Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

AÐAÇLAR TEKRAR DUT VERDÝ

KIRMIZI ETE DÝKKAT

SADECE RAMAZAN’DA KULLANILMIYOR

YALANCI BAHAR ÞAÞIRTTI

MANGAL KÂBUS OLMASIN

ÞEKER YERÝNE HURMA

Haberi sayfa 6’da

Haberi sayfa 15’te

Haberi sayfa 16’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: 14.634

23 KASIM 2010 SALI / 75 Kr

YAÞzedeleri YAÞ’a teslim etmeyin YAÞ KARARIYLA ORDUDAN ÝHRAÇ EDÝLEN MAÐDUR ASKERLER, HÜKÜMETÝN “ÖNCE YAÞ’A, SONUÇ ALAMAZSINIZ AYÝM’E BAÞVURUN” TEKLÝFÝNE TEPKÝLÝ. “KADERÝMÝZ YÝNE 15 ORGENERALE BIRAKILMAMALI”

“YAÞ KENDÝSÝNÝ HATASIZ GÖRÜYOR, AYÝM TARAFLI”

n Hü­kü­met,­ YAÞ­ ka­ra­rýy­la­ or­du­dan­ ih­raç­ e­di­len­ as­ker­le­rin­ so­ru­nu­na “çö­züm”­ o­la­rak­ mað­dur­la­rýn­ YAÞ’a­ baþ­vur­ma­la­rý­ný­ ve­ bu­ baþ­vu­ru­la­rý ka­bul­e­dil­mez­se­As­ke­rî­­Yük­sek­Ý­da­re­Mah­ke­me­si­ne­(A­YÝM)­dâvâ­aç­ma­la­rý­ný­ön­gö­ren­bir­mo­de­li­gün­de­me­ge­ti­rir­ken,­mað­dur­as­ker­ler,­ka­der­le­ri­nin­YAÞ­ü­ye­si­15­or­ge­ne­ra­le­bý­ra­kýl­dý­ðý­bu­mo­de­le­tep­ki­gös­ter­diler.

n A­da­le­ti­Sa­vu­nan­lar­Der­ne­ði­(AS­DER)­ku­ru­cu­la­rýn­dan­Ta­bip­Al­bay­Ah­met­Al­per,­Ra­di­kal'e­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­bu­yol­la­mað­du­ri­yet­le­ri­ni­gi­de­ri­le­me­ye­ce­ði­ni­be­lir­te­rek,­“Bu­dü­zen­le­me­mað­dur­la­rý,­YAÞ’ý­o­luþ­tu­ran­15 ge­ne­ra­le­ kur­ban­ et­mek­ an­la­mý­na­ ge­lir.­ Çün­kü­ bu,­ ken­di­si­ni­ ya­nýl­maz gö­ren­bir­ma­kam.­A­YÝM­de­ta­raf­lý­bir­mah­ke­me”­de­di.­­Haberi sayfa 5’te

www.yeniasya.com.tr

Erdoðan: Komuta NATO’da olmalý n Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­fü­ze­kal­ka­ný­nýn­ko­mu­tasy­la­il­gi­li­o­la­rak,­“Þu­an­da­ko­mu­ta­sý þu­ül­ke­de­dir­di­ye­be­lir­len­miþ­birþey­söz­ko­nu­su de­ðil.­Bu­ra­nýn­ko­mu­ta­sis­te­mi­nin­ta­ma­mýy­la NA­TO’da­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­dik­ve­bu­nu­sa­vun­duk”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­Haberi sayfa 4’te

ÝSTANBUL SÝSE TESLÝM Ýstanbul’da etkili olan sis hayatý olumsuz etkiledi. Dün yoðun sisle güne baþlayan Ýstanbullular, vapur seferleri iptal edilince iþyerlerine gidemedi. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararasý Havalimanýnda uçuþlar yapýlamadý. Buraya inmesi gereken uçaklar da Atatürk Havalimaný ve Çorlu Havaalanýna yönlendirildi. Haberi sayfa 3’te

KASAPLAR DA FÝYATLARDAN ÞÝKÂYETÇÝ

Evren’e suç duyurusu

Bayram bitti, et fiyatlarý düþmedi

BU PARAYLA BOÐAZ’A 11 KÖPRÜ YAPILIRDI

5 yýlda 94 milyar TL duman oldu uçtu

Kazalarýn baþ sebebi alkol FOTOÐRAF: AA

n Ýt­ha­lât­ve­Kur­ban­Bay­ra­mý­i­le­bir­lik­te­dü­þü­þe­ge­çe­ce­ði ön­gö­rü­len­et­fi­yat­la­rýn­da­bek­le­nen­dü­þüþ,­bay­ram­son­ra­sý ilk­iþ­gü­nün­de­ya­þan­ma­dý.­Kon­ya­Ka­sap­lar­O­da­sý­Baþ­ka­ný Meh­met­ ­ Cen­giz,­ ‘’Bu­ du­ru­mun­ ne­den­ kay­nak­lan­dý­ðý­ný bi­le­mi­yo­ruz.­Biz­‘bay­ram­dan­son­ra­dü­þer’­di­ye­tah­min­e­di­yor­duk,­an­cak­fi­yat­düþ­me­di’’­de­di. Haberi sayfa 11’de

FOTOÐRAF: AA

n 12 Eylül 1980 darbesinin ardýndan 18 yaþýnda tutuklanan ve 21 yaþýnda idam edilen Halil Esendað’ýn ailesi, oðullarýnýn ölümünden sorumlu tuttuklarý 7. Cumhurbaþkaný Kenan Evren hakkýnda suç duyurusunda bulundu. 74 yaþýndaki anne Mürüvvet Esendað, ‘’21 yaþýndaki gencecik evlâtlara acýmayan kanun, 80 yaþýndaki ihtiyara da acýmasýn’’ dedi. Sayfa 4’te

n Ad­lî­Bi­lim­ci­ler­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Ha­mit­Han­cý,­tra­fik­ka­za­la­rý­nýn­dört­ö­nem­li­se­bep­ten­kay­nak­lan­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­de­rken,­bunlarý­al­kol­lü­a­raç­kul­lan­ma,­a­þý­rý­hýz,­ha­ta­lý­sol­la­ma­ve­uy­ku­suz­luk­o­la­rak­sý­ra­la­dý.­­Haberi sayfa 3’te

n Va­tan­daþ,­2006­ba­þýn­dan­bu­ya­na si­ga­ra­ya­94,2­mil­yar­li­ra­ö­de­di.­Bu­na kar­þý­lýk­dev­let,­sað­lýk­i­çin­156,3­mil­yar­li­ra­har­ca­ma­yap­tý.­Bu­ra­kam­la­ra gö­re,­5­yýl­lýk­dö­nem­de,­si­ga­ra­ya­har­ca­nan­pa­ra,­dev­le­tin­va­tan­da­þýn­sað­lý­ðý­i­çin­har­ca­dý­ðý­pa­ra­nýn­yüz­de­60’ý­ný­o­luþ­tur­du.­Haberi sayfa 11’de

BUÐDAY EKEN ADANALI ÇÝFTÇÝLER YAÐMUR BEKLÝYOR

Çiftçi yaðmur duasýna çýkacak n Adana’nýn­Ceyhan­ilçesi­Ziraat­Odasý­Baþkaný­Yavuz Tezcan,­Çukurova­yöresinde­üreticilerin­kuru­alana­buðday ekimi­yaptýðýný­belirterek,­‘’Eðer­ay­sonuna­kadar­yaðýþ­olmaz ise­yaðmur­duasýna­çýkacaðýz’’­dedi.­Haberi sayfa 3’te ISSN 13017748

Trafik kazasý maðdurlarý haklarýný biliyorlar mý?

Av. Ali Otay’ýn yazýsý 8. sayfada

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

LÂHÝKA

Hâkim, kendi müddeî olsa...

.

Be­di­uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

‘‘

Hâkim, kendi müddeî olsa, elbette ona þekvâ edilmez... Haksýzlýðý hak iddiâ edenlere karþý hak dâvâ etmek ve onlara müracaat etmek bir haksýzlýktýr, hakka karþý bir hürmetsizliktir.

Ý

ti­raz­nâ­mem­de­i­zah­et­ti­ðim­bir­hi­kâ­ye:­ Bir­za­man,­bir­pa­di­þa­hýn­müp­te­la­ol­du­ðu bir­has­ta­lý­ðýn­i­lâ­cý,­bir­ço­cu­ðun­ka­ný­i­miþ. O­ço­cu­ðun­pe­de­ri,­ço­cu­ðu,­ha­ki­min­fet­va­sýy­la­bir­pa­ra­mu­ka­bi­lin­de­pa­di­þa­ha ver­miþ.­Ço­cuk,­mec­lis­te­að­la­mak­ve­þek­vâ­ye­ri­ne gül­müþ.­­Sor­muþ­lar:­ “Ne­den­is­tim­dat­et­mi­yor­sun,­þi­kâ­yet­et­mi­yor­sun,­gü­lü­yor­sun?”­De­miþ­ki:­ “Ýn­san,­mu­sî­be­te­gi­rif­tar­ol­du­ðu­va­kit,­ev­vel pe­de­ri­ne,­son­ra­ha­ki­me,­son­ra­pa­di­þa­ha­þek­va­e­der.­Be­nim­pe­de­rim,­be­ni­ke­sil­mek­i­çin­sa­tý­yor, iþ­te­ha­kim­de­öl­mek­li­ði­me­ka­rar­ve­ri­yor,­iþ­te­pa­di­þah­be­nim­ka­ný­mý­is­ti­yor.­Bu­an­ti­ka­ve­pek­ga­rip­ve­þek­li­çok­çir­kin­ve­hiç­gö­rül­me­miþ­bu­ha­le kar­þý­an­cak­gül­mek­i­le­mu­ka­be­le­e­di­lir.” Ýþ­te,­ey­Þük­rü­Ka­ya­Bey,­biz­de­o­ço­cuk­hük­mü­ne­geç­tik!­Der­di­mi­zi,­ev­vel­ma­hal­lî­hü­kû­met­te­ki­va­li­ye,­son­ra­mah­ke­me­a­da­le­ti­ne,­son­ra­Da­hi­li­ye­Ve­kâ­le­ti­ne­mü­ra­ca­at­e­dip­maz­lu­mi­ye­ti­mi­zi­be­yan­e­de­rek­za­lim­ler­den­bi­zi­kur­tar­mak­i­çin ar­zu­hâl­et­mek­muk­te­za-i­hal­i­ken,­gör­dük­ki,­en son­þek­vâ­mý­zý­din­le­ye­cek­Da­hi­li­ye­Ve­ki­li­nin hak­ký­mýz­da­ka­pýl­dý­ðý­a­sýl­sýz­ev­ha­mý­na­bir­ha­kî­kat­ren­gi­ver­mek­ve­ha­ta­sý­ný­ört­mek­fik­riy­le­ha­ta­sýn­da­ýs­rar­et­me­si­da­ha­bü­yük­bir­ha­ta­ol­du­ðu­nu­dü­þün­me­di­ðin­den,­dû­çar­ol­du­ðu­gu­rur­has­ta­lý­ðý­na,­ka­ný­mý­zý­is­te­ye­rek,­bi­zi­a­sýl­sýz­ba­ha­ne­ler­le­pe­ri­þan­et­mek­is­ti­yor.­Biz­de­Þük­rü­Ka­ya’nýn­þah­sý­ný,­Da­hi­li­ye­Ve­ki­li­o­lan­Þük­rü­Ka­ya Be­ye­þek­va­e­di­yo­ruz.­E­ðer­ser­bes­ti­ye­ti­tam­mu­ha­fa­za­et­mek­is­te­yen­ve­hiç­bir­te­sir­kar­þý­sýn­da mað­lûp­ol­ma­yan­ve­vic­dan­la­rýn­da­ki­hiss-i­a­da­let­le­hük­me­den­bu­mah­ke­me,­bi­zi,­Þük­rü­Ka­ya Be­yin­þah­sý­hak­kýn­da­din­le­ye­cek­le­ri­ni­bil­sey­dim, en­ev­vel­biz,­Þük­rü­Ka­ya’nýn­þah­sý­a­ley­hi­ne­i­ka­me-i­da­va­e­de­cek­tik.­Çün­kü,­bir­se­ne­den­be­ri, her­gün­ve­ya­her­haf­ta­hak­ký­mýz­da­ra­por­is­te­ye is­te­ye,­a­ley­hi­mi­ze­ca­sus­la­rýn,­za­bý­ta­la­rýn­na­zar-ý dik­ka­ti­ni­celb­et­ti­rip,­kur­ban­ko­yu­nu­gi­bi­kes­mek­i­çin­bi­zi­bes­let­ti­ri­yor­du.­Mah­ke­me­i­se,­a­da­let­ten­baþ­ka­hiç­bir­þey­dü­þün­me­mek­lâ­zým­ge­lir­ken­ve­ha­kî­ka­ten­mah­ke­me­i­çin­de­ki­zat­lar­da­a­da­le­te­tam­bað­lý­ol­duk­la­rý­hal­de,­yük­sek­ma­kam­da­ki­Þük­rü­Ka­ya­gi­bi­þah­sýn­te­si­ra­tý­na­kar­þý­da­ya­na­ma­dýk­la­rý­i­çin,­bi­zi­tah­li­ye­e­de­me­yip­sü­rün­dü­rü­yor­lar.­Ma­hal­lî­hü­kû­met­o­lan­Is­par­ta­va­li­si­ve za­bý­ta­sý­i­se,­her­kes­ten­zi­ya­de­bi­zi­ve­Is­par­ta­lý­bî­ça­re,­ma­sum­mev­kuf­la­rý­hi­ma­ye­et­mek­ve­bir­an ev­vel­kur­tul­ma­sý­na­sa’y­et­me­le­ri­va­zi­fe-i­vic­da­ni­ye­le­ri­i­ken,­bi­lâ­kis­çok­ma­na­sýz­ve­a­sýl­sýz­ba­ha­ne­ler­i­le­Is­par­ta­mev­kuf­la­rý­nýn,­hu­sû­san­muh­taç­ve fa­kir­le­rin­ta­yin­le­ri­ni­ver­dir­me­yip,­aç­lýk­la­se­fa­le­te düþ­me­le­ri­i­çin­on­la­rý­ez­dir­me­ye­ça­lý­þý­yor­lar.­Ýþ­te bu­hâ­le­þek­va­de­ðil;­bel­ki,­að­la­ma­nýn­ni­ha­yet­de­re­ce­si­ni­gös­te­ren­bu­a­cý­hâ­le,­o­ço­cuk­gi­bi­gül­mek­i­le­mu­ka­be­le­e­di­yo­ruz­ve­te­vek­kül­e­dip,­i­þi­mi­zi­A­zîz-i­Ceb­bar’a­ha­va­le­e­di­yo­ruz.­ Ta­rih­çe-i­Ha­yat,­Es­ki­þe­hir­Ha­ya­tý,­s.­209 *** Ýþ­te,­böy­le­va­zi­yet­te­bir­a­dam,­Ce­nâb-ý­Hak’tan baþ­ka­ki­me­mü­ra­ca­at­e­der?­Hâ­kim,­ken­di­müd­deî­ol­sa,­el­bet­te­o­na­þek­vâ­e­dil­mez. Mek­tu­bat,­16.­Mek­tub,­s.­77 *** Ha­kim,­ken­di­si­müd­dei­ol­sa,­el­bet­te­“Kim­den ki­me­þek­va­e­de­yim,­ben­da­hi­þaþ­tým,”­be­nim­gi­bi bi­ça­re­le­re­de­dir­tir.­ E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­“Ken­di­ Ken­di­me­Bir­Hasb-i­Hal­dir”,­s.­17 *** Hak­sýz­lý­ðý­hak­id­di­â­e­den­le­re­kar­þý­hak­dâ­vâ et­mek­ve­on­la­ra­mü­ra­ca­at­et­mek­bir­hak­sýz­lýk­týr, hak­ka­kar­þý­bir­hür­met­siz­lik­tir.­Ben­bu­hak­sýz­lý­ðý ve­hak­ka­kar­þý­hür­met­siz­li­ði­ir­ti­kâp­et­mek­is­te­mem­ves­se­lâm.­ Mek­tu­bat,­16.­Mek­tub,­s.­75

LÜGATÇE

müddeî: Ýddiâ eden, savcý. þekvâ: Þikâyet etmek, sýzlanmak. Dahiliye Vekâleti: Ýçiþleri Bakanlýðý. ikame-i dava: Dâvâ açmak. Azîz-i Cebbar: Ýstediðini mutlaka yapabilen, çok izzet sahibi olan Allah.

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Öyle­fitneler­meydana­gelecek­ki,­o­zamanda­oturan­ayakta­durandan;­ayakta­duran­fitneye­doðru yürüyenden;­yürüyen,­koþarak­gidenden­daha­hayýrlýdýr.­Kim­bu­fitneye­bulaþýrsa,­fitne­onu­içine çekecektir.­Kim­ondan­kurtuluþ­ve­sýðýnýlabilecek­bir­yer­bulursa,­oraya­sýðýnsýn. Câmiü's-Saðîr, No: 2337 / Hadis-i Þerif Meâli

Tâlût ile Câlût kýssasýndan asrýmýza yansýyanlar ri­ne­ka­tý­lan­la­ra­se­vin­me­yen”5 kim­se­ler­den mü­te­þek­kil­dir.­On­lar­Al­lah­yo­lun­da­ký­na­ya­nýn­ký­na­ma­sýn­dan,­de­di­ko­du­sun­dan­kork­maz­lar.6 Hz.­A­li’nin­(ra)­be­lirt­ti­ði­ne­gö­re,­bu maz,­hiç­bir­men­BAKÝ ÇÝMÝÇ in­san­lar­hiç­bir­þey­den­kork­ 7 fâ­a­te­de­se­vin­mez­ler. Az­dýr­lar­a­ma­bir­or­du kuv­ve­tin­de­dir­ler.­O­nun­i­çin,­Be­dî­üz­za­mân bakicimic@hotmail.com Haz­ret­le­ri’nin­i­fâ­de­si­i­le­“Ne­ka­dar­da­az­ol­sa­lar,­mâ­nen­bir­or­du­ka­dar­kuv­vet­li­ve­kýy­met­li­sa­yý­lýr­lar.”8 Ýh­lâs,­sa­da­kat,­te­sâ­nüd,­se­bât­ve­ce­sâ­ret do­ lu­bu­top­lu­lu­ðun­hal­le­ri,­Hz.­Mu­sa­(as)­za­ur’ân’da­“Yaþ­ve­ku­ru­ne­var­ma­ nýn­da­Câ­lût’la­mü­ca­de­le­e­den­Tâ­lût’u­an­sa­ap­a­çýk­bir­ki­tap­ta­ya­zýl­1 mýþ­týr” â­ye­ti­mu­cî­bin­ce,­bu dý­rýr.­Tâ­lût’un­kuv­ve­ti­az­dý.­E­mir­le­re­uy­ma­tür­kýs­sa­la­rýn­biz­le­re,­ya­þa­dý­- yýp­bir­im­ti­hân­ve­sî­le­si­o­lan­ne­hir­den­su­i­çip ðý­mýz­as­ra­ve­o­lay­la­ra­çok­ö­- gev­þe­yen,­Câ­lût­ve­or­du­su­na­güç­ye­ti­re­me­nem­li­iz­dü­þüm­le­ri­ol­du­ðu­na ye­cek­le­ri­ni­söy­le­yen­as­ker­le­re­kar­þý,­her­þe­yi gö­ze­a­lan­fe­da­kâr­ve­ce­fa­kâr­az­bir­grup­i­se i­na­ný­yo­rum.­ Tâ­lût­i­le­Câ­lût­hâ­di­se­si­Kur’ân’da­bah­se­di­- þöy­le­di­yor­du:­”Ni­ce­az­top­lu­luk­var­dýr­ki, 9 len­bir­kýs­sa­dýr.­“Tâ­lût,­or­du­i­le­ha­re­ket­e­din­- Al­lah’ýn­iz­niy­le­çok­top­lu­lu­ða­ga­lip­ge­lir­ler.” Tâ­lût­ve­Câ­lût­ha­di­se­si­yu­ka­rý­ya­al­dý­ðý­mýz ce­de­di­ki:­‘Al­lah­si­zi­mut­la­ka­bir­ne­hir­le­im­ti­hân­e­de­cek.­Kim­on­dan­i­çer­se,­ben­den­de­ðil­- þek­liy­le­â­yet­ve­ha­dîs­ler­de­i­fâ­de­e­di­lir.­Bu dir.­Kim­de­o­nu­tat­maz­sa,­iþ­te­o­ben­den­dir. kýs­sa­i­le­il­gi­li­þu­ö­nem­li­tes­pit­le­ri­ya­pa­bi­li­riz: *­Tâ­lût­pey­gam­ber­ol­ma­dý­ðý­hal­de­bir­pey­An­cak­e­liy­le­bir­a­vuç­a­lan­baþ­ka­(bu­ka­da­rý­na ruh­sat­var­dýr).’­Der­ken­iç­le­rin­den­pek­a­zý­ha­- gam­be­re­ge­len­va­hiy­i­le­i­na­nan­lar­or­du­su­na riç,­hep­si­de­va­rýr­var­maz­on­dan­iç­ti­ler.­Tâ­lût ko­mu­tan­ol­muþ­tur.­O­dö­nem­de­pey­gam­be­ve­be­râ­be­rin­de­ki­î­mân­e­den­kim­se­ler­neh­ri re­ge­len­bir­em­ri­or­du­su­na­du­yu­rur­ve­ne­geç­tik­le­rin­de­‘Bi­zim­bu­gün,­Câ­lût­i­le­or­du­su­- hir­den­i­zin­ve­ri­len­ka­dar­su­i­çil­me­si­nok­ta­na­kar­þý­du­ra­cak­gü­cü­müz­yok’­de­di­ler.­Al­- sýn­da­vah­yin­öl­çü­sü­nü­or­du­su­na­a­çýk­lar. *­Tâ­lût­pey­gam­ber­de­ðil,­bir­ko­mu­tan­dýr. lah’a­ka­vu­þa­cak­la­rý­na­i­na­nýp,­bi­len­ler­i­se­þu ce­va­bý­ver­di­ler:­‘Ni­ce­az­top­lu­luk­lar,­Al­lah’ýn An­cak­pey­gam­ber­o­lan­Hz.­Da­vud­(as)­pey­iz­niy­le­ni­ce­çok­top­lu­luk­la­ra­ga­lip­gel­miþ­ler­- gam­ber­ol­ma­yan­bir­ko­mu­ta­nýn­ko­mu­ta­sý dir.­Al­lah,­sa­býr­lý­lar­la­be­râ­ber­dir.”2 “Câ­lût­ve al­týn­da­sa­vaþ­mak­ta­dýr.­ *­Ý­na­nan­la­rýn­sa­yý­sý­baþ­ta­çok­ol­ma­sý­na or­du­su­na­kar­þý­sa­vaþ­mey­da­ný­na­çýk­týk­la­rý­za­kar­ þý­lýk­sý­cak­ve­yor­gun­luk­ne­den­le­riy­le­em­man­da­þöy­le­de­di­ler:­‘Ey­Rab­bi­miz!­Ü­zer­le­ri­rin­ve­vah­ yin­o­lu­ðu­yer­de­em­re­de­ðil­de mi­ze­sa­býr­dök,­a­yak­la­rý­mý­zý­sa­bit­tut­ve­kâ­fir­3 þart­ l a­ r ýn­ge­ rek­tir­di­ði­zor­luk­la­ra­al­da­na­rak ler­top­lu­lu­ðu­na­kar­þý­bi­ze­yar­dým­et!” “Der­ken,­Al­lah’ýn­iz­niy­le­on­la­rý­ta­ma­men­boz­du­- nef­sî­ve­his­sî­dav­ra­nýp­bü­yük­bir­kýs­mý­nýn ne­hir­den­i­zin­ve­ri­len­den­faz­la­su­iç­me­le­ri lar.­Da­vud,­Câlût’u­öl­dür­dü...”4 Kur’ân’da­ge­çen­Tâ­lût­i­le­Câ­lût­hâ­di­se­si­- ib­ret­lik­bir­du­rum­dur. *­Ne­hir­den­su­iç­me­yen­ya­da­i­zin­ve­ril­di­ði nin­ge­niþ­a­çýk­la­ma­sý­ný­Ýs­lâ­mî­kay­nak­lar­da­ve tef­sir­ler­de­bu­la­bi­li­riz.­Biz­i­se­bu­ra­da­Hz. ka­dar­su­i­çen­az­sa­yý­da­ki­tâ­i­fe­nin­i­zin­ve­ri­len Meh­dî­i­le­Tâ­lût­a­ra­sýn­da­ben­zer­lik­le­rin­ol­- ka­dar­su­iç­me­si­i­le­kor­ku­suz­o­luþ­la­rý­ve­ce­du­ðu­na­ve­Hz.­Meh­dî’nin­as­ker­le­ri­nin­Tâ­- sâ­ret­ka­zan­ma­la­rý­em­re­i­tâ­at­et­me­nin­ne­ka­lût’un­neh­ri­ge­çen­as­ker­le­ri­ka­dar­az­ol­du­- dar­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­gös­ter­me­si­a­çý­sýn­dan ðu­na­da­ir­ha­dî­si­ve­di­ðer­ba­zý­a­çýk­la­ma­la­rý ma’nî­dâr­bir­ha­di­se­dir. *­Ek­ser­as­ker­le­rin­ne­fis­le­ri­nin­is­te­di­ði­ka­pay­laþ­mak­is­ti­yo­ruz.­Çün­kü,­Hz.­Meh­dî’nin et­ra­fýn­da­top­la­nan­la­rýn­sa­yý­sý­ol­duk­ça­az­dýr. dar­ne­hir­den­su­iç­me­le­ri­ve­su­i­çen­le­rin­þiþ­A­ma­ih­lâs­lý­dýr­lar,­sâ­dýk­týr­lar­ve­se­bat­kâr­dýr­- me­le­ri,­kork­ma­la­rý­ve­sa­va­þa­cak­ta­kât­le­ri­nin lar.­Yýl­ma­bil­me­yen­bir­a­zîm,­kor­ku­bil­me­- kal­ma­ma­sý­çok­ib­ret­li­bir­o­lay­o­la­rak­Tâ­lût yen­bir­ce­sâ­ret,­en­der­rast­la­nan­bir­fe­da­kâr­- kýs­sa­sýn­da­ö­nü­müz­de­dur­mak­ta­ve­bi­ze­çok ö­nem­li­ders­ler­ver­mek­te­dir. lýk­i­çer­sin­de­dir­ler. *­Su­iç­me­yen­ve­ya­ve­ri­len­i­zin­ve­e­mir­ka­“E­vet,­on­la­rýn­baþ­lan­gýç­ta­ki­sa­yý­la­rý­Be­dir As­hâ­bý,­ya­nî­313­ki­þi­ka­dar,­Tâ­lût’la­neh­ri dar­su­i­çen­le­rin­Câ­lût­i­le­ya­pý­lan­sa­vaþ­so­nu­ge­çen­ler­ka­dar­az,­kalp­le­ri­uz­laþ­mýþ, cun­da­gâ­lib­gel­me­le­ri­i­se­çok­ha­ri­ka­sýr­la­rý þe­hid­dü­þen­le­ri­ne­ü­zül­me­- ta­þý­mak­ta­dýr.­Bu­ra­da­gâ­lib­o­lan­la­rýn­sa­yý­sý­yen,­ken­di­le­- nýn­az­ol­ma­sý­da­çok­ma’nî­dâr­dýr. *­Câ­lût,­Hz.­Da­vud’un­(as)­sa­pan­ta­þý­i­le öl­dü­rü­lür.­Bu­ra­da­da­in­ce­ders­ler­ve­sýr­lar ol­du­ðu­ka­na­a­tin­de­yim.­Bu­sýr­“vahy-i

FEYZÝNUR

se­mâ­vî­ký­lý­cýy­la­o­müt­hiþ­din­siz­li­ðin­þahs-ý mâ­ne­vî­si­ni­öl­dü­rür”10 ha­kî­ka­ti­i­le­â­hir­za­mân­da­ki­din­siz­lik­ce­re­ya­ný­nýn­öl­dü­rül­me­si­ne­ve­“Âl-i­Beyt­ten­Mu­ham­med­Meh­dî­is­min­de­bir­zât-ý­nû­râ­nî,­o­Süf­ya­nýn­þahs-ý mâ­ne­vî­si­o­lan­ce­re­yan-ý­mü­na­fý­kâ­ne­yi­öl­dü­rüp­da­ðý­ta­cak­týr”11 ha­kî­ka­ti­ne­i­þâ­ret­ve­be­þâ­ret­o­la­bi­lir.­ “Meh­dî’nin­or­du­su­za­man­za­man­dar­be­ler yi­ye­cek,­za­man­za­man­o­çe­tin­gö­re­vi­üst­le­ne­me­mek,­ra­hat­lýk­mey­li;­can,­mal,­mev­kî kor­ku­su­gi­bi­çe­þit­li­se­bep­ler­le­ken­di­sin­den ay­rý­lan­lar­o­la­cak­týr.­An­cak­on­lar­bu­na­al­dýr­ma­ya­cak.”12 “Ay­rý­lan­lar­da,­mu­ha­lif­ler­de­o­na za­rar­ve­re­me­ye­cek.­O­ken­di­sin­den­ay­rý­lan­la­ra­rað­men­mu­zaf­fer­o­la­rak­yo­lu­na­de­vam­e­de­cek­tir.”13 Böy­le­ce­“Mü­câ­he­de­e­den­ler­le sab­re­den­ler­or­ta­ya­çý­ka­rýl­mýþ”14 o­la­cak­týr.­ Tâ­lût’un­or­du­sun­da­bu­lu­nan­as­ker­le­rin ço­ðu­im­ti­hân­o­la­cak­la­rý­ne­hir­den­su­i­çer­ler. Ne­hir­den­çok­az­su­i­çil­me­si­ne­i­zin­ol­du­ðu hal­de­or­du­dan­çok­az­bir­grup­ha­riç­su­i­çe­rek­Al­lah’ýn­em­ri­ne­uy­ma­yýp­im­ti­hâ­ný­kay­be­der­ler.­Ta­bîi­ki­bu­ya­pý­lan­sa­vaþ­mad­dî­bir sa­vaþ­týr.­Þart­la­rý­ön­ce­den­va­hiy­le­be­lir­len­miþ­o­lan­bu­sa­vaþ­ta­gâ­lib­o­lan­la­rýn­sa­yý­la­rý­nýn­az­lý­ðý­ve­sa­dâ­kat­le­ri­on­la­rý­Al­lah’ýn­ya­nýn­da­mak­bûl­yap­mýþ­ve­E­fen­di­miz­(asm) de­Hz.­Meh­dî’nin­as­ker­le­ri­nin­sa­yý­sý­ný,­sa­mî­mi­ye­ti­ni­ve­sa­dâ­ka­ti­ni­Tâ­lût’un­neh­ri­ge­çen­as­ker­le­ri­i­le­ir­ti­bat­lan­dýr­mýþ­týr.­ Tâ­lût’un­ za­ma­nýn­da­ki­ ne­hir­ bir­ im­ti­hân ve­sî­le­si­ o­la­rak­ ö­nü­müz­de­ du­ru­yor.­ Bu­ za­ma­ný­mý­za­ba­kan­ci­het­le­ri­i­se,­nef­si­mi­ze­gö­re­o­lan­þart­la­ra­al­da­na­rak­Al­lah’ýn­em­ri­ye­ri­ne­ nef­sî­ ve­ he­ve­sî­ ar­zu­lar­ ön­ pla­na­ a­lýn­mak­ta­dýr.­Dün­ye­vî­leþ­me­has­ta­lý­ðý­o­la­rak­ö­nü­mü­ze­ se­ri­len­ haz­lar­ ve­ mal­lar,­ tü­ke­tim çýl­gýn­lý­ðý,­is­râf­ve­e­li­de­lik­o­la­nýn­a­vý­na­dü­þe­rek­ â­hir­za­mân­ neh­rin­den­ i­çi­len­ su­lar­ yü­rek­le­ri­sýz­la­tý­yor.­De­rin­su­lar­dan­ve­ri­len­im­kân­lar­la­sun’î­þiþ­me­ler­ve­hak­kar­þý­sýn­da­ve­ri­len­rüþ­vet­ler­ve­ta’viz­ler­vic­dan­la­rý­ya­ra­lý­yor.­ Ýs­lâ­mýn­ en­ mu­kad­des­ ah­kâm­la­rý­ â­hir­za­mân­ neh­ri­nin­ deh­þet­li­ neh­rin­den­ i­çi­len su­lar­la­dün­ya­i­çin­fe­dâ­e­di­li­yor.­Müs­lü­man­la­rýn­ kuv­ve­ti­ hak­ta­ ve­ ih­lâs­ta­ a­ra­ma­ ye­ri­ne mad­de­de­ ve­ e­ko­no­mi­de­ a­ra­ma­ gay­ret­le­ri ib­ret­lik­bir­hâ­di­se­o­la­rak­gü­nü­müz­de­ya­þa­ný­yor.­ Ehl-i­ Ýs­lâ­mýn­ ö­zel­lik­le­ fü­tû­ha­tý­ si­yâ­sî nok­ta­lar­dan­ a­ra­ma­sý­ ve­ bek­le­me­si;­ bü­tün kuv­vet­le­ri­ni­ve­him­met­le­ri­ni­bu­yol­la­ra­sarf et­me­le­ri,­ â­hir­za­mân­ as­rýn­da­ki­ deh­þet­li­ ne­hir­den­i­çi­len­su­yun­ne­ka­dar­et­ki­li­ve­te’sîr­li ol­du­ðu­nu­ gös­te­ri­yor.­ Hal­bû­ki­ as­rý­mý­zýn mü­ced­di­di­ o­lan­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri; “Bü­tün­kuv­ve­ti­ni­zi­hak­ta­ve­ih­lâs­ta­bil­me­li­si­niz”15 di­ye­rek­ güç,­ pa­ra,­ ma’kâm­ ve­ im­ti­yaz­lar­ye­ri­ne­hak­ta­ve­ih­lâs­düs­tû­run­da­se­bat­et­me­yi­söy­le­mek­te­dir.­

Kurbaný düþünmek

AYiþiði HÜSEYÝN EREN huseyineren@yeniasya.com.tr

e­ çok­ kur­ban­lar­ ve­ri­yo­ruz;­ kur­ban­sýz­geç­me­yen­gü­nü­müz,­a­yý­mýz,­ yý­lý­mýz­ yok­ gi­bi.­ Sa­hip­ ol­duk­la­rý­mý­zý­yi­tir­me­miz­bir­ne­vî­kur­ban de­ðil­mi;­a­sýl­kur­ban­bu­yi­tir­dik­le­ri­mi­zi, yi­ti­re­cek­le­ri­mi­zi­ ha­týr­lat­mak,­ dü­þün­dür­mek­ve­o­na­ha­zýr­lan­mak­de­ðil­mi? Ge­çen­ her­ bir­ “an”­ za­man­ de­ni­zi­ne dö­kü­len­ vak­tin­ ka­ný­ de­ðil­ mi?­ Ul­vi­ bir u­ður­da­ ak­ma­mýþ­sa­ o­ “kan”,­ son­suz­luk bay­ra­mý­ hak­ e­dil­me­miþ­tir.­ Dü­þün­ce­ i­piy­le­bað­lan­ma­mýþ,­duy­gu­i­le­diz­gin­leþ­me­miþ­se­ va­kit;­ ha­yat­ bo­þa­ ve­ boþ­lu­ða kur­ban­e­dil­me­miþ­de­ne­ya­pýl­mýþ­týr?­ Hz.­ Ýb­r a­h im­ (as),­ Hz­ Ýs­m a­i l­ (as) han­gi­za­man­da­ve­ya­za­man­sýz­lýk­ta­ya­þa­mýþ­týr?­Zih­nen­ve­kal­ben­on­la­rý­an­la­ya­ma­ya­na­ ve­ al­gý­la­ya­ma­ya­na,­ sab­rý ve­te­vek­kü­lü­id­rak­e­de­me­ye­ne­ve­his­se­de­me­ye­ne­ va­kit­ ne­ yap­sýn;­ kaç­ a­sýr geç­se­ne­de­ði­þir? Mar­ka­lar­tut­sa­ðýn­da­ser­ve­te,­þöh­re­te,­þeh­ve­te,­þid­de­te­kur­ban­gi­den­ta­ze­cik­ yü­rek­ler,­ gen­ce­cik­ zi­hin­ler...­ Kay­bo­lan­ ö­mür­ler,­ he­der­ o­lan­ ha­yat­lar… Hay­v an­l ar­ ke­s il­m e­s in­m iþ;­ ne­ in­s â­n î dü­þün­ce!­ Gö­rü­nür­lü­ðe­ hap­sol­muþ­lar, tek­dü­ze­ba­kan­lar­kur­ba­nýn­ne­ul­vî­bir ha­yat­bah­þet­ti­ði­ni­ne­re­den­bi­le­cek­ler. Yol­lar­ kur­ban­ a­la­ný­ gi­bi…­ “Ý­çin­de­ki ca­na­va­ra­dur­de”,­“Sü­rat­fe­lâ­ket­tir”­gi­bi­söz­ler­doð­ru­a­ma­ku­ru­söz­ler;­o­nun i­çin­ol­sa­ge­rek­tra­fi­ðe­ve­ri­len­kur­ban­lar­dan­ göz­yaþ­la­rý­ ku­ru­mu­yor.­ Kal­be iþ­le­ye­cek,­ zih­ne­ yer­le­þe­cek,­ son­suz­lu­ðu­ çað­rýþ­tý­ra­cak­ bir­ þey­ler,­ bin­ þey­ler söy­le­me­dik­çe­ çok­ faz­la­ bir­ þey­ de­ðiþ­me­ye­cek,­ a­teþ­ düþ­tü­ðü­ ye­re­ yak­ma­ya de­vam­e­de­cek. Düþ­tü­ðü­yer­den­kalk­mak;­kur­tu­lu­þa a­tý­lan­ ilk­ a­dým;­ in­san­lýk­ düþ­tü­ðü­ ye­ri a­rý­yor­ki­kal­ka­bil­sin.­Kaç­ne­sil­kur­ban e­dil­di,­da­ha­kaç­ne­sil­kur­ban­e­di­le­cek? Dün­ ta­þ a­ ta­p an­l ar­ bu­g ün­ kâ­ð ý­d a, veh­mî­ ba­þa­rý­la­ra­ ta­pý­yor;­ de­ði­þen­ ve de­ð iþ­m e­y en­ ne­d ir?­ Mo­d ern­l ik­m iþ, me­d e­n i­y et­m iþ;­ i­k i­ dün­y a­ sa­v a­þ ýn­d a kaç­ mil­yon­ in­san­ ne­ di­ye,­ ne­ u­ður­da, ne­a­dý­na­kur­ban­e­dil­di?­ U­za­ða­git­me­ye­ne­ge­rek­var;­I­rak,­Af­ga­nis­tan,­ Fi­lis­tin,­ Bos­na,­ Çe­çen­ya… Bun­lar­ ne­yin­ kur­ba­ný;­ öz­gür­lük,­ de­mok­ra­si,­ me­de­ni­yet!­ Dün­ya­nýn­ tra­fi­ði, ta­ri­hin­ yol­la­rý­ da­ kur­ban­lar­la­ do­lu;­ in­san­lýk­sü­rü­nü­yor,­düþ­tü­ðü­ye­ri­a­rý­yor…­­­ Hay­van­lar­ ke­sil­me­sin­miþ.­ Çev­re­ fe­lâ­ket­le­rin­de­kaç­tür­bit­ki,­hay­van­nes­li kay­bol­du,­ kaç­ hay­van­ te­lef­ ol­du,­ te­lef o­lu­yor… Ýn­san­lýk­ ken­di­ni­ kur­ban­ e­di­yor;­ za­ma­ný­ný,­ me­kâ­ný­ný,­ çev­re­si­ni,­ can­lý­yý, can­sý­zý.­Ye­ni­fü­ze­kal­ka­ný­pro­je­si­kim­le­ri­ kur­ban­ et­mek­ i­çin­ ha­zýr­la­ný­yor? Bu­ me­d e­n i­y e­t in­ kaç­ di­þ i­ kal­d ý­ ve­ o diþ­ler­le­da­ha­kaç­kur­ban­a­la­cak? Ýb­ra­him­ler­ve­Ýs­ma­il­ler­ký­ta­la­rý­gez­me­dik­çe,­ký­ta­lar­ve­kalp­ler­a­ra­sýn­da­tra­fi­ði­dü­zen­le­me­dik­çe­kur­ban­lar­bit­me­ye­cek,­ha­yat­lar­hiç­uð­ru­na,­ö­mür­ler­boþ ye­re­son­lan­ma­ya­de­vam­e­de­cek. Ya­Ýb­ra­him,­ya­Ýs­ma­il­o­la­ca­ðýz­ya­da peþ­le­rin­den­gi­de­ce­ðiz;­yok­sa­ha­yat­da­yok.

N

VECÝZE

DÝPNOTLAR: 1- En’âm Sûresi,59 2- Bakara Sûresi,249 3- Bakara Sûresi,250 4- Bakara Sûresi,251 5- Kitabu’l Burhan s:57 6- Ýbni Mace.10:259 7- Sýdýk Han,el-Ýzâa-s:128 8- Emirdað Lâhikasý,2006,s:456

9- Bakara Sûresi;249 10- Mektubat,2005,s:16 11- Mektubat,2005,s:94 12- Ramuzü’l-Ehâdîs,s:476 13- Ramüzü’l-Ehâdîs,s:487 14- Âl-i Ýmran Sûresi,142 15- Lem’alar,2005,s:393

Kendi nefsini beðenen ve seven adam baþkasýný sevmez. Eðer zâhirî sevse de samimî sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beðendirmeye ve sevdirmeye çalýþýr. Bediüzzaman Said Nursî

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYRAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

HABERLER

Çiftçiler ‘yaðmur duâsý’na çýkacak n A DA NA’NIN Cey han il çe si Zi ra at O da sý Baþkaný Yavuz Tezcan, Çukurova yöresinde üreticilerin kuru alana buðday ekimi yaptýðýný belirterek, ‘’Eðer ay sonuna kadar yaðýþ olmaz ise yaðmur duasýna çýkacaðýz’’ dedi. Tezcan, yörede kasým ayý baþlarýnda baþlayan buðday ekiminin tamamlanmak üzere olduðunu söyledi. Ekimi yapýlan buðdayýn çimlenebilmesi ve iyi rekolte elde edilebilmesi için üreticinin iki haftadýr yaðýþ beklediðini belirten Tezcan, ‘’Ancak istenilen yaðýþ olmayýnca üreticiler endiþelenmeye baþladý’’ diye konuþtu. Bir süre daha beklentilerin gerçekleþmemesi durumunda üreticilerin tarlalarýna yeniden tohum atmak durumunda kalacaðýný ifade etti. Adana / aa

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 17 Zilhicce 1431 Rumî: 10 T. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.52 5.05 5.11 5.25 5.21 4.34 4.39 4.32 5.15 4.44 5.12

Güneþ 6.18 6.35 6.36 6.54 6.51 6.01 6.06 6.01 6.44 6.10 6.39

Öðle 11.32 11.42 11.51 12.02 11.57 11.12 11.16 11.08 11.51 11.24 11.51

Ýkindi 14.10 14.12 14.29 14.33 14.27 13.48 13.50 13.39 14.22 14.01 14.27

EK SEFERDE KAZA: 1 ÖLÜ, 12 YARALI GAZÝANTEP’TE, Kurban Bayramý sonrasý ek seferle yolcu taþýyan bir yolcu otobüsünün TIR’a çarpmasý sonucu yedek þoför öldü, 12 kiþi de yaralandý. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Atatürk viyadüðü üzerinde meydana geldi. Mehmet V.Y. yönetimindeki 42 HM 838 plakalý otobüs, ayný istikamette seyreden Ýbrahim D.’nin kullandýðý 63 ZN 868 plakalý mýsýr yüklü TIR’a çarptý. Kazada, 12 yolcu yaralandý, yedek þoför Bekir Gökmen (34) olay yerinde öldü. Sýkýþan yaralýlar ise kurtarma ekipleri tarafýndan kurtarýlarak ambulanslarla ve polis araçlarý ile Nurdaðý ve Gaziantep’teki hastanelere kaldýrýldý. Kazada ölen Bekir Gökmen’in cenazesi sýkýþtýðý yerden güçlükle çýkarýldý. TIR þoförü Ýbrahim D.’nin gözaltýna alýndýðý kazayla ilgili soruþturmanýn sürüyor.. Gaziantep / cihan

Bilim adamlarý köpekbalýklarýnýn DNA'larýný araþtýrdý.

