Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

RÝSALE-Ý NUR’UN YENÝ ASYA ÝLE DUYURULAN TEMEL MESAJLARINDAN BAZI ANA BAÞLIKLAR: lDeðiþmeyen gündem Said Nursî ve Nurculuk. l Yapýcý ve tarihî ikazlar. l Kronik sorunlara Kur’ânî çözümler. l Ona kulak verilseydi... l Muhabbet fedaileriyiz. l Din, bilim ve Ýslâmî þuur. l Barýþ, birlik ve kardeþlik. l Medeniyetler ittifaký ve adalet. l Dünyada Risale-i Nur. l Ýslâm dünyasýnda Risale-i Nur. l Dindar cumhuriyet. l Hürriyet, demokrasi, sivilleþme. l Demokratik açýlým ve Bediüzzaman. l Ýftira, hücum ve zulümlere karþý kararlý mücadele. l Tuzaklar bozuluyor ve bozulacak.

Y

21 ÞUBAT’TA HERKESE ÜCRETSÝZ

GERÇEKTEN HABER VERiR

DUYURU 21 Þubat’ta vereceðimiz “Yeni Asya: Risale-i Nur’un medyadaki dili” ekimiz için taleplerinizi bu akþama kadar Abone Servisimize bildirmenizi bekliyoruz. Telefonlarýmýz: 0 (212) 655 88 59’dan 219-220 ve 419, 0 (212) 630 48 35

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr

17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.355

Ya eþin baþýný açacak, ya ordudan atýlacaksýn YAÞ’ZEDE NÝYAZÝ BUDAK: “EÞÝN ALLAH RIZASI ÝÇÝN BAÞINI ÖRTÜYOR, AMA EMÝR VAR: YA AÇACAK, YA DA ATILACAKSIN” DÝYE UYARILDIKTAN SONRA ÝHRAÇ EDÝLDÝM

AVRUPA ÝÇÝN ÖRNEK BÝR MODEL

Ýslamofobi’ye karþý Dobruca modeli 8 ASIRDIR KARDEÞÇE YAÞIYORLAR

“SENÝ BÝR YILDIR TAKÝP ETTÝRÝYORUM”

nRo­man­ya’da­Ýs­lâ­m­karþýtý­tu­tum­la­rýn bu­l un­m a­m a­s ýn­d a­ Müs­l ü­m an­l a­r ýn Dob­ru­ca­ böl­ge­sin­de­ di­ðer­ top­lum­lar­la yüz­yýl­lar­dýr­ hoþ­gö­rü­ i­çe­ri­sin­de­ ya­þa­ma­sý­nýn­ bü­yük­ et­ki­si­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­yen­ Ro­man­ya­ Müf­tü­sü­ Mu­rat­ Yu­suf, “Þim­di­Av­ru­pa’ya­bu­mo­de­li­mi­zi­ör­nek gös­te­ri­yo­ruz”­de­di.­Haberi sayfa 7’de

n1997'de­ ye­ni­ yüz­ba­þý­ ol­muþ­ken­ YAÞ­ ka­ra­rýy­la­ or­du­dan­ a­tý­lan­ Bu­dak,­ a­týl­ma­ ön­cesi­ ta­bur­ ko­mu­ta­ný­nýn ken­di­si­ni­ “Se­ni­ bir­ yýl­dýr­ ta­kip­ et­ti­ri­yo­rum.­ E­þi­nin­ ba­þör­tü­sü­nü­Al­lah­rý­za­sý­i­çin­tak­tý­ðý­na­ben­i­nan­dým.­Çün­kü­ast­la­rýn­a­ra­sýn­da­ay­rým­yap­ma­dýn,­i­þi­ni­düz­gün­yap­týn.­A­ma­yu­ka­rý­dan­ke­sin­e­mir­var;­ya­e­þin­ba­þý­ný­a­ça­cak­ya­da­or­du­dan­a­tý­la­cak­sýn”­diye­uyardýðýný­anlattý.

“BAÞÖRTÜSÜ ATATÜRK ÝLKELERÝNE TERS”

FOTOÐRAF YARIÞMASI BAÞLADI

n“Yüz­ba­þý­ o­lu­yor­dum.­ Rüt­be­ tö­re­ni­ne­ e­þim­le­gel­mem­is­ten­di.­Te­set­tür­lü­al­ma­dýk­la­rý­i­çin­gö­tür­me­dim­ve­sa­vun­mam­da­o­þe­kil­de­i­fa­de­et­tim.­‘Ba­þör­tü­sü­A­ta­türk­il­ke ve­ in­ký­lâp­la­rý­na­ ay­ký­rý,­ çað­daþ­ ya­þa­ma ters,­ su­bay­ e­þi­ne­ ya­kýþ­maz’­ di­ye­ bir ya­zý­ve­rip,­da­ha­son­ra­ih­raç­et­ti­ler.”

“Avrupa’nýn en güzel minaresi” NEFRET KÖRÜKLENMESÝN

Niyazi Budak

Mithat Yanmaz'ýn röportajý sayfa 4’te

HÜKÜMET, BU KONUYA GÝRMEK ÝSTEMÝYOR

Katsayý, YÖK’le Danýþtay’a havale CEMÝL ÇÝÇEK: YÖK VE DANIÞTAY ARASINDAKÝ BÝR MESELE nHü­kü­met­Söz­cü­sü,­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Ce­mil­Çi­çek,­‘’Da­nýþ­tay­ne­ka­rar­ve­re­cek,­bu­nu­bil­mi­yo­rum.­Bu­ka­ra­rýn­so­nu­cun­da­YÖK­ne­ka­rar­ve­re­cek,­o­nu­da bil­mi­yo­ruz.­ A­ma­ ö­zel­lik­le­ sý­nav­ sü­re­ci­nin­ baþ­la­dý­ðý,­ in­san­la­rýn­ he­ye­can­la­rý­nýn yük­sel­di­ði­bir­dö­nem­de­bu­tür­lü­be­lir­siz­lik­le­rin­de­or­ta­dan­kal­dý­rýl­ma­sý­ge­re­kir. O­ ne­den­le­ YÖK­ ve­ Da­nýþ­tay­ a­ra­sýn­da­ki­ bir­ me­se­le­ bu,­ so­nuç­ta­ na­sýl­ bir­ ka­rar ve­ri­le­cek,­hep­be­ra­ber­ba­ka­ca­ðýz­ve­gö­re­ce­ðiz’’­de­di. Haberi sayfa 5’te

Merkezi Bükreþ'te bulunan Eurisc Vakfýnýn Avrupa Ýslamofobi Araþtýrmalarý Merkezi tarafýndan düzenlenen toplantýda Ýslâmn terör ve þiddetle iliþkilendirilmesine tepki gösterildi. FOTOÐRAF: CÝHAN

Edirne’de alarm en üst seviyede Edirne’de, Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinin artmasýyla yaþanan taþkýnlar Kapýkule ve Pazarkule sýnýr kapýlarýnýn kapanmasýna sebep olurken, Karaaðaç semtinde bulunan okullar tatil edildi. 10 gündür taþkýnlarla boðuþan Edirne’de taþkýn alarmý en üst seviyeye çýkarýldý. Meriç nehrinin taþmasý nedeniyle Pazarkule Sýnýr Kapýsý’na ve Karaaðaç semtine giden Lozan Caddesi sular altýnda kalýrken, ulaþým polis panzerleri ve askerî araçlarla saðlanýyor. Bölgede bulunan birçok iþletme ve tesis sular altýnda kalmýþ durumda. Haberi sayfa 8’de

MAKAMI VE EVÝ ARANDI

BÝRÝ TUÐ, BÝRÝ TÜMGENERAL

Erzincan’da Baþsavcýya arama ve gözaltý

Ýki komutana Ergenekon sorgulamasý

GÖZALTI KARARI DA VAR n Er­zin­can­ Cum­hu­ri­yet­ Baþ­sav­cý­sý­ Ýl­han­ Ci­ha­ner’in­ ad­li­ye­de­ki­ ma­kam­ o­da­sýn­da­ ve­ e­vin­de­ po­lis­ ta­ra­fýn­dan­ a­ra­ma ya­pýl­dý.­Baþ­sav­cý­hak­kýn­da­gö­zal­tý­ ka­ra­rý­nýn­ da­ bu­lun­du­ðu be­lir­til­di.­­Haberi sayfa 5’te

ÝZMÝR SAVCISINA ÝFADE VERDÝLER nEr­ge­ne­kon­so­ruþ­tur­ma­sý­kap­sa­mýn­da­Ýz­mir’de­Fo­ça­Çý­kar­ma­Ge­mi­le­ri­Ko­mu­ta­ný­Tu­ða­mi­ral­Meh­met­Fa­tih­Ýl­han­i­le­E­ge­Or­d u­s u­Kur­m ay­Baþ­k a­n ý Tüm­ge­ne­ral­Ö­mer­Paç’ýn­i­fa­de­le­ri­a­lýn­dý.­ Haberi sayfa 5’te

n Mer­ke­zi­Stras­bo­urg’da­bu­lu­nan­CO­JEP­In­ter­na­ti­o­nal,­Av­ru­pa’nýn­Sos­yal­Bü­tün­lü­ðü­Müs­lü­man­Gi­ri­þimi­ile­Bri­tish Co­un­cil’in­or­tak­la­þa­yü­rüt­tük­le­ri­“Av­ru­pa’nýn­en­gü­zel­mi­na­re­si”­ad­lý­fo­toð­raf ya­rýþ­ma­sý­baþ­la­dý.­CO­JEP’ten­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­“son­dö­nem­ler­de­po­pü­lizm tut­ku­lu­ba­zý­si­ya­set­çi­le­rin­ve­bir­ký­sým med­ya­nýn­mi­na­re­in­þa­sý­me­se­le­si­ni­te­mel­hak­ve­öz­gür­lük­le­rin­ký­sýt­lan­ma­sý­i­çin­a­raç­o­la­rak­kul­lan­mýþ­ol­ma­sý­nýn­ü­zün­tü­verdiði’’­be­lir­ti­le­rek,­bu­du­ru­mun di­nî­ve­et­nik­a­zýn­lýk­la­rýn­sal­dý­rý­ya­uð­ra­ma­sý­na­ne­den­ol­du­ðu­ve­ö­zel­lik­le­Müs­lü­man­top­lu­luk­la­ra­yö­ne­lik­nef­re­tin­yay­gýn­laþ­ma­sý­ný­kö­rük­le­di­ði­i­fa­de­e­dil­di.­

ISSN 13017748

DÜNYA ÝÇÝN BÝR ÝYÝ, BÝR KÖTÜ SENARYO

Haberi sayfa 16’da

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

LÂHÝKA

Hangi usûlle bu acip tecavüzü yapýyorsunuz?

. B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

Siz hangi usûlle bu acip tecavüzü yapýyorsunuz? Kanununuzu ibraz ediniz. Yoksa bazý alçak memurlarýn keyiflerini kanun mu kabul ediyorsunuz?

Ý

s­tik­bal­de­ ge­le­cek­ nef­ret­ ve­ tah­kir­den sa­kýn­mak­ i­çin,­ þu­ mah­rem­ ze­yil­ ya­zýl­mýþ­týr.­ Ya­ni,­ “Tuh­ o­ as­rýn­ gay­ret­siz­ a­dam­la­rý­na!”­de­nil­di­ði­za­man­yü­zü­mü­ze tü­kü­rük­le­ri­gel­me­mek­i­çin­ve­ya­hut­sil­mek­i­çin­ya­zýl­mýþ­týr.­ Av­ru­pa’nýn­ in­sa­ni­yet­per­ver­ mas­ke­si­ al­týn­da­ vah­þî­ re­is­le­ri­nin­ sa­ðýr­ ku­lak­la­rý­ çýn­la­sýn! Ve­ bu­ vic­dan­sýz­ gad­dar­la­rý­ bi­ze­ mu­sal­lat­ e­den­o­in­saf­sýz­za­lim­le­rin­gör­me­yen­göz­le­ri­ne so­kul­sun!­Ve­bu­a­sýr­da,­yüz­bin­ci­het­te­“Ya­þa­sýn­Ce­hen­nem”­de­dir­ten­“mim­siz­me­de­ni­yet”pe­rest­le­rin­baþ­la­rý­na­vu­rul­mak­i­çin­ya­zýl­mýþ­bir­ar­zu­hâl­dir.­ “O­ bi­ze­ yol­la­rý­mý­zý­ dos­ doð­ru­ gös­ter­di­ði hal­de,­ bi­ze­ ne­ o­lu­yor­ ki­ Al­lah’a­ te­vek­kül­ et­me­ye­lim?­ Bi­ze­ yap­tý­ðý­nýz­ e­zâ­la­ra­ sab­re­de­ce­ðiz.­ Te­vek­kül­ et­mek­ is­te­yen­ler­ Al­lah’a­ gü­ven­sin­ler.”­(Ýb­ra­him­Sû­re­si,­14:12.)­ Bu­ ya­kýn­lar­da­ ehl-i­ il­hâ­dýn­ per­de­ al­týn­da te­ca­vüz­le­ri­ ga­yet­ çir­kin­ bir­ sû­ret­ al­dý­ðýn­dan, çok­ bî­ça­re­ ehl-i­ i­ma­na­ et­tik­le­ri­ za­li­mâ­ne­ ve din­siz­ce­si­ne­ te­ca­vüz­ nev’in­den,­ ba­na,­ hu­su­sî ve­ gayr-ý­ res­m î,­ ken­d im­ ta­m ir­ et­t i­ð im­ bir mâ­be­dim­de­ hu­su­sî­ bir­ i­ki­ kar­de­þim­le­ hu­su­sî i­ba­de­tim­de,­giz­li­e­zan­ve­ka­me­ti­mi­ze­mü­da­ha­le­ e­dil­di.­ “Ni­çin­ A­rap­ça­ ka­met­ e­di­yor­su­nuz­ve­giz­li­e­zan­o­ku­yor­su­nuz?”­de­nil­di.­Sü­kût­ta­ sab­rým­ tü­ken­di.­ Ka­bil-i­ hi­tap­ ol­ma­yan öy­le­ vic­dan­sýz­ al­çak­la­ra­ de­ðil,­ bel­ki­ mil­le­tin mu­kad­de­râ­týy­la­key­fî­is­tib­dat­la­oy­na­yan­fi­ra­vun­meþ­rep­ko­mi­te­nin­baþ­la­rý­na­de­rim­ki:­ Ey­ehl-i­bid’a­ve­il­had! Al­tý­su­â­li­me­ce­vap­is­te­rim:­ Bi­rin­ci­si:­Dün­ya­da­ hü­kû­met­ sü­ren,­ hük­me­d en­ her­ kav­m in,­ hat­t â­ in­s an­ e­t i­ yi­y en yam­yam­la­rýn,­ hat­tâ­ vah­þî,­ ca­na­var­ bir­ çe­te re­i­si­nin­bir­u­sû­lü­var,­bir­düs­tur­la­hük­me­der. Siz­han­gi­u­sûl­le­bu­a­cip­te­ca­vü­zü­ya­pý­yor­su­nuz?­ Ka­nu­nu­nu­zu­ ib­raz­ e­di­niz.­ Yok­sa­ ba­zý al­çak­ me­mur­la­rýn­ ke­yif­le­ri­ni­ ka­nun­ mu­ ka­bul­ e­di­yor­su­nuz?­ Çün­kü­ böy­le­ hu­sû­sî­ i­bâ­dât­ta­ka­nun­ya­pýl­maz­ve­ka­nun­o­la­maz.­ Ý­kin­ci­si:­Nev-i­ be­þer­de,­ hu­su­san­ bu­ asr-ý hür­ri­yet­te­ ve­ bil­has­sa­ me­de­ni­yet­ da­i­re­sin­de, he­men­ u­mu­mi­yet­le­ hü­küm­fer­mâ­ “hür­ri­yet-i vic­dan”­ düs­tu­ru­nu­ kýr­mak­ ve­ is­tih­faf­ et­mek ve­ do­la­yý­sýy­la­ nev-i­ be­þe­ri­ is­tih­kar­ et­mek­ ve i­ti­ra­zý­ný­hi­çe­say­mak­ka­dar­cür’e­ti­niz­le,­han­gi­kuv­ve­te­da­ya­ný­yor­su­nuz?­ Han­gi­ kuv­ve­ti­niz­ var­ ki,­ siz­ ken­di­ni­ze­ “lâ­di­nî”­ is­mi­ ver­mek­le­ ne­ di­ne,­ ne­ din­siz­li­ðe­ i­liþ­me­me­yi­i­lân­et­ti­ði­niz­hal­de,­din­siz­li­ði­mu­ta­as­sý­bâ­ne­ken­di­ne­bir­din­it­ti­haz­et­mek­tar­zýn­da,­di­ne­ve­ehl-i­di­ne­böy­le­te­ca­vüz,­el­bet­te—sak­lý­ kal­ma­ya­cak—siz­den­ so­ru­la­cak.­ Ne ce­vap­ve­re­cek­si­niz?­ Yir­mi­ hü­kû­me­tin­ en­ kü­çü­ðü­nün­ i­ti­ra­zý­na kar­þý­da­ya­na­ma­dý­ðý­nýz­hal­de;­na­sýl­yir­mi­hü­kû­me­tin­bir­den­i­ti­ra­zý­ný­hi­çe­sa­yar­gi­bi­hür­ri­yet-i­vic­da­ni­ye­yi­ceb­rî­bir­su­ret­te­boz­ma­ya ça­lý­þý­yor­su­nuz?­ Devamý için bakýnýz: Mektûbât, s. 417, (yeni tanzim, s. 729)

LÜGATÇE: insaniyetperver: Ýn sa ni yet se ver. ehl-i bid’a: Sün ne tin dý þýn da bir yol da gi den. ehl-i ilhâd: Hak yol dan sa pan lar, din siz ler. ka bil-i hi tap: H i tap e di le bi len, ken disiyle konuþulabilen. istihkar: Hakir gör me, kü çüm se me. lâdinî: Din dýþý, dinle alâkasý olmayan. mu kad de rât: Al lah

ta ra fýn dan tak dir e di lenler. istibdat: Baský. firavunmeþrep: Nefsi ni, ben li ði ni Fi ra vun gibi ilah seviyesine çýkartacak derecede büyük görme. ibâdât: Ýbadetler. nev-i be þer: Ýn sa noðlu. hür ri yet-i vic dan: Vicdan hürriyeti. mutaassýbâne: A þý rý de re ce de ta raf tar lýk göstererek. cebrî: Zorla.

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Dine­titizlikle­baðlýlýk,­ancak­ümmetimin­salihleri­ve­hayýrlýlarýnda­bulunur. Câmiü's-Saðîr, No: 2003 / Hadis-i Þerif Meâli

Âleme baþka bir gözle bakmak ka­dar­ih­ti­ya­cý­mýz­ol­du­ðu­nun­da­far­kýn­da­de­ðil­dir.­Öy­ley­se­o­ken­di ba­ ALÝ SARIKAYA þý­na­ha­re­ket­et­mi­yor.­O­nu­bi­ze­bir­mek­tup­o­la­rak­gön­de­ren var.­Gön­de­re­ni­ta­ný­dýk­tan­son­ra­mek­tu­bu­a­çýp­o­ku­mak­ge­rek­ti­ði, mek­tup­ta­ne­le­rin­ya­zý­lý­ol­du­ðu­nu­an­la­mak­el­bet­te­ge­rek­li­dir.­ ali_sarikaya@yahoo.com Yok­sa­þöy­le­mi­de­riz:­ O­na­sýl­ol­sa­her­sa­bah­do­ðar.­Ka­ran­lýk­la­rý ay­dýn­la­týr.­O­nun­i­þi­za­ten­bu­dur.­Böy­le­mi­dü­þü­nü­rüz?­Mek­tu­bu ir­dos­tu­nuz­dan­mek­tup­al­dý­nýz­mý?­Her­kes­þöy­le­ya gön­de­ren­den­çok­mek­tu­ba­ve­pos­ta­cý­ya­mý­a­lâ­ka­gös­te­ri­riz? Bir­el­ma­a­ða­cý­nýn­al­týn­da­o­tu­ru­yor­su­nuz.­Ba­þý­ný­zý­yu­ka­rý­ya­kal­­da­böy­le­bir­mek­tup­al­mýþ­týr.­Bir­pos­ta­cý­o­zar­fý­ge­tir­miþ­tir.­Ýn­san­la­rý­ha­re­ke­te­ge­çi­ren­en­ö­nem­li­sýr­- dýr­dý­nýz.­Dal­la­rýn­uç­la­rýn­da­mey­ve­ler­var.­Ya­nak­la­rý­kýr­mý­zý­kýr­mý­lar­dan­o­lan­me­rak­se­be­biy­le­he­men­zar­fýn­üs­tü­nü zý.­Si­ze­gü­lüm­sü­yor­lar.­Ne­o­dal­da­o­gü­zel­lik­ve­tat­var,­ne­de­o­o­ku­yup,­kim­den­gel­di­ði­ni­an­la­ma­ya­ça­lýþ­mý­þýz­dýr. nun­da­yan­dý­ðý­top­rak­ta.­Pos­ta­cý­o­lan­da­la­ve­top­ra­ða­ta­ký­lýp­ka­lýr mý­sý­nýz?­Yok­sa­o­el­ma­de­nen­mek­tu­bu­in­ce­ler­ve­o­nu­gön­de­re­ni, A­ca­ba­kim­den­gel­di?­Ý­çin­de­ne­var? Böy­le­bir­zar­fý­al­dý­ðý­mýz­da,­pos­ta­cý­i­le­hiç­il­gi­len­- dal­lar­e­liy­le­si­ze­tak­dim­e­de­ni­mi­a­rar­sý­nýz?­El­ma­dan­ön­ce­o­nu me­yiz.­O­sa­de­ce­zar­fý­bi­ze­ge­ti­ren­bir­va­sý­ta­dýr.­Ge­len­zar­fý­ke­na­ra gön­de­re­ne­mi­say­gý­du­yar­sý­nýz?­He­di­ye­nin­sa­hi­bi­ni­mem­nun­e­i­tip­pos­ta­cý­ya­bin­bir­min­net­e­den­bi­ri­ni­gör­dü­nüz­mü?­Ha­yýr der­sen,­ye­ni­he­di­ye­ler­yo­la­dü­þe­cek­tir.­O­nu­mem­nun­et­mez­de böy­le­bir­þey­ya­pan­o­la­maz.­Çün­kü­bu­mek­tu­bu­gön­de­re­ne­say­gý­- he­di­ye­ye­ta­ký­lýp­ka­lýr­san,­he­di­ye­sa­hi­bi­ni­gü­cen­di­rir­sin.­He­di­ye­sa­sýz­lýk­týr.­O­nu­he­sa­ba­kat­ma­mak­an­la­mý­na­ge­lir.­Zar­fý­e­li­ne­a­la­nýn hi­bi­nin­il­ti­fa­tý­he­di­ye­den­da­ha­kýy­met­li­dir.­O­el­ma­dal­lar­e­liy­le­sa­ilk­ya­pa­ca­ðý­þey­o­nu­ki­min­gön­der­di­ði­ni­a­ra­mak­o­lur.­Pos­ta­cý­yý na­su­nu­lan­bir­he­di­ye­dir.­Ön­ce­he­di­ye­sa­hi­bi­ne­min­net­duy­mak gö­zü­bi­le­gör­mez.­Bel­ki­o­mek­tu­bun­gel­me­sin­de­pos­ta­cý­da­ö­- son­ra­he­di­ye­i­le­il­gi­len­mek­ge­rek­li­dir.­Öy­ley­se­Bis­mil­lah­di­ye­rek nem­li­bir­iþ­ya­pý­yor,­mek­tu­bun­ken­di­si­ne­u­laþ­ma­sý­ný­sað­lý­yor,­an­- ni­me­ti­ye­mek­ne­gü­zel­dir! Kâ­i­nat­ta­ki­her­þe­yi­sa­hi­bi­nin­a­dý­na­sey­ret­ti­niz­mi?­Dü­þen­yap­ra­cak­mek­tu­bun­ken­di­si­on­dan­da­ha­ö­nem­li­dir.­Gön­de­ren­i­se­hep­sin­den­ö­nem­li­dir.­Zar­fýn­ü­ze­rin­den­ki­min­gön­der­di­ði­ni­an­la­dý­ðý­- ða,­u­çan­ku­þa,­ba­har­da­can­la­nan­bit­ki­ve­bö­cek­le­re,­par­lak­bir­yaz mýz­za­man­zar­fýn­kýy­me­ti­bir­kat­da­ha­ar­tar.­Zar­fa­kýy­met­ka­zan­- ge­ce­sin­de­gü­lüm­se­yen­yýl­dýz­la­ra,­a­kan­su­ya,­e­li­ni­be­li­ne­bað­la­mýþ dý­ran­o­nu­gön­de­re­nin­ma­hi­ye­ti­dir.­Mek­tu­bun­muh­te­va­sýn­dan bir­kah­ra­man­gi­bi­du­ran­da­ða,­siz­le­re­tab­la­cý­lýk­ya­pýp­tat­lý­mey­ve­da­ha­ö­nem­li­o­lan,­o­nu­bi­ze­gön­de­ren­dir.­O­nun­gön­der­miþ­ol­ma­sý le­ri­ge­ti­ren­a­ða­ca­hiç­bu­göz­le­ba­ka­bil­di­niz­mi? “Se­mâ­nýn­mü­zey­yen­ta­va­ný­na,­gü­neþ­gi­bi­ý­þýk­ve­ri­ci,­ý­sýn­dý­rý­cý mek­tup­tan­da­ha­ö­nem­li­dir. bir­lâm­ ba­yý­tak­mak;­ge­ce­gün­düz­hat­la­rýy­la,­kýþ­yaz­sa­hi­fe­le­rin­de Gü­ne­þe­hiç­bu­göz­le­bak­tý­nýz­mý?­Ka­ran­lýk­dün­ya­mý­zý­ay­dýn­la­tan­bu­lam­ba­nýn­do­ðu­þu­nu­bu­göz­le­sey­ret­ti­niz­mi?­Ken­di­ni­ya­ka­- mek­tu­bât-ý­Sa­me­dâ­ni­ye­yi­yaz­ma­sý­na­bir­nur­hok­ka­sý­hük­mü­ne rak­bi­ze­ý­sý­ve­ý­þýk­gön­der­di­ði­ni­dü­þün­dü­nüz­mü?­Her­gün­sa­bah ge­tir­mek;­ve­yük­sek­mi­nâ­re­ve­ku­le­ler­de­ki­bü­yük­sa­at­le­rin­par­la­do­ðup­ka­ran­lýk­dün­ya­mý­zý­vel­ve­le­ye­ver­me­si­ni,­her­can­lý­nýn­o­nun yan­ak­rep­le­ri­mi­sil­lü,­kub­be-i­se­mâ­da­ka­me­ri­za­ma­nýn­sa­at-i­küb­ý­þý­ðý­ný­gö­rün­ce­bir­ko­þuþ­tur­ma­i­çi­ne­gir­di­ði­ni­sey­ret­ti­niz­mi?­Ha­- râ­sý­na­bir­ak­rep­yap­mak;­mü­te­fâ­vit­çok­hi­lâl­ler­sû­re­tin­de­her­ge­ya­týn­lez­ze­ti­nin­fa­a­li­yet­i­çin­de­ol­du­ðu­nu­his­set­ti­niz­mi?­Hep­u­yu­- ce­ye­gü­yâ­ay­rý­bir­hi­lâl­bý­ra­kýp,­son­ra­dö­nüp­ken­di­ne­top­la­mak; ma­nýn,­tem­bel­tem­bel­o­tur­ma­nýn,­hiç­bir­i­þin­u­cun­dan­tut­ma­ma­- men­zil­le­rin­de­ke­mâl-i­mî­zan­la,­da­kîk­he­sap­la­ha­re­ket­et­tir­mek;­ve nýn­bir­çe­þit­ö­lüm­ol­du­ðu­nu­gör­dü­nüz­mü?­“Ça­lý­þan­Al­lah’ýn­dos­- kub­be-i­se­mâ­da­par­la­yan,­te­bes­süm­e­den­yýl­dýz­lar­la­gö­ðün­gü­zel tu­dur” di­yen­Pey­gam­ber­tav­si­ye­si­ni­biz­zat­ya­þa­ya­rak­can­lý­bir­ce­- yü­zü­nü­yal­dýz­la­mak,­el­bet­te­ni­ha­yet­siz­bir­sal­ta­nat-ý­ru­bû­bi­ye­tin vap­ha­li­ne­ge­ti­rip­“E­vet­doð­ru­söy­lü­yor­sun,­bu­nu­bil­fi­il­ya­þa­ya­rak þe­â­i­ri­dir,­zî­þu­u­ra­o­nu­iþ’âr­e­den­muh­te­þem­bir­u­lû­hi­ye­tin­i­þâ­râ­tý­or­ta­ya­ko­yu­yo­rum”­de­di­niz­mi?­Bu­nu­ha­ya­tý­nýz­da­i­fa­de­e­de­bil­di­- dýr;­ehl-i­fik­ri­i­mâ­na­ve­tev­hi­de­dâ­vet­e­der.”1 Göz,­sa­n'a­týn­i­çin­de­sa­n'at­kâ­rý­gör­me­li,­mek­tu­bun­gön­de­re­ni­ni niz­mi? Gü­ne­þin,­si­ze­gön­de­ri­len­bir­mek­tup­ol­du­ðu­nu­his­set­mek­ne bil­me­li­dir.­O­za­man­ger­çek­bir­ba­kýþ­o­lur.­ gü­zel!­On­dan­da­ha­gü­ze­li­i­se­o­nu­bi­ze­ki­min­gön­der­di­ði­dir.­Çün­Dipnot: kü­o­bi­zi­ta­ný­maz.­Bi­zim­ih­ti­ya­cý­mý­zý­da­bil­mez.­Bi­ze­za­rar­ver­me­1- Bediuzzaman Said Nursî, Sözler, s. 553. ye­cek­bir­me­sa­fe­de­dur­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­de­bil­mez.­Bi­zim­ne­ye,­ne

Taht-ý tasarrufunda bulunan bütün eþyanýn Mâlik-i Hakikîsini unutan, kendisini kendisine mâlik zannederek hâkimiyet tevehhümünde bulunur. Bediüzzaman, Mesnevî-i Nûriye, Katre, s. 58-60

