Devrimi’nden önce kadýnlar ne yapýyordu? Yaz kýþ, yaðmur çamur, kar dolu demeden derelerde tokaçlarla yýkadýklarý çamaþýr þenliklerinden bugüne ne kalmýþtý? Ya çeþmelerden taþýnan sularýn küçüklü büyüklü leðenlerde biriktirilmesiyle uzun ve yorucu zahmetler eþliðinde yýkanan tabak çanaklar… Kömürlü ütülerin zorluðunda hummalý ütü faaliyetleri… Çalý süpürgeleriyle temizlenen evler, avlular… Hepsi ne kadar da uzak geliyor. Birçoðunu romanlardan, filmlerden ve anneannemin hatýralarýndan biliyorum, þahit olmak nasip olmadý. Peki ya size? Ben þimdi imkânsýzlýklar dolayýsýyla bir kazaðý, iki eteði elimde çitilerken oflayýp pufluyor, belimin nasýl aðrýdýðýndan yakýnýyor, yýkama fiilini gerçekleþtirirken hýzla geçen zamana hayret edip esefle dert yanýyorum… Ya makinelerin yardýmýna raðmen yorgunluðumuza ne demeli? Dað gibi biriken bulaþýklarýmýza içlenerek bakýp þimdi bunlarý makineye kim yerleþtirecek diye hayýflanýyoruz. Bugün evi þöyle üstten bir süpüreyim deyip devrilen bir dað misali kendimizi koltuða býrakýveriyoruz. Yýðýldýðým koltukta, bir lâhzada fikirler üþüþtü zihnime. Derken düþünceler bir bir isyana geldi. O zamanýn kadýnlarý bir 25. saate sahip deðildi! Ya bu zamanýn kadýnlarý? Bizler uzay/bilgi çaðýnýn talihli insanlarýyýz. Teknoloji ise bir muazzam bir nimet, büyük kolaylýk… Her bir alanda yapýlan keþifler heyecan verici ve azamî ölçüde merak uyandýrýcý. Yalnýz anlayamadýðým onca pratik, hafif ve rahat kullaným için bizlere sunulan nimetlere raðmen bu 24 saat hâlâ niye yetmiyor bize? Defalarca ayný suali sordum durdum kendime… Ortaya çýkan cevaplarýn “korkunçluðu” bir lâhzada ateþten bir ummana dönüþmüþtü bile. Cevaplarý bir bir savuþturdum aklýmdan, leðene bir kazak daha daldýrýp sebatla durulamaya koyuldum.

Y

“Rum Mimarlar” sergisi ÝSTANBUL 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý direktörlüðünde, Zoðrafyan Lisesi Mezunlar Derneði tarafýndan hayata geçirilen “Batýlýlaþan Ýstanbul’un Rum Mimarlarý’’ sergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde açýldý. Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý Yürütme Kurulu Baþkaný Þekip Avdagiç, serginin açýlýþýnda, Ýstanbul’un dünya baþkentliði iddiasý için önemli bir proje olan serginin, özellikle Beyoðlu ve Kadýköy’de Rum mimarlarca inþa edilmiþ olan eserler hakkýnda önemli bilgiler verdiðini ifade etti. Avdagiç, serginin uzun süren çalýþmalar sonucunda derlenen detaylý bilgiler ýþýðýnda oluþturulduðunu dile getirerek, ‘’Sergi, Ýstanbul’un farklý kültürlerin harmonisinden beslenen fizikî yapýsýnýn ne gibi süreçlerde oluþtuðunu ortaya koyuyor ve Avrupa Kültür Baþkenti unvanýný taþýdýðýmýz bu çok özel yýlda, kentimizin, dünya baþkentliði iddiamýzýn altýný bir kez daha dolduruyor’’ dedi. Fener Rum Patriði Bartholomeos da mimarlýðýn, bir toplumun kültür ve estetik deðerlerinin somut bir ifadesi olduðunu belirterek, ‘’Mimarî, günümüz þehirlerine bir anlam ve derinlik katmaktadýr. Osmanlý imparatorluðu mimarlarý ve kalfalarý, özgün ve sentez çalýþmalarýyla Ýstanbul’a önemli eserler hediye etmiþlerdir. Özellikle Osmanlý’da Rum mimarlarýn estetiðe, mimariye önemli katkýlarý olmuþtur’’ diye konuþtu.

SERGÝ BÝR ilk olma özelliði taþýyan sergide iþlerine yer verilen mimarlar arasýnda, ‘’Saray mimarý’’ unvanýný taþýyan ve Taksim’deki Aya Triada Kilisesi’ni inþa eden Vasilaki Bey ile oðlu Yanko Bey gibi önemli ve çok üst mevkilere kadar yükselmiþ mimarlarýn yaný sýra, Heybeliada Ruhban Okulu’nun mimarý Perikles Fortiadis, Özel Fener Rum Lisesi’nin mimarý Kostantinos Dimadis ve bugün Pera Müzesi olarak kullanýlan Bristol Oteli’nin mimarý Manoussos gibi isimler yer alýyor. Ýstanbul / aa

DÝYARBAKIR Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesi’nden getirilen yaklaþýk 6 bin yazma ve matbu eser, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde restore ediliyor. Dört ay sürecek titiz çalýþmanýn ardýndan bakým ve onarýmý tamamlanacak koleksiyonun dijital kopyalarý çýkarýlacak. Kitaplar, Diyarbakýr’da modernize edilecek korunaklý kütüphaneye geri gönderilecek. Birçok alanda Doðu ve Güneydoðu þehirleriyle kurulan köprülere yazma eser kardeþliði de eklendi. Diyarbakýr Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan 4 bin 126 matbu eser ile bin 984 nadir el yazmasý kitap, Konya’ya getirildi. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bakýma alýnan koleksiyonun restorasyonuna baþlandý. Eserlerin tamamýnýn fikro-filmleri çekildi. Kütüphanenin uzmanlarý bir yandan da eserlerin dünya standartlarýnda, yüksek çözünürlükte dijital kopyalarýný çýkarmaya baþladý. 2 tane çok önemli müteferrika baskýnýn yer aldýðý koleksiyonda özellikle Selçuklu ve Memluk dönemine ait kitaplar bulunuyor. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir Þahin, Diyarbakýr’dan getirilen matbu ve yazma kitaplarýn Selçuklu ve Memluk dönemini yansýtan önemli eserler olduðunu belirtti. Koleksiyon içinde bakým ve onarým gerektirenleri hemen restorasyona aldýklarýný dile getiren Þahin, eserlerin tamamýnýn dijital kopyalarýnýn çýkarýlacaðýný ve araþtýrmacýlarýn hizmetine sunulacaðýný ifade etti. Mart ayýna kadar kitaplarýn restorasyonunun tamamlanacaðýný bildiren Þahin, “Getirdiðimiz tüm eserleri önümüzdeki yýlýn Mart ayýnda geri teslim edeceðiz. Bu kitaplar, Diyarbakýr’da doðal afetlere ve yangýnlara karþý korunaklý þekilde modernize edilecek kütüphanede korunacak” dedi. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde yaklaþýk 150 bin yazma eser ve bunlarýn dijital kopyalarý bulunuyor. Kütüphanenin imzaladýðý protokoller çerçevesinde Konya’ya getirilen eserlerle adeta 40 ülkenin hafýzasý bu kütüphanede korunuyor. Konya / cihan

‘Sim sýrma’ gelecek nesillere aktarýlýyor GEÇMÝÞÝ SELÇUKLU DÖNEMÝNE KADAR UZANAN SÝM SIRMA SAN'ATI, KAHRAMANMARAÞ’TA AÇILAN KURSLAR SAYESÝNDE HEM GELECEK NESÝLLERE AKTARILIYOR, HEM DE EV KADINLARI ÝÇÝN GELÝR KAYNAÐI OLUYOR. GEÇMÝÞÝ Selçuklu dönemine kadar uzanan ‘’sim sýrma’’ san'atý, Kahramanmaraþ’ta açýlan kurslar sayesinde hem gelecek nesillere aktarýlýyor, hem de ev kadýnlarý için umut oluyor. Bir zamanlar zengin aile kýzlarýnýn çeyizlerini süsleyen sim sýrma, günümüzde ev kadýnlarý için bir istihdam kaynaðý haline geldi. Kahramanmaraþ’a özgü bir el san'atý olan ve geçmiþi Selçuklu dönemine kadar uzanan sim sýrma, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü’nün açtýðý kurslarla yaþatýlýyor. Kurslara katýlan genç kýzlar ve kadýnlar hem bir el san'atý öðreniyor, hem de aile bütçelerine katkýda bulunuyor. Kahramanmaraþ Kültür ve Turizm Müdürü Seydi Küçükdaðlý, sim sýrma iþlemeciliðinin son yýllarda yaygýnlaþtýðýný söyledi. Kahramanmaraþ’a özgü el san'atý-

ný hem yaþatmaya hem de bu iþten vatandaþlarýn kazanç elde etmesini saðlamaya çalýþtýklarýný belirten Küçükdaðlý, þöyle konuþtu: ‘’Her yýl çeþitli fuarlara katýlýyoruz. Sim sýrma san'atýna büyük bir ilgi var. Sim sýrma ustasýnýn da artmasýyla bu iþ sektör haline geldi. Yöremize özgü bir el san'atý olan sim sýrma, kadýnlar için önemli bir kazanç kapýsý haline geldi. Düzenlediðimiz kurslara olan katýlým her yýl artýyor.’’ 24 yýldýr sim sýrma ustalýðý yapan Nur Korkmaz ise bu san'atý annesinden öðrendiðini ve bugüne kadar yüzlerce ev kadýnýna eðitim verdiðini söyledi. Sim sýrmanýn artýk Kahramanmaraþ’ta sektör haline geldiðini, bu iþle giriþimci kadýnlarýn da ilgilendiðini ifade eden Korkmaz, þöy le ko nuþ tu: ‘’Bu gün þeh ri miz de 10’nun üzerinde iþ yeri bulunuyor. Aldýðýmýz sipariþleri ev kadýnlarýna iletiyo-

ruz. Kendileri evlerinde hem ev iþlerini hem de verdiðimiz sipariþleri yapýyor. Gerçekten onlar için büyük bir kazanç oluyor. Hepsinin evinde tezgâh var. Sim sýrma iþlemeciliðini görünmeyen bir sektör olarak deðerlendiriyorum. Türkiye’nin her bölgesinden sipariþ alýyoruz. Yastýk kýlýfý ve yatak odasý iþlemesi en gözde ürünlerimiz arasýnda. Sim sýrma tamamen el emeðine dayalý bir iþ. Öyle ki bir yatak örtüsü ancak 5 ayda tamamlanabiliyor. Ayrýca yurt dýþýna aracýlar vasýtasýyla da sim sýrma gönderiyoruz. Özellikle Fransa ve ABD’den sipariþ alýyoruz.’’ Korkmaz, sim sýrma iþlerken genellikle lâle ve karanfil modellerini kullandýklarýný, el emeði ve göz nuruyla sim sýrma iþlenerek yapýlan bir yatak odasý takýmýnýn 4-5 bin lira arasýnda alýcý bulduðunu kaydetti. Kahramanmaraþ / aa

Diyarbakýr Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan 4 bin 126 matbu eser ile bin 984 nadir el yazmasý kitap, Konya’ya getirildi. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bakýma alýnan koleksiyonun restorasyonuna baþlandý. FOTOÐRAF: CÝHAN

Kýrkpýnar UNESCO listesinde

PTT’den özel tarih damgasý

UNESCO’NUN Kýrkpýnar Festivali’ni ‘’Ýnsanlýðýn Somut Olmayan Kültür Mirasý’’ listesine kaydedilmesi kararý Edirne’de sevinçle karþýlandý. Edirne Belediye Baþkaný Hamdi Sedefçi, Kýrkpýnar’ýn baþlý baþýna bir ‘’kültür hadisesi’’ olduðunu ifade etti. Sedefçi, þunlarý kaydetti: ‘’650 yýllýk geleneði olan Kýrkpýnar’ýn her zerresinde bir kültürel öge var. Þan ve þerefle bu kültürel miras günümüze taþýndý. UNESCO’dan alýnan paye önemli. Deniz, kum, güneþ üçlüsünden ziyade, kültürel ve tarihî ziyareti tercih eden turistler, UNESCO’nun listesini inceleyerek tatillerini yapýyorlar. Amerikalý, Japon turistlerin bir çoðu böyle. Bu listede yer almak bize gurur verir. Gelen turist sayýsýnda ciddî artýþlar olur.’’ Edirne / aa

PTT Genel Müdürlüðü, ‘’Deniz Teknolojilerinde Ýnovasyon ve Deniz Ulaþtýrmasýnýn Geleceði Kongresi’’ dolayýsýyla özel tarih damgasý kullandýracak. PTT Genel Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, kongre dolayýsýyla, 24-26 Kasým tarihleri arasýnda, ‘’Deniz Teknolojilerinde Ýnovasyon ve Deniz Ulaþtýrmasýnýn Geleceði Kongresi ÝTÜDF-GEMÝMO 24/26.11.2010 ÝSTANBUL’’ ibareli özel tarih damgasý kullandýrýlacak. Kayýtlý abonelerin ve meraklýlarýn özel tarih damgasý istekleri, ‘’Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ayazaða Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi Maslak Ýstanbul’’ adresinde 09.00-15.30 saatleri arasýnda yerine getirilecek. Ankara / aa

BULMACA SOLDAN SAÐA- 1. Bazý büyük tarikat derviþlerinin, tarikatta daha üst makamda bulunanlara gösterdikleri saygý ve baðlýlýk, mürþide karþý gösterilen saygý; selâm duâsý. - Tüysüz þeftali. 2. Üstten saða doðru eðik matbaa yazýsý. - Çift süren hayvanlarýn koþulduðu demir uçlu tarým aracý. 3. Çobanlarýn omuzlarýna aldýklarý dikiþsiz, kolsuz, keçeden üstlük, aba. - Marangozlarýn cila yapmak için kullandýklarý içi pamuk dolu bez. 4. Olmaktan dilek. - Tülbent, baþ örtüsü, beyaz yaþmak. - Hükümdarlarýn veya devlet baþkanlarýnýn oturduðu büyük yapý. 5. Að gözelemede, gözeyi oluþturan dört düðümden karþýlýklý gelenlerin, að gözü gerildiðinde yatay doðrultuda olanlarýnýn daha az kapanma durumu. - Oyunda yenen ve yenilen olmamasý, berabere kalma. 6. Yoksullara yiyecek daðýtmak üzere kurulmuþ hayýr evi. - Bir binek hayvaný. 7. Hastalýktan yeni kurtulmuþ zayýf ve hâlsiz olan kimsenin durumu. - Baþlýk, sipersiz þapka. 8. Kekemelik, pepemelik. 9. Mýsýr Pramitlerinin en küçüðü. 10. Yeni Dünya. - Ýspanyol sevinç nidasý.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YUKARIDAN AÞAÐIYA - 1. Bir nörotransmitter olan asetilkolinin faaliyetini engellediði için zehirli olan ve tütünden elde edilen bir alkaloyid. - Hafniyumu simgeleyen harfler. 2. Sürekli itmek, arka arkaya itmek. 3. Baykuþ, puhu kuþu. - Metabolik enerji. 4. (Tersi) Bir göz rengi. - Halk dilinde ortalýk'ýn eþ anlamlýsý. 5. Nikâhsýz olarak yapýlan cinsî münasebet, Ýslâmýn haram saydýðý meþrû olmayan cinsî münasebet. - Kerhen rýza nidasý. - Bir ilgi eki. 6. Ana maddeleri yumurta, un ve þeker olan, içerisine kuru üzüm, kakao, fýndýk vb. konularak fýrýnda piþirilen tatlý çörek. - Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapýlan raf. 7. Bað budamaya ya da aðaç kesmeye yarayan, eðri bir çeþit býçak. 8. Akýl. - Hilekâr olmayan, temiz kalbli. Bir ilgi eki. 9. Fas'ýn baþþehri. Bir önceki bulmacanýn cevaplarý - Kürekle yürütülen dar, u1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zun, hafif tekne. 10. Köy evA MA 1 K A MÝ N A T O lerindeki tavanlarda iki direk 2 A L Ý Þ A R Y A MA N arasýndaki boþluk. - Bir bilim 3S A K A R Ý N ME K E ve san'at kolunda ayrý nitelik 4 A E R F A Z Ý L E T ve özellikleri bulunan yön5 L Ý R E T M K Ý T tem veya akým. 11. Büyük G 6 Ý K Ý T E L L Ý Y U Y L A MA 7 S A N hisar. - "Surat astý, yüz çevirK 8 A T E L MOD E L di" anlamýnda Kur'ân-ý Ke9M E S T O P A K N Ý rim'in 80. sûresi. 12. Yardým, 10 A T T R A P E S Ü Z ihsan, lütuf.


