Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

RÝSALE-Ý NUR’UN YENÝ ASYA ÝLE DUYURULAN TEMEL MESAJLARINDAN BAZI ANA BAÞLIKLAR: lDeðiþmeyen gündem Said Nursî ve Nurculuk. l Yapýcý ve tarihî ikazlar. l Kronik sorunlara Kur’ânî çözümler. l Ona kulak verilseydi... l Muhabbet fedaileriyiz. l Din, bilim ve Ýslâmî þuur. l Barýþ, birlik ve kardeþlik. l Medeniyetler ittifaký ve adalet. l Dünyada Risale-i Nur. l Ýslâm dünyasýnda Risale-i Nur. l Dindar cumhuriyet. l Hürriyet, demokrasi, sivilleþme. l Demokratik açýlým ve Bediüzzaman. l Ýftira, hücum ve zulümlere karþý kararlý mücadele. l Tuzaklar bozuluyor ve bozulacak.

Y

21 ÞUBAT’IBEKLEYÝNÝZ

GERÇEKTEN HABER VERiR

DUYURU 21 Þubat’ta vereceðimiz “Yeni Asya: Risale-i Nur’un medyadaki dili” ekimiz için taleplerinizi yarýn akþama kadar Abone Servisimize bildirmenizi bekliyoruz. Telefonlarýmýz: 0 (212) 655 88 59’dan 219-220 ve 419, 0 (212) 630 48 35

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr

16 ÞUBAT 2010 SALI / 75 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.354

TSK DA DEÐÝÞMEK ZORUNDA EMEKLÝ GENERALDEN GENELKURMAY BAÞKANI ORG. ÝLKER BAÞBUÐ’A ÇAÐRI. Doðu ve Güneydoðu’da 15 Þubat gerilimi— Terör örgütünün baþý Abdullah Öcalan’ýn Kenya’da yakalaTSK SÝYASETÝN DIÞINA ÇIKARILMALI n“Silâhlý Kuvvetler de deðiþmelidir, deðiþmek zorundadýr, deðiþecektir” diyen Emekli Tuðgeneral Adnan Tanrýverdi, bunun için öncelikle yapýlmasý gereken þeyin “TSK'yý siyasetin dýþýna çýkarmak” olduðunu vurgulayýp, diðer maddeleri þöyle sýraladý:

HUKUK DIÞI TASFÝYELER SONA ERMELÝ

Adnan Tanrýverdi

nl TSK iç güvenlik görevlerinden arýndýrýlmalý ve tamamen dýþ tehdit hedeflerine yönlendirilmeli. lJandarma ile kendi arasýndaki göbek baðý kesilmeli. l Tüm milletin tâbi olduðu hukuk ve yargý sistemine tâbi olmayý içine sindirmeli. l Hukuk dýþý tasfiyelere son verilmeli.

PERSONELÝ MANEVÎ BOÞLUKTAN KURTARACAK TEDBÝRLER nSilâhlý Kuvvetlere yeni alýnacak elemanlarýn seçiminde ideolojinin deðil, liyakatin öne çýkarýlmasý gerektiðini ifade eden Tanrýverdi, “Ýþte, TSK'yý milletin kalbine yerleþtirecek ve Silâhlý Kuvvetlerin bozuk olduðu söylenen moralini düzeltecek adýmlar bunlardýr. Daha önemlisi de, profesyonel personelin içine düþürüldüðü manevî boþluktan çekip çýkarýlmasýný saðlayacak radikal tedbirlerin alýnmasýdýr” dedi. Haberi sayfa 4’te

nýp Türkiye’ye getiriliþinin 11. yýldönümü nedeniyle Diyarbakýr, Hakkari, Van, Muþ ve diðer bazý il ve ilçelerde esnaf kepenk kapattý. Diyarbakýr’da sadece fýrýnlar açýlýrken kentin en yoðun olan cadde ve sokaklar neredeyse tamamen boþaldý. Çevik Kuvvet ekipleri kent merkezinin çeþitli yerlerinde güvenlik tedbirleri aldý. Hakkari il merkezi ile ilçelerinde esnaf kepenk açmazken, þoförler kontak kapattý. 15 Þubat’ý ‘kara gün’ olarak ilân eden BDP Hakkari Ýl Baþkanlýðý binasýna siyah bez asýldý. BDP’nin Van Ýl ve Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna da siyah bez asýlýrken, uyarýldýðý iddia edilen esnafýn bir kýsmý orada da kepenk açmadý. Haberi sayfa 4’te FOTOÐRAF: CÝHAN

ÝÞSÝZLÝK ORANI YÜZDE 13.1

BUSÝAD BAÞKANI ÖZER:

BOYNER HERKESE SESLENDÝ

Genç iþsizler Krizin etkisi TÜSÝAD’dan itidal çaðrýsý geçmedi artýyor HER DÖRT GENÇTEN BÝRÝ ÝÞSÝZ n Türkiye’de Kasým döneminde iþsizlik oraný yüzde 13,1 olarak belirlendi. TÜÝK’in üçer aylýk dönemler itibariyle her ay açýkladýðý Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý, “Ekim-Kasým-Aralýk 2009’’ dönemini kapsayan Kasým sonuçlarýna göre, genç nüfusta iþsizlik oraný yüzde 24,4 olarak açýklandý. Kasým 2008 döneminde söz konusu oran yüzde 24 düzeyindeydi. Haberi sayfa 11’de

YENÝ YATIRIM YAPMAK ÝMKÂNSIZ n BUSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Arif Özer, açýklanan iþsizlik rakamlarýnýn, krizin etkilerinin sürdüðünü ve bu etkilerin geçmesinin uzun sürede gerçekleþeceðini gösterdiðini bildirdi. Kronik iþsizliðin yüzde 9’lardan yüzde 13’lere yerleþtiðine dikkat çeken Özer, gelecek dönemde yeni yatýrýmlarýn mümkün görünmediðini söyledi. Haberi sayfa 11’de

Yeni Asya okumak demokrasiye katký yapmaktýr nRisale-i Nur Enstitüsünün düzenlediði seminerde konuþan Prof. Dr. Atilla Yayla, herkesin bireysel olarak demokrasi adýna yapacaðý þeyler olduðunu ifade ederek “Komþunuz demokrasi taraftarý olmayan bir gazete okuyorsa, ona Yeni Asya gibi demokrasiyi savunan gazeteleri okutmak, mümkünse diðer gazeteleri almaktan vazgeçirmek demokrasiye katkýdýr. Böylece çok þey deðiþir, hiçbir gayreti küçümsemeyelim” dedi. Elif Nur Kurtoðlu’nun haberi sayfa 3’te

BU TARTIÞMALAR YAKIÞMIYOR n TÜSÝAD Baþkaný Ümit Boyner, “Ýçinden geçtiðimiz kutuplaþma, diyalogsuzluk, canlý izlediðimiz tartýþmalar, rahatsýz edici siyasî polemik, siyasî sisteme müdahale iddialarý, ‘Bildiklerimizi anlatýrýz’ tehdidi, âdil yargýlama sürecinde yaþadýðýmýz vicdan hesaplaþmalarý bize yakýþmýyor” diyerek bütün kesimleri itidale çaðýrdý. Haberi sayfa 4’te

Mekke’de þiddetli yaðýþ nMekke’de etkili olan þiddetli yaðýþýn ardýndan oluþun fýrtýnada 6 kiþinin öldüðü açýklandý. Þiddetli yaðýþ sonrasý çöken evde 6 kiþinin cesedi bulundu. Yaðýþtan etkilenen bazý binalar boþaltýlýrken, 50 dolayýnda kiþinin evsiz kaldýðý, birçok iþyerinin de selden etkilendiði belirtildi. ABD’LÝ MÝLLETVEKÝLÝNDEN ÇAÐRI:

Prof. Dr. Atilla Yayla

Gazze ablukasýný Amerika kýrsýn Haberi sayfa 7’de

ISSN 13017748

STK’LAR: ÞÝKÂYET ETMEYÝN, SORUNU ÇÖZÜN

Umut Yavuz’un haberi sayfa 5’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 16 ÞUBAT 2010 SALI

LÂHÝKA

Keyfî emirlere taraftar deðiliz

. B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

Ayasofya’yý puthâne ve Meþihâtý kýzlarýn lisesi yapan bir kumandanýn keyfî, kanun nâmýndaki emirlerine fikren ve ilmen taraftar deðiliz ve þahsýmýz îtibâriyle amel etmiyoruz.

[Af­yon­Mah­ke­me­si­ne,­id­di­a­na­me­ye­kar­þý­ve­ri­len î­ti­raz­nâ­me­te­tim­me­si­nin­bir­zey­li­dir] y­he­yet-i­hâ­ki­me!­(...)­Ri­sâ­le-i­Nur’un­cerh e­dil­mez­kuv­vet­li­hüc­cet­le­ri,­el­bet­te­mah­ke­me­de­kalb­le­ri­ken­di­ne­çe­vir­miþ.­A­ley­him­de­ne­yap­sa­nýz­ben­hak­ký­mý­he­lâl­e­de­rim;­gü­cen­mem.­Bu­nun­i­çin­dir­ki,­e­þedd-i­zu­lüm­i­le,­bir­e­þedd-i­is­tib­dat­tar­zýn­da,­þah­sý­mý­hiç­öm­rüm­de­gör­me­di­ðim­i­hâ­net­ler­le­çü­rüt­mek­le,­da­ma­rý­ma­do­kun­du­rul­du­ðu­hal­de,­ta­ham­mül­et­tim.­Hat­tâ­bed­du­â­da­et­me­dim. Bi­ze­kar­þý­bü­tün­it­ti­ham­la­ra­ve­bü­tün­is­nad­e­di­len suç­la­ra­kar­þý,­e­li­niz­de­ki­Ri­sâ­le-i­Nur’un­mec­mu­a­la­rý­be­nim­mu­ka­be­le­e­dil­mez­mü­dâ­fa­a­nâ­mem­ve cerh­e­dil­mez­î­ti­raz­nâ­mem­dir­ler.­Me­dâr-ý­hay­ret­tir ki;­Mý­sýr,­Þam,­Ha­lep,­Me­dî­ne-i­Mü­nev­ve­re,­Mek­ke-i­Mü­ker­re­me­al­lâ­me­le­ri­ve­Di­yâ­net­Ri­yâ­se­ti­nin mü­dak­kik­ho­ca­la­rý,­o­Nur­mec­mu­a­la­rý­ný­tet­kik­e­dip,­hiç­ten­kit­et­me­ye­rek,­tak­dir­ve­tah­sîn­et­tik­le­ri hal­de,­id­di­â­nâ­me­yi­a­ley­hi­mi­ze­top­la­yan­ze­kâ­vet­li(!) zât,­Kur’ân’ý,­“Yüz­kýrk­sû­re­dir”­di­ye­a­cîb­ve­pek­zâ­hir­bir­yan­lý­þýy­la­ne­de­re­ce­sat­hî­bak­tý­ðý;­ve­Ri­sâ­le-i Nur­bu­a­ðýr­þe­râ­it­i­çin­de­ve­be­nim­gur­bet­ve­kim­se­siz­li­ðim­ve­pe­ri­þâ­ni­ye­tim­de­ve­a­ley­him­de­deh­þet­li­hü­cum­lar­la­be­ra­ber,­yüz­bin­ler­ehl-i­ha­kî­ka­te ken­di­ni­tas­dik­et­tir­di­ði­hal­de,­da­ha­Kur’ân’ýn­kaç sû­re­si­var­ol­du­ðu­nu­bil­me­yen­o­id­di­â­cý­zât,­“Ri­sâ­lei­Nur,­Kur’ân’ýn­tef­si­ri­ne­ve­ha­dîs­le­rin­te­vi­li­ne­ça­lýþ­ma­sýy­la­be­ra­ber,­bir­kýs­mýn­da,­o­ku­yan­la­ra­bir­þey öð­ret­me­ba­ký­mýn­dan­il­mî­bir­mâ­hi­yet­ve­kýy­met ta­þý­ma­dý­ðý­gö­rül­mek­te­dir­di­ye­ten­ki­di,­ne­de­re­ce ka­nun­dan,­ha­kî­kat­ten,­a­dâ­let­ten­ve­hak­tan­u­zak­ol­du­ðu­an­la­þý­lý­yor. Hem­si­ze,­þek­vâ­e­di­yo­rum­ki:­Kýrk­sa­hi­fe­li­ve­yü­zer­yan­lý­þý­bu­lu­nan­ve­kalb­le­ri­mi­zi­ya­ra­la­yan­id­di­â­nâ­me­yi-ta­ma­mýy­la-bi­ze­i­ki­sa­at­din­let­tir­di­ði­niz hal­de,­ayn-ý­ha­kî­kat­bir­bu­çuk­sa­hi­fe­yi,­o­na­kar­þý, ýs­ra­rým­la­be­ra­ber­i­ki­da­ki­ka­o­ku­ma­ya­mü­sa­a­de­et­me­di­ði­niz­i­çin,­o­na­mu­ka­bil­î­ti­raz­nâ­me­mi­ta­ma­mýy­la­o­ku­ma­mý­a­dâ­let­nâ­mý­na­siz­den­is­ti­yo­rum. Sâ­li­sen:­Her­bir­hü­kû­met­te­mu­hâ­lif­ler­var.­Â­sâ­yi­þe­i­liþ­me­mek­þar­týy­la­ka­nu­nen­on­la­ra­i­li­þil­mez.­Ben ve­be­nim­gi­bi­dün­ya­dan­küs­müþ­ve­yal­nýz­kab­ri­ne ça­lý­þan­lar;­el­bet­te­bin­üç­yüz­el­li­se­ne­de­ec­dâ­dý­mý­zýn­mes­le­ðin­de­ve­Kur’â­ný­mý­zýn­da­i­re-i­ter­bi­ye­sin­de­ve­her­za­man­da­üç­yüz­el­li­mil­yon­mü’min­le­rin tak­dîs­et­ti­ði­düs­tur­la­rý­nýn­mü­sa­a­de­et­ti­ði­tarz­da ha­yat-ý­bâ­ki­ye­si­ne­ça­lýþ­ma­yý­terk­e­dip,­giz­li­düþ­man­la­rý­mý­zýn­ic­bâ­rýy­la­ve­de­sî­se­le­riy­le,­fâ­nî­ve­ký­sa­cýk­ha­yat-ý­dün­ye­vi­ye­si­i­çin­se­fi­hâ­ne­bir­me­de­ni­ye­tin­ah­lâk­sýz­ca­sý­na,­bel­ki­bir­ne­vî­bol­þe­vizm­de­ol­du­ðu­gi­bi­vah­þi­yâ­ne­ka­nun­la­ra,­düs­tur­la­ra­ta­raf­tar­o­lup­on­la­rý­mes­lek­ka­bul­et­mek­li­ði­miz­hiç­müm­kün mü­dür?­Ve­dün­ya­da­hiç­bir­ka­nun­ve­zer­re­mik­tar in­sa­fý­bu­lu­nan­hiç­bir­in­san,­bun­la­rý­on­la­ra­ka­bul et­tir­me­ye­ce­bir­et­mez.­Yal­nýz­o­mu­hâ­lif­le­re­de­riz: “Bi­ze­i­liþ­me­yi­niz;­biz­de­i­liþ­me­mi­þiz.” Ýþ­te­bu­ha­kî­ka­te­bi­nâ­en­dir­ki,­A­ya­sof­ya’yý­put­hâ­ne­ve­Me­þi­hâ­tý­kýz­la­rýn­li­se­si­ya­pan­bir­ku­man­da­nýn key­fî,­ka­nun­nâ­mýn­da­ki­e­mir­le­ri­ne­fik­ren­ve­il­men ta­raf­tar­de­ði­liz­ve­þah­sý­mýz­î­ti­bâ­riy­le­a­mel­et­mi­yo­ruz.­Ve­bu­yir­mi­se­ne­iþ­ken­ce­li­e­sâ­re­tim­de­e­þedd-i zu­lüm­þah­sý­ma­e­dil­di­ði­hal­de,­si­ya­se­te­ka­rýþ­ma­dýk, i­da­re­ye­i­liþ­me­dik,­â­sâ­yi­þi­boz­ma­dýk.­Yüz­bin­ler­Nur ar­ka­da­þým­var­ken,­â­sâ­yi­þe­do­ku­na­cak­hiç­bir­vu­ku­â­tý­mýz­kay­de­dil­me­di.­Ben,­þah­sým­î­ti­bâ­riy­le­hiç­ha­ya­tým­da­gör­me­di­ðim­bu­â­hir­öm­rüm­de­ve­gur­be­tim­de­þid­det­li­i­hâ­net­ler­ve­da­ma­rý­ma­do­kun­du­ra­cak hak­sýz­mu­â­me­le­ler­se­be­biy­le­ya­þa­mak­tan­u­san­dým. Ta­hak­küm­al­týn­da­ki­ser­bes­ti­yet­ten­da­hi­nef­ret­et­tim.­Si­ze­bir­is­ti­dâ­yaz­dým­ki,­her­ke­se­mu­hâ­lif­o­la­rak,­ben­be­râ­e­ti­mi­de­ðil,­bel­ki­tec­zi­ye­mi­ta­lep­e­di­yo­rum­ve­ha­fif­ce­za­yý­de­ðil,­siz­den­en­a­ðýr­ce­za­yý­is­ti­yo­rum.­Çün­kü­bu­em­sâl­siz­a­cîb­mu­â­me­le­den kur­tul­mak­i­çin­ya­kab­re­ve­ya­hap­se­gir­mek­ten­baþ­ka­ça­rem­yok.­Ka­bir­i­se,­in­ti­har­câ­iz­ol­ma­dý­ðýn­dan ve­e­cel­giz­li­ol­ma­sýn­dan,­þim­di­lik­e­li­me­geç­me­di­ðin­den,­beþ­al­tý­ay­tec­rid-i­mut­la­kýn­da­bu­lun­du­ðum­hap­se­râ­zý­ol­dum.­Fa­kat­bu­is­ti­dâ­yý­mâ­sum ar­ka­daþ­la­rý­mýn­ha­týr­la­rý­i­çin­þim­di­lik­ver­me­dim. Tarihçe-i Hayat, s. 491, (yeni tanzim, s. 868)

E

LÜGATÇE:

Meþîhat: Diyanet iþleri dairesi. istidâ: Dilekçe. tecrîd-i mutlak: Tek baþýna, hücre hapsi.

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Kitapta­ihtilâfa­düþerek­bir­kýsmýna­inanýp­bir­kýsmýna­inanmayanlar,­muhakkak­ki,­haktan pek­uzak­bir­ayrýlýk­içindedirler. Bakara Sûresi: 176 / Âyet-i Kerime Meâli

Ölümsüzlük arayýþý al­dý­ðý­ný­ ve­ haf­ta­da­ ya­rým­ dü­zi­ne­ ið­ne­ ol­du­ðu­nu­ söy­lü­yor­muþ.­ Bi­yo­lo­jik­ ö­lüm­süz­lü­ðü­ ba­þar­ma­ya­ o­dak­lan­ma, “Yaþ­lan­ma­nýn­ So­nu”­ ko­nu­lu­ der­sin­ bu­lun­du­ðu­ SU’nun müf­re­da­týn­da­ ö­nem­li­ yer­ teþ­kil­ e­di­yor.­ Bu­ pro­je­ler­ i­çin NURULLAH AKAY kül­li­yet­li­ mik­tar­da­ pa­ra­lar­ har­ca­ný­yor­muþ.­ (Ta­raf,­ Le Mon­de­Dip­lo­ma­ti­qu­e,­2010­O­cak) akay.n@hotmail.com Ý­lim­i­ler­le­dik­çe­ö­lüm­den­son­ra­ki­ha­ya­tý­ka­bul­len­mek is­te­me­yen­bir­ký­sým­in­san­lar­dün­ya­la­rý­ný­e­be­dî­kýl­ma­ya ça­lý­þa­cak­lar­dýr­ þüp­he­siz.­ A­ma­ ne­ dün­ya­nýn­ ha­li­ ne­ de in­san­lý­ðýn­ va­zi­ye­ti­ böy­le­ bir­ pro­je­nin­ ger­çek­leþ­me­si­ne ü­k em­m el­ ya­r a­t ýl­m ýþ­ in­s an­ ya­p ý­s ý­n ýn­ hem im­k ân­ ve­r i­y or.­ Ger­ç ek­l eþ­m e­s i­ müm­k ün­ ol­m a­y an­ bu mad­de­ten,­ hem­ de­ mâ­nen­ mer­ke­zi­ kalp­tir. uð­ra­þýn­ so­nun­da­ e­ðer­ ba­þa­rý­lý­ o­lun­sa­ bi­le­ bu­ in­san­lar Kalb­ du­run­ca­ ha­yat­ da­ son­ bu­lur.­ Kalb­ sü­- bu­dün­ya­da­sý­nýr­lý­bir­in­san­kit­le­siy­le­ya­þa­mak­zo­run­da rek­li­vü­cu­du­bes­le­yen­da­mar­la­ra­kan­gön­de­- ka­la­cak­lar­dýr.­ Bu­ dün­ya­da­ ö­lüm­süz­lü­ðü­ bul­sa­lar­ da­hi rir.­Kir­li­ka­ný­a­lýr,­te­miz­ler­ve­da­mar­lar­la­vü­- (ki­ bu­la­maz­lar)­ dün­ya­ ha­ya­tý­nýn­ sý­kýn­tý­la­rýy­la­ baþ­ e­de­cu­dun­ bü­tün­ a­za­la­rý­na­ gön­de­rir.­ Kal­bin­ in­- me­ye­cek­le­ri­ke­sin.­Böy­le­sý­kýn­tý­lý­ve­bin­bir­tür­lü­e­zi­ye­ti san­ha­ya­týn­da­ki­ro­lü­nü­bi­lip­de­bu­mü­kem­- o­l an­ dün­y a­ ha­y a­t ýn­d a­ ö­l üm­s üz­l ük­ ol­s a­ ne­ i­þ e­ ya­r ar? mel­iþ­le­yiþ­kar­þý­sýn­da­hay­re­te­düþ­me­mek,­bu­yü­ce­sa­na­- Þüp­h e­s iz­ e­ð er­ bu­ in­s an­l ar­ bu­ dün­y a­d a­ bir­ sü­r e­ da­h a týn­ Sa­nat­kâ­rý­ný­ a­ra­ma­mak­ ve­ Sa­ni-i­ Ke­rîm’e­ bo­yun­ eð­- kal­sa­lar,­ bu­ dün­ya­ ha­ya­týn­dan­ bý­ka­cak­ ve­ öl­mek­ i­çin me­nin­in­sa­nýn­en­ö­nem­li­gö­re­vi­ol­du­ðu­nu­bil­me­mek­ce­- in­ti­har­et­mek­zo­run­da­ka­la­cak­lar­dýr.­Oy­sa­da­ha­bü­yük ha­let­le­rin­en­ko­yu­su­dur. ve­ger­çek­çi­bir­pro­je­var­dýr. Ýn­san­lar­ ha­yat­ i­çin­ vaz­ge­çil­mez­ bir­ u­zuv­ o­lan­ kal­bin Bu­ ger­çek­çi­ pro­je­ i­le­ gel­miþ­ geç­miþ­ bü­tün­ in­san­lar ben­ze­ri­ni­ yap­mak­ i­çin­ çok­ ça­ba­la­dý­lar.­ A­ma­ bu­la­ bu­la ö­lüm­süz­lük­ ha­yal­le­ri­ni­ ger­çek­leþ­tir­miþ­ o­la­cak­lar­dýr. bu­nun­“ya­pay”ý­ný­bul­du­lar­ve­mu­vak­kat,­ký­sa­bir­ha­ya­týn Þüp­he­siz­ bu­ pro­je­ bü­tün­ de­tay­la­rýy­la­ Kur’ân-ý­ A­zî­ya­þan­ma­sý­na­se­bep­ol­du­lar­bel­ki.­Kal­bin­ö­lü­mü­nü­en­gel­- müþ­þan’da­ var­dýr.­ Ya­ra­tý­cý­nýn­ in­san­la­ra­ el­çi­ o­la­rak le­mek­le­ ö­lüm­süz­lü­ðe­ ka­vuþ­mak­ bir­ çok­ in­sa­nýn­ ha­ya­li gön­d er­d i­ð i­ Yü­c e­ Ýn­s an­ Hz.­ Mu­h am­m ed­ (asm)­ bu ol­muþ­tur.­ A­ma­ ha­ya­tý­ bu­ dün­ya­da­ son­lan­dý­ran­ ö­lü­me pro­je­yi­ gö­rür­ gi­bi­ ve­ hat­ta­ gö­re­rek­ de­tay­lý­ bir­ þe­kil­de bir­ ça­re­ bu­la­ma­dý­lar.­ Bun­dan­ son­ra­ da­ bu­la­ma­ya­an­lat­mýþ­týr.­El­bet­te­Kur’ân’da­Ý­lâ­hî­ke­lâm­o­la­rak­“Bü­cak­la­rý­a­çýk­se­çik­tir. tün­can­lý­lar­(bu­dün­ya­da)­ö­lü­mü­ta­da­cak­lar­dýr”­i­fa­E­vet,­ö­lüm­süz­lük­ger­çek­ten­ö­nem­li­bir­me­se­de­si­ö­lü­mün­her­kes­i­çin­var­ol­du­ðu­nu­kat’î­o­la­rak le­in­sa­noð­lu­i­çin. be­yan­et­mek­te­dir.­Hiç­bir­can­lý­þim­di­ye­ka­dar­ö­Bu­ dün­ya­da­ ö­lüm­süz­lük­ ha­ya­li­ni­ ku­ran lüm­d en­ kur­t ul­m a­ im­k â­n ý­n a­ ka­v u­þ a­m a­m ýþ, Wo­ody­ Al­len­ a­dýn­da­ki­ ki­þi­nin­ þöy­le­ de­di­bun­dan­son­ra­da­ka­vu­þa­ma­ya­cak­týr. ði­ni­ bir­ yer­de­ o­ku­muþ­tum:­ “Ö­lüm­süz­lü­ðe, Tek­ça­re­var­dýr,­o­da,­ö­lüm­den­son­ra­ki­ha­ya­e­ser­le­rim­le­ de­ðil,­ öl­me­ye­rek­ u­laþ­mak­ is­ti­ta­i­nan­mak­ki,­za­ten­dün­ya­nýn­bü­tün­hâ­le­ti­bu yo­rum.”­ Bu­ ki­þi­ þu­ an­da­ öl­müþ­ mü,­ yok­sa ger­çe­ðe­ i­þa­ret­ e­di­yor.­ E­vet,­ þüp­he­siz­ ö­lüm­süz hâ­len­ öl­me­me­ ha­ya­li­ni­ ya­þa­mak­ta­ mý­dýr, bir­dün­ya­var­dýr­ve­o­da,­ö­lüm­den­son­ra­ki­“a­doð­ru­su­bil­mi­yo­rum.­A­ma­e­ðer­öl­me­miþ­hi­ret”­ de­di­ði­miz­ ha­yat­týr.­ O­ra­da­ ilk­ in­san­dan se­ mut­la­ka­ ö­le­ce­ði­ni­ hiç­ te­red­düt­ et­me­son­in­sa­na­ka­dar­bü­tün­in­san­lar­di­ri­le­cek­ve­ö­den­söy­le­ye­bi­li­rim. lüm­süz­bir­ha­yat­ya­þa­ya­cak­lar­dýr.­A­ma­hep­si­bir Hâ­len­de­ö­lüm­süz­lük­ha­ya­li­nin­bir­ký­sým a­ra­da­ ol­ma­ya­cak,­ ki­mi­si­ dün­ya­da­ im­ti­ha­ný­ ka­in­san­la­rýn­ ka­fa­sý­ný­ meþ­gul­ et­me­si­ bir­ ger­zan­dý­ðý­ i­çin­ e­be­dî­ hu­zur­ ve­ sa­a­det­ ül­ke­si­ o­lan çek­tir.­ Ge­çen­ler­de­ bir­ ga­ze­te­ e­kin­de­ ya­zý­Cen­ne­te,­ki­mi­si­de­im­ti­ha­ný­kay­bet­ti­ði­i­çin­ce­za yor­du.­Ka­li­for­ni­ya’da­ki­Sin­gu­la­rity­Ü­ni­ver­o­la­rak­Ce­hen­ne­me­gi­de­cek­ler­dir.­ si­te­sin­den­ (SU/­ Te­kil­lik­ Ü­ni­ver­si­te­si)­ bir Ya­ni­ çok­ þü­kür­ in­sa­nýn­ fýt­ra­týn­da­ bu­lu­nan­ ö­grup,­ö­lü­mü­yok­et­mek­i­çin­bü­yük­bir­ça­lüm­süz­lük­ ar­zu­su­nun­ ger­çek­le­þe­ce­ði­ni­ di­ni­miz lýþ­ma­nýn­ i­çi­ne­ gir­miþ­ler.­ Bun­lar­ aç­lý­ða Ýs­lâm’ýn­ ha­ki­kat­le­ri­ sa­ye­sin­de­ öð­ren­miþ­ ve­ i­ke­sin­ çö­züm­ bul­mak,­ hüc­re­ ö­lü­mü­man­ et­miþ­ bu­lun­mak­ta­yýz.­ Ý­na­ný­yo­ruz­ ki,­ ö­nü­ dur­dur­mak­ i­çin­ ça­lý­þý­yor­ ve­ fi­lüm­süz­ bir­ dün­ya­da­ bü­tün­ sev­dik­le­ri­miz­le zik­sel­o­la­rak­di­ren­mek­i­çin­bes­(ehl-i­ i­man­ o­lan­la­rýy­la)­ Al­lah’ýn­ lü­tuf­ ve len­m e­l e­r i­n e­ ve­ form­l a­r ý­n a ih­sa­nýy­la­ be­ra­ber­ o­la­ca­ðýz.­ O­ra­da­ in­bü­y ük­ ö­z en­ gös­t e­r i­y or­sa­nýn­ bü­tün­ ar­zu­la­rý­ ye­ri­ne­ ge­le­lar­mýþ.­ Bun­lar­dan­ bi­ri cek,­dün­ya­da­ki­men­fî­ve­sý­kýn­tý­lý o­lan­ Kurz­we­il,­ be­hâ­l et­l e­r in­ zer­r e­s i­ da­h i­ bu­sin­ tak­v i­y e­s i­ i­lun­ma­ya­cak­týr.­ Dün­ya­da çin­ gün­d e ya­pý­lan­lar­i­se­bey­hu­de 250­ i­l âç uð­raþ­lar­dýr...

DÜÞÜnÜnce

M

Ölüm, vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem dünya meydanýndaki imtihanda, talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Hem öteki âleme gitmiþ yüzde doksan dokuz ahbap ve akrabasýna kavuþmak için bir vesiledir. Hem hakikî vatanýna ve ebedî makam-ý saadetine girmeye bir vasýtadýr. Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, 25. Lem'a, s. 269

Ýlmin mertebeleri 34. pencere HAKAN YALMAN hakyalman@yahoo.com

ar­lý­ðýn­ in­san­ bey­ni­ i­le­ bað­lan­tý­sý­nýn­ so­nu­cun­da­or­ta­ya­çý­kan­bir­du­rum­ol­ma­lý­dýr­ bil­g i.­ Ý­l im­ þek­l in­d e­ i­f a­d e­ et­t i­ð i­m iz kav­ra­mý­da­bu­nok­ta­dan­ha­re­ket­le­bil­gi­nin­or­ga­ni­ze­þe­kil­de­be­yin­de­yer­leþ­me­si­þek­lin­de­ad­lan­dý­ra­bi­li­riz.­ Duy­gu­lar­ ve­ dü­þün­ce­ler­ de­ bu bil­gi­ler­le­ bað­lan­tý­lý­ o­la­rak­ or­ta­ya­ çý­kan­ be­yin fonk­si­yon­la­rý­dýr.­ Bü­tün­ bun­la­rýn­ be­yin­de­ yer­leþ­me­si­nin­ ar­dýn­dan­ or­ta­ya­ çý­kan­ en­ ö­nem­li so­nuç­dav­ra­nýþ­lar­ve­ge­nel­var­lýk­al­gý­sý­dýr. Kâ­i­nat­ki­ta­bý­nýn­o­kun­ma­sý­ve­bun­dan­or­ta­ya çý­kan­ an­lam­lar­ man­zu­me­si­nin­ fer­din­ dün­ya­sýn­da­ o­luþ­tur­du­ðu­ so­nuç,­ bil­gi­nin­ sa­hip­le­nil­me­si­i­le­çok­ya­kýn­dan­i­liþ­ki­li­dir.­Her­han­gi­bir bil­gi­nin­ ki­þi­nin­ dün­ya­sý­na­ yan­sý­ma­sý­ ve­ ken­di ma­lý­gi­bi­ka­bul­le­nil­me­si­sü­re­ci­bil­gi­ve­in­san­a­ra­sýn­da­ki­ ya­kýn­lý­ðýn­ bir­ so­nu­cu­ o­la­rak­ or­ta­ya çý­kar.­ Bu­ ya­kýn­lýk­ as­lýn­da­ biz­zat­ bey­nin­ i­çin­de­ bil­gi­nin­yer­al­dý­ðý­a­na­to­mik­ko­num­i­le­çok­ya­kýn i­liþ­ki­li­dir.­Bey­nin­yü­ze­yi­ni­bir­ka­buk­gi­bi­sa­ran gri­ cev­her­ kor­teks­ a­dý­ný­ a­lýr.­ Pek­ çok­ zi­hin­sel fonk­si­yon­ bu­ a­lan­ i­le­ bað­lan­tý­lý­dýr.­ Bu­ a­la­nýn fonk­si­yon­la­rý­ný­a­kýl­a­dý­ver­di­ði­miz­kav­ram­la­ir­ti­bat­lan­dý­ra­bi­lir­ve­bu­dü­zey­de­ki­bil­gi­ye­ak­le­di­len­ bil­gi­ di­ye­bi­li­riz.­ Ki­þi­nin­ ken­di­ ma­lý­ o­la­rak al­gý­la­dý­ðý­ bil­gi­ ya­kîn­ þek­lin­de­ i­fa­de­ e­di­le­bi­lir. Ya­ni­ ken­di­ dý­þýn­da,­ u­zak­lar­da­ ve­ bi­ri­le­ri­ne­ a­it o­la­rak­ ka­bul­le­ni­len­ bil­gi­ za­man­la­ sa­hip­le­ni­lip, ka­bul­ e­di­len­ bir­ nok­ta­ya­ gel­se­ ar­týk­ ya­kin­ dü­ze­yin­de­bir­i­lim­hâ­li­ne­dö­nüþ­müþ­o­lur. Muh­te­me­len­bil­gi­nin­ö­nem­li­bir­kýs­mý­Haz­ret-i­Â­dem’e­(as)­Â­lem­le­rin­Rab­bi’nin­öð­ret­ti­ði bil­gi­den­ ge­ne­tik­ ya­ da­ baþ­ka­ ka­nal­lar­la­ mi­ras yo­luy­la­gel­mek­te­dir.­Bu­nun­üs­tü­ne­fert­ve­var­lýk­ir­ti­ba­týn­dan­or­ta­ya­çý­kan­bil­gi­ler­fer­din­red ya­da­ka­bul­e­den­a­la­ný­na­ge­lir­ve­tas­dik­e­di­len bil­gi­ar­týk­sa­hip­le­nil­miþ­o­lur­ve­ki­þi­ye­a­it­bil­gi­ye­dö­nü­þür­ve­ya­kin­o­lur. Dýþ­tan­ge­len­bil­gi­le­rin­kay­na­ðý­al­gý­lar­dýr.­Beþ du­yu­þek­lin­de­i­fa­de­e­di­len­al­gý­la­rýn­hep­si­as­lýn­da­fark­lý­ka­nal­lar­la­dý­þa­a­çý­lan­ve­in­sa­nýn­dýþ­â­lem­le­ ir­ti­ba­tý­ný­ sað­la­yan­ göz­ler­ gi­bi­dir.­ Bü­tün bu­ al­gý­lar­ va­sý­ta­sý­ i­le­ bey­ne­ u­la­þan­ ve­ ru­hun sey­ret­ti­ði­bil­gi­ler­“ay­ne’l-ya­kîn”­kav­ra­mý­nýn­i­fa­de­et­ti­ði­a­lan­i­çin­de­yer­a­lý­yor­o­la­rak­ka­bul­e­di­le­bi­lir.­Bu­gü­nün­il­mi­çer­çe­ve­sin­de­böy­le­bir­ta­ným­ i­le­ e­le­ a­lýn­sa­ zan­ne­di­yo­rum­ ö­nem­li­ bir yan­lýþ­i­çi­ne­gi­ril­me­miþ­o­la­cak­týr.­Al­gý­lar­va­sý­ta­sý i­le­bey­ne,­do­la­yý­sý­i­le­ru­ha­u­la­þan­bil­gi­a­kýl­de­di­ði­miz­me­le­ke­i­le­tar­tý­la­cak­ve­ha­fý­za­da­da­ha­ön­ce­den­ ka­yýt­lý­ o­lan­ ve­ri­ler­le­ ký­yas­la­na­cak­týr.­ Bu ký­yas­la­ma­nýn­ so­nu­cu­ ka­bul­le­ ne­ti­ce­le­nir­se­ dü­þün­ce­ler­bo­yu­tun­da­sa­hip­le­nil­miþ­bir­bil­gi­o­lur ve­“il­me’l-ya­kîn”­mer­te­be­sin­de­bir­ka­bu­lü­i­fa­de e­der.­Bu­tarz­ka­bul­i­çin­sa­de­ce­ki­þi­nin­ken­di­al­gý­la­rý­ de­ðil­ baþ­ka­ ki­þi­le­rin­ al­gý­la­rý­ ve­ ri­va­yet­le­ri de­ ve­si­le­ o­la­bi­lir.­ Bu­ nok­ta­da­ ri­va­yet­le­rin­ çok­lu­ðu­i­le­bir­lik­te­ya­kin­de­di­ði­miz­ka­bul­duy­gu­su­nun­öl­çü­sü­de­ar­tar,­ar­týk­ke­sin­ka­na­a­te­dö­nüþ­tü­ðü­nok­ta­ya­“te­va­tür”­di­ye­bi­li­riz. Za­man­i­çin­de­bil­gi­ki­þi­nin­ma­lý­o­la­rak­iç­â­le­mi­ne­i­yi­ce­yer­le­þir­ve­ar­týk­bil­di­ðin­den­çok­his­set­ti­ði­bil­gi­ye­dö­nü­þür.­Bu­bir­tür­ak­le­di­len­bil­gi­d en­ his­s e­d i­l en­ bil­g i­y e­ ge­ç iþ­t ir.­ Ar­t ýk­ bil­g i bey­nin­kor­teks­de­nen­ka­buk­kýs­mýn­dan­re­ti­kü­ler­sis­tem­de­nen­ve­his­se­diþ­le­rin­a­la­ný­o­lan­kýs­ma­geç­miþ­tir.­Bu­a­la­na­ge­çen­bil­gi­ar­týk­öy­le­si­ne­ki­þi­ye­a­it­ol­muþ­tur­ki­ken­di­si­da­hi­bu­nu­ö­zel­bir­yö­ne­liþ­ol­ma­dan­fark­et­mez.­Bu­ki­þi­nin ken­di­ al­gý­ or­gan­la­rý­ný­ al­gý­la­ma­ma­sý­ an­cak­ on­la­rýn­al­gý­la­dýk­la­rý­i­le­ya­þa­ma­sý­gi­bi­bir­hâl­dir.­Ý­man­ da­ böy­le­ bir­ güç­lü­ duy­gu­dur.­ Bü­tün­ bu his­se­diþ­ler­ þek­li­ne­ dö­nüþ­müþ­ güç­lü­ bil­gi­le­rin ol­du­ðu­a­lan­muh­te­me­len­bey­nin­or­ta­kýs­mýn­da yer­a­lan­re­ti­kü­ler­sis­tem­di­ye­ad­lan­dý­rý­lan­kýs­mýn­da­ bu­lun­mak­ta­dýr.­ Bu­ a­lan­da­ yer­ a­lan­ bil­gi­ye­“hak­ka’l-ya­kîn­de­di­ði­miz­de­ge­nel­hat­la­rý­i­le­bu­kav­ra­mý­an­la­ya­bi­le­ce­ði­miz­bir­ta­ný­ma­u­laþ­mýþ­ o­lu­ruz.­ Bu­ ay­ný­ za­man­da­ ya­kî­nin,­ ya­ni bil­gi­yi­ ka­bul­ e­diþ­ dü­ze­yi­nin­ en­ üst­ mer­te­be­si ol­ma­lý­dýr. A­sýl­o­lan­i­se,­al­gý­la­rýn­fer­din­dün­ya­sýn­da­çiz­di­ði­kav­ram­ha­ri­ta­sý­nýn­ar­dýn­dan­al­gý­la­rýn­ö­te­si­ne,­ aþ­kýn­ o­la­na­ ve­ dün­ya­sý­nýn­ dý­þýn­da­ki­le­re da­ir­ çý­ka­rým­la­rý­ doð­ru­ ya­pa­bil­mek­ ve­ ya­kî­ni­ni â­le­mi­nin­ dý­þý­na­ ta­þý­ya­bil­mek­tir.­ Bu­ fer­din­ bu â­le­me­gön­de­ri­liþ­ga­ye­si­i­le­bu­luþ­tu­ðu­nok­ta­dýr. Ya­ni­ bü­tün­ bu­ bil­gi­ ve­ o­nun­ ki­þi­nin­ â­le­min­de mer­te­be­len­me­si­ sü­re­ci­nin­ so­nu­cun­da­ki­ ni­hâ­î mey­ve­gab­ya­i­man­dýr.

