Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

AVUSTRALYA’DA YASAK YOK

BÝLÝNÇLÝ KULLANMIYORUZ

ÝNANÇ ÖZGÜRLÜÐÜ ÝÞLÝYOR

SUYUN DEÐERÝNÝ BÝLMÝYORUZ Haberi sayfa 12’de

Ali Ferþadoðlu’nun notlarý sayfa 15’te

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

ALMANYA’DA EZAN SESLERÝ S RENDSBURG CAMÝÝNDE CUMA VAKTÝ OKUNAN EZAN, BÝR YIL SONRA HER GÜN BEÞ VAKÝT OKUNACAK. BELEDÝYE MECLÝSÝNÝN EZAN KARARI n Al­man­ya'nýn­ Schles­wig-­Hols­te­in­ e­ya­le­tin­de Al­man­ya­ Ýs­lâm­ Top­lu­mu­na­ (BÝG)­ bað­lý­ Rend­sburg­Mer­kez­ca­mi­in­de­ilk­e­zan­Cu­ma­na­ma­zý i­çin­ i­ma­m­ Ham­di­ Uy­gun­ ta­ra­fýn­dan­ o­kun­du. Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­An­dre­as­Bre­it­ner­a­na­ya­sal­öz­gür­lük­ve­din­hür­ri­ye­ti­kap­sa­mýn­da­mi­na­re­den e­zan­o­kun­ma­sý­için­ka­rar­a­lýn­dý­ðý­ný­a­çýk­la­mýþ­tý.

7 GÜN 5 VAKÝT EZAN VE AYRICA SELÂ

Hayýrsever Müslümanlarýn baðýþlarýyla inþa edilen Rendsburg Merkez Camiinde banka kredisi kullanýlmadý.

n Be­le­di­ye­mec­li­si­haf­ta­da­7­gün­5­va­kit­e­za­nýn ya­ný­sý­ra,­ay­rý­ca­se­lâ­o­kun­ma­sý­na­da­i­zin­ver­miþ­ti.­BÝG­Baþ­ka­ný­Ra­ma­zan­U­çar,­ilk­e­tap­ta­top­lu­mu­a­lýþ­týr­mak­i­çin­sa­de­ce­Cu­ma­gün­le­ri­öð­le­na­ma­zý,­bir­yýl­son­ra­da­sa­bah­06.00­i­le­ak­þam 22.00­a­ra­sý­na­denk­ge­len­va­kit­na­maz­la­rý­i­çin­e­zan­o­ku­na­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Haberi sayfa 16’da

BASIN KONSEYÝ GENEL SEKRETERÝ HUDUTÝ:

CHP ARAÞTIRMA YAPILMASINI ÝSTEDÝ

BAÞÖRTÜLÜLER DE ÝÇERÝYE GÝREBÝLSÝN

Basýna tehdit kabul edilemez

Kýrmýzý et için Meclise önerge

GATA önünde baþörtüsü eylemi

Haberi sayfa 4’te

www.yeniasya.com.tr

7 ÞUBAT 2010 PAZAR / 75 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.345

Haberi sayfa 4’te

YRD. DOÇ. DR. ADNAN KÜÇÜK:

EMASYA’nýn kalkmasý yetmez ÝL ÝDARE KANUNUNUN DA REVÝZE EDÝLMESÝ ÞART nYrd.­Doç.­Dr.­Ad­nan­Kü­çük,­Ye­ni­Þa­fak’ta­ya­yýn­la­nan­ma­ka­le­sin­de­E­MAS­YA­pro­to­ko­lünün­kalk­ma­sý­nýn,­de­mok­ra­tik­leþ­me­i­çin tek­ba­þý­na­yet­me­ye­ce­ði­ni­i­fa­de­e­de­rek­þöy­le­de­di:­“Ýl­Ý­da­re­si­Ka­nu­nu­ re­vi­ze­ e­di­le­rek,­ iç­ em­ni­yet­ ve­ a­sa­yi­þin­ sað­lan­ma­sý­ ko­nu­sun­da­i­ni­si­ya­tif­ta­ma­men­va­li­le­re­dev­re­dil­me­li.”­ Yazýsý sayfa 8’de Medya-Politik’te

AMÝRALLERE SUÝKAST ÝDDÝANAMESÝ

Ergenekon’la baðlantýlarý var AYRI OPERASYONLARDA AYNI BELGELERE ULAÞILDI nMah­ke­me­ce­ka­bul­e­di­len­“a­mi­ral­le­re­su­i­kast­so­ruþ­tur­ma­sý”­id­di­a­na­me­sin­de,­el­de­e­di­len­bul­gu­lar­dik­ka­te­a­lýn­dý­ðýn­da­zan­lý­la­rýn­Ka­rar­gâh Ev­le­ri­ya­pý­lan­ma­sý­ve­do­la­yý­sýy­la­Er­ge­ne­kon­i­le­bað­lan­tý­lý­ol­duk­la­rý­be­lir­til­di.­Er­ge­ne­kon­so­ruþ­tur­ma­sý­kap­sa­mýn­da­ya­pý­lan­o­pe­ras­yon­lar­da ba­zý­zan­lý­lar­dan­el­de­e­di­len­bel­ge­le­rin­bu­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­o­pe­ras­yon­ya­pý­lan­ad­res­ler­de­de­bu­lun­du­ðu­kay­de­dil­di.­Sayfa 4’te

Kimsesiz Haitili çocuklar, Türkiye’ye evlatlýk gelecek Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf’ýn Haiti’den gelecek 200 çocuðun bakýmýný üstlenebileceklerini Dýþiþleri Bakanlýðýna bildirdiklerini açýklamasýnýn ardýndan Haitili aileler çocuklarýnýn Türkiye’ye gönderilmesi ile ilgili düþüncelerini açýkladýlar. Çocuklarýnýn iyi bir ülkede ve iyi þartlarda yetiþmesini ümit ettiklerini belirten aileler, bunun iyi bir fikir olduðunu söylüyorlar.

Haberi sayfa 5’te

Haberi sayfa 7’de

Saðlýktaki katký payýna dâvâ açýldý n Türkiye­Kamu-Sen­Ýstanbul­Ýl­Baþkaný­Hanefi Bostan,­saðlýktaki­katký­payý­uygulamasýnýn durdurulmasý­için­dâvâ­açtýklarýný­bildirdi. Bostan,­saðlýk­ve­sosyal­güvenlik­hizmetinin­her Türk­vatandaþýnýn­anayasal­hakký,­devletin­ise ödevi­olduðunu­belirtti.­Haberi sayfa 5’te

Doðuda yoðun kar n Do­ðu­da­ yo­ðun­ kar­ ya­ðý­þý­ de­vam­ e­der­ken, Að­rý'nýn­ Pat­nos­ il­çe­sin­de,­ yo­lu­ kar­dan­ ka­pa­nan­ köy­de­ do­ðum­ san­cý­la­rý­ baþ­la­yan­ ka­dýn, kar­la­mü­ca­de­le­ve­112­A­cil­Ser­vis­e­kip­le­ri­ta­ra­fýn­dan­has­ta­ne­ye­u­laþ­tý­rýl­dý.­Do­ðu­ba­ya­zýt'ta da­kar­ne­de­niy­le­yol­da­mah­sur­ka­lan­15­ki­þi, Ýl­Ö­zel­Ý­da­re­si­e­kip­le­rin­ce­kur­ta­rýl­dý.

SÝVÝL KATLÝAMI TAM GAZ

BAKAN VECDÝ GÖNÜL:

Ha ABD askeri, ha Afgan polisi

ABD ile öncelik savunmada

YÝNE 7 SÝVÝL ÖLDÜRÜLDÜ nAf­ga­nis­tan’da­ si­vil­ ka­yýp­lar her­ ge­çen­ gün­ ar­tý­yor.­ Son­ o­la­rak­ Pa­kis­tan­ sý­ný­rý­ ya­kýn­la­rýn­da­ o­dun­ top­la­yan­ bir­ grup köy­lü­ye­ ‘di­re­niþ­çi’­ ol­du­ðu­nu sa­na­rak­a­teþ­a­çan­sý­nýr­po­li­si, 7­si­vi­li­öl­dür­dü. Haberi sayfa 7’de

ROBERT GATES’LE GÖRÜÞTÜ nMil­lî­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný­Vec­di Gö­nül,­ “ABD­ i­le­ Tür­ki­ye­ a­ra­sýn­da­ki­ i­liþ­ki­ler­ çok­ bo­yut­lu ol­mak­la­ be­ra­ber,­ sa­vun­ma­ i­liþ­ki­le­ri­miz,­ö­zel­lik­le­NA­TO­ü­ye­si­ ol­ma­mýz­ se­be­biy­le,­ en ön­de­ge­len­i­liþ­ki­dir’’­de­di Haberi sayfa 5’te

ISSN 13017748

AÝLE YAPIMIZ MERCEK ALTINA ALINIYOR

Haberi sayfa 3’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

LÂHÝKA

Bahtiyar Alman milleti

‘‘

Ýbrahim'in­(as),­ateþe­atýldýðýnda­en­son­sözü­ “Hasbiyallahü­ve­ni'me'l-vekîl”­(Allah­bana yeter,­O­ne­güzel­vekildir) oldu. Câmiü's-Saðîr, No: 4 / Hadis-i Þerif Meâli

Ey nefsim, kabrini düþün!

. B ediuzzaman Said Nurs i

MESUT NURVER

‘‘

Avrupa’da Kur’ân’a ve Ýslâmiyete karþý gösterilen hüsn-ü alâka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevc fevc Ýslâmiyeti kabul etmek gibi hâdiseler, o ihbarý tamamýyla tasdik etmiþlerdir. vru­pa­bir­Ýs­lâm­Dev­le­ti­ne,­Os­man­lý­Dev­le­ti­de­bir­Av­ru­pa­dev­le­ti­ne­hâ­mi­le­dir.­Bir gün­ge­lip­do­ðu­ra­cak­lar­dýr.­(...)­Þim­di­Av­ru­pa’da­Kur’ân’a­ve­Ýs­lâ­mi­ye­te­kar­þý­gös­te­ri­len­hüsn-ü­a­lâ­ka­ve­bil­has­sa­bah­ti­yar­Al­man­mil­le­tin­de­fevc­fevc­Ýs­lâ­mi­ye­ti­ka­bul­et­mek­gi­bi­hâ­di­se­ler,­o­ih­ba­rý­ta­ma­mýy­la­tas­dik­et­miþ­ler­dir. Sözler, s. 709 *** Kat’i­yen­ta­hak­kuk­et­miþ­ki,­Ri­sâ­le-i­Nur­ha­riç­ten­hü­cum­e­den­küfr-ü­mut­la­ka­kar­þý­bu­mil­le­ti ve­ â­lem-i­ Ýs­lâ­mi­ye­ti­ mu­ha­fa­za­ e­de­cek­ Kur’ân-ý Ha­kî­min­ mu'­ci­ze-i­ mâ­ne­vi­ye­sin­den­ bir­ ders­tir ki,­din­siz­fi­lo­zof­lar­dan­hiç­bi­ri­si­o­na­kar­þý­mu­ka­be­le­ ça­re­si­ bu­la­ma­dý­lar.­ Kat’i­yen­ ha­ber­ al­dýk­ ki: Ha­riç­te­ ba­zý­ yer­de­ bir­ mil­yon­ genç­ler­ “Mü­sa­le­met-i­u­mu­mi­ye­yi­te­min­e­de­cek­Ri­sâ­le-i­Nur­dur” de­miþ­ler.­ Sulh-u­ u­mu­mî­ ta­raf­ta­rý­ Al­man­ya­ ve A­me­ri­ka­ gi­bi­ ba­zý­ ec­ne­bî­le­rin­ de­ Ri­sâ­le-i­ Nur’u ter­cü­me­ye­baþ­la­dý­ðý­ný­ha­ber­al­dýk.­ Emirdað Lâhikasý, s. 451 *** ..bu­gün­kü­dün­ya­da­ki­ih­ti­lâf­la­rý­hal­le­de­cek­o­lan; ak­len,­fik­ren­te­rak­kî­et­miþ­yir­min­ci­a­sýr­in­san­la­rý­na hak­ve­ha­kî­ka­ti­an­la­ta­bi­le­cek­yep­ye­ni­bir­il­mî­keþ­fi­yâ­tý­ve­bir­te­ced­dü­dü­A­me­ri­ka’da,­Av­ru­pa’da,­hu­sû­san­Al­man­ya’da­ta­har­rî­e­den­ce­re­yan­lar­mey­da­na­gel­miþ;­e­ðer­id­rak­e­de­bi­lir­ler­ve­gö­re­bi­lir­ler­se, iþ­te­Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý.­Ni­te­kim­bu­ha­kî­ka­tin­id­râk­e­dil­me­ye­baþ­lan­dý­ðý­ný­gös­te­ren­e­mâ­re­ler­bah­ti­yar­Al­man­­mil­le­ti­i­çin­de­gö­rül­mek­te­dir. Tarihçe-i Hayat, s. 603 *** Ri­sâ­le-i­Nur­Av­ru­pa,­A­me­ri­ka­ve­Af­ri­ka’da­da hüsn-ü­te­vec­cü­he­maz­har­ol­muþ;­baþ­ta­bah­ti­yar Al­m an­y a­ ve­ Fin­l an­d i­y a­ ol­m ak­ ü­z e­r e,­ bir­ç ok mem­l e­k et­l er­d e­ o­k un­m a­y a­ baþ­l an­m ýþ­t ýr.­ Bu cüm­l e­d en­ ol­m ak­ ü­z e­r e,­ Al­m an­y a’da,­ Ber­l in Tek­nik­Ü­ni­ver­si­te­Mes­ci­di­ne­Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý­ ko­nul­muþ­ ve­ Þar­ki­yat­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Ý­la­hî­yat bö­lü­mün­de­ Ri­sâ­le-i­ Nur­ hak­kýn­da­ kon­fe­rans ter­tip­e­dil­miþ­tir.­Al­man­ya’da­ki­Ýs­lâ­mî­fü­tû­hât­ta Ri­sâ­le-i­Nur’un­bü­yük­ro­lü­ol­muþ­tur.­ Tarihçe-i Hayat, s. 614 ** Si­zin­ Nu­run­ neþ­rin­de­ki­ mu­vaf­fa­ki­ye­ti­ni­zi­ â­lem-i­ Ýs­lâm­ teb­rik­ e­dip­ al­kýþ­la­ya­cak.­ Þim­di­ de e­ma­re­le­ri­gö­rü­nü­yor­ki:­Ez­cüm­le­bir­nü­mu­ne­si, Pa­kis­tan­Ma­a­rif­Ve­ki­li­Nur­lar­i­çin­be­nim­ya­ný­ma­ gel­d i,­ Ri­s â­l e-i­ Nur’un­ bir­ kýs­m ý­n ý­ al­d ý. “Dok­san­ mil­yon­ Müs­lü­man­lar­ i­çin­de­ neþ­ri­ne ça­lý­þa­ca­ðým”­de­di.­Al­dý,­git­ti. Hem­bu­ka­dar­a­ley­hi­miz­de­mü­na­fýk­lar­ça­lýþ­týk­la­rý­hal­de,­hem­Av­ru­pa’da,­hem­As­ya’da­u­zak­yer­le­re Ri­sâ­le-i­Nur’u­gö­tür­müþ­ler. Hem­Ber­lin’de­Al­man­lar­Zül­fi­kar’ý­al­dýk­la­rý­va­kit, bir­ga­ze­te­le­rin­de­al­kýþ­la­ya­rak­i­lân­et­miþ­ler. Hem­da­hil­de­ehl-i­i­man,­en­zi­ya­de­mu­a­rýz­lar­o­lan­es­ki­baþ­ba­kan­ve­da­hi­li­ye­ve­ki­li­ya­sak­et­tik­le­ri A­sâ-yý­Mû­sâ­ve­Zül­fi­kar’ý­ya­sak­la­rý­na­e­hem­mi­yet ver­me­ye­rek­ke­mal-i­þevk­le­o­ku­yor­lar.­O­ku­yan­lar An­ka­ra’da­pek­zi­ya­de­dir. Hem­bir­kaç­yer­de­ha­pis­ha­ne­mü­dür­le­ri­i­ki­üç­vi­lâ­yet­te­ka­rar­ver­miþ­ler­ki:­“Biz­ha­pis­ha­ne­le­ri­med­re­se-i­Nu­ri­ye­ya­pa­ca­ðýz­ki,­bi­zim­mah­pus­lar­da­De­niz­li,­Af­yon­ha­pis­le­ri­gi­bi­Nur­lar­la­ýs­lâh­ol­sun­lar.”­ Emirdað Lâhikasý, s. 296 LÜGATÇE:

hüsn-ü alâka: Güzel ilgi. fevc fevc: Akýn akýn, dalga dalga. kat’iyen: Kesinlikle. küfr-ü mutlak: Kesin ve tam bir inkâr. müsalemet-i umumiye: Umumun selâmeti; insanlýðýn barýþý. sulh-u umumî: Genel barýþ. teceddüd: Tâzelenme, yenilenme.

lahika@yeniasya.com.tr

taharrî: Araþtýrma. hüsn-ü te vec cüh: Güzel alâka ve sevme, güzel bulma. fü tû hât: Fe tih ler, zaferler; Ýlâhî feyizler. emare: Delil; iþaret, belirti, iz. ezcümle: Bu cümleden, meselâ. ma a rif ve ki li: E ði tim bakaný. Zül fi kar: Bir Ri sâ le ismi.

—Mehmed Karadal'ýn anýsýna...—

SELÝM GÜNDÜZALP sgunduzalp@yeniasya.com.tr

B

ü­yük­ýr­mak­la­rýn­su­la­rý­ný­her­an­ye­ni­le­yi­þi­gi­bi,­ru­hum­da­her­an­ye­ni­le­ni­yor.­Ba­zen­ha­yat­bir­ma­sal ki­ta­bý­gi­bi­ge­li­yor.­Ço­cuk­lu­ðum­da­o­ku­du­ðum­bir ma­sal­ki­ta­bý­gi­bi…­O­ku­duk­la­rý­mýn­hep­si­ni­sa­bah­le­yin­u­nu­tur­dum.­A­ma­ar­týk­ha­yat­ma­sal­de­ðil.­Að­la­yan­bir­göz­den­dö­kü­len­her­dam­la­dan­da­so­rum­lu­yuz.­ Ha­yat­bir­du­ruþ,­ha­yat­bir­ba­kýþ­týr.­Ru­hun­pen­ce­re­si­o­lan­göz­ler­den­mü’min­ce­bir­ba­kýþ­týr,­Müs­lü­man­ca­ve­sað­lam­ca­bir­du­ruþ­tur.­Her­an­bir­saf­be­lir­le­me­dir.­Ya­nef­sin­ar­dýn­da­sýn,­ya­þey­ta­nýn­ya­nýn­da­sýn­ya­da­Al­lah’ýn­sa­fýn­da­sýn.­Ça­mur­la­el­mas­a­ra­sýn­da in­san… Sen­kim­ol­du­ðu­na­ka­rar­ve­re­me­di­ðin­za­man­se­nin­kim­ol­du­ðu­na­baþ­ka­sý­ka­rar­ve­re­cek­tir.­Kim­ol­du­ðu­nu,­ne­den­dün­ya­da­bu­lun­du­ðu­nu,­va­zi­fe­ni­Nur­lar­la­öð­ren.­ Sen­ken­di­ni­yö­ne­te­me­di­ðin­za­man,­baþ­ka­sý­se­ni­yö­ne­te­cek­tir. Nef­si­ne­hâ­kim­ol­ma­yý­Nur­lar­la­öð­ren.­Sen­ge­mi­ni­yü­rü­te­me­di­ðin za­man,­kor­san­lar­ve­eþ­ký­ya­lar­o­nu­yü­rü­te­cek­tir.­Nur­lar­dan­der­si­ni al­da,­ge­mi­nin­dü­me­ni­ni­düz­gün­tut­ma­yý­Nur­lar­dan­öð­ren.­ Her­þey­a­ma­her­þey­Al­lah’ýn­bil­gi­si­dâ­hi­lin­de­dir.­Ya­rýn­do­ða­cak gü­neþ,­han­gi­yön­den­do­ða­cak­di­ye­so­rar­lar­sa­sa­na,­de­ki­“Bu­nu an­cak­Rab­bim­bi­lir.”­ Ö­le­ce­ði­mi­zi­bi­le­bi­le­ya­þý­yo­ruz.­Bun­dan­da­ha­bü­yük­bir­ger­çek yok­tur.­ Bu­ha­yat­böy­le­mi­ya­þan­ma­lý?­ Ey­Rab­bim! Ey­gü­ne­þin,­a­yýn,­yýl­dýz­la­rýn,­ý­þýk­ve­ren­her­þe­yin­ya­ra­tý­cý­sý­Rab­bim!­Ey­dal­ga­la­rýn,­kuþ­la­rýn,­rüz­gâr­la­rýn, de­niz­ler­de­a­kýp­gi­den­ge­mi­le­rin,­ba­tan­gü­neþ­le­rin ya­ra­tý­cý­sý,­her­þe­yin,­her­þe­yin­ya­ra­tý­cý­sý­Rab­bim!­Ka­pa­nan­pen­ce­re­le­ri­mi­zi­aç,­zin­da­ný­mý­zýn­ka­pý­sý­ný­aç.­Se­nin gü­cün­ka­ran­lýk­ge­ce­le­ri­de­ay­dýn­lat­ma­ya­ye­ter.­Me­ded!­Ey Rah­ma­nü’r-Ra­hî­mim,­mer­ha­met­et! Ko­za­mýn­i­çin­de­ki­i­pek­bö­ce­ði­gi­bi­u­yu­yo­rum.­Sev­gi­siz,­þef­kat­siz,­so­run­lar­i­çin­de­çö­züm­a­rý­yo­rum.­Bir Sen­var­sýn,­bir­de­Ha­bi­bin…­ Ge­çi­yor,­gi­di­yo­ruz­ay­na­la­ra­ba­ka­ba­ka.­Ba­ka­lým, ba­ka­lým­da­‘Ne­gö­rü­yor­su­nuz?’­di­ye,­ya­da­‘Ne­gör­dü­nüz?’­di­ye­so­ran­yok­þim­di­lik.­Þim­di­lik­her­þey yo­lun­da­gö­zü­kü­yor.­Yan­lý­þa,­gü­na­ha,­hak­sýz­lý­ða­ra­zý­ol­ma­yan­bir­ya­ný­mýz­da­yok­de­ðil.­O­de­vam­lý dö­vü­yor,­to­zu­nu­a­lý­yor­bir­ya­ný­mý­zýn.­Gö­zü­nü ka­pa­ma­yan,­al­dan­ma­yan,­kan­ma­yan­bir­ya­ný­mýz var.­Bu­nu­bil­me­yen­mi­var?­ Ne­yap­sak­da­gü­zel­bir­iz­bý­rak­sak­þu­dün­ya­da, þu­dün­ya­sa­hil­le­rin­de?­Ça­mur­la­el­mas­a­ra­sý­dön­me­do­lap.­Bir­o­yan­da,­bir­bu­yan­da­in­san.­Ça­mur­la­el­mas­a­ra­sý­in­san…­ Dal­ga­lar­çar­ça­buk­ör­tü­yor­a­yak­iz­le­ri­mi­zi.­Ý­na­dý­na­bir­iz­bý­ra­ka­yým­di­ye­ça­ba­lý­yo­rum,­ol­mu­yor...­Bir dal­ga­he­men­de­ha­ber­al­mýþ­ça­sý­na­ye­ti­þi­yor.­Dal­ga­lar­la­bo­ðu­þa­bo­ðu­þa­yü­rü­yo­rum,­ge­çi­yo­rum­sa­hil­ler­den.­Bir­iz­bý­ra­ka­mý­yo­rum.­Ge­ri­ye­doð­ru­bak­tý­ðým­da­hiç­bir­iz­yok,­bu­la­mý­yo­rum,­gö­re­mi­yo­rum.­Dal­ga­lar­la­eð­le­ni­yo­rum ya­da­dal­ga­lar­be­nim­le.­Si­li­ni­yor­her­þey,­ne­var­sa,­ge­ri­de­bý­rak­tý­ðý­mýz­ne­var­sa,­her­þey­si­li­ni­yor­bi­rer­bi­rer.­Sý­fý­ra­sý­fýr,­el­de­var­sý­fýr… Dün­ya­bir­ka­rar­da­kal­maz,­in­san­da­öy­le…­Dün­ya­dal­ga­lý­de­niz,­in­san­da­öy­le…­Dün­ya­bir­de­ðir­men­dir­dö­ner;­in­sa­noð­lu­bir fe­ner­dir,­bir­gün­sö­ner…­Si­li­ni­yor­sa­hil­de­ki­iz­ler­gi­bi­her­þey.­Bir te­sel­li­var,­dün­ya­da­e­ken,­a­hi­ret­te­bi­çen­o­la­cak.­Þi­þe­den­dö­kü­len­su­gi­bi­a­kýp­gi­di­yor­ha­yat,­su­gi­bi­a­kýp­gi­di­yor.­ Su,­yo­lu­nu­a­rar,­ben­se­ka­na­ka­na­iç­mek­i­çin­çeþ­me­ler­a­ra­rým.­O­çeþ­me,­bu­çeþ­me…­Bit­mez­yol­cu­lu­ðum...­Her­çeþ­me ba­þýn­da­da­ha­da­ar­tar­su­suz­lu­ðum.­ A­yak­la­rým­çýp­lak.­Sa­hil­de­bir­iz­de­yok…­Dal­ga­lar­yut­tu…­ Her­yön­den­sal­dý­rý­ya­ge­çi­yor.­Kim­mi?­Fa­ni­lik­el­bet­te, kim­o­la­cak?­Ý­çi­mi­e­ri­ti­yor,­buz­gi­bi­e­si­yor­rüz­gâr.­Sa­na­bu­ra­da­ha­yat­yok.­Se­si­ni­ký­sa­ca­ðým,­se­si­ni­sus­tu­ra­ca­ðým­di­yor.­Bas­kýn­çý­ký­yor­de­niz­ko­ku­lu­rüz­gâr.­Fa­ni­lik­ru­hu­mu ü­þü­tü­yor.­Sa­hil­de­iz­yok.­Çeþ­me­ler­de­su­yok.­Ay­na­lar­da gö­rün­tü­yok.­Yok,­yok,­yok…­ Ner­de­yim­ben­Al­lah­aþ­ký­na,­ner­de­yim?­Öy­le­bir Var’ýn­ya­nýn­da­yým­ki,­o­ka­dar­yo­kum­iþ­te…­Var­lý­ðým­-

dan­u­ta­ný­yo­rum…­ A­kýn­tý­ya­ka­pý­lýp­gi­den­ler,­çöp­ten­bi­le­me­ded­bek­ler­ler. Yok­lu­ðu­nu­bil­mek­de­O’nun­var­lý­ðý­na­nis­pet­le­müm­kün.­O­za­man,­“O­ka­dar­va­rým”­mý­de­me­li­yim,­öy­le­mi­bil­me­li­yim?­Yok­ol­ma­dan,­kay­bol­ma­dan,­bir­kö­þe­de­met­ruk­bir­eþ­ya­gi­bi­fýr­la­týp­a­týl­ma­dan­gü­ne­þe­çýk­mak­yok,­ý­þý­ðý­gör­mek­yok…­Öz­le­me­den­ka­vuþ­mak­yok.­Aþk­yok…­Gön­lü­kay­na­ma­ya­na,­i­çi­ký­pýr­da­ma­ya­na­yok iþ­te,­aþk­da­yok… ­þý­ðýn­gön­lü­dað­lar­yý­kar­dý­es­ki­den.­Þim­di­öy­le­sâ­fî,­öy­le­göl­ge­siz­aþk­da­yok.­Ku­ru­göz­de­yaþ­da­yok,­bu­der­de­i­lâç­da­yok… Bit­ti­ar­týk­na­si­bim,­ne­var­sa­hep­si­bu­ka­dar.­Gün­bi­tim­li,­ha­yat ö­lüm­lü…­Bu­tül­le­nen­ve­göl­ge­le­nen­dün­ya­da,­na­si­bim­bu­ka­dar mýy­dý? Bir­kuþ­bir­ça­lý­ya­sý­ðý­nýr­da­ken­di­ni­kur­ta­rýr.­Bir­kuþ­ka­dar­da­mý o­la­mam?­Mer­cî­ve­mel­ce­bi­lip­de­Rab­bi­me­ni­ye­sý­ðý­na­mam,­ya­zýk…­ A­yak­i­zin­bi­le­yok.­Ken­di­ne­öz­gü­bir­se­sin­bi­le­yok…­Bir­rüz­gâr al­dý­ne­fe­si­ni­gö­tür­dü,­bir­dal­ga­da­a­yak­iz­le­ri­ni.­Sor­ba­ka­lým­þim­di, sen­den­ya­rý­na­ka­la­cak­ne­var?­So­ra­cak­lar­bir­gün,­ne­der­sin,­ney­ler­sin,­kal­bi­ni­ney­le­te­sel­lî­e­der­sin?­Sa­na­lâ­zým­o­la­cak­re­çe­te­Nur­lar­da­iþ­te.­Aç,­ne­re­si­rast­ge­lir­se­gel­sin­Mes­ne­vî-i­Nu­ri­ye’nin,­her say­fa­da­ki­her­cüm­le,­dal­ga­lý­sa­hil­le­rin­ý­þýl­da­yan­de­niz­fe­ne­ri­dir.­Bi­le­sin,­ken­di­ne­ge­le­sin.­A­çýp­o­ku­ya­sýn­Ýn­þal­lah.­­ U­yan­dým­uy­ku­lar­dan­þü­kür­ki…­Hem­de­ne­de­rin­uy­ku­lar­dan. Nur­lar­la,­Üs­tad­la…­ Bir­lok­ma­ka­rýn­do­yur­maz,­a­ma­bir­Söz­ru­hu­do­yu­rur.­Nur­la­rýn ka­pý­sý­ný­çal.­Bir­müþ­te­ri­i­çin­de­ol­sa­dük­kân­a­çý­lýr.­Bel­li­mi­o­lur,­bir yi­ðit­kýrk­yýl­da­mey­da­na­ge­lir­miþ.­Nef­si­ne­söz­ge­çi­ren­den­â­lâ­yi­ðit mi­o­lur? Ya­nan­ya­kar.­Bir­mum­dan­bin­mum­ya­nar.­“Ha­tam,­gü­na­hým çok.­Eð­ri­yim”­de­me.­Eð­ri­ba­ca­nýn­da­du­ma­ný­düz­gün­çý­kar.­Eð­ri­a­ðaç­sýz­or­man­bi­le­ol­maz.­Ýn­san­da­her­za­man­i­çin­ü­mit­var.­Ça­mur­la­el­mas­a­ra­sýn­da­in­san…­ Nur­la­rýn­ý­þý­ðýn­da­kâ­i­nat­ki­ta­bý­ný­o­ku­ma­lý.­O­ku­du­ðu­nu­an­la­ma­lý, an­la­dý­ðý­ný­an­lat­ma­lý­ve­ya­þa­ma­lý.­Da­ðýn­i­çin­de­ne­var­di­ye,­ger­çek­ten­de­ne­var­di­ye­bak­mak­ge­rek­dað­la­ra.­A­ra­ver­me­den­bak­mak ge­rek.­Bu­lut­la­rýn­i­çin­de­ne­ol­du­ðu­nu,­çi­çek­te,­çe­kir­dek­te­ne­ol­du­ðu­nu­öð­ren­mek­i­çin­a­ra­lýk­sýz­on­la­rýn­da­yü­zü­ne­bak­mak ge­rek.­Bu­lut­lar,­yað­mur­lar,­kar­lar,­ba­har­lar..­Ger­çek­ten on­la­rýn­da­i­çin­de­ne­ol­du­ðu­nu­öð­ren­mek­i­çin­a­ra­ver­me­den­bak­ma­lý­yýz. Ö­lü­me­de­öy­le­bak­ma­lý.­Ha­ya­týn­i­çin­de­bir­yer­ler­de­giz­li­o­lan­ö­lü­me­de.­Ne­ol­du­ðu­nu­öð­ren­mek i­çin­ger­çek­yü­zü­nü­gör­mek,­öð­ren­mek­i­çin,­a­ra ver­me­den­ha­ya­týn­i­çin­de­ki­ö­lü­me­de­ba­ka­bil­me­li in­san. Gen­ce­cik­bir­in­sa­nýn,­‘Öl­mek­is­te­mi­yo­rum’­di­ye­að­la­yan­bir­in­sa­nýn­se­si­ne­de­ku­lak­ver­me­li­in­san.­Na­sýl­sus­tu­ra­bi­li­riz,­na­sýl­te­sel­li­e­de­bi­li­riz­bu se­si?­E­li­miz­de­yok­sa­bu­as­rýn­re­çe­te­si,­A­ye­tü’l-Küb­râ’sý,­Ha­þir­Ri­sâ­le­si,­yok­sa­e­li­miz­de­Nur­Ri­sâ­le­si,­na­sýl ce­vap­ve­re­bi­li­riz­bun­la­ra?­ Sa­hil­de­yok­sun,­yol­lar­da­ay­na­lar­da­yok­sun.­Dik­kat et­iz­le­rin,­gö­rün­tü­le­rin­kay­bol­du­ðu­gi­bi­sen­de­kay­bol­ma­ya­sýn.­Ça­mur­la­el­mas­a­ra­sýn­da­bir­yer­de­sin. Dik­kat­et,­ka­yýp­git­me­ye­sin.­Kay­bet­me­ye­sin­en­kýy­met­li­ser­ma­ye­ni,­yi­tir­me­ye­sin.­ Ye­ti­þin­ey­kýy­met­bi­len­ler! Ye­ti­þin­ey­in­sa­na­in­san ol­du­ðu­i­çin­de­ðer­ve­ren­ler...­Bir­dal­u­za­týn­Nur­lar­dan. Bo­ðul­mak­ü­ze­re­o­lan­la­rý­gö­ren­ler…­ Ye­tiþ­ey­Hak! Ye­tiþ­ey­Rab!­Ye­tiþ­Al­lah’ým,­ye­tiþ!­ A­ra­dý­ðý­nýz­in­ci­iþ­te­bu­ra­da­de­sin­ler.­Ça­mur­dan­in­ci­ye,­el­ma­sa­dö­nüþ­tür­sün­ler­se­ni.­Kýy­met­bi­len­el­ler­de­de­ðer­len­sin ha­ya­týn.­Nu­run­ku­ca­ðý­na,­bað­rý­na­düþ­sün.­Çe­kir­de­ði­miz a­ðaç­ol­sun,­bin­ler­mey­ve­ve­ren.­Bu­dur­Rab­bi­miz­den­ni­ya­zý­mýz. Ça­mur­la­el­mas­a­ra­sýn­da­in­san… Ya­ça­mur­da­ka­la­cak,­ya­el­mas­o­la­cak…­Seç­mek­de­e­li­miz­de… Sev­gi­li­a­ða­be­yim­Hay­dar Gün­d ü­z alp’e­en­sa­m i­m î du­â ­ i­l e­ ve­ du­â ­l a­r ý­n ý bek­le­ye­rek…­

Kab­ri­ni­dü­þün,­yal­nýz,­so­ðuk,­dar,­ka­ran­lýk­bir haps-i­mün­fe­rid... Ha­ni­e­ve­ge­lir­gel­mez­u­zan­dý­ðýn­lam­ba­nýn düð­me­si,­u­za­nýp­do­kun­du­ðun­da­e­vin­her­ye­ri­ni ay­dýn­la­tan. Bu­ra­da­u­za­na­mý­yor­sun­iþ­te Mut­lak­ça­re­siz­lik,­a­ciz­lik­ve­fa­kir­lik Sar­mýþ­her­ta­ra­fý­ný,­ba­þýn­dan­tâ­a­yak­u­cu­na­ka­dar Hal­bu­ki­bir­za­man­lar­ne­de­çok­gü­ve­nir­din­gü­zel­li­ði­ne,­cüz­da­nýn­da­ki­kâ­ðýt­par­ça­la­rý­na Ha­ni­e­pey­de­genç­tin,­ko­lay­ko­lay­da­kim­se­yi be­ðen­mez­din Ýn­san­lar­dan­bir­in­san­dýn,­a­ma­pek­de­gös­te­riþ­liy­din Ku­la­ðýn­la­en­gü­zel­þar­ký­la­rý­din­ler,­göz­le­rin­le is­te­di­ðin­her­þe­ye­ba­kar,­ko­lay­ko­lay­da­her­ye­me­ði­ye­mez­din. Ký­ya­fet­le­rin­de­ne­ka­dar­a­lým­lýy­dý,­son­mo­da, pa­ha­lý­ve­gös­te­riþ­li Ha­ki­ka­ten­sen­ne­de­haþ­met­liy­din? Za­man­gel­di,­ruh­be­den­den­kab­ze­dil­di,­dün­ya­nýn­de­ni­li­ði­ta­ma­men­te­za­hür­et­ti.­An­la­þýl­dý­ki mi­sa­fir­e­vi­ne­doð­ru­gi­di­yor,­hem­de­na­sýl­gi­di­yor Ýþ­te­þim­di­ka­bir­de­sin! Gü­zel­li­ðin­ve­sen­top­ra­ðýn­al­týn­da­i­ken­ya­nýn­da bir­ku­ru­þu­nu­bi­le­gö­tü­re­me­di­ðin­pa­ra­la­rýn... Hat­ta­bi­raz­ga­rip­ge­le­bi­lir­a­ya­ðý­na­da­hi­gi­ye­me­di­ðin­ço­rap­la­rýn,­ziy­net­eþ­ya­la­rýn... O­da­ya­nýl­maz­ca­zi­be­dar­lý­ðýn­ve­da­ha­bir­çok vas­fýn... Bu­ra­da­pek­bir­i­þe­ya­ra­mý­yor­de­ðil­mi? Se­ni­te­ne­þi­rin­üs­tün­de­yý­ka­nýr­ken­gör­dü­ðüm­de, si­man­da­fa­ni­li­ðin­ha­te­mi­ne­de­gü­zel­par­lý­yor­du. Son­ab­dest,­son­do­ku­nuþ­lar­ve­sev­dik­le­ri­nin bir­kaç­gün­sü­re­cek­göz­yaþ­la­rý. Ký­pýr­da­ta­ma­dý­ðýn­el­le­rin,­a­ça­ma­dý­ðýn­göz­le­rin, ha­re­ket­siz­be­de­nin Þim­di­dü­þün,­bir­an­ol­sun­ey­nef­sim­þu­kaç­tý­ðýn tab­lo­yu Res­met­ha­ya­lin­de­ve­his­set­me­ye­ça­lýþ Hýrs­la­rýn,­kav­ga­la­rýn,­he­le­o­ol­maz­o­la­sý­düþ­man­lýk­la­rýn Ne­ka­dar­mâ­nâ­sýz­ve­e­lem­ve­ri­ci­de­ðil­mi? As­lýn­da­bi­li­yor­sun­ey­mað­rur­nef­sim! Kab­ri­ni­ken­din­den­ne­ka­dar­u­zak­gö­rü­yor­sun E­ðer­ka­tý­laþ­mýþ­duy­gu­la­rý­ný,­kab­rin­ve­te­ne­þir­de­ki­þu­hâ­lin­yu­mu­þa­týp­þef­faf­laþ­tý­ra­mý­yor­sa, Da­ha­han­gi­na­sih­ten­ders­al­ma­yý­dü­þü­nü­yor­sun? Ar­týk­ka­çýþ­yok­ey­nef­sim! Hem­mülk-ü­Ý­lâ­hî­den­gay­rý­bir­yer­mi­var­da hâ­þâ­ka­çýp­giz­le­ne­sin Hem­de­gö­rün­me­ye­sin Ka­çý­þýn­Rab­bi­ne­ol­sun,­ ‘fe­fir­rû­i­lâl­lah’ kal­bi­ne na­kýþ­ol­sun, Has­bü­nal­la­hi­ve­ni’me’l-ve­kil­muh­kem­ka­len ol­sun Lâ­tak­na­tû­ye­i­si­ne­de­vâ­ol­sun A­ma­ne­o­lur­sa­ol­sun,­kab­ri­ni­u­nut­ma­ey­nef­sim! Ey­son­suz­Ce­mal,­Ce­lâl­ve­Ke­mâl­sý­fat­larýy­la mut­ta­sýf­o­lan­Rab­bim! Ne­o­lur­þu­söz­din­le­mez,­a­si­nef­si­mi­ýs­lâh­ey­le Ne­o­lur­düþ­man­lýk,­kin,­ga­rez,­gýy­bet­tu­fa­nýn­dan Nuh’u­(as)­kur­tar­dý­ðýn­gi­bi­be­ni­ve­bütün­kar­deþ­le­ri­mi­ih­lâs­ve­u­huv­ve­tin­muh­kem­se­fi­ne­si­ne­bin­dir Tâ­ki­bo­ðul­ma­dan­se­nin­rý­za­nýn­nu­râ­nî­sa­hi­li­ne­çý­ka­bi­le­lim­ Bu­du­â­yý­bütün­mü’min­kar­deþ­le­rim­i­çin­ka­bul ey­le­Al­lah’ým ­min…

Eyvah! Aldandýk. Þu hayat-ý dünyevîyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zâyi ettik. Evet, þu güzerân-ý hayat, bir uykudur; bir rüyâ gibi geçti. Þu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider. Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 136.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 23 Safer 1431 Rumî: 25 K. Sani 1425

ISSN 13017748

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.06 5.18 5.25 5.37 5.33 4.47 4.52 4.44 5.27 4.58 5.26

Güneþ 6.29 6.44 6.48 7.04 7.00 6.11 6.17 6.11 6.53 6.21 6.50

Öðle 12.00 12.10 12.18 12.30 12.25 11.40 11.44 11.36 12.19 11.52 12.19

Ýkindi 14.51 14.55 15.10 15.16 15.10 14.30 14.32 14.22 15.05 14.43 15.09

Türk ailesi mercek altýnda

Akþam 17.18 17.23 17.37 17.43 17.38 16.57 17.00 16.49 17.32 17.10 17.36

Yatsý 18.34 18.42 18.53 19.03 18.58 18.14 18.18 18.09 18.52 18.26 18.53

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.34 5.40 5.15 5.07 5.18 5.04 4.53 4.51 4.35 5.23 5.13

Güneþ 7.02 7.05 6.43 6.32 6.42 6.33 6.16 6.19 6.00 6.52 6.34

Öðle 12.25 12.33 12.06 11.59 12.11 11.56 11.46 11.42 11.28 12.14 12.08

Ýkindi 15.08 15.21 14.48 14.47 15.01 14.38 14.37 14.26 14.16 14.56 15.02

Akþam 17.36 17.48 17.16 17.14 17.28 17.06 17.04 16.53 16.43 17.24 17.29

Yatsý 18.57 19.06 18.38 18.33 18.45 18.28 18.20 18.15 18.01 18.46 18.43

TAHLÝL

Tutuklanmak

SAÝLE ARAÞTIRMA KURUMU, KAMU KURULUÞLARI, ÜNÝVERSÝTELER, ARAÞTIRMA ÞÝRKETLERÝ VE ARAÞTIRMA GRUPLARINA DEÐÝÞEN TÜRK AÝLESÝ'NÝ KONU ALAN BÝR DÝZÝ BÝLÝMSEL ARAÞTIRMA YAPTIRACAK. KADIN ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðýna baðlý Aile Araþtýrma Kurumu, üniversiteler ve araþtýrma þirketlerine bir dizi bilimsel araþtýrma yaptýracak. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Aile Araþtýrma Kurumu, kamu kuruluþlarý, üniversiteler, araþtýrma þirketleri ve araþtýrma gruplarýna deðiþen Türk Ailesi’ni konu alan bir dizi bilimsel araþtýrma yaptýracak. ‘’Türkiye’de Ailelerin Refah Düzeyi Araþtýrmasý’’, ‘’Tek Ebeveynli Aileler Araþtýrmasý’’ ve ‘’Ülkemizde Yaþlýlýk Dönemine Ýliþkin Beklentiler Araþtýrmasý’’ adý altýnda gerçekleþtirilecek araþtýrmalar için proje tekliflerinin, en geç 26 Þubat 2010’a kadar Aile Araþtýrma Kurumuna teslim edilmesi gerekiyor.

ARAÞTIRMA HANGÝ KONULARI KAPSAYACAK?

“KONUNUN SOSYAL-KÜLTÜREL YÖNLERÝ ÝNCELENMELÝ’’

‘’Türkiye’de Ailelerin Refah Düzeyi Araþtýrmasý’’ ile, Türkiye’deki ailelerin refah düzeylerinin, sadece ekonomik deðil, sosyal ve kültürel açýdan da incelenmesi ve buna iliþkin beklentilerin ortaya çýkarýlmasý hedefleniyor. ‘’Tek Ebeveynli Aileler Araþtýrmasý’’ çerçevesinde, Türkiye’de son 20 yýlda yaklaþýk iki katýna çýkan tek ebeveynli aileler mercek altýna alýnacak. ‘’Ülkemizde Yaþlýlýk Dönemine Ýliþkin Beklentiler Araþtýrmasý’’ kapsamýnda, günümüz toplumlarýnda saðlýk alanýndaki geliþmelere paralel olarak insan ömrünün uzamasý, doðurganlýk oranlarýnýn düþmesi ve yaþlý nüfusun artmasý göz önünde bulundurularak, Türkiye’deki yaþlýlýk dönemine iliþkin beklentiler ele alýnacak.