11

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

EKONOMÝ HA­BER­LER

2 KASIM 2010

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

Anadolu Alacasý Projesi devam ediyor nTA RIM ve Köyiþleri Bakanlýðý, “Anadolu Alacasý Geliþtirme Projesi”nin devam ettiðini bildirdi. 20 Kasým 2010 tarihli gazetemizin ekonomi sayfasýnda yayýnlanan AA kaynaklý “Hayvancýlýk projesi ‘kavurmalýk’ oldu” haberi ile ilgili açýklamada bulundu. Haberde, “Anadolu Alacasý Geliþtirme Projesi”nin hastalýk kýskacýnda ve çökmek üzere olduðu savunulurken, Bakanlýk’tan yapýlan açýklamada, projenin herhangi bir þekilde çökmesi veya sonlandýrýlmasýnýn söz konusu olmadýðý, yýllara sarih devam edeceði belirtildi. Haberde geçen, ‘Anadolu Alacasý Projesi’nin güncel maliyetinin yaklaþýk 70 Milyon TL’ olduðu ifadesindeki rakamýn doðru olmadýðý kaydedilen açýklamada, projede bugüne kadar güncel harcama miktarýnýn yaklaþýk 30 Milyon TL olduðu vurgulandý. Konya’da yürütülmekte olan Anadolu Esmeri Geliþtirme Projesinin sonlandýrýlmasý haberinin de gerçeði yansýtmadýðý ifade edilen açýklamada, bu projenin tüberküloz hastalýðý sebebiyle askýya alýndýðý, hastalýðýn eradike edilmesinden sonra projeye kalýnan yerden devam edileceði bildirildi. Ekonomi Servisi

Cinsi 1 ABD DOLARI

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.4360

1.4429

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.4350

1.4451

Cinsi

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1 ÝSVÝÇRE FRANGI

1.4488

1.4581

1.4466

1.4603

1 ÝSVEÇ KRONU

0.20880

0.21097

0.20865

0.21146

1.4162

1.4226

1.4110

1.4280

1 KANADA DOLARI

1 AVUSTRALYA DOLARI

1.4216

1.4309

1.4151

1.4395

1 KUVEYT DÝNARI

5.0754

5.1422

4.9993

5.2193

1 DANÝMARKA KRONU

0.26400

0.26530

0.26382

0.26591

1 NORVEÇ KRONU

0.23991

0.24153

0.23974

0.24209

1 EURO

1.9686

1.9781

1.9672

1.9811

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.38406

0.38475

0.38118

0.38764

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.3000

2.3120

2.2984

2.3155

100 JAPON YENÝ

1.7172

1.7286

1.7108

1.7352

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1.4720 ÖNCEKÝ GÜN 1.4480

DÜN 1.9890 ÖNCEKÝ GÜN 1.9740

DÜN 64.450 ÖNCEKÝ GÜN 63.790

DÜN 432,000 ÖNCEKÝ GÜN 424,000

p

p

p

p

HA­BER­LER

Özel sektörün kredi borcu 119 milyar dolara yükseldi nÖZEL sektörün yurt dýþýndan saðladýðý uzun vadeli kredi borcu, bu yýlýn Eylül sonu itibarýyla yüzde 1,2 artarak, 119,4 milyar dolar oldu. Aðustos sonu itibarýyla özel sektörün yurt dýþýndan saðladýðý uzun vadeli kredi borcu 117,9 milyar dolar olarak gerçekleþmiþti. Merkez Bankasýnýn ‘’Özel Sektörün Yurtdýþýndan Saðladýðý Kredi Borcu’’ istatistiklerine göre, bankalar hariç özel sektörün yurt dýþýndan saðladýðý kýsa vadeli kredi borçlarý ise Eylül sonunda yüzde 3,6 gerileyerek 1,8 milyar dolar oldu. Aðustos sonunda kýsa vadeli kredi borçlarý 1,9 milyar dolar olmuþtu. Bankalar hariç özel sektörün yurt dýþýndan saðladýðý kredi borcunun bir yýla kadar olan vade daðýlýmýna bakýldýðýnda ise Aðustos sonunda 1,7 milyar dolar olan uzun vadeli kredi borcu, Eylül sonu itibarýyla 1,8 milyar dolara ulaþtý. Aðustos sonunda 60,6 milyon dolar olan kýsa vadeli borç ise Eylül sonu itibarýyla 71 milyon dolar olarak gerçekleþti. Ankara /aa

Nükleerde Japonya ile görüþmeler baþlayacak nENERJÝ ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Sinop’a yapýlmasý planlanan nükleer santral için önümüzdeki hafta Japon heyetiyle görüþmelerin baþlayacaðýný bildirdi. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Dünya Enerji Konseyi Genel Sekreteri Chirtoph Frei ile Dünya Enerji Konseyi Türk Millî Komitesi Yönetim Kurulu Baþkaný Süreyya Yücel Özden’i makamýnda kabul etti. Gazetecilerin sorularýný cevaplayan Bakan Yýldýz, Sinop’a yapýlmasý planlanan nükleer güç santrali konusunda Japon heyetiyle görüþmelerin önümüzdeki hafta baþlayacaðýný belirtti. Yýldýz, diðer ülkeler için de uluslar arasý nezakete uygun olarak gelen teklifleri deðerlendirecek ekiplerin bulunduðunu söyledi. Yýldýz, ‘’Þu anda 3 ayrý ekip, 3 ayrý alanda çalýþýyor. TAEK’ten, Dýþ Ýliþkiler Baþkanlýðýndan, Enerji Ýþleri Genel Müdürlüðünün dahil olduðu çok geniþ katýlýmlý ekiplerimiz var. Bu çalýþmalarý kýsa sürede tamamlamak zorundayýz. Nükleer santral konusunda kaybedilen zamanlarý mutlaka telafi etmemiz lâzým’’ diye konuþtu. Rus Parlamentosunun alt kanadý olan Duma’nýn Akkuyu Nükleer Santrali’nin inþaatýný onayladýðýný da hatýrlatan Yýldýz, konunun genel kurulda nihaî olarak görüþülüp, sonra Kremlin’e onaya gönderileceðini ifade etti. Yýldýz, ‘’Nükleer santralin inþaatýna bir an önce baþlamamýz lâzým. Özellikle Mersin Akkuyu’da lisanslamalar, yer teslimleri ve bir kýsým zemin etütleriyle beraber inþaatýn baþlamasý için çaba sarf ediyoruz’’ dedi. Ankara / aa

Yeni ödeme planýna imza atmayýn nTÜKETÝCÝYÝ Koruma Derneði (TÜKODER) Baþkaný Abdullah Özçulcu, 28 Ekim 2010 tarihinden itibaren geçerli olmasý gereken bankalarýn kullandýrdýðý tüketici kredilerindeki Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinin yüzde 10’dan yüzde 15’e çýkarýlmasý kararýnýn dâvâlýk olduðunu belirterek, tüketicileri, borcunu ödemesi ancak yeni sözleþmeye imza atmamasý konusunda uyardý. TÜKODER Baþkaný Abdullah Özçulcu, 28 Ekim 2010 tarihinden itibaren geçerli olmasý gereken bankalarýn kullandýrdýðý tüketici kredilerindeki KKDF kesintisinin yüzde 10’dan yüzde 15’e çýkarýlmasý kararýnýn 28 Ekimden önce kullanýlan kredilere de uygulanmasýný eleþtirdi. ‘’Kanun geriye yürümez’’ ilkesinin alýnan kararla bozulduðuna dikkati çeken Özçulcu, ‘’Kredi kullanan kiþiler hesabýný, kitabýný ve ödeme planýný krediyi kullandýðý döneme göre yaptý. Kanun geriye yürümez ilkesine göre, alýnan karar 28 Ekim 2010 tarihinden önceki kredileri kapsamamalýydý. Uygulama (çekilen kredi bitinciye kadar tüketici aleyhine sözleþme deðiþtirilemez) fikrine de aykýrýdýr’’ ifadelerine yer verdi. Tüketici Dernekleri Federasyonu’nun uygulamanýn durdurulmasý için dâvâ açtýðýný hatýrlatan Abdullah Özçulcu, ‘’Dâvânýn sonuçlarýný beklemek gerekir. Tüketiciler kredi taksitlerini ödemeliler yoksa temerrüde düþerler. Mevcut zorunluluk nedeniyle kredi taksitini ödeseler de yeni ödeme planýný kesinlikle imzalamasýnlar. Yeni ödeme planý imzalarlarsa uygulamayý kabul etmiþ olurlar’’ diye konuþtu. Antalya / aa

FBI, Diamondback Capital Management’in, Level Global Investors’un ve Loch Capital Management’ýn bürolarýna düzenledikleri operasyonda, bazý belgelere el koydu.

Hedge fonlara baskýn ABD'DE FEDERAL SORUÞTURMA BÜROSU GÖREVLÝLERÝ, HEDGE FON SEKTÖRÜNDE ÝÇERÝDEN SIZDIRMA SORUÞTURMASI KAPSAMINDA ÜÇ HEDGE FONUN BÜROLARINA BASKIN DÜZENLEDÝ. ABD’DE Federal Soruþturma Bürosu (FBI) görevlileri, hedge fon sektöründe içeriden sýzdýrma (insider trading) soruþturmasý kapsamýnda üç hedge fonun bürolarýna baskýn düzenledi. FBI görevlileri, önceki gün merkezi Connecticut’ta bulunan Diamondback Capital Management’in Stamford’daki ve Level Global Investors’un New York’taki bürolarý ile Boston merkezli Loch Capital Management’ýn bürolarýna düzenledikleri operasyonda, bazý belgelere el koydular. Diamondback Capital Management ve Level Global Investors þirketleri, ABD’nin en tanýnmýþ hedge fonlarýndan biri olan SAC Capital Advisors’un eski yöneticileri tarafýndan yönetiliyor. FBI’ýn New York ve Boston sözcüsü, hedge fonlarla ilgili devam eden soruþturmayla

ilgili olarak bu fonlarýn bürolarýnýn aranmasý talimatýný yerine getirdiklerini söyledi. Wall Street Journal, FBI ve diðer yasa uygulayýcý kurumlarýn, hedge fon þirketleri, menkul kýymetler yatýrým fonu þirketleri ve yatýrým bankerlerinin içeriden sýzdýrma iþlemleriyle ilgili soruþturma yürüttüðünü yazmýþtý. Bu þirketlerin, þirket birleþmeleriyle ilgili gizli bilgileri kullanarak yasadýþý yollardan on milyonlarca dolar kâr elde etmekle suçlandýðýný belirten ga ze te, A da let Ba kan lý ðý nýn Gold man Sachs bankasýnda görevli bazý çalýþanlarýn birleþmelerle ilgili muhtemel bilgi sýzdýrmalarý soruþturduðunu kaydetmiþti. FBI’nýn hedge fon þirketlerinin bürolarýna düzenlediði operasyonun, New York Bölge Savcýsý Preet Bha-

rara’nýn geçen ay New York barosunda yaptýðý konuþmada, ‘’beyaz yakalýlarda suç iþleme eðiliminin arttýðýný, içeriden bilgi sýzdýrmanýn, savcýlarýn mücadele için daha fazla araca ihtiyacý olduðu yaygýn sorun haline geldiðini’’ söylemesinden sonra yapýldýðýna dikkati çekildi. Hedge fon sektörünün 1,7 trilyon dolar deðere sahip olduðu ABD’de, Diamondback Capital Management 4,71 milyar dolar, Level Global Investors yaklaþýk 4 milyar dolar ve Loch Capital Management ise 2 milyar dolarý aþkýn varlýðý yönetiyor. ABD’de federal savcýlarýn bu yýl sona ermeden önce hedge fon yöneticileri, danýþmanlar ve Wall Street bankacýlarýna karþý bir dizi içeriden bilgi sýzdýrma davasý açmasý bekleniyor. New York / aa

Vergi cennetlerine kaçýþa karþý ilk imza bugün atýlacak nMALÝYE Bakaný Mehmet Þimþek, vergi cennetlerine kayýt dýþý para akýþýný sona erdirmeyi amaçlayan ilk Bilgi Deðiþim Anlaþmasýný bugün Londra’da Jersey Adalarýyla imzalayacak. Bakan Þimþek, imza töreni ve ikili görüþmeler için dün sabah Ýngiltere’ye gitti. Maliye Bakaný, bugün vergi cennetleriyle ilk Bilgi Deðiþim Anlaþmasýna imza koyacak. Söz konusu anlaþmayý, Jersey adýna Ekonomi Bakan Yardýmcýsý Paul Rautier parafe edecek. ‘’Vergi Konularýnda Bilgi Deðiþimi Anlaþmasý’’ için harekete geçen Türkiye, bu çerçevede, Jersey, Man Adasý, Bermuda, Cebelitarýk, Cayman Adalarý, Seyþeller, Guernsey, Bahamalar ve Ýngiliz Virjin Adalarýyla görüþme baþlattý. Jersey ile anlaþmaya varýlýrken, diðer ada ülkelerle görüþmelerin sürdüðü bildirildi. Jersey ile bugün imzalanacak anlaþmanýn yürürlüðe girmesiyle birlikte, vergi inceleme elemanlarýnca ihtiyaç duyulabilecek bilgiler, Jersey makamlarýndan talep edilebilecek. Ayný þekilde, Jersey de Türkiye’den bilgi isteyebilecek.

ÝZMÝR VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI EGE VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAN OLUNUR.

Ege Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerinden olup, adý-soyadý/ünvaný yukarýda yazýlý mükellef adýna tanzim edilmiþ 1 ve 2 Nolu Vergi/Ceza Ýhbarnameleri adý geçenlerin dairemizce bilinen adreslerinde bulunamamasý sebebiyle posta ve memur eliyle tebliði mümkün olmamýþtýr. Bu nedenle ilanen teblið yapýlmasý zorunluluðu doðmuþ olup, 213 sayýlý V.U.K.'nun 103 ila 106. maddelerine istinaden ilgililerin; iþbu ilan tarihinden baþlayarak 1 (Bir) ay içerisinde Ege Vergi Dairesi Müdürlüðü'ne bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, aksi halde ilana alýndýktan bir ay süre sonunda teblið edilmiþ olacaðý ÝLAN OLUNUR. ... / ... / 2010 www.bik.gov.tr B: 78401

Tüketicinin güveni azaldý nTÜKETÝCÝ Güven Endeksi, Ekim ayýnda yüzde 1,54

oranýnda azalarak, 89,02’ye geriledi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) ile Merkez Bankasý tarafýndan her ay ortaklaþa düzenlenen ve tüketicilerin harcama, davranýþ ve beklentilerinin deðerlendirildiði, ‘’Aylýk Tüketici Eðilim Anketi’’nin 2010 Ekim ayý sonuçlarý açýklandý. Buna göre, Eylül ayýnda 90,41 olan tüketici güven endeksi, Ekim ayýnda bir önceki aya göre yüzde 1,54 oranýnda azalarak 89,02 oldu. Endeksin alt kalemleri ve deðiþim oranlarýna bakýldýðýnda, Eylül ayýnda 85,38 olan mevcut dönemde 6 ay öncesine göre satýn alma gücü endeksi 82,58’e, Eylülde 93,11 olan gelecek 3 aylýk dönemde genel ekonomik durum endeksi 89,46’ya geriledi. Ankara / aa T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/552 Esas. KARAR NO: 2010/1201 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Rize ili, Çayeli ilçesi, Beþikçiler mah/köy nüfusuna kayýtlý Osman ve Emine’den olma, 1943 doðumlu FATMA YILMAZ hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Yaþar ve Fatma’dan olma, 1969 doðumlu MUHAMMET YILMAZ VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 12/11/2010

www.bik.gov.tr B: 78590

Çiðli Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup, ünvanlarý/adlarý ve soyadlarý yazýlý bulunan þahýslar adýna tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 Sayýlý V.U.K.’nun 103. ve 106. maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak 1 (Bir) ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý teblið yapýlacaðý, bir ayýn bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 78464


12

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

AÝLE - SAÐLIK

Duygularýmýzý ifade edebilmek TERAPÝ GÜNLÜÐÜ BANU YAÞAR / Psikolog&Psikoterapist yasarbanu@yahoo.com

uy­gu­la­rý­mý­zý­ gü­zel­ bir­ dil­ i­le­ i­fa­de­ et­me­yi­ ya öð­re­ne­me­dik­ ya­ da­ çok­ geç­ öð­ren­dik.­ Ne­ za­man­ ki­ i­çi­miz­de­ ta­þý­dý­ðý­mýz­ bi­zi­ sýk­ma­ya,­ bu­nalt­ma­ya­ baþ­la­dý­ðýn­da­ kar­þý­mýz­da­ki­ne­ o­nu­ kö­tü­ bir dil­le­ i­fa­de­ e­der­ ol­duk.­ Çün­kü­ ar­týk­ ta­þý­ya­maz­ ha­le gel­dik.­Za­ma­nýn­da­söy­len­me­yen­her­duy­gu­son­ra­dan mis­liy­le­ çýk­tý.­ Za­ma­nýn­da­ ya­þa­na­ma­yan­ her­ a­cý­ i­se de­fa­lar­ca­ya­þan­dý­yü­re­ði­miz­de...­­ Bel­ki­ de­ ço­cuk­la­rý­mý­za­ öð­re­te­ce­ði­miz­ en­ de­ðer­li þey,­ duy­gu­la­rý­ný­ za­ma­nýn­da­ ve­ gü­zel­ bir­ dil­ i­le­ i­fa­de et­me­le­ri­ o­la­cak­týr.­ Bu­nun­ i­çe­ri­sin­de­ hoþ­lan­ma­dý­ðý­mýz­ bir­ þe­yi­ yap­mak­ is­te­me­di­ði­miz­de­ söy­le­me­miz ge­re­ken­ ‘ha­yýr’­ di­ye­bil­mek­te­ var­ el­bet­te...­ Ya­þa­dýk­la­rý â­ný­ fark­ et­mek,­ tah­lil­ et­mek­ ve­ i­fa­de­ et­mek...­ Bu­ da an­cak­in­sa­nýn­ken­di­hak­kýn­da­ki­far­kýn­da­lý­ðý­i­le­o­la­bi­le­cek­bir­þey­sa­ný­rým...­Ne­ka­dar­o­lum­suz­o­lur­sa­ol­sun­i­çi­miz­de­ki­se­sin­as­lýn­da­ne­de­mek­is­te­di­ði­ni,­ne­ye­ih­ti­ya­cý­ol­du­ðu­nu­ve­ne­yap­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­ný­doð­ru o­ku­ma­nýn­bü­yü­tü­cü­et­ki­si­ni­ka­çýr­ma­ma­mýz­ge­rek­li... Ý­çi­miz­de­ bir­çok­ ses­ ko­nu­þur­ ay­ný­ an­da.­ Nef­si­miz ay­rý­ ko­nu­þur,­ kal­bi­miz­ ve­ ak­lý­mýz­ ay­rý­ ko­nu­þur.­ Ba­zen­de­hep­si­ay­ný­an­da­sý­kýþ­tý­rýr­bi­zi.­Her­bir­ses­le­ta­nýþ­ma­dan­ ve­ on­la­rý­ ay­rý­ ay­rý­ ta­ný­ma­dan­ ken­di­miz­le de­ger­çek­an­lam­da­yüz­leþ­miþ­o­la­ma­yýz.­Duy­gu­la­rý­nýn far­ký­na­ va­ran,­ on­la­rý­ in­kâr­ et­me­yen,­ yüz­ yü­ze­ gel­mek­ten­ kork­ma­yan­ in­san,­ on­la­rý­ kon­trol­ et­me­yi­ de, doð­ru­ i­fa­de­ et­me­yi­ de­ öð­re­nir.­ Yýl­lar­ son­ra­ ge­ri­ye bak­tý­ðýn­da,­ni­ce­söy­len­me­miþ­duy­gu­nun,­ni­ce­a­cý­nýn da­ya­sý­ný­tut­mak­tan­kur­tu­lur.­ Kan­dý­rýl­ma­sý­ en­ ko­lay­ o­lan­ ken­di­mi­ze­ rað­men, ön­ce­ken­di­mi­ze­dü­rüst­ol­mak...­En­a­þa­ðý­duy­gu­la­rý­mý­zý­ön­ce­ken­di­mi­ze­i­ti­raf­et­mek...­E­vet­kýs­kan­dým, as­lýn­da­ne­ka­dar­bel­li­et­me­sem­de­çok­kor­ku­yo­rum kay­bet­mek­ten­ ya­ da­ kýz­gý­ným,­ öf­ke­li­yim­ di­ye­bil­mek...­­A­ma­ön­ce­ken­di­mi­ze,­son­ra­mu­ha­ta­bý­mý­za... Ý­ti­raf­e­di­len­her­duy­gu­nun,­e­lek­tri­ði­a­za­lýr,­da­ha­az za­rar­ve­rir.­Ne­za­man­ki­a­bart­sak,­saç­ma­la­sak­ve­a­þý­rý­lýk­ ya­þa­sak­ dav­ra­nýþ­la­rý­mýz­da,­ ak­þam­la­ sa­bah­ a­ra­sýn­da­ de­ði­þir­ duy­gu­la­rý­mýz.­ Ak­þam­ ço­cu­ðu­mu­za kýz­mýþ­sak­ve­öf­ken­miþ­sek,­sa­bah­ol­du­ðun­da,­hat­ta­o u­yu­du­ðun­da­bi­le,­çok­tan­piþ­man­ol­mu­þuz­dur­bi­le... Ni­ce­za­man­lar­ba­þu­cun­da­að­la­rýz,­ne­den­kýz­dým­o­na,­ as­lýn­da­ bu­gün­ baþ­ka­la­rý­na­ i­fa­de­ e­de­me­di­ðim þey­ler­yü­zün­den­ta­ham­mü­lüm­a­zal­mýþ­tý.­O­nun­hiç­bir­su­çu­yok­tu­di­ye... E­ner­ji­mi­tü­ket­ti­ðim­ni­ce­ya­lan­lar­dan­ge­ri­ye­ka­lan bir­þey­ol­ma­ma­sý­ne­kö­tü...­A­sýl­ge­re­ken­yer­de­bir­de ba­ký­yo­ruz­ki­bit­miþ,­tü­ken­miþ.­Son­suz­bir­ha­zi­ne­de­ðil­miþ,­ sa­býr­ ve­ ta­ham­mül.­ Ne­ ge­rek­siz­ yer­ler­de­ tü­ket­ti­ði­miz­duy­gu­lar­mýþ­me­ðer...­Ço­ðu­za­man­bu­piþ­man­lýk­lar­ka­lý­cý­so­nuç­lar­do­ður­maz,­sa­bah­ay­ný­sü­reç ye­ni­den­baþ­lar.­Ýlk­er­te­le­di­ði­miz­ken­di­miz­ve­ço­cuk­la­rý­mýz­o­lur.­En­çok­bek­let­ti­ði­miz­de­ço­ðu­za­man­on­lar­dýr.­ Ý­ti­raf­ et­me­den­ ger­çek­ an­lam­da­ yüz­le­þe­me­yiz bu­du­rum­la.­Ve­bir­gün­ço­cu­ðu­mu­zu­kar­þý­mý­za­a­lýp, as­lýn­da­a­bart­tý­ðý­mý­zý,­o­na­öf­ke­len­di­ði­miz­ve­din­le­me­di­ði­miz­i­çin­ne­ka­dar­üz­gün­ve­ne­ka­dar­piþ­man­ol­du­ðu­mu­zu­ söy­le­ye­bil­sek.­ Bun­dan­ çok­ piþ­man­lýk duy­du­ðu­mu­zu­ve­bu­nu­de­ðiþ­tir­mek­i­çin­ça­ba­la­ya­ca­ðý­mý­zý­i­ti­raf­et­sek...­Ý­na­nýn­gö­zün­de­kü­çül­me­yiz,­ak­si­ne­bü­yü­rüz,­ko­ca­man­o­lu­ruz.­Sert­bir­ka­lý­býn­i­çin­de­ki,­mü­kem­mel­gö­rü­nüm­lü­bir­an­ne,­ba­ba­ol­mak­tan­sa,­ duy­gu­su­nu­ i­fa­de­ e­den­ yu­mu­þak­lýk­ta­ ger­çek­ bir an­ne­ ol­mak­ her­ za­man­ da­ha­ et­ki­le­yi­ci­dir.­ Sah­te­ bir doð­ru­luk,­ ger­çe­ði­ i­ti­raf­ e­dil­miþ­ bir­ ya­lan­dan­ da­ha kýy­met­li­ de­ðil­dir.­ Za­ten­ on­lar­ ter­te­miz­ ve­ ko­ca­man yü­rek­le­riy­le­ his­se­der­ler,­ es­nek­ ve­ güç­lü­ o­lan­ kalp­le­riy­le­ ya­ra­la­rý­ný­ ça­bu­cak­ ta­mir­ e­der­ler.­ Ye­ter­ ki­ i­çi­miz­de­ki­ni­doð­ru­ve­gü­zel­bir­dil­i­le­i­fa­de­e­de­bi­le­lim. Bu­hem­bi­zi­bü­yü­tür,­hem­de­on­la­ra­duy­gu­la­rý­ný­i­fa­de­et­mek­ko­nu­sun­da­mo­del­o­luþ­tu­rur.­Þu­an­da­genç bi­rer­in­san­ol­sa­lar­bi­le,­geç­miþ­te­yap­tý­ðý­mýz­ha­ta­la­rý­mýz­ i­çin,­ er­te­le­di­ði­miz­ bütün­ sev­gi­ söz­cük­le­ri­ i­çin, din­le­me­di­ði­miz­bütün­za­man­lar­i­çin­ön­ce­ken­di­miz­le,­son­ra­da­on­lar­la­yüz­le­þe­bil­sek.­Bun­dan­do­la­yý­piþ­man­lýk­ duy­du­ðu­mu­zu­ ve­ bu­nu­ de­ðiþ­tir­mek­ i­çin­ ça­ba­la­ya­ca­ðý­mý­zý­söy­le­ye­bil­sek.­Bil­me­den­ya­da­bi­le­rek yap­tý­ðý­mýz­ bütün­ dav­ra­nýþ­la­rý­mýz­ i­çin,­ söy­le­di­ði­miz bütün­kö­tü­söz­ler­i­çin­üz­gün­ol­du­ðu­mu­zu­i­fa­de­e­de­bil­sek.­Ne­ka­dar­zor­ol­sa­da,­keþ­ke­ya­pa­bil­sek­bu­nu...­ As­lýn­da­hiç­bir­þey­i­çin­geç­kal­mýþ­sa­yýl­ma­yýz...

