Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÝSTANBUL’A GELDÝLER

7 günlük kaza bilançosu/ 3’TE

ÝLK HACI KAFÝLESÝ DÖNDÜ

Reklâm panolarýndaki tehlike/ 16’DA 2 bin 522 yýllýk ‘köprü’ hikâyesi / 10’DA

Kayýsý kalp krizi riskini azaltýyor/ 16’DA

Haberi sayfa 3’te

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: 14.632

21 KASIM 2010 PAZAR / 75 Kr

DÝYANET-SEN ÞUBE BAÞKANI:

Said Nursî Doðuda önemli bir referans DÝNÎ HASSASÝYETLER YÜKSEK n Diyanet-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Ömer Eysen, dünkü Cumhuriyet gazetesinde yayýnlanan röportajýnda, “Bölgede dinî hassasiyetleri önde olan ciddî bir kesim var. Bunlar da Osmanlýdan beri dinî referans alanlardýr. Hamidiye Alaylarý, Said Nursî’de olduðu gibi...” dedi.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR NATO’NUN FÜZE KALKANI KARARI SONRASINDA CEVAP BEKLEYEN ÇOK SORU VAR.

Haberi sayfa 4’te

EVREN’DEN BÝR ÝTÝRAF DAHA

Esener’i dindar olduðu için veto ettik

Ruhban Okulunu yeniden açýn Haberi sayfa 7’de

YILMAZ— Arkadaþlarým, baþörtülü olduðum için yanýmda yürümüyordu.

28 Þubat yuva yýkan bir darbeydi DARBELERÝN EN KORKUNCU: 28 ÞUBAT n Mehtap Yýlmaz, Taraf gazetesinde yayýnlanan ‘baþörtüsü’ yazýsýyla, baþörtülülere yapýlan muameleleri gözler önüne serdi. Ancak Yýlmaz, baþörtülülere asýl ölümcül darbeyi 28 Þubat’ýn vurduðunu söylüyor. Yýlmaz, kendisinden de örnekler vererek, o dönemde baþörtülülere reva görülen muameleler sonucunda, eþleri tarafýndan dýþlanan ve dayak yiyen kadýnlarý, daðýlan aileleri, psikiyatrik tedavi gören baþörtülü kadýnlarý anlatarak, “Bana göre darbelerin en korkuncudur 28 Þubat! Çünkü yuva yýkan bir darbedir” dedi.

TEKNOLOJÝDE GELÝÞEMEDÝK

Tarým ülkesiyiz ama tohumu dýþarýdan alýyoruz KALKANI KÝME KARÞI, BELLÝ DEÐÝL

KOMUTA VE KONTROL KÝMDE?

n NATO zirvesinde alýnan karardan memnuniyet duyduklarýný söyleyen Gül “Bugün, 'Þu þu ülkelerde balistik füze var' denilebilir. Belki bazýlarýnda var, bilinmiyor. Belki yarýn baþka ülkelerde olacak. Belki var olan ülkeler vazgeçecek, bu iþleri masraflý görecek” diyerek, belirsizliklerin bir kýsmýný dile getirdi.

n Gül “Füze kalkanýnda bizden habersiz kullaným olmayacak” derken, ABD'li yetkililerin bir taraftan “Önce esasta uzlaþalým, detaylarý sonra konuþuruz” derken, diðer taraftan “Komuta ve kontrol bizde olacak” mesajýný ýsrarlý bir þekilde tekrarlamalarý, en çok dikkat çeken noktalardan biri. Haberi sayfa 5’te

ABD HÜKÜMETÝNÝN YAPTIÐI ARAÞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE

Her 5 Amerikalýdan biri bunalýmda

ABD KONGRE ÜYESÝ BENJAMÝN CARDÝN:

YAZAR MEHTAP YILMAZ:

Elif Nur Kurtoðlu’nun röportajý sayfa 6’da

BTP'NÝN ÝLK GENEL BAÞKANIYDI n Cüneyt Arcayürek, 1980 darbesinin önderi Kenan Evren’in, emekli orgeneral Ali Fethi Esener’in baþ ka ný ol du ðu Bü yük Tür ki ye Partisini veto etmesinin altýnda yatan sebebi Evren’in kendi sözleriyle þöyle aktardý: “Ali Fethi Esener dinine baðlý, namaz ve orucunu kaçýrmayan, içki günahtýr diye içmeyen ve hoca tabakasýyla iliþkisi olduðu da ordu içerisinde bilindiðinden, ordunun reaksiyonuna sebep olabilir bir kiþi ve kiþilik.” Haberi sayfa 4’te

www.yeniasya.com.tr

n Amerikan hükümetinin yaptýðý geniþ çaplý araþtýrma, her 5 Amerikalýdan birinin bulimia ya da uykusuzluk gibi ruhî sýkýntýlarý olduðunu ortaya koydu. Söz konusu ruhî sýkýntýlar arasýnda, anoreksi, depresyon, takýntýlar, kleptomani, röntgencilik ya da kumar düþkünlüðü yer alýyor. 13’te

Rasmussen: Filistin’e NATO gücü, BM’ye baðlý

Ýnternet, Ýsrail askerlerinin korkulu rüyasý haline geldi

Haberi sayfa 7’de

Haberi sayfa 16’da

MEYVE VE SEBZE TOHUMLARI DIÞARIDAN n Dünyanýn sayýlý tarým üreticisi ülkeleri arasýnda ilk sýralarda yer alan Türkiye, tarýmsal teknolojide yeterince geliþememenin bedelini “tohumluða para sayarak” ödüyor. ATO’nun araþtýrmasýna göre, Türkiye, karpuz ve turþuluk hýyar tohumluðunu ABD’den, domates tohumluðunu Fransa’dan, lahana tohumluðunu Almanya ve Hollanda’dan satýn alýyor. Recep Gören’in haberi sayfa 11’de

ENERJÝ ÜRETÝMÝNDE GERÝDEYÝZ/ 11’DE KONUT FÝYATLARI ARTABÝLÝR/ 11’DE 42 MÝLYAR DOLAR CÀRÎ AÇIK/ 11’DE 55 YENÝ TREN SEFERDE/

4’TE

ISSN 13017748

ÖLÜMÜ NASIL BÝLÝRSÝNÝZ?

Selim Gündüzalp’in yazýsý sayfa 2’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR

LÂHÝKA

Avrupa’nýn sefâhet ve bâtýl fikirlerini taklide çalýþmayýnýz

‘‘

. Be­di­uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalýþmayýnýz. Âyâ, Avrupa’nýn size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akýlla onlarýn sefâhet ve bâtýl efkârlarýna ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?

Ý

þte,­ felsefe-i­ sakîme-i­ Avrupaiyeden yek-çeþm­olan­dehâsýnýn­yanlýþ­gördüðü hakikatleri,­iki­cihana­bakan,­gayb-âþinâ parlak­iki­gözüyle­iki­âleme­nazar­eden, beþer­ için­ iki­ saadete­ iki­ eliyle­ iþaret eden­hüdâ-yý­Kur’ânî­der­ki: Ey­insan! Senin­elinde­bulunan­nefis­ve­malýn senin­mülkün­deðil,­belki­sana­emanettir.­O emanetin­mâliki­herþeye­kadîr,­herþeyi­bilir­bir Rahîm-i­Kerîmdir.­O­senin­yanýndaki­mülkünü senden­ satýn­ almak­ istiyor,­ tâ­ senin­ için muhafaza­etsin,­zâyi­olmasýn.­Ýleride­mühim­bir fiyat­sana­verecek.­Sen­muvazzaf­ve­memur­bir askersin.­O'nun­nâmýyla­çalýþ­ve­hesabýyla­amel et.­O'dur­ki,­muhtaç­olduðun­þeyleri­sana­rýzýk olarak­gönderiyor­ve­senin­tâkatin­yetmediði þeylerden­seni­muhafaza­eder.­Senin­þu­hayatýnýn gâyesi,­neticesi,­o­Mâlikin­esmâsýna­ve­þuûnâtýna bir­mazhariyettir.­Sana­bir­musîbet­geldiði­vakit, de:­ “Biz­Allah’ýn­kullarýyýz;­dönüþümüz­de­ancak O'nadýr.”(Bakara­Sûresi,­2:156.) Yani,­“Ben Mâlikimin­hizmetindeyim.­ Ey­musîbet!­ Eðer O'nun­izin­ve­rýzâsýyla­geldinse,­merhaba,­safâ geldin.­Çünkü,­elbette­bir­vakit­O'na­döneceðiz ve­O'nun­huzuruna­gideceðiz­ve­O'na­müþtâkýz. Madem­ her­ halde­ bir­ zaman­ bizi­ hayatýn tekâlifinden­âzâd­edecektir.­Haydi,­ey­musîbet,­o terhis­ve­o­âzâd­etmek­senin­elinle­olsun,­râzýyým. Eðer­benim­emanet­muhafazasýnda­ve­vazifeperverliðimi­tecrübe­sûretinde­sana­emir­ve­irâde etmiþ,­fakat­sana­teslim­olmaklýðýma­izin­ve­rýzâsý olmazsa,­benim­tâkatim­yettikçe,­emîn­olmayana, Mâlikimin­emanetini­teslim­etmem”­der. Ýþte,­binden­bir­nümûne­olarak,­dehâ-yý­felsefînin­ve­hüdâ-yý­Kur’ânî’nin­verdikleri­derslerin derecelerine­bak.­Evet,­iki­tarafýn­hakikat-i­hâli, sabýkan­beyan­edilen­tarzla­gidiyor.­Fakat­hidayet ve­dalâlette­insanlarýn­dereceleri­mütefâvittir, gafletin­mertebeleri­de­muhteliftir.­Herkes­her mertebede­bu­hakikati­tamamýyla­hissedemez. Çünkü­gaflet,­hissi­iptal­ediyor.­Ve­bu­zamanda öyle­bir­derecede­iptal-i­his­etmiþ­ki,­bu­elîm elemin­acýsýný­ehl-i­medeniyet­hissetmiyorlar. Fakat­hassâsiyet-i­ilmiyenin­tezâyüdüyle­ve­her günde­otuz­bin­cenazeyi­gösteren­mevtin­ikazatýyla­o­gaflet­perdesi­parçalanýyor.­Ecnebîlerin tâðutlarýyla­ve­fünûn-u­tabiîyeleriyle­dalâlete gidenlere­ve­onlarý­körü­körüne­taklit­edip­ittibâ edenlere­binler­nefrin­ve­teessüfler! Ey­bu­vatan­gençleri! Frenkleri­taklide­çalýþmayýnýz.­Âyâ,­Avrupa’nýn­size­ettikleri­hadsiz zulüm­ve­adâvetten­sonra,­hangi­akýlla­onlarýn sefâhet­ve­bâtýl­efkârlarýna­ittibâ­edip­emniyet ediyorsunuz?­Yok,­yok!­Sefihâne­taklit­edenler, ittibâ­deðil,­belki­þuursuz­olarak­onlarýn­safýna iltihak­edip­kendi­kendinizi­ve­kardeþlerinizi idam­ediyorsunuz.­Âgâh­olunuz­ki,­siz­ahlâksýzcasýna­ittibâ­ettikçe,­hamiyet­dâvâsýnda­yalancýlýk ediyorsunuz.­Çünkü­þu­sûrette­ittibâýnýz,­milliyetinize­karþý­bir­istihfaftýr­ve­millete­bir­istihzâdýr. Lem’alar, 17. Lem’a, 5. Nota

LÜGATÇE felsefe-i sakîme-i Avrupaiye: Avrupa’nýn sakat ve karanlýk felsefesi. yek-çeþm: Tek gözlü. gayb-âþinâ: Gaybý bilen. Gaybdan haberi olan. Gelecekten veya âhiretten haberi olan. hüdâ-yý Kur’ânî: Kur’ân’ýn gösterdiði doðru yol. Rahîm-i Kerîm: Ýkramý bol ve kullarýna çok merhametli olan Cenâb-ý Hak. mütefâvit: Çeþitli, farklý. tezâyüd: Ziyâdeleþme, artma, çoðalma. tâðut: Ýnsanlarý Allah’a karþý isyana sevk eden, isyankâr. Her bâtýl mâbud, þeytan. Ýslâm’dan önce Kâbe’deki putlardan birinin ismi. nefrin: Lânet, bedduâ; sövüp saymak. fünûn-u tabiiye: Tabiat fenleri. Tabiatçýlýk. frenk: Avrupalý. âyâ: Acaba, nasýl oluyor, hayret gibi mânâlara gelen þaþkýnlýk bildiren edattýr. adâvet: Düþmanlýk. sefâhet: Zevk, eðlence ve yasak þeylere düþkünlük. bâtýl: Hak olmayan, sahte, hurafe. efkâr: Fikirler. ittibâ: Uyma, tabi olma. âgâh: Uyanýk, aklý baþýnda.

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Yâsîn­ Sûresini­ Allah­ rýzasýný­ gözeterek­ okuyan­ kimsenin­ geçmiþ­ günahlarý­ baðýþlanýr. Onu­ölmek­üzere­olanlarýnýzýn­yanýnda­okuyunuz.­ Câmiü's-Saðîr, No: 3728 / Hadis-i Þerif Meâli

ÖLÜMÜ NASIL BÝLÝRSÝNÝZ? SELÝM GÜNDÜZALP selimgunduzalp@hotmail.com

O

lü­mü­her­ne­ka­dar­ha­yat­tan­çý­ka­rýp­u­zak­laþ­týr­ma­ya­ça­lýþ­sak­da,­yi­ne­ay­ný­hýz­la­ge­ri­dö­nü­yor­her gün.­Biz­ö­lü­mü­u­nut­sak­da,­ö­lüm­bi­zi­u­nut­mu­yor. Þeh­rin­dý­þý­na­gö­tü­rüp­ta­þý­sak­da­me­zar­la­rý,­ö­lüm þe­hir­ler­de­kol­ge­zi­yor.­Me­zar­la­rý­þeh­rin­dý­þý­na­ta­þý­mak­la,­ö­lüm­ya­ný­mý­za­gel­me­ye­cek­zan­ne­di­yo­ruz. Bü­yük­al­da­nýþ… Ö­lü­mün­i­þi,­öl­müþ­ler­le­de­ðil,­öl­me­miþ­ler­le.­ Ö­lü­mün­i­þi,­di­ri­ler­le,­ya­þa­yan­lar­la.­Ya­ni­biz­ler­le. Pe­ki,­bi­zim­i­þi­miz­ki­min­le­ve­ney­le?­ Biz­ha­yat­la­be­ra­be­riz.­ Öy­le­bir­ha­yat­ki­bu,­ö­lüm­yok­bu­ha­ya­týn­i­çin­de­san­ki.­ Ha­ni­bir­za­man­lar­þe­hir­me­zar­lý­ðý­nýn­ka­pý­sý­na­a­sý­lan­bir­â­yet­ten­ra­hat­sýz­lýk­du­yul­muþ­tu­ya…­ “Her­ne­fis­ö­lü­mü­ta­da­cak­týr.” â­ye­tin­den… Ha­týr­lar­sý­nýz­de­ðil­mi?­Bi­ri­bi­ze­ha­týr­lat­ma­lý­ö­lü­mü.­Ha­ya­týn ni­þan­lý­sý,­ö­lü­mün­ni­kâh­lý­sý­ol­du­ðu­mu­zu­ha­týr­lat­ma­lý­bir­þey­ler bi­ze.­ Ýz­ler­ta­þý­ma­lý­ha­yat­ö­lüm­den.­Bir­yer­le­re­ya­zýl­ma­lý,­bir­yer­le­re ka­zýn­ma­lý­bu­söz.­Ýl­gi­çek­me­li. Dö­ne­meç­ler­ i­çin­ na­sýl­ i­þa­ret­ler­ ko­nu­lu­yor­sa,­ ha­ya­týn her­ ye­ri­ne­ a­sýl­ma­lýy­dý­ bu­ söz­ler.­ Ö­lü­mü­ ha­týr­la­ta­cak­ çok þe­ye­de­ih­ti­yaç­var.­ Sa­lâ­ se­si,­ her­ þey,­ a­ma­ her­ þey­ on­dan­ ha­ber­ci.­ Dü­þen yap­rak,­mi­na­re­de­sa­lâ­se­si,­ba­tan­ak­þam­gü­ne­þi,­gün­le­rin ve­mev­sim­le­rin­ar­dý­ar­dý­na­ge­çip­gi­di­þi,­her­þe­yin­so­nu­ve­bi­ti­þi­hep­on­dan­ha­ber­ci. Ö­mür­le­ri,­sa­at­le­ri­sa­yý­lý­o­lan­lar,­bo­þa­har­ca­maz­lar za­ma­ný.­ He­men­þim­di­ne­yap­mak­is­ti­yor­sak,­o­an­da giz­li­her­þey.­­So­ra­lým­ba­ka­lým­o­zor­so­ru­yu: “Ö­lü­mü­na­sýl­bi­lir­si­niz?” Kaç­ki­þi­ce­vap­ve­re­bi­le­cek­a­ca­ba? Ha­yat­ki­ta­bý­ný­ne­ka­dar­o­kur­sak­o­ku­ya­lým,­hâ­lâ­i­çin­de­giz­li­kal­mýþ­yap­rak­lar­ya­zý­lý­du­ru­yor.­­ Her­þey­den­ka­çan,­hat­ta­ken­din­den bi­le­ka­çan­in­san,­bir­gün­ö­lü­me­ya­ka­la­ný­yor.­Ö­lü­mün­i­þi,­öl­müþ­ler­le­de­ðil.­Ö­lü­mün­i­þi,­di­ri­ler­le.­ Ne­re­ye­gi­der­sek­gi­de­lim,­ö­lüm­bi­zim­le­be­ra­ber­ge­li­yor.­Her­þey,­a­ma­her­þey biz­den­u­zak­la­þýr­ken,­ö­lüm­an­be­an­yak­la­þý­yor­bi­ze.­ Dün­i­ki-üç­ki­þi­i­çin­di­ö­lüm;­bu­gün,­her gün­yüz­bin­ler­i­çin­ö­lüm.­ Ýn­san­la­rýn­sa­yý­sý­art­týk­ça,­ö­lüm­ler­de­ço­ða­lý­yor.­ Hýz­kes­mi­yor­ö­lüm.­Ak­si­ne­sür’at­pey­da­e­di­yor. Eh,­bu­mo­dern­as­ra­da,­bu­ya­ký­þý­yor­doð­ru­su. Biz­is­te­di­ði­miz­za­man­o­la­cak­ya­da­is­te­di­ði­miz­za­man ol­ma­ya­cak­þey­ler­den­bi­ri­de­ðil­dir­ö­lüm.­Çar­nâ­çar­dö­ne­cek ve­is­te­me­sek­de­arz-ý­en­dam­e­de­cek­ka­pý­mýz­da.­Va­kit­li­va­kit­siz ge­le­cek.­Sen­i­þi­ni­bi­tir­me­yi­dü­þü­nür­ken,­o­se­nin­i­þi­ni­bi­ti­re­cek. Çö­ke­cek­ka­pý­nýn­ö­nün­de;­se­ni­al­ma­dan­git­me­ye­cek.­ Yok­say­mak­la,­göz­ka­pa­mak­la,­ö­lü­mü­yok­e­de­me­yiz. “Biz­gi­di­yo­ruz,­al­dan­mak­ta­fay­da­yok.­Gö­zü­mü­zü­ka­pa­mak­la­bi­zi­bu­ra­da­dur­dur­maz­lar;­sev­ki­yât­var.”­di­yor­Be­di­üz­za­man.­(Lem’a­lar,­225) Ö­lü­mün­i­þi­bu.­Gö­re­vi,­gel­mek­tir,­gö­tü­re­ce­ði­ni­bu­lup­gö­tür­mek­tir.­ Hin­dis­tan’da­da­ol­sa,­Tür­kis­tan’da­da­ol­sa­in­san,­han­gi­is­tan ya­da­fis­ta­nýn­i­çin­de­de­ol­sa­fark­et­mez.­Ö­lüm­den­ka­çýp­kur­tul­ma­þan­sý­yok­tur.­So­nun­da­bir­taþ­di­ki­li­ve­re­cek­bir­gün­ba­þý­na. “El-Bâ­ki­hü­ve’l-Bâ­ki”­de­ne­cek.­Son­du­rak­o­la­cak­kab­ris­tan… Va­de­si­ge­len­ay­da­da­ö­lür,­dün­ya­da­da.­Ö­lü­mün­u­nut­tu­ðu tek­bir­ki­þi­yok­tur­bu­dün­ya­da.­Öy­le­ki,­o­ka­dar­hik­met­li,­ta­kip­li, ya­pa­ný­bel­li­dir­ö­lü­mün.­Te­sa­dü­fün­zer­re­si­yok­tur­bu­i­þin­i­çin­de. Ha­ya­tý­ken­di­ar­zu­su­dâ­hi­lin­de­kur­gu­la­yan,­bel­ki­yok­zan­ne­der­ö­lü­mü.­Oy­sa­fe­ci­hal­de­ya­ný­lýr­ve­al­da­nýr­in­san. Ken­di­ba­þý­na,­te­sa­dü­fen­o­lan­ya­da­o­la­cak­bir­iþ­de­ðil­dir­ö­lüm. Ö­lüm,­bü­yük­þey­dir.­Al­lah’ýn­“Mü­mît”­is­mi­nin­te­cel­li­si­dir.­O­da­nýz­da­ki­si­ne­ðin­de,­kur­ban­lýk­i­ne­ðin­de­e­ce­li,­be­lir­le­nen­bir­va­de­de­dir.­Ha­ya­tý­be­lir­le­yip­ya­ra­tan,­ö­lü­mü­de­be­lir­le­miþ­tir­çok­ön­ce­den.­Ö­lüm­i­se­o­a­nýn­gel­di­ðin­de­o­lan­þe­ye­ve­ri­len­i­sim­dir­sa­de­ce.­Ön­ce-son­ra,­genç-ih­ti­yar,­bey-a­ða­din­le­mez­ö­lüm.­ Göz­ö­nün­de­bir­çý­nar,­bir­yap­rak­dev­ri­lir,­dü­þer­de­u­yan­maz in­san.­Her­gün,­hem­de­ne­çý­nar­lar,­ne­yap­rak­lar­dü­þer­de­u­yan­maz­in­san.­Her­gün,­a­ma­her­gün,­yüz­bin­ler­ce­in­san­top­ra­ða dü­þer.­Ö­lü­mün­hý­zý­na­ye­tiþ­mek­ne­müm­kün?­Va­de­si­ge­len,­gi­der;­e­ce­li­ge­len,­dur­maz,­gi­der.­ Bu­as­rýn­or­ta­la­rýn­da­gün­lük­ö­lüm­lis­te­si­o­tuz­bin­ler­dey­miþ. Þim­di­i­se,­yüz,­bel­ki­i­ki­yüz­bin­ler­de,­bel­ki­de­üç­yüz­bin­ler­de sey­re­di­yor.­Doð­ru­su­nu­Al­lah­bi­lir­ya…­ Di­ðer­can­lý­la­rýn,­hay­van­la­rýn,­bit­ki­le­rin­ve­cin­le­rin,­her­sa­ni­ye vü­cu­du­muz­dan­dý­þa­rý­ya­a­tý­lan­se­kiz­mil­yon­ö­lü­hüc­re­le­rin­sa­yý­sý dâ­hil­de­ðil­bu­na. Ha­ya­tý­ve­ren­O.­Ha­ya­tý­a­lan,­ö­lü­mü­ve­ren­de­O.­Her­þey,­Ya­ra­tan’ýn­kon­tro­lün­de.­Dün­ya­ya­ge­le­ni­yi­ne­dün­ya­dan­gö­tü­ren de­O.­Ýs­ter­yap­rak,­is­ter­çý­nar,­is­ter­zer­re,­is­ter­yýl­dýz­lar­ve­kü­re­ler­ol­sun;­fark­et­mez­O’nun­gü­cü­nün­ö­nün­de.

Ka­dîr-i­kül­li­þey’dir;­ya­zý­lan,­ba­þa­ge­le­cek­tir­ve­ge­len­gi­de­cek­tir.­“Gi­den­ gel­mez,­ ge­len­ gi­der.”­ (Söz­ler,­56) Her­gün­bir­ko­ca­dün­ya­bo­þa­lý­yor,­ye­ri­ne­bir­o­ka­da­rý­da­gön­de­ri­li­yor,­ge­li­yor.­O­ka­dar­i­ti­nay­la,­in­ce­bir­i­lim­le,­has­sas­bir­mi­zan­la­iþ­ler­dö­nü­yor­ki,­þaþ­ma­mak­el­de­de­ðil…­Kud­re­ti­ne,­Ka­diri­kül­li­þey’in­ic­ra­a­tý­na,­Ha­kîm-i­zü’l-ce­lâl’in­fa­a­li­ye­ti­ne­hay­ran­ol­ma­mak­el­de­de­ðil.­ Bir­dev­ran­e­de­lim­þöy­le­ce,­bir­sey­ran­e­de­lim­böy­le­ce,­hay­ran kal­ma­ya­cak­a­ca­ba­ne­var­öy­le­ce?

“Ge­len­ler,­gi­den­ler,­hep­a­kýn­a­kýn.­ Ö­len­le­re­de­ðil,­ö­lü­me­ba­kýn­ U­zak­ta­sa­ný­rýz;­ne­ka­dar­ya­kýn…­ Gö­zün­az­üs­tün­de,­ka­þý­dýr­ö­lüm.” Öy­le­di­yor­du­çok­sev­di­ðim­bir­þâ­ir. Bir­mil­yar­nü­fu­sun­i­çin­de,­her­gün­yüz­bin­ki­þi­öl­sey­di,­her hal­de­bu­boþ­luk­çok­da­ha­i­yi­fark­e­di­le­cek­ti.­A­ma­ol­mu­yor.­Al­lah­ça­ðý­na­gö­re,­ye­ri­ne­gö­re,­ö­lü­mü­de­a­yar­lý­yor.­Gel­mek­de,­git­mek­de­O’nun­e­lin­de. Na­sýl­as­ke­re­a­lýn­mak­ta­ve­ter­his­e­dil­mek­te­bir­dü­zen­söz ko­nu­su­ i­se,­ ha­yat­ta­ on­dan­ çok­ da­ha­ faz­la­sý­ söz­ ko­nu­su. Has­sas­ve­in­ce­bir­öl­çü­var.­Rast­ge­le­ge­lip­rast­ge­le­git­mek yok.­Bir­ye­re­sý­kýþ­mak­yok.­Bir­den­bi­re­gi­dip­de­dün­ya­yý­bo­þalt­mak­ yok.­ A­ma­ is­te­sey­di­ Rab­bi­miz,­ hep­si­ o­la­bi­lir­di. Kud­re­ti­ne­en­gel­ve­ma­ni­hiç­bir­þey­yok.­Hik­met­li­iþ­ler­bun­lar.­Dik­kat­li­se­yir­ci­ler,­an­la­yýþ­lý­mu­ha­tap­lar­is­ti­yor­ha­ya­tý­ve ö­lü­mü­an­la­ya­cak,­ge­lip­git­mek­te­ki­sýr­rý­an­la­ya­cak.

Ne­den­ge­li­yor­in­san­bu­dün­ya­ya­ve­ni­çin­gi­di­yor­der­se­niz, Nur­lar­da­ce­va­bý­var: “Ha­yat­va­zi­fe­sin­den­ter­his­e­der,­fa­ni­dün­ya­dan­ye­ri­ni­teb­dil­e­der,­kül­fet-i­hiz­met­ten­â­zâd­e­der.”­(Mek­tu­bat,­220) Yi­ne­Mek­tu­bat’tan: “Ne­mut­lu­siz­le­re­ki,­hiz­me­ti­ni­zi­ve­va­zi­fe­ni­zi­bi­tir­di­niz.­Zah­me­ti­niz­bit­ti;­ra­ha­ta­ve­rah­me­te­gi­di­yor­su­nuz.­Hiz­met,­me­þak­kat­bit­ti;­üc­ret­al­ma­ya­gi­di­yor­su­nuz.”­(Mek­tu­bat,­221) Yir­mi­beþ­-­o­tuz­ya­þý­na­ka­dar­in­sa­nýn­ya­kýn­çev­re­sin­den­a­hi­re­te­göç­e­den­in­san­sa­yý­sý­pek­faz­la­gö­rün­mü­yor.­Bel­ki­bir­kaç­ki­þi­yi­geç­mi­yor.­ Bu­a­ra­da­in­san­nef­si,­“Fýr­sat­bu­fýr­sat.”­de­yip,­yas­la­ný­yor­ha­ya­týn­i­çi­ne,­ka­pa­ný­yor­bir­ke­na­ra.­Hem­ken­di­ni,­hem­ö­lü­mü­u­nut­ma­ya­ça­lý­þý­yor.­ A­ma­yok­öy­le­yað­ma…­Bir­mu­sî­be­tin­tah­ri­kiy­le­ký­mýl­da­ný­yor in­san.­Ba­þý­ný­u­zak­lar­da­zan­net­ti­ði­o­ha­ki­ka­tin­du­va­rý­na­çar­pý­yor.­ Ta­ný­dýk­la­rý­ço­ðal­dýk­ça­ve­ha­yat­ba­sa­mak­la­rý­bir­bir­i­ler­le­dik­çe, çev­re­sin­de­ki­ö­lüm­le­rin­de­ço­ðal­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­na­þa­hit­o­lu­yor in­san.­ Her­ke­se­ö­lüm­var;­ken­di­ne­ö­lüm­yok­sa­ný­yor­ba­zen­in­san.­Bir ya­þa­ka­dar­al­dan­mak­müm­kün.­A­ma­her­da­im,­as­la…­ Ö­lü­mü­has­ta­ve­ih­ti­yar­la­rýn­li­ma­ný­na­uð­ra­yan­bir­ge­mi­zan­ne­di­yor.­Oy­sa­hiç­de­öy­le­de­ðil.­Ö­lüm­den­ka­ça­ca­ðýn­bir­yer­yok. Ya­ka­bul­le­ne­cek­sin,­ya­yok­zan­ne­dip­a­vu­na­cak­sýn.­Ya­da­bir­çok­la­rý­nýn­yap­tý­ðý­gi­bi,­gaf­let­le,­eð­len­cey­le,­gü­nah­la­do­lu­bir­ha­yat­ya­þa­ma­ya­kal­ka­cak­sýn.­Son­ra­bir­kö­þe­de­o­tu­rup­ge­çen­gün­le­re­að­la­ya­cak­sýn… Han­gi­yaþ­ta­o­lur­san­ol,­ye­ter­ki­að­la.­Að­la­ki,­piþ­man­lýk­göz­le­rin­den­yaþ­o­lup­çað­la­sýn.­Al­lah­piþ­man­lýk­du­yan­la­rý­af­fe­der.­ Al­lah­af­fe­der,­a­ma­se­nin­vic­da­nýn­se­ni­af­fe­der­mi,­o­ra­sý­ný­bil­mem…­ Ýþ­te­öy­le­kuv­vet­li­bir­duy­gu­muz­var­ki,­o­nun­yar­gý­la­ma­sýn­dan kaç­mak­ya­da­kur­tul­mak­çok­zor.­De­li­ce­gir­di­ðin­ha­yat­ýr­ma­ðý­nýn­i­çi­ne,­ya­da­ken­di­zan­nýn­ca­do­lu­do­lu­ya­þa­dý­ðýn­bir­ha­ya­týn i­çin­de,­o­genç­lik­yýl­la­rýn­da­bel­ki­de­pek­fark­et­mez­sin­bu­nu.­A­-

ra­da­bir­kalp­kri­zi­gi­bi­ge­lip­yok­la­sa­da­se­ni,­fark­et­mez­sin­vic­da­nýn­kri­zi­ni,­san­cý­la­rý­ný.­Oy­sa­her­da­im­yok­lar­vic­dan­se­ni.­ Ya­ka­bul­le­ne­cek­sin,­ya­da­yok­zan­ne­de­cek­sin.­A­ma­bu­ne­yi de­ðiþ­ti­ri­yor­ki?­Ne­dur­du­ra­bi­lir,­ne­ya­vaþ­la­ta­bi­lir,­ne­de­kal­dý­ra­bi­lir­sin­ö­lü­mü…­ Ya­ö­lü­mü­ve­ha­ya­tý­ve­re­ni­bi­lip­ta­ný­ya­ca­ðýz,­ya­da­ö­lüm­den kö­þe­bu­cak­ka­ça­ca­ðýz. Kaç­sak­da­kur­tul­sak­keþ­ke…­Ne­müm­kün? Göl­ge­sin­den­ne­ka­dar­ka­ça­bi­lir­in­san? Ha­ya­týn­ni­þan­lý­sý­yýz,­a­ma­ö­lü­mün­de­ni­kâh­lý­sý­yýz.­E­nin­de­so­nun­da­o­bi­zi­bu­la­cak­týr.­ Ne­re­de,­ne­o­la­ca­ðý­ný­bil­mi­yo­ruz.­U­nu­tul­du­ðu­muz­zan­ný­na ka­pýl­ma­ya­lým­sa­kýn. “Al­lah­na­sýl­he­sa­ba­çe­ke­cek?”­di­ye­so­rul­du­ðun­da,­Hz.­A­li’nin (ra)­sö­zü­nü­ha­týr­la­ya­lým: “Dün­ya­da­i­ken­na­sýl­si­zin­tek­tek­rýz­ký­ný­zý­ve­ri­yor­sa,­a­hi­ret­te de­he­sa­ba­öy­le­çe­ke­cek!”­di­yor­du. Bu­rýz­kýn­i­çi­ne­ne­ler­dâ­hil­de­ðil­ki?­ Al­dý­ðýn­her­ne­fes,­bak­tý­ðýn­her­gü­zel­þey,­at­tý­ðýn­her­a­dým,­his­set­ti­ðin­ve­tat­tý­ðýn­her­þey­var.­Hep­si­O’nun­il­min­de­ve­kon­tro­lün­de,­bil­gi­si­dâ­hi­lin­de.­ Ha­ya­tý­bil­me­yen,­ger­çek­ten­ö­lü­mü­de­bi­le­mi­yor,­an­la­ya­mý­yor.­ ­lim’dir­O.­Ha­kim’dir­O.­ O­bi­li­yor­sa,­me­se­le­yok. O­nun­bil­gi­si­dâ­hi­lin­de­o­lu­yor­her­þey. Ha­ya­tý­bil­me­yen,­ger­çek­ten­ö­lü­mü­de­bi­le­mi­yor,­an­la­ya­mý­yor.­ Ar­ka­ar­ka­ya­dün­ya­dan­gi­di­yo­ruz­di­yor­her­sa­lâ­se­si.­Bü­yük bir­göç­ten­ha­ber­ve­ri­yor.­ Bak,­yi­ne­mi­na­re­de­bir­sa­lâ­se­si.­Bir­ya­kýn­dos­tun­ce­na­ze­si.­Az son­ra­mu­sal­la­da­o­la­cak,­ce­na­ze­si­kal­ka­cak. Ya­rýn­bi­zim­sa­lâ­se­si­miz­du­yu­la­cak;­o­nun­göç­ha­be­ri­et­ra­fa ya­yý­la­cak.­ Kaç­mak­la­kur­tu­lan­yok.­Ö­lüm­bi­zi­va­de­miz­gel­di­ðin­de­bu­la­cak.­ *** Ba­zen­bu­lun­du­ðu­yer­den­baþ­ka­ye­re­gi­din­ce­in­san,­o­ra­da­hiç­öl­me­ye­cek­miþ­his­si­ne­ka­pý­lý­yor bir­den.­Ý­yi­den­i­yi­ye­al­da­tý­yor­ken­di­ni.­Oy­sa­ne­re­ye­gi­der­sek­gi­de­lim,­va­de­miz­bel­li. Sen­ka­vak­a­ða­cý­i­sen,­çý­nar­la­rýn­a­ra­sýn­da sak­lan­mak­la­çý­nar­o­la­maz­sýn.­Va­den­ney­se, e­cel­gel­di­ðin­de­o­nu­ya­þa­ya­cak­sýn.­Kaf­kas­ya’ya­git­mek­le­ya­da­ne­bi­le­yim,­Ja­pon­ya’ya kaç­mak­la,­u­zun­ö­mür­lü­in­san­la­rýn­a­ra­sýn­da ya­þa­mak­la­öm­rü­nün­u­za­ya­ca­ðý­ný­mý­zan­ne­di­yor­sun­se­nin­de,­ey­ga­fil? Ya­ra­tan­bi­li­yor­kim­li­ði­ni.­Çý­nar­san­çý­nar­sýn;­ka­vak­san­ka­vak­sýn.­Ney­sen­o­sun­sen.­ E­vet,­za­hi­ren­bir­se­bep­gö­rün­me­se­de,­ge­ce ve­gün­dü­zün­kat’i­ye­tin­de­dir­ö­lü­mün­ge­le­ce­ði. Rý­zýk­na­sýl­bel­li­i­se,­e­cel­de­o­ka­dar­bel­li­dir.­A­ma­giz­li­dir.­Se­bep­ler­per­de­siy­le­ör­tü­lü­dür,­o­ka­dar...­Ve­ren­bel­li­dir,­ge­ti­ren­bel­li­dir,­gö­tü­ren­bel­li­dir.­ Te­sa­dü­fün­pa­yý­i­se­yüz­de­bir­bi­le­de­ðil­dir.­ Ha­ya­týn­i­çin­de­ö­lü­mün­te­sa­düf­ih­ti­ma­li,­sý­fý­ra­sý­fýr­dýr. Kal­dý­ki: “Hep­ i­sa­bet­ e­de­ne,­ hiç­ te­sa­düf­ de­nir­ mi?”­ M.­ Se­la­had­din­Þim­þek­ Ne­yap­ma­lý­yýz­ki­kur­tu­la­lým? ­ye­te­ku­lak­ve­rir­sen,­prob­lem­yok: “Han­gi­niz­da­ha­gü­zel­iþ­ler­ya­pa­cak­sý­nýz­di­ye­si­zi­im­ti­han­et­mek­i­çin­ö­lü­mü­de,­ha­ya­tý­da­ya­ra­tan­O’dur.­O’nun­kud­re­ti­her þe­ye­üs­tün­dür;­O­çok­ba­ðýþ­la­yý­cý­dýr.”­(Mülk­Sû­re­si,­2) Ha­ya­tý­â­ye­tin­be­lirt­ti­ði­tarz­da­ya­þa­yan,­an­la­yan,­el­bet­te­ö­lüm­den­de­na­si­bi­ni­a­la­cak­ve­ta­da­cak­týr.­A­ma­bu­ta­dýþ­ve­an­la­yýþ her­­hal­de­an­lam­lý­o­la­cak­týr.­ Ni­ye­ge­li­yor­ba­þý­mý­za­ö­lüm?­ Ne­den­ö­lü­yor­bun­ca­in­san?­ Ýþ­te­biz­de­bu­der­si­pey­gam­ber­ler­den­ve­on­la­rýn­va­ris­le­rin­den al­mak­i­çin­gel­mi­þiz­dün­ya­ya.­Hâ­sý­lý,­biz­de­öð­ren­ci­yiz.­Ha­ya­tý öð­ren­mek­le,­o­ku­mak­la,­Kur’ân’ýn­der­si­ne­mu­ha­tap­ol­mak­la­va­zi­fe­li­yiz. Kar­þý­la­þa­ca­ðý­o­a­ný,­ya­þa­ya­ca­ðý­o­gü­nü,­o­bü­yük­ran­de­vu­yu bil­me­mek­ve­ka­de­rin­den­kaç­ma­ya­ça­lýþ­mak,­in­sa­ný­yan­lýþ­yol­la­ra­sap­tý­rýr.­Al­lah’ýn­rah­me­tin­den­ve­ö­lüm­de­nen­ni­met­ten­ha­ber­siz­ya­þa­mak,­ha­ya­tý­a­cý­la­ra­gark­e­der. “Þim­di­ö­lüm­de­na­sýl­ni­met­o­lu­yor­muþ?”­di­ye­cek­si­niz.­O­nu da­bir­baþ­ka­ya­zý­ya­bý­ra­ka­lým­Ýn­þâ­al­lah…­ Son­o­la­rak,­ak­lý­ba­þýn­da­bir­in­sa­nýn­gö­züy­le­ba­ka­lým­ve­ken­di­mi­zi­sý­kýn­tý­ya,­zo­ra­at­ma­ya­lým. So­ra­lým­þim­di­o­so­ru­yu­biz­de­bir­ke­re­da­ha: “Ö­lü­mü­na­sýl­bi­lir­si­niz?” “Ý­yi­bi­li­riz,­i­yi­bi­li­riz!”­de­me­li­yiz­ve­di­ye­bil­me­li­yiz.­Ha­ya­tý­ta­ný­dýk­ça­ve­bil­dik­çe,­O’nun­rah­me­ti­ne­ya­kýn­ol­duk­ça,­bu­nu­biz­de gö­nül­ra­hat­lý­ðýy­la­söy­le­ye­bi­li­riz. Ya­ra­tan’ýn­ya­þat­ma­sý­zor­ol­du­ðu­i­çin­ö­lü­yor­de­ði­liz.­Bu­gün ye­di­bu­çuk­mil­yar­in­san­var.­Ýlk­in­sa­nýn­ya­ra­týl­dý­ðýn­da­kaç­ki­þiy­dik?­Bir­ha­týr­la­ya­lým­ba­ka­lým…­ Ya­ra­tan,­ya­þat­ma­sý­zor­ol­du­ðu­i­çin­öl­dür­mü­yor.­Dün­ya­dan­ö­lüm­de­bi­zi­ya­þat­ma­sý­zor­ol­du­ðu­i­çin­gö­tür­mü­yor.­O­nun­da­bir hik­me­ti­var. Bu­nu­da­bir­baþ­ka­ya­zý­ya­sak­la­ya­lým.­Ö­lü­mün­na­sýl­ve­ni­çin ni­met­ol­du­ðu­nu­o­ya­zý­da­an­la­ma­ya­ça­lý­þa­lým.­ U­nut­ma­ya­lým.­Bir­da­ha­so­ra­lým­ken­di­mi­ze: “Ö­lü­mü­na­sýl­bi­lir­si­niz?” “Ý­yi­bi­li­riz,­i­yi­bi­li­riz!”­de­me­li­yiz­ve­di­ye­bil­me­li­yiz­in­þâ­al­lah.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYRAN

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 15 Zilhicce 1431

ISSN 13017748

Rumî: 8 T. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.51 5.04 5.09 5.23 5.19 4.32 4.37 4.30 5.13 4.42 5.10

Güneþ 6.16 6.33 6.34 6.52 6.49 5.58 6.04 5.59 6.42 6.08 6.37

Öðle 11.31 11.41 11.50 12.01 11.57 11.12 11.16 11.08 11.51 11.23 11.51

Ýkindi 14.10 14.13 14.29 14.34 14.28 13.49 13.51 13.40 14.23 14.02 14.28

Yollar yine kan gölü 9 GÜNLÜK BAYRAM TATÝLÝNÝN ÝLK 7 GÜNÜNDE MEYDANA GELEN 172 TRAFÝK KAZASINDA 113 KÝÞÝ ÖLDÜ, 597 KÝÞÝ YARALANDI. KURBAN Bay­ra­mý­do­la­yý­sýy­la­9­gü­ne­çý­kan­ta­ti­lin­ilk­7 gü­nün­de­mey­da­na­ge­len­tra­fik­ka­za­la­rýn­da­172­tra­fik­ka­za­sýn­da­113­ki­þi­öl­dü, 597­ki­þi­i­se­ya­ra­lan­dý.­Der­le­nen­bil­gi­ye­gö­re, Kur­ban­ Bay­ra­mý’yla­ bir­lik­te­ 9­ gü­ne­ u­la­þan ta­ti­lin­ baþ­la­dý­ðý­ 13­ Ka­sým­ Cu­mar­te­si­ gü­nü, bütün­u­ya­rý­la­ra­rað­men,­yur­dun­çe­þit­le­yer­le­rin­de­tra­fik­ka­za­sý­ha­ber­le­ri­gel­me­ye­baþ­la­dý.­Ta­ti­lin­baþ­la­dý­ðý­13­Ka­sým­gü­nü­mey­da­na ge­len­tra­fik­ka­za­la­rýn­da­19­ki­þi­vefat­e­der­ken, 75­ki­þi­de­ya­ra­lan­dý. A­cý­ha­ber­le­rin­gel­me­ye­de­vam­et­ti­ði­14­Ka­sým Pa­zar­gü­nü­de,­17­ki­þi­tra­fik­ka­za­la­rýn­da vefat­ etti.­ Ka­za­lar­da­ ya­ra­la­nan­ 102­ ki­þi­ de has­ta­ne­ler­de­te­da­vi­al­tý­na­a­lýn­dý.­Bay­ram­a­re­fe­si­ o­lan­ 15­ Ka­sým­ Pa­zar­te­si­ gü­nü­ mey­da­na ge­len­ ka­za­la­rýn­da­ i­se­ 17­ ki­þi­ sev­dik­le­riy­le bay­ram­la­þa­ma­dan­öldü.­Bu­ka­za­lar­da­79­va­tan­daþ­da­ya­ra­lan­dý.­Kur­ban­Bay­ra­mý’nýn­ilk gü­nü­o­lan­16­Ka­sým­Sa­lý­gü­nü­i­se­tra­fik­ka­za­la­rý­so­nu­cu­19­ki­þi­öl­dü,­48­ki­þi­de­ya­ra­lan­dý. Bay­ra­mýn­ i­kin­ci­ gü­nü­ mey­da­na­ ge­len­ ka­za­lar­da­da­16­ki­þi­öl­dü,­89­ki­þi­de­çe­þit­li­yer­le­rin­den­ ya­ra­lan­dý.­ Bay­ra­mý­ ü­çün­cü­ gü­nü­ i­se 11­ki­þi­tra­fik­ka­za­sý­na­kur­ban­gi­der­ken,­ya­ra­la­nan­97­ki­þi­has­ta­ne­ler­de­te­da­vi­al­tý­na­a­lýn­dý.­ Kur­ban­ Bay­ra­mý’nýn­ son­ gü­nü­ de,­ ge­ce ya­rý­sý­na­ka­dar­yur­dun­çe­þit­li­yer­le­rin­de­mey­da­na­ge­len­tra­fik­ka­za­la­rýn­da­14­ki­þi­vefat­et­ti,­ 107­ ki­þi­ de­ ya­ra­lan­dý.­ Bu­na­ gö­re­ ta­ti­lin­ 7 gün­lük­bö­lü­mün­de­mey­da­na­ge­len­tra­fik­ka­za­la­rýn­da­172­tra­fik­ka­za­sýn­da­113­ki­þi­öl­dü, 597­ki­þi­i­se­ya­ra­lan­dý.­­Ankara / aa

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.20 5.25 5.01 4.52 5.03 4.51 4.37 4.37 4.20 5.09 4.56

Güneþ 6.50 6.52 6.33 6.19 6.29 6.22 6.02 6.08 5.47 6.41 6.20

Öðle 11.57 12.04 11.38 11.31 11.43 11.27 11.18 11.14 10.59 11.46 11.39

Ýkindi 14.26 14.40 14.06 14.06 14.20 13.56 13.56 13.43 13.35 14.13 14.22

Akþam 16.50 17.04 16.30 16.30 16.44 16.20 16.21 16.08 15.59 16.38 16.47

Yatsý 18.14 18.24 17.55 17.51 18.04 17.44 17.39 17.31 17.19 18.02 18.03

HABERLER

Adile Sultan Kasrý, 5 yýllýk restorasyon çalýþmasýnýn ardýndan 24 Kasým Öðretmenler Günü’nde öðretmenevi ve kültür merkezi olarak kullanýlmak üzere yeniden hizmete açýlacak. FOTOÐRAF: AA

n TÜRK si­ne­ma­sý­nýn­ef­sa­ne­le­rin­den,­Rý­fat­Il­gaz’ýn­en­ö­nem­li­e­se­ri­‘’Ha­ba­bam­Sý­ný­fý’’nýn­çe­kil­di­ði­A­di­le­Sul­tan Kas­rý,­5­yýl­lýk­res­to­ras­yon­ça­lýþ­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­24­Ka­sým Öð­ret­men­ler­Gü­nü’nde­öð­ret­me­ne­vi­ve­kül­tür­mer­ke­zi o­la­rak­kul­la­nýl­mak­ü­ze­re­ye­ni­den­hiz­me­te­a­çý­la­cak.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­354­dö­nüm­a­ra­zi­ü­ze­rin­de­Va­li­de­bað Te­sis­le­ri­i­çin­de­bu­lu­nan­ve­1916­yý­lýn­dan­bu­ya­na­e­ði­tim a­maç­lý­kul­la­ný­lan­A­di­le­­Sul­tan­Kas­rý,­1975­yý­lýn­da­‘’Ha­ba­bam­Sý­ný­fý’’na­ev­sa­hip­li­ði­ya­pa­rak­her­ke­sin­me­rak­et­ti­ði bir­me­kân­ha­li­ne­dö­nüþ­tü.­Ha­ba­bam­Sý­ný­fý­Mü­ze­si­o­la­rak da­kul­la­ný­lan­A­di­le­Sul­tan­Kas­rý,­yýp­ran­dý­ðý­i­çin­2005­yý­lýn­da­res­to­ras­yo­na­a­lýn­dý.­157­yýl­lýk­ta­ri­hî­bi­na,­24­Ka­sým Öð­ret­men­ler­Gü­nü’nde­ye­ni­len­miþ­yü­züy­le­öð­ret­me­ne­vi ve­kül­tür­mer­ke­zi­o­la­rak­kul­la­nýl­mak­ü­ze­re­ye­ni­den­hiz­me­te­a­çý­la­cak.­Kas­rýn­a­çý­lý­þý­na­‘’Ha­ba­bam­Sý­ný­fý’’nda­rol­a­lan­o­yun­cu­la­rýn­da­ka­týl­ma­sý­bek­le­ni­yor.­­­Ýstanbul / aa

