Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

BEKLEYÝNÝZ

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr

14 ÞUBAT 2010 PAZAR / 75 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.352

ABD’NÝN TERCÝHÝ AKP

BÝR AY GEÇTÝ, ÝHTÝYAÇLAR HÂLÂ KARÞILANAMADI Haiti’yi vuran 7 büyüklüðündeki depremin üzerinden bir ay geçmesine raðmen depremzedelerin barýnma ve temizlik ihtiyaçlarý büyük oranda devam ediyor. BM Âcil Yardýmlar Koordinatörü John Holmes, 200 binden fazla kiþinin öldüðü depremin ardýndan Haitililerin âcilen muþamba, çadýr ve 25 bin tuvalete ihtiyacý olduðunu söyledi. Haberi sayfa 11’de

AMERÝKAN DÜÞÜNCE KURULUÞU: 10 YIL ÝÇÝNDE ABD ÇIKARLARINA EN ÝYÝ HÝZMET EDECEK SENARYO AKP’LÝ TÜRKÝYE. AB ÜYESÝ TÜRKÝYE ABD’NÝN ALEYHÝNE

DARBE DE ÝLÝÞKÝLERE ZARAR VERÝR

nRand­Corporation'ýn­hazýrladýðý­kitapta­TürkiyeABD­i­liþ­ki­le­rinin­10­yýllýk­geleceðiyle­ilgili­dört­ayrý senaryo­ü­ze­rin­de­du­ru­lu­yor.­Bun­lar­dan­il­ki­ne­gö­re, AB­ü­ye­si­ol­muþ­bir­Tür­ki­ye­Was­hing­ton­ye­ri­ne­Brük­sel'e­yö­ne­le­cek­ve­ABD­çý­kar­la­rý­bun­dan­o­lum­suz­et­ki­le­ne­cek.­Ý­kin­ci­se­nar­yo­“Ýs­lâm­laþ­mýþ­Tür­ki­ye”­ve kitapta­bu­na­kar­þý­“ý­lým­lý­Ýs­lâm”ý­tem­sil­et­ti­ði­sa­vu­nu­lan­AKP'nin­ye­ri­nin­sað­lam­laþ­tý­rýl­ma­sý­ön­gö­rü­lü­yor.

nÜ­çün­cü­se­nar­yo­“u­lu­sal­cý­Tür­ki­ye”­ve­bu­da­ABD çý­kar­la­rý­na­ay­ký­rý­gö­rü­lü­yor.­Son­se­nar­yo­i­se­sert­ve­ya­yu­mu­þak­bir­as­ke­rî­dar­be­o­la­rak­i­fa­de­e­di­li­yor­ve bunun­da­Türkiye-ABD­i­liþ­ki­le­ri­ne­za­rar­ve­re­ce­ði­be­lir­ti­li­yor.­Pen­ta­gon'a­ya­kýn­lý­ðýy­la­bi­li­nen­Rand­Cor­po­ra­ti­on'ýn­ ça­lýþ­ma­sýn­da­ ön­gö­rü­len­ en­ i­yi­ se­nar­yo, AKP­ik­ti­da­rý­i­le­de­vam­e­den­“ýlýmlý­Ýslâm”­modeli. Umut Yavuz’un haberi sayfa 5’te

Cuma hutbelerini Arapça okuyan, hutbelerini gözyaþý içinde veren biri olarak bilinen imam Abdullah Antoine'ýn 8 çocuðunun içinde olduðu ev ve imamlýk yaptýðý cami depremde yýkýlmýþ. Ancak sadece bir sütunun ayakta kalmasý, evin tamamen yýkýlmasýný önlemiþ. FOTO: CÝHAN

HAÝTÝ DEPREMÝNDE AÝLESÝYLE ENKAZDAN SAÐ KURTULAN ÝMAM:

Yakýnda çýrak ithal ederiz ASÝAD Malatya Þube Baþkaný Çakmak, Danýþtay’ýn kararýnýn sanayiyi teknik eleman bulma noktasýnda sýkýntýya sokacaðýný belirtti.

Haberi sayfa 5’te

Kutlu Doðum 14-20 Nisan’da

Bu deprem de Ýlâhî ikaz NUR CAMÝÝ ÝMAMI ÝLE AÝLESÝNÝ, CAMÝNÝN YIKILMAYAN TEK SÜTUNU KURTARDI nHa­i­ti’de­ki­dep­rem­de­i­na­nýl­maz­kur­tu­luþ­lar­dan­bi­ri­ni­de­baþ­kent­Port-a­u-Prin­ce’te­ki Nur­Ca­mi­inin­i­mam­lý­ðý­ný­ya­pan­44­ya­þýn­da­ki­Ab­dul­lah­An­to­i­ne­ya­þa­dý.­Se­kiz­ço­cu­ðu ve­a­i­le­siy­le­dep­rem­de­iki­kat­en­ka­zýn­al­týn­da­ka­lan­ve­ya­rým­met­re­lik­bir­de­lik­ten­a­i­le­si ve­8­ço­cu­ðuy­la­dý­þa­rý­çý­kan­Ý­mam­Ab­dul­lah,­dep­re­min­bü­tün­in­san­lýk­i­çin­bir­u­ya­rý­ol­du­ðu­na­dik­kat­çe­ke­rek,­“Bu­dep­rem­sa­de­ce­Ha­i­ti­i­çin­de­ðil,­bü­tün­in­san­lýk­i­çin­bir­i­kaz­dýr.­Bu­dep­rem­Al­lah­tan­ge­len­birþey.­Bu­dep­rem­le­Al­lah­in­san­la­ra­birþey­ler­öð­re­ti­yor.­Al­lah­‘Ben­va­rým,­Be­ni­bi­lin,­Ya­ra­tý­cý­ný­zý­u­nut­ma­yýn’­diyor”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu. Haberi sayfa 16’da

27 Nisan e-muhtýrasýnýn ardýndan öne çekilen Kutlu Doðum haftasý yine 1420 Nisan'da kutlanacak.

TUNCA NEHRÝ YÝNE TAÞTI

Trakya sular altýnda

Haberi sayfa 3’te

BAÞBAKAN ERDOÐAN:

SAT GRUP KOMUTANLIÐINDAN

Ýktidar baþka muktedir baþka

Poyrazköy’de askerî tatbikat

GÜL'ÜN “FIRSAT KAÇTI” SÖZÜ DOÐRU n ‘’Ýk­ti­dar­ ol­mak­la­ muk­te­dir­ ol­mak ay­ný­ þey­ de­ðil,­ de­ðil­ mi?’’­ di­yen­ ga­ze­te­ci­ye,­‘’Fark­lý­þey­ler,­e­vet’’­kar­þý­lý­ðý­ný­ve­ren­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­Cum­hur­baþ­ka­ný­ Gül’ün­ “Mec­lis­ ye­ni­ A­na­ya­sa­yap­ma­þan­sý­ný­ka­çýr­dý”­i­fa­de­siy­le­ il­gi­li­ o­la­rak,­ “A­na­ya­sa­da­ A’dan Z’ye­ top­tan­ de­ði­þik­lik­ kast­ e­di­li­yor­sa,­ Sa­yýn­ Cum­hur­baþ­ka­ný­mý­zýn­ i­fa­de­si­ye­rin­de­dir­ve­doð­ru­dur”­de­di.

“MORALÝMÝZ YERÝNDE” MESAJI n Bey­k oz­ Poy­r az­k öy’de­ bu­l u­n an SAT­ Grup­ Ko­mu­tan­lý­ðýn­da­ as­ke­rî tat­b i­k at­ ya­p ýl­d ý.­ Ge­n el­k ur­m ay Baþ­ka­ný­ Org.­ Ýl­ker­ Baþ­buð'un­ da tat­bi­ka­ta­ka­tý­la­ca­ðý­yö­nün­de­ki­ha­ber­ler­ doð­ru­ çýk­ma­dý.­ Tat­bi­ka­týn, Ge­n el­k ur­m ay­ Baþ­k a­n ý­n ýn­ mo­r al zi­ya­ret­le­ri­ne­ kar­þý­lýk­ “Mo­ra­li­miz ye­rin­de,­ gö­re­ve­ her­ þart­ta­ ha­zý­rýz” me­sa­jý­i­çer­di­ði­yo­rum­la­rý­ya­pýl­dý.

Haberi sayfa 4’te

Haberi sayfa 5’te

Trafikte insan hayatý deðersiz

KÖY EVLERÝNÝ SU BASTI nA­þý­rý­ya­ðýþ­lar­la­de­bi­si­hýz­la­yük­se­len­Tun­ca­neh­ri­taþ­tý.­Neh­rin et­ra­fýn­da­bu­lu­nan­top­rak­sed­pat­la­ma­yýn­ca­E­dir­ne­mer­ke­ze­bað­lý De­ðir­men­ye­ni­kö­yünde­ev­ler­su­lar­al­týn­da­kal­dý.­Yüz­ler­ce­dö­nüm e­ki­li­a­lan­su­lar­al­týn­da­kal­dý.

Son 10 yýlda meydana gelen trafik kazalarýnda 45 bin 188 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi.

Haberi sayfa 3’te

Ecevit de Ergenekon dosyasýnda Ýkinci ‘Ergenekon’ dâvâsýnda mahkeme heyeti, Ecevit’in Baþkent Üniversitesindeki tedavisiyle ilgili tüm hastane evraklarýný istedi.

Haberi sayfa 4’te

Edirne'de gece boyunca etkili olan saðanak yaðýþ sebebiyle Oðulpaþa deresi taþtý. Edirne Kýrklareli karayolunun 11. kilometresinde bulunan Oðulpaþa deresinin taþmasý sonucunda otoyol ulaþýma kapandý. Karayollarý ve polis ekipleri bölgede gerekli önlemleri aldý. FOTO: ÝHA

ÇANAKKALE VENEDÝK GÝBÝ nÇa­nak­ka­le’de­aralýksýz­dört­sa­at­ bo­yun­ca­ de­vam­ e­den­ sa­ða­nak­ yað­mur­ se­be­biy­le­ çok­ sa­yý­da­ev­ve­iþ­ye­ri­nin­bod­rum­ka­tý­ný su­bas­tý.­Su­lar­al­týn­da­ka­lan­cad­de­ler­Ve­ne­dik­þeh­ri­ni­ha­týr­lat­tý. Haberi sayfa 3’te

ISSN 13017748

YARINI BEKLEYEN BUGÜNÜ YAÞAYAMAZ

Selim Gündüzalp’in yazýsý sayfa 2'de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

LÂHÝKA

Sevdiklerini, Allah namýna sev

. B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

Sevdiklerini, sevme demiyoruz. Belki, onlarý Cenâb-ý Hakk’ýn hesâbýna ve O’nun muhabbeti nâmýna sev deriz.

Mühim Bir Suâl iyorsunuz ki: “Muhabbet ihtiyârî deðil. Hem, ihtiyac-ý fýtrîye binâen, leziz taamlarý ve meyveleri severim, peder ve vâlide ve evlâtlarýmý severim, refîka-i hayatýmý severim, dost ve ahbablarýmý severim, enbiyâ ve evliyâyý severim, hayatýmý, gençliðimi severim, baharý ve güzel þeyleri ve dünyayý severim. Nasýl bunlarý sevmeyeceðim? Nasýl bütün bu muhabbetleri Cenâb-ý Hakkýn zât ve sýfat ve esmâsýna verebilirim? Bu ne demektir?” Elcevap: Dört Nükteyi dinle. Bi rin ci Nük te: Mu hab bet, çen dan, ih ti yâ rî deðil. Fakat ihtiyar ile muhabbetin yüzü, bir mahbubdan diðer bir mahbuba dönebilir. Meselâ, bir mahbubun çirkinliðini göstermekle veyahut asýl lâyýk-ý muhabbet olan diðer bir mahbuba perde veya ayna olduðunu göstermekle, muhabbetin yüzü mecâzî mahbubdan hakikî mahbuba çevrilebilir. Ýkinci Nükte: Tâdâd ettiðin sevdiklerini, sevme demiyoruz. Belki, onlarý Cenâb-ý Hakkýn hesâbýna ve O’nun muhabbeti nâmýna sev deriz. Meselâ, leziz taamlarý, güzel meyveleri, Cenâb-ý Hakkýn ihsaný ve o Rahmân-ý Rahîmin in’âmý cihetinde sevmek, Rahmân ve Mün’im isimlerini sevmektir. Hem mânevî bir þükürdür. Þu muhabbet, yalnýz nefis hesâbýna olmadýðýný ve Rahmân nâmýna olduðunu gösteren, meþrû dairesinde kanaatkârâne kazanmak ve mütefekkirâne, müteþekkirâne yemektir. Hem, peder ve vâlideyi þefkat ile teçhiz eden ve seni onlarýn merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesâbýna onlara hürmet ve muhabbet, Cenâb-ý Hakkýn muhabbetine âittir. O muhabbet ve hürmet, þefkat, lillâh için olduðuna alâmeti þudur ki: Onlar ihtiyar olduklarý ve sana hiçbir faydalarý kalmadýðý ve seni zahmet ve meþakkate attýklarý zaman daha ziyâde muhabbet ve merhamet ve þefkat etmektir. “Onlardan biri veya her ikisi senin yanýnda ihtiyarlýk çaðýna eriþecek olursa, onlara sakýn ‘Öf’ bile deme.” (Ýsrâ Sûresi: 23.) âyeti, beþ mertebe hürmet ve þefkate, evlâdý dâvet etmesi, Kur’ân’ýn nazarýnda vâlideynin hukuklarý ne kadar ehemmiyetli ve ukùklarý ne derece çirkin olduðunu gösterir. Mâdem peder kimseyi deðil, yalnýz veledinin kendinden daha ziyâde iyi olmasýný ister; ona mukabil, veled dahi pedere karþý hak dâvâ edemez. Demek vâlideyn ve veled ortasýnda fýtraten sebeb-i münâkaþa yok. Zîrâ münâkaþa, ya gýpta ve hasedden gelir. Pederde oðluna karþý o yok. Veya münâkaþa, haksýzlýktan gelir. Veledin hakký yoktur ki, pederine karþý hak dâvâ etsin. Pederini haksýz görse de, ona isyan edemez. Demek, pederine isyan eden ve onu rencide eden, insan bozmasý bir canavardýr. Ve evlâtlarýný, o Zât-ý Rahîm-i Kerîmin hediyeleri olduðu için kemâl-i þefkat ve merhamet i le on la rý sev mek ve mu hâ fa za et mek, yi ne Hakka âittir. Ve o muhabbet ise, Cenâb-ý Hakkýn hesâbýna olduðunu gösteren alâmet ise, vefâtlarýnda sabýr ile þükürdür, me’yusâne feryad et me mek tir. “Hà lý ký mýn, be nim ne zâ re ti me verdiði, sevimli bir mahlûku idi, bir memlûkü idi. Þimdi hikmeti iktizâ etti, benden aldý, daha iyi bir yere götürdü. Benim o memlûkte bir zâhirî hissem varsa, hakikî bin hisse onun Hàlýkýna âittir. “Hüküm Allah’ýndýr” (Mü’min Sûresi: 12.) deyip, teslim olmaktýr. Hem, dost ve ahbab ise, eðer onlar imân ve amel-i sâlih sebebiyle Cenâb-ý Hakkýn dostlarý iseler, “Allah için sevmek” (Feyzü’l-Kadîr, 2:28, hadîs no: 1241.) sýrrýnca, o muhabbet dahi Hakka âittir. Sözler, s. 582, (yeni tanzim, s. 1040) LÜGATÇE:

muhabbet: Sevgi. ihtiyac-ý fýtrî: Yaratýlýþtan gelen ihtiyaç. refîka-i hayat: Hayat arkadaþý, eþ. enbiyâ: Peygamberler.

esmâ: Allah’ýn isimleri. çendan: Gerçi. mahbub: Sevgili. lâ yýk-ý mu hab bet: Sevgiye lâyýk. tâdâd: Saymak.

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Allah'ýn indirdiði kitaplardaki hakikatleri deðiþtirip gizleyerek karþýlýðýnda az bir dünya menfaati elde edenler, karýnlarýna ancak ateþ dolduruyorlar. Bakara Sûresi: 174 / Âyet-i Kerime Meâli

Yarýný bekleyen bugünü yaþayamaz SELÝM GÜNDÜZALP sgunduzalp@yeniasya.com.tr

damdaki lambanýn ýþýðý etrafýnda výzýldayýp duran þu minnacýk sineðin bile hayatýmda bir yeri var. Þu sýrtýmý yasladýðým sandalyenin, þu elimde tuttuðum kalemin, þu baktýðým duvardaki yazýlarýn, þu ayaðýmý deðdirdiðim döþemenin ve gözümü her nereye çevirdimse, gördüðüm her þeyin hayatýmda bir yeri var. Hepsi bu koroya dâhiller. Her þey yerini bulmuþ gibi bu tabloda o güzelliði tamamlýyorlar. Ne varsa, her þey mutlu görünüyor çevremde. Ne bir fazla, ne bir eksik... Her þey yerli yerinde. Ýnsan bazen kendi zayýflýðýný, acizliðini anlamalý, görmeli. Her þey sonsuz bir kuvvetin etkisi altýnda. Her þeyin, Yaratanýn ilmi ve bilgisi dâhilinde olduðunu görmekle, hissetmekle, kendi konumunu daha iyi anlýyor insan. Birkaç saatte yaratýlan karýnca sayýsý, neredeyse dünyadaki insan nüfusuna denk. ‘Ben ben’ diyen insanýn biraz keyfini kaçýrýyor bu rakamlar, ama haddini de bildiriyor doðrusu. Ýnsanýn yaþamasý için her þey o kadar güzel ayarlanmýþ ki, sorumluluktan kaçmasý olsa olsa onun zayýflýðýnýn ve tembelliðinin bir iþaretidir. Her sabah pýrýl pýrýl bir güneþ do ðu yor. Her sa bah gök kubbe ve gökkuþaklarý kuruluyor. Ak þa mü zer le ri, göl le rin kenarýnda, yüksek daðlarýn etek le rin de te pe ler de ki kar lar bile güneþin ýþýnlarýndan nasibi ni a lýp pes pem be o lu yor lar. Her þey memnun yerinden, her þey ama her þey… Küçücük bir ot bile durumundan memnun büyüyor. Yaratan nasýl yaratmýþsa, her þeyin yeri ve yur du ken di ne gö re, yo lu yöntemi kendine göre. Her þey Ýlâhî bir neþe içinde, iþinde gücünde ve dahi zikrinde. Kâinat kitabýnýn en baþýndan en sonuna kadar tek bir harfi bile birbirine yabancý deðil. O kitabý yazan, ahenk içinde birbiriyle iliþkilendiren sonsuz bir güç, bir kudret, bir bilgi ve ilim sahibi olan Allah olmaz mý? *** Bir aðacýn altýnda ellerimi kaldýrýp duâya durduðum bir gün, kuru bir yaprak düþtü avucuma. Elma da düþseydi fark etmezdi. Biri yýllar önce kanunu gördü, kanunun arkasýndaki kudreti belki de göremedi. Oysa mü’min bir bakýþ, “Allah’ýn izni olmadan bir yaprak düþmez, hiç meyve ya da elma düþer mi?” der. Bir yasayý, düþtüðü yerden alýr, hak ettiði yere yükseltir. “Kudretsiz kanun olmaz” der. Bir tablo gibi o sözü duvarda seyreder. “Ey insanoðlu! Düþeni görüp de düþüreni görmemek, O’nun izni olmadan hiçbir þeyin olamayacaðýný görmemek, hangi göz, hangi akýl, hangi kalp iledir?” der, levhayý duvara çiviler. “Tabiat dedikleri þey (…) kanundur, kudret deðildir, Kadir olamaz.” (Lem’alar, Yirmi Üçüncü Lem’a, 186) *** Bir mektup aldýðýnýzda önce isme ve imzaya bakarsýnýz, öyle deðil mi? Ýmza ve isim her þeyi size açýklar. Siz kim, mektup kim? Ama mektup bir aðacýn eliyle uzatýlan meyve olursa, Allah’tan size gönderilmiþ bir mektup olur iþte, aðaçlar da postacýnýz olur. O eþsiz yaratýlýþ da Yaratanýn o mektup üzerindeki imzasý olur. Anlamayan akýllara, görmeyen gözlere sokulur. Mektubu okumadan önce imzaya bakýn bir kere, imzayý görün. “Ne yalan söyleyeyim, bugüne kadar hiç de böyle bir mektup okumadým” diyorsa içinizden bir ses, bir þeyleri fark edeceksiniz hayatýnýzda. Ebedî hüsrana mahkûm olan þeytan Allah’la aramýzdaki baðlantýyý koparmak istiyor. Hýrsýz boþ eve girmez. Hazinelerden daha deðerli olan inancýnýza sahip çýkýnýz. Gün ortasýnda soyulmayýn. Ele güne de rezil olmayýn. Vicdanýnýzla karþý karþýya kalmaktan asla korkmayýn. Vicdanýn sesi, her karanlýðý yenecek kadar beyaz, her sesi bastýracak kadar yüksektir. Çekinmeyin, vicdanýnýzýn sesini dinleyin. ‘Allah’ deyin. “Tabiat, doða” demeyin. Aðzýmýzdan çýkaný kulaðýmýz da duysun. Dünyayý cennete çevirmenin yolu, dünyayý cehenneme çevirecek iþlerden uzaklaþmakla baþlar. Bunun da yolu kanunlarý koyan kim ise, O’nun emirlerine uymaktan geçer. Ýnsanlarýn bulup koyduklarý kanunlarýn hükmü ve yaþatmaya çalýþtýklarý toplumlarýn hayat süresi birkaç yüzyýlý geçmemiþtir. Kartondan evler gibi teker teker yýkýlýp gitmiþlerdir tarih sahnesinden. Aldatanlar utanmazlar. Ýkiyüzlüdürler. Ýþleri budur zaten. Ýçi boþaltýlmýþ toplumun da varacaðý yer ya intihar, ya sefahat ve zevklerin peþinde doludizgin koþturmaktýr. Bu yutturmaca þimdilerde 21. yüzyýlda dünyanýn her tarafýnda yaþanýyor. Þeytanca bir oyun oynanýyor. Hani huzur? Hani hak, adalet,

hukuk? Hani eþitlik? Yüzyýllar geçti, ne verdiniz insanlýða, ne deðiþti? Akýllarýn ve ruhlarýn tutsak alýndýðý dünyada neyi düþünecek insanlar, neyi hissedecek? Doðru diye gösterilen neyin peþinden gidecekler? Körler ve saðýrlar, bizi ancak böyle aðýrlar. Medeniyet dediðin tek gözü kalmýþ bir canavar. Bir diþi de vardý ya onu da ‘ham’ etmiþler. Kim ettiyse… Ama yine bizim haylazlýðýmýzla ve aymazlýðýmýzla besleniyor. Bizi kendimize getirecek bir sese kulak vermemiz gerekiyor. Hemen, þimdiden, bugünden baþlayarak. Bir bugün, bin yarýna bedeldir. Bize ait olmayan bir hayatý yaþamak niye? Sýrtýmýzdaki kambur niye? Boþuna dememiþ atalar, “Siz binek olmaya razý oldukça, önüne gelen size semer vurur” diye. Çaðýn sorusu, “Olmak ya da olmamak” deðil; “Ölmek ya da ölmemek”. Üst üste gelen ve biriken o kadar mesele var ki, birinden birini çözmekle iþler bitmiyor. En doðru karar, en kestirme yol, insanýn kalbinden ve ruhundan iþe baþlamasý. Yeni bir göz, yeni bir dil, yeni bir kalp, yeni bir akýl ve düþünce bu iþi baþarýr ancak. Sýradan insanlarýn hayatýný yaþamak niye? Kendinde bu cesareti bul ve sýnýrý geç. Güneþin doðuþunu beklemeden bulunduðun yerden bir nara patlat, “Ruhuma istiflediðiniz dünyayý alýn, baþýnýza çalýn!” diye. Kalk ve o kapýdan çýk git. Hayatý dolu dolu yaþadýðýný zanneden bomboþ insanlara bak; içlerinin nasýl boþaldýðýný bu noktadan çok daha iyi göreceksin o hayatlarýn. Þeytanýn açtýðý yolda yürüyenler, ancak onun þarkýsýný söylerler. Nerede felâket günlerinin dostlarý? En yakýnýndaki o sesler ve gölgeler nerede? Hazineler kýymetinde duygularýný yitirenlerden ve sahip olduklarý deðerleri kasaya kilitleyenlerden ya da topraða gömenlerden uzaklaþ. Dünyamýza bir þeyler oldu. Maddenin göz le ri ka maþ týr dý ðý bir dün ya da mânâya yer kalmadý adeta. “Benim hayatým, benim yolum bu olamaz” de. Bir tek insan ve bir tek adým, gittiði yol doðruysa eðer, bütün toplumu deðiþtirmeye ve dönüþtürmeye deðer. Muktedirdir o ayaklar. Kurban olayým o yolun yolcularýna. O yolun þahidi vicdandýr, imandýr, Allah’týr. ‘Allah’ de yürü. Yürü de yollar da yürüsün seninle… Býrak onlarý, ha vuz la rý nýn i çin de de be le nip dursunlar. O tuzaða düþmemiþ, yakalanmamýþ olanlara koþ sen, koþ be küheylan, koþ... Elinin içinde ellerini hisset ve o elleri sýmsýký yakalayýp geçir karþý kýyýlara. Çoðalýn, çoðalýn… Bir gülü sulamak, bin gül içindir… Yanan ruhlarý hep beraber kurtarmak için koþun, koþun… Yangýnlarý söndürmek için koþun. Yangýnlar seyredilmez. Ýnsan insanýn kokusunu alýr. Ýlâhî bir misyonu yüklenenler o kokunun âþýklarýný bulurlar. Hayvanlar bile o kokuyu alýrlar. Ashab-ý Kehf’in köpeði aldýðý gibi… *** Hisler yelpazeyle daðýtýlamaz. Küçük küçük vuruþlar, büyük meþe aðaçlarýný bile devirirler. Kurtul þu eþyanýn esaretinden. Kurtul þu benim dediðin þeylerden. Unutma, ne kadar çok þeye sahipsen, o kadar çok þeyin esirisin ve o kadar çok þey istersin. Sadelik yakýþýr insana. Sadelik zarafettir, en son ulaþýlan bir mertebedir. Arzular ambarýnýn sonu yoktur. Sadece durup bakmak ve hiçbir þey yapmamak, kötülük yapmaktýr. Düþmaný olmayýnca, herkes kahramandýr. Ýþ, düþmana raðmen, engele raðmen baþarmaktýr. Bak, bahar geliyor. Cemreler düþmek üzere. Dal uçlarýnda çiçekler açýyor. Bak, bütün kâinat uykudan uyanýyor. Kör olsa bile insan, çiçeklerin kokusunu duyar. Þeytanýn yarýný bitmez, þeytan insaný yarýnla aldatýr. Vicdanýnýn sesini dinle, nefsini, þeytaný uyut. Hýrsýzý yakalamak için hýrsýz tut. Ýçindeki delikleri, gedikleri týka ki, arsýzlar, uðursuzlar ve dahi hýrsýzlar girmesin, hazinelerini çalýp yaðmalamasýn. Uyan artýk, uykudan baþýný kaldýr. Bak, sabah oldu… Sormalýsýn kendine: “Þafak öncesi kargalarý uyandýran ezan sesi beni niye uyandýrmýyor?” diye… “Yarýn iyi bir insan olacaðým diyorsun. Neden bugünden baþlamýyorsun?” Að, sudan çýkmayýnca balýðýn düþtüðü durumdan haberi olmaz. Elinden geleni yap, gerisini Allah’a býrak. Özgürlüðün tadýný alan, köleliðin yükünü taþýyamaz. Kalk Allah aþkýna, kalk... Sen de bir meþale yak. Ýçinin ateþi yeter çevreni ýsýtmaya. Bir damla suda boðulma. Kalk… Kalk da güneþi sevindir… Büyük gemilere büyük denizler gerek. Senin ateþin, senin güneþin her yere ulaþýr. Bu ateþe kar mý dayanýr? Kalk ve dolaþ. Gerçekler vizesiz gezer. Uyandýr uyuyanlarý. Bin kargaya bir taþ yeter. Yarýný bekleme, geç olabilir. Bugünden baþla. Yarýný bekleyen, bugünü yaþayamaz. “Gelecek günler ise, mâdem gelmemiþler, þimdiden düþünüp usanmak ve fütur getirmek, aynen o günlerde açlýðý ve susuzluðu ile bugün düþünüp, baðýrýp çaðýrmak gibi bir divâneliktir.” (Sözler, Yirmi Birinci Söz, 244)

‘Pederâne’ ve ’mürþidâne’

ÝSTÝKAMET HÜSEYÝN GÜLTEKÝN GSM: 0505 284 32 40

ur mesleðinin özü ve esasý olan ihlâsý kazanmak ne kadar önemli ise, onu bir ömür boyu muhafaza ederek korumak da o derece önemlidir. Ýhlâstaki esas ve düsturlarý öðrenmek belki kolaydýr, ama onlarý yaþantýmýza geçirmek, o istikamette bir hayat tarzýný sürdürmek önemli ve önemli olduðu kadar da zor bir iþ. Ýhlâsýmýzý bozacak, bizi ondan ayýracak mâniler, tuzaklar pek çok. Bu maniler, bu tuzaklar fark edilmese, gaflet veya ülfet sâikiyle bunlar önemsenmese ihlâsýmýzýn zarardide olmasý her an kaçýnýlmazdýr. Çünkü çok nazik, çok ince olan ihlâs hasleti çok çabuk kýrýlma istidadýndadýr. Bize göre hiç de önemli olmayan, hiçbir sakýncasý bulunmayan bir söz, bir tavýr, bir hâl, bir hareket ihlâsýn kýrýlmasýný netice verebilir. Böyle olduðu için Bediüzzaman; “Ýhlâsý kýracak esbaptan yýlandan, akrepten çekindiðiniz gibi çekininiz” dedikten sonra “Hz. Yusuf (as) ‘Þüphesiz nefis daima kötülüðe sevk eder-ancak Rabbim merhamet ederse o baþka’ (Yusuf Sûresi: 53) demesiyle nefs-i emmareye itimat edilmez” diyor; akabinde de “Enaniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasýn” (Ýhlâs Risâlesi) ikazýnda bulunuyor. Ýhlâsý bozacak hâl ve davranýþlardan yýlandan, akrepten çekindiðimiz gibi kaçmamýz gerektiði ikazýnda bulunan Bediüzzaman, yine ihlâsý muhafaza etme çerçevesinde Ýhlâs Risâlesi’nin sonlarýnda; “Mesleðimiz uhuvvettir (kardeþliktir)” tesbitinde bulunduktan sonra, “Kardeþ kardeþe peder olamaz, mürþid vaziyetini takýnamaz” ikazýnda bulunuyor. Görüldüðü gibi Nur mesleðinin esasý kardeþliktir. Þu veya bu þekilde karþýlýklý kardeþlik esaslarý zedelendiðinde herhangi bir hizmetten bahsetmek mümkün deðildir. Ayrýca ‘Kardeþin kardeþe peder olamayacaðý bedihî olduðu halde Bediüzzaman böyle bir ifadeyi niçin kullanýyor?’ sorusu akla gelebilir. Fakat cümleden hemen sonra gelen “mürþid vaziyetini takýnamaz” ifadesi meseleye açýklýk getiriyor. Yani Nur dairesindeki ihvanlarýn yaþý-baþý, bilgisi-birikimi ne o lur sa ol sun hep si bir bi ri nin kar de þi dir. Böyle olduðu için de kimse kimseye üstünlük taslayamaz, kimse kimseyi küçük göremez, irþad edici bir pozisyona giremez ikazýnda bulunuyor o büyük Üstad. Ayný bahsin devamýnda yine Bediüzzaman; uhuvvetteki makamýn geniþ olduðunu beyan etikten sonra; “...gýptakârane müzahameye medar olamaz” tesbitini nazarlarýmýza veriyor. Burada da daire içindeki kardeþlerin birbirini gýptaya özendirecek ve dolayýsýyla gereksiz zahmet ve meþakkatlere sevk edecek hâl ve davranýþlardan çekinmeleri gerektiðini beyan ediyor Bediüzzaman. Kardeþlik esaslarý çerçevesinde hizmetlerin yapýlmasýný tavsiye eden Bediüzzaman, bunun nasýl yapýlacaðýný, þeklini, biçimini de “olsa olsa kardeþ kardeþe muâvin (yardýmcý) ve zahîr olur. Hizmetini tekmil eder” diyerek Nur hizmetinde kardeþ konumundaki ihvanlarýn birbirlerine karþý olan vazife ve mükellefiyetlerini hatýrlatýyor. Belki de hýrs-ý sevap, yani ‘Daha ziyade sevap kazanayým’ niyetiyle zaman zaman “mürþidâne”, “pederâne” veya “gýptakârâne” hal ve tavýrlara giriliyor. Yani kendilerinde bazý kabiliyet, bazý özellik, bazý güzellikler bulunduðunu düþünen kiþiler, bu bilgi ve birikimlerinden baþkalarý da faydalansýn niyetiyle belki de farkýnda olmadan bu gibi hoþ olmayan durumlara giriyorlar. Kardeþlik esasý üzerine binâ edilen bir hizmet tarzýný benimseyen Nur mesleðinde, niyetler ne olursa olsun neticesi itibarýyla muhatabý küçük görme, ona tepeden bakma gibi hoþ olmayan bir durumu akla getiren “mürþidane, pederane, gýptakârâne” gibi ihlâsý kýran, kardeþliði zedeleyen hâl ve davranýþlara hiçbir þakirdin tevessül etmemesi gerekir. Evet, Nur mesleðinin vazgeçilmez esaslarýndan olan ihlâsý kazanmak ve onu sonuna kadar muhafaza etmek önemli ve zor da olsa, bu kudsî dâvâya baþ koyanlarýn bu zorun üstesinden gelmenin gayretinde olmalarýnýn bir önemli vecibe olduðunu bilmeleri gerekir. Çünkü bu kudsî hizmet ancak ihlâs ile devam eder.

N

Yasemin Güleçyüz'ün yazýsý, yarýn Lâhika sayfasýnda yayýnlanacaktýr. SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN

Genel Müdür

Recep TAÞCI

Spor Editörü Erol DOYRAN

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 30 Safer 1431 Rumî: 1 Þubat 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.00 5.11 5.18 5.30 5.26 4.41 4.45 4.37 5.20 4.52 5.19

Güneþ 6.22 6.36 6.40 6.56 6.52 6.04 6.09 6.03 6.45 6.14 6.42

Öðle 12.00 12.10 12.19 12.30 12.25 11.40 11.44 11.36 12.19 11.52 12.19

Ýkindi 14.57 15.02 15.15 15.22 15.16 14.36 14.38 14.28 15.11 14.48 15.15

“Kutlu Doðum” 14-20 Nisan’da DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐINCA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILDI.

Geçtiðimiz yýllarda, yaþanan kuraklýk sebebiyle bugün suyla dolu olan barajlarda hayvanlar otluyordu.

Yaðmur, otlaða dönen barajlarý doldurdu YURT GENELÝNDE BAZI NEHÝRLER TAÞTI. BARAJLAR DOLDU. ÝSTANBUL'DAKÝ barajlarýn doluluk oraný, son yaðýþlarla birlikte yüzde 100’e yaklaþtý. Geçtiðimiz yýllarda yaþanan kuraklýk sebebiyle suyun çekildiði, hayvanlarýn otladýðý baraj alanlarý etkili yaðýþlarla birlikte eski günlerine döndü. Ýstanbul’un iki önemli su damarýný oluþturan Büyükçekmece ve Alibeyköy Barajlarýnda da doluluk oraný, önceki yýllarýn aksine son yaðýþlarla birlikte büyük ölçüde artarak yüzde 100’e yaklaþtý. Su sýkýntýsý yaþandýðý dönemlerde barajlarda hayvanlarýn otladýðý görüntüler geçmiþte kaldý. Ýstanbul / iha

Çanakkale Venedik gibi ÇANAKKALE'DE aralýksýz olarak 4 saat boyunda devam eden saðanak yaðmur sebebiyle çok sayýda ev ve iþyerinin bodrum katýný su basarken, Atikhisar barajýnýn taþmasý Sarýçay’da bulunan yüzlerce teknenin denize sürüklenme tehlikesi atlatmasýna sebep oldu. Þehir merkezinde fýrtýna ile birlikte baþlayan saðanak yaðmur, kýsa sürede etkisini arttýrdý. Aralýksýz olarak 4 saat boyunca devam eden saðanak yaðmur sebebiyle il merkezinde çok sayýda ve iþyerinin bodrum katýný ise su bastý. Çanakkale Belediyesine ait itfaiye ve kanalizasyon ekipleri gelen ihbarlara yetiþmekte güçlük çekti. Atatürk caddesinde Tansaþ kavþaðý ile Bölge Trafik Ýstasyonu önündeki yolun tek þeridi ise daðlardan gelen sular sebebiyle tamamen sular altýnda kaldý. Çanakkale / iha

KUTLU Doðum Haftasý, artýk her yýl 14-20 Nisan tarihleri arasýnda kutlanacak. Kutlu Doðum Haftasý ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasýný Kutlama Yönetmeliði, dünkü Resmî Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Kutlanacak bu haftalarda yapýlacak çalýþmalara iliþkin usul ve esaslarý düzenleyen yönetmelik, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn merkez, taþra ve yurt dýþý teþkilâtlarý tarafýndan yapýlacak faaliyetleri kapsýyor. Buna göre, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca her yýl 14-20 Nisan tarihleri Kutlu Doðum, 1-7 E kim ta rih le ri Camiler ve Din Görevlileri Haftasý olarak kutlanacak. Kutlamalar sebebiyle Ýslâm dininin itikat, ibadet ve ah lâk ko nu la rýn da toplumun bütün kesimlerini aydýnla tý cý fa a li yet ler gerçekleþtirilecek, sosyal ve kültürel faali yet ler de bu lu nu la cak, sempozyum, konferans, panel ve buna benzer faaliyetler düzenlenecek. Merkez, taþra ve yurt dýþýnda düzenlenecek konferans, panel, sempozyum, forum ve diðer faaliyetler baþkanlýðýn internet sitesinde duyurulacak.

