Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

SALÝH MEMECAN

AVUSTRALYA’DA BAÞÖRTÜLÜ POLÝS

KARÝKATÜRE DÂVÂ AÇMAK UTANÇ VERÝCÝ

HÜR OLDUÐU KADAR ÂDÝL BÝR ÜLKE Ali Ferþadoðlu’nun notlarý sayfa 15’te

Haberi sayfa 4’te “ELÝF” eki iç sayfalarda

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr

6 ÞUBAT 2010 CUMARTESÝ / 75 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.344

ÝNSANLIK DIÞI YASAK KALKSIN EMÝNE ERDOÐAN’IN BAÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREKÇESÝYLE GATA’YA ALINMAMASINI GENELKURMAY BAÞKANI BAÞBUÐ DA SAVUNAMADI. TÜRKÝYE BU UTANÇTAN KURTULMALI n12­Ey­lül­dar­be­si­nin­“ar­ma­ða­ný”­o­lan­ve­yýl­lar­dýr­ mil­yon­lar­ca­ in­sa­ný­ mað­dur­ e­den­ ka­nun­suz ba­þör­tü­sü­ ya­sa­ðý,­ ya­sa­ðýn­ en­ ka­tý­ uy­gu­la­yý­cý­sý bir­ ku­ru­mun­ ba­þý­ ta­ra­fýn­dan­ da­ sa­vu­nu­la­maz ha­le­ gel­di.­ Ka­tý­ la­ik­lik­ an­la­yý­þý­nýn­ ü­rü­nü­ o­la­rak da­ya­tý­lan,­ev­ren­sel­ve­in­sa­nî­de­ðer­ler­le­baðdaþmayan­ya­sak­u­tan­cý­Tür­ki­ye'ye­ya­kýþ­mý­yor.­ Türkiye, 30 yýldýr yaþadýðý kanunsuz baþörtüsü yasaðýndan bir an önce kurtulmak istiyor. Milyonlarca maðdur üreten yasak, birkaç neslin heba olmasýný ve beyin göçünü netice verdi.

BAÞBUÐ'UN AÇIKLAMALARI ÝKTÝDARI MEMNUN ETTÝ

AKP olumlu buldu ÇELÝK: NEDAMET DUYULMUÞ OLMASI ÖNEMLÝ BÝR GELÝÞME nAKP­ Ge­nel­ Baþ­kan­ Yar­dým­cý­sý­ Hü­se­yin­ Çe­lik,­ Ge­nel­kur­may Baþ­ka­ný­Ýl­ker­Baþ­buð’un­E­mi­ne­Er­do­ðan’ýn­GA­TA’ya­a­lýn­ma­ma­sýy­la­ il­gi­li­ ‘Keþ­ke­ ol­ma­say­dý’­ yö­nün­de­ki­ a­çýk­la­ma­la­rý­nýn­ mem­nu­ni­yet­ ve­ri­ci­ ol­du­ðu­nu­ kay­de­de­rek,­ “Ne­ti­ce­ i­ti­ba­riy­le­ ol­muþ, bit­miþ­bir­þe­yi­ge­ri­ge­tir­mek­müm­kün­de­ðil,­a­ma­bun­dan­ne­da­met­ du­yul­ma­sý­ hem­ de­mok­ra­si­miz­ a­çý­sýn­dan,­ hem­ de­ in­san hak­la­rý­a­çý­sýn­dan­i­yi­bir­ge­liþ­me­dir.­Doð­ru­su­nu­is­ter­se­niz­bu­nu çok­o­lum­lu­bu­lu­yo­rum”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Haberi sayfa 4’te

ORG. BAÞBUÐ: KEÞKE YAÞANMASAYDI nHür­ri­yet­ga­ze­te­si­ne­be­ya­nat­ve­ren­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Or­ge­ne­ral­Ýl­ker­Baþ­buð,­Baþ­ba­kan Er­do­ðan'ýn­e­þi­E­mi­ne­Er­do­ðan'ýn­ba­þý­ör­tü­lü­ol­du­ðu­ge­rek­çe­siy­le­GA­TA'ya­a­lýn­ma­mýþ­ol­ma­sý­ko­nu­sun­da,­“Keþ­ke­ol­ma­say­dý.­Keþ­ke­bu­o­lay­ya­þan­ma­say­dý.­Ýn­sa­nî­bo­yut­tan­ba­kar­sak­bu­o­la­yý­bu­gün­sa­vun­ma­mýz­müm­kün­de­ðil”­di­ye­rek­in­san­lýk ayýbý­o­lan­ya­sa­ðý­sa­vu­na­ma­dý.­Haberi sayfa 4’te

HUKUKÇULAR DERNEÐÝ BAÞKANI AV. KÂMÝL UÐUR YARAL:

EMEKLÝ TUÐGENERAL ADNAN TANRIVERDÝ:

Tek maðdur Emine Haným deðil

Baþbuð’un sözleri popülist

SENDÝKALAR GREVÝ DEÐERLENDÝRDÝ:

EMASYA PROTOKOLÜ KALKTI, SORULAR BÝTMEDÝ

Fiþlemeler ne olacak?

Eylem baþarýlýydý

ÇANDAR: BU FÝÞLERÝN TAMAMEN ÝMHA EDÝLMESÝ GEREKÝR

EVREN: ASIL AMACIMIZ, ÝKTÝDARIN MESAJI ALMASIDIR nKa­mu­ E­mek­çi­le­ri­ Sen­di­ka­la­rý­ Kon­fe­de­ras­yo­nu­ Ge­nel Baþ­ka­ný­Sa­mi­Ev­ren,­Ýs­tan­bul’da­ya­pý­lan­ey­le­mi­de­ðer­len­dir­di.­Ev­ren,­“Bu­ra­da­ya­pý­lan­ey­le­mi­ba­þa­rý­lý­gö­rü­yo­ruz.­An­cak­bi­zim­e­sas­a­ma­cý­mýz,­ik­ti­da­rýn­bu­me­sa­jý­mý­zý al­ma­sý­dýr”­de­di.­­Haberi sayfa 5’te

BANKALAR VATANDAÞI SOYUYOR

KAYBOLAN ÇOCUKLAR BULUNAMIYOR

nBan­ka­la­rýn­kre­di­kul­lan­dýr­dýk­la­rý­müþ­te­ri­le­rin­den pe­þin­o­la­rak­al­dýk­la­rý­üc­ret ve­ko­mis­yon­lar­2009­yý­lý­nýn O­cak-Ka­sým­dö­ne­min­de­2 mil­yar­955­mil­yon­li­ra­ya ka­dar­yük­sel­di.­Sayfa 5’te

nBah­çe­þe­hir­Ü­ni­ver­si­te­si Sos­yo­lo­ji­Bö­lüm­Baþ­ka­ný Prof.­Dr.­Ni­lü­fer­Nar­lý,­son i­ki­yýl­dýr­Tür­ki­ye’de­kay­bo­lan­yak­la­þýk­bin­ço­cu­ða hiç­bir­þe­kil­de­u­la­þý­la­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Sayfa 5’te

Haberi sayfa 4’te

Haberi sayfa 4’te

nYa­zar­ Cen­giz­ Çan­dar­ dün­kü­ Ra­di­kal­ ga­ze­te­sin­de­ki­ ya­zý­sýn­da “Bun­ca­yýl­E­MAS­YA’ya­sý­ðý­ný­la­rak­top­la­nan­is­tih­ba­rat­bil­gi­le­ri­ne da­ya­lý­fiþ­le­me­ler­ne­o­la­cak?­Bu­“fiþ­ler”in­im­ha­sý­ge­re­ki­yor.­Na­sýl im­ha­e­di­le­cek­ler?”­di­ye­sor­du.­

BAYRAMOÐLU: PROTOKOL KALKTI, BU YAPI TEMÝZLENMELÝ nÖ­te­ yan­dan­ Ye­ni­ Þa­fak­ ya­za­rý­ A­li­ Bay­ra­moð­lu­ da­ “E­MAS­YA Pro­to­ko­lü’nün­kal­dý­rýl­ma­sý­bir­ya­pý­lan­ma­nýn­ya­sal­ze­mi­ni­ni­or­ta­dan­ kal­dý­rý­yor.­ An­cak­ þim­di­ bu­ ya­pý­lan­ma­nýn­ te­miz­len­me­si­ni dik­kat­le­de­net­le­mek­ge­re­ki­yor”­di­ye­yaz­dý.­­Yazýlarý sayfa 6’da

Yarbay Dönmez’e hapis ve ihraç HAÝTÝ’DE BÝLÂNÇO AÐIR: 212 BÝN ÖLÜ— Haiti Baþbakaný JeanMax Bellerive, Amerikan CNN televizyon kanalýna yaptýðý açýklamada, Haiti’yi yerle bir eden depremle ilgili olarak ‘’200 binden fazla ölümüz var. Bana gelen son bilgilere göre ölü sayýsý 212 bine yükseldi’’ dedi. Baþbakan, ölü sayýsýnýn ‘’biraz daha artmasýndan’’ endiþe ettiðini de kaydetti. Haberi sayfa 5’te

nAnkara­Zir­Vadisi’nde­bulunan­mühimmatla­ilgili­olarak­yargýlanan Yarbay­ Mustafa­ Dönmez,­ Genelkurmay­ Baþkanlýðý­ Askerî Mahkemesinde­görülen­dâvâsýnda,­‘’Bir­kýsmý­cephane­niteliðinde­olan askerî­eþyayý­gizlemek’’­suçundan­dört­yýl­hapis­cezasýna­çarptýrýldý­ve Türk­Silâhlý­Kuvvetlerinden­çýkarýlmasýna­karar­verildi.­Sayfa 4’te

ISSN 13017748

FRANSA’DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI

Haberi sayfa 11’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2010 CUMARTESÝ

LÂHÝKA

Tesettür kadýnlar için fýtrîdir

. B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

Tesettür, kadýnlar için fýtrîdir ve fýtratlarý iktizâ ediyor. Çünkü kadýnlar hilkaten zayýf ve nazik olduklarýndan...

E

y­Pey­gam­ber! Ha­ným­la­rý­na,­kýz­la­rý­na­ve mü’min­le­rin­ha­ným­la­rý­na­söy­le,­ev­le­rin­den çýk­týk­la­rýn­da­dýþ­ör­tü­le­ri­ni­ü­zer­le­ri­ne­al­sýn­lar.”­(Ah­zâb­Sû­re­si,­33:59)­(i­lâ­â­hir)­â­ye­ti,­te­set­tü­rü­em­re­di­yor.­Me­de­ni­yet-i­se­fi­he­i­se, Kur’ân’ýn­bu­hük­mü­ne­kar­þý­mu­ha­lif­gi­di­yor.­Te­set­tü­rü­fýt­rî­gör­mü­yor,­bir­e­sa­ret­tir­di­yor.Ha­þi­ye­ El­ce­vap: Kur’ân-ý­Ha­kî­min­bu­hük­mü­tam­fýt­rî­ol­du­ðu­na­ve­mu­ha­li­fi­gayr-ý­fýt­rî­ol­du­ðu­na­de­lâ­let­ e­den­ çok­ hik­met­le­rin­den­ yal­nýz­ dört­ hik­me­ti­ni­be­yan­e­de­riz. Bi­rin­ci­Hik­met:­Te­set­tür,­ka­dýn­lar­i­çin­fýt­rî­dir­ve fýt­rat­la­rý­ik­ti­zâ­e­di­yor.­Çün­kü­ka­dýn­lar­hil­ka­ten­za­yýf ve­na­zik­ol­duk­la­rýn­dan,­ken­di­le­ri­ni­ve­ha­ya­týn­dan­zi­ya­de­sev­di­ði­yav­ru­la­rý­ný­hi­ma­ye­e­de­cek­bir­er­ke­ðin hi­ma­ye­ve­yar­dý­mý­na­muh­taç­bu­lun­du­ðun­dan,­ken­di­ni­sev­dir­mek­ve­nef­ret­et­tir­me­mek­ve­is­tis­ka­le­mâ­ruz­kal­ma­mak­i­çin­fýt­rî­bir­mey­li­var. Hem­ ka­dýn­la­rýn­ on­ a­det­ten­ al­tý­ ye­di­si,­ ya­ ih­ti­yar­dýr,­ ya­ çir­kin­dir­ ki,­ ih­ti­yar­lý­ðý­ný­ ve­ çir­kin­li­ði­ni her­ke­se­gös­ter­mek­is­te­mez­ler.­Ya­kýs­kanç­týr,­ken­din­den­da­ha­gü­zel­le­re­nis­be­ten­çir­kin­düþ­me­mek ve­ya­ te­ca­vüz­den­ ve­ it­ti­ham­dan­ kor­kar;­ ta­ar­ru­za mâ­ruz­ kal­ma­mak­ ve­ ko­ca­sý­ na­za­rýn­da­ hý­ya­net­le müt­te­hem­ol­ma­mak­i­çin,­fýt­ra­ten­te­set­tür­is­ter­ler. Hat­tâ­ dik­kat­ e­dil­se,­ en­ zi­ya­de­ ken­di­ni­ sak­la­yan, ih­ti­yar­lar­dýr.­ Ve­ on­ a­det­ten­ an­cak­ i­ki­ üç­ ta­ne­si bu­lu­na­bi­lir­ki,­hem­genç­ol­sun,­hem­gü­zel­ol­sun, hem­ken­di­ni­gös­ter­mek­ten­sý­kýl­ma­sýn. Ma­lûm­dur­ki,­in­san­sev­me­di­ði­ve­is­tis­kal­et­ti­ði­a­dam­la­rýn­na­za­rýn­dan­sý­ký­lýr,­mü­te­es­sir­o­lur.­El­bet­te a­çýk­sa­çýk­lýk­ký­ya­fe­ti­ne­gi­ren­gü­zel­bir­ka­dýn,­bak­ma­sý­na­hoþ­lan­dý­ðý­nâ­mah­rem­er­kek­ler­den­on­da­i­ki­ü­çü var­sa,­ye­di­se­ki­zin­den­is­tis­kal­e­der.­Hem­te­fah­huþ­ve te­fes­süh­et­me­yen­bir­gü­zel­ka­dýn,­na­zik­ve­se­rî­ü’t-te­es­sür­ol­du­ðun­dan,­mad­de­ten­te­si­ri­tec­rü­be­e­di­len, bel­ki­sem­len­di­ren­pis­na­zar­lar­dan­el­bet­te­sý­ký­lýr.­Hat­tâ­i­þi­ti­yo­ruz,­a­çýk­sa­çýk­lýk­ye­ri­o­lan­Av­ru­pa’da­çok­ka­dýn­lar,­bu­dik­kat-i­na­zar­dan­sý­ký­la­rak,­“Bu­al­çak­lar­bi­zi­göz­hap­si­ne­a­lýp­sý­ký­yor­lar”­di­ye­po­lis­le­re­þek­vâ­e­di­yor­lar.­De­mek,­me­de­ni­ye­tin­ref-i­te­set­tü­rü­hi­lâf-ý­fýt­rat­týr.­Kur’ân’ýn­te­set­tür­em­ri­fýt­rî­ol­mak­la­be­ra­ber,­o ma­den-i­þef­kat­ve­kýy­met­tar­bi­rer­re­fi­ka-i­e­be­di­ye­o­la­bi­len­ka­dýn­la­rý,­te­set­tür­i­le­su­kut­tan,­zil­let­ten­ve mâ­ne­vî­e­sa­ret­ten­ve­se­fa­let­ten­kur­ta­rý­yor. Hem­ka­dýn­lar­da­ec­ne­bî­er­kek­le­re­kar­þý,­fýt­ra­ten kor­kak­lýk,­ta­hav­vüf­var.­Ta­hav­vüf­i­se,­fýt­ra­ten,­te­set­tü­rü­ik­ti­za­e­di­yor.­Çün­kü,­se­kiz­do­kuz­da­ki­ka­bir zev­ki­cid­den­a­cý­laþ­tý­ra­cak­se­kiz­do­kuz­ay­a­ðýr­bir ve­led­yü­kü­nü­zah­met­le­çek­mek­le­be­ra­ber,­hâ­mi­siz bir­ve­le­din­ter­bi­ye­siy­le,­se­kiz­do­kuz­se­ne,­o­se­kiz do­kuz­da­ki­ka­gayr-ý­meþ­rû­zev­kin­be­lâ­sý­ný­çek­mek ih­ti­ma­li­var.­Ve­kes­ret­le­vâ­ki­ol­du­ðun­dan,­cid­den þid­det­le­nâ­mah­rem­ler­den­fýt­ra­tý­kor­kar­ve­ci­bil­li­ye­ti sa­kýn­mak­is­ter.­Ve­te­set­tür­le,­nâ­mah­re­min­iþ­ta­hý­ný aç­ma­mak­ve­te­ca­vü­zü­ne­mey­dan­ver­me­mek,­za­yýf hil­ka­ti­em­re­der­ve­kuv­vet­li­ih­tar­e­der.­Ve­bir­si­pe­ri ve­ka­le­si,­çar­þa­fý­ol­du­ðu­nu­gös­te­ri­yor.­ Mes­mû­â­tý­ma­gö­re,­mer­kez­ve­pa­yi­taht-ý­hü­kü­met­te,­çar­þý­i­çin­de,­gün­düz­de,­a­ha­li­nin­göz­le­ri­ö­nün­de,­ga­yet­â­di­bir­kun­du­ra­bo­ya­cý­sý,­dün­ya­ca­rüt­be­ten bü­yük­bir­a­da­mýn­a­çýk­ba­cak­lý­ka­rý­sý­na­bil­fi­il­sar­kýn­tý­lýk­et­me­si,­te­set­tür­a­ley­hin­de­o­lan­la­rýn­ha­yâ­sýz­yüz­le­ri­ne­bir­þa­mar­vu­ru­yor! Ha­þi­ye:­Mah­ke­me­ye­kar­þý­ve­mah­ke­me­yi­sus­tu­ran Lâ­yi­ha-i­Tem­yi­zin­mü­da­fa­a­týn­dan­bir­par­ça: “Ben­de­Ad­li­ye­nin­mah­ke­me­si­ne­de­rim­ki:­Bin üç­yüz­el­li­se­ne­de­ve­her­a­sýr­da­üç­yüz­el­li­mil­yon in­san­la­rýn­ha­yat-ý­iç­ti­mâ­i­ye­sin­de­en­kud­sî­ve­ha­ki­kat­lý­bir­düs­tûr-u­Ý­lâ­hî­yi,­üç­yüz­el­li­bin­tef­si­rin tas­dik­le­ri­ne­ve­it­ti­fak­la­rý­na­is­ti­na­den­ve­bin­üç­yüz el­li­se­ne­zar­fýn­dan­geç­miþ­ec­da­dý­mý­zýn­i­ti­kad­la­rý­na­ ik­ti­dâ­en­ tef­sir­ e­den­ bir­ a­da­mý­ mah­kûm­ e­den hak­sýz­bir­ka­ra­rý,­el­bet­te­rûy-i­ze­min­de­a­da­let­var­sa,­o­ka­ra­rý­red­ve­bu­hük­mü­nak­ze­de­cek­tir.” Lem’alar, 24. Lem’a

LÜGATÇE: cibilliyet: Yaratýlýþtan olan, huy, tabiat, karakter. fýtrat: Yaratýlýþ. fýtrî: Yaratýlýþtan, yaratýlýþla ilgili, yaratýlýþa ait. gayr-ý fýtrî: Yaratýlýþtan olmayan, yaratýlýþa aykýrý olan. hamî: Himaye eden, koruyan, sahip çýkan. hilâf-ý fýtrat: Yaradýlýþ maksadýna zýt. mâden-i þefkat: Þefkat madeni, kaynaðý. medeniyet-i sefihe: Gayrimeþru zevk ve eðlencelere

sevkedici medeniyet. mesmuât: Duyulanlar, iþitilenler. ref-i te set tür: Te set tü rün kaldýrýlmasý. refika-i ebediye: Ebedî hayat arkadaþý. semlendirmek: Zehirlemek; kirletmek. tahavvüf: Korkuya düþme, korkma. tefahhuþ: Fuhþa girme, ahlâksýzlýk. tefessüh: Bozulma, kokuþma.

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Ey­insanlar!­Yeryüzündeki­helâl­ve­temiz­nimetlerden­yiyin.­Þeytanýn­izini­takip­etmeyin. Þüphesiz­ki­o­sizin­için­ap­açýk­bir­düþmandýr. Bakara Sûresi: 168 / Âyet-i Kerime Meâli

Manevî temizlik: Ýstiðfar NURLARDA SEYAHAT AHMET DEMÝRDÖÐMEZ ahmet-dd-33@hotmail.com

s­tad­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­Ý­kin­ci­Lem’a­da­Haz­ret-i­Ey­yüb­A­ley­his­se­lâ­mýn­ya­ra­be­re­i­çin­de­e­pey müd­det­kal­dýk­tan­son­ra,­ya­ra­la­rýn­dan­mey­da­na­ge­len­kurt­la­rýn­kal­bi­ne­ve­di­li­ne­i­liþ­ti­ði­za­man,­Ce­nâb-ý Hak’ka­ni­yaz­da­bu­lu­na­rak­o­va­zi­ye­tin­den­kur­tul­du­ðu­nu­an­la­týr­ken;­biz­le­re­dö­ne­rek,­“Haz­ret-i­Ey­yub­A­ley­his­se­lâ­mýn­za­hi­ri­ya­ra­has­ta­lýk­la­rý­nýn­mu­ka­bi­li,­bi­zim­ba­tý­nî­ve­ru­hî­ve­kal­bî­has­ta­lýk­la­rý­mýz­var­dýr.­Ýç­dý­þa,­dýþ­i­çe­bir çev­ril­sek,­Haz­ret-i­Ey­yub’dan­da­ha­zi­ya­de­ya­ra­lý­ve­has­ta­lýk­lý­gö­rü­ne­ce­ðiz.­Çün­kü­iþ­le­di­ði­miz­her­bir­gü­nah,­ka­fa­mý­za­gi­ren­her­bir þüp­he,­kalp­ve­ru­hu­mu­za­ya­ra­lar­a­çar­(...)­Bi­zim­ma­ne­vî­ya­ra­la­rý­mýz (gü­nah­lar) pek­u­zun­o­lan­ha­yat-ý­e­be­di­ye­mi­zi­teh­dit­e­di­yor­(...) Gü­nah­lar­dan­ge­len­ya­ra­lar­ve­ya­ra­lar­dan­ha­sýl­o­lan­ves­ve­se­ler,­þüp­he­ler—ne­u­zü­bil­lah—ma­hall-i­i­man­o­lan­ba­týn-ý­kal­be­i­li­þip­i­ma­-

ný­ze­de­ler­(...) E­vet,­gü­nah­kal­be­iþ­le­yip,­si­yah­lan­dý­ra­si­yah­lan­dý­ra,­ta nur-i­i­ma­ný­çý­ka­rýn­ca­ya­ka­dar­ka­tý­laþ­tý­rý­yor.­Her­bir­gü­nah­i­çin­de­küf­re­gi­de­cek­bir­yol­var. O­gü­nah,­is­tið­far­i­le­ça­buk­im­ha­e­dil­mez­se,­kurt­de­ðil,­bel­ki kü­çük­bir­ma­ne­vî­yý­lan­o­la­rak­kal­bi­ý­sý­rý­yor”­(Lem’a­lar,­s.­21) i­ka­zý­ný ya­pý­yor.­Gü­nü­mü­zün­yo­ðun­gü­nah­at­mos­fe­ri­ne­dik­kat­le­ri­çe­ki­yor. Bu­gü­nah­sa­ða­na­ðý­ný­ber­ta­raf­et­me­nin­bir­yo­lu­nun­ve­ça­re­si­nin­de is­tið­far­ya­ni­Ce­nâb-ý­Hak’tan­af­di­le­mek,­tev­be­et­mek­ve­piþ­man­lý­ðý­mý­zý­sun­mak­ol­du­ðu­nun­al­tý­ný­çi­zi­yor.­Bir­ne­vî­ma­ne­vî­te­miz­lik ci­ha­zý­o­lan­is­tið­fa­rý,­her­an­dev­re­de­tu­ta­rak,­her­ta­raf­tan­hü­cum­e­den­gü­nah­la­ra­kar­þý­kul­la­nýp;­gü­nah­la­rý­mý­zýn­bi­rik­me­si­ne­mey­dan ver­me­den,­on­la­rý­he­men­im­ha­et­me­miz­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­ti­yor. Bu­ i­ti­bar­la,­ is­tið­far­ bi­zim­ hiç­bir­ za­man­ vaz­ge­çe­me­ye­ce­ði­miz bir­te­miz­lik­ve­ta­mir­ci­ha­zý­mýz­ol­ma­lý­dýr.­Çün­kü,­bu­dün­ya­mi­sa­fir­ha­ne­sin­de­u­zun­ve­zor­lu­bir­im­ti­han­sü­re­cin­den­geç­mek­te­yiz.­Bu­im­ti­ha­nýn­ge­re­ði­o­la­rak,­in­sa­ný­her­an­bü­yük­teh­li­ke­le­re at­mak­la­va­zi­fe­li­þey­tan­ve­þey­ta­ný­her­va­kit­din­le­yen,­on­dan­ders a­lan­ bir­ ne­fis­le­ bir­lik­te­ ya­þý­yo­ruz.­ Ve­ e­li­mi­ze­ de­ bir­ cüz’î­ i­ra­de ve­ril­miþ.­Bu­im­ti­ha­ný­ba­þa­rýy­la­geç­mek­i­çin,­cüz’î­i­ra­de­mi­zi­le­hi­miz­de­kul­lan­ma­mýz­ge­re­ki­yor.­Bu­nun­i­çin­de,­ha­ta­ve­ku­sur­la­rý­mý­zý­ gö­rüp,­ Rab­bi­mi­ze­ arz­ e­de­rek,­ is­tið­far­ et­me­miz­ lâ­zým­dýr. Yok­sa,­þey­ta­nýn­en­mü­him­de­si­se­le­rin­den­bi­ri­o­lan­in­sa­na­ku­su­ru­nu­ i­ti­raf­ et­tir­me­mek,­ ya­ni­ hep­ ken­di­ni­ be­ðen­mek,­ baþ­ka­sý­ný be­ðen­me­mek­o­lan­ben­lik­tu­za­ðý­na­düþ­mek­teh­li­ke­siy­le­kar­þý­la­þý­rýz.­Bu­i­se,­is­tið­far­yo­lu­nu­ka­pa­yýp,­e­na­ni­ye­ti­tah­rik­e­de­rek,­a­vu­-

