Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

ALMANYA UYUM VE AÝLE BAKANI LASCHET:

DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI ALÝ BARDAKOÐLU:

MÜSLÜMAN TOPLUM GAYET UYUMLU

PEYGAMBERÝMÝZ YAÞAYAN BÝR KUR’ÂN’DI Haberi sayfa 16’da

Haberi sayfa 16’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr

1 MART 2010 PAZARTESÝ/ 75 Kr

YIL: 41 SAYI: 14.367

MEMUR-SEN GENEL BAÞKANI AHMET GÜNDOÐDU:

Bu zulümler bitmeden 28 Þubat bitmez Mehmet Kara ve Umut Yavuz’un röportajý sayfa 11’de

Ankara’da sürpriz buluþma DOÐRAMACI’NIN CENAZESÝNDE KARARLAÞTIRDILAR nBaþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Or­ge­ne­ral Ýl­ker­Baþ­buð­i­le­sür­priz­bir­þe­kil­de­bir­a­ra­ya­gel­di.­Ye­ni­Baþ­ba­kan­lýk­bi­na­sýn­da­­ gerçekleþen­ve­yak­la­þýk­1­sa­at­15­da­ki­ka­sü­ren­gö­rüþ­me­nin, es­ki­YÖK­Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Ýh­san­Doð­ra­ma­cý’nýn­Ko­ca­te­pe­Ca­mi­sinde­ki­ce­na­ze­tö­re­nin­de­ka­rar­laþ­tý­rýl­dý­ðý­öð­re­nil­di.­Haberi sayfa 5’te

YARGIDA ASKER GÖLGESÝ VAR BAÐIMSIZ VE TARAFSIZ YARGIDAN SÖZ EDENLER, ASKERÝ BÜROKRASÝNÝN ETKÝSÝNE AÇIK HAKÝM VE SAVCILARI GÖRMEZDEN GELÝYORLAR. HÜKÜMETLERÝN YARGI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ YOK nEr­zu­rum­Sav­cý­sý­nýn­ba­þý­na­ge­len­ler­Þem­din­li’den­ va­him­ di­yen­ Mar­ma­ra­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Hu­kuk­ Fa­kül­te­si­ Öð­re­tim­ Ü­ye­­si­ Doç.­ Dr.­ Mus­ta­fa Þen­top­ ”Þem­din­li’de­ bir­ so­ruþ­tur­ma­ a­çýl­mýþ­tý. En­a­zýn­dan­þek­len­hu­ku­ka­uy­gun­luk­var­dý.­Bu­ra­da­ o­ bi­le­ yok”­ di­ye­ ko­nuþ­tu.­ Hü­kü­met­le­rin yar­gý­ ü­ze­rin­de­ki­ et­ki­si­nin­ yok­ de­ne­cek ka­dar­ az­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­ten­ Þen­top­Þem­din­li­ve­Er­zu­rum­sav­cý­la­rý­nýn­du­ru­mu­nu­ör­nek­gös­ter­di.­

YARGI BAÐIMSIZLIÐI ÝÇÝN EN BÜYÜK TEHDÝT ASKER nÞen­top­“Fer­hat­Sa­rý­ka­ya,­A­da­let­Ba­ka­ný­ve­müs­te­þar­kar­þý ol­du­ðu­hal­de­HSYK­ta­ra­fýn­dan­ih­raç­e­di­le­bil­miþ­tir.­Sa­cit­Ka­ya­su­da­ay­ný­þe­kil­de…­28­Þu­bat­sü­re­cin­de,­as­ker­ler­bi­ri­fing i­çin­ha­kim­ve­sav­cý­la­rý­ça­ðýr­dý­ðýn­da,­A­da­let­Ba­ka­ný­“Git­me­yin”­di­ye­ge­nel­ge­ya­yým­la­mýþ­tý,­ne­ol­du?­Hep­si­git­ti…­De­mek­ki,­A­da­let­Ba­ka­ný­nýn­de­ðil­as­ker­le­rin­et­ki­si­da­ha­güç­lü…­Yar­gý­ba­ðým­sýz­lý­ðý­i­çin­en­bü­yük­teh­dit­as­ke­rî­bü­rok­ra­si­i­le­as­ke­rî­bü­rok­ra­si­nin­et­ki­si­ne­a­çýk­ha­kim­ve­sav­cý­lar­dý. Doç. Dr. Mustafa Þentop

H. Hüseyin Kemal’in röportajý sayfa 6’da

Postmodern darbenin 13. yýldönümünde bir eylem düzenleyen TOKAD'ýn bildirisinde adalet ve özgürlük talebinden vazgeçilmeyeceði vurgulandý.

KOMUTANLARA ÝSTÝFA ÇAÐRISI YAPILACAK VE...

Çiller direnecekti BEYAZ ELBÝSELERÝYLE GELECEK, MECLÝSTEN AYRILMAYACAKTI nTürk­de­mok­ra­si­ta­ri­hi­ne­ka­ra­le­ke­o­la­rak­ge­çen­28­Þu­bat’ta,­si­ya­se­tin as­lýn­da­as­ke­rî­bas­ký­ya­kar­þý­bir­plan­ha­zýr­la­dý­ðý­an­cak­bu­nu­uy­gu­la­ya­ma­dý­ðý­or­ta­ya­çýk­tý.­Re­fah­yol’un­DYP­ka­na­dýn­dan­Tan­su­Çil­ler’in­‘ko­mu­tan­la­rýn­is­ti­fa­et­me­si’­çað­rý­sý­ya­pa­ca­ðý­‘je­ne­rik­se­nar­yo­ya’­gö­re,­Çil­ler,­bu­ger­çek­le­þe­ne­ka­dar­be­yaz­el­bi­se­le­riy­le­gi­de­ce­ði­Mec­lis’ten­ay­rýl­ma­ya­cak­tý. An­cak­bun­dan­son­an­da­vaz­ge­çil­di­ði­or­ta­ya­çýk­tý.­Haberi sayfa 5’te

SAKARYA ADALET GÝRÝÞÝMÝ BAÞÖRTÜSÜ PLATFORMU: Þili’de önceki gün meydana gelen 8.8 þiddetindeki depremde binalar ve köprüler yýkýldý. FOTOÐRAF: AA

ÞÝLÝ’DEKÝ DEPREMÝN BÝLÂNÇOSU AÐIR

Ölü sayýsý artýyor TELEFON HATLARININ KESÝK OLMASI ÝLETÝÞÝMÝ ENGELLÝYOR nÞi­li’yi­vu­ran­8,8­bü­yük­lü­ðün­de­ki­dep­rem­de­ö­len­le­rin­sa­yý­sý­300’ü geç­ti.­Hü­kü­met­yet­ki­li­le­ri­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­ö­lü­sa­yý­sý­nýn­ gi­de­rek­ art­tý­ðý,­ dep­rem­de­ ölenlerin­ sa­yý­sý­nýn­ 300’ü­ geç­ti­ði kay­de­dil­di.­Ül­ke­ge­ne­lin­de­e­ner­ji­na­kil­ve­te­le­fon­hat­la­rý­nýn­ke­sik ol­ma­sý­dolayýsýyla­ö­lü­sa­yý­sý­nýn­ve­za­ra­rýn­bü­yük­lü­ðü­nün­tes­bit­e­dil­me­si­sü­re­ci­ol­duk­ça­ya­vaþ­i­ler­li­yor.­ Haberi sayfa 7’de

Dalgalar Japonya kýyýlarýnda

Kýzýlay, yardým için Þili’de

Pakistan da 6.2 ile sallandý

Haberi sayfa 7’de

Haberi sayfa 7’de

Haberi sayfa 7’de

Kaç nesil daha heba edilecek? Haberi sayfa 4’te

GENÇ SÝVÝLLERÝN SÖZCÜSÜ OÐUR:

12 Eylül’e sessiz kalanlar faturasýný 28 Þubat’ta ödedi TÜRKÝYE, GEÇMÝÞÝNDEN DERSLER ÇIKARMALI nTür­ki­ye’nin­geç­mi­þin­den­çok­ders­ler­çý­kar­ma­sý ge­rek­ti­ði­ne­vur­gu­ya­pan­Genç­Si­vil­le­rin­sözcüsü Tur­gay­O­ður,­“27­Ma­yýs’ý­al­kýþ­la­yan­la­rýn­ço­cuk­la­rý­12­Mart’ta­a­sýl­dý.­12­Mart’ta­3’e­3­di­yen­le­rin­ço­cuk­la­rý­12­Ey­lül’de­ha­pis­le­re­a­týl­dý.­12­Ey­lül­dar­be­si­ni­o­nay­la­yan­la­rýn­kýz­la­rý­da­28­Þu­bat’ta­ü­ni­ver­si­te­ka­pý­la­rýn­da­kal­dý”­de­di.­Haberi sayfa 4’te

ISSN 13017748

DÝN GÖREVLÝLERÝ HUTBE HÜRRÝYETÝ ÝSTÝYOR

Haberi sayfa 3’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 1 MART 2010 PAZARTESÝ

LÂHÝKA

Tefekkür gafleti izale eder

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

De ki: Allah hakkýnda bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Halbuki O sizin de, bizim de Rabbimizdir. Bizim yaptýklarýmýz bize, sizin yaptýklarýnýz size aittir. Biz ancak O'na ihlâs ile yöneliriz. Bakara Sûresi: 139 / Âyet-i Kerime Meâli

Ziya sofrasý . B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

Varlýk tâcý

HÜSEYÝN EREN huseyineren@yeniasya.com.tr

Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham zulümatýný daðýtýyor. Lâkin nefsinde, bâtýnýnda, hususî ahvâlinde tefekkür ettiðin zaman, derinden derine tafsilâtla tetkikat yap.

Ý’lem eyyühe’l-aziz! efekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham zulümatýný daðýtýyor. Lâkin nefsinde, bâtýnýnda, hususî ahvâlinde tefekkür ettiðin zaman, derinden derine tafsilâtla tetkikat yap. Fakat âfakî, haricî, umumî ahvâlâta teemmül ettiðin vakit, sathî, icmâlî düþün, tafsilâta geçme. Çünkü icmalde, fezlekede olan kýymet ve güzellik tafsilâtýnda yoktur. Hem de âfakî tefekkür, dipsiz denize benziyor, sahili yoktur. Ýçine dalma, boðulursun. Arkadaþ! Nefsî tefekkürde tafsilâtlý, âfâkî tefekkürde ise icmâlî yaparsan, vahdete takarrüb edersin. Aksini yaptýðýn takdirde, kesret fikrini daðýtýr. Evham ise havalandýrýr, enâniyetin kalýnlaþýr. Gafletin kuvvet bulur, tabiata kalb eder. Ýþte dalâlete isâl eden kesret yolu budur. Ý’lem eyyühe’l-aziz! Ýnsan ne kadar cahil ve gafildir! Ne kadar yolunu þaþýrmýþ, nefsine zarar veriyor! Dokuz vecihle menfaati muhakkak, yalnýz bir vecihle zararý mevhum olan büyük bir hayr-ý azîmi terk, dalâleti irtikâp eder. Evet, Sofestaînin bir þüphesi için, binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terk ediyor. Halbuki insan çok vehham, ihtiyatlý olduðuna nazaran, dünyevî bir iþte onda bir zarar ihtimali varsa içtinab eder. Âhiret iþi olursa, onda dokuz zarar ihtimali olduðu halde, içtinab etmez. Ýþte cehalet bu kadar olur! Ý’lem eyyühe’l-aziz! Ruh-u insanî gayr-ý mütenahî ihtiyaçlara giriftar, gayr-ý mütenahi elemlere mahaldir. Gayr-ý mahsur lezzetlere iþtahlýdýr. Gayr-ý mahdut âmâli beslemektedir. Hattâ, kalbin dalâletiyle beraber ruhtan fýþkýran þefkat, gayr-ý mütenahi elemleri tazammun ediyor. Binaenaleyh, “Ben neyim? Ne kýymetim var ki benim için kýyamet kopsun, mizan vaz edilsin, hesap görülsün?” demeye hakkýn yoktur. Ey kemâl-i gururla dalâlet kürsüsünde oturan! Hayatýna maðrur olma. Zira o hayat, bir mugalâtayla kaimdir. Þöyle ki: O kürsüde oturan dâll, zeval ve fenânýn dehþetini düþünüp korktuðu zaman, saadet-i ebediye ihtimaline kaçar, tekâlif-i diniyenin terkinde de âhiretin olmayacaðý ihtimaline kaçar. Bu maðlâtayla her iki elemden kurtuluyor. Lâkin, kýsa bir zamanda düðüm açýlýr, hakikat ortaya çýkar. Ne birinci ihtimal elemini izale eder ve ne de ikinci ihtimal yükünü tahfif eder. Ve keza, “Musîbet taammüm ettiðinde elem hafif olur. Ben de emsalim gibiyim” diye yine yük altýndan kaçar. Fakat, musîbet âmm olduðunda, elemi muzaaf olur, kat kat ziyade olur. Çünkü, kendisi gibi akrabasý, ahbâbý da o musîbete dahildir. Çünkü, insanýn ruhu, ebnâ-yý cinsiyle alâkadardýr. Ne kadar umumî olursa, o kadar da elemi fazla olur. Ey þek cephesinde, gaflet gölgesinde istirahate çekilen biçare! Gaflet serinliðinde, þek içinde zevk ettiðin lezzeti lezzet sanma! O zehirli baldýr. Az bir zaman sonra Cehennemî bir azaba inkýlâp edecektir. Eðer âlâmýn lezâize, nârýn nura inkýlâp etmesi emelinde isen, evkat-ý hamsede rükû ve sücud kancasýyla gururun hortumunu bük, sýk, baþýný kýr, imaný doldur. Sonra âyâta tefekkürle tâate devam eyle ki, þek ve gaflet perdeleri yýrtýlsýn. Bu dalâlât acýlýðýndan, necatýn halâveti tavazzuhla münacat lezzeti ortaya çýksýn. Mesnevî-i Nûriye, s. 124 LÜGATÇE: izale: Ortadan kaldýrma, yok etme. teemmül: Etraflýca düþünmek. evham: Vehimler, kuruntular. zulümat: 1- Karanlýklar. 2mec. Dinsizlik, zulüm ve küfür. bâtýn: Ýçyüz, görünmeyen taraf. ahvâl: Haller. âfakî: Havaî, gereksiz, lüzumsuz ve deðersiz, dereden tepeden. ahvâlât: Ahvaller, haller. icmâlî: Kýsaca, topluca, tafsilsiz. fezleke: Hülasa, netîce, özet.

AY IÞIÐI

vahdet: Birlik. takarrüb: Yaklaþmak. kesret: Çokluk. enâniyet: Benlik, kibir. kalb: Dönüþme, deðiþme. dalâlet: Hak yoldan sapma. isâl: Ulaþtýrma, vardýrma. hayr-ý azîm: Büyük hayýr. irtikâb: Kötü iþ yapma. Sofestaî: Allah’ý kabul etmemek için kâinatý ve kendi varlýðýný da inkâr eden. vehham: Vehimli, kuruntulu. içtinab: Kaçýnma. gayr-ý mütenahî: Nihayeti olmayan, sonsuz. gayr-ý mahsur: Sayýsýz, sýnýrsýz.

dýðýný ifade etmiþtir. Eserlerinde yaratýlýþ mertebeleri ve insanýn taþýdýðý mânâ konusuna orijinal yorumlar getiren Bediüzzaman, Mektubat isimli Kur’ân tefsirinin 24. Mektub 1. Makamý’nda, insanýn sahip bulunduðu ABDULLAH ÞAHÝN en yüksek yaratýlýþ mertebesinde bulunmasý haysiyetiyle hakkýnýn ve vazifesinin, yalnýz þükür olduabdullahsahin56@hotmail.com ðunu ifade ederek þöyle demiþtir: “Verilen bütün vücut mertebeleri vukuattýr; birer illet isterler. Fakat verilmeyen mertebeler ski “Keloðlan Hikâyeleri” kültürümüimkânattýr. Ýmkânat ise ademdir, hem nihayetzün en ehemmiyetli klâsiklerinden sizdir. Ademler ise illet istemezler. Nihayetsize biridir. Hikâyelerde kalbe ve gönle illet olamaz.” hitap eden bir candanlýk, bir sadelik Bediüzzaman, bu sözleriyle insanýn yaratýlýþ itiöne çýkar. Tabiî ki bu hikâyelerin debariyle baþýndaki varlýk tâcýnýn kýymetini bilmesiðiþik açýlardan tahlili ayrý bir mevzu. ni, hiçbir halde þikâyete hakkýnýn bulunmadýðýný Yazýmýzýn baþlýðýndan da hissedilebisöyler. Ayný bahsin devamýnda ise, “Ey insan-ý leceði gibi, hikâyenin bizim yazýmýzda kullanacaðýmüþtekî! Sen madum kalmadýn, vücut nimetini mýz ayrýntýsý, söylentiye göre sýradan bir Keloðgiydin; hayatý tattýn, camit kalmadýn, hayvan ollan’ken, ülkenin ölen kramadýn. Ýslâmiyet nimetini lýnýn yerine bir türlü kral buldun; dalâlette kalmadýn, bulunamamasý üzerine, sýhhat ve selâmet nimetini ülke halkýnýn tamamýnýn gördün ve hakeza…” diyebüyükçe bir meydanda rek Ya ra tan ta ra fýn dan toplanýp, talih kuþunun, Nedir bu gaflet, nedir bu yersizce telâþ kendisine tevdî edilen emabir diðer ifadeyle Devlet Bak yaþýyorsun herþeyden çok þanslý net-i kübranýn sonucu olan Kuþu’nun baþýna konaKimi dersin tatlý kimine acý “Arzýn Halifesi” mânâsýncaðý kimsenin kral seçilÞükretsene, giymiþsin varlýk tâcý daki deðerini vurgular. mesi fikrinin tahakkuku Ýnsana verilen bu deðer ve esnasýnda, üç kere uçuArý bal yapar zehre tat katar taçlandýrmanýn en ehemrulan kuþun, her defasýnHardal kadar hafýza dünyayý yutar miyetli sebebi ise þüphesiz da Ke loð lan’ýn ba þý na Küçücük çekirdek daðlarý tartar ki Esmâ-i Ýlâhiye’ye en gekonmasý sonucu kral seFikretsene, giymiþsin varlýk tâcý niþ mânâda ayinedarlýk etçilmesi hikâyesidir. mesidir. Mevcudat içinde Ýnsanlar arasýnda yükdiðer varlýklarýn belli sayýda Açýlmýþ gözün, bak söylüyor sözün sek bir deðer ifadesi olan Esmâya ayinedarlýk etmesiÞuursuz bir damla elbette özün taç, baþa konmakla birlikne karþýlýk, insan “Ýsm-i AÖyleyse çok fazla bu yersiz hüzün te, ayný zamanda bir güç zam” mertebesindeki Esma Düþünsene, giymiþsin varlýk tâcý ve ayrýcalýðýn da iþaretiile birlikte daha birçok Esdir. Þahs-ý mânevî olarak ma’ya, hat ta bir ci het te Kendine çok merak, herþeye merak kendi maddî deðerinin bütün Esma’ya ayinedarlýk Seni terk edecek olaný býrak çok çok üstünde bir deeder. Tabiî ki bu ayinedarDünya fanidir, hem kabir son durak ðer ve gücün ifadesidir. lýk, nefsin terbiyesi oranýnMerak etsene, giydin varlýk tacý Bizim bu satýrlarda dikkada ve her isimde Esma’nýn te arz etmek istediðimiz Sahibinin rýzasýna olan inkýTaþ çakýl olmadýn toprak olmadýn husus ise, birçok insan yad derecesine göre parlar Sinek- böcek belki inek olmadýn bunun farkýnda olmasa veya söner. Ahsen-i takvimde bir insan oldun da, zengin olsun fakir olO halde yaratýlýþtan bize Anlasana, giymiþsin varlýk tâcý sun, güzel olsun çirkin olverilen en büyük rütbe olan, sun, zayýf olsun güçlü olinsan olarak yaratýlmamýzýn sun, herkesin baþýna yaZerre güzel, kürre güzel, söz güzel kadr-ü kýymetini, O’na hakratýlýþtan ve kaderden koVarlýk âleminde herþey çok güzel kýyla kul olarak, bilmeli ve nu lan, bütün ya ra tý lýþ Güzel bak güzel gör, hem güzel düþün bu nimeti Ýnþaallah Cennet mertebelerinin üstündeki Baksana, giymiþsin varlýk tacý ve Saadet-i Ebediye ile ebein san o la rak ya ra týl ma diyen taçlandýrmalýyýz. keyfiyetidir. Rabbimiz yüÞahin’im yolcusun deðilsin hancý Bu sözlerden ilham alace hitabý Kur’ân’da “MuNedendir bu korku bu yersiz sancý rak yazdýðým “Varlýk Tâcý” hakkak biz insaný en güBu mariz asrýnsa Nurlar ilâcý isimli þiirimi arz etmek istizel bir surette ve kâinata Okusana, giymiþsin varlýk tacý yorum. Bir baþka Muhavegüzel bir takvim olarak re’de buluþmak üzere, AlA.Þ. yarattýk” diyerek, varlýk âlah’a emanet olun. lemini insanla taçlandýr-

MUHAVERE

E

VARLIK TÂCI

Beþerin küfrü, kâinatýn ve ekser mahlûkatýn hukuklarýna öyle bir tecavüzdür ki, semâvâtý ve arzý kýzdýrýyor ve anâsýrý hiddete getirip tufanlarla o zâlimleri tokatlýyor. Þuâlar, s. 224; Asâ-yý Mûsâ, s. 61.

ursa uyanýyorken diri akan Nilüfer Çayý üzerinden geçiyorum; gece, siyah örtüsünü þehrin üzerinden çekiyor; gündüz gerçeði sahnesi açýlýyor… Yalova’dan karþýya geçerken ýþýðýn suyla raksý göz kamaþtýrýcý; dalgalarýn rüzgârý, ýþýðýn dalgalanýþý; göz kapaklarýný oynatýyor. Gerçekle bu denli yüzleþme gözü ve gönlü ihtizaza getiriyor. Martýlarýn nedendir böyle iþtiyakla kanat çýrpýþlarý? Zaman suyu onlarý nereye götürüyor; bindiðimiz vapurla beraber dünya gemisini de? Gerçek; hep aranan aþk… Bir Cuma sabahý tefekkürüyle yalnýz yolculuk, yolculuk yalnýzlýðý; gerçeklerle yüzleþmeyi o kadar kabullenmiyor nefis; hayal dalgalanmasý, zihin karmaþasýna savurarak örtbas etmek istiyor. Kalabalýk Ýstanbul’un, kalabalýk sokaklarýndan ilerleyerek varýyorum, 41’lik genç “Yeni Asya” binasýna. Vakit; kâinatýn en büyük gerçeði imandan sonra gelen namaz vakti. Sonrasýnda hasret ve vuslat buluþmasýyla dalgalanan iç dünya ile dergi, kitap, yazý iþleri, reklâm, elbette ki muhasebe ve diðer birimleri geziyorum… Tebessümle kýsa konuþmalar, hoþbeþli muhabbetler çok uzun zaman sýcaklýðý veriyor. Akþamýnda 41’lik genç yeni yaþýna girecek, hazýrlýklar hummalý, heyecanlar hýzlý hareket ettiriyor. Gidilecek yerin adýna bakar mýsýnýz? “Ziya Þark Sofrasý” gelinen yer dense daha iyi olmaz mý? Þark sofrasý ziyasýný nereden alýyor; peygamberlerin ekserisinin Asya’da gelmesi aklý kalple beraber gýdalandýrýyor. Þarkýn sarp daðlarýndan tulû eden Bediüzzaman, yazdýðý eserlerle þarký ve garbý ziyalandýrarak nasýl manevî bir sofra kurmuþ? Düþünce pencerelerini biraz daha açmalý deðil miyiz; açlýðýmýzýn ne kadar büyük ve Rezzak-ý Kerim’in ne kadar Hâkim ve Rahîm olduðunu görmek için. “Ziya Þark Sofrasý”na girerken bulutlar arasýnda ay’ýn ýþýklý tebessümünü görüyorum… Kýrk birliðin tazeliðiyle bilgilendirmeler yapýlýyor kýsa konuþmalarla, þevk arttýrýcý sözler söyleniyor. Kýrk yýl unutulmayacak hediyeler alkýþlarla takdim edilirken, sevinç coþkular yaþanýyor… Dört tane dört, yan yana gelse kaç eder? Ya kýrk bir tane bir? “Ziya Þark Sofrasý” böylesi geniþlikte bir sofra; kesilmeden akan ve zaman nehrini aþan bir sofra. O sofradan baþka bir lezzetli sofraya, Þekerci Han’a yakýn bir dershaneye gidiyoruz; manevî ziyafet baþlayalý çok olmuþ, diz çöküp oturuyoruz. Aklým ye, kalbim sen de, lâtifelerim siz de; nefis sus, þeytan uzak dur; bu ziyafet kaçmamalý. Yýllardýr görmediðim aðabeylerle tekrar görüþmek, sarýlmak, tebessümlerle hâl hatýr sormak; tarifsiz tatta baþka bir ziyafet… Sabah namazý Süleymaniye Camii… Kalp camisi namaz ve tesbihatla birlikte güne doðuyor… Doyumsuz tezekkür ve tefekkürün sonsuz “an”larý… Rabýta-i mevt adýmlarla kabristanda dolaþma, bir gün geleceðimiz yere nefsi alýþtýrma seanslarý. Kedi dostlarýmla karþýlaþýyorum, ürkütmemek biraz daha yakýndan bakmak için yerimden kýmýldamýyorum, yine de kaçtý biri. Nefsimin saðýr kulaðýna “Ya Rahim, Ya Rahim” diye baðýrsaydýn da uyansaydým bu sabahta, gitti uzakta durdu. Baþka biriyle karþýlaþtým bu kaçmadý, sýrtýný sývazladým, cilve yaptý, kafasýný ters ve yan tarafa çevirdi aðzýný açabildiði kadar açtý, küçük pençe attý. Kahramanlarým benim… Bab-ý Ali yokuþunda iniþ-çýkýþ, birkaç yayýnevi ziyareti, öðlen Eyüp Sultan… Sanki Cuma namazý, vaizin Mevlid-i Nebevî hakkýnda coþkun vaazý… Manevî havayý anlatmak, nuranî ziyafeti ifadelendirmek, sofrayý tasvir etmek; sahabe mesleðini Nur Risâlelerini okuyarak anlayanlara gerek var mý? Namaz sonrasý iki kiþi çantalarýndan kýrmýzý kitap çýkardý, müsaade ile dinlemek için sofraya oturdum. Ayetü’l-Kübra’dan okunan Kâinatýn Efendisi (asm) ile ilgili bölüm nasýl bir geniþ sofra açtýðýný söylemeye lüzum görmüyorum. Cami ve kalp camisi Rezzak’ýn ahireti içine alan geniþ sofrasýna açýldý. Tanýþtýk, yoldaþ olduk, beraber çýktýk Eyüp Sultan Mezarlýðýna… Nurun kahraman fedakârý Zübeyir, nurlarýn avukatý Bekir, takva timsali Mehmet Emin, kýrk birlik taze fidanýn tohumunu atan Mustafa Nezihi Aðabeylerin beraberlikleri, baþka bir boyutta derse devam etmeleri, bize ölümsüz ders ziyafetiydi… Fatihalarla iþtirak ettik ziyaretimizde ziyafete. “Asyanýn bahtýnýn miftahý meþveret ve þûrâdýr” üst kimliði “vatan sathýný bir mektep yapmak” gayesiyle neþriyata baþlayan “Yeni Asya”; gerçeklerden haber veren misyonunu atiye taþýyacak güç; Eyüp Sultan sýrtlarýnda görünüyordu. Þimdi o sýrtlardan þehre, þehirlere inip “ilim”le mektep yapmak zamaný.

B

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 1 MART 2010 PAZARTESÝ

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN

Genel Müdür

Recep TAÞCI

Spor Editörü Erol DOYRAN

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 15 R. Evvel 1431 Rumî: 16 Þubat 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.42 4.51 5.01 5.11 5.06 4.22 4.26 4.17 5.00 4.34 5.01

Güneþ 6.03 6.16 6.22 6.35 6.31 5.45 5.49 5.42 6.25 5.55 6.23

Öðle 11.58 12.08 12.17 12.28 12.23 11.39 11.43 11.34 12.17 11.50 12.17

Ýkindi 15.07 15.14 15.26 15.34 15.29 14.47 14.50 14.40 15.23 14.59 15.26

Akþam 17.41 17.48 17.59 18.08 18.03 17.21 17.24 17.15 17.58 17.33 17.59

Yatsý 18.55 19.06 19.14 19.26 19.21 18.36 18.40 18.32 19.15 18.47 19.14

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.06 5.15 4.47 4.41 4.53 4.36 4.28 4.23 4.10 4.55 4.51

Güneþ 6.32 6.37 6.13 6.04 6.15 6.03 5.50 5.49 5.32 6.21 6.10

Öðle 12.24 12.31 12.04 11.58 12.10 11.54 11.44 11.41 11.26 12.12 12.06

Ýkindi 15.28 15.39 15.08 15.05 15.18 14.58 14.53 14.45 14.33 15.16 15.17

Akþam 18.03 18.12 17.43 17.39 17.51 17.33 17.27 17.20 17.07 17.51 17.50

Yatsý 19.22 19.28 19.03 18.55 19.07 18.53 18.41 18.39 18.23 19.11 19.02

Kiþiliðin temeli çocuklukta atýlýr

41. yýl için teþekkürler

UZMANLAR, OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝMÝN ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝNDE, KÝÞÝLÝÐÝNÝN OTURMASINDA SAÐLIKLI BÝR BÝREY OLARAK YETÝÞMESÝNDE TEMEL YAPI TAÞLARININ ATILDIÐI KRÝTÝK BÝR DÖNEM OLDUÐUNU VURGULADI.

YE­NÝ­AS­YA’dAN­SÝ­ZE

NURDAÐI Ýl­çe­Kay­ma­kam­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­ha­zýr­la­nan “Bir­ço­cuk­de­ði­þir­dün­ya­de­ði­þir”­pro­je­si­kap­sa­mýn­da­200­öð­ren­ci­nin­ih­ti­yaç­la­rý­kar­þý­lan­dý.­Nur­da­ðý Kay­ma­kam­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­baþ­la­tý­lan­94­bin­TL’lik büt­çe­i­le­Nur­da­ðý’nda­200­fa­kir­a­i­le­nin­ço­cu­ðu­o­kul ön­ce­si­e­ði­tim­le­ta­nýþ­tý.­Nur­da­ðý­Gý­da­A.Þ.­A­na­o­ku­lu Mü­dü­rü­Nil­gün­Bo­la­yýr,­a­raþ­týr­ma­la­rýn,­be­yin­ge­li­þi­mi­nin­en­ö­nem­li­kýs­mý­nýn­ilk­al­tý­yýl­i­çe­ri­sin­de­ger­çek­leþ­ti­ði­ni­gös­ter­di­ði­ni­be­lir­te­rek­“Ço­cuk­luk­dö­ne­mi­ço­cu­ðun­ge­li­þi­min­de,­ki­þi­li­ðin­o­tur­ma­sýn­da­sað­lýk­lý­bir­bi­rey­o­la­rak­ye­tiþ­me­sin­de­te­mel­ya­pý­taþ­la­rý­nýn­a­týl­dý­ðý­kri­tik­bir­dö­nem­dir.­Ço­cuk­lar­o­kul­ön­ce­si­e­ði­tim­i­le­sos­yal,­duy­gu­sal­fi­zik­sel­ve­zi­hin­sel­bir­çok­be­ce­ri­ka­za­nýr­ve­ge­liþ­ti­ri­lir­ler.­Bu­yüz­den­bu dö­nem­de­ço­cu­ðun­zi­hin­sel­ve­be­den­sel­o­la­rak­ye­-

ter­li­bes­len­me­si­ve­et­ki­le­þim­de­bu­lu­na­bil­di­ði,­o­nun ge­li­þi­mi­ni­des­tek­le­yen­bir­or­tam­da­bu­lun­ma­sý­ge­rek­mek­te­dir.­Ço­cuk­e­ði­ti­mi­in­san­ge­li­þi­mi­nin­baþ­lan­gýç­nok­ta­sý­dýr.­O­kul­ön­ce­si­e­ði­tim,­ço­cuk­la­rýn­ve ül­ke­miz­in­sa­ný­nýn­u­zun­va­de­de­da­ha­ü­ret­ken­da­ha ü­re­ti­ci­so­run­çöz­me­de­da­ha­yet­kin­ol­ma­sý­ný­sað­lar.” Bo­la­yýr,­ço­cuk­la­rýn­ken­di­ni­ve­baþ­ka­la­rý­ný­ka­bul­et­me­yi,­hak­la­rý­ný­ko­ru­ma­yý­ve­baþ­ka­la­rý­nýn­da­hak­la­rý­na­say­gý­duy­ma­yý­grup­o­yun­la­rý­yo­luy­la­öð­ren­di­ði­ni söy­le­di.­O­kul­ön­ce­si­e­ði­tim­ku­rum­la­rý­nýn­ço­cuk­la­rý e­ðit­sel­ve­sað­lýk­lý­bir­or­tam­da­bir­a­ra­ya­ge­tir­di­ði­ni an­la­tan­Bo­la­yýr,­þun­la­rý­söy­le­di:­“U­ya­rý­cý­zen­gin­çev­re­yo­luy­la­zi­hin­sel­ge­li­þi­mi­des­tek­le­nir.­Du­yu­la­rý­ve al­gý­la­ma­gü­cü­ge­li­þen­ço­cu­ðun­a­kýl­yü­rüt­me­be­ce­ri­si ve­ü­re­ti­ci­li­ði­ge­li­þir.”­­Gaziantep / iha

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM, HAYATÎ ÖNEM TAÞIYOR SÝÝRT Gökkuþaðý Derneði’nin düzenlediði ‘iyi bir anne olmak’ konulu konferansa katýlan eðitimci-yazar Lale Suphandaðý, 0-6 yaþ döneminin eðitimde büyük önem taþýdýðýný, bu sürenin asla boþ geçirilmemesi gerektiðini vurguladý. Suphandaðý, “Okul öncesi eðitime giden çocuklar fiziksel, ruhsal, bedensel olarak akranlarýna karþý son derece becerikli oluyor. Anaokuluna devam eden çocuklarýn öz güvenleri son derece yüksek, ne yaptýklarýný, ne istediklerini biliyorlar. Olaylarý ifade etme, kendilerini anlatma, ezber çalýþmalarý, tiyatro gibi konularda çok önde olabiliyorlar” dedi. Annenin önemine de deðinen Suphandaðý, yeryüzünde anne gibi karþýlýksýz bir þefkat kahramaný olmadýðýný söyledi. Anneyi, ‘hiçbir karþýlýk beklemeden tüm sevgisini veren varlýk’ olarak tanýmlayan Suphandaðý, “Bu kahraman çocuklarýn hayatlarýnda da etkilidir. Vücudun en önemli organý kalptir. Kalp beyne kan pompalýyor. Birkaç dakika bu iþlevini yapmazsa vücutta beyin ölümü gerçekleþiyor. Beyin ise babadýr. Babanýn yani beynin iyi çalýþmasý için kalbin kýrýlmadan, dökülmeden çalýþarak kan pompalanmasý gerekir” þeklinde konuþtu. Siirt / cihan

Din görevlileri ‘kürsü dokunulmazlýðý’ istiyor ÖZERK Diyanet Vakýf Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (DÝN-BÝR-SEN), din görevlilerine ‘’kürsü dokunulmazlýðý’’ istedi. Sendika, taslaða iliþkin görüþlerini bir rapor halinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna iletti. Din görevlileri ve vaizlere kürsü dokunulmazlýðý saðlanmasý istenen Raporda, bu talebin gerekçesi þöyle açýklandý: ‘’Eðitimlerini Kur’ân ve sünneti anlatmak için alan ve bu konuda birçok sýnavdan geçen bu görevliler, dinî konularda bildikleri doðrularý cemaatine ve halka anlatamadýklarýnda hem kendilerini vebalde hissediyorlar, hem de cemaat tarafýndan küçümseniyorlar.’’ DÝN-BÝR-SEN Genel Baþkaný Lütfi Þenocak da yaptýðý açýklamada, ‘’kürsü dokunul-

mazlýðýnýn’’ milletvekillerine Meclis’te özgürce konuþabilme hakký saðladýðýný belirtti. Din görevlilerine de görevleri gereði cemaatle karþý karþýya kaldýklarýnda geçerli olmak üzere ‘’kürsü dokunulmazlýðý’’ tanýnmasý gerektiðini savunan Þenocak, þunlarý kaydetti: ‘’Din görevlileri kürsüden siyaset yapmadan Ýslâm dininin ana temellerini anlatmalý. Þu anda merkezi hutbeler var. Biz istiyoruz ki din görevlilerimiz Perþembeden hazýrlýða baþlayarak heyecanla hazýrlayacaðý hutbeyi cemaatle paylaþsýn. Bunu yaparken kendini geliþtirsin, görüþlerini özgürce paylaþsýn. Bu olmayýnca bazen cemaat din görevlisinin ne demek istediðini anlamakta güçlük çekiyor. ’’ Ankara / iha

DÝN-BÝR-SEN Genel Baþkaný Þenocak, "Din görevlileri, kürsüden siyaset yapmadan Ýslâm dininin ana temellerini anlatmalý" dedi.

Sanayici kaybederse ülke kaybeder TEKNÝK E­ði­tim­Vak­fý (TE­KEV) Bur­sa­Ýl Baþ­ka­ný­Fah­ri­Yýl­dýz,­mes­lek­li­se­le­rin­den me­zun­o­lan­bin­ler­ce­ka­li­fi­ye­gen­cin­sa­na­yi­ci­ta­ra­fýn­dan­ya­rar­lý­o­la­rak­kul­la­ný­la­ma­dý­ðý­i­çin­tek­nik­e­le­man­ih­ti­ya­cý­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Tek­nik­E­ði­tim­Fa­kül­te­si’nden­me­zun­o­lan­genç­le­rin­Tek­nik Öð­ret­men­vas­fý­al­dý­ðý­ný­be­lir­ten­TE­KEV Ýl­Baþ­ka­ný­Yýl­dýz,­an­cak­tek­nik­öð­ret­men­le­rin­ö­zel­sek­tör­de­un­van­la­rý­i­le­iþ bul­mak­ta­so­run­lar­ya­þa­dý­ðý­na­dik­kat çek­ti.­Her­yýl­mes­le­kî­ve­tek­nik­e­ði­tim­a­dý­al­týn­da­mil­yon­lar­ca­li­ra­yý­har­ca­yan dev­le­tin­bu­genç­le­ri­me­zun­et­tik­ten­son­ra­iþ­siz­li­ðe­sü­rük­le­di­ði­nin­al­tý­ný­çi­zen Yýl­dýz,­“Mes­lek­li­se­le­ri­ne­ve­Tek­nik­E­ði­tim­Fa­kül­te­le­ri’ne­ya­pý­lan­on­ca­ya­tý­rý­mýn ar­dýn­dan­mes­lek­sa­hi­bi­e­dil­me­yen­genç­-

ler,­iþ­siz­ler­or­du­su­nun­ye­ni­ne­fer­le­ri­o­la­rak­a­ra­mýz­da­do­laþ­mak­ta­dýr.­Ül­ke­nin­en çok­pa­ra­har­ca­nan­e­ði­tim­sis­tem­le­rin­den bi­ri­o­lan­mes­le­kî­e­ði­ti­min­ge­liþ­ti­ril­me­si ve­ba­þa­rý­lý­öð­ren­ci­le­rin­bu­a­la­na­yön­len­di­ril­me­si­i­çin­sý­nav­sis­te­mi­nin­de­de­ðiþ­ti­ril­me­si­ge­rek­mek­te­dir”­de­di.­Sa­na­yi­ci­nin yýl­lar­dýr­ka­li­fi­ye­e­le­man­bu­la­ma­mak­tan ya­na­þi­kâ­yet­çi­ol­du­ðu­nu­ha­týr­la­tan­Yýl­dýz, or­ta­öð­re­ti­min­ar­dýn­dan,­e­ði­tim­sis­te­min­de­ki­çar­pýk­lýk­tan­do­la­yý­en­dü­þük­öð­ren­ci­le­rin­ter­ci­hi­ko­nu­mu­na­ge­ti­ri­len­mes­lek­li­se­le­rin­den­ka­li­fi­ye­e­le­man­la­rýn­çý­ka­ma­ya­ca­ðý­nýn­da­ka­çý­nýl­maz­bir­ger­çek­ol­du­ðu­nu­ak­tar­dý.­Yýl­dýz,­bu­se­bep­le­sa­na­yi­ci­nin,­genç­le­rin­do­la­yý­sýy­la­e­ko­no­mi­nin ve­ül­ke­nin­kay­bet­ti­ði­ni­vur­gu­la­dý.­­ Bursa / HÜSEYÝN HÝÇDURMAZ

Milyarder olan çaycý Kaya, paranýn mutluluk getirmediðini söyledi - FOTOÐRAF: CÝHAN

Alýnteri ile kazanýlan daha lezzetli ORDU'NUN Per­þem­be­il­çe­sin­de­bir­ban­ka­da­çay­cý­lýk­ya­par­ken­sa­yý­sal­lo­to­dan bü­yük­ik­ra­mi­ye­yi­tek­ba­þý­na­a­lan­Hay­ri Ka­ya­(39)­7­se­ne­ön­ce­ki­çay­cý­lýk­mes­le­ði­ne­ge­ri­dö­ner­ken,­a­lýn­te­ri­i­le­ka­za­ný­lan pa­ra­nýn­da­ha­lez­zet­li­ol­du­ðu­nu­söy­le­di. Sa­yý­sal­lo­to­dan­2003­yý­lýn­da­ka­zan­dý­ðý 844­bin­TL­i­le­mil­yar­der­o­lan­ve­çay­cý­lýk mes­le­ðin­den­vaz­ge­çip,­se­fa­sü­ren­Ka­ya’nýn­mut­lu­lu­ðu­sa­de­ce­bir­yýl­sü­rer­ken, fark­lý­iþ­ler­de­ça­lý­þýp­e­vi­ni­ge­çin­dir­me­ye ça­lýþ­ma­sý­da­ye­ter­li­ol­ma­dý.­Borç­la­nan­ve bir­sü­re­ce­za­e­vin­de­ya­tan­Ka­ya,­7­yýl­ön­ce­ki­çay­cý­lýk­mes­le­ði­ne­bin­bir­töv­be­i­le ye­ni­den­dön­dü­ðü­nü­söy­le­di.­Pa­ra­nýn mut­lu­luk­ge­tir­me­di­ði­ni,­e­þiy­le­ay­rýl­ma nok­ta­sý­na­gel­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Ka­ya,

“Çay­cý­lýk­ya­par­ken­ha­ya­tý­mýn­ta­ma­men de­ðiþ­me­si­an­la­mý­na­ge­li­yor­du.­Ar­týk mil­yar­der­dim.­A­ma­dü­þün­dü­ðüm­gi­bi ol­ma­dý.­Pa­ra­mut­lu­luk­ge­tir­me­di.­A­lýn­te­ri­i­le­ka­za­ný­lan­pa­ra­nýn­de­ðe­ri­bir­baþ­ka­o­lu­yor.­Da­ha­de­ðer­li.­Ha­va­dan­ge­len ha­va­ya­git­ti.­Bir­se­ne­de­pa­ra­bit­ti.­Dü­ze­nim­bo­zul­du,­hu­zu­rum­git­ti.­Pa­ra­mut­lu­luk­ge­tir­me­di.­Þim­di­çok­mut­lu­yum” de­di.­A­lýn­te­ri­i­le­ka­za­ný­lan­pa­ra­i­le­ha­va­dan­ge­len­pa­ra­a­ra­sýn­da­fark­ol­du­ðu­nu ak­ta­ran­Ka­ya,­“A­lýn­te­ri­i­le­ka­za­ný­lan­pa­ra­da­ha­lez­zet­li.­Þim­di­ben­gün­de­20­li­ra ka­zan­sam,­ba­ký­yo­rum­ya­rý­na­10­Li­ra­ka­lý­yor­a­ma­ha­va­dan­ge­len­pa­ra­bir­þe­kil­de gi­di­yor.­Za­ten­o­nu­har­ca­ma­nýn­bir­ta­dý da­ol­mu­yor”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ordu / cihan

yeniasyadansize@yeniasya.com.tr

41.­yý­lý­mý­zýn­da­bir­haf­ta­sý­ný­ge­ri­de­bý­rak­týk.­Bu ve­si­ley­le,­21­Þu­bat­sa­yý­mý­za­gös­te­ri­len­il­gi­i­çin­o­ku­yu­cu­ve­tem­sil­ci­le­ri­mi­ze­te­þek­kür­e­di­yo­ruz.­Ay­rý­ca, ge­rek­þi­fa­hen,­ge­rek­se­te­le­fon­ve­ma­il­me­saj­la­rýy­la 41.­yýl­se­vin­ci­mi­zi­pay­la­þan­bü­tün­o­kur­la­rý­mý­za­ve dost­la­rý­mý­za­þük­ran­la­rý­mý­zý­su­nu­yo­ruz. *** Risale-i Nur’un medyadaki dili 21.­Þu­bat’ta­ga­ze­tey­le­bir­lik­te­ver­di­ði­miz­“Ri­sa­le-i­ Nur’un­ med­ya­da­ki­ di­li”­ i­lâ­ve­miz­ be­ðe­nil­di. Ye­ni­As­ya’nýn­Nur­hiz­me­tin­de­ki­müs­tes­na­ye­ri­ni ve­Ri­sa­le-i­Nur-­Ye­ni­As­ya­bü­tün­lü­ðü­nün,­yýl­la­ra ya­yýl­mýþ­ man­þet­le­ri­miz­den­ der­le­nen­ çar­pý­cý­ ve dü­þün­dü­rü­cü­ ör­nek­ler­le­ göz­ler­ ö­nü­ne­ se­ril­di­ði bu­ça­lýþ­ma­nýn,­bil­has­sa­Ri­sa­le-i­Nur­or­tak­pay­da­sý­ný­pay­laþ­tý­ðý­mýz,­a­ma­çe­þit­li­se­bep­ler­le­Ye­ni­As­ya’ya­ me­s a­f e­l i­ du­r an­ dost­l a­r ý­m ý­z a­ ga­z e­t e­n in verdiði­ hiz­me­ti­n­ önemini­ an­lat­mak­ a­çý­sýn­dan çok­fay­da­lý­bir­do­kü­man­o­la­ca­ðý­na­i­na­ný­yo­ruz. Ve­bu­ve­si­ley­le,­se­çi­len­man­þet­ler­le­il­gi­li­a­çýk­la­yý­cý­me­tin­le­ri­ka­le­me­a­lan­Fa­ruk­Ça­kýr’a,­i­lâ­ve­nin tek­nik­dü­zen­le­me­si­ni­ger­çek­leþ­ti­ren­Ýb­ra­him­Öz­da­bak’a­ve­man­þet­le­ri­der­le­yerek­arþiv­desteði sunan­Se­lâ­had­din­Va­tan­se­ver’e­te­þek­kür­e­di­yo­ruz. *** O­ku­yu­cu­la­rý­mýz­dan­ ge­len­ 41.­ yýl­ me­saj­la­rýn­dan­i­ki­si­ni­daha­siz­ler­le­pay­la­þý­yo­ruz. *** Boyun eðmeyen tavýr, tavizsiz çizgi N.­Mus­ta­fa­A­kar:­ Ye­ni­As­ya­i­çin­söy­le­ye­cek,­an­la­ta­cak­o­ka­dar þey­var­ki,­söz­le­rim­le­o­nu­an­la­ta­bi­lir­mi­yim­bil­mi­yo­rum.­A­ma­di­li­min­dön­dü­ðü­ka­da­rý­ný­Ye­ni As­ya’mla­pay­laþ­mak­is­te­dim. Ye­ni­As­ya’yý­di­ðer­ga­ze­te­ler­den­a­yý­ran­en­be­lir­gin­ ö­zel­li­ði,­ ol­gun­ ma­ne­vî­ ki­þi­li­ði,­ bo­yun­ eð­me­yen­tav­rý­ve­ta­viz­siz­is­tik­rar­çiz­gi­si.­ Her­man­þe­ti­bi­rer­ders­ni­te­li­ðin­de.­ Ko­nuþ­mak­is­te­yip­de­di­li­tu­tu­lan­la­ra­ön­cü­lük ya­pan,­ce­sa­ret­ve­ren­bir­ga­ze­te.­ Çev­rem­de­ki­ ba­zý­ in­san­la­rýn­ ‘Ti­ra­jý­nýz­ ka­dar ko­nu­þun’­tar­zýn­da­ki­kü­çüm­se­yen­söz­le­ri­ne­kar­þý­Ye­ni­As­ya­ses­ge­ti­ren­man­þet­le­riy­le­öy­le­gü­zel­bir­ce­vap­ve­ri­yor­ki,­o­in­san­la­ra­“De­mek­ki her­þey­ti­raj­de­ðil­miþ”­de­dir­ti­yor. Her­þe­yi­mad­de­de­a­ra­yan­la­rýn­ak­lý­gö­zü­ne­in­miþ­tir,­göz­i­se­ma­ne­vi­yat­ta­kör­dür. Ni­ce­ mut­lu,­ ha­yýr­lý,­ bol­ hiz­met­li­ yýl­la­ra­ Ye­ni As­ya’m. *** “Yeni Asya’nýn verdiði Risale-i Nur’la imanýmý kurtardým” Sü­ley­man­Bay­þu: Ri­sa­le-i­Nur’un­Ba­bý­a­li’de­ki­se­si,­so­lu­ðu­o­lan ga­ze­tem­ Ye­ni­ As­ya’nýn­ 41.­ yaþ­ gü­nü­nü­ teb­rik e­di­yo­rum.­ Bu­o­ku­yu­cu­nuz­U­þak­Ye­tiþ­tir­me­Yur­dun­da­ye­tiþ­miþ­tir.­ Yurt­ta­ kal­dý­ðý­mýz­ dö­nem­de­ ba­zý­ has­se ve­ duy­gu­la­rý­mýz­ mâ­lûm­ ol­du­ðu­ ü­ze­re­ ye­tim­ ve ök­süz­kal­dý.­Bu­boþ­lu­ðu­Sa­a­det­Ki­ta­be­vi­nin­sa­hi­bi­Kâ­zým­Er­fi­dan­A­ða­be­yin­yur­du­mu­za­hi­be­et­ti­ði­ka­set­ve­ki­tap­lar­bir­neb­ze­ol­sun­dol­dur­du.­ Ak­sal­lý­ Vas­fi­ Ho­ca­mýn­ ha­de­me­ o­la­rak­ gö­rev yap­tý­ðým­o­ku­la­a­tan­ma­sýy­la­Ye­ni­As­ya‘yý­ve­fik­ri­ya­tý­ný­ta­ný­ma­fýr­sa­tým­ol­du.­ Ev­vel­ce­i­mam­ar­ka­daþ­la­rýn­ha­tý­rý­i­çin­na­maz ký­lar­ken­ga­ze­te­nin­ver­di­ði­Ri­sa­le-i­Nur­sa­ye­sin­de­ i­ma­ný­mý­ kur­tar­dým.­ Na­maz­la­rý­ma­ da­ha­ bir dik­kat­e­der­ha­le­gel­dim. As­ker­ o­ca­ðýn­da­ a­ce­mi­ bir­li­ðin­de­ki­ i­ki­ ay­lýk sü­re­ha­ri­cin­de­da­i­ma­ya­ný­ba­þým­da­o­lan­17­yýl­lýk­ yol­da­þým­ ga­ze­te­miz­le­ bir­ ö­mür­ ge­çir­me­yi Ce­nâb-ý­Hak’tan­ni­yaz­e­di­yo­rum.­ Da­i­ma­ta­viz­siz­is­tik­rar­çiz­gi­si­ni­ta­kip­e­den­ve sö­zü­nün­ar­dýn­da­du­ran,­ký­výr­ma­yan,­ký­výrt­ma­yan, bi­ri­le­ri­ne­pa­yan­da­ol­ma­yan­ya­yýn­çiz­gi­mi­zin­ký­ya­met­gü­nü­ne­ka­dar­da­im­ol­ma­sý­ný­di­li­yo­rum.­ De­mok­ra­si­nin­ ol­maz­sa­ ol­ma­zý­ o­lan­ hür­ri­yet­çi par­la­men­ter­sis­te­min­sa­vu­nu­cu­su­ol­ma­ya­de­vam et­me­si­ni­ve­sýrr-ý­tek­li­fe­uy­gun­þe­kil­de­o­ku­yu­cu­su­nun­ak­lý­na­ka­pý­a­çýp­ih­ti­ya­rý­e­lin­den­al­ma­yan, meþ­ve­ret­ve­þû­râ­ya­ö­nem­ve­ren,­de­ðer­le­rin­a­þýn­dý­ðý­gü­nü­müz­de­is­tis­ma­ra­ka­pý­a­ra­la­ma­yan­ya­yýn çiz­gi­si­nin­da­im­ol­ma­sý­ný­di­li­yo­rum. Ga­ze­te­mi­zi­her­ha­lü­kâr­da­yal­nýz­bý­rak­ma­yan­ka­dir­þi­nas­o­ku­yu­cu­la­rý­mý­za­ve­e­mek­tar­la­rý­na­da­te­þek­kür­e­di­yor;­Al­lah’tan­mu­vaf­fa­ki­yet­ler­di­li­yo­rum.


