Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÞANLIURFA’DA SINIFLAR BOÞ

TRAFÝK UYARISI

ÝKBAL 133 YAÞINDA

ONLAR HÂLÂ DERSBAÞI YAPMADILAR

Haberi sayfa 3’te

Haberi sayfa 7’de

Londra’da Nur festivali

Haberi sayfa 3’te

Haberi sayfa 7’de

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: 14.621

10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr

www.yeniasya.com.tr

ÇOCUKLARIMIZI RAHAT BIRAKIN BAÞÖRTÜSÜ YASAÐIYLA ÝLGÝLÝ TARTIÞMANIN ÞÝMDÝ DE ÝLKOKUL ÇOCUKLARI ÜZERÝNDEN SÜRDÜRÜLMESÝ TEPKÝ ÇEKÝYOR. HAYRÜNNÝSA GÜL DE DÝNDAR AÝLELERÝ ÜZDÜ n Ýl­ko­kul­la­or­ta­o­ku­lu­bir­leþ­ti­ren­28­Þu­bat­ü­rü­nü­ke­sin­ti­siz­8­yýl­lýk­te­mel­e­ði­tim­uy­gu­la­ma­sý­nýn­yü­rür­lük­te­ol­du­ðu­bir­or­tam­da,­“Ýl­köð­re­tim­de­ba­þör­tü­sü­ol­maz”­id­di­a­sý­na­des­tek­ve­ren­ler­a­ra­sý­na­Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­e­þi­Hay­rün­ni­sa­Gül'ün­de­ka­týl­ma­sý­a­i­le­le­ri­ü­zer­ken,­bu­tar­týþ­ma­nýn­ço­cuk­lar­ü­ze­rin­de­ki­o­lum­suz­et­ki­le­ri­nin­na­za­ra­a­lýn­ma­ma­sý­tepkiyle­karþýlanýyor.

Hira’da sabah namazý Mekke’deki hacý adaylarý, ilk vahyin geldiði Cebel-i Nur Daðýndaki Hira Maðarasýnda güneþin doðuþuyla birlikte Harem-i Þerifi temâþâ ediyor. Geç saatlerde 621 rakýmlý daða týrmanmaya baþlayan yaþlý, genç ve küçük yaþtaki hacý adaylarý, þehrin dört bir yanýndan okunan sabah ezanýný huþû içerisinde dinleyip namaz kýlýyorlar.

ÇOCUÐUN DÝNÎ EÐÝTÝMÝNÝ BELÝRLEME HAKKI AÝLEYE AÝT n Din­dar­a­i­le­le­rin­kýz­ço­cuk­la­rý­ný­kü­çük­yaþ­ta­ör­tün­me­ye­zor­la­dýk­la­rý­yö­nün­de­ki­ge­nel­le­yi­ci­id­di­a­nýn­ger­çe­ði­yan­sýt­ma­dý­ðý­vur­gu­la­nýr­ken,­Me­de­nî Ka­nu­nun­“Ço­cu­ðun­di­nî­e­ði­ti­mi­ni­be­lir­le­me­hak­ký­a­na­ve­ba­ba­ya­a­it­tir”­di­yen­341.­mad­de­si­nin­ör­tün­me­ko­nu­su­nu­da­kap­sa­dý­ðý­ve­dev­le­tin­a­ra­ya­gi­re­rek­mü­da­ha­le­et­me­hak­ký­nýn­bu­lun­ma­dý­ðý­i­fa­de­e­di­li­yor.­ Sayfa 4’te

ÇEKÝLEN GÖRÜNTÜLERÝN ADLÎ EMANETE ALINMASI ÝSTENDÝ

Ýkna odalarýna suç duyurusu

Haberi sayfa 16’da

KÂBE ÖRTÜSÜ HAZIRLANIYOR

BAÞÖRTÜLÜ ÖÐRENCÝLERE PSÝKOLOJÝK BASKI YAPILMIÞTI n Ýk­na­o­da­la­rýn­da­ba­þör­tü­lü­öð­ren­ci­le­re­psi­ko­lo­jik­bas­ký­yap­mak­la­suç­la­nan­ü­ni­ver­si­te­ça­lý­þan­la­rý­ve­dö­ne­min­YÖK­yet­ki­li­le­ri­ile­Ýs­tan­bul­Ü­ni­ver­si­te­si­eski­Rek­tö­rü­ve­Er­ge­ne­kon­sa­ný­ðý­Prof.­Ke­mal­A­lem­da­roð­lu­hak­kýn­da suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lu­nuldu.­Fa­tih­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðýna­þi­kâ­yet­di­lek­çe­si­ve­ren­A­da­let­Plat­for­mu­Ko­or­di­na­tö­rü­A­dem­Çe­vik,­ik­na­o­da­la­rýn­da­çe­kil­di­ði­ve­dö­ne­min­Rek­tör­Yar­dým­cý­sý­Nur­Ser­ter’de­ol­du­ðu­be­lir­ti­len gö­rün­tü­le­rin­ad­lî­e­ma­ne­te­a­lýn­ma­sý­ný­ta­lep­et­ti.­Haberi sayfa 4’te

n Kâbe’ye­giy­di­ri­len­kis­ve­nin ö­rül­me­si­i­çin­ku­ru­lan­fab­ri­ka­da­ yýl­da­ sa­de­ce­ bir­ ör­tü­ do­ku­na­bi­li­yor.­ 670­ ki­log­ram­ saf i­pek­ten­ ya­pý­lan­ ör­tü­ ü­ze­rin­de­ki­ â­yet­le­rin­ na­kýþ­ ip­li­ði­ne 120­ki­log­ram­al­týn­ve­gü­müþ ka­tý­lý­yor.­Haberi sayfa 16’da

ADALET BAKANI SADULLAH ERGÝN:

PKK Ýran’da 7 imam kaçýrdý

Evren ne yargýlanýr, ne yargýlanmaz

n Te­rör­ör­gü­tü­PKK’nýn­Ý­ran’da­faaliyet­gösteren­ko­lu PKK/PJAK,­Kur­ban­Bay­ra­mý­ön­ce­si,­Ý­ran­gü­ven­lik­güç­le­ri ta­ra­fýn­dan­ya­ka­la­nan­te­rör­ör­gü­tü­men­sup­la­rý­nýn­i­dam­e­dil­me­si­ne­mi­sil­le­me­o­la­rak­Ý­ran’ýn­Ba­tý­A­zer­bay­can­E­ya­le­tinde­ki­Sar­dasht­ken­ti­kýr­sa­lýn­da­­ bulunan­köy­ler­de­gö­rev­li­Fars­kö­ken­li­7­i­ma­mý­ka­çýr­dý.­­Haberi sayfa 5’te

KARARI SAVCILAR VERECEK

Bush, Irak savaþýna karþý çýkmýþ

n A­da­let­Ba­ka­ný­Sa­dul­lah­Er­gin,­12­Ey­lül­dar­be­si­ni ya­pan­cun­ta­nýn­li­de­ri­Ke­nan­Ev­ren’in­yar­gý­lan­ma­sý­na­i­liþ­kin­baþ­vu­ru­ya­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­ve­ri­len­gö­rev­siz­lik­ka­ra­rý­ný­de­ðer­len­di­rir­ken,­“Be­nim­bu­ra­da­re­fe­ran­dum­ön­ce­sin­de­be­yan­la­rým­var.­Biz­ge­çi­ci­15’nci­mad­de­de­ki­ya­sak­la­rý­ kal­dý­rý­yo­ruz.­ Za­mana­þý­mý­ i­le­ sý­kýn­tý­la­rýn­ çö­zü­mü,­ il­gi­li­ sav­cý­la­rýn­ ya­pa­ca­ðý­ iþ­lem­ler­le­ bel­li o­la­cak.­Yar­gý­la­nýr­ya­da­yar­gý­lan­maz­di­ye­mem” i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.­­Haberi sayfa 4’te

n Be­yaz­Sa­ray’dan­ay­rýl­ma­sýn­dan­bu­ya­na­ses­siz­li­ði­ni ko­ru­yan­es­ki­ABD­Baþ­ka­ný­Ge­or­ge­Bush,­I­rak’ta­gü­ce baþ­vu­rul­ma­sý­ný­is­te­me­di­ði­ni­ve­I­rak’a­kar­þý­sa­va­þa­hep mu­ha­le­fet­et­ti­ði­ni­sa­vun­du.­Bush,­ki­ta­býn­da­“I­rak’ta­id­di­a e­dil­di­ði­gi­bi­kit­le­im­ha­si­lâ­hý­bu­lun­ma­yý­þý­en­çok­be­ni­tik­sin­dir­di­ve­çok­öf­ke­len­dir­di”­de­di.­Haberi sayfa 7’de

Kürtçe isimlerin iptaline tepki

55 bin yeni öðretmen

n Di­yar­ba­kýr’da­ki­si­vil­top­lum­ku­r u­luþ­la­rý,­Ýl­Ge­nel Mec­li­sinin­91­köy­ta­be­la­sýn­da­ki­Türk­çe­i­sim­le­rin­ya­ný­na Kürt­çe­i­sim­le­rin­de­ya­zýl­ma­sý ka­ra­rý­nýn­Di­yar­ba­kýr­Va­li­li­ði ta­ra­fýn­dan­ip­tal­et­ti­ril­me­si­ne tep­ki­gös­ter­di. Sayfa 4’te

n Mil­lî­E­ði­tim­Ba­ka­ný­Ni­met Çu­buk­çu,­ge­le­cek­yýl­55­bin ye­ni­kad­ro­lu­öð­ret­men­a­lý­na­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­Çubukçu,­10 bin­öðretmenin­atandýðýný, yýl­sonuna­kadar­30­bin­personel­atamasýnýn­yapýlacaðýný­söyledi.­Sayfa 5’te

Kudüs’te yeni provokasyon Haberi sayfa 7’de

ISSN 13017748

AB, TÜRKÝYE’YE KAPILARINI KAPATMAMALI

Haberi sayfa 5’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

LÂHÝKA

Deccal ve Süfyan

Be­d..i­uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

‘‘

‘‘

Öðüt­verici­olarak­ölüm­yeter.­Zenginlik­olarak­da,­kuvvetli­îman­sahibi­olup­Allah'a­tam itimad­etmek­yeter. Câmiü's-Saðîr, No: 2982 / Hadis-i Þerif Meâli

Bir avuç havadaki mu'cize

Tabiiyyun ve maddiyyun mezhebinin baþýna geçen o eþhas, kuvvetleri nisbetinde kendilerinde bir nevî rububiyet tahayyül ederler ve raiyetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyetkârâne serfüru ettirirler, baþlarýný rükûa getirirler demektir. Birinci Mesele i­va­yet­te­ var­ ki,­ “­hir­za­ma­nýn­ eþ­has-ý mü­h im­m e­s in­d en­ o­l an­ Süf­y a­n ýn­ e­l i de­li­ne­cek.” Al­la­hu­a’lem,­bu­nun­bir­te­vi­li­þu­dur ki:­ Se­fa­het­ ve­ leh­vi­yât­ i­çin­ ga­yet­ is­raf i­le­ e­lin­de­ mal­ dur­maz,­ is­ra­fâ­ta­ a­kar.­ Darb-ý me­sel­de­de­ni­li­yor­ki,­“Fi­lân­a­da­mýn­e­li­de­lik­tir.”­Ya­ni­çok­müs­rif­tir. Ýþ­te,­ “Süf­yan­ is­ra­fý­ teþ­vik­ et­mek­le,­ þid­det­li bir­hýrs­ve­ta­mâý­u­yan­dý­ra­rak­in­san­la­rýn­o­za­yýf­da­mar­la­rý­ný­tu­tup­ken­di­ne­mu­sah­har­e­der” di­ye­bu­ha­dîs­ih­tar­e­di­yor;­“Ýs­raf­e­den­o­na­e­sir o­lur,­o­nun­dâ­mý­na­dü­þer”­di­ye­ha­ber­ve­rir.

Üçüncü Mesele Ri­vâ­yet­te­ var­ ki, “­hir­za­ma­nýn­ müs­te­bit hâ­kim­le­ri,­ hu­su­san­ Dec­ca­lýn­ ya­lan­cý­ cen­net ve­ce­hen­nem­le­ri­bu­lu­nur.”2 “El-il­mü­ in­dâl­lah” 3 bu­nun­ bir­ te­vi­li­ þu­dur ki:­Hü­kû­met­da­i­re­sin­de­kar­þý­kar­þý­ya­ku­ru­lan ve­bir­bi­ri­ne­ba­kan­va­zi­yet­te­bu­lu­nan­ha­pis­ha­ne­i­le­li­se­mek­te­bi,­“Bi­ri­hû­ri­ve­gýl­ma­nýn­çir­kin­bir­tak­li­di,­di­ðe­ri­a­zap­ve­zin­dan­sû­re­ti­ne gi­re­cek”­di­ye­bir­i­þa­ret­tir.­ Dördüncü Mesele Ri­vâ­yet­te­ var­ ki, “­hir­za­man­da­ ‘Al­lah­ Al­lah’­di­ye­cek­kal­maz.”4 “Lâ­ya’le­mu’l-gay­be­il­lal­lah”5 bu­nun­bir­te­vi­li þu­ol­mak­ge­rek­tir­ki:­“Al­lah­Al­lah­Al­lah”­de­yip zik­re­den­tek­ke­ler,­zi­kir­hâ­ne­ler,­med­re­se­ler­ka­pa­na­cak­ ve­ e­zan­ ve­ ka­met­ gi­bi­ þe­â­ir­de­ is­mul­lah­ ye­ri­ne­ baþ­ka­ i­sim­ ko­nu­la­cak­ de­mek­tir. Yok­sa,­ u­mum­ in­san­lar­ küfr-ü­ mut­la­ka­ dü­þe­cek­ler­de­mek­de­ðil­dir.­Çün­kü­Al­lah’ý­in­kâr­et­mek,­ kâ­i­na­tý­ in­kâr­ et­mek­ ka­dar­ a­kýl­dan­ u­zak­týr.­ U­mum­ de­ðil,­ bel­ki­ ek­ser­ in­san­lar­da­ da­hi vu­ku­u­nu­ a­kýl­ ka­bul­ et­mez.­ Kâ­fir­ler­ Al­lah’ý­ in­kâr­et­mi­yor­lar,­yal­nýz­sý­fâ­týn­da­ha­tâ­e­di­yor­lar.­ Di­ðer­bir­te­vi­li­þu­dur­ki:­ Ký­ya­met­kop­ma­sý­nýn­ deh­þe­ti­ni­ gör­me­mek­ i­çin,­ mü’min­le­rin ruh­la­rý­bir­par­ça­ev­vel­kab­ze­di­lir.­Ký­ya­met­kâ­fir­le­rin­baþ­la­rýn­da­pat­lar.­ Beþinci Mesele Ri­va­yet­te­ var­dýr­ ki,­ “­hir­za­man­da­ Dec­cal gi­bi­bir­ký­sým­þa­hýs­lar­u­lû­hi­yet­dâ­vâ­e­de­cek­ler ve­ken­di­le­ri­ne­sec­de­et­ti­re­cek­ler.”6 Al­la­hu­a’lem,­bu­nun­bir­te­vi­li­þu­dur­ki: Na­sýl ki­ pa­di­þa­hý­ in­kâr­ e­den­ bir­ be­de­vî­ ku­man­dan, ken­din­de­ve­baþ­ka­ku­man­dan­lar­da,­hâ­ki­mi­yet­le­ri­nis­be­tin­de­bi­rer­kü­çük­pa­di­þah­lýk­ta­sav­vur e­der.­ Ay­nen­ öy­le­ de,­ ta­bi­iy­yun­ ve­ mad­diy­yun mez­he­bi­nin­ ba­þý­na­ ge­çen­ o­ eþ­has,­ kuv­vet­le­ri nis­be­tin­de­ken­di­le­rin­de­bir­ne­vi­ru­bu­bi­yet­ta­hay­yül­ e­der­ler­ ve­ ra­i­ye­ti­ni­ ken­di­ kuv­ve­ti­ i­çin ken­di­ne­ve­hey­kel­le­ri­ne­u­bu­di­yet­kâ­râ­ne­ser­fü­ru­et­ti­rir­ler,­baþ­la­rý­ný­rü­kû­a­ge­ti­rir­ler­de­mek­tir.­

Dipnotlar: 1- Buhari, Fiten: 26; Müslim, Fiten: 101, 102; Tirmizî, Fiten: 62; Müsned, 3: 115, 211, 228, 249, 250, 5: 38, 404405, 6: 139-140. 2- Müslim, Fiten, 104, 109; Ýbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 5: 397. 3- Gerçek, Allah katýndadýr.

Ancak O bilir. 4- Müslim, Ýmân: 234; Tirmizi, Fiten: 35; Müsned, 3: 107, 201, 259. 5- Gaybý ancak Allah bilir. 6- el-Hâkim, el-Müstedrek, 4: 508; Ýbn-i Kesîr, Nihayetü’lBidâye ve’n-Nihâye: 1:125, 126; Müsned, 4: 20, 5: 372

Þuâlar, 5. Þuâ, Beþinci Þuâ’nýn Ýkinci Makamý ve Meseleleri, s. 910 LÜGATÇE dâm: Tuzak. hâzâ kâfir: Bu kâfirdir. Allahu a’lem bissavab: Allah daha iyi bilir. Allah doðrusunu en iyi bilir. frenk: Avrupalý.

gýlman: Cennette hizmet gören delikanlýlar. ulûhiyet: Ýlâhlýk, Allah’ýn hâkimiyeti ile kâinattaki herþeyi Kendisine ibâdet ve itaat ettirmesi.

Zamaný namaza göre tanzim etmek

GÖNÜL PINARI ABDÝL YILDIRIM abdilyildirim26@hotmail.com

E­zan­ses­le­riy­le­a­çý­lan­gon­ca, Ner­giz­dir,­lâ­le­dir,­süm­bül­dür­na­maz. Ha­ya­týn­sü­sü­dür­ö­mür­bo­yun­ca, Mi’raç’tan­yol­la­nan­bir­gül­dür­na­maz. A.Y.

R

Ýkinci Mesele Ri­va­yet­te­var­ki, “­hir­za­ma­nýn­ deh­þet­li­ bir þah­sý­sa­bah­kal­kar,­al­nýn­da­‘Hâ­zâ­kâ­fir’­ya­zýl­mýþ­bu­lu­nur.”1­ Al­la­hu­a’lem­bis­sa­vab,­bu­nun­te­vi­li­þu­dur­ki: O­ Süf­yan,­ ken­di­ ba­þý­na­ frenk­le­rin­ ser­pu­þu­nu ko­yup­ her­ke­se­ de­ giy­di­rir.­ Fa­kat­ ce­bir­ ve­ ka­nun­la­tâ­mim­et­ti­ðin­den,­o­ser­puþ­da­hi­sec­de­ye git­ti­ði­i­çin,­Ýn­þâ­al­lah­ih­ti­da­e­der;­da­ha­her­kes— yal­nýz­is­te­me­ye­rek—o­nu­giy­mek­le­kâ­fir­ol­maz.­

lahika@yeniasya.com.tr

a­man­ve­na­maz.­Bi­ri­si­in­sa­nýn­en­bü­yük­ser­ma­ye­si,­ö­te­ki­si­i­se­bu­ser­ma­ye­i­le­ya­pý­la­cak­en kâr­lý­bir­ti­ca­ret­ve­ka­zanç­týr.­A­kýl­lý­tüc­car­ser­ma­ye­si­ni­en­i­yi­þe­kil­de­kul­la­nan­tüc­car­ol­du­ðu­gi­bi, a­kýl­lý­Müs­lü­man­da­za­ma­ný­ný­na­ma­za­gö­re­tan­zim e­de­rek­ en­ gü­zel­ þe­kil­de­ de­ðer­len­di­ren­ in­san­dýr. Dün­ya­ iþ­le­ri­ i­çin­ da­kik­ prog­ram­lar­ ya­pa­rak­ bun­la­rý uy­gu­lar­ken,­na­maz­gi­bi­en­ö­nem­li­bir­i­þi­ih­mal­et­mek,­ cam­ par­ça­la­rý­ný­ el­ma­sa­ ter­cih­ et­mek­ ka­dar ah­ma­kâ­ne­bir­dav­ra­nýþ­o­la­cak­týr. Pa­ra­mý­zý­ har­car­ken­ müm­kün­ ol­du­ðu­ ka­dar­ is­raf­et­me­me­ye­ça­lý­þý­rýz.­A­lýþ­ve­riþ­le­ri­mi­zi­ih­ti­yaç­la­rý­mý­zýn­ ön­ce­lik­le­ri­ne­ gö­re­ a­yar­la­rýz.­ Za­ru­rî­ ih­ti­yaç­la­rý­mý­za­ön­ce­lik­ta­nýr,­di­ðer­ih­ti­yaç­la­rý­mýz­i­çin de­büt­çe­mi­ze­gö­re­har­ca­ma­ya­pa­rýz.­Va­kit­na­kit­tir­de­di­ði­mi­ze­gö­re,­vak­ti­mi­zi­sarf­e­der­ken­de­ay­ný­has­sa­si­ye­ti­gös­ter­mek­zo­run­da­yýz.­A­ma­her­ne­den­se­vak­ti­miz­söz­ko­nu­su­ol­du­ðun­da­ö­nem­li­iþ­le­ri­mi­zi­ve­ön­ce­lik­le­ri­mi­zi­pek­dik­ka­te­al­mý­yo­ruz. Ay­lýk­ve­ya­gün­lük­a­i­le­büt­çe­si­ha­zýr­la­dý­ðý­mýz­gi­bi, bir­za­man­büt­çe­si,­ya­ni­han­gi­i­þe­ne­za­man­ve­ne ka­dar­va­kit­a­yý­ra­ca­ðý­mý­za­da­ir­bir­çi­zel­ge­yap­ma­yý pek­dü­þün­mü­yo­ruz.­Hal­buki,­va­kit­is­ra­fý­na­kit­is­ra­fýn­dan­çok­da­ha­kö­tü­ve­za­rar­lý­bir­a­lýþ­kan­lýk­týr. Bu­is­raf,­na­ma­zý­ih­mal­bo­yu­tu­na­u­laþ­mýþ­sa,­in­san if­las­et­miþ­de­mek­tir. Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­ “Na­maz­di­nin­di­re­ði­dir” bu­yu­ru­yor­lar.­ Di­ni­mi­zin­ di­re­ði­ na­maz­ ol­du­ðu­na­ gö­re,­ na­ma­zý­ gün­lük­ ha­ya­tý­mý­zýn­ mer­ke­zi­ne yer­leþ­tir­mek­ du­ru­mun­da­yýz.­ Gün­lük­ iþ­le­ri­mi­zin pla­ný­ný­ya­par­ken,­ön­ce­na­ma­zý­na­za­ra­a­la­rak­za­ma­ný­mý­zý­tan­zim­et­me­li­yiz.­Yok­sa­dün­ya­iþ­le­ri­nin­yo­ðun­lu­ðu­a­ra­sýn­da­na­maz­vak­ti­nin­ge­çip­git­ti­ði­ni­gö­rü­rüz.­On­dan­son­ra­da­“Ney­se,­ak­þam­ka­za­sý­ný­ký­la­rýz”­ di­ye­rek­ te­sel­li­ bul­ma­ya­ ça­lý­þý­rýz.­ Hal­buki,­ “Ya biz­o­na­ma­zý­ka­za­e­de­me­den­baþ­ka­bir­ka­za­ya­kur­ban­ gi­der­sek,­ o­ za­man­ ne­ o­la­cak”­ di­ye­ dü­þün­mek zo­run­da­yýz. Bu­gün­ in­san­lar­ dün­ya­ya­ öy­le­ sý­ký­ sa­rýl­mýþ­lar­ ki, dün­ya­iþ­le­ri­i­çin­bir­gün­lük­za­man­di­li­mi­yet­mez­ol­muþ.­Ehl-i­dün­ya,­hep­gün­le­rin­ký­sa­lý­ðýn­dan­ve­za­ma­nýn­dar­lý­ðýn­dan­þi­kâ­yet­e­di­yor.­A­i­le­si­ne­ve­dost­la­rý­na­ a­yý­ra­cak­ za­man­ bu­la­mý­yor­lar.­ Bay­ram­lar­da bi­le­sý­la-yý­rah­mi­ih­mal­e­di­yor­lar.­ Ehl-i­i­man­i­çin­de­du­rum­pek­fark­lý­gö­rün­mü­yor. Herhan­gi­ bir­ iþ­ ye­rin­de­ üc­ret­li­ o­la­rak­ ça­lý­þan­lar, pat­ro­nun­dan­ ve­ya­ þe­fin­den­ çe­kin­di­ði­ i­çin­ na­ma­zý za­ma­nýn­da­ ký­la­ma­dýk­la­rý­ný­ söy­le­yen­le­re­ çok­ rast­lý­yo­ruz.­Bir­de­“Ne­ya­pa­lým,­e­mir­ku­lu­yuz”­di­ye­rek­ö­zür­ be­yan­ e­den­ler­ var­ ki,­ ö­zür­le­ri­ ka­ba­hat­le­rin­den bü­yük.­“E­mir­ku­lu­yuz”­di­ye­rek­rý­zýk­la­rý­nýn­ke­si­le­ce­ði­en­di­þe­si­i­le­na­ma­zý­ný­ih­mal­e­den­ler,­“Al­lah’ýn­ku­lu­yuz”­ di­ye­rek­ ku­la­ kul­ o­lun­ma­ya­ca­ðý­nýn­ far­ký­na var­sa­lar,­böy­le­bir­en­di­þe­ta­þý­maz­lar­dý.­­ Ýþ­çi­sen­di­ka­la­rý­bel­li­dö­nem­ler­de­iþ­ve­ren­le­söz­le­þ­me­ye­ o­tu­rur.­ Bu­ra­da­ iþ­çi­le­rin­ üc­ret­le­rin­den­ öz­lü hak­la­rý­na­ka­dar­her­ta­lep­di­le­ge­ti­ri­lir.­Ça­lýþ­ma­sü­re­le­ri,­is­ti­ra­hat­sa­at­le­ri­ve­çay­mo­la­sý­gi­bi­hak­lar­i­çin çok­sý­ký­pa­zar­lýk­lar­ya­pý­lýr.­A­ma­hiç­bir­top­lu­söz­leþ­me­de­ “na­maz­ sa­a­ti”­ gi­bi­ bir­ ta­lep­ di­le­ ge­ti­ril­mez. Ya­ni­ça­lý­þan­la­rýn­bir­bar­dak­çay­iç­me­si­i­çin­sý­ký­pa­zar­lýk­lar­ya­pý­lýr­ken,­na­maz­ký­lý­na­bil­me­si­i­çin­beþ­on da­ki­ka­lýk­ bir­ za­man­ ta­nýn­ma­sý­ ta­lep­ e­dil­mez.­ Hoþ, ta­lep­e­dil­se­bi­le­ne­ka­dar­dik­ka­te­a­lý­nýr,­o­ay­rý­me­se­le.­Bu­ra­da­ö­nem­li­o­lan,­ih­ti­yaç­la­rýn­ö­nem­ve­ön­ce­li­ði­nin­doð­ru­tesbit­e­di­le­rek­hak­ta­lep­e­dil­me­si.­ Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­“Kâ­i­nat­ta­en­yük­sek­ha­ki­kat,­i­man­dýr.­Ý­man­dan­son­ra­na­maz­dýr” di­yor.­ Ý­man­dan­ son­ra­ en­ bü­yük­ ha­ki­kat­ na­maz­ ol­du­ðu­na gö­re,­ na­ma­zý­ ha­ya­tý­mý­zýn­ mer­ke­zi­ne­ al­mak­ du­ru­mun­da­yýz.­Böy­le­ya­par­sak,­gün­lük­iþ­le­ri­mi­zi­ve­ran­de­vu­la­rý­mý­zý­o­na­gö­re­a­yar­la­rýz.­Çün­kü­na­maz­va­kit­le­rin­de­ Rab­bi­miz­le­ ran­de­vu­muz­ var­dýr.­ Hiç­bir dün­ye­vî­iþ­ran­de­vu­su­bun­dan­da­ha­ö­nem­li­de­ðil­dir. Mi­sa­fir­li­ðe­ gi­der­ken­ ve­ya­ mi­sa­fir­ ka­bul­ e­der­ken, na­maz­ sa­at­le­ri­ni­ dik­ka­te­ al­ma­mýz­ ge­re­kir.­ Zi­ra­ o sa­at­te­ Ce­nâb-ý­ Hakk’ýn­ mi­sa­fi­ri­ o­la­rak­ Mi’rac­ gi­bi bir­ ma­ka­ma­ dâ­vet­li­yiz­dir.­ Baþ­ka­ hiçbir­ ma­kam Mi’rac’dan­üs­tün­ol­ma­dý­ðý­gi­bi,­hiç­bir­dos­tun­ha­tý­rý da­Al­lah’ýn­ha­tý­rýn­dan­yük­sek­de­ðil­dir.­ Bi­ri­si­i­le­ö­nem­li­bir­gö­rüþ­me­ya­pa­cak­sak,­na­maz sa­a­tin­den­ön­ce­ve­ya­son­ra­ol­ma­sý­na­dik­kat­et­me­li­yiz.­Bi­ri­si­ne­te­le­fon­a­çar­ken­bi­le,­na­maz­vak­ti­o­lup ol­ma­dý­ðý­na­bak­ma­mýz­ge­re­kir.­ Ký­s a­c a­s ý­ gün­l ük­ a­j an­da­mý­z ý­ tan­z im­ e­der­ken, na­ma­zý­ hep­ ön­ce­lik­li­ va­zi­fe­ o­la­rak­ not­ et­me­li­yiz. Ýþ­te­ o­ za­man­ her­ i­þi­miz­ dü­zen­li,­ her­ ti­ca­re­ti­miz kâr­lý­o­la­cak­týr.

Z

rin­de­dik­ka­ti­mi­zi­çek­miþ:­ “Þim­di,­rad­yo­nâ­mý­ver­dik­le­ri­ayn-ý­ha­ki­kat­i­le­sa­bit­ol­muþ­ki:­Ý­çin­de­had­siz­bir­i­lim­ve hik­met­ve­i­râ­de­bu­lu­nan­gayr-ý­mü­te­nâ­hî­bir­kud­ret-i­e­ze­li­ye­nin­cil­ve­si,­her SAMÝ CEBECÝ zer­re-i­ ha­va­î­de­ hâ­zýr­ ve­ nâ­zýr­dýr­ ki, had­siz­ ay­rý­ ay­rý­ ke­li­me­ler­ her­ bir­ zer­sami_cebeci@hotmail.com re-i­ ha­va­î­nin­ kü­çü­cük­ ku­la­ðý­na­ gi­rip, in­ce­cik­di­lin­den­çýk­tý­ðý­hal­de­ka­rýþ­mý­er­yü­zü­nü­ in­san­lar­ i­çin­ þi­yor,­bo­zul­mu­yor,­þa­þýr­mý­yor.”­ rin­ bir­ mi­sa­fir­ha­ne­ o­la­rak Ha­va­nýn­her­bir­a­to­mun­da­var­o­lan ya­ra­tan­ve­her­þe­yi­in­sa­nýn bü­t ün­ tel­s iz,­ te­l e­f on,­ te­l e­v iz­y on­ ve em­ri­ne­bo­yun­eð­di­ren­Ce­rad­yo­gi­bi­tek­nik­ci­haz­la­rýn­tit­re­þim­le­nâb-ý­Hak,­sa­yý­sýz­ni­met­le­ri­ mev­c ut­t ur.­ Bu­ ka­d ar­ fark­l ý­ dal­g a riy­le­in­sa­na­ne­ka­dar­de­ðer boy­la­rý­nýn­ her­ bir­ a­tom­da­ hiç­ ka­rýþ­ver­di­ði­ni­ gös­te­ri­yor.­ Ken­di­si­ni­ ta­nýt­ma­dan­bir­an­da­bu­lun­ma­sý,­dal­gay­la­î­týr­mak,­ bil­dir­mek­ ve­ sev­dir­mek­ is­te­zah­ e­di­le­cek­ bir­ du­rum­ de­ðil­dir.­ E­ha­yen­Al­lah­(cc),­in­san­lar­dan­da­i­man­ve di­yet­cil­ve­siy­le­her­bir­a­to­ma­te­cel­lî­e­i­bâ­det­le­Ken­di­si­ni­sev­di­ði­ni­ve­Ken­di­den­ son­suz­ kud­re­tin­ bir­ cil­ve­si­ne­ ve si­ne­i­ta­at­et­ti­ði­ni­gös­ter­me­si­ni­is­ti­yor. Al­lah’ýn­ha­ri­ka­bir­mu'­ci­ze­si­ne­“Bu,­iþ­Ru­bu­bi­yet­ ve­ u­bu­di­yet­ da­i­re­le­ri­ bu­nu te­böy­le­bir­ka­nun­dur”­de­yip­i­þin­i­çin­ge­rek­ti­ri­yor. den­ sýy­rý­lýp­ ta­bi­at­ ve­ te­sa­dü­fe­ ha­va­le Kâ­i­na­tý­ ni­ha­yet­siz­ mak­sat­ ve­ ga­ye­et­mek­deh­þet­li­bir­da­lâ­let­ve­ah­mak­lýk Havanýn her bir atomunda, ler­le­ ya­ra­tan­ Yü­ce­ Kud­ret’in­ bu­ kâ­i­ör­ne­ði­dir. var olan bütün telsiz, nat­ta­ki­ ic­ra­a­tý­ ka­nun­lar­ per­de­si­ ar­ka­“Kü­re-i­ha­va­yý­bir­kon­fe­rans­mey­da­sýn­dan­dýr.­Â­de­tul­lah­ve­ya­sün­ne­tul­lah ný­ve­ze­min­yü­zü­nü­bir­ders­ha­ne­ve­bir telefon, televizyon ve radyo o­la­rak­ i­fâ­de­ e­di­len­ bu­ ka­nun­lar,­ Al­mek­t eb-i­ ir­f an­ hük­m ü­n e­ ge­t i­r en­ ve gibi teknik cihazlarýn lah’ýn­ fýt­rî­ þe­ri­at­ ka­nun­la­rý­dýr.­ Ma­a­le­had­siz­ni­met­le­ri­ta­zam­mun­e­den­(i­çi­ne titreþimleri mevcuttur. sef,­son­i­ki­yüz­yýl­dýr­fen­ve­fel­se­fe­den a­lan) ve­ had­siz­ þü­kür­ler­ i­le­ mu­ka­be­le ge­len­ deh­þet­li­ bir­ da­lâ­let­ ce­re­ya­ný­ ta­et­mek­lâ­zým­ken;­ve­be­þe­rin­sa­a­det-i­e­Bu kadar farklý dalga ra­f ýn­d an­ ta­b i­a t­ ve­y a­ do­ð a­ ka­n un­l a­r ý be­di­ye­sin­de­ki­ ih­sa­nat-ý­ Ý­lâ­hi­ye­nin­ mu­boylarýnýn, her bir atomda de­ni­le­rek,­Al­lah­i­le­bað­lan­tý­sý­ko­pa­rýl­ac­cel­ bir­ nu­mu­ne­si;­ ve­ hiç­bir­ þüp­he­yi hiç karýþmadan bir anda mýþ­týr.­ Her­ þe­yin­ ta­biî­ ve­ te­sâ­dü­fî­ o­bý­rak­ma­yan­ve­doð­ru­dan­doð­ru­ya­ha­zi­lay­lar­ so­nu­cu­ o­luþ­tu­ðu­nu­ ka­bul­ e­den ne-i­rah­met­ten­ih­san­e­di­len­bir­he­di­yebulunmasý, dalgayla izah bu­ zih­n i­y et,­ in­s an­l ýk­ â­l e­m in­d e­ ni­c e i­Rah­ma­ni­ye­ye­‘rad­yo’­nâ­mý­ný­tak­mak­edilecek bir durum deðildir. fert­le­ri­ ta­bi­at­pe­rest­ ve­ din­siz­ yap­mýþ­la,­ bu­ e­lek­trik­ ve­ ha­va­nýn­ te­mev­vü­câ­tý týr.­ Böy­le­ce­ on­la­rýn­ hem­ dün­ya,­ hem (dal­ga­lan­ma­sý) na­mý­ný­ ver­mek­ i­le,­ o de­â­hi­ret­sa­a­det­le­ri­ni­mah­vet­miþ­tir. du­ya­bi­li­yo­rum.­ De­mek,­ at­mos­fe­re­ ya­- yüz­ bin­ ni­met­le­re­ küf­ran­ (nan­kör­lük) Al­lah’ýn­son­suz­i­lim,­i­râ­de­ve­kud­re­- yý­lan­ ve­ muh­te­lif­ dal­ga­ boy­la­rýn­da­ki per­de­si­ni­ çek­mek,­ mad­diy­yun­la­rýn­ ve tiy­le­ ger­çek­le­þen­ mu­'ci­ze­ ka­nun­la­ra bü­tün­ ses­ler,­ bu­ bir­ a­vuç­ ka­dar­ rad­yo ehl-i­ da­lâ­le­tin­ had­siz­ bir­ di­va­ne­lik­le­ri­fen­nî­bir­nam­ta­kan­ve­o­mu­'ci­ze­yi­ba­- i­çin­de­ki­ha­va­da­da­var.­Â­de­tâ,­at­mos­- dir­ ki,­ had­siz­ bir­ ci­na­yet­ o­lup,­ had­siz sit­leþ­ti­re­rek­na­zar­dan­dü­þü­ren­bu­zih­- fe­rin­ ta­ma­mýn­da­ var­ o­lan­ her­ ya­yýn bir­ a­za­ba­ on­la­rý­ müs­te­hak­ e­der.”­ (Nur ni­yet­ sa­hip­le­ri,­ kâ­i­na­ta­ ken­di­ za­tý­ i­çin dal­ga­sý,­bu­bir­a­vuç­ha­va­da­bu­lu­nu­yor. ­le­mi­nin­Bir­A­nah­ta­rý­s.­29) bak­tý­rýp,­hâ­þâ­“Ya­ra­tý­cý­sý­yok”­de­me­ye Her­bi­ri­si­ne­uy­gun­a­lý­cý­ol­du­ðu­tak­dir­“Al­lah’ýn­ ni­met­le­ri­ni­ say­ma­ya­ kalk­ge­t i­r ir.­ Bu­ sû­r et­l e­ ül­f et,­ ün­s i­y et­ ve de,­ is­tas­yon­lar­dan­ ya­pý­lan­ ses­li­ ve­ya sa­nýz­ say­mak­la­ bi­ti­re­mez­si­niz.”­ (Nahl yek­ne­sak­lýk­ per­de­le­ri­nin­ al­týn­da­ki­ ha­- gö­rün­tü­lü­ya­yýn­la­rý­din­le­me­ve­iz­le­me Sû­re­si:­18) Bu­â­ye­tin­fer­man­et­ti­ði­gi­bi ri­ka­ ve­ mu'­ci­ze­ ha­ki­kat­le­ri­ na­zar­lar­- im­kâ­ný­ var.­ Bü­tün­ at­mos­fe­ri­ bir­ a­vuç Al­lah’ýn­ sa­yý­sýz­ ni­met­le­ri­ne­ kar­þý­ þük­dan­giz­le­me­ye­ça­lý­þýr. ha­va­da­top­la­yýp­hü­lâ­sa­et­mek,­Al­lah’ýn ret­m e­y ip­ nan­k ör­l ük­ et­m ek,­ el­b et­t e At­mos­fe­rin­ta­ba­ka­la­rý­o­la­rak­sa­yý­lan bir­mu'­ci­ze­si­de­ðil­de­ne­dir? had­s iz­ bir­ a­z a­b ý­ ge­r ek­t i­r ir.­ On­l a­r a ve­tro­pos­fer,­stra­tos­fer,­me­zos­fer,­ter­Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­ bu­ mâ­nâ­yý þük­ret­mek­i­se,­an­cak­i­man­e­dip,­o­nun mos­fer­ve­en­son­da­ki­ek­zos­fe­re­ka­dar ya­kî­nen­mü­þa­he­de­et­miþ­ki­ “Nur­Â­le­- i­câ­bý­ o­lan­ i­bâ­det­le­ mu­ka­be­le­ et­mek­le u­z a­n an­ ve­ yer­d en­ yet­m iþ­ ki­l o­m et­r e mi­nin­Bir­A­nah­ta­rý”­ a­dý­ný­ver­di­ði­e­se­- müm­kün­o­lur.

PARILTI

Y

yu­ka­rý­lar­dan­ baþ­la­yýp,­ dýþ­ at­mos­fe­re ka­dar­ ku­þa­tan­ bir­ i­yo­nos­fer­ ta­ba­ka­sý var­dýr.­ Man­ye­tik­ ve­ e­lek­trik­ ok­ya­nu­su­nu­ an­dý­ran­ bu­ ta­ba­ka,­ tel­siz,­ mo­bil te­le­fon,­ra­dar,­te­le­viz­yon­ve­rad­yo­ya­yýn­la­rý­nýn­çok­ge­niþ­a­lan­lar­da­i­le­til­me­sin­de­ va­zi­fe­ gö­rür.­ Al­lah’ýn­ bü­yük­ bir ni­me­ti­ o­lan­ bu­ e­lek­trik­ ok­ya­nu­su­na fen­nî­bir­nam­ta­ka­rak,­ha­ri­ka­mu'­ci­ze­le­ri­ na­zar­dan­ sak­la­mak­ müm­kün­ de­ðil­dir. Þim­di­e­lim­de­a­vuç­i­çi­ka­dar­kü­çü­cük bir­ rad­y o­ var.­ Düð­m e­y i­ çe­v ir­d ik­ç e, yüz­ler­ce­ is­tas­yon­dan­ muh­te­lif­ dil­ler­de ya­pý­lan­ ya­yýn­la­rý­ ve­ya­ mü­zik­ ses­le­ri­ni

‘‘

Fâni, kýsa, faydasýz ömrünüzü bâki, uzun, faydalý, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasýdýr; Bâkî-i Hakikînin yoluna sarf ediniz. Bediüzzaman

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYRAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 4 Zilhicce 1431 Rumî: 28 T. Evvel 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.41 4.53 4.59 5.12 5.08 4.22 4.26 4.19 5.02 4.33 5.00

Güneþ 6.05 6.20 6.23 6.40 6.36 5.47 5.52 5.47 6.29 5.56 6.25

Öðle 11.30 11.40 11.48 11.59 11.55 11.10 11.14 11.06 11.49 11.21 11.49

Ýkindi 14.16 14.20 14.35 14.41 14.35 13.55 13.57 13.46 14.30 14.08 14.34

Bayram trafiðine dikkat

Akþam 16.42 16.47 17.01 17.07 17.01 16.21 16.24 16.13 16.56 16.34 17.00

Yatsý 17.59 18.07 18.18 18.27 18.22 17.39 17.43 17.33 18.16 17.51 18.18

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.09 5.15 4.50 4.41 4.53 4.40 4.27 4.26 4.10 4.58 4.47

Güneþ 6.38 6.40 6.20 6.07 6.18 6.09 5.51 5.55 5.35 6.28 6.09

Öðle 11.55 12.02 11.36 11.29 11.41 11.26 11.16 11.12 10.57 11.44 11.37

Ýkindi 14.33 14.46 14.13 14.12 14.26 14.03 14.02 13.50 13.41 14.21 14.28

Akþam 17.00 17.12 16.40 16.38 16.52 16.30 16.28 16.17 16.07 16.48 16.54

Yatsý 18.22 18.31 18.02 17.57 18.10 17.52 17.45 17.39 17.26 18.10 18.09

TAHLÝL

Yeni payandalar

EMNÝYET YETKÝLÝLERÝ, BAYRAM TATÝLÝNDE KARAYOLLARINDA, ‘’KARA NOKTA’’ DÝYE TABÝR EDÝLEN KAZA POTANSÝYELÝNÝN YÜKSEK OLDUÐU YOLLARDA DAHA DÝKKATLÝ OLMALARI KONUSUNDA SÜRÜCÜLERÝ UYARDI. EMNÝYET yet­ki­li­le­ri,­bay­ram­ta­ti­lin­de­ka­ra­yol­la­rýn­da,­‘’ka­ra­nok­ta’’­di­ye­ta­bir­e­di­len­ka­za­po­tan­si­ye­li­nin­yük­sek­ol­du­ðu­yol­lar­da­da­ha­dik­kat­li­ol­ma­la­rý ko­nu­sun­da­sü­rü­cü­le­ri­u­yar­dý.­Tür­ki­ye’de,­yýl­da­or­ta­la­ma­5­bin­ki­þi­nin­ö­lü­mü­ne,­bin­ler­ce­ki­þi­nin­ya­ra­lan­ma­sý­na­yol­a­çan­tra­fik­ka­za­la­rý,­bay­ram­lar­da di­ðer­gün­le­re­o­ran­la­da­ha­da­ar­ta­rak,­bay­ra­mý­a­cý­ya dö­nüþ­tü­re­bi­li­yor.­Em­ni­yet­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­ve­ri­le­ri­ne­gö­re,­ge­çen­yýl­26-30­Ka­sým­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­ki­Kur­ban­Bay­ra­mý­ta­ti­lin­de­bin­353­tra­fik­ka­za­sý mey­da­na­gel­di.­Bu­ka­za­lar­da­81­ki­þi­ya­þa­mý­ný­yi­tir­di,­3­bin­105­ki­þi­de­ya­ra­lan­dý.­Son­5­yýl­da­i­se­Kur­ban­Bay­ram­la­rýn­da­mey­da­na­ge­len­8­bin­23­tra­fik ka­za­sýn­da­502­ki­þi­ha­ya­tý­ný­kay­bet­ti,­17­bin­175­ki­þi ya­ra­lan­dý.­Son­5­yýl­da­Ra­ma­zan­Bay­ram­la­rýn­da mey­da­na­ge­len­6­bin­649­ka­za­da­431­ki­þi­öl­dü,­14 bin­116­ki­þi­ya­ra­lan­dý.­9­gün­lük­bay­ram­ta­ti­lin­de­ö­zel­lik­le­u­zak­me­sa­fe­le­re­gi­de­cek­sü­rü­cü­le­ri­dik­kat­li ol­ma­la­rý­ko­nu­sun­da­u­ya­ran­em­ni­yet­yet­ki­li­le­ri,­va­tan­daþ­lar­dan­mec­bur­kal­ma­dýk­ça­ken­di­a­raç­la­rýy­la yo­la­çýk­ma­ma­la­rý­ný,­top­lu­ta­þý­ma­a­raç­la­rý­ný­ter­cih et­me­le­ri­ni­is­te­di.­Yet­ki­li­ler,­a­ri­fe­gü­nü­i­le­bay­ra­mýn son­gü­nün­de­tra­fik­ka­za­sý­sa­yý­sý­nýn­art­tý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­bu­gün­ler­de­yo­la­çý­ka­cak­la­rýn­da­ha­dik­kat­li­ol­ma­sý­ný­ö­ner­di.­Ka­za­la­rýn­yüz­de­29’u­‘’hý­zý­yol­ve ha­va­þart­la­rý­na­uy­dur­ma­mak’’­yüz­de­21’i­‘’kav­þak ve­dö­ne­meç­le­re­yak­la­þýr­ken­hý­zý­a­zalt­ma­mak’’, yüz­de­15’i­‘’doð­rul­tu­de­ðiþ­tir­me­ma­nev­ra­la­rý­ný yan­lýþ­yap­ma’’­yüz­de­12’si­‘’ar­ka­dan­çarp­ma’’­ve yüz­de­12’si­de­‘’þe­rit­ih­la­li­yap­ma­ve­di­ðer’’­ku­sur­lar­dan­mey­da­na­gel­di.­Yet­ki­li­ler,­ka­ra­yol­la­rýn­da, ‘’ka­ra­nok­ta’’­di­ye­ta­bir­e­di­len­yol­lar­da­da­ha­da dik­kat­li­ol­ma­la­rý­ko­nu­sun­da­sü­rü­cü­le­ri­u­yar­dý.­

TÜDEF’den bayram harcamasý uyarýsý n TÜKETÝCÝ Der­n ek­l e­r i­Fe­d e­r as­y o­n u (TÜ­DEF)­ Ge­nel­Baþ­ka­ný­Sýt­ký­Yýl­maz, bay­ram­har­ca­ma­la­rýn­da­kre­di­kar­týy­la­a­lýþ­ve­riþ­te­ar­týþ­ya­þan­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­‘’2009 yý­lýn­da­tak­si­de­bað­lan­mýþ­tü­ke­ti­ci­nin­kre­di kar­tý­bor­cu­18­mil­yar­li­ra­dýr.­Bu­yý­lýn­ilk­10 a­yýn­da­bu­sý­nýr­a­þýl­mýþ­týr’’­de­di.­Kur­ban Bay­ra­mý’na­sa­yý­lý­gün­ler­ka­la­hay­van­pa­zar­la­rý,­çar­þý­ve­pa­zar­lar­da­yo­ðun­luk­gi­de­rek­ar­tý­yor.­Bir­çok­ki­þi­büt­çe­si­ne­uy­gun kur­ban­lýk­al­ma­nýn­te­la­þý­ný­ya­þar­ken,­bir yan­dan­da­bay­ram­lýk­giy­si­ve­tat­lý­i­çin­a­ra­yýþ­la­rý­ný­sür­dü­rü­yor.­Bu­dö­nem­de­ar­tan har­ca­ma­lar­ko­nu­sun­da­tü­ke­ti­ci­der­nek­le­ri va­tan­daþ­la­rý­u­ya­rý­yor.­Yýl­maz,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­bay­ra­mýn­yak­laþ­tý­ðý­gün­le­rin,­ih­ti­yaç­la­rýn­da­ha­faz­la­far­ký­na­va­rýl­dý­ðý­ya­da da­ha­çok­ka­lem­ler­de­a­lýþ­­ve­ri­þin­gö­ze­a­lýn­dý­ðý­ö­zel­gün­ler­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Bu sebep­le­kýt­kay­nak­lar­la,­da­ha­çok­bor­ca gir­me­den­bu­gün­le­ri­mut­lu­ge­çir­mek­i­çin, ih­ti­yaç­la­rýn­mut­la­ka­bir­plan­da­hi­lin­de­gi­de­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­Yýl­maz, plan­sýz­ya­pý­lan­a­lýþ­ve­riþ­le­rin­a­i­le­büt­çe­le­ri­ni­zo­ra­so­ka­bi­le­ce­ði­ni­an­lat­tý.­­Bursa / aa

Biletler tükendi, ek seferler koyuldu

Bayram polisler denetimlerini arttýracak. Radarlý trafik ekipleri belirli güzergâhlarda seyir halinde olacak. FOTOÐRAF: CÝHAN

TRAFÝK POLÝSÝ NÖBETTE OLACAK ÖTE yandan, bayram tatili boyunca trafik polisleri karayollarýnda her 30 kilometreye bir ekip düþecek þekilde görevlendirilecek. Ayrýca, karayollarýnýn önemli kavþak, geçit ve kesiþme noktalarýnda sabit ekipler konuþlandýrýlacak. Radarlý hýz tesbit ekipleri özellikle hýzdan kaynaklanan kazalarýn yoðunlaþtýðý bölgelerde seyir halinde bulunacaklar ve baþta hýz ihlâlleri olmak üzere hatalý sollama, yakýn takip, kýrmýzý ýþýk ihlâli, emniyet kemeri kullanýmý gibi denetim konularýna aðýrlýk verecek. Özellikle gün batýmý ve sabaha karþý yorgun, uykusuz ve dalgýn araç kullandýðý tesbit edilen sürücüler uygun yerlerde konuþlanacak ekipler tarafýndan uyarýlacak, gerektiðinde araçlarýndan inmeleri ve güzergâh üzerindeki trafik kuruluþlarý da dahil olmak üzere, müsait yerlerde dinlenmeleri saðlanacak. Ankara / aa

