Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

BÝN TAKSÝCÝ GAZETE ÖNÜNDE TOPLANDI

ÝSTANBUL’DA KONFERANS

NORVEÇ’TE FÝTNE KARÝKATÜRLERÝNE BÜYÜK PROTESTO

AHMET YESEVÎ ANILACAK Haberi sayfa 16’da

Haberi sayfa 16’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

20 GEMÝLÝK FÝLO KURULACAK

Þimdi de Gazze’ye yardým filosu AKDENÝZ’E AÇILACAKLAR n ÝHH­Baþ­ka­ný­Bü­lent­Yýl­dý­rým, Gaz­ze­Þe­ri­dinde­ki­ab­lu­ka­yý­del­mek­ü­ze­re­Ni­san­a­yý­or­ta­la­rýn­da 20­ge­mi­lik­bir­fi­lo­i­le­Ak­de­niz’e­a­çý­la­cak­la­rý­ný­bil­dir­di.­Yýl­dý­rým, “2010­ba­ha­rýn­da­muh­te­me­len­Ni­san­a­yý­or­ta­la­rýn­da­5­ge­mi­sa­týn­a­lýp­u­lus­la­ra­ra­sý­bir­or­ga­ni­zas­yon­la o­lu­þa­cak­20­ge­mi­lik­bir­fi­lo­i­le Gaz­ze’ye­git­mek­is­ti­yo­ruz”­de­di.­­

SIZLANMAYI BIRAKIN YASAÐI KALDIRIN SÝVÝL TOPLUM TEMSÝLCÝLERÝ, HÜKÜMETE, MECLÝSE VE DEVLETE BÝR KEZ DAHA SESLENÝYOR. BAÞBAKANLIK SIZLANMA YERÝ DEÐÝL n Kon­ya­ Ý­nanç­ Öz­gür­lük­le­ri­ Plat­for­mu­nun­ 126. haf­ta­ ey­le­min­de­ ko­nu­þan­ Mu­am­mer­ Dur­maz, "Baþ­ba­kan­lýk­sýz­lan­ma,­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý piþ­man­lýk­i­fa­de­et­me­ye­ri­de­ðil­dir"­de­di.­“Hay­di, kal­dý­rýn­ bu­ ya­sa­ðý!­ E­li­niz­de­ki­ bü­tün­ ma­ze­ret­ ve ba­ha­ne­ler­tü­ken­di”­diye­seslenen­Durmaz,­“Yok­sa­ih­mal­ve­gaf­let­ten­da­ha­aðýr­bir­ko­num­da­ol­muþ­o­la­cak­sý­nýz”­uyarýsýnda­bulundu.

Haberi sayfa 3’te

ÖLÜMLER DEVAM EDÝYOR

Haiti’de önce deprem, sonra açlýk YÝYECEK SIKINTISI HAD SAFHADA n Ha­i­ti’nin­üç­dev­prob­le­mi­aç­lýk, sað­lýk­ve­e­ði­tim.­Ha­i­ti­hal­ký­dep­rem­den­ ön­ce­ de­ gün­de­ bir­ ö­ðün ye­mek­ bu­la­bi­li­yor­ ve­ fa­kir­li­ðin pen­çe­sin­de­ kýv­ra­ný­yor­du.­ Dep­rem­le­aç­lýk­Ha­i­ti­hal­ký­nýn­en­bü­yük­prob­le­mi­ha­li­ne­gel­di.­Or­ta­la­ma­in­san­öm­rü­nün­40-45­ol­du­ðu Ha­i­ti’de­ gün­de­ ne­ ka­dar­ be­bek, ço­cuk­ ve­ ye­tiþ­ki­nin­ dep­rem­ son­ra­sý­aç­lýk­tan­öl­dü­ðü­bi­lin­mi­yor. Haberi sayfa 7’de

BAKANLIKTAN GENELGE

ÇOCUKLAR DA MI YASAKLI BÜYÜYECEK? n Ko­ca­e­li­Gö­nül­lü­Kül­tür­Te­þek­kül­le­ri­Plat­for­mu­nun­ 251.­ haf­ta­ ba­sýn­ a­çýk­la­ma­sý­ný­ o­ku­yan­ Zey­nep­Ö­zel­de­þöy­le­de­di:­“A­na­la­rý­mýz­göz­le­ri­ni­bu an­lam­sýz­ ya­sak­la­ aç­tý­lar­ dün­ya­ya.­ Son­ra­ bü­yü­yüp­genç­kýz­­ve­ev­le­nip­a­na­ol­du­lar.­Bi­zi­bü­yüt­tü­ler,­ a­na­ ol­ma­ ya­þý­na­ gel­dik,­ a­ma­ ya­sak­ hâ­lâ de­vam­ e­di­yor.­ Ve­ me­rak­ e­di­yo­ruz,­ ço­cuk­la­rý­mýz da­mý­bu­an­lam­sýz­ya­sak­la­­bü­yü­ye­cek?” Haberi sayfa 4’te

GAZETECÝ-YAZAR MEHMET ALTAN YENÝ ASYA’NIN SORULARINI CEVAPLANDIRDI

Said Nursî derin izler býraktý YORUMLARININ ÖZEL OLARAK ETÜD EDÝLMESÝ GEREKÝR n Prof.­Dr.­Meh­met­Al­tan,­Sa­id­Nur­sî’nin,­di­nin­si­ya­sal­laþ­ma­ktan kur­ta­rýl­ma­sý­ve­doð­ru­ya­þan­ma­sý­i­çin­gös­ter­di­ði­gay­ret­ler­le­de­rin iz­ler­ bý­rak­tý­ðý­ný­ söy­le­di.­ Al­tan­ þöy­le­ de­di:­ “O­nun­ söy­le­dik­le­ri­nin, yo­rum­la­rý­nýn­ö­zel­o­la­rak­e­tüd­e­dil­me­si­ge­re­kir,­bu­nu­ya­pan­ge­niþ bir­ke­sim­var.­Sa­id­Nur­sî­cum­hu­ri­yet­ta­ra­fýn­dan­ilk­dýþ­la­nan­in­san­lar­dan­ bi­ri.­ Sa­id­ Nur­sî’nin­ gö­rüþ­le­ri­nin­ yay­gýn­laþ­ma­sý,­ o­nun­ dü­þün­ce­si­et­ra­fýn­da­bir­tar­týþ­ma­nýn­or­ta­ya­çýk­ma­sý­an­cak­nor­mal­leþ­mey­le­bir­lik­te­o­la­bi­lir.­Nor­mal­leþ­mey­le­bir­lik­te­Sa­id­Nur­sî’nin­dü­þün­ce­ve­al­gý­sý­na­yö­ne­lik­re­sim­tam­o­la­rak­or­ta­ya­çý­kar.”­

Hastane yangýnlarý için komisyon EKSÝKLÝKLER RAPOR EDÝLECEK n Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­Müs­te­þa­rý­Ni­hat To­sun­im­za­sýy­la­ya­yýn­la­nan­ge­nel­ge­ye­gö­re,­sað­lýk­ku­rum­la­rýn­da yan­gýn­dan­ko­run­ma­i­le­il­gi­li­ön­lem­le­rin­a­lý­na­bil­me­si,­nok­san­lýk­la­rýn­tes­bit­e­di­le­rek­ra­por­lan­ma­sý­i­çin;­her­il­de­Si­vil­Sa­vun­ma­Mü­dür­lü­ðü,­Ýt­fa­i­ye­Mü­dür­lü­ðü,­Ba­yýn­dýr­lýk­ve­Ýs­kân­Mü­dür­lü­ðü­i­le­Sað­lýk Mü­dür­lü­ðü­tem­sil­ci­le­ri­nin­ka­tý­lý­mýy­la­tek­nik­in­ce­le­me­ko­mis­yo­nu o­luþ­tu­ru­la­cak.­Haberi sayfa 4’te ISSN 13017748

www.yeniasya.com.tr

8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ / 75 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.346

ALTAN—Cumhuriyet yönetimi, Said Nursî'ye çok çile çektirdi.

H. Hüseyin Kemal’in röportajý sayfa 12’de

Militarizme Meclis ödülü ORTAYLI'YA ÖDÜL TEPKÝ ÇEKTÝ n MHP­Ge­nel­ Mer­ke­zin­de­ki­ ko­nuþ­ma­sýn­da,­ si­vil­ si­ya­se­tin­ ken­di­si­ni­ ge­liþ­tir­me­me­si­ha­lin­de­dar­be­nin­ka­çý­nýl­maz­ol­du­ðu­nu,­an­ti­mi­li­ta­rist­bir­top­lu­ma­ gi­di­þin­ kö­rük­len­di­ði­ni,­ di­nin­ de hiç­bir­za­man­ken­di­ba­þý­na­bý­ra­kýl­ma­yýp­dev­le­tin­bir­par­ça­sý­o­la­ca­ðý­ný­ö­ne sü­ren­Prof.­Ýl­ber­Or­tay­lý'ya,­AKP-MHP uz­laþ­ma­sý­i­le,­2010­TBMM­O­nur­Ö­dü­lü­nün­ve­ri­le­ce­ði­ha­beri­tep­ki­çekti. Haberi sayfa 5’te

YENÝ SÝSTEM GELÝYOR

KOMUTANLAR DA HAZIR BULUNMUÞTU

SURÝYE’DEN GELENLER ARTTI

VERGÝ KAÇAÐINA SIKI TAKÝP

ISPARTA TUGAY CAMÝÝNÝN TEMELÝNÝ KÝM ATMIÞTI?

VÝZE KALKTI, HATAY SAÐLIK ÜSSÜNE DÖNÜÞTÜ

Haberi sayfa 11’de

Avni Özgürel’in yazýsý sayfa 8’de

Haberi sayfa 6’da

MÝLLÎ TAKIM ALMANYA ÝLE EÞLEÞTÝ

Haberi Spor’da

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

LÂHÝKA

Ýslâm’ýn istikbali parlak görünüyor

. B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

Ýslâm’ýn ve Asya’nýn istikbali, uzaktan gayet parlak görünüyor. Çünkü Asya’nýn hâkim-i evvel ve âhiri olan Ýslâmiyetin galebesi için dört-beþ mukavemetsûz kuvvetler ittifak ve ittihad etmektedirler.

‘‘

Onlara­“Allah’ýn­indirdiðine­uyun”­dendiðinde,­“Biz­atalarýmýzdan­görüp­alýþtýðýmýz­þeye­uyarýz”­ derler.­Ya­onlarýn­atalarý­hiçbir­þeyden­anlamaz­ve­doðru­yolu­bulamamýþ­kimselerse? Bakara Sûresi: 170 / Âyet-i Kerime Meâli

MELEKLERDE AKIL VAR MIDIR? ÖLÇÜ HALÝL AKGÜNLER iakgun@tnn.net

Hâtime Ýs­lâm’ýn­ve­As­ya’nýn­is­tik­ba­li,­u­zak­tan­ga­yet­par­lak­gö­rü­nü­yor.­Çün­kü­As­ya’nýn­hâ­kim-i­ev­vel­ve­â­hi­ri­o­lan­Ýs­lâ­mi­ye­tin­ga­le­be­si­i­çin­dört-beþ­mu­ka­ve­met­sûz­kuv­vet­ler­it­ti­fak­ve­it­ti­had­et­mek­te­dir­ler. Bi­rin­ci­kuv­vet:­Ma­a­rif­ve­me­de­ni­yet­le­mü­ceh­hez o­lan­Ýs­lâ­mi­ye­tin­kuv­vet-i­ha­ki­ki­ye­si­dir. Ý­kin­ci­si:­ Te­kem­mül-ü­me­bâ­dî­ve­ve­sâ­it­le­mü­ceh­hez­o­lan­ih­ti­yac-ý­þe­did­dir. Ü­çün­cü­sü: As­ya’yý­ga­yet­se­fa­let­te,­baþ­ka­yer­le­ri ni­ha­yet­re­fa­het­te­gör­mek­ten­neþ’et­e­den­te­neb­büh-ü­tâm­ve­te­yak­kuz-u­kâ­mil­le­mü­ceh­hez­o­lan gýp­ta­ve­re­ka­bet­ve­kîn-i­muz­mer­dir. Dör­dün­cü­sü:­Ehl-i­tev­hi­din­düs­tu­ru­o­lan­tev­hidi­ke­li­me;­ve­ze­mi­nin­ha­si­ye­ti­o­lan­i­ti­dal­ve­tâ­dil-i mi­zaç;­ve­za­ma­nýn­zi­ya­sý­o­lan­te­nev­vür-ü­ez­han;­ve me­de­ni­ye­tin­ka­nu­nu­o­lan­te­lâ­huk-u­ef­kâr;­ve­be­de­vi­ye­tin­lâ­zý­mý­o­lan­se­lâ­met-i­fýt­rat;­ve­za­ru­re­tin se­me­re­si­o­lan­ha­fif­lik­ve­cü­ret-i­te­þeb­büs­le­mü­ceh­hez­o­lan­is­ti­dad-ý­fýt­rî­dir. Be­þin­ci­si:­ Bu­za­man­da­mad­de­ten­te­rak­ki­ye­mü­te­vak­kýf­o­lan­i’lâ-yý­ke­li­me­tul­lah,­Ýs­lâ­mi­ye­tin­em­riy­le­ve­za­ma­nýn­il­câ­â­týy­la­ve­fakr-ý­þe­di­din­ic­ba­rýy­la ve­her­ar­zu­yu­öl­dü­ren­ye’sin­öl­me­siy­le­ha­yat­bu­lan ü­mit­le­mü­ceh­hez­o­lan­ar­zu-yu­me­de­ni­yet­ve meyl-i­te­ced­düt­tür.­Ve­bu­kuv­vet­le­re­yar­dým­et­mek­i­çin­e­ca­nib­i­çi­ne­ih­ti­lâl­ve­ren­ve­me­de­ni­yet­le­ri ih­ti­yar­lan­dý­ran­me­sâ­vi-i­me­de­ni­ye­tin­me­ha­si­ni­ne ga­le­be­si­dir.­Ve­sa’yin­se­fa­he­te­a­dem-i­ki­fa­ye­ti­dir. Bu­nun­i­ki­se­be­bi­var­dýr: Bi­rin­ci­si: Din­ve­fa­zi­le­ti­düs­tur-u­me­de­ni­yet­et­me­mek­lik­ten­neþ’et­e­den­mü­sa­a­de-i­se­fa­het­ve mu­va­fa­kat-i­þeh­vet-i­ne­fis­tir. Ý­kin­ci­si:­ Hub­büþ­þe­he­vat­ve­di­ya­net­siz­li­ðin­ne­ti­ce­si­o­lan­mer­ha­met­siz­lik­ten­neþ’et­e­den­ma­i­þet­te­ki müt­hiþ­mü­sa­vat­sýz­lýk­týr. E­vet,­þu­di­ya­net­siz­lik­Av­ru­pa­me­de­ni­ye­ti­nin­iç­yü­zü­nü­öy­le­ka­rýþ­týr­mýþ­ki,­o­ka­dar­fý­rak-ý­fe­sa­di­ye­yi­ve­ih­ti­lâ­li­ye­yi­tev­lid­et­miþ.­Fa­ra­za­hab­lü’l-me­tin-i Ýs­lâ­mi­ye­ve­sedd-i­Zül­kar­neyn­gi­bi­þe­ri­at-ý­gar­râ­nýn ha­ki­ka­ti­ne­il­ti­ca­ve­ta­has­sun­e­dil­mez­se,­bu­fý­rak-ý fe­sa­di­ye,­on­la­rýn­â­lem-i­me­de­ni­yet­le­ri­ni­zîr­ü­ze­ber e­de­cek­ler­dir.­Na­sýl­ki­þim­di­den­teh­dit­e­di­yor­lar. A­ca­ba­ha­ki­kat-i­Ýs­lâ­mi­ye­nin­bin­ler­me­sa­i­lin­den yal­nýz­ze­kât­me­se­le­si­düs­tur-u­me­de­ni­yet­ve­mu­a­ve­net­o­lur­sa,­bu­be­lâ­ya­ve­yý­la­nýn­yu­va­sý­o­lan­ma­i­þet­te­ki­müt­hiþ­mü­sa­vat­sýz­lý­ða­de­vâ-i­þâ­fî­ol­ma­ya­cak­mý­dýr?­E­vet,­en­mü­kem­mel­ve­bo­zul­maz­bir de­va­o­la­cak­týr. E­ðer­de­nil­se: “Þim­di­ye­ka­dar­Av­ru­pa’yý­ga­lip­et­ti­ren­se­bep,­bun­dan­son­ra­ne­den­et­me­sin?” Ce­vap:­ Bu­ki­ta­býn­mu­kad­de­me­si­ni­mü­ta­lâ­a­et. Son­ra­bu­na­da­dik­kat­et:­Se­beb-i­te­rak­kî­si,­her­þe­yi geç­al­mak­ve­geç­de­bý­rak­mak­ve­me­ta­net­et­mek þe’nin­de­o­lan­bu­ru­det-i­mem­le­ket;­ve­me­kân­ve mes­ke­nin­dar­lý­ðý;­ve­sa­kin­le­rin­kes­re­tin­den­neþ’et­e­den­fikr-i­mâ­ri­fet­ve­ar­zu-yu­san’at;­ve­de­niz­ve­ma­den­ve­sa­ir­ve­sa­i­tin­mü­sa­a­de­siy­le­ha­sýl­o­lan­te­â­vün ve­te­lâ­huk­i­di.­Fa­kat­þim­di­te­kem­mül-ü­ve­sa­it-i­nak­li­ye­i­le,­â­lem­bir­þehr-i­va­hid­hük­mü­ne­geç­ti­ði­gi­bi, mat­bu­at­ve­tel­graf­gi­bi­ve­sa­it-i­mu­ha­be­re­ve­mü­da­ve­le­i­le,­ehl-i­dün­ya,­bir­mec­li­sin­eh­li­hük­mün­de­dir. Vel­ha­sýl,­on­la­rýn­yük­le­ri­a­ðýr,­bi­zim­ki­ha­fif­ol­du­ðun­dan,­ye­ti­þip­ge­çe­ce­ðiz—e­ðer­tev­fik­re­fik­ol­sa. Mu­hâ­ke­mât,­s.­37-38. LÜGATÇE: adem-i kifayet: Yetersizlik. burudet-i memleket: Memleketin soðukluðu. fýrak-ý fesadiye ve ihtilâliye: Ýhtilâl ve fitne-fesat yoluyla çýkan ayrýlýklar. hubbüþþehevat: Þehvet sevgisi. kîn-i muzmer: Gizli kin. mesâvi-i medeniyet: Medeniyetin çirkinlikleri, günahlarý. meyl-i teceddüt: Yenilenme, tazelenme meyli. sa’y: Çalýþma, çaba. selâmet-i fýtrat: Fýtratýn selîm oluþu. þehr-i vahid: Tek bir þehir. tâdil-i mizaç: Mizacýn dengelenmesi. tekemmül-ü mebâdî: Güzel, mükemmel baþlangýç. tekemmül-ü vesait-i nakliye: Nakil vasýtalarýnýn geliþmesi. telâhuk-u efkâr: Fikirlerin birbirine eklenmesi; bilgi birikimi. tenebbüh-ü tâm: Tam uyanýþ. tenevvür-ü ezhan: Zihinlerin aydýnlanmasý. teyakkuz-u kâmil: Mükemmel uyanýklýk. vesait-i muhabere ve müdavele: Ýletiþim ve haberleþme vasýtalarý.

lahika@yeniasya.com.tr

yet­i­ti­ba­ri­i­le­dik­kat­e­dil­di­ðin­de­be­yaz­ý­þýk­tan­ö­te­da­ha­ga­ma, x,­mor­ö­te­si­gi­bi­da­ha­bir­çok­ý­þýk­mer­te­be­le­ri­ni­hâ­vî­dir.­Ay­nen o­nun­gi­bi,­nu­ra­nî­ve­me­le­ku­tî­bir­ma­hi­ye­te­sa­hip­o­lan­a­kýl­da id­rak,­kav­ra­ma,­bil­me,­an­la­ma,­a­yýrt­et­me­gi­bi­ö­zel­lik­le­ri­a­çý­sýn­dan­mer­te­be­ler­ta­þý­yor. Ak­lýn­en­yük­sek­mer­te­be­si­i­se­þu­kâ­i­nat­sa­ra­yý­nýn­Ya­pý­cý­sý, Ya­ra­tý­cý­sý,­Ý­da­re­e­di­ci­si,­Dü­zen­le­yi­ci­si­o­lan­Al­lah’ý­ta­ný­mak­ve i­man­et­mek­tir.­Ý­man­et­tik­ten­son­ra­i­se­O­'nun­e­mir­le­ri­ne­sý­ký sý­ký­sa­rýl­mak,­ya­sak­la­dý­ðý­fi­il­ve­dav­ra­nýþ­lar­dan­u­zak­dur­mak­týr.­Doð­ru­yu­yap­mak,­Hakk’a­i­ta­at­et­mek,­i­yi­ve­gü­zel­þey­ler­i­çin­ça­lýþ­mak­gi­bi­bütün­o­lum­lu­iþ­ler­a­kýl­ta­ra­fýn­dan­is­te­ni­len ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken­fa­a­li­yet­ler­dir.­Za­ten­ör­fî­mâ­nâ­da­bu­yön­de ak­lý­ný­kul­la­nan­in­san­la­ra­“a­kýl­lý­a­dam”,­ter­si­yön­de­ha­re­ket­e­den­le­re­i­se­“a­kýl­sýz­a­dam”­gi­bi­ta­ným­la­ma­lar­ya­pýl­ma­sý­da­ol­duk­ça­dik­kat­çe­ki­ci­bir­du­rum­dur.

kýl­ne­dir? A­kýl,­mâ­ne­vî­ve­me­le­kû­tî­â­lem­ler­den­sü­zül­müþ­ve­in­sa­na­e­ma­net­o­la­rak­ve­ri­len­bir­öz­dür, bir­cev­her­dir,­bir­nur­dur.­Bu­sebep­le­ak­lý­mad­dî ve­fi­zi­kî­öl­çü­cük­ler­i­le­an­la­ma­mýz­ve­ta­rif­et­me­miz­müm­kün­de­ðil­dir. Ya­ni,­a­kýl­kaç­gram­dýr,­a­ðýr­lý­ðý­ne­ka­dar­dýr, þek­li­ve­sû­re­ti­var­mý­dýr,­u­zay­da­bir­ha­cim­ve­yer­kap­lar­mý,­e­PEKÝ, AKIL SADECE ÝNSANLARA MI VERÝLMÝÞTÝR? ni,­bo­yu,­yük­sek­li­ði­var­mý­dýr,­gi­bi­su­âl­ler­ak­lý­an­la­mak­i­çin­so­Di­ðer­mah­luk­lar­da­a­kýl­var­mý­dýr? ru­lan­mu­hal­su­âl­ler­dir.­Çün­kü­a­kýl­bu­â­lem­den­de­ðil,­â­lem-i Þey­tan,­cin­ler­ve­me­lek­ler­de­a­kýl­sa­hi­bi­mi­dir? nur­ve­â­lem-i­me­le­kût­ten­ge­len­bir­hâs­sa,­bir­ö­zel­lik,­bir­ka­bi­Cin­ler­ve­in­san­lar­im­ti­ha­na­tâ­bi­tu­tul­duk­la­rý­i­çin­a­kýl­ve­ril­li­yet­tir. miþ­tir.­Þey­tan­ve­me­lek­le­rin­de­ak­la­sa­hip­ol­duk­la­rý­a­çýk­týr. O­nun­i­çin­ak­lýn­ma­hi­ye­ti­ni­tam­o­la­rak­kav­ra­ma­mýz­bu­a­kýl­- Kur’ân’da­bil­di­ri­len­Â­dem’e­(as)­sec­de­hâ­di­se­si­a­çýk­ça­gös­te­ri­la­çok­zor.­Ak­lý­an­cak­te­za­hür­le­ri­i­le,­fa­a­li­ye­ti­i­le,­iþ­gör­me­þek­li yor­ki,­hem­me­lek­ler,­hem­de­þey­tan­a­kýl­lý­ve­id­rak­li,­þu­ur­lu, i­le,­ne­ti­ce­le­ri­i­le­ta­ným­lar;­var­lý­ðý­ný­da­yi­ne­an­cak­bu­þe­kil­de­id­- his­li­mah­lûk­lar­dýr.­Üs­te­lik­Â­dem­(as)­i­le­im­ti­ha­na­bi­le­tâ­bi­tu­rak­e­de­bi­li­riz.­Ruh­gi­bi.­Na­sýl­ki,­ru­hu tul­muþ­lar­dýr.­Þey­tan­bu­im­ti­ha­ný ma­hi­yet­o­la­rak­an­la­ya­mý­yo­ruz,­iþ­lev kay­bet­miþ,­me­lek­ler­i­se­ka­zan­mýþ­lar. ne­ti­ce­si­i­le­var­lý­ðý­na­hük­me­di­yo­ruz; Hat­ta­me­lek­ler­Al­lah’ýn­em­ri­ni­ye­ri­ru­hun­çok­ö­nem­li­bir­has­sa­sý­o­lan­a­kýl ne­ge­ti­rip­sec­de­et­tik­ten­son­ra­bir da­ruh­gi­bi­iþ­le­vi­i­le­an­la­þý­lýr.­Za­ten­e­kez­da­ha­þü­kür­sec­de­si­ne­gi­dip,­i­ra­lek­trik­gi­bi,­ý­þýk­gi­bi,­ses­gi­bi­bir­çok­hâ­de­le­ri­ni­Al­lah’ýn­em­ri­doð­rul­tu­sun­da Melekler hem sorumlu, hem di­se­de­yi­ne­ma­hi­yet­o­la­rak­de­ðil,­ne­ti­kul­lan­mýþ­lar­dýr.­El­bet­te­ki­bu­sec­de vazifeli, hem akýllý, hem de ce­le­ri­o­la­rak,­fa­a­li­yet­o­la­rak­ta­ným­la­bi­le­rek,­gö­re­rek,­id­rak­e­de­rek,­kav­ra­na­bi­lir. irade sahibi mahlûklardýr. ya­rak­ya­pý­lan­bir­sec­de­dir.­Ce­nâb-ý Ak­lý­da­te­za­hü­rü­i­le­ta­ným­la­ya­cak­o­Hak­da­mu­hak­kak­ki­a­kýl­lý,­bil­gi­li, Bu durumu da yine Âdem lur­sak: em­ri­ni­ye­ri­ne­ge­ti­ren,­i­ta­at­kâr­bir Aleyhisselâma secde Bil­me,­bil­dir­me,­an­la­ma,­kav­ra­ma, me­lek­ler­top­lu­lu­ðu­na­sec­de­em­ri id­rak­et­me,­plan­la­ma,­i­yi­ve­kö­tü­yü­a­hadisesinden anlýyoruz. ver­miþ­tir.­Hat­ta­me­lek­ler­Â­dem­A­yýr­ma,­bi­lin­me­yen­þey­ler­hak­kýn­da ley­his­se­lâ­mýn­arz­da­ha­li­fe­ol­ma­sý­na Cenâb-ý Hak orada meleklere tah­min­yap­ma,­a­na­liz­ve­sen­tez­ka­bi­li­ha­fif­bir­i­ti­raz­et­miþ­ler,­Al­lah’ýn­ken­ve þeytana secde etmelerini ye­ti,­bi­lin­me­ye­ni­bi­li­nen­le­ta­ným­la­ma, di­le­ri­ni­arz­da­gö­rev­len­di­ri­le­ce­ði­his­þu­ur­ve­his­sin­fa­a­li­yet­le­ri­ni­kon­trol­et­emretmiþtir. Bu emir elbette si­ne­ka­pýl­mýþ­lar­dýr.­ (Ý­þâ­râ­tü’l-Ý’caz,­s. me,­du­yu­or­gan­la­rý­mýz­yo­luy­la­ge­len 245)­­ ki akýllý, þuurlu ve idrakli bil­gi­le­ri­yo­rum­la­ma... Ý­ti­raz­e­de­bi­len,­arz­da­ha­li­fe­ol­ma­yý mahlûklara yapýlmýþtýr. El­bet­te­ki,­bu­ta­ný­ma­i­lâ­ve­e­di­le­bi­le­ü­mit­e­den,­Al­lah’ý­ta­ný­yan,­Al­lah’a cek­da­ha­çok­un­sur­o­la­bi­lir.­Zi­ra­ak­lýn son­suz­i­ta­at­e­den,­Al­lah’ýn­e­mir­le­ri­ni fa­a­li­yet­a­la­ný­çok­ge­niþ­tir. ye­ri­ne­ge­tir­mek­ten­sa­fi­bir­lez­zet­a­A­kýl­ay­ný­za­man­da­bir­nur­dur.­Ak­lan­me­lek­ler­gi­bi­mu­az­zam­bir­üm­me­tin,­a­kýl­sýz­ve­id­rak­siz­ol­lýn­nu­râ­nî­ol­ma­sýn­dan­do­la­yý­mad­dî­se­bep­le­re­nü­fuz­gü­cü ma­sý­müm­kün­mü­dür?­El­bet­te­ki­de­ðil.­Üs­te­lik­bu­lâ­tif­mah­var­dýr.­Me­se­lâ­a­kýl­gö­zün­gör­me­di­ði­bir­þe­yi­gö­re­bi­lir.­Cis­mi­i­- lûk­lar­nu­ra­nî­ol­duk­la­rý­i­çin­bü­tün­cüz­le­ri­i­le­gö­rüp,­bi­le­bi­lir­ve le­u­la­þýl­ma­yan­Gü­neþ­gi­bi­bir­bü­yük­küt­le­nin­ma­hi­ye­ti­ni­kav­- id­rak­e­de­bi­lir.­Bir­an­da­yüz­ler­ce­yer­de­bu­lu­na­bi­lir.­Yüz­ler­ce ra­ya­bi­lir.­Ar­zýn­mer­ke­zi­ne­a­kýl­yo­lu­i­le­i­ne­rek,­o­ra­da­mey­da­na fark­lý­i­þi­bir­iþ­gi­bi­ya­pa­bi­lir.­Gü­ne­þin­ý­þýk­ve­ý­sý­sý­i­le­bin­ler­ce ge­len­ha­di­se­ler­hak­kýn­da­bil­gi­sa­hi­bi­o­lu­na­bi­lir.­A­kýl­yo­lu­i­le me­kân­da­bu­lun­ma­sý­gi­bi,­me­lek­ler­de­nu­râ­nî­vü­cut­la­rý­i­le­sa­bü­yük­ke­þif­ler­ya­pý­la­bi­lir.­A­kýl­la­rýn­bir­leþ­me­si­i­le­da­ha­güç­lü yý­sýz­yer­ler­de­bu­lu­na­bi­lir. iþ­ler­mey­da­na­ge­ti­ri­le­bi­lir.­Ýl­ginç­tir,­in­san­lý­ðýn­keþ­fet­ti­ði­bir­çok Me­lek­ler­hem­so­rum­lu,­hem­va­zi­fe­li,­hem­a­kýl­lý,­hem­de­i­hu­sus­ön­ce­den­a­kýl­yo­lu­i­le­bu­lun­muþ,­da­ha­son­ra­tec­rü­be­ler ra­de­sa­hi­bi­mah­lûk­lar­dýr.­Bu­du­ru­mu­da­yi­ne­Â­dem­A­ley­his­yo­lu­i­le­doð­ru­lu­ðu­test­e­dil­miþ­tir.­Me­se­lâ­E­ins­te­in’in­bul­du­ðu se­lâ­ma­sec­de­ha­di­se­sin­den­an­lý­yo­ruz.­Ce­nâb-ý­Hak­o­ra­da­me­E=mc2­for­mü­lü­nün­an­cak­yýl­lar­son­ra­a­tom­bom­ba­sý­nýn­keþ­fi lek­le­re­ve­þey­ta­na­sec­de­et­me­le­ri­ni­em­ret­miþ­tir.­Bu­e­mir­el­i­le­doð­ru­lu­ðu­is­pat­lan­mýþ­týr. bet­te­ki­a­kýl­lý,­þu­ur­lu­ve­id­rak­li­mah­lûk­la­ra­ya­pýl­mýþ­týr.

‘‘

AKLIN MERTEBESÝ VAR MIDIR? A­kýl­bir­cev­her­gi­bi­dir.­Ýþ­le­me­yo­lu­i­le­mer­te­be­ler­ka­za­nýr. Na­sýl­ki­Gü­neþ,­za­hi­ren­ba­kýl­dý­ðý­za­man­sa­de­ce­be­yaz­bir­ý­þý­ða sa­hip­miþ­gi­bi­gö­zü­kü­yor.­Ve­ke­sif­ve­ya­þef­faf­mad­de­ler­ü­ze­rin­de­bu­ý­þýk­te­za­hür­e­di­yor,­ken­di­ni­gös­te­ri­yor.­An­cak­ma­hi­-

Þey­tan­em­re­mu­ha­le­fet­et­miþ­ve­sec­de­et­me­miþ­tir.­Ý­ra­de­si­ni kö­tü­yön­de­kul­lan­mýþ­týr.­Me­lek­ler­i­se­Â­dem­A­ley­hi­sse­lâ­mýn hi­lâ­fe­ti­ne­ha­fif­bir­i­ti­raz­la­rý­ol­ma­la­rý­na­rað­men­em­re­i­ta­at­e­de­rek,­i­ra­de­le­ri­ni­i­yi­yön­de­kul­lan­mýþ­lar­dýr. Bu­ha­di­se­de­i­ra­de­a­çý­sýn­dan­üç­grup­mah­lûk­or­ta­ya­çýk­mýþ­týr. 1.­Ý­ra­de­si­ni tamamýyla­kö­tü yol­da­kul­la­nan: Þey­tan. 2.­Ý­ra­de­si­ni tamamýyla­i­yi yön­de­kul­la­nan: Me­lek­ler. 3.­Her­i­ki­yö­ne­de­kul­la­nan: Ýn­san­lar.­­­ Bu­sebep­le þey­tan­ve­me­lek­le­rin­ma­kam­la­rý­sa­bit­ka­lýr­ken,­in­san­lar­da i­se­in­sî­þey­tan­lar­dan,­pey­gam­ber­le­re­ka­dar­bir mer­te­be­mey­da­na­gel­miþ.­ Bu­ko­nu­ya­Ýn­þa­al­lah­de­vam­e­de­ce­ðiz.

Ýnebolu'da nurlu günler NURAYÞE ARI- AZÝZE ÜNLÜ er­ke­se­ta­til­o­lur,­Nur­Ta­le­be­le­ri­ne­ol­maz!­Ya­rý­yýl ta­ti­li­nin­baþ­la­ma­sýy­la­bir­lik­te­bi­zim­de­Ri­sâ­le-i Nur­o­ku­ma­prog­ram­la­rý­mýz­baþ­lý­yor.­Ü­ni­ver­si­te, li­se,­or­ta­o­kul,­il­köð­re­tim­gru­bu­kar­deþ­le­ri­mi­zi­bi­rer haf­ta­hem­din­len­di­ri­yo­ruz,­hem­de­ok­si­jen­ça­dý­rý­o­lan ders­ha­ne­le­ri­miz­de­mâ­nen­do­yur­ma­ya­ça­lý­þý­yo­ruz.­Son an­da­ge­li­þen­ha­di­se­ler­le­Kas­ta­mo­nu’nun­Ý­ne­bo­lu­il­çe­si­ne­o­ku­ma­prog­ra­mý­na­git­me­ye­ka­rar­ver­dik. U­zun­bir­yol­cu­luk­tan­son­ra­bin­ler­ce­me­lek­le­gel­dik Kas­ta­mo­nu’ya.­O­ra­dan­da­1,5­sa­at­lik­u­zak­lýk­ta­ki­Ý­ne­bo­lu’ya!­Bu­se­ne­nin­ya­ðan­ilk­ka­rýy­mýþ­me­ðer!­Na­di­rât­tan kar­gö­ren­biz­Ýz­mir­li­ler­i­çin­a­de­ta­bir­ho­þa­me­dî­me­ra­si­mi­gi­biy­di...­Ý­ne­bo­lu­hal­ký­yýl­lar­ca­bol­mik­tar­da­kar­gör­me­nin­ge­tir­di­ði­bir­ün­si­yet­le­ha­yat­la­rý­na­de­vam­e­di­yor, biz­de­ha­zi­ne­bul­muþ­gi­bi­hay­ret­le­et­ra­fý­te­mâ­þâ­e­di­yor, kar­la­ra­do­ku­nu­yor,­ma­þa­al­lah,­ba­re­kâl­lah­de­mek­ten ken­di­mi­zi­a­la­mý­yo­ruz...­Ha­ya­tým­da­4.­kez­bu­ka­dar­çok kar­gör­me­nin­coþ­ku­suy­la­ken­dim­den­geç­miþ­tim.­Ze­min­be­yaz­ke­fe­ni­ne­bü­rün­müþ­her­yer­bem­be­yaz­dý... Dý­þa­rý­da­ki­so­ðuk­ha­va­nýn­ak­si­ne­ders­ha­ne­de­u­huv­vet do­lu­at­mos­fer­var­dý.­Prog­ra­ma­ilk­kez­ka­tý­lan,­hat­ta­Ri­sâ­le-i­Nur­la­rý­bir­haf­ta­dýr­ta­ný­yan­kar­deþ­le­ri­miz­var­dý.­A­ma san­ki­kýrk­yýl­dýr­Nur­da­i­re­sin­de­ki­gi­bi­u­yum­lu­ve­me­rak­lý i­di­ler.­Hat­ta­kar­deþ­ler­den­bir­ta­ne­si­“Ab­la,­Sa­id­Nur­sî þim­di­ne­re­de­ya­þý­yor?”­di­ye­he­ye­can­la­sor­du.­Me­ðer­kar­de­þe­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­nin­ve­fat­et­ti­ði­ni­söy­le­me­mi­þiz. Bu­prog­ram­da­bir­kez­da­ha­gö­rdük­ki,­hiz­me­ti­miz­i­na­yet-i­Ý­lâ­hi­ye­al­týn­da.­Ce­nâb-ý­Hak­hiz­me­ti­ha­zýr­la­yýp ha­dim­le­ri­ni­is­tih­dam­e­di­yor­ve­Ri­sâ­le-i­Nur’a­kalp­le­ri cezb­ve­cel­be­di­yor.­Ýlk­kez­o­ku­yan­ve­bel­ki­de­o­ku­du­ðun­dan­çok­bir­þey­an­la­ma­yan­kar­deþ­ler,­zah­met­le­re rað­men­se­bat­ve­gay­ret­le­ders­le­ri­din­li­yor­lar. Ý­ne­bo­lu­'daki­i­kin­ci­haf­ta­mýz­da­mi­nik­Nur­ta­le­be­le­riy­le­ge­çi­yor.­Fýt­rat­la­rý­bo­zul­ma­mýþ­ma­sum­lar­ev­de­ta­til yap­mak­ye­ri­ne­o­ku­ma­prog­ra­mý­na­ko­þu­yor­lar.­Nur­lu 12­si­ma­var­kar­þý­mýz­da.­Ý­ma­nýn­rü­kün­le­ri­nin­is­pa­tý­ný tek­tek­nak­þe­di­yor­Üs­ta­dý­mýz­zi­hin­le­ri­ne.­Ýlk­kez­ka­tý­lan­lar­ol­ma­sý­na­rað­men­her­ha­ki­ka­ti­he­men­id­rak­e­di­yor­lar.­Dik­ka­ti­mi­zi­çe­ken­baþ­ka­bir­hu­sus­i­se­ga­ze­te­miz gel­di­ðin­de­her­gün­o­ku­yor­lar.­ Na­ma­za­kar­þý­iþ­ti­yak­la­rý­da­bu­hu­sus­ta­u­sanç­gös­te­ren­ne­fis­le­re­hüsn-ü­mi­sâl­o­lu­yor.­Ýlk­gün­bir­ta­ne­si­að­lý­yor.­Zan­ne­di­yo­ruz­ki­an­ne­si­ni­öz­le­miþ.­So­ru­yo­ruz­se­be­bi­ni:­“Ben­na­maz­kýl­ma­sý­ný­bil­mi­yo­rum,­ne­ya­pa­ca­ðým­þim­di?”­ce­va­býy­la­kar­þý­la­þýn­ca­þaþ­ký­na­dö­nü­yo­ruz. Rah­met-i­Ý­lâ­hi­ye­yi­cel­be­de­cek­göz­yaþ­la­rý­sü­zü­lü­yor­ya­nak­la­rýn­dan,­tek­tek­an­la­tý­yo­ruz­ve­ra­hat­lý­yor. Bir­ sa­bah­ der­si­miz­de­ haþ­ri­ an­la­týr­ken­ “Her­þe­yin üs­tü­ne­ bir­ tur­ra,­ im­za­ koy­muþ­ Rab­bi­miz”­ di­yo­ruz. Kar­deþ­ler­den­ bi­ri­si:­ “A­ma­ ab­la,­ be­nim­ ü­ze­rin­de­ im­zam­yok­ki”­di­yor,­gü­lüm­sü­yo­ruz­ve­na­sýl­im­za­lar­ol­du­ðu­nu­i­zah­e­di­yo­ruz. Me­rak­lý­mi­nik­ler­cen­net­ve­ce­hen­ne­min­ne­re­de­ol­du­ðu­nu­me­rak­e­di­yor­lar.­Biz­de­baþ­lý­yo­ruz­an­lat­ma­ya.... Der­se­baþ­la­ya­lý­bir­sa­at­o­lu­yor,­a­ma­kim­se­bit­sin­is­te­mi­yor.­Ha­þir­mey­da­ný,­cen­net,­ce­hen­nem..­Bun­la­rýn­sýr­rý­ný­öð­ren­mek­çok­hoþ­la­rý­na­gi­di­yor.­E­ve­git­tik­le­rin­de­a­i­le­le­ri­ne­an­la­ta­cak­la­rý­ný­söy­lü­yor­lar. “Ne­ya­pa­yým,­a­ce­le­et­tim­kýþ­ta­gel­dim.­Siz­ler­cen­net a­sa­bir­ba­har­da­ge­le­cek­si­niz.­Þim­di­e­ki­len­nur­to­hum­la­rý­ze­mi­ni­niz­de­çi­çek­a­ça­cak”­di­yen­Üs­ta­dý­mý­zý­“E­vet Üs­ta­dý­mýz,­ek­ti­ði­niz­i­man­to­hum­la­rý­çi­çek­aç­tý­mey­ve­ye­dur­du”­di­ye­rek­rah­met­le­yâd­e­dip­o­na­lâ­yýk­ta­le­be ol­ma­ü­mi­diy­le­ve­ye­ni­mu­hab­bet­ler,­kar­deþ­lik­ler­ka­za­na­rak­ay­rý­lý­yo­ruz­kar­deþ­le­ri­miz­den.

H

ÝNEBOLU’DA NUR DERSLERÝ Haf­ta­nýn­dört­gü­nü­ha­ným­lar­bu­lu­þu­yor­lar.­Per­þem­be­gü­nü­Ý­ne­bo­lu’ya­3­km­u­zak­lýk­ta­ki­þi­rin,­or­man­lar­a­ra­sýn­da­ki­Ta­þo­luk­Kö­yü­ne­git­tik.­Üs­te­lik­bu­kö­yün ders­ha­ne­si­de­var­ve­hiz­me­te­a­çý­la­lý­bir­ay­ol­muþ.­Yak­la­þýk­20­ki­þi­lik­bir­ce­ma­at­le­kar­þý­la­þý­yo­ruz.­Köy­or­ta­mýn­da­bütün­iþ­le­ri­ni­bý­ra­kýp­iþ­ti­yak­la­ri­sâ­le­der­si­ne­ka­týl­ma­la­rý­ný­hay­ret­le­iz­li­yo­ruz.­Na­sýl­da­dik­kat­li­din­li­yor­lar...­“Is­par­ta­Kah­ra­man­la­rý”­gi­bi­kalp­le­ri­tam­ik­nâ­ol­muþ­ki­her­haf­ta­Per­þem­be­gün­le­ri­ni­ayýrýyor­lar.­Bu­ta­výr­la­rý­ha­ným­la­rýn­fýt­ra­ten­de­Ri­sâ­le-i­Nur­la­bað­lý­ol­duk­la­rý­ný­gös­te­ri­yor.­Rab­bim­hiz­met­le­ri­ni­mak­bul,­ders­ha­ne­le­ri­ni­dâ­im­ey­le­sin,­Ta­þo­luk­lu­mü­ba­rek­tey­ze­le­rin du­â­la­rýy­la­dö­nü­yo­ruz­Ý­ne­bo­lu’ya­ye­ni­bir­þevk­le... Cu­ma,­Ý­ne­bo­lu’nun­ce­ma­at­der­si...­O­kü­çü­cük­ders­ha­ne­i­çi­dý­þý­nur­o­lan­ab­la­lar­la­do­lu­yor­ve­yak­la­þýk­50 ki­þi­top­la­ný­yor.­Ma­þa­al­lah­bu­ne­hoþ­bir­or­tam.­U­huv­vet,­te­sa­nüd,­it­ti­had...­Ruh­la­rýn­bay­ra­mý­a­de­ta.­Tek­tek gö­rü­þüp­soh­bet­e­di­yo­ruz.­Kal­bî­bir­mu­hab­bet­o­lu­þu­yor. 15­gün­lük­Ý­ne­bo­lu­zi­ya­re­ti­ve­o­ku­ma­prog­ram­la­rý­ný bi­tir­dik­ten­son­ra­Ý­ne­bo­lu’da­ki­kar­deþ­le­ri­miz­le­ve­da­la­þýp Ýz­mir’e­doð­ru­yo­la­ko­yu­lu­yo­ruz.­Þahs-ý­mâ­ne­vi­mi­zin­þi­rin­bir­il­çe­de­ki­a­za­larýy­la­ta­nýþ­manýn­se­vin­ci­ve­coþ­ku­su sa­rý­yor­â­le­mi­mi­zi.­Hiz­met­le­ri­miz­de­ki­mu­vaf­fa­ki­ye­tin sýr­rý­nýn­kar­deþ­le­rin­gý­yâ­bî­o­la­rak­yap­tý­ðý­du­â­lar­ol­du­ðu­nu­bir­kez­da­ha­id­rak­e­di­yo­ruz.­Ve­hiz­me­tin­mu­vaf­fa­ki­ye­ti­i­çin­du­â­lar­e­den­bütün­kar­deþ­le­ri­mi­zin­duâ­la­rý­na ‘­min­Al­la­hüm­me­â­min’ di­yo­ruz.­Bi­zi­mi­sa­fir­e­den­Ý­ne­bo­lu’da­ki­kar­deþ­le­ri­miz­den­Al­lah­ra­zý­ol­sun...

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 24 Safer 1431 Rumî: 26 K. Sani 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.05 5.17 5.24 5.37 5.32 4.46 4.51 4.43 5.26 4.57 5.25

Güneþ 6.28 6.43 6.47 7.03 6.59 6.10 6.16 6.10 6.52 6.20 6.49

Öðle 12.00 12.10 12.18 12.30 12.25 11.40 11.44 11.36 12.19 11.52 12.19

Ýkindi 14.52 14.56 15.11 15.17 15.11 14.31 14.33 14.22 15.06 14.43 15.09

Ambargo gemilerle delinecek

Akþam 17.19 17.24 17.38 17.44 17.39 16.58 17.01 16.50 17.34 17.11 17.37

Yatsý 18.35 18.44 18.54 19.04 18.59 18.15 18.19 18.10 18.53 18.27 18.54

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, Gazze Þeridi’ndeki ablukayý delmek üzere Nisan ayý ortalarýnda 20 gemilik bir filo ile Akdeniz’e açýlacaklarýný bildirdi. ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý, Gazze Konvoyu’na ka tý lan la ra te þek kür be ra tý ver di. Vakfýn Ýstanbul Fatih’teki merkezinde düzen le nen te þek kür be ra tý da ðý tým prog ramda konuþan ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, “2010 baharýnda muhtemelen Nisan ayý ortalarýnda 5 gemi satýn alýp uluslar arasý bir organizasyonla oluþacak 20 gemilik bir filo ile Gazze’ye gitmek istiyoruz” dedi. Teþekkür beratý daðýtým programda bir araya gelen Gazze Konvoyu yolcularý hasret giderdi. Gazze Þeridi’ndeki ablukayý delmek üzere Akdeniz’e açýlacaklarýný söyleyen Bülent Yýldýrým, "Deniz yolunda bir eþkiyalýk olduðunu biliyoruz. Bu eþkiyalýðýn aþýlmasý için çalýþacaðýz. Toplu saldýrýya karþý topluca karþý duracaðýz” diye konuþtu. Bü lent Yýl dý rým, “Ba har’da Gaz ze’ye doðru yelkenleri açýyoruz ve son limanýmýz 1,5 milyon Filistinli için özgürlük. Ýsrail kuþatmasý kalkmadýðý müddetçe gemilerimizi durdurmayacaðýz” dedi. Bülent Yýldýrým, ”Vakfýmýzýn kuruluþundan buyana 20 yýldýr yardým yapýyoruz. Bir defa 170 bin dolar paramýza el konuldu. Sonra 600 dolar eksiðiyle bu parayý geri aldýk. Önemli olan çok yardým deðildir. Önemli olan samimî yardýmlardýr. Bu güne ka dar hep böy le ol du. Ýn þal lah bun dan sonra da böyle olacak” diye konuþtu.