Akdeniz’deki büyük beyaz köpekbalýklarý Avustralyalý n TÜRK ve Ýskoç araþtýrmacýlarýn önderliðinde yapýlan DNA analizi, Akdeniz’de bulunan büyük beyaz köpekbalýklarýnýn kökenlerinin Avustralya olduðunu ortaya çýkardý. Boðaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, Ýstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Ýhtiyoloji Araþtýrmalarý Topluluðu ve Ýskoçya Aberdeen Üniversitesi;nden araþtýrmacýlardan oluþan ekip, Akdeniz’de balýkçý aðlarýna takýlan 4 büyük beyaz köpekbalýðýnýn DNA analizlerini yaptý. Ýngiltere ve ABD’den araþtýrmacýlarýn da katkýlarýyla, ikisi 2 yýl önce Edremit Körfezi, biri 2006’da Tunus sahilleri, diðeri 20 yýl önce Sicilya’da yakalanan beyaz köpekbalýklarý üzerinde yapýlan araþtýrma, Akdeniz’deki köpekbalýklarýn kökenlerinin Avustralya olduðunu ortaya çýkardý. Araþtýrmanýn sonuçlarýný içeren makale, bilim dünyasýnda saygýn bilimsel dergilerden Proceedings of the Royal Society B’de yayýmlandý. Ankara / aa

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.22 5.27 5.03 4.54 5.05 4.53 4.39 4.39 4.22 5.11 4.58

Güneþ 6.53 6.54 6.35 6.21 6.31 6.25 6.04 6.10 5.49 6.43 6.22

Öðle 11.57 12.05 11.38 11.31 11.43 11.28 11.18 11.15 11.00 11.46 11.40

Ýkindi 14.25 14.39 14.05 14.05 14.19 13.55 13.55 13.42 13.34 14.12 14.22

Akþam 16.49 17.03 16.29 16.29 16.43 16.19 16.20 16.06 15.58 16.37 16.46

Yatsý 18.13 18.24 17.54 17.50 18.03 17.44 17.38 17.30 17.19 18.02 18.02

TAHLÝL

Bayramýn ardýndan

irtibat@yeniasya.com.tr

okuz günlük tatille birlikte bir Kurban Bayramýný daha geride býraktýk. Dönüþünü son günlere býrakanlarýn bir kez daha bile bile ve göz göre göre yakalandýklarý trafik çilesi, problemin her geçen gün daha da kronik hale gelmesinde sürücülerin de yabana atýlmayacak “katký”larýný yeniden gözler önüne serdi. Yaný sýra, trafiði rahatlatacak projelerin olabildiðince hýzlandýrýlýp bir an önce tamamlanarak hizmete sokulmasýnýn kaçýnýlmazlýðýný da. Ýstanbul’a yapýlacaðý söylenen üçüncü havaalaný ile üçüncü Boðaz köprüsü ve Marmaray sistemi ile Ýzmit Körfezine kurulacak köprüden; karayollarýndaki yoðunluðu azaltýp diðer ulaþým alternatiflerini cazip hale getirecek hýzlý tren ve deniz araçlarýna kadar birçok proje devreye sokulmalý ki, hem giderek daha bunaltýcý hale gelen týkanmalar aþýlsýn, hem de kazalar azalsýn. Bu bayramýn çok konuþulan konularýndan biri, kurban fiyatlarýnýn yüksekliði idi. Tarým Bakaný önce “Kurbanlýk almak için acele etmeyin, arefeyi bekleyin, fiyatlar o gün iner” dedi, sonra vadeyi bayramýn üçüncü gününe uzattý. Ancak göründüðü kadarýyla, beklenen düþüþ olmadý. Bunda, Et ve Balýk Kurumunun satýcýlara verdiði “Elinizde kalan hayvanlarý, günün rayiç fiyatý üzerinden satýn alacaðýz” güvencesi de etkili olmuþ olmalý. Onun için, hangi fiyata olursa olsun satarak elden çýkarma yoluna gitmediler. Yine Tarým Bakaný, “Bayramdan sonra et fiyatlarý düþecek” de demiþti. Ancak görünen o ki, dünyada etin en pahalý olduðu ülke olmaya bundan sonra da devam edeceðiz. Ve bunun en önemli sebeplerinden biri, fiyatlarý kontrollü bir þekilde bu seviyede tutmayý sürdüren, düþmesine müsaade etmeyen, ama kademeli bir þekilde yükselmesine göz yuman devletin müdahalesi. Bunun ötesinde, uygulanan hayvancýlýk politikasýnýn da bütün boyutlarýyla mercek altýna alýnýp enine boyuna tahlil edilmesine ihtiyaç var. Konuyla ilgili olarak yakýn zamanlarda Tarým Bakanýnca hazýrlanan bir raporu Baþbakanýn yetersiz ve çeliþkili bulup Bakaný “fýrçaladýðý”na dair haberler çýkmýþtý. Ama baþarýsýzlýðýn olumsuz sonuçlarý tek bir kiþiye fatura edilerek iþin içinden çýkýlamaz. Neticede hükümetin tarým ve hayvancýlýk politikalarýyla bu noktaya gelindi. Bayram günlerine rastladýðý için kaynayýp giden önemli bir geliþme de, ABD’nin NATO’ya mal ederek gündeme getirdiði füze kalkaný projesinin tüm üyelerce onaylanmasý oldu. Afganistan’daki NATO operasyonlarýnda sivillerin can vermeye devam ettiði bir ortamda, yazýlý me tin de Ý ran’ýn a dý ný ge çir me yen, a ma Sar kozy’nin þifahî olarak “Bizde kediye kedi derler, bu sistem de Ýran’a karþý kuruldu” dediði kalkan kararýnda Türkiye gerçekten söylendiði gibi ittifakýn prestijini mi korudu, yoksa komþularýna karþý kendisini zora sokacak bir riske mi girdi? Füze kalkaný ile Ýran arasýnda baðlantý kurma iþlevini, Ýslâm dünyasýnda büyük infiale yol açan karikatür krizinin baþ aktörlerinden Rasmussen’in NATO Genel Sekreterliðine getirilmesi esnasýnda yaþanan “kriz”de, Türkiye’nin onayý ile kaþla göz arasýnda ittifakýn askerî kanadýna dönüþ yapan Fransa’nýn üstlenmesi de ilginç. Dileyelim ki, esas itibarýyla Ýsrail’i korumayý amaçladýðý iddia edilen füze kalkaný projesiyle ilgili olarak takip edilen politikalar ve gelinen nokta, Türkiye’yi önümüzdeki on yýllarda tatsýz sürpriz ve emrivakilerle karþý karþýya býrakmasýn. ««« Ýsmail Ambarlý da bir bayram günü terhis belgesini alarak “El mevtü hakkun” fermanýný imzalayanlar kervanýna katýldý. 80’li yýllarda Ýstanbul’da iken Büyükçekmece’deki evinde zaman zaman görüþür, sohbet ederdik. 27 Mayýs ortamýnda emek verip çilesini çektiði Zülfikar, Ýhlâs ve Uhuvvet gibi gazetelerin ciltlerini onun arþivinde görmüþtük. Allah rahmet eylesin. Köprü’de birlikte çalýþtýðýmýz oðlu Muhammed Nur baþta olmak üzere aile efradýnýn baþý sað olsun.

D

9 günlük Kurban Bayramý süresi içinde meydana gelen trafik kazalarýnda 150'ye yakan vatandaþ ölürken yüzlerce vatandaþ da yaralandý. FOTOÐRAF: AA

Alkol, aþýrý hýz, trafikte baþlýca kaza sebebi ADLÝ BÝLÝMCÝLER DERNEÐÝ BAÞKANI PROF. DR. HAMÝT HANCI, TRAFÝK KAZALARININ BAÞLICA SEBEPLERÝNÝ ALKOL, AÞIRI HIZ, HATALI SOLLAMA VE UYKUSUZLUK OLARAK SIRALADI. TRAFÝK kazalarýnýn dört önemli sebepten kaynaklandýðýný ifade eden Adli Bilimciler Derneði Baþkaný Prof. Dr. Hamit Hancý, bunlarý alkollü araç kullanma, aþýrý hýz, hatalý sollama ve uykusuzluk olarak sýraladý. Hancý, Türkiye’deki adli olaylarýn büyük bölümünün de trafik kazalarýndan kaynaklandýðýný vurguladý. Prof. Dr. Hancý, kazalara sebep olarak yollardaki kusurlarýn da sayýlabileceðini belirterek, Türkiye’deki kamyon sayýsýnýn, 14 Avrupa ülkesinin toplamýndan fazla olduðunu kaydetti. Hancý, “Yollarýn, aþýrý yüklü ve aðýr tonajlý araçlar tarafýndan tahrip edilmesi, oluklar ve eðimler meydana gelmesi de trafik kazalarýnýn oluþmasýna yol açýyor” dedi. Türkiye’nin farklý bölgelerinde yapýlan araþtýrmalarda, adli olaylarýn büyük bölümünü trafik kazalarýnýn oluþturduðunun ortaya çýktýðýný aktaran Dernek Baþkaný Hamit Hancý, kazalarda uyku-

suzluðun da önemli bir sebep olduðunu söyledi. Hancý, büyük risk altýndaki sürücüleri þöyle tarif etti: “Mola vermeksizin uzun süre araç kullananlar. Gece, öðleden sonra ve normalde uyuduðu saatlerde araç kullananlar. Uyku verici ilâçlar ya da alkol alanlar. Tek baþýna araç kullananlar. Uzun, kýrsal ve sýkýcý yollarda araç kullananlar. Sýk yolculuk edenler.” Prof. Dr. Hancý, uyku iliþkili kazalarýn engellenmesi için de þu önerilerde bulundu: “Sürücü, iyi bir gece uykusu uyumalý. Bireysel farklýlýk göstermekle birlikte ortalama 8 saatlik uyku gerekli. Uzun yolculuklar, bir arkadaþla birlikte yapýlabilir. Yolcular, yorgunluk belirtilerini fark ederek ya da aracý sýrayla kullanarak yardýmcý olabilir. Her iki saatte bir düzenli molalar verilebilir. Alkol ve performansý azaltan ilâçlar kullanýlmamalýdýr. Alkol ve yorgunluk, birbirinin etkisini arttýrýr.” Ýzmir / cihan

SOSYAL SORUNLU SÜRÜCÜ “KAZA RÝSKÝ TAÞIYOR’’ TÜRKÝYE Psikiyatri Derneði Genel Sekreteri ve Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Burhanettin Kaya, yüksek kaza yüzdesine sahip sürücülerin, diðer sürücülere oranla yaygýn ailesel ve sosyal sorunlarý olduðunu belirtti. Sürücülerin ruhsal durumunun trafiðe etkisi konusunda açýklama yapan Kaya, sürücülerin araç kullandýklarý sýrada, hareketlerine iliþkin duyularýnýn az uyarýda bulunmasý durumunda, zihnin uyarýlmasýnýn da eksik kaldýðýný, bu sebeple hýz yapma algýsýný, az ve eksik olarak algýladýklarýný bildirdi. Bu durumun yorgunlukla birlikte, kontrol ve denetleme duygularýnýn da azalmasýna sebep olduðunu, bunun hafif hýz sarhoþluðuna yol açabileceðini ifade eden Kaya, ‘’Trafik ortamýnýn, bir engellenme, çatýþma ve zorlanma ortamý olduðu söylenebilir’’ dedi. Araç kullanýmý sýrasýnda sürücünün, kendine özgü bir alt kültür meydana getirdiði ileri süren Kaya, normalde sergilenmeyecek davranýþlar ve sarf edilmeyecek sözlerin sürücü koltuðunda sarf edilebildiðini söyledi. Kaya, þunlarý kaydetti:’’30 bin sürücü üzerinde yapýlan bir çalýþmada sürücülerin, yüzde 4’ünün toplam kazalarýn yüzde 40’ýný gerçekleþtirdikleri belirlenmiþtir. Yüksek kaza yüzdesine sahip sürücülerin, diðer sürücülere oranla yaygýn ailesel ve sosyal sorunlarý olduðu görülmüþtür. Bu, ‘kiþi yaþadýðý gibi sürer’ sözünü doðrulamaktadýr.’’ Ýstanbul / aa

Kuzey Anadolu fayýna dikkat! n KARADENÝZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliði Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaþ, ‘’Beklenen Ýstanbul depreminden önce Marmara bölgesinde Kuzey Anadolu fayýnýn herhangi bir kolu üzerinde yýkýcý bir deprem olmasý hiç þaþýrtýcý deðildir’’ dedi. Prof. Dr. Bektaþ, Kuzey Anadolu fayýnýn Marmara bölgesinde paralel faylar üzerinde ardýþýklý deprem çiftlerini oluþturacak þekilde kýrýldýðýný kaydetti. Prof. Dr. Bektaþ, ‘’Erzincan’dan Bolu’ya kadar tek bir kol halinde uzanan Kuzey Anadolu fayý Bolu’dan sonra týpký açýlan parmaklar gibi Marmara’ya uzanmakta ve Marmara Denizi’ni oluþturmaktadýr. Kuzey Anadolu fayýnýn bu farklý deformasyon yapýsý deprem üretmeyen, plastik ve akma özelliði olan alt kýtasal kabuktaki akmalarýn, üstteki deprem üretme özelliði olan üst kabuðu kýrmasý ve parçalamasýyla açýklanabilir. Bu modele göre kuzey ve güney paralel kollar arasýnda stres transferi olduðundan, faylarýn birbirlerini tetiklemeleri ve ardýþýklý deprem çifti oluþturmalarý söz konusudur.’’ Trabzon / aa

Yatsý 17.52 17.59 18.11 18.19 18.14 17.32 17.35 17.25 18.09 17.44 18.11

KÂZIM GÜLEÇYÜZ

Muhtarlara talasemi hastalýðý eðitim veriliyor n AKDENÝZ Kan Hastalýklara Vakfý (AKHAV) tarafýndan Antalya’daki muhtarlara talasemi (Akdeniz anemisi) hastalýðý konusunda eðitim veriliyor. Talasemi Federasyonu ve AKHAV Baþkaný Prof. Dr. Duran Canatan, Türkiye’de 1 milyon 400 bin talasemi taþýyýcýsý ve 5 bin talasemi hastasý bulunduðunu bildirdi. Prof. Dr. Canatan Antalya’daki talasemi taþýyýcýsýnýn 200 bin, talasemi hastasý sayýsýnýn ise 700 olduðunu belirtti. Antalya’nýn ülkedeki talasemi sýklýðý konusunda ilk sýrada geldiðine iþaret eden Prof. Dr. Canatan, eðitim, tarama, doðum öncesi taný hizmetleri gibi talasemi önleme ve hastalara uygulanan tedavi konularýnda da lider olduðunu vurguladý. Prof. Dr. Canatan, AKHAV’ýn, 1996 yýlýnda, hasta yakýnlarý, iþ adamlarý ve hekimlerin katýlýmýyla kurulduðunu anýmsatarak, vakfýn kurulduðu günden bu yana yaptýðý eðitim çalýþmalarý hastalýðýn korku olmaktan çýkarýldýðýný kaydetti. Antalya / aa

Akþam 16.34 16.36 16.53 16.57 16.51 16.12 16.14 16.03 16.46 16.25 16.51

Yoðun sis ulaþýmý aksattý MARMARA Bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaþýmý olumsuz etkiledi. Düzce’de sabah erken saatte iþe gitmek üzere evden çýkan vatandaþlar iþlerine gecikmeli olarak gidebildi. Kurban Bayramý tatilinden sonraki ilk iþ gününde, Ýstanbullular sis ve yoðun trafikle boðuþtu. Ýstanbul’un üzerine çöken yoðun sis kara, hava ve deniz ulaþýmýný olumsuz etkiledi. Sis sebebiyle Ýstanbul ve Çanakkale boðazý transit gemi geçiþlerine kapatýldý, vapur seferleri iptal edildi. Þehir hatlarýný kullanarak Ýstanbul’un her iki yakasýna gitmek isteyen va-

tandaþlar iskelelerde maðdur oldu. Sürücüler yollarda güçlükle ilerleyebildi. Siste trafik çilesi çekmek istemeyen vatandaþlar ise daha çok toplu taþýma araçlarýn tercih etti. Otoyollarda görüþ mesafesini iyice düþüren sis sürücülere zor anlar yaþattý. Ýstanbul’un Anadolu yakasýnda ektili olan sis sebebiyle Sabiha Gökçen Uluslararasý Havalimaný’nda uçuþlar yapýlamadý. Buraya inmesi gereken uçaklar da Atatürk Havalimaný ve Çorlu Havaalaný’na yönlendirildi. Trafikteki araçlar ikaz ýþýklarýný yakarak güçlükle ilerleyebildi. Ýstanbul / cihan-aa


4

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

HA­BER

FARK

Yanlýþ yapma lüksümüz yok

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

e­re­ket­li­ve­fe­yiz­li­bir­Kur­ban­Bay­ra­mý­ný­da­ha ge­ri­de­bý­rak­týk.­Na­sip­ol­du,­Kur­ban­Bay­ra­mý­ný­Ký­rým’da­ki­Müs­lü­man­Ta­tar­kar­deþ­le­ri­miz­le­bir­lik­te­id­rak­et­tik.­Ýn­san­Hak­ve­Hür­ri­yet­le­ri­Ýn­sa­ni­Yar­dým­Vak­fý’nýn­(ÝHH)­da­ve­ti­ne­i­ca­bet­le­A­re­fe gü­nü­Ýs­tan­bul’dan,­Uk­ray­na’nýn­Ký­rým­Ö­zerk­Böl­ge­sin­de­ki­Sim­fe­ro­pol­þeh­ri­ne­doð­ru­yo­la­çýk­týk. Da­ha­ön­ce­Ký­rým’a­git­me­miþ­tik,­a­ma­geç­miþ­yýl­lar­da­Ký­rým’da­ya­þa­nan­lar­dan­kýs­men­de­ol­sa­ha­ber­dar­dýk.­Ge­rek­“Ký­rým­Kan­Að­lý­yor”­ro­ma­ný­ve­ge­rek­se­de­ði­þik­ve­si­le­ler­le­gö­rüþ­tü­ðü­müz­Müs­lü­man Ký­rým­lý­lar­dan­a­cýk­lý­ma­ce­ra­la­rý­ný­din­le­miþ,­on­lar­la bir­lik­te­hü­zün­len­miþ­tik. Ký­rým,­Uk­ray­na’nýn­Ka­ra­de­niz’de­sa­hi­li­o­lan­yem­ye­þil­or­man­lar­la­kap­lý­bir­böl­ge­si.­Za­ten­Ký­rým­lý­lar, va­tan­la­rý­ný­“Ye­þi­la­da”­o­la­rak­ta­rif­e­di­yor­lar.­ÝHH’nýn ya­ný­sý­ra­Tür­ki­ye’den­baþ­ka­va­kýf­ve­der­nek­ler­de­Ký­rým’da­kur­ban­ke­si­yor.­ÝHH’nýn­or­ga­ni­zas­yo­nuy­la ke­si­len­kur­ban­lar,­ilk­gün­muh­taç­la­ra­u­laþ­tý­rýl­dý.­Yar­dým­u­laþ­tý­rý­lan­Ký­rým­lý­la­rýn­sa­mi­mi­du­â­la­rý­na­‘â­min’ der­ken,­bir­yan­dan­da­sý­kýn­tý­la­rý­na­ku­lak­ver­dik. Ge­rek­Ký­rým’da­ve­ge­rek­se­de­ði­þik­ve­si­le­ler­le­zi­ya­ret­et­ti­ði­miz­di­ðer­Ýs­lâm­coð­raf­ya­sýn­da­gör­dü­ðü­nüz man­za­ra­te­mel­de­ay­ný:­Her­ke­sin­gö­zü­ve­ku­la­ðý Tür­ki­ye’de.­Bir­an­lam­da­ken­di­sý­kýn­tý­la­rý­ný­u­nu­tup, Tür­ki­ye’nin­hu­zur­ve­sü­kû­na­ka­vuþ­ma­sý­ný­te­men­ni e­di­yor­lar.­Bil­has­sa­Ký­rým,­Tür­ki­ye’de­ya­þa­nan­la­rý­ya­kýn­dan­ta­kip­e­di­yor­ve­‘mad­dî­yar­dým’dan­zi­ya­de, ‘mâ­ne­vî­yar­dým’­ta­le­bin­de­bu­lu­nu­yor.­Bir­ba­ký­ma, “Bi­zim­mad­dî­sý­kýn­tý­lar­çek­me­miz­ö­nem­li­de­ðil, mâ­ne­vi­yât­sýz­kal­ma­ya­lým”­di­yor­lar.­Bu­cüm­le­den­o­la­rak,­Tür­ki­ye’den­gi­den­ya­da­Tür­ki­ye’de­e­ði­tim­a­lan­Ký­rým­lý­i­mam-ha­tip­ler­di­nî­ha­ya­týn­can­lan­ma­sý i­çin­gay­ret­sar­­e­di­yor­lar. Ký­rým­gi­bi­on­lar­ca,­hat­ta­yüz­ler­ce­bel­de­Os­man­lý coð­raf­ya­sý­i­çin­dey­di.­Do­la­yý­sý­i­le­bu­böl­ge­ler­de­ya­þa­yan­la­rýn­gö­zü­nün­ve­ku­la­ðý­nýn­Tür­ki­ye’de­ol­ma­sý ta­b­iîdir.­Tür­ki­ye,­bil­has­sa­son­yýl­lar­da­bu­ve­ben­ze­ri böl­ge­ler­de­ça­lýþ­ma­lar­ya­pý­yor;­a­ma­ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­la­rýn­ih­ti­ya­cý­kar­þý­la­dý­ðý­ný­dü­þün­mek­bu­gün­i­ti­ba­rýy­la­müm­kün­de­ðil. Ak­la­þöy­le­bir­so­ru­ge­le­bi­lir:­Tür­ki­ye­mâ­ne­vî­ba­kým­dan­ken­di­sý­kýn­tý­la­rý­ný­ve­ih­ti­yaç­la­rý­ný­kar­þý­la­ya­bil­miþ­mi­ki­bu­ko­nu­da­di­ðer­coð­raf­ya­la­ra­el­u­za­ta­bil­sin? Ýlk­ba­kýþ­ta­hak­lý­gi­bi­gö­rü­nen­bu­so­ru,­o­böl­ge­ler­le il­gi­len­me­mi­ze­en­gel­ol­ma­ma­lý.­El­bet­te­Tür­ki­ye’de ya­þa­yan­la­rýn­da­ken­di­le­ri­ne­gö­re­‘mâne­vî’­sý­kýn­tý­la­rý var­dýr;­fa­kat­bu­na­rað­men­o­coð­raf­ya­lar­la­da­ha­ya­kýn­dan­il­gi­len­mek­du­ru­mun­da­yýz.­On­la­rýn­du­â­sý­da, ta­le­bi­de,­bek­len­ti­si­de­bu­yön­de. Ký­rým’da­dik­kat­çe­ken­baþ­ka­bir­nok­ta­da,­Ký­rým­lý­la­rýn­ta­rih­le­ri­ni­u­nut­ma­mýþ­ol­ma­la­rý.­Ma­lûm, Müs­lü­man­Ký­rým­Ta­tar­la­rý­1944’te­‘soy­ký­rým’­sa­yý­la­bi­le­cek­bir­sür­gün­ya­þa­dý­lar­ve­baþ­ta­Öz­be­kis­tan­ol­mak­ü­ze­re­SSCB­coð­raf­ya­sý­na­da­ðý­týl­dý­lar.­‘Sür­gün’ ha­tý­ra­la­rý­hâ­lâ­can­lý.­O­gün­le­ri­ya­þa­yan­ve­bu­gün­ler­de­80­yaþ­ci­va­rýn­da­o­lan­bü­tün­Ký­rým­lý­lar,­her­fýr­sat­ta­çek­tik­le­ri­çi­le­le­ri­an­la­tý­yor­ve­o­gün­kü­za­lim­le­ri lâ­net­li­yor­lar.­Ký­rým­lý­lar­her­da­im­‘va­ta­ným,­va­ta­ným’ di­yor­ve­bu­ko­nu­da­ken­di­le­ri­ne­da­ha­faz­la­des­tek ve­ril­me­si­ni­de­is­ti­yor­lar. Baþ­ta­Os­man­lý­a­da­le­tiy­le­ta­ný­þan­ge­niþ­coð­raf­ya ol­mak­ü­ze­re­bü­tün­Ýs­lâm­dün­ya­sý­nýn­gö­zü­ve­ku­la­ðý Tür­ki­ye’de.­Bu­ba­kým­dan­yan­lýþ­yap­ma­ve­on­la­rý­su­kût-u­ha­ya­le­uð­rat­ma­lük­sü­müz­yok.­Dört­el­le­ça­lý­þa­rak­hem­ken­di­sý­kýn­tý­la­rý­mý­zý­a­þa­lým,­hem­de­gö­zü ve­ku­la­ðý­biz­de­o­lan­la­ra­el­u­za­ta­lým...

B

Taziye Kardeþlerimiz Danyal, Veysi, Tunahan ve Esma Ateþ’in babalarý, muhterem;

Ahmet Ateþ ’in

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

c

Komuta NATO’da olmalý BAÞBAKAN ERDOÐAN, FÜZE KALKANINDA KOMUTA SÝSTEMÝNÝN TAMAMIYLA NATO'DA OLMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝKLERÝNÝ VE BUNU SAVUNDUKLARINI KAYDETTÝ. BAÞBAKAN Recep­Tayyip­Erdoðan, füze­kalkanýnýn­komutasyla­ilgili­olarak, “Buranýn­komuta­sisteminin­tamamýyla NATO’da­olmasý­gerektiðini­söyledik­ve bunu­savunduk”­dedi. Ri­xos­Grand­O­tel’de,­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­ka­ný­Ni­met­Çu­buk­çu­i­le­U­laþ­týr­ma­Ba­ka­ný­Bi­na­li­Yýl­dý­rým’ýn­im­za­la­ya­ca­ðý,­E­ði­tim­de­Fa­tih­Pro­je­si­Ýþ­Bir­li­ði­Pro­to­ko­lü’nün­im­za­tö­re­ni­ne­ka­tý­lan­Er­do­ðan, ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý.­Er­do­ðan,­Av­ru­pa­Bir­li­ði’nin­Tür­ki­ye’den­ha­va­sa­ha­sý­ve­li­man­la­rýn­a­çýl­ma­sý­ta­le­bi­ne i­liþ­kin­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne,­‘’E­ðer­eþ­za­man­lý o­la­rak­aç­ma­ya­var­lar­sa­biz­de­va­rýz.­Bu­nu­za­ten­il­gi­li­ba­kan­ar­ka­daþ­la­rým­da her­za­man­di­le­ge­ti­ri­yor­lar.­Biz­de­u­lus­-

la­ra­ra­sý­top­lan­tý­lar­da­di­le­ge­ti­ri­yo­ruz. Biz­den­kim­se­kal­kýp­bu­nok­ta­da­fark­lý þey­ler­bek­le­me­sin’’­de­di.­Yu­na­nis­tan’ýn ka­ra­su­la­rý­ný­12­mi­le­çý­kar­ma­sý­na­i­liþ­kin ha­ber­le­rin­ha­týr­la­týl­ma­sý­ü­ze­ri­ne­Er­do­ðan,­‘’12­mil­le­a­lâka­lý­o­la­rak­‘an­laþ­ma­ya va­rýl­dý’­di­ye­bir­þey­yok.­Bir­de­fa­ça­lýþ­ma­lar­gö­rüþ­me­ler­de­vam­e­di­yor.­An­laþ­ma­ya­va­rýl­dý­ðý­an­da­za­ten­ta­raf­lar­bir­le­þik­o­la­rak­a­çýk­la­ma­sý­ný­ya­par­lar.­Ya­ni­‘þu þu­þu­ko­nu­lar­da­þu­þu­þe­kil­de­an­la­þýl­mýþ­týr’­de­nir.­He­nüz­böy­le­bir­þey­söz ko­nu­su­de­ðil,­Gö­rüþ­me­le­ri­yet­ki­li­ar­ka­daþ­la­rý­mýz­de­vam­et­ti­ri­yor­lar.­Bel­li­bir nok­ta­ya­va­rýn­ca­ö­nü­mü­ze­ge­ti­re­cek­ler. Ge­rek­li­a­çýk­la­ma­yý­da­o­za­man­ya­pa­rýz’’ di­ye­ko­nuþ­tu.­Ankara / aa-cihan

“KOMUTA SONRA TESPÝT EDÝLECEK” BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, NATO Balistik Füze Savunma Sisteminin Komutasýnýn kimde olacaðýna iliþkin olarak da ‘’Komuta olayýna gelince, bunlar bundan sonra yapýlacak olan birleþimlerde, bir araya gelmelerde o zaman tespit edilecek. Þu anda komuta þu ülkededir diye belirlenmiþ bir þey söz konusu deðil. Buranýn komuta sisteminin tamamýyla NATO’da olmasý gerektiðini söyledik ve bunu savunduk. Bundan sonraki geliþmelere göre de tavrýmýz ülkemizle alakalý bir konuda, geliþmeler hangi noktaya gelecek bilemediðimiz için þu anda bir þey söylemek erken olur. Komutanýn kesinlikle NATO’da olmasý gereðini ifade ettik ve NATO, malumunuz olduðu üzere bir saldýrý sistemi oluþturmuyor, bir savunma sistemi oluþturuyor” dedi.

Manisa'nýn Saruhanlý ilçesi Gözlet köyünde yaþayan ve çiftçilik yaparak geçimini saðlayan Halil Esendað'ýn babasý Toker Esendað (76), oðlunun 21 yaþýndayken 5 Haziran 1983'te Ýzmir Buca Cezaevi'nde idam edildiðini belirterek, idam kararýný onaylayan Kenan Evren hakkýnda suç duyurusunda bulunduklarýný söyledi. FOTOÐRAF: AA

Evren’e bir suç duyurusu daha 12 EYLÜL DARBESÝ SONRASI 21 YAÞINDAKÝ OÐULLARI ÝDAM EDÝLEN ESENDAÐ AÝLESÝ, KENAN EVREN’ÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYOR. 12 EYLÜL 1980­dar­be­si­nin­ar­dýn­dan­18­ya­þýn­da tu­tuk­la­nan­ve­21­ya­þýn­da­i­dam­e­di­len­Ha­lil­E­sen­dað’ýn­a­i­le­si,­o­ðul­la­rý­nýn­ö­lü­mün­den­so­rum­lu­tut­tuk­la­rý­7.­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ke­nan­Ev­ren­hak­kýn­da suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lun­du. Ma­ni­sa’nýn­Sa­ru­han­lý­il­çe­si­Göz­let­kö­yün­de ya­þa­yan­ve­çift­çi­lik­ya­pa­rak­ge­çi­mi­ni­sað­la­yan Ha­lil­E­sen­dað’ýn­ba­ba­sý­To­ker­E­sen­dað­(76),­oð­lu­nun­21­ya­þýn­day­ken­5­Ha­zi­ran­1983’te­Ýz­mir Bu­ca­Ce­za­e­vi’nde­i­dam­e­dil­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­i­dam­ka­ra­rý­ný­o­nay­la­yan­Ke­nan­Ev­ren­hak­kýn­da suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lun­duk­la­rý­ný­söy­le­di.­E­sen­dað,­ce­za­e­vin­de­da­yak­ve­iþ­ken­ce­al­týn­da­oð­lu­nun ba­zý­suç­la­rý­üs­tü­ne­al­mak­zo­run­da­bý­ra­kýl­dý­ðý­ný sa­vu­na­rak­Ev­ren’in­bir­an­ön­ce­yar­gý­lan­ma­sý­ný­is­te­dik­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti.­Oð­lu­nun­ce­za­e­vi­ne­gir­me­si­nin­ar­dýn­dan,­to­ru­nu­nun­6­ay­lýk­ken­bron­þit­ten ha­ya­tý­ný­kay­bet­ti­ði­ni­an­la­tan­To­ker­E­sen­dað,­‘’Ev­ren,­sa­de­ce­oð­lu­mun­de­ðil,­to­ru­nu­mun­da­ka­ti­li­dir.­A­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­i­le­12­Ey­lül­dar­be­ci­le­ri­ne yar­gý­yo­lu­nun­a­çýl­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan,­ben­de­Ke­-

nan­Ev­ren­hak­kýn­da­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lun­dum.­Ke­nan­Ev­ren’in­bir­an­ön­ce­yar­gý­la­nýp­ce­za al­ma­sý­ný,­12­Ey­lül’de­i­dam­e­di­len­le­rin­a­i­le­le­ri­ne taz­mi­nat­ö­den­me­si­ni­is­ti­yo­rum’’­de­di.

MEZARINA BÝLE HASRET BIRAKILDILAR Oð­lu­nun­i­dam­e­dil­di­ði­ni­ga­ze­te­ler­den­öð­ren­dik­le­ri­ni,­ha­be­ri­du­yun­ca­ce­na­ze­yi­al­mak­i­çin­e­þi ve­ço­cuk­la­rý­i­le­ce­za­e­vi­ne­git­tik­le­ri­ni­be­lir­ten­E­sen­dað,­köy­de­o­lay­çý­ka­bi­lir­ih­ti­ma­liy­le­oð­lu­Ha­lil’in­ce­na­ze­si­nin­ken­di­le­ri­ne­ve­ril­me­yip,­Ýz­mir’in Bor­no­va­il­çe­si­Pý­nar­ba­þý­Ha­cý­lar­ký­rý­Me­zar­lý­ðý’nda top­ra­ða­ve­ril­di­ði­ni­kay­det­ti.­Oð­lu­nun­me­za­rý­na bi­le­has­ret­bý­ra­kýl­dýk­la­rý­ný,­30­yýl­dýr­ev­lat­a­cý­sýy­la ya­þa­dýk­la­rý­ný­an­la­tan­To­ker­E­sen­dað,­i­dam­dan ön­ce­ki­dö­nem­de­o­ðul­la­rý­Ha­lil­ve­9­ar­ka­da­þý­nýn dâvâ­sý­ný­üc­ret­siz­o­la­rak­üst­le­nen­dö­ne­min­MSP­Ýl Baþ­ka­ný,­Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý Bü­lent­A­rýnç­ve­ev­le­ri­ne­i­ki­de­fa­zi­ya­re­te­ge­len BBP­Es­ki­Ge­nel­Baþ­ka­ný­mer­hum­Muh­sin­Ya­zý­cý­oð­lu’nun­yar­dým­la­rý­ný­u­nut­ma­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.

“KANUN, 80 YAÞINDAKÝ ÝHTÝYARA DA ACIMASIN’’ HALÝL Esendað’ýn annesi Mürüvvet Esendað (74) da, yýllardýr oðlunun hayaliyle yaþadýðýný, artýk bu acýya katlanabilecek takatinin kalmadýðýný dile getirerek, ‘’Oðluma çok acýlar çektirdiler. Ýþlemediði suçlarý dayak zoruyla kabul ettirdiler. Bazý suçlarý da ‘Piþmanlýk yasasý çýkaracaðýz, sen bunlarý kabul et, piþmanlýk yasasýndan faydalanýp çýkarsýn’ diyerek kabul ettirdiler. Ana yüreði bunlara nasýl dayansýn’’ diye konuþtu. Dönemin sorumlularýnýn ceza almasýnýn acýsýný hafifleteceðini ifade eden Mürüvvet Esendað, ‘’21 yaþýndaki gencecik evlatlara acýmayan kanun, 80 yaþýndaki ihtiyara da acýmasýn’’ diye konuþtu. Saruhanlý / aa

Eðitimde “Fatih” dönemi “FIRSATLARI Ar­ttýr­ma­ ve­ Tek­no­lo­ji­yi­ Ý­yi­leþ­tir­me Ha­re­ke­ti”nin­(FA­TÝH­Pro­je­si)­im­za­tö­re­ni­Baþ­ba­kan Re­cep­ Tay­yip­ Er­do­ðan,­ Mil­lî­ E­ði­tim­ Ba­ka­ný­ Ni­met Çu­buk­çu­ ve­ U­laþ­týr­ma­ Ba­ka­ný­ Yýl­dý­rým’ýn­ ka­tý­lý­mýy­la Ri­xos­O­tel’de­ger­çek­leþ­ti­ril­di.­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­bu­ra­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­­‘’Biz­de­e­ði­tim­me­tot­la­rý,­e­ði­tim­ tek­no­lo­ji­le­ri,­ e­ði­tim­de­ fýr­sat­ e­þit­li­ði,­ im­kan­lar ko­nu­þul­maz.­Var­sa,­yok­sa­þe­kil­ko­nu­þu­lur­var­sa,­yok­sa­þe­kil­tar­tý­þý­lýr.­Öð­ren­ci­nin­ne­yi­öð­ren­di­ði,­ne­yi­öð­re­ne­me­di­ðin­den­zi­ya­de,­ne­giy­di­ði,­ne­o­ku­du­ðu,­han­gi­o­ku­lu­ter­cih­et­ti­ði­ya­da­et­me­si­ge­rek­ti­ði­gün­de­mi iþ­gal­e­der.­Av­ru­pa­ül­ke­le­rin­de­ki­ço­cuk­lar­sý­nýf­la­rýn­da bil­gi­sa­yar­la­ e­ði­tim­ gö­rür­ken,­ a­kýl­lý­ tah­ta­lar­ kul­la­nýr­ken,­­ya­þam­bo­yu­e­ði­ti­mi­tar­tý­þýr­ken;­biz­de­mes­lek­li­se­le­ri,­ü­ni­ver­si­te­öð­ren­ci­le­ri­nin­ký­lýk­ký­ya­fe­ti,­zo­run­lu e­ði­ti­min­ sü­re­si­ ko­nu­þul­du’’­ de­di.Ba­kan­ Çu­buk­çu­ da 2002’de­85­öð­ren­ci­ye­bir­bil­gi­sa­yar­dü­þer­ken­2010’da 15­ öð­ren­ci­ye­ bir­ bil­gi­sa­yar­ düþ­tü­ðü­nü,­ ­ 2003’te­ çok az­o­kul­da,­sý­nýr­lý­in­ter­net­e­ri­þi­mi­var­ken­bu­gün­il­köð­re­tim­de­o­kul­la­rýn­yüz­de­96’sýn­da,­or­ta­öð­re­tim­de­de yüz­de­100’ün­de­in­ter­net­e­ri­þi­mi­ni­sað­la­dýk­la­rý­ný­bil­dir­di.­U­laþ­týr­ma­Ba­ka­ný­Bi­na­li­Yýl­dý­rým­i­se­‘’Fýr­sat­la­rý Ar­týr­ma­ve­Tek­no­lo­ji­yi­Ý­yi­leþ­tir­me­Ha­re­ke­ti’’yle­yak­la­þýk­1,5­mil­yar­TL’ye­mal­o­la­cak­A­kýl­lý­Sý­nýf­Pro­je­le­ri­ni­baþ­la­ta­cak­la­rý­ný­be­lir­te­rek,­‘’Böy­le­ce­ar­týk­öð­ret­men­le­ri­miz­ve­öð­ren­ci­le­ri­miz­te­be­þir­to­zu­yut­mak­tan­kur­tul­muþ­o­la­cak’’­de­di.­Ankara / aa

Bakliyat paketleme Makineleri alýmý iþi Ýhale Ýlaný HUZUR ÝNÞAAT TAAHÜT GIDA MADDELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ , Doðu Anadolu (DAKA) Kalkýnma Ajansý Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler (KOBÝ) Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile VAN'da "TOPRAKTAN AMBALAJA: BAKLÝYAT, KURUYEMÝÞ VE BAHARAT ÜRÜNLERÝ PAKETLEME PROJESÝ" için Bakliyat paketleme Makineleri • 2 Adet 1000 gr Tam Otomatik Paketleme ve Dolum Makinesi • 1 Adet 2500 gr tam Otomatik Paketleme ve Dolum Makinesi • 3 Adet Termal Transfer Video-jet Yazýcý • 1 Adet 5000-10000 gr Yarý Otomatik Dolum Makinesi • 1 Adet 500 kg kapasite ayarlý 11 m konveyör alýmý iþi ihalesini gerçekleþtirmeyi planlamaktadýr. Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ýhale Dosyasý Yüzbaþýoðlu Cad. No: 165 Van/Merkez adresinden veya www.daka.org.tr adresinden temin edilebilir. Ýhale ile ilgili detaylý bilgiye 0 (432) 216 84 70 numaralý telefondan ulaþýlabilir. Ýsteklilerin tekliflerini, birim fiyat üzerinden KDV dâhil vermeleri gerekmektedir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: 13/12/2010 günü saat 17.00'dýr. Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; http://www.daka.org.tr/ internet adreslerinde yayýnlanacaktýr. Teklifler, 14/12/2010 tarihinde, saat 10.00'da ve Yüzbaþýoðlu Cad. No: 165 Van/Merkez adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr.