kat­gi­bi­nef­si­ni­mü­da­fa­a­et­ti­rir­ve­in­sa­ný­þey­ta­nýn­mas­ka­ra­sý­du­ru­mu­na­ dü­þü­rür.­ O­ za­man,­ þey­tan­la­rýn­ bu­ müt­hiþ­ tah­ri­ba­tý­na kar­þý­o­la­rak­en­mü­him­si­lâ­hý­mýz­ve­ta­mir­ci­ha­zý­mýz­o­lan­is­tið­fa­rý kul­lan­ma­mýz­þart­týr­ve­el­zem­dir.­(Lem’a­lar,­s.­214) Her­me­se­le­de­ol­du­ðu­gi­bi,­bu­is­tið­far­me­se­le­si­ni­de­en­gü­zel þe­kil­de­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­Ri­sâ­le-i­Nur­yo­luy­la­i­zah et­miþ­tir.­Yir­mi­al­týn­cý­Söz’de­is­tið­fa­rýn­ol­maz­sa­ol­maz­lý­ðý­ný­þöy­le­ce­be­yan­e­di­yor:­“Ey­in­san!­Se­nin­e­lin­de­ga­yet­za­yýf,­fa­kat­sey­yi­ât­ta­ve­tah­ri­bat­ta­e­li­ga­yet­u­zun­ve­ha­se­nat­ta­e­li­ga­yet­ký­sa­cüz’i ih­ti­ya­rî­na­mýn­da­bir­i­ra­den­var.­O­i­ra­de­nin­bir­e­li­ne­du­â­yý­ver­ki, sil­si­le-i­ha­se­nâ­týn­ (i­yi­lik­ler­zin­ci­ri­nin) bir­mey­ve­si­o­lan­Cen­ne­te e­li­ye­tiþ­sin­ve­bir­çi­çe­ði­o­lan­sa­a­det-i­e­be­di­ye­ye­e­li­u­zan­sýn.­Di­ðer­e­li­ne­is­tið­fa­rý­ver­ki,­o­nun­e­li­sey­yi­ât­tan­ký­sal­sýn­ve­o­þe­ce­re-i mel’u­ne­nin­ (lâ­net­len­miþ­a­ða­cýn) bir­mey­ve­si­o­lan­zak­kum-u­ce­hen­ne­me­ ye­tiþ­me­sin.­ De­mek,­ du­â­ ve­ te­vek­kül­ me­ye­lan-ý­ hay­ra bü­yük­ bir­ kuv­vet­ ver­di­ði­ gi­bi,­ is­tið­far­ ve­ tev­be­ da­hi­ me­ye­lan-ý þerr-i­ke­ser,­te­ca­vü­za­tý­ný­ký­rar.”­(Söz­ler,­s.­761) “Ýþ­te­bu­nun­i­çin­dir­ ki,­ Ce­nâb-ý­ Hakk’ýn­ Ga­fur,­ Ra­hîm­ (çok­ af­fe­den­ ve­ çok­ a­cý­yan)­ gi­bi­ i­ki­ is­mi,­ te­cel­lî-i­ a­zam­la­ ehl-i­ i­ma­na­ te­vec­cüh­ e­di­yor. Ve­Kur’ân-ý­Ha­kim’de­Pey­gam­ber­le­re­en­mü­him­ih­sa­ný­mað­fi­ret (af­fe­di­ci)­ ol­du­ðu­nu­gös­te­ri­yor­ve­on­la­rý­is­tið­far­et­me­ye­dâ­vet­e­di­yor.”­(Lem’a­lar,­s.­215)­ Mak­bul­bir­du­â­nýn­þart­la­rýn­dan­bi­ri­de­is­tið­far­dýr.­Bir­mü’min du­â­e­de­ce­ði­va­kit­ilk­ya­pa­ca­ðý­þey­is­tið­far­i­le­mâ­nen­te­miz­len­mek­tir.­Re­sûl-i­Ek­rem­E­fen­di­mi­ze­(asm)­va­hiy­i­le­su­nu­lan­ve­bü­yük­bir du­â­ki­ta­bý­o­lan­Cev­þe­nü’l-Ke­bîr’in­baþ­lan­gý­cý­is­tið­far­la­ol­ma­sý­bu me­se­le­ye­gü­zel­bir­ör­nek­tir.­Za­ten­Cev­þe­nü’l-Ke­bîr­se­ra­pa­is­tið­far­la­do­na­týl­mýþ­týr.­Ay­rý­ca­Üs­tad­Be­di­üz­za­man’ýn,­Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý’nda­bir­çok­ba­his­le­ri­du­â­ve­is­tið­far­la­bi­tir­me­si­de­bu­e­hem­mi­ye­ti­or­ta­ya­koy­mak­ta­dýr. Ýs­tið­far­du­â­da­ol­du­ðu­gi­bi,­mak­bul­ve­kâ­mil­bir­i­ma­nýn­da­ge­rek­le­rin­den­dir.­Haz­ret-i­Üs­tad­E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý’nda­bir­mek­tup­ta,­bu hu­sus­ta­çok­net­i­fa­de­ler­kul­la­ný­yor:­“Al­lah’a­i­man­et­mek­Kur’ân-ý A­zi­müþ­þan’ýn­ders­ver­di­ði­gi­bi,­O­Hâ­lýk’ý,­sý­fat­la­rý­i­le,­i­sim­le­ri­i­le­u­mum­kâ­i­na­týn­þe­ha­de­ti­ne­is­ti­na­den­kal­ben­tas­dik­et­mek;­ve­el­çi­le­riy­le­gön­der­di­ði­e­mir­le­ri­ta­ný­mak;­gü­nah­ve­em­re­mu­ha­le­fet­et­ti­ði va­kit,­kal­ben­tev­be­ve­ne­da­met­ (piþ­man­lýk) et­mek­i­le­dir.­Yok­sa, bü­yük­gü­nah­la­rý­ser­best­iþ­le­yip­is­tið­far­et­me­mek­ve­al­dýr­ma­mak,­o i­man­dan­his­se­si­ol­ma­dý­ðý­na­de­lil­dir.”­(E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­s.­187) Ýs­tið­fa­rýn­sað­lýk­lý­bir­i­ba­de­tin­de­ge­rek­le­rin­den­ol­du­ðu­nu­Do­ku­zun­cu­Söz’de­gör­mek­te­yiz.­Þöy­le­ki:­“Ý­ba­de­tin­mâ­nâ­sý­þu­dur­ki; der­gâh-ý­Ý­lâ­hî­de­abd,­ken­di­ku­su­ru­nu­ve­acz­ve­fak­rý­ný­gö­rüp­ke­mal-i­Ru­bu­bi­ye­tin­ve­kud­ret-i­Sa­me­da­ni­ye­nin­ve­rah­met-i­Ý­lâ­hi­ye­nin­ö­nün­de­hay­ret­ve­mu­hab­bet­le­sec­de­et­mek­tir.­Ya­ni,­Ru­bu­bi­ye­tin­sal­ta­na­tý­na­sýl­ki­u­bu­di­ye­ti­ve­i­ta­a­ti­is­ter;­Ru­bu­bi­ye­tin kud­si­ye­ti,­pak­lý­ðý­da­hi­is­ter­ki;­abd,­ken­di­ku­su­ru­nu­gö­rüp­is­tið­far­i­le­ve­Rab­bi­ni­bü­tün­ne­ka­is­ten­pak­ve­mü­ber­râ;­ve­ehli­da­lâ­le­tin­ef­kâr-ý­ba­tý­la­sýn­dan­mü­nez­zeh­ve­mu­al­la;­ve­kâ­i­na­týn­bü­tün­ku­su­ra­týn­dan­mu­kad­des­ve­mu­ar­ra­ol­du­ðu­nu tes­bih­i­le,­Süb­ha­nal­lah­i­le­i­lân­et­sin.” (Söz­ler,­s.­71) Ýs­tið­far,­Ri­sâ­le-i­Nur­ve­Ta­le­be­le­ri­nin­‘þir­ket-i­ma­ne­vi’si­ne­or­tak­ve­his­se­dar­ol­ma­nýn­da­vaz­ge­çil­mez­le­rin­den­dir.­Haz­ret-i­Üs­tad’ýn­bu­hu­sus­ta­ki­bir­i­fa­de­si þöy­le­dir:­“Ri­sâ­le-i­Nur’un­ha­ki­kî­ve­sa­dýk­þa­kirt­le­ri­nin­ma­beyn­le­rin­de­ki­düs­tur-u­e­sâ­si­ye­o­lan­‘iþ­ti­raki­a­mal-i­uh­re­vi­ye’­ka­nu­nuy­la­ve­sa­mi­mî­ve­ha­lis te­sa­nüd­sýr­rýy­la­her­bir­hâ­lis,­ha­ki­kî­þa­kirt,­bir­dil i­le­de­ðil,­bel­ki­kar­deþ­le­ri­a­de­din­ce­dil­ler­i­le­i­ba­det­e­dip­is­tið­far­e­der.­Bin­ta­raf­tan­hü­cum­e­den­gü­nah­la­ra,­bin­ler­dil­i­le­mu­ka­be­le­e­der.” (Kas­ta­mo­nu­Lâ­hi­ka­sý,­s.­63) O­nü­çün­cü­ Þu­â’da­ bir­ mek­tub­da­ i­se, nur­hiz­me­ti­nin­ri­ya­sýz­ve­tam­ih­lâs­lý­ol­ma­sý­ve­Ri­sâ­le-i­Nur’un­fü­tu­ha­tý,­in­ti­þa­rý,­ya­yýl­ma­sý­ve­ta­mam­lan­ma­sý­hak­kýn­da­ bah­se­der­ken:­ “‘Ey­ Rab­bi­miz! Nu­ru­mu­zu­ ta­mam­la­ ve­ bi­zi­ ba­ðýþ­la’­ (Tah­rim Sû­re­si:­ 8) â­ye­ti­ni­ þim­di­ o­ku­dum.­ ‘Bi­zi­ ba­ðýþ­la’­ cüm­le­si tam­ta­mý­na­bin­üç­yüz­alt­mýþ­i­ki­e­der;­bu­se­ne­nin­ay­ný­ta­ri­hi­ne te­va­fuk­e­der­ve­bi­zi­çok­is­tið­fa­ra­dâ­vet­ve­em­re­der­ki,­nu­ru­nuz ta­mam­ol­sun­ve­Ri­sâ­le-i­Nur­nok­san­kal­ma­sýn.”­(Þu­â­lar,­s.­483) Bü­tün­bu­i­fa­de­le­rin­ý­þý­ðýn­da­ve­ne­ti­ce­sin­de­a­lý­na­cak­çok­me­saj­lar­ve­mâ­nâ­lar­var­dýr.­A­na­me­saj­ve­mâ­nâ­o­la­rak­þun­lar­an­la­þýl­ma­lý­dýr:­Her­i­ki­dün­ya­ha­ya­tý­mý­zý­ve­e­be­dî­sa­a­de­ti­mi­zi­te­min et­mek­ i­çin,­ biz­le­re­ ve­ri­len­ ve­ bi­rer­ he­di­ye-i­ Rah­ma­ni­ye­ o­lan mad­dî­ ve­ ma­ne­vî­ ci­haz­la­rý­mý­zý­ ha­ki­kî­ ma­li­ki­miz­ o­lan­ Ce­nâb-ý Hak’kýn­rý­za­sý­da­i­re­sin­de­kul­lan­ma­lý­yýz.­Gü­nah­ve­ku­sur­iþ­le­di­ði­miz­za­man­i­se­der­hal­is­tið­far­la­te­miz­len­me­li­yiz.­Ma­ne­vî­kir­ve pis­lik­o­lan­“kö­tü­has­let­ler,­ba­týl­i­ti­kat­lar,­gü­nah­lar­ve­bid’a­la­rýn“ (Lem’a­lar,­s.­874)­ yo­ðun­laþ­tý­ðý­ve­â­di­yât­tan­sa­yýl­dý­ðý­gü­nü­müz­de,­’mâ­ne­vî­ö­lüm­cül­has­ta­lý­ða’­ya­ka­lan­ma­mak­i­çin­is­tið­far­ci­ha­zý­ný­ kul­la­na­rak­ te­miz­li­ði­mi­zi­ ak­sat­ma­ma­lý­yýz.­ Bu­ sa­ye­de,­ di­ni­mi­zin­te­miz­lik­em­ri­ni­de­ye­ri­ne­ge­tir­miþ­o­lu­ruz.­Çün­kü,­E­fen­di­miz­ (asm)­ “Te­miz­lik­ i­man­dan­dýr”­ ha­di­siy­le­ mad­dî­ te­miz­lik­le be­ra­ber­ mâ­ne­vî­ te­miz­li­ði­ ya­ni­ is­tið­fa­rý­ i­ma­nýn­ nu­run­dan­ say­mýþ.­Ve­Kur’ân-ý­Ha­kim’in­”Mu­hak­kak­ki­Al­lah­çok­tev­be­e­den­le­ri­ve­te­miz­o­lan­la­rý­se­ver”­(Ba­ka­ra:­222) â­ye­ti­i­se,­ta­ha­re­ti­ya­ni te­miz­li­ði­ mu­hab­bet-i­ Ý­lâ­hi­ye­nin­ (Al­lah­ Sev­gi­si­nin) bir­ me­da­rý (se­be­bi) gös­ter­miþ.­(Lem’a­lar,­s.­874)­ Öy­le­i­se­hem­i­ma­ný­mý­zýn­in­ki­þa­fý­i­çin,­hem­i­ba­det­le­ri­mi­zin­sað­lý­ðý­i­çin,­hem­hiz­met­le­ri­mi­zin­mak­bu­li­ye­ti­i­çin,­hem­þevk­ve­mo­ra­li­mi­zin­de­va­mý­i­çin­her­hâl-ü­kâr­da­is­tið­fa­rý­e­sas­al­ma­lý­yýz.­Kü­çük bir­tav­si­ye­o­la­rak­da;­Al­týn­cý­Söz’ün­so­nun­da­ki­is­tið­far­muhtevalý ve­ciz­du­â­yý­du­â­la­rý­mý­za­da­hil­et­me­li­yiz:­“Ya­Rab,­ku­su­ru­mu­zu­af­fet.­Bi­zi­ken­di­ne­kul­ka­bul­et.­E­ma­ne­ti­ni­kab­zet­mek­za­ma­ný­na­ka­dar­bi­zi­e­ma­net­te­e­min­kýl.­Â­min.”­(Söz­ler,­s.­52)

Malikiyet iddiâsýnda bulunan insan

YORUMLUYORUM YASEMÝN YAÞAR yyasar@yeniasya.com.tr

Ýn­san­ken­di­ne­mâ­lik­de­ðil­dir.­Mâ­lik­ol­du­ðu­tek­þey cüz’i­i­ra­de­sin­de­ki­me­yil­dir.­Fa­kat­ken­di­si­ne­mâ­lik­na­za­rýy­la­ba­kar.­Bu­nun­se­be­bi,­ha­ki­ki­ma­li­kin­sý­fat­la­rý­ný, ma­hi­ye­ti­ni,­hu­dut­la­rý­ný­bil­mek­tir.­Ya­ni­va­hid-i­ký­ya­sî yap­mak­i­çin­i­mâ­nî­bir­te­za­hür­o­la­rak­ön­ce­ken­di­ma­li­ki­ye­tin­den­yo­la­çý­kar,­son­ra­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­ma­li­ki­ye­ti­ni­an­lar.­Ý­kin­ci­bir­a­þa­ma­da­i­se,­‘ken­di­si­nin­de­ken­di­si­ne­mâ­lik­ol­ma­dý­ðý,­ken­di­si­da­hil­bu­kâ­i­nat­ta­ne­var­sa hep­si­Ma­li­kü’l-Mül­kün­dür’­dü­þün­ce­si­ne­u­la­þýr. Ken­di­ni­ta­ný­yan­bir­in­san­ba­kar­ki,­ken­di­ni­i­da­re­e­de­cek­bir­kud­ret­ve­kuv­ve­te­sa­hip­de­ðil.­Sof­ra­sý­na­ge­len­ni­met­le­rin­ne­ev­ve­li­yâ­týn­da­kud­ret­sa­hi­bi,­ne­ce­se­de­gir­dik­ten­son­ra­ki­i­da­re­sin­de­fa­il­ve­hâ­kim­dir.­Ýn­sa­nýn,­e­liy­le­ka­þý­ðý­að­zý­na­gö­tür­mek­ve­diþ­ler­de­ðir­me­niy­le­çið­ne­mek­ten­baþ­ka­bir­dah­li­yok­tur.­Hat­ta­Ce­nâb-ý­Hak­mü­sa­a­de­et­mez­se,­o­nu­da­ya­pa­ma­ya­cak­ka­dar­a­ciz­dir. Ýn­sa­nýn­sor­ma­sý­ge­re­kir:­Her­gün­sof­ra­mýz­da­pek­de kýy­me­ti­ni­tak­dir­e­de­me­di­ði­miz­ek­me­ðin­men­þe­i­ve­a­ki­be­ti­na­sýl­dýr?­Ve­bi­zim­pa­yý­mýz­ne­ka­dar­dýr? Her­þey­den­ön­ce­o­lok­ma­nýn­a­na­kay­na­ðý­o­lan­top­ra­ðý­ya­ra­tan,­buð­da­yý­ya­ra­tan­ve­top­ra­ðý­e­ki­me­mü­sa­it hâ­le­ge­ti­ren­kim­dir?­Son­ra­o­buð­da­ya­çim­len­me,­ba­þak ver­me­ö­zel­li­ði­ni­öð­re­ten­kim­dir?­O­buð­da­yýn­ba­þak ver­me­a­þa­ma­sýn­da­top­ra­ðýn­ne­mi­ni,­ha­va­yý,­gü­ne­þi, bu­lu­tu,­rüz­gâ­rý,­ý­þý­ðý­se­fer­ber­e­den­kim­dir?­O­buð­day ta­ne­si­nin­top­rak­al­týn­da­ki­du­ru­mu­nu,­a­la­ca­ðý­mi­ne­ral ve­vi­ta­min­mik­ta­rý­ný­be­lir­le­yen­kim­dir?­O­top­ra­ðý­sür­me­yi,­e­kip­bi­çip­buð­day­el­de­et­me­yi,­o­nu­un­ha­li­ne­ge­ti­rip­ek­mek­hâ­li­ne­ge­tir­me­il­mi­ni,­kuv­ve­ti­ni­ve­ren kim­dir?­Lok­ma­yý­að­zý­na­gö­tü­rüp­çið­ne­mek,­son­ra­vü­cu­da­ya­ra­yýþ­lý­hâ­le­ge­tir­mek­i­çin­el,­kol,­diþ,­mi­de,­ba­ðýr­sak­vs.­bü­tün­u­zuv­la­rý­ya­ra­tan­kim­dir?­O­lok­ma­nýn ta­dý­ný­ve­di­le­de­o­ta­dý­al­ma­fonk­si­yo­nu­nu­yük­le­yen kim­dir?­Da­ha­bu­na­ben­zer­yüz­ler­ce­so­ru­yu,­bir­lok­ma­nýn­men­þei­ve­ni­ha­ye­ti­i­le­il­gi­li­so­ra­bi­li­riz. Ýþ­te­þu­â­lem­de,­ken­di­ni­ken­di­ne­ma­lik­zan­ne­den­in­san,­cüz’î­i­ra­de­si­en­ge­niþ­o­lan­in­san,­en­ba­sit­fi­il­le­ri­ne bi­le­mâ­lik­o­la­ma­yan­in­sa­nýn,­Ma­li­kü’l-Mülk’e­kar­þý­ka­fa­tut­ma­sý­ve­sa­hip­ol­du­ðu­nu­zan­net­ti­ði­ni­met­le­re­mâ­li­ki­yet­id­di­â­sýn­da­bu­lun­ma­sý­ne­ka­dar­gü­lünç­tür. Ni­met­len­me­ko­nu­sun­da­bu­ka­dar­fa­kir­o­lan­in­san, had­siz­düþ­man­la­rý­na­kar­þý­da­bir­o­ka­dar­za­yýf­ve­â­ciz­dir.­Göz­le­gö­rül­me­yen­bir­mik­rop­yü­zün­den­dün­ya­a­ya­ða­kalk­mak­ta,­en­son­tek­no­lo­ji­ler­se­fer­ber­e­dil­mek­te ve­in­san­o­kü­çü­cük­mik­rop­tan­kor­ku­suy­la­pa­ra­no­yak hâ­le­gel­mek­te­dir. Üs­te­lik­in­san­sos­yal­bir­var­lýk­týr.­Kâ­i­na­týn­her­bir cüz’üy­le­a­lâ­ka­dar­dýr.­A­lâ­ka­dar­ol­du­ðu­bu­kâ­i­nat­ta­yo­lun­da­git­me­yen­ha­di­se­ler,­o­na­a­cý­ve­ren­hal­ler­ya­þa­mak­ta­a­ma­e­lin­den­bir­þey­gel­me­mek­te­dir.­Her­þe­yin is­te­di­ði­gi­bi­git­me­me­si­ve­Ma­lik-i­Ha­ki­ki’den­gaf­le­ti­a­cý­la­rý­ný­da­ha­da­art­týr­mak­ta­dýr.­O­hal­de­ak­lý­ba­þýn­da­o­lan­in­sa­nýn­bey­hu­de­ýz­tý­ra­ba­düþ­me­me­si­ge­re­kir.­Mülk baþ­ka­sý­nýn­dýr.­Üs­te­lik­mül­kün­ha­ki­kî­sa­hi­bi­hem­kud­ret­li,­hem­mer­ha­met­li­dir. Bu­yüz­den­mül­kü­sa­hi­bi­ne­tes­lim­et­mek­ten­baþ­ka ça­re­yok­tur.­Mülk­sa­hi­bi­de­mül­kün­de­is­te­di­ði­gi­bi­ta­sar­ruf­e­der.­Bu­dü­þün­ce­ye­u­laþ­ma­yan­in­san­hem­ken­di­ni­ken­di­ne­ma­lik­zan­ne­der,­hem­de­sa­hi­bi­nin­rý­za­sý dý­þý­na­ta­sar­ruf­et­me­ye­baþ­lar.­Bu­i­se­in­sa­ný­hem­mad­dî,­hem­ma­ne­vî­has­ta­lan­dý­rýr.­Bu­gün­gü­nah­de­di­ði­miz fi­il­le­re­ba­kýl­dý­ðýn­da­bu­bi­lin­cin­kay­bo­la­rak,­Ma­lik-i­Ha­ki­ki’den­gaf­let­hâl­le­rin­de­iþ­len­di­ði­gö­ze­çar­par.­Ya­da “Bu­vü­cut,­a­kýl,­kalp…­vs.­be­nim­dir,­is­te­di­ði­mi­ya­pa­rým”­dü­þün­ce­siy­le­her­tür­lü­se­fa­he­te­a­tý­lýr. Ýn­sa­nýn, “Mül­kün­ha­ki­kî­sa­hi­bi­Al­lah’týr” dü­þün­ce­si­ne­u­laþ­ma­sý­i­çin­ön­ce­Al­lah’tan­baþ­ka­i­lâh­ol­ma­dý­ðý­na, O’nun­þe­ri­ki­ol­ma­dý­ðý­na­i­man­et­me­si­ge­re­kir.­Son­ra Ma­li­kü’l-Mülk­i­nan­cý­ge­lir.­Ve­son­ra­sýn­da­da­hamd­e­di­len,­ha­yat­ve­ren,­öl­dü­ren­ve­O’nun­bâ­kî­ol­du­ðu­i­nan­cý­ta­kip­e­der.­Be­di­üz­za­man,­20.­Mek­tub’da­bu­sil­si­le­nin­i­man-ý­bil­la­ha,­i­man-ý­bil­lah­i­çin­de­ki­ma­ri­fe­tul­la­ha ve­o­nun­i­çin­de­ki­mu­hab­be­tul­la­ha­ve­zevk-i­ru­ha­ni­ye gö­tü­ren­bir­sü­reç­ol­du­ðu­mu­kad­de­me­siy­le­baþ­lar.­De­va­mýn­da­da,­“Bu­â­vâ­re­nev-i­be­þer,­bu­pe­ri­þan­fa­ni dün­ya­da­sa­hi­bi­ni­ta­ný­maz­sa,­ma­li­ki­ni­bul­maz­sa­ne­ka­dar­bî­çâ­re­ser­ger­dan­ (þaþ­kýn)­ ol­du­ðu­nu­her­kes­an­lar.” tes­bi­tin­de­bu­lun­muþ­tur. Ýn­san­ha­ya­týn­da­ga­rip­bir­çe­liþ­ki­ki,­hem­ken­di­nin, hem­â­le­min­Ma­li­kü’l-Mülk’ü­nü­ka­bul­len­mek­is­te­mez, hem­de­baþ­ka­la­rý­nýn­vü­cu­du­ü­ze­rin­de­ta­sar­ru­fu­na mü­sa­a­de­e­der.­Bu­gün,­‘Na­sýl­gö­rün­mek­ge­re­kir,­in­sa­ný et­ki­le­me­sa­n'a­tý,­gü­zel­ve­çir­kin­kav­ram­la­rý,­gü­zel­ka­dýn,­güç­lü­er­kek­tip­le­ri­na­sýl­ol­ma­lý­dýr?’­gi­bi,­ki­þi­sel­ge­li­þim­kav­ram­la­rýy­la­Bir­o­la­na­ve­re­me­di­ði­duy­gu,­dü­þün­ce­ve­vü­cu­du­nu­mil­yon­la­rýn­yö­net­me­si­ne­i­zin­ver­mek­te­dir.­Bir’i­nin­mem­lû­ku­ol­ma­yý­ka­bul­et­me­yen­le­rin, bin­le­rin­kö­le­si­hâ­li­ne­gel­di­ði­ne­þahit­o­lun­mak­ta­dýr.­Ký­lýk­ký­ya­fet­uy­gu­la­ma­la­rý,­mo­da­rüz­gâ­rý­hep­bu­mil­yon­la­rý­kö­le­leþ­tir­me­ça­ba­sý­ve­fa­a­li­ye­ti­de­ðil­mi­dir? Hâ­sý­lý,­Ma­li­kü’l-Mülk’ten­gaf­let,­in­sa­ný­gü­nah­la­rýn ku­ca­ðý­na­at­mak­ta­ve­in­sa­ný­hýz­la­ki­þi­lik­siz­yap­mak­ta­dýr.­Sað­lam­bir­i­nanç­sa­hi­bi,­Ya­ra­tý­cý­bað­lan­tý­sý­ný­dik­ka­te­a­la­rak­‘Dü­þün­ce­le­rim,­vü­cu­dum,­duy­gu­la­rým­be­nim­me­se­lem­dir’­di­ye­bi­len­in­san­dýr.­Böy­le­bir­in­sa­na da,­hiç­kim­se,­hiçbir­þey­da­ya­ta­maz,­kö­le­leþ­ti­rip,­ki­þi­lik­siz­ya­pa­maz.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2010 CUMARTESÝ

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 22 Safer 1431 Rumî: 24 K. Sani 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.07 5.19 5.26 5.38 5.34 4.48 4.53 4.45 5.28 4.59 5.27

Güneþ 6.30 6.46 6.49 7.05 7.01 6.12 6.18 6.12 6.55 6.22 6.51

Öðle 12.00 12.10 12.18 12.30 12.25 11.40 11.44 11.36 12.19 11.52 12.19

Ýkindi 14.50 14.54 15.09 15.15 15.09 14.29 14.31 14.21 15.04 14.42 15.08

Demokrasi aileden baþlamalý

Akþam 17.17 17.22 17.36 17.42 17.36 16.56 16.59 16.48 17.31 17.09 17.35

Yatsý 18.33 18.41 18.52 19.01 18.56 18.13 18.17 18.08 18.51 18.25 18.52

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.35 5.41 5.16 5.07 5.19 5.05 4.53 4.52 4.36 5.24 5.14

Güneþ 7.03 7.06 6.45 6.33 6.43 6.34 6.17 6.20 6.01 6.53 6.35

Öðle 12.25 12.33 12.06 11.59 12.11 11.56 11.46 11.42 11.28 12.14 12.08

Ýkindi 15.07 15.20 14.47 14.46 15.00 14.37 14.36 14.25 14.15 14.55 15.01

Akþam 17.35 17.47 17.15 17.13 17.27 17.05 17.03 16.52 16.42 17.23 17.28

Yatsý 18.56 19.05 18.37 18.32 18.44 18.27 18.19 18.13 18.00 18.45 18.42

TAHLÝL

Derin tuzaklar

AÝLE VE SOSYAL ARAÞTIRMALAR GENEL MÜDÜRÜ AYÞEN GÜRCAN,’’TOPLUMDA DEMOKRASÝ VARSA BU AÝLEYE YANSIMIYOR, AMA AÝLE ÝÇERÝSÝNDE OLUÞAN DEMOKRATÝK ORTAMLAR TOPLUMA YANSIYOR’’ DEDÝ. AÝLE ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Ayþen Gürcan, ‘’Toplumlarda demokrasi varsa bu aileye yansýmýyor, ama aile içerisinde oluþan demokratik ortamlar toplumlara yansýyor’’ dedi. Doç. Dr. Gürcan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü ile Kastamonu Valiliðince Þehit Þerife Bacý Öðretmenevi’nde düzenlenen 5. Aile Çalýþtayý’na katýldý. Gürcan, burada yaptýðý konuþmada, Türk aile yapýsýnýn batý ülkelerine göre daha saðlam olduðunu belirterek, bireysel yaþam tercihlerinin Avrupa’da arttýðýný, bunun

toplumsal sorunlarý beraberinde getirdiðini söyledi. Yerel bölgede sorunlarýn neler olduðunun, nasýl yaþandýðýnýn belirlenmesi ve çözüm yollarýnýn bulunmasý için çalýþtay düzenlediklerini ifade eden Gürcan, þöyle konuþtu: "Batý Karadeniz Bölgesi’nde eþlerin birbirine karþý sorumluluðu konusunda ciddî anlamda sorun yaþanýyor. Gençlerle ilgili sorunlarda da Batý Karadeniz kendine özgü bir yapý gösteriyor. Ebeveyn ile çocuk arasýnda sorunlar var. Boþanma oranlarýna bakýldýðýnda, Batý Karadeniz Bölgesi, Türkiye ortalamasýnýn altýnda bir görüntü sergiliyor.’’