Yýldýrým, “Ýnsanlar orada ölürken bizim burada rahatça yaþama hakkýmýz yok” dedi. Gazze’ye gidecek gemi filosunda baðýþlanan yardým malzemelerini taþýyacak kargo gemileri ve yolcu gemileri yer alacak. Kargo gemileri, Ýsrail’in Geçen yýlki savaþtan sonra Gazze’ye giriþini yasakladýðý yapý malzemeleri, jeneratör ve eðitim materyalleri ile dolu olacak. Kargo gemilerine eþlik edecek olan yolcu gemilerinde ise gazeteciler, insan haklarý çalýþanlarý ve çeþitli ülkelerden milletve-

killeri Filistin halkýna destek amaçlý yolculuk yapacak. Ýsrail’in Gazze’de bir yýl önce sivil halka yönelik gerçekleþtirdiði acýmasýz saldýrýlarda bin 500 civarýnda Gazzeli ölürken, bu bölgede yaþayan insanlar açlýk ve sefalete mahkûm edilmiþ durumda. Gazze bugün bir açýk hapishane görünümünde bulunuyor. Ambargo sebebiyle dýþarýdan yardým malzemeleri de giremediði için 1,5 milyon insan en temel ihtiyaçlarýný bile karþýlayamýyor. Gemilerle ilgili kampanya önümüzdeki

gün ler de du yu ru la cak. Özgür Gazze Hareketi Baþkaný Huwaida Arraf’a göre, “Gazze’deki bu yasa dýþý kuþatma ve Ýsrail’in devam eden uzlaþmazlýðý uluslar arasý hukukla alay etmekten baþka bir þey deðil. Huwaida Arraf, “Hükümetlerimiz Ýsrail’in Filistin halkýna karþý yürüttüðü suçlara son vermeye yönelik bir tutum takýnmýyorsa, küresel sivil toplum tüm bunlarý bizzat kendilerinin yapacaðýný gösterecektir” görüþünü dile getiriyor.

Cenaze yýkama kursuna yoðun ilgi

Kadýn uzman doktor, hastanede ölü bulundu

n BARTIN’DA, kadýnlarýn cenazesinin kefenlenmesi ve yýkanmasý konusundaki eleman eksikliðinin giderilmesi için açýlan kursta 22 kadýna teorik ve pratik eðitim veriliyor. Ýl Müftülüðünün talebi üzerine Bartýn Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünce, vefat eden kadýnlarýn cenazelerinin yýkanmasý ve kefenlenmesi için yetiþmiþ kiþilerin bulunmasý amacýyla kadýnlara yönelik cenaze yýkama ve kefenleme kursu açýldý. Merkez Kur'ân Kursu binasýnda verilen eðitimlere katýlan 22 kadýna, teorik ve uygulamalý verilen kursta, kadýnlara cansýz manken üzerinde kefenleme ve cenaze yýkamasý pratik olarak anlatýlýyor. Ýl Müftüsü Ýsmail Bayrak, yaptýðý açýklamada, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Halk Eðitim Merkezleriyle birlikte kurs açýlabileceðine yönelik yazýsý üzerine eðitimlere baþlandýðýný, kadýnlara haftanýn 3 günü bilgiler aktarýldýðýný söyledi. Kurs öðretmeni Leyla Özdemir de kursiyerlere ölüm ve hayat, abdest ve gusül, cenaze ile ilgili temel kavramlar, þehitlik ve þehit cenazesi, cenazenin yýkanmasý, kefenleme, cenaze namaz ve dualarý, taþýma ve defin iþlemleriyle uygulamalý cenaze yýkama ve kefenleme konularýnda bilgiler verdiklerini ifade etti. Bartýn / aa

Saðlýkta dil yeterlik belgesi þartý kaldýrýldý n SAÐLIK Bakanlýðýnýn eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki kadrolara atama yapmak amacýyla açýlacak sýnavlara girebilmek için gerekli yabancý dil yeterlik belgesi, doçentlik sýnavý baþarý belgesi ile profesör ve doçent unvaný bulunanlardan istenmeyecek. Saðlýk Bakanlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinde Klinik Þefi, Klinik Þef Yardýmcýsý ve Baþasistan kadrolarýna Yapýlacak Atamalarda Uygulanacak Sýnavlara Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelik deðiþtirildi. Resmî Gazete’nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe giren yeni yönetmeliðe eklenen fýkrayla, doçentlik sýnavý baþarý belgesi bulunanlar ile profesör ve doçent unvanýný haiz olanlardan yabancý dil yeterlilik belgesi istenmemesi hükmü getirildi. Ayrýca, yabancý dil yeterlilik belgesi istenen adaylar, bu belgeyi sözlü sýnav tarihine kadar ilgili genel müdürlüðe teslim edecek. Bu tarihe kadar teslim etmeyen adaylar, sözlü sýnava alýnmayacak. Ankara / aa

n ERZURUM Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde (BEAH) görevli kadýn uzman doktor, hastanede ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, hastanede dün gece nöbetçi uzman doktor olarak görev yaptýðý öðrenilen B.T, sabah saatlerinde arkadaþlarý tarafýndan odasýnda hareketsiz bulundu. B.T’nin öldüðünün belirlenmesi üzerine, hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Ekipler, hasta ne ye ge le rek in ce le me yap tý. B.T’nin, ölüm sebebinin, yapýlacak otopsi sonucunda netlik kazanacaðý öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Erzurum / aa

Yaban hayvanlarýna 5 ton yem býrakýldý Sularýn yükselmesiyle birlikte özellikle göl kenarýndaki yerleþim yerleri sular altýnda kaldý. FOTOÐRAF: ÝHA

ULUABAT GÖLÜ’NDE SU SEVÝYESÝ YÜKSELDÝ BURSA'NIN Nilüfer ilçesi sýnýrlarý içerisindeki Uluabat Gölü’nde kar ve yaðmur sularý dolayýsýyla su seviyesi yükseldi. Su seviyesinin 2,5 metre civarýnda yükselmesi sebebiyle yaklaþýk 3 bin yýllýk yerleþim yeri olan Gölyazý’nýn sahilindeki evlerin giriþ ve bodrum katlarý sular altýnda kaldý. Bölgede yaþayan vatandaþlar, su seviyesi artmadan önce yaya olarak gezdikleri yerlerde kayýklarýyla ulaþým saðlýyor. Gölyazý’ya gelerek incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Baþkaný Mustafa Bozbey, yaptýðý açýklamada, son zamanlarda etkili olan yaðmur ve kar yaðýþýnýn ardýndan Uluabat Gölü’ndeki su seviyesinin 2,5 metreye yakýn yükseldiðini belirtti. Uluabat Gölü’nde bir yarým ada þeklinde uzanan Gölyazý’nýn da yükselen sulardan olumsuz etkilendiðini belirten Bozbey, özellikle göl kenarýnda bulunan bazý evlerin bodrum katlarý ve giriþ katlarý ile göl kenarýndaki sahil yolunun sular altýnda kaldýðýný kaydetti. Bozbey, Gölyazý’nýn özellikle Merkez Mahallesi’nin su tehdidi altýnda olduðunu ifade etti. Bu arada, Nilüfer Kaymakamlýðý yet-kililerinin bölgeye gelerek, hasar tesbit çalýþmasý yaptýðý öðrenildi. Bursa / aa

n GÝ RE SUN Çevre ve Orman Ýl Mü dü rü A li Hý dýr, kýþ þart la rý dolayýsýyla yiyecek bulmakta sýkýntý çeken kanatlý yaban hayvanlarý için tabiata 5 ton yem býraktýklarýný bildirdi. Ali Hýdýr, yaptýðý açýklamada, kýþ þartlarýnýn etkili olduðu zamanlarda kanatlý yaban hayvanlarýnýn aç kalmamasý için tabiata zaman zaman yiyecek býraktýklarýný ifade etti. Bu kapsamda Avcýlar ve Atýcýlar Derneðinin de katkýlarýy la 5 ton ye mi, ka nat lý ya ban hayvanlarýnýn barýndýðý merkezdeki Aksu ve Batlama ile Bulancak ilçesinin Pazarsuyu, Espiye ilçesinin Yaðlýdere ve Gelivera dereleri havzalarýna býraktýklarýný belirten Hýdýr, kanatlý hayvanlarýn beslenmesi için gerekli tedbirleri aldýklarýný vurguladý. Ali Hýdýr, halen stoklarýnda 5 tonun üzerinde yem bulunduðuna iþaret ederek, ‘’Gerektiði anda yine doðaya yem býrakacaðýz’’ diye konuþtu. Giresun / aa

Öðle 12.25 12.33 12.06 11.59 12.11 11.56 11.46 11.42 11.28 12.14 12.08

Ýkindi 15.09 15.22 14.49 14.48 15.02 14.39 14.38 14.27 14.17 14.57 15.04

Akþam 17.38 17.50 17.18 17.16 17.29 17.08 17.05 16.55 16.44 17.25 17.31

Yatsý 18.58 19.07 18.39 18.34 18.46 18.29 18.21 18.16 18.02 18.47 18.45

YE­NÝ­AS­YA’dAN­SÝ­ZE yeniasyadansize@yeniasya.com.tr

eni Asya’nýn 40. yýlýný geride býrakýp 41. yýlýna eriþmemize iki haftadan az bir zaman kaldý. Bugünü saymazsak, on üç gün sonra, önümüzdeki haftanýn sonu olan Pazar günü 41. hizmet yýlýmýzý idrak etmiþ olacaðýz inþaallah. Daha önce de iþaretini verdiðimiz üzere, bu defaki 21 Þubat hediyemizin hazýrlýklarý son aþamada. Önümüzdeki günlerde son þekli verilip basýlarak size sunulmaya hazýr hale gelecek. Bu yýlki 21 Þubat hediyemiz, Yeni Asya’yý “Risale-i Nur’un medyadaki dili” olarak niteliyor. Ýlâvemizin kapak baþlýðý bu. Böyle bir konuyu seçmemizin özel sebebi, bu senenin, Üstadýn 50. vefat yýldönümü olmasý. 21 Þubat’tan bir ay sonra idrak edeceðimiz 23 Mart’ta, Üstadýn berzah âlemine intikalinin 50. yýlýna girmiþ olacaðýz. 50. yýldönümü için de özel hazýrlýklarýmýz var ve 23 Mart yaklaþtýkça bunlarý detaylarýyla sizlere duyuracaðýz. 21 Þubat ilâvemiz de, 50. yýl etkinlikleri çerçevesinde, onlarla bütünleþen ve bu baðlamda Yeni Asya’nýn Risale-i Nur hizmetindeki çok özel yerini net çizgilerle ortaya koyan bir muhteva taþýyor. Ýki sene önce verdiðimiz “Ses getiren manþetler” ekimiz gibi, Yeni Asya’nýn güncel konularla ilgili olarak Risale-i Nur’daki mesajlarý yansýtan manþetlerinin kýsa açýklamalarla hatýrlatýldýðý bu çalýþma, hem Risale-i Nur’un önemini, hem de ona hizmet için çýkan Yeni Asya’nýn deðerini daha iyi anlama ve anlatma vesilesi olacak. “Yeni Asya: Risale-i Nur’un medyadaki dili” ilâvemizdeki ana baþlýklar þöyle: n Deðiþmeyen gündem Said Nursî ve Nurculuk. n Yapýcý ve tarihî ikazlar. n Kronik sorunlara Kur’ânî çözümler. n Ekonomik krizden nasýl çýkýlýr? n Ona kulak verilseydi... n Muhabbet fedaileriyiz. n Din, bilim ve Ýslâmî þuur. n Barýþ, birlik ve kardeþlik. n Medeniyetler ittifaký ve adalet. n Dünyada Risale-i Nur. n Ýslâm dünyasýnda Risale-i Nur. n Dindar cumhuriyet. n Hürriyet, demokrasi, sivilleþme. n Demokratik açýlým ve Bediüzzaman. n Ýftira, hücum ve zulümlere karþý kararlý mücadele. n Tuzaklar bozuluyor ve bozulacak. Bu ana baþlýklar altýnda, ülke ve dünya gündemindeki temel sorunlara Bediüzzaman’ýn gös ter di ði çö züm le re dik kat çe ken, Ri sa le-i Nur hizmetindeki müjdeli geliþmeleri duyuran seçme manþetlerimizden örnekler kýsa açýklamalarla takdim edilecek. Yeni Asya’nýn Risale-i Nur hizmet tarihindeki yerinin derli toplu bir þekilde çarpýcý örnekleriyle ortaya konulduðu bir doküman özelliði de taþýyan 41. yýl ekimiz için 23 Mart gazetenizi þimdiden ayýrtýn ve ek gazete taleplerinizi de belirleyip Abone Servisimize bir an önce iletin. *** Öz Ýplik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Murat Ýnanç, Genel Yayýn Müdürümüz Kâzým Güleçyüz’e gönderdiði mesajda þöyle diyor: Zevkle ve büyük bir müþtereklik duygusu içinde okuduðumuz ve Türk milletinin adalet ve demokrasi mücadelesine büyük katkýlarý olan yazýlarýnýzýn bedeli olarak adýnýzýn darbeci zihniyetlerin tasfiye listelerinde yer almasýný büyük bir öfke ve lânetle kýnýyoruz. Bir düþünce ve kültür insaný için, bir yazar ve gazeteci için böyle bir listede yer almak, taþýdýðý ciddî risklerle birlikte bir onurdur. Bu durumu hukukî alana taþýyarak yapmýþ olduðunuz suç duyurusu da, demokratikleþme çabamýza ayrýca önemli katkýlarda bulunacaktýr. Ülkemiz ve geleceðimiz adýna daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla insan haklarý talebimizle; çalýþanlarýmýzýn sosyal güvenlik haklarýndan mahrum kalmadýðý, daha iyi çalýþma koþullarý adýna örgütlenmenin önündeki engellerin bulunmadýðý, daha âdil bir dünya için.. Hukuk ve demokrasi mücadelenizde yalnýz olmadýðýnýzý, gerçek bir demokrasiyi çoktan hak etmiþ olan milletimizin büyük çoðunluðu gibi yanýnýzda yer aldýðýmýzý belirtir, saygýlarýmý sunarým.

Y

HEDEF EN AZ 10 GEMÝ— Özgür Gazze Hareketi ve ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý, 2010 baharýnda 10 gemiyi Gazze Þeridi’ndeki ablukayý delmek üzere göndermek için müþterek bir teþebbüste bulundu. Çalýþmalar bütün hýzýyla sürüyor. Yunanistan, Ýrlanda ve Ýsveç’den kuruluþlar, Özgür Gazze hareketi ve Türkiye’nin hazýrladýðý bu filoya katýlmak için gemi gönderecekleri sözünü verdi. Bülent Yýldýrým, gemi ile ambargoyu delme projesinin uluslar arasý çevrelerde çok büyük ilgi uyandýrdýðýný belirterek, baþta 10 gemi olarak planlanan projenin 20 gemiye kadar çýkabileceðini kaydetti. ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý, Gazze Konvoyu’na katýlanlara teþekkür beratý verdi.

Güneþ 7.01 7.04 6.42 6.31 6.41 6.32 6.15 6.18 5.59 6.50 6.32

41. yýla doðru

ÝSRAÝL’ÝN AMBARGO UYGULADIÐI GAZZE ÞERÝDÝ’NDEKÝ ABLUKAYI DELMEK ÜZERE NÝSAN AYI ORTALARINDA YOLCU VE KARGO GEMÝLERÝNDEN OLUÞAN 20 GEMÝLÝK FÝLO AKDENÝZ’E AÇILACAK. MUSTAFA GÖKMEN ÝSTANBUL

Ýmsak 5.33 5.39 5.14 5.06 5.17 5.03 4.52 4.50 4.34 5.22 5.11


4 FARK

Tehlikeli gidiþ

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

lbirliði ile çözmemiz gereken problemlerden biri de cezaevlerinin durumudur. Ne yazýk ki cezaevleri problemi denince kimilerinin aklýna sadece ‘mekân’ gelmekte, çözüm olarak da yeni cezaevleri yapýlmasý teklif edilmektedir. Nitekim son yýllarda yeni ve büyük olmasýyla övünülen “Adalet Saraylarý” ve devâsâ cezaevleri inþa edildi. “Adalet mülkün temelidir” ama bu temel büyük adliye saraylarý yapýlarak mý atýlýr? Öyle olsaydý Türkiye’de adaletsizlikten bahsetmek mümkün olmazdý. Yakýnlarda hizmete açýlmasý beklenen yeni adalet saraylarýnýn birinde “Avrupa’nýn en büyük adalet sarayý burada yapýlýyor” yazýsý var. Adalet saraylarýnýn ihtiyacý karþýlayacak þekilde yenilenmesi önemlidir, ama daha da önemli olan buralarda gecikmeyen bir adaletin daðýtýlýyor olmasý deðil mi? Keþke “Avrupa’nýn en büyük adalet sarayýný biz yapýyoruz” diye övünmek yerine, “Avrupa’nýn en adil ülkesi Türkiye’dir” diyebilseydik... Adalet saraylarý, güvenlikli cezaevleri gibi konular tartýþýlýrken; cezaevlerinin ‘içi’ yeterince gündeme gelmiyor. Geldiðinde de kapasite fazlalýðý olduðu ifade edilerek, asýl problem yine göz ardý ediliyor. Býçak kemiðe dayanmýþ olacak ki; Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç, son 10 ayda uyuþturucu sebebiyle cezaevine giren kiþi sayýsýnýn 13 binden 23 bine yükseldiðini belirtmiþ ve ‘Uyuþturucu suçlarýndaki ciddî artýþýn ardýndan cezaevindeki intiharlarda da artýþ olabilir. Böyle bir tehlike görüyoruz” demek suretiyle dikkatleri “iç”eriye çekmeye çalýþmýþ. (Hürriyet, 6 Þubat 2010) Kulaç, Hollanda’ya 5-6 yýl önce yaptýklarý bir ziyarette, bu ülkedeki yetkililere en büyük sorunlarýnýn ne olduðunu sorduklarýný belirterek, þu hatýrasýný anlatmýþ: “Hollandalý yetkililer, en büyük sorunlarýnýn uyuþturucu ve intihar olduðunu söylediler. O zaman biraz da içimizden gülmüþtük, ‘adamlar neyle uðraþýyorlar’ diye. Türkiye’deki aile baðlarý bu þekilde olduðu sürece onlarýn geldiði bu noktaya gelmeyiz diye düþünüyorduk. Ama uyuþturucu suçlarýndaki ciddî artýþýn ardýndan cezaevlerindeki intiharlarda da artýþ olabilir. Böyle bir tehlike görüyoruz, sýkýntý var. Bu konuda psikologlarýmýz çalýþmalar yapýyor. (...) Bu, el birliðiyle çözülecek bir konu.” Ýþte meselenin ‘püf’ noktasý burada: Þükürler olsun, Avrupa’ya nisbetle ‘saðlam bir aile yapýmýz’ var ama bu saðlamlýðýn devamlýlýðýný kim garanti edebilir? Baþta TV yayýnlarý olmak üzere, müstehcen gazete ve yayýnlarla her gün bombalanan aile, bu bombardýmana daha ne kadar dayanabilir? Türkiye’yi idare edenler, asýl tehlikenin bu noktadan geleceðini görmeli ve ‘aile’ baþta olmak üzere cemiyetin ana temellerini muhafazaya çalýþmalýdýr. Bunun ilk adýmý da müstehcen yayýnlarý engellemek olmalýdýr. Uyuþturucu (doðrusu: öldürücü) alýþkanlýðýnýn yaygýnlaþmasý da yine ciddî çalýþmalarla önlenmelidir. Gençlerin bulunmasý gereken yer cezaevi damlarý deðil, okul sýralarý ve fabrikalar olmalý. Saðlýk Bakanlýðý ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðý baþta olmak üzere gençleri kötü alýþkanlýklardan korumakla vazifeli olan bilumum ‘yetkililer’e bir defa daha soralým: Gazetelerde alkollü içki reklâmlarýnýn devam etmesi sizi hiç ilgilendirmiyor mu? Bu gidiþe kim dur diyecek? Bu reklâmlar devam ettiði sürece, gençlerin çeþitli ‘suç’lar sebebiyle cezaevlerini doldurmasý daha da hýzlanmaz mý?

E

Sözleþmeli 4-5 bin din görevlisi alýnacak nDÝYANET Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Bardakoðlu, ‘’6-7 bin camimizde kadrolu görevlimiz bulunmuyor. Buralara sözleþmeli veya kadrolu görevli göndereceðiz. Köylerde, mezralarda eksik din görevlimiz kalmayacak’’ dedi. Diyarbakýr’da bulunan Prof. Dr. Bardakoðlu, Demirok tesislerinde gerçekleþtirilen ‘’Din Görevlileri Toplantýsý’’nda yaptýðý konuþmada, din görevlileriyle sürekli bir araya gelmeyi bir kazaným olarak gördüklerini söyledi. Merkezi bir anlayýþla, Ankara’dan konuþarak ve yazý yazarak, topluma arzu ettiði din hizmetini sunmanýn mümkün olmadýðýný kaydeden Prof. Dr. Bardakoðlu, 2010 yýlýnýn ‘’Kur'ân yýlý’’ olduðunu hatýrlattý. Toplantýya katýlan Kuran kursu öðretmenlerine teþekkür eden Bardakoðlu, ‘’Gerçekten, onlar son birkaç yýl içerisinde adeta yeni bir tarih yazdýlar. Kur'ân kurslarýmýz bir barýþ eðitim merkezidir. Kurslarýmýzýn çoðalmasý, toplumun huzuru ve selameti demektir. Toplumun güvenliði demektir. Hep söylüyoruz; Kur'ân kurslarýmýzýn sayýsý azaldýðý vakit endiþelenin, arttýðý vakit deðil’’ diye konuþtu. Bardakoðlu, Aðustos ayýnda 4-5 bin sözleþmeli din görevlisi alýmý yapýlacaðýný da sözlerine ekledi. Diyarbakýr / aa

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

HA­BER Ýstanbul ve Bursa'da hastanelerde yangýn çýktý

Hastane yangýnlarý için komisyon oluþturulacak

Kurtulmuþ: O iki maddeyi deðiþtirin

BURSA Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nin kazan dairesinde çýkan yangýn sebebiyle, hastalar tahliye edildi. Dumanýn yoðun bakým ünitesine kadar ulaþtýðý yangýn, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Hastalar, saðlýk görevlileri ve refakatçiler tarafýndan tahliye edildi. Bursa Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Özcan Akan, yoðun bakým ünitesinin de kýsa sürede yeniden hizmete gireceðini belirterek, “konuyla ilgili inceleme baþlattýk” dedi. Yangýnýn, yoðun bakým klima santralinin içinde bulunan filtrelerin kýzýþmasý sonucu çýktýðý bildirildi. 2009 yýlýnýn Mayýs ayýnda da Bursa Þevket Yýlmaz Devlet Hastanesi’nde yangýn çýkmýþ, yangýnda yoðun bakýmdaki 8 hasta vefat etmiþti. Bu arada Maltepe Süreyyapaþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesi’nde çýkan yangýnda tedavi gören 150’ye yakýn hasta, baþka hastanelere ve Süreyyapaþa Hastanesi içerisindeki baþka bölümlere sevk edildi. Yangýn sebebiyle büyük tehlike atlatan hastalar, sevk sýrasýnda büyük panik yaþadý. Maltepe Kaymakamý Ahmet Okur, hastane yangýnýnda can kaybýnýn yaþanmadýðýný, baþka hastanelere sevk edilen hastalarýn durumunun iyi olduðunu söyledi. Hastanesi’nin 8 katlý C Blok binasýnýn çatý katýnda çýkan yangýn Maltepe, Pendik, Kartal, Kadýköy ve Gazi müfrezelerinden itfaiye ekiplerinin müdahalesiye söndürüldü. Bursa-Ýstanbul / cihan

HASTANELERDE, binalarýn yangýndan korunmasýna iliþkin denetimleri yapmak üzere teknik inceleme komisyonu oluþturulacak. Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Nihat Tosun imzasýyla yayýmlanan genelgeye göre, saðlýk kurumlarýnda yangýndan korunma ile ilgili tedbirlerin alýnabilmesi, alýnan tedbirlerin yerinde görülmesi ve noksanlýklarýn tesbit edilerek raporlanmasý için; her ilde Sivil Savunma Müdürlüðü, Ýtfaiye Müdürlüðü, Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðü ile Saðlýk Müdürlüðü temsilcilerinin katýlýmýyla teknik inceleme komisyonu oluþturulacak. Komisyon, belirlenen denetim kriterlerine göre hastanenin her bloðu için ayrý denetim yaparak rapor hazýrlayacak. Bu kapsamda, acil durum kontrol sistemleri, sesli ve ýþýklý uyarý cihazlarý, periyodik testler-bakým-denetim, duman kontrol sistemi tasarým ilkeleri, iklimlendirme ve havalandýrma tesisatýnýn duman kontrolünde kullanýmý, taþýnabilir söndürme tüpleri, doðalgaz kullaným esaslarý, ilâve çýkýþ ve kaçýþ merdiveni, kaçýþ yollarý, dairesel kaçýþ merdiveni bulunup bulunmadýðý, asansör, itfaiye su verme baðlantýsý, gibi belirlenen belli baþlýklarda denetimler yapýlacak. Denetim formlarý yazýlý olarak Bakanlýða gönderilecek. Ankara/cihan

SP lideri Numan Kurtulmuþ, darbelerin olmamasý ve askerlerin sivil mahkemelerde yargýlanmasý Anayasa’nýn iki maddesinin acilen deðiþtirilmesi gerektiðini söyledi. SP Ýzmir Ýl Gençlik Kollarý tarafýndan düzenlenen Gençlik Gecesi’ne katýlmak üzere gelen Kurtulmuþ, partisinin il baþkanlýðýnýn Ege Bölgesi Sanayi Odasý (EBSO)’nda sanayici, iþ adamý ve esnaflarla düzenlediði yemekli toplantýya katýldý. Burada bir konuþma yapan Kurtulmuþ, sorularý da cevaplandýrdý. Türkiye’de 1960, 1970, 1980 ve 2007 yýllarýnda askerî darbe olduðunu hatýrlatan SP Genel Baþkaný Kurtulmuþ, siyasetin þu andaki en önemli problemlerinden birini, demokratikleþme ve siyasî yapýnýn revize edilmesi ihtiyaçlarý olduðunu kaydetti. Türkiye’de siyasî ve hukukî reform gerektiðini belirten Kurtulmuþ, “Darbe var mý, yok mu?” gibi bir tartýþmanýn lüzumsuz olduðunu savundu: “Türkiye’de darbelerin tehdidi deðil, kendisi vardý. Bundan önce gerçekten çok ciddî darbelerle, olaðanüstü durumlarla karþý karþýya kalýnmýþtýr. Siyasetin yapmasý, bizim yapmamýz gereken husus, kararlý adýmlarla, bir daha darbe olmayacak þekilde siyasal sistemi demokratikleþtirmek, sivilleþtirilmektir.” Ýzmir / cihan

Ýnsanlar, düþünceleri dolayýsýyla yargýlanmasýn

Sakarya Adalet Giriþimi Baþörtüsü Platformu, 230. hafta basýn açýklamasý eyleminde “Müslümanlarýn en temel hakký olan baþörtüsü serbest býrakýlsýn, insanlar, düþünceleri dolayýsýyla yargýlanmasýn” denildi. Sakarya Adalet Giriþimi Baþörtüsü Platformu, 230. eyleminde basýn açýklamasýný Diriliþ Saati Dergisi’nden Berat Gürler okudu. Berat Gürler, “Baþbakanýn “Yaþadýklarýmý anlatýrsam ülkem bunu kaldýrmaz!” sözüyleyle, baþörtüsü düþmanlýðýnýn klasik bir uygulamasýnýn tekrar gün yüzüne çýktýðýný söyledi. Berat Gürler, açýklamasýný þöyle sürdürdü: “Nitekim biliyoruz ki ayný GATA, darbeci paþalarýn cezaevlerinden kurtulmalarý için elinden gelen her þeyi seferber etmiþtir. Bu da bizlere militarizmin deðiþmeyen yüzünü bir kez daha göstermektedir. Bunun yaný sýra, Mecliste bu konu üzerinden gerilen

atmosferde, Osman Durmuþ’un sarf ettiði ifadeler, birilerinin hâlâ bu zulümlere, rezilliklere arka çýktýðýný göstermekte ve askere olan baðlýlýðý göstermenin farklý bir yolu olarak deðerlendirilmektedir. Þunun altýný bir kez daha çizmeliyiz ki, bu ülkede yaþanan hukuksuzluklarla yüzleþmek istiyorsak, öncelikle bunun aktif mücadele neticesinde gerçekleþeceðini artýk içselleþtirmeliyiz.” Eylemde baþörtüsü yasaðý dolayýsýyla sürgün edilen öðrenci Ece Nur Özel’le ilgili destek dövizleri de taþýnýrken, açýklama “Artýk bu darbe planlarý ortadan kalksýn, Müslüman halkýn üzerinden oynanan oyunlar sona ersin. Müslümanlarýn en temel hakký olan baþörtüsü serbest býrakýlsýn, insanlar, düþünceleri dolayýsýyla yargýlanmasýn” ifadeleriyle son buldu. Sakarya/ YENÝ ASYA

Sýzlanmayýn, yasaðý kaldýrýn KONYA ÝNANÇ ÖZGÜRLÜKLERÝ PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASINDA KONUÞAN MUAMMER DURMAZ, “BAÞBAKANLIK SIZLANMA, GENELKURMAY BAÞKANLIÐI PÝÞMANLIK ÝFADE ETME YERÝ DEÐÝLDÝR” DEDÝ. KON YA Ý nanç Öz gür lük le ri Plat for mu’ndan Muammer Durmaz,”Baþbakanlýk sýzlanma, Genelkurmay Baþkanlýðý piþmanlýk ifade etme yeri deðildir” dedi. Kon ya Ý nanç Öz gür lük le ri Plat for mu ü ye le ri 126. hafta basýn açýklamasý eylemini Konya Kayalýpark Meydanýnda gerçekleþtirdi. Platform adýna gündeme dair önemli açýklamalarda bulunan Muammer Durmaz, þunlarý söyledi: "Baþbakanlýk sýzlanma, Genelkurmay Baþkanlýðý piþmanlýk ifade etme yeri deðildir. Meclis çocukça kavgalarýn yapýlacaðý bir yer hiç olmamalýdýr. Madem herkes istiyor; öyleyse bu yasak bir an önce kalkmalýdýr. Bu yasaðýn kaldýrýlmasý diðer hak ve adaletin gerçekleþmesi alanýndaki yasaklarýn kalkmasýna bir baþlangýç olmalýdýr. Bu arada 'EMASYA’ gibi darbe mahsulü baskýcý uygulamalarýn kaldýrýlmasý özgürlükler açýsýndan, umut verici olmasa da, bir zulmün kaldýrýlmasý noktasýnda sevindiricidir. Bizler kaldýrýlan baskýlarla avunacak, onlarla umutlanacak deðiliz. Biz hak ve adaletin mutlak tesisi için çalýþýlmasý gerektiðine inanmaktayýz. Fakat yine de ýþýðýn önündeki engellerin kaldýrýlmasýný, nurun geliþinin müjdecisi olarak görmek isteðindeyiz.”

HAYDÝ KALDIRIN BU YASAÐI! “Hak, gerçekleþmiyor veya gerçekleþtirilmiyor ise ya inkâr ya ihmal ya da gaflet vardýr” diyen Muammer Durmaz, þöyle devam etti: "Ülkemizde, hakka ve hakikate yapýlan baskýlarýn sembolü haline gelen baþörtüsü yasaðý, yine ülkenin en önemli gündemi… Bir baþbakan hanýmý askerî hastaneye, ziyaret için bile alýnmýyor. Ve baþbakan bundan rahatsýzlýðýný açýkça ifade ediyor. Genelkurmay baþkaný, ‘Piþmanýz, böyle bir þeyi savunmanýn imkâný yok’ diyor. Halk, ‘Kaldýrýn bu yasaðý’ diye feryat ediyor. Ülkenin dört bir yanýndan, özgürlük sevdalýlarý bu yasaða karþý yýllardýr süren bir direniþ gösteriyor. Haydi, kaldýrýn bu yasaðý! Elinizdeki bütün mazeretler ve bahaneler tükendi. Ýþi tatlýya baðlayýn. Yoksa ihmal ve gafletten daha büyük bir konumda olmuþ olacaksýnýz. ” Konya / YENÝ ASYA

Ucube yasaða asla boyun eðmeyeceðiz

Baþörtü taktýðý için okuldan sürgün edilen küçük Ecenur’u canlandýran bir kýz çocuðu ve elinde “Büyüklerim Ecenur’lar özgürce baþörtüsüyle okumak istiyor, minik kalplerimizi incitmeyin lütfen” yazýlý bir pankart tutuldu ve bir þiir okundu.

Yaþanan olaylar tam bir oligarþik dayatma ZEHRA Özel, zalimlerin zulmüne raðmen hakka þahit olanlar olarak hakký haykýrmaya devam edeceklerini belirterek þöyle konuþtu: ”Bu bizim inancýmýzýn gereðidir. Zira bizler haksýzlýk karþýsýnda susarsak hakkýmýzla birlikte onurumuzu da kaybedeceðimize inanýyoruz. Biz tercihimizi Ýslâm’dan yana yaptýk tesettür bizim hakkýmýz ve inancýmýzýn gereðidir. Buradan Sayýn Erdoðana da seslenmek istiyoruz. Diyorsunuz ki ‘Çocuklarým gidip dýþarýda okudular’ bu bir çözüm deðil. Sayýn baþbakan. Herkes baþbakan oðlu ya da kýzý deðil ki gidip dýþarýda okusun. Mazlum ve maðdur olan bunca gencin hayatýyla, inancýyla oynayanlar Allah’ýn huzurunda hesaplarýný veremeyecekler. Devletin en tepesinde olup, devletin kendi kurumuna eþlerinin bile girmesine hükümet edemeyenlerin, ülkeye hükümetlik yapamayarak bu sorunu çözemeyeceklerini esefle görüyoruz. Ülkemizde yaþanan olaylar tam bir oligarþik dayatmadýr. Fakat zulüm hiçbir zaman payidar olmamýþ, olamamýþtýr.” Kocaeli/ Yeni Asya

KGKT Platformu adýna 251. hafta basýn açýklamasýnda konuþan Zehra Özel, “anlamsýz, ucube yasaða asla boyun eðmeyeceklerini” söyledi. Kocaeli Gönüllü Kültür Teþekkülle ri (KGKT) Plat for mu 251. haf ta basýn açýklamasý 6 Þubat 2010 cumartesi günü saat 12.30’da Ýzmit Ýnsan haklarý parkýnda yapýldý. KGKT Platformu adýna basýn açýklamasýný Zeynepder üyesi Zehra Özel yaptý. Zehra Özel, konuþmasýnda þunlarý söyledi: ”Bu kaçýncý Cumartesi, ‘Tesettür Allah’ýn emridir ve bizim inancýmýzýn bir parçasýdýr’ diye haykýrmak için yine buradayýz. Bizim analarýmýz gözlerini bu anlamsýz yasakla açtýlar dünyaya. Sonra büyüyüp genç kýz oldular ve evlenip ana oldular. Bizi büyüttüler ana olma yaþýna geldik, ama yasak hâlâ devam edi yor... Ge ri ci li ðin her tür lü sü ne karþý olduklarýný iddia edenlerin, inanç özgürlüðünde bu kadar gerici olmalarýný esefle karþýlýyor ve þiddetle kýnýyoruz. Ve biz merak ediyoruz bizim çocuklarýmýz da mý bu anlam sýz ya sak la bü yü ye cek ler? An nem karþý çýkmýþtý, ben/biz bu yasaða karþý çýkýyoruz. Þunu bilin ki bizim ço cuk la rý mýz hat ta to run la rý mýz da asla bu anlamsýz, ucube yasaða boyun eðmeyecekler.”


5

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

HABER MAKRO - DALGA

BAÞKENT YAZILARI

Obama’nýn planý ve Davos

“Ankara’nýn tahrik siyaseti”

RECEP TAÞCI receptasci@yeniasya.com.tr

er­yýl­O­cak­a­yý­nýn­son­haf­ta­sýn­da­ol­du­ðu­ gi­bi­ yi­ne­ Ýs­viç­re’nin­ Da­vos­ ka­sa­ba­sýn­da­40’ýn­cý­sý­dü­zen­le­nen­Dün­ya­ E­ko­no­mik­ Fo­ru­mu’nun­ bu­ yýl­ki­ a­na­ te­ma­sý,­ ”Dün­ya­nýn­ Du­ru­mu­nu­ Ý­yi­leþ­tir­me: Ye­n i­d en­ Dü­þ ün­m e,­ Ye­n i­d en­ Ta­s ar­l a­m a, Ye­ni­den­Ýn­þa­Et­me”­o­la­rak­be­lir­len­miþ­ti. A­ra­la­rýn­da­ si­ya­set­çi,­ san’at­çý­ hü­kü­met yet­ki­li­si,­ çe­þit­li­ sek­tör­le­re­ men­sup­ 900­ þir­ke­tin­ CE­O’su­nun­ bu­lun­du­ðu­ 2500­ ki­þi­nin ka­t ý­l ý­m ýy­l a­ ger­ç ek­l e­þ en­ zir­v e­y e,­ Tür­k i­ye’den­iþ­dün­ya­sý­ve­ba­sýn­iþ­ti­rak­et­ti. Ge­çen­ yýl­ “O­ne­ Mi­nu­te”­ çý­ký­þý­nýn­ ar­dýn­dan­“Da­ha­da­Da­vos’a­gel­mem”­di­yen­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan­sö­zü­nü­tut­tu,­ýs­rar­la­ra­rað­men­ka­ra­rýn­dan­dön­me­di. Baþ­ba­kan­yar­dým­cý­sý­A­li­Ba­ba­can­ve­Ma­li­ye­Ba­ka­ný­Meh­met­Þim­þek­de­son­an­da­git­mek­ten­vaz­geç­ti,­res­mî­sý­fa­týy­la­sa­de­ce­Mer­kez­Ban­ka­sý­Baþ­ka­ný­Dur­muþ­Yýl­maz­ka­týl­dý. Dip­lo­ma­tik­ i­liþ­ki­ler­de­ ve­ böy­le­si­ne­ ge­niþ ka­tý­lým­lý­u­lus­lar­a­ra­sý­plat­form­lar­da­duy­gu­lar­ ye­ri­ne­ ak­lýn­ ve­ sað­du­yu­nun­ ha­kim­ ol­ma­sý­ge­re­kir,­di­ye­dü­þü­nü­yo­ruz. Ka­pi­ta­list­sis­te­min­ye­ni­den­þe­kil­len­dir­me a­ra­yý­þý­nýn­ tar­tý­þýl­dý­ðý­ top­lan­tý­lar­da­ dün­ya­-

H

Bahçeli erken seçim için tarih verdi n MHP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Dev­let­Bah­çe­li,­er­ken­se­çim­le­il­gi­li­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne­7­Ka­sým 2010­ta­ri­hi­ni­er­ken­se­çim­i­çin­uy­gun­gör­dük­le­ri­ni­ i­fa­de­ et­ti.­ Bir­ dü­ðü­ne­ ka­týl­mak ü­ze­re­Sam­sun’a­ge­len­MHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Dev­let­Bah­çe­li,­Ýl­ka­dým­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ne­cat­tin­De­mir­taþ’ý­ma­ka­mýn­da­zi­ya­re­ti­ sý­ra­sýn­da­ ga­ze­te­ci­le­rin­ gün­de­me­ i­liþ­kin so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý.­7­Ka­sým’da­bir­er­ken se­çim­ ya­pýl­ma­ma­sý­ ha­lin­de­ se­çim­ i­çin­ 17 Tem­muz­ 2011­ ü­ze­rin­de­ du­ru­la­bi­le­ce­ði­ni be­lir­ten­Bah­çe­li,­MHP­o­la­rak­7­O­cak­tan­i­ti­ba­ren­ se­çim­ ha­zýr­lýk­la­rý­ný­ baþ­lat­týk­la­rý­ný da­ söy­le­di.­ Bah­çe­li,­ a­na­ya­sa­ de­ði­þik­li­ði­ i­le il­gi­li­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne­i­se­,’’Ya­pý­la­cak­o­lan þey,­par­ti­le­rin­bü­tü­nün­de­bir­a­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­ ar­zu­su­ var­dýr.­ Mec­lis­te­ bir­ a­na­ya­sa­ko­mis­yo­nu­o­luþ­tu­ru­lur.­O­ko­mis­yon ça­lýþ­ma­la­rý­ ta­mam­lar.­ Uz­laþ­týk­la­rý­ mad­de­le­ri­de­bir­de­mok­ra­tik­söz­leþ­me­ha­li­ne ge­ti­rir.­ Ar­ka­sýn­dan­ ar­týk­ za­ru­ret­ ha­li­ne ge­len­ bir­ er­ken­ se­çi­mi­ en­ ký­sa­ za­man­da ya­pa­rak­ o­lu­þa­cak­ mec­li­se­ o­ de­mok­ra­tik söz­leþ­me­yi­ve­rir­ve­o­ye­ni­mec­lis­yep­ye­ni bir­a­na­ya­sa­yap­ma­fýr­sa­tý­ya­ka­la­mýþ­o­lur’’ di­ye­ko­nuþ­tu.­­Samsun / aa

Kamu Düzeni Müsteþarlýðý Meclis’in gündeminde n MECLÝS, Ge­nel­Ku­ru­lu,­bu­hafta­gö­rüþ­me­le­ri­ ya­rým­ ka­lan­ Ka­mu­ Dü­ze­ni­ ve­ Gü­ven­li­ði­ Müs­te­þar­lý­ðý­ ku­rul­ma­sý­na­ i­liþ­kin ya­sa­ ta­sa­rý­sý­ ­görüþmeye­ devam­ edecek. ‘’Te­mel­ka­nun’’­o­la­rak­i­ki­bö­lüm­ha­lin­de­e­le­a­lý­nan­20­mad­de­lik­ta­sa­rý­nýn­gö­rüþ­me­le­ri,­bi­rin­ci­bö­lüm­ü­ze­rin­den­sü­re­cek.­Ta­sa­rý­ya­gö­re,­gü­ven­lik­ku­ru­luþ­la­rý­ve­il­gi­li­ku­rum­lar­a­ra­sýn­da­te­rör­le­mü­ca­de­le­a­la­nýn­da ge­rek­li­ ko­or­di­nas­yo­nu­ sað­la­mak,­ bu­ a­lan­da­ki­po­li­ti­ka­ve­uy­gu­la­ma­la­rý­de­ðer­len­dir­mek­ a­ma­cýy­la­ Te­rör­le­ Mü­ca­de­le­ Ko­or­di­nas­y on­ Ku­r u­l u­ ku­r u­l a­c ak.­ Müs­t e­þ ar­l ýk mer­kez­ teþ­ki­lâ­tý­na;­ Müs­te­þar,­ 2­ Müs­te­þar Yar­dým­cý­sý,­ 6­ da­i­re­ baþ­ka­ný­ ol­mak­ ü­ze­re 94­ kad­ro­ ih­das­ e­di­le­cek.­ Müs­te­þa­ra­ bað­lý ‘’Ýs­tih­ba­rat­ De­ðer­len­dir­me­ Mer­ke­zi’’­ o­luþ­tu­ru­la­cak.­ Müs­te­þar­lý­ðýn,­ gü­ven­lik­le­ il­gi­li o­pe­ras­yo­nel­ bir­ gö­re­vi­ ol­ma­ya­cak.­ Ka­nun kap­sa­mýn­da­yü­rüt­tü­ðü­ve­giz­li­lik­i­çe­ren­iþ­ler­i­çin­Müs­te­þar­lýk­büt­çe­si­ne,­ör­tü­lü­ö­de­nek­ ko­nu­la­cak.­ A­na­ya­sa­ de­ði­þik­lik­le­ri­nin hal­ko­yu­na­ su­nul­ma­ sü­re­si­ni­ 120­ gün­den 60­ gü­n e­ in­d i­r en­ düzenlemenin­ de görüþülmesi­bekleniyor.­­Ankara / aa