D

Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

Gece beslenmesinde diþ çürüðü riski HÜ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ÜYESÝ PROF. DR. ÖLMEZ: ÖZELLÝKLE GECE BESLENMELERÝNÝN SAYISININ FAZLA OLMASI ÇÜRÜK RÝSKÝNÝ ARTTIRIYOR. ÞEKERLÝ GIDALAR, KAHVALTI ÝLE BÝRLÝKTE YA DA HEMEN SONRASINDA TÜKETÝLMELÝ. BEBEÐÝ bir­çok­ has­ta­lý­ða­ kar­þý­ ko­ru­ya­rak­ bir­ kal­kan­gö­re­vi­üst­le­nen­an­ne­sü­tü,­yük­sek­o­ran­da­þe­ker­ i­çer­di­ðin­den,­ a­ðýz­ te­miz­li­ði­ ya­pýl­ma­dý­ðýn­da be­be­ðin­diþ­le­rin­de­çü­rük­ge­liþ­me­si­ne­yol­a­ça­bi­li­yor.­ Ha­cet­te­pe­ Ü­ni­ver­si­te­si­ (HÜ) Diþ­ He­kim­li­ði Fa­kül­te­si­Pe­do­don­ti­A­na­bi­lim­Da­lý­Baþ­ka­ný­Prof. Dr.­ Se­val­ Öl­mez,­ be­bek­ler­de­ a­ðýz­ ve­ diþ­ sað­lý­ðý­nýn­ ko­run­ma­sý­nýn,­ ço­cuk­luk­ ve­ e­riþ­kin­lik­te­ diþ sað­lý­ðý­ a­çý­sýn­dan­ çok­ ö­nem­li­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­di. Be­be­ðin­ a­ðýz­ ve­ diþ­ sað­lý­ðý­nýn­ ko­run­ma­sý­ i­çin­ an­ne­nin,­ ge­be­lik­ ve­ son­ra­sýn­da­ a­ðýz­ hij­ye­ninin­ sað­lan­ma­sý­na­ dik­kat­ e­dil­me­si­ ge­rek­ti­ði­ni­ vur­gu­la­yan Öl­mez,­ ‘’An­ne­nin­ að­zýn­da­ çü­rük­ mik­ta­rý­nýn­ faz­la ol­ma­sý­ ha­lin­de­ mev­cut­ mik­ro­or­ga­niz­ma­lar,­ bu­laþma­yo­luy­la­doð­ru­dan­be­be­ðe­ge­çi­yor’’­de­di.­Öl­mez,­ be­bek­ler­de­ þe­ker­li­ gý­da­ tü­ke­ti­mi­ az­ ol­sa­ bi­le an­ne­nin­að­zýn­da­ki­çü­rü­ðe­bað­lý­mik­ro­or­ga­niz­ma­lar­ dolayýsýyla,­ be­be­ðin­ i­le­ri­de­ diþ­le­rin­de­ çü­rük gö­rül­me­ih­ti­ma­li­nin­faz­la­ol­du­ðu­na­dik­ka­ti­çek­ti. An­ne­nin,­ be­be­ðin­ em­zi­ði­ni,­ bi­be­ro­nun­ baþ­lý­ðý­ný ya­da­ka­þý­ðý­ný­ken­di­að­zý­na­al­dýk­tan­son­ra­be­be­ðe ver­me­si­ so­nu­cun­da­ a­ðýz­ i­çin­de­ki­ mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rýn­ be­be­ðe­ bu­laþ­tý­ðý­ný­ an­la­tan­ Öl­mez,­ bu sebep­le­ ge­be­lik­ ön­ce­sin­de­ an­ne­ a­da­yý­nýn­ diþ he­ki­mi­ne­baþ­vu­ra­rak,­diþ­ba­ký­mý­ný­ve­ge­rek­li­lik­ ha­lin­de­ te­da­vi­si­ni­ yap­týr­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­

HER BESLENME SONRASINDA... BEBEKLERÝN 6 aylýkken ilk olarak ön iki diþinin, bir yaþýna kadar 4 diþinin çýktýðýný ifade eden Ölmez, bütün süt diþlerinin 2,5-3 yaþlarýnda tamamlandýðýný belirtti. Ölmez, ilk diþlerin çýkmasýnýn ardýndan bebeðin bir diþ hekime götürülerek aðýz ve diþ muayenesinin yaptýrýlmasý gerektiði tavsiyesinde bulunarak, diþ hekiminin bu kontrolde anne adayýna hem bebeðin diþ bakýmýnýn nasýl yapýlmasý gerektiði konusunda bilgi vereceðini hem de diþ çýkarma dönemleri ve bu dönemlerde bebekte görülebilecek saðlýk sorunlarý hakkýnda açýklama yaptýðýný anlattý. Ýlk diþlerin çýkmasýyla birlikte, her beslenme sonrasýnda, temiz bir tülbentle diþlere çok bastýrmadan üstünden hafifçe silinmesi, çocuðun büyümesiyle belli bir dönem sonra da diþ sayýsýnýn artmasýyla birlikte macun kullanýlarak fýrçalanmasý gerektiðini dile getiren Ölmez, þunlarý söyledi: ‘’Türkiye gibi yüksek çürük riski bulunan toplumlara, diþlerin diþ macunu ile fýrçalanmasýna çok erken dönemde baþlanmasý öneriliyor. Altý aydan itibaren ilk diþlerin çýkmasýyla birlikte diþ fýrçalamaya baþlanmalý. Ýlk iki diþ ya da dört diþ çýktýðýnda, bebek macunu kullanarak, macun belli belirsiz sürüntü þeklinde uygulanmalý. Arka azýlarýn çýkmasýyla da mercimek büyüklüðünde macun kullanýlarak fýrçalama yapýlmalý.’’

GIDAYA ÞEKER EKLENMEMELÝ Biberonla beslenen çocuklarda çürük riskinin arttýðýna dikkati çeken Ölmez, bu sebeple gýdaya þeker eklenmemesi gerektiðini belirtti. Özellikle ‘’gece beslenmelerinin sayýsýnýn fazla olmasýnýn da çürük riskini arttýrdýðýna’’ iþaret eden Ölmez, emziðin bal, pekmez ya da reçete batýrýlarak bebeðe verilmesinin de çürük geliþmesi açýsýndan önemli bir etken olduðunu belirtti. Ölmez, özellikle Anadolu kültüründe hakim olan lokumun tülbente sarýlarak bebeðe emzirilmesinin çok yanlýþ olduðunu vurgulayarak, bu tür davranýþ modellerinin býrakýlmasý gerektiðini ifade etti. Bebeklere kahvaltý sonrasýnda ara öðün olarak þekerli gýda verilmesinin uygun olmadýðýný ifade eden Ölmez, ‘’Þekerli gýdalar, kahvaltý ile birlikte ya da hemen arkasýndan tüketilmeli. Ara öðünlerde alýnan þekerli gýdalar, diþ çürüðü riskini arttýrýyor’’ dedi. Ankara / aa

Maden suyu mu, soda mý?

Nar kabuklarý baðýrsaklarda hem ishale yol açan mikroorganizma üzerinde etkili oluyor, hem de büzücü etkisine baðlý olarak ishalin tedavisine yardýmcý oluyor.

Nar kabuðu ishale faydalý YEDÝTEPE Ü­ni­ver­si­te­si,­Ec­za­cý­lýk­Fa­kül­te­si­Far­ma­kog­no­zi­ve­Fi­to­te­ra­pi­A­na­bi­lim­Da­lý­Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Er­dem­Ye­þi­la­da, kay­na­týl­mýþ­sý­cak­su­i­le­10­da­ki­ka­dem­len­dik­ten­son­ra­i­çi­len­nar­ka­bu­ðu­nun­bü­zü­cü­et­ki­si­ne­bað­lý­o­la­rak­is­ha­le­ve­gar­ga­ra­þek­lin­de­bo­ðaz­að­rý­sý­na i­y i­ gel­d i­ð i­n i­ söy­l e­d i.­ Ye­þ i­l a­d a,­ na­r ýn muhtevasý­ve­ya­rar­la­rý­i­le­il­gi­li­fay­da­lý­bil­gi­ler­ver­di.­Nar­bit­ki­si­nin­mey­ve,­mey­ve­ka­bu­ðu­ve­dal/kök­ka­buk­la­rý­fark­lý­muhtevalara­sa­hip­ol­du­ðun­dan­fark­lý­kul­la­ným­la­rý bu­lun­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Prof.­Ye­þi­la­da, “Bu­ne­den­le,­kul­la­ný­lan­kýs­mýn­han­gi­ký­sým ol­du­ðu­na­dik­kat­e­dil­me­si­ge­re­ki­yor.­Mey­ve­su­yu­yük­sek­an­to­si­ya­nin­tü­re­vi­i­çe­ri­ði­ne­bað­lý­o­la­rak kuv­vet­li­an­ti­ok­si­dan­et­ki­li­ve­ö­zel­lik­le­kalp­ve­do­la­þým­sis­te­mi­iþ­lev­le­ri­ü­ze­rin­de­et­kin­dir.­Mey­ve­le­ri­nin­ka­buk­la­rý­i­se­gal­lo­ta­nen­ti­-

Sütü þekerle birlikte kaynatmayýn

pi­po­li­fe­no­lik­bi­le­þik­ler­ba­ký­mýn­dan­zen­gin­dir.­Ya­pý­lan­bi­lim­sel­ça­lýþ­ma­lar­ba­ðýr­sak­en­fek­si­yon­la­rý­na­ve­bo­ðaz­en­fek­si­yon­la­rý­na­yol­a­çan­mik­ro­or­ga­niz­ma­lar­ü­ze­rin­de­et­ki­li­ol­du­ðu­nu­or­ta­ya­ko­yu­yor.­Bu­ne­den­le,­nar­mey­ve­si­ka­buk­la­rý­ba­ðýr­sak­lar­da­hem is­ha­le­yol­a­çan­mik­ro­or­ga­niz­ma­ü­ze­rin­de­et­ki­si­ni gös­te­ri­yor,­hem­de­as­tren­jan­ (bü­zü­cü)­ et­ki­si­ne bað­lý­o­la­rak­is­ha­lin­te­da­vi­si­ne­yar­dým­cý­o­lu­yor. Gar­ga­ra­þek­lin­de­uy­gu­lan­dý­ðýn­da­i­se­bo­ðaz en­fek­si­yo­nu­nun­te­da­vi­sin­de­ya­rar­lý­o­lu­yor”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Pro.­Ye­þi­la­da,­nar­a­ða­cý­nýn­dal ve­kök­ka­buk­la­rý­i­se­çok­da­ha­fark­lý­kul­la­ný­ma­sa­hip­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek, bun­la­rýn­ta­þý­dý­ðý­al­ka­lo­it­ler­ (pel­le­ti­e­rin vb.) ve­yük­sek­o­ran­da­ta­nen­ler­dolayýsýyla­tü­ke­til­me­si­nin­müm­kün­ol­ma­dý­ðý­ný­an­cak­te­da­vi­de­sa­de­ce­ten­ya dü­þü­rü­cü­o­la­rak­kul­la­nýl­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­ Ýstanbul / Recep Bozdað

MAMA ve­ya­tat­lý­ya­par­ken­sü­tün þe­k er­l e­ bir­l ik­t e­ kay­n a­t ýl­m a­s ý du­ru­mun­da,­ sü­tün­ pro­te­i­nin ö­nem­li­öl­çü­de­a­zal­dý­ðý­be­lir­til­di.­ Þe­k e­r in­ kay­n a­m a­ iþ­l e­m i bit­tik­ten­son­ra­sü­te­i­lâ­ve­e­dil­me­si­ö­ne­ri­li­yor.­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­ Kan­ser­le­ Sa­vaþ­ Der­ne­ði­ Baþ­kan­lý­ðý­i­le­Kan­ser­Has­ta­la­rý­Der­ne­ði­ta­ra­fýn­dan­ha­zýr­la­nan­‘kan­ser­ve­bes­len­me’ ko­nu­lu­bro­þür­de­be­sin­le­rin­sað­lýk­lý­ tü­ke­ti­mi­ ko­nu­sun­da­ dik­kat­ çe­ki­ci

bil­gi­ler­ yer­ a­lý­yor.­ Bro­þür­de­ yu­mur­ta ko­n u­s un­d a­ da­ il­g inç­ bir­ ay­r ýn­t ý­ gö­z e çar­pý­yor.­ Yu­mur­ta­ ne­ ka­dar­ çok­ pi­þi­ri­lir­se­ sin­di­ri­mi­ de­ o­ öl­çü­de­ zor­la­þý­yor. Ay­rý­ca­yu­mur­ta­yý­yað­da­pi­þir­mek­de­yi­ne­pro­te­in­de­ðe­ri­ni­a­zal­tý­yor.­Bu­nun­ye­ri­n e­ yu­m ur­t a­n ýn­ haþ­l a­n a­r ak­ yen­m e­s i tav­si­ye­ e­di­li­yor.­ Yu­mur­ta­nýn­ bo­zul­ma­dan­sak­lan­ma­sý­i­çin­de­buz­do­la­býn­da­yý­kan­ma­dan­ mu­ha­fa­za­ e­dil­me­si,­ pi­þi­ril­me­den­ön­ce­yý­kan­ma­sý­ve­3­haf­ta­da­tü­ke­til­me­si­ö­ne­ri­li­yor.­­Sakarya / cihan

HALK a­ra­sýn­da­so­da­ve­ma­den­su­yu­eþ­an­lam­lý kul­la­nýl­ma­sý­na­rað­men­i­ki­si­bir­bi­rin­den­fark­lý­dýr. A­me­ri­kan­Has­ta­ne­si­Bes­len­me­ve­Di­yet­Bö­lü­mü Dyt.­Zu­hal­Gü­ler­Çe­lik,­ma­den­su­yu­nu;­“Ye­ral­tý su­la­rýn­dan­el­de­e­dil­miþ,­çö­zün­müþ­ka­tý­mad­de­i­çe­ri­ði­top­lam­250­mg/l’den­da­ha­az­ol­ma­yan­su­la­ra­ve­ri­len­ad­dýr”­þek­lin­de­ta­ným­la­ya­rak,­muh­te­va­sýn­da­çö­zün­müþ­mi­ne­ral­tuz­la­rý,­e­le­ment­ler­ve­gaz ol­du­ðu­nu­kay­de­ti.­Mi­ne­ral­li­su­la­rý­di­ðer­su­lar­dan a­yý­ran­ö­zel­lik,­kay­na­ðýn­dan­el­de­e­dil­di­ði­an­da­spe­si­fik­mik­tar­ve­o­ran­lar­da­mi­ne­ral­ler­ve­iz­e­le­ment­ler­i­çer­me­le­ri­ol­du­ðu­na­dik­kat­çe­ken­Dyt.­Çe­lik, “500­mg/l’den­da­ha­az­mi­ne­ral­i­çe­ren­le­re­dü­þük mi­ne­ral­li­su,­1500­mg/l’den­da­ha­faz­la­i­çe­ren­le­re yük­sek­mi­ne­ral­li­su­de­nil­mek­te­dir.­Ma­den­su­yu­i­çin­de;­bi­kar­bo­nat,­sül­fat,­klo­rit,­kal­si­yum,­mag­nez­yum,­flo­rit,­de­mir­ve­sod­yum­bu­lun­du­rur­lar.­Fark­lý­mar­ka­lar­fark­lý­mik­tar­lar­da­mi­ne­ral­i­çe­rir­ler.­Mar­ka­ter­cih­e­der­ken­i­çe­rik­le­ri­ne­mut­la­ka­ba­kýl­ma­lý”­de­di.­Ý­çi­le­bi­lir­ni­te­lik­te­ki­her­han­gi­bir­su­ya­kar­bon­di­o k­s it­ek­l en­d i­ð in­d e so­da­ya­pýl­mýþ­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Dyt.­Çe­lik, ma­den­su­yu­i­se­ye­rin Dyt. Zuhal Güler Çelik en­de­rin­kat­man­la­rýn­dan­çý­kar­ve­yer­yü­zü­ne­çý­kar­ken­geç­tik­le­ri­kat­man­lar­dan­mi­ne­ral­le­ri­de­a­la­rak­yol­a­lýr­lar.­Bu­du­rum­da­ma­den­su­yu­mi­ne­ral­ce­çok­zen­gin­i­ken­so­da­mi­ne­ral­i­çer­mez”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Dyt.­Çe­lik­ay­rý­ca­þun­la­rý­söy­le­di:­“Ma­den­su­yu­ve­so­da,­i­ki­si­de mi­de­yi­ra­hat­lat­ma­ö­zel­li­ði­ne­sa­hip­tir,­an­cak­so­da­nýn­bun­dan­baþ­ka­hiç­bir­iþ­le­vi­yok­tur,­oy­sa­ma­den su­yu­ay­ný­za­man­da­do­ðal­bir­mi­ne­ral­de­po­su­dur. Do­la­yý­sýy­la­tü­ke­til­me­si­ö­ne­ri­len­do­ðal­ma­den­su­la­rý­dýr­ve­so­day­la­ma­den­su­yu­nu­a­yýrd­e­de­bil­mek­i­çin­pek­çok­gý­da­mad­de­si­ni­a­lýr­ken­yap­ma­mýz­ge­rek­ti­ði­gi­bi­e­ti­ket­o­ku­mak­çok­ö­nem­li­dir.”­

Maden suyunun böbrek taþýna etkisi BÖBREK taþý oluþumunu maden suyu tüketmeye baðlamak yanlýþ olur. Aksine yeterli ve düzenli miktarlarda su ve maden suyu tüketmeyen insanlarda tüketenlere göre böbrek taþý oluþumu riski daha yüksektir. Bu duruma gelmiþ ve böbreklerinde taþ oluþmuþ insanlarýn maden suyu tüketmeleri tavsiye edilmez ancak esas olan, düzenli ve yeterli miktarda su ve maden suyu tüketerek vücudumuzu bu gibi etkenlerden korumaktýr.


YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

Ý­LAN

13

ÝZMÝR VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KARÞIYAKA VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÖDEME EMÝRLERÝ LÝSTESÝ

Ýlanýn devamý 14. sayfada


14

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

ÝLAN

Karþýyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adý-soyadý, ünvaný yazýlý bulunan þahýslar ve þirketler adýna tanzim olunan, ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý V.U.K'nun 103. ve 106. maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak 1 ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süreyle kayýtlý teblið yapýlacaðý, 1 ayýn bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilanýn neþri tarihinden itibaren 1 ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 78422

ÝLAN DENÝZLÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI Denizli Merkez Ýlçe hudutlarý dahilinde kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait aþaðýda liste olarak verilen taþýnmazlar ayrý ayrý ve kapalý zarf usulü ile 2886 Sayýlý kanunun 36. maddesine göre KAPALI TEKLÝF USULÜ ihale edilerek mülkiyeti satýlacaktýr. 1- Ýhale konusu gayrimenkuller ile ilgili bilgiler, son teklif verme tarihi, saati, tahmin edilen bedel ve geçici teminatlar,

T. C. SUSUZ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/113 Esas. DAVALILAR : 1- SONGÜL ÇAKAN, Kars ili Susuz ilçesi Harmanlý Köyünden. 2- YUKSEL ÇAKAN, Kars ili Susuz ilçesi Harmanlý Köyünden. 3- ELÝF OKUNLU, Kars ili Susuz ilçesi Harmanlý Köyünden. Davacý Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan aleyhinize açýlan Kamulaþtýrma (Taþýnmazýn Tescili Ýstemli), davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, bu adresinize tebligat yapýlamadýðý kolluk araþtýrmalarýnda da tespit edilen adreslere çýkartýlan davetiyelerin sonuçsuz kaldýðý tebligat yapýlamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 15/02/2011 günü saat: 09.50’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

www.bik.gov.tr B: 75647

T. C. KARTAL 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2- Ýhale þartnamesi ile diðer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Belediyesi Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Delikliçýnar Belediye Hizmet Binasý Lise Cad. No: 2 Kat: 5 Merkez/DENÝZLÝ adresinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir. 3- Ýhaleler, Denizli Belediye Encümeni tarafýndan, Lise Cad. No: 2 Kat: 5 Merkez/DENÝZLÝ adresinde bulunan Denizli Belediye Hizmet Binasý 1. katýndaki Encümen Salonunda yapýlacaktýr. 4- ÝSTEKLÝLERÝN: 09.12.2010 günü her taþýnmaz için ayrý ayrý olmak üzere, Ýhale þartnamesinin 15'inci maddesine göre hazýrlayacaklarý tekliflerini, ayný þartnamenin 14'üncü maddesinde belirtilen þekilde, o taþýnmazýn ihale tarih ve saatine kadar sýra numaralý alýndýlar karþýlýðýnda ihale þartnamesinin 5. maddesine göre Denizli Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðüne vermeleri gerekmektedir. 4.1- Tüzel Kiþiler; a) Ticaret veya Sanayi Odasý Belgesini, b) Tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya bu hususu tevsik eden belgeyi, c) Tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirkülerini, d) Teklif mektubunu, e) Geçici teminatýný, f) Ýstekliler adýna vekâleten iþtirak ediliyor ise, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin noter tastikli imza sirkülerini, 4.2- Gerçek Kiþiler; a) Nüfus cüzdaný örneðini, (vatandaþlýk numarasý yazýlý olmalýdýr) b) Ýkametgâh belgesini, c) Noter tasdikli imza beyannamesini, d) Teklif mektubunu, e) Geçici teminatýný, f) Ýstekliler adýna vekâleten iþtirak ediliyor ise, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin noter tastikli imza sirkülerini, vereceklerdir. 5- Baþvuru dosyasý idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakýn deðiþtirilmesi veya eksik evrakýn tamamlanmasý yönünde isteklilerce yapýlacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapýlacak baþvurular deðerlendirilmeye alýnmayacaktýr. 6- Bu iþin ihalesine katýlmak üzere kendi adýna asaleten ve/veya baþkalarý adýna vekâleten sadece tek bir baþvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapýlacak baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 7- Bu duyuru kapsamýnda yapýlacak satýþ iþlemlerinde 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu hükümleri uygulanýr. Ýhale Komisyonu 2886 sayýlý kanun uyarýnca ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. 8- Ýhale bedelleri, kesinleþen ihale kararýnýn teblið tarihinden itibaren 15 (onbeþ) gün içersinde Denizli Belediye Baþkanlýðý Mali Hizmetler Müdürlüðü veznesine peþin yatýrýlacaktýr. 9- Telgraf veya faksla yapýlacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 77424

2010/2329 TAL. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 09.12.2010 saat 11.00-11.10 arasýnda MALTEPE / ÝSTANBUL MALTEPE BÜYÜKBAKKALKÖY OTOPARKI TAÞ OCAÐI MEVKÝÝ MEZARLIK YOLU NO: 31 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 14.12.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA 18.000,00

ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 1 adet 34 FP 5752 PLAKALI 2008 MODEL OPEL MARKA S-D-CORSA 1.2 ESSENTÝA OTOMOBÝL SÝYAH RENKLÝ. MUHTELÝF ÇÝZÝKLER VAR. ANAHTAR VE RUHSAT YOK. www.bik.gov.tr B: 78430

T. C. BEYKOZ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI Dosya No: 2010/3771 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci Artýrmanýn 03.12.2010 günü 09.10- 09.20 Saatleri arasýnda Tuðhan Otopark Rüzgarlýbahçe BP arkasý Beykoz / Ýstanbul adresinde yapýlacak ve o günün kýymetinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde, 08.12.2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu Kadar ki, artýrma bedelinin malýn’ tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, resmi ihale damga vergisinin ve tellaliye harcýnýn alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 28.10.2010 Muhammen Kýymeti : Tutarý-YTL Adedi Cinsi-Mahiyeti-Önemli nitelikleri 18.000,00 YTL 1 34 FC 8074 Plaka 2008 Model Hyundaý Eccent Era 1,5 Beyaz Renkli otomobil. www.bik.gov.tr B: 78527

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2009/1482 Esas. DAVALI: MUSA AKSOY Yakuplu Merkez Mah. Hýzýrbey Sitesi G Blok K: 7 No: 21 Beylikdüzü/ ÝSTANBUL Davacý/Davacýlar tarafýndan aleyhinize açýlan Haksýz Ýþgal Tazminatý (Ecrimisil) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 18/01/2011 günü saat: 09.20’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 78399

T. C. ÝZMÝR 6. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2009/1031 Esas. DAVALI: ÖMER DOÐAN - Süleyman ve Fadime oðlu, 02.02.1963 Akçadað doðumlu, 19739459850 T.C. No ile nüfusa kayýtlý, Altýntaþ Mahallesi 346 Sokak No: 16/2 Konak/ ÝZMÝR Davacý FATMA DOÐAN tarafýndan davalý ÖMER DOÐAN aleyhine açýlan BOÞANMA davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnda; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ile duruþma gününü bildirir davetiye çýkartýlmýþ olup, tebligat yapýlamadýðý ve tüm aramalara raðmen adresiniz tespit edilemediðinden dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 29/11/2010 günü saat: 09.15’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HUMK'nun 3156 Sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 21/10/2010

www.bik.gov.tr B: 78463

T. C. FATÝH 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2010/469 Esas. 19/10/2010 Mahkememizin 16/09/2010 tarih 2010/469 ve 2010/337 Karar sayýlý ilamý ile; Mardin Ýli, Merkez, Yardere Köyü, Cilt No: 50, Hane No: 15, BSN: 51, T.C. No 13406768498’de nüfusa kayýtlý bulunan Saim ve Þükriye’den olma Mardin 05/12/1974 doðumlu davacý Abdurrahim Çirik’in nüfustaki soy isminin “SU” olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar verildi, Ýlan olunur. 19/10/2010

www.bik.gov.tr B: 78453


15

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

Ý­LAN

BAKIRKÖY 8. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN

ÝZMÝR VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ALÝAÐA VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN

2010/217 K. Dosya no: 2009/268 E. Davacý Zinnet Elmastaþ tarafýndan açýlan soyadý tashihi davasýnda; Mahkememize ait 2009/268 E - 2010/217 K. 02/08/2010 tarihli karar ile davacý Zinnet Elmastaþ’ýn nüfusta Elmastas olan soyadýnýn Arslanca olarak deðiþtirilmesine dair verilen karar ilanen teblið olunur. 06/08/2010

www.bik.gov.tr B: 78437

ÝLAN T. C. BAKIRKÖY 7. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2010/356 Esas. DAVALI: ENVER BARAN Zafer Mah. Madalyon Sok. No: 43 Dükkân Bahçelievler ÝSTANBUL Davacý Ýski Genel Müdürlüðü vekili tarafýndan aleyhinize açýlan Alacak davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 29/12/2010 günü saat: 09.30’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz. Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu. Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 01/10/2010 www.bik.gov.tr B: 78496

BAKIRKÖY 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/862 Esas. KARAR NO: 2010/352 Davacý vekili tarafýndan davalý aleyhine açýlan Nüfus (isim tashihi) davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda; Açýlan Davanýn KISMEN KABULÜ ÝLE, Erzurum Ýli, Yakutiye Ýlçesi, Topçuoðlu Köyü, Cilt No: 59, Hane No: 219, BSN: 1‘de nüfusa kayýtlý Mohammad kýzý, Dokhtarnaz’dan olma, 01/07/1961 doðumlu, T.C. Kimlik Numarasý: 370303340066 olan SAFORA ASADI‘nin “SAFORA” olan isminin ÝPTALÝ ÝLE , “SEMRA” olarak düzeltilmesine, nüfusa bu þekilde tesciline, Davacýnýn soyisim talebinin REDDÝNE, karar verilmiþ olduðundan iþ bu ilanýn yayýnlanmasýndan itibaren 22 gün içinde temyiz edilmediði takdirde kesinleþeceði ilan olunur. 22/11/2010

www.bik.gov.tr B: 78617

ÝLAN ELAZIÐ 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (TÝCARET MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ESASNO: 2010/200 Esas. Davacý Hafize Uslu, Mazlum Milletlerarasý Ýnþaat Taahhüt Ticaret Ýthalat Ýhracat ve Turizm Limited Þirketi ortaklarýndan Ziyaattin Uslu’nun 16/11/2008 tarihinde vefatý üzerine þirket ortak sayýsýnýn ikiden az olmasý nedeniyle TTK'nunun 504. maddesi uyarýnca þirketin feshini talep etmiþ olmakla, ÝÝK. 173/1 ve 166/2 maddelerine göre þirketten alacaklý olanlarýn iþ bu fesih talebinin ilanýndan itibaren 15 gün içerisinde davaya müdahale veya itiraz ederek feshini gerektiren bir hal bulunmadýðýný ileri sürerek mahkememizden fesih talebinin reddini isteyebilecekleri, aksi takdirde itirazlarýnýn dinlenmeyeceði davalý þirketin feshine karar verileceði ilan olunur.

www.bik.gov.tr B: 76653

T. C. BAKIRKÖY 7. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2010/149 Esas.

Ýzmir Ýli Aliaða Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerinden olup, ad ve soyadlarý ile ünvanlarý aþaðýda yazýlý bulunan gerçek ve tüzel kiþiler adýna tanzim edilen ödeme emirleri/ihbarnameler adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý VUK.nun 105 ve 106. maddeleri gereðince iþ bu ilan yazýsýnýn yayýnlandýðý tarihi izleyen günden itibaren baþlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya dilekçe ile müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde süre ile kayýtlý teblið yapýlacaðý, bir ayýn bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilan yazýsýnýn yayýnlandýðý tarihi izleyen günden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 78424

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2010/4291 Ta.

Örnek No: 25

Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 03.12.2010 günü saat 10.50 - 11.00 arasýnda GAZÝOSMANPAÞA Merkez Mah., Selvi Sokak No: 1, Stad Yaný Baþar Oto Parký adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 08.12.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 09/11/2010 TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 35.000,00 1 34 FD 8852 plakalý siyah renkli volkswagen Transport model AxB 173800 motor seri nolu, 2009 model Hafif vuruk teypli düz vites, muhtelif çizikli üç artý bir koltuklu minibüs.

www.bik.gov.tr B: 78509

DAVALILAR: 1- SELAHATTÝN AKKUÞ Fatih Mah. 241 Sok (27 Sok) No: 13 D. 2 Esenler/ ÝSTANBUL 2- MEHMET DEMÝR Fatih Mah. 241 Sok. (27 Sok) No: 13 D. 2 Esenler/ ÝSTANBUL Davacý Ýski Genel Müdürlüðü tarafýndan aleyhinize açýlan Alacak davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 19/01/2011 günü saat: 09.30’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 01/10/2010 www.bik.gov.tr B: 78495

T. C. KARTAL 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI

T. C. FATÝH 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI

2010/3444 TAL. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 23.12.2010 saat 11.30-11.40 arasýnda SANCAKTEPE / ÝSTANBUL TUÐHAN YEDÝEMÝN OTOPARKI SAFA MAH. YILDIRIM SOK. NO: 9 YENÝDOÐAN adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28.12.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.)

SAYI: 2010/2800 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymeti yazýlý Mahcuz mallarýn 1. satýþý 01.12.2010 günü saat 09.00 ile 09.10 arasýnda Fatih Mevlanakapý Mah. Kemikli Burun sk. N. 5/A Topkapý Otoparkýnda adresinde yapýlacak o günü takdir edilen kýymetin % 60 ile satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile rüçhanlý alacaklýlar var ise rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan fazlasýna talipli çýkmadýðý veya alýcý çýkmadýðý takdirde 06.12.2010 günü ayný yer ve ayný saatler arasýnda ikinci açýk artýrma yapýlacak ve bu satýþta takdir edilen kýymetin % 40 ile satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile varsa rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan fazlasýna en çok artýrana ihale yapýlacaktýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnmasý gereken % 1 KDV alýcýya ait olacaktýr. Þartnamenin Ýcra dosyasýndan görülebileceði gibi masraf verildiðinde isteyene bir sureti gönderilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda sayý numarasý yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 11 /11/2010 Satýþý yapýlacak mallarýn Takdir edilen kýymeti Adedi Cinsi 13.000,00 TL 1 34 BE 2799 plakalý 2001 model Mitsubishi

LÝRA 80.000,00

ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 1 adet 34 GLV 43 PLAKALI MAN MARKA 2004 MODEL, 18463FLS ÇEKÝCÝ. BEYAZ RENK, DORSESÝ YOK. MUHTELÝF HAFÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT. ANAHTAR MEVCUT. RUHSAT YOK. www.bik.gov.tr B: 78433

Carisma GDI marka Hususi Otomobil mavi renkli, arka tampon hafif hasarlý, sol çamurlukta yan sinyal yok, muhtelif çizikler mevcut, ön torpido çatlak halde, otomatik vites. www.bik.gov.tr B: 78532

TEKÝRDAÐ VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürlüðü Teblið Edilemeyen Ihbarnemeler Ýlan Listesi

Yukarýda hesap numarasý, adý soyadý - ünvaný yazýlý mükelleflerin; ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde Vergi Dairemiz Müdürlüðüne bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veyahut mektup ya da telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý tebligat yapýlacaðýný bildirmeyenler ilan tarihinden itibaren bir ayýn sonunda tebligatýn yapýlmýþ sayýlacaðý ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 78528


16

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

ÝLAN ÝLAN ERDEMLÝ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN

TEKÝRDAÐ VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇORLU VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN TEBLÝÐ

ESAS NO: 2005/305 Esas. KARAR NO: 2009/367

“Çorlu Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerine ait olup yukarýda adý, soyadý/ünvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý V.U.K.’ nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmalarý, taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþbu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur.” www.bik.gov.tr B: 78539

ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ

Pendik Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerine ait olup, yukarýda adý, soyadý ve ünvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden, 213 sayýlý V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmalarý veya taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþbu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 78469

Davacý Maliye Hazinesi vekili tarafýndan davalýlar A. Yakup Ýçgören vs. Aleyhine mahkememizde açýlan Tapu Ýptali Ve Tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Erdemli Limonlu kasabasýnda kain 1243 nolu parsel ile ilgili olarak açýlan davanýn reddine karar verilmiþ olup, verilen karar davacý maliye hazinesi vekilinin yüzüne karþý davalýlarýn yokluðunda yasa yolu açýk olmak üzere karar verilmiþtir, verilen karar davacý maliye hazinesi vekiline teblið edilmiþ olup, yasal süresinde temyiz edilmiþ olmakla, verilen hüküm aþaðýda adý geçen davalýlara ilanen teblið edilmek üzere karar verilmiþtir. Davalýlar A. Yakup Ýçgören, Cahit Hastürk, Edip Özgenç, Ergün Ekerer, Gülþen Soydan, Günel Çetinel, Hatice Aslan, Hayriye Yozgatlýgil, Metin Kývanç, Mustafa Ararý, Mustafa Aydýn Koçen, Mustafa Saraçoðlu, Neslihan Aytun, Refik Özgenç, Selahattin Yetiker, Zerrin Yetiker, Sizai Dinç Aslan, Ümit Ýnan ve Zübeyde Kaymaz -Mersin ili, Erdemli ilçesi, Limonlu kasabasý Doða Tatil Sitesi adreslerinde bulunamadýklarýndan dolayý ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, yasal süresinde davalýlar tarafýndan temyiz edilmediði taktirde bu hali ile davacý vekilinin temyizi üzerine Yargýtay incelemesine gönderileceði hususu TEBLÝÐ YERÝNE KAÝM OLMAK ÜZERE ÝLAN OLUNUR. 15/10/2010 www.bik.gov.tr B: 77133

T. C. Ýstanbul 2. Ýcra Müdürlüðü ÝLANEN TEBLÝGAT

ÝLAN Çorlu Vergi Dairesince aþaðýda belirtilen mükelleflere ait vergi/ceza ihbarnameleri, mükelleflerin süresinde Gelir ve Kurumlar Vergilerini tarh ettirmemeleri nedeniyle 213 Sayýlý Vergi Usul Kanununun 29, 30 ve mükerrer 30'uncu maddelerine göre tarh edilmiþtir. Aþaðýda isimleri yazýlý mükelleflerin bilinen adreslerine posta ile teblið yapýlmadýðýndan ilan yazýsýnýn askýya çýkarýldýðý tarihi izleyen 15'inci gün VUK.nun 104'üncü maddesi gereði ilan edilmiþ olur. Ýlan tarihinden baþlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri, kendilerine süre ile kayýtlý teblið yapýlacaðý, ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde Vergi Dairemize baþvurulmamasý veya adreslerini bildirmemeleri halinde bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý V.U.K.nun 103-106'ncý maddelerine göre ilan olunur.