Baþkanlýðýn taþra ve yurt dýþý teþkilâtýnda camilerin inþa, bakým, onarým ve temizlik gibi hizmetlerine katký saðlayarak yararlý faaliyetleriyle temayüz eden kiþi, dernek ve vakýflara teþekkür belgesi verilecek. Camiler ve Din Görevlileri Haftasý boyunca halkýn, mahalli vakýf ve derneklerin de katkýsýyla camilerin bakým, onarým ve temizliði için kampanyalar açýlýp bu kuruluþlarýn hafta ile ilgili çalýþmalara iþtiraki saðlanacak. Ayný zamanda din görev li le ri nin ki þi sel ve meslekî geliþimine yönelik faaliyetlerde bulunulacak, hat, tezhip, ebru ve buna benzer san'at alanlarýnda becerisi olan görevlilerin çalýþmalarýný deðerlendir mek a ma cýy la sergiler açýlacak, çe þit li ba þa rý la rýy la ön plana çýkan din görevlilerine teþekkür ve takdir belgesi verilecek. Her iki hafta dolayýsýyla düzenlenecek faaliyetler, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn merkez, taþra ve yurt dýþý teþkilâtlarýnda kurulacak komisyonlarca belirlenecek. Ankara / aa

Hasankeyf’te kamulaþtýrma iptal n DÝYARBAKIR Bölge Ýdare Mahkemesi, Hasankeyf’teki kültür varlýklarýnýn taþýnacaðý alanla ilgili kamulaþtýrmayý iptal etti. Mahkeme, Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý’nýn taþýnmasý iþini aceleye getirdiðini belirtti. Hasankeyf’in sular altýnda kalmasýna yol açacak olan Ilýsu Barajý inþaatý konusunda mahkemeden kritik bir karar çýktý. Çevrecilerin tepki gösterdiði Ilýsu Barajý’nýn yapýmý için Hasankeyf ilçesindeki kamulaþtýrmalar Bölge Ýdare Mahkemesi’nden döndü. Kamulaþtýrýlan alanýn sahipleri adýna Avukat Serkan Ramanlý’nýn yaptýðý müracaatý karara baðlayan mahkeme, tarihî deðer taþýyan taþýnmaz kültür varlýklarýnýn baþka bir yere nakledilmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlýðý Diyarbakýr Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu ve Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Yüksek Kurulu’ndan alýnmýþ bir karar bulunmadýðýný vurguladý. Ilýsu Barajý ve hidroelektrik santrali (HES) projesinden etkilenmesi sebebiyle Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihî ve kültürel varlýklarýn taþýnacaðý alanýn kamulaþtýrýlma iþlemini iptal etti. Mardin / cihan

Saðlýk Bakanlýðý, personel alýmýna start verdi n SAÐLIK Bakanlýðý, yýl içerisinde yataklý tedavi kurumlarý ile aðýz ve diþ saðlýðý merkezlerinde çalýþtýrýlmak üzere 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu’nun 4/B maddesine göre alacaðý sözleþmeli personel için valiliklerden planlama istedi. Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan 81 il valiliðine gönderilen resmî yazýda, bakanlýk taþra teþkilâtlarýnda çalýþtýrýlmak üzere 4/B statüsünde personel alýmý yapýlacaðý ve valiliklerce gerekli planlamalarýn yapýlmasý istendi. Bursa / cihan

Son 10 yýlda meydana gelen kazarlarda 45 kiþi vefat ederken, kaza sonrasý yaralý takibinin yapýlmamasý sebebiyle de ölü sayýsýnýn 90 bini aþtýðý kaydediliyor. FOTOÐRAF: ÝHA

Trafikte insan gözardý ediliyor TÜRKÝYE'DE TRAFÝK VE YOL GÜVENLÝÐÝ BÝLÂNÇOSU ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARDA. TRAFÝK KANUNLARINDA ÝNSAN HAYATININ GÖZ ARDI EDÝLDÝÐÝ BELÝRTÝLÝYOR. TÜRKÝYE'DE motorlu araç sayýsýnýn 14 milyonu, sürücü sayýsýnýn da 20 milyonu aþtýðý, son 10 yýlda meydana gelen trafik kazalarýnda ise 45 bin 188 kiþinin vefat ettiði bildirildi. Kaza sonrasý yaralý takibinin yapýlmamasý dolayýsýyla da araþtýrmalara göre ölü sayýsýnýn 90 bini aþtýðý belirtildi. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliði Araþtýrma Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ýhsan Memiþ, yayýmlanan resmî raporlara göre, trafik ve yol güvenliði bilânçosunun ‘’ürkütücü boyutlara’’ ulaþtýðýný söyledi. Son 10 yýlda Emniyet Genel Müdürlüðü-

nün (EGM) yayýnladýðý resmî raporlara göre, tra fik ka za la rýn da 45 bin 188 ki þi nin vefat ettiðini, 1,5 milyondan fazla kiþinin de ya ra lan dý ðý ný be lir ten Me miþ, ‘’O lay ye ri sonrasý yaralananlarýn 30 gün takibi yapýlmadýðýndan daha sonra ölenlerin sayýsý istatistiklere yansýmamakta. Bunlarýn da toplamý yaklaþýk birebirdir. Yani gerçek ölüm rakamý 90 bini aþmaktadýr’’ dedi. Karayollarý Trafik Kanunu’nun 1983’te çýkarýldýðýný hatýrlatan Memiþ, ‘’Hepimizin 24 saat hayatýný ve güvenliðini ilgilendiren ‘trafik ve yol güvenliði’ tam 18 kuruluþa paylaþtýrýlmýþ durumda. Yani görev yapmak yeri-

ne, bu alandan pay almak esasý öne çýkmýþ, insan hayatý, riskin boyutu ve hýzlý çözümler TBMM’de kanun yapýlýrken gözardý edilmiþtir’’ dedi. Bu kuruluþlarýn çoðuna bütçe, donaným ve yetki verilmesine karþýn sorumluluk verilmediðini savunan Memiþ, þöyle konuþtu: ‘’Koordinasyon görevi EGM’ye verilirken, bu millî felâket karþýsýnda ise sadece bir genel müdür yardýmcýsý görevlendirilmiþtir. Kanunun 52’nci maddesi gereðince de tüm sorumluluk araç sürücülerine yüklenilmiþtir. Kanunun 4’ncü maddesi ile oluþturulan üst ve alt kurullarla da insan hayatý hiçe sayýlmýþtýr.’’ Ankara / aa

Yeni Þafak editörlerinden Can, dualarla topraða verildi ÖNCEKÝ gün evinde geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Yeni Þafak Gazetesi editörlerinden ve yazar Hamit Can son yolculuðuna uðurlandý. 51 yaþýndaki Can’ýn vefatý baþta mesai arkadaþlarý olmak üzere bütün dostlarýný üzüntüye boðdu. Birçok seveninin bir araya geldiði cenazede Hamit Can, Çengelköy Ýmam-ý Azam Camii’nde kýlýnan namazýn ardýndan duâlarla topraða verildi.

Yazar Hamit Can

Akþam 17.26 17.31 17.44 17.51 17.46 17.05 17.08 16.58 17.41 17.17 17.44

Yatsý 18.41 18.50 19.00 19.10 19.05 18.21 18.25 18.16 18.59 18.33 19.00

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.26 5.33 5.07 5.00 5.11 4.57 4.46 4.43 4.28 5.15 5.07

Güneþ 6.53 6.57 6.35 6.24 6.35 6.25 6.08 6.11 5.52 6.43 6.27

Öðle 12.25 12.33 12.06 11.59 12.11 11.56 11.46 11.42 11.28 12.14 12.08

Ýkindi 15.15 15.27 14.55 14.53 15.07 14.45 14.43 14.32 14.22 15.03 15.07

Akþam 17.45 17.56 17.25 17.22 17.36 17.15 17.12 17.02 16.51 17.33 17.36

Yatsý 19.05 19.13 18.46 18.40 18.52 18.36 18.27 18.22 18.08 18.54 18.49

TAHLÝL

Cahiliye vahþeti

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

dýyaman’ýn Kâhta ilçesinde, Medine isimli 16 yaþýndaki bir genç kýzýn, evlerinin bahçesindekiçukura diri diri gömüldüðünün ortaya çýkmasý, herkesin kanýný donduran bir vahþet örneði olarak toplumsal hafýzaya kazýndý. Bu tür ilkelliklerin on beþ asýr önce, kýz çocuklarýný diri diri topraða gömen Arap kabilelerine izafe edilen Cahiliye döneminde kaldýðý ve 21. yüzyýlýn “medenî” dünyasýnda böyle þeylerin asla yaþanmayacaðý düþüncesinin son derece büyük bir yanýlgý olduðu böylece bir defa daha tüyler ürpertici bir þekilde gözler önüne serilmiþ oldu. 2000’li yýllara da, canlýyken mi, yoksa baþka yöntemlerle öldürüldükten sonra mý domuz baðýyla baðlanýp topraða gömüldükleri bilinmeyen “Hizbülvahþet kurbanlarý”nýn o unutulmaz ve dehþet verici görüntüleriyle girmemiþ miydik? Daha bunlarýn ötesinde, insanlýðýn güya medeniyet ve teknolojinin zirvesine çýktýðý 21. asýr, iki dünya harbi ve ardý arkasý gelmeyen yerel savaþlarda hunharca iþlenen sayýsýz katliamla, “en kanlý yüzyýl” olarak tarihteki yerini almadý mý? Önceki çaðlarda olmayan “kitle imha silâhlarý” tabiri, savaþ terminolojisine ayný yüzyýlda girdi. Bediüzzaman, “Gerçekten insan çok zalim ve çok cahildir” mealindeki Ahzab Sûresi 72. âyeti tefsir ederken, hayvanýn aksine olarak insan fýtratýndaki meleke ve meyillere sýnýr konulmadýðýný ifade ettikten sonra, zulüm meylinin de dizginlenip kontrol altýna alýnamadýðý ve bu meyil, ego, bencillik, gurur ve inat gibi hislerle de takviye edildiði takdirde doðacak sonuçlarý “Öyle ekberül-kebairi (büyük günahlarýn en büyüklerini) icad eder ki, daha beþer ona isim bulmamýþ. Cehennemin vücuduna delil olduðu gibi, cezasý da yalnýz cehennem olabilir” (Eski Said Dönemi Eserleri, Sünuhat, s. 478-9) sözleriyle anlatýyor. Ýnsanýn, kendi yapacaðý tercihe baðlý olarak âlâ-yý illiyyîne çýkabileceði gibi, esfel-i sâfilîne de yuvarlanabilecek bir istidatta yaratýlmýþ olmasý hakikatiyle çok yakýndan irtibatlý bir durum bu. Yine Said Nursî’ye “Cehennem lüzumsuz deðil” dedirten dehþetli zulümler, yukarýda meali verilen âyetteki “zalûm” nitelemesinde vurgulanan “zalimlik mertebesi”nin þiddetini örnekliyor. Demek ki, insanda potansiyel olarak o damar hep mevcut. Ve bunun kontrol altýnda tutulmasý için, saðlam temellere bina edilen bir terbiye ve tasfiye ameliyesi gerekiyor. Asr-ý Saadette gerçekleþen iman inkýlâbýnýn toplum hayatýna yönelik mucize niteliðindeki muhteþem yansýmalarýndan biri de iþte burada kendisini gösteriyor. Ýþârâtü’l-Ý’caz’daki ifadelerle, “Asr-ý Saadette Ýslâmiyetin doðurduðu merhamet, þefkat, insaniyet sayesinde, evvelce kýzlarýný gömerken müteessir olmayanlar, Ýslâmiyet dairesine girdikten sonra karýncaya bile ayak basmaz oldular.” (s. 269-70) Bu vahþi âdetin yalnýzca belirli kiþilerle sýnýrlý olmayýp, son derece yaygýn bir gelenek olarak uygulandýðý koca bir toplumda böyle “alçak huylarý imha ve izale” ederek, yerlerine yüksek ahlâký tesis eden bu müthiþ deðiþim, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) sayýsýz mucizelerinden sadece biri. Onun yolunda giden Üstadýn ve talebelerinin, haksýz ithamlarla konulduklarý cezaevlerindeki irþad ve tebliðleri neticesinde, aralarýnda seri cinayetlerden mahkûm olan azýlý katillerin de bulunduðu mahpuslarýn tahtakurusunu öldürmekten çekinir hale gelmeleri, ayný sýrrýn tezahürü. Peki, Ahirzaman Peygamberinin getirdiði dine baðlýlýk iddiasýnda olan, Müslüman ismi taþýyan, hattâ iddialar doðru ise tarikat intisabý bulunan birileri, nasýl oluyor da, on beþ asýr öncesinin cahiliye vahþetini andýran cinayetler iþleyebiliyorlar? Ýþte burada, dinin özünü ve temel prensiplerini doðru anlayýp hazmetme ve yaþama meselesi önümüze çýkýyor. Bir insanýn haksýz yere öldürülmesini bütün insanlýðýn katli ile eþdeðer tutan bir dinin mensuplarý, o cinayetleri asla iþleyemezler. Ýþleyenlerin dinle alâkasý, kendi vahþet ve taassuplarýna din kisvesi takma vebalinden öteye gidemez ve böylelerine “insan” dahi denilemez...

A


4

YENÝASYA / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

HA­BER

FARK

Her aileye bir “Bizim Aile”

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

ültür hayatýmýzda dergilerin ayrý bir yeri vardýr. Ýyi takip edilip okunduðunda bu yayýnlardan azamî derecede istifade etmek mümkün. Geçmiþ yýllara nisbetle cemiyetin temel taþý hükmünde olan aileyi yetiþtirmeye matuf yayýnlarýn sayýsýnda gözle görülür bir artýþ olduðu anlaþýlýyor. Çocuklar, gençler ve aile için onlarca, belki de yüzlerce kaliteli dergi yayýnlanýyor. Mutlaka hepsinden istifade etmek mümkün, ama bu dergilerden örnek olmasý bakýmýndan “Bizim Aile”den biraz bahsetmek istiyorum. Elbette “Bizim Aile” dergisi konusunda tek yayýn deðil, ama farklý olduðu söylenebilir. Özellikle bu dergiden bahsetmiþ olmamýz, benzer yayýnlarý üzmemeli. “Bizim Aile”nin, Yeni Asya Yayýn Grubu içerisinde yer almasý, ondan bahsetmemizde bir sebeptir, ama tek sebep deðil. Bu derginin bahsedilmeyi hak ettiðini insaf ile inceleyen herkes takdir eder. “Bizim Aile”nin ilk sayýsý büyük bir heyecanla yayýnlanmýþtý. O dönemde yayýn grubumuz içerisinde aylýk olarak “Köprü” ve haftalýk olarak da “Can Kardeþ” dergileri yayýnlanýyordu. Hanýmlara ve aileye hitap eden ayrý bir dergi talebi gündeme geldi ve “Bismillah” denilerek ilk sayýsý neþredildi. Bizim Aile’nin ilk sayýsý “Ýslâm ve Kadýn” kapak konusuyla (Ocak 1988) okuyucu ile buluþmuþtu. Türkiye’nin kanayan yarasý haline gelen baþörtüsü yasaðý kýsmen de olsa o günlerde de söz konusu idi. Bu sebeple “Bizim Aile” hemen her sayýsýnda tesettürün önemine vurgu yapan yayýnlar yaptý. Bu gayret ilgi gördü ve “Bizim Aile” dergisi yayýnlandýðý ilk sayýlardan itibaren okuyucusu ile bütünleþti. Maddî olarak sýkýntýlar çekti, ama ihlâslý okuyucularý sayesinde yayýn hayatýný bu günlere kadar sürdürmeyi baþardý. Derginin yayýnlanan son sayýsýndan (Þubat 2010) da biraz bahsetmek gerekirse, ilk sayýsýndaki kararlýlýðýný sürdürdüðünü söyleyebiliriz. “Dünya Dönüyor” sayfalarýnda seçme haberler var. Birinin baþlýðý þöyle: “Ýsviçre okullarýnda baþörtüsü serbest.” Derginin ilerleyen sayfalarýnda özellikle genç hanýmlara ve annelere hitap eden eðitici ve bilgilendirici yazýlar var. Yeni Asya’daki karikatürleriyle dikkat çeken karikatüristimiz Ýbrahim Özdabak, ayný zamanda Bizim Aile’ye de çiziyor. Derginin Þubat 2010 sayýsýndaki karikatürü de çok hoþ. Dergide, Hattat Yusuf Sezer’le yapýlan bir de röportaj yer almýþ. Yurt dýþýnda da ilgi ile izlenen hattat Sezer, hem hat san’atýnýn inceliklerini anlatmýþ hem de dikkat çekici hatýralarýný Bizim Aile okuyucularý için paylaþmýþ. Bizim Aile, þimdiye kadar 241 sayý yayýnlanmýþ. Yýldönümü vesilesiyle derginin yayýnlanmýþ eski sayýlarýnýn kapaklarýndan da bir seçme yapýlmýþ. Geçmiþ yýllarýn dergilerine bakýnca; hak, hukuk, adalet ve insan haklarý noktasýnda fazla yol alamadýðýmýz görülüyor. Bazý kapak konularýný hatýrlatýrsak, ifade etmek istediðimiz konu daha iyi anlaþýlýr: “Örtünmek hürriyettir”, “Müstehcenlik esarettir”, “Neden baþörtüsü?”, “Bu zulüm (baþörtüsü yasaðý) nereye kadar devam edecek?”, “Cinsel devrimin çöküþü”, “Ordu baþörtüsü düþmaný olamaz”, “Tesettür hükmü deðiþmez”, “Kadýn ve ilim”, “Kadýn ve eðitim”, “Cennetten bir köþe: Aile”, “Demokrasi mücadelesinde kadýn”. Dergide düzenli yazý yazan yazarlarýn yanýnda ‘misafir kalem’lerin de yazýlarý yer alýyor. Derginin ilerleyen sayfalarý, “Hayatýn içinden” seçilen çarpýcý haberlerle devam ediyor. “Bizim Aile” ile tanýþmayanlar varsa, hiç vakit kaybetmeden bu güzel dergimizle tanýþabilirler. Piþman olmayacaklarýný söyleyebiliriz. Tabiî okumak þartýyla...

K

USAK: AB’nin sert üslûbu kabul edilemez

Orgeneral Baþbuð, ne biliyorsa konuþsun

ULUSLARARASI Stratejik Araþtýrmalar Kurumu (USAK), ‘’Avrupa Parlamentosunun son Türkiye raporunda geçen yýllara kýyasla daha radikal ifadelerin yer almasýnýn ve sert bir üslubun kullanýlmýþ olmasýnýn kabul edilemeyeceðini’’ bildirdi. USAK’tan Avrupa Parlamentosu’nun son Türkiye raporuna iliþkin yapýlan yazýlý açýklamada, bilhassa Kýbrýs sorunu özelinde Türkiye’ye yöneltilen aðýr ve hakkaniyeti sorgulanabilir eleþtirilerin, hem ulusal hem de uluslar arasý platformda büyük yanký uyandýrdýðý belirtildi. AB kurumlarýnýn konuya çok daha stratejik, adil ve çok boyutlu bakýþ açýsýyla yaklaþmalarý gereðinin vurgulandýðý açýklamada, ‘’Raporda, geçtiðimiz yýllara kýyasla daha radikal ifadelerin yer almasý ve sert bir üslûbun kullanýlmýþ olmasý kabul edilemez’’ denildi. Açýklamada ayrýca, AB’nin sorunlarýn týkanma yeri deðil, aksine çözümü kolaylaþtýrýcý bir platform olmasý gerektiði belirtildi. Ankara / aa

MÝLLÝYETÇÝ Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Deniz Bölükbaþý,”Sayýn Genelkurmay Baþkaný ne biliyorsa konuþsun” dedi. Bursa’da, sivil toplum kuruluþlarý ve basýn mensuplarý ile kahvaltýný toplantýda bir araya gelen Bölükbaþý, ülke gündemine iliþkin açýklamalarda bulundu. Bir soru üzerine Genelkurmay Baþkaný Org. Ýlker Baþbuð’un “Sabrýmýz taþarsa konuþuruz” þeklindeki sözlerini de deðerlendiren Bölükbaþý, þunlarý kaydetti: “Sayýn Genelkurmay Baþkaný’nýn bu güne kadar söyledikleri, ‘Türk Silahlý Kuvvetlerini hedef alan bir sistemli komplo ile karþý karþýyayýz. Bunun kimin yaptýðýný biliyoruz, elimizde bilgi var’ diyor. ‘Bugüne kadar konuþmamamýzýn nedeni, birileri bu yanlýþlýðý düzeltsin diye bekledik’ diyor. Birileri dediði Sayýn Baþbakan’dýr. ‘Sabrýmýz biterse konuþuruz’ diyor. Benim Sayýn Genelkurmay Baþkaný’na söyleyeceðim, bir dakika daha bu iþin beklemeye tahammülü yoktur. Ne biliyorsa konuþsun. Herkes bu komplonun arkasýndakilerin olduðunu öðrensin. Sayýn Genelkurmay Baþkaný’nýn geldiðimiz bu noktada susma hakký yoktur” Bursa/cihan

Ecevit de Ergenekon 'da ÝKÝNCÝ ‘’Ergenekon’’ dâvâsýnda mahkeme heyeti, eski Baþbakanlardan merhum Bülent Ecevit’in Ankara Baþkent Üniversitesindeki tedavisiyle ilgili bütün hastane evraklarýnýn, raporlarýn, varsa film, grafik ve benzeri bütün belgelerin istenmesine karar verdi. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmada sanýk ve avukatlarýn taleplerine iliþkin alýnan ara kararlar, mahkeme heyetine baþkanlýk yapan üye hakim Hasan Hüseyin Özese tarafýndan açýklandý. Sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýný kararlaþtýran mahkeme heyeti, duruþmayý 15 Þubat Pazartesi, saat 09.00’a býraktý. Ýstanbul / aa

Demokratik olgunluða ulaþamadýk BAÞBAKAN ERDOÐAN, TÜRKÝYE’NÝN KURUMLARIYLA DEMOKRATÝK OLGUNLUÐA HENÜZ ULAÞMADIÐINI BELÝRTEREK, “ÝKTÝDAR OLMAKLA MUKTEDÝR OLMANIN FARKLI ÞEYLER OLDUÐUNU” SÖYLEDÝ. BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, ‘’Türkiye, kurumsal anlamda bütün kurumlarýyla beraber demokratik olgunluða henüz ulaþmýþ deðil. Türkiye’nin daha demokratik standartlarýný geliþtirmesi lâzým’’ dedi. Show TV’de yayýnlanan ‘’Siyaset Meydaný Baþbakan ile Özel’’ adlý programda gazetecilerin sorularýný cavaplayan Erdoðan, ‘’Türkiye’nin normalleþmesi için þu kadar süreye ihtiyaç vardýr, þunlarý yapmalýyýz diye bir yol haritanýz var mý?’’ sorusuna, ‘’Bizim yol haritamýzla tamamen dört dörtlük örtüþen bir olay deðil. Buna þöyle bakmamýz lâzým. Her þeyden önce Türkiye, kurumsal anlamda bütün kurumlarýyla beraber demokratik olgunluða henüz ulaþmýþ deðil. Türkiye’nin daha demokratik standartlarýný geliþtirmesi lâzým. Bunu bir defa baþarmamýz gerekiyor’’ cevabýný verdi. ‘’Ýktidar olmakla muktedir olmak ayný þey deðil, deðil mi?’’ diyen gazeteciye Erdoðan, ‘’Farklý þeyler, evet’’ karþýlýðýný verdi. Bürokratik oligarþinin kýrýlmasýnýn ülke için çok önemli olduðunu vurgulayan Erdoðan, þöyle konuþtu: ’’Siz zannediyor musunuz Türkiye’de siyasetçi her þeydir. Hiç alâkasý yok. Türkiye’de siyasetçi bir defa bürokrasiyle çok ciddî mücadelenin içerisinde. Yine ayný þekilde Türkiye’de kuvvetler ayrýlýðý prensibi içerisinde bu erklerin birbiriyle ayrý bir mücadelesi var. Bu da bir vak'a. Bunu da görmemiz lâzým. Þimdi eðer bu erkler birbirinin önünde setler oluþturursa, o zaman tabiî ki bu ülkenin sýçramasý zayýflýyor. Ve burada sizin belirlediðiniz takvim gecikiyor. Yoksa Türkiye inanýn çok daha çabuk ilerleme imkânýna sahip. Bu güç Türkiye’de var. Buna inanýyorum. 7 yýldýr öðrendiðim konulardan bir tanesi bu. Ülkemde benim

AB ÝLE MÜZAKERE SÜRECÝ

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, katýldýðý Siyaset Meydaný programýnda gazetecilerin sorularýný cevapladý.

bu güç var. Biz bunu baþarýrýz. Ama bir bakýyorsunuz ki biz içeride enerjimizi ciddî mânâda tüketiyoruz. Ve Türkiye’nin dýþarýdan görünüþü içeriden göründüðü gibi deðil. Türkiye dýþarýdan çok daha güzel, çok daha takdire þayan görünüyor. Ve onun içindir ki Türkiye gündem belirleyici bir ülke konumuna geldi. Bakýnýz, bütün olumsuzluklara raðmen þimdi Türkiye G-20 içerisinde. Biz buraya durup dururken gelmedik. 26’dan 17. sýralara durup dururken gelmedik. Bunlar bir baþarýnýn iþaret fiþekleridir. Az önce ‘geliþen ülke Türkiye’ dedik, inþallah çok kýsa bir zaman içerisinde ‘geliþmiþ ülke’

diyebileceðiz. Buraya doðru gidiyoruz. Ama içeride çok yoruluyoruz.’’ ‘’Bürokratik oligarþiye yargýyý da dahil ediyor musunuz?’’ sorusuna karþýlýk Erdoðan, ‘’Az önce bir katsayý meselesini konuþtuk. Orada yerindelik yetkisi kimin? Bu ülkede yerindelik yetkisi yürütmenindir. Eðer yerindelik yetkisi bu ülkede hâlâ tartýþma konusu yapýlabiliyorsa, burada Anayasa Mahkemesi ve Danýþtay’ýn kendi kararlarý vardýr. Bu kararlara raðmen burada bir yetki gasbýna gidilirse, siz bu ülkede saðlýklý bir çalýþma yapabilir misiniz?’’ diye konuþtu.

ERDOÐAN, ‘’AB müzakerelerinde heyecanýn azaldýðý’’ yönünde eleþtiriler yapýldýðýnýn ifade edilmesi üzerine de bunlarýn haksýz eleþtiriler olduðunu anlatan Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü:’’AB, her ne kadar bizi oyalýyorlarsa da, bize karþý adil bir yaklaþým içerisinde deðilseler de, ama farklý alanlarda farklý adýmlar atabiliyoruz. AB sürecinin bu noktada gecikmesinin tabiî ki bize kaybettirdiði þeyler var, ama bu arada AB’nin de kaybettiði çok þeyler var. Türkiye gibi bir ülkenin imkânlarýndan, bu genç, dinamik nüfusun onlara kazandýracaðý çok þeyden bence kayba uðruyorlar. Ben öyle düþünüyorum.’’ Bir gazetecinin, ‘’Ýçeride destek düþüyor gibi bir izlenim var?’’ þeklindeki ifadesi üzerine Erdoðan, ‘’AB’den olumlu bir geliþim Türkiye’de toparlanmayý bir anda saðlar. Kamuoyu desteðini yine arttýrýr’’ dedi. Baþbakan Erdoðan, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð’un, bir gazetede yer alan açýklamalarýný hatýrlatmasý üzerine, ‘’Þimdi tabiî ben basýn üzerinden Genelkurmay Baþkanýmla konuþmam. Böyle bir þeyin içerisine girmem. Fakat haftalýk olarak zaten benim rutin kendisiyle görüþmelerim var. Her hafta yaptýðým görüþmede ‘Nedir bu?’ diye kendisine bunu sorabilirim. Hatta telefonla da aramýzda özel telefonumuz, özel hattýmýz var, onunla da sorup görüþme imkaným var’’ diye konuþtu. Ýstanbul / aa

Geçim sýkýntýsý tasarrufa yöneltti meyve pazarýna, fiyatlarýn daha düþük olduðu akþam saatlerinde gidiyor. Çamaþýr makinasýndan boþalan deterjanlý suyla önemsiz çamaþýrlar ile elde yýkanmasý gereken çamaþýrlarý ya da balkonu yýkýyor. Daha ucuz olduðu için kýrýk yumurta, kýrýk peynir, kýrýk GLOBAL ekonomik kriz Türk halký yeni yöntemler pirinç alýyor. bulmaya itiyor. Geçim sýkýntýsý çeken vatandaþ, akla Elektrik, su ve yakýt giderleri ailelerin bütçesinde hayale gelmeyecek “ucuz hayat formülleri” üretti. kiradan sonra en önemli yeri tutuyor. Tasarruf yaAnkara Ticaret Odasý’nýn (ATO) hazýrladýðý “Ucuz pan aileler, aydýnlatmada floresan lamba ya da az eHayat” raporuna göre, vatandaþ, elektrikten doðal- nerji tüketen tasarruflu ampullere yöneliyor. Telegaza, akaryakýttan gýdaya kadar her alanda tasarruf vizyon izlerken ýþýðý kapatýyor. Beyaz eþya alýrken, az yapmanýn bir yolunu buluyor. Ucuz yaþam formül- enerji ile çalýþan ürünleri tercih ediyor. lerini uygulayarak þirketler aylýk giderlerinde yüzde Özellikle kýþ aylarýnda yakýt masraflarý ailelerin 50’ye varan oranlarda, vatandaþ ise yüzde 20-30 ora- bütçelerine aðýr bir yük getiriyor. Konutlarda ýsý yalýnýnda tasarruf saðlýyor. týmý yaygýnlaþýyor. Bütün aile bireylerinin iþe ya da Rapora göre ev hanýmlarýn bulduðu tasarruf yön- okula gittiði için günü dýþarýda geçirdiði evlerde, temleri þunlar: Marketlerdeki indirimleri yakýndan kombiler kapatýlýyor ya da iyice kýsýlýyor. Kullanýltakip ediyor. Raf ömrü dolmak üzere olan tavuk, süt, mayan odalarýn radyatörleri tamamen kapatýlýyor. yoðurt, salça, ketçap, meyve suyu, bisküvi gibi ürün- Sobalý evde oturan alt gelir düzeyindeki vatandaþ ise leri yarý fiyatýna satan marketlere gidiyor. Markete sokaklardan odun parçalarý, sebze-meyve kasalarý, gittiðinde önce ‘promosyonlu ürünler’, ‘indirimli ü- karton kutu, gazete toplayýp yakacak yapýyor. Yemerünler’, ‘Ne alýrsan 1 lira’ reyonlarýna bakýyor. Sebze- ðini ve çayýný soba üzerinde piþiriyor.

AHMET TERZÝ ANKARA

Karayollarýnýn öncelikli hedefi yollarý bölünmüþ hâle getirmek KARAYOLLARI Genel Müdürü Cahit Turhan, 2010 yýlý bütçesinden kurumuna 3 milyar TL ayrýldýðýný ancak hükümetin gerekli ek kaynaðý saðlayacaðýný düþünerek, 8.5 milyar TL’lik hedefle planlarýný, programlarýný yaptýklarýný bildirdi. Turhan, geçen yýl sonu itibariyle hizmete açtýklarý yollarla birlikte Türkiye’de kara yollarýnda çile çekilen güzergah kalmadýðýný ifade etti. Ana arterlerdeki yollarý bölünmüþ hale getirmenin bu yýl öncelikli hedefleri olduðunu belirten Turhan, buna yönelik olarak 1200 kilometre yol yapýlacaðýný bildirdi. Bu yýl toplam 2 bin 100 kilometre bölünmüþ yolu hizmete açacaklarýný kaydetti. Ankara / aa

TAZÝYE

GEÇMÝÞ OLSUN

TAZÝYE

Radyomuz teknik elemanlarýndan Sedat Can'ýn muhterem babasý, Yeni Þafak editörü;

Muhterem kardeþimiz

Bizim Radyo çalýþanlarýndan Sedat Can'ýn muhterem babasý, Yeni Þafak editörü;

Hamit Can

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz.

Ýsmail Necdet Arafat

'ýn

baþarýlý bir kalp ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Çorlu-Þifa Hastanesinde yatmakta olan kardeþimize, geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz.

TEKÝRDAÐ YENÝ ASYA OKUYUCULARI

Hamit Can

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz.

y


6

YENÝASYA / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

MEDYA-POLÝTÝK

Baþbuð Paþa, deðiþmekten baþka çare yok!

e­di­le­mez­ha­le­ge­lin­ce­de­ken­di­ken­di­ni­ya­kar­ve­ö­lüm­lü­vü­cu­du­kül­o­lup­gi­der. Genç­li­ðin­de­te­rö­rist­ey­lem­le­re­ka­tý­lan,­bu­gün­i­se­bir­ba­rýþ­ak­ti­vis­ti­o­la­rak­Fi­lis­tin­top­rak­la­rý­ü­ze­rin­de­i­ki­dev­let­for­mü­lü­nü­sa­vu­nan­U­ri­Av­nery,­yaz­dý­ðý­ma­ka­le­ler­de­Ýs­ra­il’in iz­le­di­ði­po­li­ti­ka­yý­sert­bir­dil­le­e­leþ­tir­mek­ten çe­kin­mi­yor.­Bu­ma­ka­le­ler­den­bi­ri­“Çöl­Fýr­tý­na­sý”­a­dý­ve­ri­len­1990­Kör­fez­Sa­va­þý­a­ka­bin­de Al­man­Der­Spi­e­gel­der­gi­sin­de­ya­yýn­lan­mýþ. SUNA DURMAZ Ma­ka­le­de­Kör­fez­Sa­va­þý­ný­ve­Al­tý­Gün­Sa­vaþ­la­rý­o­la­rak­bi­li­nen­1967­A­rap-Ýs­ra­il­Sa­va­þý­ný­e­durmazsuna@yahoo.com / durmaz36@hotmail.com le­a­lan­Av­nery,­Ýs­ra­il’in­el­de­et­ti­ði­za­fer­le­rin as­lýn­da­lâ­net­len­miþ­he­di­ye­ler­ol­du­ðu­nu,­bu “Ýþgal altýndaki topraklar aðýr aðýr cesedimizi he­di­ye­le­re­ka­na­rak­A­rap­lar­la­ba­rýþ­i­çin­de­ya­zehirliyor. Bu durum Herakles ve zehirli aþk þa­mak­i­çin­çok­bü­yük­fýr­sat­lar­ka­çýr­dý­ðý­ný­ya­gömleði hikâyesinin tekrarýdýr.” zý­yor­ve­ma­ka­le­nin­de­va­mýn­da­þöy­le­di­yor:­ Uri Avnery “1990­ Kör­fez­ Sa­va­þý­ (Çöl­ Fýr­tý­na­sý) bir mu'­ci­ze­ gi­biy­di.­ A­me­ri­ka­ I­rak­ or­du­su­nu s­ki­Yu­nan­mi­to­lo­ji­sin­de­ge­çen­hi­kâ­ye­ler dar­ma­da­ðýn­et­miþ­ti.­Bir­Ýb­ra­ni­a­ta­sö­zün­her­ne­ka­dar­ak­la­yat­kýn­ol­ma­sa­da,­ü­ze­- de­‘Al­lah­sa­lih­ku­lu­nu­mü­kâ­fat­lan­dýr­mak rin­de­de­rin­ce­dü­þü­nül­dü­ðü­za­man,­i­- is­te­di­ðin­de,­ o­nun­ iþ­le­ri­ni­ ya­pa­cak­ a­dam çin­de­gü­nü­müz­o­lay­la­rý­na­ý­þýk­tu­ta­bi­le­cek gön­de­rir’­ de­ni­yor.­ I­rak­ ro­ket­le­ri­ne­ he­def hal­ler­bu­lu­na­bi­lir.­Bir­Al­man­Ya­hu­di­si­o­lup ol­du­ðu­muz­ doð­ru­dur.­ An­cak­ ne­ti­ce­ o­la­Ýs­ra­il’in­ku­ru­luþ­saf­ha­sýn­da­te­rö­rist­Ýr­gun­çe­- rak­ bir­ ay­da­ top­lam­ i­ki­ ki­þi­den­ faz­la­ öl­te­sin­de­fa­al­bir­e­le­man­o­la­rak­ey­lem­le­re­ka­týl­- me­miþ­tir.­Bu­da,­bir­gün­de­ki­tra­fik­ka­za­mýþ­o­lan­U­ri­Av­nery,­ef­sa­ne­sa­týr­la­rý­a­ra­sýn­da la­rýn­da­ ö­len­le­re­ e­þit­tir.­ Kör­fez­ Sa­va­þý­ se­do­la­þa­rak­Ýs­ra­i­lin­psi­ko­lo­ji­si­ni­tah­lil­e­den­ve be­biy­le­ si­ya­sî­ o­la­rak­ ah­va­li­miz­ hâ­ri­ka­ bir bu­na­bað­lý­o­la­rak­da­ken­di­si­ni­bek­le­yen­teh­li­- þe­kil­de­ dü­zel­di.­ Kö­tü­ kom­þu­su­ ö­nün­de ke­yi­ha­ber­ve­ren­ör­nek­hi­kâ­ye­yi­bul­muþ:­He­- ken­di­si­ni­sa­vun­ma­yan,­da­ha­sý­in­ti­kam­al­rak­les­ve­Nes­sos’un­ze­hir­li­göm­le­ði.­ ma­hak­kýn­dan­vaz­ge­çen­ter­bi­ye­li­bir­ül­ke U­ri­Av­nery’nin­ders­çý­kar­dý­ðý­Yu­nan­mi­to­- ko­nu­mu­na­gel­dik.­ lo­ji­sin­de­ki­hi­kâ­ye­ö­zet­le­þöy­le­ge­çer:­ “1967’de­de­ay­ný­mû'­ci­ze­ger­çek­leþ­miþ­ti.­O Kral­Ze­us­ve­Pren­ses­Alk­me­ne’nin­oð­lu­o­- ta­rih­ler­de­Ýs­ra­il­mâ­lî­kriz­i­çin­de­bo­ðu­lu­yor­du. lan­He­rak­les­(Her­kül)­çok­güç­lü­bir­be­bek­o­- Bir­den­ve­ha­zýr­lýk­lý­ol­ma­dý­ðý­mýz­bir­an­da,­Mý­la­rak­do­ðar.­Ze­us’un­kýs­kanç­ka­rý­sý­He­ra­ço­- sýr­kuv­vet­le­ri­hu­du­du­mu­za­yý­ðýl­mýþ­tý.­Teh­li­ke cu­ðu­öl­dür­mek­i­çin­i­ki­yý­lan­gön­de­rir.­An­cak i­çin­de­i­dik.­Üç­haf­ta­bo­yun­ca­Ýs­ra­il’in­ge­le­ce­ði güç­lü­bir­be­bek­o­lan­He­rak­les­yý­lan­la­rý­el­le­- hak­kýn­da­en­di­þe­duy­duk.­An­cak,­en­di­þe­mi­zin riy­le­bo­ðar.­Ký­sa­za­man­da­bü­yü­yüp­ge­li­þen ak­si­ne­o­lay­fark­lý­bir­þe­kil­de­ger­çek­leþ­ti.­Ýs­ra­il He­rak­les­i­yi­bir­sa­vaþ­çý­o­lur­ve­kah­ra­man­lýk­- üç­A­rap­or­du­su­nu­bir­an­da­mah­vet­ti;­Fi­lis­la­rýy­la­in­san­lar­a­ra­sýn­da­nâm­sa­lar.­Bir­za­- tin’i,­Si­na’yý,­Go­lan­te­pe­le­ri­ni­iþ­gal­et­ti.­ man­ge­lir,­He­rak­les­ken­di­si­ne­kar­þý­nef­ret “O­gün­bir­za­fer­sar­hoþ­lu­ðu­i­çin­dey­dik. his­le­ri­sön­me­miþ­o­lan­He­ra’nýn­et­ki­sin­de­ka­- Bu­gün­i­se,­o­za­fe­rin­as­lýn­da­mas­ke­li­bir­lâ­la­rak­de­li­rir.­Ge­çir­di­ði­bir­de­li­lik­kri­zi­ne­ti­ce­- net­ol­du­ðu­nu­öð­ren­dik.­Ýþ­gal­et­ti­ði­miz­top­sin­de­e­þi­ni­ve­ço­cuk­la­rý­ný­öl­dü­rür.­ rak­lar­Nis­sos’un­ze­hir­li­göm­le­ði­gi­bi­ce­se­di­Kral­E­ury­ste­us,­ci­na­ye­tin­ce­za­sý­o­la­rak mi­zi­a­ðýr­a­ðýr­ze­hir­li­yor.­Ý­þin­kö­tü­sü,­bu He­rak­les’e,­ya­pýl­ma­sý­çok­zor­o­lan­12­gö­rev göm­le­ði­çý­ka­ra­mý­yo­ruz­da.­Çün­kü­He­rak­les ve­rir.­He­rak­les­ken­di­si­ne­ve­ril­miþ­o­lan­bu ve­e­þin­de­ol­du­ðu­gi­bi­o­na­â­þýk­ (iþ­gal­e­di­len gö­rev­le­ri­ba­þa­rýy­la­ye­ri­ne­ge­tir­dik­ten­son­ra top­rak­la­ra) ol­mu­þuz. A­i­to­li­a­kra­lý­O­e­ne­us’un­ký­zý­De­i­a­ne­ri­a­i­le “Ba­na­öy­le­ge­li­yor­ki,­6­Gün­Sa­vaþ­la­rý­ze­hir­ev­le­nir.­Ýn­san­baþ­lý­at­o­lan­Nes­sos­De­i­an ­ e­- li­bir­he­di­ye­ve­ya­ha­bis­bir­o­yun­i­di.­ ri­a’ya­sal­dý­rýn­ca­He­rak­les­o­nu­öl­dü­rür. “O­ta­rih­te,­Ýs­ra­il’in­bütün­duy­gu­la­rý­ve Nes­sos­öl­mek­ü­ze­rey­ken­ze­hir­li­ka­nýy­la­ýs­- ak­lý­ça­lýn­mýþ­tý­san­ki.­Ni­ye­ol­ma­sýn­ki?­Çün­lan­mýþ­o­lan­göm­le­ði­ni­De­i­a­ne­ri­a’ya­ve­rir­ve kü­Ýs­ra­il’in­harp­ten­ön­ce­ki­yor­gun­mi­za­cý “Bir­gün­o­lur­da­e­þin­se­ni­terk­e­der­se,­bu bir­den­ne­fes­le­ri­ke­sen­za­fe­re­ve­iþ­ga­le­dö­göm­le­ði­o­na­yol­la.­Göm­le­ði­gi­yen­ko­can nüþ­müþ­tü.­Za­fer­den­son­ra,­ba­zý­la­rý­nýn­tek­tek­rar­sa­na­â­þýk­o­lup­ge­ri­dö­ne­cek­tir”­der. lif­et­ti­ði­gi­bi­Fi­lis­tin­dev­le­ti­ku­ru­la­ca­ðý­na,­Ýs­Nes­sos’un­sö­zü­ne­ka­nan­De­i­a­ne­ri­a­göm­le­- ra­il­li­der­le­ri­kör­ol­muþ­lar­ve­Nis­sos’un ði­sak­lar.­Gün­ge­lir,­He­rak­les­ka­rý­sý­ný­terk göm­le­ði­ni­giy­miþ­ler­di....”­1 e­der.­Nes­sos’un­söz­le­ri­ni­ha­týr­la­yan­De­i­a­ne­ri­a,­ze­hir­li­ol­du­ðu­nu­bil­me­di­ði­göm­le­ði Dipnot: ko­ca­sý­na­gön­de­rir.­He­rak­les­göm­le­ði­gi­yer “Keyfe tefkýdü eþ-Þuûbu el-Menâete dýd el-Ýsgiy­mez­ze­hir­li­aþk­a­te­þi­i­çi­ni­sa­rar­ve­a­cý­lar tibdâd,” s. 265-267, Hiþam Ali Hafýz, Cevdet Said, i­çin­de­kýv­ran­ma­ya­baþ­lar.­A­cý­lar­ta­ham­mül Halis Çelebi, Riad El-Rayyes Books, Beyrut: 2001.