DEVLET Bakaný Selma Aliye Kavaf, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, bilimsel araþtýrmalarýn Türk ailesi için önemli katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný ifade etti. Kavaf, Aile Araþtýrma Kurumu Genel Müdürlüðünün kuruluþ amacýnýn Türkiye’deki sosyal sorunlarýn tespiti ve çözümü ile Türk ailesinin bütünlüðünün korunmasý, güçlendirilmesi ve sosyal refahýnýn artýrýlmasýna yönelik ulusal ve uluslararasý bilimsel araþtýrmalar yapmak veya yaptýrmak, projeler geliþtirmek, desteklemek, bunlarýn uygulamaya konulmasýný saðlamak ve aileye yönelik milli bir politikanýn oluþmasýna yardýmcý olmak olduðunu anlattý. Ankara / aa

Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf

Diyanette sendikalar birleþiyor

Diyarbakýr’a gelen Diyanet Ýþleri Baþkaný Bardakoðlu, bölgedeki yaklaþýk 60 kanaat önderi, emekli müftü ve vaizlerle toplantý yaptý. FOTOÐRAF: ÝHA

Bardakoðlu, kanaat önderleriyle görüþtü GÜNEYDOÐU'DAKÝ Diyarbakýr, Batman, Siirt, Mardin, Þýrnak ve Þanlýurfa il ve ilçe müftüleriyle istiþare toplantýsý yapmak için Diyarbakýr’a gelen Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Bardakoðlu, bölgedeki yaklaþýk 60 kanaat önderi, emekli müftü ve vaizlerle toplantý yaptý. Toplantýya Bardakoðlu’nun yaný sýra Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Mehmet Görmez, Din Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkaný Ekrem Keleþ ile Din Ýþleri Yüksek Kurulu Uzmaný Dr. Abdurrahman Candan ve Diyarbakýr Müftüsü Ali Melek katýldý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Bardakoðlu’nun kanaat önderleriyle yaptýðý kahvaltýdan basýnýn bir süre görüntü almasýna izin verildi. Toplantý Kur’ân-ý Kerim okunmasýyla baþladý. Kanaat önderleriyle bölgenin sorularýný müzakere eden Bardakoðlu, toplantýnýn devamýný basýna kapalý gerçekleþtirdi. Diyarbakýr / cihan

Polise ‘oku’ talimatý Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, polis memurlarý, amir ve müdürlerini kýsa süreli eðitimden geçiriyor. Personele, ‘’problem çözme teknikleri, liderlik eðitimi, psikolojik kriz ve müdahale, savunma teknikleri’’ gibi konularda eðitim veriliyor. Okullarda görev yapmak üzere yetiþtirilen yeni ‘’okul polisleri’’nin eðitim sertifika töreninde konuþan Özdemir, görev anlayýþlarýnýn halkla kaynaþmayý ve halkýn güvenini kazanmaya yönelik olduðunu bildirdi. Halkýn güvenini kazanan polisin baþarýlý olamama ihtimali bulunmadýðýný belirten Özdemir, vatandaþýn sorunlarýna yönelik etkin görev anlayýþýný hedeflediklerini bildirdi. Özdemir, eðitimli insanýn yaptýrým gücünün yüksek olacaðýný ve önündeki engelleri daha kolay aþacaðýný söyledi. Ankara polisinin ‘’sürekli okuyarak’’ kendilerini yetiþtirmesini isteyen Özdemir, ‘’Görevinizle ilgili konularda yayýnlarý takip edin. Akademik yayýnlarý okuyun. Bu sayede aþamayacaðýnýz engel, baþaramayacaðýnýz iþ yoktur’’ dedi. Ankara / aa

DÝYANET ve vakýf hizmetlerinde örgütlü baðýmsýz iki kamu görevlileri sendikasý birleþiyor. Alýnan bilgiye göre, Giresun’da faaliyet gösteren Diyanet-Vakýf Memur Hizmetleri Sendikasý (Din Hizmet-Sen) ile Türkiye Diyanet ve Vakýf Çalýþanlarý Sendikasýnýn (Din-Bir-Sen) birleþmesinin ardýndan, Özerk Diyanet Evkaf Sendikasý da DinBir-Sen çatýsý altýna girecek. Din-Bir-Sen, Özerk Diyanet Evkaf Sendikasý ile birleþme kararýný görüþmek üzere hafta sonu olaðanüstü genel kurulu toplayacak ve zorunlu organlarýný da yeniden seçecek. Ankara’da faaliyet gösteren Özerk Diyanet Evkaf Sendikasý, 25 ilde teþkilatlanmasýný tamamladý ve 950 üyesi bulunuyor. Din-Bir-Sen ise Haziran 2009’da kurulup 46 ilde teþkilatlanmasýný tamamladý. Sendikanýn bin 200 üyesi bulunuyor. Özerk Diyanet Evkaf Sendikasý ile birleþme kararýný deðerlendiren Din-Bir-Sen Genel Baþkaný Lütfi Þenocak, birlikten doðan gücü daha iyi hizmet için kullanacaklarýný ve ayný çatý altýnda baþarýlý çalýþmalara imza atacaklarýný söyledi. Ankara / aa

Gelibolu’ya yabancý ilgisi

AVUSTRALYA Savunma Bakaný John Faulkner ve Yeni Zelanda Savunma Bakaný Wayne Mapp, 25 Nisan günü yapýlan çýkarmadan dolayý burasýnýn kendileri için çok önemli olduðunu bildirdi.

AVUSTRALYA Savunma Bakaný John Faulkner ve Yeni Zelanda Savunma Bakaný Wayne Mapp, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine geldi. Ýki bakan 4-5 Þubat günlerinde Ýstanbul’da düzenlenen NATO savunma bakanlarýnýn gayriresmi toplantýlarýna katýldýktan sonra geldikleri Çanakkale’de, Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Milli Parký’ný ziyaret etti. Avustralya Savunma Bakaný Faulkner, burada yaptýðý açýklamada, yarýmadanýn kendileri için büyük önem taþýyan bir yer olduðunu söyledi. Gelibolu Yarýmadasý’nýn ayný zamanda ülkeleri için de çok önemli olduðunu ifade eden Faulkner, özellikle 25 Nisan günü yapýlan çýkarmadan dolayý burasýnýn kendileri için çok önemli olduðunu bildirdi. Faulkner, ‘’Bu topraklar bizler için çok önemli. Yaklaþýk 8700 Avustralyalý, 3000 kadar da Yeni Zelandalý asker buradaki savaþlarda hayatlarýný kaybetti. Buralara onlarý anmak için olduðu kadar yine hayatýný kaybetmiþ Türkler için de gelmiþ bulunuyoruz. Onlarýn anýsýna saygýyla burada bulunuyoruz’’ dedi.

HA­BER­LER

Hastanede talaþ ile fizik tedâvi n KONYA Beyhekim Devlet Hastanesi bünyesindeki fizik tedavi ünitesinde, varis, sinir ucu hasarý ile kol ve bacak uyuþmalarý gibi rahatsýzlýklar, mýsýr talaþý kullanýlarak tedavi ediliyor. Beyhekim Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Cevriye Karaca, yaklaþýk 20 gün önce hizmet vermeye baþlayan ünitede genellikle kas ve iskelet sistemi hastalýklarýnda tedavi hizmeti verdiklerini söyledi.Bunun dýþýnda kireçlenme, omurilik hastalýklarý, bel ve boyun fýtýðý gibi rahatsýzlýklara müdahale ettiklerini ifade eden Karaca, ‘’Bu rahatsýzlýklarýn giderilmesinde birçok tedavi yöntemi var. Mýsýr talaþý ile tedavi de bu yöntemlerden biri’’ dedi. Konya / aa

Islâh çalýþmalarý amacýna ulaþtý n KOCAELÝ Büyükþehir Belediyesi ÝSU Genel Müdürlüðü tarafýndan ýslah edilen dereler, Kocaeli genelinde etkili olan kar ve saðanak yaðýþlara raðmen tehlike oluþturmuyor. 2005 yýlýnda baþlanýlan altyapý ataðý ile içmesuyu, kanalizasyon ve yaðmursuyu altyapýsýnýn yaný sýra derelerin ýslahlarýna baþlayan ÝSU Genel Müdürlüðü, son 5 yýlda Kocaeli genelinde 43 km uzunluðunda ve toplam 44 adet derenin ýslahýný gerçekleþtirdi. Etkili saðanak yaðýþlarda çevreye önemli hasarlar veren derelerin yapýlan programlar çerçevesinde ýslahlarý bir bir gerçekleþtirildi. Islahlarý ile çevreye de uyumlu hale getirilen dereler, Kocaeli genelinde, son günlerde etkili olan kar yaðýþlarý ve eriyen kar sularýna raðmen güzergahlarýnda tehlike oluþturmayarak dingin akýyor. Ýstanbul / Yeni Asya

Ýnfrared ýsýtýcýlarda CE iþareti uyarýsý n AKDENÝZ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi ElektrikElektronik Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Þükrü Özen, infrared ýsýtýcýlarý satýn alýrken, CE iþareti olmasýna ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) standartlarýný taþýmasýna dikkat edilmesi gerektiðini bildirdi. ElektrikElektronik Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Þükrü Özen, son dönemde infrared teknolojili ýsýtýcýlarýn sýkça kullanýldýðýný belirterek, bu cihazlarý kullanýrken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarýlarda bulundu. Ýnfrared ýsýtýcýlarýn ýsýyý ýþýk dalgasý üzerinden gönderdiðini belirten Þükrü Özen, bu ýþýnlarýn çarptýðý yüzeyde bir ýsýnmaya neden olduðunu, dolayýsýyla bunlarýn frekans bandýnýn çok yüksek, elektro manyetik dalgalarýn frekansýyla karþýlaþtýrýldýðýnda iyonlaþtýrýcý radyasyon sýnýrýnda olduðunu söyledi. Antalya / aa

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

alyoz darbe planýnda yer aldýðý belirtilen, bizim de dahil edildiðimiz “tutuklanacak gazeteciler” listesi çok konuþuldu. Bu konunun, tutuklanma ve hapis uygulamalarýna hiç de yabancý olmayan bir camia açýsýndan özel bir anlamý var. Çünkü Yeni Asya mensuplarý, öteden beri bu çeþit baský ve tazyiklere muhatap olmuþ bir geleneði temsil ediyorlar. Hafta sonunda Tire’de yapýlan “Said Nursî ve demokratik açýlým” panelinde de ifade ettik: “Bizim adýmýz ‘tutuklanacaklar’ listesinde geçmekle kaldý. Ama geçmiþ dönemlerde sýrf Risalei Nur okuduklarý için basýlýp gözaltýna alýnan; tevkif edilip günlerce, haftalarca, aylarca, yýllarca hapislerde tutulan çok sayýda deðerli insan var. Ve bunlarýn önemli bir kýsmý hâlâ aramýzda...” Gerçekten de, Bediüzzaman ve saff-ý evvel talebeleri baþta olmak üzere, Nur hizmetine hayatýný vakfetmiþ kahraman ve fedakâr insanlara tek parti devrinde yapýlan zulümler unutulabilir mi? O insanlar sýrf Üstadýn yardýmýna koþtuklarý, eserlerini okuyup elle yazarak çoðalttýklarý için Eskiþehir, Denizli, Afyon zindanlarýnda tutulup, aðýr baský ve iþkencelere maruz býrakýlmadý mý? Maznunlar, Afyon Mahkemesince verilip Yargýtay’ýn bozduðu mahkûmiyet kararýndaki hapis süresini, dâvâ sudan gerekçelerle sürüncemede býrakýlýp uzatýlmak suretiyle, demir parmaklýklar ardýnda tamamlamak zorunda býrakýlmadý mý? Üstad, süngülü jandarmalar nezaretinde elleri kelepçeli olarak cezaevinden mahkemeye götürülen talebeleri için “Zîþuur ve haddü hesaba gelmeyen ehl-i hakikatin ve ashab-ý vicdanýn ve iman-ý tahkikî sahiplerinin nazarlarýnda, hak ve hakikat ve Kur’ân ve iman yolunda bu asra meydan okuyan bir kahramanlar kafilesi suretinde görünüyorlar” ifadesini kullanýyor (Þuâlar, s. 509). Eskiþehir operasyonu kapsamýnda Isparta’da sorgulanýrken “Doðruyu söylesem Üstadým zarar görecek, söylemesem bunca sene þerefle taþýdýðým askerlik mesleðime gölge düþecek” ikileminin aðýr psikolojik baskýsý içinde “Yâ Rab, canýmý al” niyazýnda bulunan ve sorgu bitmeden ruhunu teslim eden Binbaþý Asým Bey, Denizli Hapsinde þehadet þerbetini içen Hafýz Ali ve mahkemenin iade kararý sonrasý kitaplarýný geri almak için gittiði karakolda dayak ve iþkenceyle hunharca katledilen Nazilli þehidi Mehmet Oðuz, bu kafilenin “þehit” rütbesiyle terhis belgesini alýp berzaha göçen bahtiyar mensuplarýndan birkaçý. Üstadýn vefatýndan sonra gerçekleþen ihtilâlleri takip eden dönemlerde de Nur Talebeleri ayný þekilde yoðun baskýlara hedef oldular. Evlerdeki Risale-i Nur sohbetleri basýldý, birlikte kitap okuyan insanlar gözaltýna alýnýp günlerce karakol ve kýþlalarýn nezarethanelerinde ve tevkif edilip aylarca hapishanelerin koðuþlarýnda tutuldular. 27 Mayýs, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde binlerce insan bu muamelelere maruz býrakýldý. Gerek sivil, gerekse askerî sýkýyönetim mahkemelerinde, sayýsý 2000’i aþan dâvâlar açýldý. Bunlarýn—bazý istisnalar dýþýnda—büyük bir kýsmý beraatle neticelendi. Ancak bu kararlar verilinceye kadar yaþanan tutukluluk süreleri, hem ciddî maðduriyetlere yol açtý, hem de sebebiyet verenlerin yanýna “kâr” kaldý. Fakat mazlûmlar bunun üzerinde bile durmayýp, hapiste dahi hizmetlerine devam ederken, zalimler ise daha bu dünyada iken ilâhî adaletin her biri müthiþ ibret dersleriyle yüklü tokatlarýný yemeye baþladýlar. Tire programý vesilesiyle bir kez daha buluþup kucaklaþma imkâný bulduðumuz isimsiz kahramanlardan, 60, 65 ve 82’de üç defa medrese-i Yusufiyede “aðýrlanan” Rasin Tekeli ile, 82’de onunla birlikte ve öncesinde farklý tarihlerde benzer “macera”larý yaþayan Celâl ve Abdünnur Keseli, Ali Düzdemir gibi, ayný zamanda 40 yýllýk Yeni Asya okuru vasfýný taþýyan fedakârlarla sohbetlerimizde bu hakikatli hatýralarý yad ettik. Zorlu kýþlarýn fýrtýnalarýna göðüs gerip aðýr bedeller ödeyerek cennetâsâ baharlara zemin hazýrlayan kahramanlar kafilesine selâm olsun...

B


4 FARK

Ahlâkî darbelere de karþý çýkalým

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

emen herkes, askerî darbelerin Türkiye’nin baþýna ne iþler açtýðýnýn farkýnda. Darbe ve ihtilâller, hem maddî hem de manevî olarak derin yaralar açtý. Bu konuda yeteri kadar araþtýrma yapýlmamýþ olsa da faturanýn büyüklüðü noktasýnda fikir birliði var. Ýnsanlýk daha hür olma yolunda ilerledikçe darbe ve ihtilâllerin zararlarý daha iyi anlaþýlýyor. Anlaþýldýkça da itiraz edenlerin sayýsý çoðalýyor. Son günlerdeki tartýþmalar da bunun bir göstergesi. Geçmiþ yýllarda yapýlan ihtilâllerin ve ihtilâl planlarýnýn ayrýntýlarý kamuoyunca bilindikçe bu itiraz sesleri daha da gür çýkýyor. Gazete sayfalarý darbelere karþý dile getirilen ciddî itiraz sesleriyle dolu. Bir dönem darbecilere destek verenlerin varlýðý bilinince, bugün gelinen noktanýn sevindirici olduðu söylenebilir. Her türlü darbe ve ihtilâle karþý yükselen itiraz seslerinin artarak devam etmesinde Türkiye’nin menfaati var. Bununla birlikte, daha derin ve sinsi baþka türlü ‘darbe’lerle de karþý karþýya olduðumuzun farkýnda mýyýz? Dikkat çekmek istediðimiz darbeler ahlâka, imana ve Ýslâma indirilen ya da indirilmek istenen darbelerdir. Biz dünyevî darbelere itiraz ederken, ‘ifsat komiteleri’ asýl can alýcý yerimize, ahlâkýmýza, ailemize ve çocuklarýmýza öldürücü ve zehirli darbeler indirmenin peþinde. Bu darbelerin tehlikesinin farkýnda mýyýz? Kimse hayalî düþmanlardan bahsettiðimizi zannetmesin. TV, gazete ve internet vasýtasýyla can evimize darbeler indiriliyor. Dizi dizi yanlýþlar devam ederken, aileyi ve gençliði korumakla görevli olanlar maalesef bu cinayetleri seyrediyor. Uzmanlar bu konuda ikaz etmeye gayret ediyor, ama bugüne kadar bu çaðrýlarý ciddiye alýp tedbir yoluna gidenleri görmedik. Sorumsuz gazeteler de “Hangi dizi hangi diziyi geride býraktý?” tartýþmasýný yapýyor. Dizilerde anlatýlanlarý gönül huzuruyla izlemek, dinlemek ve normal görmek mümkün mü? Þükürler olsun ki bu dizileri izlemiyoruz, ama izleyenlerin anlattýðýna göre durum çok ciddî. Ahlâken çökmüþ bir anlayýþýn ‘dizi’ adý altýnda cemiyete sunulmasý çalýþmalarýna; en az darbelere itiraz edildiði ölçüde itiraz edilmesi gerekmez mi? Darbelerin verdiði zararlar, nihayetinde ‘üç günlük dünya hayatý’mýzý tehdit eder. Ya ‘dizi’ler, müstehcen gazeteler ve zararlý internet sitelerinin verdiði zararlar? Onlarýn zararý can evimizi, kalbimizi ve dimaðýmýzý hedef alýyor. Onlarýn verdiði zararlar daha öldürücü, daha yaralayýcý. Bu bakýmdan Türkiye’yi idare edenlerin bu konuya daha ciddî eðilmesi gerekir. Nasýl ki, aslýnda ‘öldürücü’ olarak adlandýrýlmasý gereken uyuþturucu tehdidi içten içe cemiyeti kemiriyor, ayný þekilde müstehcen yayýnlar da hem günümüzü hem de geleceðimizi karartýyor. O halde yeni kampanyalar açarak bu sinsi tehditlere karþý itiraz seslerimizi yükseltmeliyiz. “Þu TV yayýnlarý çok kötü, þu gazeteler çok açýksaçýk fotoðraflar yayýnlýyor” diyerek yaraya teþhis koyduðumuzu düþünmeyelim. Çünkü tek baþýna teþhis koymak da yetmez. Doðru teþhise, doðru tedavi ile devam etmek gerek. Topyekûn olarak siyasî darbelere itiraz ettiðimiz gibi ve belki de daha yüksek sesle, ahlâkî darbelere itiraz edelim. Ancak bu yolla can evimizi koruyabilir, geleceðe de umutla bakabiliriz...

H

Cumhurbaþkaný Gül, Hindistan’a gidecek CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, resmi bir ziyaret için bugün Hindistan’a gidecek. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezinden yapýlan açýklamaya göre, ziyareti sýrasýnda Hindistan Cumhurbaþkaný Pratibha Devisingh Patil ile görüþecek olan Gül, Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Ansari, Baþbakan Singh, Dýþiþleri Bakaný Krishna, Ýktidar Partisi (Kongre) Baþkaný Sonia Gandhi ve Ana Muhalefet Partisi (BJP) Baþkaný Swaraj ile de bir araya gelecek. Ziyaret sýrasýnda Türk ve Hintli iþ adamlarýnýn katýlýmýyla düzenlenecek Ýþ Forumuna katýlacak olan Cumhurbaþkaný Gül, Türkiye’nin Mumbai Baþkonsolosluðu’nun resmi açýlýþýný da gerçekleþtirecek. Gül’e ziyareti sýrasýnda ayrýca Yeni Delhi’deki Amity Üniversitesi tarafýndan fahri doktora unvaný verilecek. Cumhurbaþkaný Gül, 12 Þubatta sona erecek Hindistan ziyaretinin ardýndan Bangladeþ’e geçecek. Gül, iki gün sürecek bu ziyareti kapsamýnda ise Bangladeþ Cumhurbaþkaný Mohammad Zillur Rahman ile görüþecek. Cumhurbaþkaný Gül’e Hindistan ve Bangladeþ ziyaretlerinde Devlet Bakaný Mehmet Aydýn, Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, bazý milletvekilleri, yerel yöneticiler ve iþ adamlarýndan oluþan bir heyet eþlik edecek. Ankara / aa

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

HA­BER

Basýna tehdit kabul edilemez BASIN KONSEYÝ GENEL SEKRETERÝ HUDUTÝ, ’’MHP GENEL BAÞKANI DEVLET BAHÇELÝ’NÝN BASIN ÖZGÜRLÜÐÜNÜ TEHDÝT EDEBÝLECEK NÝTELÝKTEKÝ AÇIKLAMALARI KABUL EDÝLEMEZ’’ DEDÝ. BASIN Konseyi Genel Sekreteri Oktay Huduti, ‘’MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli’nin basýn özgürlüðünü tehdit edebilecek nitelikteki açýklamalarýnýn kabul edilemez olduðunu, baþta siyasetçiler olmak üzere herkesi basýn özgürlüðüyle ilgili konularda daha özenli davranmaya davet ettiklerini’’ bildirdi. Huduti, yaptýðý yazýlý açýklamada, MHP’nin resmi in ter net si te sin de, 4 Þu bat ta Bah çe li’nin TBMM’de yaþanan olaylara iliþkin açýklamasýnýn yer aldýðýný hatýrlattý. Açýklamada, bazý basýn organlarýnýn sahipleri, çalýþanlarý ve ya-

yýn politikalarýna iliþkin aðýr eleþtirilere yer verildiðini ifade eden Huduti, açýklamada ‘’Söz konusu olan medya temsilcilerinin gerçeðe aykýrý ve ahlâken sorunlu yayýnlarýnýn devamý halinde, aziz milletimiz bunlarý affetmeyecek ve milliyetçi-ülkücü irade ise bu ahlâksýzlýðý asla unutmayacaktýr’’ ifadelerinin kullanýldýðýný kaydetti. ‘’Bahçeli’nin aðýr eleþtirileri, kendi öznel görüþlerinin ifadesi olarak deðer-

lendirilebilirse de özellikle ‘gerçeðe aykýrý ve ahlâken sorunlu’ olarak nitelendirdiði yayýnlarýn devamý halinde milliyetçi-ülkücü iradenin bu ‘ahlâksýzlýðý’ asla unutmayacaðý yönündeki beyanlarýnýn tehdit olarak algýlanmaya müsait olduðunu’’ belirten Huduti, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: ‘’Basýn or-

Tutuklanan suikastçýlar Ergenekonla baðlantýlý AMÝRALLERE SUÝKAST ÝDDÝANAMESÝ ÇARPICI ÝDDÝALARI ÝÇERÝYOR. MAHKEMECE kabul edilen amirallere suikast soruþturmasý iddianamesinde, elde edilen bulgular dikkate alýndýðýnda zanlýlarýn Karargah Evleri yapýlanmasý ve dolayýsýyla Ergenekon ile baðlantýlý olduklarý belirtildi. Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda yapýlan operasyonlarda bazý zanlýlardan elde edilen belgelerin bu soruþturma kapsamýnda operasyon yapýlan adreslerde de bulunduðu kaydedildi. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü ile birlikte Millî Ýstihbarat Teþkilâtý’na (MÝT) da gönderilen ihbar mailiyle baþlatýlan soruþturma kapsamýnda hazýrlanan iddianamede Ergenekon ve Karargah Evleri yapýlanmasýnýn, Kocaeli ve Ýstanbul’da operasyonlar yapýlarak deþifre edilen þüphelilerle baðlantýlý olduðu belirtildi. Savcýlarýn hazýrladýðý iddianamede “B-Soruþturma kapsamýnda elde edilen delil ve belgelerin incelenmesi sonucu tespit olunan örgütsel yapý ile ilgili bulgular” baþlýðý altýnda yapýlan deðerlendirmede, bulgularýn þüphelilerin Karargâh Evleri biriminde yer aldýklarý sonucunu ortaya çýkardýðý ifade edildi. Savcýlarýn tesbitlerine göre, “Her ne kadar soruþturma þüphelilerin ihbar mektubunda belirtilen evlerde uyuþturucu ve seks partileri düzenledikleri, temin ettikleri uyuþturucu maddeleri muvazzaf subay ve askeri öðrencilere verdiklerine dair iddialar üzerine baþlatýlmýþ ise de, yapýlan aramalarda ele geçen belge, dokuman ve malzemeler (patlayýcý madde, mermi vs) birlikte deðerlendirildiðinde þüphelilerin daha önce Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýzca 10/07/2008 tarih 2008/623, 08/03/2009 tarih 2009/188 ve 17/07/2009 tarih 2009/1498 sayýlý iddianamelere konu edilmiþ Ergenekon isimli Terör örgütünün faaliyeti kapsamýnda oluþturulan “Karargah Evleri” biriminde yer aldýklarý anlaþýlmaktadýr” ifadelerine yer verildi. Þüphelilerin evlerinde yapýlan aramalarda Ergenekon zanlýlarýndan elde edilen bazý bel-

Ergenekon'dan tutuklanan sanýklarýn duruþmalarý Silivri Cezaevinde devam ediyor. Ergenekon Ýddianameleri'nden çok sayýda kiþi yargýlanýyor.

gelerin aynýlarýnýn ele geçirildiði belirtildi. Savcýlarýn, zanlýlarýn amaçlarýna yönelik tespitleri dikkat çekici unsurlar taþýyor. Buna göre Ergenekon yapýlanmasýnýn Türk Silahlý Kuvvetleri içine sýzma çalýþmalarýna büyük önem verdiði belirtiliyor. Sýzma çalýþmalarý “Ergenekon Silahlý Terör Örgütü’nün hedeflerine ulaþma uðrunda TSK bünyesine sýzma konusuna büyük önem verdiði ve örgütün içindeki askeri yapýlanmanýn gerçekleþtirilmesinin çok önemli yeri olduðu, örgüt dokümanlarýnda yedi gizli birimden beþinin baþýnda asker bulunduðunun belirtilmesi de bunu açýkça ortaya koymaktadýr. Bu doðrultuda örgütün hayati derecede önem verdiði, TSK’ya sýzmak amacýyla, ‘Karargah Evleri’ olarak isimlendirdikleri hücre yapýlarý oluþturarak, baþýnda asker kökenli üyelerin bulunduðu, bu yapýnýn öncelikle askeri lise ve harp okullarýna kendilerinin yetiþtirdikleri kiþileri yerleþtirmeye çalýþtýklarý, bu þahýslar vasýtasý ile harp okulu öðrencilerine ve subaylara ulaþarak ve onlarla irtibata geçerek, örgüte sempatizan veya mensup olarak kazandýrmaya çalýþtýklarý tespit edilmiþtir.” þeklinde dile getirildi. Ýstanbul / cihan

“Meclis’te yaþananlar bir MHP klâsiðidir” AKP Grup Baþkanvekili Bekir Bozdað, 2 Þubat Salý günü TBMM Genel Kurulundaki kavganýn, ‘’bir MHP klasiði’’ olduðunu ifade ederek, ‘’MHP’nin töre anlayýþý ve gelenekleri yeniden viz yo na gir miþ tir. Ya þa nan lar, mil le ti mi ze MHP’nin geçmiþ sabýkalarýný hatýrlatmýþtýr’’ dedi. Bozdað, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ömer Dinçer hakkýnda verilen gensoru önergesinin gündeme alýnýp alýnmamasýna iliþkin görüþmeler sýrasýnda, MHP Kýrýkkale Milletvekili Osman Durmuþ’un ‘’Hele beyaz gömlekli doktorlar yok mu? Nejat Uygur’u ziyaret etmek isteyen Hanýmefendi’ye ‘Gülhane’ye gelmeyin’ demiþler. Sizi beyaz gömlekliler sizi! Üç beþ kuruþu görünce kendinizi ne sanýyorsunuz? Peygamber olarak anýlan bir Baþbakan’ýn eþini nasýl kabul etmezsiniz? Üç beþ kuruþ paranýza mý güveni-

yorsunuz? Sizin muayenehanelerinizi kapatsýn da bir görün’’ dediðini hatýrlattý. MHP’li Durmuþ’un beyanlarýnýn, ‘’bireysel ve spontane olmadýðýný’’ savunan Bozdað, ‘’MHP Meclis Grubunun bilgi ve onayý ile önceden planlanmýþ, plan çerçevesinde bilerek ve istenerek yapýldýðýný’’ ileri sürdü. MHP sözcüsünün ‘’tahkir edici, ölçüsüz ve saygýsýz sözleri ve bunun karþýsýnda MHP yönetiminin aldýðý tavrýn kendilerini þaþýrttýðýný’’ belirten Bozdað, ‘’MHP’nin bugünü ve geçmiþi; hukuki, manevi ve demokratik deðerler konusunda sabýkalýdýr’’ dedi. AKP Aydýn Ýl Genel Meclis üyesinin beyanýnýn, ‘’gerekçesi ve saiki her ne olursa olsun’’ yanlýþ ve asla kabul edilemez olduðunu vurgulayan Bozdað, bu nedenle partinin yanlýþý ve yanlýþ yapaný himaye etmediðini, ilgili kiþinin parti ile iliþkisini kestiðini söyledi. Ankara / aa

TAZÝYE Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý muhterem kardeþimiz Prof. Dr. Abdurrahman Iþýkdoðan'ýn ve Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Iþýkdoðan'ýn muhterem babasý, Akçakale eþrafýndan

Hacý Mustafa Iþýkdoðan

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak' tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Celal Þengün ve Ailesi

CHP'den kýrmýzý et için Meclis'e önerge CHP, kýrmýzý et piyasasýnda yaþanan sorunlarýn ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacýyla Meclis Araþtýrma komisyonu kurulmasýný istedi. CHP Adýyaman Milletvekili Þevket Köse ve arkadaþlarýnýn imzasýyla TBMM Baþkanlýðýna sunulan araþtýrma önergesinin gerekçesinde, Türkiye’nin, kendi kendine yetebilen bir ülke konumundan, her geçen gün dýþa baðýmlý bir ülke konumuna geldiði savunuldu. Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarlarý Federasyonunun Türkiye’nin, 10 yýl boyunca kýrmýzý et ihtiyacýnýn yarýsýný dahi üretemeyeceðinin belirtildiði gerekçede, ‘’Kýrmýzý etin miktarýnda yaþanan bu azalma doðrudan fiyatlara da etki etmiþ, yüksek fiyatlar diðer sorunlarý peþi sýra getirmiþtir’’ denildi. Üretim azlýðý nedeniyle artan kýrmýzý et fiyatlarýnýn, vatandaþlarýn kýrmýzý ete ulaþýmýný engellediði ifade edilerek, ‘’Hayvancýlýk ve besicilik konusunun, sadece gýda olarak deðil, iþsizlik ve köyden kente göçü önlemek için de bir çare olduðu unutulmamalýdýr. Kýrmýzý et konusunda ülkemizde bir kaos ortamýna doðru gidilmektedir. Kýrmýzý et konusunda zaman geçirilmeden önlemlerin alýnmasý mecburidir.’’ Ankara / aa

ganlarý, bunlarýn sahipleri ve çalýþanlarýný sindirmeyi amaçlayan sözler, aslýnda basýn özgürlüðünü hedef alýr. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli’nin basýn özgürlüðünü tehdit edebilecek nitelikteki açýklamalarý kabul edilemez. Baþta siyasetçiler olmak üzere herkesi, basýn özgürlüðüyle ilgili konularda daha özenli davranmaya davet ediyoruz. Toplumu etkileme gücüne sahip bir siyasetçinin, özellikle de yazýlý bir açýklamasýnda basýn özgürlüðüne karþý ifadeler kullanmasýný kabul etmemiz mümkün deðildir.’’ Ýstanbul / aa

HA­BER­LER

EMASYA’nýn kaldýrýlmasý AB açýsýndan olumlu nDEVLET Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, EMASYA protokolünün ortadan kaldýrýlmasýnýn, Avrupa Birliði (AB) açýsýndan olumlu bir geliþme olduðunu söyledi. Baðýþ, “EMASYA protokolünün kalkmýþ olmasý, AB’nin bu konudaki eleþtirilerini ortadan kaldýracaktýr.” dedi. Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý’nda düzenlenen aylýk istiþare toplantýsýna katýlan Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, toplantý öncesi gazetecilerin EMASYA protokolünün kaldýrýlmasýyla ilgili sorularýný cevapladý. EMASYA protokolünün Avrupa standartlarýna uymadýðýný belirten Baðýþ, “AB ilerleme raporlarýna bakarsanýz son 5-6 yýldýr, her AB Ýlerleme Raporu’nda bu EMASYA ile ilgili içerik vardý. Bunun Avrupa standartlarýna uymadýðýný Avrupa’daki sivilasker iliþkisi boyutu ile Türkiye’deki boyutun birbirine uyuþmadýðý anlatýlýyordu. Bunun kalkmýþ olmasý eminim Avrupa Birliði’nin bu konudaki eleþtirilerini ortadan kaldýracaktýr” diye konuþtu. AÝHM’nin Türkiye’deki nüfus cüzdanlarýnda din hanesinin kaldýrýlmasý ile ilgili kararýna iliþkin görüþü sorulan Baðýþ, “Baþbakanýmýzýn söylediklerine aynen katýlýyorum.” demekle yetindi. Meclis’teki kavgayý da deðerlendiren Baðýþ, “Türkiye’nin adam gibi bir muhalefete ihtiyacý var.” ifadelerini kullandý. Ýstanbul / cihan

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri geliyor nAVRUPA Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, resmi bir ziyaret için yarýn Türkiye’ye geliyor. Ziyaret, AKP milletvekili Mevlüt Çavuþoðlu’nun, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) baþkanlýk görevine seçilmesi ve Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin karar organý bakanlar komitesi baþkanlýðýný Kasým ayýndan sonra devralacak olmasý açýsýndan da önem taþýyor.Ziyaret sýrasýnda Türkiye’nin dönem baþkanlýðý çalýþma takvimi ve Avrupa Konseyi bünyesinde gündemde olan reform çalýþmalarý özellikle gündeme gelecek. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan 7 Þubat’ta kabul edilecek olan Genel Sekreter, temaslarý çerçevesinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Adalet Bakaný Sadullah Ergin, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, AKPM Baþkaný Mevlüt Çavuþoðlu ve AKPM Türk heyeti üyeleri ile görüþecek. Thorbjorn Jagland, Türkiye’deki sivil toplum örgütleri temsilcileri ile görüþecek ve Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenecek bir konferansa konuþmacý olarak katýlacak. Strasbourg / aa

BDP binasýna saldýrý nBARIÞ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Gülten Kýþanak, ‘’Saldýrýyý yapanlarý, bu tür saldýrýlara zemin sunan, hoþ gören ve teþvik eden anlayýþý kýnýyoruz’’ dedi. Kýþanak, BDP Genel Merkezi önünde yaptýðý açýklamada, Türkiye demokrasisi adýna yine üzüntü duyulacak bir saldýrýnýn yaþandýðýný belirtti. Gülten Kýþanak, akþam saat 21.30 sýralarýnda BDP Genel Merkez binasýna silahlý saldýrý düzenlendiðini, saldýrýda binaya 15 elden fazla ateþ edildiðini anlattý. Saldýrý sýrasýnda binanýn boþ olduðunu belirten Kýþanak, binada birilerinin olmasý halinde çok sayýda kiþinin hayatýný kaybedebileceðini öne sürdü. BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk da ‘’saldýrganlarýn alýnýp götürüldüðünü, daha sonra da salýverildiðini’’ ileri sürdü. Genel merkez binasýnýn bir polis tarafýndan korunduðunu ifade eden Sakýk, ‘CHP, AK Parti, MHP’deki korumayý kollamayý gidin orada görün. Ama burada þeklen bir polis duruyor. Yüzde 99,9 saldýrýya maruz kalacaðýmýz biliniyor. Diðerlerinde yüzde bir ihtimal yok. Ama oradaki güvenlik birimlerini görüyoruz’’ þeklinde konuþtu. Sakýk, basýn mensuplarýna saldýrýda zarar gören yerleri gösterdi. Ankara /aa


5

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

HABER Türk Birliði, Kabil’de operasyona da çýkýyor n AFGANÝSTAN'DAKÝ ISAF’ýn komutaný

Stanley A. McChrystal, Türk askerinin Afgan güvenlik güçleriyle birlikte güvenliði saðlamaya baþladýðýný açýkladý. Hürriyet’ten Ferai Týnç’ýn haberine göre Afganistan’daki ISAF’ýn komutaný Stanley A. McChrystal, Türk askerinin Afgan güvenlik güçleriyle birlikte güvenliði saðlamaya baþladýðýný açýkladý. Afganistan’daki ABD ve Uluslararasý Güvenlik Destek Gücü ISAF’ýn komutaný Stanley A. McChrystal, Hürriyet gazetesine konuþtu. McChrystal, Türk birliklerinin Kabil’de güvenliði saðlamanýn yaný sýra ayaklanmaya karþý mücadelede de çok baþarýlý olduðunu söyledi. Türk birliklerinin yeni bir programa baþladýðýný da belirten McChrystal, “Afganistanlýlarla birlikte eðitim yapýyor, devriye çýkýyor, birlikte operasyonlara gidiyorlar. Birlikte yaþýyor ve birlikte örgütlüyorlar” dedi. McChrystal, “Türkler Kabil ve çevresinde güvenlik için devriye geziyor. Ama Türk askerleri aktif operasyonlarýn dýþýnda deðiller. Ancak çok dikkatliler ve iþlerinde çok iyiler” diye konuþtu. Türk askerinin Af gan lar i le i yi an laþ tý ðý ný i fa de e den McChrystal þöyle konuþtu: “Türk askerleri Afgan halký için savaþýyor, onlara hizmet ediyor ve bunun karþýlýðýnda ne zengin oluyorlar ne bir þey kazanýyorlar. Bazen onlara bakarken, Afgan halkýna öyle bir empati ve sevgi ile yaklaþtýklarýný görüyorum ki iþte Türk askerlerinin Afganistan halký ile gizli baðý bu diyorum.” Haber Merkezi

Saðlýktaki katký payýna dâvâ açýldý n TÜRKÝYE Kamu-Sen Ýstanbul Ýl Baþkaný Hanefi Bostan, saðlýktaki katký payý uygulamasýnýn durdurulmasý için dâvâ açtýklarýný bildirdi. Bostan, yaptýðý yazýlý açýklamada, saðlýk ve sosyal güvenlik hizmetinin her Türk vatandaþýnýn Anayasal hakký, devletin ise ödevi olduðunu belirtti. Son yýllarda iktidarlarýn Anayasal sorumluluklarýndan kaçtýðýný, kamu hizmetlerinin mali külfetinin vatandaþýn sýrtýna yüklendiðini savunan Bostan, saðlýk ve sosyal güvenlik sisteminin özelleþtirildiðini, kamu görevlilerinden alýnan katký payýnýn artýrýldýðýný ifade etti. Ýstanbul / aa

ABD ile öncelik savunmada MÝLLÎ SAVUNMA BAKANI GÖNÜL,’’ABD ÝLE TÜRKÝYE ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLER ÇOK BOYUTLU OLMAKLA BERABER, SAVUNMA ÝLÝÞKÝLERÝMÝZ, ÖZELLÝKLE NATO ÜYESÝ OLMAMIZ SEBEBÝYLE, EN ÖNDE GELEN ÝLÝÞKÝDÝR’’ DEDÝ. MÝLLÎ Savunma Bakaný Vecdi Gönül, ABD ile Türkiye arasýndaki iliþkilerde savunma iliþkilerinin en önde gelen iliþki olduðunu söyledi. ABD Savunma Bakaný Robert Gates, Bakan Gönül’ü ziyaret etti. Gönül, Gates’i bakanlýða geliþinde askerî törenle karþýladý. Bakan Gönül, makamýnda gerçekleþen gö rüþ me ön ce sin de yap tý ðý ko nuþ ma da, ABD Savunma Bakaný Gates’in geçen dönem ve bu hükümette savunma bakanlýðý yaptýðýný hatýrlatarak, Gates’in bu politik hüviyetinin yaný sýra, ABD’de çok genç yaþta baþladýðý devlet görevinde en üst düzeylere yükselmiþ çok tecrübeli bir devlet adamý olduðunu kaydetti. ‘’ABD ile Türkiye arasýndaki iliþkiler çok boyutlu olmakla beraber, savunma iliþkilerimiz, özellikle NATO üyesi olmamýz sebebiyle, en önde gelen iliþkidir’’ diyen Gönül, özellikle soðuk savaþ döneminde ve soðuk savaþ dönemi sonrasýnda Türkiye ile ABD arasýndaki iþbirliðinin sadece iki ülkenin selametine deðil dünya barýþýna da büyük hizmette bulunduðuna inandýðýný söyledi. Gates’in görevde bulunduðu sürece NATO toplantýlarýnda ve baþka vesilelerle sýk sýk bir araya gelerek görüþ alýþveriþinde bulunduklarýný dile getiren Gönül, konuk ba-

Millî Savunma Bakaný Vecdi Gönül

kanýn daha önemli Avrupa baþþehirlerine gitmeden ikinci kez Türkiye’ye ziyarette bulunduðunu hatýrlatarak, ‘’Fikirlerinden istifade etmek ve müþterek meselelerimizi görüþmek fýrsatýný bize verdiði için kendisine teþekkürlerimi sunuyorum’’ dedi. Konuk Bakan Gates ise, iki yýl içinde ikinci kez Ankara’ya gelmekten dolayý çok mutlu olduðunu söyledi. NATO Savunma

Bakanlarý toplantýsýnda Bakan Gönül’le birbirlerini sýk sýk gördüklerini ve toplantý düzenine göre de çok yakýn oturduklarýný belirten Gates, ‘’Birbirimize not verebiliyoruz’’ dedi. Ýki yakýn müttefik ülke arasýnda ortak, çok kap sam lý me se le le ri e le al mak ü ze re Ankara’ya tekrar gelmiþ olmanýn çok güzel olduðunu ifade eden Gates, þunlarý kaydetti: ’’Yýllardýr Türk ve Amerikan askerleri, müttefikler olarak, yan yana çarpýþmýþtýr, birlikte çalýþmýþlardýr. Bu sefer de Afganistan’da ayný durum söz konusu. Türkiye önde gelen müttefiklerimizden biri olarak Afganistan’da son derece önemli bir rol oynuyor. Ýki yakýn dost ülkeye yakýþýr bir þekilde bugün de gündemimiz çok dolu ve yoðun bir gündem.’’ Gates, dün akþam Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile çok verimli ve faydalý bir görüþme yaptýðýný belirterek, bugünkü toplantýda da orada ele alýnan pek çok konuya deðinmeyi planladýðýný söyledi. Daha gençken Türkiye’ye geldiðinde çevreyi gezebilme imka ný bul du ðu nu an cak bu nun þu an da mümkün olmamasýndan üzüntü duyduðunu ifade eden Gates, bu konuda tekrar fýrsat bulmayý umduðunu kaydetti. Ankara / aa

Sivil demokratik anayasa Meclis’in boynunda borçtur n SAADET Partisi Genel Numan Kurtulmuþ, ‘’Kavga etmek kolaydýr ama adam olmak, vakur siyasetçi olmak, milletin sorunlarýný çözen bir siyaset ortaya koymak gerekir’’ dedi. Temaslarda bulunmak üzere Ýzmir’e gelen Kurtulmuþ, Adnan Menderes Havalimaný’nda basýn toplantýsý düzenledi. Kurtulmuþ, Türkiye’nin fevkalade önemli sýkýntýlarý bulunduðunu, bu sorunlarýn baþýnda da çözüm üretme yeri olan siyasetin kavga üretme yerine dönüþmüþ olmasýnýn geldiðini söyledi. ‘’Ergenekon, ýslak imza, kozmikkozmetik oda’’ gibi tartýþma ve kamplaþmalarla kavga zemini oluþturan bir siyaset tarzýnýn doðru olmadýðýný kaydeden Kurtulmuþ, sözlerini þöyle sürdürdü:’’Türkiye’de temel sorun þudur: Millet, ‘Darbe olmasýn’ diyor. TSK’nýn sürekli siyasete müdahale edecekmiþ gibi görüntü çizmesini istemiyor. Darbeler, sonraki dönemlerde kendi hukukunu oluþturuyor. Siyasetin üzerine düþen, darbe tartýþmalarý üzerinden kamplaþma yaratmak yerine, kimsenin darbeyi düþünmez hale gelmesini saðlamaktýr. Bunun yolu da sivil demokratik anayasanýn yapýlmasýdýr. Böyle bir anayasa, parlamentonun boynunda borçtur.’’ Kurtulmuþ, Türkiye’nin bir numaralý gündeminin ekonomi, yoksulluk, iþsizlik, gelir daðýlýmý ve bölgeler arasý adaletsizlik olduðuna iþaret ederek, bu sorunlarýn tartýþýlmamasý için siyasetin anlamsýz tartýþmalardan medet umduðunu savundu. Ýzmir / aa

Daha çok demokrasi için

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

Þubat postmodern darbe sürecinin yýl dönümüne günler kaldý. Bu dönemde yapýlan birçok þey hâlâ yürürlükte. 28 Þubat’ý getiren olaylarýn baþýnda Ankara’nýn Sincan ilçesinden tanklarýn yürütülmesi gelmiþti. Tanklarýn yürütülmesinin yýl dönümü 4 Þubat. Ankara Barosu’na kayýtlý avukatlardan oluþan Evrensel Hukukçular Platformu üyeleri, 13 yýl sonra o caddelerde tank yerine “demokrasi yürüyüþü” yaptýlar. Yürüyüþün adýnýn “cuntacýlara balans ayarý yürüyüþü” olduðunu söylersek ne kadar anlamlý olduðu ortaya çýkar. “Balyoz’a da tanklarýn yürümesine de hayýr” diyen avukatlar, “daha çok demokrasi talebinde” bulundular. Darbe planlarýnýn ortalýða saçýldýðý günlerde yapýlan bu yürüyüþ gerçekten çok mânâlýydý. Bunlardan kurtulmanýn yolu da tam demokrasi…

28

CHP’DE YENÝ “AÇILIM” VE ÝTÝRAF Son günlerde CHP’de ilginç bir tartýþma yapýlýyor. Dersim olayý dolayýsýyla Alevî kesimden tepki gören CHP Grup Baþkanvekili Kemal Kýlýçdaroðlu ortaya öyle bir þey attý ki, buna “soldan vazgeçme açýlýmý” denilebilir. “Sol halktan koptu. Türkiye’de sol sorunu var” demiþti. Aslýnda bu bir itiraf. Parti yetkilileri Kýlýçdaroðlu’nun bu sözüne te’vil getirmeye çalýþsalar da, tatmin edici bir þey söyleyemediler. Sadece Baykal’a en yakýn isim olan Mehmet Sevigen’in tevil cümlesini söylesek, ne demek istediðimiz ortaya çýkar: “Biz salon solcusu deðiliz, alan solcusuyuz…” Hep “Sol ne zaman halkýn yanýnda oldu” diye söylenirdi. CHP de bunu itiraf etmiþ oldu. Sol halktan kopuk…

FENERBAHÇE ÞAMPÝYON! Baþbakan Erdoðan bugünlerde hayli gergin. Sinirlenince de yüzü kýpkýrmýzý oluyor. Özellikle Tekel iþçilerinin eylemi ve MHP’li Durmuþ’un yakýþýksýz sözleri, sinirlerini iyice gerdi. AKP grup toplantýlarý miting havasýnda geçiyor. Erdoðan konuþurken sloganlar atýlýyor. Erdoðan, bu haftaki grup toplantýsýnda da yine hayli sinirli bir konuþma yaptý. Tâ ki, bir ziyaretçinin sözlerine kadar. Erdoðan, muhalefeti ve basýný sert sözlerle eleþtirdiði sýrada “Onlarýn iþi gücü bize çamur atmak, Fenerbahçe de AKP de þampiyon olacak” diye baðýrmasý üzerine konuþmasýný kesti, dikkati daðýldý, gülmeye baþladý. Konuþmasýna devam edip ‘Ama ayný kesimler sorunu görmekten’ dediði anda yeniden gülen Erdoðan’ýn davranýþý alkýþlarla karþýlandý. Erdoðan bir bardak su içip biraz bekledikten sonra konuþmasýna devam etti. Bakalým dinleyicinin tahminlerinin ne kadarý tutacak?