4 FARK

Yanlýþlar dizi dizi

FARUK ÇAKIR

YENÝASYA / 1 MART 2010 PAZARTESÝ

HA­BER

12 Eylül’e sessiz kalanlar faturasýný 28 Þubat’ta ödedi GENÇ Sivillerin sözcüsü Turgay Oður, “27 Mayýs’ý alkýþlayanlarýn çocuklarý 12 Mart’ta asýldý. 12 Mart’ta 3’e 3 diyenlerin çocuklarý 12 Eylül’de hapislere atýldý. 12 Eylül darbesini onaylayanlarýn kýzlarý da 28 Þubat’ta üniversite kapýlarýnda kaldý” dedi. Genç Siviller Bursa Platformu’nca düzenlenen “Darbeye Bir Gün Kala” isimli panele konuþmacý olarak katýlan sinema sanatçýsý Lale

Mansur, Türkiye’de demokratlar ve demokrat olmayanlarýn mücadelesinin yaþandýðýný söyledi. Mansur, “Bugün geldiðimiz noktada 13 yýl önce hayal edilemeyecek olaylar yaþanýyor. Derin devlet yargýlanýyor. Eskiden solcu-saðcý gibi deðiþik kesimler vardý. Þimdi bir çizgi çizildi; her türlü dünya görüþünden saðcý-solcu ne olursa olsun demokratlar olanlar, bir de bunun karþýsýnda demokrat olmayanlar þeklinde

bir ayrýþma halindeyiz. Bunun sonucu çok iyi olacak diye düþünüyorum. 28 Þubat’tan bu yana çok þey deðiþti” diye konuþtu. Genç Sivillerin sözcüsü Oður da Türkiye’nin geçmiþinden çok dersler çýkarmasý gerektiðine vurgu yaptý, Oður þunlarý söyledi: “27 Mayýs’ý alkýþlayanlarýn çocuklarý 12 Mart’ta asýldý. 12 Mart’ta 3’e 3 diyenlerin çocuklarý 12 Eylül’de hapislere atýldý. 12 Eylül darbesini olumlayanlarýn kýzlarý da

28 Þubat’ta üniversite kapýlarýnda kaldý.” 28 Þubat’ýn bin yýl süreceði iddiasýnýn artýk geçerliliðinin kalmadýðýný anlatan Oður, “Bugün o sürecin sonuna geldiðimizi görüyoruz. Danýþtay’ýn katsayý kararý, HSYK’nýn çabalarý bu süreci uzatma çabalarýdýr. Ama artýk Türkiye’de toplumsal dinamikler bunun böyle olmayacaðýný lisaný hal ile söylemiþ oldular” dedi. Bursa / cihan

cakir@yeniasya.com.tr

konomik kriz, iþsizlik ve enflasyon gibi problemlere karþý mücadele verirken, ‘kök’lerimizi kemiren çok daha önemli bir tehlikeyi unutuyoruz: Açýk saçýklýk, yani müstehcenlik. Aslýnda bu tehlikeye karþý ne kadar tedbir alýnsa yeridir. Çünkü bu tehlike üç günlük dünya hayatýmýzý deðil, onunla birlikte ebedî hayatýmýzý da tehdit ediyor. Günümüzde müstehcenlik, baþta TV ve sinema olmak üzere her türlü medya vasýtasý kullanýlarak yapýlýyor. Gazeteler, dergiler ve ‘sanal âlem’ müstehcen yayýn yapanlarýn at koþturduðu mekânlar haline gelmiþ. Bu tehlike ve hastalýk o derece ilerlemiþ ki, ‘dindar’ patronlarýn sahipliðini yaptýðý bazý gazeteler de boyunlarýna kadar bu bataklýða düþmüþ durumda. Nasýl ki ‘para’ az-çok hepimizi bozdu, müstehcenlik konusunda da hepimiz yara aldýk. Ýzleyenlerin anlattýðýna göre TV dizileri müstehcenlik yarýþýna girmiþ durumda. Tabiî ki yarýþtýklarý sadece müstehcenlik deðil, ahlâkî deðerlerin yozlaþmasý için de yarýþýyorlar. Geçen gün bir akrabamýz anlattý: Ameliyat olmuþ ve hastanede yatýyormuþ. Ziyarete gelen yaþlý-baþlý arkadaþlarý, bir TV kanalýnda yayýnlanan ‘aþýrý ahlâksýz bir dizi’nin yorumunu yapýyorlarmýþ! Tepkisini aktaran akrabamýz, “Bu durum beni ameliyattan daha fazla yaraladý!” demekten kendini alamadý. Hakkýný vermek lâzým, Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf, en yüksek perdeden ve sýklýkla bu müstehcen dizilerden yana þikâyetlerini dile getiriyor. Gerçi bakanlýk koltuðu þikâyet deðil, icraat makamýdýr; ama þikâyetlerin dile getirilmesi de faydalýdýr. Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný olan Selma Aliye Kavaf, bu tepkilerden birinde dizi filmlerdeki (erotik) sahnelerin kendisini “irite” ettiðini [irite: rahatsýz olmak] ve bunlarýn cinselliði erken yaþlara çeken sebeplerden biri olduðunu belirterek, “Ben çok rahatsýzým” demiþti. Bu açýklamasýnýn üzerinden bir hafta geçtikten sonra yeni bir açýklama daha yapan Kavaf, bu defa ‘çare’ noktasýndaki düþüncelerini seslendirmiþ. Dizi filmlerde sýkýntýya sebep olan sahnelerle ilgili bir “Ebeveyn Ýzleme Kurulu” oluþturulmasý konusunda deðerlendirme yapmak üzere RTÜK Baþkaný ile bir araya geleceklerini bildiren Kavaf, þöyle konuþmuþ: “Dizilerdeki hem muhafazakâr aile yapýmýza, hem de deðerler sistemimizin erozyona uðramasý noktasýnda sýkýntý yaratan görüntülerle ilgili olarak bir ‘Ebeveyn Ýzleme Kurulu’ oluþturulmasý konusunda deðerlendirme yapmak üzere önümüzdeki günlerde RTÜK Baþkanýmýzla bir araya geleceðiz. Yazýlý olarak da daha önce baþvurduk. Böyle bir þey olabilir. Bir de daha önce de bu önerimizi götürmüþtük. Yine psikolog, sosyolog ve toplum bilimcilerden oluþan bir kurul olabilir. Bunlar bir kýsým programlarý, filmleri ve dizileri izlemek suretiyle buradaki bazý görüntülerin toplumun üzerinde nasýl bir etki yaratacaðýný konuþarak, tartýþarak ve fikir beyan ederek yayýn politikasý buna göre belirlenebilir. Bu konuda çalýþmalarýmýz var.” (AA, 26 Þubat 2010) Baþta ‘dizi’ler olmak üzere TV yayýnlarýnýn müstehcenliðe alet edilmesine kesin olarak mani olmak gerekir. Muhtemelen “Ebeveyn Ýzleme Kurulu” kurulmasýnýn teklif edilmesini “sansür” olarak deðerlendirenler olacaktýr, ama bu deðerlendirmeler dikkate alýnmayý dahi hak etmez. Çünkü müstehcenlik yangýný gün gelir bu yangýný teþvik edenleri de yakar. Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf’ý bu ciddî konuyu ýsrarla gündeme taþýdýðý için tebrik ederken, bir an önce “uygulama”ya geçilmesini temenni ettiðimizi de belirtmek isteriz. “Söz”de kalan tepkinin bir mânâsý olmadýðý açýktýr. Demokrasiyi yýkan darbelere ‘dur’ derken, can evimizi, ailemizi ve gençliðimizi yýkan müstehcenliðe de dur demeyi unutmayalým...

HA­BER­LER

E

Referandum süreci Meclis gündeminde n MECLÝS Genel Kurulu, haftaya denetimle baþlayacak. Genel Kurulda, yarýn, Millî Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu, bir saat süreyle milletvekillerinin soru önergelerini cevaplayacak. Daha sonra görüþmeleri yarým kalan Türkiye ile Sýrbistan arasýnda serbest ticaret anlaþmasýnýn onaylanmasýnýn uygun bulunduðuna dair yasa tasarýsýna devam edilecek. Tasarýnýn kabul edilmesinin ar dýn dan referandum süresinin kýsaltýlmasýný öngören yasa teklifini görüþecek. Türkiye, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya arasýnda Nabucco Projesi hakkýnda imzalanan uluslararasý anlaþmanýn onaylanmasýný öngören yasa tasarýsý da bu hafta Genel Kurulda ele alýnacak. Bu hafta görüþülmesi beklenen önemli bir düzenleme de sebze ve meyve ticaretine iliþkin yasa tasarýsý olacak . Ankara / aa

Anayasa deðiþmeden darbeler bitmez

"Diz çökmedik, bu da size dert olsun!" 28 Þubat 1997’de gerçekleþen post-modern darbenin 13. yýldönümünde bir eylem düzenleyen Toplumsal Dayanýþma Kültür Eðitim ve Sosyal Araþtýrmalar Derneði (TOKAD) kimliðinden, adalet ve özgürlük talebinden vazgeçmeyeceðini söyledi. Yer altý Çarþýsý’nýn üstünde düzenlenen eylemde “Yaþadýðýmýz günler, hesabý sorulmayan her darbe planýnýn yenisine yol açtýðýný daha net ortaya koyarken, olan bitene sessiz kalmak; haksýzlýklara karþý susmak ve adaletten taraf olmamak düþünülemez!” mesajý verildi. “27 Mayýs'tan 12 Eylül'e, 28 Þubat'tan Ergenekon'a darbeciler halkýn düþmanýdýr” ve “28 Þubat darbe sürecine karþý Ýslami kimliðimizi savunacaðýz!”pankartlarýnýn açýldýðý eylem boyunca Seyit Rýza’nýn idamýna giderken söylediði “Sizin yalanlarýnýzla, hilelerinizle baþ edemedim. Bu bana dert oldu. Ben de sizin önünüzde diz çökmedim bu da size dert olsun” sözlerinden ilhamla hazýrlanan “Diz çökmedik, bu da size dert olsun!” dövizleri taþýndý.

Özgenç: Allah bu millete bir daha 28 Þubat’lar yaþatmasýn

Eski milletvekili Merve Kavakçý: 28 Þubat çok baþlý bir yýlan

KÜÇÜK ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler Derneði (KOBÝDER) Baþkaný Nurettin Özgenç, 28 Þubat sürecinin ülkeyi siyasi ve ekonomik anlamda geriye götürdüðünü belirterek, “Allah bu millete bir daha 28 Þubatlar yaþatmasýn” dedi. Özgenç, 28 Þubat postmodern darbenin yýldönüm sebebiyle yaptýðý açýklamada, “Ýrtica cazgýrlýðý ile ‘cambaza bak’ misali postmodern darbe yapýlmýþtýr bunun akabinde bankalar hortumlanmýþ kirli birliktelikler ile yandaþlar zengin edilerek Türkiye ekonomisi çökertilmiþtir. Bin yýl süreceði de ifade edilen 28 Þubat’ýn sözde hafýzalarda yer etmiþtir ama özde hiç bir deðeri kalmamýþtýr” dedi. Özgenç, belleklerde yerini koruyan süreçle milli iradenin yok sayýldýðýný, meþru iktidarýn da gayrý meþru yollardan devrildiðini vurguladý. Özgenç, þunlarý ifade etti: “28 Þubat’ta sahneye konan malum olaylarýn aktörleri silinip gittiler ama ülkeye verdikleri zararlarýn etkileri hala devam ediyor o dönemin yandaþlarý bankalarý hortumlayýp servetlerine servet katarak zevki sefa sürerken devleti 46 milyar zarara uðratanlarýn yaptýklarý hafýzalarda tazeliðini korumaktadýr. Allah bu millet bir daha 28 Þubat’lar yaþatmasýn çünkü her darbeden sonra ekonomi felç oluyor toparlanmasý uzun yýllar alýyor.” Ýstanbul / cihan

28 ÞUBAT döneminde bir kesimin hedefi haline gelen eski milletvekili Merve Kavakçý, bin yýl süreceði söylenen 28 Þubat’ýn halen devam ettiðini savunarak, “Þu an biz konuþurken dahi bazý planlarýn yapýldýðý düþünülebilir. Çünkü çok baþlý bir yýlanla mücadele ediliyor” dedi. Merve Kavakçý, 28 Þubat’ýn 13. yýldönümünde deðerlendirmelerde bulundu. Halen George Washington Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapman Kavakçý, 13 yýl sonra geriye baktýðýnda “ülkenin ne kadar zor günlerden geçtiðini” gördüðünü kaydetti. Bin yýl süreceði iddia edilen 28 Þubat’ýn 13. yýldönümünde o dönemin bazý isimlerinin gözaltýna alýnmasý ya da tutuklanmasý ile ilgili olarak ise, yargýnýn yerini bulmasý gerektiðini dile getirdi. Kavakçý, þunlarý söyledi: “Herkes yaptýðýndan planladýðýndan sorumlu olmasý gerekiyor diye düþünüyorum. O zaman, bin sene süreceði söylenen dönem belki bin sene sürmedi; ama tam da 13 sene sürdü diyemeyiz. Çünkü þu an biz konuþurken dahi bazý planlarýn yapýldýðý düþünülebilir. Her geçen gün yeni þeyler ortaya çýkmakta ve bunlar 10 sene önceye, 20 sene önceye ait þeyler deðil. Bir hükümeti düþürme gayreti içinde olanlar var, insanlarý öldürme gayreti içinde olanlar var. Onun için bu bir yerde çok baþlý bir organizasyon, çok baþlý bir yýlanla mücadele ediliyor denebilir. Onun için o sürenin daha uzun süreceðini düþünüyorum. Tamamen Türk halkýnýn egemen olacaðý zaman bakalým ne zaman gelecek?” Washington / cihan

Kaç nesil daha heba edilecek? SAKARYA Adalet Giriþimi Baþörtüsü Platformu’nun yaptýðý 233. basýn açýklamasýnda, “Baþörtüsü konusunda da bu anlayýþýn kalýcý bir kazaným olmadýðýný anlamak için daha kaç yýl kaybedeceðiz? Kaç nesil daha heba edilecek? diye soruldu. Sakarya Adalet Giriþimi Baþörtüsü Platformu 233. basýn açýklamasýný Kent Meydaný’nda gerçekleþtirdi. Ýlim Ve Hikmet Vakfý Sakarya Þubesi Adýna Abdülkadir Dinç’in okuduðu basýn açýklamasýnda, 28 Þubat 1997’de MGK toplantýsýyla uygulamaya konan post-modern darbenin üzerinden 13 yýl geçtiði hatýrlatýlarak, þöyle denildi: “Silahlý-silahsýz darbecilerin, halka ve siyasete müdahale ettiði, millet iradesini yok saydýðý, iç tehdit paranoyasýyla olmadýk ithamlara, senaryolara, cinayetlere imza atýldýðý dönemin izlerini hala taþýyoruz. Baþörtüsü yasaðý ve meslek liselerine yönelik katsayý adaletsizliði bunun en somut göstergeleridir. Bu darbe süreci; siyasi, idari, hukuki birçok sorunu da derinleþtirmiþ, her kesimde toplumsal büyük yaralar açmýþtýr. Baþörtülü üniversite öðrencileriyle baþlayan yasak, acýmasýzca hayatýn her alanýna yayýlmýþ, öyle ki, 71 yaþýndaki Medine Bircan saðlýk karnesindeki baþörtülü fotoðrafýndan ötürü ölüme terk edilmiþtir. Yasaklara karþý göz yummanýn, idare etmenin sorunu çözmek anlamýna gelmediðinin tecrübe edildiðinin belirtildiði açýklamada, “Baþörtüsü konusunda da bu anlayýþýn kalýcý bir kazaným olmadýðýný anlamak için daha kaç yýl kaybedeceðiz? Kaç nesil daha heba edilecek? Göz yumma, idare etme hukuk devletinin deðil hak ve özgürlükleri pazarlýk unsuru haline getirmek isteyen rüþvetçi devlet anlayýþýnýn bir eseridir. Bu ülke insanýna yapýlacak en büyük kötülük, inandýðý gibi yaþama hakkýnýn, olduðu gibi görünme- göründüðü gibi olma özgürlüðünün gasp edilmesidir” denildi. Sakarya / YENI ASYA

n SAADET Partisi Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ, ‘’Türkiye’de darbeler dönemini kapatmanýn yegâne yolu Anayasa yapmak için milletin önünü açmaktýr’’ dedi. Kurtulmuþ, partisinin Ýstanbul Ýl Gençlik Kollarý’nýn, Beþiktaþ’ta düzenlenen divan toplantýsýnda bir konuþma yaptý. Ýktidar ve muhalefet partilerinin kavgadan, çatýþmadan baþka bir þey ortaya koyamadýklarýný öne süren Kurtulmuþ, Türkiye’nin darbe planlarý, HSYK krizi gibi bir takým sorunlarý tartýþtýðýný dile getirdi. Kurtulmuþ, iktidar ve muhalefetin bu sorunlarý çözmek yerine bunlar üzerinden kamplaþmaya gidip, oy toplamaya çalýþtýklarýný iddia ederek, Türkiye’de esas meselenin adý demokrasi olsa da ülkenin bürokratik oligarþi sisteminin sorunlarýyla karþý karþýya kalmasý olduðunu kaydetti. ‘’Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir’’ sözünün sadece Meclis’te yazýlý olarak durduðunu öne süren Kurtulmuþ, ‘’Türkiye’nin siyasal yapýlanmasý içerisinde millet yoktur’’ diye konuþtu.Numan Kurtulmuþ, Türkiye’nin acilen yeni demokratik, çaðdaþ, katýlýmcý bir Anayasa’ya ihtiyacý olduðunu ve yeni Anayasa’nýn yapýlmasýnýn hiç bir gerekçeyle baþka bir ilkbahara ertelenmemesi gerektiðini söyledi. Bu Anayasa’nýn, siyasi elitler tarafýndan deðil, millet tarafýndan yapýlmasý gerektiðine iþaret eden Kurtulmuþ, Anayasa’nýn mevcut 175. maddesinin derhal deðiþtirilerek, Anayasa yapmak için milletin önünün açýlmasý gerektiðini kaydetti.Kurtulmuþ, ‘’Türkiye’de darbeler döneminin kapatmanýn yegane yolu Anayasa yapmak için milletin önünü açmaktýr’’ diye konuþtu. Ýstanbul / aa

AB de Türk yargýsýnýn tarafsýzlýðýndan endiþeli n YARGI reformunun tartýþýldýðý Türkiye’de, yargýnýn baðýmsýzlýðýndan öte tarafsýzlýðý da tartýþma konusu. Avrupa Birliði’nin (AB) 1998 yýlýndan bu yana Türkiye için hazýrladýðý raporlarda yargýnýn tarafsýzlýðýndan endiþe ediliyor. “Ýlerleme Raporu” adý altýnda yayýnlanan yargý alanýyla ilgili geliþmelerde, yargýnýn tarafsýzlýðý ile sivillerin askeri mahkemelerde yargýlanmasý eleþtiriliyor. Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK)’nda Adalet Bakaný ve müsteþarýnýn bulunmasýndan dolayý yapýlan eleþtiriler hakkýnda ise raporda yüksek kurul toplantýlarýna Bakanýn nadiren katýldýðý vurgulanýyor. Yargýnýn, tarafsýzlýktan daha çok baðýmsýzlýða vurgu yaptýðýný, istatistiki bilgiler gözler önüne seriyor. 19502006 arasýnda Yargýtay baþkanlarý adli yýl açýlýþ konuþmalarýnda tam 439 defa yargý baðýmsýzlýðýný vurguladý. Tarafsýz ve yansýz yargý kavramý kullanýmý ise 138. Bunun 49 tanesi tek baþýna Sami Selçuk’a ait. Yargý baþkanlarý 1950-2006 arasýnda adli yýl açýlýþ konuþmalarýnda 439 defa “yargý baðýmsýzlýðý” derken; sadece 84 defa “yargýnýn tarafsýzlýðý” dedi. Yargýnýn, Silahlý Kuvvetler’in ve hâkim ve savcý derneklerinin kýdemli üyelerinin yargýnýn önemli davalardaki tarafsýzlýðýný tehlikeye sokabilecek açýklamalar yaptýðý dile getiriliyor. Ankara / cihan

Çevik Bir Meydaný'nda “28 Þubat” protestosu

28 Þubat utancý bitsin KOCAELÝ Gönüllü Kültür Teþekkülleri Baþörtüsü Platformunun'un 254. hafta basýn açýklamasýnda ise tarihimizin utanç sayfalarýnda yer alacak olan 28 Þubat ve benzeri darbelerin etkilerinden tamamen kurtulma zamaný geldip de geçtiði vurgulandý. Açýklamada, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý olarak temel insan haklarýna dayanan; her türlü baskýdan ve kýsýtlamalardan arýnmýþ en ileri seviyede vatandaþlýk haklarýný elde etmek için; meydanlarda sözlerimizi söylemeye ve gereken her yerde özgür irademizi ortaya koymaya devam edeceðiz. Hukuka ve adalete olan inancýmýzý da eksiltmeden sürdüreceðiz. Adalet er geç tecelli edecektir. Yeri ve zamaný ne olursa olsun hepimiz adaletin yerine geldiðini göreceðiz" denildi.

n ÝZMÝR'ÝN Buca ilçesindeki Orgeneral Çevik Bir Meydaný’nda ‘’28 Þubat protestosu’’ yapan Özgür-Der Ýzmir Þubesi üyeleri, meydanýn adýnýn deðiþtirilmesini istedi. 28 Þubat postmodern darbenin mimarlarýndan Orgeneral Çevik Bir’in isimin verildiði meydanda toplanan Özgür-Der Ýzmir Þubesi üyesi grup, darbe karþýtý pankart açtý ve slogan attý. Grup adýna açýklama yapan þube yönetim kurulu üyesi Özlem Öz, 28 Þubat sürecinde insanlarýn inanç ve ifade özgürlüðüne darbe vurulduðunu belirtildi. Öz, ‘’AK Parti hükümeti halk iradesini yansýttý ve vesayet rejimini sarstý. Ortaya çýkan eylem planlarý eski hizaya getirme anlayýþýný devam ettirme çabalarýdýr. Hükümetin daha fazla sorumluluk alarak cuntacýlarýn üzerine gitmesini istiyoruz. Ýtibar göstergesi olarak cadde, sokak ve meydanlara adý verilen darbecilerin isimleri bir an önce kaldýrýlmalýdýr. Bu baðlamda, 28 Þubatýn mimarlarýndan Orgeneral Çevik Bir’in adýnýn da bu meydandan kaldýrýlmasýný istiyoruz’’ dedi. Erkek ve kadýnlarýn ayrý durduðu grup, açýklamanýn ardýndan daðýldý. Ýzmir / aa


5

YENÝASYA / 1 MART 2010 PAZARTESÝ

HABER MAKRO - DALGA

BAÞKENT YAZILARI

Faize cennet, emeðe Cehennem

Oldukça enteresan…

RECEP TAÞCI receptasci@yeniasya.com.tr

en­gin­ler,­fa­kir­ler... Tok­lar,­aç­lar... Ýn­san­lý­ðýn­de­ðiþ­mez­ka­de­ri. Kay­nak­lar­si­lâ­ha­ve­sa­va­þa­har­can­ma­sa,­bö­lü­þüm­a­dil­ol­sa,­fa­kir­lik­de­aç­lýk­da dün­ya­gün­de­min­den­çý­kar. 21.­yüz­yýl­da­yaþ­lý­kü­re­de­man­za­ra­þu: Bir­ta­raf­ta­aç­lýk­tan­kýv­ra­nan­bir­mil­yar... Di­ðer­ta­raf­ta­ak­sý­rýn­ca­ya,­týk­sý­rýn­ca­ya­ka­dar mi­de­le­ri­ni­tý­ka­ba­sa­dol­du­ran­bir­mil­yar­in­san.­ Ül­ke­miz­de­de­ben­zer­du­rum: Bir­mil­yon­in­sa­ný­mýz­aç... Ay­rý­ca­yok­sul­luk­sý­ný­rýn­da­çýr­pý­nan­lar. Ýþ­te­on­lar­dan­bir­ke­sit. Ýþ­a­ra­yan­lar,­iþ­a­ra­mak­tan­u­mu­du­nu­ke­sen­ler,­as­ga­rî­üc­re­te­mah­kûm­o­lan­lar,­me­mur,­e­mek­li,­iþ­çi,­çift­çi,­kü­çük­es­naf...­ Ö­te­yan­dan­pa­ra­ti­ca­re­tin­den­kö­þe­yi­ve baþ­la­rý­dö­nen­ler.

Z

Ankara’da sürpriz buluþma n BAÞBAKAN Recep­Tayyip­Erdoðan, Genelkurmay­Baþkaný­Orgeneral­Ýlker Baþbuð­ile­sürpriz­bir­þekilde­bir­araya geldi.­YÖK’ün­kurucusu­Prof.­Dr.­Ýhsan Doðramacý’nýn­cenazesinde­ayaküstü konuþan­Baþbakan­Tayyip­Erdoðan­ve Genelkurmay­Baþkaný­Orgeneral­Ýlker Baþbuð,­sürpriz­bir­þekilde­Baþbakanlýk’ta biraraya­geldi.­Baþbuð’un­Erdoðan’la konuþurken­aðzýný­kapatmasý­kameralar tarafýndan­görüntülenmiþti.­Görüþmenin, Doðramacý’nýn­Kocatepe­Camisi’ndeki cenaze­töreninde­kararlaþtýrýldýðý­öðrenildi. Görüþmeyi­deðerlendiren­Baþbakanlýk­kaynaklarý,­herhangi­olaðanüstü­bir­krizin­söz konusu­olmadýðýný­açýkladýlar.­Ankara

Kim­ler­mi? Bi­rin­ci­sý­ra­da­ban­ka­lar. Bi­lân­ço­lar­a­çýk­lan­dý. 2009­yý­lý­kâ­rý­20­mil­yar­TL. Ge­çen­yý­la­gö­re­yüz­de­50­art­mýþ. Bu­da­bir­re­kor. Hem­de­e­ko­no­mi­kan­að­lar­ken. Na­sýl­að­la­ma­sýn? Du­ma­ný­tüt­me­yen,­a­týl­ka­pa­si­te­ça­lý­þan­fab­ri­ka­lar... Ki­lit­vu­ru­lan­iþ­yer­le­ri... Kar­þý­lýk­sýz­çek­ler,­pro­tes­to­e­di­len­se­net­ler... Borç­yü­zün­den­in­ti­har­lar,­cin­net­ler,­par­ça­la­nan­a­i­le­ler... Borç­ba­ta­ðý­na­sap­lan­mýþ­bir­dev­let. A­þý­rý­kü­çü­len­bir­e­ko­no­mi. Ya­ni­fa­kir­leþ­me. Bu­þart­lar­da­ban­ka­la­rýn­kâr­et­me­si,­tak­dir e­dil­me­li,­al­kýþ­lan­ma­lý. Ay­ný­za­man­da­sor­gu­lan­ma­lý. Mev­du­a­ta­ö­de­nen­fa­iz­ler­dü­þer­ken­kre­di fa­iz­le­ri­ay­ný­o­ran­da­in­mi­yor. Ko­mis­yon,­ha­va­le,­kart­ki­ra­sý­a­dý­al­týn­da her­çe­þit­iþ­lem­den­üc­ret­ta­lep­e­di­li­yor. Ge­cik­me­fa­iz­le­ri­çok­yük­sek. En­bü­yük­ge­lir­ka­le­mi­i­se­Ha­zi­ne­kâ­ðýt­la­rý. Dev­let­borç­lan­dýk­ça­ban­ka­la­rýn­kâ­rý­ar­tý­yor. Be­de­li­ni,­ver­gi­ler­le­ve­zo­run­lu­tü­ke­tim­mal­-

rý,­is­tih­da­mý­ge­niþ­le­ten­le­ri­teþ­vik­e­de­lim,­her tür­lü­ya­sal,­i­da­rî­en­gel­le­ri­kal­dý­ra­lým. Fa­iz­i­çin­ge­len­ser­ma­ye­i­se­fark­lý. Ka­ný­mý­zý­em­mek­le­kal­mý­yor,­ay­ný­za­man­da e­ko­no­mi­nin­gü­ven­li­ði­ni­teh­dit­e­di­yor. Alýn teri dökmeden kazanan O­la­yýn­cid­di­ye­ti­ni­ve­bo­yu­tu­nu­kav­ra­ya­bil­yabancý yatýrýmcýlar için cennet mek­i­çin­sa­de­ce­bir­ra­kam­ve­re­lim. olan ülkemiz, kendi halkýna 2003-2009­dö­ne­min­de­ya­ban­cý­lar;­bor­sa, dev­ let­iç­borç­lan­ma­se­net­le­ri­gi­bi­fi­nan­sal­a­cehennemi yaþatýyor. raç­la­ra­yap­týk­la­rý­port­föy­ya­tý­rým­la­rýn­dan­ka­zan­dýk­la­rý­22­mil­yar­562­mil­yon­do­la­rý­yurt­dý­þý­na­trans­fer­et­ti­ler. la­rý­na­zam­yo­luy­la­halk­ö­dü­yor. A­lýn­te­ri­dök­me­den­ka­za­nan­ya­ban­cý­ya­tý­Kâr­la­rýn­art­ma­sý­de­mek,­ce­bi­miz­den­da­ha rým­cý­lar­i­çin­cen­net­o­lan­ül­ke­miz,­ken­di­hal­çok­pa­ra­çýk­ma­sý­de­mek. ký­na­ce­hen­ne­mi­ya­þa­tý­yor. Bu­yüz­den­ban­ka­kâr­la­rý­top­lu­mu­doð­ru­E­mek­çi­si­ne­3-5­ku­ru­þu­çok­gö­ren­ler,­e­lin dan­il­gi­len­di­ri­yor. ya­ban­cý­sý­nýn­cep­le­ri­ni­dol­dur­ma­sý­na­se­yir­ci Ban­ka­lar­risk­siz,­dev­let­ga­ran­ti­li­ka­zanç­la­ra ka­lý­yor­lar,­dev­le­tin­borç­lan­ma­ih­ti­ya­cý­ný­a­zal­rað­bet­e­de­cek­le­ri­ne,­re­el­sek­tö­re­kre­di­mus­- ta­cak­ge­rek­li­a­dým­la­rý­at­mak­tan­ka­çý­ný­yor­lar. luk­la­rý­ný­aç­ma­da­naz­lan­ma­sa­lar,­e­ko­no­mi­yi Ge­rek­li­a­dým­la­rýn­ne­ol­du­ðu­nu­za­man­za­da­ha­o­lum­lu­yön­de­et­ki­le­ye­bi­lir­ler. man­di­le­ge­ti­ri­yo­ruz. Al­tý­ný­çiz­me­miz­ge­re­ken­bir­hu­sus­da­þu: Ön­ce­zih­ni­ye­tin­kök­ten­de­ðiþ­me­si­ge­re­kir. Ban­ka­cý­lýk­sek­tö­rü­nün­ya­rý­sý­ya­ban­cý­la­rýn Bu­bað­lam­da­e­mek­ve­ü­re­tim­o­dak­lý­bir­po­e­lin­de. li­ti­ka­iz­len­me­li,­za­man­ve­kay­nak­is­ra­fý­na­son Ka­zan­dýk­la­rý­ný­yurt­dý­þý­na­gö­tü­rü­yor­lar. ve­ril­me­li­ve­ta­biî­ki­a­dil­bir­ver­gi­sis­te­mi­ku­Za­ten­kay­nak­la­rý­mýz­kýt. rul­ma­lý­dýr. E­ko­no­mi­ye­bir­kat­ký­la­rý­yok. Zi­ra­sý­kýn­tý­la­rý­mý­zýn­te­me­lin­de­ver­gi­al­ma, Doð­ru­dan­ser­ma­ye­ge­ti­rip­fab­ri­ka­ku­ran­la­- borç­al­yak­la­þý­mý­yat­mak­ta­dýr.

‘‘

ERBAKAN: 28 ÞUBAT BAÞARILI OLAMADI ESKÝ Baþbakanlardan, kapatýlan Refah Partisinin eski genel baþkaný Necmettin Erbakan, 28 Þubat sürecinin, ‘’milleti aslýndan, özünden uzaklaþtýrma hareketi olduðunu’’ belirterek, ancak baþarýlý olamadýðýný söyledi. Erbakan, Esnaf ve Sanatkârlar Derneðince (ES-DER) Ýlci Otel’de düzenlenen ‘’28 Þubat ve Ticari Hayata Etkileri’’ konulu konferansta konuþtu. Erbakan, Refah Partisinin, ekonomi ve dýþ politikadaki baþarýlarýndan rahatsýz olunduðu için böyle bir yola gidildiðini ifade etti. ‘’Millî Görüþ’’ün dünyadaki adaletsizliði ortadan kaldýrmak için ortaya çýktýðýný ve çok önemli hizmetler yaptýðýný ileri süren Erbakan, ‘’Eðer bugün hanýmýnýn baþý örtülü olan bir bey Cumhurbaþkaný oluyorsa, o sizin çalýþmalarýnýzýn sonucudur, onlarýn çalýþmasýnýn sonucu deðil’’ dedi. Necmettin Erbakan, ‘’Þimdi tekrar iþ baþýna geldiðiniz zaman tekrar size müsaade etmez-

lerse ne yapacaksýnýz? Bunun için askerimizi eðiteceðiz. Bunlarýn hiçbir fayda getirmediðini, askerlerimiz de bu vatanýn evlâdý, gözleriyle görüyorlar. Kendilerine millî görüþü anlatacaðýz, tanýtacaðýz. Ben vaktiyle kendilerine pek çok konferanslar verdim. Böylece devlet-millet kaynaþmasýyla ecdadýmýzýn yaptýðý gibi yeniden büyük Türkiye’yi kuracaðýz, yeni bir dünya kuracaðýz’’ diye konuþtu. Konuþmasýnýn ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Erbakan, ‘’28 Þubat dönemindeki Batý Çalýþma Grubu’nun baþýnda bulunan Emekli Orgeneral Çetin Doðan’ýn tutuklanmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?’’ sorusu üzerine ‘’Kendilerine sorun, onlar benden daha iyi yorumlarlar’’ dedi. Bir baþka soru üzerine Erbakan, ‘’28 Þubat milleti aslýndan, özünden uzaklaþtýrma hareketedir. Baþarýlý olamamýþtýr’’ diye konuþtu. Ankara / aa

Reform Ýzleme Grubu toplandý n REFORM Ýz­le­me­Gru­bu’nun­ (RÝG) 19. top­lan­tý­sý,­Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­mü­za­ke­re­ci E­ge­men­Ba­ðýþ’ýn­ev­sa­hip­li­ðin­de,­Dý­þiþ­le­ri Ba­ka­ný­Ah­met­Da­vu­toð­lu,­A­da­let­Ba­ka­ný Sa­dul­lah­Er­gin­ve­Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Be­þir­A­ta­lay’ýn­ka­tý­lý­mýy­la­ger­çek­leþ­ti.­Ye­ni­Baþ­ba­kan­lýk­ta­dü­zen­le­nen­top­lan­tý­nýn­a­çý­lý­þýn­da ký­sa­bir­ko­nuþ­ma­ya­pan­Ba­kan­Ba­ðýþ,­RÝG top­lan­tý­la­rý­nýn­baþ­lan­gýç­ta­yýl­da­i­ki­kez­ya­pý­lýr­ken­2009­yý­lý­nýn­ba­þýn­dan­i­ti­ba­ren­i­ki ay­da­bir­ve­ge­rek­li­gö­rül­dü­ðü­du­rum­lar­da An­ka­ra­dý­þýn­da­top­lan­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­ný kay­det­ti.­Ba­ðýþ,­bu­çer­çe­ve­de­Ha­tay­ve Trab­zon’da­top­lan­tý­lar­yap­týk­la­rý­ný­ha­týr­la­ta­rak,­dün­kü­top­lan­tý­nýn­da­as­lýn­da­Ýs­tan­bul’da­ya­pýl­ma­sý­nýn­plan­lan­dý­ðý­ný,­an­cak Tür­ki­ye’de­e­ði­ti­me­ve­ül­ke­kal­kýn­ma­sý­na bü­yük­kat­ký­lar­ver­miþ­o­lan­Prof.­Dr.­Ýh­san Doð­ra­ma­cý­i­çin­dü­zen­le­ne­cek­o­lan­dev­let tö­re­ni­se­be­biy­le­An­ka­ra’ya­a­lýn­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Ba­kan­Ba­ðýþ,­da­ha­ön­ce­a­lý­nan­ka­rar­ge­re­ði­bu­gün­kü­top­lan­tý­nýn­ev­sa­hip­li­ði­ni ken­di­si­nin­üst­len­di­ði­ni­söy­le­di.­Top­lan­tý­ya sa­bah­ki­ça­lýþ­ma­nýn­ve­öð­le­a­ra­sý­nýn­ar­dýn­dan­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan­baþ­kan­lý­ðýn­da­de­vam­e­dil­di.­Ankara / aa

cevher@yeniasya.com.tr

n­ka­ra’nýn­pus­lu­ha­va­sýn­da­o­lup­bi­ten­ler,­Tür­ki­ye’nin­ de­mok­ra­tik­leþ­me­ ba­ro­met­re­si­ni­ gös­te­ri­yor.­ O­lay­la­rýn­ per­de­ ar­ka­sýn­da­ sa­týr­ a­ra­la­rýn­da ö­nem­li­an­lam­lar­o­ku­nu­yor. Ya­zar­Ah­met­Taþ­ge­ti­ren’in,­“bir­yer­ler­le­i­liþ­ki­li”­de­di­ði­ve­Ö­zal’dan­Er­do­ðan’a­çe­þit­li­hü­kû­met­ler­de­ki­de­ðiþ­me­yen­iþ­le­vi­ni,­“dev­let­di­li­ni­an­la­yan,­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­si­ya­sî­ya­pý­nýn­pro­je­le­ri­ni­dev­let­di­li­ne­çe­vi­ren­bi­ri”­ o­la­rak­ ni­te­len­dir­di­ði­ Baþ­ba­kan­ Yar­dým­cý­sý­ Ce­mil Çi­çek’in­bu­sü­reç­te­söy­le­dik­le­ri­ol­duk­ça­il­ginç… Da­ha­ön­ce­Ge­nel­kur­may­ka­rar­gâ­hý­na­gi­di­þi­ni,­“pa­ro­la” me­se­le­si­ne­bað­la­yan­Çi­çek’in,­“dar­be­söy­lem­le­ri­nin­pom­pa­lan­dý­ðý­gün­ler­de­dev­re­ye­gir­mek”ten­bah­set­me­si­ve “Ka­rar­gâ­ha­da­sý­kýn­tý­yý­ye­rin­de­gör­mek­i­çin­git­tim”­de­me­si,­en­te­re­san. (Me­te­han­De­mir,­Hür­ri­yet,­26.2.2010)