Bir çýnar daha ebediyete göçtü

PARILTI SAMÝ CEBECÝ sami_cebeci@hotmail.com

t­ uz­ beþ­ se­ne­ ev­vel­ ta­ný­mýþ­tým­ o­nu.­ Or­ta boy­lu,­ ha­fif­ top­lu­ca­ ve­ gü­ler­ yüz­lü­ bir­ in­san­dý.­1975­yý­lýn­da­ye­ni­in­þâ­e­di­len­Ay­cý­lar­Ma­hal­le­sin­de­ki­ders­ha­ne­ye­zi­ya­ret­i­çin­git­ti­ði­miz­de,­ bir­kaç­ ta­le­be­nin­ ba­þýn­da­ mü­deb­bir­ o­la­rak­hiz­met­e­di­yor­du.­Ýb­ra­him­Va­pur­ve­Hü­se­yin­Gü­ler­yüz­gi­bi­genç­ta­le­be­ler­o­na­çok­say­gý­lýy­dý­lar.­ O­ da­ on­la­ra­ çok­ de­ðer­ ve­ri­yor­ ve­ se­vi­yor­du.­ Gü­zel­ bir­ kad­ro­ o­luþ­tur­muþ­lar,­ Kas­ta­mo­nu­vi­lâ­ye­tin­de­Ri­sâ­le-i­Nur­hiz­met­le­ri­ni­can­lan­dýr­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar­dý.­Çok­þevk­liy­di­ler.­Hep be­ra­ber­ ders­ha­ne­nin­ in­þa­a­týn­da­ ça­lýþ­mýþ­lar,­ taþ ký­rýp­ sý­va­ yap­mýþ­lar­dý.­ Ders­ha­ne­ el­ e­me­ði­ göz nu­ru­nun­e­se­riy­di.­Â­de­tâ­on­la­rýn­her­þe­yiy­di. Ü­mit­Gül­te­kin­A­ða­bey­ay­ný­za­man­da­ö­zel­il­i­da­re­sin­de­me­mu­ri­yet­ya­pý­yor,­mu­ha­se­be­iþ­le­ri­ne­ba­ký­yor­du.­De­mok­rat­bir­ya­pý­sý­var­dý.­Ye­ni­As­ya­ga­ze­te­si­ne­cid­dî­o­la­rak­sa­hip­çý­ký­yor­du.­Hep­öy­le­de kal­dý.­A­ra­sý­ra­An­ka­ra’ya­ge­lir­ve­mut­la­ka­U­lus-27 ders­ha­ne­si­ne­uð­rar­dý.­Bir­se­fe­rin­de­yi­ne­gel­miþ­ti. Kas­ta­mo­nu­hak­kýn­da­bir­hay­li­ko­nuþ­tuk.­Hat­ta, Ka­ra­dað­mev­ki­in­de­ça­dýr­ku­ra­rak,­ya­hut­þe­hir­de ka­lýp­gi­dip­gel­mek­sû­re­tiy­le­bir­o­ku­ma­prog­ra­mý yap­ma­yý­plân­la­dýk.­An­cak,­ko­nuþ­ma­nýn­i­ler­le­yen bö­lüm­le­rin­de­Meh­met­Fey­zi­A­ða­bey­hak­kýn­da­ö­vü­cü­be­yan­lar­da­bu­lun­du­ðum­za­man­yü­zü­nün de­ðiþ­ti­ði­ni­ve­ra­hat­sýz­ol­du­ðu­nu­fark­et­tim.­O­ku­ma­prog­ra­mý­mýz­da­ip­tal­ol­du.­Son­ra­dan­an­la­dým ki,­MHP­il­baþ­ka­ný­Meh­met­Fey­zi­A­ða­be­yin­da­ma­dýy­mýþ.­On­la­ra­mü­sa­ma­ha­kâr­dav­ra­nýþ­la­rý­Ü­mit­A­ða­be­yi­zi­ya­de­siy­le­ra­hat­sýz­e­di­yor­muþ.­Üs­ta­dýn­De­mok­rat­lar­le­hin­de­ki­be­yan­la­rý­Ri­sâ­le­ler­de du­rur­ken­bu­tu­tu­mu­na­ta­ham­mül­e­de­me­di­ði­an­la­þý­lý­yor­du. Ýb­ra­him­ ve­ Hü­se­yin­ kar­deþ­le­rin­ þa­hit­li­ðiy­le en­bâ­riz­vas­fý,­Üs­ta­dýn­is­tið­na­düs­tu­ru­nu­pren­sip­ e­din­me­siy­di.­ Min­net­ al­tý­na­ gir­me­mek­ i­çin hiç­ kim­s e­d en­ he­d i­y e­ al­m az­m ýþ.­ Hat­t a­ o­n un yok­lu­ðun­da­ ders­ha­ne­ i­çin­ bir­ fab­ri­ka­dan­ sun­ta a­l ýn­m a­s ý­ yü­z ün­d en­ on­l a­r a­ çok­ kýz­m ýþ­ ve­ bir müd­det­ko­nuþ­ma­mýþ.­Son­ra­af­fet­miþ. Çok­gü­zel­el­ya­zý­sý­var­dý.­Bir­çok­ri­sâ­le­yi­ö­zel def­te­ri­ne­ya­zar,­git­ti­ði­yer­ler­de­on­lar­dan­ders­ya­par­dý.­Bir­ço­ðu­na­þa­hit­ol­mu­þum­dur.­Ha­ya­tý,­Ri­sâ­le-i­Nur’du.­Yet­miþ­üç­ya­þý­na­ka­dar­hiç­ev­len­me­di. Ý­yi­ce­yaþ­la­nýn­ca­mü­na­sip­bi­riy­le­iz­di­vaç­et­ti. Ge­çen­ haf­ta­ Cu­ma­ sa­ba­hý­ ve­fat­ et­ti­ði­ni­ Ýb­ra­him­Va­pur­ha­ber­ver­di.­Cu­mar­te­si­sa­ba­hý,­Sa­ba­hat­tin­ Hun­dur­ ve­ Hü­se­yin­ Gü­ler­yüz­ kar­deþ­ler­le Ý­ne­bo­lu’ya­ ha­re­ket­ et­tik.­ Öð­le­ na­ma­zý­ný­ mü­te­â­kip­Ye­ni­Ca­mi’de­ce­na­ze­na­ma­zý­ný­ka­la­ba­lýk­bir ce­ma­at­le­ kýl­dýk.­ Kon­voy­ eþ­li­ðin­de,­ Ýs­lâm­ Te­pe­si ya­maç­la­rýn­da­ki­A­va­ra­Me­zar­lý­ðý­na­u­laþ­týk.­Ka­ra­de­niz’e­ nâ­zýr­ bir­ ya­maç­ta­ ha­zýr­lan­mýþ­ kab­ri­ne def­net­tik.­ Baþ­ u­cun­da­ i­ki­ sel­vi­ a­ða­cý,­ i­ki­ nö­bet­çi gi­bi­ gök­le­re­ yük­se­li­yor­du.­ Nur­ da­i­re­sin­den­ kos­ko­ca­bir­çý­nar­da­ha­e­bed­ler­mem­le­ke­ti­ne­göç­et­miþ­ti.­ Yet­miþ­ beþ­ se­ne­lik­ bir­ ha­yat­ so­na­ er­miþ, fa­kat­o­ha­ya­týn­ya­rým­as­ra­ya­kýn­bir­bö­lü­mü­Ri­sâ­le-i­Nur­hiz­me­tiy­le­geç­irmiþ­ti.­O­na­ne­mut­lu!.. O­ku­nan­aþr-ý­þe­rif­ler­den­son­ra­kab­ri­ba­þýn­da­Ri­sâ­le-i­Nur­dan­son­bir­ders­da­ha­yap­týk.­Sey­yar­mik­ro­fon­dan­dal­ga­dal­ga­Üs­ta­dýn­söz­le­ri­yan­ký­la­ný­yor­du: “Siz­le­re­müj­de!­Mevt­i­dam­de­ðil,­hiç­lik­de­ðil,­fe­nâ­de­ðil,­in­ký­raz­de­ðil,­sön­mek­de­ðil,­te­sa­düf­de­ðil, fâ­il­siz­bir­in’i­dam­de­ðil...­Bel­ki­bir­Fâ­il-i­Ha­kim-i Ra­him­ta­ra­fýn­dan­bir­ter­his­tir,­bir­teb­dil-i­me­kân­dýr.­Sa­a­det-i­e­be­di­ye­ta­ra­fý­na,­va­tan-ý­as­li­le­ri­ne­bir sev­ki­yat­týr.­Yüz­de­dok­san­do­kuz­ah­ba­býn­mec­maý o­lan­â­lem-i­ber­za­ha­bir­vi­sal­ka­pý­sý­dýr.” Ü­mit­e­di­yo­rum­ki,­di­ri­ler­gi­bi­Ü­mit­A­ða­bey­de­o­der­si­din­li­yor­du.­Me­kâ­ný­cen­net,­ye­ni­den­di­ri­liþ­sa­ba­hý­na­ka­dar­meþ­gû­li­ye­ti­Nur­lar­ol­sun,­â­min... Dö­nüþ­yo­lun­da,­Kas­ta­mo­nu’da­mül­ki­ye­ti­sa­týn a­lý­nan­ye­ni­ders­ha­ne­yi,­Üs­ta­dýn­ka­ra­kol­kar­þý­sýn­da­ki­res­to­re­e­di­len­e­vi­ni­ve­Ye­ni­As­ya­bü­ro­mu­zu zi­ya­ret­et­tik.­Nas­rul­lah­Ca­mi­i’ne­ak­þam­na­ma­zý­i­çin­git­ti­ði­miz­de,­þa­dýr­van­ba­þýn­da­ab­dest­a­lýr­ken Üs­ta­dý­ ha­yal­ et­tim.­ Na­maz­da­ san­ki­ Üs­tad­la­ bir­lik­te­ na­maz­ ký­lý­yor­ gi­bi­ bir­ his­se­ ka­pýl­dým.­ Na­maz­dan­son­ra,­Çay­cý­E­min­A­ða­be­yin,­þa­dýr­van­da ab­dest­a­lan­Üs­ta­da­“Sen­ne­re­li­sin­kur­ban?”­de­yi­þi­ni,­ “Ben,­ Bit­lis­li­yim­ kar­da­þým.­ Sen­ ne­re­li­sin?” di­ye­ sü­ren­ Üs­tad­la­ ký­sa­ ko­nuþ­ma­la­rý­ný­ ta­hay­yül et­tim.­Son­ra,­se­kiz­yýl­sü­ren­Üs­ta­dýn­sür­gün­yýl­la­rý­ný­dü­þün­düm.­O­gün­den­bu­gün­le­re­gel­di­ði­miz nok­ta­yý­ve­Ri­sâ­le-i­Nur’un­mâ­ne­vî­fü­tu­hâ­tý­ný­ta­sav­vur­et­tim­ve­Al­lah’a­bin­ler­ce­þük­ret­tim.­ An­ka­ra’ya­ u­laþ­tý­ðý­mýz­ za­man­ sa­at­ yir­mi­ bi­ri gös­te­ri­yor­du.

O

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

NAMAZ VAKÝTLERÝ

ISSN 13017748

‘Katsayý’ya þiir yazýldý DANIÞTAY TARAFINDAN DURDURULAN, MESLEK LÝSELÝ ÖÐRENCÝLERE UYGULANAN KATSAYI FARKININ UYGULAMASINA TEPKÝ OLARAK “KATSAYI” ÞÝÝRÝ YAZILDI.

ALÝ RIZA MALKOÇ’UN ‘KATLI SAYI’ ÞÝÝRÝ Yýðýn yýðýn gerçekler, yýðýnlara dert ekler Sürmez dayatma ile bir gün gelir de tekler Duvarlar örülüyor, tutuþuyor etekler Çaðlayanlar önüne, set çekilsin dilemem Ýnsanlýk katsayýsý, seninki kaç bilemem? Renk renktir desen desen, kimi gözü elâdýr Farklý fikir inançlar, pas-küf deðil cilâdýr Herkesi bir görmeyen, hukuk baþa belâdýr Ýþledi bak gönlüme, izlerini silemem Ýnsanlýk katsayýsý, seninki kaç bilemem? Ufkunuz daraldýysa, gezin yedi kýt'ayý Medeniyet aþkýna, yükseltelim çýtayý Meczuba yetki versek, yapmazdý bu hatayý Milyonlar aðlýyorken, inan ki ben gülemem Ýnsanlýk katsayýsý, seninki kaç bilemem?

YÖK'ün ikinci kez düzenlediði meslek liseli öðrencilere uygulanan katsayý farkýnýn uygulamasýnýn Danýþtay tarafýndan durdurulmasýnýn yankýlarý sürüyor. Bursalý þair ve söz yazarý Ali Rýza Malkoç ise katsayý sorunuyla ilgili bir þiir yazdý.

YÖK’ÜN ikinci kez düzenlediði meslek liseli öðrencilere uygulanan katsayý farkýnýn uygulamasýnýn Danýþtay tarafýndan durdurulmasýnýn yankýlarý sürüyor. Eðitimciler ve hukukçular, Türkiye’nin dört bir tarafýndan karara tepki gösterdi. Bursalý þair ve söz yazarý Ali Rýza Malkoç ise katsayý sorunuyla ilgili bir þiir yazdý. Malkoç, þiirinde meslek lisesi öðrencilerinin katsayý farký sebebiyle eðitimlerini sürdüremediðini, kararýn ideolojik olduðunu dile getiriyor.

‘Hukuk herkese ayný iþlemezse, huzur duvara toslar’ konulu yazdýðý þiirine ‘Katlýayý’ ismini veren þair ve söz yazarý Ali Rýza Malkoç, “Eðitimdeki adaletsizlikleri ortadan kaldýrmamýz gerekirken, engelleri çoðaltýyoruz. Ülkemizde on binlerce meslek lisesinin hayalleri bir kez daha yýkýldý, biz de kendi üslûbumuzla bu meseleye bir þiir yazdýk. Arkadaþlarla çalýþýyoruz, önümüzdeki günlerde þiiri besteleyip türkü haline de getirebiliriz.” dedi. Bursa / cihan

Ortaçað zihniyeti, hortladý hak hukukta Yasama yasta olsun, yürütmeye ver dikta(!) Halkýn iradesini, asalým bir þafakta (!) Bu yol çýkmaz sokaktýr, kin döþeli gelemem Ýnsanlýk katsayýsý, seninki kaç bilemem? Yazýk edilir yazýk, mazime tarihime Kime kefen biçtik hem, söyleyin beyler kime? Hasta olan görünür, ya baytara hekime Salgýn var çaðýmýzda, fikriyatsýz ölemem Ýnsanlýk katsayýsý, seninki kaç bilemem?

Yabancýlar da dizilerden rahatsýz TÜRK aile yapýsýna uygun olmayan televizyon dizilerinden Türkiye’de yaþayan yabancýlar da rahatsýz. Antalya’nýn Alanya ilçesinde yaþayan yerleþik yabancýlar, Türk dizilerinin genelinde karakterlerin aþk, para ve cinsellik üzerine yoðunlaþtýrýlmasýndan þikâyetçi. Alman asýllý Annette Veyisoðlu, dizilerin sadece Türk deðil Alman kültürüne de aykýrý olduðunu söyledi. Veyisoðlu, “Genellikle dizilerde evli birinin baþka sevgilisi oluyor. Bir kadýnýn birkaç erkekle iliþkisi bulunuyor. Bu yüzden dizi seyretmiyorum” diye tepkisini ortaya koyuyor. Bir kadýnýn ya da erkeðin birden fazla kiþiyle birliktelik yaþamasýnýn Almanya’da da normal karþýlanmadýðýný ifade eden Veyisoðlu, “Bir sevgili tamam, ama 2 tane hoþ deðil.” diyor. Ev hanýmý Börbel Freudenberg da (53) dizilerdeki gibi evli kadýn ya da erkeðin hayatýnda baþka birilerinin olmasýný yanlýþ bulanlardan. Freudenberg, monogami (tek eþlilik) kavramýna dikkat çekiyor. Antalya / cihan

Marmara Denizinde balýk kalmadý ERDAL-SEVÝNÇ Ýnönü Vakfý tarafýndan yapýlan ‘Marmara Denizi’nin Deðiþen Oþinografik Þartlarýnýn Ýzlenmesi’ araþtýrmalarý tamamlandý. Proje yöneticisi Hidrobiyolog Levent Artüz, Marmara Denizi’nde ticari öneme sahip balýk kalmadýðýný söyledi. Prof. Dr. Dinçer Gülen ve Hidrobiyolog Levent Artüz, Marmara Denizi incelemelerinden Tekirdað’a ait verileri bir kitapta toplayarak Tekirdað Belediye Baþkanlýðý’na teslim etti. Belediye Meclis Salonunda inceleme sonuçlarýný açýklayan proje yöneticisi Levent Artüz, Marmara Denizi’nde ticarî öneme sahip balýk türünün kalmadýðýný söyledi. Artüz, “Proje çerçevesinde yapýlan ölçümlerde özellikle yerleþim alanlarýna ve dolayýsýyla deþarj merkezlerine yakýn bölgelerde atmosferle direkt temasta olan tabakadan derinlere inildikçe suda erimiþ oksijen deðerlerinin ciddî düþüþ gösterdiði görüldü” þeklinde konuþtu. Tekirdað / iha

Hicrî: 3 R. Evvel 1431 Rumî: 4 Þubat 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.57 5.07 5.15 5.27 5.22 4.37 4.41 4.33 5.16 4.49 5.16

Güneþ 6.19 6.32 6.37 6.52 6.48 6.00 6.05 5.59 6.42 6.10 6.39

Öðle 12.00 12.10 12.18 12.30 12.25 11.40 11.44 11.36 12.19 11.52 12.19

Ýkindi 14.59 15.04 15.18 15.25 15.19 14.38 14.41 14.31 15.14 14.51 15.17

Üniversiteli PKK’lýlarý ilkokul mezunlarý yönetiyormuþ ADANA’DA bölücü terör örgütü PKK’nýn gençlik yapýlanmasýnda yeraldýklarý iddiasýyla 7’si bayan 20 kiþi gözaltýna alýndý. Yapýlanmada yeralan üniversiteli gençleri, ilkokul mezunu iki kiþinin yönlendirdiði ortaya çýktý. Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi ekipleri, teknik takip ve istihbarat çalýþmalarý sonucu, bölücü terör örgütü elebaþý Abdullah Öcalan’ýn yakalanmasýnýn yýl dönümünde þehirde yaþanmasý muhtemel olaylarý kýþkýrtacaklarý iddiasýyla aralarýnda Balýkesir ve Mersin’den gelenlerin de bulunduðu PKK’nýn gençlik yapýlanmasýndaki 20 kiþiyi yakaladý. Adana / cihan

Fen lisesi, bürokrasiyi bekliyor HAZÝNE Müsteþarlýðý’nýn mera a-

razisi vasfýndan çýkararak fen lisesi kompleksi yapýlmasý için Millî Eðitim Bakanlýðý’na tahsisini yaptýðý Sivas’ýn Ýþhan bölgesindeki arazide 2011 yýlýna kadar herhangi bir çalýþma baþlatýlmazsa müsteþarlýk araziyi geri alacak. Konuyla ilgili çalýþmalar 2009’da baþlatýldý. Bu çalýþma kapsamýnda Hazine Müsteþarlýðý Ýþhan bölgesindeki 97 dönümlük mera vasfýndaki araziyi bu vasýftan çýkararak Millî Eðitim Bakanlýðý’na tahsis etti. Bakanlýk da bu araziye uygun fen lisesi hizmeti verecek okul projesi hazýrladý. Hazýrlanan tip proje, Sivas Bayýndýrlýk Ýl Müdürlüðü’ne gönderildi. Fakat, bakanlýðýn hazýrladýðý okul projesi deprem yönetmeliðine uygun bulunmadý. Bu durum aðýr aksak iþleyen bürok ra si dolayýsýyla fen li se si kompleksinin bir yýl gecikmesine sebep oldu. Sivas / cihan

‘Sabýkalý pist’ uzayacak MÜSÝAD Kocaeli Þube Baþkaný Yýlmaz, Danýþtay kararýnýn baþarýlý insanlarýn önünü týkadýðýný söyledi.

Danýþtay’ýn kararý 28 Þubat ideolojisi MÜSTAKÝL Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Kocaeli Þube Baþkaný Zihni Yýlmaz, meslek liseleriyle ilgili Danýþtay kararýnýn tamamen ideolojik olduðunu söyledi. Yýlmaz, 28 Þubat sürecinden sonra kalifiyeli meslek liseli öðrenci bulamadýklarýný ifade etti. Kocaeli MÜSÝAD þubesinin toplantýsýnda konuþan Baþkan Yýlmaz, 28 Þubat süreciyle meslek liselerinin önünün kapanmasýyla kalifiye eleman bulmakta zorlandýklarýný ifade etti. Türkiye’nin geliþmiþ dünyayla yarýþabilmesi için meslek liselerinin önünün açýlmasý gerektiðini ifade eden MÜSÝAD Baþkaný Yýlmaz, geliþmiþ ülkelerde meslek liselerine yüzde 70, Türkiye’de ise yüzde 30 oranýnda

yer verildiðini dile getirdi. Yýlmaz, geliþmiþ bir Türkiye için meslek liseli öðrencilerin artmasý gerektiðini aktardý. Yýlmaz, “28 Þubat süreciyle meslek liselerinin üniversite okuma þansý kapanmýþtýr. Bunu bilen baþarýlý öðrenciler de meslek liselerini tercih etmiyor ve bu yüzden iþ sektörü kalifiyeli eleman bulmakta zorlanýyor” þeklinde konuþtu. Yýlmaz, 28 Þubat süreciyle Türkiye’nin on binlerce baþarýlý insandan mahrum kaldýðýný belirtti. Dünya’nýn özgürlüklere hýzla ilerlediði bir dönemde Danýþtay kararýnýn tamamen ideolojik olduðunu kaydeden Yýlmaz, Türkiye’nin geliþmiþ ülkelerle yarýþabilmesi için meslek liselerine ihtiyaç olduðunu ifade etti. Kocaeli / cihan

ATATÜRK Havalimaný’nýn ‘Sabýkalý pist’ olarak anýlan 06/24 pisti 250 metre uzatýlacak. 15 Nisan’dan itibaren 2 ay kapatýlacak pisti kullanacak uçaklar, Sabiha Gökçen ve Çorlu havalimanlarýna yönlendirilecek. Ýstanbul Atatürk Ha va li ma ný’nda yer a lan ve 1994’ten bu yana 18 kazanýn yaþandýðý 06/24 pistinin, uzatma ve onarým çalýþmalarý dolayýsýyla 15 Nisan tarihinden itibaren 2 ay süreli kapatýlmasý kararlaþtýrýldý. Tekirdað / cihan

Musul tren seferleri baþlýyor TÜRKÝYE ile Irak arasýnda 15 E-

kim 2009’da yapýlan Yüksek Düzeyli Stratejik Ýþbirliði Konseyi’nde varýlan mutabakat gereði plan la nan Tür ki ye-I rak yol cu tren seferleri baþlýyor. Gaziantep-Musul arasýnda sefere konulan ve ilk seferinde bugün Gaziantep Gar’a gelmesi bekleniyor. Yolcu treni, Gaziantep Garda saat 08.30’da düzenlenecek törenle karþýlanacak. Musul’dan her Salý saat 12.00’de, Gaziantep’ten her Per þem be sa at 21.00’de hareket edecek MusulGaziantep yolcu treni, haftada bir gün karþýlýklý olarak iþletilecek. Trenin, toplam seyir süresi yaklaþýk 18 saat olarak planlandý. Tek yön kiþi baþý taþýma ücreti; oturma yerli vagonlarda 25 Avro, kuþetli vagonlarda ise 35 Avro olacak. Ankara / cihan

Akþam 17.29 17.35 17.47 17.55 17.49 17.08 17.11 17.01 17.44 17.20 17.47

Yatsý 18.44 18.53 19.02 19.13 19.08 18.24 18.28 18.19 19.02 18.36 19.03

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.23 5.30 5.03 4.56 5.08 4.53 4.43 4.40 4.25 5.11 5.04

Güneþ 6.50 6.53 6.31 6.20 6.31 6.21 6.05 6.07 5.48 6.39 6.24

Öðle 12.25 12.33 12.06 11.59 12.11 11.56 11.46 11.42 11.28 12.14 12.08

Ýkindi 15.18 15.30 14.58 14.56 15.09 14.48 14.45 14.35 14.25 15.06 15.09

Akþam 17.49 18.00 17.29 17.26 17.39 17.19 17.15 17.06 16.55 17.37 17.39

Yatsý 19.08 19.16 18.49 18.43 18.55 18.39 18.30 18.26 18.11 18.57 18.52

TAHLÝL

“Kurumsal uyum” ve baþörtüsü

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

edi yýl önceki darbe planlarýyla ilgili tartýþma ve sorgulamalarýn bugün yapýlmasýný “demokratik olgunluk”la açýkladýktan sonra, bu yorumu “Türkiye’nin normalleþmesi için yol haritanýz var mý?” sualine verdiði “Kurumsal anlamda demokratik olgunluða henüz ulaþamadýk” cevabýyla “revize” eden Erdoðan, benzer bir tavrý baþörtüsü meselesinde de sergilemiþti. Uzunca bir süre “Bu sorunu mutabakatla çözeceðiz” dedikten sonra, “Toplumsal mutabakat var, ama henüz kurumsal mutabakat yok, onun için çözemiyoruz” demeye baþladý. Ondan sonra da bu meseleyi gündeme dahi getirmez oldu. Tabiî, istisnalarý saymazsak... O istisnalardan biri, 27 Nisan ve 367 konjonktüründe yapýlan 22 Temmuz seçiminde alýnan güçlü seçmen desteði ve ilâveten cumhurbaþkaný seçiminde hedefe ulaþmanýn verdiði moralle gündeme getirilen sivil anayasa projesi, terördeki adeta “zaman ayarlý” týrmanýþa paralel olarak sýnýrötesi operasyon tezkeresinin öne çýkmasý bahanesiyle askýya alýndýktan sonra, Erdoðan’ýn Madrid’de baþörtüsü için yaptýðý “Velev ki siyasî simge olsun” çýkýþýnýn ardýndan, baþörtüsünü üniversitelerde serbest býrakma iddiasýyla baþlatýlan MHP destekli anayasa deðiþikliði “harekât”ý. Gerek çýkýþ noktasý, gerek dayandýðý mantýk, gerekse izlenen yöntem cihetleriyle baþtan sona problemli olan bu giriþim, uzantýsý olan “Tavþan kulak modeli örtü” gibi tuhaflýklarla birlikte akamete uðradý, ama çok aðýr sonuçlara sebep oldu. Maðdur baþörtülülere hiçbir faydasý olmadýðý gibi, tam tersine “Oh, nihayet yasak kalktý” diyerek sevinip ümitlenenlere yeni hüsranlar yaþattý. Sonrasýnda, hem Mecliste 411 oyla kabul edilen deðiþiklik Anayasa Mahkemesinden döndü, hem de AKP hakkýnda kapatma dâvâsý patlatýldý. Dâvâdan çýkan “Kapatmýyoruz, ama aðýr ihtar veriyoruz” kararý ise AKP ile birlikte tüm Meclisi ve siyaseti aðýr bir yargý vesayeti altýna soktu. Karar sonrasý ortaya çýkan durumu hükümetin “etkili” bir Bakaný o zaman þöyle yorumlamýþ: “Artýk beþ þeritli otoban iki þeride düþtü. Ýþimiz çok zor.” (Adem Yavuz Arslan, Bugün, 15.2.10) Karar öncesinde yol gerçekten “beþ þeritli otoban” benzetmesine uygun muydu, tartýþýlýr; ve eðer öyle idiyse, “Reform ve icraatlarda bunun gereði olan sür’ati niye göremedik?” sualinin bu bakýmdan ayrýca tartýþmaya açýlmasý icab eder. Baþbakanýn “Direksiyonda biz varýz ve gaza basmak istiyoruz; ama baþkalarý vitese, debriyaja basýyor ve direksiyona da müdahale etmek istiyor” örneðiyle, yardýmcýsý Çiçek’in “Araç yað yakýyor, egsoz patlak, lastikler kabak” ifadesi gibi... Erdoðan’ýn baþörtüsünü gündeme getirdiði diðer örnek de, eþi Emine Hanýmýn Nejat Uygur’u ziyaret için GATA’ya alýnmadýðýný söylemesiydi. Ve Genelkurmay Baþkanýnýn “Keþke olmasaydý” diyerek kapattýðý bu hadise, hem Baþbakanýn bu konudaki acz ve çaresizliðini bir defa daha gözler önüne serdi; hem de sorunu lokalleþtirip kiþiselleþtirdiði için, diðer alanlarda artarak devam eden yaygýn maðduriyetleri gündeme getirme vesile ve fýrsatý olarak deðerlendirilemedi. Erdoðan’ýn Danýþtay’a katsayý tepkisini “Baþbakan imam hatip mezunu olduðu için mi bunlarý yapýyorsunuz?” sualiyle dile getirmesi de ayný kiþiselleþtirme yaklaþýmýnýn yeni bir tezahürü. Þimdi Türkiye, baþörtüsü yasaðýný ve katsayý engelini aþma konusunda da, genel olarak normalleþme bahsinde de Erdoðan’ýn sözünü ettiði kurumsal mutabakata ve kurumlarý da kapsayan demokratik olgunluða eriþmeyi bekliyor. Bu bekleyiþin ne zamana kadar süreceði ise belli deðil. Baþbakanýn darbe planlarý ve soruþturmalarý için “Bu süreç kurumlarýmýzla iþbirliði, koordinasyon içinde yürüyor. Birbirimizi kýrmadan, korkmadan, çekinmeden tabu sayýlan meseleleri konuþuyoruz” sözleriyle anlattýðý kurumsal uyum, eðer gerçek durumu yansýtýyorsa, diðer alanlarda neden yok; o da ayrý bir merak konusu. Sakýn bu “uyum,” teslimiyetin kýlýfý olmasýn!

Y


4

YENÝASYA / 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

HA­BER

FARK

Erdoðan: Gensoru artýk yalama oldu

Millet bunlarý bilmeli

BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, “Güvenlik gerekçesiyle savcýlar Habur Sýnýr Kapýsýna gitmiþtir. Uygulama, tamamen kanunlar çerçevesinde bir uygulamadýr. Affýnýza sýðýnýrým; Gensoru da artýk bu ülkede yalama oldu’’ dedi. Baþbakan Erdoðan AKP Grubunda yaptýðý konuþmada, muhalefetin ‘’Ýftiralardan yola çýkarak Gensoru önergesi vereceklerini’’ ifade ettiðini hatýrlatarak, eleþtirilerde bulundu. Erdoðan, þunlarý kaydetti: ‘’Bir netice alamayacaklarýný bildikleri halde iki de bir gensoru. Diyarbakýr Valiliðinin, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna yaptýðý baþvuru üzerine güvenlik gerekçesiyle savcýlar Habur Sýnýr Kapýsýna gitmiþtir. Bu uygulama, tamamen kanunlar çerçevesinde bir uygulamadýr ve Türkiye’de ilk kez vuku bulan bir uygulama da deðildir. Halkýmýzý yanýltmayalým, aldatmayalým, dürüst, samimî olalým. Ama Sayýn Baykal’a yakýþýr, önemli deðil. Ergenekon dâvâsýnýn

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

er gün yeni þoklarla sarsýlýyoruz. Bazýlarý istemese de bu ‘þok bilgi’lerin duyulmasýnda sayýsýz fayda var. Ancak bu þekilde karanlýklardan aydýnlýða çýkmak mümkün olur ve inþallah olacak. 28 Þubat sürecinde sýrf ‘namaz kýldýðý için’ ordudan atýlan Prof. Dr. Ýskender Pala’nýn hatýralarý bazý ‘tabu’larýn yýkýlmasýna sebep olmuþtu. Aslýnda bu anlatýlanlar bir kiþinin deðil, binlerce kiþinin yaþadýðý bir dramdý. Pala’nýn anlattýklarýnýn benzerlerini onlarca YAÞ maðdurundan dinlemiþtik. Ancak bu hatýralar tam anlamýyla kamuoyuna mal olamamýþtý. Belki bu vesile ile kamuoyu bu konuya biraz daha duyarlý yaklaþýr ve binlerce maðdurun sesine kulak verir... Çetin Emeç’in eþinin anlattýklarý da sarsýcýydý. Benzer þekilde haksýzlýða uðrayanlar susmayýp, yaþadýklarýný kamuoyu ile paylaþýrsa ‘tabu’lara sýðýnanlarýn tutunacaklarý bir dal kalmaz. Bu bakýmdan meselâ YAÞ kararýyla görevine son verilen yaklaþýk 1700 kiþinin her halde 998’inin benzer hatýralarý vardýr. (“Bin” sayýsý zaman zaman “bir” sayýsý ile karýþtýrýldýðý için özellikle “998” dedik, yoksa bu sayý bir araþtýrmanýn neticesi deðildir!) Yýllardan beri benzer haksýzlýklara dikkat çekip, “Bu yanlýþa kim dur diyecek?” diye sorup dururuz. Fakat ne hikmetse hem Türkiye’yi idare edenler, hem de bu hususta hassas olmasý beklenenler bu haksýzlýklar karþýsýnda susmayý tercih ederlerdi. Ama artýk susmak, bu hatýralarý duymamak mümkün deðil. Gerek faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin aileleri ve gerekse yargýlanmadan ordudan atýlan YAÞ maðdurlarý konuþtukça, bilinmeyenler bilinir olacak ve hakikatler ortaya çýkacak. Yýllardan beri bilmedikleri için yanlýþ yapanlara destek veren ve duâ edenler de bu dua ve manevî desteklerini geri çekecek ve ‘tabu imparatorluðu’ çatýrdayacak. Çünkü hakikatlerin uzun süre gizli kalmasý eþyanýn tabiatýna aykýrýdýr. Nasýl ki sular tersine akýtýlamaz, ayný þekilde milet de uzun süre yanýltýlamaz, kandýrýlamaz ve aldatýlamaz. Yýllardan beri yaþananlarýn geniþ kitlelerce gecikmeli olarak duyuluyor olmasý baþlý baþýna bir ‘ayýp’týr, ama ‘zararýn neresinden dönülse kârdýr’ misali, buna da sevinmek lâzým. Bu yanlýþlara imza atan kurumlarýn da bundan sonra daha insaflý ve iz’anlý olmasý beklenir. Bazýlarý mealen diyor ki; “Bu konularý gündeme getirmeyin. Onlarý kendi haline býrakýn. Onlar zaten kendi içindeki ‘çürük elmalar’ý ayýklar.” Aslýnda olmasý gereken budur, ama bu tesbitin Türkiye gerçeðiyle uzaktan ve yakýndan alakasý olmadýðýný YAÞ kararlarýyla yargýlanmadan ordutan atýlanlarýn listesine bakarak anlamak mümkündür. Bu listeye bakan herkes bir ‘ayýklanma’ yapýldýðýný görür. Ama ne yazýk ki bu ayýklama “çürük elmalar”ý deðil, eþi baþörtülü olan ya da namaz kýlanlara karþý yapýlýyor! Türkiye artýk bu yanlýþa son vermeli. Kanunlarda namaz kýlmayý yasaklayan bir madde mi var ki, kiþiler namaz kýldýklarý için ya da eþi baþörtülü diye görevlerinden atýlýyor? Hem de ne atýlýþ! Bir anlamda ölüme mahkum ediliþ gibi. Hiçbir kamu kurumunda iþe girememe cezasýyla birlikte! Her þey unutulsa bile bu insanlýk dýþý, haksýz ve hukuksuz uygulama unutulabilir mi? Bu haksýz uygulama devam ettiði sürece buna ses çýkarmayan siyasetçi, ne yüzle milletten ‘yetki’ ve ‘temsil’ görevi isteyebilir? Baþta ordu olmak üzere bütün kurumlardan, kanunlar önünde ‘çürük elma’ olarak isimlendirilebilicek kiþiler ayýklansýn. Namaz kýlan, eþi baþörtülü olan ‘insan’lar deðil...