Gençoðlu’nun avukatý itiraza hazýrlanýyor n ERZURUM Askerî Cezaevine konulan Eskiþehir Jandarma Alay Komutaný Kýdemli Albay Recep Gençoðlu’nun avukatý Erol Halka, ‘’Ýtirazlarýmýzý pazartesi günü ilgili yerlere, mercilere yapacaðýz’’ dedi. Halka, Erzurum Askeri Cezaevi önünde gazetecilere yaptýðý açýklamada, müvekkilinin Erzurum Adliyesi’ne getirildiðini, savcýlýk ve mahkeme iþlemleri yapýldýktan sonra kendisinin özel yetkili mahkeme baþkanýnýn huzuruna çýkarýldýðýný söyledi. Gençoðlu hakkýnda çarþamba günü itibarýyla verilen tutuklama kararýnýn vicahiye çevrildiðini ifade eden Halka, þunlarý kaydetti:’’Kendisi daha sonra tutuklanarak, askeri cezaevine gelmiþ durumdalar. Prosedür kaldýðý yerden devam edecek. Ýtirazlarýmýzý pazartesi günü ilgili yerlere, mercilere yapacaðýz." Erzurum / aa

ANKARA

DIÞARIDA KAPATIP, ÝÇERÝDE AÇMAK Genç Siviller grubuna üye baþörtülü hanýmlar, Ankara GATA'ya baþörtüleriyle ziyarette bulunma eylemi gerçekleþtirdiler. FOTOÐRAF: CÝHAN

Baþbuð samimî ise biz neden giremiyoruz? BAÞKENT Kadýn Platformu, Mazlum-Der, Genç Siviller üyesi baþörtülü kadýnlar, Baþbakan’ýn eþi Emine Erdoðan’ýn ziyaret edemediði Ankara GATA’ya baþörtüleriyle ziyarette bulunma eylemi gerçekleþtirdi. GATA önünde bir açýklama yapan baþörtülü kadýnlar þu ifadeleri kullandý: “Güney Afrika’da Apartheid rejiminin sona eriþinin 20. yýl dönümünün kutlandýðý bu günde, Amerika Birleþik Devletlerinde siyahlarýn otobüslerde beyazlara yer vermek zorunda olduðu günlerde genç bir si-

yahi kýz olan ve otobüste bir beyaza yer vermeyerek direniþin sembolü haline gelen Rosa Parks’ýn doðum günü olan bu günde, Her bir tuðlasý ödediðimiz vergilerle dizilmiþ, koridorlarý askere gönderdiðimiz çocuklarýmýz, kardeþlerimiz tarafýndan paspaslanan GATA’ya geldik. Milletin baþvekili olan Baþbakan’ýn eþi baþörtülü olduðu için içeri alýnmadý diye duyduk. Milletin kendisi olarak içeri girmeye geldik. Somali’den gelen hastalarý, gazileri ziyaret etmek için buradayýz. Hepimiz bi-

liyoruz; bu ülkede giremediðimiz tek kapý Gülhane Askeri Týp Akademisi Hastanesi deðil. Ancak yine biliyoruz ki; yüzümüze kapanan diðer kapýlar da buradaki yasaktan ilham alýyor. Buradaki yasaktan cesaret alýyor. Bugün Ýlker Baþbuð’un bir gazeteye yaptýðý açýklamalar samimî ise biz bu kapýdan girebilmeliyiz. Bizim bu kapýdan içeriye atacaðýmýz bir adým; 1000 yýl süreceði söylenen zulüm ve ayrýmcýlýk döneminin sona ermesi için tarihi bir adým olacak.” Ankara / Yeni Asya

KKTC’nin geleceði dünyayla bütünleþmekte KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Kýbrýs Türk halkýnýn güvenli geleceðinin dünyayla bütünleþmekten ve Avrupa Birliði’ne (AB) girmekten geçtiðini belirterek, buna ulaþmanýn yolunun da Kýbrýs sorununun çözümü olduðunu söyledi. Avrupa Parlamentosu (AP) Baþkaný Jerzy Buzek’le görüþmesinde, basýn önünde el sýkýþmadýðý gerekçesiyle yapýlan yayýnlarýn ‘’maksatlý ve provokasyon’’ olduðunu kaydeden Talat, AB’yle gereksiz yere çatýþmayý teþvik eden bu yaklaþýmýn doðru olmadýðýný belirtti ve halký saðduyulu olmaya çaðýrdý.

Brüksel’deki temaslarýný tamamlayarak KKTC’ye dönen KKTC Cumhurbaþkaný Talat, uçakta, Brüksel temaslarýný deðerlendirdi. Talat, Buzek’in Kýbrýs sorununu yakýndan bilen biri olmadýðýný, kendisine birinci elden bilgi verme fýrsatý bulduðunu ifade ederek, Buzek’in son derece ilgili davranarak sorular sorduðunu ve yardým etmek arzusunu ifade ettiðini bildirdi. Türk askerinin çekilmesi, Maraþ’ýn Rumlara verilmesiyle ilgili taleplerin mantýksýzlýðýný anlattýklarýný belirten Cumhurbaþkaný Talat, müzakere masasýnda yer alan bu konularýn raporda yer almasýnýn

sakýncalarýný ifade ettiklerini bildirdi. Kýbrýs sorununun çözümüne yardým etmek isteyen AP’nin böyle bir raporu onaylamasýnýn tarafsýzlýðýný ortadan kaldýracaðýna dikkati çeken Talat, bu konuda uyarýlar yaptýklarýný belirtti. AP Kýbrýs Raportörü Ruijten’in Kýbrýs sorununu çok sýnýrlý bildiðini, hatta bilmediðini kaydeden Talat, ‘’AB’de Kýbrýs sorunuyla ilgili genel bir yaklaþým var. O da ayrýntýlarýný bilmeden hakkýnda genel olarak konuþma alýþkanlýðý var, bunu her yerde görüyoruz, bu raporda da var. Gerekli uyarýlarý yaptýk’’ diye konuþtu. Lefkoþa / aa

Tartýþmalý Meclis görüþmelerinde MHP’li Osman Durmuþ, AKP milletvekillerinin eski milletvekili Nesrin Ünal’ýn baþörtülü olmasýna raðmen Meclis’te baþýný açýp girdiðini hatýrlatmasý üzerine, bazý AKP’li bayan milletvekillerinin de dýþarýda baþlarýný örtmesine raðmen Meclis’te baþlarýný açtýklarýný söylemiþti. Durmuþ, kürsüden “Hepsinin baþý örtülü… Dýþarýda örtülü, burada açýksýnýz. Nesrin Haným’ý konuþamazsýnýz! Þurada oturan birçok hanýmefendinin dýþarýda baþý kapalý, burada baþý açýkken... Tek tek fotoðraflatýrým” demiþti. AKP Grup Baþkanvekili Ayþe Nur Bahçekapýlý ise, “Çok ayýp! Kýyafetle uðraþamazsýn!” þeklinde cevap vermiþti. Bu konuþmalardan sonra AKP’li bayan milletvekillerinden cevaplar geldi. Ýstanbul Milletvekili Nursuna Memecan, “Bizim partimizde Sayýn Durmuþ’un tarifine uygun birisi yok” derken parti yetkilileri de bunun “kesinlikle doðru olmadýðýný” söyledi. Bu olayýn iki veçhesi var. Birincisi, Durmuþ’un adeta ispiyonlamasý, ikincisi de AKP’li bayan milletvekillerinin bunu yalanlamak için bir gayret içinde olmasý… Ýleride bu tartýþmalarýn olmadýðý, isteyenin istediði gibi Meclis’e girebildiði, özgürlüklerin geniþlediði bir Türkiye ümidiyle…

KATEGORÝZE MERAKI Son yýllarda basýný kategorize etme, kamplaþtýrma modasý baþladý. Herkes kendine göre basýný sýnýflara ayýrýyor. Akredite olan-olmayan basýn, yandaþ medya, iktidar medyasý, merkez medya, tetikçi medya, ulusalcý, Ergenekoncu medya bunlardan bazýlarý. Basýn kuruluþlarý için uygulanan akreditasyon ve ayrýmcýlýk devam ediyor. Bazý kurumlar, kendisine yakýn olan gazeteciyi uçaðýna alma, basýn toplantýsýna dâvet etme, diðerini görmezden gelme yarýþýna girdiler. Basýný kategorize edenlere bir çaðrýmýz var. Özgürlüðü, düþünce hürriyetini ve demokrasiyi savunan gazeteler de var basýn camiasýnda... Biraz etrafýnýza baksanýz göreceksiniz.


6

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

YURT­HABER

HA­BER­LER

Kuyu dengeleri bozuyor PROF. DR. ÖZGÜR: YAKAÖREN’DEKÝ KUYU SADECE ZEHÝR SAÇMIYOR, YERALTI DENGELERÝNÝ BOZARAK GÖLCÜK YANARDAÐI’NI OLUMSUZ ETKÝLÝYOR.

Meslekî eðitim kurslarý 15 Þubat'ta baþlayacak.

Meslekî eðitim kurslarý devam edecek n ISPARTA Be­l e­d i­y e­s i,­ Sa­n at­ ve­ Mes­l ek­ E­ð i­t im

Kurs­la­rý’na­de­vam­e­di­le­ce­ði­ni­a­çýk­la­dý.­Es­ki­Be­le­di­ye Baþ­ka­ný­Ha­san­Ba­la­man’ýn­yýl­lýk­1­mil­yon­li­ra­ya­Ýs­tan­bul­lu­bir­fir­ma­ya­i­ha­le­et­ti­ði­kurs­lar­i­çin­mev­cut yö­ne­tim­ de­vam­ ka­ra­rý­ al­dý.­ Ye­ni­ ka­yýt­ dö­ne­min­de bil­gi­sa­yar­o­pe­ra­tör­lü­ðü­ve­iþ­let­me­ci­li­ði,­Ýn­gi­liz­ce,­A­rap­ça,­Rus­ça,­ið­ne­o­ya­sý,­ev­mef­ru­þa­tý,­kur­de­le­na­ký­þý,­ma­ki­ne­na­ký­þý­ve­dik­si­yon­dal­la­rýn­da­kurs­lar­dü­zen­le­ne­cek.­Þu­a­na­ka­dar­bil­gi­sa­yar­o­pe­ra­tör­lü­ðü­ve iþ­let­me­ci­li­ði­kur­su­i­çin­322,­Ýn­gi­liz­ce­kur­su­i­çin­106, ið­ne­o­ya­sý,­kur­de­le­na­kýþ,­ma­ki­ne­na­ký­þý,­ev­mef­ru­þa­tý­kurs­la­rý­i­çin­79,­dik­si­yon­kur­su­i­çin­de­150­ki­þi­nin ön­ ka­yýt­ yap­týr­dý­ðý­ be­lir­til­di.­ Ke­sin­ ka­yýt­la­rýn­ 8-12 Þu­bat­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­ya­pý­la­ca­ðý,­kurs­la­rýn­15­Þu­bat’ta­baþ­la­ya­ca­ðý­bil­di­ril­di.­­Isparta / aa

Yolda mahsur kalan 15 kiþi kurtarýldý

SÜLEYMAN De­mi­rel­Ü­ni­ver­si­te­si­(SDÜ)­Je­o­ter­mal­E­ner­ji­Ye­ral­tý­su­yu­ve­Mi­ne­ral­Kay­nak­la­rý A­raþ­týr­ma­ve­Uy­gu­la­ma­Mer­ke­zi­Mü­dü­rü­Prof.­Dr.­Nev­zat­Öz­gür,­2007­yý­lýn­da­sý­cak­su­a­ra­ma ça­lýþ­ma­la­rý­kap­sa­mýn­da­a­çý­lan ve­kar­bon­di­ok­sit­ga­zý­çý­kan­son­da­jýn­ye­ral­tý­den­ge­le­ri­ni­boz­du­ðu­nu,­Göl­cük­Ya­nar­da­ðý’ný­o­lum­suz­et­ki­le­di­ði­ni­i­le­ri­sür­dü. Öz­gür,­Ya­ka­ö­ren’de­a­çý­lan­Is­par­ta’nýn­Ya­ka­ö­ren­Kö­yü’nde 2007­yý­lýn­da­sý­cak­su­a­ra­ma­ça­lýþ­ma­la­rý­kap­sa­mýn­da­son­daj­ya­pýl­dý­ðý­ný­ve­cid­di­bir­de­rin­li­ðe­u­la­þýl­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­gaz­çý­ký­þý ya­þan­dý­ðý­ný­ha­týr­lat­tý.­Son­daj­dan çý­kan­kar­bon­di­ok­si­din­ha­la­teh­li­ke­arz­et­ti­ði­ni­ve­ön­lem­a­lýn­ma­dý­ðý­tak­dir­de­bü­yük­teh­li­ke­le­re­ne­den­o­la­bi­le­ce­ði­ni­i­fa­de­e­den­Öz­gür,­ku­yu­nun­kon­trol­lü bir­þe­kil­de­ka­pa­týl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­an­cak­Tür­ki­ye’de­ki­tek­no­lo­ji­nin­bu­ku­yu­yu­ka­pat­ma­ya yet­me­di­ði­ni,­yurt­dý­þýn­dan­tek­-

nik­yar­dým­a­lýn­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni vur­gu­la­dý.’’Ya­ka­ö­ren’de­ki­ku­yu sa­de­ce­ze­hir­saç­mý­yor,­ye­ral­tý den­g e­l e­r i­n i­bo­z a­r ak,­Göl­c ük Ya­nar­da­ðý­ný­o­lum­suz­et­ki­li­yor’’ di­yen­Prof.­Dr.­Öz­gür,­Göl­cük Ya­nar­da­ðý­nýn,­Is­par­ta­ve­çev­re­sin­de­yak­la­þýk­5­mil­yon­yýl­dan be­ri­var­ol­du­ðu­nu,­ilk­pat­la­ma­nýn­5­mil­yon­yýl­ön­ce,­son­ra­ki pat­la­ma­nýn­i­se­200­bin­yýl­ön­ce ol­du­ðu­nu­rad­yo­ak­tif­yaþ­ta­yin­le­rin­de­ka­yaç­lar­dan­be­lir­le­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Ya­nar­da­ðýn,­en­son 24­bin­yýl­ön­ce­ak­tif­ol­du­ðu­nu bil­di­ren­Prof.­Dr.­Öz­gür,­ak­tif­li­ðin­ne­ti­ce­si­o­la­rak­Göl­cük­yö­re­sin­de­i­ki­kü­çük­te­pe­o­luþ­tu­ðu­nu be­lirt­ti.Göl­cük­Ya­nar­da­ðý’nýn genç­bir­ya­n ar­d að­ol­d u­ð u­n u kay­de­de­rek,­ye­ni­den­ha­re­ket­le­ne­bi­le­ce­ði­ön­gö­rü­sün­de­bu­lu­nan­Prof.­Dr.­Nev­z at­Öz­g ür, vol­kan­da­ki­o­la­sý­ha­re­ket­li­li­ðin iz­len­me­si­ve­er­ken­u­ya­rý­sis­tem­le­ri­nin­o­luþ­tu­rul­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni sa­vun­du. Isparta / aa

ASKÝ’den su sayacý hýrsýzlýðý uyarýsý ASKÝ Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü,­va­tan­daþ­la­ra­su­sa­ya­cý­hýr­sýz­lý­ðý­ko­nu­sun­da­u­ya­rý­da­bu­lun­du.­AS­KÝ’den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­An­ka­ra­lý­lar­dan­‘’Bor­cu­nuz­var.­Sa­yaç­la­rý­sö­ke­ce­ðiz’’­di­ye­ev­ve­iþ­le­ri­ne­ge­len­ki­þi­le­re kar­þý­dik­kat­li­o­lun­ma­sý­is­ten­di.­AS­KÝ­Ge­nel­Mü­dü­rü Ka­mil­Ký­lýç­da­bu­yön­tem­le­Ma­mak,­Sin­can,­Göl­ba­þý, E­ti­mes­gut­ve­Ka­zan­il­çe­le­rin­den­240­a­bo­ne­nin­su­sa­ya­cý­nýn­ça­lýn­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Ça­lý­nan­sa­yaç­la­rýn­ta­ma­mý­nýn­me­ka­nik­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Ký­lýç,­‘’Yap­tý­ðý­mýz a­raþ­týr­ma­da­sa­yaç­la­rýn,­ü­ze­rin­de­ki­sa­rý­me­tal­i­çin­ça­lýn­dý­ðý­ný­tesbit­et­tik.­Pi­ya­sa­de­ðe­ri­3-4­li­ra­a­ra­sýn­da de­ði­þen­bu­me­ta­li­hur­da­cý­la­ra­sa­ta­rak­ka­zanç­el­de­e­di­yor­lar’’­de­di.Ký­lýç,­‘’A­bo­ne­le­ri­miz­ge­len­ki­þi­ler­den her­han­gi­bir­iþ­lem­yap­ma­dan­ön­ce­mut­la­ka­gö­rev­li kart­la­rý­ný­gös­ter­me­le­ri­ni­is­te­sin.­Þüp­he­len­dik­le­ri­bir du­rum­o­lur­sa­da­A­LO­155­Po­lis­im­dat­i­le­A­lo­185 nu­ma­ra­lý­te­le­fon­la­ra­bil­dir­sin­ler’’­de­di.­­Ankara / aa

Ustalar çýrak bulamýyor Sondajdan çýkan karbondioksidin hala tehlike arz ettiði ifade ediliyor.

n AÐRI'NIN Do­ðu­ba­ya­zýt­ il­çe­sin­de,­ kar­ ­ ne­de­niy­le

yol­da­mah­sur­ka­lan­15­ki­þi,­Ýl­Ö­zel­Ý­da­re­si­e­kip­le­rin­ce­ kur­ta­rýl­dý.­ A­lý­nan­ bil­gi­ye­ gö­re,­ il­çe­de­ et­ki­li­ o­lan kar­ya­ðý­þý­ya­þa­mý­o­lum­suz­et­ki­li­yor.­Ýl­çe­ye­bað­lý­Sa­rý­bý­yýk­ kö­yü­ yo­lu­ kar­dan­ do­la­yý­ u­la­þý­ma­ ka­pa­nýn­ca Nu­ri­ Sal­man­ yö­ne­ti­min­de­ki­ yol­cu­ mi­ni­bü­sü­ yol­da mah­sur­kal­dý.­Mi­ni­büs­te­ki­yol­cu­la­rýn­Jan­dar­ma­Ka­ra­kol­Ko­mu­tan­lý­ðý­na­ha­ber­ver­me­si­ü­ze­ri­ne,­Jan­dar­ma­ko­nu­yu­Ýl­Ö­zel­Ý­da­re­si­yet­ki­li­le­ri­ne­bil­dir­di.­Ýl­Ö­zel­ Ý­da­re­si­ e­kip­le­ri,­ mah­sur­ ka­lan­ va­tan­daþ­la­rý­ kur­tar­mak­i­çin­Sa­rý­bý­yýk­kö­yü­ne­ha­re­ket­et­ti.­Kar­la­mü­ca­de­le­e­kip­le­ri,­sa­at­ler­sü­ren­yol­aç­ma­ça­lýþ­ma­sý­nýn ar­dýn­dan­yol­da­mah­sur­ka­lan­mi­ni­bü­se­u­la­þa­rak,­sü­rü­cü­Sal­man­ve­a­raç­ta­ki­14­yol­cu­yu­kur­tar­dý.­Bu­a­ra­da,­kar­ve­ti­pi­nin­et­ki­siy­le­u­la­þým­da­ak­sa­ma­ya­þa­nan­ Do­ðu­ba­ya­zý­tIð­dýr­ ka­ra­ yo­lun­da­ki­ Pa­muk­ Ge­çi­di’nde,­a­raç­sü­rü­cü­le­ri­u­zun­sü­re­yo­lun­u­la­þý­ma­a­çýl­ma­sý­ný­bek­le­di.­Doðubeyazýt / aa

Bedava götürmeyen taksiciyi silâhla kovaladý KÂÐITHANE'DE tak­si­dur­du­ra­rak­Sa­rý­yer’e­git­mek­is­te­yen­þa­hýs,­ken­di­si­ni­be­da­va­gö­tür­mek­is­te­me­yen­tak­si­ci­ve­tak­si­ci­nin­yar­dý­mý­na­ge­len­ar­ka­daþ­la­rý­ný­si­lâh­la­ko­va­la­dý.­Ön­ce­ki­ge­ce­sa­at­23.00­sý­ra­la­rýn­da­Kâ­ðýt­ha­ne­Gül­te­pe’de,­Tu­ran Tan­rý­ver­di’nin­kul­lan­dý­ðý­34­TFY­83­plâ­ka­lý­tak­si­yi­dur­du­ran­kim­li­ði­be­lir­siz­bir ki­þi,­Sa­rý­yer’e­git­mek­is­te­di.­Tak­si­Bü­yük­de­re­Cad­de­si’ne­çýk­tý­ðýn­da,­þa­hýs­tak­si sü­rü­cü­sü­Tan­rý­var­di’ye,­“Be­ni­be­da­va­gö­-

tü­re­cek­sin”­de­di.­Tak­si­ci­de,­“Pa­ran­yok­sa­dol­muþ­pa­ra­sý­ve­re­yim.­Sa­rý­yer’e­ka­dar ben­zin­yak­týr­ma­ba­na”­þek­lin­de­tek­lif­te bu­lun­du.­Tak­si­ci­nin­tek­li­fi­ne­si­nir­le­nen þa­hýs­si­lâ­hý­ný­çe­ke­rek,­“Se­nin­gi­bi­le­ri­gasp et­mek­lâ­zým”­di­ye­tep­ki­gös­ter­di.­Bu­nun ü­ze­ri­ne­þa­hýs­2­tak­si­ci­i­le­Tan­rý­ver­di’yi­si­lâh­la­ko­va­la­ma­ya­baþ­la­dý.­Ko­va­la­ma­ca po­li­sin­du­ru­mu­ha­ber­al­ma­sýy­la­son­bul­du.­Po­li­si­fark­e­den­þa­hýs­si­lâ­hýy­la­bir­lik­te ka­yýp­la­ra­ka­rýþ­tý.­­Ýstanbul / aa

4 milyon liralýk otopark alt geçit oldu n ADANA Bü­yük­þe­hir­ Be­le­di­ye­si­ ta­ra­fýn­dan­ 4 mil­yon­li­ra­ma­li­yet­le­ya­pý­lan,­an­cak­iþ­ve­yer­le­þim­yer­le­ri­ne­u­zak­lý­ðý­dolayýsýyla­bek­le­nen­ve­ri­min­a­lý­na­ma­dý­ðý,­bin­a­raç­ka­pa­si­te­li­o­to­par­ký,­ö­nün­den­ge­çen­yo­lun­ka­pan­ma­sý­can­lan­dýr­dý.­A­da­na­ Bü­yük­þe­hir­ Be­le­di­ye­si­ ta­ra­fýn­dan­ 25­ bin met­re­ka­re­ka­pa­lý­a­lan­ü­ze­rin­de­yak­la­þýk­4­mil­yon­ li­ra­ ma­li­yet­le­ ta­mam­lan­ma­sý­nýn­ ar­dýn­dan ge­çen­ yýl­ Tür­ki­ye­ Di­ya­net­ Vak­fý­na­ dev­re­di­len bin­ a­raç­ ka­pa­si­te­li­ o­to­park,­ hiz­me­te­ a­çýl­ma­sýn­dan­ son­ra­ en­ ha­re­ket­li­ gün­le­ri­ni­ ya­þý­yor.­ Hiz­me­te­ a­çýl­dýk­tan­ son­ra­ 50­ i­la­ 100­ a­ra­ca­ hiz­met ve­rir­ken,­Tur­han­Ce­mal­Be­ri­ker­Bul­va­rý’nýn­ka­pan­ma­sý­dolayýsýyla­bu­sa­yý­yý­4’e­kat­la­dý.­Alt­ge­çit­o­la­rak­kul­lan­dýk­la­rý­o­to­par­ka­1­li­ra­ö­de­ye­rek, Fu­zu­li­Cad­de­si’ne­ge­çiþ­ya­pý­yor.­­Adana / aa

y seri ilânlar ÝÞ ARIYORUM n Saat 13.00 ile 15.00

arasý tesettürlü olarak çalýþabileceðim bir iþ arýyorum. Telefona bakma, yemek ya da çay yapma gibi iþler olabilir. Tel: (0 538) 630 82 88

KÝRALIK DAÝRE n EYÜP'TE KÝRALIK daireler Tel: 0(212) 418 36 66 Gsm: (0532) 413 28 70 n KÝRALIK DAÝRE Aydýnlýkevler- 1. DuraktaAnkara 3+1 Kombili Tel: 0312 296 94 23 Cep: 0535 810 81 11

SATILIK DAÝRE n KÜÇÜKÇEKMECE Yeþilova Mah. Fevzi Çakmak Caddesinde, 115 m2 kullaným alaný doðal gaz kombili çelik kapý alçýpan saten boya- parke 1 geniþ salon, 3 oda, 2 wc , 1 banyo. (araç veya arsa ile kýsmen takas olur) Muðla bölgesinde daire ile takas olur. Dairenin fiyatý: 130.000 TL. Gsm: (0544) 214 02 91 n ALTINTEPE'NÝN EN güzel yerinde krediye uygun 2+1 banyo wc li daireninin içi A dan Z ye komple sýfýrlanmýþ laminat parke kartonpiyer ankastre laminat mutfak saten boya çelik kapý duþakabin panel radyatör diafon sistemi kablo tv

adsl telefon pimapenli ve amerikan kapýlýdýr. 168.000.TL Gsm: 0555-255-37-56 n HADIMKÖY KÝPTAÞ konutlarýnda 75 m2 2+1 satýlýk daire peþin 43.000 TL kredinin devri. Fatih Üniversitesine otobüsle 10 dakika mesafededir. Avcýlar 27 km havaalaný 42 km hadýmköy giþeler 11 km. dir Yenibosnadan mavi otobüslerle tek araçla gidiþ geliþ mümkündür. Site güvenliði mevcuttur . 43.000tl Gsm: 0533-617-60-38 n SAHÝBÝNDEN BEYKENT'te güvenlikli site içerisinde otoparklý 105 m2 laminant parkeli 2+1 daireler Gsm: (0 537) 304 94 43 n SAHÝBÝNDEN YEÞÝL Ýnþaat kalitesiyle Ýnnovia 1'de muhtelif kat ve cephelerde 1+1, 2+1, 3+1 harika daireler oturuma hazýr kaçýrýlmayacak fýrsatlar. Gsm: (0 532) 236 27 43 (0 532) 312 11 08 n YEÞÝLKENT GAYRÝMENKUL'den 120 m2 Gürpýnar sitelerde 3+1 sýfýr güney cephe full bitmiþ 89.000 TL. Tel: 0(212) 855 51 34 Gsm: (0535) 612 51 55 n 190 M2 BEYKENT'te güvenlikli, kapalý otoparklý sitede mantolamalý binada güney cephe deniz manzaralý laminant parkeli jakuzili kombili ebeveyn banyolu 3+1 daire 135.000 TL. Tel: 0 (212) 855 51 34 Gsm: (0 535) 612 51 55 n 115 M2 BEYKENT'te Beyaz Ýnci Residence'de 2008'de inþaata

baþlanmýþ hilton banyolu laminant parkeli Muhteþem daireler 145.000 TL' den baþlayan fiyatlarla. Tel: 0 (212) 855 51 34 Gsm: (0 536) 930 93 33 n 320 m2 GÜNEY Cepheli laminant parkeli lüx 3 banyolu mutfaklý 100 m2 teraslý 4+1 masrafsýz full dublex daire 170.000 TL. Tel: 0 (212) 855 51 34 Gsm: (0 532) 285 54 09 Beylikdüzü Beykent Yeþilkent Gürpýnar bölgesinde sýnýrsýz portföyümüzle bir telefon kadar yakýnýnýzdayýz. n MECÝDÝYEKÖY'de SATILIK süper lüks daire 450.000.TL Ýstanbul Mecidiyeköy Ortaklar Caddesinde satýlýk sýfýrlanmýþ dubleks daire 165 metrekare-4 oda 1 salon 2 banyo 1 mutfak 4. kat-asansörlü jakuziliteraslý-herþeyiyle yenilenmiþ masrafsýz satýlýk daire Tel: 0(212)-232-67-54 n SAHÝBÝNDEN ÜMRANÝYE Tantavi'de satýlýk daire 160.000.TL 130 m2 - 3 +1 Ümraniye merkeze 5 dk. yürüme mesafesi - toplu ulaþýma 1 dk. yürüme mesafesi geniþ mutfaklý - banyosu yenilenmiþ - kombili - 3 adet balkonlu - açýk otoparklý - ilköðretim okula çok yakýn - önü kapanmaz - krediye uygun... satýlýk daire Gsm: (0535) 367 19 20 n SAHÝBÝNDEN BAÐCILAR Göztepe Mahallesi'nde site içerisinde, kira getirili 3+1 120 m2 daire. Pazarlýk payý vardýr. 115.000.TL Gsm: (0532) 468 46 46

n BAHÇELÝEVLER'de 140.000.TL 130 m2 kombili daire. 3. katta (Cumhuriyet Mahallesinde Parsellere yakýn ) Gsm: (0505) 877 56 37 n SAHÝBÝNDEN BEYLÝKDÜZÜ Ýstanbul Evleri'nde 2+1 110 m2 daire. 160.000.-TL Ayrýntýlý bilgi: www. garantialsat.com'da Ýlan No: 14483 Tel: 0(212) 444 6 400 n 300 TL TAKSÝTLE sýfýr peþinat sýfýr faizle Kapaklý toplu konutlarýnda site içerisinde çocuk oyun parklarý, kamelyalar, þelale 24 saat kameralý güvenlik, çekilisiz kurasýz 2010 yýlýnýn ilk kampanyasýndan ev sahibi olmak için acele edin. Kampanyamýzda son gün 28 Þubat 2010'dur. daire sayýmýz sýnýrlýdýr. ön kayýt için merkez : Tel: 0(212) 652 05 34 Pbx satýþ ofisi : Tel: 0(282) 717 12 30 Gsm: (0532) 593 19 72 www.alangayrimenkul.net n GÖZDAÐIN'da ÞÝHLÝ'de kelepir hazýr daireler Gsm: 0506 743 28 51 n SAHÝBÝNDEN 115 m2 3+1 dairenin özellikleri doðalgaz kombili ýsýcam pimapenli yerler laminat parkeli kartonpiyerli asönsörlü balkonlu açýk güney cephe bina içi kameralý sistem ýþýklar fotoselli açýk otopark camiisi ve alýþveriþ merkezleri mevcut belediye otobüsüde binanýn önünden geçer. 125.000TL Tel: 0216-534-07-93 90 Gsm: 0539-357-81-40

SATILIK ARSA n BAÐCILAR'da MERKEZ'de, Fevzi Çakmak'ta, Kazým Karabekir'de, Yavuz Selim'de, Ýnönü Mahallesi'nde satýlýk arsalar. Tel: 0(212) 553 46 69 Gsm: 0542 417 37 54 n ACELE SAHÝBÝNDEN Çatalca Yassýören'de 20.000 m2 yeni yapýlacak 3. köprü yoluna yakýn kelepir arsa. Gsm: (0533) 305 31 35 n KAYSERÝ'NÝN EN kýymetli arsasý satýlýk 3.500.000 EURO Kayseri'nin en kýymetli arsasý sahiplerinden satýlýk. Yeni imara açýlan (Villa imarlý) Melikgazlý Çaybaðlarý Talasaltýnda 44.096.m2 villa inþaatý izinli (32 Adet büyük villa) Kayseri'nin en kýymetli arsasý, üniversite karþýsý, yola cepheli, kooperatif ve yatýrýmcýlarýn DÝKKATÝNE Gsm: (0533) 216 45 85 n TUZLA VE KÖYLERÝNDE satýlýk takaslý arsalar aranýyor. Hazýr müþterilerimiz mevcuttur. Ýrtibat: 0(216) 447 34 01 Gsm: (0554) 908 70 90 n SAHÝBÝNDEN Kapadokya yatýrýmcýlara Ürgüpte 21.000 m2 turistik tesis arsasý Gsm: (0532) 275 09 47 (0532) 247 04 13

VASITA n SIFIRDAN FARKSIZ

mazda 2 1.3 mid 2008 de yýlýn otomobili seçilen bu küçük aðýrlýklý otomobil güvenlik konfor tarz-stil performans ve yakýt ekonomisi konusunda 47 markaya çalým atmýþ bulunmaktadýr... 6 havayastýgý - klima - abs ebd - eba - cd player - yol bilgisayarý - katlanýr elektrikli aynalar - sis farlarý 22.750TL Gsm: 0554-751-63-63 n SATILIK 3.30ÝA 6 airbag 6lý cd çalar dijital klima hýz sabitleyici araç telefonu home follow xenon far far yýkama sunroof elektrikli ýsýtmalý ayna elektrikli perde yaðmur sensörü park sensörü uzaktan açýlýr kapanýr camlar ve sunroof drý deri döþeme abs dsc tc otomatik kararan dikiz aynasý 41.000TL Gsm: 0532-739-09-09 n KANGO HUSUSÝ KLÝMALI 2003 kangoo hususi otomobil klimalý hatasýz 0 motor 0 pompa enjektör yeni ön takým 4 amörtisör sýfýr frenler sýfýr en az 3 sene anahtar vurulmaz biniciye ideal süper masrafsýz sahibinden ihtiyaçtan satýlýktýr. 14.550TL Gsm: 0532-613-26 n ACÝL... MAZDA 626 1.6 lpg iþli orta kol konsollu arka cam otomatik konforlu masrafsýz (muayene sigorta egsoz lpg s ýzdýrmazlýk raporu yenidir.) masrafsýz binebileceðiniz araç. Ýhtiyaçdan acil satýlýk.

AFYONKARAHÝSAR'IN Sandýklý'da­bakýrcýlýk yaparak­geçimini­saðlayan­76­yaþýndaki­Ali­Üstün, mesleðini­öðretecek­çýrak­bulamamanýn­sýkýntýsýný yaþýyor.­Dede­mesleðini­yýllardýr­sürdürdüðünü anlatan­Üstün,­yýllar­önce­60­bakýrcý­ustasýný, yüzlerce­kalfa­ve­çýraðýný­bulunduðu­Sandýklý Sanayi­Çarþýsý’nda­þu­anda­sadece­4­bakýrcý­ustasý kaldýðýna­dikkati­çekti.­Bakýrcýlýðýn­kaybolmasýnýn en­büyük­sebebinin­bakýr­mutfak­eþyalarýnýn­kullanýmýnýn­yok­denecek­kadar­azalmasý­olduðunu ifade­eden­Üstün,­bakýr­mutfak­eþyalarýnýn­saðlýk açýsýndan­çok­önemli­olduðunu­da­vurguladý. Geçmiþte­bakýrýn­her­alanda­kullanýldýðýný­anlatan Üstün,­mesleðinin­yok­olmak­üzere­olduðunu kaydederek,­þunlarý­söyledi:­‘’Mesleðimizi­öðretecek­çýrak­bulamýyoruz.­Teknolojinin­geliþmesiyle birlikte­kaybolmaya­baþlayan­bakýrcýlýk­kolay­bir meslek­deðildir.­Bu­mesleðin­kaybolmamasý­lâzým. Bir­san'at­dalý­olan­mesleðimiz­aslýnda­üniversitelerde,­yüksek­okullarda­ders­olarak­gösterilmesi gerekir.’’­­Afyonkarahisar / aa

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 8.000TL Gsm: 0532-563-01-68

ÇEÞÝTLÝ n GÝYÝMKENT'in GÖZBEBEÐÝ iþ merkezinde full yapýlý yola cepheli 61 m2 kelepir fast food altý. Tel: 0(212) 438 18 20 Gsm: (0532) 561 59 95 n ARMUTLU'da 27 Haziran - 11 Temmuz 16.250.TL satýlýk 70 m2 denize sýfýr 7.katta devremülk. Gsm: (0542) 417 37 54 n KUZULUK'ta ÇOK hesaplý istediðiniz tarihlerde ihtiyaçtan satýlýk devremülkler. Gsm: (0542) 417 37 54 n TEKSTÝLKENT G D bloklarý kapý aðzýnda 66 m2 köþe dükkân. Ýyi konumda yatýrýmcýya elveriþli. 80.000.-USD Tel: 0(212) 438 18 20 Gsm: (0532) 561 59 95 n ARMUTLU'da SAHÝBÝNDEN Mayýs devresi 4.500.TL 07-21 Mayýs 10. blok bahçekat devresi çok ACÝL ihtiyaçtan satýlýktýr. Tel: 0(212) 451 04 44 n TÜRKÝYENÝN TEK 5 yýldýzlý termal devre mülkümü acil satýyorum. 10.450.-TL süper lüks 15 gün kullanýmlý bay bayan ayrý, termal havuzlarý açýk, büyük yüzme havuzlu sauna, buhar odasý tür hamamý fýtness internet lig tv tamamen ücretsizdir. Sadece gittiðinizde ödediðiniz 145 TL yýllýk aidatý vardýr. Tüm eþyalarý eksiksiz yeni ve çok temizdir. Gsm: (0505) 482 80 31 n PÝYASADAKÝ MUTFAK

dolaplarýnýn üçte bir fiyatýna, piyasadaki 30 yýllýk tecrübeyle mutfak dolaplarý. Kalitesini sizin seçtiðiniz mutfak dolabý, malzeme ve mutfak dolabý ekipmanlarýný anlaþmalý firmalardan fabrika çýkýþ fiyatýna temin edip evinizin ölçülerine ve sizin zevkinize, kullaným özelliklerinize uyarlýyoruz. Gsm: (0544) 682 50 49 n ÝNGÝLÝZCENÝZÝ GELÝÞTÝRÝN.. Fatih civarýnda ana dili Ýngilizce olan kiþiden ders verilir. 3 yýllýk öðretme tecrübesi olan Öðretici þimdi hizmetinizde. Sadece bayan ve çocuklar için özel ve küçük gruplara ders verilir. englishders.ist@gmail.com n DEMCAN OTOMOTÝV

Adres: Oto Center Galericiler Sitesi N blok No: 33 Yüzyýl-Baðcýlar / Ýstanbul Murat Demirhan Tel: 0(212) 673 41 72 0(212) 673 41 77 Gsm: (0532) 461 77 84 n STAR HALI YIKAMA Bizim iþimiz halý yýkamak halýlarýnýz evden alýnýp, profesyonel fýrçalý makinelerle yýkanýr, özel kurutma makineleri ve odalarýnda kurutulduktan sonra tertemiz ve kupkuru þekilde eve teslim edilir. Servis ücretsizdir. Tel: 0212 580 56 77 GSM: 0539 869 56 43

ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Çolak


7

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

DÜNYA Monaçehr Mutteki’den uranyum mesajý n ÝRAN Dýþiþleri Bakaný Monaçehr Mut-

teki, nükleer programlarý için kullandýklarý uranyumu yurt dýþýnda zenginleþtirebileceklerinin sinyalini verdi. Mutteki, Ýsveç Dýþiþleri Bakaný Carl Bildt ile yaptýðý görüþmeden sonra, uranyumun yurt dýþýnda zenginleþtirilmesi konusunda siyasî iradenin mevcut olduðunu söyledi. ‘’Her iki taraf için de garantilerin olmasý lâzým’’ diyen Mutteki, zenginleþtirilmiþ uranyumun nerede, ne miktarda ve ne zaman Ýran’a teslim edileceðinin belirlenmesi gerektiðini ifade etti. Mutteki, uranyumun yurt dýþýnda zenginleþtirilmesinin, nükleer programlarýnýn uluslararasý alanda daha sýký kontrol edilmesini saðlayacaðýný sözlerine ekledi. Berlin / aa

AFGAN POLÝSÝ SÝVÝLLERÝ VURDU AFGANÝSTAN'DA Pakistan sýnýrý yakýnlarýnda odun toplayan bir grup köylüye direniþçi olduðunu sanarak ateþ açan sýnýr polisi, 7 sivili öldürdü. Afganistan’ýn güney sýnýrýndaki polis güçlerinin komutaný General Abdul Razik,

olaya karýþan 6 polisin tutuklandýðýný ve soruþturma açýldýðýný söyledi. Polislerin Kandahar vilayetinin Þorabak bölgesine giderken 7 kiþilik grubu tespit ettiklerini ve direniþçi olduklarýný sanarak ateþ

açtýklarýný belirten Razik, saldýrýnýn ardýndan yapýlan incelemede ölenlerin üzerinde silah bulunmadýðýný ifade etti. Razik, bölge sakinlerinin de öldürülen kiþilerin militan olmadýðýný teyit ettiðini vurguladý. Kandahar / aa

Clinton: 10 ABD’liyi kurtarmaya gelmedim n Haiti’ye ziyarette bulunan eski ABD

Baþkaný Bill Clinton, çocuk ve mahkum kaçýrmakla suçlanan 10 Amerikan vatandaþýný kurtarmaya gelmediðini belirtti. BM Genel Sekreteri Ban-Ki-mun tarafýndan Haiti için uluslararasý yardým koordinatörü olarak atanan Clinton, yýkýlan baþkentin merkezindeki geçici Haiti baþbakanlýk binasýnda Haiti Devlet Baþkaný Rene Preval’in eþliðinde çýkýþý sýrasýnda yaptýðý açýklamada, ABD’nin bu konuda temaslarýný sürdürdüðünü bildiðini, ancak 10 Amerikalý’nýn serbest býrakýlmasýný saðlamak amacýyla bu ülkeye gelmediðini söyledi. Birleþmiþ Milletler’in Haiti’deki baþkanýný, yardýmcýsýný ve çok sayýda çalýþanýný depremde kaybettiðine dikkat çeken Clinton, ülkenin yönetildiði yerlerin de yerle bir olduðunu, bu nedenlerden ötürü uluslar arasý yardýmýn ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasýnda gecikme ve sýkýntý yaþandýðýný belirtti. 10 Amerikan vatandaþý, yaþlarý 2 ile 14 arasýnda deðiþen 33 Haitili çocukla Dominik Cumhuriyeti sýnýrý yakýnlarýnda yakalanmýþtý. Bu çocuklarýn çoðunun ailelerinin bulunduðu bildirilmiþti. Port Au Prince / aa

K. Kore, ABD’li mahkûmu býraktý n KUZEY Kore’de, ülke topraklarýna kaçak girdiði gerekçesiyle aralýk ayý sonlarýnda gözaltýna alýnan Amerikalý Robert Park serbest býrakýldý. Güney Kore Yonhap haber ajansýnýn kaynaðýný açýklamadýðý haberinde, Park’ýn serbest býrakýldýktan sonra uçakla Pekin’e hareket ettiði ve bu ra da ABD Bü yü kel çi li ði ne gi de ce ði kaydedildi. Çin ile Kuzey Kore arasýndaki sýnýrý geçen Park, ‘’Pyongyang’ýn insan haklarý ihlallerine dikkati çekmeyi amaçladýðýný’’ söylemiþti. Seul / aa

Karzai’den Gül’e teþekkür telefonu n AFGANÝSTAN Cumhurbaþkaný Hamid Karzai, NATO Savunma Bakanlarý Toplantýsý’nda Afganistan’a iliþkin sözleri sebebiyle Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’e telefon ederek teþekkür etti. Gül, NATO toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Afganistan’ýn sorunlarýnýn çözümünün sadece askeri yollarla mümkün olmadýðýný dile getirerek, asker gönderen ülkeleri Afganistan’da okul ve hastane yapmaya çaðýrmýþtý. Cumhurbaþkanlýðý sitesinde yer alan açýklamada,”Cumhurbaþkaný Karzai, Sayýn Cumhurbaþkanýmýzý arayarak, Ocak ayý sonunda Ýstanbul’da yapýlan Türkiye-Afganistan-Pakistan üçlü zirveler sürecinin dördüncü toplantýsý ile “Asya’nýn Kalbi”nde Dostluk ve Ýþbirliði Zirvesine ev sahipliði yaptýklarý için teþekkür etmiþtir. Cum hur baþ ka ný Kar zai ay rý ca, Sa yýn Cumhurbaþkanýmýzýn Ýstanbul’da gerçekleþtirilen NATO Savunma Bakanlarý gayriresmi toplantýsýnda yaptýklarý konuþmada Afganistan’a iliþkin ifadelerinden büyük memnuniyet duyduðunu dile getirmiþtir” ifadesine yer verildi. Ýstanbul / cihan

Sri Lanka silâhlanýyor n SRÝ LANKA Devlet Baþkaný Mahinda Rajapaksa, Rusya’dan silâh almak için 300 milyon dolarlýk kredi anlaþmasý imzalamak üzere Moskova’ya hareket etti. Tamil gerillalarýyla onlarca yýl süren iç savaþtan geçen yýl Mayýs ayýnda galip çýkan Sri Lanka’daki baþkanlýk yetkilisi, silâh üret me dik le ri ni vur gu la ya rak, Sri Lan ka’nýn silâhlý kuvvetleri için silâha ihtiyacý olduðunu, silâh alýmýnýn güvenlik güçleri için yasal zorunluluk olduðunu ifade etti. Rusya haber ajansý RIA, Sri Lanka ile 300 milyon dolarlýk sil3ah anlaþmasýnýn Rajapaksa’nýn ziyareti sýrasýnda imzalanacaðýný duyurmuþtu. RIA, Rusya’nýn Seylan çayýnýn en büyük alýcýlarý arasýnda olduðunu da bildirmiþti. Kolombo / aa

Etiyopya uçaðýnýn parçalarý bulundu LÜBNAN'DA 25 Ocakta düþen Etiyopya uçaðýnýn karakutusunu ve deniz dibinde bulunan enkazýný bulma çalýþmalarýný sürdüren araþtýrma ekipleri, uçaðýn ana parçalarýnýn yerini tespit etti. Lübnan Ulaþtýrma Bakaný Gazi Aridi, Etiyopya Havayollarýna (ETHA.UL) ait uçaðýn ana parçalarýný denizin 45 metre derinliðinde tesbit ettiklerini belirterek, bunun çok büyük ilerleme olduðunu söyledi. Aridi, tespit edilenler arasýnda uçak gövdesinin olup olmadýðý konusunda yöneltilen soruya ise “Bunu belirlemek için henüz çok erken” yanýtýný verdi. Aridi, “Ocean Alert” gemisinin uçaðýn enkazýný bulmak için Akdeniz’i taradýðýný, araþtýrma ekipleri için fotoðraflar çektiðini ifade etti. Etiyopya’nýn baþþehri Addis Ababa’ya giden Boeing 737-800 tipi uçakta bulunan çoðu Lübnan ve Etiyopya vatandaþý 90 kiþinin tamamý vefat etmiþti. Kazadan sonra 15 kiþinin cesediyle bazý ceset parçalarýna ulaþýlmýþtý. Amerikan Donanmasýna ait Ramage gemisi 27 Ocakta uçaðýn karakutularýnýn denizin 1300 metre altýnda olduðunu tesbit etmiþti. Beyrut / aa

Rusya: Avrupa'da güvenlik azaldý

Ülkedeki mevcut durumun çocuklarýn geliþmesi açýsýndan iyi olmadýðýný belirten Haitili aileler, Türkiye'nin güzel bir ülke olduðunu belirterek teklife sýcak baktýlar.