Ýsrail ve Nessos’un zehirli gömleði

KÖRFEZ MEKTUBU

GENELKURMAY Baþ­ka­ný­Or­ge­ne­ral­Ýl­ker­Baþ­buð son­za­man­lar­da­man­þet­ler­den­in­mi­yor.­Ön­ce­Hür­ri­yet’e,­son­ra­Ha­ber­Türk’e­u­zun­u­zun­ko­nuþ­tu. Bir­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný’nýn­bu­ka­dar­ko­nuþ­ma­sý­o­la­ðan­de­ðil. A­ma­ge­çe­lim. Baþ­buð­Pa­þa’nýn­söz­le­ri­ne­ba­ký­yo­rum,­sü­rek­li­sa­vun­ma­ha­lin­de. Hem­Tür­ki­ye­ka­mu­o­yu­nu­ik­na­et­me­ça­ba­sýn­da, hem­ken­di­iç­ka­mu­o­yu­nun­ga­zý­ný­al­ma­ya­ça­lý­þý­yor. A­ma­i­þi­ko­lay­de­ðil.­Zor­la­ný­yor­Ýl­ker­Pa­þa. Çün­kü,­as­ker­le­il­gi­li­o­la­rak­bir­i­nan­dý­rý­cý­lýk­so­ru­nu ilk­kez­bu­ka­dar­cid­di­bi­çim­de­uç­ver­miþ­du­rum­da. As­ker­ta­bu­su­ar­týk­bi­zim­mem­le­ket­te­de­ký­rýl­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­i­çin­öy­le.­As­ker­bu­ül­ke­de­yýl­lar­yý­lý­ko­nu­þul­ma­dý,­tar­tý­þýl­ma­dý,­e­leþ­ti­ril­me­di. Ne­yap­sa­ses­çý­ka­rýl­ma­dý. Dar­be­ler­yap­tý,­si­ya­se­te­mü­da­ha­le­ler­yap­tý,­muh­tý­ra­lar­ver­di,­ye­tin­me­di,­sýk­sýk­‘muh­tý­ra­gi­bi’­a­çýk­la­ma­lar­yap­tý. Ký­sa­ca­sý­de­mok­ra­si­nin­dý­þý­na­çýk­tý,­hu­ku­ku­hiç tak­ma­yan­ör­nek­ler­ser­gi­le­di. A­ma­he­sap­ver­me­di. Ken­di­sin­den­he­sap­so­rul­ma­dý. Tür­ki­ye’de­si­ya­set­ku­ru­mu­as­ker­den­ge­len­ne­re­-

E

dey­se­her­þe­yi­si­ne­ye­çek­ti­u­zun­yýl­lar. Si­ya­set­çi­ler­as­ke­rin­koy­du­ðu­‘kýr­mý­zý­çiz­gi­ler’­i­çin­de­oy­na­dý­ve­bu­o­yu­nu­de­mok­ra­si­san­dý. Med­ya­da,­bü­yük­iþ­dün­ya­sý­da­u­zun­yýl­lar­ses­et­me­di,­uy­sal­dav­ran­dý,­da­ha­çok­iþ­bir­li­ði­yap­tý­as­ker­le, ge­ne­ral­ler­le...­A­ma­de­mok­ra­si­ler­de­o­yun­böy­le­oy­nan­mý­yor,­as­ker­e­leþ­ti­ri­üs­tü­ka­la­mý­yor. De­mok­ra­tik­hak­ve­öz­gür­lük­ler­a­la­ný­ge­niþ­le­dik­çe, si­vil­top­lum­e­te­ke­mi­ðe­bü­rün­dük­çe,­güç­len­dik­çe, hu­ku­kun­üs­tün­lü­ðü­ka­pý­yý­çal­dýk­ça,­as­ker­de­ken­di­ni­hem­ku­rum­sal­hem­ka­fa­sal­a­çý­dan­de­ðiþ­tir­mek zo­run­da­ka­lý­yor. Bu­ger­çek­bi­zim­de­ka­pý­mý­zý­çal­mýþ­du­rum­da. Bir­Yu­na­nis­tan‘da,­bir­Ýs­pan­ya’da,­bir­Ar­jan­tin’de çok­tan­ya­þan­mýþ­o­lan­de­mok­ra­tik­leþ­me­sü­reç­le­ri­ni, bi­zim­ül­ke­miz­de­So­ðuk­Sa­vaþ’ýn­bit­me­sin­den­yir­mi yýl­son­ra­da­ol­sa­ya­þa­ma­ya­baþ­la­dý. Þim­di­bi­zim­as­ker­san­ki­hiç­bir­þey­ol­ma­mýþ­gi­bi, bu­ül­ke­de­Türk­Si­lah­lý­Kuv­vet­le­ri’nin­de­mok­ra­si­ve hu­ku­ka­u­yum­gi­bi­bir­me­se­le­si­yok­muþ­gi­bi­dav­ra­na­maz.­Cin­þi­þe­den­çýk­tý!­Ge­ri­so­ka­maz­sý­nýz. A­ba­al­týn­dan­so­pa­gös­ter­mek­hiç­hoþ­de­ðil. ‘Es­ki’yle­‘ye­ni’­yer­de­ðiþ­ti­re­cek,­baþ­ka­ça­re­yok. As­ke­rin­ken­di­i­çi­ne­dö­nüp­cid­di­bir­‘ö­ze­leþ­ti­ri me­ka­niz­ma­sý’ný­bir­an­ön­ce­ça­lýþ­týr­ma­ya­baþ­la­ma­sý

Ýspanyol general konuþunca ne olmuþtu? AVRUPA Bir­li­ði’nin­en­te­mel­um­de­le­rin­den­bi­ri­si­lah­lý­kuv­vet­le­rin­mut­lak­ma­na­da­si­vil­le­rin­kon­tro­lün­de­bu­lun­ma­sý.­ Se­çil­miþ­ler­ ta­ra­fýn­dan­ de­net­le­ne­me­yen­ as­ker­le­rin­Ýs­pan­ya,­Yu­na­nis­tan­ve­Kýb­rýs’ta­ne­tür­lü­çýl­gýn­lýk­lar­ ya­pa­bi­le­ce­ði­ne­ ilk­ el­den­ þa­hit­ o­lan­ AB,­ ko­mü­nist­ dik­ta­tör­lük­ler­den­ kur­tu­lan­ bü­tün­ Do­ðu Av­ru­pa­ ül­ke­le­ri­ne­ ‘or­du­nun­ si­vil­ler­ ta­ra­fýn­dan mut­lak­ kon­tro­lü’­ þar­tý­ný­ koþ­tu­ ve­ ü­ye­lik­le­ri­nin­ en mü­him­kri­ter­le­rin­den­bi­ri­ha­li­ne­ge­tir­di.­ Dün­ya­nýn­en­bü­yük­sa­vun­ma­ör­gü­tü­NA­TO­ü­ye­li­ði­nin­te­mel­þart­la­rýn­dan­bi­ri­de­or­du­nun­si­vil­i­da­re­ ta­ra­fýn­dan­ mut­lak­ kon­tro­lü.­ AB­ gi­bi­ ko­mü­niz­min­çö­kü­þün­den­son­ra­ken­di­ge­niþ­le­me­si­ni­ger­çek­leþ­ti­ren­NA­TO,­ü­ye­lik­mü­ra­ca­a­týn­da­bu­lu­nan­lar­ i­çin­ ken­di­ ‘Ko­pen­hag­ Kri­ter­le­ri’ni­ ü­ret­ti.­ NA­TO’nun­Ko­pen­hag­Kri­ter­le­ri­o­la­rak­ni­te­len­di­ri­le­bi­le­cek­ Ü­ye­lik­ Ey­lem­ Pla­ný’nýn­ (MAP)­ en­ mü­him þart­la­rýn­dan­ bi­ri­ni­ si­lah­lý­ kuv­vet­le­rin­ de­mok­ra­tik kon­tro­lü­nün­ sað­lan­ma­sý­ teþ­kil­ e­di­yor.­ NA­TO’yu ku­ran­4­Ni­san­1949­ta­rih­li­Was­hing­ton­An­laþ­ma­sý’nýn­ da­ha­ di­ba­ce­sin­de­ ü­ye­ ül­ke­le­rin­ de­mok­ra­si, hu­ku­kun­üs­tün­lü­ðü­ve­fer­di­hür­ri­yet­le­ri­ko­ru­ma­ya ka­rar­lý­ol­duk­la­rý­vur­gu­la­ný­yor.­

As­ke­rî­yet­ki­li­le­rin­as­ke­rî­ol­sun­si­ya­sî­ol­sun­he­men her­ko­nu­da­ka­na­at­le­ri­ni­iz­har­et­ti­ði­mem­le­ket­ler­de­mok­ra­tik­o­la­rak­gö­rül­mü­yor.­Bu­yüz­den­Av­ru­pa­lý­lar sa­vaþ­du­rum­la­rý­ha­riç­hiç­bir­za­man­ge­nel­kur­may baþ­kan­la­rý­nýn­i­sim­le­ri­ni­öð­ren­me­bah­ti­yar­lý­ðý­na­u­la­þa­mý­yor.­Ýl­la­na­mým­i­þi­til­sin­di­yen­ler­i­se­sert­þe­kil­de ce­za­lan­dý­rý­lý­yor.­AB’nin­as­ker-si­vil­i­liþ­ki­le­ri­ne­ba­ký­þý þöy­le­ö­zet­le­ne­bi­lir:­As­ker­an­cak­ve­an­cak­as­ke­rî­ko­nu­lar­da­gö­rüþ­iz­har­e­de­bi­lir.­Si­ya­si­i­ra­de­i­le­ters­düþ­tü­ðün­de­de­kol­tu­ðu­nu­te­red­düt­et­me­den­terk­e­der. AB­ü­ye­si­ül­ke­le­rin­baþ­kent­le­ri­ni­do­laþ­tý­ðý­nýz­da­gö­zü­nü­ze­ne­re­dey­se­hiç­bir­as­ke­rî­bi­na­nýn,­a­ra­cýn­ya­da þah­sýn­çarp­ma­ma­sý­as­lýn­da­o­ül­ke­le­rin­de­mok­ra­si­le­ri­nin­te­ka­mül­et­me­si­ne,­o­o­ran­da­da­kuv­vet­li­or­du­la­ra­sa­hip­ol­ma­la­rý­na­i­þa­ret­e­di­yor.­Si­ya­set­le­hem­dem­ol­muþ­bir­or­du­nun­cay­dý­rý­cý­lýk­ö­zel­li­ði­ni­bü­yük o­ran­da­kay­be­de­ce­ði­dü­þü­nü­lü­yor.­ TBMM’nin­bir­ta­ra­fýn­da­Ge­nel­kur­may,­bir­ta­ra­fýn­da De­niz­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­tan­lý­ðý,­bir­ta­ra­fýn­da­Jan­dar­ma Ge­nel­Ko­mu­tan­lý­ðý,­bah­çe­sin­de­de­mu­ha­fýz­a­la­yý­nýn bu­lun­ma­sý­Brük­sel’den­ba­kýl­dý­ðýn­da­‘as­ke­rî­ve­sa­yet­re­ji­mi’­tez­le­ri­ni­güç­len­di­ren­ö­nem­li­gör­sel­ka­ri­ne­ler­o­la­rak te­lak­ki­e­di­li­yor.­1998’den­bu­ya­na­Tür­ki­ye­i­çin­i­ler­le­me ra­por­la­rý­ka­le­me­a­lan­Brük­sel,­as­ker­le­re­sü­rek­li­“ih­ti­sas

T. C. KARAKOÇAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

Ticaret Ünvaný SÝMELKO ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝK ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ Ýdare Heyetinden Þirketimiz Genel Kurul Toplantýsýnda Þirket esas sermayesini 251.000,00 TL. den 2.008.000,00 TL. ye yükseltilmiþ ve bu doðrultuda Ana Sözleþme deðiþikliði yapýlmýþ; toplantýyý takiben deðiþikliðe iliþkin gerekli ilanlar yapýlmýþtýr. Buna göre; Þirketimiz Yönetim Kurulunca 08.02.2010 tarihinde ve 16 sayýlý karar ile; 1- Türk Ticaret Kanununun 392. maddesi delaletiyle, ayný Kanun‘un 283. maddesi uyarýnca; artýrýlan sermaye tutarýna göre her ortaðýn payý oranýnda sermayeye katýlmalarý ve yeni pay alma haklarýný kullanmak üzere en geç 20 Mart 2010 tarihine kadar imzalarý noterce tasdik edilmiþ 2(Ýki) nüsha iþtirak taahhütnamesini yine imzalarý noterce tasdik edilmiþ bir yazý ekinde Þirkete teslim edilmesi ve belirtilen süre içerisinde iþtirak taahhütnamesi imzalayýp Þirkete teslim etmeyen ortaklarýn artýrýlan sermayeden paylarýna isabet eden hisselerin diðer ortaklara ve/veya üçüncü þahýslara satýlmasýna ve bu hususun ortaklara gönderilecek ihbarda belirtilmesine; 2- Sermaye artýrýmýna katýlmak üzere yapýlacak ödemelerin; a- ¼’ünün 20/03/2010 tarihine kadar, b- Kalan ¾’ünün ise en geç 07.11.2011 tarihine kadar ödenmesine; 3- Hazýrlanacak iþtirak taahhütnameleri de eklenmek suretiyle bu hususta ortaklara noter aracýlýðýyla ayrý ayrý “sermaye artýrýmýna iþtirak etmeye davet” yazýlarý gönderilmesine; 4- TTK. 392. maddesi delaletiyle, ayný Kanun’un 281. maddesi gereðince keyfiyetin Türk Ticaret Sicili Gazetesinde (ayrýca Ana Sözleþmede yazýlý olan diðer yayýn organlarý ile) ilan edilmesine; iliþkin olarak karar alýnmýþ olup, Yönetim Kurulunca 08.02.2010 tarihinde oybirliði ile alýnan karar doðrultusunda sermaye artýrýmýna katýlmaya çaðrý yazýsý, ekinde iþtirak taahhütnamesi ile birlikte 08.02.2010 tarihinde noter aracýlýðý ile ortaklara tebliðe çýkartýlmýþtýr. Þirketimiz Genel Kurulunda alýnan Sermaye Artýrýmý kararýnýn TTK. 392. maddesi delaletiyle, ayný Kanunu’nun 281. maddesi’ne uygun olarak ilaný için Ýdare Heyeti tarafýndan hazýrlanan ilan metninin Ticaret Sicil Gazetesinde ilaný için 08.02.2010 tarihinde baþvuruda bulunulmuþtur. Þirketimiz ana sözleþmesinin “þirkete ait ilanlar” baþlýklý 6. maddesi” gereðince, yukarýdaki hususlar ilan olunur. 12.02.2010

T. C. ERGANÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

2008/82 Davacý TEÝAÞ vekili Av. Leyla Demirant tarafýndan davalýlar aleyhine açýlan irtifa hakký verilmesi davasýnýn verilen Mahkememizin 12.02.2009 tarih ve 2008/82 esas, 2009/49 karar sayýlý ilamý ile 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 4. maddesi gereðince dava konusu Elazýð ili Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köyü 491 parsel numaralý taþýnmazýn 3.024 m2'lik kesiminde can ve mal emniyetinin temini için davacý Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. Genel Müdürlüðü lehine daimi irtifak hakký TESÝSÝNE ve bu hakkýn tapuya TESCÝLÝNE, karar verilmiþ olup davalýlardan Veli Çiçek mirasçýlarý MAHMUT ÇÝÇEK, Sulti Demir mirasçýlarý FEYZULLAH DEMÝR, ÝSMET DEMÝR, ZEKÝYE BÝLDÝRÝCÝ, MAHMUT DEMÝR, ZÜBEYDE AYIK, ÝBRAHÝM DEMÝR, BÝRGÜL DEMÝR, DOÐAN DEMÝR, AYFER YAZAR, Mehmet Hanifi Çiçek mirasçýlarý SAÝME ÇÝÇEK, NÝZAM ÇÝÇEK, HACI ÇÝÇEK, FODUL KAYA, PERÝHAN AKGÜL, MUHAMMET ÇÝÇEK, FATÝH ÇÝÇEK, AYÞE KARABOÐA, Ali Çiçek mirasçýlarý KUBRÝYE ÇÝÇEK, BURHANETTÝN ÇÝÇEK, ENVER ÇÝÇEK, ÝSMAÝL ÇÝÇEK, MUSTAFA ÇÝÇEK, SULTAN ÇÝÇEK, Þükrü Çiçek mirasçýlarý RAMAZAN ÇÝÇEK, ÝBRAHÝM ÇÝÇEK, Gülþan Kodat mirasçýlarý ÞERÝFE KODAT, SULTAN KODAT, FATMA ALABAKALA, SAADET BAÞÇI, MEHMET ZEKÝ KODAT, ABDULLAH KODAT, RAMAZAN KODAT, MÜSLÜM KODAT, BEYAZ ALBAKABALA, ÝPEK KODAT, GÜLÜÞAH AYTAR, MEHMET ALBAKABALA, SEHER POLAT, FATMA NURCAN BAYARAL, NUR ALBAKABALA, CELALALETTÝN ALBAKABALA, SÜLEYMAN ALBAKABALA, CUMA ALBAKABALA, KADÝR ALBAKABALA, GÜLCAN ALBAKABALA, GÜLTEN ALBAKABALA’nýn adresi meçhul olduðundan ve yapýlan tüm aramalara raðmen bulunamadýðýndan ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 15 gün içerisinde verilen kararý temyiz etmediði takdirde kararýn kesinleþeceði 7201 sayýlý tebligat kanunun 28. maddesine göre tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 28.10.2009 B: 74072

T. C. KARAKOÇAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Ý L A N

2008/3336 ESAS Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11.03.2010 saat 10:30-10:40 arasýnda Çavuþoðlu Mah. Eski Yakacýk Yolu Uður Cad No: 23/A Kartal adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16.03.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr.)

Lira 40.000,00

Adet 1

09/02/2010 Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) SARI RENKLÝ EL YAPIMI 600 TONLUK ALÜMÝNYUM PRES BASKI MAKÝNASI. B: 9327

a­lan­la­rý­nýz­dý­þýn­da­ko­nuþ­ma­yýn,­si­ya­se­te­mü­da­he­le­et­me­yin”­u­ya­rý­la­rý­gön­de­ri­yor­a­ma­bu­u­ya­rý­la­rýn­pek­i­þe ya­ra­dý­ðý­ný­söy­le­mek­müm­kün­de­ðil.­14­E­kim’de­ya­yým­la­nan­en­son­i­ler­le­me­ra­po­ru­na­ký­sa­ca­ba­ka­lým.­AB Ko­mis­yo­nu­ilk­de­fa­bu­yýl­ki­ra­po­run­da­a­çýk­tan­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Ýl­ker­Baþ­buð­i­çin­“Yar­gý­yý­bas­ký­al­tý­na a­lý­yor.”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­“Ni­san­da­ki­bir­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Er­ge­ne­kon­da­va­sý­ve­id­di­a­na­me­siy­le­il­gi­li­yo­rum­lar­yap­tý­ve­böy­le­ce­yar­gý­yý­bas­ký al­tý­na­al­dý.”­di­yen­ra­por­TSK’nýn­yet­ki­le­ri­ni­a­þa­rak­Kýb­rýs,­et­nik­kim­lik,­Gü­ney­do­ðu,­la­ik­lik,­si­ya­si­par­ti­ler­ve di­ðer­as­ke­rî­ol­ma­yan­ko­nu­lar­da­ko­nuþ­ma­ya­de­vam­et­tik­le­ri­ne­dik­kat­çe­ki­yor.­ Pe­ki­Av­ru­pa’da­ko­mu­tan­lar­si­ya­si­ko­nu­lar­da­ko­nu­þun­ca­ne­o­lu­yor?­Baþ­la­rý­na­çok­kö­tü­þey­ler­ge­li­yor,­ön­ce­göz­hap­si­ne­a­lý­ný­yor,­ar­dýn­dan­da­der­hal e­mek­li­ye­sevk­e­di­li­yor­lar.­As­ke­rin­si­ya­set­te­ki­nü­fu­zu,­Bask­ve­Ka­ta­lan­ay­rý­lýk­çý­la­rý­nýn­fa­a­li­yet­le­ri­a­çý­sýn­dan­Tür­ki­ye­i­le­ben­zer­lik­ler­gös­te­ren­Ýs­pan­ya’nýn Ka­ra­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný­Jo­se­Me­na­A­gu­a­do,­O­cak­2006’da­Ka­ta­lan­böl­ge­si­nin­da­ha­faz­la­ö­zerk­leþ­me­si­ne­i­ti­raz­e­din­ce­ön­ce­8­gün­göz­hap­si­ne­a­lýn­mýþ,­ar­dýn­dan­da­he­men­e­mek­li­ye­sevk­e­dil­miþ­ti. Selçuk Gültaþlý, Zaman, 13.2.2010

ESAS NO: 2008/742

B: 9602

T. C. KARTAL 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI

la­zým.­Ken­di­ni­ye­ni­le­me­si­la­zým. ‘Si­vil’e­hiç­gü­ven­me­yen,­ken­di­ni­bu­ül­ke­nin­‘tek kur­ta­rý­cý­sý’­gi­bi­gö­ren,­bir­de­ðil­bin­yüz­lü­o­lan­ger­çe­ði­tek­bo­yu­ta­in­dir­ge­yen­ve­her­þe­yi­dost-düþ­man di­ye­al­gý­la­yan­mi­a­dý­dol­muþ­mil­li­yet­çi­lik­an­la­yý­þý­ný da­ha­faz­la­ge­cik­me­den­de­ðiþ­tir­me­si­la­zým. Ýl­ker­Baþ­buð­Pa­þa; Ne­ka­dar­zor­du­rum­da­ol­du­ðu­nu­zu­an­lý­yo­rum­ya da­e­lim­den­gel­di­ðin­ce­an­la­ma­ya­gay­ret­e­di­yo­rum. A­ma­n’o­lur,­a­ba­al­týn­dan­so­pa­gös­te­ren,­teh­dit­kar üs­lu­bu­nuz­dan­ar­týk­vaz­ge­çin. Çün­kü­et­ki­li­o­la­bil­di­ði­ni­zi­san­mý­yo­rum. Faz­la­i­nan­dý­rý­cý­da­de­ðil. Yap­ma­nýz­ge­re­ken,­bir­an­ön­ce­de­ði­þim­çar­ký­ný iþ­let­mek­tir. Ken­di­i­çi­niz­de­ki­‘çü­rük­le­ri’­a­yýk­la­mak­týr. “Kol­ký­rý­lýr­yen­i­çin­de­ka­lýr!”­kla­si­ðin­den­ar­týk­kur­tu­lup,­de­mok­ra­si­ve­hu­kuk­çiz­gi­si­ni­çið­ne­miþ­o­lan­lar­dan­he­sap­so­rul­ma­sý­ný­ko­lay­laþ­týr­mak­týr­yap­ma­nýz­ge­re­ken... Sa­yýn­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný; Ar­týk­ba­ðý­rýp­ça­ðýr­mak­la­ol­mu­yor­bu­iþ­ler. E­ðer­ger­çek­ten­i­nan­dý­rý­cý­ol­mak­is­ti­yor­sa­nýz,­yi­ne­le­mek­is­ti­yo­rum,­de­ðiþ­mek­ten­baþ­ka­ça­re­niz­yok. Hasan Cemal, Milliyet, 13.2.2010

2008/121 Davacý TEÝAÞ vekili Av. Leyla Demirant tarafýndan davalýlar aleyhine açýlan irtifa hakký verilmesi davasýnýn verilen Mahkememizin 12.02.2009 tarih ve 2008/121 esas, 2009/88 karar sayýlý ilamý ile 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 4. maddesi gereðince dava konusu Elazýð ili Karakoçan ilçesi Doðanoðlu köyü 112 ada 38 parsel numaralý taþýnmazýn 1.803 m2'lik kesiminde can ve mal emniyetinin temini için davacý Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. Genel Müdürlüðü lehine daimi irtifak hakký TESÝSÝNE ve bu hakkýn tapuya TESCÝLÝNE, karar verilmiþ olup davalýlardan AZÝZ KOCABEY, RÜSTEM KOCABEY, ÞERÝFE KOCABEY, EMÝNE GÜNDÜZ, Cemal Kocabey mirasçýlarý HAZÝME KOCABEY, ÝPEK BOZ, SUNA SUBAÞIGÜLER, CANAN KOCABEY, SÝBEL KOCABEY, MESUT KOCABEY, ÞENAY KOCABEY’in adresi meçhul olduðundan ve yapýlan tüm aramalara raðmen bulunamadýðýndan ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 15 gün içerisinde verilen kararý temyiz etmediði takdirde kararýn kesinleþeceði 7201 sayýlý tebligat kanunun 28. maddesine göre tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 28.10.2009 B: 74050

Davacý TEDAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan davalýlar Osman Çelik ve müþterekleri aleyhine mahkememizde açýlan Ergani ilçesi Sesverenpýnar köyü 2 ada 102 parsel hakkýnda kamulaþtýrma bedelinin tesbiti ve tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda verilen duruþma ara kararý uyarýnca ; Tüm aramalara raðmen bulunamayan ve adresi tespit edilemeyen davalý Remziye GÜNELÝ’ye dava dilekçesi ve duruþma gününün ilan yoluyla tebliðine karar verilmiþ olup, Tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceðine, bu davada husumeti TEDAÞ Genel Müdürlüðüne yöneltmeleri gerektiði. 4650 S. Y.nýn 7 maddesi ile deðiþik 2942 S.Y.nýn 14 maddesi uyarýnca size yapýlan tebligat tarihinden itibaren kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açmanýz halinde dava açtýðýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýðýnýzý belgelendirdiðiniz takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmazýn kamulaþtýrma yapacak idare adýna tescil edileceði, Kamulaþtýrma bedelinin adýnýza Ergani Halk Bankasý þubesine yatýrýlacaðý, konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz ve duruþma günü olan 05.03.2010 günü saat 09:15’de mahkememizde hazýr bulunmanýz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz aksi takdirde yargýlamanýn yapýlarak karar verileceði hususu ihtar, dava dilekçesi ve duruþma gününün tebliði yerine geçmek üzere ÝLAN OLUNUR. 2/12/2009 B: 760

T. C. KARAKOÇAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2008/96 Davacý TEÝAÞ vekili Av. Leyla Demirant tarafýndan davalýlar aleyhine açýlan irtifa hakký verilmesi davasýnýn verilen Mahkememizin 12.02.2009 tarih ve 2008/96 esas, 2009/63 karar sayýlý ilamý ile 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 4. maddesi gereðince dava konusu Elazýð ili Karakoçan ilçesi Doðanoðlu köyü 112 ada 77 parsel numaralý taþýnmazýn 386 m2'lik kesiminde can ve mal emniyetinin temini için davacý Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. Genel Müdürlüðü lehine daimi irtifak hakký TESÝSÝNE ve bu hakkýn tapuya TESCÝLÝNE, karar verilmiþ olup davalýlardan Hüsnü Okçu mirasçýlarý CEMÝLE AKSU, ÝZZET OKÇU, ZÜBEYDE OKÇU, AYDIN OKÇU, YAÞAR OKÇU, ALÝ OKÇU, MUSTAFA OKÇU, TÜRKAN OKÇU, YÜKSEL OKÇU, Hüsniye Okçu mirasçýlarý GIYASETTÝN BÝLDÝRÝCÝ, HEDÝYE BÝLDÝRÝCÝ, ÞEMSETTÝN BÝLDÝRÝCÝ, SADETTÝN BÝLDÝRÝCÝ, MÜNÝRE BÝLDÝRÝCÝ (SAVAÞ), Alaattin Bildirici mirasçýlarý GÜLAY BÝLDÝRÝCÝ, SUVAR AZAT BÝLDÝRÝCÝ, Arif Okçu mirasçýlarý AYFER OKÇU (ULAÞ), HÜSNA OKÇU, TÜRKAN OKÇU (USTA), YAVUZ OKÇU, Mehmet Okçu mirasçýlarý ÝSMAÝL OKÇU, GÜLSEN OKÇU (ULAÞ), YAÞAR OKÇU, SAADET OKÇU, FÝÞERÝYE OKÇU (ÇÝFTÇÝ) MEHMET OKÇU, HATÝCE OKÇU, MUSTAFA OKÇU’nun adresi meçhul olduðundan ve yapýlan tüm aramalara raðmen bulunamadýðýndan ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 15 gün içerisinde verilen kararý temyiz etmediði takdirde kararýn kesinleþeceði 7201 sayýlý tebligat kanunun 28. maddesine göre tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 28.10.2009 B: 74091


11

YENÝASYA / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

DÜNYA HABERLER

Nükleer karþýtlarý önce nükleer silâhtan arýnsýn

Burmalý Camiinin yeniden inþasý isteniyor

ÝRAN CUMHURBAÞKANI AHMEDÝNEJAD: “NÜKLEER SÝLÂHLARI KULLANMA DÖNEMÝ BÝTTÝ. BÜTÜN DÜNYA BU SÝLÂHLARDAN ARINDIRILMALI.” ÝRAN Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad, Rusya’nýn NTV kanalýna verdiði demeçte nükleer silâhlar konusunda da açýklamalarda bulundu. Nükleer silâhlarýn, bütün insanlýk için tehdit olduðunu belirten Ahmedinejad, ‘’Bütün dünya kitle imha silâhlarýndan arýndýrýlmalý’’ dedi. ‘’Nükleer silâhlarý insanlýðýn düþmaný olarak görüyoruz. Bu silâhlardan yararlanma dönemi sona ermiþtir’’ diye konuþan Ahmedinejad sözlerini þöyle sürdürdü: ‘’Bugün hiç kimse, nükleer silâhlarý

kul la na bi le cek gü ce sa hip de ðil dir. ABD’nin nükleer silâh depolamasýný da yanlýþ buluyoruz. Amerika için Irak ve Afganistan’dan daha ciddî ve önemli bir ko nu ol ma ya cak. Pe ki bu si lâh lar, ABD’yi zafere ulaþtýrabildi mi? Asla. Nükleer silâhlar artýk iþe yaramýyor.’’ Ahmedinejad, bölgede bazý ülkelerin nükleer silâhlara sahip olduðunu ve kimi ülkelerce de himaye edildiðini belirtti ve ‘’Nükleer silâhlara karþý olanlar, önce kendi nükleer silâhlarýný imha etmeli ki doðru söyledikleri anlaþýlsýn’’ dedi.

ÝRAN’IN KALKINMASINA KARÞILAR ABD, Ýngiltere, Ýsrail, Fransa, Almanya ve diðer bazý ülkelerin, Ýran’ýn nükleer enerji faaliyetlerine karþý olmasýný deðerlendiren Ahmedinejad, ‘’Onlar aslýnda nükleer silâhlara deðil, Ýran’ýn kalkýnmasýna ve geliþmesine karþýlar. Önümüzü kesmek için ellerinden geleni yaptýlar, ama yenilgiye uðradýlar. Onlarýn engellemelerini boþa çýkaracak ve etkisiz kýlacak güçteyiz’’ diye konuþtu. Batýlýlarýn bilim ve teknolojiyi kendi tekellerine almak istediklerini savunan Ahmedinejad, ‘’Onlarýn aleyhimizdeki faaliyetleri, kendimize güvenmemize ve yerli imkânlarla kalkýnmamýza yol açtý. Belki de bundan dolayý onlara teþekkür etmek gerek’’ ifadesini kullandý. Ýran Cumhurbaþkaný, ‘’karþýlýklý saygý esasýna dayalý ve eþit þartlarda diðer ülkelerle nükleer konularda iþbirliðine hazýr olduklarýný’’ sözlerine ekledi. Tahran / aa

Türk-Ermeni iliþkilerinde 24 Nisan önemli tarih n ERMENÝSTAN Cumhurbaþkaný Serj Sarkisyan’ýn Genel Sekreter Yardýmcýsý Vigen Sarkisyan, Türkiye ile Ermenistan arasýndaki protokollerin onaylanma süreciyle ilgili olarak bundan sonraki önemli adým için beliren tarihin 24 Nisan olduðunu söyledi. Sarkisyan, Washington’daki düþünce kuruluþu Uluslararasý Stratejik Araþtýrmalar Merkezi’nde (CSIS) Türkiye ile Ermenistan arasýndaki normalleþme süreciyle ilgili konferans verdi. “Protokollerin parlamentolarda onayýna giden sürecin, Yukarý Karabað ile baðlantý kurma gibi herhangi bir ön þart içermemesi ve mantýklý bir zaman dili içerisinde olmasý gerektiðini” savunan Sarkisyan, “onay süreci uzadýkça yeni zorluklarýn da ortaya çýkma tehlikesinin bulunduðunu” söyledi. Sarkisyan, “21. yüzyýlda beklenen, blokajlar, ambargolar deðil, vizyoner liderlik” ifadesini kullandý. Sarkisyan, “iki tarafýn aralarýndaki önemli anlaþmazlýklarý bir kenara býrakýp iliþkilerini baþlatarak bu sorunlarýn çözümünü ikili çýkarlarý çerçevesinde daha sonra ele alabileceklerini” belirtti. “Dünyada aralarýndaki her türlü soruna raðmen diplomatik iliþkilerini sürdüren birçok ülkenin bulunduðuna” iþaret eden Sarkisyan, “protokollerin Türkiye ile Ermenistan arasýndaki iliþkilerin aslýnda bir baþlangýcýný oluþturduðunu, bütün sorunlarýn çözüldüðü anlamýna gelmediðini” kaydetti. Washington / aa

Abhazya’da Rus askerî üssü kurulacak n GÜRCÝSTAN'DAN tek yanlý baðýmsýzlýðýný ilân eden Abhazya’nýn lideri Sergey Baðapþ’ýn 16 Þubatta Moskova’ya gideceði bildirildi. Abhazya ‘’devlet baþkanlýðý’’ basýn sözcüsü Kristian Bjaniya, Abhazya’da 12 Aralýkta yapýlan ‘’devlet baþkaný’’ seçimini yeniden kazanan Baðapþ’ýn ilk yurt dýþý ziyaretini 16 Þubatta Rusya Federasyonu’na gerçekleþtireceðini açýkladý. Bjaniya, iki gün sürecek ziyaret kapsamýnda Baðapþ’ýn, Rusya Devlet Baþkaný Dimitriy Medvedev, Baþbakan Vladimir Putin ve Rusya Patriði Kirill ile bir araya geleceðini kaydetti. Abhazya ‘’dýþiþleri bakanlýðýndan’’ verilen bilgiye göre, Baðapþ ile Medvedev’in, Abhazya’da Rus askerî üssünün kurulmasýna iliþkin anlaþma imzalamalarý bekleniyor. Baðapþ’ýn temaslarý kapsamýnda yasa dýþý göçle mücadele, askerî ve teknik alanlarda iþbirliði anlaþmalarýnýn yaný sýra deniz, hava ve ulaþým hizmetleri alanlarýnda da iþbirliðini öngören çeþitli anlaþmalarýn imzalanmasý öngörülüyor. Tiflis / aa

MALATYA ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2006/781 Esas KARAR NO : 2009/570 Davacý Akif Baytur tarafýndan davalýlar SGK Baþkanlýðý ve Nevzat Saðlam aleyhlerine açýlan hizmet tespiti davasýnýn Mahkememizce yapýlan açýk duruþmalarý sonunda verilen 12/11/2009 tarihli kararýn (Davacýnýn davalý iþyerinde 01/01/1983 30/11/1983 tarihleri arasýnda sürekli ve kesintisiz asgari ücretle hizmet akti ile çalýþtýðýnýn TESBÝTÝNE) davalý NEVZAT SAÐLAM adýna teblið edildiði ve bu kararýn teblið edilemediðinden dolayý, tebligatýn Mahkememize bila teblið edildiði görülerek, davalýya kararýn ilanen tebliðine, ilan tarihinden itibaren itirazlarýný 8 gün içinde Mahkememize bildirmesine aksi takdirde kararýn kendi yönünden kesinleþeceði ilanen teblið olunur. B: 5034 18/01/2010

Guatemala’da iki eski asker tutuklandý n GUATEMALA'DA iki eski asker, 1982’de iç savaþ sýrasýnda 200’den fazla köylünün öldürüldüðü katliâmla ilgili olarak tutuklandý. Guatemala Kayýp Yakýnlarý Derneði’nden Auara Farfan, ordunun direniþle mücadele konusunda uzmanlaþan birimine üye 2 eski çavuþ Manuel Pop Sun ile Reyes Collin’in Salý günü tutuklandýðýný açýkladý. Farfan, Peten’de tutuklanan Pop Sun ile baþþehir Guatemala yakýnlarýndaki bir kasabada yakalanan Collin’in, 1982’de ülkenin kuzeyindeki Peten bölgesinin Dos Erres Köyünde 200’den fazla sivilin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ilk kiþiler olduðunu ifade etti. Ýki çavuþun ordunun elit mangasý Kaibil’in üyesi olduklarýný belirterek, “Onlar ölüm makinesiydi, öldürmek için eðitilmiþlerdi” diyen Farfan, eski askerlerin, ölüm emrini kimlerin verdiðini açýklamalarýný ümit ettiðini söyledi. Guatemala / aa

Somali’deki saldýrýda yaralanan bakan öldü

7 büyüklüðündeki depremden günler sonra ülkedeki en büyük sorunlar barýnma ve temizlik olarak göze çarpýyor. Acilen muþamba, çadýr ve tuvalet ihtiyacý var.

Depremden bir ay sonra ihtiyaçlar hâlâ giderilemedi HAÝTÝ'DEKÝ DEPREMÝN ETKÝLERÝ 1 AY SONRA HÂLÂ TAZELÝÐÝNÝ KORUYOR.