Suriye’ye bayramlaþmaya gidenler dönüþ yolunda

Antalya’dan Kayseri’ye giden yolcu otobüsünün pancar yüklü kamyona çarpmasý sonucu meydana gelen kazada 6’sý aðýr 26 kiþi yaralandý. FOTOÐRAF: AA

AMASYA’NIN Mer­zi­fon­il­çe­sin­de­bir­o­to­mo­bi­lin­þa­ram­po­le­uç­ma­sý­so­nu­cu­mey­da­na­ge­len­tra­fik­ka­za­sýn­da ay­ný­a­i­le­den­3­ki­þi­vefat­e­der­ken,­a­i­le­nin­2­fer­di­ka­za­dan ya­ra­lý­o­la­rak­kur­tu­la­bil­di.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­Ço­rum’dan­Sam­sun’a­dü­ðü­ne­gi­den­Ha­kan­Öz­de­mir­(29) yö­ne­ti­min­de­ki­55­BH­145­plâ­ka­lý­o­to­mo­bil,­Mer­zi­fon Ha­va­a­la­ný­kav­þa­ðýn­da­þa­ram­po­le­yu­var­lan­dý.­Ka­za­da, po­lis­me­mu­ru­ol­du­ðu­öð­re­ni­len­sü­rü­cü­Ha­kan­Öz­de­mir,­kýz­kar­de­þi­ve­an­ne­si­o­lay­ye­rin­de­öl­dü.­Ya­ra­la­nan ba­ba­i­le­ký­zý,­Mer­zi­fon­Ka­ra­Mus­ta­fa­Pa­þa­Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rýl­dý.­O­lay­la­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­baþ­la­týl­dý.­Dün ge­ce­sa­at­02.30­sý­ra­la­rýn­da­Kon­ya-­Sey­di­þe­hir­Ka­ra­yo­-

lu’nun­45’in­ci­ki­lo­met­re­sin­de­mey­da­na­ge­len­ka­za­da An­tal­ya’dan­Kay­se­ri’ye­gi­den­A­li­Us­lu­yö­ne­ti­min­de­ki yol­cu­o­to­bü­sü,­sü­rü­cü­sü­nün­di­rek­si­yon­ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si­so­nu­cu­kon­trol­den­çý­ka­rak­ö­nün­de­sey­re­den Os­man­Yap­rak­çý­yö­ne­ti­min­de­ki­pan­car­yük­lü­kam­yo­na çarp­tý.­Ka­za­da,­6’sý­a­ðýr­26­ki­þi­ya­ra­la­nýr­ken,­o­lay­ye­ri­ne çok­sa­yý­da­sað­lýk­e­ki­bi­sevk­e­dil­di.­Ya­ra­lý­lar,­am­bu­lans­lar­la­böl­ge­de­ki­çe­þit­li­has­ta­ne­le­re­kal­dý­rý­la­rak­te­da­vi­ye­a­lýn­dý.­Ba­zý­yol­cu­lar,­o­to­büs­þo­fö­rü­nün­di­rek­si­yon­ba­þýn­da u­yuk­la­dý­ðý­ný­id­di­a­e­der­ken,­kam­yon­ve­o­to­büs­þo­fö­rü­nün­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý­o­lay­la­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­baþ­la­týl­dý­ðý­bil­di­ril­di.­­Amasya / Konya / aa

TATÝLDEN DÖNÜÞ BAÞLADI, UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUÞTU KURBAN Bayramý tatiline çýkanlar, dönüþe geçince yollarda uzun araç kuyruklarý oluþtu. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Kocaeli bölgesinde trafik durma noktasýna geldi. Yollarda kilometrelerce araç kuyruðu dikkat çekti. Dokuz günlük bayram tatilinde Anadolu’ya gidenler dün dönüþe geçti. Tatilin bitmesine birgün kala tatilcilerin dönmesi dolayýsýyla yollarda uzun araç kuyruklarý oluþtu. Araç kuyruðu, TEM Otoyolu Ýzmit Gültepe Rampasý’ndan baþlayýp Sakarya’ya kadar uzanýyor. Trafik adým adým ilerlerken, bazen durma noktasýna geliyor. TEM’deki kuyruktan sýkýlan sürücüler, D-100’e yönelince burada da yoðunluk baþladý. Trafik yoðunluðunun bugün gece geç saatlere kadar devam edeceðini bildiren yetkililer sürücüleri kurallara uyma konusunda uyarýyor. Kocaeli / cihan

Kurban fakirlerin yüzünü güldürdü

BAYRAM HAVASI SÜRMELÝ Ö­te­yan­dan­Bur­sa­Ýl­Müf­tü­sü­Mah­mut­Gün­düz, bay­ram­lar­da­zir­ve­ye­çý­kan­hoþ­gö­rü­ve­yar­dým­laþ­ma­nýn­yý­lýn­ö­te­ki­ay­la­rý­na­da­yan­sý­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Kur­ban­Bay­ra­mý’nda­yýl­lar­dýr­e­te­has­ret­ka­lan in­san­la­rýn­u­nu­tul­ma­ma­sý­nýn­se­vin­di­ri­ci­ol­du­ðu­nu be­lir­ten­Müf­tü­Gün­düz,­“Ýn­san­la­rý­mýz­a­ra­sýn­da­ki hoþ­gö­rü­ve­yar­dým­laþ­ma­duy­gu­su­yý­lýn­ö­te­ki­ay­la­rý­na­da­yan­sý­ma­lý”­de­di.­­Bursa / cihan

Yatsý 17.53 18.00 18.12 18.20 18.15 17.33 17.36 17.26 18.09 17.45 18.11

Hababam Sýnýfý, öðretmenevi olacak

Otomobil þarampole uçtu: 3 ölü, 2 yaralý

KURBAN Bay­ra­mý’nda­bin­ler­ce­gö­nül­lü­kes­tik­le­ri kur­ban­la­rý­ný­ih­ti­yaç­sa­hip­le­riy­le­pay­laþ­tý.­Bur­sa­lý­bin­ler­ce­ha­yýr­se­ve­rin­kur­ba­ný­da­Pa­kis­tan’dan­U­gan­da’ya Kýr­gý­zis­tan’dan­Ce­za­yir’e,­Bos­na’ya­ka­dar­on­lar­ca­20’ye ya­kýn­ül­ke­de­ki­ih­ti­yaç­sa­hip­le­ri­ne­u­laþ­tý.­Ka­fi­le­ler­ha­lin­de­bu­ül­ke­le­re­gi­den­ha­yýr­se­ver­Bur­sa­lý­lar­bü­yük­bir yar­dým­laþ­ma­ör­ne­ði­ser­gi­le­di.­Git­tik­le­ri­ül­ke­ler­de­fa­kir a­i­le­le­re­et­ik­ram­e­den­gö­nül­lü­ler,­be­ra­ber­le­rin­de­gö­tür­dük­le­ri­gý­da­ve­teks­til­ü­rün­le­ri­ni­de­a­i­le­le­re­u­laþ­týr­dý.­Kim­se­Yok­mu­Der­ne­ði­ön­cü­lü­ðün­de­Di­yar­ba­kýr ve­Bat­man’da­da­kur­ban­ke­sip­ih­ti­yaç­sa­hip­le­ri­ne­da­ðý­tan­ha­yýr­se­ver­ler­Bur­sa’da­ke­nar­ma­hal­le­ler­de­ya­þa­yan­la­rý­da­u­nut­ma­dý.­Ke­si­len­kur­ban­lar­ön­ce­den­ad­res­le­ri­be­lir­le­nen­a­i­le­le­re­tek­tek­el­den­tes­lim­e­dil­di. Bay­ram­sü­re­sin­de­kur­ban­ke­sim­le­ri­es­na­sýn­da­is­ten­me­yen­gö­rün­tü­le­rin­ya­þan­ma­ma­sý­i­çin­be­le­di­ye­le­rin yap­tý­ðý­ça­lýþ­ma­la­ra­va­tan­daþ­lar­da­des­tek­ver­di.­Va­tan­daþ­la­rýn­bü­yük­ço­ðun­lu­ðu­be­le­di­ye­ler­ce­tah­sis­e­di­len ke­sim­yer­le­rin­de­hay­van­la­rý­ný­kes­ti.­

Akþam 16.35 16.38 16.54 16.58 16.52 16.13 16.15 16.04 16.47 16.26 16.52

Almanyalý hacýlar, Mekke’de nafile umre yapýyor —

Diyanet Ýþleri Türk Ýslâm Birliði (DÝTÝB) Hac organizasyonu ile Almanya’dan gelen 5 bin hacý, Kurban Bayramý ile birlikte büyük bir coþku içerisinde görevlerini yerine getirerek “Hacý” oldu. Hac görevini tamamlayan Almanyalý hacýlar, Mekke’de nafile Umre yapýyor. Hacc görevlerini yerine getiren Almanya hacýlarýnýn þimdi de nafile umre yaparak Mekke’de manevî atmosferlerinin devam ettirdiðini vurgulayan Almanya Hac Organizasyonu Sorumlusu Mehmet Uçmuþ, Almanya hacýlarýnýn otellerin önünden otobüslerle mikat mahalline kafile baþkaný ve din görevlileri nezaretinde hareket ederek, Umre yolculuðuna çýktýklarýný belirtti. Uçmuþ, “Hz. Aiþe Mescidine ihramlarýný giyerek giden hacýlar orada niyetlenip iki rekât namaz kýldýktan sonra Harem-i Þerif’e geri dönerek tavaf ve sa’y yaparak umrelerini tamamlýyorlar. Týraþlarýný da olan hacýlar ihramdan çýkýyorlar” ifadesini kullandý. Mekke’de bulunan hacýlar Medine’ye 22 Kasým akþamý hareket edecekler. Mekke / cihan

Hacýlar dönmeye baþladý HAC i­ba­de­ti­ni­ta­mam­la­yan­ilk­ha­cý­ka­fi­le­si dün­sa­bah­Ýs­tan­bul’a­gel­di.­Ha­cý­lar,­ha­va­li­ma­nýn­da­bek­le­yen­ya­kýn­la­rý­i­le­has­ret­gi­der­di. Kut­sal­top­rak­lar­da­ha­cý­o­lan­ilk­va­tan­daþ­ka­fi­le­si­sa­bah­sa­at­le­rin­de­Ýs­tan­bul’a­gel­di.­Cid­de ve­Me­di­ne’den­Türk­Ha­va­Yol­la­rý’na­a­it­u­çak­lar­la­A­ta­türk­Ha­va­li­ma­ný’na­ge­len­ha­cý­la­rý ya­kýn­la­rý­kar­þý­la­dý.­Hac­i­ba­de­ti­ni­ye­ri­ne­ge­ti­-

re­rek­yur­da­dö­nen­Mu­hit­tin­ve­Ýl­kin­Ci­han­gir­çif­ti­duy­gu­la­rý­ný­ba­sýn­men­sup­la­rý­na­ak­tar­dý.­Ýl­kin­Ci­han­gir,­kut­sal­top­rak­lar­da­bu­lun­ma­nýn­ve­ha­cý­ol­ma­nýn­çok­fark­lý­bir­duy­gu­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di.­Her­kes­i­çin­duâ­et­ti­ði­ni­be­lir­ten­Ýl­kin­Ci­han­gir,­Mek­ke’de­ya­ðan yað­mur­sý­ra­sýn­da­Müs­lü­man­la­rýn­i­ba­det­et­me­si­nin­ken­di­si­ni­çok­et­ki­le­di­ði­ni­söy­le­di.­

Oð­luy­la­bir­lik­te­hac­ca­gi­den­80­ya­þýn­da­ki Mus­ta­fa­Ký­lýç­da,­çok­mut­lu­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Ký­lýç,­bütün­ül­ke­i­çin­duâ­et­ti­ði­ni­i­fa­de­et­ti. Di­ðer­ha­cý­lar­da­kut­sal­top­rak­lar­da­bu­lun­ma­nýn­ta­rif­e­di­le­mez­bir­duy­gu­ol­du­ðu­nu­di­le ge­tir­di.­Ýs­tan­bul’a­ge­len­ha­cý­lar,­ha­va­li­ma­nýn­da­ken­di­le­ri­ni­bek­le­yen­ya­kýn­la­rýy­la­ku­cak­la­þa­rak­has­ret­gi­der­di.­­Ýstanbul / cihan

n SINIR ö­te­si­bay­ram­laþ­ma­uy­gu­la­ma­sý­kap­sa­mýn­da Þan­lý­ur­fa’nýn­Ak­ça­ka­le­il­çe­sin­den­Su­ri­ye’ye­gi­den­va­tan­daþ­lar,­yur­da­dön­me­ye­baþ­la­dý.­Su­ri­ye’de­ki­ya­kýn­la­rýy­la­48 sa­at­li­ði­ne­bay­ram­laþ­mak­ü­ze­re­Ak­ça­ka­le­Kay­ma­kam­lý­ðýn­dan­i­da­rî­mek­tup­a­lan­4­bin­885­ki­þi­den­4­bin­637’si Kur­ban­Bay­ra­mý­nýn­i­kin­ci­gü­nün­den­i­ti­ba­ren­Su­ri­ye’nin Rak­ka­vi­la­ye­ti­ne­git­ti.­Bu­ra­da­ki­ya­kýn­la­rýy­la­bay­ram­la­þan va­tan­daþ­lar,­be­lir­ti­len­sü­re­nin­dol­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­Tel­lab­yat­Sý­nýr­Ka­pý­sý’ndan­Ak­ça­ka­le’ye­gi­riþ­yap­ma­ya­baþ­la­dý.­Ak­ça­ka­le­Kay­ma­ka­mý­Þe­fik­Ay­göl,­sý­nýr­ka­pý­sýn­dan­gi­riþ­ve­çý­kýþ­lar­da­hiç­bir­sý­kýn­tý­nýn­ya­þan­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek, ‘’Üs­tün­ça­lýþ­ma­la­rýn­dan­do­la­yý­e­me­ði­ge­çen­kol­luk­kuv­vet­le­ri­ne,­sý­nýr­ka­pý­sýn­da­gö­rev­li­Güm­rük­Mü­dür­lü­ðü­ne, Güm­rük­Mu­ha­fa­za­Mü­dür­lü­ðü­per­so­ne­li­ne­ve­gö­rev­li­o­lan­di­ðer­per­so­ne­le­çok­te­þek­kür­e­de­rim’’­de­di.­Ba­zý­va­tan­daþ­lar­i­se­ken­di­le­ri­ne­bu­im­kâ­ný­ve­ren­Türk­ve­Su­ri­ye­li yet­ki­li­le­re­te­þek­kür­e­de­rek,­ge­le­cek­bay­ram­da­ya­kýn­la­rý­ný Tür­ki­ye’ye­bek­le­dik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­­­Þanlýurfa / aa

100 metrelik uçurumdan düþen çocuk, ölmedi n DÜZCE’NÝN Göl­ya­ka­il­çe­si­ne­bað­lý­Gü­zel­de­re­Þe­lâ­le­si’ne­gez­me­ye­ge­len­12­ya­þýn­da­ki­ço­cuk,­den­ge­si­ni­kay­be­dip,­yak­la­þýk­100­met­re­yük­sek­lik­ten­ka­ya­lýk­a­la­na­düþ­tü.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Ýs­tan­bul’dan­bay­ram­ta­ti­li­ni­ge­çir­mek­ü­ze­re­a­i­le­siy­le bir­lik­te­Düz­ce’ye­ge­len­O­ðul­can Bay­ram­(12),­Gü­zel­de­re­Þe­la­le­sin­de­ge­zer­ken,­den­ge­si­ni­kay­be­de­rek­yak­la­þýk­100­met­re­yük­sek­lik­ten,­ka­ya­lýk o­lan­de­re­ya­ta­ðý­na­düþ­tü.­Bay­ram’a­o­lay­ye­ri­ne­çað­rý­lan 112­A­cil­Ser­vis­e­kip­le­ri­mü­da­ha­le­et­ti.­Sað­lýk­e­kip­le­ri Bay­ram’ý­çý­kar­mak­ta­güç­lük­çe­kin­ce­o­lay­ye­ri­ne­Düz­ce Ýt­fa­i­ye­si­A­ra­ma­Kur­tar­ma­e­kip­le­ri­çað­rýl­dý.­Mu'­ci­ze­vi bir­þe­kil­de­ha­yat­ta­ka­lan­O­ðul­can­Bay­ram­Ýt­fa­i­ye­A­ra­ma­Kur­tar­ma­e­kip­le­ri­ve­çev­re­de­ki­va­tan­daþ­lar ta­ra­fýn­dan­de­re­ya­ta­ðýn­dan­a­lý­na­rak,­pa­ti­ka­yol­dan­yak­la­þýk­1­ki­lo­met­re­lik­yü­rü­yüþ­le­yu­ka­rý­çý­kar­týl­dý.­O­ðul­can­Bay­ram 112­A­cil­Ser­vis­e­kip­le­ri­nin­o­lay­ye­rin­de­ki­ilk­mü­da­ha­le­si­nin­ar­dýn­dan­Düz­ce­Ü­ni­ver­si­te­si­A­raþ­týr­ma­ve­Uy­gu­la­ma Has­ta­ne­si’ne­kal­dý­rýl­dý.­­Düzce / aa


4 Kenan Evren, Esener’i ‘dindar’ diye veto etmiþ nCUMHURÝYET’TEN Cü­neyt­Ar­ca­yü­rek’in­ya­zý­di­zi­sin­de­yer­a­lan­not­la­ra­gö­re,­1980­dar­be­si­li­de­ri­Ke­nan­Ev­ren,­din­dar­di­ye,­BTP’nin­Ge­nel­Baþ­kan­lý­ðý’na­ge­ti­ri­len­e­mek­li­Org.­A­li­Fet­hi­E­se­ner’i­din­dar di­ye­is­te­me­miþ­ve­i­kaz­et­miþ.­1983­yý­lý­Ma­yýs­a­yý Tür­ki­ye­i­çin­ol­duk­ça­ha­re­ket­li­bir­ay­ol­du­ðu­bi­li­nir. Ar­ca­yü­rek,­par­ti­le­rin­þe­ma­sý­ný­çý­kar­týr­ken;­sað­par­ti­si­ik­ti­da­rý­o­la­rak­Tur­gut­Su­nalp’in­Mil­li­yet­çi­De­mok­ra­si­Par­ti­si’ni,­dar­be­ci­le­rin­iz­niy­le­ku­ru­lan­li­be­ral­kü­çük­A­na­va­tan­Par­ti­si’ni­ve­a­na­mu­ha­le­fe­ti­o­luþ­tu­ra­cak­sol­kim­lik­li­Nec­det­Calp’in­Halk­çý­Par­ti­si’ni­sa­yý­yor.­An­cak­or­ta­da­bir­de,­ö­zel­lik­le­dar­be­li­de­ri­Ev­ren’in­haz­zet­me­di­ði­De­mi­rel­ve­o­nun­gü­dü­mün­de­ku­ru­la­ca­ðý­na­i­nan­dý­ðý­bir­ Bü­yük­Tür­ki­ye Par­ti­si­(BTP) var.­De­mi­rel’in­BTP’nin­ba­þý­na­ge­nel baþ­kan­o­la­rak­ge­ti­re­ce­ði­il­ginç­bir­i­sim­var:­A­li­Fet­hi E­se­ner.­Fa­kat­12­Ey­lül­dar­be­si­nin­ön­de­ri­Ev­ren,­E­se­ner’e­ve­De­mi­rel’in­gü­dü­mün­de­o­la­ca­ðý­na­i­nan­dý­ðý BTP’ye­sý­cak­bak­ma­dý­ðý,­Ar­ca­yü­rek­ak­ta­rý­yor:­“Par­ti kur­ma­fa­a­li­yet­le­rin­de­gi­di­þin­i­yi­ol­ma­dý­ðý­an­la­þý­lý­yor. Bir­i­ka­zýn­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ki­yor.”­Ar­ca­yü­rek’in­ak­tar­dý­ðý,­A­li­Fet­hi­E­se­ner­hak­kýn­da­yer­a­lan­il­ginç­not­lar i­se­bir­‘zih­ni­ye­tin”­a­na­to­mi­si­ni­or­ta­ya­ko­yu­yor.­Ýþ­te o­not­lar­dan­bir­par­ça:­“A­li­Fet­hi­E­se­ner­di­ni­ne­bað­lý, na­maz­ve­o­ru­cu­nu­ka­çýr­ma­yan,­iç­ki­gü­nah­týr­di­ye iç­me­yen­ve­ho­ca­ta­ba­ka­sýy­la­i­liþ­ki­si­ol­du­ðu­da­or­du i­çe­ri­sin­de­bi­lin­di­ðin­den,­or­du­nun­re­ak­si­yo­nu­na­se­bep­o­la­bi­lir­bir­ki­þi­ve­ki­þi­lik.”­­Ýstanbul / Yeni Asya

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR

HA­BER

Said Nursî, Doðuda önemli bir referans DÝYANET-SEN DÝYARBAKIR ÞUBE BAÞKANI ÖMER EYSEN, CUMHURÝYET’ÝN KENDÝSÝ ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJDA, SAÝD NURSÎ'NÝN BÖLGE ÝÇÝN ÖNEMLÝ BÝR REFERANS OLDUÐUNA DÝKKAT ÇEKTÝ. DÝYANET-SEN Di­yar­ba­kýr­Þu­be­Baþ­ka­ný­Ö­mer­Ey­sen,­Cum­hu­ri­yet’in­dün­kü nüs­ha­sýn­da­ken­di­si­i­le­ya­pý­lan­rö­por­taj­da,­“Böl­ge­de­di­ni­has­sa­si­yet­le­ri­ön­de o­lan­cid­dî­bir­ke­sim­var.­Bun­lar­da­Os­man­lý’dan­be­ri­di­nî­re­fe­rans­a­lan­lar­dýr. Ha­mi­di­ye­A­lay­la­rý,­Sa­i­d­Nur­sî’de­ol­du­ðu­gi­bi...”­de­di. Ha­len­Di­ya­net’e­bað­lý­o­la­rak­i­mam­lýk­ya­pan­Ey­sen,­Ýs­lâ­mî­ke­sim­o­la­rak PKK’yý­ey­lem­siz­lik­sü­re­ci­ne­zor­la­dýk­la­rý­ný­ve­BDP’ni­bi­raz­da­ha­in­isi­ya­tif­a­lýr­sa­ba­rý­þa­da­ha­çok­ka­pý­a­çý­la­ca­ðý­ný­i­fa­-

Terör gazisi, býçaklý kavgada öldürüldü nSÝVAS'TA i­ki­grup­a­ra­sýn­da­çý­kan­kav­ga­da,­bir­te­rör­ga­zi­si­bý­çak­la­na­rak­öl­dü­rül­dü.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­ge­ce­sa­at­le­rin­de­Ga­zi­Li­se­si­Kav­þa­ðýn­da­o­to­mo­bil­le­rin­den­i­nen­i­ki­grup,­da­ha­ön­ce­den­a­ra­la­rýn­da ya­þa­nan­hu­sû­met­ten­do­la­yý­tar­týþ­tý.­Ký­sa­sü­re­de­kav­ga­ya­dö­nü­þen­o­lay­da­Mu­am­mer­A­taþ­(36),­Me­te Öz­türk,­Bu­rak­Ko­ca­gil,­Me­tin­Öz­türk­ve­Ya­þar Gün­le­bý­çak­la­ya­ra­lan­dý.­Ya­ra­lý­lar,­am­bu­lan­sý­bek­le­me­den­ar­ka­daþ­la­rý­ta­ra­fýn­dan­a­raç­la­has­ta­ne­ye­kal­dý­rýl­dý.­Ya­ra­lý­lar­dan­Ya­þar­Gün­le­Nu­mu­ne­Has­ta­ne­sin­de,­di­ðer­le­ri­i­se­Dev­let­Has­ta­ne­sin­de­te­da­vi­al­tý­na a­lýn­dý.­Kol­tuk­al­týn­da­kal­bi­ne­ya­kýn­yer­den­bý­çak­la a­ðýr­ya­ra­la­nan­Mu­am­mer­A­taþ,­has­ta­ne­de­ki­bütün mü­da­ha­le­le­re­rað­men­kur­ta­rý­la­ma­dý.­A­taþ’ýn­ce­se­di o­top­si­ya­pýl­mak­ü­ze­re­Cum­hu­ri­yet­Ü­ni­ver­si­te­si­Týp Fa­kül­te­si­A­raþ­týr­ma­ve­Uy­gu­la­ma­Has­ta­ne­si­mor­gu­na­kal­dý­rýl­dý.­Di­ðer­4­ya­ra­lý­da­ilk­mü­da­ha­le­nin­ar­dýn­dan­ay­ný­has­ta­ne­ye­sevk­e­dil­di.­A­raç­a­lým­sa­tý­mý an­laþ­maz­lý­ðý­yü­zün­den­çýk­tý­ðý­i­le­ri­sü­rü­len­o­lay­la­il­gi­li­5­zan­lý­nýn­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý,­so­ruþ­tur­ma­nýn­sür­dü­ðü­bil­di­ril­di.­O­lay­da­ö­len­ev­li­ve­2­ço­cuk­ba­ba­sý Mu­am­mer­A­taþ’ýn­1­Ni­san­1995’te­va­ta­ni­gö­re­vi­sý­ra­sýn­da­Þýr­nak’ýn­Bes­ta­mev­ki­in­de­bu­lun­du­ðu­a­ra­cýn­te­rö­rist­le­rin­yo­la­dö­þe­di­ði­ma­yý­na­çarp­ma­sý­so­nu­cu­ga­zi­ol­du­ðu­ve­a­ya­ðýn­da­pro­tez­bu­lun­du­ðu­öð­re­nil­di.­A­taþ’ýn­da­ha­son­ra­bir­ka­mu­ku­ru­lu­þun­da gö­re­ve­baþ­la­dý­ðý­be­lir­til­di.­­Sivas / aa

57 yeni tren sefere konuldu nULAÞTIRMA Ba­kan­lý­ðý,­CHP’li­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­se­fer­den­kal­dý­rý­lan­tren­hat­la­rý­na­yö­ne­lik­so­ru­ö­ner­ge­si­ne­kar­þý­lýk­ya­zý­lý­bir­a­çýk­la­ma­yap­tý.­Bu­na­gö­re­son­bir yýl­da­Ýz­mir’in­9­Ey­lül­ve­De­niz­li’nin­Pa­muk­ka­le­eks­pres­le­riy­le­bir­lik­te­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­gün­lük­18­yol­cu tre­ni­se­fer­den­kal­dý­rýl­dý,­bu­na­kar­þý­lýk­57­tren­se­fe­re konul­du.­A­çýk­la­ma­da,­söz­ko­nu­su­se­fer­le­rin,­o­hat­lar­da­ya­pý­lan­ye­ni­le­me­ça­lýþ­ma­la­rý­se­be­biy­le­kal­dý­rýl­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­þöy­le­de­nil­di:­“TCDD­Ýþ­let­me­si­Ge­nel Mü­dür­lü­ðü’nün­2009-2010­yý­lý­yol­ye­ni­le­me­prog­ra­mý­na­gö­re­de­mir­yo­lu­þe­be­ke­si­nin­muh­te­lif­par­kur­la­rýn­da­ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­la­ra­za­man­a­ra­lý­ðý­sað­lan­ma­sý­a­ma­cýy­la­se­fer­ler­kal­dý­rýl­dý.­Son­bir­yýl­i­çin­de­Ýz­mirAn­ka­ra­a­ra­sýn­da­ki­9­Ey­lül,­An­ka­ra-Kars­a­ra­sýn­da­ki Er­zu­rum,­An­ka­ra-Zon­gul­dak­a­ra­sýn­da­ki­Ka­ra­el­mas ve­An­ka­ra-Ma­lat­ya­a­ra­sýn­da­ki­4­Ey­lül­Ma­vi­eks­pres­le­riy­le­Ba­lý­ke­sir-Kü­tah­ya,­Kars-Ak­ya­ka­ve­Di­yar­ba­kýrA­da­na­a­ra­sýn­da­ki­böl­ge­sel­tren­ler­ol­mak­ü­ze­re­gün­lük­top­lam­18­yol­cu­tre­ni­se­fer­den­kal­dý­rýl­mýþ,­bu­na kar­þý­lýk­de­ði­þik­par­kur­lar­da­gün­lük­top­lam­57­tren­se­fe­re­konul­muþ­tur.”­­Ýzmir / cihan

TEBRÝK ve TEÞEKKÜR Amerika'daki Nur hizmetlerini anlatmak üzere; ilerlemiþ yaþlarýna ve saðlýk sýkýntýlarýna raðmen yollara düþen, hizmet beldelerine uðrayarak þevk ve gayretlerin artmasýna vesile olan ve “hizmet turunu” baþarýyla tamamlayan muhterem aðabeylerimiz

Prof. Dr. Süleyman Kurter’e ve Nejat Eren’e tebrik ve teþekkürlerimizi sunuyor, bundan sonra yapacaklarý hayýrlý hizmetlerinde muvaffakiyetler temenni ediyoruz.

Adana Yeni Asya Okuyucularý

de­et­ti.­Böl­ge­de­et­ki­li­ak­tör­ler­o­la­rak “Bir­Ab­dul­lah,­bir­Fet­hul­lah”­söy­le­mi hak­kýn­da­gö­rüþ­le­ri­so­ru­lan­Ey­sen,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­“Ho­ca­e­fen­di­ (Fet­hul­lah Gü­len) böl­ge­de­güç­lü­de­ðil­dir.­A­ma böl­ge­de­di­nî­has­sa­si­yet­le­ri­ön­de­o­lan cid­dî­bir­ke­sim­var.­Bun­lar­da­Os­man­lý’dan­be­ri­di­nî­re­rans­a­lan­la­rý­dýr.­Ha­mi­di­ye­a­lay­la­rý,­Sa­i­d­Nur­sî’de­ol­du­ðu gi­bi...­Sos­yo­lo­jik­o­la­rak­böl­ge­nin­di­nî çiz­gi­nin­dý­þý­na­çýk­ma­dý­ðý­ný­gö­rü­yo­ruz. Ör­ne­ðin­Pey­gam­be­re­say­gý­mi­tin­gi­ya­pýl­dý,­175­bin-200­bin­ki­þi­ka­týl­dý.”

DÝNÎ DUYGULARIN TUTKALLIÐI EYSEN, bugüne kadar kamuoyunda pek de dillendirilmeyen PKK-din iliþkisi ile ilgili olarak ilginç cümleler aktardý. Örgütün özellikle son 2-3 yýldýr yoðun olarak ‘dinî referans’ anlayýþýnýn oluþtuðuna dikkat çekerek, bunun sebebini de, “Örgüt yeni bir þey fark etti; din. Hatta fetva veriyorlar artýk. Roj tv’ye din adamlarýný çýkartýyorlar. Sebebi ise, Hamidiye Alaylarýr da kurulurken bölgede þeyhe, þýha yetki veriliyor. Çünkü biliniyor ki dinî duygularýn tutkallýðý....” þeklinde açýkladý. Ýstanbul / Yeni Asya

CHP lideri: Kabahatimiz Diyarbakýr’a az gelmek KILIÇDAROÐLU, “PARÝS YAPACAÐIZ” DEDÝÐÝ ÞEHRE ARTIK DAHA ÇOK GÝDECEK. CHP Di­yar­ba­kýr­Ýl­Baþ­kan­lý­ðýn­da­ko­nu­þan­Ký­lýç­da­roð­lu, va­tan­daþ­la­rýn­Kur­ban­Bay­ra­mý­ný­kut­la­dý.­Bay­ra­mýn­bi­rin­ci­ve­i­kin­ci­gü­nü­Pa­ris'te­bu­lun­du­ðu­nu­ha­týr­la­tan­Ký­lýç­da­roð­lu,­Tür­ki­ye'ye­dön­dük­ten­son­ra­An­ka­ra'ya­ve­da­ha son­ra­Di­yar­ba­kýr'a­gel­di­ði­ni­be­lirt­ti. Ký­lýç­da­roð­lu,­''Bi­ri­le­ri­bi­ze,­'Si­vas'ýn­ö­te­si­ne­gi­de­mez' di­yor­du.­Ýþ­te­bu­ra­da­yýz,­her­yer­bi­zim,­her­top­rak­bi­zim. Bu­ül­ke­yi­be­ra­ber­kur­duk,­de­de­le­ri­miz­Kur­tu­luþ­Sa­va­þý­ný be­ra­ber­ver­di.­De­de­le­ri­miz­ay­ný­top­rak­ta­þe­hit­o­la­rak­ya­tý­yor,­Ne­yi­pay­la­þa­mý­yo­ruz,­ni­ye­ay­rý­lýk­gay­rý­lýk­ya­pý­yo­ruz?­Be­ra­ber­o­la­ca­ðýz,­öz­gür­o­la­ca­ðýz.­Da­ha­de­mok­ra­tik bir­ül­ke­de,­sos­yal­hak­la­rýn­ge­liþ­ti­ði­ül­ke­de,­sos­yal­dev­le­tin ol­du­ðu­bir­ül­ke­de­ba­rýþ­i­çin­de,­hu­zur­i­çin­de,­kar­deþ­lik­i­çin­de­ya­þa­ya­ca­ðýz''­di­ye­ko­nuþ­tu. Di­yar­ba­kýr'a­ ilk­ kez­ 1976­ yý­lýn­da­ gel­di­ði­ni­ a­ným­sa­tan Ký­lýç­da­roð­lu,­o­za­man­lar­Di­yar­ba­kýr'ýn­mü­te­va­zi­ve­kü­çük­bir­þe­hir­ol­du­ðu­nu,­an­cak­za­man­la­bü­yü­ye­rek,­þeh­rin­ so­run­la­rý­nýn­ da­ art­tý­ðý­ný­ be­lir­te­rek,­ ''Di­yar­ba­kýr'ý­ bu böl­ge­nin­Pa­ris'i­yap­mak­CHP'nin­boy­nu­nun­bor­cu­dur'' de­di. Diyarbakýrlýlardan,­''Acaba­Þanlýurfa'ya­gitmek­için­mi buraya­geldi''­diye­düþünmemelerini­isteyen­Kýlýçdaroðlu, þunlarý­söyledi: ''Di­yar­ba­kýr­bun­dan­son­ra­be­nim­en­çok­uð­ra­ya­ca­ðým il­ler­den­bi­ri­si­o­la­cak.­Di­yar­ba­kýr'a­geç­miþ­te­az­gel­dik,­bi­zim­ku­su­ru­muz­var.­Biz­Di­yar­ba­kýr'a­az­gel­dik,­Di­yar­ba­kýr­lý­la­rýn­dert­le­ri­ni­az­din­le­dik,­so­run­la­rý­ný­ye­te­ri­ka­dar din­le­me­dik.­Bi­zim­ka­ba­ha­ti­miz­o­la­bi­lir,­ku­su­ru­muz­o­la­bi­lir,­var­dýr­da­a­ma­o­nu­te­la­fi­et­mek­bi­zim­gö­re­vi­miz­dir. Bu­ra­da­yým,­da­ha­çok­ge­le­ce­ðim.­Bü­tün­Di­yar­ba­kýr­lý­la­rý ku­cak­la­ya­ca­ðým.­Bi­ze­oy­ve­rir­ver­mez­o­ay­rý­bir­þey­a­ma her­Di­yar­ba­kýr­lý­bu­ül­ke­nin­bi­rin­ci­sý­nýf­yurt­ta­þý­dýr.­Be­ra­ber­yo­la­çý­ka­ca­ðýz.'' Diyarbakýr'ýn­diðer­illerden­farký­olmadýðýný,­Tür­ki­ye'nin­bir­bü­tün­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Ký­lýç­da­roð­lu,­''Tür­ki­ye'de­çö­zü­le­me­yen­tüm­so­run­la­rýn­çö­züm­ad­re­si­o­la­ca­ðýz,­si­ze­söz­ve­ri­yo­rum.­A­na­dil­de­e­ði­tim­ta­le­bi­ni­de­za­ten Mec­lis'te­ilk­ben­di­le­ge­tir­miþ­tim.­CHP,­tüm­so­run­la­rýn çö­zü­mü­nü­bi­li­yor,­sýk­sýk­Mec­lis'te­gün­de­me­ge­ti­riyor'' dedi. Ankara - Diyarbakýr / cihan - aa

Ailesinin ikna ettiði PKK’lý teslim oldu SÝÝRT'TE a­i­le­si­nin­ik­na­ça­ba­la­rý so­nu­cun­da­bir­PKK’lý­tes­lim­ol­du.­A­lý­nan­bil­gi­le­re­gö­re,­Per­va­ri il­ç e­s i­Gü­m ü­þ ö­r en­Kö­y ün­d en PKK’ya­ka­tý­lan­M.­Þ.­S.,­a­i­le­si­nin ik­na­ça­lýþ­ma­la­rý­ne­ti­ce­sin­de­18 Ka­sým­2010­gü­nü­Be­ðen­dik­Jan­dar­ma­Ka­ra­kol­Ko­mu­tan­lý­ðý’na ge­le­rek,­si­lâh­sýz­ve­teç­hi­zat­sýz­o­la­rak­tes­lim­ol­du.­Si­irt­Va­li­li­ði’nden­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­M. Þ.­S.­ad­lý­þah­sýn­sevk­e­dil­di­ði­ad­lî ma­kam­lar­ca­tu­tuk­suz­yar­gý­lan­mak­ü­ze­re­ser­best­bý­ra­kýl­dý­ðý­be­lir­til­di.­­Siirt / cihan

Beldenin isim çilesi bitmiyor EDÝRNE'NÝN Ke­þan­il­çe­si­ne­bað­lý bir­bel­de­nin­is­mi­res­mî­ka­yýt­lar­da da­hi­fark­lý­ge­çi­yor,­va­tan­daþ­ki­me sor­sa­il­çe­nin­ger­çek­is­mi­nin­ne ol­du­ðu­nu­bu­la­mý­yor.­Bel­de­nin Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Nu­ran­Us­lu, yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­bel­de­le­ri­nin is­mi­nin­‘’Be­ðen­dik’’­ve­‘’Be­yen­dik’’ o­la­rak­res­mi­ka­yýt­lar­da­bi­le­i­ki tür­de­geç­ti­ði­ni­söy­le­di.­Us­lu,­ta­be­la­lar­dan,­nü­fus­ka­yýt­la­rý­na­va­rýn­ca­ya­ka­dar­bel­de­nin­a­dý­nýn­de­ði­þik­o­la­rak­ya­zýl­ma­sý­nýn­va­tan­daþ­ta da­so­ru­i­þa­re­ti­o­luþ­tur­du­ðu­nu­i­fa­de­e­de­rek,­þun­la­rý­kay­det­ti:­’’Be­le­di­ye­nin­müh­rün­de­‘Be­ðen­dik­Be­le­di­ye­si’,­nü­fus­i­da­re­si­nü­fus­cüz­dan­la­rý­nýn­bir­kýs­mý­na­‘Be­yen­dik’ ya­zý­yor.­Ta­be­lâ­lar­da­da­du­rum ay­ný,­bir­ta­raf­ta­fark­lý,­di­ðer­gi­riþ­te fark­lý.­Hal­böy­le­o­lun­ca­va­tan­daþ bi­ze­so­ru­yor,­a­ma­bu­öy­le­si­ne­zor bir­so­ru­ki.­Tek­bir­ya­ný­tý­yok. Yan­lý­þýn­kay­na­ðý­bel­li­de­ðil,­res­mî ku­rum­lar­da­bi­le­i­ki­ay­rý­is­mi­kul­la­ný­lý­yor.­Bu­na­sýl­çö­zü­lür­bil­mi­yo­ruz.’’­­Edirne / aa

CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu, Diyarbakýr gezisine kurmaylarý ile birlikte il baþkanlýðýný ziyaret ederek baþladý. FOTO: AA

Alevîlerden ‘zorunlu din dersi’ protestosu ALEVÎ Bek­ta­þi­ Fe­de­ras­yo­nu­ Ýz­mir­ Bi­le­þen­le­ri­ ta­ra­fýn­dan,­ ‘’zo­run­lu­ din­ der­si­nin­ kal­dý­rýl­ma­sý’’­ a­ma­cýy­la­ ey­lem­ dü­zen­len­di.­ Ko­nak­ Mey­da­ný’nda yü­rü­ye­rek­ge­len­gru­bun,­24­sa­at­lik­o­tur­ma­ey­le­mi­ger­çek­leþ­ti­re­ce­ði­bil­di­ril­di. ‘’A­le­vi­ Bek­ta­þi­ Fe­de­ras­yo­nu­ Ýz­mir­ Bi­le­þen­le­ri’’ a­dý­al­týn­da­top­la­nan­çe­þit­li­A­le­vi­der­nek­le­ri­nin­ü­ye­le­ri,­ Cum­hu­ri­yet­ Mey­da­ný’nda­ top­lan­dý.­ Ba­zý par­ti,­si­vil­top­lum­ör­güt­le­ri­nin­de­des­tek­ver­di­ði grup,­ pan­kart,­ dö­viz­ ve­ bað­lý­ bu­lun­duk­la­rý­ der­nek­fla­ma­lar­la­1.­Kor­don’dan­Ko­nak’a­ka­dar­slo­gan­lar­ a­ta­rak­ yü­rü­dü.­ Ko­nak’ta­ki­ SGK­ Ýl­ Bi­na­sý ö­nün­de­ top­la­nan­ gru­ba­ hi­tap­ e­den­ A­le­vi­ Bek­ta­þi Fe­de­ras­yo­nu­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ A­li­ Bal­kýz,­ bi­lim,­ e­þit­lik­ve­öz­gür­lük­ten­ya­na­bir­e­ði­tim­is­te­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek,­mev­cut­e­ði­tim­sis­te­mi­nin­ço­cuk­la­rý­a­i­-

HA­BER­LER

le­le­ri­ne­ ya­ban­cý­laþ­týr­dý­ðý­ný­ ö­ne­ sür­dü.­ A­le­vi­ ço­cuk­la­rýn­din­e­ði­ti­mi­ni­a­i­le­de­al­dýk­la­rý­ný,­o­kul­lar­da i­se­ sý­ný­fý­ geç­me­le­ri­ i­çin­ a­i­le­le­rin­den­ öð­ren­dik­le­rin­den­fark­lý­bir­din­der­si­gör­dük­le­ri­ni­i­fa­de­e­den Bal­kýz,­‘’Zo­run­lu­din­der­si,­ço­cuk­la­rý­mý­zý­zor­la­e­li­miz­den­ al­ma­ o­pe­ras­yo­nu­dur’’­ de­di.­ A­le­vi­ ço­cuk­la­rýn­ o­kul­lar­da­ dýþ­lan­dý­ðý­ný,­ yal­nýz­laþ­tý­rýl­dý­ðý­ný­ i­le­ri­ sü­ren­ Bal­kýz,­ þun­la­rý­ söy­le­di:’’Biz­ 20-25 mil­yon­in­sa­nýz.­Ý­ba­det­ha­ne­miz­Ce­me­vi­dir.­Bu­nu yok­say­mak­kim­se­nin­had­di­de­ðil­dir.­Hü­kü­me­tin, A­le­vi­ler­le­ il­gi­li­ yü­rüt­tü­ðü­ ça­lýþ­ma­lar­ ko­nu­sun­da ga­ze­te­le­re­ba­zý­ha­ber­ler­çýk­tý.­Ce­mev­le­ri­kül­tür­i­nanç­mer­ke­zi­o­la­rak­de­ðer­len­di­ri­le­rek,­baþ­ba­kan­lý­ða­ bað­la­na­cak­mýþ.­ Ce­mev­le­ri,­ bi­zim­ i­ba­det­ha­ne­miz­dir.­ ­ O­ ta­be­la­yý­ Ce­mev­le­ri­ne­ as­týr­ma­yýz, kim­se­ye­de­bað­lý­ol­ma­yý­ka­bul­et­mi­yo­ruz.­Çak­ma

der­nek­ler­le­ yü­rü­tü­len­ ça­lýþ­ta­yý­ ka­bul­ et­mi­yor, bu­ra­da­pi­þen­a­þý­biz­ye­mi­yo­ruz.’’ Pir­ Sul­tan­ Ab­dal­ Der­ne­ði­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Fev­zi Gü­müþ,­ ta­lep­le­ri­nin­ te­me­lin­de­ la­ik­ de­mok­ra­tik bir­Tür­ki­ye­ol­du­ðu­nu,­bu­nun­i­çin­de­yü­rü­yüþ­le­ri­ne­ de­vam­ e­de­cek­le­ri­ni­ be­lirt­ti.­ Gü­müþ,­ Av­ru­pa Ýn­san­Hak­la­rý­Mah­ke­me­si’nin,­a­çý­lan­da­va­ü­ze­ri­ne­Tür­ki­ye’nin­‘’zor­la­din­der­si­e­ði­ti­mi­ve­re­me­ye­ce­ði’’­ko­nu­sun­da­ka­rar­ver­di­ði­ni,­3­yýl­geç­me­si­ne rað­men­ hü­kü­me­tin­ bu­ ka­ra­rý­ ta­nýn­ma­ya­rak­ hu­kuk­suz­luk­ya­pýl­dý­ðý­ný­sa­vun­du.­24­sa­at­lik­o­tur­ma ey­l e­m i­n i­ An­k a­r a­ ve­ Ýs­t an­b ul’un­ ar­d ýn­d an­ Ýz­mir’de­baþ­lat­týk­la­rý­ný­be­lir­ten­Gü­müþ,­ey­lem­le­ri­nin­ so­nuç­ a­lýn­ca­ya­ ka­dar­ sü­re­ce­ði­ni­ de­ be­lirt­ti. Ko­nuþ­ma­la­rýn­ ar­dýn­dan­ grup­ 24­ sa­at­ sü­re­cek­ o­tur­ma­ey­le­mi­baþ­lat­tý.­­Ýzmir / aa

Türk-Mýsýr Dýþiþleri Bakanlarý buluþacak MISIR Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Ah­med­E­bul­Geyt’in­Tür­ki­ye­zi­ya­re­ti­sý­ra­sýn­da,­“Türk-Mý­sýr­Stra­te­jik­Di­ya­lo­ðu­Çer­çe­ve­Muh­tý­ra­sý”­kap­sa­mýn­da­ki­ü­çün­cü­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­la­rý­top­lan­tý­sý­ya­pý­la­cak.­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðýn­dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­d a,­Mý­s ýr­Dý­þ iþ­l e­r i­Ba­k a­n ý Geyt’in­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Ah­met Da­vu­toð­lu’nun­da­ve­ti­ne­i­ca­bet­le 21-22­Ka­sým­2010­ta­rih­le­rin­de Tür­ki­ye’ye­res­mî­zi­ya­ret­te­bu­lu­na­ca­ðý­ha­týr­la­týl­dý.­A­çýk­la­ma­ya gö­re,­zi­ya­ret­sý­ra­sýn­da,­3­Ka­sým 2007­ta­ri­hin­de­Ýs­tan­bul’da­im­za­la­nan­“Türk-Mý­sýr­Stra­te­jik­Di­ya­lo­ðu­Çer­çe­ve­Muh­tý­ra­sý”­kap­sa­mýn­da­ki­ü­çün­cü­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­la­rý­top­lan­tý­sý­ya­pý­la­cak.­Gö­rüþ­me­ler­de,­baþ­ta­i­ki­li­i­liþ­ki­ler­ol­mak ü­ze­re,­her­i­ki­ül­ke­yi­il­gi­len­di­ren böl­ge­sel­ve­u­lus­la­r­a­ra­sý­ko­nu­lar e­le­a­lý­na­cak.­­Ankara / aa