Kimsesiz Haitili çocuklar, Türkiye'ye evlâtlýk gelecek HAÝTÝLÝ AÝLELER, ÝSTEDÝKLERÝ TAKDÝRDE ÖKSÜZ YA DA YETÝM KALAN ÇOCUKLARINI BAKIMLARININ YAPILMASI ÝÇÝN TÜRKÝYE'YE GÖNDEREBÝLECEK. DEVLET Bakaný Selma Aliye Kavaf’ýn Haiti’den gelecek 200 çocuðun bakýmýný üstlenebileceklerini Dýþiþleri Bakanlýðý’na bildirdiklerini açýklamasýnýn ardýndan Haitili aileler çocuklarýnýn Türkiye’ye gönderilmesi ile ilgili düþüncelerini açýkladýlar. Çocuklarýnýn iyi bir ülkede ve iyi þartlarda yetiþmesini ümit ettiklerini belirten aileler, bunun iyi bir fikir olduðunu söylüyorlar. Haitili aileler, çocuklarýnýn Türkiye’ye bakýlmak üzere gönderilmesi teklifi üzerine, bunun iyi düþünce olduðunu, ancak çocuklarýyla irtibatý kesmek istemediklerini belirttiler. Depremin ardýndan zor þartlar altýnda yaþayan aileler, çocuklarýnýn geliþmiþ ülkelerde ve iyi þartlarda yetiþmelerini istediklerini belirterek, çocuklarýn Haiti’de büyümesinin þu anda ve gelecekte önemli problemler doðuracaðý düþüncesinde olduðunu söylediler. Bu konuda yardýma ihtiyaçlarýný olduðunu söyleyen aileler, çocuklarýn bakýmý için Türkiye’nin güzel bir ülke olduðunu da söylüyorlar. Konuyla ilgili düþüncelerini belirten Dose Carrine, “Umarým Türkiye bu düþüncesini gerçekleþtirir. Böylelikle çocuklar iyi

bir eðitim alýr ve daha iyi bir hayata kavuþur. Benim 2 ayrý kocamdan toplam 4 çocuðum var. 1 kocam depremde öldü. Ondan o lan ço cuk la rý mýn ba ka cak kim se si yok. Onlarý alabilirsiniz” þeklinde konuþtu. Carrine’nin çocuðu Jackson Carine ise “Evlatlýk olarak Türkiye’ye gitmek ister misin?” þeklindeki soruya gülerek “Evet” cevabýný verdi. Çocuklarýn gönderilmesi fikrine olumlu bakmayan Wounal Derrice ise, “Þu anda Haiti hükümeti hâlâ bir kriz yaþamaktadýr. Bu tür durumlarda saðlýklý kararlar alýnamaz. Ben eðer böyle bir karar alýnacaksa kesinlikle bunun yasal yollardan devlet tarafýndan alýnmasý gerektiðini düþünüyorum. Ve tabi ki devletimiz saðlýklý karar verebileceði bir zaman sonra alýnmasý taraftarýyým” dedi. Konuya sýcak bakan Derice Derice adlý Haitili kadýn da, “Gerçekten çok güzel bir düþünce, ama bu götürülen çocuklar ileride yakýnlarýyla görüþebilecekler mi?” diyerek endiþelerini belirtti. Haitili bir sanatçý olan Boula Wolcart da, “Þu an burada gerçekten büyük bir sýkýntýyla karþý karþýyayýz.

Depremde kimsesiz kalan çocuklara yardým edemiyoruz. Eðer Türkiye böyle bir iþ yaparsa gerçekten çok güzel olur” dedi. Jeume Faliola adlý Haitili bir baþka kadýn, “Türkiye’yi bu düþüncesinden dolayý tebrik ederiz. Lütfen çocuklarýmýza iyi bakýn ve onlara iyi eðitim verin” þeklinde konuþurken, Jeuemo Heroldson da “Türk annelere evlâtlarýmýza bakacaklarý için minnettarým. Onlarýn kimseleri yok. Sokaklarda yaþýyorlar. Türkiye’nin böyle bir giriþimde bulunmasý beni çok sevindirdi. Çünkü depremde yakýnlarýný kaybeden çocuklar burada zorla çalýþtýrýlýyor ve dövülüyor. Böyle bir düþünce sonuçlanýrsa bu Haitili çocuklar için çok iyi olur” dedi. Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf, geçtiðimiz günlerde TBMM Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu tarafýndan düzenlenen ‘Kadýn Haklarý Konusunda Genel Bilgilendirme ve Ýstiþare Toplantýsý’na katýlmak üzere geldiði Meclis’te, Haitili çocuklarla ilgili olarak Dýþiþleri Bakanlýðý’nýn kendilerine bir yazý gönderdiðini söylemiþ ve Dýþiþleri Bakanlýðý’nýn çocuklarýn 200’ünün bakýmýný üstlenebileceklerini belirtmiþti. Port Au Prince / iha

Gazze raporu BM’ye sunuldu BM Sözcüsü Martin Nesirky, Genel Sekreter Ban Ki-mun’un, BM Genel Kurulunun kendisinden istediði Gazze soruþturmalarýna ait raporu tamamlayarak Kurul’a sunduðunu, bundan sonra ne karar alacaðýna 192 üyeli Genel Kurulun karar vereceðini belirtti. Sözcü Nesirky, Ýsrail ve Filistin tarafýndan Aralýk 2008-Ocak 2009’da Gazze’deki çatýþmalarda iþledikleri suçlarla ilgili olarak baðýmsýz ve güvenilir soruþturmalar açmalarýný isteyen Goldstone raporu doðrultusunda, iki tarafýn açtýklarý soruþturmalarla ilgili olarak BM’ye gelen bilgileri içeren raporun Genel Kurul’a gönderildiðini belirtti. Genel Sekreter Ban, 72 sayfalýk raporun kendisi tarafýndan yazýlan ilk 3 sayfasýnda Gazze’deki çatýþmalarýn ardýndan bölgeye gittiðini, orada yaþanan ölümlerden ve yýkýmdan derin üzüntü duyduðunu belirtiyor. Ýlke olarak insani hukuk kurallarýna tam saygý gösterilmesi ve sivillerin her durumda korunmasý gerektiðini belirten Ban, Genel Kurulun iki taraftan da kendi içlerinde soruþturma açmalarýný isteyen 5 Aralýk 2009 tarihindeki 64/10 sayýlý kararýnýn ‘’söz konusu soruþturmalarýn baðýmsýz, güvenilir ve uluslar arasý standartlara uygun olmasýný teþvik etmesini umut ettiðini’’ ifade ediyor. Birleþmiþ Milletler / aa

Howard Berman

Ermeni Tasarýsý Mart’ta oylanacak ABD Temsilciler Meclisi Dýþiþleri Komitesi’nde, 1915 olaylarýnýn ‘’soykýrým’’ olarak tanýnmasýný isteyen tasarýnýn gelecek ay oylanmasý planlanýyor. Komitenin baþkaný, Demokrat Parti California milletvekili Howard Berman, 252 no’lu tasarýyý komitede 4 Mart’ta oylamaya sunmaya niyetli olduðunu bildirdi. Bu geliþmeyle ilgili olarak, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) Baþkaný Ken Hachikian, ‘’ABD Kongresi’nin, ‘Ermeni

soykýrýmý’ konusunda gerçekleri ve adaleti reddetme çabalarýna ortak olmayacaðý yönünde Türkiye’ye açýk mesaj vermek için bu cesur adýmý atarak sergilediði vizyon ve kudretten dolayý Baþkan Berman’a teþekkür ederiz’’ açýklamasýný yaptý. Hachikian, tasarýnýn hem Dýþiþleri Komitesi hem de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunca onaylanmasýný saðlamak için Ermeni topluluðu üyeleri olarak harekete geçtiklerini kaydetti. Washington / aa

RUSYA Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, son yirmi yýlda Avrupa-Atlantik güvenliðinin daha kötüye gittiðini ve mutlaka deðiþime ihtiyacý olduðunu söyledi. Münih’te gerçekleþen ‘Güvenlik Konferansý’nda konuþma yapan Lavrov, “Dondurulmuþ sorunlarýn yeniden patlak verme riski var” uyarýsýnda bulundu. Sovyetler Birliði’nin ve Varþova Paktý’nýn daðýlmasýnýn bütün Avrupa bölgesinde tek ve herkes için eþit güvenlik öngören bir yapýnýn kurulmasý için büyük fýrsatlar tanýdýðýný kaydeden Lavrov, “Maalesef þimdi bu durum NATO’nun geniþlemesi anlayýþý ile yýkýlýyor. Burada sadece Avrupa’nýn keskin çizgilerle bölünmesi yok, bunun doðuya doðru ilerletilmesi de hedefleniyor” eleþtirisi getirdi. Rusya Baþbakaný Vladimir Putin’in 2007 yýlýnda gerçekleþtirdiði Münih Güvenlik Konferansý konuþmasýnýn ardýndan Moskova, NATO’nun Ukrayna ve Gürcistan üyelikleri ile geniþlemesini durdurmuþtu. Avrupa güvenliðinin her bakýmdan son 20 yýlda daha zayýf hale geldiðini ifade eden Lavrov, “Silâhlarýn kontrol edilmesi ve sýnýrlandýrýlmasý rejimi zarar görüyor. Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Örgütü’nün etkinliði köreliyor. Ciddî çatýþmalar çýkabiliyor. Bunlarýn kontrolsüz bir þekilde yayýlma riski var. Dondurulmuþ sorunlarýn yeniden alevlenme ihtimali yüksek” dedi. Moskova / cihan

"Romanya’ya füze kalkaný" endiþesi RUSYA Dýþiþleri Bakanlýðý, Romanya’nýn Amerikan füze kalkanýnýn bazý unsurlarýna evsahipliði yapacaðý açýklamasýndan sonra “endiþesini” dile getirdi ve “açýklama beklediðini” bildirdi. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamada, “Bu ciddiyetle analiz edeceðimiz önemli bir konu. Anlaþýldýðý üzere bizde endiþe oluþturdu. Bir açýklama yapmanýn gerekli olduðu ortada. Bunu Amerikalý ve Avrupalý ortaklarýmýzla temaslarýmýzda dile getireceðiz” denildi. Romanya Cumhurbaþkaný Traian Basescu, yeni Amerikan füze savunma projesi kapsamýnda balistik füzeleri belirleyen unsurlarýn konuþlandýrýlmasýný kabul edeceklerini açýklamýþ, bu ABD Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan da teyit edilmiþti. Rusya, önceki Amerikan Baþkaný George W. Bush yönetimi sýrasýnda Avrupa’ya Amerikan füze kalkaný kurulmasýna karþý güvenliðini tehdit ettiði gerekçesiyle mücadele vermiþti. Moskova / aa

Putin, iktidarý azarladý RUSYA Baþbakaný Vladimir Putin, hafta sonunda Kaliningrad’da muhalefet partilerinin bir araya gelerek hükümeti protesto etmeleri sebebi ile iktidar partisi Birleþik Rusya’nýn yöneticilerini fýrçaladý. Novo Ogaryovo devlet rezidansýnda parti yöneticileri ile bir araya gelen Putin, halkla temas halinde olmalarýný, tutamayacaklarý sözleri veren basit siyasetçi konumuna düþmemelerini istedi. Rusya ekonomisinin 2009’un ikinci yarýsýndan itibaren düzlüðe çýkmaya baþladýðýný, 2010’nun sonunda da sosyal alanda önemli iyileþmeler olacaðýný ifade eden Putin, parti yöneticilerinin özellikle bölgelerde halkla yakýn temas halinde olmalarýný ve þikâyetlere de kulak vermeleri gerektiðini söyledi. Moskova / cihan

Portekiz’de ETA þüphesi PORTEKÝZ güvenlik güçleri, Obidos kenti yakýnlarýnda bir evin garajýna gizlenmiþ 500 kilo patlayýcý ele geçirdi. Jandarma yetkilileri, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Obidos yakýnýndaki Casal da Averela’daki bir evin garajýna gizlenmiþ yarým ton civarýnda patlayýcý ile bomba yapýmýnda kullanýlan malzeme ele geçtiðini belirttiler. Operasyonda ayrýca kullanmaya hazýr bomba da ele geçti. Ýspanyol terörle mücadele yetkilileri, ele geçen patlayýcý ve diðer malzemenin ayrýlýkçý Bask örgütü ETA’ya ait olduðunun tahmin edildiðini belirttiler. Lizbon / aa


8

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

MEDYA-POLÝTÝK

Dubai’nin þöhreti kirleniyor KÖRFEZ MEKTUBU SUNA DURMAZ durmazsuna@yahoo.com * durmaz36@hotmail.com

971 yýlýnda Ýngilizlerin Basra Körfezinden çekilmesi üzerine kurulan Birleþik Arap Emirlikleri; Abu Dabi, Dubai, Ajman, Fuceyrah, Ra’s el- Hayme, Þarcah ve Um el-Kayveyn’den oluþuyor. Bu emirliklerin içinde en meþhur olaný “Serbest Pazar” ekonomisini benimseyen Dubai’dir. Dubai 1979 yýlýnda kurmuþ olduðu “Cebel el-Ali” serbest pazar bölgesi ile yabancý þirketlerin ilgisini çekmeye baþladý. Kuveyt’in 1990 yýlýnda Körfez Savaþýna sahne olmasý ve Bahreyn’deki Sünnî-Þiî gerilimi Dubai’nin Körfezin malî baþþehri olmasýna ortam hazýrladý. Son yirmi yýlda ticaret ve turizm alanýnda büyük bir geliþime imza atan Dubai, dünyanýn en büyük alýþ veriþ merkezi olan “Dubai Mall,” dünyanýn en pahalý oteli sayýlan “Burc-el-Arab,” deniz üzerine kurduðu hurma aðacý þeklindeki sun’î ada “Palm Ýsland” ve son olarak 800 metre boyundaki dünyanýn en yüksek gökdeleni “Burc el-Halife” ile milyonlarca turist çekmeyi baþardý. Finans açýsýndan dünya sýralamasýnda 37. olan Dubai, turizm açýsýndan da dünyanýn 8. en çok ziyaret edilen þehri ünvanýný elde etmiþ bulunuyor. Bu baðlamda, yabancý yolcu taþýma bakýmýndan dünyanýn 6. en iþlek hava limanýna sahip ve 2015 yýlýnda 15 milyon turist çekmeyi planlýyor. Finans ve turizm açýsýndan en meþhur Arap þehri olan Dubai, bu vasfýyla Batýlýlýlarýn ziyaretgâhý oluyor. Ne var ki, Batýlý ülke pasaportlarýný taþýyanlara vize kolaylýðý saðlayan Dubai, bilmeden kirli iþler peþinde olanlara da uygun zemin hazýrlamýþ oluyor. Böylece dünyaca meþhur olan ismi lekeleniyor. Son yýllarda Dubai’de yapýlan cinayetler bunun bâriz örneðidir. Çeçen lider Sulim Yamadayev suikastý ve Lübnanlý meþhur þarkýcý Suzan Temimi’nin korkunç þekilde öldürülmesi gibi cinayetlerin meydana geldiði Dubai, son olarak Hamas’a baðlý Ýzzeddin Kassam Tugaylarýnýn kurucusu olan 50 yaþýndaki 4 çocuk babasý Mahmud el-Mabhuh suikastine sahne oldu. Bu cinayetlerden en önemlisi, “el-Bustan Rotana Hotel”de Mahmud el- Mabhuh’a düzenlenen suikasttýr. El-Mabhuh, Avi Sasportas ve Ýlan Sadon adlý iki Ýsrail askerinin 1989 yýlýnda kaçýrýlýp öldürülmesinden sorumlu tutulduðundan Mossad’ýn suikast listesinde bulunuyordu. Ayrýca, Mýsýr ve Ürdün istihbaratý da Mahmud el-Mabhuh’dan rahatsýzdý. Bu yüzden, elMabhuh cinayetinin uluslar arasý boyutu bulunmaktadýr.

1

Protokolün kalkmasý yetmez TÜRKÝYE’DE son birkaç aydýr EMASYA Protokolü tartýþýlýyor. Bu konuya iliþkin haberlerle yatýp kalkýyorlar. Bir bakýþ protokolün yasal dayanaðýnýn 5442 Sayýlý Ýl Ýdaresi Kanunu olduðu belirtilirken, baþka bir bakýþ protokolün 5442 Sayýlý Ýl Ýdaresi Kanunu’na aykýrý olan “24 saat düzenli çalýþan birlikler haline getirilen EMASYA birliklerine, valilik talep etmeden de, gerekli gördükleri zaman toplumsal olaylara el koyma yetkisinin verilmesi” hükmünün yasal meþruiyet kaynaðýnýn TSK Ýç Hizmet Kanunu olduðunu ileri sürmektedir. Protokolün yürürlükten kaldýrýldýðýnýn açýklanmasý ile sorunlar tamamen bitmiþ midir? Elbette ki Protokolün iptali çok önemli bir geliþmedir; ilk defa ülkemizde yoðun ve yaygýn bir tartýþma ve eleþtiri bombardýmaný neticesinde demokratikleþme yönünde önemli bir adým atýlmýþtýr. EMASYA Protokolü’nün kaldýrýlmasý, kamuoyunun demokratik baskýsýnýn pozitif bir ürünüdür. Bu, þunu göstermiþtir: “Bir konuda kamuoyu güç birliði yaparak bütün aðýrlýðýný ortaya koyarsa, lüzumlu iyileþmeler yapýlabilir”. Bu hususun çok önemli bir geliþme olarak kaydedilmesi gerektiði kanaatindeyim.

larýna denetimsiz býrakýlamaz; tamamen sivil mercilerin inisiyatif ve kontrolü altýnda faaliyetlerini sürdürürler”. Ülkemize baktýðýmýzda, maalesef yapýnýn büyük oranda tersinden iþlediði görülmektedir. Buna imkân saðlayan bazý kanuni dayanaklar da mevcuttur. Bunlar hangileridir diye sorulacak olursa. Önce Ýl Ýdaresi Kanunu’ndan baþlayalým. Ýl Ýdaresi Kanunu’nun 11/A, B, C ve D bentlerinde yer alan hükümlerden, iç emniyet ve asayiþin saðlanmasý; koordinasyonu; Ýçiþleri Bakanlýðý, Jandarma Genel Komutanlýðý ve Kara Kuvvetleri Komutanlýðýndan yardým istenme-

‘‘

Ýl Ýdaresi Kanunu revize edilerek, iç emniyet ve asayiþin saðlanmasý konusunda inisiyatif tamamen valilere devredilmeli.

ÝL ÝDARESÝ KANUNUNA DÝKKAT Demokrasilerde iç güvenlik ve asayiþin saðlanmasý konusunda temel ilke þudur: “Devlet, en alt birimlerinden en üst birimlerine kadar sivil inisiyatifin kontrolünde olmalýdýr. Bu durum, iç emniyet ve asayiþin saðlanmasý konusunda da geçerlidir. Ülke içi emniyetin saðlanmasýnda emniyet birimlerinin yeterli olmadýðý durumlarda, Valinin talebi üzerine silahlý kuvvetler mensuplarýnýn yardýma gelmesi halinde, temel ilke, silahlý kuvvetlere mensup birliklerin sivil güce baðlý hareket etmesidir. Demokratik bir hukuk devletinde, askeri güçler kendi baþ-

si konularýnda valinin inisiyatif sahibi olduðu görülmektedir. Bütün bunlar demokratik bir yönetim için olumlu hükümlerdir. Fakat bu Kanunun 11/D bendinin ilerleyen hükümlerinde inisiyatifin ya tamamen askeri birliklere kaydýðý ya da askerlerin inisiyatife ciddi manada ortak edildiði görülmektedir. Þöyle ki:

keri birliðin komutaný tarafýndan, görevde kalýþ süresi, askeri birliðin komutaný ile koordine edilerek vali tarafýndan belirlenir. 4) Güvenlik kuvvetleri ile yardýma gelen askeri kuvvet arasýnda iþbirliði ve koordinasyon, yardýma gelen askeri birliðin komutanýnýn da görüþü alýnarak vali tarafýndan tespit edilir”. Bu hükümlerde valinin, sahip olduðu inisiyatifi önemli oranda askeri kesim ile paylaþmýþ olduðu görülmektedir. “3) Askeri kuvvetin müstakilen görevlendirilmesi durumunda; verilen görev askeri kuvvet tarafýndan kendi komutanýnýn sorumluluðu altýnda ve onun emir ve talimatlarýna göre TSK Ýç Hizmet Kanunu’nda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliði saðlamada sahip olduðu yetkiler kullanýlarak yerine getirilir. 5) Ancak, bu askeri birliðin belirli görevleri jandarma ya da polis ile birlikte yapmasý halinde komuta, sevk ve idare askeri birliklerin en kýdemli komutaný tarafýndan üstlenilir”. Bu hükümlerde ise inisiyatif tamamen askeri birliklere devredilmiþ olmaktadýr. Bu inisiyatifin kapsamý da TSK Ýç Hizmet Kanunu’na yollama yapýlarak tayin edilmektedir ki, bu kanuna göre askeri kesimin yetki sýnýrlarýný net olarak çizebilmek mümkün deðildir. Bu da, sivil inisiyatifin büyük oranda devre dýþý kalmasý anlamýna gelir. Esas itibariyle bu hukuki yapý demokratik hukuk devletine aykýrýdýr.

ÝÇ DÜÞMAN KÝMDÝR?

Hâlâ ülkemizde askeri kesim “iç güvenlik yapýlanmasý”ný, toplumun en büyük tehdit olarak görülmesi eksenine oturtmuþ bulunmaktadýr. Þiddeti içeren bir yapýlanma mevcut TSK ÝÇ HÝZMET olup olmadýðýna ya da kanun dýþý eylemli bir durum içerisine girilip girilmediðine bakýlKANUNU NE OLACAK? “2) Olaylarýn niteliðine göre istenen askeri maksýzýn, toplumun belli bir kesimi, hala “iç kuvvetin çapý, vali ile koordine edilerek as- düþman”, “iç tehdit” algýlamasý ile kategorize

Mahmud el-Mabhuh’u Mossad mý öldürdü? Ýngiliz Sunday Times gazetesinin ortaya atttýðý iddiaya göre, el-Mabhuh Hamas’a Ýran’dan silâh almak için sahte pasaportla Þam’dan Dubai’ye gelmiþ. El- Mabhuh’un odasýna giren katiller kendisine zehirli iðne vurup öldürdükten sonra çantasýndaki evraklarýn fotoðraflarýný çekmiþler; sonra da kapýya “ Rahatsýz etmeyin!” levhasý asýp kaçmýþlar. Dubai Polis Müdürü Dahi Kalfan’ýn yaptýðý açýklamaya göre ise suikast olayý þöyle geliþmiþ: Hamas, Mahmud el-Mabhuh’un geliþinden Dubaili yetkilileri haberdar etmemiþ. Bilinmeyen bir sebeple yanýnda korumasý olmadan 18 Ocak’ta Þam’dan uçaða binen el-Mabhuh, uçaða bindiði andan itibaren þüpheli kiþiler tarafýndan takip edilmiþ. Dubai’ye varýnca, el-Bustan Rotana Hotel’de balkonsuz bir oda kiralamýþ; iki saat kaldýktan sonra otelden ayrýlmýþ. Akþam odasýna geri dönen el-Mabhuh, katillere kapýyý kendi açmýþ ve suikaste uðramýþ. Kaldýðý odanýn kapýsý üzerinde “Rahatsýz etmeyin!” levhasý asýlý olduðundan, el-Mabhuh’un cesedi iki gün sonra bulunmuþ. Cesedi muayene eden doktor kalp krizi teþhisi koymuþ. Ancak, Fransa’ya gönderilen kan tahlillerinden Mahmud el-Mabhuh’un zehirlendiði anlaþýlmýþ. Yine Dahi Kalfan’ýn açýklamalarýna göre, el-Mabhuh suikastý konusunda, Dubai polisi Avrupa pasaportu taþýyan yedi kiþiden þüpheleniyor. Bu þahýslardan dördünün uyruðu belirlenmiþ; geri kalan üç kiþi üzerinde araþtýrma yapýlýyor. Bu kiþilerin Mossad ajaný olma ihtimali kuvvetli olmakla beraber, daha baþka teþkilâtlarla baðlantýlarýnýn olabileceði üzerinde de duruluyormuþ. Mossad tarihi Batýlý ülke pasaportlarýný kullanarak yapmýþ olduðu suikastlerle doludur. Bu noktadan bakýldýðýnda, Mahmud el-Mabhuh’un Avrupa pasaportu taþýyan Mossad ajanlarý tarafýndan öldürülme ihtimali oldukça yüksek. Meselâ El Fetih’e baðlý “Kara Eylül” militanlarýnýn 1972 Münih Olimpiyatlarýný basarak 11 Ýsrailli sporcuyu kaçýrýp bunlardan 9’unu öldürmeleri üzerine, zamanýn Ýsrail Baþbakaný Golda Meir olaya adý karýþan militanlarýn öldürülmesi emrini vermiþti. Bunun üzerine, Mossad bir suikast listesi hazýrlayarak militanlarýn ikamet ettikleri ülkeleri tesbit etmiþ; sonra da bu ülkelere sýzarak militanlarý teker teker öldürmüþtü. Fransa, Norveç, Malta, Tunus, Lübnan ve Kýbrýs bu ülkelerden birkaçýdýr. Fetihli Ali Hassan Selâme de Münih Olimpiyatlarý baskýnýna adý karýþan miltanlardandý. Mossad Hassan Selâme’nin Beyrut’ta olduðunu tesbit etmiþ, suikast iþi için Ýngiliz Erika Chambers’ý görevlendirmiþti. Lübnanlý yetkililere, Filistinli mültecilere yardým maksadýyla Beyrut’a geldiðini söyleyen Erika Chambers, mültecilere yardým konusunda Hassan Selâme ile görüþerek güvenini saðlamýþ. Sonra bir yolunu bularak Selâme’nin arabasýna uzaktan kumandalý bomba yerleþtirmiþ. Selâme’nin arabasýna bindiðini görünce bombayý patlatmýþ. 22.1.1979’da gerçekleþtirilen bu suikast olayýnda, Hassan Selâme ve 4 korumasýnýn yaný sýra, yoldan geçen dört kiþi daha ölmüþtü. Bu suikast olayýndan ders çýkarýlmasý lâzým. Gördüðümüz sarý saçlý mavi gözlü her Batýlý masum turist olmayýp, karanlýk iþler peþinde olan bir ajan olabiliyor.

Chris Britt, Springfield, IL The State JournalRegister, ABD

edilmekte; TSK Ýç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi bu zeminde yorumlanmaktadýr. Yapýlan bütün darbelerin arka planýnda bu madde yer alýrken, bu hüküm, askeri kesimin, gerekli þartlarýn oluþmasý halinde askeri darbe yoluyla demokrasiye son verilmesini bir kanuni hak olarak algýlamalarýna sebep olmaktadýr. Bu yönde fiili bir algýnýn varlýðý, bütün bu tür kalkýþmalarý suç sayan TCK’nun 309. ve devamýndaki maddeleri pratikte etkisiz hale getirmektedir. Bir diðer husus da devletin resmi istihbarat birimleri haricinde, askeri birliklerin kendi içyapýlarýnda istihbarat biriminin mevcut olup olmadýðýdýr. EMASYA Protokolü ile istihbari faaliyetlerin toplanma merkezinin EMASYA birlikleri olduðu bilinmekte idi. Bu Protokol kalktýktan sonra istihbari faaliyetlerin sürdürülmesinde inisiyatifin askeri birliklerden sivil birimlere aktarýlýp aktarýlmayacaðý ya da ne oranda aktarýlacaðý hususu belli deðildir. Çünkü yürütülen bütün bu faaliyetler, tamamen gizlilik içerisinde sürdürülmektedir. Siyasi iradenin bu konuda lüzumlu hukuki düzenlemeleri yaparak, istihbarat toplama yetkisini askeri güçten alarak sivil kesime aktarmasý gerekmektedir.

SÝYASETE DÜÞEN SORUMLULUK Demokratik bir hukuk devletinde “bir ülke için ‘iç tehdit’ nedir, bunlar nasýl bertaraf edilir”; bunu tayin edecek iradenin baþta TBMM olmak üzere siyasi irade olmasý gerekir. Oysa hâlâ ülkemizde askeri bürokrasi neyin “tehdit” olduðunu bizzat kendisi belirlemekte, her türlü istihbarat bilgilerini toplamakta, toplumsal olaylarý kendisi deðerlendirmekte, bütün bunlarý yaparken de hukuki kýstaslardan ziyade, “iç güvenlik”, “iç düþman” ve “iç tehdit” dokümanlarýný kullanmaktadýr. Bütün bunlarýn, demokratik hukuk devleti ile baðdaþýrlýðý bulunmamaktadýr; tamamen askeri vesayet zihniyetini yansýtan uygulamalardýr. Ülkemizde demokratik bir hukuk devleti bütün kurum ve ilkeleri ile tesis edilmek isteniyorsa, EMASYA Protokolünün iptal edilmesine ilaveten, TSK Ýç Hizmet Kanununun 35. maddesi deðiþtirilerek TSK’nin esas görev olarak dýþ savunmaya odaklanmasýnýn saðlanmasý; iç güvenliðin tesisi konusunda asýl unsur olmaktan çýkarýlmasý; bu hükmün, TSK’nin hiçbir þart altýnda kendisini, inisiyatif alarak demokrasiye son verme konusunda yetkili görmesini kesin kes ortadan kaldýracak hale getirilmesi; 5442 Sayýlý Ýl Ýdaresi Kanunu revize edilerek, iç emniyet ve asayiþin saðlanmasý konusunda inisiyatifin tamamen Valilere devredilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde EMASYA Protokolü’nün iptali tek baþýna çok fazla bir anlam ifade etmeyecek; yarýn öbür gün diðer sorunlu alanlar baþ aðrýtmaya devam edecektir. Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük Yeni Þafak, 6.2.2010

EMASYA sonrasý da önemli EMASYA Protokolü Mesut Yýlmaz’ýn Baþbakan olduðu koalisyon iktidarýnda Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý ile Genelkurmay Baþkanlýðý arasýnda imzalanan ve içeriði gizli tutulan bir protokoldü. Ýl Ýdaresi Kanunu’ndan hareketle hazýrlanýp kýlýfýna uydurulan protokol ile asayiþe müessir olaylarda vali devre dýþý býrakýlarak askerî makamlarýn doðrudan müdahalesine imkân tanýnýyordu. Emniyet, asayiþ, yardýmlaþma ifadelerinin kýsaltýlmýþ ifadesi olan EMASYA ile askerî makamlar ilan edilmemiþ sýkýyönetim yetkilerini kullanabilir hale gelmiþti. Ergenekon sürecinde ortaya çýkarýlan illegal yapýlanmalar, cuntalar, darbe giriþimlerinde bu pro to kol den na sýl is ti fa de e de cek le ri ni planlamýþlardý. Durumdan vazife çýkarma için EMASYA’nýn kullanýldýðýna þahit oldu Türkiye. Somut örnek Þemdinli davasýný hatýrlayýn. Sivil alanda, ilçenin merkezinde kitabevi bombalayan asker kiþiler, vali tarafýn dan gö rev len di ril me dik le ri hal de E MASYA’ya göre görevli sayýlarak askerî mahkemeye sevk edildiler ve sivil mahkemenin 39 yýl hapis verdiði sanýklar serbest býrakýldýlar. Son olarak ortaya çýkarýlan Balyoz harekât planýnda EMASYA’nýn nasýl uygulanacaðý ve Meclis’ten sýkýyönetim kararý çýkmamasý halinde bile nasýl sýkýyönetim komutaný gibi yetkilerin kullanýlacaðý anlatýlýyordu. Balyoz’da imzasý bulunan Çetin Doðan’ýn EMASYA Protokolü’nü imzalayan komutan olduðunu

da düþündüðümüzde EMASYA’nýn asayiþ bahaneleriyle darbeye ortam hazýrlamak için nasýl kullanýldýðý ve nasýl kullanmayý planladýklarý daha iyi anlaþýlmaktadýr. EMASYA’nýn kaldýrýlmasý sivilleþme, demokrasi ve hukuk devleti adýna çok önemli bir adým. Bu kararý alanlarý kutlamamýz gerekiyor. Ancak askerî vesayetten kurtulma

‘‘

Baþta Ýç Hizmet Kanunu 35. madde olmak üzere, TSK’nýn görev tanýmýyla ilgili düzenlemeler yeniden yapýlmalý.

yolunda atýlan bu adýmý yenilerinin takip etmesi gerekiyor. Baþta Ýç Hizmet Kanunu 35. madde olmak üzere, TSK’nýn görev tanýmýyla ilgili düzenlemeler yeniden yapýlmalýdýr. Demokratik hukuk devletlerinde olmasý gereken çizgiye çekilmelidir. Sýnýrlarýmýzý koruma ve dýþ tehditlere karþý caydýrýcý ve güçlü bir ordu gereðine zaten itiraz eden yok. Ýtiraz iç tehdit belirlemeleriyle silahlý gücün kendi halkýna karþý kullanýl-

masýnda. Belirli bir kesim, bir anlayýþ, bir yaþam tarzý iç tehdit olarak görülüp ‘düþman unsur’ kabul ve ilan edilirse, silahlý güç düþmana karþý türlü mücadele metodunu uygulayacaktýr. Fiþlemeler, psikolojik harekât yöntemleri, suikastlar, çatýþma çýkarýlmasý, kaos oluþturma, EMASYA uygulamasýyla yönetime müdahale ve son safhada askerî darbeler düþman ilan edilen unsurlara karþý meþru görülebilecektir. Darbe bildirilerinde hep Anayasa ve kanunlarýn verdiði yetkilerle yönetime el konulduðu hatýrlanýnca alýnacak önlemlerde nereden baþlanmasý gerektiði de ortaya çýkmaktadýr.