Abhaz lider Sergey Baðapþ, Putin ve Medvedev ile görüþecek.

n MAKEDONYA Ýslam Birliði ile Türk sivil teþkilâtlarý, baþþehir Üsküp’ün merkez meydanýnda geçmiþ dönemlerde yýktýrýlmýþ olan Osmanlý eseri ‘’Burmalý Camii’’nin tekrar inþa edilmesini istedi. Makedonya Ýslâm Birliði sözcüsü Abaz Ýslâmî, Burmalý Camii’nin kendi arsasýnda inþa edilmesi gerektiðini belirterek, hükümetin ‘’Üsküp 2014’’ projesinin Burmalý Camii’ni içermediðini, böylece Müslümanlarýn haklarýnýn çiðnendiðini söyledi. Ýslâm Birliði, inþaatla ilgili ruhsatýn verilmemesi halinde demokratik haklarýný kullanacaklarýný bildirdi. Türk Sivil Teþkilâtlar Birliði (MATÜSÝTEB) Dönem Baþkaný Süleyman Baki de basýn toplantýsý düzenleyerek, Üsküp 2014 planý çerçevesinde Burmalý Camii’nin inþa edilmesini istedi. Üsküp / aa

HAÝTÝ'YÝ vuran 7 büyüklüðündeki depremin üzerinden bir ay geçmesine raðmen depremzedelerin barýnma ve temizlik ihtiyaçlarý büyük oranda devam ediyor. BM Acil Yardýmlar Koordinatörü John Holmes, 200 binden fazla kiþinin öldüðü depremin ardýndan Haitililerin acilen muþamba, çadýr ve 25 bin tuvalete ihtiyacý olduðunu söyledi. Depremde yaralanan hastalarýn acil týbbî bakým aþamasýnýn büyük oranda bittiðini söyleyen Holmes, 12 Ocak’taki felâketten sonra yoksul Haiti’nin

iki büyük önceliðinin barýnma ve saðlýk hizmetleri olduðunu ifade etti. Baþkent Port Au Prince’i gezdikten sonra gazetecilere açýklama yapan Holmes, herkesin baþýný sokacak bir barýnak bulmasýnýn acil ihtiyaç olduðunu belirterek, su geçirmez barýnak ihtiyacýnýn sadece yüzde 30 ila 35’inin karþýlandýðýný kaydetti. Holmes, Haiti için ilk aþamada yapýlan 575 milyon dolarlýk uluslar arasý acil yardým çaðrýsýnýn yüzde 99 oranýnda karþýlandýðýný, BM’nin gelecek hafta yeni yardým çaðrýsý ya-

Gül, Bangladeþ Baþbakaný Hasina ile bir araya geldi CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, Bangladeþ ziyareti kapsamýnda Baþbakaný Sheikh Hasina ile bir araya geldi. Gül daha sonra Bangladeþ ana muhalefetteki Milliyetçi Parti Lideri ve eski Baþbakan Khaleda Zia ile görüþtü. Cumhurbaþkaný Gül, baþþehir Dakka’da kaldýðý Pan Pacific Oteli’nde Bangladeþ Baþbakaný Hasina ile görüþtü. Basýna kapalý gerçekleþen görüþme öncesinde gazetecilerin görüntü alma sý na i zin ve ril di. Gö rüþ me ye, Dev let Ba ka ný Mehmet Aydýn ve Türkiye’nin Dakka Büyükelçisi Þakir Torunlar da katýldý. Gül daha sonra Bangladeþ ana muhalefetteki Milliyetçi Parti Lideri ve eski Baþbakan Khaleda Zia ile görüþtü. Dakka / cihan

yýnlayacaðýný, ancak miktarýn henüz belirlenmediðini bildirdi. Haiti hükümeti, bir milyon depremzedenin sokaklardaki geçici kamplarda barýndýðýný tahmin ediyor. Holmes, 500 kampýn çoðunun suyu ve tuvaleti olmadýðýný belirterek, buralara 25 bin hela saðlanmasýnýn en büyük sorun ve öncelik olduðunu vurguladý. Bu arada hükümet yetkilileri, kamplarda tetanoz, ishal ve bazý ateþli hastalýk vak'alarýna rastlandýðýný, ancak bir salgýn görülmediðini belirtiyor. Port Au Prince / aa

GEÇMÝÞ OLSUN Ýsmail Necdet Arafat'ýn

TAZÝYE

2009/366 ESAS 2009/356 KAR. Davacý Nuriye Kuru ve Vekili Av. Gözde Vardar Taraflardan Davalý Gelibolu Nüfus Müdürlüðü Aleyhine mahkememize açýlan Nüfusta Ýsim tashihi davasýnda verilen karar Gereðince Davanýn KABULÜNE 2 Çanakkale Ýli Gelibolu ilçesi Evreþe Çeþme Cilt No: 20 Hane No: 57 BSN: 109' da nüfusuna Kayýtlý 31825286904 T.C.Nolu Hikmet ve Hamiyet Kýzý olma doð. 15.04.1983 Gelibolu doð. ADININ NURÝYENÝN ÝPEK OLARAK TESCÝLÝNE. 11.01.2010 B: 2557

Arkadaþýmýz ve kardeþimiz Hacer Yýlmaztürk'ün babasý, Azam Yýlmaztürk'ün kayýnpederi

T. C. GELÝBOLU ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

Akif Akgün

'ün

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

GÖLCÜK YENÝ ASYA OKUYUCULARI

2009/347 ESAS 2009/332 KARAR Davacý Serhat Çapraz ve Vekili Av. Ýlknur Dirikol Taraflardan Davalý Gelibolu Nüfus Müdürlüðü Aleyhine mahkememize açýlan Nüfusta Soyisim tashihi davasýnda verilen karar Gereðince Davanýn KABULÜNE 2 Çanakkale Ýli Gelibolu ilçesi Sütlüceköyü Cilt No: 32 Hane No: 164 BSN: 25 Nüfusa Kayýtlý 35089178326 T.C.Nolu Vedat ve Zerrin oðlu 23/08/1983 Gelibolu doðumlu Serhat Çapraz'ýn SOY ADININ TEPEKÖYLÜ OLARAK TESÇÝLÝNE. 11.01.2010 B: 2556

n AFGANÝSTAN'DA ABD birliklerinin aðýrlýkta olduðu NATO muharip güçleri ve Afgan askerlerinin, Taliban’ýn elindeki son büyük mevzi olarak bilinen, Helmand vilayetindeki Marjah bölgesinde baþlattýðý geniþ çaplý operasyona 15 bin asker katýlýyor. NATO’nun Afganistan’daki güçlerinin komutaný Tümgeneral Nick Carter, Taliban’ýn kalesi ve uyuþturucu trafiðinin kilit noktasý Marjah’a yönelik “Müþterek” adlý operasyona 15 bin Afgan ve koalisyon askerinin katýldýðýný açýkladý. Carter, Marjah ve komþusu Nad Ali bölgesindeki 7 bin 500 askerin militanlara karþý savaþtýðýný belirterek, bu askerlerinin 3 bin 500’ünün Amerikan, 2 bininin Ýngiliz, bin 500’ünün Afgan, 500’ünün ise zýrhlý birlik mensuplarý olduðunu, Afgan askerler arasýnda birkaç Kanadalý ve Fransýz danýþman bulunduðunu ifade etti. Tümgeneral Carter, kalan 7 bin 500 askerin ise destek ve lojistik operasyonlarýyla görevli olduðunu kaydetti. Marjah / aa

Muhterem kardeþimiz Erdinç Yaþar ve Fatma Hanýmefendinin

bir kalp ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz.

T. C. GELÝBOLU ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

Taliban’a karþý büyük operasyon

TEBRÝK

Muhterem kardeþimiz

KIRKLARELÝ YENÝ ASYA OKUYUCULARI

n SOMALÝ'NÝN baþþehri Mogadiþu’da önceki ay düzenlenen intihar saldýrýsýnda aðýr yaralanan Spor Bakaný Saleban Olad Roble’ýn öldüðü bildirildi. Yetkililer ve bakanýn yakýnlarý, 3 Aralýkta baþþehirde yapýlan bir mezuniyet törenine düzenlenen saldýrýda yaralanan Roble’ýn, saldýrýda yaralanan diðer kiþilerle birlikte tedavi gördüðü Suudi Arabistan’daki hastanede öldüðünü belirtti. Saldýrýda, aralarýnda eðitim, yüksek eðitim ve saðlýk bakanlarýyla 10 Benadir Üniversitesi mensubu ve öðrencilerin bulunduðu 22 kiþi ölmüþtü. Mogadiþu / aa

Irak seçimlerine El Kaide tehdidi IRAK'TAKÝ El Kaide lideri Ebu Ömer El Baðdadi, ülkede 7 Mart’ta yapýlacak genel seçimleri engellemek için þiddet eylemleri düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Amerikan kuruluþuna (SITE) göre, El Baðdadi, baþta askerî olmak üzere, mümkün olan bütün olanaklarýyla bu seçimleri engellemeye karar verdiklerini söyledi. Bu a ra da, se çim ler i çin kampanya dönemi dün baþladý. Washington / aa

Ayþe Zeynep adýný verdikleri bir kýz çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hak'tan saðlýklý ömürler dileriz.

Pursaklar Yeni Asya Okuyucularý / Ankara DÝVRÝÐÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/153 Esas KARAR NO : 2009/431 Davacý Gevrey MURSAL tarafýndan davalý nüfus müdürlüðü aleyhine mahkememize açýlan isim tashihi davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Mahkememizce verilen 10/11/2009 tarih 2009/153 Esas, 2009/431 Karar sayýlý ilamý ile Sivas ili, Divriði ilçesi, Mursal köyü cilt: 104, hane: 12'de nüfusa kayýtlý Orhan ve Medine kýzý 13/07/1981 doðumlu, Gevrey Mursal’ýn adýnýn “Duygu Gevrey” olarak tashihine nüfusa bu þekilde kayýt ve tesciline karar verilmiþtir. Ýþbu ilamdan dolayý mutazarýr olanlar var ise bir yýl içinde mahkememizin yukarýda numarasý yazýlý dosyasýna müracaat ederek tebdil talebinde bulunabileceði hususu ilan olunur. 19/11/2009 B: 68402


12

YENÝASYA / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

ÝLAN

y seri ilânlar ELEMAN n PENDÝK'teki

MARKETÝMÝZDE Bilgi Ýþlem, Muhasebe, Satýn Alma Departmanlarýnda çalýþacak deneyimli arkadaþlar aranmaktadýr. Müracaat: Emrah Genç (0554) 246 50 38 0(216) 583 13 44

KÝRALIK DAÝRE n EYÜP'TE KÝRALIK daireler Tel: 0(212) 418 36 66 Gsm: (0532) 413 28 70

SATILIK DAÝRE n ACELE SATILIK sahibinden kelepir daire 65.000.-TL Pendik eski Kurtköy yolu üzeri E-5 kara yolundan 500 mt. içerde deniz gören geniþ köþe balkonlu daire acele satýlýktýr. Not: Daireler 2 adet olup (ayný katta) arsa sahibinden bitmiþ hemen teslim Gsm: (0532) 665 04 30 nSAHÝBÝNDEN SATILIK Tuzla'da - 155.000.-TL bina içi özellikleri laminant parke plastik boyalý duvar Amerikan panel kapý çelik kapý ýsýcamlý doðrama pvc doðrama laminant mutfak wc duþakabin asansör deprem yönetmeliði görüntülü megafon güvenlik hidrofor jeneratör kablo tv-uydu kapýcý otopark yangýn

merdiveni. Gsm: (0536) 375 48 33 n KELEPÝR SATILIK BÝNA 1.350.000 USD kelepir satýlýk bina Beyoðlu'nun en gözde sokaðýnda aylýk 20.000 TL. kira geliri olan (4 katý restorant ruhsatlý) 7 katlý bina (1 kat-125m2) tapu teslimi devren sahibinden satýlýktýr. (Ciddî ilgilenenler lütfen arasýnlar) Gsm: (0533) 665 60 16 nACÝL GÜNEY CEPHELÝ önü kapanmaz daire 82.000.-TL. Kapanmaz park ve deniz manzaralý, sabahtan akþama kadar güneþ gören ve güney tarafa bakan köþe daire... Çelik kapý daireye ait hidrofor ve su deposu balkon panjurlu salon ve odalar rabýta döþeme ýslak zeminler seramiktir. Banyo, küvet ve sabit dolaplýdýr. Ayrýca kileri vardýr. Kombilidir. Tel: 0(216) 395 28 04 Gsm: (0536) 324 74 91 n SAHÝBÝNDEN BEYKENT'te güvenlikli site içerisinde otoparklý 105 m2 laminant parkeli 2+1 daireler Gsm: (0 537) 304 94 43 n SAHÝBÝNDEN YEÞÝL Ýnþaat kalitesiyle Ýnnovia 1'de muhtelif kat ve cephelerde 1+1, 2+1, 3+1 harika daireler oturuma hazýr kaçýrýlmayacak fýrsatlar. Gsm: (0 532) 236 27 43 (0 532) 312 11 08 n YEÞÝLKENT GAYRÝMENKUL'den 120 m2 Gürpýnar sitelerde 3+1 sýfýr güney cephe full bitmiþ 89.000 TL. Tel: 0(212) 855 51 34

Gsm: (0535) 612 51 55 n 190 M2 BEYKENT'te

güvenlikli, kapalý otoparklý sitede mantolamalý binada güney cephe deniz manzaralý laminant parkeli jakuzili kombili ebeveyn banyolu 3+1 daire 135.000 TL. Tel: 0 (212) 855 51 34 Gsm: (0 535) 612 51 55 n 115 M2 BEYKENT'te Beyaz Ýnci Residence'de 2008'de inþaata baþlanmýþ hilton banyolu laminant parkeli Muhteþem daireler 145.000 TL' den baþlayan fiyatlarla. Tel: 0 (212) 855 51 34 Gsm: (0 536) 930 93 33 n 320 m2 GÜNEY Cepheli laminant parkeli lüx 3 banyolu mutfaklý 100 m2 teraslý 4+1 masrafsýz full dublex daire 170.000 TL. Tel: 0 (212) 855 51 34 Gsm: (0 532) 285 54 09 Beylikdüzü Beykent Yeþilkent Gürpýnar bölgesinde sýnýrsýz portföyümüzle bir telefon kadar yakýnýnýzdayýz. n MECÝDÝYEKÖY'de SATILIK süper lüks daire 450.000.TL Ýstanbul Mecidiyeköy Ortaklar Caddesinde satýlýk sýfýrlanmýþ dubleks daire 165 metrekare-4 oda 1 salon 2 banyo 1 mutfak 4. kat-asansörlü jakuziliteraslý-herþeyiyle yenilenmiþ masrafsýz satýlýk daire Tel: 0(212)-232-67-54 n SAHÝBÝNDEN ÜMRANÝYE Tantavi'de satýlýk daire 160.000.TL 130 m2 - 3 +1 Ümraniye merkeze 5 dk. yürüme mesafesi - toplu ulaþýma

1 dk. yürüme mesafesi geniþ mutfaklý - banyosu yenilenmiþ - kombili - 3 adet balkonlu - açýk otoparklý - ilköðretim okula çok yakýn - önü kapanmaz - krediye uygun... satýlýk daire Gsm: (0535) 367 19 20 n SAHÝBÝNDEN BAÐCILAR Göztepe Mahallesi'nde site içerisinde, kira getirili 3+1 120 m2 daire. Pazarlýk payý vardýr. 115.000.TL Gsm: (0532) 468 46 46 n BAHÇELÝEVLER'de 140.000.TL 130 m2 kombili daire. 3. katta (Cumhuriyet Mahallesinde Parsellere yakýn ) Gsm: (0505) 877 56 37 n SAHÝBÝNDEN BEYLÝKDÜZÜ Ýstanbul Evleri'nde 2+1 110 m2 daire. 160.000.-TL Ayrýntýlý bilgi: www. garantialsat.com'da Ýlan No: 14483 Tel: 0(212) 444 6 400 n 300 TL TAKSÝTLE sýfýr peþinat sýfýr faizle Kapaklý toplu konutlarýnda site içerisinde çocuk oyun parklarý, kamelyalar, þelale 24 saat kameralý güvenlik, çekilisiz kurasýz 2010 yýlýnýn ilk kampanyasýndan ev sahibi olmak için acele edin. Kampanyamýzda son gün 28 Þubat 2010'dur. daire sayýmýz sýnýrlýdýr. ön kayýt için merkez : Tel: 0(212) 652 05 34 Pbx satýþ ofisi : Tel: 0(282) 717 12 30 Gsm: (0532) 593 19 72 www.alangayrimenkul.net n SAHÝBÝNDEN 115 m2 3+1 dairenin özellikleri doðalgaz kombili ýsýcam

Davacýsý Þükriye Yolcu vekili Av. Kemal Çelik davalýsý Abdullah Yolcu olan boþanma davasýnýn yargýlamasý sonunda verilen hükmün davalý ABDULLAH YOLCU’nun adresinin belli olmadýðýndan ilanen tebliðine karar verilmiþ olmakla; Niðde Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 11.01.2010 tarih 2007/427 esas, 2010/7 karar sayýlý ilamý ile : SÜBUT BULAN DAVACININ DAVASININ KABULÜ ÝLE-Niðde Merkez ilhanlý mah. Cilt no: 11 Hane no: 92 bsn: 15’de Nüf. Kayýtlý bulunan Ali ve Fatmana’dan olma 06.09.1974 Niðde d.lu ÞÜKRÝYE YOLCU ile ayný yer bsn: 4’de Nüf. Kayýtlý bulunan Yavuz ve Ayiþe’den olma 31.03.1970 Niðde d.lu ABDULLAH YOLCU’nun TMK.nun 166/1 maddesi gereðince BOÞANMALARINA, Taraflarýn müþterek çocuklarý küçük Hilal Yolcu, Mürþit Yolcu, Mehmet Can Yolcu ve Hidayet Zülal Yolcunun velayetlerinin davacý anneye býrakýlmasýna, Velayeti davacý anneye verilen küçükler ile davalý babanýn çocuklarýn okul durumuna engel olmamak kaydý ile ayný þehirde olmalarý halinde her hafta Cumartesi ve Dini bayram günlerinin 2. günleri 10.00-18.00 saatleri arasýnda ve her yýlýn l Temmuz 20 Temmuz tarihleri arasýnda, ayrý þehirde iseler 1 Temmuz 1 Aðustos tarihleri arasýnda davalý babanýn küçükleri yanýna almak sureti ile þahsi iliþki tesisine, bu husustaki masraflarýn davalý babaca karþýlanmasýna, Velayeti davacý anneye verilen müþterek çocuklar için TMK. 353 ve Velayet ve Vesayet ve Miras Hükümlerinin uygulanmasýna dair Tüzüðün 4. maddesi gereðince kararýn kesinleþtiði tarihten itibaren 30 gün içerisinde varsa çocuklara ait mal varlýðýnýn dökümünü gösterir bir defterin ve belgelerin mahkememize ibraz edilmesi, mal varlýðýnda veya yapýlan yatýrýmlarda gerçekleþecek önemli deðiþiklikleri de ayný süre içerisinde bildirilmesi, davacý tarafýndan süresi içerisinde cevap verilmemesi yada gerçeði aykýrý beyanda bulunulmasý halinde Tüzüðün 4/2 ve Türk Medeni kanununun 360 ve 361. maddeleri gereðince hakkýnda iþlem yapýlacaðýnýn ihtarýna, (ihtarat yapýldý), Davacýnýn yaptýðý anlaþýlan toplam 63,30 TL yargýlama giderinin davalýdan tahsili ile davacýya verilmesine, Suç üstü ödeneðinden karþýlanan 371,70 TL ilan giderinin davalýdan tahsil edilmek üzere Harç Tahsil Müzekkeresi yazýlmasýna, Davacý kendisini vekille temsil ettirdiðinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereðince taktir olunan maktu 1.000,00 TL ücreti vekâletin davalýdan tahsili ile davacýya verilmesine dair verilen kararýn ilanen tebliðine, ilanýn yayýn tarihinden 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðýna, teblið tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde hükmün kesinleþeceði ilanen teblið olunur. 22.01.2010 B: 8033

SATILIK ARSA n BURSA YENÝÞEHÝR'de 4300 m2 yol, su, elektrik 15.000 TL (0534) 558 02 68 n BAÐCILAR'da MERKEZ'de, Fevzi Çakmak'ta, Kazým Karabekir'de, Yavuz Selim'de, Ýnönü Mahallesi'nde satýlýk arsalar. Tel: 0(212) 553 46 69 Gsm: 0542 417 37 54 n ACELE SAHÝBÝNDEN Çatalca Yassýören'de 20.000 m2 yeni yapýlacak 3. köprü yoluna yakýn kelepir arsa. Gsm: (0533) 305 31 35 n KAYSERÝ'NÝN EN kýymetli arsasý satýlýk 3.500.000 EURO Kayseri'nin en kýymetli arsasý sahiplerinden satýlýk. Yeni imara açýlan (Villa imarlý) Melikgazlý Çaybaðlarý Talasaltýnda 44.096.m2 villa inþaatý izinli (32 Adet büyük villa) Kayseri'nin en kýymetli arsasý, üniversite karþýsý, yola cepheli, kooperatif ve yatýrýmcýlarýn DÝKKATÝNE

Gsm: (0533) 216 45 85 n TUZLA VE

KÖYLERÝNDE satýlýk takaslý arsalar aranýyor. Hazýr müþterilerimiz mevcuttur. Ýrtibat: 0(216) 447 34 01 Gsm: (0554) 908 70 90

ÇEÞÝTLÝ nDEVREN KURUYEMÝÞ market su bayi 45.000.-TL Bu dükkâný kaçýrmayýn. Devren kuruyemiþ market su bayii bulvar üzerinde, solunda park saðýnda benzinlik karþýsý tren istasyonu geçiti. Lise güzergâhý üzerindedir. Çevresinde büyükþehir belediye yeri, yanýnda poliklinik vardýr. Konum olarak bulunmaz bir yerdedir. Dükkân kirasý çevre dükkânlara göre yüksektir. Gsm: (0537) 666 09 71 nDEVREN MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'na kayýtlý Yabancý Dil Kursu devren Kadýköy ilçesinin merkezinde Bahariye caddesinde bulunmaktadýr. Kurs yeni bir binanýn 3. katýndadýr. Mevcut çalýþýr vaziyettedir. MEB ruhsatlý ve standartlarýna uygun olarak yapýlmýþtýr. Bütün malzemeler yenidir. Gsm: (0554) 340 09 17 nBOSTANCI'DA KÝRALIK dükkân 2.350.-TL Bostancý Köprüsüne yakýn cadde üzeri kiralýk dükkân 80 m2 düz giriþ 20 m2 depo 30 m2 ön kullanýmý var fiyat 2.350 TL, 1 wc, 1 mutfak cadde üzerinde tabela avantajý detaylar için lütfen arayýnýz.

T. C. KARAKOÇAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

T. C. NÝÐDE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2007/427 KARAR NO: 2010/7

pimapenli yerler laminat parkeli kartonpiyerli asönsörlü balkonlu açýk güney cephe bina içi kameralý sistem ýþýklar fotoselli açýk otopark camiisi ve alýþveriþ merkezleri mevcut belediye otobüsüde binanýn önünden geçer. 125.000TL Tel: 0216-534-07-93 90 Gsm: 0539-357-81-40

2008/80 Davacý TEÝAÞ vekili Av. Leyla Demirant tarafýndan davalýlar aleyhine açýlan irtifa hakký verilmesi davasýnýn verilen Mahkememizin 12.02.2009 tarih ve 2008/80 esas, 2009/47 karar sayýlý ilamý ile 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 4. maddesi gereðince dava konusu Elazýð ili Karakoçan ilçesi Beydere köyü 115 ada 21 parsel numaralý taþýnmazýn 3.083 m2'lik kesiminde can ve mal emniyetinin temini için davacý Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. Genel Müdürlüðü lehine daimi irtifak hakký TESÝSÝNE ve bu hakkýn tapuya TESCÝLÝNE, karar verilmiþ olup davalýlardan Ýsmail Çifçi mirasçýlarý AYÞE AVCI, AYDIN ÇÝFÇÝ, ASÝYE ESER, ZEYTUN AKTAÞ, Gazal Ulaþ mirasçýlarý HASAN ULAÞ, RAMAZAN ULAÞ, Fidan Dumandað mirasçýsý CEMAL DUMANDAÐ, Mehmet Çifçi mirasçýlarý GAZAL ÇÝFÇÝ, HEKÝM ÇÝFÇÝ, SABRÝ ÇÝFÇÝ, EÞREF ÇÝFÇÝ, ÖZCAN ÇÝFÇÝ, ZÜBEYDE EFE, CEMÝLE ULAÞ, ADÝLE GÜRBÜZER, MEHMET EFE, AÐA EFE, ÞEFÝKA TEL, KEMAL EFE, ÞERÝFE MERSÝN, YUSUF EFE, AYDIN EFE, REÞÝT EFE, FÝLÝZ ARUN’un adresi meçhul olduðundan ve yapýlan tüm aramalara raðmen bulunamadýðýndan ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 15 gün içerisinde verilen kararý temyiz etmediði takdirde kararýn kesinleþeceði 7201 sayýlý tebligat kanunun 28. maddesine göre tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 28.10.2009 B: 74069

AKDAÐMADENÝ KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2008/206 Esas Davacý Hazineye izafeten Akdaðmadeni Mal Müdürlüðü tarafýndan davalýlar Altun Comart ve 48 dava arkadaþlarý aleyhine Kadastro Tespitinin iptali davasýnýn mahkememizde yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý uyarýnca; Mahkememizin 2008/206 Esas sayýlý dava dosyasýna iliþkin; Akdaðmadeni Ýlçesi Kýzýlcaova köyünde bulunan 101 Ada 163 parsel-101 ada 446-447-448-449 parsel-101 ada 445-106 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsel-101 ada 344 parsel 101 ada 264265-257 parsellere iliþkin açýlan davanýn yapýlan yargýlamasýnýn verilen ara kararý gereðince; Bütün aramalara raðmen adresi tespit edilemeyen ZEYNEL KANSU adýna dava dilekçesi ekli duruþma günü teblið edilemediðinden ilanen tebliðine karar verilmiþ olup; Davalýnýn 20.05.2010 tarihinde saat: 10.00’a býrakýlan duruþmaya gelmediði veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmediði, ibraz etmek isteði belgeleri ibraz etmediði taktirde tahkikat ve yargýlamaya yokluðunda bakýlarak hüküm kurulacaðý ilanen teblið olunur. 06/11/2009 B: 69236

T. C. KARAKOÇAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2008/87

ÞANLIURFA

Pazar Seminerleri Konu Konuþmacý Tarih Yer Tel

: Risale-i Nur'un Tefsir Anlayýþý : Prof. Dr. Musa Kâzým YILMAZ : 14 Þubat 2010, Pazar Saat: 13.00 : Bahçelievler 1. Sokak, Kürkçüoðlu Apartmaný, No: 4, ÞANLIURFA : (0530) 348 16 20 Organizasyon: Risale-i Nur Enstitüsü Þanlýurfa Temsilciliði

Davacý TEÝAÞ vekili Av. Leyla Demirant tarafýndan davalýlar aleyhine açýlan irtifa hakký verilmesi davasýnýn verilen Mahkememizin 12.02.2009 tarih ve 2008/87 esas, 2009/54 karar sayýlý ilamý ile 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 4. maddesi gereðince dava konusu Elazýð ili Karakoçan ilçesi Gündeðdi köyü 152 ada 21 parsel numaralý taþýnmazýn 3.253 m2' lik kesiminde can ve mal emniyetinin temini için davacý Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. Genel Müdürlüðü lehine daimi irtifak hakký TESÝSÝNE ve bu hakkýn tapuya TESCÝLÝNE, karar verilmiþ olup davalýlardan Zülfü Akbulut mirasçýlarý GÜZEL AKBULUT, BABA AKBULUT, MUZAFFER AKBULUT, MÝYASE YILDIZ, NURAN AKBULUT, SADIK AKBULUT, ÝBRAHÝM HALÝL AKBULUT, MEHMET AKBULUT, Fadlý Akbulut mirasçýlarý HAYDAR AKBULUT, ADÝLE ULAÞ, HAÞÝME ERAY, FATMA YILMAZ, MUSTAFA AKBULUT, TAYÝBE DOÐAN, HÜSNA AKBULUT, ZEYTUN AKBULUT’un adresi meçhul olduðundan ve yapýlan tüm aramalara raðmen bulunamadýðýndan ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 15 gün içerisinde verilen kararý temyiz etmediði takdirde kararýn kesinleþeceði 7201 sayýlý tebligat kanunun 28. maddesine göre tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 28.10.2009 B: 74081

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 Gsm: (0532) 267 02 04 n GÝYÝMKENT'in GÖZBEBEÐÝ iþ merkezinde full yapýlý yola cepheli 61 m2 kelepir fast food altý. Tel: 0(212) 438 18 20 Gsm: (0532) 561 59 95 n ARMUTLU'da 27 Haziran - 11 Temmuz 16.250.TL satýlýk 70 m2 denize sýfýr 7.katta devremülk. Gsm: (0542) 417 37 54 n KUZULUK'ta ÇOK hesaplý istediðiniz tarihlerde ihtiyaçtan satýlýk devremülkler. Gsm: (0542) 417 37 54 n TEKSTÝLKENT G D bloklarý kapý aðzýnda 66 m2 köþe dükkân. Ýyi konumda yatýrýmcýya elveriþli. 80.000.-USD Tel: 0(212) 438 18 20 Gsm: (0532) 561 59 95 n ARMUTLU'da SAHÝBÝNDEN Mayýs devresi 4.500.TL 07-21 Mayýs 10. blok bahçekat devresi çok ACÝL ihtiyaçtan satýlýktýr. Tel: 0(212) 451 04 44 n TÜRKÝYENÝN TEK 5 yýldýzlý termal devre mülkümü acil satýyorum. 10.450.-TL süper lüks 15 gün

kullanýmlý bay bayan ayrý, termal havuzlarý açýk, büyük yüzme havuzlu sauna, buhar odasý tür hamamý fýtness internet lig tv tamamen ücretsizdir. Sadece gittiðinizde ödediðiniz 145 TL yýllýk aidatý vardýr. Tüm eþyalarý eksiksiz yeni ve çok temizdir. Gsm: (0505) 482 80 31 n PÝYASADAKÝ MUTFAK dolaplarýnýn üçte bir fiyatýna, piyasadaki 30 yýllýk tecrübeyle mutfak dolaplarý. Kalitesini sizin seçtiðiniz mutfak dolabý, malzeme ve mutfak dolabý ekipmanlarýný anlaþmalý firmalardan fabrika çýkýþ fiyatýna temin edip evinizin ölçülerine ve sizin zevkinize, kullaným özelliklerinize uyarlýyoruz. Gsm: (0544) 682 50 49

n ÝNGÝLÝZCENÝZÝ GELÝÞTÝRÝN.. Fatih civarýnda ana dili Ýngilizce olan kiþiden ders verilir. 3 yýllýk öðretme tecrübesi olan Öðretici þimdi hizmetinizde. Sadece bayan ve çocuklar için özel ve küçük gruplara ders verilir. englishders.ist@gmail.com

ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý ve Sürücü Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Turan Ýmeci Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Halilcan Tank / Ýzmit Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Filiz Ýzgi

T. C. ÜSKÜDAR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/1960 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11/03/2010 saat 10:50- 11:00 arasýnda ÜSKÜDAR NET OTOPARKI ÇENGELKÖY adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16/03/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 18.000,00 TL 1 34 EE 6629 HUSUSÝ OTO 2007 MODEL RENAULT KANGO 1.5 DCI AUTHEN ARKA SOL STOP LAMBASI KIRIK MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝK VAR. MOTOR NO: K9KA MOTOR NO: K9KA7DB27943 RENGÝ YILDIZ GRÝSÝ.

B: 9358

T. C. AKÞEHÝR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ’NDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/198 Esas DAVALILAR : 1 - CENK ERTUÐRUL Þasalý Tuzla Mahallesi No: 57 Çiðli/ ÝZMÝR 2- DOÐAN ERTUÐRUL Þasalý Tuzla Mahallesi No: 57 Çiðli/ ÝZMÝR Davacý Hasan Lüle vd. tarafýndan davalýlar Cenk Ertuðrul ve Doðan Ertuðrul aleyhine açýlan davada taraflar arasýnda düzenlenen 3 adet soðuk hava deposu yapýlmasýna iliþkin sözleþme þartlarýnýn yerine getirilmemesi nedeniyle 20.000,00 TL alacaðýn davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi talebinde bulunulmuþtur. Ýbrahim ve Saime oðlu, 25.09.1941 doðumlu Doðan Ertuðrul ve Doðan ve Zafer oðlu, 30.04.1968 doðumlu Cenk Ertuðrul’a tebligat yapýlamamýþ, yapýlan tüm araþtýrmalara raðmen tebligata yarar açýk adresinin tespiti mümkün olmadýðýndan duruþma gününün davalýlar Doðan Ertuðrul ve Cenk Ertuðrul’a ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþmanýn yapýlacaðý 30.03.2010 günü saat 10:00’da yukarýda açýk kimliði Belirtilen davalýlar Cenk Ertuðrul ve Doðan Ertuðrul’un mahkememizde hazýr bulunmadýðý veya kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargýlamaya yokluklarýnda devam edilerek hüküm kurulacaðý hususu duruþma günü tebliðine kaim olmak üzere ilan olunur. 29.01.2010 B: 8919

T. C. MERKEZ/AMASYA 2. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/419 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 01/03/2010 Pazartesi günü saat 14:30- 14:40'da Suluova Yolu Üzeri Boðazköy Mevkii, Güner Otoparký’nda yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 08/03/2010 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 01/02/2010 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 20.000,00 1 Adet 55 BA 915 Plakalý, 2007 Model, Fiat Doblo Marka, Multije Tipli, klimalý, orjinal radyo teypli, lastikleri saðlam, herhangi bir vuruðu veya kýrýðý olmayan kamyonet. (ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir. B: 8929


13

YENÝASYA / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

ÝLAN T. C. KARAKOÇAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

T. C. DÖRTYOL ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI

Davacý TEÝAÞ vekili Av. Leyla Demirant tarafýndan davalýlar aleyhine açýlan irtifa hakký verilmesi davasýnýn verilen Mahkememizin 12.02.2009 tarih ve 2008/94 esas, 2009/61 karar sayýlý ilamý ile 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 4. maddesi gereðince dava konusu Elazýð ili Karakoçan ilçesi Beydere köyü 115 ada 75 parsel numaralý taþýnmazýn 531 m2' lik kesiminde can ve mal emniyetinin temini için davacý Türkiye Elektrik Ýletim A. Þ. Genel Müdürlüðü lehine daimi irtifak hakký TESÝSÝNE ve bu hakkýn tapuya TESCÝLÝNE, karar verilmiþ olup davalýlardan Ýbrahim Çifçi mirasçýlarý ZEYNEP ÇÝFÇÝ (BAKIM), MEHMET ÞERÝF ÇÝFÇÝ, Zülfü Çifçi mirasçýlarý BEDRÝYE ÇÝFÇÝ (ALTIOK), ÝBRAHÝM ÇÝFÇÝ, Hasan Çifçi mirasçýlarý KODÝL ÇÝFÇÝ, EMÝNE ÇÝFTÝ, MEHMET ÇÝFÇÝ, SULTAN ÇÝFÇÝ (KARATAÞ), MUHABBET ÇÝFÇÝ (BAYKAL) TÜRKAN ÇÝFÇÝ (ARDA), FÝNCAN ÇÝFÇÝ, HAKKI ÇÝFÇÝ, PAKÝZE ÇÝFÇÝ, Feride Çifçi mirasçýlarý OSMAN ÇÝFÇÝ, HANÝFÝ ÇÝFÇÝ, ALÝ ÇÝFÇÝ, NURÝYE ÇÝFÇÝ (YILMAZ), RAHÝME ÇÝFÇÝ, BAKÝ ÇÝFÇÝ, SARÝYE ÇÝFÇÝ, MUSA ÇÝFÇÝ, SONGÜL ÇÝFÇÝ’nin adresi meçhul olduðundan ve yapýlan tüm aramalara raðmen bulunamadýðýndan ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 15 gün içerisinde verilen kararý temyiz etmediði takdirde kararýn kesinleþeceði 7201 sayýlý tebligat kanunun 28. maddesine göre tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 28.10.2009

2008/638 tal. Örnek no: 24 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan aþaðýda cins, miktar ve takdir edilen kýymeti yazýlý mahcuz Menkul mallar açýk arttýrma suretiyle satýþa çýkartýlmýþtýr. Birinci arttýrma 3.03.2010 Tarihinde saat 11.30-11.40 arasýnda Dörtyol ilçesi Payas beldesi Yeniþehir mah. Fatih cad. no: 4 Tezcanlar otoparkýnda, yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 8.3.2010 tarihinde saat 11.30-11.40 arasýnda, ikinci artýrmanýn ayný yerde yapýlacaðý, þu kadarki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderini geçmesinin þart olduðu, mahçuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 29.1.2010 Not: Ýhaleye iþtirak edeceklerin % 20 nispetinde nakti teminat veya milli bir bankanýn kati teminat mektubu vermesi lazýmdýr. Teminat olarak döviz kabul edilmeyecektir. Tebligat yapýlamayan ilgililere teblið yerine kaimdir. Takdir edilen deðeri Lira krþ adedi cinsi niteliði ve özellikleri 70.000, 00 1 ad 31 PV 071 plakalý Bmc marka 2007 model, tipi PR0827 YHF Rengi bmc beyazý, Mot. no: C260-10/50725352 Þasi no: NMC827ZHFLK 203175 çift ilaveli Damperli saç kasa kamyon

B: 74089

B: 7938

T.C. AKDAÐMADENÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/27 Esas KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Yozgat ili Akdaðmadeni ilçesi MEVKÝÝ : Ahishavi mahallesi, Büyük Camii mevkii. PAFTA NO : ADA NO : 245 PARSEL NO :7 VASFI : Ýki katlý kargir ev. YÜZÖLÇÜMÜ : 86.88 m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : 1- Dilek Erol 1/5, 2- Durak Köklü 1/5 , 3- Ahmet Köklü 1/5 , 4- Latife Köklü 1/5, 5- Mahmut Köklü 1/5, KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Akdaðmadeni Belediye Baþkanlýðý. KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Yukarýda ada ve parsel numarasý yazýlý kamulaþtýrmaya konu Akdaðmadeni Belediye Baþkanlýðýnýn 2009/152 sayýlý encümen kararý ile otopark yeri olarak kamulaþtýrýlmasýna karar verilmiþ olup taraflar arasýnda uzlaþma saðlanamadýðýndan, davalý idare tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti davasý açýlmýþtýr. Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/27 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 28/01/2010 B: 8067

2008/94

T. C. DÖRTYOL ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI

T.C. ERGANÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

T. C. ERGANÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

ESAS NO: 2008/582 Esas Davacý TEDAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan davalýlar Osman Yaman ve müþterekleri aleyhine mahkememizde açýlan Ergani ilçesi Selman köyü 1 ada, 99 Parsel hakkýnda kamulaþtýrma bedelinin tesbiti ve tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda verilen duruþma ara kararý uyarýnca; Tüm aramalara raðmen bulunamayan ve adresi tespit edilemeyen davalýlar; Hasan eþi Naciye YAMAN, Osman kýzý Güzel TOÐRUL , Osman kýzý Ayþe YAMAN, Mecit eþi Remziye YASAK, Mecit kýzý Nuran YASAK, Mecit kýzý Nursen YASAK, Mecit kýzý Melike YASAK, Bedri kýzý Zeliha KAYA, Hakký oðlu Enuþ KAYA ve Mehmet kýzý Asiye TALAY’ a dava dilekçesi ve duruþma gününün ilan yoluyla tebliðine karar verilmiþ olup, Tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargý iptal veya Adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceðiniz, Bu davada husumeti TEDAÞ Genel Müdürlüðü’ne yöneltmeleri gerektiði, 4650 S.Y.nýn 7. maddesi ile deðiþik 2942 S.Y.nýn 14. maddesi uyarýnca size yapýlan tebligat tarihinden itibaren kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açmanýz halinde dava açtýðýnýzý ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýðýnýzý belgelendirdiðiniz takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmazýn kamulaþtýrma yapacak idare adýna tescil edileceði, Kamulaþtýrma bedelinin adýnýza Ergani Halk Bankasý þubesine yatýrýlacaðý, konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz ve duruþma günü olan 05.03.2010 günü saat 09:15’de mahkememizde hazýr bulunmanýz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz aksi takdirde yargýlamanýn yapýlarak karar verileceði hususu ihtar, dava dilekçesi ve duruþma gününün tebliði yerine geçmek üzere ilan olunur. 25/05/2009

ESAS NO: 2008/738 Esas Davacý TEDAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan davalýlar Seyithan Karataþ ve müþterekleri aleyhine mahkememizde açýlan Ergani ilçesi Kayan köyü 1 ada, 6 Parsel hakkýnda kamulaþtýrma bedelinin tesbiti ve tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda verilen duruþma ara kararý uyarýnca; Tüm aramalara raðmen bulunamayan ve adresi tespit edilemeyen davalýlar; Arif kýzý Sýddýka KARATAÞ, Kadir oðlu Hasan KAPLAN, Ali oðlu Mehmet KAYA, Mehmet oðlu Hüseyin ZERÝN, Mehmet kýzý Hacer YALÇIN, Hüseyin oðlu Bekir ZERÝN, Hüseyin oðlu Gülli KARADUMAN, Hüseyin oðlu Ali ZERÝN ve Zülküf kýzý Ceylan ASLAN’a dava dilekçesi ve duruþma gününün ilan yoluyla tebliðine karar verilmiþ olup, Tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargý iptal veya Adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceðiniz, Bu davada husumeti TEDAÞ Genel Müdürlüðüne yöneltmeleri gerektiði, 4650 S.Y.nýn 7. maddesi ile deðiþik 2942 SY.nýn 14. maddesi uyarýnca size yapýlan tebligat tarihinden itibaren kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açmanýz halinde dava açtýðýnýzý ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýðýnýzý belgelendirdiðiniz takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmazýn kamulaþtýrma yapacak idare adýna tescil edileceði, Kamulaþtýrma bedelinin adýnýza Ergani Halk Bankasý þubesine yatýrýlacaðý, konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz ve duruþma günü olan 05.03.2010 saat 10:35’de mahkememizde hazýr bulunmanýz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz aksi takdirde yargýlamanýn yapýlarak karar verileceði hususu ihtar, dava dilekçesi ve duruþma gününün tebliði yerine geçmek üzere ilan olunur. 25/05/2009

B: 33050

B: 33051

2009/1387 tal.