V

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 16 ÞUBAT 2010 SALI

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

NAMAZ VAKÝTLERÝ

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

Hicrî: 2 R. Evvel 1431 Rumî: 3 Þubat 1425

ISSN 13017748

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.58 5.08 5.16 5.28 5.23 4.38 4.43 4.35 5.18 4.50 5.17

Güneþ 6.20 6.34 6.38 6.53 6.49 6.01 6.07 6.00 6.43 6.12 6.40

Öðle 12.00 12.10 12.18 12.30 12.25 11.40 11.44 11.36 12.19 11.52 12.19

Ýkindi 14.58 15.03 15.17 15.24 15.18 14.37 14.40 14.30 15.13 14.50 15.16

Akþam 17.28 17.33 17.46 17.54 17.48 17.07 17.10 17.00 17.43 17.19 17.46

Yatsý 18.43 18.52 19.01 19.12 19.07 18.23 18.27 18.18 19.01 18.35 19.02

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.24 5.31 5.05 4.58 5.09 4.54 4.44 4.41 4.26 5.13 5.05

Güneþ 6.51 6.54 6.32 6.21 6.32 6.22 6.06 6.08 5.50 6.40 6.25

Öðle 12.25 12.33 12.06 11.59 12.11 11.56 11.46 11.42 11.28 12.14 12.08

Ýkindi 15.17 15.29 14.57 14.55 15.08 14.47 14.44 14.34 14.24 15.05 15.09

Akþam 17.47 17.58 17.27 17.25 17.38 17.18 17.14 17.05 16.53 17.36 17.38

Yatsý 19.07 19.15 18.48 18.42 18.54 18.38 18.29 18.24 18.10 18.56 18.51

Resimli uyarýda geri sayým

YGS’ye baþvurular bugün sona eriyor

TAHLÝL

TÜTÜN ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu (TAPDK) Baþkaný Mehmet Küçük, Danýþtay’ýn kararý doðrultusunda sigara ve diðer tütün mamullerinde resim ve yazý içeren birleþik uyarýlar için yeni bir yönetmelik düzenlemesi üzerinde çalýþtýklarýný bildirdi. Küçük, yaptýðý açýklamada, Danýþtay’ýn sigara paketlerinde yer alacak birleþik uyarýlarla ilgili yürütmeyi durdurma kararýnýn ardýndan, Danýþtay Ýdarî Dâvâ Daireleri Kurulu’nun da paketlere konulacak uyarýlarýn yönetmelikle düzenlenmesini istediðini hatýrlattý ve bu çerçevede yeni bir düzenleme çalýþmasý içine girdiklerini söyledi. Bu konuda bir yönetmelik çýkarýlmasý halinde 4207 sayýlý Kanun gereði Saðlýk Bakanlýðý’nýn uygun görüþünün alýnmasý gerektiðini ifade eden Küçük, AB mevzuatýna uyum nedeniyle de AB Genel Sekreterliði’nin görüþüne ihtiyaç bulunduðunu kaydetti. Küçük, ”Þu aþamada yönetmelik taslaðý üzerinde çalýþýyoruz. Bunu hýzlý bir þekilde çýkartacaðýz. Yeni düzenlemede de birleþik uyarýlar paketlerin yüzde 65’ini kapsayacak. Düzenleme çalýþmasýný tamamlar tamamlamaz ilgili kuruluþlardan da görüþ alacak ve bu konuyu sonuçlandýracaðýz.’’ Küçük, daha önce 1 Ocak 2010’da yürürlüðe girmesi öngörülen birleþik uyarýda uygulamanýn baþlangýç tarihinin Danýþtay kararý üzerine, 1 Mart 2010’a ertelendiðine de dikkat çekkti. Ankara/aa

YÜKSEKÖÐRETÝME Geçiþ Sýnavý’nýn (YGS) uzatýlan baþvuru süresi bugün saat 17.00’de sona erecek. ÖSYM, 12 Þubatta sona erecek baþvuru süresini 16 Þubata kadar uzatmýþtý. YGS’ye, öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýnýn lise veya dengi okullar ile açýköðretim lisesinin son sýnýfýnda okuyan öðrenciler, ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar, ortaöðretim kurumlarýnýn dýþarýdan bitirme sýnavlarýna girenler, ortaöðretim kurumlarýný bitirmiþ olanlar, ortaöðretimlerini yabancý ülkelerde yapanlardan durumlarý bu þartlarý taþýyanlar baþvurabilecek. Henüz mezun olmamýþ son sýnýf düzeyindeki adaylar baþvurularýný

“Kurumsal olgunluk”

okullarýnýn baðlý olduðu baþvuru merkezine yapacak. Mezun durumundaki adaylardan 2008 ve 2009 ÖSYS’nin her ikisine de baþvurmamýþ olanlar ile 2008 veya 2009-ÖSYS’ye baþvurmuþ olanlardan öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olanlar baþvurularýný istedikleri baþvuru merkezine yapabilecek. Mezun durumdaki adaylardan 2008 veya 2009 ÖSYS’ye baþvurmuþ olan ve öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olmayan adaylar ise baþvurularýný isterlerse bireysel olarak internet aracýlýðýyla ya da diledikleri bir baþvuru merkezine yapacak. YGS, 11 Nisan 2010 tarihinde yapýlacak. Ankara/aa

Risale-i Nur Enstitüsü tarafýndan düzenlenen seminerde konuþan Prof. Dr. Atilla Yayla, bireyin devlet için deðil, devletin birey için var olduðunu söyledi. Yayla, demokrasi bilincinin geliþmesinin gerektiðini de ifade etti.

Devlet, bireylerin hakkýný kýsýtlayamaz HAK VE ÖZGÜRLÜKLERÝN DEVLETE GÖRE DEÐÝL, BÝREYE GÖRE BELÝRLENECEÐÝNÝ SÖYLEYEN PROF. DR. YAYLA, "DEVLET, BÝREYLERDEN SONRA ORTAYA ÇIKMIÞTIR. SONRADAN VAR OLAN BÝR ÞEYÝN BÝREYÝN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERÝNÝ KISITLAMASI DÜÞÜNÜLEMEZ" DEDÝ. ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL

PROF. Dr Atilla Yayla, Risale-i Nur Enstitüsü seminer salonunda demokrasinin temellerinin nasýl olacaðýný, günümüzün temel problemleri ýþýðýnda anlattý. Yetkilerin tek elde toplanmasýnýn yanlýþ olduðunu belirten Yayla, “Biz devlet diye bir örgüt yaratýyoruz. Ve bu aygýta muazzam yetkiler ve muazzam imkânlar veriyoruz. Bunun bir canavar haline gelmesini ve bizi ezmesini kurallarla sýnýrlamak koþuluyla razý oluyoruz. Devletin bütün organlarý kanunla sýnýrlý olmalýdýr” dedi.

te kuruyorlar, Risale-i Nur Enstitüsü gibi faaliyetlere giriyorlar. Muhafazakârlar iktidardan pay istiyorlar, kimisi ben bakan olacaðým diyor, kimi doktor olacaðým diyor, kimisi de avukat olmak istiyorum diye ortaya çýkýyor. Belli bir kesim ise bunu hazmedemiyor” þeklinde konuþtu.

MUHAFAZAKÂRLAR ARTIK GÖRÜNÜR OLMAK ÝSTÝYOR Risale-i Nur Enstitüsü tarafýndan organize edilen seminerde konuþan Prof. Dr. Yayla, Türkiye sosyolojik olarak deðiþtiðini, muhafazakârlarýn daha etkin hale geldiðini söyleyerek “Muhafazakârlar eskiden olduðu gibi toplumun alt tabakalarýnda bulunan, edilgen, etliye sütlüye karýþmayan hatta milliyetçilik ve devletçiliðe destek veren bir tabaka olmaktan uzaklaþýyorlar. Artýk muhafazakâr ailelerin çocuklarý, doktora yapmýþ, iki üniversite bitirmiþ durumda. MedProf. Dr. Atilla Yayla yaya sirayet ediyorlar, Üniversi-

BAÞÖRTÜSÜYLE ÜNÝVERSÝTEYE GÝRMEK DEÐÝL, GÝREMEMEK SUÇ Atilla Yayla, baþörtüsü probleminin insan haklarýyla ilgili bir sorun olduðunu vurguladý, “Baþörtüsüyle ilgili bir düzenleme yapýlacaksa kanunlarla yapýlmalýdýr. Bugünkü kanunlara

YENÝ ASYA ALMAK DEMOKRASÝYE KATKI YAPMAKTIR MEDYA çoðulculaþtýðý için 28 Þubat gibi post modern darbelerin günümüzde baþarýlý olamayacaðýný belirten Yayla, “Hürriyet, Milliyet gibi gazeteler, ‘Niye bizim gibi yayýn yapmýyorsunuz’ diye öbür gazetelere ateþ püskürüyor. Diðer gazeteler Hürriyet gibi olsaydý biz ne Balyoz’u ne Kafes’i ne Poyrazköy’ü öðrenemezdik.” dedi. Herkesin bireysel olarak demokrasi adýna yapacaðý þeyler olduðunu ifade eden Prof. Dr. Yayla, “Komþunuz demokrasi taraftarý olmayan bir gazete okuyorsa, ona Yeni Asya gibi demokrasiyi savunan gazeteleri okutmak, mümkünse diðer gazeteleri almaktan vazgeçirmek demokrasiye katkýdýr. Böylece çok þey deðiþir, hiçbir gayreti küçümsemeyelim” dedi.

göre, baþörtüsü takmak bir suç deðil, yanlýþ deðil, baþörtülü öðrenciyi üniversiteye almamak suçtur. Normal þartlar altýnda bunlarýn yargýlanmasý gerekir. Niye olmuyor? Bunu yönetmelikle falan çözüyorlar. Kapýcýysanýz, Genelkurmayda baþýnýzý örtebilirsiniz. Bunda bir sakýnca yok. Ama ben bu kimliðimle doktor olacaðým, milletvekili olacaðým derseniz olmaz. Temel sebep bu kiþinin sizi kendisiyle eþit görmemesidir”

KATSAYI MESELESÝ ÇÖZÜLMELÝ Katsayý problemini toplumun vicdanýnýn kabul etmediðini ifade eden Prof. Dr. Yayla, “Katsayý konusunda bir rahatsýzlýk var bu yanlýþtýr. Danýþtay dokuz takla atýyor. ‘Ýþçisin sen iþçi kal, garibansýn gariban kal’ demeye getiriyorlar. Bu deðiþiyor tabi 70-80 milyon nüfuslu, muazzam bir sosyal mobilitenin olduðu bir ülkede bunu yapamazsýnýz” diyerek katsayý eþitsizliðini eleþtirdi. Türkiye’nin ‘demokrasiye sürekli geçiþ’ kategorisinde bir ülke olduðunu aktaran Yayla, sözlerini þöyle tamamladý. “Uzun vadede bir ülkede demokrasinin olup olmayacaðý bireylere baðlýdýr. Birey, kendisi olmanýn bilincinde, kendi hayatýný çekip çevirmeye muktedir ve kararlý olmalý. Yanlýþ gördüðü þeylere itiraz edebilmeli. Yerine göre sözle, yerine göre yazýyla karþý çýkabilmeli. Hak ve özgürlüklere gasp edildiði zaman hassasiyet göstermeli. Sadece kendi hak ve özgürlüklere deðil, kendisi gibi olmayanýn hak ve özgürlükleri konusunda daha büyük hassasiyet gösteren insanlar çoðaldýkça bu toplumda demokrasi çoðalacaktýr.”

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

arbe planlarý için “Madem haberiniz vardý, niye yedi sene önce gereðini yapmadýnýz?” sualini “Çünkü demokratik olgunluða ancak þimdi ulaþtýk” diye cevaplayan Baþbakan Erdoðan, ‘’Türkiye’nin normalleþmesi için þu kadar süreye ihtiyaç vardýr, þunlarý yapmalýyýz diye bir yol haritanýz var mý?’’ sorusuna ise önceki beyanýyla çeliþen bir karþýlýk veriyor: ‘’Bizim yol haritamýzla tamamen dört dörtlük örtüþen bir olay deðil. Buna þöyle bakmamýz lâzým. Herþeyden önce Türkiye, kurumsal anlamda, bütün kurumlarýyla beraber demokratik olgunluða henüz ulaþmýþ deðil. Türkiye’nin daha demokratik standartlarýný geliþtirmesi lâzým.’’ Bu yoruma göre, darbe planlarýnýn tartýþýlmasýný ve iddialarýn yargýya intikalini saðlamak için ancak yedi yýlda eriþilebilen demokratik olgunluk, “kurumsal” açýdan hâlâ çok uzakta, öyle mi? Devletin üç ayaðýndan biri olan yürütme ve yasama erkleri, milletin verdiði destek ve yetkiyle yedi seneyi aþkýn bir zamandýr sizin elinizde. Hâlâ yakýndýðýnýz bürokratik oligarþiyi aþmak için gereken yasal düzenlemeleri Meclisten geçirerek uygulamaya koyma görev ve sorumluluðu sizin üzerinizde. Bunlarýn yargý engeline takýlmasýna meydan vermeyecek temel ve yapýsal reformlarý gerçekleþtirmek de sizin göreviniz. Ayný þekilde, bürokrasinin her kademesinde ehil kadrolarý görevlendirip, reformlarýn uygulamaya hýzla yansýmasýný saðlamak da sizin iþiniz. Keza bunlarla baðlantýlý çok önemli bir konu olan zihniyet deðiþiminin olumlu yönde hýzlanmasý için medya ve STK’lar baþta olmak üzere demokratik sürecin önemli dinamiklerini harekete geçirme sorumluluðu da sizin üzerinizde. Yol haritanýz, Türkiye’nin gerçeklerini, bugün hâlâ yakýndýðýnýz statükonun mevzilendiði direniþ odaklarýný, oralardan gelecek her türlü engellemeyi hesaba katacak ve onlarý aþmanýn formüllerini ortaya koyacak bir þekilde hazýr olmalýydý. Bu harita, sizden önceki dönemlerde yaþanan ve zaman zaman sizin de hatýrlatýp referans gösterdiðiniz tecrübelerin ýþýðýnda, tökezlemeden ve tuzaklara düþmeden yol almanýzý mümkün kýlacak ortak akýl ürünü bir strateji içermeliydi. Sistemde kayda deðer hemen hemen hiçbir deðiþiklik yapmadan geçirdiðiniz yedi yýlýn sonunda gelinen noktada, “Efendim, statüko önümüzü kesiyor; Mecliste karar alýyoruz, Anayasa Mahkemesi bozuyor; hükümet icraatý ve YÖK kararlarý Danýþtay’dan dönüyor; elimiz kolumuz baðlanýyor” diye yakýnma lüksünüz olabilir mi? Bunlarý iktidara gelince mi öðrendiniz? Çankaya’da Sezer’in oturduðu ilk dönem AKP iktidarlarýnda tabana verilen fýsýltý mesajý þuydu: “Sezer’in vetolarý yüzünden iþ yapamýyoruz. Biraz daha diþinizi sýkýp sabredin. Cumhurbaþkanlýðýný alalým, ondan sonra önümüz açýlacak.” Fýrtýnalý ve maceralý bir sürecin ardýndan, bu hedef gerçekleþti. Ve Gül’ün Çankaya’ya çýkmasýnýn üzerinden iki buçuk sene geçti. Ancak yine kayda deðer bir geliþme ve rahatlama olmadý. Dahasý, bu rahatlamanýn en önemli ve öncelikli þartlarýndan biri olan yeni anayasa konusunda bizzat Gül “Toplumsal mutabakat olduðu halde Meclis o fýrsatý kaçýrdý” diye hayýflanýyor. Ama bu defa da AKP tabanýna þöyle deniyor: “Cumhurbaþkanlýðýný almak yetmiyormuþ. Anayasa Mahkemesi, Danýþtay ve HSYK baþta olmak üzere yüksek yargý organlarýnýn da statüko direniþçilerinden arýnmasýný beklememiz lâzým.” Bu millet sabýrlýdýr, bekler. Ama AB sürecinin de gereði olarak, Meclisteki iktidar çoðunluðuyla þimdiye kadar çoktan yapýlmasý icab edenleri yapmayýp, ülkeye bunca vakit kaybettirip, ondan sonra bu yapýlmayanlarý yeniden süresi belirsiz uzun vadeli taahhütlere dönüþtürerek kendisinden destek isteyenlerin samimiyetini de sorgular. Önce “demokratik olgunluk”tan söz edip, ardýndan “Kurumsal anlamda henüz bu olgunluk yok” demenin, bürokratik oligarþiye teslimiyet itirafýndan baþka birþey olmadýðýný da fark eder.

D


4

YENÝASYA / 16 ÞUBAT 2010 SALI

HA­BER

FARK

“Tuzak”larýn farkýna varmak için bir asýr mý geçmeli?

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

ür­ki­ye’nin­ö­nü­nü­tý­ka­mak­ve­uf­kunu­ka­rart­mak­i­çin­ger­çek­leþ­ti­ri­len­ci­na­yet­ler­den­bi­ri de­ga­ze­te­ci­Çe­tin­E­meç’in­kat­le­dil­me­siy­di. Ci­na­ye­tin­ü­ze­rin­den­20­yýl­geç­ti­ði­hal­de­bu­ci­na­yet­hâ­lâ­ay­dýn­la­tý­la­bil­miþ­de­ðil.­Çe­tin­E­meç’in­e­þi, ci­na­ye­tin­çö­zül­mek­is­ten­me­di­ði­ni­söy­le­yip­þöy­le de­miþ:­“Ger­çek­ler­le­yüz­leþ­mek­is­te­me­dim.” Ko­nu­i­le­il­gi­li­o­la­rak­ilk­de­fa­ko­nu­þan­Çe­tin­E­meç’in­e­þi­Bil­ge­E­meç,­bu­gü­ne­ka­dar­ni­çin­ko­nuþ­ma­dý­ðý­ný­ þu­ söz­ler­le­ a­çýk­la­mýþ:­ “Ko­nuþ­ma­dým­çün­kü­býk­týr­ma­si­ya­se­ti­yap­tý­lar.­U­san­dýr­ma po­li­ti­ka­sý­ güt­tü­ler.­ Ve­ ba­þa­rý­lý­ ol­du­lar.­ ‘Çöz­me­sin­ler,­ is­te­mi­yo­rum’­ de­dirt­ti­ler.­ En­ a­cý­lý­ gün­le­rim­de,­ ge­li­yor­lar­dý,­ an­lat­tý­rý­yor­lar­dý,­ gi­di­yor­lar­dý.­Son­ra­bir­baþ­ka­sý­ge­li­yor­du,­son­ra­bir­baþ­ka­sý.­ ‘Ya­ ben­ bun­la­rý­ an­lat­tým­ di­yor­dum’,­ ‘Dos­ya boþ,­ i­fa­de­ler­ yok­ e­dil­miþ.­ Baþ­tan­ ya­pa­ca­ðýz’­ di­yor­lar­dý.­ Kaç­ ke­re­ kay­bol­du­ i­fa­de­ler,­ kaç­ ke­re. De­fa­lar­ca­ so­ruþ­tur­ma­yý­ yü­rü­ten­ te­rör­le­ mü­ca­de­le­nin­ ba­þýn­da­ki­ ki­þi­ de­ðiþ­ti.­ Çok­ a­ðý­rý­ma­ git­ti bu­ o­lan­lar.­ Na­sýl­ kay­bo­lur­ i­fa­de­ler?­ A­sýl,­ Çe­tin’in­a­ra­ba­sýn­da­ya­nýn­da­o­lan­çan­ta­sýn­dan­son­ra­ki­ gün­ ya­za­ca­ðý­ ya­zý­ kay­bol­du.­ O­ ya­zý­da­ ne var­dý,­me­rak­e­di­yo­rum.”­(Va­tan,­14­Þu­bat­2010) Bel­ki­de­di­ðer­ci­na­yet­le­re­de­ý­þýk­tu­ta­bi­le­cek­a­sýl ‘i­ti­raf’­þu­nok­ta­da­dü­ðüm­le­ni­yor:­“Ka­ti­lin­bu­lun­ma­sý­çok­ö­nem­li­de­ðil.­Ya­ka­la­nan­ka­ti­lin­de­ger­çek­ol­du­ðu­nu­dü­þün­mü­yo­rum.­Te­tik­çi­yi­ya­ka­la­dý­l ar­gü­y a.­O­ço­c uk­ce­z a­e ­v in­d e­ev­l en­d i­r il­d i. Hrant’ýn­ki­de­ay­ný­ol­du­ya.­Ev­len­di.­Na­sýl­o­lu­yor an­la­mý­yo­rum.­Ge­ri­sin­de­kim­var­bu­iþ­le­rin­hâ­lâ çö­zül­me­di.­Çö­zül­se­de­ne­o­la­cak­ki­ar­týk­o­nu­da bil­mi­yo­rum­ger­çi.­Sü­rek­li­din­le­il­gi­li­teh­dit­al­dý­ðý­mýz­i­çin­hep­‘Ý­ran’­de­dik,­‘Din­ci­ler’­de­dik.­Çün­kü ben­A­ta­türk­çü,­or­du­yu­se­ven,­va­tan­per­ver­bir­ka­dý­ným.­O­yüz­den­da­ha­dev­le­ti­me­hiç­kýz­ma­dým ben.­Baþ­ka­ger­çek­ler­le­yüz­leþ­mek­is­te­me­dim.­O yüz­den­hep­Ý­ran­de­mek­i­þi­me­gel­di­sa­ný­rým.­Ý­ran’ýn­yap­tý­ðý­na­i­nan­mak­is­te­dim.”­(agg.) Çe­tin­E­meç,­7­Mart­1990’da­Su­a­di­ye’de­ki­e­vi­nin­ö­nün­de­uð­ra­dý­ðý­si­lâh­lý­sal­dý­rý­so­nu­cu­kat­le­dil­miþ­ti.­O­ta­rih­ler­de­baþ­ta­Hür­ri­yet­ol­mak­ü­ze­re ‘meþ­hur’­ga­ze­te­le­rin­ci­na­ye­te­yak­la­þý­mý­ta­ma­nen ‘ir­ti­ca­î’­pen­ce­re­den­ba­kýþ­þek­lin­dey­di.­Ka­til­ler­ya­ka­lan­ma­dan­med­ya­suç­lu­la­rý­i­lân­et­miþ­ti­bi­le: Din­ci­ler!­E­meç’in­e­þi­nin­“Ger­çek­ler­le­yüz­leþ­mek is­te­me­dim”­de­me­si­bun­dan.­Çün­kü­gerçek­ler­çok fark­lýy­dý,­ben­zer­bü­tün­ci­na­yet­ler­de­ol­du­ðu­gi­bi... E­meç’in­ha­ný­mý­nýn­þu­söz­le­ri­de­dik­kat­çe­ki­ci: “Di­nim­le­a­yak­ta­kal­dým.­Al­lah’a­sý­ðý­na­rak.­Ben­her sa­bah­þü­kür­na­ma­zý­ký­la­rým.­Hâ­lâ­da­ký­la­rým.” Bil­ge­E­meç’in­çiz­di­ði­Çe­tin­E­meç­por­tre­si­de bil­me­di­ði­miz­tür­den:­“(Çe­tin­E­meç)­ Mut­la­ka­çýk­ma­dan­du­â­sý­ný­o­kur­du.­Kýb­le­ye­kar­þý­du­rur,­el­le­ri­ni­a­çar­du­â­sý­ný­ya­par­dý.­Kim­se­ye­gös­ter­me­den­a­ma.­Ço­cuk­la­rýn­o­da­sý­na­gi­rer,­ka­pý­yý­ka­pa­týr­dý. (Sor­du­nuz­mu­hiç­ne­di­yor­muþ­du­â­sýn­da,­ne­du­â­sý­e­di­yor­muþ?)­Sor­ma­dým­çün­kü­ben­de­beþ­va­kit na­maz­ký­lan­bi­ri­yim.­Her­za­man­ký­lar­dým­genç­li­ðim­den­be­ri.­(...)­Çe­tin’den­de­ev­vel­ký­lar­dým.” Al­lah­gös­ter­me­sin,­böy­le­ha­di­se­ler­son­ra­sýn­da ‘pat­ron’la­rýn­dav­ra­ný­þý­da­çok­ö­nem­li.­Bu­ko­nu­da da­i­yi­im­ti­han­ve­ril­me­di­ði­an­la­þý­lý­yor:­“E­rol­Bey’e sev­gi­miz­ve­say­gý­mýz­çok­bü­yük­tü.­A­ma­ha­di­se­de o­ka­dar­a­yýp­et­ti­ki,­öy­le­bir­ve­fa­sýz­lýk­yap­tý­ki,­an­la­mak­müm­kün­de­ðil.­Su­i­kas­ti­u­nut­tur­ma­po­li­ti­ka­sý­yap­tý­lar­res­men.­O­nu­bý­rak,­a­ra­ma­dý­bi­le.­Ne ilk­gün­ne­ge­çen­20­se­ne­de­bir­kez.­Bir­gün­ha­tý­rý­mý­zý­sor­ma­dý.­Yok­ol­du­or­ta­dan.”­ Ci­na­yet­ten­u­zun­bir­sü­re­son­ra­ya­ka­la­nan­‘ka­til­ler’in­ger­çek­ka­til­ler­ol­duk­la­rý­nok­ta­sýn­da­E­meç’in e­þi­nin­de­þüp­he­ri­var.­Keþ­ke,­ger­çek­le­ri­i­ti­raf­et­mek­i­çin­yýl­lar­ca­bek­len­me­se...

T

GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz,

Ýsmail Necdet Arafat' ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

BARLA YENÝ ASYA SOSYAL TESÝSLERÝ

Kral Hamad: Türkiye’nin rolü önemli BAHREYN Kra­lý­Ha­mad,­Tür­ki­ye’nin, AB­i­çin­de­yer­al­ma­sý­nýn­tüm­Ýs­lam­ül­ke­le­ri­i­çin­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­be­lirr­tti. TBMM­Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin, Bah­reyn­Kra­lý­Ha­mad­ta­ra­fýn­dan­ka­bul e­dil­di.­Kral­Ha­mad’ýn­sa­ra­yýn­da­yak­la­þýk 20­da­ki­ka­sü­ren­ka­bul­de,­Bay­reyn­Tem­sil­ci­ler­Mec­li­si­Baþ­ka­ný­el­Dah­ra­ni­i­le Þa­hin’e­eþ­lik­e­den­mil­let­ve­kil­le­ri­ve­Tür­ki­ye’nin­Ma­na­ma­Bü­yü­kel­çi­si­Hal­dun Ot­man­da­bu­lun­du.­Ha­mad,­ka­bul­de, Tür­ki­ye’ye­yap­tý­ðý­zi­ya­ret­te,­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Gül­i­le­i­ki­li­i­liþ­ki­le­ri ge­liþ­tir­me­yi­ka­rar­laþ­týr­dýk­la­rý­ný­an­cak, bu­i­liþ­ki­le­ri­sü­rek­li­ký­la­cak­ve­ge­liþ­ti­re­-

cek­me­ka­niz­ma­la­rýn­he­nüz­ku­ru­la­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ha­mad,­bu­nun­bir­an­ön­ce­dev­re­ye­so­kul­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­kay­de­de­rek,­sa­vun­ma­sa­na­yi­a­la­nýn­da­iþ­bir­li­ði­nin­da­ha­da­ge­liþ­ti­ri­le­bi­le­ce­ði­ni­di­le ge­tir­di.­Tür­ki­ye’nin­Or­ta­do­ðu’da­ki­ro­lü­nün,­çok­ö­nem­li­ve­et­ki­li­bir­rol­ol­du­ðu­na­i­þa­ret­e­den­Ha­mad,­‘’Tür­ki­ye,­Or­ta­do­ðu’da­et­kin­ro­lü­nü­ve­var­lý­ðý­ný­vur­gu­la­dý­ðý­sü­re­ce­Av­ru­pa­lý­lar­nez­din­de­da­ha güç­lü­o­lur.­Tür­ki­ye’nin,­AB­i­çin­de­yer al­ma­sý­bütün­Ýs­lâm­ül­ke­le­ri­i­çin­ö­nem­li­dir.­He­def;­o­ol­ma­lý­dýr’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Ha­mad,­ül­ke­sin­de,­Tür­ki­ye’ye­kar­þý­bü­yük­bir­sev­gi­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di.

“AB MÜZAKERELERÝ, ÝLÝÞKÝLERÝ GEVÞETMEZ’’ TBMM Baþkaný Þahin de kendisine ve heyetine gösterilen konukseverliðe teþekkür etti. Son derece modern ve çaðdaþ bir Bahreyn gördüðünü ifade eden Þahin, ikili iliþkileri her alanda geliþtirmek istediklerini vurguladý. Þahin, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn selâmlarýný iletti. TBMM Baþkaný Þahin, Türkiye’nin, AB ile katýlým müzakerelerinin, kardeþleriyle olan iliþkileri gevþetmeyeceðini, bilakis güçlendireceðini söyledi. Türkiye’nin AB içinde yer almasýnýn temel sebebinin, demokrasiyi ve hukukun üstünlüðünü daha da geliþtirmek olduðunu belirten Þahin, ‘’AB ile müzakereler yaparken, Ýslâm dünyasýnda insan haklarýna aykýrý bir þey görürsek, buna da sessiz kalamayýz’’ dedi. Manama / aa

TSK da deðiþmek zorunda “SÝLÂHLI KUVVETLER DE DEÐÝÞMELÝDÝR, DEÐÝÞMEK ZORUNDADIR, DEÐÝÞECEKTÝR” DÝYEN EMEKLÝ GENERAL TANRIVERDÝ, BUNUN ÝÇÝN ÖNCELÝKLE YAPILMASI GEREKEN ÞEYÝN “TSK’NIN SÝYASETÝN DIÞINA ÇIKARILMASI” OLDUÐUNU VURGULADI. ADALETÝ Sa­vu­nan­Der­ne­ði­(AS­DER)­O­nur­sal Baþ­ka­ný­E­mek­li­Tuð­ge­ne­ral­Ad­nan­Tan­rý­ver­di, Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Or­ge­ne­ral­Ýl­ker­Baþ­buð’a çað­rý­da­bu­lu­na­rak,­“Si­lâh­lý­Kuv­vet­ler­de­de­ðiþ­me­li­dir,­de­ðiþ­mek­zo­run­da­dýr,­de­ði­þe­cek­tir”­de­di. Tan­rý­ver­di,­bu­nun­i­çin­ön­ce­lik­le­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken­þe­yin­“TSK’nýn­si­ya­se­tin­dý­þý­na­çý­ka­rýl­ma­sý” ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý. E­mek­li­Tuð­ge­ne­ral­Tan­rý­ver­di,­Ge­nel­kur­may Baþ­ka­ný­Or­ge­ne­ral­Baþ­buð’un­ga­ze­te­le­re­ver­di­ði rö­por­taj­la­il­gi­li­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Baþ­buð’un­a­çýk­la­ma­la­rýn­dan­il­ki­ni­yu­mu­þak,­i­kin­ci­si­ni­i­se­sert­bul­du­ðu­nu­vur­gu­la­ya­rak,­“Bi­rin­ci­si­va­zi­ye­ti­i­da­re­et­mek­i­çin­di.­Ý­kin­ci­si­bi­raz­zýl­gýt­lý”­de­ðer­len­dir­me­si­ni­yap­tý.­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­nýnýn asi­met­rik­psi­ko­lo­jik­ha­re­kât­yap­tý­ðý­na­dik­kat­çe­ken­Tan­rý­ver­di,­“Si­lâh­lý­Kuv­vet­ler­men­sup­la­rý­na ve­ma­sa­ya­vur­ma­sý­i­çin­sa­býr­sýz­la­nan­si­vil­yan­daþ­la­rý­na­mo­ral­ver­mek­a­ma­cý­na­yö­ne­lik­bir­psi­ko­lo­jik­ha­re­kât.­A­ma­Si­lâh­lý­Kuv­vet­ler’in­ve­bir­ký­sým mi­li­ta­rist­in­san­la­rýn­mo­ra­li­ni­dü­zelt­mek­is­ter­ken, mil­le­tin­ka­hir­ek­se­ri­ye­ti­ni­teþ­kil­e­den,­mü­te­dey­yin­in­san­la­rýn­hu­zu­ru­nu­ka­çýr­dý­ðý­ný­fark­et­me­li­dir.­As­lýn­da­mü­te­dey­yin­in­san­la­rý­fark­e­de­bil­se, bü­tün­so­run­lar­son­bu­la­cak­týr”­de­di. “SÝLÂHLI KUVVETLER NEDEN RAHATSIZ?” Bu­tür­has­bi­hal­le­rin­ba­zý­med­ya­ku­ru­luþ­la­rý­i­le de­ðil­de­da­ha­ge­niþ­ke­sim­ler­le­ya­pýl­ma­sý­ha­lin­de da­ha­et­ki­li­o­la­bi­le­ce­ði­ni­i­fa­de­e­den­Tan­rý­ver­di, Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Baþ­buð’a­þu­so­ru­la­rý­yö­nelt­ti:­­“Son­ra­sa­vaþ­ta­de­ði­liz,­sý­ký­yö­ne­tim­de­yok, as­ke­rin­mo­ra­li­ne­den­bo­zuk?­Ba­rýþ­ta­yýz.­Dev­le­tin ku­rum­la­rý­yer­li­ye­rin­de.­Mec­lis­ça­lý­þý­yor.­Yü­rüt­me­ve­yar­gý­da­gö­rev­le­ri­ni­ya­pý­yor.­De­mok­ra­si­nin ku­ral­la­rý­iþ­li­yor.­Si­lâh­lý­Kuv­vet­ler­ne­den­ra­hat­sýz? Hem,­‘Ken­di­hal­ký­ný­düþ­man­gö­ren­or­du­o­lur mu?”­di­ye­so­ru­yor­su­nuz,­hem­de,­Si­lâh­lý­Kuv­vet­ler’in­mo­ra­li­i­çin­sa­va­þa­ca­ðý­ný­zý­söy­lü­yor­su­nuz. Ki­min­le­sa­va­þa­cak­sý­nýz?­Ül­ke­miz­de,­yar­gý­hep böy­le­iþ­ler.­Zan­lý­la­rý­tes­pit­e­der.­Yar­gý­lar.­Suç­lu­la­rý ce­za­lan­dý­rýr.­Suç­suz­la­rý­ser­best­bý­ra­kýr.­Ba­sýn­da bu­nu­ta­kip­e­der.­Bu­nun­ne­re­si­mo­ral­bo­zu­cu?­Ya bir­de,­YAÞ­gi­bi,­sa­vun­ma­al­ma­dan,­yar­gý­la­ma­dan­ve­yar­gý­la­ma­hak­ký­da­bý­rak­ma­dan,­ka­nun­da ya­zý­lý­ol­ma­yan­suç­lar­la­suç­la­yýp,­hü­küm­ver­se,­ne ya­par­dý­nýz?­Yok­sa,­çiz­me­a­þý­la­rak­ya­pý­lan­mü­da­ha­le­ve­mü­da­ha­le­te­þeb­büs­le­ri­nin­yar­gý­ö­nü­ne­ge­ti­ril­me­sin­den­ve­mil­le­tin­ö­nü­ne­se­ril­me­sin­den­mi ra­hat­sýz­lýk­du­yu­lu­yor?”­­Ýstanbul/YENÝ ASYA

Ecevit’in raporlarý devletin elinde n BAÞKENT Ü­ni­ver­si­te­si­Hu­kuk­Mü­þa­vir­li­ði,­es­ki­baþ­ba­kan­lar­dan­mer­hum Bü­lent­E­ce­vit’in­bü­tün­ra­por­la­rý­nýn­e­þi Rah­þan­E­ce­vit­ve­dö­ne­min­Baþ­ba­kan­lýk Müs­te­þa­rý­Ah­met­Þa­ðar’a­tes­lim­e­dil­di­ði­ni­bil­dir­di.­Baþ­kent­Ü­ni­ver­si­te­si­Hu­kuk­Mü­þa­vir­li­ðin­den­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­son­gün­ler­de­‘’Baþ­kent­Ü­ni­ver­si­te­si­ni­kas­ten­he­def­a­lan­gör­sel­ve­ya­zý­lý med­ya­da,­mer­hum­es­ki­Baþ­ba­kan­Bü­lent­E­ce­vit’in­ra­hat­sýz­lý­ðý­nýn­ü­ze­rin­den 8­yýl­geç­tik­ten­son­ra­ger­çek­dý­þý­id­di­a­lar­da­bu­lu­nul­du­ðu’’­sa­vu­nu­la­rak,­ka­mu­o­yu­na­a­çýk­la­ma­ya­pýl­ma­sý­nýn­zo­run­lu ha­le­gel­di­ði­be­lir­til­di.­‘’Bü­lent­E­ce­vit’in­4 Ma­yýs­2002­ta­ri­hin­de­Baþ­kent­Ü­ni­ver­si­te­si­An­ka­ra­Has­ta­ne­si­ne­ken­di­ar­zu­suy­la­gel­di­ði,­E­ce­vit’in­mev­cut­sað­lýk­so­run­la­rý­nýn­tüm­týb­bi­yön­tem­ler­kul­la­ný­la­rak te­da­vi­e­dil­di­ði’’­kay­de­di­len­a­çýk­la­ma­da, 17­Ma­yýs­2002-26­Ma­yýs­2002­ta­rih­le­ri a­ra­sýn­da­te­da­vi­si­nin­sür­dü­rül­dü­ðü­ve 15­gün­a­ray­la­kon­trol­le­ri­ne­gel­mek­ü­ze­re­27­Ma­yýs­2002­ta­ri­hin­de­ta­bur­cu­ol­du­ðu­i­fa­de­e­dil­di.­A­çýk­la­ma­da,­þu­i­fa­de­le­re­yer­ve­ril­di:­‘’Has­ta­ne­den­ta­bur­cu­e­dil­dik­ten­son­ra­mer­hum­Bü­lent­E­ce­vit’in­bü­tün­ra­por­la­rý­e­þi­Sa­yýn­Rah­þan E­ce­vit­ve­dö­ne­min­Baþ­ba­kan­lýk­Müs­te­þa­rý­Sa­yýn­Ah­met­Þa­ðar’a­tes­lim­e­dil­miþ­tir.­Ya­ni­bu­ra­por­lar­yýl­lar­dýr­Sa­yýn Rah­þan­E­ce­vit’in­ve­dev­le­tin­e­lin­de­dir.Mer­hum­Bü­lent­E­ce­vit’in­has­ta­dos­ya­sý­i­se­has­ta­ne­ku­ral­la­rý,­has­ta­hak­la­rý ve­e­tik­ku­ral­lar­ge­re­ði­Baþ­kent­Ü­ni­ver­si­te­si­An­ka­ra­Has­ta­ne­sin­de­mu­ha­fa­za­e­dil­mek­te­dir.’’­Ankara / aa

MHP, seçim için tarih verdi

Emekli Tuðgeneral Adnan Tanrýverdi, Genelkurmay Baþkaný. Ýlker Baþbuð'un yaptýðý açýklamalara tepki gösterdi

“AÇIKLAMAKTAN VAZGEÇERSENÝZ GÜVENÝRLÝLÝÐÝNÝZ KALMAZ”

“PERSONELÝ MANEVî BOÞLUKTAN KURTARACAK TEDBÝRLER ALINMALI”

TANRIVERDÝ, Baþbuð’un verdiði röportajlarda siyasî deðerlendirmelerde bulunduðunu ifade ederek, sorulan sorulara “O husus TBMM’nin sorumluluk alanýna girer. Biz Meclisin kararlarýna uyarýz” demesinin beklendiðini söyledi. Tanrýverdi ayrýca, Baþbuð’un bir kýsým bilgileri milletle paylaþacaðýný söylediðini hatýrlatarak, þunlarý kaydetti: “Her halde bu açýklamayý da üçüncü yandaþ gazete ile yapacaðýnýz mülakata býraktýnýz. Bu kadarýný söyledikten sonra açýklamaktan vazgeçerseniz, güvenirliðiniz kalmaz. Belki de gündemi sarsacak konulardýr. Siyasetle mi, yoksa yargý ile mi ilgili? Sorun bu ikisi ile olduðuna göre, anlaþýlan önümüzdeki günlerde sürprizler olabilir. Hayýrlýsý olsun.”