Ailenin toplumun en küçük yapý taþý olduðunu, toplumun aileyi etkilemesinden çok ailenin toplumu etkilediðini kaydeden Gürcan, ‘’Toplumsal geliþmede 4 ana unsur var. Bunlar da ekonomik, sosyal yapýnýn saðlanmasý, kültürel zenginlik ve son olarak uyum içerisinde eþitlikleri saðlayacak bir demokrasi. Toplumda demokrasi varsa bu aileye yansýmýyor, ama aile içerisinde oluþan demokratik ortamlar topluma yansýyor. Aile içerisinde kültür varsa bu da toplumlara yansýyor’’ dedi. SHÇEK Genel Müdürü Ýsmail Barýþ ise Türkiye Ýstatistik Kurumunca açýklanan nüfus oranlarýna göre eði-

tim, evlenme ve boþanma gibi aile yapýsýný etkileyen unsurlara dikkati çekti. Batý Karadeniz Bölgesi’nde kadýn nüfusunun erkek nüfusuna oranla fazla olduðunu belirten Barýþ, boþanmalarýn çoðunun þiddetli geçimsizlik, terk edilme, zina gibi sebeplerden kaynaklandýðýný, eðitimin aile yapýsý içinde önemli bir yer tuttuðunu, insanýn ruhunu olgunlaþtýran bir eylem olduðunu söyledi. Çalýþtaya Kastamonu Valisi Mustafa Kara, Bartýn Belediye Baþkaný Cemal Akýn, Çankýrý Belediye Baþkaný Ýrfan Dinç, Samsun, Sinop, Karabük ve Bartýn vali yardýmcýlarý da katýldý. Kastamonu / aa

Mahallede sabaha kadar “baz” nöbeti n ÝZMÝR'ÝN Çiðli ilçesinde bir mahalleye baz istasyonu yapýlmak istenmesi vatandaþlarýn tepkisine sebep oldu. Mahallelerine baz istasyonu yapýlmasýný istemeyen mahalle sakinleri, baz istasyonunun kurulmasýný önlemek için sabaha kadar nöbet tutmaya baþladý. Baz istasyonunu isteyen Ýstasyonaltý Mahallesi 8250/1 sokaktaki mahalle sakinleri, yaktýklarý ateþin etrafýnda toplanarak durumu protesto etti. Vatandaþlar, mahallelerinde bulunan bir apartmanýn çatý katýna bir GSM operatörünün baz istasyonu kurmak istemesi sebebiyle 3 gündür sabaha kadar nöbet tuttuklarýný belirtti. Gecenin ilerleyen saatlerine raðmen tüm mahalleninin sokak ortasýnda toplandýðý Ýstasyonaltý Mahallesi’nin eski muhtarý Adem Sertçelik, ‘’Baz istasyonunun özellikle gece yarýsýnda kurulacaðýný duyduktan sonra sabaha kadar bekliyoruz. Baz istasyonu kurmaya gelecek olanlara engel olmak için buradayýz. Saðlýðýmýza zarar vermelerini istemiyoruz’’ dedi. Ýzmir / cihan

Muhabir kýlýðýnda sivil polise tepki n SÝNOP Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Erol Derici, oda olarak üyesi bulunduklarý Sinop Valiliði Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu’ndan ayrýldýklarýný açýkladý. Derici yaptýðý açýklamada, kuruldan çekilme sebebini þöyle anlattý. "28 Ocak günü yapýlan termik santral ile ilgili toplantýya gazete muhabiri kýlýðýnda sivil polis gönderilmesi ve fotoðraf, ses kaydý alýnmasý, yine ayný saatte giriþ katýnda sivil polis memurlarý bulundurulmasý gibi insan haklarý ihlâllerine seyirci kalýnmasý, kurul üyesi bir kurumun böyle bir ihlâle uðramasý bizim bu kurulda bulunup bulunmamamýzý yeniden deðerlendirmemize neden olmuþtur. Nitekim 03 Þubat 2010 günü yapýlan yönetim kurulu toplantýsýnda konu görüþülmüþ, oy birliði ile alýnan kararla odamýzca insan haklarý ihlâli yapanlarýn bulunup cezalandýrýlmasý sonuçlanýncaya kadar Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu’ndan çekilme ve toplantýlara temsilci gönderilmeme kararý alýnmýþtýr” diye konuþtu. Sinop / iha

Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu, Valilik ve Büyükþehir Belediyesini ziyaret etti. Bardakoðlu, "Anadolu'nun Müslümanlaþmasý Diyarbakýr' üzerinden olmuþ" dedi. FOTOÐRAF: ÝHA

Ne çekiyorsak bu sevgisizlikten DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI PROF. DR. ALÝ BARDAKOÐLU, "ÖNCE GÖNLÜMÜZDEKÝ SEVGÝ YOKSULLUÐUNU BÝZÝM GÝDERMEMÝZ LÂZIM. NE ÇEKÝYORSAK BU SEVGÝSÝZLÝKTEN" DEDÝ. DÝYANET Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Bardakoðlu, “Önce gönlümüzdeki sevgi yoksulluðunu bizim gidermemiz lâzým. Ne çekiyorsak bu sevgisizlikten” dedi. Prof. Dr. Ali Bardakoðlu, incelemelerde bulunmak üzere geldiði Diyarbakýr’da, Vali Hüseyin Avni Mutlu’yu makamýnda ziyaret etti. Diyarbakýr’ýn en çok sahabe ve peygamberi baðrýnda barýndýran kadim bir þehir olduðunu vurgulayan Bardakoðlu, ‘’Peygamberimizin vefatýndan 7 yýl sonra, burada Ýslâm nidasý olan ilk ezan duyulmuþ. Anadolu’nun Müslümanlaþmasý Diyarbakýr üzerinden olmuþ. Diyarbakýr çok sayýda tarihî, kültürel ve ilmi mirasý içinde barýndýrýyor. Ýslâmýn o þanlý tarihindeki birçok ulema, evliya bu topraklarýn insanlarý. Biz Diyarbakýr’ý hep bu güzelliklerle biliyoruz’’ dedi. Vali Mutlu da Bardakoðlu’nu Diyarbakýr’da aðýrlamaktan büyük sevinç duyduklarýný dile

getirdi. Prof. Dr. Bardakoðlu, Vali Mutlu’ya çeþitli dinî kitaplar hediye ederken, Vali Mutlu da kendisine ebru tablo verdi. Ali Bardakoðlu, daha sonra Vali Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir’i ziyaret etti. Prof. Dr. Bardakoðlu, ziyaret sýrasýnda, Hazreti Peygamberin, ‘’Hepiniz Ademdensiniz ve hepiniz topraða aitsiniz’’ hadisini hatýrlattý. Belediye ziyaretinde yoksunluklara dikkat çeken Bardakoðlu, þöyle konuþtu: ’’Ama önce gönlümüzdeki sevgi yoksulluðunu bizim gidermemiz lâzým. Ne çekiyorsak bu sevgisizlikten. Ýnsaný sevmek, tabiatý, Rabbimizi sevmek, o sevgileri yitirdik. Gönlünüzde barýþý saðlayamýyorsak, Rabbimizle barýþý saðlayamýyorsak, dünyada barýþ olmuyor. Dünya ne çekiyorsa, gönül dünyasýnda, gönlünde kavgasý olan insanlardan çekiyor. Dinimiz insana, insan olarak deðer vermiþ, Allah katýnda en de-

Pazartesi ders zili çalýyor

Yaya köprüsü anketlerle belirlendi n YALOVA Belediyesi, Safran Deresi üzerine yapýlacak yaya köprüsünü internet anketiyle belirledi. ‘’Gazi Paþa Caddesi ve Sahil Düzenleme Projesi’’ içinde yer alan, Badgodesberg Parký ile Panjin Parký’ný birbirine baðlayacak yaya köprüsüyle ilgili düzenlenen anket sona erdi. Belediyenin internet sitesi ve haber siteleri aracýlýðýyla yaptýðý, yaklaþýk üç hafta süren ankete 8 bin 752 kiþi katýldý. Üç seçeneðin sunulduðu ankette, kýrmýzý renkle temsil edilen köprü 4 bin 638 oy alarak ilk sýrada yer aldý. Yalova Belediye Baþkaný Yakup Koçal, halký þehir yönetiminde söz sahibi durumuna getirmeyi ve yatýrýmlarý halka danýþarak yapmayý hedeflediklerini söyledi. Köprü için 25 aday projeyi ilk etapta 6’ya, daha sonra da 3’e düþürdüklerini belirten Koçal, ‘’Önümüzdeki günlerde ihale þartnamesini hazýrlayarak, köprü için ihale yapacaðýz. Amacýmýz, yaza kadar köprüyü tamamlayýp sahil bandýmýzla birlikte hizmete açmaktýr’’ dedi. Yalova / aa

ðerlimiz Allah’tan en çok çekinenimizdir.’’ Osman Baydemir ise herkesin mutlaka günü geldiðinde Allah’ýn verdiði can emanetini iade edeceðini söyledi. Baydemir, yeryüzünde kâinatýn var oluþundan beri bütün insanlarýn arasýnda adaleti, barýþý, kardeþliði, hoþgörüyü, uzlaþýyý tesis etmenin Kur’ân-ý Kerim’in hükmü olduðunu anlattý. Yoksulluðun en büyük fitne ve fesatlardan biri olduðunu belirten Baydemir, ‘’Çatýþmalar, ölümler, yoksulluðun da zeminini oluþturur. Bunu durdurmak, bir baþka açýdan da ekonomik ve sosyal kalkýnmayý saðlamaktýr. Bu da ilmi ve sosyal kalkýnmayý beraberinde getirir. Ýnþallah bütün bu süreçlerde toplum olarak Türküyle, Kürdüyle, diðer farklý mezhep ve inançlara mensup insanlar olarak bu sýnavý baþarý ile veririz’’ dedi. Konuþmalarýn ardýndan Prof. Dr. Bardakoðlu ve Baydemir birbirlerine çeþitli hediyeler takdim etti. Diyarbakýr / aa

Balýkesir'in Havran ilçesinde zeytin aðaçlarý sular altýnda kaldýðý için hasad yapýlamadý. FOTOÐRAF: ÝHA

Yaðmur fazla yaðdý, mahsul dalda kaldý BALIKESÝR'ÝN Havran ilçesinde yoðun yaðýþ sebebiyle zeytinlerin dallarýndan toplanamadýðý ve maðduriyet olduðu bildirildi. Demokrat Parti Havran Ýlçe Teþkilâtý Basýn Sözcüsü Afif Kökden, geçtiðimiz gün ilçedeki köylerde bulunan zeytin bahçelerinde incelemelerde bulundu. Kökden, “Günlerdir yaðan aþýrý yaðmurlar üreticiyi ve zeytinciyi zor durumda býraktý. Mahsulünü aðaçtan alamayan zeytinci için yaðmurlarýn yaðmasý kötü oldu. Körfezin en büyük geçim kaynaðý zeytin. Ancak zeytin yaðý ne yazýk ki, hak ettiði deðeri alamýyor. Bir litre su ile zeytin neredeyse ayný fiyatta. Bölge milletvekillerimiz zeytinyaðý fiyatýnýn artmasý için mecliste çalýþma yapmalýlar. 4 kutsal kitapta da kutsal kabul edilen zeytin maalesef hak ettiði noktada deðil. Bu konuda komisyonlar kurulabilir. Körfezde 5 ilçe, 15 belde bulunmakta. Körfez Belediyeler Birliði zeytin konusunda daha aktif olabilirler. Herkesin üzerine önemli görevler düþüyor” dedi. Balýkesir / iha

ÝLKÖÐRETÝM ve ortaöðretim okullarýnda 20092010 eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci yarýsý 8 Þubat Pazartesi günü baþlayacak. Ýlköðretim ve ortaöðretim okullarýndaki yaklaþýk 15 milyon öðrenci ile 650 bine yakýn öðretmen, 2 haftalýk yarýyýl tatilinin ardýndan ders baþý yapacak. Eðitim-öðretim yýlý 18 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Ýkinci dönem, ilköðretim ikinci kademe öðrencileri ile lise son sýnýf öðrencileri için sýnav heyecanýyla geçecek. Ýlköðretim ikinci kademe öðrencileri, Seviye Belirleme Sýnavlarýna (SBS) katýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn sýnav takvimine göre, SBS, ilköðretim 6. sýnýf öðrencileri için 12 Haziranda yapýlacak. Ýlköðretim 7. sýnýf öðrencileri SBS’ye 6 Haziranda, 8. sýnýf öðrencileri ise 5 Haziranda girecek. Ýlköðretim 5. sýnýf ile liselerin 9, 10 ve 11. sýnýflarýnda okuyan öðrencilerin katýldýðý Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý (PYBS) 2 Mayýsta gerçekleþtirilecek. Lise son sýnýf öðrencilerinin katýlacaðý üniversiteye giriþ sýnavlarýnýn ilk aþamasý Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) için 18 Ocak Pazartesi günü baþlayan baþvurular 12 Þubatta sona erecek. YGS 11 Nisanda yapýlacak. Üniversiteye giriþte ikinci aþama olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý’nýn (LYS) baþvuru tarihi 3-14 Mayýs, LYS tarihleri de 19-20 Haziran ile 26-27 Haziran olarak belirlendi. Ankara / aa

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

aþbakanýn EMASYA için “Gündemden çýkacak, ortadan kalkacak, Ýçiþleri Bakanlýðý ve Genelkurmay bunun için ortak çalýþma yapýyor” sözünden beþ gün sonra ve Genelkurmay Baþkanýnýn “Kanunda yetki var, EMASYA’ya gerek yok” mesajýnýn yayýnlandýðý gün, protokolün yürürlükten kaldýrýldýðý açýklandý. Peki, þimdi ne olacak? EMASYA kalktý, ama dayanaðýný oluþturan Ýl Ýdaresi Kanunu 11/D maddesi hâlâ yürürlükte. Ve EMASYA sonrasýnda bu maddenin etkinleþtirileceði ifade ediliyor. Oysa bu maddenin Refahyol hükümetince deðiþtirilen ve hâlâ o þekliyle devam etmekte olan halinde yine gayet sýkýntýlý düzenlemeler mevcut. “Askerî kuvvetin müstakilen görevlendirilmesi durumunda; verilen görev askerî kuvvet tarafýndan kendi komutanýnýn sorumluluðu altýnda ve onun emir ve talimatlarýna göre TSK Ýç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliði saðlamada sahip olduðu yetkiler kullanýlarak yerine getirilir” gibi. Yine ayný fýkrada yer alan ve EMASYA protokolünü netice veren cümle de aynen duruyor. 4.9.96’da Resmî Gazete’de yayýnlanýp yürürlüðe girdikten sonra iptali için CHP’lilerin yaptýðý baþvuru AYM tarafýndan küçük rötuþlarla reddedilen bu fýkra bu haliyle uygulamada kalmaya devam ettiði müddetçe iþin içinden çýkýlamaz. Ve EMASYA’yý kaldýrýp bu maddeyi etkinleþtirmek, sýkýntýnýn artarak devamýný netice verir. Dolayýsýyla, 11/D’nin de mutlaka ýslahý þart. Hafta baþýnda katýldýðýmýz Kanal 24’teki “Günün manþeti” programýnda, gündemdeki konularý birlikte yorumlamaya çalýþtýðýmýz Star yazarý Er gun Ba ba han, E MAS YA’nýn kal dý rýl ma sý bahsiyle ilgili daha farklý bir formülden söz etti. Konunun, “demokratik açýlým” projesi kapsamýnda gündeme getirilen ilk madde olan Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarlýðý çerçevesinde hallinin düþünülüyor olabilebileceðini söyledi. Bu müsteþarlýkla ilgili ihtirazî kayýt ve endiþelerimizi evvelce bu köþede defaatle dile getirmiþ; “Yeni birimin, devlet iþleyiþinde askere evvelce nüfuz edemediði alanlara daha fazla müdahale imkâný vermesinden kaygý duyuluyor” demiþtik. (13.1.10 tarihli “Açýlýma tuhaf start” yazýmýz.) Bu müsteþarlýkla ilgili çalýþmalarýn devam ettiði süreçte, “askerî unsurlarla Millî Eðitim, Saðlýk ve Adalet Bakanlýklarý arasýndaki kopukluðu giderecek” mekanizmalardan söz edilmesi (Adem Yavuz Arslan, Bugün, 30.10.08), kaygýlarý güçlendiren iþaretlerden biriydi ve bu iddia için de þu sorularý yine burada þöyle kayda geçirmiþtik: “Askerî unsurlarla bu bakanlýklarýn ne ilgisi var ki, ‘aradaki kopukluðu gidermek’ için böyle bir birime ihtiyaç olsun? Ve bunun, terörle mücadelenin koordinasyonu için kurulacaðý söylenen bir yapýda gündeme gelmesinin anlamý ne? Bunun, terör bahanesiyle askerî vesayeti daha da koyulaþtýrmaktan baþka bir izahý olabilir mi?” (5.11.08 tarihli “Terör ve vesayet” yazýmýz.) AB sürecinde gündeme getirilen uyum ve demokratikleþme paketlerine bile “demokrasiye suikast”tan baþka birþeyle izah edilemeyecek korsan maddelerin sokuþturulabildiði bir ülkede her adýmý dikkat ve teyakkuzla izlememiz gerekiyor. Nitekim Medenî Kanunu AB’ye uydurma adý altýnda yapýlan deðiþikliklerin içine, vakýflarý yeni baský ve tuzaklara muhatap kýlacak maddeler dahil edilmedi mi? Keza TCK da ayný mantýkla yenilenirken, tek parti ve ihtilâl devirlerinde bile görülmeyen birþey yapýlýp, devrim kanunlarýna aykýrý hareketler cezaî yaptýrýma baðlanmadý mý? Yasalara tuzak maddeler sokuþturma konusundaki mahareti tescilli olan derin bürokrasinin benzer marifetleri EMASYA’yý kaldýrýp yerine daha sýkýntýlý düzenlemeler getirmek suretiyle bir defa daha tekrarlamasýna izin verilmemeli. Üniversitede baþörtüsü serbestisi ve askere sivil yargý için yaptýðý düzenlemeler AYM’den dönen hükümet, bürokratik þaþýrtmacalarla benzer hatalarý gündemdeki konularda da devam ettirmemeli; ayný tuzaklara tekrar tekrar düþmemeli. Yoksa hem kendisi, hem de millet kaybeder.

B


4 FARK

Ýnsanî yaklaþým

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

anunsuz ve keyfî olarak uygulanan ‘baþörtüsü yasaðý’ belki de çýkmamak üzere yeniden gündeme gelmiþ bulunuyor. Bu yasak da diðer konular gibi gündemden düþecek, ama inþaallah bu düþüþ, ‘sona erme’ þeklinde olacak! Her defasýnda söylüyoruz, bir defa daha tekrarlayalým: En baþta üniversite öðrencilerini maðdur eden baþörtüsü yasaðý hem kanunsuzdur, hem de insafsýz! Þunu da ifade edelim ki, itiraz noktamýz sadece yasaðýn ‘kanunsuz olmasý’ deðildir. Temel insan haklarýný ihlâl eden bir yasak, ‘kanunlu da olsa’ itirazý hak ediyor ve itiraz edilir. Türkiye’nin önünü týkayan ve ufkunu karartan kanunsuz baþörtüsü yasaðýnýn yeniden gündeme gelmesi, Baþbakan Erdoðan’ýn hanýmýnýn GATA’ya ‘ziyaretçi olarak’ dahi girememiþ olmasýnýn ortaya çýkmasýyla oldu. Tabiî ki ‘baþörtülü ziyaretçiye yasak’ kararý sadece Erdoðan’ýn hanýmýna uygulanmadý. Farklý nüanslarda olsa da benzer uygulama baþkalarýný da maðdur etti ve etmeye devam ediyor. Pek çok kiþinin benzer hatýralarý var. Baþörtülü olduðu için milletvekilliði bile iptal edilen Merve Kavakçý da bir GATA hatýrasý anlatmýþ. 5.5 yýl önce yaþanan hadisede, anneannesinin yanýbaþýnda ezberinden Kur’ân okuyan (muhtemelen Yâsîn Suresi) Kavakçý’yý GATA’daki görevli doktorlar “Lütfen okumayýn, diðer hastalar korkuyor” diye men etmiþ. (Vakit, 5 Þubat 2010) Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð, Baþbakan Erdoðan’ýn eþi Emine Erdoðan’ýn baþý örtülü olduðu gerekçesiyle GATA’ya alýnmamýþ olmasý konusunda, ‘’Keþke olmasaydý. Keþke bu olay yaþanmasaydý. Ýnsanî boyuttan bakarsak bu olayý bugün savunmamýz mümkün deðil’’ demiþ. (Hürriyet, 5 Þubat 2010) Ýþin püf noktasý burasý: Ýnsanî boyut. Bu deðerlendirmeye itiraz edecek deðiliz. Fakat hemen diðer sorular sökün ediyor: Genelkurmay’ýn savunamadýðý ‘baþörtülü ziyaretçi yasaðý’nýn bir benzeri olan ‘üniversitelerdeki baþörtüsü yasaðýný’ kim nasýl savunabilir? “Ýnsanî boyut”tan bakýldýðýnda üniversitelerdeki baþörtüsü yasaðý da savunulamaz. O halde yapýlacak iþ bellidir: Bir gün dahi boþa geçirmeden mevcut kanunsuz ve keyfi yasaðýn sona ermesi gerek. Þunu merak ediyoruz: Mevcut üniversitelerin her hangi biri baþörtüsü ile gelen öðrencileri derse alsa ve eðitim bu þekilde devam etse buna kim ve neye dayanarak itiraz edebilir? Öðrencilerin baþörtüsü takmasýný engelleyen herhangi bir kanun yok. O halde bu ‘korku’, bu ‘keyfilik’, bu ‘insanlýk dýþý’ uygulama nasýl devam eder? GATA hadisesinde “insanî boyuttan bakanlar” acaba üniversitedeki baþörtüsü yasaðýna da “insanî boyuttan” bakmayý düþünmezler mi? Dünya bu hadiselere insanî boyuttan baktýðý için baþörtüsünü problem olarak görmüyor. Bizdeki yasakçýlar ise hadiseye insanî boyuttan bakmayý unutmuþ, ideolojik boyuttan bakmayý tercih ediyorlar. Bu þekilde hem kendilerine hem de ülkeye yazýk ediyorlar. Baþörtülü öðrencilerin bugün itibarýyla hâlâ üniversite kapýlarýndan döndürülmesi ayýptýr, yazýktýr, günahtýr! Kanunsuz yasaðý sürdürenlere “insanî yaklaþým” nasip etmesini Yüce Mevlâ’mýzdan niyaz ediyoruz.

K

Salih Memecan:

Karitatüre dâvâ açmak utanç verici n KARÝKATÜRÝSTÝMÝZ Ýbrahim Özdabak’a Sincan

Hakimi Osman Kaçmaz tarafýndan açýlan hakaret dâvâsý tepkilere yol açtý. Ünlü karikatürist Sabah çizeri Salih Memecan Özdabak’a geçmiþ olsun dileklerinde bulunarak, her türlü destek vermeye hazýr olduðunu söyledi. Memecan, ABD’de hiçbir karikatüriste dâvâ açýlmadýðýný da belirterek bunun utanç verici bir durum olduðunu söyledi.

Yarbay Dönmez’e 4 yýl hapis ve meslekten ihraç nANKARA Zir Vadisi’nde bulunan mühimmatla

ilgili olarak yargýlanan Yarbay Mustafa Dönmez ‘’Bir kýsmý cephane niteliðinde olan askeri eþyayý gizlemek’’ suçundan dört yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Karar duruþmasý, Genelkurmay Baþkanlýðý Askerî Mahkemesinde görüldü. Mahkeme Baþkaný Hakim Binbaþý Cemil Çelik, Dönmez’in ‘’Bir kýsmý cephane niteliðinde olan askerî eþyayý gizlemek’’ suçundan dört yýl hapis cezasýna çarptýrýldýðýný ve Türk Silâhlý Kuvvetlerinden çýkarýlmasýna karar verildiðini açýkladý.