H

Tutuklu çocuklar için araþtýrma talebi BDP Þýrnak Milletvekili Sevahir Bayýndýr ve 19 milletvekili, ‘’cezaevlerinde tutuklu bulunan çocuklarýn iþkence ve kötü muamele yaþadýklarý’’na dair iddialarla ilgili olarak Meclis Araþtýrmasý açýlmasýný istedi. TBMM Baþkanlýðýna sunulan araþtýrma önergesinde, yaþlarý 15-18 arasýndaki çocuklarýn, ‘’slogan ve taþ atmak’’, ‘’örgüt bayraðý önünde durmak’’ suçlamalarýyla Terörle Mücadele Kanunu’na muhalefetten dolayý gözaltýna alýndýklarý, kötü muamele ve iþkence gördükleri, aðýr ceza mahkemelerinde yargýlanýp tutuklandýklarý belirtildi. Kamuoyunda ‘’TMK maðduru’’ olarak bilinen çocuklarýn serbest býrakýlmalarý yönünde çaðrýlar sürerken, Adana ve birçok cezaevinde tutuklu bulunan çocuklarýn iþkenceye uðradýðý iddiasýnýn aileleri aracýlýðýyla basýna duyurulduðu ifade edilen gerekçede, ‘’infaz koruma memurlarý tarafýndan psikolojik baský yapýldýðý, kaba dayak uygulandýðý, coplarla dövüldüðü ve üzerlerine soðuk su döküldüðü, ayrýca çocuklarýn adliyeye gidiþ ve geliþlerinde ring aracý içinde fizikî ve psikolojik þiddete maruz kaldýklarý’’ ileri sürüldü. Önergede, Mecliste Araþtýrma Komisyonu kurularak iddialarýn incelenmesi istendi. Ankara / aa

Silivri’de görülmesi, Abdullah Öcalan dâvâsýnýn Ýmralý’da görülmesi bunun çok açýk, net örnekleridir. Niçin Ýmralý’da görüldü? Orada adalet sarayý mý var? Demek ki bunun gerekçeleri var, olabiliyor. Sayýn Baykal’ýn ifade ettiði sözler tamamen uydurmadýr, tamamen yalandýr. Devamlý dinlendiklerini söylüyorlar. Demek ki Ahmet Türk ile Atalay görüþürken onlar da derin dinleme aletleriyle içeriyi dinliyorlardý. Ne konuþtuklarýný dinliyorlardý. Sayýn Türk diyor ki ‘Biz böyle bir þey yapmadýk, konuþmadýk, aramýzda böyle bir þey geçmedi.’ Sayýn Atalay ayný þekilde ‘böyle bir þey yok, böyle bir þey aramýzda geçmedi’ diyor. Ama diyor ki ‘evet, orada bunlar konuþuldu.’ Dün, Ýçiþleri Bakanýmýzý bu konuyla ilgili açýklamasýný yaptý. Ahmet Türk, o da yaptý. Ýlgili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý gerekli açýklamalarý çok sert yaptý. Bu iddialarýn gerçek dýþý olduðunu açýkladýlar.’’ Ankara / aa

BDP de Dicle’yi yalanladý

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan AKP Grubunda konuþma yaptý.

BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, ‘’Habur giriþleriyle ilgili olarak, o dönem hiçbir parti yetkilimiz, hiçbir hükümet yetkilisiyle, hakim ve savcýlar konusunda, ima düzeyinde dahi bir görüþme yapmamýþ, bir taahhüt talep etmemiþ, herhangi bir taahhüt de almamýþtýr’’ dedi. Demirtaþ, partisinin grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, ‘’demokratik açýlým’’ýn baþlatýldýðý günlerden sonra, özellikle meselenin Habur’da týkandýðý ve Habur sonrasý sürecin iþlemediði yönünde tartýþmalar olduðunu belirtti. Selahattin Demirtaþ, ‘’Habur konusunda, hakim ve savcýlarýn Ýçiþleri Bakanlýðýnca daha önceden ayarlandýðý’’ yönündeki iddialara iliþkin þunlarý söyledi: ‘’Sayýn Ahmet Türk’ün de belirttiði gibi, bu konuda Sayýn Ýçiþleri Bakaný ile yapýlan görüþmenin içeriði, sadece orada birikecek kalabalýðýn herhangi bir kaosa, karmaþaya yol açmamasý konusundadýr. Bunun ötesinde ima dahi edilmemiþtir. Sayýn Hatip Dicle’nin, duyum üzerine aldýðý bu bilgilerin yanlýþ olduðunu, kendisine de ifade etmek durumundayým. Ancak Dicle, Habur’da yaþananlarýn aslýnda hukuka uygun olduðunu, yasalarýn, toplumsal barýþa hizmet edecek þekilde uygulandýðý yönünde beyan vermek istemiþtir.’’ Ankara / aa

Ya eþin baþýný açacak, ya ordudan atýlacaksýn YAÞ KARARIYLA ORDUDAN ATILAN YÜZBAÞI NÝYAZÝ BUDAK, “EÞÝN ALLAH RIZASI ÝÇÝN BAÞINI ÖRTÜYOR, AMA EMÝR VAR: YA AÇACAK, YA DA ATILACAKSIN” DÝYE UYARILDIKTAN SONRA ÝHRAÇ EDÝLDÝÐÝNÝ ANLATTI. “SUÇSUZUM, AMA HAKKIMI ARAYAMIYORUM”

MÝTHAT YANMAZ ISPARTA NAMAZ kýldýðý ve eþi baþörtülü olduðu gerekçesiyle yüzbaþýlýk rütbesindeyken Yüksek Askerî Þûrâ (YAÞ) kararýyla Türk Silâhlý Kuvvetleri’nden (TSK) atýlan Niyazi Budak, Yeni Asya’ya konuþtu. Ýnancý sebebiyle yaþadýðý haksýzlýklarý gözler önüne seren Budak, YAÞ kararlarýnýn yargýya açýlmasýyla maðduriyetlerin son bulacaðýna olan ümidini dile getirdi.

n Or­du­dan­ ay­rýl­dýk­tan­ son­ra hak­ký­ný­zý­a­ra­ma­dý­nýz­mý? Tabiî ki iþin en acý yönü de o. “Suçlusunuz!” diyorlar ama bir hukuk devletinde mahkeme önüne çýkýp kendinizi savunamýyorsunuz. Anayasanýn 125. maddesinin 2. fýkrasýna göre YAÞ kararlarý yargý denetimi dýþýnda biliyorsunuz. Kanunlarda namaz kýlmak veya baþörtüsü takmak (hem de eþinize ait) gibi bir suç olamayacaðýna göre ben kendimi suçlu görmüyorum, ama þu anda hakkýmý arayabileceðim bir merci de yok ne yazýk ki.

n Han­gi­ta­rih­te­ki­YAÞ­ka­ra­rý­i­le­or­du­dan­ay­rýl­dý­nýz? 1997 Aralýk Þurasý’nda. Yani 28 Þubat sürecinin olanca hýzýyla devam ettiði zamanlar. n Si­ze­ is­nad­ e­di­len­ suç­ ve­ suç­lar­ ne­ler­di? YAÞ kararý bana teblið edilirken, disiplinsizlik olarak teblið edildi. Tabiî ki disiplinsizliðin altýnda yatan neden, namaz kýlmam ve eþimin baþörtülü olmasýydý. n Na­maz­ kýl­ma­nýz­ ve­ e­þi­ni­zin­ ba­þör­tü­süy­le­il­gi­li­ya­þa­dýk­la­rý­nýz­dan­bah­se­de­bi­lir­mi­siniz?­Bu­ko­nu­da­si­ze­ya­pý­lan­bir teb­li­gat­var­mý? Ben, 1994-96 yýllarýnda Hakkâri’de görev yaparken, bölgenin ve görevimin hassasiyetinden dolayý bu konuda fazla sýkýntý çekmedim. Ama orada bile eþimin karþýlaþtýðý bir olayý anlatmadan geçemeyeceðim: Hakkâri’de jandarma lojmanlarýnda oturuyorum. Lojmanlar orduevi ile komþu. Eþim birgün lojmana gelirken kestirme olsun diye orduevinin bahçesinden geçmek istiyor. Nizamiyedeki asker eþim baþörtülü diye onu içeriye sokmuyor. Tabiî ben de o esnada daðlarda terörist peþinde koþuyorum. Bizim esas sýkýntýmýz, tayinimizin Aðustos 1996 tarihinde Ýzmir’e çýkmasýyla baþladý. Ýzmir Ege Ordu’da göreve baþladýktan sonra Tabur Komutaný namaz kýldýðýmý öðrendi. Bana mescide gidemeyeceðimi þifaî olarak teblið etti. Ben de Hakkâri’den yeni geldiðimi, orada birçok þehidim ve yaralým olduðunu, dolayýsýyla namaza gerçekten ihtiyacým olduðunu söyledim. Herkesin öðle tatili olmasýna raðmen bana sadece 15 dakika müsaade edeceðini söyledi. Fakat bu müsaadesi de bir hafta sürdü ve ayrýca ‘‘odanda, depoda, kademede, kalorifer dairesinde veya herhangi bir yerde namaz kýlmayacaksýn’’ dedi. “Peki nerde kýlayým komutaným “sorusuna da, akþam olunca evinde kýlarsýn deyip kestirip attý. Ben o dam da—çok þü kür —namaz kýlmaya devam ettim. Bel ki na maz kýl ma mý kimse görmüyor diye bu konuyu böyle kapattýk. Baþörtüsü meselesine gelince; bu da

Niyazi Budak'a yapýlan tebligatta, "baþörtüsünün Atatürk ilke ve inkýlâplarýna aykýrý olduðu, çaðdaþ yaþama ters düþtüðü, bir subayýn eþine yakýþmadýðý ve irticanýn sembolü olduðu" iddia ediliyor.

uzun bir süreç ama ben kýsaca anlatmaya çalýþacaðým. Baþörtüsü ile ilgili de sýralý komutanlardan çeþitli ikazlar aldým. Ben de eþimin baþörtüsünün tamamen bizim inancýmýzdan kaynaklandýðýný ve maksadýmýzýn Allah’ýn rýzasýný kazanmak olduðunu izah etmeye çalýþtýmsa da nafile tabii ki. Yaklaþýk bir yýl sonra bu tür sýkýntýlardevam ederken, Tabur Komutanýn tayini çýktý ve gitmeden önce

beni odasýna çaðýrarak þöyle dedi: ‘‘Bak Niyazi, ben seni bir yýldýr takip ettiriyorum. Eþinin baþörtüsünü, Allah rýzasý için taktýðýna ben inandým. Çünkü, astlarýn arasýnda ayrým yapmadýn, onlara dinî propagandada bulunmadýn, iþini düzgün yaptýn. Ama yukarýdan kesin emir var. Ya eþin baþýný açacak ya da ordudan atýlacaksýn.’’ Ben de kararýmýzýn kesin olduðunu ve gerekli iþlemleri yapabileceðini söylemekle yetindim. O yýl yani 30 Aðustos 1997’de yüzbaþý oluyordum. Yeni tabur komutaný gelmiþti. O da rütbe törenine eþli gelmem konusunda emir yazmýþtý. Tabiî ki tören alanýna tesettürlü kimseyi almadýklarý için eþimi getirmem mümkün deðildi. Bunun için de yani eþimi rütbe törenine getirmediðimden dolayý bir yazýlý savunma verdiler. Ben de eþimin tören alanýna gelse bile kýyafetinden dolayý oraya alýnmayacaðý için gelmesinin anlamsýz olduðunu yazdým. Bunun cevabý olarak da iþte baþörtüsünün Atatürk ilke ve inkýlaplarýna aykýrý olduðu, çaðdaþ yaþama ters düþtüðü, bir subayýn eþine yakýþmadýðý ve irticanýn sembolü olduðunu içeren bir yazý verdiler. Bu son ikaz gibi bir þeydi ve çok geçmeden de gereðini yaptýlar.

YAÞ kararýyla Türk Silâhlý Kuvvetleri’nden atýlan Niyazi Budak, Yeni Asya’ya konuþtu.

n Bu­sü­reç­te­gö­rev­es­na­sýn­da­ her­han­gi­ bir­ ce­za al­dý­nýz­mý?­ Hayýr. Subaylýk hayatým boyunca kesinlikle ceza alma dým. Hat ta na maz ve baþörtüsü sýkýntýlarý devam ederken bile takdir yazýlarý almaya devam ettim. Fakat bunlarýn çok anlamý olmayacaðýný düþün dü ðüm den ay rýn tý ya girmiyorum.

n Or­du­dan­ay­rýl­dýk­tan­son­ra çev­re­niz­den­na­sýl­tep­ki­ler­al­dý­nýz? Bunu çevremize anlatmaktan gerçekten çok zorlandýk. Çünkü ordumuz, Peygamber ocaðýydý, askerlik Peygamber mesleðiydi. Nasýl olur da insanlar inançlarýndan dolayý ordudan atýlabilirdi? Ýþte, çevrem bunu anlamakta gerçekten zorlandý. Ama beni tanýdýklarý için de çok fazla bir þey diyemediler belki. Ben iþin iç yüzünü bildiðim için rahattým, ama ailem için bunu çevreye izah etmek çok daha güçtü. Zannediyorum esas sýkýntýyý onlar çekti ve çekmeye de devam ediyorlar.

ORDU, ÝNANÇ ÖZGÜRLÜÐÜNE SAYGI DUYMALI n Söy­le­mek­ is­te­di­ði­niz­ son­ bir þey­var­mý? Ben or du dan ir ti cai se bep ler den dolayý atýlan insanlarýn büyük çoðunluðunun, dinî vecibelerini yerine getirmek istemelerinden baþka bir taleplerinin olmadýðýna inanýyorum. Eðer YAÞ kararlarý yargýya açýlýrsa bu durumun çok net bir þekilde ortaya çýkacaðýndan eminim. Ordumuzun da bir an önce bu durumu görüp, bu tür insanlardan korkmak yerine en temel insan hakký olan inanç özgürlüðüne saygý duymasýný talep ediyorum. Hatta bir askerin en önemli silâhýnýn, saðlam bir inanca sahip olmasý olduðunu düþünüyorum. Tarih boyunca kazanýlan savaþlarýn en önemli etkenlerinden biri de ölürsem þehit, kalýrsam gazi olurum inancýydý. Gelecek günlerin ordumuz ve milletimiz için hayýrlara vesile olmasýný Cenâb-ý Hak’tan niyaz ediyorum.


5

YENÝASYA / 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

HABER HABERLER

BAÞKENT YAZILARI

AB’ye rest deðil, ikna… CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

Türkiye’nin ABD eksenine ve çýkarlarýna boðdurulan politikasý, AB ile iliþkileri zora sokuyor. Ankara, demokratikleþme ve özgürlüklere dair reformlarý yapmak ve haklý tezlerini anlatmak yerine, AB’ye meydan okumakla oyalýyor. Afganistan’a artýk operasyonlarda ve devriyelerde kullanýlan ek asker gönderen, Irak’ýn iþgaline havaalanlarýný, limanlarýný ve üslerini açýp her türlü desteði veren, Ortadoðu karmaþasýnda bir yandan Ýsrail’e “one minute” deyip savunma sanayii iþbirliklerini ve milyar dolarlýk silâh alýmý ihâlelerini imzalayan AKP hükûmetinin, diðer yandan Ýsrail’in en büyük hâmisi ABD ile birlikte hareket edip her fýrsatta AB’ye tavýr koymasý düþündürücü… AB ülkeleri büyükelçilerine seslenen Baþbakan Erdoðan’ýn, AB Parlamentosu Genel Kurulu’nun raporuna karþý, “Bu AP’nin gözü kör müdür? Biraz gözlerini açsýnlar, kulaklarýný doðruya, hakikate açsýnlar. Bu dilleri doðruyu, gerçekleri konuþsun” ta’rizi, bunun son örneði…

Zira ayný resti, Baþbakan âdeta periyodik olarak tekrarlýyor. AB Parlamentosu genel kurulunun özellikle Kýbrýs konusunda Türkiye aleyhine aðýr ifâdeler ihtiva eden paragrafa itirazýnda yanlýþý izâh yerine sert tepki vermekle iktifa ediyor. AB Parlamentosu’nun Türkiye’nin Kýbrýs’tan asker çekip, Maraþ’ý Rumlara açmasý isteðine mukabil hükûmet, Türkiye’nin özellikle Londra ve Zürih anlaþmalarýyla Kýbrýs’ta garantörlük hakkýnýn olduðuna dikkat çekmek yerine, iç kamuoyu nezdinde “yakýnmak”la yetiniyor. Türkiye’nin haklýlýðýný anlatmak etmek yerine, Baþbakan’ýn tamamen seçmene yönelik “azarlama uslûbu”nü sürdürüyor… “MEYDAN OKUMA” KAYBETTÝRÝYOR Erdoðan ayný azarlama taktiðini, en son 2009 Türkiye Ýlerleme Raporunda limanlarýn Rumlara açýlmasý dayatmasý karþýsýnda da göstermiþti. Hükûmet, Annan Plâný’ný onaylayan KKTC’ye verilen vaadlerin tutulmadýðýný bildirmek yerine, sâdece “þikâyet”le kalmýþtý. Ýþin ilginç tarafý, AB’ye söz verilen demokratikleþme ve özgürlükler de sözkonusu “Kýbrýs” ve “limanlar” gibi haksýz ve ilgisiz talepleri gürültüsüne getirilmesi çarpýklýðý, Türkiye’ye kaybettiriyor… Aslýnda AB Parlamentosu, AB ilerleme raporlarýnda tekrarlanan, “ulusal program”da ve “katýlým ortaklýðý belgesi”nde taahhüd edilen Türkiye’nin demokratikleþmesini saðlayacak, inanç ve ifâde özgürlüðünü temin edecek düzenlemeleri

hatýrlatýyor… Ne var ki AKP iktidarý, baþta “yeni demokratik anayasa” ve anayasanýn antidemokratik ayrýklardan arýnmasý, siyasetin demokratikleþmesi, inanç özgürlüðü, yargý reformu, düþünceyi ifâde hürriyeti olmak üzere, Türkiye’nin önünü açacak çabalarý sürekli erteleyen ve bir baþka bahara öteliyor. “Kýbrýs meselesi” gibi Türkiye’nin haklýlýðýný AB nezdinde güçlü olarak ifâde edip “ikna etmeyi” baþaramýyor… Mesela “Leyla Þahin davasý”nda Türkiye’de dayatýlan yasadýþý baþörtüsü yasaðýnýn tamamen kanunsuz olduðunu ve devletin anayasal bir kurumu olan Diyanet’in fetva kararlarýyla “dinî bir vecîbe” olduðunu AÝHM’e bildirmediði gibi. “Hükûmet savunmasý”nda týpký “yasakçýlar”ýn baþörtüsünü “siyasî simge”, “laikliðe karþý” ve “gerginlik sebebi” olduðunu ilettiði gibi… Kur’ân’ýn âyetlerine ve Peygamberimizin hadislerine göre umumî bir musîbet olan depreme “Ýlâhî ikaz” denmesinin “suç” sayýlýp yargýlanmasýný ve ceza almasýný savunduðu gibi. Dinî özgürlüklerin, inanç ve ifâde hürriyetinin arkasýnda durmadýðý gibi… TÜRKÝYE’NÝN YAPMASI GEREKEN Zira AB Parlamentosu, yalnýz “Kýbrýs”ý deðil, Türkiye’nin kapsamlý bir Anayasa reformunun hayatî ihtiyaç olduðunu vurguluyor. Ýnsan haklarýný ve temel özgürlükleri güçlendirecek baþta yeni anayasa olmak üzere hukukun üstünlüðünü

saðlayan çabalarý öneriyor. Vakit geçirilmeden yargýnýn köklü bir reforma tabi tutulmasýný, AB normlarýna uygun baðýmsýz yargýyý ve adaleti saðlayacak, yargý strtatejisinin uygulanmasýný; buna baðlý olarak Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu’nun temsil gücünün objektifliðini, þeffaflýðýný ve tarafsýzlýðýný güvence altýna alacak düzenlemeleri de þart koþuyor. Aslýnda AB Dönem Baþkaný Ýspanya’nýn Ankara Büyükelçisi Joan Clos’un, “AB’nin gözü kör müdür?” tepkisine verdiði cevapta, “Türkiye’nin yapmasý gereken, daha çok lobi yapmaktýr; bu bir ikna etme meselesi, emir meselesi deðil” ifâdesi, her þeyi açýða çýkarýyor. AB Parlamentosu, “Adadaki müzâkerelere katký için” Türkiye’nin “barýþ gücünü çekmesi”ni ve Maraþ’ý Rumlara açmasý”ný ileri sürüyor. Hükûmet, barýþ gücünün KKTC’nin güvenliðini saðladýðýný, AB müzâkere süreciyle bir ilgisinin olmadýðýný, AB karar mercileri nezdinde açýkça belirtmeli. “Kýbrýs konusu”nun “AB þartý” olarak Türkiye’nin önüne konulmasýnýn hakkaniyetle hiçbir ilgisinin olmadýðýný ýsrarla ve ciddiyetle bildirmeli. Türkiye’nin haklýlýðýný yýlmadan her zeminde ortaya koymalý… AB ve demokratikleþme samimiyeti bunu gerektirir…

Ýki komutana Ergenekon sorgusu n ERGENEKON soruþturmasý kapsamýnda Ýzmir’de Foça Çýkarma Gemileri Komutaný Tuðamiral Mehmet Fatih Ýlhan ile Ege Ordusu Kurmay Baþkaný Tümgeneral Ömer Paç’ýn ifadeleri alýndý. Ergenekon soruþturmasýný yürüten Cumhuriyet Savcýlýðýnýn talimatýyla, Tuðamiral Ýlhan ile Tümgeneral Paç, Ýzmir Adliyesi’nde özel yetkili cumhuriyet savcýlarýna ifade verdi.Ýzmir / cihan

n ERZÝNCAN Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlhan Cihaner’in adliyedeki makam odasýnda ve evinde polis tarafýndan arama yapýldý. Alýnan bilgiye göre, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Baþsavcýsý Osman Þanal, yürütülen bir soruþturma kapsamýnda Erzincan’a geldi. Baþsavcý Þanal, Erzincan Terörle Mücadele Þube Müdürü Murat Günbeyi ve polis ekibi ile Erzincan Adliyesine geçerek Baþsavcý Cihaner’in makamýnda ve adliye lojmanlarýndaki evinde arama baþlattý. Baþsavcý Þanal’ýn talebi üzerine aramaya, Erzincan Emniyet Müdürlüðünden de polis ekibi katýldý. Erzincan / aa

n ESKÝ Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu Baþkaný Ahmet Ertürk, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün ekonomi ile ilgili konulardan sorumlu baþdanýþmanlýðýna atandý. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezi’nden yapýlan açýklamada, Ertürk’ün dünden itibaren Cumhurbaþkaný Gül’ün ekonomi ile ilgili konularda sorumlu baþdanýþmanlýðýna atandýðý bildirildi. Ankara / aa

Erdoðan Ýspanya’ya gidecek n BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, 21-23 Þubat günlerinde Ýspanya’ya ziyaret gerçekleþtirecek. Erdoðan’ýn Ýspanya ziyaretinde hükümetler arasý zirve toplantýsý gerçekleþtirecek. Türkiye ve Ýspanya arasýnda her alanda yoðunluk ve derinlik kazanan iliþkilerin kurumsal bir yapýya kavuþturulmasý düþüncesinden hareketle, Baþbakan Erdoðan ve Ýspanya Baþbakaný Jose Luis Rodrigues Zapatero’nun düzenli olarak her yýl “Hükümetler arasý Zirve Toplantýlarý” düzenlenmesi konusunda vardýklarý mutabakat uyarýnca, 2. zirve toplantýsý Baþkent Madrid’de 22 Þubat 2010 tarihinde yapýlacak. Zirvenin ardýndan, Baþbakan Erdoðan, Sevilla NODO Vakfý tarafýndan bu yýl altýncýsý verilen “Kültürler arasý Sevilla NODO Ödülü”nü almak üzere bu kente geçecek. Erdoðan’a, “Medeniyetler Ýttifaký” projesinin harekete geçirilmesinde üstlendiði önemli rolü nedeniyle NODO ödülü verilecek. Ankara / aa

Yakýtal, merkeze alýnýyor n DIÞÝÞLERÝ Bakanlýðý, Roma Büyükelçisi Yakýtal’ýn suçlu bulunduðuna iliþkin bilgilerin gerçeði yansýtmadýðýný belirterek, soruþturmanýn selameti bakýmýndan merkez görevine atanmasýna iliþkin iþlemlerin baþlatýldýðýný bildirdi. Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Burak Özügergin, Roma Büyükelçisi Ali Yakýtal hakkýnda dün bazý basýn yayýn organlarýnda çýkan haber ve yorumlar ile bu konuda yürütülmekte olan sürece iliþkin bilgilerin kamuoyuna naklediliþ þeklinden üzüntü duyulduðunu belirtti. Büyükelçi Yakýtal’ýn soruþturma sonucunda suçlu bulunduðuna iliþkin bilgilerin gerçeði yansýtmadýðýný ifade eden Özügergin, “Ýlgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olan bu süreç tüm yönleriyle devam etmektedir” dedi. Sözcü, “soruþturmanýn selameti bakýmýndan” Büyükelçi Yakýtal’ýn merkez görevine atanmasýna iliþkin iþlemlerin baþlatýldýðýný bildirdi.

DP’den gazetemize ziyaret n DEMOKRAT Parti (DP) Beylikdüzü Ýlçe Baþkaný Muharrem Angün, gazetemizi ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde bulunan Angün Yeni Asya Ýmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular ile görüþtü. Ziyarette Baþkan Angün, parti çalýþmalarýný anlatýrken, Kutlular ise Yeni Asya ile ilgili bilgi verdi. Ziyarette, DP Beylikdüzü Ýlçe Sekreteri Ahmet Küçükoðlu, Siyasî Ýþler Komisyonu Baþkaný Mehmet Sarýkavak ile DP Ýstanbul Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Solmaz da hazýr bulundu. Ýstanbul / Yeni Asya

DDK, Yazýcýoðlu'nun öldüðü kazayý araþtýracak n CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, eski BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu’nun hayatýný kaybettiði helikopter kazasý, havacýlýk emniyeti ve güvenliðine iliþkin konularýn Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafýndan araþtýrýlmasý ve denetlenmesi talimatý verdi. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezinden yapýlan açýklamada, ‘’Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, 25.03.2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasýnda Büyük Birlik Partisi Genel Baþkaný Sayýn Muhsin Yazýcýoðlu ile birlikte beþ kiþinin hayatýný kaybetmesi üzerine gerek söz konusu kaza, gerekse havacýlýk emniyeti ve güvenliðine iliþkin olarak gündeme gelen çeþitli konularýn Devlet Denetleme Kurulunca tüm yönleriyle araþtýrýlmasý ve denetlenmesi talimatýný vermiþlerdir’’ denildi. Ankara / aa

Dýþiþleri Komisyonu, ABD Büyükelçisini dinledi

Erzincan Adliyesi'nde arama

Ertürk, Gül'e danýþman oldu

DP Beylikdüzü Ýlçe Baþkaný Angün ve beraberindekiler, gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular ile görüþtü.

Katsayý, Danýþtay ve YÖK’e havale HÜKÜMET SÖZCÜSÜ CEMÝL ÇÝÇEK, KATSAYI BELÝRSÝZLÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, “YÖK VE DANIÞTAY ARASINDAKÝ BÝR MESELE BU, SONUÇTA NASIL BÝR KARAR VERÝLECEK HEP BERABER BAKACAÐIZ VE GÖRECEÐÝZ’’ DEÐERLENDÝRMESÝNDE BULUNDU. HÜKÜMET Sözcüsü, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, ‘’Danýþtay ne karar verecek bunu bilmiyorum, bu kararýn sonucunda YÖK ne karar verecek onu da bilmiyoruz. Ama özellikle sýnav sürecinin baþladýðý, insanlarýn heyecanlarýnýn yükseldiði bir dönemde bu türlü belirsizliklerin de ortadan kaldýrýlmasý gerekir. Bu öðrencilerin belli bir baský altýnda tutulmasý da doðru deðildir. O nedenle YÖK ve Danýþtay arasýndaki bir mesele bu, sonuçta nasýl bir karar verilecek hep beraber bakacaðýz ve göreceðiz’’ dedi. Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantýsýna iliþkin açýklamalarýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bir gazetecinin, ‘’YÖK, Danýþtay’ýn katsayý kararýna itiraz etti. Bir süreç var. Bir belirsizlik ortamý var. Bu konuda bir deðerlendirmeniz oldu mu?’’ sorusuna Çiçek, þu deðerlendirmeyi yaptý: ‘’Hayýr. Bu YÖK’ün konusu, YÖK ile Danýþtay’ýn arasýnda bir konudur. Dolayýsýyla Danýþtay bir karar vermiþtir, YÖK de bu Danýþtay’a karþý itiraz hakkýný kullanmýþtýr. Bu itiraz sonucunda Danýþtay ne karar verecek bunu bilmiyorum, bu kararýn sonucunda YÖK ne karar verecek onu da bilmiyoruz. Ama özellikle sýnav sürecinin baþladýðý, insanlarýn heyecanlarýnýn yükseldiði bir dönemde bu türlü belirsizliklerin de ortadan kaldýrýlmasý gerekir. Bu öðrencilerin belli bir baský altýnda tutulmasý da doðru deðildir. O nedenle YÖK ve Danýþtay arasýndaki bir mesele bu, sonuçta nasýl bir karar verilecek hep beraber bakacaðýz ve göreceðiz.’’Ankara / aa

Bahçeli: Katsayýnýn çözüm yeri Meclis’tir MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, üniversiteye giriþti meslek lisesi öðrencilerine uygulanan katsayý sisteminin toplumsal sorun haline geldiði ni be lir te rek, çö züm ye ri o lark Meclis’i adrse gösterdi. Bahçeli, partisinin grup toplantýsýnda Danýþtay’ýn YÖKün üniversiteye giriþte farklý katsayý uygulamasý öngören kararýnýn yürütmesini oy birliðiyle durdurmasýna tepki gösterdi. Konunun Meclis zemininde çözülmesinin zorunluluk halini aldýðýný vurgulayan Bahçeli, þunlarý söyledi: “Bu sorunun çözülmesinde hukuken YÖK’ün idari tasarrufunun tartýþmalý hale geldiði ve kâfi gelemeyeceði yargý kararýyla ortaya çýkmýþtýr. Gelinen bu aþamada, yargý kararýný eleþtirmek, zan altýnda býrakmak ve bu müesseseyi yýp-

En çok terör riski olan 14. ülkeyiz IRAK, en çok terör riski olan ülkeler listesinin birinci sýrasýndaki yerini korurken, bu ülkeyi sýrasýyla Afganistan, Pakistan ve Somali izliyor. Türkiye ise 162 ülke arasýnda 14. sýrada yer alýyor. Ýngiltere’de bulunan Maplecroft adlý küresel analiz þirketi tarafýndan uluslararasý þirketler için yapýlan “Terörizm Risk Endeksi”nde en çok terör riski olan

ilk 9 ülke; Irak, Afganistan, Pakistan, Somali, Lübnan, Hindistan, Cezayir, Kolombiya ve Tayland þeklinde sýralandý. Endeks, ülkelerdeki terör saldýrýlarýnýn sýklýðý ve saldýrýlar sonucu ölen insan sayýsý gibi kriterlere göre her altý ayda bir yenileniyor. Maplecroft, Irak’taki terör durumunun geçen yýla göre iyileþtiðini, ancak 2009 yýlýnda yaklaþýk 4

ratmak yerine, yasal bir giriþimle konunun TBMM’nde halli elzem hale gelmiþtir. Üzerinde tartýþýlan konu, imam hatip liseleri ekseninde yapýlmakla beraber, aslýnda meslek lisesi mezunlarýnýn yükseköðretime geçiþte yaþadýðý katsayý eþitsizliðidir. Bu durum, yýllardan beri Baþbakan Erdoðan tarafýndan istismar edilmekte ve siyasi tartýþma malzemesi yapýlmaktadýr. Sorunun çözümsüzlüðünden faydalanan iktidar ve ana muhalefet partileri tarafýndan siyasi tartýþma ve çekiþme konusu yapýlmakta gerilimin izdüþümü toplumsal yapýya kutuplaþma olarak yansýmaktadýr. Özellikle milyonlarca evladýmýzý ve ailesini yakýndan ilgilendiren üniversite sýnav takviminin iþlemeye baþladýðý bu süreç, ortaya çýkan belirsizlikleri ve endiþeleri daha da artýrmýþtýr.” Ankara / cihan

bin 500 sivilin hayatýný kaybetmesinin Irak’ý listede yine ilk sýrada tuttuðunu bildirdi. Endekse göre, terör riski yüksek olan ülkelerden bazýlarý ve sýralamadaki yerleri þöyle Filipinler (10), Türkiye (14), Rusya (15), Nijerya (24) ve Ýspanya (34). Ýngiltere (41), Çin (43), ABD (46) ve Fransa (56) “orta riskli” ülkeler arasýnda yer alýrken, Almanya (81), Kanada (116) ve Avustralya’ya (120) “düþük riskli” ülkeler sýralamasýnda yer verildi. Londra / aa

n TBMM Dýþiþleri Komisyonu Baþkan ve üyeleri, ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey ile biraraya geldi. Görüþmenin ardýndan, TBMM Dýþiþleri Komisyonu Baþkaný Murat Mercan, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen ve, ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, gazetecilerin sorularýný cevapladý. Mercan, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin tek ses olarak, 1915 olaylarýyla ilgili iddialarýn kabul edilmesini öngören tasarýnýn ABD kongresinde görüþülmesinin ve Temsilciler Meclisinde kabul edilmesinin, TürkABD iliþkilerine çok büyük zarar vereceðini ABD Büyükelçisine ilettiklerini söyledi. Onur Öymen ise görüþmede, Ermenistan Anayasa Mahkemesinin protokolleri þerhli olarak onaylamasý kararýnýn, protokollerin içeriðini özlü biçimde deðiþtirdiðini ifade ettiklerini kaydetti. Öymen, ‘’Katar’da yaþanan büyükelçi krizi’’ ile ilgili bir soruya, ‘’Bunlar þýk deðil. Ýçeride yapýlan görüþmelere saygý göstereceksiniz. Diplomatlarýn görevi kriz yaratmak deðildir. Bu tür davranýþlarda bulunanlarý kýnýyoruz’’ cevabýný verdi. James Jeffrey de bir gazetecinin, Katar’da yaþanan büyükelçi krizi ile ilgili sorusu üzerine, ‘’Erdoðan ile Clinton’un, çok iyi görüþ alýþveriþinde bulunduklarýný söyleyerek, konunun kapandýðýný’’ belirtti. Ankara / aa