Öðretmenim, caným benim

SÝYAH-BEYAZ AHMET DURSUN ahmetdursun81@hotmail.com

“Öð­ret­me­nim,­ca­ným­be­nim,­ca­ným­be­nim;­se­ni ben­çok,­pek­çok­se­ve­rim”­mar­þý­ný­ne­çok­söy­ler­dik­il­ko­kul­sý­ra­la­rýn­da.­Öð­ret­men­ler­gü­nü­yak­laþ­ma­ya­gör­sün,­bi­zi­he­ye­can­lý­bir­te­lâþ­sa­rar,­gün­ler ön­ce­sin­den­öð­ret­me­ni­mi­ze­ve­re­ce­ði­miz­he­di­ye­nin­plan­la­rý­ný­ya­par­dýk.­Ba­zen­son­ba­ha­rýn­hüz­nü­nü­ak­set­ti­ren­bah­çe­miz­den­bu­la­bi­lir­sek­bir­kaç­çi­çek,­ba­zen­an­ne­mi­ze,­ü­ze­rin­de­“ca­ným­öð­ret­me­nim”­ya­zý­sý­ný­iþ­let­ti­ði­miz­dan­tel­li­bir­men­dil…­“A­ca­ba­be­ðe­nir­mi?”­en­di­þe­si­i­çin­de­çe­ki­ne­rek­u­zat­tý­ðý­mýz­he­di­ye­mi­zi­mü­te­bes­sim­çeh­re­siy­le,­bi­zi­ö­pe­rek­ka­bul­e­den­öð­ret­me­ni­miz­bi­zi­na­sýl­da­mut­lu e­der­di.­O­bi­zim­öð­ret­me­ni­miz­di;­an­ne­miz­di,­ba­ba­mýz­dý,­ha­ki­ka­ten­bi­zim­her­þe­yi­miz­di.­“Her­þey in­sa­ný­sev­mek­le­baþ­lar”­cüm­le­siy­le­baþ­la­dý­ðý­ders­le­rin­bi­zi­yön­len­dir­di­ði­ha­yat,­se­ve­bil­dik­çe­in­san ol­du­ðu­mu­zu­bi­ze­hiç­u­nut­tur­ma­dý.­ Bu­gün­kü­ne­sil­bi­zim­ka­dar­öð­ret­me­ni­ni­se­ve­bil­di­mi?­Ha­ki­ka­ten­ce­va­bý­ný­çok­me­rak­et­ti­ðim bir­so­ru­dur.­Be­nim­gö­re­bil­di­ðim,­de­ðer­ler­e­ði­ti­min­den­git­gi­de­u­zak­la­þan­Türk­e­ði­tim­sis­te­mi, yal­nýz­öð­ret­me­ni­ni­de­ðil,­ken­di­si­ni­de­sev­di­re­me­miþ­tir.­E­ði­tim­sis­te­mi­miz,­in­hi­sar­cý­lýk­tan,­ru­ha­i­ne­me­yen­ka­lýp­çý­lýk­tan,­a­dým­a­dým­ken­di­sin­den­u­zak­laþ­tý­ran­bir­bas­ký­cý­lýk­tan,­þe­kil­ci­lik­ten,­kal­be­i­ne­me­yen­ku­ru­luk­tan­ken­di­ni­kur­ta­ra­ma­mýþ­týr. Bu­ba­ya­ðý­lý­ðý­na­da­öð­ret­me­ni­ni­a­let­e­de­rek­o­nu gü­nah­ke­çi­si­ha­li­ne­ge­ti­re­bil­miþ­tir.­Öð­ret­men,­i­de­o­lo­jik­yak­la­þým­la­ra­kur­ban­e­di­len­bir­sis­te­min kuk­la­sý­ha­li­ne­ge­ti­ril­di­ði­nin­ço­ðun­luk­la­far­kýn­da bi­le­de­ðil­dir.­Gün­lük­po­li­ti­ka­la­rýn­o­yun­ca­ðý­ha­li­ne dö­nüþ­tü­rü­len­öð­ret­me­nim,­uð­ru­na­bir­ö­mür­ver­di­ði­sý­ra­lar­dan­bek­le­di­ði­say­gý­ve­sev­gi­yi­gö­re­me­mek­te,­git­gi­de­i­çi­ne­ka­pan­mak­ta­dýr.­Bil­gi,­ah­lâk ve­fa­zi­let­le­bir­lik­te­þef­kat­ve­mer­ha­met­o­da­ðý­ol­ma­sý­ge­re­ken,­bu­yö­nüy­le­top­lu­mu­dö­nüþ­tür­me­si ge­re­ken­öð­ret­men;­öð­ret­men­lik­i­de­a­liz­min­den­u­zak,­bez­gin­bir­gö­rün­tü­i­çer­sin­de­dir.­Bu­bað­lam­da,­burç­la­rý­yer­le­bir­ol­muþ­bir­ka­le­yi­an­dý­ran­e­ði­tim­sis­te­mi­mi­zin­o­na­rý­ma­baþ­la­ya­ca­ðý­ilk­yer­‘öð­ret­men­lik’­ol­ma­lý­dýr.­Öð­ret­men,­hiç­bir­dö­nem­bu ka­dar­e­zil­me­miþ,­hiç­bir­dö­nem­bu­ka­dar­ka­kýl­ma­mýþ­týr.­Öð­ret­me­ni­ol­ma­yan­bir­top­lum­ne­re­ye ka­dar­gi­de­cek­tir?­Öð­ret­me­ni­ni­sev­me­yen­bir­ne­sil,­ne­yi,­na­sýl­se­ve­bi­le­cek­tir?­Öð­ret­me­ni­ni­ta­ný­ma­yan,­öð­ret­me­ni­ne­say­gý­yý­çok­gö­ren­bir­nes­le han­gi­i­yi­yi­sev­di­re­bi­lir,­han­gi­gü­ze­li­gös­te­re­bi­lir­si­niz?­De­ðer­siz­li­ðin­de­ðer­ha­li­ne­gel­di­ði­bir­sis­tem­de­öð­ret­men­han­gi­de­ðer­le­rin­a­da­mý­o­la­cak­týr?­­­ Ya­rýn­öð­ret­men­ler­gü­nü.­Kut­la­ma­la­rý­sah­te­kâr­lýk­de­re­ce­sin­de­a­bar­tan­bir­ya­pý­mýz­var.­Ya­rý­nýn­en­ö­nem­li­gün­dem­mad­de­si­de­öð­ret­men­ler o­la­cak.­Þa­ta­fat­lý­tö­ren­ler­le­ve­söz­ler­le­öð­ret­men­le­ri­mi­zin­gu­ru­ru­ok­þa­na­cak,­öð­ret­men­le­ri­miz gü­zel­söz­ler­le­yü­cel­ti­le­cek.­Öv­gü­söz­le­riy­le­yan­lýþ­la­rý­ört­bas­et­me­a­lýþ­kan­lý­ðý­ge­ri­kal­mýþ­top­lum­la­rýn­ba­riz­gös­ter­ge­le­rin­den­dir.­Öð­ret­me­ni­ni­me­mur­laþ­tý­ran­zih­ni­yet,­öð­ret­me­ni­ne­sý­nýf­ta­söz hür­ri­ye­ti­ta­ný­ma­yan,­öð­ret­me­ni­ni­yal­nýz­ca­köh­ne­miþ­i­de­o­lo­ji­le­ri­nin­bek­çi­si­gö­ren­sis­tem,­yan­lýþ­la­rý­ný­a­bar­tý­lý­tö­ren­ler­le­giz­le­me­ça­ba­sý­i­çin­de­dir. Ya­rýn­ki­tö­ren­ler,­Cum­hu­ri­ye­tin­bek­çi­li­ði­gö­re­viy­le­kut­sa­nan­öð­ret­men­le­re,­bu­gün­e­þik­te­kal­mýþ, de­ðer­ta­ný­maz­bir­nes­li­sý­nýf­ta­tu­ta­bil­me­ça­ba­la­rýn­dan­ö­tü­rü,­an­cak­bir­sus­pa­yý­o­la­bi­lir.­ “A­sýr­lar­var­ki,­ay­dýn­lýk­ne­dir­bil­mez­a­fa­kým”­di­ye­si­tem­e­den­A­kif’ten­bu­ya­na­bir­a­sýr­da­ha­geç­ti. “Bu­gün­on­la­ra­ne­öð­re­te­bi­li­rim?”­en­di­þe­si­ni­ta­þý­yan­öð­ret­men­ler­le­“Bu­gün­sev­gi­li­öð­ret­me­nim­a­ca­ba­ba­na­ne­ler­öð­re­te­cek?”­di­ye­me­rak­la­nan­öð­ren­ci­le­rin­ol­ma­dý­ðý­bir­ül­ke­nin­a­fa­ký­ka­ran­lý­ða mah­kûm­dur.­­Son­yýl­lar­da­her­a­lan­da­ya­þa­dý­ðý­mýz kar­ga­þa,­keþ­me­keþ­lik­ve­ken­di­ni­bil­mez­lik­ha­li­nin üs­te­sin­den­na­sýl­ge­li­ne­ce­ði­so­ru­su­nun­ce­va­bý­bi­za­ti­hi­öð­ret­me­nin­ken­di­si­i­le­il­gi­li­dir.­­“Çað­daþ­bir ay­dýn”­ti­pi­o­la­rak­dü­þü­nü­len­öð­ret­men­ger­çek­ten bu­gün­bir­“ay­dýn”­mý­dýr?­Gü­nü­müz­öð­ret­me­ni;­o­ku­ma-­a­raþ­týr­ma­ceh­diy­le,­mil­lî­ve­mâne­vî­de­ðer­le­ri­ya­þat­ma­ka­bi­li­ye­tiy­le­ve­bun­la­rý­ye­ni­ne­sil­le­re ak­ta­ra­bil­me­gü­cüy­le­bir­ay­dýn­o­la­bil­miþ­mi­dir? Bun­la­rý­bir­ce­vap­la­ya­lým­he­le!­Son­ra,­na­sýl­ol­sa­ög­ret­me­nim­i­çin­bir­kut­la­ma­ya­pa­rýz.­

Eþref Bitlis’in dosyasý Baþsavcýlýða ulaþtý KARA Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­tan­lý­ðý­As­ke­ri­Sav­cý­lý­ðý­nýn, 1993­yý­lýn­da­u­ça­ðý­nýn­düþ­me­si­so­nu­cu­ha­ya­tý­ný­kay­be­den­es­ki­Jan­dar­ma­Ge­nel­Ko­mu­ta­ný­Eþ­ref­Bit­lis’in­ö­lü­müy­le­il­gi­li­­‘’ta­kip­siz­lik’’­ka­ra­rý­ver­di­ði­so­ruþ­tur­ma­dos­ya­sý,­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na­u­laþ­tý.­A­lý­nan bil­gi­ye­gö­re,­so­ruþ­tur­ma­yý­yü­rü­ten­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý Hü­se­yin­Gö­rü­þen’in­ta­le­bi­ne­o­lum­lu­ce­vap­ve­ren­Ka­ra Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­tan­lý­ðý­As­ke­ri­Sav­cý­lý­ðý,­so­ruþ­tur­ma dos­ya­sý­ný­ek­le­riy­le­bir­lik­te­te­rör­ve­or­ga­ni­ze­suç­la­ra­i­liþ­kin­so­ruþ­tur­ma­la­ra­bak­mak­la­gö­rev­li­Baþ­sav­cý­ve­kil­li­ði­ne­gön­der­di.­Dos­ya­yý­in­ce­le­me­ye­a­lan­sav­cý­Gö­rü­þen’in,­ö­nü­müz­de­ki­gün­ler­de­ba­zý­ki­þi­le­rin,­ta­nýk­sý­fa­týy­la­i­fa­de­le­ri­ne­baþ­vu­ra­ca­ðý­öð­re­nil­di.­Ankara/ aa


5

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

HABER BAÞKENT YAZILARI

“Füze Kalkaný” oyunu ve yanýltmasý (2) CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

es­bit­þu­ki­Tür­ki­ye,­“Fü­ze­Kal­ka­ný”yla­ye­ni bir­emr-i­va­kiy­le­kar­þý­kar­þý­ya.­Ýn­gi­liz­Da­ily­Te­leg­raph­ga­ze­te­sin­de­ya­yýn­la­nan,­A­me­ri­kan­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Clin­ton­i­le­Sa­vun­ma Ba­ka­ný­Ga­tes’in­ka­pa­lý­ka­pý­lar­ar­dýn­da­Türk yet­ki­li­le­ri­ne,­“Fü­ze­Kal­ka­ný’na­ka­týl­maz­sa­nýz,­i­liþ­ki­ler­za­rar­gö­rür”­teh­di­di­nin­an­la­mý­bu. Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül’ün­Liz­bon’da­ki­a­çýk­la­ma­la­rý­nýn­sa­týr­a­ra­la­rýn­da­bu­emr-i­va­ki­o­ku­nu­yor.­Her­fýr­sat­ta­“An­ka­ra’nýn­þart­la­rý”­o­la­rak­ko­þu­lan­“Fü­ze­Kal­ka­ný’nda­ko­mu­ta­nýn­ki­me­ve­ri­le­ce­ði,­düð­me­ye­ki­min­ba­sa­ca­ðý”,­“fü­ze­le­rin Tür­ki­ye­top­rak­la­rý­nýn­tü­mün­de­ko­nuþ­lan­ma­sý, yer­le­þim­nok­ta­la­rý-ser­pil­me­le­ri­i­le­han­gi­ir­ti­fa­da o­la­cak­la­rý”­ve­“bü­tün­NA­TO­ül­ke­le­ri­ni­kap­sa­ma­sý”­baþ­lýk­la­rý­na­zir­ve­de­hiç­bir­a­çýk­lýk­ge­ti­ril­me­me­si,­bu­nun­gös­ter­ge­si.­ Zir­ve­ön­ce­si­Gül’ün,­“Fü­ze­Kal­ka­ný’yla­il­gi­li NA­TO’ya­ve­müt­te­fik­ül­ke­le­re­ke­sin­net­ka­rar­la­rý­mý­zý­ya­zý­lý­o­la­rak­ön­ce­den­gön­der­dik,­bek­len­ti­le­ri­miz­bun­la­rýn­hep­si­nin­ka­bul­gör­me­si” sö­zü­ne­rað­men,­hâ­lâ­ce­vap­lan­ma­yan­bir­di­zi so­ru­ve­be­lir­siz­lik­du­ru­yor. Fü­ze­le­rin­An­ka­ra’dan­ha­ber­siz­a­teþ­len­me­si,­ net­l i­ð e­ ka­v uþ­m a­m ýþ.­ “Þey­t an­ ay­r ýn­t ý­d a giz­li”­ de­yi­mi­ni­ hak­lý­ çý­ka­rýr­ca­sý­na­ bü­tün­ de­tay­lar­ yi­ne­ Gül’ün­ ik­ra­rýy­la­ “tek­nik­ ça­lýþ­ma­lar”­ o­la­rak­ 2011’de­ki­ NA­TO­ Sa­vun­ma­ Ba­kan­la­rý­top­lan­tý­sý­na­bý­ra­kýl­mýþ.­ Böy­le­ce,­ge­li­nen­sü­reç­te,­ka­rar­la­rýn­oy­bir­li­-

T

“Rüþvet soruþturmasý”nda bir kiþi daha tutuklandý n BÝR fu­ar­cý­lýk­þir­ke­ti­i­le­Ýs­tan­bul­Dün­ya Ti­ca­ret­Mer­ke­zi­(ÝDTM)­a­ra­sýn­da­ki­da­vay­la­il­gi­li­rüþ­vet­id­di­a­la­rý­ko­nu­sun­da­baþ­la­tý­lan­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­es­ki­Yar­gý­tay­ça­lý­þa­ný­Gül­ha­ným­Ký­zýl­taþ­tu­tuk­lan­dý. A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­o­pe­ras­yo­nu­yü­rü­ten cum­hu­ri­yet­sav­cý­la­rý­Meh­met­Ta­möz­ve Hü­se­yin­Ko­ca­bey,­da­ha­ön­ce­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­an­cak­çý­ka­rýl­dý­ðý­mah­ke­me­ce­ser­best bý­ra­ký­lan­Gül­ha­ným­Ký­zýl­taþ’ýn­ser­best­bý­ra­kýl­ma­sý­na­i­ti­raz­da­bu­lun­du.­Ý­ti­ra­zý­ka­bul e­den­mah­ke­me­ce­hak­kýn­da­ya­ka­la­ma­ka­ra­rý­çý­ka­rý­lan­Ký­zýl­taþ,­ön­ce­ki­gün,­Nö­bet­çi An­ka­ra­10.­Sulh­Ce­za­Mah­ke­me­sin­ce­‘’suç iþ­le­mek­a­ma­cýy­la­ör­güt­kur­ma’’­ve­‘’yet­ki­li ol­ma­dý­ðý­iþ­i­çin­ya­rar­sað­la­ma’’­suç­la­rýn­dan tu­tuk­lan­dý.­O­pe­ras­yo­nun­ge­niþ­le­til­di­ði,­bu kap­sam­da­bir­çok­yar­gý­ça­lý­þa­ný­nýn­i­fa­de­si­ne­baþ­vu­ru­la­ca­ðý­öð­re­nil­di.­Ankara / aa

ðin­de­a­lýn­dý­ðý­NA­TO’da­“Fü­ze­Kal­ka­ný”nda­en kri­tik­ül­ke­o­la­rak­Tür­ki­ye’nin­“o­nay”­ver­di­ði “stra­te­jik­kon­sept”­i­çin,­Gül’ün­“Ar­zu­et­ti­ði­miz çer­çe­ve­de­çýk­tý,­bun­dan­bü­yük­mem­nu­ni­yet du­yu­yo­ruz;­mil­lî­men­fa­at­le­ri­miz­ve­it­ti­fak­da­ya­nýþ­ma­sý­te­me­lin­de­ö­nem­li­kat­ký­sað­la­mýþ­týr” söz­le­ri­nin­al­tý­boþ­ka­lý­yor…­

HANÝ, “KOMUTA” TÜRKÝYE’DE OLACAKTI? Ke­za­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn­baþ­tan­be­ri­ka­mu­o­yu­na­dek­lâ­re­et­ti­ði­“ko­mu­ta­kon­trol­þar­tý”yla “Düð­me­ye­ki­min­ba­sa­ca­ðý­ö­nem­li.­Fü­ze­le­rin ko­mu­ta­sý­ke­sin­lik­le­bi­ze­ve­ril­me­li,­ak­si­tak­dir­de böy­le­bir­þe­yin­ka­bu­lü­müm­kün­de­ðil”­ta­ah­hü­dü­ne­rað­men,­“düð­me”nin­Tür­ki­ye’ye­ve­ril­me­me­si­ü­ze­ri­ne,­“Ko­mu­ta­NA­TO’da­ol­ma­lý­dýr” de­me­si­dik­kat­çe­ki­ci.­Bu­to­nun­ABD’nin­et­ki­li ol­du­ðu­NA­TO’da­ol­du­ðu­nu­bi­le­bi­le­ka­mu­o­yu­nun­o­ya­lan­dý­ðý­ve­a­lýþ­tý­rýl­dý­ðý­an­la­þý­lý­yor. Pe­ki,­“ye­ni­stra­te­jik­kon­sept”te­söz­ko­nu­su “Fü­ze­Kal­ka­ný”­ne­den­il­le­de­Tür­ki­ye’de­ko­nuþ­la­ný­yor?­A­me­ri­kan­res­mî­bel­ge­le­rin­de­a­sýl­he­def Ý­ran­ol­du­ðu­na­gö­re,­ABD,­“Fü­ze­Kal­ka­ný”ný­ni­çin­bu­ül­ke­nin­ya­ný­ba­þýn­da­iþ­ga­li­al­týn­da­ki­I­rak’a­ya­da­böl­ge­de­ki­en­i­le­ri­iþ­bir­lik­çi­si­kuk­la­sý Ku­zey­I­rak’a­bu­fü­ze­le­ri­ko­nuþ­lan­dýr­mý­yor?­­ Ve­ya­ yüz­bin­ler­ce­ as­ke­ri­ni­ bu­lun­dur­du­ðu Ý­ran’a­ kom­þu­ gü­dü­mün­de­ki­ Kör­fez­ ül­ke­le­ri­ne,­Ka­tar’a,­Ku­veyt’e,­yi­ne­iþ­ga­li­al­týn­da­ki­Af­ga­n is­t an’a,­ kýs­k a­c a­ al­d ý­ð ý­ Pa­k is­t an’a­ ni­ç in yer­leþ­tir­mi­yor?­ Ya­hut­yüz­ler­ce­nük­le­er­baþ­lýk­lý­fü­ze­ye­sa­hip ABD’nin­“gü­ven­li­ði”ni­her­þe­yin­üs­tün­dü­tut­tu­ðu­stra­te­jik­müt­te­fi­ki­Ýs­ra­il’e­ne­den­mon­te­e­dil­mi­yor?­ABD­is­te­se­Hint­Ok­ya­nu­sun­da­ki,­Kör­fez­de­ki­sa­vaþ­u­çak­la­rýn­dan­Ý­ran’ý­vu­ra­maz­mý? Ne­den­il­le­de­Tür­ki­ye? Bü­tün­bu­so­ru­lar,­“NA­TO’nun­sa­vun­ma­sý”nda­ö­te­Kas­rý­þi­rin­an­laþ­ma­sýn­dan­bu­ya­na

‘‘

Zirve öncesi Gül’ün, “Füze Kalkaný’yla ilgili NATO’ya ve müttefik ülkelere kesin net kararlarýmýzý yazýlý olarak önceden gönderdik, beklentilerimiz bunlarýn hepsinin kabul görmesi” sözüne raðmen, hâlâ cevaplanmayan bir dizi soru ve belirsizlik duruyor.

400­se­ne­dir­ba­rýþ­i­çin­de­ya­þa­dý­ðý­Müs­lü­man kom­þu­su­Ý­ran’la­Tür­ki­ye’yi­kar­þý­kar­þý­ya­ge­tirt­me­en­di­þe­si­ni­hak­lý­ký­lý­yor.­ Gö­rü­nen­o­ki­ABD­Af­ga­nis­tan­ve­I­rak’ta­ol­du­ðu­gi­bi­NA­TO­kap­sa­mýn­da­bü­tün­mas­raf­la­rý­ný­baþ­ka­la­rý­na­yük­le­ye­rek­aç­tý­ðý­“Ý­ran­cep­he­si”nde­Tür­ki­ye’yi­cep­he­ye­sür­mek­te. BOP’a­ze­min­ha­zýr­la­mak­he­sâ­bý­na­Ýs­lâm dün­ya­sýn­da­ve­Or­ta­do­ðu’da­Sün­nî-Þiî­ku­tup­laþ­ma­sýy­la­yüz­mil­yar­lar­ca­do­lar­si­lâh­sat­tý­ðý­Or­ta­do­ðu­ül­ke­le­rin­den­Or­ta­As­ya’ya­u­za­nan­ku­þak­ta­top­ye­kûn­böl­ge­yi­kap­sa­yan­kar­ga­þa,­ka­os­ve gü­ven­siz­lik­le­bir­mez­hep­ça­týþ­ma­sý­na­ze­min ha­zýr­lan­dý­ðý­te­zi­ni­a­çý­ða­çý­ka­rý­yor.

ANKARA, ÇARPITIYOR VE YANILTIYOR Bir­baþ­ka­ga­râ­bet,­“Baþ­tan­be­ri­çok­il­ke­sel

“YAÞ’A BAÞVURU ÝHRAÇ SÜRECÝNÝ TEKRARLAMAK” 12 EYLÜLZEDE askerlerin sözcülerinden, eski Eylül Emeklileri Derneði (EYLÜL-DER) Baþkaný re’sen emekli üsteðmen Rahmi Yýldýrým da mahkeme kararý olmadan atýlan askerlere YAÞ’a baþvuru hakký tanýnmasýnýn derin acýlara yol açmýþ ihraç sürecini tekrarlamaktan baþka bir sonuç getirmeyeceðini belirterek, yaralarýn sarýlmasý için yasa çýkarmanýn þart olmadýðýný, yetkili idari makam olarak Ýçiþleri ve Milli Savunma bakanlýklarýnýn bu kararlarý kaldýrabileceklerini belirtti.

bir­ta­výr­al­dýk.­Þu­ül­ke­bu­ül­ke­de­ðil.­Kim­de var­sa,­ ya­rýn­ kim­de­ o­la­cak­sa”­ di­yen­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ i­le­ Baþ­ba­kan’ýn,­ “stra­te­jik­ bel­ge”de­ “Ý­ran”­ ke­li­me­si­nin­ geç­me­me­si­ni­ “bü­yük­ba­þa­rý”­ve­“he­de­fin­dü­zel­til­me­si”­o­la­rak sun­ma­la­rý;­bu­nu­Tür­ki­ye’nin­has­sa­si­yet­le­ri­nin­ka­bu­lü­i­çin­ye­ter­li­gös­te­rip­pro­pa­gan­da et­me­le­ri... Ger­çek­ten,­Fran­sa’nýn­“nük­le­er­si­lâh­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­en­gel­le­ye­ce­ði­kay­gý­sý­ný”­na­za­ra­a­lýp, “Fran­sa­i­le­Ýn­gil­te­re’nin­nük­le­er­si­lâh­fa­a­li­yet­le­ri­nin­NA­TO’nun­bir­par­ça­sý­ol­du­ðu­nu”­“bel­ge”ye­ek­le­yen­NA­TO­ve­ABD,­Tür­ki­ye’nin han­gi­kay­gý­la­rý­ný­dik­ka­te­al­dý?­ Pro­pa­gan­da­e­di­len­“stra­te­jik­kon­sept­bel­ge­si”nde­“Ý­ran­is­mi­nin­çý­ka­rýl­dý­ðý”­id­di­a­sý­nýn­ta­ma­men­bir­göz­bo­ya­ma­dan­i­bâ­ret­ol­du­ðu­Sar­kozy’in,­“NA­TO’nun­ka­mu­o­yu­na­a­çýk­la­nan bel­ge­le­rin­de­i­sim­a­çýk­lan­mý­yor­a­ma­‘biz­ke­di­ye ke­di­de­riz’,­he­def­Ý­ran’dýr”­ik­ra­rýy­la­sý­rý­tý­yor.­Ö­zet­le­“An­ka­ra’nýn­i­ti­ra­zý­nýn­na­za­ra­a­lýn­dý­ðý”­ve “bir­dip­lo­ma­tik­za­fer­ka­za­nýl­dý­ðý”­as­pa­ra­ga­sýy­la bir­ne­vi­“ö­lü­mü­gös­te­rip­sýt­ma­ya­râ­zý­et­me” tak­ti­ði­gü­dü­lü­yor. Söz­de­Tür­ki­ye’nin­has­sa­si­ye­ti­na­za­a­lýn­mýþ nu­ma­ra­sýy­la­“Pen­ta­gon­bel­ge­si”nde­“a­sýl­he­def” o­la­rak­ko­nu­lan­Ý­ran’ýn­çý­ka­rýl­ma­sý,­as­lýn­da­so­nu­cu­ve­“Fü­ze­Kal­ka­ný”nýn­he­de­fi­ni­de­ðiþ­tir­mi­yor.­Ve­“sin­sî­mak­sat”­göz­den­ka­çý­rý­la­rak­bu çar­pýt­ma­ya­ve­da­yat­ma­ya­ge­li­ni­yor.­ Hû­lâ­sa,­“yan­daþ”­ve­söz­de­“kar­þýt”­med­ya­nýn met­hi­ye­ler­di­ze­rek­pro­pa­gan­da­et­ti­ði­An­ka­raLiz­bon-Was­hing­ton­hat­týn­da­sah­ne­le­nen­ve Tür­ki­ye’nin­“ABD­ve­Ýs­ra­il’in­kal­ka­ný”­ya­pýl­ma­sýn­da­tam­bir­þa­þýrt­ma­ve­ka­mu­o­yu­nu­ya­nýlt­ma o­yu­nu­oy­na­ný­yor.­ Son­ra­AKP­hü­kû­me­ti,­ne­den­bu­na­mec­bu­ri­yet­du­yu­yor­ki­bu­u­ður­da­hal­kýn­al­da­týl­ma­sý­ve ya­nýl­týl­ma­sý­o­yun­la­rý­na­baþ­vu­ru­lu­yor… Ya­zýk,­çok­ya­zýk…

“ERDOÐAN VERDÝÐÝ SÖZÜN GEREÐÝNÝ YERÝNE GETÝRMELÝ” YILDIRIM, 12 Eylül döneminde üçlü kararnameyle atýlan askerlerin Baþbakan Erdoðan’a mektup yazdýklarýný, bakanlýklara bu yönde dilekçeler verdiklerini kaydederek, “Sayýn Erdoðan samimiyse, yasa çýkarma zahmetine katlanmadan, referandumda verdiði sözün gereðini yerine getirmeli, mahkemesiz ihraç kararlarýný kaldýrmalýdýr” dedi.

Adalet Bakanlarý Ýstanbul’da buluþacak n AVRUPA Kon­se­yi­30.­A­da­let­Ba­kan­la­rý Kon­fe­ran­sý,­Tür­ki­ye’nin­ev­sa­hip­li­ðin­de­2426­Ka­sým­2010­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­Ýs­tan­bul’da­ya­pý­la­cak.­A­da­let­Ba­kan­lý­ðýn­dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­kon­fe­ran­sa­Av­ru­pa Kon­se­yi’ne­ü­ye­ül­ke­le­rin­a­da­let­ba­kan­la­rý ve­he­yet­ler­i­le­çe­þit­li­u­lus­la­ra­ra­sý­ku­ru­luþ­la­rýn­tem­sil­ci­le­ri­ka­tý­la­cak.­Tür­ki­ye’nin,­Av­ru­pa­Kon­se­yi­Ba­kan­lar­Ko­mi­te­si­dö­nem baþ­kan­lý­ðý­ný­11­Ka­sým­2010’da­dev­ral­ma­sý se­be­biy­le­Ýs­tan­bul’da­ya­pýl­ma­sý­plan­la­nan kon­fe­ran­sýn­a­na­te­ma­sý,­‘’Ü­çün­cü­Mi­len­yum­da­A­da­le­tin­Mo­der­ni­zas­yo­nu’’­o­la­rak be­lir­len­di.­O­tu­rum­lar­da­‘’Þef­faf­ve­Et­kin A­da­let’’­i­le­‘’Gü­nü­müz­Av­ru­pa­sýn­da­Ce­za­ev­le­ri’’­ko­nu­la­rý­e­le­a­lý­na­cak.­Ankara / aa

ÖSYM: KPSS’de hatalý soru yok n ÖÐRENCÝ Seç­me­ve­Yer­leþ­tir­me­Mer­ke­zi (ÖSYM),­31­E­kim­2010’da­ya­pý­lan­KPSS­Li­sans-E­ði­tim­Bi­lim­le­ri­sý­na­vý­nýn­so­ru­la­rýy­la­il­gi­li­bir­so­ru­na­rast­lan­ma­dý­ðý­ný­bil­dir­di. ÖSYM’den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­KPSS­Li­sans-E­ði­tim­Bi­lim­le­ri­sý­nav­son­ra­sý­ba­zý­so­ru­la­rýn­ha­ta­lý­ol­du­ðu­söy­len­ti­si­nin­ba­sýn­da­yer al­dý­ðý­be­lir­til­di.­Bu­doð­rul­tu­da,­her­tür­lü­res­mi­ya­da­gay­ri­res­mi­bil­gi­nin­ÖSYM­ta­ra­fýn­dan­cid­di­o­la­rak­e­le­a­lýn­dý­ðý­ve­ge­rek­so­ru­ya­zar­la­rý­ge­rek­bi­lim­sel­de­net­çi­ler­ta­ra­fýn­dan ye­ni­den­de­ðer­len­di­ril­di­ði­i­fa­de­e­di­len­a­çýk­la­ma­da,­‘’ÖSYM’nin­tüm­sý­nav­la­rýn­da­ol­du­ðu gi­bi­bu­sý­nav­da­da,­hem­so­ru­ha­zýr­la­ma­hem de­de­ðer­len­dir­me­a­þa­ma­la­rýn­da­çe­þit­li­ve kap­sam­lý­tek­nik­ça­lýþ­ma­lar­ya­pýl­mýþ­týr.­Bü­tün bun­la­rýn­so­nu­cun­da­so­ru­lar­la­il­gi­li­bir­so­ru­na rast­lan­ma­mýþ­týr.­Bu­ne­den­le,­her­han­gi­bir so­ru­nun­ip­ta­li­ni­ge­rek­ti­ren­bir­du­rum­söz ko­nu­su­de­ðil­dir”­de­nil­di.­Ankara / aa

Hükümetin, darbe ve YAÞ maðduru askerler için HSYK modeli getireceði belirtiliyor. Maðduru askerler ise kaderlerinin YAÞ üyesi 15 orgenerale býrakýldýðý bu modele tepki gösterdi.

YAÞ’zedeler YAÞ’a teslim YAÞ KARARIYLA ORDUDAN ÝHRAÇ EDÝLEN MAÐDUR ASKERLER, HÜKÜMETÝN “ÖNCE YAÞ’A, SONUÇ ALAMAZSINIZ AYÝM’E BAÞVURUN” TEKLÝFÝNE TEPKÝLÝ. ANAYASA de­ði­þik­li­ði­nin­Res­mi­Ga­ze­te’de­ya­yým­lan­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan,­12­Ey­lül­ve­Yük­sek­As­ke­ri­Þu­ra­(YAÞ)­mað­du­ru­su­bay­la­rýn­ih­raç­ka­rar­la­rý­nýn­kal­dý­rýl­ma­sý­ve­öz­lük­hak­la­rý­nýn­ve­ril­me­si­i­çin­yap­týk­la­rý­baþ­vu­ru­lar­dün­so­na­er­di. Hü­kü­met,­dar­be­mað­du­ru­as­ker­le­rin so­ru­nu­na­çö­züm­i­çin­mað­dur­as­ker­le­rin­YAÞ’a­baþ­vur­ma­sý,­baþ­vu­ru­la­rý­ka­bul e­dil­mez­se­de­As­ke­ri­Yük­sek­Ý­da­re­Mah­ke­me­si’ne­(A­YÝM)­da­va­aç­ma­sý­ný­i­çe­ren bir­mo­del­ö­ner­di.­Mað­dur­as­ker­ler,­ka­der­le­ri­nin­YAÞ­ü­ye­si­15­or­ge­ne­ra­le­bý­ra­kýl­dý­ðý­bu­mo­de­le­tep­ki­gös­ter­di.­

UMUTLARI GÖLGELEYEN MODEL 12­Ey­lül­2010­re­fe­ran­du­mun­da­ka­-

bul­ e­di­len­ a­na­ya­sa­ de­ði­þik­li­ði­nin­ ar­dýn­dan­ 12­ Ey­lül­ dar­be­si­ ve­ YAÞ­ ka­rar­la­rýy­la­ re’sen­ e­mek­li­ e­di­len­ as­ker­le­rin­ gö­re­ve­ i­a­de­ ta­le­biy­le­ yap­týk­la­rý baþ­v u­r u­l ar,­ A­n a­y a­s a­ de­ð i­þ ik­l i­ð i­n in yü­rür­lü­ðe­ gir­me­si­nin­ 60’ncý­ gü­nü­ o­lan­dün­so­na­er­di.­Ra­di­kal’in­ha­be­ri­ne­ gö­re,­ hü­kü­me­tin,­ dar­be­ ve­ YAÞ mað­du­ru­ as­ker­ler­ i­çin­ HSYK­ mo­de­li ge­t i­r e­c e­ð i­ be­l ir­t i­l i­y or.­ Bu­ mo­d el, mah­ke­me­ ka­ra­rý­ ol­ma­dan­ or­du­dan a­tý­lan­ as­ker­le­rin­ YAÞ’a­ baþ­vur­ma­sý, baþ­vu­ru­su­ ka­bul­ e­dil­me­yen­le­rin­ de A­Y ÝM’e­ da­v a­ aç­m a­s ý­n ý­ ön­g ö­r ü­y or. An­cak­ bu­ mo­del,­ mað­dur­la­rýn­ A­na­ya­sa­ de­ði­þik­li­ði­ i­le­ bir­lik­te­ ya­þa­dýk­la­rý se­vinç­ve­u­mut­la­rý­göl­ge­le­di.­Ýstanbul

‘MAÐDURLAR 15 GENERALE KURBAN EDÝLÝYOR’ 28 ÞUBAT döneminde YAÞ kararlarýyla iliþiði kesilen askerleri çatýsý altýnda toplayan Adaleti Savunanlar Derneði (ASDER) kurucularýndan Tabip Albay Ahmet Alper, düzenlemenin kendi maðduriyetlerini gidermeyeceðini belirterek, “Bu düzenleme maðdurlarý, YAÞ’ý oluþturan 15 generale kurban etmek anlamýna gelir. Çünkü bu kendisini yanýlmaz gören bir makam. YAÞ’tan, beklediðimiz sonucu alamayacaðýz” dedi. AYÝM’in de “taraflý bir mahkeme” olduðunu kaydeden Alper, “Tek yol uyum yasasý. Hakkýnda yargý kararý bulunmayanlarýn özlük haklarý iade edilmeli, yargý kararý bulunanlarýn ise itiraz etmesini saðlayacak yasal düzenleme yapýlmalý” dedi.

Yasama faaliyetlerinin kalitesi AKIL MÝSAFÝRÝ AHMET BATTAL drbattal@yahoo.com

­ ü­müz­de­se­çim­var.­Ýk­ti­dar­par­ti­si,­ba­kan­la­n rýn­ve­Mec­li­sin­çok­ça­lýþ­tý­ðý­ný,­mu­ha­le­fet­i­se ve­rim­li­ça­lýþ­ma­ya­pýl­ma­dý­ðý­ný­söy­le­ye­cek.­ Ýl­gi­li­ her­kes,­ da­ha­ i­yi­ bir­ Mec­li­sin­ ve­ da­ha­ i­yi bir­hü­kü­me­tin­na­sýl­ve­kim­ler­den­o­lu­þa­bi­le­ce­ði­ni­dü­þü­ne­cek.­ Bu­ dü­þün­ce­ ü­re­ti­min­de­ en­ ö­nem­li­ mal­ze­me, mev­cut­ve­ön­ce­ki­Mec­lis­le­rin­ça­lýþ­ma­bi­çi­mi­ve ü­rün­le­ri­hak­kýn­da­bil­gi­len­mek­tir.­Mec­li­sin­i­çin­den­ çý­kan­ yü­rüt­me­nin­ fa­a­li­yet­le­ri­nin­ de­ne­ti­mi da­hi­bu­na­bað­lý­dýr. Ben­de­niz,­ya­sa­ma­fa­a­li­yet­le­ri­nin­ka­li­te­si­ko­nu­sun­da­ön­ce­lik­le­sis­te­mik­bir­de­ði­þik­lik­ya­pýl­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yo­rum.­ (Bu­se­bep­le­bu­ya­zý­bir mâ­nâ­da­bir­a­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­tek­li­fi­dir).­ Dün­ya­ de­mok­ra­si­le­rin­de,­ de­mok­ra­si­nin­ bir ge­re­ði­ o­la­rak,­ ya­sa­ma­ fa­a­li­ye­tin­de­ son­ söz­ hal­kýn­tem­sil­ci­le­rin­de­dir.­ An­cak­hal­kýn,­tem­sil­ci­si­ni­se­çer­ken,­ö­nün­de­ki par­ti­le­rin­ve­a­day­la­rý­nýn­ka­nun­yap­ma­ve­tat­bik et­me­sü­re­ci­hu­su­sun­da­uz­man­o­lup­ol­ma­dý­ðý­i­le il­gi­len­me­si­ge­rek­mez.­ E­sa­sen,­mil­let­ve­ki­li­nin,­ka­nun­yap­ma­tek­ni­ði­ve dev­let­yö­ne­ti­mi­hu­su­sun­da­uz­man­ol­ma­sý­da­ge­rek­mez.­Uz­man­dan­ya­rar­lan­ma­yý­bil­me­si­ye­ter­li­dir.­ Zi­ra­de­mok­ra­si­ler­de­meþ­ve­ret­“i­þin­uz­ma­ný”yla ya­pýl­maz.­Uz­ma­na­sa­de­ce­“da­ný­þý­lýr”.­Meþ­ve­ret­i­se ko­nu­nun­il­gi­li­le­ri­a­ra­sýn­da­ya­pý­lýr.­ Ni­te­kim­bu­gün­kü­ya­sa­ma­sis­te­mi­miz­mil­let­ve­ki­li­nin­uz­man­ve­da­nýþ­man­is­tih­dam­et­me­si­ne­im­kân­sað­lý­yor:­Her­mil­let­ve­ki­li­nin­ken­di­si­ne yar­dým­cý­ o­lan­ bir­ da­nýþ­ma­ný­ var.­ Ay­rý­ca­ gru­bu bu­lu­nan­par­ti­le­rin­grup­da­nýþ­man­la­rý­var.­Yi­ne ay­rý­ca­ Mec­li­sin­ kad­ro­lu­ uz­man­la­rý­ ve­ a­raþ­týr­ma­cý­da­nýþ­man­la­rý­da­var.­ A­ma­ka­na­a­tim­ce­ya­sa­ma­fa­a­li­ye­ti­nin­ve­rim­li­ol­ma­sý­i­çin­bun­lar­ye­ter­li­de­ðil.­ Ve­rim­li­lik­i­çin,­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­hem­bütün­par­ti­le­rin­si­ya­sî­gö­rüþ­le­ri­ve­prog­ram­la­rý­hak­kýn­da­bil­gi­li­ol­ma­sý­ve­bu­bil­gi­yi­ve­tec­rü­be­yi­ya­sa­ma­ça­lýþ­ma­la­rý­na­yan­sýt­ma­sý­ve­hem­de­dev­let­ge­le­ne­ði­ve­mev­zu­at­hak­kýn­da­bil­gi­ve­i­ra­de­sa­hi­bi­ol­ma­sý­ge­re­kir.­ Bu­nu­ya­pa­bi­le­cek­eh­li­yet­te­ki­si­ya­set­çi­ler­i­se­ge­nel­lik­le,­ya­sa­ma­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­uz­ma­ný­ol­mak­is­te­ði­i­le­ye­rel­si­ya­set­le­il­gi­len­me­ih­ti­ya­cý­nýn­ça­týþ­ma­sýn­dan­kay­nak­la­nan­i­ki­le­mi­nin­kur­ba­ný­ol­mak­ta­dýr.­Ya­ni­Mec­lis­te­sý­ký­ça­lý­þýr­sa­ge­le­cek­dö­nem­se­çi­le­me­mek­te,­ye­rel­de­sý­ký­ça­lý­þýr­sa­ya­sa­ma­fa­a­li­ye­ti­ne fay­da­sý­sý­nýr­lý­kal­mak­ta­dýr. Oy­sa­i­da­rî­si­ya­se­tin­fel­se­fî­pla­nýn­da­ve­fi­i­lî­tat­bi­ka­týn­da­uz­man­o­lan­ka­nun­ya­pý­cý­la­rýn­ço­ðal­ma­sý,­ya­sa­ma­fa­a­li­yet­le­ri­nin­ka­li­te­si­ne­cid­di­kat­ký­ya­pa­cak­týr.­ Bu­ ih­ti­ya­cýn­ kar­þý­lan­ma­sý­ ko­nu­sun­da­ bi­li­nen i­ki­ yön­tem­ var­dýr:­ Se­na­to­ sis­te­mi­ ve­ mer­kez mil­let­ve­kil­li­ði­sis­te­mi.­ Ül­ke­miz­de­ki­1876­ve­1961­a­na­ya­sa­la­rýn­da­çift mec­lis­ sis­te­mi­ uy­gu­lan­dý.­ 1961­ A­na­ya­sa­sýn­da halk­ tem­sil­ci­le­rin­den­ o­lu­þan­ 300­ ki­þi­lik­ Mil­let Mec­li­si,­dev­let­tec­rü­be­si­ne­sa­hip­ol­ma­la­rý­bek­le­nen­ve­en­çok­150­ki­þi­o­la­bi­len­Se­na­to­nun­tek­nik­ i­ka­zýn­dan­ ve­ da­nýþ­man­lý­ðýn­dan­ da­ fay­da­la­na­rak,­son­sö­zü­söy­lü­yor­du.­ 12­Ey­lül­1980­ih­ti­la­li­son­ra­sýn­da­1982­A­na­ya­sa­sý­ný­ya­zan­lar­ya­sa­ma­fa­a­li­yet­le­ri­hu­su­sun­da­A­na­ya­sa Mah­ke­me­si­nin­tek­nik­de­ne­ti­mi­ni­ye­ter­li­gör­dük­le­rin­den­çift­mec­lis­sis­te­mi­ni­kal­dýr­dý­lar.­ Son­ra­sýn­da,­si­ya­se­tin­de­dar­ma­da­ðýn­e­dil­me­si so­nu­cun­da,­Ö­zal’la­baþ­la­yan­ve­“prens­ler”­sis­te­mi de­ni­len­fi­i­lî­sis­te­me­ge­çil­di.­Baþ­ba­kan­o­la­cak­o­la­ný halk­se­çi­yor­du.­A­ma­o­nun­uz­man­la­rý­ný,­halk,­bý­ra­kýn­seç­me­yi,­ta­ný­mý­yor­du­da­hi.­ Bu­yan­lýþ­lý­ðýn­dü­zel­til­me­si­a­dý­na­1995­yý­lýn­da­a­na­ya­sa­ve­Se­çim­Ka­nu­nun­da­de­ði­þik­lik­ya­pýl­dý.­450 ki­þi­lik­TBMM­550’ye­çý­ka­rýl­dý.­Ý­lâ­ve­100­ve­kil­lik Tür­ki­ye­Mil­let­ve­kil­li­ði­o­la­rak­ta­sar­lan­dý.­ Ka­nun­da­ki­a­dý­“ül­ke­se­çim­çev­re­si­mil­let­ve­ki­li”­o­lan­bu­yüz­ki­þi­nin,­par­ti­le­rin­mer­kez­yö­ne­ti­mi­ta­ra­fýn­dan­hal­kýn­o­na­yý­na­su­nu­lan­uz­man­lar yan­ “prens­ler”­ o­la­ca­ðý­ a­çýk­tý.­ Böy­le­ce­ hal­kýn­ te­vec­cü­hü­nü­ ka­za­nan­ ve­ ba­ra­jý­ ge­çen­ par­ti­le­rin üst­ yö­ne­ti­mi­nin,­ “prens­le­ri­ni”­ de­ se­çim­le­ hal­ka tas­dik­et­tir­me­si­sað­lan­mýþ­o­la­cak­tý.­ An­cak­ A­na­ya­sa­ Mah­ke­me­si­ bu­ ka­nu­nu­ ip­tal et­ti.­Ge­rek­çe­den­de­a­çýk­ça­an­la­þý­la­ca­ðý­ü­ze­re­ip­ta­lin­se­be­bi,­de­ði­þik­li­ðin­a­na­hat­la­rý­nýn­a­na­ya­sa­ya­ ya­zýl­ma­sý­ný­ sað­la­ya­cak­ mec­lis­ ço­ðun­lu­ðu­na u­la­þý­la­ma­mýþ­ol­ma­sýy­dý.­Bu­ba­sit­ek­sik­lik­son­ra­ki­ a­þa­ma­da­ da­ gi­de­ri­le­me­di­ði­ i­çin­ bu­ gün­ si­ya­sî uz­man­lýk­tan­ ve­ uz­man­dan­ hak­kýy­la­ ya­rar­la­na­ma­yan­550­ki­þi­lik­bir­Mec­li­si­miz­var.­ Bu­ du­rum­ TBMM’nin­ ü­rü­nü­nün­ ka­li­te­si­ni cid­dî­bi­çim­de­et­ki­li­yor.­ Ka­na­a­tim­ce,­ baþ­ka­ bir­çok­ ko­nu­ gi­bi­ bu­ ko­nu da­A­na­ya­sa­nýn­ve­Se­çim­Ka­nu­nu­nun­a­ci­len­ye­ni­den­ya­zýl­ma­sý­ný­ge­rek­ti­ri­yor.­

Ö


6

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

YURT HABER

HABERLER

Doðu Anadolu soðuktan donuyor nDOÐU Anadolu Bölgesi’nde en düþük hava sýcaklýðý sýfýrýn altýnda 8 derece ile Erzurum’da ölçüldü. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüðü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yüksek basýncýn etkisi altýnda bulunan Doðu Anadolu Bölgesi’nde soðuk hava etkisini sürdürüyor. Gece en düþük hava sýcaklýðý, sýfýrýn altýnda olmak üzere Erzurum’da 8, Aðrý’da 7, Ardahan’da 5, Erzincan ve Iðdýr’da 1 derece olarak ölçüldü.Yetkililer, sabah saatlerinde etkili olan pusa karþý sürücülerin dikkatli olmalarýný istedi. Erzurum/aa

Yalancý bahar, bitkileri þaþýrttý MEVSÝM NORMALLERÝNÝN ÜZERÝNDE SEYREDEN HAVA SICAKLIKLARI SEBEBÝYLE GAZÝPAÞA’DA DUTLAR ÝKÝNCÝ KEZ MEYVE VERDÝ. DEMRE’DE MEYVE AÐAÇLARI ÇÝÇEK AÇTI, KUMLUCA’DA KIRLAR RENGARENK ÇÝÇEKLERLE DOLDU.