“Çorlu Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerine ait olup yukarýda adý, soyadý ve ünvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmalarý veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþbu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur.” www.bik.gov.tr B: 78533

HASAN TAHSÝN VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ 2010 YILINDA 3 BÜYÜK ÝLDE YAYINLANACAK ÝLAN LÝSTESÝ

DOSYA NO ALACAKLI

: 2010/24639 : Ersoylar Grup Mobilya Dayanýklý Tüketim Mallarý ve Ev Tekstili Satýþ Pazarlama VEKÝLLER : Av. Ramazan ÜTÜK Halaskargazi cad. Hidayet sok. No: 11/5 HARBÝYE/ÝSTANBUL BORÇLU : ÝSA RECEPOÐLU SAPANBAÐLARI MAH. ZAFER CAD. NO: 54 PENDÝK /ÝST. ALACAK : 7.991,66 TL (Faiz ve masraflar hariç) Müdürlüðümüzce tarafýnýza gönderilen ödeme emri adresinizde bulunmamanýz nedeni ile teblið edilememiþ ve zabýtaca yapýlan araþtýrmada ve muhtarlýkça yapýlan tetkikte bir netice vermemiþ olduðundan ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþbu ödeme emrinin tebliði tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarýný kanuni süreye 15 gün ilavesiyle 22 gün içinde ödemeniz (teminatý vermeniz), borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair bir itirazýnýz varsa, senet altýndaki imza size ait deðilse yine bu 22 gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz takdirde merci önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý, senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesinde 22 gün içinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, aksi halde hapis ile tazyik olunacaðýnýz, hiç mal beyanýnda bulunmaz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursanýz hapis ile cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði, takibe itiraz ettiðiniz takdirde itiraz ile birlikte teblið giderlerini ödemeniz aksi halde itiraz etmemiþ sayýlacaðýnýz ihtar olunur. (Ýc.Ýf.K.60)

www.bik.gov.tr B: 78501

TAZÝYE Zülfikar ve Ýhlas gazetelerinin emektarlarýndan muhterem aðabeyimiz,

Ýsmail Ambarlý

'nýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ankara Yeni Asya Okuyucularý T. C. GAZÝOSMANPAÞA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI

Ýzmir Vergi Dairesi Baþkanlýðý Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerinden olup, ad ve soyadlarý / ünvanlarý yukarýda yazýlý bulunan þahýslar /þirketler adýna tanzim edilen vergi ve ceza ihbarnameleri ile ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeni ile teblið edilemediðinden 213 sayýlý V.U.K.nun 103 ve 106.maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak 1 ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý teblið yapýlacaðý 1 ayýn bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilanýn neþri tarihinden itibaren 1 ay sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 78400

2010/4289 Ta. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 03.12.2010 günü saat 11.15 - 11.25 arasýnda GAZÝOSMANPAÞA Fevziçakmak Mah. 774 Sokak No: bila, Nur Oto Parký adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 08.12.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda KDV' nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 09/11/2010 TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 40.000,00 34 D 3283 plakalý AUDÝA41,8 T QUATTR model BGB.017488 motor seri nolu anahtarý var, ruhsatý yok, 2005 model binek otomobil, siyah renkli, orjinal teypli muhtelif çizikleri bulunan camlarý ayaklarý saðlam. www.bik.gov.tr B: 78511

ÝZMÝR VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI MENEMEN VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Yukarýda adý ve soyadý ve ünvanlarý yazýlý mükelleflerimizin bilinen adreslerini terk etmeleri nedeniyle kendilerine gerek posta gerekse memur eliyle teblið mümkün olmamýþtýr. Bu itibarla iþbu ilan yazýsýný Vergi Dairesinin ilan koymaya mahsus yerinde asýlmasýný izleyen 15. gün ilan tarihi olup, bu tarihten itibaren 1 ay içinde mükellefin Menemen Vergi Dairesi Müdürlüðüne bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi tebliði yapýlacaðý aksi takdirde ilan tarihinden itibaren 1 ayýn sonunda tebliðin yapýlmýþ sayýlacaðý 213 sayýlý V.U.K nun 103 ve 104. maddeleri gereðince ilan olunur. 12.11.2010 www.bik.gov.tr B: 78459


17

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

Ý­LAN T.C. MERSÝN VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI URAY VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAN

DENÝZLÝ

Panele Davet Konu

: Risâle-i Nur Iþýðýnda Ýslâm Ülkelerinin Geleceði ve ÝSLÂM BÝRLÝÐÝ Konuþmacýlar: Gz. Yazar Mustafa Özcan Eðt.-Yazar Bestami Sait Çiftçi Araþ. Yazar Nihat Derindere Ýdareci Gökçe Ok Tarih : 27 Kasým 2010 Cumartesi Saat : 20.00 Yer : EGS Kültür Merkezi, Garaj Üstü / DENÝZLÝ Organizasyon : Denizli Yeni Asya Temsilciliði

Yukarýda adý geçen mükellefe ait ihbarnameler bilinen adreslerine teblið edilememiþtir. Ýlgilinin iþbu ilan yazýsýnýn askýya çýkarýldýðý tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden baþlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, ilan tarihinden baþlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiþ ne de adresini bildirmiþ olanlara bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlýr. Dava açma süresi teblið tarihinden itibaren 30 gündür. ÝLAN OLUNUR. www.bik.gov.tr B: 78541

ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ

ANKARA

Seminere Davet Konu : Evlilik ve Ailede mutluluðun yollarý Konuþmacý : Ali FERÞADOÐLU Tarih : 27 Kasým 2010 Çarþamba Saat : 13.00 Yer : 13 Eylül Kültür Merkezi / Polatlý Organizasyon: Polatlý Yeni Asya Okuyucularý

Maslak Vergi Dairesi Müdürlüðü Mükelleflerine ait olup yukarýda adý, soyadý ve ünvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmalarý veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþbu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 78665

ÝLAN T. C. TÝREBOLU KADASTRO MAHKEMESÝ’NDEN

ESAS NO: 1973/19 KARAR NO: 1977/4

DAVALILAR : 1- HAMÝT ÝSKENDEROÐLU -Rasim ve Habibe oðlu 1953 dð. Beþtepe Mah. Mertler Sok. No: 30/4 Yenimahalle /ANKARA 2- HALÝM GÖBEL- Ömer ve Gülüzar oðlu 1940 dð. Kadýköy beldesi Özden Mah. Karagözlü Sok. No: 7 Merkez /YALOVA 3- MELAHAT DURMUÞKAYA Mehmet ve Fatma kýzý 1956 dð. Yenimahalle Mah. Dünya Sok. No: 2/12 Pendik/ ÝSTANBUL 4- NAZMÝYE ÖZGER-Mehmet ve Fatma kýzý 1951 dð. Saadetdere Mah. 5. Sok. No: 51/2 Esenyurt/ ÝSTANBUL Davacý tarafýndan Davalýlar aleyhinize açýlan Kadastro (Tespitine Ýtiraza Ýliþkin) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize gerekçeli karar ve temyiz baþvuru dilekçesini bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan gerekçeli karar ve temyiz baþvuru dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. GEREÐÝ DÜÞÜNÜLDÜ: Mustafa oðlu Mürsel bini Durmuþ’un 64/2240 Mustafa oðlu Esma Bini Durmuþ 64/2240, Mustafa kýzý Ayþe bini Durmuþ 64/2240, Ýskender oðlu Hamit Çabuþ bini Hasan 160/2240, Göbel oðlu Dursun bini Aziz 160/2240, Göbeloðlu Mustafa Bini Mehmet 64/2240, Göbeloðlu Ahmet bini Mehmet 64/2240, Göbeloðlu Hatun bini Mehmet 64/2240, Göbeloðlu Zerniþah bini Mehmet 64/2240, Halil oðlu kerimesi Fatma bini Hüseyin 64/2240, Hüseyin oðlu Halil Göbel 62/2240, Þaban ve Hatun evladý Kerim 60/2240, Þaban ve Hatun evladý Gülüzar 60/2240, Hüseyin oðlu Ahmet Göbel 192/2240, Emin oðlu Emin Göbel 64/2240, Ahmet oðlu Ýzzet Bal 64/2240, Kamil oðlu Rasim Göbel 160/2240, Hüseyin oðlu Ahmet Göbel 80/2240, Ömer kýzý Fatma’nýn kýzý Güzel 80/2240, Ömer kýzý Fatma’nýn kýzý Esma 80/2240, Ahmet oðlu Halil Göbel 80/2240, Ahmet oðlu Halil Göbel 32/2240, Ahmet oðlu Ahmet Göbel 32/2240, Esat oðlu Süleyman Göbel 31/2240, Hüseyin oðlu Ahmet Göbel 31/2240, Kamil oðlu Rasim Göbel 80/2240, Þaban oðlu Hüseyin 20/2240, Þaban oðlu Erim 20/2240, Þaban kýzý Gülüzar 20/2240, Ahmet oðlu Halil Göbel 80/2240, Ahmet karýsý Esma 7/1568, Ahmet karýsý Emine 7/1568, Ahmet kýzý Esma 6/1568, Ahmet kýzý Ayþe 6/1568,Ahmet kýzý Asiye 6/1568, Ahmet oðlu Mehmet 6/1568, Ahmet oðlu Hayrullah 6/1568, Ahmet oðlu Hüseyin 6/1568, Hüseyin oðlu Sait Hüsnü oðlu 6/1568, hisse sahibi olarak tapuya tesciline yukarýdaki hisselerin satýn aldýklarýný yazýlý bulunanlarýn ve muhtelif tapular ve ayrý ayrý hisse sahibi olduðu belirtilenlerin kendi hisseleri ile birlikte tapuya tesciline, bu hisse sahiplerinden ölmüþ olanlar mirasçýlarýna tespiti dosyasýndaki delillerle mümkün olmadýðý ve mevcut veraset ilamlarýnda yazýlý kiþilerin tapu sahiplerinden hangisinin mirasçýsý kesinlikle anlaþýlmadýðý bu hususun tespiti uzun sürenin geçmesine ve dosyanýn sürümcemede kalmasýna sebep olacaðý gibi, taraflar davayý takip etmedikleri gibi ve baþka suretlede bu hususun tespit olmadýðý ve olmayacaðý için ve eski murisler adýna tescil hususu tapulama kanuna icabýnda olduðu cihetle bilirkiþi raporunda yazýlý murislerin mirasçýlarý tarafýndan sonradan veraset ilamý ibraz edilerek intikal yaptýrmalarýna, muhtariyetlerine ve davalarýndan vazgeçtikleri bildirilen yukarýda yazýlý davacýlar itirazlarýnýn reddine ve Hüseyin oðlu Hüseyin Göbel’in 02/11/1963 hissenin satýldýðý ferað vekâletnamesinde yazýlý olduðu ve tapucada intikal yapýldýðý için bunun 17/01/1977 günlü dilekçesi ile Perihan Hüsnü oðlu azlederek bu satýþtan rücu ettiðinin kabulüne imkân görülmediðine. Karar verildiði verilen iþ bu kararýnda davalýlar Mehmet Ali Demiral, Arif Demiral, Ahmet Gürpýnar, Ahmet Demiral, Ýbrahim Hendek, Ahmet oðlu Halil Göbel, Davalýlar vekili Ahmet Nakipoðlu, Arif Demiral, Mehmet Ali Demirel, Ahmet Demiral, Ahmet Gürpýnar tarafýndan temyiz edilmiþtir. Ýþ bu karar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgililer tarafýndan temyiz edilmek üzere tebliðine ve temyiz dilekçesine karþý beyanlarýný sunmak üzere; Ýlgililere ilan olunur. 28/05/2010 www.bik.gov.tr B: 41337

T. C. ÞÝÞLÝ 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIR AÇIK ARTTIRMA ÝLANI Dosya No: 2010/19217 E. Örnek No: 25 * Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mal satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci arttýrmanýn 09.12.2010 Perþembe günü saat 10.00-10.10’da Ceylan Depo Ýþlt. Nak. Ve Tic. Ltd. Þti. Güzelbahçe Sokak. No: 1 Feriköy Þiþli/ÝSTANBUL’da yapýlacaðý ve o gün kýymetinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 14.12.2010 Salý günü ayný yer ve ayný saatte 2. arttýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 04.11.2010 Takdir Edilen Deðeri TL 16.000,00 TL

Adedi 1 Adet

Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)

34 BR 6311 Plakalý, 2005 Model, Ford Marka, FÝESTA COMFORT 1.4I/5k Tipli, Motor No’lu, Þasi No’lu Ön ve arka tampon hasarlý, Sað ayna yapýþtýrýlmýþ ve sað marþpiye hasarlý, Sað arka stop lambasý kýrýk, aracýn çeþitli yerlerinde çizikler mevcut.

(ÝÝK m.114/1 ,114/3) * : Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir.

www.bik.gov.tr B: 78529

T. C. BAKIRKÖY 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI Sayý: 2010/1576 TALÝMAT. Örnek No: 63 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkartýlmýþtýr. Birinci arttýrmada 23/12/2010 günü saat 11.00 ile 11.05 arasý Ýstoç Oto ve Ticaret Merkezi D Blok NO: 8 Baðcýlar/ÝST. adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28/12/2010 günü ayný yer ve saatte 2. arttýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. LÝRA ADET CÝNSÝ 6.000,00 -TL 1 34 JS 147 Plakalý 2001 Model. Ford, Cistivan Kapalý kasa kamyonet. Kirli Beyaz renkli. Anahtar Ruhsat var. Teyp yok, sol ayna kýrýk, kaportada muhtelif çürük ve çizikler var, lastikler kabak, Arka koltuklar yok. www.bik.gov.tr B: 78531

ZAYÝ Ýsmet Paþa Ýlköðretim Okulu Diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. / Mustafa Karataþ

T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Dosya No: 2010/2075 TAL.

Örnek No: 25

Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn 15.12.2010 günü Saat 10.00-10.05 K.SANAYÝ SÝTESÝ GÜCÜYETER OTOPARKI- GEBZE yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60‘ýna istekli bulunmadýðý takdirde 20.12.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40‘ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairimize baþvurmalarý ilan olunur. 11.11.2010 S.No Bedeli(YTL) 1 - 25.000,00 YTL

Adedi Cinsi 1 Adet 41 FK 068 PLAKALI 2008 MODEL VOLKSWAGEN CADDY MARKA YEÞÝL RENKLÝ ARAÇ. ANAHTAR VE RUHSATI YOK. www.bik.gov.tr B: 78646

TOKAT ARTOVA BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN ÝLK DEFA ATANACAK ÝTFAÝYE ERÝ ALINACAKTIR Artova Belediye Baþkanlýðý bünyesinde 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu kapsamýnda istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Baþkanlýðýmýzda münhal bulunan aþaðýda, sýnýfý, unvaný, derecesi, âdeti, KPSS taban puaný belirtilen Ýtfaiye Eri kadrolarýna; Merkezi sýnavdan (KPSS) sýnav komisyonunca belirlenen aþaðýdaki taban puaný alýp Baþkanlýðýmýza müracaat eden adaylar arasýndan, en yüksek puandan baþlamak üzere ilan edilen kadro sayýsýnýn 3 katý aday belirlenerek sözlü sýnava çaðýrýlacaktýr. ALIM YAPILACAK BOÞ KADROLAR :

4- KPSS sýnav sonuç belgesinin aslý veya noter onaylý sureti 5- Baþvuru formu (Artova Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðünden 25.11.2010 tarihinde mesai bitimine kadar temin edilecektir.) 6- Askerlikle iliþiði olmadýðýna dair beyan. 7- Ýtfaiye eri olmasýnda bir sakýnca olmadýðýna dair saðlýk raporu. (Baþvuru Formu üzerindeki boy-kilo tespit tablosunu ilgili saðlýk kuruluþu dolduracaktýr) 8- Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan adli sicil belgesi. (1 ay içerisinde alýnmýþ olmasý) 9- Nüfus Müdürlüklerinden alýnmýþ ikametgâh ilmuhaberi BAÞVURU YERÝ, TARÝHÝ, ÞEKLÝ VE SÜRESÝ: Baþvuru süresi; 25/11/2010 Perþembe günü saat 09.00’da baþlayýp 16.00’da sona erecektir. Baþvurular Artova Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. email ya da posta yoluyla yapýlacak baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. SINAV GÝRÝÞ BELGESÝ: Sýnava çaðrýlan adaylar sýnav giriþ belgelerini 25.11,2010 tarihlerinde saat 16.00'da Belediyemiz Yazý Ýþleri Müdürlüðünden bizzat kendileri temin edeceklerdir. Belediyemize baþvuran adaylar KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanarak en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere atama yapýlacak kadronun 3 katý aday sýnava çaðrýlacak olup sýnava çaðrýlacak olan itfaiye eri adaylarýnýn listesi belediyemiz ilan tahtasýnda yayýnlanacaktýr. Baþvuru þartlarýný taþýmayan veya sýnava katýlamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktýr.

Toplam : 2 adet Ýtfaiye Eri ARANAN BAÞVURU ÞARTLARI; Ýlan edilen kadrolara atanmak için baþvuracak adaylarýn 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. maddesinin (A) fýkrasýnda belirtilen genel þartlara sahip olmalarý gerekmektedir. 1- Türk Vatandaþý olmak, 2- Kamu Haklarýndan mahrum bulunmamak. 3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiþ olsa bile; kasten iþlenen bir suçtan dolayý bir yýl veya daha fazla süreyle hapis cezasýna ya da affa uðramýþ olsa bile devletin güvenliðine karþý suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iþleyiþine karþý suçlar, milli savunmaya karþý suçlar, devlet sýrlarýna karþý suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karýþtýrma, edimin ifasýna fesat karýþtýrma, suçtan kaynaklanan mal varlýðý deðerlerini saklama veya kaçakçýlýk suçlarýndan mahkûm olmamak. 4- Sýnav tarihi olan 26/11 /2010 tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, 5- Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan yapýlan öðrenim durumuna uygun geçerli olan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sýnavý) sýnavlarýna girmiþ ve yukarýda yazýlý puanlarý almýþ olmak 6- Erkek adaylarýn askerlikle iliþkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmýþ yahut ertelenmiþ veya yedek sýnýfa geçirilmiþ olmak (Bu hususu belgelendirmek) 7- Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15. maddesinin (c) fýkrasýnda belirtilen “Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla erkeklerde en az 1.67 m. kadýnlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.” þartlarýna uygun olmak. 8- Kalýcý ve bulaþýcý hastalýðý olmamak, Ýtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak, 9- Daha önce çalýþtýðý kamu kurum ve kuruluþlarýndan disiplinsizlik nedeniyle çýkarýlmýþ olmamak, 10- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluþunda 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi memur olarak çalýþmýþ veya çalýþýyor olmamak, 11- Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla Ýtfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak. 12- Görevini devamlý yapmasýna engel olacak bir durumu bulunmamak, Belediyemize baþvuran adaylar KPSSP baþarý puanlarýna göre sýralanacak ve en yüksek puanlý adaydan baþlanarak alýnacak boþ kadro sayýsýnýn 3 katý oranýnda aday sýnava çaðrýlacaktýr. BAÞVURU ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER: 1- T.C. Vatandaþlýk nolu Nüfus cüzdaný fotokopisi (aslý ibraz edilecektir.) 2- Öðrenim durumunu gösterir belge (aslý Ýbraz edilecektir.) 3- Son üç ay içinde çekilmiþ 2 adet vesikalýk fotoðraf, (1 adeti baþvuru formuna yapýþtýrýlacak.)