KURBAN Bay ra mý ta ti li nin hafta sonlarýyla birleþerek 9 güne ulaþmasý nedeniyle artan yolcu talebine paralel olarak kara, hava ve demiryolunda ek seferler konulmaya baþlandý. Karayolu yolcu taþýmacýlýðýndaki yoðunluða iliþkin bilgi ve ren Met ro Tu rizm Ge nel Müdür Yardýmcýsý Dinçer Yirmibeþcik, Kurban Bayramý tatilinin uzun olmasý nedeniyle vatandaþlarýn seyahat taleplerinde artýþ olduðunu söyledi. Yolcu talepleri doðrultusunda bazý hatlara ek seferler koyduklarýný anlatan Yirmibeþcik, bu seferlerin þimdiden dolduðunu kaydetti. TCDD Genel Müdürlüðü de önceki yýllarda olduðu gibi bu yýl da Kurban Bayramý dolayýsýyla artan yolcu talebini karþýlamak amacýyla Ankara-Eskiþehir hattýnda günlük 22 olan Yüksek Hýzlý Tren (YHT) sefer sayýsýný artýrdý, konvansiyonel trenlere ilaveler yaptý. Havayolu firmalarý da yoðun talebe cevap verebilmek için ek uçak seferleri düzenleyecek. Ankara / aa

Üniversiteye giriþte alternatif seçenek YÖK Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Yu­suf­Zi­ya­Öz­can,­ü­ni­ver­si­te­ye­ gi­riþ­te,­ sa­de­ce­ Öð­ren­ci­ Seç­me­ ve Yer­leþ­tir­me­Mer­ke­zi’nin­yap­tý­ðý­sý­nav­la­de­ðil, dün­ya­da­ge­çer­li­o­lan­IB­ve­SAT­sý­nav­la­rý­so­nuç­la­rý­na­gö­re­de­öð­ren­ci­al­mak­is­te­dik­le­ri­ni bil­dir­di.­ Öz­can­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­ ü­ni­ver­si­te­ye­ gi­riþ­te­ uy­gu­la­ma­yý­ dü­þün­dük­le­ri­ se­çe­nek­le­ri­ an­lat­tý.­ ‘’Ü­ni­ver­si­te­ye­ gi­riþ­ sý­nav­la­rýy­la il­gi­li­bi­raz­da­ha­i­ler­le­me­kay­det­mek­is­te­dik­le­-

ri­ni’’­ söy­le­yen­ Öz­can,­ U­lus­la­ra­ra­sý­ Ba­ka­lor­ya o­la­rak­ ta­ným­la­nan­ IB­ ve­ SAT­ sý­nav­la­rý­nýn dün­ya­da­ ka­bul­ gö­ren­ sý­nav­lar­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­te­rek,­ bu­ sý­nav­ so­nuç­la­rý­na­ gö­re­ Tür­ki­ye’de­ki­ ü­ni­ver­si­te­le­re­ öð­ren­ci­ al­ma­yý­ dü­þün­dük­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti.­Ü­ni­ver­si­te­ye­gi­riþ­sý­nav­la­rýn­da­i­le­ri­ki­yýl­lar­da­a­çýk­uç­lu­so­ru­lar­yö­nel­til­me­si­nin­ plan­lan­dý­ðý­ný­ i­fa­de­ e­den­ Öz­can,­ IB ve­SAT­sý­nav­la­rý­so­nuç­la­rý­na­gö­re­öð­ren­ci­a­-

la­rak­ü­ni­ver­si­te­ye­gi­riþ­te­tek­bir­yön­tem­le­de­ðil­ ‘’çok­lu­ yön­tem’’le­ öð­ren­ci­ al­ma­yý­ a­maç­la­dýk­la­rý­ný­ an­lat­tý.­ Öz­can,­ söz­le­ri­ni­ þöy­le­ sür­dür­dü:­ ‘’Ü­ni­ver­si­te­ler­ 10­ se­ne,­ hat­ta­ 5­ se­ne son­ra­öð­ren­ci­a­ra­ya­cak­du­ru­ma­ge­le­cek.­Öð­ren­ci­le­re­gel­ü­ni­ver­si­te­de­o­ku­di­ye­lap­top­fa­lan­ he­di­ye­ e­de­cek­ler.­ Ya­kýn­da­ ü­ni­ver­si­te­ler öð­ren­ci­ sý­kýn­tý­sý­ çe­ke­cek­ler­ ve­ ya­pa­ca­ðý­mýz bu­þey­le­rin­hep­si­ted­bir­a­maç­lý.’’­­Ankara / aa

Bayramda hýrsýza dâvetiye çýkarmayýn n EVDE bi­ri­var­iz­le­ni­mi­ver­mek­i­çin­ya­ký­lan­bal­kon­lam­ba­sý­nýn­hýr­sýz­la­ra­‘ev­de­de­ði­liz’­me­sa­jý­ver­di­ði­be­lir­ti­li­yor.­Em­ni­yet yet­ki­li­le­ri,­bal­kon­lam­ba­sý­nýn­ya­kýl­ma­sý ye­ri­ne­ev­de­ki­bir­o­da­nýn­lam­ba­sý­nýn­ya­kýl­ma­sý­nýn­da­ha­cay­dý­rý­cý­ol­du­ðu­nu­be­lir­ti­yor.­Po­lis,­Kur­ban­Bay­ra­mý­ön­ce­sin­de­hýr­sýz­kur­ba­ný­o­lun­ma­ma­sý­i­çin­va­tan­daþ­la­rý u­ya­rý­yor.­Po­li­se­gö­re­hýr­sýz­lar­þey­ta­nýn­bi­le ak­lý­na­gel­me­ye­cek­yön­tem­ler­bu­la­rak­hýr­sýz­lýk­ya­pý­yor.­Ev­sa­hip­le­ri­nin­ba­zý­dav­ra­nýþ­la­rý­var­ki­a­de­ta­hýr­sý­za­da­ve­ti­ye­gön­de­ri­yor.­E­vin­pen­ce­re­si­nin­ka­pý­sý­nýn­a­çýk­ol­ma­sý­gi­bi­dav­ra­nýþ­lar­hýr­sýz­la­rý­cezp­e­di­yor.­Ak­þam­bir­ye­re­gi­di­lir­ken­ev­de­bi­ri var­iz­le­ni­mi­ver­mek­i­çin­e­vin­bü­tün­o­da­la­rý­nýn­lam­ba­sý­nýn­ka­pa­tý­lýp­sa­de­ce­bal­kon lam­ba­sý­nýn­a­çýk­bý­ra­kýl­ma­sý­da­hýr­sýz­lý­ðý teþ­vik­e­di­yor.­Po­lis,­Kur­ban­Bay­ra­mý’nda ‘hýr­sýz­kur­ba­ný’­ol­ma­mak­i­çin­u­ya­rý­la­ra ku­lak­a­sýl­ma­sý­ný­is­ti­yor.­Ön­ce­lik­le­bir­ye­re gi­di­lir­ken­ka­pý­ve­pen­ce­re­le­rin­mut­la­ka ka­pa­týl­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Ö­zel­lik­le­ze­min kat­lar­da­cam­lar­da­de­mir­kor­ku­luk­bu­lun­ma­sý­bü­yük­ö­nem­ta­þý­yor.­Sakarya / cihan

Binlerce öðrenci tarlada

ÞANLIURFA ve ilçelerinde binlerce öðrenci tarlada olduðundan hâlâ ders baþý yapamadý. Hâlâ tarlada çalýþan öðrencileri ‘eðitimin üvey çocuklarý’ olarak nitelendiren millî eðitim yetkilileri, bu öðrencilerin her yýl aralýk aylarýnda ders baþý yaptýklarýný vurguluyor. Suruç Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgilere göre öðrencilerin yüzde 40’ý hâlâ ders baþý yapmamýþ durumda. Bu öðrencilerden çoðunun ise tarým iþçisi ailelerin çocuklarý olduðu belirtildi. Yarýsý boþ sýnýflara ders anlatan öðretmenler suçu velilerde, veliler ise yoksullukta buluyor. Ailesinin geçimi için her yýl mevsimlik iþçi olarak Akdeniz ilerine gittiðini anlatan baba Halil Peçen, “Memleketim Suruç’ta su olsaydý ben de topraðýmý iþleteydim, bu gurbet eline gitmeseydim. Ben istemez miyim 3 çocuðumun da su anda sýnýflarýnda olmasýný? Ne var ki ekonomik durumumuz elvermiyor. Mevsimlik iþçi olduðumuz için burda kazanacaðýmýz para memlekete giderken çoðunlukla çocuklarýn kýlýk kýyafet ve günlük masraflarýna gidiyor” dedi. Öte yandan bölgede öðretmen açýðý da bulunduðu öðrenildi. Yaklaþýk bin 400 öðretmen olmasý gerektiðinin altýný çizen Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü yetkilileri, ilçede þu anda 700 öðretmenin görev yaptýðýný, bu 700 öðretmenden ise yaklaþýk 250’sinin meslek yüksek okulu mezunu olarak ücretli çalýþtýðýný belirtiyor. Þanlýurfa / cihan

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

r­ge­ne­kon­ o­pe­ras­yon­la­rýn­da­ so­mut­la­þýp­ si­ya­set­ve­med­ya­gi­bi­baþ­ka­a­lan­la­ra­da­yan­sý­yan­ tas­fi­ye­ sü­re­ci,­ es­ki­ u­sûl­ ve­ yön­tem­ler­le­ sür­dü­rü­len­ Ke­ma­lizm­ bek­çi­li­ði­nin­ ar­týk dev­ri­ni­ ta­mam­la­yýp­ mi­a­dý­ný­ dol­dur­du­ðu­nu­ son derece­a­çýk­bir­þe­kil­de­göz­ler­ö­nü­ne­se­ri­yor. Tür­ki­ye’nin­ve­dün­ya­nýn­gel­di­ði­nok­ta,­kla­sik dar­be­ve­da­yat­ma­yön­tem­le­ri­ne­ge­çit­ver­mi­yor. Bu­ de­ði­þi­mi­ gö­re­me­mek­te­ ve­ya­ u­yum­ sað­la­ya­ma­mak­ta­di­re­nen­ler­bir­bir­tas­fi­ye­e­di­li­yor. Ge­li­nen­a­þa­ma­da,­Ke­ma­liz­mi­a­yak­ta­tu­tup­ya­þat­ma­yý­ a­maç­la­yan­ mü­da­ha­le­le­rin­ da­ha­ ör­tü­lü ve­us­tu­rup­lu­bir­þe­kil­de­ya­pýl­dý­ðý­göz­le­ni­yor. 27­Ma­yýs­ve­12­Ey­lül’le­28­Þu­bat­a­ra­sýn­da­ki­en be­lir­gin­fark­da­bu­ra­da­ken­di­si­ni­gös­te­ri­yor. Ön­c e­k i­l er­d e­ or­d u­ dar­b e­ ya­p a­r ak­ hü­k ü­m e­t i de­vi­rir,­ Mec­li­si­ da­ðý­týr­ ve­ i­da­re­ye­ el­ ko­yar­ken, 28­Þu­bat­sü­re­ce­ya­yý­lan­bir­mü­da­ha­le­yi­baþ­lat­tý. A­ma­ar­týk­Tür­ki­ye­o­nu­da­ta­þý­ya­mý­yor. Bil­has­sa­AB­fak­tö­rü­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­dýþ­di­na­mik­ler­ve­bun­la­rýn­da­et­ki­siy­le­i­çe­ri­de­gi­de­rek güç­le­nen­ de­mok­ra­si­ bi­lin­ci,­ ki­mi­le­rin­ce­ bin­ yýl sü­re­ce­ði­id­di­a­e­di­len­28­Þu­bat’ý­da­iyice­yýp­rat­tý. Þim­di­Ke­ma­list­cep­he­de,­gö­nül­süz­bir­þe­kil­de ve­ ker­hen­ da­hi­ ol­sa,­ mec­bu­ren­ de­mok­ra­si­ye­ u­yum­ sað­la­ma­ ge­rek­li­li­ði­nin­ ka­çý­nýl­maz­lý­ðý­ný­ gö­rüp­ka­bul­et­me­ve­haz­met­me­nok­ta­sý­na­gel­di. “De­mok­ra­tik­A­ta­türk­çü­lük”ten­dem­vu­rul­ma­ya­baþ­lan­ma­sý­nýn­al­týn­da­ya­tan­te­mel­et­ken­bu. TSK’da­ es­ki­ zih­ni­yet­te­ ýs­ra­rý­ný­ sür­dü­ren­le­rin “Er­ge­ne­kon­so­pa­sý”yla­ter­bi­ye­e­di­lip­et­ki­siz­leþ­ti­ril­me­si­bu­de­ði­þi­min­bir­te­za­hü­rü­ol­du­ðu­gi­bi... CHP’de­ ken­di­si­ni­ par­ti­de­ki­ Ke­ma­list­ çiz­gi­nin tem­sil­ci­si­ o­la­rak­ ni­te­le­yen­ Ön­der­ Sav’ýn,­ en­ a­zýn­dan­ þu­ a­þa­ma­da­ tas­fi­ye­si­ ve­ par­ti­ söy­lem­le­rin­de­la­ik­lik­ye­ri­ne­sos­yal­hu­kuk­dev­le­ti­vur­gu­su­na­a­ðýr­lýk­ve­ren­Ký­lýç­da­roð­lu’nun­ö­ne­çýk­ma­sý da­bu­sü­re­cin­o­ce­nah­ta­ki­yan­sý­ma­la­rýn­dan­bi­ri. Ke­za­ E­min­ Çö­la­þan,­ Be­kir­ Coþ­kun­ ve­ Ok­tay Ek­þi­gi­bi­“kes­kin­Ke­ma­list”­ka­lem­le­rin,­“mer­kez med­ya”da­ki­et­kin­ko­num­la­rý­ný­kay­bet­me­le­ri­de. Ma­dal­yo­nun­bir­yü­zün­de­bun­lar­var. Di­ðer­yü­zün­de­i­se,­ge­le­nek­sel,­ha­ra­ret­li­ve­a­sýl sa­vu­nu­cu­la­rý­ gi­de­rek­ güç­ kay­be­den­ Ke­ma­liz­min,­o­nun­la­hiç­bir­þe­kil­de­bað­daþ­ma­ma­sý­ve­uz­laþ­ma­ma­sý­ ge­re­ken­ baþ­ka­la­rýn­ca­ sa­hip­le­nil­me­si gi­bi­çok­ga­rip­bir­du­rum­la­kar­þý­la­þý­yo­ruz. Bu­“ne­o-A­ta­türk­çü­ler”in­ba­þýn­da­AKP­ge­li­yor. Baþ­ba­kan­ “He­de­fi­miz­ A­ta­türk­ il­ke­ ve­ in­ký­lâp­la­rý­ný­ top­lu­mun­ or­tak­ pay­da­sý­ ha­li­ne­ ge­tir­mek” der­ken,­ ba­kan­la­rý­ ve­ par­ti­ söz­cü­le­ri­ her­ fýr­sat­ta “En­ ha­ki­kî­ A­ta­türk­çü­ bi­ziz”­ me­sa­jý­ ver­mek­ i­çin a­de­ta­ya­rý­þa­gir­miþ­du­rum­da.­“A­ta­türk­ya­þa­say­dý­AKP’li­o­lur­du”­di­yen­partili­ler­de­ca­ba­sý... Mil­lî­E­ði­tim­Þû­râ­sýn­da­söz­a­lan­AKP’ye­ya­kýn ki­mi­STK­tem­sil­ci­le­ri,­“Hiç­kim­se­A­ta­türk’ü­din kar­þý­tý­gös­ter­me­sin”­ül­ti­ma­tom­la­rý­ve­ri­yor­lar. Yi­ne­ AKP­ dö­ne­min­de­ gö­re­ve­ ge­ti­ri­len­ Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný,­Çan­ka­ya­re­sep­si­yo­nu­na­ka­týl­ma­ma­ge­rek­çe­si­ni­da­hi­“A­ta­türk­za­ma­nýn­da­Di­ya­net’e­ve­ri­len­i­ti­ba­rýn­þim­di­ol­ma­yý­þý”­i­le­a­çýk­lar­ken,­çok­da­ha­ö­nem­li­si,­ca­mi­ler­de­M.­Ke­mal’i an­lat­týr­mak­i­çin­uð­raþ­­vermeye­de­vam­e­di­yor. Mil­lî­ gün­le­rin­ kut­lan­dý­ðý­ haf­ta­lar­da­ki­ Cu­ma hut­be­le­rin­de,­ hat­tâ­ mü­ba­rek­ ge­ce­ler­de­ o­ku­nan mev­lid­ler­de­me­ta­zo­ri­M.­Ke­mal’e­du­a­et­ti­ri­yor. Ve­ ba­zý­ saf­dil­ler,­ baþörtüsü­ yasaðýnýn­ kalkmasý­ taleplerinde,­ da­ha­ mil­lî­ mü­ca­de­le­ de­vam e­di­yor­ken­ he­def­le­rin­den­ bi­ri­ni­ “te­set­tü­rü­ kal­dýr­mak”­ o­la­rak­ kay­det­ti­ren­ M.­ Ke­mal'i,­ sýrf­ an­ne­siyle—bir­ dö­nem—e­þi­nin­ ör­tü­lü­ ol­ma­sýn­dan ha­re­ket­le,­­re­fe­rans­ve­da­ya­nak­gös­te­riyorlar. Bü­tün­ bun­lar,­ vak­tiy­le­ zor­ kul­la­na­rak­ ha­kim ký­lýn­ma­ya­ ça­ba­la­nan,­ a­ma­ ar­týk­ tü­müy­le­ çað­dý­þý ka­lan­ bir­ i­de­o­lo­ji­nin,­ en­ ö­nem­li­ he­def­ ve­ en­gel o­la­rak­gö­rüp­tah­ri­be­ça­lýþ­tý­ðý­din­ek­se­nin­de­ki­o­lu­þum­lar­la­a­yak­ta­tu­tul­mak­ve­öm­rü­nün­u­za­týl­mak­is­ten­me­si­gi­bi­bir­tu­haf­lý­ðý­ne­ti­ce­ve­ri­yor. Me­tin­Mü­nir’in­“Mo­dern­leþ­me­pla­nýn­da­di­ne yer­ver­me­yen­A­ta­türk’ün­tut­ka­lý­tut­ma­dý”­ (Mil­li­yet,­ 23.9.10)­ tes­bi­tiy­le­ bir­lik­te­ dü­þü­nül­dü­ðün­de,­bu­tu­haf­lýk­da­ha­da­kat­mer­li­bir­ha­le­ge­li­yor.

E


4

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

HA­BER

FARK

Ne hakla?

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

ni­ver­si­te­ler­de­ve­‘ka­mu­sal­a­lan’da­yýl­lar­dan­be­ri­de­vam­e­den­ka­nun­suz­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý,­ü­ni­ver­si­te­ler­a­çý­sýn­dan­kýs­men­so­na­e­rin­ce­tar­týþ­ma­ baþ­ka­ nok­ta­ya­ kay­dý.­ Ba­zý­ il­ko­kul­ öð­ren­ci­le­ri­nin ba­þör­tü­lü­ o­la­rak­ o­ku­la­ git­mek­ is­te­me­si­ ü­ze­ri­ne­ her ka­de­me­de­i­ti­raz­ses­le­ri­yük­sel­me­ye­baþ­la­dý:­Ü­ni­ver­si­te­de­ta­mam,­a­ma­il­ko­kul­da­ol­maz! Ke­ma­list­an­la­yý­þýn­yýl­lar­dan­be­ri­sür­dür­dü­ðü­‘be­yin­yý­ka­ma­fa­a­li­ye­ti’­öy­le­te­sir­et­miþ­ki,­“Ýl­ko­kul­da­ol­maz!”­di­yen­ler a­ra­sýn­da­mü­te­dey­yin­in­san­lar­bi­le­var.­On­la­ra­ký­sa­ca,­“Ni­çin­ol­maz?”­di­ye­so­ra­lým­ve­ve­re­cek­le­ri­ma­kul­ol­ma­yan­ce­vap­la­rý­bek­le­me­den­tar­týþ­ma­nýn­sey­ri­ne­ba­ka­lým. En­baþ­ta­þu­nu­i­fa­de­e­de­lim: Han­gi­ka­de­me­ve­han­gi­yaþ­ta­o­lur­sa­ol­sun,­ba­þör­tü­sü­me­se­le­si­‘in­san­hak­ký’­me­se­le­si ol­mak­la­bir­lik­te,­te­mel­de­‘i­nanç­me­se­le­si’dir.­Do­la­yý­sý­i­le­bu ko­nu­da­gö­rüþ­be­lirt­me­hak­ký,­ön­ce­lik­li­o­la­rak­bu­ko­nu­da ih­ti­sas­sa­hi­bi­o­lan­i­lâ­hi­yat­çý­lar­da­dýr. Ba­ký­nýz,­Ba­tý­me­de­ni­ye­ti­an­la­yý­þý­na­gö­re­ki­þi­ler­“18­ya­þýn­da”n­i­ti­ba­ren­“a­dam”­ka­bul­e­der.­Pe­ki,­Ýs­lâ­ma­gö­re “so­rum­lu­luk­ya­þý”­es­nek­de­ðil­mi­dir?­“Bü­lu­ða­e­ri­len yaþ”la­so­rum­lu­luk/mü­kel­li­fi­yet­ya­þý­baþ­lar.­Bu­sý­nýr­geç­miþ­a­sýr­lar­da­da­ha­yük­sek­i­ken,­as­rý­mýz­da­çe­þit­li­se­bep­ler­le­da­ha­er­ken­yaþ­lar­da­“a­kýl-bâ­lið”­o­lun­mak­ta­ve­di­nen­so­rum­lu­luk­baþ­la­mak­ta­dýr.­Me­se­lâ,­ya­kýn­za­man ön­ce—af­fe­der­si­niz—10­ya­þýn­da­ki­bir­kýz­ço­cu­ðu­nun­[10 ya­þýn­da­ki­Ro­man­ya­lý­kýz] “an­ne”­ol­du­ðu­med­ya­da­yer­al­mýþ­tý. (Ha­ber7.com,­03­Ka­sým­2010) Ýs­lâ­ma­gö­re­ço­cuk­lar­za­ten­“Ýs­lâm­fýt­ra­tý­ü­ze­ri­ne”­do­ðar.­On­lar­a­kýl­bâ­lið­ol­ma­dan­ön­ce­de­i­yi­lik­le­re­yön­len­di­ri­lir­ki,­a­kýl­bâ­lið­ol­duk­la­rýn­da­Ýs­lâ­mý­ya­þa­ya­bil­sin­ler. Yok­sa,­“Ne­de­ol­sa­a­kýl­bâ­lið­de­ðil,­di­nen­so­rum­lu­de­ðil; ne­is­ter­se­ya­pa­bi­lir”­de­ni­lir­mi? Ba­þör­tü­sü­ha­di­se­si­ne­de­böy­le­bak­mak­lâ­zým.­Baþ­ta­an­ne­ler­ol­mak­ü­ze­re,­çev­re­sin­de­te­set­tür­lü­ak­ra­ba­la­rý­ný­gö­ren kýz­ço­cuk­la­rý­da­ta­bi­î­dir­ki­te­set­tü­rü­ter­cih­e­de­bi­lir.­Bun­la­ra, “Siz­da­ha­ço­cuk­su­nuz.­Ba­þör­tü­sü­ta­ka­maz­sý­nýz,­siz­bu­nu hür­i­ra­de­niz­le­ter­cih­e­de­mez­si­niz”­de­ni­le­bi­lir­mi? Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­e­þi­Hay­rün­ni­sa­Gül­Ha­ný­mýn­Lond­ra’da­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­bu­ba­kým­dan­mil­yon­la­rý­de­rin­den ya­ra­la­mýþ­týr.­“Ýl­ko­kul­da­ba­þör­tü­sü­ne­kar­þý­yým”­ (Ta­raf,­9 Ka­sým­2010),­“Ýl­köð­re­tim­de­tür­ban­ce­ha­let­tir”­ (Ha­ber Türk,­9­Ka­sým­2010) gi­bi­pek­çok­ga­ze­te­de­man­þet­ya­da ha­ber­o­lan­a­çýk­la­ma­da­þu­bil­gi­ler­yer­al­mýþ:­ “Ýl­ko­kul­ça­ðýn­da­ki­bir­ço­cu­ðun­ken­di­is­te­ðiy­le­ba­þör­tü­sü tak­ma­sý­nýn­söz­ko­nu­su­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­söy­le­yen­First­Lady Gül,­‘Bu­ko­nu­da­ya­þa­nan­bir­ce­ha­let­var­sa­biz­bu­nu­da­or­ta­dan­kal­dý­ra­ca­ðýz’­de­di.”­(Ta­raf,­9­Ka­sým­2010) Bi­ri­le­ri­di­ye­bi­lir­ki,­“Ga­ze­te­ler­tam­yan­sýt­ma­mýþ.­Ba­yan Gül­öy­le­de­mek­is­te­me­di,­þöy­le­de­mek­is­te­di,­vs...”­Ne­o­lur­sa­ol­sun­bu­be­yan,­ga­ze­te­ler­de­bu­þe­kil­de­yer­al­dý­ðý­na­ve­þu a­na­ka­dar­da­ak­si­bir­a­çýk­la­ma­ya­pýl­ma­dý­ðý­na­gö­re­“ü­ni­ver­si­te­ön­ce­si­ba­þý­ný­ör­ten­kýz­öð­ren­ci­le­rin”­an­ne­ve­ba­ba­la­rý­ný de­rin­den­üz­müþ,­kýr­mýþ­ve­hat­ta­tah­kir­et­miþ­tir.­Bir­kýz­ba­ba­sý­o­la­rak­biz­de­bu­söz­ler­den­a­lýn­dýk! Ba­yan­Gül’e­þu­nu­ha­týr­lat­mak­is­te­riz­ki: Siz­“Ýl­ko­kul­öð­ren­ci­le­ri,­ve­li­le­ri­nin­bas­ký­sýy­la­baþ­la­rý­ný­ör­tü­yor”­der­se­niz, ya­sak­çý­lar­da­hay­di­hay­di­“Ü­ni­ver­si­te­de­o­ku­yan­kýz­lar,­ta­ri­kat­la­rýn­zo­ruy­la­ya­da­burs­i­çin­baþ­la­rý­ný­ör­tü­yor”­der­ler! Bu­ha­mur­çok­su­gö­tü­re­cek.­Ko­lay­yol­var­ken,­ni­çin zor­yo­lu­de­ne­riz: Bý­ra­kýn­is­te­yen­ört­sün,­is­te­me­yen­ört­me­sin!­Zor­la­ört­tür­me­ye­kar­þý­çýk­tý­ðý­nýz­gi­bi,­zor­la­aç­týr­ma­ya­da­kar­þý­çý­kýn! Me­se­lâ,­Tür­ki­ye’den­gi­den­gur­bet­çi­le­rin­Al­man­ya’da­ki­il­ko­kul­lar­da­o­ku­yan­ba­þör­tü­lü­kýz­la­rý­da­an­ne ba­ba­la­rý­zor­la­mý­ört­tü­rü­yor?­Al­man­yö­ne­ti­ci­ler­bu­nu tes­bit­e­dip,­o­ço­cuk­la­rý­a­i­le­le­rin­den­a­la­mý­yor­mu?­Al­man­ya­gi­bi­yer­de­il­ko­kul­öð­ren­ci­le­ri­ba­þör­tü­sü­nü­ter­cih e­de­bi­li­yor­sa,­Tür­ki­ye­gi­bi­“Müs­lü­man­bir­ül­ke”de­ni­çin hür­i­ra­de­siy­le­ter­cih­e­di­yor­ol­ma­sýn? Han­gi­kis­ve­i­le­ge­lir­se­gel­sin;­Ke­ma­list­an­la­yý­þa,­da­yat­ma­ya­ve­o­an­la­yý­þýn­be­yin­yý­ka­ma­sý­na­i­ti­raz­e­di­yor­ve­et­me­ye­de­vam­e­de­ce­ðiz­Ýn­þâ­al­lah.

Ü

T. C. BEYOÐLU 38. NOTERÝ

Ýkna odalarýna suç duyurusu ÝKNA odalarýnda baþörtülü öðrencilere psikolojik baský yaptýðý öne sürülen üniversite çalýþanlarý ile dönemin YÖK yetkilileri ve Ýstanbul Üniversitesi Rektörü ve Ergenekon sanýðý Prof. Kemal Alemdaroðlu hakkýnda suç duyurusunda bulunuldu. Fatih Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na þikâyet dilekçesi veren Adalet Platformu Koordinatörü Adem Çevik, ikna odalarýnda çekildiði iddia edilen ve dönemin Rektör Yardýmcýsý Nur Serter’de olduðu belirtilen görüntülerin adli emanete alýnmasýný talep etti. CHP Milletvekili ve eski Ýstanbul Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Nur Serter’in, “Ýkna odalarýnda

baþörtülü 198 öðrenciyle tek tek görüþtük ve kayda aldýk. Kasetleri imha edeceðim” þeklindeki açýklamasýnýn ardýndan harekete geçen maðdurlar ve çeþitli sivil toplum kuruluþlarý, sorumlular hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Öðrencilerin görüntülerinin izinsiz þekilde kaydedilmesi ve bu görüntülerin özel arþivlerde saklanmasýnýn suç olduðunu belirten Adalet Platformu Koordinatörü Adem Çevik, Serter’in suçunu itiraf ettiðini ve TCK 134, 135, 136 ve 137. maddeleri gereði cezalandýrýlmasý gerektiðini söyledi. Ayný suçu dönemin Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroðlu ve YÖK yetkililerinin de iþlediðini vur-

ZURÝCH SÝGORTA ANONÝM ÞÝRKETÝ

darbecilik ve organize çete nedeniyle haklarýnda soruþturma açýlarak cezalandýrýlmalarý için kamu davasý açýlmasýný ve davalara delil teþkil etmek üzere ehemmiyeti bulunan kamera kayýtlarýnýn þüpheliler Kemal Alemdaroðlu Nur Serter tarafýndan imha edilmeden evvel el konularak adli emanette muhafaza altýna alýnmasýný ve video görüntülerinin incelenmesini baþörtülülere uygulanan bu baskýlardan sebep yurt dýþýnda bin bir zorluklarla okumak zorunda kalanlarýn harcadýklarý milyar dolarlarýn ülkemizden gitmesine ve baþörtülülerin çocuklarýnýn askerlikten soðumalarýna sebep olunmasýndan dolayý cezalandýrýlmalarýný talep ederiz.” Ýstanbul / cihan

HA­BER­LER

Bakan Ergin: Evren ‘yargýlanýr ya da yargýlanmaz’ diyemem

TEPKÝ ÇEKEN AÇIKLAMAYI LONDRA’DA YAPTI

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün eþi Hayrünnisa Gül, eþi ile birlikte gittiði Ýngiltere’nin baþþehri Londra’da önceki gün üniversitelerde okuyan öðrenciler ve dernek üyeleri ile biraya gelmiþti. Gençlerin sorularýný cevaplayan Hayrünnisa Gül, bir soru üzerine ilkokullara bazý baþörtülü öðrencilerin gelmesine deðinerek, þöyle demiþti: “Bu konuda yaþanan bir cehalet varsa biz bunu da ortadan kaldýracaðýz. Ýlkokul öðrencisinin kendi isteði ile baþörtüsü takmasý gibi birþey söz konusu olamaz. Bu konuda karar verecek yaþa geldiðinde kararýný verir.”

Çocuklarý rahat býrakýn BAÞÖRTÜSÜ YASAÐIYLA ÝLGÝLÝ TARTIÞMANIN ÞÝMDÝ DE ÝLKOKUL ÇOCUKLARI ÜZERÝNDEN SÜRDÜRÜLMESÝ TEPKÝ ÇEKÝYOR. ÝLKOKULLA or­ta­o­ku­lu­bir­leþ­ti­ren­28 Þu­bat­ü­rü­nü­ke­sin­ti­siz­8­yýl­lýk­te­mel e­ði­tim­uy­gu­la­ma­sý­nýn­yü­rür­lük­te­ol­du­ðu­bir­or­tam­da,­“Ýl­köð­re­tim­de­ba­þör­tü­sü­ol­maz”­id­di­a­sý­na­des­tek­ve­ren­ler­a­ra­sý­na­Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­e­þi­Hay­rün­ni­sa­Gül’ün­de­ka­týl­ma­sý­a­i­le­le­ri­ü­zer­ken,­bu­tar­týþ­ma­nýn­ço­cuk­lar­ü­ze­rin­de­ki­o­lum­suz­et­ki­le­ri­nin­na­za­ra­a­lýn­ma­ma­sý­tep­kiy­le­kar­þý­la­ný­yor. Öz­gür-Der­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Rýd­van Ka­ya,­yap­týð­a­çýk­la­ma­da,­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Gül’ün­e­þi­Hay­run­ni­sa­Gül’ün,­Lon­dra’da­Tür­ki­ye­li öð­ren­ci­ler­le­gö­rüþ­me­si­sý­ra­sýn­da­il­köð­re­tim­de­o­ku­yan­kýz­la­rýn­ba­þör­tü­lü­o­ku­ma­ta­le­bi­ni­ce­ha­let­o­la­rak­ni­te­le­yip,­bu­ço­cuk­la­rýn­a­i­le­le­ri­ni­e­ðit­-

Kürtçe isimlerin iptaline tepki

mek­ten­söz­et­me­si­ne­tep­ki­gös­ter­di. Ba­þör­tü­sü­nü­bir­“so­run”,­ba­þört­me­yi i­se­“tar­tý­þý­lýr­bir­ol­gu”­o­la­rak­gö­ren yak­la­þý­mýn­ba­þör­tü­lü­le­ri­de­kap­sar ha­li­ne­gel­di­ði­ni­gör­me­nin­iç­ler­a­cý­sý bir­man­za­ra­ol­du­ðu­nu­kay­de­den Ka­ya,­“Tür­ki­ye’de­ya­þa­nan­tra­je­di­yi a­çýk­ça­göz­ler­ö­nü­ne­se­ren­bu­be­ya­na­tý,­ya­sak­çý­lý­ðýn­ya­rat­tý­ðý­komp­leks­li ruh­ha­li­nin­bir­yan­sý­ma­sý­o­la­rak­gö­rü­yo­ruz.­Ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­a­dý­ve­ri­len zor­ba­lýk­yü­zün­den­e­ði­tim­hak­ký­gasp e­dil­miþ,­da­ha­bir­haf­ta­ön­ce­biz­zat ken­di­tak­tý­ðý­ba­þör­tü­sü­yü­zün­den bü­yük­bir­ha­ka­re­te,­is­tis­ka­le­uð­ra­mýþ,­pro­to­kol­kriz­le­ri­nin­öz­ne­si­ol­muþ­bir­ki­þi­nin­bu­tu­tu­mu­ak­la­‘be­yaz­lat­mak­i­çin­yüz­le­ri­ni­pud­ra­la­yan zen­ci’le­ri­ge­tir­mek­te!”­de­di.­

DÝYARBAKIR'DAKÝ si­vil­ top­lum­ ku­ru­luþ­la­rý,­ Ýl­ Ge­nel­Mec­li­si’nin­91­köy­ta­be­la­sýn­da­ki­Türk­çe­i­sim­le­rin­ ya­ný­na­ Kürt­çe­ i­sim­le­rin­ de­ ya­zýl­ma­sý­ ka­ra­rý­nýn Di­yar­ba­kýr­ Va­li­li­ði­ ta­ra­fýn­dan­ ip­tal­ et­ti­ril­me­si­ne tep­ki­ gös­ter­di.­ Di­yar­ba­kýr’da­ Ýl­ Ge­nel­ Mec­li­si’nin al­dý­ðý­ka­rar­doð­rul­tu­sun­da­is­mi­de­ðiþ­ti­ri­len­91­kö­yün­ es­ki­ is­mi­ Türk­çe­ ta­be­la­la­rý­nýn­ ya­ný­na­ ya­zýl­dý. Tür­ki­ye’de­ 70­ yýl­ ön­ce­ i­sim­le­ri­ de­ðiþ­ti­ri­len­ köy­ler es­ki­ ad­la­rý­na­ ye­ni­den­ ka­vuþ­tu.­ Di­yar­ba­kýr­ Va­li­li­ði Mec­lis­ ka­ra­rý­ný­ o­nay­la­ma­ya­rak­ ip­ta­li­ i­çin­ i­da­re mah­ke­me­si­ne­baþ­vur­du.­Ý­da­re­mah­ke­me­si,­Ýl­Ge­nel

YETKÝLÝ ACENTE VEKÂLETNAMESÝ Ýstanbul'da Fýndýklý Meclis-i Mebusan Caddesi No: 127/6 da mukim ZURÝCH SÝGORTA ANONÝM ÞÝRKETÝ, Sancak Mah. Turan Güneþ Bulvarý Þahinler Sitesi No: 39/C Çankaya / Ankara'da mukim OTO ÞAHÝNLER GRUP SÝGORTA ARACILIK HÝZMETLERÝ LTD. ÞTÝ.'nin Ankara ili ve çevresinde içerisinde þirketimiz namýna YANGIN, NAKLÝYAT, KAZA, TRAFÝK, FERDÝ KAZA, MAKÝNA MONTAJ- HUKUKSAL KORUMA- KREDÝ SÝGORTASI- SAÐLIK - TARIM rizikolara karþý sigorta dallarýnda þirketçe kendisine tanýnan kabul limitleri ve þartlarý içerisinde teklifname almaya, yürürlükteki tarife fiyatlarý ile kabule ve þirketimiz adýna sözleþme yaparak poliçe zeyilname ve tecditname tanzimine; bil'umum sigorta sözleþmeleri ile diðer evrakýn sigorta ettirenlere teslim ve teatisi için mutad iþlemleri ifa ve ikmale; Acentelik sözleþmesi ve mevzuat hükümleri gereði acentenin taþýdýðý sorumluluklar saklý kalmak kaydýyla sigorta prim ve teferruatýný tahsile ve bunlara ait makbuzlarý tanzim ve imzaya; gerektiðinde sigorta sözleþmesinin kýsmen veya tamamen feshini talep etmeye; sigorta prim ve teferruatýnýn ödenmemesi halinde her türlü yasal tasarruflarda bulunmaya ve bu nedenle sigorta sözleþmesini fesih ve iptale; hasar vukuunda þirkete haber vermeye ve þirket hak ve menfaatlerinin muhafazasý için idari ve adli mercilere, zabýtaya ve diðer makamlara müracaata, sigorta sahiplerinin beyanlarýný almaya, þirket talimatýnýn gelmesine kadar zararýn artmamasý için gerekli tedbirleri almaya; icabýnda yukarýda yazýlý hususlardan dolayý Türkiye Cumhuriyeti'nin muhtelif derecelerindeki adli, idari ve diðer mahkemelerinde davacý, davalý veya üçüncü þahýs sýfatýyla taraf veya müdahil olarak hazýr bulunmaya mezun ve yetkili olmak üzere vekil tayin ettiðini kabul ve beyan eder.

gulayan Çevik, ikna odalarýna alýnan öðrencilerin birçoðunun hayatlarýnýn sonraki dönemlerinde sorunlar yaþadýðýný, uygulamanýn maddi ve manevi kayýplara yol açtýðýný vurguladý, sorumlularýn cezalandýrýlmasýný istedi. Çevik’in savcýlýða sunduðu þikayet dilekçesinde, þu ifadelere yer verildi: “Þüphelilerin, iþledikleri suçlar ile kaos çýkarýp kamu düzenini bozmalarý dince kutsal sayýlan deðerleri rencide etmeleri, ayrýmcýlýk, baþörtülülere baský uygulamalarý ve zarar vermeleri ayrýca anayasada din ve vicdan özgürlüðü olmasýna ve hiç kimse vicdani kanaatini açýklamaya zorlanamaz denilmesine raðmen anayasal düzeni deðiþtirip uygulayanlarýn

Seminere Davet

ADANA

Konu : Amerika'da Risâle-i Nur hizmetinin Ýnkiþafý Konuþmacýlar: Prof. Dr. Süleyman Kurter ve Nejat Eren Tarih : 12 Kasým 2010 Cuma Saat: 19.30 Yer : Zübeyir Gündüzalp Hizmet Binasý; Barajyolu 4,5 Durak Hasan Usta Karþýsý MNG Kargo Sokaðý Kat: 6 Organizasyon: YENÝ ASYA GAZETESÝ ADANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ Not: Program için hanýmlara ayrýca yer ayrýlmýþtýr.

Konferansa Davet Konu : Amerikada Risâle-i Nur'un Ýnkiþafý Konuþmacý: Nejat Eren - Prof. Dr. Süleyman Kurter Tarih : 11 Kasým 2010 Perþembe Saat: 19.00 Yer : Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu Not: Giriþ Ücretsizdir. Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr.

MERSÝN

ÇOCUÐUN DÝNÎ EÐÝTÝMÝNÝ BELÝRLEME HAKKI AÝLEYE AÝT HAYRUNNÝSA Gül’ün sözlerinin her açýdan yanlýþ ve tutarsýz olduðunu ifade eden Kaya, hakaretamiz bir içeriðe de sahip bu sözlerin, ayný zamanda sorunlara, taleplere, tartýþmalara iliþkin klasik “devlet kibri”ni de yansýttýðýný söyledi. Kaya, þunlarý kaydetti: “Çocuklarýn, gençlerin ya da yetiþkinlerin baþlarýný örtüp örtmemeleri öncelikle kendilerini ve ailelerini ilgilendiren bir konudur. Çocuklarýn kendi iradeleriyle deðil, ailelerinin tercihiyle baþlarýný örttüklerini söyleyenler, örtünmeyen çocuklarýn kendi iradeleriyle baþý açýklýðý seçtiklerini nereden biliyorlar? Kaldý ki, ailelerin çocuklarýnýn kýyafetleri üzerinde söz söyleme hakkýný kabul etmemenin, çocuklarý ailenin bir mensubu deðil, devletin malý þeklinde gören faþizan yaklaþýmýn ürünü olduðu açýktýr. Ebeveynlerin çocuklarýný kendi inançlarý ve ideolojileri doðrultusunda yetiþtirmeleri temel bir hak, ayný zamanda Müslümanlar açýsýndan temel bir sorumluluktur da!”

Mec­li­si’nin­ka­ra­rý­ný­ip­tal­et­ti.­Mah­ke­me­nin­bu­ka­ra­rý,­Da­nýþ­tay­ta­ra­fýn­dan­da­o­nan­dý.­ Di­yar­ba­kýr­Va­li­li­ði­yer­le­þik­o­lan­i­sim­le­rin­top­lu­o­la­rak­de­ðiþ­ti­ril­me­si­nin­bü­yük­bir­ka­rý­þýk­lý­ða­yol­a­ça­ca­ðý­ný­ve­ad­res­ka­o­su­nun­ya­þa­na­ca­ðý­ný­sa­vun­du.­Va­li­lik, ka­ra­rýn­“yok­hük­mün­de”­ol­du­ðu­ve­uy­gu­lan­ma­sý­nýn hu­ku­ken­im­kan­sýz­ol­du­ðu­nu­bil­dir­di. Va­li­li­ðin­bu­gi­ri­þi­mi­so­nu­cu­es­ki­i­sim­le­ri­nin­Kürt­çe o­la­rak­ya­zýl­ma­sý­nýn­ya­sak­lan­ma­sý­Di­yar­ba­kýr’da­ki­si­vil top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­tep­ki­si­ne­se­bep­ol­du.­Di­yar­ba­kýr­Ti­ca­ret­Bor­sa­Baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Ak­yýl,­ka­ra­rýn Tür­ki­ye’de­son­yýl­lar­da­ya­þa­nan­o­lum­lu­ge­liþ­me­le­re göl­ge­dü­þür­dü­ðü­nü­söy­le­di.­Ak­yýl,­“Bir­ta­be­la­da Türk­çe­ve­Kürt­çe­is­min­ol­ma­sý­ka­rý­þýk­lý­ða­ne­den­ol­maz,­çün­kü­böl­ge­hal­ký­za­ten­bir­kö­yü­ya­da­ka­sa­ba­yý es­ki­is­miy­le­ta­ný­yor,­bi­li­yor.­Ad­re­sin­da­ha­ça­buk­bu­lun­ma­sý­na­yar­dým­cý­bi­le­o­lur.­Ya­sak­la­ma­çö­züm­de­ðil,­gü­zel­þey­le­rin­ö­nü­ne­geç­me­dir­di­ye­dü­þü­nü­yo­rum.­Bu­ka­ra­rýn­ye­rin­de­bir­ka­rar­ol­ma­dý­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­rum”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Diyarbakýr / cihan

BARO BAÞKANI AKTAR: ÝSÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ KÖY HALKINA SORULMALI Diyarbakýr Baro Baþkaný Mehmet Emin Aktar ise isim deðiþikliðinin nasýl olacaðýnýn Ýl Ýdaresi Kanunu’nda çok açýk olduðunu belirterek, bu kanun maddesinin deðiþtirilmesi gerektiðini söyledi. Aktar, “Ýl Ýdaresi Kanunu’nun ikinci maddesinde ‘Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adlarý deðiþtirilir’ hükmü mevcut. Bu hükmün kaldýrýlmasý gerekiyor. Yani kanun deðiþikliði lâzým. Ýkinci olarak valiliklere bir görev verilmeli, 6 ay ya da 1 yýllýk süre içinde halkýn talepleri alýnmalý. Muhtar aracýlýðýyla köy halkýna köyün adýnýn deðiþtirilip deðiþtirilmemesi sorulmalý. Halk köyünün eski ismini istiyorsa bu tartýþma konusu bile yapmadan deðiþtirmek gerekiyor” önerisinde bulundu.

nADALET Ba­ka­ný­Sa­dul­lah­Er­gin,­Ke­nan­Ev­ren’in­yar­gý­lan­ma­sý­na­i­liþ­kin,­“Þu­an­da­‘yar­gý­la­nýr­ya­da­yar­gý­lan­maz’­di­ye­mem’’­de­di.­Ba­kan­Er­gin,­TBMM­Plan­ve Büt­çe­gö­rüþ­me­le­rin­de,­‘’A­na­ya­sa’da­ge­rek­li­de­ði­þik­lik ya­pýl­ma­sý­na­rað­men­12­Ey­lül­dar­be­si­ni­ya­pan­cun­ta­nýn­li­de­ri­Ke­nan­Ev­ren­ne­den­yar­gý­lan­mý­yor?’’­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý.­­Bu­ko­nu­da­re­fe­ran­dum­ön­ce­sin­de­de bir­a­çýk­la­ma­yap­tý­ðý­ný­ha­týr­la­tan­Er­gin,­þun­la­rý­söy­le­di: ‘’Bu­a­çýk­la­ma­la­rým­da,­‘Biz­‘ge­çi­ci­15’in­ci­mad­de­de­ki, (hiçbir­su­ret­le­sor­gu­la­na­ma­ya­ca­ðý,­so­ruþ­tur­ma­ya­pý­la­ma­ya­ca­ðý)­ya­sa­ðý­ný­kal­dý­rý­yo­ruz.­Bu­nun­ya­pý­lýp­ya­pý­la­ma­ya­ca­ðý,­za­man­a­þý­mý­ve­il­gi­li­ih­ti­laf­la­rýn­çö­zü­mü­bu mad­de­kal­dý­rýl­dýk­tan­son­ra­il­gi­li­sav­cý­lýk­la­rýn­ya­pa­ca­ðý ça­lýþ­may­la­bel­li­o­lur’­de­miþ­tim.­Bu­gün­bun­la­rý­ko­nu­þu­yor­sak,­bu­gün­sav­cý­la­rý­mýz­so­ruþ­tur­ma­aç­mýþ­i­se­ve bu­nun­la­il­gi­li­ça­lýþ­ma­lar­ya­pa­bi­li­yor­i­se­Ge­çi­ci­15’in­ci mad­de­nin­kal­dý­rýl­ma­sýn­dan­do­la­yý­dýr.­Ta­kip­siz­lik­ka­ra­rý­yok­þu­an­da.­Gö­rev­ko­nu­su­i­le­ta­kip­siz­lik­çok­fark­lý­þey­ler­dir.­Gö­rev­len­dir­me­ko­nu­sun­da­sav­cý­lý­ðýn­te­red­dü­tü­var.­Bu­nu­il­gi­li­or­gan­lar­ken­di­a­ra­sýn­da­bir­þe­kil­de­ka­ra­ra­bað­la­ya­cak­týr.­Bu­nu­ö­nü­müz­de­ki­sü­reç gös­te­re­cek­tir.­Þu­an­da­‘yar­gý­la­nýr­ya­da­yar­gý­lan­maz’ di­ye­mem.’’­­Ankara / aa

Tarih kesinleþmedi nBAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­Tür­ki­ye’de­ya­pý­la­cak­Ý­ran­i­le­il­gi­li­nük­le­er­gö­rüþ­me­le­rin­ta­ri­hi­nin he­nüz­ke­sin­leþ­me­di­ði­ni­söy­le­di.­Ý­ran­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný Mut­te­ki­i­se­gö­rüþ­me­le­rin­muh­te­me­len­15­Ka­sým’da ger­çek­leþ­ti­ri­le­ce­ði­ni­a­çýk­la­dý.­Er­do­ðan,­grup­top­lan­tý­sý­nýn­ar­dýn­dan­bir­ga­ze­te­ci­nin,­‘’Ý­ran’dan­nük­le­er­mü­za­ke­re­gö­rüþ­me­le­ri­nin­15­Ka­sým’da­Tür­ki­ye’de­ya­pý­la­ca­ðý­na­da­ir­a­çýk­la­ma­gel­di.­Net­leþ­ti­mi?’’­so­ru­su­na,­‘’Ke­sin­le­þen­bir­gün­yok’’­ce­va­bý­ný­ver­di. ÝRAN’DAN “15 KASIM” AÇIKLAMASI Ya­rý­res­mî­Mehr­a­jan­sý,­Ý­ran­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Ma­nu­çehr­Mut­te­ki’nin,­nük­le­er­gö­rüþ­me­le­rin­ye­ni­tu­ru­nun baþ­lan­gý­cý­i­çin­“muh­te­mel­ta­rih­o­la­rak­15­Ka­sý­mý­be­lir­le­di­ði­ni”­du­yur­du.­Ý­ran­i­le­Ba­tý­lý­güç­ler­a­ra­sýn­da­ya­pý­la­cak­nük­le­er­gö­rüþ­me­le­re,­Ý­ran­i­le­5+1­ül­ke­le­ri (ABD,­Rus­ya,­Çin,­Ýn­gil­te­re,­Fran­sa­ve­Al­man­ya)­ka­tý­la­cak.­Tür­ki­ye­de­bu­gö­rüþ­me­le­re­ev­sa­hip­li­ði­yap­ma­ya­o­lum­lu­ce­vap­ver­miþ­ti.­­­Ankara / aa

T. C. SULTANBEYLÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ÝLAN ESAS NO: 2010/80 Esas. DAVALI: MERYEM ÇELÝK Esat Paþa Mah. General Tahsin Yazýcý Cad. Çetin Sok. No: 19 D: 5 Ataþehir/ ÝSTANBUL Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 04/01/2011 günü saat: 14:05'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 04/11/2010

www.bik.gov.tr B: 75947

ÝLAN T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2010/829 Esas. KARAR NO: 2010/1163 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Erzurum ili, Ýspir ilçesi, Yeþilyurt köyü nüfusuna kayýtlý Mehmet ve Hatice oðlu, 1945 doðumlu AHMET AKTAÞ hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Ali ve Sýddýka kýzý, 1954 doðumlu NEZAFET AKTAÞ VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 01/11/2010 www.bik.gov.tr B: 75966