Erzurum-Erzincan-Bayburt hafýza bankasý kurulacak nKUZEYDOÐU Anadolu Kalkýnma Ajansý (KUDAKA) tarafýndan Erzurum, Erzincan ve Bayburt’u kapsayacak hafýza bankasýnýn kurulmasý kararlaþtýrýldý. Sorumluluk bölgesi Erzurum, Erzincan, Bayburt illeri olan KUDAKA yeni bir projeyi daha hayata geçirme hazýrlanýyor. Ýsmi Bölge Hafýza Bankasý (bilgi) olacak proje geçtiðimiz ay KUDAKA’nýn yönetim kurulu toplantýsýnda da gündeme gelmiþti. Proje üç ilin kapsamlý envanterinin çýkarýlmasýný amaçlýyor. Ýllerin nüfusu, coðrafik özellikleri ekonomik, kaynaklarý, yer altý madenleri, turizm zenginlikleri, yatýrým kollarý, tarihî, kültürel ve fiziksel yapýsý, iþ gücü gibi birçok alanda detaylý envanteri çýkarýlacak. Erzurum/cihan

Ýki aile arasýnda kavga: 20 yaralý nÞANLIURFA’NIN Suruç ilçesinde, iki aile arasýnda çýkan kavgada ilk belirlemelere göre 20 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Sarayaltý Mahallesi’nde Selami A. ile Paþa B. arasýnda bir arsa sebebiyle çýkan tartýþma kýsa sürede kavgaya dönüþtü. Kavga eden iki kiþinin yakýnlarýnýn da karýþmasýyla büyüyen ve taþ, sopa ile býçaklarýn kullanýldýðý kavgada 20 kiþi yaralandý. Yaralýlar, Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý. Durumu aðýr olan 1 kiþi ise Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi. Güvenlik güçleri, kavgaya karýþan ailelerin yaþadýðý bölgede geniþ güvenlik önlemi aldý. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor. Þanlýurfa/aa

Düðün yemeðinden 35 kiþi zehirlendi nZONGULDAK’IN Kozlu beldesinde düðün yemeðinden zehirlendikleri iddia edilen 35 kiþi, hastanelere kaldýrýldý. Alýnan bilgiye göre, Daðköy’de, kýzýný evlendiren C.Y’nin evinde, davetlilere düðün yemeði olarak tavuk, pilav, ayran ve tatlý ikram edildi.Yemeðin ardýndan baþ dönmesi ve mide bulantýsý rahatsýzlýðý görülen 35 davetli, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesine kaldýrýldý. Müþahede altýna alýnan davetlilerin durumlarýnýn iyi olduðu bildirildi. Daha sonra düðün yemeðinden zehirlendiði tahmin edilen 35 kiþi taburcu edildi. Zonguldak/aa

Çöp dökmeyin diye uyardý, saldýrýya uðradý nMARDÝN’ÝN Midyat ilçesi belediye baþkaný Þehmus Nasýroðlu’un çöp dökmemeleri konusunda uyardýðý kiþilerin saldýrýsý sonucu darbedilmesiyle ilgili bir kiþi gözaltýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, Yeni Mahalle’de Nasýroðlu’nun yaralandýðý kavgaya karýþtýðý bildirilen kiþi yakalandý. Zanlýnýn ifadesinin alýnmasýndan sonra adli makamlara sevk edileceði bildirildi. Midyat Devlet Hastanesindeki tedavinin ardýndan taburcu edilen Nasýroðlu, ifadesinde, kimseden þikâyetçi olmadýðýný söyledi. Kaymakam Fatih Akkaya, olayla ilgili bir kiþinin gözaltýna alýndýðýný belirterek, olayýn büyütülmemesi gerektiðini kaydetti. Midyat/aa

TEBRÝK Arkadaþýmýz Derya ile Ýlhan Çil Beyefendi'nin

Ali Buðra ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik Ali Buðra' ya Cenâb-ý Allah' tan hayýrlý uzun ömür niyaz ederiz.

Yaþanur, Gülten, Selma, Nurcan, Nurkan, Tuba Ö, Betül, Zehra, Fidan, Sedanur, Nurþen, Nurdan, Cemile, Hatice, Hayriye, Semra, Fidan, Necla, Þuranur, Ayten, Havva, Emine, Ýlknur, Gülizar, Edanur

TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Ekrem Özkan ile Sevgi Nur Hanýmefendinin

Kerem ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz.

KIRIKKALE YE NÝ AS YA O KU YU CU LA RI

Antalya’da dutlar ikinci kez meyve verdi. FOTOÐRAF: AA

ANTALYA’NIN Kumluca, Demre ve Gazipaþa ilçelerinde yalancý bahar, bitkileri þaþýrttý. Meteoroloji Bölge Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, Kurban Bayramý süresince hava sýcaklýklarý mevsim normallerinin ortalama 2-3 derece üzerinde seyretti. Hafta sonu sýcaklýklar mevsim normallerinin 8 derece kadar üzerine çýkarken, Antalya’da son bir haftada ölçülen en yüksek sýcaklýk 28,4 derece oldu. Hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bitkileri de þaþýrttý. Antalya’nýn Gazipaþa ilçesinde sýcak havaya aldanan kýrmýzý dutlar ikinci defa meyve vermeye baþladý. Gazipaþalý çiftçi Ahmet Gürbüz, yaptýðý açýklamada, bahçe-

sindeki dut aðacýnýn ikinci defa meyve verdiðini görünce þaþýrdýðýný söyledi. Dutlarý toplamaya baþladýklarýný anlatan Gürbüz, ‘’Bu dut, normalde bahar aylarýnda olgunlaþýr. Havalarýn iyi gitmesi sebebiyle ikinci defa meyve verdi. Aslýnda bu aðaçlarýn þu anda yapraklarýný dökmesi lazýmdý, ama biz sonbaharda dut yemenin keyfini yaþýyoruz’’ dedi. Antalya’nýn Demre ilçesinde ise armut, malta eriði, elma ve portakal aðaçlarý çiçek açtý. Demre gibi Kumluca ilçesinde de kýrlar rengarenk çiçiklere büründü. Güzel hava ve açan çiçekler, en çok çocuklarý sevindirdi. Tatil günlerini fýrsat bilen çocuklar, zamanlarýný kýrlarda çiçek toplayarak geçirdi. Antalya/aa

Bu “yaðlý çamur”da þifa var KARAMAN’IN Sarýveliler ilçesine baðlý Göktepe beldesinde çýkan ve yapýlan analizlerde birçok hastalýða iyi geldiði belirtilen yaðlý çamur, Türkiye’nin dört bir yanýndan gelen ziyaretçilerin akýnýna uðruyor. Göktepe Belediye Baþkaný Bayram Þahin, yaptýðý açýklamada, beldenin tarihi mekânlara sahip önemli yerlerden biri olduðunu söyledi. Beldede bulunan ‘’Büðlü Baba’’nýn türbesinin de önemli ziyaret mekânlarýndan biri olduðunu aktaran Þahin,

türbe yakýnýndaki bir bölgeden çýkan yaðlý çamurun çeþitli hastalýklara iyi geldiðini ifade ederek, ‘’Bu çamur Büðlü Baba türbesinin yakýnýndan kendi kendine kaynýyor. Çamuru ele alýndýðýnda yaðlý bir þeyi tutuyormuþ hissi verir’’ dedi. Yapýlan incelemelerde bazý cilt hastalýklarýna iyi geldiði belirlenen bu çamuru beldeyi ziyaret eden çok sayýda yerli ve yabancý turistin vücutlarýna sürdüðünü anlatan Þahin, þunlarý kaydetti: ‘’Kayna-

yan çamurun þifalý olduðunu yaptýrdýðýmýz analiz ve testlerle tespit ettirdik. Ýçinde kükürt ve kalsiyum gibi maddeler var. Çamurun mantar, egzama, sedef, frengi, tuzlu balgam gibi birçok hastalýða iyi geldiði tespit edildi. Zaten dermatologlar her cilt kreminin içinde belli bir miktarda kükürt olduðunu ifade ediyor. Ziyaretçilerin bir çoðu hastalýklarýna çare bulamadýklarýný, son çare olarak buraya geldiklerini söylüyorlar.’’ Karaman/aa

54 yaþýndaki 7 çocuk babasý Kemal Þen, görme engelli olmasýna raðmen 45 yýldýr bakkal dükkâný iþletiyor . Þen, dükkanda hiçbir zorluk çekmediðini söyledi. FOTOÐRAF: AA

Gözleri görmüyor, ama görenleri þaþýrtýyor DÜZCE’NÝN Gölyaka ilçesine baðlý Güzeldere köyünde yaþayan görme engelli Kemal Þen (54), 45 yýldýr bakkal dükkâný iþletiyor. 7 çocuk babasý Kemal Þen, yaptýðý açýklamada, 6 yaþýndayken babasýna ait koyunlarý otlattýðý sýrada, yol çalýþmalarýnda kullanýlan dinamit lokumunun elinde patlamasý sonucu gözlerinin kör olduðunu söyledi. Köyde babasýna ait bakkal dükkânýný 9 yaþýndayken iþletmeye baþladýðýný kaydeden Þen, gözleri görmediði için uzun süre zorluk çektiðini ancak zamanla geliþen hisleri sayesinde her þeyin üstesinden gelmeye baþladýðýný anlattý. Bakkaldaki malzemeleri kendisi yerleþtirdiði için bütün ürünlerin yerini ezberlediðini kaydeden Þen, sözlerini þöyle sürdürdü: ‘’Müþterilerin veriði paralarý þekline ve büyüklüðüne göre tanýyorum. Eðer verilen parayý tanýmakta zor-

lanacak olursam mecburen müþterilere soruyorum. Son zamanda hem para birimi hemde boyutlarý deðiþti. Ben de yeniden paralarý ezberlemek zorunda kaldým. Müþterilerin para üstlerinde zorluklar yaþamýyorum çünkü genelde metal paralar oluyor.’’ Veresiye alýþveriþ yapan müþterilerinin alýþveriþlerini defter tutmasýnýn imkansýz olduðu için ses kayýt cihazýna kaydettiðini ve daha sonra bu kayýtlarý dinleyerek borçlarýný hesapladýðýný anlatan Kemal Þen, bugüne kadar yaþanan ekonomik krizlerin hiç birinden de etkilenmediðini vurguladý. Kimi zaman çocuklarýnýn kendisinden habersiz bakkaldan mal aldýðýný aktaran Þen, ‘’Ben görmüyorum diye bazen bakkala habersiz giriyorlar, mal sayýmýnda ancak anlýyorum. Eðer zarar edecek olursam çocuklarýn yüzünden oluyor’’ dedi. Düzce/aa

2010-2011 MALÝ YILI 89 KALEM ÝLAÇ VE SERUM ALIMI SAÐLIK BAKANLIÐI Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2010-2011 MALÝ YILI 89 KALEM ÝLAÇ VE SERUM ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2010/545500 1-Ýdarenin a) Adresi : DARÜLACEZE CADDESÝ. No: 25 ÞÝÞLÝ/ÝSTAN BUL b) Telefon ve faks numarasý : 2123145535 - 2122217701-03 c) Elektronik Posta Adresi : ihale@okmeydani.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : internet adresi (varsa) 2-ÝhaIe konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Merkez Eczane Deposu. c) Teslim tarihleri : Eczanenin, 30.12.2011 tarihine kadar kendilerine bildireceði miktarlarda ve zamanlarda parti parti teslim edecektir. Yüklenici firma SÝPARÝÞ FAKSI ÇEKÝLEN ÝLAÇ VE SERUMLARI EN GEÇ 5 (BEÞ) GÜN(PAZAR GÜNLERÝ HARÝÇ) ÝÇERÝSÝNDE HASTANEMÝZ ECZANE DEPOSUNA TESLÝM EDECEKLERDÝR. Kesin sipariþi izleyen 5 (BEÞ) gün (PAZAR GÜNLERÝ HARÝÇ) içerisinde mal teslim edilmediði takdirde sözleþmede yazýlý cezai müeyyide uygulanacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hast. Darülaceze Cad. No: 25 Þiþli/ÝSTANBUL b) Tarihi ve saati : 14.12.2010 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle

birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr: a) Ýstekli adýna düzenlenen sanayi sicil belgesi, b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen imalat yeterlilik belgesi, ç) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin yerli malý Belgesi, d) Týbbý Cihaz üreticisi OEM (Orig inal Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi ) tarzý ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliðini kazanmýþ ise bu üretime iliþkin sözleþme, e) Aday veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler. Aday veya istekli imalatçý olduðunu yukarýdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. 4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekli, teknik þartnameye uygunluklarýný kendi antetli kâðýdýna imzalý olarak cevaplayacaklarý “Þartnameye Uygunluk Belgesini” ihale dosyasýnda sunacaktýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. Tekliflerin deðerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajý uygulanmayacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satýn Alma Birimi adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 47 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini VAKIFBANK PERPA ÞUBESÝNÝN TR370001500158007284602082 NOLU HESABINA yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hast. Darülaceze Cad. No: 25 Þiþli/ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. www.bik.gov.tr B: 77387

Erzurum ve Kars’ta þüpheli paket paniði ERZURUM’DA bir iþ merkezi önüne býrakýlan þüpheli paketten çöp çýktý. Alýnan bil gi ye gö re, Cum huriyet Caddesi üzerinde bulunan Kýzýlay Ýþ Merkezi önüne býrakýlan siyah poþet, pa ni ðe se bep ol du. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis e kip le ri, cad de yi tra fi ðe ka pa ta rak, böl ge de ge niþ gü venlik önlemleri aldý.Bom ba im ha uz manýn fünye ile patlattýðý þüpheli poþetten çöp çýktý. Bu arada Kars’ta Or du e vi yanýndaki kaldýrýma bý ra ký lan þüp he li çanta paniðe neden oldu. Kontrollü olarak patlatýlan çantadan battaniye çýktý. Edinilen bilgiye göre, Þehit Yusufbey Caddesi’ndeki 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlýðý Orduevi giriþi yanýndaki kaldýrýma býrakýlan siyah bir çanta, askeri yetkilileri harekete geçirdi. Durumun polise bildirilmesi üzerine, cadde trafiðe kapatýlarak bölgede güvenlik önlemleri alýndý. Bomba imha uzmanýnýn fünye ile patlattýðý çantanýn içerisinden battaniye çýktý. Erzurum-Kars/aa


7

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

DÜNYA ÝSRAÝL’Ý, BUSH BÝLE STEPHEN HARPER KADAR DESTEKLEMEDÝ

Filistin’e Özgürlük Hareketi Lideri ve eski Ýngiliz Parlamenter George Galloway

Bataklýktan nasýl kurtulunur? GENÝÞ AÇI

KANADA Baþbakaný Stephen Harper’ýn, Ýsrail’e yapýlacak her türlü saldýrýda, bedeli ne olursa olsun Ýsrail’in yanýnda olduklarý þeklindeki açýklamasýný deðerlendiren George Galloway, “ABD eski Baþkaný Bush bile, Ýsrail’i Harper kadar desteklemedi. Harper, Bushizm’in son savunucusudur” dedi. Kendisinin Hamas ile görüþmesi sebebiyle terörist ilan edildiðini hatýrlatan Galloway, “Herkes Hamas ile görüþüyor. Ýngiltere hatta hatta Ýsrail, her hafta Hamas ile görüþüyor. Bir sorunu çözmek için, sorunun taraflarý ile görüþmekten daha doðal ne olabilir?” diye konuþtu. George Galloway, 2002 yýlýndan bu yana Afganistan’da görev yapan Kanada ordusunun, savaþ tecrübesi kazanmasý için bu ülkeye gönderildiðini ileri sürerek, “Kanada Devleti, sizin ödediðiniz vergilerden her ay 1 milyar dolarý bu iþe harcýyor” dedi.

HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

Galloway: Türkiye, askeri cuntadan çok çekti ESKÝ ÝNGÝLÝZ PARLAMENTER GEORGE GALLOWAY, "TÜRKÝYE, ASKERÝ CUNTALARIN ELÝNDE ONLARCA YIL ÇOK ÇEKTÝ. ANCAK BUGÜN TÜRKÝYE'NÝN DÜNYA GENELÝNDEKÝ JEOPOLÝTÝK GÜCÜ HER GEÇEN GÜN YÜKSELÝYOR" DEDÝ. ÝSRAÝL’ÝN Fi­lis­tin’de­ki­uy­gu­la­ma­la­rý­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­dün­ya­da sa­vaþ­kar­þý­tý­ça­lýþ­ma­la­rý­i­le­a­dýn­dan­söz­et­ti­ren­Fi­lis­tin’e­Öz­gür­lük Ha­re­ke­ti­Li­de­ri­ve­es­ki­Ýn­gi­liz Par­la­men­ter­Ge­or­ge­Gal­lo­way, Tür­ki­ye’nin,­as­ke­ri­cun­ta­la­rýn­e­lin­de­on­lar­ca­yýl­çok­çek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Ka­na­da’nýn­Af­ga­nis­tan­po­li­ti­ka­sý­ný­e­leþ­tir­me­si­ve­Ha­mas­i­le gö­rüþ­me­ler­yap­ma­sý­yü­zün­den bu­ül­ke­ye­gi­ri­þi­ne­ge­çen­yýl­i­zin ve­ril­me­yen­Gal­lo­way,­baþ­lat­tý­ðý hu­kuk­sa­va­þý­ný­ka­zan­dý­ve­Ka­na­da’ya­gel­di.­“Öz­gür­Fi­lis­tin,­Öz­gür Af­ga­nis­tan­ve­Fi­kir­Öz­gür­lü­ðü” baþ­lýk­lý­kon­fe­rans­la­rý­kap­sa­mýn­da Ha­mil­ton’da­ki­McMas­ter­Ü­ni­ver­si­te­sin­de­500’e­ya­kýn­ki­þi­ye­hi­tap­e­den­Ge­or­ge­Gal­lo­way,ko­nuþ­ma­sý­na­“Bis­mil­la­hir­rah­ma­nir­ra­him”­ve­“Se­la­mün­A­ley­küm”

di­ye­rek­baþ­la­dý.­

TÜRKÝYE’NÝNÝ JEOPOLÝTÝK GÜCÜ YÜKSELÝYOR Kon­fe­ran­sa­ka­tý­lan­bir­öð­ren­ci­nin,­“Ma­vi­Mar­ma­ra­o­la­yý­son­ra­sý or­ta­ya­çý­kan­Tür­ki­ye-Ýs­ra­il­i­liþ­ki­le­ri­Or­ta­do­ðu’da­ki­güç­den­ge­le­ri­ni­de­ðiþ­tir­di.­Siz­ce­Tür­ki­ye’nin ye­ni­po­zis­yo­nu­Os­man­lý’nýn­di­ri­li­þi­o­la­rak­yo­rum­la­na­bi­lir­mi?” þek­lin­de­ki­so­ru­su­nu­ya­nýt­la­yan Ge­or­ge­Gal­lo­way,­þun­la­rý­söy­le­di: “Bu­gö­rü­þe­ka­tý­lý­yo­rum.­E­ðer­her Ýs­lâm­ül­ke­si­nin­li­de­ri­Er­do­ðan­gi­bi­ol­sa,­so­run­lar­da­ha­ko­lay­çö­zü­lür­dü.­Tür­ki­ye,­as­ke­ri­cun­ta­la­rýn e­lin­de­on­lar­ca­yýl­çok­çek­ti.­An­cak­bu­gün­Tür­ki­ye’nin­dün­ya­ge­ne­lin­de­ki­je­o­po­li­tik­gü­cü­her­ge­çen­gün­yük­se­li­yor.”­Hamilton / aa

ALLAH’A NASIL HESAP VERECEKSÝNÝZ? KANADA gibi zengin ülkelerde yaþayan Müslümanlarýn, Filistin’deki insanlara yardým etmesi gerektiðini söyleyen George Galloway, þöyle devam etti: “Buradan dindar insanlara sesleniyorum. Sizler rahatlýk içinde yaþarken, orada ekmeðe muhtaç insanlara yardým etmeniz size vaciptir. Bunu yapmazsanýz, kýyamet gününde Allah’a nasýl hesap vereceksiniz? Ben elimden geleni yapýyorum. Ölürken de aðzýmdan çýkacak en son kelime, Özgür Filistin olacak.”

ÝHH, Kýrýmlýlarý da sevindirdi Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH), Kýrým’da da kurban keserek Kýrýmlý Müslümanlarý sevindirdi. Arefe günü Ukrayna’nýn Simferopol (Akmescit) þehrine giden ÝHH ekibi, Kurban Bayramýnýn 1. gününde Razdolnoye’nin Novosel Köyündeki tesislerde Türkiyeli hayýrseverlerin baðýþladýðý kurbanlarý kestirdi. Kesilen kurbanlar daha sonra 22 ayrý noktaya gönderilerek muhtaçlara daðýtýldý. Kurban kesimi ve daðýtýmý sonrasýnda Kýrým’ýn diðer þehirlerinde bulunan bazý cami ve kültür evleri de ziyaret edilerek Kýrýmlý Müslümanlarla tanýþýldý. Öte yandan Simferopol’de yapýmý devam eden ‘ÝHH kültür merkezi’nin yakýn zamanda tamamlanarak hizmete açýlacaðý da ifade edildi. Kýrým’daki kurban çalýþmalarýný tamamlayan ÝHH ekibi, Türkiye’ye döndü. Ýstanbul / Yeni Asya

DUY DA ÝNANMA:

Afganistan’daki çocuklar daha güvende NATO’NUN Af­ga­nis­tan’da­ki­en­üst dü­zey­si­vil­yet­ki­li­si­Mark­Sed­will, Ta­li­ban’ýn­ka­rar­gâ­hý­o­la­rak­bi­li­nen Kan­da­har­da­da­hil­ol­mak­ü­ze­re,­Af­ga­nis­tan’ýn­bü­yük­þehir­le­rin­de­ya­þa­yan­ço­cuk­la­rýn,­“muh­te­me­len­Lon­dra,­New­York­ve­Glas­gow’dan­da­ha gü­ven­li­bir­or­tam­da­ya­þa­dý­ðý­ný”­i­le­ri sür­dü.­Sed­will,­BBC’ye­ver­di­ði­de­meç­te,­Af­ga­nis­tan’ýn­baþ­þehri­Ka­bil’de­ki­ço­cuk­la­rýn,­bom­ba­ris­ki­yü­zün­den­ken­di­le­ri­ni­teh­li­ke­de­his­set­tik­le­ri­yö­nün­de­ki­söz­le­ri­ni­red­de­d e­r ek,­Ka­b il ve­di­ðer­bü­yük þehir­ler­de­as­lýn­da­ çok­ faz­l a bom­ba­ris­ki­bu­lun­ma­dý­ðý­ný­sa­vun­d u.­NA­T O yet­k i­l i­s i,­ “Ço­cuk­l a­r ýn­ BBC Ha­b er­ Tu­r u” p r o g ­r a ­m ý n ­d a ya­y ým­l a­n a­c ak de­me­cin­de,­Af­ga­nis­tan’ýn­a­i­le­o­dak­lý bir­top­lum­ol­du­ðu­nu­ve­bu­çer­çe­ve­de­bi­raz­köy­ler­den­o­lu­þan­bir­þehir gi­bi­gö­rü­le­bi­le­ce­ði­ni­i­fa­de­e­di­yor. Sed­will,­bu­ba­kým­dan­Af­gan­ço­cuk­la­r ýn,­muh­t e­m e­l en­Lon­d ra,­New York,­Glas­gow­ve­dün­ya­nýn­di­ðer bü­yük­þehirle­ri­ne­na­za­ran­da­ha­gü­ven­de­ol­du­ðu­nu­sa­vu­nu­yor.

SEDWILL’E ELEÞTÝRÝ U­lus­la­ra­ra­sý­yar­dým­­ku­ru­lu­þu­“Sa­-

ve­The­Chil­dren’dan”­bir­uz­man­i­se Af­ga­nis­tan’da­her­5­ço­cuk­tan­bi­ri­nin 5­ya­þý­na­gel­me­den­öl­dü­ðü­nü­be­lir­te­rek,­“Af­ga­nis­tan­Lon­dra,­New­York ya­da­Glas­gow’dan­da­ha­gü­ven­li­dir” de­me­nin,­“saç­ma­lýk”­o­la­rak­ni­te­len­di­ri­le­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­di. Uz­man,­“Sed­will’in,­ya­þa­mýn­köy ha­ya­tý­þek­lin­de­ol­du­ðu­nu­söy­le­me­si­nin­ra­hat­lýk­ve­gü­ven­li­çev­re­his­si­ya­tý ver­di­ði­ni­an­cak­Af­ga­nis­tan’da­du­ru­mun­böy­le­ol­ma­dý­ðý­ný,­bu­ül­ke­nin­ço­cuk­lar­i­çin­teh­li­ke­l i­ ol­d u­ð u­n u” be­lirt­ti.­BM­ra­kam­la­rý,­ço­cuk­la­rýn­gi­de­rek­kö­tü­le­þen­ça­týþ­ma­la­rýn­sýk­lýk­la­kur­ba­n ý­ ol­d u­ð u­n u or­ta­ya­ko­yu­yor. BM’ye­gö­re­Ey­lül 2008’den­A­ðus­tos­2010’a­ka­dar Af­ga­nis­tan’da­ki sa­vaþ­ta­1,795­ço­cuk­öl­dü­ya­da­ya­ra­lan­dý.­BM­Ço­cuk­la­ra­Yar­dým­Fo­nu’nun­(U­NI­CEF)­Ka­sým­2009’da­ya­yým­la­dý­ðý­ra­por­da­da Af­ga­nis­tan’ýn­dün­ya­ya­ge­li­ne­cek­en teh­li­ke­li­ül­ke­ol­du­ðu­be­lir­til­miþ,­Af­ga­nis­tan’ýn­be­bek­ö­lüm­le­ri­ko­nu­sun­da en­üst­sý­ra­da­yer­al­dý­ðý­bil­di­ril­miþ­ti. Yý­lýn­ilk­ya­rý­sýn­da,­el­ya­pý­mý­bom­ba­lar ya­da­in­ti­har­sal­dý­rý­la­rýn­da­74­ço­cu­ðun­öl­dü­ðü,­bu­sa­yý­nýn­ge­çen­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­min­den­yüz­de­155­da­ha­faz­la ol­du­ðu­vur­gu­lan­mýþ­tý. Kabil / aa

a­tak­lý­ða­ dü­þen­ ki­þi­nin­ ya­pa­ca­ðý­ en­ bü­yük yan­lýþ­ ü­ze­ri­ne­ da­ha­ faz­la­ a­ðýr­lýk­ al­mak­týr. O­nun­ ye­ri­ne­ dý­þa­rý­dan­ u­za­tý­lan­ bir­ da­la tu­t u­n a­r ak­ ký­y ý­y a­ doð­r u­ yak­l aþ­m a­y a­ ça­l ýþ­m ak bel­ki­de­tek­kur­tu­luþ­yo­lu. Þim­di­ ‘bu­ ba­tak­lýk­tan­ kur­tul­ma­ tak­tik­le­ri­ de ne­re­den­çýk­tý?’­di­ye­cek­si­niz. ABD’nin­Af­ga­nis­tan’a­ilk­kez­tank­lar­gön­der­di­ði­ha­be­ri­ni­o­ku­yun­ca­bu­hal­çað­rý­þým­yap­tý. Do­kuz­yýl­dýr­bir­tür­lü­i­çin­den­çý­ka­ma­dý­ðý,­git­tik­çe­da­ha­faz­la­gö­mül­dü­ðü­Af­ga­nis­tan­ba­tak­lý­ðýn­dan­çýk­ma­sý­i­çin,­NA­TO­zir­ve­sin­de­ü­ze­rin­de uz­la­þý­lan­ 2014­ so­nu­na­ ka­dar­ ta­ma­men­ çe­kil­me ka­ra­rýn­dan­ er­te­si­ gün­ ge­ri­ dö­nen­ ve­ tank­ gön­der­me­ka­ra­rý­ve­ren­A­me­ri­ka’nýn­du­ru­mu­baþ­ka na­sýl­i­zah­e­di­le­bi­lir? Zir­ve­top­lan­tý­sýn­da,­2011’de­baþ­la­yýp­2014­yý­lý so­nun­da­ ta­mam­la­na­cak­ bir­ plan­ çer­çe­ve­sin­de gü­ven­lik­da­hil­tüm­yet­ki­le­rin­Af­gan­lý­la­ra­dev­ri­ne­i­liþ­kin­an­laþ­ma,­NA­TO’nun­28­ü­ye­si­nin­des­te­ði­ ve­ Ras­mus­sen­ i­le­ Kar­za­i’nin­ im­za­la­ma­sýy­la ke­sin­leþ­miþ­ti.­ Bu­ ta­rih­ten­ son­ra­ Af­ga­nis­tan’da hiç­bir­mu­ha­rip­as­ker­kal­ma­ya­cak­tý.­Tür­ki­ye­da­hil­bir­çok­ül­ke­bun­dan­mem­nun­ol­muþ,­o­ra­da güç­bu­lun­du­ran­ül­ke­le­rin­hal­ký­u­mut­lan­mýþ­tý. Son­r a­ ge­r ek­ ABD­ yö­n e­t i­m i,­ ge­r ek­s e­ NA­TO’dan­ bu­ tak­vi­min­ ke­sin­ ol­ma­dý­ðý,­ du­ru­ma ba­ký­la­ca­ðý,­Af­gan­lý­la­rýn­dev­ra­la­bi­le­ce­ði­a­lan­la­rýn bo­þal­tý­la­ca­ðý­a­çýk­la­ma­sý­gel­di. Ay­n ý­ gün­ de­ ABD’nin­ güç­l ü­ M1­ Ab­r ams tank­la­rý­ný­ Af­ga­nis­tan’a­ gön­der­me­ye­ ha­zýr­lan­dý­ðý­bil­di­ril­di.­ As­lýn­da­ O­ba­ma­ da­ Af­ga­nis­tan’da­ sa­va­þýn­ as­la ka­za­ný­la­ma­ya­ca­ðý­ný,­en­a­zýn­dan­si­lah­lý­mü­ca­de­le­ i­le­ Ta­li­ban’ýn­ yok­ e­di­le­me­ye­ce­ði­ni­ bi­li­yor. An­cak­ a­ra­ se­çim­ler­de­ dü­þen­ po­pü­la­ri­te­si­ni­ an­cak­ bu­ sa­va­þý­ sür­dür­mek­le­ ye­ni­den­ ka­za­na­bi­le­ce­ði­gi­bi­yan­lýþ­bir­ka­na­a­te­sa­hip.­ Af­ga­nis­tan’da­çö­züm­ta­raf­la­rýn­bir­a­ra­ya­ge­ti­ri­lip­ uz­laþ­tý­rýl­ma­sý­ ve­ tüm­ ta­raf­la­rýn­ i­çin­de­ yer a­la­ca­ðý­ bir­ çö­züm­ pla­ný­ be­lir­len­me­siy­le­ müm­kün.­ Yok­sa­M1­tank­la­rýy­la­an­cak­Af­ga­nis­tan­ba­tak­lý­ðýn­da­ da­ha­ faz­la­ ba­tý­lýr.­ Bu­ ba­týþ­ O­ba­ma’yý­ i­kin­ci­ dö­nem­ Be­yaz­ Sa­ray’a­ yer­leþ­mek­ten­ mah­rum­bý­ra­ka­cak­týr.­ Bu­a­ra­da­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül,­O­ba­ma’ya­“Ýz­le­di­ði­niz­ po­li­ti­ka­la­rý­ des­tek­li­yo­ruz”­ de­miþ.­ U­ma­rýz­ bun­dan­ I­rak­ ve­ Af­ga­nis­tan’da­ki­ po­li­ti­ka­la­rý­de­ðil,­bu­ül­ke­ler­den­çe­kil­me­ka­ra­rý­ný,­Ýs­ra­ilFi­lis­tin­ an­laþ­maz­lý­ðýn­da­ki­ ABD­ ba­þa­rý­sýz­lý­ðý­ný de­ðil,­ye­ni­den­mü­za­ke­re­le­ri­baþ­lat­ma­gay­ret­le­ri­ni,­ fü­ze­ sa­vun­ma­ kal­ka­ný­ ku­rul­ma­sý­ný­ de­ðil,­ bu ko­nu­da­Tür­ki­ye’nin­ta­lep­le­ri­nin­ka­bul­e­dil­me­si­ni­kas­tet­miþ­tir. Bi­ze­ gö­re­ O­ba­ma­ yö­ne­ti­mi­nin­ dýþ­ po­li­ti­ka­sý­nýn­ des­tek­le­ne­bi­le­cek­ yön­le­ri­ pek­ faz­la­ de­ðil. Ül­ke­i­çin­de­ken­di­hal­ký­ný­mem­nun­e­de­me­di­ði­ni de­a­ra­se­çim­ler­gös­ter­di.­Þim­di­ge­ri­çe­kil­me­pla­nýn­dan­dö­ne­rek­ve­tank­gön­der­me­ka­ra­rý­a­la­rak, Af­ga­nis­tan­ba­tak­lý­ðý­na­da­ha­faz­la­bat­ma­ha­ta­sý­ný­yap­mak­ü­ze­re­ol­du­ðu­nu­da­gö­rü­yo­ruz.­ O­ba­ma’ya­baþ­ta­ki­tav­si­ye­mi­zi­ha­týr­la­ta­lým:­Ba­tak­lýk­tan­ kur­tul­mak­ i­çin­ ön­ce­ üs­tü­nüz­de­ki­ faz­la a­ðýr­lýk­lar­dan­kur­tu­lun,­a­ðýr­lýk­ek­le­me­yin.­Mu­ha­rip­as­ker­le­ri­ni­zi­a­zal­týn.­Af­ga­nis­tan­hal­ký­nýn­re­fa­hý­na,­tüm­ta­raf­la­rýn­uz­laþ­tý­rýl­ma­sý­na­a­ðýr­lýk­ve­rin. An­cak­böy­le­kur­tu­lur­su­nuz.­Biz­de­o­za­man­“Ýz­le­di­ði­niz­po­li­ti­ka­la­rý­des­tek­li­yo­ruz”­di­ye­bi­li­riz. Yok­sa­ba­tak­lýk­ta­bo­ðu­lur­su­nuz.

B

Yemen’deki El Kaide tehdidi ciddiymiþ! AMERÝKAN Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­A­mi­ral­Mi­ke Mul­len,­A­rap­ya­rý­ma­da­sýn­da­ki­El­Ka­i­de­teh­di­di­nin cid­dî­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Mul­len,­A­me­ri­kan­ABC te­le­viz­yo­nu­na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Ye­men’de­ki­te­rö­rist­gru­bun­bü­yü­dü­ðü­nü­ve­teh­li­ke­li­ha­le­gel­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­te­rör­le­mü­ca­de­le­ça­ba­la­rý­nýn­bu­ra­da­ki­El­Ka­i­de­fa­a­li­yet­le­ri­ü­ze­ri­ne­o­dak­lan­ma­sý­­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­­Mul­len,­Ye­men’de­ki­te­rö­rist ör­gü­tün­da­ha­u­cuz­ve­kü­çük­çap­lý­sal­dý­rý­lar­dü­zen­le­me­ye­ça­lý­þa­ca­ðý­na­i­nan­dý­ðý­ný­da­kay­det­ti.­Ye­men’de­ki­El­Ka­i­de,­in­ter­net­te­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da, ABD’ye­gi­den­kar­go­u­çak­la­rý­ný­pa­ket­bom­ba­lar­la dü­þür­me­gi­ri­þi­mi­ne­a­týf­ta­bu­lu­na­rak,­A­me­ri­kan he­def­le­ri­ne­sal­dýr­mak­i­çin­u­cuz­ve­ko­lay­yön­tem­ler­kul­lan­dý­ðý­ný­du­yur­muþ­tu.­Washington / aa


8

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

MEDYA- POLÝTÝK

KEMALÝST AYDININ HURAFECÝLÝÐÝ

TRAFÝK KAZASI MAÐDURLARI, HAKLARININ NE KADAR FARKINDA? KAZA MAÐDURLARININ MADDÎ HAKLARI Av. ALÝ OTAY Ýstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi

ir bayramý daha geride býraktýk. Ama acaba ‘kurban‘ bu bayramýn mý, yoksa trafikte verdiðimiz canlarýn mý adýydý? Bayram süresince trafik kazalarýnda hayatýný kaybedenlerin sayýsý 200’e yaklaþtý. Yaralýlar ise bu rakamýn çok üzerinde. Yaralý derken ‘’Zaman içinde nasýlsa iyileþirler‘’ diye düþünmemek lâzým. Çünkü bu yaralýlarýn önemli bir kýsmý daha sonra ya vefat ediyor ya da ömürleri boyunca belli oranlarda sakat kalýyorlar. Geçen Ramazan Bayramýnda da durum bundan farklý deðildi. En son Ramazan Bayramýnda meydana gelen 1527 kazada 97 vefat, 3455 yaralý var. Ne kadar tedbir alýnýrsa alýnsýn bu acý durum ne yazýk ki deðiþmiyor. Þimdi bu tabloyu yýllýk olarak ve rakamlarla daha da büyütelim. Halen trafiðe kayýtlý yaklaþýk 15 milyon adet araç var. Ülkemizde her sene ortalama 1 milyon civarýnda trafik kazasý meydana geliyor. Örneðin 2009 yýlýnda bu rakam 1.034.435’dir. Yani her 15 araçtan biri kazaya karýþmýþ. Bu kazalarda yaklaþýk 8.000-10.000 insanýmýz vefat ederken bunun neredeyse 20 katý kadar da yani 200.000 kiþi civarýnda insanýmýz ise yaralanýyor. Bu yaralýlarýn ise hatýrý sayýlýr bir miktarý ömürleri boyunca çeþitli derecelerde tam veya kýsmi sakat kalýyor. Türkiye nüfusunun yaklaþýk yüzde 11’i özürlü vatandaþlarýmýzdan oluþtuðunu düþünürsek her sene bu sayýya trafik kazalarý sebebiyle ciddî bir katýlýmýn olduðunu söylemek mümkün. Yine acý verici bir baþka tespit de trafik kazalarýnda her yýl kaybettiðimiz insan sayýsýnýn 10 yýlda ortalama bir ilçe, hatta bir ilimizin nüfusuna denk düþtüðü gerçeðidir. Yasalardaki eksiklikler, hükümete, emniyet güçlerine, sürücü ve vatandaþlara düþen görevlerin neler olduðu, ne gibi tedbirlerin alýnmasý gerektiði konularý ise ayrý bir yazý konusu olduðundan þimdilik bu konuya girmeden kaza maðdurlarýnýn cezaî ve maddî haklarýna deðinelim.

B

CEZAÎ HAKLAR BAKIMINDAN DEÐERLENDÝRME: 01.06.2005 tarihinde yürürlüðe giren 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu trafik kazasý sonucunda ölüme veya yaralanmaya sebebiyet verme fiilini kasten iþlenen bir suç deðil taksirle iþlenebilecek bir suç olarak öngörmüþ ve düzenlemiþtir. Peki bu ne demek? Bunun anlamý aslýnda þudur: Kazaya sebep olan sürücü kaç kiþinin vefatýna veya yaralanmasýna yol açmýþ olursa olsun aslýnda çok da yüksek miktarda ceza almayacak demektir. Meselâ kazaya yol açan sürücü, bir veya birden fazla kiþinin ölümüne ve /veya bir veya birden fazla kiþinin de yaralanmasýna sebebiyet vermiþ ise yargýlanacaðý ceza miktarý 2 yýldan 15 yýla kadar olacaktýr. Hakim, sürücünün bu fiili bilinçli taksirle (kiþinin öngördüðü neticeyi istememesine karþýn neticenin meydana gelmesi hali) iþlediði kanaatindeyse arttýrýlabilecek miktar üçte birden yarýya kadar olabilecektir en fazla. Demek ki onlarca kiþinin ölümüne de yol açsa bir araç sürücüsünün alabileceði ceza en fazla 22,5 yýl olacaktýr. Peki kaza sonucu sürücü sadece bir kiþinin ölümüne yol açmýþ ise ne olacak? Bu durumda istenecek ceza miktarý 2 yýldan 6 yýla kadar olacaktýr. Sadece yaralanma halinde ise dâvâ açýlmasý þikâyete tabi olup, maðdurun 6 aylýk süre içinde savcýlýk veya polise þikâyetçi olduðunu bildirmesi gerekiyor. Gazetelerde, televizyonlarda gördüðümüz pek çok haberde kaza maðdurlarý veya yakýnlarýnýn mahkeme kararlarýna karþý isyanlarýnýn sebebi de aslýnda iþte bu. Uygulamada verilen cezalarýn hiç de tatminkâr olmadýðý acý bir gerçek. Ýyi hal indirimi, para cezasýna çevrilip erteleme vs gibi suçlu lehine yorumlarla genelde cezalar alt sýnýra yakýn (2 yýl veya daha az) verilmekte ve bu durum kamu vicdanýný rahatsýz etmektedir. Mahkemelerin en azýndan kaza sonrasý sürücüyü belli bir sürede olsa tutuklamalarý, alt sýnýrdan deðil üst sýnýra yakýn ceza takdir etmeleri, bu suçu taksirle ölüme sebebiyet verme deðil olasý kast veya en azýndan bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme olarak deðerlendirmeleri halinde verilecek ceza miktarlarý artabilir ve bir nebze olsun maðdur yakýnlarýnýn acýsýný dindirebilir.