Örnek no: 24

Bir borçtan dolayý hacizli bulunan aþaðýda cins, miktar ve takdir edilen kýymeti yazýlý mahcuz Menkul mallar açýk arttýrma suretiyle satýþa çýkartýlmýþtýr. Birinci arttýrma 5.03.2010 Tarihinde saat 14.00-14.10 arasýnda Dörtyol ilçesi Payas beldesi Yeniþehir mah. Ömer Þahin cad. Evren otoparkýnda, yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 10.3.2010 tarihinde saat 14.00-14.10 arasýnda, ikinci artýrmanýn ayný yerde yapýlacaðý, þu kadarki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderini geçmesinin þart olduðu, mahçuzun satýþ bedeli üzerinden %18 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 29.1.2010 Not: Ýhaleye iþtirak edeceklerin % 20 nispetinde nakti teminat veya milli bir bankanýn kati teminat mektubu vermesi lazýmdýr. Teminat olarak döviz kabul edilmeyecektir. Tebligat yapýlamayan ilgililere teblið yerine kaimdir. Takdir edilen deðeri Lira krþ adedi 80.000,00 1 ad

cinsi niteliði ve özellikleri 31 PH 046 plakalý Kýa marka 2008 model Jeep, Tipi Jc, Rengi Siyah (gece) Mot. no: D4CB7268556, Þasi No: KNEJC524885811311 aracýn ruhsatý yok.

B: 7936

T. C. KADIKÖY 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

T. C. KADIKÖY 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

2009/23431 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 24.02.2010 saat 11:30-11:40 arasýnda MODA OTOPARKI MODA CAMÝ YANI KADIKÖY ÝSTANBULadresinde yapýlacak ve o gün kýynýetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 01.03.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda % 18 KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Ad et CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 16.000 TL 34 FN 5183 PLAKALI 2008 MODEL MITSUBÝSHÝ L300 KAPALI KASA KAMYONET KLÝMALI MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT, ANAHTAR VAR RUHSAT YOK.

2009/2637 T. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10.03.2009 saat 11:50-12:00 arasýnda KUÞDÝLÝ OTOPARKI KADIKÖY ÝST. ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15.03.2009 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda %...KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 03 Þubat 2010 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adet CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000 TL 34 AT 5378 PLAKALI 2007 MODEL ALFA ROMEO 147 MARKA 1.6 5D DISTNCTIVE STROMBOLÝ GRÝSÝ ANAHTAR VE RUHSAT YOK, MUHTELÝF YERLERDE ÇÝZÝKLER MEVCUT.

B: 9365

B: 9353

T. C. BAKIRKÖY 12. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

T. C. BEYOÐLU 3. Ýcra Müdürlüðü Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI

DOSYA NO: 2009/4066 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ye aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 04/03/2010 saat Q9:30 - 09:40 arasýnda BAÐCILAR YAVUZ SELÝM MAH. AHMET YESEVÝ CAD. NO: 26/A BAÐCILAR YEDÝ EMÝNLÝ OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 09/03/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði. fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 25.000,00 TL 1 34 LFZ 89 PLAKALI, KARSAN MARKA, J9 PREMIER MAXI AC TÝPLÝ 2009 MODEL, BEYAZ RENKLÝ OKUL TAÞITI OTOBÜS. SOL ARKA ÇAMURLUK KIRIK. ANAHTAR, RUHSAT YOK.

Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 19.02.2010 günü saat 10.20-10.30 arasýnda YILDIRIM OTOPARKI PÝYALEPAÞA BULVARI NO: 9-KASIMPAÞA adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 24.02.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 04.02.2010 TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 10.000,00 1 AD. 34 ZP 8492 PLAKALI HUNDAÝ H.H-100 HDKLM 2001 MODEL AL GRÝ RENKLÝ MUHTELÝF YERLERÝ ÇÝZÝK VURUK FAAL MÜNÜBÜS ANAHTAR VE RUHSATI YOK.

B: 9361

B: 9356

GEÇMÝÞ OLSUN

2010/3 TAL.

Örnek No: 25

Ýsmail Necdet Arafat

TEÞEKKÜR Cankardeþ Çocuk Köþkü Çamlýca þubesine oðlumuz

Hasan Safa Ateþ'e gösterdikleri ilgiden dolayý çok teþekkür eder, nice hayýrlý çalýþmalar dileriz.

Zehra ve Nurettin Ateþ / MALATYA

GEÇMÝÞ OLSUN

GEÇMÝÞ OLSUN

Deðerli aðabeyimiz 'ýn baþarýlý bir kalp ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Çorlu-Þifa Hastanesinde yatmakta olan aðabeyimize, geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz.

T. C. DÖRTYOL ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI 2009/1346 tal. Örnek no: 24 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan aþaðýda cins, miktar ve takdir edilen kýymeti yazýlý mahcuz Menkul mallar açýk arttýrma suretiyle satýþa çýkartýlmýþtýr. Birinci arttýrma 4.03.2010 Tarihinde saat 11.00-11.10 arasýnda Dörtyol ilçesi Payas beldesi Yeniþehir mah. Ömer Þahin cad. Evren otoparkýnda, yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 9.3.2010 tarihinde saat 11.00-11.10 arasýnda, ikinci artýrmanýn ayný yerde yapýlacaðý, þu kadarki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderini geçmesinin þart olduðu, mahçuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV' nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 29.1.2010 Not: Ýhaleye iþtirak edeceklerin % 20 nispetinde nakti teminat veya milli bir bankanýn kati teminat mektubu vermesi lazýmdýr . Teminat olarak döviz kabul edilmeyecektir. Tebligat yapýlamayan ilgililere teblið yerine kaimdir. Takdir edilen deðeri Lira krþ adedi cinsi niteliði ve özellikleri 25.000,00 1 ad 31 VS 819 plakalý Toyota marka 2006 model Çift kabin kamyonet Tipi Hilux D/CAB COMF. Rengi ateþ kýrmýzý, Mot. no: 2KD7013299 Þasi no: AHTES12GX09000649 aracýn sað tarafý hafif çizik. B: 7937

Muhterem kardeþimiz

Muhterem kardeþimiz

Ýsmail Necdet Arafat

'ýn

baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendim. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dilerim.

Ýsmail Necdet Arafat'ýn

GEÇMÝÞ OLSUN

baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

Muhterem aðabeyimiz

LÜLEBURGAZ YENÝ ASYA OKUYUCULARI

Ahmet Çorbacýoðlu

BOLU YENÝ ASYA OKUYUCULARI

TAZÝYE

TAZÝYE

TAZÝYE

Muhterem kardeþimiz Ýbrahim Özcan'ýn dayýsýnýn oðlu

Prof. Dr. Abdurrahman, Davut, Abdulkadir, Abdulkerim ve Ömer Iþýkdoðan'ýn babasý

Muhterem arkadaþýmýz Ýbrahim Özcan'ýn dayýsýnýn oðlu

Hacý Mustafa Iþýkdoðan

'ýn elim bir trafik kazasýnda vefat ettiðini öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

baþarýlý bir kalp ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Çorlu-Þifa Hastanesinde yatmakta olan aðabeyimize, geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz.

Ýsmail Þakir

Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Said Eski, Fehmi Girgenç Ýzmir

ÇORLU YENÝ ASYA OKUYUCULARI

Abdullah Günnar

'ýn elim bir trafik kazasýnda vefat ettiðini öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Þirinyer, Buca, Üçyol Merkez Yeni Asya Okuyucularý / Ýzmir

'ýn vefatýný teessürle öðrendim. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimi sunarým.

Abdullah Günnar

Ýsmail Necdet Arafat 'ýn


14

YENÝASYA / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

SPOR HABERLER

ALEX LÝGÝN EN ÝYÝ 11'ÝNÝ SEÇTÝ FENERBAHÇE'NÝN BREZÝLYALI KAPTANI ALEX DE SOUZA, BU SEZON TÜRKCELL SÜPER LÝG'ÝN EN ÝYÝ 11'ÝNÝ SEÇMESÝ ÝSTENDÝÐÝNDE ÞÖYLE BÝR KADRO OLUÞTURDU: VOLKAN DEMÝREL, GÖKHAN GÖNÜL, BÝLÝCA, LUGANO, HAKAN BALTA, KEÝTA, EMRE BELÖZOÐLU, CRÝSTÝAN, ÖZER HURMACI, ARDA TURAN, MAKAKULA (SEMÝH ÞENTÜRK). FENERBAHÇE Futbol Takýmý'nýn kaptaný Alex de Souza, Ziraat Türkiye Kupasý'nda Bursaspor'la yaptýklarý rövanþ maçýnda, ilk maçýn avantajýný deðerlendirdiklerini söyledi. Fenerbahçe TV'de yeni yayýnlanmaya baþlanan Feronline programýnýn ilk konuðu olan Alex, taraftarlarýn, takým arkadaþlarýnýn ve gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bursaspor karþýsýnda turu, ilk maçta aldýklarý skorla geçtiklerini kaydeden Alex, ''Dünkü maçýn ilk 10 dakikasýnda iyi oynadýk, ancak sonra Bursaspor daha iyi bir oyun sergiledi. Karþýmýzda istekli bir takým vardý. Biz ilk maçýn avantajýný deðerlendirdik. Tur atladýk, ama daha iyi olmalýyýz''dedi. Bir soru üzerine, isabetli pas atabilmesini salon futbolu oynamýþ olmasýna baðlayan Brezilyalý futbolcu, þunlarý kaydetti:

UEFA Avrupa Liginde þampiyon olma ihtimalimiz var

Salon futbolu hýzlý düþünme ve asist yapma yeteneðimi geliþtirdi

UEFA'DA ÞAMPÝYON OLABÝLÝRÝZ ''Salon futbolu, çim futbolundan daha deðiþik. Oyun daha hýzlý akar. Salon futbolu beni daha fazla geliþtirdi. Hýzlý düþünme ve asist yapma yeteneðim arttý. Ayný zamanda arkadaþlarýnýz olan forvet oyuncularýyla uzun süredir beraber oynuyor olmanýz da önemli.'' Alex, solak olduðu halde sað ayaðýný da iyi kullanýyor olmasýnýn bir nedeninin salon futbolu oynamasý olduðunu, ancak babasýnýn ''Ýyi bir futbolcu olmak istiyorsan iki ayaðýný da kullanmalýsýn'' þeklindeki yoðun ýsrarýnýn da bu özelliðini geliþtirmesinde etken olduðunu dile getirdi. Alex, UEFA Avrupa Ligi'nde þampiyon olma ihtimalleri bulunduðunu, ancak kadroyu iyi kullanmamalarýnýn dezavantajlarý olduðunu ifade etti. Alex, ''Hakemler neden Fenerbahçe'ye daha rahat kart çýkarýyor?'' þeklindeki soruya, ''Hakemler hakkýnda konuþmamayý tercih ediyorum. Hakem kurallarý dünyada farklý, Türkiye'de daha da farklý. Bu soruyu cevaplarken daha sert bir üslup kullanmamak için konuþmamayý tercih ediyorum'' cevabýnýý verdi.

Fenerbahçe TV'de yeni yayýnlanmaya baþlanan Feronline programýnýn ilk konuðu olan Alex, taraftarlarýn, takým arkadaþlarýnýn ve gazetecilerin sorularýný cevapladý.

VOLKAN DEMÝREL TARTIÞMASIZ TÜRKÝYE'NÝN EN ÝYÝ KALECÝSÝ

ÖZER HURMACI DÜNYA ÇAPINDA YILDIZ FUTBOLCU OLACAK

ALEX de Souza, bu sezon Süper Lig'in en iyi 11'ini seçmesi istendiðinde, þöyle bir kadro oluþturdu: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bilica, Lugano, Hakan Balta, Keita, Emre Belözoðlu, Cristian, Özer Hurmacý, Arda Turan, Makakula (Semih). Sarýlacivertli futbolcu, bu 11'i, sorulduðunda hiç düþünmeden, aklýna gelen isimlerle oluþturduðunu vurgularken, görüþlerini de þöyle açýkladý: ''Bu kadroda yer alabilecek daha fazla oyuncu var. Ben ilk aklýma gelenleri sýraladým. Volkan, Türkiye'nin tartýþmasýz en iyi kalecisi. Saðda Gökhan Gönül, 45 sene içinde ikinci ligden gelip önce Fenerbahçe'nin ilk 11'ine, sonra da milli takýma yükseldi. Daha çok çalýþýrsa daha iyi yerlere gelebilir. Diego Lugano ve Fabio Bilica stoperdeki isimler. Lugano ne kadar azimli ve hýrslý olduðunu gösterdi. Bilica geçen sene en iyi stoperdi. Sonra zaten Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ýyi bir ikili oluþturuyorlar.

HAKAN Balta sol bekte baþarýlý. Ön libero Cristian ve Emre, bana göre Türkiye'nin en iyileri. Cristian defansif, Emre ofansif yükü sýrtlýyor. Sað açýkta Keita, ilk geldiði andan itibaren iyi iþler yaptý. Solda Özer bu mevkide iyi oynuyor, inanýlmaz kaliteli kumaþý var. Ýyi çalýþýrsa, gelecekte sadece Türkiye'de deðil, dünyada adýndan çok söz ettirir, Türk futbol tarihine damga vurur. Arda þu anda Türkiye'nin en iyi Türk futbolcusu. Kaliteli ve verimli bir oyuncu. Kendine bakarsa, yolundan sapmazsa çok baþarýlý olur. Forvet olarak burada Makakula'yý söyledim, ama Türkiye'den bir karma yaparken benim için Semih'i söylememek olmaz. Semih de çok kaliteli bir oyuncu. Makakula hem rakip kaleye, hem de kendi kalesine attýðý gollerle listede yer almayý hak ediyor."

NBA ALL-STAR KARÞILAÞMASI DALLAS'TA YENÝ AÇILAN COWBOY STADYUMU'NDA 80 BÝN KÝÞÝNÝN ÖNÜNDE YAPILACAK. MÜCADELE, ÝZLEYÝCÝ SAYISIYLA NBA TARÝHÝNE GEÇECEK.

Trabzonspor'da Burak Yýlmaz'a gecikmeli imza töreni yapýldý TRABZONSPOR, transferin son gününde kadrosuna kattýðý Burak Yýlmaz için gecikmeli imza töreni düzenledi. Trabzonspor ile 2,5 yýllýk sözleþme imzalayan Burak Yýlmaz için Mehmet Ali Yýlmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, kulüp genel sekreteri Hasan Yener hazýr bulundu. Yener, törende yaptýðý konuþmada, Trabzonspor'un her oyuncu için imza töreni düzenlediðini belirterek, ''Bugüne kadar, bu hep böyle devam etti. Ancak transferin son gününde kadromuza kattýðýmýz Burak ile kupa ve lig maçlarýnýn yoðunluðundan dolayý imza töreni düzenleyememiþtik. Tüm futbolcularýmýza yaptýðýmýz imza töreni geleneðini Burak'tan esirgeyemezdik. Bu nedenle geç de olsa imza töreni düzenledik'' dedi. Burak'ýn genç yaþýnda milli takýmlar formasý giymiþ ve kendisini kanýtlamýþ bir oyuncu olduðunu ifade eden Yener, ''Ben inanýyorum ki, bundan sonraki yaþamýnda da Trabzonspor'a katký saðlayacaktýr. Küçük yaþta aldýðý milli takým formasýný, A takým kategorisinde sýrtýna geçirecektir. Trabzonspor ve milli takýma baþarýlarýyla katký saðlayacaktýr'' diye konuþtu.

59. kez düzenlenecek NBA All-Star karþýlaþmasý, Dallas'ta yeni açýlan 80 bin kiþilik Cowboy Stadyumu'nda, dünya basketbolunun en büyük yýldýzlarýný karþý karþýya getirecek. Karþýlaþma için özel olarak düzenlenen Dallas'taki Amerikan futbolu stadyumu, 80 bin kiþiye basketbol mücadelesini yerinde izleme fýrsatý sunarak, bu alanda NBA ve dünya basketbolu tarihine geçecek. Texas eyaletinin Dallas þehrinde, pazartesi sabaha karþý 03.00'de oynanacak karþýlaþmanýn tüm biletlerinin satýldýðý belirtilirken, mücadelenin oynanacaðý þehirde otellerin doluluk oranýnýn yüzde yüz olduðu öðrenildi. NBA'de seyirci rekorlarý, All-Star mücadelesinde 1989 yýlýnda 45 bin seyirci ile Houston Astrodome'a, normal sezon karþýlaþmasýnda da 62 bin seyirci ile Michael Jordan'lý Chicago Bulls ile Atlanta Hawks'ýn 1998'deki Georgiao Dome karþýlaþmalarýna aitti. Bu alanda 80 bin kiþi ile yeni rekora imza atacak Dallas Cowboy Stadyumu, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in 24 yýldýzýný, doðu ve batý karmasý olarak karþý karþýya getirecek.

KOBE BRYANT SAKATLANDI Ligin en önemli yýldýzlarýndan olan Kobe Bryant, geçen hafta sakatlandý ve 59. All-Star mücadelesinde batý takýmýnýn formasýný giyme þansýný kaçýrdý. Doðu takýmýnda LeBron James, Dwyane Wade, Kevin Garnet, Dwight Howard, Paul Pierce, Chris Bosh, Allen Iverson, Al Horford, Joe Johnson, Rajon Rondo, Derrick Rose ve Gerald Wallace, Batý'da ise Carmelo Anthony, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Stev Nash, Brandon Roy, Kevin Durant, Amar'e Stoudemire, Deron Williams, Jason Kid, Chris Paul, Chauncey Billups, Chris Kaman ve Zach Randoplh yer alacak. NBA taraftarlarýnýn seçtiði All-Star oyuncularý arasýna bu yýl, Amerikan Profesyonel Ligi'nde forma giyen Türk basketbolcular katýlma þansý elde edemedi. Türk basketbolculardan Mehmet Okur daha önce All-Star'a seçilmiþti. Sahada Doðu takýmýnýn baþýnda Orlando Magic'in antrenörü Stan Van Gundy, Batý ekibinde ise Denver Nuggets'ýn antrenörü George Karl olacak.

YORUM / Güven Ardahan guvenardahan@hotmail.com

Rijkaard hatada ýsrar ederse þampiyonluk da gider

G

TÜRKCELLSüper Lig'de bugün deplasmanda Manisaspor ile karþýlaþacak Fenerbahçe'de hedef, son iki maçýnda elde edemediði galibiyet. Turkcell Süper Lig'in 20. haftasýnda Kadýköy'de Diyarbakýrspor ile 1-1 berabere kalýp, Ziraat Türkiye Kupasý çeyrek final rövanþ mücadelesinde deplasmanda Bursaspor'a 3-1 maðlup olan sarý-lacivertliler, iki maçlýk suskunluðun ardýndan galibiyetle tanýþmak istiyor. Ligde puan cetvelinde en yakýn rakibi Galatasaray'ýn da geçen haftayý puan yitirerek geçmesiyle zirvedeki yerini koruyan sarý-lacivertli ekip, kupada ilk maçta aldýðý 30'lýk galibiyetin avantajýyla bir üst tura çýkmýþtý. Fenerbahçe'de sakatlýðý nedeniyle tedavisi süren Lugano ve dün menisküs ameliyatý olan Ali'nin yaný sýra sarý kart cezalýsý Güiza, Manisaspor maçýnda forma giyemeyecek. Diyarbakýrspor maçýnda gördüðü kýrmýzý karttan dolayý PFDK'nýn verdiði 2 maçlýk cezasý, Tahkim Kurulu tarafýndan 1 maça indirilen Mehmet Topuz, Manisaspor'a karþý forma giyebilecek. Manisa 19 Mayýs Stadý'nda saat 19.00'de baþlayacak Manisaspor-Fenerbahçe karþýlaþmasýný hakem Mustafa Kamil Abitoðlu yönetecek.

Yabancý antrenör tartýþmasý boksa da sýçradý

Tarihî All-Star maçý yarýn

alatasaray, kupada Antalyaspor karþý sýn da e len di a ma Rij ka ar'dýn bu maç ta yap tý ðý en doð ru iþ Ar da'yý orta sahada oynatmasý oldu. Þu anda takýmýn en formda oyuncularý Arda ve Neill. Özellikle Arda aldýðý her topu iyi kullanýyor. An cak ta kým da san tra for ol ma ma sý nedeniyle oyunu rakip bölgeye yýkamýyor. Bu durum gol atmamak için bahane deðil. Rijkaard elindeki hucum oyuncularýný iyi kullandýðý taktirde gol sorununu çözer, Antalya maçýnda bunu isapatladý. Hakan Balta'nýn düzelmesi hem savunma anlayýþý için hem Caner'i ileride kullanmasý açýsýndan iyi oldu. Lucas Neill'in takýma katkýsý her maç artýyor. Riske girmeden top daðýtmasý olumlu. Sakatlýktan yeni kurtulan

Lider F.Bahçe Manisa'dan galibiyetle dönmek istiyor

Emre Güngör yeni yeni kendine geliyor. Afrika Kupasýndan formsuz dönen Keita istenilen patlamayý gerçekleþtiremedi. Sanki bedeni sahada, aklý baþka yerlerde. Bir türlü oyuna motive olamýyor. Galatasaray'ýn Keita gibi topu ileriye taþýyabilen oyuncuya çok ihtiyacý var. Elano geçen haftalarýn aksine Antalya maçýnda daha iyi oynadý. Sahada sorumluluk alýnca bazý yetenekleri ortaya çýkmaya baþladý. Brezilya milli takýmýna yeniden seçilmesi onu pozitif yönde etkiledi. Kendisinden çok þey beklenen yeni transfer Dos Santos adeta yoklara oynuyod. Oynadýðý maçlarda bir türlü yeteneklerini ortaya çýkaramadý. Ancak onun hakkýnda yapýlan eleþtirileri erken buluyorum. Ýyi futbolcu ve çok Biraz daha zamana ihtiyaca olduðunu

düþünüyorum. Genç sol ayak Emre Çolak ise uzun yýllar bu formayý giyip, görev alabilir. Galatasaray'ýn sezon baþaýndan beri en büyük sýkýntýsýnýn sistem olduðunu yazdým. Rijkaard için oyuncu deðil, sistem önemli. Sahaya hangi 11'i sürerse sürsün 43-3 sistemini deniyor. Rijkaard, bu sistemin Türkiye'de tutmayacaðýný bildiði halde ýsrarla hatasýný sürdürüyor. Takýmdaki oyuncular bu sisteme uygun deðil. Bunun için oyuncuya göre sistem kurmasý gerekiyor. Sahada bazý oyuncular sistem gereði koþamýyor. Birçoðu 60 ve 70. dakikadan sonra oyundan düþüyor. Rijkaard'ýn yaptýðý hatalarý görmesi gerekir. Böyle giderse kupadan sonra UEFA ve lig þampiyonluðu yarýþýnda da erken havlu atýlacak.

nBOKS Milli Takýmý'ný 2012 Londra Olimpiyatlarý'na hazýrlamasý amacýyla anlaþma yapýlan Kübalý antrenörler, futbolda yaþanan ''yerli mi yabancý mý'' tartýþmasýný boksa da taþýdý. Boks Milli Takým Sorumlusu Antrenörü Cahit Süme, artýk Türk sporcusuna güvenilmesi gerektiðini belirterek, Boks Milli Takýmý'nýn baþýna getirilen Kübalý antrenörlerden fazla katký beklemenin yanlýþ olduðunu savundu. Eski Boks Federasyonu Baþkaný Caner Doðaneli'nin 1989 yýlýnda Rus antrenör Artem Lavrov'u boksun baþýna getirerek çok büyük bir iþ yaptýðýný kaydeden Süme, Lavrov'un boksa çok büyük hizmetler verdiðini ifade etti. Süme, yaklaþýk 8 yýl boks milli takýmýný çalýþtýran Lavrov döneminde yetiþen boksörlerin kendisi gibi þimdi antrenörlük yaptýðýný ve artýk bu antrenörlere güvenilmesi gerektiðini kaydetti.

Gürcü kýzakçý kaza sonucu sürat pistinde öldü nKANADA'NIN Vancouver kentinde dün baþlayan 21. Kýþ Olimpiyatlarý'nda antreman yapan Gürcü kýzakçý Nodar Kumaritaþvili, kaza sonucu hayatýný kaybetti. Associated Press ajansýnýn bildirdiðine göre, Kanada'nýn batý kýyýsýnda Ýngiliz Kolumbiyasý eyaletinde yapýlan kýþ olimpiyatýnda, 21 yaþýndaki Gürcü kýzak sporcusu Kumaritaþvili, tek kiþilik sýrtüstü binilen sürat kýzaðýnda kayarken "oluk pistin" finiþ noktasýna yakýn kulvar duvarýnýn tamponsuz demir çubuðuna çarparak öldü. Uluslararasý Olimpiyat Komitesi'nin Belçikalý Baþkaný Jacques Rogge, doktorlarýn büyük çabasýna raðmen kurtarýlamayan Gürcü sporcu için "Çok üzgünüz. Oyunlar hakikaten darbe aldý" ifadesini kullandý. Sporcunun ailesine hemen haber verilmedi. Gürcü olimpiyat takýmýnýn baþkaný da "Oyunlardan hemen çekilme ihtimalimiz var" dedi.

Potada Efes ile F.Bahçe Ülker Abdi Ýpekçi'de karþýlaþýyor

Dallas'ta Pazartesi sabahý 03.00'de oynanacak AllStar karþýlaþmasýnýn biletleri tamamen tükendi.

Grekoromen Dünya Kupasý'nda Macaristan'ý 6-1 yendik GREKOROMEN Güreþ Dünya Kupasý müsabakalarý, Ermenistan'ýn baþkenti Erivan'da baþladý. 2009 yýlýnda Danimarka'da düzenlenen son Dünya Þampiyonasý'nda 2 altýn, 1 bronz madalya alarak takým halinde þampiyon olan Türkiye, kura çekimine seribaþý olarak katýldýðý Dünya Kupasý'nda, Rusya, Gürcistan ve Macaristan ile birlikte (B) Grubu'nda yer aldý. Türkiye Grekoromen Güreþ Milli Takýmý, Macaristan ile yaptýðý ilk karþýlaþmasýna 55 kiloda alýnan sürpriz yenilgiyle baþladý. Bu sýklette Hammet Rüstem, Peter Modos karþýsýnda her iki periyotu 10 kaybederek, 20 maðlupoldu. 60 kiloda Rahman Bilici, Jager Krisztian'ý 20 (21, 10), 66 kiloda Refik Ayvazoðlu Balint Korpasý'yý 21 (20/03/10), 74 kiloda Þeref Tüfenk, Renata Kun'u 21 (01/10/40), 84 kiloda Nazmi Avluca, Zsolt Dajka'yý 20 (10/10), 96 kiloda milli takýmýn genç sporcularýndan Ahmet Taçyýldýz, 2009 dünya þampiyonu Balasz Kýss'ý son derece rahat bir müsabakadan sonra 20 (40/10), 120 kiloda Rýza Kayaalp de Mihaly Deak Bardos'u 20 (10/10) maðlup etti.

nBEKO Basketbol Ligi'nin 19. haftasý bugün dev bir maça sahne olacak. Lig lideri Efes Pilsen ile en yakýn takipçisi Fenerbahçe Ülker, Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda karþý karþýya gelecek. Saat 17.00'de baþlayacak ve Spormax'ten naklen yayýnlanacak maçý Recep Ankaralý, Kaan Büyükçil, Uður Özen hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 18 maçta 17 galibiyet ve 1 yenilgisi olan Efes Pilsen, 35 puanla liderlik koltuðunda otururken, 15 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Fenerbahçe Ülker ise 33 puanla ikinci sýrada yer alýyor. Sezonun ilk yarýsýnda Efes Pilsen'in sahasý olan Darüþþafaka Ayhan Þahenk Spor Salonu'ndaki maçý, lacivert-beyazlý ekip 80-67'lik skorla kazandý. Efes Pilsen, yarýnki maçtan da galip ayrýlýrsa olasý bir playoff eþleþmesine 1-0 önde baþlayacak. Fenerbahçe Ülker ise seyircisi önünde oynayacaðý maçtan galip ayrýlarak, olasý bir play-off eþleþmesine, geçen sezon finalde þampiyonluðu kaybettikleri rakibinin önde baþlamasýný engellemek amacýnda.

TÜRKCELL SÜPER LÝG'DE BU HAFTA 14 Þubat Pazar: 14.00 Antalyaspor-Eskiþehirspor (Atatürk) 14.00 Ýstanbil B.Bld.-Ankaragücü (Olimpiyat) 14.00 Gençlerbirliði-Kasýmpaþa (Yenikent ASAÞ) 14.00 Denizlispor-Kayserispor (Atatürk) 19.00 Manisaspor-Fenerbahçe (19 Mayýs) 15 Þubat Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Atatürk)

BANK ASYA 1. LÝG'DE PROGRAM 14 Þubat Pazar: 13.30 Kocaelispor-Samsunspor (Ýsmetpaþa) 13.30 Hacettepe-Adanaspor (Cebeci Ýnönü) 13.30 K. Karabük-K. Erciyes ( Necmettin Þeyhoðlu) 13.30 Kartalspor-Konyaspor (Kartal Ýlçe) 13.30 Orduspor-Dardanelspor (19 Eylül) 13.30 Boluspor-Bucaspor (Bolu Atatürk) 13.30 Karþýyaka-Gaziantep B. Bld. (Atatürk) 15 Þubat Pazartesi: 20.00 Çaykur Rizespor-Giresunspor (Yeni Rize )


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

DÝZÝ

12

Yakýn istikbalin hür ülkesi TÜRKÝYE’YE HOÞGELDÝNÝZ

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

SANIRIM GÖKGÜRÜLTÜSÜNE BENZEYEN DARBE TARTIÞMALARI, KARA BULUTLAR GÝBÝ SEMAYI KAPLAYAN DARBE HABERLERÝ; HÜRRÝYET YAÐMURUNU MÜJDELELÝYOR!

MÜSLÜMAN HANIMLAR, BATIYI KURTARABÝLÝR! a­tý’da­a­i­le­da­ðýl­mýþ,­tar­ü­mar­ol­muþ. Top­lum­bü­yük­bir­sý­kýn­tý­ve­a­zap­i­çin­de.­Ýþ­te,­Müs­lü­man­lar,­ö­zel­lik­le ha­ným­lar,­te­set­tü­rün,­a­i­le­ha­ya­tý­nýn gü­zel­lik­le­ri­ni­fil­le­riy­le­ya­þa­ya­rak­ve­iz­har­e­de­rek­on­la­ra­gös­ter­me­li.­Bu­nun­i­çin­þe­a­ir-i­Ýs­lâ­mi­ye­yi­i­lân­e­de­bi­lir­ler.­ Sid­ney’de,­Ma­vi­Dað­la­ra­çýk­tý­ðý­mýz­da­ve­ya bi­yo­nik­Par­ký­zi­ya­ret­et­ti­ði­miz­de,­in­san­la­rýn ge­lip­geç­ti­ði­bi­zi­gö­re­ce­ði­yer­de­(gö­rün­me­ye­cek­yer­yok) sec­ca­de­le­ri­mi­zi­ser­dik,­ce­ma­at­le na­maz­kýl­dýk.­ “Bir­a­vuç­mü­te­set­tir­Müs­lü­man­ha­ným,

B

Kýrgýzistan'dan gelip, Endonezya'ya çalýþmaya giden insanlarla hatýra fotoðraflarý çektirdik.

müs­teh­cen­lik­ba­tak­lý­ðý­na­sap­lan­mýþ­in­san­la­rý na­sýl­kur­ta­ra­bi­lir?”­di­ye­hay­ret­e­dil­me­me­li. Bu­bir­Ý­lâ­hî­ka­nun­dur:­Bir­çay­ka­þý­ðý­ma­ya, bir­ka­zan­sü­tü­ma­ya­la­ya­bi­lir.­Yo­ður­da,­ya­ða, pey­ni­re­çe­vi­rir.­Müs­lü­man­lar­ma­ya­gi­bi­dir, az­lýk­la­rý­na­ba­kýl­ma­ma­lý.­ Müs­lü­man­lar­Kur’ân­ha­ki­kat­le­ri­ni­li­san-ý hal­i­le­ya­þar,­e­lin­den­ge­lir­se­li­san-ý­kal­i­le­an­la­týr.­Ge­ri­si­ni­hal­ke­den­Ha­di-i­Mut­lak­o­lan yü­ce­Rab­bi­miz­dir.­Me­se­lâ,­ye­mek­ye­mek­i­çin biz­lok­ma­yý­að­zý­mý­za­a­ta­rýz,­ge­ri­si­ne­ka­rýþ­ma­yýz.­Hal­bu­ki,­yüz­de­99­iþ­ler,­on­dan­son­ra baþ­lý­yor.­A­ðýz­ve­bo­ða­zý­mýz­dan­ö­te­ye­yüz­ler­-

Bahtiyarýz ki, buruk bir dönüþten, müjdeli bir varýþa hazýrlanýyoruz. Bizim çarþýmýzda alýcý bulmadýðý için Avustralya’nýn pazarýnda sergilenen Ýslâm ahlâkýnýn yaþandýðý hür Avustralya bize ”Güle güle!” dedi.

ce­fi­zi­ki,­bi­yo­lo­jik,­kim­ye­vî,­fiz­yo­lo­jik­iþ­ler­dö­ner.­Lok­ma­yý­að­zý­mý­za­a­týp­çið­ne­me­nin­dý­þýn­da­ki­hiç­bi­rin­den­ha­be­ri­miz­yok!

BURUK DÖNÜÞ! Ek­va­tor­çiz­gi­sin­de­ki­tro­pi­kal­ik­li­min­be­re­ket­li­ve­ha­ri­ka­di­ya­rý­A­vus­tral­ya’da­20­gün ça­bu­cak­ge­çi­ver­di!­Þa­ha­ne­hak­ve­hür­ri­yet ha­va­sý­ný­do­ya­do­ya­so­lu­ma­dan­bi­zi­u­ður­la­ma­ya­ha­zýr­la­ný­yor! Ne­ça­re­ki,­bu­ruk­bir­dö­nüþ­bi­zi­bek­li­yor! Kü­ba’dan­baþ­ka­eþ­de­þi­kal­ma­yan;­so­ðuk,­ya­sak­lý,­müs­te­bit­ül­ke­me­dö­nüþ­vak­ti­yak­laþ­týk­-

ça­so­ðuk­ter­ler­dök­me­ye­baþ­la­dýk.­ U­l u­s al­Stra­t e­j ik­A­r aþ­t ýr­m a­l ar­Mer­k e­z i Baþ­ka­ný­Se­dat­La­çi­ner’in­dik­kat­çek­ti­ði­gi­bi; dar­be­ci­le­rin­sa­de­ce­Mec­li­si­de­ðil,­po­lis,­MÝT, yar­gý,­med­ya,­ü­ni­ver­si­te,­e­ko­no­mi,­si­vil­bü­rok­ra­si­ve­ha­ya­týn­di­ðer­bütün­a­lan­la­rý­ný­da sin­dir­di­ði”;­bir­tür­lü­hak­ve­hür­ri­yet­le­rin­gel­me­di­ði­a­ziz­ül­ke­mi­ze­dö­nü­yo­ruz!­ Kas­tro’nun­bi­le,­“Bi­zim­dev­rim­le­ri­miz­ne ki!­Biz­bir­þey­ba­þa­ra­ma­dýk!­E­sas­kül­tür­dev­rim­le­ri­ni­M.­Ke­mal­yap­tý!­Ya­zý­yý­kal­dýr­mak gi­bi­çok­bü­yük­dev­rim­le­re­im­za­at­tý.­Biz­o­nun­e­li­ne­su­bi­le­dö­ke­me­yiz!”­þek­lin­de­takdi­ri­ni­ka­zan­mýþ! “Tür­ban­lý”­kýz­lar­ü­ni­ver­si­te­le­re­so­kul­mu­yor,­ka­dýn­lar­as­ke­rî­has­ta­ne­le­re­a­lýn­mý­yor­lar.­ Ka­mu­a­lan­la­rý­na­so­kul­mu­yor!­Bir­ka­dý­nýn na­sýl­gi­yi­ne­ce­ði­ne,­saç­la­rý­ný­han­gi­bi­çim­de ör­te­ce­ði­ne­de­vlet­lü­ler­ka­rar­ve­ri­yor!­Ký­sa­ca, in­san­la­rýn­na­sýl­gi­yi­ne­ce­ði­ne­as­ker­ler­le­yar­gýç­la­rýn­ka­rar­ver­di­ði­ül­ke­me­dö­nü­yor­dum! Be­nim­ne­ya­za­ca­ðý­ma­da­on­lar­ka­rar­ve­ri­yor! Yo­rum­la­rý­ma­bi­le­ka­rý­þý­yo­rar! Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn­e­þi­E­mi­ne­Ha­ným’ý­i­çe­ri­al­ma­mýþ­lar,­“e­þi­nin­göz­yaþ­la­rý­ný”­iz­le­ye­rek­i­çi­bur­kul­muþ!­Ya,­ni­ce­ba­þör­tü­lü,­ni­ce an­ne-ba­ba,­ni­ce­am­ca-da­yý,­ni­ce­ha­la-tey­ze, ni­ce­kar­deþ,­ba­cý­yýl­lar­yý­lý­göz­ya­þý­dö­kü­yor! Ye­di­se­ne­dir­göz­ya­þý­dö­kü­yor! Baþ­ba­ka­nýn­e­þi­ne­böy­le­dav­ra­ný­lýr­sa­ (ve bu­nu­si­ne­ye­çe­ker­se)­ ya­be­nim­gi­bi­sý­ra­dan bir­va­tan­da­þa­na­sýl­dav­ra­ný­lýr?­Ýþ­te­bu­ruk­lu­ðu­mun­se­be­bi­bu!­ Yýl­l ar­d ýr­ i­h a­l e­l er,­ ma­k am­ sev­g i­s iy­l e mest­ o­lan­ ik­ti­dar,­ ka­na­yan­ bu­ ya­ra­yý­ hem ken­di­ gün­de­min­den­ çý­kar­dý,­ hem­ de­ ba­þör­tü­lü­le­rin!­ Ýþ­te,­ya­sak­lar­la­do­lu­A­na­ya­sa­nýn­de­ðiþ­me­si i­çin­ký­lý­ný­ký­pýr­datma­yan­de­mok­ra­tik­mü­ca­de­le­ver­me­yen­bir­ik­ti­da­rýn­bu­lun­du­ðu­ül­ke­me­dö­nü­yo­rum! A­na­ya­sa’dan­ ba­þör­tü­sü­ne­ ka­dar­ sür­dü­rü­len­ ya­sak­lar­ da­ müs­te­bit­ Ke­ma­list­ dev­rim­le­rin,­sis­te­min­ü­rü­nü­de­ðil­mi?­Dev­let, bi­re­ye­da­yat­ma­lar­da­bu­lu­nu­yor!­Ne­ye­i­na­na­ca­ðý­na,­na­sýl­bir­mil­li­yet­çi­lik­an­la­yý­þý­ta­þý­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ne,­ ne­ye­ i­nan­ma­ya­ca­ðý­na, ne­ gi­yi­ne­ce­ði­ne,­ ne­ gi­yin­me­ye­ce­ði­ne­ dev­let­ka­rar­ve­ri­yor!