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/1011 KARAR NO: 2010/1132 Yukarýda esas ve karar numarasý belirtilen Mahkememizin 07/10/2010 tarihli kararý ile ; Davacýnýn davasýnýn KABULÜNE, KOCAELÝ-GÖLCÜKÝHSANÝYE-ÇÝFTLÝK- Cilt 30. Hane 166'da nüfusa kayýtlý Hüseyin ve Duriyeden olma. 1975 doðumlu. 51865317826 T.C. nolu GÜLLÜ ÖNER in " GÜLLÜ " olan ön adýnýn "GÜLPERÝ " olarak tashihen TESCÝLÝNE, ÝLANINA, karar verilmiþtir, ilan olunur. 05/11/2010 www.bik.gov.tr B: 75888


5

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

HABER HABERLER

BAÞKENT YAZILARI

Bayram tatili 9 gün

Ýkazlar haklý çýkýyor… cevher@yeniasya.com.tr

bu­na­bað­lý­o­la­rak­a­çý­la­cak­so­ruþ­tur­ma­ve­dâ­vâ­la­rýn­“dar­be­su­çu”­ye­ri­ne­“gö­rev­su­çu”­çar­pýt­ma­sýy­la­kar­þý­kar­þý­ya.­Bu­çar­pýt­may­la­ö­zel­yet­ki­li­Er­ge­ne­kon­sav­cý­la­rýn­dan­a­lý­nan­“dar­be­gün­lük­le­ri”, Yü­ce­Di­van’a­“ha­va­le”­e­di­li­yor.­

e­ni­A­na­ya­sa­de­ði­þik­le­ri”­Yü­ce­Di­van ya­nýlt­ma­sýy­la­sa­de­ce­12­Ey­lül­dar­be­ci­le­ri­ni­kur­tar­mak­la­kal­mý­yor;­Er­ge­ne­kon­dâ­vâ­sý­nýn­bel­ke­mi­ði­ni­o­luþ­tu­ran­“dar­be gün­lük­le­ri”­so­ruþ­tur­ma­sýn­da­da­“dar­be­ye­or­tam ha­zýr­la­yan­la­rý”­kur­ta­rý­yor! Re­fe­ran­dum­da­ka­bul­e­di­len,­“Ge­nel­kur­may Baþ­ka­ný,­Ka­ra,­De­niz­ve­Ha­va­kuv­vet­le­ri­ko­mu­tan­la­rý­i­le­Jan­dar­ma­Ge­nel­Ko­mu­ta­ný­nýn,­gö­rev­le­riy­le­il­gi­li­suç­lar­dan­do­la­yý­Yü­ce­Di­van’da­yar­gý­lan­ma­la­rý”na­da­ir­dü­zen­le­me­nin­çar­pýk­lýk­la­rý­bir bir­te­zâ­hür­e­di­yor.­ Ýs­tan­bul­Baþ­sav­cý­lý­ðý­nýn­De­niz­Kuv­vet­le­ri­es­ki Ko­mu­ta­ný­Öz­den­Ör­nek’in­“dar­be­gün­lük­le­ri dos­ya­sý”ný­“gö­rev­siz­lik”­ka­ra­rýy­la­“Er­ge­ne­kon­dâ­vâ­sý”­kap­sa­mýn­dan­çý­ka­rýp­An­ka­ra’ya­gön­der­me­si,­bu­hu­sus­ta­ki­ký­rýl­ma­nýn­ilk­yan­sý­ma­sý… Bu­ký­rýl­may­la,­Ge­nel­kur­may’ýn­bü­tün­de­mok­ra­tik­ül­ke­ler­de­ki­gi­bi­Mil­lî­Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý­na bað­lan­ma­sý­bir­ya­na,­cum­hur­baþ­ka­ný,­Mec­lis­baþ­ka­ný­ve­baþ­ba­kan­la­ay­ný­a­na­ya­sal­sta­tü­ye­ka­vuþ­tu­ru­lan­Ge­nel­kur­may­baþ­ka­ný­ve­kuv­vet­ko­mu­tan­la­rý,­üst­bü­rok­rat­la­rýn­üs­tü­ne­ge­çi­ri­lip,­Yar­gý­tay Cum­hu­ri­yet­baþ­sav­cý­nýn­iz­niy­le­an­cak­Yü­ce­Di­van­sý­fa­týy­la­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­sin­de­(AYM)­yar­gý­la­na­bil­me­le­ri­im­ti­ya­zý­ka­zan­dý­rý­lý­yor. Bu­va­zi­yet­le­yar­gý,­es­ki­kuv­vet­ko­mu­ta­ný­nýn­ve

“DARBE GÜNLÜKLERÝ”NDE YÜCE DÝVAN DARBESÝ Böy­le­ce­“Er­ge­ne­kon”­sav­cý­la­rý­nýn­i­fâ­de­siy­le, “Er­ge­ne­kon­dâ­vâ­sý­nýn­ö­zü­nü­o­luþ­tu­ran­‘dar­be­ye or­tam­ha­zýr­la­ma”­dos­ya­la­rý,­“A­yý­þý­ðý”,­“Ya­ka­moz”,­“Sa­rý­kýz”­gi­bi­“dar­be­plân­la­rý”nýn­yar­gý­lan­ma­sý,­bü­yük­dar­be­a­lý­yor.­Söz­ko­nu­su­“dâ­vâ”nýn en­ö­nem­li­un­sur­la­rýn­dan­bi­ri­tah­rip­e­di­le­rek,­id­di­a­la­rýn­ay­dýn­la­týl­ma­sý­im­kân­sýz­ha­le­ge­ti­ri­li­yor.­ Di­ðer­ta­raf­tan,­YAÞ­mað­dur­la­rý­nýn­da­ha­ne­re­ye­dâ­vâ­a­ça­cak­la­rý­nýn­bel­li­ol­ma­dý­ðý­ný­ve­ik­ti­dar gru­bun­ca­ As­ke­rî­Yük­sek­Ý­dâ­re­Mah­ke­me­si’ne (A­YÝM) bý­ra­kýl­dýk­la­rý­ný­yaz­mýþ­týk.­As­ke­rî­Mah­ke­me­ler­Ku­ru­lu­þu­ve­Yar­gý­la­ma­U­su­lü­Ka­nu­nu’nun­ay­nen­dur­du­ðu­bir­va­sat­ta,­bu­nun­bir­ne­ti­ce­sað­la­ya­ma­ya­ca­ðý,­ko­nu­nun­uz­ma­ný­hu­kuk­çu­lar­ca­be­lir­til­mek­te.­ Ne­var­ki­re­fe­ran­dum­çar­pýt­ma­la­rý,­en­ha­ra­ret­li­“e­vet­çi­ler”in­bi­le­ha­yýf­la­nýp­þi­kâ­yet­et­ti­ði­YAÞ hak­sýz­lý­ðý­nýn­sür­me­si­ve­“Yü­ce­Di­van­hül­le­si”yle kal­mý­yor…­ Me­se­lâ,­bol­ca­pro­pa­gan­da­sý­ya­pý­lan,­“me­mur­la­rýn­ve­ka­mu­gö­rev­li­le­ri­nin­top­lu­söz­leþ­me­hak­ký”­ya­sa­ya­bý­ra­kýl­mýþ.­Lâ­kin­“ka­mu­ça­lý­þan­la­rý­nýn top­lu­söz­leþ­me­le­rin­de­hü­kû­met­de­ðil,­‘Ha­kem Ku­ru­lu”u­nun­ka­rar­ve­re­cek­ol­ma­sý­ve­“grev­hak­ký”nýn­ol­ma­dý­ðý­“top­lu­söz­leþ­me”de­da­hi­u­yuþ­maz­lý­ðýn,­týp­ký­di­ðer­ku­rul­lar­ve­ko­mis­yon­lar­gi­bi

CEVHER ÝLHAN

“Y

2011’de 55 bin öðretmen alýnacak n MÝLLÎ E­ði­tim­Ba­ka­ný­Ni­met­Çu­buk­çu,­ge­le­cek­yýl­55­bin­ye­ni­kad­ro­lu­öð­ret­men­a­lý­na­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­Çu­buk­çu,­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­nýn­2011­büt­çe­si­ne­i­liþ­kin­TBMM­Plan­ve Büt­çe­Ko­mis­yo­nun­da­yap­tý­ðý­su­num­da,­öð­ret­men­a­ta­ma­la­rý­ko­nu­sun­da­bil­gi­ver­di.­Çu­buk­çu,­2011­yý­lýn­da­55­bin­ye­ni­kad­ro­lu­öð­ret­men­a­lý­mý­ya­pýl­ma­sý­nýn­plan­lan­dý­ðý­ný­kay­det­ti. Bu­yýl­10­bin­öð­ret­men­a­ta­ma­sý­ya­pýl­dý­ðý­ný­ha­týr­la­tan­Çu­buk­çu,­ay­rý­ca­yýl­so­nu­na­ka­dar­30 bin­per­so­nel­a­ta­ma­sý­nýn­ya­pý­la­ca­ðý­ný­söy­le­di. Ba­kan­lýk­o­la­rak­2003­yý­lýn­dan­30­Ey­lül­2010’a ka­dar­168­bin­583­kad­ro­lu,­70­bin­söz­leþ­me­li ol­mak­ü­ze­re­top­lam­238­bin­583­öð­ret­me­nin is­tih­da­mý­nýn­sað­lan­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Çu­buk­çu,­ay­rý­ca­ge­çi­ci­öð­re­ti­ci,­us­ta­öð­re­ti­ci­gi­bi­çe­þit­li­a­lan­lar­da­240­bin­931­per­so­ne­lin­gö­rev­len­di­ril­di­ði­ni­an­lat­tý.­­­Ankara / aa

AB kapýlarýný kapatmamalý Diþýþlerý Bakaný Ahmet Davutoðlu, Ýtalya Dýþiþleri Bakaný Franco Frattini ile birlikte kaleme aldýðý makalede,“Türkiye’nin AB’ye katýlýmý, hem Türkiye açýsýndan hem de AB açýsýndan tarihi ve kaçýrýlmamasý gereken bir fýrsattýr” denildi.

n ÝSTANBUL Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðýn­ca yü­rü­tü­len­‘’þan­taj­ve­as­ke­ri­ca­sus­luk’’­id­di­a­la­rý­na­i­liþ­kin­yü­rü­tü­len­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­‘’þüp­he­li’’­sý­fa­týy­la­i­fa­de­ve­ren­Tu­ða­mi­ral Þa­fak­Yü­rek­li’nin­de­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­3 as­ke­ri­per­so­nel,­sav­cý­lýk­ça­ser­best­bý­ra­kýl­dý. So­ruþ­tur­ma­yý­yü­rü­ten­Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet Sav­cý­sý­Fik­ret­Se­çen’in­i­fa­de­le­ri­ni­al­dý­ðý­Tu­ða­mi­ral­Yü­rek­li­i­le­2­as­ke­rî­per­so­nel­da­ha son­ra­ser­best­kal­dý.­­Ýstanbul / aa

n BÝTLÝS’TE te­rö­rist­le­re­a­it­ma­yýn­im­ha­e­dil­di.­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­nýn­in­ter­net­si­te­sin­de­yer­a­lan­bil­gi­ye­gö­re,­mer­ke­ze­bað­lý­E­sen­bu­run­Kö­yü­ya­kýn­la­rýn­da­gü­ven­lik­güç­le­rin­ce­yü­rü­tü­len­fa­a­li­yet­sý­ra­sýn­da­te­rö­rist­ler­ce­giz­le­nen­el­ya­pý­mý­ma­yýn­bu­lun­du.­Ma­yýn,­im­ha­e­dil­di.­Ö­te­yan­dan,­Bat­man’ýn­Sa­son­il­çe­si­nin­dað­lýk­ke­sim­le­rin­de­ki­fa­a­li­yet­ler sý­ra­sýn­da­te­rö­rist­ler­ce­a­ra­zi­ye­giz­le­nen­1,1­ki­log­ra­mý­A-4­plas­tik­pat­la­yý­cý,­21,1­ki­log­ram a­mon­yum­nit­rat,­muh­te­lif­gý­da­ve­ya­þam mal­ze­me­si­e­le­Bu­a­ra­da­­te­rör­ör­gü­tü­nün­I­rak’ýn­ku­ze­yin­de­ki­ba­rýn­ma­a­lan­la­rýn­dan­ka­çan­1­te­rö­rist,­Çu­kur­ca­il­çe­sin­de­gü­ven­lik güç­le­ri­ne­tes­lim­ol­du.­­Bitlis/ aa

“AB, ANKARA ÝLE KÜRESEL AKTÖR OLUR”

“TÜRKÝYE’NÝN ÜYELÝÐÝ TARÝHÎ BÝR FIRSAT” DAVUTOÐLU ve Frattini, birlikte kaleme aldýklarý makalede, “Türkiye’nin AB’ye katýlýmý, hem Türkiye açýsýndan hem de AB açýsýndan tarihi ve kaçýrýlmamasý gereken bir fýrsattýr. Bu stratejik fýrsatýn bilincinde olan Ýtalya, Brüksel’e yönelik yolculuðunda daima Türkiye’nin yanýnda yeralmakta, katýlým müzakerelerinin ileriye taþýnmasý için her platformda çaba sarf etmekte, Kýbrýs Türk toplumunun tabi olduðu tecride son verebilmek amacýyla yeni yollar aramakta, Türkiye’yi ve bilhassa halkýný Avrupa’ya yaklaþtýrmada temel unsur olan vize muafiyetine gidecek olan süreci baþlatmak için çalýþmaktadýr” görüþüne yer verildi.

CHP’de Sav dönemi kapandý

Bitlis’te mayýn imha edildi

TÜRKÝYE VE ÝTALYA DIÞÝÞLERÝ BAKANLARININ KALEME ALDIÐI ORTAK MAKALEDE, AB’NÝN TÜRKÝYE’YE KAPILARININ KAPATMAMASI GEREKTÝÐÝ VURGULANDI. TÜRKÝYE’NÝN üyeliðiyle AB’nin güçlü bir küresel aktöre dönüþeceðine iþaret edilen makalede, “Ayný anda bir Avrupa, Akdeniz, Balkan ve Orta Doðu ülkesi kimliði taþýyan Türkiye, bütün komþularýyla iliþkilerini en iyi þekilde geliþtirmek ve barýþ, istikrar ve refahý güçlendirmek için aktif, çok boyutlu ve sonuç odaklý bir dýþ politika yürütmektedir. Türk dýþ politikasýnýn vizyon, deðer, amaç ve araçlarýnýn AB’ninkilerle de örtüþtüðü ortadadýr. Beþinci geniþleme dalgasýnda da görüldüðü üzere, AB’ye katýlým süreci aday ülkelerde reformlarý teþvik edici bir rol oynamakta, önemli bir motivasyon kaynaðý oluþturmaktadýr. Bunun yanýsýra, Ankara’nýn tam üyeliði, AB’nin küresel aktör olarak, enerji dahil olmak üzere birçok alanda güvenliði teþvik edici bir kurum profilini de güçlendirecektir” ifadeleri kullanýldý.

3 asker serbest býrakýldý

n ÖNDER Sav,­10­yýl­dýr­sür­dür­dü­ðü­CHP Ge­nel­Sek­re­ter­li­ði­gö­re­vi­ni­Su­heyl­Ba­tum’a dev­ret­ti.­Sav,­hiç­kim­se­ye­kýr­gýn­ve­küs­kün ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­­Ba­tum,­de­vir-tes­lim­ön­ce­si­par­ti­ge­nel­mer­ke­zi­ne­ge­len­Sav’ý,­ge­nel mer­kez­ö­nün­de­kar­þý­la­dý.­Sav­ve­Ba­tum­da­ha­son­ra­de­vir-tes­li­min­ya­pý­la­ca­ðý­ge­nel­sek­re­ter­lik­ma­ka­mý­nýn­bu­lun­du­ðu­10.­kat­ta­çýk­tý­lar.­Sav,­bu­ra­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­bu­gü­nü­ya­þa­ma­nýn­en­o­nur­lu­ve­an­lam­lý­gün­le­rin­den­bi­ri­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­10­yýl­28 gün­dür­a­ra­lýk­sýz­sür­dür­dü­ðü­gö­re­vi­ni­Ba­tum’a­tes­lim­e­de­ce­ði­ni­söy­le­di.­Sav,­CHP’nin bü­yük­bir­a­i­le­ol­du­ðu­nu,­a­i­le­i­çin­de­za­man za­man­si­tem­le­rin­ya­þa­na­bi­le­ce­ði­ni­i­fa­de­e­de­rek,­Ba­tum’a­gö­re­vi­sü­re­sin­ce­her­tür­lü­des­te­ði­ve­de­ne­yi­mi­ni­ak­ta­ra­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­Sav, “Hiç­kim­se­ye­kýr­gýn­küs­kün­de­ði­lim”­de­di. Ba­tum’a­bun­dan­son­ra­ki­si­ya­sî­ha­ya­týn­da­ba­þa­rý­lar­di­le­yen­Sav,­CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu’na­ne­za­ket­zi­ya­re­ti­yap­ma­yý dü­þün­dü­ðü­nü­söy­le­di.­­Ankara / aa

dü­zen­le­me­le­rin­de­bir­ne­ti­ce­sað­la­ya­ma­ya­ca­ðý, ör­ne­ðin­baþ­ta­ku­la­ða­hoþ­ge­len­“i­da­rî­ka­rar­la­yurt dý­þý­na­çý­kýþ­ya­sak­la­rý­nýn­â­cil­o­la­rak­kal­dý­rýl­ma­sý”nýn­yak­la­þýk­300­bin­ver­gi­bor­cu­mü­kel­le­fi-ka­ça­ðý­ve­ba­týk­ban­ka­pat­ron­la­rý­nýn­ka­nun­dan­kur­tul­ma­sý­na­ya­ra­dý­ðý­ilk­e­tap­ta­an­la­þýl­mak­ta. Ay­rý­ca,­A­na­ya­sa­hük­müy­le­i­dâ­rî­yar­gý­ya­baþ­vu­ru­hak­ký­nýn­a­lý­nýp­iz­ne­ta­bi­tu­tul­ma­sý,­ka­mu­i­hâ­le­le­ri­ne­kar­þý­va­tan­daþ­la­rýn­yar­gý­ya­git­me­hak­ký­nýn­el­le­rin­den­a­lýn­ma­sý,­de­mok­ra­tik­de­ne­tim­de ge­ri­ye­gi­di­þin­ba­þýn­da­gel­mek­te… Bir­baþ­ka­hu­sus,­12­Ey­lül­dar­be­sin­den­bu­ya­na son­“de­ði­þik­lik­ler”e­da­ya­nak­gös­te­ri­len­hu­kuk­dý­þý key­fî­uy­gu­la­ma­lar­dan­tü­re­yen­hak­sýz­lýk­lar­la­bin­ler­ce­hâ­kim­ve­sav­cý­nýn­â­i­le­le­riy­le­uð­ra­dý­ðý­çe­þit­li mað­du­ri­yet­le­rin­ha­len­de­vam­et­me­si.­Bu­du­ru­ma­dik­kat­çe­ken­De­mok­rat­Yar­gý­Der­ne­ði,­hü­kû­me­tin­AB’ye­ta­ah­hüd­et­ti­ði­“A­da­let­Ba­kan­lý­ðý Stra­te­jik­Plâ­ný­ve­Yar­gý­Re­for­mu­Stra­te­ji­ve­Ey­lem­Plâ­ný”nda­ki­re­form­la­rýn­ger­çek­leþ­ti­ril­me­si­nin­ö­ne­mi­ni­vur­gu­lu­yor.­ Ne­var­ki­AB’nin­bü­tün­“i­ler­le­me­ra­por­la­rý”nda­u­yar­ma­sý­na­rað­men­hü­kû­me­tin­Mec­lis’e sun­du­ðu­ Hâ­kim­ler­ve­Sav­cý­lar­Yük­sek­Ku­ru­lu (HSYK) Ka­nu­nu­ta­sa­rý­sýn­da,­A­da­let­Ba­ka­ný­ve YANILGILAR AÇIÐA ÇIKIYOR… Ke­za­TBMM­Baþ­kan­lý­ðý­na­bað­lý­ku­rul­ma­sý Müs­te­þa­rý­nýn­et­ki­li­ve­yet­ki­li­o­la­rak­Ku­rul’da­bu­ön­gö­rü­len­Ka­mu­De­net­çi­li­ði­Ku­ru­mu­“om­buds­- lun­du­rul­ma­sý­nýn­ya­ný­­sý­ra,­“HSYK­ih­raç­la­rý”na­i­man­lý­ðýn”,­i­dâ­re­nin­iþ­le­yi­þiy­le­il­gi­li­þi­kâ­yet­le­ri­in­- liþ­kin­mað­du­ri­yet­le­rin­te­lâ­fi­sin­de­ya­sal­alt­ya­pý­a­ce­le­me­sin­de,­Mec­lis­Di­lek­çe­Ko­mis­yo­nu­ve­E­tik çý­sýn­dan­ye­ter­siz… Ne­ti­ce­de­gün­geç­tik­çe­ya­nýl­gý­lar­a­çý­ða­çý­ký­yor; Ku­rul­gi­bi­sis­te­min­çark­la­rý­a­ra­sýn­da­et­ki­siz­ka­la­ca­ðý;­me­se­le­nin,­med­ya­da­“ba­þom­buds­man’ýn de­mok­ra­tik­si­vil­i­dâ­re­ve­hu­ku­kun­üs­tün­lü­ðüy­le kim­o­la­ca­ðý?”­ma­ga­zi­niy­le­sap­tý­rý­la­ca­ðý­tes­bi­ti,­i­- çe­li­þen­“de­ði­þik­lik­ler”in­ö­nem­li­bir­kýs­mý­de­mok­ra­tik­leþ­me­ve­öz­gür­lük­le­rin­ký­sýt­lan­ma­sýn­da­kul­sâ­bet­kay­det­mek­te.­ Ve­bü­tün­bun­la­ra­i­lâ­ve­ten­e­ko­no­mi­i­le­il­gi­li la­ný­lý­yor.­Ý­kaz­lar­hak­lý­çý­ký­yor…

hü­kû­me­tin­uh­de­sin­de­ki­bu­“ku­rul”a­ve­ril­me­si, Ku­rul­ka­rar­la­rý­nýn­ke­sin­ve­top­lu­söz­leþ­me­hük­mün­de­ol­ma­sý,­ka­mu­gö­rev­li­le­ri­nin­yü­rüt­me­ye kar­þý-­þim­di­ye­ka­dar­kul­lan­dýk­la­rý-­ yar­gý­ya­git­me hak­la­rý­nýn­kal­dý­rýl­ma­sý,­sen­di­ka­la­rýn­top­lu­söz­leþ­me­le­re­i­ti­raz­la­rý­na­mah­ke­me­ka­pý­sý­nýn­ka­pa­týl­ma­sý;­rek­lâm­e­di­len­“de­mok­ra­tik­de­ði­þik­lik­ler”den!­Bir­den­faz­la­sen­di­ka­ü­ye­li­ði­nin­top­lu­iþ söz­leþ­me­le­rin­de­ki­kar­ga­þa­da­i­þin­ca­ba­sý… Da­ha­sý,­da­ha­ön­ce­Da­nýþ­tay’ýn­ip­tal­et­ti­ði­AKP hü­kû­me­ti­nin­Ýs­ra­il­li­i­þ­a­da­mý­O­fer’e­ver­di­ði­“Ga­la­ta­port­i­hâ­le­si”yle­“Te­le­kom­i­hâ­le­si”nde­ol­du­ðu gi­bi,­sen­di­ka­la­rýn­ve­va­tan­daþ­la­rýn­yer­li-ya­ban­cý ka­mu­ö­zel­leþ­tir­me­i­hâ­le­le­ri­ne­kar­þý­yar­gý­ya­baþ­vu­rup­dâ­vâ­aç­ma­yo­lu­ke­si­li­yor.­ Yi­ne­AYM’nin­i­ki­yýl­son­ra­sý­na­er­te­le­di­ði­“bi­rey­sel­baþ­vu­ru­lar”ýn,­baþ­ta­A­YÝM’den­dö­nen YAÞ­ve­“dü­þün­ce­yi­i­fâ­de”­mað­dur­la­rý­ve­ol­mak ü­ze­re,­tü­ke­nen­“iç­hu­kuk”ta­hak­la­rý­ný­a­la­ma­yan va­tan­daþ­la­rýn­ Av­ru­pa­Ýn­san­Hak­la­rý­Mah­ke­me­si’ne­(A­ÝHM)­mü­ra­ca­at­la­rý­nýn­ö­nü­ne­ek­ba­ri­yer­ler­ko­yup­ge­cik­tir­mek­te­is­ti­mal­e­dil­me­si,­ka­mu­o­yun­dan­ka­çý­rý­lan­ký­rýl­ma­lar­dan…

DIÞÝÞLERÝ Ba­ka­ný­Ah­met­Da­vu­toð­lu,­Ý­tal­ya Dý­þiþ­le­ri­ Ba­ka­ný­ Fran­co­ Frat­ti­ni­ i­le­ bir­lik­te ka­le­me­ al­dý­ðý­ ma­ka­le­de,­ Av­ru­pa­ Bir­li­ði’nin Tür­ki­ye­ ta­ra­fýn­dan­ sür­dü­rül­mek­te­ o­lan­ AB mük­te­sa­ba­tý­na­ u­yum­ ça­lýþ­ma­la­rý­na­ des­tek ver­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­ Ý­t al­y an­ ga­z e­t e­s i­ La­ Re­p ubb­l i­c a’da­ dün “Av­ru­pa­ Bir­li­ði­ Tür­ki­ye’ye­ ka­pý­la­rý­ ka­pat­ma­ma­lý­dýr”­baþ­lý­ðýy­la­ya­yým­la­nan­ma­ka­le­de, Tür­ki­ye’nin­AB’ye­tam­ü­ye­li­ði­he­def­le­di­ði­ne de­ i­þa­ret­ e­dil­di.­ Da­vu­toð­lu­ ve­ Frat­ti­ni,­ AB ü­ye­si­ ki­mi­ ül­ke­le­rin­ Tür­ki­ye’nin­ tam­ ü­ye­li­ði­ne­ çok­ sý­cak­ bak­ma­ma­sý­ný­ da­ e­leþ­ti­re­rek, “Av­ru­pa­kül­tü­rü­ve­hu­ku­ku­nu­be­nim­se­me­di­ði­yö­nün­de­ki­ger­çek­dý­þý­id­di­a­la­rýn­ar­ka­sý­-

na­ sý­ðýn­mak­ su­re­tiy­le­ Tür­ki­ye’nin­ ka­tý­lým sü­re­ci­ne­ kar­þý­ çý­ký­la­maz.­ Bu,­ Av­ru­pa’nýn­ i­ma­rýn­da­kay­de­di­len­ba­þa­rý­nýn­te­mel­un­sur­la­rýn­dan­bi­ri­o­lan,­fark­lý­kül­tür­le­ri­pay­la­þý­lan de­ðer­ler­ çer­çe­ve­sin­de­ u­yum­lu­ ha­le­ ge­ti­re­bil­mek­ve­har­man­la­ya­bil­mek­te­ki­eþ­siz­ka­pa­si­te­si­ni­ in­kâr­ an­la­mý­na­ ge­lir”­ de­ðer­len­dir­me­si­ni­ yap­tý­lar.­ Mü­za­ke­re­ sü­re­ci­nin­ di­na­miz­mi­ni­ yi­tir­me­me­si­nin­ ö­ne­mi­ne­ i­þa­ret­ e­den­Da­vu­toð­lu­ve­Frat­ti­ni,­“Ba­zý­ü­ye­ül­ke­ler ta­ra­fýn­dan­ or­ta­ya­ a­tý­lan­ ve­ tek­nik­ mü­za­ke­re­ler­ i­le­ il­gi­si­ bu­lun­ma­yan­ si­ya­sî­ muhtevalý en­gel­le­me­ler­ yü­zün­den,­ mü­za­ke­re­ sü­re­cin­de­ ar­zu­ e­di­len­ sü­rat­te­ i­ler­le­me­ kay­de­di­le­me­mek­te­dir.­ Mü­za­ke­re­ sü­re­ci­nin­ di­na­miz­-

mi­ni­ kay­bet­me­me­si,­ tüm­ ta­raf­la­rýn­ or­tak so­rum­lu­lu­ðu­dur.­Tür­ki­ye,­AB­mük­te­se­ba­tý­na­ tam­ u­yum­ ko­nu­sun­da­ ü­ze­ri­ne­ dü­þen­le­ri ye­ri­ne­ ge­tir­me­li,­ AB­ i­se­ bu­ sü­reç­te­ Tür­ki­ye’yi­des­tek­le­yi­ci­bir­rol­oy­na­ma­lý­dýr”­u­ya­rý­sýn­da­ bu­lun­du­lar.­ Ma­ka­le­de,­ Türk­ e­ko­no­mi­sin­de­ki­ge­liþ­me­lere­dikkat­çekilerek,­“Bü­yük­e­ko­no­mik­po­tan­si­ye­li­i­le­Tür­ki­ye’nin­ü­ye­li­ði,­AB’nin­e­ko­no­mik­di­na­miz­mi­ve­re­ka­bet­ gü­cü­nü­ art­tý­ra­cak­týr.­ E­ko­no­mi­si­ni­ güç­len­dir­me­si­nin­ya­ný­sý­ra­Tür­ki­ye,­baþ­ta­A­na­ya­sa­ re­for­mu­ ol­mak­ ü­ze­re­ ge­rek­li­ mev­zu­at de­ði­þik­lik­le­riy­le­ AB­ norm­ ve­ stan­dart­la­rý­na ka­rar­lý­bir­þe­kil­de­yak­laþ­mak­ta­bü­yük­ba­þa­rý gös­ter­mek­te­dir”­denildi.­Roma / aa

Avrupa’nýn ihtiyacý yeni duvarlar deðil, yeni köprüler DEVLET Ba­ka­ný­ve­Baþ­mü­za­ke­re­ci­E­ge­men Ba­ðýþ,­“Ta­rih­gös­ter­mek­te­dir­ki­Av­ru­pa’nýn ih­ti­ya­cý­ ye­ni­ du­var­lar­ de­ðil,­ ye­ni­ köp­rü­ler­dir.­Av­ru­pa­i­le­sý­nýr­la­rý­mýz­da­ye­ni­bir­Ber­lin­Du­va­rý­is­te­mi­yo­ruz”­de­di. Baþ­mü­za­ke­re­ci­Ba­ðýþ,­Ber­lin­du­va­rý­nýn­yý­ký­lý­þý­nýn­21.­yýl­dö­nü­mü­ve­si­le­siy­le­ya­yýn­la­dý­ðý me­saj­da,­“Bu­gün,­bir­dö­nem­sa­de­ce­bir­þehri de­ðil­tüm­dün­ya­yý­i­ki­ye­böl­müþ­Ber­lin­Du­va­rý’nýn­yý­ký­lý­þý­nýn­21.­yýl­dö­nü­mü­dür”­de­di.­Bu o­la­yýn,­in­san­öz­gür­lü­ðü­ö­nü­ne­set­çe­ki­le­me­ye­ce­ði­ni­bir­kez­da­ha­is­pat­et­ti­ði­ni­kay­de­den Ba­ðýþ,­“Ber­lin­Du­va­rý’nýn­yý­kýl­ma­sý­ve­ar­dýn­-

dan­Do­ðu­Blo­ku­nun­çö­zül­me­siy­le,­ta­ri­hin­en ö­nem­li­ba­rýþ­pro­je­si­o­lan­Av­ru­pa­Bir­li­ði­do­ðu­ya­ge­niþ­le­miþ­tir.­16­mil­yon­nü­fus­lu­Do­ðu Al­man­ya,­ her­ tür­lü­ kay­gý­ ve­ so­ru­ i­þa­re­ti­ne rað­men,­bir­ge­ce­de­Ba­týy­la­bir­leþ­miþ­tir.­A­ra­da­ge­çen­za­man,­bu­bir­leþ­me­nin­ö­nü­nü­a­çan li­der­le­ri­ta­rih­ö­nün­de­hak­lý­çý­kar­mýþ­týr”­di­ye ko­nuþ­tu.­Ber­lin­Du­va­rý’nýn­yý­kýl­ma­sýy­la­ta­ri­hi­a­þa­ma­kay­de­den­Av­ru­pa’nýn­bü­tün­leþ­me­si­nin,­ mut­lak­ su­ret­te­ Tür­ki­ye’nin­ ü­ye­li­ði­ i­le de­vam­ et­me­si­ ge­rek­ti­ði­ni­ söy­le­yen­ E­ge­men Ba­ðýþ­þun­la­rý­kay­det­ti:­ “Tür­ki­ye’nin­ü­ye­li­ði­Av­ru­pa’nýn­zih­nin­de­ki

du­var­la­rýn­yý­kýl­ma­sý­an­la­mý­na­ge­le­cek­tir.­Bu i­se­hiç­þüp­he­siz,­Baþ­ba­ka­ný­mýz­Sa­yýn­Re­cep Tay­yip­Er­do­ðan­gi­bi­viz­yon­sa­hi­bi,­ce­sur­li­der­le­rin­Av­ru­pa’nýn­ge­le­ce­ði­ne­kat­ký­sýy­la­ger­çek­le­þe­cek­tir.­Av­ru­pa’da­ta­ri­hi­so­rum­lu­luk­ve sað­du­yu­nun­ga­lip­gel­me­si­ni­ar­zu­la­mak­ta­yýz. Ta­rih­gös­ter­mek­te­dir­ki­Av­ru­pa’nýn­ih­ti­ya­cý ye­ni­du­var­lar­de­ðil,­ye­ni­köp­rü­ler­dir.­Av­ru­pa i­le­sý­nýr­la­rý­mýz­da­ye­ni­bir­Ber­lin­Du­va­rý­is­te­mi­yo­ruz.­Ta­rih­gös­ter­mek­te­dir­ki,­böy­le­bir du­var­ku­rul­sa­bi­le,­e­nin­de­so­nun­da­yý­ký­la­cak­týr.­Tür­ki­ye­siz­bir­Av­ru­pa­Bir­li­ði­de­ta­mam­la­na­ma­ya­cak­týr.”­Ankara / Fatih Karagöz

n HÜKÜMET Söz­cü­sü,­Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan Yar­dým­cý­sý­Ce­mil­Çi­çek,­za­ru­rî­ça­lýþ­ma­sý­ge­re­ken­per­so­nel­dý­þýn­da­ki­dev­let­me­mur­la­rý­nýn­15­Ka­sým­Pa­zar­te­si­gü­nü­öð­le­ne­ka­dar­i­da­rî­i­zin­li­sa­yý­la­ca­ðý­ný­bil­dir­di. Ce­mil­Çi­çek,­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­top­lan­tý­sý­nýn­ar­dýn­dan a­çýk­la­ma­lar­da­bu­lun­du.­Türk­Mil­le­ti­nin­ve­Ýs­lam­a­le­mi­ni­nin­Kur­ban­Bay­ra­mý’ný­kut­la­yan­Çi­çek,­dev­let me­mur­la­rý­nýn­a­ri­fe­gü­nü­öð­le­ne­ka­dar­ça­lýþ­ma­sý­i­le­il­gi­li­o­la­rak,­‘’Za­ru­rî­per­so­nel­dý­þýn­da,­15­Ka­sým­Pa­zar­te­si­gü­nü­öð­le­ye­ka­dar­o­lan­me­sa­i­yi­i­da­ri­i­zin­li­sa­yý­yo­ruz. Dev­let­da­i­re­le­rin­de­böy­le­bir­ka­ra­rý­geç­miþ­te­de­al­mýþ­týk’’­de­di.­Çi­çek,­ay­rý­ca­Tür­ki­ye­Genç­lik­A­jan­sý­a­dý­al­týn­da­genç­li­ðe­su­nu­lan­hiz­met­le­ri­bir­bü­tün­o­la­rak­e­le a­la­cak­ye­ni­bir­teþ­ki­lâ­týn­ku­ru­la­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­Av­ru­pa Bir­li­ði­ko­nu­su­ü­ze­rin­de­de­dur­duk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Çi­çek,­‘’Bel­çi­ka’nýn­dö­nem­baþ­kan­lý­ðýn­da­re­ka­bet­fas­lý­nýn a­çýl­ma­sý­ný­ö­nem­si­yo­ruz.­Bu­nun­la­il­gi­li­bir­ge­nel­mü­dür­lük­ku­rul­ma­sý­ko­nu­sun­da­ki­ka­nun­ta­sa­rý­sý­Par­la­men­to­dan­geç­ti,­yü­rür­lü­ðe­gir­di.­Þim­di­bir­ge­nel­mü­dür­lük­ku­ru­la­cak.­Bu,­re­ka­bet­fas­lý­nýn­a­çý­la­bil­me­si­ba­ký­mýn­dan­ö­nem­arz­e­di­yor’’­de­di.­Çi­çek,­ka­mu­a­la­cak­la­rý­nýn­ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­na­i­liþ­kin­tas­la­ðýn­ku­ru­la­gel­me­di­ði­ni­bil­dir­di.­­Ankara / aa

Terör örgütü Ýran'da 7 imamý kaçýrdý n TERÖR ör­gü­tü­PKK’nýn­Ý­ran’da­fa­a­li­yet­gös­te­ren­ko­lu­PKK/PJAK,­yak­la­þan­Kur­ban­Bay­ra­mý­ön­ce­si­7­i­ma­mý­ka­çýr­dý.­Te­rör­ör­gü­tü­PKK/PJAK,­Ý­ran­gü­ven­lik güç­le­ri­ta­ra­fýn­dan­ya­ka­la­nan­te­rör­ör­gü­tü­men­sup­la­rý­nýn­i­dam­e­dil­me­si­ne­mi­sil­le­me­o­la­rak­Ý­ran’ýn­Ba­tý­A­zer­bay­can­E­ya­le­ti’nde­ki­Sar­dasht­þeh­ri­kýr­sa­lýn­da­ki­köy­ler­de­gö­rev­li­Fars­kö­ken­li­7­i­ma­mý­ka­çýr­dý.­Te­rör­ör­gü­tü PKK/PJAK’ýn,­I­rak’ýn­ku­ze­yin­de­ki­te­rör­ör­gü­tü­kamp­la­rýn­da­re­hin­o­la­rak­tut­tu­ðu­i­mam­la­ra­kar­þý­lýk,­te­rör­ör­gü­tü­nün­ce­za­ev­le­rin­de­ki­ör­güt­men­sup­la­rý­nýn­sa­lý­ve­ril­me­si­ni­ta­lep­et­ti­ði­kay­de­dil­di.­An­cak,­te­rö­rist­le­rin­bu­ta­lep­le­ri­ni­ka­bul­et­me­yen­Ý­ran’ýn,­i­mam­la­rýn­tu­tul­du­ðu ör­güt­kamp­la­rý­na­yö­ne­lik­o­pe­ras­yon­ha­zýr­lý­ðý­i­çin­de­ol­du­ðu­ö­ne­sü­rül­dü.­Geç­ti­ði­miz­ay­lar­da­PKK/PJAK’lý­te­rö­rist­le­re­ha­raç­ver­me­yi­ka­bul­et­me­yen­Me­ri­van­þeh­rin­de­gö­rev­li­i­mam­Mus­ta­fa­Þir­zad­ve­oð­lu­te­rö­rist­le­rin sal­dý­rý­sý­na­uð­ra­mýþ­tý.­PKK/PJAK’lý­te­rö­rist­le­rin,­cu­ma na­ma­zý­çý­ký­þýn­da­i­mam­Mus­ta­fa­Þir­zad­ve­ya­nýn­da­ki­le­rin­ü­zer­le­ri­ne­o­to­ma­tik­si­lah­lar­la­a­teþ­et­me­le­ri­son­ra­sýn­da,­i­mam­a­ðýr­ya­ra­lan­mýþ,­oð­lu­Sa­id­Þir­zad­ve­kar­de­þi­Ha­di­Þir­zad­i­le­bir­lik­te­ce­ma­at­ten­3­ki­þi­vefat­et­miþ­ti. PKK’lý­te­rö­rist­ler­ben­zer­bir­ey­le­mi­de­Tür­ki­ye’de­ger­çek­leþ­tir­miþ­ler­di.­PKK’lý­te­rö­rist­ler­‘’ör­gü­tü­nün­þid­det ey­lem­le­ri­ne­kar­þý­çýk­tý­ðý­ve­genç­le­ri­so­kak­ey­lem­le­rin­den­u­zak­laþ­týr­dý­ðý’’­ge­rek­çe­siy­le­Hak­ka­ri’de­Mer­kez­Ha­cý­Ca­mii­i­ma­mý­A­ziz­Tan­i­le­Þýr­nak’ýn­Ý­dil­il­çe­sin­de­fah­ri­i­mam­lýk­ya­pan­M.E­min­He­zer’i­sa­bah­na­ma­zý­na­gi­der­ken­þe­hit­et­miþ­ler­di.­­Ankara / aa

Youtube, Baykal’a ait görüntüleri kaldýrdý n VIDEO pay­la­þým­si­te­si­‘’Yo­u­tu­be’’,­De­niz­Bay­kal’a­a­it ol­du­ðu­id­di­a­e­di­len­gö­rün­tü­le­ri­si­te­den­kal­dýr­dý.­A­lý­nan bil­gi­ye­gö­re,­‘’Yo­u­tu­be’’­yet­ki­li­le­ri­i­le­Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ý­le­ti­þim­Baþ­kan­lý­ðý­(TÝB)­ yet­ki­li­le­ri­nin­gö­rüþ­me­le­ri­so­nuç­ver­di.­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðýn­ca­mah­ke­me­den­al­dýr­tý­lan­‘’e­ri­þi­min­en­gel­len­me­si’’­ka­ra­rý­ný­dik­ka­te­a­lan­‘’Yo­u­tu­be’’­yet­ki­li­le­ri,­Bay­kal’a­a­it­ol­du­ðu­id­di­a e­di­len­gö­rün­tü­le­ri­in­ter­net­si­te­sin­den­kal­dýr­dý.­Bu­ge­liþ­me­ü­ze­ri­ne,­il­gi­li­ya­sal­mev­zu­a­týn­ta­mam­lan­dý­ðý­ve­bu a­þa­ma­da­‘’Yo­u­tu­be’’a­e­ri­þi­min­en­gel­len­me­si­nin­söz­ko­nu­su­ol­ma­dý­ðý­öð­re­nil­di.­Ö­te­yan­dan­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý’nýn,­söz­ko­nu­su­gö­rün­tü­le­ri­‘’Yo­u­tu­be’’a­ko­yan­ki­þi­ve­ya­ki­þi­le­ri­tes­pit­et­mek­a­ma­cýy­la­baþ­lat­tý­ðý­so­ruþ­tur­ma­nýn­sür­dü­ðü­bil­di­ril­di.­­­­De­niz­Bay­kal’ýn­a­vu­kat­la­rý,­geç­ti­ði­miz­haf­ta,­mü­vek­kil­le­ri­ne­a­it­ol­du­ðu­id­di­a­e­di­len­gö­rün­tü­le­rin­‘’Yo­u­tu­be’’da­ya­yýn­lan­ma­sý­ü­ze­ri­ne,­bu­gö­rün­tü­le­re­e­ri­þi­min­en­gel­len­me­si­ta­le­biy­le­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na­baþ­vur­muþ­tu.­Bu­þi­ka­yet­ü­ze­ri­ne­ha­re­ke­te­ge­çen­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý,­An­ka­ra­11.­Sulh­Ce­za­Mah­ke­me­si’ne baþ­vu­ra­rak,­gö­rün­tü­le­re­e­ri­þi­min­en­gel­len­me­si­ni­ta­lep et­miþ,­mah­ke­me­de­‘’Yo­u­tu­be’’a­e­ri­þi­min­en­gel­len­me­si ka­ra­rý­al­mýþ­tý.­Ka­rar,­ge­re­ði­nin­ya­pýl­ma­sý­i­çin­TÝB’e gön­de­ril­miþ,­TÝB­de­‘’Yo­u­tu­be’’a­ya­zý­ya­za­rak,­gö­rün­tü­le­rin­kal­dý­rýl­ma­sý­ný­ta­lep­et­miþ,­ak­si­hal­de­e­ri­þi­min­en­gel­le­ne­ce­ði­ni­bil­dir­miþ­ti.­­Ankara / aa

Bu hafta da sýcak geçecek n TÜRKÝYE ge­ne­lin­de­haf­ta­so­nu­na­ka­dar­ha­va­sý­cak­lýk­la­rý­nýn­mev­sim­nor­mal­le­ri­nin­ü­ze­rin­de­sey­re­de­ce­ði­ni bil­dir­di.­Dev­let­Me­te­o­ro­lo­ji­Ýþ­le­ri­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðün­den­a­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­haf­ta­so­nu­na­ka­dar­yur­dun­ba­tý ký­yý­la­rý­dý­þýn­da­ka­lan­yer­ler­de­ya­ðýþ­bek­len­mi­yor.­­Ö­zel­lik­le­ge­ce­ve­sa­bah­sa­at­le­rin­de­sis­ha­di­se­si­iç­ve­do­ðu böl­ge­le­rin­de­et­ki­si­ni­sür­dür­me­ye­de­vam­e­de­cek.­Ha­va sý­cak­lýk­la­rý­i­se­haf­ta­so­nu­na­ka­dar­mev­sim­nor­mal­le­ri­nin­ü­ze­rin­de­sey­re­de­cek.­Bu­gün­ký­yý­E­ge­ve­Ça­nak­ka­le çev­re­le­ri­ha­fif­yað­mur­lu,­di­ðer­yer­ler­az­bu­lut­lu­ve­a­çýk o­la­cak.­Sa­bah­ve­ge­ce­sa­at­le­rin­de­iç­ve­do­ðu­ke­sim­ler­de yer­yer­sis­gö­rü­le­cek.­Rüz­gar,­Mar­ma­ra­ve­E­ge­ký­yý­la­rýn­da­gü­ney­ve­gü­ney­ba­tý­yön­ler­den­kuv­vet­li­es­me­ye­de­vam­e­de­cek.­Ya­rýn­i­se­yurt­ta­ya­ðýþ­bek­len­mi­yor.­Ba­tý böl­ge­le­ri­par­ça­lý­bu­lut­lu,­di­ðer­yer­ler­az­bu­lut­lu­ve­a­çýk ge­çe­cek.­Sa­bah­ve­ge­ce­sa­at­le­rin­de­iç­ve­do­ðu­ke­sim­ler­de­yer­yer­sis­et­ki­li­o­la­cak.­Rüz­gar,­Mar­ma­ra­ve­Ku­zey E­ge­ký­yý­la­rýn­da­gü­ney­ve­gü­ney­ba­tý­dan­kuv­vet­li­e­se­cek. 12­Ka­sým­Cu­ma­gü­nü­de­Ký­yý­E­ge­i­le­E­dir­ne,­Kýrk­la­re­li, Ça­nak­ka­le,­Ba­lý­ke­sir,­De­niz­li­ve­Ma­ni­sa­çev­re­le­ri­ha­fif yað­mur­lu,­di­ðer­yer­ler­az­bu­lut­lu­ve­a­çýk­o­la­cak.­Sa­bah ve­ge­ce­sa­at­le­rin­de­A­na­do­lu’nun­do­ðu­su­i­le­Do­ðu­A­na­do­lu’da­yer­yer­sis­gö­rü­le­cek.­­­ANKARA /­a­a­


6

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

YURT HABER

HABERLER

Belediyelere bedelsiz çýnar fidaný daðýtýlacak n ÇEVRE ve Orman Bakanlýðý, Ýstanbul’un yeniden çýnar aðaçlarý ile donatýlmasý yönünde bir çalýþma baþlatýldýðýný, ülke genelinde yetiþtirilen 1 milyon 300 bin adet çýnar fidanýnýn baþta Ýstanbul belediyeleri olmak üzere diðer belediyelere de ücretsiz daðýtýlacaðýný bildirdi. Çevre ve Orman Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, geçmiþte Ýstanbul ile anýlan çýnar aðaçlarýný þehre yeniden kazandýrmak için baþlatýlan çalýþma ile ülke genelinde 1 milyon 300 bin adet çýnar fidaný üretildiði belirtilerek, ‘’Baþta Ýstanbul Belediyeleri olmak üzere, diðer belediyelerin çýnar fidaný talepleri Çevre ve Orman Bakanlýðý’nca bedelsiz olarak karþýlanacak. Bu çalýþmayla geçmiþte çýnar aðaçlarýyla bütünleþen Ýstanbul’un eski günlerine kavuþturularak, tekrar çýnarlarýyla anýlan bir þehir haline getirilmesi hedefleniyor’’ denildi. Ankara / aa

Ankara’da fidan dikim seferberliði n ANKARA Valisi Alâaddin Yüksel “Kamu Aðaçlandýrma Seferberliði” kapsamýnda 25 ilçede ayný anda düzenlenen törenlerle Ankara ilinde fidan dikim seferberliðinin startýný verdi. Ankara Ýlinde kamu aðaçlandýrmalarý kapsamýnda 25 ilçede gerçekleþtirilen eþzamanlý aðaç dikimi törenlerine 10 bin üzerinde vatandaþýmýz katýlarak 46 bin 300 hektarlýk alana 45 bin fidan dikildi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Ankara’nýn 25 ilçesinde eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilen aðaçlandýrma seferberliðini baþlatarak Batýkent Çakýrlar mevkiindeki Atatürk Orman Çiftliði’ne ait 340 dekarlýk arazide düzenlenen 2 bin fidanýn dikim törenine katýldý. Yüksel, “insanoðlunun yüzyýlýn baþýndan itibaren baþlattýðý teknoloji yarýþýný þimdilerde tam bir teknoloji çýlgýnlýðýna dönüþtürdüðünü” belirterek, “Herkesin bu teknoloji çýlgýnlýðýna ne zaman ‘dur’ diyeceðini ve bu dünyayý çocuklarýmýza nasýl býrakacaðýmýzýn cevabýný elbette vermesi gerekiyor. Eðer bunlarýn cevabý verilmese bu gök kubbe hiç kimsenin kuþkusu olmasýn ki bir gün baþýmýza inecektir” dedi. Vali Yüksel yaptýðý konuþmada, çevre duyarlýlýðý konusunda herkesin üstüne düþen görevleri samimiyetle yapmasý gerektiðini belirtti. Ahmet TERZÝ / Ankara

Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý'nýn ismi deðiþti n MERKEZÝ Kütahya’da bulunan ve bu ilin yaný sýra Afyonkarahisar, Manisa, Uþak illerini kapsayan Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý’nýn (KEKA) ismi, Zafer Kalkýnma Ajansý olarak deðiþtirildi. Ajanstan yapýlan yazýlý açýklamada, isim deðiþikliðine iliþkin 21 Ekimde alýnan yönetim kurulu kararýnýn Devlet Planlama Teþkilâtýnca (DPT) onaylandýðý bildirildi. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüðünde ‘’zafer’’ kelimesinin anlamýnýn, ‘’bir yarýþma veya uðraþýda çaba harcayarak elde edilen baþarý’’ diye ifade edildiði belirtilen açýklamada, þunlar kaydedildi:’’Ajansýmýz, ulusal ve uluslar arasý düzeyde önem kazanmýþ sürdürülebilir kalkýnma ve rekabet gücünün arttýrýlmasý maratonunda TR 33 bölgesini en ön sýralara taþýmayý kendine amaç edinmiþtir. Ayrýca, TR 33 Bölgesi, ulusal Kurtuluþ Savaþýmýzýn vuku bulduðu en önemli illeri kapsamaktadýr. Bu anlamda, ülkemizin geçmiþinde zafere öncülük etmiþ olan bölgemiz, gelecekte de ülkemizin kalkýnmasýnda öncü bir rol oynayacaktýr.’’ Zafer Kalkýnma Ajansý’nýn yeni ambleminde ‘’martý’’ simgesinin kullanýldýðý duyuruldu. Kütahya / aa

TEBRÝK Müteþebbis bir eðitimci olan

Nurullah Çelebi Köker 'i

tebrik eder Yeni ve Modern Yýldýz Kolejinin açýlýþýnýn hayýrlara vesile olmasýný temenni ederiz.