Trafik kazalarýnda yaralanan, sakat kalan veya vefat eden kiþilerin mirasçýlarýnýn ne gibi maddî haklarý olduðu konusundan da kýsaca bahsedelim. Bu hususta en önemli yasal dayanak 13.10.1983 tarih 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu (KYTK) dur. Bu kanun gereði motorlu araç sahibi herkes aracý için her yýl Zorunlu Malî Mesuliyet Sigorta Poliçesi düzenlemek zorundadýr. Bu poliçenin yaptýrýlmamasý durumunda araç baðlanýr ve trafik cezasý kesilir. Ancak poliçenin asýl önemi kaza vukuunda araç sahibi ve kusurlu sürücüsünü yüz binlerce TL tazminat külfetinden korumasýyla ortaya çýkýyor. Bu arada kaza durumunda aracýn kendi maddî hasarýný tazmin etme amacýna dönük olan Kasko poliçeleri ile bahsettiðimiz zorunlu trafik poliçesini de ayýrmak gerektiðini hatýrlatalým. Zorunlu Malî Sorumluluk Sigorta Poliçelerinde düzenlenmiþ olan 3 temel koruma teminatý vardýr: Vefat, malûliyet ve tedavi. Bu her üç teminatlarýn limitleri de 01. 03. 2010 tarihi itibarýyla kiþi baþýna 175.000 TL’ye yükseltilmiþtir. Þimdi bir örnekle nasýl bir korunma saðlandýðýný izah etmeye çalýþalým: Bir aracýn þarampole devrilmesi sonucu araç içinde yolcu olarak seyahat etmekte olan Mustafa vefat etmiþ, Mehmet ise aðýr yaralanmýþtýr. Mustafa evli ve iki küçük çocuk babasýdýr. Mehmet ise 25 yaþýnda olup herhangi bir iþte çalýþmamaktadýr. Bu durumda Ahmet’in yasal mirasçýlarý olan eþi ve iki küçük çocuðunun aracýn (ZMMS) Trafik poliçesini düzenleyen sigorta þirketinden destekten yoksunluk tazminatý talep etme hakký vardýr. Bu miktar, aktüer denilen hesap uzmanlarýnca yapýlacak hesaplamanýn ardýndan tespit edilecek bir meblâð olup 175.000 TL’ye kadar ödeme yapýlmasý mümkündür. Mehmet ise aylarca süren tedavinin ardýndan yüzde 40 oranýnda malûl (sakat) kalmýþtýr. Bu durumda Mehmet’in yine sigorta þirketinden 175.000 TL’ye kadar tedavi masraflarýný talep etme hakký olduðu gibi, yine yapýlacak aktüerya hesabý sonunda 175.000 TL’ye kadar da ayrýca malûliyet tazminatý alma hakký vardýr. Yine hem Mustafa’nýn mirasçýlarýnýn, hem de Mehmet’in, 175.000 TL’nin üzerindeki maddî zararlarýný ayrýca açacaklarý bir dâvâ ile kusurlu araç sürücüsü veya araç sahibinden talep etme hakký olduðu gibi manevî tazminat da isteyebilirler. Manevî tazminat talebi sigorta poliçesinin kapsamý dýþýnda olup sigorta þirketince ödenmez. Tekrarlayacak olursak trafik kazasýnda yaralanan herkes— kusurlu sürücüler hariç—istediði özel veya devlet hastanesinde her türlü ameliyat ve tedavi hizmetini 175.000 TL’ye kadar hiçbir ücret ödemeden alabilir. Meselâ 2005 yýlýnda Samsun’da meydana gelen bir kazada sol ayaðý ciddî bir þekilde kýrýlan bir maðdura Ýstanbul’da özel bir hastanede 4 defa 15’er gün özel odada refakatçi eþliðinde tedavi uygulatmýþ, bir ortopedi profesörüne de 2 defa ameliyat yaptýrmýþtýk. Bu ameliyat ve tedaviler için maðdurun cebinden hiç para çýkmamýþtý. Halkýmýzýn olduðu gibi medyanýn da çokça karýþtýrdýðý bir hususa daha kýsaca deðinelim. Garanti Fonu olarak bilinen ve 14. 06. 2007 tarih, 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanunu ile Güvence Hesabý adýný alan bu kurum, yukarýda sýraladýðýmýz poliçelerdeki teminatlarý yine maðdurlara tanýmaktadýr. Ancak bazý þartlarla; Þayet aracýn zorunlu trafik poliçesi yok ise veya araç çalýntý ise ya da aracýn poliçesini düzenleyen þirket iflas etmiþ ise gibi. Ancak Güvence Hesabý yaptýðý ödemeyi poliçe yaptýrmayan araç sahibi veya sürücüye rücu ederek talep eder. Trafikteki yaklaþýk 15 milyon araç sahibinin yüzde 20 kadarý halen daha bilerek ya da bilmeyerek zorunlu trafik poliçesi yaptýrmamakta, unutmakta, süresini geçirmektedir. Oysa sadece 200-300 TL ödeyerek birkaç yüz bin TL’lik tazminat tehlikesinden kurtulabilmek söz konusudur. Son olarak bu taleplerin de bir zamanaþýmý süresine tabi olduðunu belirtmekte fayda var. Maðdurlarýn, hak kaybýna uðramamasý için taleplerini süresi içinde ilgili þirket veya kuruma iletmesini tavsiye ederiz. Ülkemizde meydana gelen kazalardan dolayý geride kalan pek çok maðdur insanýmýzýn eþ ve çocuklarýn olduklarý bu haklardan habersiz bir þekilde maðduriyetlerinin devam ettiði bir gerçek. Kazalarda vefat eden kardeþlerimize Cenâb-ý Hak’dan rahmet, yaralýlara þifa, geride kalan yakýnlarýna ise sabýr ihsan etmesini duâ ediyoruz. (Sorularýnýz için: 0 [212] 660 15 00) (E-Mail: aliotay@aliotay.av.tr )

DOÐRUYA ve sahih dine inanmayan, hurafelere inanýr; fanteziler ve kurgulamalarla meþgul olur. Kemalist-ulusalcý aydýn, bu sahada insanlýk tari hin de bi rin ci li ðe oy na ya bi lir. Bunlarýn hurafelerinden en önde geleni de, 1923-38 arasý Türkiye’de ekonomik mucize yaþandýðý, yurdun demir aðlarla örüldüðü, eðitimin “10 yýlda 10 milyon genç yaratacak” ölçüde þaha kalktýðý, yolsuzluðun görülmediðidir. Oysa: 1856-1922 yýllarý arasýnda 8619 km demiryolu yapýlmýþ. 1876’da 1538 km olan demiryolu aðýmýza II. Abdülhamid döneminde 4982 km yeni yol eklenerek, % 324’lük bir artýþ kaydedilmiþ. 1923-50 döneminde ise sýnýrlarýmýz içindeki 4086 km.lik demiryollarýmýza sadece 3578 km ilâve edilerek, % 87,5’lik bir artýþ baþarýlabilmiþ. Ya karayollarý? Kemalist aydýn, hurafeleri uðruna gerçekleri çarpýtmakta da ustadýr. Meselâ, Mustafa Kemal’in maaþý konusunda sadece o günkü rakamý (ortalama 13.000 TL) verir, ama onun bugünkü deðerinden söz etmez. M. Kemal’in maaþýnýn altýn üzerinden 2006 yýlýndaki karþýlýðý 620.000 liradýr. 2006 yýlýnda Cumhurbaþkaný’nýn maaþý ise 14.000 liraydý. Yani, ilk Cumhurbaþkaný, 2006’daki Cumhurbaþkaný’ndan altýn üzerinden 24, TL üzerinden 44 kat fazla maaþ almaktaydý. O dönemde Türkiye’nin þimdikinden en az 15 kat daha fakir olduðu hesaba katýldýðýnda, ilk Cumhurbaþkaný, 2006 yýlý itibariyle Cumhurbaþkaný’ndan reel olarak en az 350 kat fazla maaþ alýyordu. Ve Ýsmail Cem’in Türkiye’de Geri Kalmýþlýðýn Tarihi’nde M. Kemal’in servetinin dökümü, 4

dýr; okuma oraný % 33’tür. 1925-38 arasýnda Türkiye’de sadece 173 yeni ilkokul açýlmýþtýr. 1895’te Türkiye topraklarý içinde ortaokul ve lise sayýsý 830, ortaöðretim çaðýndaki nüfus 2 milyon 550 bin, öðrenci sayýsý 98.000, okuma oraný % 3,8’dir. 1938’de ise 208 ortaokul ve lise, 3 milyon küsur orta öðretim çaðýnda nüfus, 95 bin küsur öðren ci var dýr ve o ku ma o ra ný % 3,2’dir. Cumhuriyet, Abdülhamid döneminin eðitim seviyesine ancak 1950’lerde ulaþabilmiþtir. 1914’e gelindiðinde tek üniversiteKemalist aydýn, miz, 7 fakültesi ve 4.600 öðrencisi ile hurafeleri uðruna Ýstanbul Üniversitesi idi. 1938’de de gerçekleri çarpýtmakta yine tek üniversitemiz vardýr; fakülte da ustadýr. sayýsý 8 olup, öðrenci sayýsý 5.700 civarýndadýr. Kemalist aydýn, 1923-38 arasýný nezesi için 3 net göstergemiz var: Köylü den altýn çað olarak görür? Çünkü nüfusun þehirli nüfusa oraný, 1923-38 Ýslâm, bütünüyle baský altýndadýr ve arasý hiç deðiþmemiþtir. M. Kemal’in 1934’e gelindiðinde Türkiye’de din ehas adamlarýndan A. Hamdi Baþar, ðitimi bitirilmiþtir. Bir de, yer yer 1930’da þöyle demektedir: “Köylü, sýr- halk açlýktan ölür, pek çoðu sehpatýna giyecek ve boðazýna sokacak bir larda can verir, jandarma dipçiði ve þey bulamýyor. Memleketi kalkýnma- tahsildar baskýsý altýnda inlerken, ya götürebilecek bir manivela ise he- kaymak tabakasýný kripto-ecnebilenüz keþfedilmedi.” Hürriyet gazetesi- rin oluþturduðu asker-eþraf-tüccarnin yýllar önce yazdýðýna göre, Türki- bürokrat koalisyonundan oluþan ye ekonomisi, 1927’de % 12,8; 1932’de CHP ve Cumhuriyet “seçkin”leri, ar% 10,6; 1935’te % 3; 1940’ta % 5; sa spekülasyonculuðu, ihtikâr, tefeci1941’de % 10,3; 1943’te % 9,8; 1944’te lik, müteahhitlik, komisyonculuk ve % 5,1; 1945’te % 15,3; 1949’da % 5,5 savaþ þartlarý istismarýyla zenginleþmekte, halk çullar-çuvallar içinde iküçülmüþtür. Eðitime gelince: 1895 yýlýnda Türki- ken Kalgurisi’den, Fegara’dan Paris ye sýnýrlarý içinde yaklaþýk rakamlarla modellerini kapýþmakta, kuyruklu 25.800 ilkokul, 2 milyon ilkokul yaþýn- ceket, silindir þapka, klak, makferlanda çocuk ve 1 milyon 200 bin öðrenci larla balolarda danstan dansa ve kutvardýr; okuma oraný, % 60’týr. 1938’de lamadan kutlamaya koþmaktadýr. Ali Ünal ise 6.700 ilkokul, 2.335.000 ilkokul çaZaman, 22.11.2010 ðýnda çocuk ve 765.000 öðrenci varsayfa tutmaktadýr. Bu servet gibi, Ýþ Bankasý ve CHP servetinin de ana kaynaðý, Abbas Hilmi Paþa’nýn verdiðinin dýþýnda, Hint Müslümanlarýnýn Kurtuluþ Savaþýmýz için gönderdiði 500.000 lira idi (bugün için 20 milyon dolar civarýnda). Þeflik dönemleri ekonomik muci-

‘‘

1 TL yetecek mi? TÜRK toplumu yardýmseverdir. Kendi sýkýntýsý olsa bile yardýma muhtaç birisi varsa mutlaka el uzatýr. Hatta sýkýntýnýn illaki yakýn çevresinde olmasý gerekmez. Dünyanýn en ücra köþelerine bile koþar. En yakýn örneðini bayramda gördük, yaþadýk. Binlerce yardým gönüllüsü Güneydoðu’nun ücra köþelerinden Afrika içlerine, Asya’nýn uzak bölgelerine yardým götürdü. Yani baðýþ yapmak ve darda olana yardým etmek bizim genlerimizde var. Fakat dün gazetelere yansýyan bir baðýþ ve yardým toplama hikâyesi vardý ki üzerinde ayrýca durmak þart oldu. Aslýnda konu yeni deðil. Bir önceki Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð, görevi devretmeden önce verdiði (ve bu yönüyle de tarihe geçtiði) saatler boyu süren röportajlarýndan birinde ‘sanýk TSK personeli için yardýmlaþma vakfý kuracaklarýný’ söylemiþti. O zaman gündemde daha sýcak konular olduðu için çok tartýþýlmadý. Hatta bu sözlerin son dönemde birçok askerin tutuklanmasýna neden olan operasyonlar sebebiyle ‘duygusal bir tepki’ olduðu düþünülmüþtü. Fakat dün ortaya çýkan belgeler gösterdi ki o sözler duygusal bir tepki deðil kurumsal bir kararmýþ. Kaçýranlar için özetleyelim: Türk Silahlý Kuvvetleri, Ergenekon sanýklarý baþta olmak üzere muhtelif davalardan tutuklu ya da hükümlü personeli için yardým sandýðý kurdu. Üstelik emirle. Yayýnlanan emirde ‘Gönüllük esastýr’ dense de ‘Her TSK mensubu sandýða üye sayýlýr’ denilerek mecburiyette kayda geçildi. Gizli emirle tüm personele konunun öneminin anlatýlmasý isteniyor.

Herkesten 1 lira baðýþ(!) talep ediliyor. TSK’nýn 270 bin maaþ ödenen personeli olduðu gerçeðini göz önüne alýrsak ayda 270 bin yýlda ise 3 milyon liranýn üzerinde bir meblað demektir. Fakat burada asýl gündem toplanan paranýn miktarý deðil. Zihniyetin sorgulanmasý gerekli. Çünkü emirde açýkça görüldüðü üzere TSK, operasyonlarý ve medyada son dönemde çýkan bazý haberleri ‘asimetrik psikolojik harekât’ ola-

‘‘

Komuta kademesinin tutuklu sanýklarla yardýmlaþma vakfý kurmak yerine TSK’yý tartýþmalarýn odaðýndan çýkarmasý gerekir.

rak görüyor. Yeni kurulan TSK Hukuki Yardým Sandýðý, TSK personelinin adýnýn karýþtýðý skandallarla ilgili haber yapan gazete ve gazetecileri de takip edip dava açma yetkisine sahip kýlýndý. Bunun anlamý þu, Heron Skandalý’ný yazarsanýz skandala adý karýþanlar deðil haberi yapan gazeteler, gazeteciler yargýlanacak. Gelinen noktada ‘kitabýn ortasý’ndan konuþursak... Böyle bir hareketi kimseye ‘mesleki ve sýnýfsal dayanýþma’ olarak kabul ettiremezsiniz. Çünkü gerek Ergenekon gerekse de Fuhuþ Çetesi gibi soruþturmalarda tutuklananlar TSK mensubu olduðu için ya da terörle mücadele ettikleri için cezaevinde deðiller.

Haklarýnda vahim iddialar var. Özellikle son Fuhuþ Çetesi operasyonunda olduðu gibi ülke güvenliðini bile tehdit edecek skandallar serisi mevcut. Doðrudur, karar kesinleþmeden kimse suçlu ilan edilemez. Ama suçsuz da ilan edilemez. Eðer komuta kademesi olarak içinizdeki çürük elmalarý ayýklamaz, ayýklanmasýna yardýmcý olmaz üstüne de illegal iþlere karýþanlara ‘kurumsal bir sahip çýkma’ görüntüsü ve rir se niz top lum da ki al gý la ma sý çok farklý olacaktýr. 270 bin kiþiden baðýþ toplamak için yardým sandýðý kuracaðýnýza ‘Hukuksuz hiçbir adým atýlmayacaktýr’ þeklinde bir emir yayýnlasanýz daha kolay olur. Suça bulaþanlarý anýnda alýp kenara koysanýz böyle bir yardým seferberliðine de ihtiyacýnýz kalmaz. Yapýlmasý gereken basit. Komuta kademesinin tutuklu sanýklarla yardýmlaþma vakfý kurmak yerine TSK’yý tartýþmalarýn odaðýndan çýkarmasý gerekir. Onun yöntemi de basit. Amerika’yý yeniden keþfe de gerek yok. Kanunlarýn suç saydýðý þeyleri yapmaz, hasbelkader yapanlarý da korumaz, çürük elmalarý ayýklarsanýz kimse size yan gözle bakamaz. Bunca olumsuz örneðe raðmen hâlâ “Ergenekon fasa fiso, hiçbir personelimiz bu iþlerin içinde olmaz, Fuhuþ Çetesi’nin sattýðý çok gizli belgeler önemsiz, Heron Skandalý yok, bütün istihbarata raðmen karakollarýn baskýn yemesi de izah edilebilir” diyorsanýz muhtemelen toplayacaðýnýz baðýþ miktarý yetmeyecektir. Çünkü toplumsal dinamikler, özgürlük-deðiþim talepleri çok güçlü. Artýk hiçbir þeyin üzerini örtmek mümkün deðil. Adem Yavuz Arslan Bugün, 22.11.2010


9

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

MA­KA­LE Namaz ruhun gýdasýdýr

YERÝN KULAÐI

Fitne ve fesatçýlarý nasýl tanýyabiliriz?

FIKIH­GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Zü­be­yir­Yü­rek­li:­“Na­ma­za­kar­þý­u­sanç­lýk­his­set­me­e­ði­li­mi­ne­kar­þý­ne­ler­yap­ma­lý­dýr?” e­þi­miz­de­ha­sým­ve­düþ­man­bir­þey­tan­var­ken,­o­nun i­çi­mi­ze­is­tek­siz­lik­hâ­li­at­ma­sý­ve­bi­zi­en­yü­ce,­en­na­zik­ve­en­ne­zih­bir­i­ba­det­ten­a­lý­koy­ma­ya­ça­lýþ­ma­sý, o­nun­mes­le­ði­nin­ge­re­ði­dir.­O­hal­de­þey­tan­dan­i­çi­mi­ze­ne ka­dar­is­tek­siz­lik­ok­la­rý­a­týl­mýþ­o­lur­sa­ol­sun,­ev­vel­e­mir­de biz­na­maz­dan­yýl­ma­ya­lým­ve­þey­ta­na­i­nat­na­maz­kýl­ma­ya ö­zen­gös­te­re­lim.­Ýs­tek­siz­ol­du­ðu­muz­za­man­lar­da,­hiç­o­ra­lý­ol­ma­dan,­na­ma­zýn­bir­fýt­rat­bor­cu­ol­du­ðu­nu­ha­týr­la­ya­rak­na­ma­za­de­vam­e­de­lim.­Þey­tan­bi­zim­le­uð­raþ­tý­ðý hal­de­bi­zim­ýs­rar­la­ve­þey­ta­na­i­nat­na­ma­zý­terk­et­me­yi­þi­miz,­biz­his­set­me­sek­de,­Al­lah’ýn­hu­zu­run­da­da­ha­fa­zi­let­li bir­du­ruþ­teþ­kil­e­der.­Þey­ta­nýn­bi­zim­le­o­lan­meþ­gu­li­ye­ti, bi­zim­zev­ki­mi­zi­ve­hu­zu­ru­mu­zu­ka­çýr­sa­bi­le,­na­ma­zýn­fa­zi­le­ti­nin­da­ha­da­yük­sel­me­si­ne­ze­min­ha­zýr­lar.­­­ Be­dî­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî­Haz­ret­le­ri,­nef­sin­tem­bel­lik dö­þe­ðin­de­ve­gaf­let­uy­ku­sun­da­þey­tan­dan­ge­len­böy­le ves­ve­se­le­re­ku­lak­ve­re­bi­le­ce­ði­ni­kay­de­der­ve­nef­sin­bu de­si­se­si­ne­kar­þý­ö­nem­li­i­kaz­lar­da­bu­lu­nur.­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­nin­i­kaz­la­rý­ný­ký­sa­ca­ha­týr­la­ya­lým: A­ca­ba­ö­mür­e­be­dî­mi­dir?­Ge­le­cek­se­ne­ye,­hat­ta­ya­rý­na kal­ma­ya­hiç­kim­se­nin­se­ne­di­var­mý­dýr?­Ýn­sa­na­u­sanç­lýk ve­ren­þey,­dün­ya­da­son­suz­se­ne­ler­ka­la­ca­ðý­ný­zan­net­me­si­dir.­Oy­sa­va­ký­a­tam­ter­si­dir;­in­sa­nýn­hem­öm­rü­az­dýr, hem­fay­da­sýz­u­çup­git­mek­te­dir.­Ge­çip­gi­den­her­bir­fa­ni gü­nün­yir­mi­dört­ten­bi­ri­si­ni­ha­kikî­bir­e­be­dî­ha­ya­týn­sa­a-­ de­ti­ni­te­min­e­de­cek­gü­zel,­hoþ,­ra­hat­ve­rah­met­bir­hiz­me­te­sarf­et­mek­i­se,­u­san­mak­þöy­le­dur­sun,­bi­la­kis­cid­dî bir­þevk­ve­hoþ­bir­zevk­tir.­­­­ Di­ðer­yan­dan;­her­gün­her­gün­ek­mek­yi­yen,­su­i­çen­ve ha­va­yý­te­nef­füs­e­den­bir­a­dam,­ek­mek­ten,­su­dan­ve­ha­va­dan­u­san­dý­ðý­ný­söy­le­ye­bi­lir­mi?­Çün­kü­her­an­ih­ti­yaç­tek­rar­lan­dý­ðýn­dan;­u­sanç­de­ðil,­lez­zet­al­mak­ta­dýr. Kalp,­ruh­ve­vic­dan,­ci­sim­ha­ne­sin­de­nef­sin­ar­ka­daþ­la­rý­dýr­lar.­Ne­fis­her­ne­ka­dar­u­san­dý­ðý­ný­ve­is­tek­siz ol­du­ðu­nu­söy­le­se­de;­kal­bin,­ru­hun­ve­vic­da­nýn­gý­da­sý, hu­zu­ru­ve­ha­yat­kay­na­ðý­na­maz­dýr.­Öy­ley­se­ne­fis­bu­nu sî­ne­ye­çek­me­li­dir.­ Çün­kü­hem­son­suz­a­cý­la­ra­mâ­ruz,­hem­had­siz­lez­zet­le­re­sev­dâ­lý­bir­kal­bin­gý­dâ­sý,­el­bet­te­her­þe­ye­kâ­dir bir­Ra­hîm-i­Ke­rîm’in­rah­met­ka­pý­sýn­da­a­ran­ma­lý­dýr. Ke­zâ,­þu­fâ­nî­dün­ya­da,­bü­yük­bir­sür’at­le­ay­rý­lýk­fer­yat­la­rý­ko­pa­rýp­gi­den­bir­rû­hun­ha­yat­kay­na­ðý,­her­þe­ye be­del­bir­Mâ­bud-u­Bâ­kî­nin­ve­bir­Mah­bûb-u­Ser­me­dî’nin­rah­met­çeþ­me­si­ne­na­maz­i­le­yö­nel­mek­tir.­Fýt­ra­ten­e­be­di­ye­ti­is­te­yen,­e­be­di­yet­i­çin­ya­ra­týl­mýþ­o­lan,­e­ze­lî­ve­e­be­dî­bir­Zât’ýn­â­yi­ne­si­bu­lu­nan­ve­son­suz­de­re­ce­nâ­zik­ve­la­tîf­o­lan­in­sa­nýn­duy­gu­la­rý,­þu­ka­sâ­vet­li,­e­zi­ci,­sý­kýn­tý­lý,­ge­çi­ci­ve­bo­ðu­cu­o­lan­dün­ya­hal­le­ri­i­çin­de­el­bet­te­te­nef­fü­se­pek­çok­muh­taç­týr.­Bu­te­nef­fü­sü­i­se­an­cak­na­maz­pen­ce­re­si­sað­la­ya­bil­mek­te­dir.­ Bir­di­ðer­hu­sus;­na­maz,­þu­dün­ya­mi­sa­fir­ha­ne­sin­de â­ciz­ve­fa­kir­kal­bi­mi­ze­kuv­vet­ve­zen­gin­lik­ver­mek­te, þüp­he­siz­gi­re­ce­ði­miz­bir­men­zil­o­lan­ka­bir­de­gý­dâ­ve­ý­þýk­hük­mün­de­ay­dýn­lýk­kay­na­ðý­ol­mak­ta,­çe­tin­bir mah­ke­me­o­lan­Mah­þer­de­se­net­ve­be­rat­hü­vi­ye­tin­de bi­zi­kur­tar­mak­ta­ve­is­ter­is­te­mez­üs­tün­den­ge­çe­ce­ði­miz­Sý­rat­Köp­rü­sün­de­nur­ve­Bu­rak­gi­bi­göz­a­çýp­ka­pa­ya­na­ka­dar­bi­zi­Cen­ne­te­u­laþ­týr­mak­ta­dýr.­Böy­le­eþ­siz lü­tuf­la­ra­bi­zi­maz­har­ký­lan­bir­na­maz­i­çin­“ne­ti­ce­siz­dir”­ve­ya­“üc­re­ti­az­dýr”­di­ye­bi­lir­mi­yiz?­ Bir­a­dam­bi­ze­bi­raz­pa­ra­ta­ah­hüt­et­se­ve­ya­bi­zi­büs­bü­tün­kor­kut­sa,­bi­zi­gün­ler­ce­ça­lýþ­tý­rýr.­Sö­zün­den­dön­me­si müm­kün­ol­du­ðu­hal­de­o­a­da­ma­i­ti­mad­e­de­riz,­fü­tur­suz ça­lý­þý­rýz.­A­ca­ba­sö­zün­den­dön­me­si­im­kân­ha­ri­ci­o­lan­bir zât,­Cen­net­gi­bi­bir­üc­re­ti­ve­e­be­dî­sa­a­det­gi­bi­bir­he­di­ye­yi bi­ze­va­ad­e­de­rek,­pek­az­bir­za­man­da,­bi­ze,­pek­gü­zel­bir va­zi­fe­ver­se;­biz­de­o­nun­he­di­ye­si­ni­ha­fi­fe­a­lýr­ca­sý­na­o­va­zi­fe­yi­yap­maz­i­sek­ve­ya­va­zi­fe­den­u­sanç­gös­te­rir­sek,­pek þid­det­li­bir­a­za­ba­müs­te­hak­ol­maz­mý­yýz?­Dün­ya­da­ha­pis kor­ku­suy­la­en­a­ðýr­iþ­ler­de­fü­tur­suz­hiz­met­et­ti­ði­miz­hal­de;­Ce­hen­nem­gi­bi­bir­e­be­dî­hap­sin­kor­ku­su,­en­ha­fif­ve la­tif­bir­hiz­met­i­çin­bi­ze­gay­ret­ver­mez­mi? Ak­lý­mý­zý­ ba­þý­mý­za­ al­ma­lý­ ve­ bil­me­li­yiz­ ki,­ dün­kü gün­ e­li­miz­den­ çýk­tý.­ Ya­rýn­ki­ gün­ i­se­ e­li­miz­de­ se­ned yok­ki,­o­na­mâ­lik­o­la­lým.­Öy­le­i­se­ha­ki­kî­öm­rü­mü­zü, bu­lun­du­ðu­muz­gün­bil­me­li­ve­her­gü­nün­en­az­bi­rer sa­a­ti­ni,­ bi­rer­ ih­ti­yat­ ak­çe­si­ gi­bi,­ uh­re­vî­ bir­ san­duk­ça hük­mün­de,­ha­ki­kî­is­tik­bal­i­çin­teþ­kil­o­lu­nan­bir­mes­ci­de­ve­ya­bir­sec­ca­de­ye­at­ma­lý­yýz.­ Sa­kýn,­“Be­nim­na­ma­zým­ne­re­de,­þu­na­ma­zýn­bü­yük ha­ki­ka­ti­ne­re­de?”­di­ye­ü­mit­siz­lik­gir­da­bý­na­ka­pýl­ma­ya­lým. Zi­ra­ha­týr­la­ya­lým­ki,­bir­hur­ma­çe­kir­de­ði,­as­lýn­da­bir­hur­ma­a­ða­cý­hük­mün­de­dir.­Fark­yal­nýz­öz­de­ve­ay­rýn­tý­da­dýr. Bi­zim­gi­bi­bir­a­vâ­mýn,­his­set­me­sek­da­hi­na­ma­zý­mýz,­bü­yük­bir­ve­li­nin­na­ma­zý­gi­bi­þu­nur­dan­his­se­dar­dýr,­þu­ha­ki­kat­ten­bir­sýr­rý­var­dýr.­Fa­kat­hiç­þüp­he­siz­in­ki­þa­fý­ve­ay­dýn­lý­ðý,­de­re­ce­le­re­gö­re­ay­rý­ay­rý­dýr.­Bir­hur­ma­çe­kir­de­ðin­den,­mü­kem­mel­bir­hur­ma­a­ða­cý­na­ne­ka­dar­mer­te­be bu­lun­mak­ta­i­se,­na­ma­zýn­de­re­ce­le­rin­de­de­da­ha­faz­la mer­te­be­var­dýr.­Fa­kat­bü­tün­o­mer­te­be­ler­de,­na­ma­zýn nu­ra­nî­ha­ki­ka­ti­nin­ö­zü­ve­e­sa­sý­mev­cut­tur.1

P

DU Ey­Mu­izz-i­Ra­fi’!­Ý­ra­de­mi­ba­na­bý­rak­ma!­Nef­si­mi­ba­na bý­rak­ma!­Ýz­ze­ti­mi­ba­na­bý­rak­ma!­Göz­a­çýp­ka­pa­yýn­ca­ya ka­dar­be­ni­nef­si­min­e­li­ne­bý­rak­ma!­Ba­na­hi­la­fet­þe­re­fi­lüt­fet­ti­ðin­gi­bi,­i­ba­det­þe­re­fi­de­bah­þet!­Be­ni­ah­sen-i­tak­vîm­i­le­mu­az­zez­kýl­dý­ðýn­gi­bi,­iz­ze­ti­mi­rü­kû­ve­sec­de­i­le­ref’­ey­le!­Sec­de­den­his­se­mi­tek­sir­ey­le!­Nef­si­mi­na­ma­za­teh­dî ey­le!­Ku­sur­la­rý­mý,­ha­ta­la­rý­mý­mað­fi­ret­ey­le!­Â­min!­ Dipnotlar: 1- Sözler, s. 243-247

oz­gun­cu­luk,­ tef­ri­ka­nýn­ bir­ a­dý­ da­ fit­ne, fe­sat­týr.­ “Ci­na­yet­ten­ be­ter­dir”­ den­miþ­tir.­ Ta­biî­ ki,­ bu,­ on­lar­ca­sý­na­ se­be­bi­yet ver­me­sin­de­dir.­ Boz­gun­cu­la­rý­ a­yýrt­ et­mek­ ö­nem­li.­Ak­si­hal­de,­o­yun­la­rý­na­â­let­ol­du­ðu­muz gi­bi;­en­sa­mi­mi­ar­ka­daþ,­dost­ve­kar­deþ­le­ri­mi­zi­de­dýþ­la­rýz.­ Boz­gun­cu­la­ra­kar­þý­ted­bir­al­mak,­da­ha­da­ö­nem­li­dir.­Zi­ra,­“Def-i­me­fa­sid,­celb-i­me­nâ­fi­e­râ­cih­tir”­den­miþ­tir.­Ya­ni,­fay­da­lý­yý­cel­bet­mek­ten ön­ce,­kö­tü­lük­le­ri­de­fet­mek­da­ha­i­yi­dir. Fit­ne­ci­nin­en­ö­nem­li­vas­fý;­in­sâ­nî­za­af­la­rý­kul­la­na­rak­kin,­ni­fak­ve­tef­ri­ka­ya­se­bep­ol­ma­sý­dýr.­Te­sa­nü­de,­kay­naþ­ma­ya,­prob­lem­le­ri­çöz­me­ye­ya­-

B

naþ­maz;­de­vam­lý­ba­ha­ne­ü­re­tir;­ten­kit­e­der. Hu­zey­fe­b.­el-Ye­man­(ra),­Re­su­lul­lah’a­(asm), “Fit­ne­ve­fe­sat­çý­la­rý­bi­ze­ta­rif­e­der­mi­sin?”­der. “On­lar­si­zin­a­þi­re­ti­niz­den,­i­çi­niz­den­dir.­Si­zin di­li­niz­le­ko­nu­þur­lar”­der. “Bu­ za­ma­na­ u­la­þýr­sam,­ ba­na­ ne­ yap­ma­mý em­re­der­sin?”­der. “Müs­lü­man­la­rýn­ ce­ma­a­ti­ne­ ve­ on­la­rýn­ i­ma­mý­na,­ ön­de­ri­ne­ uy­ ve­ bun­lar­dan­ ay­rýl­ma.”­ Bu­nun­ü­ze­ri­ne: “On­la­rýn­ce­ma­a­ti­ve­ön­de­ri­yok­sa?” “O­za­man­ce­ma­a­ti­ve­i­ma­mý­ol­ma­yan­fýr­ka­la­rýn­ hep­sin­den­ ay­rýl,­ þa­yet­ bir­ a­ða­cýn­ kö­kü­ne (ko­vu­ðu­na)­sý­ðý­na­bi­lir­sen,­ö­lüm­sa­na­ye­ti­þin­ce­ye­ka­dar­bu­hâl­ü­ze­re­ol.”1 Ki­mi­si­fit­ne­yi­kas­ten­çý­ka­rýr.­Ki­mi­si­de,­me­se­le­yi­ bi­le­me­di­ðin­den,­ ba­zý­la­rý­ so­nu­cu­ kav­ra­ya­ma­dý­ðýn­dan­ve­ya­i­le­ri­yi­gö­re­me­di­ðin­den...­ Be­di­üz­za­man,­hiç­bir­müf­si­din,­“Ben­müf­si­dim”­de­me­ye­ce­ði­ne;­her­za­man­hak­sû­re­tin­de

gö­rü­ne­ce­ði­ne­dik­kat­çe­ke­rek­þöy­le­de­vam­e­der:­ “E­vet,­kim­se­de­mez­‘ay­ra­ným­ek­þi­dir’.­Fa­kat­siz mi­hen­ge­vur­ma­dan­al­ma­yý­nýz.­Zi­ra­çok­si­lik­söz ti­ca­ret­te­ge­zi­yor.­Hat­tâ­be­nim­sö­zü­mü­de,­ben söy­le­di­ðim­i­çin­hüsn-ü­zan­e­dip­ta­ma­mý­ný­ka­bul et­me­yi­niz.­Bel­ki­ben­de­müf­si­dim.­Ve­ya­bil­me­di­ðim­hal­de­if­sad­e­di­yo­rum.­Öy­ley­se,­her­söy­le­nen sö­zün­kal­be­gir­me­si­ne­yol­ver­me­yi­niz.­Ýþ­te,­si­ze söy­le­di­ðim­söz­ler­ha­ya­lin­e­lin­de­kal­sýn,­mi­hen­ge vu­ru­nuz.­E­ðer­al­týn­çýk­týy­sa­kalb­de­sak­la­yý­nýz.­Ba­kýr­çýk­týy­sa,­çok­gýy­be­ti­üs­tü­ne­ve­bed­du­â­yý­ar­ka­sý­na­ta­ký­nýz,­ba­na­red­de­di­niz,­gön­de­ri­niz. “E­vet,­ hak­ký­ ta­ný­yan,­ hak­kýn­ ha­tý­rý­ný­ hiç­bir ha­tý­ra­fe­da­et­mez.­Zi­ra,­hak­kýn­ha­tý­rý­â­li­dir;­hiç­bir­ ha­tý­ra­ fe­dâ­ e­dil­me­mek­ ge­rek­tir.­ Fa­kat­ þu hüsn-ü­zan­ný­ný­zý­ka­bul­et­mem.­Zi­ra­bir­müf­si­de,­bir­des­sa­sa­hüsn-ü­zan­e­de­bi­lir­si­niz.­De­lil­ve â­ký­be­te­ba­ký­nýz. “Su­âl:­Na­sýl­an­la­ya­ca­ðýz?­Biz­câ­hi­liz,­si­zin­gi­bi ehl-i­il­mi­tak­lit­e­de­riz.

“Ce­vap:­Ger­çi­ca­hil­si­niz,­fa­kat­â­kýl­sý­nýz.­Han­gi­niz­le­ze­bib,­ya­ni­ü­zü­mü­pay­laþ­sam,­ze­kâ­ve­tiy­le­ ba­na­ hi­le­ e­de­bi­lir.­ De­mek­ ceh­li­niz­ ö­zür­ de­ðil...­ Ýþ­te,­ müþ­te­bih­ (ben­zer)­ a­ðaç­la­rý­ gös­te­ren se­me­re­le­ri­dir­(mey­ve­le­ri­dir).­Öy­ley­se,­be­nim­ve on­la­rýn­fi­kir­le­ri­mi­zin­ne­ti­ce­le­ri­ne­ba­ký­nýz.”2 Pey­gam­be­ri­miz­(asm)­“Ya­Cib­ril!­Fit­ne­ci­ler­den kur­tul­mak­is­te­yen­kim­se­ne­i­le­kur­tu­lur?”­de­di. Bu­yur­du­ki:­“Çe­kin­mek­ve­sa­býr­et­mek­le­ki,­hak­la­rý­ve­ri­lir­se­a­lýr­lar,­ve­ril­mez­se­vaz­ge­çer­ler.”3 Be­di­üz­za­man,­fit­ne­den­u­zak­o­lan­la­rýn­bir­ö­zel­li­ði­ni­de,­þu­söz­le­riy­le­or­ta­ya­ko­yar: “Mert­ve­vic­dan­lý­bir­mü’min,­kü­çük­ve­cüz’î bir­ha­tâ­ve­ya­men­fa­at­le,­yü­zer­za­ra­rý­ehl-i­i­mâ­na­ ver­mez.­ E­ðer­ ha­tâ­ et­se,­ ver­se,­ ça­buk­ tev­be et­mek­lâ­zým­dýr.”4 Dipnotlar: 1- Sunenu Ýbn-i Mace II, 1317 (no: 3979).; 2-Münâzârât, s. 48-50.; 3-Ramuz El Ehadis, Sh: 10, No: 9. 4-Sözler, s. 139.

BEDESTEN

Baydemir'le Öcalan'ýn farký M. LATÝF SALÝHOÐLU latif@yeniasya.com.tr

i­yar­ba­kýr­ Be­le­di­ye­ Baþ­ka­ný­ Os­man Bay­de­mir'in­"Si­lâh­lý­mü­ca­de­le­mi­a-­ dý­ný­ dol­dur­du" yö­nün­de­ki­ a­çýk­la­ma­sý­na­Ab­dul­lah­Ö­ca­lan'ýn­þid­dek­li­tep­ki­gös­ter­di­ði­an­la­þý­lý­yor. A­vu­kat­la­rý­nýn­Ö­ca­lan­a­dý­na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da­þu­i­fa­de­ler­yer­a­lý­yor:­“Söy­le­yin­o­na,­git­sin­AK­Par­ti’ye­ü­ye­ol­sun,­ya da­ö­ze­leþ­ti­ri­si­ni­ver­sin.­Si­lâh­ol­ma­say­dý, i­ki­ay­bi­le­o­kol­tuk­ta­o­tu­ra­maz­dý.” (Fý­rat­Ha­ber­A­jan­sý) Per­de­li­de­ol­sa,­bu­ra­da­bir­te­mel ký­rýl­ma­nok­ta­sý­nýn­bu­lun­du­ðu,­tar­týþ­ma gö­tür­mez­bir­ger­çek. Ö­ca­lan,­si­lâh­lý­ça­týþ­ma­ya­da­ya­lý­o­dak­la­rýn­a­da­mý,­hat­ta­ma­þa­sý­dýr.­On­la­rýn­çiz­gi­sin­den­dý­þa­rý­çý­ka­maz.­En­bü­yük­en­di­þe­si,­yi­ne­ken­di­ha­ya­tý­dýr.­Türk­ler­le Kürt­le­rin­hu­zur­ve­ha­ya­tý­ný­zer­re­ce­dü­þün­dü­ðü­yok­tur.­Ken­di­si­baþ­ka­kö­ken­den­o­lup,­bu­i­ki­Ýs­lâm­un­su­run­dan­ay­rý­ca­in­ti­kam­al­mak­ta­dýr. Kürt­ler,­bu­ger­çek­le­rin­far­ký­na­var­ma­dý­ðý ve­on­dan­yüz­çe­vir­me­di­ði­müd­det­çe,­bu

D

dün­ya­da­hu­zur­ve­ra­ha­týn­yü­zü­nü­ko­lay ko­lay­gö­re­mez­ler. Bay­de­mir­i­se,­her­þe­ye­rað­men,­se­çim­yo­luy­la­baþ­kan­lý­ða­gel­miþ­ve­an­cak­bu­sis­tem­le­hu­zu­run,­ba­rý­þýn­sað­la­na­bi­le­ce­ði­ni bir­de­re­ce­gör­mek­te­dir. An­cak,­i­nan­dý­ðý­ger­çek­le­ri­a­çýk­ça­söy­le­mek­ten­de­çe­kin­mek­te­dir.­Bun­dan yir­mi­beþ­se­ne­ev­vel,­ken­di­si­gi­bi­dü­þü­ne­rek­Be­ka­a'da­Ö­ca­lan'la­gö­rü­þen­le­rin he­men­ta­ma­mý,­dö­nüþ­yo­lun­da­ber­ta­raf e­dil­di­ler. Vel­ha­sýl,­Bay­de­mir­gi­bi­dü­þü­nen­ler çok;­an­cak,­o­dü­þün­ce­yi­çe­kin­me­den­ses­len­dir­mek,­hiç­de­­ko­lay­de­ðil. Zi­ra,­on­la­ra­ki­min­kö­tü­lük­e­de­ce­ði­ni da­hi­bir­tür­lü­kes­ti­re­mi­yor­lar.­Ge­ri­a­dým at­mak­du­ru­mun­da­ka­lý­yor­lar. Zo­ru­ba­þar­ma­ya­he­nüz­za­man­var­gö­rü­nü­yor.

Hastalýklarýn mânevî boyutu Has­ta­lýk­la­rýn­mad­dî­se­bep­le­ri­gi­bi,­mâ­ne­vî­se­bep­le­ri­de­var. Her­i­ki­cep­he­den­ge­len­se­bep­le­rin­bir­leþ­me­si­ha­lin­de­i­se,­has­ta­lýk,­kat­la­nýl­ma­sý­a­la­bil­di­ði­ne­zor­la­þan­bir­a­za­ba­dö­nü­þür. Bu­du­rum­da,­se­bep­gi­bi­ça­re­nin­de­i­ki yön­lü­ol­du­ðu­nu/o­la­ca­ðý­ný­ha­týr­dan­çý­kar­-

Tarihin yorumu

23 Kasým 1914

Son "Cihad–ý Ekber" çaðrýsý iç hesapta yokken, kendini bir anda savaþýn içinde bulan Osmanlý Devleti, Sultan–Halife Mehmed Reþad'ýn emr û fermânýyla "Cihad–ý Ekber" ilân etti. (23 Kasým 1914) Bilâhare bir beyannâme ile neþredilen ve dünyanýn hemen her tarafýndaki Müslümanlara daðýtýlmasý istenen bu cihad fetvâsý, hemen hiçbir ülkede makes bulmadý. Ýslâm dünyasýndan beklediði desteði alamayan Osmanlý Devleti, Dünya Savaþýnda bir bakýma yalnýz baþýna kalarak Almanya ve Avusturya'nýn yanýnda (Rusya ve Ýngiltere'ye karþý) harbe iþtirak etmek durumunda kaldý. Ýslâm âlemi nazarýnda yaþanan bu yalnýzlýðýn birçok sebebi vardý. Bunlar, kýsaca þöyle: 1) Ýran ve Afganistan dýþýndaki Müslüman ülkelerin hemen tamamý sömürge durumundaydý. Afganistan, Rusya'nýn baskýsý altýndaydý. Þiâ olan Ýran ise, hiçbir zaman Osmanlý veya bir baþka Müslüman ülkenin yanýnda savaþa girmiþ deðildi. 2) Osmanlý'nýn iki Hýristiyan ülkenin yanýn-

H

Cihad–ý Ekber fetvâsý, matbu neþriyat ile dünyanýn hemen her yerindeki Müslümanlara ulaþtýrýlmaya çalýþýlýdý.

da yer almasý, diðer Hýristiyan ülkelerle savaþýlmasýna mânevî engel teþkil ediyordu. 3) Dünyadaki Müslümanlarýn hemen tamamý, bu süreçte nisbeten yoksuldu, fakr û zaruret içinde yaþýyordu. 4) Müslümanlar, Fransa, Rusya ve Ýngiltere'ye karþý koyacak silâh ve mühimmat imkânýna sahip deðildi. 5) Ýttihatçýlarýn içinde Turancýlýk/Türkçülük damarýnýn kabarmýþ olmasý, baþka unsurdan olan dindarlarý Osmanlý hükûmetinden soðutmuþtur.