YAKIN ÝSTÝKBALÝN HÜR ÜLKESÝ TÜRKÝYE’YE HOÞGELDÝNÝZ!

Kuveytlilerin Havaalanýnda yaptýrdýðý mescid.

za­gel­di:­Meþ­hur­za­lim­ler,­þed­dat­lar,­nem­rut­lar,­fi­ra­vun­lar,­dik­ta­tör­ler,­Mark­slar,­Le­nin­ler ce­hen­nem­de­yap­týk­la­rýy­la­ö­vü­nüp­du­rur­lar­mýþ:­“Ben­þu­nu­yap­tým,­o­da­bir­þey­mi,­ben bu­nu­yap­tým!”­ Bu­tar­týþ­ma­lar­sü­rer­ken­bi­ri­si­fü­ze­gi­bi­ce­hen­ne­me­dü­þüp­ken­di­le­rin­den­da­ha­de­rin­le­re­dal­mýþ!­ “Vay­be!­Sen­ne­ler­yap­týn,­ne­ler­ba­þar­dýn ki,­bi­zi­geç­tin?” Ga­yet­tiz­bir­ses­le­ce­vap­ve­rir:­“Biz­az­bir za­man­da­çok­iþ­ler­ba­þar­dýk!”­

ULAÞIM VASITALARI ÇAÐDAÞ Sa­bah­na­ma­zý­ný­Bir­le­þik­A­rap­E­mir­lik­le­rinin­baþ­þehri­E­bu­Da­bi­ha­va­a­la­ný­mes­ci­din­de­e­da­ey­le­dik.­Üç-dört­sa­at­lik­bir­din­len­me za­ma­ný­mýz­var.­A­lýþ­ve­riþ­yer­le­ri­ni­“a­lý­cý­sýz bir­göz­le”­üs­tün­kö­rü­do­laþ­týk­tan­son­ra,­kuþ­lu­ða­doð­ru­tek­rar­mes­ci­de­uð­ra­dýk.­ Ka­la­ba­lýk­bir­grup­genç,­baþ­la­rýn­da­ak­ran­la­rý­i­ki­ho­ca.­Bi­ri,­Kur’ân­sû­re­le­ri­ni­tec­vid­ü­ze­ri­ne­ký­ra­at­der­si­ve­ri­yor­bir­i­ki­ki­þi­ye.­Di­ðe­ri,­es­ki­bir­ki­tap­tan­Ýs­lâ­mi­yet­ve­Pey­gam­be­ri­-

HERÞEY ÝNSAN ÝÇÝN Bah­ti­ya­rýz­ki,­bu­ruk­bir­dö­nüþ­ten,­müj­de­li bir­va­rý­þa­ha­zýr­la­ný­yo­ruz.­Bi­zim­çar­þý­mýz­da­a­lý­cý­bul­ma­dý­ðý­i­çin­A­vus­tral­ya’nýn­pa­za­rýn­da ser­gi­le­nen­Ýs­lâm­ah­lâ­ký­nýn­ya­þan­dý­ðý­hür­A­vus­tral­ya­bi­ze­”Gü­le­gü­le!”­de­di. Sid­ney’den­A­bu-Da­bi’ye,­a­ra­ver­mek­si­zin 14­sa­at­lik­u­çu­þa­ha­zýr­la­nýr­ken­þu­fýk­ra­ak­lý­mý­-

Avustralya'da herþey insan odaklý tasarlanmýþ.

E­vet,­de­mok­ra­si­nin­yo­lu­nu­yap­ma­ma­mýz bir­ya­na,­ -Ye­ni­As­ya­e­ko­lü­o­la­rak­þid­det­le kar­þý­çýk­tý­ðý­mýz­hal­de- ka­ran­lý­ða­gö­mül­müþ ay­dýn­la­rýn­ve­mü­te­dey­yin­mü­nev­ve­rin­ka­hir ek­se­ri­ye­ti;­el­le­ri­pat­la­yýn­ca­ya­ka­dar­dik­ta­tör­le­ri­al­kýþ­la­dý­lar,­dar­be­le­ri­hoþ­kar­þý­la­dý­lar, baþ­tan­a­ya­ða­ya­sak­lar­la­do­lu­a­na­ya­sa­ya­“E­vet!”­de­me­gaf­le­tin­de,­ —ki­mi­ne­gö­re­hý­ya­ne­tin­de— bu­lun­du­lar!­ U­ma­rýz­bu­gün,­Þeyh­Sa­id’in­to­run­la­rýn­dan,­in­san­hak­la­rý­sa­vu­nu­cu­su­Mu­ham­med A­kar’ýn­þu­tes­bit­le­ri­nin­de­rin­li­ði­ni­kav­ra­dýk: “100­yýl­geç­ti­ði­hal­de,­Be­di­üz­za­man’ýn Kürt­me­se­le­si­ne­i­liþ­kin­sun­du­ðu­re­çe­te­tek çý­kar­yol­o­la­rak­gö­rü­nü­yor.­100­yýl­son­ra­dö­nüp­do­la­þýp­Sa­id­Nur­sî’nin­ö­ner­di­ði­nok­ta­ya gel­dik.­Kay­bet­ti­ði­miz­on­ca­yý­lý­ge­ri­ge­ti­re­bi­le­cek­mi­yiz?­Ba­ri­bir­100­yýl­da­ha­kay­bet­me­ye­lim.­Ö­zel­lik­le­üç­te­mel­me­se­le­o­nun­zih­nin­de yer­al­mýþ;­ce­ha­let,­se­fa­let­ve­ih­ti­lâf­ü­ze­rin­de dur­muþ­ve­bu­ko­nu­lar­da­çö­züm­teklif­le­ri sun­muþ­tur.­San’at,­ma­ri­fet,­it­ti­fak­si­lâ­hý­i­le­bu me­se­le­le­rin­hal­lo­la­ca­ðý­ný­söy­le­miþ­tir.­Ö­zel­lik­le­e­ði­tim­me­se­le­si­ü­ze­rin­de­dur­muþ­ve­þark­ta bir­ü­ni­ver­si­te­nin­ku­rul­ma­sý­hu­su­sun­da­bü­yük­gay­ret­gös­ter­miþ­tir.”­ Zi­ra,­100­yýl­ön­ce­Be­di­üz­za­man’ýn­teþ­his, tes­bit­ve­çö­züm­tek­lif­le­ri­ni­ka­bul­et­sey­dik, bu­gün­ne­de­mok­ra­si­prob­le­mi­miz,­ne­a­na­ya­sa­me­se­le­miz,­ne­yal­nýz­ca­pa­ra­o­la­rak­300 mil­yar­do­la­rý­mý­zý­yi­yen­PKK,­ne­Er­me­ni,­ne e­ð i­t im/ü­n i­v er­s i­t e­ve­ne­de­müs­t e­b it­re­jim/sis­tem­prob­le­me­miz­ka­lýr­dý! Mut­lu­yuz­ ki,­ “100­ se­ne­ son­ra­ ta­ma­men ce­ma­li­ni­ gö­re­cek­si­niz!”­ ha­be­ri­nin­ ta­ri­hi yak­laþ­mýþ.­Hiç­bir­tek­no­lo­jik­keþ­fi­ve­sos­yo­lo­jik­tes­bi­tin­de­ya­nýl­ma­yan­Be­di­üz­za­man;­o müj­de­yi­ ver­di­ði­ ta­ri­hin,­ ya­ni,­ hür­ri­ye­tin, de­mok­ra­si­nin­ce­ma­li­ni­ta­ma­men­gö­re­ce­ði­miz­yý­la­gir­miþ­bu­lu­nu­yo­ruz! Gü­neþ­BA­E’nin­e­mir­li­ði­A­bu­Da­bi­Ha­va­a-­ la­ný­ný­ok­þar­ken­u­ça­ða­bin­dik,­yak­la­þýk­4.5­sa­at­son­ra,­Yal­çýn­kar­de­þi­mi­zin­gü­len­çeh­re­siy­le­Tür­ki­ye’ye­“Hoþ­bul­duk!”­de­dik.­Ta­rih­06 O­cak­2010.­Tah­mi­ni­mi­zin­ak­si­ne­ha­va­gü­zel ve­sý­cak­kar­þý­la­dý­bi­zi!­ Sa­ný­rým­gök­gü­rül­tü­sü­ne­ben­ze­yen­dar­be tar­týþ­ma­la­rý,­ka­ra­bu­lut­lar­gi­bi­se­ma­yý­kap­la­yan­dar­be­ha­ber­le­ri;­hür­ri­yet­yað­mu­ru­nu müj­de­le­li­yor!­Ve­bi­ze­þöy­le­ses­le­ni­yor: Ya­kýn­is­tik­ba­lin­hür­ül­ke­si­Tür­ki­ye’ye­hoþ­gel­di­niz!

{ SON

{

Seminer sonrasýnda kitaplarýmýzý imzaladýk....

miz­hak­kýn­da­ders­ya­pý­yor.­Di­ðer­le­ri­de­on­la­ra­ka­týl­dý­lar.­Biz­de­nu­ra­nî­hal­ka­la­rý­na­dü­men kýr­dýk!­ Ko­nuþ­ma­la­rý­na­a­þi­na­yýz.­Zi­ra­Kýr­gýz­ca­ko­nu­þu­yor­lar.­“Ben­Or­ta­as­ya­se­ya­ha­tin­de,­Kýr­gý­zýs­tan’da­i­ken”­de­ne­de­dik­le­ri­ni­üç­a­þa­ðý beþ­yu­ka­rý­an­lý­yor­dum.­Bu­a­ra­da­gru­bun­fo­toð­ra­fý­ný­çe­kin­ce­ir­kil­di­ler­il­kin.­Ar­dýn­dan ta­nýþ­týk,­en­di­þe­le­ri­za­il­ol­du.­ Kýr­gý­zis­tan’dan­ge­lip­En­don­ez­ya­ya­ça­lýþ­ma­ya­gi­di­yor­lar.­Boþ­dur­ma­yýp,­va­kit­le­ri­ni de­ðer­len­dir­me­si­tak­di­re­þa­yan.­Ne­var­ki,­21. as­rýn­in­sa­nýy­dý­lar,­a­ma­hâ­lâ­es­ki­çað­la­rýn­e­ser­le­ri­ne­ta­ký­lýp­kal­mýþ­lar.­

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

227 yýllýk Kur’ân-ý Kerim’i satamadan yakalandýlar MERSÝN’ÝN Erdemli ilçesi Kocahasanlý beldesinde Hicri 1204 yýlýna ait olduðu bildirilen, Mardinli Yusufoðlu Hoca Salih tarafýndan yazýldýðý tesbit edilen 227 yýllýk Kur’ân-ý Kerim ele geçirildi. Emniyet güçleri, bir aylýk bir çalýþma sonucunda H.A.nýn evinde yapýlan operasyonda, Kur’ân-ý Kerim'in Hicri 1204 yýlýna ait olduðu tesbit edildi. Mersin / cihan

Y

HABERLER

14 ÞUBAT 2010 PAZAR

Haitili Ýmam Abdullah’ýn inanýlmaz kurtuluþu OCAK AYINDA HAÝTÝ'DE MEYDANA GELEN DEPREM, ARKASINDA BÝRÇOK KURTULUÞ HÝKÂYESÝ BIRAKTI. ÝÞTE ONLARDAN BÝRÝ DE NUR CAMÝÝ'NÝN ÝMAMLIÐINI YAPAN 44 YAÞINDAKÝ ABDULLAH ANTOÝNE. OCAK ayýnda Haiti’de meydana gelen deprem, arkasýnda birçok kurtuluþ hikâyesi býraktý. Son olarak 27 gün sonra enkaz altýndan bir Haitili çýkarýlýrken, inanýlmaz kurtuluþlardan birini de baþþehir Port-au-Prince’teki Nur Camii’nin imamlýðýný yapan 44 yaþýndaki Abdullah Antoine yaþadý. Cuma hutbelerini Arapça olarak okuyan, hutbelerini gözyaþý içinde veren biri olarak bilinen imamýn 8 çocuðunun içinde olduðu ev ve imamlýk yaptýðý cami depremde yýkýlmýþ. Ancak sadece bir sütunun ayakta kalmasý, evin tamamen yýkýlmasýný önlemiþ. Ayakta kalan sütunun oluþturduðu boþlukta açýlan yarým metrelik bir çukurdan da Ýmam Abdullah’ýn sekiz çocuðu sað salim olarak enkazdan çýkarýlmýþ. Nur Camii imamý Abdullah Antoine cemaati tarafýndan sevilen biri olarak biliniyor. Depremde Nur Camii ile birlikte evi tamamen yýkýlan Ýmam Abdullah þimdi 8 çocuðu ve ailesiyle sadece 2 yatak sýðacak kadar küçük derme çatma bir çadýrda yaþýyor. Komþu çadýrýn çocuklarý çadýrýn deliklerinden kafasýný uzatýp içeriyi görebiliyor. Ýmam Abdullah’ýn oðlu hâlâ enkazlar arasýnda banyosunu yapýyor. Kýz çocuklarýnýn banyo yapma imkâný ise yok. Ýmam Abdullah þimdi geceleri güvenlik görevlisi olarak çalýþýyor ve az bir maaþ alýyor. Ýmam Abdullah Haiti’de sadece kilise görevlilerinin maaþ aldýðýný söylüyor ve cami imamlarýna maaþ verilmediðinden dert yanýyor.

“ALLAH 8 ÇOCUÐUMU KURTARDI” Sekiz çocuðu ve ailesiyle depremde 2 kat enkazýn altýnda kalan ve yarým metrelik bir delikten ailesi ve 8 çocuðuyla dýþarý çýkan Ýmam Abdullah, Allah tarafýndan korunduðuna inanýyor ve þöyle diyor: “Allah bizleri çok seviyor. Depremde 2 katlý enkazýn altýnda kalan 8 çocuðumu kurtardý. Allah beni nasýl kurtardý sokaða çýkýp Haiti’ye ve bütün dünyaya anlatmak istiyorum. Ben ve ailem Allah’ýn bir mu'cizesi olarak kurtulduk. Çok ilginç bir þekilde cami sütununun biri dik kalýyor ve bizim kurtulduðumuz maðara gibi bir yer oluþuyor. Yoksa kurtulmamýz asla mümkün deðil.” Ýmam Abdullah, Allah depremin bütün insanlýk için bir uyarý olduðuna dikkat çekerek, “Bu deprem sadece Haiti için deðil bütün insanlýk için bir ikazdýr. Bu deprem Allah’tan gelen bir þey. Bu depremle Allah insanlara bir þeyler öðretiyor. Allah ‘Ben varým’ diyor. ‘Beni bilin, Yaratýcýnýzý unutmayýn’ Biz bu depremle Allah’ýn uzakta olmadýðýný, Allah’ýn her zaman her yerde olduðunu anladýk. Allah, Kur'ân-ý Kerim’de her þeyin Allahýn izniyle olduðunu söy lü yor” di yor. Port-Au-Prince / cihan

ÇOCUKLARINI TÜRKÝYE’DE OKUTMAK ÝSTÝYOR ÝMAM Abdullah “Türkiye Müslüman bir ülke olduðu için çocuklarýmý Türkiye’de okutmak istiyorum.” diyor. Ýmam Abdullah’ýn çocuklarýnýn isimleri ise þöyle Hafza, Fatýma, Ayþe, Hatice, Muhammed Ýbni Abdullah, Zekiye, Nazike Zara, Tamara. Çocuklarýnýn en büyüðü 22 yaþýnda en küçüðü ise 7 aylýk. Oðlu ise 9 yaþýnda. Ý mam Ab dul lah, Ha i ti hal ký nýn en büyük probleminin de açlýk olduðuna dikkat çekiyor. Ýmam Abdullah Kur'ân’-ý Kerim’den Ýnþirah suresinden “Her sýkýntýdan sonra bir kolaylýk gelecektir. Mutlaka her sýkýntýdan sonra bir kolaylýk gelecektir” âyetini okuyor. Sahabelerin çektiði sýkýntýlarý kendisine örnek aldýðýný anlatýyor.

Ýlkokul kitabýnda yer alan maymuna ‘Ali’ ismi verildi.

Almanya’da ilkokul kitabýnda skandal n ALMANYA’DA bir ilkokul kitabýnda yer alan maymuna ‘Ali’ ismi verildi. Almanya’nýn BadenWürttemberg eyaletinin en büyük ikinci þehri olan Mannheim’da Türklerin yoðun olarak yaþadýðý Schönau semtinde oðlu ilkokul 1. sýnýfa giden Mustafa Erol adlý vatandaþ durumu fark ederek, maymuna Ali isminin verilmesini büyük bir skandal olarak deðerlendirildi. Okulda yardýmcý ders kitabý olarak kullanýlan bir çalýþma defterinde maymunun adýnýn Ali olarak yazdýðýný görünce neye uðradýðýný þaþýran Mustafa Erol, Müslümanlarda ve Türklerde sýkça kullanýlan ve dinimizde önemli bir yeri olan Ali isminin bir hayvan adý olarak kullanýlmasýnýn doðru bulmadýðýný dile getirdi. Erol, “Kitapta onca örnek verilen isimlerin arasýnda sadece maymunda normal olarak insanlara konan adýn yer almasý da manidardýr” dedi. Mannheim / iha

Benim kolyem DNA’dan! n ANTALYA Koleji Fen Lisesi 9. sýnýf öðrencileri, biyoloji dersinde öðrendikleri Nükleik Asitler ve ATP (Adenozin Trifosfat) konusu kapsamýnda, kendi DNA’larýný izole ederek kolye yaptýlar. Bilim dünyasýnýn son yýllarda en çok üstünde durduðu alanlardan biri olan DNA için Antalya Koleji öðrencileri de bir çalýþma gerçekleþtirdi. Biyoloji laboratuvarýnda yapýlan bilimsel faaliyette öðrenciler, tuzlu su ile gargara yaparak aðýz içi dokusundan hücre aldýlar. Elde ettikleri hücre ve çekirdek zarlarýný, yað çözücü bir madde yardýmýyla parçalayýp DNA’yý ayrýþtýrdýlar. Öðrenciler, ayrýþtýrdýklarý bu DNA parçalarýný buzlu su banyosunda bekletilmiþ etil alkol yardýmý ile yoðunlaþtýrýp cam materyalin içine yerleþtirerek kolye haline getirdiler. Antalya / iha

SiyahMaviKýrmýzýSarý


BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA.............Hayreddin EKMEN

KELÝME BUL Yanda bazý kelimeler gizlidir. Bunlar yandan, üstten, çapraz veya ters olup kesiþen harfler de olabilir. KELÝMELER: YAZI,

EDEBÝYAT, BELAÐAT, HÝTABET, ÞÝÝR, FABL, MANÝ, MASAL, GEZÝ, ROMAN, PÝYES, GAZEL, ATIÞMA, DESTAN, MAKALE, BÝYOGRAFÝ, HATIRA, ANTOLOJÝ, KÝTAB, TENKÝD, DRAM, AÐIT, LÜGAT, ÝLAHÝ, NAAT, GÜFTE, BESTE, FIKRA. Baþkan, kaptan

Medenileþmiþ milletler Bir cilt hastalýðý

t

t

t

t

t

Kayýp, kaybolmuþ

Y A Ý T E N K Ý D M H

A T I S A D R A M Þ M

T Ð T M E B O L U I A

Ayak t Vaktinden sonra, gecikmiþ

t

A A E E L A K A M T N

N A N T O L O J Ý A Ý

Kimsesiz, ýssýz, boþ

t

t

V E L Ý

36 YENÝ ASYA’NIN HAFTALIK ÝLÂVESÝDÝR 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

KELÝME YERLEÞTÝRME

A

3Harfli: ZÝL, ÝKÝ, YEM, MUZ, ULU, ÞIK. 4Harfli: VELÝ, SARP, FOÇA, OZAN, ZAYÝ,

FARS, SOBA, SÝMA, MEKR, KUZU, DUBA, LÝSE, HÝRA, EKÝM, ÇAKI, IÞIK. 5Harfli: HALÝS, VECÝZ, SEVAD, EHVEN, VAKAR, AKTAR, SURUÇ, FAZIL, BALYA, FRENK, DOYUM, MUZÝP, OYALI, AÐULU, ÝVEDÝ, ARABA, ESANS, AÞAÐI, SAHNE, NAMIK.

t

Bir çalgý

Avret, hayâ B'deki türbe

t

t

t Suriye'nin baþkenti Kalay'ýn sembolü

t

Bir tahýl ölçüsü

t

Bir tür cetvel

Bir binek

Arapça'da ben

I Þ UM

AK

doðru yerleþtirirseniz yandan ve üstten mânâlý kelimeler bulacaksýnýz. Ýpucu olarak kutulardan birini biz yerleþtirdik.

Yatsý vakti

t

N

KUTU BULMACA Harf kutularýný üstteki karelere

t

t

Yüceltme, yükseltme

t

L I I K

Avrupa'da bir millet

t t

t

t

Ýlk kelimeden baþlayýp her basamakta bir harf deðiþtirerek mânâlý kelimeler yazýn ve son kelimeye ulaþýn.

A

t

t

Birmanya' da sýradað

t

Sýradan

Bir halife Vilayet Horozun tepeliði

ÇOMAK

D E Ð Ý Þ T Ý R

UY I L

t

t t Doðum yaptýran kadýn Hayâ

t Samaryum'un sembolü Osmanlý tarihçisi

Suç baðýþlama Litre'nin kýsasý

t

Maðara Mümkün olabilme Tavýr, cilve

t

t

t

t

Bir baðlama edatý Zamana riayet eden

Akýllý, sessiz Bir kürk hayvaný

t

Yazýhane, büro

t

Çanakkale'de antik þehir

t

t

t

t

t

Bir Uzakdoðu milleti Düzlük

t

t

Yüceltme

Sarfiyat okuyucu cihaz Meyve

t

Anne

Takým Lityum'un sembolü

t

t

Hollanda plaka sembolü

t

Eksiksiz, bütün Denizli'de bir ilçe

Etin uyluk kýsmý

t

t

t

t

Halk, insanlar Eski bir silah

Kýbrýs'ta Rum terör örgütü

t

t

t

t

t

t

t

t

Futbolda bir terim Büyük kardeþ Bir sayý

t

Benî Âdem Bir ajansýn kýsasý

Uygun, uyumlu

t

Politik

t

t

t

t

t

Yaðýþlý hava kütlesi Susamlý bir çörek

TOPUZ

t

Sahiplik ön eki Ýþitmeyi inceleyen ilim

t

elif@yeniasya.com.tr

H A L Ý S

t

t

t

Sahra

t

Bir baðlama edatý

Ý R Ý Ý O D B D T A L

t

t

Berrak

B K T H N L L E T A G

Cümlede fail

t t

E I Z A Y T B I S A E

t

Sahte taký Firavunun mümin karýsý Kamer

B

t

D F M L Ð A R A Z T S

t

Sicim Osmiyum sembolü A'daki âlim zât

t

E O R Ý T A M E F A E

CEVAPL AR:

Ahlâk, karakter Meslekler Bir nota

R R Ý Ý Þ N L Ü M G Y

ÇENGEL BULMACA: Soldan Saða: 2- Terbiyegah 3- Realite 4- Siret- Çöl 5- MesalikZi 6- Ýp- Siklon- Aut 7- Os- Ademoðlu 8- Ali Süavi- Ünas 9- Ýmitasyon- But 10- Asiye- EOKA 11- Tam- NL- Sayac 12- Set- Ofis- Sm 13- Valide- Japon 14- elÝ- Dakik- Safh 15- ilA- Ýl- Ýla 16- nÝ- Ýhtimal 17- Ebe- Þam 18- Adi- SaAt 19- Arakan- Ene. Yukarýdan Aþaðýya: 1- Mi- Ay- Ve 2- Persepolis- Çal 3Reis- Simit- Li 4- Baras- Siyasi 5- Mileli mütemeddine 6Yitik- AA- Teali- Ar 7- Net- Klavsen- Ka- Eda 8- GeçOdiyoloji- Ýbik 9- Pa- Özne- Ok- Fakihe 10- HaliMünasip- Lt- Sn 11- On- Asos- Ýþa 12- Aðabey- Naima 13- ulsU- As- Flaman 14- tU- Tac Mahal- Te. KUTU BULMACA: Soldan: UYUMAK, IÞIKLI. Yukarýdan: UYANIÞ, AKILLI. DEÐÝÞTÝR: TOPUZ, TOPUK, TOPAK, TOPAR, TOMAR, ÇOMAR, ÇOMAK.

Gerçek, gerçeklik

Ý E H Ý Z E G E Z Ü Ý

t

Ýran'da tarihî þehir Terbiye yeri

Ý F A R G O Y Ý B L P

ÖMER ÞENÖZ'ÜN YAZISI SAYFA 4-5’TE

Sonsuzluk aðacý OKUDUKÇA SAYFA 3'TE

Ýnkýlâpçý padiþah:

II. Mahmud (2) BEYDA ÖZSOY'UN ÞÝÝRÝ SAYFA 7'DE

M. LATÝF SALÝHOÐLU'NUN YAZISI SAYFA 6'DA

Gerçek istikbâl EKREM KILIÇ'IN YAZISI SAYFA 2’DE


2

ELÝF / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

GÖRÜÞ

EDEBÝYAT

Gerçek istikbâl

Sonsuzluk aðacý

GÜllER vE DikEnlER EKREM KILIÇ ekzile44@yahoo.com

ün yâ ha yâ tý mý zý yal nýz ca mad dî bir bakýþ açýsý ile deðerlendirdiðimizde yanýlýrýz. “Yarýna hazýrlanýyorum. Geleceðime yatýrým yapýyorum. Ýstikbâlimi te’mîn ediyorum” demek sûretiyle kendimizi kandýrýrýz… Çünkü, sözünü ettiðimiz bu husûslar gerçek vasýfta bir ha yât ve bir is tik bâl de ðil dir. Da ha doðrusu, esas yaþayýþýmýza ve geleceðimize göre ehemmiyetsiz birer ömür ve zaman parçasýdýr. Günü birlik misâfirliðe giden bir þahýs orada nasýl davranýyorsa, asýl yerine ve yurduna döneceðini düþünüyorsa, bizim de hâlden âtîye bakýþýmýz öyle olmalýdýr. Þu giriþten, inanç sâhibi kiþilerin dünyâyý terk ederek, yalnýzca âhireti düþünme le ri ge rek ti ði so nu cu çý ka rýl ma ma lý. Peygamberimiz’in (asm) hayâtýndan örnek alarak, îmânlý bir kiþide “yarýn” kaygýsý bulunmamasý gerektiðini ifâde etmek istiyorum. Hayâtý Verenin, onun idâmesi için bütün levâzýmatý da vereceðinin þuûrunda olmak, insaný boþ iþlerle meþgûl etmez. Hakîkî gàyesine yöneltir. Hz. Üstâd’ýn bir temsîlinde belirttiði gibi, bizim va zî fe miz, mü kel lef ol du ðu muz iþ le ri yapmaktýr. Yaratan’ýn kendisine has kýldýðý, yaratýklarýn beslenmesi ve ömürlerinin devâmý için gerekli malzemenin saðlanmasý bize âit iþlerden deðildir. Ancak, depodan iâþe maddelerini alýp mutfaða götürmek, piþirip hazýrlamak, kap kacaðý yýkamak tabiî ki, bize düþer. Bu düþünceyi zihnimizin baþ köþesine oturtmakla, hayâtýmýzýn asýl gàyesi olan î mân ve u bû di yet yo lu i le te rak kî mi zi te’mîn e de bi li riz. Ha kî kî is tik bâ li mi zi teþkîl eden Cenâb-ý Hakk’ýn rýzâsýný kazanmak, Resûlullâh’ýn þefâatine mazhâr ol mak, dâr-ý sa â det te e be di yen mes’ûd ya þa mak ni’met le ri ne e re bi li riz. Ak si halde, himmetimizi yalnýz dünyâ yaþayýþýna hasrederek, dað gibi meyveler verebilecek isti’dâd çekirdeðimizi, iki diþ arasýnda açýlýp, bir diþ kovuðunu doldurmayan basît ve geçici bir lezzete deðiþtirmiþ oluruz. Var ediliþimizin yüksek hedefine doðru yürürken, iþin kàidesi gereði, maddî ve

D

7

ELÝF / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

ve mad dî ha yât ta kul la ný la bi le cek her türlü bilgidir. Duâ ise yalnýz yalvarýp istemek deðil, ayný zamanda amel ve sa’y ile dileðini desteklemek demektir. Hattâ, kabûle en yakýn duâ þekli budur: samîmiyetle, ihtiyâcýný þiddetle hissederek, kàbiliyetlerini o istikamete sevk ederek ve bütün þartlarýna uyarak yapýlan duâlar, talepler, dilekler büyük ekseriyetle tahakkuk etmiþtir. Ser vet, kuv vet, dev let gi bi ni’met ler hakka ve hakîkate hizmet etmek içinse iyidir. Deðilse, elinde tutaný yakar, mahveder. Ýnsaný, ulaþmasý gereken hedeften saptýrýr. Nefsinde bir varlýk, bir güç, bir rubûbiyet vehmiyle bâtýla taptýrýr. Hatâlarý çoðaldýkça basîreti baðlanýr. Her yaptýðýný hak bilir; uçuruma gidiþinin farkýnda olmaz. Yalnýz kendisini yýkmakla kalmaz, etrâfýna da çok zarar verir. Develerinin çokluðu sebebiyle huzûrlu bir ibâdet yapamamaktan þikâyetçi olan bir zâtýn, Ýmâm Ebû Hanife’nin daha fazla deveye sâhib olmasýna raðmen nasýl olup da bu derece râhat ve huzûrla kulluk vazîfelerini îfâ ettiðini sormasý üzerine: “Ben develerimi ahýra baðlarým; kalbime deðil!” cevâbýný aldýðýný söylerler. Dünyâyý a mel î ti bâ riy le kes ben de ðil, kal ben terk etmek gerektiðinin o zamana göre güzel bir ifâdesi olan bu misâli günümüze tatbîk edersek, kalbimize neleri depoladýðýmýz ortaya çýkar. Bizi ve âilemizi vefâtýmýza kadar idâre edebilecek derecede bol olan varlýðýmýz hâlâ istikbâl endîþemizi izâle edemiyorsa, hâlimizi tasvîre ne hâcet! Kàrûn’un imrenilen serveti, ona ve nesline bir fâide saðladý mý? Dünyâyý neredeyse avucunda tutan, kýt’alarý zabteden cihângîrler, hangi geleceklerini te’mînât altýna alabildi? Kanâatin tükenmez bir hazîne olduðunu, insanýn günü geçirebileceði kadar bir Bizi ve âilemizi vefâtýmýza kadar idâre edebilecek rýzkýnýn bulunmasýnýn büyük saâdetlerderecede bol olan varlýðýmýz hâlâ istikbâl den sayýldýðýný hadîs-i þerîflerin ifâdesinendîþemizi izâle edemiyorsa, hâlimizi tasvîre ne den anlýyoruz. Bu hakîkatleri yaþayýþlarýnda düstûr kabûl eden insanlarýn, dünhâcet! Karûn’un imrenilen serveti, ona ve nesline bir yâ hayâtlarýný izzet ve þerefle tamamlayýp fâide saðladý mý? Dünyâyý neredeyse avucunda huzûr-i Ýlâhî’ye vardýklarýný; mâcerâ-yý ömürlerinin beþeriyete hüsn-i misâl olututan, kýt’alarý zabteden cihângîrler, hangi þundan biliyoruz. Tersine davranarak, kýgeleceklerini te’mînât altýna alabildi? sa bir ömürde, geçici dünyâ metâýna helâl-haram bilmeden, hýrsla saldýranlarýn ma’nevî rýzkýmýzla birlikte þahsî ve âilevî teþekkirâne ve müstaðniyâne davranarak da besledikleri emellere kavuþamadan, isih ti yaç la rý mýz da a ya ðý mý za ge le cek tir. Hakk’ýn ve halkýn hâtýrýný saymýþ oluruz. tik bâl le ri ni sað la ya ma dan þu â lem den Bunlarý taleb ederken hýrs göstermez, kaÝnsanýn dünyâya geliþinde her þeyi öð- göçtüklerini görüyor, duyuyor, okuyor, nâat izhâr edersek; fakrýmýzý, aczimizi bi- renmeye muhtaç bulunduðunu, tekâmül dinliyoruz. lerek âdetullâha uyarsak hem haddimizi ve te rak kî si nin i lim ve du â vâ sý ta sýy la Âtî, Bâkî-i Hakîkî olan Cenâb-ý Hakk’ýn aþmaz, hem yorulmayýz. Allâhu Teâlâ’ya mümkün olabileceðini hâtýrlayalým. Ýlim, ga ran ti si al týn da dýr. O nun i çin en dî þe, minnetdârâne ve þâkirâne, vâsýtalara mü- baþta ma’rifetullâh olmak üzere, ma’nevî keder, korku yersizdir…

‘‘

OSMAN KANAT osmankanat_pdr@hotmail.com

upkuru bir heyecanla yazýyorum bugün. Ayrýlýklara kýzarcasýna, baþlangýçlara bitiþlere ve hýçkýrýk seslerine… Kýzarcasýna yaðmurun bulutlardan ayrýlýþýna… Sonsuzluk aðacý gibi, sana koþuyorum geceler, gündüzler boyu. Henüz gece yarýsý, kýþ ortasý, dört duvar arkasý, yollar buz, dereler boyu sular, daðlarda kar var, fýrtýnalý yollar ve daha nice zorluklar… Daðlarý aþýp koþuyorum sana. Geceyi yarýp geliyorum sana, kýþý kandýrýp, baharý alýp varýyorum yanýna. Dört duvar kalýyor arkamda, dört mevsimi alýp geliyorum sana, ayaðým kayýyor, düþüyorum…

Düþtüðüm yerdeyim hâlâ, direniyorum, ama beceremiyorum. Ellerinizi uzatmanýzý bekliyorum. Seni bekliyorum, sizi bekliyorum, topraðým yaðmuru bekliyorum, öðrenciyim öðretmenimi bekliyorum, baharým

K

Gördüm seni düþünce Sonsuzluk aðacýnýn gölgesinde Kýr çiçeði, hayat ve deniz gözlü Mevsim bahar orada Üçü de benim yanýmda Ve düþer aðacýmýn dalýndan Sonsuzluk aðacýmýn meyvesi Seninle bin ömür eder… Gördüm seni düþünce Týlsým vardý, parlýyordu seninle Ýnanamýyorum! Gece, fýrtýna, kar, buz Kýþ, dört duvar ve sular Eridi gitti, sanki tuz… Gördüm seni düþümde Bekledin, gelemedim düþünce Yürüdüm yürüdüm yürüdüm Yollar tükenmedi önümde… Gördüm seni gidince Oysa gündüzüm deðil, bin ömrümdün… Kaybedince gördüm…

yazýmý bekliyorum, âþýðým maþukumu bekliyorum, bir harfim arkadaþlarýmý bekliyorum, buzum atýlacak tuzu bekliyorum. Kýþým yaðacak karý, Ay’ým güneþin gidiþini bekliyorum. Yalnýzým, sonsuzluk aðacýný arýyorum. Yollardayým, köþeleri gözlüyorum… Se ni öz lü yo rum, son suz lu ðu a rý yo rum… Düþtüðüm yerdeyim. Tepelerden, derelerden, ge ce ler den ö te ler de, bir yer ler de yim… Ýzini arýyorum… Üþüyorum…

Güneþ Ay’ý kovaladý Yollar sularý… Elimi tutuyorsun Geri gelmiþsin… Ýnanamýyorum… Son bulmaz bir an buldum Sen de ben, cenneti buldum Leylalar ve Mecnunlar da burada Koþar adým geliyorum seninle Býrakma beni ne olur ama Deniz, sonsuzluk ve nehir Ruhumda takip ediyor beni Uyanýyorum Allah’ým Ne olur gitme Yalnýz býrakma beni Bir hayal dünyasýnda Bin bir bilinmez halde —buldum kendimi… Her çýk maz da bi ri le ri ni, bir þeyleri arar yüreðimiz. Çýkmazlýklarýn tabiatý gereði… Bütün çýk maz la rý mýz da, zor luk la rý mýzda; elinizi uzattýðýnýzda kimi bekliyorsanýz, o tutsun elini zi… Son suz luk â le min de, sonsuz mutluluk kaynaðýnýz, sizin hayatýnýz ve ebedî sevdanýz, ebedî sevdalar ve ebedî sevdam…

Secdeye her baþ vuruþumda, gözlerimi her yumuþumda; Seni görebilmenin arzusuyla yanýp tutuþuyor gönlüm... Gözlerim seni görebilmek için, yaþlý yaþlý bekliyor ya RESULALLAH...

Bir an dahi çýkmýyorsun aklýmdan gül Nebim... Karanlýk bir boþlukta, akýp giderken zaman; Sen her saniye benimlesin ... Kalbim Sana inanmýþ olmanýn, Sana tabi olmanýn sevinciyle; Allah için çarpýyor... Sevdanýn bulunduðu o en güzel yerdeyim; Sendeyim ya RESULALLAH... Ey güzel sevgili; hasretim Sana, gül kokuna, gözüne, kaþýna...