CHP’den Alevileri araþtýrma teklifi n CHP, A­le­vi­le­rin­ ya­þa­dý­ðý­ so­run­la­rýn­ ve bu­na­ yö­ne­lik­ çö­züm­ teklif­le­ri­nin­ be­lir­len­me­si­ a­ma­cýy­la­ Mec­lis­ A­raþ­týr­ma­sý­ a­çýl­ma­sý­n ý­ is­t e­d i.­ CHP­ A­d ý­y a­m an­ Mil­l et­v e­k i­l i Þev­ket­ Kö­se­ ve­ ar­ka­daþ­la­rý­nýn­ im­za­sýy­la TBMM­Baþ­kan­lý­ðý­na­su­nu­lan­a­raþ­týr­ma­ö­ner­ge­si­nin­ ge­rek­çe­sin­de,­ ‘’i­nanç­la­rý­ ne­de­niy­le­in­san­hak­la­rý­ko­nu­sun­da­mað­du­ri­yet ya­þa­yan­ke­sim­ler­den­bi­ri­nin­de­A­le­vi­ler­ol­du­ðu’’­sa­vu­nul­du.­­Ankara / aa

nýn­ 17.­ bü­yük­ e­ko­no­mi­si­ne­ sa­hip­ ol­du­ðu id­di­a­sýn­da­ bu­lu­nan­ ve­ G-20­ ü­ye­si­ Tür­ki­ye’nin­en­a­zýn­dan­ba­kan­se­vi­ye­sin­de­tem­sil e­di­le­rek­ kriz­ hak­kýn­da­ ve­ ye­ni­ bir­ kü­re­sel e­k o­n o­m ik­ mo­d el­ ko­n u­s un­d a­ gö­r üþ­l e­r i­n i du­yur­ma­sý­i­yi­o­lur­du. Her­ney­se… Bel­ki­de­dün­ya­ka­mu­o­yuy­la­pay­la­þa­cak­çö­züm­tek­lif­le­ri­miz,­dü­þün­ce­le­ri­miz­he­nüz­ye­te­rin­ce­ol­gun­laþ­ma­mýþ­týr. Se­ne­ye­te­lâ­fi­e­de­riz. Brezilya,­Güney­Afrika,­Çin,­Fransa­gibi ülkelerin­en­üst­düzeyde­yetkililerin­yer­aldýðý zirve,­bir­güç­mücadelesine­sahne­oldu. “Her­þer­de­bir­ha­yýr­var”­der­ler­ya,­son­kü­re­sel­kriz­e­ko­no­mi­le­re­bü­yük­za­rar­ver­di,­a­ma doy­mak­bil­me­yen­kâr­hýr­sýy­la­kri­ze­yol­a­çan­fi­nans­sek­tö­rü­nün­sor­gu­lan­ma­sý­ve­diz­gin­len­me­si­de­bu­sa­ye­de­ma­sa­ya­ya­tý­rýl­dý. Fi­ti­li­ilk­a­teþ­le­yen­de­ABD­Baþ­ka­ný­O­ba­ma’nýn­þu­söz­le­riy­di: “E­ðer­kav­ga­is­ti­yor­lar­sa­ben­ha­zý­rým.” Mu­ha­ta­bý­fi­nans­sek­tö­rüy­dü. Zi­ra­2008'de­pat­la­yan­ve­dün­ya­yý­ka­sýp­ka­vu­ran­kri­zin­mü­seb­bi­bi­bun­lar­dý.­Ye­ter­li­te­mi­nat­a­ra­mak­sý­zýn­yol­dan­ge­çe­ne­kre­di­ver­di­ler. Risk­li­fon­la­ra­yö­nel­di­ler.­ Tek­a­maç­la­rý­ký­sa­va­de­de­yük­sek­ka­zanç sað­la­mak­tý.­ Bu­böy­le­de­vam­e­de­mez­di,­ni­te­kim­“risk­li­ grup”­ borç­la­rý­ný­ ak­sa­týn­ca­ sa­a­det­ zin­ci­ri kop­tu,­on­lar­ca­ban­ka­bat­tý. Yüz­mil­yar­lar­ca­do­lar­a­ký­tý­la­rak­bir­kýs­mý kur­ta­rýl­dý.­ Be­de­li­a­ðýr­ol­du,­büt­çe­a­çý­ðý­ve­borç­re­kor

yer­le­bir­o­la­cak­tý”­söz­le­riy­le­Da­vos’ta­bu­lu­nan 250­bü­yük­ban­ka­cý­yý­u­yar­dý. Llodys­ve­Barc­lays­gi­bi­dev­ban­ka­baþ­kan­la­rý­i­se­ye­ni­ku­ral­kon­ma­sý­na­ve­pla­na­þid­det­le­kar­þý­çýk­tý­lar. “Daha da Davos’a gelmem” Sa­vun­duk­la­rý­tez; diyen Baþbakan Erdoðan, “Fi­nans­ sek­tö­rü­ ken­di­ ken­di­ni­ de­net­ler, ýsrarlara raðmen kararýndan ku­ral­ ge­tir­mek­ e­ko­no­mi­ye­ za­rar­ ve­rir,­ iþ­siz­lik­ar­tar.” dönmedi. Diplomatik Da­vos’ta­ si­ya­sî­ güç­le­ fi­nan­sal­ güç­ kar­þý iliþkilerde ve böylesine geniþ kar­þý­ya­gel­di. Ba­zý­ik­ti­sat­çý­lar­bu­du­ru­mu­sos­ya­liz­min­or­katýlýmlý uluslar arasý ta­ y a­koy­du­ðu­e­mek-ser­ma­ye­çe­liþ­ki­si­nin­ye­platformlarda duygular yerine ri­ni­re­el­sek­tör­le­fi­nans­sek­tö­rü­mü­ca­de­le­si­ne aklýn ve saðduyunun hakim bý­rak­tý­ðý,­þek­lin­de­de­ðer­len­dir­di. Da­ha­a­çýk­i­fa­de­i­le­pa­ra­dan­pa­ra­ka­za­nan­olmasý gerekir, diye düþünüyoruz. lar­i­le­ü­re­ten­le­rin­pay­la­þým­ça­týþ­ma­sý. se­vi­ye­ye­u­laþ­tý Ney­se­ki­fo­ru­mun­son­gü­nü­a­teþ­kes­i­lân­e­Ne­ var­ ki­ ban­ka­lar­ ve­ fi­nans­ ku­ru­luþ­la­rý dil­di,­iþ­siz­li­ðin­a­zal­týl­ma­sý­ve­fi­nan­sal­pi­ya­sa­yük­sek­ ka­zanç­ uð­ru­na­ bü­yük­ ve­ he­sap­sýz lar­da­de­ne­ti­min­ar­ttý­rýl­ma­sý­ko­nu­sun­da­uz­risk­ler­al­ma­ya­de­vam­e­din­ce­ye­ni­bir­kri­ze laþ­ma­te­min­e­dil­di. se­be­bi­yet­ver­me­me­le­ri­ve­ver­gi­mü­kel­lef­le­Ya­bi­zim­ban­ka­la­rý­mýz­…. ri­nin­ tep­ki­si­ni­ ön­le­mek­ i­çin,­ O­ba­ma­ bir Bir­cüm­le­i­le­de­ði­ne­lim. plan­ha­zýr­la­dý. 2001­yý­lýn­da­ki­dü­zen­le­me­ler­sa­ye­sin­de­ban­Kav­ga­sebebi­bu­plan­dý. ka­la­rý­mý­zýn­kri­zi­ha­sar­sýz­at­lat­tý­ðý­ný­hat­ta­re­el Plan; sek­tör­ye­ri­ne­ha­zi­ne­ye­borç­ver­me­yi­ter­cih­e­Ban­ka­la­rýn­ ken­di­ pa­ra­la­rýy­la­ hed­ge­ gi­bi de­rek­risk­üst­len­me­den­tat­lý­ve­ga­ran­ti­li­ka­risk­li­fon­la­ra­ya­tý­rým­yap­ma­la­rý­ný­ya­sak­lý­yor. zanç­lar­el­de­et­tik­le­ri­ni­be­lirt­me­li­yiz.­ Fi­nans­ ku­ru­luþ­la­rý­nýn­ bü­yük­lük­le­ri­ni­ sý­Di­ðer­ta­raf­tan­ye­ni­den­in­þa­sý­dü­þü­nü­len nýr­lan­dý­rý­yor. ka­pi­ta­lizm­de­den­ge­le­rin­na­sýl­de­ði­þe­ce­ði­ni Ban­ka­la­ra­ver­gi­ge­ti­ri­yor. za­man­gös­te­re­cek. Mev­du­at­ve­ya­tý­rým­ban­ka­cý­lý­ðý­ay­rý­lý­yor. Kü­re­sel­le­þen­dün­ya­da­dýþ­kay­nak­lý­en­u­fak Fran­sa­Cum­hur­baþ­ka­ný­Sar­kozy,­pla­ný­des­- bir­e­ko­no­mik­dal­ga­lan­ma­ül­ke­mi­zi­et­ki­le­di­tek­le­di­ði­ni­a­çýk­lar­ken; ðin­den­ge­liþ­me­le­ri­ya­kýn­dan­ta­kip­e­de­lim, “Dev­le­tin­mü­da­ha­le­si­ol­ma­say­dý­her­þey küs­me­ye­lim,­da­rýl­ma­ya­lým.­

‘‘

MÝLÝTARÝZME MECLÝS ÖDÜLÜ AKP VE MHP’NÝN TBMM ONUR ÖDÜLÜNÜ VERMEK ÝÇÝN ANLAÞTIÐI PROF. DR. ÝLBER ORTAYLI, MHP SÝYASET OKULUNDA YAPTIÐI KONUÞMADA MÝLÝTARÝZMÝ ÖVDÜ. BU GELÝÞMEDEN SONRA ÖDÜLÜN ORTAYLI’YA VERÝLÝP VERÝLMEYECEÐÝ MERAK EDÝLÝYOR. TBMM Ge­nel­Ku­ru­lu’nda­ki­kav­ga­i­le­AKP­ve MHP­ a­r a­s ýn­d a­ ­ zir­v e­y e­ çý­k an­ ge­r i­l im “TBMM­O­nur­Ö­dü­lü’nü­nün­ki­me­ve­ri­le­ce­ði ko­nu­sun­da­va­rý­lan­an­laþ­ma”­i­le­ye­ri­ne­sü­kû­ne­te­bý­rak­ma­ya­ha­zýr­la­ný­yor­du.­Ö­dü­lün, Top­ka­pý­Mü­ze­si­Mü­dü­rü­ve­U­lus­la­ra­ra­sý Os­man­lý­E­tüt­le­ri­Ko­mi­te­si­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu Ü­ye­si­ta­rih­çi­Prof.­Dr.­Ýl­ber­Or­tay­lý’ya­ve­ril­me­si­i­çin­AKP­ve­MHP’nin­or­tak­gö­rüþ­te­ol­du­ðu­Mec­lis­ku­lis­le­rin­de­ko­nu­þu­lu­yor­du. Ün­lü­ta­rih­çi­Ýl­ber­Or­tay­lý,­MHP’nin­Si­ya­set­ve­Li­der­lik­O­ku­lu­e­ði­tim­fa­a­li­yet­le­ri­çer­çe­ve­sin­de,­par­ti­ge­nel­mer­ke­zin­de­dü­zen­le­nen­‘’Türk­Dev­le­ti’nin­Ta­ri­hi­Te­mel­le­ri’’­ko­nu­lu­söy­le­þi­ye­ka­týl­dý.­Prof.­Dr.­Ýl­ber­Or­tay­lý, ‘’as­ker­mil­let’’­ol­ma­nýn­Türk­le­rin­en­ö­nem­li vas­fý­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek­Av­ru­pa’nýn­bu vas­fýn­yok­ol­ma­sý­i­çin­uð­raþ­tý­ðý­ný­söy­le­di. Or­tay­lý,­“si­vil­si­ya­se­tin­ken­di­ni­ge­liþ­tir­me­me­si­ha­lin­de­dar­be­nin­ka­çý­nýl­maz­ol­du­ðu­nu”­söy­le­di.­Prof.­Dr.­Or­tay­lý,­MHP’nin­Si­ya­set­ve­Li­der­lik­O­ku­lu’nda­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­or­du­nun­si­ya­se­te­ka­rýþ­ma­sý­nýn­da­ka­çý­nýl­maz­ol­du­ðu­nu,­bu­te­zin­ta­rih­sel­ger­çek­lik­ta­þý­dý­ðý­ný­sa­vun­du.­Or­tay­lý,­‘’Si­vil­si­ya­se­tin­ken­di­ni­ge­liþ­ti­re­me­di­ði­or­tam­da­dar­be ka­ç ý­n ýl­m az­d ýr.­Bu­g ün­hiç­b ir­si­y a­s î­par­t i genç­le­ri­e­ðit­mi­yor,­genç­lik­kol­la­rý­yok.­Ye­ni ye­ni­si­ya­sî­a­ka­de­mi­leþ­me­baþ­la­dý.­Bu­ra­lar­dan­ye­ti­þen­genç­ler­par­ti­le­ri­yö­ne­tir­se,­par­ti­ler­ka­pa­týl­maz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­ Din­ve­dev­let­i­liþ­ki­le­ri­ne­i­liþ­kin­de­ko­nu­þan­Or­tay­lý,­di­nin­hiç­bir­za­man­ken­di­ba­þý­na­ bý­ra­ký­la­ma­ya­ca­ðý­ný,­ dev­le­tin­ bir­ par­ça­sý o­la­ca­ðý­ný­ ö­ne­ sür­dü.­ Bu­ du­ru­mun­ la­ik­lik­le a­lâ­ka­sý­ o­lup­ ol­ma­dý­ðý­nýn­ tar­tý­þý­la­bi­le­ce­ði­ni be­lir­ten­ Or­tay­lý,­ Ýs­ra­il’in­ bu­ du­ru­ma­ ör­nek teþ­kil­et­ti­ði­ni­söy­le­di.­ Türk­ dev­let­ ya­pý­sý­nýn­ ka­bi­li­yet­li­ in­san­la­ra­da­yan­dý­ðý­ný,­Os­man­lý­Dev­le­ti’nin­ e­ge­men­li­ði­ al­týn­da­ki­ top­rak­lar­da­ ka­bi­li­ye­ti­ne­ i­nan­dý­ðý­ ki­þi­le­ri En­de­run’da­e­ði­te­rek,­dev­let­yö­ne­ti­mi­ne­ ka­zan­dýr­dý­ðý­ný­ an­la­tan­ Or­tay­lý,­ En­de­run’da­ e­lit­ bir­ e­ði­ti­min ve­ril­di­ði­ni,­gü­nü­müz­de­e­lit­e­ði­tim ve­ren­ku­rum­la­rýn­a­zal­dý­ðý­ný­ve­bu

ku­rum­la­rýn­ko­run­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­kay­det­ti. Mil­li­yet­çi­li­ðin,­‘’men­su­bu­ol­du­ðun­ve­i­çin­de ya­þa­dý­ðýn­ top­lu­mu­ sev­mek­ ol­du­ðu­nu’’­ be­lir­ten­Or­tay­lý,­son­yýl­lar­da­Tür­ki­ye’de­mil­li­ye­tin­den­ u­tan­ma­ duy­gu­su­nun,­ an­ti­mi­li­ta­rist,­as­ker­düþ­ma­ný­bir­top­lu­ma­doð­ru­gi­di­þin­kö­rük­len­di­ði­ni­id­di­a­et­ti.­Or­tay­lý,­‘’Do­ðu ve­ Gü­ney­do­ðu­ A­na­do­lu’da­ki­ ü­ni­ver­si­te­ye gi­riþ­sý­nav­la­rýn­da­a­çýk­þe­kil­de­kop­ya­çe­kil­di­ði­ni’’­ö­ne­sü­re­rek,­‘’Böy­le­lik­le­i­yi­o­kul­la­ra­e­hil­ol­ma­yan­öð­ren­ci­ler­ge­li­yor.­Bu­nun­aç­tý­ðý­ ge­di­ði­ Ga­la­ta­sa­ray­ Ü­ni­ver­si­te­sin­de­ ben his­s e­d i­y o­r um.­ Ým­t i­h an­l a­r ýn­ a­s a­y i­þ i­n i­ i­y i kon­trol­et­me­li­yiz’’­de­di.­De­mok­ra­tik­a­çý­lým ça­lýþ­ma­la­rý­ný­da­e­leþ­ti­ren­Or­tay­lý,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­ ‘’A­çý­lým­ boþ­ lâf­týr.­ A­çý­lým­ is­te­yen­ler git­mez­ de­ dur­maz­ da.­ E­ko­no­mik­ o­la­rak Fran­sa­ o­la­bi­lir­dik­ a­ma­ büt­çe­mi­zi­ 30­ yýl­dýr gö­tü­ren­bir­du­rum­var.­Kim­se­kim­se­ye­kit­le dal­ka­vuk­lu­ðu­ yap­mak­ i­çin,­ sem­pa­tik­ gö­rün­mek­ i­çin­ ko­nuþ­ma­sýn.­ Ý­ran­ Kürt­le­ri­ i­le Tür­ki­ye’de­ki­ Kürt­ler­ a­ra­sýn­da­ki­ far­ký­ gör­me­den­ a­dam­ ge­no­cid­ten­ söz­ e­di­yor.­ Bu­nun­ ne­ ol­du­ðu­nu­ bil­me­d en­ üs­t e­l ik.­ Türk­l e­r e kar­þý­tez­ge­liþ­tir­mek­i­çin ar­þi­ve­gi­ren­ka­çýn­cý­ec­ne­bi­Türk­ta­raf­ta­rý­ol­du,­ on­lar­ an­la­dý,­ biz­de­k i­l er­ an­l a­m ý­y or. Çün­kü­ ha­ki­ka­ti­ gör­mü­y or­l ar.­ Çün­k ü­ o­ku­m u­y or­l ar.­ Bun­l ar teh­li­ke­li­iþ­ler,­be­le­di­ye­ci­li­ðe­ben­ze­mez.’’

Prof. Dr. Ýlber Ortaylý

ONUR ÖDÜLLERÝ KÝMLERE VERÝLÝYOR? MECLÝS Baþkanvekili Nevzat Pakdil, önceki gün Cihan haber ajansýna TBMM 20010 Onur Ödülü’nün Ýlber Ortaylý’ya verilmesinden büyük memnuniyet duyacaklarýný söylmiþti. Pakdil, “Ýlber Ortaylý hocamýz ülkemizin yetiþtirdiði uluslar arasý þöhrete sahip çok deðerli bir bilim adamý. Tarihi sevdiren ender tarihçilerimizden biri. Bu alanlardaki hizmetleri tartýþýlmaz. Böyle bir ödülün kendisine verilmesinden büyük memnuiyet duyarýz” dedi. Ayaný habere MHP Adana Milletvekili Kürþat Atýlgan da parti olarak Ýlber Hoca’nýn ismine sýcak baktýklarýný söylemiþti. Atýlgan, özellikle tarih konusunda ulusal ve uluslar arasý çapta çok sayýda kitabý ve çalýþmasý bulunan Ortay’lýnýn bu ödülü fazlasýyla hak ettiðini sözlerine ekledi. TBMM Onur Ödülü, her yýl ulusal ve uluslar arasý düzeyde üstün hizmetlerde bulunmuþ, Türkiye’nin temsiline ve tanýtýmýna katký saðlayan kiþilere veriliyor. TBMM Onur Ödülü’nün ilki 2005 yýlýnda Prof. Dr. Gazi Yaþargil’e; ikincisi 2007’de Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý’ya verildi. Bu ödüle 2008 yýlýnda Prof. Dr. Halil Ýnalcýk lâyýk görüldü. TBMM 2009 Onur Ödülü ise Prof. Dr. Kemal Karpat’a verildi. Prof. Dr. Karpat, kendisine verilen ödülün hayýtýnda aldýðý en anlamý ödül olduðunu söylemiþti. Ankara / aa-cihan

CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

ec­lis’te­ki­kav­ga­nýn­ar­dýn­dan­po­li­tik­a­týþ­ma­la­rýn­ar­dý­ar­ka­sý­gel­mi­yor.­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn­MHP’nin­ya­ký­þýk­sýz­bir­bi­çim­de­ye­ni­den­gün­de­me­ge­tir­di­ði­“i­kin­ci­pey­gam­ber”­is­na­dý­ný­ve­ö­zel­lik­le­“GA­TA’da­ki­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý”­ü­ze­rin­den­mu­ha­le­fe­ti­vur­ma­sý,­“ger­gin­lik­po­li­ti­ka­sý”yla si­ya­sî­pro­vo­kas­yon­la­rýn­son­ör­nek­le­ri… Er­do­ðan’ýn,­ Mec­lis­ kür­sü­sün­de­ biz­zat­ gö­zü­ ö­nün­de­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­mu­ha­le­fet­sý­ra­la­rý­ö­nü­ne gel­me­siy­le­a­lev­le­nen­ar­be­de­ye­se­yir­ci­ka­lýp,­hiç­bir i­kaz­da­ bu­lun­ma­dan­ Ge­nel­ Ku­rul­ Sa­lo­nu’nu­ terk et­tik­ten­ son­ra­ po­le­mik­le­ri­ sür­dür­me­si,­ i­þin­ i­çin­de­ki­“iþ”in­te­zâ­hür­le­ri.­ O­lay­lý­o­tu­ru­mun­ar­dýn­dan­Os­ma­ni­ye’de­“hal­ka þi­kâ­yet”­ per­de­sin­de­ o­la­yý­ mey­dan­la­ra­ ta­þý­ma­sý, me­se­le­yi­ çöz­mek­ ye­ri­ne­ si­ya­sî­ kriz­le­re­ sý­ðýn­ma tak­ti­ði­o­la­rak­yo­rum­la­ný­yor. Ön­ce­ki­dö­nem­de­a­na­ya­sa­yý­ra­hat­lýk­la­de­ðiþ­ti­re­bi­le­cek­ gü­ce­ sa­hip­ ol­du­ðu­ hal­de­ de­mok­ra­tik­leþ­me­de­ kay­da­ de­ðer­ bir­ a­dým­ at­ma­yan­ AKP­ si­ya­sî ik­ti­da­rý,­ þim­di­ de­ sa­yý­ ek­sik­li­ði­ni­ ba­ha­ne­ e­di­yor. Biz­zat­Baþ­ba­kan’ýn­ve­par­ti­si­nin­söz­cü­le­ri­nin­i­fâ­de­siy­le,­“ye­ni­de­mok­ra­tik­si­vil­a­na­ya­sa”dan­vaz­ge­çi­li­yor.­ 10-15­ mad­de­lik­ “mi­ni­ pa­ket”ten­ ve­ son sü­r eç­t e­ bu­ id­d i­a ­ i­l e­ or­t a­y a­ a­t ý­l an­ “re­f e­r an­dum”dan­bi­le­vaz­ge­çil­di­ði­sin­yal­le­ri­ve­ri­li­yor.­ Böy­le­ce,­si­ya­se­tin­de­mok­ra­tik­leþ­me­si,­yar­gý­re­for­mu,­de­mok­ra­tik­e­ði­tim,­i­nanç­ve­i­fâ­de­öz­gür­lü­ðü,­te­mel­hak­ve­hür­ri­yet­ler­bir­baþ­ka­ba­ha­ra­bý­ra­ký­lý­yor…

M

“GATA YASAÐI” ÝSTÝFHAMLARI Hil­mi­ Öz­kök’ün­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­kan­lý­ðý­ za­ma­nýn­da­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Gül’ün­e­þi­nin­ba­þör­tü­lü o­la­rak­ GA­TA’da­ zi­ya­ret­çi­ o­la­rak­ ka­bul­ e­dil­me­si­nin­ pe­þin­den­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­ka­ný­ Bü­yü­ka­nýt dö­ne­min­de­ Baþ­ba­kan’ýn­ e­þi­nin­ “ba­þör­tü­sü”nden do­la­yý­en­gel­len­me­si,­dik­kat­çe­ki­ci. Bu­ du­rum,­ ge­nel­ se­çim­ler­ ön­ce­si­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ se­çi­mi­ ba­ha­ne­siy­le­ Bü­yü­ka­nýt’ýn­ “e-muh­tý­ra”yý­ ge­ce­ ya­rý­sý­ biz­zat­ ka­le­me­ a­lýp­ Ge­nel­kur­may’ýn­ in­ter­net­ si­te­si­ne­ ver­me­si­ni­ ha­týr­la­tý­yor. Er­do­ðan’ýn­“be­nim­le­bir­lik­te­me­za­ra­gi­de­cek”­de­di­ði­ Dol­ma­bah­çe’de­ki­ gö­rüþ­me­nin­ “giz­li”­ kal­ma­sý­na­ kar­þý,­ E­mi­ne­ Ha­ným’ýn­ ba­þör­tü­sü­ne­ “i­zin” ver­me­yen­ Bü­yü­ka­nýt’ýn­ hiç­bir­ e­mek­li­ Ge­nel­kur­may­baþ­ka­ný­na­ve­ril­me­yen­tril­yon­luk­zýrh­lý­a­ra­ba tah­si­si­is­tif­ha­mý­ný­mev­zu­ba­his­e­di­yor.­ Ve­ ku­lis­ler­de,­ Baþ­ba­kan’ýn­ e­þi­ne­ “GA­TA­ ya­sa­ðý”nýn,­ay­nen­AKP’ye­yüz­de­10-15­oy­ka­zan­dýr­dý­ðý­ biz­zat­ AKP­ kur­may­la­rý­ ta­ra­fýn­dan­ ik­rar­ e­di­len “e-muh­tý­ra”­ gi­bi,­ ik­ti­dar­ par­ti­si­ni­ “mað­dur”­ gös­ter­me­ye­ve­“oy­sað­la­ma­ya”­yö­ne­lik­bir­“ted­bir”­ve “tak­tik”­ol­du­ðu­so­ru­su­nu­sor­du­ru­yor. Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Ýl­ker­Baþ­buð’un­“Keþ­ke­bu o­lay­ya­þan­ma­say­dý;­in­sa­nî­bo­yut­tan­ba­kar­sak­bu­o­la­yý­sa­vun­ma­mýz­müm­kün­de­ðil”­de­di­ði­gi­bi,­me­se­le­ye­“in­sa­nî­bo­yut­tan­ba­ký­la­maz”­mýy­dý?­Öz­kök­dö­ne­min­de­Hay­rün­ni­sa­Ha­ným’a­gös­te­ril­di­ði­gi­bi,­Baþ­ba­kan’ýn­e­þi­ne­de­ay­ný­mü­sâ­ma­ha­gös­te­ri­le­mez­miy­di?­

POLEMÝK VE “ÇATIÞMA SÝYASETÝ” Bu­a­ra­da,­geç­ti­ði­miz­haf­ta­ilk­kez­bir­te­le­viz­yon prog­ra­mýn­da­ko­nu­yu­gün­de­me­ge­ti­ren­Baþ­ba­kan’ýn, “Üç­yýl­sab­ret­tim,­þim­di­gün­de­me­ge­ti­ri­lin­ce­de­ce­va­bý­ný­ver­dim”­sö­zün­den­son­ra­“Ge­ri­si­ni­an­lat­mý­yo­rum”­i­fâ­de­si­nin­an­la­mý­ný­da­ka­mu­o­yu­me­rak­e­di­li­yor.­ Baþ­ba­kan­o­za­man­Bü­yü­ka­nýt’a­ne­söy­le­di­ve­“ge­ri­si”nde­ne­ce­vap­al­dý?­“Ge­ri­si”­de­“Dol­ma­bah­çe­gö­rüþ­me­si”­gi­bi­me­za­ra­ka­dar­“sýr”­o­la­rak­mý­ka­la­cak?­ Po­le­mik­ko­nu­su­“Pey­gam­ber­öv­gü­sü”nü­ya­pan il­baþ­ka­ný­nýn—yan­lýþ­bir­üs­lûp­la­da­ol­sa—mu­ha­le­fet­ ta­ra­fýn­dan­ gün­de­me­ ge­ti­ril­me­si­ ü­ze­ri­ne­ 14 ay­ son­ra­ gö­rev­den­ al­ma­ tâ­li­ma­tý­ný­ ve­ren­ Baþ­ba­kan’ýn­ve­ik­ti­dar­par­ti­si­söz­cü­le­ri­nin­bu­so­ru­la­ra da­ce­vap­ver­me­si­ge­re­ki­yor.­ Hâ­lâ­Mec­lis’te­az­bir­des­tek­le­a­na­ya­sa­yý­de­ðiþ­ti­re­bi­le­cek­ço­ðun­lu­ða­sa­hip­o­lan­Baþ­ba­kan,­Bah­çe­li’nin­se­çim­böl­ge­si­Os­ma­ni­ye’de­“An­ka­ra’nýn­tah­rik­si­ya­se­ti”nden­ya­ký­ný­yor.­Hak­ve­hür­ri­yet­le­rin­ol­ma­yý­þýn­dan, ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­nýn­da­ya­týl­ma­sýn­dan­ne­mâ­lan­dý­ðý­ný söy­lü­yor.­Ne­var­ki­Tür­ki­ye’nin­bü­yük­bir­de­mok­ra­tik ve­öz­gür­lük­ler­a­yý­bý­o­lan­ya­sa­dý­þý­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­ný “â­i­le­mah­re­mi­ye­ti”yle­ve­“kut­sal­de­ðer­le­rin­si­ya­sî­po­le­mik­le­re­â­let­e­dil­me­si”yle­ge­çiþ­ti­ri­yor.­Yüz­bin­ler­ce in­sa­nýn­hak­gas­bý­na­â­let­e­di­len­ya­sa­ðý,­bir­baþ­ka­kul­var­da­“si­ya­sî­po­le­mik”­kar­ga­þa­sý­na­bo­ðu­yor. Söz­ko­nu­su­ tar­týþ­ma­la­ra­ te­mel­ teþ­kil­ e­den­ hak ve­ hu­kuk­ ký­sýt­la­ma­la­rý­na­ kar­þý­ salt­ “e­þi­nin­ að­la­ma­sý”ný­di­le­ge­tir­mek­le­ye­ti­nip­cid­dî­bir­ted­bir­a­lýn­mý­yor.­ Hiç­bir­ çö­züm­ yo­lu­na­ gi­dil­mi­yor.­ Ve “ça­týþ­ma­si­ya­se­ti”ni­kö­rük­le­me­nin­ö­te­sin­de­bir­i­þe ya­ra­ma­yan­po­li­tik­po­le­mik­ler­le­ik­ti­dar-mu­ha­le­fet sa­de­ce­si­ya­sî­rant­he­sap­la­rý­ný­gü­dü­yor. Ya­zýk­de­ðil­mi?


6

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

HABER

Doðu Anadolu’da soðuk etkisini sürdürüyor DOÐU Anadolu Bölgesi’nde dondurucu soðuk etkili oluyor. Bölgede önceki gece en düþük hava sýcaklýðý eksi 25 dereceyle Aðrý’da ölçüldü. Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, Sibirya üzerinden gelen soðuk hava akýmý, bölgedeki hava sýcaklýklarýnda düþüþe sebep oldu. Gece en düþük hava sýcaklýklarý, sýfýrýn altýnda olmak üzere Aðrý’da 25, Erzurum’da 24, Ardahan’da 18, Kars’ta 16, Erzincan’da 7 ve Iðdýr’da 5 derece olarak kaydedildi. Günün en yüksek hava sýcaklýklarýnýn ise Erzurum’da eksi 8, Kars’ta eksi 3, Ardahan’da eksi 2, Aðrý’da eksi 1, Erzincan’da 4 ve Iðdýr’da 6 derece olmasý bekleniyor. Bölgede hayatý olumsuz etkileyen dondurucu soðuk sebebiyle kara yollarýnda yoðun buzlanma meydana geldi. Bölgede, Erzurum’da 188, Kars’ta 86, Bingöl’de 70, Ardahan’da 55, Tunceli’de 45 ve Muþ’ta 15 olmak üzere toplam 459 köy yolunda kar ve tipi sebebiyle ulaþým saðlanamýyor. Erzurum / aa

Vize kalkýnca, Hatay saðlýk üssü oldu TÜRKÝYE ile Suriye arasýnda vizenin kaldýrýlmasýnýn ardýndan Hatay’da saðlýk turizminde de önemli geliþmelerin katedildiði bildirildi. Hatay Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Bayram Kerkez, son dönemlerde baþta Suriye’den çok sayýda hastanýn þehre gelerek tedavi gördüðünü ifade etti. Suriyelilerin daha önce Gaziantep’i tercih ettiklerini hatýrlatan Kerkez, ‘’Ancak son dönemlerde talep Hatay’a yöneldi. Saðlýk turizmini canlandýrmamýz için kentimizin tanýtýmýný ve reklamýný daha iyi yapmalýyýz’’ dedi. Özel hastanelerin ve Mustafa Kemal Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi ile diðer saðlýk kliniklerin hasta kabul sayýsýnda artýþ yaþandýðýný ifade eden Kerkez, ‘’Suriye’den gelen hastalar, kentimizdeki hastaneleri daha donanýmlý, teknolojik olarak daha iyi bulduklarý için tercih ediyor’’ dedi. Hatay / aa

Sýrýkla Zeytin toplama yað kalitesini bozuyor ÝZMÝR Tariþ Zeytin ve Zeytinyaðý Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði Kalite ve Ar-Ge Müdürü Meltem Zengin, zeytin hasadýnda yapýlan en büyük hatanýn sýrýk kullanýlarak zeytin toplanmasý olduðunu söyledi. Bu yöntemin aðaçtan çok fazla miktarda yaprak dökülmesine sebep olduðunu aktaran Meltem Zengin, aðacýn dallarýnda açýlan yaralarýn hastalýklarýn bulaþmasýný kolaylaþtýrdýðýný iddia etti. Toplanan zeytinin bahçede bekletilmesinin de zeytinyaðýnýn kalitesini olumsuz yönde etkilediðini anlatan Zengin, “Bekleme süresi arttýkça yaðdaki asit oraný da artar, tadý ve kokusunda kusurlar oluþmasýna sebep olur” dedi. Muðla / cihan

YÖNETÝM KURULU ESKÝ ÜYELERÝMÝZDEN, YAZARIMIZ VE 40 YILLIK OKUYUCUMUZ RAÞÝT YÜCEL:

Gazetemiz, matbuat lisaný ile ders veriyor ýllar yýllarý kovalamýþtý. Son yüz yýlýn getirdiði bütün olumsuzluklar hayatýn bütün alanlarýna tesir ediyordu. Dünya süslerinden usanmýþ, hayatýndan býkmýþ, aile saadetini kaybetmiþ olanlar bir huzur ve ümit ýþýðý bekleyiþi içindedirler. Ýþte ben Yeni Asya’nýn yayýn hayatýna çýktýðý günlerde yukarýda dile getirdiðim sorgulamalar ile adeta bunalým ve bir çýkýþ yolu aradýðým. O günlerde yakýn arkadaþým ve akrabamýz olan Ömer Þahin kardeþim ile Ýzmir ilimize gitmiþtik. O nurlarý tanýyordu. Bana da güzelliklerinden bahsediyordu, ama ben bunun farkýnda olamýyordum. Tire ilçesinden olan Celâl Keseli’nin güzelliklerinden bahsediyordu. Ben de gitmekten imtina ediyordum. Sonunda gitmeye razý oldum. Bir bahar günüydü. Celal Beyi bulduk, bizi güzel bir ilgi ile karþýladý. Çok sevimli bir hali vardý. Samimî davranýþlarý ile bizi dersaneye götürdü. Celâl Bey “Nurcu”luktan aldýðý ceza ile Çorum’da üç ay müddetince mecburi ikamete tabi tutulmuþ ve bu esnada tanýþmýþlar Ömer Þahin kardeþimle. Celâl Bey gibi, diðer muhatap olduðumuz abi ve kardeþler de ayný özelliklerde insanlardý. Akþam yemeðinden sonra üç genç arkadaþ geldiler. Bunlar sol görüþlü insanlardý. Karþýlýklý soru ve cevap tarzýnda konuþmalarý oldu ve biz bu münazarayý anlamasak ta dinledik. Gece öyle geçti. Bizi yolcu etmek için bir topluluk otogardan uðurlamaya geldiler. Çok mahcup olmuþtuk. Biletimizi aldýlar, bize Ýzmir’deki arkadaþlarýnýn adres ve isimlerini vermiþlerdi. Otobüs hareket edinceye kadar da oradan ayrýlmadýlar. Nihayet otobüs hareket etti ve ben gözyaþlarýma hakim olamadým. Ömer kardeþim bu durumu bir an anlayamadý ve çok bunaldýðýmdan aðladýðýmý zannetti. Halbuki ben bu samimî ilgi vesilesi ile çok duygulanmýþtým. Yeni Asya ile tanýþmamýz bu vesile ile olmuþtu. Gazeteyi ilk olarak Basmahane semtinde çantacýlýk yapan Necmi Ýlgen Aðabeyin dükkânýnda görmüþtüm. Kendisi bize çok samimî davranýyordu. Ýzmir Yeni Asya Bürosuna sýk sýk uðruyor, ”Koca Yusuf” tabirli Yusuf Öztanzan ile muhabbetlerde bulunuyor, Karabaðlar’daki dersaneye sýk sýk gidiyorduk.

Y

rada hizmetlere baþla, sonra gider gelirsin” dediler; ama ben dinlemedim. Çoruma geldim. Ailem beni evlendirmeye kararlý idiler, ben kabul etmiyordum. Sadýk Abiye babam ricada bulunmuþ. Sadýk Abi “Evlen, yine hizmet edersin” dedi. Niþanlý idim, gazete bürosu açmak için teþebbüs ettik ve istiþareden sonra büro açýldý. Gazeteyi elden daðýtmaya baþladýk, risâleler de artýk serbest satýlmaya baþlamýþtý. Þevk içinde hizmet ediyorduk. Demokratlara da yardýmcý oluyorduk. Merhum Osman Demirci Hocaya muhtelif ilçelerde konferanslar verdirdik. O zaman milletvekili idi. Sonra 12 Eylül ihtilâli oldu, maddî noktada sýkýntýya girmiþtim. Üç yýl Osmancýk ilçemizde kaldým. Burada yine aynen hizmetlere devam ettik. 12 Eylül cemaat içinde sýkýntýya sebep oldu. Ben tekrar Çorum’a döndüm, büro açtýk. Þehrin merkezî yerinde açtýðýmýz kitap sergisi çok ilgi gördü, kucak kucak kiRAÞÝT YÜCEL— Birçok seminer, konferans, binlerce risâle ve yayýnlarýmýzýn tevziine vesile olmuþtu. Bölge toplantýlarý, geziler, umumî toplantýlar... Ziyaretler ve devam eden derslerimiz ve onlarca yetiþen gençler ile dolu dolu hiz- tap satýyorduk. Merhum Þaban Döðen, Yavuz Bahadýroðlu, Necmettin Þahiner'i kitap imzasý met yýllarý ve yollarý kýrk yýlý böylesine þevk ve heyecan içinde geldi ve devam edecek inþallah. için Çorum’a getirdik. Büyük bir ilgi oldu ve bu “Minyeli Abdullah” romaný yeni çýkmýþtý. OAskerliðimi Burdur’da yaptým. Gazeteye öygeçici yerin büro olarak devam etmesi için ilçelerkuduðumda kendimi adeta “Minyeli Abdullah” lesine bir baðlýlýðým vardý ki posta ile gazete den teklif geldi. Hakikaten çok isabetli oldu ve yýlolarak görmeye ve onun gibi imana ve Kur’ân’a gönderdi kardeþler. Günlük bir lâhika olarak lar süren hizmetler bu vesile ile yapýldý. hizmet etmeye karar vermiþtim. Tahiri, Bay- kabul ediyordum. Isparta ve Burdur’dan ziyareGazeteyi 1977 yýlýndan bu ana kadar elden daram ve Sungur Aðabeyleri Ýzmir’de görmek ve timize gelirlerdi, asker kardeþler ile de çok güzel ðýtmaya devam ettik ve ediyoruz. Bu çok yorucu beraber olmak nasip oldu. günlerimiz geçiyordu. ve ayný zamanda manevî zevki tarif edilmeyecek Sonra beni Tavþanlý’ya “vakýf” olarak vermeyi Sonra Edirne’ye daðýtým oldum. Giderken olan hizmet hatýralarý ile devam etti. kararlaþtýrdýlar. Ben bu arada Çorum’a gidip, ora- gazeteye uðradým, bir koli kitap aldým, EdirBirçok seminer, konferans, binlerle risâle ve dan Tavþanlý’ya geçecektim. Çorum’a geldim, tabi ne’ye getirdim. Turgut Abi vardý, onun dükkâyayýnlarýmýzýn tevziine vesile olmuþtu. Bölge aile hayatýmda bir kýyamet koptu. Nurculuk çok nýna koydum kitaplarý. Sonra birer-ikiþer bötoplantýlarý, geziler, umumî toplantýlar... Ziyamenfi tanýtýlýyordu. Babam taraftar olmadý bu ha- lüðe getirerek birçok arkadaþýn kitaplarý okuretler ve devam eden derslerimiz ve onlarca lime. Ama ben kararlý idim. masýna vesile oluyordum. Sol görüþlü arkadaþyetiþen gençler ile dolu dolu hizmet yýllarý ve Tam gideceðim an Zübeyir Aðabey ile beraber lar bundan rahatsýz olmuþlar ki, Hürriyet gayollarý kýrk yýlý böylesine þevk ve heyecan içinkalan Sadýk Büyükkaragöz Abi “Evin içi varken dý- zetesi muhabiri Mesut ismindeki asteðmene de geldi ve devam edecek inþallah. Bu hallerþarýda bulunulmaz. Senin Çorum’da hizmet et- þikâyet etmiþ. Kitap okurken beni yakaladý, den hiç piþmanlýðýmýz olmadý, bilâkis þevkimeni istiyoruz” dedi. Bu dâvete uyarak iki yýl Ço- yüzbaþýya götürdü. Ben bu kitaplarýn yasak olmiz devam edecek inþallah. Mahallî haber ve rum’da vakýf olarak kaldým. Gazete ile iç içe idik. madýðýný ifade ettim, Üstadý anlattým. Ama kimakaleler ile gazetemizle irtibatýmýz hiç eksik Bu zaman içinde günlük olarak gazeteyi takip edi- taplarý imha ettiler. olmadý. On beþ yýla yakýn Yeni Asya gazetemiyorduk. Sungur, Tahiri, Bayram Aðabeyler deFakat biz aldýrmadýk, on-on beþ arkadaþ ile zin yönetim kurulu üyeliði yaptým. vamlý gelip-gidiyorlardý. Ankara’ya sýklýkla gidi- cemaat ile namaz kýlar hale geldik. Gazeteyi Cenâb-ý Hak’tan niyazým, istikamet üzerine dayordum. Yayýnlarýmýz büyük bir iþtiyak ile okunu- yine günlük olarak çarþýdan aldýrýyordum. Þeha nice yýllar bu hizmette devam etmektir. yordu. Risâleleri dersanede muhafaza ediyorduk. hirde büromuz vardý. “Matbuat lisaný ile âleme ders vermek” noktaNecdet Pehlivan, Abdullah Topçu, (Merhum) As ker den son ra Ýs tan bul’a uð ra dým. M. sýnda yayýnlarýmýzýn, dâvâmýza faydalarý tartýþýlaKadir Eren, Mehmet Gültekin; Lütfi Aksu, (Mer- Baytekin ve M. Karasan Ýstanbul’da hizmetmaz. Bir çok sevinçli ve hüzünlü zamanlarýmýz olhum) Abdulvahhap Özdemir gibi Çorum’da bu- lerde kalmamý istediler, kabul ettim. Ama du, ama bu kervan devam etti ve kýyamete kadar memlekete gidip döneyim dedim. Onlar “Bulunan abi ve kardeþlerden çok istifade etmiþtim. devam edecek Ýnþallah.

y seri ilânlar KÝRALIK DAÝRE

SATILIK DAÝRE

n EYÜP'TE KÝRALIK daireler Tel: 0(212) 418 36 66 Gsm: (0532) 413 28 70 n BAÞAKÞEHÝR 1 ETAP'ta marketlere cadde ye yakýn bankacýlara memurlara uygun site içinde kiralýk daire yerler laminant parke 1 banyo balkon pimapenli çelik kapýlý doðalgazlý 620.TL Tel: 0212-564-39-33 n SAHÝBÝNDEN PROFÝLO alýþveriþ merkezine 5 dakika mecidiyeköy metro ve metrobüse 15 dakika yürüme mesafesinde kombili asansörlü duþakabinli yeni boyasý yapýlmýþ bakýmlý temiz bol güneþ alan boþ daire 1.000TL Gsm: 0537-249-53-48 n DAÝRE SOKAK içindedir sokaðýn üst cadesinden Sultangazi-Edirnekapý metrosu alt caddesinden eminönü ve taksim otobüsleriri geçmektedir daire ortak kullanýmlý bahçesi ile Yýldýrým Beyazýt parkýna cephelidir pimapen ýsýcam cerceve ve pencereler korkulukludur. 450TL Gsm: 0535-519-14-24 n PAZARÝÇÝNDE 2+1 YENÝ binada doðalgazlý (kombili) çift balkonlu yerler parke camlar pimapen çelik kapýlý duþakabin amerikan kapýlar. 550 TL Gsm: 0533-482-95-85 n KÝRALIK DAÝRE Aydýnlýkevler- 1. DuraktaAnkara 3+1 Kombili Tel: 0312 296 94 23 Cep: 0535 810 81 11

n MECÝDÝYEKÖY'de SATILIK süper lüks daire 450.000.TL Ýstanbul Mecidiyeköy Ortaklar Caddesinde satýlýk sýfýrlanmýþ dubleks daire 165 metrekare-4 oda 1 salon 2 banyo 1 mutfak 4. kat-asansörlü jakuziliteraslý-herþeyiyle yenilenmiþ masrafsýz satýlýk daire Tel: 0(212)-232-67-54 n SAHÝBÝNDEN ÜMRANÝYE Tantavi'de satýlýk daire 160.000.TL 130 m2 - 3 +1 Ümraniye merkeze 5 dk. yürüme mesafesi - toplu ulaþýma 1 dk. yürüme mesafesi geniþ mutfaklý - banyosu yenilenmiþ - kombili - 3 adet balkonlu - açýk otoparklý - ilköðretim okula çok yakýn - önü kapanmaz - krediye uygun... satýlýk daire Gsm: (0535) 367 19 20 n SAHÝBÝNDEN BAÐCILAR Göztepe Mahallesi'nde site içerisinde, kira getirili 3+1 120 m2 daire. Pazarlýk payý vardýr. 115.000.TL Gsm: (0532) 468 46 46 n BAHÇELÝEVLER'de 140.000.TL 130 m2 kombili daire. 3. katta (Cumhuriyet Mahallesinde Parsellere yakýn ) Gsm: (0505) 877 56 37 n SAHÝBÝNDEN BEYLÝKDÜZÜ Ýstanbul Evleri'nde 2+1 110 m2 daire. 160.000.-TL Ayrýntýlý bilgi: www. garantialsat.com'da Ýlan No: 14483 Tel: 0(212) 444 6 400

n 300 TL TAKSÝTLE sýfýr peþinat sýfýr faizle Kapaklý toplu konutlarýnda site içerisinde çocuk oyun parklarý, kamelyalar, þelale 24 saat kameralý güvenlik, çekilisiz kurasýz 2010 yýlýnýn ilk kampanyasýndan ev sahibi olmak için acele edin. Kampanyamýzda son gün 28 Þubat 2010'dur. daire sayýmýz sýnýrlýdýr. ön kayýt için merkez : Tel: 0(212) 652 05 34 Pbx satýþ ofisi : Tel: 0(282) 717 12 30 Gsm: (0532) 593 19 72 www.alangayrimenkul.net n SAHÝBÝNDEN BEYKENT'te güvenlikli site içerisinde otoparklý 105 m2 laminant parkeli 2+1 daireler Gsm: (0 537) 304 94 43 n SAHÝBÝNDEN YEÞÝL Ýnþaat kalitesiyle Ýnnovia 1'de muhtelif kat ve cephelerde 1+1, 2+1, 3+1 harika daireler oturuma hazýr kaçýrýlmayacak fýrsatlar. Gsm: (0 532) 236 27 43 (0 532) 312 11 08 n YEÞÝLKENT GAYRÝMENKUL'den 120 m2 Gürpýnar sitelerde 3+1 sýfýr güney cephe full bitmiþ 89.000 TL. Tel: 0(212) 855 51 34 Gsm: (0535) 612 51 55 n 190 M2 BEYKENT'te güvenlikli, kapalý otoparklý sitede mantolamalý binada güney cephe deniz manzaralý laminant parkeli jakuzili kombili ebeveyn banyolu 3+1 daire 135.000 TL. Tel: 0 (212) 855 51 34 Gsm: (0 535) 612 51 55 n 115 M2 BEYKENT'te Beyaz Ýnci Residence'de

2008'de inþaata baþlanmýþ hilton banyolu laminant parkeli Muhteþem daireler 145.000 TL' den baþlayan fiyatlarla. Tel: 0 (212) 855 51 34 Gsm: (0 536) 930 93 33 n 320 m2 GÜNEY Cepheli laminant parkeli lüx 3 banyolu mutfaklý 100 m2 teraslý 4+1 masrafsýz full dublex daire 170.000 TL. Tel: 0 (212) 855 51 34 Gsm: (0 532) 285 54 09 Beylikdüzü Beykent Yeþilkent Gürpýnar bölgesinde sýnýrsýz portföyümüzle bir telefon kadar yakýnýnýzdayýz. n GÖZDAÐIN'da ÞÝHLÝ'de kelepir hazýr daireler Gsm: 0506 743 28 51 n ALTINTEPE'NÝN EN güzel yerinde krediye uygun 2+1 banyo wc li daireninin içi A dan Z ye komple sýfýrlanmýþ laminat parke kartonpiyer ankastre laminat mutfak saten boya çelik kapý duþakabin panel radyatör diafon sistemi kablo tv adsl telefon pimapenli ve amerikan kapýlýdýr. 168.000.TL Gsm: 0555-255-37-56 n HADIMKÖY KÝPTAÞ konutlarýnda 75 m2 2+1 satýlýk daire peþin 43.000 TL kredinin devri. Fatih Üniversitesine otobüsle 10 dakika mesafededir. Avcýlar 27 km havaalaný 42 km hadýmköy giþeler 11 km. dir Yenibosnadan mavi otobüslerle tek araçla gidiþ geliþ mümkündür. Site güvenliði mevcuttur . 43.000tl Gsm: 0533-617-60-38

SATILIK ARSA n BAÐCILAR'da MERKEZ'de, Fevzi Çakmak'ta, Kazým Karabekir'de, Yavuz Selim'de, Ýnönü Mahallesi'nde satýlýk arsalar. Tel: 0(212) 553 46 69 Gsm: 0542 417 37 54 n ACELE SAHÝBÝNDEN Çatalca Yassýören'de 20.000 m2 yeni yapýlacak 3. köprü yoluna yakýn kelepir arsa. Gsm: (0533) 305 31 35 n KAYSERÝ'NÝN EN kýymetli arsasý satýlýk 3.500.000 EURO Kayseri'nin en kýymetli arsasý sahiplerinden satýlýk. Yeni imara açýlan (Villa imarlý) Melikgazlý Çaybaðlarý Talasaltýnda 44.096.m2 villa inþaatý izinli (32 Adet büyük villa) Kayseri'nin en kýymetli arsasý, üniversite karþýsý, yola cepheli, kooperatif ve yatýrýmcýlarýn DÝKKATÝNE Gsm: (0533) 216 45 85 n TUZLA VE KÖYLERÝNDE satýlýk takaslý arsalar aranýyor. Hazýr müþterilerimiz mevcuttur. Ýrtibat: 0(216) 447 34 01 Gsm: (0554) 908 70 90

VASITA n SIFIRDAN FARKSIZ mazda 2 1.3 mid 2008 de yýlýn otomobili seçilen bu küçük aðýrlýklý otomobil güvenlik konfor tarz-stil performans ve yakýt ekonomisi konusunda 47 markaya çalým atmýþ bulunmaktadýr... 6

havayastýgý - klima - abs ebd - eba - cd player - yol bilgisayarý - katlanýr elektrikli aynalar - sis farlarý 22.750TL Gsm: 0554-751-63-63 n SATILIK 3.30ÝA 6 airbag 6lý cd çalar dijital klima hýz sabitleyici araç telefonu home follow xenon far far yýkama sunroof elektrikli ýsýtmalý ayna elektrikli perde yaðmur sensörü park sensörü uzaktan açýlýr kapanýr camlar ve sunroof drý deri döþeme abs dsc tc otomatik kararan dikiz aynasý 41.000TL Gsm: 0532-739-09-09 n KANGO HUSUSÝ KLÝMALI 2003 kangoo hususi otomobil klimalý hatasýz 0 motor 0 pompa enjektör yeni ön takým 4 amörtisör sýfýr frenler sýfýr en az 3 sene anahtar vurulmaz biniciye ideal süper masrafsýz sahibinden ihtiyaçtan satýlýktýr. 14.550TL Gsm: 0532-613-26 n ACÝL... MAZDA 626 1.6 lpg iþli orta kol konsollu arka cam otomatik konforlu masrafsýz (muayene sigorta egsoz lpg s ýzdýrmazlýk raporu yenidir.) masrafsýz binebileceðiniz araç. Ýhtiyaçdan acil satýlýk. 8.000TL Gsm: 0532-563-01-68

ÇEÞÝTLÝ n ARMUTLU'da

SAHÝBÝNDEN Mayýs devresi 4.500.TL 07-21 Mayýs 10. blok bahçekat devresi çok ACÝL ihtiyaçtan satýlýktýr.