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2010 CUMARTESÝ

HA­BER

BAÞBUÐ: KEÞKE OLMASAYDI “Baþbakan Erdoðan, eþi Emine Erdoðan’ýn, 2007 Kasým’da GATA’da yatan Nejat Uygur ve eþini ziyaret etmesine türbaný nedeni ile izin verilmemesi ile ilgili çok kýrgýn. Hatta, bu konudaki hassasiyetini zamanýnda askerî makamlara da iletmiþ. Bu konu gündemde çok yoðun tartýþýlýyor. Herkes TSK’nýn baþýndaki isim olarak bu konuda ne söyleyeceðinizi merak ediyor’’ sözleri üzerine Orgeneral Baþbuð, þunlarý kaydetti: ‘’Evet bu konu çok gündemde. Sayýn Baþbakan’ýn eþinin GATA’yý ziyareti konusunda bir þeyler söylenmesi kanaatindeyim. Tabiî bu olayda aslýnda ben baktýðým zaman Sayýn Baþbakan’ýn eþi var olayda. Çok sevdiðimiz saydýðýmýz bir sanatkar Nejat Uygur var -ki o da bir asker çocuðuymuþ- bir de tabiî ki Sayýn Nejat Uygur’un eþi var. Þimdi üçü olayýn odaðýnda. Açýkça söyleyeyim, bu özel bir durum. Altýný çizmemiz lâzým. Bu nedenle de bu

özel durumlarda olaylara insani boyuttan bakmak doðru olur diye düþünüyorum. Dolayýsýyla bu olay, tabiî bu kapsamda özel de olduðu için gerçekten insani boyut içeriyor.’’ ‘’Peki, insaný boyuttan bakýnca bunu savunmak kolay mý?’’ þeklindeki soru üzerine Orgeneral Baþbuð, ‘’Deðil? Bunu da açýkça ifade etmek istiyorum. Keþke o þekilde bu olay yaþanmasaydý. Keþke o olay yaþanmasaydý. Bu çok özel bir olay, genellenecek bir olay deðil. Kimseyi de suçlamak istemiyorum. Bazen olaylara karar verirken o andaki þekli de bilmek lâzým. Olayda Sayýn Baþbakan’ýn eþi de üzülmüþtür. Belki de en çok üzülen Uygur’un eþidir’’ cevabýný verdi. Orgeneral Baþbuð, ‘’Yani ‘keþke girebilse miydi’ diyorsunuz?’’ sorusu üzerine de ‘’Keþke olmasaydý. Keþke bu olay yaþanmasaydý. Ýnsanî boyuttan bakarsak bu olayý bugün savunmamýz mümkün deðil’’ dedi.

Yasaðý savunamadý GENELKURMAY BAÞKANI ORGENERAL BAÞBUÐ: (EMÝNE ERDOÐAN’IN GATA’YA GÝREMEMESÝ) KEÞKE OLMASAYDI. KEÞKE BU OLAY YAÞANMASAYDI. ÝNSANÎ BOYUTTAN BAKARSAK BU OLAYI BUGÜN SAVUNMAMIZ MÜMKÜN DEÐÝL. GENELKURMAY Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð, Baþbakan Erdoðan’ýn eþi Emine Erdoðan’ýn baþý örtülü olduðu gerekçesiyle GATA’ya alýnmamýþ olmasý konusunda, ‘’Keþke olmasaydý. Keþke bu olay yaþanmasaydý. Ýnsanî boyuttan bakarsak bu olayý bugün savunmamýz mümkün deðil’’ dedi. Orgeneral Baþbuð, Hürriyet gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Enis Berberoðlu, Yazý Ýþleri Müdürü Tufan Türenç ve yazar Metehan Demir ile Genelkurmay Karargâhý’nda yaptýðý söyleþide, gündeme iliþkin sorularý cevapladý. Söyleþide, Genelkurmay 2. Baþkaný Orgeneral Arslan Güner de hazýr bulundu.

“TSK’NIN SÝYASETÝN ÝÇÝNDE OLMASI DOÐRU DEÐÝL” Orgeneral Baþbuð, ‘’Sivil-asker iliþkileri konusunda TSK’nýn görüþü nedir? Bu konuda, siyasetin içindeler diye eleþtirenler var’’ sorusuna,

n GE NEL KUR MAY Baþ ka ný Ýl ker Baþ buð’un Hürriyet gazetesine vermiþ olduðu beyanatlarý gazetemiz için deðerlendiren Emekli Tuðgeneral Adnan Tanrýverdi, Genelkurmay Baþkaný’nýn sözlerini popülist sözler olarak deðerlendirdi. Tanrýverdi þu ifadeleri kullandý: “Sayýn Genelkurmay Baþkaný yapmýþ olduðu açýklamada bunu özel ve istisnai bir durum olarak nitelemiþtir. Yani Emine Erdoðan’ýn Baþbakan’ýn eþi olmasý hasebiyle GATA’ya alýnabileceði yönünde bir açýklamadýr bu. Dolayýsýyla özel bir durum olarak görüyor ve istisnai bir uygulamayý iþaret ediyor. Yani bu açýklamadan, bundan sonra baþörtülüler askerî kurum ve kuruluþlara özgürce girebilecek þeklinde bir anlam çýkarmak mümkün deðil ne yazýk ki. Dolayýsýyla subay ve astsubaylarýn baþörtülü eþlerine de artýk farklý gözle bakýlacaðý anlamý kesinlikle taþýmýyor. Sayýn Ýlker Baþbuð’un sözleri bu mânâda tamamen popüler açýklamalardýr ve popülist bir yaklaþýmdýr. Kangren olmuþ bu meseleyi halletmeye yönelik bir tutum deðildir. Böyle olmasýný ümit ederdim ama ne yazýk ki ben olumlu bakmýyorum. Zira kendisi de bunun özel bir durum ve istisna olduðunu ýsrarla vurgulamýþtýr. Peki ya istisna dýþýnda kalanlar ne olacaktýr?”

Toplumun deðerleriyle savaþmanýn, toplumla savaþmak olduðunu hatýrlatan Tanrýverdi, artýk bu yanlýþtan dönülmesi gerektiðini ifade etti. Tanrýverdi sözlerini þöyle sürdürdü: “Toplumun büyük bir bölümünü oluþturan baþörtülü kadýnlar bu istisna dýþýnda kalmaktadýr ve maðduriyetleri devam etmektedir. Ýnþallah artýk bu yanlýþtan dönülür. Zira baþörtüsü ne siyasî bir simgedir, ne de irticanýn sembolüdür. O ancak Allah rýzasýný kazanmak için örtülen bir giysidir. Bunu farklý yönlere çekerek, tehdit olarak algýlamak esas sorundur. Dolayýsýyla Millî Güvenlik Siyaset Belgesi’nden irticanýn bir tehdit olarak tanýmlanmasýna son vermek gerekir. Zira bu belgede inancýn nereye kadar temel bir hak olduðu nereye kadar ise irtica tehdidi içerdiði belirli deðil. Dolayýsýyla inancý ve dini tehdit olarak görmek ve fertleri bir potansiyel tehlike olarak algýlamak problemin esas kaynaðýný teþkil etmektedir. Bizce kaldýrýlan EMASYA protokolü hiçbir þeyi deðiþtirmeyecektir. Esas olan Millî Güvenlik Siyaset Belgesi’nde yer alan bu gibi yanlýþ tehdit algýlarýnýn bertaraf edilmesidir.” Ankara / UMUT YAVUZ

‘’Ben ö zel lik le sivil-asker iliþkileriyle ilgili Silahlý Kuvvetlerin görüþünü Harp Akademileri’nde geçen sene yaptýðým konuþmamda örneklerle biraz açmaya çalýþtým. Onun için o kapsamda orada söylediklerimin arkasýnda durarak þunu da açýkça söylemek istiyorum, bu çok önemli: TSK’nýn siyaset içinde olmasý ne kadar doðru deðilse, TSK üzerinden siyaset yapýlmasý da o kadar doðru deðil’’ cevabýný verdi.

AKP, Baþbuð’un açýklamasýný ‘olumlu’ buldu

“ASKERÎ SAVCILAR TAMAMEN BAÐIMSIZDIR’’ ‘’Balyoz darbe planý günlerdir Türkiye’nin gündeminde. Orgeneral Çetin Doðan’ýn yönettiði bir seminerde korkunç senaryolarýn konuþulduðu iddialarý ortada dolaþýyor. Bu iþ nereye gidecek?’’ þeklindeki soru üzerine Orgeneral Baþbuð, þunlarý kaydetti: ‘’Bahsi geçen plan semineri konusunda basýnda çok þey yazýldý, çizildi. 1. Ordu Askerî Savcýlýðý tarafýndan da konuyla ilgili soruþturma baþlatýldý. 25 Ocakta soruþturma sürecine baþlandý. Altýný çizmekte yarar görüyorum. Silâhlý Kuvvetleri ilgilendiren boyutuyla ilgili, askerî savcýlar tamamen baðýmsýzdýr.’’ ‘’Soruþturma sonucu ne zaman belli olur?’’ sorusuna da Orgeneral Baþbuð, ‘’Savcýlýðýn dokümaný incelemesi doðal olarak biraz bizim tahminlerimizden fazla zaman alacak gibi gözüküyor. Çünkü binlerce sayfa. Sabýrlý olmak gerekiyor. Bekleyeceðiz, soruþturma bitsin. O zaman her þey anlaþýlýr’’ cevabýný verdi.

35. MADDE SORULARINA CEVAP VERMEDÝ ORGENERAL Baþbuð, ‘’TSK’nýn Ýç Hizmet Kanunu’nda darbelere dayanak teþkil etmesi iddiasýyla TSK’ya koruma kollama görevi veren 35. Madde’nin deðiþmesi tartýþýlýyor. Bu konuda görüþünüz nedir? sorusuna, ‘’Bu konuda siyasi tartýþmalarýn içine girmem’’ cevabýný verdi. ‘’Millî Güvenlik Siyaset Belgesi’nde irticanýn, iç tehdit kavramý olmaktan çýkarýlmasý tartýþmalarýna ne diyorsunuz?’’ sorusu üzerine de Orgeneral Baþbuð, ‘’Bunun üzerinde de açýklama yapmak istemiyorum’’ dedi.

Amirallere suikast iddianamesi kabul edildi AMÝRALLERE suikast iddianamesi Ýstanbul 12. Aðýr Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Sanýklarýn 40’ar yýla kadar hapsi isteniyor. “Amirallere suikast giriþimi” iddialarýna iliþkin yürütülen soruþturma kap sa mýn da 9’u tu tuk lu 19 kiþi hakkýnda düzenlenen iddianame, Ýstanbul 12. Aðýr Ceza Mahkemesince kabul edil di. Ýs tan bul 12. A ðýr Ce za Mahkemesi, Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Süleyman Pehlivan tarafýndan hazýrlanan iddianamenin incelemesini tamamladý. Mahkeme heyeti, inceleme sonu-

Ýlker Baþbuð’un sözleri popülist

EMASYA’YI KALDIRMAK YETMEZ ESAS SORUN MGSB'DE

“SÜREKLÝ MEDYA GÜNDEMÝNDE OLMAKTAN RAHATSIZIZ’’ Orgeneral Baþbuð, ‘’TSK bir þekilde sürekli gündemde, Daðlýca baskýnýndan bu yana hatta... Kurumun hedefte olmasýndan rahatsýzlýðýnýzý ifade ettiniz ama bu rahatsýzlýk neden kaynaklanýyor? Sorun nerede?’’ sorusu üzerine, þöyle konuþtu: ‘’Evet, sürekli Türkiye’nin gündemindeyiz ama þu nedenle ama bu nedenle ama hak lý a ma hak sýz. Ben hiç bir za man ‘TSK’nýn sürekli gündemde olmasý, hep haksýz nedenlere dayanýyor’ diyecek de deðilim. Tabiî ki biz ger çek ten Si lâh lý Kuv vet le rin sü rek li Türkiye’nin gündeminde olmasýndan, gündemin hep tepe noktasýnda olmasýndan rahatsýzýz. Çünkü bunun TSK üzerine etkisi oluyor. Bu etkiyi yadsýyamam. O zaman olaya nasýl bakacaðýz? Bir kere önce þunu soracaðým: Silahlý Kuvvetler olarak benim hatam var mý? O halde bize düþen TSK’da hata yapýlmasýný asgariye indirmek.’’ “Sorun, içinizde hata yapanlarýn temizlenmesi deðil mi sadece?’’ sorusu üzerine Orgeneral Baþ buð, ‘’Bu ra da ki ö nem li nok ta þu: Si lâh lý Kuvvetlerde kiþilerin yaptýðý hatalar kiþiler sýnýrýnda kalmýyor maalesef. Kiþilerin yaptýðý hatalar kuruma mal ediliyor. Bu algý oluþuyor, bunu engelleyemiyorsunuz. Bizim halkýmýz TSK’dan hata yapan insanlarýn çýkmasýný kabul edemiyor” cevabýný verdi. ‘’Sizi gerçekten rahatsýz eden nokta ne?’’ sorusu üzerine Orgeneral Baþbuð, ‘’Biz gereksiz olarak medyanýn gündeminde yer almaktan rahatsýzýz. Burada biraz daha herkesin dikkatli olmasýnýn uygun olacaðýný düþünüyorum.” diye konuþtu.

HA­BER­LER

cu 16 ek klasörden oluþan iddianameyi kabul etti. “Amirallere suikast” ile ilgili operasyon kapsamýnda ele geçirilen TNT kalýplarý ve uyuþturu cu mad de le ri bu lun dur ma yönündeki iddialar konusunda yü rü tü len so ruþ tur ma kapsamýnda düzenlenen iddianamede, 9’u tutuklu 19 kiþinin, “silâhlý terör örgütüne üye ol mak”, “pat la yý cý mad de ve mermi bulundurmak”, “Kiþiye özel verileri hukuka aykýrý bir þekilde kaydetmek” suçlarýndan cezalandýrýlmalarý istenmiþti.

nAKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð’un Emine Erdoðan’ýn GATA’ya alýnmamasýyla ilgili ‘Keþke olmasaydý’ yönündeki açýklamalarýný “Memnuniyet verici ve olumlu bir geliþme” olarak deðerlendirdi. Çelik, AKP MKYK toplantýsýna geliþinde basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. Çelik, “Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð’un açýklamalarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?” yönündeki bir soru üzerine, “Elbette memnuniyet verici. Netice itibariyle olmuþ, bitmiþ bir þeyi geri getirmek mümkün deðil ama bundan nedamet duyulmasý, bunun olmamasý temenni etmek iyi bir geliþmedir. Hem demokrasimiz açýsýndan hem insan haklarý açýsýndan iyi bir geliþmedir. Doðrusunu isterseniz bunu çok olumlu buluyorum.” dedi. Ankara / cihan

Seminere Davet Konu Konuþmacý Tarih Yer Adres

KARS

: Risâle-i Nur'un Ehemmiyeti : Nejat Eren (Gazeteci-Yazar) : 6 Þubat 2010 Cumartesi : Kars Yeni Asya Temsilciliði Saat: 19.00 : Yeni Mahalle Meydan Sokak No: 21 Kat: 4 - KARS

Seminere Davet

ANKARA

Konu : Bediüzzaman'ýn Gazetelere Bakýþý ve Medyanýn Gücü Konuþmacý: Ýsmail Özdemir Tarih : 7 Þubat 2010 Pazar Saat: 19.30 Yer : Yunus Emre Cad. Kanarya Sok. Giriþi Lale Sok. No: 8 Pursaklar/Ankara


5

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2010 CUMARTESÝ

HABER BAÞKENT YAZILARI

ANKARA

Gaz, paslaþma ve cayma…

Sadece GATA mý?

CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

mok­ra­tik­leþ­me­den­cay­ma­nýn­i­þâ­ret­le­ri­mi?­ Her­de­fa­sýn­da­“cay­ma”yla­so­nuç­la­nan­“pas­laþ­ma­lar”­ve­i­râ­de­za­a­fýy­la­son­ye­di­yýl­da­çý­ka­rý­lan­bir­dü­zi­ne­“u­yum­ya­sa­sý”na­rað­men,­An­ka­ra’nýn­ta­ah­hüd­et­ti­ði­AB­mük­te­se­ba­tý­na­u­yum­ve­uy­gu­la­ma­da­kay­da­de­ðer­bir­i­ler­le­me kay­de­di­le­me­me­si,­bu­so­ru­yu­sor­du­ru­yor.

ÖZGÜRLÜK KISITLAMALARI…

Zi­ra­“cay­ma”nýn­en­bâ­riz­ör­ne­ði,­öz­gür­lük­n­son­“bal­yoz­ha­re­kâ­tý”yla­uç­ve­ren­vâ­- le­rin­ge­niþ­le­til­me­si­a­ma­cýy­la­Ey­lül­2004’da­de­him­dar­be­plân­la­rý­na­kar­þý­ka­mu­o­yun­da ðiþ­ti­ri­len­ye­ni­Türk­Ce­za­Ka­nu­nu’nda­hak­ve yük­se­len­de­mok­ra­tik­ta­lep­ler­le­gün­de­- öz­gür­lük­ler­de­ge­ri­ye­gi­dil­me­si­ol­du.­Me­se­lâ, me­ge­ti­ri­len­dü­zen­le­me­ler­de­ký­rýl­ma­a­lâ­met­- dü­þün­ce­yi­i­fâ­de­yi­ya­sak­la­yan­es­ki­“las­tik­li­ka­le­ri­baþ­gös­te­ri­yor. nun”­163.­mad­de­nin­ye­ri­ne­ko­nu­lan­312. Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný’nýn­“Pro­to­ko­le­ge­rek mad­de­gü­ya­tâ­dil­e­dil­di.­An­cak­i­ka­me­e­di­len yok,­za­ten­yet­ki­ve­ren­ya­sa­var”­i­fâ­de­si­nin­a­- 216’da­da­“ka­mu­gü­ven­li­ði­a­çý­sýn­dan­a­çýk­ve dýn­dan­yü­rür­lük­ten­kal­dý­rý­lan­“E­mas­ya­pro­to­- ya­kýn­teh­li­ke”­ta­ný­mýy­la­i­nanç­ve­i­fâ­de­“suç” ko­lü”nün­ye­ri­ne­biz­zat­Baþ­ba­kan­ta­ra­fýn­dan sa­yýl­ma­ya­de­vam­e­dil­di.­ Ge­nel­kur­may’la­mu­ta­ba­kat­la­bir­“ya­sa”dan Ay­nen­sâ­býk­mad­de­gi­bi­bu­mad­de­i­le­de­i­sö­ze­dil­me­si,­dik­kat­le­ri­çek­ti.­ nan­cý­ge­re­ði­Kur’ân­â­yet­le­ri­ve­Pey­gam­be­ri­Gö­rü­nen­o­ki­“pro­to­kol”­kalk­tý­a­ma­ay­ný­“iþ­- mi­zin­ha­dis­le­ri­ý­þý­ðýn­da­u­mu­mî­mu­sî­bet­le­rin le­vi”­gö­ren­“ka­nun”­dü­zel­til­mi­yor… di­nî­ve­mâ­ne­vî­bo­yu­tu­nu­i­zâh­la­dep­re­me­“Ý­lâ­Ke­za­“ir­ti­ca”ýn­“iç­teh­dit”ten­çý­ka­rý­la­ca­ðý hî­Ý­kaz”­yo­ru­mu­yar­gý­la­nýp­üç­yý­la­ka­dar­ha­pis söy­le­nen­ye­ni­“kýr­mý­zý­ki­tap”­Mil­lî­Gü­ven­lik ce­zâ­sý­ön­gü­rü­lü­yor.­Pe­þin­den­ge­len­218.­mad­Si­ya­set­Bel­ge­si’nin­de­“teh­dit­a­lan­la­rý”nýn­ye­- de­i­le­gö­rüþ­ve­ka­na­at­le­ri­ni­ya­zan­ve­ya­yan­ga­ni­den­MGK­Ge­nel­Sek­re­ter­li­ði,­Ge­nel­kur­may ze­te­ci­ler­ve­dü­þü­nür­ler,­i­lâ­ve­ten­ya­rý­o­ra­nýn­da ve­MÝT’ten­ge­len­gö­rüþ­ler­le­ya­zý­lýp­MGK’nýn ce­za­art­tý­rý­mýy­la­ce­za­lan­dý­rý­lý­yor.­ o­na­yýy­la­hü­kû­me­te­su­nu­la­cak­ol­ma­sý,­bu­“re­Yi­ne­bu­dö­nem­de­219.­mad­de­de,­din­gö­vi­ze”nin­de­göz­bo­ya­ma­dan­ö­te­ye­bir­i­þe­ya­ra­- rev­li­le­ri­nin­va­zi­fe­le­ri­ni­i­fâ­sý­ra­sýn­da­a­le­nen ma­ya­ca­ðý­iz­le­ni­mi­ni­ve­ri­yor.­Týp­ký­hü­kû­me­tin dev­let­ka­nun­la­rý­ný,­hü­kü­met­i­dâ­re­si­ni­tak­bih beþ­yýl­ön­ce­söz­ko­nu­su­i­ki­bel­ge­yi­bu­gün­kü ve­tez­yi­fi­ha­lin­de­ha­pis­ve­ad­lî­pa­ra­ce­za­sý­i­le ha­liy­le­ka­bul­e­dip­yü­rür­lü­ðe­koy­ma­sý­gi­bi… ce­za­lan­dýr­ma­sý­na­hük­mo­lun­du.­ Ger­çek­ten­Er­do­ðan’ýn­son­grup­top­lan­tý­sýn­Bu­na­gö­re,­me­se­lâ­bir­dev­let­ku­ru­mu­Te­da­“dev­let­ku­rum­la­rý­ný­ga­za­ge­tir­me­yi,­bi­zi kel’in­ü­ret­ti­ði­iç­ki­nin­di­nen­ha­ram­ol­du­ðu­nu dev­let­ku­rum­la­rýy­la­ça­týþ­týr­ma­yý­he­def­le­yen­ler ya­da­Mil­lî­Pi­yan­go­Ý­dâ­re­si’nin­þans­ve­ta­lih­o­var;­ga­za­gel­me­yiz,­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný’yla, yun­la­rý­ný,­to­to­ve­lo­to­yu­ku­mar­gö­rüp­ca­mi­de kuv­vet­ko­mu­tan­la­rýy­la­o­lum­lu­bir­þe­kil­de­pas­- ce­ma­a­ti­sa­kýn­dý­ran­bir­i­mam,­ha­tip­ve­ya­vâ­iz, la­þý­yo­ruz”­çý­ký­þý,­he­nüz­a­çý­ða­çýk­ma­mýþ­de­- “hü­kû­me­tin­ic­ra­a­tý­ný­ve­da­i­re­ler­den­bi­ri­ne­a­it

E

Laiklik devletin teminatý n CUMHURBAÞKANI Ab­dul­lah­Gül,­‘’La­ik­lik, mo­dern­bir­dev­let­ol­ma­nýn­ve­si­ya­set­i­liþ­ki­le­ri­ni­sað­lýk­lý­bir­þe­kil­de­dü­zen­le­me­nin­en­ö­nem­li te­mi­nat­la­rýn­dan­bi­ri­dir’’­de­di.­Cum­hur­baþ­ka­ný Gül,­‘’La­ik­lik­Ýl­ke­si­nin­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti A­na­ya­sa­sý’na­Gi­ri­þi­nin­73.­Yýl­Dö­nü­mü’’­do­la­yý­sýy­la­me­saj­ya­yým­la­dý.­Gül,­þun­la­rý­kay­det­ti: ‘’La­ik­lik,­mo­dern­bir­dev­let­ol­ma­nýn­ve­si­ya­set i­liþ­ki­le­ri­ni­sað­lýk­lý­bir­þe­kil­de­dü­zen­le­me­nin­en ö­nem­li­te­mi­nat­la­rýn­dan­bi­ri­dir.­Top­lu­mun­i­nanç­la­rýn­da­öz­gür,­i­liþ­ki­le­rin­de­say­gý­lý­ve­ka­der­de­or­tak­o­la­bil­me­si­ba­ký­mýn­dan­da­la­ik­lik il­ke­si­bü­yük­ö­nem­ta­þý­mak­ta­dýr.”­Baþ­ba­kan Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan­da­ya­yýn­la­dý­ðý­me­sa­jýn­da,­‘’Bu­gün­La­ik­lik­il­ke­si­nin,­fark­lý­i­nanç­ve­ya­þam­bi­çim­le­ri­i­çin­öz­gür­leþ­ti­ri­ci­bir­gü­ven­ce­o­la­rak­ne­ka­dar­ha­ya­tî­bir­ö­ne­me­sa­hip­ol­du­ðu­nu­çok­da­ha­i­yi­gö­rü­yor­ve­an­lý­yo­ruz.­Bun­dan son­ra­da­la­ik­li­ði,­ay­rýþ­tý­rý­cý­de­ðil­bir­leþ­ti­ri­ci­bir il­ke­o­la­rak­ya­þa­týp­ge­le­cek­ne­sil­le­re­ta­þý­mak, bi­zi­mil­let­o­la­rak­bek­le­yen­çok­ö­nem­li­bir­so­rum­lu­ðu­muz­dur.’­­Ankara / aa

‘‘

Keza “irtica”nýn “iç tehdit”ten çýkarýlacaðý söylenen yeni “kýrmýzý kitap” Millî Güvenlik Siyaset Belgesi’nin de “tehdit alanlarý”nýn yeniden MGK Genel Sekreterliði, Genelkurmay ve MÝT’ten gelen görüþlerle yazýlýp MGK’nýn onayýyla hükûmete sunulacak olmasý, bu “revize”nin de gözboyamadan öteye bir iþe yaramayacaðý izlenimini veriyor.

sin­de­“ka­nu­na­ay­ký­rý­o­la­rak­e­ði­tim­ku­ru­mu­a­çan­lar,­ça­lýþ­tý­ran­la­ra­ve­öð­ret­men­le­ri­ne­al­tý ay­dan­üç­yý­la­ka­dar­ha­pis­ce­za­sý­ve­ri­le­ce­ði­ve il­gi­li­yer­le­rin­ka­pa­tý­la­ca­ðý”­hük­mü­i­lâ­ve­e­dil­di. E­vin­de,­ma­hal­le­ço­cuk­la­rý­na­ve­kom­þu­la­rý­na mec­câ­nen­din­le­ri­nin­te­mel­ki­ta­bý­Kur’ân’ý­öð­re­ten­ler­ya­da­di­nî­soh­bet­ya­pan­lar,­bu­ce­za mad­de­siy­le­suç­lu­sa­yý­la­bi­le­cek…­

POLÝTÝK POLEMÝKLERE SIÐINMA!