“SÝLÂHLI Kuvvetler de deðiþmelidir, deðiþmek zorundadýr, deðiþecektir” diyen Adnan Tanrýverdi, bunun için öncelikle yapýlmasý gereken þeyin “TSK’nýn siyasetin dýþýna çýkarýlmasý” olduðunu vurgulayýp, diðer maddeleri þöyle sýraladý: “Önce siyasetin dýþýna çýkarýlmalý. Sonra, iç güvenlik görevlerinden arýndýrýlmalý ve tamamen dýþ tehdit hedeflerine yönlendirilmeli. Jandarma ile kendi arasýndaki baðý kesilmeli. Tüm milletin tabi olduðu hukuk ve yargý sistemine tabi olmayý içine sindirmeli. Hukuk dýþý tasfiyelere son verilmeli, yeni alýnanlarýn seçiminde, ideoloji deðil, liyakat öne çýkarýlmalýdýr. Profesyonel personelin içine düþürüldüðü manevî boþluktan çekip çýkarýlmasýný saðlayacak radikal tedbirlerin alýnmasýdýr.”

TÜSÝAD’dan itidal çaðrýsý TÜRK Sa­na­yi­ci­ve­Ý­þa­dam­la­rý­Der­ne­ði­(TÜ­SÝ­AD) Baþ­ka­ný­Ü­mit­Boy­ner,­si­ya­si­ler­i­le­as­ker­le­ri­i­ta­da­le da­vet­e­de­rek,­top­lu­mu­ra­hat­sýz­e­di­ci­po­le­mik­ler­den ve­teh­dit­va­ri­be­yan­lar­dan­ka­çý­nýl­ma­sý­ný­is­te­di. Boy­ner,­ba­zý­TÜ­SÝ­AD­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Ü­ye­le­riy­le­bir­lik­te­dü­zen­le­di­ði­2010-2011­fa­a­li­yet­prog­ra­mý­na­i­liþ­kin­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da, as­ker­ve­si­vil­i­liþ­ki­si­ko­nu­su­na­da­de­ðin­di.­Ü­mit Boy­ner,­Tür­ki­ye’nin,­de­mok­ra­si­a­çý­ðý­o­lan,­an­cak bu­a­çý­ðý­Av­ru­pa­Bir­li­ði­ü­ye­lik­sü­re­cin­de­99­Hel­sin­ki Zir­ve­si­son­ra­sýn­da­a­zalt­ma­ya­baþ­la­mýþ­bir­ül­ke­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­As­ker-si­vil­i­liþ­ki­le­ri­nin­Ko­pen­hag Si­ya­si­Kri­ter­le­ri­çer­çe­ve­sin­de­2000-2005­dö­ne­min­de­gö­rü­nür­de­çok­ö­nem­li­bir­ze­de­le­me­o­luþ­tur­ma­dan­i­ler­le­me­gös­ter­di­ði­ni­di­le­ge­ti­ren­Boy­ner,­Ko­pen­hag­kri­ter­le­ri­nin­as­lýn­da­ö­nem­li­bir­re­fe­rans­ve bü­tün­lü­ðü­o­lan­bir­sü­reç­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­2005 son­ra­sý­de­mok­ra­tik­leþ­me­sü­re­cin­de­bü­tün­lü­ðün kay­be­dil­me­ye­baþ­lan­dý­ðý­ný­kay­de­den­Boy­ner,­“Da­ha­faz­la­hak­ve­öz­gür­lük,­bu­nu­va­tan­da­þýn­is­te­me­me­si­müm­kün­mü?­De­mok­ra­tik­leþ­me­sü­re­ci­ne mut­la­ka­ge­ri­dön­me­li­yiz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­TÜ­SÝ­AD’ýn

HA­BER­LER

13­yýl­ön­ce­ha­zýr­la­dý­ðý­De­mok­ra­tik­leþ­me­Ra­po­run­da­Tür­ki­ye’nin­si­vil­leþ­me­a­la­nýn­da­ö­nem­li­so­run­la­rý­nýn­ol­du­ðu­nu­ya­zýl­dý­ðý­ný­hatýrlatan­Boy­ner,­þöy­le de­vam­et­ti:­‘’Ge­çen­za­man­zar­fýn­da­hu­kuk­a­la­nýn­da,­Mil­lî­Gü­ven­lik­Ku­ru­lu’nun­ya­pý­sý­nýn­de­ði­þi­mi gi­bi­ba­zý­a­dým­lar­a­týl­dý­ðý­ný­bi­li­yo­ruz.­An­cak­ge­liþ­miþ de­mok­ra­tik­stan­dart­lar­da­ek­sik­li­ði­miz­var.­De­mok­ra­si­ler­de­si­lâh­lý­kuv­vet­le­rin­ro­lü­bel­li.­Si­vil­hü­kü­met­le­rin­ve­ka­mu­ku­rum­la­rý­nýn­rol­le­ri­de­bel­li.­Bu ro­lün­dý­þýn­da­bir­tu­tum­ve­ta­výr,­ço­ðul­cu­par­la­men­ter­de­mok­ra­si­ler­de­an­la­yýþ­i­le­kar­þý­lan­maz.­Bu­nun hiç­bir­a­çýk­la­ma­sý­ya­pý­la­maz.­Hu­kuk­dev­le­ti,­hiç­bir ki­þi­ve­ya­ku­ru­ma­mut­lak­bir­do­ku­nul­maz­lý­ðýn­sað­lan­ma­dý­ðý­bir­dü­zen­dir.­De­mok­ra­tik­bir­top­lum­da ku­ru­mun­dan­ba­ðým­sýz­o­la­rak,­tüm­ka­mu­gö­rev­li­le­ri­de­her­tür­lü­ey­le­min­den­ö­tü­rü­ge­re­ðin­de­yar­gý­ö­nün­de­he­sap­ve­re­bi­lir­ler.­Tür­ki­ye’de­de­mok­ra­si­nin si­vil­leþ­me­si­as­ke­rî­bü­rok­ra­si­nin,­bü­rok­ra­si­mi­zin tüm­ke­sim­le­ri­gi­bi­si­ya­sal­o­to­ri­te­ye­ta­bi­ol­ma­sý­ný­ve ka­mu­yö­ne­ti­min­de­ger­çek­leþ­ti­ri­len­iþ­bö­lü­mü­ge­re­ði­u­lu­sal­sa­vun­ma­gö­re­vi­ni­ye­ri­ne­­ge­tir­mek­ü­ze­re dü­zen­len­me­si­ni­ge­rek­ti­ri­yor.’’ Ýstanbul / cihan-aa

“PROBLEM YAPISAL NÝTELÝKTE” MECLÝSTE yaþanan kavga ve Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð’un açýklamalarýna atýfta bulunan Boyner, “Ýçinden geçtiðimiz kutuplaþma, diyalogsuzluk, canlý izlediðimiz tartýþmalar, rahatsýz edici siyasî polemik, siyasî sisteme müdahale iddialarý, ‘bildiklerimizi anlatýrýz’ tehdidi, adil yargýlama sürecinde yaþadýðýmýz vicdan hesaplaþmalarý bize yakýþmýyor” ifadelerini kullandý. TÜSÝAD Baþkaný Boyner, böyle bir arka plan önünde sürdürülebilir büyümeden bahsetmenin, yapýsal iþletmeden söz etmenin de zor olduðunun altýný çizdi. Boyner, þöyle dedi: “Türkiye’nin potansiyeline ve kendimize inanýyoruz. Gündemin gerçek önceliklerine dönmesi gerekir. Huzur olmayan bir ortamda refahtan bahsetmek mümkün deðil. Bu tür kavgalarýn 90’lý yýllara gömdük diye biliyorduk. Koalisyonlardan kurtulunca artýk, huzur ortamý oluþur diye düþünenler oldu. Ama problem dönemsel deðil daha çok yapýsal niteliktedir.”

n MHP Ge­nel­ Baþ­kan­ Yar­dým­cý­sý­ Bü­lent­ Di­din­mez,­ ‘’Se­çim­le­rin­ 7­ Ka­sým 2010’da­ ya­pýl­ma­sý­ný­ is­ti­yo­ruz’’­ de­di. Nev­þ e­h ir­ Ýl­ Teþ­k i­l a­t ý­ yö­n e­t i­c i­l e­r i­ i­l e Nev­þe­hir­ Ga­ze­te­ci­ler­ Ce­mi­ye­ti­ni­ zi­ya­ret­e­den­Di­din­mez­­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da, bir­an­ön­ce­se­çi­me­gi­dil­me­sin­den­ya­na ol­duk­la­rý­ný­ söy­le­di.­ Se­çi­min­ 7­ Ka­sým 2010­ta­ri­hin­de­ya­pýl­ma­sý­ný­is­te­dik­le­ri­ni bil­di­ren­ Di­din­mez,­ ‘’De­mok­ra­si­ler­de em­ni­yet­ gü­ven­ce­si­ se­çim­dir.­ Ger­gin or­ta­mý­ ra­hat­la­ta­bil­mek­ i­çin­ mu­ha­le­fe­tin­id­di­a­la­rý­ný­ik­ti­dar­kar­þý­lar­ya­da­kar­þý­la­maz­ ve­ya­ ka­bul­ e­der,­ et­mez.­ E­ðer ik­ti­da­rýn­ ken­di­ gö­rüþ­ ve­ dü­þün­ce­le­ri halk­ ta­ra­fýn­dan­ ha­la­ be­nim­se­ni­yor­ i­se se­çim­den­ kork­ma­ma­sý­ ge­re­kir’’­ de­di. Di­din­mez,­ül­ke­de­ki­ge­liþ­me­le­rin­mil­le­tin­ ca­ný­ný­ a­cýt­tý­ðý­ný,­ dar­ ve­ sa­bit­ ge­lir­li va­tan­daþ­la­rýn,­ köy­lü­nün,­ çift­çi­nin,­ sa­na­yi­ci­nin­bun­dan­kur­tul­mak­is­te­di­ði­ni, bu­nun­da­se­çim­i­le­müm­kün­o­la­bi­le­ce­ði­ni­i­le­ri­sür­dü.­­­Nevþehir / aa

Doðu’da 15 Þubat gerilimi n TERÖR ör­gü­tü­ PKK’nýn­ e­le­ba­þý­nýn ya­ka­la­nýþ­ yýl­ dö­nü­mü­nü­ ba­ha­ne­ e­de­rek,­ Að­rý’nýn­ Do­ðu­ba­ya­zýt­ il­çe­sin­de­ i­zin­siz­gös­te­ri­ya­pan­gru­ba,­po­lis­mü­da­ha­le­et­ti.­Te­rör­ör­gü­tü­PKK’nýn­e­le­ba­þý Ab­dul­lah­ Ö­ca­lan’ýn­ 1999­ yý­lýn­da­ Ken­ya’da­ ya­ka­la­na­rak­ Tür­ki­ye’ye­ ge­ti­ri­li­þi­nin­ yýl­dö­nü­mü­ se­be­biy­le­ Do­ðu­ba­ya­zýt’ta­ Ýn­san­ Hak­la­rý­ Ev­ren­sel­ Bil­dir­ge­si A­ný­tý­ö­nün­de­top­la­nan­bir­grup,­ba­sýn a­çýk­la­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­BDP­il­çe­bi­na­sý­na­yü­rü­mek­is­te­di.­Yü­rü­yüþ­sý­ra­sýn­da grup­tan­ba­zý­ki­þi­ler,­po­li­se,­iþ­yer­le­ri­ne ve­ba­zý­ban­ka­þu­be­le­ri­ne­taþ­la­sal­dýr­dý. Sal­dý­rý­ü­ze­ri­ne­po­lis,­bi­ber­ga­zý­ve­taz­yik­li­su­i­le­gru­ba­mü­da­ha­le­et­ti.­Grup, a­ra­ so­kak­la­ra­ da­ðýl­dý.­ Ö­te­ yan­dan,­ te­rör­ ör­gü­tü­ PKK’nýn­ e­le­ba­þý­nýn­ ya­ka­la­nýþ­yýl­dö­nü­mü­ba­ha­ne­siy­le­Hak­ka­ri­i­le Yük­se­ko­va,­ Çu­kur­ca­ ve­ Þem­din­li­ il­çe­le­rin­de­ es­naf­ iþ­ yer­le­ri­ni­ aç­ma­dý.­ Fý­rýn ve­ec­za­ne­dý­þýn­da­iþ­yer­le­ri­nin­a­çýk­ol­ma­dý­ðý­Hak­ka­ri­ve­il­çe­le­rin­de,­po­lis­ge­niþ­gü­ven­lik­ön­le­mi­al­dý.­Van’da­da­a­ra so­kak­lar­da­ki­ ba­zý­ iþ­ yer­le­ri­nin­ a­çýl­ma­dý­ðý­göz­len­di.­Muþ’un­Bu­la­nýk­ve­Var­to il­çe­le­rin­de­de­es­naf,­o­lay­çýk­ma­ih­ti­ma­li­ne­ kar­þý­ ke­penk­le­ri­ni­ aç­ma­dý.­ Var­to’da­ke­penk­a­çan­ba­zý­es­naf­i­se­ba­sýn a­çýk­la­ma­sý­ ya­pý­la­ca­ðý­ný­ du­yun­ca­ ka­pa­mak­zo­run­da­kal­dý.­­Van / a­a

Mersin’de 16 gözaltý n MERSÝN'DE i­zin­siz­gös­te­ri­le­re­ka­týl­dýk­la­rý­id­di­a­sýy­la­16­ki­þi­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý. Po­li­sin­o­la­sý­i­zin­siz­gös­te­ri­le­re­kar­þý­þe­hir­de­ön­lem­ler­al­dý.­Þan­lý­ur­fa’nýn­Vi­ran­þe­hir­il­çe­sin­de­de­BDP’li­bir­gru­bun yap­tý­ðý­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sý­son­ra­sýn­da, ‘’ya­sa­dý­þý­slo­gan’’­at­týk­la­rý­id­di­a­sýy­la­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­5­ki­þi­den­2’si­tu­tuk­lan­dý.­


5

YENÝASYA / 16 ÞUBAT 2010 SALI

HABER HABERLER

BAÞKENT YAZILARI

Geriye gidiþ… cümlesi, “açýlým”dan neyi anladýðýný ortaya koyuyor…

EMASYA’NIN YERÝNE KDGM… Ýptal edilen Emniyet-Asayiþ Yardýmlaþma Protokolü “EMASYA”nýn yerine âcilen Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarlýðý’nýn CEVHER ÝLHAN (KDGM) ikamesi, bunun ilk göstergesi. cevher@yeniasya.com.tr Görünen o ki Genelkurmay Baþkaný’nýn daha önce “Protokole gerek yok, zaten ayürütmenin baþý olarak Cumhurbaþ- ný iþlevi gören kanun var” dediði ve hükûkaný Gül’ün Hindistan yolunda ha- metin en son 2005’te yinelediði EMASYA, vada “Yeni anayasa için bu Meclis yine Ýl Ýdaresi Kanunu 11/d’ye dayandýrýlafýrsatý kaçýrdý” sözleriyle baþlayan ve son- rak Ýçiþleri bünyesindeki KDGM perdesinradan düzeltmesiyle de dinmeyen tartýþ- de devam ettirilecek. malar deðiþik boyutlarda sürüyor. Zira 28 postmodern darbe sürecinde oluðu Buna göre, Ýçiþleri Bakanlýðý uhdesinde bir- gibi yüzbinlerce vatandaþýn “irticacý” diye fiþkaç “komisyon kurulmasý”yla yetinilecek. Bir- lenip maðduriyetine âlet edilmesine; baþta ikaç maddelik deðiþikliklerle “açýlým”, kadýn nanç ve eðitim hakký olmak üzere temel hak ve çocuk haklarý, iþkence, kamu denetçiliði, ve hürriyetlerin “suçlanmasý” istismarýna hiçpozitif ayýrýmcýlýk, insan haysiyeti, kiþisel ve- bir ciddî bir tedbir alýnmýþ deðil. riler” baþlýklarýyla sýnýrlandýrýlacak... Yedi yýldýr düzeltilmeyen—EMASYA’nýn AB’nin istediði baþta yargý reformu, de- dayandýrýldýðý—Millî Güvenlik Siyaset Belgemokratik eðitim, inanç ve ifâde özgürlüðü ol- si’nde (MGSB) de benzer kýrýlma alâmetleri mak üzere Türkiye’yi demokrasi ve özgür- görülüyor. Gül’ün “Kýrmýzý Kitap þart” demelükler standardýna ulaþtýracak düzenlemeler, si ve “çeþitli kuruluþlarýn görüþleri toplanýp yine “tartýþmalý maddeler” diye erteleniyor. kaleme alýnýr” hatýrlatmasý bunun iþâreti. Ö zet le “a çý lým la ra ay ný þevk ve is tek le Yeni “belge”nin de MGK Genel Sekreterlidevam edecek misiniz?”sorusuna Baþba- ði’nce baþta MÝT, Emniyet ve Genelkurmay kan’ýn “açýlýmlar”ýn ilkini ve esasýný teþkil olmak üzere çeþitli kurumlarýn görüþleriyle eden “Kürt açýlýmý”ný ve fiyaskoyla sonuç- oluþacaðý ve yeniden MGK’nýn onayýyla hülanan “Ermeni açýlýmý”ný “teðet” geçmesi, kümetin önüne konulacaðý anlaþýlýyor. Týpký iktidarýn “açýlým” zâfiyetini açýða çýkýyor. “bölücülük” ve “aþýrý sol”la birlikte “irtica”ýn Ve peþpeþe akamete uðrayan “açýlýmlar”a “iç teh dit ve düþ man” sa yýl dý ðý mev cut dair Erdoðan’ýn, “Ruhban okulu çalýþmamýz MGSB’nin MGK’dan gelen haliyle 20 Mart sürüyor, açýlmamasý beni rahatsýz ediyor” 2006’daki Bakanlar Kurulunda kabul edilip

Y

‘‘

Baþbakan’ýn “cemevlerine ibâdethâne statüsü”yle çýkmazdaki “Alevî çalýþtayý” ile “çalýþmalarýmýz var” dediði “Roman açýlýmý” örneðiyle geçiþtirmesi, demokratikleþmede geriye gidiþin ikrarý…

yürürlüðe konulmasý gibi… Baþbakan’ýn yeni MGSB hakkýnda “bazý deðiþiklikler”in güncelleneceðini belirtip,” Biz bunu MGK’de istiþare eder, Bakanlar Kurulunda konuþuruz” sözleri de ayný anlama geliyor… Doðrusu, Baþbakan’ýn, “demokratikleþme”ye zemin hazýrlayacak, siyaseti demokratikleþtirecek, AB’nin baþtan beri önemle ö ner di ði “si ya sî par ti ler ve se çim ka nu nu”nu aðzýna almamasý, “seçim barajýnýn inmesi”ne bile “Türkiye hazýr deðil, yüzde 10 barajý geçerli” sözüyle karþý çýkmasý, AKP’nin “demokratikleþme vizyonu”nu su yüzüne çýkarýyor.

“DAR MÝNÝ PAKET”TE DE KARARLILIK YOK! Bu “vizyon”la, darbe dönemi sorumlularý her türlü karar ve tasarruflarýndan dolayý haklarýnda cezaî, malî ve hukukî sorumluluk ileri sürülmesini yasaklayan, darbeleri ve darbecileri koruyup kollayan 12 Eylül darbesi ü-

rünü 28 yýldýr yürürlükteki “geçici 15. madde”nin anayasa’dan ayýklanmasýna Baþbakan, “Býrakýn bu sulu þakalarý” diye reddediyor. Darbelere gerekçe gösterilen, askerlerin bile “gerekirse kaldýrýlsýn!” dediði TSK Ýç Hizmet Kanunu 35. maddenin kaldýrýlmasýný bir baþka döneme býrakýyor. “Katsayý” dayatmasýný “çirkin” ve “haksýz” buluyor; lâkin hâlen bir milyon altýyüz bin meslek lisesi öðrencisinin hakkýný gasp edip maðdur eden haksýzlýða karþý, Danýþtay’ýn “gerekçe” gösterdiði Yükseköðretim Kanunu 45. maddesini deðiþtirmeye yanaþmýyor. Akýbe ti meç hul ký sýr dön gü de çö zü mü yi ne YÖK’ün yönetmeliklerine havale ediyor. Bu arada Millî Eðitim Bakanlýðýnca ilköðretimde felsefe müfredatýndan sýrf dini çaðrýþtýrdýðýndan “hikmet”e dair ünite kaldýrýlýyor; sosyoloji kitabýndan “din eðitimi-öðretimi ile din ve vicdan hürriyeti” bölümü çýkarýlýyor. Neticede “yeni anayasa”yý gündemden çýkaran AKP iktidarý, “demokratikleþme”yi ötelemesinin ötesinde, sözünü ettiði “dar mini paket”te bile kararlýlýk gösteremiyor. Kuþa çevrilen “mini paket”, siyasî partilerin kapatýlmasýnýn zorlaþtýrýlmasý benzeri oldukça yetersiz bazý kýsmî deðiþikliklerle kalýyor. Baþ ba kan’ýn “ce mev le ri ne i bâ det hâ ne statüsü”yle çýkmazdaki “Alevî çalýþtayý” ile “çalýþmalarýmýz var” dediði “Roman açýlýmý” örneðiyle geçiþtirmesi, demokratikleþmede geriye gidiþin ikrarý… Yarým-yamalak, yamalý, eksik ve aksak deðiþikliklerle demokratikleþmenin olmayacaðý ortada. O halde hâlâ halký oyalamanýn maksadý nedir?

Özcan, sýnav takviminde herhangi bir aksama olmayacaðýný vurguladý.

Özcan: Öðrenciler sýnav için çalýþmalarýna devam etsin n YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Danýþtay’a yaptýklarý itirazýn reddedilmesi halinde yerine çok sayýda alternatifleri olduðunu bildirdi. Yusuf Ziya Özcan, Atýlým Üniversitesi’nde yaptýrýlmakta olan Mükemmelliyet Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Merkeze geliþinde “Danýþtay’ýn, YÖK’ün itirazýna reddetmesi halinde yeni uygulamanýn ne olacaðý” yönündeki soruya Prof. Dr. Özcan, “Sýk sýk söylüyorum, çok alternatifimiz var. Öðrencilerimiz lütfen çalýþmalarýna devam etsinler. Onlarý þimdilik ilgilendiren bir þey yok. Bütün bu yapýlan düzenlemeler, ikinci sýnav sonrasýna ait. Puanlarýn nasýl hesaplanacaðý ve yerleþtirmenin nasýl yapýlacaðý ile ilgili. Onun için lütfen çalýþmalarýna devam etsinler” diye konuþtu. Yusuf Ziya Özcan, bir soru üzerine, sýnav takviminde herhangi bir aksama olmayacaðýný vurguladý. Prof. Dr. Özcan, yeni bir formülleri olup olmadýðý sorusuna, “Bir deðil, bir çok formülün bulunduðunu” cvabýný verdi.Ankara / aa

ABD ile Ýran'a da köprü olabiliriz

n DEVLET Bakaný ve Baþmüzakereci Baðýþ, doðunun en batýlý, batýnýn en doðulu ülkesi olmasý itibariyle Türkiye’nin ABD, AB ve Ýran arasýnda yaþanan iletiþim kopukluklarýnda köprü olabilecek özelliklere sahip olduðunu söyledi. Egemen Baðýþ, Baþbakanlýkta Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker ile bir araya geldi. Baðýþ, ‘’Ýran’ýn nükleer faaliyetleri konusunda en son Katar’da Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn temaslarý sýrasýnda muhtemel bir uranyum takasýnýn Türkiye’de gerçekleþebileceði konusu gündeme geldi. Sizin bu konudaki düþünceleriniz neler?’’ þeklindeki soru üzerine, Türkiye’nin bölgesinde bir barýþ ülkesi olmak için son 7 yýldýr çok önemli çabalar kat ettiðini ve çok önemli baþarýlar kaydettiðini söyledi. Þu an itibariyle Türkiye’nin bölgesinde çok önemli bir istikrar unsuru olduðunu ifade eden Devlet Bakaný, þöyle konuþtu: ‘’Bugün Bosna Hersek’le Sýrbistan arasýnda, Afganistan’la Pakistan arasýnda, Rusya ile Gürcistan arasýnda, Irak’la Suriye arasýnda, Filistin, Ýsrail ve Suriye üçgeni arasýnda Türkiye’nin arabuluculuklarý mevcuttur. Þu anda da ABD, AB ve Ýran arasýnda yaþanan iletiþim kopukluklarýnda köprü olabilecek özelliklere sahip, doðunun en batýlý, batýnýn en doðulu ülkesi olmamýz itibariyle, zannediyorum Türkiye’nin oynayabileceði hem tarihi, hem de coðrafi görevler vardýr. Biz her zaman söylüyoruz; komþunuzun evindeki yangýný söndürmezseniz sizin evinize de bulaþabilir. Biz þu anda bölgemizde yeni huzursuzluklarý engellemek için, yeni savaþlarý engellemek için üzerimize düþün görevi yapmaya çalýþýyoruz.’’ Ankara / aa

"Hakim ayarlandý" iddiasýna soruþturma n DÝYARBAKIR Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, terör örgütü mensuplarýnýn Habur’da teslim olmasý sýrasýnda ‘’hakim ve savcýlarýn ayarlandýðý’’ yönündeki iddiayý ortaya atan kapatýlan DEP’in eski Diyarbakýr Milletvekili Hatip Dicle hakkýnda soruþturma baþlattý. Diyarbakar Cumhuriyet Baþsavcýsý Durdu Kavak, Ýl Tütün Kurulu üyelerini kabulü sýrasýnda gazetecilerin 19 Ekim 2009 tarihinde Kandil Daðý ve Mahmur Kampý’ndan gelenlerle ilgili olarak, ‘’hakim ve savcýlarýn ayarlandýðý’’ iddialarýyla ilgili sorularýný cevapladý. Ýddianýn kapatýlan DEP’in eski Diyarbakýr Milletvekili Hatip Dicle tarafýndan ortaya atýldýðýný hatýrlatan Kavak, ‘’Kesinlikle böyle bir þey olmamýþtýr. Böyle bir þey olsa Habur’a gidilmezdi. Bu yönde yapýlan açýklamalarýn amacý, yargýnýn siyasalaþtýðý izlenimini vermektir’’ diye konuþtu. Bu arada, sözkonusu iddiayý ortaya atan eski milletvekili Dicle hakkýnda Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca ‘adliyenin manevi þahsiyetini tahkir ve tezyif’ suçlamasýyla TCK’nýn 301. Maddesi uyarýnca soruþturma baþlatýldý.

Orgeneral Saldýray Berk 2. kez ifadeye çaðrýlacak n 3. ORDU Komutaný Orgeneral Saldýray Berk’in, Erzincan’daki “Ergenekon Soruþturmasý” kapsamýnda ikinci kez ifadeye çaðrýlacaðý bildirildi. Erzurum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan alýnan bilgiye göre, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan Erzincan’da bir süredir yürütülen “Ergenekon Soruþturmasý” kapsamýnda, 3. Ordu Komutaný Orgeneral Saldýray Berk, 10 Þubat tarihinde ifadeye çaðrýldý. Ancak Orgeneral Berk’in 9-14 Þubat tarihleri arasýnda görevli olduðu ve bu sebeple ifade için Erzurum’a gelemediði kaydedildi. Savcýlýk yetkilileri, Orgeneral Berk’in ikinci kez ifadeye çaðrýlacaðýný ve bu tarihin belirlenme çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirterek, söz konusu tarihin þubat ayý sonunda bir günü bulmasýnýn tahmin edildiðini ifade ettiler. Öte yandan, 3. Ordu Komutanlýðýnda görevli astsubay A.S’nin gözaltýna alýnmasýnýn ardýndan, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan arama yapýlmasýna 3. Ordu Komutanlýðýnca izin verilmemesi üzerine, Genelkurmay Baþkanlýðýndan bilgi istendiði belirtildi.

3 inþaat iþçisi serbest n ERZÝNCAN’DA ‘’Ergenekon soruþturmasý’’ kapsamýnda gözaltýna alýnan 3 inþaat iþçisi serbest býrakýldý. Edinilen bilgiye göre, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcýsý Osman Þanal’ýn talimatýyla önceki gün gözaltýna alýnan, Yaylabaþý beldesindeki toplu konut inþaatlarýnda çalýþan 3 inþaat iþçisi, Þanal’ýn talimatýyla dün serbest býrakýldý. Jandarma ve Terörle Mücadele Þubesi ekiplerince gözaltýna alýnan 3 inþaat iþçisi Erzincan Emniyet Müdürlüðünde sorgulanýrken iþçilerin evlerinde ve çalýþtýklarý þantiyede arama yapýldýðý bildirildi.. Erzincan / aa

Memur-Sen ve ona baðlý sendikalar ile çok sayýda STK, katsayý adaletsizliðini azaltan YÖK kararýnýn durdurulmasýný Danýþtay binasýnýn önünde protesto etti.

ÞÝKÂYET ETMEYÝN, SORUNU ÇÖZÜN ! DANIÞTAY’IN KATSAYI KARARINI PROTESTO EDEN STK’LAR, TBMM’NÝN ÜYELERÝNDEN KINAMA VEYA ÞÝKÂYET DEÐÝL, SORUNU BÝRAN ÖNCE ÇÖZMELERÝNÝ BEKLEDÝKLERÝNÝ BÝR KEZ DAHA VURGULADILAR. uygulamasýnýn sadece Ýmam-Hatip Liselerini deðil, tüm meslek liselerini kapanma noktasýna getirdiðini hatýrlattý. Mustafa Kýr, Danýþtay’ýn vermiþ olduðu kararla meslek DANIÞTAY’IN katsayý kararýný protesto e- liseleri ile üniversiteler arasýna aþýlmasý güç den Sivil Toplum Kuruluþlarý, söz konusu bir “zulüm duvarý” örmeyi amaçladýklarýný adaletsizliðin giderilmesi için hükümeti ve dile getirerek, alýnan bu kararýn ideolojik ve TBMM’yi gö re ve ça ðýr dý. STK’lar, hukuk dýþý bir karar olduðunu belirtti. Söz TBMM’nin üyelerinden kýnama veya þikâ- konusu “zulüm duvarý”nýn da bir gün yýkýyet deðil, sorunu biran önce çözmelerini lacaðýný ifade eden Mustafa Kýr, çocuklarýn beklediklerini bir kez daha vurguladýlar. ahýnýn bu kararýn altýna imza atanlarý mutMemur-Sen ve ona baðlý sendikalar ile laka tutacaðý ve onlarý da gözyaþýna boðacaçok sayýda STK, meslek liselerinin üniver- ðýný söyledi. Üniversite sýnav müracaatlarýsiteye giriþinde uygulanan katsayý adalet- nýn baþladýðýný hatýrlatan Mustafa Kýr, þu sizliðini azaltan 17 Aralýk 2009 tarihli YÖK günlerde 10 binlerce meslek liseli öðrencikararýnýn Danýþtay 8. Dairesi tarafýndan nin psikolojilerinin alt üst edildiðini ve hayürütmesinin durdurulmasýný Danýþtay bi- yallerinin bir kez daha yýkýldýðýný belirtti. nasýnýn önünde protesto etti. Kýr, bi adaletsizliðin giderilmesi için hüküMemur-Sen Ankara Ýl Baþkaný ve Eðitim- meti ve TBMM’yi göreve çaðýrdýklarýný Bir Sen Ankara 1 No’lu Þube Baþkaný Mus- vurgulayarak, þunlarý kaydetti: tafa Kýr yaptýðý ortak açýklamada, katsayý “Özgürlüklerin güvencesi olmasý gere-

UMUT YAVUZ ANKARA

ken yargý, özgürlükleri kýsýtlayan ve tehdit eden bir kurum haline gelmiþtir. Bunun önüne geçiniz. Farklý katsayý uygulamasaný kaldýrma sorumluluðunu YÖK’e yükleyip, yanlýþlýk yapanlarý sadece kýnamakla yetinmeyiniz. TBMM’nin üyelerinin bu hukuk dýþýlýðý kýnamalarý veya þikâyet etmeleri sorunu çözmüyor. Biz sizden kýnama veya þikâyet deðil, sorunu çözmenizi bekliyoruz. Biz sizden katsayý adaletsizliðini acilen çözecek, üniversitelerde hukuki dayanaktan yoksun baþörtüsü yasaðýna son verecek, Kur’an öðrenimine yaþ sýnýrlamasý getiren yasayý deðiþtirecek, hukuk ve özgürlük alanlarýný geniþletecek, kurumlarýn ve bürokratlarýn keyfi uygulamalarýný ortadan kaldýracak yasal ve anayasal düzenlemeleri derhal hayata geçirecek eylemleri bekliyoruz.”Basýn açýklamasýndan sonra protestocu grup sloganlar atarak olaysýz bir þekilde daðýldý.