Eminaðaoðlu hakkýndaki karara itiraz edildi n SÝNCAN Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Sincan 1. Aðýr Ceza Mahkemesi’nin, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý ve eski YARSAV Baþkaný Eminaðaoðlu hakkýnda verdiði kovuþturma açýlmasýna yer olmadýðýna dair karara itiraz etti. Ýtiraz dilekçesi, Sincan 1. Aðýr Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkemenin, itirazý deðerlendirmek üzere dosyayý, Kýrýkkale Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðý’na göndereceði öðrenildi. Adalet Bakanlýðýnýn baþvurusu üzerine, Sincan Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Ömer Faruk Eminaðaoðlu hakkýnda, ‘’Yargý görevi yapaný etkileme’’, ‘’Soruþturmanýn gizliliðini ihlal’’ ve ‘’Dernek ve Vakýflarýn Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ile Ýliþkilerine Dair Kanun’a muhalefet’’ suçlarýndan iddianame hazýrlamýþtý. Ýddianameyi deðerlendiren Sincan 1. Aðýr Ceza Mahkemesi ise Eminaðaoðlu’na atýlý suçlarla ilgili ‘’delil bulunmadýðý’’ gerekçesiyle kovuþturma açýlmasýna yer olmadýðýna karar vermiþti. Ankara / aa

Türkiye-Irak arasýndaki tren seferleri baþladý n TÜRKÝYE ile Irak arasýnda ilk tren seferi dün baþladý. Musul’dan kalkan yolcu treni bugün Gaziantep Garý’nda törenle karþýlanacak. Gaziantep-Musul arasýndaki ilk seferini yapacak yolcu treninin dün Musul’dan baþlayan yolculuðu bugün Gaziantep Garý’nda sona erecek. Tren, Gaziantep Garý’nda törenle karþýlanacak. Açýklamada, iki ülke arasýndaki seferlerle ilgili þu bilgilere yer verildi: ‘’Musul’dan her Salý saat 12.00’de, Gaziantep’ten her Perþembe saat 21.00’de hareket edecek Musul-Gaziantep yolcu treni, haftada bir gün karþýlýklý olarak iþletilecek. Trenin gümrük ve pasaport kontrolleri de dahil olmak üzere toplam seyir süresi yaklaþýk 18 saat olarak planlandý. Gaziantep-Musul yolcu trenlerinin tek yön kiþi baþý taþýma ücreti oturma yerli vagonlarda 25 avro, kuþetli vagonlarda ise 35 avro olacak. GaziantepMusul yolcu treni, Gaziantep’ten Musul yönüne ilk seferini 18 Þubat 2010 günü gerçekleþtirecek.’’ Ankara / aa


6

YENÝASYA / 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

MA­KA­LE

Ehvenü’þ-þer bir adâlet-i izâfiyedir FEYZÝNUR BÂKÎ ÇÝMÝÇ bakicimic@hotmail.com

Mu­hâ­ke­mat’ta “Hil­kat­te­ha­yýr­a­sýl,­þer­i­se­te­be­î­dir. Ha­yýr­kül­lî,­þer­cüz’î­dir”­ 1 þek­lin­de­çok­mü­him­bir cüm­le­var­dýr.­Mü­nâ­za­rât’ta­i­se­ “Eh­ven-i­þer­i­se­bir a­da­let-i­i­za­fi­ye­dir.­Hey­hât!­Â­le­min­her­ha­lin­de­hayrý­mahz­o­la­maz”­­2­de­nil­mek­te­dir. “Her­þey­zýd­dý­i­le­bi­li­nir”­tes­bi­ti­mü­him­bir­kâ­i­de­dir. “E­vet,­her­þey­ya­ha­kî­ka­ten­gü­zel­dir,­ya­biz­zat­gü­zel­dir­ve­ya­ne­ti­ce­le­ri­i­ti­bâ­rýy­la­gü­zel­dir”­ 3 de­ni­le­rek her­þe­yin­biz­zat­gü­zel­o­la­ma­ya­ca­ðý­ve­â­le­min­her­ha­lin­de­hayr-ý­mahz­o­la­ma­ya­ca­ðý­söy­len­mek­te­dir. Eh­ve­nü’þ-þer­de,­ne­ti­ce­le­ri­i­le­gü­zel­o­lan­bir­a­dâ­let-i­i­zâ­fi­ye­dir.­Çün­kü­eh­ve­nü’þ-þer,­bü­yük­zul­mü­ve za­ra­rý­ön­le­me­ye­ça­lýþ­mak­týr.­Bu­ci­het­le­eh­ve­nü’þ-þer a­da­let-i­nis­bî­ye­dir.­A­da­let-i­nis­bî­ye­i­se,­kül­lün­se­lâ­me­ti­i­çin,­cüz’î­za­rar­la­rý­ka­bul­e­den;­bü­yük­za­rar­ol­ma­mak­i­çin­az­za­ra­ra­ra­zý­ol­ma­yý­ge­rek­ti­ren­bir­i­zâ­fî a­da­let­tir.­An­cak­bir­þart­la­ki­a­dâ­let-i­mah­za­tat­bi­ki müm­kün­de­ðil­se­a­da­let-i­i­zâ­fi­ye­ye­gi­di­lir.­Yok­sa­gi­dil­mez,­zu­lüm­ir­ti­kâb­e­dil­miþ­o­lur. Eh­ve­nü’þ-þer;­þer­rin­en­az­za­rar­lý­sý,­i­ki­kö­tü­den da­ha­az­za­rar­lý­sý­de­mek­tir.­Eh­ve­nü’þ-þer,­Ýs­lâm­Hu­kû­ku­ki­ta­bý­Me­cel­le’de­iþ­len­miþ­bir­ko­nu­dur.­Bu­na gö­re; “Za­rar-ý­u­mû­mu­def­i­çin­za­rar-ý­has­ih­ti­yar­o­lu­nur.”­Ge­ne­li,­her­ke­si,­her­þe­yi­ku­þat­mýþ­bir­za­ra­rý kal­dýr­mak­i­çin,­ö­zel,­sý­nýr­lý­bir­za­rar­se­çi­lir­de­mek­tir. “Za­rar-ý­e­þed,­za­rar-ý­e­haff­i­le­i­za­le­e­di­lir.“­Þid­det­li, kat­kat­bir­za­rar,­ha­fif­o­la­ný­i­le­yok­e­di­lir. “Ý­ki­fe­sad­te­â­ruz­et­tik­de,­e­haf­fi­ir­ti­kâb­i­le­a’za­mý­nýn­ça­re­si­ne­ba­ký­lýr;­i­ki­bo­zul­ma­kar­þý­kar­þý­ya­ge­lip ta­a­rur­ruz­et­tik­le­rin­de,­ha­fif­o­la­ný­iþ­le­nir­ve­böy­le­ce bü­yü­ðü­nün­ça­re­si­ne­ba­ký­lýr.­Ý­ki­þer,­kö­tü­lük,­çir­kin­lik­ten­da­ha­ha­fif­o­la­ný­se­çi­lir. “Def-i­me­fâ­sid,­celb-i­me­nâ­fi­den­ev­lâ­dýr.” Yan­lýþ za­rar­lý­o­lan­þe­yi­def­et­mek,­fay­da­lý­yý­el­de­et­mek­ten üs­tün­dür.4 Hz.­A­li­(ra)­E­fen­di­miz:­“A­kýl­lý­o­lan­kim­se,­ha­yýr­i­le þer­ri­de­ðil­eh­ve­nü’þ-þer­ri­a­yý­ran­dýr”­di­ye­rek­çok­ö­nem­li­bir­nok­ta­ya­te­mas­et­miþ­ve­ders­ver­miþ­tir. Dün­ya­da­mut­lak­ha­yýr­ol­ma­dý­ðý­i­çin­eh­ve­nü’þ-þer her­za­man­ge­rek­li­dir.­O­nun­i­çin­de­Be­dî­üz­za­mân Haz­ret­le­ri­“Þerr-i­cüz’î­i­çin­hayr-ý­ke­sî­ri­ta­zam­mun e­den­em­ri­terk­et­mek,­þerr-i­ke­si­ri­iþ­le­mek­de­mek­tir.­Eh­ve­nü’þ-þer­ri­ih­ti­yar­el­zem­dir”­5 de­miþ­tir.­Eh­ve­nü’þ-þer­az­kö­tü­de­mek­tir.­Ya­ni­i­ki­þer­den­da­hâ­az za­rar­lý­o­la­nýn­ter­cih­e­dil­me­si­dir.­Ýlk­ba­kýþ­ta­“Bu­da za­rar­dýr”­de­ni­le­bi­lir.­An­cak­o­“az­kö­tü­o­lan­eh­ve­nü’þþer”­ne­ti­ce­i­ti­ba­rýy­la­ha­yýr­dýr­ve­hay­ra­hiz­met­e­der. Çün­kü­Üs­tad­Be­dî­üz­za­mân;­“Hem­me­se­lâ,­kan­gren ol­muþ­ve­ke­sil­me­si­lâ­zým­ge­len­bir­par­ma­ðýn­ke­sil­me­si­ha­yýr­dýr,­i­yi­dir.­Hâl­bu­ki­zâ­hi­ren­bir­þer­dir.­Par­mak­ke­sil­mez­se­el­ke­si­lir,­þerr-i­ke­sir­o­lur”­ 6 de­mek­te­dir.­“Hayr-ý­ke­sir­i­çin­þerr-i­ka­lil­ka­bul­e­di­lir”­pren­si­bi­de­bu­nu­des­tek­le­yen­ö­nem­li­pren­sip­le­rin­den­dir.­ Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm):­ “Bir­þe­yi­ta­ma­men el­de­e­de­mi­yor­san,­ta­ma­mý­ný­terk­e­de­mez­sin”­ 7 bu­yur­muþ­lar­dýr.­Bu­ha­dî­se­da­ya­na­rak­Be­dî­üz­za­mân Haz­ret­le­ri­de­“Ta­ma­mý­el­de­e­di­le­me­ye­cek­þe­yin­ta­ma­mý­terk­e­dil­mez”­de­miþ­tir. Bü­tün­bu­öl­çü­ler­i­çe­ri­sin­de­di­ni­mi­zin­iç­ti­mâî­ve si­yâ­sî­sa­ha­la­ra­ba­kan­öl­çü­le­ri­ni,­ö­zel­lik­le­Kur’ân’ýn bu­as­ra­ba­kan­tef­si­ri­o­lan­Ri­sâ­le-i­Nûr’un­pren­sip­le­ri­ni­i­yi­tah­lil­e­dip­o­na­gö­re­ha­re­ket­et­mek­du­ru­mun­da­yýz. Kâ­i­nat­ta­hiç­bir­þey­ö­nem­siz­de­ðil­dir.­Çün­kü­her þey­de­Yü­ce­Al­lah’ýn­te­cel­li­le­ri­var­dýr.­Kü­çük­bir­ma­ki­na­da­çok­kü­çük­bir­par­ça­yý­ye­ri­ne­tak­maz­sak­o­â­let­ça­lýþ­maz.­Bir­ge­mi­de­pu­su­la­çok­kü­çük­tür­ve­az bir­yer­kap­lar.­An­cak­ge­mi­nin­sa­hil-i­se­lâ­me­te­çýk­ma­sý­i­çin­en­ö­nem­li­bir­â­let­tir. Kâ­i­na­týn­mi­sâl-i­mu­sað­ða­rý­o­lan­in­san­her­þey­le­il­gi­li­ve­a­lâ­ka­lý­dýr.­Hiçbir­þe­ye­bi­gâ­ne­ka­la­maz.­Dik­kat et­me­miz­ge­re­ken­i­se;­az­il­gi­len­me­miz­ge­re­ken­le çok,­çok­il­gi­len­me­miz­ge­re­ken­le­az­il­gi­le­ne­rek­is­ti­ka­me­ti­mi­zi­kay­bet­me­me­miz­ge­re­kir.­Mey­ve­Ri­sâ­le­si,­‘Dör­dün­cü­Me­se­le’de­ki­gi­bi­bütün­da­i­re­ler­de­gö­re­vi­miz­var­dýr.­Ö­nem­li­o­lan­bu­va­zî­fe­le­ri­dâ­i­mî­ve en­ö­nem­li­o­lan­kalb­da­i­re­sin­den­baþ­lat­mak­týr.­Üs­tad­Be­dî­üz­za­mân­ge­niþ­da­i­re­ler­de­de­mu­vak­kat—a­ra­­sý­ra—va­zî­fe­ler­bu­lun­du­ðu­nu­söy­le­miþ­ve­bu­va­zî­fe­le­re­hiç­bak­ma­yýn­de­me­miþ­tir.­An­cak­fýt­rî­ve­sün­ne­te­uy­gun­o­lan­sý­ra­la­ma­Mey­ve­Ri­sâ­le­si­nin­Dör­dün­cü­Me­se­le­sin­de­ya­pýl­mýþ­týr. Bir­ge­mi­de­ki­kap­tan­dü­me­ni­terk­e­der­se­so­nuç mâ­lûm­dur.­Kap­tan­“Ben­az­bir­ku­sur­iþ­le­dim,­be­nim­ku­su­rum­dan­ne­çý­kar,­þöy­le­az­u­yu­muþ­tum” der­se­bu­ha­ta­sý­o­nun­ge­mi­yi­ba­týr­ma­sý­na­se­bep­ol­du­ðu­i­çin­af­fe­di­le­mez.­Hat­ta­ge­mi­de­gark­o­lan­ma­sum­la­rýn­hak­ký­na­ve­hu­kû­ku­na­da­bu­ku­su­ru­i­le zul­met­miþ­o­lur.­ Eh­ve­nü’þ-þer­za­rû­ret­du­ru­mun­da­tat­bik­e­di­len­bir a­da­let-i­i­zâ­fi­ye­dir.­Bu­ta­ma­mýy­la­þart­la­rýn­zu­hu­run­dan­son­ra­or­ta­ya­çý­ka­cak­bir­ter­cih­tir.­Eh­ve­nü’þ-þer ha­yýr­i­le­þer­a­ra­sýn­da­ya­pý­la­cak­bir­ter­cih­de­ðil­dir.­Ý­ki þer­kar­þý­sýn­da­zo­run­lu­luk­tan­ya­pý­la­cak­o­lan­bir­ter­cih­tir.­ Dipnotlar: 1- Muhâkemat, 2006, s. 63; 2- Münâzarât, 1998, s. 123; 3- Mektubat, 2005, s. 643; 4- Mecelle, Mecelle-i Ahkâm-ý Adliye, s. 11; 5- Muhâkemat, 2006, s. 47; 6- Mektubat, 2005, s. 71; 7- Keþfü’l-Hafa, 2:196; Hadis No: 2258.

AYIÞIÐI “Güzel”i göstermek ne güzel HÜSEYÝN EREN erenhuseyin@gmail.com

ü­zel­cüm­le­ler­le­“Gü­zel”in­i­fa­de­si­gön­lü­gül­dü­rü­yor;­a­kýl­o­ku­duk­ça­bir­da­ha o­ku­mak,­lâ­ti­fe­ler­dol­duk­ça­dol­mak­is­ti­yor;­ne­fis­se­sus­kun,­þey­tan­i­se­u­zak­la­þý­yor gü­zel­lik­kar­þý­sýn­da. “Mev­c u­d at­ i­ç in­d e­ en­ lâ­t if,­ en­ gü­z el,­ en câ­mî­â­yi­ne-i­Sa­me­di­yet­de,­ha­yat­týr.­Gü­ze­lin­ â­yi­ne­si­ gü­zel­dir.­ Gü­ze­lin­ me­ha­sin­le­ri­ni gös­te­ren­ â­yi­ne­ gü­zel­le­þir.­ O­ â­yi­ne­nin­ ba­þý­na­ o­ gü­zel­den­ ne­ gel­se,­ gü­zel­ ol­du­ðu­ gi­bi; ha­ya­týn­ ba­þý­na­ da­hi­ ne­ gel­se,­ ha­ki­kat­ nok­-

G

ta­sýn­da­gü­zel­dir.Çün­kü­gü­zel­o­lan­Es­mâ­ü’lHüs­na’nýn­ gü­zel­ na­kýþ­la­rý­ný­ gös­te­rir.”­ (Yir­mi­Be­þin­ci­Lem’a)­ Li­san­sus­mak,­ka­lem­ko­nuþ­mak­is­te­mi­yor ha­ki­ka­tin­bu­ka­dar­be­lið,­be­lâ­ga­týn­bu­ka­dar ha­ki­kat­le­do­lu­ol­ma­sý­kar­þý­sýn­da;­a­kýl­þaþ­kýn­lýk­de­re­ce­sin­de­hay­ret­te,­ves­ve­se­nin­di­ye­ce­ði bir­ þey,­ þüp­he­nin­ bu­la­ca­ðý­ boþ­luk­ yok;­ boþ bu­lu­nup­bun­la­rý­o­ku­ma­mak,­te­fek­kür­et­me­mek,­hâ­len­ha­ya­ta­ak­set­tir­me­mek­ne­bü­yük boþ­luk…­ Kü­re­ler­le­do­lu­kâ­i­nat­boþ­lu­ðu­bi­le­bu­boþ­lu­ðu­kal­dýr­maz;­bu­ha­ki­kat­le­ri­u­huv­vet­kâ­râ­ne­ mu­h ab­b et­ mec­l is­l e­r in­d e­ mü­z a­k e­r e­ et­mek;­ne­hoþ,­ne­ta­dý­do­yul­maz­lez­zet,­ne­bü­yük­þi­fa,­ne­bü­yük­de­vâ;­bir­ne­vî­cen­net… E­zi­ci,­ bo­ðu­cu,­ dað­da­ða­lý­ dün­ya­ ve­ iþ­le­ri­ne na­s ýl­ da­y a­n ý­l ýr;­ böy­l e­s i­ ha­k i­k at­l er­ ol­m a­s a,

böy­le­si­gü­zel­lik­ler­dev­þi­ril­me­se­dün­ya­nýn­es­mâ­ya­ ve­ a­hi­re­te­ ba­kan­ yü­zün­den…­ An­la­ya­ca­ðý­mýz­a­kýl­se­vi­ye­si­ne,­kalp­ký­va­mý­na,­duy­gu kat­ma­ný­na­ in­di­ren­ Ce­mal­ ve­ Ke­mal­ sa­hi­bi, Ce­mil­o­lan­Rah­mân-ü­Ra­hîm’e;­bü­tün­Es­mâ­ü’l-Hüs­nâ­sý­nýn­te­cel­li­le­ri­a­de­din­ce­e­zel­den­e­be­de­ka­dar­ham­dol­sun… Ra­hat­ ne­ ra­hat­sýz­ e­dil­me­ye­ de­ðer­dir­ bu ha­ki­kat­ler­ kar­þý­sýn­da;­ ne­fis­ tem­bel­li­ðe,­ mü­za­ke­re­siz­li­ðe,­zi­kir­siz­li­ðe,­þü­kür­süz­lü­ðe­a­lýþ­tý­rýl­ma­ma­lý­ ki;­ mu­sî­bet­ler­den,­ has­ta­lýk­lar­dan, ke­der­ler­den­ a­za­mî­ is­ti­fa­de­ e­di­le­bil­sin;­ es­mâ te­cel­li­le­ri­ne­ gü­zel­ce­ â­yi­ne­ ol­sun,­ son­suz­ se­vinç­ler­dev­þir­sin.­ Ge­ce­de­gü­ne­þin­en­bi­rin­ci­â­yi­ne­si­ay;­gün­düz­d e­ de­n i­z in­ dal­g a­l a­r ý­ a­d e­d in­c e­ gü­z el­l ik mü­þ a­h e­d e­s i;­ ha­y a­t ý­ ne­ gü­z el­ e­d er,­ “an”la­r ý gü­zel­lik­ler­le­ dol­du­rur,­ mu­sî­bet­ ge­ce­le­ri­ni­ a­-

YERÝN KULAÐI

BEDESTEN

Padiþahlarý karalama inadý M. LATÝF SALÝHOÐLU latif@yeniasya.com.tr

â­lum,­ res­mî­ i­de­lo­ji­nin­ ve­sa­ye­ti­ al­týn­da­ ya­zý­lan­ ya­kýn­ ta­ri­hi­miz,­ baþ­tan­so­na­ya­lan­lar­la,­yan­lýþ­lar­la,­hat­ta­if­ti­ra­lar­la­do­lu­do­lu.­ Bun­c a­ ya­l a­n a,­ yan­l ý­þ a­ i­t i­r az­ et­m e­y en, hat­ta­hiç­o­ra­lý­ol­ma­yan­ta­rih­çi­ve­ya­zar­ta­i­fe­sin­den­ ba­zý­ kim­se­ler,­ san­ki­ ma­ri­fet­miþ gi­bi­ tut­tur­muþ­ Os­man­lý­lar­ hak­kýn­da­ zi­hin­le­ri­bu­lan­dýr­ma­ya­ve­hat­ta­ev­li­ya­mer­te­be­sin­de­gö­rü­nen­ki­mi­pa­di­þah­la­rý­if­ti­ra­lar­la­ka­ra­la­ma­ya­ça­lý­þý­yor.

M

ru­ti­yet­ is­te­yen­le­re­ ha­ya­tý­ zin­dan­ e­den­ ha­fi­ye­ci­lik­sis­te­mi­ni­yer­den­ye­re­vu­ra­i­lir­sin. A­ma,­tu­tup­o­nun­þah­sý­ný­le­ke­dar­et­me­ye,­ o­n un­ he­l âl–ha­r am­ de­m e­d en­ ö­n ü­n e ge­le­ni­ yi­yip­ iç­ti­ði­ni­ id­di­a­ e­der­sen,­ ha­yýr­lý bir­iþ­de­ðil,­sa­de­ce­vic­dan­la­rý­ya­ra­la­mýþ,­if­ti­r a­l a­r a­ ar­k a­ çýk­m ýþ­ ve­ ni­h a­y et­ zi­h in­l e­r i bu­lan­dýr­mýþ­o­lur­sun,­o­ka­dar. *­*­* Ya­kýn­ta­rih­ya­lan­la­rý­na­ses­çý­kar­ma­yan­ve fa­kat­ pa­di­þah­la­rý­ ka­ra­la­ma­da­ pek­ he­ves­li gö­rü­nen­ ga­ze­te­ci­ler­ ker­va­ný­na­ Ra­di­kal'de ya­zan­Hak­ký­Dev­rim­de­ka­týl­mýþ­ol­du. "E­deb"i­yat­la­il­gi­li­yaz­dýk­la­rý­nýn­ço­ðu­nu­i­sa­bet­li­ gör­dü­ðü­müz­ Dev­rim,­ ne­ ya­zýk­ ki, Sul­tan­ Fa­tih­ hak­kýn­da­ son­ de­re­ce­ "e­dep" dý­þý­ bir­ if­ti­ra­ya­ prim­ ve­ri­yor,­ geç­ti­ði­miz Pa­zar­(14­Þu­bat)­gün­kü­ya­zý­sýn­da. Ken­d in­c e,­ Sul­t an­ Fa­t ih'in­ Ýs­t an­b ul'un 17 Þubat 1961 fet­hi­ ka­dar­ ö­nem­li­ bir­ ha­ta­sýn­dan,­ gü­na­hýn­dan­söz­e­di­yor. De­lil,­kay­nak,­is­pat­sa­de­din­de­i­se,­sa­de­ce ve­ sa­de­ce­ li­se­de­ki­ ta­rih­ öð­ret­me­ni­ "Ga­lip Ho­cam"­ de­di­ði­ ki­þi­nin­ sý­nýf­ta­ an­lat­mýþ­ ol­du­ðu­te­vil­gö­tür­mez­zýr­va­sý­ný­nak­le­di­yor. Nak­let­miþ­ol­du­ðu­bu­zýr­va­ya­gö­re,­Fa­tih Sul­tan­Meh­met,­gû­yâ­as­ke­rle­ri­i­le­bir­lik­te —üs­te­lik­fe­tih­ge­ce­si—uç­kur­a­ça­rak­gü­zel Rum­ka­dýn­la­rý­na­te­ca­vüz­et­miþ­ler. Cid­d en,­ in­s a­n ýn­ ka­n ý­n ý­ don­d u­r an­ ve "hâ­zâ­if­ti­ra"­o­lan­bir­id­di­a­dýr­bu. Han­gi­ ki­tap­ta­ ya­zý­yor?­ Han­gi­ kay­nak­ta nak­le­di­li­yor?­ Ga­lip­ Ho­ca­ de­nen­ ki­þi,­ ne­re­den­al­mýþ­bu­bil­gi­le­ri? Ýl­min­iz­ze­ti,­ka­le­min­nâ­mu­su­ve­mes­lek hay­si­ye­ti­ a­dý­na­ ce­va­bý­ mut­lak­ sû­ret­te­ ge­re­ken­bu­ve­ben­ze­ri­su­âl­le­rin­ta­ma­mý­ha­va­da­ka­lý­yor. Bir­ kim­se,­ baþ­ka­sý­na­ yö­ne­lik­ ka­ra­la­yý­cý bir­id­di­a­yý­or­ta­ya­a­týp­da­bunu­is­pat­e­de­Dr. Lütfi Kýrdar'ýn (küçük resim) duruþma esnasýnda vefat etmesi, mez­se,­o­kim­se­doð­ru­dan­ya­lan­cý­ve­müf­Adnan Menderes'i ziyadesiyle müte­ri­gü­rû­hu­na­da­hil­o­lur,­gi­der. teessir etti. Ne de olsa onun dâvâ *­*­* arkadaþý ve teþkil etmiþ olduðu E­ v et,­Os­ m an­ l ý­pa­ d i­þah­la­rý­a­ra­sýn­da­Os­son kabinede Saðlýk Bakanýydý. man­ Ga­zi,­ Sul­tan­ Fa­tih,­ Ba­ye­zid–i­ Ve­li, nihayet onu kahrýndan öle- Sul­tan­Se­lim­ve­Sul­tan­I­I.­Ab­dul­ha­mid­gi­cek nok ta ya ge tir di. Hak - bi­ þah­si­yet­ler,­ ah­lâk­ ve­ tak­va­ca­ pek­ maz­kýnda ileri sürülen yalan ve but­o­lan­i­sim­ler­dir. Bu­de­re­ce­sa­lih­ve­mut­ta­ki­zât­la­ra­da­hi, iftira yüklü iddialara cevap ver me ye ça lýþ tý ðý es na da böy­le­si­ne­ çir­kin­ ve­ ið­renç­ ka­ra­la­ma­lar­da kalbi durdu ve hemen ora- bu­lu­nul­ma­sý,­ ha­liy­le­ biz­le­ri­ üz­mek­te,­ zi­ya­de­siy­le­ren­ci­de­et­mek­te­dir. cýkta vefat etti. Tek­ te­sel­li­miz,­ bu­ tür­ if­ti­ra­ ve­ ka­ra­la­Koskoca bir devlet ve sima­ la­ra­pe­res­tiþ­e­den­le­rin,­ya­kýn­ta­rih­ya­yaset adamýnýn bu þekildeki dramatik ölümü dahi, dar- lan­l a­r ý­n ý­ bu­ mil­l e­t e­ yut­t ur­m a­y a­ ça­l ý­þ an becilerin nasýrlaþmýþ yüre- Ke­ma­list­ çev­re­ler­le­ dir­sek­ te­ma­sýn­da­ bu­ði ni zer re ka dar ol sun yu - lu­na­rak­iþ­gör­me­si. Ke­m a­l ist­ ge­ç i­n en­ ta­r ih­ç i,­ ga­z e­t e­c i­ ve muþatmadý. Nitekim, ayný yerde ve yi- ya­z ar­l a­r ýn­ i­s e,­ ya­l an–yan­l ýþ­ þey­l e­r e­ bi­l e ne iþkence altýnda son ne- bi­le­te­nez­zül­et­tik­le­ri­ni­bi­li­yo­ruz. Bun­lar,­ya­kýn­ta­rih­ger­çek­le­ri­ni­bir­par­ça fe si ni ve ren di ðer beþ–al tý maz lu mun du ru mu da, o na­za­ra­ ver­me­ye­ ça­lý­þan­ ay­ný­ ma­hal­le­den za lim le rin yü re ði ni yu mu - Can­Dün­dar'ý­bi­le­a­fa­roz­et­me­ye­kal­kýþ­tý­ðý­na­gö­re,­va­rýn­ge­ri­si­ni­siz­he­sap­e­din... þatmaya yetmedi.

Mu­rat­ Bar­dak­çý,­ Fa­tih­ Al­tay­lý­ i­le­ sun­duk­l a­r ý­ tv­ prog­r am­l a­r ýn­d a­ (Ha­b er­t ürk), bir­kaç­tek­rar­la,­hat­ta­ýs­rar­ve­i­nat­la­Sul­tan I­I.­Ab­dul­ha­mid'in­sa­ra­ya­þa­rap­ge­tir­tip­iç­ti­ði­ni­id­di­a­et­ti,­dur­du. Üs­tad­Be­di­üz­za­man­i­se,­ay­ný­Sul­tan­Ab­dul­ha­mid'i­ bir­ "ve­li­ pa­di­þah"­ de­re­ce­sin­de gör­dü­ðü­nü­be­yan­e­di­yor. Ya­ni,­ i­mân­ ve­ ah­lâ­ký­ ci­he­tiy­le,­ o­ de­re­ce te­miz­bir­þah­si­yet­tir. Da­ha­sý,­o­nu­ya­kýn­dan­gö­ren­ve­ta­ný­yan­la­rýn­da­ik­ra­rý­bu­yön­de­ve­ay­ný­çer­çe­ve­de. Ya­ký­nýn­da­ bu­lun­muþ­ hiç­ kim­se­nýn­ o­nun hak­kýn­da­böy­le­þe­ni'­bir­is­na­dý­yok­tur. Ha­n i,­ bir­ ye­r e­ ka­d ar­ Sul­t an­ Ab­d ul­h a­mid'in­si­ya­se­ti­ni­ten­kit­e­de­bi­lir­sin.­O­nun­fi­kir­hür­ri­ye­ti­ni­ya­sak­la­yan,­mu­ha­lif­le­re,­meþ­-

Tarihin yorumu

Dr. Lütfi Kýrdar'ýn Yassýada dramý ü tün öm rü nü va ta na, millete hizmet yolunda harcamýþ olan Dr. Lütfi Kýrdar, Yassýada Mahkemesinde savunma yaptýðý esnada kalp krizi geçirerek vefat etti. (17 Þubat 1961) Dr. Kýrdar, son DP hükümetinde Saðlýk Bakaný olduðu için, diðer Demokrat maz nun lar la bir lik te o da dar be ci ler ta ra fýn dan tu tuk lan mýþ ve Yas sý a da'ya sevk edilmiþti. Ýðrenç iftiralara, haysiyet kýrýcý hakaretlere mâruz kalmasý ve kendini zalim müfterilere karþý orada savunmak mecburiyetinde hissetmesi, onu ziyadesiyle üzmüþ, yýpratmýþ durumdaydý. 17 Þubat günü yapmýþ olduðu savunma esnasýnda, kal bi zu lüm kâr lý ða da ha fazla dayanamamýþ ve oracýkta yere yýðýlarak son nefesini vermiþti. Dr. Kýrdar'ýn duruþma esnasýnda vefat etmesi, dâvâ arkadaþlarýný da eleme, kede re gark et ti. Bil has sa Menderes, ziyadesiyle müteessir oldu, bu elim ve drama tik ha di se den. Çün kü, Dr. Kýrdar onun kurmuþ olduðu kabinede Saðlýk Bakanýydý, yani en yakýn hizmet arkadaþýydý. Evet, Dr. Lütfi Kýrdar Saðlýk Bakanýydý. Ancak, onun

B

yýn­on­dör­dü­gi­bi­ay­dýn­la­týr,­gün­dü­zü­þü­kür sa­at­ler­ o­la­rak­ þen­len­di­rir.­ Ne­ gam;­ ya­ sa­býr­da,­ ya­ þü­kür­de;­ her­ i­ki­ hal­de­ de­ ka­zanç­ta. Hiç­ boþ­luk,­ hiç­ sý­kýn­tý,­ hiç­ ke­der­ yok;­ hep do­lu,­ hep­ gü­zel­lik­le­rin­ de­re­ce­le­ri­ni­ sey­ret­me…­ Böy­le­si­ ha­yat­ ne­ u­zun,­ ne­ ge­çi­ril­mek is­ten­mez,­ne­bi­ti­ril­mek­di­len­mez­hayat…­So­nu­ gel­m ez­ gü­z el­l ik­l er­ e­m i­l en,­ son­s uz­l u­ð u ne­ti­ce­ ve­ren­ çok­ yo­ðun­ çe­kir­dek­ ha­yat;­ a­hi­re­tin­ son­suz­ gü­zel­lik­le­ri­ne,­ Ce­mal-i­ Ba­ki­ye­yi mü­þa­he­de­yi­ha­zýr­la­yan­gü­zel­ha­yat. De­va­ve­gü­zel­lik­do­lu­Nur­de­ni­zin­de­Hüs­na o­lan­Es­mâ­te­cel­li­le­rin­de­yüz­mek–-mu­sî­bet­ve a­fi­yet­an­la­rý-–i­çin­Ce­mil-i­Zül­ce­mal’in­i­na­ye­ti­ne­ ih­ti­ya­cý­mýz­ var;­ O’nun­ bü­tün­ gü­zel­lik­le­ri i­çi­ne­a­lan­Rah­met­e­li­u­laþ­maz­sa­ni­ce­o­lur­ha­li­miz?­Rah­me­tin­den­hep­ü­mit­li­yiz;­çün­kü­bi­zi gü­zel­lik­le­ri­ni­gös­ter­mek­i­çin­â­yi­ne­seç­miþ.