5

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR

HABER

KKTC’ye izolasyon insanlýk ayýbý KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ CUMHURBAÞKANI DERVÝÞ EROÐLU, “BU ZAMANDA, BU MEDENÝ DÜNYADA GÜNAHSIZ BÝR HALKIN ÝZOLASYONLAR ALTINDA TUTULMASI, BANA GÖRE ÝNSANLIK AYIBIDIR” DEDÝ. KKTC Cum­hur­baþ­ka­ný­ Der­viþ­ E­roð­lu,­ BM­ Ge­nel ðüm­ka­da­rýy­la­AB­i­çe­ri­sin­de­bü­yük­dev­let­ler­de­i­zo­Sek­re­te­ri­ Ban­ Ki-mun’un­ Kýb­rýs’ta­ O­cak­ so­nu­na las­yo­nun­kalk­ma­sý­yö­nün­de­bir­bas­ký­un­su­ru­ol­ma­dý­ka­dar­ yo­ðun­laþ­tý­rýl­mýþ­ mü­za­ke­re­le­re­ de­vam­ e­dil­- lar.­26­Ni­san­2004­ta­ri­hin­de,­An­nan­Pla­ný­nýn­oy­lan­me­si,­on­dan­son­ra­Ce­nev­re’de­bu­lu­þul­ma­sý­ka­ra­rý­- ma­sýn­dan­he­men­son­ra­AB’nin­al­mýþ­ol­du­ðu­bir­ka­nýn­ken­di­si­i­çin­“çok­ö­nem­li”­ol­du­ðu­nu,­zi­ra­“i­la­ni­- rar­var­dý­ (i­zo­las­yon­la­rýn­kal­dý­rýl­ma­sý­yö­nün­de),­a­ma ha­ye­mü­za­ke­re­ma­sa­sýn­da­ka­la­ma­ya­cak­la­rý­ný”­söy­- ma­a­le­sef­o­ka­rar­da­uy­gu­lan­ma­dý.­Ý­zo­las­yon­la­rýn­kal­le­di.­Cum­hur­baþ­ka­ný­E­roð­lu,­KKTC’nin­New­York dý­rýl­ma­sý­yö­nün­de­ka­rar­a­lý­yor­lar,­a­ma­bu­ka­ra­rý­ha­Tem­sil­ci­li­ðin­de,­ BM­ Ge­nel­ Sek­re­te­ri­ Ban­ Ki-mun ya­ta­ge­çi­re­mi­yor­lar.­Biz­ýs­rar­la­hep­bu­ka­ra­rýn­uy­gu­ve­ Kýb­rýs­ Rum­ yö­ne­ti­mi­ li­de­ri­ Di­mit­ris­ Hris­tof­yas la­ma­ya­kon­ma­sý­yö­nün­de­bas­ký­yap­ma­ya­ça­lýþ­mýþ­ol­ma­mý­za­rað­men­bu­gü­ne­ka­dar i­le­yap­tý­ðý­üç­lü­gö­rüþ­mey­le­il­gi­li da­müs­pet­bir­dav­ra­nýþ­gör­me­so­ru­la­rý­ce­vap­la­dý.­­­­­­­­­­ dik.”­E­roð­lu,­þöy­le­de­vam­et­ti:­“Ö­Ý­zo­las­yon­la­rýn­a­þýl­ma­sý­ko­nu­zel­lik­le­Ge­nel­Sek­re­te­rin­O­cak­so­sun­da­BM­Ge­nel­Sek­re­te­ri­nin nu­na­ka­dar­yo­ðun­laþ­tý­rýl­mýþ­mü­des­te­ði­ni­gö­rüp­gör­me­di­ði­de­so­za­ke­re­ler­le­ça­lýþ­ma­ný­zý­ta­mam­la­ru­l an­E­r oð­l u,­AB­ül­k e­l e­r i­n in yýn­ve­on­dan­son­ra­Ce­nev­re’de KKTC’ye­i­zo­las­yon­uy­gu­la­dý­ðý­ný bu­lu­þa­lým­ka­ra­rý­ta­bii­ki­be­nim­i­vur­gu­la­ya­rak,­“Bu­za­man­da,­bu çin­çok­ö­nem­li,­çün­kü­ar­týk­bu me­de­ni­dün­ya­da,­gü­nah­sýz­bir mü­za­ke­re­le­re­bir­za­man­tah­di­di hal­kýn­i­zo­las­yon­lar­al­týn­da­tu­tul­koy­mak­la­zým,­i­la­ni­ha­ye­mü­za­ke­ma­sý­ba­na­gö­re­bir­in­san­lýk­a­yý­bý­re­ma­sa­sýn­da­ka­la­ma­yýz.­Ken­di­dýr.­Kal­dý­ki­Kýb­rýs­Türk­hal­ký­nýn mi­zi­bil­dik­bi­le­li­mü­za­ke­re­ma­sa­bir­su­çu­yok.­Kýb­rýs’ta­o­lay­la­rý sýn­da­ki­mü­za­ke­re­ci­le­ri­iz­li­yo­ruz. baþ­la­tan­Rum-Yu­nan­i­ki­li­si,­a­ma O­ba­k ým­d an­bir­za­m an­li­m i­t i bu­gün­i­ki­si­de­AB­i­çin­de.­Biz­i­se kon­ma­sý­ge­re­kir.” sa­de­ce­ya­þam­mü­ca­de­le­si­ver­dik, KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu Bu­ kap­sam­da­ Ge­nel­ Sek­re­te­rin o­nu­ru­muz­la­ya­þa­ma­gay­re­ti­i­çe­ri­sin­de­ol­du­ðu­mu­zu­gös­ter­dik,­di­re­niþ­te­bu­lun­duk. tek­li­fi­nin­ken­di­si­ni­mem­nun­et­ti­ði­ni­kay­de­den­E­roð­AB­ma­a­le­sef­hak­sýz­bir­uy­gu­la­ma­ya­pý­yor­bi­ze,­bu­nu lu,­“Za­man­li­mi­ti­den­me­se­bi­le­de­mek­ki­Ge­nel­Sek­ki­min­le­gö­rüþ­se­niz,­si­ze­bu­nun­ (i­zo­las­yon­la­rýn)­ doð­- re­te­rin­de­sab­rý­taþ­ma­ya­baþ­la­mýþ­týr­ki­O­cak’a­ka­dar ru­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­ler,­a­ma­i­zo­las­yon­la­rýn­or­ta­dan­kal­- si­ze­bir­þans­ve­ri­yo­rum,­o­tu­run­ko­nu­þun,­an­la­þýr­sa­nýz dý­rýl­ma­sý­i­çin­her­han­gi­bir­ö­ne­ri­de­bu­lu­nan­yok”­de­- an­la­þýn,­an­la­þa­maz­sa­nýz­ge­li­niz­bir­lik­te­de­ðer­len­di­re­di.­AB­Ko­mis­yo­nu­nun­ge­niþ­le­me­den­so­rum­lu­ü­ye­si lim­gi­bi­bir­ma­na­çý­ka­rý­yo­rum­ben­ta­bi­i,­a­ma­Ge­nel Ste­fan­Fü­le’nin­i­zo­las­yo­na­na­sýl­bak­tý­ðý­na­i­liþ­kin­o­la­- Sek­re­te­rin­ak­lýn­da­ki­ne­dir­bi­le­mem,­a­ma­O­cak­so­nu­rak­E­roð­lu,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­“Sa­de­ce­o­nun­e­lin­de­de­ðil, na­ ka­dar­ bir­ za­man­ tah­di­di­ al­týn­da­ ol­du­ðu­mu­zu­ da bi­li­yor­su­nuz­bir­de­ve­to­ko­nu­su­var­o­ra­da,­gör­dü­- bi­li­yo­rum”­de­di. New York / aa

Gül: NATO konsepti arzu ettiðimiz çerçevede çýktý CUMHURBAÞKANI Ab­dul­lah­Gül,­NA­TO­Zir­ve­sin­de ön­ce­ki­gün­ka­bul­e­di­len­Stra­te­jik­Kon­sep­tin­“ar­zu­et­tik­le­ri­çer­çe­ve­i­çin­de”­çýk­tý­ðý­ný,­bun­dan­“bü­yük­mem­nu­ni­yet”­duy­duk­la­rý­ný­söy­le­di.­Por­te­kiz’in­baþ­þehri Liz­bon’da­ki­NA­TO­Zir­ve­si­ni­de­ðer­len­di­ren­Gül, “Ka­bul­e­di­len­Stra­te­jik­Kon­sept­ar­zu­et­ti­ði­miz­çer­çe­ve­i­çin­de­çýk­tý,­bun­dan­bü­yük­mem­nu­ni­yet­du­yu­yo­ruz”­di­ye­ko­nuþ­tu.­NA­TO-AB­i­liþ­ki­le­rin­de­Tür­ki­ye’nin­has­sa­si­yet­le­riy­le­il­gi­li­o­la­rak­Gül,­“Mem­nu­ni­yet­le­þu­nu­i­fa­de­e­de­rim­ki,­baþ­ta­NA­TO­Ge­nel­Sek­re­te­ri­ol­mak­ü­ze­re­bir­çok­ö­nem­li­AB­ü­ye­si­so­rum­lu­luk­la­rý­ný­ha­týr­la­ya­rak,­top­lan­tý­lar­da­Tür­ki­ye’ye­kar­þý so­rum­lu­luk­la­rý­ný­ye­ri­ne­ge­tir­mek­du­ru­mun­da­ol­duk­la­rý­ný­ve­bu­nun­mu­hak­kak­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­a­çýk­a­çýk­i­fa­de­et­ti­ler”­de­di.­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül,­Af­ga­nis­tan­i­le­il­gi­li­o­la­rak­da,­þun­la­rý­söy­le­di:”Bi­zim­ö­zel­lik­le NA­TO­top­lan­tý­la­rýn­da­söy­le­di­ði­miz­þey­þu:­Af­ga­nis­tan’da­sa­de­ce­as­ke­rî­har­ca­ma­lar­la,­as­ker­gü­cüy­le­o­ra­da­bir­ne­ti­ce­ye­va­rý­la­maz,­o­ra­da­hu­zur­ol­maz,­is­tik­rar,­gü­ven­lik,­sað­la­na­maz.­Bü­tün­bun­lar­dan­ön­ce­Af­gan­hal­ký­nýn­gön­lü­nü­ve­kal­bi­ni­ka­zan­mak­ge­re­kir. Af­ga­nis­tan,­Af­gan­la­rýn­dýr”­a­çýk­la­ma­sýn­da­bu­lun­du. Gül,­NA­TO­i­le­Rus­ya­a­ra­sýn­da­ki­iþ­bir­li­ði­nin­ge­liþ­ti­ril­me­si­yö­nün­de­a­lý­nan­ka­rar­la­rý­da­“Rus­ya’nýn­ta­biî­ki Tür­ki­ye’nin­kom­þu­su,­a­ma­bir­çok­Av­ru­pa­ül­ke­si­nin de­kom­þu­su­ol­du­ðu­nu”­be­lir­te­rek,­söz­le­ri­ni­þöy­le­sür­dür­dü:”Nük­le­er­si­lâh­lar,­u­zun­men­zil­li­fü­ze­ler,­bü­tün bun­lar­söz­ko­nu­su­ol­du­ðun­da­ay­rý­bir­sü­per­ül­ke­dir. Do­la­yý­sýy­la­NA­TO­ve­Rus­ya­a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­ler­u­zun sü­re­dir­çok­ö­nem­ta­þý­mak­ta.­Bu­ko­nu­da­is­ti­þa­re­ler ya­pý­lý­yor,­bu­da­ba­rýþ­ve­is­tik­rar­i­çin­çok­ö­nem­li.”

Obama: Ortak tutum oluþtu NATO zir­ve­si­ne­ka­tý­lan­ABD­Baþ­ka­ný­Ba­rack­O­ba­ma, NA­TO­li­der­le­ri­nin,­Av­ru­pa’da­ki­bütün­NA­TO­ül­ke­le­ri­nin­ve­ABD’nin­top­rak­la­rý­ný­ko­ru­ya­cak­bir­fü­ze­sa­vun­ma­kal­ka­ný­o­luþ­tu­rul­ma­sý­ko­nu­sun­da­an­laþ­týk­la­rý­ný­söy­le­di.­O­ba­ma,­ba­sý­na­yap­tý­ðý­ký­sa­a­çýk­la­ma­da,­‘’Ýlk de­fa,­hem­ABD­hem­Av­ru­pa’da­ki­bütün­NA­TO­top­rak­la­rý­ný­ve­nü­fu­su­nu­kap­sa­ya­cak­gü­ce­sa­hip­bir­fü­ze sa­vun­ma­ye­te­ne­ði­nin­ge­liþ­ti­ril­me­si­ko­nu­sun­da­an­laþ­ma­ya­var­mýþ­bu­lu­nu­yo­ruz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Liz­bon­Zir­ve­si’ni­‘’ta­ri­hî’’­o­la­rak­de­ðer­len­di­ren­O­ba­ma,­li­der­ler­a­ra­sýn­da­or­tak­bir­tu­tum­o­luþ­tu­ðu­nu,­‘’bu­gün­ö­nem­li bir­i­ler­le­me­sað­lan­dý­ðý­ný’’­be­lirt­ti.­O­ba­ma,­‘’(Sis­tem) Müt­te­fik­le­ri­mi­zin­ (NA­TO­ü­ye­le­ri­nin)­ tamamýna­be­lir­li­bir­rol­su­nu­yor’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­O­ba­ma,­kal­ka­nýn sebebi­ne­i­liþ­kin­o­la­rak­da­‘’Gü­nü­mü­zün­teh­dit­le­ri­ne kar­þý,­ba­lis­tik­fü­ze­ler­le­ge­le­bi­le­cek­teh­dit­le­re­kar­þý­yurt­taþ­la­rý­mý­zý­ko­ru­ma­ka­rar­lý­lý­ðý­mý­zý­gös­te­ri­yor’’­de­di. ABD­Baþ­ka­ný­O­ba­ma,­‘’Bir­NA­TO­ül­ke­si­ne­ya­pýl­mýþ sal­dý­rý,­bütün­NA­TO­ü­ye­le­ri­ne­ya­pýl­mýþ­sa­yý­lýr’’­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­O­ba­ma,­‘’NA­TO­ü­ye­si­ül­ke­le­rin,­Rus­ya­i­le­i­liþ­ki­le­ri­nin­kuv­vet­len­di­ril­me­si­ni­ve­gü­ven­li­ðin­art­tý­rýl­ma­sý­ný­des­tek­le­dik­le­ri­ni’’­kay­det­ti. Lizbon / aa

DIÞÝÞLERÝ MEMNUN

TÜRK TARAFI: GÖRÜÞME OLUMLU KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri, KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un New York’ta dün yaptýðý üçlü görüþmeyi deðerlendirdi. New York görüþmesinin sonucunu Türk tarafý açýsýndan olumlu karþýlayan siyasiler, görüþmelere ocak ayýna kadar bir takvim konulduðu deðerlendirmesini yaptý. Ýktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Vekili Mutlu Atasayan, zirveden Türk tarafý için olumlu bir sonuç çýktýðýný belirtti. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer de, bundan sonrasý için liderlere büyük görev düþtüðünü belirterek, ‘’Ýki lider uzlaþamazsa Kýbrýs konusu daha problemli hale gelecek. Bu durumdan yalnýz Kýbrýs Türkleri deðil, Rumlar da zarar görecek. Bu da bize, çözümün kaçýnýlmaz olduðunu gösteriyor’’ dedi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý da, New York zirvesinden çýkan sonucun Kýbrýs Türk halkýnýn lehine olduðunu belirtti. Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ise, Birleþmiþ Milletlerin yeni bir program gündeme getirebileceði endiþesi taþýdýklarýný ifade ederek, ‘’Bizim için tehlike, Birleþmiþ Milletler’in liderlerin önüne sunacaðý bir ara formüldür’’ dedi.

HRÝSTOFYAS’A BASKI YAPILDI ÝDDÝASI KIBRIS Rum yönetimi Meclis ve Demokratik Parti (DÝKO) Baþkaný Marios Karoyan, New York’ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasýnda yapýlan üçlü görüþme öncesinde ve görüþme sýrasýnda Rum lider Hristofyas’a, geçmiþte eski Rum lider Tasos Papadopulos’a yapýldýðý gibi ‘’baský yapýldýðýný’’ iddia etti. Rum radyosunun haberine göre Karoyan, Rum meclisinde yaptýðý açýklamada, ‘’Resmi aðýzlardan olmamakla beraber, New York görüþmesi sýrasýnda ve sonrasýnda Baþkan Hristofyas’a, baský yapýlarak dörtlü konferansýn dayatýldýðý, ancak Hristofyas’ýn bunu kabul etmediði bilgisini aldým’’ dedi. Marios Karoyan, ‘’Hepimiz baþýndan beri, metotlamalarýn, uluslararasý camianýn bazý güçlü ülkelerinin ve Genel Sekreter’in bazý yakýn çalýþma arkadaþlarýnýn hareketlerinin bilinci ile bu görüþmenin gebe olduðu tehlikeler konusunda uyarmýþtýk’’ dedi. Öte yandan, Kýbrýs Rum yönetimi Sözcü Stefanos Stefanu da, New York’taki üçlü görüþmeyle ilgili olarak ‘’ne takvim vardý, ne hakemlik’’ ifadesini kullandý. New York’ta Hristofyas’a eþlik eden Stefanu, Rum radyosuna yaptýðý açýklamada, ‘’Planlanan, Kýbrýs aidiyetindeki ayný prosedür çerçevesinde çabanýn hýzlandýrýlmasýdýr’’ dedi. Rum Sözcü, þunlarý kaydetti: ‘’BM, görüþ birliði saðlanýp saðlanamayacaðýný ve ileriye doðru adým atýlýp atýlamayacaðýný görmek istiyor. Çaba, anlaþmazlýklarýn aþýlmasý çabasýdýr. Açýk konular var, bazý anlaþmazlýklar olan ve görüþülecek konular da var. Koordineli bir görüþme yapýlacak ve görüþ birliðine varýlýp varýlamayacaðý ortaya çýkacak.’’ Lefkoþa / aa

NATO’NUN 10-15 yýllýk geleceðine þekil verecek “stratejik konsept”in onaylanmasý, Dýþiþleri Bakanlýðýnda memnuniyetle karþýlandý. NATO’nun onayladýðý “stratejik konsept” metnini deðerlendiren diplomatik kaynaklar, “Ýstediðimiz unsurlarýn tamamý içeride var” açýklamasýnda bulundu. Alýnan bilgilerde, NATO’nun Avrupa’da füze savunma sistemi kurmasýyla ilgili “Hiçbir ülkenin hedef gösterilmemesi”, “Bütün müttefikleri kapsamasý”, “Malî denge getirilmesi” ve “Güvenliðin bölünmezliði”, önemli baþlýklar olarak gösterildi. Ankara / aa

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, NATO zirvesi sonucu Türkiye'nin tezlerinin kabul edildiðini bundan memnuniyet duyduklarýný açýkladý. FOTOÐRAF: AA

CEVAP BEKLEYEN SORULAR NATO dev­let­ve­hü­kü­met­baþ­kan­la­rý,­Ýt­ti­fak’ýn­ge­le­cek­10-15­yý­lý­ný­þe­kil­len­di­re­cek ye­ni­stra­te­jik­kon­sep­ti­o­nay­la­dý.­NA­TO’nun­21’in­ci­yüz­yýl­da­ki­ro­lü­nü­ta­ným­la­yan­bel­ge­de,­fü­ze­sa­vun­ma­sis­te­mi­kap­sa­mýn­da­Tür­ki­ye’nin­ta­lep­le­ri­kar­þý­lan­dý. “Halk­la­rý­mý­zý­ve­top­rak­la­rý­mý­zý­ba­lis­tik fü­ze­sal­dý­rý­la­rýn­dan­ko­ru­ma­ka­pa­si­te­si­ge­liþ­tir­mek,­ko­lek­tif­sa­vun­ma­mý­zýn­te­mel un­su­ru­dur”­de­ni­len­bel­ge­de,­bu­nun,­Ýt­ti­fak’ýn­gü­ven­li­ði­nin­bö­lün­mez­li­ði­il­ke­si­ne kat­ký­ya­pa­ca­ðý­vur­gu­lan­dý.­Bel­ge­de,­Rus­ya,­fü­ze­sa­vun­ma­sis­te­min­de­NA­TO’yla iþ­bir­li­ði­ne­dâ­vet­e­dil­di. NA­TO’nun­ge­le­cek­10-15­yý­lý­ný­þe­kil­len­di­re­cek­bel­ge­de­NA­TO-AB­iþ­bir­li­ði­nin­i­ler­le­til­me­si­ve­‘’stra­te­jik­or­tak­lýk’’­i­çin AB’nin­Tür­ki­ye’ye­kar­þý­yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne­ge­tir­me­si­is­ten­di.­Bel­ge­de,­AB­ü­ye­si­ol­ma­yan­Av­ru­pa­lý­NA­TO­müt­te­fik­le­ri­-

NATO LÝDERLERÝ ÝTTÝFAK’IN GELECEÐÝNÝ ÞEKÝLLENDÝRECEK YENÝ STRATEJÝK KONSEPTÝ ONAYLADI. ANCAK BAÞTA FÜZE SAVUNMA SÝSTEMÝNÝN KUMANDASININ KÝMDE OLACAÐI ÜZERÝNE BÝR DÝZÝ SORU CEVAP BEKLÝYOR.

nin­(Tür­ki­ye,­Nor­veç­ve­Ýz­lan­da) AB­mis­yon­la­rý­na­ö­nem­li­kat­ký­yap­tý­ðý­vur­gu­la­na­rak,­‘’NA­TO­ve­AB­a­ra­sýn­da­stra­te­jik­or­tak­lýk­i­çin­AB­ü­ye­si­ol­ma­yan­Av­ru­pa­lý NA­TO­müt­te­fik­le­ri­nin­bu­ça­ba­la­ra­bü­tü­nüy­le­ka­tý­lý­mý­el­zem­dir’’­de­nil­di.­Dip­lo­ma­tik­kay­nak­lar,­Tür­ki­ye’nin­ýs­rar­lý­ta­le­biy­le­met­ne­gi­ren­bu­i­fa­de­nin,­Tür­ki­ye’nin­Av­ru­pa­Sa­vun­ma­A­jan­sý’na­or­tak ü­ye­li­ði,­Av­ru­pa­Gü­ven­lik­ve­Sa­vun­ma Po­li­ti­ka­sý’na­da­hil­ol­ma­sý­ve­o­pe­ras­yon­lar­da­ka­rar­me­ka­niz­ma­sý­na­ka­tý­lým­bek­len­t i­l e­r i­n i­yan­s ýt­t ý­ð ý­n ý­kay­d et­t i.­NA­TO’nun­5’in­ci­mad­de­si­o­lan­kol­lek­tif­sa­vun­ma­yý­güç­len­di­ren­i­fa­de­le­re­yer­ve­ri­len bel­ge­de,­‘’NA­TO­ü­ye­le­ri­sal­dý­rý­la­ra­kar­þý da­i­ma­bir­bi­ri­ne­yar­dým­e­de­cek’’­de­ni­le­rek,­bu­ta­ah­hü­dün­‘’güç­lü­ve­bað­la­yý­cý’’­ol­du­ðu­vur­gu­lan­dý. NA­TO’nun­her­han­gi­bir­ül­ke­yi­teh­dit

o­la­rak­gös­ter­me­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­yan­Tür­ki­ye,­bu­gö­rü­þü­nün­bel­ge­ye­yan­sý­ma­sý­ný­sað­la­dý.­Ye­ni­stra­te­jik­kon­sept­te, ‘’Ýt­ti­fak,­hiç­bir­ül­ke­yi­düþ­man­o­la­rak­de­ðer­len­dir­mez.­Fa­kat­kim­se,­her­han­gi­bir ü­ye­si­nin­gü­ven­li­ði­teh­dit­e­dil­di­ðin­de, NA­TO’nun­ka­rar­lý­lý­ðýn­dan­þüp­he­duy­mama­lý­dýr’’­de­nil­di.­O­nay­la­nan­ye­ni­stra­te­jik­kon­sept­le­bir­lik­te­NA­TO,­ba­lis­tik­fü­ze­ler­ve­si­ber­sal­dý­rý­gi­bi­21’in­ci­yüz­yý­lýn teh­dit­le­ri­ne­gö­re­ye­ni­ye­te­nek­le­rin­ge­liþ­ti­ril­me­i­ra­de­si­ni­gös­ter­di.­Ye­ni­sis­te­min, Ku­zey­A­me­ri­ka’da­var­o­lan­fü­ze­kal­ka­ný­nýn,­Av­ru­pa’da­ki­NA­TO­ül­ke­le­ri­ni­de kap­sa­ya­cak­þe­kil­de­ge­niþ­le­til­me­si­þek­lin­de o­luþ­tu­ru­la­ca­ðý,­ko­mu­ta­ve­kon­trol­gi­bi­ko­nu­la­rýn­da­ha­son­ra­be­lir­le­ne­ce­ði­be­lir­ti­li­yor.­Yet­ki­li­ler,­sis­tem­i­çin­28­NA­TO­ül­ke­si­nin,­280­mil­yon­do­lar­ya­tý­rým­yap­ma­sý­nýn­ge­re­ke­ce­ði­ni­bil­di­ri­yor. Lizbon / aa

ANKARA

Siyasetin bayramlaþmasý da böyle olur!

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

ur­ban­Bay­ra­mý­ný­id­rak­et­tik.­Bay­ram­hu­zur i­çin­de­ ge­çer­ken,­ yol­lar­da­ki­ ka­za­lar­ yi­ne mil­le­tin­ yü­rek­le­ri­ni­ burk­tu.­ Do­kuz­ gün­lük bay­ram­ta­ti­li­i­se­bu­gün­bi­ti­yor.­Bu­yüz­den­bu­gün yo­la­çý­ka­cak­la­rýn­dik­kat­li­a­ra­ba­kul­lan­ma­sý­ný­tav­si­ye­de­e­di­yo­ruz. Bay­ram­ta­ti­lin­de­si­ya­set­te­ki­tar­týþ­ma­lar­da­de­vam et­ti.­Gaf­lar,­a­çýk­u­nu­tu­lan­mik­ro­fon­lar­dan­ya­yý­lan ses­ler­bay­ram­laþ­ma­lar­da­ya­þan­dý. Par­ti­ler­de­ki­bay­ram­laþ­ma­lar­da­en­çok­ko­nu­þan MHP’li­Os­man­Dur­muþ’un­hem­DP,­hem­de­HAS Par­ti­he­yet­le­ri­ne­kar­þý­yap­tý­ðý­gaf­lar­çok­ko­nu­þul­du. HAS­Par­ti’nin­zi­ya­re­tin­de­“li­der­le­rin­üs­lû­bu”­tar­týþ­ma­ko­nu­su­ol­du.­Dur­muþ’un­di­ðer­par­ti­li­der­le­ri­nin­üs­lû­bu­nu­e­leþ­ti­rir­ken,­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Dev­let Bah­çe­li’nin­üs­lû­bu­nun­ör­nek­(!)­a­lýn­ma­sý­ný­is­te­me­si tar­týþ­ma­yý­a­lev­len­dir­di.­Bu­söz­ler­ü­ze­ri­ne­HAS­Par­ti he­ye­tin­den­Hav­va­Ka­ra­de­mir­bu­na­i­ti­raz­et­ti.­O­da ken­di­ge­nel­baþ­ka­ný­nýn­ör­nek­a­lýn­ma­sý­ný­is­te­di.­Pe­þin­den­de­ “Kim­se­süt­ten­çýk­mýþ­ak­ka­þýk­de­ðil” de­me­si­bay­ram­laþ­ma­da­ol­ma­sý­ge­re­ken­“hoþ­gö­rü”yü a­zalt­tý.­He­le­he­le­Dur­muþ’un­bu­söz­den­son­ra­Sa­a-­ det­Par­ti­si’nde­ki­kav­ga­yý­ha­týr­lat­ma­sý,­Ka­ra­de­mir’in Meh­met­Þan­dýr’ýn­po­le­mik­le­re­sebep­o­lan­ “Baþ­ba­ka­nýn­di­li­ko­pa­ra­ca­ðýz” sö­zü­nü­ha­týr­lat­ma­sý­i­le­bay­ram­laþ­ma­yý­po­le­mi­ðe­dö­nüþ­tür­müþ­ol­du.­ Dur­muþ’un­Er­do­ðan’a­yö­ne­lik­“Oy­ih­ti­yaç­o­lun­ca­’Ül­kü­cü­kar­deþ­le­rim’,­ih­ti­yaç­ol­ma­yýn­ca­’Ka­fa­tas­çý’...­Bu­na­sýl­per­hiz­na­sýl­la­ha­na­tur­þu­su”­söz­le­riy­le ger­gin­lik­so­na­er­di.­An­cak­da­ha­son­ra­AKP­he­ye­ti­ni kar­þý­la­ma­dý.­Bu­nun­se­be­bi­ni­de­an­la­ta­lým. Dur­muþ’un­gaf­la­rý­(!)­ilk­de­ðil.­Se­ne­ba­þýn­da­Dur­muþ,­Tay­yip­Er­do­ðan’ý­ya­ký­þýk­sýz­bir­i­fa­de­i­le­“pey­gam­ber”e­ben­zet­me­si­de­TBMM­Ge­nel­Ku­ru­lu’nda kav­ga­ya­sebep­ol­muþ­tu.­Bu­kav­ga­da­AKP­Kon­ya Mil­let­ve­ki­li­Or­han­Er­dem’in­par­ma­ðý­ký­rýl­mýþ­tý.­A­dý ge­çen­mil­let­ve­ki­li­Er­dem,­MHP’yi­zi­ya­ret­e­den­AKP he­ye­tin­de­var­dý,­a­ma­Dur­muþ­bu­he­ye­ti­kar­þý­la­ma­da yer­al­ma­dý.­E­ðer­o­ra­da­ol­say­dý,­ne­ler­ya­þa­nýr­dý,­ye­ni gaf­lar­o­lur­muy­du?­di­ye­dü­þün­me­den­e­de­mi­yo­ruz. Dur­muþ’un­gaf­la­rý­bu­nun­la­da­kal­ma­dý.­De­mok­rat­Par­ti­he­ye­ti­ne­kar­þý­söy­le­di­ði­cüm­le­de­ga­fýn­ö­te­sin­de­bir­þey­di.­Ka­me­re­la­ra­da­yan­sý­yan­gö­rün­tü­ler­de­Dur­muþ,­DP­he­ye­tin­de­“Si­zin­ge­nel­baþ­ka­ný­nýz Cin­do­ruk’tu­de­ðil­mi?”­de­yin­ce­a­de­ta­so­ðuk­bir­rüz­gâr­es­ti.­DP­Dýþ­Ýþ­ler­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­den­So­rum­lu­Ge­nel Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Prof.­Dr.­Ha­san­Ü­nal,­i­ki­e­li­ni­ya­na­a­ça­rak­“E­e­e­her­­hal­de”­de­me­si­nin­ar­dýn­dan,­zi­ya­ret­ol­duk­ça­ký­sa­sür­dü.­He­yet­“biz­kal­ka­lým”­di­ye­rek MHP­Ge­nel­Mer­ke­zin­den­5­da­ki­ka­son­ra­ay­rýl­dý. Bu­a­ra­da­HAS­Par­ti’den­bah­set­miþ­ken,­bay­ram­laþ­ma­da­dik­ka­te­çe­ken­bir­o­la­yý­da­ha­ak­tar­mak­ge­re­ki­yor.­Bi­lin­di­ði­gi­bi,­Nu­man­Kur­tul­muþ,­SP­Ge­nel­Baþ­kan­lý­ðý­na­se­çil­dik­ten­son­ra­par­ti­de­“ak­saç­lý­lar”­de­ni­len­i­sim­le­ri­lis­te­ye­al­ma­yýn­ca­gün­ler­ce sü­ren­bir­mü­ca­de­le­baþ­la­mýþ­tý.­Kur­tul­muþ,­ö­zel­lik­le­Þev­ket­Ka­zan­ve­O­ðuz­han­A­sil­türk­ta­ra­fýn­dan sert­e­leþ­ti­ri­le­re­ma­ruz­kal­mýþ­tý.­Son­ra­sýn­da­ya­pý­lan kon­gre­de­a­day­ol­ma­mýþ­ve­HAS­Par­ti­a­dýy­la­bir par­ti­kur­ma­sý­na­ka­dar­o­lay­lar­git­miþ­ti.­Bir­kaç­ay ön­ce­ger­çek­le­þen­bu­o­lay­lar­dan­son­ra­HAS­Par­ti he­ye­ti­SP’yi­bay­ram­laþ­mak­a­ma­cýy­la­zi­ya­ret­et­ti. On­dan­ön­ce­par­ti­he­yet­le­ri­ni­kar­þý­la­yan­Ge­nel Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Ka­zan,­CHP,­MHP,­DSP­he­yet­le­ri­ni,­hat­ta­yi­ne­ken­di­le­rin­den­ay­rý­lan­ve­par­ti ku­ran­AKP­he­ye­ti­ni­ka­bul­e­der­ken,­HAS­Par­ti­he­ye­ti­ni­kar­þý­la­ma­ma­sý­da­dik­kat­çe­ken­bay­ram­laþ­ma­gö­rün­tü­le­rin­den­di.­HAS­Par­ti’yi­kar­þý­la­mak­i­çin­de­e­pey­bir­sü­re­geç­me­si­ge­re­ki­yor­her­­hal­de. Di­ðer­po­le­mik­i­se,­ik­ti­dar­la­a­na­mu­ha­le­fet­par­ti­si­a­ra­sýn­da­ya­þan­dý.­AKP­An­ka­ra­Mil­let­ve­ki­li­Ha­luk­Öz­dal­ga’nýn­par­ti­ler­a­ra­sý­bay­ram­laþ­ma­prog­ra­mýn­da­ a­çýk­ u­nu­tu­lan­ mik­ro­fon­dan­ yan­sý­yan söz­le­ri­CHP’yi­hay­li­kýz­dýr­dý.­Öz­dal­ga,­ken­di­ni­sa­vu­nur­ken­CHP­ka­na­dýn­dan­sert­ce­vap­lar­gel­me­ye de­vam­e­di­yor. Bay­ram­da­ya­pý­lan­ko­nuþ­ma­lar­da­da­yi­ne­li­der­le­rin­bir­bir­le­ri­ne­kar­þý­üs­lûp­suz­be­yan­la­rý­de­vam­et­ti. Bay­ram­dan­ye­ni­çýk­mýþ­ken,­bu­söz­le­ri­yaz­ma­nýn pek­doð­ru­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­rum.­A­ma­þu­nu söy­le­ye­bi­li­riz.­Li­der­ler­yi­ne­bil­di­ði­niz­gi­bi­kar­þý­lýk­lý po­le­mik­le­re,­bir­bi­ri­ni­an­la­ma­ma­ya­de­vam­et­ti­ler…­ Oy­sa­ki­bay­ram­lar­dar­gýn­lýk­la­rýn­ve­küs­lük­le­rin so­na­er­di­ði­gün­ler­dir.­Si­ya­set­te­ye­ni­bir­say­fa­aç­mak ge­re­kir­ken,­bu­nun­ya­pýl­ma­dý­ðý­gö­rü­lü­yor.­ Si­ya­set­te­ki­ bay­ram­laþ­ma­lar­da­ bu­ gö­rün­tü­ler ya­þa­nýr­ken,­ bay­ra­mýn­ bir­leþ­ti­ri­ci­li­ði,­ kar­deþ­li­ði, sev­gi­yi,­da­ya­nýþ­ma­yý­ve­hoþ­gö­rü­yü­art­tý­ran­mâ­nâ­sý­na­ uy­ma­yan­ yü­zü­ yi­ne­ or­ta­ya­ çýk­tý.­ Si­ya­set­te­ki kar­þý­lýk­lý­ po­le­mik­ ve­ üs­lûp­suz­ tar­týþ­ma­lar­ bi­raz yu­mu­þa­sa­da­ay­nen­de­vam­e­di­yor.

K


6 ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL eh­t ap­ Yýl­maz,­ 1971­ yý­l ýn­da­ Di­y ar­b a­kýr’da­doð­du.­Çe­þit­li­ga­ze­te­ve­der­gi­ler­de­ya­zý­la­rý­ya­yým­lan­dý.­H.­O.­Ter­cü­man ga­ze­te­sin­de­ kö­þe­ ya­zar­lý­ðý­ yap­tý.­ Dic­le­ Sý­zý­sý­ a­dýn­da­bir­öy­kü­ki­ta­bý­var. Meh­tap­ Yýl­maz,­ bir­ sü­re­ ön­ce­ Ta­raf­ ga­ze­te­sin­de­ ya­yým­la­nan­ ya­zý­sýy­la,­ ba­þör­tü­lü­ ol­ma­sý­na ta­ham­mül­ e­de­me­yen­ in­san­la­rýn­ mu­a­me­le­si­ni göz­ler­ö­nü­ne­ser­di.­Ýl­ko­kul­sý­ra­la­rýn­da­sýrf­an­ne­si­ ba­þör­tü­lü­ ol­du­ðu­ i­çin,­ öð­ret­me­ni­ ta­ra­fýn­dan a­þa­ðý­lan­dý­ðý­ný­ an­la­tan­ Yýl­maz,­ ya­zý­sýn­da­ ya­þa­dýk­la­rý­ný­þöy­le­an­la­tý­yor­du: “Göz­le­ri­min­i­çi­ne­be­ni­öl­dü­re­cek­miþ­gi­bi­bak­tý­ve­‘Þim­di­göz­le­ri­min­i­çi­ne­bak­ve­ba­na­bü­yü­yün­ce­ ke­sin­lik­le­ o­nun­ gi­bi­ ol­ma­ya­ca­ðým­ de! Yok­sa­el­le­rim­le­ge­ber­ti­rim­se­ni!’­de­di­ba­ðý­ra­rak. ‘Di­lim­tu­tul­du’­der­ler­ya,­ha­ki­ka­ten­tu­tul­muþ­tu. Ko­nuþ­mak­ is­ti­yor,­ a­ma­ ko­nu­þa­mý­yor­dum.­ Bi­ri sý­ný­fa­gi­rip­be­ni­kur­tar­sýn­di­ye­bek­li­yor­dum.­Be­ni­kur­tar­mak­i­çin­kim­se­gel­me­di. “Su­ra­tý­ma­art­ar­da­þak­la­yan­to­kat­lar­dan­son­ra ni­ha­yet­ çö­zül­dü­ di­lim.­ Hýç­ký­rýk­la­ra­ bo­ðu­la­rak ‘e­vet’­ di­ye­bil­dim.­ O­ hâ­lâ­ öf­key­le­ ba­ðý­rý­yor­du. ‘Sýk­ma­baþ­lý­an­nem­gi­bi­ol­ma­ya­ca­ðým’­de!­Yok­sa ko­va­rým­se­ni­bu­o­kul­dan!­Sý­ný­fým­da­yo­baz­zür­ri­ye­ti­ne­yer­ve­re­mem!­Ça­buk­ba­na­a­nan­gi­bi­ba­þý­ný­ka­pa­ma­ya­ca­ðý­na­söz­ver!’

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR

RÖPORTAJ YAZAR MEHTAP YILMAZ:

M

‘‘

Ýlkokul öðretmenim, canýmý yakarak bana “Gözlerimin içine bak ve büyüyünce baþýný kapatmayacaðýný söyle!” derken gözlerinin içine baktýðým zaman kesinlikle karar vermiþtim baþörtüsü takmaya diyebilirim. Fiziksel þiddete maruz kalan yetiþkinlerde uç veren asilik gibi bir durum bu. Sanýrým, canýmýn yakýlmasý içime isyan tohumlarý ekti. Öðretmenim bana fiziksel þiddet uyguladýðý zaman, içimden eðer ondan kurtulursam büyüyünce baþörtü takacaðýma dair yeminler etmemde etkili olan bu iç etkilerdi.

“Son­ra­ar­týk­o­nu­du­ya­ma­dý­ðý­mýn­far­ký­na­var­dým. Kalp­a­týþ­la­rým­ku­lak­la­rým­da­çýn­lý­yor­du.­Hiç­bir­ses du­ya­mý­yor­dum.­Sa­de­ce­öð­ret­me­ni­min­bir­sað,­bir de­sol­gö­zü­me­o­dak­la­nan­ba­kýþ­la­rý­ný­a­yýrt­e­de­bi­li­yor­dum.­Söy­le­di­ði­þey­le­ri­di­lim­çö­zü­lüp­de­tek­rar­la­yýn­ca­ya­ka­dar­da­yak­ye­dim.­Der­ken­bur­num­ka­na­dý.­Son­ra­ku­la­ðý­ma­o­lan­lar­dan­an­ne­me­ve­ya­bir baþ­ka­sý­na­söz­et­mem­ha­lin­de­ca­ný­ma­o­ku­ya­ca­ðý­ný söy­le­ye­rek­saç­la­rým­dan­sý­ký­ca­kav­ra­dý.­Be­ni­öy­le­ce yü­rü­te­rek­i­kin­ci­kat­ta­ki­sý­ný­fý­mý­zýn­he­men­so­lun­da­ki­la­va­bo­ya­gö­tür­dü.­Ýþ­te­o­an­çok­kork­tum.­Be­ni­ö­lü­me­gö­tü­rü­yor­san­dým.­Ka­na­yan­bur­num­dan­yü­zü­me­da­ðý­lan­ka­ný­te­miz­le­di.­Si­yah­ön­lük­gi­yer­dik o­za­man­lar.­Be­yaz­ya­ka­lý­si­yah­ön­lük...­Ya­ka­mý­de­ðiþ­tir­di.­Son­zil­ça­lýn­ca­ya­ka­dar­bah­çe­ye­çýk­ma­ma­i­zin­ver­me­di.­Ma­sa­sýn­da­o­tu­ra­rak­ko­nuþ­ma­dan­be­ni­iz­le­me­si­i­çi­mi­da­ha­bir­ür­pert­miþ­ti.­ “Da­ha­ 10­ ya­þým­day­dým.­ Ko­nu­þur­sam­ be­ni ger­çek­ten­ öl­dü­re­ce­ði­ne­ i­nan­dý­ðým­dan­ ne­ is­te­diy­se­yap­tým,­sýr­rý­mý­zý­sak­la­dým.­Bu­yüz­den­öð­ret­me­ni­min­e­zi­ci­mu­a­me­le­le­ri­ne­o­ku­lum­bi­tin­ce­ye­ka­dar­kat­lan­mak­zo­run­da­kal­dým.” Yýl­maz­i­le­bu­tarz­yak­la­þým­la­rýn­ha­ya­tý­na­na­sýl et­ki­et­ti­ði­ni­ve­ka­na­yan­ya­ra­mýz­ba­þör­tü­sü­me­se­le­si­ni­ko­nuþ­tuk. Ba­þör­tü­sü­kul­lan­ma­ya­ne­za­man­ka­rar ver­di­niz? Ýl­ko­kul­ öð­ret­me­nim­ ta­ra­fýn­dan­ kü­çük­ yaþ­ta din­sel­ta­ci­ze­uð­ra­dý­ðým­da.­Öð­ret­me­nim,­ca­ný­mý ya­ka­rak­ba­na­“Göz­le­ri­min­i­çi­ne­bak­ve­bü­yü­yün­ce­ba­þý­ný­ka­pat­ma­ya­ca­ðý­ný­söy­le!”­der­ken­göz­le­ri­nin­ i­çi­ne­ bak­tý­ðým­ za­man­ ke­sin­lik­le­ ka­rar­ ver­miþ­tim­di­ye­bi­li­rim.­Fi­zik­sel­þid­de­te­ma­ruz­ka­lan ye­tiþ­kin­ler­de­ uç­ ve­ren­ a­si­lik­ gi­bi­ bir­ du­rum­ bu. Sa­ný­rým,­ ca­ný­mýn­ ya­kýl­ma­sý­ i­çi­me­ is­yan­ to­hum­la­rý­ek­ti.­Öð­ret­me­nim­ba­na­fi­zik­sel­þid­det­uy­gu­la­dý­ðý­ za­man,­ i­çim­den­ e­ðer­ on­dan­ kur­tu­lur­sam bü­yü­yün­ce­ba­þör­tü­ta­ka­ca­ðý­ma­da­ir­ye­min­ler­et­mem­de­et­ki­li­o­lan­bu­iç­et­ki­ler­di. Da­ha­kü­çük­yaþ­ta­ma­ruz­kal­dý­ðý­nýz­bu mu­a­me­le­ha­ya­tý­ný­zý­na­sýl­et­ki­le­di? As­lýn­da­bir­test­do­zu­gi­biy­di­o­dö­nem­de­ki­ya­þan­mýþ­lýk­la­rým.­Fýr­tý­na­ön­ce­si­toz­top­rak­sav­rul­ma­sý­gi­bi­rüz­gâr­lar­la.­Zi­ra,­mü­da­ha­le­nin­þid­de­ti­art­týk­ça,­ya­rýn­la­rý­ný­za,­u­mut­la­rý­ný­za­da­ir­bir­þey­le­ri­ko­-

Toplumla alâkalý olan her türlü problem, siyasetin konusudur, olmalýdýr. Meselâ, bedensel engellilerle alâkalý bir düzenlemeyle de ilgilenebilir, kamusal alan engellileriyle de, üniversite engellileriyle de...

28 ÞUBAT YUVA YIKAN BÝR DARBEYDÝ par­týp­al­dýk­ça­e­li­niz­den,­git­tik­çe­ay­ký­rý­bir­ki­þi­li­ðe bü­rü­nür­sü­nüz.­Bu­ka­çý­nýl­maz­dýr… Ör­ne­ðin­þid­de­te­ma­ruz­ka­lýr­ken­bir­yan­dan­ca­ný­nýz­ya­ný­yor,­kur­tul­ma­yý­di­li­yor­su­nuz,­çün­kü­kor­ku­yor­su­nuz,­a­ma­di­ðer­yan­dan­ar­ka­daþ­la­rý­ný­zýn­i­çin­de­a­þa­ðý­lan­dý­ðý­ný­zý­dü­þü­nü­yor­su­nuz,­e­zil­di­ði­ni­zi… Ký­zý­yor­su­nuz.­A­si­le­þi­yor­su­nuz.­Siz­sü­rek­li­o­la­rak çe­þit­li­þe­kil­ler­de­ha­ka­re­te­ma­ruz­ka­lýr­ken,­in­san­la­rýn­a­cý­ya­rak­bak­ma­la­rý­ru­hu­nu­zu­in­ci­ti­yor.­Ru­hen hýr­çýn­la­þý­yor­su­nuz.­Öf­key­le­ka­rý­þýk­tu­haf­bir­u­tanç du­yu­yor­su­nuz­ön­ce.­Ko­ca­la­rýn­dan­da­yak­yi­yen­ka­dýn­lar­da­ki­ne­ben­zer­his­ler.­“Ya­a­þu­ra­na­ne­ol­du?” di­ye­so­ran­la­ra­ya­nýt­ver­mek­is­te­mi­yor,­ya­da­“Düþ­tü­ðüm­de­ol­du”­tü­rün­den­ge­çiþ­tir­me­cevap­lar­ve­ri­yor­su­nuz.­Kim­sey­le­göz­gö­ze­gel­mek­is­te­mi­yor­su­nuz.­Ý­le­ti­þim­bo­zuk­luk­la­rý­ya­þý­yor­su­nuz,­a­ma­bu çok­yön­lü­þid­det,­i­çi­niz­de­si­ze­da­ya­tý­lan­hayat­bi­çi­mi­ne­da­ir­bir­ka­bu­lü­de­ðil,­pro­tes­to­yu­a­teþ­li­yor!­Ý­çi­ni­ze­is­yan­to­hum­la­rý­e­ki­yor.­Bir­denbi­re­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­nuz­top­lu­luk­tan­ko­pu­yor­su­nuz.­Sav­ru­lu­yor­su­nuz.­Da­ðý­lý­yor­su­nuz.­“Baþ­ka”­ve­“ö­te­ki”­ol­du­ðu­nu­zun­far­ký­na­var­dý­rý­lý­yor­su­nuz.­Sü­rü­dý­þý­his­se­di­yor­su­nuz.­Baþ­ka­bir­“tür”­gi­bi­týp­ký…­Top­lu­mu­nu­za­u­zak­tan­ba­kar­o­lu­yor­su­nuz. Ör­ne­ðin­ gün­ler­ce­ sý­nýf­ta­ a­dap­tas­yon­ so­ru­nu ya­þa­dý­ðý­mý­ ha­týr­lý­yo­rum­ o­ gün­ler­de.­ O­ku­la­ git­me­mek­ i­çin­ çe­þit­li­ ba­ha­ne­ler­ uy­dur­du­ðu­mu. Has­ta­lan­dý­ðý­mý­hat­ta!­ As­lýn­da­ger­çek­þu­ki­bu­ya­þan­mýþ­lýk­la­ha­ya­tý­mýn hiç­de­ko­lay­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­an­la­mýþ­ol­dum.­Çün­kü da­ha­ço­cuk­ken,­in­sa­noð­lu­nun­do­ðuþ­tan­sa­hip­ol­du­ðu­as­ga­rî­in­san­hak­ve­öz­gür­lük­le­rin­den­o­lan­ký­ya­fet­öz­gür­lü­ðü­mün­da­hi­ol­ma­dý­ðý­bir­top­lum­da bü­yü­mek­zo­run­da­ka­la­ca­ðý­mýn­far­ký­na­var­dý­rýl­dým.­­ Di­yar­ba­kýr’da­ya­þa­ma­yý­ek­le­yin­bu­na­bir­de…­O­HAL­þart­la­rý­ný…­Sü­rek­li­o­la­rak­“sý­ký­yö­ne­tim”­þart­la­rýn­da­ya­þa­mak­zo­run­da­ol­du­ðu­nu­zu…­Ar­tý,­on se­kiz­lik­man­za­ra­lar­la­o­kul­ön­ce­si­yaþ­ta­kar­þý­laþ­mak zo­run­da­kal­dý­ðý­ný­zý...­12­Ey­lül­ön­ce­si­ni­dü­þü­nün,­o kan­lý­za­man­la­rý…­Da­ha­on­se­ki­zi­ni­dol­dur­ma­mýþ ço­cuk­la­rýn­vu­rul­du­ðu­nu­dü­þü­nün­so­kak­lar­da.­A­ma sa­ný­rým­ka­de­rim­bu.­Be­di­üz­za­man­gi­bi­kav­ga­lý­top­rak­la­rýn­ço­cu­ðu­yum.­Zo­ru­se­vi­yo­rum. Pe­ki,­sýrf­siz­ba­þör­tü­lü­ol­du­ðu­nuz­i­çin­si­ze­ha­ka­ret­e­den­in­san­la­ra,­ya­sal­bir­sü­reç baþ­lat­tý­nýz­mý? Ço­cuk­luk­sü­re­cim­de­baþ­lat­ma­dým.­Çün­kü­sý­ký­yö­ne­tim­le­yö­ne­ti­len­bir­böl­ge­de­bu­tür­þi­kâ­yet­ler ya­dik­ka­te­a­lýn­maz­ya­da­baþ­ka­“yaf­ta­la­ma­lar­la” ba­þý­nýz­að­rý­tý­lýr­dý.­Kan­göv­de­yi­gö­tü­rü­yor­du­ço­cuk­luk­gün­le­rim­de.­Ya­ni­þim­di­si­ze­o­la­ða­nüs­tü­gi­bi­ge­len­bu­o­lay,­böl­gem­de­o­dö­nem­de­ya­þa­ný­yor o­lan­top­lum­sal­o­lay­la­rýn;­fa­i­li­meç­hul­le­rin,­ka­yýp

va­k'a­la­rý­nýn­ya­nýn­da­tüy­ka­dar­ha­fif­ka­lý­yor­du.­Ri­sâ­le-i­Nur­lar,­top­ra­ða­gö­mü­le­rek­sak­la­ný­yor, mü’min­le­rin­ev­le­ri­ba­sý­lý­yor­du.­“Das­Ka­pi­tal”­ta­þý­yor­di­ye­13-14’lük­ço­cuk­la­rýn­ka­fa­sý­na­sý­ký­lý­yor­du. O­HAL­top­lum­sal­bi­linç­ü­ze­rin­de­þid­det­li­bir­ba­sýnç­ya­ra­tan,­in­san­hak­la­rý­na­ay­ký­rý­bir­yö­ne­tim bi­çi­mi­dir.­Hâ­lâ­de­vam­e­di­yor­o­lan­in­ti­har­lar­bu­nun­a­pa­çýk­de­li­li­dir.­Bin­ler­ce­in­sa­nýn­fa­i­li­meç­hul­le­re­kur­ban­git­ti­ði­ni,­or­ta­dan­kay­bol­du­ðu­nu­dü­þü­nün.­Sis­li,­pus­lu­bir­böl­ge…­Ya­sal­mer­ci­ler­de­ol­sa o­dö­nem­de­ne­ya­zýk­ki­yüz­le­ri­se­çe­mi­yor­su­nuz.