Ýhtiyaca göre sözleþmeli istihdamý dâvâlýk oldu n TÜRK Saðlýk-Sen, kurumlarýn sözleþmeli memur ihtiyacýnýn ortadan kalkmasý halinde sözleþmelilerin iþten çýkarýlmasýný saðlayan sözleþme hükmünün iptali için Danýþtay’a dâvâ açtý. Danýþtay’a açýlan dâvâda 2010 yýlý hizmet sözleþmelerinde yer alan “Kurum, sözleþmeli personel ihtiyacýnýn ortadan kalkmasý halinde sözleþmeyi feshedebilir” maddesinin yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi istendi. Bakanlar Kurulu Kararýnda hizmet sözleþmelerinin hangi hallerde feshedilebileceðinin ayrýntýlý olarak ifade edildiði söz konusu maddenin idareye keyfi olarak fesih imkâný tanýdýðý vurgulandý. Ýdarenin takdirine býrakýlmýþ söz konusu hükmün eþitsizliðe neden olduðunun vurgulanan dilekçede, idareye keyfi olarak fesih imkânýnýn tanýnmasý çalýþanlarýn barýþ ve huzurunu saðlamakla yükümlü devlet ve hukuk devleti ilkesiyle de baðdaþmadýðýna dikkat çekildi. Ankara / Ahmet Terzi

2 ayrý kazada 8 kiþi öldü n ADANA ve Ýstanbul’da meydana gelen iki trafik kazasýnda 8 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 01 YJ 587 ve 01 C 8841 plakalý otomobillerin Adana’nýn Sarýçam ilçesine baðlý Hakkýbeyli köyü yakýnlarýnda çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda araçlarda bulunan Yavuz Adamhasan, eþi Fadime Adamhasan, Astsubay Baþçavuþ Erdal Alýcý, Melike Berber ve Teslime Divleli öldü, 2 kiþi yaralandý. Kazada otomobillerde bulunan Murat Kubilay ve Ahmet Iþýl’ýn yaralandý. Yaralýlardan Murat Kubilay’ýn Numune Devlet Hastanesinde, Ahmet Iþýl’ýn ise Adana Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý. Yetkililer, kazada ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi amacýyla çalýþmalarýn sürdüðünü belirtti. Esenyurt ilçesi Haramidere mevkii E-5 Karayolu yan yol üzerinde ise Edirne yönüne giden Erkan Sarýtaþ’ýn (29) kullandýðý 34 EST 59 plakalý otomobil, önce kaldýrýma, daha sonra da yön tabelasý direðine çarparak takla attý. Araç içerisinde sýkýþan Sarýtaþ ile Fýrat Gürer (28) ve Ayhan Uzer (30) itfaiye ekipleri tarafýndan otomobilden çýkarýldý. Gürer ve Uzer olay yerinde hayatýný kaybederken Sarýtaþ kaldýrýldýðý hastanede tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.Kaza sebebiyel bir süre trafiðe kapanan yol, temizleme çalýþmalarýnýn ardýndan trafiðe açýldý. Adana-Ýstanbul / aa


6

YENÝASYA / 16 ÞUBAT 2010 SALI

MEDYA-POLÝTÝK

Vesvesede üç mertebe FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr / www.fikih.info / 0 505 648 52 50

de­re­ce­de­ki­ves­ve­se­nin­na­sýl­te­da­vi­e­di­le­bi­le­ce­ði­ni­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­Yir­mi Bi­rin­ci­Söz’de­i­zah­e­der.­Bu­de­re­ce­de­ki ves­ve­se­i­çin­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­tek cüm­ley­le­der­ki:­“E­hem­mi­yet­ver­dik­çe­þi­þer;­e­hem­mi­yet­ver­mez­sen­sö­ner.­O­na bü­yük­na­za­rýy­la­bak­san­bü­yür;­kü­çük gör­sen,­kü­çü­lür.”1 De­mek,­if­rat­de­re­ce­de­ki­ves­ve­se­nin­te­es­ve­se,­ta­bi­a­tý­mý­zýn­bir­ö­zel­li­ði­dir.­Ý­ra­de­miz­dý­þý­ve­an­sý­zýn­ge­- da­vi­si­ken­di­e­li­miz­de,­ken­di­yak­la­þý­mý­lir;­ba­zen­bi­zi­ra­hat­sýz­e­der,­ba­- mýz­da­giz­li­dir.­Bu­du­rum­da,­ves­ve­se­faz­la zen­u­yan­dý­rýr,­i­kaz­e­der.­Ba­zen­i­nanç­ve­i­- ra­hat­sýz­et­ti­ðin­de­di­ni­mi­zin­te­mel­öl­çü­le­ti­kat­me­se­le­le­rin­de­ge­lir­o;­ve­i­çi­mi­ze­þüp­- ri­ni­ye­ter­li­gö­rüp,­nef­si­mi­zi­sus­tu­ra­ca­ðýz. he­ler­a­tar.­Bi­zi­a­raþ­týr­ma­ya­ve­doð­ru­la­rý Me­se­lâ­la­va­bo­ya­gi­rer­ken­ü­ze­ri­mi­zi­top­bul­ma­ya­sevk­e­der.­Ba­zen­na­ma­zýn­i­çin­- la­yýp,­söz­ge­li­þi­pa­ça­mý­zý,­kol­la­rý­mý­zý­sý­va­de,­na­maz­la­il­gi­si­ol­ma­yan­bir­ha­tý­ra­nýn yýp,­sýç­rat­ma­ma­ya­ö­zen­gös­te­re­rek­su­yu tah­ri­ki­þek­lin­de­ge­lir;­na­maz­da­ki­hu­zu­ru­- kul­lan­dý­ðý­mýz­da,­ar­týk­kal­bi­miz­bu­nu­ye­mu­zu­ve­hu­þû­u­mu­zu­bo­zar.­Ba­zen­yi­ne ter­li­gör­me­li.­A­þý­rý­ves­ve­se­ye­e­hem­mi­yet na­maz­la­il­gi­li,­na­maz­da­bir­yer­le­rin­ek­sik ver­me­ye­lim­ki,­þiþ­me­sin.­Bü­yüt­me­ye­lim kal­dý­ðý­tar­zýn­da­ge­lir­ve­na­ma­zý­mýz­da­bir ki,­bü­yü­me­sin.­ Na­maz­ký­lar­ken­de­böy­le.­Na­ma­zýn­re­ek­sik­li­ðin­var­ol­du­ðu­ze­ha­bý­na­ka­pý­lý­rýz. kât­ la­rý­ko­nu­sun­da­ba­zen­i­çi­mi­ze­þüp­he­ler Ba­zen,­ab­dest­a­lýr­ken­ge­lir­ve­ab­dest­a­za­dü­ þ er,­ves­ve­se­ler­gi­rer.­Tam­se­lâm­ve­re­la­rý­mýz­da­ku­ru­bir­yer­var­ol­du­ðu­nu­zan­ce­ ð i­ miz­es­na­da­i­çi­miz­de­bir­þüp­he:­Dört ne­de­riz­ve­u­zuv­la­rý­mý­zý­yý­ka­dýk­ça­yý­ka­rýz. Ba­zen­te­miz­lik­ü­ze­rin­de­if­ra­ta­va­ran­bir re­kât­mý­kýl­dým,­üç­re­kât­mý­kýl­dým?­Ey­ti­tiz­lik­þek­lin­de­ge­lir­ve­üs­tü­mü­zü-ba­þý­- vah!­Na­ma­zým­fa­sit­mi­ol­du,­sa­hih­mi­ol­mý­zý,­o­tu­rup­kalk­tý­ðý­mýz­yer­le­ri­dur­ma­- du?­Oy­sa­as­lýn­da–ge­nel­de—na­ma­zý­mýz tam­dýr.­Bu­du­rum­da­da,­e­ðer­böy­le­ves­ve­dan­in­ce­ler­du­ru­ruz.­ Mi­sâl­le­ri­ar­týr­mak­müm­kün.­Fa­kat­bir se­ler­le­çok­sýk­kar­þý­la­þý­yor­i­sek;­bu­na­hiç­i­ko­nu­da­müs­te­rih­o­la­lým­ki,­in­san­ves­ve­se­- ti­bar­et­me­me­li,­se­lâ­mý­ver­me­li­ve­tam­kýl­siz­ol­maz;­ves­ve­se­in­san­sýz­ol­maz.­Çün­kü dý­ðý­mý­zý­ka­bul­e­de­rek­na­maz­dan­çýk­ma­lý­me­lek­de­ði­liz!...­Ým­ti­han­dün­ya­sýn­da­yýz. yýz.­Ya­ni­bu­ves­ve­se­nin­has­ta­lýk­ha­li­ne gel­me­si­ne­i­zin­ver­me­me­li­yiz.­E­ðer­ilk­de­fa Ba­þý­mýz­þey­tan­la­dert­te.­ Hem,­bý­ra­kýn­ves­ve­se­li­o­la­lým;­an­cak ve­ya­çok­na­dir­o­la­rak­böy­le­bir­ves­ve­se­i­le bu­nun­if­ra­tý­ol­ma­sýn,­tef­ri­ti­de­ol­ma­sýn! kar­þý­laþ­mýþ­sak,­dü­þü­nü­rüz,­ka­rar­ve­re­Ya­ni­ne­has­ta­lýk­de­re­ce­sin­de­a­þý­rý­lýk,­ne­de mez­sek­üç­kýl­dý­ðý­mý­zý­ka­bul­e­de­reksaf­dil­lik­de­re­ce­sin­de­gü­ven­ol­ma­sýn;­a­ma –çün­kü­üç­te­ke­sin­lik­var­dýr—kal­kýp­bir nor­mal­ves­ve­se­ol­sun­i­çi­miz­de.­Ves­ve­se re­kât­da­ha­ký­lar­ve­se­hiv­sec­de­si­ya­pa­rýz. Ves­ve­se­nin­tef­rit­ha­li,­ya­ni­du­yar­sýz­lýk bir­öl­çü­de­iç­dün­ya­mý­zýn,­o­lay­la­ra­kar­þý ha­ li,­ya­ni­yok­ha­li­ak­lýn­tef­rit­mer­te­be­si­o­müt­hiþ­bir­sor­gu­la­ma­tek­ni­ði­dir.­Ken­di­mi­zi­dur­ma­dan­sor­gu­la­ya­lým.­Bun­dan lan­“ga­ba­vet”e2 ya­kýn­bir­hâl­dir­ki,­hiç­bir þey­den­ha­be­ri­ol­maz,­hiç­bir­þe­yi­sor­gu­la­hiç­bir­þey­kay­bet­me­yiz.­ Baþ­ka­bir­i­fa­dey­le,­ves­ve­se,­in­sa­noð­lu­- maz,­her­þe­ye­gü­ve­nir,­her­þe­ye­i­na­nýr.­Bu nun­dün­ya­ha­ya­týn­da­ki­tat­lý­be­lâ­sý­dýr. de­re­ce­halk­de­yi­miy­le­bir­ne­vî­saf­dil­lik­tir. Tat­lý­be­lâ­sý­dýr­di­yo­rum;­zi­ra­ves­ve­se­kam­- Bu­mer­te­be­de­ves­ve­se­hiç­yok­tur.­Ýn­san çý­sý­ol­ma­dan­ne­yan­lýþ­lar­ya­pa­bi­le­ce­ði­mi­zi hiç­bir­ha­ta­sý­ný,­hiç­bir­ku­su­ru­nu­gör­mez. bir­dü­þü­ne­bi­li­yor­mu­yuz?­Bu­kam­çý­ol­- Çün­kü­ken­di­si­ni­sor­gu­la­maz.­Ves­ve­se­nin ma­lý!­Ve­bi­zi­hep­i­kaz­et­me­li,­u­ya­nýk­bu­- bu­yok­ha­li­de­i­þe­ya­ra­maz.­ Ves­ve­se­nin­i­ti­dal,­ya­ni­nor­mal­ha­li­i­se lun­dur­ma­lý.­Yok­sa­ha­yat­a­ký­þý­mýz­da­“saf­dil­lik”­a­lýr­ba­þý­ný­gi­der­di!­Ve­ves­ve­se­nin za­rar­sýz­dýr,­hat­ta­ak­lý­mý­zýn­“hik­met”e­ve yap­ma­dý­ðý­“to­kat­la­ma­yý”,­bu­de­fa­ha­di­se­- a­me­li­mi­zin­“sýh­hat”e­u­laþ­ma­sý­na­ve­si­le­dir. Bu­ba­kým­dan­if­ra­ta­var­ma­yan­ve­ga­le­be le­rin­ger­çek­yü­zü­ya­par­dý. Þu­hal­de,­ves­ve­se­nin­bel­li­öl­çü­ler­de­iç çal­ma­yan­ves­ve­se­Üs­tad­Sa­id­Nur­sî­Haz­dün­ya­mýz­da­bu­lun­ma­sý­bir­za­rar­de­ðil; ret­le­ri­nin­i­fa­de­siy­le,­“te­yak­ku­za­se­bep­tir, bir­ar­tý­fonk­si­yo­nu­muz­dur.­Bun­dan­fay­- ta­har­ri­ye­da­î­dir,­cid­di­ye­te­ve­si­le­dir;­lâ­da­la­na­lým.­­An­cak­na­sýl­her­duy­gu­muz­da kayt­lý­ðý­a­tar,­te­hâ­vü­nü­de­fe­der.”3 Ya­ni,­u­if­rat,­tef­rit­ve­i­ti­dal­ol­mak­ü­ze­re­üç­mer­te­- ya­nýk­bu­lun­ma­ya­se­bep­tir,­a­raþ­týr­ma­ya be­var­i­se,­ves­ve­se­de­de­üç­mer­te­be­var­- yön­len­di­rir,­cid­dî­bir­du­ruþ­ser­gi­le­yip­ha­ta dýr:­Ves­ve­se­nin­de­if­ra­tý,­tef­ri­ti­ve­i­ti­da­li yap­ma­ma­ya­ve­si­le­dir.­Ki­þi­ves­ve­se­nin var­dýr.­Ya­ni­a­þý­rý­du­yar­lý­lýk,­du­yar­sýz­lýk­ve nor­mal­ha­liy­le­lâ­kayt­lý­ðý­ný­a­tar,­vur­dum­nor­mal­du­yar­lý­lýk­mer­te­be­le­ri­var­dýr.­ duy­maz­lý­ðý­ko­var.­Ý­ba­det­le­rin­de­da­ha­bir Ol­ma­dýk­þey­ler­den­kuþ­ku­duy­mak­ve hu­þu­i­çi­ne­gi­rer. bu­nu­bir­has­ta­lýk­ha­li­ne­ge­tir­mek­ves­ve­Faz­la­ves­ve­se­den­Al­lah’a­sý­ðýn­ma­lý;­“E­se­nin­if­rat,­ya­ni­a­þý­rý­du­yar­lý­lýk­ha­li­dir.­Bu û­zü­bil­lâ­hi­mi­neþ­þey­tâ­nir­ra­cîm”­de­me­li­dir. hal­de­ki­a­þý­rý­ves­ve­se­ye­im­kân­ve­fýr­sat­ta­- Mu­te­dil,­ya­ni­nor­mal­ves­ve­se­yi­i­se­ko­ru­ný­ma­ya­lým;­yüz­ver­me­ye­lim.­Ves­ve­se­nin ma­lý­dýr. a­þý­rý­o­la­ný­tam­bir­has­ta­lýk­týr.­An­cak­bu Dipnotlar: has­ta­lý­ðýn­te­da­vi­si­müm­kün­dür.­Hat­ta­bir 1- Bedîüzzaman, Sözler, s. 248 ba­ký­ma­te­da­vi­si­ken­di­e­li­miz­de,­ken­di 2- Bakýnýz: Ýþârâtü’l-Ý’câz, s.29 per­for­man­sý­mý­zýn­i­çin­de­dir.­Böy­le­if­rat 3- Sözler, s.252 Ba­yan­o­ku­yu­cu­muz: “Ves­ve­se­ne­dir?­Ya­ra­tý­lý­þý­mý­zýn­bir­ge­re­ði­mi­dir?­Ba­zen çok­in­ce­ve­deð­me­yen­me­se­le­ler­de çok­ves­ve­se­le­ni­yo­ruz.­Ev­ham­ve­ves­ve­se­ler­ba­zen­i­ba­det­le­ri­mi­ze­çok­i­li­þi­yor.­Ves­ve­se­den­kur­tul­ma­nýn­bir­ça­re­si­yok­mu?­Yok­sa­hep­ves­ve­se­i­le­mi ya­þa­mak­zo­run­da­yýz?”­­

V

Aile içi sevginizin, þefkatinizin ve öfkenizin sonuçlarýný yazacaðýnýz yazýþma adresimiz: ailedeiletisim@gmail.com

TEÞEKKÜR Pek müþfik annemiz, hala ve teyzemiz;

Hacý Remziye Saka

'nýn;

Fanî dünyadan bakî olan âhiret'e taþýnmasý sebebiyle gerek uzaklardan (Rize, Trabzon, Samsun, Çorum, Bolu, Ýstanbul ve Ýzmir'den.) Ankara Gölbaþýna cenazemize katýlan, gelemeyip, günlerce telefonlarla taziye edip, acýmýzý paylaþanlara, gerek Ankara Dikmen AKP. Bþk. ve arkadaþlarýna ve gerekse akþamdan sonrada cenaze evine gelip Risale-i Nur Tefsirlerinden okuyup duâ yapan Yeni Asya Gazetesi Ankara okuyucularýndan Ömer Öztürk Tuncay ve arkadaþlarýyla birlikte bütün akraba dost ve din kardeþlerimize; En içten þükranlarýmýzý arz ederiz.

Bir skandal protokol daha BÝLÝYORSUNUZ, Bal­yoz­Dar­be­Pla­ný­son­ra­sý­ye­ni­den­tar­týþ­ma­gün­de­mi­ne­ta­þý­nan 28­Þu­bat­mah­su­lü­E­MAS­YA­Pro­to­ko­lü yü­rür­lük­ten­kal­dý­rýl­dý.­Doð­ru­su­buy­du. Pro­to­kol­kal­dý­rý­lýr­ken­hem­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn­bu­ko­nu­da­ki­has­sa­si­ye­ti­hem Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Baþ­buð’un­ya­pý­cý tu­tu­mu­ö­nem­li­dir.­ Da­ha­son­ra­a­raþ­tý­rý­lýn­ca­gö­rül­dü­ki, bün­ye­ye­bir­vi­rüs­gi­bi­ya­yý­lan­28­Þu­bat’ýn son­pro­to­ko­lü­E­MAS­YA­de­ðil­miþ.­ An­la­ta­lým...­ Mil­li­Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý­i­le­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý,­28­Þu­bat­sü­re­cin­de­26­Ma­yýs­1997 gü­nü­se­fer­ber­lik­ve­sa­vaþ­dö­nem­le­rin­de­ki týb­bý­mal­ze­me,­kan,­a­þý,­se­rum­ve­has­ta­ne ih­ti­ya­cý­nýn­kar­þý­lan­ma­sý­na­yö­ne­lik­bir pro­to­kol­im­za­la­dý.­ Bu­pro­to­kol,­4­Mart­2005­ta­ri­hin­de gün­cel­leþ­ti­ril­di.­Ye­ni­pro­to­ko­le­Mil­li­Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý­a­dý­na­Müs­te­þar­Kor­ge­ne­ral­A­til­la­I­þýk,­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­a­dý­na Müs­te­þar­Nec­det­Ü­nü­var­im­za­at­tý.­ An­cak­ye­ni­pro­to­ko­lün­kap­sa­mý­ge­niþ­le­til­di.­Se­fer­ber­lik­ve­sa­vaþ­ha­li­ne­“kriz”­ve “ger­gin­lik”­dö­nem­le­ri­de­ek­len­di.­

Ay­rý­ca,­ilk­pro­to­kol­de­ki­hiz­met­a­lým­la­rý­na­i­la­ve­o­la­rak­am­bu­lans­hiz­met­le­ri,­yar­dým­cý­si­vil­sað­lýk­per­so­ne­li­ih­ti­ya­cý­da­ek­len­di.­­Bu­nun­ya­ný­sý­ra,­TSK’ne­tah­sis­e­di­le­cek has­ta­ne­ler­de­ sað­lýk­ hiz­met­le­ri­ni yü­rüt­mek­ve­as­ke­ri­ma­kam­lar­da­ko­or­di­nas­yo­nu­sað­la­mak­ü­ze­re­ko­mu­tan­lýk ta­ra­fýn­dan­ a­ta­ma­ ya­pýl­ma­sý­ da­ hük­me bað­lan­dý.­Böy­le­ce­kriz­ve­ger­gin­lik­dö­nem­le­rin­de­ has­ta­ne­ yö­ne­ti­mi­ as­ke­re ha­va­le­e­dil­miþ­ol­du.­ Pro­to­ko­lün­fes­hi­i­se­Mil­li­Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý’nýn­i­ni­si­ya­ti­fi­ne­bað­lan­dý.­“Bu­pro­to­kol­ta­raf­lar­ca­im­za­lan­ma­yý­mü­te­a­kip yü­rür­lü­ðe­gi­re­cek­ve­‘A­lý­cý’­ta­ra­fýn­dan­fes­he­dil­me­di­ði­sü­re­ce­ge­çer­li­o­la­cak­týr”­i­fa­de­si­ne­yer­ve­ril­di.­­Pro­to­kol­de­“A­lý­cý”­o­la­rak­Mil­li­Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý­a­dý­na­Kor­ge­ne­ral­A­til­la­I­þýk’ýn­im­za­sý­var.­ Bu­dü­zen­le­me­ne­an­la­ma­ge­li­yor? E­MAS­YA­Pro­to­ko­lü­nü­dar­be­se­nar­yo­su­na­da­ya­nak­ya­pan­zih­ni­yet,­muh­te­mel­dir­bu­pro­to­ko­lü­de­dar­be­sü­re­cin­de­ki sað­lýk­hiz­met­le­ri­ne­du­yu­la­bi­le­cek­ih­ti­ya­cý kar­þý­la­mak­ü­ze­re­ha­zýr­lan­mýþ­bir­me­tin­o­la­rak­gö­re­bi­lir­ler.­

Öy­le­ya,­200­bin­ki­þi­yi­Ýs­tan­bul’da­i­ki stad­yu­ma­yer­leþ­ti­rir­ken,­Fa­tih­Ca­mi­i’ni bom­b a­l ar­k en­ ö­l ü­ ve­ ya­r a­l ý­ me­s e­l e­s i na­sýl­hal­le­di­le­cek?­Has­ta­ne,­am­bü­lans, dok­tor,­yar­dým­cý­si­vil­per­so­nel,­kan,­a­þý,­ se­rum­ gi­bi­ ih­ti­yaç­ ha­sýl­ ol­du­ðun­da bu­sað­lýk­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­ko­or­di­ne­e­dil­me­si­ ge­rek­mez­ mi?­ ­ O­ za­man­ dü­þü­nül­me­miþ,­pa­zý­lýn­ek­sik­par­ça­sý­ný­da­ha son­ra­ ta­mam­la­mak­ is­te­miþ­ o­la­bi­lir­ler. Çün­kü­ her­ ay­rýn­tý­ ö­nem­li...­ ­ Ma­lum, Bal­yoz­ Dar­be­ Pla­ný’nýn­ da­ya­na­ðý­ o­la­rak­gös­te­ri­len­E­MAS­YA­Pro­to­ko­lü­de kriz­ ve­ ger­gin­lik dö­nem­le­rin­de­dev­re­ye so­ku­lu­yor­du.­ Sa­mi­mi­ol­mak­ge­re­kir­se;­TSK’nin­sa­vaþ ve­se­fer­ber­lik­ha­lin­de­sað­lýk­hiz­met­le­ri­nin plan­lan­ma­sý­na­i­liþ­kin­ha­zýr­lýk­yap­ma­sý­do­ðal­dýr.­An­cak­“ger­gin­lik”­ve­“kriz”­gi­bi muð­lak­i­fa­de­ler­al­týn­da­ye­ni­sü­reç­ler­o­luþ­tu­rul­ma­sý­nýn­i­za­hý­zor­dur.­ O­na­ba­kar­sa­nýz,­þu­an­da­da­za­ten­ger­gin­lik­dö­ne­mi­ya­þa­ný­yor,­kriz­var!­Öy­le­de­ðil­mi?­Ýs­te­nir­se,­bu­pro­to­kol­ge­rek­çe­gös­te­ri­lip­has­ta­ne­le­re­el­ko­na­bi­lir!­ Nor­mal­þart­lar­da­ter­si­ol­ma­sý­ge­re­kir­di.

Ya­rýn­bir­sal­gýn­has­ta­lýk­or­ta­ya­çýk­sa­ve­si­vil­has­ta­ne­ler­ye­ter­li­ol­ma­sa,­as­ke­ri­has­ta­ne­ler­na­sýl­dev­re­ye­so­ku­la­cak?­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­i­le­Mil­li­Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý­a­ra­sýn­da­bu­ko­nu­da­ha­zýr­lan­mýþ­bir­pro­to­kol var­mý?­­Bu­ka­dar­has­sas­bir­ko­nu­da­çö­züm­ü­re­til­me­den,­bir­ger­gin­lik­ve­kriz­ha­lin­de­si­vil­o­to­ri­te­nin­has­ta­ne­le­ri­yö­ne­te­me­ye­ce­ði­al­gý­sý­na­da­ya­lý­pro­to­ko­lün­im­za­ya­a­çýl­ma­sý,­ip­ta­li­nin­de­as­ke­rin­i­ni­si­ya­ti­fi­ne­bý­ra­kýl­ma­sý­nýn­na­sýl­bir­man­tý­ðý­var, an­la­þý­la­bil­miþ­de­ðil.­ E­MAS­YA’dan­son­ra­bu­pro­to­kol­de gün­ý­þý­ðý­na­çý­ka­rýl­dý.­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan, pro­to­ko­lün­in­ce­len­me­si­ta­li­ma­tý­ný­ver­di.­Pro­to­kol­de­ki­ak­sak­lýk­la­rý­bir­lik­te­e­le a­lan­Sað­lýk­Ba­ka­ný­Re­cep­Ak­dað­ve­Mil­li Sa­vun­ma­Ba­ka­ný­Vec­di­Gö­nül,­ye­ni­bir ça­lýþ­ma­baþ­lat­tý.­Pro­to­ko­lün­re­vi­ze­e­di­le­rek­sa­de­ce­se­fer­ber­lik­ve­sa­vaþ­du­ru­mun­da­ge­çer­li­ol­ma­sý­ya­da­tüm­den­kal­dý­rýl­ma­sý­gün­dem­de.­ Dev­le­tin­koz­mik­ar­þi­vi­ne­ka­dar­ve­rim­liy­miþ.­Deþ­tik­çe­dar­be­mev­zu­a­tý­fýþ­ký­rý­yor. Ba­ka­lým,­bi­zi­da­ha­ne­sür­priz­ler­bek­li­yor?­ Þamil Tayyar / Star, 15.2.2010

Asker milletleri kimler yönetir? SAYGIN ta­rih­çi­Ýl­ber­Or­tay­lý’nýn­biz­Türk­ler’in­“as­ker­mil­let”­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­yan söz­le­ri­tar­tý­þýl­dý­son­gün­ler­de.­Ben,­“Ýl­ber ho­ca­ne­de­mek­is­te­di,­ni­ye­öy­le­de­mek­is­te­di”­po­le­mik­le­ri­ne­hiç­gir­mek­is­te­mi­yo­rum.­A­ma­“as­ker­mil­let”­ol­du­ðu­muz­ve da­ha­sý­öy­le­kal­ma­mýz­ge­rek­ti­ði­yö­nün­de­ki yay­gýn­söy­le­min­ne­ye­hiz­met­et­ti­ði­ko­nu­sun­da­bir­fik­rim­var­ki,­pay­laþ­mak­is­te­rim.­ Ön­ce­Ýl­ber­ho­ca­nýn­ta­rih­sel­a­çý­dan hak­l ý­ol­d u­ð u­n u­tes­l im­e­d e­l im:­E­v et Türk­ler’in­ta­ri­hin­de­as­ker­lik­vas­fý­a­ðýr­lýk­lý­ve­be­lir­le­yi­ci­ol­muþ­tur.­Bu­da,­kuþ­ku­suz,­a­na­va­tan­la­rý­o­lan­Or­ta­As­ya’nýn coð­ra­fi­þart­la­rýy­la­ya­kýn­dan­il­gi­li­dir.­Ku­rak­boz­kýr­coð­raf­ya­sý,­ne­ta­rý­ma­ne­de ti­ca­re­te­el­ve­riþ­li­ol­du­ðu­i­çin,­gö­çe­be­lik ve­“­ga­ni­met”­o­dak­lý­sa­vaþ­çý­lý­ðý­teþ­vik­et­miþ­tir.­(Çöl­de­ya­þa­yan­Be­de­vi­A­rap­lar’da­da­ay­ný­du­rum­söz­ko­nu­su­dur.)­ Bu­a­çý­dan­Türk­ler’e­ben­ze­yen­bir­di­ðer­ka­vim,­yi­ne­ay­ný­ku­rak­Or­ta­As­ya coð­raf­ya­sýn­dan­çý­kan­Mo­ðol­lar’dýr.­An­cak­Türk­ler’in­Mo­ðol­lar’a­ký­yas­la­bü­yük

bir­“þan­sý”­var­dýr:­Müs­lü­man­ol­muþ­lar­dýr.­Müs­lü­man­lýk­da,­7­i­la­13.­a­sýr­lar­a­ra­sýn­da­dün­ya­nýn­en­di­na­mik­ve­so­fis­ti­ke­me­de­ni­ye­ti­ni­kur­du­ðu­i­çin,­Türk­ler’e çok­þey­kat­mýþ­týr.­ O­yüz­den­Ýs­lam­ön­ce­si­Türk­ler­de­“sa­vaþ­çý­lýk”tan­baþ­ka­pek­bir­va­sýf­bu­la­maz­i­ken,­Müs­lü­man­Türk­ler’e­ge­lin­ce­ar­týk dü­þü­nür­le­re,­bi­lim­a­dam­la­rý­na,­e­de­bi­yat­çý­la­ra­da­rast­la­ya­bi­li­riz.­Da­ha­sý,­“sa­vaþ­çý­lýk” vas­fý­nýn,­þe­ri­a­týn­koy­du­ðu­“sa­vaþ­hu­ku­ku” i­le­den­ge­len­di­ði­ni­de­gö­re­bi­li­riz.­ Ýs­lam­ta­rih­çi­si­A.­K.­S.­Lamb­ton,­bir ma­ka­le­sin­de­bu­a­çý­dan­Müs­lü­man­Sel­çuk­lu­lar­i­le­pa­gan­Mo­ðol­lar’ý­ký­yas­lar. Bu­na­gö­re­Mo­ðol­lar,­is­ti­la­et­tik­le­ri­yer­le­ri­ya­kýp-yý­kar,­ka­dýn-ço­cuk­a­yýr­mak­sý­zýn­kat­li­am­lar­ya­par­ken­(ki­bu­o­dö­nem­de­“­sý­ra­dan”dýr)­Sel­çuk­lu­lar­çok da­ha­in­saf­lý­dav­ran­mýþ­lar,­çün­kü­“Ýs­lam top­lu­mu­nun­ge­le­nek­le­ri­ni­ö­züm­se­miþ­ler”dir.­(“The­Is­la­mic­Midd­le­E­ast,­7001900”,­Prin­ce­ton,­1981,­s.­300)­ Müs­lü­man­Türk­ler’in­“sa­vaþ­çý­lýk”­i­le

“me­de­ni­yet”i­bir­leþ­ti­ren­bu­“sen­tez”i­sa­ye­sin­de,­ön­ce­Sel­çuk­lu­son­ra­da­Os­man­lý tec­rü­be­le­ri­or­ta­ya­çý­kar.­Os­man­lý­da,­bil­di­ði­miz­gi­bi,­dün­ya­ta­ri­hi­nin­en­bü­yük­im­pa­ra­tor­luk­la­rýn­dan­bi­ri­o­lur­ki,­bu­nu­“sa­vaþ­çý­lýk”­ya­nýn­da­“hu­kuk”­ve­“bü­rok­ra­si”de­gös­ter­di­ði­ba­þa­rý­ya­borç­lu­dur.­ Gel­ ge­le­lim,­ bu­ es­na­da­ Ba­tý’da­ bü­yük­bir­dö­nü­þüm­baþ­la­mýþ­týr.­A­nah­tar ke­li­me­ler­“ke­þif”,­“i­cad”­ve­“gi­ri­þim”dir. Bun­lar­ ü­ze­rin­de­ yük­se­len­ mo­der­ni­te, tüm­ ku­ral­la­rý­ bo­zar.­ Ar­týk­ Ye­ni­çe­ri­ler Av­ru­pa­ or­du­la­rý­na­ fay­da­ et­me­mek­te­dir,­çün­kü­a­dam­lar­“tü­fek”­di­ye­bir­þey i­cad­ et­miþ,­ “mer­tik”le­ bir­lik­te­ sa­vaþ­çý­lý­ðýn­ bin­ler­ce­yýl­lýk­ku­ral­la­rý­ný­da­boz­muþ­lar­dýr.­ Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Os­man­lý­da­gi­der­tü­fe­ði a­lýr,­a­ma­o­sý­ra­da­“a­dam­lar”­za­ten­“krupp gül­le­si”ne,­“des­tro­yer”e­geç­miþ­tir.­Hýz­la­rý­na­bir­tür­lü­ye­ti­þe­mez­si­niz.­ Ha­la­da­ye­ti­þe­mi­yo­ruz­za­ten.­ Te­mel­prob­lem,­“a­dam­lar”ý­bu­ka­dar hýz­lý­ge­liþ­ti­ren­“gi­ri­þim­ci­sý­nýf”ýn­biz­de­pek

za­yýf­o­lu­þu­dur.­Bu­gün­u­lu­sal­cý­la­rýn,­dev­let­çi­Ke­ma­list­le­rin­ve­pek­çok­sos­ya­lis­tin ha­la­kav­ra­ya­ma­dý­ðý­bu­ger­çe­ði­Sul­tan­I­I. Ab­dül­ha­mid­yüz­yýl­ön­ce­gö­rür­ve­“ec­da­dý­mýz­keþ­ke­bi­raz­tüc­car­ol­say­dý”­der.­ Ya­ni,­mo­dern­dün­ya­da­ar­týk­“as­ker­mil­let”­ol­ma­nýn­çok­bir­ge­ti­ri­si­yok­tur.­En güç­lü­top­lum­lar,­en­“di­sip­lin­li”­o­lan­lar­de­ðil,­ak­si­ne­en­öz­gür,­en­renk­li,­en­“çok­ses­li”­o­lan­lar­dýr. Pe­ki­ne­den­Tür­ki­ye’de­ba­zý­la­rý­bu­nu ha­la­gör­mez,­ve­bi­ze­ha­la­“as­ker­mil­let­ka­la­lým”­di­ye­tel­kin­de­bu­lu­nur?­ Bu­so­ru­ya­ce­vap­bul­mak­i­çin­sa­ný­rým ya­zý­nýn­baþ­lý­ðýn­da­ki­so­ru­ya­dön­mek­la­zým:­As­ker­mil­let­le­ri­kim­ler­yö­ne­tir?­ Ce­vap­zor­de­ðil:­Ta­bii­ki­as­ker­ler!..­ Do­la­yý­sýy­la­“as­ker­mil­let”­kal­ma­mýz­ge­rek­mek­te­dir­ki,­as­ker­le­ri­miz­bi­zi­yö­net­me­ye­de­vam­et­sin.­ Ve­Tür­ki­ye,­kü­çük­ol­sun,­fa­kir­ol­sun, ça­mur­dan­ol­sun,­a­ma­ye­ter­ki­“as­ke­ri­ve­sa­yet”te­kal­sýn...­ Mustafa Akyol / Star, 15.2.2010

Böyle gazeteciler varken, utanmayýn komutan! GENELKURMAY Baþ­ka­ný,­ci­ci­ga­ze­te­ci­le­ri­ne­ö­vü­ne­rek­an­la­tý­yor:­ “TSK’da­ e­mir ko­mu­ta­ ve­ di­sip­lin­ tam­dýr.­ Ýþ­te­ be­nim dö­ne­mi­me­ ba­kýn.­ Bir­ tek­ ses­ çýk­tý­ mý Si­lah­lý­ Kuv­vet­ler’den.­ Bir­ çýt­ çýk­tý­ mý? Bir­de­meç­var­mý­be­nim­dý­þým­da?­OL­MA­DI.­OL­MAZ.” Tam­bu­ka­dar­id­di­a­lý­bir­þe­kil­de­ko­nu­þur­ken,­ay­ný­sa­at­ler­de­De­niz­Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­ný­O­ra­mi­ral­U­ður­Yi­ðit­ko­nuþ­tuk­ça­ko­nu­þu­yor­du.­Ha­ber­ka­nal­la­rý­can­lý ya­yý­na­geç­ti­ler,­ko­mu­tan­coþ­tuk­ça­coþ­tu.­ Su­i­kast­id­di­a­sýy­la­ha­len­yar­gý­la­nan­as­ker­le­ri­ne­sa­hip­çý­ký­yor;­yar­gý­ger­çe­ði­a­rar­ken­O­yar­gý­ya­mü­da­ha­le­nin­en­a­çý­ðý­ný,­sa­nýk­la­rý­ak­la­ma­nýn­en­a­la­sý­ný­ya­pý­yor­du. Ken­di­si­ne­bir­su­i­kast­ol­sa­ilk­ön­ce­o­as­ker­ler­gö­ðüs­le­ri­ni­si­per­e­der­ler­miþ,­bu­du­rum­da­sus­ma­sý­müm­kün­müy­müþ­fa­lan. Bir­tek­‘dur­du­run­yar­gý­la­ma­yý,­ge­ti­rin­o­ra­dan­i­ki­ma­dal­ya,­ta­kýn­al­bay­la­rý­ma’ de­me­di­ði­kal­dý­a­ma­as­ker­di­lin­den­en­i­-

yi­an­la­yan­ve­as­ker­kar­þý­sýn­da­di­lim­di­lim­o­lan,­Meh­met­Bar­las’ýn­ha­ri­ka­ta­ný­mýy­la­‘Med­ya­mu­ha­fý­zý­si­vil­pa­þa­lar’,­er­te­si­gün­at­týk­la­rý­man­þet­ler­le­o­ma­dal­ya­yý­ta­ký­ver­di­ler­he­men.­ Or­tak­a­kýl,­or­tak­duy­gu,­or­tak­dil­þuy­du: “Bu­na­sus­mak­müm­kün­mü?­De­ðil­ta­bi... Sus­ma­mýþ­tý­ko­mu­tan­da...­Ne­mut­lu.” Er­te­si­gün;­Baþ­buð’un­“Or­du­da­be­nim dý­þým­da­kim­se­KO­NUÞ­MAZ,­KO­NU­ÞA­MAZ”­res­ti­nin­he­men­ya­nýn­da­yer al­dý­di­ðer­ko­mu­ta­nýn­a­çýk­la­ma­la­rý­a­ma bu­jet­tek­zip­kim­se­yi­u­yan­dýr­ma­ya­cak­tý ta­bi­i.­U­yan­dýr­ma­dý.­ Pe­ki,­Baþ­buð­tüm­a­ðýr­lý­ðý­ný­koy­du­ðu bu­a­çýk­la­ma­nýn­da­ha­yan­ký­sý­din­me­den bir­ as­tý­ ta­ra­fýn­dan­ çü­rü­tül­me­si­ kar­þý­sýn­da­ge­re­ði­ni­yap­tý­mý?­ E­vet,­yap­tý.­A­ma­ba­kýn­na­sýl;­Söz­le­ri­ni e­zip­ge­çen­o­ko­mu­ta­na­mo­ral­ver­mek­i­çin­ya­ný­na­a­lýp­Göl­cük’te­ki­Do­nan­ma­Ko­mu­tan­lý­ðý­Ka­rar­gâ­hý’nda­göv­de­gös­te­ri­si

TAZÝYE

TAZÝYE

Muhterem kardeþimiz Millî Eðitim camiasýndan Recep Nuri Kaçmaz'ýn babasý

Muhterem kardeþim Prof. Dr. Abdurrahman Iþýkdoðan'ýn babasý

H. Ýbrahim Kaçmaz 'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

KARAMAN YENÝ ASYA OKUYUCULARI

yap­tý.­­Pe­ki,­bu­nu­ya­par­ken­bir­gün­ön­ce­ki söz­le­ri­ni­a­ným­sa­yýp,­u­tan­dý­mý?­ 20’yi­aþ­kýn­yar­gý­sýz­in­faz­id­di­a­sýy­la,­9­kez a­ðýr­laþ­tý­rýl­mýþ­mü­eb­bet­ha­pis­ce­za­sýy­la yar­gý­la­nan­Al­bay­Te­mi­zöz’ü­hâ­lâ­Kay­se­ri Ýl­Jan­dar­ma­A­lay­ko­mu­ta­ný­o­la­rak­gö­rev ba­þýn­da­tu­tar­ken­u­tan­mýþ­mýy­dý?­ Ad­li­Týp’ýn­bir­kez­da­ha­“Ba­kýn,­Dur­sun Çi­çek’in­im­za­sý­nýn­ýs­lak­lý­ðý­dam­la­yan­mü­rek­kep­ten­bel­li”­de­yin­ce­Ýr­ti­ca­Ey­lem­Pla­ný’ný­sal­la­yýp­‘A­ha­da­kâ­ðýt­par­ça­sý’­kük­re­me­si­ni­a­ným­sa­yýp­yü­zün­de­her­han­gi­bir mah­cu­bi­yet­be­lir­miþ­miy­di?­ Yer­den­mü­him­mat­fýþ­ký­rýr­ken­do­lu LAW­si­lah­la­rý­ný­ka­rar­týp­boþ­o­la­ný­ný­e­li­ne a­la­rak;­“...Ýþ­te­ba­kýn­bir­bo­ru,­ne­den­top­ra­ða­gö­mül­müþ,­an­la­ya­ma­dým”­der­ken­se­sin­de­en­u­fak­bir­u­tanç­tit­re­me­si­var­mýy­dý?­ Si­ci­lin­de­bir­sü­rü­dar­be­bu­lu­nan­bir­ku­ru­mun­tem­sil­ci­si­de­ðil­miþ­çe­si­ne­Ka­fes’ten Bal­yoz’a­if­þa­e­di­len­dar­be­plan­la­rý­ný­‘Ke­di­-

dir­ke­di’­cid­di­ye­tin­de­ge­çiþ­ti­rip­or­du­da cun­ta­ya­pý­lan­ma­sý­ol­du­ðu­nu­id­di­a­e­den­le­ri­va­tan­ha­i­ni­i­lan­e­der­ken,­yü­zün­de­en­u­fak­bir­ký­za­rýk­lýk­be­lir­miþ­miy­di?­ Ta­bii­ki­ha­yýr...­Bun­la­rýn­hep­sin­de­kâh ma­sa­yý­yum­ruk­la­dý,­kâh­med­ya­ya/ay­dýn­la­ra­a­yar­ver­di,­ba­ðýr­dý,­ça­ðýr­dý­ve­he­pi­mi­zin­u­tan­ma­sý­ný­em­ret­ti.­As­ke­ri­dil­de­sa­ký­za­dö­nen­‘a­si­met­rik­psi­ko­lo­jik­sa­vaþ’­per­de­si­ar­ka­sý­na­ge­çip­es­ti­gür­le­di.­“Ye­ter­ya­hu” Ve­as­ker­ga­ze­te­ci­ler­o­söz­le­ri­e­mir­te­lak­ki­e­dip­ha­zýr­o­la­geç­ti,­ko­mu­tan­la­ay­ný ses,­ay­ný­dil,­ay­ný­ü­ni­for­ma­ol­du,­de­þif­re­o­lan­ve­þu­an­yar­gý­da­he­sap­ve­ren­on­ca plan­cý,­im­za­cý,­cun­ta­cý,­ta­kip­çi,­te­tik­çi,­in­faz­cý­as­ke­ri­gör­me­yip­or­du­nun­mo­ra­li­nin bo­zuk­ol­ma­sý­nýn­fa­tu­ra­sý­ný­da­si­vil­le­re­çý­kar­týp­ko­mu­ta­ný­pe­kiþ­tir­di:­“Ye­ter­ya­hu.” Ý­nan­ma­ya­cak­sý­nýz­a­ma­o­ga­ze­te­ci­ler­de hiç­u­tan­ma­dý.­Baþ­buð­ne­den­u­tan­sýn! Ersin Tokgöz / Radikal, 15.2.2010

H. Mustafa Iþýkdoðan 'ýn

vefatýný teessürle öðrendim. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimi sunarým.