A

“DARBE SÖYLENTÝLERÝ”YLE BOÞALAN BAÞBAKANLIK… Doð­ru­su,­“Tür­ki­ye’de­bir­sü­re­den­be­ri­as­ker­le­rin­is­ti­fa­e­de­ce­ði,­dar­be­ya­pa­ca­ðý­ya­da­sis­te­me­bir­mü­da­hâ­le­de­bu­lu­na­ca­ðý­yö­nün­de­bir­ha­va­var”­cüm­le­si­nin­ar­dýn­dan­ AKP­ hü­kû­me­ti­ i­çin­de­ “dar­be­ söy­len­ti­le­ri”yle baþ­la­rý­na­ge­len­le­re­da­ir­a­çýk­la­ma­la­rý,­dik­kat­çe­ki­ci. “Dar­be”yi­ya­kýn­Türk­si­ya­sî­ha­ya­týn­da­en­çok­prim­ya­pan­ke­li­me­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Çi­çek,­“Bu­ül­ke­de­‘dar­be’­a­dý­ge­çin­ce­bi­le­ka­rak­ter­de­for­mas­yo­nu­na­uð­ra­yan­lar­o­lur” di­yor­ve­“27­Ni­san­ (2007)­ bil­di­ri­sin­de­bi­le­kor­ku­dan­yor­ga­ný­çe­ke­rek,­bi­zim­le­ir­ti­ba­tý­ke­sip­‘Sa­bah­ol­sun­hay­rol­sun’­di­yen­dost­la­rý­mý­zý­bi­li­yo­ruz”­di­ye­ko­nu­þu­yor. Ö­zal’ýn­ Cum­hur­baþ­kan­lý­ðýn­da­ Bi­rin­ci­ Kör­fez­ Sa­va­þý es­na­sýn­da­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­ka­ný­ Ne­cip­ To­rum­tay’ýn (3­A­ra­lýk­1990’da) is­ti­fa­sý­nýn­“dar­be­nin­a­yak­ses­le­ri”­ve “dar­be­ spe­kü­las­yon­la­rý”­ ü­ze­ri­ne­ Dev­let­ Ba­ka­ný­ o­la­rak bu­lun­du­ðu­ Baþ­ba­kan­lý­ðýn­ ko­ri­dor­la­rý­nýn­ bo­þal­dý­ðý­ný, hat­ta­ö­zel­ka­le­miy­le­çay­cý­sý­nýn­bi­le­ken­di­si­ni­terk­e­dip ka­çýþ­tý­ðý­ný­mi­sal­le­riy­le­an­la­tý­yor. Çi­çek’in­“iç­ler­a­çý­sý­hal”e­þa­hit­lik­et­ti­ði­hâ­di­se­ler,­28­Þu­bat’ýn­yýl­dö­nü­mü­ne­ve­dar­be­te­þeb­büs­le­ri­nin­so­ruþ­tu­rul­ma­sý­na­denk­gel­me­si­de­en­te­re­san­ve­ib­ret­ve­ri­ci…

“BÝZÝMLE BÝRLÝKTE MEZARA GÝDER” TEKRARI…

Prof. Dr. Doðramacý devlet töreniyle uðurlandý n YÖK’ÜN ku­ru­cu­baþ­ka­ný­ve­Bil­kent­Ü­ni­ver­si­te­si­Mü­te­vel­li­He­ye­ti­Baþ­ka­ný­Prof.­Dr. Ýh­san­Doð­ra­ma­cý,­dev­let­tö­re­ni­i­le­defnedildi.­Ýh­san­Doð­ra­ma­cý­i­çin­ilk­tö­ren­YÖK’te dü­zen­len­di.­Tö­re­ne,­Doð­ra­ma­cý’nýn­ço­cuk­la­rý­Bil­kent­Ü­ni­ver­si­te­si­Rek­tö­rü­Prof.­Dr.­A­li­Doð­ra­ma­cý,­Os­man­Doð­ra­ma­cý­ve­ký­zý Þer­min­Sa­vaþ­çý­i­le­Mi­llî­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný Vec­di­Gö­nül,­Mil­lî­E­ði­tim­Baþ­ka­ný­Ni­met Çu­buk­çu,­YÖK­Baþ­ka­ný­Yu­suf­Zi­ya­Öz­can, YÖK­ü­ye­le­ri,­rek­tör­ler­ve­a­ka­de­mis­yen­ler ka­týl­dý.­Doð­ra­ma­cý’nýn­Türk­bay­ra­ðý­na­sa­rý­lý na­a­þý,­YÖK­bah­çe­sin­de­ki­tö­ren­a­la­ný­na­ge­ti­ril­di.­Ko­nuþ­ma­la­rýn­ar­dýn­dan­Doð­ra­ma­cý’nýn­na­a­þý,­as­ker­ler­ta­ra­fýn­dan­o­muz­lar­da ta­þý­na­rak­ce­na­ze­a­ra­cý­na­ko­nul­du,­Ko­ca­te­pe Ca­mi­i’ne­ge­ti­ril­di.­Bu­ra­da­dö­ze­nen­le­nen dev­let­tö­re­ni­ne­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah Gül,­TBMM­Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin, Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Ýl­ker­Baþ­buð­ve­CHP­Li­de­ri De­niz­Bay­kal­i­le­bir­lik­te­bir­çok­ba­kan­ve mil­let­ve­ki­li­nin­ya­ný­sý­ra­es­ki­po­li­ti­ka­cý­ka­týl­dý. Prof.­Dr.­Ýh­san­Doð­ra­ma­cý,­Bil­kent’te­ki Doð­ra­ma­cý­za­de­A­li­Pa­þa­Ca­mi­si­av­lu­sun­da ha­zýr­la­nan­bö­lüm­de­def­ne­dil­di.­Ankara / aa

CEVHER ÝLHAN

Refahyol'un DYP kanadýndan Tansu Çiller'in "komutanlara istifa etmesi" çaðrýsý yapacaðý "jenerik senaryoya" göre Çiller, bu gerçekleþene kadar beyaz elbiseleriyle gideceði Meclis'ten ayrýlmayacaktý. Ancak, önceden hazýrlanan plan MGK'da hayata geçirilemedi. FOTOÐRAF: ARÞÝV

Çiller direnecekti 28 ÞUBAT SÜRECÝNDE SÝYASETÝN ASLINDA ASKERÎ BASKIYA KARÞI BÝR PLAN HAZIRLADIÐI ANCAK BUNU UYGULAYAMADIÐI ORTAYA ÇIKTI. TÜRK de­mok­ra­si­si­ne­ör­tü­lü­mü­da­ha­le­nin­ya­pýl­dý­ðý­28­Þu­bat’ta­si­ya­se­tin­as­lýn­da­as­ke­rî­bas­ký­ya­kar­þý­bir­plan­ha­zýr­la­dý­ðý­an­cak­bu­nu­uy­gu­la­ya­ma­dý­ðý­or­ta­ya­çýk­tý.­Re­fah­yol’un­DYP ka­na­dýn­dan­Tan­su­Çil­ler’in­“ko­mu­tan­la­rýn­is­ti­fa­et­me­si”­çað­rý­sý­ya­pa­ca­ðý­“je­ne­rik­se­nar­yo­ya”­gö­re­Çil­ler,­bu­ger­çek­le­þe­ne­ka­dar­be­yaz­el­bi­se­le­riy­le­gi­de­ce­ði­Mec­lis’ten­ay­rýl­ma­ya­cak­tý.­ De­mok­ra­si­ta­ri­hi­ne­ka­ra­le­ke­o­la­rak­ge­çen 28­Þu­bat­sü­re­ci­yýl­lar­dýr­tar­tý­þý­lý­yor.­O­dö­nem­de­iþ­ba­þýn­da­o­lan­Re­fah­yol­hü­kü­me­ti,­as­ker­le­rin­da­yat­ma­sý­na­kar­þý­ye­ter­li­di­renç­gös­ter­me­di­ði­i­çin­yo­ðun­e­leþ­ti­ri­al­dý.­28­Þu­bat­ka­rar­la­rý­o­la­rak­bi­li­nen­ka­rar­la­rýn­a­lýn­dý­ðý­ta­ri­hî MGK­top­lan­tý­sý­ön­ce­sin­de­as­lýn­da­si­ya­si­le­rin de­bu­du­ru­mu­ön­gör­dü­ðü,­yýl­lar­son­ra­ilk­kez a­çýk­lan­dý.­Za­man’ýn­ha­be­ri­ne­gö­re,­Re­fah­yol’un­DYP­ka­na­dý­nýn,­as­ke­rin­bas­ký­sý­na,­bir “kar­þý­se­nar­yo”­i­le­ce­vap­ver­me­yi­plan­la­dý­ðý an­cak­bun­dan­son­an­da­vaz­ge­çil­di­ði­or­ta­ya çýk­tý.­Tan­su­Çil­ler­mer­kez­li­ve­as­ker­le­re­kar­þý ha­zýr­la­nan­“o­yun­pla­ný”­Mec­lis’te­bir­si­vil­di­re­ni­þi­i­çe­ri­yor­du.

“DAYATMALARA BOYUN EÐÝLMEYECEKTÝ” 28­Þu­bat­MGK’sý­na­ký­sa­bir­sü­re­ka­la­Tan­su­Çil­ler’in­baþ­da­nýþ­man­la­rý­Prof.­Dr.­Müm­taz’er­Tür­kö­ne­ve­Hü­se­yin­Ko­ca­bý­yýk,­de­mok­ra­tik­di­re­ni­þi­yön­tem­o­la­rak­be­nim­se­yen bir­“je­ne­rik­se­nar­yo”­ha­zýr­lý­ðý­yap­tý.­Tür­kö­ne ve­Ko­ca­bý­yýk,­ha­zýr­la­dýk­la­rý­pla­ný­Tan­su­Çil­ler

ve­Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Me­ral­Ak­þe­ner’e­sun­du.­As­ker­le­rin­muh­te­mel­id­di­a­la­rý,­it­ham­la­rý­ve bun­la­ra­kar­þý­ve­ri­le­cek­ce­vap­lar­tek­tek­ya­zýl­mýþ­tý.­A­de­ta­bir­ti­yat­ro­o­yu­nu­gi­biy­di.­“Ýr­ti­ca” o­dak­lý­han­gi­suç­la­ma­ya,­han­gi­ce­vap­lar­ve­ri­le­cek,­na­sýl­bir­üs­lûp­kul­la­ný­la­cak,­hep­si­tek tek­be­lir­len­miþ­ti.­Tür­kö­ne­ve­Ko­ca­bý­yýk,­28 Þu­bat­MGK’sýn­da­as­ke­rî­ka­na­dýn­ik­na­ol­ma­ya­ca­ðý­na­i­na­ný­yor­lar­dý.­Hü­kü­me­te­ba­zý­ka­rar­la­rýn­im­za­lat­tý­rýl­ma­ya­ça­lý­þý­la­ca­ðý­da­tah­min e­di­li­yor­du.­Da­yat­ma­la­ra­bo­yun­e­ðil­me­me­si­ni is­te­yen­da­nýþ­man­lar­bu­nok­ta­da­ip­le­rin­ko­par­tý­la­rak,­de­mok­ra­si­mü­ca­de­le­si­ve­ril­me­sin­den­ya­nay­dý.­

“ORTAÐINA GÜVENEMEDÝ” “O­yun­pla­ný”ný­dik­kat­le­din­le­yen­Tan­su Çil­ler,­“Ka­fa­ma­yat­tý”­di­ye­rek­u­mut­me­sa­jý ver­di.­Dos­ya­yý­a­lýp­çan­ta­sý­na­koy­du.­28­Þu­bat’ta­ki­ta­ri­hî­MGK­top­lan­tý­sý­na­gi­rer­ken­ya­nýn­da­ki­ev­rak­lar­a­ra­sýn­da­o­plan­da­var­dý.­Ne ya­zýk­ki,­ön­ce­den­ha­zýr­la­nan­plan­MGK’da ha­ya­ta­ge­çi­ri­le­me­di.­Ba­zý­ger­gin­lik­ler,­i­ti­raz­lar ya­þan­sa­da­ko­a­lis­yon­or­tak­la­rý­ka­rar­la­rý­im­za­la­mýþ­tý.­Tan­su­Çil­ler,­ne­den­top­lan­tý­yý­terk­e­dip,­mü­ca­de­le­ye­gi­riþ­me­di­ði­so­rul­du­ðun­da, “Or­tak­la­rý­ma­gü­ve­ne­me­dim”­di­ye­cek­ti.­O­sü­reç­te­40’tan­faz­la­is­ti­fa­nýn­ya­þan­dý­ðý­DYP­de ol­duk­ça­ka­rý­þýk­tý.­Hü­se­yin­Ko­ca­bý­yýk,­Çil­ler’in ‘o­yun­pla­ný­na’­uy­ma­ma­ge­rek­çe­si­o­la­rak, “Bel­ki­de­her­þe­yin­da­ha­kö­tü­o­la­bi­le­ce­ði­ni dü­þün­dü”­yo­ru­mu­nu­yap­tý.­­Ýstanbul

“ÇÝLLER, BEYAZ ELBÝSELERÝNÝ GÝYECEKTÝ” KOCABAYIK’IN ilk kez Zaman’a açýkladýðý o plan þöyleydi: “Tansu Çiller, tahmin edildiði gibi Çevik Bir ve arkadaþlarýnýn dayatmalarý sürdürmesi halinde ayaða kalkarak, “Siz Anayasa suçu iþliyorsunuz” diyerek elindeki dosyayý askerin önüne atacaktý. Sonra da toplantýyý terk edecekti. Dýþarýda kýsa bir açýklama yapacaktý: “Anayasa ihlâl edilerek hükümete müdahale ediliyor. Komutanlarýn emeklilik kararnamesi Cumhurbaþkaný’na gönderilecek.” Çiller, buradan evine geçecekti. Kýyafeti bile tasarlanmýþtý. Beyaz elbiselerini giyecekti. Oradan da milletvekilleriyle beraber Meclis’e geçilecek ve muhalefet partileriyle görüþülerek demokratik dayanýþma istenecekti. Meclis’te yerli ve yabancý basýn mensuplarýna da þu açýklama yapýlacaktý: “Demokrasiye müdahale ortadan kalkýncaya, Genelkurmay baþkaný ve kuvvet komutanlarýnýn emeklilik kararnamesi imzalanýncaya kadar buradan ayrýlmayacaðýz. Bu kadýný yýldýramayacaklar.”

Ke­za­Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný­A­ta­lay’ýn­ (17­E­kim­2009’da) A­ta­türk­Or­man­Çift­li­ði’nde­DTP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Türk’e­ve par­ti­yet­ki­li­le­ri­ne,­sý­nýr­da­sey­yar­mah­ke­me­ku­rul­ma­sý­ve Ha­bur’a­ge­len­te­rö­rist­le­rin­ser­best­bý­ra­kýl­ma­sý­i­çin­“hâ­kim­le­rin­a­yar­la­na­ca­ðý”­ve­“ö­zel­yar­gý­la­ma­dü­ze­ni”­sað­la­mak­a­ma­cýy­la­“te­rör­ör­gü­tüy­le­giz­li­mü­zâ­ke­re­e­dil­di­ði”­id­di­a­la­rý­ü­ze­ri­ne,­BDP­Muþ­Mil­let­ve­ki­li­Sýr­rý­Sa­kýk’ýn­Mec­lis kür­sü­sün­de­di­le­ge­tir­dik­le­ri­de­bir­baþ­ka­en­te­re­san… An­cak­PKK­te­rör­ör­gü­tü­nü­“ký­na­ma­ma­la­rý”­hak­kýn­da­ki tep­ki­le­re,­“Biz­en­zor­ko­þul­lar­da­yar­gý­la­nýr­ken­bi­le­ço­cuk­la­rý­mý­za­sa­hip­çýk­týk,­as­la­on­la­rý­ren­ci­de­et­me­dik”­de­me­si, “her­fýr­sat­ta­te­rör­ör­gü­tü­nün­si­ya­sî­tem­sil­ci­si”­in­ti­bâ­ý­ný ve­ren,­“a­çý­lým”da­te­rö­rist­ba­þý­nýn­“mu­ha­tap­a­lýn­ma­sý­ný” is­te­yen­ve­çö­züm­i­çin­“yol­ha­ri­ta­sý”ný­gös­te­ren­“si­ya­sî­zih­ni­yet”in­en­te­re­san­lý­ðý­ný­a­çý­ða­çý­ka­rý­yor. Di­ðer­yan­dan­Sa­kýk’ýn,­“Bu­ül­ke­nin­ba­rý­þý­i­çin­bir­çok þey­bi­zim­le­me­za­ra­gi­der”­cüm­le­si,­27­Ni­san­e-muh­tý­ra­sý­ný­ ka­le­me­ a­lan­ dö­ne­min­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­ka­ný Bü­yü­ka­nýt’la­ Dol­ma­bah­çe’de­ki­ o­fi­sin­de­ sa­at­ler­ce­ baþ­ba­þa­gö­rü­þen­Er­do­ðan’ýn­“O­a­çýk­la­ma­dýk­ça­ben­a­çýk­la­mam,­be­nim­le­bir­lik­te­me­za­ra­gi­der”­sö­zü­nü­ha­týr­lat­ma­sý,­bir­baþ­ka­en­te­re­san­ben­zer­li­ði­te­dâî­et­ti­ri­yor. Ki­bu­du­rum,­“me­za­ra­ka­dar­a­çýk­lan­ma­ya­cak”­sýr­la­ra­da­ir­is­tif­ham­la­rý­ga­rip­ve­en­te­re­san­bir­bi­çim­de­art­tý­rý­yor…

“AÐZIMIZDAN ÇIKANI KULAKLARIMIZ DUYSUN!” Bu­a­ra­da,­“Þim­di­fiþ­le­me­sý­ra­sý­biz­de”­di­yen­ve­AKP kar­þýt­la­rý­ i­çin­ “ka­ný­bo­zuk­lar”­ tâ­bi­ri­ni­ kul­la­nan­ mil­let­ve­kil­le­ri­ni,­ “Að­zý­mýz­dan­ çý­ka­ný­ ku­lak­la­rý­mýz­ duy­sun!” di­ye­i­kaz­e­den­Er­do­ðan’ýn,­“üç­lü­zir­ve”­hak­kýn­da­ki­yo­rum­la­ra­öf­ke­le­nip,­“Ben­de­o­ga­ze­te­le­rin­pat­ron­la­rý­na ses­le­ni­yo­rum:­‘Ne­ya­pa­yým,­kö­þe­ya­za­rý,­hâ­kim­o­la­mý­yo­rum’­di­ye­mez­sin;­kö­þen­de­ya­zý­ya­za­nýn­ma­a­þý­ný­sen ve­ri­yor­sun”­di­ye­yük­len­me­si­de­en­te­re­san…­ Ý­þin­en­en­te­re­san­ya­ný­Baþ­ba­kan’ýn,­“mil­let­e­ge­men­li­ði­nin­güç­ka­zan­ma­sý­ve­vic­dan­la­rýn­ra­hat­la­ma­sý”,­“hu­ku­kun ve­a­da­le­tin­yan­sý­ma­sý”,­“geç­mi­þin­ka­ran­lýk­la­rý­na,­ge­ri­kal­mýþ­lýk­la­rý­na,­çar­pýk­an­la­yýþ­la­ra­ge­ri­dö­nü­le­me­ye­ce­ði”­id­di­a­la­rý­nýn­pe­þin­den­bu­ya­kýn­ma­da­bu­lun­ma­sý. Da­ha­ da­ en­te­re­sa­ný,“de­mok­ra­si­yi­ zâ­fi­ye­te­ uð­ra­tan­lar”dan,­“hu­ku­ku­key­fî­mü­da­ha­le­le­re­a­çýk­ha­le­ge­ti­ren­ler”den,­“Tür­ki­ye’nin­u­lus­lar­a­ra­sý­i­ti­ba­rý­ný­ze­de­le­yen­le­re­ al­kýþ­ tu­tan­la­rýn­ ve­bâl­ ve­ so­rum­suz­lu­ðu”ndan­ söz e­der­ken,­ “O­ in­san­la­ra­ da­ o­ ka­lem­le­ri­ tes­lim­ e­den­ler, der­ki­‘Ku­su­ra­bak­ma­kar­de­þim­bi­zim­dük­kân­da­sa­na yer­yok”­ör­tü­lü­teh­di­din­de­bu­lun­ma­sý.­Bu­te­zad­cüm­le­le­ri­yan­ya­na­sar­fet­me­si… Ve­bir­di­ðer­en­te­re­san­lýk,­A­rýnç’ýn,­Er­do­ðan’ýn­“med­ya pat­ron­la­rý­ve­kö­þe­ya­zar­la­rý­na­i­liþ­kin­i­fâ­de­le­ri”ni­te’vi­li.­Er­do­ðan’ýn­söz­le­ri­ni,­“kö­þe­ya­zar­la­rý­na,­ba­sýn­öz­gür­lü­ðü­ne kar­þý’­bir­gö­rüþ­o­la­rak­yo­rum­la­mýþ­lar’’­di­ye­ko­nuþ­ma­sý. “Ben­ken­di­si­i­le­de­gö­rüþ­tüm.­Sa­ný­yo­rum­bu­söz­le­ri­ni­þu­nun­i­çin­sarf­et­ti”­di­ye­baþ­la­yýp,­“Bir­ký­sým­ga­ze­te­le­ri­miz, bir­ký­sým­kö­þe­ya­zar­la­rý­mýz­ger­gin­lik­ve­kriz­ü­ze­ri­ne­ya­zýn­ca­e­ko­no­mi­bun­dan­o­lum­suz­et­ki­le­ni­yor.­Yok­sa­böy­le bir­þe­ye­ke­sin­lik­le­ih­ti­mal­ver­mi­yo­rum”­di­ye­dü­zelt­me­si… Ol­duk­ça­en­te­re­san…


6

YENÝASYA / 1 MART 2010 PAZARTESÝ

RÖPORTAJ KEMAL N Ý Y E S Ü H. H .tr ya.com l@yenias hhkema

li el­ Yet­ki­ ­rum­ Ö­z Er­zin-­ u ­ z r E ­ a ­ r­d ­sa­mýn­da ­ haft­ a­la ­vâ­sý­ kap â eçt­ i­ði­miz n d ­tý­ðý­i­çin ­ ç n o ­a a k ­ ­ ­ge­ e t­ urm r þ E u ­ r ý­ o s ý­ ­s c ­ a v ­ ür­ki­Sa ýnd ­ Biz­ de­ T n­c­ ý­sý­hakk­ ý. v d ­ a s ­ ýn þ l ­ a a ­ ­B n ­de can üs­tü n­ gö­re­vin ­HSYK’nýn­yar­gý­ l­te­si a d ­ ýn f ­ a ­ r ­ i­ði­ni, uk­ Fa­kü HSYK­ ta ýn­na­sýl­iþ­led i­te­si­ Hu­k en­top’la n ­ s ý­ r ­ g e r v a i­ n ­ ­y e Ü ye’d ­ta­fa­ Þ ­ma­ra­ ­i Dr.­ Mus si­ni­ Mar ­len en­ Doç.­ c­ ý­sý­nýn­ba­þý­na­ge de­ki­ et­ki­ el­er­ ind ­ y ­ v a ­Ü Öð­ret­ im en­top,­ Er­zu­rum­s ­len­di­ri­yor.­ Þ er .­ ­ ð k e u ­d ­ t e þ ­u ”­di­y kon im h ­ a ­v n ­ in­li’de “Þemd

G

ERZURUM SAVCISININ BAÞINA GELENLER ÞEMDÝNLÝ’DEN VAHÝM!

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Þentop ”Bu olay Þemdinli’den daha vahimdir. Þemdinli’de bir soruþturma açýlmýþtý. En azýndan þeklen hukuka uygunluk vardý. Burada o bile yok.” böy­le­bir­yan­lýþ­yap­ma­yýn”­de­nil­mek­is­ten­miþ­tir­ha­kim­le­re­de…­

Ha­kim­ler­le­sav­cý­la­rý­bir­bi­rin­den­a­yýr­mak­lâzým.­Ha­kim­le­rin ver­miþ­ol­du­ðu­yar­gý­sal­ka­rar­lar,­ka­ra­rýn­ni­te­li­ði­ne­gö­re­ya­bir­baþ­ka­ha­kim­ve­ya­mah­ke­me­ya­da­tem­yiz­yo­luy­la­Yar­gý­tay­ta­ra­fýn­dan de­net­le­ne­bi­lir.­Bu­de­net­le­me,­ço­ðu­za­man­ha­ki­min­ver­miþ­ol­du­ðu­ka­rar­la­a­lâ­ka­lý­o­lan­ki­þi­nin­i­ti­ra­zý­ve­ya­baþ­vu­ru­su­ü­ze­ri­ne­ya­pý­lýr.­Sav­cý­la­rýn­ka­rar­la­rý­nýn­da­i­ki­þe­kil­de­de­ne­ti­mi­o­la­bi­lir.­Sav­cý yap­mýþ­ol­du­ðu­so­ruþ­tur­ma­so­nu­cun­da­dâvâ­aç­maz­sa,­ta­kip­siz­lik ka­ra­rý­ve­rir­se­bu­na­bir­mah­ke­me­de­i­ti­raz­e­di­le­bi­lir.­Dâvâ­aç­tý­ðý tak­dir­de­de,­id­di­a­na­me­si­nin­ka­nun­da­ki­þart­la­rý­ta­þý­yýp­ta­þý­ma­dý­ðý ba­ký­mýn­dan­mah­ke­me­ce­de­net­len­me­si­ge­rek­mek­te­dir. Gö­rül­dü­ðü­ ü­ze­re,­ hem­ ha­kim­ler­in,­ hem­ de­ sav­cý­la­rýn­ ka­rar­la­rý­nýn­de­ne­ti­mi­an­cak­bir­baþ­ka­ha­kim­ve­ya­mah­ke­me­ta­ra­fýn­dan­ya­pýl­mak­ta­dýr.­HSYK­i­da­rî­gö­rev­ya­pan­bir­ku­rum­dur,­ha­kim­ve­sav­cý­la­rýn­ka­rar­la­rý­ný­de­net­le­ye­mez.­Bu­a­çý­dan A­da­let­Ba­ka­ný­i­le­HSYK­a­ra­sýn­da­hiç­bir­fark­yok­tur.

Yü­rü­tü­len­dâ­vây­la­il­gi­li­bir­bil­gi­ol­ma­dan­HSYK­ü­ye­le­ri­na­sýl­böy­le­bir­ka­rar­a­la­bil­di?

“HSYK­ne­den­Ci­ha­ner’in­tu­tuk­lan­ma­sý­hu­ku­ka­ay­ký­rý i­diy­se,­ne­den­da­ha­ön­ce­böy­le­bir­ka­rar­ver­me­di?”­so­ru­la­rý­nýn­ya­nýn­da­“HSYK­ne­den­bu­ka­dar­a­ce­le­ka­rar­ver­di?”­de­ni­yor.­­Siz­na­sýl­yo­rum­lu­yor­su­nuz? Ka­rar­hu­kuk­ba­ký­mýn­dan­da­a­ce­le­dir.­Zi­ra,­böy­le­bir­ka­ra­rýn ve­ri­le­bil­me­si­i­çin­or­ta­da­bir­so­ruþ­tur­ma­ol­ma­sý­lâzým.­So­ruþ­tur­ma­sü­rer­ken­ted­bir­ma­hi­ye­tin­den­böy­le­bir­ka­ra­rýn­ve­ri­le­bi­le­ce­ði­ni­ dü­þün­mek­ müm­kün­dür.­ An­cak­ or­ta­da­ bir­ so­ruþ­tur­ma­yok­ken,­re’sen­HSYK’nýn­böy­le­bir­ka­rar­ver­me­si,­a­ce­le ol­ma­nýn­ ö­te­sin­de­ ta­ma­men­ hu­ku­ka­ ay­ký­rý­dýr.­ Hat­ta,­ HSYK, sav­cý­la­rýn­ka­rar­la­rý­nýn­hu­ku­ka­ay­ký­rý­o­lup­ol­ma­dý­ðý­ný­bi­le­bil­me­mek­te­dir.­Sav­cý­la­rýn­e­lin­de­ki­dos­ya­nýn­i­çe­ri­ði­ni­bil­me­mek­te­dir.­ Bun­la­rý­ bil­me­ye,­ gör­me­ye­ vak­ti­ ol­ma­mýþ­týr.­ Bu­na­ rað­men,­te­le­viz­yon­da­ki­ha­ber­le­re­ba­ka­rak­ka­rar­ve­re­bil­miþ­tir.­Bu ka­ra­rý­“a­ce­le”­ke­li­me­siy­le­an­la­ta­bil­mek­çok­ye­ter­siz­ka­lýr.

HSYK’nýn­böy­le­bir­ka­rar­a­la­bil­me­si­i­çin­ön­ce­den­bir­so­ruþ­tur­ma­a­çýl­ma­sý­ve­sav­cý­la­rýn­yap­mýþ­ol­duk­la­rý­iþ­lem­ler­hak­kýn­da­mü­fet­tiþ­ra­por­la­rýy­la­bil­gi­sa­hi­bi­ol­ma­la­rý­ge­re­kir­di.­Bun­lar­ol­ma­mýþ­týr.­Sa­de­ce­med­ya­da­ki­ha­ber­ler­le­ka­rar­ver­miþ­tir,­ak­si­ni­yap­mak­i­çin­za­ten­va­kit­yok­tur.­Na­sýl­böy­le­ka­rar­ver­miþ­tir,­de­ni­lir­se,­bu­nun­tek­ce­va­bý­var.­HSYK’nýn­iþ­lem­le­ri­ne­kar­þý­yar­gý­yo­lu­ka­pa­lý­dýr;­ne­ya­par­sa­yap­sýn,­bu­nu­yan­lýþ­bu­la­cak,­ip­tal­e­de­cek,­en­gel­le­ye­cek­bir­or­gan­yok­tur.­Bu­nun­ver­miþ­ol­du­ðu­gü­ven­le­ka­ra­rýn­hu­ku­ki­li­ði­ne­al­dýr­ma­dan­ha­re­ket­e­di­le­bil­mek­te­dir. A­da­let­Ba­kan­lý­ðý’n­dan­ba­zý­bil­gi­le­ri­is­te­dik,­gön­der­me­yin­ce­biz­de­yet­ki­mi­zi­kul­lan­dýk­de­ni­yor.­Bu­ra­dan ka­mu­o­yu­nun­an­la­ma­sý­ge­re­ken­þey­ne­dir? Bu,­hu­ku­ken­i­ti­bar­e­dil­me­ye­cek,­bir­ma­ze­ret­tir­sa­de­ce…­Bir ke­re­HSYK’nýn­böy­le­bir­yet­ki­si­yok.­HSYK,­sav­cý­lar­la­il­gi­li­bu

Bu­so­ru­çok­ö­nem­li­bir­so­ru­dur.­HSYK’nýn­yap­tý­ðý­iþ­le­min­hu­ku­kî­ol­ma­dý­ðý­ný,­key­fi­ol­du­ðu­nu­gös­te­ren­bir­so­ru­dur.­E­ðer CMK’nýn­250/3­ün­cü­mad­de­si­nin­a­mir­hük­mü­nü­ih­lâl­et­mek­bir suç­sa,­ö­zel­yet­ki­nin­kal­dý­rýl­ma­sý­ný­ge­rek­ti­ri­yor­sa,­sav­cý­la­rýn­iþ­le­di­ði bu­“suç”u­ha­kim­ler­de­iþ­le­miþ­tir.­Ha­kim­ler­de­CMK’nýn­250/3'­ün­cü­mad­de­sin­de­ki­a­mir­hük­mü,­ay­ný,­gö­rev­den­a­lý­nan­sav­cý­lar­gi­bi yo­rum­la­mýþ­lar­dýr.­Sav­cý­la­ra­“ce­za”­ve­ril­me­si­ge­re­ki­yor­sa,­ha­kim­le­re­de­ve­ril­me­si­ge­re­kir.­HSYK,­bu­ko­nu­da,­ha­kim­le­re­ce­za­ver­mek­ten­çe­kin­miþ­tir.­Zi­ra­anay­asa­da­çok­a­çýk­bir­þe­kil­de,­ha­kim­lik te­mi­na­tý­dü­zen­len­di­ði­i­çin,­ha­kim­ler­le­il­gi­li­bir­ka­rar­ver­me­yo­lu­na gi­de­me­miþ­tir;­sav­cý­la­ra­mü­da­ha­le­nis­pe­ten­da­ha­ko­lay­gö­rün­mek­te­dir.­A­ma­sav­cý­la­ra­ve­ri­len­ce­za­nýn,­ha­kim­ler­i­çin­de­bir­ih­tar­an­la­mý­na­gel­di­ði,­ka­ra­rýn­ya­zý­lýþ­þek­lin­den­an­la­þýl­mak­ta­dýr.­Ce­za­hu­kuk­ku­ral­la­rý­nýn­yan­lýþ­an­la­þýl­ma­sýn­dan­do­la­yý­ve­ril­miþ­tir;­“Siz­de

Yar­gý,­hem­ya­sa­ma­yý­hem­de­yü­rüt­me­yi­kon­trol­al­týn­da­tut­mak,­son­sö­zü­ken­di­si­söy­le­mek­is­ti­yor.­Ben­bu­na­bel­ki­on­yýl­dan faz­la­bir­za­man­dýr­“yar­gýç­lar­ik­ti­da­rý”­mo­de­li­di­yo­rum.­Tür­ki­ye’nin­bu­nu­aþ­ma­sý­lâzým­dýr.­Di­ðer­ta­raf­tan,­yük­sek­yar­gý­or­gan­la­rýn­da­ki­ya­pý­laþ­ma­i­yi­ce­kast­ha­li­ni­al­dý­ðýn­dan,­tam­bir­ký­sýr­dön­gü­ye­dö­nüþ­tü­rül­dü­ðü­i­çin,­yük­sek­yar­gý­i­le­kür­sü­ha­kim­le­ri­ve sav­cý­la­rý­a­ra­sýn­da­çok­cid­dî­bo­yut­la­ra­va­ran­bir­ya­ban­cý­laþ­ma ger­çek­leþ­miþ­tir.­A­de­ta­i­ki­ay­rý­dün­ya­nýn­hu­kuk­çu­la­rý­gi­bi­ol­muþ­lar­dýr.­ So­run­ bir­kaç­ ha­kim,­ bir­kaç­ sav­cý­ i­le­ HSYK­ ve­ya yük­sek­yar­gý­a­ra­sýn­da­ki­so­run­de­ðil­dir.­So­run­kür­sü­ha­kim­leri ve­sav­cý­la­rý­i­le­yük­sek­yar­gý­or­ga­ný­ha­kim­leri­sav­cý­la­rý­a­ra­sýn­da­ki­do­ku­u­yuþ­maz­lý­ðý­na­da­yan­mak­ta­dýr­te­mel­de.

‘‘

Sav­cý­la­rýn­“yar­gý­sal”­ka­rar­la­rý­na­an­cak­bir­ha­kim­ve­ya­mah­ke­me­mü­da­hil­o­la­bi­lir.­Di­ye­lim­ki,­u­sûl­süz­bir­tu­tuk­la­ma­var.­Ger­çi bun­lar­da­bir­ha­kim­ka­ra­rýy­la­ya­pý­la­bil­mek­te­dir.­O­za­man­or­ta­da bir­sav­cý­ka­ra­rý­de­ðil,­ha­kim­ka­ra­rý­o­lur.­Ni­te­kim­Er­zu­rum­sav­cý­la­rý­da­ha­kim­ka­ra­rý­i­le­tu­tuk­la­ma­yap­mýþ­lar­dýr.­E­ðer­ha­kim­ler­ka­rar ver­me­se­tu­tuk­la­ma­ol­maz­dý.­Bu­ha­kim­ka­rar­la­rý­na­i­ti­raz­yo­lu­var­dýr.­Ni­te­kim­tu­tuk­lu­la­rýn­a­vu­kat­la­rý­i­ti­raz­et­miþ­tir.­Ya­pý­lan­i­ti­raz­lar­da­red­dil­miþ,­sav­cý­la­rýn­ta­le­biy­le­ve­ri­len­tu­tuk­la­ma­ka­rar­la­rý mah­ke­me­ler­ta­ra­fýn­dan­ye­rin­de­bu­lun­muþ­tur.­Hat­ta­Di­yar­ba­kýr’a ya­pý­lan­bir­i­kin­ci­i­ti­raz­da­red­dil­miþ,­sav­cý­la­rýn­yap­mýþ­ol­du­ðu­iþ­lem­ler­hu­ku­ka­uy­gun­bu­lun­muþ­tur.­Yar­gý­sü­re­ci­bu­dur.­Baþ­ka tür­ka­rar­la­rý­a­la­bi­lir;­a­ma­bir­ka­nun­uy­gu­la­ma­sýn­da­ki­hat­ta­id­tür­lü­bir­mü­da­ha­le­müm­kün­de­ðil­dir,­ka­bul­e­di­le­mez. di­a­sý­na­da­ya­na­rak­böy­le­bir­ka­rar­a­la­maz.­Ka­nu­nun­uygu­lan­HSYK’nýn­ hu­k u­k en­ böy­l e­ bir­ mü­d a­h a­l e­ hak­k ý ma­sý­ný­de­net­le­mek­HSYK’nýn­i­þi­de­ðil,­bu­an­cak­bir­yar­gý­or­ga­ný­nýn­i­þi­o­la­bi­lir.­Bu­ka­ra­rýn­ma­ze­re­ti­o­la­maz. mev­cut­mu?

E­ðer­or­ta­da­bir­tu­tuk­la­ma­var­i­se­bu­nu­mah­ke­me, ya­ni­ yar­gýç­ yap­mýþ­ i­se­ HSYK’nýn­ ha­ki­mi­ de­ gö­rev­den­al­ma­sý­ge­rek­mez­mi?

Siz­ce­yü­rüt­me­ve­yar­gý­a­ra­sýn­da­mý­bir­ça­týþ­ma­var­dýr, yok­sa­yar­gý­ken­di­i­çin­de­mi­bir­za­fi­ye­te­gir­miþ­tir?

28 ÞU BAT TAM BÝR SU ÇÜS TÜ HA LÝ DÝR

E­ðer­yü­rü­tü­len­dâ­vâ­da­bir­ek­sik­lik­var­i­se­bu­na­na­sýl yar­gý­o­la­rak­mü­da­hil­o­lu­nur?

HSYK’nýn­ka­ra­rý­dik­kat­le­o­ku­nur­sa,­ilk­mad­de­sin­de,­sav­cý­la­rýn “CMK’nýn­250/3­ün­cü­mad­de­sin­de­ki­a­mir­hük­mü­ih­lâl­et­tik­le­ri tes­bit­e­dil­miþ­tir”­de­nil­mek­te,­böy­le­ce­bir­hu­kuk­ku­ra­lý­nýn­uy­gu­lan­ma­sý­ko­nu­sun­da­gö­rüþ­be­lir­til­mek­te­dir.­Bu­ta­ma­men­yar­gý­sal bir­ka­rar­dýr.­Bir­yar­gý­fonk­si­yo­nu­dur.­HSYK,­hu­kuk­ku­ra­lý­nýn­na­sýl­an­la­þýl­ma­sý­ve­uy­gu­lan­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­le­ye­mez.­Bu­gö­rev yar­gý­or­gan­la­rý­na,­ha­kim­le­re,­mah­ke­me­le­re­ve­ni­ha­yet­Yar­gý­tay’a ve­ril­miþ­tir.­HSYK­i­se­i­da­rî­bir­gö­rev­yap­mak­ta­dýr.­An­cak­so­ruþ­tur­ma­a­ça­bi­lir,­sav­cý­la­rýn­gö­rev­le­ri­ni­yap­ma­la­rýy­la­il­gi­li­bir­so­rum­lu­luk­la­rý­var­sa­ka­nun­da­be­lir­ti­len­di­sip­lin­ce­za­la­rýn­dan­bi­ri­ni­ve­rir. So­ruþ­tur­ma­sü­re­ci­ne­bu­þe­kil­de­doð­ru­dan­mü­da­ha­le­et­me­si­yet­ki gas­bý­de­ðil,­fonk­si­yon­gas­bý­dýr.­Ka­ra­rý­da­yok­hük­mün­de­dir.

Yi­ne,­Er­zu­rum’da­ki­so­ruþ­tur­ma­lar­ta­mam­la­nýp,­dâvâ­a­çýl­sa­ve Yar­gý­tay’a­gel­se­ne­o­la­cak?­Yar­gý­tay­da­ha­ön­ce­ya­pý­lan­la­rýn­hu­ku­ka­ay­ký­rý­ol­du­ðu­nu­bil­dir­di…­Pe­þi­nen…­Na­sýl­ta­raf­sýz,­a­dil­bir­yar­gý­la­ma­ya­pa­cak?­­

E­ðer­Er­zin­can­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­sý­il­han­Ci­ha­ner’in­me­sle­ðiy­le­il­gi­li­de­ðil­de­þah­sî­bir­suç­tan­do­la­yý tu­tuk­lan­mýþ­sa­HSYK'nýn­bu­ka­ra­rý­na­ne­de­ne­bi­lir?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Þentop: “28 þubat Türkiye’de darbeler zincirinin son ve baþarýsýz halkasýdýr. Darbecilerin gerçek yüzünü gösteren, devlet imkânlarýnýn, bürokrasinin nasýl kiþisel menfaatler için kullanýldýðýný ortaya koyan bir operasyon olmuþtur. 28 Þubat tam bir suçüstü halidir.”

Ý­ki­grup­ta­yar­gý­ba­ðým­sýz­lý­ðý­nýn­ih­lâ­lin­den­bah­se­di­yor.­ Bir­ ke­sim­ “hü­kü­me­tin­ i­li­þi­ði­ ol­du­ðu­ yer­le­re ar­týk­sav­cý­lar­do­ku­na­maz­nok­ta­ya­ge­ti­ri­li­yor”­de­nir­ken­di­ðer­ta­raf­“Sav­cý­lar­hu­kuk­dý­þý­na­çýk­mýþ­kim­se hak­kýn­da­ dâvâ­ a­ça­maz­ ha­le­ ge­ti­ri­li­yor”­ id­di­a­sýn­da bu­lu­nu­yor.­Siz­ce­du­rum­ne­dir?

Hü­kü­met­le­rin­yar­gý­ü­ze­rin­de­et­ki­si­yok­de­ne­cek­kadar­az­dýr. Bu­ nun­bin­ler­ce­ör­ne­ði­mev­cut­tur.­Ya­kýn­ör­nek­ler­bi­le­ye­ter­li… Böy­le­bir­ih­ti­ma­li­de­ðer­len­dir­me­ye­ge­rek­yok.­Çün­kü,­gö­re­viy­le Son­o­ lay­da­hü­kü­met,­A­da­let­Ba­ka­ný­ve­müs­te­þar­fark­lý­gö­rüþ­te­ol­il­gi­li­de ol­sa,­CMK’nýn­251/1.­Mad­de­si­Er­zu­rum­ö­zel­yet­ki­li du­ ð u­hal­ de,­HSYK­di­le­di­ði­gi­bi­ka­rar­ve­re­bil­miþ­tir.­Fer­hat­Sa­rý­ka­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­la­rý­na­bu­nu­yap­ma­yet­ki­si­ta­ný­yor.­Bu­sa­de­ce ya,­A­ d a­ l et­Ba­ ka­ný­ve­müs­te­þar­kar­þý­ol­du­ðu­hal­de­HSYK­ta­ra­fýn­be­nim­yo­ru­mum­de­ðil.­Yar­gý­tay­5.­Ce­za­Da­i­re­si’nin­5­Ha­zi­ran dan­ih­ r aç­e­ d i­ le­bil­miþ­tir.­Sa­cit­Ka­ya­su­da­ay­ný­þe­kil­de…­28­Þu­bat 2009­ta­rih­li­bir­ka­ra­rýn­da,­ö­zel­yet­ki­li­sav­cý­la­rýn­hu­ku­ken­doð­ru yap­tý­ðý­ka­bul­e­dil­miþ­tir.­Ben­zer­bir­o­lay,­Ýz­mir’de,­bir­A­ðýr­Ce­za sü­re­cin­de,­as­ker­ler­bi­ri­fing­i­çin­ha­kim­ve­sav­cý­la­rý­ça­ðýr­dý­ðýn­da,­A­Mah­ke­me­si­Baþ­ka­ný­i­le­il­gi­li­o­la­rak­ya­þan­mýþ,­en­a­zýn­dan­Er­zin­- da­let­Ba­ka­ný­“Git­me­yin”­di­ye­ge­nel­ge­ya­yým­la­mýþ­tý,­ne­ol­du?­Hep­can­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­sý­ka­dar­ký­dem­li­o­lan­bu­ha­ki­min­so­- si­git­ti…­De­mek­ki,­A­da­let­Ba­ka­ný­nýn­de­ðil­as­ker­le­rin­et­ki­si­da­ha ruþ­tur­ma­sý­ný­ö­zel­yet­ki­li­sav­cý­lar­yap­mýþ,­se­kiz­ay­ka­dar­tu­tuk­lu güç­lü…­Yar­gý­ba­ðým­sýz­lý­ðý­i­çin­en­bü­yük­teh­dit­as­ke­rî­bü­rok­ra­si­i­kal­mýþ­ve­Yar­gý­tay’da­yar­gý­lan­mýþ­týr.­Bu­ra­da­so­run­ne­re­de­yar­- le­as­ke­rî­bü­rok­ra­si­nin­et­ki­si­ne­a­çýk­ha­kim­ve­sav­cý­lar­dýr… gý­la­na­ca­ðý­so­ru­nu­de­ðil,­ki­min­so­ruþ­tur­ma­ya­pa­ca­ðý­so­ru­nu­dur. Tür­ki­ye’de­hu­kuk­siz­ce­de­mok­ra­tik­meþ­rû­i­yet­ko­nu­Yar­gý­la­ma­nýn­ya­pý­la­ca­ðý­mah­ke­me­baþ­ka,­sav­cý­lýk­ta­ki­so­ruþ­tur­sun­ da­ye­ter­siz­mi?­Siz­hu­kuk­sis­te­miy­le­halk­a­ra­sýn­da ma­a­þa­ma­sý­baþ­ka­dýr.­Yar­gý­tay­5.­Ce­za Da­i­re­si,­yar­gý­la­ma­Yar­gý­tay­da­da­ol­sa,­so­ruþ­tur­ma­yý­ö­zel­yet­ki­li­sav­cý­la­rýn­ya­pa­ca­ðý­ný­ka­bul bir­ko­puk­luk­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yor­mu­su­nuz? et­mek­te­dir.­Bu­ra­da­so­run­yok. Yar­gý­tay’ýn­ve­Da­nýþ­tay’ýn­ko­nuy­la­il­gi­li­a­çýk­la­ma­la­rý na­sýl­yo­rum­la­na­bi­lir?­Hem­de­Yar­gý­tay’a­ta­þý­na­bi­le­cek bir­dâ­vâ­dan­ön­ce­böy­le­bir­a­çýk­la­ný­yor­sa? Bun­lar­hu­kuk­ta­a­çýk­ça­“ih­sas-ý­re’y”­an­la­mý­na­ge­lir.­Þim­di­ba­kýn,­Er­zu­rum’da­ki­sav­cý­lar­hak­kýn­da­HSYK­suç­du­yu­ru­sun­da­da bu­lun­du.­Di­ye­lim­ki,­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý­mü­fet­tiþ­le­ri­so­ruþ­tur­du,­a­ma­Ba­kan­lýk­yar­gý­lan­ma­la­rý­i­çin­i­zin­ver­me­di.­O­za­man­Da­nýþ­tay’a,­yar­gý­la­ma­i­çin­i­zin­ve­ril­me­si­ni­ta­lep­e­de­rek­baþ­vu­ru­la­cak­týr. A­ma­Da­nýþ­tay­bu­ko­nu­da­gö­rü­þü­nü­ön­ce­den­bil­dir­di…­Þim­di Da­nýþ­tay’da­ya­pý­la­cak­yar­gý­la­ma­ya­na­sýl­gü­ve­ne­ce­ðiz?­Gö­rü­þü baþ­tan­bil­dir­miþ­Da­nýþ­tay…­Na­sýl­a­dil­yar­gý­la­ma­ya­pa­cak?