GÜN GÜN TARÝH

ma­ma­lý...­Ya­ni,­te­dâ­vi­saf­ha­sýn­da,­mad­dî­i­lâç­la­rýn­ya­ný­sý­ra­mâ­ne­vî­re­çe­te­le­re­de­ih­ti­yaç­du­yu­la­ca­ðý­ný­u­nut­ma­ma­lý. Kuþ,­na­sýl­tek­ka­na­dýy­la­u­ça­mý­yor­sa,­in­san­da­tek­ta­raf­lý­bir­te­dâ­vi­yön­te­miy­le­ha­ki­ki­þi­fâ­ya­ka­vu­þa­mý­yor. *­*­* Has­ta­lýk­la­rýn­mad­dî/fi­zi­kî­yö­nü,­týp­il­miy­le­a­lâ­ka­lý.­Teþ­his­ve­te­dâ­vi,­bu­il­min­u­sûl­ve e­sas­la­rý­na­gö­re­ya­pý­lýr. Has­ta­lýk­la­rýn­mâ­ne­vî­se­bep­ve­ça­re­si­hak­kýn­da­i­se,­bil­has­sa­þu­i­ki­ö­nem­li­nok­ta­ya dik­kat­et­mek­lâ­zým. Bi­rin­ci­si:­Baþ­að­rý­sýn­dan­mi­de­kramp­la­rý­na­ka­dar­he­men­bü­tün­has­ta­lýk­la­rýn­ü­ze­rin­de,­sý­kýn­tý­nýn,­stre­sin,­ye'sin,­fâ­ni­ye­ba­kan­ü­zün­tü­nün,­sa­býr­sýz­lý­ðýn,­a­sa­bi­li­ðin... de­ði­þik­o­ran­lar­da­et­ki­si­ol­du­ðu­hu­su­su, yay­gýn­bir­fi­kir­ve­ka­na­at­ha­li­ni­al­mýþ­týr. Bu­nun­te­dâ­vi­si,­ev­ve­lâ­te­vek­kül­lü­ol­mak­týr.­Te­vek­kül­süz­in­san,­sý­kýn­tý­dan­kur­tu­la­maz.­Ay­rý­ca,­ih­lâs,­ü­mit,­i­ti­mad,­mu­hab­bet,­sa­býr,­ta­ham­mül­duy­gu­la­rý­ný­kuv­vet­len­di­rip­mu­ha­fa­za­ya­ça­lýþ­mak,­ya­rý­ya­rý­ya te­dâ­vi­ol­mak­de­mek­tir. Ý­kin­ci­si:­He­men­her­in­san,­þu­ya­da­bu öl­çü­de­"na­zar"dan­et­ki­le­nir. Has­sas­kim­se­ler,­"i­sa­bet–i­na­zar"dan da­ha­faz­la­mü­te­es­sir­o­lur.­Ýn­ci­nir­ler,­a­teþ­le­nir­ler,­hat­ta­ya­tak­la­ra­dü­þer­ler. Na­zar­deð­me­si­i­ki­tür­lü­dür:­Bi­ri hay­ran­lýk­tan,­di­ðe­ri­hay­ret­ten. Se­vim­li,­na­zik­bir­ço­cu­ða,­e­be­vey­ni­nin­de­na­za­rý­de­ðer. Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­de­yü­zü­ne­"hay­ran­lýk­la­ba­kýþ"tan­þid­det­le­ra­hat­sýz­ol­muþ­tur:­"Hem­de­o­na­(Üs­tad­Be­di­üz­za­man'a) tak­dir­le­ba­kan­lar,­i­sa­bet–i­na­zar­hük­mü­ne ge­çip­o­nu­in­ci­ti­yor." (E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­s.­459) Bu­mâ­ne­vî­teh­li­ke­le­re­mâ­ruz­ka­lan­in­sa­nýn­baþ­vu­ra­ca­ðý­ça­re­nin­ö­nem­li­bir kýs­mý­þu­dur: 1)­Þan­dan,­þöh­ret­ten,­þah­sî­rey­ting­ler­den, çok­ça­göz­ö­nün­de­bu­lun­mak­tan­ka­çýn­mak.­Mü­te­va­zý­ha­ya­tý­ter­cih­et­mek. 2)­Bol­bol­du­â­et­mek.­Bil­has­sa­Â­ye­te'l–Kür­sî­i­le­Na­zar­Â­ye­ti­ni (Ka­lem­Sû­re­si­nin­son­â­ye­ti)­o­ku­mak.­Ay­rý­ca,­Cev­þen ve­Cel­ce­lû­ti­ye­gi­bi­vah­ye­da­ya­lý­du­â­la­rý­o­ku­mak,­mad­dî­ve­mâ­ne­vî­be­lâ­lar­dan mah­fuz­ol­ma­ya­bir­se­bep­tir. *­*­* Týb­býn­bü­tün­im­kân­la­rý­se­fer­ber­e­dil­se, yi­ne­de­bir­tür­lü­geç­me­yen,­geç­mek­bil­me­yen­has­ta­lýk­lar­ve­ya­ma­ra­zî­hal­ler­var. De­mek­ki,­i­þin­du­â­a­ðýr­lýk­lý­mâ­ne­vî­bo­yu­tu­nu­hiç­u­nut­ma­mak­ve­ih­mâl­et­me­mek­ge­re­kir.

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

Ýsmail Aðabeyin ardýndan Talebe idin, Üstad Bediüzzaman’a, Gönlünü vermiþtin Kur’ân’a imana, Vuslata erdin, gittin câný canana Kavuþtun þimdi, rahmet-i rahmana, Mesleðinde, meþrebinde dimdik vakarlý, Kur’ân, iman hizmetinde daim istikrarlý, Ömür sermayesi geçmiþ kazançlý kârlý, Ahiret âlemine göçtü Ýsmail Ambarlý, Bediüzzaman’ý görme þerefine olmuþ nail. Zamanýný malayani boþa etmemiþ zail. Nur talebeliði sýfatýyla olmuþsun kail. Allah’ýn (cc) dostu, Abdullah oðlu Ýsmail. Caný gönülden teslim idi dâvâya, Bir kaç kez girmiþ medrese-i yusufiyeye, Baþ eðmemiþ asla cebbarlara, hafiyeye, Onun vasýflarý sýðmaz bir kaç sahifeye, Özünde sözünde dos doðru sadýk, Onu boþ iþlerle iþtigalde hiç bulmadýk, Hizmet anlayýþýný kendimize örnek aldýk, Unutulmaz hatýralarý ile baþ baþa kaldýk, Seksenlerde K. Çekmece’ye evine gittik derse, Adeta hane-i saadetleri olmuþtu medrese, Söylerdi: Nurlarýn sýrrýna bir kimse ererse, Artýk kalmaz onda þüphe ile vesvese, Yetmiþ üç sene çoðu iman hizmetinde, Kimseye baþ eðmedi daima izzetinde, Örnek bir R. Nur þakirdi meziyetinde, Son nefesine dek, gönüller fethinde, Mütevazi hanesinde, etti teslim-i ruh, Cenazesinde gayet kalabalýk bir güruh, Sebebini anlamayana olsun esafa yuh, O ömrü boyunca Nura idi mensub, Ýþin özü, esasý ihlâsla sadakat Rabim gani gani eylesin rahmet, Ýlk yýllarýnda çekmiþti çokca zahmet, Karþýladý Üstad, kucakladý Muhammed (asm) HASAN YEÞÝLKAYA

VECÝZE Ehl-i iman için ölüm, vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem dünya meydanýndaki imtihanda, talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Hem öteki âleme gitmiþ yüzde doksan dokuz ahbap ve akrabasýna kavuþmak için bir vesiledir. Bediüzzaman, Lem’alar, 25. Lem'a


10

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

KÜLTÜR-SANAT

Bir ziyaret ve ziyafet

HUZUREVÝ MUZAFFER KARAHÝSAR erol530@hotmail.com

azen bir bakýþ, bir tebessüm, bir selâm çok huzur verir, mutlu eder. Bu mutluluk ve huzuru insanlardan esirgememek için devamlý olarak yüzümüzden tebessümü, aðzýmýzdan güzel kelâmý ve selâmý eksik etmemeliyiz. Her yerde ve her zaman iyilik etmek, hoþgörülü, tatlý dilli, güleryüzlü olmak dinimizin, inancýmýzýn, örf, âdet ve geleneklerimizin gereði olduðunu aklýmýzdan çýkarmamalýyýz. Bir tatil günü huzurevinin mescidinde ikindi namazýný kýldýktan sonra arkadaþýma çat kapý bir yaþlýmýzý ziyarete girmeyi önerdim. Birlikte seksen yedi yaþýndaki Halime Teyze’nin odasýna yöneldik. Kapýsýný çaldýk, müsaade alarak içeriye girdik. O koltuðuna oturmuþ elindeki tesbihi ile meþguldü. Bizi görünce ayaða kalktý ve odasýnda yer gösterdi. Biz bir taraftan otururken; bir taraftan da ziyafete geldiðimizi söyledik. Ben sesli olarak az önce kýlmýþ olduðumuz namazýn tesbihatýna baþladým. Temiz, nezih, ihlâslý, muttakî Halime Teyze’nin hem gönlünü almak, hem de odasýný þenlendirmek, duâ etmek, sevap kazanmak maksadýyla tesbihatý okurken bir taraftan da Teyze’nin tavrýna ve duruþuna nazar ediyordum. Ellerini huþû ile açmýþ, boynunu gayri ihtiyarî hafifçe bükmüþ, okunan duâlara âmin derken dudaklarý ve çenesi hafiften seyirmeye ve titremeye baþladý. Tesbihatýn ve Ýsm-i Âzam dualarýnýn kalpleri fetheden lahutî derinlikleri onun gönül pýnarýný coþturmuþ, lerzeye getirmiþti. Yaþlý ve yorgun yüzündeki gözlüðünün altýndan gözyaþlarý, pembe yanaðýndaki kýrýþýklýklarýn üstünden damla damla silmeye baþladý. Onun duygu yüklü, masum duruþu ile ellerini açmýþ, boynunu bükmüþ vaziyette Cenâb-ý Hakka yönelerek okunan tesbihata, duaya ve Kur’ân-ý Kerime âmin, demesi bizleri de etkiledi. Bu ziyaretten onun memnuniyetine, mutluluðuna, huzuruna ve neþesine diyecek yoktu. Sohbetimiz ve ziyaretimiz bitip de çýkarken yüzünden ve gözlerinden mutluluk saçan tebessüm fark ediliyordu. “Ziyafet dediniz, ama tam ziyafet oldu. Allah razý olsun” duâ ve temennileri ile bizleri uðurluyordu. Her zaman okuduðumuz tesbihatý ilk defa duyan yaþlý bir insanda meydana getirdiði tesiri gözümüzle görmüþ olduk. Aciz, fakir ve yaþlý bir insan kalbi, asra yakýn ömrünün sonunda bütün umutlarý tükenmiþ, sevmek beklediði nazarlar yüz çevirmiþ, yakýn bildikleri insanlar dünya telâþý ve sevdasý ile vefasýzlýk göstermiþ. Yaþlýlýk, hastalýklar ve yalnýzlýk içersinde muzdarip olmuþ insan kalbine Allah’ýn zatýnýn, isimlerinin, muhabbetinin ve marifetinin haricinde derman olacak, teselli olacak baþka ne olabilir ki. O’nun sevgili Resulü ve yüce kitabýndan baþka hangi müjde o kýrýk kalbi tamir edip ferahlatabilir, fethedebilir? Sohbet esnasýnda Halime Teyze’ye yüzünden eksik olmayan tebessümün, mutluluðunun ve hayata pozitif pencereden bakýþýnýn sýrrýný sordum. Kendinden emin, olgun ve rahat bir tavýrla hayatýnýn ve mutluluðunun sýrrýný hülasa ediverdi: “Eþim Ömer Beyle mutlu bir evliliðimiz oldu. Devamlý huzur içerisinde yaþadýk, O beni, bende onu hiç incitmedim. Bir defanýn haricinde, hayatta hiç küsmedik, darýlmadýk. Beni hiç dövmedi, kovmadý, hakaret etmedi, kalbimi kýrmadý. Hep iyi sözlerle hitap ederdi. Her konuda birbirimize destek olduk. Ondan Allah razý olsun. Çok muhterem bir insandý. Üç defa hacca götürdü. Ýbadetimizi hiç aksatmazdýk. Zikirlerimizi, tesbihlerimizi birlikte çekerdik. Gece namazýna kalktýðý zaman beni de kaldýrýrdý. Yardýma muhtaç insanlara yardým ederdik. Ömrümüzü ibadetle, Allah’a kullukla süsledik. Vefat edeli üç yýl oldu. Allah bize hiç acý, keder, hastalýk, dert yaþatmadý. Allah’a binlerce þükürler olsun.” Bu kýsa ziyaret sonrasýnda, bir hayat dersi daha alarak yolumuza devam ettik. Ölümlü, yalan dünyada basit ve önemsiz þeyler yüzünden insan kalbini kýrmaya deðmediðini anlamýþ olduk. Yapýlan iyiliklerin devamlý iyilik, sevap ve duâlar getirdiðini; güzelikler ve hoþgörü ile kazanýlan kalplerin mutluluðunun dýþarýya yansýmalarýnýn rahatlýkla fark edildiðini gördük. Dinimizin insanlara bahþetmiþ olduðu dünya ve ahiret saadetlerinin dünyadaki bir vechesine þahit olduk.

B

ÝSTANBUL’UN MÝKRO MÜHÜRLERÝ TOPLU ÝÐNE BAÞI, SÝNEK KANADI, KABAK ÇEKÝRDEÐÝ GÝBÝ NESNELER ÜZERÝNE YAPTILAN RESÝMLERÝN YER ALDIÐI ‘’MÜHR-Ü ÝSTANBUL’’ SERGÝSÝ AÇILDI. KÜÇÜK ESERLER, BÜYÜTEÇLE GÖRÜLEBÝLECEK. SANATÇI Hasan Kale’nin ‘’Mühr-ü Ýstanbul’’ isimli sergisi, Cemal Reþit Rey Konser Salonu’nun fuayesinde, sanatseverlerin beðenisine sunuluyor. 30 Kasým’a kadar açýk kalacak sergide, birbirinden ilginç 70 eser vatandaþlar tarafýndan büyüteç aracýlýðýyla görülebilecek. Kale’nin mikro ve makro olarak çalýþtýðý resimlerde, tuval üzerine yapýlmýþ eserlerin yaný sýra kabak çekirdeði, sinek kanadý, fasulye, makarna, çivi ve toplu iðne baþý gibi nesnelerin üzerine yaptýðý Ýstanbul resimleri sergilenecek. Yaklaþýk 15 yýldýr küçük nesneler üzerine yaptýðý resimler hakkýnda bilgi veren Kale, ‘’Çok küçük yaþlardan beri resim yapýyorum. Minyatür sanatýna baþladýðýmda ustalarýn eserlerini taklit ederek kendimi geliþtirdim. 1990’lý yýllarda artýk klasik tarzda çizilen minyatür çalýþmalara devam etmemem gerektiðine karar verdim ve minyatür tekniklerini kullanarak farklý arayýþlar içine girdim’’ diye konuþtu.

Müzelik kamyonet KIRKLARELÝ’NÝN De ðir mencik köyünde 1947 model kamyonet onarýlarak mandýranýn bahçesinde teþhir edilecek. Kýrklareli’nde geleneksel yöntemlerle kaþar üreten birkaç mandýradan birinin sahi bi o lan Va sýf Gü rel, ABD’den ithal edilen 1947 model orijinal Dodge marka kamyonetin bir süre Kayseri’de PTT’nin hizmet aracý olarak kullanýldýðýný söyledi. Gürel, daha sonra aðabeyinin, Kayseri Gümrüðündeki satýþtan aldýðý kamyoneti 1986 yýlýna kadar Ýstanbul’da mandýrada üretilen süt ürünlerini taþýmada kullandýklarýný bildirdi. Kamyoneti orijinaline sadýk kalarak onaracaklarýný belirten Gürel, ‘’Kamyonet firmamýzla bütünleþtiði için onu gözden çýkarmýyoruz’’ dedi. Kýrklareli / aa

Bakýrcýlýkta yeni motifler nTÜRK el sanatlarý arasýnda çok önemli bir yere sahip olan bakýrcýlýk mesleði, yeni motifler ve yeni tasarým ürünlerle yaþatýlýyor. Son yýllarda, bakýra olan talebin azalmasý sebebiyle daha çok turizm sektörüne yönelik üretim yapan maharetli ustalar, deðiþik kullaným alanlarýna sahip yeni ürünler yaparak, müþterilerin ilgisini çekmeyi baþarýyor. Maharetli ustalar bazen bir sürahi, bazen bir semaver gibi deðiþik yeni tasarým ürünler ile müþterilerinin karþýsýna çýkýyor. Bakýr ustalarý son olarak da bakýrdan yaptýklarý mangalý müþterilerinin beðenisine sundu. Ev ve iþ yerlerinde rahat bir kullaným imkâný saðlayan bakýr mangal, güzel görünümünün yaný sýra, yakýt tasarrufu saðlamasý ve ete lezzet katmasý gibi özelliklerinin yaný sýra da büyük ilgi çekiyor. Gaziantep / aa

‘Medeniyetler Ýttifaký ve Ortadoðu’ konferansý SAÇ TELÝNE ÝSTANBUL PANORAMASI

Hasan Kale’nin küçük nesneler üzerine yaptýðý eserleri 30 Kasým’a kadar Cemal Reþit Rey Konser Salonu’nda görülebilecek. FOTOÐRAF: AA

HABERLER

MÜHR-Ü Ýstanbul sergisinin ardýndan yapmayý planladýklarýna da deðinen sanatçý Hasan Kale, ‘’Küçük objeler üzerine resim yapmakta kendi sýnýrlarýmdan baþka bir engelim yok’’ dedi. Kale, saç teline Ýstanbul panoramasý çizeceðini açýkladýðýnda insanlarýn kendisini yine ciddiye almadýðýný belirterek, ‘’Ýnsanlar bunun imkânsýz olduðunu düþündüler. ‘Benim saçýma yapar mýsýn?’ þeklinde dalga geçenler oluyor. Bunu yapabilirim, ancak saç teli üzerinde çalýþmak için mikroskoplara ihtiyacým var. Bu yüzden sponsor arýyorum’’ dedi. Kale, bir kýrkayaðýn tüm ayaklarýna ve balýklar üzerine resim yapma çalýþmasý da olacaðýný söyledi. Ýstanbul / aa

24 yýldýr eski kitaplarý topluyor

nMEDENÝYETLER Ýttifaký Ýstanbul Konferanslarý kapsamýnda, Katar Emiresi Þeyha Mozah, ‘Medeniyetler Ýttifaký ve Ortadoðu’ baþlýklý bir konferans verecek. 26 Kasým Cuma akþamý saat 19:30’da baþlayacak konferans, T.C. Baþbakanlýk Ýstanbul C-Çalýþma Ofisi Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilecek. Þeyha Mozah, BM Milletler Medeniyetler Ýttifaký Yüksek Düzeyli Grup Üyesi ve Katar Eðitim, Bilim ve Toplumsal Geliþim Vakfý Baþkaný görevlerini de sürdürüyor.

Safranbolu’da bayram bereketi nTARÝHÝ konaklarýyla ünlü Karabük’ün Safranbolu ilçesine, 9 günlük Kurban Bayramý tatilinde yaklaþýk 80 bin turistin geldiði bildirildi. Safranbolu Turizm Ýþletmecileri Dernek Baþkaný Hüseyin Ünal, bayram süresince 2 bin 200 yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarýn tamamýnýn dolduðu ilçelerinde son 5 yýlýn en yoðun günlerini yaþadýklarýný söyledi. Ünal, ‘’Ýlçede bulunan otel ve pansiyonlarýn tamamý aylar öncesinden doldu. Bayram süresince 130 tondan fazla lokum tüketildi. Ýlçe halký ve esnafýmýz turistlerimizi en iyi þekilde misafir etti. Önceden alýnan tedbirler sonucunda sorunsuz bir bayram geçirdik. Özellikle fuarlarda yapýlan tanýtýmlar sayesinde ilçemiz her geçen yýl daha fazla turist aðýrlýyor’’ diye konuþtu. Safranbolu / aa

Kýzýlay’dan Kýrýmlý kadýnlara yardým

ANTALYALI sahaf Ýlhami Dilek, 24 yýldýr eski kitaplarý topluyor. Antalya’da da 24 yýldýr eski ve okunmuþ kitaplarý toplayan Sahaf Ýlhami Dilek, 300 metrekarelik dükkânýnda, bir milyonun üzerinde kitabý barýndýrýyor. Kitaba tutkusu sebebiyle yýllarca evlerden atýlmak üzere olan kitaplarý topladýðýný anlatan Dilek, ayrýca hurdaya gönderilen arþivler, kaðýt hurdacýlarý tarafýndan satýn alýnan kitaplar ve kütüphane kitaplarýný da aldýðýný kaydetti. Topladýðý kitaplarýn bakým ve temizliðini yaptýktan sonra yeniden insanlarýn kullanýmýna sunduðunu ifade eden Dilek, dükkânýnda 2 bin 500’ün üzerinde de Osmanlýca kitap bulunduðunu bildirdi. Ankara, Ýstanbul, Ýzmir baþta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanýndan gelen kitap meraklýlarýnýn dükkânýnda saatlerini geçirdiklerini vurgulayan Dilek, araþtýrmacýlar ve öðrenciler baþta olmak üzere özellikle kitap koleksiyoncularýnýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtýðýný söyledi. Antalya / aa

BULMACA SOLDAN SAÐA- 1. Küçük ispirto ocaðý. - Es-

ki dilde yaðmur bulutlarý. 2. Yozgat yakýnlarýnda Hititlere ait bir yerleþim yeri. - Güç, etki veya beceri bakýmýndan alýþýlmýþýn üzerinde olan (kimse). 3. Besin deðeri olmayan yapay tatlandýrýcý. - Su kýyýlarýndaki böcekleri yiyerek yaþayan yaban ördeði. 4. Rutbesiz asker. - Kiþiyi ahlâklý, iyi hareket etmeye yönelten manevî kuvvet, erdem. 5. Ýtalya’nýn eski millî para birimi. - Kamu Ýktisadî Teþekküllerinin kýsasý. 6. Ýstanbul'da bir semt. 7. Tahýllarýn baþak tutmamasýna sebep olan hastalýk. - Ýçanadolu aksanýnda ýsrat etmek. 8. Tasarlanan ürünün tanýtým veya deneme amacýyla üretilen ilk örneði, prototip. - Kýrýlmýþ kemiklerin düzgün bir biçimde sarýlabilmesi için kullanýlan türlü malzemelerden yapýlmýþ destek. 9. Dýþarýda üzerine lastik, ayakkabý giyilen, yumuþak deriden hafif, kýsa konçlu ayakkabý, çedik. - Donuk, þeffaf olmayan, mat. (Tersi bir hayvan evi) 10. Bir binek hayvaný. - Trabzon'un eski adý.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

nTÜRK Kýzýlayý Kadýn Kollarýnca ihtiyaç sahibi kadýn ve çocuklara ulaþtýrýlmak üzere toplanan yardým malzemesi Kýrým’a götürülmek üzere yola çýktý. Kadýn Kollarý tarafýndan insani yardým çalýþmasý kapsamýnda toplanan malzemelerin Kýrým’da ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmak üzere KýrýmTatar Kadýn Kýzlar Birliðine teslim edileceði bildirildi. Açýklamada, 30 bin parçadan oluþan yardým malzemelerinin kadýnlar için giysi, çocuklar için çikolata ile oyuncaktan oluþtuðu belirtildi. Ankara / aa

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

YUKARIDAN AÞAÐIYA - 1. Çanak yalayýcý, çanak yalayan, dalkavuk. Arapçada su. 2. Kekliðin boynundaki siyah halka. - Bir yerde oturma, eðleþme. 3. Gize Piramitlerinin en küçüðüdü. 4. Anlam yükletilen þey, anlamlý iz. - Data kelimesinde sessizler. 5. Bir meyve. - Tüylü devenin erkeði ile tek hörgüçlü diþi devenin geriye melezlenmesinden elde edilen bir deve türü. 6. Çok irfanlý, bilgi sahibi. Bir tür taze, yumuþak ve tuzsuz beyaz peynir. 7. Tüfek, tabanca, top vb. ateþli silâhlarýn ucunda bulunan boru biçimindeki parça. - Eski dilde ayak. 8. Bir toplantýya katýlanlarýn, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey.Sonuna (e) ilave edilirse güzel,- Bir dönem iktidar partisi. 9. Bir hastayý iyileþtrmek düþüncesiyle yapýlan cerrahi mücadele. 10. HerhanBir önceki bulmacanýn cevaplarý gi bir bozukluðu veya hastalýðý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tedavi için genel veya lokal a1 R O K A K E S A F E T nestezi altýnda yapýlan cerrahi 2 E B O N Ý T A L AZ A müdahale, operasyon. 11. MiA B A D A N 3K U L A K marlýkta, sanayide ve bazý sa4 A R O M A A N I A nat dallarýnda yer alan eserle5 B Y L N N A M AZ rin taslak durumundaki küçük 6 E M Ý L E Z O L A A A 7 T A E C R T A K A örneði. - Yemek listesi. 12. KýÝ 8 K A ME R K L E rýlan bir kemiðin sarýldýktan 9O T A M A V N A sonra tekrar kýrýlmasý. - Kaba 10 M U K A B E L E E T M E ve çirkin, iðrenç.


11

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

EKONOMÝ Vergi affý EKOMETRE HAKAN YILMAZ hakanyeko@hotmail.com

me­ri­ka’da­ han­gi­ su­çu­ iþ­ler­se­niz­ iþ­le­yin, ver­gi­ ka­çýr­ma­mýþ­sa­nýz­ bir­ þe­kil­de­ ha­pis ce­za­sýn­dan­ kur­tu­lur­su­nuz.­ E­ðer­ ver­gi­ ka­çýr­mýþ­sa­nýz­ bo­þu­na­ uð­raþ­ma­yýn,­ si­zi­ hap­se­ a­tar­lar.­Ha­týr­lar­sý­nýz­ün­lü­maf­ya­li­de­ri­‘Al­Ca­po­ne’­a­dam­ öl­dür­dü­ðü­ i­çin­ de­ðil,­ ver­gi­ ka­çýr­dý­ðýn­dan do­la­yý­11­yýl­a­ðýr­hap­se­mah­kûm­e­dil­miþ­ti.­ Ýn­gil­te­re’de­bir­sos­yal­ku­lü­be­ü­ye­ol­mak­üs­tün­lük­ sim­ge­si­dir.­ Top­lum­ kat­man­la­rý­ a­ra­sýn­da­ ö­nem­li­ bir­ ay­rý­ca­lýk­týr.­ E­ðer­ siz­ ver­gi­ ka­çýr­mýþ­sa­nýz,­bo­þu­na­uð­raþ­ma­yýn­si­zi­bir­sos­yal­ku­lü­be­‘ü­ye’­yap­maz­lar. Tür­ki­ye’de­ mi?­ Ver­gi­ bi­lin­ci­ hâ­lâ­ o­luþ­ma­mýþ ül­ke­miz­de­hiç­þa­þýr­ma­yýn­ver­gi­ka­çý­ra­ný­bir­ku­lü­be­‘baþ­kan’­bi­le­ya­par­lar. Tür­ki­ye’de­ dev­le­te­ da­ha­ az­ ver­gi­ ver­mek­ i­çin ‘ver­gi­ka­çýr­mak’­suç­o­la­bi­lir.­A­ma­ne­den­dir­bi­lin­mez­ma­li­ye­bü­rok­rat­la­rý­nýn­i­çin­den­çý­kýl­maz­ha­le ge­tir­di­ði­ver­gi­mev­zu­a­tý­ný­çö­züm­le­ye­bi­len­ve­i­þi­ni­i­yi­bi­len­ma­li­mü­þa­vi­ri­niz­var­sa­i­þi­ko­tar­dý­nýz de­mek­tir.­ Dev­le­te­ ver­gi­ ver­me­di­ði­niz­ gi­bi,­ dev­let­ten­‘ver­gi­a­la­cak­lý­sý’­bi­le­o­la­bi­lir­si­niz.­ Bu­nun­a­dý­ma­li­hu­kuk­ta­‘ver­gi­ka­çýr­ma’­ol­maz, ‘ver­gi­den­ka­çýn­ma’­o­lur.­ Yok,­e­ðer­siz­kü­çük­es­naf­sa­nýz­ya­da­üc­ret­li­i­se­niz,­ za­ten­ ‘ver­gi­den­ ka­çý­na­maz­sý­nýz’­ bo­þu­na uð­raþ­ma­yýn.­ Ka­zan­cý­ný­za­ gö­re­ a­ðýr­ ver­gi­ yü­kü al­týn­da­ e­zil­di­ði­niz­ i­çin,­ ver­gi­ni­zi­ za­ma­nýn­da­ ö­de­ye­me­di­ði­niz­den­ ol­sa­nýz­ ol­sa­nýz­ ­ ‘ver­gi­ borç­lu­su’­o­la­bi­lir­si­niz. Ha­týr­la­ya­ný­nýz­var­mý­bil­mi­yo­rum.­Bir­sü­re­ön­ce­ses­siz­se­da­sýz­va­li­ve­kay­ma­kam­la­ra­çý­kan­Sa­yýþ­tay­ zim­met­le­ri­ni­ kal­dý­ran­ ‘bü­rok­rat­ af­fý’­ çýk­mýþ­tý.­ Þim­di­ i­se­ se­çi­me­ gi­den­ her­ hü­kü­me­tin yap­tý­ðý­gi­bi­‘ver­gi­af­fý’­gün­de­me­gel­di.­ So­rum­lu­ba­kan­a­çýk­la­dý:­Ver­gi­af­fý­i­le­hem­dev­let,­ hem­ ver­gi­ ve­ren­ mü­kel­le­fi­ ka­za­na­cak.­ Hem de­ver­gi­borç­la­rý­ný­kre­di­len­di­ren­ban­ka­lar­bu­iþ­ten­ ka­zanç­lý­ çý­ka­cak…­ Ver­gi­ af­fýn­da­ kâr­ i­çin­de kâr­var­mýþ­an­la­ya­ca­ðý­nýz.­Ya­pý­la­nýn,­ka­mu­o­yun­da­nor­mal­gi­bi­al­gý­lan­ma­sý­i­çin­ça­ba­har­ca­ný­yor. A­da­mýn­ ak­lý­na,­ ‘i­yi­ de­ kar­de­þim­ hýr­sý­zýn­ hiç­ mi su­çu­yok!’­di­ye­si­ge­li­yor.­ Bey­ler…­ Tür­ki­ye’de­ ya­sa­lar­ uy­gu­lan­mak­ i­çin çý­ka­rý­lýr.­E­ðer­uy­gu­la­na­mý­yor­sa­bu­iþ­te­bir­so­run var­de­mek­tir.­Da­ha­sý,­Tür­ki­ye’de­ver­gi­mev­zu­a­tý­nýn­uy­gu­la­na­bi­lir­li­ði­yok­de­mek­tir.­Ver­gi­af­la­rý­i­le sa­de­ce­sur­da­bir­ge­dik­a­çý­yo­ruz.­Ya­sa­la­rýn­cay­dý­rý­cý­lýk­ et­ki­si­ kö­tü­ ni­yet­li­le­rin­ e­lin­de­ za­yýf­lý­yor. Ge­le­cek­ne­sil­le­re­kö­tü­ör­nek­o­lu­yo­ruz.­ Mü­kel­lef­ver­gi­si­ni­ne­den­ö­de­ye­mi­yor?­So­ru­nun ka­lý­cý­çö­zü­mü,­bu­so­ru­nun­ce­va­býn­da­sak­lý­dýr.­ Her­þey­den­ön­ce­ver­gi­mev­zu­a­tý­ný­ya­say­la­dü­zen­le­yin.­ Gün­lük­ de­ði­þen­ ge­nel­ge,­ yö­ner­ge­ ve sir­kü­ler­le­ ver­gi­ uz­man­la­rý­nýn­ in­sa­fý­na­ bý­rak­ma­yýn.­Ver­gi­mev­zu­a­tý­ný­sa­de­leþ­ti­rin. Ver­gi­ yü­kü­nü­ ha­fif­le­tin.­ Az­ ka­za­nan­dan­ az, çok­ ka­za­nan­dan­ çok­ a­lýn.­ Es­na­fa­ ek­mek­ tek­ne­si aç­tý­ðý­na­piþ­man­et­me­yin.­Za­ma­nýn­da­ver­gi­si­ni­ö­de­yen­mü­kel­lef­ten­ver­gi­si­ni­in­di­rim­li­a­lýn.­Bi­ri­le­ri­ne­ ö­zel­ giz­li­ ka­pak­lý­ ver­gi­den­ ka­çýn­ma­ yol­la­rý be­lir­le­me­yin. Her­þe­ye­rað­men­mü­kel­lef­ver­gi­si­ni­(ö­de­ye­mi­yor­ de­ðil)­ ö­de­mi­yor,­ ka­çý­rý­yor­sa­ A­me­ri­ka’nýn­ ve Av­ru­pa’nýn­yap­tý­ðý­ný­biz­de­ya­pa­lým.­

A

94 milyarý havaya üfledik VATANDAÞ, 2006 BAÞINDAN BU YANA 94,2 MÝLYAR LÝRA ÖDEYEREK, 26 MÝLYAR 74 MÝLYON PAKET SÝGARA ÝÇTÝ. 5 YILDA SÝGARAYA YATIRILAN PARAYLA ÝZMÝR-ÝSTANBUL ARASINA 11 OTOYOL YAPILABÝLÝRDÝ VATANDAÞ, 2006­baþýndan­bu­yana­sigaraya­94,2­milyar lira­ ödedi.­ Buna­ karþýlýk­ devlet,­ vatandaþýn­ saðlýðý­ için 156,3­milyar­lira­harcama­yaptý. Bu­yýlýn­ilk­8­ayýnda­vatandaþlar­3­milyar­50­milyon­216 bin­665­paket­sigara­içti.­Bu­dönemde,­sigaraya­ödenen para­da­15­milyar­684­milyon­814­bin­lira­olarak­gerçekleþti.­8­aylýk­dönemdeki­satýþlarýn­yýlýn­son­4­ayýnda­da ayný­seyri­sürdürmesi­halinde,­bu­yýl­toplam­sigara­tüketimi­4­milyar­575­milyon­324­bin­998­pakete,­sigaraya­ödenen­para­da­23­milyar­527­milyon­221­bin­liraya­yükselecek.­5­yýllýk­dönemde­sigara­tüketiminde­dalgalý­bir­seyir izlendi.­2006­yýlýnda,­5­milyar­395­milyon­434­bin­603 paket­olan­yýllýk­sigara­satýþlarý,­2007­yýlýnda­5­milyar­372 milyon­748­bin­281­pakete­düþtü,­2008­yýlýnda­ise­yeniden 5­milyar­392­milyon­945­bin­420­pakete­çýktý.­Yýllýk­tüketim,­2009­yýlýnda­da­5­milyar­377­milyon­748­bin­810 paket­oldu.­Sigaranýn­vatandaþa­faturasý­ise­2006­yýlýnda 15­milyar­272­milyon­lira,­2007­yýlýnda­16­milyar­687 milyon­lira,­2008­yýlýnda­18­milyar­342,2­milyon­lira,­2009 yýlýnda­da­20­milyar­402­milyon­lira­þeklinde­gerçekleþti. Ýlk­8­aylýk­trendin­devamý­halinde­sözkonusu­rakamýn­bu yýl­23,5­milyar­lirayý­bulacaðý­anlaþýldý.­Bu­verilere­göre, 2006­yýlý­baþýndan­bu­yana­geçen­5­yýllýk­süreçte,­tiryakilerin­sigara­tüketimi­26­milyar­74­milyon­202­bin­112 paketi­bulacak.­Sigara­için­vatandaþýn­cebinden­çýkan­para da­94­milyar­230­milyon­422­bin­liraya­­ulaþacak.

SÝGARAYA GÝDEN PARA, SAÐLIÐA GÝDEN PARANIN YÜZDE 60’I

SÝGARA PARASIYLA NELER YAPABÝLÝRDÝK? n Ýzmir-Ýstanbul arasýna, her biri 6 milyar dolarlýk 11 otoyol n 23 Atatürk Barajý n 260 km’lik ana yol ve baðlantý yollarýyla birlikte Ýstanbul Boðazý’na 11 Boðaz Köprüsü n Hýzlý trenler için 17 bin 981 km’lik demiryolu inþasý n 16 derslikli, 94 bin 222 okul

Ýþçinin sigortasýna 3,1 milyarlýk destek ÝSTÝHDAMI ARTTIRMAK ÝÇÝN 10 AYDIR DEVLETÝN KESESÝNDEN ÇIKAN PARA 3 MÝLYAR 100 MÝLYON LÝRAYI BULDU. ÝSTÝHDAMI ar­týr­mak­i­çin­ya­pý­lan­teþ­vik­ler bu­yý­lýn­ilk­10­a­yýn­da­ki­büt­çe­ra­kam­la­rý­na yan­sý­dý.­ Pat­ro­na­ ve­ri­len­ 5­ pu­an­lýk­ prim des­t e­ð i­ i­l e­ o­c ak-e­k im­ a­r a­s ýn­d a­ Ha­z i­ne’den­3­mil­yar­100­mil­yon­li­ra­çýk­tý.­Ma­li­ye­ Ba­kan­lý­ðý­ E­kim­ a­yý­ büt­çe­ ge­liþ­me­le­ri ra­po­ru­na­gö­re­bu­yý­lýn­ilk­10­a­yýn­da­sað­lýk,­ e­mek­li­lik­ ve­ sos­yal­ yar­dým­ gi­der­le­ri, ge­çen­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­miy­le­kar­þý­laþ­tý­rýl­dý­ðýn­da­ yüz­de­ 4,1­ o­ra­nýn­da­ art­tý.­ Ya­pý­lan trans­fer­47­mil­yar­79­mil­yon­li­ra­ya­u­laþ­tý. Sos­yal­gü­ven­lik­pri­mi­iþ­ve­ren­his­se­si­nin­5 pu­an­lýk­ kýs­mý­nýn­ Ha­zi­ne­ ta­ra­fýn­dan­ ö­den­me­si­kap­sa­mýn­da­ya­pý­lan­trans­fer­tu­-

ta­rý­ i­se­ 3­ mil­yar­ 100­ mil­yon­ li­ra­yý­ bul­du. Ca­ri­ trans­fer­ler­ i­çin­de­ki­ ta­rým­sal­ des­tek­le­me­ ö­de­me­le­ri­ o­cak-e­kim­ a­ra­sýn­da­ ge­çen­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re­yüz­de­28,8 o­ra­nýn­da­ ar­ta­rak­ 5­ mil­yar­ 39­ mil­yon­ TL ol­du.­Ver­gi­ge­lir­le­ri­tah­si­la­týn­da­or­ta­ya­çý­kan­ ar­tý­þýn­ et­ki­siy­le­ ma­hal­li­ i­da­re­ pay­la­rý 10­ ay­da­ yüz­de­ 23,2­ o­ra­nýn­da­ ar­ta­rak­ 17 mil­yar­138­mil­yon­li­ra­yý­bul­du.­Ge­çen­yýl o­cak-e­kim­dö­ne­min­de­11­mil­yar­656­mil­yon­li­ra­ser­ma­ye­gi­de­ri­ger­çek­leþ­ti­ri­lir­ken, bu­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­min­de­yüz­de­27,4­o­ra­nýn­da­ ar­týþ­la­ 14­ mil­yar­ 852­ mil­yon­ TL ser­ma­ye­gi­de­ri­ne­u­la­þýl­dý.­

BÜTÇE GELÝRLERÝ 206,9 MÝLYAR LÝRA ÝLK 10 ayda 175 milyar 368 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2010 yýlýnýn ayný döneminde yüzde 18 oranýnda artarak 206 milyar 906 milyon liraya ulaþtý. Bu artýþla 236 milyar 794 milyon lira olan yýl sonu merkezi yönetim bütçe gelir hedefinin yüzde 87,4’ü ilk 10 ayda gerçekleþmiþ oldu. 2010 yýlý Ocak-Ekim dönemi vergi gelirleri tahsilatý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 22,5 oranýnda artarak 170 milyar 411 milyon liraya çýktý. Böylece 193 milyar 324 milyon TL olan yýl sonu vergi gelirleri bütçe hedefinin yüzde 88,1’i bu dönemde tahsil edildi. Ankara/cihan

BURSA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN Bursa Büyükþehir Belediyesi Hamitler Kent Katý Atýk Depolama Alanýnda oluþan metan gazýndan enerji elde edilmesi Hazine Taþýnmazlarýnýn Ýdaresi Hakkýnda Yönetmelik ile Teknik Þartname de belirtilen þartlara uygun kalmak koþuluyla Tüm Masraflarý Yüklenici Firma Tarafýndan Karþýlanmak Kaydýyla Yaptýrýlarak 29 Yýl Müddetle Ýþletilmesi/kiraya verilmesi Bursa Büyükþehir Belediye Encümenince 08/09/1983 tarih, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 51/g PAZARLIK usulü ile 21/12/2010 SALI günü saat 15°°’de BURSA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ Encümen Salonunda ihalesi yapýlacaktýr.

ÝHALEYE GÝREBÝLME ÞARTLARI: Ýhaleye katýlacak gerçek -tüzel kiþi veya kiþilerde aþaðýdaki þartlar aranýr: A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak, B) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek, C) Ýdari þartnamenin 5. maddesindeki miktar kadar geçici teminatý yatýrmýþ olmak, D) Ticaret ve Sanayi Odasý veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayýtlý olduðunu gösterir belge

E) Ýmza sirkülerini vermesi

nFÝAT'IN bol ödüllü efsanevi modeli Fiat 500, ABD’de de satýþa sunuldu. Geçtiðimiz yýl Chrysler Group LLJ ile yaptýðý geniþ kapsamlý stratejik iþbirliðinin ilk adýmlarýndan birini temsil eden Fiat Grubu markalarýnýn ve modellerinin Kuzey Amerika pazarýna dönüþü aksiyonu, Meksika üretimi Fiat 500’ün 2010 Los Angeles Otomobil Fuarý kapsamýnda tanýtýlmasýyla start aldý. Fiat 500’ün ABD lansmanýnda, Fiat Kuzey Amerika Genel Müdürü Laura Soave, “Yeni Fiat 500 ile Kuzey Amerika’nýn en hýzlý büyüyen segmentlerinden birinde tam anlamýyla özel bir otomobil sunmuþ oluyoruz” açýklamasýný yaptý.