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 Tel: 0(212) 451 04 44 n TÜRKÝYENÝN TEK 5

yýldýzlý termal devre mülkümü acil satýyorum. 10.450.-TL süper lüks 15 gün kullanýmlý bay bayan ayrý, termal havuzlarý açýk, büyük yüzme havuzlu sauna, buhar odasý tür hamamý fýtness internet lig tv tamamen ücretsizdir. Sadece gittiðinizde ödediðiniz 145 TL yýllýk aidatý vardýr. Tüm eþyalarý eksiksiz yeni ve çok temizdir. Gsm: (0505) 482 80 31 n PÝYASADAKÝ MUTFAK dolaplarýnýn üçte bir fiyatýna, piyasadaki 30 yýllýk tecrübeyle mutfak dolaplarý. Kalitesini sizin seçtiðiniz mutfak dolabý, malzeme ve mutfak dolabý ekipmanlarýný anlaþmalý firmalardan fabrika çýkýþ fiyatýna temin edip evinizin ölçülerine ve sizin zevkinize, kullaným özelliklerinize uyarlýyoruz. Gsm: (0544) 682 50 49 n ÝNGÝLÝZCENÝZÝ GELÝÞTÝRÝN.. Fatih civarýnda ana dili Ýngilizce olan kiþiden ders verilir. 3 yýllýk öðretme tecrübesi olan Öðretici þimdi hizmetinizde. Sadece bayan ve çocuklar için özel ve küçük gruplara ders verilir. englishders.ist@gmail.com n GÝYÝMKENT'in GÖZBEBEÐÝ iþ merkezinde full yapýlý yola cepheli 61 m2 kelepir fast food altý. Tel: 0(212) 438 18 20 Gsm: (0532) 561 59 95 n ARMUTLU'da 27 Haziran - 11 Temmuz 16.250.TL satýlýk 70 m2 denize sýfýr 7.katta

devremülk. Gsm: (0542) 417 37 54 n KUZULUK'ta ÇOK hesaplý istediðiniz tarihlerde ihtiyaçtan satýlýk devremülkler. Gsm: (0542) 417 37 54 n TEKSTÝLKENT G D bloklarý kapý aðzýnda 66 m2 köþe dükkân. Ýyi konumda yatýrýmcýya elveriþli. 80.000.-USD Tel: 0(212) 438 18 20 Gsm: (0532) 561 59 95

AY GM'DEN ARNAVUTKÖY Hadýmköy Boyalýk Mah.de kiralýk depo binasý Ay Gayrimenkul'den Arnavutköy Hadýmköy boyalýk mahallesinde 2500m2 bahçe içinde 800metre yüksekliðe sahip 1280m2 kapalý alaný olan depo binasý komple

kiralýktýr. Bina çelik konstrüksiyondan yapýlmýþtýr. Bekçi evi su kuyusu ve sanayi elektiriði mevcuttur. Ýstenilen kira ücreti aylýk/5000 $ dýr. Pazarlýk payý vardýr. Ýrtibat : 0 212 789 60 88 Ýrfan sabit 0 506 531 69 83 Ýrfan turkcell 0 542 768 57 20 Ýrfan turkcell 0 545 643 08 76 Ýrfan avea

ZAYÝ Ýski Personel Kimlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Emine Demirci Ekþi 181275 no’lu B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Tuncay Yalçýnkaya


7

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

DÜNYA

NATO Ýstanbul’da karar verdi: Daha çok savaþ!

GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

ATO Savunma Bakanlarýnýn Ýstanbul’da yaptýklarý toplantýda 2010 yýlýnda Afganistan’daki öncelikler belirlendi. Afganistan’daki NATO Misyonu ISAF’a bu yýl içinde üye ülkelerden 40 bin ilâve asker ve eðitici gönderilecek. Bu yýl Afganistan’daki temel amaç; Afgan ordusunun daha fazla sorumluluk üstlenmesi. Aslýnda bunun kýsa süre içinde gerçekleþmeyeceðini, Amerika’nýn bu ülkede uzun süre kalmayý planlamasý dolayýsýyla, kontrolü yitirmeyi asla istemediðini herkes biliyor. Ancak dünya kamuoyuna karþý böyle bir görüntü verilmesi gerekli görünüyor. Nitekim kýsa süre içinde sözde Afganlýlarýn öncülüðündeki operasyonlarý Helmand vilayetinden baþlatacaklar. Helmand, ülkenin güneyinde Pakistan sýnýrýnda bir vilayet. Bu vilayetin ilginç özellikleri var. Dünya haþhaþýnýn yüzde 60’ý bu vilayette üretiliyor. Ne ilginçtir ki; 1960’lý yýllarda Amerikan Kalkýnma Programýndan en çok yardým alan vilayet burasýydý ve “Küçük Amerika” olarak adlandýrýlýyordu. Þimdi ise bu ayný programdan ayný vilayetteki uyuþturucu karþýtý giriþimlere yardým ediliyor. Peki uyuþturucunun Afganistan’daki patronu kim? Amerikalýlarýn vazgeçemediði devlet baþkaný Karzai’nin kardeþi. Kafanýz karýþtý deðil mi? Ýþte NATO’nun bu yýlki operasyonlarýnýn aðýrlýðýný bu vilayet oluþturacak. Gerekçe olarak da Taliban’ýn bu bölgede güçlü olmasý, Pakistan desteðinden yararlanmasý gösteriliyor. Rasmussen, NATO’nun Afganistan’da gerektiði kadar kalacaðýný belirtirken, Afganlýlarýn sorumluluklarýný üstlenmelerini saðlayacaklarýný vurguluyor. Bunun için de 21 Afgan ordusu, 100'de Afgan polisi için ilâve eðitim timi talep ediyor. Kýsacasý; “parayý ve eðitimi biz verelim Afganlýlar savaþsýn” diyor. Peki neden NATO’nun Afganistan’da kalmasý na bu ka dar ö nem ve ri li yor? Biz ce bu nun sebebi; Amerika’nýn bu ülkede tek baþýna savaþmasýnýn onu iþgalci gibi göstermesinden korkulmasý. NATO þemsiyesi altýnda olunca, uluslar arasý bir müdahale gücü varmýþ gibi görünüyor. Ama asýl kontrol Amerika’da. Bu arada ABD Dýþiþleri Bakaný Robert Gates, Genel Kurmay Baþkaný Baþbuð ile görüþtü. Çýkýþta da gazetecilere Türkiye’den yeni asker istemediklerini, ülkemizin Afganistan’daki katkýlarýndan memnun olduklarýný söyledi. Zaten hükümet Afganistan’a muharip asker göndermeyeceklerini önceden açýkladýðý için, bu konuda Amerika’nýn talepte bulunmasý beklenmiyordu. Yine de Afgan askeri ve polisinin eðitimine daha fazla katkýda bulunacaðýz. Ýstanbul’daki toplantýdan NATO’nun bu yýl Afganistan’da daha kalabalýk ve daha aktif olmasý kararý çýkarken, asýl sorunun çözümüne bu kararýn ne kadar katkýda bulunacaðý kuþkulu. Zira ortada hayalet bir el Kaide ile halkýn büyük desteðini alan bir Taliban var. Taliban’ý yok sayýp, el Kaide’yi yok etme bahanesine dokuz yýl sonra hala sýðýnmaya devam etmekle, Afganistan’da çözüme varýlmasý imkânsýz. Zaten Amerika’nýn da böyle bir çözüm beklentisi yok. Olsaydý; Ýstanbul toplantýsýndan daha çok asker, helikopter, mayýna dayanýklý tank kararý deðil, daha çok okul, hastane, iþ, aþ ve altyapý yatýrýmý kararý çýkardý.

N

Depremden en çok zararý görüp maðdur olanlar hayatta kalan kimsesiz çocuklar. Açlýk o kadar arttý ki, yardým ekiplerinin ulaþtýrabildiði yemek ve suyu ellerine aldýklarýnda oldukça mutlu oluyorlar. FOTOÐRAF: CÝHAN

Deprem Haiti’deki açlýk ve sefaleti katlayarak arttýrdý DEPREMDEN ÖNCE DE AÇLIKLA MÜCADELE EDEN HAÝTÝ'DE DURUM ÞU GÜNLERDE DAHA DA KÖTÜYE GÝDÝYOR. ÝÇMEK ÝÇÝN SU BULUNAMIYOR, SALGIN HASTALIKLAR KATLANARAK ARTIYOR. ÞÝDDETLÝ deprem sonrasý dünya gündeminde yer alan Haiti’nin üç dev problemi açlýk, saðlýk ve eðitim. Haiti halký depremden önce de günde bir öðün yemek bulabiliyor ve fakirliðin pençesinde kývranýyordu. Depremle açlýk Haiti halkýnýn en büyük problemi haline geldi. Ortalama insan ömrünün 40-45 olduðu Haiti’de günde ne kadar bebek, çocuk ve yetiþkinin deprem sonrasý açlýktan öldüðü bilinmiyor. Deprem sonrasý neredeyse tamamen yýkýlan baþþehir Port-au-Prince’te onlarca çadýr kenti ziyaret eden Kimse Yok Mu gönüllüleri halkla görüþüyor, sýcak yemek daðýtýyor ve saðlýk taramasýnda bulunuyor. Bazý çadýr þehirlerde 3 gündür yemek yemeyen insanlarla karþýlaþýlýyor. Ýnsanlar, “Çok açým, lütfen az da olsa yiyecek bir þeyler verin.” diyor. Kimse Yok Mu görevlileri yemek daðýtmaya baþlayýnca, insanlar bu duruma oldukça seviniyor. Depremin ilk günlerinde yardým için gelen ülkelerin çoðu Haiti’nin

dünya medyasýnýn gündeminden düþmesiyle ülkeyi terk etti. BM yetkilileri, ABD ve Türkiye’nin ülkeye en fazla yardým getiren ve Haiti’yi terk etmeyen ülkeler olduðunu ifade ediyor. Her þeye raðmen gelen yardýmlarýn ekserisi baþþehirde halkýn sadece yüzde 510’luk gibi küçük bir kýsmýna ulaþýyor. Baþþehirdeki diðer insanlar ve çevre iller depremin etkilerini hissetmeye devam ediyor. Çevre illerden 107 bin insanýn yaþadýðý Leogan’da evlerin yüzde 95’i depremden aðýr hasar görmüþ. Ýnsanlar aç ve saðlýksýz.

HASTALIKLAR KATLANARAK ARTIYOR Halen Port-au-Prince halkýnýn büyük çoðunluðu sokaklarda ve çadýrlarda yatýyor. Gündüz sýcaklýk gölgede 40-45 dereceye kadar yükselirken, gece yarýsýndan sonra hava soðuyor. Bebekler, çocuklar ve insanlar soðuktan hastalanýyor. Dünyada bebek ölüm

oranlarýnýn en fazla olduðu ülkelerden biri de Haiti. Depremden sonra bu oran katlanarak artýyor. Yine depremden önce salgýn hastalýklarýn en fazla olduðu ülkelerin biri olan Haiti’de depremden sonra salgýn hastalýklar katlanarak artýyor. Port-au-Prince ve çevre illerde depremden sonra neredeyse çöpler hiç kaldýrýlmýyor. Baþþehirdeki her çöplükte bir kamyona yakýn çöp birikmiþ durumda. Ülkede temiz su bulmak adeta imkânsýz. Ýnsanlar nerede su bulursa orda banyo yapýyor. Laðým sularýnda banyo yapan, elini yüzünü yýkayan insanlar var. Toplu mezarlýklar geceleri hayvanlar tarafýndan açýlýyor ve etleri yeniyor. Yeni bulunan cesetler ayný mezarlýða konuluyor. Hâlâ 100 bin insan göçük altýnda ve çýkarýlmayý bekliyor. Haiti’de eðitim paralý olduðu için insanlarýn sadece yüzde 10’u okuma yazma biliyor. Haiti halký nasýl bu kadar cahil býrakýldý anlamak zor. Port Au Prince / cihan

n BÝRLEÞÝK Krallýk Ýçiþleri Bakaný Alan Johnson, ülkeye öðrenci olarak gelecek kiþiler için vize uygulamalarýný zorlaþtýracaklarýný ve bu yönde tedbirler alacaklarýný açýkladý. AB ülkeleri dýþýndan Birleþik Krallýk’a öðrenci olarak gelecek kiþilere vize konusunda kýsýtlamalar getireceklerini kaydeden Johnson, bu uygulamanýn birkaç hafta içerisinde hayata geçirileceðini, amacýn öðrenci vizesiyle gelip çalýþanlarý engellemek olduðunu bildirdi. Johnson, yaptýðý açýklamada, “Birleþik Krallýk’a yasal yollarla eðitim almak için gelecek yabancý öðrencilere açýðýz, ancak buraya okumak için gelip çalýþanlarý önlemek için kurallarý sýkýlaþtýrýyoruz” dedi. Londra / aa

ÝRAN Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad, ülkesinin atom enerjisi kurumuna, Tahran’daki nükleer araþtýrma reaktörü için zenginleþtirilmiþ uranyum üretilmesi üzerinde çalýþmaya baþlanmasý talimatý verdiðini söyledi. Ýran’ýn, uranyumu lazer teknolojisi kullanarak zenginleþtirme kapasitesine sahip olduðunu kaydeden, ancak bu konuda detaylý bilgi vermeyen Ahmedinejad, karþýlýklý görüþmeler için “kapýlarýn açýk” olduðunu da söyledi. Ahmedinejad, “Batý ülkelerine deðiþim yapmayý önerdik. Ancak yeni bir oyun baþlatmalarý üzerine uranyumun yüzde 20 zenginleþtirilmesi çalýþmalarýna baþlamalarýný istedim” dedi. Tahran / aa

Japonya’da deprem ve tsunami alarmý

Hindistan, füze denedi n HÝNDÝSTAN’IN nükleer kapasiteli füze denediði bildirildi. Savunma Araþtýrmalarý ve Geliþtirme Kurumu, Hindistan’ýn, Asya ve Ortadoðu’nun büyük bölümünü vurabilecek menzile sahip nükleer kapasiteli bir füzeyi baþarýyla denediðini kaydetti. Yetkililer, denemenin, Agni III füzesi ile ilgili 4. deneme olduðunu belirtti. Yeni Delhi / aa

HAÝTÝ hem daðý hem ovasý ve hem de okyanus kenarý sahilleriyle dünyanýn en güzel ülkelerinden biri. ABD’ye yakýn olmasýyla da turizm cenneti. Tropikal iklime ve yýlda 3 kez ürün alýnabilecek kadar topraklara sahip. Muz, ananas, portakal, mandalina, pirinç, þeker pancarý baþta olmak üzere ne ekersen ülkede yetiþiyor. Okyanusa sýnýrý olduðu için sýnýrsýz balýkçýlýk yapýlabilecek bir ülke. Haiti halkýnýn tamamý Afrika kökenli. 150 yýl Fransa sömürgesinde kalan Haiti günümüze kadar da genel olarak Fransa ile dost idareciler tarafýndan idare edilmiþ. Haiti nasýl oldu da bu kadar fakir bir ülke oldu inanýlmasý mümkün deðil. En fakir Afrika ülkeleri nasýlsa bütün bu imkânlara raðmen Haiti de o kadar fakir kalmýþ.

Ahmedinejad: Uranyum için talimat verdim

Ýngiltere’ye öðrenci vizesi almak zorlaþýyor

n JAPONYA açýklarýnda 6.6 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araþtýrmalar Merkezi (USGS), Tayvan’ýn doðusunda, Japonya’nýn güneyinde bulunan Japonya’ya ait Ryukyu Adalarýnýn Ýþigaki-jima bölgesini vuran depremin 10.6 kilometre derinlikte yaþandýðý açýklandý. Japon Meteoroloji Kurumu, depremin büyüklüðünü 6.6 olarak açýklarken, USGS ise 6.4 olduðunu bildirdi. Japon Meteoroloji Kurumu, depremin ardýndan bölgedeki birçok küçük ada için tsunami alarmý verildiðini ve dalga boyunun 50 santimetre olmasýnýn beklendiðini açýkladý. Depremde can ve mal kaybý olmadýðý bildirildi. Tokyo / aa

DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKELERÝNDEN BÝRÝ

Müslüman ülkelerde en sevilen lider Kral Abdullah Amerikan Pew Araþtýrma Merkezinin kamuoyu yoklamalarýnda, Suudi Arabistan Kralý Abdullah’ýn Müslüman ülkelerde “en popüler lider” olduðu belirtildi. Saudi Gazette’de yer alan habere göre, Amerikan Pew Araþtýrma Merkezi, bu yoklamayý, Mýsýr, Endonezya, Ürdün, Lübnan, Pakistan, Türkiye, Filistin, Nijerya ve Ýsrail’in Arap toplumlarýnda yaptý. Yoklamaya katýlanlarýn Ürdün’de yüzde 92’sinin, Mýsýr’da yüzde 83’ünün, Pakistan’da yüzde 64’ünün, Endonezya’da yüzde 61’inin, Kral Abdullah’ýn uluslar arasý arenada çok etkin ve güzel iþler yaptýðýný söylediði belirtildi. Araþtýrma merkezi, Kral Abdullah’ýn ikinci kez böyle bir baþarýyý yakaladýðýný ve 2007 yýlýnda da yine “en popüler lider” seçildiðini ifade etti. Cidde / aa

Washington yüzyýlýn en sert kýþýný yaþýyor ABD’NÝN baþkenti Washington’da, son yüzyýlýn en sert kýþlarýndan biri yaþanýyor. Ýki gün boyunca aralýksýz yaðan ve hayatý tam anlamýyla felç eden kar, þehir merkezini de kayak alanýna çevirdi. Kar kalýnlýðýnýn yer yer 60 santimetreyi geçtiði baþþehirde, yüz binlerce kiþi elektriksiz kaldý, bazý bölgelerde ýsýnma sorunu yaþandý, çev re yol lar da buz lan ma sebebiyle ka za lar ol du. Þehirde, bazý aðaçlar fýrtýna nedeniyle devrilirken, uçak, tren, metro ve otobüs seferlerinin iptal edildiði veya aksadýðý görüldü. Washington’da, kar kalýnlýðý 1922'de 75 santimetreye çýkmýþtý. Washington / aa

"Sýrbistan NATO’ya girerse Kosova’dan elini çekmeli" n RUSYA’NIN NATO Daimî Temsilcisi Dimitriy Ragozin, Sýrbistan’ýn NATO’ya girmek istemesi halinde ülkesinin Kosova’nýn baðýmsýzlýðý konusundaki tutumunu yeniden gözden geçirmesi gerektiðini söyledi. Ragozin, Belgrad’ýn “Blic” gazetesine verdiði demeçte, “Eðer Sýrbistan NATO’ya girerse o zaman Kosova’dan el çekmesi gerekir. Rusya ise Kosova’nýn baðýmsýzlýðý konusunda tutumunu sorgulamak zorunda kalacak Sýrplarýn yanýnda olmak istemez” ifadesini kullandý. Kosova’yý NATO ülkelerinden Romanya, Yunanistan ve Slovakya’nýn tanýmadýðýný ve bu durumun NATO tüzüðüne göre Sýrbistan’ýn ittifaka kabul e di li þin de en gel o la ca ðý ný söy le yen Ra go zin, “NATO Sýrbistan’ý ancak Kosova’sýz, yeni sýnýrlarý içinde kabul edebilir” dedi. Priþtine / aa


8

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

MEDYA-POLÝTÝK

Sadece pazarcýlara mý? DOÐU VEYA BATI ÞÜKRÜ BULUT s.bulut@saidnursi.de

un­dan­böy­le­pa­zar­lar­da­yük­sek­ses­le­ba­ðý­rýp­çev­re­yi­ra­hat­sýz­e­den­sa­tý­cý­la­ra­pa­ra­ce­za­sý­ge­li­yor­muþ.­Kim­al­mýþ­sa­bu­ka­ra­rý,­i­yi­et­miþ.­Ar­týk Mah­mut­pa­þa’da,­Çar­þam­ba­ve­Per­þem­be­pa­za­rý­gi­bi yer­ler­de­ha­let-i­ru­hi­ye­mi­zi­in­ci­ten­ses­ler­duy­ma­ya­ca­ðýz,­in­san­lý­ða­ya­kýþ­ma­yan­kav­ga-gü­rül­tü­man­za­ra­la­rý­na rast­la­ma­ya­ca­ðýz.­Ye­ri­gel­miþ­ken;­mes­kûn­ma­hal­ler­de ve­ya­yi­ne­çar­þý­lar­da­mik­ro­fon­la­sa­tý­cý­lýk­ya­pan­la­rýn­da gü­rül­tü­sün­den;­has­ta­la­rýn,­kü­çü­cük­ço­cuk­la­rýn,­ih­ti­yar­la­rýn,­ge­ce­var­di­ya­sýn­da­ça­lý­þan­la­rýn­ve­mu­sî­bet­ze­de­le­rin­in­cin­dik­le­ri­ni­ha­týr­la­týp,­böy­le­na­hoþ­gü­rül­tü­lü­ses­le­re­mü­sa­a­de­e­dil­me­me­si­ni­yet­ki­li­ler­den­is­tir­ham­et­miþ­o­la­lým.­Me­de­nî­ül­ke­ler­de­ki­in­san­lar­gi­bi,­her­ke­sin mü­sa­a­de­e­dil­miþ­hu­dut­la­rýn­da,­ken­di­le­ri­ni­ve­baþ­ka­la­rý­ný­ra­hat­sýz­et­me­ye­cek­þe­kil­de­dav­ran­ma­sý­nýn­hem­ge­le­ce­ði­mi­zin­ve­hem­de­kül­tü­rü­mü­zün­bir­ge­re­ði­ol­du­ðu­nu­he­pi­miz­bi­li­yo­ruz. Þim­di­ye­ka­dar­sö­zü­müz­pa­zar­cý­la­ra­da­geç­me­miþ­o­la­cak­ki;­bun­ca­gü­rül­tü­ve­a­ðýz­kav­ga­la­rýy­la­pa­zar­lar­da a­sa­bý­mýz­bo­zul­du­ve­ru­hu­muz­kir­len­di.­De­mek­bun­dan­böy­le­bu­tür­çev­re­kir­li­lik­le­ri­ne­dev­le­ti­miz­mü­sa­a-­ de­et­me­ye­cek.­Fa­kat­biz,­siz­kýy­met­li­o­ku­yu­cu­la­rý­mýz­la, söz­ko­nu­su­kir­li­lik­ler­den­yüz­de­fa­da­ha­in­ci­ti­ci­ve­za­rar­lý­“ye­ni­kir­li­lik­le­ri”­pay­laþ­mak­is­ti­yo­ruz.­Ýn­san­lar­da­ki kalp,­tan­si­yon,­mi­de,­mig­ren­ve­ruh­has­ta­la­rý­ný­ö­lü­me sü­rük­le­yen­deh­þet­li­kir­li­li­ði­bel­ki­biz­den­da­ha­i­yi­bi­li­yor­su­nuz­dur.­So­kak­ve­pa­zar­gü­rül­tü­le­rin­den­ev­le­ri­mi­ze­ka­ça­rak,­ka­pý­ve­pen­ce­re­le­ri­mi­zi­ka­pa­ya­rak­nis­be­ten kur­tu­la­bi­li­riz.­Fa­kat­bu­ye­ni­kir­li­lik­ten­kur­tul­mak­o den­li­ko­lay­ol­mu­yor.­Söz­ko­nu­su­yay­ga­ra­cý,­de­di­ko­du­cu­ve­gü­rül­tü­cü­ler­ha­rim-i­is­meti­mi­ze­ve­hat­ta­mi­sa­fir o­da­la­rý­mý­zýn­baþ­kö­þe­le­ri­ne­o­tu­ra­rak­mi­sa­fir­le­ri­a­i­le­ve ef­ra­dýy­la­pe­ri­þan­e­di­yor­lar. Bel­ki­ek­ran­la­rýn­tamamýný­kas­tet­ti­ði­mi­zan­ne­de­cek­si­niz.­Yýl­lar­dýr­ir­ti­ba­tým­ol­ma­dý­ðýn­dan­de­tay­la­rý­bi­le­mi­yo­rum.­Fa­kat­ha­ber­prog­ram­la­rý­ný­o­ku­yan­spi­ker­le­ri öy­le­ve­ya­böy­le­bir­yer­ler­den­duy­mak­müm­kün.­Dün­ya­da­ki­dev­let­TV’le­ri­ni­iz­le­yen­ler,­ek­ran­la­rý­mý­zýn­ve­bil­has­sa­ha­ber­prog­ram­la­rý­mý­zýn­yal­nýz­ca­“bi­ze­ö­zel”­ol­du­ðu­nu­ka­bul­e­de­cek­ler.­Sa­de­ce­bir­da­ðýn­ba­þýn­dan­ve­ya­bir­va­di­nin­de­rin­de­re­le­rin­den­uð­ra­dý­ðý­fe­lâ­ke­ti­bü­tün­a­va­zýy­la­du­yur­ma­ya­ça­lý­þan­“be­de­vi­le­rin”­üs­lû­bun­da­ki­ba­ðýr­tý­la­rý­kast­et­mi­yo­rum.­Av­ru­pa­ha­ber­o­ku­yan­la­rý­nýn­nor­mal­ses­ler­le­du­yur­du­ðu­bir­ha­di­se­yi “fe­lâ­ket­for­ma­týn­da”­din­le­yi­ci­ve­ya­se­yir­ci­le­re­ak­ta­rýþ bi­çim­le­ri­de­çok­ö­zel.­O­la­yý­peþ­pe­þe­de­ði­þik­ke­li­me­ve cüm­le­ler­le­tek­rar­la­rý,­ay­ný­gö­rün­tü­yü­ker­rat­la­gös­ter­me­le­riy­le­de­e­þi­ve­me­nen­di­ol­ma­yan­meþ­hur­ha­ber prog­ram­la­rý­mý­zý­ya­pan­lar,­za­man­i­çin­de­se­yir­ci­yi­ap­tal­laþ­týr­dýk­la­rý­nýn­da­far­kýn­da­dýr­lar.­Se­yir­ci­yi­tes­lim­al­mak­ü­ze­re­ya­pý­lan­bu­tarz­prog­ram­lar,­Ba­tý­da­yal­nýz­ca ba­zý­rek­lâm­lar­da­gö­rü­le­bi­lir. Av­ru­pa’da­her­han­gi­bir­pa­za­ra­git­ti­niz­mi?­Ý­tal­ya­ve Yu­na­nis­tan’ý­bil­mem,­a­ma­‘kü­çük­ký­t'a’nýn­di­ðer­ül­ke­le­rin­de­ki­pa­zar­la­rý­az-çok­bi­li­rim.­Nos­tal­jik­ve­ge­le­nek­sel bir­kaç­ses­ten­baþ­ka­gü­rül­tü­du­ya­maz­sý­nýz.­Köln’ün Hip­pes’i­i­le­Ber­lin’in­Kre­uz­berg’i­ni­ge­nel­çer­çe­ve­den­a­zý­cýk­u­zak­tut­mak­ge­re­kir.­Zi­ra­o­pa­zar­lar­da­az­da­ol­sa ba­ðý­ran­lar,­Tür­ki­ye’den­ya­yýn­ya­pan­ka­nal­la­rýn­ha­ber sa­at­le­ri­ni­din­le­yen­za­val­lý­in­san­la­rý­mýz­dýr.­ So­rum­suz­ve­ca­hil­an­ne­ler­ce­ek­ran­la­baþ­ba­þa­bý­ra­kýl­mýþ­ço­cuk­la­rýn­a­nor­mal­ses­ve­ha­re­ket­le­ri­nin,­za­man­la “ha­ber­prog­ra­mý”­sey­re­den­in­san­la­rý­mýz­da­da­or­ta­ya çý­ký­þý,­sý­ra­dan­bir­iç­ti­maî­has­ta­lýk­ol­ma­sa­ge­rek.­Muh­te­va­sý­na­a­zý­cýk­dram,­ye­ter­li­ko­me­di,­bol­si­hir­ve­bi­raz­da man­ye­tiz­ma­ka­rýþ­tý­rýl­mýþ­söz­ko­nu­su­prog­ram­la­rýn NLP­tek­nik­le­riy­le­tak­di­mi,­kit­le­le­ri­top­tan­dö­nüþ­tür­me­ye­yö­ne­lik­glo­bal­prog­ram­la­rýn­bir­kü­çük­par­ça­sý­gi­bi­de­gö­rü­nü­yor. Ek­ran­la­rýn­“ma­gic­box”la­ra­ve­ya­si­hir­li­ku­tu­cuk­la­ra dö­nüþ­me­si­ni,­yak­la­þýk­on­beþ­se­ne­ön­ce­yal­nýz­ca­“kar­tel­med­ya­sý”­di­ye­ad­lan­dý­rý­lan­bir­kaç­ka­nal­dan­iz­ler­dik. Fa­kat­þu­on­se­ne­de­ga­li­ba­din­dar­lar­da­da­ö­zen­ti­baþ­la­dý.­At­i­zi­i­le­it­i­zi­bir­bi­ri­ne­ka­rý­þýn­ca;­bý­ra­kýn­kalp-da­mar,­be­yin,­mi­de­ve­psi­ko­lo­ji­has­ta­la­rý­ný,­sað­lam­in­san­la­rý­bi­le­has­ta­e­de­cek­prog­ram­lar­ya­yýn­la­ný­yor.­Min­na­cýk­ço­cuk­lar­ve­pir-i­fa­ni­ler­kan­lý,­ö­lüm­lü­ve­vah­þi­sah­ne­ler­le­baþ­ba­þa­bý­ra­ký­lý­yor.­Ýn­san­lý­ðýn­vic­da­nýn­da­de­rin ka­na­ma­la­ra­se­bep­o­lu­yor. Hür­ri­ye­te­ko­þan­mu­sî­bet­ze­de­in­sa­ný­mý­zýn­yo­lu­nu yal­nýz­ca­ka­pa­lý­yer­ler­de­ki­ek­ran­lar­­ kes­me­di.­So­kak baþ­la­rý­na,­tra­fi­ðin­yük­sek­de­biy­le­ak­tý­ðý­bü­yük­cad­de­le­re­na­zýr­kö­þe­le­re­yer­leþ­ti­ri­len­dev­rek­lâm­ek­ran­la­rý­nýn­gö­rün­tü­kir­li­lik­le­riy­le,­bil­has­sa­AVM­di­ye­ký­sal­týl­mýþ­“se­kü­ler­ma­bed­ler­de­ki”­gü­rül­tü­kir­li­lik­le­ri yal­nýz­ca­göz­ve­ku­lak­la­rý­mý­zý­kir­let­mek­le­kal­mý­yor; mil­le­ti­mi­zin­bi­lin­çal­tý­na­sý­za­rak­baþ­ta­komp­leks duy­gu­su­ol­mak­ü­ze­re­bir­çok­mo­dern­psi­ko­lo­jik­has­ta­lý­ðýn­zu­hu­ru­na­da­ve­si­le­o­lu­yor. Boz­kýr­dan,­Þark­tan,­Ka­ra­de­niz­ve­ya­E­ge’den­yo­lu met­ro­pol­le­re­düþ­müþ­ga­rip­in­san­la­rýn­pa­zar­lar­da­ki­ba­ðý­rýp-ça­ðýr­ma­la­rý­na­el­bet­te­ce­za­gel­me­li.­A­ma­pa­zar­cý­ya­el­li­ge­li­yor­sa,­ö­te­ki­ler­de­en­az­beþ­bin­ö­de­me­li­de­ðil mi?­He­le­di­no­zor­la­rýn­e­ser­le­ri­iz­le­ni­mi­ve­ren­a­lýþ­­ ve­riþ mer­kez­le­rin­de­ki­gü­rül­tü­mil­lî­ben­li­ði­mi­zi­e­ri­te­ce­ðin­den­on­la­ra­da­ha­tý­rý­sa­yý­lýr­dü­zen­le­me­ler­ge­ti­ril­me­li. RTÜK­ve­be­le­di­ye­le­re­mil­let­o­la­rak­ri­ca­mýz­ol­sun.­Bir mil­le­ti­top­tan­dö­nüþ­tü­re­rek;­ta­ri­hî,­mil­lî,­ör­fî­ve­di­nî kö­ken­le­rin­den­so­yut­la­ma­ya­ça­lý­þan­Tür­ki­ye­düþ­man­la­rý,­he­def­le­ri­ne­bu­ka­dar­ko­lay­ca­u­laþ­ma­ma­lý­dýr­lar.

B

EMASYA yeter mi? EMASYA Pro­to­ko­lü­ar­týk­yok.­Ya­kýn­da­Ýç­Hiz­met­Ka­nu­nu’nun­35­mad­de­si­de­ta­rih­ten­si­li­ne­cek.­Mil­li­Gü­ven­lik­Si­ya­set­Bel­ge­si­de­bam­baþ­ka­bir­þe­kil­a­la­rak­þim­di­ye­ka­dar­ki­kul­la­nýþ a­ma­cý­na­hiz­met­et­me­yen­bir­bel­ge­ha­li­ne­ge­le­cek;­ya­ni­fi­i­len­yok­o­la­cak.­ Bü­tün­bun­lar,­Tür­ki­ye’de­re­ji­min­ya­þa­dý­ðý bü­yük­dö­nü­þü­mün­te­za­hür­le­ri­dir.­1923’te­ku­ru­lan­ya­rý­de­mok­ra­tik­ya­rý­as­ke­ri­re­ji­min­ye­ri­ni­si­vil­ve­de­mok­ra­tik­bir­re­ji­min­al­ma­sý­o­la­rak­ ta­rif­ e­de­bi­le­ce­ði­miz­ sü­re­ci­nin­ a­dým­la­rý­dýr.­ Bu­ sü­reç­ ge­ri­ dö­nül­mez­ bir­ sü­reç­tir.­ O yüz­den­ de­ es­ki­ dü­ze­ni­ ko­ru­mak­ is­te­yen­ si­vil-as­ker­bü­tün­ke­sim­le­rin­ar­týk­ger­çek­çi­ol­ma­ya­ baþ­la­ma­la­rýn­da;­ de­ði­þim­le­ i­nat­laþ­ma­yý sür­d ür­m ek­ ye­r i­n e;­ dev­l e­t in­ ge­ç ir­d i­ð i­ bu trans­for­mas­yo­na­u­yum­lu­bir­si­vil-as­ker­i­liþ­ki­si­nin­ na­sýl­ o­luþ­tu­ru­la­ca­ðý­ný,­ or­du­nun­ bu ye­ni­dö­ne­me­u­yum­sað­la­ma­sý­i­çin­ne­ler­ya­pýl­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ cid­di­ cid­di­ dü­þün­me­ye baþ­la­ma­sýn­da­ya­rar­var.­ E­MAS­YA­Pro­to­ko­lü’ne­dö­ner­sek;­ E­vet,­bu­pro­to­kol­28­Þu­bat­re­ji­mi­nin­sem­bol­le­rin­den­bi­ri­dir­ve­kalk­ma­sý­sa­de­ce­pra­tik so­nuç­la­rý­ a­çý­sýn­dan­ de­ðil,­ sem­bo­lik­ a­çý­dan da­ ö­nem­li­dir.­ 28­ Þu­bat’ýn­ bin­ yýl­ sü­re­ce­ði­ni u­man­ si­vil­ as­ker­ bü­tün­ ke­sim­ler­ a­çý­sýn­dan öð­re­ti­ci­dir. A­ma­bi­li­yo­ruz­ki,­so­ru­nu­muz­E­MAS­YA Pro­to­ko­lü’nün­kalk­ma­sýy­la­bit­mi­yor.­Kar­þý­-

mýz­da­iç­gü­ven­li­ðin­si­vil­leþ­me­si­gi­bi­çok­da­ha bü­yük­ve­kap­sam­lý­bir­so­run­var. Da­ha­te­mel­de­so­rul­ma­sý­ge­re­ken­so­ru­þu: As­ke­ri­bir­ya­pý­lan­ma­o­lan­jan­dar­ma­nýn­iç­gü­ven­lik­te­ki­ro­lü­de­mok­ra­tik­bir­re­jim­de­ka­bul e­di­le­bi­lir­bir­du­rum­mu­dur?­ Par­ça­sý­ol­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­mýz­Av­ru­pa­Bir­li­ði

‘‘

Ýç güvenliði sivillerin denetimine almak ve Avrupa standardýna getirmek için daha yapýlacak çok þey, alýnacak çok yol var.

norm­la­rý­na­gö­re­(Me­se­la­Av­ru­pa­Kon­se­yi­Po­lis E­ti­ði­Ku­ral­la­rý’na­gö­re)­iç­gü­ven­lik­hiz­met­le­ri­si­vil­o­to­ri­te­nin­e­mir­ve­de­ne­ti­mi­al­týn­da yü­rü­me­si­ge­re­ken­si­vil­bir­hiz­met­tir.­Bu­nun­da ö­te­sin­de,­iç­gü­ven­lik­sek­tö­rü­nün­hiz­met­le­ri­nin­de­ne­ti­mi­sa­de­ce­mer­ke­zi­hü­kü­me­tin­ye­rel tem­sil­ci­le­riy­le­de­sý­nýr­lý­de­ðil­dir;­si­vil­top­lu­mun­ka­tý­lým­ve­de­ne­ti­mi­ne­de­a­çýk­ol­ma­lý­dýr.

Oy­sa­biz­de,­iç­gü­ven­lik­sek­tö­rün­de­jan­dar­ma­nýn­a­ðýr­lý­ðý­na­bak­tý­ðý­mýz­da,­Jan­dar­ma­Ge­nel­Ko­mu­tan­lý­ðý’nýn­a­sa­yi­þi­sað­la­mak­la­gö­rev­li ol­du­ðu­a­la­nýn­2005’te­Tür­ki­ye­yü­zöl­çü­mü­nün yüz­de­91’i­ni­kap­sa­dý­ðý­ný­gö­rü­yo­ruz.­De­ni­li­yor ki,­bi­zim­mül­ki­i­da­re­sis­te­mi­miz­de­jan­dar­ma bi­rim­le­ri­il­ler­de­va­li­le­rin,­il­çe­ler­de­i­se­kay­ma­kam­la­rýn­-ya­ni­si­vil­o­to­ri­te­nin-­e­mir­ve­de­ne­ti­mi­al­týn­da­dýr.­(Ya­ni­si­vil­o­to­ri­te­ye­bað­lý­lýk þek­li­o­la­rak­sað­lan­mýþ­týr.)­ Oy­sa­bu­nun­ka­ðýt­üs­tün­de­bir­ku­ral­ol­du­ðu Tür­ki­ye’yi­bi­raz­ta­ný­yan­her­ke­sin­bil­di­ði­bir ger­çek.­Çün­kü­jan­dar­ma­bi­rim­le­ri­ka­ðýt­ü­ze­rin­de­il­ler­de­va­li­le­re,­il­çe­ler­de­kay­ma­kam­la­ra bað­lý­ol­sa­bi­le,­Jan­dar­ma­Ge­nel­Ko­mu­tan­lý­ðý Türk­Si­lah­lý­Kuv­vet­le­ri’nin­bir­par­ça­sý­ve­ör­güt­len­me­bi­çi­mi,­ter­fi­ve­si­cil­sis­te­mi,­per­so­nel­e­ði­ti­mi­ve­öð­re­ti­mi­a­çý­sýn­dan­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý’na­bað­lý.­ Pe­ki­biz,­si­cil­a­mi­ri­Jan­dar­ma­Ge­nel­Ko­mu­tan­lý­ðý­o­lan­bu­bi­rim­le­rin­ma­hal­li­si­vil­o­to­ri­te­le­re­bað­lý­o­la­rak­ça­lý­þa­bi­le­ce­ði­ne;­va­li­ler­ve kay­ma­kam­lar­ta­ra­fýn­dan­yö­ne­ti­lip­de­net­le­ne­bi­le­ce­ði­ne­na­sýl­i­na­ný­rýz?­Da­ha­da­ö­te­si­ne­ge­çe­rek­bu­güç­le­rin­Av­ru­pa­norm­la­rý­nýn­ön­gör­dü­ðü­gi­bi­þef­faf­o­la­bi­le­cek­le­ri­ne,­si­vil­top­lum ku­ru­luþ­la­rý­nýn­ka­tý­lý­mý­na­ve­de­ne­ti­mi­ne­a­çýk o­la­bi­le­cek­le­ri­ni­na­sýl­u­ma­bi­li­riz? Ni­te­kim,­mül­ki­ve­i­da­re­a­mir­le­ri­de­bu­nun müm­kün­ol­ma­dý­ðý­ný­dü­þü­nü­yor.­Ý­çiþ­le­ri­Ba­-

kan­lý­ðý­Stra­te­ji­Mer­ke­zi­ve­Si­ya­sal­Bil­gi­ler­Fa­kül­te­si’nin­bir­lik­te­yü­rüt­tü­ðü­bir­a­raþ­týr­ma­nýn so­nuç­la­rý­na­gö­re­(­Mül­ki­Ý­da­re­A­mir­le­ri­A­raþ­týr­ma­sý) mül­ki­i­da­re­a­mir­le­ri­nin­yüz­de­84.1’i kol­luk­güç­le­ri­ü­ze­rin­de­ki­yet­ki­le­ri­nin­ye­ter­siz ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yor.­Ýs­te­nen­yet­ki­ler­a­ra­sýn­da­ö­zel­lik­le­“jan­dar­ma­ü­ze­rin­de­si­cil­ve­di­sip­lin­yet­ki­si”­yüz­de­89.4­i­le­ö­ne­çý­ký­yor. Ký­sa­ca­sý,­iç­gü­ven­li­ðin­si­vil­le­rin­de­ne­ti­min­de­ol­ma­sý­jan­dar­ma­nýn­bu­gün­kü­ya­pý­sýy­la müm­kün­de­ðil.­Ger­çek­du­rum,­or­du­nun­jan­dar­ma­ü­ze­rin­den­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­bün­ye­sin­de­ki­po­lis­teþ­ki­la­tý­na­pa­ra­lel­bir­gö­rev­a­la­ný­o­luþ­tur­muþ­ol­du­ðu­ger­çe­ði...­Üs­te­lik­bu­gö­rev a­la­ný­sü­rek­li­o­la­rak­ge­niþ­le­til­me­ye­(E­MAS­YA pro­to­ko­lü­ör­ne­ðin­de­ol­du­ðu­gi­bi)­ça­lý­þý­lý­yor; po­li­se­gö­rev­dev­ri­söz­ko­nu­su­ol­du­ðun­da­bü­yük­bir­di­renç­gös­te­ri­li­yor.­ Jan­dar­ma­bu­ya­pý­sýy­la­Türk­Si­lah­lý­Kuv­vet­le­ri’nin­re­jim­ü­ze­rin­de­ki­si­ya­si­ro­lü­nün­bi­rin­cil­a­raç­la­rýn­dan­bi­ri­si­ni­o­luþ­tu­ru­yor.­(Mu­rat Ak­soy,­Jan­dar­ma,­s.­213,­Al­ma­nak­Tür­ki­ye 2006-2008,­TE­SEV)­ De­mek­ki,­E­MAS­YA­Pro­to­ko­lü’nün­ip­ta­li, Tür­ki­ye’nin­jan­dar­ma­so­ru­nu­nu­çöz­me­si­i­çin ya­pý­la­cak­iþ­le­rin­sa­de­ce­baþ­lan­gý­cý­dýr.­Ýç­gü­ven­li­ði­si­vil­le­rin­de­ne­ti­mi­ne­al­mak­ve­Av­ru­pa stan­dar­dý­na­ge­tir­mek­i­çin­da­ha­ya­pý­la­cak­çok þey,­a­lý­na­cak­çok­yol­var. Gülay Göktürk / Bugün, 7.2.2010

EMASYA yetmez, ya diðerleri? TARAF’IN Ka­fes­Ey­lem­Pla­ný­gi­bi­bir­baþ­ka deh­þet­dar­be­pla­ný­o­lan­Bal­yoz’u­gün­ý­þý­ðý­na çý­kar­dý­ðýn­da­bu­va­him­ey­lem­le­rin­E­MAS­YA­Pro­to­ko­lü­i­le­i­liþ­ki­si­de,­çok­hak­lý­o­la­rak bu­hu­kuk­dý­þý­as­ke­rî­ve­sa­yet­bel­ge­si­nin­ip­ta­li de­gün­de­me­gel­miþ­ol­du.­ Yi­ne­ay­ný­þe­kil­de­kýr­mý­zý­ki­tap­o­la­rak­da bi­li­nen­ve­tüm­i­çe­ri­ði­ni­2003­yý­lýn­da­Hu­ma­ni­te­der­gi­si­nin­4.­sa­yý­sýn­dan­öð­re­ne­bil­di­ði­miz­Mil­li­Gü­ven­lik­Si­ya­set­Bel­ge­si’nin­iç düþ­man­ta­ný­mý­nýn­de­ði­þi­mi­de­eþ­za­man­lý o­la­rak­gün­de­me­gel­miþ­du­rum­da­dýr.­Res­mî Ga­ze­te’de­ya­yýn­lan­ma­yan­MGS­Bel­ge­si’nin hu­kuk­dün­ya­sýn­da­ki­ye­ri­nin­bir­yö­net­me­lik, a­dý­nýn­Mil­li­Gü­ven­lik­Ge­nel­Sek­re­ter­li­ði Yö­net­me­li­ði­ve­bu­yö­net­me­li­ðin­yü­rür­lü­ðe gi­riþ­ve­yü­rüt­me­bi­çi­mi­nin­de­ken­di­si­gi­bi gay­rý­hu­ku­ki­bir­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­ka­ra­rý­i­le sað­lan­dý­ðý­ný­ken­di­si­nin­40-42.­mad­de­le­rin­den­öð­ren­miþ­tik.­­­

‘Kutsal’ Kýrmýzý Kitap

Tugay Camiinin temelini kim atmýþtý?

‘‘

Komutanlarýn da hazýr bulunduðu merasimin onur konuðu önemli: Bediüzzaman Said Nursî.