bu konumda bulunmasý ve ül ke si ne hiz met et miþ ol masý, darbeci zalimlerin zerre kadar umurunda deðildi. 1887 Kerkük doðumlu olan Dr. Kýrdar'ýn ülkeye hizmeti, sadece Saðlýk Bakanlýðýyla da sýnýrlý deðildi. O, ayný zamanda Ýstiklâl Harbi gazisiydi. Ýstiklâl Madal ya sý sa hi biy di. 1912'de Bal kan Har bi ne, 1915'de Dünya Harbine ve 1918'den sonra da Ýstiklâl Harbine iþtirak ederek vatan ve millet mü da fa a sýn da bu lun muþ bir þahsiyetti. Dahasý da var... En kritik zamanlarda Kýzýlay Baþkanlýðý görevini yürüttü. Manisa'da ve Ýstanbul'da yýllarca valilik yaptý. 11 sene müddetle Ýstanbul Valiliðiyle birlikte Belediye Baþkanlýðý görevinde bulundu. Bu sü re zar fýn da, ba yýn dýr lýk sahasýnda mühim hizmetler yap tý. Me se lâ, Har bi ye'deki Spor ve Sergi Sarayý, Açýkhava Tiyatrosu, Dolma bah çe'de ki Mit hat pa þa (son ra dan Ý nö nü yap tý lar) Stadyumu, Taksim Meydaný, onun döneminde yapýlan eserlerden sadece birkaçý. Ne var ki, bütün bu yaptýklarý da darbecilerin umurunda deðildi. Yassýada'da maruz kaldýðý in san lýk dý þý mu a me le,

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

Gençleri anlamak

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

enç­ler;­müt­hiþ­bir­fi­kir,­tec­rü­be,­bil­gi­aç­lý­ðý­ i­çin­de­dir.­ Aç­ o­lan,­ mi­de­si­ni­ do­yur­mak i­çin­ ça­re­ler­ a­ra­ya­cak­týr.­ Bu­nu­ meþ­rû­ yol­dan­ ger­çek­leþ­ti­re­mez­se;­ gayr-i­ meþ­rû­ yo­la­ mü­ra­ca­at­e­de­cek­tir.­Ýþ­te­bu­ra­da­dev­re­ye­gi­rip­on­la­rý­yan­lýþ­yol­la­ra­düþ­mek­ten­kur­tar­ma­nýn­yol­la­rý­ný­mut­la­ka­bul­ma­lý­yýz. *­Ön­ce­lik­le­genç­le­ri­an­la­mak­ve­prob­lem­le­ri­ne ça­re­ü­ret­mek­du­ru­mun­da­yýz.­Þu­ûr­lu­bir­em­pa­tiy­le bu­nu­ba­þa­ra­bi­li­riz.­Em­pa­ti;­bir­in­sa­nýn­ken­di­si­ni kar­þý­sýn­da­ki­in­sa­nýn­ye­ri­ne­ko­ya­rak­o­nun­dü­þün­ce­le­ri­ni­doð­ru­o­la­rak­an­la­ma,­duy­gu­la­rý­ný­his­set­me­ve­bu­an­la­yý­þý­ný­o­na­söz­lü­ya­da­be­den­di­liy­le (li­san-ý­hâl­i­le) an­lat­ma­sü­re­ci­dir. *­ Er­gen­lik­ ça­ðýn­da­ki­ler,­ fark­lý­ a­ra­yýþ­la­ra­ gi­rer.­ An­la­þýl­mak­ is­ter.­ Ha­ya­tý­ný­ an­lam­lan­dýr­mak­ is­ter.­ E­ðer­ siz­ an­la­maz­sa­nýz,­ an­lam­lan­dýr­maz­sa­nýz,­bi­ri­le­ri­on­la­rý­an­la­ya­cak­ve­na­sýl an­lam­lan­dý­ra­ca­ðý­ný­söy­le­ye­cek­tir. *­On­lar­la­de­ðer­le­ri­mi­zi,­duy­gu­la­rý­mý­zý,­se­vinç­le­ri­mi­zi,­ü­zün­tü­le­ri­mi­zi,­bek­len­ti­le­ri­mi­zi,­sýr­la­rý­mý­zý, hat­tâ­yi­ye­cek­le­ri­mi­zi­pay­laþ­mak­zo­run­da­yýz.­E­ðer biz­pay­laþ­maz­sak,­baþ­ka­la­rý­pay­la­þa­cak­týr.­ *­Genç­le­re­uy­gu­la­ya­ca­ðý­nýz­bas­ký,­þid­det,­sin­dir­me,­ kor­kut­ma­ ters­ te­per;­ si­ze­ is­yan­ o­la­rak dö­ner.­O­tak­dir­de­de­on­la­rýn­bu­is­yan­duy­gu­la­rý­ný­ok­þa­yan­la­ra­yak­la­þa­cak­lar­dýr. A­i­di­yet­ kim­li­ði­ni­ yi­tir­miþ­ ve­ya­ ka­za­na­ma­mýþ; â­i­le­le­ri,­çev­re­le­ri,­top­lum­la­rý,­kül­tür­le­ri,­de­ðer­le­ri,­ din­le­rin­den­ kop­muþ­ genç­ler­ yan­lýþ­ yol­la­ra mey­yal­dir.­ Ö­zel­lik­le,­ 12-20­ yaþ­la­rý­ a­ra­sýn­da­ ve bil­has­sa­ ba­þý­boþ­ ka­lan,­ kül­tür­ de­ðer­le­ri­ne­ ya­ban­cý­la­þan­ genç­le­ri­ bi­ri­le­ri­ dol­du­ra­cak­týr.­ Çün­kü,­ en­ e­ner­jik,­ en­ he­ye­can­lý,­ duy­gu­la­rý­nýn­ en çok­ba­ðým­lý­ol­duk­la­rý­ve­is­yan­duy­gu­la­rý­nýn­zir­ve­de­ol­du­ðu­dö­nem­le­rin­de­ler. Ýf­sat­þe­be­ke­le­ri;­kit­le­le­ri­ve­ö­zel­lik­le­genç­le­ri, “Gü­cü­en­gel­le­di­ði­i­çin­bü­tün­al­dan­ma­ve­ya­lan­la­rý­ red­det.­ Sa­na­ ken­di­ni­ sa­kýn­ma­yý­ de­ðil,­ is­te­di­ði­ni­ yap­ma­ öz­gür­lü­ðü­nü;­ sa­na­ ruh­sal­ boþ­ u­mut­lar,­ha­yal­ler­ye­ri­ne­ha­ya­tî­va­ro­lu­þu;­i­ki­yüz­lü­ bir­ þe­kil­de­ ken­di­ni­ al­dat­mak­ ye­ri­ne,­ saf­ ak­lý su­na­rýz”­ gi­bi­ ca­zip­ fel­se­fi­ söz­ler­le­ et­ki­le­me­ye ça­lý­þýr­lar.­ *­ Has­ta­lý­ðýn­ te­dâ­vi­si­nin­ ya­rý­sý­ doð­ru­ teþ­his­tir. He­pi­mi­zi­ ve­ genç­le­ri­ de­ i­nanç­la­rý­ ve­ dü­þün­ce­le­ri yö­ne­tir,­ yö­nel­tir.­ Dü­þün­ce­le­ri­ni­ an­la­ma­lý,­ teþ­his et­me­li;­ ka­fa­la­rýn­da­ki­ yan­lýþ­ fi­kir­le­rin­ ye­ri­ne­ doð­ru­su­nu­yer­leþ­tir­me­nin­yo­lu­nu­bul­ma­lý­yýz.­ U­nut­ma­yýn,­ in­san­ bey­ni,­ ha­fý­za­sý­ boþ­ bir­ tes­ti­dir,­bir­har­disk­tir.­Siz­meþ­rû­þey­ler­dol­dur­maz­sa­nýz;­baþ­ka­sý­boþ­ve­za­rar­lý­un­sur­lar­la­dol­du­ra­cak­týr.­Me­se­lâ,­e­ðer­genç­ler;­mü­zik­ten­zevk­a­lý­yor­lar­sa,­bil­has­sa­sert­mü­zik­ten­hoþ­la­ný­yor­lar­sa;­bu­ih­ti­yaç­la­rý­ný­meþ­rû­mü­zik­le­kar­þý­la­ma­lý­sý­nýz.­Çün­kü,­in­san­ha­ki­ka­te­muh­taç­ol­du­ðu­gi­bi,­ba­zý­ke­yif­li­he­ve­sa­ta/eð­len­ce­ye­de­ih­ti­ya­cý­var.­Fa­kat­bu ke­yif­li­he­ve­sat,­beþ­te­bi­ri­si­ol­ma­lý...1 *­ Genç­ler,­ ö­zel­ sem­bol­ler/sim­ge­ler­ kul­la­ný­yor­lar­sa;­siz­de­kül­tür­de­ðer­le­ri­mi­zin­sem­bol­le­riy­le­ha­þir­ne­þir­ol­ma­la­rý­ný­sað­la­ma­lý­sý­nýz.­ *­Sal­dýr­gan­e­ði­lim­le­ri­var­sa;­bu­ne­ga­tif­duy­gu­la­r ý­n ý;­ baþ­t a­ ne­f is­l e­r i­n e,­ kâ­f ir­l e­r e,­ za­l im­l e­r e, hak­sýz­la­ra,­ dik­ta­tör­le­re,­ ca­na­var­la­ra­ kar­þý­ yö­nelt­me­le­ri­ni­sað­la­ma­lý­sý­nýz. *­ Mu­hak­kak­ bir­ ar­ka­daþ­ çev­re­si­ e­di­ne­cek­ler­dir.­Ah­lâk­dý­þý­çev­re­ler­le­ar­ka­daþlýk­kur­ma­la­rý­ný de­ðil;­ meþ­rû­ eð­len­ce­yi­ e­sas­ a­lan,­ a­raþ­týr­ma­ ve il­mî­ça­lýþ­ma­lar­ya­pan­grup­la­ra­kat­ma­lý­ve­ya­öy­le­grup­lar­teþ­kil­et­me­li­si­niz. *­ Geç­ler­ ü­ret­mek,­ öð­ren­mek,­ ka­bi­li­yet­le­ri­ni ge­liþ­tir­mek­ gi­bi­ i­na­nýl­maz­ bir­ e­ner­ji­ i­le­ yük­lü­dür­ler.­ Bu­ e­ner­ji­le­ri­ni­ mec­ra­ý­na­ a­kýt­ma­lý­sý­nýz. Doð­ru­ya,­ i­yi­ye,­ gü­ze­le,­ meþ­ru­ o­la­na­ yön­len­dir­mez­se­niz;­zýt­la­rý­na­yö­ne­le­cek­ler­dir.

G

Dipnot: 1- Emirdað Lâhikasý, s. 307.


7

YENÝASYA / 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

DÜNYA

Darbe planlamaktan yargýlanacak CUMHURBAÞKANLIÐINA ADAY OLAN ESKÝ GENELKURMAY BAÞKANI SARATH FONSEKA, DARBE PLANLAMAK SUÇUNDAN EN KISA ZAMANDA MAHKEME ÖNÜNE ÇIKARILACAK. HÜKÜMETE kar­þý­ dar­be­ plan­la­mak­ su­çun­dan­ tu­tuk­la­nan­ Sri­ Lan­ka­ es­ki­ Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Sa­rath­Fon­se­ka,­gö­rev­dey­ken­bir­ga­ze­te­ci­nin­ö­lüm­em­ri­ni ver­mek­ten­ve­dar­be­plan­la­mak­tan,­hem si­vil­hem­de­as­ke­rî­mah­ke­me­de­yar­gý­la­na­cak.­Sri­Lan­ka­hü­kü­me­tin­den­ya­pý­lan a­çýk­la­ma­ya­ gö­re,­ Ta­mil­ ge­ril­la­la­rý­na kar­þý­ ka­za­ný­lan­ za­fer­den­ he­men­ son­ra or­du­dan­is­ti­fa­e­de­rek­Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­na­ a­day­ o­lan­ Fon­se­ka,­ dar­be­ plan­la­mak­ su­çun­dan­ en­ ký­sa­ za­man­da­ mah­ke­me­ö­nü­ne­çý­ka­rý­la­cak.­Ö­te­yan­dan­A­-

na­ya­sa­ Mah­ke­me­si,­ Fon­se­ka’nýn­ e­þi­nin ko­ca­sý­nýn­ hak­sýz­ ye­re­ tu­tuk­lan­dý­ðý­na da­ir­ di­lek­çe­si­ni­ in­ce­le­me­yi­ ka­bul­ et­ti. Si­vil­ mah­ke­me­nin­ ka­ra­rý­na­ kar­þý­ as­ke­rî mah­ke­me,­ dar­be­ plan­la­rý­nýn­ so­ruþ­tu­rul­ma­sýn­da­so­na­ge­lin­di­ði­ni­ve­ko­mu­ta­nýn­ en­ ký­sa­ za­man­da­ yar­gý­la­na­ca­ðý­ný du­yur­du.­ Sri­ Lan­ka­ U­lu­sal­ Gü­ven­lik Med­ya­Di­rek­tö­rü­Laks­hman­Hu­lu­gal­la, as­ke­rî­ mah­ke­me­le­rin­ giz­li­lik­ pren­si­biy­le ha­re­ket­ et­ti­ði­ i­çin­ yar­gý­la­ma­lar­dan­ ka­mu­yu­ ha­ber­dar­ et­me­di­ði­ne­ da­ir­ yo­rum­la­rý­ ka­bul­ et­me­di.­ Sa­rath­ Fon­se­-

ka’nýn­ ha­li­ha­zýr­da­ or­du­dan­ e­mek­li­ bir si­vil­ o­la­rak­ as­ke­rî­ mah­ke­me­de­ yar­gý­la­na­ma­ya­ca­ðý­na­da­ir­id­di­a­la­ra­da­kar­þý­lýk ve­ren­ Hu­lu­gal­la,­ “Sri­ Lan­ka­ ka­nun­la­rý­na­gö­re­as­ker­ler­e­mek­li­lik­le­ri­nin­ilk­6­a­yýn­da­as­ke­rî­mah­ke­me­de­yar­gý­la­na­bi­le­cek­le­ri­ i­çin­ Fon­se­ka’yý­ as­ke­rî­ ha­kim­ler yar­gý­la­ya­cak”­ de­di.­ Sri­ Lan­ka­ Sa­vun­ma Ba­k a­n ý­ Go­t a­b a­y a­ Ra­j a­p ak­s e­ Sin­g a­pur’da­ ga­ze­te­ci­le­re­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da, es­ki­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­ka­ný’nýn­ gö­rev­de i­ken­Sun­day­Le­a­der­ga­ze­te­si­nin­e­di­tö­rü La­sant­ha­Wic­kre­ma­tun­ge’yý­öl­dürt­mek

su­çun­dan­ si­vil­ mah­ke­me­de,­di­ðer­ko­mu­tan­lar­la­hü­kü­me­te­ kar­þý­ dar­be­ plan­la­mak­tan­da­as­ke­rî­mah­ke­me­de yar­gý­la­na­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Geç­ti­ði­miz­Ma­yýs­a­yýn­da­son­30­yýl­dýr­ si­lâh­lý­ mü­ca­de­le­ ver­di­ði­ Ta­mil­ ge­ril­la­la­rý­ný­ as­ke­rî­ ye­nil­gi­ye uð­ra­tan­Sri­Lan­ka,­sa­va­þýn­ar­dýn­dan za­fer­ ka­za­nan­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­ka­ný Fon­se­ka­ i­le­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ Ma­hin­da Ra­ja­pak­sa­ a­ra­sýn­da­ ik­ti­dar­ mü­ca­de­le­si­ne­sah­ne­ol­du.­­Colombo / cihan

AB’den Yunanistan’a 1 ay süre n YUNANÝSTAN’IN bu­yýl­i­çin­de­gay­ri­sa­fi yur­ti­çi­ha­sý­la­sý­nýn­yüz­de­120’si­ne­u­laþ­ma­sý bek­le­nen­ka­mu­bor­cu­nun­ve­yüz­de­12,7’si­ne u­la­þan­büt­çe­a­çý­ðý­nýn­do­ður­du­ðu­kri­zi­en­di­þey­le­iz­le­yen­AB,­A­ti­na­yö­ne­ti­mi­nin­büt­çe­a­çý­ðý­ný­bu­yýl­4­pu­an­dü­þüþ­le,­yüz­de­8,7’ye­in­dir­mek­i­çin­al­dý­ðý­ke­mer­sýk­ma­tedbir­le­ri­ne­1­ay de­ne­me­sü­re­si­ta­ný­dý.­Ön­ce­ki­ge­ce­Brük­sel’de top­la­nan­Av­ro­Böl­ge­si­e­ko­no­mi­ve­ma­li­ye­ba­kan­la­rý,­Yu­na­nis­tan’ýn­al­dý­ðý­ön­lem­le­rin­büt­çe ger­çek­leþ­me­le­ri­ne­gö­re­ge­le­cek­ay­or­ta­sýn­da ye­ni­den­de­ðer­len­di­ri­le­ce­ði­ve­ge­rek­du­yu­lur­sa AB­Ko­mis­yo­nu’nun­da­ö­ne­ri­siy­le­bu­ül­ke­den i­lâ­ve­tedbir­ler­is­te­me­yi­ka­rar­laþ­týr­dý.­AB­e­ko­no­mi­ve­ma­li­ye­ba­kan­la­rýn­ca­da­be­nim­sen­me­si­bek­le­nen­yak­la­þým,­pi­ya­sa­la­rý­sa­kin­leþ­tir­mek i­çin­AB’den­‘’de­tay­lý­kur­tar­ma­pa­ke­ti’’­bek­le­yen­A­ti­na’yý­tat­min­et­me­di.­­Brüksel / aa

Fransa askerlerini kobay olarak kullandý n FRANSA’DA ya­yýn­la­nan­“Le­Pa­ri­si­en”­ga­ze­te­si,­or­du­nun,­1960’lý­yýl­lar­da­Ce­za­yir’de­yap­tý­ðý­nük­le­er­de­ne­me­ler­sý­ra­sýn­da­as­ker­le­ri­ko­bay­o­la­rak­kul­lan­dý­ðý­ný­id­di­a­et­ti.­E­le­ge­çi­ri­len giz­li­bir­is­tih­ba­rat­ra­po­ru­na­da­ya­ný­la­rak­ve­ri­len­ha­ber­de,­or­du­nun­nük­le­er­pat­la­ma­nýn rad­yo­ak­tif­et­ki­si­ni­in­san­lar­ü­ze­rin­de­ilk­kez bu­ra­da­de­ne­di­ði­i­le­ri­sü­rül­dü.­Ga­ze­te,­hü­kü­me­tin­o­dö­nem­ki­nük­le­er­de­ne­me­le­rin­gü­ven­li­ve­in­san­sað­lý­ðý­na­za­rar­ver­me­di­ði­yo­lun­da­gü­ven­ce­ver­me­si­ne­rað­men,­giz­li­ra­por­la­rýn­as­ker­le­rin,­ö­zel­lik­le­25­Ni­san­1961­ta­ri­hin­de­ki­nük­le­er­ma­nev­ra­la­ra­bi­le­rek­gön­de­ril­di­ði­ni­gös­ter­di­ði­ni­id­di­a­et­ti.­Ra­por­da,­ma­nev­ra­la­ra­gön­de­ri­len­as­ker­le­rin,­nük­le­er­si­lâh­la­rýn et­ki­le­ri­ne­kar­þý­fi­zik­sel­ve­psi­ko­lo­jik­o­la­rak­da­ya­nýk­lý­lý­ðý­nýn­sap­tan­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­bil­di­ril­di. Ga­ze­te,­söz­ko­nu­su­nük­le­er­de­ne­me­le­re­yak­la­þýk­300­as­ke­rin­ka­týl­dý­ðý­ný­yaz­dý.­Fran­sýz­hü­kü­me­ti,­ge­çen­yýl,­1960­ve­1966­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da Ce­za­yir’de­ya­pý­lan­nük­le­er­de­ne­me­ler­sý­ra­sýn­da­kan­ser­gi­bi­has­ta­lýk­la­ra­ya­ka­la­nan­es­ki­as­ker­le­re­taz­mi­nat­ö­de­ye­ce­ði­ni­a­çýk­la­mýþ­tý.

Sicilya’da heyelan sebebiyle tahliye n SAN Fra­tel­lo­Kö­yün­de­gö­çük­teh­li­ke­si­yü­zün­den­2­bin­den­faz­la­ki­þi­tah­li­ye­e­dil­di.­Kö­yün­ký­sa­sü­re­de­‘ha­ya­let­köy’­ol­ma­sýn­dan­en­di­þe­e­di­li­yor.­Ý­tal­ya’nýn­gü­ne­yin­de­ki­Si­cil­ya’nýn San­Fra­tel­lo­Kö­yün­de­4­bin­500­ki­þi­ya­þý­yor­du, a­þý­rý­ya­ðýþ­lar­baþ­la­yýn­ca­böl­ge­alt­üst­ol­du.­Ý­tal­yan­An­sa­a­jan­sý­nýn­ha­be­ri­ne­gö­re,­köy­den­2 bin­ki­þi­gö­çük­teh­li­ke­si­ne­kar­þý­tah­li­ye­e­dil­di. San­Fra­tel­lo’dan­tah­li­ye­ler­de­vam­e­der­ken,­Si­cil­ya­böl­ge­si­yet­ki­li­si­Raf­fa­e­le­Lom­bar­do,­‘’Bu ak­la­ha­ya­le­sýð­ma­ya­cak­tür­den­bir­fe­lâ­ket’’­di­ye ko­nuþ­tu.­A­þý­rý­ya­ðýþ­lar­sebebiy­le­mey­da­na­ge­len­top­rak­kay­ma­la­rý­yü­zün­den­on­lar­ca­ev,­ki­li­se­ve­o­kul­da­çat­lak­lar­o­luþ­tu.­

Cündullah’ýn, Tahran’la müzakereye baþladý iddiasý n ÝRAN’DAKÝ re­jim­mu­ha­li­fi­Sün­ni­Cün­dul­lah­ör­gü­tü,­Tah­ran­yö­ne­ti­miy­le­mü­za­ke­re ma­sa­sý­na­o­tur­du­ðu­nu,­an­cak­gö­rüþ­me­le­rin ba­þa­rý­sýz­ol­du­ðu­nu­ö­ne­sür­dü.­­El­A­ra­bi­ye’nin­ha­be­ri­ne­gö­re,­ör­gü­tün­bil­di­ri­sin­de, mü­za­ke­re­le­rin,­­ye­rel­a­þi­ret­li­der­le­ri­nin­ta­le­biy­le­baþ­la­dý­ðý­be­lir­til­di.­Tah­ran­yö­ne­ti­mi­i­se ABD­ve­Pa­kis­tan­is­tih­ba­ra­týy­la­bað­lan­tý­sý bu­lun­du­ðu­nu­ö­ne­sür­dü­ðü­ve­te­rör­ör­gü­tü o­la­rak­ni­te­len­dir­di­ði­Cün­dul­lah’la­mü­za­ke­re­ler­ya­pý­lýp­ya­pýl­ma­dý­ðý­ko­nu­sun­da­a­çýk­la­ma­yap­ma­dý.­Cün­dul­lah’ýn­bil­di­ri­sin­de­gö­rüþ­me­le­rin,­Ý­ran­hü­kü­me­ti­nin,­ül­ke­nin­gü­ney­do­ðu­sun­da­ki­Be­lu­cis­tan­vi­la­ye­tin­de­ya­þa­yan­Be­lu­ci­le­rin­mil­li­yet­çi­ve­ku­ram­sal­ta­lep­le­ri­ne­kar­þý­lýk­ver­me­ko­nu­sun­da­o­ya­la­ma po­li­ti­ka­sý­yü­rüt­tü­ðü­i­çin­ba­þa­rý­sýz­ol­du­ðu­i­fa­de­e­dil­di.­Gö­rüþ­me­le­rin­ba­þa­rý­sýz­ol­ma­sý ü­ze­ri­ne­si­lâh­lý­mü­ca­de­le­si­ni­ye­ni­den­baþ­la­ta­ca­ðý­ný­be­lir­te­rek,­ül­ke­de­ki­di­ðer­et­nik grup­la­ra­mü­ca­de­le­ye­ka­týl­ma­çað­rý­sýn­da­bu­lu­nan­ör­güt,­an­cak­sal­dý­rý­la­ra­baþ­la­ma­dan ön­ce­Tah­ran’a,­ta­lep­le­ri­nin­ye­ri­ne­ge­ti­ril­me­si­i­çin­“son­bir­þans”­ve­re­ce­ði­ni­de­bil­dir­di.

Merkezi Bükreþ'te bulunan Eurisc Vakfý'nýn Avrupa Ýslamofobi Araþtýrmalarý Merkezi tarafýndan düzenlenen toplantýda Ýslâm'ýn terör ve þiddetle iliþkilendirilmesine tepki gösterildi. FOTO: CÝHAN

Ýslâmofobi’ye karþý Dobruca modeli ROMANYA’DA ÝSLAMOFOBÝ TUTUMLARIN BULUNMAMASINDA MÜSLÜMANLARIN DOBRUCA’DA YÜZYILLARDIR HOÞGÖRÜ ÝÇERÝSÝNDE YAÞAMASININ BÜYÜK ETKÝSÝ VAR. MERKEZÝ Bük­reþ’te­bu­lu­nan­E­u­risc­Vak­fý’nýn Av­ru­pa­Ýs­la­mo­fo­bi­A­raþ­týr­ma­la­rý­Mer­ke­zi­ta­ra­fýn­dan­ dü­zen­le­nen­ top­lan­tý­da­ Ýs­lâm’ýn­ te­rör­ve­þid­det­le­i­liþ­ki­len­di­ril­me­si­ne­tep­ki­gös­te­ril­di.­ Mo­de­ra­tör­lü­ðü­nü­ E­u­risc­ Vak­fý­ Baþ­kan­ yar­dým­cý­sý­ Dr.­ Li­vi­u­ Mu­re­þan’ýn­ yap­tý­ðý o­tu­rum­da­söz­a­lan­Tür­ki­ye’nin­Bük­reþ­Bü­yü­kel­çi­si­ Ay­þe­ Si­nir­li­oð­lu,­ Ýs­lâm’ýn­ te­rör­le­ bir­lik­te­a­nýl­ma­sý­nýn­yan­lýþ­lý­ðý­na­dik­kat­çek­ti.­Ro­man­ya’da­ Ýs­la­mo­fo­bi­ tu­tum­la­rýn­ bu­lun­ma­ma­sýn­da­ Müs­lü­man­la­rýn­ Dob­ru­ca­ böl­ge­sin­de­di­ðer­top­lum­lar­la­yüz­yýl­lar­dýr­hoþ­gö­rü­i­çe­ri­sin­de­ ya­þa­ma­sý­nýn­ bü­yük­ et­ki­si­ ol­du­ðu­nu söy­le­yen­ Ro­man­ya­ Müf­tü­sü­ Mu­rat­ Yu­suf,

“Þim­di­Av­ru­pa’ya­bu­mo­de­li­mi­zi­ör­nek­gös­te­ri­yo­ruz”­de­di.­“Ro­man­ya’da­yak­la­þýk­8­a­sýr­dýr­ ya­þa­yan­ soy­daþ­la­rý­mýz­ di­ðer­ top­lum­lar­la çok­i­yi­i­liþ­ki­ler­kur­muþ­tur.­Bun­da­da­Dob­ru­ca­ Mo­de­li’nin­ bü­yük­ et­ki­si­ var.­ Bu­ ay­ný­ za­man­da­ Av­ru­pa’da­ tek­ mo­del”­ di­yen­ Müf­tü Yu­suf,­ geç­miþ­te­ böl­ge­de­ Müs­lü­man­lar­ ço­ðun­luk­tay­ken­ha­kim­o­lan­hoþ­gö­rü­or­ta­mý­nýn bu­gün­de­de­ðiþ­me­di­ði­ne­dik­kat­çek­ti.­Dob­ru­ca­Müf­tü­sü,­þöy­le­de­vam­et­ti:­“1860’lý­yýl­lar­da böl­ge­de­ki­ Müs­lü­man­lar­ ço­ðun­luk­ta­ i­ken­ o dö­ne­min­Hý­ris­ti­yan­a­ha­li­si­ne­ki­li­se­i­çin­Türk be­le­di­ye­ baþ­ka­ný­ yar­dým­ ya­pý­yor.­ Bu­gün­ de Kös­ten­ce’de­ki­bir­çok­Hý­ris­ti­yan­be­le­di­ye­baþ­-

ka­ný­ca­mi­ve­mi­na­re­ye­kat­ký­lar­da­bu­lu­nu­yor­lar.­ Ro­man­ya’da­ Ýs­la­mo­fo­bi­ yok.­ Bu­ sebep­le de­bu­mo­de­li­mi­zi­ör­nek­gös­te­ri­yo­ruz”­di­yor. Ýs­lâm’ýn­ te­rö­rizm­le­ i­liþ­ki­len­di­ril­me­si­ni­ de­ e­leþ­ti­ren­Yu­suf,­“Bu­doð­ru­de­ðil.­Bu­an­la­yýþ­la­rý de­ðiþ­tir­mek­i­çin­bi­zim­‘Av­ru­pa­Müf­tü­ler­Fe­de­ras­yo­nu’­ kur­ma­ tek­li­fi­miz­ var.­ Ýlk­ de­fa­ bu top­lan­tý­da­ gün­de­me­ ge­tir­dim.­ Böy­le­ce­ Ýs­lâm’ý­ en­ doð­ru­ kay­nak­la­rýy­la­ top­lu­ma­ ak­tar­mak­ve­yan­lýþ­bil­gi­le­rin­ö­nü­ne­geç­mek­müm­kün­ o­la­bi­lir.”­ A­çýk­la­ma­sý­ný­ yap­tý.­ Top­lan­tý­ya soy­daþ­ der­nek­le­ri­ tem­sil­ci­le­ri­nin­ ya­nýn­da, çok­ sa­yý­da­ a­ka­de­mis­yen­ ve­ di­ðer­ din­le­re men­sup­tem­sil­ci­ler­ka­týl­dý.­­Bükreþ / cihan

Arap parlamenterler Gazze’de

Esad’dan, ‘birlik olalým’ mektubu

ARAP Par­la­men­ter­ler­ Bir­li­ði­nin­ ba­zý ü­ye­le­ri,­Re­fah­sý­nýr­ka­pý­sýn­dan­ge­çe­rek­ gir­dik­le­ri­ Gaz­ze­ Þe­ri­di’ni­ zi­ya­ret et­ti.­ El­ Ce­zi­re’nin­ in­ter­net­ si­te­sin­de yer­ a­lan­ ha­be­re­ gö­re,­ he­yet­te­ki­ 26 ki­þi,­ Fi­lis­tin­ Mec­lis­ Baþ­kan­ Yar­dým­cý­s ý­ Dr.­ Ah­m et­ Be­h er­ ta­r a­f ýn­d an Gaz­z e­ Þe­r i­d i’nde­ kar­þ ý­l an­d ý.­ A­r ap Par­la­men­ter­ler­ Bir­li­ði­ ü­ye­le­ri­nin­ zi­ya­ret­le­ri­nin­ta­ri­hî­bir­zi­ya­ret­ol­du­ðu­nu­ ve­ bu­ gi­b i­ zi­y a­r et­l er­l e­ Ýs­r a­i l’in Gaz­ze­ ü­ze­rin­de­ki­ ku­þat­ma­sý­nýn­ kal­dý­rýl­ma­sý­ný­is­te­dik­le­ri­ni­be­lir­ten­Ah­met­ Be­h er,­ ABD­ Kon­g re­s in­d en­ 2 mil­let­ve­ki­li­nin­ de­ ön­ce­ki­ gün­ Re­fah sý­nýr­ka­pý­sýn­dan­Gaz­ze’ye­gi­riþ­yap­tý­ðý­ný­ ha­týr­lat­tý.­ A­rap­ Par­la­men­ter­ler Bir­li­ði­ü­ye­le­ri­nin,­Gaz­ze’de­ki­te­mas­la­r ý­ kap­s a­m ýn­d a­ res­m i­ yet­k i­l i­l e­r in ya­ný­sý­ra­si­vil­top­lum­ör­güt­le­ri­ni,­Ýs­ra­il­ha­pis­ha­ne­le­rin­de­ki­tu­tuk­lu­Fi­lis­tin­li­le­rin­ya­kýn­la­rý­ný,­Ýs­lâm­Ü­ni­ver­si­te­si­ni­ ve­ Gaz­ze­ Þe­ri­di’nde­ Ýs­ra­il­ sa­vaþ­ u­çak­la­rý­ ta­ra­fýn­dan­ bom­ba­la­nan yer­le­ri­zi­ya­ret­e­de­cek­le­ri­kay­de­dil­di.­

SURÝYE Dev­let­Baþ­ka­ný­Beþ­þar­E­sad­Lib­ya’nýn­baþ­þehri­Trab­lus’ta­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek­o­lan­A­rap­Zir­ve­si­ön­ce­si­Fas,­Tu­nus, Ce­za­yir,­Mo­ri­tan­ya­ve­Lib­ya­gi­bi­ül­ke­le­rin li­der­le­ri­ne­mek­tup­gön­der­di.­Dev­let­Baþ­ka­ný­Yar­dým­cý­sý­Fa­ruk­El­Þa­ra’nýn­su­na­ca­ðý mek­tup­lar­da­E­sad,­A­rap­li­der­le­re,­da­ya­nýþ­ma­bir­lik­ve­or­tak­ha­re­ket­et­me­çað­rý­sýn­da bu­lu­nu­yor.­Mek­tup­la­rý­tes­lim­et­mek­a­ma­cýy­la­böl­ge­tu­ru­na­çý­kan­El­Þa­ra­ilk­o­la­rak Fas­i­le­baþ­la­dý­ðý­zi­ya­ret­te­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Lib­ya’nýn­baþþehri­Trab­lus’ta­dü­zen­le­ne­cek­o­lan­A­rap­Bir­li­ði­Zir­ve­si­ön­ce­si­E­sad’ýn­mek­tu­bu­nu­A­rap­li­der­le­re­su­na­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Yap­tý­ðý­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sýn­da­zi­ya­ret­le­ri­nin­A­rap­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­müþ­te­rek kýl­ma­ya­yö­ne­lik­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­El Þa­ra,­Lib­ya’da­ger­çek­le­þe­cek­zir­ve­i­çin­ha­zýr­lý­ðýn­ya­ný­sý­ra­A­rap­ül­ke­le­ri­a­ra­sýn­da­da­ya­nýþ­ma­ve­or­tak­ha­re­ket­et­me­gi­bi­ko­nu­la­rýn­e­le­a­lý­na­ca­ðý­ný­kay­det­ti.­Mek­tup­lar­da, A­rap­ve­u­lus­la­r­a­ra­sý­sa­ha­da­ya­þa­nan­ge­liþ­me­le­rin­ya­ný­sý­ra­A­rap­ül­ke­le­rin­de­ki­þart­lar ve­bu­þart­la­rý­i­yi­leþ­tir­me­yol­la­rý­na­yö­ne­lik gö­rüþ­le­re­yer­ve­ri­li­yor.­­Þam / cihan

Belçika’da grev BELÇÝKA’DA baþþehir Brüksel yakýnlarýndaki Halle þehrinde önceki gün iki yolcu treninin çarpýþmasýnýn ardýndan trenlerde personele ve güvenliðe yatýrým yapýlmamasýný protesto eden demir yolu çalýþanlarý grev yaptý. Kazanýn ardýndan baþlatýlan incelemede ilk bulgular, kýrmýzý ýþýkta otomatik fren yaptýran güvenlik sisteminin kazaya yol açan trende bulunmadýðýný gösteriyor. Ekonomik kriz gerekçesiyle trenlerde bu ve benzeri güvenlik teknolojisine yeterli yatýrým yapýlmamasýný, emekli olanlarýn yerine yeni personel alýnmamasýný ve fazla mesaiye zorlanmalarýný protesto eden demir yolu çalýþanlarý sendikasýnýn dün baþlattýðý greve özellikle ülkenin Fransýzca konuþan Valon bölgesinde yoðun katýlým gözlemlenirken tren seferleri büyük oranda durdu.