Tayyar Özer KARAMAN YENÝ ASYA TEMSÝLCÝSÝ

ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ

Merhume ile birlikte özellikle (Onu yalnýz ve garip býrakmayan) torunlarýndan Hasan Saka ve Mehmet Saka'dan ve de cümlemizden Rabbimiz (C.C.) razý ve memnun olsun amin! Amin..!

Oðullarý : Ramus Saka, Haydar ve Kasým Saka Kýzlarý : Hüsniye Dumangöz, Fatma ve Finnehar Holoðlu Yeðenleri: Tahsin, Fevzi, Ali, Bayram, M.Emin, Mazlum, Nihat ve Dr. Köksal Holoðlu

Rýhtým Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarýda adý soyadý ve unvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen a bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle r bulunmalarý veya taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bil hakkýnda iþ bu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonununda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur.

B: 9176


7

YENÝASYA / 16 ÞUBAT 2010 SALI

DÜNYA

BRÜKSEL’DE TREN FACÝASI MAKÝNÝST DUR ÝHTARINA UYMAYINCA ÝKÝ TREN KAFA KAFAYA ÇARPIÞTI. KAZADA 20’DEN FAZLA KÝÞÝ HAYATINI KAYBETTÝ.

HABERLER

Çocuklar, oluþturulan çadýrlarda eðitimlerini sürdürmeye çalýþýyor.

Kimse Yok Mu, Haiti’de okul yapacak n KÝMSE Yok Mu Derneði, depremin vurduðu Haiti’de okul yapacak. Haiti’de devlet yetkilileri ile görüþen Kimse Yok Mu gönüllüleri, binalarýn, hastanelerin, okullarýn yerle bir olduðu afet bölgesinde iki okul yapma kararý aldýklarýný açýkladý. Depremden önce de ciddi açlýk ve saðlýk problemi yaþanan Haiti’de depremle birlikte, bu sorunlar daha da arttý. 200 yýldan bu yana en þiddetli depremin meydana geldiði Haiti’de baþkent Port-Au-Prince büyük oranda yýkýldý. Can kaybýnýn resmi bilgilere göre 200 bin kiþinin üzerinde olduðu ifade ediliyor. Port Au Prince / cihan

Tren kazasýndan sonra ekipler yaralýlara yardýmda bulundu. Ölü sayýsýnýn daha da artabileceðinden endiþe ediliyor.

BELÇÝKA’NIN baþþehri Brüksel yakýnlarýndaki Halle kentinin Buizingen semtinde dün sabah saatlerinde iki yolcu treni kafa kafaya çarpýþtý. Makinist hatasý sebebiyle meydana gelen kazada 20 kiþinin öldüðü bu sayýnýn 25’e çýkabileceði bildirildi. Halle’in baðlý olduðu Flemish Brabant bölgesinin valisi Lodewijk De Witte, Leuven’dan Brüksel istikametine gelen trenin dur sinyalini fark etmemesi üzerine, karþý yönden gelerek Liege istikametine giden trenle çarpýþtýðýný açýkladý. Belçika’nýn Belga haber ajansý Leuven - Braine-Le-Comte seferini yapan trenin, kýrmýzý ýþýkta geçtiði iddiasýnda bulundu. Üçüncü bir trenin kazaya karýþtýðý söylentisi ise yetkililer tarafýndan yalanlandý. Yapýlan açýklamada paralel yolda seyreden bir trenin

“Gazze saldýrýsý olmasaydý, Suriye ile görüþecektik” ÝSRAÝL’ÝN eski Baþbakaný Ehud Olmert, Suriye Dýþiþleri Bakaný Velid el Muallim’le görüþmesine birkaç saat kala Gazze’ye saldýrý kararý verildiðini söyledi. Tel Aviv Üniversitesi’nde konuþan Ehud Olmert, Suriye ile doðrudan görüþmelerin Gazze’ye yönelik ‘Dökme Kurþun’ operasyonuna karar verilmesi sebebiyle iptal edildiðini söyledi. Türkiye’nin aracýlýðýyla dolaylý görüþmelerle ilgili bilgi veren Olmert, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn ‘adil ve sorumlu’ bir tutum takýndýðýný kaydetti. Ehud Olmert’in üniversitede dün yaptýðý konuþmaya yer veren Ýsrail basýný, eski Baþbakanýn halefi Binyamin Netanyahu’yu ‘Filistinlilerle görüþmeleri týkamak, Türkiye ile iliþkileri gerginleþtirmek ve Suriye ile temasý kesmek’le suçladýðýný yazdý. Ýsrail hükümetinin, Ankara’nýn arabuluculuðunu reddetmesine deðinen Olmert, “Suriyelilerle anlaþarak Ortadoðu’daki konjonktürü deðiþtirebiliriz. Erdoðan’a öfkelenmek çok kolay ama onunla uzlaþmak akýllýca olacaktýr. Adil bir arabulucu. Türklerin aracýlýðýyla müzakerelere ihtiyacýmýz var” diye konuþtu. Tel Aviv / cihan

Filistin’de barýþýn olmamasý üzücü ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Katar’ýn baþkenti Doha’da düzenlenen ABD-Ýslam Dünyasý Forumu’nda yaptýðý konuþmada, ‘’ABD’nin Afganistan’ý iþgal etme niyeti yok. Afganistan’ý býrakma niyetinde de deðiliz’’ dedi. ABD Dýþiþleri Bakaný, uluslararasý güçler Afganistan’dan çekildiðinde, Afganistan, ABD ve diðer ülkelerle uzun vadeli bir ortaklýk için sivil mevcudiyetin devam edeceðini bildirdi. Clinton, Irak’ta Martta yapýlmasý planlanan seçimle ilgili olarak da Irak’ta demokrasiye giden yolun kolay olmadýðýný, ancak son zamanlardaki þiddet eylemlerinin ülkeyi bölemediðini vurguladý. ABD Dýþiþleri Bakaný, Ýsrail-Filistin barýþ sürecinde ilerleme kaydedilememesinin, ‘’hayal kýrýklýðý’’ oluþturduðunu söyledi. Clinton, ‘’ABD Baþkaný Barack Obama, ABD’nin Orta Doðu özel temsilcisi George Mitchell ve kendisinin bu konuda ilerleme kaydedilememesi nedeniyle hayal kýrýklýðýna uðradýðýný’’ ifade etti. ‘’Ancak ne ABD, ne de baþka bir ülkenin bir çözüm dayatabileceðini’’ belirten Clinton, taraflarýn anlaþmazlýklarý müzakere ile çözmesi gerektiðini vurguladý. Doha / aa

fren yaparak son anda kurtulduðu bildirildi. Ýki vagonun raydan çýktýðý kazada trenlerin birinin yavaþ olmasýnýn daha büyük bir faciayý önlediði bildirildi. Kazanýn ardýndan trenlere ulaþan kurtarma ekipleri, ilk müdahalenin ardýndan yaralýlarý hastanelere ulaþtýrýrken, diðer yolcular yakýnlardaki bir spor salonuna nakledildi. Kazada biri çocuk 11 yolcu aðýr, 100’den fazla yolcu hafif yaralandý. Üç günlük Balkanlar ziyaretinin ilk ayaðý olan Kosova’da bulunan Belçika Baþbakaný Yves Leterme, kaza haberi üzerine derhal ülkeye dönme kararý aldý. Belçika’da en son 2008 yýlýnda Huy þehrinde bir yolcu treniyle bir yük treni çarpýþmýþ, meydana gelen kazada 2’si aðýr olmak üzere 40’ýn üzerinde yolcu yaralanmýþtý. Brüksel / aa

ABD, Gazze’deki ablukayý kýrmalý

Afganistan’daki operasyonun ne zaman biteceði belli deðil n ABD Genelkurmay Baþkaný Oramiral Mike Mullen, Afganistan’da NATO önderliðinde düzenlenen geniþ çaplý operasyonun iyi baþladýðýný, ancak ne zaman biteceðini tahmin etmenin zor olduðunu söyledi. Temaslarda bulunduðu Mýsýr’dan Ýsrail’e geçen Mullen, bir soru üzerine, operasyonun ne zaman sona ereceðini tahminin gerçekten zor olduðunu, baþlangýçta birkaç haftada tamamlamayý planladýklarýný, ancak bunu bilemeyeceðini kaydetti. NATO güçleriyle Afgan birlikleri, güneydeki Helmand vilayetinin Marcah bölgesinde geniþ çaplý operasyon baþlatmýþtý. Tel Aviv / aa

Yanukoviç resmen cumhurbaþkaný n UKRAYNA’DA 7 Þubat’ta gerçekleþen ikinci tur cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Rusya yanlýsý Bölgeler Partisi lideri Viktor Yanukoviç’in önde tamamladýðý resmen açýklandý. Yüksek Seçim Kurulu’nun beklenenden iki gün önce yaptýðý açýklamada, Yanukoviç’in yüzde 48,95 oy aldýðý ve rakibi ‘Turuncu Viktor Yanukoviç Devrim’ liderlerinden Baþbakan Yulia Timoþenko’nun da yüzde 45,47 oy aldýðý belirtildi. Ýki lidere de karþý yönde oy kullananlarýn sayýsý ise yüzde 4,36’yý buldu. Yanukoviç’in ay sonunda parlamentoda düzenlenecek yemin töreninin ardýndan görevine baþlamasý bekleniyor. Timoþenko temsilcileri de tüm Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile birlikte seçim sonuç protokolünü imzaladý. Ukrayna yasalarýna göre Timoþenko beþ gün içinde sonuçlarý mahkemeye götürebilecek. Moskova / cihan

Ýngiltere’de aþýrý saðcý partiden azýnlýk açýlýmý

Amerikalý milletvekili Cumhuriyetçi Brian Baird, ABD’nin, Ýsrail’in Gazze’deki ablukasýný kýrmasý ve deniz yoluyla Gazze’ye acil yardým göndermesi gerektiðini söyledi. Gazze’de bulunan Baird, ABD Baþkaný Barack Obama’nýn Orta Doðu özel temsilcisinin de, Ýsrail’in geçen yýlki saldýrýsýndan sonra oluþan yýkýmý görmek için Gazze’yi ziyaret etmesi gerektiðini ifade etti. Bir grup Gazzeli öðrenciye hitap eden Baird, Amerikan gemilerinin Gazze açýklarýna demirleyerek ihtiyaç maddelerini buraya aktarmalarý çaðrýsýnda bulundu. Gazze / aa

FÜZELERÝN BEDELÝ 800 MÝLYON DOLAR RESMÝ olmayan bilgilere göre Rusya’nýn Ýran’a satýþýný gerçekleþtirdiði S-300 füze savunma sistemlerinin bedeli yaklaþýk 800 milyon dolar. Ýsrail ve batýlý ülkeler S-300 füze savunma sistemlerine sahip olacak Tahran’ýn nükleer tesislerinin vurulmasýnýn imkansýz hale geleceðini savunuyor.

Rusya’dan Ýsrail’e kötü haber geldi RUSYA Güvenlik Konseyi Ýran’a satýþý gerçekleþtirilen S-300 füze savunma sistemlerinin sevkýyatýnýn gerçekleþtirilmesi konusunda herhangi bir engelin bulunmadýðýný açýkladý. Ýsrail Baþbakaný Benjamin Netenyahu’nun üç günlük Moskova ziyareti öncesi gelen açýklama Ýsrail’de þok etkisi yaptý. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardýmcýsý Vladimir Nazarov Ýnterfax’a yaptýðý deðerlendirmede, “Burada Ýran’la imzalanan bir anlaþma var. Biz bunun gereklerini yerine getirmek zorundayýz. Ancak henüz sevkýyatla ilgili bir çalýþma baþlatýlmýþ deðil.” dedi. Tahran’la imzalanan S-300 anlaþmasýnýn herhangi bir uluslararasý anlaþmayý ihlal etmediðini kaydeden Nazarov, “Burada savunmaya yönelik silâhlarýn verilmesi söz konusu. Elbette bizim tüm adýmlarýmýz küresel ve bölgesel istikrara katký saðlamalý. Silâhsýzlanma anlaþmalarý ve uluslararasý anlaþmalar her zaman dikkate alýnýyor” tespitinde bulundu. Moskova / cihan

NAZARBAYEV’E AGÝT DESTEÐÝ KAZAKÝSTAN Devlet Baþkaný Nursultan Nazarbayev, Rusya’nýn Tver bölgesine kýsa süreli bir ziyaret gerçekeleþtirdi. Burada Rusya Devlet Baþkaný Dmitri Medvedev tarafýndan karþýlanan Nazarbayev, Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT) liderler zirvesinin 2010’da Kazakistan’da yapýlmasý için Rusya liderinden tam destek aldý. Onbir yýldýr yapýlamayan zirve için Kazakistan kollarý sývamýþ durumda. Türkiye daha önce AGÝT zirvesinin Kazakistan’da yapýlmasýna tam destek verdiðini açýklamýþtý.

n ÝNGÝLTERE’DE aþýrý saðcý Ýngiliz Ulusal Partisi’nin (BNP) kapýlarýný siyahi ve Asya kökenli üyelere açacak olmasý, partinin genel seçimden önce “ýrkçý politikasýný” deðiþtirdiði yönünde yorumlara sebep oldu. Daha önce sadece beyaz ve Ýngiliz üyelerin yer alabildiði partideki bu deðiþikliði açýklayan BNP lideri Nick Griffin, “Bu ülkenin tamamen Ýngiliz kalmasý gerektiðini düþünen herkesi üye olarak kabul etmekten mutluluk duyacaðýz” dedi ve “partisinin hiçbir zaman çok ýrkçý bir parti olmayacaðýný” sözlerine ekledi. Griffin, bu sözleriyle, etnik azýnlýklara kapýlarýný açtýklarýný söylemiþ, ancak kendi görüþlerini paylaþma þartý koymuþ oldu. Londra / aa

Ýran: Uranyum için pazarlýða açýðýz n ÝRAN, zenginleþtirilmiþ uranyum taleplerine iliþkin önerilerinin kabul edilmesi halinde müzakere masasýna oturmaya hazýr olduðunu bildirdi. Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Ramin Mihmanperest, “Uranyumun takas edilmesi ya da satýn alýnmasý önerilerimizin kabul edildiðine dair yazýlý ve resmi baþvuru alýrsak müzakere masasýna oturmaya hazýrýz” dedi. Uranyumu yerli imkânlarla yüzde 20 zenginleþtirmenin yaný sýra Tahran’daki araþtýrma reaktörü için yakýt temin etmek istediklerini kaydeden Mihmanperest, müzakereci ülkelerden resmi olarak yeni öneri almadýklarýný söyledi. “Yerli yakýt üretimi, ülke yöneticilerinin programýnda yer alýyor” diyen Mihmanperest, “Nükleer enerji faaliyetlerimizde tamamen þeffaf olduk. Uranyumu yüzde 20 zenginleþtirme çalýþmalarýmýz da Uluslararasý Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) tam bilgisi dahilinde yürütülüyor” diye konuþtu. Tahran / aa

Libya, AB’ye vizeyi durdurdu n LÝBYA’NIN Ýngiltere dýþýndaki AB ülkelerinin vatandaþlarýna vize vermeyi durdurma kararý aldýðý bildirildi. Reuters’ýn haberine göre, Trablus’taki bir havaalaný yetkilisi, kararý doðruladý. Libya’nýn Oya Cemahiriye gazetesi ve Londra’dan yayým yapan El Kudüs El Arabi gazetesinde yer alan haberlerde, Ýsviçre’nin Libyalý hükümet yetkilileri ve diplomatlara ülkesine giriþi yasaklamasý üzerine bu kararýn alýndýðý belirtildi. Libyalý bir yetkili, Ýsviçre’nin yumuþamaya gitmemesi halinde Libya’nýn misliyle karþýlýk vereceðini kaydetti. Ankara / aa


8

YENÝASYA / 16 ÞUBAT 2010 SALI

YURT HABER T.C. BOYABAT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

Hýzlý tren Kayseri’ye de gidecek ANKARA-KAYSERÝ YHT PROJESÝNÝN 2011’ÝN YATIRIM PROGRAMINDA YER ALMASI PLANLANIYOR. PROJE TAMAMLANDIÐINDA ANKARAKAYSERÝ ARASINDA TRENLE SEYAHAT SÜRESÝ 2 SAAT OLACAK. ANKARA-Kay­se­ri­Yük­sek­Hýz­lý­Tren­(YHT)­Pro­je­si’nin­Yer­köy-Kay­se­ri­e­ta­bý­nýn­uy­gu­la­ma­pro­je­le­ri­bu yýl­so­nu­na­ka­dar­ta­mam­la­na­cak.­2011’in­Ya­tý­rým Prog­ra­mý’nda­yer­al­ma­sý­plan­la­nan­pro­je­ta­mam­lan­dý­ðýn­da­An­ka­ra-Kay­se­ri­a­ra­sýn­da­tren­le­se­ya­hat­sü­re­si­2­sa­at­o­la­cak.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­An­ka­ra-Kay­se­ri YHT­hat­tý­nýn­174­ki­lo­met­re­lik­An­ka­ra­Ka­yaþ-Yoz­gat Yer­köy­bö­lü­mü,­ya­pý­mý­de­vam­e­den­An­ka­ra-Si­vas YHT­Pro­je­si­kap­sa­mýn­da­yer­a­lý­yor.­Pro­je­kap­sa­mýn­da,­Yoz­gat­Yer­köy-Kay­se­ri­a­ra­sýn­da­139­ki­lo­met­re­u­zun­lu­ðun­da­YHT­hat­tý­in­þa­e­di­le­cek.­An­ka­ra-Kay­se­ri­a­ra­sýn­da­ki­mev­cut­de­mir­yo­lu­gü­zer­gâ­hýn­da­çift­hat­o­la­rak­in­þa­e­di­le­cek­YHT­hat­tý­nýn­iþ­let­me­hý­zý­sa­at­te­250­ki­lo­met­re­o­la­cak.­U­laþ­týr­ma Ba­kan­lý­ðý­na­bað­lý­De­mir­yol­lar,­Li­man­lar­ve­Ha­va Mey­dan­la­rý­Ýn­þa­a­tý­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­(DLH),­­An­ka­ra-Kay­se­ri­YHT­Pro­je­si’nin­Yoz­gat­Yer­köy-Kay­se­ri­e­ta­bý­nýn­uy­gu­la­ma­pro­je­le­ri­ni­yýl­so­nu­na­ka­dar­ta­mam­la­ya­cak.­2011’in­ya­tý­rým­prog­ra­mýn­da­yer­al­ma­sý plan­la­nan­pro­je­ta­mam­lan­dý­ðýn­da­An­ka­ra-Kay­se­ri­a­ra­sýn­da­ki­7­sa­at­lik­tren­le­se­ya­hat­sü­re­si­2­sa­at­o­la­cak.

ANKARA-SÝVAS YHT ÝNÞAATI DEVAM EDÝYOR ANKARA-Sivas YHT Projesi, toplamý 466 kilometre uzunluðunda 2 etaptan oluþuyor. Uygulama projeleri tamamlanan Ankara Kayaþ-Yozgat Yerköy etabýnýn yapým ihalesine çýkýlmasý için çalýþmalar sürdürülüyor. AnkaraSivas YHT Projesi’nin Yerköy-Sivas etabýnýn alt yapý çalýþmalarýnýn yaklaþýk yüzde 5’i tamamlandý. Buna göre, bu etabýn YerköySorgun arasýnda 3 tünel ile 3 viyadüðünde inþaat çalýþmalarý devam ediyor. Önümüzdeki yýl projenin üst yapý iþleri için ihaleye çýkýlmasý planlanýyor. Ankara-Sivas YHT Projesi tamamlandýðýnda seyahat süresi yaklaþýk 2,5 saat olacak. Ankara/aa

Edremit Belediyesi EMITT 2010’da hazýrladýðý stant ile göz doldurdu. Bu yýl 14.’sü düzenlenen Doðu Akdeniz Turizm Fuarý (EMITT)’na 3 bin 500 stantta ve 60 ülkeden katýlýmcý giriþi oldu. Edremit Belediyesi hazýrladýðý stant ile göz doldurdu. Stand ayrýca Kültür ve Truzim Bakaný Ertuðrul Günay tarafýndan da ziyaret edildi.

Edremit EMITT standý ile göz doldurdu

Ýlanýn devamý 9. sayfada

55 BÝN met­reka­re­a­lan­ü­ze­ri­ne­ku­ru­lan­ve­Ýs­tan­bul­Bey­lik­dü­zü­TÜ­YAP’da­ger­çek­leþ­ti­ri­len­E­MÝTT­2010­fu­a­rýn­da­Ed­re­mit­Be­le­di­ye­si ta­ra­fýn­dan­ha­zýr­la­nan­stand­bü­yük­il­gi­gör­dü. Stand­ay­rý­ca­Kül­tür­ve­Tru­zim­Ba­ka­ný­Er­tuð­rul­Gü­nay’­ta­ra­fýn­dan­da­zi­ya­ret­e­dil­di.­Ed­re­mit­Be­le­di­ye­si­stan­dýn­da­zey­tin­ik­ra­mý­ný­ka­bul­e­den­Ba­kan­Gü­nay­ay­rý­ca­A­raþ­týr­ma­cýYa­zar­ Ze­ke­ri­ya­ Öz­de­mir­ ta­ra­fýn­dan­ ya­zý­lan­ ve­ Ed­re­mit­ Be­le­di­ye­si­ Kül­tür­ Ya­yýn­la­rý a­ra­sýn­da­ yer­ a­lan­ Ad­re­mi­ti­on’dan Ed­re­mit’e­E­fe­ler­Top­ra­ðý­Ed­re­mit­ve­Mil­lî­Mü­ca­de­le­Yýl­la­rýn­da­Ba­lý­ke­sir­Cep­he­le­ri­ i­sim­li ki­tap­la­rý­ný­o­ku­du­ðu­i­fa­de­et­ti.­Ed­re­mit­Be­le­di­ye­ Baþ­ka­ný­ Av.­ Tun­cay­ Ký­lýç’ýn­ Ed­re­mit­da­ve­ti­ne­de­o­lum­lu­ce­vap­ve­ren­Ba­kan Gü­nay­ “En­ ký­sa­ sü­re­de­ Ed­re­mit’i­ zi­ya­re­te ge­le­ce­ðim”­de­di.­Ed­re­mit’in­zey­tin­ve­zey­-

tin­yað­la­rýn­dan­ öv­gü­ i­le­ bah­se­den­ Ba­kan Gü­nay­ çev­re­sin­de­ki­le­re­ zey­tin­ya­ðý­ tü­ket­me­le­ri­ko­nu­sun­da­tel­kin­de­bu­lun­du.­ Ed­re­mit­Be­le­di­ye­si­stan­dýn­da­böl­ge­nin zey­ti­ni,­zey­tin­ya­ðý­ve­zey­tin­ü­rün­le­ri­nin­ya­ný sý­ra­Kaz­dað­la­rý,­ter­mal­tu­rizm­gi­bi­ko­nu­lar ön­plan­da­tu­tul­du.­Çok­ge­niþ­bir­gam­da­ha­zýr­la­nan­ta­ný­tým­ma­ter­yal­le­ri­i­le­tu­rizm­de mar­ka­ol­mak­yo­lun­da­hýz­la­ye­ni­bir­a­ta­ða­ge­çen­Ed­re­mit,­E­MITT’te­bü­yük­il­gi­gö­rü­yor. Ed­re­mit­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Av.­Tun­cay­Ký­lýç “Ed­re­mit­Be­le­di­ye­si­o­la­rak­geç­miþ­dö­nem­de baþ­lat­tý­ðý­mýz­ve­bü­yük­yol­lar­al­dý­ðý­mýz­ta­ný­tým­ham­le­mi­zi­hýz­la­de­vam­et­ti­ri­yo­ruz.­Yýl­lar ön­ce­E­MITT­i­le­baþ­la­dý­ðý­mýz­Ed­re­mit’in­Tu­rizm­mar­ka­sý­ol­ma­yo­lun­da­ki­ça­lýþ­ma­la­rý­mý­zý yýl­lar­son­ra­tek­rar­E­MITT’e­ta­þý­ya­rak­de­vam et­ti­ri­yo­ruz.”de­di.­ Edremit/Yeni Asya

Yaban koyunlarý için yem desteði

Yazýn kirazdan, kýþýn zincirden

KONYA Boz­dað’da­ko­ru­ma­al­týn­da­ki­A­na­do­lu ya­ban­ko­yun­la­rý­na­so­ðuk­kýþ­þart­la­rýn­dan­et­ki­len­me­me­le­ri­i­çin­yem­ve­su­tak­vi­ye­si­ya­pýl­dý. Kon­ya­Çev­re­ve­Or­man­Mü­dü­rü­Nu­ri­Kunt, yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­nes­li­tü­ken­me­teh­li­ke­siy­le kar­þý­kar­þý­ya­ol­du­ðu­i­çin­ko­ru­ma­ya­a­lý­nan Kon­ya­Boz­dað­Ko­ru­ma­Sa­ha­sý’nda­ki­ya­ban ko­yun­la­rý­nýn­sa­yý­la­rý­nýn­ar­tý­rýl­ma­sý­i­çin­her tür­lü­ted­bi­ri­al­dýk­la­rý­ný­be­lirt­ti.­Mü­dür­lük­o­la­rak­kýþ­dö­ne­mi­nin­so­ðuk­gün­le­rin­de­av­ve­ya­ban­ha­ya­tý­nýn­ko­run­ma­sý­a­ma­cýy­la­da­ge­rek­li ted­bir­le­ri­al­dýk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Kunt,­‘’Av­ve ya­ban­hay­van­la­rý­nýn­o­lum­suz­ha­va­ko­þul­la­rýn­da­bü­yük­bir­so­run­o­luþ­tu­ran­yem­ve­su ih­ti­yaç­la­rý­nýn­kar­þý­lan­ma­sý­i­çin­yer­le­þim­yer­le­rin­den­u­zak­yer­le­re­yem­tak­vi­ye­si­ya­pý­yo­ruz’’­de­di.­Su­lak­a­lan­la­rýn­don­ma­sý­ve­top­ra­ðýn­kar­la­kap­lý­ol­ma­sý­se­be­biy­le­bes­len­me­zor­lu­ðu­çe­ken­hay­van­la­rýn­be­sin­ih­ti­yaç­la­rý­nýn kar­þý­lan­ma­sý­a­ma­cýy­la­ya­ban­ko­yun­la­rý­i­çin­20 ton­yon­ca­o­tu­a­lýn­dý.­Konya/aa

BURSA’NIN U­lu­dað­e­tek­le­rin­de­ki­dað­köy­le­rin­de­ya­þa­yan­ço­ðun­lu­ðu­genç­ler­den­o­lu­þan­va­tan­daþ­lar,­yaz­ay­la­rýn­da­ki­raz­gi­bi­ta­rým­ü­rün­le­rin­den­kýþ­ay­la­rýn­da­i­se­böl­ge­ye­ge­len­tu­rist­le­rin a­raç­la­rý­nýn­las­tik­le­ri­ne­tak­týk­la­rý­zin­cir­den­ge­lir sað­lý­yor.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­U­lu­dað­e­tek­le­rin­de ku­ru­lu­Ýn­ka­ya,­Yi­ði­ta­li,­Ki­raz­lý­ve­Bað­lý­köy­le­rin­de­yaz­ay­la­rýn­da­ta­rým­ve­hay­van­cý­lýk­tan­ge­lir sað­la­ný­yor.­Köy­ler­de­ya­þa­yan­iþ­siz­bir­çok­genç, ki­raz,­el­ma,­ar­mut,­viþ­ne­gi­bi­mey­ve­ler­le­bir­çok çe­þit­te­ye­tiþ­ti­ri­len­seb­ze­le­rin­ha­sa­dýn­da­ta­rým­iþ­çi­si­o­la­rak­ça­lý­þýp,­pa­ra­ka­za­ný­yor.­Ha­va­lar­so­ðu­duk­tan­son­ra­köy­le­rin­de­ev­le­ri­ne­çe­ki­len,­iþ­siz genç­ler­den­o­lu­þan­bir­çok­ki­þi,­pa­ra­ka­zan­mak­i­çin­a­de­ta­ka­rýn­yað­ma­sý­ný­ve­U­lu­dað’da­ka­yak se­zo­nu­nun­a­çýl­ma­sý­ný­bek­li­yor.­Kar­ya­ðý­þý­ve­tu­rist­le­rin­böl­ge­ye­gel­me­siy­le­yol­ke­nar­la­rý­na­çý­kan köy­lü­ler,­a­raç­la­ra­tak­týk­la­rý­zin­cir­den­ö­nem­li­ge­lir­sað­lý­yor.­U­lu­dað’a­zin­cir­siz­çý­kýl­ma­sý­na­i­zin ve­ril­me­me­si,­ci­var­köy­ler­de­ya­þa­yan­lar­i­çin­kü­çük­de­ol­sa­bir­sek­tör­o­luþ­tur­du.­Bursa/aa


9

YENÝASYA / 16 ÞUBAT 2010 SALI

MA­KA­LE

Cinayet cuntasý Sor­gu­la­ma­nýn­yö­nü­de­ði­þi­yor

M. LATÝF SALÝHOÐLU latif@yeniasya.com.tr

b­di­Ý­pek­çi­ve­Çe­tin­E­meç­a­i­le­si­nin­ö­zel­lik­le­çýð­lýk­gi­bi­yük­se­len­son­i­ti­raf­la­r ý,­ "ci­n a­y et­ cun­t a­l a­r ý"nýn­ yü­z ün­d e þim­þek­çak­tý­ran­bi­rer­þa­mar­gi­bi­pat­la­dý. Ba­ba­sý­bun­dan­o­tuz­se­ne­ev­vel­kat­le­di­len Nük­het­ Ý­pek­çi,­ a­cý­nýn­ sa­ðý–so­lu­ ol­maz­ di­ye­rek,­ ül­ke­yi­ sar­san­ ve­ bü­yük­ yan­ký­ u­yan­dý­r an­ fa­i ­l i­ meç­h ul­ ci­n a­y et­l er­d e­ ha­y a­t ý­n ý kay­be­den­ her­ ke­sim­den­ in­san­la­rýn­ a­i­le­le­riy­l e­ bir­l ik­t e­ ha­r e­k et­ et­m ek­ is­t e­d ik­l e­r i­n i yük­sek­ses­le­di­le­ge­ti­ri­yor. 7­Mart­1990'da­kat­le­di­len­Çe­tin­E­meç'in (kü­çük­re­sim)­e­þi­Bil­ge­Ha­ným­i­se,­zi­hin­ler­de­þa­fak­at­tý­ra­cak­þu­i­ti­raf­ta­bu­lu­nu­yor:­ "Tek­ el­den­ iþ­len­di­ði­ iz­le­ni­mi­ ve­r en­ sû­i ­k ast­l e­r in­ kur­b an­l a­r ý o­la­rak­ ar­týk­ sus­ma­ya­ðýz.­ Ci­na­ye­tin­ ar­ka­sýn­da­ þu­ var,­ bu­ var­ de­mi­yo­rum.­Bir­ör­gü­tü­i­þa­ret­et­mi­yo­rum;­ a­ma,­ dev­le­tin­ ih­ma­li­ var... Mü­him­ o­lan­ te­tik­çi­ de­ðil,­ o­ ki­ra­lýk bir­ za­val­lý.­ Ge­ri­de­ ne­ler­ ol­du?..­ A­ta­türk­çü,­ or­du­yu­ se­ven,­ va­tan­per­ver­ bir­ ka­dý­ným.­Dev­le­ti­me­hiç­kýz­ma­dým­ben.­Baþ­ka ger­çek­ler­le­ yüz­leþ­mek­ is­te­me­dim.­ O­ yüz­den­hep­Ý­ran­de­mek,­Ýs­lâm­cý­lar­de­mek­i­þi­me­gel­di­sa­ný­rým.” (Va­tan) Mem­nu­ni­yet­ve­ri­ci­bir­ge­liþ­me­de­þu­dur: Ý­pek­çi­ ve­ E­meç'in­ a­i­le­siy­le­ ay­ný­ pa­ra­lel­de fi­k ir­l er­ be­y an­ e­d en­ mer­h ûm­ Ha­m i­d oð­lu'nun,­ Sa­zak'ýn,­ Da­ren­de­li'nin­ ve­ kat­le­di­len­di­ðer­20­ka­dar­maz­lû­mun­ha­yat­ta­ki­ya­kýn­la­rý­ve­a­i­le­ef­ra­dý,­bun­dan­böy­le­müþ­te­rek­ha­re­ket­et­me­i­ra­de­si­gös­te­ri­yor­lar. Ö­zel­lik­le­ar­ka­pla­ný­meç­hul­ci­na­yet­ler­de ve­fat­e­den­le­rin­ya­kýn­la­rý­nýn­kur­muþ­ol­duk­la­rý­plat­for­mun­söz­cü­le­ri,­ay­rý­ca­TBMM’de bir­ a­raþ­týr­ma­ ko­mis­yonu­ ku­rul­ma­sý­ ta­le­bin­de­bu­lun­muþ­lar­ki,­bu­son­de­re­ce­ü­mit ve­ri­ci­bir­ge­liþ­me­dir.

A

Tarihin yorumu

Ýþ­te,­ya­þa­nan­bu­son­ge­liþ­me­ler­bi­ze­a­çýk­ça­gös­te­ri­yor­ve­kuv­vet­li­ce­bir­ka­na­at­ha­sýl e­di­yor­ki,­yýl­lar­dýr­yan­lýþ­is­ti­ka­met­te­sey­re­den­ sor­g u­l a­m a­n ýn­ yö­n ü­ ar­t ýk­ de­ð iþ­m e­y e baþ­la­mýþ­bu­lu­nu­yor. Ya­k ýn­l a­r ý­n ý­ kay­b e­d en­l e­r in­ a­i ­l e­l e­r i­ gi­b i, on­lar­la­ay­ný­mef­ku­re­yi­pay­la­þan­grup­ar­ka­da­þ ­l a­r ý­ da,­ þim­d i­y e­ ka­d ar­ ge­n el­l ik­l e­ hep din­dar­la­rý,­Müs­lü­man­la­rý­suç­lu­yor­lar­dý. Hat­ta,­ en­ çok­ ses­ ge­ti­ren­ U­ður­ Mum­cu ci­na­ye­ti­ (24­ O­cak­ 1993)­ bi­le,­ ga­yet­ plan­lý ve­us­ta­lýk­lý­bir­yön­len­dir­me­i­le,­din­lar­la­rýn ü­ze­ri­ne­yý­kýl­mak­is­ten­di. Mum­cu'­nun­ce­na­ze­me­ra­si­mi,­bü­yük­bir gös­t e­r i­y e­ dö­n üþ­t ü­r ü­l e­r ek,­ tüm­ dik­k at­l er din­dar­la­rýn­ ü­ze­ri­ne­ çev­ril­di.­ Da­ha­ da­ i­le­ri gi­di­le­rek,­iþ­kü­für­ve­ha­ka­ret­nok­ta­sý­na­ka­dar­ge­ti­ri­lip­da­yan­dý­rýl­dý. Hal­bu­ki,­ din­dar­ Müs­lü­man­la­rýn­ ci­na­yet iþ­le­mek­ gi­bi­ ne­ bir­ dü­þün­ce­le­ri­ var­dý,­ ne plan­la­rý­ ve­ ne­ de­ bu­ iþ­ten­ bir­ men­fa­at­le­ri söz­ko­nu­suy­du. Bu­ hu­su­su,­ ak­lý­ ba­þýn­da­ bir­çok kim­s e­ di­l e­ ge­t ir­d i.­ An­c ak,­ pek din­le­yen­ol­ma­dý. Zi­r a­ gaye,­ mak­s at­ baþ­k ay­d ý: Bir­ yan­d an­ iz­ kay­b et­t i­r i­l i­y or, bir­ yan­dan­ da­ din­dar­lar­ zan­ ve töh­met­ al­týn­da­ bý­ra­kýl­mak­ is­te­ni­yor­du. A­ra­dan­yýl­lar­geç­ti.­Mum­cu'nun­ký­zý­ve­oð­lu,­çok­fark­lý­þey­ler­söy­le­me­ye­baþ­la­dý­lar.­ Ba­ba­la­rý­nýn­ Ý­ran­lý­ ca­sus­lar,­ ya­ da Tür­k i­y e'de­k i­ din­d ar­ ta­r a­f ýn­d an­ öl­d ü­r ül­dük­le­ri­ne­i­nan­ma­dýk­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti­ler. Ar­dýn­dan,­ di­ðer­ mað­dur­ a­i­le­ler­ de­ ko­nuþ­t u­l ar­ ve­ ben­z er­ yön­d e­ a­ç ýk­l a­m a­l ar­d a bu­lun­du­lar. Or­tak­ a­çýk­la­ma­lar­dan­ çý­ka­ra­bil­di­ði­miz mâ­nâ­ve­me­sa­jýn­ö­ze­ti­þu­dur: Bü­tün­ bu­ iþ­le­ri­ çe­kip­ çe­vi­ren,­ ci­na­yet­le­ri or­ga­ni­ze­ e­dip­ i­zi­ni­ kay­bet­ti­ren­ bir­ "ci­na­yet cun­ta­sý"­ var.­ Ya­ka­la­nan­lar­ i­se,­ bel­ki­ kul­la­nýl­dýk­la­rý­nýn­ far­kýn­da­ bi­le­ ol­ma­yan­ za­val­lý kim­se­ler­dir.­ Ki­mi­ te­tik­çi,­ ki­mi­ de­ ta­þe­ron­dur­bu­za­val­lý­la­rýn.­Do­la­yý­sýy­la,­a­sýl­az­met­ti­ri­ci­le­rin­kim­ler­ol­du­ðu­or­ta­ya­çý­ka­rýl­ma­lý­ve bu­ ci­na­yet­le­ri­ or­ga­ni­ze­ e­den­ "ci­na­yet­ cun­ta­sý"nýn­kö­kü­ku­ru­tul­ma­lý.