ÜZERÝNDEN za­man­ ge­çin­ce­ ba­zý­ þey­ler­ u­nu­tu­lu­yor,­ o­ ne­den­le­ za­man­ za­man­ ha­týr­lat­ma­lar­yap­mak­ta­ya­rar­var.­ La­ik­lik­ ko­nu­sun­da­ Türk­ Si­lah­lý­ Kuv­vet­le­ri’nin­has­sa­si­ye­ti­bi­li­ni­yor.­Ya­kýn­za­man­la­rýn toz-du­man­i­çin­de­ki­or­ta­mýn­da­bu­has­sa­si­ye­tin­ ki­mi­ as­ker­ ki­þi­ler­de­ ev­ham­ de­re­ce­si­ne týr­man­dý­ðý­ve­bu­týr­ma­ný­þýn­bas­ký­o­la­rak­si­ya­se­te­yan­sý­dý­ðý­da. Es­ki­den­be­ri­böy­le­miy­di­bu­der­se­niz,­ce­va­bým­ha­yýr...­Or­du­her­za­man­la­ik­lik­ko­nu­sun­da­du­yar­lýy­dý­el­bet­te;­a­ma­du­yar­lý­lýk­hiç­bir­za­man­top­lum­da­o­lum­suz­in­ti­ba­lar­u­yan­dý­ra­cak bo­yut­ta­ de­ðil­di.­ Fi­kir­ ver­me­si­ ba­ký­mýn­dan

1957’den­bir­sah­ne­yi­bu­ra­ya­al­dým.­ Fo­toð­raf­ Is­par­ta­ Tu­gay’nda­ çe­kil­di.­ Tu­gay Ca­mi­i’nin­te­mel­at­ma­tö­re­nin­de.­Ko­mu­tan­la­rýn­ da­ ha­zýr­ bu­lun­du­ðu­ me­ra­si­min­ o­nur­ ko­nu­ðu­ ö­nem­li:­ Be­di­üz­za­man­ Sa­id­ Nur­si.­ Te­me­le­ilk­har­cý­koy­ma­sý­i­çin­da­vet­e­dil­di­ði­dö­nem­de­Sa­id­Nur­si’nin­di­ni­ki­þi­li­ði­nin­ve­Is­par­ta’da­bu­lu­nu­þu­nun­al­dý­ðý­sür­gün­ce­za­sý­nýn­in­fa­zýn­dan­ kay­nak­lan­dý­ðý­nýn­ bi­lin­me­di­ði­ni­ dü­þün­mek­ müm­kün­ de­ðil.­ An­cak­ tu­gay­ ko­mu­tan­la­rý­nýn­söz­ko­nu­su­me­ra­si­me­ken­di­si­ni­da­vet­te­mah­sur­gör­me­dik­le­ri­de. Avni Özgürel / Radikal, 7.2.2010

Öy­le­“kut­sal”­bir­yö­net­me­lik­tir­ki­bu;­a­na­ya­sa,­ya­sa,­tüm­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­rýn­uy­gu­la­ma­sý­ný,­i­da­re­si­ni,­mu­ha­fa­za­sý­ný­NA­TO kon­sep­ti­ni­de­gö­ze­te­rek­bu­bel­ge­üst­len­miþ­tir.­Bu­yö­net­me­li­ðin­rö­tuþ­lan­ma­sý­nýn­de­mok­ra­tik­bir­hu­kuk­dev­le­ti­he­def­ve­kay­gý­sý i­çin­hiç­bir­an­lam­i­fa­de­et­me­ye­ce­ði­ni­söy­le­me­ye­ge­rek­var­mý­dýr?­A­ma­son­gün­ler­de ak­lý­ba­þýn­da­ol­du­ðu­nu­san­dý­ðým­ki­þi­le­rin­bu bel­ge­nin­meþ­ru­i­ye­ti­ni­ka­bul­ey­le­ye­rek­rö­tuþ­lan­ma­sý­ü­ze­rin­de­hem­fi­kir­o­luþ­la­rý­ný­gö­rün­ce­bu­bel­ge­nin­de­E­MAS­YA­Pro­to­ko­lü gi­bi­or­ta­dan­kal­dý­rýl­ma­sý­zo­run­lu­lu­ðu­nun al­tý­ný­çiz­mek­ge­rek­ti.­Çün­kü­bu­bel­ge­nin 2003­yý­lýn­da­ki­met­ni­dik­ka­te­a­lý­na­cak­o­lu­nur­sa­ön­gör­dü­ðü­he­def­ler­ve­ey­lem­ler,­bu­gün­kü­Er­ge­ne­kon­da­va­sý­sa­nýk­la­rý­nýn­Ka­fes Ey­lem­Pla­ný’nda­ön­gör­dük­le­ri,­ger­çek­leþ­tir­dik­le­ri­ve­ya­ger­çek­leþ­tir­me­ye­a­maç­la­dýk­la­rý psi­ko­lo­jik­ve­ted­hiþ­ey­lem­plan­la­rý­i­le­bi­re­bir ör­tüþ­tü­ðü­ger­çe­ði­dir.­Yal­nýz­bu­de­ðil­ta­bi­i. Ma­lat­ya­Zir­ve­Ya­yý­ne­vi­ça­lý­þa­ný­Hý­ris­ti­yan­la­rýn­kat­li­da­va­sý­sa­nýk­la­rýn­dan­Va­rol­Bü­lent A­ral’a­a­it­bel­ge­ler­de,­Er­ge­ne­kon­ya­pý­sý­ve­iþ­le­yi­þi­kýs­mýn­da,­bu­ör­gü­tün­di­rek­tif­le­ri­ni doð­ru­dan­mil­li­gü­ven­lik­si­ya­set­bel­ge­sin­den al­dý­ðý­ný­not­e­der.­Bu­dos­ya­gi­bi­Ýs­tan­bul’da­ki Er­ge­ne­kon­sa­nýk­la­rýn­da­da­MGS­Bel­ge­si­nin çýk­mýþ­ol­ma­sý­pek­te­sa­düf­ol­ma­sa­ge­rek! E­li­miz­de­ki­MGS­Yö­net­me­li­ði’ne­bak­tý­ðý­mýz­da­top­lu­mun­top­ye­kûn­bir­psi­ko­lo­jik ha­re­kât­i­çin­ha­re­ke­te­ge­çi­ril­me­si­i­çin­çok ay­rýn­tý­lý­plan­lar­dan­ve­gö­rev­len­dir­me­ler­den­bah­se­der.­Bu­bað­lam­da­si­vil­top­lu­mun­na­sýl­ör­güt­len­di­ri­le­ce­ði­de­de­fa­ten zik­re­dil­miþ.­Ya­ni­iç­ve­dýþ­düþ­ma­na­kar­þý bir­kont­rge­ril­la­ör­güt­len­me­bi­çi­mi­nin­na­sýl­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­hu­su­su­çok­ay­rýn­tý­lý­o­la­rak­iþ­len­miþ­tir.­Yö­net­me­lik,­iç­düþ­man­o­la­rak­bel­le­di­ði­ke­si­me­kar­þý­top­lu­mun­di­ðer ke­si­mi­ni­top­ye­kûn­bir­te­yak­kuz­ha­lin­de­ha­zýr­tut­ma­ya­ça­lýþ­mak­ta­dýr.­ 12­Ey­lül­cun­ta­sý­nýn­ha­zýr­lat­tý­ðý­a­na­ya­sa­yý

glad­yo­cu­la­rýn­ha­zýr­lat­tý­ðý­bir­a­na­ya­sa­o­la­rak ni­te­len­dir­mek­mü­ba­la­ða­ol­ma­ya­cak­týr.­Dar­be­ci­le­rin,­dar­be­ve­ik­ti­dar­la­rý­na­ze­min­ha­zýr­la­mak­i­çin­iþ­le­dik­le­ri­ci­na­yet­ve­kat­li­am­lar­dü­þü­nül­dü­ðün­de­ha­zýr­la­ta­cak­la­rý­a­na­ya­sa­da­de­mok­ra­tik­þef­faf­bir­hu­kuk­dev­le­ti­ni­he­def­le­me­ye­ce­ði­za­ten­a­þi­kâr­dýr.­Fa­kat bu­ak­tör­ler­bu­nu­da­hi­ye­ter­li­gör­me­miþ, ken­di­le­ri­ne­ger­çek­a­na­ya­sa­o­la­rak­gör­dük­-

‘‘

Millî Güvenlik Siyaset Belgesi tümden ortadan kaldýrýlmazsa eski vesayet rejimi ve tehdit algýlamasý da devam edecektir.

le­ri­MGS­yö­net­me­li­ði­ni­ha­zýr­la­mýþ­lar­dýr. Böy­le­lik­le­de­bu­gü­ne­ka­dar­MGSB­i­le cum­hu­ri­ye­tin­tüm­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­iþ­le­yi­þi­ni,­ya­sal­mev­zu­a­tý­ný,­top­lu­mun ya­þam­þek­li­ni­ve­ge­le­ce­ði­ni­bu­bel­ge­i­le­be­lir­le­miþ­ler­dir.­Me­se­la­TBMM­de­her­han­gi bir­mec­lis­alt­ko­mis­yo­nun­da­bir­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­ne­gi­di­le­cek­ol­sa­ön­ce­lik­le­bu­nun MGS­yö­net­me­li­ði­ne­uy­gun­lu­ðu­na­ba­ký­lýr.­­­

Öteki ‘iç düþmanlar’ ne olacak Ken­di­si­ni­öy­le­ve­ya­böy­le­bir­hu­kuk­dev­le­ti­ol­du­ðu­nu­i­lan­e­den­her­han­gi­bir­X­dev­le­ti­hu­kuk­hi­ye­rar­þi­sin­de­an­cak­bir­ba­kan­lýk ta­sar­ru­fu­o­la­bi­le­cek­bir­yö­net­me­li­ði,­ken­di a­na­ya­sa­sýn­dan,­u­lus­la­ra­ra­sý­söz­leþ­me­le­rin­den,­ya­sa­la­rýn­dan,­tü­zük­le­rin­den­üs­tün­kýl­ma­ya­kal­kýþ­ma­sý­nýn­bý­ra­kýn­i­çe­ri­ði­yal­nýz­ca þe­kil­ba­ký­mýn­dan­bi­le­saç­ma­ol­du­ðu­nu­bi­lir.­ Mev­cut­hü­kü­met­hu­ku­ka­ay­ký­rý­bu­bel­ge­yi­tü­müy­le­or­ta­dan­kal­dýr­ma­yýp­da­yal­nýz­ca­ir­ti­cai­fa­a­li­yet­le­ri­iç­düþ­man­ta­ným­la­ma­sýn­dan­çý­kar­ma­ya­ve­ya­ye­ni­den­ta­ným­la­ma­ya­kal­ka­cak­hem­sa­mi­mi­yet­siz­bir­yak­la­þým­da­bu­lun­muþ,­hem­de­na­fi­le­bir­ça­ba sarf­et­miþ­o­lur.­Çün­kü­bu­gü­ne­de­ðin­MGK ka­rar­la­rý­ve­uy­gu­la­ma­la­rýn­dan­gör­dü­ðü­müz ka­da­rýy­la­di­ðer­iç­düþ­man­ta­ným­la­ma­la­rý (Kürt­ler,­A­le­vi­ler,­mis­yo­ner­ler,­gay­rý­müs­lim a­zýn­lýk­lar,­sol­cu­lar)­po­tan­si­yel­o­la­rak­mu­ha­fa­za­e­di­lir­ve­bel­ge­tüm­den­or­ta­dan­kal­dý­rýl­maz­sa­es­ki­ve­sa­yet­re­ji­mi­ve­teh­dit­al­gý­la­ma­sý­da­de­vam­e­de­cek­tir.­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti’nin­ger­çek­an­lam­da­de­mok­ra­tik,­la­ik,­sos­yal­bir­hu­kuk­dev­le­ti­ol­ma­ni­ye­ti­an­cak­ve an­cak­ev­ren­sel­hu­kuk­sis­te­mi­ne­uy­gun­bir a­na­ya­sa­ve­o­na­bað­lý­o­la­rak­o­luþ­tu­ra­ca­ðý yar­gý,­ya­sa­ma­ve­i­da­ri­yö­ne­ti­mi­i­le­o­lu­þa­bi­le­ce­ði­ni­sü­rek­li­vur­gu­la­mak­ge­re­ki­yor.­ Erdal Doðan / Taraf, 6.2.2010


9

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

MAKALE Peygamber mu’cizeleri FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Kars’tan Mustafa Gürsoy’un sorusu: “Aklý aciz býrakan Peygamber mu’cizeleri, teklif sýrrýna uygun düþer mi? Yani mu’cizeyi gören insanlar inanmak zorunda kalmazlar mý? Kur’ân-ý Kerim Hazret-i Muhammed’in (asm) bir mu’cizesine yer vermiþ mi?” nce bu iki kavramý tanýyalým: Mu’cize, bir peygamberin, kendi hakkâniyetini ve doðruluðunu ispat etmek için Al lah’ýn izniyle gösterdiði olaðandýþý, fevkalâde, benzerini insanlarýn yapmaktan âciz kaldýklarý hâdisedir. Ýmtihan ve teklif sýrrý ise, insanlarýn kendi hür irâdeleriyle îman etmelerini gerektirir; îmanda icbâr ve zor kul lanmayý aslâ kabul etmez. Bütün peygamberler mu’cize göstermiþlerdir; ama aslâ icbâr kul lanmamýþlardýr. Mu’cizenin, kâinât Hâlýk’ý tarafýndan peygamberin dâvâsýna bir tasdikten ibâret olduðunu beyan eden1 Bedîüzzaman Hazretleri, peygamberlik dâvâsýný ispat etmek ve münkirleri iknâ etmek için buna ihtiyaç olduðunu, bunun icbâr etmek için verilmediðini ve bu amaçla da kul lanýlmadýðýný kaydeder. Bu sýrdan dolayýdýr ki, mu’cizeleri sadece peygambere muhatap olanlar görmüþler; onun dýþýnda diðer insanlara biz zat gös terilmemiþtir. Meselâ, ayýn ikiye bölünmesi mu’cizesi yeryüzü hal kýnýn tamamý tarafýndan görülebile cek bir mâhiyette iken, sadece Peygamber Efendimiz’e (asm) muhatap olanlar görebilmiþler; diðerleri muhtelif sebepler perdesi altýnda görmekten uzak tutulmuþlardýr. Çünkü bütün yeryüzü hal kýna gös termek icbâr mânâsý taþýyabileceðinden, teklif sýrrýna uygun düþmezdi. Oysa îman sadece teklif sýrrý ile akla kapý açmayý, ama ihtiyârý elden almamayý gerektirmektedir.2 Kur’ân-ý Kerim’de ayýn ikiye bölünmesi mucizesi yer almýþtýr. Kur’ân, “Ay ikiye bölündü”3 buyurarak, Peygamber Efendimiz’in (asm) bir gece müþriklere kendisinin Al lah’ýn elçisi olduðunu ispat için mübarek parmaðýyla ayý ikiye bölmesini haber veriyor. Keza yine Peygamber Efendimiz’in (asm) bir gece vakti Mescid-i Haram’dan Mes cid-i Ak sa’ya bir an da git ti ði ha be ri Kur’ân’da yer almýþtýr.4 Peygamberler insanlar içinde seçilerek Al lah elçiliði vazifesiyle görevlendirilmiþler; ara sýra mu’cize göstermekle berâber, ekseriyetle normal insanlar gibi yaþamýþlardýr. Genelde münkirlerin isteðine nazaran Cenâb-ý Hakk’ýn takdir buyurduðu mu’cizeleri dýþýnda, hiçbir olaðan üstü hayatlarý ve yaþantýlarý olmamýþtýr. Normal insanlar gibi, hattâ daha da aðýr þartlarda aç kalmýþlar, susuz kalmýþlar, yorulmuþlar, çile çekmiþler, hastalanmýþlar ve ýzdýrap içinde yaþamýþlardýr. Bütün bu olumsuz hal lerde en mükemmel þekilde insanlýða numûne olmuþlar; sabrý, sebatý, îmaný, teslimi, te vekkülü ve Al lah’a güvenmeyi hem öðretmiþler, hem de bilf iil yaþayarak göstermiþlerdir. Pey gam ber ler ta ri hi ne bir göz at tý ðý mýz da, mu’cizelerin icbâr yönünün deðil, bilakis iknâ edici yönünün tamâmen ön plâna çýktýðýný görmekte gecikmeyiz. Ne Hazret-i Salih Peygamberin (as) devesi, ne Hazret-i Ýbrâhim’in (as) ateþi, ne Hazret-i Mûsâ’nýn (as) deðneði, ne Hazret-i Îsâ’nýn (as) hastalara þifâ vermesi ve ölüleri diriltmesi; ne de Hazret-i Peygamber Efendimiz’in (asm) þakk-ý kameri, elinden su akýtmasý, Mescid-i Aksâ yolculuðu ve sâir mu’cizeleri... Hiçbirisi icbâra vesîle teþkîl etmemiþtir. Bütün mu’cizelerde gördüðümüz ortak tepki þu olmuþtur: Bir kýsým insanlar hidâyetle þereflenirken; yine çoðunluk ya sihir veya büyü demiþler; ya da peygamberin mecnun ve deli olduðu zehabýna kapýlmýþlardýr. Ebû Bekir gibi elmas ruhlu adamlarsa ancak bu teklif sýrrý kriterinin korunmasýyla ortaya çýkmýþlardýr. Aslýnda insanoðlunun olaðan ve sýradan zannettiði tabiat olaylarýnýn her birisi de Al lah’ýn birliði, büyüklüðü, azameti, izzeti, cemâli...ve sâir sýfatlarýný tanýmak için yeterli mu’cize örnekleriyle doludur; en azýndan hiçbirisi sýradan deðildir, hiçbirisi âdiyâttan deðildir. Fakat gelin görün ki, kevnî mu’cizeler bazýlarýnýn îmanlarýný artýrýrken, bazýlarýnýn da inkârlarýný kalýnlaþtýrýyor. Yani yine icbar yapýlmama sýrrý muhafaza ediliyor; yine teklif sýrrý korunuyor. Îmanda nasibi olanlarsa küçük bir emâreyi ve iþâreti bile hidâyeti için vesîle kabul edebiliyor.

Ö

Dipnotlar: 1- Mektûbât, s. 91 2- Sözler, s. 538 3- Kamer Sûresi: 1 4- Ýsra Sûresi: 1

Ýdarecilik de bir sanattýr

YERÝN KULAÐI

ve sabýr. lYöneticisiniz; ama, her þeyi biliyor deðilsiniz. Çok okuyun; çok dinleyin, az konuþun. Geliþmeleri takip edin. Ýstiþâre edin, bilenlere danýþýn. Þûrâ 38 ve Al-i Ýmrân 159. âyetlere göre danýþmanýn, meþveretin farz olduðunu unutmayýn. Gönüllerin sultaný, vahye mazhar Peygamberin (asm), arkadaþlarýyla sýk sýk istiþâre ettiðini ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr Hz. Enes (ra) “Ben Resûlullah (asm) kadar ashabýyla istiþârede titizlik gösteren birini görmeyi, baþarýlý bir yönetici; sevilen, sayýlan, sözü dim”1 sözleriyle bize aktarýyor. dinlenen bir lider olmak istiyorsanýz; kesinlikle lÝstiþare kararlarýna uyun ve uygulayýn. þu hususlarý yerine getirmelisiniz: lYönettiklerinizin sevgi ve saygýsýný özel lBaþkan, yönetici, lider oldunuz, ama sakýn ‘e- problemleriyle de ilgilenerek kazanýn. fendi deðil, hizmetkâr olduðunuzu’ unutmayýn. lDirayetli; ama, yumuþak olun. Peygamberimiz (asm) “Milletin efendisi, onlara lDuygularýnýzý kontrol edin. hizmet edendir” buyurur. lDisiplinli olun, lâkin öfkelenmeyin! lBaþarýnýn üç anahtarý vardýr: Azim, sebat lAffedin, ancak prensip ve kanunlardan asla

Ý

taviz vermeyin. lCömertlikle israfý, cimrilikle kanaati karýþtýrmayýn. “Hayýrda israf, israfta hayýr yok” denmiþtir. lGayretli ve üretken olanlarý mükâfatlandýrýn. lAyýrýmcýlýk yapmayýn. Ref-i imtiyaz edin. Yani, kendiniz de dahil, kimseye imtiyaz tanýmayýn. Kanun, prensip ve teâmüllere herkesten önce siz uyun; uygulayýn. lAcûl ve kararsýz olmayýn. Karar vermeden önce çok düþünün. Kanaat getirdikten sonra kararýnýzý uygulayýn. lHýrs baþka, gayret baþkadýr. Tedbiri aldýktan sonra mütevekkil; çalýþtýktan sonra sonuca razý olun. lÇaresi bulunan þeyde acizlik gösterip bahanelerin arkasýna saklanmayýn. Çaresi bulunmayacak meselelerde de cezaya sarýlmayýn.

BEDESTEN

lÜmit ve korku dengesini koruyun. Hastalýklar, rahatsýzlýklar, sýkýntýlar dengesizlikten doðar. lBaþ ta ken di niz olmak üzere her kes le barýþýk olun. lÝstidat ve kabiliyetlerin geliþmesine zemin hazýrlayýn. lSloganýnýz; “doðruluk, dürüstlük, samimiyet”, yani ihlâs olsun. l Makamýnýzda ciddî, evinizde mütevazi olun. Mevkiiniz ne kadar yüksek olursa olsun; evinizde gerektiðinde misafirinizin ceketini tutun; ayakkabýlarýný düzeltin... lNe kadar üst makamda bulunursanýz bulunun; sizi de yöneten biri vardýr. Yöneticinizin size nasýl davranmasýný istiyorsanýz; siz de idârenizdekilere öyle davranýn. Dipnot: 1- Kenzü’l-Ummal, 3: 409.

Baþarýnýn sýrrý

Ýsmi darbelerle anýlan Madanoðlu M. LATÝF SALÝHOÐLU latif@yeniasya.com.tr

mekli Korgeneral Cemal Madanoðlu ile birlikte "Madanoðlu Cuntasý"nda yer alan 32 sanýklý dâvâ, Ýstanbul Sýkýyönetim Mahkemesinde görüþülmeye baþlandý. (8 Þubat 1973) Bir ismi de "9 Mart Cuntasý" olan bu dâvâ, aylar süren duruþmalarýn ardýndan, nihayet 2 Ekim 1974'te karara baðlandý ve delil yetersizliði sebebiyle sanýklar hakkýnda beraat kararý verildi. Bu cunta faaliyetinin en yakýn þahidi ve hatta MÝT adýna cuntanýn kilit noktasýnda yer alan kiþi Prof. Mahir Kaynak'týr. Kaynak, gerek o zaman kurulan mahkemede ve gerekse daha sonraki yazý ve röportajlarýnda hiçbir tereddüde yer býrakmayacak þekilde açýklamalarda bulunduðu halde, cuntacýlar hakkýnda yine de beraat kararý verildi. O dönemi yaþayanlardan Hasan Cemal de, "Kimse Kýzmasýn, Kendimi Yazdým" isimli kitabýnda, Doðan Avcýoðlu, Ýlhami Soysal, Ýlhan Selçuk ile Altan Öymen'in de bir þekilde bulaþtýrýldýðý bu cuntanýn faaliyetleri, özellikle askerî kanadýnýn iþlediði aðýr suçlar ayan beyan ortada olmasýna raðmen beraat kararýnýn verilmesini garip karþýlarken, þu noktaya da dikkat çekiyor: "Örgütlenmemiz derine, yani ordunun tepelerine doðru gidiyordu. Çok fazla kurcalanýrsa, iþin içine Kara Kuvvetleri Komutaný Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutaný Muhsin Batur da karýþtýrýlabilecekti. Onun için, bir yerde kesmek zorunda kaldýlar."

E

Tescilli cuntacý 1907–1993 yýllarý arasýnda yaþayan emekli Korgeneral Cemal Madanoðlu, "tescilli cuntacý" olarak bilinen bir askerdir. Zira, kendisi 27 Mayýs (1960) Darbesinin baþ aktörlerinden biri olduðu gibi, daha sonraki yýllarda da defalarca darbe hedefli cunta faaliyetleri içinde bulunarak, üzerine bu "cuntacý" yaftasýnýn yapýþmasýna haklýlýk kazandýrmýþtýr. "Can çýkmadan huy çýkmaz" sözü, sanki onun gibiler için söylenmiþ...

1926–1961 yýllarý arasýnda bilfiil askerlik yapmýþ olan Madanoðlu, yurdun birçok yerinde deðiþik rütbelerle görev yaptý. Yaþadýklarýný ve þahit olduðu olaylarý 1982'de Cumhuriyet gazetesinde yayýnlatmaya baþladý. Ancak, bu anýlar yarým kaldý. Bu hatýralarýn gazetede çýkan kýsmý, bir sene sonra "Anýlar" ismiyle kitaplaþtý. Kore Harbine de iþtirak eden Madanoðlu'nun tarihe geçen ve en çok dikkat çeken yönü, 27 Mayýs Darbesinde üstlenmiþ olduðu aktif rolüdür. Bu darbe, aslýnda "Albaylar Cuntasý"nýn alt yapýsýný hazýrlamýþ olduklarý bir darbedir. Ne var ki, Genelkurmay Baþkaný dahil olmak üzere, neredeyse bütün generalleri dýþlayan bu cuntaya, belirli bir merhaleden sonra "cesaret" gösterip dahil olan Tuðgeneral Madanoðlu, kýsa sürede sivrilerek cuntanýn baþý konumuna geldi. Nitekim, darbenin yapýldýðý gece, cuntanýn baþýnda bulunan oydu.

Ne var ki, Madanoðlu, yine rahat durmadý ve bu kez cuntacýlardan müteþekkil Millî Birlik Komitesindeki saðcý/milliyetçi kesimin tasfiye edilmesini istedi. Hatta, tasfiye ile yetinmeyip, bunlarýn sorguya çekilmesini, gerekirse idam dahil her türlü cezanýn verilmesini talep etti. Ancak, bu talebi olduðu gibi kabul edilmeyince ve "14'ler" olarak tâbir edilen ekibe sadece yurt dýþý görevler verilmekle yetinilince, Madanoðlu buna isyan etti ve Korgenerallik rütbesiyle emekliliðini istedi.

Huysuz ihtiyar

Tescilli cuntacý Madanoðlu, emeklilikte de rahat durmadý. Gerek Yassýada'da yargýlanan Demokratlara ve gerekse onlarýn siyasetteki boþluðunu doldurmaya çalýþan Adalet Partililere karþý yeniden harekete geçilmesini ve Kemalistliðinden þüphe ettiði bu kimselere daha aðýr ve caydýrýcý cezalarýn verilmesini ileri süren bir fikirle, muvazzaf meslektaþlarýný tahrik etmeye çalýþtý. Onunla ayný kafada olan Albay Talat Aydemir, cunta faaliyetini yürüterek darbe teþebbüslerinde bulundu. Ancak, bunda baþarýlý olamadý ve sonunda daraðacýný boyladý. Ýsmet Paþanýn tabiriyle "Talat ve üç–beþ adamý"nýn defterden silinmesi bile, Madanoðlu'nu darbecilik alýþkanlýðýndan vazgeçirmeye yetmedi. 1971'de, ikinci kez tek baþýna iktidara gelen AP hükümetini devirmeyi kafasýna koyan Madanoðlu, yeni bir cunta faaliyetini baþlattý. En güvendiði adamý ise, sonradan MÝT ajaný olduðu açýða çýkan Mahir Kaynak. Korg. Cemal Madanoðlu, 27 Mayýs DarbeKaynak, bu süreçte yaþananlarý bütün sinden sonra yýldýzýnýn en parlak olduðu detaylarýyla yazýp anlattý. günlerde görünüyor. Onun ve diðer bazý kimselerin yazýp anlattýklarýna göre, Madanoðlu Cuntasý, 9 Darbenin yapýldýðý haberini alan Erzu- Mart 1971'de yeni bir darbe teþebbüsünde rum'daki 3. Ordu Komutaný Org. Ragýp Gü- bulunacaktý. Ancak, bu teþebbüse bir þekilde mani omüþpala ise, bu durumu kabul edemeyeceðini cunta merkezine bildirdi. Ayrýca þöyle lundu. Hükümete muhtýra (12 Mart) verbir tehditte bulundu Gümüþpala: Harekâtýn mekle yetinildi. Cuntanýn sivil ve asker kabaþýndaki kiþi, þayet daha küçük rütbeli bir nadý böylelikle daðýtýldý. Ardýndan mahkeasker ise, kendisinin de emrindeki kuvvetle meye sevk edildiler. Mahkeme, 8 Þubat 1973'te baþladý ve Ankara üzerine yürüyeceðini ve darbe yaaylarca devam etti. Askerî mahkeme, kenpanlarý hesaba çekeceðini söyledi. Bu tehditten çekinen cunta, derhal ted- dince delil yetersizliðinden sanýklar hakbir aldý ve emekliye sevk edilen eski Kara kýnda beraat kararý verdi. Sonradan ortaya çýkan bilgilere göre, MaKuvvetleri Komutaný Org. Cemal Gürsel'i uçakla alelacele Ýzmir'den Ankara'ya getir- danoðlu, darbe yapmak için Ýngiliz ve Amerikan hükümetlerinden de destek istemiþ. terek, komitanýn baþýna monte etti.

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

ÇAMLIKTAN M. FAHRÝ UTKAN mfutkan@yahoo.com

“Tevfik isterseniz, kavânin-i âde1tullaha tevfik-i hareket ediniz.” a ni, ba þar mak is ti yor sa nýz, Ce nâb-ý Hakk’ýn kâinata koyduðu kanunlara, kurallara harfiyyen uyulmalýdýr. Bunu þuurlu bir þekilde yapan, ancak insandýr. Bütün canlýlar arasýnda baþardýðýný fark eden de, yalnýz insandýr. Baþarmak isteyen her insan, bir þeyler yapmak zorundadýr. Baþarý, bisiklet sürmeye benzer. Ancak pedalý çevirdikçe bisiklet yürür. Pedalý çevirmezseniz, bisiklet de yürümez. Yani, bisiklet sürmeyi baþaramazsýnýz. Hiç kimse baþarý merdivenine elleri cebinde týrmanmamýþtýr.2 Baþarýnýn Bediüzzaman’daki bir yolu da, yedi aþamalý düþünce mertebelerinde yürümek ve sonuca gitmektir. Bunlarý sýrayla söylemek gerekirse; tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, i’zan, iltizam, itikad. Sö zü nü et ti ði miz bu ye di a þa ma lý dü þün ce mertebelerinden sonra; insan, bir þeye kesin olarak inandýðýnda—insanda Allah’ýn verdiði öyle bir duygu, istidat vardýr ki—istediði þeyler ona veriliyor. Bütün mesele bunu fark edebilmek ve ona göre çalýþmak... Bundan sonra ise, insan; belli bir hedefe odaklanýp, bu hedefinde sürekli ýsrarlý olup, çalýþmalarýný sorumluluk duygusu içinde, iyi niyet—pozitif (müsbet) düþünme—sahibi olarak, sözünde durarak, dürüst olarak gerçekleþtirdiði takdirde, Allah’ýn izniyle, baþarý da geliyor. Kýsaca, hedefe ulaþabilmek için önce onu görebilmek gerekir. Yani, baþarýya giden yolun baþlangýcýnda hedefi olmak ve onu hayal edip onu görebilmek gerekir. Daha sonra baþarý arkadan geliyor. Veya baþka bir ifadeyle, anlamak, yapýlacak iþin üstesinden gelmenin baþlangýcýdýr. Anlamak için de önce görmek, fark etmek gerekir. Aslýnda, baþarýnýn önceden tanýmlanmýþ; bilmem kaç altýn kuralý, anahtarý, tek bir tanýmý, sihirli formülleri, sýrrý veya püf noktasý, önceden çizilmiþ belirli bir yolu ve standart bir rotasý yoktur. Her baþarý kendine özgün þekliyle gerçekleþir. Her insan kendi tanýmýný yaparak, rotasýný kendine özgün tarzda, kendi kendine çizerek baþarýyý çoðu zaman yakalayabilir. Bulunduðumuz ortamdan ayrýlmaz ve yerimizden daha ileriye yol almazsak, yeni yerler keþfedemeyiz. Yani, “Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar keþfedemez.”3 Veya baþka bir açýdan söylemek gerekirse, “Zamanýnda bir adým atmayan tembel, sonradan yüz adým atmak zorunda kalýr.” 4 Asrýmýzýn müceddidi Said Nursî de bu konuda bir açýdan aþaðýda aldýðým cümlesiyle noktayý koyuyor: “…bir iþte muvaffakiyet isteyen adam, Allah’ýn âdetlerine karþý safvet ve muvafakatini muhafaza etsin ve fýtratýn kanunlarýna kesb-i muârefe etsin ve heyet-i içtimaiye rabýtalarýna münasebet peyda etsin. Aksi takdirde, fýtrat, adem-i muvafakatla cevap verecektir. Ve keza, heyet-i içtimaiyede, umumî cereyana muhalefet etmemek lâzýmdýr. Muhalefet edildiði takdirde, dolabýn üstünden düþer, altýnda kalýr.” 5 Yani, “Ey evliyâ-i umûr (idareciler)! Tevfik (baþarý) isterseniz, kavânin-i âdetullaha (Allah’ýn kâinata koyduðu kanunlara) tevfik-i hareket (uygun hareket) ediniz.” 6

Y

Dipnotlar: 1- 5 Mart 325 (18 Mart 1909) Dinî Ceride, no. 77. 2- J.keth moorhead. 3- Andre Gide. 4- Giovio. 5- Ýþaratü’l-Ý’câz, s. 165. 6- 5 Mart 325 (18 Mart 1909) Dinî Ceride, No. 77.


10

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

KÜLTÜR-SANAT

Futbol afyondur, ama yersen!

Ulu Cami'nin çevresinde kamulaþtýrma yapýlacak

MÝZAH ÇETÝN KASKA cetinkaska@hotmail.com

a­ ­ah­fut­bol­der­di­var­ya…­Þim­di­ler­de­a­hýr­o­lan yer­es­ki­den­bi­zim­ha­lý­sa­ha­mýz­dý.­O­kul­dan­ge­lin­ce­kra­va­tý,­ce­ke­ti­bah­çe­ye­a­tar,­di­rekt­sa­ha­ya ko­þar­dým.­Bi­zim­ku­lüp­bi­na­sý­fa­lan­da­yok­gi­biy­di. Ehh­iþ­te­der­me­çat­ma­bi­þey.­Tek­me­vur­san­ye­re­dö­kü­le­cek­cins­ten.­Gü­zel,­fe­rah­la­tý­cý­ko­ku­ye­ri­ne,­ter­ko­ku­su­hiç­ek­sik­ol­maz­dý­i­çin­de.­Ben­bo­yu­na­bul­du­ðum her­þe­ye­tek­me­at­mak­la­meþ­gul­düm.­Kaç­de­fa­çöp­te­ne­ke­si­ni­ye­re­de­vir­di­ði­mi­bi­ben­bi­li­rim.­ Bi­zim­tek­nik­di­rek­tör­­de­A­ziz­A­biy­di.­Ken­di­si­bir­çok­sa­ha­nýn­to­zu­nu,­du­ma­ný­ný­yut­muþ­en­der­spor­a­dam­la­rýn­dan­dý.­Ha­li­vak­ti­ye­rin­dey­ken­çok­ta­ký­mýn ca­ný­ný­yak­mýþ,­a­ma­bir­baltaya­sap­o­la­ma­mýþ­tý.­Bu­nu ben­de­mi­yo­rum.­Biz­zat­kay­na­na­sý­söy­le­nip­du­ru­yor­du.­A­ziz­A­bi­gö­ze­ti­min­de­id­man­la­ra­baþ­lar­dým.­Koþ ba­bam­koþ,­ya­pa­so­koþ­tu­ru­yor­du.­Çek­tir­me­di­ði­e­zi­yet­kal­ma­mýþ­tý.­Aç­ma,­ger­me,­þi­nav,­me­kik,­e­þek­at­la­ma…­böy­le­u­za­yýp­gi­di­yor­du.­Yar­dým­cý­an­tre­nör­Ay­dýn­hep­kon­dis­yon­ek­sik­li­ði­mi­ba­ha­ne­e­de­rek,­ta­kým­dan­ay­rý­düz­ko­þu­yap­tý­rý­yor­du.­Ta­bi­o­ak­lý­sý­ra­ba­na düz­ko­þu­yap­týrdý­ðý­ný­zan­ne­di­yor­du.­A­ma­ben­pa­so ters­ko­þu­ya­pý­yor­dum!­Ýlk­on­bir­rü­yam­hep­ef­ten büf­ten­se­bep­ler­le­baþ­ka­ba­har­la­ra­er­te­le­ni­yor­du.­Her ­hal­de­bir­mo­tor­dan­da­ha­faz­la­yol­kat­et­mi­þim­dir.­Ta­kým­hep­be­ra­ber­bir­lik­ru­hu­i­çin­de­an­tren­man­ya­par­ken,­tek­ba­þý­na­sa­ha­yý­e­ni­ne­bo­yu­na­tur­la­mak­in­sa­na çok­tu­haf­ge­li­yor­ve­siz­o­e­zik­li­ði­bi­le­mez­si­niz.­Bir,­i­ki, üç­de­ðil­ki­in­san­kat­lan­sýn,­her­gün­ay­ný­ta­kým­da­ki­ar­ka­daþ­la­rýn­mo­ral­bo­zu­cu­lâf­la­rý­na­ma­ruz­ka­lý­yor­dum. Bi­yan­dan­da­týrs­tý­ðým­i­çin­A­ziz­A­bi­ye­‘Be­ni­on­bi­re­al’ di­ye­mi­yor­dum.­Na­sýl­di­ye­yim,­a­da­mýn­i­ki­ka­þý­a­na­ya­sa­yý­çið­ne­yip­bir­bir­le­ri­ne­ka­vuþ­muþ­lar­dý.­Bi­sert­ba­ký­yor­du­fe­le­ðim­þa­þý­yor­du.­Te­le­fon­la­o­nun­la­ko­nu­þur­ken­ö­nü­mü­i­lik­li­yor­dum.­E­ðer­ge­ne­ral­ler­den­bi­ri­ba­na­10­da­ki­ka­za­man­a­yar­la­say­dý,­ben­o­na­kar­þý­bal­yoz dar­be­pla­ný­fa­lan­ya­par­dým­ha­ni.­Bak­sa­ný­za­ge­ne­ral­ler kos­ko­ca­bir­ül­ke­ye­bal­yoz­ge­çir­miþ­ler.­A­ziz­A­bi­bütün pro­vo­kas­yon­la­rý­ma­rað­men­ben­den­bi­sam­ba­cý­ye­te­ne­ði­ge­liþ­tir­me­der­din­dey­di.­Ar­týk­o­ka­dar­ça­lýþ­tý­rý­lý­yor­dum­ki.­Ba­na­gý­na­gel­miþ­ti.­Fut­bo­la­o­lan­af­yon bað­lý­lý­ðým­tik­sin­ti­ye­mey­let­me­ye­baþ­la­dý.­ Ta­biî,­spor­aþ­ký­na­ters­o­ran­tý­lý­gi­di­yor­du­ders­le­rim. A­i­lem­bu­du­rum­kar­þý­sýn­da­küp­le­re­bin­miþ­ti.­Hep be­nim­an­tre­nö­rüm­hak­kýn­da­i­le­ri­ge­ri,­a­þa­ðý­yu­ka­rý ko­nuþ­ma­ya­ve­o­nun­40’ý­na­da­yan­ma­sý­na­rað­men­ço­luk­ço­cu­ða­ka­rýþ­ma­dý­ðý­na­i­çer­le­nip,­lâf­a­tý­yor­lar­dý.­Fe­na­hal­de­bo­zul­ma­ma­rað­men­a­i­le­ye­hak­ve­rip­an­tre­man­la­rý­as­tým.­Bir,­i­ki­gün­son­ra­A­ziz­A­bi­çý­ka­gel­di. ‘A­ca­ba­ba­na­bi­þey­mi­ol­muþ?’­di­ye­me­rak­et­miþ.­Ka­pý­da­ba­bam­a­sa­bý­bo­zuk­bir­þe­kil­de­o­nu­kar­þý­la­dý.­Bi þe­yi­min­ol­ma­dý­ðý­ný­ve­bun­dan­böy­le­eks­tra­an­tre­man­la­ra­ge­le­me­ye­ce­ði­mi­be­yan­et­ti.­A­ziz­A­bi­her­ne ka­dar­a­ðýz­yap­týy­sa­da­ba­bam­týn­ma­dý.­Ka­fa­sý­nýn­di­ki­ne­gi­de­rek­be­ni­eks­tra­an­tre­man­de­di­ði­miz­çöp­top­la­ma­ve­so­yun­ma­o­da­sý­te­ri­ni­al­ma­ya­gön­der­me­di.­Ben de­ar­týk­di­ðer­ve­let­ler­gi­bi­Cu­mar­te­si,­Pa­zar­git­me­ye baþ­la­dým.­O­o­lay­dan­i­ki­gün­son­ra­A­ziz­A­bi­is­te­me­ye is­te­me­ye­be­ni­as­ta­ký­ma­al­dý.­ Ben­bu­o­lay­kar­þý­sýn­da­is­te­di­ði­ni­al­mýþ­Te­kel­iþ­çi­le­ri gi­bi­se­vin­dim.­Sa­ha­da­i­le­ri­ge­ri,­sað­lý­so­lu­çar­pýk­ha­re­ket­ler­yap­maya­baþ­la­dým.­Ke­nar­da­o­tu­ran­A­ziz­A­bi de­be­ni­ta­ký­ma­zo­run­lu­al­dý­ðý­ný­zik­zak­lý­yüz­hat­la­rýy­la bel­li­et­ti­ri­yor­du.­Son­ra­ba­ba­mýn­ken­di­si­ne­ver­di­ði pey­nir­le­as­ta­ký­ma­a­lýn­dý­ðý­mý­an­la­dým.­Bir­kaç­gün böy­le­lâ­le­dev­ri­o­la­rak­geç­ti.­E­vet,­ni­ha­yet­ilk­ma­çý­mý­za­çýk­týk.­Ta­biî,­be­ni­ye­dek­so­yun­dur­du­lar.­Ýlk­45­da­ki­ka­da­o­yun­na­mý­na­bi­þey­ser­gi­le­ye­me­dik.­Or­ta­sa­ha­da­dö­vü­þen­i­ki­ho­ro­za­ben­zi­yor­du­ma­çý­mýz.­Dev­re­a­ra­sýn­da­bi­ri­si­sa­kat­la­nýn­ca­yol­ba­na­gö­rün­dü.­He­men ‘Ci­lâ­lý­Taþ­dev­ri’nden­kal­ma,­si­yah­sa­bun­la­yý­kan­mýþ ve­fa­re­ler­ta­ra­fýn­da­bir­kaç­de­fa­kur­þun­la­ra­ma­ruz­ka­lan­de­lik­li­Fe­ner­bah­çe­for­ma­mý­ü­ze­ri­me­ge­çir­dim.­ Ya­a­a­20­dk­top­a­ya­ðý­ma­bi­de­fa­bi­le­gel­me­di.­Ben bo­yu­na­ar­ka­sýn­dan­ka­çý­yo­rum.­A­ma­tu­ta­na­aþk­ol­sun.­Kram­pon­la­rým­hiç­kir­len­mi­yor­du.­Bu­na­kar­þý­lýk, kar­þý­ta­kým­i­ki­as­ke­rî­hü­cum­la­bi­ze­i­ki­ta­ne­gol­at­tý­lar. Ke­nar­da­du­ran­A­ziz­A­bi­pa­so­ba­na­bi­þey­ler­mý­rýl­da­nýp,­el­kol­ha­re­ket­le­ri­ya­pý­yor­du,­a­ma­ben­‘Tar­zan­ca’ o­lan­bu­ko­nuþ­ma­dan­zer­re­ka­dar­an­la­dýy­sam­Ku­zey Ku­tup­lu­o­la­yým­ya­a.­Maç­böy­le­ni­ha­yet­bul­du.­Ha­liy­le fa­tu­ra­ba­na­ke­sil­di­ve­her­tür­lü­ký­na­ma,­ters­le­me­ye ma­ruz­kal­dým.­Hep­bir­lik­te­mo­ral­ler­tuz­buz­ol­muþ­bi þe­kil­de­ter­li­ku­lüp­o­da­sý­na­ge­ri­gel­dik. A­ziz­A­bi­sý­rý­ta­rak­tan;­yar­dým­cý­an­tre­nör­Ay­dýn’a­bi þa­mar­vur­du.­A­ra­ya­gir­mek­is­te­dük,­a­ma­na­fi­le.­Bok­sör­ler­gi­bi­cen­ge­gi­riþ­ti­ler.­Son­ra­öð­ren­di­ði­me­gö­re has­ta­ne­de­mü­þa­he­de­al­tý­na­a­lý­nan­Ay­dýn’ýn­fo­to­ko­pi­de­e­ma­rý­çe­kil­miþ,­9­ký­rýk­tes­bit­e­dil­miþ.­O­gün,­bu gün­dür­o­ra­ya­uð­ra­ma­dým.­Ka­lan­ha­ya­tý­mý­se­yir­ci­o­la­rak­de­vam­et­ti­ri­yo­rum.­En­son­a­ya­ðý­mý­Cem­Yýl­maz’ýn­A­rog­fil­min­den­son­ra­to­pa­vur­dum.­ Ge­çen­gün­ler­de­Ke­mal­Em­re’nin­ga­zý­na­ge­lip,­san­dýk­tan­Ro­nal­din­ho­for­ma­sý­ný­çý­kar­tým.­Li­se­li­ler­le­ma­ça­git­tik.­Ýlk­baþ­ta­“Ya­hu­biz­bun­la­ra­bir­kam­yon­gol a­ta­rýz”­de­dim.­Ta­biî­son­ra­bi­ze­20­gol­a­ta­rak­bu­lâ­fý­mý fe­na­hal­de­ba­na­ye­dir­di­ler.­As­lýn­da­ka­ba­rýk­o­lan­bu fa­tu­ra­yý­Ke­mal­Em­re’ye­çý­kart­sak­hiç­fe­na­ol­maz.­Ne ol­sa­kre­di­yat­ma­ya­baþ­la­dý...

A

14 Eylül Kapalý Spor Salonu’nda düzenlenen tören büyük ilgi gördü. Törende Siirt Valisi Necati Þentürk ve Prof. Dr. Mahmut Erol Kýlýç konuþma yaptý. Programda sema gösterisi de düzenlendi.