‘‘

Ama bence bize asýl ölümcül darbeyi vuran 28 Þubat oldu. Yolda yürürken kocasý baþörtüsünü zorla çekip çýkartmýþtý bir yakýnýmýn. Kadýn çýldýrýnca, aðýr psikiyatrik tedaviler görmek zorunda kalmýþtý. Günlerce dayak yiyenler, evden kovulanlar oldu. Pek çok mutlu yuvaya kin ve nefret tohumlarý ekti. Çok hatýrý sayýlýr dostluklarý bitirdi. Çok sevdiðim bir arkadaþým “Baþörtülüsün! Yanýnda yürüyemem!” dedi.

Et­ra­fý­nýz­da­ki­ba­þör­tü­lü­in­san­lar­dan­da­bu tarz­mu­a­me­le­le­re­ma­ruz­ka­lan­lar­var­mý? El­bet­te!­ A­ma­ ben­ce­ bi­ze­ a­sýl­ ö­lüm­cül­ dar­be­yi vu­ran­28­Þu­bat­ol­du.­Yol­da­yü­rür­ken­ko­ca­sý­ba­þör­tü­sü­nü­zor­la­çe­kip­çý­kart­mýþ­tý­bir­ya­ký­ný­mýn. Ka­dýn­ çýl­dý­rýn­ca,­ a­ðýr­ psi­ki­yat­rik­ te­da­vi­ler­ gör­mek­zo­run­da­kal­mýþ­tý.­Gün­ler­ce­da­yak­yi­yen­ler, ev­den­ ko­vu­lan­lar­ ol­du.­ 28­ Þu­bat,­ en­ bi­tim­siz aþk­la­rý­ yok­ et­ti.­ Pek­ çok­ mut­lu­ yu­va­ya­ kin­ ve nef­ret­to­hum­la­rý­ek­ti.­Çok­ha­tý­rý­sa­yý­lýr­dost­luk­la­rý­bi­tir­di.­Çok­sev­di­ðim­bir­ar­ka­da­þým­“Ba­þör­tü­lü­sün!­ Ya­nýn­da­ yü­rü­ye­mem!”­ de­di­ mes­le­kî kay­gý­la­rýn­dan­ö­tü­rü­ör­ne­ðin.­Ba­þör­tü­lü­ka­dýn­lar, ar­týk­mar­ket­te,­pik­nik­te,­ta­zi­ye­de,­dü­ðün­de­yal­nýz­bir­hayata­mah­kûm­e­dil­di.­Mes­le­kî­kay­gý­la­rý o­lan­mü’min­a­dam­lar,­ka­dýn­la­rýy­la­gö­rül­mek­ten im­ti­na­e­der­ken­baþ­ta,­bu­duy­gu­yu­git­tik­çe­iç­sel­leþ­tir­di­ler.­ Ý­nan­dý­ðý­nýz­ gi­bi­ ya­þa­maz­sa­nýz,­ ya­þa­dý­ðý­nýz­ gi­bi­ i­nan­ma­ya­ baþ­lar­sý­nýz.­ Ka­dýn­la­rý­ný, ken­di­le­rin­den­ ö­tü­rü­ bu­ bas­ký­ya­ kat­lan­mak­ zo­run­da­ gör­dü­ler.­ Yal­nýz­ bý­rak­tý­lar.­ Se­ve­cek­le­ri­ne a­la­bil­di­ðin­ce­sö­mür­dü­ler.­Min­net­du­ya­cak­la­rý­na çok­üz­dü­ler.­On­lar­dan­u­tan­ma­ya­baþ­la­dý­lar.­Ko­ca­la­rý­nýn­ mes­le­ðin­den­ ö­tü­rü­ baþ­la­rý­ný­ a­çan­ ev ka­dýn­la­rý­ ol­du.­ Aç­ma­yan­lar­ ben­cil­ler!­ Bo­þa­na­ma­dý­ bi­le­ ka­dýn­lar.­ Ka­mu­sal­ a­la­ný­ bý­ra­kýn,­ Di­yar­ba­kýr’da­mar­ket­ler­bi­le­ba­þör­tü­lü­le­ri­i­þe­al­mý­yor­du.­ Bir­ a­raþ­tý­rýn­ ba­ka­lým­ Ýs­lâ­mî­ ke­sim­ ga­ze­te­le­ri­ni!­28­Þu­bat­son­ra­sý­ka­çý­ba­þör­tü­lü­ye­iþ­im­kâ­ný­ta­ný­dý?­Ba­na­gö­re­dar­be­le­rin­en­kor­kun­cu­dur­28­Þu­bat!­Çün­kü­yu­va­yý­kan­bir­dar­be­dir. Bir­dö­nem­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­kal­kar­sa, ‘ma­hal­le­bas­ký­sý’­o­la­ca­ðý­tar­tý­þýl­dý.­Pe­ki,­si­zin­ya­þa­dýk­la­rý­nýz­ma­hal­le­bas­ký­sýn­dan­ö­te, a­le­nen­ta­hak­küm­de­ðil­mi? Ba­þör­tü­ya­sa­ðý­kal­kar­sa,­“ma­hal­le­bas­ký­sý”­o­la­ca­ðý bir­var­sa­yým­dýr,­ihtimaldir.­Ben­ger­çek­ya­þa­nan­lar­dan­söz­e­di­yo­rum.­E­þi­do­çent­lik­sý­na­výn­da­so­run ya­þa­ma­sýn­di­ye­ba­þý­zor­la;­da­yak­la­aç­tý­rý­lan,­aç­su­suz­bý­ra­ký­lan­ka­dýn­lar­ta­ný­yo­rum.­Ben­Ter­cü­man ga­ze­te­sin­de­kö­þe­ya­zar­lý­ðý­ya­par­ken,­Ýbn-i­Si­na’da

dok­tor­o­da­sýn­dan­en­a­þa­ðý­lýk­bir­mah­lûk­gi­bi­ko­vul­dum.­Biz­zi­ya­re­te­gi­din­ce­ya­ný­mýz­da­bi­le­o­tur­maz­dý ak­ra­ba­la­rým.­Ben­ve­az­ön­ce­an­lat­tý­ðým­a­cý­do­lu­ha­tý­ra­la­rý­o­lan­ya­kýn­la­rý­mýn­hiç­bi­ri,­bu­nu­bi­zim­gi­bi­ol­ma­yan­in­san­la­ra­bas­ký­un­su­ru­o­la­rak­kul­lan­ma­dýk. Fark­lý­dü­þün­ce­de­o­lan­pek­çok­ar­ka­da­þým­var.­Hiç­bir­bas­ký­da­ya­þa­mý­yor­lar­ben­den­ve­ya­bu­tür­bas­ký­lar­ya­þa­yan­ya­kýn­la­rým­dan­ya­na.­Bir­ke­re­uð­ra­dý­ðý­nýz kö­tü­mu­â­mele­le­ri­“o­lum­suz­lu­yor­su­nuz”­ka­fa­nýz­da. O­lum­suz­la­dý­ðý­nýz­bir­ol­gu­yu­na­sýl­uy­gu­lar­sý­nýz­baþ­ka­sý­na?­Bu­gü­lünç!­Þük­ran­O­ral­gi­bi­ön­yar­gý­lý­ya­zar­la­rýn­top­lu­ma­zerk­et­ti­ði­ma­val­lar! Si­ze­bu­tarz­yak­la­þan­in­san­lar,­ken­di­sý­nýr­la­rý­nýn­ da­ral­ma­sýn­dan­ kor­ku­yor­lar. Böy­le­bir­ve­him­bi­le­on­la­rý­þid­de­te­sü­rük­lü­yor.­Pe­ki,­ger­çek­ten­bas­ký­gö­ren­ke­sim ne­yap­sýn? On­la­rýn­ sý­nýr­la­rý­ hiç­ da­ral­ma­dý­ ki?­ Ben­ce­ bi­zim­ ya­þ a­d ýk­l a­r ý­m ý­z ýn­ bin­d e­ bi­r i­n i­ ya­þ a­s a­l ar, Tak­sim’de­ top­lu­ o­la­rak­ ken­di­le­ri­ni­ ya­kar­lar­dý. Ma­dem­sý­nýr­la­rý­nýn­da­ral­ma­ih­ti­ma­li­bi­le­bu­ka­dar­kor­kunç­ve­va­him­o­lan­bir­zul­mü­bi­ze­ne­den­ uy­gu­la­dý­lar?­ Hâ­lâ­ uy­gu­la­mak­ta­lar?­ Mu­ha­fa­za­kâr­ke­si­min­de­çok­gü­na­hý­var­ben­ce­bu­ko­nu­da.­Ba­kýn­ba­zý­mu­ha­fa­za­kâr­ga­ze­te­ve­der­gi­le­re,­ ba­þör­tü­ ko­nu­sun­da­ ço­ðu­ sa­mi­mî­ dav­ran­ma­dý­lar.­Ýþ­ko­nu­sun­da­hiç­bi­ri­po­zi­tif­ay­rým­cý­lýk yap­ma­dý­lar.­Söz­de­e­þit­dav­ran­dý­lar.­Bu­çok­ko­mik­ bir­ e­þit­lik­ an­la­yý­þý­dýr.­ E­þit­ du­rum­da­ ol­ma­yan­i­ki­ke­si­me­e­þit­pay­ve­re­rek­na­sýl­e­þit­lik­sað­la­ya­cak­sý­nýz?­Hü­se­yin­Ha­te­mi’nin­ha­ri­ka­teþ­hi­si­dir­bu!­Te­ra­zi­nin­e­þit­ol­ma­yan­i­ki­ke­fe­si­ne­ay­ný­ pa­yý­ koy­mak,­ o­ e­þit­siz­li­ðin­ de­va­mý­na­ kat­ký sað­la­mak­tan­baþ­ka­bir­þey­de­ðil­dir.­Kim­se­ken­di­ni­kan­dýr­ma­sýn! Si­ya­sî­le­rin­ba­þör­tü­sü­ü­ze­rin­den­si­ya­set yap­ma­la­rý­hak­kýn­da­ne­dü­þü­nü­yor­su­nuz? Top­lum­la­a­lâ­ka­lý­o­lan­her­tür­lü­prob­lem,­si­ya­se­tin­ko­nu­su­dur,­ol­ma­lý­dýr.­Meselâ,­be­den­sel­en­gel­li­ler­le­a­lâ­ka­lý­bir­dü­zen­le­mey­le­de­il­gi­le­ne­bi­lir,­ka­mu­sal­a­lan­en­gel­li­le­riy­le­de,­ü­ni­ver­si­te­en­gel­li­le­riy­le de...­Bu­ne­den­ba­zý­ke­sim­le­ri­ra­hat­sýz­e­di­yor? Ba­þör­tü­sü­tar­týþ­ma­la­rý­hep­er­kek­ler­ü­ze­rin­den­ yü­rü­yor…­ Er­kek­ler­ ya­sak­lý­yor, er­kek­ler­ e­leþ­ti­ri­yor.­ Bu­ ko­nu­da­ ka­dýn­la­rýn­fik­ri­so­rul­mu­yor.­Siz­bu­du­ru­mu­na­sýl de­ðer­len­di­ri­yor­su­nuz? Ka­dýn­la­rýn­da­kar­þýt­lýk­ko­nu­sun­da­er­kek­ler­den ge­ri­kal­dýk­la­rý­ný­dü­þün­mü­yo­rum.­Be­ni­dö­ven­ba­yan­öð­ret­men­di.­Ko­van­dok­tor­yi­ne­ba­yan…­Ka­dýn ka­dý­nýn­kur­du­dur­bi­zim­mem­le­ket­te.­Bir­de­ka­dýn hak­la­rý­i­çin­mü­ca­de­le­e­di­yor­ve­ko­mik­o­lu­yor­bu ke­sim­ler.­Oy­sa­ki­iþ­im­kâ­ný­ol­ma­dý­ðý­i­çin­za­lim­ko­ca­la­rýn­he­ge­mon­ya­sýn­da­var­lýk­mü­ca­de­le­si­ve­ren ka­dýn­la­rýn­tra­je­di­si­u­mur­la­rýn­da­bi­le­de­ðil­dir.­Mu­ha­fa­za­kâr­er­kek­ler­ay­rý­bir­tar­týþ­ma­ko­nu­su.­Çok­a­zý­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­ko­nu­sun­da­sa­mi­mî­dir.­Mu­ha­fa­za­kâr­er­kek­le­rin­sa­hip­ol­duk­la­rý,­yö­ne­ti­ci­ol­duk­la­rý mü­es­se­se­le­re­ba­kýn,­ba­na­hak­ve­re­cek­si­niz. Ba­þör­tü­sü­nün­ka­mu­da­ya­sak­ol­ma­sý­ný na­sýl­de­ðer­len­di­ri­yor­su­nuz? Ta­am­mü­den­top­lum­sal­ci­na­yet­o­la­rak­de­ðer­len­di­ri­yo­rum.­Bir­nes­li­öl­dür­dü­ler. Ba­þör­tü­sü­me­se­le­sin­de­þu­an­gel­di­ði­miz nok­ta­yý­na­sýl­bu­lu­yor­su­nuz?­Ü­mit­var­mý? Ke­sin­lik­le­ü­mit­ve­ri­ci­bu­lu­yo­rum.­Bu­yüz­den,­sa­de­ce­bu­yüz­den­ö­le­me­di­ðim­i­çin­mut­lu­yum.­6­Þu­bat’ta­ge­çir­di­ðim­tra­fik­ka­za­sýn­da­bu­yüz­den­öl­me­dim­sa­ný­rým.­Çok­is­te­di­ðim­O­HAL’in­kalk­ma­sýn­dan­son­ra­bu­ya­sa­ðýn­lað­ve­dil­me­si­ni­ü­mit­e­di­yo­rum.­Al­lah,­in­san­hak­ve­öz­gür­lük­le­ri­i­çin­mü­ca­de­le­e­den­le­re­kuv­vet­ver­sin. Bir­de­ba­þör­tü­sü-tür­ban­ay­rý­mý­ya­pý­lý­yor. Bu­ko­nu­da­ne­dü­þü­nü­yor­su­nuz? Tek­ke­li­mey­le­saç­ma­la­dýk­la­rý­ný!­A­kýl­ne­bü­yük ni­met! Son­yýl­lar­da­ba­þör­tü­lü­le­rin­de­je­ne­re­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yor­mu­su­nuz?­ Al­lah’a­ ya­kýn­ ol­ma­nýn­ bir­ öl­çü­sü­ yok.­ Ký­yý­ya vu­ran­ dal­ga­lar­ gi­bi­ dü­þü­nün.­ Al­lah’ýn­ var­lý­ðý­na yak­la­þýr­sý­nýz,­ ge­ri­ çe­ki­lir­ “u­zak­laþ­tým­ mý?”­ di­ye pa­ni­ðe­ ka­pý­lýr­sý­nýz,­ has­ret­le­ tu­tu­þa­rak­ ye­ni­den sec­de­ye­ka­pa­nýr­sý­nýz.­Dün­ya­ku­rul­du­ðun­dan­bu ya­na­her­bi­rey­de­ki­ya­kýn­lý­ðýn­fark­lý­de­re­ce­ler­de ol­du­ðu­na­ i­na­ný­yo­rum.­ Her­ dö­nem,­ di­ni­ne­ çok bað­lý­o­lan­lar,­da­ha­az­bað­lý­ol­du­ðu­sa­ný­lan­lar­vs. ol­muþ­tur.­Top­lum­ho­mo­jen­bir­ya­pý­da­de­ðil­dir. Müs­lü­man­lar­da­öy­le…­Ay­rý­ca­Ýs­lâm,­çe­kiþ­ti­ri­ci­le­ri­þid­det­le­ký­nar.­Ken­di­ku­sur­la­rý­ný­o­nar­ma­yý­teþ­vik­e­der.­Bir­dav­ra­nýþ­la­hay­van­dan­da­a­þa­ðý­o­la­bi­lir­si­niz.­Bir­sec­dey­le­vus­la­ta­e­re­bi­le­ce­ðin gi­bi…­ Ben­ id­di­a­ e­dil­di­ði­ gi­bi­ bir­ de­je­ne­ras­yon ol­du­ðu­nu­ dü­þün­mü­yo­rum­ a­çýk­ça­sý.­ Her­ dö­nem­de­ var­ o­lan­ þey­ler.­ Þim­di­ sa­de­ce­ ba­sýn­ yo­luy­la­ a­çý­ða­ çý­ký­yor.­ Ben­ Kâ­be’nin­ et­ra­fýn­da­ dö­ner­ken­ki­gi­bi­ol­sun­is­ti­yo­rum­i­na­nan­lar.­Çe­kiþ­ti­ri­ci­lik­ten­se,­O’nun­var­lý­ðýn­da­kay­bol­sun.­Ay­rý­ca­ de­d i­k o­d u­ ko­n u­s un­d a­ ke­s in­ ya­s ak­ var! Mü’min­ler­ bir­bir­le­ri­nin­ ku­sur­la­rý­na­ ge­ce­ gi­bi ol­ma­lý.­ Pro­jek­tör­ tut­sun­ de­mi­yor­ ki­ Al­lah?­ Biz de­je­ne­ras­yon­id­di­a­la­rý­na­ça­nak­tu­ta­rak­bu­mer­kez­den­ka­çý­yo­ruz­ga­li­ba.


7

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR

DÜNYA ABD, Ýsrail’e yazýlý garanti vermeye hazýr n ÝSRAÝL ve­Fi­lis­tin’i­doð­ru­dan­ba­rýþ­gö­rüþ­me­le­ri­i­çin­bir­a­ra­ya­ge­tir­mek­i­çin­ça­ba­gös­te­ren­ABD­yö­ne­ti­mi,­mü­za­ke­re­le­rin­baþ­la­ya­bil­me­si­i­çin­Ýs­ra­il’e,­ya­zý­lý­gü­ven­lik­ga­ran­ti­le­ri­ver­me­ye­ha­zýr­ol­du­ðu­nu­bil­dir­di.­ABD­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­Söz­cü­sü­Phi­lip­J.­Crow­ley­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­‘’Ýs­ra­il­li­ler­i­le­gö­rüþ­me­le­ri­miz­sü­rü­yor. E­ðer­be­lir­li­bir­an­la­yý­þýn­ya­zý­lý­ha­le­ge­ti­ril­me­si­ge­re­kir­se,­bu­nu­yap­ma­ya­ha­zý­rýz’’ de­di.­Ve­ri­le­bi­le­cek­ga­ran­ti­le­rin­ne­ler­o­la­bi­le­ce­ði­ko­nu­sun­da­ay­rýn­tý­ya­gir­me­yen Söz­cü­Crow­ley,­Ýs­ra­il­i­le­gö­rüþ­me­le­rin sür­dü­ðü­nü­i­fa­de­et­ti.­ABD,­Ýs­ra­il’in­ta­lep et­ti­ði­ga­ran­ti­le­rin­tü­mü­nü­sað­la­ma­ko­nu­sun­da­is­tek­siz­di. Washington / aa

8 NATO TANKERÝNE SALDIRI PAKÝSTAN’DA Afganistan’daki NATO güçlerine yakýt götüren 8 tanker silâhlý kiþilerce yakýldý. Yetkililer, Pakistan’ýn kuzeydoðusundaki en büyük þehir olan Peþaver yakýnlarýnda yapýlan saldýrýda ölen ya da yaralanan olmadýðýný söyledi. Saldýrýnýn sorumluluðunu þu ana kadar üstlenen olmadý. Taliban militanlarý daha önce Pakistan’dan Afganistan’a giden erzak ve yakýt kamyonlarýndan yüzlercesini yakmýþtý. Peþaver / aa

Ýran’da muhalif iki avukat serbest n ÝRAN’DA si­ya­si­ey­lem­ci­le­ri­tem­sil­e­den a­vu­kat­lar­dan­i­ki­si­nin­bir­haf­ta­lýk­gö­zal­tý sü­re­si­nin­ar­dýn­dan­ser­best­bý­ra­kýl­dýk­la­rý bil­di­ril­di.­Ý­ran­lý­mu­ha­lif­le­re­a­it­Ka­le­me in­ter­net­si­te­sin­de­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­ge­çen­haf­ta­tu­tuk­la­nan­beþ­a­vu­kat­tan­Mer­yem­Ki­ya­ner­si­ve­Ro­sa­Ga­ra­cor­lu’nun ser­best­bý­ra­kýl­dý­ðý,­di­ðer­a­vu­kat­la­rýn­i­se ha­len­gö­zal­týn­da­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­Ki­ya­ner­si­ve­Ga­ra­cor­lu,­4­Ey­lül­de­re­ji­me­kar­þý pro­pa­gan­da­yap­tý­ðý­ge­rek­çe­siy­le­gö­zal­tý­na a­lý­nan,­Ý­ran’ýn­ön­de­ge­len­in­san­hak­la­rý sa­vu­nu­cu­su­a­vu­kat­Nes­rin­Su­tu­de’nin ser­best­bý­ra­kýl­ma­sý­i­çin­ya­yým­la­nan­a­çýk mek­tu­ba­im­za­at­mýþ­tý. Tahran / aa

Cunta ile ABD diyalog kurdu n MYANMARLI mu­ha­lif­li­der­A­ung­San Su­u­Kyi,­ik­ti­dar­da­ki­cun­ta­i­le­ABD­a­ra­sýn­da­ki­di­ya­lo­ðu­o­lum­lu­bul­du.­A­me­ri­kan­CNN­te­le­viz­yo­nu­na­a­çýk­la­ma­ya­pan Su­u­Çi,­bu­di­ya­lo­ðu­o­lum­lu­bul­ma­sý­na rað­men­A­me­ri­ka­lý­yet­ki­li­le­ri,­gö­rüþ­me­ler­de­‘’cun­ta­ya­pem­be­göz­lük­ler­le­bak­ma­ma­la­rý’’­ko­nu­sun­da­u­yar­dý.­Su­Çi,­ba­zý­la­rý­nýn­ak­si­ne,­‘’Cun­ta­i­le­ABD­a­ra­sýn­da­ki­di­ya­lo­ðun­i­yi­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­rum.­A­ma­A­me­ri­ka­lý­la­rýn­bu­di­ya­lo­ðu pem­be­göz­lük­ta­ka­rak­de­ðil­prag­ma­tik bir­yak­la­þým­la­yü­rüt­me­le­ri­ni­is­ti­yo­rum’’ i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­ABD­Baþ­ka­ný­Ba­rack O­ba­ma­yö­ne­ti­mi,­ge­çen­yýl­cun­ta­yý­tec­rit e­den­A­me­ri­kan­yak­la­þý­mý­ný­bý­rak­mýþ­ve cun­ta­i­le­di­ya­log­baþ­lat­mýþ­tý. Yangon / aa

Bisikletle bombalý saldýrý: 3 ölü, 25 yaralý n AFGANÝSTAN’DA bi­sik­le­te­yer­leþ­ti­ri­len bom­ba­nýn­u­zak­tan­ku­man­day­la­pat­la­týl­ma­sý­so­nu­cun­da­3­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­bil­di­ril­di. Lag­man­vi­la­ye­ti­po­lis­mü­dü­rü­Gu­lam­A­ziz Ge­ra­ni,­bu­sa­bah­vi­la­ye­tin­baþ­þehri­Meh­tar­lam’da­ki­bir­yol­ü­ze­rin­de­bu­lu­nan­kont­rol­nok­ta­sýn­da­dü­zen­le­nen­sal­dý­rý­da,­20’den faz­la­ki­þi­nin­de­ya­ra­lan­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ge­ra­ni,­baþ­kent­Ka­bil’in­100­ki­lo­met­re­do­ðu­sun­da­ki­Meh­tar­lam’da­dü­zen­le­nen­sal­dý­rý a­nýn­da­po­lis­kon­trol­nok­ta­sýn­da­çok­sa­yý­da a­ra­cýn­kon­trol­i­çin­bek­le­til­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti. Va­li­Yar­dým­cý­sý­E­da­yu­tul­lah­Ka­len­der­zai­i­se­sal­dý­rý­da­bir­ço­cuk,­bir­ka­dýn­ve­bir­yaþ­lý­nýn­vefat­et­ti­ði­ni,­25­ya­ra­lý­dan­bi­ri­nin­po­lis ol­du­ðu­nu­a­çýk­la­dý. Kabil / aa

40 gösterici gözaltýna alýndý n PORTEKIZ’ÝN baþ­þehri­Liz­bon’da­dü­zen­le­nen­NA­TO­zir­ve­si­nin­son­gü­nü,­NA­TO­kar­þý­tý­grup­la­rýn­gös­te­ri­le­ri­ne­sah­ne­o­lu­yor.­Liz­bon’da­bu­gün­4­gös­te­ri­ya­pýl­ma­sý­na­res­mî­o­la­rak­i­zin­ve­ri­lir­ken,­sa­bah­ki gös­te­ri­ler­de­yak­la­þýk­40­ki­þi­nin­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Por­te­kiz­ha­ber­a­jan­sý­LU­SA,­po­lis­kay­nak­la­rý­na­da­ya­na­rak­ver­di­ði ha­ber­de,­gö­zal­tý­la­rýn­ge­rek­çe­si­nin­gü­ven­lik güç­le­ri­ne­kar­þý­gel­mek­ve­ka­mu­dü­ze­ni­ni boz­mak­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­­Lizbon / aa

Lula, “yýlýn adamý” n BREZÝLYA Dev­let­ Baþ­ka­ný­ Lu­iz­ I­na­ci­o­ Lu­la­ da Sil­va,­ Ri­o’da,­ Fran­sa-Bre­zil­ya­ Ti­ca­ret­ O­da­sý­ ta­ra­fýn­dan­‘’yý­lýn­a­da­mý’’­ö­dü­lü­ne­la­yýk­gö­rül­dü.­Ö­dü­lü ver­mek­ ü­ze­re­ Fran­sa’dan­ Ri­o’ya­ ge­len­ E­ko­no­mi Ba­ka­ný­Chris­ti­ne­La­gar­de,­Fran­sa­Cum­hur­baþ­ka­ný Ni­co­las­ Sar­kozy’nin­ me­sa­jý­ný­ Lu­la’ya­ i­let­ti.­ Sar­kozy,­me­sa­jýn­da,­8­yýl­lýk­ik­ti­dar­dan­son­ra­gö­re­vi­ni ký­sa­sü­re­i­çin­de­Dil­ma­Ro­us­sef’e­dev­re­de­cek­o­lan Lu­la'ya­ övgüler­ yaðdýrdý.­ Fran­sa­ Cum­hur­baþ­ka­ný me­sa­jýn­da­i­ki­ül­ke­nin­ö­zel­i­liþ­ki­le­ri­ne­de­i­þa­ret­et­ti. Ö­dül,­ Fran­sa-Bre­zil­ya­ Ti­ca­ret­ O­da­sý­ ta­ra­fýn­dan her­ yýl­ i­ki­ ül­ke­ i­liþ­ki­le­ri­nin­ güç­len­me­si­ne­ kat­ký­da bu­lu­nan­þah­si­yet­le­re­ve­ri­li­yor.­ Rio / aa

Ýnsansýz uçaklar için daha fazla alan talebi

Kolombiyalý milisleri eðiten Ýsrailli evine döndü n KOLOMBÝYA’DA yüz­ler­ce­ki­þi­yi­öl­dü­ren mi­lis­grup­la­rý­ný­e­ði­ten­Ýs­ra­il­li­Ya­ir­Kle­in,­e­vi­ne­dön­dü.­Ko­lom­bi­ya’nýn­i­a­de­si­ni­is­te­di­ði­Kle­in,­2007’den­be­ri­tu­tul­du­ðu­Rus­ya’nýn­baþ­þehri­Mos­ko­va’da­ki­ce­za­e­vin­den ser­best­bý­ra­kýl­dýk­tan­son­ra­u­çak­la­Ýs­ra­il’in Tel­A­viv­þehrin­de­ki­Ben­Gu­ri­on­ha­va­a­la­ný­na­gel­di.­Av­ru­pa­Ýn­san­Hak­la­rý­Mah­ke­me­si,­Ni­san­a­yýn­da­al­dý­ðý­tav­si­ye­ka­ra­rýy­la,­a­dil­ce­yar­gý­lan­ma­ya­ca­ðý­kuþ­ku­suy­la­Kle­in’in Ko­lom­bi­ya’ya­i­a­de­e­dil­me­me­si­ge­rek­ti­ði­ni bil­dir­miþ­ti.­Gý­ya­býn­da­yak­la­þýk­11­yýl­ha­pis ce­za­sý­a­lan­es­ki­as­ker­Kle­in,­Ko­lom­bi­ya’da­ki­a­þý­rý­sað­cý­ö­lüm­man­ga­la­rý­na­sa­de­ce­sa­vun­ma­tak­tik­le­ri­ni­öð­ret­ti­ði­ni­i­le­ri­sü­rü­yor. Ko­lom­bi­ya’da­ki­sað­cý­ö­lüm­man­ga­la­rý 1980’ler­de­in­san­la­rý­kit­le­sel­o­la­rak­öl­dür­mek­ve­a­ra­zi­le­ri­ne­el­koy­mak­tan­so­rum­lu tu­tu­lu­yor.­­Tel Aviv / aa

HABERLER

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, NATO'nun Ýsrail-Filistin savaþýnda görev alýp almayacaðýna iliþkin soru üzerine bunun BM'ye baðlý olduðunu söyledi. FOTOÐRAF: AA

FÝLÝSTÝN’E NATO GÜCÜ BM’YE BAÐLI NATO GENEL SEKRETERÝ RASMUSSEN, NATO’NUN ÝSRAÝL-FÝLÝSTÝN SORUNUNDA ROL ÜSTLENMESÝNÝN, BARIÞ ANLAÞMASI, TARAFLARIN YARDIM TALEBÝ VE BM’DEN YETKÝ OLMASINA BAÐLI OLDUÐUNU KAYDETTÝ. NATO Ge­nel­Sek­re­te­ri­An­ders­Fogh Ras­mus­sen,­Ýs­ra­il-Fi­lis­tin­so­ru­nun­da NA­TO’nun­rol­üst­le­ne­bil­me­si­i­çin ‘’ba­rýþ­an­laþ­ma­sý,­ta­raf­la­rýn­yar­dým ta­le­bi­ve­BM­yet­ki­si’’­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Ras­mus­sen,­ye­ni­stra­te­jik­kon­sep­tin­ka­bul­e­dil­me­si­nin­ar­dýn­dan­dü­zen­le­di­ði­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da,­a­ra­la­rýn­da­e­mek­li­bü­yü­kel­çi Ü­mit­Pa­mir’in­de­bu­lun­du­ðu­ve ABD­es­ki­dý­þiþ­le­ri­ba­kan­la­rýn­dan Ma­de­le­i­ne­Al­bright­baþ­kan­lý­ðýn­da­ki 12­ki­þi­lik­a­kil­a­dam­lar­ko­mi­te­si­ta­ra­fýn­dan­ha­zýr­la­nan­stra­te­jik­kon­sept tas­la­ðýn­da­Ý­ran’ýn­teh­dit­o­la­rak­gös­te­ril­me­si­ne­rað­men,­zir­ve­de­ka­bul­e­di­len­me­tin­de­bu­na­yer­ve­ril­me­me­si­ni na­sýl­de­ðer­len­dir­di­ði­nin­so­rul­ma­sý­ü­ze­ri­ne,­Ý­ran’ý­söz­lü­o­la­rak­teh­dit­gös­ter­mek­ten­de­ka­çýn­dý.­Ras­mus­sen,

dün­ya­da­30’dan­faz­la­ül­ke­nin­ya­ba­lis­tik­fü­ze­tek­no­lo­ji­si­ne­sa­hip­ol­du­ðu­nu,­ve­ya­bu­nu­el­de­et­mek­i­çin­ça­lýþ­tý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­bun­lar­dan­her­han­gi bi­ri­nin­teh­dit­o­la­bi­le­ce­ði­ni­i­fa­de­et­ti. NA­TO­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ras­mus­sen, NA­T O­li­d er­l e­r i­n in­top­l an­t ý­s ý­n a sebep­AB­tem­sil­ci­le­ri­nin­dâ­vet­e­dil­di­ði­so­ru­su­na­i­se,­‘’Bi­li­yor­su­nuz,­zir­ve­de­oy­hak­la­rý­yok.­NA­TO­ve­AB­a­ra­sýn­da­iþ­bir­li­ði­ne­bü­yük­ö­nem­at­fet­ti­ði­miz­i­çin,­mü­da­hil­ol­ma­la­rý­i­çin dâ­v et­et­t ik.­Ba­z en­de­ben,­NA­TO’nun­gö­rüþ­le­ri­ni­di­le­ge­tir­mek­ve mü­da­ha­le­ler­de­bu­lun­mak­i­çin­AB top­lan­tý­la­rý­na­dâ­vet­e­di­li­yo­rum.­Bu, her­i­ki­ör­güt­a­ra­sýn­da­iþ­bir­li­ði­ni­ka­de­me­li­o­la­rak­ge­liþ­tir­me­ar­zu­suy­la, bü­tü­nüy­le­u­yum­lu­bul­du­ðum­bir­fi­kir­a­lýþ­­ve­ri­þi­dir’’­þek­lin­de­ce­vap­ver­di.­

NATO'NUN AFGANÝSTAN’A TAAHHÜTLERÝ DEVAM EDECEK NATO liderleri, zirvenin ikinci gününde Uluslararasý Güvenlik Destek Gücü’ne (ISAF) katký veren 20 ortak ülke ve BM, AB ve Dünya Bankasý gibi uluslar arasý örgütlerin temsilcileriyle Afganistan’ý görüþmek için toplandý. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, toplantýnýn açýlýþ konuþmasýnda “Afganistan’daki misyonumuzda bugün yeni bir dönemi baþlatýyoruz. Afgan hükümetinin güvenlik konusunda ülkenin tamamýnda liderliði üstleneceði süreci baþlatýyoruz” dedi. Güvenliðin devrinin ardýndan NATO’nun Afganistan’a taahhütlerinin devam edeceðini belirten Rasmussen, Afganistan’la uzun dönemli ortaklýk anlaþmasý imzalayarak muharip misyonun tamamlanmasýnýn ardýndan da bu ülkede kalmaya devam edeceklerini dile getirdi. Rasmussen, “(Terörle mücadele) görevimizi tamamlayana dek Afganistan’da kalmaya devam edeceðiz” taahhüdünde bulundu. NATO, 2011’in ilk yarýsýnda baþlatacaðý güvenliðin Afgan güçlerine devri sürecini kademeli olarak 2014 sonuna kadar tamamlamayý hedefliyor. Lizbon / aa

ABD KONGRE ÜYESÝ VE DEMOKRAT PARTÝLÝ MARYLAND SENATÖRÜ BENJAMÝN CARDÝN:

Ruhban Okulu’nu yeniden açýn ABD Kon­gre­sin­de­ki­Hel­sin­ki­Ko­mis­yo­nu­Eþ­baþ­ka­ný,­De­mok­rat­Par­ti­li­Mary­land­se­na­tö­rü­Ben­ja­min­Car­din,­Tür­ki­ye’ye­yö­ne­lik­o­la­rak,­‘’Hey­be­li­a-­ da­Ruh­ban­O­ku­lu’nun­þart­sýz­o­la­rak­ye­ni­den­a­çýl­ma­sý’’­çað­rý­sý­ný­yi­ne­le­di.­Se­na­to’da­ge­çen­yýl­Türk hü­kü­me­ti­ne­Hey­be­li­a­da­Ruh­ban­O­ku­lu’nun­ye­ni­den­a­çýl­ma­sý­ný­ko­lay­laþ­týr­ma­çað­rý­sýn­da­bu­lu­nan 356­sa­yý­lý­ka­rar­ta­sa­rý­sý­nýn­ha­zýr­la­yý­cý­la­rý­a­ra­sýn­da­ki­Car­din,­Kon­gre­ka­yýt­la­rý­na­ge­çir­di­ði­a­çýk­la­ma­sýn­da,­‘’Türk­yet­ki­li­ler­ce­bu­ye­gâ­ne­ens­ti­tü­nün zor­la­ka­pa­týl­ma­sý­nýn­40.­yý­lý­na­yak­laþ­tý­ðý­mýz­sý­ra­da,­Türk­hü­kü­me­ti­ne,­ruh­ban­o­ku­lu­nun­ye­ni­den a­çýl­ma­sý­çað­rý­mý­yi­ne­li­yo­rum’’­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý. ‘’Ruh­ban­o­ku­lu­nun­ye­ni­den­a­çý­la­bi­le­ce­ði­ne­i­liþ­kin Türk­yet­ki­li­ler­ce­geç­miþ­te­gös­te­ri­len­i­þa­ret­le­rin ha­ya­ta­ge­çi­ri­le­me­di­ði­ni’’­sa­vu­nan­Car­din,­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­a­zýn­lýk­di­nî­li­der­le­riy­le­bir­a­ra­ya­gel­di­ðin­de­ki­söz­le­ri­ne­a­týf­ta­bu­lun­du.­Car­din,­‘’Bu­his­si­yat­la­ra­ay­nen­ka­tý­lý­yo­rum. An­cak­bu­u­zun­sü­re­li­so­ru­nun­çö­zü­mü,­re­to­rik de­ðil,­ka­rar­lý­lýk­ge­rek­ti­ri­yor’’­de­di.­Car­din,­Hel­sin­ki Ko­mis­yo­nu­nun­10­yý­lý­aþ­kýn­sü­re­dir­Hey­be­li­a­da Ruh­ban­O­ku­lu­ko­nu­su­nu­sü­rek­li­gün­de­me­ge­tir­di­ði­ni­ve­bu­nun­la­il­gi­li­ge­liþ­me­le­ri­ya­kýn­dan­iz­le­me­ye­de­vam­e­de­ce­ði­ni­kay­de­de­rek,­ABD­Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý­nýn­bu­haf­ta­i­çin­de­ya­yým­la­dý­ðý­Di­nî­Öz­gür­lük­ler­Ra­po­ru’nun­da­‘’Tür­ki­ye’de­ki­Or­to­doks ve­di­ðer­di­nî­a­zýn­lýk­top­lum­la­rý­nýn­kar­þý­laþ­tý­ðý­zor­luk­la­rýn­ha­týr­la­tý­cý­sý­ol­du­ðu­nu’’­i­le­ri­sür­dü.­ABD, 1975­Hel­sin­ki­An­laþ­ma­sý­ka­rar­la­rý­çer­çe­ve­sin­de, A­GÝT­ka­rar­la­rý­nýn­uy­gu­lan­ma­sý­ný­iz­le­mek­ü­ze­re, ba­ðým­sýz­hü­kü­met­ku­ru­lu­þu­o­la­rak­Hel­sin­ki­Ko­mis­yo­nu’nu­o­luþ­tur­muþ­tu.­ABD­Hel­sin­ki­Ko­mis­yo­nu’nun­9­ü­ye­si­ABD­Se­na­to­sun­dan,­9­ü­ye­si ABD­Tem­sil­ci­ler­Mec­li­si­Mil­let­ve­kil­le­rin­den­o­lu­þur­ken,­ABD­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý,­ABD­Sa­vun­ma Ba­kan­lý­ðý­ve­ABD­Ti­ca­ret­Ba­kan­lý­ðýn­dan­da­bi­rer ü­ye­bu­lu­nu­yor.­­Washington / aa

n ABD’NÝN Pa­kis­tan’dan­ A­me­ri­kan­ Mer­ke­zi­ Ha­be­ral­ma­ Teþ­ki­lâ­tý’nýn­ (CI­A)­ in­san­sýz­ u­çak­la­rý­ i­çin da­ha­faz­la­fa­a­li­yet­a­la­ný­is­te­di­ði­bil­di­ril­di.­Was­hing­ton­Post­ga­ze­te­sin­de­A­me­ri­ka­lý­ve­Pa­kis­tan­lý­yet­ki­li­le­re­da­ya­na­rak­ve­ri­len­ha­ber­de,­ABD’nin­ö­zel­lik­le Pa­kis­tan’ýn­ gü­ney­ba­tý­sýn­da­ Be­lu­cis­tan­ vi­la­ye­ti­nin baþ­þehri­ Ket­ta’nýn­ bu­lun­du­ðu­ böl­ge­yi­ he­def­le­di­ði, çün­kü­ Ta­li­ban­ yö­ne­ti­mi­nin­ bu­ra­da­ sak­lan­dý­ðý­ný dü­þün­dü­ðü­be­lir­til­di.­Ha­ber­de,­Pa­kis­tan’ýn­A­me­ri­kan­ ta­le­bi­ni­ red­det­ti­ði,­ i­fa­de­ e­dil­di.­ Ha­ber­de,­ Pa­kis­tan­lý­bir­yet­ki­li­nin,­‘’U­çu­ra­bil­di­ði­niz­her­þe­ye­gök­yü­zü­mü­zü­a­ça­lým­mý­is­ti­yor­su­nuz...­Bu­han­gi­ül­ke­de gö­rül­müþ­tür’’­i­fa­de­si­ne­yer­ve­ril­di.­­Washington / aa

10 sýðýnmacý protesto için dudaklarý dikti n AVUSTRALYA’DA 10­sý­ðýn­ma­cý,­mül­te­ci­lik­baþ­vu­ru­la­rý­nýn­de­ðer­len­di­ril­di­ði­sü­reç­te­mey­da­na­ge­len ge­cik­me­le­ri­pro­tes­to­et­mek­i­çin­du­dak­la­rý­ný­dik­ti. Christ­mas­A­da­sý’nda­ki­bir­mer­kez­de­tu­tu­lan­10­er­kek­sý­ðýn­ma­cý­nýn,­ön­ce­ki­gün­sa­bah­du­dak­la­rý­ný­dik­ti­ði,­týb­bî­yar­dý­mý­ge­ri­çe­vir­di­ði,­su­ve­þe­ker­le­bes­len­di­ði­be­lir­til­di.­A­vus­tral­ya­Göç­Ba­ka­ný­Chris­Bo­wen, ga­ze­te­ci­le­re­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­“Bu­du­rum,­hem­be­nim­hem­de­bir­çok­A­vus­tral­ya­lý­i­çin­ü­zü­cü”­di­ye­rek, pro­tes­to­nun­i­þe­ya­ra­ma­ya­ca­ðý­ný,­her­sý­ðýn­ma­cý­nýn ay­ný­sü­reç­ten­geç­ti­ði­ni­söy­le­di.­A­vus­tral­ya­u­zun­za­man­dýr,­yok­sul­ve­ço­ðun­luk­la­sa­va­þýn­vur­du­ðu­ül­ke­ler­den­ge­len­in­san­la­rýn­he­de­fi­ko­nu­mun­da.­Ba­zý­sý­ðýn­ma­cý­lar,­Christ­mas­A­da­sý’nda­ki­gi­bi­mer­kez­ler­de bir­yýl­dan­faz­la­tu­tu­lu­yor.­­Adelaide / aa

Bombacý özür diledi n HÝNDÝSTAN Ha­va­yol­la­rý­A­ir­Ýn­di­a’nýn­Mon­tre­alLon­dra­u­ça­ðý­ný,­yer­leþ­tir­di­ði­bom­ba­yý­pat­la­ta­rak­At­las­Ok­ya­nu­su­ü­ze­rin­de­dü­þü­ren­Sih­te­rö­rist­Ýn­der­jit Singh­Re­yat,­o­lay­da­ö­len­329­ki­þi­nin­a­i­le­sin­den­ö­zür di­le­di.­Ka­na­da­ta­ri­hi­nin­ö­lü­sa­yý­sý­en­yük­sek­te­rör sal­dý­rý­sý­o­lan­o­la­yýn­ha­pis­te­ki­tek­hü­küm­lü­sü­Ýn­der­jit Singh­Re­yat,­ö­zür­mek­tu­bun­u­a­vu­ka­tý­a­ra­cý­lý­ðýy­la mah­ke­me­ye­sun­du­ðu­ö­zür­mek­tu­bun­da,­“Her­gün ve­her­an­on­lar­i­çin­duâ­e­di­yo­rum.­Kal­bim,­mah­vol­muþ­bu­in­san­lar­i­çin­kan­að­lý­yor”­de­di.­Mah­ke­me Yar­gý­cý­Mark­McE­wan­i­se,­“U­nut­ma­ya­lým­ki­bu­ki­þi 329­in­sa­nýn­ka­ti­li”­de­di.­Dün­ya­nýn­en­kan­lý­te­rör­ey­lem­le­rin­den­bi­ri­si­o­la­rak­ka­bul­e­di­len­A­ir­Ýn­di­a­u­ça­ðý­nýn­bom­ba­i­le­dü­þü­rül­me­si,­23­Ha­zi­ran­1985’te­At­las­Ok­ya­nu­su’nun­Ýr­lan­da­ka­ra­su­la­rýn­da­mey­da­na gel­di.­O­lay­da,­u­çak­ta­ki­82’si­ço­cuk,­22’si­mü­ret­te­bat 329­ki­þi­den­kur­tu­lan­ol­ma­dý.­Sal­dý­rý­da­ö­len­ler­den­sa­de­ce­131’i­nin­ce­se­di­bu­lu­nur­ken,­ge­ri­ka­lan­la­rý­ok­ya­nus­ta­kay­bol­du.­Bom­ba­la­ma­ey­lem­le­mi­nin,­Bab­bar Khal­sa­i­sim­li­ay­rý­lýk­çý­Sih­ör­gü­tün­ce­dü­zen­len­di­ði­a­çýk­lan­mýþ­tý.­Bab­bar­Khal­sa’nýn,­Hin­dis­tan’ýn­Pen­cap e­ya­le­tin­de­Kha­lis­tan­i­sim­li­ba­ðým­sýz­bir­dev­let­kur­mak­a­ma­cýn­da­ol­du­ðu­be­lir­ti­li­yor.­Ka­na­da’da­u­lu­sal yas­gü­nü­i­lân­e­di­len­23­Ha­zi­ran­da,­her­yýl­bay­rak­lar ya­rý­ya­in­di­ri­li­yor.­­Vancouver / aa

UNFPA’nýn baþýna Nijeryalý eski bakan

On binlerce köylü evlerine döndü Endonezya’da Merapi Yanardaðýnýn faaliyete geçmesinin ardýndan evlerini terk eden yüz binlerce köylüden yaklaþýk yarýsýnýn evlerine döndüðü bildirildi. Ulusal Afet Ýdaresi Kurumundan yapýlan açýklamada, bölgeden tahliye edilen 400 bin kiþinin yaklaþýk yarýsýnýn, daðýn faaliyetlerinin son birkaç gündür azalmasýnýn ve hükümetin “tehlike bölgesi” sýnýrýný kratere 20 kilometre mesafeden 10 kilometreye çekmesinin ardýndan, Merapi’nin eteklerindeki evlerine döndüðü belirtildi. Kurum, 26 Ekimde faaliyete geçen Merapi’de meydana gelen patlamalardan sonra ölenlerin sayýsýnýn 283’e yükseldiðini de kaydetti. Muhammed Ensuri adlý yetkili ise bugün yaptýðý açýklamada, evlerinin yýkýlmasý dolayýsýyla temiz su ve gýda sýkýntýsý yaþayanlar için kurulan acil durum kamplarýnda halen 270 bin kiþinin olduðunu söyledi. Merapi Daðý / aa

n BM Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ban­Ki-mun,­ BM­Nü­fus­Fo­nu’nun­(UNF­PA)­ba­þý­na­Ni­jer­ya’nýn­es­ki­sað­lýk­ba­ka­ný,­HIV/A­IDS­uz­ma­ný,­dok­tor­Ba­ba­tun­de­O­so­ti­me­hin’i­a­ta­dý.­BM­Söz­cü­lü­ðün­den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da, O­so­ti­me­hin’in­2001­yý­lýn­dan­be­ri­UNF­PA’nýn­baþ­kan­lý­ðý­ný­yü­rü­ten­Su­u­di­A­ra­bis­tan’lý­Tho­ra­ya­Ah­med O­ba­id’in­ye­ri­ne­a­tan­dý­ðý­du­yu­rul­du.­Ni­jer­ya­lý­61­ya­þýn­da­ki­dok­tor­O­so­ti­me­hin’in­UNF­PA’nýn­ba­þý­na­a­ta­nan­ilk­Af­ri­ka­lý­ol­du­ðu­be­lir­ti­lir­ken­Ge­nel­Sek­re­ter Ban’ýn­O­so­ti­me­hin’in­UNF­PA’nýn­ça­lýþ­ma­la­rý­na­bü­yük­kat­ký­da­bu­lu­na­ca­ðý­na­i­nan­dý­ðý­kay­de­dil­di.­Bu­yý­lýn­21­Ha­zi­ran’ýn­da,­UNF­PA’nýn­Do­ðu­Av­ru­pa­ve Or­ta­As­ya­Böl­ge­Bü­ro­su­na­ev­sa­hip­li­ði­ya­pa­cak­þehir o­la­rak­Ýs­tan­bul­se­çil­miþ­ti.­­Birleþmiþ Milletler / aa

Tecavüzcü askerin üniformalarý yakýldý n KANADA or­du­su,­ge­çen­ay­te­ca­vüz­ve­ci­na­yet­ten suç­lu­bu­lu­na­rak­i­ki­kez­i­da­ma­mah­kûm­e­di­len­es­ki­üs ko­mu­ta­ný­Al­bay­Rus­sel­Wil­li­ams’ýn­ü­ni­for­ma­la­rý­ný yak­tý.­As­ke­rî­söz­cü,­‘’Bü­tün­as­ke­rî­ký­ya­fet­ler,­kas­ket, göm­lek,­a­yak­ka­bý­da­hil­ol­mak­ü­ze­re­ya­ký­la­rak­im­ha­e­dil­di’’­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­Al­bay­Rus­sel­Wil­li­ams,­bi­rin­ci­de­re­ce­i­ki­ci­na­yet,­i­ki­kez­cin­sel­ta­ciz­ve­82­de­fa baþ­ka­la­rý­nýn­ev­le­ri­ne­gir­mek­suç­la­rýn­dan­i­ki­kez­ö­mür­bo­yu­hap­se­mah­kum­e­dil­miþti.­­Ankara / aa