16 Þubat 1969

"Kanlý Pazar"ýn Kemalist aktörleri undan 41 sene önce bugün (16 Þubat 1969, Pazar) azmettiricileri Kemalist olan iki grup, Beyazýt Meydanýnda kýyasýya çatýþtýlar. Saðcý–solcu görüntüsü altýnda yaþanan bu çatýþma sonrasýnda iki genç býçaklanarak öldürülürken, yaklaþýk 100 kiþi de çeþitli yerlerinden yaralandý. Bu vah þi ya ne ha di se, ya kýn ta ri hi mi zin kayýtlarýna "Kanlý Pazar" ismiyle geçti.

B

Ýki tarafta da Kemalistler var Anarþik olaylarýn boy vermeye baþladýðý 1969 yýlý, ayný zamanda seçim yýlýydý. 1960'da dar be i le dev ri len De mok rat lar (AP), 1965 seçimlerinde tek baþýna iktidara geldi. Dört yýl sonra yapýlacak olan 1969 seçimlerinde de neticenin pek deðiþmeyeceði ve Demokrat iktidarýn devam edeceði anlaþýlmýþ durumdaydý. Bu durumu hazmedemeyen ihanet odaklarý, ne yapýp edip bir hadise icat etmeye, ülkeyi bir kaosa doðru sürüklemeye karar verdiler. Önce, bu vatanýn evlâtlarýný sað ve sol diye iki cepheye ayýrdýlar. Ardýndan, onlarý her vesileyle çatýþtýrmaya sevk ettiler. Ýþte, bu meyanda yaþanan ilk en büyük çatýþma, 16 Þubat 1969'ta meydana geldi. Þubat ayýnýn ikinci Pazar günüydü. Devrimci–solcu geçinen cepheye mensup onlarca gençlik örgütü söz birliði içinde Türkiye'ye gelen ABD'nin 6. Filosunu protesto etmek için gösteri yapacaklardý. Buna mukabil, kendilerini saðcý–milliyetçi addeden gruplar da harekete geçerek, ABD'yi protesto edenleri protesto etmeye, hatta gösterilere engel olmaya karar verdiler. Dikkatlice baktýðýmýzda, her iki tarafta da Kemalistlerin olduðunu görürüz. Meselâ, solcu gruplar, yapacaklarý protesto gösterisini "Amerikan Emperyalizmine Karþý Mustafa Kemal Mitingi" þeklinde isimlendirdiler. Ba þý ný "Ko mü nizm le Mü ca de le Der ne ði"nin çek ti ði sað cý grup lar i se, sol cu la ra karþý "Müslüman Türkiye" sloganlarýyla saldýrma plânýný hazýrladýlar. Solcular, açýktan M. Kemal ismini kullanýr lar ken, Ko mü nizm le Mü ca de le Der ne ði'ne yardým eden kesimlerin baþýnda da yine Kemalistler geliyordu. Ýlanýn devamý 10. sayfada

16 Þubat 1969'da yaþanan Kanlý Pazar hadisesi, çarpýcý resimler eþliðinde gazetelerin manþet haberi olmuþtu. Polisin gözleri önünde biri diðerine býçaðý saplýyor.

Do la yý sýy la, hem sað da, hem de sol da mevzilenmiþ olan Kemalist odaklar, bu vatanýn genç evlâtlarýný karþý karþýya getirmiþler ve ül ke yi bir ka o sa doð ru sü rük leme yi baþarmýþlardý. Ne yazýk ki, bu planlý kardeþ kavgasý kesintisiz devam etti. El altýndan bu tür kýþkýrtmalarý yapanlar, nihayet darbenin olgunlaþtýðýna kanaat getirerek harekete geçtiler. Önce, General Madanoðlu liderliðindeki 9 Mart Cun ta sý dar be pla ný ný yap tý. An cak, planlarý deþifre olunca, hareket baþarýya ulaþmadý ve cunta daðýldý. Eþ zamanlý olarak harekete geçen diðer cun ta i se, e mir–ko mu ta zin ci ri i çin de 12 Mart'ta (1971) hükümete muhtýra verdi. Muh tý ra cý lar, hü kü met is ti fa et mez se "kardeþ kavgasý"nýn durmayacaðýný, dolayýsýyla iktidarý silâh zoruyla devirmek mecburiyetinde kalacaklarýný deklare ettiler. Görülüyor ki, sað veya sol Kemalist odaklar, yakýn tarihimizde yaþanan bütün darbe ve muh tý ra ön ce sin de plan lar yap mýþ lar, kýþ kýrt ma da bu lun muþ lar ve de mok ra tik sistemi baþarýsýzlýða uðratmak için ellerinden geleni ardýna koymamýþlar.


10

YENÝASYA / 16 ÞUBAT 2010 SALI

KÜLTÜR-SANAT Aþktan öte bir aþk var mý? miz ve paylaþýmlarýmýz daha hýzlý ve kolay oluyor. Aþka dair yazýlanlar ise facebook gibi sitelerde gýrla. SAADET BAYRÝ Hayran sitelerine bakarken, bir noktada takýlýp kalýyorum. Mesela; Mevlânâ Hazretlerinin hayran saysaadetbayri@hotmail.com fasý açýlmýþ. Yazýlanlarý okudukça, içim bir hoþ oluyor. Ýlâhi aþk bu kadar mý leziz anlatýlýyor, deyip susuyorum. aðýmýzda iletiþim araçlarýnýn deðiþmesiyDerken fark ediyorum ki; Mevlânâ’yý bile le, kiþilerin görüþleri düþünceleri de deðikullanýyoruz. Nasýl mý? þiyor. Hemen hemen hepimizin evinde Bütün gençlik âþýk olduðu için, aþklarýna itolan internet, olmazsa olmazlarýmýzdan. haf edilen sözleri Mevlânâ’dan. Düþünüyorum da bundan on yýl önce, cep Oysa Mevlânâ’nýn aþký hak aþký, bizimkisi telefonu en büyük hayallerimizden biriydi. yar aþký.. Daha eskiye gidersek, cep telefonunun hayaBu hikmetli sözler, yazanlarýn haline göre lini bile kuramazdýk ancak büyük iþ adamlabaþ üstünden ayak altýna düþüyor. rýna has bir araçtý. Ve hak ka yü rü yen be yit ler, bir an da Þimdi ise, “cep telefonu olmadan önce ne bambaþka bir hal alýyor. Susup kalýyor tüm yapýyorduk?” diyoruz. Hayatýmýzýn içine o kanaðmeler. dar girmiþ ki; çýkarmak ne mümkün. “Ýyi ki Mevlânâ Hazretleri var. Yoksa aþDerken þimdi cep telefonu da demode kýmýzý kim bu kadar güzel anlatýrdý.” diyoolmuþ durumda, internet olmazsa olmazruz, okumayan ve bu sebeple iki kelimeyi larýmýzdan. bir araya getiremeyen biz âþýklar. Bakalým zaman daha neleri hayatýmýzýn Ýnternet sitelerindeki diðer âþýk; Yusuf. içine aldýrýp, “ … olmadan ne yapýyorduk” “Yusuf Züleyha’ya dedi ki” diye baþlayýp gidiyeceðiz. den cümleler. Ayný þehirde ki dostlarýmýzla bile internetten Anlamadýðým bir peygamber olan Yusuf Agörüþürken, “zaman bayaðý deðiþti” demekten leyhisselam bizim mahalle arkadaþýmýz mý? Ýskendimi alamýyorum. Ev telefonu almak bile mini saygýyý aþýp ta “Yusuf þöyle yaptý. Yusuf lüks iken, þimdi lüks kalmadý gibi. böyle dedi” diye anýyoruz. Kalem ise sadece okullarda kullanýlýyor. Hz. sýfatýný bir türlü isminin baþýna getirÞimdinin gençleri, mektup denince, bimiyoruz. zim destanlarý ya da kitabeleri dinlediðimiz Ve aþkýn en küçük dairesinde gezdirip gibi dinliyorlar. duruyoruz. Birbirinden tamamen farklý iki kuþak olup Hz. Yusuf’un hayatýný kaçýmýz okumuþtur? çýktýk. Aramýzda çok az yaþ farký olmasýna raðZüleyha ile olan aþkýný araþtýrmaktan, vakit bumen. Teknoloji bizi çok erken yaþlandýrdý. labildik mi? Ve bu aþk bu kadar gündeme getiGenç olduðumu düþünüyorum ancak berilirken sabrýna dikkat çekenimiz oldu mu? Bir nim kuþak “seksenler” diye geçince, “bizim zagömlek uðruna senelerce zindanda kalýþý ve manýmýzda böyle miydi?” demek geliyor içimbunlarýn hepsindeki hikmet… den. Gerçekten bizim zamanýmýzda hiçbir Çok þey mi istedim. Sanýrým Yusuf-Züleyha þey böyle deðildi. aþký daha heyecanlý geliyor. Hal böyleyken, okuduklarýmýz, keþfettikleriVesselam...

EYLÜL

Ç

“Barla’da Diriliþ” sahnelendi BEDÝÜZZAMAN Said Nursî Hazretlerinin vefatýnýn 50. yýlý münasebetiyle hazýrlanan “Barla’da Di ri liþ” ti yat ro o yu nu Çem ber li taþ FKM’de gösterime girdi. Yavuz Bahadýroðlu’nun “Barla’da Diriliþ” isimli romanýndan uyarlanan ve senaryosu oyuncu ve senarist Kenan Korkmaz tarafýndan yazýlan, iki perdelik tiyatro oyunu yaklaþýk iki saat sürdü. Oyunun çok yakýn bir zamanda Türkiye ve yurt dýþýnda da oynanacaðýný açýklayan Alternatif Sanat Organizasyon yetkilileri, bu oyunun kamuoyunda büyük bir yanký uyandýracaðý görüþündeler. Konu ile ilgili bir açýklama yapan Alternatif Sanat Organizasyon yetkilileri, “Yüzyýlýmýza damgasýný vurmuþ ve yeterince anlaþýlamamýþ, bir aksiyon ve bir fikir adamý olan Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatýndan bir kesiti oynamak, bizim için büyük bir cesaretti. Umarýz kamuoyu bu oyunu beðenir ve bu oyunu, Bediüzzaman’ýn vefatýnýn ellinci yýlýnda sahneliyor olmasý da bizim için ayrý bir anlam ifade etmektedir” dediler. Tiyatro oyununu, objektif olarak ve gerçeklere

uygun bir biçimde yansýtmaya çalýþtýklarýný da ifade eden yetkililer, “oyunun altyapýsý ile yaklaþýk altý aydýr uðraþýyoruz. Senaryo, sahne ve dekorasyon, ýþýk ve oyuncu kadrosu ile ciddî olarak üzerinde durduðumuz ve çok önemsediðimiz bu oyunun baþka yerlerde de sahneye konulduðunda kamuoyunda büyük bir ses getireceðini umuyoruz. Tarihe damgasýný vurmuþ diðer þahsiyetlerimizin hayatlarý ile ilgili de çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz” þeklinde konuþtular. Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatýnýn “Barla sürgünü” kýsmýný içermekte olan tiyatro oyununun oyuncularý ise þu isimlerden oluþuyor: Seyfullah Kartal, Kenan Korkmaz, Yusuf Ekþi, Mehmet Aras, Musa Has, Zafer Yenitürk, Aydan Çakýr, Þenol Kara, Yücel Korkmaz, Mehmet Emin Kadýhan, Turgut Üstündað, Yavuz Gürbüz, Erkan Korkmaz. Teknik kadro ise þöyle: Dekor+-Kostüm Tasarým: Mehmet Emin Kaplan, Iþýk Tasarým+Uygulama: Fatih Mehmet Haroðlu, Kostüm Uygulama: Perie Petie ve Dekor Uygulama: Atölye Remzi. Ýsmail Tezer / Ýstanbul

SOLDAN SAÐA - 1. At yarýþlarýnda binicilerle BULMACA erdalodabas@mynet.com eyerin toplam aðýrlýðýnýn, atlarýn koþuyu kazanma þansýný etkileyecek biçimde ayarlan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 masý. - Uyanýk, gözü açýk, müteyakkýz. 2. Ge1 lecek. - Güldüren, tuhaf ve güzel söz, þaka. 3. 2 Harcanan para, gider. - Bir sanata, bir bilime, bir düþünce ve davranýþ sistemine temel olan, yön 3 veren ilke, nizam. 4. Ant. kasem. - Doðu Kara- 4 deniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kýyý tekne- 5 si. 5. Bir kimsenin, bir ortaklýðýn veya bir devle- 6 tin bazý iþlerini yapan kimse, temsilci. - Bir kim- 7 seye, bir aileye kendi adýndan ayrý olarak sonra- 8 dan takýlan, o kimsenin veya o ailenin bir özelli- 9 ðinden kaynaklanan ad. 6. Koyun tüyü. - Hay10 van otlak yeri. - Deniz veya göl sularý ile çevrilmiþ küçük kara parçasý, cezire. 7. Farsçada su. Araçada su. - Geçmiþte yaþanmýþ çeþitli olaylardan hafýzanýn sakladýðý her türlü iz, hatýra. - Bir binek hayvaný. 8. Limon rengi. - Düðüne giden davetli topluluðu. 9. Þehzade eðitmeni. - Yýldýz. 10. Osmanlý Türkçesinde sultanlar. - Can veya mal kaybýna, zararýna neden olan kötü olay. YUKARIDAN AÞAÐIYA —1. Gerçekleþmeyecek düþünce veya ümit. 2. Yesevi tekkesinde þeyh. - Bir sanat veya spor dalýnda uzun süre çalýþanlarýn onuruna düzenlenen kutlama töreni. 3. Osmanlý Türkçesinde unutma. - Bir kimsenin, bir tüzel kiþinin mülkiyeti altýnda bulunan, taþýnýr veya taþýnmaz varlýklarýn bütünü. 4. Latincede böbrek. - Yorgunluðu gidermek için duraklama. 5. Bir davanýn mahkemece nasýl bir hükme baðlandýðýný gösteren resmî belge .- Azerbaycan ve Türkmenistan para birimi. 6. Birlikte yolculuk eden topluluk. 7. Avrupa Topluluðu'nun kýsasý. Yüksek sesle baðýrma. - Saniyenin kýsasý. 8. Dökme demir. - Bir þeyin doðruluðu, gerçekliði konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman. 9. Dar, uzun ve hafif bir yarýþ kayýðý, kik. - Bir komþu devlet. 10. Baþtan baþa… - Ýki nesne arasýndaki boþluk. 11. Bir renk. - Yapýlarý dýþ etkilerden korumak amacýyla üzerlerine yapýlan çoðu kiremit kaplý bölüm. 12. Bir tür etli ve büyük zeytin. DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI— SOLDAN SAÐA: 1. PÝTORESK. ALO. 2. ANORAK. RAMAN. 3. RAFÝNERÝ. 4. ODUN. NAÞÝR. 5. JÖN. YOZ. YAMA. 6. EN. KAK. BELÝK. 7. NEMA. STAT. 8. META. UR. FAY. 9. BERABERE. ANA. 10. UÇAR. KAMAROT. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. PATOJEN. BU. 2. ÝN. DÖNEMEÇ. 3. TORUN. MERA. 4. ORAN. KATAR. 5. RAF. YA. AB. 6. EKÝNOKS. EK. 7. NAZ. TURA. 8. KREÞ. BAREM. 9. ARÝYET. 10. AMÝRAL. FAR. 11. LA. MÝLANO. 12. ONAMAK. YAT. Ýlanýn devamý 11. sayfada


11

YENÝASYA / 16 ÞUBAT 2010 SALI

E­KO­NO­MÝ 4,6 milyar kiþi cep telefonu kullanýyor

SERBEST PÝYASA

C. ALTINI

DÜN 53.600 ÖNCEKÝ GÜN 52.500

DÜN 359.000 ÖNCEKÝ GÜN 352.000

p

p

DOLAR

EURO

DÜN 1.5150 ÖNCEKÝ GÜN 1.5130

DÜN 2.0650 ÖNCEKÝ GÜN 2.0760

p

p

DÜNYADA cep telefonu kullanan sayýsý 4,6 milyara ulaþtý. Birleþmiþ Milletler Telekomünikasyon Ajansýnýn verilerine göre, bu yýl cep telefonu kullanan abonelerin toplam sayýsýnýn 5 milyara ulaþmasý bekleniyor. Bu arada, taþýnabilir geniþband kullanan abone sayýsýnýn da bu yýl 1 milyarý aþacaðý tahmin ediliyor. Cenevre/aa

ALTIN

Kasým 2009'da yüzde 24 olan iþsizlik oraný Ekim'de 0,4 puan artarak yüzde 24,4'e yükseldi.

Genç iþsizler artýyor KASIM 2009'DA ÝÞSÝZLÝK ORANI EKÝM'E GÖRE, 0,1 PUAN ARTARAK YÜZDE 13.1 OLARAK GERÇEKLEÞTÝ. ÝÞSÝZ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMÝNE GÖRE, 233 BÝN KÝÞÝ ARTARAK 3 MÝLYON 270 BÝN KÝÞÝYE ULAÞTI. GENÇ NÜFUSTA ÝÞSÝZLÝK ORANI YÜZDE 24'TEN YÜZDE 24,4'E YÜKSELDÝ. TÜRKÝYE Ýstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Kasým 2009’da iþsizlik oraný yüzde 13.1 olarak gerçekleþti. Ýþsizlik oraný Ekim ayýnda yüzde 13, bir önceki yýlýn Kasým ayýnda ise yüzde 12.6 düzeyindeydi. Ýþsizlik Aðustos ayýnda da yüzde 13.4’tü. 2009 yýlý Kasým döneminde istihdam edilenlerin sayýsý, geçen yýlýn ayný dönemine göre 742 bin kiþi artarak, 21 milyon 741 bin kiþiye yükseldi. Bu dönemde tarým sektöründe çalýþan sayýsý 413 bin kiþi, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 329 bin kiþi arttý. Türkiye genelinde iþsiz sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre 233 bin kiþi artarak 3 milyon 270 bin kiþiye çýktý. Kentsel yerlerde iþsizlik oraný 1 puanlýk artýþla yüzde 15.3, kýrsal yerlerde ise 0.4 puanlýk azalýþla yüzde 8.7 oldu. Mevcut iþsizlerin yüzde 15.3’ünü (499 bin kiþi) bu dönemde iþten ayrýlanlar oluþturdu. TARIM DIÞI ÝÞSÝZLÝK YÜZDE 16.2 Türkiye’de tarým dýþý iþsizlik oraný geçen yýlýn ayný dönemine göre 0.7 puanlýk artýþla yüzde 16.2 seviyesinde gerçekleþti. Bu oran erkeklerde geçen yýlýn ayný dönemine göre 0.7 puanlýk artýþla yüzde 14.9, kadýnlarda ise 0.5 puanlýk artýþla yüzde 20.8 oldu. Kasým 2009 döneminde istihdam edilenlerin yüde 24.6’sý tarým, yüzde 19.8’i sanayi, yüzde 6.2’si inþaat, yüzde 49.5’i ise hizmetler sektöründe yer aldý. Türkiye genelinde iþgücüne katýlma oraný, geçen yýlýn ayný dönemine göre 1.1 puanlýk artýþla yüzde 48.1 oldu. Kayýtdýþý iþsizlik önceki yýlýn ayný dönemine göre 0.6 puanlýk artýþla yüzde 43.9 olarak gerçekleþti. GENÇ NÜFUSTA ÝÞSÝZLÝK ORANI YÜZDE 24,4 Türkiye genelinde iþsiz sayýsý da geçen yýlýn ayný dönemine göre 233 bin kiþi artarak, 3 milyon 270 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleþti. Kasým 2008 döneminde yüzde 12,3 olarak açýklanan iþsizlik oraný da yüzde 12,6’ya revize edildi. Buna göre, iþsizlik oranýnda 0,5 puanlýk artýþ meydana geldi. Kasým 2009 döneminde kentsel yerlerde iþsizlik oraný 1 puanlýk artýþla yüzde 15,3, kýrsal yerlerde ise 0,4 puanlýk azalýþla yüzde 8,7 oldu. Türkiye’de tarým dýþý iþsizlik oraný geçen yýlýn ayný dönemine göre 0,7 puanlýk artýþla yüzde 16,2 seviyesinde gerçekleþti. Bu oran erkeklerde geçen yýlýn ayný dönemine göre 0,7 puanlýk artýþla yüzde 14,9’a, kadýnlarda ise 0,5 puanlýk artýþla yüzde 20,8’e yükseldi. Genç nüfusta iþsizlik oraný yüzde 24,4 olarak açýklandý. Kasým 2008 döneminde söz konusu oran yüzde 24 düzeyindeydi. Ýlanýn devamý 12. sayfada

ÝÞSÝZLERÝN PROFÝLÝ n Yüzde 71.2’si erkek nüfus n Yüzde 56.5’i lise altý eðitimli n Yüzde 27.3’ü bir yýl ve daha uzun süredir iþ arýyor n Ýþsizler sýklýkla (yüzde 31.9) “eþ-dost” vasýtasýyla iþ arýyor n Yüzde 89’u (2 milyon 911 bin kiþi) daha önce bir iþte çalýþmýþ n Daha önce bir iþte çalýþmýþ olan iþsizlerin yüzde 48.2’si hizmetler, yüzde 23.3’ü sanayi, yüzde 17.4’ü inþaat, yüzde 8.8’i tarým sektöründe çalýþmýþ, yüzde 2.3’ü ise 8 yýldan önce iþinden ayrýlmýþ n Ýþsizlerin yüzde 28’ini çalýþtýðý iþ geçici olup iþi sona erenler, yüzde 20.9’unu iþten çýkarýlanlar, yüzde 16.3’ünü kendi isteðiyle iþten ayrýlanlar, yüzde 8.2’sini iþyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7.1’ini ev iþleriyle meþgul olanlar, yüzde 9.9’unu öðrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9.6’sýný ise diðer nedenler oluþturuyor. Kasým 2009 döneminde 1 milyon 764 bin kiþi iþe yeni baþladý veya iþ deðiþtirdi. Mevcut iþsizlerin yüzde 15,3’ünü (499 bin kiþi) bu dönemde iþten ayrýlanlar oluþturdu.

BUSÝAD: Krizin etkisi geçmedi BURSA Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (BUSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Arif Özer, TÜÝK tarafýndan açýklanan iþsizlik rakamlarýnýn, krizin etkilerinin sürdüðünü ve bu etkilerin geçmesinin uzun sürede gerçekleþeceðini gösterdiðini bildirdi. TÜÝK açýkladýðý rakamlarý deðerlendiren Özer, iþsizlik rakamlarýnýn bazý önemli noktalara vurgu yaptýðýný ifade ederek, þöyle konuþtu: ‘’Rakamlar, krizin etkilerinin sürdüðünü ve bu etkilerin geçmesinin uzun sürede gerçekleþeceðini gösteriyor. Ýkincisi, daha önce yüzde 9’lara oturan kronik iþsizliðin yüzde 13’lere yerleþtiði gerçeðiyle karþý karþýyayýz. Önümüzde çok yeni yatýrýmlar görünmüyor. Dolayýsýyla rakamlarýn düþeceðine iliþkin bir hareket yok. Bu noktada, istihdama yönelik çok yaratýcý ve yeni önlemler almasý kaçýnýlmaz.’’ Özer, özellikle yüzde 25’e yaklaþan tarým dýþý genç iþsiz oranýnýn ekonomik anlamda olduðu kadar sosyal anlamda da ülke için çözülmesi gereken büyük bir problem olduðunu dile getirerek, ‘’Orta vadeli plana bakýlýrsa bu iþsizlik oranlarý tahmin ediliyordu. Yani, beklenmeyen bir rakam deðil. Ayrýca, bu rakamlarý konuþurken, iþ aramaktan umudu kesmiþ 1 milyon 800 bin kiþiyi unutmamak lazým’’ diye konuþtu.


12

YENÝASYA / 16 ÞUBAT 2010 SALI

E­KO­NO­MÝ

Anlaþma ile iþadamlarý ÝTO'dan alacaklarý tanýma mektubuyla 5 yýla kadar Shengen vizesi alabilecek.

ÝTO’dan, iþadamlarýna Schengen vizesi kolaylýðý ÝTALYA ÝLE VÝZE KOLAYLAÞTIRMA ANLAÞMASI ÝMZALANDI. ÝSTANBUL Ti­ca­ret­O­da­sý­(Ý­TO)­i­le­Ý­tal­ya’nýn Ýs­tan­bul­Baþ­kon­so­los­lu­ðu­a­ra­sýn­da­im­za­la­nan ‘’Vi­ze­Ko­lay­laþ­týr­ma­An­laþ­ma­sý’’­i­le­i­þa­dam­la­rý, Ý­TO’dan­a­la­cak­la­rý­‘’ta­ný­ma­mek­tu­bu’’yla­5­yý­la ka­dar­Schen­gen­vi­ze­si­a­la­bi­le­cek. An­laþ­ma­nýn­im­za­lan­ma­sý­i­çin­dü­zen­le­nen top­lan­tý­da­im­za­la­rýn­a­týl­ma­sýn­dan­ön­ce­Ý­TO Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­Mu­rat­Yal­çýn­taþ’a Tür­ki­ye­i­le­Ý­tal­ya­a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­le­rin­ge­li­þi­mi­ne­yap­tý­ðý­kat­ký­lar­dan­do­la­yý­Ý­tal­ya­Cum­hur­baþ­ka­ný­ta­ra­fýn­dan­la­yýk­gö­rü­len­‘’Ý­tal­yan Dev­let­Ni­þa­ný’’­tak­dim­e­dil­di.­Ni­þa­ný­Yal­çýn­taþ’a­Ý­tal­ya’nýn­An­ka­ra­Bü­yü­kel­çi­si­Car­lo Mar­si­li­ver­di.Yal­çýn­taþ,­bu­ra­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­ken­di­si­ni­‘’Ý­tal­yan­Dev­let­Ni­þa­ný’’na­la­yýk­gör­dük­le­rin­den­do­la­yý­Ý­tal­ya­Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý’na,­Car­lo­Mar­si­li’ye­ve­Ý­tal­ya’nýn­Ýs­tan­bul­Baþ­kon­so­lo­su­Mas­si­mo­Rus­ti­co’ya­te­þek­kür­et­ti.­Yal­çýn­taþ,­u­lus­la­ra­ra­sý­ti­ca­re­tin­ö­nün­de­ki­en­bü­yük­en­gel­ler­den­bi­ri­nin,­vi­ze­prob­le­mi­ol­du­ðu­na­dik­ka­ti­çe­ke­rek,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Schen­gen­vi­ze­si­pro­se­dür­le­ri,­i­þa­dam­la­rý­mý­zý­ço­ðu­za­man­zor­la­yan­ve­hat­ta­za­man za­man­da­mo­ral­le­ri­ni­bo­zan­pro­se­dür­ler­ol­-

muþ­tur.­Bu­bað­lam­da­Mas­si­mo­Rus­ti­co’ya çok­te­þek­kür­e­di­yo­rum.­Ken­di­si­gö­re­vi­ne­baþ­la­dý­ðýn­dan­bu­ya­na­i­þa­dam­la­rý­mý­zýn­ra­hat­ça vi­ze­a­la­bil­me­le­ri­i­çin­yo­ðun­ça­lýþ­ma­lar­da­bu­lun­muþ­tur.­Ý­tal­yan’ýn­Ýs­tan­bul­Kon­so­los­lu­ðu, Türk­i­þa­dam­la­rý­na­her­za­man­en­hýz­lý,­en­ko­lay­vi­ze­ve­ren­Kon­so­los­luk­ol­muþ­tur.­Yap­tý­ðý­mýz­an­laþ­may­la­da­bu­pro­se­dür­le­ri­en­a­za­in­di­re­ce­ðiz.­Ý­þa­dam­la­rý­mý­zýn­da­ha­ko­lay­ve­da­ha u­zun­sü­re­li­vi­ze­a­la­bil­me­le­ri­ni­sað­la­ya­ca­ðýz.­Ý­þa­dam­la­rý­mýz,­Ý­tal­yan­Kon­so­los­lu­ðu’na­biz­den­a­la­cak­la­rý­‘’ta­ný­ma­mek­tu­bu’’yla­mü­ra­ca­at et­tik­le­rin­de­5­yý­la­ka­dar­ve­çok­da­ha­ko­lay­vi­ze­a­la­bi­le­cek­ler.­Bu­mek­tu­bu­ve­rir­ken­ta­bii­ki çok­ti­tiz­dav­ra­na­ca­ðýz.­Bi­ze­baþ­vu­ran­fir­ma­lar­da­be­lir­li­kri­ter­le­re­ba­ka­ca­ðýz.­Bu­kri­ter­le­ri sað­la­yan­fir­ma­la­ra­ve­re­ce­ðiz.’’­So­ru­la­rý­da­ce­vap­la­yan­Yal­çýn­taþ,­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne­i­þa­dam­la­rý­nýn­Ý­tal­ya’dan­al­dýk­la­rý­vi­zey­le­di­ðer­tüm ‘’Schen­gen­Ül­ke­le­ri’’ne­gi­re­bi­le­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­Mas­si­mo­Rus­ti­co­da­ko­nuþ­ma­sýn­da,­‘’Ge­çen­yýl­50­bin­vi­ze­ver­dik­a­ma­bu­nu­ye­ter­li gör­mü­yo­ruz.­Ben­100­bin­vi­ze­ver­me­ye­ha­zý­rým’’­de­di.­Ýstanbul/aa

Geleceðin Otomobili i MiEV, Türkiye’de

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Þevket Ünlü'nin muhtereme annesi

Meryem Ünlü

' nün

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

ADANA YENÝ ASYA OKUYUCULARI

TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz

Hacý Ümit Gültekin

'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Kemal Ünal ve Kenan Ünal ÝSTANBUL

MITSUBISHI Mo­tors’un­Tür­ki­ye dis­tri­bü­tör­lü­ðü­nü­ya­pan­Tem­sa Glo­bal,­Mit­su­bis­hi­Mo­tors­ta­ra­fýn­dan­ge­liþ­ti­ri­le­rek­sa­tý­þa­su­nu­lan­ilk yüz­de­yüz­e­lek­trik­li­o­to­mo­bil­ol­ma un­va­ný­na­sa­hip­i­Mi­EV’i­ta­nýt­tý. Top­lan­tý­da­ko­nu­þan­Tem­sa­Glo­bal­Ge­nel­Mü­dü­rü­Yu­suf­So­ner, dün­ya­da­sa­tý­þa­su­nu­lan­ilk­e­lek­trik­li­o­to­mo­bil­o­lan­i­Mi­EV’in­Ja­pon­ya’da­Tem­muz­2009’da­sa­tý­þa su­nul­du­ðu­nu­ve­þu­an­1.400­a­det­sa­týl­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Yol­lar­da­þarj­ü­ni­te­le­ri­nin­ku­ru­lu­mu­gi­bi­tek­nik alt­ya­pý­nýn­ ta­mam­lan­ma­sý­nýn­ ar­dýn­d an­ a­r a­c ý­ Tür­k i­y e’de­ sa­t ý­þ a sun­ma­yý­ plan­la­dýk­la­rý­ný­ be­lir­ten So­ner,­0­kar­bon­di­ok­sit­sa­lý­ný­mý­na sa­hip­ i­ Mi­EV'in­ dün­ya­da­ kul­la­ným­da­ o­lan­ “en­ çev­re­ci”­ a­raç­ ol­du­ð u­n u­ vur­g u­l a­d ý.­ i­ Mi­E V­ 130 km­ hý­za­ u­la­þýr­ken,­ tek­ bir­ þarj­la 160­km’lik­bir­yo­lu­ra­hat­lýk­la­a­la­bi­li­yor.­ 220­ Volt­ þe­be­ke­ ce­re­ya­ný i­le­top­rak­lý­priz­den­or­ta­la­ma­7­sa­at­te­full­þarj­e­di­le­bi­li­yor­ve­ya­330 Volt­ i­le­ “qu­ick­ char­ger”­ is­tas­yon­la­rýn­dan­ ya­rým­ sa­at­te­ yüz­de­ 80 þarj­e­di­le­bi­li­yor.­i­Mi­EV’in­yýl­lýk­e­lek­trik­ ih­ti­ya­cý­ sa­de­ce­ 250­ TL.­ E­lek­trik­li­mo­to­ru­i­le­de­i­Mi­EV­“en ses­siz”­ ol­ma­ ö­zel­li­ði­ni­ ta­þý­yor.­ O­to­mo­bil­ dün­ya­sýn­da­ ye­ni­ bir­ dö­ne­mi­ baþ­la­ta­cak­ o­lan­ i­ Mi­EV,­ 4 ka­pý­lý­ ve­ 4­ yol­cu­ ka­pa­si­te­si­ne­ sa­hip. Ýstanbul/ÜMÝT KIZILTEPE

TAZÝYE Aðabeyimiz Osman Kaya Beyin muhterem eþi

Türkan Kaya

'nýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

KAYSERÝ YENÝ ASYA OKUYUCULARI Ýlanýn devamý 13. sayfada


13

YENÝASYA / 16 ÞUBAT 2010 SALI

Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

AÝLE - SAÐLIK

Ýlk seanslarda neden aðlanýr? TERAPÝ GÜNLÜÐÜ BANU YAÞAR / Psikolog&Psikoterapist yasarbanu@yahoo.com

n­san­la­rý­din­li­yo­rum...­Ne­çok­hi­kâ­ye­var­di­ye­dü­þü­nü­yo­rum...­Ne­çok­hi­kâ­ye­si­o­lan­in­san­var...­Ne­ka­dar­da­fark­lý...­Ve­ne­ka­dar­da ben­zer­as­lýn­da...­Ne­re­de­bi­ti­yor,­ne­re­de­baþ­lý­yor­mut­lu­luk...­Ne­den­in­san­lar­hep­mut­suz? Ne­den­sü­rek­li­a­cý­çe­ki­yor­lar?­Ya­þa­dýk­la­rý­o­lay­lar­mý­çok­a­cý,­yok­sa,­o­lay­la­ra­ken­di­miz­mi­ka­tý­yo­ruz­de­rin­de­rin­a­cý­la­rý...­Ha­ya­týn­ha­mu­ru­na­ko­nan­a­cý,­çek­ti­ði­miz­den­a­cý­dan­da­ha­mý çok...­Bü­yük­im­ti­han­lar­ha­riç,­ki­on­lar­yü­re­ði­nin­ka­bu­ðu­nu­so­yar­in­sa­nýn...­Çok­sev­di­ðin­bi­ri­ni,­bir­ya­ký­ný­ný­kay­bet­mek...­En­a­zýn­dan­bu dün­ya­da­bir­da­ha­gö­re­me­ye­ce­ði­ni­bil­me­nin­a­cý­sý...­Ha­ya­týn­bil­di­ðin­den,­gör­dü­ðün­den­çok da­ha­fark­lý­ol­du­ðu­nu,­i­nan­dý­ðýn­ve­en­gü­ven­dik­le­ri­nin­tam­ter­si­ne­ol­du­ðu­nu­gör­dü­ðün­za­man­lar...­Bu­nun­gi­bi­da­ha­ni­ce­le­ri­nin­ye­ri­zor i­yi­le­þir.­Bel­ki­hiç­geç­mez,­sa­de­ce­o­nun­la,­o­sý­zýy­la­ya­þa­ma­yý­öð­re­nir­sin...­E­lin­her­deð­di­ðin­de­ye­ri­hâ­lâ­a­cýr,­a­ma­sa­na­öð­ret­ti­ði­an­la­mýn ya­nýn­da­a­cý­sý­hiç­ka­lýr.­Ken­di­ni,­ru­hu­nu­ve duy­gu­la­rý­ný­ko­ru­ma­yý­öð­ret­tik­le­ri­i­çin­min­net­tar­ol­du­ðun­dost­lar­gi­bi­o­lur­lar... Ve­in­san­lar­ne­den­að­lar­ilk­se­ans­lar­da...Yü­re­ði­nin­zeh­ri­ni­a­kýt­mak­hiç­de­ko­lay­de­ðil­dir bi­li­yo­rum...­Bun­la­rý­ke­li­me­le­re­dök­mek,­yýl­lar­ca­bi­rik­tir­dik­le­ri­ni,­bir­sa­a­tin­i­çin­de,­bir­te­ra­pi­se­an­sýn­da­bo­þalt­ma­ya­ça­lýþ­mak,­ne­ka­dar da­zor­dur...­Bü­yür­ken­ha­lý­nýn­al­tý­na­at­tý­ðýn­ve er­te­le­di­ðin­on­ca­ya­þan­ma­mýþ­duy­gu­nun­ve söy­len­me­miþ­sö­zün­a­cý­sý­bir­sa­at­te­çý­kar­mý, bo­þal­tý­la­bi­lir­mi­on­ca­dol­muþ­luk,­ta­ným­la­na­ma­dan,­a­dý­kon­ma­dan­kal­dý­rý­lan­on­ca­ya­þan­mýþ­lýk...­Yýl­lar­ca­ha­lý­nýn­al­tý­na­it­tik­le­rin­za­man­la­yük­sek­lik­yap­ma­ya­baþ­lar,­za­man­o­lur a­ya­ðýn­ta­ký­lýr,­dü­þü­rür­se­ni..­Ni­ye­ay­ný­ha­ta­ya dü­þü­yo­rum,­ni­ye­hep­ay­ný­yer­de­bu­lu­yo­rum ken­di­mi­di­ye­ya­kýn­dý­ðýn­da,­bi­rik­tir­dik­le­ri­nin a­ya­ðý­na­ta­kýl­dý­ðý­ný­fark­e­de­mez­sin­bi­le....­Ha­lý­nýn­al­tý­ný­gör­me­ye­ce­sa­re­tin­var­sa­e­ðer,­çý­kan­her­þey­ilk­ön­ce­se­ni­kor­ku­tur,­ca­ný­ný­da­ha­da­ya­kar.­Yüz­leþ­ti­ðin­her­þey­sa­na­ger­çek

Ý

se­ni­ta­nýt­ma­ya­ça­lý­þýr.­Oy­sa­ki,­sen­o­nu­hep de­rin­le­re­at­ma­ya,­se­si­ni­kýs­ma­ya­ça­lýþ­mýþ­týn... O­kay­bo­lup­git­me­di,­hep­bir­þe­kil­de­var­lý­ðý­ný sür­dür­dü...­Hep­kaç­ma­na­rað­men,­o­nun­la kar­þý­laþ­man­yýl­la­rý­ný­al­dý... Ýþ­te­bu­yüz­den­dir­ki,­ge­nel­lik­le­ilk­se­ans­lar da­að­la­nýr.­Ne­re­den­baþ­la­ya­ca­ðý­ný­bi­le­mez­sin, ne­söy­le­ye­ce­ði­ni­de,­ni­ye­gel­di­ði­ni­de...­Ý­þe­ya­ra­yýp­ya­ra­ma­ya­ca­ðý­na­da­ir­bir­sü­rü­þüp­he­ye rað­men,­sen­ken­di­ne­öy­le­a­ðýr­ge­lir­sin­ki,­se­ni ge­ti­ren­de­bu­duy­gu­dur­as­lýn­da...­Na­sýl­bi­ri kar­þý­na­çý­ka­cak,­o­na­gü­ve­nip­i­çi­ni­a­ça­bi­le­cek mi­sin?­Se­ni­ger­çek­ten­an­la­ya­bi­le­cek­mi?­Çö­züm­o­la­bi­le­cek­mi­ya­þa­dýk­la­rý­na?­Gü­ve­ne­bi­le­cek­mi­sin?­Sýr­la­rý­ný­se­nin­ka­dar­i­yi­ko­ru­ya­bi­le­cek­mi?­Ý­çin­de­ki­tüm­yük­le­ri­ni­bo­þal­ta­bi­le­ce­ðin,­ce­va­bý­ný­as­lýn­da­se­nin­­de­bil­di­ðin­bir­sü­rü so­ru­yu­tek­rar­so­ra­bi­le­ce­ðin­bi­ri­nin­ya­nýn­da­að­la­ya­bil­mek...­Bu­bi­le­tek­ba­þý­na­ra­hat­la­tý­cý­dýr. Te­ra­pi­de­kul­la­ný­lan­bir­sü­rü­tek­ni­ðin­ya­ný­sý­ra, as­lýn­da­i­yi­leþ­ti­ri­ci­et­ki­ya­pan­þe­yin,­te­ra­pist­i­le da­ný­þan­a­ra­sýn­da­ku­ru­lan­ve­te­me­lin­de­gü­ven o­lan­o­ya­kýn­i­liþ­ki­de­yat­tý­ðý­ný­dü­þü­nü­rüm­hep... Ýn­san­gü­ven­duy­du­ðun­da­ve­ol­du­ðu­gi­bi­ka­bul e­dil­di­ðin­de­sa­vun­ma­la­rý­ný­da­ha­az­kul­la­nýr. Ger­çek­ben­li­ðiy­le­da­ha­çok­mu­ha­tap­o­lur.­Ve o­nun­la­da­ha­çok­mu­hab­bet­e­der.­Kü­çük­bir ço­cu­ðu­se­ver­gi­bi­se­ver­i­çin­de­ki­ken­di­ni....­Ya­ra­maz­lýk­la­rý,­tüm­saç­ma­la­dýk­la­rýy­la­se­vim­li­ge­lir­o­na...­Has­sas­ve­ký­rýl­gan­ol­du­ðu­ka­dar,­o­nun ne­ka­dar­ce­sur­ol­du­ðu­nu­da­bi­lir...­Her­düþ­tü­ðün­de­tek­rar­tek­rar­a­ya­ða­kal­kýþ­la­rý­ný­ve­ha­ya­ta ye­ni­den­tu­tu­nuþ­la­rý­ný­da­bi­lir...­Ý­çin­de­ki­ce­sur, a­ma­bir­o­ka­dar­da­has­sas­o­lan­o­kü­çük­ço­cuk­la­ta­nýþ­mak­i­çin­i­yi­bir­a­dým­dýr­te­ra­pi­yol­cu­lu­ðu...­Ký­rýl­gan­lý­ðý­ný­sýrf­za­yýf­gö­rün­me­mek­a­dý­na in­kâr­et­ti­ði­miz­o­ço­cu­ðun­bü­yü­dü­ðü­nü­de­fark e­de­me­yiz­ço­ðu­za­man...­Sa­na­ya­pý­lan­se­nin­i­çi­ne­ya­pý­lan­te­ra­pi­yol­cu­lu­ðun­da,­bir­yol­ay­rý­mýn­da­rast­lar­sýn­o­na...­En­saf­ha­liy­le­kar­þý­lar­se­ni,­hu­zur­lu­bir­gü­lüm­se­mey­le­ba­kar­göz­le­ri­nin i­çi­ne..­Ne­ka­dar­sý­cak­ve­ne­ka­dar­da­ta­ný­dýk ge­lir...­Çok­es­ki­ler­den­ge­len­bir­dost­gi­bi...­ Bir­te­ra­pi­yol­cu­lu­ðun­da­ken­diy­le­ve­ken­di­i­çin­de­ki­ço­cuk­la­kar­þý­laþ­ma­ya­ce­sa­re­ti­o­lan­in­san,­yü­re­ðin­de­ilk­de­fa­öz­gür­ol­ma­nýn­se­rin­li­ði­ni­de­his­se­der,­her­þe­ye­rað­men­va­ro­la­bil­me­nin­ve­ya­þa­ya­bil­me­nin­haz­zý­ný­ya­þar...­Ya­ra­tý­lan­her­þey­le­be­ra­ber,­se­vi­le­rek­ya­ra­týl­mýþ­ol­ma­nýn­de­rin­hu­zu­ru­nu­da­ya­þar...­Göz­le­ri­ni ka­pa­ta­rak­de­ðil,­a­ça­rak­da­mut­lu­o­lu­na­bi­le­ce­ði­ni­fark­e­der...