Yeni Passat showroomlarda nVW Binek Araç’ýn ilk kez Ýstanbul Auto Show’da müþterileriyle tanýþtýrdýðý Yeni Passat, Almanya’dan 1 hafta sonra Türkiye’de satýþa sunuluyor. 25 Kasým’dan itibaren showroomlarda yerini alacak olan Yeni Passat, 51 bin 900 TL’den baþlayan fiyatlarla alýnabilecek. Bütün motor seçeneklerinde Bluemotion Teknolojisine sahip olacak Yeni Passat biri benzinli olmak üzere 4 farklý motor seçeneðiyle pazara giriþ yapacak.

a) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de þubesi bulunmayan tüzel kiþiliðin sirkülerinin bu tüzel kiþiliðin bulunduðu ülkedeki Türk Konsolosluðunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dýþ Ýþleri Bakanlýðýnca onaylanmýþ olmasý gerekir.) c) Ortak giriþim olmasý halinde, ortak giriþimi oluþturan gerçek kiþi veya tüzel kiþilerin her birinin a ve b fýkralarýndaki esaslara göre temin edecekleri belge, F) Ýstekliler adýna vekâleten iþtirak ediliyor ise istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de þubesi bulunmayan yabancý tüzel kiþilerin vekaletnamelerinin bulunduðu ülkedeki Türk Konsolosluðunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dýþ iþleri Bakanlýðýnca onaylanmýþ olmasý gereklidir.) G) Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde, Ýdari þartnameye ekli örneðine uygun olarak ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklýk sözleþmesini vermesi (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesini þahsen veya vekil tayin edecekleri kiþiler vasýtasýyla imzalarlar.) H) Ýdari þartnamenin madde 8.2 DIÞ ZARF içerisine konulmasý gereken diðer evraklar I) Ekonomik ve mali yeterliliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: -Bankalardan temin edilecek belgelerde toplam yatýrým tutarýnýn % 5’inden az olmamak üzere, istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakit kredisini veya kullanýlmamýþ teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatýný gösterir yerli veya yabancý bankalardan alýnacak belge J) Ýstekli firmanýn iþ durumu ile ilgili beyanlarýný, 2886 sayýlý yasaya göre cezalý olmadýðýna dair beyanlarýný ve BURSA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ baþta olmak üzere benzer kuruluþlarla ÝHTÝLAFLI OLUP OLMADIÐI varsa açýklayýcý beyanlarýný içerir beyan yazýsý K) Ýhale dokümaný satýn alýndýðýna dair belge verilecektir. Teklifler 21/12/2010 saat 1430'a kadar sýra numaralý makbuz alýndý karþýlýðýnda, Acemler Yerleþkesi Destek Hizmetleri Dai. Bþk. Ýhale Þartname Haz. Þb. Md. Sýrameþeler Mah. Avrupa Konseyi Cd. 3/14 Hizmet Binasý D Blok K: 2 16190 Osmangazi/ Bursa adresine teslim edilecektir Telgrafla ve faksla yapýlacak müraacatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Elektronik posta adresi: ihale@bursa-bel.tr ÝLAN OLUNUR. www.bik.gov.tr B: 77976

HA­BER­LER

Tavuk fiyatlarýna ‘balans’ ayarý nKURBAN bay­ra­mýn­dan­bir­haf­ta­ön­ce dü­þ ü­þ e­ ge­ç en­ ta­v uk­ fi­y at­l a­r ý­ bay­r am son­ra­sýn­da­da­art­ma­dý.­En­teg­re­te­sis­le­ri­nin­ ka­pa­si­te­le­ri­ni­ dü­þür­me­le­ri­ne­ rað­men­ fi­yat­lar­ ge­ri­li­yor.­ Bay­ram­ ön­ce­si ki­lo­su­4-5­li­ra­ya­sa­tý­lan­ta­vuk­e­ti­nin­33,6­ TL­ a­ra­lý­ðý­na­ ge­ri­le­di­ði­ni­ be­lir­ten Bur­sa’da­ki­bir­ta­vuk­fir­ma­sý­ba­yi­i­Köy­kýr­Gý­da’nýn­Mü­dü­rü­Ham­di­Kýr,­ta­vuk fi­yat­la­rý­nýn­ ö­nü­müz­de­ki­ bir­ ay­ ay­ný­ fi­yat­ a­r a­l ý­ð ýn­d a­ sey­r e­d e­c e­ð i­n i­ söy­l e­d i. Kýr,­“Va­tan­daþ­bay­ram­bo­yun­ca­kýr­mý­zý e­te­doy­du.­Kýr­mý­zý­e­tin­fý­ya­tý­pa­ha­lý­ol­ma­sý­na­ kar­þýn­ ta­vuk­ fi­yat­la­rý­ son­ gün­ler­de­ ge­ri­le­di.­ Ta­bi­i­ki­ Kur­ban­ Bay­ra­mý ön­ce­si­ve­son­ra­sý­her­yýl­ben­zer­du­rum­lar­ ya­þa­ný­yor­du.­ An­cak­ ü­re­ti­ci­ler­ pi­ya­sa­ya­ ‘ba­lans’­ a­ya­rý­ yap­tý.­ Ü­re­ti­ci­ fir­ma­lar­ ü­re­tim­ ka­pa­si­te­le­ri­ni­ dü­þür­dü­ler. Bu­na­ rað­men­ ta­vuk­ fi­yat­la­rý­ ge­ri­le­di. Tah­min­le­ri­mi­ze­gö­re­ta­vuk­fi­yat­la­rý­bir ay­ da­ha­ ay­ný­ den­ge­de­ ka­lýr”­ þek­lin­de ko­nuþ­tu..­­Bursa / cihan

Bayram da geçti, et fiyatlarý düþmedi

Ýþin tahmin bedeli Aylýk Kira Bedeli : 4.000,00.-TL Geçici Teminatý : 1.440,00.-TL dýr. Ýhalesi : 21/12/2010 SALI günü Saat 15 oo de BURSA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ Encümen Salonunda ihalesi yapýlacaktýr. Ýhale Þartname ve Ekleri: 50,00.-TL (KDV Dahil) bedelle Destek Hiz. Dai. Bþk. baðlý Ýhale Þart. Haz. Þb. Müd. den temin edilebilir veya görülebilir.

a) Gerçek kiþi olmasý halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odasý veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayýtlý olduðunu gösterir, ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ belge b) Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðinin idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya benzeri makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin siciline kayýtlý olduðuna dair belge. Türkiye’de þubesi bulunmayan yabancý tüzel kiþiliðin belgelerinin bu tüzel kiþiliðin bulunduðu ülkedeki Türk Konsolosluðu veya Türkiye Cumhuriyeti Dýþ Ýþleri Bakanlýðýnca onaylanmýþ olmasý gerekir. c) Ortak giriþim olmasý halinde, ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin a ve b’ de ki esaslara göre temin edecekleri belge,

Fiat, ABD’ye Fiat 500 ile döndü

2006-2010 döneminde, devletin saðlýk harcamalarý da 156 milyar 267 milyon lira olarak belirlendi. Merkezi yönetim bütçesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun saðlýk giderleri, 2006 yýlýnda 23 milyar 16 milyon lira düzeyinde bulunurken, bu rakam 2007 yýlýnda 26 milyar 609 milyon liraya, 2008 yýlýnda 32 milyar 111 milyon liraya, 2009 yýlýnda ise 37 milyar 609 milyon liraya çýktý. Söz konusu rakamýn, 2010 yýlý sonunda 36 milyar 922 milyon liraya gerilemesi öngörüldü. Bu rakamlara göre, 5 yýllýk dönemde, sigaraya harcanan para, devletin vatandaþýn saðlýðý için harcadýðý paranýn yüzde 60’ýný oluþturdu. 2006-2010 döneminde, devlet bütçesinden yapýlan yatýrým harcamalarý ise 99 milyar 714 milyon 655 bin lira oldu. Böylece, vatandaþýn sigara harcamasý, hemen hemen devletin toplam yatýrým harcamasýna eþit tutarda gerçekleþti. Ankara / aa

Satýlmayan anguslar mezbahada TARIM ve Köyiþleri Bakanlýðý’nýn izni ile Kurban Bayramý’nda kesilmek üzere ithal edilen, ancak satýlamayan anguslar Et Balýk Kurumu tesislerinde kesilerek iç piyasaya sunulacak. Et fiyatlarýnda geçici bir düþüþ olabileceðini belirten Türkiye Kasaplar Federasyo nu Baþ ka ný Faz lý Yal çýn dað, “Taþýma suyu ile deðirmen dönmüyor, et fiyatlarýnýn saðlýklý bir den ge ye u laþ ma sý i çin be si lik hayvan ithalatýndaki bürokratik iþlemlerin azaltýlmasý ve isteyen herkesin istediði kadar besilik hayvan ithal etmesi gerekiyor” dedi. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý’nýn besilik hayvan ithalatýnda bir dizi bürokratik iþlem þartý koþtuðunu belirten Yalçýndað, “Þu anda besilik hayvan ithalatý yapmak isteyenler 250 ile 2 bin arasýnda hayvan getirebiliyor. Oysa bir gemi 5-10 bin hayvan alýyor. Büyük þirketler getirsinler, isteyen istediði kadar besilik hayvan alsýn. Bu konu ancak bu yöntemle çözülür. Besi materyalinin Türkiye’ye giriþinin saðlanmasý lazým.” diye konuþtu. Bursa / cihan

nÝTHALAT ve­ Kur­ban­ bay­ra­mý­ i­le­ bir­lik­te­ dü­þü­þe­ ge­çe­ce­ði­ ön­gö­rü­len­ et­ fi­yat­l a­r ýn­d a­ bek­l e­n en­ dü­þ üþ,­ bay­r am son­ra­sý­ilk­iþ­gü­nün­de­ya­þan­ma­dý.­Kon­ya­ Ka­s ap­l ar­ O­d a­s ý­ Baþ­k a­n ý­ Meh­m et Cen­giz,­ bay­ram­dan­ ön­ce­ kar­kas­ e­tin ki­log­ram­ fi­ya­tý­nýn­ 17­ li­ra­ se­vi­ye­le­rin­de bu­lun­du­ðu­nu,­ it­ha­lat­la­ bir­lik­te­ bay­ram son­ra­sý­hay­van­ke­sim­fi­yat­la­rý­nýn­dü­þe­ce­ði­ni­tah­min­et­tik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­Be­si­ci­li­ðin­mer­kez­le­rin­den­Kon­ya’da,­bay­ram son­ra­sý­ilk­iþ­gü­nü­tah­min­le­ri­nin­ak­si­ne mez­b a­h a­l ar­d a­ et­ ke­s im­ fi­y a­t ýn­d a­ bir dü­þüþ­ ol­ma­dý­ðý­ný­ an­la­tan­ Cen­giz,­ ‘’Bu du­ru­mun­ ne­den­ kay­nak­lan­dý­ðý­ný­ bi­le­mi­yo­ruz.­ Biz­ ‘bay­ram­dan­ son­ra­ dü­þer’ di­y e­ tah­m in­ e­d i­y or­d uk,­ an­c ak­ fi­y at düþ­m e­d i’’­ de­d i.­ Cen­g iz,­ ka­s ap­l a­r ýn Kon­ya’da­ki­mez­ba­ha­lar­da­bu­gün­sa­bah sa­at­le­ri­ i­ti­ba­riy­le,­ ü­re­ti­ci­den­ sa­týn­ al­dýk­la­rý­ bü­yük­baþ­ hay­van­la­rý­ 17­ li­ra­dan kes­tir­dik­le­ri­ni­ be­lir­te­rek,­ ‘’De­mek­ ki Tür­ki­ye’de­ hay­van­ var­lý­ðý­ ger­çek­ten­ az ve­ Kur­b an­ bay­r a­m ý­n a­ rað­m en­ fi­y at düþ­me­di’’­de­di. Konya / aa

Traktör satýþlarý arttý nKRÝZÝN DE et­ki­siy­le­ge­çen­yýl­17­bin­a­-

de­te­dü­þen­trak­tör­sa­týþ­la­rý­nýn­bu­yýl­30 bi­ne­çýk­ma­sý­bek­le­ni­yor.­Sek­tör­de,­son yýl­la­rýn­en­i­yi­sa­týþ­la­rý­nýn­ya­pýl­dý­ðý­be­lir­ti­lir­ken,­ban­ka­la­rýn­ver­di­ði­56­yýl­va­de­li trak­tör­kre­di­le­ri­ya­nýn­da­bu­yýl­ta­rým­ü­rün­le­ri­nin­‘’pa­ra­et­me­si­nin’’­de­sa­týþ­la­rýn­art­ma­sýn­da­et­ki­li­ol­du­ðu­kay­de­di­li­yor.­Trak­tör­pi­ya­sa­sýn­da­ki­re­ka­bet,­it­hal­trak­tör­ler­ne­de­niy­le­ar­tar­ken,­yer­li trak­tör­ü­re­ti­ci­le­rin­den­Er­kunt­Trak­tör, sa­týþ­ta­re­ka­bet­gü­cü­nü­ar­týr­mak­a­ma­cýy­la­ilk­de­fa­trak­tör­de­ga­ran­ti­sü­re­si­ni 2­yýl­dan­3­yý­la­çý­kar­dý.­Ankara / aa


12

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

BÝLÝÞÝM-TEKNOLOJÝ

bilisim@yeniasya.com.tr

Çanakkale’nin sanal haritasý hazýrlanýyor

Ýnternet adresi en az 2, en fazla 63 karakter olacak

BÝLÝÞÝM DÜNYASINDAN KISA KISA...

Bursa’ya bilim ve teknoloji merkezi kuruluyor

ÝNTERNET A­lan­Ad­la­rý­Yö­net­me­li­ði­Res­mî­Ga­ze­te’nin­bu­gün­kü­sa­yý­sýn­da­ya­yým­lan­dý.­Yö­net­me­lik­a­lan­ad­la­rý­nýn­en az­i­ki­en­faz­la­alt­mýþ­üç­ka­rak­ter­u­zun­lu­ðun­da­o­la­bi­le­cek.­A­lan­ad­la­rý­bir­de­fa­da­en­az­bir,­en faz­la­beþ­yýl­sü­re­i­çin­tah­sis­e­di­le­bi­le­cek.­A­lan­a­dý­sa­hi­bi­nin­ver­di­ði bil­gi­le­rin­doð­ru­ol­ma­dý­ðý­nýn­tes­pit e­dil­me­si,­a­lan­a­dýy­la­il­gi­li­mah­ke­me­ka­ra­rý­nýn­bu­lun­ma­sý­du­ru­mun­da­ka­pa­tý­la­cak.­Yö­net­me­lik­ta­ra­fýn­dan­.tr­al­týn­da­ta­ným­la­nan­alt­a­lan­lar­“.com”,­“.net”, “.biz”,­“.in­fo”,­“.bbs”,­“.na­me”,­“.org”,­“.web”,­“.gen”,­“.av”,­“.tv”, “.dr”,­“.k12”,­“.tel”,­“.bel”,­“.gov”,­“.e­du”,­“.pol”,­“.tsk”­be­lir­len­di.

BURSA'DA, Bi­lim­ve­Tek­no­lo­ji­Mer­ke­zi­ku­ru­lu­yor.­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­ta­ra­fýn­dan­10­bin­met­re­ka­re­lik­a­lan­da­in­þa­e­di­le­cek­mer­kez­de­170­fark­lý­ü­ni­te­de­e­ði­tim ve­ri­le­cek.­Dün­ya­nýn­bir­çok­ken­tin­de­mü­ze­o­la­rak­ku­ru­lan­bu­mer­kez­ler­de­o­luþ­tu­ru­lan­me­kân­la­ra­ve­ü­ni­te­le­re­do­kun­ma­ma­nýn­ya­sak­ol­du­ðu­na­i­þa­ret­e­den­Bur­sa Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Re­cep­Al­te­pe:­“Bur­sa­Bi­lim­ve­Tek­no­lo­ji­Mer­ke­zi’nde­i­se­ço­cuk­la­rýn­gör­me,­i­þit­me­ve­ö­zel­lik­le­do­kun­ma­du­yu­la­rý­na­hi­tap­e­den­bir sis­tem­uy­gu­la­na­cak.­Mer­ke­ze­ge­len­ço­cuk­lar­bu­ra­da­o­luþ­tu­ru­la­cak­bi­lim­sel­ve­tek­no­lo­jik­ü­ni­te­le­re­do­ku­na­rak hem­eð­le­ne­cek,­hem­de­öð­re­ne­cek.­Bu­yüz­den­pro­je­mi­zin­slo­ga­ný­ný­da­‘Do­kun­ma­mak­Ya­sak­týr’­o­la­rak­be­lir­le­dik.­Bu­mer­kez­de­ço­cuk­lar­her­þe­yi­gö­re­cek,­do­ku­na­cak,­test­e­de­cek­ve­öð­re­ne­cek­ler”­de­di. Haberin Devamý Ýçin : http://kisaurl.com/?BX1

Haberin Devamý: http://kisaurl.com/?BX4

iPhone’a karþý John’s Phone

Ýthal edilen makineyi yaptý, iki tane de TÜBÝTAK’a sattý

HER tür­lü­ma­ri­fe­te­sa­hip­ye­ni ne­sil­cep­te­le­fon­la­rý­na­kar­þý,­a­ra­mak­tan­baþ­ka­hiç­bir­ö­zel­li­ði­bu­lun­ma­yan­cep­te­le­fo­nu­ü­re­til­di. “John’s­Pho­ne”­a­dý­ve­ri­len­te­le­fon,­in­ter­ne­te­gi­ri­le­me­di­ði,­o­yun o­na­na­ma­dý­ðý,­fo­toð­raf­çe­ki­le­me­di­ði­ve­da­ha­bir­sü­rü­þey­ya­pý­la­ma­dý­ðý­gi­bi,­me­saj­bi­le­a­tý­la­mý­yor.­Te­le­fon­sa­de­ce­bir­te­le­fo­nun as­li­iþ­le­vi­ni­ye­ri­ne­ge­ti­ri­yor:­a­ra­ma­yap­mak.­Na­mý-ý­di­ðer­“an­ti iP­ho­ne”,­ye­ni­ne­sil­te­le­fon­la­rýn­ma­ri­fet­le­rin­den­ya­rar­lan­mak is­te­me­yen,­tek­no­lo­ji­yi­sev­me­yen­ler­i­çin­ge­liþ­ti­ril­di.­

GAZÝANTEP mer­kez­li­Ku­ru­man­Ma­ki­ne,­da­ha­ön­ce it­hal­e­di­len­ser­best­so­ðut­ma­ma­ki­ne­si­ni­ü­re­te­rek, Tür­ki­ye­Bi­lim­sel­ve­Tek­no­lo­jik­A­raþ­týr­ma­Ku­ru­mu’na da­(TÜ­BÝ­TAK)­i­ki­ta­ne­sat­tý.­ Devamý Ýçin: http://kisaurl.com/?BX2

ÇANAKKALE'NÝN 360­de­re­ce­gö­rü­le­bi­len­pa­no­ra­mik­fo­toð­raf­la­rýn­dan­o­lu­þan­þe­hir­ha­ri­ta­sý­ha­zýr­la­ný­yor.­Cad­de­le­rin,­ma­hal­le­le­rin,­ta­ri­hî­me­kân­la­rýn ve­iþ­let­me­le­rin­in­ter­net­ten­ge­zil­me­si­ni­sað­la­yan­ha­ri­tay­la­her­yer­git­me­den­gö­rü­le­bi­li­yor.­Ça­nak­ka­le Web­Te­le­viz­yo­nu­ta­ra­fýn­dan­ge­liþ­ti­ri­len­“Ça­nak­ka­le­Web­Tu­ru”­i­sim­li­pro­je­sa­ye­sin­de­fo­toð­raf­la­rý­çe­ki­len­nok­ta­lar,­360­de­re­ce­a­çý­dan­gö­rü­le­bi­li­yor,­ay­rý­ca­is­te­nen­bö­lüm­ler­ya­kýn­laþ­tý­rý­lý­yor.­Ö­zel­bir­tek­nik­le­çe­ki­len­gö­rün­tü­le­rin­bir­leþ­me­siy­le­þeh­rin­bir ha­ri­ta­sý­o­luþ­tu­ru­lup­cad­de­ve­so­kak­lar­da­ki­iþ­yer­le­ri­nin­i­çi­ne­ka­dar­gi­ri­lip­gö­rül­me­si­sað­la­ný­yor.­

Ýnternette sosyalleþeyim derken, iþinizden olmayýn ÝNTERNET sos­yal­pay­la­þým­si­te­le­ri­i­le­ti­þim­ça­ðý­nýn­vaz­ge­çil­me­zi­ol­sa­da, iþ­ve­ren­le­rin­her­za­man­bu­i­þe­sem­pa­tiy­le­bak­ma­dý­ðý­or­ta­ya­çýk­tý.­Fa­ce­bo­ok,­Twit­ter­gi­bi­sos­yal­pay­la­þým­la­rýn­en­yo­ðun­ya­þan­dý­ðý­ül­ke­le­rin­ba­þýn­da­ge­len­A­me­ri­ka’da­pek­çok­in­san­sýrf­bu­se­beb­le­i­þin­den­ko­vu­lun­ca,­so­kak­di­lin­de­“Fa­ce­bo­ok­Ko­vul­ma­sý”­(Fa­ce­bo­ok­fi­red)­di­ye­ye­ni­bir­Ýn­gi­liz­ce de­yim­tü­re­til­di.­Haberin Devamý: http://kisaurl.com/?BX6

Uykudan önce internet ve SMS gençleri hasta ediyor RAHAT bir­uy­ku­her­ke­sin­ha­ya­li.­Üs­te­lik­er­te­si­gün­zin­de­u­yan­mak­ve­sað­lýk­lý bir­ruh­ha­li­(mod)­i­çin­de­ön­þart.­Ra­hat­bir­uy­ku­her­ke­sin­ha­ya­li.­Üs­te­lik­er­te­si­gün­zin­de­u­yan­mak­ve­sað­lýk­lý­bir­ruh­ha­li­(mod)­i­çin­de­ön­þart.­An­cak genç­le­rin­ço­ðu­ar­ka­daþ­la­rýy­la­me­saj­laþ­ma­dan,­ya­da­in­ter­ne­te­gir­me­den­ya­ta­ða­gir­mi­yor.­Si­zin­ço­cu­ðu­nuz­da­u­yu­ma­dan­ön­ce­cep­te­le­fo­nu­ve­di­ðer­e­lek­tro­nik­i­le­ti­þim­a­raç­la­rýn­dan­u­zak­du­ra­ma­yan­lar­dan­sa­uz­man­la­ra­ku­lak­ve­rin.­

Haberin Devamý: http://kisaurl.com/?BX5

Haberin Devamý: http://kisaurl.com/?BX7

PROGRAM TANITIMI

Osmanlýca Türkçe Lügat 2.0 OSMANLICA-TÜRKÇE Lü­gat­2.0­ad­lý­prog­ra­mý­mý­zýn­si­ze­ya­rar­ge­ti­re­ce­ði­ni­dü­þü­nü­yo­ruz.­Ý­þit­me­en­gel­li­ler­i­çin­dü­þü­nü­len­bir­ö­zel­lik;­ses­li­o­la­rak­ke­li­me­ler­din­le­ne­bi­li­yor.­Çok­gü­zel­ha­zýr­lan­mýþ­ve­ge­niþ­i­çe­ri­ðe­sa­hip­o­lan­bu­prog­ra­mýn­her­bil­gi­sa­yar­da­ol­ma­sý­la­zým.­Prog­ram­sa­de­ce­lü­gat­ö­zel­li­ði­i­le­kal­ma­mýþ­i­çe­ri­sin­de­ya­rar­lý­bir­çok­uy­gu­la­ma­da­mev­cut.­Da­ha­faz­la sö­ze­ge­rek­yok.­Bu­yu­run­ken­di­niz­de­ne­yin.­­ Ýndirme adresi: http://kisaurl.com/?BLB

Müslümanlara özel “Helâl Arama Motoru” www.imhalal.com ­

deðiþtirerek­ yeniden­ arama­ yapmasý BRITANYA’DA kurulan­ ImHalal.com SÝTE TANITIMI yönünde­ uyarýyor.­ Sitenin­ kurucularý, adresinde­yayýn­yapan­site,­sakýncalý­bulMüslümanlarýn­ son­ yýllarda­ internette duðu­Ýngilizce­kelimeleri­filtreleyerek,­bu kelimeler­hakkýnda­kullanýcýya­uyarý­mesajý­veriyor.­Arama­kriter- oldukça­ etkin­ þekilde­ yer­ aldýðýný,­ Ýslâmî­ kurallar­ çerçevesinde lerini­ üç­ bölüme­ ayýran­ site,­ en­ sakýncalý­ kelimeler­ arandýðýnda, internette­ gezinebilmeyi­ saðlamak­ amacýyla­ “I’m­ Halal”­ (Ben kullanýcýyý,­kelimenin­3.­seviyede­haram­olduðu­ve­arama­kriterini Helâlim)­adýyla­bu­arama­motorunu­kurduklarýný­ifade­ediyor.­­

Ýnternet tarayýcýlarda klavye kýsayollarý re­fox­ön­bel­le­ðe­a­lýn­mýþ­dos­ya­la­rý­da­en­baþ­tan yük­le­ye­cek­tir.

CTRL - Enter Ta­ra­yý­cý­ný­zýn­ad­res­çu­bu­ðu­na­yal­nýz­ca­or­ta­da­ki kýs­mý­ný­gir­dik­ten­son­ra­CTRL­tu­þu­i­le­bir­lik­te­En­ter­‘e­ba­sar­sa­nýz,­www…….com­baþ­ve­son­o­to­ma­tik­o­la­rak­ek­le­ne­cek­tir.

ðin­bü­yü­tü­lüp­kü­çül­tül­dü­ðü­nü­gö­re­cek­si­niz. NOT:­Chro­me­ve­Sa­fa­ri­bu­du­rum­da­yal­nýz­ca­me­tin­le­rin­bo­yu­tu­nu­de­ðiþ­ti­rir­ken,­In­ter­net­Exp­lo­rer, Fi­re­fox­ve­O­pe­ra­say­fa­da­bu­lu­nan­re­sim­le­ri­de­bü­yü­tüp­kü­çül­tü­yor.

ALT - D Her­han­gi­bir­say­fa­da­i­çe­ri­ði­in­ce­ler­ken­fark­lý­bir ad­re­se­git­mek­is­te­di­ði­niz­za­man­ad­res­çu­bu­ðu­na ye­ni­den­fa­re­yi­gö­tür­mek­zo­run­da­de­ðil­si­niz.­Fa­rey­le­ad­res­çu­bu­ðu­na­týk­la­mak­ye­ri­ne­ALT­tu­þuy­la bir­lik­te­D­tu­þu­na­bas­ma­nýz,­ad­res­çu­bu­ðu­nun­ak­tif ha­le­gel­me­si­i­çin­ye­ter­li­o­la­cak­týr.­NOT:­Ay­ný­gö­re­vi­In­ter­net­Exp­lo­rer’da­ALT-A­tuþ­kom­bi­nas­yo­nu­ye­ri­ne­ge­ti­ri­yor.

CTRL - sol tuþ Ta­ra­yý­cý­nýz­da­a­çýk­o­lan­say­fa­da­bu­lu­nan­bir­bað­lan­tý­ya­CTRL­tu­þu­nu­ba­sý­lý­tu­ta­rak­fa­re­ni­zin­sol tu­þu­i­le­týk­la­ma­nýz­du­ru­mun­da,­he­def­say­fa BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? ta­ra­yý­cý­nýz­i­çin­de­ye­ni bir­sek­me­de­a­çý­la­cak­týr.­Ay­ný­i­þi­Shift tu­þuy­la­yap­mak­In­ter­net­Exp­lo­rer,­ Fi­r e­f ox­ ve­ Go­o g­l e Chro­me’da­bað­lan­tý­nýn ye­ni­bir­pen­ce­re­de­a­çýl­ma­sý­ný­sað­lý­yor. Shift­-­sol­tuþ­Sa­fa­ri’de­her­h an­g i­bir týk­la­ma­gi­bi­al­gý­la­nýr­ken­O­pe­ra­Shift’le bir­lik­te­týk­la­nan­bað­lan­tý­yý­ye­ni­sek­me­de­a­çý­yor.

Geri tuþu Say­fa­lar­a­ra­sýn­da­ge­zi­nir­ken­ön­ce­ki­say­fa­ya­ge­ri dön­mek­is­te­di­ði­niz­de,­a­ra­yüz­de­ki­ge­ri­düð­me­si­ne týk­la­mak­ye­ri­ne­klav­ye­niz­de­ki­<——ge­ri­(back­spa­ce)­tu­þu­na­ba­sa­bi­lir­si­niz.­Ben­zer­þe­kil­de­i­le­ri­düð­me­si­ne­týk­la­mak­ye­ri­ne­Shift­tu­þuy­la­bir­lik­te­ge­ri tu­þu­na­bas­mak­da­ge­çer­li­bir­yön­tem­o­la­rak­bi­lin­mek­te.

CTRL - fare tekerleði Ge­zin­di­ði­niz­ve­tet­kik­et­ti­ði­niz­say­fa­yý­bü­yüt­mek­ya­da­kü­çült­mek­is­te­di­ði­niz­de,ta­ra­yý­cý­ný­zýn­a­ra­yü­zün­de­ki­ya­kýn­laþ­týr­ma­bö­lü­mü­ne­mec­bur­de­ðil­si­niz.­Klav­ye­niz­de­ki­CTRL­tu­þu­nu­ba­sý­lý­tu­ta­rak fa­re­ni­zin­te­ker­le­ði­ni­çe­vir­di­ði­niz­de,­say­fa­da­ki­i­çe­ri­-

F5 ve CTRL - F5 Ýn­ce­le­mek­te­ol­du­ðu­nuz­say­fa­nýn­ye­ni­den­yük­len­me­si­ni­(ye­ni­len­me­si­ni)­is­te­di­ði­niz­de,­e­li­ni­zi­fa­re­ye­gö­tür­mek­ye­ri­ne­klav­ye­niz­de­ki­F5­tu­þu­na­ba­sa­bi­lir­si­niz.­F5­tu­þu­na­ba­sar­ken­CTRL­tu­þu­nu­ba­sý­lý­tut­ma­nýz­du­ru­mun­da­In­ter­net­Exp­lo­rer­ve­Fi­-

Sayfa Sorumlusu: Zübeyir Ergenekon — Furkan Demir Muhammed Zorlu - Muharrem Özel

CTRL - T Ye­ni­bir­say­fa­aç­mak­i­çin­ye­ni­bir­pen­ce­re­kul­lan­mak­ye­ri­ne­mev­cut­pen­ce­re­nin­i­çin­de­ye­ni­bir sek­me­aç­mak­i­çin­CTRL­–T­tuþ­la­rý­im­da­dý­mý­za ye­ti­þi­yor.

CTRL - F4 Sek­me­le­ri­ka­pat­mak­i­çin­kul­la­ný­la­bi­le­cek­bir­ký­sa­yol!­­Klav­ye­niz­de­ki­CTRL­tu­þuy­la­bir­lik­te­F4­tu­þu­na­bas­ma­nýz­du­ru­mun­da,­ak­tif­o­lan­sek­me­ka­pa­tý­la­cak­týr.­NOT:­Ta­ra­yý­cý­nýz­da­yal­nýz­ca­bir­sek­me­a­çýk­ken­bu­iþ­le­mi­yap­tý­ðý­nýz­da­In­ter­net­Exp­lo­-

rer­ve­Go­og­le­Chro­me­ta­ra­yý­cý­yý­tüm­den­ka­pa­týr­ken,­Fi­re­fox­ve­O­pe­ra­ek­ra­ný­bo­þal­tý­yor,­Sa­fa­ri­i­se tep­ki­siz­ka­lý­yor. CTRL - F Ýn­ce­le­mek­te­ol­du­ðu­nuz­bel­ge­nin­i­çin­de­bir­söz­cü­ðü­bul­mak­is­te­di­ði­niz­de­CTRL­tu­þuy­la­bir­lik­te­F tu­þu­na­ba­sa­rak­a­ra­ma­for­mu­nu­ak­tif­ha­le­ge­ti­re­bi­lir­si­niz.­Fark­lý­ta­ra­yý­cý­lar­da­fark­lý­kul­la­ným­ö­zel­lik­le­ri­ne­sa­hip­o­lan­a­ra­ma­ö­zel­lik­le­ri­nin­en­ö­nem­li­or­tak nok­ta­sý,­ay­ný­ký­sa­yol­tuþ­la­rýy­la­a­çý­lý­yor­ol­ma­la­rý. CTRL - K Ta­ra­yý­cý­ný­zýn­a­ra­yü­zü­ne­en­teg­re­e­dil­miþ­a­ra­ma for­mu­nu­sýk­ça­kul­la­ný­yor­sa­nýz,­bu­klav­ye­ký­sa­yo­lu çok­i­þi­ni­ze­ya­ra­ya­cak.­CTRL­tu­þu­i­le­bir­lik­te­K tu­þu­na­bas­ma­nýz­du­ru­mun­da­Sa­fa­ri­ve­Fi­re­fox’ta­da­hi­li­a­ra­ma­for­mu­ak­tif­ha­le­ge­li­yor. Go­og­le­Chro­me­i­se­ad­res­çu­bu­ðu­nu­ak­tif­ha­le ge­ti­re­rek­ba­þý­na­bir­so­ru­i­þa­re­ti­ko­yu­yor. CTRL - D In­ter­net­Exp­lo­rer’da­Sýk­Kul­la­ný­lan­lar­a­dýy­la,­di­ðer­ta­ra­yý­cý­lar­da­da­ge­nel­lik­le­Yer­Ým­le­ri­(Bo­ok­marks)­a­dýy­la­a­ný­lan­bö­lüm,­web’de­keþ­fet­ti­ði­miz ve­da­ha­son­ra­tek­rar­ih­ti­yaç­du­ya­bi­le­ce­ði­miz­say­fa­la­rý­sak­la­mak­i­çin­her­za­man­e­li­mi­zin­al­týn­da.­Ýn­ce­le­mek­te­ol­du­ðu­nuz­say­fa­yý­bu­bö­lü­me­kay­det­mek­i­çin­bütün­ta­ra­yý­cý­lar­da­CTRL­tu­þuy­la­bir­lik­te D­tu­þu­na­bas­mak­ye­ter­li­o­lu­yor.­Ay­rý­ca­kay­det­ti­ði­niz­say­fa­la­rý­gör­mek­ve­dü­zen­le­mek­i­çin­CTRL­-­B tuþ­la­rý­ný­kul­la­na­bi­lir­si­niz.

Haberin Devamý Ýçin: http://kisaurl.com/?BX3

Facebook hesabýnýz aniden kapanabilir FACEBOOK’TA or­ta­ya­çý­kan­bir­a­çýk,­sah­te­ol­du­ðu­nu­san­dý­ðý­Fa­ce­bo­ok­he­sap­la­rý­ný­ka­pa­tý­yor. “San­dý­ðý”­di­yo­ruz;­zi­ra­sah­te­ol­ma­yan­bin­ler­ce­he­sap­bu­a­çýk­yü­zün­den­ka­pa­týl­mýþ­du­rum­da.­500 mil­yo­nu­aþ­kýn­ü­ye­siy­le­dün­ya­nýn­en­bü­yük­sos­yal að­si­te­si­o­lan­Fa­ce­bo­ok’ta­or­ta­ya­çý­kan­bir­a­çýk, sah­te­pro­fil­o­la­rak­gör­dü­ðü­he­sap­la­rý­kul­la­ný­cý­lar­dan­ha­ber­siz­ka­pa­tý­yor.­Fa­ce­bo­ok’un­u­zun­za­man­dýr­sah­te­he­sap­la­ra­kar­þý­sa­vaþ­aç­tý­ðý­ve­bu­a­çý­dan­on­bin­ler­ce­he­sa­býn­ka­pa­týl­dý­ðý­bi­li­ni­yor. An­cak­kul­la­ný­cý­la­rý­ca­nýn­dan­bez­di­ren­bu­a­çýk, sah­te­ol­ma­yan­he­sap­la­rý­da­en­gel­le­yin­ce­kul­la­ný­cý­lar­Fa­ce­bo­ok’u­e­leþ­ti­ri­yað­mu­ru­na­tut­tu.­Fa­ce­bo­ok’tan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da­söz­ko­nu­su­a­çý­ðýn­ka­pa­týl­ma­sý­i­çin­ça­lýþ­ma­la­rýn­baþ­la­týl­dý­ðý­be­lir­til­di.

Soru: Ýnternette veya baþka bir vesile ile tedbir olsun diye ismin farklý söylenmesinin sakýncasý var mýdýr? O kiþinin üzerine yalan yazýlýr mý? Deðerli­ kardeþimiz;­ Internette­ isim­ yerine baþka­ bir­ rumuz­ kullanýlmasý­ caizdir.­ Bu yalana­ girmez.­ Çünkü­ bunda­ bir­ aldatma yoktur. Soru: Televizyonda canlý yayýnda namaz kýldýran bir imama uyarak namaz kýlýnabilir mi? Deðerli­ kardeþimiz;­ imama­ uyup­ namaz kýlabilmek­ için­ Ýslâm­ bir­ takým­ þartlar­ ve prensipler­ koymuþtur.­ En­ azýndan­ imamla kendisine­uyanlar­arasýnda­umuma­ait,­insanlarýn­ve­arabalarýn­gelip­geçeceði­kadar­geniþlikte­ bir­ caddenin­ ya­ da­ büyükçe­ bir­ ýrmaðýn bulunmamasýdýr.­ O­ halde­ cemaate­ namaz kýldýrmakta­ olan­ bir­ imama­ radyo­ ya­ da­ televizyon­ vasýtasýyla­ uymak­ sahih­ deðildir. Çünkü­belirtilen­þartlar­gerçekleþmemiþtir.­

HAFTANIN ÝPUCU

Webmasterlar için kaynaklar ÝHTÝYACINIZ o­lan­kod­la­rý­ko­lay­ca­bu­lun,­ký­sa sü­re­de­ha­ya­li­niz­de­ki­web­si­te­si­nin­sa­hi­bi­o­lun. Co­deP­ro­ject:­Ba­þa­rý­lý­bir­ASP­ve­ASP.NET kay­na­ðý­ www.co­dep­ro­ject.com. Co­deP­ro­ject’in­en­ö­nem­li­ö­zel­li­ði,­ör­nek­uy­gu­la­ma­la­rýn ha­zýr­la­yan­prog­ram­cý­nýn­an­la­tý­mýy­la­su­nul­ma­sý.­Web­si­te­niz­de­kul­la­na­ca­ðý­nýz­uy­gu­la­ma­yý­bir­çýr­pý­da­in­di­re­bi­le­ce­ði­niz­gi­bi,­ha­zýr­la­yan prog­ram­cý­nýn­a­çýk­la­ma­la­rý­ný­in­ce­le­ye­bi­lir, han­gi­kod­bö­lüm­le­ri­nin­ne­a­maç­la­ya­zýl­dý­ðý­ný ay­rýn­tý­la­rýy­la­öð­re­ne­bi­lir­si­niz Say­f a­l a­r ý­n ý­z ý­süs­l e­y e­c ek­Ja­v aS­c ript’ler http://ja­vas­cript.in­ter­net.com Web­si­te­ni­zin ar­ka­pla­nýn­da­kul­lan­dý­ðý­nýz­prog­ram­la­ma­di­lin­den­ba­ðým­sýz­o­la­rak­ta­ra­yý­cý­ta­ra­fýn­da­ça­lý­þa­cak­Ja­vaS­cript’ler­kul­la­na­bi­lir­si­niz.­Ja­vaS­cript’ler­bir­çok­fonk­si­yon­sað­la­ya­bil­di­ði­gi­bi web­si­te­ni­zin­say­fa­la­rý­ný­renk­len­di­re­cek­e­fekt­ler­de­su­nu­yor. Hots­c ripts: Bin­l er­c e­ PHP­ uy­g u­l a­m a www.hots­cripts.com­PHP­uy­gu­la­ma­sý­bu­lu­nu­yor.­Bu­nun­ya­nýn­da­C­ve­C#,­Flash,­Ruby­on­Ra­ils,­XML,­ASP,­CFML,­Ja­va,­Python,­ASP.NET, CGI­ve­Perl,­Ja­vaS­cript­dil­le­rin­de­ha­zýr­uy­gu­la­ma­lar­bu­la­bi­li­yor­su­nuz.­Si­te­ASP­ve­ASP.NET ko­nu­la­rýn­da­da­boþ­de­ðil.­3­bi­nin­ü­ze­rin­de­kla­sik ASP­uy­gu­la­ma­sý­ve­bi­nin­ü­ze­rin­de­ASP.NET­uy­gu­la­ma­sý­bu­ra­dan­e­di­ni­le­bi­li­yor.­


13

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

SPOR

Potada lider F.Bahçe'yi Beþiktaþ da deviremedi

‘‘

Haftanýn derbisinde Fenerbahçe Ülker deplasmanda NBA yýldýzý Iverson'lý rakibi Beþiktaþ Cola Turka'yý 74-67 yenerek yenilgisiz liderliðini sürdürdü.

Lider Trabzonspor, sahasýnda Eskiþehirspor ile 0-0 berabere kalarak 7 maç sonra puan kaybetti. Bordo-mavili ekip bu hafta Gaziantep deplasmanýna çýkacak. FOTOÐRAF: A.A

Trabzonspor þampiyonluk yarýþýna henüz hazýr deðil SÜPER Ligde son 6 maçýný kazanan Trabzonspor, Eskiþehirspor beraberliði ile 7 maç sonra puan kaybetti. En son ligin 6. haftasýnda deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililerin 6 maçlýk galibiyet serisi de sona ermiþ oldu. Karadeniz ekibi, 7 maç sonra da gol atmadan bir maçý tamamlamýþ oldu. Trabzonspor'un orta alan oyuncusu Colman, zor bir maç oynadýklarýný belirterek, ''Tamamen savunma oynayan takýma karþý oynadýk. Ne yazýk ki istediklerini buradan aldýlar'' dedi. Alanzinho ise rakiplerinin alaný kapatmaya dönük oynadýðýný kaydederek, ''Ýlk yarýdaki hareketsizliðimiz ile biz de buna çanak tuttuk. Ýkinci yarý hareketlilikle pozisyon geldi ama gol gelmedi. Hiç istemediðimiz þekilde 2 puan kaybettik'' þeklinde konuþtu. GÜNEÞ OYUNDAN MEMNUN DEÐÝL Trabzonspor Teknik Direktörü Þenol Güneþ, henüz þampiyonluk yarýþýna ve üst düzey seviyede oynama anlayýþýna hazýr

‘‘

Trabzonspor Teknik Direktörü Þenol Güneþ, "Eskiþehirspor maçýndan dersler çýkaracaðýz. Henüz þampiyonluk yarýþýna ve üst düzey seviyede oynama anlayýþýna sahip deðiliz" dedi.

olmadýklarýný söyledi. Güneþ, golsüz berabere biten maçýn ardýndan yaptýðý açýklamada, maçtan önce sahaya kazanmak için çýkacaklarýný herkesin bildiðini belirterek, ''Rakibin de puan için savaþacaðýný biliyorduk. Zor bir maç oldu. Ýlk yarýdaki oyun bize yakýþmayan oyundu. Ýsteðimiz, oyun akýþýna dönüþmedi. Tempolu hýzlý pas yapan bir anlayýþta deðildik, pozisyon

üretemedik. Top onlardayken iyi basmadýk, top bizdeyken iyi kullanamadýk ve ilk yarý boþa gitti'' dedi. Ýkinci yarýda daha olumlu iþler yaptýklarýný, ancak yeterli pozisyon üretemediklerini anlatan Güneþ, þöyle devam etti: ''Dikkat daðýnýklýðýmýzla olay bireyselliðe dönünce, oyun akýcýlýðýmýz ikinci plana düþtü. Kaybettiðimiz 2 puan var, bu bizim için olumsuz bir durum. Lig yarýþýnýn kýzýþtýðý ve kamuoyunun bizi ön plana çýkarttýðý dönemde kaybedilen 2 puan, moral ve puan olarak olumsuz oldu. Bu sonuçtan dersler çýkarýrsak bunu olumlu hale dönüþtürebiliriz. Geçen maça deðil, gelen maça bakacaðýz. Birlikte düþünürsek bunlarý telafi ederiz. Henüz þampiyonluk yarýþýna ve üst düzey seviyede oynama anlayýþýna hazýr deðiliz. Zaman zaman iyi oynamamýz bunu göstermez. Kalite ve beceri olarak üst sýrada olmak için daha iyi olmak zorundayýz. Bu maçýn buna yönelik bir katký yapacaðýna umuyorum.''