8

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR

MEDYA- POLÝTÝK

O hutbeyi dinlememek için 20 km yol yaptýk! ÝLHAMDAN SATIRA OSMAN ZENGÝN osmanzengin@yeniasya.com.tr

â­zým­ Gü­leç­yüz’ün,­ 6­ Ka­sým­ gü­nü­ yaz­dý­ðý “Cum­hu­ri­yet­hut­be­si”­baþ­lýk­lý­ya­zý­sý­ný­o­ku­muþ­su­nuz­dur.­Ya­zý­da­bah­si­ge­çen­29­E­kim Cu­ma­ gün­kü­ res­mî­ dev­let­ hut­be­si­ni­ din­le­yen her­kes­de­i­þit­miþ­tir. Ýþ­te­ o­ Cu­ma­ gü­nü­ sa­ba­hý,­ o­ku­na­cak­ hut­be met­ni­ni­ tah­min­ et­ti­ði­miz­den,­ ma­hal­le­ ca­mi­i­mi­zin­i­ma­mý­na­te­le­fon­a­çýp­sor­duk.­Tah­min­et­ti­ði­miz­gi­bi,­hut­be­nin­o­gü­ne­mah­sus­o­la­rak­ha­zýr­la­nan­ me­tin­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­di.­ "Pe­ki,­ hutbedeki­ o prob­lem­li­kýs­mý­geç­sen­ol­maz­mý?”­de­dim.­Ý­mam, “Os­man­ a­ða­bey,­ þi­kâ­yet­ e­di­yor­lar”­ de­di.­ “Bir­ þey ol­maz“­ de­diy­sem­ de,­ ya­naþ­ma­dý.­ Bak­tým­ o­la­cak gi­bi­ de­ðil.­ O­ hut­be­nin­ o­kun­ma­ya­ca­ðý­ný­ tah­min et­ti­ðim­bir­ca­mi­­ye,­20­km­gi­dip­ge­le­rek­na­ma­zý­mý hu­þû­i­çin­de­e­dâ­et­tim­þü­kür. An­la­mý­yo­rum­ben­bu­iþ­le­ri!­El­li­se­ne­dir­o­ku­du­ðu­muz­ mek­tep­ler­de­ la­ik­li­ðin­ ta­ri­fi­ni­ ya­par­ken,­ “Dev­let­ di­ne,­ din­ de­ dev­let­ iþ­le­ri­ne­ ka­rýþ­maz”­den­mi­yor­muy­du?­Ýþ­ic­ra­a­ta­ge­lin­ce,­di­nin dev­l et­ iþ­l e­r i­n e­ ka­r ýþ­m a­s ý­ müm­k ün­ de­ð il­k en, dev­le­tin­ di­nin­ i­çin­den­ hiç­ çýk­tý­ðý,­ e­li­ni­ çek­ti­ði yok.­ Ca­mi­ler­de;­ di­ne­ a­it­ o­lan­ þey­ler­den­ bah­se­di­lip,­on­la­rýn­zik­re­dil­me­si­ge­re­kir­ken,­bu­ne­da­yat­ma­dýr­böy­le.­Res­mî­i­de­o­lo­ji­nin­em­rin­de­o­lan Di­ya­net­sa­lâ­hi­yet­li­le­ri,­ken­di­ik­bal­le­ri­i­çin­fa­lan göz­yum­duk­la­rý,­fet­va­ver­dik­le­ri­böy­le­yan­lýþ­iþ­ler­den­do­la­yý,­bu­nun­he­sa­bý­ný­ya­rýn­Al­lah­ka­týn­da­ve­re­cek­ler­dir­þüp­he­siz. Bu­a­ra­da­hut­be­ler­den­mev­zu­a­çýl­mýþ­ken­söy­le­ye­lim: Bir­ de­fa,­ as­lýn­da,­ hut­be­nin­ A­rap­ça’nýn­ dý­þýn­da bir­ li­san­la­ o­kun­ma­ma­sý­ lâ­zým­dýr.­ Bu­nu­ bi­len­ se­lef-i­sâ­li­hin­den­mü­ba­rek­zât­lar,­Ýs­lâ­mý­neþ­ret­mek, yay­mak­i­çin­git­ti­ði­As­ya­ve­Af­ri­ka’da­bid’at­ol­ma­ma­sý­i­çin­hut­be­yi­hep­as­lî­li­sa­nýn­dan,­ya­ni­A­rap­ça o­la­rak­o­kut­muþ­lar­dýr.­Hal­bu­ki­o­mil­let­le­rin­hiç­bi­ri­ de­ o­ za­man­ tam­ o­la­rak­ A­rap­ça’yý­ bil­mi­yor­du. Bu­mev­zu­da­Ýbn-i­A­bi­din­Haz­ret­le­ri­nin,­“Hut­be­yi,­A­ra­bi’den­baþ­ka­li­san­i­le­o­ku­mak,­baþ­ka­li­san i­le­if­ti­tah­tek­bi­ri­al­mak­gi­bi­tah­ri­men­(ha­ra­ma­ya­kýn) mek­ruh­tur”­ bu­yur­du­ðu­ ri­va­yet­ e­di­lir.­ Os­man­lý­â­lim­le­ri­de­bu­yüz­den­hut­be­le­rin­Türk­çe­o­kun­ma­sý­na­ ce­vaz­ ver­me­miþ­ler­dir.­ O­nun­ ye­ri­ne, Cu­ma­ na­ma­zýn­dan­ ön­ce­ va­az­ ih­das­ e­di­le­rek, Türk­çe­o­la­rak­hut­be­de­ki­mev­zu­an­la­týl­mýþ­týr.­Za­ten,­ hac­ i­çin­ Su­u­di­ A­ra­bis­tan’a,­ baþ­ka­ ve­si­le­ler­le de­ di­ðer­ Müs­lü­man­ A­rap­ dev­let­le­ri­ne­ gi­den­ler gör­müþ­tür­ki,­o­ra­lar­da­biz­de­ki­gi­bi­Cu­ma­na­ma­zýn­dan­ön­ce­va­az­ve­ril­mez.­Biz­de­ve­ril­me­si­nin­en bü­yük­hik­me­ti­de­o­dur­iþ­te. Be­di­üz­za­man­ Sa­id­ Nur­sî­ Haz­ret­le­ri­ de,­ bir kaç­yer­de­bu­nun­la­a­lâ­ka­lý­gö­rüþ­ler­be­yan­et­miþ­tir.­ Bun­lar­dan­ bi­ri­ de­ Mes­ne­vî-i­ Nu­ri­ye­ ad­lý­ e­se­rin­de­dir.­ O­ra­da­ þöy­le­ söy­lü­yor:­ “...ba­zý­ ga­fil­ler,­ hut­be­nin­ Türk­çe­ o­kun­ma­sý­ný­ is­tih­san­ e­di­yor­lar­ (gü­zel­ gö­rü­yor­lar) ki,­ hal­kýn­ bil­has­sa­ si­ya­sî­ ah­vâl­den­ (hal­ler­den,­ du­rum­lar­dan) ha­ber­le­ri­ol­sun.­Hal­bu­ki­bu­gi­bi­ah­vâl-i­si­ya­si­ye­(si­ya­si­hal­ler,­ha­di­se­ler)­ya­lan­dan,­hi­le­den,­þey­ta­nî­fi­kir­ler­den­hâ­lî­ (u­zak)­ de­ðil­dir.­Hut­be­ma­ka­mý­i­se,­ ah­kâm-ý­ Ý­lâ­hi­ye­nin­ (Al­lah’ýn­ hü­küm­le­ri­nin, e­mir­le­ri­nin)­ teb­li­ði­ (a­çýk­lan­ma­sý) i­çin­it­ti­haz­e­dil­miþ­(ka­bul­e­dil­miþ)­bir­ma­kam­dýr…”­ Du­rum­ böy­ley­ken­ ve­ ha­ki­kat­te­ de,­ hut­be­le­rin o­ku­nuþ­ tar­zý­ yu­ka­rý­da­ be­lir­ti­len­ gi­bi­ ol­ma­sý­na rað­men,­bu­da­yat­ma­lar­ne­yin­ne­si­dir­a­ca­ba?­ Hut­be­le­re­Türk­çe­a­dý­na­a­tý­lan­el­ler,­hep­da­yat­ma­ve­zor­ba­lýk­dö­nem­le­rin­de,­ya­in­ký­lâp­lar­la­ve­ya ih­ti­lâl­ler­le­ya­pýl­mýþ­týr.­En­son­da,­28­Þu­bat­dö­ne­mi­nin­ bir­ e­se­ri­ o­lan­ Türk­çe­ ya­pý­lan­ du­â­lar­ ol­muþ­tur.­ Ha­ni,­ “Al­lah’ým­ dev­le­ti­mi­zi,­ mil­le­ti­mi­zi ko­ru…” di­ye­baþ­la­yan­du­â­ki,­bu­da­bid’at­týr. Bir­ de,­ min­ber­den­ her­ haf­ta­ Nahl­ Sû­re­si’nin 90.­â­ye­ti,­hut­be­nin­en­so­nun­da­o­ku­nur.­Bu­nun da­ son­ za­man­lar­da­ me­â­li­ni­ ver­me­ye­ baþ­la­dý­lar. O­ra­da­ ge­çen­ “fah­þâ”­ ke­li­me­si­ni­ de­ ma­a­le­sef, tam­ o­la­rak­ ver­mi­yor­lar.­ Fu­huþ­ mâ­nâ­sý­na­ ge­len o­ ke­li­me­nin­ me­â­li­ni,­ bir­ çok­ ho­ca­ “fu­huþ”­ o­la­rak­ ver­mi­yor.­ Ta­mam,­ “az­gýn­lýk,­ had­di­ aþ­ma” mâ­nâ­la­rý­na­ da­ ge­lir,­ a­ma­ öy­le­ söy­le­mek­le­ “fu­huþ”­ de­mek­ fark­lý­ þey­ler.­ Bu­ mil­let­ “fu­huþ”­ de­nin­ce­ne­den­mek­is­ten­di­ði­ni­çok­i­yi­bi­lir.­A­ma, had­di­ aþ­ma­ vs.­ de­ni­lin­ce,­ san­ki­ fu­huþ­ ka­muf­le e­di­li­yor­gi­bi­bir­mâ­nâ­çý­ký­yor.­Yok­sa­bu­da,­ba­zý­la­rý­na­ u­cu­ do­kun­ma­sýn­ di­ye­ mi­ söy­len­mi­yor? Hal­bu­ki­ â­ye­tin­ me­â­li­ nor­mal­de­ þöy­le­dir:­ “Mu­hak­kak­ki­Al­lah,­â­dil­ol­ma­yý,­ih­sa­ný­ve­ak­ra­ba­la­ra­ i­yi­lik­ yap­ma­yý­ em­re­der.­ Ve­ fu­huþ­tan,­ mün­ker­den­ (Al­lah’ýn­ ya­sak­la­dý­ðý­ þey­ler­den) ve­ az­gýn­lýk­tan­ (hak­ka­te­ca­vüz­den)­ si­zi­neh­ye­der­ (ya­sak­lar).­Böy­le­ce­u­mu­lur­ki­siz,­zik­re­der­si­niz,­ha­týr­lar­sý­nýz­di­ye­si­ze­ö­ðüt­ve­ri­yor.” Ge­rek­ hut­be­ ol­sun,­ ge­rek­se­ baþ­ka­ i­ba­det­ler­de ol­sun,­Hak­kýn­ha­tý­rý­ný­gö­zet­mek­þart­týr.

K

Ankaralýlaþma sürüyor DÜNYA si­ya­se­ti­nin­gö­zü­Liz­bon’da­ki­NA­TO­Zir­ve­si’nde...­Dün­ya­e­ko­no­mi­si­nin­gö­zü­Ýr­lan­da­e­ko­no­mi­si­nin­kur­tu­luþ­re­çe­te­sin­de...­Dün­ya­bi­li­mi­nin­gö­zü­de­Ýs­viç­re’de CERN’de­ü­re­ti­len­an­ti-mad­de­de­i­ken. Ben­ de­ “ü­çün­cü­ göz”­ i­le­ Tür­ki­ye’ye bak­tým...­ Git­tik­çe­ ar­tan­ bir­ dev­let­ sal­ta­na­tý­ i­le si­ya­sal­key­fi­lik­gör­düm...­ Ký­sa­ca­ “An­ka­ra­lý­laþ­ma”­ hýz­la­ de­vam et­mek­te...­ ««« Ön­ce­key­fi­lik­ten­baþ­la­ya­lým...­ E­ðer­“Cum­hu­ri­yet­ta­ri­hi­nin­en­bü­yük ver­gi­af­fý”­so­nuç­i­ti­ba­riy­le,­a­man­sýz­ca­ce­za­ve­ri­len­ga­ze­te­pat­ro­nu­na­öl­çü­süz­bir in­di­rim­ge­ti­ri­yor­i­se­bu­nu­an­cak­si­ya­sal bir­key­fi­lik­o­la­rak­o­ku­mak­ge­re­kir...­ “Ýs­te­yin­ce­ dö­ve­rim,­ is­te­yin­ce­ se­ve­rim”­an­la­yý­þý­ak­la­ge­lir. Böy­le­o­lun­ca­da...­­ “Bu­af­halk­i­çin­çýk­tý­da­Ay­dýn­Do­ðan da­mý­ya­rar­lan­dý­yok­sa­bu­af­Ay­dýn­Do­ðan­i­çin­çýk­tý­da­halk­da­mý­ya­rar­lan­dý”­so­ru­su­da... “Bu­ra­lar­da­si­ya­set­çi-med­ya­i­liþ­ki­si­de­ði­þi­yor­gi­bi­gö­zük­se­de­a­ca­ba­ö­zün­de­de­ðiþ­mi­yor­mu”­kuþ­ku­su­da­hak­lý­o­la­rak­ya­yý­lýr. ««« “Dev­let­sal­ta­na­tý­na”­ge­lin­ce...­ AK­ Par­ti­ ik­ti­da­ra­ gel­di­ðin­de­ ilk­ ic­ra­at­la­rýn­dan­bi­ri­“An­ka­ra­lý­laþ­ma”­teh­li­ke­si­ne­ kar­þýn­ mil­let­ve­kil­le­ri­ loj­man­la­rý­ný sat­ma­ka­ra­rýy­dý.­ O­ta­rih­te,­4­O­cak­2003’te­“iç­sö­mür­ge­ci­lik­ten­ de­mok­ra­tik­ em­per­ya­liz­me”

baþ­lýk­la­ya­zým­da­bu­ka­ra­rý­þöy­le­des­tek­li­yor­dum:­­ “Dün­kü­ga­ze­te­ler,­loj­man­tar­týþ­ma­la­rýy­la­do­luy­du.­Mil­let­ve­ki­li­loj­man­la­rý­nýn el­den­çý­ka­rýl­ma­ya­baþ­lan­dý­ðý­bir­or­tam­da­ bi­le­ ‘as­ker-si­vil­ bü­rok­rat­la­ra’­ a­it­ loj­man­la­rý­gün­de­me­ge­tir­mek­teh­li­ke­li­bu­lu­nu­yor.­ Ni­ha­ye­tin­de­ hep­si­ hal­kýn­ ver­gi­le­riy­le­ger­çek­leþ­mi­yor­mu?­ Hal­kýn­tem­sil­ci­si­ken­di­si­i­çin­vaz­geç­ti­ði­ni,­ bü­rok­ra­si­ i­çin­ ne­den­ sor­gu­la­ya­ma­sýn­ki?”­ A­ma­ ga­li­ba­ köp­rü­le­rin­ al­týn­dan­ çok

‘‘

Siyasal körleþme baþlayýnca siyasal iktidar da tökezlemeye baþlýyor. su­lar­ak­tý...­ Çün­kü­ Þük­rü­ Ký­zý­lot’un­ ya­zý­sýn­dan “ka­mu­da­loj­man­ve­ta­þýt­sa­yý­sý­nýn”­na­sýl sü­rek­li­art­tý­ðý­ný­ra­kam­ra­kam­gör­düm...­ AK­Par­ti­ik­ti­da­rý­dö­ne­min­de­de­Tür­ki­ye,­sos­yal­te­sis­ve­ta­þýt­sa­yý­sý­ba­ký­mýn­dan­ ay­rý­ bir­ dün­ya­ re­ko­ru­na­ sa­hip­ ol­ma­ya­ ve­ bu­nu­ bü­yü­te­rek­ sür­dür­me­ye de­vam­e­di­yor...­ Ör­ne­ðin,­ 2010­ yý­lý­ Ha­zi­ran­ a­yý­ i­ti­ba­riy­le,­loj­man­sa­yý­sý­2009­yý­lý­nýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re­6­bin­392­a­det­art­tý.­

Ka­mu­ya­a­it­ta­þýt­sa­yý­sý­da­ke­za...­Tür­ki­ye’de­ka­mu­ya­a­it­tam­83­bin­383­ta­þýt­var...­ Bu­nun­han­gi­o­ran­da­bir­“dev­let­sal­ta­na­tý”­ol­du­ðu­nu­gör­mek­i­çin­Ja­pon­ya’da ka­mu­ya­ a­it­ ta­þýt­ sa­yý­sý­nýn­ 10,­ Ýn­gil­te­re’de­12,­Al­man­ya’da­11,­Fran­sa’da­i­se­9 bin­a­det­ol­du­ðu­nu­bil­mek­ye­ti­yor...­ ««« Sa­de­ce­ loj­man­da,­ sa­de­ce­ ta­þýt­lar­da de­ðil,­ is­tih­dam­da­ da­ “dev­let­ pat­ron­lu­ðu”­sý­nýr­ta­ný­mý­yor...­ Tür­ki­ye’de­yýl­ba­þýn­dan­bu­ya­na­ya­pý­lan­per­so­nel­a­lý­mý­ne­de­niy­le­ka­mu­da­is­tih­dam­ e­di­len­le­rin­ sa­yý­sý­ yüz­de­ 2­ ar­ta­rak­yüz­de­13’e­u­laþ­tý...­ Tür­ki­ye’de­ top­lam­ is­tih­dam­ e­di­len ki­þi­sa­yý­sý­23­mil­yon­195­bin­ki­þi,­ka­mu­da­is­tih­dam­e­di­len­le­rin­sa­yý­sý­i­se­3­mil­yon.­ Ký­sa­ca­sý­ top­lam­ is­tih­da­mýn­ yüz­de 13’ü­ka­mu­ta­ra­fýn­dan­ya­pýl­mak­ta...­ “Dev­let­çi­lik”­do­la­yý­sýy­la­da­“An­ka­ra­lý­laþ­ma”­fe­na­hal­de­güç­le­ni­yor... ««« A­þý­rý­ si­ya­sal­ pro­pa­gan­da­ ne­de­niy­le göz­le­rin­kör­leþ­ti­ði­ve­sað­du­yu­nun­da­u­çup­git­ti­ði­bir­dö­nem­de­yiz...­ Bir­çok­ in­san­ gi­bi­ ben­ de­ bu­nun­ far­kýn­da­yým­ve­çok­da­þi­kâ­yet­çi­yim...­ A­ma­ne­var­ki­si­ya­sal­kör­leþ­me­baþ­la­yýn­ca­ si­ya­sal­ ik­ti­dar­ da­ tö­kez­le­me­ye baþ­lý­yor.­ So­nuç­da­kim­se­i­çin­i­yi­ol­mu­yor...­­ Çün­kü­ si­ya­sal­ ik­bal­ he­sa­bý­ i­çin­de­ o­lan­la­rýn­ söy­le­me­dik­le­ri­ni­ so­nun­da­ ha­ya­týn­ger­çek­le­ri­söy­lü­yor... Mehmet Altan, Star, 20.11.2010

Olle Johansson / Ýsviçre

TSK’daki Ýsrail lobisi nasýl çalýþýr? WASHINGTON’DA Ýs­ra­il­lo­bi­si­nin­kal­bi­o­la­rak­ku­ru­lan­Was­hing­ton­Ins­ti­tu­te’un­Tür­ki­ye­Di­rek­tö­rü­So­ner­Ça­ðap­tay­Fü­ze­Kal­ka­ný­Pro­je­si­tar­týþ­ma­la­rý­sý­ra­sýn­da­ye­ni­den­dev­re­ye­gir­di.­Et­ki­li­ya­yýn­or­gan­la­rýn­dan­The­Wall­Stre­et­Jo­ur­nal­ve­Fo­re­ign­Af­fa­irs­gi­bi­ya­yýn­or­gan­la­rýn­da­AKP­hü­kü­me­ti­nin­Fü­ze Kal­ka­ný­Pro­je­si’nde­ki­pa­zar­lýk­çý­tu­tu­mu­nu­e­leþ­ti­ri­yor.­Ça­ðap­tay­ve­Ýs­ra­il­yan­lý­sý­lo­bi­ye­gö­re­AKP­ken­di­si­ni­Ýs­la­mi­me­de­ni­ye­tin­ko­ru­yu­cu­su­o­la­rak­ta­ným­lý­yor­ve­bu­ne­den­le­de Su­ri­ye­ve­Ý­ran’a­ya­kýn­la­þý­yor.­Bu­nok­ta­da­Tür­ki­ye’nin­ge­le­ce­ði­ni­be­lir­le­ye­cek­en­kri­tik­sü­re­cin­2011­se­çim­le­ri­ol­du­ðu­vur­gu­la­ný­yor.­Ben­zer­id­di­a­la­rý­ABD’nin­es­ki­An­ka­ra­Bü­yü­kel­çi­si E­ric­E­del­man­da­gün­de­me­ge­tir­di. Kuþ­ku­suz­bu­gö­rüþ­le­rin­etki­li­ya­yýn­or­gan­la­rýn­da­gün­de­me­ge­ti­ril­me­si­nin­de­ði­þik­so­nuç­la­rý­o­lu­yor.­An­cak­a­sýl­et­ki­li o­lan­ül­ke­i­çin­de­ki­ku­rum­lar­dan­ge­len­ra­por­la­rýn­so­nuç­la­rý. Bu­ra­por­lar­za­man­za­man­ba­sý­na­da­yan­sý­tý­la­rak­si­ya­si­i­ra­de kon­trol­al­tý­na­a­lýn­ma­ya­ça­lý­þý­lý­yor.­Bu­nok­ta­da­Ýs­ra­il­Lo­bi­si 28­Þu­bat­sü­re­cin­de­kri­tik­bir­a­dým­a­ta­rak­de­ði­þik­yön­tem­ler­le­TSK’yý­et­ki­si­al­tý­na­al­ma­ya­ça­lýþ­mýþ­týr.­(...) Tür­ki­ye’de­tar­tý­þýl­ma­yan­ve­TSK’nýn­ge­le­ce­ði­ni­et­ki­le­ye­cek bir­me­ka­niz­ma­i­se­yi­ne­28­Þu­bat­dö­ne­min­de­a­týl­mýþ­An­ka­raWas­hing­ton-­Tel­A­viv­a­ra­sýn­da­o­luþ­tu­ru­lan­bir­me­ka­niz­ma­dýr. Bu­na­gö­re­Ýs­ra­il’in­lo­bi­si­ni­yap­mak­ü­ze­re­o­luþ­tu­ru­lan­Was­hing­ton­Ins­ti­tu­te’ta­o­luþ­tu­ru­lan­“Mi­li­tary­Fel­low”­(as­ke­rî­uz­man)­pro­je­si­i­le­Türk,­A­me­ri­kan­ve­Ýs­ra­il­li­su­bay­lar­Was­hing­ton­Ins­ti­tu­te­ça­tý­sý­al­týn­da­bir­sü­re­li­ði­ne­a­ðýr­la­ný­yor.­Bu­a­ðýr­lan­ma­nýn­üc­re­ti­ni­i­se­TSK­ö­dü­yor.­Was­hing­ton­Ins­ti­tu­te’ta­“mi­li­tary­fel­low”­o­la­rak­a­ðýr­la­nan­Türk­su­bay­la­rýn­ö­nü­a­çý­lý­yor­ve yük­sel­ti­li­yor.­Bu­su­bay­lar­stra­te­jik­za­man­lar­da­dev­re­ye­gi­re­rek Ýs­ra­il­le­hi­ne­ra­por­lar­ya­zý­yor.­AKP­hü­kü­me­ti­nin­ru­hu­nun­bi­le duy­ma­dý­ðý­bu­prog­ram­sa­ye­sin­de­AKP­po­li­ti­ka­la­rý­na­mu­ha­le­fet­“TSK’nýn­res­mî­ra­por­la­rý”­ma­ri­fe­tiy­le­ya­pý­lý­yor. Bun­lar­dan­en­son­ör­ne­ði­Tür­ki­ye-Su­ri­ye­As­ke­rî­Ýþ­bir­li­ði Top­lan­tý­sý­ön­ce­si­Ge­nel­kur­may­2.­Baþ­ka­ný­As­lan­Gü­ner’in, Þam­i­le­an­laþ­ma­nýn­Ýs­ra­il’i­ra­hat­sýz­e­de­ce­ði­ni­ö­ne­sü­ren­bir­ra­po­ru­ba­sý­na­yan­sý­dý.­Ýd­di­a­ya­gö­re­Tür­ki­ye­ve­Su­ri­ye’den­10’ar ba­ka­nýn­ka­týl­dý­ðý­top­lan­tý­da­a­lý­nan­ve­Ýs­ra­il’i­son­de­re­ce­ra­hat­sýz­e­den­As­ke­rî­Ýþ­bir­li­ði­Ka­rar­la­rý,­Ge­nel­kur­may­Ka­rar­gâ­hý’nda kriz­çý­kar­dý.­Türk­ve­Su­ri­ye­li­üst­dü­zey­as­ke­rî­yet­ki­li­ler­a­ra­sýn­da 21-25­ka­sým­da­ya­pýl­ma­sý­plan­la­nan­top­lan­tý­ön­ce­si­Ge­nel­kur­may­2.­Baþ­ka­ný­As­lan­Gü­ner’in­bu­zir­ve­yi­ön­le­mek­i­çin­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­ve­U­lus­la­ra­ra­sý­Gü­ven­lik­Ýþ­le­ri­Da­i­re­Baþ­ka­ný­Tüm­ge­ne­ral­Ber­tan­No­gay­da­roð­lu’ya­ha­zýr­lat­tý­ðý­bir­ra­po­ru­Ge­nel­kur­may’a­sun­du­ðu­öð­re­nil­di.­Ra­por­da;­Ýs­ra­il’in­Su­ri­ye’yle­ya­pý­la­cak top­lan­tý­dan­ra­hat­sýz­o­la­ca­ðý­be­lir­ti­le­rek­Ýs­ra­il’le­sür­dü­rü­le­bi­lir­i­yi­i­liþ­ki­le­rin­de­vam­et­ti­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­ü­ze­rin­de­du­rul­du­ðu öð­re­nil­di.­Ra­por­Gü­ner­ta­ra­fýn­dan­Ge­nel­kur­may’a­arz­e­di­lir­ken;­si­ya­si­kon­jonk­tü­rün­bu­top­lan­tý­i­çin­mü­sa­it­ol­ma­dý­ðý,­ya­kýn­bir­za­man­da­da­böy­le­bir­top­lan­tý­nýn­ya­pýl­ma­sý­nýn­dü­þü­nül­me­me­si­ge­rek­ti­ði­te­zi­nin­iþ­len­di­ði­be­lir­til­di.

‘‘

Washington Institute’ta aðýrlanan Türk subaylarýn önü açýlýyor ve yükseltiliyor. Bu subaylar stratejik zamanlarda devreye girerek Ýsrail lehine raporlar yazýyor.

Öldürdü, öldürdü, ama kendisi ölemiyor! ÝSKOÇ bi­lim­a­dam­la­rý­ö­lüm­a­nýn­da­in­sa­nýn­ne­ler­his­set­tik­le­ri­ni­a­raþ­týr­mýþ­lar.­Ö­lüm,­in­sa­noð­lu­nun­en­ki­þi­sel,­en­gi­zem­li tec­rü­be­si.­Bu­yüz­den­ö­lüm­le­il­gi­li­her­þey in­sa­ný­hem­me­rak­lan­dý­rý­yor­hem­de­kor­ku­tu­yor.­Bi­lim­a­dam­la­rý­ö­lüm­tür­le­ri­ne gö­re­bir­sý­nýf­la­ma­yap­mýþ.­ Me­se­la­bo­ðul­ma­da­ki­þi­ön­ce­bü­yük­bir pa­nik­ya­þý­yor,­ne­fe­si­ni­tu­tu­yor­muþ.­Ar­dýn­dan­su­ci­ðer­le­re­do­lun­ca­bir­yan­ma­ve yýr­týl­ma­his­si­o­lu­yor­muþ.­Son­o­la­rak­his­set­ti­ði­þey­i­se­sa­kin­lik­ve­din­gin­lik­o­lu­yor­muþ.­Çün­kü­bey­ne­ok­si­jen­git­me­di­ði­i­çin bi­linç­ka­pa­ný­yor­muþ­ve­ki­þi­ö­lü­yor­muþ.­ Lis­te­u­zun.­ Ya­na­rak­ö­len­ler,­ka­fa­sý­ko­pa­rak­ö­len­ler,­e­lek­trik­çar­pan­lar,­kan­kay­be­den­ler, kalp­kri­zi­ge­çi­ren­ler,­a­sý­la­rak­ö­len­ler...­ Bu­ya­þý­ma­ka­dar­bir­kaç­de­fa­çe­þit­li­þe­kil­ler­de­ö­lüm­i­le­bu­run­bu­ru­na­gel­miþ­bi­ri­si­yim.­ Þü­kür­ha­yat­ta­yým.­ Bel­ki­a­raþ­týr­ma­la­ra­bir­kat­ký­sý­o­lur­di­ye ya­zý­yo­rum:­Yir­mi­li­yaþ­la­rým­da­bir­bo­ðul­ma­tec­rü­be­si­ya­þa­dým.­Be­ni­son­an­da kur­tar­dý­lar.­ Ha­týr­la­dý­ðým­þuy­du:­Ha­ni­der­ler­ya­bü­tün­ha­ya­tým­gö­zü­mün­ö­nün­den­bir­film þe­ri­di­gi­bi­geç­ti,­iþ­te­ay­nen­öy­le­ol­du.­ O­a­na­ka­dar­ne­var­sa­ya­þa­dý­ðým­hep­si­ni­bir­an­i­çin­de­gör­düm.­A­ma­o­gö­rün­tü­ler­den­ha­týr­la­dýk­la­rým­ba­zý­dö­nüm­nok­ta­la­rýy­dý,­me­se­la­ü­ni­ver­si­te­yi­ka­zan­dý­ðým gün­gi­bi...­

Ö­len­in­sa­nýn­ne­his­set­ti­ði­yi­ne­de­tam o­la­rak­bi­li­ne­mez.­ Ya­öl­dü­ren­ler­ne­his­se­der?­ Ya­da­bin­ler­ce­in­sa­nýn­ö­lü­mü­ne­yol­a­çan­lar?­ Sa­vaþ­suç­lu­la­rý?­ Kat­li­am­yap­týk­la­rý­hal­de­ül­ke­le­rin­de baþ­ba­kan­o­la­bi­len­ler?­Yan­daþ­la­rý­ta­ra­fýn­dan­kah­ra­man­i­lan­e­di­len­ler?­ Ya­on­lar?­On­lar­ne­his­se­di­yor­a­ca­ba?­

‘‘

4 Ocak 2006’da beyin kanamasý geçirdikten sonra hastaneye kaldýrýlmýþtý Þaron. Beyrut Kasabý tam 4 yýldýr komada.

Ya­bin­ler­ce­ma­su­mun­ka­ný­na­gir­dik­ten­son­ra­bir­tür­lü­ö­le­me­yen­ler­ne­his­se­di­yor? Bey­rut­Ka­sa­bý­o­la­rak­a­nýl­dý­ðý­hal­de yap­týk­la­rýn­dan­hiç­piþ­man­lýk­duy­ma­yan A­r i­e l­ Þa­r on­ ne­ his­s e­d i­y or?­ 4­ O­c ak 2006’da­be­yin­ka­na­ma­sý­ge­çir­dik­ten­son­ra­has­ta­ne­ye­kal­dý­rýl­mýþ­tý­Þa­ron.­ Bey­rut­Ka­sa­bý­tam­4­yýl­dýr­ko­ma­da.­ Dok­tor­lar,­bey­ni­nin­çok­ya­vaþ­ça­lýþ­ma­-

sý­na­rað­men­Þa­ron’un­ya­kýn­la­rý­nýn­ses­le­ri­ne­tep­ki­gös­ter­di­ði­ni­söy­lü­yor­lar.­Ö­lüm dö­þe­ðin­de­bit­me­yen­dört­yýl...­ Ö­lüm­em­ri­ni­ver­di­ði­bin­ler­ce­ma­su­mun­yüz­le­ri­ge­çi­yor­mu­dur­a­ca­ba­Þa­ron’un­rü­ya­la­rýn­dan?­ Ga­ze­te­ler­di­yor­ki:­“Ýs­ra­il­hal­ký­fi­kir­le­rin­den­hoþ­lan­ma­sa­da­yi­ne­de­Þa­ron’u öz­lü­yor.”­ Ga­ze­te­ler­Fi­lis­tin­hal­ký­nýn­ne­dü­þün­dü­ðü­nü­sor­ma­mýþ.­Çün­kü­ce­va­bý­bi­li­nen so­ru­lar­so­rul­maz.­4­yýl,­sað­lýk­lý­bir­in­san­i­çin­ký­sa­bir­sü­re.­A­ma­sü­rek­li­ko­ma­da­ki bir­in­san­i­çin­çok­a­ma­çok­u­zun­ol­ma­lý... Þa­ron’un­be­yin­ö­lü­mü­ger­çek­leþ­miþ­o­la­bi­lir.­A­ma­e­mi­nim­vic­da­ný­sa­pa­sað­lam. O­þim­di­81­yýl­lýk­ha­ya­tý­nýn­ve­gü­nah­la­rý­nýn­he­sa­bý­ný­ve­ri­yor­ko­ma­da.­Vic­da­nýy­la he­sap­la­þý­yor.­ 4­yýl­dýr­ö­lüm­le­de­ðil­ya­þam­la­pen­çe­le­þi­yor­Þa­ron.­ Bel­ki­öl­mek­is­ti­yor,­ö­le­mi­yor.­ Ö­le­me­ye­cek­de...­ Bek­le­ye­cek...­Ö­lüm­me­le­ði­ca­ný­ný­a­la­na ka­dar.­ Ýþ­te­o­za­man­an­la­ya­cak... Fi­lis­tin’in­kaç­bu­cak­ol­du­ðu­nu... Þa­ron­i­le­il­gi­li­ye­ni­ha­ber:­ Ar­týk­has­ta­ne­mas­raf­la­rý­kar­þý­la­na­ma­dý­ðý i­çin­ha­yat­des­tek­ü­ni­te­le­ri­ka­pa­tý­la­cak... Fi­þi­ni­çe­ke­cek­ler­ya­ni... De­mek­ki­ney­miþ,­na­sýl­ya­þar­san­öy­le ö­lür­müþ­sün. Nuh Gönültaþ, Bugün, 20.11.2010

Türk­ba­sý­nýn­da­ne­den­se­çok­ö­nem­ve­ril­me­yen­bu­ra­po­ra­im­za­a­tan­Tüm­ge­ne­ral­Ber­tan­No­gay­da­roð­lu­yu­ka­rý­da­sö­zü­nü­et­ti­ðim­me­ka­niz­ma­çer­çe­ve­sin­de­Was­hing­ton­Ins­ti­tu­te’ta­“Mi­li­tary­Fel­low”­o­la­rak­gö­rev­len­di­ril­miþ­“þans­lý”­su­bay­lar­dan­bi­ri. Da­ha­son­ra­Was­hing­ton’da­as­ke­rî­a­te­þe­o­la­rak­gö­re­ve­gön­de­ri­len­No­gay­da­roð­lu’nun­a­dý­meþ­hur­Hud­son­top­lan­tý­sýn­da­da­ge­çi­yor­du.­2007­yý­lýn­da­ABD’de­Ya­hu­di­lo­bi­si­nin­et­ki­li­ku­ru­luþ­la­rýn­dan­Hud­son­Ens­ti­tü­sü’nde­ya­pý­lan­bir­top­lan­tý­gün­de­me bom­ba­gi­bi­düþ­müþ­tü.­Top­lan­tý­da­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si’nin­e­mek­li­ye­ay­rý­lan­baþ­ka­ný­Tü­lay­Tuð­cu’ya­su­i­kast,­PKK’nýn­Be­yoð­lu’nda­50­ki­þi­yi­öl­dür­me­si,­ar­dýn­dan­da­Tür­ki­ye’nin­Ku­zey­I­rak’a­gir­me­si­ni­de­i­çe­ren­ül­ke­mi­ze­yö­ne­lik­deh­þet­ve­ri­ci­se­nar­yo­lar­tar­tý­þýl­mýþ,­Ta­la­ba­ni’nin­oð­lu­Ku­bat’ýn­da­bu­lun­du­ðu­or­tam­da­“PKK­li­der­le­ri­tes­lim­e­dil­se­na­sýl­o­lur”­so­ru­su­na­“ik­ti­da­ra des­tek­o­lur,­yap­ma­yýn”­ce­va­bý­nýn­ve­ril­di­ði­or­ta­ya­çýk­mýþ,­top­lan­tý­ya­ka­tý­lan­ba­zý­ABD’li­ler­bu­id­di­a­la­rý­doð­ru­la­mýþ­tý.­2008 YAÞ­top­lan­tý­sýn­da­ter­fi­et­ti­ril­me­di­an­cak­da­ha­son­ra­ter­fi­a­la­rak tuð­ge­ne­ral­ol­du­ve­TSK­Ka­rar­gâ­hý’nýn­en­kri­tik­nok­ta­la­rýn­dan bi­ri­o­lan­U­lus­la­ra­ra­sý­Gü­ven­lik­Ýþ­le­ri­Da­i­re­Baþ­ka­ný­ol­du.­Ko­nu­mu­ge­re­ði­ha­zýr­la­dý­ðý­ra­por­da­si­ya­si­i­ra­de­nin­al­dý­ðý­ka­ra­ra­rað­men­Tür­ki­ye-Su­ri­ye­ya­kýn­laþ­ma­sý­nýn­Ýs­ra­il’i­ra­hat­sýz­e­de­ce­ði­ne vur­gu­ya­pa­rak­Ýs­ra­il­le­hi­ne­tu­tum­ser­gi­le­miþ­ol­du. Þim­di­so­ru­þu: Ge­ne­ral­No­gay­da­roð­lu­o­ra­po­ru­ha­zýr­lar­ken Ýs­ra­il­Lo­bi­si­i­çin­ku­rul­muþ­Was­hing­ton­Ins­ti­tu­te’ta­kur­du­ðu­i­liþ­ki­ler­ne­ka­dar­et­ki­li­ol­du?­Da­ha­da­ö­nem­li­si­1996­yý­lýn­dan­bu yan­da­de­vam­e­den­ve­pa­ra­sý­ný­ö­de­di­ði­miz­ver­gi­ler­den­kar­þý­la­dý­ðý­mýz­Ýs­ra­il­lo­bi­si­ne­ça­lý­þan­“Mi­li­tary­Fel­low”­sis­te­min­den­kaç Türk­su­ba­yý­geç­ti/ge­çi­yor.­Bun­la­rýn­bir­kýs­mý­ný­el­bet­te­bi­li­yo­rum.­Ý­sim­le­ri­ben­de­mev­cut.­Bu­su­bay­la­rýn­ka­rar­a­lýr­ken­Tür­ki­ye-Ýs­ra­il­i­liþ­ki­le­rin­de­ter­cih­le­ri­ni­na­sýl­kul­lan­dýk­la­rý­da­me­rak ko­nu­su.­Ge­ne­ral­No­gay­da­roð­lu­ra­po­ru­gi­bi,­Ýs­ra­il­söz­ko­nu­su ol­du­ðun­da­si­ya­si­i­ra­de­nin­hi­la­fý­na,­TSK­i­çin­de­kaç­ra­por­ha­zýr­lan­mýþ­týr­ve­bu­ra­por­la­rý­ha­zýr­la­yan­o­ko­mu­tan­la­rýn­ka­çý­Was­hing­ton­Ins­ti­tu­te’un­“Mi­li­tary­Fel­low”­prog­ra­mýn­da­bu­lun­muþ­tur?­Hü­kü­me­tin­a­ci­len­ce­vap­ver­me­si­ge­re­ken­so­ru­ha­len de­vam­e­den­bu­prog­ra­mýn­ki­min­le­hi­ne­ça­lýþ­tý­ðý­ný­tes­bit­et­mek­tir.­Si­ya­si­i­ra­de­Ýs­ra­il’e­kar­þý­tu­tum­a­lýr­ken­as­ke­rî­i­ra­de­nin ha­len­o­ra­sýy­la­iþ­tut­ma­sý,­o­ku­rum­lar­da­ça­lý­þan­Türk­uz­man­la­rýn­de­mok­ra­tik­yön­tem­le­se­çil­miþ­ik­ti­da­rý­he­def­gös­ter­me­si, bu­nun­i­çin­“i­çer­den”­bil­gi­ler­al­ma­sý­ne­ya­man­çe­liþ­ki­dir...­Ký­sa­ca­Tür­ki­ye’de­Ýs­ra­il­lo­bi­si­ken­di­ver­gi­le­ri­miz­den­ke­si­len­pa­ra­lar­la­fi­nan­se­e­di­lir­ve­Ýs­ra­il­le­hi­ne­ça­lý­þýr. Bu­a­ra­da­Tür­ki­ye’nin­Ýs­ra­il­i­le­i­yi­i­liþ­ki­le­ri­ye­ni­den­kur­ma­sý ba­na­gö­re­çok­ö­nem­li­dir­a­ma­bu­nu­ya­par­ken­ken­di­men­fa­a­ti­ni dü­þün­me­si­ge­re­ki­yor.­Ben­o­ra­por­la­rýn­Tür­ki­ye’nin­men­fa­a­ti­ne o­lup­ol­ma­dý­ðýn­dan­e­min­de­ði­lim... Emre Uslu, Taraf, 20.11.2010


9

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR

MaKaLE Gönül nikâhtan sonra devreye girmeli

aÝLE ÇaY saatÝ SÜLEYMAN KÖSMENE ailecaysaati@gmail.com

Ba­yan­o­ku­yu­cu­muz:­“A­ra­dý­ðým­ö­zel­lik­le­re sa­hip­ol­ma­yan­bi­ri­ni­se­vi­yo­rum.­Sev­di­ði­mi­ o­na­ da­ söy­le­ye­mi­yo­rum.­ Üs­te­lik­ ak­ra­ba,­ so­nuç­la­rýn­dan­ kor­ka­rým.­ Baþ­ka­sýy­la­ da­ ev­len­me­yi­ dü­þü­ne­mi­yo­rum.­ U­nut­ma­ya­ça­lýþ­tým.­Ol­ma­dý.­Ba­na­bir­yol­gös­te­rir­mi­si­niz?” ýz­ol­sun,­er­kek­ol­sun,­ev­len­me­ça­ðý­na­gel­di­ðin­de­ken­di­si­ne­uy­gun­bir­a­day­a­ra­ma­sýn­da­ sa­kýn­ca­ ol­maz.­ Fa­kat­ a­ra­ma­ ve­ ka­rar­ saf­ha­sýn­da­ bu­nu­ gö­nül­ me­se­le­si­ ha­li­ne­ ge­tir­me­si,­her­za­man­ken­di­si­ni­doð­ru­so­nu­ca­gö­tür­me­ye­bi­lir.­Ko­nu­yu­i­çin­den­çý­kýl­maz­bir­nok­ta­ya­sü­rük­le­ye­bi­lir. Oy­sa­ev­li­lik­me­se­le­sin­de­ev­le­ne­cek­a­day­ol­sun, a­i­le­ bi­rey­le­rin­den­ bi­ri­si­ ol­sun,­ an­ne-ba­ba­ ol­sun, her­kes­i­çin­sað­lýk­lý­dü­þün­mek­ve­sað­lýk­lý­ka­rar­al­mak­zo­run­lu­lu­ðu­var­dýr.­Gö­nül­i­se,­ço­ðu­za­man bu­nu­en­gel­ler.­Gö­nül,­sað­lýk­lý­ka­rar­al­mak­du­ru­mun­da­bu­lu­nan­an­ne-ba­ba­ve­ya­di­ðer­a­i­le­bi­rey­le­ri­ü­ze­rin­de­ö­nü­ne­ge­çil­mez­bir­bas­ký­mey­da­na ge­ti­re­bi­lir­ve­ya­bir­kar­þý­du­ruþ­do­ðu­ra­bi­lir.­Bu­i­se, a­i­le­yi­ya­gön­lün­em­ri­ne­tes­lim­e­der,­ya­da­a­i­le­de kar­þý­du­ruþ­bas­kýn­o­lur­sa­o­nul­maz­ya­ra­lar­a­çar.­­ Bu­nok­ta­da­ki­min­i­sa­bet­li­ol­du­ðu­bi­lin­me­ye­bi­lir­de...­Ki­mi­za­man­(a­kýl­i­le­gön­lü­bir­lik­te­gö­tü­re­bi­len­ler­ i­çin) gö­nül­ i­sa­bet­li­ çý­ka­bi­le­ce­ði­ gi­bi,­ki­mi­za­man­kar­þý­du­ruþ­lar­da­i­sa­bet­li­çý­ka­bi­lir.­Fa­kat­bu­i­ki­u­cu­bir­leþ­tir­mek,­ya­ni­gö­nül­i­le var­sa­ kar­þý­ du­ru­þu­ ay­ný­ he­def­ et­ra­fýn­da­ bir­leþ­tir­mek­her­za­man­ko­lay­ol­ma­ya­bi­lir. Bu­ a­çý­dan,­ ev­li­li­ðe­ a­dým­ a­tar­ken;­ ön­ce­ a­kýl­lý ve­ hik­met­li­ dü­þün­mek­ ve­ doð­ru­ ka­rar­ ver­mek bü­yük­ ö­nem­ ta­þý­yor.­ Bu­ saf­ha­da,­ bas­ký­ un­su­ru ol­ma­ma­sý­ i­çin,­ gön­le­ çok­ faz­la­ söz­ hak­ký­ ver­me­mek­ge­re­kir.­Gön­lün­hak­ký­her­za­man,­sa­de­ce­ter­cih­þýk­la­rýn­dan­bi­ri­si­ni­dol­dur­mak­ka­dar­dýr.­ Fa­kat­baþ­ka­ter­cih­þýk­la­rý­da­var­dýr:­ O­nu­da uy­gun­luk,­denk­lik,­du­rum­ve­þart­lar­gi­bi­baþ­ka kri­ter­le­ri­e­sas­a­lan­a­kýl­dol­du­ra­cak­týr.­Ak­lý­gön­le­kap­týr­ma­ma­lý.­Ak­lý­baþ­tan­çý­kar­ma­ma­lý.­Gö­nül,­ ak­lýn­ ya­nýn­da­ pek­ faz­la­ söz­ söy­le­me­me­li. Yok­sa­is­yan­baþ­la­týr­ve­a­kýl­ça­re­siz­ka­lýr. A­kýl­ ter­cih­ þýk­la­rý­ný­ dol­du­rur­ken,­ et­ra­fýn­da so­ra­bi­le­ce­ði,­ fi­kir­ a­la­bi­le­ce­ði,­ ka­ra­rýn­da­ des­tek bu­la­bi­le­ce­ði­kim­se­le­rin­gö­rüþ­le­ri­ne­de­yer­ve­rir. Bu­ du­rum­da­ i­se,­ da­ha­ sað­lýk­lý­ so­nuç­ a­la­bi­lir. Me­se­lâ­ yi­ne­ o­ gö­nül­ ve­ri­len­ ki­þi­ o­la­cak­sa­ bi­le, a­kýl­du­ru­ma­el­ko­yup­uy­gun­luk­ve­o­lur­luk­þart­la­rý­na­ gö­re­ me­se­le­yi­ e­le­ a­lýr,­ an­ne­ ve­ ba­ba­ gi­bi ya­kýn­çev­re­ye­mü­na­sip­bir­dil­i­le­da­ný­þýr,­en­a­zýn­dan­on­la­rýn­rý­za­la­rý­ný­ve­du­â­la­rý­ný­a­lýr.­Son­ra gön­lün­ter­ci­hi­doð­rul­tu­sun­da­ka­rar­ve­rir­se,­hiç ol­maz­sa­ ev­li­li­ðe­ doð­ru­ yü­rür­ken­ sý­kýn­tý­lar­ ya­þan­maz,­ kýr­gýn­lýk­la­ra­ mey­dan­ ve­ril­miþ­ ol­maz, iþ­ler­say­gý­ve­sev­gi­çer­çe­ve­sin­de­yü­rü­tü­lür. Bu­a­çý­dan,­ken­di­siy­le­ev­li­lik­bir­li­ði­kur­ma­yý­dü­þün­dü­ðü­müz­bi­ri­si­kar­þý­mý­za­çýk­tý­ðýn­da,­ko­nu­yu ken­di­miz­ hal­let­me­ye­ kalk­ma­ya­lým.­ Du­ru­mu­ en ya­kýn­la­rý­mýz­la­ gö­rüþ­me­yi­ her­ za­man­ ö­nem­se­ye­lim.­ Ka­ra­rý­mýz­da­ mut­la­ka­ an­ne­ ve­ ba­ba­ gi­bi­ en ya­kýn­la­rý­mý­zýn­da­des­te­ði,­kat­ký­sý­ve­pay­la­þý­mý­ol­sun.­ Ha­re­ket­ pla­ný­mý­zý­ en­ ya­kýn­la­rý­mýz­la­ ya­pa­lým.­U­nut­ma­ya­lým­ki,­a­i­le­bir­lik­te­ha­re­ket­e­der­se, da­ha­sað­lýk­lý­so­nuç­lar­a­lýn­ma­ma­sý­i­çin­hiç­bir­ne­den­ kal­maz.­ Güç­ ve­ kuv­vet­ bun­da­ ol­du­ðu­ gi­bi, mut­lu­luk,­hu­zur­ve­sa­a­det­de­bun­da­dýr.­ Ka­rar­ ve­ri­lir­se,­ örf,­ a­det,­ ah­lâk­ ve­ a­dap­ çer­çe­ve­sin­de­du­rum­kar­þý­ta­ra­fa­bil­di­ri­lir.­Örf­ve­a­det­le­ri­miz­de­kýz­ta­ra­fý­nýn­bil­dir­me­si­pek­a­lý­þýl­mýþ­bir þey­ol­ma­sa­da,­di­ni­mi­ze­gö­re­kýz­ta­ra­fý­nýn­da­bil­dir­me­sin­de­sa­kýn­ca­yok­tur.­Bu­na­bir­yol­bu­lu­nur.­­­ Bun­dan­ son­ra­sý­ te­vek­kül­dür.­ Ka­ra­rýn­ ha­yýr­lý ol­ma­sý­ný­Ce­nâb-ý­Al­lah’tan­is­te­mek­tir. Ý­ki­ta­raf­ter­cih­le­ri­ni­bir­bir­le­ri­le­hi­ne­ya­par­lar­sa,­ni­kâ­ha­doð­ru­a­dým­lar­a­týl­ma­ya­baþ­la­nýr. Gö­nül­ni­kâh­la­baþ­lar.­Ni­kâh­ký­yýl­dýk­tan­ve­ka­rý ko­ca­bir­bi­ri­ne­meþ­rû­ol­duk­tan­son­ra,­gö­nül­dev­re­ye­gi­rer­se,­bun­da­se­vap­da­var­dýr.­Bu­a­çý­dan­ni­kâh­ol­ma­dan­gön­le­yer­ver­mek­al­da­tý­cý­o­la­bi­lir,­i­sa­bet­siz­so­nuç­lar­ge­ti­re­bi­lir,­ak­lý­sý­kýn­tý­ya­so­ka­bi­lir.­ A­ma­ a­kýl­ ka­rar­ ver­dik­ten­ ve­ ge­rek­li­ a­dým­la­rý ak­lî­bir­bi­çim­de­at­týk­tan­son­ra­iþ­ni­kâh­la­ne­ti­ce­le­nir­se,­ gö­nül­ bu­ a­þa­ma­dan­ son­ra­ dev­re­ye­ gir­me­li ve­ Al­lah’ýn­ ni­kâh­la­ meþ­rû­ kýl­dý­ðý­ ev­li­li­ði­ gö­nül sað­lam­laþ­týr­ma­lý­dýr.­Sün­net­o­lan­bu­dur.­