Emek Üniversiteli Yeni Asya Okuyucularý Ankara T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2008/1435 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 04/08/2010 tarih 2008/1435 E., 2010/1202 K. sayýlý karar ile Ankara-Çankaya Ayrancý M. Cilt 008/03, sayfa 1 kütük 282'de nüfusa kayýtlý Ýsmail kýzý Zühal'den olma 1965 d.lu, AYLÝN ESÝN SERTEL vasisi annesi ZÜHAL SERTEL'in vasilik görevinden affý ile yerine Ýsmail ve Zühal kýzý 1967 d.lu NURDAN MELTEM BASSOM olarak tayin edilmiþtir. 26/10/2010 www.bik.gov.tr B: 76041

ÝLAN BAKIRKÖY 8. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN Dosya no: 2010/282 2010/326 Davacý Fikret Densiz tarafýndan açýlan soyadý tashihi davasýnda; Mahkememize ait 2010/282 E.- 2010/326 K.sayýlý 01/11/2010 tarihli karar ile davacý Fikret Densiz'in nüfusta Densiz olan soyadýnýn Arslanlý olarak deðiþtirilmesine dair verilen karar iÝanen teblið olunur. 05.11.2010

www.bik.gov.tr B: 75837

Yalova’da neler oluyor? YALOVA'DA YAPILAN TERMÝK SANTRAL YALOVA HALKINI ENDÝÞENLENDÝRÝYOR. YALOVA'DAKÝ SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI, YEÞÝL ÇEVRESÝ ÝLE ÜNLÜ YALOVA'NIN TERMÝK SANTRALDAN ÇIKACAK KÜLLÜRLE KÝRLENECEÐÝNÝ SAVUNUYOR. YAVUZ TOPALCI YALOVA yavuztopalci@gmail.com

YALOVA’DA Temmuz ayýndan bu yana enteresan ve bir o kadar da hýzlý geliþmeler yaþanýyor. Yalovalýlarýn bir kýsmý bu hareketliliðe büyük ölçüde tepki gösterirken diðer bir kýsmý ise sessizliðini korumaya devam ediyor. Sonuç ne olacak bunu hepimiz ilerleyen günlerde göreceðiz, fakat konuyu ya da konularý olabildiðince sizlerle paylaþalým. 23 Temmuz 2010 Baþbakan Recep Tayyip Erdo ðan Bin göl’de re fe ran dum startýný vermeden bir gün önce Ya lo va’da bir ta kým a çý lýþ lar gerçekleþtirdi. Bunlardan bir ta- Muðla'nýn Yataðan ilçesi gibi bir Yalova istemediklerini dile getiren Yalovalýlarýn gözü kulaðý Anka'dan çýkacak ÇED raporunda. nesi Koç grubuna baðlý Setur Marinas tarafýndan iþletilecek olan ve temel- li de istemezük diyenler arasýnda) Ýktidar saat kendisiyle irtibat kurmasýnýn kendisini leri dönemin DYP milletvekili Cevdet Aydýn partisinin il baþkaný (bu olaylardan 2 ay mutlu ettiðini söylüyor. Minibüs þoförlerinin zamanýnda atýlan yat limanýnýn faaliyete geç- önce atandý) diyor ki: “Bir bekleyelim baka- eðitilmesi gerektiðini dile getirip, þehir içine mesi için düzenlenen törendi–ki kimsenin lým. ÇED Raporlarýnda ne çýkacak? Þirket þehirler arasý çalýþan otobüslerin girmemesibuna bir þey dediði yoktu. Fakat ikinci açýlýþ yetkilileri bir konuþsunlar. Bizi tatmin ede- ni söylüyor ve daha bir çok fiiliyatýyla Yalovabir kýsým Yalovalýlarý harekete geçirdi. O da bilecekler mi? Býrakýn adamlar bir konuþ- lýlarýn sevgilisi haline geliyor. Hatta bu konuTürkiye’nin büyük sanayi devlerinden AK- sunlar. Tatmin olmazsak ben de istemezük da DP il baþkaný Muhammet Sarýoðlu bile, KÖK Grubuna baðlý AKSA tesislerinde kar- diyeceðim” diyor. Lâkin ben de öyle düþü- “Erbay, artýk mahkeme açýp geri gelmesin” bon elyaf üretim tesislerinin açýlýþ töreniydi. nüyorum. Çünkü insanlar karþý çýkýyor, a- diye açýklama yapýyor. Yani Yalova halký vali(Karbon elyaf, çeliðin yerini alacak, fakat çe- ma gerekçeleri beni tatmin etmiyor. Ge- sinden þimdilik memnun, ama olur da mahlikten daha hafif bir madde ve dünyada sa- rekçeler ise filtreleri kapatabilir, filtreleri keme kararýyla Erbay, geri gelirse kabak tadýdece iki yerde üretiliyor. Bunlardan biri de çalýþtýrmayabilir, çevreye zarar verebilir. ný verecek gibi gözüküyor. Çünkü Erbay’ýn AKSA’nýn Yalova fabrikasý. Baþbakan’ýn ifa- Yani hepinizin de yakýndan bildiði bir ör- halkla olan diyaloðu daha zayýftý. desiyle üçüncü boðaz köprüsünde çelik ha- nek misali Haliç’teki bin kayýktan senede Ü­çün­cü­ o­lay:­ VO­PAK­ kim­ya­sal­ de­latlar yerine karbon elyaf kullanýlabilir.) Bu- bir veya iki tane batabileceði gibi hiç batraya kadar her þey normal, fakat AKSA’nýn mayabilir de. Nasýl ama? Bu arada Yalovas- po­la­ma­te­si­si­(!) Bütün bu geliþmeler yaþanýrken bir de bu üretimi kârlý bir þekilde yapabilmesi için por’un AKSA ile yaptýðý toplantýdan maddî elektriðini kendisi üretmek istiyor. Üretmek des tek ta lep le ri ne red ce va bý gel dik ten –Yalova’dan geçenler bilir- Elyaf fabrikasýistediði enerjiyi de kendi bünyesinde kuraca- sonra da termik santrale istemezük dediði- nýn yerine yabancý bir firma olan VOPAK ðý termik santral ile karþýlamayý amaçlýyor ve bütün kavgalar da bu sebeple çýkýyor. Ye­þi­li­ve­ma­vi­siy­le­ö­ne­çýk­mýþ­Ya­lo­va’da­ter­mik­san­tral­is­te­me­zük­(!) Yalovalýlarýn karþý çýktýðý nokta tam da burasý. Termik santral bacalarýndan çýkan duman Yalovamýzý duman altý yapacak ve Yalova, Yataðan’a dönecek. Þimdi burada birtakým bilgileri vermek sanýrým en doðrusu olacak. Bir iþletme ve/veya sanayici, yeni yatýrýmlara giriþeceði zaman bildiðiniz üzere ÇED (Çevresel Etki Deðerlendirmesi) Raporu almak zorunda. Bunu alamayan bir iþletmeci, yatýrýmýný gerçekleþtiremiyor. Ýsterse Türkiye’deki iþsizlik sayýsýný 0’a indirecek bir yatýrým dahi söz konusu olsa. Lâkin burada þöyle bir sorun ortaya çýkýyor. Ýnsanlar bir þeylere karþý çýkarken altýný doldurmakta güçlük çekiyorlar. Niye mi? Çünkü itiraz eden her kime sorsam; “Yalova, Yataðan olacak” diyorlar. Ben de Yataðan’a hiç gittin mi diye soruyorum. Cevap “ama öyle diyorlar” oluyor. Tabiî ben bu sorularýma cevap ararken Cumhuriyet gazetesinin Yalova temsilcisi ve yýllarýn gazetecisi Faruk Aðabey (Kýrtay), Yataðan’a gidiyor. Fotoðraflýyor, gözlemlerini aktarýyor ve Muðlalý bir teyzenin, “Beri bak oðlan. Yataðan duman oldu, Yalova duman olmasýn!” deyiþini kendi web sitesinden haber yapýyor ve konu Yalova’nýn gündemine düþüyor. Tabiî, hiçbir zaman risk almayan siyasîler de bu haber sonrasý “karþýyýz” açýklamalarýný peþpeþe yapýyor. Lâkin burada benim aklýma da þu soru takýlýyor. Yataðan santrali 1975 yýlýnda kurulmadý mý? Evet, kuruldu. Peki 1975 model otomobilin yaktýðý yakýtla 2011 model aracýn yaktýðý yakýt ayný mý? Her þey bir yana yakýn bir gelecekte çevreye etkisi sýfýr olan elektrikli araçlara binmeyecek miyiz? Pekalâ teknoloji bu kadar hýzlý ilerliyor, çevreye duyarlý sa na yi bu ka dar ge li þi yor sa ve ya tý rým cý ÇED Raporunu da alýyorsa bu yatýrýma niye karþý çýkýyoruz? Aldýðým cevap, “E caným gece filtreleri çalýþtýrmayacaklar. Duman altý olacaðýz!” oluyor. Delil soruyorum delil yok. “O zaman böyle bir þey olursa hep birlikte Çevre Bakanlýðýna baþvurur denetimlerin arttýrýlmasýný isteriz” diyorum. O zaman karþý taraf susuyor. Lâkin bu süreçte Yalova’nýn bütün siyasîleri de bu iþin üstüne atlamýþ oldu ve hepsi de Ankara’da olduðu gibi aðýz birliði etmiþcesine “Ýstemezük!” dedi. Biri hariç. Ýktidar siyasî partisinin il baþkaný. (Bu arada iktidar veki-

Yalova’da 7 sene valilik yapan Doç. Dr. Yusuf Erbay

ni, ama “maddî talebe olumlu cevap gelseydi böyle çýkýþ yapabilecekler miydi?” sorusunun halk arasýnda dolaþtýðýný üstüne üstlük bir yöneticinin de bu sebeple geçtiðimiz günlerde yönetimden istifa ettiðini de benden duymuþ olmayýn.

AKP Yalova Milletvekili Ýlhan Evcin

tarafýndan kurulacak kimyasal depolama tesisi. Yine bir ÇED toplantýsý ve yine Yalovalýlarýn toplantýya aþýrý ilgisi. Lâfým aþýrý ilgiye deðil, hatta sosyal sorumluluk anlamýnda önemli de bir adým, fakat insanlarý dinlemeden konuþturmamak çok da doðru deðil diye düþünüyorum. Neyse ki bu konu da sýcaklýðýný korurken, Kent Konseyi’nden önemli bir hamle geldi. Kent Konseyi Baþkaný

ma imkâným oldu. Dolayýsýyla yerel ba sýn tem sil ci le ri de ko nu yu VO PAK’a getirdiler. “Zararlý bir þeye karþý çýkmýyor musunuz?” sorusuna il baþkanýnýn verdiði cevap beni tatmin etti: “Deðerli basýn mensuplarý gelin yerleri deðiþtirelim ve ben size soru sorayým. Kimyasal depolama hakkýnda ne biliyorsunuz? Çevre Bakanlýðýnýn bu konuda hazýrladýðý raporlarý incelediniz mi? Dünyanýn kaç noktasýnda kimyasal depolama alaný var ve bugüne kadar çevreye nasýl bir zarar vermiþ?” Tabiî ki istemezük diyen basýn mensubu sus pus, çünkü karþý çýktýðý þeye niye karþý çýktýðýný bilmiyor. Ýl baþkanýndan bir hamle daha: “Yalova Üniversitesi’nden rapor istedik gelen rapor doðrultusunda biz de Yalova’nýn lehine olan tarafta duracaðýz!” SO­N UÇ:­ Yalova’da gündem çok hýzlý bir þekilde ilerliyor. Neyin ne olaca ðý ný kes tir mek güç. Ya lo va si ya sî faaliyetini Tansu Çiller döneminde milletvekili olan Cevdet Aydýn’ýn yokluðunu çok arýyor. Çünkü o günden sonra

AKP Ýl Baþkaný Ertan Þener (solda) Yalova Belediye Baþkaný Yakup Koçal ile birlikte...

Yalova, Ankara’dan istediðini ve kendisine faydalý olan þeyi alamadý. Bir dönem Yaþar Okuyan ile elle tutulur bir hastanesi oldu. AKP döneminde ise vekilleri, halkýn gözünde sýnýfta kaldý. Halkýn gözüne de gerek yok, çünkü Halep ordaysa arþýn Yalova’da. Þu an

CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ýnce

herkes son gardýný almýþ durumda. Bir tarafta ortaya gerekçe koyamadan duygusal bir þekilde yaklaþan siyasî partilerin Yalova temsilcileri ve özellikle CHP milletvekili ve ayný zamanda grup baþkanvekili Muharrem Ýnce ile il baþkaný Ertan Þener ve Kent Konseyi. Diðer tarafta ise, daha temkinli, daha saðduÝ­k in­c i­ o­l ay:­ Ya­l o­v a­ kay­m a­k a­m ý­n ý yulu ve daha mantýklý yaklaþan Yalova Valisi kim­se­tak­ma­sa­da­Ya­lo­va­Va­li­si­ta­ký­Dursun Ali Þahin, Belediye Baþkaný Yakup lý­yor­(!) Koçal ve iktidarýn Yalova temsilcisi Temel Hepinizin de bildiði üzere, “Kim takar YaCoþ kun. Ben i kin ci ta ra fa gü ve ni yo rum, lova kaymakamýný?” meþhur sözü yýllardan çünkü somut bir þeyleri görmeden duygularý bu yana dilden dile dolaþa gelmiþtir. Hatta ile hareket etmiyorlar. Bakalým gelecek günYalova il olduðunda üzülenler bile olmuþtur. ler neyi gösterecek? Hep birlikte izleyip göÇünkü artýk Yalova’nýn kaymakamý olmayareceðiz. Ama halkýn arasýnda dolaþan, perde caktýr. Her neyse. Yalova’da –dile kolay–7 arkasý diye nitelendirilen söylentilerin aslý senedir valilik yapan Doç Dr. Yusuf Erbay, varsa, menfaatin esiri olmuþ bir zihniyetin, yeniden merkeze alýnýyor ve yerine Bakýrköy bundan önce olduðu gibi, ülkenin kalkýnmaKay ma ka mý Dur sun A li Þa hin a ta ný yor. sýna bu þekilde karþý çýktýklarýný görmek ger(Bundan önce Erbay, iktidar tarafýndan bir çekten mide bulandýrýcý oluyor. Eski bir siyakez daha merkeze alýnmýþ ve yerine Sarýyer sînin söylediði gibi, “Ýzzetli insanlar, MendeKaymakamý Mehmet Ersoy atanmýþtý. Mahres’in idamýyla siyaseti býraktý!” Yolun açýk kemeye baþvuran Erbay, yine mahkeme ka- Kent Konseyi Baþkaný Þükrü Önder olsun Türkiye! rarýyla Yalova’ya vali olarak geri dönmüþtü.) IN: Yaklaþan seçimler öncesi Yalova’da Yalova’daki muhalif seslerden bir nida daha Þükrü Önder (bir önceki dönem AKP Yalo- ismini duyurup öne çýkmak istiyorsan çevyükseliyor: “Devletin valisi gitti, hükümetin va milletvekili), AKP Yalova milletvekili Ýl- reye duyarlý birkaç söz ettin mi vitrinlerdevalisi geldi!” Hatta konu Yýlmaz Özdil’in köþe han Evcin, CHP milletvekili Muharrem Ýn- ki yerini alýrsýn belki Ankara’dakilerin kuyazýsýna kadar da taþýnýyor. Fakat Yalovalý, ce, siyasî partiler ve STK’larýn katýlýmýyla bir laðýna ismim gider diye. (AKP eski il baþkayeni valisine çabuk alýþýyor. Ramazan ayýnda toplantý düzenleyip bu yatýrýmlarý isteme- ný, AKP eski milletvekili, AKP’nin hali haatanan Þahin’in ilk iþi Sosyal Yardýmlaþma zük dediler. Ýþin ilginç yaný bu toplantýya zýrdaki milletvekili, AKP eski belediye baþVakfý’nýn yardýmda bulunduðu aileleri iftarda AKP dýþýnda bütün siyasî partilerin il baþ- kaný, CHP milletvekili ve grup baþkanvekive iftar sonrasý ziyaret etmesi oluyor. Dertle- kanlarý katýlýrken, AKP Yalova Belediye eski li, CHP il baþkaný vs?) rini dinliyor, gerekirse daha fazla yardým e- Baþkaný Barbaros Binicioðlu da istemezük OUT: Her ne olursa olsun somut þeyleri dilmesi için talimatlar veriyor. Kurumlar ara- dedi. Benim en çok üzüldüðüm konu ise þu: görmeden hareket etmemek ve meseleleri sý irtibat kopukluklarý olduðunu, kurum mü- Ýstemezük diyenlerin hiçbiri ortaya bilimsel soðukkanlýlýkla duyarlý bir þekilde ele aldürlerinin kaymakamlarý tanýmadýðýný ve bu- bir þey koymuyorlar. En son Kent Konseyi mak. (Yalova valisi, Yalova belediye baþkanun önüne geçmek için sýk sýk toplantýlar or- Baþkaný Þükrü Önder’in itiraz gerekçesi ise, ný, AKP il baþkaný vs) ganize edeceklerini ifade ediyor. Köyleri tek güler misin aðlar mýsýn dedirtecek cinsten: NOT: Bu arada AKP ve DP’de çok seslilik tek ziyaret edip köylerin sorunlarýna eðiliyor. “Bu tesislerin üzerine askerî eðitim alanýn- yaþanýyor. AKP’de eskiler baþtan istemezük Engelli vatandaþlarýn diþ saðlýðý ile ilgili prob- dan havalanan eðitim uçaklarýndan biri dü- di yor, mev cut lar sað du yu lu yak la þý yor. lemin üzerine giderek problemin çözümünü þerse!” Varýn gerisini siz düþünün. DP’de de il baþ ka ný baþ tan is te me zük hýzlandýrýp sonuca ulaþtýrýyor. Cep telefonu Neyse ki, konuyla ilgili olmasý bakýmýndan derken, DP’li belediye baþkaný meseleleri numarasýný yerel basýna verdiði röportajlarda Kent Konseyi’nin toplantýsýna katýlmayan dýþarýdan gözlemleyip saðduyulu yaklaþýve valiliðin sitesinde yayýnlatýyor. Halkýn 24 AKP il baþkanlýðýnýn basýn toplantýsýna katýl- yor. Sonuç? Bekleyip göreceðiz.


7

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

DÜNYA

Londra’da ‘Nur’ festivali

Avrupa Konseyi dönem baþkanlýðý

GENÝÞ AÇI

LONDRA’DA YARIN BAÞLAYACAK ‘’NUR SANAT FESTÝVALÝ’’NE DÜNYANIN DÖRT BÝR YANINDAN KATILACAK SANATÇILAR, ÝLÂHÎ DÝNLERÝN ORTAK ÖZELLÝKLERÝNDEN ‘’NUR’’ TEMALI ESERLERÝYLE DÝNLER ARASI DÝYALOG ÇAÐRISINDA BULUNACAK. ÝNGÝLTERE'NÝN baþ­þeh­ri­Lon­dra’da,­Le­igh­ton­Ho­u­se­ad­lý­mü­ze­de­11­Ka­sým’da­baþ­la­ya­cak­ ‘’Nur­Sa­nat­Fes­ti­va­li’’ne­dün­ya­nýn dört­bir­ya­nýn­dan­ka­tý­la­cak­sa­nat­çý­lar,­i­lâ­hî din­le­rin­or­tak­ö­zel­lik­le­rin­den­‘’nur’’­te­ma­sý­ný­ta­þý­yan­e­ser­le­riy­le­din­ler­a­ra­sý­di­ya­log çað­rý­sýn­da­bu­lu­na­cak.­Fes­ti­va­le­Tür­ki­ye’den­sa­de­ce­Kü­tah­ya’da­ya­þa­yan­çi­ni­sa­nat­çý­sý­Ýs­ma­il­Yi­ðit­dâ­vet­e­dil­di.­­Fes­ti­val­de ge­le­nek­sel­Türk-Ýs­lâm­sa­nat­la­rý­ný­su­num­la­rý­ve­e­ser­le­riy­le­tem­sil­e­de­cek­Yi­ðit,­Le­igh­ton­Ho­u­se­ad­lý­ö­zel­mü­ze­nin­bir­kaç­yýl ön­ce­baþ­la­yan­res­to­ras­yo­nu­nun­ta­mam­lan­dý­ðý­ný­ve­11­Ka­sým­da­ye­ni­den­ hiz­m e­t e a­çý­la­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­Fes­ti­val­de,­14­Ka­sým­da i­ki­su­num­ya­pa­ca­ðý­ný­söy­le­yen Yi­ðit,­ge­le­nek­sel Türk,­Os­man­lý­ve Kü­tah­ya­çi­ni­ci­li­ði­ni­ an­l a­t a­c a­ð ý­n ý söy­le­di.­Fes­ti­va­lin A­r ap­ç a­ kay­n ak­l ý ‘’nur’’ ke­li­me­siy­le­i­fa­de­e­dil­di­ði­ni­ve­Ýn­gi­liz­ce­‘’No­ur­Fes­ti­val­of­Arts’’­di­ye­i­sim­len­di­ril­di­ði­ni­be­lir­ten­Yi­ðit,­þöy­le­de­vam­et­ti: ‘’Fes­ti­va­lin­a­fiþ­ve­di­ðer­gör­sel­le­rin­de­Sel­çuk­lu­ge­o­met­ri­si­ö­zel­lik­le­ri­ni­ta­þý­yan­si­yah renk­ler­de­fon­kul­la­nýl­mýþ,­ü­ze­ri­ne­Türk­le­re ö­zel­ol­du­ðu­bi­li­nen­tur­ku­az­renk­le­A­rap ka­lig­ra­fi­siy­le­‘nur’­ve­‘No­ur­Fes­ti­val­of­Arts’ ya­zýl­mýþ.­Kur’ân-ý­Ke­rim’de­nur,­‘ka­ran­lý­ðýn zýd­dý,­ka­ran­lýk­lar­dan­ay­dýn­lý­ða­ge­çiþ’­di­ye ni­te­len­miþ­tir.­Ay­ný­za­man­da­Al­lah’ýn,­yer­le­rin­ve­gök­le­rin­nu­ru­ol­du­ðu­be­lir­til­miþ­tir ve­Nur­Sû­re­si­var­dýr.­Tev­rat­ve­Ýn­cil’i­in­ce­le­di­ðim­de­fark­et­tim­ki,­‘Tev­rat­bir­nur­dur, Ýn­cil­de­o­nun­ta­mam­la­yý­cý­sý­dýr­ve­o­da­bir

nur­dur’­gi­bi­i­fa­de­ler­var.­Bu­i­fa­de­ler­bütün tek­Tan­rý­lý­din­ler­de­var.­Nur­sim­ge­si­nin bü­tün­tek­Tan­rý­lý­din­le­ri­kap­sa­dý­ðý­i­çin­ö­zel­lik­le­fes­ti­val­de­te­ma­o­la­rak­se­çil­di­ði­ni dü­þü­nü­yo­rum.’’­­­­­­­­ ARAPÇA ‘’NUR’’ YAZISIYLA TÜRK LÂLESÝ AYNI ÇÝNÝDE Yi­ðit,­ge­çen­yýl­Lon­dra’da­ki­Bri­tish­Mu­se­um’da­su­num­lar­yap­tý­ðý­ný,­res­to­ras­yon ön­ce­si­Le­igh­ton­ad­lý­mü­ze­de­de­çi­ni­le­ri­nin ser­gi­len­di­ði­ni­ha­týr­la­ta­rak,­bun­lar­dan­do­la­yý­ken­di­si­ne­fes­ti­val­de su­num­ve­ser­gi­im­kâ­ný sað­l an­d ý­ð ý­n ý­an­l at­t ý. Yi­ðit,­80­par­ça­çi­ni­si­nin­de­ser­gi­le­ne­ce­ði fes­ti­val­de­ka­tý­lým­cý­la­ra­he­di­ye­et­mek­i­çin 4.5­san­ti­met­re­en,­5 san­ti­met­re­bo­ya­sa­hip­200­çi­ni­pa­no yap­tý­ðý­ný­di­le­ge­ti­re­rek,­bun­da­hem ge­le­nek­sel­TürkÝs­lâm­mo­tif­le­ri­ni hem­de­Tür­ki­ye’nin­yurt­dý­þýn­da­ki­ta­ný­tým­sem­bo­lü­la­le­fi­gü­rü­nü­bir­leþ­tir­di­ði­ni­kay­det­ti.­Çi­ni­de,­A­rap­ça­‘’nur’’ ya­zý­sý­nýn­bit­ti­ði­bö­lüm­den­da­lýy­la­çý­kan­la­le­res­mi­bu­lun­du­ðu­bil­gi­si­ni­ve­ren­Yi­ðit, þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’He­di­ye­leþ­mek­di­ni­miz­de, kül­tü­rü­müz­de,­me­de­ni­ye­ti­miz­de­var­dýr. Hem­he­di­ye­leþ­mek­hem­de­Tür­ki­ye’nin bir­ta­ný­tý­mý­o­lur­di­ye­dü­þün­düm­ve­bu­çi­ni­le­ri­ha­zýr­ha­le­ge­tir­dim.­O­ra­ya­ge­len­sa­nat­se­ver­le­re,­fes­ti­va­lin­te­ma­sý­nur­ke­li­me­si­ne­kat­ký­sað­la­mak,­nu­run­an­la­mý­ve­me­sa­jý­nýn­u­nu­tul­ma­ma­sý­a­ma­cýy­la­he­di­ye­e­de­ce­ðim.­Ay­ný­za­man­da­la­le­mo­ti­fiy­le­ül­ke­mi­zin­ta­ný­tý­mý­na­da­kat­ký­sað­la­ma­yý­a­maç­lý­yo­rum.’’­­Kütahya / aa

HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

B

‘Ýþgale önce hayýr dedim, sonra kararý ben verdim’ ESKÝ ABD­Baþkaný­George­Bush,­Irak’ta­güce baþvurulmasýný­istemediðini­ve­Irak’a­karþý­savaþa hep­muhalefet­ettiðini­savundu.­Beyaz­Saray’dan ayrýlmasýndan­bu­yana­sessizliðini­koruyan­George Bush,­ anýlarýnýn­ yayýmlanmasý­ dolayýsýyla Amerikan­NBC­televizyonuna­verdiði­mülakatta, “Irak’a­karþý­güç­kullanýlmasýna­muhalefet­ettim, þiddete­baþvurulmasýndan­yana­deðildim”­diye konuþtu.­Karar­Anlarý­ (Decision­Points) adýyla çýkan­kitabýnda,­“teröre­karþý­savaþýný”,­“Irak’a müdahalesini”­anlatan­Bush,­diplomasiye­hep­þans tanýmak­istediðini­ama­nihayet­2003­yýlýnda­eski Irak­Devlet­Baþkaný­Saddam­Hüseyin’e­karþý­güce baþvurulmasýný­onaylamak­zorunda­kaldýðýný belirtti.­Irak’a­saldýrma­konusunda­eski­ABD Baþkan­yardýmcýsý­Dick­Cheney’nin­etkisi­altýnda kalýp­kalmadýðýna­iliþkin­bir­soruyu­ise­Bush,­“Dick

Cheney­‘haydi­saldýralým’­dediyse­bile,­ilk­önce ‘hayýr’­dedim,­ama­sonra­saldýrý­konusunda­nihai kararý­ben­verdim”­diye­cevapladý.­Kitabýndan­bir sayfaya­atýfta­bulunan­Bush,­“Irak’ta,­iddia­edildiði gibi­kitle­imha­silahý­bulunmayýþý­en­çok­beni tiksindirdi­ve­çok­öfkelendirdi”­dedi.­Ülkesini­Irak’a karþý­savaþa­soktuðu­için­ABD­halkýndan­özür­dilemeyeceðini­belirten­Bush,­“Çünkü­kararým­doðruydu,­Saddamsýz­bir­dünya­daha­iyi­bir­dünya” ifadelerini­ kullandý.­ Bush,­ Irak’ýn­ baþþehri Baðdat’taki­Ebu­Garib­Hapishanesi’ndeki­tutuklulara­yapýlan­iþkence­skandalý­ile­ilgili­olarak­ise “Olay­ortaya­çýkýnca,­dönemin­Savunma­Bakaný Donald­ Rumsfeld­ istifa­ etmeyi­ önerdi,­ onu görevden­almam­kamuoyuna­güçlü­bir­mesaj­verebilirdi,­çok­düþündüm,­ama­onun­yerini­alacak kimse­yoktu”­dedi.­­Washington / aa

Volkan, kolera ve sel ölümleri artýyor

Myanmar karýþtý MYANMAR’DA dü­zen­le­nen­ge­nel­se­çim­le­rin­ar­dýn­dan,­ül­ke­nin­do­ðu­sun­da­hü­kü­met­güç­le­riy­le­Ka­ren ge­ril­la­la­rý­a­ra­sýn­da­ça­týþ­ma­lar­çýk­tý.­Myan­mar­lý­res­mi­kay­nak­lar,­Tay­land­sý­ný­rýn­da­ki­Ka­ren­e­ya­le­tin­de bu­lu­nan­Mya­waddy­þeh­ri­nin­a­ðýr­si­lâh­lar­la­sal­dý­rý­ya­uð­ra­dý­ðý­ný,­üç­si­vi­lin­öl­dü­ðü­nü,­11­ki­þi­nin­ya­ra­lan­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Tay­land’da­ki­Ma­e­Sot­þeh­ri­ne­dü­þen­bir­RPG­ro­ke­ti­nin­de­bir­çok­ki­þi­nin­ya­ra­lan­ma­sý­na­se­bep­ol­du­ðu­kay­de­dil­di.­Ça­týþ­ma­lar­dan­ka­çan 20­bin­ki­þi­nin­kom­þu­ül­ke­Tay­land’a­sý­ðýn­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Ka­ren­ge­ril­la­la­rý­nýn­Mya­waddy­þeh­rin­de,­ül­ke­de­20­yýl­a­ra­dan­son­ra­as­ke­rî­yö­ne­tim­al­týn­da­ya­pý­lan­ilk­ge­nel­se­çim­le­re­kar­þý­gös­te­ri­dü­zen­le­me­si­nin­ar­dýn­dan­ge­ri­lim­baþ­la­mýþ­tý.­Tay­land­Baþ­ba­ka­ný Ab­hi­sit­Vej­ja­ji­va,­ça­týþ­ma­la­rýn­de­vam­et­me­sin­den duy­du­ðu­kay­gý­yý­di­le­ge­ti­re­rek,­mül­te­ci­le­re­yar­dým e­de­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­Ö­te­yan­dan­Myan­mar­lý­bir yet­ki­li,­se­çi­me­ka­tý­lým­o­ra­ný­nýn­yüz­de­60­ci­va­rýn­da ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­ül­ke­nin­üc­ra­böl­ge­le­rin­den ge­le­cek­so­nuç­la­rý­bek­le­mek­ge­rek­ti­ði­ni,­bu­yüz­den ül­ke­ça­pýn­da­ki­so­nuç­la­rýn­a­çýk­lan­ma­sý­nýn­bir­haf­ta­yý­bu­la­bi­le­ce­ði­ni­bil­dir­di.­Bangkok / aa

Seçimler sonrasý çýkan çatýþmalardan kaçan halk, komþu ülke Tayland'a sýðýnýyor. FOTOÐRAF: AA

Endonezya’da Merapi yanardaðýnýn 26 Ekimde patlamasýndan bu yana faciada ölenlerin sayýsý 153’e çýktý. Hindustan Times’ýn haberinde, 12 kiþinin cesedinin daha bulunduðu belirtilirken, yanardaðýn yeniden patlamasýndan korkan vatandaþlarýn evlerini terk etmeye devam ettiði kaydedildi. Haiti’deki kolera salgýnýnda ölenlerin sayýsýnýn ise 544’e yükseldiði bildirildi. Bu arada saðlýk uzmanlarý, Tomas kasýrgasýndan sonra sel sularýnýn kolera riskini katbekat arttýrabileceði uyarasýnda bulundu. Tayland’da da son yýllarýn en þiddetli yaðýþlarýnýn yol açtýðý sellerde ölenlerin sayýsý 181’e yükseldi. Yetkililer, ülkenin 76 eyaletinden 51’inin sular altýnda olduðunu bildirdi. Ankara, Port-Au-Prince, Bangkok / aa

Kudüs’te yeni provokasyon TAZÝYE 15 Temmuz - 10 Aðustos 2010 Tarihleri arasýnda Sakarya - Geyve'de yapmýþ olduðumuz, liseliler Külliyat bitirme programýnda, zor þartlar altýnda, onca yaþýna raðmen bizlere aþçýlýk hizmeti yaparak, þirket-i amal-i uhreviyemize ortak olan; programýn bir katýlýmcýsý gibi gençlere uyum saðlayan, her türlü fedakârlýðý ile bizlere destek olan

MUSTAFA TOSUN AÐABEYÝMÝZÝN vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Liseliler Külliyat Bitirme Programý Katýlýmcýlarý adýna ÝBRAHÝM SAÝD ERGENEKON MUHÝTTÝN ARSLAN ANKARA

u­gün­ ül­ke­miz­ Av­ru­pa­ Kon­se­yi­ dö­nem baþ­kan­lý­ðý­ný­dev­ra­lý­yor.­Da­ha­doð­ru­su­Av­ru­pa­Kon­se­yi­Ba­kan­lar­Ko­mi­te­si­baþ­kan­lý­ðý­ný­üst­le­ni­yor.­Al­tý­ay­sü­re­i­le­ü­ye­ül­ke­le­rin­dý­þiþ­le­ri­ba­kan­la­rýn­dan­o­lu­þan­ko­mi­te­nin­baþ­kan­lý­ðý­ný­ yü­rü­te­cek­ o­lan­ Dý­þiþ­le­ri­ Ba­ka­ný­ Da­vu­toð­lu’nun­ yar­dým­cý­lý­ðý­ný­ da­i­mî­ tem­sil­ci­miz­ Bü­yü­kel­çi­Dar­yal­Ba­tý­bay­ya­pa­cak.­ 12­Ey­lül­dar­be­si­son­ra­sýn­da­ü­ye­li­ði­mi­zi­as­ký­ya a­lan­ Av­ru­pa­ Kon­se­yi’nin­ dö­nem­ baþ­kan­lý­ðý­nýn üst­le­nil­me­si­el­bet­te­ül­ke­miz­de­de­mok­ra­si­ve­in­san­hak­la­rý­ko­nu­sun­da­ki­i­ler­le­me­ler­a­çý­sýn­dan­ö­nem­li­bir­sem­bol. Pe­ki­ Av­ru­pa­ Kon­se­yi­ ger­çek­ten­ ö­nem­li­ bir ku­rum­mu? 1949­yý­lýn­da­ku­ru­lan­kon­se­yin­ger­çek­ö­ne­mi,­bir çok­te­mel­bel­ge­yi­çý­ka­ra­rak­u­lus­lar­a­ra­sý­hu­ku­ka da­ya­nak­o­luþ­tur­ma­sý­dýr.­Av­ru­pa­Ýn­san­Hak­la­rý Söz­leþ­me­si,­Ýþ­ken­ce­nin­Ön­len­me­si­Söz­leþ­me­si,­Ye­rel­Yö­ne­tim­ler­Av­ru­pa­Þar­tý,­Av­ru­pa­Kül­tür­Söz­leþ­me­si­bun­la­rýn­baþ­lý­ca­la­rý­a­ra­sýn­da­yer­a­lý­yor. An­cak­ö­nem­li­bir­ku­su­ru­var­Av­ru­pa­Kon­se­yi’nin.­Ýn­san­hak­la­rý­ve­hu­ku­kun­üs­tün­lü­ðü­a­la­nýn­da,­u­lus­lar­a­ra­sý­söz­leþ­me­ler­ha­zýr­la­ya­rak­stan­dart o­luþ­tur­ma­sý­na­kar­þýn,­bu­söz­leþ­me­le­re­u­yul­ma­sý­ný iz­le­me­ve­des­tek­le­me­a­çý­sýn­dan­pek­ö­nem­li­bir kat­ký­da­bu­lu­na­ma­dý.­Bun­da­yap­tý­rým­gü­cü­nün­ye­ter­siz­ol­ma­sý­nýn­bü­yük­ö­ne­mi­var. Tür­ki­ye­dö­nem­baþ­kan­lý­ðýn­da­ne­ya­pa­cak? Ö­zel­lik­le­ Seç­kin­ Þah­si­yet­ler­ Gru­bu­nun­ ro­lü­nün­ güç­len­di­ril­me­si,­ Av­ru­pa­ Bir­li­ði’nin­ Av­ru­pa Ýn­san­Hak­la­rý­Söz­leþ­me­si­ne­ta­raf­ol­ma­sý­nýn­sað­lan­ma­sý,­kon­sey­ve­Av­ru­pa­Ýn­san­Hak­la­rý­Mah­ke­me­si’nde­plan­la­nan­re­form­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­hýz­lan­dý­rýl­ma­sý­nýn­ Tür­ki­ye’nin­ he­def­le­ri­ a­ra­sýn­da yer­al­dý­ðý­be­lir­ti­li­yor. Av­ru­pa­ Kon­se­yi­ Par­la­men­ter­ler­ Mec­li­si­ baþ­ka­ný­nýn­ da­ bir­ Türk­ mil­let­ve­ki­li­ (Mev­lüt­ Ça­vu­þoð­lu) ol­du­ðu­ dik­ka­te­ a­lý­nýr­sa,­ kon­sey­de­ al­tý­ ay sü­re­i­le­Tür­ki­ye’nin­et­ki­si­nin­his­set­ti­ril­me­si­i­çin bütün­þart­lar­ha­zýr­du­rum­da. Biz­ce­ Tür­ki­ye’nin­ ö­zel­lik­le­ Rus­ya’da­ki­ in­san hak­la­rý­ih­lâl­le­ri­nin­gün­de­me­ge­ti­ril­me­si­ni­sað­la­ma­sý,­göz­lem­ci­Ýs­ra­il’in­Gaz­ze­ab­lu­ka­sý­na­yö­ne­lik­bir­ka­mu­o­yu­bas­ký­sý­o­luþ­tur­ma­sý,­Av­ru­pa’da­ki­Türk­le­rin­si­ya­sal­ka­tý­lý­mý­ný­art­tý­rý­cý­tedbir­le­re ön­cü­lük­et­me­si­ya­rar­lý­o­la­cak­týr. Av­ru­pa’da­ hýz­la­ ya­yý­lan­ ya­ban­cý­ düþ­man­lý­ðý ve­et­nik­ay­rým­cý­lýk­la­mü­ca­de­le­bað­la­mýn­da­ye­ni­bir­“bir­lik­te­ya­þa­ma”­ve­“ba­rýþ­kül­tü­rü”­in­þa­sý­ön­ce­lik­li­he­def­ol­ma­lý.­ Av­ru­pa­Bir­li­ði’nden­da­ha­ge­niþ­bir­coð­raf­ya­yý,­ kül­tü­rel,­ et­nik­ ve­ di­nî­ çe­þit­li­li­ði­ i­çin­de­ ba­rýn­dý­ran­ kon­se­yin,­ ba­rýþ­ i­çin­de­ bir­lik­te­ ya­þa­ma­ya­ya­pa­ca­ðý­kat­ký­lar,­bu­ku­ru­mu­da­ha­et­kin bir­or­gan­ha­li­ne­ge­ti­re­bi­lir. Dö­nem­baþ­kan­lý­ðý­nýn­ül­ke­mi­ze­ha­yýr­lý­ol­ma­sý­ný­te­men­ni­e­di­yor,­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Da­vu­toð­lu’nun­ fark­lý­ ki­þi­li­ði­nin­ dam­ga­sý­ný­ bu­ ku­ru­ma da­vur­ma­sý­ný­bek­li­yo­ruz.

NETANYAHU, ABD’DE FÝLÝSTÝN’Ý BARIÞA DÂVET EDERKEN, DOÐU KUDÜS’TE YENÝ KONUT ÝNÞAATLARINA ONAY VERÝLDÝ. KUDÜS Be­le­di­ye­si,­Fi­lis­tin­li­le­rin­ço­ðun­luk­ta­ya­þa­dý­ðý­Do­ðu­Ku­düs’te bin­300’den­faz­la­ye­ni­ko­nut­in­þa­a-­ tý­na­o­nay­ver­di.­Yer­le­þim­bi­rim­le­ri in­þa­a­tý­na­kar­þý­çý­ký­þýy­la­ta­ný­nan­Ýs­ra­il­li­‘’Þim­di­Ba­rýþ’’­ör­gü­tü­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­Baþ­ba­kan Bin­ya­min­Ne­tan­ya­hu’nun­ABD­zi­ya­re­ti­do­la­yý­sýy­la­ül­ke­dý­þýn­da­bu­lun­du­ðu­sý­ra­da­Ku­düs­Be­le­di­ye­si­nin­al­dý­ðý­bu­ka­ra­rýn­‘’bü­yük­bir pro­vo­kas­yon’’­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­Ör­gü­tün­söz­cü­sü­Ha­git­Of­ran­da­ye­ni ko­nut­la­rýn­ço­ðu­nun­7­bin­den­faz­la ki­þi­nin­ya­þa­dý­ðý­Ya­hu­di­yer­le­þim­bi­ri­mi­Har­Ho­ma’da­in­þa­e­di­le­ce­ði­ni, bu­böl­ge­de­978­da­i­re­nin­plan­lan­dý­ðý­ný,­320­da­i­re­nin­de­Ra­mot­ma­hal­le­sin­de­ ya­pý­la­ca­ðý­ný­ bil­dir­di­ ve ‘’Bu­ bü­yük­ bir­ pro­vo­kas­yon’’­ i­fa­de­si­ni­ kul­lan­dý.­ Ýs­kân­ Ba­kan­lý­ðý, 15­E­kim­de­238­da­i­re­in­þa­a­tý­i­çin­i­ha­le­aç­mýþ­tý.­Bu­i­ha­le,­in­þa­at­ya­sa­ðý­n ý­ ön­g ö­r en­ me­m o­r an­d u­m un so­na­er­di­ði­26­Ey­lül­den­son­ra­a­çý­lan­ilk­i­ha­ley­di.­­Kudüs / aa

ABD HAYAL KIRIKLIÐI DEDÝ, OBAMA ELEÞTÝRDÝ ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Kudüs Belediyesinin konut inþaatýna onay vermesiyle ilgili ‘’derin hayal kýrýklýðýna uðradýðýný’’ açýkladý. Sözcü Philip Crowley, ‘’Doðu Kudüs’ün hassas bölgelerinde yeni inþaatlar yapýlmasýyla ilgili planlarýn ilanýndan derin hayal kýrýklýðýna uðradýk. Bu haber, taraflar arasýndaki doðrudan müzakerelere yeniden baþlama yönündeki çabalarýmýza ters düþmektedir’’ ifadesini kullandý. Öte yandan ABD Baþkaný Barack Obama, Asya gezisi çerçevesinde geldiði Endonezya'da, Ýsrail'in yerleþim birimleri inþa etme planýný eleþtirdi. Obama, bu türden faaliyetlerin barýþ görüþmelerine faydasý olmayacaðýný belirtti. Washington / aa

T. C. KARTAL 1. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO : 2009/655 KARAR NO : 2010/1136 Davacý Havva Erbuða tarafýndan davalý Mehmet Erbuða aleyhine açýlan Boþanma davasýnda davalýnýn adresi tespit edilemediðinden, davalý Mehmet Erbuða'ya mahkeme kararýnýn ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, Mahkememizin 2009/655 Esas,. 2010/1136 Karar sayýlý 06.10.2010 tarihli Kararý ile; Davanýn KABULÜ ile SAKARYA ili, TARAKLI Ilçesi, HACIMURAT, Cilt 1, Hane 117, Bsn: 9 'da nüfusa kayýtlý olan ve Yakakent Ýlçesi, Sarýgöl Mah. 46. Cilt, 56 hane 13 sýradan DEÐÝRMENCÝ kýzlýk soyadý ile evlenerek gelen BEKÝR ve HATUN'dan olma, Þiþli- 01/10/1983 doðumlu, 20876637728 T.C. Kimlik nolu HAVVA ERBUÐA ile ayný yer ve hanede Bsn 7 'de kayýtlý olan HÜSEYÝN ve SAÝME'den olma, Kadýköy -13/06/1982 doðumlu, 17957707968 T.C. Kimlik nolu MEHMET ERBUÐA'nýn TMK 166/1 Madde uyarýnca BOÞANMALARINA. Müþterek çocuk 13/02/2008 doðumlu BERKCAN ERBUÐA'nýn VELAYETÝNÝN davacý anneye verilmesine. Davalý baba ile velayeti anneye verilen çocuk arasýnda, her ayýn 1. ve 3. haftasý Cumartesi günü saat 10:00 'dan Pazar günü saat 15:00'e kadar, dini bayramlarýn 2. günü saat 10:00 'dan ertesi günü saat 15:00'e kadar, Temmuz ayýnýn 1. gününden 10. gününe kadar baba yanýnda kalmak þeklinde kullanýlmak üzere ÞAHSÝ ÝLÝÞKÝ TESÝSÝNE. Davalýnýn davacýya dava tarihinden hüküm kesinleþene kadar geçerli olmak üzere çocuk için takdiren aylýk 200.00 TL., kendisi için takdiren aylýk 100.00 TL. olmak üzere toplam aylýk 300.00 TL. TEDBÝR NAFAKASI ödemesine. Davalýnýn davacýya hüküm kesinleþtikten sonra geçerli olmak üzere takdiren aylýk 250.00 TL ÝÞTÝRAK NAFAKASI ödemesine. Davalýnýn davacýya hüküm kesinleþtikten sonra geçerli olmak üzere takdiren aylýk 100.00 TL. YOKSULLUK NAFAKASI ödemesine. Davalýnýn davacýya taktiren 7.000.00 TL MANEVÝ TAZMÝNAT ödemesine, fazla istenilen 3.000.00 TL. kýsma yönelik talebin REDDÝNE. Davalýnýn davacýya taktiren 4.000.00 TL MADDÝ TAZMÝNAT ödemesine, fazla istenilen 1.000.00 TL. kýsma yönelik talebin REDDÝNE. Belirlenen tazminatlarýn boþanma hükmünün kesinleþtiði tarihten geçerli olmak üzere iþleyecek yasal faizleri ile birlikte davalýdan tahsil edilerek davacýya verilmesine. Velayet verilen anneye TMK Madde 353 ve Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasýna Ýliþkin Tüzük Madde 4 uyarýnca kararýn kesinleþmesine müteakip 15 gün içerisinde varsa çocuk malvarlýðýnýn dökümünü gösteren bir defter vermek ve bu malvarlýðýnda veya yapýlan yatýrýmlarda önemli deðiþiklikleri bildirmesi hususunda ihtar yapýlmasýna, (yapýldý) Alýnmasý gereken 17.15 TL. harçtan peþin alýnan 15.60 TL. harcýn mahsubu ile bakiyesi 1.55 TL harcýn davalýdan alýnarak, hazineye gelir kaydýna. Davacý tarafýndan yapýlan 31.20 TL. harç toplamý, 0.60 TL. dosya gideri, 14.00 TL. tebligat gideri, 40.00 TL. depo gideri, 299.84 TL. ilan gideri olmak üzere toplam 385.64 TL. yargýlama giderlerinin davalýdan alýnarak davacýya ödenmesine. Mahkemeler veznesine depo edilen 20.00 TL. nin yatýrana iadesine. Davacý vekili için Avukatlýk Asgari Ücret Tarifesi uyarýnca 1.000.00 TL. maktu vekâlet ücreti takdiri ile davalýdan alýnarak, davacýya ödenmesine. Dair davacý vekilinin yüzüne karþý, davalýnýn yokluðunda kararýn tebliðinden itibaren 15 gün içerisinde Yargýtay'a temyiz baþvuru yolu açýk olmak üzere kararýn davalý MEHMET ERBUÐA'ya ilanýndan itibaren 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý, teblið tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediði takdirde hükmün kesinleþeceði hususu MAHKEME KARARI TEBLÝÐÝ yerine kaim olmak üzere ÝLAN olunur. 28/10/2010

www.bik.gov.tr B: 75944


8

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

MEDYA - POLÝTÝK Tony Blair’in baldýzý Lauren Booth: “Gerçek huzuru Ýslâmda buldum” KÖRFEZ MEKTUBU SUNA DURMAZ durmazsuna@yahoo.com * durmaz36@hotmail.com