Orams dâvâsýnýn Kýbrýs’taki etkileri GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

ýb­rýs­ so­ru­nun­da­ çö­züm­süz­lük­ sü­re­ci­ u­za­dýk­ça,­Kýb­rýs­lý­Türk­le­rin­i­çin­de­bu­lun­du­ðu þart­lar­git­tik­çe­da­ha­da­a­ðýr­la­þý­yor.­Son­za­man­lar­da­ Av­ru­pa­ Top­lu­luk­la­rý­ A­da­let­ Di­va­nýn­da­ (A­TAD)­ Kýb­rýs­lý­ Rum­la­rýn­ Tür­ki­ye­ a­ley­hi­ne aç­týk­la­rý,­ KKTC’de­ki­ gay­ri­men­kul­le­ri­ne­ u­laþ­ma­la­rý­nýn­ en­gel­len­di­ði­ yo­lun­da­ki­ dâ­vâ­lar­ a­ley­hi­mi­ze­so­nuç­lan­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­ As­lýn­da­bu­tür­dâ­vâ­lar­da­A­da­let­Di­va­ný­nýn­mu­ha­tap­o­la­rak­KKTC’yi­al­ma­sý­ge­re­kir­ken,­“a­da­da­ki Türk­as­ke­ri­sa­yý­sý­nýn­çok­faz­la­ol­du­ðu,­do­lay­ýsýy­la Tür­ki­ye’nin­a­da­nýn­ku­ze­yin­de­et­kin­kon­trol­ve­o­to­ri­te­ye­sa­hip­ol­du­ðu”­ge­rek­çe­siy­le­Tür­ki­ye’yi­mu­ha­t ap­ al­m ak­t a­d ýr.­ Bun­d a­ 2003­ yý­l ý­n a­ ka­d ar KKTC’de­A­TAD­ta­ra­fýn­dan­ka­bul­e­di­len­bir­iç­hu­kuk­sis­te­mi­nin­bu­lun­ma­dý­ðý­ge­rek­çe­si­de­ö­nem­ta­þý­yor­du.­A­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­ve­2003­yý­lýn­da­Ta­þýn­maz­Mal­Taz­mi­ni­Ya­sa­sý­nýn­çý­ka­rý­lýp­Ta­þýn­maz Mal­lar­Ko­mis­yo­nu­ku­rul­ma­sýy­la,­iç­hu­kuk­yol­la­rý­nýn­o­luþ­tu­ðu­ar­týk­mah­ke­me­ta­ra­fýn­dan­ka­bul­e­di­lir ha­le­gel­di­ve­ba­zý­dâ­vâ­lar­dan­Tür­ki­ye­bu­ko­mis­yo­nun­ka­rar­la­rý­ný­ka­bul­et­me­si­sa­ye­sin­de­kur­tul­du. An­dro­ma­hi­A­lek­san­dru­ka­ra­rý­bun­lar­dan­bi­ri­si­dir.­ O­rams­dâ­vâ­sý­i­se­KKTC’de­ya­tý­rým­ya­pan,­gay­ri­men­kul­e­di­nen­ya­ban­cý­la­rýn­du­ru­mu­nu­kö­tü­leþ­ti­ren­bir­so­nuç­do­ður­du.­Bir­Kýb­rýs­lý­Rum,­ken­di­si­nin­1974­ha­re­kâ­týy­la­KKTC­ta­ra­fýn­da­ka­lan­top­rak­la­rý­na­Ýn­gi­liz­O­rams­çif­ti­nin­ev­yap­tý­ðý­ný,­bu­nun ken­di­mül­ki­yet­hak­ký­nýn­ih­lâ­li­ni­o­luþ­tur­du­ðu­nu­i­le­ri­sü­re­rek­Rum­mah­ke­me­sin­de­dâ­vâ­aç­tý­ve­dâ­vâ O­rams­çif­ti­nin­a­ley­hi­ne­so­nuç­lan­dý.­Tem­yiz­yo­lu­na­git­miþ­ler­se­de­bu­nu­da­kay­bet­ti­ler.­An­cak­Rum dâ­vâ­cý­A­pos­to­li­dis­bu­ka­ra­rý­in­faz­et­ti­re­me­di­ði­i­çin bu­kez­Ýn­gil­te­re­Ýs­ti­naf­mah­ke­me­si­ne­baþ­vur­du.­Ýs­ti­naf­mah­ke­me­si­A­TAD’dan­gö­rüþ­so­run­ca­or­ta­ya KKTC’yi­kö­tü­yön­de­et­ki­le­yen­bir­gö­rüþ­çýk­tý: “Kýb­rýs­ Rum­ mah­ke­me­le­ri­nin­ KKTC’de­ Rum ma­lý­e­di­nen­ya­da­ya­tý­rým­ya­pan­ya­ban­cý­lar­hak­kýn­da­ ve­re­ce­ði­ ka­rar­lar­ bütün­ AB­ ül­ke­le­rin­de uy­gu­la­na­bi­lir,­dâ­vâ­lý­la­rýn­mal­la­rý­na­el­ko­nu­la­bi­lir­ve­hat­ta­dâ­vâ­lý­lar­tu­tuk­la­na­bi­lir”. Ýþ­t e­ þim­d i­ gün­d e­m i­ i­k i­ top­l um­ a­r a­s ýn­d a­k i mal­var­lýk­la­rý­na­ i­liþ­kin­ mü­za­ke­re­ler­ bu­ ka­ra­rýn ka­ran­lýk­tab­lo­su­al­týn­da­yü­rü­yor.­ Bu­ ka­rar­ as­lýn­da­ Rum­la­rýn­ bas­ký­sýy­la­ Av­ru­pa Bir­li­ði’nin­ Tür­ki­ye­ ve­ KKTC’yi­ e­ko­no­mik­ an­lam­da­bas­ký­al­tý­na­al­ma­a­ra­cý­o­la­rak­kul­la­ný­lý­yor. Þim­di­ ö­zel­lik­le­ Ýn­gil­te­re’de,­ KKTC’de­ ya­tý­rým ya­pan,­gay­ri­men­kul­a­lan­Ýn­gi­liz­le­rin­kar­þý­la­þa­ca­ðý­so­run­lar­tar­tý­lý­þý­yor. Bu­ge­li­nen­nok­ta­da;­yýl­lar­dýr­Kýb­rýs’ta­çö­züm­süz­lü­ðün­en­i­yi­çö­züm­ol­du­ðu­nu­sa­vu­nan­sta­tü­ko­cu­lar,­Kýb­rýs­Türk­le­ri­ne­ve­Tür­ki­ye­e­ko­no­mi­si­ne­ bu­ çö­züm­süz­lü­ðün­ yük­le­di­ði­ yük­le­rin­ de so­rum­lu­su­dur.­ Þim­di­ hâ­lâ­ bu­ tav­rý­ sür­dür­me­yi, müm­kün­se­ Kýb­rýs­ se­çim­le­rin­den­ çö­züm­süz­lü­ðü sa­vu­nan­ bir­ si­ya­sal­ i­ra­de­ çý­kar­ma­ya­ ça­lýþ­ma­yý ter­cih­ e­di­yor­lar.­ Hal­bu­ki­ Tür­ki­ye’nin­ hiç­bir­ so­ru­nu­çö­züm­süz­lük­le­çö­zü­le­mez.­Kýb­rýs’ta—týp­ký Gü­ney­do­ðu’da­ ol­du­ðu­ gi­bi—çö­züm­süz­lük­ ar­týk sür­dü­rü­le­mez­ha­le­gel­miþ­tir.­A­TAD­ka­rar­la­rý­da bu­nun­ yü­kü­nü­ git­tik­çe­ art­týr­mak­ta­dýr.­ Öy­ley­se BM­ve­A­me­ri­ka­da­hil­ol­mak­ü­ze­re­bütün­dýþ­ak­tör­le­ri­de­i­þe­da­ha­yo­ðun­sa­rýl­ma­ya­ça­ðýr­mak­ve bir­ an­ ön­ce­ çö­züm­ bu­lun­ma­sý­ný­ sað­la­mak,­ iz­le­ne­cek­en­i­yi­po­li­ti­ka­o­la­rak­gö­rül­me­li­dir.

K

ÝHH Filipinlerde yetimhane açtý n ÝHH Ýn­sa­nî­Yar­dým­Vak­fý,­Fi­li­pin­le­rin­san­cý­lý­böl­ge­si­ Mo­ro’da­ bir­ ye­tim­ha­ne­ aç­tý.­ 9­ ya­tak­ o­da­sý,­ 2 kü­tüp­ha­ne,­1­ders­lik­ve­1­bil­gi­sa­yar­o­da­sý­bu­lu­nan ye­tim­ha­ne­de­ilk­e­tap­ta­50­ye­tim­ba­rý­na­cak.­Fi­li­pin­ler­Hü­kü­me­ti­i­le­Mo­ro­Müs­lü­man­la­rý­a­ra­sýn­da­sü­ren­ ça­týþ­ma­lar­ yýl­lar­dan­ be­ri­ de­vam­ e­di­yor.­ Ya­þa­nan­ça­týþ­ma­lar­dan­son­ra­bin­ler­ce­ço­cuk­ye­tim­kal­dý.­ÝHH­Ýn­sa­nî­Yar­dým­Vak­fý­ya­pý­mý­na­2009­yý­lý­Ha­zi­ran­ a­yý­ i­çe­ri­sin­de­ baþ­la­nan­ ye­tim­ha­nen­ in­þa­a­tý­ný bi­ti­re­rek­ a­çý­lý­þý­ný­ ger­çek­leþ­tir­di.­ Mo­ro’nun­ Min­da­na­o­A­da­sýn­da­a­çý­lan­ve­Ha­cý­Þe­re­foð­lu­is­mi­ve­ri­len ye­tim­ha­ne­ko­run­ma­sýz­du­rum­da­bu­lu­nan­ye­tim­le­re­ sa­hip­ çý­kýl­dý.­ Ha­cý­ Þe­re­foð­lu­ ye­tim­ha­ne­si­ 288 met­re­ka­re­lik­bir­a­lan­ü­ze­ri­ne­in­þa­e­dil­di.­Ý­ki­kat­þek­lin­de­in­þa­e­di­len­ye­tim­ha­ne­de­9­ya­tak­o­da­sý,­bir­gü­ven­lik­ o­da­sý,­ i­ki­ u­fak­ kü­tüp­ha­ne,­ bir­ ders­lik­ ve­ bir bil­gi­sa­yar­o­da­sý­bu­lu­nu­yor.­Ye­tim­ha­ne­de­top­lam­50 ye­tim­ ba­rý­na­bi­le­cek.­ Mo­ro’da­ ö­zel­lik­le­ Min­da­na­o a­da­sýn­da­ki­Müs­lü­man­lar­yýl­lar­dýr­Hý­ris­ti­yan­yö­ne­ti­me­kar­þý­öz­gür­lük­mü­ca­de­le­si­ve­ri­yor­lar.­Bu­a­da­lar­da­ Müs­lü­man­ nü­fu­su­ Hý­ris­ti­yan­ nü­fu­sun­dan­ da­ha çok­tu.­ An­cak­ yö­ne­ti­mi­nin­ Hý­ris­ti­yan­la­rý­ böl­ge­ye yer­leþ­tir­me­siy­le­bu­du­rum­de­ðiþ­ti.­Mo­ro’da­ki­Müs­lü­man­lar,­ Ýs­lâ­mî­ Kur­tu­luþ­ Cep­he­si­ a­dý­ al­týn­da­ ba­ðým­sýz­lýk­mü­ca­de­le­si­ve­ri­yor­lar.­Ýstanbul / Yeni Asya


8

YENÝASYA / 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

HABER T.C. BOYABAT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

Edirne’de, yaðýþlarýn ve Bulgaristan’daki baraj kapaklarýnýn açýlmasýnýn ardýndan taþkýn oldu. Birçok ev ve iþyerini su basarken, yollar kapandý. Ulaþýmýn güçlükle saðlandýðý yerlerde askerî araçlardan faydalanýlýyor. FOTOÐRAFLAR: ÝHA

Edirne göle döndü SON 15 gündür devam eden yaðýþlar ve Bulgaristan’ýn nehirler üzerindeki baraj kapaklarýný açmasý sebebiyle Meriç Nehri taþtý. Nehrin taþmasý üzerine Meriç ve Tunca nehirleri ile alternatif yollar ulaþýma kapatýldý. Meriç Nehri’nin taþmasý üzerine, dün geceden bu yana Lozan Caddesi’ndeki Jandarma Þehitliði, Kent Ormaný, askerî tesis, kafeteryalar, bað evleri, kýsmen Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðünü ile nehir kýyýsýndaki Trakya Üniversitesi, Askerî Meriç Gazinosu, Öðretmenevi, Polis Bahçesi sular altýnda kaldý. TREDAÞ Edirne Müdürlüðü, yerleþim yerinin olmadýðý, ancak eðlence yerlerinin bulunduðu bölgede, elektrikleri tedbir amacýyla kesti.

KARAAÐAÇ MAHALLESÝ TAHLÝYE EDÝLDÝ 10 bin kiþinin yaþadýðý Karaaðaç Mahallesi’ne oturan çok sayýdaki kiþi, sabah saatlerinde askeri ve emniyete ait araçlarla üzerinden nehir sularýnýn aktýðý Tunca ve Meriç köprülerinden geçirilerek, þehir merkezine getirildi. Bu sebeple, þehir merkezine gitmek isteyen vatandaþlar, uzun kuyruklar oluþtu. Öte yandan, Bulgaristan’daki derenin taþmasý sonucu Kapýkule Sýnýr Kapýsý’nda küçük araçlarýn geçiþine izin verilmiyor. Edirne Valisi Mustafa Büyük ile Edirne Emniyet Müdürü Mehmet Yazýcý, bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.

MERÝÇ-ÝPSALA YOLU KAPALI Ergene Nehri’nin taþtýðý Meriç ilçesine baðlý Küplü beldesi ve Adasarhanlý köy yolu ile Meriç Nehri’nin taþmasý sonucu Ýpsala ilçesinin Sultanköy köy yolu sular altýnda kaldý. Meriç ve Ýpsala ilçeleri arasýndaki yollarýn sular altýnda kalmasý sebebiyle iki ilçeye ulaþým dünden bu yana yapýlamýyor.

OKULLARA SEL TATÝLÝ Bu arada, Karaaðaç Mahallesindeki iki ilköðretim okulu ile Süleyman Demirel Fen Lisesi’nde taþkýn sebebiyle eðitime 1 gün ara verildiði açýklandý.

VALÝ: YAÐIÞLAR SÜRECEK Edirne Valisi Mustafa Büyük, ‘’Meriç

Nehri’ndeki debi artýþý belirli bir seyirde devam ediyor. 1576 debiye ulaþtý, 1600’ü geçecek seviyeleri bekliyoruz. Arda’dan býrakýlan suda gerileme baþladý. Bulgar makamlarý da yeni yaðýþ gelmediði sürece normale döneceðini belirtiyorlar” dedi. Bazý yollarýn kapalý olduðunu söyleyen Vali Büyük, “Pazarkule Sýnýr Kapýsý kapalý. Kapýkule Sýnýr Kapýsý’ndan küçük araçlara izin verilmiyor. Uzunköprü-Meriç, Meriç-Ýpsala arasýnda sýkýntý var. Onun dýþýnda kapalý yol yok’’ diye konuþtu. Bugün bölgede yaðýþ beklendiðini de ifade eden Büyük, ‘’Ekiplerimiz bugünden itibaren zarar ziyan konusunda da çalýþmaya baþlayacak. Genel olarak tesbit yapýlacak” dedi.

SEDEFÇÝ: BIKTIK ARTIK Edirne Belediye Baþkaný Hamdi Sedefçi de Meriç ve Tunca Nehri’nin taþmasýndan þu an itibarýyla Karaaðaç Mahallesi’nin etkilendiðini söyledi. Þehrin artýk su taþkýnlarýyla gündeme gelmesini istemediklerini ifade eden Edirne Belediye Baþkaný Hamdi Sedefçi ise þunlarý söyledi: ‘’Artýk bu taþkýnlardan býktýk. Her yýl insanlarýmýz tedirginlik içinde yaþýyor. Bu iþe artýk bir son verilmeli. Meriç Nehri’nin debisi artmaya devam ederse Karaaðaç Mahallesi’nde bazý evlere su girebilir. Buna raðmen valilik ve belediye baþta olmak üzere tüm kurum ve kuruluþlar, taþkýna karþý tedbir aldý.’’

80 KÝÞÝLÝK KURTARMA EKÝBÝ HAZIR BEKLÝYOR Bu arada, Meriç ve Ergene nehirlerinin taþmasý sonucu, Sivil Savunma Müdürlüðü, Edirne Arama ve Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluþan 80 kiþilik acil arama kurtarma ve saðlýk ekibi, paletli ambulans ve Zodyak botlarla bölgede hazýr bekletiliyor. Bu arada, taþkýn sularla birlikte gelen aðaç kütükleri ve dallarý Meriç Köprüsü’nün gözlerini kapatmaya baþladý. Olaya anýnda müdahale eden DSÝ 11. Bölge Müdürlüðüne baðlý ekipler, köprünün gözlerini temizleyerek suyun akýþýný saðlamaya çalýþýyor. Edirne / aa

Evleri sular altýnda kalan vatandaþlar, kayýklarla evlerine ulaþabiliyor.

ÝPSALA‘DA TAÞKIN ALARMI ÝPSALA Kaymakamlýðýnca kurulan kriz merkezi, nehirlerdeki su seviyesinin artmasý sonucu bir dizi tedbir almaya baþladý. Ýpsala Kaymakamý Mehmet Ali Gürbüz, Meriç ve Ergene Nehri’ndeki su miktarýnýn normal debilerinin 2 katýndan fazla olduðunu söyledi. Bunun bölgede yaðan yoðun yaðýþ ile Bulgaristan’ýn baraj kapaklarýný açmasýndan kaynaklandýðýný ifade eden Gürbüz, þöyle devam etti: ‘’Yalnýz Meriç Nehri deðil, Ergene Nehri de 1300 metreküp debi ile son 25 yýlýn en yüksek seviyesinde. Ýpsala ilçe merkezimizin 2006 yýlýndaki gibi risk yaþamamasý için gerekli tedbirleri aldýk. Özellikle Sarýcaali Köyü yakýnlarýnda 70 metrelik bir alaný açarak suyun rahatlamasýný saðladýk. Ayný çalýþmayý Paþaköy’de de yaptýk. Eðer daha fazla risk yükselirse Tank yolu dediðimiz alanlar için gerekli izinleri aldýk oralarý da açacaðýz.’’ Bugün Ýpsala bölgesinde yoðun yaðýþ ve Bulgaristan’dan gelecek su ile risk seviyesinin yükseleceðini belirten Gürbüz, þunlarý kaydetti: "Biz o risk durumuna da hazýrýz. Çarþamba günü 40-50 litre yaðýþ gelme ihtimali var. Gerekli tedbirleri þimdilik aldýk. Gerekirse yeni tedbirler de alabiliriz.’’ Ýpsala / aa Ýlanýn devamý 9. sayfada


YENÝASYA / 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

KÜLTÜR-SANAT

Çocuklar, bu müzede, 1800’lü yýllardan kalma oyuncaklar içinde hayal dünyasýnda dolaþýyor. FOTOÐRAF: ÝHA

Çocuklar bu müzeyi çok sevdi KONAK Belediyesi’nin Ýzmir’e kazandýrdýðý ilk butik müze olan Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, ziyaretçi akýnýna uðruyor. Açýlýþýn ardýndan kýsa bir süre geçmesine karþýn binlerce kiþinin ziyaret ettiði müzede, çocuklar, 1800’lü yýllardan kalma oyuncaklar içinde hayal dünyasýnda dolaþýyor; Karagöz-Hacivat oyunuyla gülüyor, masal saatinde düþ yolculuðuna çýkýyorlar. Günde ortalama 500 kiþinin ziyaret ettiði müzede önümüzdeki günlerde atölyeler de hizmet verecek. Þehirde arkeoloji müzelerinin, çaðdaþ toplumlarda olmasý gereken temel unsurlar olduðunu vurgulayan Konak Belediye Baþkaný Dr. Hakan Tartan, butik müzelerle þehri zenginleþtirdikleri-

ni söyledi. Kukla, Hacivat-Karagöz ile oyuncak boyama ve oyuncak yapýmý atölyelerinin de bir bölümde hizmet vereceðini belirten Baþkan Tartan; “Müze çocuklarýmýza, gençlerimize, ailelere bir iki saatlik soluk alacaklarý mekân haline geldi. Sokak oyunlarý, Karagöz Hacivat gibi geleneksel oyunlarý müzemizde yaþatýyoruz” dedi. Müzede, hayali Deniz Özgökbel Karagöz ve Hacivat oynatýyor. Karagöz ve Hacivat tasvirlerini çocuklara tanýtan Özgökbel, unutulmaya yüz tutmuþ kültürel deðerlerimizi çocuklarla tanýþtýrmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söylüyor. Masal saatinde Devlet Tiyatrosu san'atçýsý Ýbrahim Raci Öksüz küçüklere masallar anlatýyor. Ýzmir / iha

Kaatý’ sergisi açýlýyor ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Kültürel Ve Sosyal Ýþler Daire Baþkalýðý Müdürlüðü “Geçmiþten Günümüze Mirasýmýz” sergisi kapsamýndaki Kaatý’ sergisi bu akþam Cemal Reþit Rey Konser salonunda açýlacak. 28 Þubat tarihine kadar açýk kalacak sergide, san'atçýlar Nesrin Güler, Dürdane Ünver, Müjgan Baþköylü, Ersin Yýldýzhan, Hatice Uçar, Meryem Güney, Alev Uzun, Dilek Erim, Safiye Gülen, Gülgün Kaya, Hasan Ertuðurlu, Hülya Yaatasý, Berna Tunç, Esma Akoðlu, Müge Özlem Doygun ve Edibe Yekeler’in eserleri sergilenecek. Kültür Sanat Servisi

“Kitap Günleri” 21 Þubat tarihine kadar devam edecek.

Bursa’da Kitap Günleri 12 ÞUBAT 2010’da Bursa Kent Meydaný AVM açýk alanýnda baþlayan “Kitap Günleri” devam ediyor. Faaliyete Bursalý kitapseverler yoðun ilgi gösteriyor. 21 Þubat 2010 tarihine kadar sürecek olan Kitap Günleri’ne ilginin yoðun olarak devam edeceðini tahmin ettiklerini belirten Kent Meydaný AVM Genel Müdürü Cemal Tuzcuoðlu, Bursalýlarý böyle önemli bir faaliyetle buluþturmaktan ve ev sahipliði yapmaktan dolayý mutlu olduklarýný ifade etti. Kent Meydaný AVM açýk alandaki büyük çadýrda kitaplarla okuyucularý buluþturacak olan Kitap Günleri her gün saat 10:00’dan itibaren ziyaret edilebilecek ve saat 22.00’ye kadar açýk. 60’dan fazla yayýnevinin katýldýðý faaliyet 40 binden fazla kitabý Bursalý kitapseverlerle buluþturuyor. Birçok imza gününün de yapýlacaðý Kitap Günleri Bursa’da ilk defa yapýlýyor. Bursa / Hüseyin Hiçdurmaz

SOLDAN SAÐA - 1. Çeþit çeþit, BULMACA erdalodabas@mynet.com çeþitli. - Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. 2. Karýþýk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 renkli. - Bir dakikanýn altmýþta biri 1 olan zaman birimi. 3. Ýki atlý kýzak. - Kedi köpek yavrusu. 4. Aðaçtan 2 yapýlmýþ top. - Ýkinci derecede o- 3 lan, ikincil. 5. Çözümleme, tahlil. - 4 Çorum yöresinde sekiz kilogram- 5 lýk tahýl ölçeði. 6. Dürülerek boru 6 biçimi verilmiþ deri veya kâðýt to- 7 mar. - Adanýlan þey, nezir. - Volt 8 amperin kýsasý. 7. Ýrityumu sim9 geleyen harfler. - Ýyilik, lütuf, ih10 san. - Cahiliye döneminde Mekke'de bulunan meþhur bir put. 8. Ölüm veya bir felâketten doðan acý ve bu acýyý belirten davranýþlar, matem. - Çirozluktan sonra yaðlanmaya baþlayan uskumru. 9. Fazla bön, avanak, et kafalý, budala. - Maydanozgillerden, kokulu tohumu hamur iþlerinde kullanýlan bir bitkinin halk arasýnda söyleniþi. 10. Güvenlik güçlerinde belirli bir iþ veya hizmeti baþarabilecek güçteki en küçük birlik. - Ayak ve yumruk vuruþlarý üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüþ yöntemi. YUKARIDAN AÞAÐIYA — 1. Eriþme, elde etme. 2. Muðla'nýn bir ilçesi. - Saygý uyandýran, nurlu. 3. Kocaman, iri, kaba. - Rus yapýsý, karadan havaya güdümlü silâh. 4. Katlardaki döþemeleri birbirlerine baðlayan düþey boru. 5. Ýsimler. - Giysi, yorgan çarþafý, yastýk kýlýfý vb.nin gereken belirli yerlerine düðmenin geçirilebilmesi için iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapýlan küçük yarýk. 6. Lantaný simgeleyen harfler. - En yüksek düzey. 7. Baþlýca süt hayvaný. - Sporda çýkýþ. 8. Finlandiya halkýndan olan. - Filika büyüklüðünde, islimle iþleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot. 9. Kayýp olan þey. - Motorlu taþýtlarda direksiyon ile tekerlek arasýndaki baðlantýyý saðlayan demir çubuk. 10. Yer, bulunulan yer. Sekiz yýllýk ilköðretimden sonra en az üç yýllýk bir eðitimle hayata veya yükseköðretime hazýrlayan ortaöðretim kurumu, ortaöðretim. 11. Osmanlý Türkçesinde sancak. - Ýptidai bir silâh. 12. Allah' a vasýl olma yolu. - Sodyumu simgeleyen harfler. DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI— SOLDAN SAÐA: 1. HANDÝKAP. SAK. 2. ATÝ. LATÝFE. 3. MASRAF. KURAL. 4. YEMÝN. TAKA. 5. AJAN. LAKAP. 6. YÜN. MERA. ADA. 7. AB. MA. ANI. AT. 8. LÝMONÝ. IRAMA. 9. LALA. STAR. 10. SELATÝN. KAZA. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. HAMHAYAL. 2. ATA. JÜBÝLE. 3. NÝSYAN. MAL. 4. REN. MOLA. 5. ÝLAM. MANAT. 6. KAFÝLE. 7. AT. NARA. SN. 8. PÝK. KANIT. 9. FUTA. IRAK. 10. SERAPA. ARA. 11. AK. DAM. 12. KALAMATA. Ýlanýn devamý 10. sayfada

9


10

YENÝASYA / 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

E­KO­NO­MÝ Ýþ adamlarý okulu açýlacak

Antalya'da sebze fiyatlarýnda artýþ ANTALYA'DA geçen­hafta­yaþanan­ve­tarým­alanlarýnda­da­etkili­olan­sel­sebebiyle­sebze­fiyatlarý yüzde­3,8­ile­yüzde­27,7­oranýnda­arttý.­Antalya Büyükþehir­Belediyesi­Toptancý­Hali’nden­edinilen bilgiye­göre,­Antalya­ve­ilçelerinde­etkili­olan­selden tarým­alanlarý­ve­seralar­da­zarar­gördü­ve­pazara yeterli­miktarda­sebze­giriþi­gerçekleþmedi.­Bu­yüzden­Antalya­Toptancý­Hali’nde­sebze­fiyatlarý­geçen haftaya­göre,­yüzde­3,8­ile­yüzde­27,7­oranlarý arasýnda­artýþ­gösterdi.­Antalya­Toptancý­Hali’nde sivri­biberin­fiyatý­yüzde­12,­marulun­yüzde­3,8, brokolinin­yüzde­20,­domatesin­yüzde­15,­taze fasulyenin­yüzde­11,­bal­kabaðýn­yüzde­7,6,­karnabaharýn­yüzde­27,7,­kerevizin­yüzde­6,2,­kývýrcýk marulun­­yüzde­6,2,­patlýcanýn­yüzde­8,5,­pýrasanýn fiyatý­yüzde­18,7­oranýnda­arttý.­

ÝÞ a­dam­la­rý­ný­da­ha­ni­te­lik­li­ve ka­li­te­li­ha­le­ge­tir­mek­a­ma­cýy­la Müs­ta­kil­Sa­na­yi­ci­ve­Ýþ­A­dam­la­rý­Der­ne­ði­Genç­lik­Ku­ru­lu (Genç­MÜ­SÝ­AD)­Kon­ya­Þu­be­si­ta­ra­fýn­dan­15­haf­ta­sü­re­cek Ýþ­A­dam­la­rý­O­ku­lu­dü­zen­le­ne­cek.­O­kul­hak­kýn­da­bil­gi­ve­ren Genç­MÜ­SÝ­AD­Kon­ya­Þu­be Baþ­ka­ný­Ya­kup­Ba­rýn­lý,­der­nek o­la­rak­Tür­ki­ye’de­ki­iþ­a­dam­la­rý­nýn­da­ha­ni­te­lik­li,­ka­li­te­li­ve dün­yay­la­ya­rý­þýr­bir­ha­le­ge­tir­mek­a­ma­cýy­la­böy­le­bir­o­kul dü­zen­le­me­ye­ka­rar­ver­dik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­“O­ku­lu­muz­da­bir iþ­a­da­mý­nýn­na­sýl­gi­yi­ne­ce­ðin­den,­na­sýl­ye­mek­yi­ye­ce­ði­ne, na­sýl­ko­nu­þa­ca­ðýn­dan,­top­lum i­çin­de­na­sýl­dav­ra­na­ca­ðý­na­ka­dar­bir­çok­ko­nu­da­Tür­ki­ye’nin ön­de­ge­len­uz­man­la­rý­ta­ra­fýn­dan­iþ­a­dam­la­rý­na­ders­ler­ve­ri­le­cek.­Bu­uz­man­lar­a­ra­sýn­da­a­ka­de­mis­yen­le­rin­ya­ný­sý­ra­sek­tö­rün­de­i­sim­yap­mýþ­say­gýn­iþ a­dam­la­rý­ný­da­ge­ti­rip­de­ne­yim­le­ri­ni­ak­tar­ma­la­rý­ný­is­te­ye­ce­ðiz”­de­di.­­Konya / iha