K

DU Ey­Ve­dud-u­Ra­hîm!­Ak­lý­mý­zý,­fik­ri­mi­zi,­gön­lü­mü­zü,­ yö­ne­liþ­le­ri­mi­zi­ ha­ram­dan­ u­zak­laþ­týr! Bi­ze­he­lâl­o­la­ný­sev­dir!­Ak­lý­mý­zý­ha­ram­bir­he­def­le,­ öf­ke­mi­zi­ veh­mî­ bir­ düþ­man­la,­ gön­lü­mü­zü­ha­ram­bir­hül­ya­i­le­im­ti­han­et­me!­Sev­gi­mi­zi meþ­rû­kýl!­A­ya­ðý­mý­zý­kay­dýr­ma!­Kul­la­rý­ný­di­rilt­ti­ðin­gün,­bi­zi­a­za­býn­dan­ko­ru!­Â­min!­

YERÝN KULAÐI

Bugünkü gizlilik ve 15 asýr önceki þeffaflýk ta­mam­lar,­ha­tâ­la­rý­mý­zý­te­lâ­fi­e­der,­ol­gun­la­þý­rýz. Ýn­saf­lý­e­leþ­ti­ri­le­re­ku­lak­ve­rir­sek,­ger­çe­ði­bu­lu­ruz.­E­leþ­ti­ren­de­de­ger­çe­ði­bul­ma­ve­i­fâ­de­et­me­aþ­ký­ol­ma­lý­dýr.­E­ðer­e­leþ­ti­ri­yi­in­saf­iþ­le­tir­se, ALÝ FERÞADOÐLU ger­çe­ði­par­la­týr.1­ Gu­ru­ra­da­ya­nan­ten­kit­i­se, fersadoglu@yeniasya.com.tr müt­hiþ­bir­has­ta­lýk­ve­mu­sî­bet­tir.2 Hem­ha­ki­ka­ti­in­ci­tir,­hem­de­gay­ret­ve­þev­ki­ký­rar. E­leþ­ti­ri,­ay­ný­za­man­da­o­to-kon­tro­lü­sað­lar. s­ki­res­sam­lar­dan­bi­ri,­yað­mur­lu­ha­va­da tar­la­da­ça­lý­þan­bir­çift­çi­nin­res­mi­ni­ya­par An­cak,­ten­kid,­sat­hî­bir­na­zar­la­ya­pýl­ma­ma­lý­ve­teþ­hir­e­der.­Ýz­le­yen­ler­den­bir­çiz­me­ci, dýr.­Mü’min­le­rin,­i­lim­a­dam­la­rý­nýn­lü­zum­suz çiz­me­de­ki­bâ­zý­ku­sur­la­rý­gö­rür­ve­ha­týr­la­týr. þey­ler­de­bir­bi­ri­ni­ten­kit­et­me­le­ri­ga­yet­za­rar­lý­Res­sam­ha­tâ­sý­ný­an­lar­ve­sa­mi­mi­yet­le­te­þek­kür dýr.­Ý­lim­ve­fi­kir­eh­li,­mal­sa­týn­a­lan­bir­müþ­te­ri e­der.­Bun­dan­ce­sâ­ret­a­lan­çiz­me­ci,­çift­çi­nin gi­bi­yal­nýz­ku­sur­la­rý­gö­re­mez.3­ Me­se­le­ye­çok þal­var­ve­ba­þýn­da­ki­giy­si­si­ne­de­i­ti­raz­et­me­ye yön­lü­ba­ka­rak,­ön­ce­i­yi­ve­gü­zel­ta­raf­lar­dik­ka­te­su­nu­lur.­Kýs­kanç­lýk,­e­le­ge­çi­re­me­me,­a­þa­ðý­baþ­la­yýn­ca­res­sam­ih­ta­rý­ný­ve­rir: lýk­komp­lek­sin­den­kay­nak­la­nan­ten­ki­din­za­“Çiz­me­yi­aþ­ma!” Ýs­ter­yö­ne­ti­ci,­is­ter­yö­ne­ti­len­o­la­lým;­a­ca­ba­ne rar­la­rý­zâ­hir­dir.­ Hz.­Ö­mer­de­(ra),­dev­let­baþ­ka­ný­se­çil­di­ðin­ka­dar­þef­fa­fýz­ve­e­leþ­ti­ri­le­re­ne­ka­dar­a­çý­ðýz? Ken­di­mi­ze­ya­pý­lan­ten­kit­le­ri­haz­me­de­bil­me de­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da­“Si­ze­a­çýk­söy­lü­yo­rum. ma­ha­re­ti­ni­gös­ter­di­ði­miz­tak­dir­de,­ek­sik­le­ri­mi­zi Siz­den­kim­bir­hak­sýz­lý­ða­uð­rar­sa­ve­ya­ben­den

E

hoþ­lan­ma­dý­ðý­bir­tu­tum­ve­dav­ra­nýþ­gö­rür­se ba­na­ha­ber­ver­sin.­Çün­kü­ben­de­si­zin­gi­bi­bir in­sa­ným.­Siz­söy­le­mez­se­niz­ben­bun­la­rý­bi­le­mem”­4 de­miþ­ti. Ve,­“E­ðer­i­çi­niz­den­bi­riy­le­be­nim­ih­ti­lâf­lý­bir me­se­lem­o­lur­sa­is­te­di­ði­niz­bi­ri­nin­ö­nün­de­o­nun­la­mu­ha­ke­me­e­dil­mek­ten­ka­çýn­ma­ya­ca­ðým.­E­ðer­ben­den­bir­þi­kâ­ye­ti­o­la­ný­nýz­var­sa, hâ­kim­hu­zû­ru­na­çýk­ma­ya­ha­zý­rým”­ 5­ gü­ven­ce­si­ni­ver­miþ­ti. Yi­ne­bir­gün­hut­be­i­râd­e­der­ken­va­tan­da­þýn bi­ri­top­lu­lu­ðun­hu­zu­run­da­i­ti­raz­e­der: “Ben­se­ni­din­le­mi­yo­rum­ya­Ö­mer!” “Ne­den?” “He­pi­mi­ze­Bey­tül­mal’dan­ga­ni­met­bir­par­ça ku­maþ­düþ­müþ­tü;­ben­göm­lek­dik­ti­re­me­dim. Gö­rü­yo­rum­ki,­se­nin­sýr­týn­da­el­bi­se­var.­Bu ne­re­den­ge­li­yor?” Dev­let­re­i­si­nin­çeh­re­sin­de­kýz­gýn­lý­ðýn­hiç­bir a­lâ­me­ti­yok.­Mü­te­bes­sim­bir­çeh­re­i­le­oð­lu­na

ses­le­nir: Hz.­Ö­mer­(ra)­“Kalk,­ce­vap­ver­ey­Ab­dul­lah!”­di­ye­ses­le­nin­ce,­“Pa­yý­ma­dü­þen­ku­maþ par­ça­sý­ný­ba­ba­ma­ver­dim.­O­da­bir­göm­lek dik­tir­di”­der. Sa­ha­bî,­“Þim­di­ko­nuþ,­din­le­ye­ce­ðim­ya­E­mi­re’l-mü’mi­nîn!”­der. Ö­mer­bin­Ab­dü­la­ziz­ha­lî­fe­o­lun­ca,­hal­ka­ilk hi­tâ­be­sin­de­“...Hiç­kim­se­ba­na­kö­rü­kö­rü­ne­i­ta­at­et­me­ye­cek.­Al­lah’ýn­þe­ri­a­tý­na­uy­ma­yan­e­mir­le­re­de­i­ta­at­yok.­Ben­si­zin­en­ha­yýr­lý­nýz­de­ði­lim,­sa­de­ce­siz­den­bi­ri­yim...”­6­di­ye­ses­le­nir.­ Bu­gü­nün­de­mok­ra­si­le­rin­de­ki­giz­li­li­ðe­ve­15 a­sýr­ön­ce­ki­þef­faf­lý­ða­ba­ký­nýz! Dipnotlar: 1- Hutbe-i Þâmiye, s. 147; 2- Hutbe-i Þâmiye, s. 147; 3- Muhakemât, s. 105.; 4- Hayatü’s-Sahâbe, c. 3, s. 329.; 5- Age, c. 3, s. 324; c. 2, s. 20; Hilye, c. 1, s. 54; 6Ýbni Sa’d, Tabakatü’l-Kübrâ: 5334, (Prof. Dr. Ýbrahim Canan, Ýslâmda Çevre Saðlýðý, s. 133)

Ýstanbul fotoðraflarý

Bediüzzaman þimdi olsaydý?

satIr arasI

ÝstÝKaMEt

YASEMÝN GÜLEÇYÜZ

HÜSEYÝN GÜLTEKÝN GSM: 0505 284 32 40

yasemin@yeniasya.com.tr

Hayal-et yapýlar! ÝSTANBUL Sa­raç­ha­ne’de­o­to­büs­ten­i­nip­de Fa­tih’e­doð­ru­yü­rü­me­ye­baþ­la­dý­ðým­da­ü­ze­rin­de­ “Ha­yal-et”­ ya­zý­lý­ta­ri­hî­i­ki­bi­na­ma­ke­ti þa­þýr­tý­yor­be­ni.­Ü­ze­rin­de­ki­ya­zý­la­rý,­ar­dýn­dan­da­med­ya­da­yer­a­lan­ha­ber­le­ri­o­ku­yun­ca­du­rum­net­le­þi­yor. Ha­yal-et­Ya­pý­lar­Ýs­tan­bul’da­þim­di­ler­de boy­gös­te­ren­bir­ser­gi­nin­a­dý. Ser­gi­“Yý­kým­lar­ol­ma­say­dý,­kent­na­sýl­ge­li­þir­di?” so­ru­su­na­çe­þit­li­ce­vap­lar­bu­la­bil­mek a­ma­cýy­la­ta­sar­lan­mýþ.­Web­si­te­si,­ki­tap,­a­na ser­gi­ha­ri­cin­de­vak­tiy­le­i­mar­e­dil­dik­le­ri,­za­-

man­la­ye­rin­de­yel­ler­e­sen­me­kân­lar­da­ta­sar­la­nan­ma­ket­le­riy­le­de­þim­di­ler­de­Ýs­tan­bul’da­12­nok­ta­da­arz-ý­en­dam­e­di­yor­lar.­ Dü­þü­nü­yor,­bir­o­ka­dar­da­hü­zün­le­ni­yor­su­nuz… Ta­rih­bo­yu,­ne­ler­gör­müþ,­ne­ler­ge­çir­miþ bu­ko­ca­þe­hir.­Her­þe­ye­rað­men­yi­ne­de­gü­zel­ve­i­nat­la­di­re­ni­yor­þe­hir­plan­la­ma­cý­la­rý­na… Da­rül­fü­nun­Bi­na­sý,­Tak­sim­Kýþ­la­sý,­Ga­la­ta­Sur­la­rý,­Es­ki­Çý­ra­ðan­Sa­ra­yý,­Pol­ye­uk­tos Ki­li­se­si,­Ýn­ci­li­Köþk… Hü­zün­le­ni­yor­su­nuz,­a­ma­an­lat­týk­la­rý­na gö­re­pro­je­nin­he­de­fi­kay­bo­lan­Ýs­tan­bul’a­da­ir

bir­nos­tal­ji­ü­ret­mek­de­ðil,­ter­si­ne­bu­gün­de de­vam­e­den­yý­kým­la­ra­bir­has­sa­si­yet­o­luþ­tur­mak.­Yý­kým­la­rýn­ha­tý­ra­la­rý­ný­ta­ze­tut­mak,­yý­kým­kav­ra­mý­ný­tar­týþ­ma­ya­aç­mak…­Ký­sa­ca­sý Ýs­tan­bul’u­ya­ra­iz­le­ri,­çi­zik­le­ri­ve­ke­sik­le­ri­ü­ze­rin­den­o­ku­mak­ve­bun­la­rý­pay­laþ­mak.­ Vel­hâ­sýl­e­ði­ti­ci,­hoþ­bir­fa­a­li­yet! Not:­Bu­a­ra­da­Fa­tih’te­he­men­her­ta­raf­ta yer­a­lan­kü­çük­bil­gi­len­dir­me­lev­ha­la­rý­ný­da be­lirt­mek­is­te­rim.­Ca­mi­le­rin­gi­riþ­ka­pý­la­rýn­da­ya­da­ö­zel­i­sim­ta­þý­yan­so­kak­la­rýn­lev­ha­la­rý­nýn­he­men­al­tý­na­yer­leþ­ti­ril­miþ­bu­bil­gi­le­ri­o­ku­ya­rak­Os­man­lý­ta­ri­hin­de­ke­yif­li­kü­çük­bir­ge­zin­ti­ya­pý­yor­su­nuz.­­­­

Siteler, uydu þehirler…

Nezahat Gökyiðit Botanik Bahçesi YILLARDIR o­to­yo­lun­ke­na­rýn­da­gö­rüp­bir­tür­lü­gi­re­me­di­ði­miz­bah­çe­ye­so­nun­da­gi­de­bil­dik.­ Sa­ðýn­dan­so­lun­dan­ge­çen­yo­ðun­o­to­ban­tra­fi­ði­ne­i­nat hu­zur­lu­bir­or­tam.­“Çi­men­le­re­ba­sa­bi­lir­si­niz!”­lev­ha­la­rý­gü­lüm­se­ti­yor.­Ya­pay­göl­le­rin­a­ra­sýn­da­çi­çek­ko­ku­la­rý­eþ­li­ðin­de ter­mo­su­nuz­la­ge­tir­di­ði­niz­ça­yý­ný­zý­yu­dum­la­ya­bi­lir­si­niz. (Ter­mos­la­çay­ge­tir­mez­se­niz­a­çýk­ta­ka­lýr­sý­nýz.­Çün­kü­hiç bir­þey­sa­týl­mý­yor.)­ Park­ay­ný­za­man­da­bir­ve­fa­ör­ne­ði...­ Ne­za­hat­Ha­ným­ve­fat­et­ti­ðin­de,­e­þi­Te­ma­Vak­fý­Baþ­ka­ný A.­Ni­hat­Gök­yi­ðit­ha­tý­ra­par­ký­kur­ma­ar­zu­su­i­le­i­þe­baþ­la­mýþ.­Ay­ný­za­man­da­mak­sa­dý­o­to­yol­la­tah­rip­e­di­len­ye­þil­a­lan­la­rý­ta­mir­et­mek­miþ.­Ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­ne­ti­ce­si,­50­hek­tar­lýk­Bo­ta­nik­Par­ký­ol­muþ. Kak­tüs­ler,­so­ðan­lý­bit­ki­ler,­þi­fa­lý­ot­lar,­dün­ya­nýn­dört­bir ya­nýn­dan­ge­len­a­ðaç­cins­le­ri,­a­rý­ko­van­la­rý,­li­mon­luk,­ço­cuk ke­þif­park­la­rý,­pik­nik­a­lan­la­rý,­kuþ­lar,­ör­dek­ler,­kaz­lar,­ta­vus kuþ­la­rý… Þeh­rin­o­to­ba­nýn­da­hoþ­bir­Ýs­tan­bul­rü­ya­sý­ger­çek­leþ­tir­miþ­Ni­hat­Bey… Yo­lu­nuz­dü­þer­se­de­me­ye­ce­ðim,­bir­þe­kil­de­o­ra­dan­ge­çe­cek­si­niz.­Çün­kü­çev­re­yo­lun­da­yer­a­lý­yor.­Mut­la­ka­uð­ra­yýn!

GÜN GÜN TARÝH

BOTANÝK Par­k ý­n a­gi­d er­k en yan­l ýþ­ro­t a­iz­l e­y in­c e­in­s a­n a “Vay,­vay,­vay…”­de­dir­ten­cins­ten­Ýs­tan­bul’un­bam­baþ­ka­bir yü­zü­i­le­kar­þý­laþ­týk.­ Te­le­viz­yon­rek­lâm­la­rýn­dan, ga­ze­te­le­rin­em­lâk­i­lâ­ve­le­rin­den bil­d i­ð i­m iz­ son­ za­m an­l a­r ýn meþ­hur­ya­pý­la­rý.­Gök­de­len­gi­bi in­þa­e­dil­miþ­si­te­ler,­ge­niþ­gü­ven­lik­tedbir­le­ri,­ko­ru­ma­gö­rev­li­le­ri,­i­yi­plan­lan­mýþ­bah­çe­ler,­park­lar,­yol­lar,­a­lýþ­­ ve­riþ mer­kez­le­ri,­res­to­ran­lar,­bü­yük mar­ket­le­rin­a­na­þu­be­le­ri…­ Ay­nen­Holl­ywo­od­film­le­rin­de­ki­gi­bi­ta­sar­lan­mýþ­yep­ye­ni bir­Ýs­tan­bul… A­ra­ba­i­le­ça­re­siz­tur­lar­ken ek­sik­o­lan­bir­þey­le­ri­his­se­di­yo­rum,­a­ma­ke­li­me­le­re­dö­ke­mi­yo­rum.­Ký­zým­bu­lu­yor­ek­si­ði. “Bu­ra­da­hiç­ca­mi­yok!”­di­yor.­ E­vet,­ger­çek­ten­de­o­çok­i­yi ta­sar­lan­mýþ­ye­ni­uy­du­þe­hir­ler­de­ca­mi­ye­yer­bu­la­ma­mýþ­çað­daþ­mi­mar­la­rý­mýz­(!) Bin­ler­ce­in­sa­nýn­ya­þa­dý­ðý­bu mo­dern­yer­le­þim­mer­kez­le­rin­de­ca­mi,­mes­cid­yok,­vaz­geç­tim­i­ba­det­ha­ne­yok!­

lTurhan Celkan

Gün­de­beþ­va­kit­e­zan­la­rýn­o­kun­du­ðu­ca­mi­ler­le­do­nan­mýþ ta­ri­hî­ya­rý­ma­da­nýn­bir­sa­ki­ni­o­la­rak­Fe­ner’in,­Ba­lat’ýn­da­ra­cýk a­ra­so­kak­la­rýn­da­si­na­gog­lar­da, ki­li­se­ler­de­gör­me­ye­a­lýþ­ký­ným. A­ma­ye­ni­ta­sar­lan­mýþ­Ýs­tan­bul’da­ma­bet­le­re­yer­yok!­On­la­rýn­ye­ri­ni­ih­ti­þam­lý­tü­ke­tim mer­kez­le­ri­al­mýþ.­ Ye­ni­Ýs­tan­bul’u­ma­sa­ba­þýn­da­plan­la­yan­lar­böy­le­uy­gun gör­müþ­ler.­A­lan­mem­nun,­sa­tan­mem­nun!­ Ýs­tan­bul’un­bu­yep­ye­ni­ci­lâ­lý yü­zü­nü­bütün­þi­rin­li­ði­ne­rað­men­ür­kü­tü­cü­ve­çok­so­ðuk bu­lu­yo­rum.­Ye­ni­yü­rü­me­ye baþ­la­yan­se­vim­li­oð­lu­i­le­sa­bah yü­r ü­y ü­þ ü­n e­çý­k an­an­n e­n in “An­ne­e­li­bý­ra­kýl­maz!”­sö­zü­ku­la­ðý­ma­ta­ký­lý­yor.­Du­â­e­di­yo­rum i­çim­den,­on­lar­ve­bütün­ “ye­ni Ýs­tan­bul­lu­lar” i­çin… Dü­þü­nü­yo­rum­da…­ Þi­ir­le­riy­le­ol­du­ðu­ka­dar­ya­zý­la­rýy­la­da­Ýs­tan­bul’u­en­gü­zel þe­kil­de­res­me­den­Yah­ya­Ke­mal ya­þa­say­dý,­o­muh­te­þem­ “E­zan­sýz­Semt­ler” ya­zý­sý­ný­na­sýl­ya­zar­dý­a­ca­ba?

turhancelkan@hotmail.com

i­ya­sî­ter­cih­le­ri­mi­zi­be­ðen­me­yen­ve­bu­nun­i­çin­za­man­za­man­bi­ze­a­ðýr­it­ham­lar­da­bu­lu­nan­ba­zý dost­la­rý­mý­za­kar­þý­ken­di­mi­zi­mü­da­fa­a­du­ru­mun­da ka­lý­yo­ruz.­Bu­me­yan­da­her­ne­ka­dar­Ri­sâ­le-i­Nur’dan, Be­di­üz­za­man’ýn­si­ya­sî­le­re­kar­þý­ta­kýn­dý­ðý­ta­výr­dan,­tav­si­ye et­ti­ði­pren­sip­ve­düs­tur­lar­dan­ör­nek­ler­ve­re­rek­þim­di­ki tav­rý­mý­zýn­hak­lý­lý­ðý­ný­i­fa­de­et­me­ye­ça­lýþ­sak­da­bu­çe­þit dost­la­rý­mý­zý­ik­na­e­de­me­di­ði­miz­gi­bi,­on­la­rýn­öl­çü­süz,­da­ya­nak­sýz­a­ðýr­suç­la­ma­la­rýn­dan­da­kur­tu­la­mý­yo­ruz­ma­a­le­sef.­Bu­ko­nu­da­bi­zim­e­ser­ler­den­nak­le­de­rek­gös­ter­di­ði­miz­de­lil­le­re­kar­þý;­“Be­di­üz­za­man­öy­le­de­miþ;­þim­di­ol­say­dý,­öy­le­de­mez,­böy­le­der­di”­di­ye­rek,­far­kýn­da­ol­ma­dan,­Be­di­üz­za­man’ýn­söy­le­dik­le­ri­nin­ya­þa­dý­ðý­za­ma­na mün­ha­sýr­ol­du­ðu;­bu­za­ma­ný­kap­sa­ma­dý­ðý­an­la­mý­na­ge­le­cek­ko­nuþ­ma­lar­da­bu­lu­na­rak­ke­sip­a­tý­yor­lar. Si­ya­sî­ta­výr­la­rý­na­hak­lý­lýk­ka­zan­dýr­mak­uð­ru­na­Be­di­üz­za­man’ý­ken­di­ad­la­rý­na­ko­nuþ­tur­mak­ta­hiç­be­is­gör­me­yen­bu­dost­la­rý­mý­zýn­bu­a­ca­yip­du­rum­la­rý­ný­bil­di­ði­miz­den,­bu­gi­bi­ko­nu­lar­la­a­lâ­ka­lý­o­la­rak­on­lar­la­mü­na­ka­þa­dan­ka­çý­ný­yo­ruz.­Ve­lâ­kin­on­lar,­her­za­man­ve­her­fýr­sat­ta böy­le­si­ya­sî­me­se­le­le­ri­gün­de­me­ge­ti­re­rek­bi­ze­yö­ne­lik suç­la­ma­la­ra­de­vam­e­di­yor­lar. Þah­sý­mý­za­yö­ne­lik­ha­ta­ve­ku­sur­la­rý­mý­zý­el­bet­te­ka­bul e­de­riz.­Fa­kat­þa­hýs­ü­ze­rin­den­Be­di­üz­za­man’ýn­Ri­sâ­le-i Nur’da­ki­fi­kir­ve­dü­þün­ce­le­ri­ne­yö­ne­lik—ni­yet­le­ri­öy­le­ol­ma­sa­da­hi—ba­zý­mes­net­siz­ve­öl­çü­süz­it­ham­lar­söz­ko­nu­su­o­lu­yor­sa,­böy­le­bir­du­rum­kar­þý­sýn­da­ses­siz­kal­ma­mý­zý­kim­se­dü­þün­me­sin. “Be­di­üz­za­man­ o­ za­man­ öy­le­ di­yor­du,­ þim­di­ ol­say­dý­þöy­le­der­di…­Ter­ci­hi­ni­böy­le­ya­par­dý”­gi­bi­Be­di­üz­za­man’a­ve­kâ­le­ten­hü­küm­ser­de­de­rek,­ken­di­le­ri gi­bi­ dü­þün­me­yen­le­re­ suç­la­ma­lar­da­ bu­lun­mak­ doð­ru­ol­ma­dý­ðý­gi­bi,­bu­yan­lýþ­an­la­yý­þýn­dü­zel­til­me­si­de bi­ze­dü­þü­yor­her­­hal­de. Þim­di­cis­men­a­ra­mýz­da­bu­lun­ma­yan­Be­di­üz­za­man’ýn ken­di­i­fa­de­le­riy­le­ “Her­bir­ri­sâ­le­bir­Sa­id’dir”­ ha­ki­ka­týn­dan­ha­re­ket­le­di­yo­ruz­ki,­Be­di­üz­za­man’ýn­bu­fi­kir­le­ri­dün ol­du­ðu­gi­bi­bu­gün­de­bü­tün­ta­ze­li­ðiy­le­ö­nü­müz­de­dir­ve ge­çer­li­li­ði­ni­ha­yat­ta­i­ken­mu­ha­fa­za­et­ti­ði­gi­bi,­bu­gün­de mu­ha­fa­za­et­mek­te­dir. Za­man­ve­ze­mi­ne­gö­re­çok­kü­çük­de­ði­þik­lik­ler­ol­sa­da, Be­di­üz­za­man’ýn­es­ki­Sa­id­dö­ne­min­de,­yeni­Sa­id­dö­ne­min­de­ve­ü­çün­cü­Sa­id­dö­ne­min­de­si­ya­sî­ve­iç­ti­maî­ha­ya­tý­mýz­la­il­gi­li­or­ta­ya­koy­du­ðu­öl­çü­ve­e­sas­lar­ay­ný­dýr.­Bun­lar­da­þu­ve­ya­bu­þe­kil­de­her­han­gi­bir­de­ði­þik­lik­yok­tur. O­nu­o­geç­miþ­te­söy­le­di­ði­gi­bi;­ “Þey­tan­dan­ve­si­ya­set­ten­Al­lah’a­sý­ðý­ný­rým”,­“Men­fa­at­ü­ze­ri­ne­dö­nen­si­ya­set ca­na­var­dýr”,­“Si­ya­set­çi,­ek­ser­ce­tam­müt­ta­ki­din­dar­o­la­maz.­Tam­ve­ha­ki­kî­din­dar,­müt­ta­ki­o­lan­lar,­si­ya­set­çi­ol­maz­lar”,­“Ha­ki­kat-ý­Ýs­lâ­mi­ye­bü­tün­si­ya­set­le­rin­fev­kin­de­dir”­tesbit­ve­i­fa­de­le­ri­nin­ge­re­ði­o­la­rak­ha­ya­tý­bo­yun­ca­si­ya­se­te­ve­si­ya­si­le­re­me­sa­fe­li­dur­ma­yý­þi­âr­e­di­nen­Be­di­üz­za­man,­bu­gün­de­cis­men­a­ra­mýz­da­ol­say­dý,­ay­ný­du­ru­mu þüp­he­siz­de­vam­et­ti­rir­di.­Be­di­üz­za­man’ýn­yýl­lar­ön­ce­ö­nü­mü­ze­koy­du­ðu­ve­bu­gün­de­ge­çer­li­li­ði­ni­mu­ha­fa­za­e­den­tes­bit­le­ri­ni­gör­mez­lik­ten­ge­le­rek,­ya­þa­mak­ta­ol­du­ðu­muz­sý­kýn­tý­la­rýn­ça­re­le­ri­ni­si­ya­set­a­re­na­sýn­da­a­ra­yan­la­ra ne­di­ye­lim? Bu­me­yan­da,­Be­di­üz­za­man’ýn­ha­ya­tý­bo­yun­ca­di­nin­si­ya­se­te­â­let­e­dil­me­si­ne­kar­þý­çýk­tý­ðý­ný­bi­li­yo­ruz.­O­nun “Mü­nâ­za­rât” ad­lý­e­se­rin­de­di­nin­si­ya­se­te­â­let­e­dil­me­si­du­ru­mun­da­mey­da­na­ge­le­cek­za­ra­rý­dik­kat­le­re­ver­dik­ten son­ra,­“Sü­nû­hat” i­sim­li­e­se­rin­de­de­din­a­dý­na­si­ya­se­te­gi­ren­le­rin­ “Ý­sa­bet­de­et­se­ler­mes’ul­dür­ler”­ tes­bit­le­ri­ne­bak­tý­ðý­mýz­da,­o­gün­den­bu­gü­ne­ka­dar­di­ne­hiz­met­ni­ye­tiy­le si­ya­se­te­gi­ren­le­rin,­di­ni­si­ya­se­te­â­let­e­de­rek­di­ne­ve­din­dar­la­ra­ne­ka­dar­za­rar­ver­dik­le­ri­ni­ya­þa­ya­rak­gör­dük.­Be­di­üz­za­man­bu­za­man­da­ol­say­dý,­bu­çe­þit­si­ya­set­ve­si­ya­set­çi­le­re­yi­ne­kar­þý­çýk­maz­mýy­dý­a­ca­ba? Be­di­üz­za­man’ýn­ “va­tan,­mil­let­ve­Kur’ân­men­fa­a­ti­ne” di­ye­rek­des­tek­le­di­ði­ah­rar­la­rýn­de­va­mý­di­ye­ta­rif et­ti­ði­de­mok­rat­lar­dan­bu­nun­kar­þý­lý­ðý­o­la­rak­E­zan-ý Mu­ham­me­di’yi­as­lý­na­çe­vir­me­le­ri­ni,­A­ya­sof­ya’yý­i­ba­de­te­aç­ma­la­rý­ný,­Ri­sâ­le-i­Nur’a­sa­hip­çý­kýp,­res­men neþ­ret­me­le­ri­ni­is­te­di­ði­ni­bi­li­yo­ruz.­Be­di­üz­za­man­þim­di­a­ra­mýz­da­ol­say­dý­ve­mec­lis­te­de­mok­rat­la­rýn­de­va­mý o­lan­bir­par­ti­bul­say­dý,­ay­ný­is­tek­le­ri­ni­di­le­ge­tir­mez miy­di?­ Hat­ta­o­is­tek­le­re,­yýl­lar­dýr­de­vam­et­mek­te­o­lan ba­þör­tü­sü­zul­mü­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­hâ­len­ký­sýt­lý­o­lan di­ðer­hak­ve­hür­ri­yet­le­ri­de­ek­le­mez­miy­di?

S


10

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR

KÜLTÜR-SANAT

Gel ey zamanýn en güzeli Hak ettiðimiz neyse Odur elimizdeki Ya öteki Kozmik adalet mi bu þimdi Bu mu kutsal plandan çýkan En büyük bilmece bu mu kâinatta Çöz çözebilirsen Nasýl çýkacaksýn iþin içinden, Varlýðýn gizemleri üstünde otururken Kýramadan içimde mesken tutan putlarý Aþamadan nefsimin dibe vurduðu deryalarý Acizim Güçsüzüm Natuvanem El aman Yetiþ güzeller güzeli Duy sesimi batýyorum Gel ne olur Gelmezsen halim pek yaman Ýbrahim ol da gel Devir içimdeki putlarý elindeki baltayla Musa ol da gel Daðýt nefsimin battýðý kýpkýzýl denizleri Ýsa ol da gel Nefsimi ger o çarmýha Tut ellerimden ey zamanýn en güzeli Hamza ol da gel Bedir’in aslanlarý parçalasýn günahkâr yüreðimi Ebubekir gibi gel Tarumar et gönül kafesindeki fani sevgileri Ömer gibi gel Yavuz olup Sina çöllerini aþalým aþkýnla Ali gibi ey sevgili Zülfikârla cilâla pas tutmuþ imanýmý Gel ey sevgili Vakit geç olmadan Güneþ batýdan doðmadan gel

2 bin 522 yýllýk ‘köprü’ hikâyesi PERS KRALI 1. DAREÝOS’UN ÝSKÝT SEFERÝ SIRASINDA SAMOSLU MÝMAR MANDROKLEES TARAFINDAN MÖ 512 YILINDA ÝNÞA EDÝLEN KÖPRÜ, TARÝHTE ÝLK DEFA ÝKÝ KIT'AYI BÝRBÝRÝNE BAÐLADI. ÝSTANBUL Boðazý’na ilk köprü, Pers kralý 1. Dareios’un Ýskit seferi sýrasýnda Samoslu mimar Mandroklees tarafýndan MÖ 512 yýlýnda inþa edildi. Gemilerin birbirlerine demir kýskaçlarla çengellenmesiyle oluþturulan köprü, tarihte ilk defa iki kýt'ayý birbirine baðladý. Pers Kralý 1. Dareios, Ýskitlere karþý planladýðý seferi için son hazýrlýklarýný tamamladý ve MÖ 512 yýlýnýn baharýnda ordusunun baþýnda kraliyet þehri Susa’dan yola çýktý. Ýstanbul Boðazý kenarýndaki Kalkhedon’a (Kadýköy) gelen Pers Kralý, oradan gemiye binerek Kyaneai Adalarý’na doðru yelken açtý. Boðaz üzerinde Karadeniz’in giriþindeki yüksek bir burnun ucuna oturan kral, buradan bilinen bütün denizlerin en þaþýrtýcýsý olan Karadeniz’in görülmeye deðer doyulmaz güzelliklerini seyre daldý. Pers Kralý, tekrar gemiye binerek Samoslu mimar Mandroklees tarafýndan gemilerin yan yana getirilmesiyle oluþturulan Ýstanbul Boðazý’ndaki köprüye doðru yol aldý. Üzerinde, kalýcý bir köprünün kurulmasýna izin vermeyecek derecede derin ve geniþ olan Ýstanbul Boðazý’nda ayrýca Karadeniz’den Marmara istikametine doðru üst akýntý köprü yapýmýný zorlaþtýrýyordu. Bu bakýmdan Mandroklees, daha sonradan Persler, Helenler ve Romalýlar tarafýndan tecrübe edilen bir teknik kullanarak tarihte ilk defa iki kýt'ayý birbirine baðlayan bir köprü oluþturdu. Bu sisteme göre gemiler önce komut verilir verilmez akýntýda yüzmeye býrakýlýrdý. Böylelikle akýntý

Sultan Ýkinci Abdülhamid’in, Ýstanbul Boðazý’nýn, Sarayburnu-Üsküdar ve Rumeli Hisarý-Kandilli arasýný birbirine baðlayacak iki köprü projesinin resimleri.

onlarý tabiî olarak aþaðýya doðru sürüklerken, bir kürekli tekne de onlarý köprünün kurulmasý planlanan yere yönlendirirdi. Gemiler bir kýyýdan karþý kýyýya kadar belli aralýklarla dizilir dizilmez, çapalarýnýn yaný sýra kabataþlarla doldurulmuþ piramit þek-

ÝZMÝT Konu : Ýttihad-ý Ýslâm Konuþmacý : Ali Ferþadoðlu Tarih : 21 Kasým 2010 Pazar (Yatsý Namazýný müteakip) Yer : Yenikent, Ýmam-ý Azam Camii Kütüphanesi DERÝNCE

PERS Kralý Dareios, köprüyü tetkik ettikten sonra hayranlýk uyandýrýcý bir iþi böylesine kýsa bir sürede baþardýðý için Samoslu mimar Mandroklees’e ücretinin 10 katýný verdi. Mandroklees de bu baðýþla, köprüye bakýlarak yapýlacak bir resim için ödül koydu. Tabloda, þeref koltuðunda oturan Dareios’un, boðaz üzerinde gemilerin bir araya getirilmesiyle inþa edilen köprü üzerinden Asya’dan Avrupa kýt'asýna geçen Pers ordusunu seyrediþi resmedildi. Mandroklees, tablo üzerine ‘’Mandroklees, balýðý bol Bosporos’ta bir köprü inþa etti/Yaptýðý bu iþin hatýrasýný tanrýça Hera’ya sungu olarak ayýrdý/Kral Dareios’un planýný baþarýyla yerine getirerek/Hem kendi onur tacý elde etti, hem de Samoslular’ýn ününü arttýrdý’’ dizelerini yazdýktan sonra adak olarak Hera Tapýnaðý’nýn duvarýna astýrdý. Dareios, Mandroklees’i mükâfatlandýrdýktan sonra MÖ 512 yýlýnda 740 metre geniþliðindeki köprüden Avrupa’ya geçti. Daha sonra boðaz üzerindeki köprüyü oluþturan gemiler ayrýldý. Böylelikle Pers donanmasý, çeþitli filolar halinde Byzantion, Kalkhedon limanlarý ile Ýstanbul Boðazý kýyýlarýnda demir attý. Ýstanbul / aa

Anadolu’da bir dönemin popüler meslekleri arasýnda yer alan ve üretimi yoðun olan çömlekçiliðin ve semerciliðin Mersin’in Mut ilçesindeki son temsilcileri, mesleklerini yaþatmaya çalýþýyor.

Boðaziçi’nde kitap fuarý var!

Konferansa Davet

MÝMARA ÜCRETÝNÝN 10 KATI PARA

SON 2 USTA

Mehmet Ýpçioðlu

17-22 Aralýk 2010 tarihlerinde Ýstanbul Kongre Merkezi Harbiye’de gerçekleþtirilecek olan Boðaziçi Kitap Fuarý, her yýl bir konuk ülke aðýrlayacak ve her yýl konuk ülke ile Türkiye arasýnda köprü oluþturacak bir temaya sahip olacak. Fuar, on beþ milyona yaklaþan nüfusuyla enerjik bir metropol olan Ýstanbul’un merkezinde þehre yaygýn bir kültürel atmosfer meydana getirmek amacýyla, deðiþen iletiþim araçlarýnýn toplum hayatýnda oluþturduðu deðiþiklikler göz önünde bulundurularak tasarlandý. 2010 yýlýnýn Türkiye’de Japonya Yýlý olmasý dolayýsýyla bu yýl kitap fuarý Japonya’yý konuk ülke olarak aðýrlayacak ve fuar programýnda Japon edebiyatýný, kültürünü ve san'atýný tanýtýcý pek çok faaliyete yer verilecek. Japonya ve Türkiye’nin sosyal, politik, ve tarihi zenginliklerindeki ortak paydalarý düþünülerek fuarýn temasý “Gelenek ve Gelecek” olarak belirlendi. Bu kapsamda edebiyatýn en geleneksel formu masallar mercek altýna alýnýp “Çocuk ve Masallar” projesi gerçekleþtirilecek. Binbir Gece Masallarý Konferansý düzenlenecek, sahaflara ve internet ortamýndaki kitapevlerine yer verilecek. Deðiþen kütüphanecilik anlayýþý, e-kaynaklar, e-yayýncýlýk ve digital arþivleme konularý ise enine boyuna tartýþýlacak. Yayýnevlerinin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn katkýlarýyla pek çok yazar, çevirmen, editör ve okuru bir araya toplayacak olan Boðaziçi Kitap Fuarý, önümüzdeki yýllarda içinde bulunduðumuz coðrafi bölgenin ülkelerine hizmet veren ve bu sayede yayýncýlýk sektörünün her anlamda geliþmesine katkýda bulunan bir kültürel platform oluþturmak amacýyla yola çýktý. Öte yandan, 2011 yýlýnda 15-21 Eylül tarihleri arasýnda yapýlanacak olan Boðaziçi Kitap Fuarý’nýn, konuk ülkesi Almanya ve temasý “Göç” olacak. Ýstanbul / Recep Bozdað

lindeki sepetleri akýntýya karþý tutunmalarýný saðlamak için suya indirirlerdi. Bu þekilde gemilerin burunlarý Karadeniz ile dik açý yapacak biçimde konumlandýrýlacaðý için boðazýn akýntýsýna paralel düþer ve akýntý dolayýsýyla gemileri birbirine baðlayan halatlara binen yükü azaltýrdý. Böylesine derin ve geniþ su kütleleri üzerinde gemiler ayrýca birbirlerine demir kýskaçlarla çengelleniyordu. Ayrýca boðazda iþleyen küçük teknelerin geçiþi için köprüde aralýklar býrakýlýyordu. Bütün bunlar tamamlandýktan sonra gemileri birbirine baðlayan halatlarý karadan aðaç burgular ve çýkrýklar kullanarak gererlerdi. Söz konusu halatlar, keten, kenevir lifleriyle papirüslerden yapýlýrdý. Bu þekilde köprünün çatýsý oluþturulduktan sonra köprünün eni boyunca kalýn kalaslar kesilirdi. Bunlar teknelerin üzerlerine uzunlamasýna peþ peþe dizilirdi. Ardýndan enlemesine tahtalarla bunlar birbirine tutturulurdu. Gemilerin aralarýnda çarpýþmamasý ve gemiden gemiye geçiþ saðlayacak kalaslarýn desteklenmesi için baðlayýcý ve sabitleþtirici çapraz kiriþler konurdu. Ayný süreç, köprüyü tamamlamak için gerekli olduðu sayýda gemiden gemiye yenilenirdi. Bunlarýn üzerine yine tahtadan bir batan döþenir ve üzerine bir kat toprak atýlýrdý. En son olarak da köprünün her iki yanýna, yan duvar iþlevi görmesi için merdivenler çakýlýrdý. Bu korkuluklar, bir yandan atlar ve yük hayvanlarý açýsýndan geçiþi güvenli kýlarken, diðer yandan da yapýyý daha da güçlendirirdi.

7 yaþýndan itibaren semer yapan 70 yaþýndaki Þahin Ýnce, ‘’Ben baþladýðým zamanlarda 15 tane dükkân vardý. Her ustanýn yanýnda 3-4 çýrak çalýþýrdý. Bugün sadece ben kaldým” dedi.

Baba mesleði çömlekçiliðe 8 yaþýnda baþladýðýný belirten 62 yýllýk çömlek ustasý Rüþtü Gezer, çömlekçiliðin bitmesinden korktuðunu söylüyor. Gezer, þu anda Doðu Akdeniz Bölgesindeki tek çömlek ustasý olduðunu söyledi. FOTOÐRAFLAR: AA

SOLDAN SAÐA- 1. Üniversitelerde bir fakültenin yönetiminden sorumlu profesör. - Büyük sýkýntý, zahmet, meþakkat. 2. Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ailesinden olan, Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ev halký. - Yüz hatlarýnýn toplu görünüþü, yüz, çehre, beniz. 3. Olmuþ veya olmasý mümkün olaylarý yazýlý veya sözlü olarak anlatma. - Nikâh sýrasýnda erkeðin kadýna vermeyi taahhüt ettiði para, nikâhý bozan erkeðin kadýna ödeyeceði para. 4. Fiziksel bir olaya baðlý olan ve veri taþýyan, zamana baðýmlý bir deðer. - Bir soru eki. - Düz veya kývrýmlý her çeþit yumuþak kumaþ vb. maddeden yapýlan baþlýk. 5. Ankara ili, Elmadað ilçesi, merkez bucaðýna baðlý bir yerleþim birimi, belde. - Karýnca ve termit sosyetelerinde koloninin iþlerini paylaþan, kanatsýz ve büyük baþlý iþçi bireylerden oluþan sýnýf. 6. Kayýnbirader. - Ummaktan emir. - Yapma, yerine getirme. 7. Ahmed Yesevi Hz.lerinin memleketi. - Karaman ilimize baðlý bir ilçe. 8. Eski fýkýh metinlerinde erkeðin rumuzu olarak kullanýlan kelime. - Duvarlarý boyamak için kullanýlan sulandýrýlmýþ kireç veya boya. 9. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda kurulan, Avustralya veya Yeni Zelanda birliklerinin ortak adý. 10. Genellikle hayale dayanan, sözlü gelenekte yaþayan, çoðunlukla insanlar, hayvanlar ile cadý, cin, dev, peri vb. varlýklarýn baþýndan geçen olaðanüstü olaylarý anlatan edebî tür. - Herhangi bir konuda yeni ve kiþisel görüþlerle bezenmiþ bir anlatým içinde sunulan düz yazý türü.

MERSÝN’ÝN Mut ilçesinde kaybolmaya yüz tutan meslekler arasýndaki çömlekçiliðin ve semerciliðin þehirdeki son 2 ustasý, geliþen çaða ve teknolojiye direnmeye devam ediyor. Anadolu’da bir zamanlarýn gözde meslekleri birer birer yok olmaya baþlarken, Mut’ta da yüzyýllardýr süregelen semercilik mesleði adeta tarihe karýþýyor. Þehirde, 20 yýl öncesine kadar sayýlarý 15 olan semercilerden þimdilerde sadece Þahin Ýnce, mesleðini devam ettiriyor. Motorlu taþýtlarýn olmadýðý, ulaþým ve yük taþýmacýlýðýnýn eþek ve katýrlarla yapýldýðý dönemlerde oldukça ihtiyaç duyulan semercilik mesleði, teknolojinin geliþmesiyle, bir çok meslekte olduðu gibi ustalarýný kaybetmeye baþladý. Motorlu taþýt sayýsýnýn artmasý ve köyden þehire göçün yoðunlaþmasý sonucu, semerciler bir bir kapanýrken, ilçede mesle-

BULMACA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ðinin son temsilci Þahin Ýnce (70), Kale Mahallesi Ýç Çarþý’daki küçük dükkânda, mesleði sürdürmeye çalýþýyor. 7 yaþýndan itibaren semer yaptýðýný ifade eden Ýnce, þunlarý kaydetti: ‘’Ben baþladýðým zamanlarda 15 tane dükkân vardý. Bugün sadece ben kaldým. Eskiden iþler çok güzeldi. Her ustanýn yanýnda 3-4 çýrak, kalfa çalýþýrdý. O zamanlar ustalara saygý gösterilirdi, ustalýk deðerliydi, ustalarýn eline aðzýna bakýlýrdý, baþköþeye oturtulur du. Us ta lar da us ta gi bi davranýrdý. Yine o günlerde esnaflar içinde bir kaynaþma, bir da ya nýþ ma var dý. Þim di böyle mi? Bir çok alanda olduðu gibi semercilik de artýk sadece tarihî bir unsur olarak hatýrlayacaðýmýz bir meslek kolu haline gelmeye baþladý.’’