ÝSLÂMIN bað­rýn­dan­çý­kan­Hint­li­Sel­man­Rüþ­ti,­Bang­le­deþ­li Tes­li­me­Nes­rin,­Mý­sýr­lý­Ne­wal­Sa’da­wi,­So­ma­li­li­A­yan­Hýr­si A­li­gi­bi­ler­din­le­ri­ni­han­çer­le­me­ye­kalk­sa­da,­din­siz­lik­ko­mi­te­le­ri­“Ýs­lâm­þid­det­di­ni­dir.­Ki­þi­lik­hak­la­rý­yok­tur.­Ka­dýn­kö­le­dir” gi­bi­bir­çok­bâ­týl­slo­gan­la­Ýs­lâm­di­ni­ni­ka­ra­la­ma­ya­ça­ba­la­sa­da, Ýs­lâm­di­ni­sön­mez­bir­ma­ne­vî­gü­neþ­ol­du­ðu­nu­ve­dün­ya­yü­zün­de­ya­þa­yan­her­bir­fer­din­bu­‘þems’in­ý­sý­sý­na­muh­taç­ol­du­ðu­nu­is­pat­la­ma­ya­de­vam­e­di­yor­El­ham­dü­lillah. Mo­dern­ha­ya­týn­sun­du­ðu­iç­ki,­ku­mar­ve­gay­ri-meþ­rû­i­liþ­kiy­le­do­lu­o­lan­bir­hayat­tar­zý­nýn­kö­le­si­ol­mak­tan­kur­tul­mak is­te­yen­bir­çok­Ba­tý­lý,­ger­çek­hür­ri­ye­ti­ve­hu­zu­ru­Ýs­lâ­ma­gi­re­rek­bu­lu­yor­lar.­Ýl­ginç­o­lan­i­se,­“Ýs­lâm­da­ka­dý­na­þid­det­uy­gu­la­nýr;­ka­dýn­er­ke­ðin­kö­le­si­dir”­gi­bi­an­ti-pro­pa­gan­da­ya­rað­men, Ýs­lâ­ma­da­ha­çok­Ba­tý­lý­ka­dýn­lar­il­gi­du­yu­yor­lar.­Bu­ka­dýn­lar­a­ra­sýn­da,­ö­nem­li­mev­kî­ler­de­gö­rev­ya­pan­ka­ri­yer­sa­hi­bi­o­lan­lar da­var.­Ve­sa­yý­la­rý­git­tik­çe­ar­tý­yor.­ Ta­li­ban’ýn­e­li­ne­e­sir­düþ­tük­ten­son­ra­ken­di­i­ra­de­si­i­le Müs­lü­man­o­lan­meþ­hur­Ýn­gi­liz­ga­ze­te­ci­Yvon­ne­Rid­ley, Pa­kis­tan’ýn­dün­ya­ca­meþ­hur­cric­ket­o­yun­cu­su­Ým­ran Khan­i­le­ta­nýþ­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­Ýs­lâ­ma­il­gi­du­yup son­ra­Müs­lü­man­o­lan­ve­Müs­lü­man­o­luþ­hi­kâ­ye­si­ni­ “From­MTV­to­Mac­ca­(MTV’den­Mek­ke’ye) ad­lý­ki­tap­ta­ya­zan­Ýn­gi­liz­ga­ze­te­ci­ve­te­le­viz­yon­cu Kris­ti­a­ne­Bac­ker­ve­News­Sta­tes­man,­Ma­il­on Sun­day,­Sun­day­Ti­mes­ve­Da­ily Ma­il­gi­bi­ga­ze­te­ler­de­ça­lýþ­mýþ­o­lan­Ýn­gi­liz­ga­ze­te­ci La­u­ren­Bo­oth­bun­lar­dan­bir­ka­çý.­Bu­üç­ha­ný­mýn­da­Ýs­lâ­ma­gi­riþ­le­ri­Ba­tý­med­ya­sýn­da­bü­yük­yan­ký­yap­tý.­Ýn­gil­te­re­es­ki­Baþ­ba­ka­ný­Tony Bla­ir’in­bal­dý­zý­o­lan­43­ya­þýn­da­ki­ga­ze­te­ci­La­u­ren Bo­oth’un­Müs­lü­man­ol­ma­sý­nýn­yan­ký­la­rý­i­se­hâ­lâ­sü­rü­yor.­ Lon­dra’dan­ya­yýn­ya­pan­bir­uy­du­ka­nal­o­lan­Ýs­lâm­Cha­nel’in­23­E­kim­ta­ri­hin­de­dü­zen­le­miþ­ol­du­ðu­“Kü­re­sel­ba­rýþ ve­Bir­lik”­ge­ce­sin­de­ký­zýy­la­be­ra­ber­kür­sü­ye­çý­kýp­“Ben­La­u­ren­Bo­oth­ve­ben­þim­di­Müs­lü­ma­ným”­di­ye­a­çýk­la­ma­ya­pan­La­u­ren­Bo­oth,­bir­an­da­þim­þek­le­ri­ü­ze­ri­ne­çek­ti. Ba­tý­med­ya­sýn­dan­ki­mi­le­ri­La­u­ren­Bo­oth­i­le­a­lay­e­di­yor; ki­mi,­“Ka­ri­yer­sa­hi­bi­bir­Ba­tý­lý­na­sýl­Müs­lü­man­o­la­bi­lir?” di­ye­so­rup,­ko­nu­nun­a­raþ­tý­rýl­ma­sý­ge­re­ken­de­rin­bir­mev­zu ol­du­ðu­na­i­na­ný­yor.­Ki­mi­“Ge­lip­ge­çi­ci­bir­du­rum”­di­yor. Ki­mi­le­ri­i­se,­“Bu­o­nun­þah­sî­ka­ra­rý­dýr”­di­ye­rek­Bo­oth’a­des­tek­ve­ri­yor.­La­u­ren­Bo­oth­i­se,­bir­ta­raf­tan­hür­ri­yet­ve­in­san hak­la­rý­sa­vu­nu­cu­su­ol­duk­la­rý­ný­id­di­a­e­dip,­di­ðer­ta­raf­tan da­Müs­lü­man­ol­ma­sý­ný­e­leþ­ti­ren­bu­çif­te­stan­dart­lý­in­san­la­ra­kar­þý­ “I­‘am­now­Mus­lim.­Why­all­the­shock­and­hor­ror?­(Ben­þim­di­Müs­lü­man’ým.­Bun­ca­sar­sýn­tý­ve­deh­þet ni­ye?)­di­ye­þaþ­kýn­lý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­so­ruy­la­ce­vap­ve­ri­yor. Ý­ki­kýz­ço­cu­ðu­an­ne­si­o­lan­Bo­oth’un­Ýs­lâ­ma­gi­riþ­se­rü­ve­ni­ga­ze­te­le­rin­in­ter­net­say­fa­la­rýn­da­ve­yo­u­tu­be’da­da­yer al­dý.­La­u­ren’in­hi­kâ­ye­si­ni­in­ter­net­ü­ze­rin­den­o­ku­yup,­ken­di­si­i­le­ya­pý­lan­rö­por­taj­la­rý­el-Ce­zi­re,­Press­tv­ve­yo­u­tu­be’dan­iz­le­dim.­Bu­ra­lar­dan­der­le­di­ðim­bil­gi­ler­den­bir­kýs­mý­ný­siz­ler­le­pay­laþ­mak­is­ti­yo­rum. La­u­ren­Bo­oth’un­Ýs­lâm­i­le­ta­nýþ­ma­sý­beþ­yýl­ön­ce­si­ne­da­ya­ný­yor.­On­dan­ön­ce­Ýs­lâm­hak­kýn­da­bil­di­ði­tek­þey,­Ba­tý­med­ya­sýn­da­su­nu­lan­Ýs­lâm=­‘Te­rör,­sû­i­kast,­zor­la­ev­len­dir­me, can­lý­bom­ba,­ci­hat’­ta­ným­la­ma­sýy­mýþ.­La­u­ren’in­Ýs­lâm­ve Müs­lü­man­lar­la­ilk­ta­nýþ­ma­sý­2005­yý­lýn­da­ger­çek­leþ­miþ.­O­yýl, Fi­lis­tin­Baþ­kan­lýk­Se­çim­le­ri­ni­“The­Ma­il­on­Sun­day”­ad­lý­Ýn­gi­liz­ga­ze­te­si­a­dý­na­iz­le­mek­i­çin­Ýs­ra­il’e­git­miþ.­Ýs­ra­il­po­li­si­çan­ta­la­rý­na­ha­va­a­la­nýn­da­el­koy­du­ðun­dan,­Ra­mal­lah’a­gel­di­ðin­de ü­ze­rin­de­sa­de­ce­bir­ce­ket­var­mýþ.­Ha­va­so­ðuk­ol­du­ðun­dan çok­ü­þü­müþ.­O­an­da­yol­dan­geç­mek­te­o­lan­yaþ­lý­bir­A­rap­ka­dýn,­La­u­ren’in­so­ðuk­tan­“tim-­tim”­tit­re­di­ði­ni­gö­rün­ce,­e­lin­den­tu­tup­he­men­ya­kýn­lar­da­bu­lu­nan­e­vi­ne­gö­tür­müþ. La­u­ren,­ön­ce­bu­dav­ra­nýþ­tan­çok­te­dir­gin­ol­muþ.­Ý­çin­den, “A­ca­ba­yaþ­lý­bir­te­rö­rist­ta­ra­fýn­dan­ka­çý­rý­lý­yor­mu­yum?”­di­ye ge­çir­miþ.­Yaþ­lý­ka­dýn­do­la­bý­a­çýp­ký­zý­nýn­pal­to­su­nu,­þap­ka­ve e­þar­bý­ný­ken­di­ne­ve­rin­ce,­bu­ön­yar­gý­sýn­dan­u­tan­mýþ.­Sa­de­ce bu­yaþ­lý­ka­dýn­de­ðil­miþ­La­u­ren’i­et­ki­le­yen.­Ra­mal­lah­so­kak­la­-

rýn­da­ yü­rür­ken,­ se­bep­siz­ ye­re­ sev­giy­le­ ku­cak­la­nýp­ ö­pül­me­sin­den­ de­ çok­ et­ki­len­miþ.­ Hat­ta,­ “Biz­ Ba­tý­lý­lar­ ni­ye top­lum­ i­çin­de­ birbi­ri­mi­zi­ öp­me­yiz­ ve­ ye­ni­ ta­ný­dý­ðý­mýz bir­in­sa­ný­ku­cak­la­ma­yýz?”­di­ye­de­so­ru­yor. A­rap­lar­dan­gör­müþ­ol­du­ðu­bu­sý­cak­il­gi,­La­u­ren’in­iþ­gal­al­týn­da­ki­top­rak­lar­da­ya­þa­yan­Fi­lis­tin­li­le­re­yar­dým­a­maç­lý­dü­zen­le­nen­kam­pan­ya­lar­da­gö­nül­lü­o­la­rak­ça­lýþ­ma­sý­ný­sað­la­mýþ. Ýn­sa­nî­yar­dým­ku­ru­luþ­la­rý­i­le­be­ra­ber­Fi­lis­tin’e­yar­dým­gö­tür­müþ.­Yap­mýþ­ol­du­ðu­bu­zi­ya­ret­ler­ne­ti­ce­sin­de,­Ýs­lâm­hak­kýn­da­ki­ön­yar­gý­la­rý­si­lin­me­ye­baþ­la­mýþ.­Meselâ,­Ýs­lâ­mý­ta­ný­ma­dan­ön­ce­zih­nin­de­þe­kil­le­nen­ka­dýn­i­ma­jý,­ka­ra­la­ra­bü­rün­müþ; er­ke­ðin­bo­yun­du­ru­ðu­al­týn­da­e­zi­len­ka­dýn­gö­rün­tü­sü­i­miþ. Müs­lü­man­ka­dý­nýn­da­e­ði­tim­al­dý­ðý­ný,­iþ­sa­hi­bi­ol­du­ðu­nu,­â­týl ol­ma­yýp,­Ba­tý­lý­ka­dýn­lar­gi­bi­çok­u­zun­sa­at­ler­ça­lýþ­tý­ðý­ný,­ko­ca­sý­nýn­em­ri­al­týn­da­e­zil­me­di­ði­ni,­hat­ta­ye­ri­gel­di­ðin­de­ko­ca­sý­na ar­ka­daþ­la­rý­ö­nün­de­e­mir­yað­dýr­dý­ðý­ný­gö­rün­ce­þa­þýr­mýþ.­ La­u­ren,­Ýs­la­mi­fo­bi­a­i­çin­de­o­lan­mes­lek­taþ­la­rý­na­“Þaþ­kýn­lý­ðý­bý­ra­kýn;­hep­be­ra­ber­de­rin­­bir­­ne­fes­a­la­rak­21.­yüz­yýl­Ýs­lâm­â­le­mi­ü­ze­ri­ne­göz­gez­di­re­lim”­di­yor.­Ve, bir­çok­Ýs­lâm­ül­ke­sin­de­or­ji­nal­Ýs­lâm­ka­nun­la­rý­nýn­de­ðil,­örf­ve­â­det­le­rin­tat­bik e­dil­di­ði­ni,­ka­dý­nýn­“Al­lah”­ta­ra­fýn­dan de­ðil,­er­kek­ak­ra­ba­la­rý­ta­ra­fýn­dan­e­zil­di­ði­nin­gö­rü­le­ce­ði­ni­be­lir­ti­yor. Ey­lül­a­yýn­da­Ý­ran’ýn­Kum þehrin­de­ki­Fa­tý­ma­Ma’sû­me­ (12­i­mam­dan­8.­si o­l an­ Ý­m am­ A­l i­ Rý­za’nýn­kýz­kar­d e­þ i) tür­be­si­ni­zi­ya­ret­e­den­La­u­ren,­bu­ra­da da­ha­ön­ce­tat­ma­dý­ðý ma­ne­vî­bir­hu­zu­run ken­di­si­ni­sar­dý­ðý­ný his­set­miþ.­Ba­tý­nýn­sun­du­ðu­Ýs­lâm­i­ma­jýn­dan­fark­lý­bir­gö­rün­tüy­le­kar­þý­la­þan­La­u­ren,­ab­dest­a­lýp­hu­zur­i­çin­de­na­maz­ký­lan­in­san­lar­dan­çok­et­ki­len­miþ.­La­u­ren­“Müs­lü­man­la­rýn­na­ma­zý,­Rah­man­ve­Ra­him­o­lan­Al­lah­a­dýy­la­baþ­la­yýp,­Al­lah’ýn­se­lâm­ve­be­re­ke­ti­ü­ze­ri­niz­ol­sun­la­bi­ti­yor” di­yor.­Al­lah­de­mek­ten­çok­hoþ­nut­o­lan­La­u­ren,­son­bir­yýl­dýr­yap­mýþ­ol­du­ðu­du­â­lar­da­“Sev­gi­li­Rab­bim!”­di­ye­ce­ði­ne, “Sev­gi­li­Al­la­hým!”­di­yor­muþ. La­u­ren’e gö­re­na­maz,­mut­lu­luk­tan­ür­per­mek,­tat­lý­bir­u­yum­i­çin­de­sü­zü­lüp,­gü­ven­duy­gu­suy­la­diz­çö­küp­Al­lah’a­tes­lim­ol­mak­i­miþ. ­lim­ler­ta­ra­fýn­dan­ken­di­si­ne­ve­ri­len­tav­si­ye­ü­ze­ri­ne,­Ýs­lâm hak­kýn­da­da­ha­faz­la­bil­gi­e­din­me­ko­nu­sun­da­a­ce­le­et­me­yip, bu­i­þi­sin­di­re­sin­di­re­ya­pa­ca­ðý­ný­söy­le­yen­La­u­ren,­Kur’ân-ý Ke­rim­o­ku­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­ný,­þim­di­ye­ka­dar­200­say­fa­o­ku­du­ðu­nu­söy­lü­yor.­Gü­ne­sa­bah­6’da­na­maz­ký­la­rak­baþ­la­yan­La­u­ren,­öð­len­ve­ak­þam­na­maz­la­rý­ný­da­ký­lý­yor­muþ.­Na­maz­la­rý 3­va­kit­kýl­ma­sý­ve­Ý­ran’da­Müs­lü­man­ol­ma­sý­yü­zün­den­“Þiî mi­sin?”­di­ye­ken­di­si­ne­so­ru­lan­so­ru­ya­“Hiçbir­mez­he­be­bað­lý­de­ði­lim;­sa­de­ce­Müs­lü­ma­ným”­di­yor.­ La­u­ren­Bo­oth­Ýs­lâ­ma­gir­mek­le,­Ýs­lâm­di­ni­nin,­ek­ran­lar­da­su­nu­la­nýn­ak­si­ne;­u­mut,­hu­zur­ve­sev­gi­do­lu­si­hir­li­bir â­lem­ol­du­ðu­nu­öð­ren­miþ.­Ba­tý­da­ya­þa­mak­ta­ol­duk­la­rý­mo­dern­ha­ya­týn­id­di­a­et­ti­ði,­“mad­di­yat,­tü­ke­tim,­gay­ri-meþ­rû i­liþ­ki­ve­u­yuþ­tu­ru­cu­in­sa­na­ha­ki­kî­mut­lu­lu­ðu­ve­rir”­söy­le­mi­nin­i­se­ko­ca­bir­ya­lan­ol­du­ðu­nu­keþ­fet­miþ. Son­o­la­rak­þu­bil­gi­yi­de­ek­le­ye­yim: Fi­lis­tin­le­hi­ne­yap­mýþ­ol­du­ðu­ça­lýþ­ma­la­rý­yü­zün­den­Fi­lis­tin­pa­sa­por­tu­sa­hi­bi­o­lan­La­u­ren­Bo­oth,­þu­sý­ra­lar­Fi­lis­tin­hak­kýn­da­bir­tv­prog­ram­ha­zýr­lý­ðý i­çin­de.­Ta­biî,­an­ne­si­Ya­hu­di­o­lan­La­u­ren’in­Fi­lis­tin­ça­lýþ­ma­la­rý Si­yo­nist­le­ri­ha­re­ke­te­ge­çir­miþ.­Maz­lûm­Fi­lis­tin­hal­ký­nýn­hak­la­rý­­i­çin­mü­câ­de­le­e­den­her­ke­si­düþ­man­i­lân­et­tik­le­ri­gi­bi,­La­u­ren’i­de­Ya­hu­di­düþ­man­lý­ðý­yap­mak­la­suç­lu­yor­lar. http://www.gu­ar­di­an.co.uk/world/2010/nov/03/la­u­renbo­oth-con­ver­si­on-to-is­lam http://www.news.com.a­u/world/la­u­ren-bo­oth-exp­la­inswhy-she-fe­e l-in-lo­v e-with-is­l am/story-e6frfkyi1225946002728 http://www.presstv.ir/de­ta­il/148483.html

EVREN’ÝN SUÇU 12 Ey­lül­dar­be­ci­le­ri­nin­yar­gý­lan­ma­sýy­la­il­gi­li­ilk­gi­ri­þim­An­ka­ra­Ö­zel­Yet­ki­li­Baþ­sav­cý­lý­ðý’nýn­“gö­rev­siz­lik”­ka­ra­rýy­la­mah­ke­me­den­dön­dü. Ev­ren­ve­kon­sey­ü­ye­le­ri­ne­o­tuz­yýl­dýr do­ku­nu­la­mý­yor.­Do­ku­nul­maz­lýk,­1982­A­na­ya­sa­sý’nýn­ge­çi­ci­15.­mad­de­sin­den­kay­nak­la­ný­yor­du. A­na­ya­sa­sa­de­ce­dar­be­ci­le­re­de­ðil,­1983 se­çim­le­riy­le­yö­ne­tim­si­vil­le­re­dev­re­di­le­ne dek­as­ke­ri­re­ji­min­ta­sar­ruf­la­rý­ný­uy­gu­la­yan­la­rýn­ta­ma­mý­na­“do­ku­nul­maz­lýk­zýr­hý” giy­dir­miþ­ti. Cun­ta­yý­ko­ru­yan­bu­zýrh,­12­Ey­lül 2010’da­oy­la­nan­ve­yüz­de­58’le­ka­bul­e­di­len­son­a­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ðiy­le­yü­rür­lük­ten kalk­tý.­Ki­mi­le­ri­ne­gö­re,­“12­Ey­lül­he­sap­laþ­ma­sý”­nos­tal­jik­bir­ça­bay­dý,­“za­ma­na­þý­mý” a­çý­la­cak­da­va­la­rýn­ö­nün­de­cid­di­bir­en­gel­di.­Oy­sa­ül­ke­nin­de­mok­ra­si­ta­ri­hi­ka­dar u­zun­dar­be­ci­ge­le­ne­ðiy­le­baþ­et­me­nin­ve ge­le­cek­te­ak­la­dü­þe­bi­le­cek­gi­ri­þim­le­ri­ön­le­me­nin­yo­lu­o­la­rak,­yar­gý­nýn­da­ü­ze­ri­ne dü­þe­ni­yap­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Dar­be­ler­sa­de­ce­si­ya­sal­dü­ze­ni­yýk­mý­yor,­hu­kuk­dev­le­ti­ni­de­or­ta­dan­kal­dý­rý­yor. Do­la­yý­sýy­la­Tür­ki­ye’nin­de­1960’tan­bu ya­na­ya­þa­nan­on­ca­dar­be­den­son­ra­hiç­ol­maz­sa­12­Ey­lül’le­he­sap­laþ­ma­sý­ge­re­ki­yor. An­ka­ra’da­Ö­zel­Yet­ki­li­Baþ­sav­cý­lýk,­“gö­-

rev­siz­lik”­ka­ra­rýn­da­es­ki­DGM’le­rin­de­va­mý­ ni­te­li­ðin­de­ki­ bu­ mah­ke­me­le­rin 1984’ten­son­ra­iþ­le­nen­suç­la­ra­bak­mak­la yü­küm­lü­ol­du­ðu­nu­ha­týr­lat­mýþ.­Bu­du­rum­da­“baþ­vu­ru­ad­re­si”­de­ði­þe­cek. 12­Ey­lül­cü­ler­hak­kýn­da­da­va­a­çý­lýp­a­çýl­ma­ya­ca­ðý­na­ve­yar­gý­la­ma­nýn­ne­re­de­o­la­ca­ðý­na­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý ka­rar­ve­re­cek­miþ.­Ye­ni­A­na­ya­sa’ya­gö­re

‘‘

Referandumda “12 Eylül’den hesap soracaðýz” diyen siyasiler, sözlerinin arkasýnda durmalýlar.

kuv­vet­ko­mu­tan­la­rý­nýn­Yü­ce­Di­van’da yar­gý­la­na­bil­me­si­o­la­na­ðý­Ev­ren­ve­kon­sey ü­ye­le­ri­i­çin­de­bir­ad­res­o­la­bi­lir.­An­cak­o­ra­da­da­“gö­rev­su­çu”­ta­ný­mý­var. Er­ge­ne­kon­da­va­sýn­da,­2003-2004’te­ki Sa­rý­kýz,­Ay­I­þý­ðý­gi­bi­dar­be­gi­ri­þim­le­rin­den suç­la­nan­kuv­vet­ko­mu­tan­la­rý­hak­kýn­da­da ben­zer­bir­tar­týþ­ma­sü­rü­yor.

Dar­be­yap­mak,­as­ke­rin­gö­rev­a­la­ný­na gi­ri­yor­mu?­El­bet­te­böy­le­bir­gi­ri­þim­sa­vu­nu­la­maz.­Ter­si­ne,­“dar­be­ye­te­þeb­büs” suç­tur!­An­cak­“ba­þa­rý­lý”­dar­be­gi­ri­þim­le­ri ken­di­hu­ku­ku­nu­ya­ra­tý­yor.­Dar­be­ci­le­re kol­ka­nat­ge­ren­a­na­ya­sa­cý­lar­da,­ge­çi­ci­15. mad­de­de­ol­du­ðu­gi­bi,­“do­ku­nul­maz­lýk” for­mü­lü­bu­lu­yor­lar. Bir­de­ün­lü­35.­mad­de­var. Si­l ah­l ý­ Kuv­v et­l er­ Ya­s a­s ý’nýn­ 35. mad­de­si­ or­du­ya,­ “Cum­hu­ri­ye­ti­ ko­ru­ma­kol­la­ma­gö­re­vi­ve­ri­yor.” Ev­ren­12­Ey­lül’den­son­ra,­dar­be­nin meþ­ru­i­ye­ti­ni­bu­mad­de­ye­da­yan­dý­ran­a­çýk­la­ma­lar­yap­mýþ­tý.­Dar­be­bir­“gö­rev”­de­ðil­a­ma­“gö­rev­dey­ken”­iþ­le­nen­bir­suç.­ Bu­tar­týþ­ma­yý­bi­tir­me­nin­yo­lu­yar­gý­dan ge­çi­yor.­Re­fe­ran­dum­so­nuç­la­rý,­“dar­be­ci­le­rin­yar­gý­lan­ma­sý”na­o­la­nak­ta­ný­yor. Bun­dan­son­ra­sý­hu­ku­kun­i­þi. 1980­ön­ce­si­Tür­ki­ye­i­le­ay­ný­si­ya­sal­yaz­gý­yý­pay­la­þan­Gü­ney­A­me­ri­ka­ül­ke­le­rin­de bu­dos­ya­lar­ka­pan­dý,­Yu­na­nis­tan,­“al­bay­lar­cun­ta­sý”ný­yar­gý­la­dý.­30­yýl­lýk­ge­cik­mey­le­sý­ra­bi­ze­gel­di.­Re­fe­ran­dum­da­“12­Ey­lül’den­he­sap­so­ra­ca­ðýz”­di­yen­si­ya­si­ler, söz­le­ri­nin­ar­ka­sýn­da­dur­ma­lý­lar. Derya Sazak / Milliyet, 9.11.2010

Ýlerleme Raporu rekoru bizde AB Ko­mis­yo­nu­2010­Yý­lý­Tür­ki­ye­i­ler­le­me Ra­po­ru­bu­gün­res­men­a­çýk­la­ný­yor.­Her za­man­ki­gi­bi­tas­la­ðý­ön­ce­den­ba­sý­na­sýz­dý, i­çe­ri­ði­bi­li­ni­yor,­ni­hai­me­tin­de­sür­priz bek­len­mi­yor.­Kýb­rýs­ve­li­man­lar­pa­rag­raf­la­rý­da­ka­tý­lým­mü­za­ke­re­le­riy­le­ir­ti­bat­lý her­han­gi­bir­yap­tý­rým­u­ya­rý­sý­i­çer­mi­yor, Pro­to­ko­lü­uy­gu­la­ma­dý­ðý­mý­zý­tes­pit­le­ye­ti­nip­su­ya­sa­bu­na­do­kun­mu­yor. 2010­Ra­po­ru­AB­Ko­mis­yo­nu’nun­Tür­ki­ye­hak­kýn­da­ki­tam­on­ü­çün­cü­ra­po­ru. 1997­AB­Lük­sem­burg­Zir­ve­si’nde­a­lý­nan bir­ka­rar­u­ya­rýn­ca­Ko­mis­yon­1998­yý­lýn­dan­be­ri­a­day­ül­ke­le­rin­AB­ü­ye­li­ði­pers­pek­ti­fin­de­kay­det­ti­ði­ge­liþ­me­le­ri­bu­i­ler­le­me­Ra­por­la­rýn­da­de­ðer­len­di­ri­yor.­O­za­man­ki­di­ðer­a­day­ül­ke­le­rin­hep­si­ü­ye­ol­du,­ye­ni­a­day­lar­or­ta­ya­çýk­tý.­Biz­ha­len hak­kýn­da­en­çok­Ý­ler­le­me­Ra­po­ru­dü­zen­le­nen­a­day­ül­ke­ol­ma­re­ko­ru­nu­e­li­miz­de tu­tu­yo­ruz. Son­bir­kaç­yý­la­ka­dar­bu­ra­por­lar­me­rak­la­bek­le­nir,­ba­sýn­da­ge­niþ­yo­rum­la­ra, te­le­viz­yon­lar­da­ha­ra­ret­li­tar­týþ­ma­la­ra­ko­nu­o­lur­du.­AB­re­form­la­rý­na­cid­di­yet­le­gi­ri­þil­me­den­ön­ce­ra­por­lar­da­ki­e­leþ­ti­ri­ler­bir öl­çü­de­hü­kü­met­ler­a­ma­ö­zel­lik­le­AB­kar­þýt­la­rý­ta­ra­fýn­dan­kül­li­yen­red­de­di­lir,­AB­i­çiþ­le­ri­mi­ze­ka­rýþ­mak­la­suç­la­nýr­dý.­Ra­por­lar­da­hep­bi­ze­hak­sýz­lýk­ya­pý­lýr­dý.­Hâl­bu­ki Tür­ki­ye’de­iþ­ken­ce­sis­te­ma­tik­de­ðil­di,­ol­sa ol­sa­bi­rey­sel­va­ka­lar­var­dý.­Ýn­san­hak­la­rý hiç­mi­hiç­ih­lal­e­dil­mez­di.­Ý­fa­de­öz­gür­lü­ðü tam­dý.­Av­ru­pa­ken­di­ne­bak­sýn­dý.­As­ke­rin si­ya­set­te­ki­et­ki­si­nin­so­run­ya­pýl­ma­sý­ka­sýt­lýy­dý.­A­maç­Tür­ki­ye’yi­za­yýf­lat­mak­tý.­Za­ten­bi­zim­ö­zel­ko­þul­la­rý­mýz­var­dý.­He­le he­le­‘Gü­ney­do­ðu­so­ru­nun­dan’­bah­se­dil­me­si­AB’nin­bi­zi­böl­mek­is­te­ði­nin­a­çýk­ka­ný­týy­dý. Da­ha­son­ra­ki­yýl­lar­da,­re­form­lar­hýz­ka­zan­dýk­ça­ve­ö­ze’lik­le­mü­za­ke­re­ler­baþ­la­dýk­tan­son­ra,­Ý­ler­le­me­Ra­por­la­rýn­da­ki­e­leþ­ti­ri­ler­da­ha­so­ðuk­kan­lý­lýk­la­kar­þý­lan­ma­ya­baþ­lan­dý.­Po­li­ti­ka­la­rý­mýz­ve­U­lu­sal Prog­ram­la­rý­mýz­ü­ye­lik­i­çin­bir­yol­ha­ri­ta­sý

ni­te­li­ði­ni­ta­þý­yan­bu­ra­por­lar­da­ki­de­ðer­len­dir­me­ler­le­ör­tüþ­tü­rül­me­ye­ça­lý­þýl­dý. An­cak,­son­bir­kaç­yýl­dýr­AB­ce­na­hýn­dan­e­sen­o­lum­suz­rüz­gâr­lar­ve­Tür­ki­ye’de­ki­he­ves­ve­i­ra­de­kay­bý­ne­de­niy­le AB’ye­i­liþ­kin­her­tür­lü­ko­nu­ya­ol­du­ðu­gi­bi Ý­ler­le­me­Ra­por­la­rý­na­da­il­gi­a­zal­dý.­Ni­te­kim,­bu­yýl­ki­ra­por­da­AB­ko­nu­sun­da Tür­ki­ye­ka­mu­o­yun­da­gi­de­rek­ar­tan­ka­yýt­sýz­lýk­tan­na­si­bi­ni­a­la­ca­ða­ben­zi­yor.

za­ten. Ar­týk­hü­kü­me­tin­Kürt­a­çý­lý­mý­nýn­ek­sik kal­dý­ðý­ný,­ye­ni­ça­ba­lar­ge­rek­ti­ði­ni,­an­ti-te­rör­ya­sa­sý­nýn­böl­ge­de­ki­in­san­hak­la­rý­du­ru­mu­nun­i­yi­leþ­me­si­ni­sað­la­ya­cak­þe­kil­de de­ðiþ­ti­ril­me­si­nin­þart­ol­du­ðu­nu,­böl­ge­de­ki ma­yýn­la­rýn­ve­köy­ko­ru­cu­la­rý­sis­te­mi­nin o­luþ­tur­du­ðu­so­ru­nu­ra­por­ol­ma­dan­da­bi­li­yor­Tür­ki­ye­ka­mu­o­yu.­Kürt­çe­ü­ze­rin­de­ki­si­ya­si­ha­yat,­e­ði­tim­ve­ka­muy­la­i­liþ­ki­ler­de­sür­mek­te­o­lan­ký­sýt­la­ma­lar­AB­Ko­mis­yo­nu­u­yar­ma­dan­da­gün­dem­de. Ay­ný­þe­kil­de,­i­fa­de­ve­ba­sýn­öz­gür­lü­ðü ü­ze­rin­de­ki­bas­ký­lar­ra­por­ol­ma­dan­da­her gün­e­leþ­ti­ri­li­yor.­Yar­gý­re­for­mu­nun­-bu­a­ra­da­yar­gý­ya­i­liþ­kin­son­A­na­ya­sa­de­ði­þik­1997 AB Lüksemburg Zirvelik­le­ri­nin­ger­çek­ten­yar­gý­ta­raf­sýz­lý­ðý­ve­ba­sinde alýnan bir karar uyarýn- ðým­sýz­lý­ðý­yö­nün­de­uy­gu­lan­ma­sý­nýn-­ ge­ca AB Komisyonu 1998'den rek­li­li­ði­de­be­nim­sen­miþ­du­rum­da.­Er­ge­beri aday ülkelerin AB üyeliði ne­kon­ve­di­ðer­da­va­lar­da­tu­tuk­lu­luk­sü­re­le­ri­nin­ce­za­ha­li­ne­gel­me­si­med­ya­da­her perspektifinde kaydettiði gün­yer­a­lý­yor.­Sa­vun­ma­har­ca­ma­la­rý­nýn par­ la­men­to­de­ne­ti­mi­dý­þýn­da­kal­ma­ya­de­geliþmeleri ilerleme raporlarýnda deðerlendiriyor. vam­et­me­si­nin­sa­kýn­ca­la­rý­na­hep­dik­kat çe­ki­li­yor.­Ra­por­da­yer­a­lan­he­men­he­men O zamanki diðer aday bü­tün­di­ðer­ko­nu­lar­da­da­ben­zer­bir­bi­linç­var. ülkelerin hepsi üye oldu. Bu­nun­la­be­ra­ber,­ka­mu­o­yu­nu­faz­la­he­ye­can­lan­dýr­ma­sa­da,­bi­lin­me­yen­hu­sus­lar Bu­ka­yýt­sýz­lý­ðýn­ga­li­ba­pa­ra­dok­sal­bir i­çer­me­se­de,­2010­Ra­po­ru’nda­ki­ay­rýn­tý­lý ne­de­ni­da­ha­var:­Ra­por­lar­da­a­sýl­ö­nem­ta­- teþ­his­ler­hü­kü­met­ve­tüm­di­ðer­si­ya­set­ve þý­yan­Ko­pen­hag­si­ya­si­kri­ter­le­ri­ve­bu­çer­- si­vil­top­lum­ak­tör­le­ri­i­le­uy­gu­la­yý­cý­bü­rok­çe­ve­de­de­mok­ra­si­ve­hu­ku­kun­üs­tün­lü­ðü ra­si­i­çin­hâ­lâ­de­ðer­li­bir­‘ya­pý­la­cak­lar­lis­te­i­le­in­san­hak­la­rý­ve­a­zýn­lýk­la­rýn­ko­run­ma­sý si’. Ör­ne­ðin,­ha­yal­bu­ya,­CHP­ö­nü­müz­de­ko­nu­la­rý­ge­niþ­öl­çü­de­AB­ü­ye­li­ði­mo­ti­vas­yo­nu­sa­ye­sin­de­gün­de­mi­mi­ze­gir­di.­A­ma ki­se­çim­ler­i­çin­bu­lis­te­yi­ay­nen­se­çim Tür­ki­ye­bun­la­rý­ar­týk­AB’yi­re­fe­rans­al­ma­- pro­pa­gan­da­plat­for­mu­na­ak­tar­sa­ik­ti­da­rý dan­tar­tý­þa­bi­le­cek­dü­ze­ye­u­laþ­tý.­Top­lum­- ba­ya­ðý­zor­la­ya­bi­lir.­Ne­var­ki,­ba­zý­söy­lem­da,­AB­ü­ye­li­ði­pers­pek­ti­fi­ol­ma­sa­da­bu­a­- le­ri­ne­rað­men­Ký­lýç­da­roð­lu’nun­‘ye­ni­ve­i­lan­lar­da­i­ler­le­me­nin­ge­rek­li­li­ði­hak­kýn­da yi­leþ­ti­ril­miþ’­CHP’sin­den­böy­le­bir­mu­ci­ze bek­le­mek­zor­gö­rü­nü­yor.­Ya­ni­ký­sa­ca­sý gö­rüþ­bir­li­ði­var. Ar­týk­2010­Ra­po­ru’nda­ki­“de­mok­ra­si­i­- top­lu­mun­de­ði­þim­ve­de­mok­ra­tik­leþ­me çin­sað­lam­bir­te­mel­o­luþ­tu­ra­cak­ye­ni­bir ar­zu­su­na­kar­þý­lýk­ve­ren­so­mut­mu­ha­le­fet a­na­ya­sa”­çað­rý­sý­na,­ye­ni­a­na­ya­sa­nýn­da­ha iþ­le­vi­ni­ -ken­di­si­göz­den­düþ­se­de-­ e­sas­ta ge­niþ­bi­çim­de­tar­tý­þýl­ma­sý­u­ya­rý­sý­na­faz­la AB­ye­ri­ne­ge­tir­me­ye­de­vam­e­de­cek­gi­bi. Temel Ýskit / Taraf, 9.11.2010 ge­rek­yok.­Top­lum­bu­he­de­fe­ki­lit­len­miþ

‘‘


9

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

MAKALE Namazda yanýlma ve vesvese

YERÝN KULAÐI

Sohbetlerde fýkra

FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE

ALÝ FERÞADOÐLU

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

fersadoglu@yeniasya.com.tr

Ali Bey: “Sýk olarak, kaçýncý rekâtta olduðunu unutan ve bunu vesvese yapan kiþi ne yapmalýdýr? Sizce bu konuda kesin çözüm nedir? Yanýlmamak için ne yapýlabilir?”

n­ra­hat­ve­ko­lay­i­le­ti­þim­ku­ra­bil­me­nin­ yol­la­rýn­dan­ bi­ri­si­ de­ hiç­ þüp­he­siz­ mi­z âh­t ýr.­ Fýk­r a­ da,­ mi­z a­h ýn­ bir da­lý­dýr.­O­nun­i­le­ti­þim­de­ki­kat­ký­sý­in­kâr­e­dil­mez. Fýk­ra­an­lat­mak­ve­din­le­mek­ten­de,­ge­nel­de­ bü­yük­ zevk­ a­lý­rýz.­ Bu­nun­ se­be­bi,­ fýk­ra­nýn; -­Zi­hin­le­ri­u­yan­dýr­ma­sý, -­Da­ðý­lan­dü­þün­ce­le­ri­top­la­ma­sý,

Ýs­ter­i­ba­det­i­çin­de,­is­ter­i­ba­det­dý­þýn­da­ol­sun,­ha­ta ku­lun­sü­sü­dür.­Ha­ta­la­rý­af­fet­mek­de­Rab­bi­mi­zin­þa­nýn­dan­ve­sý­fat­la­rýn­dan­dýr.­Þey­tan­ken­di­si­af­yo­lu­na baþ­vur­ma­dý­ðý­i­çin,­bi­zim­de­ha­ta­lar­dan­son­ra­af­fe­di­ci bir­Rab­bi­miz­ol­du­ðu­nu­ha­týr­la­ma­mý­zý­is­te­mez.­Bi­zim na­ma­zý­mý­zýn­fe­sa­da­git­ti­ði­ni­ve­bo­zul­du­ðu­nu­tel­kin­e­der.­Böy­le­ce­ves­ve­se­le­ri­mi­zi­ar­ttý­rýr­ve­na­maz­da­ki­hu­zu­ru­mu­zu­bo­zar.­Biz­na­maz­da;­“A­man,­ha­ta­yap­ma­ya­yým”,­“Ey­vah!­Na­ma­zým­fe­sa­da­gi­de­cek!”­de­dik­çe þey­ta­na­da­ya­nýl­maz­bir­fýr­sat­ver­miþ­o­lu­ruz.­Ves­ve­se­miz­ar­tar.­Þüp­he­ve­te­red­düt­çýk­ma­zý­na­dü­þe­riz.­Bu­da i­ba­det­ha­ya­tý­mý­za­za­rar­ve­rir.­Bi­zi­i­ba­det­ten­so­ðu­tur. Ke­za,­ha­ta­ve­ku­sur­bi­zim­kul­lu­ðu­mu­zun­müh­rü­dür.­Al­lah’ýn­Ða­fûr­ (Çok­ba­ðýþ­la­yan),­Ðaf­fâr­ (Sü­rek­li ba­ðýþ­la­yan),­A­füv­ (Af­fe­den), Tev­vab­ (Tev­be­le­ri­ka­bul e­den) i­sim­le­ri­bi­zim­ha­ta­yap­ma­mý­zý­ge­rek­li­ký­lar­lar.1 Çün­kü­bu­i­sim­le­rin­þem­si­ye­si­ni­an­cak­ha­ta­ya­pýn­ca ü­ze­ri­miz­de­his­se­de­riz.­Ha­ta­sýz­ve­ku­sur­suz­ol­sak,­Al­lah’ýn­bu­gü­zel­i­sim­le­ri­ni­bi­le­me­ye­ce­ðiz,­ta­ný­ya­ma­ya­ca­ðýz,­kav­ra­ya­ma­ya­ca­ðýz.­E­sa­sen­Al­lah’ýn­Haz­ret-i­Â­dem’i­(as)­ya­rat­ma­ta­sar­ru­fu­na­ve­da­ha­son­ra­Haz­reti­Â­dem’e­(as)­sec­de­em­ri­ne­kar­þý­me­lek­le­rin,­Al­lah’ýn ta­sar­ru­fu­na­i­ti­raz­e­der­ce­si­ne,­ha­ta­i­le­“Yer­yü­zün­de­fe­sat­çý­ka­rýp­kan­dö­ke­cek­bi­ri­si­ni­mi­ya­ra­ta­cak­sýn?”2 di­ye­kar­þý­lýk­ver­me­le­ri­nin­bir­hik­me­ti­de­bu­dur!­Ya­ni me­lek­le­re­de­Al­lah’ýn­af­fý­na­sý­ðýn­ma­ka­pý­sý­aç­mak­týr! Ni­te­kim­me­lek­ler­bu­ka­pý­dan­der­hal­Al­lah’ýn­af­fý­na­sý­ðýn­mýþ­lar­ve­“Süb­hâ­ne­ke...”3 (=Se­ni­her­tür­lü­nok­san­dan,­ku­sur­dan­ve­ba­týl­dü­þün­ce­ler­den­ten­zih­e­de­riz. Bi­zi­ba­ðýþ­la!) de­miþ­ler­dir.­Fa­kat­þey­tan­ken­di­si­ne­su­nu­lan­bu­töv­be­ka­pý­sý­na­sý­ðýn­ma­mýþ,­töv­be­ye­ya­naþ­ma­mýþ,­af­is­te­me­miþ,­az­gýn­laþ­týk­ça­az­gýn­laþ­mýþ­týr.­Al­lah­da­me­lek­le­ri­af­fet­miþ,­þey­ta­ný­af­fet­me­miþ­tir.­Böy­le­ce­me­lek­ler­Al­lah’ýn­af­ve­ba­ðýþ­la­ma­te­cel­li­le­ri­ne­sa­hip­gü­zel­i­sim­le­ri­ni­kav­ra­mýþ­lar­dýr! Þim­di­bi­zim,­bu­nok­ta­da­þan­sý­mýz­da­ha­çok!­A­dým ba­þý­ha­ta­ya­pý­yo­ruz!­A­dým­ba­þý­Al­lah’ýn­af­fe­di­ci­ve­ba­ðýþ­la­yý­cý­ol­du­ðu­nu­ha­týr­lý­yo­ruz,­ya­þý­yo­ruz,­kav­rý­yo­ruz, ta­ný­yo­ruz!­Al­lah’ý­ta­ný­mak­tan­bü­yük­ni­met­ve­ih­san bu­lu­na­bi­lir­mi?­Her­ha­ta­da­Al­lah’ý­ha­týr­la­mak,­her­ku­sur­da­Al­lah’ý­an­mak,­Al­lah’a­dön­mek­ve­Al­lah’a­sý­ðýn­mak­ne­bü­yük­bir­ni­met­tir!­Â­dem­A­ley­his­se­lâm­i­le muh­te­rem­e­þi­ha­ta­yap­tý­lar,­fa­kat­hiç­va­kit­kay­bet­me­den,­“Ey­Rab­bi­miz!­Biz­ken­di­mi­ze­zul­met­tik!­E­ðer­Sen bi­zi­ba­ðýþ­la­maz­ve­bi­ze­mer­ha­met­et­mez­sen­biz­el­bet­te­hüs­ra­na­dü­þen­ler­den­o­lu­ruz!”4 di­ye­rek­Al­lah’a­sý­ðýn­dý­lar.­Al­lah’a­töv­be­et­ti­ler.­Al­lah­da­on­la­rýn­töv­be­le­ri­ni­ka­bul­et­ti.5 Yu­nus­A­ley­his­se­lâm­bir­ha­ta­e­se­ri, öf­ke­le­ne­rek­kav­mi­ni­terk­et­ti.­Ar­dýn­dan­ken­di­si­ni­ba­lý­ðýn­kar­nýn­da­bul­du.­Ha­ta­et­ti­ði­ni­an­la­dý­ve­Al­lah’a­sý­ðýn­ma­ya,­töv­be­et­me­ye­baþ­la­dý:­“Al­lah’ým!­Sen­den baþ­ka­i­lah­yok­tur!­Se­ni­her­tür­lü­nok­san­dan,­ku­sur­dan­ve­ba­týl­dü­þün­ce­ler­den­ten­zih­e­de­rim.­Be­ni­ba­ðýþ­la!­Ben­ken­di­me­zul­me­den­ler­den­ol­dum!”­de­di.6 Al­lah da­du­â­sý­ný­ka­bul­bu­yur­du­ve­o­nu­i­çin­de­bu­lun­du­ðu sý­kýn­tý­dan­kur­tar­dý.7 Bü­tün­bun­la­rý­ha­ta­yý­teþ­vik­et­mek­i­çin­zik­re­di­yor­de­ði­lim!­Ha­ta­yap­tý­ðý­mýz­da­ken­di­mi­zi­hýr­pa­la­ma­mak­i­çin ya­zý­yo­rum.­Çün­kü­ves­ve­se­nin­za­rar­ve­ri­ci­ý­sýr­ma­la­rýn­dan­u­zak­kal­ma­mýz­ge­re­ki­yor.­Ha­ta­ya­pýn­ca­her­þe­yin bit­ti­ði­ni­dü­þün­me­me­miz­ge­re­ki­yor.­Bil­has­sa­ka­sýt­ta­þý­ma­yan­i­ba­det­ha­ta­la­rý­nýn,­bi­zi­ri­ya­dan­u­zak­laþ­týr­mak­ve Al­lah’a­sý­ðýn­dýr­mak­gi­bi­iþ­lev­le­ri­bu­lun­du­ðu­nu­ha­týr­la­yýp,­ü­zül­mek­ve­kork­mak­ye­ri­ne,­se­vinç­ve­þü­kür­i­çin­de bi­raz­dik­kat­et­me­mi­zin­ye­ter­li­ol­du­ðu­nu­kav­ra­ma­mýz ge­re­ki­yor.­Her­ha­ta­nýn­bir­te­lâ­fi­si­var­dýr.­Pey­gam­ber E­fen­di­miz­(asm)­na­maz­ha­ta­sý­ko­nu­sun­da­bu­yur­muþ­tur­ki:­“Bi­ri­niz­na­ma­zý­dört­rek’ât­mi,­yok­sa­üç rek’ât­mi­kýl­dý­ðýn­da­þüp­he­ye­dü­þer­se,­i­çin­den­þüp­he­yi at­sýn­ve­ke­sin­bil­di­ði­ne­gö­re­(ga­lip­zan­ný­na­gö­re) dav­ra­nýp­na­ma­zý­ný­ta­mam­la­sýn.­Se­lâm­ver­me­den­ön­ce­i­ki­sec­de­yap­sýn.­E­ðer­beþ­kýl­mýþ­i­se,­bu­sec­de­ler­na­ma­zý­na­þe­fa­at­çi­o­lur.­E­ðer­na­ma­zý­ný­tam­kýl­mýþ­i­se,­bu sec­de­ler­þey­ta­nýn­u­zak­laþ­tý­rýl­ma­sý­na­ve­si­le­o­lur.”8 Þu­hal­de­na­maz­es­na­sýn­da­kaç­re­kât­kýl­dý­ðý­mý­zý­u­nut­tu­ðu­muz­da;­na­ma­za­a­ra­ver­me­den­dü­þü­nü­rüz,­ga­lip­ka­na­a­ti­mi­ze­gö­re­ha­re­ket­e­de­riz.­Ga­lip­ka­na­a­ti­miz be­lir­me­miþ­se,­a­zýn­da­bu­lun­du­ðu­mu­zu­ka­bul­e­de­riz. Bu­na­gö­re­na­ma­zý­mý­zý­ta­mam­lar,­so­nun­da­da­se­hiv sec­de­si­ya­pa­rýz.­Me­se­lâ­dört­re­kât­lý­bir­na­maz­da­ü­çün­cü­re­kât­ta­mý,­dör­dün­cü­re­kât­ta­mý­ol­du­ðu­mu­zu­u­nut­muþ­sak,­ga­lip­ka­na­a­ti­miz­de­yok­sa­a­zýn­da­bu­lun­du­ðu­mu­zu,­ya­ni­ü­çün­cü­re­kât­ta­ol­du­ðu­mu­zu­ka­bul­e­de­riz.­Bu­ka­bul­ü­ze­ri­ne­na­ma­zý­ta­mam­la­rýz.­So­nun­da se­hiv­sec­de­si­i­le­Al­lah’ýn­af­ve­mer­ha­me­ti­ne­sý­ðý­ný­rýz.­ DUÂ

Ey­Me­lik-i­Ra­hîm!­Mülk­Se­nin.­Ba­na­e­ma­ne­ten ver­di­ðin­mülk­te­be­ni­þâ­kir­kýl!­Hamd­Se­nin.­Ha­ya­tým­da­ve­ö­lü­müm­de­be­ni­ham­de­den­ler­den­ey­le!­Havl­Se­nin.­Zor­lan­dý­ðým­yer­de­ba­na­sa­býr­ver!­Kuv­vet­Se­nin. U­nut­tu­ðum­za­man­be­ni­af­fey­le!­Kib­ri­ya­Se­nin.­Ya­nýl­dý­ðým­za­man­be­ni­ba­ðýþ­la!­Ke­mâl­Se­nin.­Nok­san­lý­ðým ve­ku­su­rum­ol­du­ðun­da­be­ni­mu­â­he­ze­et­me!­Â­min!­ Dipnotlar: 1- Lem’alar. 2- Bakara Sûresi: 30. 3- Bakara Sûresi: 32. 4- A’râf Sûresi: 23.

5- Bakara Sûresi: 37. 6- Enbiyâ Sûresi: 87. 7- Enbiyâ Sûresi: 88. 8- Buhârî, Sehv, 6, 7.

E

-­Dik­kat­le­ri­mev­zu­a­çek­me­si, -­Ko­nu­nun­da­ha­i­yi­an­la­þýl­ma­sý­na­kat­ký­da bu­lun­ma­sý, -­Di­ma­ðý­mý­zý­din­len­di­rir­ken,­kýv­rak­bir­ze­kâ­ya­sa­hip­ol­ma­mý­za­da­yar­dým­cý­ol­ma­sý­dýr. Fýk­r a,­ bir­ dür­b ün­ gi­b i­ u­z ak­ ha­d i­s e­l e­r i yak­laþ­tý­rýr. Mev­zuy­la­ il­gi­li­ fýk­ra­la­rýn­ da­ zih­ni­ aç­tý­ðý ve­ a­ðýr­ ge­len­ il­mî­ ha­ki­kat­le­ri­ a­vâ­ma,­ ya­ni hal­ka­ sev­dir­di­ði­ de­ tec­rü­be­ e­dil­miþ­ bir­ ol­gu­dur. Fýk­ra­nýn­ya­nýn­da­nük­te­ler,­a­ta­söz­le­ri,­ke­lâm-ý­ki­bar­lar­da­an­la­tý­lan­la­rýn­ka­lý­cý­ol­ma­sý­na­hiz­met­e­der. Ýs­lâm­ta­ri­hi­bo­yun­ca,­Müs­lü­man­A­rap­ve sâ­ir­mil­let­le­rin­e­dip­ve­þa­ir­le­ri­nin­nük­te­le­ri, fýk­ra­la­rý­ Ýs­lâm­ â­le­mi­ne,­ Müs­lü­man-Türk

nük­te­dan­la­rýn­dan­ Nas­red­din­ Ho­ca’nýn­ fýk­ra­la­rý­ da,­ Av­ru­pa’dan­ Çin’e­ ka­dar­ u­za­nýp ya­yýl­mýþ­týr.­ On­la­rýn­ mi­zah­ an­la­yý­þý­ da­ bi­zi et­ki­le­miþ­tir­þüp­he­siz. Baþ­ka­kül­tür­le­rin,­me­de­ni­yet­le­rin­fýk­ra­ve nük­te­le­ri­ni­de­a­lý­rýz.­Çün­kü,­kül­tür,­in­san­lý­ðýn­ or­t ak­ ma­l ý­d ýr.­ An­c ak,­ gayr-i­ meþ­r û, pes­pâ­ye­mi­zâ­ha,­fýk­ra­la­ra­i­ti­ra­zý­mýz­var,­vi­ze­ve­re­me­yiz. Ga­yet­ta­biî­ki,­fýk­ra­üs­lû­bu­na­dik­kat­e­dil­di­ði­ ka­dar­ yer,­ or­tam,­ za­man­ ve­ ze­min­ de ö­nem­arz­e­der. Ga­ye,­sýrf­eð­len­me­ye­yö­ne­lik­fýk­ra­lar­an­lat­mak­ol­ma­ma­lý;­ne­zâ­ket,­ne­zâ­het,­za­râ­fet,­top­lu­mun­ah­lâk­ve­e­dep­ku­ral­la­rý­na­uy­gun­fýk­ra­lar­la­bir­lik­te,­il­mî­ha­ki­kat­le­ri,­a­vâ­mýn­an­la­yýþ se­vi­ye­si­ne­uy­gun­hâ­le­ge­tir­mek­ol­ma­lý­dýr.