Çok seviyorum seni ya RESULALLAH... Ne güzel þey seni sevmek... Haram sevmekle helâl sevmek bir olur mu hiç? Bir sana baðlandým ya RESULALLAH... Bu gönlü bana verenden ve içine senin aþkýný serenden; Senli cenneti istiyorum ya RESULALLAH... Gönlü Allah sevgisiyle dolu olanlar; bir gün bir yerde mutluka buluþurlarmýþ... Söz veriyorum o ana dek hep senin istediðin gibi kalacaðým... Ve dünyanýn yüzüne hiç mi hiç bakmayacaðým... Birgün; o yerde görüþmek üzere inþallah ya RESULALLAH.. Ýnþallah ya RESULALLAH inþallah... BEYDA ÖZSOY


6

ELÝF / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

ELÝF / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

TARÝH

OKUDUKÇA

3

SELÝM GÜNDÜZALP sgunduzalp@yeniasya.com.tr

DUA

Ýnkýlâpçý padiþah: II. Mahmud (2) *­ E­se­rin­ ma­ka­mý­ o­lan­ 29.­ Mek­tub'un­ il­gi­li­ ye­rin­de þu­a­çýk­la­ma­var:­"Se­ki­zin­ci­Ký­sým­O­lan­Ru­mu­zât–ý­Se­mâ­ni­ye: Se­kiz­Re­miz­dir,­ya­ni­se­kiz­kü­çük­ri­sâ­le­dir.­Þu Re­miz­le­rin­ e­sâ­sý,­ ilm–i­ cif­rin­ mü­him­ bir­ düs­tû­ru­ ve u­lûm–u­ ha­fi­ye­nin­ mü­him­ bir­ a­nah­ta­rý­ ve­ bir ký­sým­ es­râr–ý­ gay­bi­ye–i­ Kur’â­ni­ye'nin mü­him­bir­mif­tâ­hý­o­lan­te­vâ­fuk­tur.­Ý­le­ri­de­ baþ­ka­ bir­ mec­mu­a­da­ neþ­re­d i­l e­c e­ð in­d en,­ bu­r a­y a —Geçen haftadan devam— derc­e­dil­me­di." (A­ge,­s. 427) *­ Sul­tan­ I­I.­ Mah­mud­dev­ri­nin­ma­dý­na­ "Ni­zam–ý­ Ce­did"­ de­ni­len­ ye­ni­ bir­ or­hi­ye­ti­ne­da­ir­bil­gi du­y u­ i­k a­m e­ i­l e­ Ye­n i­ç e­r i­ O­c a­ð ý­n a­ son kay­ na­ðý­mýz,­ iþte ver­mek­is­te­yen­Sul­tan­I­I­I.­Se­lim,­bu­yap­bu­ Se­kiz­ Re­miz'li­ e­tý­ðý­nýn­be­de­li­ni­ca­nýy­la­ö­de­di. se­rin­ "Dör­dün­cü­ Re­miz"in­de "Ni­zam–ý­Ce­did",­bir­sü­re­son­ra­"Sek­bân–ý­Ce­did"e­ in­ký­lâp­ et­ti.­ Sul­tan­ I­I.­ Mah­mud,­ 1808'de­ bu­ i­sim­le yer­a­lý­yor. *­Dör­dün­cü­Re­miz'in­bir­di­ðer­is­mi Ye­ni­çe­ri'yi­ ber­ta­raf­ et­me­ye­ ça­lýþ­tý.­ An­cak,­ ilk­ ham­le­de bu­nu­ba­þa­ra­ma­dý.­Ý­ki­as­ke­rî­bir­lik­a­ra­sýn­da­iç­sa­vaþ­çýk­tý. de­ Kev­s er­ Sû­r e­s in­d en­ mül­h e­m en "Kev­s er­ Ri­s â­l e­s i"­ o­l up­ "Sýrr–ý­ Ýn­n â Bin­ler­ce­in­sa­nýn­ka­ný­dö­kül­dü. Sul­tan­ Mah­mud,­ kol­la­dý­ðý­ fýr­sa­tý­ 1826'da­ ya­ka­la­dý­ ve A'tey­na"ya­da­ir­dir. Ýþ­te,­ bu­ se­kiz­ kat­ per­de­li­ e­ser­de,­ Sul­yak­la­þýk­al­tý­bin­Ye­ni­çe­ri'yi­kat­let­ti­re­rek­bu­o­ca­ðý­lað­vet­tan­I­I.­Mah­mud­dev­rin­de­zu­hûr­e­den­ha­ti.­Ye­ri­ne­A­sa­kir–i­Man­su­re–i­Mu­ham­me­di­ye'yi­kur­du. Sul­tan­I­I.­Mah­mud'un­i­kin­ci­bü­yük­in­ký­lâ­bý­i­se,­3­Mart di­se­le­rin­ ma­hi­ye­ti­ hak­kýn­da,­ a­na­ hat­la­rýy­la 1829'da­ i­l ân­ et­m iþ­ ol­d u­ð u­ "Ký­y a­f et­ Ni­z am­n â­m e­s i"­ i­l e þu­mâ­nâ­ve­me­saj­lar­na­za­ra­ve­ri­li­yor: 1)­ 1808–9­ yýl­la­rýn­da­ (Hic­rî­ 1222...)­ Ye­ni­çe­ri­le­rin ger­çek­leþ­tir­miþ­ol­du. Bu­ fer­man­ i­le,­ ka­vuk­ ya­sak­lan­dý.­ Sa­rýk­ ve­ cüb­be­ il­- i­çi­ne­gi­ren­ma­son­ko­mi­ta­cý­la­rý,­Ye­ni­çe­ri­O­ca­ðý­ný­if­sat­e­mi­ye­ sý­ný­fý­na­ (med­re­se­ eh­li­ne) has­re­dil­di;­ baþ­ka­sý­nýn de­rek,­on­la­rý­Hi­lâ­fe­te­kar­þý­is­ya­na­kýþ­kýrt­tý. 2)­Ye­ni­çe­ri­ O­ca­ðý­ný­ ýs­lâh­ et­me­ye­ ça­lýþ­ma­sý­ ge­re­ken bu­ký­ya­fet­le­ri­kul­lan­ma­sý­men'­e­dil­di.­Ay­rý­ca,­pa­di­þah Ha­ li­fe­Sul­tan­Mah­mud­i­se,­Ye­ni­çe­ri­le­ri­kur­ban­ (ven­har) ve­as­ker­da­hil­ol­mak­ü­ze­re,­bü­tün­dev­let­men­sup­la­rý­nýn­ fes,­ set­re­ ve­ pan­to­lon­ giy­me­si­ mec­bu­ri­ ha­le­ ge­ti­- et­me­ye­mec­bur­kal­dý. 3)­ Ha­li­fe­ Sul­tan'ý­ þa­þýr­tan­lar,­ 1808'de­ki­ (1222)­ de­ne­ril­di.­A­ha­li­den­kim­se­le­rin­de­sa­rýk,­kü­lah­ye­ri­ne,­yi­ne me­sin­de­ ba­þa­rý­sýz­ kal­dý;­ an­cak,­ 1826'da­ (1242)­ ne­ti­ce­ye fes­giy­me­si­is­ten­di. Ö­zel­lik­le,­ fes­ mec­bu­ri­ye­ti­nin­ ge­ti­ril­me­si,­ hal­ka­ bü­yük u­laþ­tý.­ Ya­ni,­ or­du­yu­ kul­lan­dý­lar­ ve­ O­ca­ðý­ sön­dür­dü­ler. tep­ki­le­re­se­bep­ol­du.­Tep­ki­gös­te­ren­le­re­i­se,­çok­þid­det­li (Bu­ta­rih­ten­(Hic­rî)­yüz­se­ne­son­ra­ki­yýl­lar­da­da­ben­zer ha­di­se­ler­ ya­þan­dý.­ Ma­son­ ko­mi­te­le­ri­nin­ kýþ­kýrt­ma­sýy­la, bir­ce­za­lan­dýr­ma­yön­te­miy­le­kar­þý­ko­nul­du.­ Ta­rih­ kay­nak­la­rý,­ bu­ ký­lýk–ký­ya­fet­ in­ký­lâ­bý­ hen­gâ­me­- Ha­re­ket­Or­du­su­1909'da­(1324)­Ha­li­fe'ye­kar­þý­is­yan­et­ti. sin­de­bin­ler­ce­va­tan­da­þýn­ce­za­lan­dý­rýl­dý­ðý­ve­hat­ta­öl­dü­rül­dü­ðü­nü­bil­di­ri­yor. Bu­ta­rih­ten­Hic­rî­o­la­rak­yak­la­þýk­yüz­se­ne­son­ra­i­se,­yi­ne­bir­3­Mart­gü­nü­(1924)­ol­mak­ü­ze­re,­çok­bü­yük­in­ký­lâp­la­rýn­ya­pýl­dý­ðý­bi­lin­mek­te­dir.

Bediüzzaman diyor ki: Biliniz ki, asker ocaðý cesîm ve muntazam bir fabrikaya benzer; bir çark itaatsizlik etse, bütün fabrika herc ü merc olur. Asker neferatý siyasete karýþmaz; Yeniçeriler þahittir. Divân–ý Harb–i Örfî,s 34

Fes giyme mecburiyeti

A

Fesat komitesi bozgunculuk yaptý ul­tan­I­I.­Mah­mud­dev­ri­nin­ma­hi­ye­ti­hak­kýn­da­ki­en dü­þün­dü­rü­cü,­ en­ mâ­ni­dar­ fi­kir­ ve­ yo­rum­lar,­ Nur Kül­li­ya­tý­nýn­ en­ mah­rem,­ en­ per­de­li­ ri­sâ­le­le­rin­de yer­a­lý­yor. Þim­di,­o­per­de­le­ri­bir­bir­a­ra­la­ya­rak­o­de­rin­ba­his­le­re u­laþ­ma­ya­ça­lý­þa­lým: *­ A­dýy­la,­ sa­nýy­la­ he­men­ her­ke­sin­ bil­di­ði­ e­se­rin­ a­dý Mek­tû­bât. *­Bu­te­mel­e­se­rin­Yir­mi­Do­ku­zun­cu­Mek­tu­bu. *­Do­kuz­Ký­sým­o­lan­bu­Mek­tu­bun­Se­ki­zin­ci­Kýs­mý. *­Se­kiz­Re­miz'den­i­ba­ret­o­lan­bu­kýs­mýn­is­mi­"Ru­mu­zât–ý­Se­mâ­ni­ye." *­Bu­e­se­rin­bir­di­ðer­is­mi­i­se­"Hu­ru­fât–ý­Kur'â­ni­ye­Ri­sâ­le­si."

S

1924'te­(1341–2)­i­se,­Hi­lâ­fet­ma­ka­mý­lað­ve­dil­di.) 4)­Ye­ni­çe­ri'yi­kur­ban­e­den­ (ya­ni­"ven­har"ý­ya­pan) ki­þi, za­hir­de­Ha­li­fe­dir.­O­i­se,­ve­kil–i­Ne­be­vî'dir.­Fa­kat,­a­sýl­fa­il­le­ri­gös­ter­mek­lâ­zým.­Bu­da,­ma­son­ko­mi­te­si­ve­Ye­ni­çe­ri'nin­i­çi­ne­gi­ren­fe­sat­þe­be­ke­si­dir. *** Bu­ ve­ ben­ze­ri­ tah­lil­ler­den­ is­tih­raç­ et­ti­ði­miz­ mâ­nâ­yý na­za­ra­ ver­mek­ ge­re­kir­se,­ þun­la­rý­ söy­le­mek müm­kün: Bi­le­rek­ve­kas­ten,­ya­ni­þu­u­rî­ve­kas­dî­ o­l a­r ak­ bu­ fe­n a­l ýk­l a­r ý­ (Ye­n i­ç e­r i O­ca­ðý­ný­ sön­dür­me,­ ký­lýk–ký­ya­fet in­k ý­l â­b ý­n ý­ yap­m a,­ ve­s a­i ­r e...) yap­ma­mýþ. Bel­k i,­ dip­ dal­g a­s ý­ ha­l in­d e ce­re­yan­ e­den­ fe­sat­ o­dak­la­rý­nýn­ mak­sat­ ve­ fa­a­li­yet­le­ri­ni tam­derk­e­de­me­di­ði­i­çin,­bu de­re­ce­sert­ve­kan­lý­ic­ra­at­ler­de­bu­lun­ma­ya­ken­di­ni­mâ­zur ve­mec­bur­his­set­miþ. Do­l a­y ý­s ýy­l a,­ o­n un­ du­r u­m u da­ bir­ de­re­ce­ to­ru­nu­ o­lan­ Sul­tan­ I­I.­ Ab­dul­ha­mid'in­ du­ru­mu­na ben­zi­yor.­ Ken­di­si­ i­yi­ bir­ in­san­ ol­mak­la­ be­ra­ber,­ tat­bik­ et­ti­ði­ is­tib­dat­ si­ya­se­ti­ fe­nâ­dýr.­ Hak­ ve­ a­dâ­let­ na­mý­na­ sa­vu­nu­la­maz. Bu­a­çý­dan­ba­kýn­ca,­Sul­tan­Ab­dul­ha­mid'e­"Ký­zýl­Sul­tan" de­mek­ne­de­re­ce­yan­lýþ­i­se,­Sul­tan­I­I.­Mah­mud'a­ba­zý­la­rý­nýn­ya­kýþ­týr­mýþ­ol­du­ðu­"Gà­vur­Pa­di­þah"­tâ­bi­ri­de­o­de­re­ce­yan­lýþ­ve­yer­siz­dir. NOT:­Yu­ka­rý­da­is­mi­ni­zik­ret­ti­ði­miz­"Kev­ser­Ri­sâ­le­si"nin La­tin­ce­mat­bu­nüs­ha­sý­ný­biz­den­ta­lep­et­me­yi­niz.­As­lý­pi­ya­sa­da­yok.­Var­o­lan­lar­da,­ek­sik,­ki­fa­yet­siz­ve­eh­li­yet­siz­el­ler ta­ra­fýn­dan­ ha­zýr­lan­mýþ­týr.­ O­ri­ji­na­li­ Os­man­lý­ca­ el­yaz­ma­sý o­lup­týp­ký­ba­sý­mý­mü­el­li­fi­ta­ra­fýn­dan­men'e­dil­miþ­tir.

MEYVESÝ OLMAYAN DAL Hak­tan­kork­ma­ya­nýn­soh­be­tin­den­kaç Ka­na­at­sýz,­doy­maz­her­dem­gö­zü­aç Dün­ya­bir­bah­çe­dir,­in­san­bir­a­ðaç Mey­ve­si­ol­ma­yan­da­la­a­cý­rým. Âþýk Hüdaî

Al­lah’ým­hiç­li­ya­ka­ti­miz­ol­ma­dý­ðý hal­de,­bi­zi­in­san­la­rýn­e­be­dî­ih­ti­ya­cý­na­ ve­ hiz­me­ti­ne­ koþ­tur­du­ðun­ i­çin ve­böy­le­si­ne­gü­zel­bir­yol­i­le­þe­ref­len­dir­di­ðin­ i­çin,­ sa­na­ a­lýp­ ver­di­ði­miz­her­ne­fes­a­de­din­ce­hamd-ü­se­na­lar­ ve­ þü­kür­ler­ ol­sun.­ Ve­ kim­ ki bu­hiz­me­te­a­it­bir­ki­ta­bý,­der­gi­yi­al­mýþ,­o­ku­muþ­ha­ya­týn­da­bir­zer­re­cik de­ði­þik­lik­ ya­þa­mýþ,­ duy­gu­lan­mýþ­ ve bi­zim­dün­ya­mý­za­dost­ol­muþ,­kom­þu­ol­muþ­sa,­is­ter­ha­yat­ta,­is­ter­me­zar­da­ o­ ki­þi­le­ri­ de­ bü­tün­ sev­dik­le­riy­le­be­ra­ber­du­a­la­rý­mý­za­ka­tý­yo­ruz. Rab­bim­ ka­bul­ et.­ Ke­rem­ et,­ lût­fet. Al­lah’ým­ga­ye­miz­Se­nin­o­yü­ce­a­dý­ný­bil­giy­le,­ya­yýn­yo­luy­la­yü­celt­mek, Se­ni­ sev­dir­mek,­ sev­gi­ni­ u­yan­dýr­mak­ bütün­ kalp­ler­de.­ Baþ­ka­ da­ bir bek­le­di­ði­miz­yok­bu­fa­ni­dün­ya­da.

RAGIP PAÞA’DAN “Ragýp müdâhâneyle riyadýr zamanede Dünyayý sanma cevr ü sitemdir harâb eden” (Ey Ragýp! Sanma ki dünyayý harap eden; (kiþilere yapýlan) eziyet ve sitemlerdir. / Dünyayý harap eden (asýl uygulama), zamane insanlarýndaki yaltakçýlýk ve gösteriþ merakýdýr.)

OKÇU HEDEFÝNÝ ÞAÞIRDIÐINDA... Bir­ ok­çu­ he­de­fi­ni­ þa­þýr­dý­ðýn­da­ dö­nüp ken­d i­n e­ ba­k ar.­ He­d e­f in­ vu­r u­l a­m a­m a­s ý he­de­fin­su­çu­de­ðil­dir.­Ý­sa­be­ti­ni­art­týr­mak i­çin­in­san­ken­di­ni­ge­liþ­tir­me­li­dir. Gilbert Arland ALLAH’A EMANET Ab­dül­hak­ Ha­mit­ Tah­ran,­ ve­fa­týn­dan ön­ce,­ e­þi­ Lüs­yen­ Ha­ným’ý­ a­þa­ðý­da­ki­ mýs­ra­lar­la­Al­lah’a­e­ma­net­e­di­yor: Al­lah’a­se­ni­e­ma­net­et­tim; Et­tim­se­ni­Al­lah’a­e­ma­net.. Se­ni­Al­lah’a­e­ma­net­et­tim; Se­ni­et­tim­Al­lah’a­e­ma­net..

‘ÞÜKRETTÝKÇE BAHTÝYAR OLURUM’ Reþit Halit Gönç, 1930’larda baþladýðý ve sonradan kitaplaþan “Babýali’nin Hatýra Defteri” isimli üç ciltlik dev anketine, 1960’lý yýllarda da devam eder. Gazeteci ve tiyatro eleþtirmeni Kâmi Suveren, 1958 yýlýnda Reþit Halit’e cevap verirken Þairliðini konuþturur: Ne bahtýma küserim, ne sitemkâr olurum, Allah’a þükrettikçe ben bahtiyar olurum. ANLA(T)MAK Gölde yaþayan bir kurbaðaya, okyanusu anlatmanýz imkânsýzdýr. Bir yaz böceðine de buzu... Chuang Tzu NEFSÝ MEÞGUL ETMELÝ Nefsi yapýlmasý gereken bir þeyle meþgul et. Aksi takdirde o seni, yapýlmamasý gereken bir þey ile meþgul eder. Hüseyin bin Mansur

Gü­nah­kâ­rým,­a­ciz­ku­lum Ký­rýl­dý­ka­na­dým­ko­lum Sen­den­gel­dim,­sa­na­yo­lum Kýl­a­na­dan­doð­ma­be­ni Ab­dul­lah­Sa­toð­lu,­Di­lek. Gül­aç­mýþ­yaz­ma­sý

Ç ANNEM Ba­rýþ­mýþ­yü­re­ðin­de­sa­býr­la­öz­lem Ön­ce­cüm­le­ye,­son­ra­bi­ze­du­a­sý Bir­gur­bet­dö­nü­þü­i­çi­len­çay­da Bin­yýl­lýk­hu­zu­ru­dem­le­miþ­an­nem Yahya Akengin

Ç DEFÝNEYE MALÝK VÝRANELER Ha­ra­bat­eh­li­ni­hor­gör­me­zâ­hid; De­fi­ne­ye­mâ­lik­vî­ra­ne­ler­var!... Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hz.

Ç ÖLÜM ÞEKER GÝBÝ TATLI Can­de­ðil­mi­ki­Sen­a­lý­yor­sun, Ö­lüm­þe­ker­gi­bi­tat­lý­dýr. Ö­lüm­se­nin­le­ol­duk­tan­son­ra, Tat­lý­can­dan­da­da­ha­tat­lý­dýr. Mevlânâ

Ç HAYAT VE ÖLÜM Tam­ ya­þa­ya­yým­ ki­ Rab­bim,­ ö­lüm­ de­ ba­na tam­uy­sun. Tagore

Ç YAZARI OKUMAK Bir­ya­za­rý­o­ku­ma­bi­çi­mi­ni­zi­an­cak­bir­baþ­ka­ya­zar­de­ðiþ­ti­re­bi­lir. Oðuz Demiralp

Ç OKUMA ÖZÜRLÜLER Bi­zi­ ki;­ ön­ce­lik­le­ o­ku­ma­ ö­zür­lü­ yö­ne­ti­ci­ler ve­sýð­ya­zar­lar­dan­ko­ru­yâ­Rab­bi!.. Selçuk Atlan

Ç ÝNSANIZ... Biz­in­sa­nýz. Bi­ze­in­san­lý­ðýn­a­cý­la­rý­na­gül­mek­ya­kýþ­maz. Ýn­san­lý­ðýn­a­cý­la­rý­na­ü­zül­mek­ya­ký­þýr. Demokritos

TÜRKÝYE TARÝHÝ A­ziz­va­ta­ným­da,­iþ­le­rin­na­sýl­baþ­la­dý­ðý­ný­ ve­ gev­þ e­y ip­ git­t i­ð i­n i­ az­ çok­ bi­l i­r im. Tür­ki­ye­ I­I­I.­ Ah­met’ten­ be­ri­ da­i­ma­ ye­ni­den­baþ­lar. Ahmet Hamdi Tanpýnar (Mehmet Kaplan’a yazdýðý bir mektuptan)

Ç KUR'ÂN TÝLÂVETÝ Üm­me­ti­min­en­fa­zi­let­li­i­ba­de­ti,­Kur’ân­ti­lâ­ve­ti­dir. (Kütüb-ü sitte muhtasarý)

“BEYNÝMLE!” Ün­lü­ res­sam­ Or­ten’e­ sor­du­lar:­ “Renk­le­ri­ni­zi­na­sýl­ka­rýþ­tý­rý­yor­su­nuz?” “Bey­nim­le”­ce­va­bý­ný­ver­di. EVLÝLÝK Ev­l i­l ik­t e­ ba­þ a­r ý,­ yal­n ýz­ a­r a­n an­ ki­þ i­y i bul­mak­ta­de­ðil,­ay­ný­za­man­da­a­ra­nan­ki­þi ol­mak­týr. Foster Wood

Ç KIL, ANADAN DOÐMA BENÝ

Ç OKUMAK HER ÞEY BÝR KELÝME Bü­tün,­hay­va­nat­ve­ne­ba­tat­bi­rer­ke­li­me-i­tes­bih­fe­þan­sû­re­tin­de­arz-ý­di­dar­e­der. Bediüzzaman, Sözler, s. 399

Bir­ül­ke­de­o­ku­ma­ya­kar­þý­is­tek­art­ma­dýk­ça, gaf­let­ve­bun­dan­do­ða­cak­fe­lâ­ket­a­zal­maz. B. Franklin


4

ELÝF / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

5

ELÝF / 14 ÞUBAT 2010 PAZAR

AKTÜEL

Ýstanbul’un fethine panoramik bir bakýþ ÖMER ÞENÖZ

“Al­lah­Al­lah”­ses­le­ri­nin­eþ­li­ðin­de­ký­lý­cý­mý­ ku­þa­nýp,­ bir­ da­ha­ Ýs­tan­bul’un­ fet­hi­ne çýk­mak­is­te­dim. “Bu­cüm­le­de­ne­de­mek”­di­ye­cek­si­niz?­A­çýk­la­ya­yým:­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de­ki­Kül­tür­A.Þ.­ta­ra­fýn­dan­Top­ka­pý­Þe­hir­Par­kýn­da­ya­pýl­mýþ­o­lan­‘Pa­no­ra­ma 1453­Ta­rih­Mü­ze­si’nin­360­de­re­ce­lik­gö­rüþ a­çý­sý­na­sa­hip­bal­ko­nun­da­ki­meh­ter­mü­zi­ði­ni du­yun­ca­he­ye­ca­na­ge­le­rek­bu­söz­ler­çýk­tý að­zým­dan.­E­ðer­mü­ze­yi­zi­ya­re­te­gi­der­se­niz, ben­zer­cüm­le­le­ri­kul­la­na­ca­ðý­ný­za­‘e­mi­nim’ de­sem,­a­bart­mýþ­ol­mam. Kül­tür­A.Þ.­Ge­nel­Mü­dü­rü­Nev­zat­Bay­han i­le­Pa­no­ra­mik­1453­Ta­rih­Mü­ze­si’ni­ku­ru­luþ yýl­­dö­nü­mün­de­bi­raz­ko­nu­þa­lým,­bir­yýl­so­nun­da­mü­ze­i­le­il­gi­li­ne­ler­olmuþ­ne­ler­bit­miþ öð­re­ne­lim­is­te­dik. Za­man­tü­ne­lin­den­ge­çip­ken­di­ni­zi Ýs­tan­bul'un­fet­hi­nin­baþ­la­dý­ðý­bir­29 Ma­yýs­sa­ba­hýn­da­bul­mak­is­ti­yor­sa­nýz, 'Za­man­da­Yol­cu­luk' fil­min­de­ki­gi­bi­ol­ma­sa da,­bu­or­ta­mý­sa­nal­o­la­rak­ya­þar­ken­ru­hu­nu­zun de­rin­lik­le­ri­ne­ka­dar­his­se­de­bi­le­ce­ði­niz­bir­yer­'Pa­no­ra­ma­1453­Ta­rih­Mü­ze­si'. Kül­tür­A.Þ.­Ge­nel­Mü­dürü­Nev­zat­Bay­han,­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­ka­tý­lý­mýy­la­31­O­cak­2009­ta­ri­hin­de­a­çý­lan ‘’Pa­no­ra­ma­1453­Ta­rih Mü­ze­si’’ni­bir­yýl­da­ko­nuk­dev­let­baþ­kan­la­rý­nýn­da­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­700­bi­nin

Geçen yýl müzeye 700 binin üzerinde ziyaretçi gelmiþ.

ü­ze­rin­de­ki­þi­zi­ya­ret­et­ti­ði­ni­bü­yük­bir­gu­rur­la i­fa­de­e­der­ken,­mü­ze­nin­fi­kir­ba­ba­sý­nýn­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ka­dir­Top­baþ­ol­du­ðu­nu,­o­nun­uf­ku­na­Ha­þim­Va­tan­daþ­ko­or­di­na­tör­lü­ðün­de­res­sam­la­rýn­kat­ký­da­bu­lun­du­ðu­nu an­lat­tý.­ “YA BURASI PANORAMA DEÐÝL, YA ONLAR DEÐÝL” Ka­dir­Top­baþ’ýn­‘’Bu­pa­no­ra­ma­dün­ya­nýn en­gü­zel­pa­no­ra­ma­sý­ol­sun.­Çün­kü­fe­tih,­çað a­çýp­çað­ka­pat­mýþ­týr­ve­Ýs­tan­bul­me­de­ni­ye­ti dün­ya­ya­a­çýl­mýþ­týr.­Fet­he­den­hü­küm­dar,­dün­ya­ta­ra­fýn­dan­hâ­lâ­‘Fa­tih’­o­la­rak­a­ný­lý­yor.­Do­la­yý­sýy­la­o­ka­re­yi­don­dur­du­ðu­nuz­da­bü­tün­dün­ya­nýn­en­gü­zeli­bu­dur­di­ye­bil­me­si­lâ­zým’’­þek­lin­de­ki­ta­li­ma­tý­i­le­ge­li­nen­nok­ta­da,­bu­nun­ya­ka­lan­dý­ðý­ný­söy­le­yen­Bay­han­þöy­le­de­vam­et­ti: ‘’Dün­ya­Pa­no­ra­ma­lar­Bir­li­ði­Ge­nel­Sek­re­te­ri bu­ra­yý­zi­ya­ret­et­miþ­ti.­Zi­ya­ret­son­ra­sýn­da­de­di ki;­‘Biz­pa­no­ra­ma­lar­bir­li­ði­o­la­rak­her­se­ne­top­la­ný­yo­ruz.­Bu­se­ne­bu­nu­mu­hak­kak­Ýs­tan­bul’da­ya­pa­lým.­70’e­ya­kýn­pa­no­ra­ma­var,­o­pa­no­ra­ma­nýn­yö­ne­ti­ci­le­ri­ni­bu­ra­ya­dâ­vet­e­de­lim, bu­nu­gör­sün­ler.­Çün­kü­bu­70­pa­no­ra­ma­i­le bu­ra­yý­ký­yas­la­dý­ðý­mýz­da;­ya­bu­ra­sý­pa­no­ra­ma de­ðil,­ya­on­lar­de­ðil?’­Ve­de­di­ði­çok­doð­ru.­Ben de­bir­kýs­mý­ný­do­laþ­ma­im­kâ­ný­ný­ya­ka­la­dým. Dün­ya­nýn­ilk­ve­tek­tam­pa­no­ra­mik­mü­ze­si. A­de­ta­res­min­i­çe­ri­sin­de­his­se­di­yor­su­nuz­ken­di­ni­zi.­Ve­ya­rým­kub­be­þek­lin­de­ol­du­ðu­i­çin­de herhan­gi­bir­sý­nýr­gör­mü­yor­su­nuz.­ Ma­ket­a­la­nýn­dan­üç­bo­yut­lu­re­sim­a­la­ný­na geç­ti­ði­niz­de,­o­ke­sin­ti­siz­lik­söz­ko­nu­su­o­lu­yor. Tabiî­me­kân­al­gý­sý­ay­ný­za­man­da­siz­mü­ze­nin dý­þýn­day­ken­de­sur­la­rý­gö­rü­yor­su­nuz.­Bu­se­fer pa­no­ra­ma­nýn­i­çe­ri­sin­de­yi­ne­ay­ný­sur­la­rý­gör­dü­ðü­nüz­de,­ay­ný­gök­yü­zü­nü­gör­dü­ðü­nüz­al­gý­sý­na­ka­pý­lý­yor­su­nuz.­Bu­da­ge­rek­tabiî­me­kân­i­ti­ba­riy­le,­ge­rek­se­de­kul­la­ný­lan­tek­nik­i­ti­ba­rýy­la dün­ya­nýn­en­ö­nem­li­me­kân­la­rýn­dan­bi­ri­ha­li­ne gel­miþ­ol­du.’’

‘‘

FATÝH’Ý RESMETMEK ZOR OLMUÞ

Fatih Sultan Mehmed’i resmedilirken, dönemin ressamý Gentile Bellini’nin gerçekçi bir dayanak olan tablosundan yola çýkýldýðýný anlatan Bayhan, “Bellini’nin yaptýðý tabloya dayanýldý, ama Bellini ölümünden bir yýl önce yapmýþtý tabloyu. Padiþahýn yaþlýlýk zamaný. Halbuki Ýstanbul’un fethini canlandýrýyorduk biz. 1453 yýlýnda Fatih 21 yaþýnda. Elbette çok farklý olmasý gerekirdi. Resmî gençleþtirmeye çalýþtýk. Sakalýný daha az yapalým dediðimizde Fatih’e benzemedi. En çok zorlanýlan Fatih oldu” dedi. Bayhan, panoramik resim yapýlýrken müzeyi özellikle kubbeli yapmak istedikleri için oldukça zorlanýldýðýný, zorluklarý yenmek için adým adým maket çalýþmasý yapýldýðýný anlattý.

DÜNYANIN HER TARAFINDAN ZÝYARETÇÝ GELÝYOR Ta­rih­le­bu­gün­a­ra­sýn­da­bir­köp­rü­ku­ran mü­ze­de,­3­bin­met­re­ka­re­lik­bir­a­lan­da­on bi­ne­ya­kýn­fi­gür­res­me­di­li­yor.­Her­zi­ya­ret­çi­nin­gök­kub­be­yi­gö­rün­ce­bel­li­bir­sü­re­þaþ­kýn­lý­ðý­ný­ü­ze­rin­den­a­ta­ma­dý­ðý­ve­fet­hin­ger­çek­leþ­ti­ði­sý­ra­da­ya­þa­nan­la­ra­þahit­o­lun­ca mut­la­ka­bir­dam­la­yaþ­a­kýt­tý­ðý­be­lir­ti­len­mü­ze­yi,­a­çý­lý­þýn­dan­bu­gü­ne­bir­yýl­da­top­lam­721 bin­116­ki­þi­zi­ya­ret­et­miþ. Mü­ze­nin­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan­ve­Baþ­kan Top­baþ’ýn­a­çý­lý­þý­yap­ma­sýy­la­zi­ya­ret­çi­a­ký­ný­na­uð­ra­dý­ðýný­di­le­ge­ti­ren­Bay­han,­‘’Bu­ra­ya bir­ke­re­de­en­faz­la­yü­ze­ya­kýn­ki­þi­yi­a­la­bi­li­yor­su­nuz.­Ge­len­ler­bu­ra­yý­terk­et­mek­de­is­te­mi­yor,­10-20­da­ki­ka­lýk­ký­sa­bir­sü­re­en­a­zýn­dan­bu­ra­da­dur­ma­sý­ge­re­ki­yor,­öy­le­o­-

lun­ca­da­dý­þar­da­yüz­ler­ce­met­re­kuy­ruk­söz ko­nu­su­o­lu­yor.­Bu­na­rað­men­700­bi­nin­ü­ze­rin­de­in­san­bu­mü­ze­yi­zi­ya­ret­et­ti’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Mü­ze­nin­çev­re­sin­de­u­la­þým­ko­nu­sun­da­ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­lar­la­mer­ke­zi­bir­yer­ha­li­ne­gel­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Bay­han,­böy­le­o­lun­ca­zi­ya­ret­çi pat­la­ma­sý­ya­þa­dýk­la­rý­ný­di­le­ge­tir­di.­Nev­zat Bay­han­söz­le­ri­ni­þöy­le­sür­dür­dü: ‘’Sa­de­ce­Ýs­tan­bul’dan­de­ðil,­Ýs­tan­bul­dý­þýn­dan,­A­na­do­lu’nun­ve­dün­ya­nýn­her­ta­ra­fýn­dan bu­ra­da­zi­ya­ret­çi­bul­mak­müm­kün.­Baþ­ta Cum­hur­baþ­ka­ný­mýz­Sa­yýn­Ab­dul­lah­Gül­zi­ya­ret­et­ti­ler­ve­Ýs­tan­bul’a­her­ge­len,­her­dev­let baþ­ka­ný,­her­ba­kan­mu­hak­kak­bu­ra­ya­uð­ru­yor. Bu­ra­sý­dün­ya­da­ilk­ve­tek­ol­du­ðu­i­çin,­in­san­la­rýn­ge­rek­yük­sek­dü­zey,­ge­rek­se­de­nor­mal­zi­ya­ret­çi­le­rin­uð­rak­ye­ri­ol­ma­ö­zel­li­ði­­ ta­þý­ma­ya baþ­la­dý.­Son­za­man­lar­da­bir­ABD­Baþ­ka­ný­O­ba­ma­gel­me­miþ­ti,­o­nun­dý­þýn­da­ge­len­le­rin­ço­ðu­mu­hak­kak­bu­ra­yý­ge­zi­yor.­Baþ­ba­ka­ný­mýz sað­ol­sun,­her­Ýs­tan­bul’a­ge­le­ne­de ‘mu­hak­kak­pa­no­ra­ma­ya uð­ra­yýn’­di­yor.­Ge­len mi­sa­fir­le­ri­biz­zat­gez­dir­me­ye­za­ma­ný­ný­a­yý­ra­rak­yar­dým­cý­o­lu­yor.­Bu­ra­sý­göz­de­mü­ze­le­ri­miz­den­bi­ri­ha­li­ne­ge­li­yor.’’

. KÜLTÜR A.Þ Ü DÜR GENEL MÜ YHAN NEVZAT BA ÝK AM ÝLE PANOR 1453 TARÝH MÜZESÝ’NÝN KURULUÞ ÜNDE, YIL DÖNÜM KEN ZER ETRAFI GE GÝLÝ MÜZEYLE ÝL LDIK. BÝLGÝLER A

DÜNYA BARIÞINA HÝZMET EDEN ÝSTANBUL Ýs­tan­bul’un­fet­hin­de­ge­mi­le­rin­ka­ra­dan­yü­rü­tül­dü­ðü­nün, ha­van­top­la­rý­nýn­ilk­de­fa­kul­la­nýl­dý­ðý­nýn­ve­yý­kýl­maz­de­ni­len sur­la­rýn­yý­ký­la­rak­bir­þeh­rin­a­lý­na­bil­di­ði­nin­gö­rü­le­bi­le­ce­ði­ni, an­cak­ka­re­nin­bun­dan­i­ba­ret­ol­ma­dý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren­Bay­han,­þun­la­rý­kay­det­ti: ‘’Fa­tih,­Ýs­tan­bul’u­Ro­ma­nos­ka­pý­sýn­dan­i­çe­ri­gi­rip­fet­he­din­ce,­ yüz­ bin­ler­ce­ in­san­ al­kýþ­la­mýþ­týr­ ve­ ‘iþ­te­ hü­ner­ bu­dur’­de­miþ­tir.­Fa­tih­ay­ný­za­man­da­bir­þa­ir­di.­O­muh­te­þem bey­tin­de;­‘Hü­ner­bir­þeh­ri­bün­yad­it­mek­dür,­Re­a­ya­kal­bin a­bad­it­mek­dür’­ de­miþ­tir.­Hü­ner­sur­la­rý­yýk­mak­de­ðil,­hü­ner­bir­þeh­ri­al­mak­da­de­ðil,­hü­ner­bir­þeh­ri­ya­þa­ný­lýr­kýl­mak­týr,­ o­ da­ yet­mez,­ o­ra­da­ ya­þa­yan­la­rýn­ da­ gön­lü­nü­ ka­zan­mak­týr,­ mut­lu­ e­de­bil­mek­tir.­ Ve­ iþ­te­ Ýs­tan­bu­lu­muz, hâ­lâ­ gü­nü­müz­de­ Er­me­ni’siy­le,­ Sür­ya­ni’siy­le,­ Kürt’üy­le, Laz’ýy­la,­ Çer­kez’iy­le,­ Mu­se­vi’siy­le,­ Ý­se­vi’siy­le...­ Müs­lü­man­lý­ðýn,­Ya­hu­di­li­ðin­ve­Hýris­ti­yan­lý­ðýn­bir­a­ra­da­ya­þa­ya­bi­le­ce­ði­ bir­ or­tam­la,­ dün­ya­ya­ bir­ ba­rýþ­ bu­ke­ti­ o­la­rak­ su­nu­la­bi­le­cek­bir­yer­dir.­Bu­ka­re­de­o­an­la­tý­lý­yor. Zi­ya­ret­çi­ler­gez­dik­ten­son­ra­a­þa­ðý­in­dik­le­rin­de,­bi­zim­in­san­hak­la­rý­be­yan­na­me­si­gi­bi­gör­dü­ðü­müz,­dün­ya­nýn­da­öy­le­ta­ný­dý­ðý­Fa­tih’in­o­muh­te­þem­fer­ma­ný­ný­o­ku­yor.­Fa­tih’in Bos­na,­Ku­düs­ra­hip­le­ri­ne­fer­ma­ný­var­dýr.­Bu­fer­man­hiç kim­se­nin­di­nin­den,­di­lin­den­do­la­yý­yar­gý­la­na­ma­ya­ca­ðý­ný, hor­gö­rü­le­me­ye­ce­ði­ni­be­lir­tir.­Þu­an­da­ha­li­ha­zýr­da­si­na­gog­la­rýy­la,­ca­mi­le­riy­le,­din­le­rin­de­bir­a­ra­da­ya­þa­ya­bil­di­ði,­ba­rýþ i­çe­ri­sin­de­bü­tün­renk­le­ri­i­le­bir­gök­ku­þa­ðý­o­luþ­tu­ra­bil­di­ði­bir me­kân­da­ya­þý­yo­ruz.­Bu­Pa­no­ra­ma,­1453’ün­bir­lik­te­ya­þa­ma sa­n'a­tý­ný­in­san­la­ra­öð­ret­ti­ði­bir­ka­re­yi­yan­sý­tý­yor.­1453,­Ma­yýs 29,­sa­at­10.00­me­de­ni­ye­te­a­çý­lan­bir­þe­hir,­hâ­lâ­o­me­de­ni­ye­ti ya­þa­tan­bir­yö­ne­tim­ve­halk.­Biz­bu­ra­da­sa­de­ce­sa­vaþ­tan­bir ka­re­de­ðil.­Ay­ný­za­man­da­dün­ya­ba­rý­þý­na­hiz­met­e­den­Ýs­tan­bul­bu­ke­ti­nin­de­dün­ya­ya­su­nul­ma­sý­ný­sað­lý­yo­ruz.’’ RESÝMLERÝ NASIL ÇÝZÝLDÝ? Pa­no­ra­ma­1453­mü­ze­si­ni­gör­sel­tas­vir­ler­le­ha­ya­ta­ge­çi­ren­se­kiz­ki­þi­lik­e­kip­ve­yap­týk­la­rý­hak­kýn­da da­bil­gi­ler­ve­ren­Bay­han,­e­kip­yö­ne­ti­ci­si­Ha­þim Va­tan­daþ’ýn­res­sam­ve­çiz­gi­film­yö­net­me­ni­ol­du­ðu­nu,­bu­pro­je­yi­du­yun­ca “biz­ya­pa­lým”­di­ye­rek­i­þe­ta­lip­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Bay­han,­2005­yý­lýn­da­15­ki­þi­ye­ya­kýn­bir­e­kip­le­3­yýl­lýk­bir­ça­lýþ­ma­so­nun­da­2008’de­mü­ze­nin ta­mam­lan­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­ On­bi­ne­ya­kýn­in­san fi­gü­rü­nün­bu­lun­du­ðu­mü­ze­-

de­ki­in­san­ve­o­lay­tas­vir­le­ri­ya­pý­lýr­ken,­gö­rün­tü­a­raþ­týr­ma­sý ya­pýl­dý­ðý­ný,­Av­ru­pa­lý­or­yan­ta­list­res­sam­la­rýn­yap­tý­ðý­re­sim­ler­den,­1450-1550­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­ya­pý­lan­min­ya­tür­le­re­ka­dar­bü­tün­tas­vir­le­rin­in­ce­len­di­ði­ni­kay­de­den­Bay­han,­top­çu­la­rýn­baþ­lýk­la­rýn­dan,­pa­di­þa­hýn­çev­re­sin­de­ki­so­lak­bir­li­ði­i­sim­li­ko­ru­ma­la­ra,­peyk­ler­ve­a­kýn­cý­la­ra­ka­dar­bü­tün­as­ker­le­ri­sý­nýf­lan­dýr­dýk­la­rý­ný­ve­ü­ze­rin­de­ça­lý­þýl­dý­ðý­ný­an­lat­tý. Re­sim­ler­de­ki­ba­zý­en­te­re­san­nok­ta­la­ra­da­dik­kat­çe­ken Nev­zat­Bay­han,­sol­ko­lu­nu­kul­la­nan­in­san­lar­dan­se­çi­len­so­lak­bir­li­ði­nin,­sað­ta­raf­la­rý­na­hiç­dön­me­den­ok­a­ta­bil­dik­le­ri­ni,­de­vam­lý­ko­þu­an­tren­ma­ný­ya­pan­peyk­le­rin­i­se­pa­di­þa­hýn ge­tir-gö­tür­iþ­le­ri­ni­ya­pan­bir­lik­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­ “Biz­ti­tiz­ça­lýþ­ma­lar­la­her­þe­yi­bi­re­bir­yap­týk,­hiç­bir­þey kat­ma­dýk­on­la­ra”­di­yen­Nev­zat­Bay­han,­“Min­ya­tür­ler­de­A­na­do­lu­par­sý­nýn­de­ri­si­ni­gi­yen­a­kýn­cý­lar­var­dý.­A­na­do­lu­par­sý­nýn­son­res­mi­1972­yý­lýn­da­çe­kil­miþ,­nes­li­tü­ken­miþ­bir hay­van.­Bu­bir­lik­A­na­do­lu­par­sý­nýn­de­ri­si­ni­gi­yi­yor.­Ka­fa­la­rýn­da­ka­nat­var,­kal­kan­la­rý­dört­kö­þe.­Os­man­lý­as­ker­le­rin­den fark­lý­o­la­rak­bu­na­da­‘Ru­mi­Kal­kan’­de­ni­yor’’­þek­lin­de ko­nuþ­tu.