Tür­ki­ye’de­yar­gý­nýn­de­mok­ra­tik­meþ­rû­i­ye­ti­yok­tur.­Ye­ter­siz­ke­li­me­si­ye­ter­siz­ka­lýr.­Yar­gý,­ta­ma­men­ken­di­i­çi­ne­ka­pa­lý,­ halk­tan,­ Tür­ki­ye’de­ki­ de­ði­þim­den­ ba­ðým­sýz,­ bir­ kast­ þek­lin­de­ o­luþ­mak­ta­dýr.­ 1982­ A­na­ya­sa­sý­nýn­ dü­zen­le­me­si­ böy­le­dir.­Bu­mil­let­a­dý­na­ka­rar­ve­ren­yar­gý­nýn­mil­let­le­bir­mü­na­se­be­ti­ ku­rul­ma­lý­dýr.­ Her­ ül­ke­de­ bir­ þe­kil­de­ bu­ sað­lan­ma­ya ça­lý­þýl­mak­ta­dýr.­ Ang­lo­ Sak­son­ sis­te­min­de­ jü­ri­ mil­le­ti­ tem­sil e­der,­te­mel­ka­ra­rý­o­ve­rir.­Ka­ra­Av­ru­pa­sý­sis­te­min­de­de,­ya­sa­ma­or­gan­la­rý­nýn­ve­yü­rüt­me­nin­be­lir­le­yi­ci­et­ki­si­var­dýr­yar­gý­nýn­o­lu­þu­mun­da.­ Yar­gý­ba­ðým­sýz­lý­ðý­ný­ne­den­hep­ken­di­le­ri­ni­mut­lak­ga­ran­ti­ye­al­mýþ­yük­sek­yar­gýç­lar­tar­tý­þý­yor?­Alt­de­re­ce mah­kem­le­ri­nin­ne­den­se­si­çýk­mý­yor­ve­ya­çý­ka­mý­yor?

Yar­gý­ba­ðým­sýz­lý­ðý,­ta­raf­sýz­lý­ðý­sað­la­mak­i­çin­bir­a­raç­týr.­As­lo­lan ta­raf­sýz­lýk­týr.­Ba­ðým­sýz­o­lup­da­ta­raf­sýz­ol­ma­yan­bir­yar­gý­a­dil­o­la­maz.­Tür­ki­ye­bu­nun­en­gü­zel­ör­ne­ði­dir.­Yar­gý­her­þey­den­ba­ðým­sýz­dýr…­O­ka­dar­ki,­son­on­yýl­dýr,­a­na­ya­sa­dan­ve­ka­nun­lar­dan­bi­le ba­ðým­sýz­dýr­yar­gý…­A­ma­ta­raf­sýz­de­ðil­dir.­Biz­zat­yük­sek­yar­gý­or­gan­la­rý­a­dý­na­a­çýk­la­ma­ya­pan­lar­ta­raf­ol­duk­la­rý­ný­söy­lü­yor­lar.­Ta­raf­o­lu­nan­þey­ne­o­lur­sa­ol­sun,­yar­gý­i­çin­ka­bul­e­di­le­mez.­Yar­gý an­cak­ve­sa­de­ce­a­da­let­ten­ta­raf­o­la­bi­lir.­ Yar­gý­ba­ðým­sýz­lý­ðý­yar­gý­nýn­ken­di­i­çin­de­ki­hi­ye­rar­þik ya­pý­dan­o­lum­suz­mâ­nâ­da­et­ki­len­mi­yor­mu?­ Yük­sek­yar­gý­ve­HSYK’nýn­kür­sü­ha­kim­le­ri­ve­sav­cý­la­rý­ü­ze­rin­de­bir­“ve­sa­yet”ind­en­söz­e­de­bi­li­riz.­Bu­nu­or­ta­ya­ko­yan pek­ çok­ hu­sus­ var,­ bun­lar­dan­ bi­ri­ de­ si­zin­ söy­le­di­ði­niz­ hu­sus…­ As­lýn­da­ yük­sek­ mah­ke­me­le­rin­ ka­rar­la­rý­ ye­rel­ mah­ke­me­ler­i­çin­bað­la­yý­cý­de­ðil­ken,­pu­an­la­ma­sis­te­miy­le­do­lay­lý­o­la­rak,­ yük­sek­ mah­ke­me­ ka­rar­la­rý­ bir­ an­lam­da­ bað­la­yý­cý­ ha­le ge­ti­ril­mek­te­dir.­Bu­de­ðiþ­ti­ril­me­li­dir.­­ Yar­gý­nýn­i­de­o­lo­jik­o­la­rak­ör­güt­len­me­si’nin­hu­kuk­sis­te­mi­ne­yan­sý­ma­sý­na­sýl­ol­muþ­tur? Tür­ki­ye’de­bu­se­bep­le,­hu­kuk­dü­ze­ni­tah­rip­ol­muþ­tur.­A­da­let­da­ðýt­ma­yan,­i­de­o­lo­ji­yi­ö­ne­çý­kar­tan­bir­mah­ke­me­dü­ze­ni­na­sýl­gü­ven­sað­la­ya­bi­lir? Tek­ba­þý­na­yar­gý­re­for­mu­ye­ter­li­o­la­bi­lir­mi? Ý­de­al­o­lan­a­na­ya­sa­nýn­bü­tü­nüy­le­de­ðiþ­me­si­dir.­An­cak,­yar­gý­re­for­mu­a­na­ya­sa­nýn­ta­ma­men­de­ðiþ­me­si­ka­dar­ö­nem­li­dir.­Ger­çek bir­de­ði­þik­lik­yar­gý­re­for­mu­ol­ma­dan­bir­an­lam­ta­þý­maz. Bu­du­ru­mu­2.­Þem­din­li­Vak’a­sý­o­la­rak­yo­rum­la­yan­lar ol­du.­Bu­nun­ya­nýn­da­Þa­mil­Tay­yar,­hü­kü­met­kel­le­ver­miþ­tir­de­di.­Si­zin­yak­la­þý­mý­nýz­ne­dir? Bu­o­lay­Þem­din­li’den­da­ha­va­him­dir.­Þem­din­li’de­bir­so­ruþ­tur­ma­a­çýl­mýþ­tý.­En­a­zýn­dan­þek­len­hu­ku­ka­uy­gun­luk­var­dý.­Bu­ra­da­o bi­le­yok.­Ben­de­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý­müs­te­þa­rý­nýn­top­lan­tý­ya­gir­me­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yo­rum.­Bu­nun­so­rum­lu­lu­ðu­a­lýn­ma­lýy­dý. Bu­tür­tar­týþ­ma­lar­ve­sü­reç­ler­de­“Bun­lar­ce­ma­at­he­sap­laþ­ma­sý­dýr”­yo­rum­la­rý­nýn­hu­ku­kî­bir­de­ðe­ri­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yor­mu­su­nuz? Bun­lar­ so­ru­nun­ ü­ze­ri­ni­ ört­mek­ is­te­yen­le­rin­ yaf­ta­la­ma­la­rý…­ Ýn­san­lar­ bir­bi­ri­ni­ “ta­ným­la­ya­rak­ yer­ler”…­ Ýl­le­gal­ bir­ ör­gü­tü­sa­vun­mak­ko­lay­ol­ma­dý­ðý­i­çin,­ör­gü­te­kar­þý­çý­kan­la­ra­e­ti­ket­ya­pýþ­týr­mak­da­ha­ko­lay­ve­kul­la­nýþ­lý­bir­yol…­Di­ye­lim­ki ce­ma­at­he­sap­la­þý­yor…­Bu­ör­güt­ne­dir?­Si­lâh­lar­ne­dir?­Dar­be plan­la­rý­ne­dir?­Sý­zan­bel­ge­ler­ne­dir?­Ka­set­ler­de­ki­ko­nuþ­ma­lar ne­dir?­ Bu­ cun­ta­cý­lýk­ fa­a­li­yet­le­ri­nin­ ü­ze­ri­ne­ gi­den­ “ce­ma­at” ol­sa­ne­o­lur­baþ­ka­sý­ol­sa­ne­o­lur…­ Bu­sü­re­cin­Er­ge­ne­kon­Dâvâ­sýy­la­bir­il­gi­si­var­mý­dýr? El­bet­te…­Er­zin­can’da­ki­o­lay­Er­ge­ne­kon­bað­lan­tý­sý­i­çin­de­e­le­a­lýn­mak­tay­dý.­Ýs­tan­bul’a­gön­de­ril­me­si­nin­se­be­bi­de­bu­ol­ma­lý…­ Ya­pýl­mak­is­te­nen­Er­zu­rum­3.­Or­du­ko­mu­ta­ný­Berk’i ko­ru­mak­ol­du­ðu­id­di­a­e­di­li­yor.­Siz­bu­tür­id­di­a­la­rý­na­sýl yo­rum­lar­sý­nýz? Ben­da­ha­zi­ya­de,­Baþ­sav­cý­i­le­il­gi­li­bir­tav­rýn­ö­ne­çýk­tý­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­rum.­El­bet­te­3.­Or­du­ko­mu­ta­ný­na­u­laþ­ma­nýn­ö­nü­de ke­sil­mek­is­ten­miþ­tir…­Bu­da­var,­son­ha­ber­le­re­gö­re…­A­ma­e­ðer­Baþ­sav­cý­nýn­tu­tuk­lan­ma­sý­na­en­gel­o­lan­bir­sü­reç­baþ­la­týl­ma­say­dý,­bu­tür­so­ruþ­tur­ma­lar­yük­sek­yar­gý­or­gan­la­rýn­da­ki­ha­kim­ve­sav­cý­la­ra­ka­dar­u­za­na­bi­lir­di…­Bu­sü­re­cin­ö­nü­ke­sil­me­ye ça­lý­þýl­mýþ­týr.­Bir­ö­zel­yet­ki­li­sav­cý­bir­yük­sek­yar­gý­ü­ye­si­ni­so­ruþ­tur­ma­ya­baþ­la­sa­ve­hak­kýn­da­tu­tuk­la­ma­ta­lep­et­se­ne­o­lur­du? Ýþ­te­bu­ol­ma­sýn­di­ye­ha­re­ke­te­ge­çil­miþ­tir. 28­Þu­bat’ýn­yýl­­dö­nü­mü­ol­ma­sý­ha­se­biy­le­ne­söy­le­mek is­ter­si­niz? 28­Þu­bat,­Tür­ki­ye’de­dar­be­ler­zin­ci­ri­nin­son­ve­ba­þa­rý­sýz­hal­ka­sý­dýr.­Dar­be­ci­le­rin­ger­çek­yü­zü­nü­gös­te­ren,­dev­let­im­kân­la­rý­nýn, bü­rok­ra­si­nin­na­sýl­ki­þi­sel­men­fa­at­ler­i­çin­kul­la­nýl­dý­ðý­ný­or­ta­ya­ko­yan­­bir­o­pe­ras­yon­ol­muþ­tur.­28­Þu­bat­tam­bir­su­çüs­tü­ha­li­dir.

{

NOT: Geçtiðimiz hafta yayýnladýðýmýz röportajda Adem Palabýyýk, Said Nursî’nin görüþlerinin önemine vurgu yapmýþ ancak ÇÖZÜM SAÝD NURSî’DE baþlýðý tarafýmýzdan atýlmýþtýr.

{

Ha­kim­ler­ve­sav­cý­la­rýn­yar­gý­sal­fa­a­li­yet­le­ri­na­sýl­de­net­le­ne­bi­lir?


7

YENÝASYA / 1 MART 2010 PAZARTESÝ

DÜNYA Vizeler kalktý, Suriyeliler akýn etti

KIZILAY, EKÝPLERÝ HAÝTÝ'DEN ÞÝLÝ'YE KAYDIRIYOR

n TÜRKÝYE ve Suriye arasýnda vizelerin kalkmasýyla Suriyeliler Hatay, Gaziantep, Mersin ve Adana’ya akýn etmeye baþladýlar. Günübirlik Hatay’a gelerek kiþi baþý 100- 150 dolar döviz býrakan Suriyeliler Türk insanýný çok seviyorlar. Vizelerin kalkmasýyla birlikte Türkiye ile Suriye arasýndaki gidiþ- geliþler, hareketlilik kazandý. Günübirlik gelip gidenlerin haricinde turizm acentelerinin organizasyonlarýnda Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin’e gelen Suriyeliler önemli döviz girdisi saðlýyorlar. Halep’te faaliyet gösteren Müþvar Turizm acentesinin organizasyonunda Hatay’ýn Ýskenderun ilçesine baðlý turizm beldesi Arsuz’a gelerek burada Gümüþ Otel’de konaklayan yaklaþýk 300 kiþilik Suriyeli kafile, 3- 4 günlük tur kapsamýnda bölgenin tarihi ve turistlik yerlerini geziyor. Kiþi baþý ortalama 100150 dolar günlük harcamalarý olan turistler otel sahipleri tarafýndan en iyi þekilde aðýrlanýyorlar. Hatay / iha

TÜRK Kýzýlayý, 8.8 büyüklüðünde depremle sarsýlan Þili’ye yardým için Türkiye’de 6 kiþilik ekip hazýrladý. Geçen ay Haiti’ye gönderilen ekipten 3 kiþi de Þili’ye geçecek. Kýzýlay, Kýzýlhaç’la irtibata geçerek her türlü yardýma hazýr olduðunu belirtti.Türk Kýzýlayý Derneði, 8.8 büyüklüðündeki çok þiddetli depremle sarsýlan Güney Amerika ülkesi Þili’ye yardým için hazýrlandý. Türk Kýzýlayý’nda Þili’deki depremle ilgili yardým hazýrlýklarý hakkýnda açýklama yapýldý. Ankara / cihan

Ýngiliz polisleri Ýsrail’de n DUBAÝ’DE geçen ay bir Hamas liderine yönelik suikaste karýþanlarýn sahte Ýngiliz pasaportlarý kullanmasýyla ilgili soruþturma çerçevesinde, Ýngiliz polisi Ýsrail’de incelemelerde bulunuyor. BBC ve Sky kanallarýnýn haberlerine göre, polisler suikasta adý karýþan, hem Ýngiliz hem de Ýsrail vatandaþý olan kiþilerle görüþecek. Ýngiltere’nin Aðýr Organize Suçlarla Mücadele Ajansý (SOCA), soruþturmanýn Ýsrailli yetkililerin bilgisi dahilinde yürütüldüðünü ve 6 kiþiyle görüþmelerin Ýngiltere’nin Tel Aviv Büyükelçiliðinde yapýlacaðýný belirtti. Dubai polisi Hamas liderlerinden Mahmud el Mabhuh’un 20 Ocak’ta öldürülmesine karýþan zanlýlarýn kimliklerini açýklamýþ, zanlýlarýn kullandýðý 11 pasaportun 6’sýnýn Ýsrail’de yaþayan Ýngiliz vatandaþlarýna ait olduðu ortaya çýkmýþtý. Londra / aa

GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

yýl önce soðuk bir Þubat gecesiydi. Ermeniler masum çocuklar ve kadýnlarýn aðýrlýkta olduðu Hocalý kasabasýna ilerliyordu. Ermeni güçlerin genel komutasýný þimdiki Ermenistan Cumhurbaþkaný Sarkisyan yapýyordu. 106’sý kadýn, 83’ü çocuk toplam 613 masum sivili acýmasýzca katlettiler. Bir çoðunun baþýný kesip, ellerini kopardýlar. Manzara tam bir vahþetti. Sarkisyan bu olayý þöyle anlatýyor: “Hocalýdan önce, Azeriler bizim þaka yaptýðýmýzý, sivillere el kaldýrmayacaðýmýzý sanýyorlardý. Biz bu düþüncelerini yýktýk. Ýþte olay bu. Ayný zamanda delikanlýlarýn (eli kanlý Ermenilerin) arasýnda Bakü’den ve Sumgayýt’tan (sözde yakýnlarý Azerilerce öldürülenler) gelenler vardý”. O gün bugündür hiç gizlenmeyen, faili açýkça belli olan bu katliâmýn hesabýný sormadý uluslar arasý toplum. Sudan’ýn Darfur bölgesindeki sivil ölümler için Güvenlik Konseyi kararý çýkararak, Sudan Devlet Baþkaný el Beþir hakkýnda Uluslararasý Ceza Mahkemesi çýkartanlar, Hocalý katliâmý karþýsýnda sessiz kalmayý tercih ettiler. Elbette sivillere yönelik saldýrýlar dünyanýn neresinde olursa olsun cezasýz kalmamalý. Elbette uluslar arasý toplum bu tür eylemlere seyirci kalmamalý. Ama çifte standart olmasý üzücü. Bugün Roma Statüsü ile kurulmuþ bulunan Uluslararasý Ceza Mahkemesinin gündemindeki dört dâvâ da Afrika ülkeleriyle ilgili. Zaten Amerika imzalanmasý için çaba gösterdiði bu antlaþmaya katýlmadý bile. Bu yüzden Afganistan’da, Irak’ta yaptýklarýndan dolayý bu mahkemede hiçbir vatandaþý yargýlanamýyor. Ama el Beþir yargýlanabiliyor. Hem de Statü’ye taraf olmamasýna raðmen. Çünkü Amerika müthiþ bir yaygara koparýp, Güvenlik Konseyi’nden karar çýkararak el Beþir’i mahkemeye gönderdi. Peki Hocalý’yý görmezden gelen Amerika ve müttefiklerinin Darfur olayýný bu kadar büyütüp, müdahale noktasýna yaklaþmalarýnýn sebebi neydi? Geçen hafta Sudan’a gidip gelen, Darfur bölgesini de gezen bir dostum anlattý. ‘Sudan hiç dýþarýdan göründüðü gibi deðil’ diyordu; ‘çok güzel ve tabiî kaynaklarý çok zengin bir ülke’. Evet iþte size Amerikalýlarýn bir anda insan hakla rý sa vu nu cu su ke sil me si ne se bep o lan Su dan gerçekleri: -Sudan Afrika’nýn en büyük ülkesi ve Kýzýl Denize kýyýsý olan, yedi Afrika ülkesiyle sýnýrý olan stratejik bir ülke. -Darfur ise Fransa kadar geniþ topraklara sahip, ama nüfusu yalnýzca 6 milyon olan bir bölgesi. Ama bu bölge dünyadaki yüksek saflýkta uranyum barýndýran üç rezervden birine sahip. Bitmedi. -Dünyanýn dördüncü büyük bakýr rezervi bu bölgede bulunuyor. Bitmedi. -Çok büyük doðal gaz rezervleri yine bu bölgede. -Son olarak da büyük petrol rezervleri bulunuyor. Ýþte yaygaranýn ve Amerika’nýn ve Siyonist çevrelerin bir anda ateþli insan haklarý savunucusu ha li ne gel me si nin se be bi bun lar. Bu ba ha ne i le Sudan’ýn bu deðerli kaynaklarýný iþletmesini önleyecek yaptýrýmlarý aldýrmanýn, ambargo koydurmanýn yollarýný aradý hep Amerika. Sudan’ýn yardýmýna ise yakýn geleceðin süpergücü Çin koþtu. Sondaj, rafineri ve boru hattý kurma ve Sudan petrolünü satýn alma yoluyla destekledi bu ülkeyi. Ülkede kendi dili ya da diyalektiðine ve kültürüne sahip 400 etnik grup var. Bu da birlik saðlamayý güçleþtiriyor. Zaten yarým yüzyýldan fazla bu ülkeyi sömürgesi yapan Ýngiltere, giderken bütün ihtilâflarý körükleyip gitti. Bu yüzden Amerika engelleme çabalarý çerçevesinde yirmi yýldýr el altýndan ülkedeki ayrýlýkçý güçleri destekledi. Tam bir barýþ anlaþmasý müzakere edilmeye baþlamýþken, onlarýn desteklediði gruplar müzakereleri bozdu. Halen bu ülkede Afrika Birliði üyesi ülkelerden gelen 7000 barýþgücü askeri var. Binlerce BM personeli bulunuyor. Ama lojistik ve teknik desteði veren—yani istediði gibi ülkede at oynatan ülke—Amerika. Þimdi tutuklama kararý yoluyla ülkeyi tecrit etmeye çalýþýyor ABD. Bunda o kadar etkililer ki, Uluslar arasý Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü’ne tabi olmayan Türkiye bile el altýndan el Beþir’in uluslar arasý bir toplantý için Ýstanbul’a gelmesini engelledi. Üzücü deðil mi? Türkiye, Ermenistan’la yumuþamaya Yukarý Karabað’ý önþart yaptýðý gibi, Hocalý katliâmýnýn da dünya kamuoyunun gündemine daha etkin bir þekilde gelmesi için çaba göstermeli. Öte yandan tabiî kaynaklarý ve tarým potansiyeli dolayýsýyla yakýn geleceðin en önemli ülkesi olacak Sudan’a daha fazla önem verilmeli. Bizim politikalarýmýz Batýnýn çýkar hesaplarýyla oluþturduðu politikalarýn gölgesinde kalmamalý. Sudan bu kadar zenginliðine raðmen yoksul býrakýlýyorsa, buna müdahale edilmeli. Sözünü ettiðim dostum ‘Sudan ayný zamanda Risâle-i Nur’a muhtaç. Götürdüðümüz kitaplarý kapýþtýlar’ diyordu. Öyleyse yalnýzca devlet deðil, imkâný olan herkes hem yoksulluk zincirini kýrmak, hem de iman açlýðýný doyurmak için koþmalý Sudan’a.

18

Avrupa Sintia fýrtýnasýna teslim n AVRUPA’DA Sintia fýrtýnasý 14 can aldý. Yetkililer, fýrtýnanýn en fazla Fransa’da etkili olduðunu, bunun 1999’dan bu yana çýkan en þiddetli fýrtýnalardan biri olduðunu belirtti. Batýdaki Vendee bölgesinde 5 kiþinin fýrtýnanýn sebep olduðu sellerde boðularak can verdiði, sularýn 1,5 metreyi bulduðu bildirildi. Dijon bölgesinde fýrtýnanýn etkisiyle düþen kiriþin altýnda kalan 78 yaþýnda bir kiþinin öldüðü, Oleron’da da 88 yaþýndaki bir kadýnýn ve 2 kiþinin boðulduðu belirtildi. Saatteki hýzý 150 kilometreyi bulan rüzgârlar sebebiyle bir kiþinin Luchon bölgesinde aðacýn devrilmesi sonucu can verdiði kaydedildi. Fýrtýnadan en fazla etkilenen batýdaki ve orta kesimlerdeki bölgelerde bir milyon kiþi elektriksiz kaldý. Hava ve demiryolu ulaþýmýný etkileyen fýrtýnada onlarca kiþinin yaralandýðý bildirildi. Bu arada Sintia, Ýspanya ve Portekiz’de de etkili oluyor. Portekiz’de bir aðacýn devrilmesi sonucu bir çocuk can verirken, Ýspanya’da da devrilen aðaç ve duvarýn altýnda kalan 3 kiþinin öldüðü belirtildi. Paris / aa

Hocalý’dan Darfur’a insanlýk dramý ve Batý

Þili'de yýkýlan birçok bina var. Yýkýntýlarýn altýnda kalanlar da kurtarýlmayý bekliyor. Bu arada Kýzýlay, Haiti'de bulunan ekiplerini Þili'ye yönlendirdi. FOTOÐRAF: AA

ÞÝLÝ’DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR 8.8'LÝK DEPREMÝN BÝLÂNÇOSU HER GEÇEN DAKÝKA ARTIYOR. 53 ÜLKEDE VERÝLEN TSUNAMÝ ALARMI ÝSE KÜÇÜK BOYUTTA DALGALARLA ATLATILDI. ÞÝLÝ’YÝ vuran 8,8 büyüklüðündeki depremde ölenlerin sayýsý 300’ü geçti. Hükümet yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamada, ölü sayýsýnýn giderek arttýðý, depremde ölenlerin sayýsýnýn 300’ü geçtiði kaydedildi. Deprem merkezine en yakýn þehirt olan 670 bin nüfuslu Concepcion þehrinde bulunan bir arama kurtarma ekibi yetkilisi, þehirde 200’ü aþkýn insanýn bulunduðu bir apartmanýn çöktüðünü, binadan kaç kiþinin kurtulduðunun bilinmediðini dile getirdi. Ülke genelinde enerji nakil ve telefon hatlarýnýn kesik olmasý sebebiyle ölü sayýsýnýn ve zararýn büyüklüðünün tesbit edilmesi süreci oldukça yavaþ ilerliyor. Santiago / aa

T. C. ULUS KADASTRO MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2007/128 Esas DAVALILAR: 1- AHMET ÞAHÝN, HAÞÝM ÞAHÝN, HASAN ÞAHÝN, KEZBAN ALTUNÖZ, ZEYNEP ATÝK, MEHMET CÖNDEK, MEHMET ÞAHÝN, MEHMET ÞAHÝN, FATMA ÞAHÝN, HATÝCE CÖNDEK Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Kadastro (Tespite Ýtiraza iliþkin) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, bulunamadýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 06/05/2010 günü saat: 10:00’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 12017

53 ÜLKEDE TSUNAMÝ ALARMI! DEPREMDEN sonra oluþan tsunami ülkenin güney kesimindeki Talcahuano limanýný vurdu. Limandaki tekne ve konteynýrlarýn çevreye daðýldýðý ve limana açýlan caddelerin sular altýnda kaldýðýný gösteren görüntüler bölgesel televizyon kanallarýnda yayýnlandý. Öte yandan, Þili’deki deprem dolayýsýyla Hawai’de ilân edilen tsunami uyarýsý iptal edildi. Depremden sonra 80 santimetre yüksekliðindeki tsunami dalgalarýnýn Rusya’nýn Kamçakta yarýmadasýný vurduðu bildirildi. Sahilin Tsunami Merkezi’nden yapýlan açýklamada, Þili’deki büyük depremden yaklaþýk 24 saat sonra depremin yol açtýðý dalgalarýn Rusya’nýn en doðusundaki Kamçatka Yarýmadasýna ulaþtýðý ve boyunun 0.8 metre olduðu belirtildi. Depremden sonra Rusya’da da Kuril adalarýnýn doðu kesimi için de tsunami uyarýsý yapýlmýþtý. Japonya’nýn kuzey kýyýsýný da 120 santimetre büyüklüðünde dalgalar vurdu. Japonya Meteoroloji Kurumu, 90 santimetrelik ilk gelgitten sonra Kuji limanýna 120 cm büyüklüðünde dalgalarýn ulaþtýðýný duyurdu. Kurum daha önce yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 10 santimetre büyüklüðündeki ilk dalgalarýn Ogasawara Adalarýna ulaþtýðýný, ancak herhangi bir zarara yol açmadýðýný belirtmiþti. Hawaii’deki Pasifik Tsunami Uyarý Merkezi, depremin hemen ardýndan Pasifik’teki 53 ülke ve bölgede tsunami uyarýsý yapmýþtý.

El Aksa’ya giriþler sýnýrlandýrýldý KUDÜS’TE El Aksa Camiine Yahudi yerleþimcilerin girdiði iddiasý ve camiden bu þekilde yapýlan anonslar, Kudüs Eski Kent’inde Müslümanlarý ayaða kaldýrdý. Bu iddianýn doðru olup olmadýðý kesinlik kazanmazken, polis camiye giriþleri kapattý. Eski Kent’in kapýlarýndan giriþleri de sýnýrlandýrdý. Kapýlardan sadece 50 yaþ üstü erkeklerle kadýnlarýn geçiþine izin veriliyor. Edinilen bilgiye gö-

re, Ýs ra il’in Pu rim Bay ra mý dolayýsýyla Yahudi yerleþimcilerin camiye gireceði söylentileri ü ze ri ne yak la þýk 20 do la yýn da genç camide kaldý. Sabah namazýna giden bir görgü þahidi de, cami içinde yaklaþýk 20 dolayýnda yüzlerini gizlemiþ genç gördüðünü bildirdi. Ýçerideki gençlerin, sabah namazýnýn ardýndan, yabancýlarýn da zi ya re ti ne a çýk o lan ca mi ye

Faslýlar kapýsýndan (Mugrabi kapýsý) girenlere taþlarla saldýrdýðý be lir til di. Bu nun ü ze ri ne Ýs ra il polisleri cami yerleþkesine girerek, taþ atanlara müdahale etti. Bu sýrada polise de taþlarla saldýran genç le re kar þý göz ya þar tý cý bombalar kullanýldýðý ifade edildi. Filistin yerel haber sitelerinden Ma’an, 12 kadar Filistinlinin bu çatýþmalar sýrasýnda yaralandýðýný öne sürdü. Kudüs / aa

T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/77 Esas KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER: Samsun ili Canik Ýlçesi MEVKÝÝ : Hacýismail Mah. PAFTA NO : ADA NO : 11030 PARSEL NO :2 VASFI : Bina ve yanýndaki aðaçlar, arsa YÜZÖLÇÜMÜ : MALÝKÝN ADI VE SOYADI : KEMAL GÜVEN KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/77 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 09/02/2010 B: 11999

ESAS NO: 2010/76 Esas KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Samsun Canik ilçesi, MEVKÝÝ : Teknepýnar köyü PAFTA NO : ADA NO : 11043 PARSEL NO :1 VASFI : Bina ve aðaçlan, arsa YÜZÖLÇÜMÜ : MALÝKÝN ADI VE SOYADI : MELEK ELBÝR KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ: Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/76 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 09/02/2010 B: 12003

Pakistan’da da deprem: 6,2 PAKÝSTAN’IN kuzeyindeki Hin du kuþ dað la rýn da þiddetli bir deprem meydana geldi. Pakistan Meteoroloji Dairesi (MET), 6.2 bü yük lü ðün de o lan dep re min TSÝ 07.40’ta meydana geldiði belirtildi. Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Hindukuþ daðlarý olduðu belirtilen sarsýntýnýn Svat, Novþera, Malakant ve Ýslamabad çevresinde hissedildiði açýklandý. Hin du kuþ dað la rýn da ki þiddetli deprem Afganistan’ýn baþþehri Kabil’de de hissedildi. Ýslamabad / aa


8

YENÝASYA / 1 MART 2010 PAZARTESÝ

MEDYA - POLÝTÝK

Sefih ve dinsiz Avrupa ‘günah keçisi’ arýyor DOÐU VEYA BATI ÞÜKRÜ BULUT s.bulut@saidnursi.de

üs­lü­man­lar,­Av­ru­pa’yý;­Ah­me­di­ne­cat’ýn,­Lüb­nan Hiz­bul­la­hý’nýn,­El-Ka­i­de­ve­ya­Ta­li­ban’ýn­ta­ným­la­dýk­la­rý­gi­bi­ta­ný­maz­lar.­On­lar­Av­ru­pa'yý­i­ki­ye­a­yý­rýr­lar,­dün­ya­la­rýn­da…­Hz.­Ý­sa’ya­(a.s.)­i­na­nan,­in­sa­nî­de­ðer­le­ri­be­nim­se­yen­ve­me­de­ni­ye­te­ça­lý­þan­Av­ru­pa­i­le Müs­lü­man­lar­ba­rýþ­ve­it­ti­fak­i­çin­de­dir­ler.­Din­siz­lik­te Nem­rut­ve­Fi­ra­vun’u­reh­ber­e­din­miþ,­baþ­ka­sý­na­zu­lüm­i­le ge­çi­nen,­se­fih­ve­ça­týþ­ma­cý­Av­ru­pa’ya­da­“Ý­kin­ci­Av­ru­pa” der­ler­ki,­bü­tün­Müs­lü­man­lar­böy­le­bir­an­la­yý­þý­in­san­lýk­a­dý­na­red­de­der­ler. Da­ha­çok­“Ý­kin­ci­Av­ru­pa”­ka­te­go­ri­si­ne­gi­ren­ba­zý­ya­zar­la­rýn,­a­ra­a­ra­sis­te­ma­tik­bir­þe­kil­de­Ba­tý­ba­sý­nýn­da­Ýs­lâ­mi­yet­a­ley­hin­de­ya­yýn­yap­ma­la­rý,­Av­ru­pa­lý­hak­pe­rest­le­rin­de dik­kat­le­ri­ni­çek­me­ye­baþ­la­dý.­San­ki­bel­li­mer­kez­ler­de­“Ýs­lâm­a­ley­hi­ne”­ha­zýr­la­nan­prog­ram­lar,­bi­li­nen­ba­zý­ya­zar­lar va­sý­ta­sýy­la­dün­ya­nýn­bir­çok­ül­ke­sin­de­med­ya­ya­ser­vis­e­di­li­yor.­Bir­çok­prog­ram­ya­pým­cý­sý­ve­ya­ma­hal­lî­ya­za­rýn­da ma­a­le­sef­bu­“din­kar­þý­tý”­prog­ram­lar­dan­et­ki­le­ndik­le­ri­ni de­bu­a­ra­da­mü­þa­he­de­e­di­yo­ruz. Ge­çim­be­lâ­sýy­la­Av­ru­pa’ya­iþ­çi­o­la­rak­gel­miþ,­ül­ke­le­ri­nin­kö­tü­þart­la­rýn­dan­do­la­yý­din­le­ri­ni­öð­re­ne­me­miþ ve­ço­ðu­an­cak­il­ko­ku­lu­bi­tir­miþ­in­san­lar­la­bu­ký­t'a­nýn Müs­lü­man­o­la­ca­ðý­va­vey­la­sýy­la­dün­ya­yý­a­yak­lan­dýr­ma­ya­ça­lý­þan­ba­zý­ya­zar­la­rýn,­“Av­ru­pa'yý­Müs­lü­man­lar­dan Kur­tar­ma”­ha­re­ke­ti,­bu­din­siz­gu­ru­bun­tu­tul­du­ðu­ruh ha­li­ni­net­gös­te­ri­yor. Da­ni­el­Pi­pes,­O­ri­a­na­Fal­la­ci­ve­Mark­Ste­yer­gi­bi­te­o­ris­yen­le­rin­ya­zý­la­rýn­dan,­bu­gü­ne­ka­dar­Av­ru­pa'da­sis­te­ma­tik o­la­rak­ya­pý­lan­“Ya­ban­cý­düþ­man­lý­ðý,”­“Tür­ki­ye­A­leyh­tar­lý­ðý”­ve­“Ýs­lâm­Kar­þýt­lý­ðý­nýn”­ner­den­kay­nak­lan­dýk­la­rý­ný­da öð­ren­miþ­bu­lu­nu­yo­ruz. Av­ru­pa'yý­Müs­lü­man­lar­dan­kur­tar­ma­a­dý­na,­in­san­la­rý ya­ka­cak­ye­ni­ye­ni­fit­ne­a­teþ­le­ri,­iç­sa­vaþ­lar­ve­ký­t'a­la­r­a­ra­sý ça­týþ­ma­te­o­ri­le­ri­su­nan­ya­zar­la­rýn­en­bü­yük­þi­kâ­yet­le­ri,­ký­t'a­da­ar­tan­Müs­lü­man­nü­fu­su.­Ger­çi­Ne­o­con­cu­e­ki­bin (Sar­kozy,­Ber­los­co­ni­ve­Mer­kel) bun­dan­böy­le­Müs­lü­man­göç­men­al­ma­ma­ve­ya­Ýs­lâm­ül­ke­le­ri­ne­vi­ze­yi­zor­laþ­týr­ma­gay­ret­le­ri,­teh­li­ke­ye­kar­þý­bir­ted­bir­o­la­rak­gö­rü­le­bi­lir.­Fa­kat­kim­se­cik­ler­kal­kýp­bu­çok­ze­ki­ya­zar­la­ra,­Av­ru­pa'nýn­ne­den­bu­ha­le­düþ­tü­ðü­nü­sor­ma­ya­cak mý?­Ya­ni­Av­ru­pa­a­i­le­si­ni­Müs­lü­man­lar­mý­par­ça­la­dý? Hýris­ti­yan­Av­ru­pa­lý­genç­le­re­“ni­kâh­yo­lu­nu”­Ýs­lâ­mi­yet mi­ka­pa­dý?­Ruh­la­rýn­da­ki­“Al­lah­ve­a­hi­re­te­i­man”­boþ­lu­ðu­nu­dol­du­ra­ma­yan­in­san­la­rýn­el­le­ri­ne­e­ro­in­þý­rýn­ga­sý­ný­A­rap­lar­mý­ver­di?­2015­yý­lý­n­da­Rot­ter­dam­ve­Ams­ter­dam­þe­hir­le­ri­nin­ek­se­ri­ye­ti­ni­Müs­lü­man­lar­teþ­kil­e­de­cek­ler­miþ…­En­az­kýrk­se­ne­den­be­ri­bu­þe­hir­ler­de­ki ah­lâ­kî­de­je­ne­ras­yo­nu­“hür­ri­yet!”­a­dý­na­des­te­k­le­yen­bu­ya­zar­lar­ve­ya­bun­la­rýn­us­ta­la­rý,­ay­ný­man­za­ra­ya­Ku­zey­Af­ri­ka­lý­la­rý­na­sýl­se­bep­gös­te­re­bi­lir­ler­ki… Av­ru­pa'nýn­ya­sý­ný­tu­tan­söz­ko­nu­su­ya­zar­lar­ve­med­ya­da­ki­prog­ram­ya­pým­cý­la­rý­nýn­sa­mi­mî­ol­ma­dýk­la­rý,­or­ta­ya at­týk­la­rý­id­di­a­lar­ve­Av­ru­pa'nýn­kur­tu­lu­þu­na­sund­ukla­rý­re­çe­te­ler­den­de­bel­li­o­lu­yor. Bütün­“Ba­tý­top­lu­mun­dan”­Müs­lü­man­la­rý­top­la­yýp,­ül­ke­le­ri­ne­gön­der­me­he­ve­si­nin­ar­ka­sýn­da­an­cak­din­siz­lik­ve ýrk­çý­lýk­ya­tar.­Dün­ya­nýn­bir­kö­ye­dö­ndü­ðü­þu­za­man­da­bu müm­kün­de­ðil…­Kal­dý­ki,­ýrk­o­la­rak­As­ya­ve­Af­ri­ka'­dan gel­me­yen­on­mil­yon­dan­faz­la­yer­li­Müs­lü­ma­ný­ne­ya­pa­cak­sý­nýz?­A­ðýz­la­rý­na­al­dýk­la­rý­“Ta­ri­hî­Av­ru­pa!”­saf­sa­ta­sý­da bu­din­siz­le­rin­sa­mi­mî­ol­ma­dý­ðý­ný­gös­te­ri­yor.­Ta­ri­hî­Hý­ris­ti­yan­Av­ru­pa'yý­kök­le­riy­le­bir­lik­te­tah­rip­e­den­“din kar­þý­tý­ve­ah­lâk­sýz­fey­le­sof­lar”­de­ðil­miy­di?­Bi­rin­ci­ve­Ý­kin­ci­Dün­ya­Sa­vaþ­la­rý­da­bu­din­siz­fel­se­fe­nin,­ma­ter­ya­lizm­ve­ko­mi­niz­min­se­bep­ol­duk­la­rý­fa­ci­a­lar­dý,­bi­ze­gö­re…­Ta­ri­hî­Av­ru­pa'yý­“Ý­kin­ci­Av­ru­pa”­ta­ri­he­göm­dü.­Ya­ni­es­ki­hal­ge­ri­ge­le­mez.­Ye­ni­dün­ya­dü­ze­nin­de,­in­san­lý­ðýn­te­mel­ol­du­ðu­ve­ha­ki­kî­Hý­ris­ti­yan­lý­ðýn­e­sas­a­la­ca­ðý bir­Av­ru­pa'nýn­in­þa­a­sý­na­bütün­Müs­lü­man­lar­yar­dý­mý­na ko­þar­lar,­ka­na­a­tin­de­yiz.­Ýs­lâm­i­le­Ba­tý­yý­ça­týþ­týr­mak­i­ste­yen­bu­mü­na­fýk­ya­zar­la­rýn­ka­fa­sýn­da­ki­“Av­ru­pa­de­ðer­le­ri”,­dün­kü­bol­þe­vik­ler­le­bu­gün­kü­tu­run­cu­la­rýn­i­le­ri­sür­dük­le­ri­tah­rip­ve­ka­os­ta­baþ­ka­bir­þey­ol­ma­sa­ge­rek. Rus­ya’da­ki­Müs­lü­man­la­rýn­2050­yý­lýn­da,­nü­fu­sun­ço­ðun­lu­ðu­nu­el­de­et­me­si­nin­bir­mâ­nâ­sý­o­la­bi­lir­mi?­Dün­kü bol­þe­vik­ve­ko­mü­nist­le­rin;­din­de,­ah­lâk­ta­ve­in­sa­nî­de­ðer­ler­de­yap­týk­la­rý­tah­ri­bat­lar­la­Rus­genç­li­ði­ay­ný­çiz­gi­ye­gel­miþ­tir.­Hem­Rus­ya'nýn,­hem­Av­ru­pa­ve­bütün­in­san­lý­ðýn ba­rýþ­ve­re­fa­hý­na­ta­raf­o­lan­lar;­on­la­rý­ye­ni­den­bir­i­man­çiz­gi­si­ne,­in­sa­nî­de­ðer­ler­çer­çe­ve­si­ne­ve­u­mu­mî­ba­rýþ­ve­re­fa­ha­ça­ðýr­ma­lý­dýr­lar.­Irk­la­rý,­din­le­ri,­coð­raf­ya­la­rý,­kül­tür­le­ri ve­sý­nýf­la­rý­bir­bi­ri­ne­kar­þý­kýþ­kýr­tan­la­rýn­kim­ler­ol­du­ðu­nu, Av­ru­pa­lý­Hý­ris­ti­yan­lar­Müs­lü­man­lar­dan­da­ha­i­yi­bi­lir­ler. Ha­ki­kat­o­ki,­Av­ru­pa'da­ki­ga­rib­Müs­lü­man­iþ­çi­ler­ve on­la­rýn­ço­cuk­la­rý;­an­cak­ken­di­i­nanç­la­rý­ný,­te­mel­ah­lâ­kî de­ðer­le­ri­ni­ve­a­i­le­le­ri­ni­mu­ha­fa­za­ya­ça­lý­þý­yor­lar.­Ne­o­li­be­ral­le­rin­bu­ra­da­da­on­la­rýn­ü­zer­le­rin­de­uy­gu­la­dýk­la­rý­pro­je­ler­bil­has­sa­ü­çün­cü­ne­sil­ü­ze­rin­de­çok­kö­tü­te­sir­ler­o­luþ­tu­ru­yor.­Za­man­za­man­kri­mi­nal­o­lay­la­ra­ka­rý­þan,­kom­þu­la­rýy­la­kav­ga­e­den,­tem­bel­lik­ya­pýp­ü­re­ti­me­kat­ký­da­bu­lun­ma­yan­bu­genç­le­rin­de­“din­siz­ve­se­fih”­i­kin­ci­Av­ru­pa'nýn e­se­ri­ol­du­ðu­nu­ra­hat­lýk­la­söy­le­ye­bi­li­riz.­Ken­di­im­kân­la­rýy­la­az­çok­din­le­ri­ni­öð­ren­miþ,­i­nan­dýk­la­rý­ný­pra­ti­ðe­döken ve­Ýs­lâm­kim­li­ði­ni­ra­hat­lýk­la­so­kak­ta­gös­te­re­bi­len­Müs­lü­man­la­rýn­Hý­ris­ti­yan­de­ðer­le­re­ne­ka­dar­say­gý­lý,­kom­þu hak­la­rý­na­ne­ka­dar­has­sas­ve­bu­lun­du­ðu­ül­ke­nin­e­ko­no­mi­si­ne­ne­de­re­ce­kat­ký­da­bu­lun­du­ðu­nu,­kü­çü­cük­bir­is­ta­tis­tik­or­ta­ya­ko­ya­cak­týr. Ü­mit­e­di­yo­ruz­ki,­Hý­ris­ti­yan­ve­in­sa­nî­de­ðer­le­re­ol­duk­ça­bað­lý­bi­rin­ci­Av­ru­pa;­din­siz,­se­fih­ve­ça­týþ­ma­cý­i­kin­ci Av­ru­pa'nýn­ma­hi­ye­ti­ni­bu­ký­t'a­da­her­ke­se­gös­te­re­cek­tir. Glo­bal­kriz,­sa­vaþ­ve­te­rö­re­an­ne­lik­ya­pan­bu­Av­ru­pa'dan in­san­lý­ðýn­kur­tul­ma­sý­ný­sað­la­ya­cak­týr…

M

13 yýl sonra, hâlâ normalleþmenin peþinde... BUGÜN, tarihimizdeki­bir­baþka­sevimsiz­günün, 28­Þubat’ýn­yýldönümü.­1997­yýlýnda­bugün, Milli­Güvenlik­Kurulu,­rekor­sayýlabilecek­uzunlukta­bir­toplantý­yapmýþ,­dönemin­Baþbakaný Necmettin­Erbakan,­Baþbakan­Yardýmcýsý Tansu­Çiller­ve­diðer­bakanlarýn­varlýklarýna­raðmen­MGK’da­hükümeti­siyaseten­çok­zor durumda­býrakacak­bir­dizi­tedbirin­uygulanmasýna­karar­verilmiþti.­Bu­tedbirlerden­bazýlarý bugün­bile­hâlâ­yürürlükte. Türkiye’yi­28­Þubat’a­getiren­günler­çok­ama çok­hýzlý­yaþandý.­Ülkemizde­yaþadýðýmýz­ve sonunda­ hep­ demokrasinin­ ya­ tamamen ortadan­kalkmasý­veya­çok­yaralanmasýyla sonuçlanan­bütün­büyük­meselelerde­olduðu gibi,­28­Þubat’a­giden­süreçte­de,­ciddi­yönetim hatalarý­önemli­rol­oynadý. Ancak,­bana­kalýrsa­esas­28­Þubat’ý­izleyen dönemde,­ yani­ Necmettin­ Erbakan’ýn Baþbakanlýk­görevinden­istifa­etmek­zorunda kaldýðý­17­Haziran­1997’ye­kadar­geçen­yaklaþýk üçbuçuk­aylýk­sürede,­çok­daha­vahim,­çok­daha önemli­geliþmeler­yaþandý,­bunlar­travmatik­izler býraktý. Bugünden­bakýnca­Türk­siyasetçilerinin, bütün­partilerin­o­üçbuçuk­aydan­ve­sonrasýndan­dersler­çýkarmasý­beklenir,­ama­bu­dersler tam­olarak­çýkmýþ­deðil­hâlâ.­(Benzer­dersleri medyanýn­da­çýkarmasý­gerekir­ancak­benim objektif­gözlemim­medyanýn­siyasetçilere­göre daha­tutarlý­biçimde­ders­çýkardýðý­ve­ayný­hatalarý­geride­kalan­yýllarda­yapmadýðý­þeklinde.