SINAV YERÝ VE ZAMANI: Sözlü Sýnav ve dayanýklýlýk testi, Artova Belediye binasýnda 26.11.2010 tarihinde saat 10.00'da baþlayacaktýr. Sýnava katýlmaya hak kazanan adaylar sýnavda nufüs cüzdanlarý veya yerine geçecek geçerli kimlik belgeleri ile sýnav giriþ belgesini yanlarýnda bulunduracaklardýr. SINAV KONUSU (MÜLAKAT); 1) Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 16. maddesinin 5. bendi gereði sözlü sýnava giren adaylarý dayanýklýlýk testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için Öngörülen genel ve özel þartlarý taþýyýp taþýmadýklarý açýsýndan deðerlendirmesi, 2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, 3) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi, 4) 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 5) Mahalli Ýdarelerle ilgili temel mevzuattan oluþacaktýr, DEÐERLENDÝRME: 1) Sýnavda baþarýlý olabilmek için; 100 (yüz) üzerinden en az 70 (Yetmiþ) puan almýþ olmak gerekir. 2) Sýnavdan 70 (Yetmiþ) puanýn altýnda alan adaylar baþarýsýz sayýlacak, 70 (Yetmiþ) ve üzeri puan alan adaylarýn Sözlü ve mukavemet puanýnýn % 50 (elli)‘si ile KPSS puanýnýn % 50 (elli)‘si oranlarý toplanarak baþarý puaný bulunur. 3) Sýnav Komisyonunca hazýrlanmýþ dayanýklýlýk testi için spor parkurundan geçmek. 4) Yüksek puandan baþlamak üzere; Kadro sayýsý kadar ASÝL, Kadro sayýsýnýn yarýsý kadar YEDEK üye belirlenecektir. 5) Sýnav sonuçlarý, ayný gün belediyemizin ilan panosunda açýklanacaktýr. 6) Sýnav sonucu baþarýlý olan ve 4. maddede belirtilen þekildeki sýralamaya göre sýralamaya girmiþ olan adaylara yazýlý tebligat yapýlýp, bu tebligatta adayýn atanmasý için gerekli belge ve iþlemler ile bunlarýn Belediyeye teslimi için tanýnan süre belirtilecektir. 7) Atama yapýlanlardan göreve baþlamayanlarýn yerine yedek adaylar arasýndan baþarý sýrasýna göre atama yapýlacaktýr. 8) Sýnav komisyonu gerekli gördüðü durumda sýnavý iptal edebilir. Sýnav Komisyonu; sýnav sonunda personel alýmý için ilana çýktýðý kadrolarda, baþarý puanlarýný düþük bulduðu veya yeterli bulmadýðý takdirde sýnav duyurusunda ilan edilenlerin bir kýsmýný ya da hiçbirini alýp almama hakkýna sahiptir. Baþvuru ve iþlemler sýrasýnda gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu veya herhangi bir þekilde gerçeði sakladýðý tespit edilenlerin sýnavlarý geçersiz sayýlýr ve bunlarýn atamalarý yapýlmaz. Bu gibi durumlarý tespit edilenlerin atamalarý yapýlmýþ olsa dahi atamalarý iptal edilir. Bu kiþiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulur. ÝLANEN DUYRULUR. www.bik.gov.tr B: 78730


18

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

SPOR HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ

BURSA'DA ‘ÝLK’ HESAPLARI ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ'NDE GRUBUNDA SON SIRADA YER ALAN TEMSÝLCÝMÝZ ÝLK GOL VE ÝLK PUAN SEVÝNCÝNÝ BUGÜN KONUK OLACAÐI ÝSPANYOL VALENCIA KARÞISINDA YAÞAMAK ÝSTÝYOR.

Bursaspor son maçta evinde Manchester United'a 3-0 yenilmiþti.

AVRUPA Þam­pi­yon­lar­ Li­gi­ (C)­ Gru­bu'nda bu­gün­Va­len­ci­a­ i­le­ dep­las­man­da­ kar­þý­la­þa­cak­o­lan­Bur­sas­por,­bu­zor­lu­maç­ta­''Dev­ler li­gi''nde­ki­ilk­go­lü­nü­a­týp,­ilk­pu­an­ve­ya­pu­an­la­rý­al­ma­nýn­he­sap­la­rý­ný­ya­pý­yor.­Va­len­ci­a þeh­rin­de­ sa­at­ 21.45'de­ baþ­la­ya­cak­ kar­þý­laþ­ma­Star­TV­ta­ra­fýn­dan­nak­len­ya­yýn­la­na­cak. Av­ru­pa­ ku­pa­la­rýn­da­ bu­gü­ne­ ka­dar­ yap­tý­ðý maç­lar­da­ ra­kip­ fi­le­le­ri­ 26­ kez­ ha­va­lan­dý­ran Bur­sas­por,­ Av­ru­pa­ Þam­pi­yon­lar­ Li­gi'nde­ki 4­maç­ta­he­nüz­fi­le­le­ri­sar­sa­ma­dý.­Ta­ri­hin­de ilk­ kez­ U­E­FA­ Þam­pi­yon­lar­ Li­gi'nde­ mü­ca­de­le­e­den­ye­þil-be­yaz­lý­ta­kým,­bu­gün­dep­las­man­da­ kar­þý­la­þa­ca­ðý­ Ýs­pan­ya'nýn­ Va­len­ci­a ta­ký­mý­na­ilk­maç­ta­sa­ha­sýn­da­4-0­gi­bi­fark­lý bir­ skor­la­ ye­nil­miþ­ti.­ Bur­sas­por,­ Va­len­ci­a'nýn­ ar­dýn­dan­ Glas­gow­ Ran­gers­ ve­ Manc­hes­ter­ U­ni­ted­ ta­kým­la­rýy­la­ oy­na­dý­ðý­ maç­la­rý da­ kay­bet­miþ,­ top­lam­da­ 9­ go­lü­ ka­le­sin­de

‘‘

Yeþil-beyazlý takým, Avrupa'da bugüne kadar oynadýðý 18 maçýn 6'sýný kazandý, 4 beraberlik, 8 yenilgi aldý.

gör­me­si­ne­kar­þýn,­gol­at­ma­ba­þa­rý­sý­ný­gös­te­re­me­miþ­ti.­ Bu­gü­ne­ ka­dar­ Av­ru­pa­ ku­pa­la­rýn­da­18­maç­ta­ra­kip­fi­le­le­ri 26­kez­ha­va­lan­dý­ran­ye­þil-be­yaz­lý­ta­kým,­Va­len­ci­a­kar­þý­sýn­da­Þam­pi­yon­lar­Li­gi'nde­ki­hem­ilk­pu­an­ve­ya­pu­an­la­rý­ný­ka­zan­ma­ya­hem­de­ilk­go­lü­nü at­ma­ya­ça­lý­þa­cak.­Av­ru­pa­Þam­pi­yon­lar­Li­gi (C)­Gru­bu'nda­ge­ri­de­ka­lan­4­maç­ta­he­nüz

Rakibine kafa atan Eto'o'ya 3 maç ceza

Niang: Alex ve Semih ile iyi anlaþýyorum

n ÝTALYA Bi­rin­ci­Fut­bol­Li­gi­(Se­ri­e­A)­­ta­kým­la­rýn­dan­Ýn­ter'in­Ka­me­run­lu­for­ve­ti Sa­mu­el­E­to'o,­Chi­e­vo­ma­çýn­da­ra­ki­bi­ne ka­fa­at­tý­ðý­i­çin­3­maç­ce­za­al­dý.­Se­ri­e­A­yö­ne­ti­mi­nin­a­çýk­la­ma­sý­na­gö­re,­2­gün­ön­ce Chi­e­vo'nun­ken­di­sa­ha­sýn­da­2-1­ka­zan­dý­ðý maç­ta­Ce­sar'ýn­göð­sü­ne­ka­fa­a­tan­E­to'o,­3 lig­ma­çýn­da­oy­na­ya­ma­ya­cak.­A­çýk­la­ma­da, Ka­me­run­lu­o­yun­cu­ya­ay­rý­ca­30­bin­Av­ro pa­ra­ce­za­sý­ve­ril­di­ði­de­be­lir­til­di.­Ma­çýn­37. da­ki­ka­sýn­da­ra­ki­bi­ne­ka­fa­a­tan­E­to'o'nun ha­re­ke­ti­ni­ha­kem­gör­me­miþ­ve­kart­la­ce­za­lan­dýr­ma­mýþ,­Ka­me­run­lu­o­yun­cu­Ýn­ter'in­2-0­ge­ri­ye­düþ­tü­ðü­ma­çýn­90.­da­ki­ka­sýn­da­ta­ký­mý­nýn­tek­go­lü­nü­at­mýþ­tý.

FENERBAHÇE'NÝN Senegalli­golcüsü­Mamadou Niang,­Bucaspor­maçýný­iyi­bir­oyun­sonucunda farklý­skorla­kazandýklarýný­söyledi.­Niang,­zor­bir maçý­kazandýklarýný­ifade­ederek,­''Kazandýðýmýz için­çok­mutluyuz.­Ýyi­bir­oyunla­farklý­kazandýk'' dedi.­Uzun­bir­sakatlýktan­sonra­oynamaya baþladýðýný­kaydeden­Niang,­''Çok­sýkýntýlý­bir sakalýktý.­Uzun­bir­antrenmansýzlýk­sürem­oldu. Oynamayý­çok­arzu­ettim.­Baþarýlý­bir­performans sergilediðimi­düþünüyorum''­diye­konuþtu.­Niang, rakip­oyuncularýn­formadan­çekmelerine­hakemin kart­göstermediðini­ifade­ederek,­þunlarý­söyledi: ''Oyunun­baþýnda­özellikle­formadan­çekme pozisyonlarý­son­derece­abartýlýydý.­Hakem­bunu görmesine­raðmen­rakip­oyuncuyu­uyaracak, cezalandýracak­kararlar­vermedi.­Sarý­kartýný­kullanmak­için­70.­dakikayý­bekledi.­Bu­kadar­uzun süre­kart­görmeyen­oyuncular­da­bizim­gibi­santrforlarý­durdurmak­için­daha­rahat­mücadele­eder. Ben­duruma­alýþýyorum,­alýþacaðým­da.''­Ýkinci­yarýda­sýkýntý­yaþadýklarý­dönemde­oyuna­giren­Semih ve­Dia'nýn­oyunu­deðiþtirdiðini­belirten­Niang,­þu anda­oynadýðý­mevkii­de­kendini­iyi­hissettiðini, Alex­ile­de­sonradan­oyuna­giren­Semih­ile­de­iyi anlaþtýklarýný­sözlerine­ekledi.

Fenerbahçe Ülker Rytas karþýsýnda nFENERBAHÇE Ül­ker­Bas­ket­bol­Ta­ký­mý,­THY­Av­ru­pa­Li­gi­(C)­Gru­bu'nda­ki­6. haf­ta­ma­çýn­da­bu­gün­dep­las­man­da­Lit­van­ya­tem­sil­ci­si­Li­e­tu­vos­Rytas­i­le­kar­þý­la­þa­cak.­Baþ­kent­Vil­ni­us'ta­ki­Si­e­mens­A­re­n a'da­ oy­n a­n a­c ak­ kar­þ ý­l aþ­m a­ sa­a t 19.30'da­baþ­la­ya­cak.­Ý­ki­ta­kým­a­ra­sýn­da Ýs­tan­bul'da­ya­pý­lan­ma­çý­Fe­ner­bah­çe­Ül­ker­86-69'luk­skor­la­ka­zan­mýþ­tý.­

C GRUBU

Sissoko yalanlamasý FENERBAHÇE Ku­lü­bü,­Ju­ven­tus'ta­for­ma­gi­yen Mo­ha­med­Sis­so­ko'nun­trans­fe­riy­le­il­gi­li­her­han­gi­bir­ça­lýþ­ma­sý­nýn­ol­ma­dý­ðý­ný­a­çýk­la­dý.Ku­lü­bün in­ter­net­si­te­sin­den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­ba­sýn­da bu­trans­fe­rin­ya­pý­la­ca­ðý­na­da­ir­ha­ber­le­rin­yer­al­dý­ðý­be­lir­ti­le­rek,­þöy­le­de­nil­di:­''De­fa­lar­ca­a­çýk­la­ma­mý­za­rað­men­ba­zý­ga­ze­te­ler­gün­ler­dir­Sis­so­ko ad­lý­fut­bol­cu­yu­trans­fer­e­de­ce­ði­mi­ze­da­ir­ya­lan ha­ber­ler­yap­ma­yý­sür­dür­mek­te­dir­ler.­Bir­kez­da­ha­tek­rar­e­di­yo­ruz;­söz­ko­nu­su­fut­bol­cu­nun trans­fe­ri­i­le­il­gi­li­hiç­bir­ça­lýþ­ma­mýz­yok­tur."

ga­li­bi­ye­ti­ bu­lun­ma­yan­ Bur­sas­por,­ son­ sý­ra­da­yer­a­lý­yor.­Grup­ta­Manc­hes­ter­U­ni­ted­10 pu­an­la­li­der,­Va­len­ci­a­7­pu­an­la­i­kin­ci,­Glas­gow­Ran­gers­5­pu­an­la­ü­çün­cü,­Bur­sas­por­i­se­pu­an­sýz­son­sý­ra­da­bu­lu­nu­yor. 4 MAÇ OYNADI, TEK GOLÜ YOK Þam­pi­yon­lar­ Li­gi'nde­ki­ ilk­ ma­çýn­da­ Va­len­ci­a'ya­ e­vin­de­ 4-0­ gi­bi­ fark­lý­ skor­la­ ye­ni­len,­ ar­dýn­dan­ Glas­gow­ Ran­gers'a­ dep­las­man­da­ 1-0­ kay­be­den­ ye­þil-be­yaz­lý­ ta­kým, zor­lu­ Manc­hes­ter­ U­ni­ted­ dep­las­ma­nýn­da da­ sa­ha­dan­ 1-0­ ye­nik­ ay­rý­la­rak­ i­yi­ fut­bo­lu­nun­kar­þý­lý­ðý­ný­a­la­ma­mýþ­tý.­Ye­þil-be­yaz­lý­ta­kým,­da­ha­son­ra­sa­ha­sýn­da­ko­nuk­et­ti­ði­Ýn­gi­liz­ de­vi­ Manc­hes­ter­ U­ni­ted'a­ 3-0­ ye­nil­miþ­ti.­Ýs­pan­ya'nýn­Va­len­ci­a­ta­ký­mýy­la­bu­gün dep­las­man­da­ kar­þý­la­þa­cak­ o­lan­ Bur­sas­por, bu­maç­ta­Þam­pi­yon­lar­Li­gi'nde­ki­kö­tü­gi­di­þa­tý­na­''Dur''­de­mek­is­ti­yor.

F.Bahçe'nin Brezilyalý kaptaný Alex, Bucaspor karþýsýnda 3 gol atarak takýmýný galibiyete taþýdý. FOTOÐRAF: A,A

Alex: 3000. golü attýðým için çok mutluyum FENERBAHÇE'NÝN Bucaspor'u­5-2­yendiði­maçta­3­gol­atan­sarý-lacivertli­takýmýn­kaptaný Alex­de­Souza,­ikinci­yarýda­çok­pozisyon­vermelerine­karþýn­galip­geldiklerini­söyledi.­­­Alex, maçta­Fenerbahçe'nin­3000.­golünü­atmasýyla­ilgili­bir­soru­üzerine,­''Birinin­o­golü­atmasý gerekiyordu.­Maçýn­baþýnda­bana­nasip­oldu.­3000.­golü­attýðým­için­mutluyum''­dedi.­­­Alex, ilk­kez­ligde­ilk­11'de­forma­giyen­genç­Gökay­adýna­mutlu­olduðunu­ifade­ederek,­''Okan­da oynadýðýnda­ayný­duygularý­yaþamýþtým.­Gökay­için­de­maçtan­önce­hiç­þüphem­yoktu.­Ýyi performans­ortaya­koydu.­Ona­güvenenlerin­haklý­olduklarýný­gösterdi''­diye­konuþtu.

TAKIMLAR O G M A Y P Montepaschi­Siena­­5­­­­4­­­­1­­­­379­­­­324­­­­9 Fenerbahçe­Ülker­­­­5­­­­4­­­­1­­­­387­­­­348­­­­9 Regal­Barcelona­­­­­­­­5­­­­3­­­­2­­­­361­­­­343­­­­8 Cholet­Basket­­­­­­­­­­­­5­­­­3­­­­2­­­­360­­­­378­­­­8 Lietuvos­Rytas­­­­­­­­­­­5­­­­1­­­­4­­­­358­­­­369­­­­6 Cibona­Zagreb­­­­­­­­­­5­­­­0­­­­5­­­­324­­­­407­­­­5 BAYANLAR RUSYA'DA OYNUYOR Fe­ner­bah­çe­Ba­yan­Bas­ket­bol­Ta­ký­mý, FI­BA­Av­ru­pa­Li­gi­(B)­Gru­bu­5.­ma­çýn­da bu­gün­dep­las­man­da­Rus­ya­tem­sil­ci­si UMMC­E­ka­te­rin­burg­i­le­kar­þý­la­þa­cak. DIVS­Spor­Sa­lo­nu'nda­oy­na­na­cak­kar­þý­laþ­ma­TSÝ­16.00'da baþ­la­ya­cak.