ÇÖMLEKÇÝLÝK Ýlçede, yok olmaya yüz tut-

muþ bir diðer meslek grubunu ise çömlekçilik oluþturuyor. Meydan Mahallesi’nde 62 yýldýr çömlek yapan Rüþtü Gezer, çömlekçiliðin bitmesinden korktuðunu söylüyor. Gezer, baba mesleði olan çömlekçiliðe 8 yaþýnda baþladýðýný, þu anda Doðu Akdeniz Bölgesindeki tek çömlek ustasý olduðunu söyledi. Eskiden, çömlekten yapýlan kaplarýn mutfaklarda, günlük hayatta kullanýldýðýný vurgulayan Gezer, artýk yaptýðý çömlekleri çiçekçilerin saksý amaçlý aldýðýný söyledi. Geçimini, kilden yaptýðý çömleklerle sað la dý ðý ný be lir ten Ge zer, çömleðe olan talebin eskisi kadar olmadýðýný ve mesleðinin yavaþ yavaþ ortadan kaybolduðunu ifade ederek, ‘’Ben ölürsem ilçede bu mesleði yapacak kimse kalmayacak. Þu ana kadar bu iþi merak edip benden öð ren mek is te yen kim se de gelmedi’’ dedi. Mut / aa

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YUKARIDAN AÞAÐIYA - 1. Ülkenin iç iþleri, dahilî durumu. 2. Dramatik bir tarzda olan. - Anadolu Ajansý'nýn kýsasý. 3. Kamu Ýhale Kurumu'nun kýsasý. - Genellikle dört yýl süren üniversite veya yüksekokul öðrenimi. 4. Su deðirmenlerinde suyun basýncýný çoðaltmak için yapýlan, büyük bir huni þeklindeki hazne. - Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdýðýný veya onayladýðýný belirtmek için her zaman ayný biçimde kullandýðý iþaret. 5. Türk müziðinde, özellikle tasavvuf musikîsinde yer alan, kamýþtan yapýlmýþ, kaval biçiminde, yanýk sesli, üflemeli çalgý. Derviþ selâmý. - Patolojik akciðer sesi. 6. Yalancý peygamber Müseylime'nin zuhur ettiði yer. 7. Bir besin maddesi. - Birleþmiþ Milletler'in Ýngilizce kýsasý. - Rubidyum elementinin simgesi. 8. Tesbih baþlýðý. 9. Rast getiBir önceki bulmacanýn cevaplarý ren, üzerine basan. 10. Yatýlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ýlköðretim bölge okullarýnýn 1 MA L A K Ý T Þ U L E kýsasý. - Gelenek, görenek. 11. 2 A N A N E T K AL A S Bir bayan adý. - Ýçinde kýsa sû3R A MA Z A N Ý Y E E re ve duâlarýn bulunduðu ki4 Ý P E K A A L E M R tap. 12. Þafak vakti gibi ay5 F A K A Ý Ý Ý T A AR A F A T dýnlýk, güçlü kimse. - Ýçecek ve 6E A C S 7 T I N A Z K A RE hafif yiyeceklerin satýldýðý, baL A 8 S B E D A R zýlarýnda kapý önlerinde otura9 A L D A M N Ý K S A cak yerlerin bulunduðu ayaB E E 10 A T M A K E L E küstü yiyecek yerleri.


11

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR

EKONOMÝ HA­BER­LER

2011’de carî açýk 42 milyar dolar olacak nTÜRKÝYE'NÝN ihracatýnýn 2011 yýlýnda 127 milyar dolar olmasý hedeflenirken, ihracat fiyatlarýnýn da yüzde 7,1 artmasý öngörülüyor. Cari açýðýnýn da 42,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleþeceði öngörülüyor. 2011 Yýlý Programý’ndan derlenen bilgilere göre, gelecek yýl ihracatýn yüzde 13,7 oranýnda artarak 127 milyar dolar, ithalatýn ise yüzde 12,4 oranýnda artarak 199,5 milyar dolar seviyesine ulaþacaðý tahmin ediliyor. Bu çerçevede, 2011 yýlýnda mal ticaret dengesinin 72,5 milyar dolar açýk vereceði, bavul ticareti, navlun, sigorta ve parasal olmayan altýn ile uyarlama kaleminin dahil edildiði dýþ ticaret dengesindeki açýðýn ise 54,4 milyar dolar olacaðý öngörülüyor. Ýhracat fiyatlarýnýn 2011 yýlýnda yüzde 7,1, ithalat fiyatlarýnýn ise yüzde 3,5 oranýnda artacaðý ve böylece ihracat ve ithalatýn reel olarak sýrasýyla yüzde 6,1 ve yüzde 8,7 oranýnda yükseleceði tahmin ediliyor. Dünya mal ve hizmet ihracatýnýn 2011 yýlýnda yüzde 7,1 artmasý öngörülürken, avro bölgesi mal ve hizmet ithalatýnýn ise yüzde 4,1 oranýnda artmasý öngörülüyor. 2011 yýlýnda turizm gelirlerinin 23,8 milyar dolara, turizm giderlerinin ise 5,1 milyar dolara ulaþacaðý öngörülürken, gelecek yýl hizmet gelirlerinin 39,5 milyar dolar, hizmet giderlerinin ise 22,5 milyar dolar olmasý, böylece hizmetler dengesinin 16,9 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor. 2011 yýlýnda gelir dengesinde 7,2 milyar dolar açýk beklenirken, cari transfer kaleminde 2,5 milyar dolar fazla bekleniyor. Cari iþlemler açýðýnýn da bu geliþmeler sonucunda 42,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleþeceði öngörülüyor. Cari açýðýn GSYH’ya oranýnýn, 2010 yýlý seviyesinde kalarak 2011 yýlýnda yüzde 5,4 olacaðý tahmin ediliyor. Ankara / aa

1,2 milyar dolar yerli sermaye yurt dýþýna çýktý nTÜRKÝYE 2010 yýlýnýn Ocak-Eylül döneminde, doðrudan yatýrým için 3 milyar 284 milyon dolar düzeyinde yabancý sermaye çekerken, 1 milyar 279 milyon dolarlýk yerli sermayeyi yurtdýþýna doðrudan yatýrým için gönderdi. Yýlýn ilk 9 ayýnda Avrupa ülkelerine doðrudan yatýrým için giden yerli sermaye yüzde 15.7 azalýþla 836 milyon dolara gerilerken, Körfez ülkelerine giden doðrudan yatýrým için giden Türk sermayesi yüzde 177’lik artýþla 130 milyon dolarý buldu. Merkez Bankasý’nýn Eylül ayý Ödemeler Dengesi geçici verilerine göre yýlýn ilk 9 ayýnda Türkiye’ye giriþ yapan doðrudan sermaye yatýrýmlarý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 33.5 azalarak 4 milyar 920 milyon dolardan 3 milyar 284 milyon dolara geriledi. Bu dönemde Türkiye’den yurtdýþýna giden doðrudan sermaye yatýrýmlarý ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 4.4 azalmasýna karþýn 1 milyar 279 milyon dolar düzeyinde gerçekleþti. Böylece yurtdýþýnda yerleþik kiþilerin yurtiçindeki doðrudan yatýrýmlarý çerçevesinde 9 ayda giriþ yapan kaynaðýn 5’te 2’si büyüklüðünde yerli sermaye, yurtdýþýna doðrudan yatýrým için gitti. 2002 yýlýndan bu yana doðrudan yatýrým için Türkiye’ye giriþ yapan yabancý sermaye 72 milyar 183 milyon dolar olurken, bu dönemde yurtdýþýna yatýrým için giden yerli sermaye 12 milyar 492 milyon dolara ulaþtý.

Tohumu dýþardan alýyoruz ATO’NUN ARAÞTIRMASINA GÖRE, TÜRKÝYE SON 8 YILDA 860 MÝLYON DOLARLIK TOHUM ÝTHAL ETTÝ. 2009 YILINDA 158 MÝLYON DOLAR OLAN ÝTHALATININ 97,9 MÝLYON DOLARINI SEBZE TOHUMU OLUÞTURDU.

8 YILDA 860 MÝLYON DOLARLIK ÝTHALAT

RECEP GÖREN ANKARA

DÜNYANIN sayýlý tarým üreticisi ülkeleri arasýnda ilk sýralarda yer alan Türkiye, tarýmsal teknolojide yeterince geliþememenin bedelini son 8 yýlda 860 milyon dolarlýk tohum ithal ederek ödüyor. Ankara Ticaret Odasý’nýn (ATO) ‘’Tarýmsal Üretim ve Tohumculuk’’ konusunda yaptýðý araþtýrmaya göre, Türkiye, karpuz tohumunu A me ri ka’dan, do ma tes to hu mu nu Fransa, ABD ve Hollanda’dan, lahana tohumunu Almanya ve Hollanda’dan, turþuluk hýyar tohumunu ABD’den satýn alýyor. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Tohumculuk Daire Baþkanlýðý’nca hazýrlanan Ülkesel Tohumluk Tedarik Daðýtým ve Üretim Programý’nda yer alan verilere göre, Türkiye’de 2009 yýlýnda 385 bin ton tohumluk üretimi gerçekleþtirildi. Bu miktar, 2008 yýlýnda 290 bin ton, 2007 yýlýnda da 324 bin ton olarak gerçekleþmiþti. Türkiye’de en fazla üretimi yapýlan tohumluk, 227,8 bin ton ile buðday tohumluðu oldu. Yýllýk 600 bin ton buðday tohumluðu ihtiyacý olan Türkiye’de üretilen sertifikalý tohumluk, toplam tohumluk ihtiyacýnýn yaklaþýk yüzde 40’ýný karþýlýyor. Kalan bölümü ise, çiftçinin mahsulden ayýrarak ertesi yýl kullandýðý tohumluk oluþturuyor. Türkiye’de 2009 yýlýnda, 36 bin ton arpa, 28,9 bin ton hibrit mýsýr, 58,8 bin ton patates, 10,8 bin ton pamuk, 9,3 bin ton hibrit ayçiçeði, 5 bin ton çeltik, 2,7 bin ton sebze tohumluðu üretildi. Türkiye’de tohumluk pazarý, 2009 yýlýnda 158 milyon dolarý ithal olmak üzere yaklaþýk 600-650 milyon dolarlýk büyüklüðe ulaþtý.

TARIM ve Köyiþleri Bakanlýðý, Tohumculuk Daire Baþkanlýðý verilerine göre, Türkiye 2002-2009 yýllarýný kapsayan dönemde toplam 860 milyon dolarlýk tohumluk ithalatý yaparken, ayný süre içerisinde 339 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirdi. Türkiye, 2009 yýlýnda, 158 milyon dolarlýk tohumluk ithalatý, 70,7 milyon dolarlýk da ihracat yaptý. Endüstri bitkileri, tarla bitkileri, sebze ve yem bitkileri olmak üzere toplam 30 bin ton tohumluk ithal edilirken, Türkiye’de üretilerek yurt dýþýna satýlan tohumluk miktarý da 21,8 bin ton oldu. Türkiye 2009 yýlýnda, 4 bin 860 tonluk buðday, arpa, hibrit mýsýr ve çeltikten oluþan tarla bitkileri tohumluðu ithalatýna 17 milyon 117 bin dolar ödedi. Ýthalat içinde en büyük payý 97 milyon 995 bin dolar ile, 2 bin 498 tonluk sebze bitkileri tohumluðu oluþturdu. Pamuk, ayçiçeði, kanola, patates ve þeker pancarý tohumunun da içinde yer aldýðý toplam 11 bin 155 tonluk endüstri bitkileri tohumluðu için de 29 milyon 705 bin dolar ödedi.

HÝBRÝT TOHUM NEDÝR?

TARIMDA YETERLÝLÝK TEKNOLOJÝYE BAÐLI ATO Baþkaný Sinan Aygün, Türk tohumculuðunun kendi çeþitlerini geliþtirmesi ve geliþmiþ ülkelerle rekabet edebilmesi için, üreticisinden ihracatçýsýna kadar bütün kesimlerin bir araya gelerek tohumculuðu desteklemesi gerektiðini söyledi. Dünyada verimli üretim arayýþlarýnýn tohumdan baþladýðýna dikkat çeken Aygün, ‘’Tarýmda yeterlilik artýk topraða deðil, teknolojiye baðlý. Tarýmda, tohumculuktan baþlayarak AR-GE çalýþmalarýný desteklemek, tohumluða para saymak yerine teknolojiye yatýrým yapmak gerekiyor’’ dedi. Türkiye’de AR-GE çalýþmalarýnýn özel sektör eliyle yürütülmesi gerektiðine dikkat çeken Aygün, “Hibrit tohumlarýn her yýl satýn alýnmasý gerekiyor. Elden gelen öðün olmaz. Bu nedenle tarým politikasý önce AR-GE üzerine kurulmalý.’’ diye konuþtu.

Enerji üretiminde Avrupa sonuncusuyuz KALKINMA ve sanayileþmenin önemli göstergelerinden biri sayýlan birincil enerji tüketiminde Türkiye, kiþi baþýna 1,370 kilogram (kg) petrol eþdeðeri tüketimi ile dünyada 69’uncu, Avrupa’da ise sonuncu sýrada yer alýyor. Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) 2010 Ülkeler Dünya Nüfusu Raporundan yapýlan derlemeye göre, birincil enerji tüketiminde (petrol, kömür, linyit, doðalgaz, hidrolik, jeotermal, elektrik... vs tüketimi) 19 bin 504 kg petrol eþdeðeri kiþi baþý tüketimi ile petrol zengini Katar, dünyada 186 ülke arasýnda baþý çekiyor. Katar’ý 15 bin 708 kg eþdeðer petrol birinci enerji tüketimi ile Ýzlanda ve 11 bin 832 kg eþdeðer petrol tüketim ile de Birleþik Arap Emirlikleri izliyor. Bir di-

Serbest bölgelerde ticaret hacmi 13 milyar $ nTÜRKÝYE'DE bulunan 19 serbest bölgenin ticaret hacmi bu yýlýn Ocak-Eylül döneminde 13 milyar 180 milyon 365 bin dolara ulaþtý. 19 serbest bölgenin 4’ünün ticaret hacmi azalýþ, 14’ü artýþ gösterirken 1 serbest bölgenin ticaret hacminde kayda deðer bir hareket gerçekleþmedi. Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý’nýn verilerinden yapýlan hesaplamalara göre, geçen yýlýn ilk 9 ayýnda 12 milyar 805 milyon 106 bin dolar olan Türkiye’de bulunan 19 serbest bölgenin ticaret hacmi yýlýn ilk 9 ayýnda yüzde 3 artarak 13 milyar 180 milyon 365 bin dolara ulaþtý. Ticaret hacimlerinin yönü itibariyle incelendiðinde 13 milyar 108 milyon dolarlýk ticaretin 1 milyar 643 milyon dolarýnýn yurt içinden serbest bölgelere, 3 milyar 178 milyon dolarýnýn serbest bölgelerden yurt dýþýna yapýldýðý, 4 milyar 687 milyon dolarýnýn yurt dýþýndan serbest bölgelere gerçekleþtiði ve 3 milyar 670 milyon dolarýnýn ise serbest bölgelerden yurt içine yapýldýðý belirlindi. Söz konusu dönemdeki serbest bölgelerden yurt dýþýna yapýlan ticarette geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 12, serbest bölgelerden yurt içine gerçekleþen ticaret hacminde yüzde 3 azalýþ meydana geldi. Söz konusu dönemde yurt içinden serbest bölgelere olan ticaret hacmi yüzde 8, yurt dýþýndan serbest bölgelere olan ticaret hacmi yüzde 20 artýþ gösterdi. Samsun Serbest Bölgesinin ticaret hacmi bu yýlýn ilk 9 ayýnda geçen yýlýn anýlan dönemine göre yüzde 133 artarak 56 milyon 304 bin dolara yükseldi. Serbest bölgelerin içinde en büyük ticaret hacmi 3 milyar 121 milyon 548 bin dolarla Ýstanbul Deri Serbest Bölgesinde gerçekleþti.

Pamuk fiyatlarýndaki sýkýntý yýlbaþýna kadar atlatýlacak nDENÝZLÝ Ticaret Odasý (DTO) Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, son iki aydýr pamuk ve iplik fiyatlarýnda yaþanan sýkýntýnýn yýlbaþýna kadar atlatýlmýþ olacaðýný söyledi. Özer, pamuk fiyatlarýnýn son iki ayda yüzde 110 arttýðýný kaydetti. Bazý yabancý iplik firmalarýnýn fiyat artýþýný bahane edip, tekstilcilerle yaptýklarý anlaþmalarý tek taraflý feshettiðini bildiren Özer, ‘’Tekstilcinin hammadde sýkýntýsý çektiði bir dönemde aracý firmalar yapýlan anlaþmalarý hiçe sayýyor. Bu durumda tekstil sanayicisi ürününü müþterisine zamanýnda teslim edemiyor’’ dedi. Tekstil sanayicisinin pamuk, iplik fiyat artýþlarý ve aracý firmalarýn tek taraflý olarak anlaþmalarý fes etmesinden kaynaklanan sýkýntýlar yaþadýðýný belirten Özer, þunlarý söyledi: ‘’Yýlbaþýna kadar pamuk rekoltelerinde yükselme bekliyoruz. Sanayici de müþterilerine verdiði fiyatlarda yeni düzenlemeler yapacaktýr. Bunun sonucunda tekstil sanayicisi yaþadýðý sýkýntýdan kurtulmuþ olacak. Pamuk ve iplik fiyatlarýnda yaþanan sýkýntýyý yýlbaþýna kadar atlatmýþ olacaðýz.’’ Denizli / aa

HÝBRÝT tohum, ayný türe ait bitkinin genetik bakýmdan kendisiyle yakýn akraba olmayan bir baþka bitki ile tozlanmasýyla yani melezlenmesiyle elde ediliyor. Yani ayný bitki türünün farklý ailelerden gelen ana ve baba bitkiler birleþtirilerek F1 denilen melez tohum elde ediliyor. Elde edilen tohum, hastalýk ve zararlýlara, sýcaða ya da soðuða karþý dayanýklýlýðý, raf ömrünün uzunluðu ve yüksek verim saðlamasý gibi nedenlerle üretimde tercih edilirken, eskiden beri yetiþtirilen yerel çeþitler piyasadan çekiliyor, hatta bunlar gen bankalarý tarafýndan muhafaza edilmedikçe yok olma tehlikesiyle karþý karþýya kalýyor. F1 denilen hibrit tohumdan üretilen ikinci ve daha sonraki nesiller ilk melezlemede elde edilen olumlu özellikleri taþýmadýðý için F1 tohum ancak bir yýl baþarýlý þekilde tarýmsal üretim için kullanýlabiliyor. Ayný yüksek verimi, bitki performansýný veya istenilen kalite özelliklerini elde edebilmek için hibrit tohumluðun her yýl satýn alýnmasý gerekiyor.

Sýcak para giriþinin devam ettiði ve konut satýþlarýnda artýþlarýn artmasýyla fiyatlarýn yükseleceði öngörülüyor.

Konut fiyatlarý artabilir ÝNÞAAT sektörü, konut satýþlarýnda cüz'î artýþýn önümüzdeki dönemde yükselme eðilimine girmesini ve konut fiyatlarýnýn artmasýný bekliyor. Türkiye Müteahhitler Birliði, ‘’2010 yýlý ilk yarý ekonomik geliþmeleri ve inþaat sektörü’’ konulu sektör analizi yayýmladý. Analizde, Türkiye ekonomisinin yýlýn ikinci çeyreðinde yüzde 10,3 büyüme gösterdiði hatýrlarak, bu dönemde inþaat sektörünün yüzde 21 ile en fazla büyüyen sektör olduðuna dikkat çekildi. 6 aylýk dönem itibariyle de ekonomide yüzde 11, inþaat sektöründe yüzde 22,2 büyüme gözlendiði ifade edilen analizde, 2010 Nisan-Haziran döneminde, geçen yýlýn ayný dönemine göre konut satýþlarýnýn yüzde 53,65 düþtüðü, bir önceki döneme göre ise yüzde 5,14 artýþ gösterdiði belirtildi. Analizde, ‘’Sýcak para giriþinin arttýðý ve ko-

nut faizlerinin gerilediði mevcut konjonktür dikkate alýndýðýnda, konut satýþlarýnda Nisan-Haziran döneminde kaydedilmiþ olan cüzi artýþ oranýnýn önümüzdeki dönemde yükselme eðilimine girmesi ve beraberinde halen yatay bir seyir izlemekte olan konut fiyatlarýnýn da artmasý yüksek bir olasýlýk olarak deðerlendirilmektedir’’ denildi. Mevcut durumdaki risklerin de ele alýndýðý analizde, ‘’Mevcut durumda en önemli risk faktörü, yüksek orandaki sýcak para giriþinin ekonomide 2002-2007 döneminde yaþanmýþ olan kýrýlganlýðý anýmsatmasý ve bu kez finansal krizi henüz tam olarak atlatamamýþ olan dýþ piyasalardaki istikrarsýzlýk nedeniyle daha çok kaygý vermesidir. Bir diðer risk faktörü ise, yaklaþan genel seçimler nedeniyle ülkenin bir seçim ekonomisine sürüklenmesi olasýlýðýdýr’’ denildi.

Karayollarý 4 milyardan fazla harcadý KARAYOLLARI Genel Müdürlüðü, bu yýl içinde 1 Eylüle kadar yaptýðý çalýþmalarda 4 milyar 476 milyon liralýk harcamayla iþ yaptý. Karayollarý Genel Müdürlüðü’nden alýnan bilgiye göre, ‘’Turuncu Karýncalar’’ olarak nitelendirilen karayollarý çalýþanlarý, 2010 yýlýnda yaz-kýþ demeden, yoðun tempoyla çalýþtý. Karayollarý Genel Müdürlüðü, 1 Eylül 2010 itibarýyla bu yýl içinde bin 56 kilometresi tamamlanan 4 bin 500 kilometre bölünmüþ yol ile 316 kilometresi bitirilen bin 800 kilometre tek yolda yapým, 11 bin 948 kilometre yolda asfalt yenileme ve onarým çalýþmalarý yaptý. Bu çalýþmalar için genel müdürlük, toplam 3 milyar 769 milyon lira harcarken, bugün itibarýyla Türkiye’deki bölünmüþ yol uzunluðu otoyollar da dahil 18 bin 627 kilometreye ulaþtý. Ül-

kedeki 2 bin 153 kilometreye ulaþan otoyollarda da çalýþmalar yürütüldü. Bu yýl 102 kilometrelik kesimde yapým ve muhtelif kesimlerde onarým çalýþmalarý sürdürülürken, toplam 583 milyon liralýk harcama yapýldý. 2010 yýlý içinde köprü çalýþmalarýna da aðýrlýk verildi. Köprü çalýþmalarý kapsamýnda 114 milyon 508 bin lira harcama yapan Karayollarý Genel Müdürlüðü, 80 adet köprü inþa etti. Mevcut 18 adet köprüde bakým ve onarým çalýþmalarýný tamamlayan ekipler, 40 adedindeki bakým ve onarým çalýþmalarýný devam ettirirken, bu iþler için karayollarý bütçesinden 9 milyon 645 bin lira çýktý. Yapýlan bütün bu iþlere göre genel müdürlük, 2010 yýlýnda 1 Eylüle kadar yaklaþýk 4 milyar 476 milyon lira harcamayla iþ yapmýþ oldu. Bursa / aa

ðer petrol ülkesi Bahreyn 11 bin 551 kg petrol eþdeðeri tüketimi ile dördüncü. Dünyanýn en geliþmiþ ülkesi ABD ise kiþi baþýna 7 bin 766 kg petrol eþdeðeri tüketimi ile listenin ancak onuncu sýrasýna yerleþirken, Türkiye kiþi baþýna bin 370 kg petrol eþdeðeri birincil enerji tüketimi ile 69’uncu sýrada yer alabildi. Katar, kiþi baþýna tükettiði enerji ile Asya kýt'asýnýn en fazla enerji tüketen ülkesi konumunda. Listenin ikinci sýrasýnda yer alan Ýzlanda kiþi baþýna enerji tüketiminde Avrupa kýtasýnýn ilk sýrasýnda yer alýrken, Türkiye kýt'a sonuncusu oldu. Trinidad ve Tobago Kuzey Amerika’da, Okyanusya’da Avustralya, Afrika kýt'asýnda da Libya ilk sýrada yer aldý. Ankara / aa

TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/13 Esas. Davacý Milli Savunma Bakanlýðý vekili tarafýndan, davalýlar Fadime Taþkýn ve diðerleri aleyhine açýlan, Þereflikoçhisar ilçesi, Çavuþ köyü 815 parsel sayýlý taþýnmazýn, Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnýn, mahkememizde yapýlan açýk yargýlamasý sonunda verilen ara kararý uyarýnca; Tapu maliki davalýlar Hasan kýzý Fadime Taþkýn, Ali oðlu Þakir Yeþilöz, Þakir kýzý Aliye Yeþilöz ve davalý Niyazi oðlu Þemsettin Çelik'in yapýlan araþtýrmalara raðmen adresi bulunamadýðýndan, kendilerine ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olup, Tebligat gününde, kendilerine tebligat yapýlamayanlara tebligat yerine geçmek üzere; Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesi hükmü gereðince 7201 Sayýlý Tebligat Kanunun 28. maddesi hükmü çerçevesinde ilanen teblið yapýlmasýna karar verilmiþ; KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Ankara ili, Þereflikoçhisar ilçesi, Çavuþ köyü MEVKÝÝ : Deli Ýsa Baðý PAFTA NO : ADA NO : PARSEL NO : 815 VASFI : Bað yeri YÜZÖLÇÜMÜ : 2.220,00 m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Hatice Kabadayý, Fadime Taþkýn, Þakir Yeþilöz, Aydýn Yeþilöz, Aliye Yeþilöz KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Milli Savunma Bakanlýðý/ANKARA Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, maliki, cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2009/13 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Gazete ile yapýlan ilan tarihinden veya mahkememiz divanhanesine asýlmak suretiyle yapýlan ilan süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine Ýdari Yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabilecektir. Açýlacak davada husumet Milli Savunma Bakanlýðý Ankara'ya yöneltilecektir. (30) gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý Ýdari Yargýda Ýptal Davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecektir ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna yatýrýlacaðý banka; T.C. Vakýflar Bankasý Þereflikoçhisar Þubesidir. Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve deliller, teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri gerekmektedir. Davalýlar Hasan kýzý Fadime Taþkýn, Ali oðlu Þakir Yeþilöz, Þakir kýzý Aliye Yeþilöz ve Niyazi oðlu Þemsettin Çelik'in duruþmanýn býrakýldýðý 27/12/2010 gün ve saat 09.00'da mahkememiz duruþma salonunda hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde gýyaplarýnda duruþmaya devam olunacaðý ve karar verileceði dava dilekçesi, meþruhatlý davetiye eki ve duruþma gün ve saatini bildirir davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 76109


12

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR

BULMACA

ÇENGEL BULMACA Hititler için uydurulmuþ isim

t

Yaslanmak

t

t

Haya Bir sürüngen hayvan

t

t

t

Dolaylý anlatma

t

Lutesyum (sembolü)

Yol, usul, meslek

t

t

t

t

Gülücük

Ýsimler

Balýkesir'de bir ilçe Tenis sopasý

t

t

t

t

Volkan aðzý

t

t

Defa, kez

t

t

S M

Hýzlý ve hafif bir tekne tipi

t

t

Kalay'ýn sembolü

Bir sayý

Baðýþýklýk iðnesi

t

t

t

t

t

Kalýn tahta Akýþý saðlayan düzenek

K E G Y E N Ý S E Y Ý Ý H A

I A R A S A L U E N T L O M

Z N M E N A O B A Ý T V A U

I O R A N J J G R U A S N D

L R B E Z T L U N R N Ü G E

I R M A K Þ Ý S F I L Ý I K M

Ý R T Ý Ý A O O A B O E D H R

V S N O K A K N O Y

S U Ý U E L C Ý D A

R R Y Ý Z E B M A Z

S Ý S S Ý P P Ý A B

Üstte bazý nehir isimleri gizlidir. Bunlar yandan, üstten, çapraz veya tersinden olup kesiþen harfler de olabilir. NEHÝRLER: KIZILIRMAK, FIRAT, DÝCLE, ARAS, VOLGA, TUNA, AMAZON, ASÝ, YUKON, LENA, PARANA, MÝSÝSSÝPPÝ, RÝO, BRAVO, ORANJ, MÝSSOURÝ, NÝL, KONGO, ZAMBEZÝ, JUBA, ÝRTÝÞ, OBÝ, HOANGHO, GANJ, SÝRDERYA, ÝNDÜS, AMUDERYA, YENÝSEY, SALUEN, REN

Harf kutularýný verdiðimiz ipucuyla boþ karelere doðru yerleþtirirseniz yandan ve üstten mânâlý kelimeler bulacaksýnýz.

KELÝME M Ý D E YERLEÞTÝRME 3Harfli: LUT, SUR, ÝKÝ, YEM, ÝÞA, NUN. 4Harfli: KINA, ASIK, EVET, KANO, FAÝZ, MEST, UMRE, ALÝM, HURÝ, AYÞE, AÝLE, AVUÇ, SENA, ÝMAR, KENZ,ÝRÝS. 5Harfli: ÝSTÝM, KÖPÜK, EVRAK, ÝMAME, AYVAZ, ZÜHRE, SÝLAH, SEPET, AKÝKA, RASAT, OKTAV, ESÝLE, OYLUM, SERÝN, ÝPTAL, FLAMA, KLÝMA, ÇEKÝK, AZERÝ, ULAMA.

S A N A T

ýT 10- Uçarý- Noksan- La- Sn 11CEVAPLAR:ÇENGEL BULMA- 15- Aba- Asit 16- Arab 17- ataL- Sübap ÜrkekKüre- Tebessüm 12- TSYD- Esami- Beþ CA: Soldan Saða: 2-Hamid Aytaç 3- 18- Altýnmeþe 19- Et- Ot- Þýk.

Küçük nebat

t

t

Çok kýymetli bir kumaþ

t

t

t

Bir türkücü (Ýzzet ...) Bir gýda

Kezzap

Bir Kur'ân harfi

Üstü baþý düzgün, yakýþan

Kiraz- Ýma 4- Cinayet- Ar 5- Mezat 6Pireneler- Kt 7- yA- Uranüs 8- SelmanThoryum 9- Ekose- kedrE 10- Ýr- Venüs 11- Akasya- Krater 12- Enis- Yeknesak 13- Alenen- lE- Baki 14- nE- Emeklemek

t

Peygamberimizin (a.s.m.) milleti

Müzikte bir kadýn sesi

t

t

Bebeðin diz üstü gitmesi Bir kumaþ

t

Geniþlik

AK

L A L A YA AS

t

Bir organ Allah'ýn bir ismi Bir nota

t

t

B

Ceylan

t

ta bir harf deðiþtirerek mânâlý kelimeler yazýn ve son kelimeye ulaþýn.

SU

Bitkiler

t

Ýlk kelimeden baþlayýp her basamak-

t

t

t

t

Tekdüze, monoton

t

Bir aðaç Arkadaþ Açýk açýk Þöhret

HIZIR

MA

Ürkmüþ olan, ürken

N S Ý R D E R Y A N A R A P

KUTU BULMACA

t

t

Zühre Yol, Su, Elektrik (kýsasý)

Ýridyum (sembolü)

Bir element (Th) Selenyum (sembolü)

KELÝME HAZÝNESÝ

RAHAT

t

Marazi yumru, tümör

t

t

t

t

t

t

t

t

Türkiye Spor Yazarlarý Derneði Ay

t

Kare desenli kumaþ Yardým

t

t

t

t

Su, âb

Aðýt

Bir seyyare Parlayan yýldýz

Kamer

Kota'nýn sessizleri Top Eksik

t

t

Ýran'lý bir sahabi (...-ý Fârisî)

A

t

Fakat

t

t

Açýk arttýrma Avrupa'da sýradað

Haþarý, yaramaz

t

t

t

B'deki meyve Cânilik, öldürme

Ceride

t

t

Kitapta cilt þeridi Ýnorganik madde

t

t

Hakim olma A'daki hattatýmýz

D E Ð Ý Þ T Ý R

Hazýrlayan: Hayreddin EKMEN

y seri ilânlar ELEMAN n ALZHEÝMER HASTASI hanýmýn bakým, yemek vs. iþlerini yapacak eleman aranmakta. Ýzmit'de iskân ve iaþesi saðlanýr. Ücret verilir Ali Bilginer: (0 536) 870 00 41 n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456)317 40 29 (0536) 857 23 29 n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) 456 33 00 n LOGO KULLANAN Ön Muhasebe bilen bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Bayrampaþa/Mega Center Tel: 0532 716 71 67

ACÝLEN Þirketimiz bünyesinde stand elemanlarý, sekreterler, Halkla iliþkiler uzmanlarý, muhasebeciler ve ofis içerisinde çalýþacak eleman-

lar alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis 0(212) 452 51 52 0(212) 452 52 34 (0534) 689 80 46 (0537) 749 18 64

ÝÞ ARIYORUM n KUYUMCUYUM, 6 yýllýk

deneyimim var, branþým pres. Ýlginize teþekkür ederim. Selçuk KUTAS Tel: 0538 246 91 09

KÝRALIK DAÝRE n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet

Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 16-20 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE n BAHÇEÞEHÝR'de

SATILIK Ýhlas Bizimevler 1. Etap 210 m² 4+1 Ankastreli (0532) 262 51 76 n BAYRAMPAÞA KARTALTEPE'de satýlýk çok güzel daire 120 m2, 2+1, 3 katlý, 2.kat, doðalgaz (kombi) 165.000 TL (0535) 231 11 96

SATILIK ARSA

BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) 624 08 12 0(212) 592 91 49 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ÝSTANBUL GÜVEN arsa ofisinden geleceði parlak projelerle deðeri yükselen Adapazarý Kaynarca'da dönümü 7.000 TL ile 15.000 TL arasý müstakil tapulu araziler (0536) 770 04 97 n BEREKET GAYRÝMENKUL'den Adapazarý Kaynarca'da yarý peþin yarýsý 10 ay vadeli 465 m2 14.000TL 2000 m2 22.000TL 710 m2 14.000TL müstakil tapulu araziler (0536) 330 33 32 n YALOVA'DA 5.000 m2 tarla 75.000 TL (0532) 631 12 25 n SAHÝBÝNDEN BABAESKÝ'de tapulu tarlalar. 2.600 m2 10.250 TL 3.150 m2 13.650 TL 9.600 m2 35.000 TL otoyla takaslanýr. (0532) 773 41 91

VASITA n 2006 STAREX panelvan çok temiz vade takas olur, 66.000 km, motor hacmi, 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125 arasý, gümüþ gri renkli, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 12.500 TL. (0543) 902 18 36

ADA'dan

n 2006 GAZELLE sobol

ÇERKEZKÖY, KAPAKLI

çok temiz 44.500 km de

vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88

ÇEÞÝTLÝ n ÝHLAS ARMUTLU'da

Kiralýk 400 TL veya satýlýk 8000 TL mülk 3-18 Kasým dönemi 2. Bl. G.11. Kat: 4. 98 m2 ALÝ Bilginer: (0 536) 870 00 41 n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ma- Ün 2Hakimiyet- Kere 3- Mineral- Ýane 4Þiraze- Mersiye 5- Dayanmak- YSE 6Gazete- Nova- Nebatat 7- Lu- Se- Maral 8- Eti- Kertenkele- Alto 9- Ama- Rah-

13- Ur- Raket- Aþý.

KUTU BULMACA: Soldan: SULAMA, AKASYA. Yukarýdan: SUSMAK, MALAYA. DEÐÝÞTÝR: RAHAT, RASAT, HASAT, HASAR, HASIR, HAZIR, HIZIR.

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) 217 29 30 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n 50 m2 kelepir satýlýk

dükkân 30.000 TL. 0(212) 640 58 88 n ÇOK GÜZEL merkezi

yerde iþ yeri 90 m2 doðalgaz (merkezi) 100.000 TL. (0543) 902 18 36

ZAYÝ n1992 yýlýnda Pendik Ýmam Hatip Lisesinden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. AZÝZE ERÝKÇÝ


13

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

A­Ý­LE­-­SAЭLIK

Kabul etmek onaylamak deðildir

Kalp damar hastalýðý genetik miras mý? ABD’DE YAYINLANAN GENÝÞ ÇAPLI ÝKÝ ARAÞTIRMA, KALP DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUNMADA HAYAT BÝÇÝMÝNÝN, GENETÝK MÝRASTAN DAHA ÖNEMLÝ OLDUÐUNU ORTAYA KOYUYOR. KALP damar hastalýklarý konusunda ‘’kötü bir aile geçmiþine’’ sahip olanlar, saðlýklý hayat alýþkanlýklarýný sürdürerek kendilerini risklerden uzak tutabiliyor. ABD’de yayýmlanan, ‘’Kalp hastalýklarýnda genetik miras mý, yoksa hayat alýþkanlýklarý mý daha etkili?’’ sorusuna cevap arayan geniþ çaplý iki araþtýrma, kalp damar hastalýklarýndan korunmada, hayat biçiminin, genetik mirastan çok daha etkili olduðunu ortaya koyuyor. Amerikan Kalp Birliði’nin 2010 Bi lim sel A raþ týr ma lar O tu ru mu’nda sunulan ve internette yayýmlanan iki araþtýrmaya göre, orta yaþlarda kendini hissettiren kalp damar hastalýklarý, ‘’genlerimizin bize hediyesi’’ olmaktan çok, çocukluðumuzdan orta yaþa kadar geçen döneme kadar nasýl yaþadýðýmýza baðlý olarak kendini gösteriyor. Araþtýrmalar, ilk gençlik günlerinden baþlayarak saðlýklý hayat alýþkanlýklarýný benimseyenlerin, ailelerinde kalp hastalýklarý bulunsa bile, orta yaþlarda kalp damar hastalýklarýna iliþkin sorun yaþama ihtimallerinin, ailelerinde kalp hastalýðý geçmiþi olmayan, ancak ‘’5 altýn

HA­BER­LER

Blue Ocean ürünleri bütün Türkiye’de nFURKAN Doðal Ürünler þirketinin kurucu-

larýndan Ýsmail Aras, 1990 yýlýnda Mersin’de baþlayan çalýþmalarýnýn bugün Türkiye çapýnda devam ettiðini söyledi. Tabiî ürünler pazarýnda ülkemizin sayýlý firmalarý arasýnda yerini aldýðýný ifade eden Aras, ürünlerinin Türkiye çapýnda aralarýnda kendi perakende maðazalarýnýn bulunduðu yaklaþýk bin 500 seçkin aktar ve eczanede tüketicinin beðenisine sunulduðunu kaydetti. Ürün yelpazelerinde kiþisel bakým ürünleri, tabiî kremler, tabiî özlü þampuanlar, tabiî sabunlar, aromatik bitkisel yaðlar ve ek gýda takviyesi ürünler bulunduðunu beliretn Aras, bütün ürünlerinin Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý’nýn izniyle, gýda mühendisleri ve eczacýlar denetiminde üretiminin gerçekleþtirildiðinin altýný çizdi. Ýstanbul / Bülent Tokmak

kuralý’’ uygulamayanlara oranla düþük olduðunu ortaya koyuyor. Northwestern Üniversite Hastanesi’nde 20 yýllýk verilerin deðerlendirilmesiyle hazýrlanan araþtýrmalarý yürüten ekipten Dr. Donald Jones, hazýrladýðý deðerlendirme raporunda, ‘’Bu çalýþmalar, insanlara, saðlýklarýnýn kontrolünün kendi ellerinde olduðunu vurgulamak açýsýndan büyük önem taþýyor’’ ifadelerine yer verdi. ‘’Birçok Saðlýklý Genç, Orta yaþlarda Neden Kalp So run la rý Ya þý yor?’’ ve ‘’Gençlerde Kalp Hastalýklarý Risk Geliþimi’’ baþlýklý araþtýrmalarda, aile geçmi þi o lan ve ol mayan gençlerin, saðlýklý hayat alýþkan lýk la rý o lan ve olmayan iki grupta incelendiði bilgisini veren Dr. Jones, ‘’genlerden çok, farkýnda olarak ya da olmayarak bireylerin saðlýksýz yaþamalarýnýn’’ kalp hastalýklarýnýn geliþimini en çok tetikleyen faktör olduðunu belirledik-

lerini kaydetti. 18-30 yaþ grubundan 2 bin 336 ki þi nin sað lýk ge li þim le ri nin 20 yýl bo yun ca iz len di ði a raþtýrmanýn, genç yaþlarda saðlýklý hayat alýþkanlýklarý geliþtirme nin ö ne mi ni bir kez daha vurguladýðýný ifade eden Jones, bi rey le rin or ta ya þa normal tansiyon, düþük kolesterol, normal kiloyla girmelerinin, uzun ve sað lýk lý bir or ta yaþ ve yaþlýlýk için vazgeçilmez þart olduðunu belirtiyor. Daha kaliteli bir hayatýn sýrrýnýn genlerden çok kiþinin yaptýklarýna ya da yapmadýklarýna baðlý olduðuna dikkati çeken araþtýrmada, altýn kurallara uyanlarýn daha uzun, daha saðlýklý, daha hareketli yaþarken, daha az saðlýk harcamasý yaptýklarý belirtiliyor. Ýki araþtýrmanýn ortak sonucuna göre, araþtýrmacýlarýn bireylere tavsiye ettikleri beþ altýn kural ise þu þekilde sýralanýyor: Sigara içmemek, alkol kullanmamak, kilo kontrolü, fiziksel hareketlilik ve saðlýklý beslenme. Ýzmir / aa

TE­RA­PÝ­ GÜN­LÜ­ÐÜ Yapýlan araþtýrmaya göre, orta yaþlarda kendini hissettiren kalp damar hastalýklarý, ‘’genlerimizin bize hediyesi’’ olmaktan çok, çocukluðumuzdan orta yaþa kadar geçen döneme kadar nasýl yaþadýðýmýza baðlý olarak kendini gösteriyor.

BANU YAÞAR / Psikolog&Psikoterapist yasarbanu@yahoo.com

‘Ýnsan gerçekten kabul edildiðinde, deðiþmek için daha çok çaba gösterir’

Ç

Uykuda ‘solunum duraklamasý’na dikkat! GECELERÝ derin uykuya dalamýyor, gündüz sürekli yorgunluk hissediyor, sabahlarý aþýrý sinirli kalkýyor, unutkanlýk ve konsantrasyon bozukluðu yaþýyorsanýz, uykuda solunum duraklamasýna baðlý ‘’uyku apnesi’’ hastalýðý ile karþý karþýya olabilirsiniz. Uzmanlar, tedbir alýnmadýðý takdirde ölümle sonuçlanabilen uyku apnesinin mutlaka tedavi edilmesi gerektiðini belirterek, uykuda 5-10 saniyelik solunum duraklamasýnýn normal, 10 saniye-1 dakika sürebilen ve sýk tekrarlayan solunum duraklamalarýnýn ise hastalýk habercisi olduðu uyarýsýnda bulundu. Hacette-

pe Üniversitesi (HÜ) Týp Fakültesi Kulak-Burun-Boðaz (KBB) Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Metin Önerci, uyku esnasýnda solunumun 10 saniyeden fazla kesilmesinin uykuda solunum duraklamasý (uyku apnesi) olarak tanýmlandýðýný söyledi. Uykudaki solunum duraklamalarý sonucunda kandaki oksijen miktarýnýn azalarak karbondioksit miktarýnýn arttýðýný belirten Önerci, çocuklar hariç herkesin solunumunun saatte 5 kez 10 saniye durabileceðini ifade etti. Önerci, uyku apnesinin merkezî sinir sistemindeki bir problem dolayýsýyla ya da solunum yollarýndaki bir týkanýklýk dolayýsýyla (týkayýcý uyku apnesi) oluþabildiðini, kimi zaman da her ikisinin birlikte görülebildiðini (bileþik uyku apnesi) anlatarak, hastalarýn yüzde 84’ünde týkayýcý uyku apnesi, yüzde 1’inde merkezi uyku apnesi ve yüzde 15’inde bileþik uyku apnesi görüldüðünü söyledi. Uykuda solunum durmasýnda en önemli risk faktörünün aþýrý kilo, çene kemiklerindeki bozukluklar, bademcik büyüklüðü, geniz etinin varlýðý, dil büyüklüðü ve burun eðriliði olduðunu belirten Önerci, genetik faktörlerinde etkili olduðunu vurguladý. Ankara / aa

Her 5 Amerikalýdan biri ruhsal bunalýmda nA ME RÝ KAN hü kü me ti nin yap tý ðý ge niþ çaplý araþtýrma, her 5 Amerikalýdan birinin bulimia ya da uykusuzluk gibi ruhsal sýkýntýsý olduðunu ortaya koydu. Amerikalýlarýn baðýmlýlýklarýný ve ruhsal sýkýntýlarýný incelemekle sorumlu hükümet organýnýn baþýndaki Peter Delany, ‘’5 kiþiden birinin bir ruhsal sýkýntýsý bulunuyor’’ ifadesini kullandý. Söz konusu ruhsal sýkýntýlar arasýnda, bulimia, anoreksi, depresyon, uykusuzluk, takýntýlar, kleptomani, röntgencilik ya da kumar düþkünlüðü yer alýyor. Araþtýrma ayrýca, Amerikalýlarýn yüzde 4,8’inin ‘’ciddî’’ bir ruhsal sýkýntýyla karþý karþýya kaldýðýný da gösteriyor. Daha çok 18-25 yaþ arasýnda, yani üniversiteye giden, yeni iþe baþlayan, yeni evlenen ve aile kuran gençler arasýnda bu sýkýntýlarýn göründüðünü ortaya koyan araþtýrma, ruhsal sýkýntý çekenlerin çoðunun bir yardým almadýðýna da dikkati çekiyor. Washington / aa

evremizdekileri ve bütün sevdiklerimizi farklý olduklarýný bildiðimiz halde, Yine de eskisi kadar sevebilsek keþke… Keþke, tam da bizim istediðimiz gibi olmadýklarý halde, Ýliþkimizin daha da renklenebileceðini hissedebilsek, Ve bunun özgürlüðünü, rahatlýðýný yaþayabilsek, Keþke karþýmýzdakini asýl deðiþtirmenin yolunun, Onu önce olduðu gibi kabul etmek olduðunu anlayabilsek, Keþke kabul etmenin aslýnda onaylamak olmadýðýný görebilsek. Oysaki yargýlamayla baþlayan her diyalog dirençle biter, savunmayla baþlar. Kendin olduðun yerde, ötekini de fark edersin, Onun duygularýna da dokunabilirsin aslýnda… Kendini býrakabildiðin sularda, etrafýnýn daha da farkýna varýrsýn, Daha net görürsün herþeyi... Kendini seyretmediðin her an, Aslýnda sana sunulan her þeyi fark ettiðin an oluverir. Seni gerçekten kabul edebilen birinin yanýnda öylesine sen olursun ki, ‘Ben’in kendini göstermeye asla ihtiyaç duymaz, Salarsýn kendini güvenli sulara, Kendi iç sesinin bile daha çok farkýna varýrsýn. Daha çok dalga geçersin kendinle, Bütün saçmaladýklarýnla seversin kendini. Bütün geçmiþ hatalarýnla tanýþýp, hesaplaþýp, helâlleþip uðurlarsýn onlarý… Sana bütün öðrettikleri için onlara öfke duymak yerine, minnet duyarsýn, camdan fýrlatmak ya da sonsuz çukurlara gömmek yerine, Kapýdan yolcu edersin, El sallarsýn arkasýndan, Tozlu sandýklarýndan sürekli çýkarýp karýþtýrmanýn, Yüreðinin kabuðunu soymaktan, enerjini almaktan baþka bir iþe, yaramadýðýný görürsün. Ýnsan bazen býrakabilmeli boþuna yükünü taþýdýðý ne varsa, Gönüllü ya da gönülsüz aldýklarýný, Hayýr diyemediði için yaþadýklarýný, Bilmemiþ gibi yaptýðý bütün bildiklerini... Oysa ki býrakmadan baþlayamazsýn, boþaltmadan dolduramazsýn yüreðini… Gerçekten seni kabul eden, Öylece kabul edebilen birinin yanýnda, Her gün yeniden baþlarsýn yaþamaya… Her doðan günün sana getireceði hediyeleri beklemeye baþlarsýn. Hayat ayaklarýnýn altýnda kaygan bir zemin olmaktan çýkar, Bulutlarýn üzerinde bile yürüyecekmiþsin gibi güvende hissedersin kendini. O seni hep duyar, hep kabul eder, nereden geliyor olursan ol. Bütün bitiremediklerinle ve bütün baþlayamadýklarýnla kabul eder seni, Hem de tekrar tekrar. Her zaman için yeniden baþlama fýrsatý veren var mýdýr, O’ndan baþka? O seni bekler, Öðrenmeni de, sevmeni de, görmeni de, anlamaný da bekler. O’ndan daha çok kabul eden var mýdýr?