Hata­hiç­yapýlmýyor,­eski­alýþkanlýklar­hiç sürdürülmüyor­deðil­ama­genele­bakýldýðýnda demokrasiyi­kötü­anlamda­etkilememek­için daha­dikkatli­bir­medya­tutumu­var.­Elbette­her þey­göreli,­çok­daha­iyi­de­olabilir.) Çok­kabaca­özetleyecek­olursak­28­Þubat,

‘‘

Bir yandan 28 Þubat’ý lânetliyoruz, bir yandan 28 Þubat uygulamalarýný yürürlükten kaldýrmaya cesaretimiz yok.

Türk­Silahlý­Kuvvetleri’nin,­siyasi­sistemi­darbe yapmakla­tehdit­etmesi,­siyasetçilerin­de­darbe olmasýn,­parlamento­kapanmasýn­diye­TSK’ya boyun­eðmeleridir. Gerçekte­darbe­yapýlýp­yapýlmayacaðýný bilmiyoruz,­hiçbir­zaman­da­bilemeyeceðiz.­Bu konuda­tek­bildiðimiz,­Erbakan­hükümetinin istifa­etmesinden­sonra­kurulan­hükümetin Milli­Savunma­Bakaný­Ýsmet­Sezgin’e­dönemin Genelkurmay­ Baþkaný­ Ýsmail­ Hakký Karadayý’nýn­söylediði,­‘Nizamiyeden­döndük’ cümlesi. Yani­bu­anlamda­28­Þubat­bir­psikolojik

Ne aðasýnýz, ne paþa! NEREYE ka­ça­cak­sýn­ki! Sý­ðý­na­ca­ðý­mýz­yer­vic­da­ný­mýz. Ne­“Ak­tol­ga­lý­Bey­ler­be­yi”,­ne­Er­do­ðan,­ne­Baþ­buð...­ay­ný­se­lef­le­ri­gi­bi,­bu­yu­ra­bi­lir. Ta­mam­fi­i­len­bu­yu­ra­bi­lir;­pat­ron,­yö­net­men­a­ra­ya­bi­lir,­ça­ðý­ra­bi­lir,­te­le­fon­da a­zar­la­ya­bi­lir,­e­li­ne­lis­te­­ve­re­bi­lir... “Þu­nu­sus­tur,­bu­na­yaz­dýr­ma,­o­nu kov”­di­ye­bi­lir. So­nuç­ta­sel­gi­der...­on­lar­da­gi­der, kum­ka­lýr.­Kum­öz­gür­vic­dan,­ba­ðým­sýz du­ruþ;­kum,­sa­kýn­ma­dan­e­dil­miþ­söz, ya­zýl­mýþ­ya­zý;­kum,­is­ter­sa­hi­bi­ol,­is­ter yö­ne­ten,­ya­zar,­mu­ha­bir­ol,­ga­ze­te­ne, ga­ze­te­ci­li­ðe­say­gýn,­ver­di­ðin­(ve­al­dý­ðýn) i­ti­bar­dýr.­ Kum­dur,­ bel­ki­ u­fa­lan­mýþ­týr,­ a­ma yok­ol­maz.­Ka­lýr! Bu­gün­ 28­ Þu­bat.­ Bin­ tür­lü­ ma­na­sý var­el­bet. Be­nim­þah­si,­ki­ne­re­si­þah­si,­ta­ri­him­de­28­Þu­bat­dam­ga­üs­tü­ne­dam­ga.­Bas­ký­üs­tü­ne­bas­ký,­as­ke­ri­ya­da­si­vil,­“sus­tur,­kov,­yaz­dýr­ma”­gün­le­ri.­28­Þu­bat­sü­re­cin­de­“as­ke­ri­mü­da­ha­le­ci”­Ka­ra­da­yý, Bir,­Öz­kas­nak­Ge­nel­kur­ma­yý,­san­ki­ma­kam­“ba­ba­la­rý­nýn­ma­lý”,­ka­ra­lis­te­ler­ha­zýr­la­mýþ­tý. Em­re­bo­yun­eð­miþ­ni­ce­mes­lek­taþ þim­di­i­ti­bar­lý­ca­ka­sa­tý­yor­a­ma­ta­ri­hin vic­da­ni­çöp­lü­ðün­de­ya­tý­yor!­Ba­þý­der­de gi­ren,­he­def­gös­te­ri­len­ol­du;­be­nim­gi­bi çok­ki­þi­nin­ko­vul­ma­sý­i­çin­pat­ron­la­ra bas­ký­ol­du. O­gün,­ga­ze­te­min­sa­hi­bi,­kim­bi­lir­kaç Ge­nel­kur­may­da­ve­ti,­te­le­fo­nu,­bri­fin­gi­ne­(bu­da­ta­ri­he­geç­ti) dik­dur­du.­(Ne­ki,­sa­de­ce ilk­göz­að­rý­sý,­lis­te­nin­gi­de­rek­ka­bar­dý­ðý­Mil­li­yet’te.­Yok­sa­Hür­ri­yet tam­te­tik­çi­ol­muþ,­Ra­di­kal­ya­zar­kov­muþ­tu!) Za­man­geç­ti,­as­ke­ri­sel çe­kil­di;­si­vil­sel­ler­su­lar gö­tür­dü.­E­ce­vit­za­ma­ný ka­ra­lis­te­le­ri­çýk­tý.­“Yan­daþ­med­ya­lýk”­bu­gü­ne has­de­ðil­di.­“As­ke­ri­28 Þu­bat”ta­di­ren­miþ­“pat­ron”,­ “si­vil­ 28­ Þu­bat 2001”de,­tam­o­ta­rih­te bi­zi­kov­du!­Vic­dan­la,­ba­ðým­sýz­lý­ða­ti­tiz­lik­le,­el­bet hak­tan,­ha­ki­kat­ten­ya­na ol­mak­þar­týy­la­ya­zýn­ca fin­can­cý­ka­týr­la­rý­ný­ür­kü­tü­yor­du;­mer­kep­le­ri­de! Þim­di­bir­28­­Þu­bat­za­ma­ný:­Bir­ya­nýy­la­“de­mok­ra­si,­öz­gür­lük,­hu­kuk...­Sa­nat­çý­bir­a­dým ö­ne­çýk­sýn,­ce­sur­ol­sun, söy­len­me­ye­ni­söy­le­sin” çað­rý­sý­ya­pan­Baþ­ba­kan, bir­ya­nýy­la­Te­kel­iþ­çi­si­ne­bu­g ün­i­ç in­teh­d it sal­mýþ,­med­ya­pat­ron­la­rý­na­26­Þu­bat­muh­tý­ra­sý­bu­yu­ru­yor:

“Ya­za­rýn­ma­a­þý­ný­sen­ve­ri­yor­sun,­ge­re­kir­se­kov!” De­mok­ra­týn­cýr­tý­bu­ra­ya­ka­dar!­Fer­mu­a­rý­çe­ker­sin,­bir­yer­de­sý­ký­þýr! E­li­mi­ko­ya­rým­þa­ka­ðý­ma,­ba­ka­rým man­za­ra­ya: “Baþ­ba­kan’a­dar­be­ta­sav­vu­ru”­ge­rek­çe­siy­le­tu­tuk­lu­“cum­hu­ri­yet­çi­ler”in­ha­zýr­la­dý­ðý­söy­le­nen­“tu­tuk­la­na­cak”­lis­te­sin­de­a­dým­var.­Ken­di­mi­lis­te­den­dý­þa­rý a­týp­az­ne­fes­a­la­ca­ðým;­“de­mok­rat­Baþ­ba­kan”­ba­ðý­rý­yor:­“Ko­vun,­ko­vun!”­ Ýn­san­baþ­ba­kan­da­ol­sa,­ger­gin­de­ol­sa;­az­in­saf,­i­za­nýn­tam­ge­rek­ti­ði­an­da: Bas­ký­cý­28­Þu­bat­yýl­dö­nü­mü,­dar­be­id­di­a­sýy­la­tu­tuk­la­ma­za­ma­ný!..­On­la­ra­dö­nü­þü­yor!­Yar­gý­yý­da­her­þe­yi­de­bas­ký­di­liy­le göl­ge­li­yor!­28­Þu­bat­çý­nýn­tu­tuk­lan­dý­ðý 28­Þu­bat’ta­bir­ne­vi­28­Þu­bat­o­lu­yor! Ta­bii­müs­ta­hak­mý,­müs­ta­hak­bi­ze.­ Her­ke­sin­ken­di­cep­he­sin­de­“söz­de­e­tik”­sal­la­yýp­“te­tik”e­dö­nüþ­tü­ðü­or­tam bu.­Pat­ron­la­rýn­yýl­lar­dýr­bir­ö­te­ki­tö­kez­le­sin,­bat­sýn­di­ye­ku­yu­kaz­dý­ðý med­ya­bu.­Ga­ze­te­ci­le­rin­bir­bi­ri­ne­öl­dü­re­si­ye­ol­du­ðu,­kö­þe­kö­þe­kus­muk­a­kan­se­fil­lik­bu. Ge­n el­k ur­m ay­ ve­y a­ hü­k ü­m et­l er sin­ya­liy­le,­ ya­zar,­ mu­ha­bir­ ka­zý­nan “a­na­ne­vi­re­za­let”­ha­li­bu.­Baþ­ba­kan’a ve­ya­ Ge­nel­kur­may­ baþ­kan­la­rý­na­ en ha­fif,­ hem­ cum­hu­ri­yet­çi,­ hem­ de­mok­rat­söz­bel­ki­þu: Si­zin de­ma­a­þý­ný­zý­mil­let­ve­ri­yor!­Mil­le­tin­e­fen­di­si­de­ðil,­hiz­met­kâ­rý­sý­nýz!­Ne a­ða­sý­nýz,­ne­pa­þa,­ta­mam­mý! Umur Talu, Taraf, 28 Þubat 2010

harekâttý.­Sadece­askerler­tarafýndan­icra edilmeyen,­iþ­dünyasýndan­medyaya­kadar­pek çok­kesimin­gönüllü­biçimde­iþtirak­ettiði­bir psikolojik­harekât.­Bu­harekât­sonunda­baþarýlý oldu,­özellikle­koalisyon­ortaðý­Doðru­Yol Partisi’nden­pek­çok­milletvekili­korkutuldu­ve partilerinden­istifa­etmeleri­saðlandý.­Bu­yolla­da hükümet­düþürüldü. Aradan­geçen­onca­süreye,­köprülerin­altýndan­akan­onca­suya­raðmen­28­Þubat’ýn­hayaleti hâlâ­aramýzda­dolaþýyor.­Daha­bu­yazý­yazýlýrken 2002­sonu­2003­baþýnda­bir­darbe­planladýðý­öne sürülen­onlarca­eski­veya­mevcut­TSK­mensubu ya­tutuklu­ya­da­gözaltýnda.­Daha­yeni,­2009 bahar­aylarýna­ait­‘Kafes’­isimli­bir­plan­daha ortaya­çýkarýldý. Yani,­28­Þubat’ý­da­yapan­gelenek,­TSK­içinde tarihin­çöp­sepetine­falan­atýlmýþ­deðil,­hâlâ­canlý. 27­Mayýs­darbesini­1963­Talat­Aydemir­giriþimlerinin­izlemesi­gibi­belki­bugün­de­28­Þubat’ý benzer­giriþimlerin­izlediði­gerçeðine­tanýk­oluyoruz.­Ve­hiç­ummam­ama­belki­daha­da­olacaðýz.­ Hatta­kim­bilir­belki­çýlgýnlýklar­bile­yaþanacak. Ama­ tabii­ geçmiþe­ göre­ çok­ farklý­ bir Türkiye’de­yaþýyoruz.­Ýlk­kez,­darbe­giriþimleri yargýlanýyor­Türkiye’de.­Darbe­giriþimcilerinin destekçisi­yok­gibi­bir­þey;­ne­iþ­dünyasý­ne­de medya­askeri­darbe­tehditlerine­pabuç­býrakýyor; zaten­böyle­olduðu­için­de­artýk­tehditten­deðil açýkça­darbeden­söz­eden­planlar­hazýrlanýyor. Türkiye,­bir­çocukluk­hastalýðýný­en­sonunda

yeniyor.­Bizi­defalarca­yataða­düþüren,­enerjimizi­ve­zamanýmýzý­çalan,­geleceðimizi­çalan bu­hastalýktan­kurtuluyoruz­belki­de. Ama­diyorum­ya,­iþler­çok­da­paralel­gitmiyor.­ Bir­yandan­ülkede­demokrasinin­bir­daha askerler­tarafýndan­kesintiye­uðratýlmayacaðýna iliþkin­büyük­ümitlerimiz­var,­bir­yanda­da Anayasasý’nda­hâlâ­darbecilere­yargý­dokunulmazlýðý­saðlayan­bir­madde­bulunan­bir­ülkeyiz.­ Bir­yandan­28­Þubat’ý­lanetliyoruz,­bir­yandan 28­Þubat­uygulamalarýný­yürürlükten­kaldýrmaya cesaretimiz­yok.­ Bir­yandan­asker­darbe­yapmasýn­diyoruz,­bir yandan­o­darbelere­genel­kamuoyu­meþruiyetini saðlayan­baþlýca­þey­olan­kuvvetler­ayrýlýðýnýn yokluðunu,­sistemimizde­denge-fren­mekanizmalarýnýn­olmamasýný­dert­etmiyoruz. Elbette­demokrasi­bir­ülkeye­bir­sabah­ansýzýn gelmez,­bu­bir­süreç­meselesi.­Ancak­o­süreçte önceliklerin­doðru­belirlendiðinden,­hatta­bir öncelik­sýralamasý­yapýlýp­yapýlmadýðýndan­da emin­deðiliz. 1997­Haziran’ýnda­Erbakan­istifaya­zorlanýp sonra­ da­ yerine­ Mesut­ Yýlmaz­ Baþbakan olduðunda,­ dönemin­ Cumhurbaþkaný Süleyman­ Demirel­ ona­ üç­ tane­ mektup yazmýþtý.­Bu­mektuplardan­biri,­taze­Baþbakan Yýlmaz’a,­ülkeyi­normalleþtirmesini­öðütlüyordu. 13­yýl­sonra­hâlâ­normalleþme­ihtiyacýný konuþuyoruz,­unutmayýn! Ýsmet Berkan, Radikal, 28 Þubat 2010

Siyasete meþveret tavsiyesi kiz­yý­lý­a­þan­ik­ti­dar­la­rý­dö­ne­min­de­ül­ke­de­ger­çek­ten­ö­nem­li­iþ­ler­ger­çek­leþ­miþ.­Ül­ke­e­ko­no­mi­si­nin—sa­yý­la­rý ar­tan­iþ­siz­le­re­rað­men—kay­det­ti­ði­ba­þa­rý­la­rý­in­kâr­et­mek­im­kân­sýz.­Ýk­ti­dar­he­kim­ler­le­uz­la­þa­rak­bir­ye­re var­ma­yý­red­de­den­bir­sað­lýk­po­li­ti­ka­sý­ný­uy­gu­lu­yor­ol­sa­da,­hal­kýn­al­dý­ðý­sað­lýk­hiz­me­ti­nin­ni­te­li­ðin­de­o­lum­lu­yön­de­bü­yük­a­dým­lar­a­týl­dý­ðý­ný­her­kes­ten­ön­ce­bu hiz­met­le­ri­a­lan­lar­söy­lü­yor.­Hak­ve­öz­gür­lük­le­re­i­liþ­kin­dü­zen­le­me­ler­de­i­ler­le­me­ol­du­ðu­a­þi­kâr.­Þim­di­lik “ça­lýþ­tay­lar”­i­le­yü­rü­tül­me­ye­ça­lý­þýl­sa­da­A­le­vi­le­rin­so­run­la­rý­ve­ta­lep­le­ri­nin—ta­bii­ki­hep­es­ki­ye­ký­yas­la­ko­nu­þu­yo­ruz—da­ha­cid­di­ye­a­lýn­dý­ðý­da­ger­çek.­“As­ke­rin ko­nu­mu”na­i­liþ­kin­te­o­ri­ve­pra­tik­i­çin­de­pek­çok­so­ru ba­rýn­dý­rý­yor­ol­sa­da,­ge­liþ­me­le­rin­bü­tü­nü­ne­ba­kýn­ca, o­ lum­suz­sey­ret­mi­yor.­“Kürt­so­ru­nu”­(ö­zel­lik­le­sa­yý­la­rý Yeni Asya’nýn logosunu bugünlük bin­ler­le­i­fa­de­e­di­len­“fa­i­li­meç­hul”­ci­na­yet­ler­dos­ya­sýy­þöyle deðiþtirelim mi: “Siyasî la)­ko­nu­sun­da­baþ­la­tý­lan­“A­çý­lým”­sü­re­ci­nin­he­nüz “ken­di­si­i­çin­bi­linç”­ha­li­ne­gel­me­di­ði­a­çýk­sa­da,­or­ta­da partilerin miftahý, meþveret ve hiç­de­ ðil­se—hem­de­pu­su­ya­yat­mýþ­i­ki­bü­yük­mu­ha­þûrâdýr”! le­fet­par­ti­si­nin­var­lý­ðý­na­rað­men—es­ki­sin­den­kö­tü­bir tab­lo­yok...­“Dýþ­po­li­ti­ka”­de­se­niz,­ar­týk—þim­di­lik— med­ya­dün­ya­sý­na­da­yer­leþ­me­siy­le­mem­le­ket­te­iþ­le­- Or­ta­do­ðu­ve­Kaf­kas­lar’da­biz­den­ha­ber­siz­kuþ­uç­mu­rin­da­ha­i­yi­yü­rü­ye­ce­ði­ne­i­na­ný­yor­lar.­Ý­na­ný­yor­lar­a­- yor.­(Öy­le­di­yor­lar!)­Ve­ta­bii­bu­a­ra­da­baþ­ta­Cum­hur­baþ­ka­ný­ol­mak­ü­ze­re,­e­þi­ba­þör­tü­lü­hiç­bir­si­ya­set­ve ma­ay­ný­za­man­da­ya­ný­lý­yor­lar­ta­bii­ki...(...) Pe­ki­bu­ni­çin­böy­le?­Ül­ke­nin­si­ya­set­ve­dev­let­a­- dev­let­a­da­mý­na­as­ke­rin­ev­sa­hip­li­ði­yap­tý­ðý­re­sep­si­yon­dam­la­rý­ka­pa­si­te­le­ri­i­ti­ba­riy­le,­ü­ze­rin­de­bi­raz­dü­þü­- lar­da­eþ­li­da­ve­ti­ye­gön­de­ril­mi­yor.­(da­i­re­nin­dý­þýn­da­ki­nün­ce­med­ya­ya­i­liþ­kin­yap­týk­la­rý­bu­a­çýk­la­ma­la­rýn le­re:­Da­ha­ne­is­ti­yor­su­nuz!)­ Bu­lis­te­yi­u­zat­mak­müm­kün.­A­ma­med­ya­nýn­bir mü­na­se­bet­siz­ka­ça­ca­ðý­ný­ko­lay­ca­an­la­ya­bi­le­cek­in­san­lar­ol­ma­la­rý­na­rað­men­ken­di­le­ri­ne­ni­çin­en­gel­o­la­mý­- bö­lü­mü­ne­den­se­bu­ve­ben­zer­o­lum­lu­a­dým­lar­a­týl­ma­yor­lar?­­So­ru­nun­ce­va­bý­ný—her­hal­de—i­çin­de­yer­a­lý­- mýþ­gi­bi­dav­ra­ný­yor!­Hü­kü­met­ce­na­hý­nýn­med­ya­ya nan­da­i­re­nin­dý­þýn­da­ka­lan­lar­ta­ra­fýn­dan­ye­te­rin­ce yö­ne­lik­að­zý­ný­aç­ma­sý­nýn­ne­de­ni­ser­gi­le­nen­bu­“ha­ki­tak­dir­e­dil­me­me­le­ri­hat­ta­“se­vil­me­me­le­ri”nin­yol­aç­tý­- kat­siz­lik”­ol­sa­ge­rek.­Hü­kü­met­ce­na­hý­nýn­med­ya­dün­ðý­bir­öf­ke­be­lir­ti­sin­de­a­ra­mak­ge­re­ki­yor.­Bu­si­ya­set­ve ya­sý­na­yö­ne­lik­sarf­et­ti­ði­hak­sýz­ve­yan­lýþ­söz­le­rin­ne­dev­let­a­dam­la­rý­nýn­med­ya­yý­ken­di­le­ri­ne­mef­tun­ha­le de­ni­bu­“de­ðer­bil­me­me­nin”­yol­aç­tý­ðý­öf­ke­ol­sa­ge­rek. ge­tir­mek­yo­lun­da—”ken­di­med­ya­sý”na­sa­hip­ol­ma­ar­- Bu­a­ra­da­hü­kü­met­ce­na­hý­nýn­ken­di­si­ni­öf­ke­len­di­ren zu­ve­gay­ret­le­ri­dý­þýn­da— kö­þe­ya­zar­la­rý­na­had­din­den­faz­la­ö­nem­at­fet­ti­ði­ni­de bir­ta­kým­dü­zen­le­me­ler­pe­- söy­le­ye­lim.­ A­ma­ne­ya­par­sý­nýz­ki­dün­ya­böy­le...­Hü­kü­met­ce­þin­de­koþ­tuk­la­rý­ni­i­le­ri­sür­mek­im­kân­sýz.­Bu­doð­rul­tu­- na­hý­nýn­an­la­mak­is­te­me­di­ði­a­sýl­hu­sus,­ken­di­si­ni­sý­ra­da­en­u­fak­bir­gi­ri­þim,­hat­ta sýn­da­çok­öf­ke­len­di­ren­bu­“ha­ki­kat­siz­li­ðin”­de­mok­ra­ni­yet­be­lir­ti­si­bi­le­yok­or­ta­- si­nin­te­mel­bir­ö­zel­li­ði­ol­ma­sý.­Biz­de­si­ya­si­par­ti­ler­iç­da.­As­lýn­da­on­lar­da­i­yi­bi­li­- le­rin­de­ger­çek­an­lam­da­bir­“meþ­ve­ret”­de­ol­ma­dý­ðýn­yor­lar­ki,­si­ya­se­tin,­top­lu­- dan­(Ye­ni­As­ya’nýn­lo­go­su­nu­bu­gün­lük­þöy­le­de­ðiþ­ti­mun­ ve­ de­ ta­bii­ med­ya re­lim­mi:­“Si­ya­sý­par­ti­le­rin­mif­ta­hý,­meþ­ve­ret­ve­þû­râ­dün­ya­sý­nýn­de­ðiþ­mez­ta­bi­a­tý dýr”!)­iç­dün­ya­da­en­u­fak­bir­e­leþ­ti­ri-kar­þý­söz­i­le­kar­þý­ve­ku­ra­lý­böy­le.­Av­ru­pa­Bir­- laþ­ma­mýþ­o­lan­par­ti­bü­yük­le­ri,­med­ya­dün­ya­sýn­da li­ði’nin­mük­te­se­ba­tý­ný­ek­sik­- kar­þý­la­rý­na­çý­kan­do­zu­bi­raz­yük­sek­e­leþ­ti­ri­den­son siz­bi­çim­de­ül­ke­ye­ta­þý­mak de­re­ce­ra­hat­sýz­ve­hat­ta­mü­te­es­sir­o­lu­yor­lar.­Oy­sa is­te­di­ði­ni—son­gün­ler­de he­def­bel­le­di­ði­miz­AB­ül­ke­le­rin­de­cum­hur­baþ­kan­la­rý, da­ha­da!—tek­rar­la­yan­bir baþ­ba­kan­lar,­ba­kan­lar­vs.­sý­ra­sýn­da­ne­tür­den­a­ðýr­e­si­ya­si­he­ye­tin­bu­nun­ter­si leþ­ti­ri­ve­çiz­gi­le­re­ko­nu­o­lu­yor­lar,­ha­týr­la­mak­ge­re­kir. yön­de­ha­yal­kur­du­ðu­nu­i­le­- Bu­çer­çe­ve­de­sa­de­ce­Sar­kozy’ye­ne­tür­den­mu­a­me­le çe­kil­di­ði­bi­le­ha­týr­lan­sa,­med­ya­i­le­uð­raþ­mak­tan­vaz­ri­sür­mek­yan­lýþ­o­lur. Ken­di­mi­zi­bir­an­i­çin­bu geç­me­ye­ye­ter­de­ar­tar­bi­le! Kürþat Bumin, Yeni Þafak, 28 Þubat 2010 he­ye­tin­ye­ri­ne­ko­ya­lým:­Se­BAÞBAKAN’IN ga­ze­te­sa­hip­le­ri­ve­ga­ze­te­ci­ler­a­ra­sýn­da­ol­ma­sý­ný­ter­cih­et­ti­ði­“i­de­al”­(!)­i­liþ­ki­ye­da­ir­söz­le­ri ger­çek­ten­de­had­din­den­faz­la­þa­þýr­tý­cýy­dý.­Baþ­ba­kan’ýn­söz­le­ri­ni­“Pa­ra­yý­ve­ren­dü­dü­ðü­ça­lar”­de­yi­þi­nin med­ya­dün­ya­sý­na­u­yar­lan­ma­sý­o­la­rak­an­la­mak­yan­lýþ ol­ma­sa­ge­rek. Da­ha­ön­ce­de­de­ðin­miþ­tim;­Baþ­ba­kan­ve­hü­kü­met ü­ye­le­ri­med­ya­hak­kýn­da­de­ðer­len­dir­me­yap­mak­tan ken­di­le­ri­ni­a­la­mý­yor­lar.­Dev­le­tin­as­ke­ri­ye­ce­na­hýn­da yer­al­ma­ma­la­rý­na­rað­men,­“e­mir-ko­mu­ta­zin­ci­ri”nin

‘‘


9

YENÝASYA / 1 MART 2010 PAZARTESÝ

MAKALE Bereket kapýlarý zekâtla açýlýyor

YERÝN KULAÐI

Gençlere zaman ayýrýn

FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

Ýb­ra­him­Ý­ri­boz: “Mek­tû­bat’ta­Yir­mi­Ý­kin­ci Mek­tu­bun­Ý­kin­ci­Meb­has’ýn­da­ki­su­â­lin­i­kin­ci ha­þi­ye­sin­de,­‘es­ki­den­ver­di­ði­kýrk­tan­ki,­her se­ne­gâ­li­ben­ve­lâ­a­kal­ribh-i­ti­câ­rî­ve­nesl-i hay­va­ni­ci­he­tiy­le,­o­kýrk­tan­ta­ze­o­la­rak­on­a­det­ve­rir.’­A­çýk­la­ma­sý­yer­a­lý­yor.­Bu­ra­da­ge­çen­ga­li­ben­on­a­det­ten­kast­o­lu­nan­þey­ne­dir?­Bu­bö­lü­mü­a­çýk­lar­mý­sý­nýz?” az­ret-i­Üs­tâd­Yir­mi­Ý­kin­ci­Mek­tub’un­Ý­kin­ci Meb­has’ý­na­hýrs’ýn­bir­mah­ru­mi­yet,­zil­let­ve se­fa­let­se­be­bi­ol­du­ðu­nu­zik­re­de­rek­baþ­lar. De­va­mýn­da­hýrs­i­le­ka­na­a­tin­i­ki­mu­ha­lif­güç­o­la­rak ha­ya­tý­mýz­da­ki­müs­pet-men­fi­et­ki­le­ri­i­le­ze­kât­ve­fa­iz ü­ze­rin­de­ki­rol­le­ri­ni­be­yan­e­der.­Ka­na­a­tin­bit­me­yen bir­ha­zi­ne­ol­du­ðu­nu,­ze­kât­la­bir­leþ­ti­ðin­de­i­se­bü­yük be­re­ket­le­re­ve­si­le­ol­du­ðu­nu­is­pat­e­de­rek­Meb­has’i­bi­ti­rir.­ Be­di­üz­za­man’a­gö­re,­hýrs­hüs­ra­na­se­bep­tir.­Hýrs gös­te­ren­Müs­lü­man,­on­maz,­ba­tar;­yük­sel­mez,­dü­þer;­ser­vet­bul­maz,­mah­rû­mi­yet­bu­lur;­fe­rah­lan­maz, se­fa­le­te­uð­rar.­­­ Mi­sal­ler­su­nar­Be­dî­üz­za­man:­ A­ðaç­lar­ve­bit­ki­ler hýrs­gös­ter­mez­ler,­ka­na­at­le­yer­le­rin­de­du­rur­lar;­rý­zýk­la­rý­ha­ri­ka­bir­su­ret­te­on­la­ra­ko­þup­ge­lir­ve­ka­na­at­le­rin­den­do­la­yý­öy­le­bir­be­re­ket­ge­lir­ki,­pek­çok­hay­va­ný­bes­ler­ler.­Hay­van­lar­i­se­hýrs­i­le­rý­zýk­la­rý­pe­þin­de­ko­þu­yor­lar;­ço­ðu­za­man­pek­çok­zah­met­ve­nok­sa­ni­yet­le­an­cak­rý­zýk­la­rý­ný­el­de­e­de­bi­li­yor­lar.­Hay­van­lar­da­i­re­si­i­çin­de­za­af­ve­acz­i­le­te­vek­kül­e­den­bü­tün­yav­ru­la­rýn­rý­zýk­la­rý,­en­lâ­tif­ve­en­mü­kem­mel­bir­su­ret­te rah­met­ha­zi­ne­sin­den­ve­ri­li­yor.­Hýrs­lý­sal­dýr­gan­ca­na­var­lar­i­se,­gayr-ý­meþ­rû­ve­pek­çok­zah­met­le­an­cak tat­sýz­rý­zýk­la­rý­ný­ka­za­na­bil­mek­te­dir­ler.­ Fa­i­zin­al­týn­da,­a­þý­rý­mal­düþ­kün­lü­ðü­ve­ha­ram­he­lâl de­me­den­ka­zan­ma­hýr­sý­var­dýr.­Bu­i­se­kay­ba­se­bep­tir. Oy­sa­ze­kât,­ka­na­at­ve­te­vek­kül­i­çin­de­ki­Müs­lü­man’ýn­sâ­lih­a­me­li­dir­ki,­be­re­ke­te­a­çý­lan­ka­pý­nýn­a­nah­ta­rý­hü­vi­ye­tin­de­dir.­ Hýr­sýn­ne­den­hüs­ran­se­be­bi­ol­du­ðu­nu­da­a­çýk­lar Haz­ret-i­Üs­tad.­Eþ­ya­nýn­ter­ti­bin­de­Ý­lâ­hî­hik­met­çe­ko­nu­lan­bir­u­sul,­bir­yol­ve­bir­â­det­var­dýr.­Hýrs­sa­hi­bi, bu­yo­lu­iz­le­mez,­bu­me­to­du­ta­kip­et­mez,­bu­â­de­te uy­mak­is­te­mez.­Ter­tip­i­çin­de­ki­eþ­ya­nýn­ma­ne­vî­ba­sa­mak­la­rý­na­al­dýr­maz,­üç-­beþ­ba­sa­mak­bir­den­at­la­mak is­ter;­a­ma­at­la­ya­maz,­dü­þer­ve­mak­sa­dý­na­u­la­þa­maz.­ Ma­lý­çok­se­ven­Müs­lü­man,­ma­lýn­çok­gel­me­si­ni hýrs­i­le­de­ðil;­ka­na­at­i­le­ta­lep­et­me­li­dir.­Yok­sa­kay­be­der.­Ka­na­a­tin,­a­mel­ça­pýn­da­ki­gö­rün­tü­sü­i­se­ze­kât­týr ve­ze­kât­be­re­ket­se­be­bi­dir.­Ya­ni­ma­lý­ar­ttý­ran­en­mü­him­fak­tör­dür.­Çün­kü­yer­yü­zü­ne­a­çý­lan­Rah­met­sof­ra­sýn­da­rý­zýk­la­rýn­de­re­ce­le­ri­ve­ni­met­mer­te­be­le­ri, Müs­lü­man’ýn­fa­kir­le­re­e­li­a­çýk­ol­ma­de­re­ce­siy­le­o­ran­tý­lý­o­la­rak­ken­di­si­ne­a­çýk­o­la­cak­týr.­ Böy­le­o­lun­ca­ze­kât,­dün­ya­ma­lý­ný­da­ha­çok­is­te­ye­nin­baþ­vur­ma­sý­ge­re­ken­bir­a­mel­o­lur.­Zi­ra­Müs­lü­man­ken­di­ma­lýn­dan­ver­mi­yor.­Müs­lü­man,­Al­lah’ýn ver­di­ði­mal­dan­ve­ri­yor.­Ya­ni­ta­bir­ca­iz­se,­ma­lýn­mus­lu­ðu­Al­lah’ýn­e­lin­de­dir.­Ba­ký­yor­ki­Müs­lü­man­ze­kâ­tý­ný­ver­mi­yor,­ma­lý­tu­tu­yor;­Al­lah­da­mus­lu­ðu­tu­tu­yor ya­da­bir­mu­sî­bet­gön­de­rip­da­ha­ön­ce­ver­di­ði­ser­ve­tin­bi­rik­miþ­ze­kât­la­rý­ný­top­lu­ca­ve­faz­la­sýy­la­a­lý­yor. Ya­ni­ze­kât­ver­me­mek­le­Müs­lü­man,­-uh­re­vî­ka­yýp­lar bir­ya­na-­ as­lýn­da­ön­ce­ve­a­ci­len­mal­dan­kay­be­di­yor. Müs­lü­man­ze­kâ­tý­ný­ver­se,­Al­lah­da­mus­lu­ðu­so­nu­na ka­dar­a­ça­cak,­be­re­ket­yað­dý­ra­cak.­Çün­kü­da­ha­faz­la mal­el­de­et­me­nin­mü­him­bir­u­sû­lü­ve­yo­lu­da,­ma­lý ve­re­ne­te­þek­kür­e­de­rek­rý­za­sý­ný­al­mak­týr.­Ma­lý­ve­ren­se,­fa­kir­le­re­ku­cak­a­çýl­ma­sý­ný­te­þek­kür­ye­ri­ne­sa­yan Ce­nâb-ý­Al­lah’týr.­Hýrs­la­rý­sebebiy­le­ku­cak­aç­ma­yan­lar­i­se,­mal­ü­ze­rin­de­ka­zanç­kýt­lý­ðý,­be­re­ket­siz­lik­ve­ya mu­sî­bet­su­re­tin­de­ilk­to­kat­la­rý­ný­yi­yor­lar.­ Ne­ti­ce­de­Müs­lü­man­ze­kâ­tý­ce­bin­den­ver­miþ­ol­mu­yor;­Al­lah’ýn­ken­di­si­ne­yap­tý­ðý­ih­san­ve­ik­ram­dan ver­miþ­o­lu­yor.­Çün­kü­ver­di­ði­ze­kât,­ken­di­si­ne­en­az bi­re­on­o­la­rak­ge­ri­dö­nü­yor.­Bu­du­rum­da­zen­gin­fa­ki­re­min­net­duy­ma­lý;­ke­sin­lik­le­fa­kir­den­min­net­al­ma­ma­lý­dýr.­ Ce­nâb-ý­Hak­her­se­ne­ta­ze­o­la­rak­sý­fýr­dan­ver­di­ði buð­day­gi­bi­mal­lar­dan­on­da­bir­ze­kât­is­ti­yor.­Es­ki­den ver­di­ði­ve­ü­ze­ri­ne­be­re­ket­le­art­týr­mak­ta­ol­du­ðu­ko­yun,­ke­çi­ve­ti­ca­ret­eþ­ya­sý­gi­bi­mal­lar­dan­i­se­kýrk­ta­bir ze­kât­is­ti­yor.­(As­lýn­da­ko­yun­ve­ke­çi­nin­ze­kâ­tý­her­ne ka­dar­kýrk­ta­bir­le­baþ­la­sa­da,­yüz­de­bir­le­de­vam­et­mek­te­dir.­Ya­ni­yüz­yir­mi­da­va­ra­ka­dar­bir­ko­yun­ve­ya­ke­çi;­i­ki­yü­ze­ka­dar­i­ki­ko­yun­ve­ya­ke­çi;­üç­yüz dok­san­do­ku­za­ka­dar­üç­ko­yun­ve­ya­ke­çi;­dört­yüz­de dört­ko­yun­ve­ya­ke­çi­ve­ar­týk­her­yüz­da­var­da­bir­ko­yun­ve­ya­ke­çi­ze­kât­ve­ril­me­si­farz­dýr.­Ma­lý­se­ven­in­sa­noð­lu­i­çin­ar­ttýr­ma­ya­ne­ka­dar­el­ve­riþ­li­de­ðil­mi?) Bah­set­ti­ði­niz­“Hâ­þi­ye”de­Üs­tad­Haz­ret­le­ri,­yýl­lýk­o­la­rak­kýrk­ta­bir­ze­kât­is­te­yen­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn,­za­ten her­se­ne­ek­se­ri­yet­le­ve­en­az­kýrk­ta­on­a­det­ge­rek­ti­ca­rî­ka­zanç­ta­ (ribh-i­ti­câ­rî),­ge­rek­se­hay­van­nes­li­i­ti­ba­riy­le­be­re­ket­su­re­tiy­le­kâr­o­la­rak­ver­di­ði­ni­be­yan­e­di­yor.1 Ya­ni­en­az­kýrk­ta­on­ve­re­nin,­kýrk­ta­bi­ri­ni­ge­ri­is­te­me­si­çok­gö­rül­me­me­li.­Gö­nül­ra­hat­lý­ðýy­la­ve­ril­me­li. Kýrk­ta­bi­re­göz­ve­gö­nül­koy­ma­ma­lý.­Ge­ri­ka­la­na­ka­na­at­et­me­li.­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­(asm),­ “Ka­na­at bit­me­yen­ha­zi­ne­dir.”­Sö­zü­as­la­u­nu­tul­ma­ma­lý.­­­

H

Dipnot: 1. Mektûbât, S. 264.

enç­le­re­kar­þý­baþ­ta­sev­gi­ve­po­zi­tif­duy­gu­lar bes­le­me­li­si­niz.­ U­nut­ma­yýn;­ on­la­rýn­ a­lý­cý­la­rý­güç­lü­ve­has­sas­týr.­Her­tür­lü­his­ler­ra­dar­la­rý­na­ta­ký­lýr. Ken­di­ni­zi­ i­þi­ni­ze,­ zevk­le­ri­ni­ze­ kap­týr­ma­yýn. Ço­cuk­la­rý­nýz­la­de­ðer­le­ri­ni­zi­pay­la­þýn,­on­la­ra­za­man­a­yý­rýn.­

G

Genç­ler­le­sa­kýn­i­nat­laþ­ma­yýn!­Ý­na­dýn­gö­zü­kör­dür; si­zi­ne­re­ye­sü­rük­le­ye­ce­ði­ni­bi­le­mez­si­niz.­ Genç­le­rin­ka­fa­la­rýn­da­ki­so­ru­la­rý­tes­bit­e­din­ve mut­la­ka­ik­na­e­di­ci­ce­vap­lar­bu­lun.­ Genç­le­rin­mâ­ne­vî­cep­he­le­ri­do­yu­rul­ma­lý;­ha­ya­ta ge­li­þin­ga­ye­si;­ha­ya­týn­ve­in­san­ol­ma­nýn­de­ðe­ri;­i­mân e­sas­la­rý­a­kýl,­kalb­ve­vic­dan­lar­tat­min­o­la­cak­þe­kil­de­i­zâh­ve­is­pat­e­dil­me­li;­zi­hin­le­re­yer­leþ­ti­ril­me­li­dir. Genç­lik;­ha­ya­tý­na­an­lam­ka­zan­dý­ra­cak­bir­hu­zur, mut­lu­luk­ve­ba­þa­rý­a­rý­yor.­Bu­ger­çe­ði­genç­ler­den­bi­ri­si;­“O­ku­du­ðu­muz­o­kul­da,­‘Ben­ki­mim?­Ha­yat­tan ne­bek­li­yo­rum?­Ye­rim­ne­o­la­cak?­Ha­ya­týn­an­la­mý ne­dir?’­gi­bi­so­ru­la­ra­ce­vap­ver­mek­te­zor­la­ný­yor­duk...”­þek­lin­de­ses­len­di­ri­yor.­­ A­i­le,­o­kul,­ve­kit­le­i­le­ti­þim­va­sý­ta­la­rý­on­la­rýn­bek­len­ti­le­ri­ne­ce­vap­ve­re­bil­me­li­dir.­A­i­le­bað­la­rý­sev­gi,

say­gý­güç­len­di­ril­me­li.­A­i­le­ve­o­kul­e­ði­tim­sis­te­mi;­is­tib­dat­ü­ze­ri­ne­de­ðil;­dü­þün­ce,­i­nanç­hür­ri­ye­ti­çer­çe­ve­sin­de­ol­ma­lý. Yal­nýz­ba­þý­na­mad­de­nin,­zen­gin­li­ðin,­re­fa­hýn­in­sa­ný­mut­lu­et­me­ye­ce­ði­an­la­týl­ma­lý.­Çün­kü,­genç­ler, mâ­ne­vî­yön­den­de­tat­min­e­dil­mek­is­ti­yor.­ Ah­met­Al­tan,­“Be­nim­ye­tiþ­ti­ðim­top­lum,­ger­çek­le­ri­sak­la­ya­rak­e­ðit­ti­biz­le­ri.­Böy­le­o­lun­ca­da ken­di­top­lum­sal­de­ðer­le­ri­mi­i­çi­me­sin­di­re­mi­yo­rum.­Es­ki­Türk­çe’nin­ha­ya­tý­mýz­dan­çýk­ma­sý,­bi­zi bu­kül­tür­bi­ri­ki­min­den­yok­sun­bý­rak­tý.­Ben­Mark­sis­tim...­Da­ha­zi­ya­de­mad­de­ye­i­na­ný­rým;­a­ma­o mad­de­nin­na­sýl­çýk­tý­ðý­ko­nu­sun­da­bir­fik­rim­yok. Kâinat­na­sýl­ya­ra­týl­dý?­Al­lah­ya­rat­tý­de­ni­yor.­Fi­zik­çi­ler­bü­yük­bir­pat­la­ma­ol­du­di­yor.­A­ma­i­ki­si­i­çin de­so­ru­lar­de­vam­e­di­yor.­Bü­yük­pat­la­ma­ni­çin­ol­-

BEDESTEN

du?­Ce­va­bý­yok...”­di­yor. Genç­le­rin­ne­re­ye­git­ti­ði­ne,­ne­yap­tý­ðý­na,­kim­ler­le­bir­lik­te­ol­du­ðu­na­dik­kat­e­dip;­on­la­rý­yan­lýþ yol­la­ra­yön­len­di­ren­un­sur­lar­i­çin­ted­bir­al­ma­lý. Me­se­lâ,­bil­gi­sa­yar,­in­ter­net;­ba­zý­ki­tap,­der­gi,­bro­þür,­ka­set,­CD­vb.­tek­nik­a­raç­la­rý­na­sýl­kul­lan­dýk­la­rý­ný­kon­trol­al­týn­da­tut­ma­lý­dýr. U­nut­ma­yýn;­kim­se­genç­le­re,­“Gel­a­te­ist­ol,­ko­mü­nist­ol,­sa­ta­nist­ol!”­de­mi­yor.­“Gel,­bi­ze­ka­týl,­mut­lu ol,­hür­ol,­hu­zur­lu­ol”­di­ye­rek­i­çi­ne­çe­ker.­Son­ra,­çe­ki­ci­va­sý­ta­lar,­tu­zak­lar­kul­la­ný­la­rak­genç­ler­ön­ce­cez­be­di­li­yor­ve­be­yin­le­ri­yý­ka­ný­yor.­Bir­ký­sým­a­lýþ­kan­lýk­la­rýn­ba­ðým­lý­sý­hâ­li­ne­ge­ti­ri­li­yor. Bü­tün­bu­teh­li­ke­ler­den­genç­le­ri­mi­zi­mu­ha­fa­za­et­mek­i­çin­on­la­rýn­a­kýl,­kalp­ve­ruh­la­rý­ný­i­man­ve Kur’ân­ha­ki­kat­le­riy­le­do­yur­mak­du­ru­mun­da­yýz.