Haftanýn kârlýlarý Bursa ve F.Bahçe üper Lig’de 13. hafta sonunda Trabzonspor liderliðini sürdürdü. Sahasýnda Eskiþehirspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puanla ayrýlan bordo-mavili ekip, 30 puanla ilk sýrada yer almasýna karþýlýk, ortaya koyduðu futbolla eleþtiri aldý. Eskiþehirspor karþýsýnda sýk sýk zor durumalarda kalan ve kalesinde birçok gol pozisyonlarý yaþayan Trabzonsporlu futbolcularýn kötü futbolu Teknik Direktör Þenol Güneþ'i de üzdü. Liderin en yakýn takipçisi Bursaspor ise, Manisspor karþýsýnda ilk yarýda bulduðu gollerle sonuca giderken, ligde 9 maçtýr deplasmanda yenilmeme serisini de devam ettirdi. Bursaspor, bu galibiyetle puanýný 28'e çýkardý ve lig sýralamasýnda Trabzonspor'un ardýndan 2. sýrada yer aldý. Yýldýzlar topluluðu Beþiktaþ, evinde Konyaspor'u yenemeyerek yine hayal EROL DOYRAN erol@yeniasya.com.tr kýrýklýðý meydana getirdi. Alman Teknik Direktör Schuster'ýn rakibin çok adamla kapanmasýna eleþtiride bulunarak, "Türkiye'de hâlâ 1960'lý yýllarýn futbolu oynanýyor"þeklindeki açýklamalarý spor medyasýnda sert tepkiler aldý. 13 hafta sonunda topladýðý 21 puanla 6. sýrada yer alan siyah-beyazlý takým lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde bulunuyor. Haftanýn önemli maçýnda Kayserispor ile Galatasaray 00 berabere kalmalarýna karþýlýk, ortaya koyduklarý müthiþ mücadele ve girdikleri gol pozisyonlarý ile tribünlere büyük bir keyif verdi. Taraftarlar maç sonunda her iki ekibi alkýþlayarak soyunma odasýna gönderdi. 13. haftanýn son maçýnda istikrarsýz sonuçlar alan Fenerbahçe, sahasýnda Bucaspor’u 5-2 yendi. Þükrü Saracoðlu Stadý’ndaki karþýlaþmada Fenerbahçe’nin gollerini Alex (3), Niang ve Semih kaydederken, konuk ekip Bucaspor’un golleri ise Manucho ve Musa’dan geldi. Bu sonucun ardýndan Ýstanbul’un sarý-lacivertli ekibi bir sýra yükselerek, 24 puanla 4. sýrada haftayý tamamladý. Bu arada, Bucaspor filelerine 3 gol atma baþarýsýný gösteren Alex, ayný zamanda sarý-lacivertlilerin lig tarihindeki 3000. golüne imza atarak, kulübün tarihine geçti. Sivasspor, evinde Kardemir Karabükspor'u 5-1 yenerken, aylar sonra galibiyet sevinci yaþadý. Kasýmpaþa-Gençlerbirliði maçý ise 1-1 sona erdi.

S

TOPLU SONUÇLAR Kasýmpaþa - Gençlerbirliði Manisaspor - Bursaspor Sivasspor - Kardemir Karabük Beþiktaþ - Konyaspor Medical Park Antalyaspor - Gaziantepspor Trabzonspor - Eskiþehirspor Ankaragücü - Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor Kayserispor - Galatasaray Fenerbahçe - Bucaspor

:1-1 :0-2 :5-1 :2-2 :0-1 :0-0 :2-2 :0-0 :5-2

GOL KRALLIÐI FENERBAHÇE'NÝN Brezilyalý yýldýzý Alex De Souza Bucaspor'a attýðý 3 golle gol krallýðý sýralamasýnda 9 golle öne geçti. Onu takým 8'er golle takým arkadaþý Niang ve Karabükspor'dan Emenike takip ediyor.

HAFTANIN KARMASI Karcemarskas (Gaziantep), Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sezgin (Eskiþehir), Neill (Galatasaray), SelimTeber (Kayseri), Grajciar (Konya), Svensson (Bursa), Tum (Ýstanbul Büyükþehir Belediye), Suarez (Sivas), Alex (Fenerbahçe), Battalla (Bursa).

HAFTANIN FUTBOLCUSU

Alex De Souza (F.Bahçe) HAFTANIN HAKEMÝ

Koray Gencerler (ANTALYASPOR - GAZÝANTEPSPOR)

HAFTANIN TAKIMI BÝZE GÖRE

Muhteþem Alex

MEHMET ILGAZ mehmetilgaz@hotmail.com.tr

ursaspor'­un­geçen­seneki­devriminden sonra­ Ýstanbul­ dukalýðý­ sallanmaya baþladý.­Puan­cetvelinin­ilk­3­sýrasýnda, bunlardan­bir­tanesinin­olmadýðý­ender­sezonlardan­birini­yaþýyoruz.­3­büyükler­birbirleri­ile yarýþýrcasýna­puan­kaybetmeye­devam­ediyorlar. Puan­kaybýnýn­yaþanmasý­için­karþýlaþmanýn Ýstanbul'da­ya­da­deplasmanda­olmasý­hiç­fark etmiyor.­Beþiktaþ,­Galatasaray­ve­Fenerbahçe yarýþta­yara­aldýkça,­Anadolu­takýmlarý­da­onlara inat­kanýrta­kanýrta­ligin­tepesindeki­yerlerini daha­da­saðlamlaþtýrýyorlar.­­­­­­­­ Fenerbahçe­büyükler­içinde­durumu­biraz daha­iyi­olaný.­Ýyi­olmasý­sadece­diðerlerinin daha­ kötü­ olmasýndan­ kaynaklanýyor.­ Ýki maç­ kazansa,­ arkasýndan­ takýlýyor.­ Mehter takýmý­ gibi.­ Ýki­ ileri­ bir­ geri­ gidip­ geliyor.

B

Aykut­ Kocaman'ýn­ sezon­ baþýnda­ verdiði sistemi­yavaþ­yavaþ­deðiþtireceðim­sözünden eser­yok.­Kýsacasý­ileriye­doðru­düzelir­diyebileceðiniz­ ýþýk­ da­ görülmüyor­ takýmda. Böyle­olunca­da­maç­maç­deðerlendirebiliyoruz­ Fenerbahçe'yi.­ Futbolcularýn­ maç günkü­ performansýna­ göre,­ tabela­ mutlu­ ya da­mutsuz­ediyor­taraftarý.­­­­ Alex­de­Souza­yine­orkestra­þefi­gibi­yönetti takýmýný.­Son­haftalardaki­yükselen­grafiði­ve mücadele­azmi­ile­parmak­ýsýrttý.­3­gol­attý. Kulübünün­tarihindeki­3000.­golüne­adýný yazdýrdý.­Mamadou­Niang­ile­yardýmlaþmasý ve­uyumu­da­muhteþemdi.­Keþke­yaþý­genç olsaydý­da­birkaç­sene­daha­bu­forma­ile izleyebilseydik.­Fenerbahçe'­ye­gelmiþ­geçmiþ tartýþmasýz­en­faydalý­futbolcu.­ Cristian­ Baroni­ de­ kaptanýnýn­ tam­ tersi. Ýdareci­ futboldan,­ takýmýna­ katký­ yapan oyuncu­ hüviyetine­ bir­ türlü­ dönemedi. Devre­arasýnda­gitmeyi­kafasýna­koymuþ­olsa bile­ bu­ vurdumduymazlýðý­ arkadaþlarýna­ ve girdiði­ formaya­ büyük­ saygýsýzlýk.­ Ama­ her þeye­ raðmen­ tribünlerin­ Alex­ de­ Souza dýþýndaki­ Brezilyalýlarý­ ýslýklamasý­ hiç­ þýk deðildi.­Taraftara­yakýþmadý. Aykut­ hoca­ bu­ sistemle­ devam­ edecekse savunma­ hattýna­ çözüm­ bulmak­ zorunda. Takýmý­ öne­ geçtiði­ maçlarda­ bile­ skoru koruyamýyor.­ Kolay­ gol­ yeme­ hastalýðýna çare­ bulabilirse­ þampiyon­ olur­ demek­ zor ama­en­azýndan­yarýþýn­içinde­olur.

GÖZLEM

Mazeret aramayýn

SAÝD OKUR nsokur@gmail.com.

rans­fer­et­mek­i­çin­on­ca­e­mek­ve­za­man har­can­dýk­tan­son­ra,­o­yun­cu­yu­bir­an­da­si­lip­a­ta­mak­ne­ka­dar­doð­ru­dur.­Kal­dý­ki; G.Sa­ray­bu­po­zis­yon­da­o­yun­cu­i­çin­ö­zel­lik­le­de Lin­coln'ün­gi­di­þin­den­son­ra­yo­ðun­bir­a­ra­yýþ­i­çi­ne­gir­miþ­ti.­Mi­si­mo­viç'ten­bah­se­di­yo­rum.­Bu­o­yun­cu­nun­Wolf­sburg'ta­for­vet­ar­ka­sý­oy­na­dý­ðý bi­li­ni­yor­du.­G.Sa­ray'ýn­da­bu­ra­da­oy­na­ya­cak­ka­li­te­li­bir­o­yun­cu­ya­ih­ti­ya­cý­var­dý.­U­zun­ça­ba­lar so­nun­da­Mi­si­mo­viç­trans­fer­e­dil­di.­A­ma­Ha­gi o­nu­sol­ta­raf­ta­oy­nat­ma­is­ra­rý­ný­sür­dür­dü.­O­yun­cu­is­rar­la­ben­o­ra­da­oy­na­ya­mam­di­yor.­Bu i­nat­laþ­ma­so­nu­cu­yap­tý­rým­gü­cü­nü­e­lin­de­bu­lun­du­ran­Ha­gi,­o­nu­kad­ro­dý­þý­bý­rak­tý. Kad­ro­sun­da­ka­li­te­le­o­yun­cu­sa­yý­sý­sý­nýr­lý­o­lan­G.Sa­ray'­ýn,­böy­le­si­ne­bir­o­yun­cu­dan­fay­da­la­na­ma­ma­sý­a­kýl­lý­ca­de­ðil.­G.Sa­ray'ýn­kad­ro­-

T

sun­da,­G.Sa­ray'ý­tem­sil­et­mek­ten­u­zak­o­yun­cu­lar­var.­Ya­tek­nik­ka­pa­si­te­si,­ya­fi­zik­gü­cü­ve­ya­be­ce­rik­li­li­ði­ye­ter­siz­o­yun­cu­lar­yü­zün­den, ka­zan­ma­yo­lun­da­sý­kýn­tý­lar­ya­þa­ný­yor.­Bu­ka­dar­o­yun­cu­boþ­lu­ðun­da,­ka­li­te­si­ni­is­pat­la­mýþ bir­o­yun­cu­yu­kad­ro­da­tu­ta­ma­mak,­an­cak­be­ce­rik­siz­lik­o­la­rak­ad­de­di­le­bi­lir. G.Sa­ray­Kay­se­ri'de­ilk­60­da­ki­ka­sýn­da­i­yi oy­na­ma­sý­na­rað­men­ka­za­na­ma­dý.­Bir­ma­çý­ka­zan­mak­i­çin,­üç­te­i­ki­lik­bu­sü­re­ye­ter­li­o­la­bi­lir. A­ma­ba­zen­kay­bet­mek­i­çin­çok­ký­sa­sü­re­de ye­te­bi­lir.­E­ðer­G.Sa­ray­kad­ro­za­a­fi­ye­ti­çek­me­miþ­ol­say­dý,­bu­ma­çý­ra­hat­ka­za­nýr­dý.­Gol­a­ya­ðý ön­ce­lik­le­Ba­roþ­son­ra­sýn­da­Ar­da­nýn­ol­ma­ma­sý,­gol­yol­la­rýn­da­ba­þa­rý­sýz­ol­ma­sý­so­nu­cu­nu do­ðu­ru­yor.­Pi­no­san­tro­for­de­ðil.­A­ma­mec­bu­ren­o­mev­ki­de­oy­na­tý­lý­yor.­Ke­well­es­ki­for­mun­dan­u­zak.­Em­re­Ço­lak­fi­zik­sel­o­la­rak­ye­ter­siz.­E­la­no­gol­yol­la­rýn­da­bi­ti­ri­ci­ö­zel­li­ðe­sa­hip­de­ðil.­Böy­le­o­lun­ca­maç­ka­zan­mak­ta­el­bet­te­ko­lay­ol­mu­yor.­Yö­ne­ti­min­bu­ko­nu­da­ki ba­si­ret­siz­li­ði­ni­da­ha­ön­ce­de­yaz­mýþ­týk.­Ger­çek­ten­de­son­i­ki­se­zon­yö­ne­ti­min­a­kýl­al­maz bu­ha­ta­sý­yü­zün­den­he­ba­ol­du. Mi­si­mo­viç'in­kad­ro­dý­þý­kal­ma­sý­o­yun­cu­lar­da­bir­ir­kil­me­mey­da­na­ge­tir­miþ.­Kay­se­ris­por'a kar­þý,­gay­ret­li­ve­ça­lýþ­kan­bir­G.Sa­ray­iz­le­dik. Yal­nýz­G.Sa­ray'ýn­tem­po­yu­90­da­ki­ka­ya­yay­ma­sý la­zým.­Beþ­haf­ta­dýr­G.Sa­ray'da­gö­rev­ya­pan­Ha­gi'nin­bu­ko­nu­da­ar­týk­ma­ze­re­ti­ol­ma­ma­sý­la­zým.­Çün­kü­ham­bir­ta­ký­mýn­da­hi,­ha­zýr­lýk­dö­ne­mi­ni­ta­mam­la­ma­sý­i­çin­sü­re­ye­ter­li.

Gaziantepspor 14. HAFTANIN PROGRAMI 26 Kasým Cuma: Eskiþehirspor - Manisaspor. 27 Kasým Cumartesi: Konyaspor - Kasýmpaþa, Gaziantepspor - Trabzonspor, Gençlerbirliði - Sivasspor, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor - Fenerbahçe. 28 Kasým Pazar: Bucaspor - Antalyaspor, Kardemir Karabükspor - Ankaragücü, Galatasaray - Beþiktaþ. 29 Kasým Pazartesi: Bursaspor - Kayserispor.

PUAN DURUMU TAKIMLAR

O

1. TRABZONSPOR 13 2. BURSASPOR 13 3. KAYSERÝSPOR 13 4. FENERBAHÇE 13 5. ÝST. B.Þ. BLD. 13 6. BEÞÝKTAÞ 13 7. GAZÝANTEP 13 8. M.P. ANTALYA 13 9. K. KARABÜK 13 10. GALATASARAY 13 11. ANKARAGÜCÜ 13 12. MANÝSASPOR13 13. G. BÝRLÝÐÝ 13 14. ESKÝÞEHÝR 13 15. KONYASPOR 13 16. SÝVASSPOR 13 17. BUCASPOR 13 18. KASIMPAÞA 13

G B

M A

Y

Av

P

9 8 8 7 7 6 5 5 5 5 4 5 3 2 2 2 1 1

1 1 1 3 4 4 3 4 5 6 5 8 6 5 7 7 7 8

8 9 6 18 12 14 9 17 21 17 20 22 20 14 22 29 18 30

21 14 12 17 7 7 2 -1 -1 -3 -2 -5 -9 -5 -9 -15 -11 -19

30 28 28 24 23 21 20 19 18 17 16 15 13 12 10 10 8 7

3 4 4 3 2 3 5 4 3 2 4 0 4 6 4 4 5 4

29 23 18 35 19 21 11 16 20 14 18 17 11 9 13 14 7 11


19

YENÝASYA / 24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

HABER Dünyanýn en büyük incisi

ÖLÜ SAYISI 1344’E ÇIKTI— Haiti’de kolera salgýnýnda ölenlerin sayýsý 1344’e çýktý. BM Ýnsanî Ýþler Koordinasyon Bürosu’ndan yapýlan açýklamada, salgýnda 23 bin 377 kiþinin hastaneye kaldýrýldýðý, 1344 kiþinin öldüðü belirtildi. Bilgilerin, Haiti hükümetinden alýndýðý ve 19 Kasýma kadar olan süreyi ihtiva ettiði kaydedildi. Cenevre / aa

Haiti’ye yeni hastane KÝMSE Yok Mu Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði, Ocak ayýnda yaþanan deprem felâketinin ardýndan þim di de sað lýk sýz ha yat þart la rý dolayýsýyla koleranýn vurduðu Haiti’de hastane yaptýrýyor. Deprem sebebiyle Haiti’ye yardým elini uzatan Kimse Yok mu Derneði, artýk ülkede kalýcý projelere yönelirken hastane inþaatý için temel atma töreni 10 Aralýkta yapýlacak. Temiz su sýkýntýsý çekilen ülkede kolera dolayýsýyla bin 200’ün üzerinde kiþinin öldüðü ve 20 bin kiþinin koleradan tedavi gördüðü bildiriliyor. Derneðin yapacaðý hastane 40 yatak kapasiteli olacak. Kimse Yok mu Derneði Haiti Sorumlusu Murat Tosun, depremin ardýndan ülke nüfusunun büyük bir kesiminin hayatlarýný çadýr þehirlerde saðlýksýz þartlarda sürdürdüðünü belirtti. Þehirde temiz su sýkýntýsýnýn oldu-

ðuna iþaret eden Tosun, yeterli hastane de bulunmadýðýna ve depremden sonra hayat þartlarý aðýrlaþan insanlarýn tedavi olmadýklarýna dikkat çekti. Tosun, Haiti’nin baþþehri Portau-Prince’in Croix des Bouquets ilçesinde belediyenin kendilerine yaklaþýk 30 bin metrekare yer tahsis ettiðini ifade erek, ‘’Arazi üzerinde Ýnþallah kýsa bir dönemde hastane inþaatý projemiz var. Þu anda projemizin hazýrlýk aþamasýndayýz. Arsamýzýn düzenlemesini yapýyoruz. Bir hafta içinde temel kazýmýna baþlayacaðýz. On dan son ra da A ra lýk a yý nýn 10’unda temel atma töreni gerçekleþtireceðiz’’ dedi. Haiti’de depremzedelerin sýðýndýðý içme suyu ve elektriði olmayan çadýr þehirlerdeki saðlýksýz hayat þartlarý hastalýðýn yayýlmasýný kolaþlaþtýrýyor, 10 bin kiþi nin ölmesin den en di þe e dil di ði bildirildi. Port-Au-Prince / aa

n ÇÝN’ÝN güneyindeki Haynan e ya le ti nin Výn çang þehrinde dünyanýn en büyük in ci si ser gi len me ye baþladý. China Daily gazetesi, 6 tonluk dev gece incisinin deðerinin 2,2 milyar yüen (yaklaþýk 440 milyon TL) olduðunu duyurdu. Çin basýný, incinin ülkenin kuzeyindeki Ýç Moðolistan Özerk Bölgesi’nde bulunduðunu ve dünyada þimdiye kadar keþfedilmiþ en büyük inci olduðunu açýkladý. Turkuaz ve yeþil karýþýmý bir renkte olan gece incisi 1,6 metrelik çapý sebebiyle dev bir top görünümünde. Þanghay / aa

ÝLK CUMA

UHUD ve HENDEK

PEYGAMBERÝMÝZ (asm) ilk defa Cuma Namazý kýldýðý ve cemaate kýldýrdýðý Mescid-i Cuma’da, ilk kez Cuma hutbesi okuyor. Ýlk hutbesinde, insanlarýn iyilik yapmasýna, yarým hurma tanesi kadar dahi iyilik yapacak gücü ve imkâný bulunmayanlara, tatlý dil ve güler yüzlü olmalarýný isteyen Peygamber Efendimiz (asm), bir hayra karþý 700 katýna kadar sevap ve mükafat verileceðini müjdeliyor. Hutbede ayrýca, bu dünyada ahiret için hazýrlýk yapýlmasý isteniyor.

HACILAR, Uhud ve Hendek Savaþlarýnýn yapýldýðý alanlara da ilgi gösteriyor. Medine’deki kutsal mekânlarý ziyaret ederek, mescitlerde ikiþer rekât namaz kýlýp duâ eden hacýlar, bu mekânlarda bolca hatýra fotoðrafý çekiliyor.