Ö­zet­le,­va­rý­lan­var­ta­da­AKP­hü­kû­me­ti­nin ö­zel­lik­le­de­mok­ra­si,­hu­ku­kun­üs­tün­lü­ðü,­i­nanç­ve­i­fâ­de­öz­gür­lü­ðü,­din­e­ði­ti­mi­ve­öð­re­ti­mi­ne­da­ir­el­at­tý­ðý­her­me­se­le­yi­yü­zü­ne­gö­zü­ne­bu­laþ­tý­rýp­da­ha­da­i­çin­den­çý­kýl­maz­ha­le sok­ma­sý,­son­dü­zen­le­me­le­rin­de­“ye­ter­siz”­ve “þek­lî”­ka­la­ca­ðý­en­di­þe­si­ni­hak­lý­ký­lý­yor. Ku­lis­ler­de­“as­ke­rin­yýp­ra­týl­ma­sý­kar­þý­ye­ni ya­sal­ted­bir­ler”den­bah­se­dil­me­si,­Baþ­ba­kan’ýn son­za­man­lar­da­tek­rar­la­dý­ðý­“ga­za­ge­tir­me!” tep­ki­si­nin­ar­ka­sýn­da­“sa­kýn­ye­ni­ya­sak­lý­TCK gi­ bi­ol­ma­sýn!”­en­di­þe­siy­le­“yi­ne­mi­ric’at­var?” o­lan­va­zi­fe­ve­sa­lâ­hi­ye­ti­tak­bih­ve­tez­yif­su­is­ t if­ha­mý­na­se­be­bi­yet­ver­di­ri­yor.­ çu”yla­ce­za­lan­dý­rý­la­bi­le­cek.­Üç­ay­dan­i­ki­se­ne­As­ký­ya­a­lý­nan­“de­mok­ra­tik­si­vil­a­na­ya­sa”nýn ye­ka­dar­hap­se­mah­kûm,­mü­eb­be­den­ve­ya ye­ri­ne­ko­nu­lan­10-15­mad­de­lik­A­na­ya­sa­de­ði­mu­vak­ka­ten­va­zi­fe­den­me­ne­di­le­bi­le­cek.­ Yi­ne­122.­mad­de­i­le­“12­Ey­lül­dar­be­si­a­na­- þik­li­ði­“mi­ni­de­mok­ra­tik­leþ­me­pa­ke­ti”­i­çin­“re­ya­sa­sý”nýn­zýr­hý­ve­te­mi­na­tý­al­tý­na­a­lý­nan­“dev­- fe­ran­dum”dan­vaz­ge­çi­le­ce­ði­söy­len­ti­le­ri­or­ta­rim­ka­nun­la­rý”ndan­fi­i­len­ka­dük­“Þap­ka­ik­ti­saý sýn­da,­Baþ­ba­kan’ýn­“Zor­bir­þey,­her­kes­ay­ný ka­nu­nu”yla­“Türk­harf­le­ri­nin­ka­bul­ve­tat­bi­ki ka­na­at­te­ol­maz”­de­yip­ik­ti­dar­par­ti­si­gru­bun­ka­nu­nu”nun­koy­du­ðu­ya­sak­la­ra­ve­ya­yü­küm­- da­bi­le­“fi­re”­te­dir­gin­li­ði­ni­di­le­ge­tir­me­si,­bu­lü­lük­le­re­ay­ký­rý­ha­re­ket­e­den­le­re­i­ki­ay­dan­al­tý nun­bir­be­lir­ti­si. Ýk­ti­dar-mu­ha­le­fet­top­ye­kûn­si­ya­se­tin­Mec­a­ya­ka­dar­ha­pis­ce­za­sý­ge­ti­ril­di. Ay­rý­ca­301.­mad­de­de,­hiç­bir­de­mok­ra­tik­ül­- lis’te­ki­yum­ruk­lu­kav­ga­ve­a­týþ­ma­ar­be­de­si­ne ke­de­rast­lan­ma­yan­“Türk­lü­ðü­ve­dev­le­tin­ku­- a­ba­nýp­ül­ke­nin­ger­çek­gün­de­min­den,­dar­be­rum­ve­or­gan­la­rý­ný­a­þa­ðý­la­ma”­gi­bi­mev­hum le­rin­ve­dar­be­te­þeb­büs­le­rin­he­sâ­ba­çe­kil­me­ve­ol­duk­ça­te’vi­le­a­çýk­bir­i­bâ­re­i­le­yan­lýþ­uy­gu­- sin­den,­de­mok­ra­tik­leþ­me­ye­da­ir­cid­dî­dü­zen­la­ma­la­rý­nýn­ký­nan­ma­sý­“cü­rüm”­sa­yýl­dý.­Al­tý le­me­ler­den­ka­çýn­ma­sý,­po­li­tik­po­le­mik­le­re­sý­ðý­nýl­ma­sý,­ga­rip­sin­yal­le­ri­ve­ri­li­yor.­ ay­dan­üç­yý­la­ka­dar­ha­pis­ce­za­sý­ön­gö­rül­dü.­ A­ký­be­ti­hay­ro­la… En­ga­ri­bi,­ye­ni­Ce­za­Ya­sa­sý’nýn­263.­mad­de­-

“MERKEZ BANKASI VE BANKALAR BÝRLÝÐÝ OLAYA SEYÝRCÝ KALMAMALI” ATO Baþkaný Sinan Aygün, bankalarýn ücret, komisyon ve hizmet bedellerini yýllardýr “tatlý kâr kapýsý” olarak kullandýðýný ancak artýk bu kapýnýn kapatýlmasýnýn zamaný geldiðini bildirdi. Aygün, bankalarýn, “kamudan aldýklarý bankacýlýk iþlemleri yapma yetkisini” ücret ve komisyon uygulamalarýnda keyfi kullandýklarýný ve bu alanda tam bir karmaþa yaþandýðýný belirtti. Aygün, “Komisyon, bankalarýn misyonu oldu” dedi. Aygün, Merkez Bankasý Baþkaný Durmuþ Yýlmaz ve Türkiye Bankalar Birliði Baþkaný Ersin Özince’ye birer mektup yazarak, Merkez Bankasý ve Bankalar Birliði’nin olaya seyirci kalmayýp bu konudaki yasal yetkilerini kullanmaya çaðýrdý.

Eylem baþarýlý oldu n KAMU E­mek­çi­le­ri­Sen­di­ka­la­rý­Kon­fe­de­ras­yo­nu (KESK)­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Sa­mi­Ev­ren, Ýs­tan­bul’da­ya­pý­lan­ey­le­mi­de­ðer­len­dir­di. Ev­ren,­“Bu­ra­da­ya­pý­lan­ey­le­mi­ba­þa­rý­lý­gö­rü­yo­ruz­An­cak­bi­zim­e­sas­a­ma­cý­mýz,­ik­ti­da­rýn bu­me­sa­jý­mý­zý­al­ma­sý­dýr”­de­di.­Ey­le­me­ka­tý­lý­mýn­az­ol­du­ðu­id­di­a­la­rý­ný­de­ðer­len­di­ren Sa­mi­Ev­ren,­ey­le­min­ba­þa­rý­lý­geç­ti­ði­ni­i­fa­de e­de­rek,­“Þim­di­ey­le­me­ka­tý­lým­az­ol­du­de­ne­mez.­Çün­kü­ya­pý­lan­ey­lem­ler­81­il­de­ger­çek­leþ­ti­ril­di.­Ü­re­ti­mi­dur­dur­ma­nok­ta­sýn­da ta­bi­ki­bek­len­ti­mi­zin­tam­an­lam­da­ger­çek­leþ­ti­ði­ni­söy­le­ye­me­yiz.­Bu­ra­da­ya­pý­lan­ey­le­mi­ba­þa­rý­lý­gö­rü­yo­ruz­An­cak­bi­zim­e­sas­a­ma­cý­mýz­ik­ti­da­rýn­bu­me­sa­jý­mý­zý­al­ma­sý­dýr. Ýs­tan­bul’da­bin­ler­ce­e­mek­çi­so­kak­lar­day­dý. Ýz­mir­ve­An­ka­ra’da­ay­ný­þe­kil­de­ka­tý­lým­ol­du.­Bu­ne­den­le­baþ­lan­gýç­o­la­rak­an­lam­lý­bir ey­lem­di”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ýstanbul / iha

Kaybolan çocuklar bulunamýyor n BAHÇEÞEHÝR Ü­ni­ver­si­te­si­Sos­yo­lo­ji­Bö­lüm­Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Ni­lü­fer­Nar­lý,­son­i­ki yýl­dýr­Tür­ki­ye’de­kay­bo­lan­yak­la­þýk­bin­ço­cu­ða­hiç­bir­þe­kil­de­u­la­þý­la­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di. Prof.­Dr.­Nar­lý,­2007’den­bu­gü­ne­ra­kam­la­ra ba­kýl­dý­ðýn­da,­her­yýl­Tür­ki­ye’de­yak­la­þýk­6 bin­ci­va­rýn­da­ço­cu­ðun­kay­bol­du­ðu­nu­ha­týr­lat­tý.­2008­yý­lýn­dan­bu­ya­na­kay­bo­lan­ço­cuk­lar­dan,­500’ü­nün­hiç­bir­þe­kil­de­bu­lu­na­ma­dý­ðý­ný­vur­gu­la­yan­Nar­lý,­bu­ra­ka­mýn­2009 yý­lýn­da­ilk­de­fe­i­ki­ye­kat­la­na­rak­bi­ni­bul­du­ðu­na­dik­kat­çek­ti.­Bir­çok­ki­þi­nin­‘’Bu­ço­cuk­la­ra­ne­o­lu­yor?­Ço­cuk­lar­ne­den­hiç­bir­þe­kil­de­bu­lu­na­mý­yor­ve­bu­ço­cuk­la­rýn­iz­le­ri­ne rast­lan­mý­yor?’’­di­ye­so­ru­lar­sor­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Nar­lý,­Tür­ki­ye’de­kay­bo­lan ço­cuk­lar­la­il­gi­li­ye­ni­bir­ta­kým­me­ka­niz­ma­la­rýn­ku­rul­ma­sý­ve­a­i­le­le­re­psi­ko­lo­jik­des­tek sað­lan­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­­Bitlis / aa

Bankalarýn kredi kullandýrdýklarý müþterilerinden peþin olarak aldýklarý ücret ve komisyonlar 2009 yýlýnýn Ocak-Kasým döneminde 2 milyar 955 milyon liraya kadar yükseldi.

Bankalar vatandaþý soyuyor ATO’NUN BELÝRLEMELERÝNE GÖRE, 100’E YAKIN ÝÞLEM ÝÇÝN ÜCRET ALAN BANKALAR, 2009 ‘DA 11 AYLIK DÖNEMDE 12,5 MÝLYAR LÝRALIK ÜCRET, KOMÝSYON VE HÝZMET GELÝRÝ ELDE ETTÝ. 63,3’ü­nü,­2009­yý­lý­nýn­ilk­11­ay­lýk­dö­ne­min­de­i­se­yüz­de­66,4’ü­nü­sa­de­ce­üc­ret­ve­ko­mis­yon­gi­der­le­riy­le­kar­þý­la­dý­ðý­be­lir­ti­lir­ken,­Tür­ki­ye’de­de ka­yýt­dý­þý­e­ko­no­miy­le­mü­ca­de­le­ve­baþ­ka sebep­ler­le­bir­çok­iþ­lem­ban­ka­lar­ü­ze­rin­den­ya­BANKALARIN, ban­ka­cý­lýk­iþ­lem­le­rin­de­müþ­te­- pýl­mak­zo­run­da­bu­lun­du­ðu,­bu­zo­run­lu­lu­ðun ri­le­rin­den­100’e­ya­kýn­i­sim­al­týn­da­al­dýk­la­rý­üc­- ban­ka­la­rýn­çe­þit­li­iþ­lem­ve­hiz­met­ler­den­üc­ret, ret,­ko­mis­yon­ve­ban­ka­cý­lýk­hiz­met­ge­lir­le­ri­nin ko­mis­yon­ve­mas­raf­a­dý­al­týn­da­al­dýk­la­rý­pa­ra­la­a­lýn­dý­ðý­bil­di­ril­di.­­Ya­sal­zo­run­lu­luk­lar­sebebiy­le rý,­sek­tö­rün­ö­nem­li­bir­ge­lir­ka­le­mi­ha­li­ne­ge­tir­bir­çok­iþ­le­mi­ar­týk­ban­ka­lar­a­ra­cý­lý­ðýy­la­yap­mak di­ði­bil­di­ril­di.­Tür­ki­ye­e­ko­no­mi­si­nin­yüz­de­8,4 zo­run­da­bu­lu­nan­va­tan­daþ­lar,­­üc­ret­ve­ko­mis­- ci­va­rýn­da­kü­çül­dü­ðü­2009­yý­lý­nýn­ilk­do­kuz­ay­yon­uy­gu­la­ma­la­rý­na­ar­týk­bir­çe­ki­dü­zen­ve­ril­- lýk­dö­ne­min­de­ban­ka­cý­lýk­sek­tö­rün­de­re­el­o­la­me­si­ni­is­ti­yor.­An­ka­ra­Ti­ca­ret­O­da­sý’nýn rak­yüz­de­8,7­o­ra­nýn­da­bü­yü­me­ya­þan­dý­ðý­be­lir­BDDK’nýn­ve­ri­le­rin­den­yap­tý­ðý­be­lir­le­me­le­re ti­len­a­çýk­la­ma­da,­BDDK’nýn­ve­ri­le­ri­ne­gö­re­de gö­re­ban­ka­la­rýn­kre­di­kul­lan­dýr­dýk­la­rý­müþ­te­ri­- O­cak-Ka­sým­dö­ne­min­de­sek­tö­rün­top­lam­ak­le­rin­den­pe­þin­o­la­rak­al­dýk­la­rý­üc­ret­ve­ko­mis­- tif­le­ri­yüz­de­11,5­o­ra­nýn­da­bü­yür­ken­brüt­kâ­rý­i­yon­lar­2009­yý­lý­nýn­O­cak-Ka­sým­dö­ne­min­de­2 se­yüz­de­44,1­o­ra­nýn­da­ar­ta­rak­23,3­mil­yar­li­ra­mil­yar­955­mil­yon­li­ra­ya­ka­dar­yük­sel­di.­Yý­lýn ya­ka­dar­yük­sel­di.­Ban­ka­la­rýn,­müþ­te­ri­le­ri­ni­þaþ­tü­mün­de­i­se­bu­ra­ka­mýn­3,3­mil­yar­li­ra­ya­u­laþ­- ký­na­çe­vi­ren­üc­ret­uy­gu­la­ma­la­rý­nýn­ba­þýn­da­he­tý­ðý­tah­min­e­di­li­yor.­Kre­di­le­ri­kýs­ma­la­rý­na­rað­- sap­iþ­le­tim­üc­ret­le­ri­ge­li­yor.­Ma­aþ­he­sap­la­rý­da men­ban­ka­la­rýn­ge­çen­yýl­kul­lan­dýr­dýk­la­rý­kre­di­- dâ­hil­he­men­he­men­a­çý­lan­bütün­va­de­siz­mev­ler­den­al­dýk­la­rý­üc­ret­ve­ko­mis­yon­lar­da­2008 du­at­he­sap­la­rýn­dan,­ay­lýk,­üç­ay­lýk­ve­al­tý­ay­lýk yý­lý­na­gö­re­yüz­de­31,6­o­ra­nýn­da­ar­týþ­kay­de­dil­di. pe­ri­yot­lar­la­he­sap­iþ­le­tim­üc­re­ti­tah­sil­e­di­yor.­70 Sek­tör­bu­ka­lem­den­2006­yý­lýn­da­1­mil­yar­725 mil­yo­na­ya­kýn­çe­þit­li­tür­ler­de­a­çýl­mýþ­mev­du­at mil­yon­li­ra,­2007­yý­lýn­da­2­mil­yar­50­mil­yon­li­ra, he­sa­bý­bu­lu­nan­ban­ka­cý­lýk­sek­tö­rü­va­de­siz­va­2008­yý­lý­nýn­tü­mün­de­de­2­mil­yar­518­mil­yon tan­daþ­la­rýn­aç­tý­ðý­Türk­Li­ra­sý­ta­sar­ruf­mev­du­a­tý li­ra­ka­zan­mýþ­tý.­Ban­ka­lar,­iþ­let­me­gi­der­le­ri­nin he­sap­la­rýn­dan­yýl­da­44­TL­i­le­68­TL­a­ra­sýn­da 2007­yý­lýn­da­yüz­de­64,8’i­ni,­2008­yý­lýn­da­yüz­de he­sap­iþ­le­tim­üc­re­ti­tah­sil­e­di­yor.­

AHMET TERZÝ ANKARA

ÜCRETLÝLERÝN GELÝRÝNE VERGÝ SINIRLAMASI ANAYASA Mahkemesi’nin 8 Ocak 2010’da aldýðý karar çalýþanlarýn yüzde 27’den fazla vergi ödememesinin yaný sýra ödediði vergiyi geri alma þansý doðurdu. Mahkeme boþluk doðmamasý için Maliye’ye (Meclis’e) 6 ay süre verdi. Mahkeme, çalýþanlarýn yüzde 15’ten baþlayýp yüzde 35’e kadar varan oranlarda vergi ödemesini saðlayan ve 2006’da çýkarýlan yasanýn “40 bin TL’nin üstü için yüzde 35” olan düzenlemesini Anayasa’ya aykýrý bularak iptal etti. Böylece çalýþanlar bundan sonra en fazla yüzde 27 gelir vergisi ödeyecek. Ýptal kararý ile 2006’dan sonra çalýþanlarýn ödediði yüzde 35’lik gelir vergisi için dâvâ açýp yüzde 8’ini (35-27) geri alma hakký da doðdu. Gelir vergisi aylýk gelir üzerinden hasaplanýp gelir arttýkça vergi dilimi yükseldiði için genellikle yýlýn ikinci yarýsýndan sonra özellikle de yýl sonuna doðru vergi dilimi yüzde 35 olabiliyordu. Uzmanlar özellikle 2009’un son aylarý için çalýþanlarýn dava açýp ödedikleri fazla vergiyi geri alabileceðini belirtiyor.

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

aþ­ba­kan­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­üç­se­ne­ön­ce GA­TA’da­e­þiy­le­il­gi­li­bir­o­la­yý­gün­de­me­ge­tir­me­si­yýl­lar­dýr­çö­zü­le­me­yen­ba­þör­tü­sü­so­ru­nu­nu­bir­kez­da­ha­gün­de­me­ge­tir­di. Er­do­ðan’ýn­geç­ti­ði­miz­haf­ta­so­nu­bir­te­le­viz­yon ka­na­lýn­da (TRT-E­ni­ne­Bo­yu­na) 2007­yý­lýn­da­ya­þa­dý­ðý­o­la­yý­þöy­le­an­lat­mýþ­tý:­“Ne­jat­Uy­gur­GA­TA’da has­ta­ya­tý­yor.­E­þim­zi­ya­re­te­git­mek­is­ti­yor.­Ne­jat Uy­gur’un­ha­ný­mý­ (Nej­la­Uy­gur) a­rý­yor­ve­di­yor­ki, ‘Ne­o­lur­biz­si­zin­le­dý­þa­rý­da­bu­luþ­sak...­Siz­bu­ra­ya gel­me­se­niz...­Bu­ra­da­yet­ki­li­ler­sý­kýn­tý­do­ða­bi­lir,­gel­me­me­si­i­sa­be­tli­o­lur­di­yor.’­Ben­bu­nu­o­dö­nem­en üst­dü­zey­de­gün­de­me­ge­tir­dim.­‘Ne­dir­bu­hal­ya, ne­yap­týk­la­rý­nýn­far­kýn­da­mý­sý­nýz?’­de­dim…” Ko­nu­Mec­lis­Ge­nel­Ku­ru­lun­da­MHP’li­mil­let­ve­ki­li­Os­man­Dur­muþ­ta­ra­fýn­dan­gün­de­me­ge­ti­ril­miþ ve­kav­ga­la­ra­se­bep­ol­muþ­tu. Bu­ra­da­kü­çük­bir­not­dü­þe­lim: Geç­ti­ði­miz­dö­nem­ler­de­ MHP­ mil­let­ve­ki­li­ o­lan­ Nes­rin­ Ünal, ba­þör­tü­sü­nü­ çý­ka­ra­rak­ Mec­lis’e­ gir­miþ­ti.­ Ünal, bir­ te­le­viz­yon­ ka­na­lý­na­ ver­di­ði­ be­ya­nat­ta,­ ken­di­si­nin­GA­TA’ya­ba­þör­tü­lü­o­la­rak­bir­mil­let­ve­ki­li­ni zi­ya­re­te­ git­ti­ði­ni­ an­lat­tý.­ GA­TA’da­ þöy­le­ bir­ uy­gu­la­ma­ya­pý­lý­yor.­Bi­zim­de­þa­hit­ol­du­ðu­muz­uy­gu­la­ma­ya­ gö­re­ ba­þör­tü­sü­nü­ e­ðer­ ið­ne­ i­le­ bað­lý­yor­san­gi­re­mi­yor­sun.­Ýð­ne­yi­çý­kar­týp­dü­ðüm­a­tar­san,­ya­ni­çe­ne­al­týn­dan­bað­lar­sa­nýz­an­cak­öy­le­gi­re­bi­li­yor­su­nuz.­Es­ki­mil­let­ve­ki­li­Ünal­da­ba­þör­tü­sü­nü­ çene­ al­týn­da­ dü­ðüm­ yo­luy­la­ bað­la­dý­ðý­ i­çin bu­yüz­den­en­gel­o­lun­ma­mýþ­o­la­bi­lir. E­mi­ne­Er­do­ðan’ýn­GA­TA’ya­has­ta­zi­ya­re­ti­nin ba­þör­tü­sü­ yü­zün­den­ en­gel­len­me­si­ ko­nu­sun­da ko­nu­þan­(Hür­ri­yet,­5.2.2010) Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Ýl­ker­Baþ­buð,­“Ö­zel­bir­du­rum,­keþ­ke­ya­pýl­ma­sýy­dý”­de­miþ.­Org.­Baþ­buð’un­bu­nu­söy­ler­ken bir­ge­nel­le­me­yap­ma­dý­ðý,­sa­de­ce­“baþ­ba­kan­e­þi” ol­du­ðu­ i­çin­ böy­le­ bir­ yo­rum­ yap­tý­ðý­ an­la­þý­lý­yor. Zi­ra,­ “A­çýk­ça­ söy­le­ye­yim,­ bu­ ö­zel­ bir­ du­rum. Al­tý­ný­ çiz­me­miz­ lâ­zým.­ Bu­ ne­den­le­ de,­ bu­ ö­zel du­rum­lar­da­ o­lay­la­ra­ in­sa­ni­ bo­yut­tan­ bak­mak doð­ru­o­lur­di­ye­dü­þü­nü­yo­rum.­Do­la­yý­sýy­la­bu­o­lay,­ta­biî­bu­kap­sam­da­ö­zel­de­ol­du­ðu­i­çin­ger­çek­ten­ in­sa­nî­ bo­yut­ i­çe­ri­yor.­ Keþ­ke­ o­ o­lay­ ya­þan­ma­say­dý.­ Bu­ çok­ ö­zel­ bir­ o­lay­ ge­nel­le­ne­cek bir­ o­lay­ de­ðil…”­ der­ken­ bu­nun­ sa­de­ce­ “baþ­ba­kan­e­þi”­ol­du­ðu­i­çin­söy­le­di­ði­or­ta­ya­çý­ký­yor. Er­do­ðan­bu­tar­týþ­ma­lar­la­il­gi­li­hem­ge­nel­ku­rul­da­hem­de­baþ­ka­top­lan­tý­lar­da­fi­kir­le­ri­ni­söy­le­me­ye­de­vam­e­di­yor.­Üç­se­ne­dir­bu­o­la­yý­an­lat­ma­dýk­la­rý­ný­söy­lü­yor.­“Biz­bu­i­þin­ü­ze­ri­ne­gi­de­mez­miy­dik,­ gi­der­dik,­ a­ma­ o­ra­da­ biz­ sa­de­ce­ e­þi­min­ göz­yaþ­la­rý­na­mah­kûm­kal­dýk”­di­ye­ko­nu­þu­yor.­ Pe­þin­de­de,­“Söy­le­ye­cek­çok­da­ha­þey­ler­var­a­ma­ ben­ ül­kem­de­ ge­ri­lim­ is­te­mi­yo­rum”­ di­yor­ ve ek­li­yor.­ “Bu­ ko­nu­da­ ya­þa­dý­ðý­mýz­ baþ­ka­ þey­ler­ de var.­ Bun­la­rý­ bel­ki­ bi­raz­ da­ha­ za­man­ ka­za­na­cak, on­dan­son­ra­bel­ki­si­ya­set­ten­çe­kil­dik­ten­son­ra­ka­le­me­o­la­rak­bel­ki­gün­de­me­ge­ti­re­ce­ðim.­A­ma­ül­kem­bun­la­rý­kal­dý­ra­maz…” Baþ­ba­kan’ýn­bu­saf­ha­dan­son­ra­ya­þa­dýk­la­rý­ný­a­çýk­la­ma­sý­ ge­rek­mez­ mi?­ “Ül­ke­ ge­ri­le­cek”­ en­di­þe­si i­le­72­mil­yon­luk­bir­ül­ke­nin­baþ­ba­ka­ný­nýn­bun­la­rý a­çýk­la­ma­ma­sý­ doð­ru­ ol­maz­ di­ye­ dü­þü­nü­yo­ruz. Çün­kü­ar­týk­bu­ya­sak­çok­can­lar­ya­ký­yor­ve­ya­sak­çý­lar­bir­bir­o­rta­ya­dö­kül­me­li.­Ar­týk­kim­se­göz­yaþ­la­rý­na­mah­kûm­kal­ma­ma­lý. Ab­dul­lah­Gül’ün­cum­hur­baþ­ka­ný­ol­ma­sýn­dan son­r a­Köþk’te­ya­þ a­n an­l ar­da­bu­n un­ben­z e­r i. Köþk’te­ve­ri­len­re­sep­si­yon­lar­da­“eþ­li-eþ­siz”­for­mül bu­lu­na­rak­an­cak­me­se­le­çö­zü­le­bi­li­yor!­As­ke­rin­ol­du­ðu­prog­ram­la­ra­Gül’ün­e­þi­ka­tý­la­mý­yor.­Bu­yýl­i­çin­de­dü­zen­le­nen­üç­tö­ren­de­de­bu­nu­gör­dük. Org.­ Baþ­buð­ ay­ný­ rö­por­taj­da­ “O­lay­da­ Sa­yýn Baþ­ba­kan’ýn­e­þi­de­ü­zül­müþ­tür.­Bel­ki­de­en­çok ü­zü­len­ Uy­gur’un­ e­þi­dir”­ de­ de­miþ.­ An­cak­ GA­TA’da­bu­her­gün­ya­þan­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­Sa­de­ce­Baþ­ba­kan’ýn­e­þi­ü­zül­mü­yor,­has­ta­zi­ya­re­ti­ne­gi­den­has­ta­ya­kýn­la­rý­da­ü­zü­lü­yor.­ Yýl­lar­dýr­ sü­ren­ ba­þör­tü­sü­ so­ru­nu­nu­ gör­mez­den­ge­li­nip,­çö­zü­mü­yo­lun­da­cid­dî­a­dým­lar­a­týl­mý­yor.­ Hâ­lâ­ ba­þör­tü­lü­ öð­ren­ci­ler­ o­kul­la­rý­na­ gi­re­mi­yor,­me­mu­re­le­rin­ba­þör­tü­le­ri­i­le­ça­lýþ­ma­la­rý­na­i­zin­ve­ril­mi­yor.­Mað­du­ri­yet­ler­yýl­lar­dýr­de­vam­e­di­yor.­Bu­gün­de­Tür­ki­ye’nin­bir­çok­i­lin­de bu­ka­nun­suz­ya­sa­ðýn­kalk­ma­sý­i­çin­ey­lem­ler­ya­pý­la­cak.­ Yüz­ler­ce­ haf­ta­dýr­ bu­ ey­lem­ler­ sü­rü­yor. Hiç­bir­yet­ki­li­gi­dip­“kar­de­þim­si­zin­der­di­niz­ne­dir,­ne­is­ti­yor­su­nuz?”­di­ye­sor­mu­yor? 28­Þu­bat­sü­re­cin­den­son­ra­ka­tý­la­þan­ya­sak­hâ­lâ­ çö­zül­me­di.­ Gün­de­me­ ge­len­ bu­ ko­nu­ fýr­sa­ta dö­nüþ­tü­rü­lüp­ ya­sa­ða­ dik­kat­ çe­kil­me­li­dir.­ “Ül­ke kal­dý­ra­maz”­ en­di­þe­si­ i­le­ ül­ke­nin­ yö­ne­ti­min­de bu­lu­nan­lar­çö­zü­me­kat­ký­sað­la­mak­i­çin­bil­dik­le­ri­ni,­ya­þa­dýk­la­rý­ný,­gör­dük­le­ri­ni­an­lat­ma­lý­ve­me­se­le­yi­çöz­me­li­dir.­Mil­le­tin­bek­len­ti­si­bu­dur.­ Ar­týk­bu­ka­nun­suz­ya­sak­bit­me­li,­mað­du­ri­yet­ler­gi­de­ril­me­li…