Ýslâm’ýn köprüsü

Ýnkiþâfýn iki kanadý: Ýhlâs ve gayret

Halil ELÝTOK (Emekli Ýl Müftüsü) halil.elitok@yahoo.com

ur’ân-ý­Ke­rim­de­ba­zý­i­ba­det­ler­ve­sa­lih­a­mel­ler­ay­ný­â­yet­ler­de­peþ­pe­þe­e­hem­mi­ye­ti­ne­bi­na­en­be­ra­ber­zik­re­dil­miþ­ler­dir.­Meselâ­na­maz,­ze­kât­i­le­be­ra­ber­zik­re­dil­miþ­tir. “On­lar­na­maz­la­rý­ný­dos­doð­ru­ký­lan­ve­ken­di­le­ri­ne­rý­zýk­o­la­rak­ver­di­ði­miz­den­ze­kâ­tý­ný­ve­ren­ler­dir.”­1 Se­be­bi,­na­maz;­ha­dis­te­i­fa­de­e­dil­di­ði­gi­bi­ “di­nin di­re­ði­dir.”2 Ze­kât­da­Ýs­lâm’ýn­köp­rü­sü­ol­ma­sý­dýr.­Çün­kü Hz.­Pey­gam­ber­(a.s.m): “Ze­kât,­Ýs­lam’ýn­köp­rü­sü­dür.”­3 bu­yu­rur. Kur’ân-ý­Ke­rim’de­18­yer­de­na­maz­i­le­ze­kât­ay­ný â­yet­ler­de­be­ra­ber­zik­re­dil­miþ­ler­dir.­De­mek­ki;­bi­ri­si­di­ni,­di­ðe­ri­a­sa­yi­þi­mu­ha­fa­za­e­den­i­ki­Ý­lâ­hî­e­sas­týr­lar.­Bu­nun­i­çin­bir­bir­le­riy­le­bað­lan­mýþ­týr. Yar­dým­va­sý­ta­sý­ze­kât­týr.­Ýn­san­la­rýn­iç­ti­ma­i­ha­ya­tý­nýn­in­ti­za­mý­ný­ve­a­sa­yi­þi­ni­te­min­e­den­ye­gâ­ne va­sý­ta­ze­kât­týr.­Â­lem-i­be­þer­de­ha­yat-ý­iç­ti­ma­iy­ye­nin­ha­ya­tý,­mu­a­ve­net­ten­do­ðar.­Ýn­san­la­rýn­te­rak­ki­yâ­tý­na­en­gel­o­lan­is­yan­lar­dan,­ih­ti­lâl­ler­den,­ih­ti­lâf­lar­dan­mey­da­na­ge­len­fe­lâ­ket­le­rin­tir­ya­ký,­i­lâ­cý mu­a­ve­net­tir,­yar­dým­laþ­ma­dýr.­E­vet;­ze­kâ­týn­vü­cu­bu­ya­ni­farz­ký­lýn­ma­sý­i­le­ri­ba­nýn/fa­i­zin­ha­ram­lý­ðýn­da­bü­yük­bir­hik­met,­yük­sek­bir­mas­la­hat,­ge­niþ­bir­rah­met­var­dýr.­E­vet,­e­ðer­ta­ri­hi­bir­na­zar­la sa­hi­fe-i­â­le­me­ba­ka­cak­o­lur­san­ve­o­sa­hi­fe­yi­le­ke­len­di­ren­be­þe­rin­me­sa­vi­si­ne,­ha­tâ­la­rý­na­dik­kat­e­der­sen,­hey’et-i­iç­ti­ma­i­ye­de­gö­rü­len­ih­ti­lâl­ler,­fe­sat­lar­ve­bü­tün­ah­lâk-ý­re­zi­le­nin­i­ki­ke­li­me­den doð­du­ðu­nu­gö­rür­sün.­Bi­ri­si:­“Ben­tok­o­la­yým­da, baþ­ka­sý­aç­lý­ðýn­dan­ö­lür­se­öl­sün,­ba­na­ne.”­Ý­kin­ci­si: “Sen­zah­met­ler­i­çin­de­bo­ðul­ki,­ben­ni­met­ler­ve lez­zet­ler­i­çin­de­ra­hat­e­de­yim.”­Â­lem-i­in­sa­ni­ye­ti zel­ze­le­le­re­ma­ruz­bý­rak­mak­la­yý­kýl­ma­ya­yak­laþ­tý­ran­bi­rin­ci­ke­li­me­yi­sil­di­ren,­an­cak­ze­kât­týr.­Nev-i be­þe­ri­u­mu­mî­fe­lâ­ket­le­re­sü­rük­le­yen­ve­bol­þe­vik­li­ðe­sevk­e­dip­terak­ki­yâ­tý,­â­sa­yi­þi­mah­ve­den­i­kin­ci ke­li­me­yi­kö­kün­den­ke­sip­a­tan,­hur­met-i­ri­ba­dýr.4 (Ya­ni­fa­i­zin­ha­ram­ký­lýn­ma­sý­dýr.) Ze­kât­ken­di­si­ne­farz­ký­lýn­dý­ðý­hal­de­ze­kâ­tý­ný­ver­me­yen­kim­se­bu­nu­ken­di­si­i­çin­bir­ka­zanç­o­la­rak de­ðer­len­dir­me­me­li­dir.­Çün­kü­Ce­nâb-ý­Hak­bu ko­nu­da­þöy­le­bu­yur­mak­ta­dýr: “Al­lah’ýn,­ke­re­min­den­ken­di­le­ri­ne­ver­dik­le­ri­ni in­fak­ta­cim­ri­lik­gös­te­ren­ler,­san­ma­sýn­lar­ki­o,­ken­di­le­ri­i­çin­ha­yýr­lý­dýr;­ter­si­ne­bu­on­lar­i­çin­pek­fe­na­dýr.­Cim­ri­lik­et­tik­le­ri­þey­de­ký­ya­met­gü­nün­de­bo­yun­la­rý­na­do­la­na­cak­týr.”5 Ze­kâ­týn­ye­ri­ne­ge­ti­ril­me­siy­le­yal­nýz­ve­ci­be­i­fa­e­dil­mek­le­ka­lýn­maz,­bun­dan­baþ­ka­bir­çok­mad­dî ve­ma­ne­vî­fay­da­la­rý­var­dýr.­Pey­gam­be­ri­miz­(a.s.m) bir­ha­dis­le­rin­de­þöy­le­bu­yur­muþ­lar­dýr: “Mal­la­rý­ný­zý,­ze­kâ­tý­ný­ve­re­rek­ko­ru­yu­nuz.­Has­ta­la­rý­ný­zý­sa­da­ka­i­le­te­da­vi­e­di­niz.­Bü­tün­mu­sî­bet­ler i­çin­Ce­nâb-ý­Hakk’a­du­â­ya­ha­zýr­la­ný­nýz.”­ 6

K

dý.­O­na­gö­re­ha­zýr­lan­mýþ,­ken­di­le­ri­ni­o­na gö­re­þart­lan­dýr­mýþ­lar­dý. Ne­var­ki,­al­dan­dý­lar.­Hem­de­çok­fe­nâ þe­kil­de­al­dan­dý­lar;­üs­te­lik­þa­þýr­dý­lar. Zi­ra,­ Be­di­üz­za­man'ýn­ ve­fa­týy­la­ bir­lik­te, o­nun­te­me­li­ni­at­mýþ­ol­du­ðu­Nur­hiz­me­ti­ ke­sin­ti­ye­uð­ra­ma­dý,­bi­lâ­kis­da­ha­da­in­ki­þâf et­ti.­Dal­ga­dal­ga­Tür­ki­ye'nin­ve­dün­ya­nýn her­ta­ra­fý­na­ya­yýl­ma­ya­de­vam­et­ti. E­s a­s ýn­d a,­ du­r u­m un­ böy­l e­ o­l a­c a­ð ý­n ý, Sa­id­Nur­sî­da­ha­ha­yat­ta­i­ken­söy­le­miþ­ve þu­ müj­de­yi­ ver­miþ­ti:­ Be­nim­ve­fa­tým,­ha­ya­tým­dan­zi­ya­de­di­ne­hiz­met­e­de­cek... Ay­nen­ öy­le­ ol­du.­ A­ra­dan­ el­li­ se­ne­ geç­miþ­ol­ma­sý­na­rað­men,­nu­râ­nî­i­mân­hiz­me­-

en­bü­yük­per­de­dir. E­vet,­ "þahs–ý­ mâ­ne­vî"nin­ ö­nün­de­ki­ en latif@yeniasya.com.tr bü­yük­en­gel,­ay­ný­kay­nak­tan­bes­le­nen,­ya da­ bes­l e­n i­y or­m uþ­ gi­b i­ gö­r ü­n en­ "þahs–ý e­ya­hat,­ sýh­hat­ ve­rir.­ Kal­ben,­ ru­hen, va­hit"­hal­ka­la­rý­dýr. fik­ren­ve­be­de­nen­din­len­di­rir­in­sa­ný. Bu­ çe­t in­ en­g el­ i­s e,­ an­c ak­ mü­k em­m el Stre­se­,­ruh­dar­lý­ðý­na­i­laç­gi­bi­ge­lir. bir­ þu­ur­la,­ iz'an­la,­ fe­ra­set­le,­ ih­lâs­ ve­ gay­He­le,­A­na­do­lu­ve­Ru­me­li­se­ya­hat­le­ri... ret­le­a­þý­la­bi­lir­ve­kal­dý­rý­la­bi­lir. Bu­r a­l ar,­ a­p ay­r ý­ bir­ fey­z in,­ be­r e­k e­t in, Ýþ­te­ bi­zim­ bil­has­sa­ A­na­do­lu­ se­ya­hat­le­rah­me­tin­ ye­þert­ti­ði,­ neþv­ û­ ne­mâ­ et­ti­ði rin­de­bil­mü­þa­ha­de­gör­dü­ðü­müz­­ve­hay­top­rak­lar. ran­lýk­la­ te­mâ­þa­ et­ti­ði­miz­ þey,­ bu­ me­yan­Ýn­san­la­rý­has­bî­o­lur,­kal­bî­o­lur,­mert­o­da­ ya­þ a­n an­ ve­ in­k i­þ âf­ e­d en­ ha­k i­k at­l er lur,­ cö­mert­ o­lur,­ ci­van­mert­ o­lur­ bu­ mü­man­zu­me­si­dir. ba­rek­top­rak­la­rýn. Ýn­ki­þa­fý­ te­min­ e­den­ un­sur­lar­ pek­ çok­Ba­ha­rýn­baþ­lan­gý­cý­o­lan­þu­gün­ler­de­i­se, tur.­ Her­ bi­r i­ bi­r er­ düs­t û­r a­ da­y a­n an­ bu bam­baþ­ka­bir­ha­re­ket­ve­cev­vâ­li­ye­te,­mu­un­sur­lar­ ne­ ka­dar­ zi­ya­de­ o­lur­sa,­ hiz­met az­zam­bir­di­ri­liþ­ve­in­ki­þâ­fa­sah­ne­o­lu­yor, de­o­de­re­ce­in­ki­þâf­e­der. A­na­do­lu­tar­la­sý­i­le­Ru­me­li­bos­tan­la­rý. Bu­ha­ki­kat­li­düs­tûr­lar­a­ra­sýn­da­i­se,­bil­Bu­ a­ç ý­d an­ ba­k ýn­c a,­ mev­s im­ i­t i­b a­r iy­l e has­sa­pa­rýl­da­ya­rak­ö­nem­ka­za­nan­ve­a­de­de­ken­di­mi­zi­çok­sans­lý­ad­de­di­yo­ruz.­ Yürütülen hizmet ve faaliyetle- ta­ "ol­maz­sa­ ol­maz"­ de­re­ce­de­ e­hem­mi­yet Zi­ra,­cem­re­le­rin­düþ­tü­ðü­Þu­bat­a­yý­son­ka­za­nan­i­ki­düs­tûr­var­ki,­bun­la­rý­bil­has­la­rýn­dan,­ba­ha­rýn­fa­ti­ha­sý­o­lan­Mart­a­yý­nýn re öncülük eden temsilcilerimiz sa­na­za­ra­ver­mek­is­ti­yo­ruz. tâ­so­nu­na­ka­dar,­Tür­ki­ye'nin­her­ta­ra­fýn­da ile hayatýný dâvâsýna vakfeden iKu­þun­ uç­ma­sý­ný­ te­min­ e­den­ i­ki­ ka­nat soh­bet­le­rin,­se­mi­ner­le­rin,­pa­nel­ve­kon­fe­me­ sa­be­sin­de­ki­ bu­ düs­tûr­la­rýn­ bi­ri­ ih­lâs, simsiz kahramanlarýn tam bir rans­la­rýn,­an­ma­prog­ram­la­rý­nýn­yo­ðun­þe­bir­di­ðe­ri­i­se­gay­ret­tir. ihlâs ve gayret hissiyle sergilekil­de­ic­râ­e­dil­di­ði­ni­gör­mek­te­yiz. Nur­ hiz­me­tin­de,­ ih­lâs­ ve­ gay­ret­ ol­ma­Ge­rek­ya­zar,­dü­þü­nür­ve­ha­tip­ar­ka­daþ­- miþ olduklarý faaliyetler, cidden dan,­ i­l e­r i­ gi­d il­m ez,­ hak­k ýy­l a­ ve­ lâ­y ý­k ýy­l a la­rý­mý­zýn,­ ge­rek­se­ dost,­ o­kuyu­cu­ ve­ tem­- tebrike, takdire þâyân nuranî bir­in­ki­þâf­sað­la­na­maz. sil­c i­l e­r i­m i­z in,­ en­ çok­ da­ i­s im­s iz­ kah­r a­Ýh­l âs­ var,­ gay­r et­ yok­s a,­ ism–i­ Ha­k îm man­la­rý­mý­zýn,­hum­ma­lý­bir­fa­a­li­yet­i­çin­de tablolarý vücuda getiriyor. im­da­da­ ye­tiþ­mez,­ do­la­yý­sýy­la­ mu­vaf­fa­ki­ve­ hat­t a­ bir­ u­m u­m î­ se­f er­b er­l ik­ ha­l in­d e yet­el­de­e­dil­mez. hiz­met­te­koþ­tur­du­ðu­na­þa­hit­ol­mak­ta­yýz. ti,­ke­sin­ti­siz­þe­kil­de­de­vam­et­ti,­e­di­yor. Gay­r et­ var,­ ih­l âs­ yok­s a,­ bu­ tak­d ir­d e Nev­rûz'da­ki­di­ri­liþ­ha­ki­ka­ti­nin,­sos­yal­ve Nur­hiz­me­ti­nin­ke­sin­ti­siz­þe­kil­de,­üs­te­- ism–i­Ra­hîm­im­da­da­ye­tiþ­mez­ve­o­ih­lâs­sýz ma­ne­vî­ha­ya­ta­nu­ra­nî­bir­ya­sý­ma­sý­dýr­bu. lik­ ge­li­þe­rek,­ ya­ni­ in­ki­þâf­ ha­lin­de­ de­vam gay­ret,­sa­hi­bi­ni­mâ­nen­fe­lâ­ke­te­gö­tü­rür. Ni­te­kim,­Nev­rûz­gün­le­rin­de­ve­fat­e­den et­me­si,­ hiç­ þüp­he­siz,­ ke­net­len­me­nin­ bir Ýþ­te,­ ih­lâs­ ve­ gay­re­tin­ i­ki­ ka­nat­ ha­lin­de "A­h ir­z a­m a­n ýn­ Be­d i­ü z­z a­m an"ý­ da,­ ay­n ý "þahs–ý­ mâ­n e­v î"­ et­r a­fýn­d a­ ta­h ak­k uk­ et­- Nur­ hiz­me­tin­de­ bu­lu­nan­lar­da­ ha­li­ku­lâ­de mâ­n â­y ý­ na­z a­r a­ ve­r e­r ek­ þu­n u­ söy­l ü­y or: me­siy­le­müm­kün­ol­muþ­tur. bir­ þe­kil­de­ te­cel­li­ et­ti­ði­ni,­ bil­has­sa­ hiz­met "Ve'l–mev­tu,­yevm–i­Nev­rû­zi­nâ." Zi­ra­"þahs–ý­mâ­ne­vî",­kök­tu­tan­bir­hiz­- ma­hal­le­rin­de­yap­tý­ðý­mýz­se­ya­hat­ler­es­na­sýn­Ya­ni,­ "Ö­lüm,­bi­zim­i­çin­Nev­rûz­Bay­ra­- me­tin­a­dý­ve­ad­re­si­dir. da­bâ­riz­bir­sû­ret­te­gör­mek­te­yiz.­Bun­dan­da mý­gü­nü­gi­bi­dir." Bu­nun­ al­ter­na­ti­fi­ o­la­rak­ ve­ te­kel­lüf­lü, ni­ha­yet­ de­re­ce­de­ mem­nun­ ve­ mes­rûr­ o­la­E­vet,­Hz.­Mev­lâ­nâ,­ö­lü­mü­"Þeb–i­A­rus" zor­l a­ma­l a­r ý­ te­v il­l er­l e­ i­da­me­ et­t i­r il­me­y e rak,­va­zi­fe­mi­zin­ba­þý­na­dön­mek­te­yiz. þek­lin­de­ i­sim­len­di­rir­ken,­ Üs­tad­ Be­di­üz­- ça­l ý­þ ý­l an­ "þahs–ý­ va­h it"­ tar­z ýn­d a­k i­ hiz­*­*­* za­man­da,­ö­lü­mü­ye­ni­den­di­ri­li­þin­ilk­gü­- met­ler­ i­se,­ u­sûl­ ve­ yön­tem­ o­la­rak—bil­Bu­me­yan­da­ki­son­se­ya­ha­ti­mi­zi,­geç­ti­ði­nü,­ilk­a­dý­mý­o­lan­Nev­rûz'a­ben­zet­miþ­tir. has­s a­ bu­ za­m an­d a—kök­ tut­m a­y an­ hiz­- miz­ haf­ta­ i­çin­de­ yap­týk.­ An­ka­ra'da­ i­ki–üç Bu­ a­çý­dan­ ba­kýn­ca,­ 23­ Mart'ta­ (1960) met­le­rin­ka­rak­te­ris­tik­bir­ö­zel­li­ði­dir. yer­de­ve­he­men­ar­dýn­dan­Nev­þe­hir­i­le­Ür­dün­y a­y a­ ve­d â­ e­d en­ Be­d i­ü z­z a­m an­ Sa­i d Ehl–i­ dün­ya­ ve­ ehl–i­ si­ya­set,­ kök­ tut­- güp'te­ yi­ne­ i­ki–üç­ me­kân­da­ gö­rüp­ þa­hit Nur­sî'nin­ ve­fa­tý­ný,­ ye­ni­ bir­ di­ri­li­þin,­ ye­ni ma­y an­ hiz­m et­ yön­t e­m i­n i­ ter­c ih­ e­d er. ol­duk­la­rý­mýz,­ bi­ze­ yu­ka­rý­da­ki­ ha­ki­kat­le­ri bir­in­ki­þâ­fýn­mer­ha­le­si­þek­lin­de­de­ðer­len­- Ken­di­ i­þi­ne­ ve­ men­fa­a­ti­ne­ öy­le­si­ o­lan­lar der­ha­týr­et­tir­di.­(Mart­a­yý­i­çin­de­gi­de­ce­ði­dir­mek­ müm­kün.­ Ki,­ o­nun­ ta­le­be­le­ri­ de, ge­li­yor.­ Men­fa­at­ u­yuþ­ma­sý­ o­lun­ca,­ ha­liy­le miz­yer­ler­a­ra­sýn­da A­mas­ya,­Ço­rum,­Düz­ay­n ý­ ha­k i­k a­t i­ müd­r ik­ o­l a­r ak,­ bil­h as­s a yar­dým­laþ­ma­lar­da­o­lur. ce,­ Ýs­ken­de­run,­ Ha­tay,­ Kah­ra­man­ma­raþ, Mart­a­yýn­da­hum­ma­lý­bir­ha­re­ket­ve­fa­a­Dün­ya­lý­lar­ i­le­ "þahs–ý­ va­hit"­ et­ra­fýn­da De­rin­ce,­Es­ki­þe­hir,­Al­man­ya­var.) li­ye­tin­i­çi­ne­gi­ri­yor­lar. Bü­tün­ bu­ se­ya­hat­ler­ es­na­sý­nda­ bi­zi­ en top­la­nan­la­rýn­ u­yum­ ve­ men­fa­at­ or­tak­lý­ðý Sa­id­ Nur­sî'nin­ düþ­man­la­rý,­ ha­sým­la­rý, i­ç in­d e­ ha­r e­k et­ et­m e­s i,­ "þahs–ý­ mâ­n e­- faz­la­duy­gu­lan­dý­rýp­þevk­len­di­ren­hu­sus­i­mu­a­rýz­la­rý,­ o­nun­ ve­fa­tý­na­ se­vin­miþ­ler­di. vî"nin­ ö­n ün­d e­k i­ en­ bü­y ük­ han­d i­k ap­t ýr. se,­ kah­ra­man­ tem­sil­ci­le­ri­miz­ i­le­ ya­pý­lan O­nun­ve­fa­týy­la­bir­lik­te,­hiz­me­ti­nin­sö­ne­- Ha­ki­ka­ti­a­ra­yan­la­rýn­yo­lun­da­ki­en­bü­yük hiz­m et­l e­r e­ bü­t ün­ him­m e­t iy­l e­ yar­d ým­c ý ce­ði­ne,­ dâ­vâ­sý­nýn­ bi­te­ce­ði­ne­ i­na­ný­yor­lar­- en­gel,­ ba­si­re­ti­ za­yýf­ o­lan­la­rýn­ ö­nün­de­ki o­lan­ i­sim­siz­ kah­ra­man­la­rýn­ tam­ bir­ ih­lâs

M. LATÝF SALÝHOÐLU

S

‘‘

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

Dipnotlar: 1- Enfâl Sûresi, 8/3. 2- Mutlu, Döðen, Hatip, a.g.e. c. 2, s. 533. 3- Terðib ve’t-Terhib, c. 1, s. 517. 4- Said Nursî; Ýþârâtü’l-Ý’câz, Yeni Asya Neþ., Ýstanbul-1994. s. 49. 5- Âl-i Ýmrân, Sûresi, 3/180. 6- Mutlu, Döðen, Hatip, a.g.e. c. 2, s. 308.

T.C. KDZ.EREÐLÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO : 2008/484 Esas Davacý SALÝM ASKIN KARAÇALI tarafýndan GÜLÜZAR ÞAHÝN aleyhinize açýlan Nafaka (Yoksulluk Nafakasýnýn Kaldýrýlmasý) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Sivas ili Þarkýþla ilçesi Saraç Köyü No :6 da ikamet ettiði bildirilen davalý GÜLÜZAR ÞAHÝN’in adýna çýkartýlan tebligatýn bila teblið iadesinden sonra yaptýrýlan zabýta araþtýrýlmasýnda da adresi tespit edilemediðinden adý geçen davalý GÜLÜZAR ÞAHÝN’in duruþma günü 22/04/2010 günü saat 11.45’de mahkememiz salonunda hazýr bulunmasýna, veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesine, teblið tarihinden itibaren 10 gün içerisinde davaya karsý cevaplarýný ve varsa delillerini ibraz etmesine, duruþmaya gelmediði takdirde yokluðunda karar verileceði ilan olunur B: 73111


10

YENÝASYA / 1 MART 2010 PAZARTESÝ

ÇEVRE

Kâðýt israfý bitsin

ÇEVRECÝ BAKIÞ

Karadeniz’in cazibesi artacak KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANI ERTUÐRUL GÜNAY, “KÜRESEL ISINMA SORUNUNUN GÜNDEMDE OLDUÐU BÝR ORTAMDA SANIYORUM KÝ KARADENÝZ GÝBÝ BÝR COÐRAFYANIN CAZÝBESÝ HIZLA ARTACAKTIR” DEDÝ.

CEVAT ÇAKIR cevatcakir53@hotmail.com

ekül Vakfý’nýn on beþ yýldýr sürdürdüðü “7 aðaç ormanlarý” projesi ve Maltepe Üniversitesinin “yeþil bir adým” kampanyasý ile ormanlar oluþturmak için el ele verilmiþ. Ýletiþim Fakültesi ve Halkla Ýliþkiler Bölümü 3. sýnýf öðrencileri atýk gazeteleri toplayýp tasarlayarak, çanta ve kâðýt torba haline getirmiþler. Ýnsan olarak her fiilimizde iktisadî hayatý seçmemiz gerektiði gibi bu konuda da iktisada riayet etmemiz lâzým. Kâðýdý iktisatlý kullanmak için þöyle bir ifade kullanýlýyor: “Yazdýrmadan önce kesilen aðaçlarý düþünün.” Kimbilir, belki de halen kâðýdýn aðaçtan üretildiðini bilmeyen yýðýnla insan vardýr. Bilinse ki her boþuna karalanan sayfalar ve gereksiz yazýþmalar, gereðinden fazla kullanýlan kâðýt havlular insanýn nefesinin kesilmesini netice verecek; elbette iktisatlý davranmaya mecbur kalýnacaktýr. Yoksa zarar kendisine dokunmadan insanýn ihtiraslarýný firenlemek çok güç. Bu konu, ana okullarýndan baþlayýp bütün eðitim kurumlarýnda ele alýnmasý gereken bir konudur. Ayrýca bütün eðitim kurumlarýnda ve kýrtasiyelerde kâðýt geri dönüþüm sisteminin kurulmasý gerekmektedir. Bakanlýk tarafýndan daðýtýlan kitaplarýn (Þu ana kadar 920 milyon adet kitap daðýtýlmýþtýr.) kapaklarýnýn daha kaliteli olarak basýlarak öðrencilere dönem sonunda iade þartýyla verilmesi saðlanmalýdýr. Yýllýk kiþi baþýna kâðýt tüketimine baktýðýmýz zaman, ülkelerin geliþmiþlikleriyle orantýlý olduðu ortaya çýkýyor. Demek ki yazýlýp okunduðu oranda ülkeler ilerliyor. Bu konudaki araþtýrmalara baktýðýmýzda þöyle bir tablo ortaya çýkmaktadýr: ABD kiþi baþý yýllýk kâðýt tüketimi 332 kg., Almanya 187 kg., Ýngiltere 163 kg., Türkiye 42 kg., Asya ülkeleri 26 kg., Afrika ülkeleri 5.5 kg. Ýnsanlarýn birbirlerine gönderdiði mektuplarýn yüzde 44’ü okunmamaktadýr. Yalnýzca 100 bin aile gereksiz yazýþmayý durdurursa, her yýl 150 bin aðaç kesilmekten kurtulacaktýr. Bir insan ömrünün sekiz ayýný gereksiz yazýþma zarflarýný açarak geçirmektedir. Bir büro elemaný yýlda 81 kilo yüksek vasýflý kâðýdý çöpe atmaktadýr. Bir ton kâðýt üretimi için 64 bin litre suya ihtiyaç vardýr. Yüz yapraklý bir ders kitabýnýn yaklaþýk 500 gr aðýrlýðýnda olduðunu ve bu ebattaki bir kitabýn çöpe atýlmasý halinde yýlda 13 bin litre oksijen üretimini de çöpe atmýþ oluyoruz. Ayný zamanda 15 gr kirleticinin atmosfere atýlmasý anlamýna gelir. Bu kirleticiler yanýnda yeryüzünün ýsýnmasýna ve sera etkisine sebep olan 18 kilogram karbondioksiti de atmosfere atmýþ oluruz.

KÜLTÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, ‘’Doðu Karadeniz Turizm Odaklý Kalkýnma Projesi’’ toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, turizmin dünyada çok ilgi çekici, geliþtirici; sadece ekonomik açýdan geliþtirici deðil toplumsal yapýyý da dönüþtürücü önemli sektörlerden biri haline geldiðini söyledi. Turizm sektörünün dünyada hýzla büyüdüðünü 2000’li yýllarýn istikrarlý rakamlarýnýn gösterdiðini ifade eden Günay, ‘’2009 yýlýnda kriz olmasýna raðmen dünyayý, baþka ülkeleri görmek üzere gelenlerin sayýsý 800 milyonun üzerinde, 900 milyonErtuðrul lardaydý, 1 milyara gidiyor. Turizm pasGünay tasýnýn büyüklüðü de 1 trilyon dolarýn eþiðinde’’ diye konuþtu.

Ç

DUYURU Yeni Asya Gazetesi'nin elden daðýtýmýnýn yapýldýðý yeni bölgeler ve sorumlularý • Bakýrköy (Merkez) • Kartaltepe • Yeni Mahalle • Osmaniye • Ýncirli

• B. Devlet Hastanesi • Zuhurat Baba • Ataköy 1. ve 9. kýsým • Yeþilyurt • Yeþilköy - Florya

Daðýtým sorumlusu: Baybora Ak 0 (212) 466 12 03 - (0 535) 967 01 95 • Esenyurt • Haramidere • Sanayi • Kýraç • Beylikdüzü

• Yakuplu • Gürpýnar • Beykent • Kavaklý • Ýhlas siteleri 1. ve 2. kýsým

Daðýtým sorumlusu: Ýzzet 0536 641 96 85 Abone Servisi: 0 (212) 630 48 35 - 655 88 59 Dahili (219, 220, 221)

de tutmaktadýr, o zaman turizmin bu bereketini, bu geliþme potansiyelini nasýl ülke sathýna yayaTuristlerin önemli bir kýsmýnýn, Türkiye’yi sýcak ik- biliriz? Bir kýyý turizmi ülkesi olmanýn ötesinde lim ülkesi kabul ederek komþu ülkelerden geldiðini doðayla, gastronomiyle, kýþ turizmi, yayla turizanlatan Günay, þunlarý söyledi: ‘’Türkiye esas itibarla mi, golf turizmi potansiyeliyle, kongre turizmi bir kent turizmi, kitle turizmi ve sýcak iklim ülkesi iz- potansiyeliyle, farklý alanlarda turizmin çeþitlenlenimini veriyor. Bu tabiî turizm gelirinin belli bir böl- dirilmesini saðlayarak Anadolu’nun içlerine açgede kalmasýna, Anadolu’nun içlerine yayýlamama- maya çalýþýyoruz.’’ Bakan Günay, bir yandan ekonomik krizin yaþansýna ve bütün Anadolu’nun bundan yeteri kadar dý ðý na, bir yandan da bir küresel ýsýnma sorununun istifade edememesi sonucuna neden oluyor. Bigün demde olduðuna dikkati çekerek, ‘’Bu küresel ýzim gayretimiz, madem ki Türkiye dünyada kriz sýn ma sorununun gündemde olduðu bir ortamda sayýllarýnda bile geliþmesini sürdürebilen bir ülke ný yo rum ki Karadeniz gibi bir coðrafyanýn cazibesi konumuna gelmiþtir, madem ki önemli bir marka ülke haline getirme potansiyelini bu ülke için- hýzla artacaktýr’’ dedi. Trabzon / aa

ARTIYLA KAPATAN TEK ÜLKE, TÜRKÝYE

Çevreci gençlik san’atla buluþuyor BU yýl onsekizincisi düzenlenen INEPO Çevre Proje Olimpiyatý kapsamýnda yeni bir kategoriyle çevre sevdalýsý gençler san’atla çevreyi buluþturuyorlar. Bütün ilköðretim ve lise öðrencileri Çevre ve Görsel Sanatlar kategorisi altýnda hazýrladýklarý Çevre Konulu Afiþ, Þiir, Kýsa film, Þarký (Klip), Animasyon ve Sunum ile yarýþmaya katýlabilecekler. Gönderilecek materyal çevre muhtevalý görselle zenginleþtirilerek hazýrlanacak ve 5 dakikayý geçmeyecek þekilde ‘.divx’, ‘.ppt’ ve ‘.swf’ formatýnda olacak. Afiþ hazýrlayan yarýþmacýlar çalýþmalarýný “jpg, png, gif, bmp” olarak gönderebilecek. Afiþler 1772*2481 pixels veya 25*35 cm

Deniz kirliliðine pedal çevirerek dikkat çekecek BULGAR bisikletçi Vyacheslav Stoyanov kirlenen denizler için baþlattýðý bisiklet turunda Antalya’ya ulaþtý. Çevre dostu bisikletçi, deniz kirliliðine dikkat çekmek için 1 Þubat’ta Ýstanbul’dan baþladýðý bisiklet turunda Antalya’ya vardý. Vyacheslav Stoyanov’u Antalya’nýn Kemer ilçesine baðlý Tekirova beldesinde Antalya Bisikletliler Derneði üyeleri karþýladý. Vyacheslav Stoyanov, Türkiye, Suriye, Lübnan, Tunus ve Ürdün gibi Akdeniz’e kýyýsý olan ülkeleri kapsayacak bisiklet turunun amacýný, “Denizler günden güne kirleniyor. Gelecek nesiller için ülkelerin acil tedbir almasý gerekiyor.” sözüyle özetledi. Bulgar bisikletçi 23 bin kilometre boyunca pedal çevireceði turun 10 ay süreceðini söyledi. Antalya / cihan

T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/78 Esas KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Samsun MEVKÝÝ : Teknepýnar köyü PAFTA NO : ADA NO : 11043 PARSEL NO :1 VASFI : Bina ve aðaçlar, arsa YÜZÖLÇÜMÜ : MALÝKÝN ADI VE SOYADI : ÝBRAHÝM OFLAZ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ: Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/78 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 09/02/2010 B: 12000

Düzeltme Ýlaný BEDAÞ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2010/15 Bakýr Bara Alýmý ihale edileceði ilan edilmiþtir. Ancak 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 26'ncý maddesine göre aþaðýdaki hususlarda düzeltme ilaný yayýmlanmasýna karar verilmiþtir. Hazýrlanmasý ve sunulmasýnda düzeltilen maddelerin esas alýnmasý gerekmektedir. Ýhale kayýt numarasý : 2010 / 22089 1- Ýdarenin a) Adresi : BEDAÞ Genel Müdürlüðü Abdülhakhamit Cd. No: 21 34437 Taksim - Beyoðlu / ÝSTANBUL(AVR) b) Telefon ve Faks Numarasý : 0212 361 85 44 - 0212 361 85 48 c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@bedas.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): 2- Düzeltmeye Konu Ýlanýn Yayýmlandýðý a) Gazetenin adý ve tarihi (yayýmlanmýþ ise) : Referans Gazetesi - 26.02.2010 : Yeni Asya Gazetesi - 26.02.2010 3- Düzeltilen maddeler : Ýhale Ýlanýnda 4.2.1 maddesinde ; "Teklif edilen bedelin teklif edilen bedelin % 10'undan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatý gösteren banka referans mektubu. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir." denilmektedir. Bu maddede Banka Referans Mektubu sehven istenmiþ olup, istekliler teklif dosyalarýnda bu madde ile ilgili olarak herhangi bir belge vermeyeceklerdir. B: 12921

TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Erkan Göldaþ ile Hatice Göldaþ Hanýmefendinin

Beyza ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz.

MERSÝN YENÝ ASYA OKUYUCULARI T. C. PATNOS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ 2009/218 Esas. 2009/267 Kar. Davacý Selman Demirtaþ tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine mahkememizde açýlan Ýsim tashihi davasýnda; Aðrý ili Patnos ilçesi ZÝREKLÝ Köyü Nüfusuna kayýtlý Ýlhan ve Saltanat’tan olma Patnos-17.02.1991 Doðumlu SELMAN DEMÝRTAÞ’ýn açmýþ bulunduðu davada Nüfus kaydýnda yer alan Selman isminin iptali ile isminin SELMA olarak düzeltildiðine dair hakkýnda mahkememizin 20.10.2009 tarih ve 2009/218 esas, 2009/267 karar sayýlý ilamý ile Türk Medeni Kanunun ile Nüfus Yasasý uyarýnca düzeltilmiþ olduðu ve mahkememizin iþ bu hükmün 4721 sayýlý yasanýn 27/2. maddesi uyarýnca ulusal basýnda ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 30.10.2009

B: 63052

boyutlarýnda olacak. Çalýþmalar Çevre problemlerine yaklaþým ve görsellik yönüyle seçici kurul tarafýndan deðerlendirilecektir. Çevre ve Görsel Sanatlar kategorisine son baþvuru tarihi 20 Mart. Yarýþmanýn sonuçlarý 27 Mart tarihinde duyurulacak ve kazanan katýlýmcýlarýn 04 Nisanda yapýlacak ödül töreninde hazýr bulunmalarý istenecektir. Yarýþma sonunda birinci olan projeye 750 TL, ikinci olan projeye 500 TL ve üçüncü olan projeye 250 TL. ödül verilecek. Ödüller sadece proje baþýna verilecek ayrýca öðrencilerin okullarýna ve okul müdürlerine de sertifika gönderilecek. Ýstanbul / Yeni Asya

Balýkesir’in Ayvalýk ilçesinde yaþayan Tara Hopkins, çöplerden topladýðý atýklarý eþya haline getiriyor. FOTOÐRAF: ÝHA

ABD’li kadýn çöple istihdama katký yapýyor BALIKESÝR’ÝN Ayvalýk ilçesinde yaþayan Amerikalý Tara Hopkins, topladýðý çöplerden eþya yapmayý öðreterek hem istihdama katký saðlýyor, hem de ev hanýmlarýnýn para kazanmasýna yardýmcý oluyor. Sabancý Üniversitesi Toplumsal Duyarlýlýk Projeleri Koordinatörü olarak çalýþýrken, Ýstanbul ve Diyarbakýr’da atölye açan Tara Hopkins, yaklaþýk 2 yýl önce Ayvalýk’a taþýndý. Burada da açtýðý atölyede 60 kadýna eðitim veren Hopkins, herkesin çöp olarak attýðý atýklarý toplayarak bunlarý eþya haline getirip istihdama katký saðlamaya baþladý. Eski tiþörtlerden çanta, cips poþetlerinden san'at eseri yapan Hopkins, 60 kadýna eðitim vererek çevreye saygýlý olmalarýný saðlýyor. Balýkesir / iha

“Aðaçlandýrmada dünya rekoru kýrdýk” ÇEVRE ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu, aðaçlandýrmada dünya rekoru kýrdýklarýný söyledi. Eroðlu, 2012 yýlýnýn sonuna kadar Türki ye’de, Bel çi ka’nýn yü zölçümüne yakýn bir alaný aðaçlandýracaklarýný iÝLÂN fa de etti. Eroðlu, “DünyaT. C. da ilk üçe giriyoruz. 2012 AFYONKARAHÝSAR yý lý nýn so nu na ka dar 2 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN milyon 300 bin hektar yani ESAS NO : 2007/163 Esas Belçika’nýn yüzölçümüne DAVACI : AHMET TÝLKEN yakýn bir alaný Türkiye’de VEKÝLÝ : AV. MAHMUT EKÝCÝ- Dumlupýnar mah. Karagözoðlu Sk. Rana Apt. aðaçlandýracaðýz. TürkiNo: 36/A AFYONKARAHÝSAR ye’de bozuk alanlarý ýslâh DAVALILAR : 1 - ABDULLAH CANDAN Ýstiklal Mah. 52 Evler Giriþi. Candan Apt. N: 316 edeceðiz. Bu çok önemli” Merkez/ AFYONKARAHÝSAR açýklamasýnda bulundu. Kahramanmaraþ / aa

Davacý vekili mahkemeniz ve verdiði dava dilekçesi ile davacý Ahmet Tilken’in Afyonkarahisar 1. Noterliðince yapýlan 6026 yevmiye no ve 18.08.1971 tarihli “Resen Zilyetliðin Devri Mukavelesi” ile davalýlar Hasan Candan’ dan kendi adýna asaleten Mehmet Candan, Ömer Candan, Ayþe Kanlý ve Emine Candan’a velayeten Afyonkarahisar, Karaman mah. Ilýpýnar Mevkiinde doðusu: Çayýr. Batýsý: çayýr. Kuzeyi: Çayýr ve Güneyi: Demiryoluyla çevrili 6500 m2 miktarýndaki taþýnmazýn 4 hissesinin 2 hisse bedelini satýn aldýðýný diðer iki hisseyide birer hisse olarak Ýsmihan Gedik ve Mehmedt Koçeci’nin satýn aldýðýný, þahitler huzurunda Rýzai senet yapýlarak dava konusu taþýnmazý paylaþtýklarýný, buna göre davacý Ahmet Tilken’e taþýnmazýn demiryoluna cephe olan tarlanýn kuzeyinin düþtüðünü ve 18.08.1971 tarihinden beri zilyedi ile burayý kullandýðýný, müvekkilinin Almanya’da olduðu sýrada kadastro çalýþmasý yapýldýðý ve kadastro çalýþmalarý sýrasýnda taþýnmazýn davalýlar adýna tespit edildiðini, davacýnýn bu tespite itiraz ettiðini, ancak itirazýnýn red edildiðini bildirerek davalýlar adýna olan taþýnmazýn tapusunun iptali ile taþýnmazýn 2/4 hissesine tekabül eden tapunun davacý Ahmet Tilken adýna tapuya kayýt ve tesciline karar verilmesini talep etmiþ olup, davalý Abdullah Candan’a dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ, adreste tanýnmadýðýndan bahisle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþ olmakla, Duruþma Günü: 15/04/2010 günü saat: 09:00’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, davalý Abdullah Candan’a adresinde geçerli olmak üzere Dava Dilekçesi ve duruþma günü ilanen teblið olunur. B: 6179

T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ KAMULAÞTIRMA ÝLANI Sayý: 2010/74 Esas KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER: Samsun-Canik- Hacýismail Köyü- 11030 ada 2 parsel Yeþilova mh.Sarýz Sk. No: 1 Canik/SamsunADA NO : 11030 PARSEL NO : 2 VASFI: Bina ve yanýndaki aðaçlar, arsa MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Selvi Kuzu KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/74 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 9.2.2010 B: 11998

Hasankeyf ‘Eden’e aday ANTÝK kent Hasankeyf, Batman Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan proje ile Avrupalý Seçkin Destinasyonlar - European Destinations Of Ex cel len ce (E den) yarýþmasýna aday olarak gösterildi. Avrupa Komisyonu tarafýndan dü zen le nen ve te ma sý 2010 yýlý için ‘Suya Baðlý Turizm’ (Aquatic Tourism) olarak belirlenen Eden projesi, su kýyýsýnda kurulmuþ bulunan ve tu rist a ký þý az bi li nen destinasyonlara yönelik ha zýr lan dý. Pro je, dö nemsel ve bölgesel turist yoðunluðunu dengelemeyi, Avrupa seviyesinde iyi uygulamalarýn karþýlýklý deðiþimi için platform oluþturma ve ödül verilen destinasyonlar arasý að kurulmasýný teþvik et me yi a maç lý yor. Ba kanlýk bu yarýþma ile 2010 yýlý Avrupalý Seçkin Destinasyonlar Projesi için ulusal adayýný belirlemiþ olacak. Batman / cihan


11

YENÝASYA / 1 MART 2010 PAZARTESÝ

DÝZÝ MEHMET KARA / UMUT YAVUZ mkara@yeniasya.com.tr / yavuz@yeniasya.com.tr

n28 Þubat postmodern darbesinin üzerinden 13 yýl geçti. 28 Þubat sizce bitti mi? Þu­bat’ýn­bit­me­si­a­dý­na­çok­ö­nem­li a­dým­lar­a­týl­dý.­A­ma­bit­ti­de­me­miz­i­çin­ba­z ý­a­d ým­l a­r ýn­da­h a­a­t ýl­m a­s ý lâzým.­Zi­ra­28­Þu­bat’ýn­bit­me­si­i­çin, o­nun­ü­ret­ti­ði­zu­lüm­le­rin­bit­me­si­ve­se­bep­ol­du­ðu mað­du­ri­yet­le­rin­gi­de­ril­me­si­ge­re­ki­yor.­Ör­ne­ðin­a­na­ya­sanýn­ge­çi­ci­15.­mad­de­si.­28­Þu­bat’la­il­gi­si­ne? Ýl­gi­si­þu:­12­Ey­lül­dar­be­si­ni­ya­pan­lar,­yö­ne­ti­mi­e­le ge­çir­dik­le­rin­de,­bu­a­na­ya­sa­ya­dar­be­ya­pan­la­rý­ve ken­di­le­ri­ni­ko­ru­mak­i­çin­koy­duk­la­rý­bu­mad­de, as­lýn­da­28­Þu­bat­sü­re­ci­ni­de­bes­le­yen­bir­mad­de­dir.­O­a­na­ya­sa­mýz­da­dur­du­ðu­sü­re­ce­28­Þu­bat­bit­ti­de­mek­müm­kün­mü­dür?­61­A­na­ya­sa­sý’nýn­ik­li­min­de­çý­ka­rý­lan­iç­hiz­met­ka­nu­nu...­Cum­hu­ri­ye­ti ko­ru­ma­ve­kol­la­ma­gö­re­vi­nin­as­ke­re­ve­ril­di­ði­bir çar­pýk­lýk...­O­o­ra­da­dur­du­ðu­sü­re­ce,­bu­tar­týþ­ma­lar de­vam­e­de­cek­tir.­On­dan­da­kur­tul­mak­lâzým. Cum­hu­ri­ye­ti­ko­ru­ma­ve­kol­la­ma­gö­re­vi­as­ke­rin de­ðil­dir.­Çað­daþ­ül­ke­ler­de,­çað­daþ­de­mok­ra­si­ler­de böy­le­bir­þey­o­la­maz.­Cum­hu­ri­ye­ti­cum­hur­ko­rur, çün­kü­cum­hu­ri­yet­cum­hur­la­bir­lik­te­var­dýr.­As­ke­rin­ve­po­li­sin­gö­re­vi­i­se­gü­ven­lik­tir.­Gü­ven­lik­te­de, öz­gür­lük-gü­ven­lik­den­ge­si­ne­dik­kat­e­de­rek,­öz­gür­lük­le­ri­gü­ven­li­ði,­gü­ven­li­ði­de­öz­gür­lü­ðe­fe­da et­me­den­yap­mak­lâzým...­Mil­let­i­da­re­sin­den­bir­þey ko­ru­ma­ya­kal­kýþ­ma­mak­ge­re­ki­yor.­Son­ra­TBMM iç­tü­zü­ðü­mad­de­56...­Ba­yan­lar­la­il­gi­li ký­sýt­la­ma­nýn­ol­du­ðu­mad­de...­Ba­yan­lar tay­yör­gi­yer­de­nil­mek­su­re­tiy­le­or­ta­ya ko­nu­lan­mad­de.­Ha­ni­ba­þör­tü­lü­le­re mec­lis­te­“had­di­ni­bil­dir­di­ði­miz”­mad­de.­Biz­öy­le­ya­par­ken,­Bel­çi­ka­ne­ya­pý­yor?­Ba­þör­tü­lü­bir­ký­zý­mý­zý­par­la­men­to­ya­so­ku­yor­ve­a­yak­ta­al­kýþ­lý­yor...­Bu­mad­de­de­dur­du­ðu­sü­re­ce­28­Þu­bat’ýn­bit­ti­ði­ni­söy­le­mek­zor.­E­MAS­YA’dan­kur­tul­duk­ger­çi.­Bu­ö­nem­li­an­cak­A­na­ya­sa’nýn­ken­di­i­çe­ri­sin­de­ki­ba­zý­çe­liþ­ki­ler­den­de kur­tul­mak­lâzým.­Ör­ne­ðin­104.­mad­de­si,­“Cum­hur­baþ­ka­ný­dev­le­tin­ba­þý­dýr”­di­yor.­Bu­ra­da­Cum­hur­baþ­ka­nýný­ay­ný­za­man­da­TSK’nýn­baþ­ko­mu­ta­ný i­lân­e­di­yor.­Cum­hur­baþ­ka­nýnýn­de­net­le­me­yet­ki­si ol­duk­ça­ge­niþ,­de­net­le­ye­me­ye­ce­ði­ne­re­dey­se­yer yok.­Tek­is­tis­na­Si­lâh­lý­Kuv­vet­ler­ve­yar­gý­or­gan­la­rý...­Bun­lar­Dev­let­De­net­le­me­Ku­ru­lunun­gö­rev­a­la­ný­dý­þýn­da­dýr.­Do­la­yý­sýy­la­bu­nun­ü­ze­rin­de­dur­mak­ta­fay­da­var,­28­Þu­bat­sü­re­ci­nin­tam­bit­ti­ði­ni i­fa­de­e­de­bil­mek­i­çin.­

2

28

Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, 13. yýlýnda postmodern darbe olarak tarihe geçen 28 Þubat sürecini ve yaþanan maðduriyetleri Yeni Asya'ya deðerlendirdi.