Çocuðunuzun baþýný okþayýn PSÝKÝYATRÝ UZMANI DOÇ. DR. ÖMER GEÇÝCÝ: AÝLE ÇOCUÐA SEVGÝ VERMEZSE, SEVGÝYÝ BAÞKA YERLERDE ARIYOR ANTALYA Al­kol­ve­Mad­de­Ba­ðým­lý­lý­ðý­A­raþ­týr­ma­ve­Uy­gu­la­ma­Mer­ke­zi­(AM­BA­UM) Mü­dü­rü­Psi­ki­yat­ri­Uz­ma­ný­Doç.­Dr.­Ö­mer Ge­çi­ci,­sev­gi­siz­ka­lan­ço­cu­ðun­al­kol­ve mad­de­ba­ðým­lý­lý­ðý­na­yö­ne­le­bi­le­ce­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Top­lum­o­la­rak­sev­gi­mi­zi­i­fa­de­e­de­mi­yo­ruz.­An­ne­ve­ba­ba­nýn­ço­cuk­la­ten­te­ma­sý­yok,­ço­cu­ðun­ba­þý­ný­ok­þa­ma­yok.­E­ðer a­i­le­ço­cu­ðun­ba­þý­ný­ok­þa­maz­sa­baþ­ka­la­rý­ok­þu­yor.­Ço­cu­ðu­nu­zu­di­zi­ni­ze­ya­tý­rýp­ba­þý­ný ok­þa­yýn’’­u­ya­rý­sýn­da­bu­lun­du. AM­BA­UM­Mü­dü­rü­Doç.­Dr.­Ge­çi­ci, genç­ler­de­es­rar­ve­e­ro­in­gi­bi­mad­de­le­re­ba­ðým­lý­lý­ðýn­art­tý­ðý­ný­söy­le­di.­‘’E­ro­in­bir­ke­re­bi­le kul­la­nýl­dý­ðýn­da­ba­ðým­lý­lýk­ya­pý­yor.­Ö­nem­li­o­lan­genç­le­ri­mi­zi­e­ro­in­gi­bi­mad­de­ler­den­u­zak tut­mak’’­di­yen­Doç.­Dr.­Ge­çi­ci,­ço­cu­ðu­bu mad­de­le­re­i­ten­te­mel­ne­den­ler­ol­du­ðu­nu vur­gu­la­ya­rak,­þöy­le­ko­nuþ­tu: ‘’Te­mel­ne­den­ler­a­ra­sýn­da,­çev­re,­e­ði­tim,­ar­ka­daþ­gru­bu,­mad­de­ye­ko­lay­u­la­þý­la­bi­lir­lik­bu­lu­nu­yor­a­ma­a­sýl­ne­den­sev­gi­siz­lik.­A­i­le­de­ki sev­gi­bað­la­rý­çok­­ö­nem­li.­Ka­o­tik­a­i­le­ler­de,­ay­rýl­mýþ,­bö­lün­müþ,­par­ça­lan­mýþ­a­i­le­ler­de­ye­ti­þen­genç­ler­mad­de­ye­yö­ne­le­bi­li­yor.­Bu­tür­a­i­le­de­ye­ti­þip­mad­de­ye­yö­ne­len­ço­cuk­la­rýn­te­da­vi­sin­de­de­sý­kýn­tý­ya­þý­yo­ruz.­Ço­cuk­la­rýn­duy­gu­sal­boþ­luk­la­rý­nýn­dol­du­rul­ma­sý­ge­re­ki­yor. On­la­ra­de­ðer,­ö­nem­ver­me­miz­ge­re­ki­yor.­Biz top­lum­sal­o­la­rak­sev­gi­mi­zi­gös­te­re­mi­yo­ruz. Bir­çok­gen­ce­‘en­son­ba­ba­na,­an­ne­ne­ne­za­man­sa­rýl­dýn?’­di­ye­sor­du­ðu­muz­da­genç­ha­týr­la­mý­yor.­Ya­da­‘ba­ban­en­son­ba­þý­ný­ne­za­man ok­þa­dý,­ba­ba­nýn­di­zi­ne­en­son­ne­za­man­yat­týn?’­di­ye­sor­du­ðu­muz­da­‘hiç’­di­yor.­Genç­le­re Ýlanýn devamý 14. sayfada

‘An­ne,­ba­ba­ný­za­hiç­se­ni­se­vi­yo­rum­de­di­niz mi?­di­ye­so­ru­yo­ruz­‘ha­yýr’­di­yor.­‘Ne­den?’­di­ye sor­du­ðu­muz­da­‘o­da­ba­na­hiç­söy­le­me­di’­di­yor.­Top­lum­o­la­rak­sev­gi­mi­zi­i­fa­de­e­de­mi­yo­ruz.­An­ne­ve­ba­ba­nýn­ço­cuk­la­ten­te­ma­sý­yok, ço­cu­ðun­ba­þý­ný­ok­þa­ma­yok.­E­ðer­a­i­le­ço­cu­ðun­ba­þý­ný­ok­þa­maz­sa­baþ­ka­la­rý­ok­þu­yor.­Ço­cu­ðu­nu­zu­di­zi­ni­ze­ya­tý­rýp­ba­þý­ný­ok­þa­yýn.­Bu ço­cuk­ta­ki­sev­gi­boþ­lu­ðu­nu­dol­du­ra­cak­týr.­Sev­di­ði­miz,­de­ðer­ver­di­ði­miz­in­san­lar­la­sev­gi­köp­rü­sü­nü­kur­ma­ma­zý­ge­re­ki­yor.­Sev­gi­siz­ka­lan ço­cuk­al­kol­ve­mad­de­ba­ðým­lý­lý­ðý­na­yö­ne­li­yor.’’ AÝLE GÝBÝ YAÞAMAYI ÖÐRENMELÝYÝZ Genç­le­rin­en­ö­nem­li­so­ru­nu­nun­a­i­le­bað­la­rý ol­du­ðu­nu­an­la­tan­Ge­çi­ci,­a­i­le­le­rin­or­tak­za­man­ge­çir­me­ye­dik­kat­et­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­A­i­le­ço­cu­ða­sev­gi­ver­mez­se­ço­cu­ðun­sev­gi­yi­baþ­ka­yer­de­a­ra­dý­ðý­na­i­þa­ret­e­den­Doç.­Dr. Ge­çi­ci,­‘’Bu­da­ge­nel­lik­le­al­kol­ve­mad­de­ba­ðým­lý­lý­ðý­o­lu­yor.­A­i­le­i­çin­de­ge­rek­eþ­le­rin­bir­bi­riy­le­ge­rek­se­an­ne­ba­ba­nýn­ço­cuk­la­ra­kar­þý­i­le­ti­þi­mi­ar­tý­rýl­ma­lý,­duy­gu­sal­bað­sað­lan­ma­lý,­a­i­le gi­bi­ya­þa­ma­yý­öð­ren­me­li­yiz’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Mad­de­ba­ðým­lý­lý­ðýn­te­da­vi­sin­de­ba­ðým­lý­nýn­is­te­me­si­nin­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­yan­Doç. Dr.­Ge­çi­ci,­söz­le­ri­ni­þöy­le­sür­dür­dü:­‘’Ba­ðým­lý­lý­ðýn­te­da­vi­sin­de­üç­a­yak­var.­Ba­ðým­lý­o­lan­ki­þi, a­i­le­ve­he­kim.­Bun­lar­dan­her­han­gi­bi­ri­nin­za­yýf kal­ma­sý­ya­da­ol­ma­ma­sý­te­da­vi­yi­zor­laþ­tý­rý­yor. He­def­ha­yat­bo­yu­te­miz­ka­la­bil­mek.­Ba­ðým­lý­lýk te­da­vi­ol­mu­yor,­a­ma­kon­trol­al­tý­na­a­lý­na­bi­li­yor. A­i­le­ler­bu­ko­nu­yu­cid­di­ye­al­ma­lý,­al­kol­ve­mad­de­ba­ðým­lý­lý­ðý­mer­kez­le­ri­nin­sa­yý­sý,­ya­tak­sa­yý­sý ve­in­san­gü­cü­ar­tý­rýl­ma­lý.’’­Antalya /­aa


14 Sayfa Sorumlusu: Zübeyir Ergenekon — Furkan Demir— Muharrem Özel

YENÝASYA / 16 ÞUBAT 2010 SALI

BÝLÝÞÝM-TEKNOLOJÝ

BÝLGE KAPTAN

Ýzmit Çamlýktan Muhammed Emin kardeþimizin sorusu; Bil­gi­sa­yar­çök­tü­ðün­de­for­mat­at­mak zo­run­lu­ mu?­ Baþ­ka­ bir­ kur­tar­ma­ yön­te­mi­var­mý?

sýl mý? CD üzerinden. Ýlâç: CD üzerinden çalýþan bir iþletim sistemi CD üzerinden çalýþan iþletim sistemiyle ilk olarak 2005 yýlýnda Linux tabanlý millî iþletim sistemimiz Pardus ile tanýþmýþtým. Pardus’un sitesinden pardus.org.tr “Çalýþan CD” adý vencelikle sorudaki yanlýþlýðý düzeltelim rilen versiyonunu indirip, CD’ye yazdýrýyorve sonrasýnda cevap vermeye çalýþalým. sunuz. Bilgisayarýnýzý CD’den baþlatmak üzeSorudaki yanlýþlýk “bilgisayarýn çökme- re ayarlýyorsunuz ve CD’yi bilgisasi” durumudur. Çöken bilgisayar deðildir, i- yarýnýza takýp, bilgisayarýnýzý çindeki iþletim sistemidir. Bilgisayarýnýzýn ye ni den baþ la tý yor su nuz. çökmesi, fiili bir durumdur ki, anakart yan- Karþýlaþtýðýnýz manzara, amasýndan diðer parçalarýn bozulmasýna kadar lýþýk olmadýðýnýz ve bir birçok durumda kullanýlmasý uygun olabilir. hay li þa þý ra ca ðý nýz bir Ýþletim sistemi: Bilgisayar donanýmýnýn du rum; bir çok iþ le mi doðrudan denetimi ve yönetiminden, temel rahatça yapabileceðiniz sistem iþlemlerinden ve uygulama yazýlýmlarý- hazýr bir iþletim sistemi ný çalýþtýrmaktan sorumlu olan sistem yazýlý- var karþýnýzda. Hem de mýdýr. (Kaynak: Vikipedi) “çöktü” diye düþündüÝþletim sistemi olarak Windows ürünleri ðünüz bilgisayarýnýzda pazardaki en yaygýn üründür. Yaygýn olma çalýþýyor. Linux kullasebeplerinden en önemlisi, donaným üretici- nýcýlarýnýn bu durum leri ile yaptýðý anlaþmalardýr. Bilgisayar satýn karþýsýnda þaþýrmayacaalan bir kiþinin baþka bir iþletim sistemiyle ta- ðý ný bi li yo ruz, çün kü nýþma özgürlüðü, bu anlaþmalar nedeniyle e- onlar bu durumdan zalinden alýnmaktadýr. Bu gidiþata “dur!” demek ten haberdar. isteyen, Pardus Kullanýcýlarý Derneði Baþkaný Pardus’ta “Çalýþan” ve Nihad Karslý’nýn, 2008 yýlýnda açmýþ olduðu “Kurulan” diye iki ayrý südâvâ 16 Aralýk 2009 tarihinde sonuçlandý. rüm vardýr. Buna ek olarak, Ankara 1. Tüketici Mahkemesi, Windows’a Ubuntu’nun http://www.udur dedi. Ürün ile beraber alýnmasý zorunlu buntu.org.tr/ubuntuindir/inhale getirilmiþ Windows’un tutar iadesine ka- dir adresinden Ubuntu’nun rar ver di.( 1 Ha be rin kay na ðý: http://go - normal versiyonunu indirip, o.gl/C8pf) açýlýþta Türkçe’yi seçip, “BilgiBu karar, Windows’un haksýz rekabetine sayarýnýzda herhangi bir deðikarþý yükselen etkili seslerden birisi oldu. So- þiklik yapmadan Ubuntu’yu rumuza cevap vermeden önce, cevabýmýza deneyin” seçeneðinin üzerine bir ön hazýrlýk sunalým istedik. gelip Enter’e bastýðýnýzda sistem açýlýr, Pardus için anlattýðým Cevabýmýz; gibi sistemi aynen kullanabilirsiniz. Bilgisayarýnýzda kullandýðýnýz iþletim siste- Ek olarak, bu sistemi kurmak isterseniz, mi, bilgisayarýnýza giren bir virüs ya da isteye- Masaüstü’nde bulunan “Install” kýsayolu ile kurek ya da istemeyerek sildiðiniz bir sistem ruluma baþlayabilirsiniz. dosyasý ya da baþka etmenler nedeniyle çöke(Not: Yarý Türkçe bir sistem ile karþýlaþabilir. Bu durumda yapabilecekleriniz, kullan- caksýnýz, sisteminiz kurulduktan sonra yükledýðýnýz iþletim sistemine ve çökme sebebine nen dil paketleri sonucu sisteminiz görünür göre deðiþkenlik arz eder. Ortak nokta, verile- anlamda -kullanýmda ihtiyacýnýz olan görselrinizi kurtarabilme ihtimalinizin yüksek oldu- lerde- %90 gibi bir oranda Türkçe olacaktýr.) ðudur. Bu ihtimal, Linux sistemlerinde çok daha yüksektir. Linux sistemlerinin bir diðer CD üzerinden çalýþan iþletim sistemi avantajý, çökme kavramýný unutturacak kadar ile neler yapabilirsiniz? kararlý, virüslere karþý dayanýklý ve yapýlan haÝhtiyacýnýz olan birçok þeyi yapabilirsiniz. talara karþý hatalarýn telafisine büyük ölçüde Hazýr kurulu olarak gelen ofis programýnda müsaade eden bir yapýsý olmasýdýr. OpenOffice.Org- tüm ofis iþlemlerinizi yapaLinux tabanlý bir sistem ya da Windows ü- bilir, hazýrladýðýnýz dosyalarý diðer yaygýn olan rünleri kullanýyor olabilirsiniz, kurtarma aracý MS Office sürümlerine uyumlu olarak kaydeolarak ek bir iþletim sistemi kullanacaðýz. Na- debilirsiniz. Sistemde yüklü olan tasarým

Ö

programlarýný kullanarak tasarýmlar yapabilir, iþletim sisteminin yazýlým deposundan istediðiniz yazýlýmý ücretsiz olarak indirebilir, normal olarak kullanabilirsiniz. Müzik dinleyebilir, film izleyebilirsiniz. Ýnternete girebilir, banka þubenizi gönül rahatlýðýyla kullanabilirsiniz. “Gönül rahatlýðýyla” ifadesini kullanma sebebim, Linux sistemlerinin çok daha güvenli olmasýdýr. “Amerika Birleþik Devletleri’nin en etkili gazetelerinden olan The Washington Post, okurlarýný e-bankacýlýk hizmetlerini Linux sistemler ya da en azýndan Çalýþan CD’ler üzerinden yapmalarý için uyardý. Gazetede, Ýnternet ve bilgisayar güvenliði hakkýnda bir köþesi bulunan Brian Krebs, Windows sistemlerinin

açýklarýndan faydalanarak son dönemlerde yapýlan büyük soygunlardan da örnekler vererek okurlarýna ‘Windows’tan uzak durun’ dedi.” (Haberin kaynaðý;2- Tercümesi: http://goo.gl/EjCT 3- Aslý : http://goo.gl/fXAr ) Sistem üzerinde yaptýðýnýz hiçbir deðiþiklik kalýcý olmayacak, bilgisayarýnýzý CD’den tekrar baþlattýðýnýzda sýfýrlanmýþ olacaktýr. Bilgisayarýnýzý CD üzerinden açmanýzdaki asýl sebep, dosyalarýnýzý kurtarmaktý. Þaþkýnlýðýnýzýn biraz da olsa gittiðini düþünerek, Bilgisayar’dan diskinize girin, dosyalarýnýzýn silinme-

miþ olduðunu göreceksiniz. Diskinizin içindeki dosyalarý dýþarý aktarabilirsiniz. Dosyalarýnýzla beraber virüslerin de gelme ihtimali vardýr, virüsler Linux sistemlerinde kendi baþlarýna herhangi bir iþlem yapamazlar lakin aktarýlan dosyalarýnýzla beraber gelme ihtimali bulunan virüslerin format sonrasýnda sisteminize zarar verme ihtimali yüksektir. Bu yüzden, dosyalarýnýzý aktardýðýnýz diskinizi bilgisayarýnýza takmadan mutlaka güçlü bir anti virüs programý yükleyin ve diskinizi taktýðýnýzda ilk yapacaðýnýz iþ, virüs taramasý olsun. Virüslerin tehditlerine kulak asmamak, rahat yaþamak isterseniz de Linux tabanlý iþletim sistemleri tercih edebilirsiniz. Örnek; Pardus, Ubuntu. Dosyalarýnýzý kurtardýktan sonra, bilgisayarýnýzý formata hazýrlayabilirsiniz. Eðer Linux tabanlý bir iþletim sistemi kullanýyor olsaydýnýz; vi rüs ge rek çe siy le çök me i le karþýlaþma ihtimaliniz milyonda bir gibi küçük bir ihtimal olacaktý -bu ihtimal de bilgisayarýnýzda bulunan virüse sizin yetki vermenizle ortaya çýkabilir- sistem dosyalarýnda yaptýðýnýz hatalý deðiþiklikler ya da iste(me)yerek sili nen sis tem dos ya la rý ný kurtarma/düzenleme/yeniden oluþturma ya da hazýr oluþturulmuþ dosyalarla hatalý olanlarý deðiþtirme, eksikleri bulup ekleme gibi iþlem ler ya pa bi le cek ti niz. Windows’ta sistem dosyalarýna müdahale etme þansýnýz düþük olduðu gibi, arkadaþýnýzýn sistem dosyasýný alýp kullanma þansýnýz da bir o kadar düþük ihtimal. Windows ürünleri kurulurken, kurulan sistem sadece sizin bilgisayarýnýza özgü hale getirilmektedir. Bu sebeble, arkadaþýnýzýn dosyalarýnýn sizin dosyalarýnýzla uyuþmasý düþük bir ihtimaldir. Windows ürünlerinde sistemi kurtarmanýz bir hayal kadar uzak iken Linux sistemlerinde kelebeðin kozasýndan çýkmasýna benzer, belki biraz zorlanabilirsiniz lakin güzellikler sizi bekliyor olacaktýr. Bilge Kaptan’ýn bilgeliði, sormaktan geliyor. Bilmediðini bilmek ve bilen birisine sorabilmek, küçük/büyük ayýrt etmeksizin... Büyük bir erdemdir. Geleceði, bilgeliktir... Sorularýnýzý, bilgekaptan@hakperest.org adresine gönderebilirsiniz. Dipnotlar: 1- http://www.habertux.com/2009/12/14/mahkemewindowsa-dur-dedi 2- http://www.ozgurlukicin.com/haber/washingtonposttan-uyari/ 3- http://vo i ces.was hing ton post.com/se cu rity fix/2009/10/avoid-windows-malware-bank-on.html

BUNLARI UNUTMAYIN n risaleinurgencliksoleni.org adresindeki ziyaretçi defterine þölen ile ilgili görüþlerinizi yazabileceðinizi ve yine ayný adreste yer alan banner kodlarýný sitenize ekleyerek þölen tanýtýmýna katkýda bulunabileceðinizi… n www.yeniasya.com.tr sayfasýnýn üst kýsmýnda yer alan haber bandýnda Sentez Haber’deki haberleri takip edebileceðinizi… n Ali Ferþadoðlu’nun Avustralya Notlarýnýn tamamýný www.yeniasya.com.tr’daki dizi menüsünden ulaþabileceðinizi…

BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ

Gmail’in yeni hizmeti Buzz da nedir?

Sinop Ýli, Saraydüzü Ýlçesi, Fakýlý köyü sýnýrlarý içinde bulunan taþýnmaza Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasý açýlmýþ olmasý nedeniyle, teblið tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine idare yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasýný kamulaþtýrmayý yapan Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'na karþý açabileceðiniz, idari yargýda dava açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurmasý kararý aldýðýnýzý belgeleyemediðiniz takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden Hazine adýna tescil edileceði, mahkemece kararlaþtýrýlacak kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Boyabat Þubesine yatýrýlacaðý ve taþýnmaz malýn deðeri ve dava ile ilgili delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz, aksi takdirde yargýlamanýn yokluðunuzda devam edeceði ve karar verileceði ÝHTAREN ÝLAN olunur.

B: 6607

KISACA Google Buzz, facebook gibi bir sosyal paylaþým servisi. Servis, Gmail üzerinden çalýþýyor. Servisin dikkat çekici özellikleri arasýnda yayýnlarýn ve yorumlarýn ânýnda görüntülenmesi ve sayfayý yenilemeye gerek kalmamasý ile kullanýcýnýn konumuna yakýn etiketlenmiþ paylaþýmlarý süzerek kullanýcýya göstermesi gibi özellikler yer alýyor. Servisin Gmail kullanýcýlarýnýn %1’ine açýldýðý ifade ediliyor. Google Takýmýnýn bu servis ile sosyal paylaþým servisleri alanýnda etkili bir yere gelmek istediði yorumlarý yapýlýyor. Google bu yeni hizmeti ile internet ile alâkalý bütün cihazlarý sosyal aðlarla buluþturmayý planlýyor. Kullanýcýlar ‘Facebook gibi dev bir sosyal paylaþým platformu varken Buzz ona yetiþebilir mi?’ sorusunun cevabýný merak etseler de bu cevabý almanýn en güvenilir yolu beklemek olacak herhalde.

bilisim@yeniasya.com.tr

Zararlý yazýlýmlardan korunma yollarý UMUT AVCI umut.avci@windowslive.com

eçen haftaki yazýmýzda zararlý yazýlým nedir ve virüsler ile zararlý yazýlýmlar arasýndaki fark nedir konularýný izah etmeye çalýþmýþtýk. Bu haftaki yazýmýzda zararlý yazýlýmlardan korunmanýn yollarý nelerdir bakalým. Ge nel lik le Mic ro soft Win dows Ýþ le tim Sis tem’lerini kullanan kullanýcýlar hedef durumundadýr. Çünkü bu iþletim sistemi diðer iþletim sistemlerinden (Linux, Mac OSX vs.) daha çok kullanýcý kitlesine sahiptir. Bu iþletim sisteminde bulunan açýklar diðerlerinden daha çok ve kötüye kullanýlmasý durumunda saldýrýlara kötü kiþilerce maruz kalmasý kaçýnýlmazdýr. Ýþletim sistemimizdeki açýklarýn veya kullandýðýmýz programlarýn zarar verecek hatalarý bulunabilir. Kötü niyetli kiþiler tarafýndan fark edilirse bilgisayarýmýzda yavaþlama, hata verme, bilgi çalýnmasý ve veri kayýplarý gibi istenmeyen sonuçlar oluþabilir. Bu hatalarý düzeltmek için yazýlýmý üreten þahýs veya firma, bulunan hatalarý düzeltmeye çalýþýr. Bunlarýn en etkin yollarýndan biri bulunan hatalarý rapor etmektir. Yani bulunan hatalarýn giderilmesi için güncelleme yoluna gidilmelidir. Lisanslý sürüm kullanýmýna gelelim, bir iþletim sistemini veya programlarý lisanslý kullanmak ne kadar etkili bakalým. Lisanssýz yazýlým kullananlar, yazýlým hatalarýna karþý çýkarýlan güncellemelerden çoðu kez yararlanamazlar. Yazýlýmýn ‘crack’ þeklini kullananlar bu yazýlýmý düzenleyen ‘cracker’ tarafýndan içerisine yerleþtirilmiþ bir yazýlým hakkýnda fikir sahibi olmalarý zordur. Bu da güvenlik açýklýðýna sebebiyet verir. Korunma amaçlý olan Anti-virüs ve Anti-spyware programlarý kurarak ‘anti-virüs programý kurdum bir þeycikler olmaz bilgisayarýma ve verilerime. Ne de olsa en iyi anti-virüsü kullanýyorum’ diyerek tehlikelerden kurtulduðumuzu düþünmek yanlýþtýr. Unutulmamalýdýr; anti-virüsler dahi yüzde yüz bir koruma saðlayamamaktadýr. Her anti-virüs ve anti-spyware yazýlýmýnýn tüm virüsleri bulmasý söz konusu deðildir. Yeni yayýlan virüslerin farkýna çoðu zaman varamadýðý için, kullanýcý tehlike içinde kaldýðýný çok geç anlamaktadýr. Kimi virüsler bir kere bilgisayara bulaþýnca popüler anti-virüs yazýlýmlarýný tanýyýp bunlarý da kullanýcýya fark ettirmeden etkisiz hale getirebilirler. Þimdi diyeceksiniz ki bizde anti-virüs programlarýna güvenmeyelim de ne yapalým? Üretici firma günlük veya haftalýk virüs veritabanýný güncellemektedir. Güncelleme yoluna gidilerek daha üst seviye bir güvenlik saðlanmýþ olur. Bir de gelelim en iyi anti-virüs, anti-spyware tartýþmasýna. En popüler anti-virüs þudur budur diyoruz, en popüler en iyi midir? Piyasadaki anti-virüslere baktýðýmýzda þunu görüyoruz, virüs yazýlýmcýlarý tanýnan anti-virüs programlarýnýn zaaflarýný bilmeleri bir nevi iþlerini kolaylaþtýrýyor. Hiç duyulmamýþ bir anti-virüs programlarýna güvenimiz nasýl olacak peki? Serbest piyasadaki anti-virüs programlarýnýn, hangisinin en güvenilir ve en iyi olduðunu bilmemiz güçtür. Microsoft’un hazýrladýðý ‘Security Essentials ve Win dows De fen der’ gü ven lik ya zý lý mý vi rüs, spyware ve Truva atlarý gibi zararlý yazýlýmlara karþý etkin bir koruma oluþturmaktadýr. Yazýmýzýn baþýnda da dediðimiz gibi Microsoft Ýþletim Sistemi en çok kullanýlan iþletim sistemi olmasý haliyle Microsoft’un hazýrladýðý güvenlik yazýlýmlarýný kullanmakta fayda var. Windows Defender Link: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=435bfce7-da2b-4a6a-afa4f7f14e605a0d&displaylang=tr Security Essentials Link: http://www.microsoft.com/Security-essentials/resources.aspx?mkt=en-us Microsoft’un güvenlik hakkýnda yazýlan makalelerini de takip etmeli ve alýnan tedbirlerde geç kalýnmasýný istemiyorsak, tedbirleri zamanýnda uygulamalýyýz kanaatimce. Microsoft’un aylýk veya acil tehtidlerde güncelleþtirmelerini sürekli almalýyýz. Güncelleme ve güvenlik hakkýnda bilgilendirmeleri þu adresten takip edebilirsiniz; http://www.microsoft.com/turkiye/download/default.mspx

G

BÝLÝÞÝM - HABER

Þ

ýk ve kibar tasarýmlarý ile dikkatlerimizi çeken ‘küçük boyutlu mouse’lerin saðlýðýmýza zararlý olduðunu biliyor muydunuz? Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Mutlu, “Özellikle uzun süreli mouse kullanýmýnda ellerimiz olumsuz etkilenir. Burada önemli olan, bilgisayar kullanýmýnýn sürekliliðini azaltmak ve özellikle küçük mouselardan uzak durmak. Çünkü, uzun süreli kullanýmýnda küçük mouselar el sinirlerini hafif, orta ve ileri seviyede etkileyebiliyor. Sinirlerde duyu kaybýndan baþlayan olay ileri seviyede felce kadar gidebiliyor. Destekli mouse kullanmayý öneriyorum. Böylece mouse kullanýmýnda el bileklerimiz çok fazla zarar görmeyecektir. Büyük mouselar ele tam olarak oturduklarý için küçük olanlarý kadar büyük bir olumsuz etkileri olmayabiliyor. Fakat küçük mouselar elin rahatlýðý ve sinirlerin parmaklara ulaþýmý açýsýndan iyi sonuç vermiyor” ifadeleriyle bu duruma dikkat çekti.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA /16 ÞUBAT 2010 SALI

SPOR

Denizli: Saðlýðýmla oynamayýn

HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ

BEÞÝKTAÞ TEKNÝK DÝREKTÖRÜ MUSTAFA DENÝZLÝ, BASINDA SAÐLIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ GERÇEK OLMAYAN HABERLERÝN YER ALDIÐINI BELÝRTEREK, "BUNLAR MAÇ ELEÞTÝRÝNE BENZEMEZ. BU KONULAR HEM BENÝ, HEM AÝLEMÝ ETKÝLÝYOR" DEDÝ. BEÞÝKTAÞ Teknik­Direktörü­Mustafa­Denizli,­basýnda saðlýk­durumu­ile­ilgili­çýkan­haberlere­tepki­gösterdi. Denizli,­BJK­Nevzat­Demir­Tesisleri'nde­düzenlenen antrenman­sýrasýnda­basýn­mensuplarýyla­yaptýðý­sohbette,­son­günlerde­basýnda­saðlýðý­ile­ilgili­gerçek olmayan­haberlerin­yer­aldýðýný­söyledi.­Saðlýðý­ile­ilgili abartýlý­haberler­yapýldýðýný­kaydeden­Denizli,­"Bunlar maç­eleþtirilerine­benzemez.­Bu­konular­sadece­beni deðil,­yakýn­çevremi­de­etkiliyor.­Bu­konuyla­ilgili­verilecek­haberlerin­yüzde­100­doðru­olmasý­gerekir'' diye­konuþtu.­Denizli,­bir­operasyon­geçirdiðini,­ancak­bunun­yazýlanlar­gibi kalple­ ilgili­ olmadýðýný­ ifade ederek,­ ''Böyle­ bir­ þey­ yok.

Takýmla­birlikte­olmayý­istedim­ve­olmaya­da­devam edeceðim''­dedi.­''Bu­takýmýn­lideriyim,­liderler­fedakarlýk yapmazsa­diðerleri­hiç­yapmaz''­diyen­Denizli,­þöyle devam­etti:­''Bu­fedakarlýk­hayati­bir­fedakarlýk­deðildir. Ayrýca­riski­yüksek­bir­fedakarlýk­da­deðildir.­Burada­çok aktif­olmadan,­takýmýmýn­baþýnda­bu­dönemi­geçirmeyi planlýyorum.­Ayrýca­sürekli­de­doktorlarýmla­irtibat halindeyiz.­Abartýldýðý­gibi­bir­saðlýk­sorunum­yok.'' BEÞÝKTAÞ NE ÝSTERSE O OLACAK Bir­basýn­mensubunun,­ligin­ilk­yarýsýnda,­þampiyonluk­yarýþýnýn­büyük­oranda­son­4­haftadan­önce netleþeceðini­söylediðini­hatýrlatmasý­ve­ayný­görüþü þimdi­de­savunup­savunmadýðýný­sormasý­üzerine Denizli,­''Evet­ayný­görüþteyim,­son­4­haftadan­önce

netleþir.­Beþiktaþ,­bu­ligin­tayin­edicisidir.­Beþiktaþ­ne isterse­o­olacak''­þeklinde­konuþtu.­Takým­olarak­son haftayý­kötü­geçirdiklerini­anlatan­denizli,­''Ancak­genel tabloya­bakýldýðýnda,­eksik­maçýmýzý­kazandýðýmýz takdirde,­ki­kazanacaðýz,­ilk­yarýnýn­bitiminden­daha­iyi durumda­olacaðýz.­Bu­hafta­da­kazanýrsak,­tablo­daha net­ortaya­çýkacak''­ifadelerini­kullandý.­Öte­yandan Beþiktaþ,­Galatasaray­ile­hafta­sonunda­oynayacaðý derbi­maçýn­hazýrlýklarýna­1­günlük­iznin­ardýndan baþladý.­Teknik­direktör­Mustafa­Denizli­yönetiminde BJK­Nevzat­Demir­Tesisleri'nde­gerçekleþtirilen­ve­yaklaþýk­2­saat­süren­antrenmana­koþuyla­baþlayan­siyahbeyazlý­futbolcular,­daha­sonra­pas­çalýþmasý­yaptý. Denizli,­Ferrari­ile­saha­içinde­kýsa­bir­görüþme­yaptý.­

Galatasaray'da liderlik sevinci

F.Bahçeli oyuncular oyundan memnun

LÝGDE EN SON 6. HAFTADA LÝDER DURUMDA BULUNAN ''CÝM BOM'', 14 HAFTA SONRA ZÝRVEYE YERLEÞTÝ. F.BAHÇE 14 HAFTA LÝDERLÝK KEYFÝ YAÞADI.

CRÝSTÝAN: ''KAFAMIZI KALDIRACAÐIZ VE BUNDAN SONRAKÝ BÜTÜN MAÇLARIMIZI ALACAÐIZ'' VEDERSON: ''MÜKEMMEL BÝR MAÇ OYNADIK. SON TOPLARDA ÝSTEDÝÐÝMÝZÝ ELDE EDEMEDÝK'' FENERBAHÇELÝ fut­bol­cu­lar­Cris­ti­an­ve­Ve­der­son,­Turk­cell­Sü­per Lig'de­Ma­ni­sas­por­i­le­2-2­be­ra­be­re­kal­dýk­la­rý­ma­çý­­de­ðer­len­dir­di. Sa­rý-la­ci­vert­li­e­ki­bin­maç­ta­ki­ilk go­lü­nü­a­tan­Cris­ti­an,­Fe­ner­bah­çe Te­le­viz­yo­nu'na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ra­kip­le­ri­ne­kar­þý­ga­yet­i­yi­bir o­yun­ser­gi­le­dik­le­ri­ni,­bir­çok­gol fýr­sa­tý­yakaladýklarýný,­an­cak­de­ðer­len­di­re­me­dik­le­ri­ni­söy­le­di. Cris­ti­an,­''Ma­çýn­son­la­rý­na­doð­ru bas­ký­mý­zý­ar­týr­dý­ðý­mýz­za­man­lar­da­ya­rat­tý­ðý­mýz­po­zis­yon­lar,­i­le­ri­si i­çin­ü­mit­ve­ren­nok­ta­lar­dý.­Çok faz­la­ken­di­mi­zi­üz­me­nin­an­la­mý yok­bu­sa­at­ten­son­ra.­3­pu­an­a­la­ma­dýk,­ka­fa­mý­zý­kal­dý­ra­ca­ðýz­ve bun­dan­son­ra­ki­bü­tün­maç­la­rý­mý­zý­a­la­ca­ðýz''­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ý­yi fut­bo­la­rað­men­bek­le­nen­gol­le­rin

gel­me­me­siy­le­il­gi­li­so­ru­yu­Bre­zil­ya­lý­fut­bol­cu,­''Fut­bol­da­her­za­man­is­te­di­ði­niz­za­man­top­i­çe­ri gir­mez.­Ö­nem­li­o­lan­hiç­bir­za­man­yýl­ma­dan­ça­lýþ­ma­ya­de­vam et­mek­tir.­Bi­zim­de­bu­dö­nem­de vur­du­ðu­muz­top­lar­gir­mi­yor.­Ya­pa­cak­bir­þey­yok.­Ça­lýþ­ma­mý­za de­vam­e­de­ce­ðiz.­Bir­gün­mut­la­ka gi­re­cek''­di­ye­ce­vap­la­dý.­Maç­ta­i­kin­ci­ya­rý­da­o­yu­na­da­hil­e­di­len Ve­der­son­i­se­Ma­ni­sas­por­kar­þý­sýn­da­tak­tik­o­la­rak­mü­kem­mel bir­maç­oy­na­dýk­la­rý­ný­sa­vu­na­rak, ''Ý­yi­pas­yap­týk,­sa­ha­i­çin­de­ya­ra­tý­cý­ol­duk.­Sa­de­ce­son­top­lar­da­is­te­di­ði­mi­zi­el­de­e­de­me­dik.­Yap­ma­mýz­ge­re­ken­bun­la­ra­ka­fa­mý­zý tak­ma­dan,­ek­sik­gör­dü­ðü­müz nok­ta­la­rý­bir­þe­kil­de­ek­sik­ol­mak­tan­çý­kar­mak''­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.