BEKO Basketbol Ligi'nde, deplasmanda Beþiktaþ Cola Turka'yý maðlup eden Fenerbahçe Ülker, 6. hafta sonunda da yenilgisiz liderliðini sürdürdü. Haftanýn açýlýþ karþýlaþmasý, cumartesi günü saat 13.00'da, Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda oynandý. Mersin Büyükþehir Belediyesi'ni 85-76'lýk skorla geçen Galatasaray Cafe Crown, 4. galibiyetini aldý. Antalya'da oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta ise Antalya Büyükþehir Belediyesi, Bornova Belediyesi'ni 78-74'lük skorla geçti. Edirne'deki karþýlaþmada ise Oyak Renault'yu 74-67'lik skorla yenen Olin Edirne, iç saha galibiyetlerine bir yenisini ekledi. Tofaþ ile Türk Telekom'un Bursa'daki mücadelesinde 71-67 ile konuk takým, Erdemir'in Aliaða Petkim'i aðýrladýðý maçta ise 92-65'lik skorla ev sahibi ekip güldü. Pýnar Karþýyaka'nýn Banvit'i konuk ettiði karþýlaþmada gülen taraf, 7170'lik skorla sahadan galip ayrýlan Bandýrma temsilcisi oldu. Trabzon 19 Mayýs Spor Salonu'ndaki mücadelede, BEKO Basketbol Liginde haftanýn maçýnda Fenerbahçe Ülker güçlü Efes Pilsen, Medical Park Trabzonspor'a karþý baþtan so- rakibi Beþiktaþ Cola Turka'yý 74-67'lik skorla geçerken, NBA yýldýzý na önde götürdüðü maçý, 101-64'lük skorla kazandý. Allen Iverson maç boyunca etkili oynayamadý. FOTOÐRAF: A.A Haftanýn derbisinde Beþiktaþ Cola Turka ile Fenerbahçe Ülker karþýlaþtý. Büyük bir çekiþmeyle geçen maçý 74PUAN DURUMU 67'lik skorla, Fenerbahçe Ülker kazandý. Bu sonuçla, Fenerbahçe Ülker, 6. maçýndan da galibiyetle ayrýldý ve liTAKIMLAR O G M A Y P derliðini sürdürdü. Beþiktaþ'ýn NBA yýldýzý Allen Iverson 1.Fenerbahçe Ülker 6 6 - 510 392 12 maçý 2 sayý ile tamamladý. 7. Haftanýn programý: Borno2.Antalya B. Belediyesi 6 5 1 463 452 11 va-Erdemirspor, Beþiktaþ Cola Turka-Medical Park 3.Banvit 6 5 1 454 397 11 Trabzonspor, Fenerbahçe Ülker-Olin Edirne, Türk Te4.Efes Pilsen 6 5 1 493 410 11 lekom-Galatasaray Cafe Crown, OYAK Renault-Antal5.Galatasaray Cafe Crown 6 4 2 459 419 10 ya Büyükþehir Belediyesi, Aliaða Petkim-Pýnar Karþýya6.Olin Edirne 6 4 2 468 451 10 ka, Banvit-TOFAÞ, Mersin B. Belediyesi-Efes Pilsen. 7.Beþiktaþ Cola Turka 6 3 3 478 482 9

TOPLU SONUÇLAR Galatasaray Cafe Crown-Mersin B. Belediyesi...: 85-76 Antalya Büyükþehir Belediyesi-Bornova.................: 78-74 Olin Edirne-OYAK Renault................................: 74-67 Erdemirspor-Aliaða Petkim.....................................: 92-65 TOFAÞ-Türk Telekom.......................................: 67-71 Pýnar Karþýyaka-Banvit.............................................: 70-71 Medical Park Trabzonspor-Efes Pilsen.............: 64-101 Beþiktaþ Cola Turka-Fenerbahçe Ülker...................: 67-74

y seri ilânlar ELEMAN

ÝÞ ARIYORUM

n ÝHRACATÇI

n KUYUMCUYUM, 6 yýllýk

FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456)317 40 29 (0536) 857 23 29 n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) 456 33 00 n LOGO KULLANAN Ön Muhasebe bilen bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Bayrampaþa/Mega Center Tel: 0532 716 71 67

deneyimim var, branþým pres. Ýlginize teþekkür ederim. Selçuk KUTAS Tel: 0538 246 91 09

ACÝLEN Þirketimiz bünyesinde stand elemanlarý, sekreterler, Halkla iliþkiler uzmanlarý, muhasebeciler ve ofis içerisinde çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis 0(212) 452 51 52 0(212) 452 52 34 (0534) 689 80 46 (0537) 749 18 64

KÝRALIK DAÝRE n DÝKMEN ÖVEÇLER

Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 16-20 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE n BAHÇEÞEHÝR'de

SATILIK Ýhlas Bizimevler 1. Etap 210 m² 4+1 Ankastreli (0532) 262 51 76 n BAYRAMPAÞA KARTALTEPE'de satýlýk çok güzel daire 120 m2, 2+1, 3 katlý, 2.kat, doðalgaz (kombi) 165.000 TL (0535) 231 11 96

SATILIK ARSA Kayseriye 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 65.000 TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market 312-229 55 55 yucetepezeminmarket@g mail.com

ADA'dan ÇERKEZKÖY, KAPAKLI

BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) 624 08 12 0(212) 592 91 49 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ÝSTANBUL GÜVEN arsa ofisinden geleceði parlak projelerle deðeri yükselen Adapazarý Kaynarca'da dönümü 7.000 TL ile 15.000 TL arasý müstakil tapulu araziler (0536) 770 04 97 n BEREKET GAYRÝMENKUL'den Adapazarý Kaynarca'da yarý peþin yarýsý 10 ay vadeli 465 m2 14.000TL 2000 m2 22.000TL 710 m2 14.000TL müstakil tapulu araziler (0536) 330 33 32 n YALOVA'DA 5.000 m2 tarla 75.000 TL (0532) 631 12 25 n SAHÝBÝNDEN BABAESKÝ'de tapulu tarlalar. 2.600 m2 10.250 TL 3.150 m2 13.650 TL 9.600 m2 35.000 TL otoyla takaslanýr. (0532) 773 41 91

VASITA n 2006 STAREX panelvan

çok temiz vade takas olur, 66.000 km, motor hacmi, 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125 arasý, gümüþ gri renkli, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 12.500 TL. (0543) 902 18 36 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de,

motor hacmi 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88

ÇEÞÝTLÝ n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli

satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) 217 29 30 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n 50 m2 kelepir satýlýk dükkân 30.000 TL.

8.Bornova 9.Pýnar Karþýyaka 10.Erdemirspor 11.Türk Telekom 12.Aliaða Petkim 13.Medical Park Trabzon 14.OYAK Renault 15.Mersin B. Belediyesi 16.TOFAÞ

6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 3 2 2 2 1 1 1 1

3 3 4 4 4 5 5 5 5

472 494 452 471 455 413 420 417 403

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 0(212) 640 58 88 n ÇOK GÜZEL merkezi

yerde iþ yeri 90 m2 doðalgaz (merkezi) 100.000 TL. (0543) 902 18 36

ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan Doðan Beykent Üniversitesi Okul Kimliðim kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Mehmed Fatih Fiþek Yeþil Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Adile Oður Aðrý Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ulviye Bitkin Elazýð Ünv. ait Diplomamý ve Pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. Ýhsan AKKUÞ

503 9 460 9 464 8 510 8 500 8 493 7 465 7 475 7 449 7


14

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

SPOR

KASITLI OLAY ÇIKARIYORLAR KONYASPOR KULÜBÜ, BÝR GRUP TARAFTARIN ÝÇ SAHADA VE DEPLASMANDAKÝ MAÇLARDA KASITLI OLARAK TRÝBÜN KOLTUKLARINI KIRIP, KULÜBÜN ZARAR GÖRMESÝ ÝÇÝN UÐRAÞTIÐINI AÇIKLADI. KONYASPOR Yönetim Kurulu, Beþiktaþ maçýnda tribünde kendilerine ayrýlan bölümdeki koltuklarý kýran taraftara tepki gösterdi. Yönetim kurulu, yaptýðý yazýlý açýklamada, bir grup taraftarýn iç sahada ve deplasmandaki maçlarda kasýtlý olarak olay çýkartýp kulübün zarar görmesi için uðraþtýðýný iddia ederek, ''kirli oyunlara'' son verilmesini istedi. Sezon baþýndan bu yana gerek iç sahada, gerekse deplasmanlardaki maçlarda belirli bir

G.Saray'ýn yeni stadýnda sona yaklaþýlýyor GALATASARAY'IN, 2011 Ocak ayýndan itibaren maçlarýný oynamayý planladýðý Seyrantepe'deki Türk Telekom Arena Stadý'nýn tamamlanmasý için sona yaklaþýldýðý bildirildi. Galatasaray Kulübü'nden yapýlan açýklamada, yapýmý devam eden yeni statta sona yaklaþýldýkça çalýþmalarýn daha da hýzlandýðý ve koltuk montajýnýn bitmeye yakýn olduðu ifade edildi. Üst kattaki montajýn basýn tribünü haricinde bittiði, alt kattaki koltuk montajýnýn da büyük bölümünün tamamlanmýþ durumda olduðu kaydedilen açýklamada, basýn tribününe yerleþtirilecek masalarýn iskelet sisteminin de montajýnýn yapýldýðý bildirildi. 5000 KOLTUK MONTAJLANACAK Açýklamada, statta VIP koltuklarý ve loca önü koltuklarý haricinde yaklaþýk 5000 koltuk montajýnýn daha yapýlacaðý belirtildi. Çatý saçaklarýnýn alt bölümlerindeki led ýþýklandýrma sistemlerinin numunelerinin mon taj lan dý ðý i fa de e di len a çýk la ma da, ''Montajlarý tamamlanan elemanlarýn testleri yapýlýyor. Ses ve saha aydýnlatma sistemlerinin de montajlarý tamamlandý. Bu iki sistemin testleri düzenli olarak yapýlýyor'' denildi. Öte yandan, özellikle çevre baðlantý yollarýnda ve çevre düzenlemelerinde yoðun bir çalýþma yapýldýðý belirtildi.

grup taraftar tarafýndan çýkarýlan olaylar nedeniyle Konyaspor'un bugüne kadar yaklaþýk 300 bin lira cezaya çarptýrýldýðý belirtilen açýklamada, þunlar kaydedildi: KÝRLÝ OYUNLAR SON BULMALI ''Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu PFDK, Kayserispor karþýlaþmasýndaki olaylar sonucunda kulübümüze 32 bin 500 lira para cezasý vermiþtir. Ancak ayný taraftar grubu,

kulübümüzün zarar görmesi adýna tutumlarýný devam ettirmiþ olup, 2-2 berabere sona eren Beþiktaþ karþýlaþmasýnda da kendilerine ayrýlan bölümde 53 koltuk kýrmýþ ve tribünlere zarar vermiþtir. Tek düþünceleri bedava bilet almak olan, bunu gerçekleþtiremeyince Konyaspor'umuzun ve yönetim kurulumuzun yýpratýlmasý adýna bu tür yollara baþvuran taraftar grubunun yaptýklarýyla sadece Konyaspor'umuza deðil, Konya þehrimizin

imajýna da zarar verdiði ve vermeye de devam ettiði görülmektedir. Bu tür olaylara baþvuran taraftarlarýn artýk kirli oyunlarýna ve kulübümüzle birlikte yönetim kurulumuza zarar verme düþüncelerine bir son vermeleri gerektiðini, bununla birlikte gerçek Konyaspor sevdalýsý taraftarlarýmýzýn da kulübümüzü maddi manevi anlamda zarara uðratan bu tür davranýþlarýn karþýsýnda tepkilerini ortaya koymalarýný istiyoruz.''

Liverpool Emre için 7 milyon avro önerdi Alman 4-4-2 Dergisi'nin iddiasý: "Liverpool ara transferde Emre Belözoðlu'nun transfer etmek istiyor." Almanya'da yayýmlanan 4-4-2 dergisi, Liverpool'un, Fenerbahçeli milli futbolcu Emre Belözoðlu'nu transfer etmek istediðini ileri sürdü. Derginin internet sitesinde verilen haberde, Liverpool'un, Belözoðlu'nu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediði ve bunun için 7 milyon avro artý Fabio Aurelio'yu gözden çýkarttýðý iddia edildi. ASTON VÝLLA JUNÝNHO'YU ÝSTEDÝ Katar'ýn El Garafa takýmýnda top koþturan Brezilyalý futbolcu Juninho'nun Ýngiltere'nin Aston Villa takýmýnýn transfer listesinde bulunduðu ileri sürüldü. Fransýz RMC radyosunun haberinde, 35 yaþýndaki Juninho'nun ocak ayýndaki ara transfer döneminde yeniden Avrupa'ya dönebileceði ve Aston Villa formasý giyebileceði belirtildi.

‘‘

Beþiktaþ taraftarý için ''Bana çok nazikler, misafirperverler'' diyen Guti, çok az Türkçe konuþtuðunu, Nihat'ýn Ýspanyolca bilmesinin kendisine yardýmcý olduðunu ve diðer takým arkadaþlarýyla Ýngilizce anlaþtýðýný belirtti

Kayserispor 36 yýldýr G.Saray'ý yenemiyor GALATASARAY ile 31. kez karþý karþýya gelen Kayserispor, Pazar günkü maçta 36 yýllýk hasretine yine son veremedi. Kadir Has Stadý'nda oynanan karþýlaþmadan golsüz beraberlikle ayrýlan Kayserispor ve Galatasaray, lig tarihinde 31. kez karþý karþýya geldi. Renktaþýný 1974'te bir kez yenebilen Kayserispor, 36 yýllýk galibiyet hasretini yine sonlandýramadý. Son haftalarda Galatasaray'ýn baþarýsýz sonuçlar almasý ve Kayserispor'un yükselen bir performans göstermesi, Kayserispor taraftarlarýný umutlandýrmýþtý. Son 5 sezondur saha-

sýnda Galatasaray ile berabere kalan Kayserispor, 0-0'lýk skorla yine amacýna ulaþamadý. Bu sonuçla iki takým arasýnda geride kalan 31 maçta Galatasaray 19, Kayserispor ise sadece 1 galibiyet alýrken, 11 maç da berabere sonuçlandý. Kayserispor Asbaþkaný Þaban Miraboðlu,yaptýðý açýklamada, 36 yýldýr yenemedikleri Galatasaray'a karþý tarihi bir fýrsat yakaladýklarýný, ancak bu fýrsatý deðerlendiremediklerini savundu. Miraboðlu, karþýlaþmada iki takýmýn da mücadeleci, kaliteli ve üst düzey bir futbol sergilediðini ifade etti.

BE ÞÝK TAÞ Tek nik De rik tö rü Bernd Schuster, bir gazetede ya yým la nan Fa tih Tekke'yi camiye gittiði i çin Kon yas por maçýnýn kadrosuna almadýðý þeklindeki haberi yalanladý. Alman teknik adam, siyah-beyazlý kulübün resmi internet sitesi- Bernd Schuster ne þu açýklamayý yaptý: ''Öncelikle dini inançlara saygýlý bir insaným ve oyuncularýmýn dini hassasiyetlerine uygar bir insan olarak saygý duyuyorum. Gazetede yer alan haberin gerçekle ilgisi bulunmamaktadýr. Bu haber, aslýnda yazan kiþinin kendi kurgusundan ibarettir. Ýdmanlardan sonra takým olarak toplanýp birlikte yemek yemediðimizi tüm gazeteciler çok iyi bilmektedir. Ayrýca kamp yapmadýðýmýz için maç kadrosunu da maç günü sabahý ter antrenmanýndan sonra açýklýyorum. Sadece bu açýlardan bile haber dayanaksýzdýr. Türkiye'nin önemli bir gazetesinin bu tür yalan haberlere yer vermesini hayretle izliyorum. Beþiktaþlýlar'ýn bu tür asparagas haberlere itibar etmemesini rica ederim.''

BEÞÝKTAÞLI futbolcu Fatih Tekke, teknik direktör Bernd Schuster ile dini inançlarý nedeniyle sorun yaþadýðý yönünde çýkan haberi yalanladý. Fatih Tekke, kulübün internet sitesinde yer alan açýklamasýnda, haberi yalanlayarak, ''Haberde bahsedildiði gibi teknik direktörüm Bernd Schuster ile bu konuda herhangi bir konuþmamýz olmadý. Dini inançlar üzerinden teknik direktörüm ile sorun yaþadýðým þeklinde, baþtan sona yalan bir haber yayýnlamasý beni çok üzmüþtür. Takýmýmýzdaki birlik ve beraberliði bozmaya yönelik bu tür yalan haberlere taraftarlarýmýzýn ve kamuoyunun itibar etmemesini rica ederim'' ifadelerine yer verdi.

BEÞÝKTAÞ'IN ÝSPANYOL YILDIZI MARCA GAZETESÝNE YAPTIÐI AÇIKLAMADA, ''ÝSTANBUL'DA, YURTDIÞINDAKÝ BÝR ÖÐRENCÝ GÝBÝ YAÞIYORUM'' DEDÝ.

Kayserispor, kendi evinde karþýlýklý ataklarýn olduðu maçta Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak lider olma fýrsatýný elinden kaçýrdý. FOTOÐRAF: A.A

ALMAN TEKNÝK ADAM, FATÝH TEKKE'YÝ CAMÝYE GÝTTÝÐÝ ÝÇÝN KADROYA ALMADIÐI ÞEKLÝNDEKÝ HABERÝ YALANLADI.

Fatih Tekke'den Schuster'e destek

GUTÝ ÝÇÝNÝ DÖKTÜ

BEÞÝKTAÞ'IN Ýspanyol futbolcusu Guti, Marca gazetesinde yayýmlanan demecinde ''Ýstanbul'da yurtdýþýndaki bir öðrenci gibi yaþýyorum'' dedi. Guti, Ýstanbul'daki normal bir gününü Ýspanyol gazetesine anlatýrken, yalnýz yaþadýðýný ve kendini bir öðrenci gibi hissettiðini söyledi. Ýspanyol futbolcu, ''Sabah kalktýðýmda kendime bir portakal suyu yapýyorum ve Beþiktaþ tesislerine gittiðimde de takým arkadaþlarým ve teknik heyetle kýzarmýþ ekmek yiyorum. Antremandan sonra öðle yemeðini de tesislerde yiyorum. Tesislerde her futbolcunun bir odasý var, biraz kalýp orada siesta yapýyorum. Daha sonra eve dönüp, Ýspanyol televizyonlarýný izliyorum ve ailemle telefonda konuþuyorum. Akþam da gitar çalýyorum. Bu benim hobim ve hoþuma gidiyor'' ifadelerini kullandý. ÝSPANYA'DAN BENÝ ARAYALAR AZALDI ''Vücudum ve aklým bana bir deðiþikliðe ihtiyacýn var diyordu ve baþka ülkeye gitmeye karar verdim'' diyen Guti, ''gerçek arkadaþlýðý Ýstanbul'a geldikten sonra anladýðýný, kendisini arayanlarýn sayýsýnýn azaldýðýný'' dile getirdi. Beþiktaþ taraftarý için ''Bana çok nazikler, misafirperverler'' diyen Guti, çok az Türkçe konuþtuðunu, Nihat'ýn Ýspanyolca bilmesinin kendisine çok yardýmcý olduðunu ve diðer takým arkadaþlarýyla Ýngilizce anlaþtýðýný belirtti Guti, katolik dininin en önemli bayramý olan Noel'de (24-25 Aralýk) Ýspanya'da ailesi ile olacaðýný söyledi. Guti'nin, Ýspanyol gazetecilerle konuþtuðunda onlara yönelttiði ilk sorunun ''Ekonomik durum nasýl?'' olmasý da dikkati çekti. REAL MADRÝD BARCELONA'YI YENEBÝLÝR Öte yandan, 29 Kasým'da oynanacak Barcelona-Real Madrid maçýyla ilgili görüþü sorulan Guti, ''Görüyorum

Schuster: Dinî inançlara saygýlý bir insaným

F.Bahçe Ülker'in NBA patentli 2.06'lýk devi geliyor n BEKO Basketbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Fenerbahçe Ülker'in yeni transferi Sean Gregory May bugün Ýstanbul'a geliyor. Sarý - lacivertliler, sakatlanan Gasper Vidmar'ýn açýðýný NBA patentli 2.06'lýk Sean Gregory ile kapattý. Fenerbahçe Ülker, geçtiðimiz sezon NBA'de Sacramento Kings formasý giyen 2.06'lýk pota altý oyuncusu Sean Gregory May ile prensipte anlaþtý. Sarý - lacivertlilerin resmi internet sitesinden verilen bilgiye göre Sean Gregory May'ýn bugün Türkiye'ye geleceði ve 24 Kasým Çarþamba günü de saðlýk kontrolünden geçeceði belirtildi. Sean Gregory May, 2005 NBA Draft'inde Charlotte Bobcats tarafýndan 1. tur 13. sýrada seçilmiþ, 2009-10 sezonunu ise Sacramento Kings'de tamamlamýþtý. 26 yaþýndaki North Carolina Üniversitesi mezunu 4 numara, NBA'deki 4 sezonunda 6.9 sayý- 4 ribaund- 1 asist- 0.4 blok ortalamalarý tutturmuþtu.

Rakibini omzundan ýsýran Ajax'lý Suarez'e ceza yolda nHOLLANDA Birinci Futbol Ligi'nde Pazar günü 0-0 biten Ajax-PSV Eindhoven maçýnda rakibini ýsýran Ajax'ýn Uruguaylý forveti Luis Suarez'e ceza gelebileceði belirtildi. De Telegraaf gazetesinin, ''Ajax Yamyamý'' baþlýðýyla duyurduðu habere göre, hakemin olayý maç sýrasýnda görmemesinde raðmen televizyon görüntülerinde Suarez'in PSV'den Otman Bakkal'ý omzundan ýsýrdýðý açýkça görülüyor. Haberde, federasyonun televizyon görüntülerine dayanarak Suarez'e ceza verebileceði belirtildi.

G.Saray potada Ýtalyan Cantu'yu konuk ediyor Guti, ''Gerçek arkadaþlýðý Ýstanbul'a geldikten sonra anladýðýný, kendisini arayanlarýn sayýsýnýn azaldýðýný'' dile getirdi.

ki her zaman olduðu gibi çok önceden el Clasico konuþuluyor. Barcelona maçýndan önce Þampiyonlar Ligi maçý var ama insanlar Nou Camp'ta neler olacaðýný merak ediyor, normal. Ben Madrid'i bu yýl çok güçlü görüyorum. Mourinho, kýsa zamanda, tam bir takým kurdu. Madrid, Nou Camp'ta hep iyi oynar ve bu takým Barcelona'yý yenebilecek gibi geliyor'' cevabýný verdi. Bu arada, Marca gazetesi, Beþiktaþ Kulübü Baþkaný Yýldýrým Demirören'in Guti'ye ''hayran'' olduðunu ve Ýspanyol futbolcunun sözleþmesini uzatmak istediðini ileri sürdü.

nGALATASARAY Cafe Crown, ULEB Avrupa Kupasý (E) Grubu'ndaki ikinci maçta bugün Ýtalya temsilcisi NGC Bennet Cantu ile karþýlaþacak. Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþma, Galatasaray TV'den naklen yayýnlanacak. Galatasaray, grubunda oynadýðý ilk karþýlaþmada Hollanda ekibi GasTerra Flames'i deplasmanda 66-65 yenerek baþladý. Sarý-kýrmýzýlý ekibin bugünkü rakibi NGC Bennet Cantu ise (E) Grubu'ndaki ilk maçýnda Yunanistan temsilcisi Panellinios'u 72-57 maðlup etti. NGC Bennet Cantu, grupta averajla Galatasaray Cafe Crown'un önünde lider durumda bulunuyor.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 23 KASIM 2010 SALI

A­Ý­LE­-­SAЭLIK

Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

Yatak ýslatmaya alarmlý tedavi KÜÇÜK yaþtaki bir çok çocukta görülen yatak ýslatma probleminin çözümü için önerilen yöntemlerden birisi de ‘’alarm tedavisi’’. Çocuk Nefroloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Oðuz Söylemezoðlu, çocuðun iç çamaþýrýna yerleþtirilen bir elektrod ile pijamasýna iliþtirilen alarm cihazýnýn harekete geçirildiði bu yöntemle uykuda idrar hissini algýlamanýn saðlanabileceðini bildirdi. Gazi Üniversitesi Týp Fa kül te si Ço cuk Nef ro lo ji Bi lim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Söylemezoðlu, beþ yaþýna gelmiþ bir çocuðun yataðýný ýslatmasýnýn normal olmadýðýný, bu durumun, çocukta istemsiz ve farkýnda olmadan uykuda yataðýný ýslatma sorunu olan ‘’enürezis noktürna’’ bulunduðuna iþaret edebileceðini söyledi. Bu yaþtaki her 100 çocuktan yaklaþýk 14-15’inin uykuda altýný ýslattýðýný, 18 yaþýndaki 100 kiþinin birinde de bu sorunun

devam edebildiðini anlatan Söylemezoðlu, ‘’Yani yatak ýslatma sorunu belirli bir süreçte kendiliðinden düze le bi lir. An cak, bu nu bek le mek doðru deðildir. Çocuðu ruhsal açýdan zor durumda býrakan bu rahatsýzlýðýn tedavi edilmesi gerekir’’ dedi. Bu sorunun üstünün kapatýlmasýnýn tedaviyi zorlaþtýrdýðýný, oysa çeþitli tedavi seçenekleri bulunduðunu bildiren Söylemezoðlu, þunlara dikkati çekti: ‘’Çocuk yataðýný bilinçli olarak ýslatmaz. Bunu çocuðun kontrol edemediði iþlev bozukluklarý ortaya çýkarýr. Alt ýslatma, anne babanýn çocuðu iyi eðitemediði anlamýna da gelmez. Bu, çocuðun büyüme döneminde idrar kontrolü ile ilgili bazý iþlevlerin olgunlaþmasýnýn gecikmesi ile iliþkilidir. Tepki göstermek sorunu derinleþtirebilir. Doðru tedavi için mutlaka konunun uzmanlarýndan yardým alýnmalýdýr.’’

PSÝKOLOJÝK DEÐÝL YATAK ýslatmaya karþý ilâç ya da ‘’alarm tedavisi’’ uygulanabileceðini kaydeden Söylemezoðlu, þu açýklamalarda bulundu: ‘’Yatak ýslatmada alarm cihazlarý tedavi amacýyla kullanýlabilir. Çocuk bu alarmla uyanmasa bile anne baba uyanýr ve çocuðu uyandýrarak tuvalete götürüp ihtiyacýný görmesini saðlayabilir. Çocuðun zaman içerisinde uykuda idrar hissini algýlamayý öðrenmesinin amaçlandýðý bu tedavinin etkili olup olmayacaðý ortalama 6 haftada anlaþýlýr. Bu 6 hafta boyunca anne babanýn her gece çocuðu uyandýrarak tuvalete götürmeyi aksatmadan sürdürmesi zorunludur.’’ Ýlaç tedavisinde ise ‘’desmopressin’’ isimli etken maddenin kullanýldýðýný belirten Söylemezoðlu, ‘’Altýný ýslatan çocuklarýn bir bölümünde geceleri idrar üretimini azaltmakla görevli ADH adý verilen madde yeteri kadar yapýlamaz. Desmopressin kullanýlarak vücuttaki ADH eksikliði giderilir, böylece gece boyunca mesanenin idrar hissini ortaya çýkaracak kadar dolmasýnýn önüne geçilir’’ diye konuþtu. Ankara / aa

Gebelikte içilen sigara bebekte astýmý katlýyor NEFES DARLIÐI OLARAK DA BÝLÝNEN ASTIMIN DÜNYADA YAKLAÞIK 300 MÝLYON KÝÞÝYÝ ETKÝLEDÝÐÝ TAHMÝN EDÝLÝYOR. TÜRKÝYE geneline bakýldýðýnda eriþkinlerin yaklaþýk yüzde 7’sinde, çocuklarýn ise yüzde 15’inde astým görülüyor. Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Gamze Uçar, gebelikte sigara içen annelerin bebeklerinde ilk bir yýl içinde astým geliþme riskinin 4 kat daha fazla olduðunu söyledi. Uçar, astýmýn çok ilerleyip geri dönüþümsüz evreye girmediði sürece kolaylýkla kontrol altýna alýnýp tedavi edilebilen bir hastalýk olduðunu kaydetti. Astýmýn, havayollarýnýn daralmasý ile kendini gösteren, ataklar halinde seyreden kronik bir hastalýk olduðunu hatýrlatan Dr. Gamze Uçar, astýmýn en sýk görülen belirtilerini öksürük, nefes darlýðý, hýþýltýlý solunum ve göðüste baský hissi diye sýraladý. Uçar, sözlerini þöyle sürdürdü: “Astýmda bu belirtiler nöbetler halinde görülür. Genelde gece veya sabaha karþý ortaya çýkarlar. Ayrýca mevsimsel deðiþiklik de gösterebilirler. Belirtiler bazen kendiliðinden düzelebilmekle beraber ilâç tedavisine zaman geçirilmeden baþlanmasý þarttýr. Ataklar dýþýnda hastanýn genelde hiçbir yakýnmasý yoktur. Hastalarýn birçoðunda astýmla birlikte saman nezlesi (a-

Gebelikte sigara içen annelerin bebeklerinde ilk bir yýl içinde astým geliþme riskinin 4 kat daha fazla .

lerjik rinit), sinüzit, göz alerjisi, egzama gibi hastalýk öyküleri de saptanmaktadýr.”

ALERJÝ ÝLE ASTIM KARIÞTIRILMAMALI Alerji ile astýmýn karýþtýrýldýðýný da vur-

Taze balýk ve yoðurt birlikte tüketilebilir SAÐLIK Bakanlýðý, balýk ile süt ürünlerinin bir arada tüketiminin zehirlenmeye sebep olacaðýna dair yanlýþ bir kanaat bulunduðunu, oysa balýk ve yoðurdun her ikisinin de taze olmasý durumunda bir arada tüketilebileceðini duyurdu. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ‘Balýk ve Saðlýk’ konulu metinde, özellikle soðuk kýþ günlerinde tüketilen balýðýn, içerdiði yað asitleri dolayýsý ile baðýþýklýk sisteminin kuvvetlenmesine destek olduðu bildirildi. Kýþ mevsiminde

Kýrmýzý ette mangala dikkat

güneþten fazla yararlanýlamadýðý için kemik ve diþ saðlýðýnda önemli olan D vitaminin karþýlanmasýnda balýk tüketiminin önem kazandýðýna iþaret edildi. Halk arasýnda balýk ile süt ürünlerinin (yoðurt, ayran vb) bir arada tüketiminin zehirlenmeye sebep olacaðýna dair yanlýþ bir kaný bulunduðuna dikkat çeken bakanlýk, her ikisinin de taze olmasý durumunda bir arada tüketilmesinin herhangi bir saðlýk problemine sebep olmayacaðýný vurguladý. Ankara / cihan

ÇÝNKO VE DEMÝR GÝBÝ MÝNERALLER ÝLE B VÝTAMÝNÝ AÇSINDAN ZENGÝN OLAN, BESLENMEDE ÖNEMLÝ YER TUTAN KIRMIZI ETTE, DOÐRU PÝÞÝRÝLMEDÝÐÝ DURUMLARDA KANSEROJEN MADDELER OLUÞABÝLÝYOR.

2 bin 500 engelliye istihdam kapýsý FÝZÝKSEL Engelliler Vakfýnýn (FEV) Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) desteðiyle yürüttüðü ‘’Özrümüzle Üretiyoruz’’ projesi, 2 bin 534 engelliye istihdam kapýsýný araladý. Engellileri, kendi kendilerine yeten, üreten, topluma her bakýmdan entegre, özgüvenleri tam bireyler haline getirme felsefesiyle 2005 yýlýnda sadece 6 ay için planlanan ancak baþarýsý dolayýsýy la 5 dö nem bo yun ca u za tý lan ‘’Özrümüzle Üretiyoruz’’ projesi bu yýlýn Aðustos ayýnda sona erdi. Engellilerin en önemli sorunlarýndan biri olan istihdam konusuna çözüm bulmak amacýyla baþlatýlan proje, bu güne kadar en fazla engelli istihdamý gerçekleþtirilen proje olma özelliði taþýyor. Ýþverenlerin ve engellilerin

ihtiyaçlarýna cevap verebilmek için iki tarafý ortak bir paydada buluþturmanýn tasarlandýðý proje kapsamýnda 2 bin 534 engelli gýdadan finansa, saðlýktan eðitime, inþaattan iletiþime kadar pek çok farklý alanda iþ sahibi oldu. Engelli gruplarý arasýnda istihdam konusunda en büyük oraný ortopedik engelliler oluþtururken, bunu sýrasýyla görme engelliler, böbrek, diyabet, kalp gibi hastalýklarý bulunan süreðen engellilerle iþitme ve zihinsel engelliler izledi. Ýþverenlerin yüzde 68’i 18-24 yaþ arasý engellileri tercih ederken, istihdam edilen engellilerin 955’ini ilkokul mezunlarý oluþturdu. 79 engelli ise okuma-yazma bilmemelerine karþýn iþ yaþamýnda yer alabildi. Ankara / aa

gulayan Dr. Gamze Uçar, astýmý tetikleyen risk faktörlerini de þöyle sýraladý: “An ne ve ya ba ba dan bi rin de as tým varsa çocukta astým geliþme olasýlýðý 1/3 iken, her iki ebeveynin astýmlý olma sý du ru mun da bu risk 2/3’e çýk -

maktadýr. Bunun yaný sýra, ev tozlarý, polenler, küf mantarlarý gibi hava yoluyla alýnan alerjenler, tekrarlayan akciðer enfeksiyonlarý, mesleki uyaranlar, sigara dumaný, bazý ilâçlar, ev içi ve dýþý hava kirliliði ve beslenme gibi faktörler de kiþide astýma sebebiyet verebilir. Unutulmamalý ki astýmý olan herkesin alerjik olmasý ya da alerjisi olan herkesin astým olmasý gerekmez. Çocuklarda astýmýn yüzde 80’i alerjik iken, eriþkinlerde bu rakam yüzde 50’dir.” Her hastalýkta olduðu gibi astýmda da erken tanýnýn önemine iþaret eden Uçar, erken evresinde hastalýðýn tedavi edilebilir olduðunu ifade etti. Yazýlý açýk la ma sýn da U çar, “Dü zen li te da vi gören hastalarýn büyük çoðunluðunda astým yaþamý olumsuz etkilemez. Ancak düzensiz tedavi veya bilinçsiz ilâç kullanýmý, hastalýðýn giderek ilerlemesine ve hastanýn sürekli atak halindeki gibi nefes darlýðý ile yaþamasýna sebep olur. Bu yüzden hastalýðýn erken tanýsýnýn konmasý ve tedavisinin düzenlenmesi çok önemlidir” ifadelerini kullandý. Adana / cihan

Uzmanlar, “Et piþirilirken alevle doðrudan temas etmemesi gerekir. Izgara piþirme yöntemlerinde alev ile doðrudan temas gerçekleþtiðinde ette kanserojen ürünler oluþabilir” diye ikazda bulunuyorlar. FOTOÐRAF: AA

HAVA sýcaklýklarýnýn 20 derece ve üzerinde seyretmesiyle piknik alanlarýna akýn eden vatandaþlar, kurban etleriyle mangal keyif yaparken uzmanlar etlerde oluþabilecek kanserojen maddelere karþý uyarýyor. Kurban Bayramý’ný da içine alan 9 günlük tatil boyunca hava sýcaklýklarý bahar günlerini aratmadý. Sýcaklýklarýn 20 derece ve üzerinde seyrettiði tatilde bayram ziyaretleri dýþýnda boþ zaman bulan vatandaþlar, piknik alanlarýna akýn ederek, kurban etiyle mangal keyif yaptý. Uzmanlar, mangal keyfinin kabusa dönüþmemesi için uyarýlarda bulundu. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim üyesi Prof. Dr. Meltem Serdaroðlu, kýrmýzý etin beslenmenin önemli bir bileþeni olduðunu söyledi. Böylesine önemli bir gýda maddesinin doðru piþirilmemesi durumunda saðlýk açýsýndan sakýncalý hale gelebileceðini dile getiren Serdaroðlu, þöyle konuþtu: ‘’Et piþirilirken alevle doðrudan temas etmemesi gerekir. Izgara piþirme yöntemlerinde alev ile doðrudan temas gerçekleþtiðinde ette kanserojen ürünler oluþabilir. Özellikle piliç grill ve döner piþirme ünitelerinde yüksek sýcaklýkta alevle doðrudan temas eden ürünlerde kanserojen özellikte bileþiklerin oluþmasý söz konusudur. Bu sebeble, ýzgara yapýlan etlerin mümkün olduðunca görünen yaðlarý ayýklanmalýdýr. Izgara piþirmede temas süresinin kýsaltýlmasý için mümkün olduðunca ince dilimler kullanýlmalýdýr. Piþirilen et, ateþten en az 11 santimetre uzakta tutulmalýdýr. Et yanmadan piþirme iþlemine son verilmelidir.’’

KIRMIZI ETÝN FAYDALARI SERDAROÐLU, Kurbandan çýkýldýðý bugünlerde birçok evde bol miktarda bulunan etin saðlýk açýsýndan faydalarýný ise þöyle anlatý: ‘’Et proteinlerinin biyolojik deðeri, bitkisel proteinlere oranla çok daha yüksektir. Dengeli ve yeterli beslenmede protein gereksiniminin sadece bitkisel proteinlerden karþýlanmasý mümkün deðildir. Et proteinleri vücutta salgýlanamayan elzem amino asitleri içerir. Protein deðerinin yaný sýra kýrmýzý et, çinko ve demir gibi mineraller ile B vitaminleri açýsýndan da zengin bir gýda maddesidir. Özellikle B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklý olduðundan yeteri kadar et tüketmeyen kiþilerde B12 vitamini eksikliði görülebilmektedir.’’ Bursa / aa

Yedikule Hastanesi’nde akciðer nakli yapýlacak SAÐLIK Bakanlýðý Yedikule Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde 2011 yýlýndan itibaren akciðer nakli yapýlabilecek. Yeni yýlda eðitimlerini tamamlamýþ olan saðlýk ekibiyle birlikte ‘’Akciðer Nakli Ünitesi’’ de hastane içinde hizmete girecek. Yurt dýþýnda yaklaþýk 100 bin dolara mal olan ameliyat, Türkiye’de 10 bin dolar tutuyor. Ameliyat devlet hastanesinde yapýldýðýnda sosyal güvencesi bulunan hastalar bu parayý da ödemiyor. Ankara / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

RAF ÖMRÜ 3 YIL PAZARA Türk þirketlerinin yön verdiðine iþaret eden Aþýk, Avrupa ülkelerinden de hurma sipariþleri aldýklarýný, Yemen’e dahi hurma gönderdiklerini anlattý. Türk þirketlerin hurmayý dünyaya tanýtýðýný kaydeden Aþýk, ‘’300 çeþit hurma arasýnda en pahalýsý, Peygamber Efendimiz’in (asm) ‘Kim günde 7 tane yerse ona zehir bulaþmaz’ hadisi ile tavsiye buyurduðu ‘Acve’. Araplar, ‘Acve’nin en kalitelisi için 150 riyali gözden çýkarýyor’’ dedi. Aþýk, iyi hurmanýn renk ve görünüþünden anlaþýlabileceðine dikkati çekerek, ‘’Kabuklarý daðýlmýþ birbirine yapýþmýþsa fazla lezzet vermez. Ýyi bir hurmanýn raf ömrü buzdolabýnda 2-3 yýla kadar çýkýyor’’ diye konuþtu.

Y

HABERLER

23 KASIM 2010 SALI Ýstanbullular kurban ziyaretinden erzaklarla döndü.

Þekerin yerini hurma aldý DAHA ÇOK RAMAZANDA TÜKETÝLEN HURMA, ARTIK ÞEKER YERÝNE DE KULLANILIYOR. HAC görevini tamamlayan hacýlar, ülkelerine hurma ve zemzem götürmeyi ihmal etmedi. Kolilerle alýnan hurmalar otobüslerle Türkiye’ye gönderildi. Kutsal yerleri ziyaret amacýyla Medine’ye gelen hacýlar, aldýklarý hurmalarý Diyanet Kargo ile Türkiye’ye gönderme imkâný buldu. Ki-

þi baþý en fazla 50 kilogram hurma gönderebilen hacýlar, aldýklarý fazla hurmalarý da uçakla götürmek zorunda kaldý. 1988’de Giresun’dan inþaat iþçisi olarak Medine’ye giden Hayrullah Aþýk, Medine’de müteahhitlik yapmaya baþlayýnca dönüþ kararýný ertelediðini söyledi. Aþýk, 3 yýl önce

kiraladýðý bahçede ‘’Medine Hurma Bahçesi’’ adý altýnda üretime baþladýðýný anlatarak, 80 tonu hacýlara, 170 tonu Türkiye’deki gýda toptancýlarý ve market zincirlerine olmak üzere 250 tonluk kapasiteye ulaþtýðýný kaydetti. Artan talebe yetiþmek için 50 ton daha ilave üretim yaptýklarýný belirten

Aþýk, ‘’Fiyatlarýn düþmesi mümkün deðil. Tam tersi yükseliyor. Çünkü Türkiye’de þeker yerine hurma tüketme alýþkanlýðý artýyor. Soðuk hava deposunda týrlarla farklý illerimize taze hurma da gönderiyoruz. Bu ürünün satýþý Ramazan ayý ile sýnýrlý deðil artýk’’ diye konuþtu. Medine / aa

Bayrama gittiler, erzakla döndüler n DOKUZ günlük Kurban Bayramý tatilini memleketlerinde geçiren Ýstanbullularýn dönüþlerinde memleketlerinden çuvallarla getirdiði erzak dikkatlerden kaçmadý. Kurban Bayramýný memleketlerinde sevdiklerinin yanýnda geçiren vatandaþlar, akrabalarýyla hasret giderdikten sonra Ýstanbul’a dönüþ yapmaya baþladý. Anadolu’nun çeþitli yerlerinden gelen vatandaþlar beraberinde getirdikleri yiyecekleri taþýrken güçlük çekti. Tatilini Niðde’de geçirdiðini aktaran Necdet Ýpek isimli yolcu, “Tatilimiz çok güzel geçti. Memleketimizden birçok erzak getirdik. Torbalarýn içerisinde birçok kuru gýdanýn yaný sýra salça, turþu ve ceviz de var” ifadelerini kullandý. Ýstanbul / cihan

ABD’nin ‘çok gizli’ casusu fýrlatýldý n AMERÝKAN Hava Kuvvetleri’ne ait ‘çok gizli’ nitelikteki casus uydu, Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden fýrlatýldý. Uydunun, þu ana kadar geliþtirilmiþ en büyük casus uydu olduðu bildirildi. Uyduyu insansýz Delta 4 roketi taþýyor. ABD Ulusal Keþif Ofisi’nden yapýlan açýklamada, “dünyanýn en büyük uydusunun fýrlatýldýðý” belirtildi. “Çok gizli” olduðu kaydedilen görev hakkýnda daha fazla detay verilmedi. Uydunun hangi operasyonlarda kullanýlacaðý bilinmiyor. 23 katlý devasa Delta 4 roketinin gönderilmesi, teknik sýkýntýlar ve yakýt problemleri sebebiyle aylardýr erteleniyordu. Florida / cihan

Zirvenin yapýldýðý Lizbon, 'Ocenarium' ile de ilgi çekiyor.

NATO zirvesinde akvaryum gezisi n DÜNYA liderlerini buluþturan NATO Devlet ve Hükümet Baþkanlarý Zirvesine ev sahipliði yapan Portekiz’in baþþehri Lizbon, sualtý dünyasýnýn eþsiz güzelliklerini barýndýran ‘’Ocenarium’’ ile de dünyanýn gözünü üzerine çekiyor. Dünyanýn dört tarafýndan ziyaretçilerin uðrak yeri olan dev akvaryumda 500 farklý türdeki 8 bin hayvan ve bitki yer alýyor. 1998 yýlýnda açýlan dev akvaryum, sahip bulunduðu canlý türlerinin yaný sýra 5 bin metreküp hacmiyle de dünyanýn sayýlý sualtý müzeleri arasýnda bulunuyor. Dev akvaryum, bugüne kadar 1 milyonun üzerinde ziyaretçi çekti. Lizbon / aa

Kaplanlar 12 yýl içinde yok olabilir n RUSYA’NIN St. Petersburg þehrinde kaplanlarýn geleceðiyle ilgili yapýlan uluslar arasý zirveye katýlan uzmanlar, hayat alanlarýný korumak için ülkelerin harekete geçmemesi ve kaçak avcýlara karþý mücadele etmemeleri halinde, kaplanlarýn neslinin 12 yýl içinde tükenebileceðini ifade etti. Dünya Vahþi Hayat Fonu yetkilileri ve uzmanlar, bir asýr önce kaplan sayýsýnýn 100 bin olduðunun tahmin edildiðini belirterek, þimdi ise vahþi ortamdaki kaplanlarýn sayýsýnýn 3 bin 200’e indiðine dikkati çekti. Dünya Vahþi Hayat Fonu Baþkaný James Leape, uygun koruyucu tedbirler alýnmadýðý takdirde, 2022 yýlýnda kaplanlarýn yeryüzünden silinebileceðini söyledi. St. Petersburg / aa

Flamingolarýn Erçek Gölü'deki konaklama süresi uzadý.

Flamingolar Van’ý sevdi n HER yýl çok sayýda kuþ türüne ev sahipliði yapan ve adeta kuþ cennetini andýran Erçek Gölü’nün göçmen misafirleri, bölgedeki sýcak hava ve avlanma yasaðý sayesinde konaklama sürelerini uzattý. Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özdemir Adýzel, Van Gölü’nün 30 kilometre doðusunda yer alan Erçek Gölü’nün her yýl Þubat ve Ekim aylarý arasýnda baþta flamingolar olmak üzere çok sayýda kuþ türüne ev sahipliði yaptýðýný belirtti. Van Valiliði’nin aldýðý kararla Erçek Gölü çevresinde yaklaþýk 2 ay önce avlanma yasaðý uygulandýðýný hatýrlatan Adýzel, yasakla birlikte kuþ sayýsý ve çeþitliliðinde önemli artýþ yaþandýðýný, Þubat ayýndan beri havzada konaklayan flamingolarýn da halen bölgeden ayrýlmadýðýný söyledi. Adýzel, daha önce görülmeyen kuþ türlerinden yaban kazlarýnýn da bu yýl ilk defa Erçek Gölü’ne geldiðini ifade etti. Van / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

23 Kasım 2010  
23 Kasım 2010  

Yeni Asya'nın 23 Kasım 2010 baskısı

Advertisement