Mostar’da sonbahar n HER yýl binlerce turistin ziyaret ettiði Bosna Hersek’in Mostar þehri, sonbaharda ayrý bir güzelliðe büründü. Mimar Sinan’ýn öðrencisi Mimar Hayrettin ta ra fýn dan 1566 yý lýn da 456 kalýp taþ kullanýlarak inþa edilen ancak 19921993 yýllarýnda savaþ sýrasýnda tamamen yýkýlan ve aslýna uygun olarak yeniden in þa e di len Mos tar Köprüsü, çevresindeki tabiat ile bütünleþince ortaya adeta tablo gibi görüntü çýkýyor. Birçok ressama ilham veren þehirde, sonba har do la yý sýy la renk cümbüþü yaþanýyor. Köprünün altýndan akan Neretva Nehri, çevredeki tarihi yapýlar ve ibadethane le rin tabiat la bü tün leþ me siy le sey ri ne do yumsuz bir manzara yaþanýyor. Mostar / aa

ÝÇÝNDE CENNET BAHÇESÝ VAR— Peygamberimizin (asm) defnedildiði Kabr-i Saadet’e, Ravza-ý Mutahhare de deniliyor. Burada, Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer’in de kabri bulunuyor. Medine’ye gelemeyip de gelecek olanlarla selâm gönderilen bu mekân, hacýlarýn daha fazla namaz kýlmakta birbiriyle yarýþtýklarý yer. Hacýlar, ‘’Evimle minberim arasý cennet bahçelerinden bir bahçedir’’ hadisi þerifi doðrultusunda, ‘’yeþil halý’’ adý verilen bölgede en az iki rekât namaz kýlmanýn mücadelesini veriyor. FOTOÐRAFLAR: AA

Güzel þehir Medine MEKKE’DE GÖREVÝNÝ TAMAMLAYAN BAZI HACILAR, MEDÝNE’DEKÝ MUKADDES MEKÂNLARI ZÝYARET EDÝYORLAR. PEYGAMBERÝMÝZÝN (ASM) KABRÝNÝN DE BULUNDUÐU ÞEHÝRDE ÝLGÝ ÇEKEN BÝRÇOK YAPI VE ESER BULUNUYOR. DÜNYANIN dörtbir yanýndan hac görevini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gelen yaklaþýk 4 milyon hacý adayý, Mekke’de görevini yerine getirmenin yaný sýra Medine’deki kutsal yerleri de görme fýrsatý buluyor. Bazý hacý adaylarýnýn hac görevini yerine getirmeden önce, bazýlarýnýn ise hacý olduktan sonra geldikleri Medine’de, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (asm) kabrinin bulunduðu Mescid-i Nebi ile Kuba Mescidi, Mescid-i Cuma, Mescidü’l Kýbleteyn, Cennetü’l Baki gibi kutsal yerleri de ziyaret ediyor. Uhud ve Hendek Savaþlarýnýn yapýldýðý alanlara da giden hacýlar, buradaki þehitler için duâ ediyorlar.

KIBLENÝN KÂBE’YE DÖNDÜRÜLMESÝ

ÝSLÂMDA ÝLK MESCÝT Peygamberimizin (asm) Mekke’den Medine’ye hicreti sýrasýnda devesinin durduðu yere yapýlan Kuba Mescidi, yapýlan ilk mescit olarak biliniyor. Müslümanlarla birlikte bizzat Peygamber Efendimizin de taþ taþýyarak yaptýðý Kuba Mescidi, Kur’ân-ý Kerim’de ‘’Takva Mescidi’’ olarak geçiyor. Peygamber Efendimizin Mekke’den hareket edip Kuba Köyüne ulaþmasý, Ýslâm tarihi için dönüm noktasý ve Müslümanlar için de yeni bir devrin baþlangýcý oldu. Kuba Mescidi, Ýslâm tarihinde yapýlan ilk mescit olduðu gibi nurlu bir devrin de abidesi konumunda. Abdest alarak namaz kýlmak amacýyla Kuba Mescidi’ne giden bir kiþinin umre yapmýþ gibi sevap kazanacaðý, hadisi þeriflerde yer alýyor. Medine / aa

Peygamber Efendimizin (asm) kabri de Medine'de bulunuyor.

KIBLENÝN, Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a dönüþmesi, Mescidü’l Kýbleteyn’de gerçekleþiyor. Ýslâm’ýn ilk yýllarýnda kýble olarak Mescid-i Aksa’ya durularak namaz kýlýnmasý, bir öðle namazý sýrasýnda inen ayet üzerine kýble Kâbe’nin bulunduðu Mescid-i Haram olarak deðiþtiriliyor. Namazýn ikinci rekâtý kýlýnýrken Cebrail (a.s) tarafýndan Peygamber Efendimize ‘’Yüzünü Mescid-i Haram’a doðru çevir. Ey Mü'minler siz de nerede bulunursanýz namazda yüzünüzü oraya doðru çevirin’’ mealindeki vahiy iletildi. Bunun üzerine Peygamberimiz ve cemaat Kudüs’ten Kabe istikametine döndü. Namazýn iki rekâtý Mescid-i Aksa’ya, son iki rekâtý da Kâbe’ye doðru kýlýndýðý için bu mescit ‘’iki kýbleli mescit’’ anlamýna gelen Mescid-i Kýbleteyn ismiyle anýlýyor. Mescid-i Nebi’nin doðu tarafýnda bulunan Cennetü’l Baki Kabristanýnda, yaklaþýk 10 bin sahabenin yattýðý rivayet ediliyor. Peygamberimizi görme þerefine nail olan, sesini duyan, onunla namaz kýlan, Ýslâmiyet uðrunda hiçbir fedakârlýktan çekinmeyen 10 bin civarýnda sahabe bu kabristana defnedilmiþ durumda.

Ýklim deðiþikliðinde Cancun Zirvesi ümidi

Yaban hayvanlarýna ilk yardým aracý

BM Genel Sekreteri’nin siyasi planlamadan sorumlu yardýmcýsý Robert Orr, Meksika’nýn Cancun þehrinde düzenlenecek BM Ýklim Deðiþikliði Konferansýnda ‘’ciddî ilerleme saðlamanýn mümkün olduðunu’’ söyledi. Orr, geçen yýl bu zamanlarda Kopenhag Ýklim Deðiþikliði zirvesinden çok þey beklendiðini, ancak Aralýk 2009’da düzenlenen Kopenhag Konferansýnda bütün ülkeleri baðlayýcý bir metin üzerinde anlaþmaya varýlamadýðýný hatýrlattý. Orr, ‘’Bu kez Cancun’da, iklim deðiþikliðiyle mücadelede bütün sorunlarýn üzerinde bir anlaþmaya varýlmasýný beklemiyoruz. Ancak Cancun’da ciddî ilerleme saðlanmasý mümkün’’ diye konuþtu. BM üst düzey yetkilisi Orr, özellikle daha yoksul ülkelere iklim deðiþikliðiyle mücadelelerinde temiz enerjiye yönelmeleri, ormanlarýný daha iyi korumalarý konusunda fon saðlanmasý konularýnda Cancun’da ilerleme saðlanabileceðini söyledi. BM / aa

ÇEVRE ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüðünce hizmete sokulan ‘’yaban hayvanlarýna ilk yardým ve nakil aracý’’ Ekim ayý boyunca 20 yaralý hayvanýn yaralarýný sardý. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, vatandaþlarýn ihbarýný deðerlendiren ekiplerin, Arap tavþaný, benekli su yelvesi, peçeli baykuþ, kýzýl þahin, yýlan kartalý, arý þahini, delice doðan, boz ayý, gri balýkçýl, su tavuðu gibi çok sayýda yaralý hayvanýn tedavilerini yaptýðý belirtildi. Türkiye’de ilk kez Müdürlük Av ve Yaban Hayatý Dairesi Baþkanlýðý uzmanlarý tarafýndan hayata geçirilen bu uygulama sayesinde ülkenin her bölgesinden gelen ihbarlara cevap verildiði, yaban hayvanlarýna gerekli bakým ve iyileþtirme hizmetinin sunulduðu ifade edilen açýklamada, duyarlý vatandaþlarýn ‘’www.milliparklar.gov.tr’’ adresinden ihbarlarýný yapmalarýnýn beklendiði bildirildi. Ankara / aa


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Hava kirliliði tatili ÝRAN’DA hü­kü­met,­baþ­þe­hir­Tah­ran’da­ki­kir­li­ha­va­dolayýsýyla bir­gün­lük­ta­til­i­lân­et­ti.­Kir­li­ve­sað­lýk­sýz­ha­va­se­be­biy­le­bu­gün baþ­þe­hir­de­o­kul­lar­ve­dev­let­da­i­re­le­riy­le­ö­zel­ku­ru­luþ­lar­ka­pa­lý o­la­cak.­Per­þem­be­gü­nü­di­nî­ta­til­o­lan­Ý­ran’da­Cu­ma­gü­nü­de haf­ta­ta­ti­li­baþ­lý­yor.­Ha­va­kir­li­li­ði­nin­Ý­ran’da­çok­sa­yý­da­ki­þi­de sað­lýk­prob­lem­le­ri­ne­se­bep­ol­du­ðu­be­lir­ti­li­yor.­­Tahran / cihan

Y

HABERLER

24 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

Alman ordusunda dine saygý YEMEKLER KUR'ÂN ESASLARINA GÖRE HAZIRLANIYOR. ÝBADET ETMEK ÝSTEYENLERE ÝZÝN VERÝLÝYOR. ASKERLERÝN ma­ne­vi­ya­tý­na­ö­zel­ö­nem­ve­ren­Al­man Or­du­su­a­mir­le­ri,­or­du­da­gö­rev­ya­pan­fark­lý­di­ne men­sup­as­ker­ler­i­çin­din­a­da­mý­tah­sis­e­di­yor.­Müs­lü­man­as­ker­le­re­i­se­‘i­nanç­la­rý­bi­rey­sel­o­la­rak­e­le­a­lýn­dý­ðý’­i­çin­i­mam­tah­sis­e­dil­me­di­ði­a­çýk­lan­dý.­Al­man­Or­du­su,­ö­zel­lik­le­yurt­dý­þýn­da­ki­bir­lik­le­ri­i­çin­din­a­dam­la­rý­bu­lun­dur­ma­yý­ih­mal­et­mi­yor.­Fe­de­ral­Sa­vun­ma

Ba­kan­lý­ðý­Yet­ki­li­si­Dr.­Ka­i-S.­Schlo­la­ut,­Müs­lü­man as­ker­le­rin­i­nanç­la­rý­nýn­bi­rey­sel­o­la­rak­e­le­a­lýn­dý­ðý­ný söy­le­di.­Al­man­Or­du­su’nda­yak­la­þýk­bin­300­Müs­lü­man­as­ke­rin­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Dr.­Schlo­la­ut,­“Ö­zel­Bil­gi­le­rin­Giz­li­li­ði­Ya­sa­sý­ne­de­niy­le­tam­ra­ka­mý ve­re­mi­yo­ruz”­de­di.­“Al­man­Or­du­su’nda­Müs­lü­man din­a­da­mý­yok”­di­yen­Fe­de­ral­Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý

yet­ki­li­si,­“Müs­lü­man­as­ker­le­rin­din­öz­gür­lü­ðü­bi­rey­sel­o­la­rak­dik­ka­te­a­lý­ný­yor.­Bu­ko­nu­da­yet­ki­li­bir­ku­rum­yok.­Ýs­te­yen­Müs­lü­man­as­ker­ler­di­nî­gün­le­rin­de ta­til­a­la­bi­li­yor.­Ye­mek­le­ri­de­Ku­r'ân­e­sas­la­rý­na­gö­re ha­zýr­la­ný­yor.­Ý­ba­det­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­tir­mek­is­te­yen­le­re de­ge­rek­li­i­zin­ve­ri­li­yor”­a­çýk­la­ma­sý­ný­yap­tý.­Dr.­Schlo­la­ut,­as­ker­le­rin­han­gi­i­nanç­e­sa­sýn­dan­gel­di­ði­ne­ba­kýl­-

ma­dan­i­nanç­la­rý­ný­ya­þa­ma­im­kâ­ný­nýn­sað­lan­dý­ðý­ný kay­det­ti.­Al­man­Or­du­su­bün­ye­sin­de­Af­ga­nis­tan­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­yurt­dý­þý­bir­lik­le­rin­de­ne­ka­dar­Müs­lü­man­as­ker­ol­du­ðu­so­ru­su­na­“Ya­sal­o­la­rak­bu­ko­nu­da bir­ra­kam­söy­le­ye­me­yiz”­ce­va­bý­ný­ve­ren­Dr.­Schlo­la­ut,­“Yurt­dý­þý­bir­lik­le­rin­de­gö­rev­li­Müs­lü­man­as­ker­ler var”­de­mek­le­ye­ti­ni­yor.­­Frankfurt / cihan

Cemaat, her Perþembe sabah namazýnda tespih çekiyor.

1111 taneli tespih, 1281’den beri çekiliyor n KAYSERÝ’DE ta­ri­hî­ bir­ ca­mi­de­ bu­lu­nan­ 1111 ta­ne­li­dev­tes­pih,­729­yýl­dýr­ca­mi­ce­ma­a­ti­ta­ra­fýn­dan­hal­ka­o­luþ­tu­ru­la­rak­çe­ki­li­yor.­De­ve­li­il­çe­sin­de bu­lu­nan­ Si­va­si­ Ha­tun­ Ca­mii­ (U­lu­ Ca­mi),­ il­ginç bir­tes­pih­i­le­ta­ný­ný­yor.­Ca­mi­de­bu­lu­nan­1111­ta­ne­li­dev­tes­pih,­hal­ka­o­luþ­tu­ru­la­rak­çe­kil­di­ði­i­çin yö­re­de­ ‘’ha­la­ka’’­ a­dýy­la­ a­ný­lý­yor.­ Gý­ya­sed­din­ Key­hüs­rev­ dö­ne­min­de­ Si­va­si­ Si­ti­ Ha­tun­ ta­ra­fýn­dan yap­tý­rýl­dý­ðý­bi­li­nen­ca­mi­de­ki­an­dýz­a­ða­cýn­dan­ya­pýl­mýþ­tes­pih,­ce­ma­at­ta­ra­fýn­dan­ca­mi­nin­ya­pýl­dý­ðý­ 1281­ yý­lýn­dan­ be­ri­ her­ Per­þem­be­ gü­nü­ sa­bah na­ma­zýn­da­ çe­ki­li­yor.­ Tes­pih­ çek­me­ ge­le­ne­ði­ni ne­sil­den­ne­si­le­sür­dür­me­gay­re­tin­de­o­lan­ce­ma­at, ca­mi­du­va­rýn­da­a­sý­lý­bu­lu­nan­tes­pi­hi­du­â­lar­la­bu­lun­du­ðu­yer­den­a­la­rak,­i­ba­det­son­ra­sý­tek­rar­duâ­lar­la­ ye­ri­ne­ ko­yu­yor­lar.­ Ha­cý­ Meh­met­ Do­ða­ner (74),­ a­ta­la­rýn­dan­ mi­ras­ ka­lan­ bu­ ge­le­ne­ði­ de­vam et­tir­mek­is­te­dik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­­Kayseri / aa

FBI’dan hoþgörü raporu n ABD’DE, ýrk,­din­ve­cin­sel­kim­lik­le­il­gi­li­ge­çen yýl­8­bin­300­sal­dý­rý­dü­zen­len­di­ði­bil­di­ril­di.­ ABD Fe­de­ral­So­ruþ­tur­ma­Bü­ro­su­(FBI) ta­ra­fýn­dan­ya­yým­la­nan­ve­ri­le­re­gö­re,­bu­sal­dý­rý­la­rýn­4­bi­ni­ýrk­çý,­ bin­ 600’ü­ i­se­ di­ni­ se­bep­ler­le­ iþ­len­miþ.­ Kur­ban­la­rýn­ a­ra­sýn­da­ si­yah­lar­ ve­ Ya­hu­di­le­rin­ baþ­ta gel­di­ði­ be­lir­ti­li­yor.­ Yi­ne­ FBI­ ve­ri­le­ri­ne­ gö­re­ ge­çen­yýl­ay­ný­se­bep­ler­le­iþ­le­nen­suç­la­rýn­o­ra­ný­nýn i­se­9­bin­700­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­FBI’a­gö­re,­si­yah­lar,­ Ya­hu­di­ ve­ di­ðer­ ýrk­la­ra­ men­sup­ ki­þi­ler­den son­ra­ýrk­çý­ve­ya­di­nî­se­bep­ler­den­sal­dý­rý­ya­uð­ra­yan­lar­ i­se,­ lis­te­nin­ çok­ al­týn­da­ yer­ a­lan­ yüz­de 8’lik­bir­o­ran­la­Müs­lü­man­lar.­­Washington / aa

Vatandaþlarýn ve öðrencilerin teklifleri deðerlendirilecek.

Dilek kutularý açýlýyor n BAÐCILAR Be­le­di­ye­si’nin­ör­nek­bir­pro­je­o­la­rak baþ­lat­tý­ðý­ ‘Bir­Di­lek­Bir­Ge­le­cek’ pro­je­sin­de­so­na ge­li­ni­yor.­8­Ka­sým­da­il­çe­de­ki­bü­tün­o­kul­la­ra­ve­35 ay­rý­nok­ta­ya­ko­nu­lan­di­lek­ku­tu­la­rý,­25­Ka­sým­da­a­çý­la­cak.­Bir­ku­rul­ta­ra­fýn­dan­de­ðer­len­di­ri­le­cek­tek­lif­ler­den­ger­çek­leþ­tir­me­ih­ti­ma­li­o­lan­lar­ha­ya­ta­ge­çi­ri­le­cek.­Bað­cý­lar­Be­le­di­ye­si’nin­va­tan­daþ­la­rýn,­na­sýl­bir­Bað­cý­lar­gör­mek­is­te­dik­le­ri­ne­da­ir­dü­þün­ce­le­ri­ni­öð­re­ne­bil­mek­i­çin­baþ­lat­tý­ðý­ça­lýþ­ma­yo­ðun il­gi­gör­müþ­tü.­Bað­cý­lar­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Lok­man Ça­ðý­rý­cý,­“Sa­býr­sýz­lýk­la­ku­tu­la­rýn­a­çýl­ma­sý­ný­bek­li­yo­ruz.­Ben,­bi­zim­þim­di­ye­ka­dar­dü­þü­ne­me­di­ði­miz pek­çok­o­ri­ji­nal­fi­kir­le­rin­ku­tu­dan­çý­ka­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­rum”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ýstanbul / Yeni Asya

'Evolta', saatte 3 ila 5 kilometre hýz yapabiliyor.

12 pille 500 kilometre n JAPONYA’DA, i­ki­ay­ön­ce­Tok­yo’dan­yo­la­çý­kan ‘E­vol­ta’­ad­lý­kü­çük­ro­bot,­500­ki­lo­met­re­lik­yol­cu­lu­ðu­nun­ar­dýn­dan­Kyo­to’ya­var­dý.­‘To­ka­i­do’­a­dý­ve­ri­len­ta­ri­hî­bir­gü­zer­gâ­hý­ta­kip­e­den­ro­bo­tu­Kyo­to’da­coþ­ku­lu­bir­ka­la­ba­lýk­kar­þý­la­dý.­Ja­pon­e­lek­tro­nik­de­vi­Pa­na­so­nic’in­ü­ret­ti­ði­u­zak­tan­ku­man­da­lý ro­bot,­fir­ma­nýn­E­vol­ta­cin­si­pil­le­riy­le­ça­lý­þý­yor.­23 Ey­lül’de­yol­cu­lu­ðu­na­baþ­la­yan­E­vol­ta’ya­ro­bo­tu­di­zayn­e­den­To­mo­ta­ka­Ta­ka­has­hi­ve­e­ki­bi­eþ­lik­et­ti. E­vol­ta’nýn­ge­liþ­miþ­pil­le­ri,­yol­bo­yun­ca­dur­du­ðu­53 is­tas­yon­da­þarj­e­dil­di.­15­x­40­x­20­san­ti­met­re­bo­yut­la­rýn­da­ki­ro­bo­tun­a­na­göv­de­si­plâs­tik­ve­kar­bon­fi­ber­den­o­lu­þu­yor.­Ro­bot­sa­at­te­3­i­la­5­ki­lo­met­re­a­ra­sýn­da­hýz­ya­pa­bi­li­yor.­­Tokyo / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

24 Kasım 2010  
24 Kasım 2010  

Yeni Asya'nın 24 Kasım 2010 baskısı

Advertisement