Mevlânâ Siirt’te anýldý PROF. DR. MAHMUT EROL KILIÇ, MEVLÂNÂ ÝKLÝMÝNDE SEVGÝ KONULU KONFERANS VERDÝ. MEVLÂNÂ Ce­lâ­led­din-i­ Ru­mî,­ Si­irt’te­ dü­zen­le­nen­ bir­ tö­ren­le­ a­nýl­dý.­ Tö­ren­de­ Prof. Dr.­Mah­mut­E­rol­Ký­lýç,­Mev­lâ­nâ­Ýk­li­min­de Sev­gi­ve­Hoþ­gö­rü­ko­nu­lu­bir­kon­fe­rans­ve­rir­ken,­ Post­ni­þin­ Na­il­ Ke­so­va­ Baþ­kan­lý­ðýn­da­ki­ Ga­la­ta­ Mev­le­vi­le­ri­ Kül­tür­ ve­ Sa­nat Top­lu­lu­ðu­Se­ma­Gös­te­ri­si­yap­tý.­ 14­Ey­lül­Ka­pa­lý­Spor­Sa­lo­nu’nda­dü­zen­le­nen­tö­ren­de­ko­nu­þan­Va­li­Ne­ca­ti­Þen­türk, kar­deþ­li­ði­mi­zin­sev­gi­ve­hoþ­gö­rü­ye­da­ya­lý ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Va­li­Þen­türk,­“Mev­lâ­nâ’nýn­ne­o­lur­san­ol­yi­ne­gel­çað­rý­sý­bir­in­san­lýk­çað­rý­sý­dýr,­bir­sev­gi­çað­rý­sý­dýr,­hoþ­gö­rü çað­rý­sý­dýr.­Biz­de­çok­mut­lu­yuz,­çün­kü­bi­zim­de­Ýs­ma­il­Fa­ki­rul­lah,­Ýb­ra­him­Hak­ký­ve ya­kýn­da­a­na­ca­ðý­mýz­Sul­tan­Mem­duh­gi­bi mu­ta­sav­výf­la­rý­mýz­var”­de­di.­ Prof.­Dr.­Mah­mut­E­rol­Ký­lýç­da­“Mev­lâ­nâ’nýn­söz­le­ri­söy­le­nip­ge­çi­le­cek­söz­ler­de­ðil­-

Prof. Dr. Mahmut Erol Kýlýç. FOTOÐRAFLAR: ÝHA

dir.­Bu­söz­ler­bir­ku­lak­tan­gi­rip­ö­bür­ku­lak­tan çýk­ma­dý.­Bu­söz­ler­kalp­te­ço­cuk­do­ður­du­ve gü­nü­mü­ze­ ka­dar­ gel­di.­ Ben­ yurt­ dý­þýn­da sa­yý­sýz­ kon­fe­rans­lar­ ver­dim.­ Bu­ hoþ­gö­rü ye­ni­keþ­fe­di­len­bir­ke­li­me­de­ðil­dir.­Mev­lâ­-

nâ­gi­bi­bir­çok­al­pe­ren­ler­dün­ya­nýn­de­ði­þik yer­le­rin­de­ hoþ­gö­rü­yü­ yay­ma­ya­ ça­lýþ­mýþ­ ve il­mi­ bil­gi­le­rin­ ya­ný­ sý­ra­ in­san­ ter­bi­ye­si­ i­le uð­raþ­mýþ­lar­dýr.­ Med­re­se­ler­de­ müs­bet­ bi­lim­le­rin­ya­nýn­da­in­san­e­ði­ti­mi­de­ve­ri­li­yor­du.­ Sev­gi,­ hoþ­gö­rü­ ve­ri­li­yor­du.­ Mev­lâ­nâ­yý her­kes­sa­hip­le­ni­yor.­Ta­ci­kis­tan­ve­Af­ga­nis­tan,­‘do­ðum­ken­ti­Belh­biz­de’­di­ye­sa­hip­le­ni­yor.­Fars­ça­yaz­dý­ðý­i­çin­Ý­ran­lý­lar­ve­Ru­mî ke­li­me­si­ne­de­niy­le­Yu­nan­lý­lar­da­ken­di­si­ni sa­hip­len­me­de­sý­ra­ya­gir­di­ler.­Ýn­sa­nýn­ön­ce ken­di­siy­le­ba­rý­þýk­ol­ma­sý­ge­re­kir.­Ken­di­siy­le­ba­rý­þýk­o­lan­in­san­çev­re­si­ne­bir­lik­ya­yar, gü­zel­lik­ya­yar”­de­di.­ Da­ha­son­ra­Na­il­Ke­so­va­yö­ne­ti­min­de­bir se­ma­gös­te­ri­si­ya­pýl­dý.­Va­li­Ne­ca­ti­Þen­türk gös­te­ri­nin­ ar­dýn­dan­ Prof.­ Dr.­ Ký­lýç­ ve­ Na­il Ke­so­va­ya­ plâ­ket­ ve­ bi­rer­ Si­irt­ Bat­ta­ni­ye­si ar­ma­ðan­et­ti.­­Siirt / iha

Kültür ve turizmde Ýran’la iþbirliði ÝRAN’A res­mî­zi­ya­ret­dü­zen­le­yen­Kül­tür­ve Tu­rizm­Ba­ka­ný­Er­tuð­rul­Gü­nay,­Tür­ki­ye’nin tu­rizm­ko­nu­sun­da­ki­tec­rü­be­le­ri­ni­Ý­ran­i­le­pay­la­þa­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Ý­ran’a­4­gün­lük­zi­ya­ret­ger­çek­leþ­ti­ren­Gü­nay,­Ý­ran­Tu­rizm­ve­El­Sa­nat­la­rý Ku­ru­mu­Baþ­ka­ný­Ha­mid­Be­gai­i­le­gö­rüþ­me­si­nin­ar­dýn­dan­a­çýk­la­ma­yap­tý.­Ba­kan­Gü­nay,­“Ý­ran­ve­Tür­ki­ye­çok­ya­kýn­ta­rih­bir­li­ði,­kül­tür bir­li­ði,­din­bir­li­ði­o­lan­i­ki­kom­þu­halk­ve­i­ki

kom­þu­dev­let­tir.­A­ra­mýz­da­son­yýl­lar­da­son de­re­ce­gü­zel­mü­na­se­bet­ler­var.­Kül­tür­ve­tu­rizm­a­lan­la­rý­bun­la­rýn­ba­þýn­da­ge­li­yor.­Ý­ki­ay­dan­bu­ya­na­Top­ka­pý­Sa­ra­yý’nda­çok­ö­nem­li ve­gü­zel­Ý­ran­ser­gi­si­bu­lu­nu­yor.­De­ðer­li­ar­ka­da­þým­la­bu­tür­i­liþ­ki­le­ri­da­ha­da­art­týr­ma­ko­nu­sun­da­or­tak­gö­rüþ­me­ler­ya­pý­yo­ruz”­de­di. Kül­tür­ve­tu­rizm­a­la­nýn­da­ki­iþ­bir­li­ði­ni­ge­liþ­ti­re­cek­le­ri­ni­söy­le­yen­Gü­nay,­“2008­yý­lýn­da­bir

mu­ta­ba­kat­im­za­la­dýk­þim­di­o­nun­ay­rýn­tý­la­rý­ü­ze­rin­de­de­gö­rüþ­me­ler­yap­týk.­Bu­mu­ta­ba­ka­tý ge­liþ­ti­re­ce­ðiz­ve­a­ra­mýz­da­ki­i­liþ­ki­ler­da­ha­da ge­li­þe­cek”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ba­kan­Gü­nay,­“Tür­ki­ye­dün­ya­nýn­en­faz­la­tu­rist­a­lan­ilk­10­ül­ke­le­ri­a­ra­sýn­da­ye­din­ci­sý­ra­da­bu­lu­nu­yor.­Dün­ya­nýn­ö­nem­li­bir­tu­rizm­ül­ke­si­ha­li­ne­gel­di­ve­biz bu­a­lan­da­ki­tec­rü­be­mi­zi­Ý­ran’la­þim­di­pay­laþ­ma­ya­ça­lý­þý­yo­ruz”­de­di.­­Tahran / iha

SÝVAS Be­le­di­ye­si­nin,­res­to­ras­yon­ça­lýþ­ma­sý­baþ­la­tý­la­cak­o­lan­ta­ri­hî­U­lu­Ca­mi­çev­re­sin­de­ka­mu­laþ­týr­ma­ya­pa­ca­ðý­bil­di­ril­di.­Be­le­di­ye­den­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Do­ðan­Ür­güp’ün,­U­lu Ca­mi­Res­to­ras­yo­nu­ve­Çev­re­Dü­zen­le­me­Pro­je­si kap­sa­mýn­da­ta­ri­hî­ca­mi­de­in­ce­le­me­ler­de­bu­lun­du­ðu­be­lir­til­di.­Va­kýf­lar­Böl­ge­Mü­dür­lü­ðü­i­le­ya­pý­la­cak­res­to­ras­yon­ve­çev­re­dü­zen­le­me­ça­lýþ­ma­la­rý ön­ce­sin­de­ta­ri­hî­ca­mi­yi­ge­zen­Ür­güp’ün,­ca­mi­nin Si­vas­kül­tü­rü­a­çý­sýn­dan­çok­ö­nem­li­bir­e­ser­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di­ði­be­lir­til­di.­A­çýk­la­ma­da,­ya­pý­la­cak ça­lýþ­ma­lar­la­ca­mi­çev­re­sin­den­4-5­met­re­lik­bir haf­ri­yat­a­lý­na­ca­ðý­na­i­þa­ret­e­den­Do­ðan­Ür­güp’ün, þu­i­fa­de­le­ri­ne­yer­ve­ril­di:­‘’Ta­ri­hî­e­se­ri­mi­zin­ger­çek ha­liy­le­or­ta­ya­çý­ka­rýl­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Bu­ko­nuy­la­il­gi­li­Va­kýf­lar­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­ve­Si­vas­Böl­ge­Mü­dür­lü­ðü­nün­bir­ça­lýþ­ma­sý­var.­Si­vas­Be­le­di­ye­si­o­la­rak­biz­ler­de­bu­ça­lýþ­ma­kap­sa­mýn­da­ko­or­di­ne­li­o­la­rak­pro­je­yi­ta­kip­e­di­yo­ruz.­Si­vas’ýn­kül­tür­ve­ta­rih þeh­ri­ol­du­ðu­nun­bi­lin­ciy­le­ha­re­ket­e­de­rek,­bu­ko­nu­da­ça­lýþ­ma­ya­pan­dev­le­ti­mi­zin­ku­rum­la­rý­na­yar­dým­cý­­o­lu­yo­ruz.’’­­Sivas / aa

Medya dilinde kirlilik arttý AFYON Ko­ca­te­pe­Ü­ni­ver­si­te­si­(A­KÜ) Öð­re­tim­Ü­ye­si­Yrd.­Doç.­Dr.­Ýs­ma­il­Hak­ký­Na­kil­ci­oð­lu,­ku­ru­lan­7­ke­li­me­lik­bir­cüm­le­nin­bir­ke­li­me­si­nin­ya­ban­cý­ke­li­me­den­o­luþ­tu­ðu­nu­söy­le­di.­A­KÜ­Gü­zel Sa­nat­lar­Fa­kül­te­si­ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen­‘Ye­rel Med­ya­E­ði­tim­Se­mi­ne­ri’nde­ko­nu­þan­Yrd.­Doç. Dr.­Ýs­ma­il­Hak­ký­Na­kil­ci­oð­lu,­dil­de­ki­bi­linç­siz­li­ðin­do­ðuþ­tan­gel­me­di­ði­ni,­son­ra­dan­ka­za­nýl­ma so­nu­cu­o­luþ­tu­ðu­nu­an­lat­tý.­Med­ya­di­lin­de­kir­li­li­ði­nin­art­tý­ðý­ný­söy­le­yen­Yrd.­Doç.­Dr.­Na­kil­ci­oð­lu,­“Türk­pi­la­vý­Türk­ka­þý­ðý­i­le­ye­nir.­Ýn­gi­liz ka­þý­ðý­i­le­ye­me­ye­lim”­de­di.­Ya­ban­cý­di­le­kar­þý­o­lu­na­ma­ya­ca­ðý­ný­an­cak­Türk­çe’ye­de­sa­hip­çý­kýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­Na­kil­ci­oð­lu,­“Di­li bil­mek­ay­rý­þey,­o­di­lin­hay­ra­ný­ol­mak­ay­rý­þey. Ön­ce­ken­di­di­li­mi­zi­bi­le­ce­ðiz­ve­o­nu­en­i­yi­þe­kil­de kul­la­na­ca­ðýz”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­­Afyon / iha

Baba-oðul, saraçlýðý yaþatmaya çalýþýyor TOKAT’TA ha­yat­la­rý­ný­sa­raç­lýk­ya­pa­rak­sür­dü­ren ba­ba­i­le­o­ðul,­mes­lek­le­ri­ni­ya­þat­mak­i­çin­ça­ba­har­cý­yor­lar.­To­kat’ta­ya­þa­yan­Nuh­Ö­rü­ka­ya­(69)­i­le oð­lu­Re­cai­Ö­rü­ka­ya­(42),­bir­za­man­la­rýn­en­göz­de mes­lek­le­ri­a­ra­sýn­da­yer­a­lan­ve­gü­nü­müz­de­az­sa­yý­da­ki­us­ta­ta­ra­fýn­dan­sür­dü­rü­len­‘’sa­raç­lýk’’­mes­le­ði­ni­ge­le­cek­ku­þak­la­ra­ak­tar­mak­i­çin­uð­raþ­ve­ri­yor­lar.­Ta­ri­hî­A­li­pa­þa­Ca­mii­kar­þý­sýn­da­ki­iþ­yer­le­rin­de mes­lek­le­ri­ni­sür­dü­ren­ba­ba-o­ðul,­ko­þum­ve­e­ðer ta­ký­mý­ü­re­ti­mi­yap­týk­la­rý­ný­an­lat­tý­lar.­Oð­luy­la­bir­lik­te­sa­raç­lýk­ya­pan­Nuh­Ö­rü­ka­ya,­45­yýl­dýr­sür­dür­dü­ðü­mes­le­ði­nin­ar­týk­yok­ol­ma­teh­li­ke­siy­le kar­þý­kar­þý­ya­ol­du­ðu­nu­ve­sa­raç­lýk­ya­pan­us­ta­sa­yý­sý­nýn­çok­a­zal­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ü­ret­tik­le­ri­ko­þum­ve e­ðer­ta­kým­la­rý­ný­ge­nel­lik­le­Kars­ve­Ar­da­han’a­gön­der­dik­le­ri­ni­kay­de­den­Ö­rü­ka­ya,­çý­rak­bu­la­ma­mak­tan­da­ya­ký­na­rak,­‘’Bü­yük­bir­öz­ve­riy­le­yap­tý­ðý­mýz mes­le­ði­miz­le­ha­ya­tý­mý­zý­i­da­me­et­me­ye­ça­lý­þý­yo­ruz’’­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­­­Tokat / aa

SOLDAN SAÐA— 1. CoðBULMACA erdalodabas@mynet.com rafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 veya bir parçasýnýn, belli bir 1 orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen tas- 2 laðý. - En çok, en üst, en bü- 3 yük, en yüksek (derece, ni- 4 celik). 2. Elektrik iletkenliði 5 düþük, kolayca anyonlar 6 verebilen, oksitleri asit o- 7 luþturan ve genellikle peri- 8 yodik çizelgenin IV-VII’nci 9 gruplarýnda bulunan kü10 kürt, fosfor gibi elementler. - Savaþta kazanýlan baþarý. 3. Camilerde müezzinin ezan okuduðu, sala verdiði, þerefesi olan, çoðunlukla taþtan, yüksek ve ince yapý. - Ýri delikli kalbur. 4. Ýrityumu simgeleyen harfler. - Cahiliye döneminde meþhur bir put. - Bir hikâye etme eki. - Bir kimseyi, bir þeyi anlatmaya, tanýmlamaya, açýklamaya, bildirmeye yarayan söz. 5. Kur'ân'ýn kalbi olarak nitelendirilen söz. - Engel. - Kuzu sesi. 6. Eleme vasýtasý. - Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasýndaki ses. - Yabanî hayvan yakalama iþi. 7. Göðüs boþluðunda, iki akciðer arasýnda, vücudun her yanýndan gelen kaný akciðerlere ve oradan gelen temiz kaný da vücuda daðýtan organ. - Ýlâvesi anlamlý kelime. 8. Rasul-ü Kibriya Efendimiz'in hayatýný konu alan eser. 9. Açýklamalar, izahlar. - Sivas'ýn bir ilçesi. 10. Deniz ateþesi. YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Bir insanýn yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabasý. - Baryumu simgeleyen harfler. 2. Kara ve hava kuvvetlerindeki general rütbesine eþit deniz kuvvetleri subayý. - Topraðýn kaymasýný veya suyun akmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. 3. Latincede böbrek. - Düþman üzerine gönderilen küçük askerî birlik. 4. Üstten saða doðru eðik matbaa yazýsý. - Doðuþtan beri geçen ve yýl birimi ile ölçülen zaman. 5. Taranmaktan emir. - Koyun, köpek, at vb. hayvanlarýn veya insanlarýn derisinde asalak olarak yaþayan, bulaþýcý hastalýklara sebep olan böceklerin genel adý, sakýrga. 6. Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne, bir san'atý yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. - Ýncil'de Mekke daðlarýna verilen isim. 7. Bir þeyin iyi veya kötü olma özelliði, nitelik. 8. Hür, serbest. - Panoda sessizler. 9. Belediye hizmetlerinin güvenliðini saðlamakla görevli yönetim. - Üzme, sýkýntý verme, üzgü. 10. Kabile, devlet. - Günah. 11. Ýstek, amaç, gaye, maksat. - Pasak, leke. 12. Ýstekli, azimli. - Dünyamýzýn uydusu.

DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI SOLDAN SAÐA: 1. MELAS. HAÞÝYE. 2. EBABEKÝR. MAK. 3. LALEZAR. LAKE. 4. AT. SALON. LAL. 5. EY. HAVALE. 6. KOZ. ÝLÝM. TAM. 7. ORAN. AT. NAME. 8. LAHÝT. OLANAK. 9. ÝDÝL. ENE. 10. KAR. TERME. SU. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. MELANKOLÝK. 2. EBAT. ORADA. 3. LAL. ZAHÝR. 4. ABESE. NÝL. 5. SEZAYÝ. 6. KAL. LA. SE. 7. HÝROHÝTO. 8. AR. NAM. LEM. 9. NANE. 10. ÝMALATANE. 11. YAKALAMA. 12. EKELEMEK.


11

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

E­KO­NO­MÝ Ramzey, Yamaha’ya 100 bin motosiklet üretecek

Akaryakýtta yeni intifa sözleþmeleri dönemi n2010 yý­lý­a­kar­ya­kýt­sek­tö­rün­de­da­ðý­tý­cý­i­le­ba­yi­le­rin­a­ra­sýn­da­ye­ni­ba­yi­lik­ve­bu­na­bað­lý­o­la­rak­in­ti­fa­söz­leþ­me­le­ri­nin­ya­pý­la­ca­ðý­dö­nem­o­la­cak.­Re­ka­bet­Ku­ru­lu­nun­ka­ra­rý­i­le­a­kar­ya­kýt­sek­tö­rün­de in­ti­fa­söz­leþ­me­le­ri­nin­mu­a­fi­yet­ten­ya­rar­lan­ma­sü­re­si­18­Ey­lül­ta­ri­hin­de­bi­ti­yor.­Bu­na­gö­re,­18­Ey­lül i­ti­ba­riy­le­söz­leþ­me­sü­re­si­do­lan­ba­yi­ler,­her­5­yýl­da bir­is­te­di­ði­da­ðý­tý­cý­þir­ke­tiy­le­ya­da­mev­cut­an­laþ­ma­sý­ný­ye­ni­le­me­yo­luy­la­söz­leþ­me­ya­pa­cak.­Ba­yi ar­zu­e­der­se,­da­ðý­tý­cý­sýy­la­söz­leþ­me­yi­son­lan­dý­ra­bi­le­ce­ði­gi­bi,­ay­ný­da­ðý­tý­cý­i­le­ça­lýþ­ma­ya­da­de­vam­e­de­bi­le­cek.­Ye­ni­uy­gu­la­ma­i­le­da­ðý­tý­cý­lar­ba­yi­le­re ‘’be­nim­le­ça­lý­þa­cak­sýn’’­bas­ký­sý­ya­pa­ma­ya­cak­böy­le­lik­le­ba­yi­nin­baþ­ka­sað­la­yý­cý­lar­la­ça­lýþ­ma­sý­nýn­ö­nü­a­çý­la­cak.­Bu­kap­sam­da­ba­yi­nin­da­ðý­tý­cý­sý­na kar­þý­pa­zar­lýk­gü­cü­de­ar­ta­cak.­Bu­nun­ya­ný­sý­ra kü­çük­da­ðý­tý­cý­la­rýn­da­pa­za­ra­gir­me­si­ve­pa­zar­dan da­ha­bü­yük­pay­al­ma­sý­sað­la­na­cak.­Bu­sa­ye­de­sek­tör­de­re­ka­bet­ar­ta­cak­ve­tü­ke­ti­ci­nin­se­çe­bi­le­ce­ði al­ter­na­tif­ler­ço­ða­la­cak.­Ko­nu­ya­i­liþ­kin­de­ðer­len­dir­me­de­bu­lu­nan­es­ki­Re­ka­bet­Ku­ru­mu­2.­Baþ­ka­ný,­a­vu­kat­Tun­cay­Son­gör,­Tür­ki­ye’de­ki­ba­yi­sa­yý­sý­nýn­13­bin­faz­la­ol­du­ðu­göz­ö­nü­ne­a­lý­nýr­sa,­Re­ka­bet­Ku­ru­lu­ka­ra­rý­nýn­il­gi­li­sek­tör­de­ö­nem­li­de­ði­þik­lik­ler­oluþtura­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­Re­ka­bet­Ku­ru­lu­nun­söz­ko­nu­su­ka­ra­rý­nýn­bü­tün­a­kar­ya­kýt­sek­tö­rü­nün­ya­ný­sý­ra­LPG­sek­tö­rü­i­çin­de­ge­çer­li­o­la­ca­ðý­na­i­þa­ret­e­den­Son­gör,­18­Ey­lül­2010­ta­ri­hi­i­ti­ba­riy­le­söz­leþ­me­le­ri­bi­te­cek­ba­yi­si­sa­yý­sý­nýn­yak­la­þýk 7­bin­ci­va­rýn­da­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­­Ankara / aa

Güneydoðu’ya yapýlan yatýrýmlara hibe desteði nMARDÝN'ÝN Mid­yat­il­çe­sin­de,­i­þ­a­dam­la­rý­nýn viz­yo­nu­nu­ge­niþ­let­mek­i­çin­‘GAP­Böl­ge­si­ne­Yö­ne­lik­Dev­let­Teþ­vik­le­ri­ve­Ya­tý­rým­lar’­ko­nu­lu­kon­fe­rans­dü­zen­len­di.­Mid­yat’ta­i­þ­a­dam­la­rý­na­yö­ne­lik­fa­a­li­yet­ler­de­bu­lu­nan,­ Mid­yat­Sa­na­yi­ci­ve­Ý­þa­dam­la­rý­Der­ne­ði’nin­(MÝ­SA­DER) top­lan­tý­sa­lo­nun­da­dü­zen­le­nen­kon­fe­ran­sa­ko­nuþ­ma­cý­o­la­rak AR-GE­ve­ya­tý­rým­uz­ma­ný­Sa­lih­Kük­rek­ka­týl­dý. Kük­rek,­ko­nuþ­ma­sýn­da­böl­ge­ye­ya­tý­rým­ya­pa­cak i­þ­a­dam­la­rý­nýn­pro­je­le­ri­ne­dev­le­tin­yüz­de­75’e­va­ran­hi­be­des­te­ði­sað­la­ya­ca­ðý­ný­vur­gu­la­dý.­Kük­rek “A­maç­ö­zel­sek­tö­rü­ya­tý­rý­ma­teþ­vik­et­me­nin­ya­ný sý­ra,­ken­di­ni­ge­liþ­ti­rip,­mev­cut­bil­gi­ve­bi­ri­kim­le­ri ve­ri­len­hi­be­ler­so­nu­cun­da­kal­kýn­ma­sý­sað­la­mak ve­bu­nun­ve­ri­mi­ni­gör­mek­tir”­de­di.­Böl­ge­de­ta­rým,­sa­na­yi,­e­ko­no­mi­ve­tu­rizm­a­lan­la­rýn­da­pro­je­ler­ü­re­til­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­an­la­tan­Kük­rek,­ma­den­ci­lik,­ta­þo­cak­la­rý,­hay­van­cý­lýk,­se­ra­cý­lýk,­o­tel­ler,­öð­ren­ci­yurt­la­rý,­e­ði­tim­hiz­met­le­ri­gi­bi­a­lan­lar­da­ya­tý­rým­ya­pý­la­bi­le­ce­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­Kük­rek,­ay­rý­ca Dic­le­Kal­kýn­ma­A­jan­sý­(DÝ­KA)’nýn­böl­ge­ye­ya­pa­ca­ðý­kat­ký­lar­hak­kýn­da­da­Mid­yat­lý­sa­na­yi­ci­ve­i­þ a­dam­la­rý­na­bil­gi­ler­ak­tar­dý.­Böl­ge­nin­yýl­lar­dýr­ka­na­yan­ya­ra­sý­nýn­iþ­siz­lik­ol­du­ðu­na­i­þa­ret­e­den­MÝ­SA­DER­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Ü­ye­si­Me­tin­Do­ðan­da ko­nuþ­ma­sýn­da­dev­le­tin­þef­kat­e­li­nin­o­lu­þan­sý­kýn­tý­la­ra­der­man­o­la­ca­ðý­ný­be­lirt­ti.­­Mardin / cihan

DÜN 1.5220 ÖNCEKÝ GÜN 1.5220

tu

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 2.0830 ÖNCEKÝ GÜN 2.0830

DÜN 52.400 ÖNCEKÝ GÜN 52.400

DÜN 351.000 ÖNCEKÝ GÜN 351.000

tu

Vergi kaçaðýna sýký takip GELÝR ÝDARESÝ BAÞKANLIÐININ 2010 PERFORMANS PROGRAMINA GÖRE, VERGÝ VE DÝÐER MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLERÝN ZAMANINDA ÖDENMESÝNÝ SAÐLAMAK ÝÇÝN ETKÝN BÝR ‘’CEBRÝ TAHSÝLAT SÝSTEMÝ’’ OLUÞTURULUYOR. MALÝYE Ba­kan­lý­ðý,­ ver­gi­de­ ka­yýp­ ve­ ka­çak­la­rýn­pe­þi­ne­dü­þü­yor.­‘’Ceb­ri­Tah­si­lat Sis­te­miy­le’’­bu­yýl,­ver­gi­bor­cu­nu­ö­de­me­di­ði­i­çin­ha­ciz­iþ­le­miy­le­kar­þý­kar­þý­ya­ka­lan­ mü­kel­lef­le­rin­ yüz­de­ 90’ý­na­ ban­ka­lar ka­na­lýy­la­da­E-Ha­ciz­baþ­la­týl­ma­sý­plan­la­ný­yor.­ Ge­lir­ Ý­da­re­si­ Baþ­kan­lý­ðý­nýn­ 2010 Per­for­mans­Prog­ra­mýn­dan­der­le­nen­bil­gi­le­re­gö­re,­ver­gi­ka­yýp­ve­ka­ça­ðý­i­le­mü­ca­de­le­ i­çin­ Borç­ Ta­kip­ ve­ De­ðer­len­dir­me­ Sis­te­mi­nin­ et­kin­li­ði­ ar­ttý­rý­lý­yor.­ Bu çer­çe­ve­de­ver­gi­ve­di­ðer­ma­li­yü­küm­lü­lük­le­rin­ za­ma­nýn­da­ ö­den­me­si­ni­ sað­la­mak­ a­ma­cýy­la­ et­kin­ bir­ ‘’Ceb­ri­ Tah­si­lat Sis­te­mi’’­ o­luþ­tu­ru­lu­yor.­ Ver­gi­ ve­ di­ðer ma­lî­ yü­küm­lü­lük­le­rin­ za­ma­nýn­da­ ö­den­me­si­ni­ sað­la­ya­cak­ bu­ sis­tem­ i­le­ ban­ka­lar­ca­ va­de­si­ geç­miþ­ ver­gi­ borç­la­rýn­dan ya­pý­lan­tah­si­la­týn,­top­lam­va­de­si­geç­miþ borç­lar­dan­ya­pý­lan­tah­si­la­ta­o­ra­ný­yüz­de 5’e­çý­ka­rý­la­cak.­ (Ver­gi­bor­cu­yok­tur) ya­zý­sý­a­lan­mü­kel­lef­ler­den­ya­pý­lan­tah­si­lat­la­rýn,­ top­lam­ va­de­si­ geç­miþ­ borç­ tah­si­lat­l a­r ý­n a­ o­r a­n ý­ yüz­d e­ 1’e­ çý­k a­r ý­l a­c ak. Ceb­ri­Tah­si­lat­Pro­je­si­i­le­bu­yýl­ban­ka­la­-

ra­ e-ha­ciz­ bil­di­ri­si­ gön­de­ri­len­ mü­kel­lef­le­rin,­ hak­la­rýn­da­ ha­ciz­ va­ra­ka­sý­ dü­zen­len­miþ­o­lan­top­lam­mü­kel­lef­le­re­ o­r a­n ý­ da­ yüz­d e­ 90’ý­ bu­l a­c ak. Böy­le­ce,­ver­gi­bor­cu­nu­ö­de­me­di­ði i­çin­ ha­ciz­ va­ra­ka­sý­ dü­zen­le­nen mü­kel­lef­le­rin­yüz­de­90’ý­i­çin­yýl so­n u­n a­ ka­d ar­ ban­k a­l a­r a­ e­lektro­n ik-ha­c iz­ bil­d i­r i­s i gön­de­ril­miþ­o­la­cak­ve­bun­lar­ i­çin­ e-ha­ciz­ iþ­le­mi­ne ge­çi­le­cek.­ Tra­fik­ þu­be­ ve bü­ro­la­rý­na­ e­lek­tro­nik­ or­tam­da­ha­ciz­bil­di­ri­si­gön­de­ri­len­mü­kel­lef­sa­yý­sý­da, hak­k ýn­d a­ ha­c iz­ va­r a­k a­s ý dü­zen­len­miþ­ o­lan­ top­lam mü­kel­lef­ sa­yý­sý­nýn­ yüz­de­ 1’i dü­ze­yi­ne­ u­la­þa­cak.­ Ge­lir­ Ý­da­re­si­Baþ­kan­lý­ðý,­bu­þe­kil­de­ver­gi borç­la­rý­ i­çin­ ban­ka­lar­da­ he­men e­lek­tro­nik­ha­ciz­iþ­le­min­de­bu­lu­na­cak.­ Ay­ný­ þe­kil­de­ borç­lu­lar­ i­çin tra­fik­þu­be­ve­bü­ro­la­rý­na­da­e­lek­tro­nik or­tam­da­ha­ciz­bil­di­ri­si­gön­de­ri­le­cek.

SEKTÖRLERDE KAÇAK DURUMU ARAÞTIRILACAK 2010 Yýlý Performans Programý ile vergi kayýp ve kaçaðýnýn sektörel analizi ve raporlanmasý da gerçekleþtirilecek. Vergi kanunlarýnda veya diðer malî kanunlarda yer alan her türlü istisna, muafiyet ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek üzere de bir çalýþma yürütülüyor. Ýdare, bu kapsamda akaryakýt fiyatlarýnýn takibi ve Avrupa ile karþýlaþtýrýlmasýna dönük bülten hazýrlama çalýþmasýnda da bulunuyor. Gelir Ýdaresinin 2010 Yýlý Performans Programýnda yer alan diðer bazý proje ve düzenlemeler de þöyle sýralanýyor: Mükellef Cari Hesabý Projesi, Ýhbar Takip Yazýlýmý,Veri Ambarý Yönetimi, Borç Sorgulama, Araþtýrma ve Takip Sistemi, MTV Ýliþik Kesme Projesi, Vergi Borcu Yoktur Projesi. Ayrýca, “Elektronik ortamda alýnan hizmetler geniþletilecek. 2009 yýlýnda 38 milyon 500 bin e-beyanname alýnýrken, bu sayý 2010 içinde 55 milyona çýkarýlacak. Alýnan e-beyannamelerin, toplam beyannameye oraný da yüzde 99’a yükselecek. Ýnternet uygulamalarýndan yararlanan mükellef sayýsýnýn toplam mükelleflere oraný da yüzde 62’ye ulaþacak. Bu yýl 144 özelge internette yayýmlanacak.’’ Ankara / aa

G-7, teþvik paketlerinin sürmesini kararlaþtýrdý SANAYÝLEÞMÝÞ G-7­ülkeleri,­küresel­ekonomideki­toparlanmanýn­sürmesi­ve­küresel­piyasalarýn sakinleþmesi­için­çalýþma­sözü­verdiler.­Kanada’nýn­kutup­bölgesindeki­Iqaluit­kasabasýnda düzenlenen­G-7­Maliye­Bakanlarý­ve­Merkez­Bankalarý­Baþkanlarý­toplantýsý­önceki­gün­sona erdi.­Küresel­ekonominin­toparlanmaya­baþladýðýný­ancak,­hükümetlerin­ekonomiye­desteðini çekmesi­için­çok­erken­olduðu­konusunda­anlaþan­G-7­ülkeleri,­bu­yüzden,­sürdürülebilir büyümeye­yumuþak­geçiþi­desteklemek­için­hükümetlerin­teþvik­paketlerine­devam­etmesini kararlaþtýrdý.­Kanada­Maliye­Bakaný­Jim­Flaherty,­G-7­adýna­yaptýðý­açýklamada,­sanayileþmiþ ülkelerin­ayrýca,­güçlü­toparlanma­saðlandýðýnda­gelecek­yýl­teþvik­tedbirlerini­azaltma­stratejilerini­tartýþtýðýný­söyledi.­Flaherty,­‘’Henüz­saðlam­tesis­edilmiþ­toparlanmaya­sahip­deðiliz­ancak, iþaretleri­var.­Teþvikleri­sürdürmeye­ihtiyacýmýz­var.­Hepimiz,­teþvik­önlemlerinin­sürmesinin gerekliliði­konusunda­uzlaþtýk.­Bütçe­açýðý­seviyeleri­ve­teþvikler­sona­erdiðinde,­nasýl­çýkacaðýmýz konusunda­endiþeler­söz­konusu’’­dedi.­Öte­yandan,­G-7­ülkeleri,­geçen­ay­deprem­felâketinin vurduðu­Haiti’nin­gruba­olan­borçlarýný­silmeye­karar­verdi.­­Iqaluit / aa Ýlerleme raporlarýna göre, enerjide 2009 yýlýnda 2 bin 833 megavat kurulu gücünde tesis devreye girdiði kaydediliyor. FOTOÐRAF: ÝHA

Enerjiye 5 milyar liralýk yatýrým ENERJÝ Pi­y a­s a­s ý­ Dü­z en­l e­m e­ Ku­r u­m u (EPDK) Baþ­ka­ný­ Ha­san­ Kök­taþ,­ e­ner­ji­de 2010­yý­lýn­da­5­mil­yar­li­ra­lýk­ö­zel­sek­tör­ya­tý­rý­mý­nýn­ dev­re­ye­ gi­re­ce­ði­ni­ bil­dir­di.­ EPDK Baþ­ka­ný­ Ha­san­ Kök­taþ,­ i­ler­le­me­ ra­po­ru­na gö­re,­e­ner­ji­de­2009­yý­lýn­da­2­bin­833­me­ga­vat­ ku­ru­lu­ gü­cün­de­ te­sis­ dev­re­ye­ gir­di­ði­ni kay­det­ti.­ Bu­nun­ 1400­ me­ga­va­tý­nýn­ do­ðal gaz,­ yak­la­þýk­ 1000­ me­ga­va­tý­nýn­ da­ hid­ro­e-­ lek­trik,­ rüz­gâr­ gi­bi­ ye­ni­le­ne­bi­lir­ kay­nak­lar­dan­o­luþ­tu­ðu­na­i­þa­ret­e­den­Kök­taþ,­‘’Bu­ra­kam­son­7­yý­lýn­en­yük­sek­ra­ka­mý­dýr.­2010 yý­lýn­da­ 2009’da­ki­ re­kor­ ger­çek­leþ­me­nin­ de ü­ze­ri­ne­çý­ký­la­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­ruz’’­de­di.­Ku­ru­mu­mu­za­u­la­þan­i­ler­le­me­ra­por­la­rý­çer­çe­ve­sin­de­2010­yý­lýn­da­top­lam­tu­ta­rý­5­mil­yar li­ra­ya­ u­la­þan­ ö­zel­ sek­tör­ ya­tý­rý­mý­nýn­ ta­mam­la­na­rak­ dev­re­ye­ a­lý­na­ca­ðý­ný­ he­sap­la­dýk­la­rý­ný­ be­lir­ten­ Kök­taþ,­ bu­nun­ 3,5­ mil­yar li­ra­lýk­ kýs­mý­ ye­ni­le­ne­bi­lir­ e­ner­ji,­ 1,4­ mil­yar li­ra­lýk­kýs­mý­do­ðal­gaz­kay­nak­la­rýn­dan­o­luþ­tu­ðu­nu­söy­le­di.­2010­yý­lýn­da­3­bin­400­me­ga­vat­ci­va­rýn­da­bir­ye­ni­ku­ru­lu­gü­cün­dev­re­ye­ a­lý­na­ca­ðý­ný­ ön­gör­dük­le­ri­ni­ bil­di­ren Kök­taþ,­bu­nun­yýl­lýk­ü­re­tim­mik­ta­rý­yak­la­þýk 21­mil­yar­ki­lo­vat­sa­at­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­

3 komþu ülke, üç asgarî ücret nAVRUPA Bir­li­ði­ (AB) ü­ye­si­Yu­na­nis­tan­ve­Bul­ga­ris­tan­i­le­bu­ül­ke­le­re­kom­þu­Tür­ki­ye’de­uy­gu­la­nan as­ga­rî­üc­ret­ler­a­ra­sýn­da­ö­nem­li­fark­lý­lýk­lar­bu­lu­nu­yor.­Net­as­ga­rî­üc­ret­Tür­ki­ye’de­577­TL­i­ken,­Bul­ga­ris­tan’da­ (240­le­va)­ 282­TL,­Yu­na­nis­tan’da­i­se­ (640 Av­ro) 1.354­TL­o­la­rak­uy­gu­la­ný­yor.­Tür­ki­ye’de,­1­ki­log­ram­ek­mek­1­li­ra­87,­5­kruþ,­Bul­ga­ris­tan’da­1­TL ve­Yu­na­nis­tan’da­1,7­TL.­Et­i­se­Tür­ki­ye’de­22-32 TL,­Bul­ga­ris­tan’da­9-12­TL,­Yu­na­nis­tan’da­25-30 TL’den­sa­tý­lý­yor.­Ben­zi­nin­lit­re­si­Tür­ki­ye’de­3,68­TL, mo­to­rin­3,05­TL,­Bul­ga­ris­tan­da­ben­zin­2,40­TL, Yu­na­nis­tan’da­2,45­TL.­Sý­nýr­da­ya­þa­yan­Yu­na­nis­tan ve­Bul­ga­ris­tan­lý­lar­seb­ze,­de­ter­jan­ve­gi­yim­ih­ti­yaç­la­rý­ný­Tür­ki­ye’den­sað­lý­yor.­­Edirne / aa

DOLAR

tu

Vize muafiyeti bürokrasiye takýlmasýn nBAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­Mos­ko­va­zi­ya­re­tin­de­gün­de­me­ge­len­Tür­ki­ye­i­le­Rus­ya­a­ra­sýn­da­baþ­la­týl­ma­sý­plan­la­nan­vi­ze­siz­se­ya­ha­tin bü­rok­ra­si­ye­ta­kýl­ma­sýn­dan­en­di­þe­e­di­li­yor.­TürkRus­Ýþ­Kon­se­yi­O­nur­sal­Baþ­ka­ný­ve Tu­rizm­Ya­tý­rým­cý­lar­Der­ne­ði­(TYD) Baþ­ka­ný­Tur­gut­Gür,­i­ki ül­ke­a­ra­sýn­da­vi­ze­nin­kal­dý­rýl­ma­sý­na­yö­ne­lik­gi­ri­þim­le­rin­ö­nem­li­bir­ge­liþ­me­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek, “An­cak­vi­ze­kal­dý­rýl­ma­sý­ko­nu­su­nun­Rus­ya’da­ki bü­rok­ra­si­ye­ta­ký­la­ca­ðý­en­di­þe­si­ta­þý­yo­rum”­de­di. Rus­ya’da­Kaf­kas­lar­gi­bi­has­sas­böl­ge­le­rin­ol­du­ðu­na­dik­kat­çe­ken­Gür,­“Bu­ra­lar­dan­ge­len­ler­vi­ze­si ol­sa­da­gi­riþ­te­zor­luk­ya­þý­yor.­Pa­sa­port­kon­trol­le­rin­de­sa­at­ler­ce­bek­le­ti­li­yor.­‘Ne­den­gel­din,­ne­re­de ka­la­cak­sýn?­Ka­la­ca­ðýn­o­te­lin­fa­tu­ra­sý­ný­gös­ter’­þek­lin­de­so­ru­lar­la­kar­þý­la­þý­yor­lar.­Rus­lar,­bu­tek­li­fin al­týn­da­kal­ma­mak­i­çin­Tür­ki­ye’ye­‘i­þ­a­dam­la­rý­ný­zý vi­ze­siz­a­la­lým’­di­ye­bi­lir­ler”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­Gür, Rus­ya’nýn­A­rap­ül­ke­le­ri­gi­bi­vi­ze­yi­he­men­kal­dý­ra­ca­ðý­ný­bek­le­me­di­ði­ni­di­le­ge­tir­di.­Tur­gut­Gür’ün ver­di­ði­bil­gi­le­re­gö­re,­Tür­ki­ye’nin­Rus­la­ra­vi­ze ver­me­de­hiç­bir­so­ru­nu­yok.­Çok­ba­sit­ve­ko­lay. Rus­ya’dan­tu­ris­tik­a­maç­lý­ge­len­ler­sý­nýr­ka­pý­la­rýn­da­20­do­lar­ö­de­ye­rek­a­nýn­da­2­ay­lýk­vi­ze­a­la­bi­li­yor. Fa­kat,­Rus­ya’ya­gi­de­cek­Türk­va­tan­daþ­la­rý­nýn­vi­ze al­ma­sý­zor.­Rus­ya­baþ­kon­so­los­luk­la­rý­mü­ra­ca­at­lar­da­i­þ­a­da­mý,­iþ­çi,­tu­rist­o­lup­ol­ma­dý­ðý­ný­dik­ka­te­a­la­rak­vi­ze­ve­ri­yor.­Vi­ze­üc­re­ti­de­80­do­lar.­Ýþ­çi­vi­ze­si­al­mak­ne­re­dey­se­im­kân­sýz.­

SERBEST PÝYASA

JAPON Motosiklet firmasý Yamaha Motor’un, Afrika pazarýna ihraç edeceði motosikletleri yerli motosiklet üreticisi Ramzey’e ürettirme kararý aldýðý bildirildi. Ramzey’in yaptýðý yazýlý açýklamada, üretilen ilk parti malý taþýyan 5 TIR’ýn yola çýktýðý ifade edildi. 2010 yýlýnda Yamaha için 40 bin adet 50 CC’lik motosiklet üretmeyi planlayan Ramzey’in, 3 yýl içinde bu rakamý 100 bin adete çýkarmayý hedeflediði de belirtildi. Yapýlan Ýþbirliði anlaþmasýnýn Ramzey’e 30 milyon lira yýllýk katký saðlayacaðýný anlatan Genel Koordinatör Fevzi Lütfi Yalnýz, üretim için ilk etapta 10 milyon lira yatýrým yapacaklarýný açýkladý. Ýstanbul/YENÝ ASYA

tu

HA­BER­LER

Kömür ve hidrolik kaynaklar dýþa baðýmlýlýðý azaltýr ENERJÝDE dýþa baðýmlýlýðýn azalmasýný hedefleyen politikalarýn ancak ulusal kömür ve hidrolik enerji kaynaklarýna dayalý olarak oluþturulabileceði, bu çerçevede Türkiye Taþkömürü Kurumu’nun (TTK) yeniden yapýlandýrýlarak kamu iþletmeciliðinin devam etmesine ihtiyaç duyulduðu belirtildi. TMMOB Maden Mühendisleri Odasý’nýn hazýrladýðý ‘’Taþkömürü Raporu’’na göre, Türkiye’nin yýllýk 23 milyon ton olan taþkömürü tüketiminin yüzde 90’ý ithalatla karþýlanýyor ve toplam tüketimin yýllýk 5 milyon ton kadarý demir-çelik endüstrisinde yapýlýyor. Türkiye’nin 2007 yýlý itibariyle taþkömürü rezervi 1 milyar 330 milyon ton, üretimi 2 milyon 492 bin ton ve ithalatý da kok dahil 20 milyon 742 bin ton düzeyinde bulunuyor. Ülkenin birincil enerji tüketiminde dýþa baðýmlýlýðýnýn yüzde 70’ler civarýnda olduðuna dikkat çekilen rapora göre, enerjide dýþa baðýmlýlýðýn azalmasýný hedefleyen politikalar ancak ulusal kömür ve hidrolik enerji kaynaklarýna dayalý olarak oluþturulabilir. Bu çerçevede TTK yeniden yapýlandýrýlarak kamu iþletmeciliðinin devam etmesine ihtiyaç duyulduðu belirtildi. Ankara / aa

Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn payý artacak

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz

ENERJÝ ve­Ta­biî­Kay­nak­lar­Ba­ka­ný Ta­ner­ Yýl­dýz,­ ye­ni­le­ne­bi­lir­ e­ner­ji kay­nak­la­rý­nýn­e­lek­trik­e­ner­ji­si­ü­re­ti­mi­ i­çe­ri­sin­de­ki­ pa­yý­nýn,­ 2023­ yý­lýn­da­en­az­yüz­de­30­ol­ma­sý­nýn­he­def­len­di­ði­ni­bil­dir­di.­CHP­An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li­Hüs­nü­Çöl­lü’nün­ya­zý­lý­ so­ru­ ö­ner­ge­si­ni­ ce­vap­la­yan­ Yýl­dýz,­ya­pý­la­cak­plan­la­ma­ve­uy­gu­la­ma­lar­doð­rul­tu­sun­da,­ye­ni­le­ne­bi­lir e­ner­ji­ kay­nak­la­rý­nýn­ e­lek­trik­ e­ner­-

ji­s i­ ü­r e­t i­m i­ i­ç e­r i­s in­d e­k i­ pa­y ý­n ýn 2023’te­ en­ az­ yüz­de­ 30­ dü­ze­yin­de ol­ma­sý­nýn­ he­def­len­di­ði­ni­ be­lirt­ti. E­lek­trik­ü­re­ti­min­de­do­ðal­gaz­pa­yý­nýn­ i­s e­ 2023­ yý­l ý­n a­ ka­d ar­ yüz­d e 30’un­ al­tý­na­ dü­þü­rül­me­si­nin­ plan­lan­dý­ðý­ný­bil­di­ren­Yýl­dýz,­EPDK­ta­ra­fýn­dan­3­bin­350­me­ga­vat­(MW) ku­ru­lu­gü­cün­de­ye­ni­rüz­gâr­pro­je­si­ne­ li­sans­ ve­ril­di­ði­ni­ i­fa­de­ et­ti. 2002’de­ yok­ sa­yý­la­cak­ dü­zey­de­ o­lan­ rüz­gâr­ e­ner­ji­si­ ku­ru­lu­ gü­cü­nün,­ 2009­ yý­lý­ so­nu­ i­ti­ba­riy­le­ 802 MW’ye­ u­laþ­tý­ðý­ný­ di­le­ ge­ti­ren­ Yýl­dýz,­ ‘’Rüz­gâr­ e­ner­ji­si­ ku­ru­lu­ gü­cü­mü­zün­ 2­ yýl­ so­nun­da­ 2­ bin­ 200 MW’ye­u­la­þa­ca­ðý­tah­min­e­dil­mek­te­dir”­di­ye­ko­nuþ­tu.

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2010/98 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11.03.2010 saat 11.20-11.25 arasýnda EKAY OTOPARKI YENÝ MAH. HUDUDTYOLU CAD. NO: 35-37 PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16.03.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze müracaat etmeleri rica olunur. 29.01.2010 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 33.000,00 1 34 TA 8770 PLAKALI SÝYAH RENKLÝ HONDA ACCORT ARAÇ MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT ARAÇ. B: 7848

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2010/98 TAL Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11.03.2010 saat 11.00-11.10 arasýnda EKAY OTOPARKI YENÝ MAH. HUDUDTYOLU CAD. NO: 35-37 PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16.03.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze müracaat etmeleri rica olunur. 29.01.2010 Lira 23.000,00

Adet 1

Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 34 FY 988 PLAKALI RENAULT MEGAN SAÐ ARKA ÇAMURLUK VURUK MUHTELÝF ÇÝZÝKLERÝ MEVCUT PLATÝN GRÝ RENKLÝ ARAÇ 2008 MODEL RUHSAT YOK ANAHTARI MEVCUT. B: 7847


12

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

RÖPORTAJ

Dinin resmîleþmesine karþý toplum cemaatleri kurmuþtur MEHMET ALTAN: “TOPLUM, DÝNÝN RESMÎLEÞMESÝNE KARÞI CEMAATLER GÝBÝ OLUÞUMLARLA KENDÝ YAPISINI KURMUÞTUR.” H. HÜSEYÝN KEMAL hhkemal@yeniasya.com.tr

Cumhuriyet dönemi sonrasý 1950’lerden sonra baþlayan demokratikleþme süreci geldiðimiz noktada iyice belirginlik kazanmýþ toplumun baskýya uðrayan kesimleri kimlikleriyle ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Baskýya uðrayan pek çok kesim gibi dindarlar da bugün her alan da söz sa hi bi ol ma ya baþ la mýþ týr. Prof. Mehmet Altan Türkiye’nin deðiþen süreçler için de di nin gel di ði nok ta yý de ðer len dir di ði Kent Dindarlýðý kitabýnda tartýþmaya yeni bir boyut kazandýrýyor. Dinin sosyal alanda daha görünür olmasý gerektiði söyleyen Altan, siyasal Ýslâmýn demokratikleþmeyle birlikte ortadan kalkacaðýný söylüyor.