BEDESTEN Meddahlarýn karalamalarý (2)

'Devletin parasýný yedi' iftirasý

tan­ Ab­dül­ha­mid'i­ hak­kýy­la­ an­la­mak,­ an­lat­mak,­ mu­ha­lif­le­ri­ne,­ ya­hut­ mu­a­rýz­la­rý­na­ ce­vap­ ver­mek­ i­çin­ de,­ il­la­ "Ab­dül­ha­mid­med­dah­lý­ðý"­yap­ma­ya­ge­rek­yok. Baþ­ka­sý­na­ hiç­ ha­ka­ret­ et­me­den­ ve­ hiç mü­bâ­la­ða­ya­ kaç­ma­dan­ o­ þah­si­ye­ti­ ol­du­ðu gi­bi­ an­lat­mak­ ye­ter­li­dir­ ve­ doð­ru­ o­la­ný­ da M. LATÝF SALÝHOÐLU latif@yeniasya.com.tr bu­dur...­Zi­ra,­ha­ki­ka­ti­tað­yir­e­den­mü­bâ­la­ða­hem­ih­ti­lâl­ci­dir,­hem­de­"zemm–i­zým­r­me­ni­ di­as­po­ra­sý­ i­le­ bom­ba­cý­ te­rö­- nî"dir.­ Ya­ni,­ den­ge­siz­ce­ ve­ öl­çü­süz­ce­ bir rist­le­re­ met­hi­ye­ dü­zen­ þa­ir­ Tev­fik þah­sý­ol­du­ðun­dan­bü­yük­gös­ter­me­ye­ça­lýþ­Fik­ret'in­ meþ­re­bin­de­ gi­den­ler,­ Sul­- mak,­bir­ba­ký­ma­o­nu­kü­çük­dü­þür­mek­tir. tan­I­I.­Ab­dül­ha­mid'e­ "Ký­zýl­Sul­tan"­ dam­Ýþ­te,­bu­var­ta­ya­dü­þen­ler­den­ba­zý­la­rý,­sýrf ga­sý­ný­vur­du­lar...­Bu,­son­dere­ce­â­di,­se­vi­- "Ab­dül­ha­mid­ med­dah­lý­ðý"­ nâm–ý­ he­sa­bý­ye­siz,­ da­ha­sý­ kin­ ve­ hu­sû­met­ yük­lü­ bir na­ha­re­ket­e­de­rek,­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­gi­ya­kýþ­týr­may­dý. bi­"terk–i­dün­ya"­e­dip­bü­tün­ha­ya­tý­ný­i­mâ­E­vet,­ ta­ma­mýy­la­ kin­ ve­ hu­sû­met­ kay­- na­hiz­met­ve­Sün­net–i­Se­niy­ye­yi­ih­yâ­ya­a­nak­lý­ bir­ ya­kýþ­týr­may­dý;­ zi­ra,­ bü­tün­ pa­di­- da­yan­ bir­ þah­si­ye­te­ da­hi­ fü­tur­suz­ca­ ka­ra þah­lar­ a­ra­sýn­da­ en­der­ me­zi­yet­le­re­ sa­hip çal­ma­ya­yel­te­ne­bi­li­yor. bu­lu­nan­Sul­tan­Ab­dül­ha­mid,­bu­nu­hiç­bir Ýþ­te­ ba­ký­nýz,­ ha­ya­týn­da­ hiç­ ze­kât­ ve­ sa­þe­kil­de­hak­et­mi­yor. da­ka­ka­bul­et­me­yen,­he­di­ye­yi­da­hi­mu­ka­Öte­ yandan,­ ah­l â­k en­ te­m iz,­ tak­v â­l ý, bil­siz­al­ma­yan,­Sul­tan­Ab­dül­ha­mid'in­i­ra­gay­ret­li­ ve­ bir­ o­ ka­dar­ da­ "kud­ret­li­ pa­di­- de­siy­le­ve­ri­len­ma­aþ­ve­"ih­sân–ý­þâ­hâ­ne"yi þah"­ ol­du­ðu­ ta­ri­hin­ tas­di­kin­de­ o­lan­ Sul­- red­de­den,­ M.­ Ke­mal'in­ Çan­ka­ya'da­ köþk,

E

Tarihin yorumu ugün kýsa adý CHP olan "altý ok" simgeli parti, resmî tarih itibariyle 9 Eylül 1923'te kuruldu. O tarihte, Cumhuriyet henüz ilân edilmemiþti. Dolayýsýyla, partinin isminde "C", yani "Cumhuriyet" tâbiri de henüz yoktu. Ýlk ismi sadece "Halk Fýrkasý" olan bu parti, kuruluþundan bir yýl, bir ay sonra, yani 10 Kasým 1924'te Cumhuriyet Halk Fýrkasý ismini aldý... Halk Fýrkasýnýn önüne apar–topar "Cumhuriyet" tâbirini eklemenin sebebine gelince... Baþýnda Kâzým Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Paþa, Refet Bele ve Adnan Adývar’ýn bulunduðu bir grup milletvekili, 9 Kasým günü Halk Fýrkasýndan ayrýldýlar. Bu grubun yeni bir parti kuracaðý ve parti isminde "Cumhuriyet" tâbirinin bulunacaðý yönünde duyumlar alýnýnca, Halkçýlar telâþa kapýldýlar ve hemen ertesi gün isim deðiþikliði yapma cihetine gittiler. Evet, Halk Partisinin (HF)

B

10 Kasým 1924

Apar–topar C. Halk Partisi

27 yýl müddetle (1923–50) tek parti sultasýný sürdüren CHP, 14 Mayýs (1950) seçimlerinin ardýndan iktidarý býrakmak zorunda kaldý

"CHF"ye dönüþme tarihi, 10 Kasým 1924'tür. Bu partiden ayrýlan grup ise, çalýþmalarýný bir hafta sonra tamamladý ve 17 Kasým günü "Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý"nýn (TCF) kuruluþunu resmen ilân etti. Bu kez de, Halkçýlarý "Acaba partinin tüzüðünde neler var?" telâþý sardý. Parti tüzüðünde "Cumhuriyet, demokrasi ve liberalizmin benimsendiði, ayrýca dinî inançlara saygýlý olunacaðý" þeklindeki ifadeleri gören Halkçýlar, iyiden iyiye küplere bindiler ve bu partinin kuyusunu kazmanýn yolunu tuttular.

GÜN GÜN TARÝH

Üç–dört ay sonra zuhur eden Þeyh Said Hadisesinin vebâlini de TCF'ye yükleyen Halkçýlar, bu partiyi 3 Haziran 1925'de kapattýrdýlar ve mensuplarýný bertaraf etme siyasetini güttüler. Öyle ki, 1926'daki muhayyel "Ýzmir Sûikastý"ndan da sorumlu tutulan TCF mensuplarý, Ýstiklâl Mahkemesinin cenderesinden geçirilerek, muhalif siyaset tamamýyla susturulmuþ oldu. Tek parti zihniyeti, bu sultasýný 14 Mayýs 1950'ye kadar devam ettirdi. Bu tarihten sonra ise, tek baþýna iktidar yüzünü bir daha göremedi.

yük­sek­ ma­aþ,­ me­bus­luk...­ gi­bi­ par­lak­ tek­lif­le­ri­ni­da­hi­e­li­nin­ter­siy­le­i­ten­ve­"Ben­se­vâd–ý­â­za­ma­ta­bi­yim" di­ye­rek­en­fa­kir­bir va­tan­daþ­ gi­bi­ ge­çi­nip­ git­me­yi­ ter­cih­ e­den Üs­tad­Be­di­üz­za­man­gi­bi­bir­Kur'ân­þâ­kir­di hak­kýn­da,­ dost­ yüz­lü­ bir­ þa­hýs,­ ki­ta­býn­da ay­nen­ þun­la­rý­ yaz­mýþ:­ "...Da­ha­ son­ra­ Sul­tan­Re­þad'la­gö­rü­þen­Sa­id–i­Nur­sî,­on­dan Van'da­ te­sis­ et­mek­ is­te­di­ði­ med­re­se­ i­çin yar­dým­ al­mýþ­ ve­ ha­ya­tý­nýn­ so­nu­na­ ka­dar bu­pa­ra­i­le­ya­þa­mýþ­týr." Na­sýl?..­Tüy­ler­ür­per­ten,­vic­dan­la­rý­sýz­la­tan­bir­if­ti­ra­de­ðil­mi? Ýlk­ o­ku­du­ðum­da,­ bel­ki­ yan­lýþ­ anlamýþ o­la­bi­li­rim­di­ye­rek,­tek­ra­ren­o­ku­dum. A­ma,­ma­a­le­sef­i­fa­de­ay­nen­öy­le... Deh­þe­te­ ka­pýl­dým.­ Üs­tad­ Be­di­üz­za­man hak­kýn­da­ "Bü­tün­ ha­ya­tý­ bo­yun­ca­ Ýs­lâ­mî gay­ret­ sa­hi­bi" i­fa­de­si­ni­ de­ kul­la­nan­ dost yüz­lü­ bir­ in­sa­n,­ böy­le­si­ne­ þe­ni',­ böy­le­si­ne a­ðýr­ it­ham­lý­ bir­ i­fa­de­yi­ na­sýl­ sarf­ e­de­bi­lir di­ye,­hay­ret­ler­i­çin­de­kal­dým. Böy­le­si­bir­is­na­dýn­na­sýl­bir­in­saf­sýz­lýk, na­sýl­bir­vic­dan­sýz­lýk­e­se­ri­ol­du­ðu­na­bir­tür­lü­ka­rar­ve­re­me­dim.­Hav­sa­lam­al­ma­dý. Zi­ra,­ þey­ta­nýn­ bi­le­ ak­lý­na­ gel­me­ye­cek böy­le­si­ bir­ is­na­dý,­ þim­di­ye­ ka­dar­ Be­di­üz­za­man'ýn­can­ve­i­mân­düþ­man­la­rý­da­hi­i­le­ri­ sür­me­di­ler.­ Mah­ke­me­ler­de,­ sa­de­ce "Ney­le­ge­çi­ni­yor­sun?" di­ye­sor­du­lar;­lâ­kin "Ýk­ti­sat­ ve­ be­re­ket­le­ ya­þý­yo­rum"­ ce­va­bý­ný a­lýn­ca­da­sus­tu­lar. Þim­di­ kalk­mýþ­ bi­ri­le­ri,­ Sa­id­ Nur­sî'nin vü­cu­du­nu­ or­ta­dan­ kal­dýr­ma­ya­ az­met­miþ düþ­man­la­rý­nýn­ da­hi­ te­ves­sül­ et­me­dik­le­ri bir­is­nat­ta­bu­lu­nu­yor. A­ca­ba­ di­yo­rum,­ bu­ ve­ ben­ze­ri­ þa­hýs­lar, gû­yâ­ hür­met­ et­tik­le­ri­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­nin­ o­to­bi­yog­ra­fi­si­ o­lan­ "Ta­rih­çe–i Ha­yat"­i­sim­li­e­se­ri­o­ku­ma­dý­lar­mý? Ke­zâ,­ o­nun­ kul­ hak­ký­ný­ ye­me­yen,­ Dâ­rü'l–Hik­met­â­za­lý­ðý­dev­re­si­ha­riç,­dev­let­ten­hiç­ma­aþ­al­ma­yan,­kut–u­lâ­ye­müt­de­re­ce­sin­de­ki­ma­i­þe­ti­nin­bir­kýs­mý­ný­bu­pa­ra­dan,­bir­kýs­mý­ný­da­tâ­bet­tir­di­ði­e­ser­le­ri­nin­ sa­tý­þýn­dan­ te­min­ i­le­ ha­ya­tý­ný­ i­da­me et­ti­ren­fev­ka­lâ­de­muk­te­sit­bir­þah­si­yet­ol­du­ðu­nu­bil­mi­yor­lar­mý? Her­þey­bir­ya­na,­o­za­man­ki­(1911)­dev­let/hü­kû­met­ tah­si­sa­tý­nýn­ (ö­de­nek)­ na­sýl bir­sis­tem­le,­na­sýl­bir­mev­zu­at­i­le­ya­pýl­dý­ðý­ný­ da­ mý­ bil­mi­yor­lar?­ En­ a­zýn­dan,­ böy­le def'a­ten­ ve­ "Pa­di­þa­hýn­ e­lin­den,­ Be­di­üz­za­man'ýn­ e­li­ne­ tes­lim"­ þek­lin­de­ ol­ma­dý­ðý­ ve o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­da­mý­bil­mi­yor­lar? Yok­sa­bi­le­rek­mi­bu­tarz­bir­if­ti­ra­da­bu­lu­nu­yor­lar?­Bu­na­þim­di­lik­ih­ti­mal­ve­re­mi­yo­ruz.­An­cak,­bu­ko­nu­da­yi­ne­de­söy­le­ne­cek­da­ha­çok­söz­var.­Lüt­fen­ta­kip­e­di­niz.

lTurhan Celkan

(De­va­mý­var)

turhancelkan@hotmail.com

He­def,­te­bes­süm­et­ti­re­rek­dü­þün­dür­mek­tir. *** Sa­de­ce­ “fýk­ra­ an­la­týr­ken”­ de­ðil,­ ko­nu­þur ve­ya­ ya­zar­ken,­ Be­di­üz­za­man’ýn­ Mu­ha­ke­mat’ta­ver­di­ði­þu­öl­çü­ler­de­ku­la­ðý­mý­za­kü­pe­ol­ma­lý: “Ýh­san-ý­ Ý­lâ­hî­den­ faz­la­ ih­san,­ ih­san­ de­ðil­dir.­ Bir­ da­ne-i­ ha­ki­kat­ bir­ har­man­ ha­ya­lâ­ta­mü­rec­cah­týr (ter­cih­e­di­lir).­Ýh­san-ý Ý­l â­h î­ i­l e­ tav­s if­t e­ (Al­l ah’ýn­ ver­d i­ð i­ ka­d ar ni­te­le­me­de)­ ka­na­at­ et­mek­ farz­dýr.­ (...)­ E­vet,­hak­müs­tað­nî­dir.­Ha­ki­kat­i­se,­zen­gin­dir.­Ten­vir-i­ku­lû­ba­ (kalp­le­ri­ay­dýn­lat­ma­ya) zi­ya­la­rý (ý­þýk­la­rý)­ kâ­fi­dir.­(...)­Ve­man­tý­ðýn­mi­za­nýy­la­tar­týl­mýþ­o­lan­te­va­rih-i­sa­hi­ha­ya­ (sa­hih­ta­rih­ki­tap­la­rý­na) ka­na­at­e­de­riz.” (s.­21)

Tozpembe yalanlarýn çirkin yüzü MERVE ÝRÝYARI b­ra­ ka­dab­ra...­ Si­hir­ baþ­la­dý.­ Pem­be toz­et­ra­fa­sa­çýl­dý.­Bu­ka­dar­ko­lay­dý, her­þey­bir­an­da­hal­le­di­le­cek­ti,­göz­ler­d en­ yaþ­l ar­ ak­m a­y a­c ak­t ý,­ mil­y on­l ar­c a ha­ka­ret­ol­ma­ya­cak,­söz­le­te­ca­vüz­e­dil­me­ye­cek­ti...­Pe­ki­ne­den­bu­ka­dar­geç­ka­lýn­dý? Yi­ne,­ “Ba­þör­tü­lü­ler­ bi­zim­ ký­zý­mýz,­ di­ðer­le­rin­den­ far­ký­ yok,­ a­ma­ ku­ral­la­ra­ uy­mak­zo­run­da­lar.­Baþ­la­rý­a­çý­la­cak”­söz­le­ri... Bu­nu­ söy­le­yen­ler­ ne­yi­ me­rak­ e­di­yor­lar a­ca­ba?­Baþ­la­rý­ný­ka­pa­tan­lar­bir­söz­le­na­sýl a­çý­yor­lar­ a­ca­ba?­ Bin­ler­ce­ mað­du­run­ gö­zün­de­ki­ya­þý­kim­si­le­cek­a­ca­ba? Yir­mi­bir­ya­þý­ma­gir­dim.­Ye­di-se­kiz­yýl­dýr­ ör­tü­mü­ çok­ þü­kür­ ta­ký­yo­rum.­ Ki­me za­ra­rým­ol­muþ?­Bun­ca­yýl­kay­bý­mýn­he­sa­bý­ný­kim­ve­re­cek?­Bir­söz,­bir­ya­zý­lý­me­tin bu­ko­nu­yu­dü­zel­te­cek­ti­de,­yýl­lar­dýr­ne­den dýþ­lan­dýk,­i­ti­lip­ka­kýl­dýk? Be­ni­is­te­me­yen­le­rin­a­ra­sý­na,­ü­ni­ver­si­te­ye­gi­rer­mi­yim?­Çý­ka­rý­lan­kýz­la­rýn­hýç­ký­rýk­la­rý­ yan­ký­la­nýr­ken,­ a­lay­cý­ ba­kýþ­lar­la­ ye­rin bi­nin­ci­ka­tý­na­kamp­ku­ran­o­ký­zýn,­i­çin­de­ki­ u­çu­rum­dan­ her­kes­ yu­var­la­na­cak.­ E­ki­len­ler­ bi­çi­le­cek,­ söy­le­nen­ lâf­lar­ yu­tu­la­cak. Bu­kim­se­ye­ya­kýþ­maz.­Ben,­be­ni­kü­çük­gö­ren­le­rin,­ be­ni­ is­te­me­yen­le­rin­ o­ku­lun­da­ o­ku­ya­cak­ce­sa­re­ti­bu­la­mam.­Su­num­ya­par­ken­a­þa­ðý­la­na­cak­ve­bel­ki­din­len­me­mek­gi­bi­ bir­ ha­re­ket­le­ kar­þý­la­þa­cak­sý­nýz.­ “Bu­ be­nim­ o­nu­rum,­ gu­ru­rum”­ di­ye­me­den­ a­lay­cý ba­kýþ­la­rýn­ö­nün­de­e­sir­o­la­cak­sý­nýz. Pem­b e­ to­z un­ pem­b e­l i­ð i­ kay­b o­l un­c a, toz­la­rý­bir­çöp­çü­sü­pü­re­cek­ve­her­þey­ay­ný­kal­dý­ðý­yer­den­de­vam­e­de­cek.­Týp­ký­Pa­zar­gü­nü­o­lan­sý­nav­da­ki­gi­bi,­“Ba­þör­tü­nü­zün­ i­ç in­d e­ ne­ ol­d u­ð u­n u­ bi­l e­m e­y iz,­ bu yüz­den­ çý­kar­mak­ zo­run­da­sý­nýz.”­ Bu­ i­kaz her­an­kar­þý­mý­za­di­ki­le­cek.­Yi­ne­baþ­lar­aç­tý­rý­la­cak,­yi­ne­her­þey­es­ki­hâ­li­ne­dö­ne­cek. A­ma­ ze­de­le­nen­ yi­ne­ biz­ o­la­ca­ðýz.­ Çün­kü ör­tü­mü­ze­ye­ni­bir­ha­ka­ret­da­ha­ya­pý­la­cak. Dik­kat­ler­“Ör­tü­mü­zün­i­çe­ri­sin­de­ku­lak­lýk ta­þý­yor­mu­a­ca­ba?”­kuþ­ku­su­nu­do­ðu­ra­cak. Ýlk­ baþ­ta­ ko­lay­ca­ tes­lim­ o­lan­ ki­þi­ler,­ e­ðer­bi­raz­da­ha­di­ren­sey­di­ve­ör­tü­le­ri­ne­bi­raz­sa­hip­çýk­sa­lar­dý,­ya­sak­bu­ka­dar­bü­yü­me­ye­cek­ ve­ bel­ki­ çö­zü­me­ gi­di­le­cek­ti.­ A­ma­ týp­ký­ ya­lan­cý­ ço­ba­nýn­ kan­dýr­dý­ðý­ gi­bi, o­lay­la­rýn­kar­þý­sýn­da­ý­sý­tý­lýp­ön­le­re­su­nu­lan bir­mal­ze­me­hâ­li­ne­gel­di. Ýlk­ se­fer­ çok­ ü­mit­len­miþ­tim.­ A­ma­ ne ol­du?­Ü­mit­le­rim,­ha­yal­le­rim­ký­rýl­dý­ve­an­la­dým­ ki­ bun­da­ da­ bir­ ha­yýr­ var­dýr.­ Ar­týk ü­mit­len­mi­yo­rum,­ bel­ki­ is­te­mi­yo­rum.­ A­ma­ e­ð er­ in­s an­ bir­ þe­y i­ çok­ iç­t en­ Rab­bi’nden­is­ter­se,­er­ya­da­geç­o­nun­ka­bul­e­dil­di­ði­ni­ ya­þa­ya­rak­ öð­ren­dim.­ Ve­ Üs­ta­dý­mý­zýn­þu­sö­zü,­her­za­man­bi­zim­e­li­miz­de­ki­en­gü­zel­ör­nek­tir: “Fa­ni­yim,­fa­ni­o­la­ný­is­te­mem;­a­ci­zim,­a­ciz­o­la­ný­is­te­mem.­Ru­hu­mu­Rah­man’a­tes­lim­ ey­le­dim,­ gay­rý­ is­te­mem.­ Ýs­te­rim,­ fa­kat bir­ yâr-ý­ bâ­kî­ is­te­rim.­ Zer­re­yim,­ fa­kat­ bir þems-i­ ser­med­ is­te­rim.­ Hiç­ en­der­ hi­çim, fa­kat­bu­mev­cu­da­tý­u­mu­men­is­te­rim.”­ E­lim­de­dip­lo­ma­ol­sa,­a­ma­o­nu­a­lýn­ca­ya ka­dar­ her­ tür­lü­ a­cý­ ve­ çir­kin­li­ði­ gör­düy­sem­ o­ ne­ i­þ i­m e­ ya­r ar?­ Sa­d e­c e­ çev­r e­m i süs­le­yen­ bir­ du­var­ tab­lo­su­ o­lur.­ Bu­ yüz­den­ü­zül­mü­yor­ve­her­za­man­þu­nu­söy­lü­yo­rum:­ “Her­ þey­ i­çin,­ her­ za­man­ hak­ký­mýz­da­en­ha­yýr­lý­sý­ol­sun…”

A


10

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

KÜLTÜR-SANAT

Duânýn kuþatýcýlýðý

“Can Kardeþ” Kasým’da hac yolculuðunda

KUMBARAMDAKÝ KELÝMELER

YENÝ As­ya­Med­ya­Grup­ya­yýn­or­ga­ný­o­lan­Can­Kar­deþ, bir­bi­rin­den­renk­li­say­fa­la­rý,­he­ye­can­la­de­va­mý­ný­bek­le­di­ði­niz çiz­gi­ro­man­la­rý,­bul­ma­ca­lar­ve­bil­me­ce­le­ri­ký­sa­ca­sý­do­lu­do­lu her­say­fa­sýy­la­bil­gi­ni­ze­bil­gi­kat­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­Can Kar­deþ’in­Ka­sým­sa­yý­sýn­da­ka­pak­ko­nu­su­o­la­rak,­Ýs­lâm’ýn­beþ­þar­týn­dan­bi­ri­o­lan­Hacc iþ­le­ni­yor.­Bu­þar­tý­ye­ri­ne­ge­tir­mek­i­çin­de ba­zý­ö­zel­lik­ler­ge­rek­ti­ði­ne­ dik­kat­ çe­ken Can­Kar­deþ,­ko­nuy­la il­gi­li­bil­gi­ler­ve­ri­yor. Der­gi­den­ba­zý­baþ­lýk­lar­þöy­le:­Hac­i­ba­de­ti ne­dir?­Ýh­ra­ma­gi­re­nin­yap­ma­ma­sý­ge­re­ken­ler;­Ta­vaf­na­sýl­ya­pý­lý­yor?­Ha­ti­ce­Küb­ra’nýn­na­maz­sev­gi­si;­Na­sýl­bü­yü­mek­te­yiz?­Bu­nun­ya­nýn­da­Kay­kay­Kâ­mil­ve­Ka­vuk­lu­i­le Pi­þe­kâr­da­ye­ni­ma­ce­ra­la­rý­ný­pay­laþ­mak­i­çin­siz­le­ri­Can Kar­deþ­say­fa­la­rý­na­bek­li­yor­lar. Ýrtibat: E-mail: dergiler@yeniasya.com - Tel: (212) 655 88 59 / 653 Faks: (212) 474 09 07 - Web: www.cankardes.com

SALÝHA FERÞADOÐLU sliha87@hotmail.com

8­Þev­val,­Hic­re­tin­19.­se­ne­si,­Þam a­kit­e­pey­ce­i­ler­le­di.­Ge­ce,­ka­ran­lýk­el­bi­se­si­ni­ku­þa­nýp­ya­vaþ­ça­üs­tü­mü­ze­u­zan­dý.­Pen­ce­re­den­ ba­ký­yo­rum;­ yýl­dýz­lar­ i­pil­ i­pil­ ya­ðý­yor,­Ay­pa­rýl­dý­yor.­Gök­yü­zü­ne­ef­sun­lu­bir­man­za­ra­hâ­kim.­Ya­yer­yü­zün­de…­Tit­rek­kan­dil­ý­þý­ðý­nýn ay­dýn­lat­tý­ðý­ev­ler­yýl­dýz­la­ra­ben­zi­yor.­Kim­bi­lir­her bi­ri­koy­nun­da­ne­hi­kâ­ye­ler­sak­lý­yor. On­lar­da­be­nim­gi­bi­yal­nýz­lýk­la­rý­ný­pay­la­þýr­mý­ev­de­ki­ta­bu­re­ve­min­der­le­riy­le?­Hiç­bir­ge­di­ði­ol­ma­yan du­var­la­ra­ba­kýp­ko­nu­þur­lar­mý?­Ya­hut­ka­la­ba­lýk­lar i­çe­ri­sin­de­yal­nýz­kal­mak­tan­mý­dert­ya­nar­lar? Mes­cid-i­Ne­be­vi­de­ki­gün­ler­çý­kýp­ge­li­yor­an­sý­zýn ak­lý­ma.­Ne­mü­ba­rek­gün­ler,­ge­ce­ler­di…­Sýrf­Rab­bi­mi­zin­rý­za­sý­i­çin­ça­lý­þýp­di­di­nen,­Hz.­Pey­gam­be­rin (asm)­að­zýn­dan­ne­çýk­sa­zih­ni­ne­nak­þe­den,­o­nun­bir de­di­ði­ni­i­ki­et­me­yen­suf­fa­eh­li­ne­re­le­re­da­ðýl­mýþ­týr Al­lah­bi­lir!­Bel­ki­ba­zý­la­rý­ev­le­nip­ço­luk­ço­cu­ða­ka­rýþ­mýþ­týr.­Ba­zý­sý­be­nim­gi­bi­sey­yah­o­lup­yol­la­ra­düþ­müþ­tür;­gö­nül­a­te­þi­ni­din­dir­mek­i­çin­so­ðuk­su­a­rý­yor­dur,­kal­bin­de­ki­kor­ku­yu­gi­der­mek­i­çin­ge­ce­gün­düz­Rab­bi­ne­yal­va­rý­yor­dur. Her­ ge­ce­ yat­ma­dan­ ev­vel­ Rab­bim’e­ ha­li­mi­ arz e­di­yor,­böy­le­ce­sü­kû­na­e­ri­yor,­hu­zur­do­lu­ik­lim­le­re­va­rý­yo­rum. Al­lah’ým!­ Sen­den­if­fet­ve­dün­ya,­di­nim,­a­i­le­ef­ra­dým­ve­ma­lým­hak­kýn­da­a­fi­yet­is­ti­yo­rum.­Al­lah’ým, ek­sik­le­ri­mi­ört,­kor­ku­mu­em­ni­ye­te­çe­vir.­Ö­nüm­den,­ar­kam­dan,­sa­ðým­dan,­so­lum­dan,­üs­tüm­den ge­le­cek­gü­nah­ve­fe­lâ­ket­le­re­kar­þý­be­ni­mu­ha­fa­za ey­le.­Alt­ta­ra­fým­dan­far­kýn­da­ol­ma­ya­rak­he­lâ­ke­te gö­tü­rül­mek­ten­sa­na­sý­ðý­ný­rým.1 Böy­le­öð­ren­dim­Gül­le­rin­E­fen­di­sin­den­(asm).­Sý­kýn­tý­mý,­ne­þe­mi,­kor­ku­mu,­te­lâ­þý­mý­Rab­bim’e­bil­dir­me­mi­ve­O’ndan­yar­dým­di­le­me­mi­tem­bih­ler­di­ba­na­sýk­sýk.­Da­ha­ni­ce­du­â­ya­du­rur­duk­be­ra­ber­e­zan o­ku­nur­ken,­yað­mur­ya­ðar­ken,­gök­gür­ler­ken... Al­lah’ým! Se­ni,­ham­dýn­la­ten­zih­e­de­rim.­Sen­den baþ­ka­i­lah­yok­tur.­Gü­na­hým­i­çin­af­fý­ný­di­le­rim,­rah­me­ti­ni­ta­lep­e­de­rim.­Al­lah’ým­il­mi­mi­ar­ttýr,­ba­na­hi­da­yet­ver­dik­ten­son­ra­kal­bi­mi­sap­týr­ma.­Ka­týn­dan­ba­na rah­met­lüt­fet.­Sen­lüt­fe­den­le­rin­en­cö­mer­di­sin”.2 Hiç­ u­nut­mam­ bir­ gün­ mes­cit­te,­ Ra­sul­ullah’ýn çev­re­sin­de­ hal­ka­lan­mýþ,­ soh­be­ti­ni­ din­li­yor­duk.­ O za­mana­ ka­dar­ ken­di­sin­den­ hiç­ i­þit­me­di­ðim­ bir du­â­duy­dum. “Ey­ kalp­le­ri­ çe­vi­ren­ Al­lah’ým!­ Kal­bi­mi­ di­nin­ ü­ze­ri­ne­sa­bit­kýl!” Hz.­Pey­gam­ber’in­(asm)­bu­du­â­sý­il­gi­mi­çek­miþ­ti. O­ki,­is­met­sý­fa­tý­nýn­sa­hi­biy­di.­O­ki,­cen­net­le­müj­de­len­miþ­ti.­O­ki,­Al­lah’ýn­sev­gi­li­siy­di.­O­ki,­â­lem­le­rin ya­ra­týl­ma­se­be­biy­di.­Me­ra­ký­mý­ye­ne­me­yip­sor­dum. “Ey­Al­lah'ýn­Re­su­lü!­Biz­sa­na­ve­se­nin­ge­tir­dik­le­ri­ne­ i­nan­dýk.­ Sen­ bi­zim­ hak­ký­mýz­da­ kor­ku­yor mu­sun?” “E­vet!­Kalp­ler,­Rah­man’ýn­i­ki­par­ma­ðý­a­ra­sýn­da­dýr.­On­la­rý­is­te­di­ði­gi­bi­çe­vi­rir.”3 Ýþ­te­o­gün­bu­gün­dür,­hiç­bir­þe­yin­ga­ran­ti­ol­ma­dý­ðý­bi­lin­ciy­le,­kor­ku­ve­ü­mit­a­ra­sýn­da­ya­þa­rým.­Son ne­fe­si­mi­Müs­lü­man­o­la­rak­ver­me­yi­ar­zu­lar,­bu­kü­çük­di­le­ði­mi­du­â­la­rý­mýn­a­ra­sý­na­ka­ta­rým.

V

Dipnotlar: 1- Bezzar’dan. 2- Kütüb-i Sitte, 1824. 3- Tirmizi, Kader: 7.

k ý l l ý y 0 55

Kapalýçarþý hikâyesi KAPALIÇARÞI’NIN 550 YILLIK ÖYKÜSÜNÜ ORTAYA KOYAN ‘’10 ADIMDA KAPALIÇARÞI SERGÝSÝ’’NDE KAPALIÇARÞI TARÝHÝNÝ ANLATAN ORÝJÝNAL BELGELER, GRAVÜRLER, ALTIN HAT TEZHÝP ÝÞLERÝ, GÜMÜÞ VE BAKIR ÝÞLERÝ ÝLE TAKILAR VE DOKUMALAR YER ALIYOR. KAPALIÇARÞI’NIN 550­yýl­lýk­öy­kü­sü­nü­an­la­tan­‘’10­A­dým­da­Ka­pa­lý­çar­þý­Ser­gi­si’’,­Ýþ­Ban­ka­sý­Mü­ze­si’nde­a­çýl­dý.­Ýþ­Ban­ka­sý­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­ Baþ­ka­ný­ Ca­ner­ Çi­men­bi­çer,­ a­çý­lýþ­ tö­re­nin­de­ yap­tý­ðý­ ko­nuþ­ma­da,­ Ýs­tan­bul’un fark­lý­me­de­ni­yet­ler,­kül­tür­ler­ve­renk­le­ri­­i­çin­de­ba­rýn­dý­ran­bir­dün­ya­þehri­ol­du­ðu­nu di­le­ ge­ti­re­rek,­ Ka­pa­lý­çar­þý­ ser­gi­si­nin­ Ýs­tan­bul­ Fi­nans­ Mer­ke­zi­ pro­je­si­ne­ i­liþ­kin­ ça­lýþ­ma­la­ra­en­te­lek­tü­el­ve­es­te­tik­dü­zey­de­kat­ký sað­la­ya­ca­ðý­na­i­nan­dý­ðý­ný­söy­le­di.­­­­­

gör­me­dim.­4­bin­es­na­fýn­bu­dü­zen­de,­böy­le bir­es­naf­bir­lik­te­li­ði­an­la­yý­þýy­la­fa­a­li­ye­ti­ni­sür­dür­dü­ðü­her­­ hal­de­baþ­ka­or­tam­da­ha­bu­lun­6 ASRA YAKIN SÜREDÝR AYAKTA mu­yor­dur’’­de­di.­Ýs­tan­bul­Va­li­si­Hü­se­yin­Av­ni Ýþ­Ban­ka­sý­Ge­nel­Mü­dü­rü­Er­sin­Ö­zin­ce­de Mut­lu,­Ýs­tan­bul’un­bir­mar­ka­ol­du­ðu­nu­di­le cum­hu­ri­yet­ve­ik­ti­sat­ta­ri­hi­nin­Ýþ­Ban­ka­sý­Mü­- ge­ti­re­rek,­‘’Ü­mit­e­di­yo­ruz­ki­Ýs­tan­bul,­bir­fi­ze­si’nde,­cum­hu­ri­yet­ön­ce­si­nin­de­Ka­pa­lý­çar­þý nans­mer­ke­zi­o­la­rak­da­ti­ca­re­ti­ve­fi­nan­sý­ku­Ser­gi­si’nde­gö­rü­le­bi­le­ce­ði­ni­be­lirt­ti.­Dün­ya­nýn cak­la­ya­cak­týr.­4­bi­ne­ya­kýn­iþ­ye­ri­nin­i­çin­de­fa­en­es­ki­fi­nans­mer­ke­zi­o­lan­Ka­pa­lý­çar­þý’nýn, a­li­yet­gös­ter­di­ði­Ka­pa­lý­çar­þý,­þeh­rin­fi­nans Fa­tih­Sul­tan­Meh­met­ta­ra­fýn­dan­in­þa­et­ti­ril­di­- mer­ke­ziy­di.­Bu­ta­ri­hi­mis­yo­na­uy­gun­sü­rek­li­li­ði­ta­rih­ten­bu­ya­na­6­as­ra­ya­kýn­sü­re­dir­bütün ði­ni­ö­nü­müz­de­ki­dö­nem­ler­de­de­de­vam­et­ti­zen­gin­li­ði­ve­can­lý­lý­ðýy­la­a­yak­ta­dur­du­ðu­nu re­cek­tir­di­ye­u­mu­yo­rum’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ka­pa­vur­gu­la­yan­Ö­zin­ce,­ser­gi­nin­Ka­pa­lý­çar­þý’nýn lý­çar­þý­Es­naf­la­rý­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­Ha­san­Fý­rat çok­kü­çük­bir­ö­ze­ti­ol­du­ðu­nu,­as­lýn­da­bu­ko­- da­550­yýl­ön­ce­dün­ya­nýn­ilk­çar­þý­sý­o­la­rak­bi­li­nu­nun­ge­niþ­o­la­rak­iþ­len­di­ði­ya­yýn­la­nan­e­ser­- nen­Ka­pa­lý­çar­þý’nýn­bu­gün­de­ö­nem­li­ti­ca­ret ler­bu­lun­du­ðu­nu­kay­det­ti.­­ mer­kez­le­rin­den­bi­ri­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Bu­a­Ö­zin­ce,­‘’Zan­ne­di­yo­rum­Ka­pa­lý­çar­þý’da­ol­- ra­da­tö­ren­de­ko­nuþ­ma­la­rýn­ar­dýn­dan,­Ha­san du­ðu­gi­bi­dün­ya­da­4­bi­ne­ya­kýn­iþ­ye­ri­o­lan­bir Fý­rat­Ka­pa­lý­çar­þý’nýn­al­týn­a­nah­ta­rý­ný­Ca­ner­Çi­a­lýþ­­ve­riþ­mer­ke­zi­da­ha­yok.­En­a­zýn­dan­ben men­bi­çer­ve­Er­sin­Ö­zin­ce’ye­sun­du.­

EDÝRNE’NÝN meþ­hur­Ars­lan­za­de­Ba­dem­li­Ka­va­la Ku­ra­bi­ye­si­bir­kül­tür­de­ðe­ri­o­la­rak­ta­dýl­ma­yý­hak e­di­yor.­Ru­me­li’nin­ge­le­nek­sel­ku­ra­bi­ye­si­o­lan­Ba­dem­li­Ka­va­la­Ku­ra­bi­ye­si,­geç­mi­þin­de­ðiþ­me­yen lez­ze­ti­ni­gü­nü­mü­ze­ka­dar­ge­ti­ri­yor.­Ars­lan­za­de’nin­ku­ra­bi­ye­us­ta­la­rý­bir­an­lam­da­nos­tal­ji­si­gü­nü­müz­de­de­vam­et­ti­ri­yor­lar.­Geç­mi­þin­da­mak­ta­dý­ný­bir­neb­ze­ol­sun­ha­týr­la­tan­Ba­dem­li­ku­ra­bi­ye­ler,­ka­re­ve­ ay­ ke­sim­ o­la­rak­ ü­re­ti­li­yor.­ Ba­dem­li ku­ra­bi­ye,­ yurt­dý­þýn­dan­ da­ bü­yük­ ta­lep­ gö­rü­yor. Ay­rýn­tý­lý­ bil­gi­ i­çin,­ www.ars­lan­za­de.com­ si­te­si­ni zi­ya­ret­e­de­bi­lir­si­niz.­Ýstanbul / Bülent Tokmak

KÜLTÜR Yayýnlarý’ndan çýkan ‘’Çarþý, Pazar, Ticaret ve Kapalýçarþý’’ adlý kitabýn yazarlarý Prof. Önder Küçükerman ve Prof. Dr. Kenan Mortan’ýn küratörlüðünü yaptýðý ‘’10 Adýmda Kapalýçarþý Sergisi’’nde Kapalýçarþý tarihini ortaya koyan orijinal belgeler, gravürler, geçmiþten günümüze Kapalýçarþý’da yapýlan, altýnýn farklý kullaným alanlarýný gösteren yaprak üzeri altýn hat ve tezhip iþleri, gümüþ ve bakýr iþleri ile takýlar ve dokumalar yer alýyor. Ünlü oryantalist ressam Amadeus Preziosi’nin Kapalýçarþý tablosunun de yer aldýðý sergide Kapalýçarþý’nýn çeþitli noktala rýn dan çe ki len 360 de re ce görünümleri, Kapalýçarþý eskizleri, Kapalýçarþý þeref deðeri, çok sayýda gravür de müzede bulunan kiosklar da sunuluyor. ‘’10 Adýmda Kapalýçarþý Sergisi’’, 27 Þubat’a kadar ziyaret edilebilecek. Ýstanbul / aa

BU yýl­ilk­kez­dü­zen­le­nen­“Al­týn­Ke­penk­Ü­ni­ver­si­te­ler­A­ra­sý­Ký­sa­Film­Ya­rýþ­ma­sý” baþ­la­dý. “Ha­ya­týn­bir­par­ça­sý­dýr es­naf” ko­nu­lu­ký­sa­film­ya­rýþ­ma­sý­Ýs­tan­bul­Ti­ca­ret­O­da­sý, Ýs­tan­bul­Ti­ca­ret­Ü­ni­ver­si­te­si­ve­Es­naf­ve­Sa­nat­kâr­lar­Der­ne­ði­iþ­bir­li­ðin­de­ger­çek­leþ­ti­ri­li­yor.­Tür­ki­ye­ve­KKTC’de dev­let­ve­ö­zel­ü­ni­ver­si­te­le­rin­ka­tý­la­ca­ðý­ya­rýþ­ma­ya baþ­vu­ru­lar­25­A­ra­lýk’a­ka­dar­de­vam­e­de­cek.­Al­týn ke­penk­Ký­sa­Film­Ya­rýþ­ma­sý­Bel­ge­sel­ve­Kur­ma­ca­ol­mak­ü­ze­re­i­ki­dal­da ya­pý­la­cak.­Top­lam­da­30 bin­TL­ö­dül­ve­ri­le­cek ya­rýþ­ma­da­her­i­ki­dal­da da­bi­rin­ci­yi­7­bin;­i­kin­ci­yi­5­bin­ve­ü­çün­cü­yü de­3­bin­TL­ö­dül­bek­li­yor.­Al­týn­Ke­penk­ya­rýþ­ma­sý­nýn­fi­kir­ba­ba­sý o­lan­ES­DER­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Mah­mut­Çe­li­kus­“Biz,­Ý­TÝ­CÜ,­Ý­TO­VE­ES­DER­o­la­rak­bir­yer­ler­den­baþ­la­ma­ya­ve­bu­des­te­ði­pro­fes­yo­nel­an­lam­da­i­ler­le­te­rek­sür­dür­me­ye­ka­rar­ver­dik.­Ý­ler­le­yen­yýl­lar­da­ge­ri­dö­nüp­bak­tý­ðý­mýz­da­çok­da­doð­ru­bir­ka­rar­ver­miþ,­ö­nem­li­bir­a­dým­at­mýþ­ol­du­ðu­mu­zu­gö­re­ce­ði­mi­ze­i­na­ný­yo­ruz.­‘1.­Al­týn­Ke­penk­Ü­ni­ver­si­te­ler­A­ra­sý­Ký­sa­Film Ya­rýþ­ma­sý’­ sa­ye­sin­de­mo­ti­ve­o­lan­ve­bu­des­tek­le­sek­tö­re de­vam­e­de­rek­Türk­Si­ne­ma­sý­na,­Türk­Es­na­fý­na­ve­Türk Ti­ca­re­ti­ne­kat­ký­da­bu­lu­na­cak­ge­le­ce­ðin­si­ne­ma­cý­la­rý­ný dü­þün­mek­bi­le­he­ye­can­ve­ri­ci”­de­di.­“Ha­ya­týn­bir­par­ça­sý­dýr­es­naf”­ ko­nu­lu­ký­sa­film­ya­rýþ­ma­sý­na­ka­týl­mak­i­çin­son baþ­vu­ru­ta­ri­hi­25­A­ra­lýk­2010.­Bel­ge­sel­ve­kur­ma­ca­dal­la­rýn­da­ka­tý­la­bi­le­ce­ði­niz­ký­sa­film­ya­rýþ­ma­sý­i­çin­baþ­vu­ru þart­la­rý­ve­þart­na­me­ye­www.al­tin­ke­penk.com­ad­lý­si­te­den u­la­þa­bi­lir­ve­Al­týn­Ke­penk­Ký­sa­Film­Ya­rýþ­may­la­il­gi­li­her tür­lü­bil­gi­yi­öð­re­ne­bi­li­ri­si­niz.­­Ankara / Recep Gören

OKUBÜS Ýstanbul yollarýndaydý DÜÞÜN Taþýn­Derneði­ve­ÝETT­iþbirliði­ile­gerçekleþtirilen­ “OKUBÜS” projesi­tamamlandý.­Dokuz günde­9200­Ýstanbullu­yollarda­vaktini­kitap­okuyarak­geçirdi.­Düþün­Taþýn­Derneði,­ÝETT­iþbirliði ile­hayata­geçirmiþ­olduðu “OKUBÜS”­projesini­geçen­Cumartesi­günü­gerçekleþtirdiði­kapanýþ­programý ile­tamamladý.­TÜYAP­Kitap­fuarý­süresince­Avcýlar­Metrobüs­duraðý­ile­TÜYAP­Kitap­Fuarý­arasýnda­ seyahat­ eden­ yolcularý­ proje­ hakkýnda­ bilgilendiren­ derneðin­ genç­ üyeleri­ otobüslerde­ kitap okunmasýný­ teþvik­ etti.­ Her­ gün­ 12.00-14.00­ saatleri­ arasýnda­ OKUBÜS ’e­ binen­ yolcular, Türkiye’deki­kitap­okuma­oranlarý,­bir­gün­içerisinde­otobüse­binen­yolcu­sayýsý­ve­harcanan­zaman hakkýnda­bilgilendirildi.­Kitabýn­her­yerde­okunabileceði­mesajý­verildi.

BULMACA/

Geçmiþten günümüze deðiþmeyen lezzet

360 DERECE KAPALIÇARÞI

Öðrenciler esnafý kýsa filmle anlatacak

SOLDAN SAÐA- 1. Ýnsan ruhuna Allah sevgisi, Allah nuru saçan kimse. Sývý çökeltisi. 2. Enenmiþ, burulmuþ, erkekliði giderilmiþ. - Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamlarýnýn giydiði fes. 3. Sýðýrlarýn aðýz suyu. - Hastalýk, illet. 4. Dað kýrlangýcý. 5. Sýðýrýn öd kesesinden çýkan taþ. - Ahlâkýn övdüðü iyi olma, alçak gönüllülük, yiðitlik, doðruluk vb. niteliklerin genel adý, fazilet. 6. Hafif yel, esinti. - Kraliçe. 7. Peygamber Efendimiz'in (asm) süt annesi. - Kalp katýlýðý. 8. Derviþlerin taþýdýklarý sopa. - Ýrlanda Kurtuluþ Ordusu'nun kýsasý. - Sodyumu simgeleyen harfler. 9. Ýleri sürülerek savunulan düþünce, iddia, dâvâ. - Ceket altýna giyilen kolsuz ve kýsa giysi. - Biyolojide baþlama faktörleri. 10. Büyüklük, ululuk, yücelik. - Nispetle olan, kýyaslama ile olan, göreli, izâfî.

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Alevî ve Bektaþi topluluklarýnda yaygýn olan ve müzik eþliðinde uygulanan tören nitelikli oyun. - Üzüntülü düþünce durumu, kaygý, endiþe. 2. Farsçada zarf yapan son ek. - Zamanýn en küçük parçasý. Türk halk müziðinde baðlama, cura, tar vb. mýzraplý çalgýlarýn genel adý. 3. Özellikle yolculukta kullanýlan, üzerinde altýn, para yerleþtirmeye yarar gözleri olan meþin kuþak. - Meteoroloji ile ilgili olaylarýn bütünü. 4. Belli kurallara göre yapýlan çiçek düzenlemesi. 5. Abdullah Þazelî tarafýndan kurulan sünnî tarikat. 6. Rahmetullahi aleyhin kýsasý. - Kalp gözüyle görme, doðru ve ölçülü görüþ. 7. Masallarda az gittik ..... gittik, dere tepe düz gittik tekerlemesinde “uzak” anlamýnda kullanýlan bir söz. - Ham maddeyi iþleyip mal Bir önceki bulmacanýn cevaplarý üretme. 8. Sim ile yapýlan süs1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 leme. - Geniþlik. 9. Uzamaktan 1 M A S Ý Y E T Ý L A H emir. - Üçüncü doðal sayý. 10. 2 A Þ Ý K A R A R E N A Masonlarýn birbirlerine verdikle- 3 L Ý M A S O L Ý M A R L 4 A R A Y N Ý O L ri ad. 11. Ayak tabaný. - Ecnebi5 M E K B N L E E A U ler, yabancýlar. 12. ÜniversiteS A N 6 T A A M O N E lerde öðrencilerin veya öðretim Y 7 D Ç E G N N E üyelerinin hazýrlayýp bazen bir 8 E N T C A Z A K sýnav kurulu önünde savunduk- 9 Ý A A A Y Ý S E Ý larý bilimsel eser. - Faydalar, 10 A L Y H Ý K A R N A S menfaatler.


11

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

Ý­LAN

y seri ilânlar ELEMAN n ÝHRACATÇI

FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456)317 40 29 (0536) 857 23 29 n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) 456 33 00 n LOGO KULLANAN Ön Muhasebe bilen bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Bayrampaþa/Mega Center Tel: 0532 716 71 67

ACÝLEN Þirketimiz bünyesinde stand elemanlarý, sekreterler, Halkla iliþkiler uzmanlarý, muhasebeciler ve ofis içerisinde çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis 0(212) 452 51 52 0(212) 452 52 34 (0534) 689 80 46 (0537) 749 18 64

ÝLAN T. C. YERKÖY ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN ESAS NO: 2009/237 ÝLANEN TEBLÝGAT YAPILAN DAVALI: KAMER YAYLAGÜL, Þükrü kýzý 1933 d.lu Davacý Osman Yaylagül vekili tarafýndan davalý Kamer Yaylagül ve arkadaþlarý aleyhine açýlan tapu iptali tescil davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 22/12/2010 günü saat: 09.50'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 27.10.2010

www.bik.gov.tr B: 75651

ÝÞ ARIYORUM n KUYUMCUYUM, 6 yýllýk deneyimim var, branþým pres. Ýlginize teþekkür ederim. Selçuk KUTAS Tel: 0538 246 91 09

KÝRALIK DAÝRE n 100 m2, 2+1, bina yaþý

16-20 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE n BAHÇEÞEHÝR'de

SATILIK Ýhlas Bizimevler 1. Etap 210 m² 4+1 Ankastreli (0532) 262 51 76 n BAYRAMPAÞA KARTALTEPE'de satýlýk çok güzel daire 120 m2, 2+1, 3 katlý, 2.kat, doðalgaz (kombi) 165.000 TL (0535) 231 11 96 n KARTALTEPE'de SATILIK daire çok temiz masrafsýz 80 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 arasý, 3 katlý, 3.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 80.000 TL 0(212) 640 58 88 n KARTALTEPE'de 100 m2, 2+1, bina yaþý 11-15 arasý, 3 katlý, zemin kat, doðalgaz sobalý, krediye uygun, 75.000 TL. (0535) 231 11 96 n SATILIK KELEPÝR daire 120 m2, 2+1, bina yaþý 0, 13 katlý, 13.kat, doðalgaz (kombi), krediye uygun 145.000 TL.