fet­hin­600.­yý­lýn­da­a­çýl­mak­ü­ze­re­i­çin­de­bir­mek­tup­bu­lu­nan bir­san­dýk­o­luþ­tur­mak­is­te­dik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­‘’Fa­kat­son­ra­dan­bu­lut­la­ra­bir­Fa­tih­yap­ma­fik­ri­gel­di.­Bu­Ýs­tan­bul’a­doð­ru­ba­kan­bir­Fa­tih.­Ba­kýl­dý­ðýn­da­gör­me­ye­zor­la­nýl­sýn,­bi­raz þif­re­gi­bi­ol­sun­de­dik’’­de­di.­Mü­ze­zi­ya­ret­çi­le­ri­nin­hep­öv­gü­le­riy­le­kar­þý­laþ­týk­la­rý­ný,­e­leþ­ti­ri­al­ma­dýk­la­rý­ný­di­le­ge­ti­ren­Bay­han,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Çok­i­yi­ya­pýl­mýþ­bir­Holl­ywo­od­fil­mi­ni bir­kaç­de­fa­iz­le­di­ði­miz­za­man­ye­ni­ye­ni­þey­ler­keþ­fe­der­si­niz. O­da­çok­faz­la­de­tay­ol­ma­sýn­dan­do­la­yý.­Bu­ra­da­ki­re­sim­ler­de­çok­faz­la­de­tay­var.­Üç­bo­yut­lu­a­lan­da­çok­faz­la­de­tay mev­cut.­Kü­çük­si­lâh­la­rýn­ol­du­ðu­bö­lüm­ler­le­çok­uð­ra­þýl­dý. Dört­kö­þe­li­bir­tab­lo­da­bir­ke­re­de­her­þe­yi­al­gý­lar­sý­nýz,­bu­ra­da­her­þe­yi­al­gý­la­ya­mý­yor­ga­li­ba­çok­faz­la­de­tay­ol­du­ðu­i­çin.’’ NOT: Pa­no­ra­ma­1453­Ta­rih­Mü­ze­si,­her­gün 09.00–17.00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­ge­zi­le­bi­li­yor.­

GÝZLÝ FATÝH PORTRESÝNÝ BULUTLARDA ARAMAK Bay­han,­ça­lýþ­ma­lar­sý­ra­sýn­da­mü­ze­nin­bir­þif­re­si­ol­ma­sý­ný­da­plan­la­dýk­la­rý­ný,­ön­ce­2053’te,

ÝRik’’ÝmLüK B A D A Y N DÜdaki tek ‘’tam panoram tluzegöorülann-

üç boyu Dünya ziyaretçilere , 53 14 liðinde Ýsa m Panora top sesleri eþ ve þý r a m r te âný verditüler ile meh i yeniden yaþama imk n i th anda yakla tanbul’un fe ünyada þu “D , n ra a o h y n a a B r ve p ðini belirten mik müze va ra rý o n la a y p la a o d n emli þýk 30 civarý tarihteki ön le lik el em n n e ö g r en rdan mik müzele yorlar. Bunla lý lý ý n p a ya m s n O çi i ramasý, o anlatmak n a P þý a v sý rama , rloo Sa Savaþý Pano lileri, Wate m rý ý K n ta ý anla masý ve Rus Savaþý`n oskova Savaþý Panora nM rýn çoðu, Napolyon`u panoramala u B . sý a m nora . Topkapý Mesdag Pa ile yapýlmýþ ya o b lý ð ya rda ek çok açý1800`lü yýlla ma 1453` p ra o n a `P i k a nd r de taþýyor. Þehir Parký` rklý özellikle ramik öfa en d n ri le dan benzer yönde pano n erleri yatay ð i d i m thini anlata li e g Söz tanbul`un fe Ýs r; e, d yo l þý a h ta ý ð özellik zellik taþýdý panoramik e ýd n m yö ra ð er u h , kesintiye 2 m panorama si re e d e `lik reey yönd 53` 3000 m 14 yatay ve dik a m ra o n mik resden `Pa yük panora yor. Bu yüz ü b en ýn n dünya yanýn ilk sim alanýyla ný sýra, dün a y ýn n sý a olm mine sahip ” dedi. mik` müzesi ra o n a `tam p


BAÞLIK: “Onu müellifi sipariþ verdi..”

tezer@yeniasya.com.tr

Müs­teh­cen­lik­ne­dir? üs­teh­cen­lik,­top­lum­dan­top­lu­ma,­bi­rey­den­bi­re­ye­de­ði­þen­bir ko­nu.­Bi­ri­ne­gö­re­müs­teh­cen­o­lan,­bir­di­ðe­ri­ne­gö­re­ol­ma­ya­bi­li­yor.­Çün­kü­kül­tür­den­kül­tü­re,­bi­rey­den­bi­re­ye­de­ðer­yar­gý­la­rý­çok­faz­la­de­ði­þe­bi­li­yor.­Bel­ki­bu­nu­bi­zim­top­lum­i­çin­lo­ka­li­ze­et­mek­lâ­zým.­Bi­zim­top­lum­sal­de­ðer­le­ri­miz,­kül­tü­rü­müz­a­çý­sýn­dan­bak­tý­ðý­mýz­za­man­müs­teh­cen­lik,­“in­san­la­rý­tah­rik­e­den,­cin­sel duy­gu­la­rý­ný­ka­bar­tan,­iþ­tah­la­rý­ný­art­tý­ran­ve­bir­þe­kil­de­yol­dan­çý­kar­ma­ya,­baþ­tan­çý­kar­ma­ya­ça­lý­þan­her­tür­lü­gör­sel,­i­þit­sel­u­ya­ran”­þek­lin­de­i­fa­de­e­di­le­bi­lir. Por­nog­ra­fi­i­se,­bu­nun­bi­raz­da­ha­i­ler­le­miþ­þek­li­o­la­rak­de­ðer­len­di­ri­le­bi­lir.

M

Ki­þi,­ö­zel­lik­le­de­ka­dýn­ne­den­müs­teh­cen­ol­mak­is­ter?­Bu­na­sýl­bir­psi­ko­lo­ji­nin­so­nu­cu? Müs­teh­cen­hal­ler­ser­gi­le­yen­ka­dýn­la­rý,­bel­ki­bir­kaç­ka­te­go­ri­ye­a­yýr­mak­lâ­zým. Ye­tiþ­me­bi­çi­mi­o­la­rak­çok­ser­best,­ra­hat­bir­or­tam­da­ye­tiþ­miþ­bi­ri­o­la­bi­lir. Ve­ya­fu­huþ­sek­tö­rün­den­ge­len­bir­a­i­le­nin­ký­zý­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nün.­Ya­da­bir þe­kil­de­o­na­ben­zer­ca­mi­â­dan­ge­len­bir­in­san­ve­ya­par­ça­lan­mýþ,­de­ðer­yar­gý­la­rý­o­tur­ma­mýþ­bir­a­i­le­ço­cu­ðu­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nün.­Ya­da­ba­zen­din­dar-mu­ha­fa­za­kâr­bir­a­i­le­nin,­a­þý­rý­bas­ký­cý­yak­la­þý­mý­so­nu­cu­genç­ler­a­i­le­nin­tam­ter­si­de­ðer­yar­gý­la­rý­na­bü­rü­ne­bi­li­yor.­Bu­gi­bi­in­san­lar,­çok­ra­hat­lýk­la­böy­le­bir­sek­tö­rün,­böy­le­bir­hâ­lin­i­çe­ri­si­ne­gi­re­bi­lir. Ve­ya­me­se­lâ;­ba­zý­ba­yan­lar,­ya­pý­o­la­rak;­“bor­der­layn­(sý­nýr­da­ki­þi­lik)”­ya da­“his­tri­o­nik (teþ­hir­ci­-­gös­te­rip­de­ver­me­yen) ki­þi­lik­te­o­la­bi­li­yor.­Ken­di­ni­çok­ça­gös­ter­me,­teþ­hir­et­me,­gü­zel­li­ði­ni­ser­gi­le­me­ve­bu­þe­kil­de­il­gi­o­da­ðý­ol­ma,­meþ­hur­ol­ma­is­te­ði­ta­þý­ya­bi­lir.­Bu­nun­da­en­ko­lay­yo­lu,­so­yun­mak­týr­ve­ya­bir­þe­kil­de­müs­teh­cen­gö­rün­tü­ver­mek­tir.­Ta­biî­bu­tarz­in­san­la­rýn­de­ðer­yar­gý­la­rý­da,­bu­na­uy­gun­o­lu­yor.­A­i­le­is­ter­se­mu­ha­fa­za­kâr ol­sun,­ba­zen­bu­ki­þi­le­rin­dür­tü­le­ri­nin­ö­nü­ne­ge­çi­le­mi­ye­bi­li­yor.­A­ma­on­lar da­az­ön­ce­say­dý­ðým­ka­te­go­ri­de­o­lu­yor.­Ba­zen­de­kan­dý­rý­la­rak­o­la­bi­li­yor. Ki­mi­in­san­lar­da,­çok­faz­la­fark­lý­ha­ya­ta,­lüks­ha­ya­ta,­re­fah­i­çe­ri­sin­de­ol­ma,­de­ði­þik­þey­ler­el­de­et­me­a­ma­cýy­la,­pa­ra­kar­þý­lý­ðý­ba­zen­bu­tür­gö­rün­tü­ler­ve­re­bi­li­yor,­böy­le­bir­or­tam­i­çe­ri­sin­de­ken­di­le­ri­ni­bu­la­bi­li­yor­lar. Ka­dý­nýn­fýt­ra­týn­da­ken­di­ni­teþ­hir­et­me­duy­gu­su­var­dýr,­di­ye­bi­lir mi­yiz? Ta­bi­î,­var.­Ka­dýn­her­za­man­i­çin­ken­di­ni­be­ðen­dir­mek,­tak­dir­e­dil­mek,­il­ti­fat­e­dil­mek,­il­gi­o­da­ðý­ol­mak,­çe­ki­ci­ol­mak­is­ter.­Ya­ra­tý­lý­þýn­da­var­bu.­Ta­biî bel­li­kül­tür­ler­de­de­ðer­yar­gý­la­rý,­ka­dý­na­fren­me­ka­niz­ma­la­rý­ko­ya­bi­li­yor.­A­ma ki­þi­nin;­ki­þi­sel,­a­i­le­sel­ve­top­lum­sal­o­la­rak­de­ðer­yar­gý­la­rý­bu­fren­me­ka­niz­ma­sý­ný­o­luþ­tur­ma­ya­ye­ter­li­de­ðil­se,­çok­ko­lay­bir­þe­kil­de­böy­le­bir­a­la­na­(müs­teh­cen­li­ðe­vs.)­ka­ya­bi­li­yor. Ya­ni­ka­dýn,­top­lum­i­çin­de­ken­di­ni­da­ha­çe­ki­ci­ve­be­ðe­ni­lir­hâ­le ge­tir­mek­i­çin­mi­a­çý­lý­yor? Bir­yö­nüy­le­öy­le.­A­ma­as­lýn­da­ka­dý­nýn,­ken­di­ni­çok­ça­teþ­hir­et­me­si,­gi­ze­mi­de­kal­dý­rý­yor­or­ta­dan.­Ba­tý­lý­top­lum­la­rýn­bir­ço­ðu­na­bak­tý­ðý­nýz­za­man,­cin­sel­dev­ri­min­ya­þan­ma­sý,­in­san­la­rýn­ký­lýk­ký­ya­fet­gi­bi­bir­çok­a­lan­da­ken­di­le­rin­ce­öz­gür­dav­ran­ma­sý,­ca­zi­be­yi­kal­dýr­mýþ­týr.­Ve­bun­dan­do­la­yý­in­san­lar­cin­sel­yön­den­fark­lý­dav­ra­nýþ­la­ra,­fan­te­zi­le­re,­e­ði­lim­le­re­gir­miþ­tir.­Nor­mal,­fýt­rî­ve­ta­biî­o­la­ný­u­nu­tu­yor­in­san­lar.­Ar­týk­zevk­ver­mi­yor,­ca­zip­gel­mi­yor­çün­kü.­O­an­lam­da­in­san­la­rýn­bel­li­bir­mah­re­mi­yet­i­çe­ri­sin­de ya­þa­ma­sý­ve­cin­sel­li­ði­de­o­mah­re­mi­yet­i­çe­ri­sin­de­gö­tür­me­si,­as­lýn­da­u­zun so­luk­lu­bir­a­i­le­ha­ya­tý­ve­ya­cin­sel­mut­lu­luk­a­çý­sýn­dan­da­sað­lýk­lý­bir­du­rum.­Her­þe­yi­a­le­nen­or­ta­da­ya­þa­mak,­çok­sað­lýk­lý­de­ðil­za­ten.­Duy­gu­la­rý öl­dü­rü­yor­çün­kü.­Gö­re­gö­re­ar­týk­ka­bul­le­ni­yor­su­nuz,­bir­es­pri­si­kal­mý­yor. Pe­ki,­ka­dý­nýn,­ken­di­ni­top­lu­ma­teþ­hir­et­me­is­te­ði,­psi­ko­lo­jik­bir ra­hat­sýz­lýk­ve­ya­bir­ki­þi­lik­so­ru­nu­o­la­bi­lir­mi? Bir­kýs­mýn­da­o­la­bi­lir.­Öy­le­has­ta­lýk­lar­da­var­çün­kü.­A­ma­ta­biî­“Her ken­di­ni­ teþ­hir­ e­den,­ her­ müs­teh­cen­ gö­rün­tü­ ve­ren­ has­ta­dýr”­ de­mek yan­lýþ­o­lur.­A­ma­de­di­ðim­gi­bi­el­bet­te­bun­lar­i­çe­ri­sin­de­bir­þe­kil­de­teþ­hir­ci­lik­has­ta­lý­ðý­o­lan­lar­da­var. Siz­ce,­ken­di­ni­teþ­hir­e­den­ki­þi,­ne­ka­dar­öz­gür?­Ken­di­öz­gür­lü­ðüy­le­mi­bu­nu­ya­pý­yor,­yok­sa­bu­ra­da­baþ­ka­þey­le­rin­kö­le­si­ol­mak gi­bi­bir­du­rum­mu­söz­ko­nu­su? E­ðer­ki­þi­bir­pa­ra­kar­þý­lý­ðý­bu­nu­ya­pý­yor­sa,­pa­ra­a­maç­lý­ya­pý­yor­dur.­A­ma teþ­hir­ci­lik­has­ta­lý­ðý­var­sa,­has­ta­lý­ðý­bu­yo­la­teþ­vik­e­di­yor­dur.­O­ra­da­pa­ra­nýn­ö­ne­mi­yok­tur,­ya­ni­ki­þi­on­dan­ken­din­ce­bir­haz,­bir­ke­yif­a­lý­yor­dur,­mut­lu­o­lu­yor­dur. A­ma­bir­de,­teþ­hir­ci­lik­has­ta­lý­ðý­de­ðil­de,­ken­di­ni­teþ­hir­e­de­rek­il­gi­o­da­ðý­ol­mak­is­te­yen­ler,­dik­kat­çek­mek­is­te­yen­ler­ve­ya­bu­yol­la­meþ­hur­ol­mak,­bir yer­le­re­gel­mek,­o­nu­bir­ba­sa­mak­o­la­rak­kul­lan­mak­is­te­yen­ler­var.­Ya­ni­her müs­teh­cen­gö­rün­tü­ve­ren­ay­ný­ka­te­go­ri­ye­gir­mez,­müm­kün­de­ðil.­Hep­si­nin a­ma­cý­fark­lý­dýr.­Or­tak­o­lan­þey,­o­gö­rün­tü­dür.­A­ma­gö­rün­tü­nün­ar­ka­pla­nýn­da­çok­de­ði­þik­a­maç­lar­var­dýr.­Bu­a­maç­i­çin­o­gö­rün­tü­kul­la­ný­lýr.­Bü­tün­me­-

Yeni Asya’dan Ali Toker Beyefendi “Yusuf kardeþim, Cevþen ve Türkçe açýklamasý Omzumdan sývazlýyor. “Evlât… Ben sipariþ veriyorum. Namaz Tesbihatý kapaðýný gülsün evladým” dedi... Hem Cevþen’i, hem namaz tesbihatýný teslim edince Ali Be

se­le­bu­dur. Bir­kýs­mý­da­kan­dý­rý­lýr,­tel­ki­ne­yat­kýn­dýr­çün­kü,­“Ya­bak­þöy­le­yap,­böy­le­yap, bir­yer­le­re­ge­lir­sin,­þu­o­lur,­bu­o­lur”­di­ye­kan­dý­rý­lan­in­san­lar­dýr.­Yok­sa­hep­si has­ta­ruh­lu­in­san­lar­de­ðil.­Hat­ta­bir­kýs­mý,­yýl­lar­son­ra­çok­piþ­man­ol­duk­la­rý­ný i­fa­de­e­der,­“Keþ­ke­þu­gö­rün­tü­le­ri­ver­me­sey­dim,­ha­ya­tý­mýn­en­bü­yük­ha­ta­sý,­en bü­yük­yan­lý­þým...­vs.”­di­ye­rö­por­taj­lar­da­ve­rir­ler.­A­ma­þu­bir­ger­çek­ki,­sað­lam bir­a­i­le­e­ði­ti­mi,­de­ðer­yar­gý­sý,­ter­bi­ye­si­al­ma­mýþ­ve­ya­çok­cid­dî­par­ça­lan­mýþ­a­i­le ço­cuk­la­rý,­al­kol,­mad­de­ve­ya­ku­mar­ba­ðým­lý­sý,­fu­huþ­sek­tö­rü­ne­ya­kýn­sek­tör­de ça­lý­þan­a­i­le­ço­cuk­la­rý,­bu­a­la­na­da­ha­çok­mey­le­di­yor.­Bu­ra­dan­da­þu­so­nuç­çý­ký­yor:­Sað­lýk­lý,­ni­te­lik­li,­ki­þi­lik­li­bir­a­i­le­or­ta­mý,­her­tür­lü­o­lum­suz­et­ki­ye­kar­þý­ko­ru­yu­cu­bir­kal­kan,­bir­zýrh­gi­bi.

‘‘

Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­ör­tün­me­nin,­ka­dý­nýn­ya­ra­tý­lý­þý­nýn,­bir an­lam­da­psi­ko­lo­ji­si­nin­ge­re­ði­ol­du­ðu­nu­söy­lü­yor.­Bu­ko­nu­da­ne­ler­söy­le­mek­is­ter­si­niz? Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­nin­de­mek­is­te­di­ði­þu­dur: Ka­dýn­la­rýn­çok­a­zý­gü­zel­dir.­Ço­ðu­ya­çir­kin­dir,­ya­yaþ­lý­dýr—çün­kü­ka­dýn,­er­ke­ðe­gö­re­da­ha­ça­buk yaþ­la­nýr.­Ve­ka­dýn­fýt­ra­ten­il­gi­çek­mek,­il­gi­o­da­ðý­ol­mak,­ken­di­ni­teþ­hir­et­mek, gös­ter­mek­is­ter.­A­ma­hiç­bir­çir­kin­ka­dýn­da,­ken­di­ni­gös­ter­mek­is­te­mez.­Hep gü­zel­leþ­mek,­es­te­tik­yap­mak,­mak­yaj­yap­mak,­çir­kin­li­ði­ni­bir­ta­kým­þey­ler­le ka­muf­le­et­mek­is­ter.­Bu­ra­da­za­ten­Be­di­üz­za­man’ýn­vur­gu­la­dý­ðý­þey­de­o.­Ka­dý­nýn­fýt­ra­týn­da­bu­var­ya­ni.­Do­la­yý­sýy­la­ör­tü,­bü­tün­bun­la­rý­da­ka­pa­týr­as­lýn­da. Ay­ný­za­man­da­da,­ken­di­le­ri­ne­fark­lý­ni­yet­le­ba­kan­in­san­la­rýn­ba­ký­þý­ný­da­kýs­men­en­gel­le­ye­bi­lir.­Fa­kat,­a­i­le­le­rin­kýz­la­rý­na­ör­tü­ko­nu­sun­da­bas­ký­yap­ma­ma­la­rý­ný­ö­ne­ri­rim.­Ba­zý­kýz­la­rý­mýz,­“kö­þe­yi­dö­nün­ce”­ör­tü­sü­nü­çý­ka­ra­bi­li­yor.­Ve­ya­baþ­ta­ör­tü;­ful­mak­yaj,­dar­bir­blu­u­je­en.­Çok­sý­rý­tý­yor.­Bu­da­ha­çok­teþ­hir­ci­lik­o­lu­yor.­Bu­nun­i­çin­kýz­la­rýn­sin­di­re­rek,­ö­züm­se­ye­rek­ör­tün­me­si­da­ha man­týk­lý.­Ör­tün­mü­yor­sa­da­as­la­bas­ký­yap­ma­mak­ge­rek. Bi­raz­da­ço­cuk­la­rý­mýz­ve­genç­le­ri­miz­den­söz­e­de­lim.­Med­ya­a­ra­cý­lý­ðýy­la­müs­teh­cen­li­ðe­ma­ruz­ka­lan,­bil­has­sa­ço­cuk­ve­er­gen­ler de,­bu­du­rum­dan­o­lum­suz­bir­þe­kil­de­et­ki­len­mi­yor­mu?­Bu­na kar­þý­bir­ted­bir­a­lýn­ma­lý­de­ðil­mi? E­ðer­a­i­le­ler­bir­fil­tras­yon,­bir­ta­kým­de­ne­tim­me­ka­niz­ma­la­rý­koy­ma­mýþ­sa, ço­cuk­lar­ve­genç­ler­bu­na­çok­ra­hat­bir­þe­kil­de­u­la­þa­bi­li­yor­ve­bun­dan­o­lum­suz bir­þe­kil­de­et­ki­le­ne­bi­li­yor­lar­ta­bi­î.­Çok­er­ken­yaþ­ta­cin­sel­li­ði­tah­rik­e­den­u­ya­ran­lar­al­mak,­ço­cuk­la­rýn­ve­genç­le­rin­er­ken­hor­mo­nal­ge­li­þim­le­ri­nin­o­luþ­ma­sý­na­ve­o­yön­de­me­rak­la­rý­nýn­art­ma­sý­na­se­bep­o­la­bi­lir.­Bu­da,­ken­din­de­var­o­lan­ve­me­se­lâ­e­ði­ti­me,­bi­li­me,­kül­tü­re,­san'a­ta,­spo­ra­a­yýr­ma­sý­ge­re­ken­e­ner­ji­nin­bir­kýs­mý­ný­cin­sel­a­la­na­yö­nelt­me­þek­lin­de­bir­prob­lem­do­ðu­ra­bi­lir.­Bu­ra­dan­da­por­nog­ra­fi­ye­kay­ma­ris­ki­o­la­bi­lir­ve­o­ra­da­ki­gö­rün­tü­le­ri­ger­çek­ha­yat­ta zan­ne­dip­o­þe­kil­de­kar­þý­sýn­da­bir­ka­dýn-er­kek­pro­fi­li­o­luþ­tu­ra­bi­lir.­Ve­kar­þý­cin­se­yak­la­þý­mýn­da­böy­le­bir­yo­lu­de­ne­ye­bi­lir.­Bu­da­yan­lýþ­bir­yön­tem­o­lur­ta­bi­î. Müs­teh­cen­gö­rün­tü­ler­ve­ya­ka­ba­cin­sel­muh­te­va­lý­u­ya­rý­lar,­ço­cuk­ve­genç­le­rin­ö­nün­de­kö­tü­bir­mo­del­dir.­Ki­þi­lik­ge­li­þi­mi­a­þa­ma­sýn­da­ço­cuk­ve­genç­ler, gör­dük­le­ri­ni­tak­lit­et­me­e­ði­li­min­de­dir.­Ya­ni­on­lar­gi­bi­ol­mak­is­te­ye­bi­lir­ler, on­lar­gi­bi­meþ­hur­ol­mak­is­te­ye­bi­lir,­on­la­rýn­git­ti­ði­yol­la­rý,­giy­dik­le­ri­giy­si­le­ri, çýk­týk­la­rý­yer­le­ri­vs.­me­rak­e­de­bi­lir­ler.­E­ði­li­mi­de­var­sa­ta­biî­ço­cu­ðun,­gen­cin.. Her­kes­te­ol­maz­çün­kü.­Bu­nun­dý­þýn­da,­ço­cuk­ve­er­gen,­a­i­ley­le­de­cid­dî­ça­týþ­ma­ya­gi­re­bi­lir.­Çün­kü­a­i­le­nin­ver­mek­is­te­dik­le­ri­i­le­gör­dük­le­ri­a­ra­sýn­da­du­ran ço­cuk,­ta­bi­a­tý­ne­re­ye­yat­kýn­sa­o­ra­ya­ka­ya­bi­li­yor. Ö­zet­le­söy­le­mek­ge­re­kir­se,­müs­teh­cen­gö­rün­tü­ler,­ya­yýn­lar­vs.­ço­cuk­ve er­gen­le­rin­ki­þi­lik­le­ri­ni­bo­za­bil­di­ði­gi­bi,­yan­lýþ­cin­sel­e­ði­lim­le­re­ve­dav­ra­nýþ­la­ra­da­yön­len­di­re­bi­lir.­Do­la­yý­sýy­la,­ço­cuk­ve­genç­le­rin­bu­þe­kil­de­u­ya­ran­la­ra­ma­ruz­kal­ma­sý­nýn­mut­la­ka­de­net­len­me­si­ve­en­gel­len­me­si­lâ­zým. Ye­tiþ­kin­in­san­lar­i­çin­de­a­çýk­ça­de­ðil­se­bi­le,­ter­cih­o­la­rak­ted­bir­al­mak­ge­re­kir.­Çün­kü­bir­þe­kil­de­in­san­lar­u­la­þý­yor­bu­na,­ya­sak­la­mak­çö­züm­ol­mu­yor.­A­ma­de­ne­tim­me­ka­niz­ma­sý­ve­bel­li­ku­man­da­lar,­bel­li­fil­tras­yon­lar, ter­cih­li­bir­ta­kým­me­ka­niz­ma­lar­gün­de­me­ge­ti­ri­le­bi­lir. Son­bir­so­ru­o­la­rak,­ar­tan­þid­det­o­lay­la­rý­i­le­müs­teh­cen­lik­a­ra­sýn­da­bir­i­liþ­ki­gö­rü­yor­mu­su­nuz? Cin­sel­muh­te­va­lý­suç­lar­da,­te­ca­vüz­de­bir­þid­det­tir­ne­ti­ce­de­a­ma­ge­nel­an­lam­da­þid­de­ti­art­tý­ran­þey­le­ri­þöy­le­ce­sý­ra­la­ya­bi­li­riz:­Ö­zel­lik­le­bü­yük­þe­hir­ler­de yo­ðun­tra­fik,­ha­va­kir­li­li­ði,­ok­si­jen­mik­ta­rý­nýn­ve­ye­þil­çev­re­le­rin­a­zal­ma­sý,­be­ton­laþ­ma,­ge­lir­da­ðý­lý­mýn­da­ki­cid­dî­u­çu­rum­lar;­si­ya­sî,­sos­yal,­e­ko­no­mik­çal­kan­tý­lar,­be­lir­siz­lik­ler,­dü­zen­siz­a­i­le­ha­yat­la­rý,­ka­pi­ta­list­sis­te­min­sü­rek­li­tü­ke­ti­mi­teþ­vik­et­me­si,­genç­le­rin­ço­cuk­la­rýn­ki­þi­lik­ge­li­þim­le­ri­ni­o­lum­suz­et­ki­le­ye­cek­san'at­sal,­kül­tü­rel­de­ðer­yar­gý­la­rý­nýn­ye­ter­li­ol­ma­yý­þý­gi­bi­bir­çok­se­bep­le þid­det­ar­ta­bi­lir. Ö­te­yan­dan­kon­trol­süz­göç­ler,­te­rör­o­lay­la­rý­ve­ta­biî­ki­ge­re­ðin­den­faz­la cin­sel­muh­te­va­lý­u­ya­rým­lar­da­þid­de­ti­art­tý­rýr.­Ya­ni­ki­þi,­cin­sel­muh­te­va­lý­u­ya­rýl­dý­ðý­za­man,­il­lâ­gi­dip­te­ca­vüz­e­de­cek­de­ðil,­so­kak­ta­ki­ne­de­sal­dý­ra­bi­lir, ya­ni­ne­ti­ce­de,­il­kel­cin­sel­e­ner­ji­bir­yer­de­bo­þal­mak­is­ter.­Me­se­lâ­bir­fut­bol mü­sa­ba­ka­sýn­da­kar­þý­ta­ra­fa­cin­sel­muh­te­va­lý­kü­für­de­e­de­bi­lir,­kav­ga­da­e­de­bi­lir,­sa­týr­da­çe­ke­bi­lir.­O­bir­e­ner­ji­yü­kü­çün­kü,­bir­yer­de­bo­þa­la­cak.­Ba­zen­öy­le­bo­þa­lýr,­ba­zen­böy­le. Te­þek­kür­ler... Ben­te­þek­kür­e­de­rim.

Þ A B A N Bir sabýr ve muhabbet sanatýnýn ustasýný Elif sayfalarýna misafir ettik. Kendisiyle GÝRÝÞ:

bölümlerini paylaþmaya çalýþtým. Pek çok ödülleri var. O, sadece Türkiye’de deðil, Ýþte bol tebessümlü sohbetimizden kâðýda düþenler…

­Kar­gý ­ a­ Ço­rum’un 1952­yý­lýnd ta­ok­ u­lu­ il­çe­- -Sergilerinizi artýk Anadolu’da açýyorsunuz? Bunun sebeb-i hikmeti nedir? ­ e­ doð­du.­Or­ il­çe­sind o­- Sahanýz ve mevkiniz ne olursa olsun, karþýnýzdaki insana sesiniz, sohbetiniz ve sö tip­Li­se­si­ni­ Ç ­ e,­Ý­mam-Ha­ sind um r olmayana, bilenin bilmeyene borcu vardýr.” Ýlmin þehri Peygamberimiz, kapýsý Hz. zu­ ­ i.­ 1974’te­Er­ rum’da­ bit­ ird en Sanatý Ýstanbul’da tanýmýþýz. Sanatkârý burada buluyoruz. Hemen her semtte sa d ’n ü s ­ ü t i­ t s­ n ­E Yük­sek­Ýs­lâm ýþ müsait deðil. Biz ‘Her ilde bir sergi, her evde bir eser’ düþüncesinden dolayý Anado eþ­yýl­ Sar­ ý­ka­m düþen görevi yerine getirmeye gayret edeceðim. Görüyorum ki, Anadolu insanýnda B .­ u d l­ ­o n me­zu ­E î­ l il­ t­ an­sonr­ a­ M açsýn arkadaþ” diyerek, mükellefiyetimizi yerine getirelim diyoruz. Herkes Ýstanbul Va­iz­li­ði­ yap­týk un ­ d a­ geç­ti.­ Yur n ý­ ð ý­ ­ l an bilmeleri, bizi hayýrla anabilmeleri için, hizmetimizi ayaklarýna götürmek zorundayýz k a­ ­B ði­tim or­ta­öð­re­tim­de Analodu sergilerine aðýrlýk vermeye gayret ediyoruz. e­ ­ d in r e­ ­ l er ­y ik de­ði­þ ð­­Ah­lâk­Bil­gi­si­ö Din­Kült­ ü­rü­ ve , -Sergilerin akisleri nasýl oluyor? en ­ ð ­ an ­ D ö ya p re t­m en l­ i­ð i­ ýl­ ­y lü Bu sergilerde edindiðim güzelliklerden; meselâ bizi çok insan tanýyormuþ. Nasýl? R l­i­ol­du.­1974’ 1996’da­e­mek yaz­ ýsacayaðýmýz da var; tanýtým, sergileme, öðretim. Tanýtým; seslisiyle, görüntüsüyle ý­ ð ý­ d a­ ­ l aþ ­b en lar­dan­it­ i­ba­r ) -Maþallah ne güzel... tý­na­ (4.11.2009 a­ f ­ ve ý,­ n ý­ t ha­ya­ Hakikaten insan bu rüyalardan da ders almasýný bilmeli. Çünkü “Kiþi sevdiðiyle ber e ­ d in a­ gaz­ e­te­s ­ ar­Ye­ni­ As­y orada ‘hat’la yüzleþtirecek. Bununla ilgili Kayýþzade Hafýz Osman Efendinin ‘vav’ h kad üþ ­ m ­ ür la­rak­sürd ömrü nasýl bir çalýþmayla geçiyor: “Hüve’l-Hallakum bâki. 157. Kur’ân-ý Kerim’ini ya kö­þe­ ya­za­rý­ o­ i r e­ s e­ ’i n ,­ il k ­ ömrünü Hakk’a teslim etti.” 157. Kur’ân sözü insaný hemen silkindiriyor deðil mi? o ­l an ­ D ö ð­ en ­ i­ðe­ 1984’te n ek ­T an ’d ân Kur’ ­ a­ e­se­ri-Nasýl yaþarsanýz öyle ölürsünüz... d ­ ý.­ 40­ci­va­rýn ya­yýn­land 80-90 yýllýk ömre demek ki sýðabiliyor. Þeyh Hamdullah’ýn kayýtlarda 100 tane Ku .­ bul­un­makt­ a­dýr

padiþahlarýn özel koleksyonlarýný, kütüphanelerini süslemiþ. Büyük Hafýz Osman, Sultan Mahmut. Bu arada 26 padiþahýn 18’i fiilen ‘hattat’lýkla meþgul olmuþlardýr. ‘Vav’ hikâyesine gelince; Hafýz Osman Efendi Üsküdar’dan Sarayburnu’na kayýkla cübbemi deðiþtirdim. Para kesesi ötekinin cebinde kalmýþ. Ben ‘hattat’ým, sana bug verirdim, ama cübbemde kalmýþ. Sen bu günlük idare et.” Kayýkçý istemeye isteme Bedesten, bugünkü Beyazit Camii’nin arkasýndaki Sahaflar Çarþýsý. Neyse kayýkçý ‘vav’ý cebine atýyor. Yolu bir gün oraya düþüyor. Tellanýn yanýna y ýdýr Baybara, 1958 yýlýnda Mardin’de doðdu. Ýl- gösteriyor. Arttýran arttýrana. En yüksek parayý kim verdiyse ‘vav’ onda kalýyor. Pa köðrenimini orada yaptý. 1972 yýlýnda Mardin Ý- Kayýkçý, bundan sonra Hafýz Osman gelsin diye dört gözle bekler oluyor. Gelse de mam Hatip Lisesi'ne baþladý. 1979 yýlýnda mezun kayýkçýya uzattýðýnda “Üstadým sizin akçeniz geçmez. N’olur bir vav daha yazar m oldu. Mezun olduktan yaklaþýk iki ay sonra imamlýk gö- Gerek Kayýþzade gerek Hafýz Osman gibi tarihte binlerce örnek var bunun gibi... B revine baþladý. Ayný yýl Ýstanbul Yüksek Ýslâm Enstitüsü Þerefyâb olduk, selâmlaþtýk, dualaþtýk; gönül dostlarýmýz da bize dua etsinler, hat

H

KÝMDÝR?

RÖPORTAJ: ÝSMAÝL TEZER

sýnavlarýný kazandý. Mezun olacaðý sene Yüksek Ýslâm Enstitüsü, Ýlahiyat Fakültesi oldu. Böylece Ýlahiyat Fa- -Hüsn-ü ‘hat’týn hakikatini daim gösterebilmeniz duasýyla... kültesinin ilk mezunlarýndan olmuþ oldu. 1983 yýlýnda KUTU-1: fakülteyi bitirdi. Ayný yýl Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nda “Onu müellifi sipariþ verdi..” vaizlik ve müftülük imtihanlarýna girip kazandý. 1984 Hamid Hocamdan el aldýktan sonra kendisine gelen sipariþleri, yazý iþlerini “Hafýz yýlýnda Mardin Mazýdaðý ilçesine vaiz olarak atandý. O- Yeni Asya’da Ali Toker beyefendi var. Sohbet büyüðümüzdür. Ali bey dedi ki bana: rada müftü olmadýðý için vekâleten müftülük görevi- hatýnýn cep boyunu hazýrlýyoruz, istersen onun da kapaðýný yazabiliriz. Ama ne ü ni yürüttü. 1986 yýlýnda bu göreve asaleten atandý. çalýþmaya baþladým. Cevþen’in kapak hattý bitti. O akþam rüyamda Bediüzzaman… fatýný Rabbim fazlasýyla verecektir. Ömrün ziyade olsun, bereketli olsun. Yüzünüz 1988 yýlýnda ihtisas yapmak üzere Haseki Eðitim kompozisyonunu da hazýrladýk… Ýnanýr mýsýnýz? Cevþenin kapaðýndan ziyade, Merkezine geldi. 1989 yýlýnda yüksek lisans sýnavýný Ali Bey tabi þaþýrdý, “Kardeþim biz bunu sipariþ vermemiþtik” deyince, “Onu müellif kazandý ve Kelâm Anabilim dalýnda tezini hazýrladý. himmet ediyor, elinizden tutuyorlar. Yeter ki “Ben kimin kalemini tutuyorum?” diye dü Tezini 1993 yýlýnda bitirdi. 2000 yýlýnda vaiz olarak Ýstanbul’da göreve baþladý. Þile’de 2,5 yýl, Bayrampaþa KUTU2: Cezaevi'nde de 2 sene görev yaptý. 2005 yýlýndan beridir Hattat Hamid Aytaç Hoca…

Bir gün yurttayým, gazetenin birinde arka sayfada Hattat Hamid Aytaç hocamla tam görmedim.” “Evlât” dedi, “Hattat Hamid Aytaç, bizim Hat sanatýnda dedemiz. Bu fak ifade tarzýna, “Hocam þayet refakât ederseniz, müsaadeniz olursa, sizi incitmeyece lim” dedi, ki Kurban Bayramý da yaklaþýyordu. Gittik, benim için muazzam bir sevin ahlâký da bu iþe müsait, sizden devam edip bitirmesini arzu ediyorum. Ýcazetini siz “Receb’ciðim, siz daha sýhhatlisiniz, sizde devam etsin, yine biz icazetini yazarýz” d getirmiþ. Receb Hocanýn emaneti olarak seni kabul ettim” dedikten sonra Hamid Ho

14 Şubat 2010  

Yeni Asya´nın 14 Şubat 2010 baskısı