Fenerbahçe, Diyarbakýr ve Manisa maçlarýnda kaybettiði 4 puan yüzünden liderliði kaptýrdý.

TÜRKCELL Sü­per­Lig'de­en­son­6.­haf­ta­da­li­der­du­rum­da­bu­lu­nan­Ga­la­ta­sa­ray, 14­haf­ta­son­ra­zir­ve­ye­yük­sel­me­nin­key­fi­ni­ya­þý­yor.­Lig­de­7.­haf­ta­da­Es­ki­þe­hirs­por­i­le­sa­ha­sýn­da­11­be­ra­be­re­ka­la­rak­li­der­li­ði­Fe­ner­bah­çe'ye­kap­tý­ran­sa­rý­kýr­mý­zý­lý­lar,­An­ka­ras­por'un­lig­den­dü­þü­rül­me­si­ne­de­niy­le­30­hük­men­ga­li­bi­yet­le­ka­zan­dýk­la­rý­3­pu­an­son­ra­sýn­da,­ra­ki­bi­Fe­ner­bah­çe'nin­Ma­ni­sa­dep­las­ma­nýn­da­ta­kýl­ma­sýy­la­21.­haf­ta­da­ye­ni­den­li­der­ol­du. Fe­ner­bah­çe'yi­ta­ki­bi­ni­sür­dü­ren­Ga­la­ta­sa­ray,­ra­ki­bi­nin­üst­üs­te­pu­an­ka­yýp­la­rý so­nun­da­li­der­li­ðe­yük­se­lir­ken,­14­haf­ta­lýk has­re­ti­ni­de­din­dir­di.­Bu­se­zon­lig­de­en faz­la­li­der­lik­ya­þa­yan­ta­kým­Fe­ner­bah­çe o­lur­ken,­ge­çen­se­zo­nun­þam­pi­yo­nu­Be­þik­taþ,­kol­tu­ða­hiç­o­tu­ra­ma­dý.­Fe­ner­bah­çe,­14­haf­ta­bo­yun­ca­li­der­lik­key­fi­ya­þar­ken,­Ga­la­ta­sa­ray­5,­Kay­se­ris­por­i­se­2­kez lig­haf­ta­sý­ný­li­der­o­la­rak­ka­pat­tý.

Fenerbahçe, geçen hafta Diyarbakýr karþýsýnda olduðu gibi Manisa'da da beraberliði son dakikalarda kurtardý.

Fener koltuðu devretti urkcell Süper Lig'in 21. haftasý, bir maç dýþýnda tamamlanýrken, önceki gün 5 karþýlaþma oynandý. Feherbahçe, alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren Manisaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puanýný 45'e yükseltti. Sarý-lacivertliler bu sonucun ardýndan liderliði Galatasaray'a kaptýrdý. Haftayý Ankaraspor'un cezasý sebebiyle maç yapmadan geçen sarý-kýrmýzýlý takým, aldýðý 3 puanla Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuðuna oturdu. Manisaspor'un gollerini Isaac a tar ken, Fe ner bah çe'nin gol le ri i se Cris ti an ve Gökhan Ünal'dan geldi. 90 7. dakikada Gökhan Ünal'ýn golüne engel olamayarak 1 puanla yetinen Manisaspor'un puanýný 20'ye yükseltmesine reðmen sýralamadaki yeri deðiþmedi. Beþiktaþ ise bu hafta deplasmanda Gaziantepspor'a 2-0 yenilerek, zirve yarýþýnda önemli bir yara aldý. Siyah-beyazlýlar bu maðlubiyet sonrasýnda 38 puanda kalýrken, puan cetvelinde beþinci sýrada yer aldý. Kasýmpaþa, Baþkent deplasmanýnda Gençlerbirliði'ni 2-0 yenerek son iki haftada öne geçtiði maçlarý kaybetme þanssýzlýðýný bu hafta yaþamadý ve 3 puanýn sahibi oldu. Ligde alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, konuk ettiði üst sýralar için mücadele eden Kayserispor'u 1 -0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldý. Denizlispor daha önce Ankaraspor karþýsýnda 3-0 hükmen galibiyetten 3 puan almýþtý. Lig'de tehlikeli bölgeden uzaklaþmak isteyen Ankaragücü ise konuk olduðu Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile Ýstanbul Olimpiyat Stadý'nda 1-1 berabere kaldý.

T

TOPLU SONUÇLAR Galatasaray - Ankaraspor : 3 - 0 (Hükmen) Diyarbakýrspor - Sivasspor :1-1 Gaziantepspor - Beþiktaþ :2-0 Gençlerbirliði - Kasýmpaþa :0-2 Antalyaspor - Eskiþehirspor :1-2 Denizlispor - Kayserispor :1-0 Manisaspor - Fenerbahçe :2-2 Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor - Ankaragücü : 1 - 1

GOL KRALLIÐI

RUS ÝDDÝASI: HÝDDÝNK 4 MÝLYON DOLARA TÜRKLERLE ANLAÞTI RUSYA Mil­li­Ta­ký­mý'nda­Ha­zi­ran'dan­son­ra­kal­ma­yý­dü­þün­me­di­ði­ni­a­çýk­la­yan­Hol­lan­da­lý­tek­nik a­dam­Gu­us­Hid­dink'in­Türk­Mil­li Ta­kým'ý­i­le­cu­ma­gü­nü­dört­yýl­lýk bir­an­laþ­ma­im­za­la­ya­ca­ðý­Rus­ba­sý­nýn­da­yer­al­dý.­Türk­ba­sý­ný­ný kay­nak­gös­te­ren­Ri­a­No­vos­ti, Hid­dink'in­Rus­ya'da­ka­zan­dý­ðý­pa­ra­nýn­ya­rý­sý­ka­dar­bir­ra­ka­ma,­4 mil­yon­do­la­ra­e­vet­de­di­ði­ne­dik­kat­çek­ti.­A­jans,­1990-1991­yýl­la­rý a­ra­sýn­da­Fe­ner­bah­çe'yi­ça­lýþ­tý­ran ho­ca­nýn­Tür­ki­ye'ye­an­laþ­ma­im­za­la­ma­ya­git­me­den­ön­ce­Rus­ya­i­le­mev­cut­an­laþ­ma­sý­nýn­fes­hi­ne­i­liþ­kin­res­mi­pro­sü­dü­rü­ye­ri­ne­ge­ti­re­ce­ði­bil­gi­si­ni­ver­di.­2006­ya­zýn­dan­bu­ya­na­Rus­ya­Mil­li­Ta­ký­mý'ný­ça­lýþ­tý­ran­Hid­dink­ö­nem­li

All-Star'da seyirci rekoru

ba­þa­rý­la­ra­im­za­a­tar­ken,­An­drey Ar­þa­vin­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­bir­çok yýl­dýz­fut­bol­cu­nun­ye­tiþ­me­si­ne des­tek­ver­di­ði­a­çýk­lan­dý.­Ha­ber­de, ba­þa­rý­la­rýn­dan­do­la­yý­Rus­a­i­le­ler ço­cuk­la­rý­na­Hid­dink­is­mi­ni­ve­rir­ken,­Krem­lin­de­Rus­ya­va­tan­daþ­lý­ðý­i­le­ö­dül­len­dir­di­ði­ne­de­dik­kat çe­kil­di.­Rus­ba­sý­ný­Hid­dink'in Türk­Mil­li­Ta­kým'ýn­da­gö­re­vi­ka­bul­et­me­sin­de­E­u­ro­2008'de­Tür­ki­ye­A­Mil­li­Ta­ký­mý'nýn­or­ta­ya koy­du­ðu­hýr­sýn­et­ki­li­ol­du­ðu­nu kay­det­ti.­Hid­dink'in,­Hol­lan­da­ga­ze­te­si­De­Te­leg­ra­af'a­30­Ha­zi­ran'dan­son­ra­Rus­ya'dan­ay­rý­la­ca­ðý­ný­a­çýk­la­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan,­Rus­ya­Fe­de­ras­yo­nu­res­mi­in­ter­net­si­te­sin­de­de­Hid­dink'le­an­laþ­ma­nýn bi­ti­ri­le­ce­ði­bil­gi­si­yer­al­mýþ­tý.

108 BÝN 713 KÝÞÝNÝN ÝZLEDÝÐÝ DALLAS COWBOYS STADI'NDAKÝ KARÞILAÞMA SEYÝRCÝ REKORU KIRARAK BASKETBOL TARÝHÝNE GEÇTÝ VE GUINESS REKORLAR KÝTABINA GÝRDÝ. DOÐU KARMASI, BATI'YI 141-139 DEVÝRDÝ.. NBA'de,­Do­ðu­ve­Ba­tý­ta­kým­la­rý­nýn­en­i­yi­o­yun­cu­la­rý­ný­kar­þý AMERÝKAN Pro­fes­yo­nel­Bas­ket­bol­Li­gi'nde­(NBA)­Do­ðu­ve Ba­tý­Kon­fe­rans­la­rý­ný­kar­þý­kar­þý­ya­ge­ti­ren­ve­Dal­las­Cow­boys kar­þý­ya­ge­ti­ren­All-Star'da­''en­de­ðer­li­o­yun­cu''­ö­dü­lü­MVP'yi Stad­yu­mu'nda­ya­pý­lan­2010­All-Star­yýl­dýz­lar­kar­þý­laþ­ma­sý,­108 Mi­a­mi­He­at'in­yýl­dý­zý­Dwya­ne­Wa­de­al­dý.­Maçta­28­sa­yý­i­le­en bin­713­ki­þi­i­le­se­yir­ci­re­ko­ru­ký­ra­rak­bas­ket­bol­ta­ri­hi­ne­geç­ti­ve çok­sa­yý­a­tan­o­yun­cu­o­lan­Wa­de,­11­a­sist­ve­6­ri­ba­unt­i­le­ge­ce­Gu­i­ness­Re­kor­lar­Ki­ta­bý­na­gir­di.­''Her­þe­yin­bü­yük­ol­du­ðu­e­ya­- nin­yýl­dý­zý­ol­du.­NBA'in­ö­nem­li­yýl­dýz­la­rýn­dan­i­ki­kez­MVP­ö­let''­o­la­rak­bi­li­nen­Te­xas'ýn­Dal­las­þeh­rin­de­ki­80­bin­ki­þi­lik­A­- dü­lü­sa­hi­bi­LeB­ron­Ja­mes­i­se­25­sa­yý­da­ka­lýr­ken­6­a­sist­5­ri­ba­me­ri­kan­Fut­bo­lu­Stad­yu­mu­Cow­boys'ta­ya­pý­lan­ta­ri­hi­kar­þý­laþ­- unt­i­le­maçý­ta­mam­la­dý.­MVP­se­çi­le­me­yen­LeB­ron,­Dwya­ne'ý ma­yý,­a­yak­ta­bi­let­ler­de­sa­tý­lýn­ca­108­bin­713­ki­þi­ye­rin­de­iz­le­di. mü­ca­de­le­son­ra­sý­sa­rý­la­rak­teb­rik­et­ti.­Do­ðu'da,­To­ron­to­Rap­Dal­las­Ma­ve­ricks­ta­ký­mý­nýn­sa­hi­bi­Mark­Cu­ban,­kar­þý­laþ­ma­nýn tors'dan­Hi­da­yet­Tür­koð­lu'nun­ta­kým­ar­ka­da­þý­Chris­Bosh­23 dev­re­a­ra­sýn­da­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­2010­All-Star­mü­ca­de­le­si­- sa­yý,­Or­lan­do­Ma­gic'in­yýl­dý­zý­Dwight­Ho­ward­17­sa­yý,­At­lan­ta nin­''bas­ket­bol­da­dün­ya­se­yir­ci­re­ko­ru­nu''­kýr­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek, Hawk­slý­Jo­e­Jack­son­10­sa­yý,­Bos­ton­Cel­tics­li­Ke­vin­Gar­nett­i­se All-Star'ýn­Gu­i­ness'e­gir­di­ði­ni­i­lan­et­ti.­1,2­mil­yar­do­lar­lýk­ma­li­- 4­sa­yý­i­le­mü­ca­de­le­yi­ta­mam­la­dý.­Ba­tý­kar­ma­sýn­da­i­se­sa­kat­lan­dý­ðý­i­çin­oy­na­ya­ma­yan­Ko­ye­tiy­le­dün­ya­nýn­en­pa­ha­lý be­Bryant'ýn­yok­lu­ðun­da stad­yu­mu­o­lan­ve­dün­ya­nýn Den­ver­Nug­gets'ýn­yýl­dý­zý en­ge­niþ­ka­pa­na­bi­lir­ta­va­ný­na Car­me­lo­Ant­hony­27­sa­yý sa­hip­Cow­boys­Stad­yu­mu, 10­ri­ba­unt­2­a­sist­i­le­oy­na­dý. bas­ket­bol­ta­ri­hi­ne­a­dý­ný­al­týn All-Star'a­ev­sa­hip­li­ði­ya­pan harf­ler­le­yaz­dýr­mýþ­ol­du.­2010 Dal­las­þeh­ri­nin­ta­ký­mý­Ma­All-Star­ mü­c a­d e­l e­s i,­ 141ve­ricks'te­for­ma­gi­yen­Dirk 139'luk­skor­la­LeB­ron­Ja­mes No­witz­ki­22­sa­yý,­4­ri­ba­unt ve­Dwya­ne­Wa­de'in­ta­ký­mý i­le­oy­na­dý.­Ba­tý'da,­Cha­un­Do­ðu'nun­le­hi­ne­so­nuç­lan­dý. cey­Bil­lups­17,­Ke­vin­Du­Bi­ti­me­5­sa­ni­ye­ka­la­139-139 rant­15,­De­ron­Wil­li­ams­14, o­lan­e­þit­lik,­Rap­tors­lý­Chris Pa­u­Ga­sol­13,­A­mar­Sto­u­Bosh'un­ser­best­a­týþ­la­rý­sa­yý­ya de­mi­re­12,­Tim­Dun­can­i­se çe­v ir­m e­s iy­l e­141-139­Do­3­sa­ yý­i­le­mü­ca­de­le­et­ti. ðu'nun­le­hi­ne­dön­dü.­ Tarihe geçen 59. All-Star mücadelesini bütün dünya heyecanlý takip etti.

ADANA'DA BASKETBOL ÞÖLENÝ HEYECANI

Teknosa Türkiye Kupasý ‘8'li Final’ kuralarý çekildi ADANA'DA 19-20-21­Þu­bat'ta­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek­o­lan Tek­no­sa­Tür­ki­ye­Ku­pa­sý­Se­kiz­li­Fi­nal'i­nin­ku­ra­la­rý,­Ýs­tan­bul'da­çe­kil­di.­A­da­na­Yü­re­ðir­Spor­Sa­lo­nu'nda­ki­çey­rek­fi­nal­maç­la­rý­nýn­ilk­gü­nü­19­Þu­bat­Cu­ma­gü­nü­oy­na­na­cak­ve­maç­la­rýn­baþ­la­ma­sa­at­le­ri­þöy­le:­14.00­Pý­nar Kar­þý­ya­ka­-­Mer­sin­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si,­18.30­Ban­vit -­E­fes­Pil­sen,­16.15­Be­þik­taþ­Co­la­Turk­-­Bor­no­va­Be­le­di­ye­,­20.45­Fe­ner­bah­çe­Ül­ker­-­Türk­Te­le­kom.­8­ta­ký­mýn­25.­Tür­ki­ye­Ku­pa­sý'nýn­sa­hi­bi­o­la­bil­mek­i­çin­mü­ca­de­le­e­de­ce­ði­Se­kiz­li­Fi­nal'de­ilk­gün­oy­na­na­cak­çey­rek fi­nal­mü­sa­ba­ka­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­tu­ru­ge­çen­4­ta­kým­a­ra­sýn­da­ye­ni­bir­ku­ra­çe­ki­mi­ya­pý­la­cak­ve­ya­rý­fi­nal­eþ­leþ­me­le­ri­be­lir­le­ne­cek.­Ý­kin­ci­gün­oy­na­na­cak­ya­rý­fi­nal­mü­sa­ba­ka­la­rý­nýn­ga­lip­le­ri­i­se­son­gün­kü­fi­nal­ma­çýn­da­ku­pa­nýn­sa­hi­bi­o­la­bil­mek­i­çin­kar­þý­kar­þý­ya­ge­le­cek.­

GOL krallýðý yarýþýnda, Kayserisporlu Makukula, 15 golle liderliðini sürdürürken, bu futbolcuyu 9'ar golle Galatasaraylý Kewell ve Gaziantepsporlu Souza izliyor. Beþiktaþlý Bobo, Trabzonsporlu Colman ile Umut Bulut, Fenerbahçeli Güiza ve Kasýmpaþalý Moritz ise, ligde þu ana kadar 8'er gol attý.

HAFTANIN KARMASI Ýlker (Manisa), Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Ahmet Cebe (Denizli), El Saka (Eskiþehir, Keller (Kasýmpaþa), Deumi (Gaziantep), Vittek (Ankaragücü), Ýbrahim (Sivas), Moritz (Kasýmpaþa), Isaac (Manisa), Olcan (Gaziantep).

HAFTANIN FUTBOLCUSU

Ýsaac (Manisaspor) HAFTANIN HAKEMÝ

Bülent Yýldýrým (DÝYARBAKIRSPOR - SÝVASSPOR)

HAFTANIN TAKIMI

Gaziantepspor 22. HAFTANIN PROGRAMI 20 Þubat Cumartesi: Sivasspor - Manisaspor, Eskiþehirspor - Gençlerbirliði, Trabzonspor - Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor. 21 Þubat Pazar: Ankaragücü - Antalyaspor, Kasýmpaþa - Gaziantepspor, Diyarbakýrspor - Denizlispor, Beþiktaþ - Galatasaray. 22 Þubat Pazartesi: Fenerbahçe - Bursaspor.

PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. GALATASARAY 2. FENERBAHÇE 3. BURSASPOR 4. KAYSERÝSPOR 5. BEÞÝKTAÞ 6. TRABZON 7. ESKÝÞEHÝR 8. GAZÝANTEP 9. GENÇLERBÝRLÝÐÝ 10. ÝSTANBUL BÞ. BLD. 11. ANTALYASPOR 12. KASIMPAÞA 13. ANKARAGÜCÜ 14. DÝYARBAKIR 15. SÝVASSPOR 16. MANÝSASPOR 17. DENÝZLÝSPOR 18. ANKARASPOR

O

G B M A

Y

Av P

21 21 19 21 20 20 21 21 21 20 21 20 21 21 21 21 21 21

14 14 12 11 11 11 9 8 8 8 8 6 4 4 6 4 2 0

22 22 18 15 13 23 21 22 24 30 26 34 26 29 38 25 35 63

20 20 19 15 12 15 6 5 4 -3 4 -2 -3 -9 -12 -7 -21 -63

4 3 3 6 5 3 7 6 6 6 4 6 9 9 3 8 4 0

3 4 4 4 4 6 5 7 7 6 9 8 8 8 12 9 15 21

42 42 37 30 25 38 27 27 28 27 30 32 23 20 26 18 14 0

46 45 39 39 38 36 34 30 30 30 28 24 21 21 21 20 10 0

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

UUÝ’den dünyaya kuþbakýþý ULUSLARARASI U­zay­Ýs­tas­yo­nu’nda­ki­as­tro­not­lar,­sa­kin­le­ri­ne Dün­ya’ya­kuþ­ba­ký­þý­gö­rüþ­im­kâ­ný­ve­ren­gö­zet­le­me­ku­le­si­ni­U­U­Ý’ye­yer­leþ­tir­di.­NA­SA,­En­de­av­ o­ur’un­gö­rev­sü­re­si­ni­bir­gün­u­za­týr­ken,­Tran­qu­i­lity­ve­gö­zet­le­me­mo­dü­lü­nün­de­yer­leþ­ti­ril­me­siy­le­100­mil­yar­do­lar­lýk­U­UÝ­pro­je­si­nin­bü­yük­o­ran­da­ta­mam­lan­dý­ðý­bil­di­ri­li­yor.­NA­SA­yet­ki­li­le­ri,­bun­dan­son­ra­dört­kere­u­zay­me­ki­ði­yol­cu­lu­ðu­plan­lan­dý­ðý­ný,­bu­yol­cu­luk­lar­da­da­U­U­Ý’ye­ye­dek par­ça­ve­er­zak­ta­þý­na­ca­ðý­ný­be­lir­ti­yor.­­Cape Canaveral / aa

Y

HABERLER

16 ÞUBAT 2009 SALI

Çin'den bir çift yeni panda kiralanacak.

Japonya yeni pandasýna kavuþuyor

TÜRKÝYE, TABÝÎ TAÞIYLA DA ZENGÝN DÜNYA DOÐALTAÞ REZERVÝNÝN YÜZDE 33’Ü TÜRKÝYE’DE. ANCAK ÝÞLETME MALÝYETLERÝ OLDUKÇA YÜKSEK. TRABZON Sa­na­yi­ci­ ve­ Ý­þa­dam­la­rý­ Der­ne­ði (TSÝ­AD)­ Yö­ne­tim­ Ku­ru­lu­ Baþ­ka­ný­ Zey­yat Kaf­kas,­ dün­ya­ do­ðal­taþ­ rez­ver­vi­nin­ yüz­de 33’ü­nün­Tür­ki­ye’de­bu­lun­du­ðu­nu­an­cak­iþ­let­me­ ma­li­yet­le­ri­nin­ yük­sek­ ol­ma­sýn­dan­ do­la­yý ül­ke­miz­de­ma­den­ci­li­ðin­ya­vaþ­i­ler­le­di­ði­ni­söy­le­di.­2000­yý­lýn­da­140­mil­yon­do­lar­o­lan­do­ðal taþ­ih­ra­ca­tý­nýn­2009­yý­lýn­da­1­mil­yar­500­mil­yon­ do­lar­la­ra­ yük­sel­me­si­nin­ ma­den­ci­le­rin­ ö­nü­nün­ a­çýl­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­nin­ bir­ i­þa­re­ti­ ol­du­ðu­nu­ kay­de­den­ Kaf­kas­ “Tür­ki­ye’de­ yýl­lar­dan be­ri­ sek­tör­de­ hep­ hü­kü­met­ po­li­ti­ka­la­rý­ uy­gu­-

lan­dý.­ Hal­bu­ki­ ö­zel­lik­le­ ma­den­ci­lik­ sek­tö­rün­de­ bir­ dev­let­ po­li­ti­ka­sý­ ol­ma­lý­ ve­ hü­kü­met­ler bu­ po­li­ti­ka­yý­ ge­liþ­ti­re­rek­ de­va­mý­ný­ sað­la­ma­lý. Sek­tör­de­ it­ha­lat­ çok­ çok­ az.­ Di­ðer­ sek­tör­le­re o­ran­la­do­ðal­taþ­ö­nem­li­öl­çü­de­ih­ra­ca­ta­dö­nük bir­sek­tör”­de­di. Sa­hi­bi­ol­du­ðu­Kaf­kas­Mer­mer­i­le­Trab­zon’dan­ih­raç­et­tik­le­ri­o­niks­ta­þýy­la­dün­ya­da­i­sim­le­ri­ni­du­yur­duk­la­rý­ný­be­lir­ten­Kaf­kas,­mer­mer­sek­tö­rü­ne­1984­yý­lýn­da­Bay­burt’ta­aç­týk­la­rý o­niks­o­ca­ðý­i­le­ilk­a­dý­mý­ný­at­týk­la­rý­ný,­2009­yý­lý ba­þýn­da­Gi­re­sun’da­ye­ni­bir­tra­ver­ten­sa­ha­sý­ný

bün­ye­si­ne­ka­tar­ken,­o­cak­la­rýn­dan­çý­kar­dýk­la­rý be­yaz­o­niks­ve­class­tra­ver­te­ni­10­ay­rý­ül­ke­ye blok­o­la­rak­ih­raç­et­tik­le­ri­ni­söy­le­di.­ O­niks­ta­þý­nýn­so­ðuk­su­i­le­o­lu­þan­ka­sit­kris­ta­lin­den­ ve­ a­ra­go­nik­ kris­ta­lin­den­ o­luþ­tu­ðu­nu kay­de­den­ Kaf­kas­ “I­þý­ðý­ ge­çir­me­ ö­zel­li­ði­ o­lan bu­taþ­dün­ya­da­sa­de­ce­bel­li­ül­ke­ler­de­bu­lu­nu­yor.­Bun­lar;­Pa­kis­tan,­Mek­si­ka,­Ý­ran­ve­çok­az da­Tür­ki­ye”­di­ye­ko­nuþ­tu. Zey­yat­Kaf­kas,­baþ­ta­Av­ru­pa­ül­ke­le­ri,­As­ya­ ül­ke­le­ri,­ Por­to-Ri­ko,­ Sri-Lan­ka­ gi­bi­ dün­ya­nýn­pek­çok­böl­ge­si­ne­ih­ra­cat­ger­çek­leþ­tir­-

n JAPONYA ve­ Çin­ ba­rý­þýn­da­ bir­ sem­bol­ o­lan­‘Ling­Ling’­ad­lý­pan­da­nýn­2008­yý­lýn­da­ö­lü­mün­den­son­ra­Ja­pon­ya,­Çin­i­le­yap­tý­ðý­an­laþ­ma­so­nu­cun­da­bir­çift­ye­ni­pan­da­ki­ra­la­dý. Ja­pon­ya’nýn­ en­ es­ki­ hay­va­nat­ bah­çe­si­ o­lan U­e­no­ Hay­va­nat­ Bah­çe­si’ne­ ge­ti­ril­me­si­ plan­la­nan­bir­çift­pan­da­nýn­fi­ya­tý­950­bin­do­lar­o­la­rak­a­çýk­lan­dý.­U­e­no­Hay­va­nat­Bah­çe­si­Mü­dü­rü­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­hay­va­nat­bah­çe­le­ri­nin­ ve­ Ja­pon­ya-Çin­ dost­lu­ðu­nun­ bir­ par­ça­sý o­lan­ Ling­ Ling­ ad­lý­ pan­da­nýn­ ö­lü­mün­den son­ra­60­yýl­dýr­ilk­kez­ge­çen­yýl­zi­ya­ret­çi­sa­yý­sý­nýn­ 3­ mil­yo­nun­ al­tý­na­ düþ­tü­ðü­nü,­ hü­kü­met­le­ ya­pý­lan­ gö­rüþ­me­ son­ra­sýn­da­ tüm­ Ja­pon­hal­kýy­la­bir­lik­te­ye­ni­mi­sa­fir­le­ri­ni­bek­le­dik­le­ri­ni­ söy­le­di.­ Ýs­mi­nin­ an­la­mý­ ‘kü­çük­ tat­lý kýz’­ o­lan­ Ling­ Ling­ pan­da­sý­nýn­ 2008­ yý­lý­nýn Ni­san­ a­yýn­da­ ö­lü­mü­ Çin­ ve­ Ja­pon­ya’da­ bü­yük­ü­zün­tü­ye­se­bep­ol­muþ­tu. Tokyo / iha

Kerkük’te Kur’ân bülbülleri yarýþtý

ONÝKS TAÞI Oniks taþýnýn soðuk su ile oluþan kasit kristalinden ve aragonik kristalinden oluþtuðu kaydedilirken, ýþýðý geçirme özelliði olan bu taþýn dünyada sadece belli ülkelerde bulunduðu, bunlarý Pakistan, Meksika, Ýran ve az miktarda da olsa Türkiye olduðu dile getirildi.

dik­le­ri­ni­ i­fa­de­ e­de­rek­ “Ýl­ginç­ de­ bir­ þey­ var. Her­kes­ Çin’e­ ham­mad­de­ sa­tar­ ve­ bu­ böy­le bi­li­nir.­Biz­bu­yýl­Çin’e­iþ­len­miþ­mal­da­sa­ta­rak­ ül­ke­mi­ze­ kat­ma­ de­ðer­ ka­zan­dý­rý­yo­ruz. Ta­þý­mý­zýn­ ö­zel­li­ðin­den­ do­la­yý­ Tay­van’da­ da i­ki­ yýl­lýk­ bir­ hü­kü­met­ pro­je­si­ne­ gir­dik­ ve­ iþ­len­miþ­mal­sa­tý­yo­ruz.­Yap­tý­ðý­mýz­tes­pi­te­gö­re­ ö­nü­müz­de­ki­ 5­ yýl­ da­ Tür­ki­ye­ do­ðal­ ta­þý­nýn­en­faz­la­ta­lep­gö­re­ce­ði­yer­Ka­tar­o­la­cak. Bu­ yýl­ do­ðal­taþ­ sek­tö­rün­de­ki­ mes­lek­taþ­la­rý­mý­zýn­ bir­ yüz­le­ri­ni­ Ka­tar’a­ çe­vir­me­le­ri­ni­ ö­ne­ri­yo­rum”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­Trabzon / iha

n I RAK’IN ku­z e­y in­d e­k i­ Ker­k ük­ þeh­r in­d e dü­zen­le­nen­ya­rýþ­ma­da­120­ki­þi­Kur’ân-ý­Ke­rim’i­ gü­zel­ o­ku­mak­ i­çin­ ya­rýþ­tý.­ Þe­hir­de­ ya­þa­nan­ te­rör­ ve­ þid­det­ se­be­biy­le­ u­zun­ sü­re­den­ be­ri­ ya­pý­la­ma­yan­ bu­ tür­ prog­ram­la­rýn ye­ni­den­ ger­çek­leþ­ti­ril­me­ye­ baþ­lan­ma­sý­ halk a­ra­sýn­da­ se­vinç­le­ kar­þý­lan­dý.­ Kur’ân-ý­ Ke­rim’i­ gü­zel­ o­ku­ma­yý­ teþ­vik­ et­mek­ a­ma­cýy­la Ker­kük­ Fa­tih’in­ To­run­la­rý­ Der­ne­ði­ ta­ra­fýn­dan­ dü­zen­le­nen­ ya­rýþ­ma­ yo­ðun­ il­gi­ gör­dü. Der­nek­ baþ­ka­ný­ Mu­ham­med­ Þe­rif,­ Ker­kük hal­ký­na­hiz­met­a­ma­cýy­la­baþ­lat­týk­la­rý­bu­ya­rýþ­ma­yý­ge­le­nek­sel­ha­le­ge­tir­mek­is­te­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Ya­rýþ­ma­ön­ce­si­ka­tý­lým­cý­la­rý­kur­sa­ ta­bi­ tut­tuk­la­rý­ný­ be­lir­ten­ Þe­rif,­ “Bu­ra­da uz­man­öð­re­ti­ci­le­rin­yar­dý­mýy­la­hem­Kur’âný­Ke­rim’i­ez­ber­li­yor­lar­hem­de­me­â­li­ni­öð­re­ni­yor­lar”­di­ye­ko­nuþ­tu. Kerkük / cihan

Alo meteoroloji, halýmý yýkayayým mý? n TEKNOLOJÝNÝN ge­liþ­me­si,­ha­va­tah­min­le­ri­nin­doð­ru­luk­o­ran­la­rý­nýn­art­ma­sý­va­tan­daþ­la­rýn­ me­te­o­ro­lo­jik­ bil­gi­le­re­ ta­le­bi­ni­ ar­tý­rý­yor. Me­te­o­ro­lo­ji­yi­a­ra­yan­ba­zý­va­tan­daþ­lar,­ha­lý­yý­ka­ma­dan,­ça­tý­sý­ný­o­nar­ma­dan,­yo­la­çýk­ma­dan ve­ya­pik­ni­ðe­git­me­den­ön­ce­ha­va­nýn­na­sýl­o­la­ca­ðý­ný­so­ru­yor.­Me­te­o­ro­lo­ji­Böl­ge­Mü­dür­Ve­ki­li­Meh­met­Ça­lar’dan­a­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­va­tan­daþ­lar­ha­va­tah­min­le­ri­ni­sa­de­ce­ha­ber­bül­ten­le­rin­den­iz­le­mi­yor,­biz­zat­a­ra­ya­rak­bil­gi­a­lý­yor.­ Me­te­o­ro­lo­ji­yi­ a­ra­yan­la­rýn­ ki­mi­si­ ‘’Ha­lý yý­ka­ya­ca­ðým,­ya­rýn­yað­mur­ya­ða­cak­mý’’,­ki­mi­si­de­‘’Yo­la­çý­ka­ca­ðým,­þu­gü­zer­gâh­ta­o­lum­suz ha­va­ ko­þu­lu­ var­ mý’’­ di­ye­ so­ru­yor.­ A­ra­yan her­ke­se­so­ru­la­rý­ne­o­lur­sa­ol­sun­ce­vap­ver­dik­le­ri­ni,­ha­va­tah­mi­ni­ko­nu­sun­da­bil­gi­len­dir­dik­le­ri­ni­ i­fa­de­ e­den­ Ça­lar,­ ge­li­þen­ tek­no­lo­jiy­le bir­lik­te­tah­min­o­ran­la­rý­yük­se­len­me­te­o­ro­lo­ji­nin­va­tan­daþ­lar­ta­ra­fýn­dan­ar­týk­da­ha­çok­ta­kip­e­dil­di­ði­ni­be­lirt­ti.­Samsun / aa

35 nüfuslu mahalle elektriksiz yaþýyor

Yeþilin her tonunun görülebildiði yaylalar, keþfedilmeyi bekliyor. FOTOÐRAF: ÝHA

Fotoðraf meraklýlarý Gümeli'yi görmeli ZON GUL DAK’IN A­l ap­l ý­ il­ç e­s i­n e bað­l ý­ Gü­m e­l i­ bel­d e­s in­d e,­ ye­þ i­l in her­to­nu­nun­gö­rü­le­bil­di­ði­yay­la­lar, a­ma­tör,­ pro­fes­yo­nel­ fo­toð­raf­çý­lar ve­ ta­bi­at­se­ver­ler­ ta­ra­fýn­dan­ keþ­fe­dil­me­yi­bek­li­yor. Tür­ki­ye’nin­ 105’in­ci­ ta­bi­at­ a­ný­tý o­la­rak­tes­cil­le­nen­Zon­gul­dak’ýn­A­lap­lý­ il­çe­si­ne­ bað­lý­ Gü­me­li­ bel­de­sin­de­ki­ Gü­me­li­ Or­ma­ný’nýn­ ya­ký­nýn­da­ yer­ al­dý­ðý­ 1637­ met­re­ yük­sek­lik­te­ki­ Ba­cak­lý­ Yay­la­ Te­pe­si­ ve

da­ðýn­e­te­ðin­de­ki­Bö­lük­lü­Yay­la,­ta­biî­gü­zel­lik­le­riy­le­zi­ya­ret­çi­le­rin­bü­yük­il­gi­si­ni­çe­ki­yor.­ Gü­m e­l i­ Bel­d e­s i­n in­ her­ mev­sim­de­fo­toð­raf­çý­lar­i­çin­bü­yük­bir gü­zel­lik­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­yen­ Gü­me­li­ Bel­de­ Be­le­di­ye­ Baþ­ka­ný­ Ah­met­ Say­dam,­ ”A­ma­tör­ ya­da­ pro­fes­yo­nel,­fo­toð­raf­çe­ki­yor­sa­nýz­ve Gü­me­li’ye­he­nüz­a­yak­bas­ma­dýy­sa­nýz­ çok­ þey­ ka­çýr­mýþ­sý­nýz­ de­mek­tir”­de­di.­Zonguldak / iha

n MANÝSA’NIN Se­len­di­ il­çe­sin­de­ki­ bir­ kö­ye bað­lý­ ma­hal­le­de­ e­lek­trik­ bu­lun­mu­yor.­ 35­ nü­fus­lu­ve­7­ha­ne­den­o­lu­þan­ma­hal­le­nin­sa­kin­le­ri,­e­lek­trik­siz­bir­ha­ya­týn­zor­luk­la­rý­ný­aþ­mak­i­çin­yet­ki­li­le­rin­bir­an­ön­ce­ça­lýþ­ma­baþ­lat­ma­sý­ný­is­ti­yor.­Se­len­di­il­çe­si­ne­bað­lý­Ka­zýk­lý­Kö­yü Ka­ya­ba­þý­Ma­hal­le­si’nde­ya­þa­yan­lar,­yýl­lar­dýr­e­lek­tri­ðin­ sað­la­dý­ðý­ ni­met­ler­den­ ya­rar­la­na­mý­yor.­ Ev­le­rin­de­ ay­dýn­lan­mak­ i­çin­ gaz­ lam­ba­sý ve­ lü­küs­ ta­bir­ e­di­len­ LPG’li­ ay­dýn­la­tý­cý­ kul­la­nan­ma­hal­le­sa­kin­le­ri,­buz­do­la­bý,­ça­ma­þýr­ma­ki­ne­si,­ te­le­viz­yon­ gi­bi­ ye­ni­ ça­ðýn­ ni­met­le­rin­den­ de­ ya­rar­la­na­mý­yor.­ Köy­ Muh­ta­rý­ Ýs­ma­il Ay­gün,­11­ay­ön­ce­muh­tar­se­çil­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­se­çil­di­ðin­den­i­ti­ba­ren­Ma­ni­sa’ya­4­kez­e­lek­trik­so­ru­nu­na­ça­re­bu­la­bil­mek­i­çin­git­ti­ði­ni,­an­cak­bun­da­ba­þa­rý­lý­o­la­ma­dý­ðý­ný­kay­det­ti. Yet­ki­li­le­rin­ ‘’Ha­ bu­gün,­ ha­ ya­rýn­ e­lek­tri­ði­niz ge­le­cek’’­de­dik­le­ri­ni,­an­cak­e­lek­tri­ðin­bir­tür­lü ma­hal­le­ye­ u­laþ­ma­dý­ðý­ný­ i­fa­de­ e­den­ Ay­gün, ‘’Be­nim­ kö­yüm­ Se­len­di’nin­ en­ kýr­sal­ ve­ ge­lir dü­ze­yi­ dü­þük­ kö­yü.­ O­nun­ i­çin­ kö­yü­mün­ ve ma­hal­le­min­e­lek­trik­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­ek­sik­lik­le­ri­nin­bir­an­ön­ce­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ki­yor’’­de­di.­Ma­hal­le­nin­e­lek­trik­gö­tü­rül­me­si­a­çý­sýn­dan ye­ter­li­nü­fu­sa­sa­hip­ol­ma­dý­ðý­ný,­e­lek­trik­gö­tü­re­bil­mek­i­çin­10­ha­ne­ve­55­nü­fus­þar­tý­a­ran­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­yet­ki­li­ler,­yi­ne­de­ma­hal­le­nin so­ru­nu­nun­ çö­zül­me­si­ i­çin­ ge­rek­li­ ça­lýþ­ma­la­rý yap­týk­la­rý­ný­kay­det­ti­ler.­Selendi / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 Şubat 2010  

Yeni Asya´nın 16 Şubat 2010 baskısı

16 Şubat 2010  

Yeni Asya´nın 16 Şubat 2010 baskısı

Advertisement