28­Þu­bat­sü­re­ci­nin­ve­bu­sü­re­ci­ya­þa­tan­la­rýn­en bü­yük­bu­ül­ke­ye­za­rar­la­rý­bun­lar­dýr.­“Biz­ha­va­yý du­man­lý­ha­le­ge­tir­dik.­Su­yu­bu­lan­dýr­dýk.­Hak­la­rý­ný­zý­ve­öz­gür­lük­le­ri­ni­zi­gas­pet­tik.­Siz­bun­la­rý­haz­me­din,­bun­dan­son­ra­ne­is­ti­yor­su­nuz­o­na­ba­kýn.” di­yor­lar.­E­sas­bu­na­i­ti­raz­et­me­miz­lâzým.­Yüz­de 99’u­Müs­lü­man­o­lan­bir­ül­ke­de,­12­ya­þý­na­gel­me­yen­bir­ço­cuk­ya­zýn­ca­mi­ye­gi­re­mi­yor­sa,­15­ya­þý­na gel­me­yen­bir­ço­cuk­Kur’ân­kur­su­na­gi­de­mi­yor­sa, 15­ya­þý­na­gel­me­yen­bir­ço­cuk­çý­rak­lýk­ve­mes­le­kî e­ði­ti­me­bu­ya­þa­ka­dar­gi­de­mi­yor­sa,­bi­ri­le­ri­bu­ül­ke­ye­bü­yük­za­rar­ver­miþ,­bu­ül­ke­nin­ge­le­ce­ði­ni­ka­rart­mýþ­de­mek­tir.­Bu­ra­dan­baþ­lan­ma­sý­lâzým.­Bu­nu­gör­me­den­gi­de­ce­ði­miz­bir­yol­yok.­Ay­rý­ca­ev­ren­sel­hu­kuk­de­ðer­le­ri­ne­ay­ký­rý­ni­te­lik­te­e­ði­tim­ve ça­lýþ­ma­öz­gür­lü­ðü­a­çý­sýn­dan­en­gel­o­luþ­tu­ran­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­so­na­er­di­ril­me­li­dir.­Te­mel­hak­ve öz­gür­lük­ler­a­ra­sýn­da­vaz­ge­çil­mez­o­la­rak­ni­te­len­di­re­bi­le­ce­ði­miz­e­ði­tim­ve­ça­lýþ­ma­hak­ký­na­i­liþ­kin­uy­gu­la­ma­lar­a­çý­sýn­dan­ül­ke­miz­ne­ya­zýk­ki­hiç­de­iç a­çý­cý­bir­res­me­sa­hip­de­ðil­dir.­1982­A­na­ya­sa­sý’nda yer­a­lan­ba­zý­a­na­ya­sal­ku­rum­lar,­ge­rek­a­na­ya­sa­da ge­rek­se­ka­nun­lar­da­hü­küm­bu­lun­ma­ma­sý­na­rað­men,­i­nanç­la­rý­ge­re­ði­baþ­la­rý­ný­ör­ten­kýz­la­rý­mýz­ve ka­dýn­la­rý­mý­zýn­e­ði­tim­ve­ça­lýþ­ma­ha­ya­tý­nýn­i­çe­ri­sin­de­yer­al­ma­la­rý­ný­en­gel­le­ye­cek­uy­gu­la­ma­ve­ka­rar­la­rý­ha­ya­ta­ge­çir­mek­su­re­tiy­le­öz­gür­lük­le­ri­ni kul­lan­mak­tan­yok­sun­bir­in­san­top­lu­lu­ðu­o­luþ­tur­du­lar.­Ça­ðý­mýz­hu­kuk­il­ke­le­riy­le­bað­daþ­ma­yan­ve baþ­la­rý­ný­ör­ten­ka­dýn­la­rý­mý­zýn­i­kin­ci­sý­nýf­in­san­o­la­rak­gö­rül­me­si­so­nu­cu­nu­do­ðu­ran­bu­uy­gu­la­ma ve­ka­rar­la­rýn;­de­mok­ra­tik,­si­vil­ve­öz­gür­lük­çü­ni­te­li­ði­ön­pla­na­çý­kan­ye­ni­a­na­ya­say­la­var­lýk­ve­ge­rek­lik­le­ri­nin­son­bul­ma­sý­ge­rek­mek­te­dir.­Bu­ne­den­le, ev­ren­sel­hu­kuk­de­ðer­le­ri­ne­bü­tü­nüy­le­ay­ký­rý­ni­te­lik­te­ol­mak­ya­nýn­da­e­ði­tim­ve­ça­lýþ­ma­öz­gür­lü­ðü­nün­kul­la­nýl­ma­sýn­da­en­gel­o­luþ­tu­ran ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­ný;­hiz­met­a­lan,­hiz­met gö­ren­þek­lin­de­a­yý­rým­ya­pýl­mak­sý­zýn­so­na­er­di­ren­ve­fark­lý­uy­gu­la­ma­lar­ya­pýl­ma­sý­nýn­ö­nü­ne­ge­çen­bað­la­yý­cý­bir­hük­me­ye­ni­a­na­ya­sa­da­yer­ve­ril­me­si­ge­rek­mek­te­dir.­A­na­ya­sa­da­‘Hiç­kim­se­ký­lýk­ve ký­ya­fet­ten­do­la­yý­e­ði­tim,­öð­re­tim­ve­ça­lýþ­ma­hür­ri­ye­tin­den­yok­sun­bý­ra­ký­la­maz’­þek­lin­de a­çýk­a­mir­bir­hük­me­yer­ve­ril­me­si­ge­rek­mek­te­dir.­

Bu zulümler bitmeden 28 Þubat bitmez ma­lý,­a­lan­la­rý,­ta­ným­la­rý­çok­net­be­lir­len­me­li­dir.­

nBu dönemde yürürlüðe konulan 8 yýllýk zorunlu temel eðitim yüzünden imam hatiplerin orta kýsýmlarý zaten kapanmýþtý. Þimdi de katsayý konusunda yaþanan tartýþmalarla imam hatiplerin önü kapatýlmak isteniyor. Za­ten­bi­zim­en­bü­yük­prob­lem­le­ri­miz­den­bi­ri a­na­ya­sanýn­bel­li­or­gan­lar­ta­ra­fýn­dan­çið­ne­ni­yor­ol­ma­sý­dýr.­Kat­sa­yý­ko­nu­su­bun­lar­dan­bi­ri­dir.­A­na­ya­sa’nýn­125.­mad­de­si:­“Yar­gý­yet­ki­si­i­da­rî­ey­lem­ve iþ­lem­le­rin­hu­ku­ka­uy­gun­lu­ðu­nun­de­ne­ti­mi­i­le­sý­nýr­lý­dýr.­Yü­rüt­me­gö­re­vi­nin­ka­nun­lar­da­gös­te­ri­len þe­kil­ve­e­sas­la­ra­uy­gun­o­la­rak­ye­ri­ne­ge­ti­ril­me­si­ni ký­sýt­la­ya­cak­i­da­rî­ey­lem­ve­iþ­lem­ni­te­li­ði­ni­ve­ya tak­dir­yet­ki­si­ni­kal­dý­ra­cak­bi­çim­de­yar­gý­ka­ra­rý­ve­ri­le­mez”...­Bu­a­na­ya­sa­nýn­125.­mad­de­si.­Bu­mad­de ga­yet­a­çýk.­A­ma­Da­nýþ­tay’ýn­kat­sa­yý­i­le­il­gi­li­ver­di­ði ka­rar,­ye­rin­de­lik­de­ne­ti­mi­yap­tý­ðý­i­çin,­‘ya­sa­ma-yü­rüt­me-yar­gý’dan­yü­rüt­me­nin­ye­ri­ni­al­mýþ­týr.­Do­la­yý­sýy­la­e­ði­tim­gi­bi,­a­na­ya­sa­mý­za­ve­ya­sa­la­ra­gö­re, Mil­lî­E­ði­tim­ve­YÖK’ün­uh­de­sin­de­o­lan­bir­kav­ra­mý­da­on­la­rýn­e­lin­den­çe­kip­ken­di­uh­de­si­ne­al­mýþ­týr.­Do­la­yý­sýy­la­ben­Da­nýþ­tay’ýn­kat­sa­yý­i­le­il­gi­li­ver­di­ði­ka­ra­rý­sa­de­ce­e­ði­ti­mi­en­gel­le­yen­bir­ka­rar­o­la­rak­gör­mü­yo­rum,­ay­ný­za­man­da­bu­ka­ra­rý­yü­rüt­me­nin­ve­ya­sa­ma­nýn­a­la­ný­na­i­po­tek­ko­yan­i­kin­ci bir­ka­rar­o­la­rak­gö­rü­yo­rum.­Bi­rin­ci­ka­rar­ney­di pe­ki,­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­sinin­ba­þör­tü­sü­ko­nu­sun­da­ver­di­ði­ka­rar­dýr.­Bu­da­ay­ný­þe­kil­de­bir­hak­ve yet­ki­gas­pý­dýr.­Ay­ný­þe­kil­de­Mec­lis’i­dev­re­dý­þý­bý­rak­mak­týr.­Ya­sa­ma­yet­ki­si­kul­la­na­rak­o­lu­þan­Yü­rüt­me’yi­de­dev­re­dý­þý­bý­rak­mak­týr.­2547­sa­yý­lý­ya­sa­ya­gö­re­YÖK’ün­yet­ki­le­ri­bel­li­dir.­Da­ha­ön­ce kat­sa­yý­dü­ze­ni­ni­ge­ti­ren­YÖK’ün­bu­iþ­le­mi­ni­dâ­vâ ko­nu­su­ya­pan­þa­hýs­ve­ku­rum­la­ra­Da­nýþ­tay,­bu YÖK’ün­i­þi­de­miþ­ti,­a­ma­YÖK­baþ­ka­ný­de­ði­þin­ce bu­ka­rar­da­de­ðiþ­ti.­

nBütün bu problemler son iki dönemdir zaman zaman ele alýnmaya çalýþýldý. Ama çözüm yerine hep hüsranla sonuçlandý. Ne yazýk ki bir çok problem düðümlendi ve çözümsüzlüðe mahkûm edildi. Burada bir yöntem yanlýþlýðý mý sözkonusu? Göm­le­ðin­ilk­düð­me­si­doð­ru­i­lik­le­nir­se,­ge­ri­ka­la­ný­da­doð­ru­gi­der.­Bu­ül­ke­de­göm­le­ðin­ilk­düð­me­si­de­ye­ni­ve­si­vil­a­na­ya­sa­o­la­cak­týr.­Siz­A­na­ya­sa’yý­dev­le­tin­mil­le­ti­mi,­mil­le­tin­dev­le­ti­mi­so­ru­su­na­ce­vap­a­rý­yor­ken,­mil­le­tin­dev­le­ti­ni­o­luþ­tur­mak i­çin,­in­san­mer­kez­li,­in­san­hak­ve­öz­gür­lük­le­ri­ni­e­sas­a­lan­bir­met­ne­dö­nüþ­tü­rür­se­niz,­dev­le­tin­ü­ni­ter­ya­pý­sý,­di­li,­Ýs­tik­lâl­Mar­þý,­bay­ra­ðý­gi­bi­hiç­bi­ri­mi­zin­tar­tý­þýl­ma­sý­ný­is­te­me­ye­ce­ði­miz­mad­de­le­rin ha­ri­cin­de­ki­ge­çi­ci­mad­de­ler,­a­ca­ba­lar,­an­cak­lar,­lâ­kin­le­ri­kal­dý­rýr­sa­nýz,­çö­züm­çok­u­zun­yý­lý­mý­zý­al­ma­ya­cak­týr.­Ta­li­de­re­ce­de­ki­ko­nu­la­rýn­çö­zü­mü­ta­biî­ki­ö­nem­li­a­ma­tek­tek­on­lar­la­uð­raþ­mak­ye­ri­ne, top­ye­kûn­nor­mal­leþ­me­yi­sað­la­yan,­ö­te­ki­nin­hu­ku­ku­nu­da­gö­ze­ten,­hat­ta­ö­te­ki­o­luþ­tur­ma­yan,­hiç­bir ma­hal­le­nin­bas­ký­ü­re­te­me­ye­ce­ði,­u­lus­lar­a­ra­sý­ve ev­ren­sel­de­ðer­le­ri­e­sas­a­lan,­mer­ke­zin­de­in­sa­nýn ol­du­ðu­bir­mev­zu­at­de­ði­þik­li­ði­ne­gi­dil­me­li­dir.­

‘‘

Örneðin, anayasanýn geçici 15. maddesi. 28 Þubat’la ilgisi ne? Ýlgisi þu: 12 Eylül darbesini yapanlar, yönetimi ele geçirdiklerinde, bu anayasaya darbe yapanlarý ve kendilerini korumak için koyduklarý bu madde, aslýnda 28 Þubat sürecini de besleyen bir maddedir. O anayasamýzda durduðu sürece 28 Þubat bitti demek mümkün müdür? 61 Anayasasýnýn ikliminde çýkarýlan iç hizmet kanunu... Cumhuriyeti koruma ve kollama görevinin askere verildiði bir çarpýklýk... O orada durduðu sürece, bu tartýþmalar devam edecektir. Ondan da kurtulmak lâzým.

nAma Cumhurbaþkaný “Anayasa fýrsatý kaçtý” dedi. Baþbakan da bunu doðruladý... O halde bu iktidar döneminde yeni anayasa konusunda umutlanmanýn bir anlamý yok gibi...

Bu­mil­let,­Mec­li­si­ye­ni­a­na­ya­sa­ya­mec­bur­et­me­li­dir.­Biz­bu­na mec­bur­e­de­lim.­Tren­kaç­ma­sýn, fýr­sat­kaç­ma­sýn.­So­nuç­ta­Mec­li­sin­du­va­rýn­da­bir­ya­zý­var:­“Ha­ki­mi­yet­ka­yýt­sýz­þart­sýz­mil­le­tin­nSizce YÖK Baþkaný’nýn deðiþmesi bir çö- dir”...­Bu­1924­A­na­ya­sasýn­da züm müdür? Yani YÖK’ün varlýðý ve yetki- “Mec­lis­e­liy­le­yü­rü­tü­lür”­den­leri esas problem deðil midir? miþ.­A­ma­61­ve­82­a­na­ya­sa­la­rý YÖK­i­le­il­gi­li­bi­zim­e­sas­ka­na­a­ti­miz­þu.­Yan­lýþ bun­la­rý­al­mýþ,­“Bel­li­ku­rum­lar­e­ka­pý­dan­doð­ru­yo­la­çý­kýl­maz.­Key­fi,­u­lus­lar­a­ra­sý liy­le­yü­rü­tü­lür”­ha­li­ne­çe­vir­miþ... hu­kuk­ta­ol­ma­yan,­a­ma­o­la­ða­nüs­tü­sü­reç­ler­de­o­- Bu­gün­bu­ku­rum­lar­han­gi­le­ri: luþ­tu­ru­lan­ya­pý­lan­ma­la­rýn­ev­ren­sel­hu­kuk­ta­ki­ye­ri­- Yar­g ý...­Gö­r ü­y o­r uz­iþ­t e,­Er­z in­ne­bak­mak­lâzým.­YÖK’ün­dün­ya­da­ki­ben­zer­le­ri­ne can’da­bir­id­di­a­na­me­ha­zýr­la­ný­yor. bak­tý­ðý­mýz­da,­i­þi­bi­lim­sel­öz­gür­lük,­kal­kýn­ma­gi­bi Sav­cý­lar­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lu­nu­yor, sý­nýr­lý.­Biz­de­i­se­YÖK­bü­rok­ra­tik­o­li­gar­þi­nin­en­te­- tu­tuk­la­ma­lar­o­lu­yor,­mah­ke­me­ka­rar pe­nok­ta­sýn­da­tem­sil­ci­lik­ya­pý­yor.­Bu­ik­ti­da­rýn­ya­- ve­ri­yor,­üst­mah­ke­me­ye­þi­kâ­yet­e­di­li­yor, nýl­gý­sý­i­se,­þim­di­ki­YÖK­baþ­ka­ný­i­yi­in­san­di­ye­so­- o­da­bu­ra­da­yan­lýþ­bir­þey­yok­di­yor.­A­ma run­ol­maz­þek­lin­de­ki­ya­nýl­gý­dýr.­Ha­yýr!­YÖK,­a­na­- Ha­kim­ler­Sav­cý­lar­Yük­sek­Ku­ru­lu­top­la­ný­yor ya­sal­bir­ku­rum­ol­mak­tan­çý­ka­rýl­ma­lý,­i­yi­in­sa­na ve­hu­kuk­dar­be­si­ya­pý­yor.­Hu­ku­ka­dar­be­ya­pý­gö­re,­i­yi­iþ­bek­le­me­de­ðil,­kö­tü­in­san­bi­le­iþ­ba­þý­na yor...­Tu­zu­ko­ku­tu­yor.­Yet­ki­si­ne­ba­ký­yor­su­nuz gel­di­ðin­de,­kö­tü­lük­ya­pa­ma­ya­ca­ðý­bir­ku­rum­sal­iþ­- böy­le­bir­yet­ki­yok.­Ne­re­den­a­lý­yor­bu­yet­ki­yi?­Ý­ki le­yi­þe­gi­riþ­mek­lâzým.­O­nun­i­çin­a­na­ya­sal­ku­rum­- ko­nu­var­ki­yar­gý­ya­ka­pa­lý­dýr.­HSYK’nýn­ve­YAÞ’ýn lar­göz­den­ge­çi­ril­me­li.­YÖK,­Mil­lî­Gü­ven­lik­Ku­ru­- ka­rar­la­rý...­Bun­lar­yar­gý­ya­ka­pa­lý.­Pe­ki­ör­nek­al­dý­ðý­lu­gi­bi­ku­rul­lar­a­na­ya­sal­ku­rum­ol­mak­tan­çý­ka­rýl­- mýz­ba­tý­nýn­hiçbir­ül­ke­sin­de­böy­le­bir­uy­gu­la­ma

Memur-Sen Genel Baþkaný Gündoðdu: 28 Þubat'ta maðdur olan herkese özlük haklarý tazminatlarý ile birlikte verilmeli. Anayasa, yeni maðduriyetler yaþanmayacak þekilde yeniden yazýlmalý.

var­mý?­O­za­man­bi­ri­le­ri­hu­kuk­a­dý­al­týn­da­ken­di­si­ne­bir­ko­run­ma­zýr­hý­o­luþ­tu­ru­yor.­O­za­man­ye­ni a­na­ya­sa­lâzým.­Çað­daþ­bir­a­na­ya­sa­lâzým.­Kim­se­ye im­ti­yaz­ta­ný­ma­ya­cak,­ma­ka­mý­mev­ki­si­ne­o­lur­sa ol­sun­ka­nun­lar­kar­þý­sýn­da­her­ke­si­e­þit­gö­ren­bir­a­na­ya­sa­lâzým.­Yan­lýþ­ya­pan­her­ke­se­do­ku­na­bi­len­ve her­ke­se­de­ken­di­ni­sa­vun­ma­hak­ký­ný­so­nu­na­ka­dar ta­ný­yan­bir­hu­kuk­dü­ze­ni.­Ýs­te­di­ði­miz­bu...­A­ma­si­ya­set­çi­le­rin­ken­di­a­ra­la­rýn­da­rö­vanþ­laþ­ma­sý­da­bu­nu­en­gel­li­yor.­Söz­ge­li­mi­De­niz­Bay­kal’ýn­1989­yý­lýn­da­ko­mis­yon­baþ­ka­ný­ol­du­ðu,­SHP’nin­ha­zýr­la­dý­ðý­a­na­ya­sa­tas­la­ðý­ný­bu­gün­ge­ti­rin,­mev­cut­a­na­ya­sanýn­ye­ri­ne­bi­raz­rö­tuþ­ya­pa­rak­ko­yun.­Mev­cut­a­na­ya­sa­nýn­o­lum­suz­luk­la­rý­nýn­yüz­de­80’i­ni­gi­de­re­cek­tir.­Þim­di­CHP­bu­gün­o­na­an­cak­u­cun­dan­tu­ta­rak­sa­hip­çý­ký­yor.­Al­tý­na­im­za­at­mýþ,­be­nim­de­ðil di­ye­mi­yor,­a­ma­a­lýn­bu­ra­po­ru­e­sas­a­lýn­da­de­mi­yor.­Ýk­ti­dar­bü­tün­ça­lýþ­ma­la­rýn­dan­vaz­geç­sin, CHP’ye­çað­rý­da­bu­lun­sun.­“1989’da­ki­tas­la­ðý­ný­zý ge­ti­rin,­bu­nun­ü­ze­rin­de­uz­la­þa­lým,­a­na­ya­sayý­ya­pa­lým”­de­sin.­Ýþ­te­fýr­sat.­Bir­di­ðer­par­ti,­be­nim­a­na­ya­sa­dü­þün­cem­var,­a­ma­bu­nu­a­çýk­lar­sam­ik­ti­dar kop­ya­çe­ker­gi­bi­ga­rip­ta­výr­lar­i­çe­ri­sin­de.­Bir­çö­züm­ö­ne­ri­si­ge­liþ­ti­ri­le­mi­yor­ya­da­ge­liþ­ti­ri­len­þey­le­re­sa­hip­çý­ký­la­mý­yor.­Kon­jonk­tü­rel­ba­kýþ­tan­ar­týk kur­tul­ma­mýz­lâzým.­Tür­ki­ye’nin­ger­çe­ði,­72­mil­yo­nun­ger­çe­ði­ne­ba­ka­lým.­Ýn­san­la­rý­mý­zýn­kal­kýn­ma­sý­nýn,­öz­gür­leþ­me­si­nin,­dün­ya­ül­ke­le­ri­i­çin­de­li­der bir­ko­nu­ma­gel­me­si­nin­dün­ya­ya­sað­la­ya­ca­ðý kat­ký­yý­da­he­sap­e­den­u­zun­so­luk­lu­bir­ba­ký­þa­ih­ti­ya­cý­mýz­var.­An­cak­ne­ya­zýk­ki­se­çi­min­ya­pýl­dý­ðý­gü­nün­er­te­sin­den­i­ti­ba­ren de­si­ya­set­çi­ler­se­çim­kay­gý­sý­duy­ma­ya baþ­lý­yor­lar,­se­çi­me­bir­yýl­ka­la­da... Do­la­yý­sýy­la­hiç­bir­za­man­ma­ze­re­tler bit­me­ye­cek­tir.­O­nun­i­çin­ar­týk­bir yer­den­baþ­la­mak­lâzým.­Fýr­sat­kaç­mýþ­fa­lan­de­ðil.­Bu­mil­let­550­mil­let­ve­ki­li­seç­miþ.­Bun­lar­kim­den­al­dý­lar­yet­ki­yi?­Mil­let­ten!­Mil­le­tin so­run­la­rý­nýn­çö­zü­mü­i­çin­ye­ni­bir a­na­ya­sa­ge­rek­li­mi?­Ge­rek­li...­Ge­rek­siz­dir­di­yen­bir­tek­Al­lah’ýn­ku­lu yok.­O­za­man­ya­pýn!­ nYi ne 28 Þu bat dö ne min de Kur’ân kurslarýna yaþ sýnýrlama sý ge ti ril miþ ti? Bu ko nu da hükümet geçen yýl bir düzenleme getireceðini söylemiþti, ancak henüz bir çalýþma gözükmüyor. Bir diðer uygulamada baþörtüsü yasaðý idi. Hem çalýþma alanýnda hem de üniversitelerde yasak, hâlâ sürüyor. Anayasanýn iki maddesinde yapýlan deðiþiklikle baþörtüsü yasaðýnýn kalkacaðý söylenmiþti. Ancak Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeleri iptal etti. Bundan sonra bir þey yapýlamaz mý?

E­ði­tim­hak­ký­ve­ça­lýþ­ma­hak­ký­gi­bi­sü­reç­ler­de­bü­yük­zu­lüm­ler­ya­þan­dý.­12­Ey­lül­bel­li­i­de­o­lo­ji­de­ki­in­san­la­ra­bir­trav­ma­ya­þat­tý.­On­la­ra­top­lum­mü­hen­dis­li­ðiy­le­siz­ko­mü­nist­si­niz,­siz­þu­su­nuz,­siz­bu­su­nuz­di­ye,­mes­lek­ten­el­çek­ti­ril­di.­Yar­gý­ka­ra­rý­yok, top­lum­mü­hen­dis­li­ði­ve­fiþ­le­me­i­le­el­çek­ti­ril­di.­Da­ha­son­ra­ik­lim­nor­mal­le­þin­ce­bun­la­ra­i­a­de-i­i­ti­bar sað­lan­dý.­Dev­let­ö­zür­di­le­di...­Bü­tün­öz­lük­hak­la­rý­ný taz­mi­nat­lar­la­bir­lik­te­ver­di.­28­Þu­bat­sü­re­cin­de­de, par­ma­ðýn­da­gü­müþ­yü­zük­o­lan­lar­dan,­ba­þýn­da­ör­tü o­lan­la­ra,­na­maz­ký­lan­lar­dan­sa­kal­lý­o­lan­la­ra­ka­dar bin­ler­ce­ki­þi­ye,­bir­tek­a­mi­rin­ve­ya­bö­lüm­þe­fi­nin fiþ­le­me­siy­le­mes­lek­ten­el­çek­ti­ril­di.­Ü­ni­ver­si­te­ler­den­a­týl­dý­lar.­Yar­gý­ka­ra­rý­fa­lan­ol­ma­dan...­Ger­çi­her ne­ka­dar­bir­di­sip­lin­af­fý­çý­ka­rýl­dýy­sa­da,­af­sa­de­ce­a­týl­mýþ­o­lan­la­rý­kap­sý­yor.­Bun­la­rýn­ge­ri­dö­nü­þün­de de­sý­kýn­tý­lar­var.­Dön­dük­ten­son­ra­öz­lük­hak­la­rý­ný el­de­et­me­le­rin­de­de­cid­dî­sý­kýn­tý­lar­var.­Ge­ri­ye­dö­nük­bu­in­san­lar­dan­pa­ra­a­lýn­ma­sý­söz­ko­nu­su.­Da­ha­sý­da­var,­kad­ro­lu­a­ta­nan­lar­staj­yer­o­la­rak­gö­re­ve baþ­lar­lar.­28­Þu­bat­sü­re­cin­de­me­mu­ri­ye­te­uy­gun de­ðil­dir­de­ni­le­rek­ka­pý­nýn­ö­nü­ne­ko­nu­lan­bin­ler­ce staj­yer­de­var.­Ma­hal­le­bas­ký­sýy­la­“Ye­ter­bu­zu­lüm” de­yip­is­ti­fa­et­ti­ri­len­baþ­ka­bin­ler­ce­si­de­var.­Staj­yer o­la­rak­a­tý­lan­lar­la,­is­ti­fa­et­ti­ri­len­ler­dö­ne­mi­yor­za­ten.­On­la­rýn­mað­du­ri­ye­ti­hâ­lâ­de­vam­e­di­yor.­Ben de­di­yo­rum­ki,­sos­yal­dev­let­va­tan­da­þý­na­ya­þat­tý­ðý mað­du­ri­ye­ti­gi­de­ren­dev­let­tir.­Va­tan­da­þý­na­yap­tý­ðý hak­sýz­lýk­tan­do­la­yý­ö­zür­di­le­yen­dev­let­tir.­Bu­ra­da­ki so­run­dev­let­si­zi­at­mak­ta­yan­lýþ­lýk­yap­mý­þýz­di­yor, a­ma­at­ma­nýn­o­luþ­tur­du­ðu­ha­sar­gi­de­ril­mi­yor.­Biz bu­nun­gi­de­ril­me­si­ni­is­ti­yo­ruz.­ nBir de 22 Haziran 2006’ta bir kanunî düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye göre 23 Nisan 1999 yýlýndan itibaren atýlanlar iþlerine geri döndüler. Ancak esas atýlmalar 28 Þubat’ýn en sert uygulamalarý 1997 ve 1998 yýlýnda yaþanmýþtý. Bu dönemde ne kadar memur iþten atýldý? Esas maðduriyet bu dönemde olmasýna raðmen niçin bu dönemi kapsayan bir kanun çýkarýlmadý? Bildiðimiz kadarýyla kanun 23 Nisan 1999 yýlýndan sonrasýný kapsadýðý için çok az memure bu kanundan yararlanýp tekrar iþine döndü. Ka­nu­na­gö­re­1999’dan­ön­ce,­ya­ni­28­Þu­bat­sü­re­ci­nin­da­ha­baþ­lan­gý­cýn­da­da­a­tý­lan­la­rýn­da­hak­la­rý­nýn­ ge­ri­ ve­ril­me­si­ i­çin­ ye­ni­ bir­ dü­zen­le­me­ye gi­dil­me­si­ ge­re­ki­yor.­ Çün­kü­ mev­cut­ di­sip­lin­ af­fý bu­ki­þi­le­ri­ne­ya­zýk­ki­kap­sa­ma­mýþ­týr.­Bu­nun­da çö­zül­me­si­þart­ta­biî­ki.

YARIN:

{

ÖNDER: TOPLUM MÜHENDÝSLÝÐÝ YAPILDI

{

28 ÞUBAT SÜRECÝNÝ GAZETEMÝZE DEÐERLENDÝREN MEMUR-SEN GENEL BAÞKANI AHMET GÜNDOÐDU, 28 ÞUBAT'IN BÝTMESÝ ÝÇÝN, SÜRECÝN ÜRETTÝÐÝ ZULÜMLERÝN BÝTMESÝ VE SEBEP OLDUÐU MAÐDURÝYETLERÝN GÝDERÝLMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ ÝFADE ETTÝ.

n28 Þubat döneminde birçok memure görevlerinden ya atýldý, ya da istifaya zorlandý. 2006 yýlýnda çýkarýlan bir kanunla bazý öðretmenler geri döndü. Ancak özlük haklarý verilmeði gibi geriye dönük ödeme yapýlmalarý istendi. (20-25 milyar geri ödeme istenen memurlar var). Bu maðduriyetlerin giderilmesi gerekmez mi? Bir diðer yönü de, eðer bu memureler atýldýlarsa tazminat almalarý gerekmez mi?


13

YENÝASYA / 1 MART 2010 PAZARTESÝ Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað recep@yeniasya.com.tr

OTOMOBÝL

Ümit Kýzýltepe umitvar@yeniasya.com.tr

Macera arýyorsan 207 SW Outdoor

HA­BER­LER

Hyundai, çevre dostu modellerini dünyaya tanýtacak n HYUNDAÝ, 4-14 Mart 2010 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek Cenevre Otomobil Fuarý’nda dizel-elektrikli hibrid konsept aracý “i-flow” ile birlikte toplam 7 adet çevre dostu otomobilinin dünya lansmanýný gerçekleþtirecek. Hyundai’nin yakýn gelecekte pazara sunacaðý D-segmenti modelinin habercisi olan i-flow, þýk ve zarif çizgilerinin yaný sýra üstün aerodinamisiyle de dikkat çekiyor. Hyundai’nin tabiattan esinlenerek oluþturulan yeni tasarým anlayýþý doðrultusunda hazýrlanan iflow, 0.25 gibi oldukça düþük olan sürtünme katsayýsý ile CO2 salýnýmýný 85 gr/km deðerine indirirken 100 km’de sadece 3 litre yakýt tüketimi sunuyor. Hyundai i-flow’da kullanýlan ilk dizel-elektrik hibrid güç ünitesi, þirketin çevreyi koruma bilincinin en temel delillerinden biri olarak ortaya çýkýyor. Hyundai’nin yeni 1.7 litre hacimli U2 serisi çift turbolu dizel motoru, Hyundai’nin geliþtirdiði lityum iyon polimer piliyle ve 6 kademeli çift debriyajlý þanzýmanýyla etkin bir uyum içerisinde çalýþýyor ve performanstan ödün vermeden hem çevreyi koruyor hem de yakýt tüketimini oldukça düþük seviyelere çekiyor. Hyundai i-flow’a hidrojen ile çalýþan yeni nesil SUV modeli ix35 FCEV ve Hyundai’nin Blue Drive ismini taþýyan ve CO2 salýnýmýný 100 gram/km’nin altýna indiren seri üretime hazýr i10 blue, i20 blue, i30 blue, i30cw blue ve ix35 blue modelleri eþlik edecek.

Skoda’dan “5’te 5” n CENEVRE Otomobil Fuarý’nda sergilenecek 5 Skoda modeli teknoloji, tasarým ve donanýmýyla baþtan sona yenilenerek beðeniye sunuluyor. Motor teknolojisi, dýþ tasarýmdaki deðiþiklikleri ve yenilenen donanýmlarýyla ilk kez Cenevre’de beðenilere sunacak olan Fabia ve Roomster, yollardaki sürüþ konforunu maksimize eden Superb, 1.6 TDI CR motoruyla düþük yakýt tüketimi ve üstün sürüþ performansý sunan Octavia ve SUV segmentinin en yenisi Yeti, Cenevre Motor Show’da Skoda üstünlüðünü gözler önüne serecek. Teknolojik geliþmeleri yeni donanýmlarla birleþtiren Skoda, “güven” unsuruna dayanan felsefesiyle kullanýcýsýnýn bütün beklentilerine cevap verecek. Cenevre Motor Show’da sergilenecek olan lüks segmentin gözde aracý Skoda Superb, 2.0 TDI 170 HP Common Rail yüksek teknoloji ürünü motor ile güçlendirildi. Superb‘nin en önemli özelliði diðer dizel motorlara göre yüksek performans göstermesi ve daha ekonomik olmasý. Superb modelleri arasýnda motor seçeneklerinin çeþitlenmesi yönünde önemli bir adým olarak görülen 170 HP Common Rail enjeksiyon sisteminin ayýrt edici özelliklerinden biri de dizel motorlar arasýnda sessizliðiyle öne çýkmasý.

207 OUTDOOR, 4X4 KONFOR VE GÖRÜNÜMÜNÜ BÝRLEÞTÝREN MODELÝYLE PÝYASADAKÝ YERÝNÝ ALDI. ÇEKÝÞ: ÖN Motor ve Performans Silindir Hacmi: 1560 cc Maksimum Güç: 90/4000 hp/dd Maksimum Tork: 215/1750 Nm/dd Azamî Hýz: 180 km/s 0-100 Km Hýzlanma: 12.4 sn Þanzýman: 5 ileri manuel Yakýt Türü: Dizel

RECEP BOZDAÐ recepbozdag@yeniasya.com.tr

BÝR ÇOK otomobil markasýndan sonra Peugeot da “maceracýlar”ý kapsama alanýna alan bir modeliyle Türkiye’ye geldi. Cenevre Otomobil Fuarý’nda “konsept” olarak ortaya koyduðu 207 SW Outdoor, seri üretim “canlý” satýþa çýktý. 207 ailesinin 3 ve 5 kapýlý HB, coupe-cabriolet CC ve sportif RC versiyonlarýna eklenen 207 Outdoor, klâsik stationwagon pratikliðini, 4x4 ruhunu ve de görünümünü birleþtiren model olarak rakipleri arasýndaki yerini aldý. Diðer bir ifadeyle, sýradan bir Station Wagon otomobil sýkýcý gelebilir. Ya da tarzýnýza uymayabilir. Böyle durumlarda crossover+MPV karýþýmý modelleri tercih etmek sizin daha mutlu edebilir. Peugeot’nun küçük sýnýftaki temsilcisi 207’nin Outdoor da crossover ve MPV arasýnda gidip gelen en baþarýlý örneklerden birisi. Özellikle hafta sonlarýnda þehir dýþýnda farklý gezi mekânlarýna gitmeyi tercih edenleri “iyi anlayacak” olan 207 Outdoor, dört tekerlekten çekiþli olmasa da standart modele göre önden 16 mm ve arkadan da 20 mm daha yüksek. Bozuk yollarda rahat ilerliyor. 207 Outdoor, kendisine has bazý özellik ve donanýmlara sahip. 90 bg’lik 1.6 lt turbo dizel ve yine 1.6 lt VTI 120 bg benzinli motorlarla satýlan 207 Outdoor, gayet þýk ve bir o kadar ekonomik bir araç. Normal 207 SW’dan farklý olarak, biraz daha yüksek yapýsý, geliþtirilmiþ süspansiyonlarý, plâstik aksamlarý ve tavan raylarý gibi aksesuarlarýyla daha çok arazi otomobiliymiþ gibi bir hava yansýtýyor. Yani görsellik açýsýndan oldukça baþarýlý.

YAKIT TÜKETÝMÝ Þehir Ýçi: 5.9 lt/100 km Þehir Dýþý: 4.1 lt/100 km Genel: 5.0 lt/100 km

207 OUTDOOR OLDUKÇA KONFORLU DAHA çok þehir içi kullanýmda, ailece binebileceðiniz en ferah ve en ekonomik modellerden birisi olarak deðerlendirdik. Test sürüþleri dýþýnda 206, 207 ve 307 modellerini de kullandýðým Peugeot’un bu modeli özellikle konfor ferahlýk açýsýndan oldukça iyiydi. Arabanýn içine girdiðinizde -cam tavan da açýksa- kendinizi arabaya binmiþ gibi hissetmiyorsunuz. Bu, gün içinde uzun süre araba kullananlar için önemli bir nokta. 207 SW’nin dikkati çeken özelliklerinden

biri de arka taraf dizayný. Farlarýn arka kapý tarafýna doðru damla gibi uzanmasý görüntüsünü oldukça farklýlaþtýrýyor. Biraz önce yukarýda sözü geçen ‘cam tavan’ panaromik bir görüntü sunuyor. Bu özellik, test sürüþünü yaptýðýmýz 3008’de de mevcuttu. Ýþte Peugeot’un bir konsept farký... Özgün bir motora sahip Peugeot, çevreyi neredeyse kirletmemek için uðraþýyor. Zira günümüzde düþük yakýt tüketimi ve çevre korumaya yönelik karakterize edilmiþ araçlarý tercih etmek bir ayrýcalýk. Peugeot size bu ayrýcalýðý tanýyor. Aþaðýda teknik detaylarýný okuyacaðýnýz 207 SW için fazla söze gerek yok. “Macera arýyorsan” bir test sü rü þü yap man yeter.

Hibrid Motorlu Doblo, fuarýn gözdesi olacak n TOFAÞ'IN Bursa’daki fabrikasýnda üretilen ve dünyanýn birçok ülkesine ihraç edilen hafif ticarî araç segmentinin ödüllü temsilcisi Fiat Doblo’nun yeni neslinin doðalgazla çalýþan hibrid motorlu versiyonu ilk kez 80. Cenevre Otomobil Fuarý’nda tanýtýlacak. Fiat Doblo Natural Power (Doðal Güç) adýyla tanýtýlacak olan hem benzinin hem de doðalgazýn birlikte kullanýldýðý ve 1.4 litre 120 HP’lik T-jet motorla kombine edilen Yeni Fiat Doblo versiyonu, hem ekonomik hem ekolojik özellikleri bir arada sunan fakat performanstan da ödün vermeyen bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Ýlk çalýþtýrmada benzinle harekete geçen motor, hemen ardýndan aracýn altýna özel bir muhafaza içine konumlandýrýlan 95 litrelik 4 adet tüpten gelen doðalgaz ile çalýþmaya devam etmektedir. Benzinli yakýt sistemi, aracýn ilk çalýþtýrýlmasý esnasýnda olduðu gibi doðalgazýn tükendiði durumlarda devreye girerek verimli ve etkin bir çalýþma sunmaktadýr. Yeni Fiat Doblo Natural Power’ýn sürücüleri, kokpit paneli üzerindeki bir düðmeye basarak istedikleri anda doðalgazlý yakýt sisteminden benzinli yakýt sistemine geçiþ yapabilmektedirler. 625 km’ye kadar uzayan bir menzil sunan Yeni Fiat Doblo Natural Power, 6 ileri vitesli þanzýmanýn da etkisiyle enerjik ve ekonomik bir kullaným imkâný sunabiliyor. Kombine çevrimde 134 g/km’lik bir karbondioksit emisyon seviyesi sunan Fiat Doblo Natural Power, çevreci yönünü de açýk biçimde ortaya koyabiliyor.

BOYUTLAR Uzunluk: 4164 mm Geniþlik: 1750 mm Yükseklik: 1555 mm Dingil Mesafesi: 2540 mm

DONANIM Elektrikli Ön Camlar: Standart Elektrikli Arka Camlar: Standart Otomatik Klima: Standart Ön Sis Farlarý: Standart Yol Bilgisayarý: Standart CD Çalar: Standart Yaðmur Sensörü: Standart Park Sensörü: Opsiyonel Cruise Control: Opsiyonel Immobilizer: Standart ABS: Standart ESP: Opsiyonel Merkezi Kilit: Standart Sürücü Hava Yastýðý: Standart Yolcu Hava Yastýðý: Standart KAPASÝTE Yakýt Tanký: 50 lt Bagaj: 438/1433 lt Koltuk Sayýsý: 5 AÐIRLIK Boþ Aðýrlýk: 1312 kg

Peugeot 200. yýlýný kutluyor 2010 yýlýnda 200. yaþýný kutlayan Peugeot, Cenevre Otomobil Fuarý’nda dünya prömiyerinde tanýttýðý 5 by Peugeot konsepti ile prestijli sedan pazarýndaki iddiasýný sürdürerek, lüks modeller dünyasýndaki tarihsel varlýðýna yeni bir yorum getiriyor. 2010 yýlý baharýnda rüya araç, coupe RCZ, Peugeot’nun ilk seri dýþý modeli olacak. 2010 yýlý sonunda da, i0n Avrupa’da piyasaya sürülen ilk yüzde100 elektrikli otomobil olacak. Peugeot, BB1 ruhunu tamamýyla temsil eden bir araçla otomobilin sýnýrlarýný zorlamayý hedefliyor. Peugeot yeni pazarlara giden yolu da açýyor. Cenevre Oto-

T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ KAMULAÞTIRMA ÝLANI Sayý: 2010/73 Esas 08/02/2010 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER: Samsun-Canik- Hacýismail Köyü-11030 ada, 1 parsel Yeþilova mh.Sarýz Sk. No: 1 Canik/Samsun ADA NO : 11030 PARSEL NO : 1 VASFI : Bina ve yanýndaki aðaçlar, arsa MALÝKÝN ADI VE SOYADI: Muhammet Kuzu KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/73 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. B: 12002

mobil Fuarý’nda basýna tanýtýlan yeni 408, 8 Nisan’da Çin’de piyasaya sürülecek ve ileride baþka uluslar arasý pazarlarda da satýþa sunulacak. Peugeot, bir yandan geleneksel pazarlarýnda ve öte yandan yeni pazarlarda yürüttüðü bu çifte ürün ataðý çerçevesinde, 2010 ile 2012 yýllarý arasýnda dünyaya 14 yeni model sunacak. 2011 yýlý baþýnda piyasaya sürülecek olan 3008 HYbrid 4’ün, dünyada ilk seri üretim dizel-hibrid model olacak. Peugeot, 2012 yýlýnda, þarj edilebilir HYbrid4 teknolojisini piyasaya sürecek. 3008 ile hedef, 2 l/100 km ve 50 g/km CO2’nin altýnda salým.

T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ KAMULAÞTIRMA ÝLANI Sayý: 2010/75 Esas 09/02/2010 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER: Samsun-Canik- Hacýismail Köyü- 11030 ada, 2 parsel, Yeþilova mh. Þen geç. No: 13 Canik/SamsunADA NO : 11030 PARSEL NO :2 VASFI : Bina ve yanýndaki aðaçlar, arsa MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Dursun Alýþ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/75 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 9.2.2010 B: 12001

En iyi bayilerini ödüllendirdi PEUGEOT Genel Müdürü Jean-Marc Gales hizmet kalitesi yönünden Avrupa’daki en iyi bayileri ödüllendirdi. Markanýn “etkinliði müþteri iliþkilerinin kalbine yerleþtirmek” taahhüdünün önemini vurgulayan Marc Gales, Avrupa Bayi Aðý’nýn 1200 temsilcisi arasýnda, yeni araç satýþý ve satýþ sonrasý olmak üzere iki temel ticari faaliyet alanýnda hizmet kalitesi yönünden en fazla ilerleme gösteren bayileri ödüllendirdi. Türkiye’den Ýzmir Arkas Otomotiv’den Serkan Sarlý ve Elazýð Ilýcak Otomotiv’den Emin Ilýcak ödül almak üzere Paris’te düzenlenen törene katýldýlar ve ödüllerini Peugeot Genel Müdürü Jean Marc Gales’den aldýlar.

T. C. AKÞEHÝR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝN’DEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO : 2007/394 Esas KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Akþehir / Altuntaþ kasabasý MEVKÝÝ : Köyiçi PAFTA NO : 29-27-I-A ADA NO :0 PARSEL NO : 4808 VASFI : TARLA YÜZÖLÇÜMÜ : 2768,00 m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : SÜLEYMAN KIZI - ZEYNEP AYAZ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Altuntaþ Belediye Baþkanlýðý / Akþehir KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : 06/05/2005 tarih ve 2005/44 sayýlý encümen kararý Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2007/394 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 12/02/2010 B: 12379


14

YENÝASYA / 1 MART 2010 PAZARTESÝ

SPOR PENCERE

Ümitler yeþerdi.. NADÝ AKSOY nadiaksoy@mynet.com

on yýllardaki Kayseri maçlarý Beþiktaþ için hep zorlu geçmiþ ve çoðunda gülen taraf sarý-kýrmýzýlýlar olmuþtu. Öyleki: Beþiktaþ son 6 maçta sadece bir galibiyet, bir beraberlik alabilmiþlerdi, 4 maðlubiyete mukabil. Kendileri gibi ligin en az gol yiyen ekibine sadece 1 gol atabilmiþlerdi, yediði 7 gole karþýlýk. Üstelik Kayseri’de oynanan son 3 maçý da kaybetmiþlerdi. Puan cetvelinde kendinden 3 puan önde olan rakibine karþý alýnabilecek kötü bir sonuç, þampiyonluk yarýþýna havlu atmak anlamýna gelebilirdi. Teknik heyet ve futbolcular bu bilinçle çýktýlar Kadir Has Stadý'na. Kayserispor da önemli futbolcularýn eksik olmasý elbette Beþiktaþ için bir avantajdý, ancak Beþiktaþ’ýn gol atamama problemi, rakibinin ise Türkcell Süper Ligi'nin þu an en golcü futbolcusu Ariza Makukula’sý vardý. Mustafa Denizli’nin sahaya sürdüðü 11’i gördüðümüzde savunma aðýrlýklý bir oyun oynayacaðýný düþündük. Ancak daha 2. dakikada ilk atakla Tello ile gelen gol, bütün planlarý deðiþtirdi. Daha önce öne geçtiði maçlarda geriye çekilen, rakibi kendi sahasýnda karþýlayan Beþiktaþ, bu sefer Ekrem, Ernst, Fink ve Tello ile rakibine baský kurdu. Bobo, yakaladýðý gol pozisyonlarýnda etkisiz kalýrken, Tello ve Ekrem çalýþkanlýklarýnýn semeresini attýklarý gollerle aldýlar. Beþiktaþ defansta oldukça baþarýlý idi. Ýbrahim Toraman her zamanki çalýþkanlýðý ile hem müdafaa, hem hücumda baþarýlýydý.Ferrari goldeki hatasýna raðmen sakatlýðýn izlerini atmýþ göründü. Ýyi mücadele ve arzulu futbolun, çok çalýþmanýn karþýlýðý elbette alýnacaktý. Sonuçta defansýn baþarýsý ile rakibine gol pozisyonu bile vermeden alýnan çok deðerli 3 puan Beþiktaþ’ýn ümitlerini yeþertti. Gelecek haftayý maç yapmadan (Ankaraspor’dan) 3 puan alarak geçirecek olan Beþiktaþ 10 Mart akþamý Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor’u yenebilirse, son yýllarýn en büyük çekiþmesine sahne olacak çok takýmlý þampiyonluk yarýþýnda, kendisini avantajlý bir konumda bulabilecek. Bu arada Çarþamba günü Ýnönü'de Honduras Milli takýmý ile yapýlacak hazýrlýk maçýnýn aday kadrosuna, ÝbrahimToraman düþünülmeyip Beþiktaþ’tan sadece Necip Uysal’ýn çaðrýlmasýnýn izahýný kim yapabilir, merak ediyorum?