B


6

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2010 CUMARTESÝ

MEDYA-POLÝTÝK

Ýç Hizmet Kanunu ve darbeler YILLARDIR “yoðun” olarak “darbe” tartýþýlýyor. Darbenin “yasal” dayanaðý var mý? ‘’Hukuki darbenin de dayanaðý mý olurmuþ’’ demeyin, yazýnýn devamýný okuyun. TSK’nýn Ýç Hizmet Yasasý 35. maddesi askere “cumhuriyeti korumak ve kollamak” görevini vermekte. “Darbe hazýrlýðý” olarak yorumlanan bir dizi plan, bu maddenin ýþýðýnda “durumdan vazife çýkartmak” zihniyetine doðru açýlýyor. Peki bu 35.madde gerçekten “darbelere” hukuki dayanak oluþturur mu? Doðan Akýn yönetimindeki T24 internet gazetesinden iyi bir araþtýrmacý gazetecilik örneðini iþaret etmek isterim. “Gai tefsir metodu” bu duyarlý sorunun cevabý için yasanýn kaynaklarýna ulaþmamýz gerek. Yani kanun koyucu 35. maddeyi hangi gaye ile yazmýþtýr? TSK Ýç Hizmet Kanunu’na hangi amaçla koymuþtur? 50 yýl öncesine gidelim... 9 Ocak 1960’da Milli Birlik Komitesi’ne sunulan 35. madde metninin gerekçesi þöyle yazýlmýþ: “Silahlý Kuvvetler’in bu esas vazifesini tebarüz ettirmek (belirtmek) bakýmýndan müstakil bir madde halinde tedvini (yazýmý) uygun görülmüþtür. 27 Mayýs inkýlâbýnda (27 Mayýs Askeri Ýhtilali-G.C) hareket noktasý ve kanuni mesnedi (yasal dayanaðý) olarak ilan edilen 34. maddedeki Silahlý Kuvvetleri’ne ait olan ana prensip aynen muhafaza edilmiþ, baþlýca bir esas vaz’etmek (koymak) lüzumu duyulmamýþtýr.” Yukarýda yer alan gerekçe yazýsý gösteriyor ki Türkiye’deki ilk darbe olan 27 Mayýs ihtilali, Ordu Dahili Hizmet Yasasý’nda “askeri, cumhuriyeti korumak ve kollamakla görevlendiren” 34. maddeye dayandýrýlmýþtý. Bu yasa, 1935 yýlýnda çýkmýþtý. Sonra... Darbeden 7 ay sonra Türkiye’yi yöneten Milli Birlik Komitesi, hâlâ yürürlükte olan TSK Ýç Hizmet Kanunu’nu yaptý. Ve eski yasadaki 34. madde bu yeni yasada 35. madde olarak aynen yer aldý. 27 Mayýs ihtilalinin hukuki dayanaðý olan madde ve gerekçesi halen “pozitif” yani “yazýlý” hukukta varlýðýný sürdürüyor. 75 yýllýk bir hükümdür. 9.Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel’in, Yavuz Donat’a “Bu madde durduðu sürece Türk Silahlý Kuvvetleri, hükümete de Parlamento’ya da sormadan ‘laiklik elden gidiyor’ diyerek resen el koyar” söylemini hatýrlamakta yarar var. Ancak... Þunu da belirteyim ki... “Askeri darbeler dönemi kapanmýþtýr. TSK’yý sürekli kuþku altýnda tutmak, bu güzide kurumumuza haksýzlýk olur.” Ama... Gene de... 35. maddenin olsa olsa bazý maceracý örgütlenmeler için ‘’meþruiyet mevzisi’’ gibi algýlanmasý riski var. ***

Kanunlarýn ruhu TSK Ýç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi böyle ama bir baþka maddesi ise tam tersi doðrultuda. 43. madde “askere siyaset yasaðý” koymakta. Madde þöyle: “Türk Silahlý Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düþüncelerin dýþýnda ve üstündedir. Bundan ötürü Silahlý Kuvvetler mensuplarýnýn siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunlarýn siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmalarý, her türlü siyasi gösteri, toplantý iþlerine karýþmalarý ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazý yazmalarý yasaktýr.” TSK Ýç Hizmet Kanunu’nun ruhu bütünüyle araþtýrýldýðýnda bu madde için de “gai tefsir metodu” uygulanmalýdýr. Askere ‘’Siyaset konuþmayý” bile yasaklayan bu kanun, ‘’darbe yap, siyasete el koy’’ diyor olabilir mi? O zaman Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð’un sýk sýk demokrasiyi vurgulamasý daha da iyi anlaþýlabilir. Güneri Civaoðlu, Milliyet, 5 Þubat 2010

Bu ayýp hepimizin (...)en büyük ayýplardan bir tanesi de Emine Erdoðan’a ve onun akýbetine uðrayan, örtülü tüm kadýnlara yönelik ayýptýr. Býrakýn Baþbakan’ýn eþi olmayý, sýradan bir insan olarak bile, hastasýný ziyaret edemeyecek olmasý kabul edilebilir bir þey deðildir. Bu sanýldýðý gibi siyasi deðil, insani bir konudur. Bunu siyasetin malzemesi yapanlarýn (her yönden) ve adaletsizliði, haksýzlýðý sýradan, normal bir durum gibi yorumlayanlarýn tavýrlarý ayýptýr. Deniz Ülke Arýboðan, Akþam, 5 Þubat 2010

EMASYA ilk istasyon; sivil anayasa son durak... KÖKÜ 28 Þubat Postmodern Darbesi’ne giden ve altýnda 28 Þubat’ýn kötü ünlü Batý Çalýþma Grubu’nun baþkaný olan Orgeneral (þimdi emekli) Çetin Doðan’ýn imzasý bulunan 7 Temmuz 1997 tarihli EMASYA Protokolü dün yürürlükten kaldýrýldý. Türkiye’de ‘askeri vesayet rejimi’nin son bulmasý doðrultusunda önemli bir adým. Türkiye’nin hukuk sistemi, bir askeri darbe anayasasý olan 1982 Anayasasý’nýn þemsiyesi altýnda bulunduðu için EMASYA Protokolü’nün ortadan kaldýrýlmasýyla ‘askeri vesayet rejimi’nin son bulmasý bir yana, son bulmakta olduðu bile söylenemez. Pazartesi gecesi bizim ‘Tecrübe Konuþuyor’ adlý televizyon programýnda ‘Demokratik Yargý’ Eþbaþkaný ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Doç. Dr. Osman Can, Türkiye’deki yasalarýn yüzde 80’inin yazýyla yüzde seksen- askeri darbe ve müdahale dönemlerinin ürünü olduðunu söyledi. ‘Askeri vesayet rejimi’, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð’un da ‘kalkabilir’ dediði bir Protokol’ün kalkmasýyla elbette sona ermez. Daha gidilecek çok uzun bir yol, yapýlacak çok iþ var. Yine de EMASYA Protokolü’nün kaldýrýlmasý büyük bir geliþmedir. Aya ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong’un o ayak basýþ aný için ‘Benim için küçük, insanlýk için büyük bir adým’ demiþ olmasý hesabý, EMASYA Protokolü’nün kaldýrýlmasý, ‘askeri vesayet rejimi’nin kaldýrýlmasý yönünde küçük, Türkiye’de demokrasinin geleceði bakýmýndan büyük bir adýmdýr. Hatýrlanacaðý gibi ‘Balyoz Darbe Planý’ kamuoyu gündemine bir bomba gibi düþtüðünde, planýn baþ sorumlusu olarak oklarýn yöneldiði Emekli Orgeneral Çetin Doðan, komutanlýðýný yaptýðý 1.Ordu’daki plan tatbikatlarýnýn EMASYA gereði yapýldýðýný ileri sürmüþ ve EMASYA bu sayede ‘demokratik mercek’ altýna alýnmýþtý. Hükümetin ‘demokratik mercek’e duyarlý davrandýðý, EMASYA Protokolü’nün kaldýrýlmasýyla görülüyor.(...) *** Türkiye’de herhangi bir konu tartýþýlýr olduðu anda konu üzerinde derhal bir kutuplaþma meydana geliyor. Siyasi kültürümüzün ve içinde hareket ettiðimiz tarihi ‘geçiþ döne-

mi’nin askeri vesayetten demokrasiye geçiþ dönemi- özellikleri böyle. Tartýþma baþladýðý anda konu sünüyor da sünüyor. (...) EMASYA tartýþmasý yine de sürecek. Baþka bir baðlamda. ‘Kötümserlik mevzileri’ndekiler, EMASYA Direktifi’ne dikkat çekerek, EMASYA Protokolü ile EMASYA Direktifi’nin ayrý þeyler olduðunu, Protokol’ün kalkmasýnýn Direktife ortadan kaldýrmayacaðýna iþaret ediyorlar. Gerçekten EMASYA Prokotolü ile Genelkurmay bir EMASYA Direktifi yayýnlamýþ ve buna göre Türkiye, 17 EMASYA bölgesine ayrýlmýþlardý. Silahlý Kuvvetler, neredeyse tüm yurt yüzeyinde EMASYA iþlevlerine göre bir örgütlenmeye gitmiþti. EMASYA iþlevleri arasýnda ‘istihbarat toplama’ da bulunuyordu. Protokol’ün yürürlükte olduðu son 13 yýl içinde EMASYA iþlevleri gereði askerlerin milyonlarca vatandaþýmýzý fiþlemesi söz konusu oldu. Kimilerinin daha iyi fark ettiði, kimilerinin hiç umursamadýðý biçimde, Türkiye bir ‘korku cumhuriyeti’ne dönüþtürüldü. EMASYA Protokolü kalkýnca, EMASYA Direktifi ne olacak? Hukuki cevabý basit: Kadük olacak! Yani, ‘geçersiz’ olacak.(...)Yani, EMASYA Protokolü’nün kaldýrýlmasýyla, EMASYA Direktifi de ‘düþmüþ’ ve ‘geçersiz’ hale geliyor. Ama iþ orada bitmiyor, orada baþlýyor. EMASYA’ya göre örgütlenmiþ bulunan, daha doðrusu ‘reorganize’ olan ve buna göre görev tanýmý elde eden Silahlý Kuvvetler’in EMASYA Protokolü’nün kaldýrýlmýþ olduðu ve EMASYA Direktifi’nin kadük hale geldiði olgusuna baðlý olarak reorganize olmasý gerekiyor. Ýþin daha önemli yaný þu: Bunca yýl EMASYA sýðýnýlarak toplanan istihbarat bilgilerine dayalý fiþlemeler ne olacak? Bu ‘fiþler’in imhasý gerekiyor. Nasýl imha edilecekler? Kim imhayý denetleyecek? Türkiye’de ‘yargýnýn tarihi’ açýsýndan büyük kara leke olduðunu kimsenin pek tartýþamadýðý Þemdinli Ýddianamesi’nde Savcý Ferhat Karakaya, olaya karýþan askeri personelin EMASYA çerçevesinde istihbarat toplamakla görevlendirildiðini tespit etmiþti. Ferhat Karakaya’ya ne oldu? Iþýnlandý. O gün bugündür izi bile bulunamadý. Ama E-

28 Þubat'ýn sonu BÝR zamanlarýn “yerde alýp gökte yiyen” genelkurmay baþkanlarýndan Orgeneral Kývrýkoðlu, tehditkâr bir böbürlenmeyle “28 Þubat bin yýl sürecek” demiþti. Ordumuzu teslim ettiðimiz generallerimizin “öngörülü kurmaylar” olduðunu kanýtlayabilecek bir örnek deðil bu. Çünkü 13 yýllýk bir iþkenceden sonra 28 Þubat dün sona erdi. EMASYA’nýn kaldýrýlmasý, 28 Þubat’ýn toplumun belkemiðine soktuðu bir hançer olan bu tuhaf “protokolü” belkemiðimizden çekip çýkarttý, 28 Þubat anlayýþýný da sona erdirdi. Ali Bayramoðlu’nun Yeni Þafak gazetesinde çok uzun yýllardýr yazýp durduðu, Necdet Açan’ýn da Hürriyet gazetesinde “sosyetik fiþleme” haberiyle ilk somut örneðini halka gösterdiði gibi EMASYA Protokolü, ordunun sürekli olarak kendi halkýný izleyip fiþlemesine “yasal bir mazeret” oluþturuyordu. Ordu, elindeki istihbarat elemanlarýyla toplumu “anaokullarýna” kadar fiþliyordu. Yýllardýr sürdürdükleri bu “izleme ve fiþleme” iþine kaç adam ayýrdýklarýný, kaç para harcadýklarýný hiç birimiz bilmiyoruz. EMASYA Protokolü’nün kaldýrýlmasýnýn yolunu açan Balyoz Planý’nýn, görmek isteyen herkese gösterdiði gibi; “dýþ tehdidi” konuþacaðýz diye toplanýp “darbe” hazýrlýklarýna, yargý da dahil bütün devlet kuruluþlarýný fiþlemeye, “okul müdürlerine” kadar “tutuklanacak” adam listeleri yapmaya, cami bombalamak için harekât emirleri düzenlemeye ordunun ayýrabildiði “bol” vakti vardý. Dýþ tehdidi falan bir kenara býrakmýþ, bütün dikkatlerini “içeriye” yoðunlaþtýrmýþlardý. Mahallelere kadar sýzýp her yanda herkesin neler yaptýðýný, neler konuþtuðunu soruþturuyorlardý. Bütün bu saçmalýklarý da 28 Þubat rezilliðinin eseri olan “EMASYA Protokolü”nün arkasýna saklýyorlardý. Bizim yayýmladýðýmýz bütün o Lahikalarda, Ýrticayla Mücadele Planlarýnda, Kafes’te, Balyoz’da 28 Þubat’ýn ve EMASYA Protokolü’nün parmak izleri vardý. Dün sabah Neþe Düzel’in bana telefonda heyecanla söylediði gibi, “28 Þubat bitti” þimdi. Toplumu dehþete düþüren bir hortlak kayboldu. Ordu, sivil hayattan bir adým daha çekilecek. Böyle adým adým gerçek iþlerine, askerliðe dönecekler. Baþbakan’ýn eþini “türbanlý” diye GATA’ya almamak türünden densizliklerin ve o densizliðe utanmazca destek olan MHP’nin karþýlaþtýðý tepkiler, böyle anlamsýzlýklarýn da artýk toplumda ciddi bir uðultuya yol açtýðýný gösteriyor. Ýnsanlar bu aþaðýlamalara karþý sessiz kalmýyorlar. MHP, Baþbakan’ýn eþine yapýlan hoyratlýðý hafifsemenin ve türbanlý bir kadýnýn haklarýný deðil de askerlerin saygýsýzlýðýný savunmanýn bedelini sanýrým önümüzdeki seçimlerde ödeyecek. Anadolu bunu kolay kolay affetmez. Bizim halkýmýzýn çabuk unuttuðu söylenir ama bazý þeyleri unutmaz. Kadýnlarýn baþörtüsüne el uzatmak hoþ görülmez. Gazetelere baktýðýnýzda da, GATA’daki saygýsýzlýðý destekleyen hiçbir yazý yoktu. En “laikçiler” bile hoyratlýðýn ve saygýsýzlýðýn bu boyuta ulaþanýna sahip çýkmamýþtý. Türkiye normalleþme yolunda yürüyor. Baðýra çaðýra, kýra döke, kavga ede ede normal bir ülke olmak yolunda ilerliyoruz. GATA rezaletine gösterilen ortak tepkiden sonra ordu da yargý da “baþörtüsü” konusundaki tavrýný bir daha gözden geçirecektir; ne kadar lojmanlarýna kapanýrlarsa kapansýnlar neticede onlar da bu toplumda yaþýyorlar ve kendi halklarýyla bir noktadan sonra zýtlaþmayý göze alamazlar. Türkiye’de kendi halkýný ezen ve bunu kendine hak gören Kemalist rejim sonuna yaklaþýyor; yýllarca biriken tepkiler, bazen tek bir “Dersim” lafýyla, bazen GATA’daki tek bir densizlikle büyük patlamalara dönüþüyor. Ben ordu sorununun “çözülme” aþamasýna geldiðine, daha sonra inanç özgürlüðünün, Kürt meselesinin, Alevi haklarýnýn da birer birer çözüleceðine inanýyorum. Dindarlar kendi çektikleri acýlardan pay biçerek “baþkalarýnýn” acýlarýný da anlayacaklardýr; Kürt meselesinde, Alevi sorununda, fikir özgürlüðünde, bir “asker” gibi deðil bir “mümin” gibi davranmalarý gerektiðini kavrayacaklardýr. 28 Þubat’ýn hayaleti kayboldu aramýzdan. Daha adil, daha özgür, daha hakkaniyetli bir toplum olma yolunda büyük bir adým daha attýk. Darbeseverlerin üzüleceði ama adalet ve özgürlük isteyen herkesin sevineceði bir gün bugün. Ýstediðinde en büyük baskýlarý bile geriletebileceðini görmek bu topluma büyük bir güç ve güven verecektir, o güvenle diðer sorunlarý da çözeriz. En azýndan bu umudu besleme hakkýmýz var bugün.

MASYA ile askerlerin istihbarat toplama ve vatandaþlarý fiþleme iþlemi ortaya çýktý. Bu konuda þimdi ne yapýlacak? Ýþte size sorular. Ancak bu sorular sorulmadan ve cevaplarý bulunmadan, EMASYA Protokolü kaldýrýldý diyerek bir ‘demokrasi zirvesi zapt edildi’ rehavetine kapýlmak yanlýþ olacak. *** EMASYA Protokolü’nün kaldýrýlmasý, ‘askeri vesayet rejimi’nin son bulmasý yolunun en baþý. Daha gidilecek uzun ve çetin bir yol var. ‘Yol haritasý’ var mý? Belli deðil. Genelkurmay Baþkaný, EMASYA’nýn kaldýrýlmasýna ‘olur’unu belirten açýklamasýnda aþýrý önem verildiðine deðinerek “Bu son 10 yýldýr tartýþýlýyor. Gizli olduðu için de farklý bir gözle bakýlýyor ve gereðinden fazla önem atfedilerek abartýlýyor” diyor. Tam tersine. Uygulama, 10 yýldýr gereðince tartýþýlmadýðýný ve öneminin göz ardý edildiðini gösterdi. Gündeme girip kaldýrýlmasý için ‘Balyoz Darbe Planý’ gibi vahim bir iddianýn belgelerinin ortaya saçýlmasý gerekti. O olmasaydý, bugün EMASYA ile birlikte yaþamaya devam edecektik. EMASYA’nýn kaldýrýlmasý, devletin þeffaflaþmasý için de ayrýca önemli. Baþbuð’un da söylediði gibi ‘gizli’ bir metindi EMASYA. Türkiye niçin gizli belgelerle yönetiliyor? Sanki askeri darbe ürünü anayasasý yetmiyormuþ gibi... ‘Askeri vesayet rejimi’nin özü ‘iç tehdit’ kavramý ve buna dayalý düzenlemeler. Bunlarýn baþýnda o da ‘gizli’ olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi geliyor. Sýra ‘iç tehdit’te. Sonrasý TSK Ýç Hizmet Talimatnamesi’nin 35. maddesinden, Ýller Ýdaresi Kanunu’na, oradan Anayasa’ya kadar uzanacak. Kolay iþ deðil. Demokrasi ve ‘sivilleþme’ de, zaten, sanýldýðý kadar kolay elde edilmiyor; kolay yerleþmiyor. EMASYA’nýn kalkmasý henüz baþlangýç. Darýsý ‘askeri vesayet rejimi’ni oluþturan, demokrasi ve ‘sivilleþme’yi ‘kadük’ hale getiren diðer metinlerin baþýna. Baþta Anayasa... Cengiz Çandar, Radikal, 5 Þubat 2010

Fiþler derhal imha edilmeli TÜRK demokrasisi için son yýllarýn en önemli adýmý atýldý. EMASYA Protokolü kaldýrýldý. Bu adým, en az MGK Gizli Yönetmeliði’nin ilgasý kadar önemlidir, belki daha önemlidir. Bu protokole dayanan, meþruiyetini bu pro to kol den a lan bir ya pý lan ma, 1997’den bu yana, Türkiye’de asayiþ alanýný askerileþtirmiþ, askeri iç güvenlik alanýna sokmuþ ve bu durumu sürekli ve denetimsiz hale getirmiþti. 28 Þubat günlerinde, askeri vesayet sistemini pekiþtiren, askerin devlet alaný içindeki özerk alanýný geniþleten bu uygulama Türkiye’de militarist yapýnýn hem fiili hem sembolik en önemli unsuruydu. Elbet tam sivil bir demokrasi için, askeri vesayet düzeninin tümüyle ortadan kalkmasý için atýlmasý gereken daha pekçok adým var. Ýç Hizmet Kanunu’nun 35. Maddesi baþta olmak üzere çeþitli maddeleri, Milli Güvenlik Kanunu’ndaki milli güvenlik tanýmý, MSGB varlýðý bunlar arasýnda yer alýyor. Ýki baþlý yargý sistemini, yani devlet düzenini ifade eden Yüksek Askeri Ýdare Mahkemesi’nin varlýðý, jandarmanýn statüsü, daha doðrusu sicil bakýmýndan hâlâ mülki amirlerle baðlý olmamasý da bunlar arasýnda yer alýyor. Ancak tekrar altýný çizelim EMASYA Pro-

tokolü’nün kaldýrýlmasý özel bir yer ve önem arzediyor. Hükümet sonunda görünmez ve belirleyici olana ulaþmýþ, Doðu ve Güneydoðu’da kaynak daðýlýmýna dahi etki yapan bir yapýlanmaya el atmýþtýr. Bu adýmla sivilleþme süreci, yasalardan sonra uygulamalar katmanýna inmiþ, yürütmenin tek taraflý bir idari iþlemiyle sivil irade açýk bir þekilde kendisini ortaya koymuþtur. Ancak dikkat... Hükümetin attýðý bu önemli adýmýn dikkatle izlenmesi gerekiyor. EMASYA Protokolü’nün kaldýrýlmasý bir yapýlanmanýn yasal zeminini ortadan kaldýrýyor. Ancak þimdi bu yapýlanmanýn temizlenmesini dikkatle denetlemek gerekiyor. EMASYA Protokolü TSK’nýn iç güvenlik yapýlanmasýný oluþturduðu oranda Genelkurmay Baþkanlýðý çeþitli kereler” EMASYA Direktifleri” yayýnlamýþtý. Sonuncu direktif 2005 tarihlidir. Direktif ana karargâhta Ýç Güvenlik Harekât Merkezi kurmakta, Türkiye’yi 17 EMASYA Bölgesi’ne ayýrmakta, iç güvenlik birlikleri oluþturmakta, EMASYA Komutanlýklarý’ný ve birlik iliþkilerini tanýmlamaktadýr. Protokolün kaldýrýlmasýndan sonra kadük olmakla birlikte, bu direktifin ve iþaret ettiði yapýlanmanýn takip edilmesi kaçýnýlmazdýr.

Bu açýdan EMASYA Komutanlýklarý’nda prokotole göre kurulmuþ “Asayiþ Hareket Merkezleri” ve “Müþterek Ýstihbarat Merkezleri”nin ellerindeki bilgiler, fiþler ve planlar derhal imha edilmelidir. Sözünü ettiðimiz sadece ilkesel ve þekli bir gerek deðildir. Ayný zamanda politik bir gerekliliktir. 12. Aðýr Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiði Poyrazköy iddianamesinde yer alan þu cümleleri tekrar hatýrlayalým: “28 Þubat döneminde Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý bünyesinde ‘Batý Çalýþma Grubu’ adýyla faaliyet yürüten ve oluþumu herhangi bir yasal kaynaða dayanmayan illegal yapýlanmanýn, faaliyetlerine halen son vermediði ve günümüzde ‘Ýrticayla Mücadele Eylem Planý’ ardýndan da ‘Kafes Eylem Planý’ çerçevesi altýnda yasadýþý eylem ve faaliyetlerine devam ettikleri ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr.” Batý Çalýþma Grubu’nun fiþleri bugün muhtemelen EMASYA merkezlerindedir ve yanlarýna yenileri eklenmiþtir. EMASYA Planlarý iç tehdide göre yapýlandýrýlmýþtýr. Ve bunlar hem Balyoz, hem Kafes’le karþýmýza çýkmýþtýr... Tortularý kazýmak gerek... Ali Bayramoðlu, Yeni Þafak, 5 Þubat 2010

Ahmet Altan, Taraf, 5 Þubat 2010

SÝVAS 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

RÝZE ASLÝYE 1. HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN (ÝLAN METNÝ) Davacý T.C. TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI vekili tarafýndan aþaðýda kimlikleri yazýlý davalýlar aleyhine mahkememize açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda verilen tensip kararý gereðince; 1- Aþaðýdaki tabloda bulunduðu yer ile yüz ölçümü yazýlý taþýnmazlarýn T.C. TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI tarafýndan kamulaþtýrýldýðý, 2-Malik ve ilgililerin meþruhatlý davetiyenin tebliði tarihinden, tebligat yapýlamayanlarýn ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal, adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, 3-Husumetin T.C. TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI'na yöneltilmesi gerektiði, 4-Kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda Ýptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri taktirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmazýn tapudan terkininin yapýlacaðý, 5)Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Vakýfbank Rize Þubesine yatýrýlacaðý, 6)Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði, 7)Ýlk duruþma gününün 09/03/2010 günü saat 10:30 itibariyle yapýlacaðý hususlarý 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 4650 Sayýlý Kanunla Deðiþik 10.maddesi gereði duyurulur.