Cuntacýlar yargý önünde ceza almalý EMASYA’nýn kaldýrýlmasý kararýný yargý reformu takip etmelidir. Askerî mahkemeleri sadece askerlerin askerî hizmet ve görevleriyle alakalý alanla sýnýrlý hale getirerek yargý birliðini saðlayacak bir yargý reformu. Askerî Yargýtay ve Askerî Yüksek Ýdare Mahkemesi kaldýrýlarak Yargýtay ve Danýþtay da birer ihtisas dairesi haline dönüþtürülmelidir. Darbe giriþimi gibi en aðýr suçu iþleyenlere adalet önünde hesap sorulurken ayrýcalýklarýn kaldýrýlmasý, hukuk önünde eþitliðin saðlanmasý elzemdir. Ýkinci aþama tümüyle sivil/normal/ demokratik anayasa ihtiyacýdýr. Türkiye’nin darbe anayasalarýn-

dan kurtulma ortamý oluþmuþtur. Sorunlarýn kaynaðýný darbe anayasalarýnýn oluþturduðu hususunda geniþ bir mutabakat saðlanmýþtýr. Bu fýrsat deðerlendirilmelidir. Türkiye`deki antidemokratik yapýlanmaya son bir örnek; Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð, Türkiye’nin ev sahip li ðin de Ýs tan bul’da baþ la yan NA TO Gayri Resmi Savunma Bakanlarý Toplantýsý’na katýlmadý. Türkiye’deki protokol sýralamasýnda Milli Savunma bakanýnýn önünde yer alan Genelkurmay Baþkaný Baþbuð’un, NATO protokol listesine muhatap olmamak için toplantýlara katýlmadýðý konuþuluyor. NATO üyesi ülkelerden Genelkurmay’ýn Milli Savunma Bakanýlýðý’na baðlý olmadýðý tek ülke Türkiye. Orgeneral Baþbuð’dan önce görev yapan Genelkurmay baþkanlarýnýn da, NATO’nun her yýl düzenlediði savunma Bakanlarý toplantýlarýna ayný gerekçe ile katýlmadýklarý ifade ediliyor. Türkiye, Genelkurmay baþkanýnýn NATO savunma bakanlarý toplantýlarýna katýlabilecek protokole uygun bir düzenleme yapmalý ve Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlýðý’na baðlanmalýdýr. NATO üyesi bütün ülkelerin genelkurmay baþkanlarý savunma bakanlýklarýna baðlý iken Türkiye’de Baþbakanlýk makamýna baðlý olmasý garip deðil mi? Reþat Petek Emekli Cumhuriyet Baþsavcýsý Zaman, 6.2.2010


9

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

MAKALE Aile içi iletiþimle ilgili bir çalýþma FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Mu­har­rem­O­kur:­“Günümüzde aile içi iletiþimde önemli problemler yaþanýyor. Anne baba evlâdýna Ýslâm terbiyesini verme konusunda yetersiz kalýyor. Ve maalesef bu yetersizlik kendilerine çoðu zaman pahalýya mal oluyor: Ýleri zamanlarda çocuktan saygýsýzlýk, huzursuzluk, sevgisizlik, þiddet olarak geri dönüyor. Oysa Ýslâm terbiyesini iyi almýþ bir çocuk aslýnda ilk iyiliðini anne babasýna yapýyor. Ve aslýnda anne baba Ýslâm terbiyesini iyi verdiði çocuðu ile ilgili ilk mükâfatýný böylece dünyada görüyor. ‘Ne ekersen onu biçersin’ atasözü aile içinde dönüþümlü olarak hep yaþanýyor: Anne babasýna saygýda kusur etmeyen ve hizmetini esirgemeyen çocuk, kendi evlâdýndan da saygý ve hizmet görüyor. Anne babasýna hainlik edenler ise, kendi evlâtlarýndan hainlik görüyor. Bu konuda geçmiþte ve günümüzde yaþanmýþ pek çok örnekler var. Bu konuda bir atölye çalýþmasýna ihtiyaç var. Yani cemaatimizden ve okuyucularýnýzdan baþlarýndan geçen, yaþanmýþ veya geçmiþte yaþanýlan iyi veya kötü örnekleri-–kötü örnekleri ismen teþhir etmeden—isteyip toplayarak bir format içerisinde yayýnlasanýz, konu ile ilgili âyet ve hadislerin yaþanmýþ tefsiri olarak önemli bir hizmete vesile olacaðý kanaatindeyim. Ben þahsen gerekli desteði vermeye hazýrým. Teþekkür ederim.” i­­le­i­çi­i­le­ti­þi­min­ö­nem­li­bir­hu­zur­ve­sa­a­det­kay­na­ðý­mýz­ol­du­ðu­bir­va­ký­a.­Çün­kü­in­san­o­la­rak­ilk­da­ya­na­ðý­mýz­a­i­le­miz­dir.­Ge­rek­an­ne­ba­ba­o­la­lým;­ge­rek ço­cuk­lar­o­la­lým;­ö­nem­li­bir­sa­a­det­ve­hu­zur­kay­na­ðý­mýz, ba­þa­rý­kay­na­ðý­mýz,­des­tek­ve­te­sa­nüt­kay­na­ðý­mýz,­mo­ral­ve ah­lâk­kay­na­ðý­mýz­a­i­le­miz­dir.­Ýlk­se­vin­ci­mi­zi­a­i­le­miz­le­pay­la­þý­rýz.­Ýlk­hüz­nü­mü­zü­a­i­le­miz­le­pay­la­þý­rýz.­Ýlk­ka­zan­cý­mý­zý a­i­le­miz­le­pay­la­þý­rýz.­ A­ma­ge­lin­gö­rün­ki,­top­lum­o­la­rak­ke­sin­lik­le­ma­ne­vi­yât­ek­sik­li­ði­miz­den­o­la­cak;­za­man­za­man­a­i­le­i­çin­de nor­mal­tar­týþ­ma­nýn­ö­te­sin­de­þid­det,­vah­þet,­mad­dî ma­ne­vî­hak­ih­lâl­le­ri­ve­çe­þit­li­bo­yut­lar­da­men­fi­tu­tum ve­yak­la­þým­lar­sýk­ça­ya­þa­nýr­ol­du.­Ya­ni­i­le­ti­þim­de­di­ði­miz­si­hir­li­kay­naþ­ma­ve­duy­gu­daþ­lýk­yo­lu­nu­ki­mi­miz ba­zen,­ki­mi­miz­ço­ðu­za­man­ba­þa­ra­mý­yo­ruz.­Oy­sa­ö­zel­lik­le­a­i­le­i­çi­i­le­ti­þi­mi­cid­dî­þe­kil­de­ö­nem­se­yen­bir­di­ni­miz­var.­Öy­ley­se­ya­di­ni­mi­zi­bil­mi­yo­ruz­ve­ya­bil­di­ði­mi­zi­öð­re­te­mi­yo­ruz.­Ya­da­din­ye­ri­ne­koy­du­ðu­muz baþ­ka­de­ðer­yar­gý­la­rý­mýz­var­ve­bu­yar­gý­lar­la­ben­cil­le­þip­çý­ký­yo­ruz.­Za­ra­rý­ný­da­ken­di­miz­çe­ki­yo­ruz.­ Oy­sa­ka­yýt­sýz­þart­sýz,­an­ne­ve­ba­ba­mý­za­i­yi­lik­yap­ma­mýz, an­ne­ve­ba­ba­nýn­ço­cuk­la­rý­na­i­yi­ter­bi­ye­ver­me­le­ri­ve­her ko­nu­da­on­la­ra­â­dil,­þef­kat­li,­say­gýn­ve­i­yi­dav­ran­ma­la­rý,­on­la­ra­i­yi­ör­nek­ol­ma­la­rý,­ba­zen­bir­ö­pü­cük,­ba­zen­bir­kü­çü­cük­af­ve­ba­ðýþ­la­ma,­ba­zen­bir­kü­çü­cük­gü­lüm­se­me­di­ni­mi­zin­se­vap­de­ðe­ri­ni­yük­sek­tut­tu­ðu­ö­nem­li­e­mir­le­rin­den­dir.­Me­se­lâ,­þu­ha­dis­le­re­bir­göz­a­ta­lým: *­“An­ne­ve­ba­ba­sý­ný­râ­zý­e­den­Al­lah’ý­râ­zý­et­miþ­tir.­An­ne ve­ba­ba­sý­ný­kýz­dý­ran­Al­lah’ý­kýz­dýr­mýþ­týr.”1 *­“Ak­þam­rü­yâ-yý­sâ­dý­ka­da­gör­düm­ki,­üm­me­tim­den bir­a­dam­var­dý­ki,­ö­lüm­me­le­ði­ru­hu­nu­al­mak­i­çin­gel­miþ­ti.­An­ne­ve­ba­ba­sý­na­yap­tý­ðý­i­yi­lik­ler­gel­di.­A­da­mýn­kö­tü­ö­lü­mü­ne­mâ­ni­ol­du­ve­ö­lü­mü­nün­te­hir­e­dil­me­si­ne­ve­si­le ol­du.­Üm­me­tim­den­bir­a­dam­gör­düm­ki,­mü’min­ler­le ko­nuþ­tu­ðu­hal­de,­on­lar­ken­di­siy­le­ko­nuþ­mu­yor­lar­dý.­Ak­ra­ba­la­rýy­la­o­lan­i­yi­i­liþ­ki­le­ri­gel­di­ve­on­la­ra­hi­tâ­ben,­‘Bu­ak­ra­ba­la­rý­na­i­yi­lik­e­der­di’­de­di.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­on­lar­o­nun­la ko­nuþ­tu­lar.­O­da­on­la­ra­ka­rýþ­tý.”2 *­“Cen­ne­te­gir­dim.­O­ra­da­bir­gü­zel­o­ku­ma­se­si­i­þit­tim. ‘Bu­o­ku­yan­kim?’­di­ye­sor­dum.­‘Hâ­ri­se­bin­Nu’man’­de­di­ler.­(Hâ­ri­se­bin­Nu’man­an­ne­si­ne­ve­ba­ba­sý­na­i­yi­lik­le­ri­se­be­biy­le­bu­ma­ka­ma­u­laþ­mýþ­týr.) Ýþ­te­an­ne-ba­ba­ya­ya­pý­lan i­yi­lik­böy­le­dir.­Ýþ­te­an­ne-ba­ba­ya­ya­pý­lan­i­yi­lik­böy­le­dir.­Ki­þi­yi­böy­le­yük­sel­tir.”3 Ni­te­kim­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­ne­gö­re­dün­ya­yý­da­is­te­yen,­â­hi­re­ti­de­is­te­yen,­an­ne­si­ni­ve­ba­ba­sý­ný­mem­nun­et­me­li­dir.­Çün­kü­on­la­rý­mem­nun­ve­ra­zý­et­mek­dün­ya­da­rý­zýk­ta­bol­luk­ve­be­re­ket­se­be­bi­dir;­â­hi­ret­te­i­se­Al­lah’ýn­rý­za­sý­na­er­me­ye­ve­Cen­ne­te­gir­me­ye­ve­si­le­dir.­On­la­rý­kýr­mak ve­ren­ci­de­et­mek­i­se,­tek­ke­li­mey­le,­dün­ya­da­ve­â­hi­ret­te hüs­ran­ve­fe­lâ­ket­de­mek­tir!­Al­lah’ýn­rah­me­ti­ni­ve­mer­ha­me­ti­ni­is­te­yen,­rah­me­tin­bi­rer­he­di­ye­si­o­lan­an­ne­ve­ba­ba­sý­na­mu­hak­kak­mer­ha­met­li­dav­ran­ma­lý­dýr.4 Bu­ko­nu­da­leh­te­ve­ya­a­leyh­te,­o­lum­lu­ve­ya­o­lum­suz­bin­ler­ce­ör­nek­ya­þa­dý­ðý­mýz­bir­ger­çek.­Ya­þa­dý­ðý­mýz­ bu­ ör­nek­le­ri­ is­men­ teþ­hir­ et­me­den­ ya­yýn­la­ma­mýz,­ko­nu­i­le­il­gi­li­Ý­lâ­hî­e­mir­le­ri­da­ha­i­yi­kav­ra­ma­mý­za­hiz­met­e­de­cek­tir­þüp­he­siz.­ Mu­har­rem­A­ða­be­yin­ko­nuy­la­il­gi­li­tek­li­fi­ne­ku­lak­ve­re­rek­bu­ko­nu­ya­bir­e­lek­tro­nik­pos­ta­ad­re­si­tah­sis­et­tik:­“a­i-­ le­de­i­le­ti­sim@gma­il.com” Bu­e-pos­ta­ad­re­si­ne,­o­lum­lu­o­lum­suz­ya­þa­dýk­la­rý­ný­zý, geç­miþ­te­ya­þa­ný­lan­la­rý,­ör­nek­i­le­ti­þim­tab­lo­la­rý­ný,­ör­nek ve­ib­ret­a­lý­na­cak­so­nuç­la­rý­yaz­ma­ný­zý­bek­li­yo­rum.­Bu, siz­ler­le­bir­lik­te­ya­pa­ca­ðý­mýz­or­tak­bir­ça­lýþ­ma­ol­sun.­A­i­le i­çi­i­le­ti­þim­de­ö­nem­li­bir­a­töl­ye­ça­lýþ­ma­sý­ný­siz­ler­le­bir­lik­te­yap­ma­ya­ve­ya­yý­na­uy­gun­o­lan­la­rý­tas­nif­e­de­rek­ve­siz is­te­me­di­ði­niz­tak­dir­de­i­sim­teþ­hir­et­me­den­ya­yýn­la­ma­ya biz­ha­zý­rýz.­Du­â­ve­him­me­ti­þahs-ý­mâ­ne­vî­den,­tev­fik­ve hi­da­ye­ti­Ce­nâb-ý­Al­lah’tan­is­te­ye­lim.­Her­þey­ha­yýr­ol­sun,­ha­yýr­i­çin­ol­sun,­hay­ra­dö­nük­ol­sun!­Di­le­rim,­her­a­dý­mý­mý­zýn­Rý­zâ-i­Ba­ri’de­bir­ye­ri­ve­bir­de­ðe­ri­ol­sun!

A

Dipnotlar: 1- Câmiü’s-Saðîr, 3/3553. 2- Câmiü’s-Saðîr, 2/1456. 3- A.g.e., 2/2159. 4- Mektûbât, s. 252.

SATIR ARASI / YASEMÝN GÜLEÇYÜZ

yasemin@yeniasya.com.tr

-3

Þefkat kahramanlarý a­hi­de­ Yük­sel’i,­ Ha­ným­lar­ Reh­be­ri’nde­“Ý­ma­na­fe­da­kâ­râ­ne­hiz­met­e­den­ bir­ ha­ný­mýn­ man­zu­me­si­dir” su­nu­muy­la­yer­a­lan­þi­i­rin­den­ta­ný­yo­ruz.­ O­ Ri­s â­l e-i­ Nur­ ta­r i­h in­d e­ “saff-ý­ ev­vel”ler­ i­çin­de­ yer­ a­lan­ þef­kat­ kah­ra­man­la­rýn­dan­bir­ta­ne­si.­ Be­di­üz­za­man­ Sa­id­ Nur­sî­ 1944’ün­ ba­har­mev­si­min­de­gel­di­ði­E­mir­dað’da­1947 se­ne­si­nin­ so­nu­na­ ka­dar­ sý­ký­ bir­ ta­ras­sut­al­týn­da­i­ka­met­et­ti­ri­lir.­ Þa­hi­de­Yük­sel­iþ­te­bu­sý­ra­da­Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­ i­le­ ta­nýþ­mýþ,­ ha­ya­tý­nýn­ son­ â­ný­na­ ka­dar­Nur­la­rýn­na­þi­ri­ol­muþ­tur. (Ý­ki­ yýl­ ön­ce­ Af­yon’a­ der­gi­mi­zin­ bir­ prog­ra­mý­ i­çin git­ti­ði­miz­de­ Þa­hi­de­ Yük­sel’in­ ye­tiþ­tir­di­ði­ ha­ným­lar­la­da­ta­nýþ­ma­fýr­sa­tý­mýz ol­du.­ Ha­tý­ra­la­rý­ný­ að­la­ya­rak­an­la­tý­yor­lar­dý.) Nec­m ed­d in­ Þa­h i­n er’in Son­ Þa­hit­ler­ i­sim­li­ e­se­rin­de­ ken­d i­s iy­l e­ ya­p ý­l an­ bir soh­bet­ bu­lun­mak­ta.­ Biz­ de de­ðer­li­ ký­zý­ Ül­ker­ ve­ da­ma­dý ya­zar­ Ke­mal­ U­ral*­ i­le­ ha­tý­ra­la­rý­ný­ yâd­ et­tik.­ Soh­be­ti­mi­zin­ bir kýs­mý­ný­ pay­la­þa­lým­ ve­ a­ziz­ ru­hu­nu bu­ ve­si­ley­le­ rah­met­le­ a­na­lým.­ (Bi­zim A­i­le­ der­gi­si­nin­ bu­ ay­ki­ sa­yý­sý­ “Ýs­lâ­mýn Kar­de­len­le­ri”­ baþ­lý­ðý­ný­ ta­þý­yor.­ Þa­hi­de Yük­sel­ i­le­ da­ha­ ge­niþ­ bil­gi­le­re­ der­gi­miz­den­de­u­la­þa­bi­lir­si­niz.) Ken­di­si­ de­ an­ne­si­ i­le­ bir­lik­te­ za­man za­man­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­i­le­gö­rü­þen­ký­zý­Ül­ker­U­ral­an­la­tý­yor:

Þ

Þahide Yüksel'in eþi Abdurrahman Yüksel

Evimiz okul gibiydi E­mir­dað’da­yýz.­ An­nem­ hep­ du­yar­mýþ ‘Be­di­üz­za­man­di­ye­bü­yük­bir­zat­var­mýþ, e­vi­ne­ zi­ya­ret­çi­ al­mý­yor.’­ O­nu­ an­cak­ kýr ge­zi­si­ne­ çýk­tý­ðýn­da­ gör­mek­ müm­kün­ ol­du­ðun­dan­ hep­ yol­da­ bek­ler­miþ.­ Ba­bam da­ an­ne­min­ bu­ ha­li­ne­ ký­zar­mýþ.­ Bir­ gün öð­ret­men­o­lan­ba­bam­Üs­ta­dý­zi­ya­re­te­gi­di­yor.­ “Þa­hi­de­ i­le­ gö­rüþ­mek­ is­ti­yo­rum” di­yor­Üs­tad.­Biz­de­yaz­ta­ti­li­i­çin­Es­ki­þe­hir­Çif­te­ler’de­de­dem­ler­de­yiz.­An­nem­ge­le­li­ i­ki­ gün­ ol­ma­sý­na­ rað­men,­ “Ha­di­ ço­cuk­lar­ gi­di­yo­ruz”­ de­di.­ San­ki­ ba­bam­la Üs­ta­dýn­ ko­nuþ­ma­sý­ný­ duy­muþ­ gi­bi.­ Ba­bam­bi­ze­ha­ber­ver­me­ha­zýr­lýk­la­rý­ya­par­ken,­kar­þý­sýn­da­bi­zi­gö­rün­ce­ki­þaþ­kýn­lý­ðý­ný u­nut­mam.­Er­te­si­gün­o­nun­kýr­gez­me­si­ne çýk­ma­sa­a­tin­de­yol­da­bek­le­dik.­A­ra­ba­sý­ný dur­dur­duk.­ Hiç­ e­li­ni­ ver­mez­di,­ an­nem cüb­be­si­nin­ ko­lu­nu­ öp­tü.­ Biz­ de­ din­li­yo­ruz.­An­ne­min­a­dý­Þa­di­ye­i­di.­Üs­tad­“Sen Þa­hi­de’sin.­Se­ni­ba­na­bil­dir­di­ler.­Se­ni­kýz­kar­de­þim­A­li­me­Ha­ným’ýn­ye­ri­ne­ka­bul­e­di­yo­rum.­ Se­nin­ sü­lâ­le­ni­ ken­di­ sü­lâ­lem ka­bul­e­di­yo­rum.­Sa­na­gö­rev­ler­ver­mek­is­-

ti­yo­rum.­ Kur’ân­ o­ku­ma­yý­ bi­li­yor­ mu­sun?”­ di­ye­ so­ru­yor.­ An­nem­ að­la­ya­rak, “Bil­mi­yo­rum”­ di­yor.­ “Öð­re­nir­sin,­ öð­re­nir­sin!”­ di­yor­ Üs­tad­ Haz­ret­le­ri.­ An­nem çok­ ký­sa­ bir­ za­man­da­ ba­bam­dan­ Kur’ân

an­la­tý­yor­an­la­tý­yo­rum…­Ders­bi­ti­yor,­a­ma hiç­kim­se­bit­sin­de­ay­rýl­sýn­is­te­mi­yor.­Ben de­on­la­ra,­‘Ha­di­ar­týk­e­vi­ni­ze­gi­din.­Bu­ka­dar­ye­ter.­­Ço­luk­ço­cu­ðu­nuz,­e­þi­niz,­i­þi­niz var…’­di­yo­rum.­An­cak­o­za­man­ay­rý­lý­yor­lar.”­­ Þa­hi­de­Yük­sel­ki­mi­za­man­e­þi­Ab­dur­rah­man­Be­yin­ge­tir­di­ði­Üs­ta­dýn­ça­ma­þýr­la­rý­ný­yý­kar.­Be­yi­de­du­ru­lar,­a­sar­ve­ku­ru­du­ðun­da­kat­la­yýp­ge­ri­gö­tü­rür.­Zi­ra­Be­di­üz­za­man,­Þâ­fiî­ol­du­ðun­dan­ka­dýn­la­rýn­e­li­nin­deð­di­ði­ký­ya­fet­le­ri­giy­mez.­Ki­mi za­man­da­Üs­ta­dýn­sev­di­ði­ye­mek­le­ri ha­zýr­lar­ve­e­þiy­le­gön­de­rir.­Kar­þý­lýk­sýz­hiç­bir­þey­ka­bul­et­me­yen Be­d i­ü z­z a­m an­ Haz­r et­l e­r i­ de mut­l a­k a­ pa­r a­ mu­k a­b i­l in­d e bun­la­rý­a­lýr. Ko­n uy­l a­ il­g i­l i­ an­n e­s i­n in ken­di­si­ne­an­lat­tý­ðý­tat­lý­bir­ha­tý­ra­yý­pay­la­þý­yor­bi­zim­le­Ül­ker U­ral: “Es­ki­den­pan­dis­pan­ya­der­dik.­Bir­tür­kek…­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­çok­se­ver­miþ­bu­nu.­An­nem­de­za­m an­za­m an­pi­þ i­r ip gön­de­rir­miþ.­A­ma­bir­za­man­ta­vuk­lar­yu­mur­ta­ver­me­yi­kes­miþ­ler. An­nem­bah­çe­de­o­tu­rup­bir­gün­ta­vuk­la­ra­üz­gün­þe­kil­de,­‘Siz­bu­a­ra­lar­ba­na­yu­mur­ta­ver­mi­yor­su­nuz­ki,­Üs­ta­dý­ma bir­pan­dis­pan­ya­ya­pa­yým’­di­ye­ser­ze­niþ­te bu­lun­muþ.­Bu­ko­nuþ­ma­ya­ce­vap­ve­rir­gi­bi ta­vu­ðun­bi­ri­gý­dak­la­ma­ya­baþ­la­mýþ.­Bir­þey­ler­gös­ter­mek­is­ter­gi­bi­o­dun­la­rýn­a­ra­sý­na gi­rip­çý­ký­yor­muþ.­An­nem­me­rak­la­gi­dip ba­ký­yor­ki­ne­gör­sün,­bir­yu­mur­ta­de­po­su! (1921–5 Þubat 1984) Ta­vuk­yu­mur­ta­la­rýn­ye­ri­ni­böy­le­gös­ter­miþ an­ne­me.­Ta­biî­he­men­pan­dis­pan­ya­ha­zýr­öð­ren­di.­E­vi­miz­de­za­ten­o­za­man­lar­faz­la lýk­la­rý­na­baþ­lý­yor­bü­yük­bir­se­vinç­le…” eþ­ya­ da­ yok.­ Ça­lýþ­ma­ ma­sa­la­rý­ ben­ze­ri seh­pa­lar­yap­týr­dýk.­Ri­sâ­le­soh­be­ti­i­çin­ge­len­ler­o­tu­ru­yor­lar,­din­li­yor­lar.­Za­man­za­man­ri­sâ­le­ya­zý­yor­lar.­Ev­o­kul­gi­bi­ol­du… O­ sý­ra­lar­da­ her­kes­ el­le­ Ri­sâ­le­le­ri­ ya­zý­yor.­ Bil­me­yen­ler­ de­ el­le­rin­de­ki­ ör­ne­ðe ba­ka­ba­ka­ya­zý­yor­lar.­Be­nim­de­öy­le­yaz­dý­ðým­ ri­sâ­le­ler­ var­dýr.­ Üs­ta­da­ gön­de­rip, tas­hi­hin­den­ geç­tik­ten­ son­ra­ al­tý­na­ du­a ya­zar,­i­a­de­e­der­di.­Ka­le­mi­renk­renk­ti…­ Son­ra­ ba­ba­mýn­ Bol­va­din’e­ ta­yi­ni­ çýk­tý. Üs­tad­ Haz­ret­le­ri­ bu­ de­fa­ da,­ “Bol­va­din ha­ným­la­rý­ i­çin­ se­ni­ va­zi­fe­len­di­ri­yo­rum. On­la­ra­Ri­sâ­le-i­Nur’la­rý,­di­nî­ve­ci­be­le­ri­ni öð­re­te­cek­sin!”­di­ye­rek­an­ne­me­yi­ne­va­zi­fe­ver­di. Þahide Yüksel'in kýzý Ülker Ural

Þahide Yüksel

Üstad Hazretlerinden alýnan vazifeler…

Notlar:

* Kemal Ural, Risâle-i Nur Külliyatýndan Sözler’in Ankara’da yeni yazý ile resmen matbaalarda basýlmasýnda emeði geçen Atýf Ural’ýn Aðabeyidir. Kardeþi Atýf Ural’ý Risâle-i Nur’larla o tanýþtýrmýþtýr. * Bediüzzaman Hazretlerinin “imana feda kâ râ ne hiz met e den” ha ným ta le be si Þahide Yüksel, ayný zamanda gazeteci yazar Nuriye Akman ve Ali Ural’ýn da anneanneleridir. * Þahide Yüksel kýzýna gelen bütün evlenme tekliflerini Bediüzzaman’a ileterek onunla istiþare yapýyor. “Hele dursun biraz!” cevabýyla karþýlaþýyor her defasýnda. Kemal Ural’ýn teklifi ise daha kendisine bahsedilmeden “Ben Ülker’i Kemal’e verdim. Hayýrlý olsun!” diye duâ ediyor. Fedakârâne gayretler… * Kýymetli Ülker ve Kemal Ural çiftinin An­nem­der­di­ki:­ “Ben­il­ko­ku­lu­bi­le­tam anlattýklarý bu kadar deðil elbette. Ne yabi­tir­me­dim,­ü­çün­cü­sý­nýf­tan­me­zu­num. palým ki, yerimiz sýnýrlý. O bilgileri, resimleHiçbir­þey­bil­mi­yo­rum,­he­ye­can­la­ný­yo­- ri, dergileri baþka çalýþmalarda deðerlenrum.­A­ma­ki­ta­bý­e­li­me­a­lýn­ca­san­ki­bi­ri­si dirme duâsýyla…

Mü­ba­rek­ Üs­ta­dým­ o­ ka­dar­ bo­ðuk­ bir ses­le­ ko­nu­þur­du­ ki,­ ben­ pek­ an­la­ya­maz­dým.­ An­nem­ çok­ i­yi­ an­lar­dý.­ Gö­zü­ hep yer­de­“E­vet,­e­vet”­der­di­an­nem.­Biz­Üs­ta­dý­mý­zýn­ gö­zü­nün­ i­çi­ne­ bak­mak­ is­ter­dik, gö­zü­ne­bak­týr­maz­dý.­Gö­zü­san­ki­bu­la­nýk­mýþ,­bir­per­de­var­mýþ­gi­bi­gö­rü­nür­dü.­ An­nem­ her­ se­fe­rin­de­ va­zi­fe­le­ri­ a­lýr, gay­ret­le­ ça­lýþ­ma­ya­ baþ­lar­dý.­ Ka­la­ba­lýk­ bir ha­ným­gru­bu­o­luþ­tu.­Za­ten­or­ta­lýk­o­sý­ra­lar­ka­rý­þýk,­çok­ya­sak­lar­var.­Ba­bam­öð­ret­men­ ol­du­ðu­ i­çin­ çe­ki­nir,­ “Þa­hi­de­ dik­kat et!”­ der­di.­ An­nem­ hiç­bir­ þey­den­ çe­kin­mez­“Ben­ne­öð­re­ti­yo­rum­ki!­Kur’ân,­di­ni ve­ci­be­ler…­Gel­sin­ler­bak­sýn­lar!”­der­di.

ba­na­söy­lü­yor,­i­çi­me­bir­þey­ler­do­ðu­yor,

Darbelerin faturasý millete

ÝSTÝKAMET HÜSEYÝN GÜLTEKÝN GSM: 0505 284 32 40

e­di­üz­za­man’ýn­“Harb-i­u­mu­mi­yi­gö­ren­ih­ti­yar­dýr”­ sö­zün­den­ ha­re­ket­le­ ben­ de­ za­man­za­man­ba­zý­dost­la­rý­ma­ “Tür­ki­ye’de­ki as­ke­rî­dar­be­le­ri­ya­þa­yan­ve­ba­zý­þey­le­ri­dert­e­di­nen­her­in­san­genç­de­ol­sa­ih­ti­yar­dýr” di­yo­rum. Dar­be­le­rin­o­a­cý­gün­le­ri­ni­ya­þa­ma­yan­ba­zý­genç ar­ka­daþ­lar­ ve­ya­ o­ gün­le­ri­ ya­þa­dý­ðý­ hal­de­ hiç­bir þe­yi­ dert­ e­din­me­yen­ ba­zý­ ne­me­lâ­zým­cý,­ lâ­kayt in­san­lar,­ be­nim­ bu­ “Tür­ki­ye’de­ki­ ih­ti­lâl­le­rin­ o bas­ký­cý,­ key­fî­ zor­ba­lýk­la­rý­ný­ gö­ren­ ve­ ya­þa­yan her­in­san­genç­de­ol­sa­ih­ti­yar­dýr”­sö­zü­me­þüp­he i­le­ba­ký­yor­lar,­i­nan­mak­is­te­mi­yor­lar. A­ma­“Ya­þa­yan­bi­lir”­ka­zi­ye­sin­ce­as­ke­rî­dar­be­le­rin­çir­kin­yü­zü­nü,­bu­ül­ke­ye­ve­ül­ke­in­sa­ný­na ö­det­ti­ði­mad­dî­ve­ma­ne­vî­be­de­li­ni­o­gün­le­ri­ya­þa­yan­ in­san­lar­ bi­lir.­ Da­ha­ doð­ru­su­ ül­ke­si­ni­ se­ven,­ ül­ke­ in­sa­ný­nýn­ dert­le­ri­ni­ dert­ e­di­nen­ du­yar­lý­in­san­lar­bi­lir.­Hür­ri­ye­tin,­hak­ve­hu­ku­kun kadr-ü­ kýy­me­ti­nin­ far­kýn­da­ o­lan­ in­san­lar­ as­ke­rî dar­be­le­rin­ çir­kin­li­ði­ni­ gö­re­bi­lir.­ Yok­sa­ i­man­ ve i­nan­cýn­bir­ge­re­ði­o­lan­hak,­hu­kuk­ve­hür­ri­ye­tin ge­rek­li­li­ði­nin­ve­de­ðe­ri­nin­far­kýn­da­ol­ma­yan­in­san­lar­ nez­din­de­ ih­ti­lâl­le­rin,­ dar­be­le­rin­ hiç­ de ya­dýr­ga­na­cak­bir­yö­nü­yok­tur. Alt­mýþ­dar­be­siy­le­bir­lik­te­Tür­ki­ye’de­ki­he­men bü­t ün­ dar­b e­l e­r i­ gör­m üþ­ ve­ ço­ð u­ za­m an­ da mað­du­ru­ ol­muþ­ bi­ri­si­ o­la­rak­ di­yo­rum­ ki,­ Yü­ce Al­lah­ bir­ da­ha­ bu­ mil­le­te,­ bu­ ül­ke­ye­ ih­ti­lâl­le­ri ya­þat­ma­sýn,­dar­be­ci­müs­te­bit­le­re­de­o­fýr­sa­tý­bir da­ha­ver­me­sin. Bü­t ün­ as­k e­r î­ dar­b e­l er­ kö­t ü­d ür,­ çir­k in­d ir... Ke­s in­l ik­l e­ as­k e­r î­ dar­b e­l e­r in­ i­y i­s i­ ol­m az,­ o­l a­maz...­ A­ma­ ba­zý­ dar­be­ler­ çok­ da­ha­ yý­ký­cý,­ çok da­ha­tah­rip­kâr­dýr.­Ba­zý­dar­be­le­rin­yap­tý­ðý­kö­tü­lük­l er,­ ek­t i­ð i­ ni­f ak­ to­h um­l a­r ý,­ se­b ep­ ol­d u­ð u mad­dî­ ve­ mâ­ne­vî­ yý­kým­la­rýn­ ta­mi­ri­ ve­ te­da­vi­si a­de­ta­im­kân­sýz­dýr. Söz­ge­li­mi­alt­mýþ­ih­ti­lâ­li­nin­kat­let­ti­ði­o­üç­gü­zi­de­de­mok­ra­si­þe­hi­di­ni­ge­ri­ge­tir­mek­müm­kün mü?­Ve­yi­ne­o­de­mok­rat­hü­kü­me­tin­mil­let­hay­rý­na­baþ­lat­tý­ðý­kal­kýn­ma­ham­le­le­riy­le­u­laþ­tý­ðý­re­fah­ se­vi­ye­si­nin­ dar­be­ i­le­ sek­te­ye­ uð­ra­týl­ma­sýy­la mey­da­na­ge­len­za­ra­rý-zi­ya­ný­te­lâ­fi­e­de­bil­dik­mi? Yi­ne­12­Ey­lül­dar­be­si­nin­yap­tý­ðý­tah­ri­bâ­tý,­bi­le­rek­ o­luþ­tur­du­ðu­ ka­os­ or­ta­mý­ný,­ mey­da­na­ ge­tir­di­ði­ ni­fak­ to­hum­la­rý­ný­ a­ra­dan­ ge­çen­ bun­ca za­ma­na­rað­men­te­miz­le­ye­bil­dik­mi?­Gü­ya­in­ký­ta­ya­dû­çâr­kal­mýþ­il­ke­ve­in­ký­lap­la­rý­tek­rar­ih­yâ et­mek­ i­çin­ dar­be­ ya­pan­ cun­ta­cý­lar,­ e­mel­le­ri­ne er­mek­i­çin­her­yo­la,­her­de­si­se­ye­baþ­vur­mak­tan ge­ri­ dur­ma­dý­lar.­ Müs­lü­man­ halk­ nez­din­de­ ka­bul­ gör­mek­ i­çin­ mey­dan­lar­da­ di­nî­ ar­gü­man­la­rý kul­la­na­rak,­ â­yet­li­ ha­dis­li­ ko­nuþ­ma­lar­ ya­pa­rak, Ke­ma­liz­mi­ di­nî­ de­ðer­ler­le­ süs­le­ye­rek­ mil­le­te em­po­ze­et­me­ye­ça­lýþ­tý­lar.­Ve­bu­ça­ba­la­rýn­da­da çok­a­cý­dýr­ki­mu­vaf­fak­ol­du­lar.­Bu­al­da­tý­cý­pro­je­le­ri­ne­saf­A­na­do­lu­hal­ký­ný­i­nan­dýr­dý­lar­ki,­ha­zýr­la­dýk­la­rý­ ve­ bu­gün­ her­ ke­si­min­ þi­kâ­yet­çi­ ol­du­ðu­dar­be­a­na­ya­sa­sý­nýn­yüz­de­dok­san­i­ki­ka­bul o­yu­al­ma­sý­ný­sað­la­dý­lar. Dar­be­ci­le­rin­ bu­ sin­si­ plan­la­rý­nýn­ far­ký­na­ va­ran,­ on­la­rýn­ giz­li­ ni­yet­le­ri­ni­ de­þif­re­ e­de­rek­ bu yol­da­mil­le­te­ön­cü­lük­e­den­ve­bu­u­ður­da­ya­pý­lan­bü­tün­teh­dit­ve­þan­taj­la­ra­al­dýr­ma­dan­ta­viz­siz­ bir­ þe­kil­de­ doð­ru­ bil­dik­le­ri­ni­ her­ ze­min­de hay­kýr­mak­tan­ ge­ri­ dur­ma­yan,­ yal­nýz­ ve­ yal­nýz Ye­ni­ As­ya­ câ­mi­a­sý­ ol­du­ o­ zor­ gün­ler­de.­ Bu­ u­ður­da­çok­bü­yük­sý­kýn­tý­la­ra­ma­ruz­bý­ra­kýl­dý­Ye­ni­As­ya­e­ko­lü.­Bir­ta­raf­tan­dar­be­ci­le­rin­bas­ký­ve þan­taj­la­rý­na­di­re­nir­ken,­di­ðer­ta­raf­tan­da­da­hil­de­ mey­da­na­ ge­ti­ri­len­ sun’î­ ni­fak­ ve­ ih­ti­lâf­lar­la za­a­fa­uð­ra­týl­ma­ya­ça­lý­þýl­dý. Bu­ko­nu­yu­el­bet­te­dur­duk­ye­re­gün­de­me­ge­tir­me­dik.­ Ül­ke­mi­zin­ ma­a­le­sef­ bir­ as­ke­rî­ ih­ti­lâl­ler­ve­dar­be­ler­ül­ke­si­ol­ma­sý,­ha­len­mil­let­o­la­rak ya­þa­mak­ta­ ol­du­ðu­muz­ bir­ çok­ sý­kýn­tý­nýn­ a­sýl kay­na­ðý­nýn,­ger­çek­se­be­bi­nin,­i­ki­de­bir­ya­pý­lan dar­be­ler­ ol­du­ðu­nu­ ve­ ma­a­le­sef­ bir­ çok­ in­sa­nýn bu­nun­far­ký­na­var­ma­dý­ðý­ný­der­ha­týr­et­mek­tir.

B

‘Her suale cevap verilir’ ABDULBASÝR ÞEKER bsn-abs-asyanur@hotmail.com

“Þar­kýn­ yal­çýn­ ka­ya­lýk­la­rýn­dan,­ bir­ a­teþ­pâ­re-i­ ze­kâ,­ Ýs­tan­bul­a­fa­kýn­da­tu­lu­et­ti.” Ýs­tan­bul’a­gel­me­den­ev­vel­‘Ne­re­de­o­ku­ma­prog­ra­mý­ya­pa­lým?’ di­ye­is­ti­þa­re­et­tik.­Ni­haî­ka­rar­ge­re­ði;­Üs­ta­dýn­Ýs­tan­bul’a­ge­lir­gel­mez­u­le­ma­yý­mü­na­za­ra­ya­dâ­vet­et­ti­ði­ve­i­ka­met­gâ­hý­nýn­ka­pý­sý­na ‘Bu­ra­da­her­müþ­kül­hal­le­di­lir,­her­su­â­le­ce­vap­ve­ri­lir;­fa­kat­su­al so­rul­maz’­ lev­ha­sý­nýn­a­sýl­dý­ðý­ve­Ýs­tan­bul’a­grup­grup­ge­len­u­le­ma­nýn­su­al­le­ri­ni­ce­vap­lan­dýr­dý­ðý­Þe­ker­ci­Ha­nýn­bi­ti­þi­ðin­de­ki­‘Þe­ker­ci­Ha­ný­mý­za’­Ýz­mir­li­genç­ler­le,­Üs­ta­dýn­ta­sar­ru­fu­nun­de­vam et­ti­ði­mâ­ne­vî­at­mos­fe­re­a­dým­la­rý­mý­zý­at­týk. Ý­ki­grup­o­la­rak­dü­zen­le­miþ­ol­du­ðu­muz­prog­ra­mý­bi­hak­kýn­i­fa et­mek­i­çin­kar­deþ­le­ri­miz­le­bir­lik­te­müþ­kül­le­ri­mi­zi­hal­let­mek,­þek ve­þüp­he­le­ri­mi­zi­i­za­le­i­çin­dem­ve­da­mar­la­rý­mý­za­ka­rý­þýr­ca­sý­na­o­-

ku­duk­ve­o­ku­duk. O­ku­duk­ça­in­san­san­ki­ken­di­si­ni­ha­ya­len­o­at­mos­fe­rin­i­çe­ri­sin­de his­se­der­ce­si­ne­baþ­ka­bir­hâ­let-i­ru­hi­ye­i­le­o­ku­yor­du.­O­ku­duk­ça­o­ku­yor,­o­kun­duk­ça­o­his­se­di­li­yor­du.­Biz­sor­duk­ça­Üs­tad­ce­vap­lan­dý­rý­yor­du­san­ki. Bu­prog­ram­da­ilk­de­fa­ki­tap­bi­ti­ren­kar­deþ­le­ri­miz­ol­du­ðu­gi­bi­ilk de­fa­ka­tý­lan­kar­deþ­le­ri­miz­de­var­dý. Son­gün­de­Ýs­tan­bul’u­ge­ze­rek,­o­ku­ma­prog­ra­mý­na­hâ­ti­me­çek­tik… Ve­ay­rý­lýk­vak­ti­gel­di­ðin­de­hü­zün­sar­dý­bü­tün­ben­li­ði­mi­zi. Baþ­ka­bir­prog­ram­da­bu­luþ­mak­ü­ze­re­di­ye­rek­Þe­ker­ci­Ha­nýn­dan ay­rýl­dý­ðý­mýz­gi­bi­Ýs­tan­bul’a­da­ve­da­ey­le­dik.­ A­ma­Üs­ta­dým­sa­na­ve­da­ey­le­me­dik.­Çün­kü­her­git­ti­ði­miz­yer­de­ve her­me­kân­da­Ri­sâ­le­le­ri­aç­týk­ça­yi­ne­se­nin­le­o­la­ca­ðý­mý­zý­ve­her­müþ­kü­lü­mü­zü­hal­le­de­ce­ði­ni­bil­di­ði­miz­i­çin­se­nin­le­ki­tap­la­rý­mý­zý­bir­lik­te gö­tür­dük. El­ve­da­ey­þehr-i­yâr! (Ga­rip­bir­te­va­fuk­tur­ki;­i­ki­gru­ba­ka­tý­lan­la­rýn­top­la­mý­Ýs­tan­bul’un plâ­ka­sý­na­te­va­fuk­et­miþ­ti.)


10

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

KÜLTÜR-SANAT

Gençlerin ölüm gündemi

Hýrsýzlar camilere dadandý

BÝR BAÞKA AÇIDAN

ULUCAMÝ’DEKÝ RESTORASYON SIRASINDA 9 AY ÖNCE ÞADIRVAN BÖLGESÝNDEN ÇALINAN 2 KIYMETLÝ HATTIN BULUNMASINA ÇALIÞIRKEN, ÖNCEKÝ GÜN KAYHAN CAMÝÝ’NÝN YAPILIÞINI ANLATAN OSMANLICA 140 YILLIK KÝTABENÝN DE ÇALINMASI ESKÝ ESERLERÝ SEVENLERÝ ÜZDÜ.

S. BAHATTÝN YAÞAR syasar33@yahoo.com

ersten çýktým. Yol boyu üniversiteli gençler otobüs duraðýna doðru ilerliyorlar. Ben de araçla çarþýya doðru gidiyorum. Durup, çarþýya giden gençlerden beþini alýyorum. Gençlerle araç içerisinde konuþuyoruz. Tabiî onlarýn birbirleriyle olan sataþmalý konuþmalarý daha bir farklý. Biz o bölüme giremiyoruz. Ama kendimizce biz de konuya takýlýyoruz. Tam seyir halindeyken, hafif yollu bir tehlike de atlatýyoruz. Acý fren, aracýn içindekileri þöyle bir sarstý. Bir anda araç içi gündem deðiþiverdi. Öðrencilerden biri diðerine; ‘Oðlum bak! Bir anda gidiverecektik öbür dünyaya. Hani az önce konuþurken, daha göreceðimiz çok günler var deyip duruyordun ya. Unutma! Her gün ölünecek bir gündür. Yarýn, yanýltýcýdýr.” O da cevap veriyor: “Oðlum, konuþma, zaten ciddî þekilde sarsýldým.” Derken herkes sýrayla konuþuyor. Bu arada çarþýya da yaklaþtýk. Tabiî ben de ara ara lâfa katýlýyorum. Ama inanýn dinlemek daha güzel. Onlarýn içinde yanlýþlar da var, doðrular da. En güzeli onlarý dinlemek ve bir büyük olarak sana bir lâf düþtüðünde katýlmak çok daha etkileyici oluyor. Baktým, gençlerden birisi; “Arkadaþlar! Haberiniz var mý, Hazret-i Ömer bir köle tutmuþ da her gün kendisine ölümü hatýrlatmasýný istemiþ. Ne zaman saçlarýna ak saçlar düþmüþ, o zaman köleyi azat etmiþ. O zaman biz de birbirimize vesile buldukça ölümü hatýrlatalým” dedi. Dini konularýn henüz konuþulmasýný erken bulan bir genç ise, “Arkadaþlar benim elimi ayaðýmý dünyadan kopardýnýz. Böyle bir ruh hali ile ben hiçbir þey yapamam. Hep ölüm düþünülerek hiçbir þey yapýlamaz ki!” dedi. Bir diðeri de, “Oðlum her an istesek de ölümü konuþamayýz. Bu konuda da ölçülü olmak gerekiyor. Hiç ölmeyecekmiþ gibi dünyaya, yarýn ölecekmiþ gibi ahirete çalýþma tavsiye ediliyor.” Konuþulanlar oldukça ciddî konular. Arada bir de bana, ‘Hocam öyle deðil mi?’ kabilinden, tasdik isteyen cümleler geliyor. Ben de konuþmak için nazlanýyorum. O zaman bana daha ciddî dönüyorlar. Söz yerini buluyor. Onlara tam da içinde olduklarý araçtan bir örnek verdim. ‘Arkadaþlar!’ dedim. ‘Þu an bu arabanýn bagajýnda ne var biliyor musunuz?’ deyince, birden hepsinin gözleri açýldý. Ve bir hayret hali içerisinde, ‘Ne var hocam?’ dediler. Ben de baþladým anlatmaya; ‘Ýki ay önce vefat etmiþ, 23 yaþýnda bir gencin, bir kýsmý az kullanýlmýþ, bir kýsmý da hiç kullanýlmamýþ; kaliteli ayakkabýlarý, pantolonlarý, gömlekleri bulunuyor. Annesi, biricik evlâdýnýn, oðlunun giysilerini son kez ütülemiþ ve bagajdaki çantaya koymuþ. Biraz sonra bizi karþýlayacak olan beyefendi bu eþyalarý teslim alacak. O da fakir gençlere daðýtacak. Kim bilir o genç de bu marka giysileri ne düþüncelerle, ne günler için almýþtý. Ama olmadý. Hayat böyle iþte…’ Araç bir anda sarsýcý bir hatýranýn yaþandýðý arenaya dönüþtü. Bu cümleler kurulduðunda, eþyalarý teslim edeceðimiz yere varmýþtýk. Aracýn içindeki gençler adeta dünyevî bütün aðýrlýklarýný býrakývermiþlerdi. Hepsi hafiflemiþ, adeta melekleþmiþlerdi. Hep beraber indik ve aracýn bagajýndaki 23 yaþýndaki gencin eþyalarýný ilgiliye birlikte teslim ettik. Gençlerin gözleri dolmuþtu. Hepsinin gözleri, 23 yaþýnda hayata veda etmiþ gencin, birilerine verilmek üzere toparlanmýþ poþet içindeki eþyalara dalýp gitmiþti. Araca bindiðimizdeki düþünceler ile araçtan inerkenki düþünceler tamamen farklý idi. Ölümün, özellikle gençlik yýllarý için çok önemli bir nasihatçý olduðunu burada bir kez daha yaþamýþtýk. ‘Lezzetleri tahrip edip acýlaþtýran ölümü çokça zikrediniz’ dersini bir kez daha idrak ediyorduk. Üç gündür, aracýn bagajýnda, ilgilisine ulaþýlamadýðý için, bu eþyalarýn neden bekletildiðini þimdi daha iyi anlýyordum. Hiçbir þeyde alâladelik yok. Her þeyde bir/bin hikmetler olduðu gibi, olan þeylerin, her ayrý vakitlerinde de binbir hikmetler bulunuyor. Zaman da kaderin bir parçasýdýr. Yani olan þeylerin, olduðu zamanlarda da hikmetler gizli. Bu üniversiteli gençlerin, bu dersi, bu zamanda almalarý Kudret tarafýndan takdir edilmiþ. Anlaþýlan, hayatýn her halinde ayrý ayrý anlamlý dersler yüklü.