“Kent Dindarlýðý” kitabýný nasýl bir algýyla çýkardýnýz? ki nedenle çýkardým; gençliðimdeki kent dindarlarýný ortalýkta göremez oldum. Ýkincisi kimi mevcut uygulamalarýn kent dindarlýðýyla baðdaþmadýðýný, kent dindarlýðýna uymadýðýný gördüm ve bu çeliþkilerin peþine düþtüm. Sosyolojik olarak farklý resimler görüyorsun, bu farklý resimler üstünden farklý sonuçlara varýyorsun. Onu da bir kitap haline getirip Türkiye’nin bu konuyu benimle birlikte tartýþmasýný arzuladým.

Ý

Gençliðinizdeki kent dindarlarý nasýl insanlardý? Ýnançlarýný içselleþtirmiþ, inancýnýn felsefî derinliðine ve estetiðine vakýf, kentin çoðulculuðu ve farklýlýðýna uyumlu, güler yüzlü, þakacý, ümitli bir insan portresi çiziyorlardý. Þimdiki “kimi” dindar örnekleri þekil þartlarýyla hareket ediyorlar, dini bir arýnmadan çok sosyal konumlarýndaki yetersizliklerin aracý olarak görüyorlar. Gençliðinizde demokrasi bu kadar geliþmemiþti. Böyleyse “Demokrasi geliþtikçe kent dindarlarý yerini þekilci dindarlara býrakýyor” denilebilir mi?

Prof. Mehmet Altan Türkiye’nin deðiþen süreçler içinde dinin geldiði noktayý deðerlendirdiði Kent Dindarlýðý kitabýnda tartýþmaya yeni bir boyut kazandýrýyor.

gerçek yorumunu engellemiyor mu?

Bizde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile Genelkurmay BaþkanlýÇok güzel bir soru, ama böyle bir çýkarým ðý ay ný ka nun da yer a lýr. Bu, yapýlamaz. Aslýnda burada bir çeliþki yok. De- konunun ne kadar önemsendimokratikleþme toplumun en gadre uðramýþ, ðini gösterir. Cumhuriyet topen dýþlanmýþ kesiminin, en dýþtaki çemberin luma güvenmediði gibi dine de merkeze entegrasyonu demektir. Yok sayýlan güvenmeyerek ‘din devleti olinsanlarýn ilk defa kaale alan mekanizmanýn ma ya lým’ der ken Di ya net’le iþleyiþidir. O açýdan demokrasi müthiþ olum- ‘devlet dini’ yaratmýþtýr. Toplum ludur. Bu mekanizmanýn zorlu yaný ortalama da di nin res mi leþ me si ne kar þý ni te li ði dü þür me si dir. Genç li ðim de ki kent cemaatler gibi oluþumlarla kendi dindarlarý cumhuriyetin dýþladýðý bir zümre yapýsýný kurmuþtur. Cum hu ri yet A na do lu’yu bir iç deðildi. Mesele dýþlanmýþ insanlarýn en üst konuma getirilmesini saðlamaktýr. Demokrasi sömürge olarak kullanmýþtýr. Buracumhuriyetin dýþladýðý insanlarý içine alýyor, daki insanlar çektikleri çileleri ve aama kent dindarlýðý düzeyinde kalite ortaya cýlarý, dýþlandýklarý için, sosyal meçýkmýyor. Bu sefer sosyal sýkýntýlarýn, yetersiz- kanizmanýn dýþýnda din algýsýna sýðýliklerin giderilmesine yönelik arantýlar öne ge- narak gidermeye çalýþmýþlardýr. Yapýçiyor. Dýþlanmýþ insan sisteme entegre olur lan araþtýrmalarda da insanlarýn refah öncelikle inancý araç olarak kullanýr, derinliði- ve eðitim düzeyi artarken partilere oy ni yadsýr, kentin çoðulculuðunu inkâr eder. ver me has sa si yet le rin de di nin et ki si Benzememezlik yerine benzeþmeyi bir baský de azalmýþtýr. aracý olarak kullanmaya baþlar. Ama sonra ya- Dinin siyasallaþmasý sizce vaþ yavaþ bulunduðu þartlarda hayat þartlarý i- Cumhuriyetin dindarlarý lerledikçe bakýþlarý ve yorumlarý deðiþir… dýþlamasýyla da alâkalý mý? Kent vurgusu neden? Kent olmayýnca çoðulculuk olmuyor. Mesele sana benzemeyenlerle birlikte yaþama kültürünü geliþtirip kendi inanç ve vicdan özgürlüðünden vazgeçmeden içsel yolculuðuna ara vermeden devam edebilmektir. Kent dindarlýðýnýn karþýsýnda siyasal Ýslâm var galiba? Siyasal Ýslâm þekil þartlarýný öne geçiren bir ta výr dýr. Ta li ban ken di an la yý þý ný Af ga nis tan’da uyguladý ortaya sadece yasak çýktý. Ýnsan birikimine yönelik bir saldýrý olarak kendini gösterdi. Yasakçýlýkla dindarlýk arasýnda birebir iliþki kurmayý anlamýyorum. Siyasal Ýslâmla kültürel Ýslâm algýsýnýn ayrýþtýðý en keskin yer yasakçýlýkla dindarlýðýn özdeþleþtirilmesi ayrýmýdýr. Devletin dinî alana müdahalesi dinin

Söylediðiniz çok doðru. Cumhuriyet Batýya çok öykündüðü, onun gibi yaþamayý esas aldýðý ve bütün devrimlerini Batýnýn üretim biçimini dýþlayarak yaptýðý için Müslümanlýðý saha dýþýna çýkararak toplumsal oluþumun kaynaðý olarak gör me miþ tir. Müs lü man bir top lu mun kendi özelliklerini yok sayarak buranýn normalleþmesinin imkâný yok. Cumhuriyet elitlerinin dine bakýþýnýn anlamak, algýlamak, kabul etmek yerine inkâr olmasý siyasal Ýslâm’ýn oluþmasýnýn en büyük sebeplerinden biri. Bu derinliksiz yapý da sýð ideolojiler doðuruyor galiba… Biz de din iç aydýnlanma, felsefi bir süreç olmaktan ziyade topluma neyi nasýl yapmasý gerektiði konusunda nizam veren biçime yöneldi. Bunun Kemalizmden,

SAÝD NURSÎ DERÝN ÝZLER BIRAKTI Bu çatýþmalar sürerken bizim aydýnýmýzda toplumun ve kendi dinini bilmiyor. Garip olan burasý deðil mi? Bütün yanlýþlýk buradan geliyor. Avrupada herkes kendi dinini bilir, bize yurtdýþýna çýkýldýðýnda Ýslâm hakkýnda bir þey sorulduðunda bir halt bilmezsin. Topluma bir iç sömürge gibi varlýðýný, duruþunu, dinini aþaðýlayarak yaklaþmak kavganýn nedeni. Toplumu aþaðýlamanýn ilericilik olduðunu zanneden bir yapý burasý. Bu toplumu normalleþtirecek þey Ýslâmý okunabilir, tartýþýlabilir, öðrenilebilir hale getirmektir. Toplumun dinini bilmeden toplumu nasýl anlayabiliriz ki. Ayrýca dini birilerinin tekelinden de çýkarmak lâzým. Dinden rant saðlayan herkes dinin normalleþmesini istemiyor. Türkiye’deki cemaatler sizce ne konumda? Burada insanlar hem deðiþiyor hem deðiþtiriyor. Türkiye olaylarý ve insanlarý, toplumu analiz ederken hiçbir þeyi sabit almadan yapmak lâzým. Tek bir kare fotoðrafla bir ömrün analizi yapýlamaz. Þu an Türkiye’de herkes birlikte dönüþüyor… Bu dönüþümde Said Nursî’nin fikirlerini nasýl yorumlarsýnýz? Said Nursî bu konularda çok fazla çalýþmýþ, yazmýþ, emek harcamýþ birisi. Onun için býraktýðý izler derin. Onunda söylediklerinin yorumlarýnýn özel olarak etüd edilmesi gerekir, bunu yapan geniþ kesim var. Said Nursî cumhuriyet tarafýndan ilk dýþlanan insanlardan biri. Cumhuriyetin kendisine yönelik yaptýðý çile ve iþkenceler ortada. Said Nursî’nin görüþlerinin yaygýnlaþmasý, onun düþüncesi etrafýnda bir tartýþmanýn ortaya çýkmasý ancak normalleþmeyle birlikte gerçekleþtirilebilir. Normalleþmeyle birlikte Said Nursî’nin düþünce ve algýsýna yönelik resim tam olarak ortaya çýkar.

otoriter bir rejimden farký kalmaz. Bir taraf tan siz Müs lü man la rýn cum hu ri yet döneminde yaþadýðý sýkýntýlarýn altýný çizerken öbür taraftan etkin olduðun alanda çok sesliliðe tahammül edemez, herkesi birbirine benzeþtirmeye kalkarsan bunun ikisi arasýnda fark kalmaz. Hatta diðeri ortaya çýkýþ itibariyle dinden daha yeni olduðundan kadük kalýr. Þu na de mok ra tik leþ me sü re ci ni hýzla yaþý yo ruz. Bu Ýslâmýn daha derinlikli yaþanmasýný beraberinde getirecek mi? Bundan umutluyum. Dýþlanmýþ insanlar yavaþ yavaþ kentlere geliyorlar, orta sýnýf oluyorlar, bir kýsmý zenginleþiyor. Ben bu sürecin daha hýzla ilerlemesi için çaba sarf ediyorum, ancak piyasa ekonomi si nin o tur ma sý i çin bi le dört ku þak geçmesi gerekir derler. Osmanlý baþlý baþýna bir kent kültürüdür ve buranýn kültüründe kent dindarlýðý vardýr. Böyle bir avantaj varken neden tekrar bu inanýþ bi çi mi ni ö ne çý kar ma ya lým. So nuç ta bizler buranýn kültürüyle varoluyoruz. Ben buraya bir katkým olur mu arantýsý içindeyim… Kýþlanýn dine bakýþý normalleþmeyi engelliyor mu? Kýþlanýn dine bakýþýyla burasý normalleþemez. Ýhtilâller her seferinde kýþlanýn camiye bakýþýný pekiþtirmiþtir. 2009 yýlýnda bir vatandaþýmýz sýrf Ermeni olduðundan AB genel sekreterliðine memur olmasý gazetelerde birinci sayfadan haber oluyor. Bu nasýl bir vatandaþlýk algýsýdýr? Cumhuriyet Müslüman ümmet üze ri ne ku rul muþ tur. O nun i çin buradaki tartýþmalar çok Müslüman az Müslüman tartýþmasýdýr. Ayrýca din burada kültürel derinliði bir yana býrakýlýp siyasetin aracý olarak kullanýlmaya çalýþýlmaktadýr. 12 Eylül darbesi Ýslâmý kullanmýþtýr. Öbür taraftan ‘ben

kente uyamýyorum, onun için þehri kendime benzeteyim’in aracý olarak dini kullanýrsanýz, bunu ezikliðinizi engellemek için yaparsanýz bunun dinle alâkasý olmaz. Dinin bu kadar siyasallaþtýðý bir ortamda da kültürel Ýslâmýn, kent din dar lý ðý nýn se si çýk mý yor. Tür ki ye Müslüman aleminin yýldýzý olacaksa kent dindarlýðý kavramýnýn temel þartlarýný yerine getirmeli. Sosyo-ekonomik yapýsýný belli bir düzeye ulaþtýrmalý. Siz imamlar toplumda lider olmalý diyorsunuz. Bu kamusal alanýn din tarafýndan iþgali olarak algýlanmaz mý? Dindar olduðunu söylediðinde saygý duyarým, ama hayata senin paradigmanla bakmak zorunda deðilim. Din insanlýðýn en eski yaklaþýmlarýndan biri. Batýda rahip kiliseden ibaret deðil, toplumun içinde gezer dolaþýr, ahbaplýk eder, birikimiyle sosyal hayatýn içinde rol oynar. Biz de ise imamlýk sadece camiden ibarettir. Ýmamlarý din felsefesinde bir aktör olarak göremiyoruz. Ýmamlarýn inanç entelek tü e li ol ma sý ge re kir. De ði þik or tam la ra girdiðinde varlýðýný rahatlýkla, derinliði ve donanýmýyla ortaya koyabilecek bir anlayýþtan bahsediyorum. Kitabýnýzda din ve bilim birbirinden ayrýlmaz diyorsunuz. Ancak Ýlâhî kanunlarýn bilim alanýna giremeyeceðini söyleyenler var… Din le bi li mi ça týþ ma ha lin de gös ter mek yanlýþ. TÜBÝTAK Darwin’i yasakladý böylelikle. “Darwin’e inanmayan gerici” diyenle “Darwin’e inanan kafir” diyen arasýnda bir fark kalmadý. Dinle bilimin toplumsal fonksiyonlarý çok farklý. Biz nihayetinde ölümlüyüz, bunun getirdiði bir çaresizlik ve arayýþ var. Bilim ilerledikçe biz ölümsüzleþeceðiz diye bir durum yok. Ýnsanýn kâinatý keþfetme çabasýyla ölümsüzlüðünden doðan çaresizliðene destek arayýþýný da ayný þey olarak görmek yanlýþ. Kilisenin hakimiyetine karþý pozitivist devrimin aldýðý tavýrla birlikte ortaya çýkan din-bilim çatýþmasýnýn kuantum fiziðiyle aþýlacaðýný düþünüyorum. Nasýl ki ruh ve akýl bölünemez dinle bilim de bölünemez.


13

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað recep@yeniasya.com.tr

Ümit Kýzýltepe umitvar@yeniasya.com.tr

OTOMOBÝL Ford Otosan’da indirim devam ediyor

Yeni Palio Sole Premio bayilerde yerini aldý FÝAT Pa­li­o­So­le’nin­da­ha­zen­gin­do­na­ný­mý­da­ha­e­ko­no­mik­fi­ya­ta­su­nan­“Pre­mi­o”­do­na­ným­lý­ver­si­yo­nu, Fi­at­show­ro­om­la­rýn­da­ye­ri­ni­al­dý.­1.4­lit­re­ben­zin­li 77­HP­ve­1.3­lit­re­Mul­ti­jet­70­HP’lik­i­ki­fark­lý­mo­tor se­çe­ne­ðiy­le­24­bin­450­TL’den­baþ­la­yan­fi­yat­lar­la­sa­tý­þa­su­nu­lan­Fi­at­Pa­li­o­So­le­Pre­mi­o,­ra­kip­le­rin­de­op­si­yo­nel­o­la­rak­su­nu­lan­ABS,­MP3­ça­lar­lý­mü­zik­sis­te­mi,­kli­ma,­me­tal­gö­rü­nüm­lü­ön­ýz­ga­ra,­or­ta­kon­sol,­ha­va­lan­dýr­ma­ü­ni­te­le­ri­ve­iç­ka­pý­kol­la­rý­gi­bi­ca­zip­ar­tý­la­rýy­la­far­ký­ný­or­ta­ya­ko­yu­yor.

Peugeot’da 2 yýla varan yakýt masrafý kadar indirim

FORD Otosan;­binek­araçlarda­yüzde­8,­ticarî araçlarda­yüzde­16­indirim­yapýyor­ve­“50­ay­500 TL”­kredi­kampanyasýný­devam­ettiriyor.­Bu­çok avantajlý­kampanyayla­Ford­Otosan­binek­araçlarda yüzde­8,­ticarî­araçlarda­ise­yüzde­8­ek­indirimle toplam­yüzde16­oranýnda­indirim­uyguluyor.­Ford Otosan­“Sekiz­sekizlik”­indirim­kampanyasýnýn­yaný sýra,­2009­yýlýnýn­Kasým­ayýnda­50.­Yýl­kampanyasý olarak­baþlattýðý­“50­ay­500­TL”­Ford­Finans­kredisini­de­sürdürüyor­ve­müþterilerine­bu­iki­kampanyadan­ayný­anda­yararlanma­fýrsatý­tanýyor.­

PEUGEOT, 2010­yý­lý­nýn­ilk­fýr­sa­tý­ný­su­nu­yor.­Þu­bat­a­yýn­da­Pe­u­ge­ot mo­del­le­rin­de­5­bin­900­TL’ye­va­ran­fi­yat­a­van­ta­jý­nýn­ya­ný­sý­ra­ba­zý Pe­u­ge­ot­ mo­del­le­rin­de­ 12­ ay­ “0”­ fa­iz­ o­la­na­ðý­ su­nu­lu­yor.­ Pe­u­ge­ot mo­del­le­rin­de­ su­nu­lan­ fi­yat­ a­van­ta­jý­nýn­ tu­ta­rý­ 2­ yý­la­ va­ran­ ya­kýt mas­ra­fý­ des­te­ði­ne­ denk­ ge­li­yor.­ Pe­u­ge­ot­ 407­ mo­de­lin­de pe­þin­ in­di­ri­mi­ i­le­ bir­lik­te­ 20­ bin­ TL­ kre­di­ye­ 12­ ay­ “0” fa­iz­o­ra­ný­uy­gu­la­ný­yor.­206+­di­zel­ve­ben­zin­li­mo­del­le­ri­miz­de­ pe­þin­ in­di­rim­ler­le­ bir­lik­te­ 10­ bin TL’ye­i­çin­12­ay­“0”­fa­iz­li­fi­nans­im­kâ­ný­su­nu­lu­yor.­206­Se­dan­mo­de­li­i­le­de­pe­þin­in­di­ri­mi ve­ya­17­bin­TL’ye­12­ay­“0”­fa­iz­o­ra­ný­uy­gu­la­ný­yor.­ Blu­e­ Li­on­ in­di­ri­mi­ de­ 2010­ yý­lýn­da­ 2.000 TL­ek­fi­yat­a­van­ta­jý­su­nu­yor.­

OTOMOBÝL FÝRMALARI 2010 YILINDA DA SATIÞ HEDEFLERÝNE ULAÞABÝLMEK ÝÇÝN ÝNDÝRÝM KAMPANYALARINA DEVAM EDÝYOR. ÝÞTE FÝRMALARIN ÝNDÝRÝMLÝ FÝYATLARI:

Ocak fiyatlarý Þubat’ta da geçerli Þu­bat­a­yýn­da­ÖTV­des­te­ði­Nis­san’dan.­Bu­ö­nem­li­fýr­sa­ta­ek­o­la­rak­Nis­san,­Cros­so­ver seg­men­ti­nin­ilk­tem­sil­ci­si­ve­Av­ru­pa’da sa­tý­þa­su­nul­ma­sýn­dan­bu­ya­na­ya­rým mil­yon­a­det­sa­týþ­ra­ka­mý­na­u­la­þan Qash­qa­i’ye­sa­hip­ol­mak­is­te­yen­ler i­çin­15.000­TL’ye­15­ay­yüz­de­0 fa­iz­li­kre­di­uy­gu­lu­yor.­Ay­rý­ca Mic­ra,­No­te­ve­Qash­qa­i’de­ki­O­cak­a­yý­fi­yat­la­rý­nýn­Þu­bat­a­yýn­da da­ge­çer­li­ol­du­ðu­nu­du­yu­ran Nis­san,­ye­ni­le­nen­Mic­ra’da 3,367TL’­ye,­Ye­ni­No­te’da 5,417TL’­ye­ve­Qash­qai­‘de 4,900TL’­ye­va­ran­a­van­taj­la­ra de­vam­e­di­yor.­

ÜMÝT KIZILTEPE

Yeni Kia Sportage yüzünü gösterecek nYENÝ KÝA Spor­ta­ge­mo­de­li­nin­dün­ya­lans­ma­ný­Mart­a­yýn­da­ya­pý­la­cak­U­lus­la­ra­ra­sý­Ce­ne­ve­re O­to­mo­bil­Fu­a­rý’nda­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­Ye­ni­Ki­a Spor­ta­ge,­ha­kim­sü­rüþ­po­zis­yo­nu,­ge­niþ­gö­rüþ a­çý­la­rý,­ar­ttý­rýl­mýþ­gü­ven­lik­do­na­ným­la­rý­ve­yer­den­yük­sek­lik­gi­bi­SUV­a­raç­lar­i­çin­a­nah­tar­ö­zel­lik­le­rin­ba­þa­rý­lý­bir­kom­bi­nas­yo­nu­nu,­gös­te­riþ­li­ve­mo­dern­ta­sa­rý­mýy­la­bir­leþ­ti­re­rek­su­nu­yor.­Bir­ön­ce­ki­ne­sil­Ki­a­Spor­ta­ge’dan­da­ha­u­zun,­da­ha­al­çak­ve­da­ha­ge­niþ­o­lan­Ye­ni­Spor­ta­ge,­sü­rü­cü­ve­yol­cu­la­rý­i­çin­da­ha­faz­la­hayat­a­la­ný­ve­da­ha­faz­la­ba­gaj­hac­mi­su­nar­ken,­da­ha­u­zun­aks­me­sa­fe­si­i­le­ge­liþ­ti­ril­miþ­sü­rüþ­key­fi­de va­de­di­yor.­Ye­ni­Ki­a­Spor­ta­ge,­2010­yý­lý­i­kin­ci ya­rý­sýn­da­hem­di­zel­hem­de­1.6­lt.­ben­zin­li­mo­tor­se­çe­nek­le­ri­i­le­ül­ke­miz­de­sa­tý­þa­su­nu­la­cak.­

Honda CR-Z ile “Her Litreyi Yaþa”

umitvar@yeniasya.com.tr

Nissan, 2010 yýlýnda da büyümeye devam edecek GEÇEN yýl yakaladýðý yüzde 39’luk büyüme rakamý ile büyük bir baþarýya imza atan Nissan Türkiye, 2010 yýlýnda da ayný baþarýyý devam ettirmeyi hedefliyor. 2009 yýlýnda Qashqai satýþlarýndaki ciddî artýþ sayesinde yüzde 39’luk büyüme rakamý yakalayarak Nissan Türkiye, 2010 yýlýnda da yeni modelleri ile ayný büyüme rakamlarýný yakalamayý hedefliyor. Nissan Türkiye Genel Müdür Yardýmcýsý Ýlkim Sancaktaroð-

lu yaptýðý açýklamada; “Qashqai çok farklý kesimlerin çok farklý ihtiyaçlarýný karþýladýðý için en çok tercih edilen model oldu ve binek satýþlarýmýzý yüzde 39 oranýnda arttýrmamýzý saðladý. 2009 yýlýný toplamda 7 bin 325 adetlik bir satýþla kapatarak, toplamda da yüzde 1,33’lük bir pazar payýna ulaþtýk. 2010 yýlý herkes için birçok belirsizlik içermekle birlikte, Nissan olarak 2010’a daha umutlu bakýyoruz” dedi.

Chevrolet’den cazip fiyat ve kampanyalar

SUZUKÝ'NÝN ge­niþ­le­yen­ü­rün­yel­pa­ze­si­nin­tem­sil­ci­le­rin­den­SX-4’ün ve­B­seg­men­tin­de­ki­id­di­a­lý­tem­sil­ci­si­Swift’in­di­zel­se­çe­nek­le­ri­yet­ki­li sa­tý­cý­lar­da­ye­ri­ni­al­dý.­Bir­þe­hir­klâ­si­ði­ol­ma­yo­lun­da­e­min­a­dým­lar­la­i­ler­le­yen­Swift’in­74­Hp­güç­ü­re­ten­1,3­lit­re­lik­di­zel­mo­to­ru­34,804 TL’den­baþ­la­yan­fi­yat­lar­la­sa­tý­þa­su­nul­du.­Su­zu­ki’nin­Ja­pon­ya’da­ki­te­sis­le­rin­de­ü­re­ti­len­ve­mar­ka­nýn­ye­ni­ta­sa­rým­an­la­yý­þý­nýn­bir­so­nu­cu­o­lan­SX-4­HB­,­4150­mm’lik­u­zun­lu­ðu,­1730­mm’lik­ge­niþ­li­ði­ve­1,605 (205/60R16­las­tik­ve­ta­van­çý­ta­la­rý­i­le) mm’lik­yük­sek­li­ðe­sa­hip­o­lup çar­pý­cý­öl­çü­le­ri­ne­i­la­ve­o­la­rak­yük­sek­ta­va­ný­da­se­ya­hat­e­den­yol­cu­la­rý­na­fe­rah­bir­o­da­his­si­ve­ri­yor.­Su­zu­ki­Swift­i­se,­3760­mm’lik­u­zun­lu­ðu, 1690­mm’lik­ge­niþ­li­ði­ve­1500­mm’lik­yük­sek­li­ðe­sa­hip.­Swift’in­bu­öl­çü­le­ri­kul­la­ný­cý­sý­na­ol­duk­ça­ra­hat­ve­kon­for­lu­bir­iç­me­kân­su­nu­yor.­

Renault Wind: Roadster dünyasýnda yeni bir rüzgâr nRENAULT,­2­Mart­2010­ta­ri­hin­de­Ce­nev­re­Fu­a­rý’nda­ye­ni­co­u­pé­ro­ads­ter­mo­de­li­Re­na­ult Wind’i­Dün­ya­prö­mi­ye­rin­de­ta­ný­ta­cak.­Re­na­ult Wind,­3,83­m­u­zun­lu­ðun­da­2­kol­tuk­lu­ve­a­çý­lýr ta­van­sis­te­mi­ne­sa­hip­o­lan­bir­co­u­pé­ro­ads­ter. Sa­de­ce­12­sa­ni­ye­de­a­çý­lan­ye­ni­lik­çi­e­lekt­rik­li­ta­van­kon­sep­ti­i­le­Re­na­ult­Wind,­a­çýk­ha­va­da­sü­rüþ­tut­kun­la­rý­na­ye­ni­ke­yif­pers­pek­tif­le­ri­su­nu­yor.­Re­na­ult­Wind,­hem­seç­kin­hem­de­gün­lük kul­la­ným­da­pra­tik­o­lan,­kom­pakt­ve­üs­tü­a­çý­lýr bir­a­raç­a­ra­yý­þýn­da­ki­­bir­müþ­te­ri­ke­si­mi­ne­hi­tap e­di­yor.­Kom­pakt­öl­çü­le­ri­sa­ye­sin­de­þe­hir­i­çin­de son­de­re­ce­çe­vik­o­lan­Wind,­ta­van­ko­nu­mu­ne o­lur­sa­ol­sun,­270­dm3­VDA­sa­bit­ba­gaj­hac­mi su­nan­ken­di­sý­ný­fýn­da­tek­mo­del­dir.­

Yeni modeller, indirimli fiyatlar

Suzuki Swift ve SX4 dizel seçeneði ile yollarda

HA­BER­LER

CHEVROLET, 2010­yý­lýn­da­Þu­bat­a­yý­na­ö­zel a­van­taj­lý­ fi­yat­la­rý­ ve­ güç­len­di­ril­miþ­ kam­pan­ya­la­rý­ i­le­ müþ­te­ri­le­ri­ne­ çok­ ca­zip­ sa­týþ fýr­sat­la­rý­sun­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­1­Þu­bat­i­ti­ba­rý­ i­le­ Tür­ki­ye­ pa­za­rý­na­ su­nu­lan­ Ye­ni Spark­ Þu­bat­ a­yý­na­ ö­zel­ 1.000­ TL­ lans­man kam­pan­ya­sý­fýr­sa­tý­i­le­24.106­TL’den­baþ­la­yan­ fi­yat­lar­la­ sa­tý­þa­ su­nu­lu­yor.­ Cru­ze­ mo­de­lin­de­ 1.000­ TL’lik­ kam­pan­ya­ i­le­ ­ 33.720 TL’den­ baþ­la­yan­ fi­yat­lar­ i­le­ sa­tý­þa­ su­nu­lu­yor.­A­ve­o­HB­ve­Se­dan:A­ve­o­HB­mo­del­ler­de­ 4.535­ TL’lik­ kam­pan­ya­ i­le­ a­nah­tar­ tes­lim­ fi­yat­lar­ 22.270­ TL’den­ baþ­lar­ken,­ A­ve­o Se­dan’da­ i­se­ 4.035­ TL’lik­ kam­pan­ya­ i­le­ a­nah­tar­ tes­lim­ fi­yat­lar­ 23.015­ TL’den­ baþ­lý­yor.­ Cap­ti­va’da­ Þu­bat­ ­ a­yýn­da­ ge­çer­li­ o­lan kam­pan­ya­ tu­ta­rý­ 15.000­ TL­ ve­ tav­si­ye­ e­di­len­ a­n ah­t ar­ tes­l im­ kam­p an­y a­l ý­ fi­y at­ i­s e 73.470­ TL’den­ baþ­l ý­y or.­ La­c et­t i­ 24.320 TL’den­ baþ­la­yan­ ca­zip­ fi­yat­ fýr­sat­larý­ ký­sa bir­ sü­re­ i­çin­ Chev­ro­let­ ba­yi­le­rin­de.­ E­pi­ca mo­de­lin­de­ i­se­ 12.500­ TL’lik­ bir­ kam­pan­ya tu­ta­rý­bu­lu­nu­yor.­55.310­TL’lik­tav­si­ye­e­di­len­a­nah­tar­tes­lim­fi­ya­tý­i­le­sa­tý­lý­yor.

nHONDA Mo­tor­Av­ru­pa,­ye­ni­spor­tif­hib­rid­a­ra­cý­CR-Z’i­Av­ru­pa’da­ki­tü­ke­ti­ci­ler­le­bu­luþ­tur­du­ðu­pro­je­si­“Her­Lit­re­yi­Ya­þa”yý­ha­ya­ta­ge­çi­ri­yor.­CR-Z,­ka­tý­lým­cý­la­rýn­de­ne­yim­le­ri­ni­kay­de­de­cek­ka­me­ra­lar­i­le­do­na­tý­la­cak­ve­Av­ru­pa­ge­ne­lin­de­ki­yol­cu­luk­la­rý­ve­ya­þa­dýk­la­rý­ka­yýt­al­tý­na a­lý­na­cak.­Ö­dül­sa­hi­bi,­Ýs­viç­re­do­ðum­lu­film­ya­pým­cý­sý­Cla­u­di­o­Von­Plan­ta­da­eþ­siz­bir­bel­ge­se­lin­o­luþ­tu­rul­ma­sý­i­çin­ka­tý­lým­cý­la­rýn­ma­ce­ra­la­rý­ný­fil­me­a­la­cak.­Her­Lit­re­yi­Ya­þa­pro­je­si,­Hon­da CR-Z’nin­Av­ru­pa’da­­sa­tý­þa­su­nul­ma­sýn­dan­ön­ce­ger­çek­le­þe­cek­ve­þans­lý­ka­tý­lým­cý­lar­bu­ye­ni spor­tif­hib­rid­o­to­mo­bi­li­de­ne­yim­le­me­þan­sý­ný el­de­e­de­cek­ler.­Bu­sos­yal­med­ya­faaliyetin­de­yer al­mak­i­çin­ka­tý­lým­cý­la­rýn­ha­yal­et­tik­le­ri­yol­cu­lu­ðun­tü­rü­nü,­zor­luk­la­rý­ný­ve­ya­CR-Z­i­le­sü­rüþ yap­mak­is­te­di­ði­yer­le­ri­www.li­ve­e­very­lit­re.com say­fa­sý­na­gir­me­si­ye­ter­li.­Her­Lit­re­yi­Ya­þa­pro­je­si­ne­baþ­vu­ru­lar­15­Mart­2010­ta­ri­hi­ne­ka­dar­de­vam­e­de­cek­ve­ka­zan­la­rýn­fil­me­a­lý­na­ca­ðý­yol­cu­luk­lar­Ma­yýs­a­yýn­da­ger­çek­le­þe­cek.

Mazda Türkiye’ye, yeni Finans ve Ýnsan Kaynaklarý Direktörü

2010’a hýzlý baþladý Chevrolet Cruze’un “Dünyada Yýlýn Otomobili” yarýþmasý ve Chevrolet Camaro’nun “Dünyada Yýlýn Otomobil Tasarýmý” yarýþmasýnýn finalistleri olduðu açýklandý. Kazananlar 1 Nisan 2010 Perþembe günü New York Uluslararasý Otomobil Fuarý’nda açýklanacak. Ayrýca Chevrolet Türkiye, 480 adetlik satýþ rakamý ile Ocak ayýnda yüzde 3.81 binek araç pazar payýna ulaþtý. 2009 yýlýnýn tamamýnda elde edilen yüzde 2.81’e göre yüzde 26.16 oranýnda daha yüksek pazar payýný ifade eden bu oran Chevrolet’yi binek araç pazarýnda 8. sýraya getirdi. Bu oran geçtiðimiz yýlýn Ocak ayýna göre yüzde 98’lik bir satýþ artýþý saðladý.

n HOLGER Bo­e­ver­sen,­Þu­bat­a­yý­i­ti­ba­riy­le, Maz­da­Tür­ki­ye’nin­Fi­nans­ve­Ýn­san­Kay­nak­la­rý Di­rek­tö­rü­o­la­rak­a­tan­dý.­50­ya­þýn­da­ki­Bo­e­ver­sen­Tür­ki­ye’de­ki­ye­ni­gö­re­vi­ne­baþ­la­ma­dan­ön­ce­yi­ne­Maz­da­Mo­tor­Av­ru­pa’ya­bað­lý­o­la­rak­o­pe­ras­yon­la­rý­ný­yü­rü­ten­Maz­da­Mo­tor­Rus­ya’da Fi­nans­Di­rek­tö­rü­o­la­rak­gö­rev­yap­mak­tay­dý. Maz­da­Tür­ki­ye­Ge­nel­Mü­dü­rü­Bo­ra­Ko­çak “Hol­ger­e­ki­bi­mi­ze­ka­týl­dý­ðý­i­çin­çok­mut­lu­yuz, u­zun­yýl­lar­dýr­Maz­da­kül­tü­rü­nün­i­çin­de­u­lus­la­r a­ra­sý­a­re­na­da­e­din­di­ði­de­ne­yim­le­ri­ni­bi­zim­le pay­la­þa­ca­ðýn­dan­ve­ba­þa­rý­la­rý­ný­Tür­ki­ye’de­de sür­dü­re­ce­ðin­den­e­mi­nim”­di­ye­ko­nuþ­tu.­


14

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

SPOR HA­BER­LER

EN ZOR RAKÝP ALMANYA 2012 AVRUPA FUTBOL ÞAMPÝYONASI GRUP ELEMELERÝ KURALARI ÇEKÝLDÝ. TÜRKÝYE, (A) GRUBU'NDA ALMANYA, AVUSTURYA, BELÇÝKA, KAZAKÝSTAN VE AZERBAYCAN ÝLE EÞLEÞTÝ.

BELÇÝKA 9. DEFA RAKÝP OLDU 2012 Avrupa Þampiyonasý elemeleri kura çekiminde ayný gruba düþen Türkiye ile Belçika milli takýmlarý, bugüne dek tarihlerinde 9 kez karþý karþýya geldi. Ýki ülke (A) milli takýmlarý arasýnda yapýlan 5'i resmi, 4'ü özel toplam 9 maçta Türkiye 2, Belçika ise 3 galibiyet alýrken, 4 maç da berabere sonuçlandý. 3'ü Türkiye, 6'sý Belçika'daki bu maçlarda Türk Milli Takýmý'nýn attýðý toplam 13 gole, Belçika 15 golle yanýt verdi. Türkiye ile Belçika, son olarak 19. Dünya Kupasý Avrupa Elemelerinde ayný grupta yer aldý. Ýki ülke milli takýmlarý arasýnda 5. Grup'ta, 10 Eylül 2008'de Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda oynanan ilk maç 1-1 berabere sonuçlanmýþ, 10 Ekim 2009'da Brüksel'deki rövanþ ise 2-0 Belçika'nýn üstünlüðüyle sona ermiþti. Ýki takým da Güney Afrika'da yapýlacak Dünya Kupasý'na katýlma þansýný Andriy Shevchenko yakalayamamýþtý.

TÜRKÝYE 2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý'nda (EURO 2012), (A) Grubu'nda Almanya, Avusturya, Belçika, Kazakistan ve Azerbaycan ile eþleþti. Polonya ve Ukrayna'nýn ortaklaþa düzenleyeceði 2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý (EURO 2012) grup eleme maçlarýnýn kuralarý, Polonya'nýn baþkenti Varþova'da çekildi. Kültür ve Bilim Sarayý'ndaki kura çekimine, Türkiye 2. torbadan katýldý. (A) Grubu'na düþen Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika, Kazakistan ve Azerbaycan takýmlarýyla eþleþti. A), (B), (C), (D), (E) ve (F) gruplarý 6'þar, (G), (H) ve (I) gruplarý ise 5'er takýmdan oluþtu. Eleme maçlarý, Eylül 2010-Kasým 2011 tarihleri arasýnda uluslararasý maç takvimine denk gelen cuma-cumartesi ya da salý günleri yapýlacak. Bu maçlar sonunda gruplarýný birinci sýrada tamamlayan takýmlar ile en iyi puana sahip ikinci takým, ev sahibi ülkeler Polonya ve Ukrayna ile birlikte finalle-

re direkt katýlmaya hak kazanacak. Gruplarýný ikinci sýrada bitiren 8 takým arasýnda 11-12 ve 15 Kasým 2011 tarihlerinde çift maçlý eleme sistemine göre oynanacak maçlar sonunda finallere yükselecek son 4 takým belirlenecek. Gruplar ve eþleþmeler þöyle oluþtu: SERÝBAÞI TAKIMLAR YÝNE FAVORÝ (A) Grubu: Almanya, Türkiye, Avusturya, Belçika, Kazakistan, Azerbaycan, (B) Grubu: Rusya, Slovakya, Ýrlanda Cumhuriyeti, Makedonya, Ermenistan, Andorra, (C) Grubu: Ýtalya, Sýrbistan, Kuzey Ýrlanda, Slovenya, Estonya, Faroe Adalarý, (D) Grubu: Fransa, Romanya, Bosna Hersek, Belarus, Arnavutluk, Lüksemburg, (E) Grubu: Hollanda, Ýsveç, Finlandiya, Macaristan, Moldova, San Marino, (F) Grubu: Hýrvatistan, Yunanistan, Ýsrail, Letonya, Gürcistan, Malta, (G) Grubu: Ýngiltere, Ýsviçre, Bulgaristan, Galler, Karadað, (H) Grubu: Portekiz, Danimarka, Norveç, Kýbrýs Rum kesimi, Ýzlanda, (I) Grubu: Ýspanya, Çek Cumhuriyeti, Ýskoçya, Litvanya, Liechtenstein.

RIDVAN DÝLMEN'DEN KIZDIRACAK YORUM:

G.Saray 2. bile olamaz NTV’DE yayýnlanan yüzde 100 futbol programýnýn yorumcusu Rýdvan Dilmen, Galatasaray’ýn Kayserispor’la berabere kaldýðý maçtan sonra tartýþýlacak açýklamalar yaptý. Rýdvan Dilmen, Galatasaray’ýn devre arasýnda yaptýðý transferleri eleþtirirken çok konuþulacak bir de iddiada bulundu: Galatasaray bu kadroyla 2. bile olamaz! Ýþte Rýdvan Dilmen’in söyledikleri: “Galatasaraylý

taraftarlarýn çok sevdiði yöneticilerinin yaptýðý transferler rezalet. Galatasaray gibi büyük bir takýmýn, iddialý bir takýmýn en az 4-5 tane hücum oyuncusu olmasý lazým, forvet oyuncusu olmasý lazým ama yok. Kendi takýmlarýnda aylardýr oynamayan oyuncularý alýrsanýz iþte Jo gibi sakatlanýr daha 2. maçta. Galatasaray’ýn ilk 11’ini ve yedeklerine de bakarsak bu takýmýn 2. bile olmasý zor.”

YORUM / Efe Kýrmýzý

cumuzun sakatlanmasýna neden oldu. Buna da sevindiðini öðreniyoruz. Kötü bir þey" dedi. Bir gazetecinin bununla ilgili kendisine ulaþan bir bilgi olup olma dý ðý ný sor ma sý ü ze ri ne Rij ka ard, "Yalçýn olayýný duydum. Doðru olduðunu biliyorum; ama þu an bizim için önemli olan bu maçtý. Tabi þartlar iyi deðildi. On kiþi kaldýðý zaman rakibin bunu deðerlendirmemiz gerekiyordu; ama olmadý. Santos ilk yarý kötü bir performans göstermedi. Topu sakladý. Ama ikinci yarýda biraz yorgundu ve deðiþtirdik." þeklinde konuþtu.

efekirmizi@gmail.com

10 kiþi ile gelen 1 puan iyidir ayserispor, Galatasaray karþýsýnda beraberlikle yetinmek zorunda kaldý. Zirveden kopmak istemeyen iki takýmda aldýklarý birer puana sevindiler. Galatasaray eksiklerine raðmen, Kayserispor'da sahada 10 kiþi kalmasýna raðmen maçý kaybetmeyerek iþin aslýnda her ikiside kazanmýþ oldular. Sahada oynanan oyuna baktýðýmýzda Kayserispor'un hakkýnýn üç puan olduðunu söyleyebiliriz. Maçýn baþýndan itibaren kontrolü eline alan Kayserispor güçlü rakibine ilk yarý boyunca tek pozisyon bile vermedi. Maçý on kiþi devam etmek zorunda kalmýþ olmasa galip gelmesi içten bile deðildi. 10 kiþi kalýnana kadar olan süreçte kanatlarý etkin kullanan bir Kayserispor vardý. Gökhan Emreciksin ve Mehmet Eren sað ve sol kanatlardan taþýdýklarý toplarla oyunu rakip sahaya taþýdý.

K

Bu iki futbolcu ayný zamanda defansa yaptýklarý katký ile de dikkat çekti. Keita ve Dos Santos'un etkisiz kalmasýnda bu iki oyuncunun payý büyüktü. Cangele'nin hareketli olmasýna raðmen aldýðý toplarý Makukula'ya aktaramamasý sonucunda gol gelmedi. Saido ve Abdullah orta sahada yaptýklarý presle Elano ve Mehmet Topal'a oyun kurma þansý tanýmadý. Arda ise Kayseri defansýnýn arasýnda eriyip gidince ortaya silik bir Galatasaray portresi çýktý. Tolunay Kafkas oyunun son çeyreðinde maçýn en iyilerinden Gökhan'ý kenara alýp yerine bir defans oyuncusu almak zorunda kaldý.. Bu açýdan kýrmýzý kartýn Cimboma ilaç gibi geldiðini söyleyebiliriz. Maç orta alan mücadelesi þeklinde geçtiði için kalecilerede fazla iþ düþmedi. Souleymanou, Emre Çolak'ýn þutunu çýkarmak dýþýnda zor pozisyon görmedi.

SANTOS ETKÝSÝZ: Galatasaray'ýn ara transferde kadrosuna kattýðý genç futbolcu Dos Santos Kayserispor maçýnda ilk 11'de sahaya çýkmasýna karþýlýk etkisiz kaldý. Ýkinci yarýda zeminin aðýr olmasýyla birlikte Rijkaard tarafýndan kenara alýndý. FOTOÐRAF: CÝHAN

KAFKAS: ÜRETKEN OLAMADIK

YORUM / Güven Ardahan

KAYSERÝSPOR Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, iyi oynadýklarý Galatasaray karþýsýnda üretken olamadýklarýný söyledi. Kafkas, "Bizim açýmýzdan mücadelesi yüksek; ama üretkenlik açýsýnda iyi deðildi. Kenar oyuncularýmýz gününde deðildi. Gerekli oyun alanlarýný kullanacaðýmýzý Galatasaray takýmýnýn durumundan dolayý biliyorduk. On kiþi olarak mücadele ettik. Rakibimiz son 2 maçýna göre daha iyi oynadý" dedi.

alatasaray'ýn oynadýðý bu futbolla býrakýn liderliði ikinci olmasý bile çok zor. Kadro kalitesi yüksek olabilir ama futbol kalitesi çok düþük. Þimdi Galatasaray'ýn baþýnda Rijkaard deðil de yerli bir hoca olsaydý çoktan bileti kesilmiþti. Takým ruhu diye biþey kalmamýþ. Ýlk yarýnýn aksine takým biraz daha fazla koþuyor ama hedefsiz koþuyor. Ortada ne savunma var, ne de hucum organizasyonu. Oyuncular yeterince sorumluluk almýyorlar. Özellikle ikili pozisyonlarda çok fazla top kaybý yapýyolar. Oyuncularýn daha agresif olmalarý lazým. Elano, Kayseri'de biraz daha sorumluluk alýp hücuma katký yapmak yerine, topu basit þekilde kullandý. Bazý yorumcular koþmayan Alex'i çok eleþtiriyor. Ona bakacaklarýna Elano'yu seyretseler Alex'in ne kadar iyi oyuncu olduðunu anlayacaklar. Arda'nýn

guvenardahan@hotmail.com

G.Saray kazanmayý haketmedi

G

forvette oynatýlmasý hata. Rijkaard maçýn sonucunu deðiþtirecek oyuncuyu forvette görev vererek harcýyor. Afrika Þampiyanýsýndan yeni dönen Keita bu maçta inanýlmaz kötü oynadý. Sahanýn zeminiden kaynaklanabilir ancak çok isteksizdi. Keita'nýn bu sezon en kötü maçý diyebilirim. Yönetim ve Rijkaard'la problemli olduðu söyleniyor. Umarým böyle sorun yoktur. Formda bir Keita'ya takýmýn her zaman ihtiyacý var. Sakat oyuncularýn yokluðu Galatasaray'ýn baþýný çok aðrýtacak gibi gözüküyor. Ama asýl sýkýntý bu deðil. Örneðin Fenerbahçe'de 5 eksik oyuncu varken bile Sivas'ta 5 gol atarak güzel futbol oynadý. Çünkü Fenerbahçe takým olarak iyi mücadele ediyor. Rijkaard'ýn bu duruma artýk el koymasý gerekir. Türk futbolunu bu kadar basite almamalý. Takýmý bu futbolla ligde ikinci bile olamaz.

Beþiktaþ gol problemini çözdü LÝGDE UZUN SÜREDÝR GOL NOKTALARINDA SIKINTI YAÞAYAN BEÞÝKTAÞ, SON 3 MAÇTA BU BÖLGEDE BAÞARILI OLDU. BU SEZON 26 RESMÝ MAÇTA SADECE 22 GOL ATABÝLEN SÝYAH-BEYAZLI TAKIM, SON 3 MAÇTA ÝSE 9 GOL SEVÝNCÝ YAÞADI.

Antalyaspor ve Gençlerbirliði mücadelelerini boþ geçmeyen Bobo, resmi maçlardaki gol sayýsýný ise 10'a çýkardý.

nAMERÝKAN Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ýn sahasýnda Denver Nuggets'ý 116-106 yendiði maçta, milli basketbolcu Mehmet Okur 8 sayý üretti. Energy Solutions Arena'daki karþýlaþmanýn 27 dakikasýný sahada geçiren Okur, 8 sayý, 6 ribaunt ve 2 asistle oynadý. Jazz'da Andrei Kirilenko ve Deron Williams 22'þer sayýyla kaydederken, Carlos Boozer da 19 sayý ve 13 ribauntla ''double-double'' yapaArak, galibiyete katký saðladý. Milwaukee Bucks'ýn evinde Indiana Pacers'ý 93-81 yendiði maça yedekten giren ve 13 dakika sahada kalan Ersan Ýlyasova, 5 sayý ve 2 ribaunt üretti. Bradley Center'daki karþýlaþmada Andrew Bogut 21, Luc Mbah a Moute 18, Carlos Delfino da 16 sayý atarak, takýma katký saðladý. Indiana ekibinde ise Tj Ford 20, Danny Granger 14, Mike Dunleavy de 11 sayýlýk performans sergilese de yenilginin önüne geçilemedi.

G.Antep'in Litvanyalý kalecisi taburcu oldu nGAZÝANTEPSPOR'UN yeni transfer ettiði kaleci Zydrunds Karcemarskas, ishal þikayeti ile baþvurduðu özel hastanede saðlýk kontrolünden geçirildi. Önemli bir sakatlýðý ve problemi bulunmayan Litvanyalý file bekçisi, yapýlan tahlillerden sonra taburcu edildi. Premier Hastanesi Saðlýk Yöneticisi Cengiz Akar, gazetecilere yaptýðý açýklamada, ''Ýshal ve karýn aðrýsý þikayetiyle hastanemize baþvuran Gaziantepspor'un yeni transferi LÝtvanya milli takým kalecisi Karcemarskas'a gerekli bütün tetkikler yapýldý. Ultrasonda ve gerekli tahlillerde bir sorun görülmedi. Hava deðiþikliði ve yemeklerden kaynaklanan bir rahatsýzlýðý vardý, tedavisinin ardýndan hastamýzý taburcu ettik'' dedi.