B: 2286

Sayý: 2009/234 Esas

T. C. ERZÝNCAN SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 10/12/2009

ENGÝN IRMAK tarafýndan açýlan Gaipliðe karar verilmesi davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Sivas ili merkez Damýlý köyü cilt no: 80 hane no: 31 Bsn: 46'da nüfusa kayýtlý Ahmet ve Nazife oðlu 25/04/1982 d.lu 50950098848 TC kimlik nolu Süleyman IRMAK'ýn annesinin vefatýndan yaklaþýk 2 ay sonra kim olduklarý bilinmeyen bir aileye evlatlýk verildiði ve kendisinden 1982 yýlýndan itibaren hiçbir haber alýnamadýðý belirtilerek gaipliðine karar verilmesi talep edildiðinden, Süleyman Irmak'ýn kendisi, nerede bulunduðu ve akýbeti hakkýnda bilgisi olanlarýn ilk ilan tarihinden itibaren 1 yýl içerisinde mahkememize baþvurmalarý veya Süleyman Irmak'ýn bizzat duruþmaya gelerek veya vekil aracýlýðý ile kendisinin sað olduðunu ispat etmesi, aksi taktirde Süleyman IRMAK'ýn gaipliðine karar verileceði hususu ilan olunur.

B: 476

2008/651 ESAS

2009/1729 KARAR

Davacý Hasan Turan tarafýndan davalýlar Haydar Donmaz ve diðerleri aleyhine açýlan Ýpoteðin Kaldýrýlmasý davasýnda yapýlan açýk yargýlama sonunda: Davanýn KABULÜ ile, Erzincan-Merkez-Yalýnca Köyü 1477-1479 parsel numaralý taþýnmazlar üzerindeki alacaklýsý Arif oðlu Mehmet Doðan, borç miktarý 1.500,00 lira olan 1. derecede 2 sene süreli 16.07.1956 tarih 1268 yevmiye numaralý taþýnmazlar üzerinde bulunan ÝPOTEÐÝN KALDIRILMASINA, dair karar verildiði, davalýlardan Haydar Donmaz, Kemal Donmaz, Sünbül Donmaz, Veysel Donmaz, Mustafa Donmaz, Rüstem Donmaz ve Kadir Donmaz'a ilanen tebligat gerektiðinden adý geçenlerin iþ bu kararýn ilanýna müteakip yasal süresinde temyiz etmedikleri taktirde kararýn kesinleþeceði ilanen teblið olunur. 11.01.2010

B: 3675


11

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2010 CUMARTESÝ

DÜNYA Ýsviçre’nin baþý alkolle dertte n ÝSVÝÇRE’DE çocuklar alkol için senede 220 milyon Frank harcýyor. Sivil bir toplum kuruluþu olan Ýsviçre Alkol ve Diðer Uyuþturucu Sorunlarý Merkezi (Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme) SFA’nýn Federal Saðlýk Bakanlýðý namýna yürütüðü güncel bir araþtýrma sonuçlandý. Kamuoyuna açýklanan sonuçlara göre 220 milyon Frank’lýk harcamanýn 2007 senesine ait olduðu, daha önceleri bu tür bir hesaplama yapýlmadýðý belirtildi. Bu harcamanýn 150 milyon Frank’lýk kýsmýný kanunen kendilerine alkollü içki satýlmasý yasak olan yaþ grubuna ait olduðu belirtildi. SFA baþkaný Michel Graf, “Elde edilen neticeler Ýsviçre’de gençliði koruma uygulamalarýnýn ne denli yetersiz olduðunu göstermektedir” dedi. SFA’nýn raporunda “sadece Bern ve Zürih eyaletlerinde geçerli olan parasýz dahi olsa küçüklere alkol verilmesinin yasaklanmasýnýn olumlu neticesi Ýsviçre’de genelleþtirilmelidir” denildi. Ýsviçre Federal Hükümeti’nin yeni tahminlerine göre 7,5 milyon nüfuslu Ýsviçre halký alkole yýlda 10 milyar Frank harcýyor. Alkol içilmesinin hafife alýnmasýna yakýnan SFA baþkaný, “15 yaþýnda bir erkek çocuðu günde ortalama yarým bardak alkol içiyor, 17 yaþýndakilerde bu bir bardak. Yaþý küçüklerin içtikleri alkolün hacmi gittikçe artmasý kaygý vericidir” dedi. Münih / Sezai Mumcu

Fransa’da baþörtülü aday FRANSA’DA Mart ayýnda iki turlu düzenlenecek bölgesel seçimler öncesi, Troçkist radikal sol partinin aday gösterdiði baþörtülü Ýlmam Moussaid, sol ve sað partilerden kendisine yöneltilen eleþtirileri cevapladý. Marsilya’da üniversite öðrencisi olan 22 yaþýndaki genç kadýn, ‘’Hem laik, hem feminist hem de baþörtülü olabileceðini’’ söyleyerek, kendisine yöneltilen eleþtirilerin haksýz olduðu-

nu savundu. Troçkist eðilimli Olivier Besancenot’un liderliðini yaptýðý ‘’Yeni Kapitalizm Karþýtý Parti’’nin, baþörtülü genç kadýný aday göstermesi, sosyalist ve komünist parti temsilcileri ile aþýrý saðýn sert tepkisine yol açmýþtý. Sosyalist Parti temsilcileri ‘’laiklik’’, Komünist Parti ise ‘’kadýn haklarý’’ için gerileme teþkil edeceði gerekçesiyle radikal sol partiye karþý tavýr almýþtý. Son kamuoyu a-

raþtýrmasý, Martta düzenlenecek iki turlu bölgesel seçimlerde, sol partilerin ortak listesinin yarýþý açýk farkla önde götüreceðini gösteriyor. 14 ve 21 Mart günlerinde yapýlacak iki turlu bölgesel seçimlerin, iktidar için bir anlamda güven oylamasýna dönüþmesi bekleniyor. Fransa’da bölgesel seçimler 1986 yýlýndan bu yana yapýlýyor. Ýlk seçimleri, iki bölge dýþýnda, sað kazanmýþtý. Paris / aa

Perm faciasý ders oldu: Rusya kulüpleri kapatýyor n RUSYA’DA yangýn güvenliði gerekçesiyle, iki ay içinde iki bin 729 restoran ve gece kulübü kapatýldý. Perm þehrindeki bir gece kulübünde geçtiðimiz yýl Aralýk ayýnda çýkan yangýnda, 155 kiþi ölmüþ, 70’den fazla kiþi yaralanmýþtý. Olaydan sonra Devlet Baþkaný Dmitri Medvedev ve Baþbakan Vladimir Putin, eðlence merkezleri ve restoranlara yönelik denetimlerin arttýrýlmasýný ve güvenli olmayan iþletmelerin de kapatýlmasýný istemiþti. Bu talimat üzerine Rusya Acil Durum Bakanlýðý yetkilileri, 17 binden fazla eðlence mekânýnda incelemelerde bulundu. Bakanlýk müfettiþleri, eðlence yerlerinde yangýn güvenliði kurallarýný ihlal edildiðine iliþkin 116 binden fazla vak'a tesbit etti. Denetim çerçevesinde yerel mahkemelerin verdiði karar gereði, iki bin 729 eðlence yeri, restoran ve disko kapatýldý. Aralýk’ta Perm þehrindeki bir eðlence mekânýnda havai fiþeklerin yol açtýðý feci yangýn, Rusya’da büyük yanký uyandýrmýþtý. Yangýnda gözaltýna alýnan iþletme sahibi ve havai fiþek üreticisi firmadan 6 kiþi hakkýnda soruþturma devam ediyor. Moskova / cihan

GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

ran’ýn nükleer program ýsrarýna karþý Amerika’nýn baþlattýðý, dört Körfez ülkesine balistik füze savunma sistemi kuracaðýný açýklamasý ve ayrýca körfeze yerleþtireceði gemilerine Patriot füzeleri yerleþtireceði haberleri, Körfez’deki havayý iyice ýsýttý. Amerika Merkez Komutaný General David Petraeus, her ülkeye ikiþer tane olmak üzere sekiz Patriot füze bataryasýný Körfez bölgesine kurduklarýný söylüyor. Ah me di ne cad bu dört ül ke den bi ri si o lan Katar veliaht prensine bu konuda þöyle demiþ: “Batýlýlar bölgedeki ülkeler arasýnda dostane iliþkiler istemiyorlar. Onlarýn hayatý ihtilâf ve güvensizlik üzerine kurulu. Düþmanlar kendi siyasal ve ekonomik sorunlarýný çözmek için bütün bölgeyi savaþ ateþine atmak istiyorlar”. Bu sözler bir gerçeðin ifadesi elbette. Amerika’nýn bölgedeki nüfuzunu kaybetmeme ve hamisi olduðu Ýsrail’i koruma telâþý, barýþ ödülü sahibi Obama’yý bölgeyi füzelerle doldurmaya itiyor. Yemen meselesinde de görüldüðü üzere, bölge ülkelerini ayýrmanýn yeni yöntemini de Þiî-Sünnî ayrýlýðýný körükleme olarak belirledi. ABD Ýran’a doðrudan saldýrmayý göze alamýyor. Zira nükleer tesisler bir çok yerde ve çok derinlerde. Ayrýca koruma kalkanlarýyla korunuyor. Bu yüzden bir yandan balistik füze savunma sistemleri kurarak, bir yandan da BM Güvenlik Konseyi’nden yeni yaptýrým kararý çýkarmaya çalýþacak, Ýran’ý baský altýnda tutmaya çalýþýyor. Ancak Rusya ve Çin, bu talebe ihtiyatlý yaklaþýyorlar. Aslýnda Ýran’ýn nükleer programý ve füzelerinden en çok korkan Ýsrail. Ortadoðu’yu çok iyi gözlemleyen uzmanlardan olan George Friedman, Ýsrail’in bütün þehirlerini vurabilecek 2000 km menzilli Þahap füzelerinden, bu ülkenin çok korktuðunu o yüzden Amerika’ya baský yaptýðýný belirtiyor. Yazara göre “Ýsrail Ýran’ýn nükleer programýnýn yok edilmesini istiyor, ama bunu yapan kendisi olmak istemiyor”. Ancak Bush yö ne ti mi nin ak si ne O ba ma Ý ran’ýn nük le er programýný saldýrý yoluyla yok edebileceðine inanmýyor. Bu yüzden de en etkin silâhýn savunma sistemi oluþturmak olduðunu düþünüyor. Böylelikle körfez ülkelerinin kendisine baðýmlýlýðýný da arttýrmayý planlýyor. Körfez ülkelerinin içinde bulunduðu durumun üzücülüðünü fark ediyor musunuz? Bölgeden binlerce kilometre uzaklýkta bir süpergüç yalnýzca o bölgedeki varlýðýný sürdürmek için, Körfez’i silâh deposuna çeviriyor; Müslüman ülkeleri birbirine düþürmeye çalýþýyor; ama bu ülkelerin karþý koyma iradesi yok. Bu füzelerin kontrolünün yerleþtirildiði ülkelerde olmayacaðý; ama sahte bir alarm durumunda bu füzelerin ateþlenmesi halinde, Ýran’ýn verdiði karþýlýðýn hedefinin bu ülkeler olacaðýný biliyoruz. Ýran’ýn barýþçýl amaçlý nükleer program peþinde olduðu konusunda bizim de kuþkularýmýz var. Nükleer silâhlanmadan komþusu olarak ülkemizin de zarar görmesi ihtimali her zaman var. Bu yüzden Ýran’ý bu programý silâh üretme amacýyla kullanmaktan caydýrmak herkesin yararýna. Öbür yandan Amerika’nýn Ýsrail’i korumak ve bölgedeki hegemonyasýný güçlendirmek için, bölgeyi cephaneliðe çevirmesi asla kabul edilebilecek bir durum deðil. Umarýz bölge ülkeleri bu iþin kendi hayýrlarýna olmadýðýný anlar ve tarihlerinde ilk kez süper güce karþý tavýr koyarlar. Ýran da son açýklamasýnýn ardýnda durur ve uranyum karþýlýðý nükleer ya kýt an laþ ma sý ný ka bul e der. Ak si hal de bütün bölge her an tutuþmaya hazýr cephanelik olmayý sürdürecektir.

Ý

Olof Palme cinayetinde zamanaþýmý olmayacak n ÝSVEÇ’TE, 1986 yýlýnda bir suikasta kurban giden eski Baþbakaný Olof Palme’nin dosyasý zaman aþýmýndan dolayý kapatýlmayacak. Ülkede “ciddî sonuçlar doðuran cinayet ve suikast suçlarýyla ilgili zaman aþýmýný ortadan kaldýran” yasanýn meclis tarafýndan kabul edilmesiyle birlikte, Palme cinayetiyle ilgili soruþturmaya da devam edilebileceði bildirildi. Söz konusu yasanýn yürürlüðe girmesiyle birlikte, önümüzdeki yýl zaman aþýmýna uðramasý beklenen Olof Palme soruþturmasý da rafa kaldýrýlmaktan kurtuldu. Böylece 28 Þubat 1986 yýlýnda Stockholm’de uðradýðý silâhlý saldýrý sonucu ölen Ýsveç’in eski Baþbakaný Palme ile ilgili soruþturma, katil bulunana kadar devam edecek. Mecliste kabul edilen ve 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüðe girecek yeni yasa ile birlikte, ülkede “ciddî sonuçlar doðuran cinayet, terör saldýrýlarý ve suikastlar hakkýndaki soruþturmalarla ilgili” zaman aþýmý ortadan kaldýrýldý. Stockholm / aa

Amerika’nýn yeni füze deposu: Körfez ülkeleri

Depremin ardýndan aileleriyle birlikte hayatta kalan çocuklar, Türk doktorlarýn elinde muayene edildi. Öte yandan depremde ölenlerin sayýsý 212 bin olarak açýklandý.

ÇADIRDA HAYAT MÜCADELESÝ HAÝTÝ'DEKÝ DEPREMÝN ARDINDAN ÜÇ HAFTA GEÇTÝ. GIDA VE SU ÝHTÝYACI ÝÇÝNDEKÝ HALK ÇADIRLARDA HAYATLARINI ÝDAME ETTÝRÝYOR. YIKICI depremin üzerinden üç hafta geçen Haiti’de evlerini kaybeden halk, mahalle ortalarýnda kurduklarý çadýrlarda hayatýný sürdürüyor. Birkaç yatak, birkaç tabak-çanaktan baþka bir þey bulunmayan çadýrlarda birçok kiþi yere serdiði basit örtülerin üzerinde yatýyor. Günlük yemekleri ise sadece pirinç ve un. O gün herhangi bir yardým gelmezse bir tencerede piþen yemeði bazen bir çadýrda kalmakta olan 10’dan fazla kiþi paylaþýyor. Su ihtiyaçlarýný ise ara sýra mahalleleri dolaþan su kamyonlarýndan gideriyorlar. Su taþýyan büyük kamyonlarýn önünde uzun kuyruklar oluþturan Haitililer, ellerindeki bütün kova ve büyük tencerelerle su almaya çalýþýyorlar. Su kamyonunun uðramadýðý günlerde ise þehrin bazý yerlerinde bulunan ve içine pis sularýn da karýþtýðý akýntýlardan su ihtiyaçlarýný gideriyorlar. Bu yüzden çadýrlarda kalanlarýn en büyük ihtiyaçlarýndan birinin de temizlik olduðu göze çarpýyor. Çadýrlarda yaþayan çocuklar, neþelerini kaybetmemiþ bir þekilde çadýrlarýn önünde oynuyorlar. Hatta bu kamplara arada bir gelen yardým malzemelerinden daha önce hiç tatmadýklarý yemekleri tadýyorlar. Bu yardýmlardan biri de Türk doktorlar ve yardým kuruluþlarýndan geldi. TÝKA ve ÜHDER’in iþbirliði ile Haiti’de yardým faaliyetleri gerçekleþtiren doktorlar, El Fatiha Camii’nde kampta kalanlarý ve civar halkýný saðlýk taramasýndan geçirdi. Dört kiþiden oluþan doktor ekibi, 180’i çocuk 300 kadar Haitiliyi muayene etti ve onlara ilâç verdi. Port Au Prince / aa-cihan

ÝLAN BARTIN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 2009/869 Esas KARAR NO : 2009/983 DAVALILAR: 1- AYÞE- Ali kýzý, Yazýcýlar Köyü Merkez/B ARTIN 2- HATÝCE TOKSÖZ- Ali kýzý, Yazýcýlar Köyü Merkez/BARTIN 3- HAVVA HIZAR- Halil kýzý, Yazýcýlar Köyü Merkez/BARTIN 4- NACÝYE POYRAZ- Abdurrahman kýzý, Orduyeri Mh. 183. Sk. No: 119/8 Merkez/.BARTIN 5- KEZBAN ARABACI- Halil kýzý, Yazýcýlar Köyü Merkez/BARTIN 6- ZELÝHA HIZAL- Þaban kýzý, Yazýcýlar Köyü Merkez/BARTIN 7- HAVA YILDIZ- Mehmet kýzý, Kozcaðýz Bucaðý Çaybükü Köyü No: 79 Merkez/BARTIN Davacý BOTAÞ BORU HATLARI ÝLE PETROL TAÞIMA AÞ aleyhine mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM : 1-Davacýnýn davasýnýn KABULÜNE; 2-Bartýn ili, Merkez ilçesi, Kutlubeyyazýcýlar Köyü kain 643 nolu parselin 27/08/2009 tarihli fen bilirkiþi raporunda (B) harfi ile gösterilen 492,87 m2. lik bölümünün daimi irtifak hakkýnýn Hazine adýna tesis ve tesciline, kullanma hakkýnýn davacý idareye ait olduðunun beyanlar hanesine þerhine, 3-Kamulaþtýrma bedelinin 1291,16 TL. olarak tespitine, tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin davalýlara tapu kaydýndaki ve veraset ilamlarýndaki hisseleri oranýnda, ödenmesine karar verilmiþtir. Yukarýda ismi geçen davalýlarýn belirtilen adreslerine tebligat yapýlamamýþ ve adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan kararýn iþ bu ilanýn gazete yayýnlandýðý tarihten itibaren 15 gün sonra baþlamak üzere 15 gün içinde temyiz edilebileceði bildirilmek üzere teblið yerine geçmek üzere ÝLAN olunur. 18/01/2010 B: 7443

HAÝTÝ’DE ÖLÜ SAYISI 212 BÝN HAÝTÝ’YÝ yerle bir eden depremde ölü sayýsýnýn 212 bine yükseldiði bildirildi. Haiti Baþbakaný Jean-Max Bellerive, Amerikan CNN televizyon kanalýna yaptýðý açýklamada, ‘’200 binden fazla ölümüz var. Bana gelen son bilgilere göre ölü sayýsý 212 bine yükseldi’’ dedi. Baþbakan, ölü sayýsýnýn ‘’biraz daha artmasýndan’’ endiþe ettiðini de kaydetti. Bu a ra da, Ha iti po lisi, 12 O cak ta ki depremin ardýndan cezaevinden kaçan 4 bin mahkûmdan 100’ünün yakalandýðýný açýkladý. Polis açýklamasýnda, baþþehir Port-au-Prince’te bulunan ve depremle yýkýlan ana cezaevinden kaçanlardan 100’ünün ül ke nin çe þit li yer le rin de yakalandýðý, diðerlerinin aranmasýna devam edildiði kaydedildi.

ÝLAN BARTIN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 2009/867 Esas KARAR NO : 2009/985 Davacý BOTAÞ BORU HATLARI ÝLE PETROL TAÞIMA AÞ aleyhine mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM : 1-Davacýnýn davasýnýn KABULÜNE; 2-Bartýn ili, Merkez ilçesi, Çiftlik Köyü kain 103 ada, 84 nolu parselin 27/08/2009 tarihli fen bilirkiþi raporunda (B) harfi ile gösterilen 95,58 m2. lik bölümünün daimi irtifak hakkýnýn Hazine adýna tesis ve tesciline, kullanma hakkýnýn davacý idareye ait olduðunun beyanlar hanesine þerhine, 3-Kamulaþtýrma bedelinin 225,70 TL. olarak tespitine, tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin davalýlara tapu kaydýndaki ve veraset ilamlarýndaki hisseleri oranýnda, ödenmesine, Karar verilmiþ olup, mahkememizce davalý Mehmet kýzý, Karapýnar Beldesi Gökçetorlaklar Mh. Çakallar Mevkii Çaycuma- Zonguldak adresinden ZEYNEP DERNEK’in adres araþtýrmasýndan bir netice alýnamadýðýndan ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten 15 gün sonra baþlamak üzere 15 gün içinde temyiz edilebileceði bildirilerek adý geçen davalýya teblið yerine geçmek üzere ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 20/01/2010 B: 7444

Dubai polisi, Netanyahu’yu tutuklayabilir! DUBAÝ polisinin, bir Hamas komutanýnýn öldürülmesinin arkasýnda Ýsrail gizli servisi Mossad’ýn olduðuna dair delil bulunmasý halinde, Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu’nun tutuklanmasýný isteyebileceði bildirildi. Dubai Emniyet Müdürü Dahi Kalfan Tamim, The National gazetesine yaptýðý açýklamada, cinayette Mossad’ýn parmaðýnýn olduðunun ortaya çýkmasý halinde Ýsrail hükümetinin liderinin, bundan þahsen sorumlu tutulacaðýný belirtti. Tamim, “Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu, Dubai’de El Mabhuh’un öldürülmesi kararýný imzalayan biri olarak adaletin arayacaðý ilk kiþi olacaktýr” dedi. BAE polisi olayda Mossad’ýn parmaðýnýn olmasý ihtimalini araþtýrdýklarýný açýklamýþtý. BAE’nin Ýsrail ile diplomatik iliþkisi bulunmuyor. Dubai / aa

HAVRAN ASLÝYE HUKUK (AÝLE) MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Dosya No: 2009/66 Esas Davacý Ahmet Kýlýçaslan Aytar vekili Av. Mustafa Öztürk tarafýndan davalý Güler Aytar aleyhine mahkememizde açýlan evlilik birliðinin temelinden sarsýlmasý nedenine dayalý boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda Mahkememizce yapýlan tüm aramalara raðmen davalý Osman kýzý 1950 d.lu Güler Aytar'ýn tebligat adresi tespit edilememiþ olmasý nedeniyle dava dilekçesi davalýya teblið edilememiþ olup davalýya ilanen tebligat yapýlmasýna karar verildiðinden; Davalý Güler Aytar'ýn duruþma günü olan 24.02.2010 günü saat 10.00'da mahkememizde hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde HUMK.nun 213. ve 377. maddeleri uyarýnca yokluðunda yargýlama yapýlarak karar verileceði davalý Güler Aytar'a teblið yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

B: 76497


12

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2010 CUMARTESÝ

ÝLAN

y seri ilânlar KÝRALIK DAÝRE n EYÜP'TE KÝRALIK daireler Tel: 0(212) 418 36 66 Gsm: (0532) 413 28 70

SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN

BEYKENT'te güvenlikli site içerisinde otoparklý 105 m2 laminant parkeli 2+1 daireler Gsm: (0 537) 304 94 43 n SAHÝBÝNDEN YEÞÝL Ýnþaat kalitesiyle Ýnnovia 1'de muhtelif kat ve cephelerde 1+1, 2+1, 3+1 harika daireler oturuma hazýr kaçýrýlmayacak fýrsatlar. Gsm: (0 532) 236 27 43 (0 532) 312 11 08 n YEÞÝLKENT GAYRÝMENKUL'den 120 m2 Gürpýnar sitelerde 3+1 sýfýr güney cephe full bitmiþ 89.000 TL. Tel: 0(212) 855 51 34 Gsm: (0535) 612 51 55 n 190 M2 BEYKENT'te güvenlikli, kapalý otoparklý sitede mantolamalý binada güney cephe deniz manzaralý laminant parkeli jakuzili kombili ebeveyn banyolu 3+1 daire 135.000 TL. Tel: 0 (212) 855 51 34 Gsm: (0 535) 612 51 55 n 115 M2 BEYKENT'te Beyaz Ýnci Residence'de 2008'de inþaata baþlanmýþ hilton banyolu laminant parkeli

Muhteþem daireler 145.000 TL' den baþlayan fiyatlarla. Tel: 0 (212) 855 51 34 Gsm: (0 536) 930 93 33 n 320 m2 GÜNEY Cepheli laminant parkeli lüx 3 banyolu mutfaklý 100 m2 teraslý 4+1 masrafsýz full dublex daire 170.000 TL. Tel: 0 (212) 855 51 34 Gsm: (0 532) 285 54 09 Beylikdüzü Beykent Yeþilkent Gürpýnar bölgesinde sýnýrsýz portföyümüzle bir telefon kadar yakýnýnýzdayýz. n MECÝDÝYEKÖY'de SATILIK süper lüks daire 450.000.TL Ýstanbul Mecidiyeköy Ortaklar Caddesinde satýlýk sýfýrlanmýþ dubleks daire 165 metrekare-4 oda 1 salon 2 banyo 1 mutfak 4. kat-asansörlü jakuziliteraslý-herþeyiyle yenilenmiþ masrafsýz satýlýk daire Tel: 0(212)-232-67-54 n SAHÝBÝNDEN ÜMRANÝYE Tantavi'de satýlýk daire 160.000.TL 130 m2 - 3 +1 Ümraniye merkeze 5 dk. yürüme mesafesi - toplu ulaþýma 1 dk. yürüme mesafesi geniþ mutfaklý - banyosu yenilenmiþ - kombili - 3 adet balkonlu - açýk otoparklý - ilköðretim okula çok yakýn - önü kapanmaz - krediye uygun... satýlýk daire Gsm: (0535) 367 19 20 n SAHÝBÝNDEN BAÐCILAR Göztepe Mahallesi'nde site içerisinde, kira getirili 3+1 120 m2 daire. Pazarlýk payý vardýr. 115.000.TL Gsm: (0532) 468 46 46

n BAHÇELÝEVLER'de 140.000.TL 130 m2 kombili daire. 3. katta (Cumhuriyet Mahallesinde Parsellere yakýn ) Gsm: (0505) 877 56 37 n SAHÝBÝNDEN BEYLÝKDÜZÜ Ýstanbul Evleri'nde 2+1 110 m2 daire. 160.000.-TL Ayrýntýlý bilgi: www. garantialsat.com'da Ýlan No: 14483 Tel: 0(212) 444 6 400 n 300 TL TAKSÝTLE sýfýr peþinat sýfýr faizle Kapaklý toplu konutlarýnda site içerisinde çocuk oyun parklarý, kamelyalar, þelale 24 saat kameralý güvenlik, çekilisiz kurasýz 2010 yýlýnýn ilk kampanyasýndan ev sahibi olmak için acele edin. Kampanyamýzda son gün 28 Þubat 2010'dur. daire sayýmýz sýnýrlýdýr. ön kayýt için merkez : Tel: 0(212) 652 05 34 Pbx satýþ ofisi : Tel: 0(282) 717 12 30 Gsm: (0532) 593 19 72 www.alangayrimenkul.net n GÖZDAÐIN'da ÞÝHLÝ'de kelepir hazýr daireler Gsm: 0506 743 28 51 n SAHÝBÝNDEN 115 m2 3+1 dairenin özellikleri doðalgaz kombili ýsýcam pimapenli yerler laminat parkeli kartonpiyerli asönsörlü balkonlu açýk güney cephe bina içi kameralý sistem ýþýklar fotoselli açýk otopark camiisi ve alýþveriþ merkezleri mevcut belediye otobüsüde binanýn önünden geçer. 125.000TL Tel: 0216-534-07-93 90 Gsm: 0539-357-81-40