D

BULMACA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4

5

erdalodabas@mynet.com

6

7

8

9 10 11 12

BURSA’DA tarihî cami ve türbelerdeki eþyalarla hat yazýlarý çalýnmaya devam ediyor. Ulucami’deki restorasyon sýrasýnda 9 ay önce þadýrvan bölgesinden çalýnan 2 kýymetli hattýn bulunmasýna çalýþýrken, önceki gün Kayhan Camii’nin yeniden yapýlýþýný anlatan Osmanlýca 140 yýllýk kitabenin de çalýnmasý eski eserleri sevenleri üzdü. Bursa’da paha biçilemeyen Orhan Gazi’nin Türbesinin gü müþ kak ma lý ö zel ör tü sü, Muradiye Külliyesi’ndeki Þehzade Mustafa Türbesi’nden sökülen 5 asýrlýk Ýznik çinileri ve Ulucami’den çalýnan hat levhalarýna Kayhan Camii’nden götürülen 140 yýllýk hat kitabe de eklendi. Tarihî cami ve türbelerdeki kýymetli vakýf eserlerinin korunamamasý, Bursa’da vakýf eserleri müzesi açýlmasýný yeniden gündeme getirdi. Kayhan’daki tarihî camide 140 yýldýr asýlý duran hicri 1280 tarihli, Bursalý meþhur Hattat Eþrefzade Ali Sýrrý Efendi ketebeli (imzalý) celi talik tarzýndaki kitabede, Osmanlýca þu ifadeler yer alýyordu: “Kayhan Camii yanmýþ idi bundan evvel. Arsasý kalmýþ idi hali hayli zaman. Etti inþasýna bir abd-i Halil’i sebep. Lütfuna mazhar edip, Hazreti Rabbi Mennan, Sarf-ý himmet ederek, böyle eser-

Kayhan’daki tarihî camide 140 yýldýr asýlý duran hicrî 1280 tarihli kitabe, Bursalý meþhur hattat Eþrefzade Ali Sýrrý Efendi tarafýndan yazýlmýþtý. FOTOÐRAF: ÝHA

BYEGM’de “Osmanlý Sultanlarý” sergisi BAÞBAKANLIK Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM), ebru ve resim san'atçýsý Nilüfer Tütüncü’nün “Osmanlý Sultanlarý” ile ebrulanmýþ deri üzerine “Mevlânâ Portreleri” sergisine ev sahipliði yapýyor. BYEGM Sanat Galerisi’nde açýlan ebru ve resim sanatçýsý Nilüfer Tütüncü’nün “Osmanlý Sultanlarý” ile ebrulanmýþ deri üzerine “Mevlânâ Portreleri” sergisi, düzenlenen törenle san'atseverlerin beðenisine sunuldu. UNESCO’nun Mevlânâ’nýn doðumunun 800. yýlý nedeniyle 2007 yýlýný “Mevlânâ ve Hoþgörü Yýlý” olarak ilân etmesi münasebetiyle gerçekleþtirilen proje kapsamýnda Mevlânâ Portreleri sergisi yurt içinde ve yurt dýþýnda yoðun ilgi gördü. Özellikle Amerika’nýn 8 ayrý eyaletinde, Japonya’nýn Tokyo ve Kyoto þehirlerinde, Ýtalya’nýn

Milano þehrinde ve Makedonya’nýn Üsküp þehrinde gerçekleþtirilen sergiler ziyaretçilerin akýnýna uðradý. Birbirinden güzel 60’a yakýn eserin yer aldýðý serginin açýlýþ töreninde konuþan BYEGM Genel Müdürü Salih Melek, eðitim, kültür ve san'at alanlarýndaki çalýþmalarýn bir toplumun geleceðini þekillendiren faaliyetler olduðunu belirterek, “San'atla ve kültürle iç içe olan toplumlar gelecek kuþaklara en önemli tomurcuklarýný atarlar. Osmanlý Sultanlarý serisi ile Mevlânâ Portreleri sergisinin BYEGM Sanat Galerimizde yer almasý bizim için büyük anlam taþýmaktadýr. Tarihe damga vuran isimlerin resimlerinin yer aldýðý serginin daha geniþ çevrelere ulaþmasý ülkemizin tanýtýmýna da katký saðlayacaktýr” dedi. Ankara / iha

Doðuda þehirleþme durumu inceleniyor

500 yýllýk Balýbey Haný el san'atlarý merkezi oldu

DÝCLE Kalkýnma Ajansý, kendi görev alanýna giren 4 ilin þehirleþme durumunu mercek altýna alýyor. Bu amaçla ajans yetkilileri ve özel bir firma elemanlarý illerde çalýþma gerçekleþtiriyor. Belediye Baþkaný Selim Sadak, Kalkýnma Ajansý Proje ve Sözleþme Yönetim Birim Amiri Þehir Planlamacýsý Fuat Özcan ve teknik elemanlar, Siirt’in varoþlarýnda incelemeler yaparak çarpýk þehirleþmeyi incelediler. Baþkan Selim Sadak, Dicle Kalkýnma Ajansý’ndan il olarak beklentilerinin çok fazla olduðunu belirterek “Þehrimizde maalesef yýllarýn ihmali bir çarpýk bir kentleþme var. Hayvancýlýk yapýlýyor. Kentin temizliðinin yeterince saðlanamamasýnýn yanýnda baþta Botan çayý olmak üzere çevre de kirleniyor. Ýnsanlarýn saðlýðý tehlikede” dedi. Kalkýnma Ajansý Proje ve Sözleþme Yönetim Birim Amiri Fuat Özcan da þunlarý söyledi: “Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak illerinin kentleþme durumunu mercek altýna alacaðýz. Kentleþmede yaþanan sorunlarý ve çözüm yollarýný tesbit ederek, bir rapor haline getireceðiz.” Siirt / iha

TARÝHÎ ipek ve baharat yollarýnýn kesiþme noktasýndaki Bursa’da, Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptýrýlan ve Osmanlý’nýn ilk 3 katlý çarþýsý olan ‘’Balibey Haný’’, geleneksel el san'atlarýna ev sahipliði yapýyor. 15. yüzyýl sonlarýnda Fatih Sultan Mehmet döneminin Niðbolu Sancakbeyi Hamza Bey’in oðlu Balibey tarafýndan, Yeniþehir ilçesindeki mescit ve imarethaneye vakýf olarak yaptýrýlan Balibey Haný’ný, Osmanlýlar tarafýndan yapýlan ilk üç katlý han olarak dikkat çekiyor. Birkaç yýl öncesine kadar çok az bölümü ayakta olan ve Büyükþehir Belediyesi tarafýndan restore edilerek Bursa’ya tekrar kazandýrýlan 64 odalý han, artýk daha iþlevsel olarak kullanýlacak. Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, proje kapsamýnda Balibey Han’ýn orta katýnda açýlan atölyelerde, Karagöz, Türk süsleme san'atlarý, tespih, cam iþleme,

minyatür, klâsik ciltleme, resim san'atý, fotoðraf, karikatür, el dokuma, folklorik giysiler üretimi, çini, aðaç iþlemeciliði, gümüþ ve deðerli taþ iþlemeciliði gibi birçok geleneksel el san'atýnýn yeniden hayat bulduðunu kaydetti. Bursa / aa

SOLDAN SAÐA— 1. Þeker pancarý veya þeker kamýþýndan þeker elde edilirken oluþan, koyu ve zor akýcý pekmez görünüþlü, suda çözülebilen karbonhidrat bakýmýndan zengin þeker sanayi yan ürünü. - Bir yazmada yazarýn verdiði bilgiyi açýklamak ya da ayný konuda daha ayrýntýlý bir bilgi vermek amacýyla baþka bir yazarca oluþturulan yazma. 2. Sýdddýk lâkablý büyük sahabi. - Bir mastar eki. 3. Lale yetiþtirilen yer, lale bahçesi. - Bir metalik oksit (mordant) ile renk veren ayný boya farklý mordanlar ile farklý gölgeler verebilen ve çoðunlukla parlak renkli olan ve suda çözünmeyen adsorbsiyon bileþiði. Mordan. 4. Binme, yük çekme, taþýma vb. hizmetlerde kullanýlan, tek týrnaklý hayvan. - Toplantýlarýn, kutlamalarýn, gösterilerin yapýldýðý geniþ yer. - Parlak kýrmýzý renkte, billurlaþmýþ, saydam bir alüminyum oksidi olan deðerli bir taþ. 5. Bir seslenme nidasý. - Banka, postane vb. aracýlýðýyla gönderilen para. 6. Baþarý fýrsatý olan elveriþli durum, saldýrýþ ve savunma fýrsatý. - Bilme, biliþ, bilgi. - Eksiksiz, kesintisiz. 7. Büyüklük, nicelik, derece bakýmýndan iki þey arasýnda veya parça ile bütün arasýnda bulunan baðýntý. - (Tersi) Bir uzaklýk ifadesi. - Osmanlý Türkçesinde mektup. 8. Duvarlarý taþ veya tuðladan, üstü taþ bir kapakla örtülü mezar. - Uydurukçada imkân. 9. Kýr hayatý içinde aþk konusunu iþleyen kýsa þiir. - Arapçada benlik, ego. 10. Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yaðan su buharý. - Bir tür yaban turpu. - Baþlýca içeceðimiz.

le etti namýn ibka bu güzergâhta beynel akran. Ömrün efsun kýlup, himmet-i sa’yin meþkur eylesün, böylece nice hayra muvaffak Yezdan. “Bil badahü” dedi bugüne Beha tarihin. Yaptý bu mescidi heman Halilürrahman. Karahisar ehalisi eþrafýndan olup, asakiri þahane kol aðalarýndan mütekaid rif’atlü el-hac Halil Efendinin müceddeden ihyasýna muvaffak olduklarý Kayhan Cami-i þerifine Baba Efendizade Reþadetli el-hac Bahauddin Efendinin teberrüken söyledikleri tarihtir. Ketebehü elfakir Eþrefzade Esseyyid Ali Sýrrý Gufire lehuma. Sene hicri 1280. Bugünkü camiyi yaptýran Halil, manzumenin þairi Behaüddin (Muhyiddin babanýn babasýdýr). Hattat Ali Sýrrýdýr.” Osmanlý devrinde Ýncirli Dergâhý meþayýhýndan olan ve birçok camide hatlarý olan Ýznikli Eþrafzade Ali Sýrrý Efendinin Bursa’da yaþayan torunlarýndan Safiyüddin Er han, ce li ta lik ki ta be yi Kayhan Camii’ne her gittiðinde dedesinin hatýrasý olarak tekrar tekrar okuduðunu söyledi. Safiyüddin Erhan, Kayhan Camii’nin yeniden inþasý ile milâdî 1875 yýlýnda yazýlan bu hat kitabenin caminin tarihini anlattýðýna dikkat çekerek, “Bu kitabe sadece Kayhan Camii’nin içinde

bir anlam ifade edebilir. Çalan hýrsýz, altýnda Türkçe açýklamasýný okusaydý, bu hattýn baþka bir yerde kýymet ifade etmeyeceðini anlardý. Ýnþallah bunun farkýna varýlýr da kitabe lâyýk olduðu yere geri döner” diye konuþtu. Diðer taraftan Bursa’da vakýflara ait birçok cami ve türbeden toplanan 200 civarýnda tarihî eserin müze için tamir edilmelerine raðmen depoda saklandýðý öðrenildi. Ýlk olarak Vakýflar Genel Müdürlüðü’nün müze için Emirsultan Hamamý’ný restore ettirmesine raðmen, hamamdaki oda kapýlarýnýn dar olmasý ve binanýn fizikî yetersizliði sebebiyle müze için baþka alternatiflerin deðerlendirildiði öðrenildi. Bursa’daki eski eserleri sevenlerse, en fazla tarihi esere sahip olan Va kýf lar Böl ge Mü dür lü ðü’nün kendisi için 3 yýldýr bir müze yeri bulamamasýnýn bu iþe yeterli ilginin gösterilmemesinden kaynaklandýðýna inanýyor. Ulucami’nin restorasyonunda kaybolan “Ve hüve ala külli þeyin kadir” yazýsýnýn bir asýrdan daha eski bir hat olduðu biliniyor. Bu hatlarýn bulunmasý için Ýnterpol’e bilgi verilmemesi ise kýymetli eserlerin bulunmasý hususunda yeterli hassasiyetin gösterilmediðini akla getiriyor. Bursa / iha

Dededen toruna el san'atý incelikleri

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 70 yaþýndaki baston ustalarýndan Abdurrahman Gökbulak, 8 yaþýndaki torununa bastonculuk san'atýnýn inceliklerini öðretiyor. Okullarýn yarýyýl tatiline girmesiyle birlikte boþ zamanlarýný deðerlendirmek isteyen minikler, baston atölyelerinde el san'atý öðreniyor. 8 yaþýndaki torununa bastonculuk san'atýnýn inceliklerini öðreten Ahlat baston ustalarýndan Abdurrahman Gökbulak, her san'atýn altýn bir bilezik olduðunu kaydetti. Gökbulak, “Ahlat’ta bastonculuk geçmiþten günümüze gelen ender san'atlardan biridir. Bu san'atý gelecek nesillere aktarmak için öncelikle küçük yaþta kavranmasý þarttýr. Tamamen el emeði göz nuru ile yapýlan bu san'atýn benimsenmesi ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý için çocuklarýmýza bu san'atý öðretiyoruz. Mutlaka çocuklarýmýz boþ zamanlarýnda bir meslek edinsin” dedi. Yarýyýl tatilini dedesinden bastonculuðu öðrenerek geçirmek isteyen Emre Gökbulak ise, el san'atlarýna olan ilgisinden dolayý boþ zamanlarýnda bastonculuðun inceliklerini öðrendiðini söyledi. Bitlis / iha

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Kara sevdaya tutulmuþ, kara sevdalý. 2. Boyutlar. - O yerde anlamlý kelime. 3. Konuþma özürlü. - Kuþkusuz, elbette, þüphesiz. 4. Kur'ânda bir sûre adý. - Mýsýr'da bir nehir. 5. 1933 yýlýnda Diyarbakýr’ýn Ergani doðumlu ünlü þair ………KARAKOÇ. 6. Kalmaktan emir. - Lantaný simgeleyen harfler. - Kullandýðýmýz alfabede yirmi ikinci harfin okunuþu. 7. Japonya'da en uzun süre yönetimde kalan imparator. 8. 100 m² deðerinde yüzey ölçü birimi. - Þöhret, þan. Nem, ýslaklýk. 9. Ballýbabagillerden, yapraklarý sapsýz, çiçekleri beyaz veya menekþe renginde, güzel kokulu, yapraklarý baharat olarak kullanýlan, çok yýllýk ve otsu bir kültür bitkisi. 10. Halk aðzýnda üretim yeri. 11. Sanýðýn yargýç kararý olmaksýzýn hürriyetinin kýsýtlanmasýný doðuran koruma tedbiri. 12. Tane ya da toz halindeki bir þeyi serpmek.

BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI SOLDAN SAÐA: 1. MUHABERE. SAM. 2. ATALET. NAÝMA. 3. SANAKA. ENSAR. 4. ÝR. MAKÝ. LA. 5. VÝTAMÝN. ÝT. 6. ATAMAN. BANKO. 7. MAR. BETMEN. 8. AKA. ÝD. MORS. 9. TAHÝN. TO. ÝN. 10. AF. FASILA. RE. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. MASÝVA. ATA. 2. UTARÝT. KAF. 3. HAN. TAMAH. 4. ALABAMA. ÝF. 5. BEK. MARÝNA. 6. ETAMÝN. 7. AN. TI. 8. ENEK. BEMOL. 9. AMÝNATO. 10. SÝS. NMR. 11. AMALÝKESÝR. 12. MARATON. NE.


11

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

E­KO­NO­MÝ Netbook satýþlarýnda büyük artýþ

Meslekî yeterlilik sistemine geçilmeli nMÜSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Hasan Büyükdede, ‘’Artýk insanlarýn nerede neyi öðrendiði deðil, bir iþ yerine ne kadar fayda saðladýðýnýn önemli olduðu mesleki yeterlilik sistemine geçilmeli’’ dedi. MÜSÝAD Konya Þubesi Genel Kurulu’nda konuþan Büyükdede, 31 ilde teþkilâtlarý olduðunu, olaðan genel kurullar nedeniyle bütün illeri teker teker gezdiklerini belirtti. Eðitimde artýk mesleki yeterlilik sistemine bir geçiþin baþlamasý gerektiðini vurgulayan Büyükdede, ‘’Þu anda kamuoyu buna hazýrlanmýþ deðil, ancak buna doðru çok ciddî bir gidiþ var. Artýk insanlarýn nerede neyi öðrendiði deðil, bir iþ yerine ne kadar fayda saðladýðýnýn önemli olduðu meslekî yeterlilik sistemine geçilmeli. Bu konuda MÜSÝAD olarak ciddî bir çalýþma yürütüyoruz’’ diye konuþtu.

Kira geliri saðlayanlara çapraz takip

DOLAR DÜN 1.5220 ÖNCEKÝ GÜN 1.4970

p

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 2.0830 ÖNCEKÝ GÜN 2.0760

DÜN 52.400 ÖNCEKÝ GÜN 53.200

DÜN 351.000 ÖNCEKÝ GÜN 356.000

p

nESNAFLAR, perakende sektörünü düzenleyen yasa tasarýsý için hazýrladýklarý alternatif dosyayý Sanayi Bakanlýðý’na sundu. Taslakta, dünyadaki Alýþ Veriþ Merkezleri (AVM) örnek gösterilerek, Türkiye’de de AVM’lerin þehir dýþýnda olmasý ve pazar günleri tatil yapmasý önerildi. Perakende sektörünün acilen kurala ihtiyaç duyduðunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarýn acilen perakende yasasýna ihtiyaç duyduðunu, yasanýn çýkmamasý halinde haksýz rekabet sebebiyle 2 milyondan fazla esnafýn tamamen biteceðine iþaret etti. Çaðdaþ ülkelerde esnaf ve sanatkara ayrý bir önem verildiðini söyleyen Bendevi Palandöken, “Neden geliþmiþ ülkelerde grosmarketler þehir dýþýnda kuruluyor? Neden çalýþma saatlerinde belirli gün ve saatlerde kýsýtlamaya gidiliyor? Neden sürekli olarak esnaf ve küçük sanatkar için ekonomik tedbir ve teþvik kararlarýný yürürlüðe koyuyorlar? Bu sorularýmýn cevaplarý aslýnda bu yasanýn neden çýkmasý gerektiðinin gerekçesini de oluþturuyor” þeklinde konuþtu.

NETBOOK satýþlarýnýn 2009 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 79 artarak 30,2 milyon adete yükseldiði bildirildi. Strategy Analytics araþtýrma þirketinin raporundan derlenen bilgilere göre, klâsik dizüstü (notebook) bilgisayarlara benzeyen ancak fiyatý notebook’lara göre yarý yarýya düþük olan netbook satýþlarý, 2009’da, küresel ölçekte 2008’e göre yüzde 79 artarak 30,2 milyon olarak gerçekleþti. Canalys þirketinin geçtiðimiz yýl yayýnlanan ayný muhtevalý raporunda, sadece 2009 yýlýnýn ilk çeyreðinde toplam 13,5 milyon netbook satýþýnýn gerçekleþtirildiði bildirilmiþti.

SERBEST PÝYASA

p

Esnaflardan Avrupai AVM önerisi

p

Üretim ve istihdam desteklenecek KATILIM ÖNCESÝ EKONOMÝK PROGRAM ÝLE KRÝZ SÜRECÝNDE ESNEK BÝR MALÝYE POLÝTÝKASIYLA, ÜRETÝMÝN VE ÝSTÝHDAMIN DESTEKLENMESÝ, KRÝZ SONRASI SÜREÇTE ÝSE, BORÇ STOKU ORANININ AZALTILMASI AMAÇLANIYOR. TÜRKÝYE'DE kriz sürecinde ‘’esnek maliye politikasý’’ uygulanmasý, kriz sürecinin ardýndan da malî kurala dayalý bir maliye politikasýna geçilmesi öngörülüyor. Küresel krizin aðýr döneminin geride kaldýðý düþünülen bu süreçte, dünya ekonomilerini yeni bir sorun tehdit ediyor. Resesyon riskine karþý kamu harcamalarýný artýran devletler, bu politikayý sürdürmeleri halinde bütçe açýklarýnýn ve kamu borçlarýnýn dev boyutlara varmasý, býrakmalarý halinde ise resesyonun canlanmasý ve iþsizliðin artmasý riskleriyle karþý karþýya bulunuyor. Devletler, bu iki risk arasýnda denge oluþturmaya çalýþýyor. Türkiye de 2010-2012 dönemini kapsayan 2009 Yýlý Katýlým Öncesi Ekonomik Programda, kriz sürecinde üretim ve istihdamýn desteklenmesi amacýyla ‘’esnek bir maliye politikasýný’’ benimseyeceðini, ‘’tedrici olarak’’ kamu açýklarýnýn ve kamu borçlanma gereðinin azaltýlmasýnýn hedeflendiðini bildirdi. Türkiye’nin bütçesi 2008’de 17,1 milyar lira açýk vermiþ, açýðýn GSYH’ye oraný yüzde 1,8 seviyesinde kalmýþtý. Krizin etkisinin yoðunlaþtýðý 2009’da bütçe açýðý 52,2 milyar lirayý buldu. Hükümetin 2010 yýlý için öngörüsü de 50,1 milyar lira düzeyinde. Bütçe açýklarýnýn 2011’den sonra aþaðýya çekilmesi planlanýyor.

2010-2012’DE UYGULANACAK MALÎ POLÝTÝKALAR

SAÐLIKTA ‘’HÝZMET MALÝYETÝNE KATILIM’’ SAÐLANACAK

Bir kilo kýrmýzý ete, 7 kilo tavuk

2009 Yýlý Katýlým Öncesi Ekonomik Programa göre, 2010-2012 döneminde uygulanacak ve bir kýsmý için de yýlýn ilk ayýnda adýmlarýn atýldýðý bazý malî politikalar þöyle: Gelir Politikalarý: Vergi mevzuatý ve uygulamalarýnýn sadeliði ve basitliðini saðlayacak düzenlemeler yapýlacak. Konjonktürel dalgalanmanýn seyrine göre maliye politikasýnýn genel çerçevesi ve kýsýtlarý dahilinde üretim ve talep yönlü desteklere giriþilebilecek. Genel ekonomik þartlar göz önünde bulundurularak, maktu vergi ve harçlar güncellenecek. Vergi harcamalarýnýn toplam boyutunun tesbitine yönelik çalýþmalar sonuçlandýrýlacak. Yerel yönetimlerin öz gelirlerini arttýrýcý düzenlemeler yapýlacak. Mahalli idarelerin öz gelirlerinin arttýrýlmasýna paralel merkezi yönetime gecikmiþ borçlarýný ödemeleri saðlanacak. Kamu kurumlarýna gecikmiþ borcu bulunan mahalli idarelere, vergi paylarý üzerinden yapýlan kesintilerde yasal üst sýnýr olan yüzde 40 düzeyi uygulanacak. Maliyet bazlý fiyatlandýrma yönteminin uygulanmasý suretiyle enerji KÝT’lerinin belirlenen mali hedeflerine ulaþmasý saðlanacak.

KAMU harcama programlarý gözden geçirilerek, önceliðini yitirmiþ harcama programlarý tasfiye edilecek. Sosyal yardým sistemi belirli bir envanter ve sistematik dahilinde yürütülecek. Saðlýk hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, yararlanýcýlarýn saðlýk hizmetlerinin maliyetlerine katýlýmýn saðlanmasý da amaçlanarak, ilâç ve tedavi giderleri kontrol altýnda tutulmaya çalýþýlacak. Kamu Borçlanma Politikasý: Devlet iç borçlanma senetlerinin yatýrýmcý tabanýnýn geniþletilmesi amacýna yönelik yeni enstrümanlarýn geliþtirilmesine ve perakende satýþ yöntemine iliþkin çalýþmalar sürdürülecek. Kamu borçlanma imkânlarýnýn geliþtirilmesi ve maliyetlerin düþürülmesi amacýyla yatýrýmcý taleplerine uygun finansman araçlarý geliþtirilecek. Mahalli idarelerin borçlanma limitlerine iliþkin istisnalar gözden geçirilerek, malî sistemin gevþemesine zemin hazýrlayan hükümler tasfiye edilecek. Kamu Malî Yönetimi ve Denetim: 5018 sayýlý Kanunla uyumlu etkin bir dýþ denetimin saðlanmasý için Sayýþtay’ýn yasal ve insan kaynaklarý altyapýsý güçlendirilecek. Ankara / aa

nTÜKETÝCÝ Fiyatlarý Endeksine (TÜFE) göre, Ocak ayýnda en fazla fiyat artýþý yaþanan ürünler arasýnda yer alan kýrmýzý et, tavuk eti ile arasýndaki fiyat farkýný açýyor. Kurban Bayramýndan bu yana canlý hayvan sýkýntýsý dolayýsýyla fiyatý sürekli artan ve bazý ürünlerde kilogramý 35 lirayý bulan kýrmýzý etteki fiyat artýþlarý, vatandaþýn cebini ya ký yor. Ka sap lar da ve marketlerde kaliteli kýrmýzý etin kilosu 23 liradan baþlarken, dana kuþbaþý kilogramý 23, daha haþlama 24, daha rosto 26, dana sote 29, dana but biftek ise 30 liradan satýlýyor. Dana etine göre fiyatý daha yüksek olan kuzu etinde de fiyat ar tý þý de vam e di yor. En faz la ter cih e di len ku zu but 24, kuzu fýrýn 25, kuzu saç kavurma 27, kuzu yarým kol 28, kuzu kemiksiz 32, kuzu pirzola 33, kuzu külbastý ise 35 liradan satýþa sunuluyor. Kýrmýzý et fiyatlarýndaki artýþla birlikte kesesini düþünen orta ve dar gelirli vatandaþa, kilosu 4-5 li ra dan baþ la yan tavuk eti fiyatlarý daha cazip geliyor. Kasap ve marketlerde bütün pilicin kilosu 4,5-5, but 5, kanat 6,5 liradan satýlýyor. Kasaplarda 30-35 lira arasýnda satý lan 1 ki lo ku zu kül bas tý veya pirzola yerine 7 kilo, ortalama 23 liradan satýlan 1 kilo dana kuþbaþý yerine de yaklaþýk 5 kilo tavuk eti alýnabiliyor. Konya / aa

nADANA Vergi Dairesi Baþkanlýðý, elde ettiði kira gelirini vergi dairesine bildirmeyen mülk sahiplerini, elektrik, su ve tapu idaresi kayýtlarýnýn yaný sýra kiracýlarla yaptýðý görüþmelerle tesbit ediyor. Adana Vergi Dairesi Baþkaný Serdar Aksoy, beyan dönemi öncesinde, kira geliri elde edenlerin tespiti ve doðru beyanda bulunmalarýna yönelik araþtýrmalarýn tamamlandýðýný, bu çalýþmalarda elektrik, su ve tapu idarelerinin kayýtlarýnýn yaný sýra kiracýlarla yapýlan görüþmelerin dikkate alýndýðýný bildirdi. Adana il merkezinde, 8 bin 972 kiþinin 10 bin 213 gayrimenkulden kira geliri elde ettiðinin belirlendiðini ifade eden Aksoy, ‘’Eylül 2009 ayý itibariyle gayrimenkul sermaye iradý elde eden mükellef sayýsý 9.270 iken, bu yýl yapýlan çalýþmalarda bu sayý son tesbitlere göre 9.454’e ulaþtý.’ dedi. Adana / aa

Mikrokredi 100 bin kiþiye ulaþacak nTEMÝNAT ve kefil istenmeden bugüne kadar 30 bine aþkýn üyeye kredi verilen Türkiye Grameen Mikrokredi Programý (TGMP) kapsamýnda, 2011’e kadar 100 bin kiþiye ulaþýlmasý hedefleniyor. TGMP Türkiye Genel Müdürü Abdul Metin, Anadolu Ajansý (AA) Zonguldak Büro Müdürü Orhan Akyüz’ü ziyaretinde yaptýðý açýklamada, þöyle dedi: ‘’Mikrokredi uygulamasýnýn 2010’da bütün illerde yaygýnlaþtýrýlmasýný hedeflemekteyiz. Türkiye’de 6 kiþiyle baþlayan uygulama 30 bin 440 üyeye ulaþtý. Þu anda 40 ilde 60 þubemiz açýldý. Bugüne kadar 40 milyon 500 bin lira kredi verdik. Amacýmýz 2010 sonunda her þehirde þube açarak 70 bin, 2011’de de 100 bin üye sayýsýna eriþmektir.’’ Zonguldak / aa

DÜZELTME ÝLANI OKMEYDANI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ Ýhale Kayýt Numarasý: 2010/11296 03.02.2010 tarihinde yayýnlanan 2010-2011-2012 Mali Yýlý 24 Aylýk (01.04.2010-31.03.2012) Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti Alýmý ihalesinin tarihi 24.02.2010 olarak sehven yazýlmýþtýr. Ýhale tarihi aslen 01.03.2010’dur.

Az yakýtla çok ýsýtan kat kaloriferi kazaný Trabzon-Erzincan Demiryolu projesinin, Doðu Karadeniz ve Doðu Anadolu'ya ekonomik getirisinin yanýnda sosyal yönden de getirileri olacaðý, kardeþlik baðlarýna katkýda bulunacaðý belirtildi.

Doðu Karadeniz’de demiryolu ataðý TRABZON-ERZÝNCAN Demiryolu projesinin yapým sürecinin hýzlandýrýlmasýna katkýda bulunmak amacýyla, sivil toplum örgütleri öncülüðünde platform oluþturuldu. MÜSÝAD Trabzon Þubesi Baþkaný Ahmet Sarý, Trabzon’un demiryolu ulaþým aðlarýna baðlanmasýnýn Cumhuriyet dönemi boyunca hep tartýþýldýðýný hatýrlatarak, ‘’Son bir yýldýr üzerinde çalýþtýðýmýz ve demiryolu sürecine katkýda bulunacaðýna inandýðýmýz bir oluþuma gittik. Demiryolu konusunda tek sesliliði ve ortak aklý ön

plana çýkarmak için platform oluþturduk’’ dedi. Trabzon’un konum olarak Avrasya ve Rusya, Avrupa, Uzakdoðu’dan Çin ve tarihî Ýpek Yolu’nun geçtiði güzergâhta önemli bir konumda bulunduðuna dikkati çeken Sarý, ‘’Bu kentte hýzlý ve ucuz taþýmacýlýk bir gereklilik. Bu güzergâhtaki ekonomik atardamarlara kan lâzým. Demiryolunun bunu saðlayacaðýna inanýyoruz. Demiryolu iþ ve aþ getirecek’’ diye konuþtu. Ekonomik getirisinin yaný sýra Güneydoðu Anadolu’ya da uzanacak bu aðýn, sos-

yal yönden de getirileri olacaðýný ifade eden Sarý, ‘’Yapýlacak demiryolu baðlantýsý, kardeþlik baðlarýna da katkýda bulunacaktýr’’ dedi. Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler Derneði (KOBÝDER) Baþkaný Nurettin Özgenç ise Doðu Karadeniz’e hem ekonomik hem de turizm açýsýndan canlýlýk getireceðine inandýklarý Batum-Trabzon-Erzincan demiryolu hattýnýn inþa edilerek, tarihî Ýpek Yolu’nun tekrar hayata geçirilmesi ve canlandýrýlmasý gerektiðini belirtti. Trabzon / aa

B: 7713 T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

T.C. ÝSTANBUL 11 ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ADÝ KÝRAYA VE HASILAT KÝRALARANI AÝT TAKÝPTE ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ DOSYA NO :2007/ 9063 Alacaklý : E.LÜTFÝYE TOPAL VEKÝLÝ : AV. MURAT UYANIK ADRESÝ : Cumhuriyet Cad. No: 199 kaya apt. kat: 6 daire: 11 Harbiye/ Ýstanbul Borçlu SEYFETTÝN BULUT Adresi : CUMHURÝYET MAH. ERDEM SOK. NO: 5 D: 4 KUÞADASI/ AYDIN Borç miktarý : 7.189.20 TL 05/02/2010 Tarihi itirabiyle Borcun mesnedi : Kira Sözleþmesi Yukarýda yazýlý alacaklý tarafýndan hakkýnýzda yapýlan icra takibinde; adýnýza gönderilen ödeme emri bila teblið iade edilmiþtir. Yapýlan adres tahkiki neticesinde adresiniz tespit edilememiþ olmakla, iþbu ödeme emrinin gazetede ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþ bu ilanýn gazetede neþrinden itibaren 30 günlük yasal süreye 20 gün ilave yapýldýktan sonra yukarýda yazýlý borcunuzu faiz ve masraflarý ile birlikte ödemeniz, borcun bir kýsmýna veya tamamýna veya alacaklýnýn takibine karþý bir itirazýnýz varsa, yine bu ödeme emrinin tebliði tarihinden itibaren 7 gün içinde açýkça ve sebepleri ile birlikte Ýcra ve Ýflas Kanununun 62'nci maddesi hükmü gereðince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmediðiniz; kira aktinin ve sözleþmedeki imzanýn kesin ve açýk olarak reddetmediðiniz taktirde, akdi kabul etmiþ sayýlacaðýnýz yukarýda süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmeniz alacaklýnýn icra mahkemesinde tahliyenizin isteyebileceði ve kesinleþen kira alacaðýndan dolayý da haciz talep edileceði ihtar ve ilanen teblið olunur. 05/02/2010

ESAS NO : 2007/385 Esas Davacý Ýbrahim Bora Türer vekili tarafýndan davalý maliye Hazinesine izafeten Ýstanbul Muhakemat Müdürlüðü aleyhine açýlan tescil davasý nedeni ile; Dava konusu: Küçükçekmece merkez mahallesi, Ýkitelli köyü 247 DSI D pafta, 525 ada 16 parsel sayýlý 2939.70 m2 miktarlý taþýnmazýn davacýya ait olduðunu, taþýnmazlarýna bitiþik derenin Yatak deðiþtirmesinden ve derenin doðal yataðýndan arta kalan (dere metrukatý) bölümün davacý tarafýndan doldurularak bahçe amaçlý deðerlendirildiðini, 975,00 m2 alanlý olan dere yataðýnýn Devletin Hüküm ve tasarrufu altýnda bulunan arazilerden olduðunu, 01. 01. 1998 tarihinden beride davacýnýn zilyetliklerinde olan bu yeri kullanmaya devam ettiðinden, parselleri olan 525 ada 16 parselle birleþtirilerek 2644 sayýlý Tapu Kanununun 8 ve 14 maddeleri gereðince kanunda belirtilen onda bir bedel mukabilinde davacý lehine tapuya tesciline karar verilmesine dair dava açýlmýþ olup, Halen Hakimliðimizin 2007/ 385 esasýnda kayýtlý olan dava derdest olup duruþmasý 17.03.2010 günü saat 09.30 talik edildiði hususu ÝLAN OLUNUR. 01.02.2010

B: 7908

B: 7755

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Prof. Dr. Abdurrahman Iþýkdoðan'ýn babasý, Mustafa Iþýkdoðan'ýn amcasý

Hacý Mustafa Iþýkdoðan 'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet vemaðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

BURSA YENÝ ASYA OKUYUCULARI

nSÝVAS'TA iki giriþimci, hayata geçirdikleri projeyle ýsý sistemlerinde bir ilk olduðu, az yakýtla yüksek verim saðladýðý belirtilen katý yakýtlý kat kaloriferi kazaný üretti. Isý sistemleri üzerine çalýþtýðý bir devlet kurumun dan e mek li o lan 65 ya þýn da ki Zey nel Be kir Tunç, yeðeni Orhan Akdemir i le bir lik te az ya kýt lý yüksek verimli katý yakýtlý bir kalorifer kazaný üretimi yapmak için proje çalýþmasý yaptý. Yapýlan çalýþmanýn ardýndan Tunç ve Akdemir, ýsý sistemlerinde bir ilk olduðu, az yakýtla yüksek verim saðladýðý belirtilen katý yakýtlý kat kaloriferi ka za ný ü ret ti. Ü rü nün Türk Pa tent Ens ti tü sü’nden faydalý model olarak tescilini de alan Tunç ve Akdemir, 4 Eylül Sanayi Sitesi’nde bir iþ yeri açarak ka za nýn se ri ü re ti mi ne baþladý. Bu projeyi yeðeni Akdemir ile birlikte ortaya çý kar dýk la rý ný i fa de e den Tunç, ‘’Kazan az yakýtlý yüksek verimli katý yakýtlý (kömürlü) kat kaloriferi kazaný o lup dýþ, or ta ve ka pak gömlek olmak üzere 3 aþamadan geçerek kalorifer tesisatýnda bulunan suyun her aþamada katlanarak çabuk ýsýnmasýný saðlýyor’’ diye konuþtu. Sivas / aa


12

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

ÇEVRE

Fileleriniz nerede?

SUYUN DEÐERÝNÝ BÝLMÝYORUZ

ÇEVRECÝ BAKIÞ CEVAT ÇAKIR cevatcakir53@hotmail.com

ýllar önce her evde mutlaka fileler bulunur, bu filelerle beraber çarþý ve pazara çýkýlýrdý. Hatta komþularýn konuþmalarýnda en çok geçen kelime de bu olurdu. “Artýk fileler þu kadara doluyor” diye söylenirdi. Fileler ortadan kalkýnca bu tarz söylemler de ortadan kalktý. Herkesin çantasýnda ve cebinde olan fileler yýrtýlýncaya kadar atýlmaz, kullanýmda kalýrdý. Yaklaþýk otuzbeþ sene önce kullanýlmaya baþlayan poþetlerden dolayý filelerin iþi bitti. Filelerin kullanýldýðý zamanlarda çöplerimiz bu kadar çok deðildi. Hatta kýrsal bölgelerden köylerde çöp diye bir þey olmazdý. Bunun için etrafý temizlemek de çok kolaydý. O dönemlerde bakkallar sattýklarý ürünleri kese kâðýtlarýna koyarak tüketicilere verirdi. “Delikli demir çýktý mertlik bozuldu” ifadesinde olduðu gibi naylon poþetler çýktý temizlik de bozuldu. Artýk her nereye gidersek karþýmýza çýkmaktalar aðaçlarýn tepelerinde, yerlerde, derelerde her yerde... Oysa fileler evlerde kapýnýn arkasýnda pazara çýkmayý beklerdi. Oysa naylon poþetler o kadar fazla üretiliyor ve tüketiliyor ki insanlar içerisinde boðulacak gibi. Dünya genelinde her bir dakikada 1 milyon poþetin çöpe atýlmasý ve yýlda beþ yüz milyar poþetin üretilmesi düþündürücü. Atýklardan üretilen siyah poþetlerin kanserojen olduðu iddia edilmektedir. Naylon poþetler bozulmaya baþladýðýnda çevreye zararlý kimyasallar yaymakta ve besin zincirimizi kirletmektedir. Ayrýca naylon poþet üretimi petrol ve doðal gaz gibi yenilenemeyen enerjinin azalmasýna da yol açmaktadýr. Dünya Doða Vakfýna göre naylon poþetlerden dolayý her yýl 100.000’in üzerinde balina, fok ve su kaplumbaðasý ölüyor. Naylon poþetlerin bu zararlarýndan dolayý bazý ülkeler bu konuda bazý tedbirler almýþlar: ABD: Sanfiransisco þehrinde alýþ veriþ merkezleri ve eczanelerde petrol bazlý poþet kullanmak yasak. Fransa, Paris’te plastik poþet kullanýmý yasak, bu yýldan itibaren bütün ülke genelinde uygulanacak. Tayvan: Plâstik poþetin yaný sýra tek kullanýmlýk plâstik çatal býçak ve kaplara da yasak uygulanýyor. Ýrlanda: Her plâstik poþete 20 cent vergi uygulanýyor. Kenya: 2008’den itibaren poþeti yasaklamýþ. Güney Afrika: Plâstik poþetleri kullanmak yasak. Uganda: Ýnce plâstik poþetler yasak, kalýnlara ise, vergi getirilmiþ. Hindistan: Yasak 9 Ocak’tan itibaren hayata geçmiþ. Yasaða uymayanlar 5 yýla kadar hapis cezasýyla yargýlanacak ya da aðýr para cezasý na çarptýrýlýyor. Çin: Naylon poþetleri ücretli yaparak her yýl 37 milyon fýçý petrol tasarrufu yapmakta. Ülkemizde ise yasal bir mevzuat yok, bazý yerel yönetimlerin yasaklamalarý mevcut. 1994 yýlýnda naylon poþetlerle ilgili Ýstanbul Baðcýlar Belediye Baþkaný Feyzullah Kýyýklýk’la görüþerek þöyle bir teklifte bulunmuþtum: Semt pazarlarýnda kademeli olarak naylon paþetleri kaldýrmak için pazarlarda büyük firmalarýn reklâmlarýnýn basýlý olduðu bez torba daðýtýlsýn. O gün teklifim baþkan tarafýndan kabul edildi. Çevre müdürünü çaðýrdý, detaylý konuþtuk, ama hayata geçemedi. Evet ülkemizde bu noktada çok ciddî israf var. Özellikle buyük marketlerde bedava olduðu için tüketici istediði kadar poþet kullanýlabiliyor. Bunun önüne geçmek için Almanya’da olduðu gibi (bazý firmalarda) poþetler ücretlendirilmelidir. Pazarlardan baþlamak üzere kademeli olarak naylon poþetler kaldýrýlabilir. Hindistanýn hatta Uganda’nýn yaptýðý uygulamayý biz neden yapmayalým? Ýktisad prensibine her konuda uymak önemli. En basit bir simit alsanýz veyahut eczaneden bir kutu ilâç alsanýz dahi küçük de olsa size bir poþet veriliyor. Bir þekilde bu israfýn önüne geçmek için bazý yalnýþ alýþkanlýklarýmýzdan vazgeçmemiz gerekmektedir.

Y

TÜRKÝYE SU ZENGÝNÝ BÝR ÜLKE DEÐÝL. DÜNYADAKÝ 80 ÜLKE SU PROBLEMÝ YAÞAMAMAK ÝÇÝN KAYNAKLARI KORUMALI VE BÝLÝNÇLÝ KULLANMALIYIZ. GAZÝANTEP Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (GASKÝ) Genel Müdürü Fahrettin Uslusoy, aþýrý ve bilinçsiz kuyu suyu kullanýmýnýn yer altý suyu seviyesinin düþmesine yol açtýðýný söyledi. Uslusoy, aþýrý ve bilinçsiz su kullanýmýnýn, Türkiye’yi adým adým içme suyu sýkýntýsý çeken ülkeler grubuna doðru sürüklediðini vurguladý. Dünyadaki su kaynaklarýnýn artmamasýna karþýlýk içme suyu tüketiminin arttýðýný vurgulayan Uslusoy, ‘’Türkiye zannedildiði gibi su zengini bir ülke deðil. Ýçme suyu sýkýntýsý yaþamamak için su kaynaklarýmýzý korumalý ve bilinçli kullanmalýyýz’’ dedi. Ýçme suyunun israf edilmemesi için GASKÝ olarak çeþitli çalýþmalar yürüttüklerini vurgulayan Uslusoy, göreve geldikten hemen sonra Gaziantep’teki bütün okullarda bir çalýþma gerçekleþtirdiklerini, su kayýp ve kaçaklarýný önlemek için okullarýn musluklarýný yenilediklerini, içme suyu þebekelerini onardýklarýný ifade etti.