S

SONUNDA YÜZÜ GÜLDÜ: Turkcell Süper Lig'de Beþiktaþ, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenerek 2 hafta aradan sonra 3 puanla tanýþtý. Ligde 21. haftada deplasmanda Gaziantepspor'a 2-0 yenilen ve geçen hafta da sahasýnda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beþiktaþ, Kayserispor'u Tello ve Ekrem'in kaydettiði gollerle 2-1 yenmeyi baþardý. Kayserispor'un tek

golü ise Makukula'dan geldi. Maç fazlasý bulunan Kayserispor yenilmesine karþýn 42 puanla Beþiktaþ'ýn önünde 4. sýrada yer alýrken, ayný puana sahip siyah-beyazlý ekip 5. sýrada kaldý. Bu hafta Süper Lig'de maç oynamayacak olan siyah-beyazlýlar 10 Mart Çarþamba günü erteleme maçýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak. FOTOÐRAF: A.A

KARTAL ZÝRVEYE KONDU KAYSERÝSPOR'U DEVÝREN BEÞÝKTAÞ'TA ÞAMPÝYONLUK SESLERÝ DUYULUYOR. YÖNETÝCÝ SÝNAN VARDAR, ''TARÝH TEKERRÜR EDECEK VE BEÞÝKTAÞ BU SEZON DA ÞAMPÝYONLUÐA ULAÞACAKTIR'' DEDÝ. BEÞÝKTAÞ Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, Kayserispor deplasmanýnda galip gelerek en zor maçlarýndan birini kayýpsýz atlattýklarýný söyledi. Sinan Vardar, Kayserispor karþýsýnda ortaya konulan futbolun kendilerini umutlandýrdýðýný kaydederek, ''En zor maçlarýmýzdan birini 3 puanla kapadýk. Beþiktaþ, þampiyonluðun en büyük adaylarýndan biridir. Bence tarih tekerrür edecek ve Beþiktaþ bu sezon da þampiyonluða ulaþacaktýr'' diye konuþtu. Kayserispor gibi ligin en az gol yiyen takýmlarýndan biri karþýsýnda hem de deplasmanda 67 net gol pozisyonu ürettiklerini anlatan Vardar, önlerinde Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ve Denizlispor karþýlaþmalarý olduðunu hatýrlatarak, ''Bu iki maçýmýzý da kayýpsýz atlatacaðýmýzý düþünüyorum. 2 maçta alacaðýmýz 6 puan bizi zirveye daha da yaklaþtýracaktýr'' dedi. Vardar, (A) Milli Futbol Takýmý aday kadrosuna çaðrýlan Necip Uysal'a da deðinerek, ''Necip'in milli takýma seçilmesine çok sevindim. Alt yapýdan yetiþen futbolcularýn baþarýlý olmalarý beni çok mutlu ediyor. Ýnþallah Necip, milli takýmda iyi bir performans sergileyip kalýcý olur'' þeklinde konuþtu. TORAMAN: MÝLLÝ FORMA HASSAS BÝR KONU Ýbrahim Toraman da, ligin en zor deplasmanýndan galibiyetle ayrýldýklarý için sevinçli olduklarýný aktardý.Toraman, "Kayserispor gibi güçlü bir takým karþýsýnda galibiyet aldýk. Ýlk yarý çok iyi oynadýk. Ýsteseydik oyunu ilk yarýda bitirebilirdik. Daha farklý skor alabilirdik. Ýkinci yarý taraftar desteðini arkasýna alan rakibimiz golü buldu. Biraz sýkýntý yaþadýk; ama önemli bir galibiyet aldýk." dedi.Bir soru üzerine defans veya forvet oyuncusu olup olmadýðý ile ilgili Toraman, þöyle konuþtu;"Ben daha önce forvet olarak baþladým; ama defans oynuyorum. O nedenle defans görevi benim için önemlidir. Girdiðimiz pozisyonlar var. Onlarý

Almanya 1. Liginde büyük çekiþme var ALMANYA 1. Ligi'nde (Bundesliga) bugün oynanan 24. hafta karþýlaþmalarý sonucunda Bayer Leverkusen, sahasýnda FC Köln ile golsüz berabere kalarak, ligde arka arkaya yenilmezlik rekorunu kýrdý. Ligde daha önceki rekora, 1988/1989 futbol sezonunda 23 hafta boyunca arka arkaya yenilmeyen Bayern Münih sahipti. Bayern Münih'in o dönemdeki teknik direktörü de bugün Bayer Leverkusen'in antrenörlüðünü yapan Jupp Heynckes'di. Leverkusen'de akþam saatlerinde oynanan maçta Bayer Leverkusen, FC Köln karþýsýnda tüm çabalarýna raðmen gole ulaþamadý, ancak toplam 50 puanla lig liderliðini korudu. Leverkusen'de oynayan Eren Derdiyok, karþýlaþmada çok iyi bir performans sergiledi. Borussia Dortmund'u kendi sahasýnda 2-1 yenen Schalke 04, 48 puanla 3. sýrada kaldý. Schalke 04-Borussia Dortmund karþýlaþmasýnda, Benedikt Höwedes 67., Ivan Rakitic de 83. dakikada Schalke adýna golleri kaydederken, Dortmund'da oynayan Nuri Þahin karþýlaþmanýn 47. dakikasýnda penaltýdan takýmýnýn tek golünü kaydetti. Hamburg 40 puanla 4., Dortmund da 39 puanla 5. sýradaki yerini korudu. Hertha-Berlin'i 2-0 yenmeyi baþaran Hoffenheim, 32 puanla 9. sýraya yükselirken, Berlin 15 puanla ligin sonunda kaldý. Hoffenheim'ýn gollerini 35. dakikada Demba Ba ve maçýn uzatma dakikalarýnda Vedad Ýbisevic kaydetti. Werder Bremen, deplasmanda Mainz 05'i 2-1 yenerek 38 puanla 6. sýradaki yerini korudu. Karþýlaþmanýn ilk golü 31. dakikada Bremenli Tim Borowski'den geldi. Mainz, Aristide Bance'nin 45. dakikada attýðý golle 1-1'lik beraberliði yakalamasýna raðmen Bremen, 50. dakikada Sebastian Prödl'in golü ile durumu 1-2 yaptý ve deplasmandan 3 puan alarak ayrýldý. Maçýn 79. dakikasýnda Bremenli Mesut Özil, yerini Jensen'e býraktý.

deðerlendiremedik. O nedenle sýkýntýmýz oldu. Golü atamayýnca psikolojik olarak bir etki oluyor ve kayýp yaþanýyor. " Ýbrahim, Milli Takým olayýnýn da hassas bir konu olduðunu vurgulayarak, her futbolcunun beklentisi olduðuna iþaret etti. DENÝZLÝ: ÇOK ÖNEMLÝ BÝR GALÝBÝYET Beþiktaþ Teknik Direktörü Mustafa Denizli, alý nan ga li bi ye tin çok ö nem li ol du ðu nu belirterek, "Gelecek haftalarda önemli bir galibiyet aldýðýmýz görülecektir. Bu maç bizim için bu sezon için dönüþ maçýdýr." dedi.Denizli, maçla ilgili þudeðerlendirmeyi yaptý;"Sezonun en zor deplasmanlarýndan birisi idi. Çok zor idi. Önümüzdeki yol haritasýný tayin etme adýna önemliydi. Kayserispor gibi içeride önemli ve iyi sonuçlar alan takým karþýsýnda gol bulmak, galibiyet almak bazýlarý için sürpriz olmuþtur. Sahaya çýkýnca defans aðýrlýklý bir kadro düþünülüyordu. Ama bizim öyle bir düþünce yoktu. Sonunda biraz sýkýntý yaþadýk diyemem. Bunlar normaldir. Bu maç bizim için bu se zon i çin dö nüþ ma çý dýr. Ne denli önemli bir maç ve galibiyet Mustafa Denizli aldýðýmýz önümüzdeki hafta görülecektir."

Denizli, Tello'ya depremi anlattý BEÞÝKTAÞ Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Tello'yu ilk defa bu sezon konuþmak için odama çaðýrdým" diyerek, "Odama geldiðinde dep re mi söy le di. 8.8 þid de tin de deprem, Türkiye'de olan depremde neler yaþadýðýmýzý bildiðimiz için düþündürücü idi. Ben hemen ailesini ve çevresini sordum. Ailesi ile konuþtuðunu ve bir sorun olmadýðýný söyledi. Sonra bu maçla ilgili konuþtuk. Psikolojisi çok daha iyi idi. Ülke sin de çok bü yük bir ha sar çýkmadý. Bu önemli bir facia idi. Ama sonuç olarak Tello bu maç ta çok i yi oy na dý. Kendisinden beklenen bir oyun sergiledi. Sarý kartý olduðu için ve yorgun olduðunu hissedince oyundan aldým." diye konuþtu.

Kimsesiz çocuklar Hakan Þükür'le geleceðin yýldýz sporcularý olacak MÝLLÝ takýmýn ve Galatasaray'ýn eski futbol- bilmek için hiçbir fedakarlýktan kaçýnmýyo- boluyla ve sporcu kiþiliðiyle Türk sporuna cusu Hakan Þükür, Sosyal Hizmetler ve Ço- ruz. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü, Milli çok önemli hizmetlerde bulunmuþtur'' dicuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) çatýsý altýn- Eðitim Bakanlýðý ve sivil toplum kuruluþlarýy- ye konuþtu. Hakan Þükür de Kavaf'a teþekkür ederek, þunlarý söyledi: daki çocuklarýn ruhsal ve fiziksel yönden la iþbirliði içindeyiz'' dedi. saðlýklý, üretken ve topluma yararlý fertler ve BÜLENT UYGUN'A TEKLÝF YAPILACAK baþarýlý sporcular olarak yetiþtirilmeleri ama- HAKAN ÖNEMLÝ KATKILAR SAÐLAYACAK SHÇEK Spor'a çok önemli bir transfer ''SHÇEK Spor Kulubü bünyesinde kardeþlecýyla kurulan SHÇEK Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi olacak. Devlet Bakaný yaptýklarýný söyleyen Kavaf, ''Galatasaray rimizle birlikte olmaktan çok çok keyif duyaSelma Aliye Kavaf'ýn yönetim kurulu üyeliði ve Milli Takýmýn eski futbolcusu Hakan caðým. Ben ve çok deðerli sporcu arkadaþlarýteklifini memnuniyetle kabul eden Þükür, Þükür, kulübümüzde yönetim kurulu üye- mýzýn sportif olarak çok büyük katkýmýzýn olakulübün baþarýsý için çalýþacak. Alýnan bilgiye si olacak. Hakan Þükür'ün çocuklarýmýza caðýna inanýyorum. SHÇEK Spor Kulübü'nde göre, Baþbakanlýk Merkez Bina'daki maka- gerek sportif gerek insani olarak çok ö- bir cevher ve potansiyel var. Bunu önceden bimýnda Hakan Þükür görüþen Devlet Bakaný nemli katkýlar saðlayacaðýna inanýyorum. liyordum. Kendi projelerimle buradaki çok öKavaf, koruma ve bakým altýndaki çocuklarýn Hakan Þükür'ü anlatmaya gerek yok, Türk nemli yeteneklerimizin futbol sevdalarýný deaktif spor yaþamýna katýlýmlarýný saðlamak a- spor kamuoyu çok yakýndan tanýyor. Fut- ðerlendirmek istiyorum. Ýnþallah SHÇEK ve ülkemiz için güzel þeyma cýy la SHÇEK ler yaparýz. Buradan bün ye sin de bir yetiþen gençlerin daha spor ku lü bü nün farklý ruhla milli takýmfa a li yet gös ter larda ya da bireysel olamek te ol du ðu nu rak uluslararasý arenaan lat tý. 3 bin da baþarýdan baþarýya 700'den fazla çokoþacaklarýna inanýyocuðun çeþitli dalrum.'' Bu arada Sivasslarda lisanslý sporpor'un eski teknik dicu olarak kulübün rek tö rü Bü lent Uy bünyesinde yer algun'a da SHÇEK Spor dý ðý ný kay de den Kulübü'nde yönetim Kavaf, ''Çocuklarýkurulu üyesi olarak yer mý zý e ðit mek ve almasý için teklif götüon la rý ya rýn la ra rülecek. daha iyi hazýrlaya- Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf'ýn teklifini kabul eden Hakan Þükür kulübün baþarýsý için çalýþacaðýný söyledi.

BURSASPOR'DAN 2 TÝÞÖRT DAHA ÖN YÜZÜNDE ''KADIKÖY'DE SÖNDÜRMÜÞÜZ FENER'' VE ''DÝKKAAAAT TÝMSAH VAR'' YAZILI TÝÞÖRTLER SATIÞA SUNULDU. BURSASPOR Kulübü, geçen hafta deplasmanda galip geldiði Fenerbahçe maçýna yönelik olarak, ''Kadýköy'de söndürmüþüz FENER, 22.02.2010 2-3'' ve ''Dikkaaaat Timsah Var'' yazýlý tiþörtleri satýþa sundu. Yeþil-beyazlý kulüpten alýnan bilgiye göre, Fenerbahçe maçýndan sonra Bursaspor, galibiyetine iliþkin tiþörtleri piyasaya sürmeye devam etti. Kadýköy'de 2-0 yenik düþmesine raðmen maçtan kopmayan ve sahadan 3-2 galip ayrýlan Bursaspor, zirve yarýþýndaki bu zaferinin ardýndan, ''Kadýköy'de söndürmüþüz FENER, 22.02.2010 2-3'' ve ''Dikkaaaat Timsah Var'' yazýlý tiþörtleri 20 liradan satýþa çýkardý. Taraftarlarýn, tiþörtleri Bursastore'un Altýparmak ve Þehreküstü Metro Ýstasyonu'ndaki maðazalarýndan alabilecekleri bildirildi. Bursaspor, hafta içinde, ''2 avans 3'te biter'' ile ''Kuþlarýn Korkulu Rüyasý OYUNB'OZAN'' yazýsýnýn yer aldýðý tiþörtleri piyasaya sürmüþtü.

Kayserispor'da üzüntü KAYSERÝSPOR Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Beþiktaþ'a karþý kaybettikleri için üzgün olduklarýný ifade etti. Eksik oyunculardan yakýnan Kafkas, "Þok bir golle baþladýk. Oyunu dengeledik; ama ikinci golü yedik. Oyunu kontrol ettik; ama Beþiktaþ ikinci yarýda akýllý hareket ederek bizi engelledi. Önemli kayýptý. Gelecek haftalarda sakat ve cezalý oyuncularýn dönmesiyle daha iyi olacaðýz. Takýmýn kimyasýnda bozulma oldu. Ali, Bilal, Eren'in olmamasý oyun anlayýþýný deðiþtirdi. Ömer istenilen performansý veremedi" dedi.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA /1 Mart 2010 PAZARTESÝ

SPOR

Ronaldo'ya meydan okumaya var mýsýn?

Beko Basketbol Ligi'nin 20. haftasýnda yapýlan derbi maçta ezeli rakibi Galatasaray Cafe Crown'ý 81-77 yenen Fenerbahçe Ülker, galibiyeti salonu dolduran taraftarýyla kutladý. Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nu dolduran taraftarýnýn maç boyunca desteðiyle karþýlamadan galip ayrýlan sarý-lacivertliler, maç sonunda da geçen hafta kazandýðý Türkiye Kupasý ile birlikte salonda tur attý. FOTOÐRAF: A.A

Tanjevic'in üzüntüsü FENERBAHÇE ÜLKER'ÝN SIRP ANTRENÖRÜ BOÐDAN TANJEVÝC, GALATASARAY DERBÝSÝNDE SALONU DOLDURAN TARAFTARLARIN DESTEÐÝNÝ ALDIKLARI ÝÇÝN MUTLU OLDUKLARINI BELÝRTEREK, "AMA BU SEZON AVRUPA KUPASI MAÇLARINI BOÞ TRÝBÜNLERE OYNADIK" ÞEKLÝNDE SÝTEMDE BULUNDU. BEKO Basketbol Ligi'nde derbi maçta ezeli rakibi Galatasaray Cafe Crown'u 81-77 yenen Fenerbahçe Ülker'in antrenörü Bogdan Tanjevic, oyunun genelinde iyi oynadýklarýný belirterek, ''Genel olarak oyunu kontrol ettik ve kazandýk'' dedi. Bogdan Tanjevic, yaptýðý basýn toplantýsýnda, Kinsey'in sakatlýðý nedeniyle oynamadýðýný, hastalýðý olan Giricek'ten de fazla yararlanamadýklarýný belirterek, ''Ancak kaptan Mrsic, bugün çok önemli bir katký saðladý. Genel olarak oynadýðýmýz basketboldan memnunum, ama Türkiye Kupasý'nýn getirdiði yorgunlak hala üzerimizdeydi'' diye

konuþtu. Salonu dolduran taraftarlarýn kendilerine çok büyük destek verdiðini kaydeden Tanjevic, þunlarý söyledi: ''Taraftarýmýz enerjimizi yitirdiðimiz anlarda çok büyük destek verdi. Çok düzgün bir destek verdi, ilk maçtaki gibi olaylar olmadý. Bu anlamda da çok memnunum. Oyuncularýmýn taraftarýn desteðine ciddi ihtiyacý var. Biz taraftarlardan oyunculara aktarýlan bu enerjinin sýkýntýsýný tüm sene boyunca çektik. Montepaschi Siena, Barcelona gibi büyük kulüplere karþý çoðunlukla boþ tribünlere oynadýk. Taraftarlarýmýza bundan sonra da çok ihtiyacýmýz var.''

FIFA 2010 Dünya Kupasý Sponsoru Castrol, dünya çapýnda büyük bir yarýþmaya start verdi. Tüm futbolseverleri "Ronaldo'ya Meydan Oku" yarýþmasýna katýlmaya çaðýranCastrol, global elçisi Ronaldo'ya meydan okuyacak yeteneðe sahip olduðunu iddia eden futbol tutkununu arýyor. Futboldaki iddiasýný Ronaldo'ya meydan okuyarak kanýtlamak isteyenleri büyük ödüle ulaþmak için, 3 Mart 2010 tarihine kadar www.castrol.com.tr <http://www.castrol.com.tr'da> 'da yayýnlanacak üçsorudan herhangi birine doðru yanýt vermeleri yeterli olacak. Yarýþmaya SMSatarak veya Castrol web sitesi üzerinden katýlmak mümkün. Yapýlacak çekiliþ sonucunda kazanan þanslý kiþi, diðer ülkelerden gelecek talihlilerle birlikte, Portekizli yýldýzla 14 - 16 Nisan 2010 tarihlerinde Madrid'de karþý karþýya gelecek ve onunla ayný anda hýz, güç ve çeviklik Ronaldo 1 testine girecek. ANTRENMAN YAPMAYA ÞÝMDÝDEN BAÞLAYIN Dünya yýldýzý Ronaldo'yu bu denli ulaþýlmaz yapan onun sýký bir antrenman programýyla maçlara hazýrlanýyor olmasý. Bu yarýþmaya katýlarak Ronaldo'ya meydan okuyacaklarýn, Ronaldo'nun performansýna dair þu notlarý okumalarýnda fayda var: Tam aðýrlýk çalýþmasý sýrasýnda, Ronaldo 16 tane Toyota Prius otomobili aðýrlýðý kadar aðýrlýk kaldýrýyor. Ronaldo'nun futbol oynarken pozisyonlar karþýsýnda gösterdiði anlýk reaksiyon zamaný, en hýzlý sürat treninin ekvator üzerinde attýðý bir turdan 31 saat daha hýzlý. Ronaldo bir maçta, bir Formula 1 yarýþ arabasýnýn Monaco Grad Prix'de yaptýðý dönüþten daha fazla sað ve sol atak yapýyor. Ronaldo bir sezonda, maraton koþan bir atletten 900 kez daha fazla depar atýyor. Futbolda herkesten daha yetenekliyim diyorsanýz, Ronaldo 14 Nisan'da Madrid'de sizi bekliyor!

FIFA 2010 Dünya Kupasý Sponsoru Castrol, tüm futbol fanatiklerini Portekiz'in ünlü yýldýz futbolcusu Ronaldo'ya meydan okumaya davet ediyor

Atletizm Alt Yapýsýný Geliþtirme Yarýþlarý 18 Nisan'da ATLETÝZM Bitlis Ýl Temsilcisi Fadýl Kara, ''Atletizm Alt Yapýsýný Geliþtirme Projesi'' kapsamýnda düzenlenecek yarýþmalarýnýn ilk etabýnýn, 18 Nisan'da Bitlis'te yapýlacaðýný bildirdi. Kara,yaptýðý açýklamada, yarýþmanýn Türkiye Atletizm Federasyonu tarafýndan Bitlis'te yapýlmasýnýn uygun görüldüðünü belirtti. Yarýþmaya 8 ilden, 128 sporcunun katýlacaðýný ifade e-

den Kara, þöyle konuþtu: ''Federasyon, yarýþmanýn ilk etabýnýn Bitlis'te yapýlmasýný uygun gördü. Yarýþmanýn ikinci etabý ise 5 Mayýs'ta Aðrý'da yapýlacak. Yarýþmada dereceye giren ilk iki takým ve ferdi olarak ilk 6'ya giren sporcular, 15 Mayýs'ta Ankara'da yapýlacak final yarýþmasýna katýlacak. Final yarýþmasýnda ferdi olarak ilk 5'e giren sporcularla milli taký-

mýn alt yapýsý hazýrlanacak. Geçen yýl geliþtirme projesi kapsamýnda, küçük erkeklerde Türkiye birincisi olmuþtuk. Bu yýl da Türkiye birinciliðini hedefliyoruz.'' Ya rýþ ma nýn 4 ka te go ri de ya pý la ca ðý ný kaydeden Kara, 12 ve 13 yaþ grubu minik erkek, minik bayan, 14 ile 13 yaþ grubu küçük erkek ve bayanlar kategorilerinin olacaðýný ifade etti.

Mehmet Okur'dan 17 sayý SOFUOÐLU BÝRÝNCÝLÝÐÝ KAÇIRDI NBA'DE Utah Jazz'ýn sahasýnda Houston Rockets'i 133-110 yendiði maçta, milli basketbolcu Mehmet Okur 17 sayý üretti. Energy Solutions Arena'daki karþýlaþmanýn 34 dakikasýný sahada geçiren Okur, 17 sayý, 8 ribaunt ve 3 asistle oynadý. Jazz'da Deron Williams 35 sayý, 13 asist ve 7 ribauntla ''double-double'' yaparak, maçýn yýldýzý olurken, Carlos Boozer, Paul Millsap ve Wesley Matthews da 18'er sayýyla galibiyete katkýda bulundu. Konuk Houston takýmýnda ise Kevin Martin, 32 sayýyla öne çýksa da bu performansý, takýmýnýn yenilmesine engel olamadý. Aaron Brooks 19, Chase Budinger de 14 sayý üretti. ERSAN'LI BUCKS DEPLASMANDA GALÝP Milwaukee Bucks'ýn deplasmanda Miami Heat'i 9471 maðlup ettiði maça yedekten girip 21 dakika forma þansý bulan Ersan Ýlyasova, 6 sayý, 7 ribaunt ve 1 asistle takýmýna destek verdi. American Airlines Arena'da 18 bin 883 basketbolseverin izlediði karþýlaþmada öne çýkan isimler, 18 sayýyla John Salmons, Jerry Stackhouse ve 15 sayýyla Carlos Delfino oldu. Miami ekibinde ise Jermaine O'Neal'ýn 14, Michael Beasley ve Maria Chalmers'ýn 10'ar sayýlýk çabasý sonuçsuz kaldý.

2010 DÜNYA SUPERSPORT ÞAMPÝYONASI'NIN AVUSTRALYA'DAKÝ 1. AYAK KOÞUSUNDA SOFUOÐLU 3. SIRADA YER ALDI. MÝLLÝ MOTOSÝKLETÇÝ SOFUOÐLU, ''KAZANABÝLECEÐÝM YARIÞTA SORUNLAR NEDENÝYLE GERÝDE KALDIM'' DEDÝ.

Mehmet Okur, 34 dakikada 17 sayý, 8 ribaunt ve 3 asistle oynadý.

MÝLLÝ motosikletçi Kenan Sofuoðlu, Dünya Supersport Þampiyonasý'nýn Avustralya'da gerçekleþtirilen sezonun ilk ayak koþusunu 1.35.229'luk zamanýyla 3. sýrada tamamlayabildi. Avustralya'nýn Phillip Island Pisti'nde koþulan ve 2. sýrada baþladýðý yarýþmada Kenan Sofuoðlu, yarýþmanýn baþlarýnda pisteki yað nedeniyle kayarak düþtü. Ayaðýnýn kýrýk yerini piste çarpan milli sporcu, motosikletini deðiþtirerek yarýþý iðneyle tamamlamak zorunda kaldý. Yarýþmayý deðerlendiren Sofuoðlu, düþmenin ardýndan ayaðýnýn kýrýk bölgesinde aðrý oluþtuðunu kaydetti. Ýðne yaptýrmak zorunda kaldýðýný ifade eden Sofuoðlu, þöyle konuþtu: ''Ýkinci motosikletin lastiklerinde sorun oluþtu. Normal hýzýmýn altýna düþerek

yarýþý tamamlamaya çalýþtým. Hedefim buradan puan alabilmekti. Lastiði yarýþ sonuna kadar dayandýrmaya çalýþtým. Sonuçta 3. sýrada yarýþý podyumda bitirdim. Kazanabileceðim yarýþta sorunlar nedeniyle geride kaldým. Önemli olan bu yarýþtan puan toplayarak podyumda yer alabilmekti. Bunu baþardým.'' Ayaðýnýn üzerine basamadýðýný belirten Sofuoðlu, ''Ayaðýmýn tekrar kýrýlma ihtimali var. Ýlk filmde belli olmadý. Doktorlar inceleme yapacak'' dedi. Öte yandan, 1. ayak koþusunu Ýrlandalý Eugene Laverty ilk sýrada tamamlarken, Ýspanyol Joan Lascorz ise ikinci sýrada yer aldý. Dünya Supersport Þampiyonasý'nýn 2. ayaðý, 28 Mart'ta Portekiz'deki Portimao Pisti'nde koþulacak.

Kenan Sofuoðlu sorunlar yüzünden geride kaldý.

Bursa'nýn 7 haftadýr bileði bükülmüyor TURKCELL SÜPER LÝG'DEKÝ SON YENÝLGÝSÝNÝ 15. HAFTADA ALAN YEÞÝL-BEYAZLI TAKIM, DAHA SONRA OYNADIÐI 7 MAÇTA YENÝLGÝ YÜZÜ GÖRMEDÝ. BURSASPOR, 7 MAÇLIK PERÝYOTTA 5 GALÝBÝYET 2 BERABERLÝKLE ÝYÝ BÝR PERFORMANS ORTAYA KOYDU. TÜRKCELL Süper Lig'in flaþ takýmý Bursaspor, 7 haftadýr yenilmiyor. Geçen sezonun ortasýndan itibaren yükselen bir grafik çizen yeþil-beyazlý takým, bu sezon da ortaya koyduðu futbol ve aldýðý sonuçlarla zirveye ortak oldu. Turkcell Süper Lig'de dün 3-0 kazandýðý Sivaspor maçýyla puanýný 46'ya yükselten Bursaspor, son 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son yenilgisini 15. haftada Kayserispor deplasmanýnda 3-0'lý skorla alan yeþil-beyazlýlar, sonraki maçlarda sahadan puansýz ayrýlmadý. Bursaspor, Kayserispor karþýlaþmasý sonrasý oynadýðý 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik gibi iyi bir performans ortaya koydu. BÜYÜKLERÝ EVÝNDE YENDÝ Bursaspor, 7 maçlýk süreçte, Fenerbahçe, Beþiktaþ ve Trabzonspor gibi ligin güçlü takýmlarýna da boyun eðmedi. Ýlk ya-

Türkcell Süper Lig'de Sivasspor'u 3-0 yenen Bursaspor þampiyonluk yarýþýnda iddiasýný devam ettirdi. FOTOÐRAF: A.A

rý nýn son ma çýn da Be þik taþ'ý deplasmanda 3-2 yenen ''Timsah''lar, 21. hafta evinde oynadýðý Trabzonspor maçýndan da 1-1'lik skorla puan çýkartmayý bildi. Ziraat Türkiye Kupasý'nda 3-0'ýn rövanþýnda Bursa'da Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesine karþýn kupadan elenen Bursaspor,

bir haf ta son ra Ka dý köy'de ki maçta, 2-0 yenik duruma düþmesine raðmen, rakip fileleri 3 kez havalandýrarak güçlü rakibini 3-2 yenmeyi baþardý. Bursaspor, bunun dýþýnda Eskiþehirspor'u 3-1 yenerken golsüz biten Ankaragücü deplasmanýndaki maçtan da 1 puan çý-

karttý. Yeþil-beyazlý takým, hükmen galip sayýldýðý Ankaraspor maçýndan da 3 puaný hanesine yazdýrdý. Bir maç eksiði bulunan Bursaspor, olumsuz hava koþullarý nedeniyle ertelenen Ka sým pa þas por ma çý ný 10 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Vedat Yücebaþ / Bursa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Köylü nüfusu azalýyor TÜRKÝYE'DE 1927 yýlýnda nüfusun yüzde 75,8’i köy ve beldelerde yaþarken, 2009 yýlýna gelindiðinde bu oran, yüzde 24,5’e geriledi. Ýl ve ilçe merkezinde ikamet edenlerin oraný da 82 yýlda yüzde 24,2’den yüzde 75,5’e çýktý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerinden yapýlan deðerlendirmeye göre, 1927 yýlýnda nüfusun 3 milyon 306 bini il, ilçe merkezinde, 10 milyon 342 bini ise köy ve beldelerde yaþýyordu. 2009 yýlý nüfus sayým sonuçlarýna göre ise il, ilçe merkezlerinde yaþayanlarýn sayýsý 54 milyon 807 bin kiþiye çýkarken, köy ve beldelerdeki nüfus ise 17 milyon 754 bin kiþi oldu. Ankara / aa

Y

HABERLER

1 MART 2010 PAZARTESÝ

(asm)

Peygamberimiz yaþayan Kur’ân’dý

BARDAKOÐLU: PEYGAMBERÝMÝZ (ASM) KUR'ÂN'I GETÝRDÝ, AÇIKLADI, ÖRNEKLEDÝ VE YAÞADI. DÝYANET Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Bardakoðlu, Hz. Muhammed’in (asm) sadece Kur’ân-ý Kerim’i insanlara getirmediðini, onu açýkladýðýný, örneklendirdiðini ve hayatýný buna adadýðýný söyledi. Türk Kadýnlarý Kültür Derneði, Cenan Eðitim Kültür ve Saðlýk Vakfý ile Altay Kültür ve Sanat Eðitim Vakfýnca, Hz. Muhammed’in (asm) doðumunun 1439. yýlý dolayýsýyla ‘’Kâbe’nin Hakikati’’ baþlýðý altýnda bir gece düzenlendi. Gecede konuþan Bardakoðlu, Hz. Muhammed’in (asm) dünyayý þereflendirmesinin üzerinden 1439 milâdî yýl, 1484 hicrî yýl geçtiðini söyledi. Hz. Muhammed’in (asm) peygamber olarak gönderilmesinin insanoðluna en büyük rahmet olduðunu dile getiren Bardakoðlu, ‘’Çünkü anlattýklarý, getirdikleri, söyledikleri, uygulanabilir, yaþanabilir bir ilim. O, Allah’ýn gönderdiði kitabý bir harfine dokunmadan bize getirdi. O, sadece Kur’ân-ý Kerim’i bize getirmedi, açýkladý, örneklendirdi. Hayatýný buna adadý. Efendimiz, Kur’ân-ý Kerim’i deðiþik vesilelerle bize anlatmaya çalýþtý’’ dedi. Ýstanbul / aa

RAHMETE, HÝDAYETE ÝHTÝYACIMIZ VAR BARDAKOÐLU, Hz. Muhammed’in (asm) insanlýðý Allah yoluna çaðýrdýðýný, kendi saltanatý ve dünyevî menfaati için bir þey yapmadýðýný, hiçbir yanlýþýna, yalanýna, eðri iþine þahit olunmadýðýný vurguladý. Hz. Muhammed’in, insanlarýn yüreklerindeki iman cevherinin üzerindeki külleri daðýtmaya çalýþtýðýný anlatan Bardakoðlu, þöyle devam etti: ‘’Ýnsanlýðý o gün, bulaþtýðý þirkten Peygamber Efendimiz (asm) kurtardý. Ýnsan yine bugün kendi eliyle ürettiklerinin altýnda boðulup kalýyor. Ýnsanlar bugün kendi eliyle birbirine hayatlarýný zindan ediyorlar. Allah’ýn bize cennet gibi sunduðu dünyayý, kendi elleriyle, kendi hýrslarý, ihtiraslarý, cahillikleri uðruna adeta yaþanmaz hale getiriyorlar. Böyle bir dünyanýn Peygamber Efendimizin (asm) hidayet çaðrýsýna ihtiyacý olmaz mý? Böyle bir dünyada Peygamber Efendimizin (asm) bir sözü rahmet deðil mi? Elbette rahmet, elbette hidayet. Bizim rahmete, hidayete ihtiyacýmýz var.’’

Çantaya giren el emeði göz nuru Ahlat bastonlarý herkesin ilgisini çekiyor. FOTOÐRAF: ÝHA

Çantaya giren baston revaçta n BÝTLÝS'ÝN Ahlat ilçesinde el emeði göz nuru ile iþlenen dünyaca ünlü bastonlar çantaya girince yerli ve yabancý turistlerin ilgisini kazandý. Van Gölü kýyýsýndaki Ahlat ilçesinde el emeði göz nuruyla üretilen dünyaca ünlü Ahlat bastonlarý hediyelik eþya kategorisine girince, baston ustalarý da kollarý sývadý ve 30 santimetrelik baston üretimine hýz verdi. Tamamý ceviz ile gürgen aðacýndan yapýlan minik Ahlat bastonlarý tamamen el iþçiliðine dayanýyor. El emeði göz nuru ile iþlenen bastonlara her türlü figür iþlenebiliyor. Klâsik olarak da üretilen Ahlat bastonlarýnýn yaklaþýk 100 çeþidi olduðu belirtilirken, hediyelik eþya olarak üretilen minik bastonlar ise son yýllarda en çok talep edilen baston türleri arasýnda olduðu belirtildi. Bitlis / iha

HABERLER

RTÜK’ten TRT’ye sigara cezasý

Haiti için internette ‘dua grubu’ oluþturuldu

n RADYO ve Televizyon Üst Kurulu, ‘’Aman A-

danalý’’ adlý belgeseldeki ‘’sigaralý sahneler’’ sebebiyle TRT’ye 50 bin TL para cezasý verdi. Üst Kurul, 2002 yýlýndaki yasa deðiþikliðiyle RTÜK denetiminden çýkarýlan TRT’ye verdiði cezayý 4207 Sayýlý Tütün Mamullerinin Zararlarýnýn Önlenmesi ve Kontrolü Hakkýnda Kanun’a dayandýrdý. Alýnan bilgiye göre, RTÜK, 6 Ekim 2009 tarihinde ‘’Aman Adanalý’’ adlý belgeselde sigaralý sahneleri herhangi bir kapatma uygulamadan yayýnlayan TRT 2’ye, 4207 sayýlý yasanýn 3. maddesinde yer alan, ‘’Televizyonlarda yayýnlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde reklâm ve tanýtým filmlerinde tütün ürünleri kullanýlamaz, görüntülerine yer verilemez’’ hükmünü ihlâl ettiði gerekçesiyle idari para cezasý uygulanmasýný kararlaþtýrdý. 4207 Sayýlý Yasanýn 5. maddesi, Üst Kurul’a, yasa hükümlerini ihlâl eden ulusal yayýn kuruluþlarýna, 50-100 bin TL’ye kadar idarî para cezasý uygulama yetkisi veriyor. Öte yandan RTÜK, çocuklarýn yarýþmacý olarak yer aldýðý ‘’Bir Þarkýsýn Sen’’ adlý programda, çocuk istismarý yapýldýðý gerekçesiyle ATV ile ATV Avrupa’ya uyarý cezasý verdi. Ankara / aa

Kardelen: Toroslarýn yeni gelir kaynaðý n KARAMAN'IN Toroslar’ýn üzerinde yer alan Sarýveliler ilçesine baðlý Dumlugöze Köyü, kardelen üretimiyle adýný duyurmaya baþladý. Dumlugöze Muhtarý Mehmet Akkor, köylerinin Sarýveliler’e 40, Alanya’ya ise 80 kilometre uzaklýkta olduðunu söyledi. Akkor, çam, sedir ve köknar ormanlarýnýn ortasýnda yer alan köylerinin, göz alýcý tabiî güzelliðine raðmen burada yaþayan insanlarýn gelir durumlarýn son derece düþük olduðunu belirtti. Toroslar’da 1990’lý yýllara kadar doðal olarak yetiþen endemik bir bitki türü olan kardelen soðanlarýnýn, son yýllarda köy halkýnýn en önemli geçim kaynaðý haline geldiðini ifade eden Akkor, ‘’Dünyanýn en güzel çiçekleri arasýnda yer alan kardelenin soðanlarý da kozmetik ve ilâç sanayisinde kullanýlmaktadýr. Yöre halký bilinçsiz bir þekilde senelerce daðlardan kardelen soðanlarýný sökerek tüccarlara sattý. Bu bilinçsiz söküm sonucu kardelen çiçeðinin nesli tükenme tehlikesiyle karþý karþýya kaldý. 1993 yýlýnda Doðal Hayatý Koruma Derneði (DHKD) ve merkezi Ýngiltere’de bulunan Fauna & Flora International (FFI) bir kýrsal kalkýnma projesi ve tabiatý koruma projesi olan ‘Soðanlý Bitkiler Yerli Üretim Projesi’ ile Dumlugöze Köyünü pilot bölge olarak seçti. Bu proje ile ilk defa kardelen bir tarým ürünü gibi köyümüzde yetiþtirildi. Ýlk hasat 1996 yýlýnda yapýldý, hasatla birlikte Kardelen Festivali yapmaya baþladý. Böylece köyümüzün adý da duyulmaya baþlandý’’ diye konuþtu. Karaman / aa

Laschet, Türk medyasýný da izlediðini ve Almanya’da yayýn yapan Türk gazetelerini her gün danýþmaný vasýtasýyla takip ettiðini kaydederek, “Okuduðum gazetelerde Türkler hangi konularý izliyor, hangi konulara daha fazla önem veriyor bunlarý belirliyorum. Benden önce eyalette böyle bir iþlem hiç yapýlmamýþ” dedi.

Müslüman toplum gayet uyumlu UYUM VE AÝLE BAKANI ARMÝN LASCHET, ALMANYA’DA BAZI KESÝMLERÝN, TÜRKLERÝN VE DÝÐER MÜSLÜMANLARIN TOPLUMA UYUMLU OLMADIÐINI SAVUNDUÐUNU, BUNUN ÇOK SAÇMA BÝR DÜÞÜNCE OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. ALMANYA’DA Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Uyum ve Aile Bakaný Armin Laschet, Diyanet Ýþleri Türk Ýslâm Birliði (DÝTÝB) Leverkusen Mimar Sinan Camisinde düzenlenen bir toplantýda yaptýðý konuþmada, “Türkler ve diðer Müslümanlarýn topluma uyumlu olmadýðý düþüncesi çok saçma” dedi. Hýristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan Laschet, ABD’de dini inançlarýndan dolayý insanlarýn uyum sorunu yaþayýp yaþama-

dýðý sorgulanmazken bu anlayýþýn Almanya’da sorgulanmak istendiðini belirterek, “Almanya’da bir kesimin dinî inancýndan dolayý uyum saðlayamadýðý anlayýþýný hep birlikte yýkmalýyýz” þeklinde konuþtu. Almanya’daki baþarýlý Türklerden Werder Bremen’de forma giyen Mesut Özil ile Batý Alman Radyo ve Televizyon Kurumu WDR’nin sunucusu Aslý Sevindim’i uyumun güzel örnekleri olarak gösteren Laschet, göçmenlerin Almanya’da daha fazla

fýrsat eþitliðine sahip olmasý gerektiðini kaydetti. Bütün Alman partilerinin göçmen kökenlilere kapýlarýný daha çok açmasýný isteyen Laschet, Yeþiller Partisi Eþ Baþkaný Cem Özdemir gibi politikacýlarýn sayýsýnýn artmasý gerektiðini söyledi. Almanya’da daha fazla göçmen kökenli öðretmene de ihtiyaç olduðunu ifade eden Laschet, çok dilli öðretmenlerin göçmen kökenli öðrenciler üzerindeki olumlu etkilerine iþaret etti. Leverkusen / aa

n HAÝTÝ'DE geçtiðimiz Ocak ayýnda depremde zarar görenler için internette dua grubu oluþturuldu. ‘Yetimler Aðlamasýn’ adýyla açýlan dua grubu, bölge insaný için ekonomik destek veremeyen insanlarý duaya teþvik ediyor. Kuruluþu bir ayý geçmeyen dua grubu, internet ortamýnda çýð gibi büyüyor. Bursalý bir esnafýn 29 Ocak tarihinde paylaþým sitesi Facebook’ta baþlattýðý dua kampanyasý, çok büyük bir organizasyona dönüþtü. Davut Öner (24) isimli esnaf, depremin ardýndan bölgedeki yetim çocuklarýn kaçýrýlarak organlarýnýn alýndýðý yönünde televizyonlarda çýkan haberler üzerine böyle bir çalýþma baþlattýðýný belirtiyor. Haiti’de binlerce maðdur insan ve yetim çocuðun yardým beklediðine dikkat çeken Davut Öner, para yardýmý yapamayanlarý en azýndan dua etmeye teþvik ettiklerini söyledi. Bursa / cihan

Coni’lere facebook izni n ABD Savunma Bakanlýðý, Amerikan askerlerinin Twitter, Facebook gibi sosyalleþme aðlarýný kullanmalarýna izin verdi. Bakan Yardýmcýsý William Lynn tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, askerlere orduya ait bilgisayar aðlarýný kullanarak, kendi bloglarýna sahip olma hakký tanýndýðý da kaydedildi. Bu özgürlüðe, en üst düzey askerî yetkililerin 7 ay kadar düþündükten sonra karar verildiði belirtildi. Askerî yetkililerin, 7 aylýk sürenin sonunda, genç askerlerle güvenlik alanýnda çalýþan sivillerin internet kullanmalarýnýn riskten çok avantaj saðlayacaðýna karar verdiði ifade edildi. Þimdiye kadar ABD Savunma Bakanlýðý, internet kullanýmýnýn bazý askerî sýrlarý ortaya çýkarabileceðinden endiþe ediyordu. Washington / aa

Kadirov, Mevlit Kandil’inde doðan 67 bebeði ödüllendirdi

Kadirov bu yýl kandil kutlamalarý çerçevesinde 15 Ýslâm ülkesinden baþþehir Grozni’ye; basýn mensubu, dinî liderler ve ünlü Ýslâm âlimlerinin de aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþiyi dâvet etti. FOTOÐRAF: CÝHAN

RUSYA'YA baðlý Çeçenistan Cumhurbaþkaný Ramazan Kadirov, Hz. Muhammed'in (asm) doðum günü Mevlid Kandili gecesi doðan bebeklere biner dolar ödül verdi. Ülkede bu yýl halk Mevlid Kandili’ni bayram olarak kutladý. Baþþehir Grozni’de bayram þenliklerini izlemek için çok sayýda yerli ve yabancý konuk dâvet edildi. Çeçenistan’da Mevlid Kandili gecesinde doðan bebeklere aileleri genelde; Muhammed, Ayþe, Hatice, Fatma, Ümmü Gülsüm ve Rukiye isimlerini veriyor. Çeçenistan Saðlýk Bakanlýðý’na göre, Mevlid Kandili gecesi bölgede 67 bebek dünyaya geldi. Bu yýl kandil çerçevesinde; dar gelirli ailelere un, þeker, pirinç ve para yardýmý yapýldý. Moskova / cihan

Rusya bu ay 3G’li iPhone ile tanýþacak n RUSYA'NIN önde gelen GSM operatörleri VimpelCom(Beeline) ve MTS 3G’li iPhonelerin Mart ayýnýn sonuna kadar ülkede satýlmaya baþlayacaðýný açýkladý. Ýphonelerin bütün operatörlerde çalýþabileceðini belirten VimpelCom ve MTS, telefonlarýn Apple tarafýndan belirlenen perakende fiyatýyla satýlacaðýnýn altýný çizdi. VimpelCom web sitesinde iPhonnun yeni model telefonlarýndan 16 GB bellekli modeli 29,990 ruble (1000 dolar) ve 32GB bellekli modeli 34,900 rubleden (1167 dolar) satýlacaðýný ilân etti. Moskova / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

01 Mart 2010  

Yeni Asya´nın 01 Mart 2010 baskısı

Advertisement