T. C. ZONGULDAK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2010/96 Esas. DAVALI: EREN ORAL Tepebaþý Mah. Taþocaðý Sok. No: 175/B Merkez/ ZONGULDAK Davacý Adem Yýlmaz tarafýndan aleyhinize maddi tazminat haklarý saklý kalmak kaydý ile þimdilik 20.000,00.-TL manevi tazminatýn olay tarihinden itibaren iþleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline iliþkin açýlan Tazminat davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 15/12/2010 günü saat: 09.30'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

(0543) 902 18 36 n 60 m2, 1+1, bina yaþý 26-30 arasý, 2 katlý, 2.kat 40.000 TL. (0535) 231 11 96 n SULTANGAZÝ'de kelepir 121 m2, gabari 12.50, müstakil parsel, krediye uygun 180.000 TL. 0(212) 640 58 88

BARLA'da Göl manzaralý 3 katlý müstakil ev (Kemal Karta) (0537) 464 41 31

SATILIK ARSA ADA'DAN Çerkezköy, Kapaklý Büyükyoncalý'da imarlý, ifrazlý arsalar. 24 ay taksitle tarlalar. (0532) 624 08 12 0(212) 592 91 49 n ÝSTANBUL GÜVEN arsa ofisinden geleceði parlak projelerle deðeri yükselen Adapazarý Kaynarca'da dönümü 7.000 TL ile 15.000 TL arasý müstakil tapulu araziler (0536) 770 04 97 n BEREKET GAYRÝMENKUL'den Adapazarý Kaynarca'da yarý peþin yarýsý 10 ay vadeli 465 m2 14.000TL 2000 m2 22.000TL 710 m2 14.000TL müstakil tapulu araziler (0536) 330 33 32 n YALOVA'DA 5.000 m2 tarla 75.000 TL (0532) 631 12 25 n SAHÝBÝNDEN BABAESKÝ'de tapulu tarlalar. 2.600 m2 10.250 TL

3.150 m2 13.650 TL 9.600 m2 35.000 TL otoyla takaslanýr. (0532) 773 41 91

VASITA n 2006 STAREX panelvan

çok temiz vade takas olur, 66.000 km, motor hacmi, 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125 arasý, gümüþ gri renkli, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 12.500 TL. (0543) 902 18 36 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

ÇEÞÝTLÝ n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli

satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) 217 29 30 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n 50 m2 kelepir satýlýk dükkân 30.000 TL. 0(212) 640 58 88 n ÇOK GÜZEL merkezi yerde iþ yeri 90 m2 doðalgaz (merkezi) 100.000 TL. (0543) 902 18 36

T. C. KADIKÖY 8. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

2010/19659 E. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 07/12/2010 saat 11.30/11.40 arasýnda ATAÞEHÝR / ÝSTANBUL KUÞDÝLÝ (3) OTOPARKI ÝNÖNÜ MAH. ALPKAYA CAD. NO: 21-29 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 13/12/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.)

2010/92 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 05/10/2010 tarih 2010/92 E., 2010/1414 K. sayýlý karar ile Yusuf ve Muradiye'den olma, 1917 doðumlu, SERVET COÞKUNFIRAT TMK 405 maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine kýzý 1949 d.lu, Mustafa kýzý MELÝKE OÐUZ vasi olarak tayin edilmiþtir. 15/10/2010 www.bik.gov.tr B: 75932

LÝRA 17.000,00

ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 1 adet 34 DB 1896 PLAKALI 2006 MODEL RENAULT MARKA MEGANE II HB DYN 1.6 16 V OTOMOBÝL DUMAN GRÝ RENKTE, ARAÇ ANAHTARSIZ VE RUHSATSIZ BENZÝNLÝ, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER VAR.

www.bik.gov.tr B: 75259

www.bik.gov.tr B: 75843

ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ

ÝLAN T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2010/1450 Esas. KARAR NO: 2010/2633 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Malatya, Pütürge, Taþmýþ, cilt 58, hane 143'de nüfusa kayýtlý TEMU ve HOHÝ'den olma 10/10/1950 doðumlu kýsýtlý EMÝNE YAVUZ'a vasi olarak atanan MÝRCAN ATAÇ (YAVUZ)'un vasiliðinin kaldýrýlarak kýsýtlýya ayný yerde nüfusa kayýtlý Nebi ve Emine'den olma 01/05/1978 doðumlu HÜLYA YAVUZ'un vasi olarak atanmýþtýr. Ýlan olunur.

www.bik.gov.tr B: 75778

ÝLAN T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN

Bayrampaþa Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerine ait olup yukarýda adý soyadý ve ünvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmalarý veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 76029

ESAS NO : 2007/746 Esas. KARAR NO: 2007/727 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Samsun ili, Alaçam ilçesi, Çeþme Mah. Nüfusuna kayýtlý Sabri ve Kadriye'den olma, 1961 doðumlu SOLMAZ USLU hacir altýna alýnarak, kendisine Ýstanbul ili Kartal ilçesi Çarþý Mah. Nüfusuna kayýtlý Sabri ve Kadriye'den olma, 1957 doðumlu SELMA USLU TEPEÖREN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 08/11/2010 www.bik.gov.tr B: 75969

ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ

KÂÐITHANE VERGÝ DAÝRESÝ MÜKELLEFLERÝNE AÝT OLUP YUKARIDA ADI, SOYADI VE UNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGÝ VE CEZALAR NEDENÝYLE TANZÝM OLUNAN ÖDEME EMÝRLERÝ BÝLÝNEN ADRESLERÝNDE BULUNMAMALARI NEDENÝYLE TEBLÝÐ EDÝLEMEDÝÐÝNDEN 213 SAYILI VUK'NUN 103-106. MADDELERÝNE ÝSTÝNADEN ÝLGÝLÝLERÝN ÝLAN TARÝHÝNDEN BAÞLAYARAK BÝR AY ÝÇERÝSÝNDE VERGÝ DAÝRESÝNE BÝZZAT VEYA BÝLVEKÂLE MÜRACAATTA BULUNMALARI VEYA TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERÝNÝ BÝLDÝRMELERÝ HALÝNDE KENDÝLERÝNE SÜRE ÝLE KAYITLI TEBLÝÐ YAPILACAÐI BÝR AYIN SONUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESLERÝNÝ BÝLDÝRMEYENLER HAKKINDA ÝÞ BU ÝLANIN NEÞRÝ TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN BÝR AYIN SONUNDA TEBLÝÐ YAPILMIÞ SAYILACAÐI ÝLAN OLUNUR www.bik.gov.tr B: 75887


12

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

ÝLAN

MUHTELÝF LABORATUVAR CÝHAZI SATIN ALINACAKTIR YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Muhtelif Laboratuvar Cihazý (75 Kalem) alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2010/533906 1- Ýdarenin a) Adresi : Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ ÝSTANBUL b) Telefon ve faks numarasý: 212 383 21 41 - 212 261 29 21 c) Elektronik Posta Adresi : imidb@yildiz.edu.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : www.yildiz.edu.tr 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Üniversitemiz Davutpaþa Kampüsü Ýnþaat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Kimya Metalurji Fakültesi Laboratuvarlarý Esenler/ÝSTANBUL c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilecek/ iþe baþlanacaktýr. Ýþin süresi 20 (yirmi) takvim günüdür. Ancak iþin en geç 31/12/2010 tarihinde bitirilmesi esastýr. Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden 20 gün içinde yüklenici teslimi gerçekleþtirecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL b) Tarihi ve saati : 01.12.2010 - 11.00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numune veya teknik bilgileri içeren orjinal katalog ya da broþürlerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadýrlar. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. Tekliflerin deðerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajý uygulanmayacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. www.bik.gov.tr B: 76027

T. C. GÖLCÜK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/1759 TAL. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 08/12/2010 günü saat: 10.30-10.35'de Kavaklý Mah. Hürriyet Cad. No: 67 Gölcük yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 13/12/2010 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 03.11.2010 Muhammen kýymeti LÝRA ADEDÝ CÝNSÝ 10.000,00 YTL 1 41 K 5275 Plakalý Ford Marka Transit Connet 220S Tipi 2006 Model Kapalý Kasa Kamyonet Cinsli Beyaz (Ýnci) Renkli 5E61970 Motor Nolu Nmotxxttpt5E61970 Þase Nolu Araç. (Ýc.Ýf.K.114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No:25

www.bik.gov.tr B: 75895

2. ÝLAN HATAY ASLÝYE 3. HUKUK MAHKEMESÝNDEN DOSYA NO: 2010/198 Esas. Davacý Hazine tarafýndan hasýmsýz olarak açýlan davanýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen tensip ara kararý uyarýnca; Hatay, Merkez ilçesi, 4. Mýntýka da kain 1332 parsel sayýlý taþýnmazýn, Abdullah oðlu Mehmet Hoca adýna kayýtlý iken 3561 s. yasa gereðince kanuni kayyým il defterdarý tarafýndan 10 yýlý aþkýn süredir idare edildiði ve hak sahiplerinin ortaya çýkmadýðý gerekçesiyle tapu maliki (hissedarý) Abdullah oðlu Mehmet Hoca'nýn 4721 s. MK. nun 588. maddesi gereðince gaipliðine karar verilerek, dava konusu taþýnmazdaki Abdullah oðlu Mehmet Hoca'nýn hissesinin tapu kaydýnýn iptali ile Hazine adýna tapuya tesciline ve bu hissenin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydýna karar verilmesi talep edilmiþtir. Dava konusu taþýnmazýn maliki (hissedarý) Abdullah oðlu Mehmet Hoca'nýn bizzat kendisinin veya kendisi hakkýnda bilgi sahibi olanlarýn ilk ilan tarihinde itibaren 6 ay içerisinde Hatay Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 2010/198 Esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Abdullah oðlu Mehmet Hoca'nýn GAÝPLÝÐÝNE, Hatay ili, Merkez ilçesi, 4. Mýntýka 1332 parsel sayýlý taþýnmazdaki kayyým tarafýndan idare edilen hisselerin tapu kaydýnýn iptali ile Hazine adýna tapuya tesciline ve bu hissenin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydýna karar verileceði MK.nun 32, 33 ve 588. maddeleri gereðince 2. KEZ ÝLANEN TEBLÝÐ olunur. 06.10.2010

www.bik.gov.tr B: 75660

T. C. GÖLCÜK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

T. C. FATÝH 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI

DOSYA NO: 2010/1726 TAL. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 08/12/2010 günü saat: 10.50-10.55'de Kavaklý Mah. Hürriyet Cad. No: 67 Gölcük yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 13/12/2010 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý 03.11.2010 dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen kýymeti LÝRA ADEDÝ CÝNSÝ 25.000,00 YTL 1 41 FY 716 Plakalý Ford Marka 2008 Model Yandan Camlý Çift Sýra Koltuklu kamyonet Cinsli Tourneo Connect 1.8 Tipi Tonik Mavi Renkli 7M32429 Motor Nolu Nm 0Gxxttpg7M32429 Þase Nolu Araç. (Ýc.Ýf.K.114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25

SAYI: 2010/3814 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymeti yazýlý Mahcuz mallarýn 1. satýþý 01.12.2010 günü saat 09.15 ile 09.25 arasýnda Fatih Mevlanakapý Kemikli Burun sk. N. 5/ A Topkapý Otoparký adresinde yapýlacak o günü takdir edilen kýymetin % 60 ile satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile rüçhanlý alacaklýlar var ise rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan fazlasýna talipli çýkmadýðý veya alýcý çýkmadýðý takdirde 06.12.2010 günü ayný yer ve ayný saatler arasýnda ikinci açýk artýrma yapýlacak ve bu satýþta takdir edilen kýymetin % 40 ile satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile varsa rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan fazlasýna en çok artýrana ihale yapýlacaktýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnmasý gereken % 1 KDV alýcýya ait olacaktýr. Þartnamenin Ýcra dosyasýndan görülebileceði gibi masraf verildiðinde isteyene bir sureti gönderilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda sayý numarasý yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilen olunur. 02 /11/2010 Satýþý yapýlacak mallarýn Takdir edilen kýymeti Adedi Cinsi 27.500 TL 1 34 ZY 9334 plakalý 2008 model Toyota Corolla SD 1.6 ELEGANCE marka gri renkli aracýn sað dikiz aynasý kýrýk, sað arka tamponu çizik ve sürtük anahtar ve ruhsatý yok, camlar ve tekerler saðlam.

www.bik.gov.tr B: 75893

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2010/5233 TAL. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10.12.2010 saat 11.05-11.10 arasýnda AVCILAR / ÝSTANBUL FESLÝ PAÞA OTOPARKI AMBARLI MAH. REÞÝTPAÞA CAD. NO: 121/B adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15.12.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 30.000,00 1 adet 34 VK 7790 PLAKALI RENAULT MARKA 2007 MODEL MASTER VAN 2.5 DCI ABS,OKUL TAÞITI SOL ÖN LASTÝK PATLAK, YIRTIK. SAÐ YAN CAM KIRIK BANTLI SAÐ YAN KAPI EZÝK ARKA BAGAJ KAPAÐI EZÝK VE MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝK VAR ANAHTAR VE RUHSAT YOK.

www.bik.gov.tr B: 75844

ÝLAN DENÝZLÝ BELEDÝYESÝ BAÞKANLIÐINDAN GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI Madde-1. Denizli Merkez ilçe hudutlarý dahilinde kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait Saraylar Mahallesi 4 pafta, 3409 ada, 112 no.lu parsel üzerinde 22.10.2010 tarih ve 913/13 cilt sayýlý inþaat ruhsatýna baðlanan Denizli Belediyesi Terminal Kompleksi Projesi bünyesinde yer alan 2 no.lu baðýmsýz bölüm (otel) düzenlenen kat irtifakýna göre (satýþtan sonra teknik þartnamede belirtilen koþullarda tamamlanmak üzere) 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun (35/a) maddesi uyarýnca kapalý teklif usulü ile ihale dokümanýnda belirtilen kayýt ve þartlarda, % 25'i peþin, geri kalaný 10 ayda eþit taksit ödemelerle satýþa çýkartýlmýþtýr. Madde-2. Satýþý yapýlacak otel, 3 bodrum, zemin, zemin ara kat, 20 adet normal ve 1 adet mekanik katý olmak üzere toplam 25 kattan oluþmakta olup, 28.255,70 m2 toplam brüt alana sahiptir. Madde-3. Ýhale, 02.12.2010 Perþembe günü saat 15:00'da Denizli Belediye Baþkanlýðý Delikliçýnar Belediye Hizmet Binasý Altýntop Mah. Lise Cad. No: 2 Kat: 1 Merkez DENÝZLÝ adresinde bulunan Denizli Belediyesi Encümen salonunda yapýlacaktýr. Madde-4. Taþýnmaz malýn muhammen bedeli KDV hariç 24.890.000,00-TL olup, Geçici teminatý 746.700,00-TL dir. Madde-5. Ýhale þartnamesi ile diðer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Belediyesi Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Delikliçýnar Belediye Hizmet Binasý Lise Cad. No: 2 Kat: 5 Merkez/DENÝZLÝ adresinde bedelsiz olarak görülebilir veya 200-TL bedel ile temin edilebilir. Madde-6. Ýstekliler, teklif mektuplarýný ihale günü saat 15.00'e kadar Denizli Belediyesi Halkla Ýliþkiler Servisi'ne kayýt numarasý alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. Madde-7. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgelerin aslýný veya noter tasdikli örneðini teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: A) Gerçek Kiþiler; 1- Tebligat için, muhtarlýktan veya Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüklerinden tasdikli ikametgâh belgesi 2- T.C. kimlik numaralý nüfus cüzdaný sureti. 3- Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi. 4- Geçici teminat mektubu veya alýndý belgesi/makbuzu. 5- Þekli ve içeriði þartnamede belirlenen teklif mektubu, B) Tüzel Kiþiler; 1- Tebligat için adres beyaný. 2- Mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge. 3- Ýlgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri. 4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi. 5- Geçici teminat mektubu veya alýndý belgesi/makbuzu. 6- Þekli ve içeriði þartnamede belirlenen teklif mektubu, C) Ortak giriþimler; Ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneði þartname ekinde verilen iþ ortaklýðý beyannamesi, Madde-8. Baþvuru dosyasý idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakýn deðiþtirilmesi veya eksik evrakýn tamamlanmasý yönünde isteklilerce yapýlacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Madde-9. Bu iþin ihalesine katýlmak üzere kendi adýna asaleten ve/veya baþkalarý adýna vekâleten sadece tek bir baþvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapýlacak baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Madde-10. Bu duyuru kapsamýnda yapýlacak satýþ iþlemlerinde 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu hükümleri uygulanýr. Ýhale Komisyonu 2886 sayýlý kanun uyarýnca ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. Madde-11. Telgraf veya faksla yapýlacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Ýlan olunur.

www.bik.gov.tr B: 75917

www.bik.gov.tr B: 75848

T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Dosya No: 2010/1362 TAL. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn 25.11.2010 günü Saat 10.40-10.45 S. ORHAN MAH. YENÝ BAÐDAT CAD. 1137 SK. No: 6 IÞIKLAR OTOPARKI GEBZE'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 30.11.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40' ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 04.11.2010 S.No Bedeli (YTL) Adedi Cinsi 1 - 16.000.00 YTL 1 Adet 34 DR 2724 PLAKALI 2007 MODEL HYUNDAI GETZ MARKA SÝYAH RENKLÝ KISMEN HASARLI HUSUSÝ OTOMOBÝL Toplam: 16.000,00 YTL www.bik.gov.tr B: 75899

ÝLAN HATAY ASLÝYE 3. HUKUK MAHKEMESÝNDEN SAYI: 2010/199 ESAS. Davacý Hazine tarafýndan hasýmsýz olarak açýlan davanýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý uyarýnca; Hatay, Merkez ilçesi, 4. mýntýkada kain 487 parsel sayýlý taþýnmazýn 1/2 hissesi, Ýbrahim Kuhti oðlu Ahmet adýna kayýtlý iken, 3561 s. yasa gereðince kanuni kayyým il defterdarý tarafýndan 10 yýlý aþkýn süredir idare edildiði ve hak sahiplerinin ortaya çýkmadýðý gerekçesiyle tapu maliki (hissedarý) Ýbrahim Kuhti oðlu Ahmet'in 4721 s. MK.nun 588. Maddesi gereðince gaipliðine karar verilerek, dava konusu taþýnmazdaki Ýbrahim Kuhti oðlu Ahmet'in hissesinin tapu kaydýnýn iptali ile Hazine adýna tapuya tesciline ve bu hissenin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydýna karar verilmesi talep edilmiþtir. Dava konusu taþýnmazýn maliki (hissedarý) Ýbrahim Kuhti oðlu Ahmet'in bizzat kendisinin veya kendisi hakkýnda bilgi sahibi olanlarýn ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Hatay Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 2010/199 esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Ýbrahim Kuhti oðlu Ahmet'in GAÝPLÝÐÝNE, Hatay ili, Merkez ilçesi, 4. Mýntýka 487 parsel sayýlý taþýnmazdaki kayyým tarafýndan idare edilen hisselerin tapu kaydýnýn iptali ile Hazine adýna tapuya tesciline ve bu taþýnmazdaki hisselerin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydýna karar verileceði MK.nun 32, 33 ve 588. maddeleri gereðince 2. KEZ ÝLANEN TEBLÝÐ olunur. 11.10.2010

www.bik.gov.tr B: 75661

ÝLAN HATAY ASLÝYE 3. HUKUK MAHKEMESÝNDEN DOSYA NO: 2010/ 200 Esas. Davacý Hazine tarafýndan hasýmsýz olarak açýlan davanýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen tensip ara kararý uyarýnca; Hatay, Merkez ilçesi, 4. Mýntýka da kain 685 parsel sayýlý taþýnmazýn, Mehmet Ali Daðlý oðlu Salham'ýn adýna kayýtlý iken 3561 s. yasa gereðince kanuni kayyým il defterdarý tarafýndan 10 yýlý aþkýn süredir idare edildiði ve hak sahiplerinin ortaya çýkmadýðý gerekçesiyle tapu maliki (hissedarý) Mehmet Ali Daðlý oðlu Salham'ýn 4721 s. MK. nun 588. maddesi gereðince gaipliðine karar verilerek, dava konusu taþýnmazdaki Mehmet Ali Daðlý oðlu Salham'ýn hissesinin tapu kaydýnýn iptali ile Hazine adýna tapuya tesciline ve bu hissenin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydýna karar verilmesi talep edilmiþtir. Dava konusu taþýnmazýn maliki (hissedarý) Mehmet Ali Daðlý oðlu Salham'ýn bizzat kendisinin veya kendisi hakkýnda bilgi sahibi olanlarýn ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Hatay Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 2010/200 Esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Mehmet Ali Daðlý oðlu Salham'ýn GAÝPLÝÐÝNE, Hatay ili, Merkez ilçesi, 4. Mýntýka 685 parsel sayýlý taþýnmazdaki kayyým tarafýndan idare edilen hisselerin tapu kaydýnýn iptali ile Hazine adýna tapuya tesciline ve bu hissenin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydýna karar verileceði MK.nun 32, 33 ve 588. maddeleri gereðince 2. kez ÝLANEN TEBLÝÐ olunur. 05.10.2010

www.bik.gov.tr B: 75662

ÝLAN HATAY ASLÝYE 3. HUKUK MAHKEMESÝNDEN DOSYA NO: 2010/197 Esas. Davacý Hazine tarafýndan hasýmsýz olarak açýlan davanýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen tensip ara kararý uyarýnca; Hatay, Merkez ilçesi, 4. mýntýka 1378 parsel sayýlý taþýnmazýn Halef Çayýrcý oðlu Hamza adýna kayýtlý iken, 3561 s. yasa gereðince kanuni kayyým il defterdarý tarafýndan 10 yýlý aþkýn süredir idare edildiði ve hak sahiplerinin ortaya çýkmadýðý gerekçesiyle tapu maliki (hissedarý) Halef Çayýrcý oðlu Hamza'nýn 4721 s. MK.nun 588.maddesi gereðince gaipliðine karar verilerek, dava konusu taþýnmazdaki Halef Çayýrcý oðlu Hamza'nýn hisselerinin tapu kaydýnýn iptali ile Hazine adýna tapuya tesciline ve bu hisselerin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydýna karar verilmesi talep edilmiþtir. Dava konusu taþýnmazýn maliki (hissedarý) Halef Çayýrcý oðlu Hamza'nýn bizzat kendisinin veya kendisi hakkýnda bilgi sahibi olanlarýn ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Hatay Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 2010/197 esas sayýlý dosyasýna bilgi yermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Halef Çayýrcý oðlu Hamza'nýn GAÝPLÝÐÝNE, Hatay Ýli, Merkez ilçesi, 4. Mýntýka 1378 parsel sayýlý taþýnmazdaki kayyým tarafýndan idare edilen hisselerin tapu kaydýnýn iptali ile Hazine adýna tapuya tesciline ve bu taþýnmazdaki hisselerin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydýna karar verileceði MK.nun 32, 33 ve 588. maddeleri gereðince 2. KEZ ÝLANEN TEBLÝÐ olunur. 11.10.2010

www.bik.gov.tr B: 75663

T. C. GEBZE / KOCAELÝ 3. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/2290 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup Birinci artýrmanýn 01.12.2010 günü saat 13.50-14.00'da Osmangazi Mah. Kuþtepe Cad. No: 82 Bayramoðlu Yolu Üzeri Darýca'da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 06/12/2010 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna riiçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý, Kocaeli Büyükþehir Belediyesinin meclis kararý ile 2010 yýlý için belirlenmiþ olan devir ücreti ile ticari taþýt tahsis belgesi bedelini ihale alýcýsý tarafýndan ödenmesi ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 28.10.2010 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri ) 10.000.00 1 Adet 41 P 1669 Plakalý, 2001 Model, CITROEN Marka. JUMPER SAN 18 2.8 D Tipli. 10FZ2CO370983 Motor No'lu, VF7233J5215942536 Þasi No'lu Motor daðýnýk, parçalar araçta çalýþmaz durumda 14+1 15 kiþilik sað arka köþe vuruk, yer yer çizik tampon üstü panjur yok. (ÝÝK m. 114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.

www.bik.gov.tr B: 75518

T. C. GÖLCÜK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2010/1483 TAL. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 08/12/2010 günü saat: 10.40-10.45'de Kavaklý Mah. Hürriyet Cad. No: 67 Gölcük yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 13/12/2010 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 03.11.2010 Muhammen kýymeti LÝRA 20.000,00 YTL

ADEDÝ 1

CÝNSÝ 41 KL 771 Plakalý Fiat Marka Kamyonet Cinsli 2008 Model Doblo Combi 1.3 M Jet Actýve Tipi Mistik Gri Renkli 199A2000241610 Motor Nolu Nm422300007179562 Þase Nolu Araç

(Ýc.Ýf.K.114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25

www.bik.gov.tr B: 75891


13

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

Ý­LAN TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/361 Esas. Davacý Milli Savunma Bakanlýðý vekili tarafýndan, davalýlar Cihangir Kutlu ve diðerleri aleyhine açýlan, Þereflikoçhisar ilçesi, Hamzalý köyü 1327 parsel sayýlý taþýnmazýn, Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnýn, mahkememizde yapýlan açýk yargýlamasý sonunda verilen ara kararý uyarýnca; Muzaffer ve Gülizar'dan olma, 1963 d.lu Cihaner Kutlu ve Muzaffer ve Gülizar'dan olma, 1959 d.lu Cihangir Kutlu'nun yapýlan araþtýrmalara raðmen adresi bulunamadýðýndan, kendilerine ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olup, Tebligat gününde, kendilerine tebligat yapýlamayanlara tebligat yerine geçmek üzere; Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesi hükmü gereðince 7201 Sayýlý Tebligat Kanunun 28. maddesi hükmü çerçevesinde ilanen teblið yapýlmasýna karar verilmiþ; -KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Ankara ili, Þereflikoçhisar ilçesi, Hamzalý köyü MEVKÝÝ : Gök Arkaç mevkii PAFTA NO : ADA NO : : 1327 PARSEL NO VASFI : Bað yeri YÜZÖLÇÜMÜ : 580.00.m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Belkýz Aksoy KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Milli Savunma Bakanlýðý/ANKARA Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, maliki cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2009/361 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Gazete ile yapýlan ilan tarihinden veya mahkememiz divanhanesine asýlmak suretiyle yapýlan ilan süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine Ýdari Yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabilecektir. Açýlacak davada husumet Milli Savunma Bakanlýðý Ankara'ya yöneltilecektir. (30) gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý Ýdari Yargýda iptal Davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecektir ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna yatýrýlacaðý banka; T.C. Vakýflar Bankasý Þereflikoçhisar Þubesidir. Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve deliller, teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri gerekmektedir. Davalýlar Cihangir Kutlu ve Cihaner Kutlu'nun duruþmanýn býrakýldýðý 24/01/2011 gün ve saat 09.20'de mahkememiz duruþma salonunda hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde gýyaplarýnda duruþmaya devam olunacaðý ve karar verileceði dava dilekçesi, meþruhatlý davetiye eki ve duruþma gün ve saatini bildirir davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur www.bik.gov.tr B: 74450

ÝLAN T. C. KARTAL 1. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ESAS NO : 2005/1171 Esas. DAVACI : SGK BAÞKANLIÐI DAVALILAR : 1- ANKARA SÝGORTA A.Þ. Cumhuriyet Bul. No: 77 Çarpýcý Ýþ Merkezi K: 1 Pasaport ÝZMÝR 2- METÝN TAÞTAN Velibaba Mah. Askent Sitesi. B Blok. K: 3. D: 9 Pendik/Ýstanbul Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Davalýlardan METÝN TAÞTAN'a (MERKEZ HARMANDERE MH. BAÐLAR CD. KÜMELER EVLER ÇIKMAZI N: 5 TOPSELVÝ PENDÝK/ÝSTANBUL) adresine duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan ýslah dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Davalýlardan METÝN TAÞTAN'ýn duruþma Günü: 07/12/2010 günü saat: 10.30'da duruþmada bizzat hazýr bulunmalarý, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, Aksi taktirde yargýlamaya yokluðunda devam olunacaðý ve karar verileceði 7201 sayýlý tebligat kanunu ve HUMK. nun deðiþik 213 ve 377. Maddeleri gereðince, adý geçen davalýya Islah dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 04/10/2010 www.bik.gov.tr B: 75806

ÝLAN T. C. BAKIRKÖY 10. AÝLE MAHKEMESÝNDEN

BADEMLÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN

: 2009/964 Esas. : AYÞE TOPAL; Sivas ili, Koyulhisar ilçesi, Gökdere mah/köy, cilt no: 23, hane no: 30, nüfusuna kayýtlý, 29/12/1985 doðumlu, 33596212902 TC nolu En son bilinen adresi; Sarý kanarya sok. Yavuztürk mah. no: 10 iç kapý no: 2 Ýstanbul Davacý Ali Topal tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma (Terk Nedeniyle) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü; 19/01/2011 günü saat: 10.10' da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 26/10/2010 www.bik.gov.tr B: 75884

21.10.2006 tarih ve 26326 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15. maddesi ile bu yönetmeliðin 11.04.2007 tarihinde yayýnlanan deðiþikliklere ve 657 sayýlý devlet memurlarý Kanununun 48. maddesinin (A) fýkrasý þartlarýný taþýmak koþulu ile aþaðýda unvan, derece, sýnýfý ve sayýlarý belirtilen Ýtfaiye Eri kadrosuna 657 Devlet Memurlarý Kanununa tabi olarak çalýþtýrýlmak üzere personel alýnacaktýr.

ESAS NO DAVALI

ÝLAN T. C. ANTALYA 7. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2007/274 Esas. Davacý Ali Acar vekili Av. Ýlhan Barlas tarafýndan davalý Kamil Sarýçiçek aleyhine mahkememize açýlan Ýtirazýn iptali davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Davalý Kamil Sarýçiçek adýna tebligat yapýlamadýðý, zabýta marifeti ile de adresi bulunmadýðýndan ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Davacýnýn davalý ile yaptýðý protokole istinaden toplam 180.000 USD miktarýna ulaþan paranýn davalýya borç olarak verildiði, bu miktarýn bir kýsmýnýn davacý ve eþi tarafýndan gönderilen havaleler, bir kýsmýnýn davalýnýn kredi kartý borçlarýnýn ödenmesi, diðer kýsmý ise davalýnýn e-mail yolu ile talepte bulunmasý üzerine belirttiði kiþi ve þirketlere yapýlan ödemeler þeklinde gerçekleþtiðini, ancak davalýyla yapýlan protokolde borç konusu ABD dolarý olarak belirlendiðinden icra takibinin de USD üzerinden yapýldýðýný, davalýnýn icra takibine itiraz ettiðini, davalýnýn haksýz ve kötü niyetle itiraz ederek takibin durdurulmasý nedeniyle % 40 inkâr tazminatý ödemesine, yapýlan itirazýn iptaline karar verilmesini talep etmiþtir. Yargýlama sýrasýnda alýnan bilirkiþi raporunda açýklandýðý üzere, davacýnýn davalýya yaptýðý ödemeler 12.000 Euro + 111.684,00-TL +43.940 USD olduðu bu miktarýn Amerikan Dolarý olarak karþýlýðýnýn ise 134.700,97 USD olduðunun bildirildiði, ayrýca davalý Kamil Sarýçiçek vekilinin 08/12/2009 havale tarihli dilekçesinde davalý ile irtibatý saðlayamamasý nedeniyle görevini yerine getiremediðini, bu nedenle vekillik görevinden istifa ettiðini bildirmiþtir. Davalý vekilinin vekillikten çekilmiþ olmasý nedeniyle, yukarýda adý belirtilen davalýnýn 15/02/2011 günü saat 10.20'de mahkememizde hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde HUMK'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, dava dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 75553

T. C. HINIS KADASTRO MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ SAYI : 2008/18 Esas. Mahkememizde görülmekte olan Kadastro Tespitine itiraz davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý gereðince; Dahili davalýlar Erzurum ili Hýnýs ilçesi Mollacelil köyü nüfusuna kayýtlý M. Emin ve Zahide'den olma, 01/09/1982 doðumlu, Hýnýs ilçesi Mollacelil köyünde ikamet eden Rasiye DUMAN'ýn ve M. Emin ve Zahide'den olma, 01/12/1977 doðumlu, Hýnýs ilçesi Mollacelil köyünde ikamet eden Porsor GÜLDESTE'nin tüm aramalara raðmen adreslerinin tespit edilemediði, adresleri tespit edilemeyen dahili davalýlar Rasiye DUMAN ve Porsor GÜLDESTE'nin tebligat yerine geçmek üzere duruþmanýn atýlý bulunduðu 29/11/2010 günü saat 09.00'da Erzurum ili Hýnýs ilçesi Kadastro Mahkemesinde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri ve dava hakkýndaki cevaplarýný bildirmeleri aksi halde yargýlamaya yokluklarýnda devam edilerek karar verileceði hususu ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 21/09/2010 www.bik.gov.tr B: 65645

BAÞVURU GENEL ÞARTLARI 1) Türk vatandaþý olmak, 2) Sýnavýn yapýldýðý tarih itibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, 3) Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1,60 metre boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, 4) Askerlikle iliþiði olmadýðýna dair veya tecilli olduðuna dair beyan, 5) Kalýcý bulaþýcý hastalýðý olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akýlca bir sakatlýklarý bulunmamak, 6) Siyasi ve Medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmak, 7) Kamu haklarýndan mahrum bulunmamak, (Aðýr hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasý ile veya yüz kýzartýcý bir suç ile hüküm giymiþ bulunmamak) 8) Kamu Personeli Seçme Sýnavýna KPSS 2008 sýnavýna girmiþ ve KPSSP94 den en az 60 puan ve üzeri almýþ olmak, 9) Daha Önce çalýþtýðý kamu kurum ve kuruluþlarýndan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çýkarýlmýþ olmamak, 10) Yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasý sonucunda göreve baþlamalarýnda bir sakýnca bulunmamak, 11) Tercih edilecek kadrolar için aranan diðer baþvuru þartlarýný taþýmak, Belediyemize baþvuran adaylarýn KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanarak en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere 3 aday sýnava çaðrýlacak sýnava çaðrýlan adaylar için sýnava giriþ belgesi düzenlenecektir. Sýnava giriþ belgeleri 12.11.2010 Cuma günü saat 09.00'da Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacaktýr. BAÞVURU ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER 1 . KPSS Sýnav sonuç belgesi aslý veya ÖSYM tarafýndan onaylanmýþ sureti, 2. Nüfus Cüzdaný aslý (TC Kimlik numarasý bulunan), 3. Son 2 ay içinde çekilen 2 Adet vesikalýk fotoðraf (1 adet iþ talep formuna yapýþtýrýlacaktýr.), 4. Sabýka kaydý olmadýðýna dair belge, 5. Görevini yapmaya engel olmadýðýna dair saðlýk raporu, 6. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslý veya noter onaylý sureti, 7. Erkek adaylarýn muvazzaf askerlik hizmetini yaptýðýna veya tecilli olduðuna dair belge, 8. Boy ve kilo tespitine iliþkin resmi saðlýk kurumlarýndan alýnan rapor, BAÞVURU YERÝ VE ÞEKLÝ Baþvurular 09/11/2010 Salý günü saat 09.00'da baþlayýp ayný gün saat: 17.00'a kadar Bademli Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. E-mail ya da posta yolu ile yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir. SINAV YERÝ VE ZAMANI Sýnav Bademli Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasýnda 12.11.2010 Cuma günü saat 10.00'da sözlü sýnav (mülakat) olarak yapýlacaktýr. Dayanýklýlýk Sýnavý yine ayný gün saat 15.00'da Belediyemizde yapýlacaktýr. SINAV KONUSU 1 . Türkiye Cumhuriyet Anayasasý 2. Atatürk Ýlkeleri ve inkýlap Tarihi 3. 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu 4. Mahalli Ýdareler ile ilgili Temel Mevzuat 5. Genel Kültür DEÐERLENDÝRME Sýnav Komisyonunca yapýlacak olan sözlü sýnavda deðerlendirme 100 tam puan üzerinden yapýlacaktýr. Sözlü sýnavdan 70 puanýn altýnda alan adaylar baþarýsýz sayýlacaktýr. Baþarý notu sözlü sýnavda alýnan not ile KPSS puanýnýn ortalamasýdýr. Sýnavý kazananlar Belediye ilan panosuna asýlacaktýr. En yüksek baþarý puaný olan aday asil, baþarý puaný 2. olan aday yedek ilan edilecektir. Asil aday göreve baþlamaz ise yerine yedek adayýn atamasý yapýlacaktýr. Sýnav komisyonu sýnavý iptal edebilir ve durum sýnava girecek adaylara bildirilir. Baþvuru ve iþlemler sýrasýnda gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu veya herhangi bir þekilde gerçeði sakladýðý tespit edilenlerin sýnavlarý geçersiz sayýlýr ve bunlarýn atamasý yapýlmaz. Bu gibi durumlarý tespit edilenlerin atamalarý yapýlmýþ olsa dahi atamalarý iptal edilir. Bu kiþiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulur.

www.bik.gov.tr B: 76035

ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI'NDAN ILANEN TEBLÝÐ

T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2005/536 Esas. 2010/356 Karar. Davacýlar TUNCAY KÖKTÜRK v.s. Vekili tarafýndan davalýlar Gamze KÖKTÜRK-ERGÝN KÖKTÜRK v.s. Aleyhine açýlan Tapu iptali-Tescil davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda: Ýzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.10.2010 gün ve 2005/536 esas, 2010/356 karar sayýlý ilamý 1- Davanýn kabulü ile A) Ýzmir ili Konak ilçesi 2. Bölge Göztepe mah. 941 ada 5 parsel Cilt. 3 S. 527 de 12/406 arsa paylý C bl. Bodrum kat 2 nolu konut niteliðindeki taþýnmazýn Raia Köktürk adýna olan tapunun iptali ile davacýlar Mehmet Emin kýzlarý Tuncay Köktürk, Türkan (Köktürk) Düzgen, Sevinç Aybar adýna eþit oranda tapuya tesciline, B) Ýzmir ili Konak ilçesi 3 bölge, güzelyalý mah. 38391 ada 9 parsel, C. 132, S. 13444'de kayýtlý 101 m2 yüzölçümündeki taþýnmazýn Atilla Köktürk adýna olan tapusunun iptali ile davacýlar Mehmet Emin Kýzlarý Tuncay Köktürk, Türkan (Köktürk) Düzgen, Sevinç Aybar adýna eþit oranda tapuya tesciline, Taraflarýn kararýn tebliðinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Yargýtay'da temyiz yoluna baþvurabileceklerine iliþkin açýk karar davacý vekili Av. Þahap Cesur'un yüzüne davalýlarýn yokluðunda karar verilmiþtir. Karar adresi tesbit edilemeyen ve yokluðunda verilen karar davalýlar Gamze KÖKTÜRKErgin KÖKTÜRK'e ilanen Tebliðine karar verilmiþ olmakla, karara karþý davalýlarýn temyiz hakkýný kullanmasý yönünden mahkememiz kararý DAVALILAR GAMZE KÖKTÜRK ve ERGÝN KÖKTÜRK'e ÝLANEN TEBLÝÐ olunur.

Bayrampaþa Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerine ait olup yukarýda adý soyadý ve ünvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý V.U.K.' nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmalarý veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 76028

KOCATEPE VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ SÜREKLÝ YÜKÜMLÜLÜKLER 2010 ÝLAN LÝSTESÝ

www.bik.gov.tr B: 75713

T. C. RÝZE ASLÝYE 2. HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/472 HAKÝM: RIFAT TURANLI 41126 KÂTÝP: SERDAR KARACA 97243 Davacý Rize Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan mahkememizde açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnda verilen ara kararý gereðince; Aþaðýda tapu kayýt bilgileri ile tapu malikleri Rize ili, Merkez, Fener Mahallesi, 311 ada, 3 parselde kayýtlý bulunan ve davalýlar Ýdris oðlu, Mahmut Yýlmaz ve Salih kýzý, Menþüre adýna tapuda kayýtlý bulunan 1.614,00 m2 yüzölçümündeki taþýnmazýn 212,07 m2.lik kýsmýnýn davacý idare lehine kamulaþtýrýlmasýna karar verildiði, 4650 Sayýlý Yasa ile deðiþik 8. Maddesine göre oluþturulan kýymet takdir komisyonu tarafýndan taþýnmazlarýn tahmini bedellerinin tespit edilmiþ olduðu, ayný madde uyarýnca tapu malikleri davalýlar ile hiçbir þekilde taþýnmazýn idare adýna devri konusunda anlaþmaya varýlamadýðýndan bahisle kamulaþtýrmayý yapan idarece 2942 sayýlý yasanýn 10. maddesi gereðince taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve davacý idare adýna tesciline dair mahkememizde dava açýlmýþtýr. 1- Ýþbu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal ve maddi hatalara karþý da adli yargýda düzeltme davasý açýlabileceði, 2- Açýlacak davalarda husumetin davacý idareye yöneltileceði, 3- Kamulaþtýrma kanunun 14. Maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, 4- Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Rize Vakýflar Bankasý Þubesine yatýrýlacaðý, 5- Mahkememizce tensiben verilen ara karar gereðince duruþma gününün 02.12.2010 günü saat 10.00'a býrakýldýðý, Mahkememize yapýlacak itirazlarýn ve sunulacak belge ve bilgilerin duruþma tarihi esas alýnarak mahkememize sunulmasý 2942 Sayýlý Yasanýn 4650 S.Y. ile deðiþik 10. Maddesi 4. Fýkrasý gereðince ilan olunur. 05/10/2010 www.bik.gov.tr B: 69149

www.bik.gov.tr B: 75957

HAZAR VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN Dairemiz mükelleflerinden olup, adý, soyadý/unvaný, mesleði ve adresleri yazýlý mükelleflerimiz adýna gönderilen vergi/ceza ihbarnameleri ile ilgili Tebliðnameler mükelleflerin bilinen adreslerinin deðiþmiþ veya yanlýþ olmasý nedeniyle gerekli tebligat yapýlamadýðýndan kendilerine süre ile kayýtlý tebligat yapýlmak üzere ilan tarihinden baþlayarak bir ay içerisinde vergi dairemize bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri, aksi takdirde bu sürenin sonunda tebligatýn yapýlmýþ sayýlacaðý 213 Sayýlý V.U.K.'un 103. ve müteakip maddeleri gereðince ilan olunur.

www.bik.gov.tr B: 75889


14

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

SPOR HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ

Beþiktaþ nerede hatalar yapýyor? ‘‘ Sezona þampiyonluk hedefi ile giren siyah-beyazlý ekip ligde 11. hafta sonunda lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kaldý. Kartal, Avrupa Kupalarýndan sonra 5. defa puan kaybetti.

SÜPER Lig'de Kasýmpaþa ile Fiyapý Ýnönü Stadý'nda 1-1 berabere kalan Beþiktaþ, 2 puan yitirirken, 11. hafta sonunda lider Trabzonspor'un tam 9 puan gerisinde kaldý. Haftanýn son maçýna, galip gelip zirve yarýþýný sürdürmek amacýyla çýkan siyah-beyazlýlar, sahadan beraberlikle ayrýlýp, ligdeki puan kaybýný 16'ya çýkardý. Ligde 17 puana ulaþan siyah-beyazlýlar, 11. haftayý 26 puanlý lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 8. sýrada tamamladý. Karþýlaþmanýn son dakikalarýnda galibiyet golünü bulmak için tüm hatlarýyla rakip kaleye yüklenen siyah-beyazlýlar, 90 artý 4. dakikada penaltý kazandý. Topun baþýna gelen Ýspanyol futbolcu Guti'nin penaltý atýþýný kaleci Tolga kurtarýrken, siyah-beyazlýlar kaçan bu penaltýyla galibiyetten oldu. AVRUPA'DAN SONRA 13 PUAN KAYBETTÝ

Beþiktaþ, bu sezon Avrupa kupalarýnda oynadýðý maçlarýn ardýndan çýktýðý lig maçlarýnda 5. kez puan kaybetti. UEFA Avrupa Ligi play off turunda oynadýðý ve 2-0 kazandýðý HJK Helsinki maçý sonrasý ligde Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'a 2-0 maðlup olan siyah-beyazlýlar, CSKA Sofya'yý 1-0 yendiði karþýlaþmanýn ardýndan da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldý. 2-1'lik Rapid Wien galibiyetinin ardýndan Trabzonspor'a 1-0 maðlup olan Beþiktaþ, 3-1 yenildiði Porto karþýlaþmasýndan sonra da Kayserispor'a 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlýlar, son olarak da deplasmandaki Porto beraberliðinden sonra evinde Kasýmpaþa ile 1-1 berabere kaldý. Beþiktaþ, böylece UEFA Avrupa Ligi maçlarýnýn ardýndan ligde toplam 13 puan yitirdi. LÝGDE 7 MAÇTIR GOL YEDÝLER Beþiktaþ, Süper Lig'de oynadýðý son 7 maçta da kalesinde gol gördü. 4. haftada 4-0 kazandýðý Ankaragücü maçýnýn ardýndan oynadýðý 7 karþýlaþmada da gol yiyen Beþiktaþ, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 de yenilgi aldý. Son 7 maçýnda Fenerbahçe ve Kasýmpaþa ile 1-1 berabere kalan siyahbeyazlýlar, Medical Park Antalyaspor ve Sivasspor'u 2-1 yendi, Trabzonspor ve Kayserispor'a 1-0, Manisaspor'a da 3-2 maðlup oldu. Öte yandan Beþiktaþ, Gaziantep Büyükþehir Belediyespor ile perþembe günü yapacaðý Ziraat Türkiye Kupasý (B) Grubu ilk maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda, takým halinde yapýlan koþularýn ardýndan pas ve dar alan çalýþmasýnýn ardýndan, çift kale maç oynadýklarý bildirildi.

Trabzon tartýþmasýz lider

S

Kasýmpaþa ile 1-1 berabere kalarak hayal kýrýklýðý yaþayan Beþiktaþ ligde 17 puanala 11. haftayý 26 puanlý lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 8. sýrada tamamladý. FOTOÐRAF: A.A

Stoch: Þampiyonluðun en büyük favorisi biziz SLOVAK FUTBOLCU, ''TEK SORUNUMUZ BÝR TÜRLÜ YAKAMIZI BIRAKMAYAN SAKATLIKLAR. ÝLERÝYE DÖNÜK BÝR KANAT OYUNCUSUYUM. BU NEDENLE HEP GOLÜ DÜÞÜNÜRÜM'' DEDÝ. Kewell, Trabzonspor maçýnda pek etkili olamamýþtý.

Kewell millî takýmda n AVUSTRALYA milli takýmýnýn teknik direktörü Hoger Osieck, 17 Kasým'da Mýsýr'la yapýlacak maçýn kadrosuna, Galatasaray'da forma giyen Harry Kewell'ý da dahil etti. Osieck, maçýn 20 kiþilik kadrosunda, 32 yaþýndaki futbolcunun yanýsýra, Tim Cahill ile Mark Schwarzer'e yer verdi. Mýsýr'da oynanacak maç, Ocak ayýnda Katar'da yapýlacak Asya Kupasý'na hazýrlýk amacý taþýyor.

G.Saray, Denizlispor önünde kupaya iyi baþlamak istiyor n SÜPER Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray, bugün Ziraat Türkiye Kupasý'nda Denizlispor ile yapacaðý maçý kazanýp, Ziraat Türkiye Kupasý'na iyi bir baþlangýç yapmak istiyor. Türkiye Kupasý'ný en son 2004-2005 sezonunda Georghe Hagi yönetiminde Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek müzesine götüren Galatasaray, bu kupanýn ardýndan oynanan 5 sezonda finale dahi çýkamayarak baþarýlý olamadý. Galatasaray ile Bank Asya 1. Lig lideri Denizlispor arasýnda Ali Sami Yen Stadý'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupasý (A) Grubu ilk karþýlaþmasý, saat 20.00'de baþlayacak. Hakem Özgür Yankaya'nýn yöneteceði maçta, yardýmcýlýklarýný ise Gökhan Memiþoðlu ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karþýlaþmada Serdar Karakaþ ise 4. hakem olarak görev alacak.

PENCERE

Umutlar bitiyor

NADÝ AKSOY nadiaksoy@mynet.com.

nönü Stadýndaki 20 bin taraftar maç öncesi tribünleri selamlayan Allen Iverson ile coþmuþ, Quaresma’nýn dönüþüne sevinmiþ ve liag sonuncusu Kasýmpaþa’dan alýnacak 3 puaný beklemeye baþlamýþtý. Ancak unuttuklarý bir þey vardý. Beþiktaþ hafta içinde Avrupa maçý oynadýðý zaman ligde kaybediyordu. Yine öyle oldu. Beþiktaþ yine yanýltmadý ve çok deðerli 2 puan kaybetti.

Ý

FENERBAHÇE'NÝN Slovak futbolcusu Miroslav yönde çok çalýþýyorum ve ileride her iki yönde de Stoch, þu an yaþadýklarý tek sorunun sakatlýklar ol- etkili olduðumu herkese göstereceðim. Bu bir süreç duðunu belirterek, ''Bütün yaþanan olumsuzluklara iþidir'' þeklinde konuþtu. Slovak futbolcu, Türkiye raðmen uzun süreçli bu mücadelede þampiyonlu- Ligi için düþüncelerini ise þöyle özetledi: ðun en büyük favorisi yine biziz'' dedi. Fenerbahçe HIZLI, SÜRATLÝ VE FÝZÝÐE DAYALI OYUN VAR ''Gerçeði söylemem gerekirse büyük bir sürpriz yaþaGazetesi'nin 83. sayýsýnda röportajý yer alan Slovak dým buraya geldiðimde. Hýzlý, süratli ve fiziksel dayanýkfutbolcu, sarý-lacivertli ekibin performans olarak sezon baþýndakine göre daha iyi durumda olduðu- lýlýða dayalý bir oyun anlayýþý var. Burada 4-5 takým ligde nu anlatarak, ''Artýk takým olarak oturmuþ vaziyet- þampiyonluk için yarýþýyor ve ben de bu takýmlardan en teyiz. Tek sorunumuz bir türlü yakamýzý býrakma- büyüðü ve iddialýsýnýn kadrosundayým. Sertlik konusuyan sakatlýklar. Bunlarýn çoðunluðunun rakip ta- na gelecek olursak, evet rakiplerimizin çok sert olduðu kým oyuncularýnýn çok aþýrý güç kullanmalarýndan doðru. Ama bütün bunlarla bir þekilde mücadele etmegelmiþ olmasý da iþin diðer bir ilginç yaný. Bütün miz ve maçlarýmýzý kazanmamýz gerekiyor.'' Þampiyonluk yolunda fedakarlýk yaþanan bu olumsuzluklara yap malarý gerektiðini kayrað men, u zun sü reç li bu deden Fenerbahçeli futmücadelede þampiyonluðun bolcu, yabancý kontenjaný en büyük favorisi yine biziz'' nedeniyle yedek kalabildiifadelerini kullandý. Maçðini, bu durumda da yýllar da sa vun ma ya des tek madan çalýþmalarýna dever me di ði yö nün de ki yo vam etmesi gerektiðine irumlara ise Stoch, ''Savunnandýðýný kaydederek, ''Tamada fazlaca etkili olamaraftarýmýz bizlere karþý aþýrý mam çok büyük bir sorun toleranslý davranýyor. Andeðil. Çünkü aslýnda ben icak bizlerin de onlarýn bu le ri ye dö nük oy na yan bir hoþgörülerini suiistimal etkanat oyuncusuyum. Bu nemeden, tüm gücümüzle denle hep golü düþünürüm. takým oyununa katký saðlaÝleriye, ofansa yardým etmemamýz gerek. Bütün arkaye çalýþýrým. Tabii ki defandaþlarým da bunun bilinsa da yardým etmem gerekcin de'' dedi. ti ði nin far kýn da yým. Bu Stoch: Yabancý kontenjaný yüzünden yedek kalýyorum.