DÜNYANIN YÜZDE 40’I SU PROBLEMÝ YAÞIYOR Jeoloji Mühendisleri Odasý Gaziantep Temsilcisi Ali Serindað, su rezervlerinin sonsuz ve sýnýrsýz olmadýðýnýn bilinmesine karþýn su kaynaklarýnýn bilinçsiz ve yanlýþ kullanýldýðýný ifade etti. Yer altý sularýnýn aþýrý ve bilinçsiz kullanýmýnýn, yer altý sularýnýn akýþ rejiminin ve dengesinin bozulmasýna sebep olduðunu vurgulayan Serindað, þunlarý anlattý: ‘’Su en deðerli doðal kaynaðýmýzdýr. Susuz hayat olmaz ama suyu tasarruflu kullandýðýmýzý, su kaynaklarýmýzý koruduðumuzu da söyleyemeyiz. Özellikle yer altý sularýnýn aþýrý ve bilinçsiz kullanýmý ciddî olumsuz-

ANKARA

Seminere Davet

Konu : Bediüzzaman'ýn Gazetelere Bakýþý ve Medyanýn Gücü Konuþmacý: Ýsmail Özdemir Tarih : 7 Þubat 2010 Pazar Saat: 19.30 Yer : Yunus Emre Cad. Kanarya Sok. Giriþi Lale Sok. No: 8 Pursaklar/Ankara

nGAZÝANTEP, Kahramanmaraþ, Adýyaman ve Kilis’te, DSÝ’nin gerçekleþtirdiði tesislerle 8 bin 313 hektar alan ve çok sayýda yerleþim yeri taþkýn ve erozyondan korunuyor. DSÝ 20. Bölge Müdürlüðü verilerinden derlenen bilgiye göre, bölge müdürlüðünün görev alanýnda bulunan Gaziantep, Kahramanmaraþ, Adýyaman ve Kilis’te, büyük ölçekli sulama ve enerji yatýrýmlarýnýn yaný sýra taþkýn ve erozyon önleme amaçlý küçük su projeleri de yürütülüyor. DSÝ 20. Bölge Müdürlüðü tarafýndan taþkýn ve erozyon kontrolü amaçlý Gaziantep’te 32, Kahramanmaraþ’ta 55, Adýyaman’da 32 ve Kilis’te 2 proje bitirildi. Uygulamasý biten projelerle Gaziantep’te 3 bin 503, Kahramanmaraþ’ta 4 bin 193 ve Adýyaman’da da 617 hektar arazi su taþkýnlarýndan ve erozyondan korunuyor. Gaziantep, Kahramanmaraþ, Adýyaman ve Kilis’te, uygulamasý süren 28 projeyle toplam 3 bin 120 hektar arazinin daha taþkýnlardan korunmasý amaçlanýyor. Gaziantep / aa

Öðrenciler iklim deðiþikliðine karþý Kilimanjaro’ya týrmanacak

luklarý beraberinde getirir. Meselâ, seviyenin düþmesi dolayýsýyla kuyular askýda kalýr, kuyudan su alýnamaz, kuyu için yapýlan harcama boþa gittiði gibi susuzluk yaþanýr. Yer altý sularýmýzýn bizim depolarýmýzdýr, aþýrý ve bilinçsiz kullaným bu depolarýmýzýn zarar görmesine yol açýyor. Dünyadaki toplam suyun yüzde 97’si tuzlu su, yüzde 3’ün içilebilir su. Ýçilebilir tatlý su kaynaklarýnýn yüzde 69’u buzullarda, yüzde 30’u yer altýnda ve yüzde 1’i de yer üstü ve atmosferde. Bu rakamlar yer altý sularýnýn ne kadar önemli olduðunu ortaya koyuyor.’’ Türkiye’nin ‘’su zengini ülke deðil su fakiri olmaya aday ülke’’ olduðunu vurgulayan Serindað, ‘’Dünya nüfusunun yüzde 40’ýný barýndýran 80 ülkede su problemi yaþanýyor. Biz de bu ülkeler arasýna girme tehlikesiyle karþý karþýyayýz. Ýçme suyu problemi yaþayan ülkeler arasýna katýlmaya aday ülke olduðumuzu aklýmýzdan çýkarmamalýyýz’’ diye konuþtu. Gaziantep / aa

Ormanlar, çevreye de ekonomiye de faydalý BURSA Orman Bölge Müdürlüðü yetkilileri, sorumluluk alanlarýndaki Bursa, Yalova ve Bilecik’te toplam 759 bin hektar ormanlýk alan bulunduðunu, bunun 30 bin hektardan fazlasýný meyveli ormanlarýn oluþturduðunu belirttiler. Her yýl bozuk ormanlarýnýn rehabilitasyonuna yönelik önemli çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden yetkililer, meyveli aðaçlarýn sayýsýný arttýrmak için çaba harcadýklarýný dile getirdiler. Ormanlarýn, çevreye saðladýðý faydalarýnýn yaný sýra ekonomiye önemli katkýda bulunduðunu dile getiren yetkililer, özellikle orman köylüleri için orman ürünlerinin önemli kazanç kapýsý olduðunu ifade ettiler. Köylülerden alýnan orman ürünlerinin, yurt içinde deðerlendirildiði kadar yurt dýþýna da ithal edildiðini vurgulayan yetkililer, þöyle konuþtular: ‘’Orman

Erozyonu önlemek için çalýþmalar sürüyor

köylüleri, ormanlarda yetiþen birçok üründen gelir saðlýyor. Geçen yýlýn rakamlarýna göre köylüler 291 ton aðaç kabuðu, 40 ton ayý mantarý, 780 ton boþ kozalak, 2 bin 540 ton defne yapraðý, 25 ton eðrelti otu, 8 ton erika kökü, 2 bin 700 ton fýstýk çamý kozalaðý, 4 ton göl soðaný, 150 ton ýhlamur çiçeði, 250 kilo karayemiþ, 12 ton kaya yosunu, 75 ton kestane meyvesi, 44 ton kök odunu, 5 ton ruskus otu, 3 ton sarmaþýk, 5 ton taflan yapraðý, 3 ton tavþan memesi, 40 ton yosun, 750 kilo kuþburnu, 250 ton çeþitli mantar, 85 ton kekikten para kazandý.’’ Yetkililer, 15 milyon lirayla en çok kestaneden gelir saðlayan köylülerin, ýhlamur çiçeði satýþýndan 4,5 milyon, fýstýk çamýndan 3 milyon, defne yapraðýndan 400 bin, ayý mantarýndan da 200 bin lira kazandýðýný bildirdiler. Bursa / aa

2010 da 1 milyon aðaç dikilecek KOCAELÝ Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, 2010 yýlýnda Kocaeli’ne 1 milyon adet aðaç fidaný dikeceklerini söyledi. Kocaeli’ni yeþille donatma yolunda geride kalan 6 yýlda çok önemli adýmlar attýklarýna dikkat çeken Baþkan Karaosmanoðlu, “2010 yýlýný Kocaeli’nde aðaç yýlý ilân ettik. 2010’da Kocaeli’ne 1 milyon adet aðaç fidaný dikeceðiz” dedi. Baþkan Karaosmanoðlu, “Bunlardan 600 bin adedi dikildi bile. 2011 yýlýnda ise 1 milyon 200 bin adet daha aðaç fidaný dikmeyi kararlaþtýrdýk. Böylece 2 yýlda 2 milyon 200 bin adet aðaç fidaný dikmiþ olacaðýz” bilgisini verdi. Baþkan Karaosmanoðlu, Büyükþehir olarak diktikleri bu aðaç fidanlarýnýn saðlýklý bir þekilde büyümeleri için bakýmlarýný da aksatmadan yaptýklarýný söyledi. Rakamlar göz önüne alýndýðýnda bugün Kocaeli’nde kiþi baþýna 7 metre aktif yeþil alan düþüyor. Kocaeli genelinde 2004 yýlýnda 400 bin metrekare olan aktif yeþil alan bugün 10 milyon metrekareye çýkarýldý. Büyükþehir Belediyesi þehir genelinde yeþil alan çalýþmalarýný sürdürmeye devam etti ve 2009 yýlý içinde 1 milyon 544 bin 650 metrekare alaný yeþillendirdi. Ýstanbul / Yeni Asya

nANADOLU Üniversitesi öðrencileri, Dünya Doðal Mirasý kabul edilen Afrika’daki Kilimanjaro Daðýna týrmanacak. Amaç, daðýn buzullarýnýn yüzde 80’ini eriten iklim deðiþikliðine dikkat çekmek. Anadolu Üniversitesi Doða Sporlarý Kulübü (ANADOSK) öðrencileri, Afrika’nýn en yüksek daðý olan Kilimanjaro zirvesine týrmanarak, iklim deðiþikliði ve tabiat tahribatýna dikkat çekmeyi istiyor. Bir kadýn, altý erkek daðcý, 11 Þubat’ta geri dönecek. Týrmanýþ için Kilimanjaro’yu tercih etmelerinin sebebiyse, UNESCO tarafýndan Dünya Doðal Mirasý listesine alýnan bu daðýn buzullarýnýn yüzde 80’inin iklim deðiþikliði dolayýsýyla yok olmasý. Öðrenciler, bilim insanlarýnýn 2020’ye kadar, daðýn buzullarýnýn tamamen yok olmasýnýn öngördüðünü de söylüyor.

Mersin’de Bal Üretim Ormanlarý projesi nMERSÝN Orman Bölge Müdürlüðünce, arýcýlara destek olmak amacýyla hayata geçirilen ‘’Bal Üretim Ormanlarý’’ projesi çerçevesinde Tarsus Eshab-ý Kehf mevkii ve Melemez Daðý’nda çoðunluðu biberiye olmak üzere çeþitli türlerin yer aldýðý orman tesis edildiði bildirildi. Orman Bölge Müdürü Mustafa Gözükara, yaptýðý yazýlý açýklamada, Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu’nun talimatý ile baþlatýlan proje çerçevesinde, 2006’dan itibaren 0-600 metre rakým arasýndaki göller, göletler, su toplama havzalarý bozuk ve kapalý ormanlýk alanlar ile köy ve kasaba bitiþiðindeki aðaçlandýrma sahalarýnda çalýþmalara geçtiklerini belirtti. Odun dýþý üretime yönelik tesis edilen bu ormanlarýn, geçimini arýcýlýk yaparak saðlayan yöre insaný açýsýndan önem taþýdýðýný ifade eden Gözükara, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi: ‘’Bu kapsamda Tarsus Eshab-ý Kehf mevkii ve Melemez Daðý’nda 2006 yýlýndan beri sürdürdüðümüz çalýþmalarda, Sonbahar mevsiminden baþlayarak yaz mevsimine kadar bal arýlarýnýn polen topladýðý çiçeklerin yer aldýðý biberiye olmak üzere çeþitli türlerin yer aldýðý orman tesis ettik. Toros Daðlarý’nýn karla kaplý olduðu þu günlerde arýlarýn kýþý geçirebilmesi için önem taþýyan tesis ettiðimiz bu sahalarla, daha kaliteli ve daha verimli bal üretimine katký sunmaya çalýþýyoruz. ‘’ Mersin / aa

Atýk Pil Yarýþmasý tam gaz devam nARNAVUTKÖY Belediyesi tarafýndan baþlatýlan “Atýk Pil Toplama Kampanyasý” okullardan büyük ilgi görüyor. Ekim ayýnda baþlanýlan kampanyada ikinci kez atýk pil sayýmý ve tartýmý gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz Ekim ayýnda yapýlan ilk sayýmda da birinci olan Hadýmköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi, bu ayda 152 kilogramlýk pil toplayarak toplamda öðrenci baþýna 523,4 gramla ilk sýrayý kaptýrmadý.

TEBRÝK

TEBRÝK

Muhterem kardeþimiz Ramazan ile Emine Hanýmefendinin

Muhterem kardeþimiz Kamil ile Ayþenur Hanýmefendinin

Mehmet Salih

Ferzan

ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz.

ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz.

EYÜP - FATÝH YENÝ ASYA OKUYUCULARI

EYÜP - FATÝH YENÝ ASYA OKUYUCULARI

TAZÝYE

TAZÝYE

TAZÝYE

TEBRÝK

Deðerli Iþýkdoðan ailesinin reisi

Muhterem kardeþlerimiz Prof. Dr. Abdurrahman, Yard. Doç. Dr. Davut, Mahmut ve Ahmet Iþýkdoðan'ýn babasý

Muhterem kardeþimiz Prof. Dr. Abdurrahman Iþýkdoðan'ýn babasý Mustafa Iþýkdoðan'ýn amcasý

Sevgili kardeþimiz Þükran ve Hasan Atbinici'nin

Hacý Mustafa Iþýkdoðan

Hacý Mustafa Iþýkdoðan' ýn

Reyyan

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne - babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Allah'tan uzun ve hayýrlý ömürler dileriz.

Hüseyin Eren ve Ailesi / BURSA

Þule ile Alaaddin Yeniekinci / Gaziantep

Hacý Mustafa Iþýkdoðan

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Fatih Aþýk ve ailesi / MALATYA

'ýn

Sait Yetim, Mehmet Yetim, Dr. Hamza Yetim, Musa Yetim


13

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

AÝLE

Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

Çocuklarda bademcik enfeksiyonlarýna dikkat

SOÐUK HAVA AKCÝÐER VE ROMATÝZMAL HASTA HASTALIKLARI ARTTIRIYOR

nDENÝZLÝ Devlet Hastanesi Baþhekimi Uz.Dr. Ramazan Canural, çocukluk döneminde bademciðe baðlý sorunlarýn sýk görüldüðünü ve bademcik enfeksiyonlarýnýn ihmal edildiði takdirde vücutta kalýcý hasarlar býrakabileceðini söyledi. Bademcik hastalýðýnýn en belirgin özelliðinin boðaz aðrýsý ve yüksek ateþ olduðunu ve sýk tekrarlanmasýnýn tehlikeli sonuçlara neden olabileceðini söyleyen Denizli Devlet Hastanesi Baþhekimi Uz. Dr. Ramazan Canural, “Bademcikler, iki yanýndaki badem biçimindeki bölgeleridir. Bademcikler vücudu koruma görevinde rol alýrlar. 2.5 santim boyunda, 1.5 santim eninde olan bademcikler, görev yaparken enfeksiyon kapabilmekle birlikte, penisilin tedavisine iyi yanýt verirler” dedi. Bademciklerin sýk sýk enfeksiyon kapmalarýnýn üst solunum yollarýna ve böbreklerde tehlikeli etkilerin doðmasýna neden olabileceðini belirten Canural, “Bu yüzden alýnmalarý önerilebilir. Bademcikler, bebeklerde ve çocuklarda büyüklere göre daha büyüktür. Bademcikler iþlevini kaybettiði zaman hemen alýnmalýdýr aksi taktirde çok büyük hastalýklara yol açabilir” þeklinde konuþtu. Bademcik ameliyatýnýn kolay gibi gözükse de tehlikeli olabileceðini belirten Canural, operasyonun en fazla 10 dakika içinde tamamlandýðýný belirtti. Denizli Devlet Hastanesi Baþhekimi Uz. Dr. Ramazan Canural, çocuklarda bademciklerin normalden büyük olmasýnýn özellikle gece uykusunda hava yolunun týkanmasýna ve geçici solunumun duraksamasýna yol açtýðýný söyledi. Canural, bademciklerin görevinin çocukluk döneminde çok önemli olduðunu ve korunmasý gerektiðini kaydederek, þunlarý söyledi: “Aslýnda vücudun savunma sistemine dahil olan bademciklerin, yýlda 4-5 iltihap geçirdikleri zaman, artýk büyük oranda savunma fonksiyonlarýný kaybettiðini ve bütün vücudu etkisi altýna alan enfeksiyon kaynaðý durumuna gelebilir. Çocuklarýn bedenen geliþmeleri üzerinde olumsuz etki yapan bademcik enfeksiyonu ile beraber sýk sýk kullanýlmasý gereken antibiyotikler de baðýþýklýk sistemini bozan bir etki yapmaktadýr. Bademcik enfeksiyonlarýnýn en korkulan komplikasyonu ise, ateþli romatizma yoluyla kalp kapak bozukluklarýna ve böbrek bozukluklarýna neden olmalarýdýr.’’ Denizli / iha

Kansere karþý kýrmýzý pancar tüketin nANAVATANI Akdeniz olan kýrmýzý pancarýn, içerdiði vitamin ve mineraller bakýmýndan adeta bir enerji deposu olduðu bildirildi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Týp Fakültesi Balcalý Hastanesi Diyetisyenlerinden Özgen Arý, ýspanakgiller ailesinden olan kýrmýzý pancarýn, bünyesinde barýndýrdýðý özellikleri ve vücuda saðladýðý faydalarý ile adeta mu'cize bir sebze olduðunu söyledi. Kýrmýzý pancarýn, vitamin ve mineral zengini olmasýna karþýn, tüketiminin çok yaygýn olmadýðýný anlatan Arý, þöyle konuþtu: ‘’Kýrmýzý pancar A, B, C ve P vitaminlerinden zengindir. Ýþtah açýcý, besleyici özelliði vardýr. Bileþiminde bulunan ve radyoaktif bir eleman olan rubidyumun sindirim üzerinde olumlu bir etkisi vardýr. Pancar ayný zamanda fosfor, demir, bakýr, potasyum, magnezyum, kalsiyum, brom, çinko ve manganez bakýmýndan da zengindir. Bitki, beta karoten ve folat bakýmýndan zengin yapýsýyla baðýþýklýk sistemini güçlendirip kan yapýmýna destek verir. Kýrmýzý pancarýn suyu en güçlü kan düzelticilerden biridir. Havuç suyu ile yarý yarýya karýþtýrýlan kýrmýzý pancar suyu, içildiðinde alyuvarlarýn sayýsýný kýsa zamanda yükseltir. Özellikle soðuk algýnlýðý enfeksiyonlarýnýn arttýðý kýþ aylarýnda kýrmýzý pancarýn tüketilmesi, vücudun direncini arttýrýr.’’ Arý, genellikle elma, havuç gibi meyvelerle kokteyl yapýlarak içilmesini önerdiði kýrmýzý pancar suyunun hipertansiyona karþý da etkili olduðunu bildirdi.

Tarýmla uðraþmak þizofrene iyi geliyor nMANÝSA Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi Ahmetli Ek Ünitesi’nde tedavi gören 160 kronik þizofren, tarým ve hayvancýlýkla meþgul olarak hem rahatlýyor hem de yeni tecrübeler ediniyor. Baþhekim Yardýmcýsý Dr. Hüseyin Ýlter’in yönetimindeki hastanenin arazisine, 10 koyun ve 6 kuzu bulunan bir aðýl inþa edildi. Ayrýca 150 adet meyve ve 500 adet zeytin aðacý, mevsime göre de sebze bahçeleri bulunuyor. Baþhekim Yardýmcýsý Ýlter, bu çalýþmanýn hastalarýn tedavisine olumlu katký yaptýðýný söyledi. Dr. Ýlter, “Ünitemiz ruh saðlýðýnýn geliþtirilmesi, hastalarýmýzýn daha iyi, çaðdaþ, uluslar arasý standartlara uygun tedavi ve bakýmý için çalýþmalarýna devam etmektedir” dedi. Bu yýl lavanta fidaný aldýklarýný kaydeden Ýlter, “Bunlar, hastalarýmýz tarafýndan naylon torbalara toprak koyularak dikildi. Daha sonra arazimize aktaracaðýz. Böylece hastalarýmýza yeni bir uðraþ alaný çýkacak. Lavantanýn sakinleþtirici ve rahatlatýcý hoþ kokusundan da faydalanacaklar” þeklinde konuþtu. Manisa / cihan

Soðuk havanýn vücut direncini azalttýðýný ifade edilirken, bedenin hastalýklara karþý zayýf düþtüðü ve insan saðlýðýný olumsuz etkilediði hatýrlatýldý. HAVALARIN soðumasýyla akciðer, kalp ve romatizmal hastalýklarýn artýþ gösterdiði belirtiliyor. Soðuklar depresyon gibi psikolojik rahatsýzlýklarý da beraberinde getiriyor. Soðuk havanýn vücut direncini azalttýðýný ifade eden Ýl Saðlýk Müdürü Kadir Çetinkara, bedenin hastalýklara karþý zayýf düþtüðünü ve insan saðlýðýný olumsuz etkilediðini söyledi. Özellikle kiþinin saðlýðýnýn ve vücut direncinin yeterli olmadýðý durumlarda soðuk havalarýn insan direncini daha da düþürerek çok basit etkenlerin bile insanýn hasta olmasýna se-

bep olduðunu kaydeden Çetinkara, “Soðuk havalarýn gelmesiyle kronik akciðer ve kalp hastalýklarý, romatizmal hastalýklarda artýþ görülüyor. Bu hastalýklarýn yaný sýra depresyon gibi psikolojik bozukluklarda da artýþ yaþanýyor” dedi. Solunum yolu enfeksiyonlarýnýn okul, kýþla ve fabrika gibi yerlerde salgýnlara sebep olarak ciddî toplumsal sýkýntýlarý ve iþ kaybýný beraberinde getirdiðine dikkat çeken Çetinkara, yine kýþýn kar ve buzlanmaya baðlý artan trafik kazalarý, düþme, çarpma gibi olaylarýn ö-

Aþýrý tuz tüketimi kalbi zorluyor TÜRK Hipertansiyon ve Böbrek Hastalýklarý Derneði Genel Sekreteri Doç. Dr. Ülver Derici, ‘’Aþýrý tuz tüketimi, yüksek tansiyon, kemik erimesi, böbrek hastalýðý, mide kanseri, inme, þiþmanlýk ve kalp hastalýðý açýsýndan ciddi bir risk faktörüdür’’ dedi. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalýklarý Derneði Genel Sekreteri Doç. Dr. Ülver Derici, gereðinden fazla tuz tüketiminin baþta hipertansiyon olmak üzere çok sayýda hastalýða yol açabileceðini bildirdi. Derici, ‘’Aþýrý tuz tüketimi, yüksek tansiyon, kemik erimesi, böbrek hastalýðý, mide kanseri, inme, þiþmanlýk ve kalp hastalýðý açýsýndan ciddi bir risk faktörüdür’’ dedi.

peynir, turþu, salamura ve konserve gýdalar tuz oraný yüksek ve toplumumuz tarafýndan yoðun tüketilen gýdalardýr. Ekmeðimizdeki (ortalama 300 gramlýk ekmek) tuz mik ta rý yak la þýk yedi gram ka-

Erkekler kadýnlardan daha fazla tuzlu yiyor Türk Hi per tan si yon ve Böb rek Hastalýklarý Derneðince 2008 yýlýnda yapýlan çalýþmada, bir kiþinin günlük tuz tüketiminin normalde olmasý gerekenin üç katý (ortalama 18 gram) olarak dar olup günde bir ekmek tes pit e dil di ði ni be lir ten De ri ci, þun la rý tüketen birey zaten almasý gekaydetti: ‘’Çalýþmada, erkeklerin kadýnlardan daha rekeni fazlasýyla almaktadýr. Türk Hiperfaz la tuz lu ye di ði sap tan mýþ týr. Zey tin, tansiyon Ýnsidans Çalýþmasý’na göre, Türki-

yedeki hipertansiflerin miktarý dört yýlda üç milyon artmýþ olup, toplumumuzun aþýrý tuz tüketimi bu artýþýn önemli bir sebebi olarak görülmektedir.’’ De ri ci, tuz kul la ným miktarýnýn toplumsal özelliklere ve coðrafi bölgelere göre deðiþebildiðini de ifade e de rek, ‘’Nor mal sað lýk lý bi rey ler de gün lük o la rak ye meklerle alýnmasý gereken ortalama tuz miktarý 5 gram dýr (mak si mum 6 gram)’’ dedi. Bu miktarýn üzerinde tuz tüketilmesi halinde, ‘’kalp-damar hastalýklarýna baðlý ölüm oranlarýnýn yükseldiðini’’ vurgulayan Derici, fazla tuz kullanýmýnýn astým hastalýðýnda da þikâyetleri tetiklediðini bildirdi. Derici, bu nedenle, saðlýðýn korunmasý, dengeli beslenme alýþkanlýðýnýn kazanýlmasý ve olasý hastalýklara karþý riski artýrmamak için günlük alýnan tuz miktarýnýn azaltýlmasý gerektiðini kaydetti. Ankara / aa

lümler ve sakatlanmaya kadar varan travmalara sebep olduðunu bildirdi. Önleyici basit tedbirlerin alýnmasýyla kýþ hastalýklarýndan korunabileceðini belirten Çetinkara, insanlarýn hastalanmadan önce belirli aralýklarla saðlýk kontrollerini yaptýrmasýný tavsiye etti. Kalp ve akciðer hastalarý ile çocuk ve yaþlýlarýn çok soðuk havalarda mümkün olduðu kadar dýþarý çýkmamasý uyarýsýnda bulunan Çetinkara, yeterli ve dengeli beslenmeye de özen gösterilmesini söyledi. Kayseri / cihan

Aynalar neden yalan söyler “KENDÝNÝ beðenmeme hastalýðý” olarak da bilinen “dismorfofobi”nin nedenlerini araþtýran bilimadamlarý, bu kiþilerin aynalara düþman olmasýnýn asýl sebebinin, beyinlerinde özellikle kendi görüntülerini algýlama sürecinde ortaya çýkan birtakým anomaliler olabileceðini ortaya koydu. Los Angeles’daki Kaliforniya Üniversitesine baðlý David Geffen Týp Okulundan bir grup bilimadamý, kiþinin yaþamýný her yönden olumsuz etkileyen, hatta onu intihara kadar sürükleyen bu hastalýða yakalananlarýn beyinlerinde özellikle kendi görüntülerini iþleme sürecinde bir takým anomaliler olduðunu gözlemledi. “Archives of General Psychiatry”de yayýmlanan araþtýrmayý yürüten uzmanlar, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle beyin faaliyetlerini izledikleri 17 dismorfofobik hastayla 17 saðlýklý kiþiye kendi resimleriyle birlikte ünlü bir aktörün fotoðrafýný gösterdiler. Dismorfofobi hastalarýnýn beyinlerinin görüntü merkezlerindeki nöronlarýn, özellikle bireyin kendi görüntüsünü algýlama sürecinde alýþýlmadýk bir þekilde harekete geçtiðini saptayan bilim adamlarý, bu kiþilerin, davranýþlarý kontrol etmeye yardýmcý olan “frontostriatal sistemlerinde” de bir takým anomaliler olduðunu tespit etti. Araþtýrma sonuçlarýnýn bu rahatsýzlýðýn genetiðine ýþýk tuttuðunu belirten uzmanlar, bu sinirsel bozukluklarýn doðuþtan olup olmadýðýnýn ise araþtýrýlmasý gerektiðine dikkati çekti. Ankara / aa

Saç jölesi sinüzite yol açýyor nSAÇLARA þekil verilmesi için kullanýlan saç jölesinin ve alkollü içeceklerin sinüzite yol açtýðý bildirildi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Týp Fakültesi Kulak-Burun-Boðaz Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýsmail Külahlý, sinüzitin burun çevresine yerleþmiþ, içi havayla dolu boþluklar olduðunu söyledi. Sinüzitin genellikle burun hastalýðýna eþlik ettiði için artýk adýna rinosinüzit (burun-sinüs iltihabý) denildiðini belirten Külahlý, ‘’Teþhiste, tedavisinde ve sinüzitin tekrarlanmasýnýn önlenmesinde her zaman burun öncelikle göz önünde bulundurulmalý’’ dedi. Bazý durumlarda bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya soðuk algýnlýðýnýn ardýndan sinüs enfeksiyonunun meydana gelebileceðini ifade eden Külahlý, üst solunum yolu enfeksiyonunda burun ve sinüs mukozasýndaki þiþlik sinüsten buruna salgý akýþýný bloke ederek, sinüs içinde göllenmesine ve sekonder bakteri enfeksiyonuna (sinüzite) yol açtýðýný söyledi. Külahlý, þöyle devam etti: ‘’Sinüslerdeki normal salgýlarýn dýþarý akmasýný engelleyerek sinüzite yol açabilen diðer durumlar arasýnda, büyümüþ geniz etleri, burun travmalarý, burun içinde sýkýþýp kalmýþ yabancý maddeler, burun yapýsýndaki anormallikler, yarýk damak ve diþlerdeki iltihaplanmalar yer alýyor. Yukarýda sayýlan durumlar nedeniyle sinüslerdeki salgýlarýn akýþý engellendiðinde sinüs içerisinde bakteriler çoðalmaya baþlayabilir. Bu da sinüzite yol açar.’’

SÝNÜZÝTÝN BELÝRTÝLERÝ Külahlý, soðuk algýnlýðý ve nezlenin hemen ardýndan ortaya çýkan akut sinüzitte burun týkanýklýðý, sarý, yeþil veya kanlý bu-

run akýntýsý, göz etrafýnda aðrý, diþ aðrýsý ile karýþabilen yanak aðrýsý, yüzde basýnç hissi, öne eðilmekle artan yüz veya baþ aðrýsý ve kötü aðýz kokusu belirtilerinin bulunabileceðini ifade etti. Akut sinüzitte kuru öksürük, hafif ateþ veya mide rahatsýzlýðý da görülebileceðini kaydeden Külahlý, kronik sinüzitte de koyu burun akýntýsý, geniz akýntýsý, burun týkanýklýðý, koku alamama ve özellikle geceleri artan öksürük belirtileri görüldüðünü söyledi.

KORUNMA YOLLARI Vatandaþlarýn günlük hayatýnda deðiþiklikler yaparak sinüzitten korunabileceðini bildiren Külahlý, kýþ aylarýnda özellikle kaloriferli evlerde iyice kuruyan havanýn buhar makinesiyle nemlendirilmesi gerektiðini söyledi. Külahlý, þunlarý kaydetti: ‘’Saman nezlesi olanlarda alerji kontrol altýnda olmalýdýr. Tekrarlayan sinüziti olan hastalarýn havuza girmesi sakýncalýdýr. Týbbi tedavinin yaný sýra evde, buðu, buhar tedavisi, burun damlalarý ve tuzlu suyla burun temizliði yapýlarak burnun açýk tutulmasýna özen gösterilmesi tedavinin baþarýsýný arttýracaktýr. Özellikle sýk tekrarlayan üst solunum yollarý sinüzite yol açabileceðinden basit bir nezle bile önemsenmelidir. Uzun sürebilecek burun týkanýklýklarýna izin verilmemeli. Sigara içilmemesi, kirli hava ve klimalý ortamlarda uzun kalýnmamasý kiþinin kendisinin alabileceði önlemlerdir. Soðuk algýnlýðý sýrasýnda bol su için, uçak seyahatinden ve su altý dalýþlardan kaçýnýn. Tekrarlayan sinüziti olan hastalarýn havuza girmesi sakýncalýdýr. Çocuðunuzun ev tozlarýna alerjisi varsa evdeki halýlarý azaltmalýsýnýz.’’ Kayseri / aa


14

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

SPOR

RAKÝPLERÝMÝZ BELLÝ OLUYOR

HA­BER­LER

2012 AVRUPA FUTBOL ÞAMPÝYONASI GRUP ELEME KURALARI BUGÜN POLONYA'NIN BAÞKENTÝ VARÞOVA'DA ÇEKÝLECEK. TÜRKÝYE 2. TORBADA YER ALACAK. ELEME MAÇLARI EYLÜL 2010-KASIM 2011 TARÝHLERÝ ARASINDA YAPILACAK. POLONYA ve­ Uk­ray­na'nýn­ or­tak­la­þa­ dü­zen­l e­y e­c e­ð i­ 2012 Av­ru­pa­Fut­bol­Þam­pi­y o­n a­s ý­ (E­U ­R O 2012)­ grup­ e­l e­m e maç­l a­r ý­n ýn­ ku­r a­l a­r ý bu­gün­ Po­lon­ya'nýn­ baþ­ken­ti­ Var­þo­va'da­ çe­ki­le­cek.­Kül­tür­ve­Bi­lim­Sa­ra­yý'nda­ki­ku­ra­çe­kim tö­re­ni­TSÝ­13.00'te­baþ­la­ya­cak.­E­le­me­le­re­ka­tý­la­cak­51­ta­kým,­U­E­FA­mil­li­ta­kým­lar­sý­ra­la­ma­-

sýn­da­ki­pu­an­la­ma­la­rý­na­gö­re­6­tor­ba­ya­ay­rý­la­cak.­ Ku­ra­ çe­ki­mi­ so­nu­cun­da­ be­lir­le­ne­cek­ 9 grup­tan­6'sý­6­ta­kým­dan,­3'ü­i­se­5­ta­kým­dan­o­lu­þ a­c ak.­ E­l e­m e­ maç­l a­r ý,­ Ey­l ül­ 2010-Ka­s ým 2011­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­u­lus­la­ra­ra­sý­maç­tak­vi­mi­ne­ denk­ ge­len­ cu­ma-cu­mar­te­si­ ya­ da­ sa­lý gün­le­ri­oy­na­na­cak.­Bu­maç­lar­so­nun­da­grup­la­rý­ný­ bi­rin­ci­ sý­ra­da­ ta­mam­la­yan­ ta­kým­lar­ i­le en­i­yi­pu­a­na­sa­hip­i­kin­ci­ta­kým,­ev­sa­hi­bi­ül­ke­ler­Po­lon­ya­ve­Uk­ray­na­i­le­bir­lik­te­fi­nal­le­re­di­rekt­ ka­týl­ma­ya­ hak­ ka­za­na­cak.­ Grup­la­rý­ný­ i­-

kin­ci­sý­ra­da­bi­ti­ren­8­ta­kým­a­ra­sýn­da­11-12­ve 15­ Ka­sým­ 2011­ ta­rih­le­rin­de­ çift­ maç­lý­ e­li­mi­nas­yon­ sis­te­mi­ne­ gö­re­ oy­na­na­cak­ maç­lar­ so­nun­da­fi­nal­le­re­yük­se­le­cek­son­4­ta­ký­mý­be­lir­le­ne­cek.­ Tür­ki­ye'nin­ i­kin­ci­sin­de­ yer­ al­dý­ðý­ E­U­RO­2012­E­le­me­Gru­bu­tor­ba­la­rý­þöy­le: YUNANÝSTAN'LA AYNI TORBADAYIZ 1. Torba: Ýs­pan­ya,­ Al­man­ya,­ Hol­lan­da,­ Ý­tal­ya,­ Ýn­gil­te­re,­ Hýr­va­tis­tan,­ Rus­ya,­ Fran­sa, Por­te­kiz,­2. Torba: Yu­na­nis­tan,­Çek­Cum­hu­ri­ye­ti,­ Ýs­veç,­ Ýs­viç­re,­ Sýr­bis­tan,­ Tür­ki­ye,­ Da­-

ni­mar­ka,­Slo­vak­ya,­Ro­man­ya,­3. Torba: Ýs­ra­il,­Bul­ga­ris­tan,­Fin­lan­di­ya,­Ýr­lan­da­Cum­hu­ri­ye­ti,­ Nor­veç,­ Ýs­koç­ya,­ Bos­na-Her­sek,­ Ku­zey Ýr­lan­da,­ A­vus­tur­ya,­ 4. Torba: Slo­ven­ya,­ Le­ton­ya,­ Ma­ca­ris­tan,­ Lit­van­ya,­ Be­la­rus,­ Bel­çi­ka,­ Gal­ler,­ Ma­ke­don­ya,­ Kýb­rýs­ Rum­ Ke­si­mi, 5. Tor ba: Ka­r a­d að,­ Ar­n a­v ut­l uk,­ Es­t on­y a, Gür­c is­t an,­ Mol­d o­v a,­ Ýz­l an­d a,­ Er­m e­n is­t an, Ka­za­kis­tan,­ Li­ech­tens­te­in,­ 6. Tor ba: A­zer­bay­can,­ Lük­sem­burg,­ Mal­ta,­ Fa­ro­e­ A­da­la­rý, An­do­ra,­San­Ma­ri­no.

Beþiktaþ zirveye çýkmaya kararlý et­ti.­Be­þik­taþ'ý,­79.­da­ki­ka­da­at­tý­ðý gol­le­2-1­ö­ne­ge­çi­ren­Bo­bo,­si­yah-be­yaz­lý­for­ma­al­týn­da­ki­gol­le­ri­ne­de­vam­et­ti.­Lig­de­ki­gol­sa­yý­sý­ný­8'e­çý­ka­ran­Bre­zil­ya­lý­fut­bol­cu,­res­mi­maç­lar­da­bu­se­zon­gol sa­yý­sý­ný­i­se­10'a­yük­selt­ti. HOLOSKO GOLLE DÖNDÜ Be­þik­taþ'ýn­Slo­vak­fut­bol­cu­su­Fi­lip­Ho­los­ko,­u­zun­sü­ren­sa­kat­lýk dö­ne­mi­nin­ar­dýn­dan,­Ýs­tan­bul'da oy­na­dý­ðý­ilk­lig­ma­çýn­da­gol­le­bu­luþ­tu.­63.­da­ki­ka­da­o­yu­na­gi­ren Ho­los­ko,­81.­da­ki­ka­da­ta­ký­mý­nýn 3.­go­lü­nü­kay­det­ti.­Ho­los­ko­bu­se­zon,­ilk­ya­rý­da­ki­An­tal­yas­por­ma­çý­nýn­ar­dýn­dan­2.­go­lü­nü­kay­det­ti. TABATA'NIN GECESÝ Yük­sek­bon­ser­vis­üc­re­ti­ne­de­niy­le­Be­þik­taþ'a­ge­li­þi­yo­ðun­bi­çim­de­e­leþ­ti­ri­ko­nu­su­o­lan­Rod­ri­go Ta­ba­ta,­si­yah-be­yaz­lý­for­ma­al­týn­da­en­et­ki­li­per­for­man­sý­ný­Genç­ler­bir­li­ði'ne­kar­þý­ser­gi­le­di.­Maç­bo­yun­ca­et­ki­li­oy­na­yan­Bre­zil­ya­lý­o­yun­cu,­son­da­ki­ka­lar­da­at­tý­ðý­gü­zel gol­le­de­ta­raf­tar­lar­dan­al­kýþ­al­dý.

nFENERBAHÇE Ba­yan­Bas­ket­bol­Ta­ký­mý'nýn­FI­BA­Av­ru­pa­Li­gi­pla­yoff­çey­rek­fi­na­lin­de­ki­ra­ki­bi Rus­ya­tem­sil­ci­si­Spar­tak­Mos­ko­va­Re­gi­on­ol­du. Pla­yoff­2.­tu­run­da­eþ­leþ­ti­ði­Ý­tal­ya'nýn­Cras­Bas­ket Ta­ran­to­ta­ký­mý­ný­i­ki­maç­ta­da­ye­ne­rek­çey­rek­fi­na­le­yük­se­len­sa­rý­la­ci­vert­li­e­kip,­bu­tur­da,­ku­pa­nýn­son­3­se­zon­da­ki­þam­pi­yo­nu­ve­bu­se­zo­nun na­mað­lup­e­ki­bi­Spar­tak­Mos­ko­va­Re­gi­on­i­le kar­þý­la­þa­cak.­Fe­ner­bah­çe­i­le­Spar­tak­Mos­ko­va Re­gi­on­a­ra­sýn­da­ki­pla­yoff­çey­rek­fi­na­lin­de­ilk maç­23­Þu­bat­Sa­lý­gü­nü­Mos­ko­va'da­oy­na­na­cak.­

Deco Dünya Kupasýndan sonra millî takýmý býrakýyor nPORTEKÝZLÝ fut­bol­cu­De­co,­Gü­ney­Af­ri­ka'da ya­pý­la­cak­Dün­ya­Ku­pa­sý'ndan­son­ra­mil­li­ta­ký­mý bý­ra­ka­ca­ðý­ný­a­çýk­la­dý.­Bre­zil­ya­do­ðum­lu­32­ya­þýn­da­ki­fut­bol­cu,­Bre­zil­ya'nýn­Ra­di­o­Glo­bo­rad­yo­su­na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ya­þý­do­la­yý­sýy­la­Dün­ya­Ku­pa­sý'ndan­son­ra­mil­li­ta­ký­mý­bý­rak­ma­ka­ra­rý­al­dý­ðý­ný,­hem­ku­lüp­hem­de­mil­li­ta­kým­da­oy­na­ma­nýn­ar­týk­ken­di­si­i­çin­yo­ru­cu­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­De­co,­se­zon­so­nun­da­Bre­zil­ya'da­ki­bir ku­lüp­te­oy­na­mak­is­te­di­ði­ni­de­kay­det­ti.

A Millî Takýmýn maçlarýný hangi kanal verecek?

Demirören: Þimdi hep birlikte yeni baþarýlara uçma zamaný BEÞÝKTAÞ Kulübü Baþkanlýðýna geçen hafta yeniden seçilen Yýldýrým Demirören, önlerindeki 3 yýllýk süreci, geçmiþte edindikleri tecrübeleri, Beþiktaþ'a hizmet etmenin heyecaný ve þevki ile bütünleþtirip, hedeflere ulaþacak bir dönem olarak gördüðünü belirtti. Demirören, ''Þimdi hep birlikte yeni baþarýlara uçma zamanýdýr'' dedi. Yýldýrým Demirören, Beþiktaþ Kulübü'nün aylýk resmi yayýn organý Beþiktaþ dergisinin þubat sayýsýnda yer alan yazýsýnda, siyah-beyazlý camiaya ve taraftarlara seslendi. Demirören, 31 Ocak'ta Beþiktaþ'a yakýþan, saðduyulu, çaðdaþ, demokratik, katýlýmýn yüksek olduðu bir genel kurulun gerçekleþtirildiðini ve kulüpte yeni bir dönem baþladýðýný vurguladý. ''Seçimin, Beþiktaþ'ýn asaletine yakýþýr bir ortamda baþlayýp sona ermesinden bü-

PENCERE / Nadi Aksoy

yük mutluluk duyduðumu, kazananýn Beþiktaþ olduðunu özellikle belirtmek istiyorum'' diyen Demirören, þunlarý kaydetti: ''Sizlerin teveccühü ile Beþiktaþýmýz için görev yapma onurunu bir kez daha yaþayacaðýmýz önümüzdeki üç yýllýk süreci; edindiðimiz tecrübelerimizi, Beþiktaþ'a hizmet etmenin heyecaný ve þevki ile bütünleþtireceðimiz, hedeflerimize ulaþacaðýmýz bir dönem olarak görüyorum. Bu vesileyle yönetim kurulum ve þahsým adýna camiamýzýn bizlere gösterdiði güven için sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Geçmiþ yönetimde bizimle beraber çalýþan bütün arkadaþlarýmýza da teþekkür ederken, yeni yönetim kurulumuzun, Beþiktaþ için çalýþacak, üretecek, bu heyecaný taþýyan isimlerden oluþtuðunu özellikle belirtmek istiyorum.''

n(A) Mil­li­Fut­bol­Ta­ký­mý'nýn­2012­Av­ru­pa Þam­pi­yo­na­sý­e­le­me­gru­bu­ve­2014­Dün­ya­Ku­pa­sý­e­le­me­gru­bun­da,­Tür­ki­ye'de­oy­na­ya­ca­ðý maç­la­rýn­yurt­i­çi­ve­yurt­dý­þý­te­le­viz­yon­ya­yýn hak­la­rý­nýn­dev­ri­i­ha­le­si,­8­Þu­bat­Pa­zar­te­si­gü­nü ya­pý­la­cak.­Fut­bol­Fe­de­ras­yo­nu'ndan­(TFF)­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­TFF­Ý­ha­le­Ko­mis­yo­nu­ve­no­ter­nez­din­de­a­çýk­art­týr­ma­u­su­lüy­le­ya­pý­la­cak­i­ha­le,­fe­de­ras­yo­nun­Ýs­tin­ye'de­ki­bi­na­sýn­da­sa­at 11.00'de­ger­çek­leþ­ti­ri­le­ce­ði­bil­di­ril­di. Türkcell Süper Ligde Beþiktaþ'ýn Gençlerbirliði'ni 4-1 yendiði karþýlaþmada Bobo ve Holosko attýklarýn gollerin sevincini birlikte taraftarlarla paylaþtý.

BOBO, RECEP ÝVEDÝK HAYRANI ÇIKTI BEÞÝKTAÞ'IN gol­cü­fut­bol­cu­su­Bo­bo,­Be­þik­taþ­Der­gi­si­2010­sa­yý­sý­nýn­mo­da­say­fa­sý­na­ko­nuk­ol­du.­Bo­bo,­der­gi­de­ken­di­si­ne­so­ru­lan so­ru­la­ra­þu­ce­vap­la­rý­ver­di:­En iyi huyu: "Ý­yi­bir­in­san­ol­du­ðu­mu dü­þü­nü­yo­rum"­di­yor.­En kötü huyu: Bi­raz­da­ha­ko­nuþ­kan­ol­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yor.­En büyük baþarýsý: Geç­ti­ði­miz­se­zon­çif­te þam­pi­yon­luk.­En heyecanlandýðý an: Bre­zil­ya'da­ki­ve­geç­ti­ði­miz se­zon­ki­þam­pi­yon­luk­lar.­En korktuðu þey: Öl­mek.­En hoþlandýðý müzik türü: Gos­pel.­En son okuduðu kitap: Gu­er­re­i­ros­Ba­luz.­En

beðendiði film türü: Hep­si.­En beðendiði aktris ve aktör: An­ge­li­na­Jo­li­e­ve­Bru­ce­Wil­lis.­En beðendiði komedyen: Re­cep­Ý­ve­dik. En sevdiði yemek: Hep­si.­En son tatili: Ev­de­yap­tý­ðý­ta­til.­En beðendiði ülke: Bre­zil­ya­ve­Tür­ki­ye.­Hayatýnda en deðer verdiði þey: Ço­cuk­la­rý.­Seçici olurken nelere dikkat ediyor: Ka­li­te­ye.­Kýyafetlerinde nelere dikkat ediyor: Be­yaz­ol­ma­sý­na.­En son ne için aðladý: "Çok­za­man­ol­du,­ha­týr­la­mý­yo­rum"­di­yor.­En çok ne için dua ediyor: Güç­lü­ol­mak­i­çin. Batýl inancý: Yok.­Uðuru: Yok.

nadiaksoy@mynet.com

" Yeter" artýk protestolarýna son verilmeli.. a­ký­mýn­hem­Av­ru­pa­ku­pa­la­rýn­dan­hem­Zi­ra­at­Tür­ki­ye­Ku­pa­sýn­dan­e­len­miþ.­El­de­ka­lan­tek­ü­mit,­lig­þam­pi­yon­lu­ðu.­Oy­na­nan­fut­bol,­ve­ri­len mü­ca­de­le,­ya­pý­lan­pa­ha­lý­trans­fer­ler­ye­ter­siz.­Fut­bol­cu­la­rý­da, tek­nik­he­ye­ti­de,­yö­ne­ti­mi­de­e­leþ­tir­me­hak­ký­nýz­var.­Hat­ta­“ye­ter”­ar­týk­da­di­ye­bi­lir­si­niz.­A­ma, ey­Be­þik­taþ­ta­raf­ta­rý!­ar­týk­dur­ve dü­þün.­Ge­nel­ku­rul­ka­ra­rý­ný­ver­miþ,­baþ­kan­Yýl­dý­rým­De­mi­rö­ren’e­ye­ni­e­ki­bin­le­3­yýl­da­ha­de­vam­et­de­miþ.­Bun­dan­son­ra­sa­na­dü­þen,­ve­ri­len­ka­ra­ra­say­gý du­yup,­e­leþ­ti­ri­hak­ký­ný­sak­lý­tu­ta­rak­ta­ký­ma­des­tek­ver­mek. Kon­gre­den­son­ra­Ý­nö­nü’ye­ilk

T

çý­ký­þýn­da­Be­þik­taþ­ta­raf­ta­rý­nýn tep­ki­si­me­rak­e­di­li­yor­du.­Be­þik­taþ­ta­raf­ta­rý­ta­ký­mý­ný­o­lum­lu­te­za­hü­rat­lar­la­des­tek­le­me­si­gü­zel­di.­An­cak­Yýl­dý­rým­De­mi­rö­ren­a­ley­hi­ne­söy­le­nen­söz­ler,­baþ­ta fut­bol­cu­lar­ol­mak­ü­ze­re,­Be­þik­taþ’ý­se­ven­bir­çok­ki­þi­yi­üz­müþ­ol­ma­lý.­Zi­ra­ne­o­lum­suz­te­za­hü­rat­lar,­ne­ya­pý­lan­pro­tes­to­lar­Be­þik­taþ’a­bir­þey­ka­zan­dý­ra­bi­lir.­Zor­lu An­tal­ya­dep­las­ma­nýn­dan­a­lý­nan 3­pu­an­Be­þik­taþ’a­hem­ü­mit,­hem mo­ral­ver­miþ­ti.­Del­ga­do­bil­me­ce­si­çö­zül­müþ,­ya­ban­cý­lar­ra­hat­la­mýþ­tý.­Mus­ta­fa­De­niz­li­ra­hat­sýz­lý­ðý­ne­de­niy­le­ku­lü­be­de­ki­ye­ri­ni Tay­fur­Ha­vut­çu’ya­bý­rak­mýþ­tý.­ Ta­k ým­ ma­ç a­ An­t al­y a­ ma­ç ý

nBURSASPOR i­le­yap­týk­la­rý­Zi­ra­at­Tür­ki­ye Ku­pa­sý­ma­çýn­da­sa­kat­la­nan­Fe­ner­bah­çe­li­fut­bol­cu­U­ður­Bo­ral,­10­Þu­bat­Çar­þam­ba­gü­nü a­me­li­yat­o­la­cak.­Fe­ner­bah­çe­Ku­lü­bü'nün­res­mi­in­ter­net­si­te­sin­de­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da, dün­kü­Bur­sas­por­ma­çýn­da­sa­kat­la­nan­ve­çe­ki­len­MR­so­nu­cu­sol­ön­çap­raz­bað­la­rý­nýn­kop­tu­ðu­be­lir­le­nen­U­ður'un,­çar­þam­ba­gü­nü­a­me­li­yat­e­di­le­ce­ði­be­lir­ti­lir­ken,­''U­ður­Bo­ral'ý mu­a­ye­ne­e­den­Prof.­Dr.­Ö­mer­Ta­þer,­ta­kým dok­to­ru­Er­tuð­rul­Ka­ran­lýk'la­gö­rü­þe­rek,­ba­þa­rý­lý­fut­bol­cu­nun­çar­þam­ba­gü­nü­a­me­li­yat­e­dil­me­si­nin­­uy­gun­o­la­ca­ðý­ný­be­lirt­ti''­de­nil­di.