Çocuðunuzda süt alerjisi olabilir SÜT alerjisi sýklýkla hayatýn ilk bir yýlýnda görülür. Bu dönemde sindirim sistemi tam olgunlaþmamýþtýr. Süt alerjisi bulgularý, süt veya süt ürünlerinin tüketimini takiben birkaç dakika veya birkaç saat sonra ortaya çýkabilir, fakat þiddetli alerji bulgularý sýklýkla yarým saat veya bir saat sonra ortaya çýkar. En sýk görülen bulgular; kýzarýklýk, deride döküntüler, mide ve barsaklarda rahatsýzlýk hissi, kusma, ishaldir. Daha az sýklýkla görülmeyle birlikte dýþkýda kan da görülebilir. Amerikan Hastanesi Pediatri Bölümü Dr. Aylin Þimþek, konuyla ilgili olarak, bazý bebeklerde süt alerjisi, kronik burun týkanýklýðý, öksürük,

hýrýltýlý solunum veya nefes almada güçlük þeklinde bulgular verebileceðini kaydederek, “Ýnek sütü veya süt ürünü alýmýný takiben aðýz çevresinde þiþlik, kaþýntý, ürtiker þeklinde döküntü olabilir. Egzama yapabilir. Eðer bebeðinizde inek sütü alerjisinden þüphe ediyorsanýz bunu mutlaka çocuk doktorunuzla paylaþmalýsýnýz. Bebeðiniz süt ve süt ürünü alýmýný takiben morarýyorsa, soluk ve halsizse, bütün vücudunu kaplayan ürtiker þeklinde deriden kabarýk döküntüleri varsa, boyun ve baþ bölgesinde ani þiþlik oluþmuþsa ve kanlý ishal varsa doktorunuza veya acil servise hemen baþvurmalýsýnýz” dedi. Ýnek sütü

alerjisinin tedavisinde bebek sadece anne sütü alýyorsa öncelikle annenin diyetinden süt ve süt ürünleri çýkarýldýðýný kaydeden Dr. Þimþek, “Bebeðiniz anne sütü almýyor, mama ile besleniyorsa doktorunuzun önerdiði hidrolize proteinden oluþan hipoalerjenik mama kullanýlmalýdýr. Bebeðiniz ek gýda alma döneminde inek sütü alerjisi bulgularý gösterirse bu dönemde süt ve süt ürünleri (yoðurt, peynir gibi) bir süre diyetten çýkarýlýr ve alerji bulgularýnýn gerileyip gerilemediði kontrol edilir. Daha sonraki dönemde doktorunuzun tavsiyesi ile tekrar az miktarda süt ve süt ürünlerine baþlayýp alerjik bulgularýn

tekralama ihtimali gözden geçirilmelidir. Bir yaþýn üstünde süt alerjisi olan çocuklarýn peynir, yoðurt, dondurma ve süt içeren yiyeceklerden kaçýnmasý gerekir” þeklinde konuþtu. Tedavinin en önemli kýsmý diyetten süt ve süt ürünlerinin çýkarýlmasý olduðunu ifade eden Dr. Þimþek, “Çoðunlukla süt alerjisi iki veya beþ yaþa kadar sürebilir. Ýnek sütü alerjisini önlemek için yenidoðan bebek en az 4 ay ideal olarak 6 ay kadar anne sütü almalý, ek gýdalara geçiþ döneminde özellikle de ailede yoðun alerjik bir hikâyesi varsa yeni ek gýdalar adým adým ve 2 hafta aralarla baþlanmalýdýr” dedi. Ýstanbul / Recep Bozdað


14

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR

SPOR HABERLER

ÝKÝ KÝLO KIYMA FÝYATINA BÝR SEZON MAÇ ÝZLENÝYOR KOMBÝNE ÜCRETLERÝ (TL) EN UCUZ TAKIM GENÇLERBÝRLÝÐÝ 60 BÜYÜKÞEHÝR BLD. SPOR 100 ANKARAGÜCÜ 100 KASIMPAÞA 100 KONYASPOR 100 MANÝSASPOR 100 KARDEMÝR KARABÜKSPOR --GAZÝANTEPSPOR 100 MP ANTALYASPOR 125 KAYSERÝSPOR 200 BUCASPOR 200 SÝVASSPOR 200 ESKÝÞEHÝRSPOR 280 GALATASARAY (yarým sezon) 200 TRABZONSPOR 250 BURSASPOR 375 BEÞÝKTAÞ 550 FENERBAHÇE 700

EN PAHALI 200 --200 500 700 1.000 1.000 2.500 2.500 500 600 1.200 2.500 4.200 10.000 7.000 7.500 7.100

TÜRKÝYE SÜPER LÝGÝ, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 6 LÝGÝNDEN BÝRÝ OLMASINA KARÞIN, KOMBÝNE BÝLET FÝYATLARINDA BU LÝGLERÝN ÇOK GERÝSÝNDE KALIYOR. KOMBÝNE BÝLET TABAN FÝYATLARI, 60 ÝLA 700 LÝRA ARASINDA DEÐÝÞEN SÜPER LÝG'DE TARAFTARLAR, YARIM EKMEK KÖFTE PARASINA STATTA MAÇ ÝZLEYEBÝLÝYORLAR. SÜPER Lig, Avrupa'nýn en büyük 6 liginden biri olmasýna raðmen, kombine bilet fiyatlarýnda bu liglerin çok gerisinde kalýyor. Taraftarlar, gönül verdikleri takýmlarýn, sezon boyunca sahasýnda oynadýðý tüm maçlarý, 60 ila 700 lira arasýnda para ödeyerek izleyebiliyor. Taraftarlarýný tribünlere çekmek için 2010-2011 sezonuna çok önemli transferler yaparak, iddialý bir þekilde giren Spor Toto Süper Lig takýmlarý, tribünlerin dolmasý için taraftarlarýna çok uygun fiyatlarla kombine bilet alma imkaný da sundu. Sezonun en ucuz kombine bilet satan kulübü, maç baþýna 3 lira 50 kuruþla Gençlerbirliði oldu. Et fiyatlarýnýn sürekli yükseldiði Türkiye'de, Gençlerbirliði taraftarlarý 2 kilo kýyma fiyatýna (60 lira) bir sezon boyunca takýmlarýnýn iç saha maçlarýný statta takip edebiliyor. Baþkentin kýrmýzý-siyahlý ekibine gönül veren taraftarlar, 60-200 lira arasýnda ücret ödeyerek kombine bilet sahibi oldular.

EN PAHALI KOMBÝNEYÝ TRABZONSPOR SATIYOR Öte yandan Trabzonspor'un 10 bin liraya sattýðý VIP özel tribünü ise sezonun en pahalý kombinesi oldu. Bordo-mavili kulübün bu tribün için satýþa çýkardýðý kombineler, yaklaþýk 17 aylýk asgari ücrete denk geliyor. Trabzonspor taraftarlarý, takýmlarýnýn iç saha maçlarýný 250-10 bin lira arasýnda ücret ödeyerek izliyorlar. Üç büyüklerden Fenerbahçe'de taraftarlar 700 ila 7 bin 100, Beþiktaþ'ta 550 ila 7 bin 500, Galatasarya'da da yarým sezon için 200 ila 4 bin 200 lira ücret ödeyerek kombine bilet sahibi oldu. Son þampiyon Bursaspor'un taraftarlarý da Timsahlar'ýn iç saha maçlarýný izleyebilmek için 375 ile 7 bin lira arasýnda ücreti gözden çýkardý. Baþkent diðer ekibi Ankaragücü ise sezon baþýnda kombine bilet fiyatlarýný 100-200 lira olarak açýklamasýna raðmen, kombine bilet satýþý yapmadý.

Kayserispor Cangele'nin sözleþmesini 4 yýl uzattý

Trabzonspor da bizim gibi puan kaybedecek

DÝZÝNDEN OPERASYAN GEÇÝREN VE 6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK OLAN ARJANTÝNLÝ OYUNCU CANGELE'NÝN 2014 YILINA KADAR SARI-KIRMIZILI EKÝPTE FORMA GÝYECEÐÝ AÇIKLANDI. KAYSERÝSPOR, Galatasaray maçý öncesi açýklama yaparak Fenerbahçe maçýnda sakatlýktan sonra dizinden ameliyat olan ve halen tedavisini ülkesinde sürdüren Arjantinli yýldýz oyuncusu Franco Dario Cangele'nin sözleþmesini 4 yýl daha uzattýklarýný duyurdu. Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapýlan yazýlý açýklamada, sakatlýðý nedeniyle tedavi gören Arjantinli oyuncu

Cangele, Arjantin'de tedavisini sürdürüyor.

Cangele ile sözleþmelerini 2014 yýlýna kadar uzatýldýðý bulduruldu. Yapýlan açýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di; "Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma Arjantin'e giderek sözleþmesi 31 Mayýs 2012 tarihinde biten profesyonel futbolcumuz Franco Dario Cangele'nin kontratýný karþýlýklý anlaþarak 31 Mayýs 2014 tarihine kadar uzatmýþtýr. Görüþmelerinin sonucunda her iki tarafta memnun ayrýldý. Cangele tedevasinin olumlu þekilde devam ettiðini ve en kýsa zamanda Kayserispor'umuza dönmek istediðini Genel Menajerimize bildirmiþtir. Saygýlarýmýzla kamuoyuna duyurulur." ARJANTÝN'DE TEDAVÝ OLUYOR Kayserispor'un kendi sahasýnda oynadýðý maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yenmiþ ancak bu karþýlaþmada yýldýz oyuncusu Cangele, sað diz çapraz baðlarýnýn kopmasý nedeniyle sakatlanmýþtý. Bu sakatlýk son ra sýn da Can ge le, 28 Ey lül'de Kayseri'de özel bir hastanede baþarýlý bir ameliyat geçirdi. Acýbadem Kayseri Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoðlu tarafýndan ameliyat edilen Cangele'nin en az 6 ay sahalardan uzak kalabileceði duyurulmuþtu. Cangele, Kayseri'deki iki haftalýk tedavisinin ardýndan, rehabilitasyon çalýþmasý için ülkesine döndü.

NBA'DE BÝZÝMKÝLER POTA ALTINDA ETKÝLÝ OLAMADI NBA'DE A Milli Basketbol Takýmý'nda da ukee Bucks'da kenardan gelerek 9 dakika forma giyen Ömer Aþýk'ýn da görev yap- süre alan Ersan Ýlyasova, 2'si hücum oltýðý Chicago Bulls, American Airlines mak üzere 6 ribaund alarak maçý taCenter'da Dallas Mavericks'i 88-83'lük mamladý. Milwaukee'de Corey Maggette skorla geçti. Galibiyet sayýsýný 7'ye yük- 20 sayý- 6 ribaund ile en etkili isim olurselten Chicago Bulls'da Ömer Aþýk, 10 ken, Drew Gooden 16 sayý- 8 ribaund, dakika süre aldýðý karþýlaþmayý 3 riba- Brandon Jennings 12 sayý- 4 ribaund- 4 und- 1 asist- 2 blok ile tamamladý. Chi- asist ile mücadeleyi noktaladý. Milli oyuncumuz Semih Erden'in de cago Bulls'da Derrick Rose 22 sayý- 4 ribaund- 6 asist ile oynarken, Taj Gibson formasýný giydiði Boston Celtics, TD 17 sayý- 18 ribaund ve Joakim Noah da Garden'da konuk ettiði Oklahoma City 10 sayý- 17 ribaund ile double double Thunder'a 89-84'lük skorla maðlup oldu. yaptý. Bulls'da ayrýca kenardan gelen Kyle Bu sezonki 3.yenilgisini alan Boston Celtics'de kenardan gelerek Korver 14 sayý- 2 ribaund 14 dakika süre alan Milli ve CJ Watson da 13 sayýoyuncumuz Semih Erden, 2 ribaund- 2 asist ile çift 2 sayý- 1 ribaund- 1 asist ihaneli rakamlara ulaþtý. le maçý tamamladý.BosTemsilcimiz Ersan Ýlyaton'da Kevin Garnett 16 sova'nýn da formasýný giysayý- 2 ribaund ile oynardiði Milwaukee Bucks, ken, Rajon Rondo 14 sayýWells Fargo Center'da 4 ribaund- 7 asist ve Paul karþýlaþtýðý Philadelphia Pierce da 14 sayý- 6 riba76'ers'a 90-79'luk skorla und- 3 asist ile mücadelemaðlup oldu.Bu sezonki yi noktaladý. 7. yenilgisini alan Milwa- Semih Erden 2 sayý atabildi.

Süper Lig de son oy na dý ðý 2 ma çý da yi ti ren G.Saray Kayserispor'u evinde yenip, moral bulmak istiyor.

G.Saray deplasmanda Kayseri önünde moral arýyor n SÜPER Lig tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçiren Galatasaray, bugün deplasmanda Kayserispor ile karþýlaþacak. Süper Lig'de bu sezon oynadýðý 12 maçta sadece 16 puan toplayabilen, 5 galibiyete karþýn 6 kez yenilen ve 1 kez de berabere kalan, averajý eksi 3 olan ''Cim Bom'', sezonun flaþ takýmlarýndan Kayserispor önünde galip gelerek, çýkýþa geçmenin hesaplarýný yapýyor. Lider Trabzonspor'un 12 haftada tam 13 puan gerisine düþen 10. sýradaki sarý-kýrmýzýlý ekip, zirvenin 2 puan uzaðýndaki 2. sýradaki Kayserispor önünde 3 puan alarak, gelecek haftaki Beþiktaþ derbisi öncesinde moral bulmak istiyor. Ligde son oynadýðý 2 maçý da yitiren Galatasaray'da kadro dýþý býrakýlan Misimovic ve cezalý Serdar Özkan'ýn yaný sýra sakatlýklarý süren Arda, Baros, Cana, Mustafa Sarp ve Serkan Kurtuluþ bugünkü maçta forma giyemeyecek. Kayseri Büyükþehir Belediyesi Kadir Has Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak maçý hakem Barýþ Þimþek yönetecek.

Filede G.Saray ve F.Bahçe bayanlarý karþýlaþýyor n AROMA Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde 20102011 sezonu, bugün derbi maçla açýlýyor. Ligin ilk haftasý, ezeli rakipler Galatasaray Medical Park ile Fenerbahçe Acýbadem'in derbi mücadelesine sahne olacak. Yenilenerek önceki gün hizmete giren Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki dev maç saat 17.30'da baþlayacak. Ligde son 2 sezonu þampiyon olarak tamamlayan ve Vakýfbank Güneþ Sigorta Türk Telekom'u dün yapýlan maçta 3-1 yenerek Süper Kupa'yý da müzesine götüren Fenerbahçe Acýbadem ile ezeli rakibi Galatasaray Medical Park arasýndaki derbi, Sports TV'den naklen yayýnlanacak.

SÜPER LÝG'DE BUGÜN Kaptan Alex, ligin ilk yarýsýnda kalan 5 maç için de þu yorumda bulundu: "Ligde þu anda Trabzonspor lider, ancak onlar da puan kaybedecekler. Çünkü lig çok uzun bir maraton. Bu maratonda puan kayýplarý elbetteolacaktýr.''

Alex: Hiçbir mazeretimiz yok, Buca'yý mutlaka yenmeliyiz

‘‘

Fenerbahçe'nin Brezilyalý kaptaný Alex De Souza, "Bucaspor maçý her þeyimizi ortaya koyup, kazanmamýz gereken bir maç" dedi.

FENERBAHÇE Futbol Takýmý Kaptaný Alex De Souza, Bucaspor ile 22 Kasým Pazartesi günü oynayacaklarý maçý kazanmalarý gerektiðini söyledi. Alex, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptýðý açýklamada, zor bir maça çýkacaklarýný belirterek, ''Hiçbir mazeret yok, bu maçý kazanmalýyýz'' dedi. Bucaspor ile Kadýköy'de oynayacaklarýný kaydeden Brezilyalý futbolcu, ''Kadýköy'de taraftarýmýzýn da desteðiyle oynadýðýmýz her maçta ilk dakikadan itibaren isteði-

mizi, arzumuzu baskýmýzý rakibe hissettirmemiz gerekiyor. Son maçtan maðlup ayrýldýk, rakibimizin de çok iyi bir dönemden geçtiðini söyleyemeyiz. Ancak, hiçbir mazeretimiz yok. Zor bir maça çýkacaðýz ve Bucaspor maçý her þeyimizi ortaya koyup kazanmamýz gereken bir maç. Hiçbir mazeret yok, bu maçý almalýyýz'' ifadelerini kullandý. RAKÝPLERE BAKARAK DEVAM EDEMEYÝZ Kaptan Alex, ligin ilk yarýsýnda kalan 5 maç için de þu yorumda bulundu: ''Takým olarak maç maç gitmeliyiz. Önce önümüzdeki maçý kazanmalýyýz. Bu maçý kazanmadan diðer maçý kazanamayýz. Bu maçtan 3 puan almalýyýz ki diðer maçlarda alacaðýmýz puanlarý düþünmeye baþlayalým. Adým adým gitmeliyiz. Biz rakiplerimize bakarak yola devam edemeyiz. Kendimize bakarak yola devam etmemiz gerekiyor. Ligde þu anda Trabzonspor lider, ancak onlar da puan kaybedecekler. Çünkü lig çok uzun bir maraton. Bu maratonda puan kayýplarý elbetteolacaktýr.''

F.Bahçe'de sakatlar lig maçýnda yine yok FENERBAHÇE, Süper Lig'in 13. haftasýnda, 22 Kasým Pazartesi günü Bucaspor ile Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleþtirilen antrenman koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþlarken, sarý-lacivertli oyuncularýn 3'erli gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalýþmasýyla devam etti. Hücum ve defans varyasyonlarý ile süren idman dar alanda yapýlan taktik aðýrlýklý maçla tamamlandý. Kaleci

antrenörü Murat Öztürk ile takýmdan ayrý çalýþan kaleciler Volkan Demirel, Serkan Kýrýntýlý, Alper Piliç ve Erten Ersu daha sonra çift kale maçta dönüþümlü olarak görev aldý. Emre Belözoðlu, Özer Hurmacý ile sol kalçasý ve sol dirseðinde ezilme tespit edilen Mert Günok'un tedavisine tesislerde devam edildi. Bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Cristian da takýmla birlikte çalýþmalara katýldý. Güiza ile Ertuðrul Taþkýran ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan ile takýmdan ayrý çalýþtý.

14.30 MP Antalyaspor-Gaziantepspor (Mardan ) 16.00 Trabzonspor-Eskiþehirspor (Avni Aker) 17.00 Ankaragücü-Ýstanbul B.B (Ankara 19 Mayýs) 19.00 Kayserispor-Galatasaray (Kadir Has) 22 Kasým Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Bucaspor ( Þükrü Saracoðlu)

BANK ASYA 1. LÝG'DE BUGÜN 13.30 Güngören Belediye-Adanaspor (Yahya Baþ) 13.30 Akhisar Belediyespor-Kartalspor (Belediye) 13.30 Orduspor-Tavþanlý Linyitspor (Ordu 19 Eylül) 13.30 Giresunspor-Karþýyaka (Giresun Atatürk) 14.00 Denizlispor-Diyarbakýrspor (Denizli Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Boluspor (Yeni Rize)

2. LÝG BEYAZ GRUP'TA BUGÜN 13.30 Ýskenderun Demir ÇelikBandýrma (5 Temmuz) 13.30 Bozüyükspor-Körfezspor (Bozüyük Ýlçe) 13.30 Turgutluspor-Adýyamanspor (7 Eylül) 13.30 Beypazarý Þekerspor-Çorum (Beypazarý Ýlçe) 13.30 Akçaabat Sebatspor-BUGSAÞ ( Fatih) 13.30 Alanyaspor-Sarýyer (Alanya Milli Egemenlik) 13.30 Göztepe-Hacettepe (Ýzmir Alsancak) 13.30 Yeni Malatyaspor-Çankýrý Belediye (Ýnönü) 13.30 Mardinspor-Gebzespor (Mardin 21 Kasým)

3. LÝG 2. GRUP'TA BUGÜN 13.30 Keçiören Sportif-Kahramanmaraþ (Hasan Doðan) 13.30 Orhangazi-Anadolu Üsküdar 1908 (Ýlçe) 13.30 Afyonkarahisarspor-Yalýspor (Afyon Atatürk) 13.30 Altýnordu-Sivas Dört Eylül Belediye (Buca Ýlçe) 13.30 OYAK RenaulT-Batman Petrol (OYAK Renault) 13.30 Kýrklarelispor-Gümüþhanespor (Atatürk) 13.30 Yimpaþ Yozgatspor-Barýca Gençlerbirliði (Bozok) 13.30 Ispartaspor-Yeni Ýskenderunspor (Atatürk)

3. LÝG 3. GRUP'TA BUGÜN 13.30 Gölcükspor-Gaziosmanpaþaspor (Gölcük Ýlçe) 13.30 Torbalýspor-Kepez Belediyespor (7 Eylül) 13.30 Diyarbakýr Büyükþehir Belediye-Pazar (DÝSKÝ) 13.30 Denizli Belediye-Beylerbeyi (Doðan Seyfi Atlý) 13.30 Yalovaspor-Araklýspor (Yalova Atatürk) 13.30 Sancaktepe Belediye-Kýrýkkale (Hakan Þükür) 13.30 Keçiörengücü-Kastamonu (Ankara Aktepe) 13.30 Zeytinburnuspor-Karsspor (Zeytinburnu)


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 21 KASIM 2010 PAZAR

SPOR NBA yýldýzý Iverson Beko Liginde ilk sýnavýna çýkacak

Sezgin: G.Saray zor günlerden geçiyor

‘‘

Galatasaray Sportif Direktörü Adnan Sezgin, "Misimovic'in kadro dýþý býrakýlmasý tamamen teknik heyetin kararýdýr. Zor günlerden geçiyoruz. Önemli liderler dalgalý denizde belli olur"dedi.

Beþiktaþ formasýyla ilk kez hafta içinde ULEB Avrupa Kupasý maçýnda Sýrbistan'ýn Hemofarm Stada takýmýna karþý sahaya çýkan NBA yýldýzý Allen Iverson, yeteri kadar antrenman yapmamasýna karþýlýk 15 sayý, 3 ribaunt, 2 asistlik performans sergileyerek taraftarlarýn büyük desteðini almýþtý. FOTOÐRAF: A.A

Potada derbi günü BEKO Basketbol Ligi'nin 6. haftasý bugün Ýstanbul'da derbi maça sahne olacak. Ezeli rakipler Beþiktaþ Cola Turka ile Fenerbahçe Ülker, Beþiktaþ Cola Turka Arena'da karþý karþýya gelecek. Saat 15.30'da baþlayacak derbiyi Murat Biricik, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek. Ligde geride kalan 5 maçýný da kazanarak namaðlup liderlik koltuðunda oturan son þampiyon Fenerbahçe Ülker ile NBA yýldýzý Allen Iverson'ý kadrosuna katarak büyük yanký uyandýran Beþiktaþ Cola Turka arasýndaki dev maç Spormax'ten naklen yayýnlanacak. Beþiktaþ formasýyla ilk kez hafta içinde ULEB Avrupa Kupasý maçýnda Sýrbistan'ýn Hemofarm Stada takýmýna karþý sahaya çýkan Allen Iverson, 15 sayý, 3 ribaunt, 2 asistlik performans sergilemiþti. NBA yýldýzý, Beko Basketbol Ligi'ndeki ilk sýnavýný ise bugün verecek. Anlaþma uyarýnca konuk Fenerbahçeli taraftarlarýn salona alýnmayacaðý derbinin bilet fiyatlarý 30 ile 200 lira arasýnda deðiþiyor. F.BAHÇE IVERSON'A SAYGI DUYUYOR Beko Basketbol Ligi'nde derbi maçta bugün Beþiktaþ Cola Turka ile rakip sahada karþýlaþacak Fenerbahçe Ülker'in þube direktörü Nedim Karakaþ, dünyaca ünlü yýldýz Allen Iverson'ýn ilk lig maçýna çýkacak olmasýnýn kendilerini tedirgin etmediðini söyledi. Karakaþ, Iverson'ýn gelmesinin Beþiktaþ taraftarlarýný ateþleyeceðini ifade ederek, ''Ünlü yýldýz Iverson'ýn ligdeki ilk maçýna çýkacak olmasý önemli, ama bizde Iverson tedirginliði kesinlikle yok'' dedi. Iverson'ýn dünyaca tanýnan bir yýldýz oldu-

zin olmasý. Fakat onun ötesinde sahada oynayan 5'e 5'te hiç kimse 'Ben daha üstünüm' diyemez. Zaten ligimizin baþýndan bu güne kadar maçlara baktýðýmýzda herBEKO Basketbol Liginde Alkesin herkesi yenebileceðini gösteriyor.'' len Iverson'lu Beþiktaþ Cola HAKEM ATAMALARINA ELEÞTÝRÝ Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Turka ile namaðlup lider FeKurulu'nun (MHK) derbi maç için yaptýðý nerbahçe Ülker bugün karþýhakem atamalarýný eleþtiren Nedim Karalaþacak. Akatlar Arena Salokaþ, böy le maç lar da da ha tec rü be li ha kemlerin görev yapmasý gerektiðini vurnunda saat 15.30'da baþlagu ladý. Atamayý yaparken maçýn atmosfeyacak derbi Spormax'ten rinin göz önüne alýnmasý gerektiðine diknaklen yayýnlanacak. ka ti çe ken Ka ra kaþ, þun la rý söy le di: ''MHK'ye ses len mek is ti yo rum. Bu tip maçlar hiçbir zaman genç hakemlere tecðunu belirten Nedim Karakaþ, ''Tamam I- rübe kazandýrýlmasý gereken maçlar deðil. verson dünyaca tanýnan bir basketbolcu a- Bu maçlar için elindeki en iyi ve tecrübeli ma bizim Iverson ile karþýlýklý oynamýþ, hakemlerinizi verirsiniz. Ben Murat Biridünya tecrübesine sahip oyuncularýmýz da cik'in haricindeki diðer iki genç hakemin var. Iverson saygý duyulacak bir isim, an- bu maçýn atmosferinin altýnda ezilmelecak sahaya çýktýðý zaman o da bir sporcu rinden çekiniyorum. O ortamda ikisinin de nasýl düdük çalacaðýný çok merak ediolarak görev yapacak'' diye konuþtu. yorum. Bu atamayý yaparken maçýn atARENA'DAKÝ ATMOSFERÝ BÝLÝYORUZ Beþiktaþ taraftarlarýnýn özellikle Fener- mosferinin göz önüne alýnmasý gerektiðini bahçe maçlarýna büyük ilgi gösterdiðini söylüyorum. Yoksa çýkacaklar ellerinden bildiklerini kaydeden Nedim Karakaþ, ora- geldiði kadar çalmaya çalýþacaklar ama o da kendilerini nasýl bir atmosferin karþýla- maçýn o tansiyonunu kaldýrabilecek hayacaðýnýn bilincinde olduklarýný ifade etti. kem görevlendirilmesi lazým. Bizim eli''Zor bir atmosferde oynayacaðýmýzýn bi- mizde çok tecrübeli hakemlerimiz var. Felincindeyiz'' diyen Karakaþ, sözlerini þöyle nerbahçe-Galatasaray, Fenerbahçe-Beþiksürdürdü: ''Bizi orada nasýl bir atmosferin taþ gibi bu tip maçlarda çok daha üst dükarþýlayacaðýný gayet iyi biliyoruz. Zor bir zey ve tecrübeli hakemlerin görev almasý maç olacak. Beþiktaþ'ýn kadrosu dar, ama gerekir. Evet, genç hakemler de tecrübe çok kaliteli bir kadrolarý var. Bizim avan- kazanacaklar ama maalesef bu maçlar tectajýmýz daha geniþ bir kadro derinliðimi- rübe kazandýrýlacak maçlar deðil.''

‘‘

Tim Duncan NBA'de 20 bin 797 sayýya ulaþtý NBA'DE San An to ni o Spurs, deplasmanda Utah Jazz'ý 94-82 yenerek, galibiyet serisini 9 maça çýkardý. Maçta 19 sayý, 14 ribauntla ''do ub le-do ub le'' ya pan Tim Duncan, toplamda 20 bin 797 sayýya ulaþarak kulüp tarihinde en çok sayý atan o yun cu ol du. Dun can'dan önce Spurs formasýyla toplamda 20 bin 790 sayý atan David Robinson kulübün en çok sayý atan oyun cu suy du. Spurs'den Tony Parker 24 sayýyla maçýn skorer ismi olurken, Manu Ginobili 15 sayý, Dejuan Blair ve Richard Jefferson 11'er sayýyla takýmlarýna kat ký da bu lun du lar. Jazz'da ise Deron Williams 23 sa yýy la ta ký mý nýn en skorer ismi oldu. Paul Millsap 12 sayý, CJ Miles 11 sayý, Al Jefferson ve Andrei Kirilenko 10'ar sayýyla skora katkýda bulundular.

GALATASARAY Sportif Direktörü Adnan Sezgin, Bosna-Hersekli futbolcu Zvjezdan Misimovic'in kadro dýþý býrakýlmasý kararýnýn tamamen teknik heyete ait olduðunu söyledi. Misimovic'in kadro dýþý býrakýlmasýna iliþkin soru üzerine Sezgin, ''Tamamen teknik heyetin kararý. Misimovic'e iletildi. Spekülasyonlarýn önüne geçmek için resmi sitemizde de detaylarýyla yayýnlandýk'' dedi. Bir soru üzerine, Misimovic'in sözleþmesinin opsiyonlu olduðunu belirten Sezgin, ''Ancak bu kararý o sözleþmeyle baðdaþlaþtýrmak doðru deðil. Tamamen teknik heyetin aldýðý bir karardýr'' dedi. Sezgin, Misimovic'in daha önce açýklandýðý gibi A2 takýmýyla deðil, özel antrenör ve programla çalýþacaðýný kaydetti. ''Misimovic'in kadro dýþý býrakýlmasý bir adým mý? Baþka kararlar alýnacak mý'' þeklindeki soruyu ise Adnan Sezgin, ''Yönetim kurulunun takdirini gerektiren bazý konular var. Gelecek haftayý beklemekte yarar var'' dedi. Galatasaray'ýn zor günlerden geçtiðini belirten Sezgin, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Liderler dalgalý denizde belli olur. Bu takýmý gerçek seviyesine getirecek olanlar yine bu forma altýnda mücadele eden bizleriz. Biz en kötü þartlarda bile takýmýmýza inanýyoruz. Hem taraftarýmýza hem camiamýza inanýyoruz. Hep birlikte iyi günler yaþamak istiyoruz. Galatasaray bu zor günlerden geçecek kadar büyük bir camiadýr.''

Adnan Sezgin, "Bu takýmý gerçek seviyesine getirecek olanlar yine bu forma altýnda mücadele eden bizleriz" diye konuþtu.

UltrAslan taraftar grubunun yönetimin görev süresinin dolduðunu ve görevi býrakmasý gerektiði yönündeki açýklamasýna iliþkin soruyu ise Sezgin, ''Bu günlerde süre gelen kampanya, yayýn süreci diyeyim... Önemli olan bu günleri birliktelikle, birlikte aþabilmek. Biz bunu bekliyoruz'' þeklinde cevapladý.. Hagi'nin ''Takýmda kiralýk oyuncu istemiyorum'' þeklindeki demecinin hatýrlatýlmasý üzerine ise Sezgin, ''Takýmda sadece Insua kiralýk. Satýþ opsiyonuyla almýþtýk. Bu konudaki kararý daha sonra alacaðýz'' dedi. Sezgin ayrýca, bir gazetecinin ''Galatasaray'daki baþarýsýzlýðý neye baðlýyorsunuz'' þeklindeki sorusunu ise, ''Bunun birçok nedeni olabilir ama bulunduðu yeri hak etmediðini, olmamasý gereken yerde olduðunu söyleyebilirim'' diyerek cevapladý.

Katar 2018'i ‘sýcaklýk’ yüzünden alamýyor KÖRFEZ ülkelerinden Katar, 2018 ya da 2022'de Dünya Kupasý'na ev sahipliði yapmaya hazýrlanýyor. Ancak ülkede yaz aylarýnda artan sýcaklýktan dolayý FIFA tarafýndan Katar'ýn 'yüksek riskli' ilan edildiði bildirildi. Toplam dokuz aday arasýndan Katar, 2022'de Dünya Kupasý'na ev sahipliði yapmaya hak kazandýðý takdirde Ortadoðu ülkeleri arasýnda bir ilki gerçekleþtirmiþ olacak. Katar'ýn gerekli tesis ve altyapýyý tamamlayabilmek için 50 milyar dolarlýk bütçe ayýrdýðý öðrenildi. Fakat

geçen hafta FIFA tarafýndan 24 üyeli karar heyetine gönderdiði resmi yazýda Katar'ýn yarýþmaya katýlan takýmlar için hazýrladýðý tesislerin 'yüksek riskli' olduðu ifade edildi. Medyada yer alan haberlere göre FIFA tarafýndan adaylar arasýnda yapýlan diðer bir deðerlendirmede de yaz aylarýnda 50 dereceye yaklaþan sýcaklarýn 'potansiyel saðlýk riski' taþýdýðýna dikkat çekildi. Bunun yanýsýra 30 kilometrelik bir alan içerisinde 12 stadyumun bulunmasýnýn getireceði zorluklar vurgulandý.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y 21 KASIM 2010 PAZAR

KREDÝ BORÇLULARINI BÝLLBOARDLU ÝFÞA DÜNYADAKÝ malî krizden en çok etkilenen ülkelerin baþýnda gelen Ukrayna’da sorunlu kredi miktarlarýnýn artmasýyla birlikte bankalar da radikal bir uygulamalara baþladý. Ukrayna’da bir banka, kredi borçlarý olanlar için billboardlara “Aranýyor” reklâmlarý vererek fotoðraftaki kiþiyi tanýyan ve hakkýnda bilgi verenlere para ödülleri vaat ediyor. Kredi borcu olanlarý farklý bir metotla aramaya baþlayan banka kredi borcu olanlarýn fotoðraflarýný billboardlara yerleþtirildi ve borçlu hakkýnda bilgi verenlere banka 5 bin Grivna (650 dolar) vaat etti. Þahýslar hakkýnda ellerindeki tek gerçek bilginin fotoðraf olduðu belirten banka yetkilileri polisten onay aldýktan sonra billboard çaresine baþvurduklarýný belirtti. Banka billboard yoluyla kýsa sürede 19 borçluya ulaþtý. Tesbit edilen borçlular hakkýnda emniyet güçleri kanunî iþlemlere baþladý. Kiev / cihan

Yollara yerleþtirilen panolarýn ýþýklarýn görünmesine engel olduðu ve sürücülerin dikkatini daðýtarak kazalara sebep olduðu belirtildi. FOTOÐRAF: CÝHAN

REKLÂMLAR ÖLDÜRÜYOR AVRUPA ÞEHÝRLERÝ ARASINDA EN ÇOK REKLÂM ALAN BAÞÞEHÝRLERDEN BÝRÝ OLAN MOSKOVA'DA 2009 YILINDA REKLÂM PANOLARININ ÖNÜNDE 72 KÝÞÝNÝN VEFAT ETTÝÐÝ BÝLDÝRÝLDÝ. AVRUPA þe­hir­le­ri­a­ra­sýn­da­en çok­rek­lâm­a­lan­baþ­þehirler­den­bi­ri­o­lan­Mos­ko­va­bu­ya­pý­sýy­la­hem­ta­ri­hî­do­ku­su­nu o­lum­suz­et­ki­li­yor­hem­de­ka­za­la­ra­dâ­ve­ti­ye­çý­ka­rý­yor.­Uz­man­la­ra­gö­re­bütün­cad­de­le­ri kap­la­yan­rek­lâm­lar­psi­ko­lo­jik ra­hat­sýz­lýk­la­ra­da­sebep­o­lu­yor.­Rus­ya’nýn­baþ­þehri­Mos­ko­va­dýþ­rek­lâm­a­çý­sýn­da­dün­ya­da­9.­sý­ra­da­bu­lu­nu­yor.­Sa­yý­sý­Av­r u­p a’nýn­herhan­g i­bir þeh­rin­den­da­ha­faz­la­o­lan­rek­lâm­þeh­rin­ta­ri­hî­do­ku­su­nu­da o­lum­suz­ek­ki­li­yor.­Dün­ya­ca ün­lü­fir­ma­la­rýn­lo­go­la­rý­ný­Le­nin­Kü­tüp­ha­ne­si,­‘Sa­hil­yo­lu­e­vi’,­‘Ros­si­ya’­o­te­li­gi­bi­ta­ri­hî­bi­na­lar­da­ve­Tvers­ka­ya­i­le­So­do­vo­ye­Kolt­so­gi­bi­mer­ke­zi­cad­de­ler­ü­ze­rin­de­gör­mek­müm­-

kün.­Gö­rün­tü­kir­li­li­ði­nin­ya­ný sý­ra­uz­man­lar­bun­ca­yo­ðun rek­lâ­mýn­in­san­la­rýn­psi­ko­lo­ji­si­ni­de­kö­tü­et­ki­le­di­ði­ni­i­le­ri sü­rü­yor.­Ýn­san­la­rýn­rek­lâm­lar kar­þý­sýn­da­ça­re­siz­kal­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Pis­ko­log­Dmit­ri­Si­na­rov, “Be­yin­faz­la­en­for­mas­yon­yü­zün­den­bi­linç­li­al­gý­la­ma­yý­ka­pa­tý­yor,­an­cak­rek­lâm­bi­linç al­tý­na­iþ­le­me­ye­de­vam­e­di­yor.” de­di.­Rek­lâm­la­rýn­bü­yük­lük­le­rin­den­do­la­yý­çe­þit­li­kor­ku­la­ra yol­aç­tý­ðý­ný­da­be­lir­ten­Si­na­rev,­ba­zý­in­san­la­rýn­rek­lâm­ta­be­lâ­la­rý­nýn­ka­fa­la­rý­na­dü­þe­bi­le­ce­ðin­den­de­kort­ktu­ðu­nu be­l irt­t i.­Ay­r ý­c a­va­t an­d aþ­l ar pen­c e­r e­l e­r i­n i­ka­p a­t an­bi­n a rek­lâm­la­rýn­dan­da­ra­hat­sýz, an­cak­kim­se­ye­du­ru­mu­þi­kâ­yet­e­de­mi­yor.­­Moskova / cihan

Anadolu insaný ‘güneþ enerjisini’ keþfetti TÜRKÝYE’DE birçok alanda tercih edilen güneþ enerjisini keþfeden Anadolu insaný, kendisine hem kolaylýk hem de ekonomik tasarruf saðlayan güneþ enerjisi ile çalýþan sistemleri tercih ediyor, köylerde özellikle güneþ enerjisiyle çalýþan su ýsýtma sistemleri yaygýnlaþýyor. Yozgat Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Or-Köy kapsamýnda 2006-2009 yýllarý arasýnda il genelinde 31 köydeki 805 haneye güneþ enerjili ýsýtma sistemi kurdururken bu yýl 16 köyde 462 konuta daha güneþ enerjili su ýsýtma tesisinin kurulmasýný planladý. Yozgat kýrsalýnda güneþ enerjisi sadece su ýsýtma sisteminde kullanýlmýyor. Bozok Üniversitesi öðrencileri tarafýndan yapýlan ve Ýzmir’de yarýþmaya katýlan güneþ enerjisiyle çalýþan otomobili geliþtirme çalýþmalarýnýn yaný sýra, güneþ enerjisinden yararlanýlarak sulama, okulun elektrik enerjisini karþýlama gibi sistemlere yönelik çalýþmalarda yürütülüyor. Ayrýca, ‘’Güneþ Ocaklarý’’ köyde kullanýlýyor, güneþ enerjisinden yararlanýlarak, her türlü yemek piþirilebiliyor. Yozgat / aa

REKLÂMDAN 72 KÝÞÝ ÖLDÜ UZMANLARA göre en tehlikelisi ise yol kenarlarýnda bulunan reklâmlar. Rusya Parlamentosu alt kanadý Duma Ulaþým Komitesi Birliði üyesi Ýlya Kotov yaptýðý açýklamalarda 2009 yýlýnda reklâm panolarýnýn önünde 72 kiþinin öldüðünü belirtti. Avrupa’da reklâm panolarýnýn yollara yerleþtirilmesinin yasak olduðunu belirten Kotov, “Bu tür panolar ýþýklarýn görünmesini engelliyor ve sürücünün dikkatini daðýtarak kaza yapmasýna neden oluyor” dedi. Ayrýca Moskova kurallarýna göre trafik polisinin yerleþtirilen reklâm panolarýna müdahale edememesi bir baþka sorun. Reklâmlara hiçbir þekilde karýþamadýklarýný belirten Moskova Trafik polisi propaganda yetkilisi Marina Vasilyeva, bir yerde sürekli kaza meydana gelmesine raðmen ve ispatlanmasýna raðmen etki edemediklerini açýkladý. Öte yandan Moskova Belediyesi Baþkaný Yardýmcýsý Sergey Baydakov Ekim ortalarýnda yaptýðý açýklamada 2013 yýlýnda þehrin merkezinde bir çok reklâmýn kaldýrýlacaðýný belirtmiþti. 2009 rakamlarýna göre açýk hava reklâm piyasasý Moskova Belediyesi hazinesine 66 milyon dolar gelir getirdi.

edilmetada toplayýp yüksek ýsý elde Güneþ ýþýnlarýný tek bir nok ýþýðýndan eþ gün de esin say em sist si esasýna göre çalýþabilen ðýna yerk duymaksýzýn, ocaðýn oda baþka hiçbir kaynaða gere ar ýsýtýlabiliyor. kad e cey dere -140 130 , leþtirilen tencere

Hayvanlara eziyet görüntüleri yasaklandý n ABD Kongresi, Senatodaki son oylamanýn ardýndan, hayvanlara yapýlan eziyeti gösteren videolarýn satýþýný ve daðýtýmýný yasakladý. 5 yýla kadar hapis dahil çeþitli cezalarý öngören metnin yürürlüðe girmeden önce ABD Baþkaný Barack Obama tarafýndan imzalanmasý gerekiyor. Söz konusu tedbir ayrýca, hayvanlarýn kasýtlý olarak ezildiði, yakýldýðý veya boðulduðu bu tür görüntülerin internette ücretsiz daðýtýmýna da yasak getiriyor.

Bütün telefonlarda tek þarj aleti kullanýlabilecek n ULUSLARARASI Cep Telefonu Üreticileri ve Telekom Þirketleri Platformu (OMTP) önümüzdeki yýldan itibaren bütün cep telefonlarýnda kullanýlabilecek tek bir þarj aletinin kullanýma sunulacaðýný bildirdi. Nokia ve Ericson gibi dev cep telefonu üreticilerinin yaný sýra Orange, Telenor, Vodafone gibi uluslar arasý telekomünikasyon firmalarý tarafýndan da desteklenen projenin cep telefonu kullanýcýlarý için büyük bir kolaylýk saðlamasý bekleniyor. Yeni þarj aletinin halen Apple ta ra fýn dan ü re ti len Ý-Pho ne’larda da kullanýlan usb giriþli olacaðý öðrenildi. Uzmanlar söz konusu projenin milyonlarca Euro deðerinde tasarruf saðlayacaðýný ifade ediyor. Ortak þarj cihazý projesi Avrupa Birliði’nin standartlardan sorumlu organizasyonu CENELEG tarafýndan da onaylandý. Kopenhag / cihan

Kayýsý, kalp krizi riskini azaltýyor KANSERÝ ön­le­me­ö­zel­li­ði­o­lan­ka­yý­sý­nýn, ya­pý­lan­de­ney­ler­so­nu­cu­kal­bi­ko­ru­yu­cu ö­zel­li­ði­ol­du­ðu­ve­kalp­kri­zi­ris­ki­ni­de­a­zalt­tý­ðý­be­lir­len­di.­Ý­nö­nü­Ü­ni­ver­si­te­si Tur­gut­Ö­zal­Týp­Mer­ke­zi­De­ka­ný­Prof Dr.­Ra­ma­zan­Öz­de­mir,­Tur­gut­Ö­zal­Týp Fa­kül­te­si­Far­ma­ko­lo­ji­A­na­bi­lim­Da­lý­i­le His­to­lo­ji­A­na­bi­lim­Da­lý’nýn­fa­re­ler­ü­ze­rin­de­yap­mýþ­ol­du­ðu­de­ney­ler­so­nu­cun­da ka­yý­sý­nýn­kal­bi­ko­ru­yu­cu­ö­zel­li­ði­ol­du­ðu­nu­ve­kalp­kri­zi­ris­ki­ni­en­a­za­in­dir­di­ði­nin belirlendiðini­be­lirt­ti.­Ka­yý­sý­nýn­ay­ný­za­man­da­ritm­bo­zuk­luk­la­rý­na­da­i­yi­gel­di­ði­-

nin­or­ta­ya­çýk­tý­ðý­ný­ak­ta­ran­Öz­de­mir,­ka­yý­sý­nýn­i­çer­miþ­ol­du­ðu­ba­zý­e­le­ment­le­rin hüc­re­ko­ru­yu­cu­ö­zel­li­ði­ol­du­ðu­na­da­i­þa­ret­et­ti.­Ýn­san­la­ra­gün­de­en­az­3­i­le­5­ka­yý­sý­ye­me­le­ri­ni­ö­ner­dik­le­ri­ni­be­lir­ten­Öz­de­mir,­ka­yý­sý­nýn­ay­ný­za­man­da­i­yi­bir­e­ner­ji kay­na­ðý­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Öz­de­mir, ‘’Ka­yý­sý,­be­to­ka­ro­ten­de­ni­len­mad­de­i­çer­di­ði­i­çin­göz­sað­lý­ðý­a­çý­sýn­dan­da­ö­nem­li. Ka­yý­sý­ba­ðýr­sak­la­rý­yu­mu­þa­týp,­cil­di­de­gü­zel­leþ­ti­ri­yor.­Her­gün­a­bart­ma­mak­þar­týy­la­ka­yý­sý­ye­mek­in­san­la­rýn­sað­lý­ðý­ný­ö­nem­li­öl­çü­de­et­ki­le­ye­cek­tir’’­de­di.­Malatya / aa

‘Hayýr Çarþýsý’ 100 binlere ulaþtý n ADANA’DA dar gelirli vatandaþlarýn giysi ve diðer ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla merkez ilçe Seyhan Belediyesi tarafýndan kurulan ‘’Hayýr Çarþýsý’’ndan son altý yýlda yardým alan kiþi sayýsý 100 bine ulaþtý. Gelir düzeyi iyi olan hayýrsever vatandaþlarla yardýma muhtaç va tan daþ lar a ra sýn da ‘’köprü’’ görevi yapan Hayýr Çarþýsý’nýn görevlileri, hayýrseverlerin kullanmadýklarý temiz kýyafetleri ve ev eþyasýný gerekirse onarýmdan geçirip ütüleyerek, ihtiyaç sahiplerine daðýtýyor. Giysi dýþýnda zaman zaman mobilya ve beyaz eþya gibi ihtiyaçlarýn da karþýlandýðý çarþýdan yararlanmak isteyen vatandaþlarýn, muhtarlýktan aldýklarý ‘’fakirlik belgesi’’ ile çarþýya gelmeleri yetiyor. Bugüne kadar gelinlik ve damatlýktan, çocuk oyuncaðýna, elektrikli süpürgeden, yatak ve elbise dolabýna, kitap-kýrtasiyeden beyaz eþyaya kadar binlerce ürün ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriliyor. Adana / aa

Ýnternet, Ýsrail askerlerinin korkulu rüyasý

Badem aðaçlarý çiçek açtý HAVA sýcaklýðýnýn 28 dereceye ulaþtýðý Hatay’ýn Yayladaðý ilçesine baðlý Yeditepe (Bezge) beldesinde badem aðaçlarý çiçek açarak yaprak verdi. Hanifi Alkaç’ýn Bezge Mahallesi’ndeki bahçesinde bulunan badem aðaçlarý, normal mevsimine dört ay varken çiçek açtý. Görenleri þaþýrtan aðaçlar ilgi odaðý oldu. Akdeniz’e yaklaþýk 10 kilometre uzaklýkta ve 250 metre yükseklikte bulunan beldede ilk kez badem aðaçlarýnýn bu kadar erken çiçek açtýðý belirtildi. Vatandaþlar, normal þartlarda Yeditepe beldesinde badem aðaçlarýnýn, Mart ayý baþlarýnda çiçek açtýðýný söyledi. Hatay / cihan

Dinlenirken kadýnlarýn beyni erkeklerinkinden daha aktif KANADA’DA ya­pý­lan­bir­a­raþ­týr­ma­so­nu­cu­na­gö­re,­din­len­me­sý­ra­sýn­da­ka­dýn­la­rýn­bey­ni­nin­er­kek­le­rin­kin­den­da­ha ak­tif­ol­du­ðu­id­di­a­e­dil­di.­Ka­na­da’nýn Mon­tre­al­Ü­ni­ver­si­te­si’nden­Ad­ri­an­na Men­drek­ve­e­ki­bi­nin­yap­tý­ðý­a­raþ­týr­ma, din­le­nir­ken,­ka­dýn­la­rýn­bey­nin­de­ki­si­nir ak­ti­vi­te­si­nin­er­kek­le­rin­kin­den­da­ha­faz­la­ol­du­ðu­nu­gös­ter­di.­Bu­du­ru­mun­ka­dýn­la­rýn­bey­ni­nin­hiç­din­len­me­di­ði­de­ðil,­er­kek­le­rin­bey­ni­nin­da­ha­faz­la­ve­da­ha­i­yi­din­len­di­ði­an­la­mý­na­gel­di­ði­ni­be­lir­ten­Men­drek,­ka­dýn­la­rýn­din­le­nir­ken

‘’ken­di­ken­di­le­ri­ni­de­ðer­len­dir­dik­le­ri­ni’’ vur­gu­la­dý.­Þi­zof­re­ni­uz­ma­ný­Men­drek, þi­zof­re­ni­has­ta­sý­ba­zý­ka­dýn­ve­er­kek­le­rin­be­yin­ak­ti­vi­te­si­ni­bu­ki­þi­ler­ak­tif­ken ve­din­le­nir­ken­kar­þý­laþ­týr­dý.­3­bo­yut­lu bir­re­sim­kul­la­na­rak­ka­tý­lým­cý­la­ra­yap­tý­rý­lan­a­lýþ­týr­ma­sý­ra­sýn­da­ve­din­le­nir­ken be­yin­fa­a­li­yet­le­ri­MR­i­le­gö­rün­tü­len­di. Din­le­nir­ken­ka­dýn­la­rýn­bi­raz­ön­ce­yap­týk­la­rý­i­le­il­gi­li­öz­de­ðer­len­dir­me­de­bu­lun­duk­la­rý­ve­da­ha­son­ra­ya­pa­cak­la­rý­ný plan­la­dýk­la­rý­be­lir­len­di.­Er­kek­le­rin­i­se ta­ma­men­ra­hat­la­dýk­la­rý­gö­rül­dü.

n 2008’DEKÝ Gazze saldýrýlarýna katýlan Ýsrail askerlerinin listesinin farklý internet siteleri ve Facebook’ta yayýnlanmasý, Ýsrail ordusunun korkulu rüyasý haline geldi. Korkunun sebebi ise Ýngiltere ve Belçika gibi ülke mahkemelerinin, Gazze saldýrýsýna katýlan Ýsrailli sivil ve askerî yetkililer hakkýnda tutuklama kararlarý almasý. Baþta muhalefet lideri Tzipi Livni olmak üzere bazý Ýsrailli siyasî ve askerî yetkililer mahkeme kararlarýndan dolayý Ýngiltere ziyaretlerini iptal etmek zorunda kalmýþtý. Ayný þekilde listede isimleri bulunan subay ve askerlerin de bu ülkelere yapacaklarý muhtemel ziyaretlerde tutuklanma ihtimalinin olmasý Ýsrail ordusunu düþündürüyor. Önceki gün internete düþen ‘savaþ suçlularý listesi’nde 200 kiþinin ismi yer alýyor. Ýsimlerin yanýnda askerlerin fotoðraflarý, kimli numaralarý hatta adresleri bile bulunuyor. Ýsrail basýnýna göre ordudaki görevlerini bitirdikten sonra yurt dýþýna eðitim almak isteyen askerler bile tutuklanma ya da taciz korkusundan dolayý yurt dýþýna çýkamýyor. Kahire / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

21 Kasım 2010  

Yeni Asya'nın 21 Kasım 2010 baskısı