Schus ter’in yan lýþ kad ro ter ci hi, Rüþtü’nün hatasý, Guti’nin penaltýdaki þans sýz lý ðý, ya ban cý o yun cu la rýn formsuzluðu bir araya gelince lider Trab zons por i le pu an far ký 9 ol du. Hemen her maça ayrý bir kadro ile çýkan Schuster, kapanan takýmlara karþý sý et ki siz Ho los ko, form da Hil bert’in yerine Erhan, Necip’in yerine Aurelio’yu tercih edince Beþiktaþ 80 dakika boyunca ne rakibine üstünlük sað la ya bil di ne de gol po zis yo nu na girdi. Biraz rakibi küçümseme, biraz yorgunluk, biraz beceriksizlik ve ciddi yet siz lik le maç de vam e der ken Schuster’in oyuncu deðiþiklikleri de iþe yaramadý. Ma çýn so nu na ge li nir ken Rüþ tü kendisine yakýþmayacak basitlikte bir gol yedi ki, bu gol Beþiktaþ’ý biraz hareketlendirdi. Ýsmail ile gelen gol, son dakikalarýn heyecanlý geçmesini saðladý. Kazanýlan penaltý Beiþktaþ’a 3 puan

üper Lig'de sahasýnda Galatasaray'ý 2-0 yenen Trabzonspor, art arda 5. maçýný da kazanarak ligde 9 hafta sonra 26 puana ulaþarak Bursaspor'dan liderliði devraldý. Ligin 7. haftasýnda Beþiktaþ'ý 1-0, 8. haftada Kasýmpaþa'yý 7-0, 9. haftada Gençlerbirliði'ni 3-1, 10. haftada Konyaspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, Galatasaray'ý da yenerek galibiyet serisini 5 maça çýkardý. Bordo-mavililer, bu sezon sahasýnda üç büyük rakibini de yenmeyi baþardý. Hüseyin Avni Aker Stadý'nda Fenerbahçe'yi 3-2, Beþiktaþ'ý 1-0, Galatasaray'ý 2-0 maðlup eden Karadeniz ekibi, üç EROL DOYRAN bü yük rakibi karþýsýnda 9 puan elde erol@yeniasya.com.tr ederek, puan yitirmedi. Galatasaray ise, teknik direktör Georghe Hagi ile ligdeki ilk yenilgisini aldý. Sarý-kýrmýzýlar, ligin 9. haftasýnda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmýþ, geçen hafta da Medical Park Antalyaspor'u 2-1 yenmeyi baþarmýþtý. Bursaspor, deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasýna karþýn yenilmezliðini sürdürdü. Yeþil-beyazlýlar, Uður Ýnceman ve Kerem Þeras'ýn golleriyle rakibi önünde 2-0 geriye düþmesine karþýn, Ali Tandoðan ve Ozan Ýpek'in golleriyle sahadan 2-2 eþitlikle ayrýlmayý baþardý. Bu sonuçla Bursaspor, puanýný 25'e çýkartarak ikinci sýraya düþtü. Þampiyonluk adaylarýndan Fenerbahçe de sahasýnda Eskiþehirspor'u, Alex (penaltýdan), Semih (2), Gökhan Gönül'ün golleriyle 4-2 maðlup etti. Konuk ekip Eskiþehirspor'un golleri ise Sezer ve Serdar'dan geldi. Devre arasýnda koridorda kavga eden Fenerbahçeli Lugano ve Eskiþehirsporlu Sezer, hakem Bünyamin Gezer tarafýndan kýrmýzý kartla oyun dýþýna gönderildi. 11. haftanýn son maçýnda Beþiktaþ, sahasýnda, ligde son sýrada yer alan Kasýmpaþa ile 1-1 berabere kaldý. Karþýlaþmada Kasýmpaþa, 76. dakikada Ersen Martin'in golüyle 1-0 öne geçti. Geriye düþtükten sonra rakibi karþýsýnda baskýsýný artýran Beþiktaþ, aradýðý golü 85. dakikada Ýsmail ile buldu. Uzatma dakikalarýnda attýðý bir gol hakem tarafýndan geçerli sayýlmayan Beþiktaþ, 90 5. dakikada Guti ile bir penaltý atýþýndan da yararlanamadý. Siyah-beyazlýlar, þampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybetti. Beþiktaþ, 17 puanla 8, Kasýmpaþa ise 3 puanla 18. ve son sýrada yer aldý.

getirebilirdi ama Guti bu þansý deðerlendiremedi ve Beþiktaþ taraftarýna yine hüsraný yaþattý. Evet gerçek þu ki; Ligin en çok gol yiyen takýmýna karþý kendi saha ve seyircin önünde oynuyor sun ve ne re dey se gol po zis yo nu bulamadan maçý bitiriyorsun. Daha önceki yazýlarýmýzda “Beþiktaþ’ý zor günler bekliyor”, “Hüsran”, Beþiktaþ hasta” demiþtik. Geçen hafta zor kazanýlan Sivas maçýndan sonra “Nihayet 3 puan” dedik ama Kasýmpaþa karþýsýnda gördük ki Beþiktaþ ta gelecek yok. Beþiktaþ her geçen hafta þampiyonluktan uzaklaþýyor. Liderle arasýndaki puan farký bir yana, Schuster’in rahatlýðý, futbolculardaki doymuþluk ve hýrs kaybý, Lig için ümit vermiyor. Rotasyoncu Schuster’e tavsiyem: Diðer oyuncularý dinlendirerek, deðiþtirerek oynatabilirsin ama genç ve hýrslý oy na yan Ne cip, Er san, is ma il ve Cenk’e daha çok fýrsat ver.

Peru'yu yendik, sýra Polonya'da Sa lon: Tok yo Yo yo gi Ha kem ler: Ju raj Mokry (Slovakya), Karin Zahorcova (Çek Cumhuriyeti) Pe ru: Kel di be ko va 4, Chihuan 6, Soto 3, Ortiz 7, Zamudio 4, Uceda 3, Rueda 6, Aquino 3) Türkiye: Bahar 5, Neslihan 4, Esra 7, Eda 7, Naz 7, Neriman 7 (Gülden 7) Setler: (15 25, 18 25, 20 25) Süre: 65 dakika (20, 21, 24) DÜNYA Kadýnlar VoleybolÞampiyonasý'nda Türkiye, 2. turdaki 3. maçýnda Peru'yu 65 dakika süren maç sonunda 3 0 maðlup etti. Peru karþýsýnda maça iyi baþlayan A Milli Takým, 20 dakika süren ilk sette rakibini 25-15 maðlup ederek 1-0 öne geçti. Ýlk teknik molaya 8 -5, 2. teknik molaya da 16 -13 ön de gi ren Tür ki ye, 21 dakika süren ikinci seti de 25-18 kazanarak skoru 2 0 yaptý. Maçýn 3. setinde Peru'nun gayretliydi. Buna raðmen Ayyýldýzlý ekip 24 dakika süren 3. seti de 25- 20 kazanarak salondan 3 0 galip ayrýldý. Türki ye bu gün Po lon ya i le karþýlaþacak.

Fenerbahçe Ülker, Siena'yý Sinan Erdem'de aðýrlýyor FENERBAHÇE Ülker Basketbol Takýmý, THY Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki 4. hafta maçýnda bugün Ýstanbul'da Ýtalyan temsilcisi Montepaschi Siena ile karþýlaþacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karþýlaþma saat 20.45'de baþlayacak. Grupta oynadýklarý 3'er maçý da kazanan Montepaschi Siena ile Fenerbahçe Ülker, sayý averajýyla ilk 2 sýrayý paylaþýyor. THY Avrupa Ligi'ne çok iyi baþlayan Fenerbahçe Ülker, son maçýnda Avrupa Ligi'nin son þampiyonu Ýspanyol devi Regal Barcelona'yý deplasmanda 69-61 yenerek, büyük bir baþarýya imza attý. Sarýlacivertli ekipbugünkü maçta grubun diðer namaðlup ekibi Montepaschi Siena'yý da yenerek, galibiyet serisini sürdürmek amacýnda.

TOPLU SONUÇLAR Kayserispor - Gençlerbirliði:...............................1 - 1 Kardemir Karabükspor - Bucaspor:......................... 3 - 0 Medical Park Antalyaspor - Bursaspor:............. 2 - 2 Ankaragücü - Gaziantepspor:.................................. 0 - 2 Fenerbahçe - Eskiþehirspor:..............................4 - 2 Sivasspor - Ýstanbul Büyükþehir Belediye:..............0 - 4 Manisaspor - Konyaspor: ..................................0 - 1 Trabzonspor - Galatasaray:.......................................2 - 0 Beþiktaþ - Kasýmpaþa:.......................................1 - 1

GOL KRALLIÐI F.Bahçe'den Niang ve Beþiktaþ'tan Bobo 7'þer golle ilk sýrada. F.Bahçe'den Semih Þentürk 6 golle 3. sýrada.

HAFTANIN KARMASI Tolga (Kasýmpaþa), Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Orhan (Gençlerbirliði), Kerem (Antalyaspor), Karcemarskas (Gaziantepspor), Engin (Trabzonspor), Holmen (Ýstanbul Belediye), Semih (Fenerbahçe), Emenike (Karabükspor), Umut (Trabzonspor), Ýbrahim Akýn (Ýstanbul Belediye).

HAFTANIN FUTBOLCUSU

Gökhan Gönül (F.Bahçe) HAFTANIN HAKEMÝ

Yunus Yýldýrým (Ankaragücü - Gaziantepspor)

HAFTANIN TAKIMI

Trabzonspor 12. HAFTANIN PROGRAMI 12 Kasým Cuma: 20.00 Konyaspor-Kayserispor.13 Kasým Cumartesi: 14.30 Bucaspor-Ankaragücü, 16.00 BursasporTrabzonspor, 19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe, 19.00 Eskiþehirspor-Medical Park Antalyaspo). 14 Kasým Pazar: 14.30 Kasýmpaþa-Sivasspor, 16.00 Gençlerbirliði-Beþiktaþ, 17.00 Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor , 19.00 Galatasaray - Manisaspor .

PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. TRABZONSPOR 2. BURSASPOR 3. KAYSERÝSPOR 4. FENERBAHÇE 5. ÝSTANBUL B. BLD. 6. K.KARABÜKSPOR 7. MP ANTALYASPOR 8. BEÞÝKTAÞ 9. GALATASARAY 10. GAZÝANTEPSPOR 11. ANKARAGÜCÜ 12. MANÝSASPOR 13. GENÇLERBÝRLÝÐÝ 14. ESKÝÞEHÝRSPOR 15. KONYASPOR 16. BUCASPOR 17. SÝVASSPOR 18. KASIMPAÞA

O G B M A Y P AV 11 8 2 1 27 8 26 19 11 74 0 21 7 25 14 11 7 3 1 17 6 24 11 11 6 3 2 29 14 21 15 11 6 1 4 15 9 19 6 11 5 3 3 18 14 18 4 11 5 3 3 16 16 18 0 11 5 2 4 17 12 17 5 11 5 1 5 14 15 16 -1 113 5 3 8 8 14 0 11 4 2 5 16 18 14 -2 11 4 0 7 15 20 12 -5 11 3 3 5 10 17 12 -7 11 2 4 5 9 14 10 -5 11 2 3 6 11 19 9 -8 11 1 4 6 5 13 7 -8 11 1 4 6 9 26 7 -17 11 0 3 8 8 29 3 -21


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA

A­Ý­LE­-­SAЭLIK

Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

4-5 yaþ çocuðu nasýl beslenmeli?

Ev hanýmý deðil, evin hanýmý olmak TE­RA­PÝ­ GÜN­LÜ­ÐÜ

4-5 YAÞ ÇOCUKLARININ BESLENMESÝ ÖNEMLÝDÝR ÇÜNKÜ BU YAÞTA KAZANILAN ALIÞKANLIKLAR YETÝÞKÝNLÝKTEKÝ YEME ALIÞKANLIKLARINI DA ETKÝLEYECEKTÝR. ÇOCUKLARDA o­kul­ön­ce­si­dö­nem­o­la­rak­da ad­lan­dý­rý­lan­ 4-5­ yaþ,­ ev­de­ ka­za­ný­lan­ doð­ru bes­len­me­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­nýn­yer­leþ­ti­ði,­bu­a­lýþ­kan­lýk­la­rýn­ o­kul­ dö­ne­min­de­ki­ ye­me­ dav­ra­nýþ­la­rý­ný­­da­et­ki­le­di­ði­hat­ta­ye­tiþ­kin­bi­rer­bi­rey­ ha­li­ne­ ge­lin­di­ðin­de­ o­lu­þa­bi­le­cek­ sað­lýk so­run­la­rýy­la­ bi­le­ i­liþ­ki­li­ ol­du­ðu­ bi­li­nen­ bir sü­reç­tir.­Bu­dö­nem­de­doð­ru­bes­len­me­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­ ka­zan­ma­ ko­nu­sun­da­ an­ne,­ ba­ba ve­ a­i­le­ bü­yük­le­ri­ ö­nem­li­ bi­rer­ ör­nek­ teþ­kil et­mek­te­dir.­ A­me­ri­kan­Has­ta­ne­si­Bes­len­me­ve­Di­yet Bö­lü­mü’nden­Dyt.­Ay­ça­I­lý­ca­Mu­rat,­bu­yaþ gru­bun­da­ki­ço­cuk­la­rýn­gün­lük­o­la­rak­her­be­sin­gru­bun­dan­tü­ket­me­si­nin­sað­lan­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­di­kat­çe­ke­rek,­“Bu­be­sin­grup­la­rý süt­ve­süt­ü­rün­le­ri,­et­gru­bu,­seb­ze­–mey­ve gru­bu,­yað­gru­bu­ve­ta­hýl­lar­dan­o­luþ­mak­ta­dýr.­Ya­pý­lan­fi­zik­sel­ak­ti­vi­te­göz­ö­nün­de­bu­lun­du­ru­la­rak­ço­cuk­la­rýn­gün­lük­bes­len­me dü­ze­ni­a­yar­lan­ma­lý­dýr”­de­di.­ Bu­ dö­n em­d e­ ö­z el­l ik­l e­ dik­k at­ e­d il­m e­s i ge­re­ken­bir­nok­ta­kah­val­tý­yap­ma­a­lýþ­kan­lý­ðý­nýn­ o­luþ­tu­rul­ma­sý­ ol­du­ðu­na­ dik­kat­ çe­ken­Dyt.­Mu­rat,­“1-2­di­lim­pey­nir­çe­þit­le­ri, tam­ta­hýl­lý­ek­mek,­zey­tin,­pek­mez-bal,­süt, haf­ta­da­2-3­ke­re­yu­mur­ta­ve­ya­om­let,­ta­ze mey­ve,­ev­de­ya­pýl­mýþ­ku­ru­mey­ve­li­kek­ve­ya­ bö­rek­ ço­cuk­la­rýn­ kah­val­tý­la­rýn­da­ o­la­bi­le­cek­ gý­da­lar­dýr”­ di­ye­rek,­ þu­na­lýr­ kay­det­ti: “Bu­yaþ­gru­bu­ço­cuk­la­rýn­ol­duk­ça­ak­tif­ol­duk­la­rý­ve­ge­li­þim­le­ri­nin­en­yük­sek­dü­zey­de­sey­ret­ti­ði­dü­þü­nü­le­rek­ih­ti­yaç­la­rý­kar­þý­la­ya­cak­ hem­ bes­le­yi­ci­ de­ðe­ri­ yük­sek,­ hem de­ ço­cuk­la­rýn­ se­ve­rek­ tü­ke­te­bi­le­ce­ði­ gý­da­lar­la­ bes­len­me­si­ ge­rek­mek­te­dir.­ Her­ za­man­ol­du­ðu­gi­bi­her­ö­ðün­ken­di­i­çe­ri­sin­de

ye­ter­li­ mik­tar­lar­da­ kar­bon­hid­rat,­ pro­te­in ve­ yað­ i­çer­me­li­dir.­ Mut­la­ka­ kah­val­tý­ ar­ka­sý­na­ a­ra­ ö­ðün,­ öð­le­ ye­me­ði,­ bu­nu­ ta­kip­ e­den­1­ve­ya­2­kü­çük­a­ra­ö­ðün­ve­ak­þam­ye­me­ði­o­kul­ço­cu­ðu­nun­ih­ti­yaç­la­rý­ný­kar­þý­la­ya­cak­ye­mek­sis­te­mi­dir.­Ö­zel­lik­le­ço­cuk­la­rýn­ a­na­ ö­ðün­ler­de­ te­mel­ be­sin­ gru­bu­muz o­l an­ ek­m ek­ ve­ ek­m ek­ tü­r e­v i­ o­l an­ çor­ba–pi­lav–ma­kar­na­ gi­bi­ gý­da­lar,­ et/ta­vuk haf­ta­da­ en­ az­ 1­ gün­ ba­lýk­ ve­ mev­si­min­de o­lan­her­han­gi­bir­seb­ze­ye­me­ði,­bu­nun­ya­nýn­da­ ol­duk­ça­ ö­nem­li­ kal­si­yum­ kay­nak­la­rý o­l an­ süt­ ve­ yo­ð urt­ hem­ a­n a­ ö­ð ün­l er­d e, hem­de­a­ra­ö­ðün­ler­de­­tü­ket­ti­ril­me­li­dir.”

dam­ye­ri­ne­kon­ma­dý­ðý­yar­gý­sý­ný­ge­liþ­tir­di.­ Ý­ki­si­de­ka­dý­ný­tam­an­la­mýy­la­mut­lu­et­mi­yor­sa ne­dir­o­za­man­doð­ru­su?­Fýt­ra­tý­mý­za­en­uy­gun­ya­þa­ma­bi­çi­mi­han­gi­si?­Ka­dý­ný­ger­çek­ten­ya­ra­tý­lý­þý­na­uy­gun­o­la­rak­ya­þa­ma­im­kâ­ný­sað­la­ya­cak,­ken­din­den­ve ha­ya­týn­dan­hoþ­nut­ký­la­cak,­de­ðer­duy­gu­su­nu­pe­kiþ­ti­re­cek­hayat­bi­çi­mi­na­sýl­ol­ma­lý? Ka­dýn­duy­gu­la­rý­ve­fark­lý­be­ce­ri­le­ri­bir­a­ra­da­kul­BANU YAÞAR / Psikolog&Psikoterapist la­na­bi­le­cek­bir­ya­pý­da­ya­ra­týl­mýþ­týr.­A­þý­rý­yük­le­nil­yasarbanu@yahoo.com me­si­ka­dar,­a­þý­rý­boþ­luk­ta­kal­ma­sý­da­o­nun­i­çin­sý­kýn­tý­lý­du­rum­lar­o­luþ­tu­ra­bil­mek­te­dir.­Tam­gün­me­sa­i­li,­a­ðýr­bir­iþ­te­ça­lýþ­mak­(ki­bir­çok­ka­dýn­is­te­me­se de­bu­ na­mec­bur­o­la­rak­ça­lý­þýr)­o­nun­ru­hu­nu­yo­rar, “Ço­cu­ðun­o­ku­lun­dan­ya­da­baþ­ka­bir­yer­den­ne duy­ g u­ la­rý­ný­in­ci­tir.­Ö­zel­lik­le­de­þu­za­ma­na­a­it­iþ­yer­za­man­ki­bir­ve­si­ley­le­ne­iþ­yap­tý­ðý­mý­sor­sa­lar,­ev ha­ný­mý­yým­de­mek­ten­ra­hat­sýz­o­lu­yo­rum.­Yü­zü­me le­rin­de­var­o­lan­i­liþ­ki­þe­kil­le­ri­göz­ö­nü­ne­a­lýn­dý­ðýn­a­þa­ðý­la­yý­cý­bir­i­fa­dey­le­bak­týk­la­rý­ný­his­se­di­yo­rum.­Ý­þe da,­bu­da­ha­da­va­him­bir­hal­al­mak­ta­dýr. A­þý­rý­boþ­ka­lan,­za­ma­ný­ný­boþ­luk­ta­ve­ge­rek­siz ya­ra­ma­dý­ðý­mý,­bir­mes­le­ðim­ol­ma­dý­ðý­i­çin­tü­ke­ti­ci o­la­rak­gö­rül­dü­ðü­mü,­ça­lý­þan­ha­ným­la­rýn­da­ha­öz­- uð­raþ­lar­la­har­ca­yan­ka­dýn­lar­da­i­se,­fýt­rat­ne­fis­yö­gür,­öz­gü­ven­li­ve­de­ðer­li­ol­duk­la­rý­ný­dü­þü­nü­yo­rum’’ nün­de­bo­zul­ma­gös­te­re­rek,­ken­di­ken­di­ni­mut­suz Mo­der­nizm­ve­o­nun­bir­u­zan­tý­sý­o­la­rak­or­ta­ya­çý­- e­den­ves­ve­se­li­bir­ya­pý­o­luþ­tu­rur.­Ru­hu­nu­bes­le­ye­kan­fe­mi­nizm­ö­zel­lik­le­bir­çok­ka­dý­ný­ya­ra­tý­lý­þý­nýn cek,­o­na­i­yi­ge­le­cek­be­ce­ri­ler­ka­zan­mak­ye­ri­ne,­sa­dý­þýn­da­ya­þa­ma­ya­ve­ol­ma­ya­zor­la­dý.­Hýr­çýn­ca­bir hip­ol­ma­ar­zu­su­nun­a­ðýr­bas­tý­ðý,­var­o­lu­þu­nu­sa­hip hak­sa­va­þý­nýn­or­ta­sýn­da­ka­lan­ka­dýn­lar,­hem­el­le­rin­- ol­duk­la­rý­na­gö­re­he­sap­la­yan­bir­ki­þi­lik­ge­liþ­ti­rir.­Bu den­a­lýn­dý­ðý­na­i­nan­dýk­la­rý­öz­gür­lük­le­ri­ni­ge­ri­al­ma­- du­rum­i­se,­e­lin­de­ki­le­ri­hep­az­bul­ma­ya,­ye­ter­siz ya­ça­lý­þýr­ken,­hem­de­ken­di­iç­dün­ya­la­rýn­da­ki­sa­va­þa gör­me­ye,­sü­rek­li­da­ha­faz­la­sý­ný­ar­zu­et­me­ye­gö­tü­rür.­E­lin­de­ki­ler­o­nun­gö­zün­de­kýy­met­siz­le­þir.­Hep ma­ruz­kal­dý­lar. Bir­çok­kav­ram­de­ði­þi­me­uð­ra­yýn­ca,­ya­þa­dý­ðý­mýz da­ha­faz­la­sý­ný­is­ter,­di­ðer­le­riy­le­e­lin­de­ki­le­ri­ký­yas­et­sü­reç­de­sor­gu­la­nýr­ol­du.­Öz­gür­ol­mak­ça­lýþ­mak­la, me­ve­kar­þý­laþ­týr­ma­a­lýþ­kan­lý­ðý­ruh­sað­lý­ðý­ný­bo­zar, pa­ra­ka­zan­mak­la­eþ­tu­tu­lur­ken,­ev­de­ol­mak,­ev­ha­- dep­res­yon­ve­kay­gý­bo­zuk­luk­la­rý­gi­bi­bir­çok­has­ta­lý­ný­mý­ol­mak­a­þa­ðý­la­nýr­ve­hor­gö­rü­lür­ol­du.­Ken­di­ni ða­da­yol­a­ça­bi­lir. Bu­so­nuç­la­ra­ba­ka­rak,­keþ­ke­biz­ka­dýn­la­rýn­partez­dir­me­mek,­hak­ký­ný­sa­vun­mak­dol­du­ru­þu­na­ge­len bir­çok­ka­dý­nýn­ev­de­ki­hu­zu­ru­da­kaç­tý.­Nar­si­zim­ça­- ti­me­ça­lý­þa­bi­le­ce­ði­miz­iþ­le­ri­miz­ol­sa…­Mes­lek­le­ri­ðýn­da­ya­þý­yor­ol­mak­ve­he­do­niz­min­ha­ya­tý­mý­zý­yön­- mizi­se­çer­ken­bu­na­da­ir­fýr­sat­lar­ve­ril­se… Ken­di­ e­vi­miz­de­ il­gi­le­ne­bi­le­ce­ði­miz,­ bi­zi­ Ya­ra­len­dir­me­si­so­nu­cun­da­er­kek­ve­ka­dý­nýn­rol­le­ri­de de­ðiþ­ti.­ Er­kek­ e­vi­ni­ ge­çin­dir­me,­ rýz­ký­ný­ ka­zan­ma tan’ýn­ha­mu­ru­mu­za­koy­du­ðu­ye­te­nek­le­ri­keþ­fe­de­so­rum­lu­lu­ðu­nu­tek­ba­þý­na­yük­len­mek­is­te­me­me­ye rek­ya­þa­ya­bi­le­ce­ði­miz­il­gi­a­lan­la­rý­o­luþ­tu­ra­bil­sek… baþ­la­dý.­En­a­zýn­dan­bu­tip­er­kek­ya­pý­sý­gi­de­rek­ço­- Gün­lük­ iþ­le­ri­miz­ bi­tir­dik­ten­ son­ra­ yap­tý­ðý­mýz,­ bi­zi ðal­dý.­Dý­þa­rý­da­ça­lý­þan­ka­dý­nýn­pa­ra­sý­ve­öz­gür­lü­ðü mut­lu­ e­den,­ ke­yif­li­ ký­lan­ iþ­ler­ ya­pa­bil­sek...­ ­ Top­var­gi­bi­gö­rün­se­de,­as­lýn­da­me­sa­i­si­i­ki­ye­kat­lan­dý. lum­sal­ o­nay­lan­ma,­ tak­dir­ e­dil­me­ ve­ top­lu­mun Ben­ bu­nu­ da­ ya­pa­bi­li­rim,­ ba­þa­ra­bi­li­rim­ di­yen­ ka­- norm­la­rý­na­ ken­di­mi­zi­ a­dap­te­ et­me­ mey­li­mi­zi­ bý­dýn­ i­çin­ dý­þa­rý­ ve­ i­çe­ri­ ha­ya­tý­nýn­ bü­tün­ so­rum­lu­- ra­ka­bil­sek…­Ken­di­mizi­ge­liþ­ti­rir­ken­ço­cuk­la­rý­mýz­luk­la­rý­ü­ze­ri­ne­kal­dý.­Bu­du­rum­o­nun­fýt­ra­tý­nýn­üs­- la­oy­na­ya­cak,­on­la­rý­ya­kýn­dan­ta­ný­ya­cak­ka­dar­za­tün­de­bir­yük­o­luþ­tur­du­ðu­i­çin­za­man­la­hýr­çýn­laþ­- man­bu­la­bil­sek…­ Ken­di­mizi­ev­ha­ný­mý­gi­bi­de­ðil­de,­e­vi­mi­zin­ha­ný­tý,­öf­ke­li­ve­ta­ham­mül­süz­ol­du.­Ýç­ten­i­çe­e­þi­ne­öf­ke mý­gi­ bi­his­se­de­bil­sek­keþ­ke… bes­le­me­ye,­ha­ya­tý­ný­ko­lay­laþ­týr­ma­dý­ðý­i­çin­yü­re­ðin­Her­ne­ka­ dar­bu­her­za­man­e­li­miz­de­ol­ma­sa­da de­öf­ke­bü­yüt­me­ye­baþ­la­dý.­Bu­o­nun­in­ce­ve­has­sas­ya­ra­tý­lý­þý­na­bir­çok­za­rar­lar­ver­di.­Ken­di­ne­dö­- ve­bir­çok­ka­dýn­hâ­lâ­u­zun­me­sa­i­li­a­ðýr­iþ­ler­de­ça­lýþ­nüp­bak­tý­ðýn­da­es­ki­duygu­la­rýy­la­þim­di­ler­a­ra­sýn­da mak­zo­run­day­sa­da,­biz­ken­di­ba­kýþ­a­çý­mý­zý­de­ðiþ­ti­re­rek­i­þe­baþ­la­ya­bi­li­riz.­En­a­zýn­dan­mo­der­niz­min ni­ce­u­çu­rum­lar­gör­dü… Çok­yo­ðun­ça­lý­þan­ka­dý­na­da­ir­top­lu­mun­ve­a­i­le­- ka­dý­na­sun­du­ðu­ve­da­yat­tý­ðý­bir­çok­ko­nu­da­ken­di nin­bek­len­ti­le­ri­de­a­zal­ma­dý.­Yi­ne­e­vin­de­de­te­miz fýt­ra­tý­mý­zý­ko­ru­ma­yö­nün­de­ka­rar­lar­a­la­bi­li­riz.­Hýrs­bir­ka­dýn,­i­yi­ye­mek­pi­þi­ren­bir­aþ­çý,­e­ði­tim­li­bir­an­- la­rý­mý­zýn­bi­zi­hap­set­me­si­ne,­hük­met­me­ye­ça­lýþ­ma­ne,­sa­býr­lý,­i­ta­at­kâr,­be­ce­rik­li­ve­gü­ler­yüz­lü­bir­ka­dýn sý­na­kar­þý­du­ra­bi­li­riz.­ Ön­ce­lik­le,­o­nay­lan­ma,­tak­dir­e­dil­me­ve­mü­kem­ol­ma­sý­bek­len­di.­Ý­liþ­ki­i­çin­de­var­ol­ma­ya­ve­i­liþ­ki­de o­nay­lan­ma­ya­a­lýþ­kýn­o­la­rak­bü­yü­tü­len­ka­dýn,­bu mel­ol­ma­id­di­a­la­rý­mý­zýn­as­lýn­da­bi­zi­ne­ka­dar­yor­bek­len­ti­le­ri­ger­çek­leþ­tir­me­ve­ya­pa­bi­le­ce­ði­ni­gös­ter­- du­ðu­nu­ve­yýp­rat­tý­ðý­ný­fark­e­de­rek­i­þe­baþ­la­ya­bi­li­riz. Ön­ce­lik­le­ken­di­mi­zi­ta­ný­ya­rak­ve­keþ­fe­de­rek­yo­me­sü­re­ci­ne­gir­di.­Hep­si­nin­al­týn­dan­kal­ka­bi­le­ce­ði­ni gös­te­rir­ken,­o­tuz­lu­yaþ­la­rý­na­gel­di­ðin­de­ken­di­ni­tü­- lu­muz­da­u­fak­te­fek­de­ol­sa­de­ði­þik­lik­ler­ya­pa­bi­li­riz. Ken­di­mi­ze­ne­fes­al­ma­za­man­la­rý,­ru­hu­mu­zu­din­ken­miþ­ve­yor­gun­his­set­me­ye­baþ­la­dý.­ len­ dir­me­an­la­rý­a­yar­la­ya­bi­li­riz.­Yap­mak­tan­zevk­al­Bir­ta­raf­tan­ça­lýþ­tý­ðý­i­çin­ça­lýþ­ma­yan­ka­dýn­lar­ta­ra­dý­ ð ý­mýz,­ru­hu­mu­za­i­yi­ge­len­uð­ra­þý­lar­bu­la­bi­li­riz. fýn­dan­gýp­tay­la­ba­ký­lan,­ö­ze­ni­len,­di­ðer­ta­raf­tan­ken­Bun­ la­ra­a­yýr­dý­ðý­mýz­ký­sa­za­man­lar­bi­le­bi­zi­bes­le­ye­di­iç­dün­ya­sýn­da­zor­la­nan,­yo­ru­lan,­sa­va­þan­ve­suç­lu­luk­du­yan­bir­ka­dýn­o­la­rak­i­ki­fark­lý­ha­ya­týn­kah­ra­- cek,­yor­gun­lu­ðu­mu­zu­a­la­cak­týr.­Dün­ya­mý­za­al­dý­ðý­mýz,­gün­lük­ha­ya­tý­mý­za­ve­ru­hu­mu­za­fay­da­sý­ol­ma­ma­ný­o­la­rak­ya­þa­ma­ya­ça­lýþ­tý.­ Ö­bür­ ta­raf­ta­ e­ve­ ka­pa­týl­dý­ðý­ný­ dü­þü­nen,­ ö­zel­- yan­faz­la­lýk­la­ra­ha­yýr­di­ye­rek­i­þe­baþ­la­ya­bi­li­riz.­Bir­lik­le­de­e­þi­ta­ra­fýn­dan­þef­kat­li­ve­ö­zen­li­dav­ra­nýl­- çok­ke­re­gü­zel­bir­ha­yýr­di­ye­me­mek­yü­zün­den­ya­þa­ma­yan­ka­dýn­i­se,­ken­di­ni­sü­rek­li­ay­ný­þe­kil­de­dö­- dý­ðý­mýz­bir­çok­za­ma­nýn­bo­þal­týl­ma­sýy­la­bi­le,­ken­di­nen­bir­çar­kýn­i­çin­de­his­se­der­ol­du.­Ev­de­ki­e­me­- mi­ze­ne­fes­a­la­bi­le­ce­ði­miz­za­man­lar­a­yar­la­ya­bi­li­riz ði­ne­ de­ðer­ ve­ril­me­yip,­ kýy­met­si­zleþ­ti­ri­lip,­ a­þa­ðý­- di­ye­dü­þü­nü­yo­rum.­ Ev­ha­ný­mý­ol­ma­du­ru­mun­dan,­e­vi­mi­zin­ha­ný­mý lan­dý­ðýn­da,­bu­du­rum­ka­dý­nýn­ken­di­ne­da­ir­al­gý­sý­ný­ da­ o­lum­suz­ et­ki­le­di.­ Ça­lýþ­ma­dý­ðý­ i­çin­ de­ðer ol­ma­mer­te­be­si­ne­ken­di­mi­zi­yi­ne­ken­di­e­li­miz­den gör­me­di­ði,­pa­ra­ka­za­na­ma­dý­ðý­i­çin­bu­þe­kil­de­a­- tu­ta­rak­ken­di­miz­çý­ka­ra­bi­li­riz.

“ÇOCUÐUM ÝÞTAHSIZ”

Bu­yaþ­gru­bun­da­an­ne­le­ri­en­çok­ü­zen­ve te­lâþ­lan­dý­ran­ko­nu­lar­dan­bir­ta­ne­si­ço­cuk­la­rý­nýn­iþ­tah­sýz­o­lup­ye­mek­ye­me­me­le­ri­ol­du­ðu­nu­da­kay­de­den­Dyt­Mu­rat,­söz­le­ri­ni­þöy­le sü­rür­dü:­“Ço­cu­ðu­mu­do­yu­ra­mý­yo­rum,­aç ka­lý­yor­dü­þün­ce­siy­le­ne­ya­pa­cak­la­rý­ný­þa­þý­ran­an­ne­ler,­doð­ru­san­dýk­la­rý­bir­çok­yan­lýþ ya­pa­rak­ye­mek­ye­me­ði,­ya­ço­cuk­la­rý­i­çin­­iþ­ken­ce­ha­li­ne­ge­ti­rir­ler­ya­da­ken­di­le­ri­i­çin bü­yük­bir­teh­dit­un­su­ru­o­luþ­tu­rur­lar.­Ço­cuk­lar­da­iþ­ta­hý­et­ki­le­yen­en­bü­yük­et­ken­ler­den­bi­ri­si­ö­ðün­a­ra­la­rýn­da­a­bur-cu­bur­la­kar­ný­ný­do­yur­ma­la­rý­dýr.­Bu­na­bað­lý­o­la­rak­doy­gun­luk­his­si­his­se­den­ço­cuk­a­na­ö­ðün­ler­de ÇOCUKLARA RENKLÝ YÝYECEKLER ye­mek­ye­me­ði­red­de­de­cek­tir.­O­ya­la­mak­i­çin Bü­y ü­m e­ ve­ ge­l iþ­m e­ sý­r a­s ýn­d a­ vü­c ut­t a a­na­ye­mek­ön­ce­si­ço­cu­ðu­nu­zun­e­li­ne­tu­tuþ­mey­da­na­ge­len­bir­çok­me­ka­niz­ma­da­pro­- tur­du­ðu­nuz­bir­gof­ret­ve­ya­bir­di­lim­kek­o­te­in­le­re­ ö­nem­li­ gö­rev­ler­ düþ­tü­ðü­nü,­ e­ðer nu­tý­ka­ya­cak­ve­sof­ra­da­yi­ye­cek­le­ri­red­det­vü­cu­du­muz­pro­te­in­a­la­maz­sa­vü­cut­hüc­re­- me­si­ne­sebep­o­la­cak­týr.­Bu­tip­du­rum­lar­da le­ri­nin­ ye­ni­le­ne­me­ye­ce­ði­ni­ be­lir­ten­ Dyt. ço­cu­ðun­sof­ra­dü­ze­ni­ne­a­lý­þýk­ol­ma­sý­­çok­ö­Mu­rat,­ bu­ du­rum­da­ bü­yü­me­nin­ ye­ter­siz nem­li­dir.­Ço­cu­ðu­nuz­bir­ya­þý­na­gel­di­ðin­de ka­la­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­ ar­týk­a­i­le­sof­ra­ný­za­o­tu­rur­ha­le­gel­me­li­ve­ye­Ço­c uk­l ar­ ge­n el­l ik­l e­ renk­l i­ yi­y e­c ek­l e­r i mek­za­ma­ný­nýn­a­i­le­i­le­bir­a­ra­ya­ge­li­nen, sev­di­ði­ni­de­kay­de­der­Dyt.­Mu­rat,­“Bu­ne­- her­ke­sin­ye­mek­ye­di­ði­eð­len­ce­li­bir­va­kit­ol­den­le­ö­zel­lik­le­et­ye­dir­mek­te­zor­la­ný­yor­sa­- du­ðu­nu­öð­ren­me­li­dir.­Bu­nun­ya­ný­­sý­ra­ço­nýz­köf­te­si­ni­seb­ze­ler­le­ka­rý­þýk­pi­þi­re­bi­lir­si­- cu­ðu­nuz­ihtiyaçlarýný­kar­þý­la­ya­cak­kü­çük­a­ra niz­ ve­ya­ ta­ba­ðý­ný­ renk­li­ bi­ber­ler­le,­ ha­vuç­la kah­val­tý­lar­ya­da­mey­ve­ler,­kah­val­tý­i­le­öð­le süs­le­ye­bi­lir­si­niz.­ An­cak­ ço­cuk­lar­ ço­ðu­ za­- ye­me­ði­a­ra­sýn­da,­öð­le­ye­me­ði­i­le­ak­þam­ye­man­ a­i­le­nin­ bes­len­me­ a­lýþ­kan­lýk­la­rý­ný­ ör­- me­ði­a­ra­sýn­da­ve­ri­le­bi­lir,­an­cak­bu­a­ra­ö­ðün­nek­a­lýr­lar.­Ör­ne­ðin­ak­þam­ye­me­ði­i­çin­ço­- ler­iþ­ta­hý­ka­pa­tý­cak­mik­tar­da­ve­a­na­ö­ðün­sa­cu­ðu­nu­za­ et­li­ be­zel­ye­ gi­bi­ ye­mek­ler­ ya­pý­- a­ti­ne­çok­ya­kýn­ol­ma­ma­lý­dýr.­Ay­rý­ca­ye­mek yor,­a­ma­siz­bu­ye­me­ði­sev­me­di­ði­ni­zi­söy­- ta­bak­la­rý­nýn­ço­cu­ðu­nu­zun­il­gi­si­ni­çe­ke­cek lü­yor­sa­nýz,­ o­ da­ ye­me­ye­cek­tir.­ Bu­ yüz­den tarz­da­renk­li­ve­eð­len­ce­li­ol­ma­sý,­ta­ba­ðý­na ö­zel­lik­le­ye­mek­se­çen­ço­cu­ðu­nuz­la­be­ra­ber yi­ye­bi­le­ce­ði­ka­dar­ye­mek­kon­ma­sý­ço­cu­ðu­sof­ra­ya­o­tur­ma­ya­ve­ay­ný­ye­mek­ten­ye­me­- nu­zun­çok­da­ha­is­tek­li­ye­mek­ye­me­si­ni­sað­ye­ö­zen­gös­ter­me­li­si­niz”­de­di. la­ya­cak­týr.­­Ýstanbul / RECEP BOZDAÐ

PROTEÝNLÝ GIDALAR NASIL PÝÞÝRÝLÝR? PROTEÝNLÝ gýdalarýn yapýsý yüksek ýsýda bozulur. Bu sebeple yüksek ateþe maruz kalmamasý ve kavrulmamasý gerekir. Orta veya kýsýk ateþte piþirilmesi daha doðru piþirme teknikleridir. Ayrýca et, tavuk gibi gýdalarýn yaðda kýzartýlmasý durumunda zararlý bazý kimyasal maddeler oluþur. Bu maddeler özellikle kanserin öncü maddelerini oluþturabilir. Bu sebeple et, tavuk gibi gýdalarý kýzartmak yerine haþlama veya fýrýnda piþirme yöntemleri tercih edilebilir. Balýklar buðulama yapýlabilir veya fýrýnda piþirilebilir. Yumurta haþlanýrken de rafadan deðil, tam olarak haþlanma lý dýr. Böy le pi þi ri lir se proteinin vücut tarafýndan kullanýmý daha fazla olur.

SAÐLIKSIZ BESLENME VE OBEZÝTE SAÐLIKSIZ beslenen çocuklarda görülebilecek en büyük saðlýk sorunu çaðýmýzýn hastalýðý obezite ve ardýndan gelebilecek obezitenin yol açtýðý genç yaþta oluþabilecek kalp damar hastalýðý diyabet, tansiyon, böbrek fonksiyonlarýnda bozukluk, mide rahatsýzlýklarý, demir eksikliði ve bu eksikliðin sebep olabileceði bir çok hastalýk görülebilir. Bunun yaný sýra yetersiz beslenme sonucu geliþim bozukluklarý ve konsantrasyon problemleriylede sýklýkla karþýlaþýlmaktadýr .

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y

Â Þ Â M TE

10 KASIM 2010 ÇARÞAMBA CÝHAN FOTOÐRAF:

Kâbe örtüsü hazýrlanýyor HACILAR ARAFAT’TAYKEN DEÐÝÞTÝRÝLECEK OLAN KÂBE’NÝN ÖRTÜSÜ, SADECE ÖRTÜNÜN DOKUNDUÐU FABRÝKADA HUMMALI BÝR ÞEKÝLDE HAZIRLANIYOR. KÂBE’YE giydirilen kisvenin örülmesi için kurulan fabrikada yýlda sadece bir örtü dokunabiliyor. 670 kilogram saf ipekten yapýlan örtü üzerindeki ayetlerin nakýþ ipliðine 120 ki log ram al týn ve gü müþ ka tý lý yor. Mekke’de bulunan Masnaat-ul Kisve’de (Örtü fabrikasý), Kâbe’nin örtüsü dokunuyor. Suudi Arabistan vatandaþý 70 iþçinin çalýþtýðý fabrikada, yýlda sadece bir örtü üretiliyor. Maliyeti 20 milyon Riyal (yaklaþýk 8 milyon lira) olan örtü için, 670 kilogram saf ipek, 720 kilogram boya kullanýlýyor. Yüksekliði 13, geniþliði 11 metre olan taþtan yapýlý Kâbe’ye giydirilen örtü 16 parçadan, Kâbe kapýsýnýn örtüsü ise 5 parçadan oluþturuluyor. Kâbe örtüsünün dokunmasý, boyanmasý, iþlenmesi ve hazýr hale getirilmesi 1 yýl sürüyor.

AP’de Ýslâm ve çevre konferansý n AVRUPA Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen “Müslümanlarýn çevreyle ilgili söyleyeceði sözü var mý?” konferansýnda konuþan bilim adamlarý Ýslâm dininin çevreye verdiði önemi vurgulayarak Müslümanlarý çözümün parçasý olmaya dâvet etti. AP Yeþiller Grubu Üyesi Ska Keller ile birlikte konferansa evsahipliði yapan AP Baþkan Yardýmcýsý Isabelle Durant, Müslümanlarýn çevrenin korunmasýyla ilgili önerilerini AP gündemine getirmeye çalýþma sözü verdi. Konferansý düzenleyen Brüksel merkezli Kültürlerarasý Diyalog Platformu’nun Baþkaný Þerafettin Pektaþ, Yeþiller hareketinin temsilcileriyle yaptýðý temaslarda muhataplarýnýn en çok Ýslâm dininin ve Kur’ân-ý Kerim’in çevre konusunda gösterdiði hassasiyete dikkat çekmeleri üzerine böyle bir konferansý düzenleme kararý aldýklarýný belirterek, “Bu konferansla Müslümanlarýn bir çok ortak sorununun çözümü için fikir üretebileceklerini göstermek istedik” dedi. Brüksel / aa

Kâbe’nin dýþ cephe örtüsü, yýlda bir kez deðiþtiriliyor. Hac aylarý baþladýðýnda örtü kenarlarý toplanarak ihrama sokulan Kâbe, Arefe Günü örtünün deðiþtirilmesiyle ihramdan çýkarýlýyor. Kurban Bayramý arefesinde hacý adaylarýn Arafat’ta olduðu sýrada yapýlan örtü de ði þi mi ni an cak yer li halk gö re bi li yor. Asansörler yardýmýyla ve onlarca kiþinin çabalarýyla örtüsü de ðiþ ti ri len Kâ be, Arafat’tan inecek hacýla rýn zi ya re ti ne ha zýr ha le ge ti ri le cek. Kâ be’nin yeþil renkli iç örtüsü ise yaklaþýk 20 yýlda bir deðiþtiriliyor.

Kâbe örtüsünün fabrikasý bitiþiðinde yapýlan Kâbe Müzesi’nde (Methaf-ul Kâbe), Kâbe’ye ait eski örtüler, anahtarlar, kapýlar, kolonlar, oluklar ile fotoðraflar sergileniyor. Dünyanýn dörtbir yanýndan gelen milyonlarca hacý adayýnýn ziyaret etme imkâný bulduðu Kâbe Müzesi, geniþ güvenlik tedbirleriyle korunuyor. Mekke / aa

Bediüzzaman, Sözler, s. 266

HABERLER

AREFE GÜNÜ DEÐÝÞTÝRÝLECEK

KÂBE MÜZESÝ

Rengârenk mevcudâta ve çeþit çeþit masnuâta dikkat et! Göreceksin ki; her biri üstünde Þems-i Ezelînin taklid kabul etmez turralarý vardýr.

ALTIN ÝÞLEMELÝ ÂYETLER

AA AFLAR: FOTOÐR

Örtünün üzerine iþlenen âyetler ve nakýþ için kullanýlan nakýþ ipliðine 120 kilogram altýn ve gümüþ katýlýyor. Kâbe’nin dýþ örtüsüne kabartmalý bir þekilde altýn ve gümüþ karýþýmý ipliklerden âyetler nakþediliyor. Harflerin daha güzel görünümünü saðlamak amacýyla altýn ve gümüþ harflerin altýna kabartma yapýlýyor. Saf pamuk iplikten yapýlan kabartmalar, Arapça harflerin uzaktan daha net okunmasýný saðlýyor.

Mekke’de güneþ doðarken Harem-i Þerif manzarasý MEKKE’DEKÝ hacý adaylarý, ilk vahyin geldiði Cebel-i Nur Daðý’ndaki Hira Maðarasý’nda güneþin doðuþuyla birlikte Harem-i Þerif’i izliyor. Hacý adaylarý, Arafat vakfesi öncesi, Mekke’deki kutsal yerleri ziyaret ederek, fýrsat buldukça buralarda ibadetlerini sürdürüyor. Gündüz 42 dereceyi bulan hava sýcaklýðý sebebiyle dýþarýya fazla çýkamayan hacý adaylarý, yaklaþýk 26 dereceye kadar düþen gecenin serinliðinden faydalanýyor. Geç saatlerde 621 rakýmlý Cebel-i Nur’a týrmanmaya baþlayan

yaþlý, genç ve küçük yaþtaki hacý adaylarý, týrmanýþý yaklaþýk bir saatte tamamlýyor. Gece karanlýðýna aldýrmayan hacý adaylarý, fýrsat bulmalarý halinde Hazreti Muhammed’in (asm) namaz kýldýðý Hira Maðarasý’nda iki rekat namaz kýlýp duâ ediyorlar. Þehrin dörtbir yanýndan okunan sabah ezanýný huþu içerisinde dinleyerek, Harem-i Þerif’i izleme fýrsatý bulan hacý adaylarý, güneþin batýþýný izleyip bol bol fotoðraf çektiriyor. Mekke / aa

Büyük Patlama’nýn küçük modeli oluþturuldu n AVRUPA Nükleer Araþtýrma Örgütü’nün (CERN) Büyük Hadron Çarpýþtýrýcýsý’nda, kâinatýn ortaya çýktýðý Büyük Patlama’nýn hemen sonrasýndaki þartlarýn küçük bir modelinin oluþturulmasý baþarýldý. Tünelde daha önceki proton parçacýklarý yerine, aðýr kurþun iyonlarý çarpýþtýrýldý. CERN yetkilisi Barbara Warmbein, kurþun iyonlarýnýn Pazar günü ilk kez çarpýþtýrýldýðýný söyledi. Warmbein, araþtýrmacýlarýn, bu çarpýþmayla kâinatýn Büyük Patlama’dan hemen sonra nasýl baþladýðýna iliþkin sýrlarý aydýnlatma yolunda, maddenin ‘’kuark-gluon plazma’’ biçimini tesbit etmeye çalýþtýklarýný belirtti. Warmbein, bilim adamlarýnýn, gerçekleþtirilen çarpýþma sýrasýnda elde edilen verileri deðerlendirerek ‘’önemli keþifler yapmalarýnýn, aylar, belki de yýllar alacaðýný’’ ifade etti. Cenevre / aa

Fast food reklâmlarý yine çocuklarý hedef aldý n FAST food restoranlarýnýn televizyon reklâmlarý ve internet sitelerini kullanarak, hatta kendi mönülerini ve saðlýksýz gýda ürünlerini piyasaya sürerek çocuklarý daha fazla hedef aldýklarý bildirildi. ABD’nin Connecticut eyaletindeki Yale Üniversitesi’nin Rudd Gýda Politikasý ve Obezite Merkezi’nden bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrmaya göre, fast food restoranlarý tüketicilerin þikâyetlerine ve kendi verdikleri sözlere raðmen, reklâmlarýnda yeni yürümeye baþlayanlar dahil hedef kitlesi olarak çocuklarý almaya devam ediyor. Araþtýrmaya göre, fast food sanayi 2009 yýlýnda televizyon ve diðer medya kuruluþlarýnda reklâmlar için 4,2 milyar dolardan daha fazla para harcadý. Araþtýrmaya göre çocuklarý hedefleyen alýþ veriþlerde çocuklara elma dilimi gibi saðlýklý yiyecekler teklif etme yerine oyuncaklý mönüler üzerinde odaklanýldý. Washington / aa

Alan el ile veren el sosyal markette buluþuyor n HATAY’IN Erzin ilçesinde kaymakamlýk tarafýndan hizmete açýlan ‘Sosyal Market’, Vali Mehmet Celalettin Lekesiz tarafýndan övgüyle karþýlandý. Muhtaç ailelerin ihtiyaçlarýný karþýlamak için kurulan marketi gezen Vali Lekesiz, ‘’Alan el ile veren el ‘Sosyal Market’te buluþuyor. Bu market vatandaþ ile yöneticiler arasýnda kurulmuþ bir köprüdür’’ diye konuþtu. Marketin ihtiyaç sahibi ailelere umut olduðunu ifade eden Erzin Kaymakamý Ýskender Yönden ise “Bu markette para geçmiyor. Hayýrsever vatandaþlarýmýzýn, kurum ve kuruluþlarýmýzýn iyiliði ve cömertliði geçiyor” diye konuþtu. Hatay / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

10 Kasım 2010  

Yeni Asya´nın 10 Kasım 2010 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you