Gübre, ekim sezonu neden pahalanýyor? BAÞTA buðday olmak üzere tarýmsal ürünlerde gübreleme sezonunun baþlamasýna raðmen, çoðu çiftçinin yüzde 30’lara ulaþan fiyat artýþý nedeniyle gerektiði kadar gübre kullanamadýðý, bunun da verim ve rekoltede kayýplara neden olabileceði bildirildi. Adana’nýn merkez Seyhan ilçesi Ziraat Odasý Baþkaný Süleyman Girmen, her yýl gübre sezonu öncesi yaþanan fiyat artýþlarýnýn bu yýl da tekrarlandýðýný söyledi. Dünya borsalarýnda gübre hammaddesini oluþturan ürünlerde herhangi bir yükseliþ olmamasýna raðmen, Türkiye’deki fiyatlarda ise yüzde 30’lara varan artýþlar yaþandýðýný belirten Girmen, þöyle konuþtu: ‘’Sezonun baþlamasýyla birlikte fiyatlar ise adeta tavan yaptý. Bir ay önce tonu 660 lira olan DAP gübresi 900 liraya, üre gübresi 600 iken 680 liraya, 500 lira olan 33 nitrat gübresi 580 liraya, 480 lira olan 20,20 taban gübresi ise 600 liraya yükseldi.’’ Girmen, Türk çiftçisinin dünyanýn en yüksek girdi maliyetleriyle üretim yapmaya çalýþtýðýný da ileri sürerek, ‘’Artan gübre fiyatlarý da tuzu biberi oldu’’ dedi. Çiftçilerin yüksek fiyatý dolayýsýyla ‘’topraðýn ihtiyacý kadar deðil’’, ‘’bütçesi kadar gübre kullandýðýný’’ ifade eden Girmen, yeterli gübre kullanýlmamasýnýn ürün kalitesi ve rekoltesini de ayný oranda etkileyeceðini bildirdi. Adana / aa

Vatandaþ ucuz etin yolunu buldu ET fi­yat­la­rý­nýn­yük­sel­me­si ve­ba­zý­ka­sap­lar­da­sa­tý­lan ha­zýr­kýy­ma­lar­la­il­gi­li­þüp­he­le­rin­art­ma­sý,­va­tan­daþ­la­rý­or­tak­la­þa­hay­van­ke­si­mi­ne­yö­nelt­ti.­Hay­van­sa­yý­sýn­da­a­zal­ma­ya­þan­dý­ðý ge­rek­çe­siy­le,­can­lý­hay­van i­le­kýr­mý­zý­et­fi­yat­la­rýn­da son­bir­yýl­da­yüz­de­60’a­va­ran­o­ran­lar­da­ar­týþ­ol­du. Fi­yat­la­rýn­yük­sel­me­si­so­nu­c un­d a­ va­t an­d aþ­l ar, mut­fak­la­rý­na­da­ha­u­cuz­e­ti sok­ma­nýn­yo­lu­nu,­or­tak­la­þa­hay­van­ke­se­rek­bul­du. Bir­çok­ki­þi,­a­ra­la­rýn­da­top­la­nýp­al­dýk­la­rý­bir­hay­va­ný kes­ti­re­rek,­hem­u­cuz­hem sað­lýk­lý­et­tü­ket­me­ye­baþ­la­dý.­Bur­sa’nýn­Mer­kez­Yýl­dý­rým­il­çe­sin­de­ku­ru­lu­Ý­sa­bey Hay­van­Pa­za­rý­na­ge­len­va­tan­daþ­lar,­or­ta­la­ma­150­ki­log­ram­ke­mik­siz­et­el­de­e­di­le­cek­bü­yük­baþ­hay­va­ný 3­bin­li­r a­y a­sa­t ýn­a­l ý­y or. Böy­le­ce­ke­mik­siz­e­te,­ki­lo­su­20­li­ra­dan­u­la­þan­va­tan­daþ,­bu­nun­ya­nýn­da­ki­lo­su 15­li­ra­o­lan­ci­ðer­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­di­ðer­sa­ka­tat­lar, çor­ba­ve­ye­mek­ler­i­çin­ke­mik,­ka­fa­e­ti­gi­bi­bir­çok yan­ü­rü­nü­üc­ret­siz­e­din­miþ­o­lu­yor.­­Bursa / aa Ýlanýn devamý 11. sayfada

Pazarda kredi kartýyla alýþ veriþ TÜRKÝYE Seb­ze­ci­ler­Mey­ve­ci­ler­ve­Sey­yar­Pa­zar­cý­lar Fe­de­ras­yo­nu­ (TÜS­PAF),­pa­zar­cý­es­na­fý­nýn­sü­per mar­ket­ler­le­re­ka­bet­e­de­bil­me­si­ni­sað­la­mak­a­ma­cýy­la pa­zar­yer­le­rin­de­kre­di­kar­tý­i­le­a­lýþ­­ve­riþ­ya­pý­la­bil­me­si i­çin­ça­lýþ­ma­baþ­lat­tý.­TÜS­PAF­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Meh­met­Çak­man,­e­nüz­ta­sa­rý­ha­lin­de­o­lan­ve­ya­kýn­da TBMM’den­ge­çe­ce­ði­ni­tah­min­et­tik­le­ri­ye­ni­‘’Hal Ya­sa­sý’’nýn­hem­ü­re­ti­ci­ye­hem­de­pa­zar­cý­es­na­fý­na­ö­nem­li­ka­za­ným­lar­ge­ti­re­ce­ði­ni­söy­le­di.­Ver­gi­kay­dý bu­lu­nan­pa­zar­cý­es­na­fý­na­ma­lý­di­rekt­ü­re­ti­ci­den­al­ma­im­kâ­ný­ta­ný­yan­ya­sa­nýn­ye­rel­yö­ne­tim­le­re­de semt­pa­zar­la­rý­nýn­da­ha­mo­dern­ha­le­ge­ti­ril­me­si­zo­run­lu­lu­ðu­ge­tir­di­ði­ni­vur­gu­la­yan­Çak­man,­bun­la­rýn ya­ný­sý­ra­TÜS­PAF­o­la­rak­da­pa­zar­cý­es­na­fý­nýn­da­ha faz­la­sa­týþ­ya­pa­bil­me­si,­sü­per­mar­ket­ler­le­re­ka­bet­e­de­bi­lir­ha­le­gel­me­si­i­çin­bir­di­zi­pro­je­ü­ret­tik­le­ri­ni vur­gu­la­dý.­Çak­man,­pa­zar­yer­le­ri­nin­az­ter­cih­e­dil­me­sin­de­ki­en­ö­nem­li­et­ke­nin,­‘’na­kit­a­lýþ­ve­riþ’’­zo­run­lu­lu­ðu­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­re­rek,­‘’Ban­ka­lar­la­gö­rü­þe­rek­pa­zar­cý­es­na­fý­nýn­sey­yar­post­ma­ki­ne­si­kul­lan­ma­sý­ný­sað­la­ya­ca­ðýz.­Kre­di­kar­týy­la­a­lýþ­­ve­ri­þin­pa­zar yer­le­ri­ne­o­lan­il­gi­yi­ar­ttý­ra­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­ruz’’­de­di.


YENÝASYA / 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

E­KO­NO­MÝ SERBEST PÝYASA

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 54.200 ÖNCEKÝ GÜN 53.600

DÜN 362.000 ÖNCEKÝ GÜN 359.000

p

p

DOLAR

EURO DÜN 2.0650 ÖNCEKÝ GÜN 2.0650

tu

DÜN 1.5130 ÖNCEKÝ GÜN 1.5150

Tüketicinin güveni arttý, ama hâlâ kötümser TÜKETÝCÝ Güven Endeksi 2010 yýlýnýn Ocak ayýnda, bir önceki aya göre yüzde 0,57 oranýnda arttýþ gösterdi. Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, 2009 yýlý Aralýk ayýnda 78,79 olan Tüketici Güven Endeksi, 2010 yýlýnýn Ocak ayýnda 79,24 deðerine yükseldi. Güven endeksindeki artýþ, tüketicilerin gelecek dönem satýn alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum ve gelecek dönem iþ bulma imkânlarýna dair deðerlendirmelerinin iyileþmesinden kaynaklandý.

p

TÜRKÝYE kaybediyor SANAYÝ VE TÝCARET BAKANI ERGÜN SANAYÝ BAKANI OLARAK FERYAT EDÝYORUM; BU YANLIÞ, BU HAKSIZLIK. DANIÞTAY BÝR VÝCDAN MUHASEBESÝ YAPMALI. SANAYÝ ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, Danýþtay’ýn katsayý kararýyla ilgili, ‘’Sanayi Bakaný olarak feryat ediyorum; bu yanlýþ, bu haksýzlýk. Danýþtay bir vicdan muhasebesi yapmalý’’ dedi. Bakan Ergün, TRT 1’de katýldýðý ‘’Enine Boyuna’’ adlý programda, Danýþtay 8. Dairesinin, Yüksek Öðretim Kurulu’nun (YÖK) üniversiteye giriþte farklý katsayý uygulamasýna iliþkin kararýnýn yürütmesini durdurma yönündeki kararýný ve iþsizlik rakamlarýný deðerlendirdi. Sivil toplum kuruluþlarýndan söz konusu karara yeterli tepkinin gelme di ði yö nün de ki yorum üzerine Bakan Ergün, kararýn Türkiye sanayisine yapýlmýþ bir haksýz lýk ol du ðu nu söyledi. ‘’Sanayi Bakaný olarak feryat edi yo rum; bu yan lýþ, bu haksýzlýk. Türkiye sa na yi i ne ya pýl mýþ bir haksýzlýk bu’’ diyen Ergün, Danýþtay’ýn ‘’bir vicdan muhasebesi’’ yapmasý gerektiðini belirtti. Bu noktada ticaret liselerinin de imam hatip liselerinin de önemli olduðuna iþaret eden Ergün, þöyle devam etti: ‘’Bizim daha nitelikli dinî bilgiye ihtiyacýmýz yok mu? Daha nitelikli din hizmetine ihtiyacýmýz yok mu? Oralarýn da daha nitelikli öðrencilerle doluyor olmasý lâzým. Dolayýsýyla bu haksýzlýðý yapmaktan vazgeçmeliyiz, yani Türkiye’nin hukuk sistemi bundan vazgeçmeli. Kaldý ki Türkiye’nin iþsizlikle alâkalý en önemli sorunu, iþ bulamayanlarýn yanýnda mesleksizlik. Ýþ arayanlar geliyorlar. Ne iþ yaparsýnýz diye sorduðumuzda büyük bir bölümünden (ne iþ olsa yaparýz) cevabýný alýyoruz. Bu aslýnda, (elimden bir iþ

gelmez, bir mesleðim yok) demenin bir baþka þekli. Halbuki (ben þu iþi yaparým), (mesleðim þu) diyebilmesi lâzým. Meslek liseleri bu meseleyi hallediyor. Meslek lisesi mezunu iþ bulamadýðý zaman iþ kurma fikrine sahip oluyor, bir mesleði olduðu için diyor ki; (ben iþ bulamadým fabrikada, ama iþ kurayým, elimde iþim var). Ýki arkadaþ bir araya geliyor iþ kuruyor. Bizim giriþimciye de ihtiyacýmýz var, her düzeyde müteþebbise ihtiyacýmýz var. Meslek edinmek, bir meslek sahibi olmak, gi ri þim ci li ðin de te mel þart la rýn dan bi ri. Ya ni yazýktýr, günahtýr. Meslek liselerine 10 yýldýr devam eden bu haksýzlýðýn artýk sona erdirilmesi lâzým. Hukukçular, Danýþtay, idare, bu çocuklarý ideolojik tartýþmalarýn gölge sin de bý rak mak tan vazgeçmeliler.’’ Söz konusu kararýn yeniden gözden geçirilmesi gerektiðini belirten Ergün, Danýþtay’ýn ‘’Ne yapýyoruz biz? Bu yaptýðýmýz þey Türkiye’nin hayrýna mý, Türkiye’nin menfaatine mi?, çocuklarýmýzýn geleceðini nasýl karartýyoruz? diye sormasý gerektiðini savundu. Ergün, ‘’Yani, bir vicdan muhasebesi yapmaya ihtiyaç var. Býrakýn ideolojik tartýþmalarý. (YÖK Baþkaný þöyle dedi, biz de ona karþý böyle yaparýz) diye düþünülüyorsa Türkiye’ye haksýzlýk yapýlýyor demektir’’ diye konuþtu. Kasým-Aralýk gibi aylarda iþsizlik rakamlarýnýn daha yüksek olmasýnýn, yaz aylarýnda ise biraz daha düþmesinin beklendiðini vurgulayan Ergün, ‘’Ama 16 gibi rakamlar beklenirken 13 gibi bir rakam olmasý, beklentilerin altýnda bir rakamý ortaya çýkardý’’ dedi. Ankara / aa

Ýstanbul'da yapýlan bir çalýþmayla kayýt dýþý çalýþtýrýlan 100 bin þoför kayýt altýna alýnacak.

100 bin þoför kayýt altýna alýnacak SOSYAL Güvenlik Kurumunun (SGK), Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ve Þoförler Odasý ile ortak yürüttüðü çalýþma kapsamýnda, 2010 yýlýnda, kayýt dýþý çalýþtýrýlan 100 bin þoför kayýt altýna alýnacak. SGK Ýstanbul Ýl Müdürü Mustafa Kuruca, Ýstanbul için son dönemlerde sosyal güvenlik çalýþmalarý kapsamýnda atýlacak en büyük adýmýn, kayýt dýþý ile yapýlan mücadele çalýþmalarý olduðunu belirtti. Kuruca, ‘’2010 yýlýnda SGK Ýl Müdürlüðünün hedefi, öncelikli olarak Ýstanbul’da kayýt dýþý çalýþtýrýlan þoförleri kayýt altýna almaktýr. Bu sayý, tahminen, taksi, dolmuþ, özel halk otobüsü þoförü olmak üzere 100 bin kiþidir’’ dedi. Ýstanbul / aa Ýlanýn devamý 12. sayfada

11


12

YENÝASYA / 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

ÝLAN TÜRKELÝ KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/194 Esas KARAR NO: 2008/29 Davacý HÝKMET GÜR tarafýndan davalýlar Mahmut ve Hasan Gür aleyhine mahkememizde açýlan Kadastro (Tespite Ýtiraza Ýliþkin) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; mahkememizce 21/03/2008 tarihli yukarýda sayýsý yazýlý “Feregat sebebiyle davanýn REDDÝNE, 2- Davaya konu Sinop Ýli Türkeli Ýlçesi Taþgüney Köyü Küçükaktaþ Mevkiinde bulunan tarla vasýflý 144 ada 64 parselin tespit gibi tesciline, 3- Davaya konu Sinop Ýli Türkeli ilçesi Taþgüney Köyü Küçükaktaþ Mevkiinde bulunan tarla vasýflý 158 ada 1 parselin tespit gibi tesciline, 4- Feregat ilk celseden sonra gerçekleþtiðinden, Harçlar Kanununun 22. maddesi gereðince maktu red harcýnýn 2/3’ünün alýnmasý gerektiðinden, alýnmasý gereken 9,34 YTL red harcýnýn, davacýnýn baþlangýçta yatýrdýðý 27,00 YTL nisbi harçtan mahsubu ve hazineye irat kaydý ile kalan 17,66 YTL’nin karar kesinleþtiðinde ve talep halinde davacýya iadesine” iliþkin kararýmýz her türlü araþtýrmalara raðmen davalý Mahmut Gür mirasçýlarýndan Þefika Gürleyen, Ayþe Gür ile davalý Hasan Gür mirasçýlarýndan Rahmiye Gür, Þükrüye Ersoy, Dursun Ali Gür, Fahri Gür, Emin Gür, Hilmi Karahan, Müþerref Karahan, Lütfi Karahan, Þükrü Karahan, Yurdagül Karahan’a karar tebliði yapýlamamýþ olup iþbu ilanýn yayýnlanmasýndan 7 gün sonra teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 01/07/2009

B: 44380

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2009/6166 TAL. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11.03.2010 saat 09.10-09.15 arasýnda KÜÇÜKÇEKMECE RBS OTOPARKI TEVFÝKBEY MAH. MEKTEP SK. NO: 17 SEFAKÖY adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16.03.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 14.000,00 1 adet 34 EK 7702 PLAKALI 2007 MODEL KIA MARKA AÇIK KASA KAMYONET K2500 MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT, ARACIN RUHSATI YOKTUR. B: 9835

T. C. KADIKÖY 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/2610 Talimat. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10.03.2010 günü saat: 11.30-11.40’da KUÞDÝLÝ OTOPARKI -Kuþdili Cd. Kadýköy yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15.03.2010 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda K.D.V. nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen kýymeti LÝRA ADEDÝ CÝNSÝ 27.000,00 YTL 1 34 BD 1221 Plakalý 2008 Model Honda City Siyah Renk H. Oto (Ýc. Ýf. K. 114/1, 114/3) 27.000,00 YTL Toplam Yönetmelik Örnek No: 25 B: 9622

T. C. SAKARYA 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2009/483 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 04.03.2010 günü saat 14.00-14.10 arasýnda Dr. Sebahattin Zaim Bulvarý Evrenköy mevkii No: 335 Karaman Otoparký Sakarya adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 09.03.2010 günü Dr. Sebahattin Zaim Bulvarý Evrenköy mevkii. No: 335 Karaman Otoparký Sakarya adresinde 14.00-14.10 saatleri arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý; Þu kadarki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda nosu yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 29/01/2010 Lira 30.000,00-TL.

Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 1 54 DP 812 plakalý 2008 model, cýtroen marka, C4 SX 1.6 HDÝ tipinde, otomobil. Ticari Adý: LC9HXB Motor No: 10JB660159928 Þasi no: VF7LC9HXC74571149

B: 9883

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2009/6311 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25/03/2010 saat 09.30-09.35 arasýnda KAVAKPINAR MAH. NAMIKKEMAL CAD. ASYA SOK. NO: 11 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 30/03/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra ddsyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze müra-caat etmeleri rica olunur. 10.02.2010 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00 1 34 T 7086 PLAKALI RENAULT 2007 MODEL ÝNCÝ GRÝ RENKLÝ SOL ÖN TAMPON ÇÝZÝK ARAÇ ÜZERÝNDE MUHTELÝF ÇÝZÝKLER 4 LASTÝKDE BIÇAK DARBELERÝNDEN KAYNAKLANAN ÝZLER OLAN ANAHTAR RUHSAT MEVCUT OLAN ARAÇ.

B: 9929

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/1583 TALÝMAT Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci açýk artýrma 10/03/2010 günü saat : 9.00-9.10’da Fevziçakmak mah. 774. sokak. Nur otoparký / Gaziosmanpaþa/Ýstanbul adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15/03/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’ nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 10/02/2010 Muhammen kýymeti Lira Adedi 25.000.00 1

Ýlanýn devamý 13. sayfada

(Ýc.Ýf.K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25

Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 34 BJP 85 Plakalý 1998 model kamyon, ruhsatý yok,.sarý renkte, muhtelif yerlerinde çizikler, vuruklar, çürükler mevcut, Fatih marka, motor no: 6CT50510787, þase no: 0205024

B: 9861


13

YENÝASYA / 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

ÝLAN T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ

Dosya No: 2009/5629 Örnek No: 10 KAMBÝYO SENETLERÝNE ( Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) ÖZGÜ HACÝZ YOLUYLA YAPILACAK TAKÝPDE ÖDEME EMRÝ 1- Alacaklýnýn ve varsa kanuni temsilcisinin ve varsa vekilinin adý, soyadý, vergi kimlik numarasý ve yerleþim yerindeki adresi, alacaklý yabancý ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceði yerleþim yerindeki adresi:

Ceylan Mobilya Malz. Ýnþ. ve Tur. San. Tic. A.Þ. Halkalý Vergi Dairesi V.D. 6330031958 Ýkitelli Keresteciler sitesi 17. sk. No: 40 KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL Vekili Av. GÜLSÜM CEYLÝN TAÞTAN, Av. YURDAKUL HAVARE, Av. YÜKSEL TAÞTAN MAREÞAL FEVZÝ ÇAKMAK CAD. NO: 21/8 K: 4 ÞÝRÝNEVLER BAHÇELÝEVLER/ÝSTANBUL YENÝBOSNA VD. 36839033308 Tel: 0212 652 45 68 GSM: 0532 678 90 86

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adý, soyadý ve yerleþim yerindeki adresi, alacaklý tarafýndan biliniyorsa vergi kimlik numarasý:

1- FARUK ESEN ORGANÝZE SAN. BÖLG..ÝSTEKS SAN. SÝT. E BLOK NO: 14 ÝKÝTELLÝ KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL 2- PORTLAN BANYO MUTFAK EÞYALARI SAM VE TÝC. LTD. ÞTÝ. ORG. SAN. BÖLG. ÝSTEKS SAN. SÝTESÝ E—BLOK NO: 14 ÝKÝTELLÝ KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL

3- Alacaðýn veya istenen teminatýn Türk parasýyla tutarý ve faizli alacaklarda faiz miktarý ile iþlemeye baþladýðý gün, alacak veya teminat yabancý para ise alacaðýn hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiði ve faizi: (*) 30/04/2009-01/06/2009 arasý yýllýk % 27

7.000,00 TL Asýl Alacak 165,70 TL Ýþlemiþ Faiz(*) 350,00 TL %5,00 Tazminat 21,00 TL %0,30 Komisyon 179,00 TL ÝH Mas.+Vek. + -----------7.715.70 TL Tutarýndaki toplam alacaðýn icra gideri, vek. ücr. ve takip tarihinden itibaren asýl alacaða iþleyecek (%27,00 yýllýk) faiz ile tahsili emridir. (Fazlaya dair ye faiz oranlarýndaki, artýþtan doðan talep hakkýmýz saklýdýr) Bk. 84. mad. gereðince kýsmi ödemeler öncelikle iþlemiþ faiz, masraf ve ferrilere mahsup edilecektir.

4- Senet ve tarihi: ÝÞBANK CENNET 440134 30/04/2009 Tar. 7.000,00 TL Mik. Çek 5- Bir terekeye karþý yapýlan takiplerde mirascýlarýn adlarý soyadlarý ve yerleþim yerindeki adresleri: Yukarýda yazýlý borç ve giderleri iþbu ödeme emrinin tebliði tarihinden itibaren (10) gün içinde ödemeniz, takibin dayanaðý senet kambiyo senedi niteliðini haiz deðilse (5) gün içinde icra mahkemesine þikâyet etmeniz, takip dayanaðý senet altýndaki imza size ait deðilse yine bu (5) gün içinde ayrýca ve açýkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altýndaki imzanýn sizden sadýr sayýlacaðý, imzanýzý haksýz yere inkâr ederseniz takip konusu alacaðýn yüzde onu oranýnda para cezasýna mahkûm edileceðiniz, borçlu olmadýðýnýz veya borcun itfa veya ihmal edildiði veya alacaðýn zaman aþýmýna uðradýðý veya yetki hakkýnda itirazýnýz varsa bunu sebepleri ile birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazýn kabulüne dair bir karar getirmediðiniz takdirde cebri icraya devam olunacaðý, itiraz edilmediði ve borç ödenmediði takdirde (10) gün içinde Ýc.Ýf. K.74. maddesi gereðince itiraz edilip de reddedildiði takdirde ise (3) gün içinde ic.Ýf.Kan. 75. maddesi gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, bulunmazsanýz, hapisle tazyik olunacaðýnýz, hiç mal beyanýnda bulunmaz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursanýz ayrýca hapisle cezalandýrýlacaðýnýz ihtar olunur. (ic.if.K.168) 01/06/2009 Yönetmelik Örnek No: 10 B: 9688

T. C. SAKARYA 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2009/722 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 03.03.2010 günü saat 13.30 - 13.35 arasýnda SAKARYA Uluyol cad. 247 ada 1 parsel ÖZSAKARYA ÇELÝKLER OTOPARK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 08. 03.2010 günü SAKARYA-Uluyol cad. 247 ada, 1 parsel ÖZSAKARYA ÇELÝKLER OTOPARK adresinde 13.30 13.35 saatleri arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý; Þu kadarki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda nosu yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 01/02/2010 Lira 30.000,00 TL

Adet 1

Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 54 FR 244 plaka sayýlý 2008 model Renault marka Master PV.25 tip beyaz renkli G9UA7C231860 motor VF1FDCUL639228939 þasi seri nolu kamyonet (Minibüs)

B: 9882

T.C. ADALET BAKANLIÐI B. ÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANIDIR DOSYA NO: 2008/2825 Esas Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý bulunan taþýnýr mallar satýþa çýkartýlmýþtýr. Birinci artýrma 12/03/2010 Cuma, saat: 10.30-10.40 arasýnda Fatih Sanayi Sitesi D.3 Blok N: 37 Esenyurt/ÝSTANBUL adresinde yapýlacaktýr. O gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli çýkmadýðý taktirde 17/03/2010 Çarþamba saat 10.30-10.40 arasýnda Fatih Sanayi Sitesi D.3 Blok N: 37 Esenyurt/ÝSTANBUL adresinde ikinci artýrma yapýlarak satýlacaktýr. Þu kadar ki; artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ bakiyesinin alacaðýnýn rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden belirlenecek % 18 KDV, ihale damga resmi, teslim masraflarýnýn (vasýta ile tescil ücretleri de) alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, satýþa katýlmak isteyenlerin muhammen deðerin % 20 oranýnda nakti veya milli bir bankanýn teminat mektubunu veya döviz veya teyidi yapýlmýþ milli bir bankanýn bloke çekini vermelerinin þart olduðu, masrafý verildiði taktirde þartname bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, (x) fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 10/02/2010 TUTARI TL 20.000,00 20.000,00

ADET 1 |1

MENKULÜN ÖZELLÝKLERÝ Akdünya Marka 100 Tonluk eksantrik pres Þahin Marka 100 Tonluk eksantrik pres

B: 9624

BEYOÐLU 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkul Açýk Artýrma ÝLANI

Ýlanýn devamý 14. sayfada

2009/39183 ESAS Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 03.03.2010 günü saat 10.00-10.10 arasýnda Kuloðlu mah. Sýraselviler cad. No: 68/A Cihangir-ÝST. adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60‘ýna istekli bulunmadýðý takdirde 08.03.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40‘ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %18 oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 03.02.2010 TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 1.000,00-TL 1 DERÝN DONDURUCU 5.000,00-TL 1 ELEKTROLÜKS FIRIN 5.000,00-TL 1 TEKNOLÜKS PROFESYONEL MUTFAK TAKIM 2.500,00-TL 1 ÖZTÝRYAKÝLER BUZDOLABI 12.000,00-TL 1 TEKSO LEO AL 2500 MODEL 12 M2.SOÐUTUCU 6.000,00-TL 1 12 M2.’lik HAZIR MUTFAK TEZGÂHI 3.500,00-TL 1 INOSA KAHVE MAKÝNASI 3.000,00-TL 1 2 KAPAKLI TEZGÂH ALTI BUZDOLABI 2.400,00-TL 24 BAMBU SANDALYE TOPLAM : 40.400,00-TL B: 9843


14

YENÝASYA / 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

ÝLAN T. C. ÜSKÜDAR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2009/3178 TAL. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 4/3/2010 saat 11.00 - 11.05 arasýnda ÜSKÜDAR YAPI KREDÝ KORUSU KUÞBAKIÞI CAD. adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 5/3/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 13.000,00- TL 1 adet 34 TZ 9529 NOLU PLAKALI, 2003 MODEL FORD TRANSÝT CONNECT T230L, BEYAZ RENKLÝ KAMYONET TÝPÝ ARACIN SOL YAN TARAFI VURUK, MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. B: 9836

BAKIRKÖY 2. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO KARAR NO DAVACI VEKÝLÝ DAVALI

: 2005/3173 Esas : 2009/845 Karar : ZORLU HOLDÝNG A.Þ. : AV. AYDIN TEMEL : ELDEBRAN GÜLSOY Hukukçular sitesi C 2 Blok D. 8 Maçka Merkez / ÝSTANBUL

Davacý Zorlu Holding A.Þ. vekili Aydýn Temel tarafýndan davalý Eldebran Gülsoy hakkýnda açýlan Alacak davasýnýn yapýlan yargýlama sonunda davanýn Kýsmen Kabulüne karar verilerek 250,00 TL Eðitim giderinin 03.10.2005 dava tarihinden, 4.523,17 TL eðitim giderinin ise 09.11.2009 ýslah tarihinden itibaren yasal faizleri ile birlikte, davalý taraftan tahsili ile davacý tarafa verilmesine, Eðitim süresinde ödenen ücrete iliþkin Talebin Reddine, 188,80 TL bakiye karar harcý, 985,00 TL yargýlama gideri ve 575,00 TL vekâlet ücretinin davalý taraftan alýnarak davacý tarafa verilmesine karar verilmiþ olup, karar davacýnýn yüzüne karþý verilmiþ ,davalýya karar teblið edilemediðinden iþ bu ilanýn karar tebliði yerine geçeceði, ilanýn yapýldýðý tarihten itibaren yasal süre içinde kararý temyiz etmediði takdirde kesinleþeceði hususu davalý ELDEBRAN GÜLSOY‘a karar teblið yerine kaim olmak üzere ÝLANEN teblið olunur.

B: 9621

KURTKÖY ÞUBE BAÞKANLIÐINDAN Olaðan/Olaðanüstü Þube Genel Kurulumuz 06.03.2010 tarihinde, saat: 10:00'da Ankara Cd. No: 342 Kurtköy - Pendik - ÝSTANBUL adresinde gerçekleþtirilecek olup, Ýlan edilen günde, yeterli çoðunluk saðlamadýðý takdirde Tüzüðümüzün 33. maddesi gereðince ayný adreste, 14.03.2010 tarihinde, saat: 10:00'da çoðunluk aranmaksýzýn (Þube Yönetim Kurulu üyelerinin iki katýndan az olmamak üzere) Olaðan/Olaðanüstü Genel Kurul gerçekleþtirilecektir. Sinop Ýli, Saraydüzü Ýlçesi, Fakýlý köyü sýnýrlarý içinde bulunan taþýnmaza Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasý açýlmýþ olmasý nedeniyle, teblið tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasýný kamulaþtýrmayý yapan Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'na karþý açabileceðiniz, idari yargýda dava açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurma kararý aldýðýnýzý belgeleyemediðiniz takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden Hazine adýna tescil edileceði, mahkemece kararlaþtýrýlacak kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Boyabat Þubesine yatýrýlacaðý ve taþýnmaz malýn deðeri ve dava ile ilgili delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz, aksi takdirde yargýlamanýn yokluðunuzda devam edeceði ve karar verileceði ÝHTAREN ÝLAN olunur.

B: 6609

T. C. EYÜP 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

T. C. SAKARYA 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI

ESAS NO: 2008/228 Esas 2009/664 Davacýlar Ramiye Lame, Abidin Lame, Lütfi Lame, Nesrin Akpýnar vekilleri Av. Mustafa Özkurt, Av. Esma Simav tarafýndan davalýlar AYSUN YÜKSELEN, HAYRETTÝN TOSKALAR, KADRÝ TOSKALAR, ERDÝNÇ TERZÝ, ÇÝÐDEM TERZÝ, AYSEL KÝLÝTAÇAN, FÝLÝZ KARAKÖY, ALÝ MUSTAFA YOLASIÐMAZ, NURETTÝN AKYÜZ, AYNUR CANTÜRK, FATMÝR YILMAZ YOLASIÐMAZ, SEMA TUÐSAVUL, CEM TERZÝ, ÝRFAN YOLASIÐMAZ, MÜNEVVER TOSKALAR, MUHARREM BAYIR, ÇÝÐDEM ULUCAN, FATMA YOLASIÐMAZ, CEMÝLE BORA, SEMA TUÐSAVUL AKYÜZ, EMÝN BORA, ORHAN BORA, HAMZA BORA, ADÝLE COÞKUN ile ölü Emin Bora mirasçýlarý; Pembe Bora, Ekrem Bora, Þerif Nurettin Bora, Orhan Bora, Hamza Bora, Adile Coþkun aleyhine açýlan tapu iptali ve tesçil davasýnda: Dava konusu Eyüp, Silahtaraða mah. Türbe Cad. No. 14 adresinde bulunan ve 246 DV pafta, 632 ada, 4 parsel sayýlý taþýnmazýn müteveffa Secade Cevahir ve Kani Bayýr adýna kayýtlý olan taþýnmazýn müteveffa malikler tarafýndan muvafakatname ile davacýlara verildiðini, davacýlar tarafýndan 1961 yýlýndan bu yana, bu yer üzerinde bina yaparak, kullandýklarýný, davalýlarýn da bunu bildiklerini, belirtilen bu taþýnmazýn adlarýna tesçiline karar verilmesini istemiþlerdir. Medeni Kanun 713/4 Maddesi uyarýnca, dava konusu taþýnmaz ve taraflarýn Hakimliðimizin 2008/228 esas sayýlý dava dosyasýnda davaya konu olduðu, dava konusu taþýnmazýn halen davalýlarýn zilliyet ve tasarrufunda olduðu bildirildiði, iþbu davanýn duruþmasýnýn 28.02.2010 günü, saat 13.05’e talik edildiði, davaya karþý diyecekleri olan 3. þahýslarýn, iþbu ilanýn gazetede yayýmý tarihinden itibaren, 3 AY süre içesinde, yukarýda belirtilen Mahkememizin 2008/ 228 esas sayýlý dosyasýna müracaat etmeleri, aksi takdirde Mahkememizce gerekli ilanýn yapýldýðý ve þartlarýn yerine getirildiðinden, gerekli kararýn verileceði ÝLAN OLUNUR.

Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 03.03.2010 günü saat 14.55 - 15.00 arasýnda SAKARYA Dr. Sabahattin Zaim Bulv. Evrenköy kavþaðý No: 335 Uður Otopark iþletmesi SAKARYA adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 08.03.2010 günü SAKARYA -Dr. Sabahattin Zaim Bulv. Evrenköy kavþaðý No: 335 Uður Otopark iþletmesi SAKARYA adresinde 14.55 - 15.00 saatleri arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý; Þu kadarki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin %40‘ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda nosu yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 09/02/2010 Lira 30.000,00 TL

Adet 1

Faruk YILDIZ Þube Baþkaný GÜNDEM : 1. Yoklama ve Þube Baþkanýnýn Genel Kurul Açýlýþ Konuþmasý, 2. Baþkanlýk Divaný Seçimi, 3. Saygý Duruþu ve Ýstiklâl Marþý, (Atatürk, Þehitler ve Kýzýlaycýlar) 4. Þube Baþkanýnýn Konuþmasý, 5. 2007-2008 ve 2009 Yýllarý Faaliyet Raporu ile Gelir ve Giderinin Görüþülmesi ve Oya Sunulmasý, 6. 2007-2008 ve 2009 Yýllarýna ait Denetçi Raporunun Görüþülmesi ve Oya Sunulmasý, 7. 2007-2008 ve 2009 Yýllarý Þube Yönetim Kurulunun Ýbrasý, 8. 2010-2011 ve 2012 Þube Eylem Planýnýn Görüþülmesi ve Oya Sunulmasý, 9. 2010-2011 ve 2012 yýlý Tahmini Bütçesinin Tetkiki ve Oya Sunulmasý, 10. Dilek Ve Tekliflerin Ýncelenerek Genel Merkeze Arzýnýn Karara Baðlanmasý, 11. Seçimler a) Oy Sayým Komisyonunun Seçimi, b) Þube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi, c) Þube Denetçisi Asil ve Yedek Üyenin Seçimi, d) Genel Merkez Genel Kurulu Asil ve Yedek Delege Seçimi, 12. Kapanýþ

Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 54 EF 370 plaka sayýlý 2008 model Grand Vitara 1.90 tip Suzuki marka siyah renkli F9QB012289 motor, JSAJTD44 V00258159 þasi seri nolu aýrbag ve teybi yok, vasýtanýn motor kýsmýnda bir çok parçanýn eksik olduðu, plakala rýn üzerinde bulunmadýðý, ön camý çatlak arazi taþýtý 4X

B: 9742

B: 9710

TAZÝYE Risâle-i Nur hizmetlerinin Kastamonu'daki öncülerinden, muhterem aðabeyimiz;

Ümit Gültekin

'in

T. C. BATMAN Sulh Hukuk Mahkemesi ÝLAN Esas No: 2009/735

T. C. ÜMRANÝYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

ESAS NO

ESAS NO: 2009/137 Esas Mahkememize açýlan Derneðin Kendiliðinden Sona Erdiðinin Tespiti davasýnýn yapýlan duruþmasýnda verilen ara karar gereðince; Davacý Batman Valiliði - il Dernekler Müdürlüðü vekili Av. Türkan SÖKELÝ GÜNEÞ tarafýndan, davalý Uyuþturucuyla Mücadele ve Sokak Çocuklarýný Topluma Kazandýrma Derneði aleyhine, davalý derneðin usulüne uygun olduðunun tespit edilerek kurulduðu, ancak 19/01/2009 tarihinden itibaren ilk genel kurul toplantýsýnýn yapýlmasý yönünde yazýlý bildirimde bulunmalarýna raðmen davalý derneðin 19/07/2009 tarihine kadar ilk olaðan genel kurul toplantýsýný yapmayarak zorunlu organlarýný oluþturmadýðýndan davalý derneðin kendiliðinden sona erdiðinin tespitine karar verilmesi için mahkememize derneðin kendiliðinden sona erdiðinin tespiti davasýnýn açýldýðý davalý derneðe Doktor Yusuf Azizoðlu Cad. PTT yaný Batman adresine tebligat çýkarýldýðý, tebligatýn bila ikmal iade edildiði anlaþýldýðýndan davalý dernek temsilcisinin veya vekilinin 24.03.2010 saat 11.55’e atýlý bulunan duruþmada hazýr bulunmasý ilanen teblið oB: 3613 lunur. 03.02.2010

T. C. ERZURUM 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

DAVALILAR: AHMET KARADENÝZ Esenkent Enverpaþa Cad. Yakup Cemil Sok. Akasya Evleri F.21 /A D: 1 Esenyurt/ ÝSTANBUL Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Alacak davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 02/04/2010 günü saat: 11.10’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

B: 9776

EMET KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/560 KARAR NO: 2009/229

: 2003/596

DAVALILAR : 1 - FATMA GÜNEK 2- MEHMET ÞAHÝN 3- MEHMET ZEKÝ ÞUVA 4- DÝLBER ÞUVA. Davacý tarafýndan davalýlar aleyhine açýlan Tapu Ýptali Ve Tescil davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 25/03/2010 günü saat: 09:00’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

B: 7202

Davacý ORM. GEN. MÜD. ÝZF. EMET ORM. ÝÞL. MÜD. TEMS. M. KEMAL BÝRAL aleyhine mahkememizde açýlan Kadastro (Tespite Ýtiraza Ýliþkin) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM : Mahkememizin yukarýda esas ve karar numarasý yazýlý hükümde Kütahya ili Emet ilçesi Günlüce kasabasý Þehiter mahallesi tokatlý mevkiinde kain 257 ada, 16 parsel sayýlý taþýnmazýn tespitinin iptali ile bu taþýnmazýn orman vasfý ile hazine adýna tapuya kayýt ve tesciline karar verildiði, dava dosyasýnda davalý olarak bulunan ve tüm aramalara raðmen açýk adresleri tespit edilmeyen Kütahya Ýli Emet ilçesi Günlüce kasabasý nüfusuna kayýtlý Ahmet Korkmaz mirasçýlarý dahili davalý ESMA KORKMAZ, FATMA KORKMAZ, HASAN BAYRAM, FATMA BAYRAM ( ÇABUK)‘un bu kararýn ilanýndan itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediði taktirde kesinleþeceði hususu, Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 02/02/2010 B: 9610

vefatýný teessürle öðrendim. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimi sunarým.

Ali Kiren - Ýzmit T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2009/720 KARAR NO: 2009/947 Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.12.2009 günlü 2009 720 E. 2009/ 947 K. sayýlý ilamý ile EFENDÝ YILMAZ'ýn EFENDÝ olan adý ÖMER SAÝD olarak düzeltilmiþtir. Ýlan olunur. 19.01.2010

B: 9844

GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz

Ýsmail Necdet Arafat 'ýn

baþarýlý bir kalp ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Çorlu-Þifa Hastanesinde yatmakta olan aðabeyimize, geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz.

Ali Rýza Koçoðlu ve ailesi


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA /17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

SPOR HABERLER

F.Bahçe'nin ilâcý Avrupa

Derbinin biletleri bugün satýþa sunulacak nTÜRKCELL Süper Lig'de Beþiktaþ ile Galatasaray fut-

SEZONUN ÝLK BÖLÜMÜNDE UEFA AVRUPA LÝGÝ'NDEKÝ GRUP MAÇLARINDA ALDIÐI GALÝBÝYETLERLE LÝGDEKÝ KÖTÜ SONUÇLARIN MORAL BOZUKLUÐUNU ÜZERÝNDEN ATAN SARI-LACÝVERTLÝLER, YARIN AKÞAM OYNAYACAÐI LÝLLE MAÇIYLA ÇIKIÞ ARIYOR. TÜRKCELL Süper Lig'de Diyarbakýrspor ve Manisaspor beraberlikleriyle yaþanan puan kayýplarýnýn ardýndan liderliði ezeli rakibi Galatasaray'a kaptýran Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Lille ile yapacaðý maç morallerin düzelmesi için büyük önem taþýyor. Lig ve Ziraat Türkiye Kupasý'nda üst üste yaptýðý son 3 resmi maçta kazanamayan Fenerbahçe'ye, bu sezonun ilk bölümünde Avrupa Ligi (H) Grubu'nda yaptýðý son 4 maç adeta nefes aldýrmýþtý. Fenerbahçeli futbolcular, ligde aldýklarý kötü sonuçlarýn ardýndan Avrupa arenasýnda elde ettikleri galibiyetler-

Adnan Öztürk adaylýðýný açýkladý GALATASARAYLI eski yönetici Adnan Öztürk, sarýkýrmýzýlý kulübün mart ayýnda yapýlacak olaðan seçimli genel kurul toplantýsýnda baþkanlýða aday olduðunu açýkladý. Adnan Öztürk, hedeflerinin, müzelerinde tek eksik kupa olan Avrupa Þampiyonlar Ligi Kupasý'ný kazanmak olduðunu söyledi. Kongre üyelerinin de adaylýðýný açýkladýðý toplantýya katýlarak destek verdiði Öztürk, ''Galatasaray, dünyanýn en büyük camialarýndan bir tanesidir. Hatta ýsrarla söyleyebilirim, dünyada tektir'' dedi. Öztürk, Galatasaray'ýn bir spor kulübü olduðunu unutmayacaklarýný kaydederek, ''Galatasaray'ý sportif rekabette bir adým bile geri düþürmeyeceðiz. Biz Galatasaray'ýn kurumsal yapýsýný oluþturmak istiyoruz. Þeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapý oluþturacaðýz. Bunlarý yaparken sportif açýdan hedefimiz; eksik olan Þampiyonlar Ligi Kupasý'ný müzemize götürmektir'' diye konuþtu. Galatasaray'da seçim yarýþýnýn 3 senedir devam ettiðini öne süren Öztürk, ''Ama resmi olarak bugün baþlamýþtýr. Galatasaray'ýn ilkeleri, ahlaký, prensipleri çerçevesinde kendimizi anlatacaðýz, sonucu genel kurul belirleyecektir. Bize de saygý duymak gerekir, saygýmýz sonsuzdur'' dedi.

le moral kazanarak, performans düþüklüðü yaþadýklarý dönemde þampiyonluk yarýþýna tutundular. Avrupa sýnavlarýnda alýnan galibiyetlerin taþýdýðý sarý-lacivertli ekip, son haftalardaki kritik lig maçlarýný kazanarak, ligde ilk yarýnýn yaný sýra UEFA'da (H) Grubu'nu lider olarak tamamladý. Ligde ikinci yarýya yaptýðý iyi baþlangýcýn ardýndan 20. haftada Diyarbakýrspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasý Çeyrek Final rövanþýnda Bursaspor'a 3-1 yenilirken, ligde 21. hafta mücadelesinde Manisaspor deplasmanýnda 2-2 beraberlik aldý.

8 MAÇLIK SERÝDEN SONRA ÖNEMLÝ OLDU Avrupa mücadelesinde alýnan galibiyetler sarý-lacivertli ekip için, 8 maçlýk rekor serinin ardýndan gelen puan kayýplarýndan sonra takýmýn toparlanmasý adýna önemli oldu. Avrupa kupalarýnda yaptýðý son 5 maçý kazanan Fenerbahçe, Lille karþýsýnda istikrarýný korumak istiyor. Kadýköy'deki Twente yenilgisinin ardýndan UEFA mücadelesinde çýkýþa geçen sarýlacivertliler, grubun diðer maçlarýnda Sheriff ve Steaua Bükreþ'e karþý 2'þer galibiyet alýp, rövanþta da Twente'yi maðlup etmiþti.

Konya'nýn yeni stadý böyle olacak

2016 Avrupa Futbol Þampiyonasý için aday olan Türkiye'de maçlara evsahipliði yapacak 8 ilden birisi olan Konya'da maçlarýn yapýlmasý düþünülen 33 bin kiþilik stad için ihale aþamasýna gelindiði bildirildi. FOTOÐRAF: ÝHA

2016 yýlýnda yapýlacak Avrupa Futbol Þampiyonasý Finalleri için aday olan Türkiye, adaylýk için belgelerini UEFA yetkililerine sundu. Þampiyonada maçlara ev sahipliði yapacak 8 ilden birisi olan Konya'da ise hazýrlýklar tüm hýzýyla sürüyor. Maçlarýn oynanmasý planlanan stadyumlardan birisi olan Konya Stadyumu'nda projesinin tamamlandýðýný ve ihale aþamasýna gelindiðini belirten Konya Büyükþehir Belediye Baþkaný Tahir Akyürek, "Yeþilbeyaz renkte futbol topu þeklinde yapýlacak 33 bin seyirci kapasiteli stadyum UEFA kriterlerini taþýyacak ve dünyanýn en modern stadlarý arasýnda yer alacak. Yeni stadyum, Olimpiyat Köyü'nün içinde yer alacak. Burada stadyumun yaný sýra, 10 bin kiþilik spor salonu, yüzme havuzu, büyük spor parký, yürüyüþalanlarý, 100 bin metrekarelik otopark, antrenman sahalarý, sporcu otelleri ve küçük ticari iþletmeler yer alacak" dedi.

RÝZE STADI'NDA 880 KOLTUK KIRILDI

G.Saray Ýspanya yolcusu

ÇAYKUR RÝZESPOR-GÝRESUNSPOR MAÇININ ARDINDAN ÇIKAN OLAYLARDA STATDA BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDÝ.

UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçýnda deplasmanda Atletico Madrid ile karþýlaþacak olan Galatasaray, Antalya'daki hazýrlýk çalýþmalarýný tamamlayarak, Ýstanbul'a döndü. Antalya'da 4 gündür Kundu'daki Mardan Spor Kompleksi'nde çalýþmalarýný sürdüren sarý-kýrmýzýlýlar, dün basýna kapalý yaptýðý antrenmanýn ardýndan THY'nin tarifeli seferiyle Ýstanbul'a döndü. Galatasaray, bu sabah Ýspanya'ya gidecek.

BANK Asya 1. Lig'de dün akþam oynanan Çaykur Rizespor-Giresunspor maçýnýn ardýndan çýkan olaylar nedeniyle Rize Emniyet Müdürlüðü, soruþturma baþlattý. Pazartesi akþamý Yeni Rize Stadý'nda oynanan karþýlaþma sýrasýnda Giresunsporlu taraftarlarýn koltuklarý sökerek sahaya fýrlatmasý sonrasý iki takým taraftarlarý arasýnda baþla-

yan olaylar maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan devam etmiþti. Saha içi ve dýþýnda yaþanan olaylarla ilgili soruþturma baþlatan Rize Emniyet Müdürlüðü, güvenlik kamera kayýtlarýný inceleme altýna aldý. Polis, olaya karýþan taraftarlar ile basýn toplantýsý odasýna girerek gazetecilere saldýran kiþileri tespit etmeye çalýþýyor. Bu arada Yeni Rize

Stadý'nda dün akþam yaþanan olaylar sonrasý Çaykur Rizespor yönetiminin baþlattýðý hasar tespit çalýþmasý tamamlandý. Stadyumda Giresunsporlu taraftarlarýn bulunduðu bölümde yaklaþýk 800 dolayýnda koltuk kýrýldýðý belirlendi. Stattaki tuvalet, lavabo, kapý, yangýn söndürme tesisatý ve elektrik hatlarýna zarar verildi.

bol takýmlarý arasýnda 21 Þubat Pazar günü oynanacak derbi maçýn biletleri bugün satýþa çýkarýlacak. BJK Ýnönü Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak dev maçta ev sahibi Beþiktaþlý taraftarlara ayrýlan biletler yarýn saat 10.00'dan itibaren tüm Biletix giþeleri, 0216 556 98 00 numaralý Biletix Call Center ve www.biletix.com.tr internet adresinden satýþa sunulacak. Ayrýca, maç günü bilet kalmasý durumunda stat giþesinden de satýþ yapýlacak. Derbi maç için belirlenen bilet fiyatlarý þöyle: VIP Üst B-E: 550 TL, VIP Üst A-F: 450 TL, VIP Alt A-F: 250 TL, VIP Alt B-E: 320 TL, VIP Alt C-D: 400 TL, Numaralý Orta: 250 TL, Numaralý Kenar: 225 TL, Kapalý Üst: 250 TL, Kapalý Alt: 200 TL, Yeni Açýk: 75 TL, Eski Açýk: 75 TL, Rakip Takým (Eski Açýk): 75 TL.

Vakýfbank Güneþ Sigorta Rus Universitet önünde nVAKIFBANK Güneþ Sigorta Türk Telekom Bayan Voleybol Takýmý, Indesit Avrupa Þampiyonlar Ligi play-off 2. tur rövanþ maçýnda bugün deplasmanda Rus temsilcisi Universitet ile karþýlaþacak. Belgorod kentindeki Cosmos Spor Salonu'nda oynanacak karþýlaþma yerel saatle 18.00'de baþlayacak. Ýstanbul'da yapýlan ilk maçý 25-12, 25-17, 25-16'lýk skorlarla 3-0 kazanan Türk temsilcisi, 12 takýmýn mücadele ettiði play-off 2. turunu geçmek için çok büyük avantajý eline geçirdi. Vakýfbank Güneþ Sigorta Türk Telekom, turu geçtiði takdirde, dörtlü final öncesi son aþama olan, 6 takýmýn mücadele edeceði play-off 3. turun yükselecek.

Saðýr ve dilsiz sporcular ‘yabancý dile’ kavuþuyor nÝÞÝTME Engelliler Spor Federasyonunca sporcularýn uluslararasý organizasyonlarda yaþadýðý iletiþim sorununu çözebilmek için geçen yýl baþlatýlan ''uluslararasý iþaret dili'' eðitimi çalýþmasýnda sona gelindi. Federasyon baþkaný Oktay Aktaþ, 16 branþta yaklaþýk 6 bin 500 sporcularýnýn olduðunu ve uluslararasý organizasyonlarda iletiþim sorunu yaþadýklarýný anýmsattý. Türk iþaret diliyle, uluslararasý iþaret dilinin uyumlu olmadýðýný ve bu nedenle de eðitim çalýþmasý baþlattýklarýný anlatan Aktaþ, Ýngilizceye uyumlu yürütülen çalýþmalarda son aþamaya geldiklerini kaydetti. Aktaþ, Türkiye'deki iþaret dilinin yurt dýþýnda geçerliliðinin olmamasý nedeniyle, böyle bir çalýþmanýn zorunlu hale geldiðini anlattý.

Trabzon Yarý Maratonu'na rekor katýlým oldu nTRABZON Belediyesi ile Spor Ýl Müdürlüðü'nün düzenlediði 30. Uluslararasý Trabzon Yarý Maratonu'na rekor düzeyde katýlým olduðu bildirildi. Trabzon Yarý Maratonu Genel Direktörü Yaþar Ulusoy, bu yýl 21 Þubat Pazar günü Emperyal üst geçidi altýndan baþlayacak yarý maratonun Yýldýzlý mevkisinden dönülerek Trabzon Belediyesi önünde son bulacaðýný belirtti.

ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ'NDE BUGÜN 21.45 Bayern Münih (Almanya) - Fiorentina (Ýtalya) 21.45 Porto (Portekiz) - Arsenal (Ýngiltere)

BANK ASYA 1. LÝGDE GÖRÜNÜM BANK Asya 1. Lig'de, 22. hafta maçlarý sonunda lider Kardemir Karabük, en yakýn rakipleri Bucaspor ve Konyaspor'la olan puan farkýný 8'e çýkararak Süper Lig yolunda önemli bir haftayý daha kârlý kapattý. Haftanýn son maçýnda Çaykur Rizespor, sahasýnda Giresunspor'u 2-1 yendi. Rize'de yapýlan karþýlaþma sonrasýnda Çaykur Rizespor puanýný 30'a çýkartýrken, averajla 9. sýraya yükseldi.

TOPLU SONUÇLAR Mersin Ýdmanyurdu-Altay: 1-1, Orduspor-Dardanelspor: 1-0, Kartalspor-Konyaspor: 0-0, Boluspor-Bucaspor: 4-1, Kocaelispor-Samsunspor: 0-4, Hacettepe-Adanaspor: 0-0, Çaykur Rizespor-Giresunspor: 2-1, Kardemir Karabükspor-Kayseri Erciyesspor: 4-2, Karþýyaka-Gaziantep Büyükþehir Belediyespor: 1-2.

23. HAFTA PROGRAMI Bucaspor-Kartalspor, Giresunspor-Kocaelispor, Gaziantepspor Bld.-Mersin Ýdmanyurdu, Kayseri Erciyespor-Karþýyaka, Adanaspor-Boluspor, Samsunspor-Hacettepe, Altay-Çaykur Rizespor, KonyasporOrduspor, Dardanelspor-Kardemir Karabük.

PUAN DURUMU TAKIMLAR 1.KARDEMÝR KARABÜK 2.BUCASPOR 3.KONYASPOR 4.ADANASPOR 5.ALTAY 6.KARÞIYAKA 7.BOLUSPOR 8.GÝRESUNSPOR 9.ÇAYKUR RÝZESPOR 10.KARTALSPOR 11.SAMSUNSPOR 12.GAZÝANTEP B.Þ. BLD. 13.DARDANELSPOR 14.ORDUSPOR 15.MERSÝN ÝDMANYURDU 16.HACETTEPE 17.KAYSERÝ ERCÝYESSPOR 18.KOCAELÝSPOR

O G B M A Y AV P 22 15 5 2 53 19 34 50 22 13 3 6 46 29 17 42 22 12 6 4 32 20 12 42 22 10 8 4 28 21 7 38 22 10 6 6 31 25 6 36 22 11 3 8 30 25 5 36 22 10 5 7 35 33 2 35 22 9 3 10 28 28 0 30 22 8 6 8 26 34 -8 30 22 8 5 9 20 25 -5 29 22 8 2 12 32 31 1 26 22 7 5 10 19 23 -4 26 22 8 2 12 24 31 -7 26 22 6 6 10 18 22 -4 24 22 7 3 12 25 35 -10 24 22 6 5 11 22 28 -6 23 22 6 5 11 26 40 -14 23 22 2 6 14 15 41 -26 12

Deplasmanda Bursaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor zirve yarýþýnda iddiasýný sürdürdü.

TRABZON YENÝ YILDA YENÝLGÝYÝ UNUTTU TÜRKCELL Süper Lig'de deplasmanda son dakikalarda attýðý golle Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, yeni yýlda yenilgiyi unuttu. En son 23 Aralýk 2009'da Galatasaray ile oynadýðý Ziraat Türkiye Kupasý maçýnda rakibine 2-1 maðlup olan Trabzonspor, yeni yýldaki 9 resmi maçýnda da yenilgi görmedi. Bordo-mavililer, 9 resmi maçýnda 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor, ligde Sivasspor'u sahasýnda 3-1, Diyarbakýrspor'u deplasmanda 2-1, sahasýndaki bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Ýstanbul'da Manisaspor'u 3-0 yenerken, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldý. Bordomavili takým, Ziraat Türkiye Kupasý gruplarýnda Denizli Belediyespor'u 6-0, Anka-

ragücü'nü 2-0, Orduspor'u 2-1 maðlup etti, çeyrek final ilk maçýnda 1-1 berabere kaldýðý Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'u rövanþ maçýnda 1-0 yendi. Oynadýðý 9 maçta 21 gol atan bordo-mavili takým, kalesinde sadece 5 gol gördü. Ýlk yarý sonunda zirvenin uzaðýna düþen bordomavili takým, daha sonra teknik direktör Þenol Güneþ ile zirve yarýþýný sürdürüyor. Teknik direktör Þenol Güneþ, en son karþýlaþtýklarý Bursaspor ile berabere kalýp ligde bir avantaj kaybettiklerini belirterek, ''Bursaspor'u iki farklý yenseydik ligde 3. sýrada olacaktýk. Bu bize avantaj ve moral olabilirdi. Ama Trabzonspor'un, sýralamadaki yeri ne olursa olsun futbolu rakiplerine üstün olmalý'' dedi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y

2100 YILI TAHMÝNLERÝ DÜNYADA 2100 yýlýna kadarki dönemde sýcaklýklarda küresel olarak 2-5 derecelik sýcaklýk artýþý öngörüldüðünü belirten Çaðlar, bilim adamlarýnýn bu deðiþimi göz önünde bulundurarak iklim modelleri üzerine çalýþtýklarýný anlattý. 2 ya da 5 derecelik artýþ için senaryolar ürettiklerini kaydeden Çaðlar, þöyle devam etti: ‘’2100 yýlýna kadar iyi senaryoya göre 2 derece, kötü senaryoya göre de 5 derecelik sýcaklýk artýþý bekleniyor. 5 derece olursa çok kötü, dünyada okyanuslar yükselecektir. Yaþanamaz bir durum söz konusu. Eðer sýcaklýk iyi senaryoya göre 2 derece artarsa denizdeki seviye yükselmesi 18-38 santim arasýnda oluyor. Geçtiðimiz 100 yýl içinde deniz seviyesi 17 santim yükselmiþ, bir 100 yýl içinde de bu kadar daha yükselmesi bekleniyor, ama bu aslýnda hâlâ yaþanabilir bir dünya demek. 5 derece deðil 4 derece artarsa deniz seviyesinde yarým metreye kadar yükselme olur. Senaryo çalýþmalarý bunu gösteriyor. Bu da yaþanamaz bir dünya demek.’’

17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA

50-75 bardak çay içiyor ANTALYA’NIN Korkuteli ilçesinde, günde 50 ile 75 bardak arasýnda çay içen tiryaki Þeref Gülcemal görenleri þaþýrtýyor. Su tesisatçýsý Þeref Gülcemal’in iþ yeri ve evinde tüp sönmüyor. Uyku saatlerinin dýþýnda kalan zaman diliminde sürekli çay içen Gülcemal, çaycýlarýn kendisine çay yetiþtiremediðini ve masrafýnýn artmasý üzerine dükkânýna çay ocaðý yaptýrmak zorundan kalmýþ. Sürekli çay içerek kendini iyi hissettiðini ifade eden Gülcemal, “Kendimi çok iyi hissediyorum. 4-5 yýl öncesine kadar günde 3 paket sigara içiyordum. Ancak 4-5 yýldýr hiç içmiyorum. Daha önceleri hem sigara hem çay aðýr geliyordu. Ama þu anda saðlýðým yerinde” dedi. Antalya / cihan

Bursa’da ilkler sergisi BÜYÜKÞEHÝR Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý (BTSO) iþbirliðiyle hayata geçirilen ‘Bursa’yla Gurur Duyuyorum’ projesi bünyesinde hazýrlanan ‘Bursa’dan Ýlkler’ sergisi, tarihe mal olmuþ önemli olaylarý gözler önüne seriyor. Bursalýlara, yaþadýklarý þehri tanýtan proje kapsamýnda hazýrlanan ve Bursa algýsýnýn geliþtirilmesini hedefleyen sergi, vatandaþlardan büyük ilgi görüyor. Carrefour Bursa Alýþveriþ Merkezi’nde 21 Þubat Pazar gününe kadar görülebilecek olan sergi, daha sonra 22-28 Þubat tarihleri arasýnda Zafer Plaza’da, 1-7 Mart tarihlerinde AS Merkez’de ve 22-28 Mart tarihlerinde de Korupark alýþ veriþ merkezinde olacak. Bursa / cihan

Çaðlar, dünyada 2100 yýlýna kadarki dönemde sýcaklýklarda küresel olarak 2-5 derecelik sýcaklýk artýþý öngörüldüðünü söyledi.

Dünya için, 1 iyi 1 kötü senaryo DEVLET METEOROLOJÝ ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRÜ ÇAÐLAR: 2100 YILINA KADAR ÝYÝ SENARYOYA GÖRE 2 DERECE, KÖTÜ SENARYOYA GÖRE DE 5 DERECELÝK SICAKLIK ARTIÞI BEKLENÝYOR. DEVLET Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürü Mehmet Çaðlar, 2100 yýlý için yapýlan öngörülerde, sýcaklýklarýn iyi senaryoya göre 2, kötü senaryoya göre 5 derece artmasýnýn beklendiðini belirterek, Türkiye’de de 2050-2100 yýlýna kadar sýcaklýklarda 4 dereceye kadar sýcaklýk artýþýnýn söz konusu olabileceðini bildirdi. 15. Klimatoloji Komisyonu Toplantýsý için Antalya’da bulunan Mehmet Çaðlar, genel müdürlük olarak iklim deðiþikliklerini izlediklerini ve buna yönelik araþtýrmalar yaptýklarýný kaydederek, Türkiye’nin bu çalýþmalar kapsamýnda uluslar arasý örgütlere üye olduðunu hatýrlattý. Çaðlar, Türkiye’nin Avrupa Meteolarm Projesine entegre olacaðýna dikkati çekti.

TÜRKÝYE ÖNGÖRÜLERÝ Türkiye’nin Akdeniz iklim kuþaðýnda iklim deðiþikliklerinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduðuna dikkati çeken Çaðlar, þöyle devam etti: ‘’2100’e kadarki dönem için çeþitli senaryolar geliþtiriyoruz. Önümüzdeki dönemde 2025 yýlýna kadar kýþ ve sonbahar mevsimlerinde yaklaþýk 1 derecelik

ýsýnma bekliyoruz. Bu, yaðýþlarda, sýcaklýklarda deðiþim getirebilir. Risk durumlarý oluþturabilir. Yaðýþa baðlý taþkýn oluþabilir. Bir nev'i iklim deðiþiyor. Yaðýþlar azken bir bakmýþsýnýz fazlalaþmýþ. Ýklim ortalamalarý deðiþkenlik gösteriyor. 2025 öngörülerinde ilkbahar mevsiminde orta ve batý bölgelerde yaklaþýk 0,5 derecelik soðuma var. Yani her tarafta ayný deðil. Bazý yerler ýsýnýyor, bazý yerler soðuyor. Yaz mevsiminde ise kuzeybatý bölgeler 1 derece ýsýnýyor. Eðer böyle giderse 2050-2100 yýlýna kadar Türkiye’deki sýcaklýklarda da 4 dereceye kadar artýþ söz konusu olabilir. Bu da dünyadaki deðerlerle örtüþüyor.’’ Mehmet Çaðlar, Türkiye’nin deniz seviyesinin üzerinde bir ülke olmasý dolayýsýyla 4 derecelik ýsýnmadan Hollanda gibi deniz seviyesinin altýnda kurulmuþ ülkelere göre daha az etkileneceðini kaydetti. Sýcaklýk artýþýnýn yaðýþ rejimlerinde deðiþime sebep olacaðýný belirten Çaðlar, 2100 yýlýna kadar görülecek 4 derecelik artýþýn, fýrtýnalarýn artmasý, sýcak hava dalgalarý yüzünden tarýmsal ürün rekoltesinde düþüþ yaþanmasý gibi olumsuzluklar meydana getirebileceðine dikkati çekti. Antalya / aa

Bi fýndýk geldi! “BÝ fikrim geldi!” sloganýna yabancý olmayan ülkemizde Giresun Üniversitesi, fýndýk ile ilgili fikri gelenler için bir yarýþma düzenliyor. 3 bin TL ödüllü olan yarýþmaya son katýlým tarihi ise 30 Nisan 2010. Giresun Üniversitesi tarafýndan ilk defa organize edilen “Fýndýk Proje Pazarý” yarýþmasý ile fýndýðýn pazarda daha çok yer almasý amaçlanýyor. Fýndýðýn daima tarýmsal ürün statüsünde görüldüðünü fakat fýndýðýn endüstriyel bir ürün olduðunu bu yarýþma ile ispatlayacaklarýný ifade eden yetkililer, “Bu yarýþma ile fýndýðýn ihraç kalemlerini art týr ma yý he def li yo ruz. Bu çerçevede fýndýðýn ihracýný arttýrmak demek fýndýk üreticisinin de yüzünü güldürmek anlamýna geliyor. Fýndýkla ilgili ürün, teknoloji, üretim yön te mi, yön temleri iyileþtirilmesi vs. hakkýnda projeleri bekliyoruz. 10 Mayýs’ta kabul gören projeleri açýklayacaðýz. Sonrasýnda ise 28-29 Mayýs tarihlerinde üreticilerle proje sahiplerini buluþturmayý hedefliyoruz” diye konuþtu. Giresun Valiliði, TÜBÝTAK-TEYDEB, Giresun Belediyesi, Giresun Ziraat Odasý, Fýndýk Tanýtým Grubu, Fiskobirlik S.S. Fýndýk Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði tarafýndan da desteklenen yarýþmaya dair her türlü sorularýnýzý findik@giresun.edu.tr adresine e-posta yoluyla ulaþtýrabileceðiniz gibi http://findik.giresun.edu.tr adresinden de bu konuda yardým alabilirsiniz. Giresun / Yavuz Topalcý

Ývedik azledildi SON 3 yýldýr vizyona giren filmleriyle Türk sinemasýnda tartýþmalý da olsa hatýrý sayýlýr bir yer kapan Gökbakar kardeþlerin Recep Ývedik serisindeki ‘karakter memleketi’ tartýþmalara sebep oldu. Serinin bütün filmlerinde de vurgulanan ‘Güngörenlilik’ ilçe sa kin le ri nin tep ki si ni çek ti. Gün gö ren Be le di ye si Genç lik Meclisi aldýðý karar ile Ývedik karakterini Güngörenlilikten ‘azletti’. Güngören Belediyesi Gençlik Meclisi Baþkaný Abdullah Yýlmaz, sinema salonu giriþinde meclis üyeleri ile birlikte yaptýðý açýklamada “Recep Ývedik karakteri, serinin 3 filminde de ýsrarla Güngörenli olduðunu vurguluyor. Ýlçemizin Ývedik gibi bir karakterle anýlmasýndan oldukça rahatsýzýz. Güngören, okumuþ entelektüel insanlarýn yoðun olduðu bir ilçe. Gençlerin yaþlýlara, erkeklerin bayanlara karþý nezaketi elden býrakmadýðý bir yer. Güngören’in Recep Ývedik gibi; kaba, nezaket kurallarýndan bihaber bir karakter ile anýlmasý doðru deðil. Keþke bu vurgu yapýlmasaydý. Bu durum bizi üzdü” di ye ko nuþ tu. Mec lisin, se ri nin muhtemel devam filmlerinde, ayný durumun tekrarlanmamasý için gerekli yerlerle temasa geçme kararý aldýðý bildirildi. Ýstanbul / iha

SiyahMaviKýrmýzýSarý

17 Şubat 2010  

Yeni Asya´nın 17 Şubat 2010 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you