F.Bahçe potada þampiyon Moskova ile eþleþti

SÜPER LÝG'DE GENÇLERBÝRLÝÐÝ'NÝ 4-1 YENEN SÝYAH-BEYAZLI EKÝP, ÞAMPÝYONLUK YARIÞINDAKÝ ÝDDÝASINI SÜRDÜRDÜ. TÜRKCELL Sü­per­Lig'de­20.­haf­ta­nýn­ilk­ma­çýn­da,­sa­ha­sýn­da­a­ðýr­la­dý­ðý­Genç­ler­bir­li­ði'ni­4-1­ye­nen Be­þik­taþ,­þam­pi­yon­luk­ya­rý­þýn­da­ki id­di­a­sý­ný­sür­dür­dü.­Baþ­kent­tem­sil­ci­si­ö­nün­de­1-1­de­vam­e­den maç­ta­79.­da­ki­ka­dan­i­ti­ba­ren­bul­du­ðu­gol­ler­le­4-1­ga­lip­ge­len­si­yah-be­yaz­lý­e­kip,­pu­a­ný­ný­38'e­çý­ka­ra­rak,­­zir­ve­ya­rý­þýn­dan­kop­ma­dý.­Ka­rýn­böl­ge­sin­de­ki­da­mar­la­rýn­dan­haf­ta­ba­þýn­da­o­pe­ras­yon­ge­çi­ren­ve­­has­ta­ne­den­ta­bur­cu­o­lan tek­nik­di­rek­tör­Mus­ta­fa­De­niz­li, ga­li­bi­yet­se­vin­ci­ne­e­vin­den­or­tak o­lur­ken,­si­yah-be­yaz­lý­lar,­an­tre­nör Tay­f ur­Ha­v ut­ç u­yö­n e­t i­m in­d e fark­lý­skor­lu­ga­li­bi­ye­te­im­za­at­tý. LÝGDE ÝLK KEZ 4 GOL ATTI Bu­se­zon­gol­yol­la­rýn­da­bü­yük sý­kýn­tý­ya­þa­yan­Be­þik­taþ,­Genç­ler­bir­li­ði'ne­at­tý­ðý­4­gol­le,­lig­de­ilk kez­bir­maç­ta­4­go­lü­bir­a­ra­da gör­dü.­Si­yah-be­yaz­lý­lar,­ay­ný­za­man­da­3-0'lýk­Fe­ner­bah­çe­ga­li­bi­ye­tiy­le­bir­lik­te­bu­se­zon­lig­de­en fark­lý­skor­lu­ga­li­bi­yet­le­ri­ni­el­de

Uður Boral Çarþamba günü ameliyat olacak

kad­ro­su­i­le­çýk­tý.­Ne­var­ki,­sü­rek­li­e­leþ­tir­di­ði­miz,­bir­kaç­haf­ta­din­len­di­ril­me­le­ri­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti­ði­miz­Ni­hat­ve­Tel­lo­ta­kým­ar­ka­daþ­la­rý­nýn­hýrs­lý­ve­mü­ca­de­le­ci­o­yu­n u­n a­a­y ak­uy­d u­r a­m a­d ý­l ar. On­la­rýn­o­yun­da­ol­du­ðu­sü­re­ler­de­Be­þik­taþ­a­de­ta­i­ki­ki­þi­ek­sik­oy­na­dý.­Si­vok­i­le­ge­len­go­le­ka­dar Be­þik­taþ­ra­ki­bi­kar­þý­sýn­da­et­ki­li­o­la­maz­ken,­gol­den­son­ra,­­hem da­ha­çok­gol­po­zis­yo­nu­hem­de gö­ze­hoþ­ge­len­bir­fut­bol­iz­le­dik. Ma­çýn­i­kin­ci­ya­rý­sý­na­is­tek­siz­ve yor­gun­bir­gö­rün­tü­i­le­baþ­la­nýn­ca,­ilk­ya­rý­da­po­zis­yon­bu­la­ma­yan­Genç­ler­bir­li­ði­Hur­þit­i­le­bir þut­bul­du­ve­o­da­gol­ol­du.­Maç be­ra­be­re­du­ru­ma­gel­dik­ten­son­-

ra­da­her­za­man­ki­gi­bi­Be­þik­taþ’ýn bo­ca­la­dý­ðý­ný­gör­dük.­ Geç­ ka­l ýn­m ýþ­ de­ð i­þ ik­l ik­l er­l e Yu­suf­ ve­ Ho­los­ko’nun­ o­yu­na gir­me­si­ Be­þik­taþ’ýn­ hü­cum­ gü­cü­nü­ar­týr­dý.­Oy­na­dýk­ça­ta­ký­ma da­ha­ faz­la­ fay­da­sý­ o­la­ca­ðý­ göz­le­nen­Ta­ba­ta,­ye­te­ri­ka­dar­mü­ca­de­le­et­me­yen­a­ma­gol­po­zis­yon­la­rýn­da­ so­nuç­ al­ma­sý­ný­ bi­len­Bo­bo,­es­ki­gün­le­ri­ne­dö­nüþ sin­ya­li­ve­ren­Ho­los­ko­i­le­ge­çen yýl­ ki­lit­le­nen­ maç­lar­da­ çi­lin­gir gö­re­vi­ üst­le­nen­ Yu­suf­ Be­þik­taþ’ýn­ fark­lý­ ka­zan­ma­sý­ný­ sað­la­dý.Di­le­riz­ bu­ ga­li­bi­yet,­ tek­ he­de­fi­ lig­ þam­pi­yon­lu­ðu­ o­lan­ Be­þik­taþ­i­çin­ca­mi­a­da­bir­lik­ve­be­ra­ber­li­ðe­ve­si­le­o­lur

"Hamsi" ismi bir spor kulübüne verildi nTATLIDAN köf­te­ye­ka­dar­bir­çok­çe­þi­diy­le­Ka­ra­de­niz­mut­fa­ðýn­da­ö­nem­li­bir­ye­re­sa­hip­o­lan ham­si­nin­is­mi,­Tür­ki­ye'de­ilk­o­la­rak,­Trab­zon'da ku­ru­lan­bir­spor­ku­lü­bü­ne­ve­ril­di.­Ak­ça­a­bat­Ýl­çe­si'nde­bir­grup­e­ði­tim­ci­ta­ra­fýn­dan­ma­vi-kýr­mý­zý-be­yaz­lý­renk­ler­le­vo­ley­bol,­hent­bol,­yüz­me ve­halk­o­yun­la­rý­branþ­la­rý­nýn­yer­al­dý­ðý­'Ham­si Gü­cü'­is­miy­le­bir­spor­ku­lü­bü­ku­rul­du.­Ak­ça­a­bat­Ýl­çe­Mil­li­E­ði­tim­Mü­dü­rü­Meh­met­Sa­lih­Kö­se'nin­fik­ri­i­le­is­mi­ni­a­lan­ku­lüp,­ilk­o­la­rak­Trab­zon'da­Ku­lüp­le­ra­ra­sý­Yýl­dýz­Kýz­lar­Vo­ley­bol­mü­sa­ba­ka­la­rýn­da­mü­ca­de­le­et­me­ye­baþ­la­dý.

F.Bahçe'nin konuðu Diyarbakýr

TÜRKCELL SÜPER LÝGDE BUGÜN

nFENERBAHÇE i­le­Di­yar­ba­kýrs­por,­bugün­lig­de­­22.­kez­kar­þý kar­þý­ya­ge­le­cek.­Þükrü­Saraçoðlu­Stadýnda­saat­19.00'da baþlayacak­karþýlaþmanýn­hakemi­Koray­Gencerler.­Ý­ki­ta­kým a­ra­sýn­da­1977-78­se­zo­nun­da­baþ­la­yan­ve­bu­gü­ne­dek­ya­pý­lan 21­lig­ma­çý­nýn­12'si­ni­sa­rý-la­ci­vert­li­ler­ka­za­nýr­ken,­4­maç­tan ye­þil-kýr­mý­zý­lý­lar­ga­lip­ay­rýl­dý,­5­kar­þý­laþ­ma­da­i­se­ta­raf­lar­bir­bir­le­ri­ne­üs­tün­lük­sað­la­ya­ma­dý.­Fe­ner­bah­çe'nin­top­lam­42 go­lü­ne,­Di­yar­ba­kýrs­por­24­gol­le­cevap­ver­di.­Se­zo­nun­ilk­ya­rý­sýn­da­Di­yar­ba­kýr'da­ya­pý­lan­ma­çý­Fe­ner­bah­çe­3-1­ka­zan­dý.

14.00 Sivasspor - Denizlispor: Yunus Yýldýrým 14.00 Ankaragücü - Bursaspor: Barýþ Þimþek 14.00 Kasýmpaþa - Antalya: Abdullah Yýlmaz 15.00 Trabzonspor - Manisaspor: Cüneyt Çakýr 19.00 Fenerbahçe - Diyarbakýr: Koray Gençerler

Trabzonspor Manisa önünde nHÜSEYÝN Av­ni­A­ker­Sta­dý'nýn­ze­mi­nin­de­ki­bo­zul­ma­ne­de­niy­le­Turk­cell­Sü­per­Lig'de­bugünkü­Ma­ni­sas­por­ma­çý­ný Ýs­tan­bul'da­oy­na­ya­cak­o­lan­Trab­zons­por'da,­ku­lüp­yö­ne­ti­mi­ta­raf­tar­la­rý­na­ser­vis­hiz­me­ti­su­na­cak.­O­lim­pi­yat­Sta­dý'nda­sa­at­15.00'de­baþ­la­ya­cak­Trab­zons­por-Ma­ni­sas­por kar­þý­laþ­ma­sý­ný­Cüneyt­Çakýr­yönetecek.­Trab­zons­por­yö­ne­ti­mi­nin­Ý­ETT­i­le­yap­tý­ðý­gö­rüþ­me­ler­ne­ti­ce­sin­de,­Tak­sim, Me­ci­di­ye­köy,­Ba­kýr­köy,­Ak­sa­ray­ve­Gün­gö­ren'den­sa­at 13.00'te­o­to­büs­kal­dý­rý­la­ca­ðý,­o­to­büs­le­rin­kar­þý­laþ­ma­son­ra­sý da­ta­raf­tar­la­rý­yi­ne­ay­ný­yer­le­re­ta­þý­ya­ca­ðý­be­lir­til­di.

BANK ASYA 1. LÝGDE BUGÜN 13.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor (19 Mayýs) 13.30 Adanaspor-Kocaelispor (5 Ocak) 13.30 Kayseri Erciye-Ordu (Spor Kompleksi) 13.30 Boluspor-Hacettepe (Atatürk) 13.30 Giresunspor-Mersin Ýd. (Atatürk) 13.30 Gaziantep B. B.- Karabükspor (GASKÝ) 13.30 Dardanelspor-Kartalspor (18 Mart) 8 Þubat Pazartesi: 20.00 Altay-Karþýyaka (Atatürk)

2. LÝG YÜKSELME GRUBUNDA BUGÜN 13.30 Akhisar Belediye-Tokatspor (Belediye) 13.30 Etimesgut Þeker-Þanlýurfa (OSTÝM) 13.30 Çorum-Türk Telekom (Turhan Kýlýççýoðlu) 13.30 Göztepe-Ýskenderun Demir Ç. ( Alsancak)


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

DÝZÝ

5 ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr fersadoglu@yeniasya.com.tr

Mescidler okullarýn yaný sýra, fabrikalar ve iþyerlerinde de açýlýyor. Öðrencilerin velileri din dersi istediði takdirde ise okul idarecileri dersi müfredata koymak ve ilgili öðretmeni göreve getirmekle yükümlü oluyor.

Ýnanç özgürlüðü iþliyor ÝLKÖÐRETÝMDEN ÜNÝVERSÝTEYE, KAMUSAL ALANDAN ÖZEL ÞÝRKETLERE BAÞÖRTÜSÜ SERBEST. KÝÞÝLERÝN DÝNÎ VECÝBELERÝNÝ YERÝNE GETÝREBÝLMELERÝ ÝÇÝN DE ÖZEL BÖLÜMLER TEMÝN EDÝLÝYOR. tef­sir­ders­le­ri­ve­ri­yor.­ Ýl­ko­kul,­li­se­kim­is­ter­se­ba­þör­tü­lü­o­la­rak ge­le­bi­li­yor.­ Ve­li­ler­ din­ der­si­ is­ti­yor­lar­sa­ i­da­re­ci­ler­ bu­ der­si­ koy­mak­ ve­ öð­ret­me­ni bul­mak­zo­run­da.­­ *** Ma­a­lif­ti­har,­340­bin­Müs­lü­man­ýn­ya­þa­dý­ðý A­vus­tral­ya’da­böy­le­bir­in­san­lýk­ser­gi­le­ni­yor! Ve­ma­a­le­sef­yüz­de­99’u­Müs­lü­man­Tür­ki­ye’de­bir­lise­i­da­re­ci­le­ri,­na­maz­ký­lan­öð­ren­ci­le­re­göz­yum­muþ­di­ye­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­ka­ný (Hü­se­yin­Çe­lik­i­di­o­za­man),­on­la­rý­a­çý­ða­a­lýp hak­la­rýn­da­so­ruþ­tur­ma­a­çar. Ve­yi­ne­ma­a­le­sef,­Koç­Þir­ket­ler­gru­bu,­þir­ke­ti­ne­na­maz­ký­lan­in­san­la­rý,­hat­ta­bý­yýk­lý­in­san­la­rý­bi­le­al­maz,­ba­rýn­dýr­maz.­ Ba­tý’da­i­ba­det­le­ri­en­gel­le­yen,­gi­yim-ku­þa­mýn­dan­do­la­yý­i­þi­ne­son­ve­ren­yö­ne­ti­ci­le­re ce­za­ve­ri­lir,­mað­dur­la­ra­da­taz­mi­nat! Ýþ­te­Ýs­lâ­mýn­hak­ve­hür­ri­ye­ti­ni­uy­gu­la­yan A­vus­tral’ya,­iþ­te­Tür­ki­ye!­ Bu­ne­i­le­i­zah­e­di­le­bi­lir?­Tür­ki­ye’nin­dec­ca­liz­min­üs­mer­ke­zi­ol­ma­sýy­la!­Ve­re­ji­min, dev­le­tin­dec­ca­la­gö­re­ya­pý­lan­ma­sýy­la!.. AVUSTRALYA'DAKÝ DÝNLER VE ÝNANÇLAR Çok­ kül­tür­lü­ bir­ top­lum.­ 248­ ül­ke­den in­san­ var.­ 289­ çe­þit­ dil­ ko­nu­þu­lu­yor.­ 128

çe­þ it­ di­n î­ i­n anç­t a­ in­s an­ mev­c ut.­ Ý­n anç hür­ri­ye­ti­ke­ma­liy­le­iþ­li­yor!­ A­vus­tral­ya’da­ya­þa­yan­la­rýn­yüz­de­75.8’i Hý­ris­ti­yan.­ (Baþ­ba­ka­nýn­mec­lis­o­da­sýn­da­ki­li­se­si­var.) An­cak,­bu­ge­nel­bir­i­fa­de­dir.­E­ðer Hý­ris­ti­yan­lýk­i­nanç­la­rý­na­bað­lý­ve­ki­li­se­ye­gi­den­ler­na­za­ra­a­lý­nýr­sa,­bu­ra­kam,­yüz­de­3, yüz­de­5'­le­re­bi­le­var­maz.­Zi­ra,­Hý­ris­ti­yan­coð­raf­ya­lar­da­ya­þa­yan­ (Ba­tý­lý­la­rýn) ve­Hý­ris­ti­yan sa­yý­lan­la­rýn­ka­hir­bir­ek­se­ri­ye­ti­a­te­ist­ve­ya­ag­no­sist­ (il­gi­len­mez­ci).­Ki­li­se­ler­de,­þu­an­da, gö­nül­lü­kül­tür­ku­ru­lu­þu­o­la­rak,­has­ta­ne,­fa­kir a­i­le­le­re­ve­göç­men­le­re­yar­dým­e­den­sos­yal­bir mü­es­se­se­gi­bi­hiz­met­ve­ri­yor.­ Ki­li­se­ler­bo­þal­dý.­Mis­yo­ner­ler­ar­týk­mis­yo­ner­lik­yap­mý­yor.­Ýn­san­la­ra,­göç­men­le­re,­has­ta­la­ra­na­sýl­yar­dým­e­de­bi­li­riz,­on­la­rýn­hak­la­rý­ný­ta­kip­e­di­yor. The­A­us­tra­li­an­Fe­de­ra­ti­on­of­Is­la­mic­Co­un­cils’in­(A­FIC) ka­yýt­la­rý­na­gö­re­ký­t'a­da­ki Müs­lü­man­nü­fus­300­bin­do­la­yýn­da.­Bunun ta­ma­mý­na­ya­kýn­kýs­mý­ný­baþ­ka­ký­t'a­lar­dan göç­et­miþ­23­ay­rý­et­nik­grup­­ oluþturuyor. Bun­lar­a­ra­sýn­da­ilk­sý­ra­yý­Türk­ler’le­(100­bin) Lüb­nan­lý­lar­ (85­bin) a­lý­yor.­On­la­rý­Yu­gos­lav­lar,­Ma­lez­ya­lý­lar­ve­En­do­nez­ya­lý­lar­ta­kip­e­di­yor.­Ül­ke­de­150­ka­dar­da­Ang­lo­sak­son­a­sýl­lý A­vus­tral­ya­lý­Müs­lü­man­a­i­le­ya­þý­yor.

ge­le­rin­de­ha­yat­þart­la­rý­nýn­i­yi­leþ­ti­ril­me­sin­de­ö­nem­li­rol­oy­na­mýþ­lar­dýr.­ Gü­ney­de­ki­E­li­za­beth­Li­ma­ný­ya­kýn­la­rýn­dan­i­çe­ri­de­ki­ma­den­a­lan­la­rý­na­ka­dar­u­za­nan ker­van­yol­la­rý­i­le­do­ðu­yu­ba­tý­ya­bað­la­yan­ve A­li­ce­þeh­ri­ni­Perth’e­bir­leþ­ti­ren­tel­graf­hat­tý­nýn­in­þa­sýn­da­ça­lý­þan­Müs­lü­man­lar­dan­ül­ke­le­ri­ne­ge­ri­dön­me­yen­ler,­ki­mi­yer­li­ka­dýn­lar­la ev­le­ne­rek­ki­mi­de­be­yaz­lar­la­ev­le­ne­rek­çe­þit­li þe­hir­ve­ka­sa­ba­la­ra­yer­leþ­miþ­ler­dir.­Yol­ke­nar­la­rýn­da­su­ve­ku­yu­la­rýn­çev­re­si­ne­yer­le­þen Af­g an­l ý­de­v e­sü­r ü­c ü­l e­r i­ “Gan­Ka­s a­b a­s ý” (Ghan­Town) ve­ya­ “Gan­Kam­pý” a­dý­ve­ri­len yer­le­þim­bi­rim­le­ri­ni­ku­ra­rak­bu­ra­lar­da­te­sis et­tik­le­ri­ve­sos­yal­ha­yat­ta­ö­nem­li­rol­oy­na­yan mes­cid­ler­yo­luy­la­Ýs­lâm’ýn­se­si­ni­et­ra­fa­du­yur­muþ­lar­dýr.­ Af­gan­lý­larý­ve­Ma­lay­larý­ta­kip­e­den­Hin­dis­tan,­Çin­ve­di­ðer­ül­ke­ler­den­ge­len­ler­le­bir­lik­te­Müs­lü­man­la­rýn­sa­yý­sý­XX.­Yüz­yý­lýn­ba­þýn­da­6011’e­u­laþ­mýþ­týr.­ 1902’de­A­vus­tral­ya’da­ki­sö­mür­ge­i­da­re­si­nin­As­ya­lý­lar’la­ko­yu­renk­li­in­san­la­rýn­ül­ke­ye ge­li­þi­ni­ya­sak­la­yan­bir­ka­nu­nu­yü­rür­lü­ðe­koy­ma­sý­ü­ze­ri­ne­As­ya’dan­bu­ül­ke­ye­Müs­lü­man gö­çü­çok­a­zal­mýþ­ve­ge­ri­ye­dö­nüþ­ler­baþ­la­mýþ­týr.­Ay­rý­ca­de­mir­yo­lu­ve­ka­ra­yol­la­rý­nýn ya­pýl­ma­sý­u­la­þým­da­de­ve­le­re­o­lan­ih­ti­ya­cý­or­ta­dan­kal­dýr­dý­ðýn­dan­bu­iþ­le­meþ­gul­o­lan

AVUSTRALYA'YA ÝSLÂMÝYETÝN GÝRÝÞÝ Müs­lü­man­la­rýn­A­vus­tral­ya’ya­ge­li­þi­üç dev­re­de­e­le­a­lý­nýr:­ I.­Dün­ya­Sa­va­þý’ndan­ön­ce;­II.­Dün­ya­Sa­va­þý'nda­ve­I­I.­Dün­ya­Sa­va­þý’ndan­son­ra­ge­len­ler. A­vus­tral­ya­ký­yý­la­rý­na­ilk­ge­len­Müs­lü­man­lar, X.­yüz­yýl­da­A­rap­tüc­car­la­rý­ve­XVI.­yüz­yýl­da En­do­nez­ya­a­da­la­rýn­dan­ge­çen­ba­lýk­çý­ve­sey­yah­lar­dýr.­Ül­ke­ye­yer­le­þen­ilk­Müs­lü­man­lar 1860’lý­yýl­lar­da­bu­ra­ya­ge­len­Af­ga­nis­tan­lý­de­ve­sü­rü­cü­le­ri­dir.­ Dý­þa­rý­dan­ge­le­rek­ký­yý­böl­ge­le­ri­ne­yer­le­þen Av­ru­pa­lý­sö­mür­ge­yö­ne­ti­ci­le­ri,­ka­ra­nýn­iç­böl­ge­le­ri­ni­keþ­fet­mek,­bu­ra­la­ra­se­ya­hat­ler­dü­zen­le­mek­ve­ül­ke­yi­gü­ney­den­ku­ze­ye­boy­dan­bo­ya­ge­çe­bil­mek­a­ma­cýy­la­de­ve­ler­den­fay­da­lan­ma­yý­dü­þün­müþ­ve­bu­se­bep­le­ilk­de­fa­1860­yý­lýn­da­Keþ­mir­li­Dost­Mu­ham­med­ve­i­ki­ar­ka­da­þý­i­le­yir­mi­dört­de­ve­yi­ül­ke­ye­ge­tir­miþ­ler­dir. Ro­yal­So­ci­ety­of­Vic­to­ri­a­þir­ke­ti­nin­de­ne­ti­min­de­Bur­ke­ve­Wills­þe­hir­le­ri­a­ra­sýn­da­se­fer­le­re baþ­la­yan­Dost­Mu­ham­med,­Me­lin­de­e’ye­yer­leþ­miþ,­an­cak­bir­kaç­yýl­son­ra­öl­müþ­tür.­ Ar­dýn­dan­1866­yý­lýn­da­yüz­yir­mi­de­ve­i­le bir­lik­te­on­i­ki­Af­ga­nis­tan­lý­Müs­lü­man­de­ve sü­rü­cü­sü­da­ha­ge­ti­ril­miþ­ve­bun­la­rý­her­yýl ye­ni­ge­len­ler­ta­kip­et­miþ­tir.­Böy­le­ce­ö­zel­lik­le A­vus­tral­ya’nýn­ba­tý,­gü­ney­iç­böl­ge­le­rin­de ön­ce­le­ri­de­ve­ker­van­la­rýn­da,­da­ha­son­ra­i­se de­mir­yo­lu­in­þa­a­tý,­tel­graf­hat­tý­te­si­si,­ma­den­ci­lik,­su­ku­yu­su­aç­ma,­ke­þif­se­ya­hat­le­rin­de­ta­þý­yý­cý­lýk­yap­ma,­a­da­nýn­üc­ra­kö­þe­le­ri­ne­er­zak gö­tür­me­gi­bi­iþ­ler­de­ça­lý­þan­bir­Müs­lü­man ce­ma­a­ti­doð­muþ­ol­du.­ Ö­t e­yan­d an­ay­n ý­dö­n em­d e­En­d o­n ez­ya’dan­ba­lýk­çý­lýk­ve­in­ci­av­cý­lý­ðý­a­ma­cýy­la­ge­len­Müs­lü­man­Ma­lay­lar­da­ül­ke­nin­ku­zey­ba­tý­sý­i­le­ku­zey­böl­ge­le­rin­de­Bro­o­me,­Dar­win­ve Thurs­day­A­da­sý­na­yer­le­þe­rek­Müs­lü­man­ce­ma­at­le­ri­ni­o­luþ­tur­du­lar.­ Af­gan­lý­lar­ i­le­ Ma­lay­lar­ A­vus­tral­ya’da­ki ilk­Ýs­lâ­mî­grup­la­rý­teþ­kil­et­ti­ler.­De­ve­sü­rü­cü­sü­ o­la­rak­ ül­ke­ye­ ge­len­ ve­ çe­þit­li­ iþ­ler­le uð­ra­þan­Af­gan­lý­lar,­bil­has­sa­ül­ke­nin­iç­böl­-

Ülkedeki refah seviyesi oldukça yüksek.

Avustralya’daki bereketin sebepleri neler olabilir? Hýristiyan bir ülke olan Avustralya’daki bu bolluk ve bereketin sebepleri neler olabilir? 1- Allah’ýn koyduðu kanunlara, çalýþma kanununa uyuyorlar. Malûm, Hâlýký’nýn iki türlü kanunu vardýr: nTeþrii dediðimiz þeriat, din, Ýlâhî emirler, kanunlar. nTekvini (mükevvenat, oluþsal âlem) kanunu, tabiat kanunu, adetullah, sünnetullah kanunu. Ýþte, çalýþmanýn bir kanun olduðunu ilân eden Ýlâhî fermanýn meali: Evet, bu Ýlâhî bir kanundur ve o kanuna kim ittiba ederse, Allah’ýn þeriatýna uymuþ olur. Allah’ýn þeriatýna uyan kazanýr. Meselâ, insanlarý baþþehir Canberra’ya taþýmýyor. Baþþehri vatandaþýn ayaðýna götürüyor. Seçilen milletvekili, seçildiði eyalette ofisinde çalýþýyor; vatandaþla iç içe. Yanýnda dört beþ memur var. Vatandaþ derdi oldu mu, gelip ona söylüyor. Meclis toplandýðýnda, bir iki memurunu alarak baþþehir Canberra’ya gidiyor, iki-üç gün kalarak tekrar vatandaþa dönüyor… Hatta, öðretmenleri Canberra veya Eyalet Hükümetinin bakanlarý tayin etmiyor. Okul idaresi öðretmenini buluyor; anlaþmayý yapýyor; devlet maaþýný ödüyor! Bir de Türkiye’yi düþününüz! Bütün vatandaþlar Ankara’ya taþýnýyor!

Müs­lü­man­lar­zor­du­rum­da­kal­mýþ­lar,­ba­zý­la­rý­ül­ke­le­ri­ne­dö­ner­ken­ba­zý­la­rý­da­iþ­de­ðiþ­ti­re­rek­baþ­ka­a­lan­lar­da­ça­lýþ­ma­ya­baþ­la­mýþ­lar­dýr. 1911’de­bu­ül­ke­de­bu­lu­nan­Müs­lü­man­la­rýn sa­yý­sý­2020’ye­ka­dar­düþ­müþ­ve­var­lýk­la­rý­ný de­vam­et­tir­me­de­bü­yük­zor­luk­lar­la­kar­þý­laþ­mýþ­lar­dýr.­ XX.­yüz­yý­lýn­ba­þý­na­ka­dar­dý­þa­rý­dan­ge­len göç­men­ler­A­vus­tral­ya’nýn­çe­þit­li­sa­hil­le­rin­de teþ­ki­lât­la­na­rak­Ýs­lâm­mer­ke­zi­ve­ca­mi­ler­te­sis et­miþ­ler­dir.­Ül­ke­de­ilk­Ýs­lâm­mer­ke­zi­(1889) ve­ca­mi­si­(1896)­A­de­la­i­de­de­a­çýl­mýþ­o­lup bun­la­rý­Mar­re­e,­Perth,­Bro­ken­Hill,­Bris­ba­ne gi­bi­þe­hir­ler­de­a­çý­lan­ca­mi­ler­ta­kip­et­miþ­tir. Ay­rý­ca­Bro­o­me,­Dar­win,­Port­Hel­dand,­Fa­ri­na,­O­od­rat­ta,­Brids­vil­le,­A­li­ce­Springs­ve­Co­ol­gar­di­e­þe­hir­le­rin­de­de­kü­çük­mes­cid­ler­ku­rul­muþ­tur.­Bu­dö­nem­de­in­þa­e­di­len­ca­mi­ler­den­i­ki­ta­ne­si­ (Perth­ve­A­de­la­i­de)­ bu­gün­hâ­lâ a­yak­ta­o­lup­i­ba­de­te­a­çýk­týr.­ XX.­yüz­yý­lýn­ba­þýn­dan­1953’e­ka­dar­Bal­kan­lar’dan,­E­ge­a­da­la­rýn­dan,­Ar­na­vut­luk­ve Ba­tý­Trak­ya’dan­ba­zý­Türk­ler­bu­ra­ya­göç­et­miþ­ler­dir.­Ý­tal­ya'nýn­O­ni­ki­A­da’yý,­Yu­na­nis­tan’ýn­da­E­ge­a­da­la­rý­ný­iþ­gal­et­me­le­ri­ve­ö­zel­lik­le­I.­Dün­ya­Sa­va­þý’ndan­son­ra­Os­man­lý Dev­le­ti’nin­da­ðýl­ma­sý­ü­ze­ri­ne­Ro­dos,­Ýs­tan­köy,­Mi­dil­li­ve­di­ðer­a­da­lar­dan­ge­len­Türk­lerle­çe­þit­li­es­ki­Os­man­lý­yurt­taþ­la­rý­A­vus­tral­ya’ya­yer­leþ­miþ­ler­dir.­ Ko­mü­nist­i­da­re­nin­ku­rul­ma­sý­ü­ze­ri­ne­de Bul­ga­ris­tan’dan­ba­zý­Türk­ler­bu­ra­ya­göç­et­miþ­ler­dir.­II.­Dün­ya­Sa­va­þý­a­ra­sýn­da­Av­ru­pa’dan­göç­e­den­Müs­lü­man­göç­men­le­rin­ül­ke­ye­ko­lay­gir­me­le­ri­Ýn­gi­liz,­Ý­tal­yan,­Yu­nan­ve Bul­gar­pa­sa­por­tu­ta­þý­ma­la­rý­se­be­biy­le­dir.­Bu­ra­ya­ilk­ge­len­göç­men­ler­ön­ce­sa­vaþ­kamp­la­rý­na­yer­leþ­ti­ril­miþ,­da­ha­son­ra­da­top­rak­tah­sis­e­di­le­rek­ken­di­le­ri­ne­çift­çi­lik­yap­ma­im­kâ­ný­ve­ril­miþ­tir.­Fa­kat­bun­la­rýn­bir­kýs­mý­Müs­lü­man­lýk­la­rý­ný­ko­ru­ya­ma­mýþ­ve­A­vus­tral­ya top­lu­mu­i­çe­ri­sin­de­e­ri­miþ­ler,­bir­kýs­mý­da savaþýn­ardýndan­ken­di­ül­ke­le­ri­ne­ge­ri­dön­müþ­ler­dir.­ I­I.­Dün­ya­Sa­va­þý’ndan­son­ra­i­da­re­nin­kar­þý ted­bir­le­ri­ne­rað­men­Ar­na­vut­luk,­Yu­gos­lav­ya, Lüb­nan,­Su­ri­ye,­Mý­sýr,­Kýb­rýs­ve­Tür­ki­ye’den A­vus­tral­ya’ya­yö­ne­len­Müs­lü­man­gö­çü,­bil­has­sa­1960’tan­son­ra­yo­ðun­la­þa­rak­de­vam­et­miþ­tir.­Yu­gos­lav­ya’nýn­Bos­na­þeh­rin­den­ge­len­ler­A­de­la­i­de,­Mel­bo­ur­ne­ve­Sydney’de­ki Ýs­lâ­mî­teþ­kî­lât­lar­da­ak­tif­rol­oy­nar­ken­ö­zel­lik­le­1948-1952­a­ra­sýn­da­Kýb­rýs’tan­ge­len­Türk­ler­Sydney­ve­Mel­bo­ur­ne’de­ge­niþ­bir­ce­ma­at o­luþ­tur­muþ­lar­dýr. 1968’den­i­ti­ba­ren­ül­ke­nin­ik­ti­sa­dî­a­lan­da ih­ti­yaç­duy­du­ðu­iþ­gü­cü­nü­kar­þý­la­mak­i­çin im­za­la­nan­göç­an­laþ­ma­la­rý­u­ya­rýn­ca­Tür­ki­ye, Lüb­nan,­Mý­sýr­ve­Su­ri­ye’den­ge­len­göç­men­ler­fab­ri­ka­lar­da­ça­lýþ­tý­rýl­mýþ­lar­dýr.­Bun­lar­ýn ya­nýn­dan­Hin­dis­tan,­Pa­kis­tan,­Çin,­Bur­ma, Sov­yet­ler­Bir­li­ði­ve­Gü­ney­Af­ri­ka’dan­da­ge­len­ler­ol­muþ­ve­böy­le­ce­A­vus­tral­ya’da­çok mil­let­li­bir­Ýs­lâm­ce­ma­a­ti­mey­da­na­gel­miþ­tir.1 Dipnot: 1- Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi, Ýstanbul 1991, IV, 167-172, “Avustralya” maddesi.

{

YARIN: AVUSTRALYA'DAKÝ MÜSLÜMAN CEMAATLER

{

Avustralya'da farklý ülkelerden gelmiþ binlerce Müslüman var.

AVUSTRALYA'DA DÝN VE VÝCDAN HÜRRÝYETÝ A­vus­tral­ya’da­bir­ke­sim,­di­ni­ya­þa­mak i­çin­mü­kem­mel­bir­yer­o­lu­ðu­nu­söy­lü­yor. Bir­di­ðer­ke­sim­i­se,­kö­tü­lük­ve­o­lum­suz­luk­lar­la­do­lu­ber­bat­bir­yer­ol­du­ðu­nu­id­di­a e­di­yor.­As­lýn­da­i­ki­si­de­hak­lý!­ Zi­ra,­A­vus­tral­ya­hak­ve­hür­ri­yet­ler­bah­çe­si­dir.­Bah­çe­ye­gi­ren­ler­fark­lý­yak­la­þým­ser­gi­li­yor.­Ki­mi­si,­çi­çek­le­re,­gü­zel­lik­le­re,­mey­ve­le­re,­göl­ge­le­re,­te­nez­zü­he­ta­lip.­Ki­mi­si­i­se, mez­bele­lik­le­re,­di­ken­le­re,­o­lum­suz­yön­le­re ki­lit­le­ni­yor!­Ya­ni,­her­kes­göz­lü­ðü­nün­ren­gi­ne gö­re­ba­ký­yor! Ýl­ko­kul­dan­ü­ni­ver­si­te’ye,­res­mî­da­i­re­ler­den­ö­zel­þir­ket­le­re,­fab­ri­ka­la­ra­ka­dar­is­te­yen di­nî­i­na­n­cý­nýn­ge­re­ði­ba­þör­tü­lü­ve­ya­baþ­ka­ký­ya­fe­tiy­le­ser­best­çe­gi­re­bi­li­yor.­ Bir­kar­de­þi­mi­zin­ký­zý­il­ko­kul­d a,­bü­l uð­ça­ð ý­n a­e­riþin­ce­ba­þör­tü­sü­ta­kar.­O­kul­mü­dü­rü­e­ve­mek­tup­gön­de­rir:­“Ký­z ý­n ýz­ör­tün­dü­ðü­ne­gö­re, di­ni­nin­di­ðer­ve­ci­be­le­ri­ni­de­ye­ri­n e­ ge­t i­r e­c ek. Her­ko­lay­lý­ðý­gös­ter­m e­y e­ha­z ý­r ýz; na­maz­la­rý­ný­ký­la­cak bir­me­kân­ha­zýr­la­ya­lým­mý?” Mes­cid­le­ri­sa­de­ce­o­kul­lar­da­aç­mý­yor­lar.­Bü­tün­fab­ri­ka ve­iþ­yer­le­rin­de­i­ba­det­ha­ne­ler­bulunuyor. Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­nýn­da­nýþ­ma­ný,­i­þe­gi­rer­ken, “Tek­bir­þar­tým­var!”­di­yor­ba­ka­na.­“Cu­ma na­ma­zý­na­git­mem­ge­re­kir.”­ Al­dý­ðý­ce­vap­þu: “Ta­mam­o­fis­gün­lü­ðü­ne, ran­de­vu­def­te­ri­ne­þu­sa­at­ler­de­Cu­ma­na­ma­zýn­da!”­di­ye­yaz.­ *** 26­A­ra­lýk­2009’da­“Ev­li­li­ðe­Doð­ru­ve­A­i­le­de­ Mut­lu­luk­ Yol­la­rý”­ i­sim­li­ kon­fe­rans­ta bir­ sür­priz­le­ kar­þý­laþ­týk.­ O­ da,­ 30­ yýl­ ön­ce Sam­sun’da­ký­sa­bir­dö­nem­Med­re­se-i­Nu­ri­ye’de­ be­ra­ber­ kal­dý­ðý­mýz­ hem­þeh­rim,­ köy­lüm­Sa­lih­Bak’la­kar­þý­laþ­mam.­Ý­lim­Ko­le­jin­de­ din­ der­si­ öð­ret­me­ni.­ Cu­mar­te­si-Pa­zar gün­le­ri­ de­ öð­ren­ci­le­re­ Kur’ân,­ fý­kýh,­ din­ i­le

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

em, hiç mümkün olur mu ki, bu güzel masnuât ile kendini zîþuura tanýttýran ve kýymetli nimetler ile kendini sevdiren Sâni-i Zülcelâl, onun mukabilinde, zîþuurdan marziyâtý ve arzularý ne olduðunu, bir elçi vâsýtasýyla bildirmesin?

H

Y 7 ÞUBAT 2010 PAZAR

Hamburg’da ezan sesi

Hayýrsever Müslümanlarýn baðýþlarýyla inþa edilen Rendsburg Merkez Camiinde banka kredisi kullanýlmadý.

ALMANYA’NIN Schleswig-Holstein eyaletinde Almanya Ýslâm Toplumu’na baðlý (BIG) Rendsburg Merkez camiinde ilk ezan Cuma namazý için cami imamý Hamdi Uygun tarafýndan okundu. Rendsburg Belediye Baþkaný Andreas Breitner önceki gün yaptýðý açýklamada, anayasal özgürlük ve din hürriyeti kapsamýnda minareden ezan okunmasý yönünde karar alýndýðýný açýklamýþtý. Belediye meclisi haftada 7 gün 5 vakit ezan ve ayrýca sela okunmasýna da izin verilmiþti. Ýlk etapta toplumu alýþtýrmak için sadece Cuma günleri öðle namazý, 1 yýl sonra da sabah 06.00 ile akþam 22.00 arasýna denk gelen namazlar için ezan okunacaðýný belirten BÝG Baþkaný Ramazan Uçar, ‘’Her ne kadar haftada 7 gün ezan okunmasý yönünde belediyeden izin çýkmýþsa da, biz toplumu ezana yavaþ yavaþ alýþtýrmak istiyoruz. Bu sebeple ilk olarak Cuma günü öðle ezaný okuduk. Bir sonra da haftada 7 gün ve 5 vakit, sabah 06.00 ile 22.00 arasýna denk gelen saatlerde ezan okuyacaðýz’’ dedi. Uçar, 1,5 milyon avroya mal olan caminin hayýrsever Müslümanlarýn ba ðýþ la rýy la in þa e dil di ði ni, ban ka kre di si kul la nýl ma dý ðý ný sözlerine ekledi. Schleswig-Holsetin Eyaleti Baþbakaný Peter Harry Carstensen’in de katýlýmýyla görkemli bir törenle açýlan Osmanlý ve Selçuklu mozaiði ile donatýlmýþ 26 metre yüksekliðinde 2 minaresi bulunan caminin yapýmý 10 yýl sürmüþtü. Hamburg / aa

Bediüzzaman, Sözler, s. 63

Göbeðin içinde servet yatýyor HÜCRESEL Tedavi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Osman Ýlhan, kilolu kiþilerin göbek yaðýnda kök hücre olduðunun ortaya çýktýðýný belirterek, ‘’Ýleride göbek yaðýnda bulunan kök hücreler, estetik olarak hoþ görülmeyen göbekli kiþilere avantaj saðlayacak’’ dedi. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi de olan Prof. Dr. Ýlhan, hematoloji alanýnda birçok hastalýðýn tedavisinde yýllardýr kullanýlan kök hücrenin, hücrenin biyolojisi ve plastisitesinden kaynaklanan iyileþtirici ve yenileþtirici özelliði ile son yýllarda bütün týp alanýn-

da bu konudaki araþtýrmalarýn baþlamasýna sebep olduðunu söyledi. Prof. Dr. Ýlhan, ‘’obez olarak tanýmlanan kilolu kiþilerin göbek yaðýnda kök hücre olduðunun ortaya çýktýðýna’’ da deðinerek, ‘’Ýleride göbek yaðýnda bulunan kök hücreler estetik olarak hoþ görülmeyen göbekli kiþilere avantaj saðlayacak. Göbek yaðýnda bulunan kök hücreleri kiþinin kendisine yönelik kullanabileceðiz. Saçý dökük kiþilere yönelik uygulanan kök hücre tedavisinde de yüzde 20 oranýnda baþarý saðlandýðý biliniyor’’ diye konuþtu. Ankara / aa

Japonlar, yazýyý silebilen yazýcý üretti

Þubat ayýnda pamuk hasadý þaþýrttý

JAPONLAR, kâðýda yazdýðý yazý ve þekilleri silebilen yazýcý üretti. Teknoloji alanýndaki yenilikleri yayýmlayan Rus Ruformator internet sitesindeki habere göre, yeni geliþtiren yazýcý, kâðýttaki basýlý yazýlarý yeniden silerek, ayný kâðýda 1000 defa baský yapma imkâný tanýyor. PrePeat adý verilen ve mürekkep veya toner kullanýlmayan yazýcýda yazýlar, ýsýya duyarlý plâstikle kâðýt üzerine aktarýlýyor. Üzerinde “Yazdýr”, “Sil”, “Sil ve Yazdýr” tuþlarý bulunan yazýcý, þimdilik sadece siyah baský yapabiliyor.

TÜRKÝYE’NÝN birçok bölgesi soðuk ve kar yaðýþýnýn etkisinde kalýrken, Adana’nýn Ceyhan ilçesinde Çukurova’nýn beyaz altýný olarak bilinen pamuðun Þubat ayýnda hasat edilmesi görenleri þaþýrttý. Candan Karataþ adlý çiftçi, hasadýný yaptýðý pamuðun ikinci ürün ekimi olduðunu söyledi. Karataþ, “Ben bu yýl 100 dönüm arazide pamuk ekimi gerçekleþtirdim. Ekimi ise Haziran ayýnýn sonunda yaptým. Aralýk ayýnda hasadý olur. Ancak hasat döneminde hava þartlarý yaðýþlý geçti. Ve ardýndan da iþçi sýkýntýsý yaþanýnca hasat da bugünlere kaldý” dedi. Ceyhan / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

07 Şubat 2010  

Yeni Asya´nın 07 Şubat 2010 baskısı

07 Şubat 2010  

Yeni Asya´nın 07 Şubat 2010 baskısı

Advertisement