Çalýmbay: Taraftarýn bana tepkisi çok yanlýþ

Rijkaard: Nonda'yý ben gönderdim GA LA TA SA RAY Tek nik Di rek tö rü Frank Rijkaard da, galip gelmek istedikleri Kayseri'de beraberlikle ayrýldýklarý için üzgün olduklarýný açýkladý. Oyuncu deðiþikliðini rakip 10 kiþi kaldýktan çok sonra yapmasý ile ilgili bir soruya Rijkaard, "Oyuncu deðiþikliði kesinlikle 10 kiþi kalma ile deðerlendirecek bir þey deðildi." diye konuþtu. Rijkaard, Nonda'nýn gönderilmesi ile ilgili kararý kendisinin verdiðini anlatarak, "Nonda'nýn gönderilmesi benim kararýmdý. Yeni oyuncumuz Jo'nun sakatlanmasý var. Galatasaray'ýn eski oyuncusu bu oyun-

Mehmet ve Ersan'ýn takýmlarý galip geldi

TÜRKCELL Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliði'ni 4-1 yenen Beþiktaþ, son 3 karþýlaþmada hücumdaki sýkýntýlarýný giderdiðini gösterdi. Sezon baþýndan beri hücum hattýnda büyük sýkýntýlar yaþayan ve az gol bulabilen siyah-beyazlý takým, son 3 resmi karþýlaþmada rakip kalede bulduðu gollerle bu yöndeki sýkýntýlarýný çözdü. Ligde uzun süredir gol noktalarýnda sýkýntý yaþayan Beþiktaþ, son 3 maçta ise bu bölgede baþarýlý bir futbol sergiledi. Bu sezon Turkcell Süper Lig, UEFA Þampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupasý olmak üzere 26 maçta sadece 22 gol atabilen siyah-beyazlý takým, son 3 karþýlaþmada

ise 9 gol sevinci yaþadý. 26 karþýlaþmada 22 gol atarak 0,8 ortalama yakalayabilen ''Kara kartallar'', son 3 karþýlaþmada ise 3 ortalama ile oynayarak hücum hattýnda ne kadar etkili olduklarýný gösterdiler. Son 3 maçýnda gol atma baþarýsý gösteren siyah-beyazlý takým, bu 3 mücadeleyi de kazanmasýný bildi. Beþiktaþ, son 3 resmi karþýlaþmasýnda Ziraat Türkiye Kupasý'nda Konya Þekerspor'u 4-2, Turkcell Süper Lig'de de Antalyaspor'u 1-0 ve Gençlerbirliði'ni 4-1 yendi. Beþiktaþ'ýn hücum hattýnda etkisini artýrmasýnda en büyük faktör özellikle Gençlerbirliði maçýnda mükemmel futbol oynayan Tabata'nýn

performansý oldu. Delgado'nun yokluðunda transfer edilen, ancak futbolundan çok kendisi için ödenen para nedeniyle konu olan Brezilyalý futbolcu, Antalyaspor ve Gençlerbirliði karþýlaþmalarýndaki performansýyla siyah-beyazlý camiaya umut verdi. Siyah-beyazlý takýmýn gol noktalarýndaki etkili oyununda Bobo'nun skorer kimliði de etkili oldu. Ligin ilk dönemlerinde suskun kalan Brezilyalý futbolcu, son maçlarda üst üste golleriyle takýmýna hayat verdi. Antalyaspor ve Gençlerbirliði mücadelelerini boþ geçmeyen siyah-beyazlý oyuncu, resmi karþýlaþmalardaki gol sayýsýný ise 10'a çýkardý.

nESKÝÞEHÝRSPOR Teknik Direktörü Rýza Çalýmbay, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda zor da olsa kazanmayý baþardýklarýný söyledi. Çalýmbay, þöyle konuþtu: ''Takýmda eksik futbolcularýmýz vardý. O arkadaþlarýmýz da olsaydý skor çok daha farklý olabilirdi. Kazandýðýmýz için futbolcularýmý kutluyorum. Zor saha þartlarýnda iyi bir futbol oynayan Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor futbolcularýný da kutluyorum. Zor da olsa kazanmayý baþardýk. Eskiþehirspor taraftarýnýn Okwuwanne'yi oyundan almam sýrasýnda gösterdiði tepkiye anlam veremiyorum. Okwuwanne, ikinci yarýnýn ilk 10 dakikasýndan sonra 'beni oyundan al. çok yoruldum' dedi. Hiçbir antrenör iyi oynayana bir futbolcusunu oyunda çýkartmak istemez. Okwuwanne yorulunca, onu oyunda çýkartmak zorunda kaldým. Seyircinin tepkisi çok yanlýþ, En kýsa zamanda herkesin kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Benim sezon sonu sözleþmem bitiyor. Sezon sonun kadar sabýr etsinler. Sezon sonuna kadar Eskiþehirspor'u iyi yerlere getireceðiz.''

Bank Asya'da Ýzmir derbisi bugün: Altay-Karþýyaka nBANK Asya 1. Lig'de Ýzmir derbisinde, Altay ile Karþýyaka bugün karþýlaþacak. Altay'da sarý kart cezalýsý Musa Sinan'ýn yaný sýra sakatlýklarý devam eden Zafer, Yiðitcan, Mehmet Sak forma giyemeyecek. Derbi maçý için Çeþme'de kampta bulunan Karþýyaka'da sakatlýðý bulunan Cem'in dýþýnda Güney ve Serdar Sinik de maç kadrosuna alýnmadý. Ýzmir Atatürk Stadý'nda yarýn saat 20.00'de oynanacak Altay- Karþýyaka maçýný Kuddusi Müftüoðlu yönetecek.

Spor yazarý Ýslam Çupi ölümünün 9. yýldönümünde, Topkapý Mezarlýðý Maltepe Kabristaný'ndaki mezarý baþýnda anýldý.

Spor yazarý Ýslam Çupi mezarý baþýnda anýldý nTÜRK spor gazeteciliðinin unutulmaz kalemlerinden biri olarak gösterilen Ýslam Çupi ölümünün 9. yýldönümünde, Topkapý Mezarlýðý Maltepe Kabristaný'ndaki mezarý baþýnda anýldý. "Fenerbahçe büyüklüðü ne þampiyonluk büyüklüðü, ne kupa büyüklüðüdür. Onun büyüklüðü baþka bir büyüklüktür iþte, adý konamaz" sözüyle Fenerbahçe sevgisini dile getiren Çupi'nin anma törenine ailesi, sevenleri ve meslektaþlarý katýldý. Son çalýþtýðý Milliyet gazetesinin spor müdürü Cem Þengül ve mesai arkadaþý Bilal Meþe ile birlikte diðer bazý çalýþanlar da anma töreninde hazýr bulundu. Fenerbahçe'den hiç bir yöneticinin anma töreninde bulunmamasý dikkat çekerken, FBTV'den kameraman ve bir temsilci Ýslam Çupi'nin anma törenine katýldý. Dualarýn ardýndan gazetecilerin sorularýný cevaplandýran Ýslam Çupi'nin eþi Ayþe Çupi ise sitem dolu açýklamalar yaptý.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

DÝZÝ

Ýslâm derneklerinden büyük hizmet ÜLKE GENELÝNE YAYILMIÞ ÝSLÂM MERKEZLERÝNÝ BÝR ÇATI ALTINDA TOPLAYAN AVUSTRALYA ÝSLÂM KONSEYLERÝ FEDERASYONU, ÝSLÂMÎ HÝZMETLERÝ ORGANÝZE EDÝP, YURT DIÞINDAN DÝN GÖREVLÝSÝ GETÝRÝYOR. RADYO-TV PROGRAMLARININ YAPIMINDA ROL ALIYOR.

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr Ülkede yaþayan Müslümanlar farklý amaçlarý hedef alan merkezler kurmuþ durumda. Müslüman öðrenciler için hizmet veren ayrý bir kurum da mevcut.

MÜSLÜMANLARIN FAALÝYETLERÝ u­gün­A­vus­tral­ya’da­ki­Ýs­lâm­ce­ma­a­ti­ni­o­luþ­tu­ran­lar,­sa­de­ce­bu­ra­ya­ça­lýþ­mak­ve­yer­leþ­mek­a­ma­cýy­la­ge­len Müs­lü­man­göç­men­ler­de­ðil.­Ce­ma­a­tin­i­çin­de­ö­zel­lik­le­U­zak­do­ðu­ve Gü­ney­As­ya­ül­ke­le­rin­den­ge­len­çok­sa­yý­da­öð­ren­ci­i­le­Müs­lü­man­dev­let­le­rin­bu­ra­da­ki­dip­lo­ma­tik­mis­yon­la­rýn­da­gö­rev­li­me­mur­lar­da­bu­lun­uyor.­Çe­þit­li­ü­ni­ver­si­te­ler­de­öð­re­nim­gö­ren Müs­lü­man­öð­ren­ci­ler,­A­vus­tral­ya­Müs­lü­man Öð­ren­ci­Der­nek­le­ri­Fe­de­ras­yo­nu’nun (A­us­tra­li­an­Fe­de­ra­ti­on­of­Mus­lim­Stu­dents­As­so­ci­a­ti­ons:­AFM­SA) ça­tý­sý­al­týn­da­top­la­na­rak­Ýs­lâm’ýn ta­ný­týl­ma­sýn­da­ö­nem­li­rol­oy­nuyor­lar.­ Çe­þit­li­mil­let­le­re­men­sup­o­lan­A­vus­tral­ya’da­ki­Müs­lü­man­lar­de­ði­þik­ik­ti­sa­dî­fa­a­li­yet­ler­de­bulunmakta.­Ar­na­vut­a­sýl­lý­o­lan­lar­ço­ðun­luk­la­çift­çi­lik,­Lüb­nan­lý­lar­kü­çük­es­naf,­fý­rýn ve­bak­ka­li­ye­iþ­le­ri,­Türk­ler­fab­ri­ka­iþ­çi­li­ði­ya­par­lar­ken,­Mý­sýr­lý­lar­i­le­Hint­li­ler­e­ði­tim­ve­sað­lýk­ku­rum­la­rýn­da­çalýþýyor.­

B

DERNEK ÇALIÞMALARI A­vus­tral­ya’da­ya­þa­yan­Müs­lü­man­lar,­mil­li­yet­te­me­li­ne­gö­re­teþ­ki­lât­la­nan­ma­hal­lî­der­nek­le­re­ve­bü­tün­der­nek­le­ri­tek­bir­þem­si­ye­al­týn­da top­la­mýþ­o­lan­mil­lî­bir­fe­de­ras­yo­na­sa­hip­ler.­Ýlk Müs­lü­man­der­nek­le­ri­Ma­re­e­ba’da­ (1953)­ ve Shep­par­ton’da­ (1958)­ kurulmuþ.­Bu­gün­ül­ke­nin­her­ta­ra­fý­na­da­ðýl­mýþ­o­lan­bu­der­nek­le­rin sa­yý­sý­alt­mý­þý­geç­miþ­du­rum­da.­Der­nek­ler­ku­rul­duk­la­rý­þeh­rin­ve­ya­böl­ge­nin­a­dýy­la­a­nýl­ýyor ve­bü­tün­ca­mi­ve­mes­cit­ler­der­nek­le­rin­bün­ye­sin­de­bu­lun­uyor.­1986’da­ki­res­mî­ra­kam­la­ra gö­re­ül­ke­de­i­ba­det­e­di­len­el­li­do­kuz­yer­var­ve

bun­lar­dan­ü­çü­T.C.­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý’na­bað­lý­ol­mak­ü­ze­re­on­al­tý­sý­Türk­ler­ta­ra­fýn­dan­a­çýl­mýþ.­ 1986­yý­lýn­da,­Türk­ler’­in­yo­ðun­bu­lun­du­ðu Sydney-A­u­burn’da,­Ýs­tan­bul’da­ki­Sul­tan­Ah­med­Ca­mii­pla­nýn­da­ve­5­bin­ki­þi­a­la­bi­le­cek bü­yük­lük­te­bir­ca­mi­nin­yap­tý­rýl­ma­sý­i­çin­A­u­burn­Ku­r'ân-ý­Ke­rim­Co­ur­se­And­Ýs­la­mic­Cul­tu­ral­Cen­tre­ön­cü­lü­ðün­de­baþ­la­tý­lan­ça­lýþ­ma­lar 1999­yýlýnda­tamamlanmýþ­ve­cami­ibadete açýlmýþtýr.­Bu­der­nek­le­rin­ço­ðu­da­16­Ni­san 1986­ta­ri­hin­de­“A­vus­tral­ya­Türk­Ýs­lâm­Ce­mi­yet­le­ri­Bir­li­ði”­a­dý­al­týn­da­ku­ru­lan,­bir­yýl­son­ra i­se­a­dý­“A­vus­tral­ya­Türk­Ýs­lâm­Fe­de­ras­yo­nu” þek­lin­de­de­ðiþ­ti­ri­len­ku­ru­lu­þun­ça­tý­sý­al­týn­da top­lan­mýþ­týr.­E­ya­let­ler­de­der­nek­ve­mer­kez­le­rin­bir­leþ­me­siy­le­A­vus­tral­ya­Ýs­lâm­Kon­sey­le­ri Fe­de­ras­yo­nu­doð­muþ­tur.­A­vus­tral­ya­hü­kü­me­ti­nin­bü­tün­Müs­lü­man­la­rýn­bir­üst­ku­ru­lu­þu­o­la­rak­ka­bul­et­ti­ði­A­FIC,­ül­ke­de­Ýs­lâ­mî­hiz­met­le­ri­or­ga­ni­ze­et­mek­te,­çe­þit­li­Müs­lü­man­ül­ke­ler­den­din­gö­rev­li­si­ge­tirt­mek­te,­bun­lar­la­an­laþ­ma­lar­yap­mak­ta­ve­en­ö­nem­li­si­A­vus­tral­ya’dan Ýs­lâm­ül­ke­le­ri­ne­ih­raç­e­di­len­et­le­rin­Ýs­lâ­mî­e­sas­la­ra­uy­gun­bi­çim­de­ke­sil­me­le­ri­ni­sað­la­ya­rak ü­zer­le­ri­ne­"he­lâl"­dam­ga­sý­vur­mak­ta­ve­rad­yote­le­viz­yon­da­çe­þit­li­prog­ram­la­rýn­ya­pý­mýn­da et­ken­ol­mak­ta­dýr.­ Fa­a­li­yet­le­ri­ni­pet­rol­zen­gi­ni­Ýs­lâm­ül­ke­le­rin­den­al­dý­ðý­yar­dým­lar­la­yü­rüt­mek­te­o­lan­A­FIC’in­mer­ke­zi­Mel­bo­ur­ne’de­dir­ve­i­çe­ri­sin­de Türk­çe,­Ýn­gi­liz­ce,­A­rap­ça­ve­Sýrp­ça­ya­zý­la­rýn yer­al­dý­ðý­Mi­na­ret­ad­lý­ay­lýk­bir­der­gi­ya­yým­la­mak­ta­dýr.­Mil­lî­ni­te­lik­te­i­kin­ci­teþ­ki­lât,­ül­ke­de­ki ü­ni­ver­si­te­ve­ko­lej­ler­de­o­ku­yan­Müs­lü­man­öð­ren­ci­le­ri­ay­ný­ça­tý­al­týn­da­top­la­yan­A­vus­tral­ya

Müs­lü­man­Öð­ren­ci­ler­Fe­de­ras­yo­nu’dur.­ A­vus­tral­ya’da­doð­ru­dan­Ýs­lâ­mi­yet,­þar­ki­yat ve­Tür­ki­yat­sa­ha­la­rýn­da­öð­re­nim­ve­ren­ve­ya­a­raþ­týr­ma­ya­pan­ku­ru­luþ­yok­tur.­Sydney­Ü­ni­ver­si­te­si’nde­Sâ­mî­Dil­ler­Bö­lü­mü’nde­“Ýs­lâ­mî Ça­lýþ­ma”­a­dýy­la­ders­o­ku­tul­mak­ta,­ay­rý­ca­Mel­bo­ur­ne­Ü­ni­ver­si­te­si­Or­ta­do­ðu­Ýn­ce­le­me­le­ri Bö­lü­mü’nde­de­Ýs­lâ­mi­yet’le­il­gi­li­bil­gi­ler­ve­ril­mek­te­dir.­Bun­la­rýn­ya­nýn­da­New­Eng­land­Ü­ni­ver­si­te­si­i­le­Sydney­Ü­ni­ver­si­te­si’nde­A­rap­di­li bö­lüm­le­ri­bu­lun­mak­ta­dýr.

MÜSLÜMAN MEZARLIÐINI ZÝYARET De­fin­ko­nu­sun­da­ge­rek­li­bü­tün­di­ni­ve­ci­be­ler­ye­ri­ne­ge­ti­ri­le­cek­þe­kil­de­ya­pý­lan­mýþ­lar. Müs­lü­man­la­ra­tah­sis­e­di­len­Müs­lü­man­me­zar­lý­klarý­var.­Ce­na­ze­iþ­lem­le­ri­ni­i­fa­et­mek­ü­ze­re­de­va­kýf­ve­da­ya­nýþ­ma­san­dýk­la­rý­ku­rul­muþ.­ Mel­bo­ur­ne­Fawk­ner­böl­ge­si’nde­Müs­lü­man­Türk­le­rin­de­bu­lun­du­ðu­me­za­ris­ta­ný­zi­ya­ret­et­tik.­A­vus­tral­ya’da­ki­hiz­met­le­ri­yük­le­nen Hü­se­yin­Tan­rý­ver­di­ve­di­ðer­kar­deþ­le­ri­mi­ze­bir Fa­ti­ha­o­ku­duk.­Zen­gin­bir­top­lu­mun­me­za­ris­ta­ný­da­mo­dern­o­lu­yor.­Her­top­lu­mun­ken­di­ne a­it­me­za­rý­var.­Hat­ta,­ce­se­di­nin­ya­kýl­ma­sý­ný­is­te­yen­le­rin­bi­le.­Ki­mi­top­ra­ða­sý­ra­sý­ra­di­zil­miþ, ki­mi­çok­kat­lý­kül­me­zar­lýk!

den­da­ha­et­ki­li.­Ve­yi­ne,­“E­ðer­biz­ah­lâk-ý­Ýs­lâ­mi­ye­nin­ve­ha­ka­ik-ý­î­ma­ni­ye­nin­ke­ma­la­tý­ný ef’a­li­miz­le­iz­har­et­sek,­sa­ir­din­le­rin­tabî­le­ri­el­bet­te­ce­ma­at­ler­le­Ýs­la­mi­ye­te­gi­re­cek­ler;­bel­ki kü­ré-i­ar­zýn­ba­zý­kýt’a­la­rý­ve­dev­let­le­ri­de­Ýs­lâ­mi­ye­te­de­ha­let­e­de­cek­ler”1 müj­de­si­ni­ve­rir.

“ÞEAÝR-Ý ÝSLÂMÝYE GÝZLENÝLMEZ!” Be­di­üz­za­man,­“Nur­mes­le­ði­ve­hiz­met­kâr­lý­ðý, ya­ni,­i­man­hiz­me­ti­giz­len­mez.­Zi­ra,­ih­fa­ (giz­le­mek)­ ve­havf­ (kor­ku);­ri­yâ­dan­dýr.­Farz­da­ri­yâ yok­tur.2 Bâ­zý­kar­deþ­le­ri­mi­zin,­lü­zum­suz,­ta­le­be­li­ði­ni­in­kâr,­hu­sû­san­(...)­es­ki­de­e­hem­mi­yet­li ken­di­hiz­met-i­Nu­ri­ye­le­ri­ni­lü­zum­suz­set­ret­me­le­ri­ (ört­me­le­ri),­ ger­çi­çir­kin,­fa­kat­on­la­rýn­sâ­býk hiz­met­le­ri­i­çin­af­fe­dip­gü­cen­me­me­li­yiz.”3 der.

ÝSLÂMÎ HAYATA AVUSTRALYA HÜKÜMETÝ VE TC'NÝN YAKLAÞIMI

A­vus­tral­ya’da­her­tür­lü­i­nanç­sa­hi­bi­ne­rast­la­ma­nýz­müm­kün.­Hý­ris­ti­yan­lar­dan,­Müs­lü­man­la­ra,­Mu­se­vi­ler­den­Bu­dist­le­re­ka­dar.­Ge­niþ din­ve­i­nanç­hür­ri­ye­tin­den­is­ti­fa­de­e­di­yor­lar. Ki­li­se­le­ri­gör­dük­vi­ra­ne,­ca­mi­le­ri­gör­dük­ma­mur­ha­ne.­Bu­a­ra­da,­Bu­dist­le­rin­de­ta­pý­nak­la­rý­ný­zi­ya­ret­et­tik.­Ol­duk­ça­ha­re­ket­li­ler.­ Müs­lü­man­lar­da­i­ba­AVUSTRALYA'DA det­le­ri­ni­ga­yet­ra­hat­lýk­KEMALÝZMÝN NE ÝÞÝ VAR? la­yap­ma­im­kâ­ný­na Bi­zi­hay­re­te­dü­þü­ren­tu­haf­lýk­lar­dan­bi­ri­si sa­h ip.­ Ça­l ýþ­t ýk­l a­r ý de,­Ke­ma­liz­min­ba­zý­din­dar­lar­e­liy­le­A­vus­tral­- fab­ri­ka­lar­da,­o­kul­ya’ya­ta­þýn­ma­sý.­Av­ru­pa­Bir­li­ði'nin,­“Si­zi­a­lý­rýz, lar­d a­ mes­c it­l e­r i a­ma,­Ke­ma­lizm­ol­maz!”­di­ye­mü­ker­re­ren­tek­- var.­ Yo­ð un­l uk­l a rar­la­dý­ðý­Ke­ma­liz­min­A­vus­tral­ya­da­i­þi­ne? mes­k ûn­ bu­l un­Ba­zý­ö­zel­o­kul­lar,­hür­ri­ye­tin,­öz­gür­e­ði­tim duk­la­rý­ma­hal­le­ver­me­nin­ta­dý­ný­çý­ka­rýr­ken,­ba­zý­la­rý­nýn­M.­Ke­- ler­d e­ i­s e,­ ca­m i, mal’in­büst­le­ri­ni­ve­dü­þün­ce­le­ri­ni­o­ra­ya­ta­þý­- Kur’ân­kurs­la­rý­ve­ya ma­sý,­Türk­çe­ders­le­ri­ne­Ke­ma­list­öð­ret­men­le­ri va­kýf­i­le­der­nek­ler­te­ta­yin­et­me­si­nin­se­be­bi­ne­o­la­bi­lir?­­ þek­kül­et­tir­miþ­ler.­Tek Bir­re­jim,­bir­e­ði­tim­sis­te­mi­þa­hýs­la­rýn­gö­- bir­nok­ta­dik­ka­ti­mi­zi­çek­ti: rüþ­le­ri­is­ti­ka­me­tin­de­ya­pý­la­na­bi­lir­mi?­Ül­ke­mi­- Hü­ri­yet­ler­ül­ke­si­A­vus­tral­zin­ge­ri­kal­ma­sý­nýn­se­be­bi,­Ke­ma­list­dü­þün­ce ya’da,­tev­hi­din­sem­bo­lü­mi­na­re­ler ve­is­tibda­dý­de­ðil­mi?­Be­re­ket­ki,­A­vus­tral­ya gö­ðe­yük­se­lir­ken;­þe­a­ir-i­Ýs­lâ­mi­ye­o­lan­e­za­nýn hü­kü­me­ti,­ve­li­le­re,­ço­cuk­la­rý­na­is­te­nen­bil­gi­le­- Müs­lü­man­hal­ka­du­yu­rul­mu­yor;­hâ­lâ­i­çer­de­o­rin­ve­ri­lip-ve­ril­me­me­si­hür­ri­ye­ti­ta­ný­yor.­Ço­- ku­nu­yor!­Öz­gü­ris­ta­na­ya­kýþ­mý­yor­doð­ru­su! cuk­la­rý­ný­bu­o­ku­la­ver­mek­zo­run­da­ka­lan­kar­- Bel­ki­de­Müs­lü­man­lar,­di­ðer­hak­ve­hür­ri­yet­le­deþ­le­ri­miz,­o­kul­i­da­re­ci­le­ri­ve­öð­ret­men­le­ri­ne, rin­bol­lu­ðun­dan,­bu­nu­gün­de­me­ge­tir­me­ih­ti­“Be­nim­ço­cu­ðu­ma­M.­Ke­mal­hak­kýn­da­ö­dev ya­cý­ný­his­set­me­di­ler!­A­vus­tral­ya­Dev­le­ti­Müs­lü­man­va­tan­daþ­la­rý­da­ca­mi,­mes­cid,­va­kýf­in­þa­vs.­ver­me­ni­zi­is­te­mi­yo­rum!”­di­yor. Ý­þin­tu­haf­bir­baþ­ka­yö­nü­de,­bu­ö­zel­o­kul, sý­i­çin­teþ­vik­e­di­yor,­yar­dým­e­di­yor,­des­tek­li­yor! “Türk­çe’yi­öð­re­ti­yo­ruz!”­di­ye­rek­müþ­te­ri­top­lu­- Ya­ni,­Kur’ân’ý,­Ýs­lâ­mý­öð­ret­mek­i­çin­Müs­lü­yor.­Oy­sa,­o­kul­lar­da­e­ði­tim­Ýn­gi­liz­ce.­Haf­ta­da man­la­ra­pa­ra­yar­dý­mýn­da­bu­lu­nu­yor.­A­vus­tral­ya­da­gi­yim­ku­þam­hür­ri­ye­ti­i­se­da­ha­da­muh­bir­sa­at­Türk­çe,­bir­sa­at­de­din­der­si­ve­ri­li­yor!­ Haf­ta­da­de­ðil­bir­sa­at,­10­sa­at­ders­de­koy­sa­- te­þem­dir.­Ge­rek­il­ko­kul­dan­ü­ni­ver­si­te­ye­ka­dar nýz­Türk­çe­yi­öð­ret­men­im­kân­sýz.­A­ma,­farz­e­- bü­tün­e­ði­tim­mü­es­se­se­le­rin­de­öð­ren­ci­ler­den de­lim­ki,­mü­kem­mel­bir­þe­kil­de­öð­ret­ti­niz. öð­ret­men­le­re,­i­da­re­ci­sin­den­sa­ir­yet­ki­li­le­re­ka­Bun­dan­ne­çý­kar?­Ýn­gi­liz­ce­yi­öð­ren­di­ði­niz­de dar,­ka­mu­ku­rum­la­rýn­da­ma­aþ­lý­o­la­rak­gö­rev fen­i­lim­le­rin­de,­A­rap­ça’yý­öð­ren­di­ði­niz­de­Ýs­lâm ya­pan­ka­dýn­er­kek­her­se­vi­ye­de­ki­me­mur­ve i­lim­le­ri­dal­la­rýn­dan­ha­ber­dar­mý­o­lu­yor­su­nuz? me­mu­re­le­rin­gi­yim-ku­þa­mý­na­hiç­kim­se­ka­rýþ­Kur’ân’ý­an­la­mýþ­mý­o­lu­yor­su­nuz?­ mý­yor!­Hiç­kim­se,­her­han­gi­ký­sýt­la­yý­cý­bir­mü­Ha­yýr!­Dil­bir­â­let­il­mi­dir.­Â­let­il­mi­ni­öð­ren­- ey­yi­de­i­le­kar­þý­laþ­mý­yor.­ mek­baþ­ka,­on­dan­son­ra,­o­nun­la­yük­sek­i­lim­le­Ki,­de­mok­ra­si­ve­hür­ri­yet­bu­nu­ge­rek­ti­rir. ri­öð­ren­mek­bam­baþ­ka­bir­þey­dir! Hiç­kim­se,­baþ­ka­la­rý­nýn­i­nan­cý­na,­gi­yim-ku­þa­Þu­hal­de,­“Türk­çe’yi­öð­re­ti­yo­ruz!”­di­ye­pro­pa­gan­da­yap­ma­nýn­an­la­mý­ne?­Sa­hi,­bu­Türk­çe me­se­le­si,­dev­le­tin­bir­pro­je­si­ol­ma­sýn?­ Öy­le­i­se,­bu­nu­hiz­met­di­ye­lan­se­et­mek­ne de­re­ce­dü­rüst­çe?

Dipnot: 1- Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neþriyat, s. 80., 2- Bediüzzaman Said Nursî, Hutbe-i Þamiye, s. 131., 3- Þuâlar, s. 429.

{

YARIN: DIÞ ÜLKELER ÝÇÝN GÖNDERDÝÐÝNÝZ KURBANLAR NEREYE GÝDÝYOR?

{

6

mý­na­ka­rýþ­ma­hak­ký­na­sa­hip­de­ðil.­TC­yet­ki­li­le­ri,­Ke­ma­list­ka­fa­lar,­ge­lip­de­mok­ra­si­gör­sün,­in­san­lýk­gör­sün,­re­jim­gör­sün!­ Ne­ya­zýk­ki,­a­sýr­lar­ca­in­san­lý­ðýn­din,­vic­dan ve­i­ba­det­öz­gür­lü­ðü,­sa­ir­hak­ve­hür­ri­yet­ler der­si­ver­miþ,­a­da­let­da­ðýt­mýþ­bir­Müs­lü­man top­lu­mun­ül­ke­si­Tür­ki­ye’de­ki­min­ne­ye­i­na­na­ca­ðý­na,­ne­gi­yi­ne­ce­ði­ne,­na­sýl­bir­mil­li­yet­çi­lik an­la­yý­þý­na­­sa­hip­o­la­ca­ðý­na,­hat­ta,­han­gi­ke­li­me­le­ri­kul­la­na­ca­ðý­na­dev­let­ka­rar­ve­rir!­ A­vus­tral­ya’da,­Mec­lis­te­Baþ­ba­ka­nýn­du­a­et­ti­ði­i­ba­det­ha­ne­si­var­dýr.­Mah­ke­me­ler­de,­ta­raf­la­ra­ye­min­et­ti­ri­lir­ken­han­gi­di­ne­men­sup­ol­du­ðu­so­ru­lu­yor­ve­ye­min­et­me­le­ri­i­çin­mu­kad­des­ki­tap­la­rý­ný­ge­ti­ri­yor!­ Mah­ke­me­gö­rev­li­le­ri,­du­ruþ­ma­sý­ra­sýn­da dâ­vâ­cý-dâ­vâlý­ve­ya­bi­lir­ki­þi­sý­fa­týy­la­çað­rý­lan­la­rýn,­bir­bez­par­ça­sý­na­sa­rý­lý­o­la­rak­Kur’ân-ý­Ke­rim­ve­ya­baþ­ka­Se­ma­vî­bir­ki­ta­ba­ye­min­et­tir­me­le­ri,­sýk­lýk­la­vu­ku­bu­lan­nor­mal­ha­di­se­ler­den­dir.­A­vus­tral­ya’da­nor­mal­za­man­lar­da­böy­le­si­ne­ser­best­bir­di­nî­ha­yat­ya­þa­ný­yor­sa,­Ra­ma­zan­a­yýn­da­çok­da­ha­yo­ðun­geç­ti­ði­ni­tah­min et­mek­zor­de­ðil.­Ki,­te­ra­vi­hler,­mu­ka­be­le­le­ler, ha­tim­ler,­zi­ya­ret­ler­le­süs­le­nir…­Kur­ban­kes­me, ül­ke­ge­ne­lin­de­fa­a­li­yet­gös­te­ren­ye­rel­va­kýf, der­nek­ve­teþ­ki­lât­la­rýn­ve­ya­u­lus­lar­a­ra­sý­Müs­lü­man­yar­dým­ku­ru­luþ­la­rý­va­sý­ta­sýy­la­ger­çek­leþ­ti­ri­li­yor.­Bu­a­ra­da­biz­zat­ken­di­le­ri­ve­ya­bir Müs­lü­man­ka­sap­va­sý­ta­sýy­la­e­vi­nin­bah­çe­sin­de—ka­çak­da­ol­sa—kur­ban­ke­sen­le­re­rast­la­mak­müm­kün.­Hac­i­ba­de­ti­de­va­kýf,­ce­mi­yet­ve der­nek­le­rin­or­ga­ni­zas­yo­nu­i­le­ger­çek­leþ­ti­ri­li­yor.­Türk­ler­de­hac­ca­rað­bet­bir­hay­li­faz­la.­Üs­te­lik,­genç­yaþ­ta­ve­eþ­le­ri­i­le­bir­lik­te­gi­den­le­r­yo­ðun­luk­ta.­Hac­dö­nüþ­ta­ri­hin­de­A­vus­tral­ya’da­i­dik.­Ha­cý­a­day­la­rý,­prog­ram­la­rý­na­sý­la­yý­da­ek­li­yor:­Ya­hac­dan­ön­ce­ve­ya­son­ra,­Tür­ki­ye­zi­ya­re­ti­ni­de­prog­ra­mý­na­a­lý­yor. Ra­ma­zan­ve­ve­Kur­ban­Bay­ram­la­rýn­da­a­de­ta­Tür­ki­ye’de­si­niz.­Bir­fes­ti­val­ve­pa­na­yýr­þek­lin­de­ge­çer.­Ku­ru­lan­ça­dýr­ve­pa­zar­lar­da­ki­tap, ka­set,­cd,­gi­yim,­ku­þam,­yi­ye­cek,­i­çe­cek­bi­lu­mum­ih­ti­yaç­la­rýn­a­lýþ­ve­riþ­le­ri­nin­ya­pýl­dý­ðý­pa­na­yýr­la­ra­dö­nü­þür.­Bu­fes­ti­val­le­rin­en ente­re­san­bö­lü­mü­“res­mi­yet” bö­lü­mü­dür.­Hem­A­vus­tral­ya­fe­de­ral­hü­kü­met­le­ri ve­ye­rel­res­mî­yet­ki­li­le­ri,­hem­de­Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin res­mî­yet­ki­li­li­le­ri a­ç ý­s ýn­d an.­ Þöy­l e ki: Bay­ram­lar­da­ki fes­ti­val­ve­pa­na­yýr­la­rýn­a­çý­lýþ­la­rý­na A­v us­t ral­y a­ res­m î ma­kam­la­rý­bü­yük­bir il­gi­gös­te­rir­ve­ka­tý­lýr. Fe­de­ral­hü­kü­met­bir­ba­kan­la­tem­sil­e­di­lir.­Ye­rel­yö­ne­ti­ci­ler­den­be­le­di­ye­baþ­ka­ný,­mec­lis­ü­ye­le­rin­den­bir­ka­çý,­em­ni­yet­yet­ki­li­le­ri,­yö­re­mil­let­ve­kil­le­ri­ve­ba­zý­ti­ca­rî­fir­ma­la­rýn­üst­dü­zey tem­sil­ci­le­ri­pro­to­kol­ü­ye­le­ri­ka­tý­lýr.­Ne­ya­zýk­ki, Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­Dev­le­ti­nin­A­vus­tral­ya’da­ki­res­mî­gö­rev­li­ler,­kon­so­los,­bü­yük­el­çi ve­ya­tem­sil­ci­le­ri­fes­ti­va­le­il­gi­gös­ter­mez!­Ve­ya gös­te­re­mez! Hak­ve­hür­ri­yet­le­re­ký­sýt­la­mak­tan,­Müs­lü­man­la­rýn­de­ðer­le­ri­ne­say­gý­sýz­lýk­tan,­top­lu­mun se­vin­ci­ni­pay­laþ­ma­ma­ya­ka­dar­sü­re­ge­len­bu du­rum­ne­i­le­i­zah­e­di­le­bi­lir!­

ÝSLÂMI YAÞAYARAK TEBLÝÐ! A­vus­tral­ya­gi­bi­ül­ke­ler­de­ya­þa­yan­Müs­lü­man­la­rýn­en­bü­yük­hiz­me­ti,­Ýs­lâ­mý­ya­þa­ya­rak teb­lið­et­me­le­ri­dir.­O­top­lum­la­rýn­dil­le­ri­ne­za­ten­ha­kim­de­ðil­ler.­Ol­sa­lar­bi­le­on­la­ra­yak­laþ­mak­ve­an­lat­mak­bü­yük­bir­ma­ha­ret­is­ter.­A­ma,­Ýs­lâ­mýn­gü­zel­lik­le­ri­ni­hal,­ha­re­ket­ve­ha­yat­la­rý­na­yan­sýt­mak,­bi­za­ti­hi­hiz­met­tir,­teb­lið­dir, an­lat­mak­týr.­Be­di­üz­za­man,­“Li­san-ý­hal,­li­san-ý kal­den­da­ha­te­sir­li­dir”­der.­Ya­ni,­ya­þa­mak,­söz­-

Bediüzzaman Said Nursî Kültür Vakfý da ülkede hizmet veren kurumlar arasýnda.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Wirofon 160 ülkeye ulaþýyor ULUSLARARASI internet eriþiminin önde gelen þirketlerinden iPass ile Türk Telekom arasýnda yapýlan iþbirliði ile Wirofon kullanýcýlarý 160’tan fazla ülkede 100 bini aþkýn Wi-Fi noktasýndan ücretsiz yararlanabiliyor. Wirofon aboneleri, aralarýnda 450’den fazla havaalaný ve 24 binin üzerinde kongre merkezi bulunan wi-fi noktalarýndan ücretsiz faydalanabilecek. iPass aðýndan yararlanmak için Wirofon aboneliði ile birlikte gönderilen iPass kullanýcý adý ve þifresini girmek yeterli olacak. Ýstanbul / iha

Y

HABERLER

8 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

Tuz yerine maydanoz ve kekik tavsiye ediliyor.

Tuzu sýnýrlandýrýn kalbinizi koruyun

Baðcýlar Belediyesi'nin düzenleyeceði sempozyumda; Yesevi'nin takipçileri, Orta Asya'dan Balkanlara Ahmet Yesevi'nin tesirleri, Dünden Bugüne Eserlerde Yesevilik, Yesevilik Araþtýrmalarý konularý ele alýnacak.

Yesevî Ýstanbul’da anýlacak FARKLI ÜLKELERDEN UZMANLARIN KATILACAÐI ULUSLARARASI HOCA AHMET YESEVÝ SEMPOZYUMU 2021 ÞUBAT TARÝHLERÝNDE YAPILACAK. ÜNLÜ ÞAHSÝYETÝN, ÝSLÂM MEDENÝYETÝNE ETKÝLERÝ ANLATILACAK. BAÐCILAR Belediyesi, Türk ve Ýslâm dünyasýnýn en önemli isimlerinden Hoca Ahmet Yesevi hatýrasýna ‘Uluslararasý Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu’ düzenliyor. Sempozyuma 9 ülkeden uzmanlar katýlarak tebliðler sunacak. Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatý, fikirleri ve Divan-ý Hikmet’in anlatýlacaðý Baðcýlar’da Holiday Ýnn Otel’de gerçekleþtirilecek sem poz yum da, Ah met Ye se vi’nin Takipçileri, Orta Asya’dan Balkanlar’a Ahmet Yesevi’nin Tesirleri, dünden bugüne eserlerde Yesevilik, Yesevilik araþtýrmalarý konu baþlýklarý altýnda beþ oturum gerçekleþtirilecek. 20-21 Þubat tarih-

leri arasýnda yapýlacak sempozyuma Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kýrgýzistan, Arnavutluk, Tataristan, Doðu Türkistan ve Pakistan’dan çok sayýda uzman katýlarak teblið sunacak. Sempozyumda, Hoca Ahmet Yesevi’nin Orta Asya’dan, Anadolu ve Balkanlara kadar uzanan geniþ coðrafyadaki etkisi ile Ýslâm medeniyetine katkýsý üzerine sunumlar yapýlacak.

TEKKE EDEBÝYATININ ÝLK TEMSÝLCÝSÝ Kazakistan’ýn Çimkent Þehri’nin Sayram bölgesinde 1093’te doðan Hoca Ahmet Yesevi, ilk eðitimini Babasý Hace Ýbrahim

Þeyh’ten almýþtýr. Daha sonra Buhara ve Semerkant’ta Þeyh Yusuf Hemedani’nin yanýnda eðitimini tamamlayan Yesevi’nin müritleri Anadolu baþta olmak üzere bütün dünyaya daðýlmýþtýr. Ahmet Yesevi Hazretlerinin en önemli özelliði, Arapça ve Farsça bilmesine raðmen çok sade bir Türkçe ile ‘Hikmet’ denilen eðitici sözleri, Türkistan Türkleri üzerinde büyük izler býrakmýþ olmasýdýr. Bu hikmetli sözlerde þeriat erkânýný ve tarikat adaplarýný anlatmýþtýr. Ahmet Yesevi Hazretleri tekke edebiyatýnýn ilk temsilcisidir. Bu vesileyle Anadolu’daki Türk edebiyatýnýn yeþerip geliþmesine zemin hazýrlamýþtýr. Ýstanbul / Yeni Asya

ANADOLU’NUN MANEVÎ MÝMARI ANADOLU’DA Ahi Evran, Hacý Bektaþ-ý Veli, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, Taptuk Emre, Yunus Emre gibi Allah dostlarý Yesevi Hazretlerinin çizdiði yolda ilerlemiþler. Türk dilini, edebiyatýný, özellikle Ýslâm dinini, tasavvuf kültürünü gelecek nesillere aktarmýþlardýr. Ýstanbul’da kurulan Özbek Tekkelerinde, Divaný Hikmetten þiirler okunmuþ ve Yesevi kültürü yaþatýlmýþtý. SSCB devrinde Türklerin dini hayatlarýný muhafazasýnda büyük önemi oldu. Yesevi Hazretlerinin Kazakistan’ýn güneyindeki Türkistan þehrinde bulunan türbesi, dünyanýn bir çok ülkesinden gelen yoðun ziyaretçi akýnýna uðruyor.

n GÜNLÜK tuz alýmýnýn 9 gram azaltýlmasý felçlerde yüzde 34, kalp krizlerinde ise yüzde 24’lük bir azalma saðlýyor. Baharat, maydanoz, kekik gibi aroma saðlayýcýlarýn tuz yerine kulla nýl ma sý tav si ye e di li yor. Sað lýk Ba kan lý ðý’ndan alýnan bilgiye göre, kalp ve damar hastalýklarý dünya genelinde bir numaralý ölüm sebebi olmaya devam ediyor. Dünya Saðlýk Örgütü raporuna göre 2005 yýlýnda 17,5 milyon kiþi kalp ve damar hastalýklarý sebebi ile öldü. 2015 yýlýnda ise kalp hastalýklarý ve inmeden dolayý yaklaþýk 20 milyon insanýn öleceði tahmin ediliyor. Kalp ve damar hastalýklarýnda en önemli risk faktörünü kan basýncý oluþturuyor. Tuz tüketimi ise toplumsal ve bireysel kan basýncý seviyesinin belirleyicisi olarak kabul ediliyor. Fazla tuz tüketimi ile vücutta oluþan sodyum birikimi atýlamadýðýnda, ödeme ve kan basýncýnýn artmasýna sebep oluyor. Fazla tuz tüketimi böbrek fonksiyonlarýnda da bozukluklara sebep oluyor. Hazýr ve iþlenmiþ gýdalar baþta olmak üzere yüksek tuz muhtevasýna sahip olan besinlerin sýk tüketimi mide tahriþine yol açarak mide kanserine zemin hazýrlýyor. Ankara / cihan

Davos’a rakip köy n BURSA’NIN Kestel ilçesine baðlý Uludað eteklerindeki Alaçam Köyünde, köylüler Alaçam’ýn pist uzunluðu ve güzellikleri ile ‘Davos’ olabileceðini belirttiler. Her evde kayak takýmý ve snowboardun bulunduðu köyde, 7 den 70’e herkes kayak yapmaya baþladý. Köy sokaklarýný traktör kepçesiyle ezerek kayak yapmaya elveriþle hale getiren köylüler, güne kayak yaparak baþlýyor. Yýlýn 4-5 ayýný karla kaplý olarak geçiren köyde köylülerin kahvede oturmak yerine kayak sporuyla uðraþtýðýný söyleyen Alaçam Köyü azasý Nevzat Aydýn, Alaçam’ýn gerek pist uzunluðu, gerekse güzellikleri ile Alpler’e rakip olabileceðini belirtti. Aydýn, “Ancak bizim durumumuzu kimse bilmediði için bunu baþaramýyoruz. Uludað’daki kayak hocalarý dünyanýn en güzel pistinin Alaçam’da bulunduðunu belirtiyor. Valiliðimiz ve belediyelerimiz de Alaçam’ýn ‘Davos’ olabileceðini her fýrsatta dile getiriyor. Ýnþallah burasý Davos’tan da, Alpler’den de güzel olacak. Projelerimiz hazýr. Yatýrým bekliyoruz” þeklinde konuþtu. Bursa / iha

Bangkok'daki restorana Taylandlýlar ilgi gösteriyor. Norveç medyasýnýn terbiyesizliðine sert tepki gösterildi.

Karikatür provokasyonuna taksicilerden tepki geldi NORVEÇ’ÝN baþþehri Oslo’da yaklaþýk bin taksici, Peygamberimiz Hz. Muhammed’le (asm) ilgili Dagbladet gazetesinde çýkan çirkin karika tü rün ya yýn lan ma sý ný pro tes to et ti. Os lo’daki bütün Müslüman taksiciler, en yoðun iþ saati olan Cumayý Cumartesiye baðlayan gece kontak kapatarak gazete binasýnýn önünde tepkilerini dile getirdi. Gece 02:00 - 04:00 arasýnda bin civarýndaki taksi þoförü, þehir merkezinde yer alan Dagbla det yö ne tim bi na sý nýn ö nü ne a ra ba la rý ný park ederek, gazetenin çirkin karikatür provokasyonunu protesto etti. Amaçlarýnýn olay çýkarmak ve taþkýnlýk yapmak olmadýðýný belirten taksi þoförleri, “Peygamberimiz ve Kur'ân’a yapýlan bu çirkin saygýsýzlýða karþý bu þekilde tepkimizi göstermek istedik. Ýfade özgürlüðü adý altýnda kutsal deðerlerimizle dalga ge çil me si ni is te mi yo ruz ar týk” þek lin de tepkilerini dile getirdi. Oslo / cihan

Tayland, Türk mutfaðý ile tanýþtý n TAYLAND’IN ilk Türk restoraný ‘Þaman’ hizmete girdi. Baþþehir Bangkok’un en iþlek yeri ve iþ merkezi olan Silom caddesindeki restoranýn açýlýþýna ülkede yaþayan Türklerin yaný sýra Taylandlýlar da büyük ilgi gösterdi. Restoranda döner ve ýzgara çeþitlerinin yaný sýra sarma, dolma, patlýcan ezmesi gibi mezelerle tarhana, ezogelin gibi çorbalar da misafirlerinin damak zevkine sunuluyor. Sütlaç, baklava gibi geleneksel Türk tatlýlarýyla Türk kahvesi de misafirlerini bekliyor. Bangkok / cihan

Adana’da, kahvaltýda bile ciðer yeniliyor n GÜNEY ve Güneydoðu Anadolu’da yaygýn bir gelenek olan ‘’ciðer kebaplý kahvaltý’’nýn, soðuk kýþ günlerinde, zindelik ve gün boyu enerji verdiði gerekçesiyle daha fazla ilgi gördüðü bildirildi. Kebap þehri Adana’da, sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte ciðer kebapçýsýna giden þehir halký, geleneksel kahvaltý masasýndaki zeytin, peynir ve reçel yerine bol acýlý ciðer kebabý ile yanýnda yeþillik ve soðan salatasý yiyor, çay yerine de þalgam suyu içiyor. Adana Ticaret Odasýnýn (ATO) tescil ettirdiði ‘’Adana Kebabý’’nýn usta eðitimi için düzenlenin kurslarýnda öðretici olarak görev yapan Cevdet Menekþe, ciðer kebabýný hazýrlamak kadar piþirmenin de özel bir maharet gerektirdiðini söyledi. Adana / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

08 Şubat 2010  

Yeni Asya´nın 08 Şubat 2010 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you