ÝLAN BARTIN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 2009/877 Esas KARAR NO : 2009/981 Davacý BOTAÞ BORU HATLARI ÝLE PETROL TAÞIMA AÞ aleyhine mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: 1-Davacýnýn davasýnýn KABULÜNE; 2-Bartýn ili, Merkez ilçesi, Terkahatipler Köyü kain 442 nolu parselin 27/08/2009 tarihli fen bilirkiþi raporunda (B) harfi ile gösterilen 663,98 m2. lik bölümünün daimi irtifak hakkýnýn Hazine adýna tesis ve tesciline, kullanma hakkýnýn davacý idareye ait olduðunun beyanlar hanesine þerhine, 3-Kamulaþtýrma bedelinin 1.691,50 TL. olarak tespitine, tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin davalýlara tapu kaydýndaki ve veraset ilamlarýndaki hisseleri oranýnda ödenmesine, Karar verilmiþ olup, mahkememizce davalýlar Mehmet kýzý, Bahçelievler Mh. Bosna Eski Nato Yolu Bulvar No: 126/1 Üsküdar- Ýstanbul adresinden NURAN AKAT ve Ahmet Cemal oðlu, Atakent Mh. 1. Cad. No.21/20 Küçükçekmece- Ýstanbul adresinden CELAL YAÐCI’nýn adres araþtýrmasýndan bir netice alýnamadýðýndan ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten 15 gün sonra baþlamak üzere 15 gün içinde temyiz edilebileceði bildirilerek adý geçen davalýlara teblið yerine geçmek üzere ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 19/01/2010 B: 7442

vardýr, görmeden karar vermeyin. 0 212 657 10 84

SATILIK ARSA n BAÐCILAR'da MERKEZ'de, Fevzi Çakmak'ta, Kazým Karabekir'de, Yavuz Selim'de, Ýnönü Mahallesi'nde satýlýk arsalar. Tel: 0(212) 553 46 69 Gsm: 0542 417 37 54 n ACELE SAHÝBÝNDEN Çatalca Yassýören'de 20.000 m2 yeni yapýlacak 3. köprü yoluna yakýn kelepir arsa. Gsm: (0533) 305 31 35 n KAYSERÝ'NÝN EN kýymetli arsasý satýlýk 3.500.000 EURO Kayseri'nin en kýymetli arsasý sahiplerinden satýlýk. Yeni imara açýlan (Villa imarlý) Melikgazlý Çaybaðlarý Talasaltýnda 44.096.m2 villa inþaatý izinli (32 Adet büyük villa) Kayseri'nin en kýymetli arsasý, üniversite karþýsý, yola cepheli, kooperatif ve yatýrýmcýlarýn DÝKKATÝNE Gsm: (0533) 216 45 85 n TUZLA VE KÖYLERÝNDE satýlýk takaslý arsalar aranýyor. Hazýr müþterilerimiz mevcuttur. Ýrtibat: 0(216) 447 34 01 Gsm: (0554) 908 70 90 n TEKÝRDAÐ YENÝÇÝFTLÝK'te sahibinden satýlýk arsalar elektrik suyu hazýr imarlý ifrazlý kat mülkiyetli yerleþim alaný hýzla geliþiyor % 0 faizle hemen tapu teslim her bütçeye uygun ödeme koþullarý ile sizi arsa sahibi yapýyoruz haftanýn 7 günü ücretsiz servisimiz

VASITA n SAHÝBÝNDEN 2.El satýlýk 1.6 xlý toyota corolla 1.6 xlý toyota corolla Adana 1995 model metal gri merkezi kilitli ve alarmlý ön cam otomatik enjeksiyonlu hidrolik direksiyon çelik jant pioner müzik seti komple boyalý fiyat: 11.200 TL 0536.778 40 31 0530.340 93 69 okyanusdeniz63@hotmail.com

ÇEÞÝTLÝ n ARMUTLU'da

SAHÝBÝNDEN Mayýs devresi 4.500.TL 07-21 Mayýs 10. blok bahçekat devresi çok ACÝL ihtiyaçtan satýlýktýr. Tel: 0(212) 451 04 44 n TÜRKÝYENÝN TEK 5 yýldýzlý termal devre mülkümü acil satýyorum. 10.450.-TL süper lüks 15 gün kullanýmlý bay bayan ayrý, termal havuzlarý açýk, büyük yüzme havuzlu sauna, buhar odasý tür hamamý fýtness internet lig tv tamamen ücretsizdir. Sadece gittiðinizde ödediðiniz 145 TL yýllýk aidatý vardýr. Tüm eþyalarý eksiksiz yeni ve çok temizdir. Gsm: (0505) 482 80 31 n PÝYASADAKÝ MUTFAK dolaplarýnýn üçte bir fiyatýna, piyasadaki 30 yýllýk tecrübeyle mutfak dolaplarý.

Kalitesini sizin seçtiðiniz mutfak dolabý, malzeme ve mutfak dolabý ekipmanlarýný anlaþmalý firmalardan fabrika çýkýþ fiyatýna temin edip evinizin ölçülerine ve sizin zevkinize, kullaným özelliklerinize uyarlýyoruz. Gsm: (0544) 682 50 49 n ÝNGÝLÝZCENÝZÝ GELÝÞTÝRÝN.. Fatih civarýnda ana dili Ýngilizce olan kiþiden ders verilir. 3 yýllýk öðretme tecrübesi olan Öðretici þimdi hizmetinizde. Sadece bayan ve çocuklar için özel ve küçük gruplara ders verilir. englishders.ist@gmail.com n BURNUNUZ HELAL PARA kokusunu iyi alýyorsa 1000 TL ile iþinizi kurun, evinizden çalýþarak, giderek artan gelirlere ulaþýn, adil paylaþým sistemi ile çevrenize saðlýk ve varlýk sunun. Bizi arayýn Numara Býrakýn arayalým.. M. Akif Suluoðlu Veteriner Hekimi Gsm: (0533) 965 68 76 (0555) 741 95 46

TÝN MÜHENDÝSLÝK Laboratuvar Sektöründe Faaliyet gösteren Firmamýza, aþaðýda belirtilen pozisyonlar için Avrupa Yakasýnda Ýkamet Eden, personeller alýnacaktýr. Pozisyon 1 • Meslek Lisesi veya MY Okullarýndan, • Elektrik Elektronik, Kimya, Gýda, Çevre Bölümlerinden Mezun, • Araç Kullanabilen Bay Personeller Pozisyon 2

T. C. ÜMRANÝYE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/24 T ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25.02.2010 günü saat: 12.40-12.50’de Atatürk mah. Sipahi cad. No: 2 -Ümraniye/Ýst. yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02.03.2010 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 29.01.2010 Muhammen kýymeti LÝRA ADEDÝ 10.000,00 YTL 1

C ÝNSÝ 34 NTJ 90 PLAKALI, PEUGEOT MARKA, 1998 MODEL, BOXER 350 MH TDI TÝPÝ, BEYAZ RENKTE MUHTELÝF YERLERÝ ÇÜRÜK VE EZÝK KAMYONET ANAHTAR VE RUHSATI YOK.

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 • Çay, Kahve, Yemek ve Telefonlara bakacak Bayan Personel Ýlgililerin CV'lerini serpil.ata@tin.com.tr 'ye göndermeleri rica olunur. Tin Mühendislik Tel: O (212) 673 09 70 Faks: O (212) 673 09 71 n FURKAN BALIK MANAV Ýhsan Furkan Savaþ Adres: Aydýnpýnar Cad. Þakuç Köprüsü yaný No: 1. DÜZCE Tel: 0 (380) 524 33 99 n AY GAYRÝMENKUL aracýlýk hizmetleri Ýstanbul'un parlayan yýldýzý Çatalca ilçesi ve 48 köyü ile birlikte size en iyi gayrimenkul danýþmanlýðý saðlamak için gereken kaliteli kadrosuyla hazýr. • Sadece arayýn isteðinizi bildirin • Biz araþtýralým • Ýsteklerinize göre gayrimenkulleri bulalým • Sizi haberdar edelim • Gelin gayrimenkulu yerinde inceleyin • Gayrimenkul sahibi olun her bütçeye istenilen boyuta miktara göre kelepir veya yatýrým gayrimenkulleri konut, villa, arsa, tarla, dükkân, daire, fabrika ve aklýnýza gelebilecek tüm gayrimenkulleri sizler için araþtýrmaya ve sizleri birer gayrimenkul sahibi yapmaya hazýrýz. Bunun için aramanýz yeterli. 0 212 789 60 88 (sabit) 0 542 768 57 20 Ýrfan Bey (gsm turkcell) 0 545 643 08 76 Ýrfan-(gsm avea) n LAMÝNANT PARKE yaptýrmak hiç bu kadar ucuz olmamýþtý......... iddia ediyoruz ---vario----

floorpan-- moonlock----laminant parke herþey dahil ( nakliye montaj) sadece.: 16 TL evet sadece 16 TL aramanýz yeter 0 506 976 28 84 n SAHÝBÝNDEN SATILIK, Eminönü'nün en iþlek caddesinde (Yeniyol. Prof. Cemil Birsel Caddesi No: 14 Eminönü - Ýst.) adresinde. Mercan Vergi Dairesine çýkan, ana caddenin üstünde, saðdan 8 veya 9. bina taban oturumu 40 m2. (toplam: 240.m2.) bodrumla beraber toplam 6,5 katlý kelepir sahibinden satýlýk komple bina. Her iþe, toptan ve perakende satýþýna uygun. Her katý müstakil bina. (Emlakçýlar lütfen aramasýn) - Orhan Ekin Tel : 0 533 216 45 85. Ýþ: 0212 527 08 00 - komple

satýlýk bina fiyatý: 800.000.usd. (pazarlýk payý vardýr.) n YENÝBOSNADA DOÐU sanayii ve Altýnyýldýza, Yeþilköy havaalaný ve serbest bölgeye yakýn, üç yol cepheli, kapalý garajlý, çift showroom maðazalý, þirket merkezine, ihracatçý firmalara uygun, cam kaplamalý, asansörlü+yük asansörlü, 6 katlý, 2400 m2 1.sýnýf sýfýr bina, sahibinden kiralýktýr. Ýrtibat Tlf. 0532 214 07 47 - 0212 651 91 92

ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Karataþ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammed Enes Karaca ANKARA

T. C. EYÜP 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Esas : 2008/287

27/01/2010

Davacý Nuray Altundal tarafýndan, Mahkememizde açýlan GAÝPLÝK davasýnda; Diyarbakýr Ýli, Bismil Ýlçesi, Kazancý köyü, Cilt No: 59 Hane No: 53 BSN: 63’de Nüfusa kayýtlý 19666799104 T.C. Kimlik No’lu MUHAMMET ÜMÝT ALTUNDAL 15/05/2006 yýlýnda Oturmakta olduðu Siyavuþpaþa Mahallesi Barbaros Caddesi 3. Sokak Alkan Apartmaný Daire 3 Bahçelievler / ÝSTANBUL Adresinden ayrýldýðý, Ayný günün gecesinde Gaipliði istenen MUHAMMET ÜMÝT ALTUNDAL’ýn kullandýðý araç Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde bulunmuþ ve bugüne kadar kendisinden haber alýnamadýðý, ölmüþ olmasýnýn kuvvetle muhtemel olduðu 1995 senesinden beri bulunamadýðý, kendisinden bir haberde alýnmadýðýndan, bu nedenlerle MUHAMMET ÜMÝT ALTUNDAL’ýn GAÝPLÝÐÝNE karar verilmesi Talep edilmiþtir. Yukarýda Ýsmi Geçen Gaipliði isteneni tanýyanlarýn, görenlerin, oturduðu adresi bilenlerin, iþbu ilanýn gazetede yayýnlanmasýndan itibaren 6 ay içerisinden EYÜP 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ 2008/287 esas sayýlý dosyasýna müracaat etmeleri, adý geçenin bu ilandan haberdar olmasý halinde, yine 6 ay içerisinde mahkememizdeki dosyamýza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliðine, yapýlan yargýlama sonunda, adý geçenin MK 34. Maddesi gereðince GAÝPLÝÐÝNE KARAR VERÝLECEÐÝ ilan olunur. 27/01/2010

B: 7404

10.000,00 YTL Toplam

B: 7434 T. C. BAKIRKÖY 9. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI ÝLAN Düzce 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden Dosya No: 2008/163 Esas

ÝLAN BARTIN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 2009/862 Esas KARAR NO: 2009/977 Davacý BOTAÞ BORU HATLARI ÝLE PETROL TAÞIMA AÞ tarafýndan mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM : 1-Davacýnýn davasýnýn KABULÜNE; 2-Bartýn ili, Merkez ilçesi, Budakdüzü Köyü kain 76 nolu parselin 27/08/2009 tarihli fen bilirkiþi raporunda (B) harfi ile gösterilen 374,78 m2. lik bölümünün daimi irtifak hakkýnýn Hazine adýna tesis ve tesciline, kullanma hakkýnýn davacý idareye ait olduðunun beyanlar hanesine þerhine, 3-Kamulaþtýrma bedelinin 1.134,54 TL. olarak tespitine, tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin davalýlara tapu kaydýndaki ve veraset ilamlarýndaki hisseleri oranýnda, ödenmesine, Karar verilmiþ olup, mahkememizce davalýlar Þaban kýzý, Budakdüzü Köyü Bartýn adresinden EMÝRE KAPRAKOÐLU ve Ýsmail kýzý, Budakdüzü Köyü Bartýn adresinden SEMÝHA YALÇIN’ýn adres araþtýrmasýndan bir netice alýnamadýðýndan ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten 15 gün sonra baþlamak üzere 15 gün içinde temyiz edilebileceði bildirilerek adý geçen davalýlara Teblið yerine geçmek üzere ilanen TEBLÝÐ OLUNUR. 29/12/2009

B: 7445

T. C. BAKIRKÖY 2. ÝÞ MAHKEMESÝ Hakimliðinden ÝLAN ESAS NO : 2008/53 DAVACI : ARSLAN ÖZSOY DAVALI : YILDIRIM TÝCARET-MUSTAFA NECATÝ YILDIRIM YeniKent Mah. Enverpaþa Cd. Dicle Sk. Sarmaþýk Evleri J/111-11 Büyükçekmece / ÝSTANBUL DAVA : ÝÞ KAZASININ TESPÝTÝ Taraflarý yazýlý bulunan iþ bu davada YILDIRIM TÝCARET - MUSTAFA NECATÝ YILDIRIM adýna çýkartýlan tebligatta adresi bulunamadýðý gibi zabýta tahkikatýndan da adresi tespit edilemeyen davalýnýn iþ bu davanýn DAVA DÝLEKÇESÝ, 06/11/2006 TARÝHLÝ BÝLÝRKÝÞÝ RAPORU , 17/11/2006 TARÝHLÝ MAHKEME KARARI, 03/12/2007 TARÝHLÝ YARGITAY 21. HUKUK DAÝRESÝNÝN BOZMA KARARI ve DURUÞMA GÜNÜ olan 26/03/2010 GÜNÜ SAAT 09.55’ de duruþmada hazýr bulunmasý veya bir vekil ile temsil ettirilmesi diyeceklerini bildirmesi gelmediði veya kendisini bir vekil ile temsil ettirilmediði takdirde duruþmanýn davalýnýn yokluðunda yapýlacaðý hususu teblið yerine kaim olmak üzere ÝLAN OLUNUR. 01/02/2010

B: 7503

Davacý BOTAÞ tarafýndan davalýlar Mustafa, Hanife, Fatma isimli þahýslar aleyhine Mahkememize açýlan Kamulaþtýrma davasýnda verilen ara kararý uyarýnca; Davalýlar Mustafa, Hanife, Fatma’nýn kimlik tespiti ve kim olduðu anlaþýlamadýðýndan kendilerine dava dilekçesi teblið edilememiþ ve Kolluk aracýlýðýyla yaptýrýlan araþtýrmada da davalýlarýn adresleri tespit edilemediðinden Davalýlar Mustafa, Hanife, Fatma‘ya davacý tarafýndan 23/06/2006 tarihinde Düzce ili Çilimli ilçesi Merkez Mahallesi 87 parsel taþýnmaz ile ilgili açýlan Kamulaþtýrma davasýnýn duruþmasýnýn 18/03/2010 günü saat 11:20’de yapýlacaðýnýn, mahkememiz duruþma salonunda bizzat bulunulmasý veya kendisilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde yokluklarýnda iþlem yapýlarak karar verileceði HUMK.nun 213-409 Maddesi gereðince ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR.

B: 7438

ÝLAN T. C. Düzce 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 2008/181 Esas Karar No: 2009/324

2009/2668 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 18.02.2010 saat 09.30-09.40 arasýnda Baðcýlar/Ýstanbul Ýstoç oto market K Blok No: 10 Mahmutbey adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 23.02.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00 TL 1 34 UT 0621 plaka sayýlý Ford Transit marka, 2007 model beyaz renkli muhtelif sað ve sol yanlarýnda çizikler bulunan ruhsatý ve anahtarý bulunan kapalý kasa araç.

B: 7430

Davacý Botaþ Genel Müdürlüðü tarafýndan davalý Mehmet Tosun aleyhine Mahkememize açýlan Kamulaþtýrma davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda verilen karar gereðince; Davalý Mehmet Tosun'un adresinin tespit edilememesi nedeniyle kararýn ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, hüküm özeti aþaðýya aynen çýkarýlmýþtýr. HÜKÜM: 1- Davacýnýn davasýnýn kabulüne, 2- Merkez Kazukoðlu köyü 515 nolu taþýnmazýn 15/10/2009 tarihli kadastrocu bilirkiþi raporundaki (a) ile gösterilen 39,20 metrelik kýsmýnýn 1579,88 TL bedelle kamulaþtýrýlmasýna, bu kýsým üzerinde kullaným hakký davacýya ait olmak üzere hazine adýna aðaç dikmemek, bina vb sabit tesis yapmamak þartýyla daimi irtifak hakký tesciline, 3-Kamulaþtýrma bedeli olarak acele kamulaþtýrma bedeli ile belirlenen miktarý bankaya davalý adýna bloke edilmekle yeniden ödenmesine yer olmadýðýna, acele kamulaþtýrma bedelinin atmamý davalýya ödenmiþse fazla ödenen 29,26 TL nin davalýdan alýnýp davacýya iadesine, 4-Tapuya kararýn gereði için müzekkere yazýlmasýna, 5-Peþin alýnan harcýn mahsubuna, bakiye kalan 1,60.-TL.’nin davacýdan alýnarak hazineye irat kaydýna, 6-Yapýlan yargýlama giderlerinin davacý üzerinde býrakýlmasýna, 7-Davacý idare kendisini vekil ile temsil ettirdiðinden 575.-TL. vekâlet ücretinin davalýdan alýnýp davacýya verilmesine, dair karar davalý Mehmet Tosun'a ilanen teblið OLUNUR.

B: 7437

T. C. MERKEZ / ÝSTANBUL 8. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/13258 ESAS Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 17/02/2010 günü saat 12:35- 12:45'de Ulus Otoparký Etiler’de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 22/02/2010 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %... oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 27/01/2010 Takdir Edilen Deðeri YTL Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri ) 42.000,00 1 Adet 34 ESC 11 Plakalý, 2008 Model, SAAB Marka, 9-3 VCTOR SEDAN-1.9 TDÝ Tipli, Araç. (ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir.

B: 7428


13

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2010 CUMARTESÝ

ÝLAN T.C. FATÝH 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI

T. C. ÞÝÞLÝ 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Dosya No : 2009/4186 TAL. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 24.02.2010 günü saat 10:30-10:40 saatleri arasýnda Mimarsinan Mah. Sofalý Çeþme Sokak No: 115/1 Fatih / Ýstanbul adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 01.03.2010 günü ayný yer ve saatlerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden satýþ günü geçerli oranda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði, takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilân olunur. 27.01.2010 Muhammen Kýymeti Lira Krþ. Adedi Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikleri 1 Adet Espe Rocatector marka kumlama makinasý 1.500,00 TL 1 Adet Emmevi Mix 240-D Mikser 1.500,00 TL 2.000,00 TL 1 Adet Mikrotek Dental Marka Elektrikli Santifirüj

2009/2674 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 19.02.2010 saat 09:00’DAN 11:25’E KADAR SIRASI ÝLE 10'AR DAKÝKA ARA ÝLE TEKER TEKER ÞÝÞLÝ/ÝST. CUMHURÝYET CD. UFTADE SK. BONCUK APT. 5/6 ALT KAT GARAÞ adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 24.02.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak .....oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 01.02.2010 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 1 34 BZ 8907 PLAKALI, 2008 MODEL, RENAULT MARKA KANGO 19.000,00 YTL KAMYONET SAAT: 09:00-09.10 ARASI KDV: % 18 19.000,00 YTL 1 34 BZ 8906 PLAKALI, 2008 MODEL, RENAUL MARKA KANGO KAMYONET SAAT: 09:15-09:25 ARASI KDV: % 18 12.500.00 YTL 1 34 AD 0252 PLAKALI, 2005 MODEL, RENAULT MARKA KANGO KAPALI KASA KAMYONET SAAT: 09:30-09:40 ARASI KDV: % 18 1 34 AD 0266 PLAKALI, 2004 MODEL, RENAULT MARKA KANGO 12.500.00 YTL KAPALI KASA KAMYONET SAAT: 09:45-09:55 ARASI KDV: % 18 14.000,00 YTL 1 34 AD 0294 PLAKALI, 2005 MODEL, RENAULT CLIO MARKA, BEYAZ RENKLÝ BÝNET OTO. SAAT:10:00-10:10 ARASI KDV: % 1 28.500,00 YTL 1 34 BJ 3083 PLAKALI, 2007 MODEL, RENAULT MARKA TRAFÝC KAPALI KASA KAMYONET. SAAT: 10:15-10:25 ARASI KDV: % 18 16.500,00 YTL 1 34 BJ 3084 PLAKALI, 2007 MODEL, RENAULT MARKA KANGO KAMYONET SAAT: 10:30-10:40 ARASI KDV: % 18 1 5.000.00 YTL 1 34 DP 6511 PLAKALI, 2006 MODEL, RENAULT MARKA KANGO KAPALI KASA KAMYONET SAAT: 10:45-10:55 ARASI KDV: % 18 1 8.500,00 YTL 1 34 UB 5718 PLAKALI, 2003 MODEL, TOYOTA MARKA COROLLA 1.6 TERRA BÝNET OTO. SAAT: 11:00-11:10 ARASI KDV: % 1 16.500,00 YTL 1 34 BJ 678 PLAKALI, 2007 MODEL, RENAULT MARKA KANGO KAMYONET. SAAT: 11:15-11:25 ARASI KDV: % 18

Dosya No: 2009/5327 Talimat Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 12.03.2010 günü, Saat 10:30 ‘dan 10:35 ‘e kadar “MERKEZ OTOPARKI DOÐU MAH. 2.YAN YOL CAD. NO: 1 PENDÝK HOSPÝTAL YANI PENDÝK/ÝSTANBUL” adresinde yapýlacak olup, iþbu artýrmada artýrma bedelinin muhammen kýymetin % 60’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Bu miktara istekli bulunmadýðý takdirde 17.03.2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlacaktýr. Þu kadar ki, ikinci artýrmada, artýrma bedelinin malýn muhammen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %..... oranýnda K.D.V. alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri 60.000,00-TL (Altmýþbin-TL) 1 34 ER 2489 plaka nolu, 2008 model, BMC marka, PRO 935 FDE 8X4 tipli, ISLE235021790673 motor no, NMC935FDELK100025 þase nolu, BEYAZ (BMC) renkli KAMYON:

B: 7552

T. C. BAKIRKÖY 12. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/2920 TAL. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11/02/2010 günü 9:00 - 9:10 saatleri arasýnda NADÝDE SK. BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE EK BÝNA YANI MERTER-ÝST. (AYPARK OTOPARK) yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16/02/2010 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20’si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc.Ýf.K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 Muhammen kýymeti LÝRA(YTL) ADEDÝ CÝNSÝ 10.000,00 YTL 1 34 EH 0921 Plakalý 2006 Model Renault Marka Kangoo Express 1.5 Dcý Confort Ac Tipli Buz Beyazý Renkli Kapalý Kasa Kamyonet Aracýn Sol Ayna Kapaðý Kýrýk, Tampon Çarpýk, Sol Çamurluk Çarpýk, Ve Aracýn Muhtelif Yerlerinde Çizikler Mevcuttur.

B: 7395

T. C. ÞÝÞLÝ 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Dosya No: 2009/33228 Esas Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25.02.2010 günü, Saat 9:30’dan 9:40’a kadar “MAVÝSU OTOPARKI CANDERE YOLU No: 25 KÂÐITHANE ÝSTANBUL” adresinde yapýlacak olup, iþbu artýrmada artýrma bedelinin muhammen kýymetin % 60’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Bu miktara istekli bulunmadýðý takdirde 02.03.2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlacaktýr. Þu kadar ki, ikinci artýrmada, artýrma bedelinin malýn muhammen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda K.D.V. alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri 60.000,00-YTL (Altmýþbin-TL) 1 34 DYZ 01 plakalý 2008 model BMW marka, 320 D CABRIO tipli, 94366811 motor no, WBAWM31090E136285 þasi nolu BEYAZ renkli, Hususi Oto, çizik vuruk yok, ruhsat ve anahtar var.

B: 7476

T.C. KARTAL 5. MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI DOSYA NO: 2009/3660 TaI. Bir borçtan dolayý rehinli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ ÝÝK 118.maddesi gereði bir defa yapýlacak olup , Artýrma 17/02/2010 günü 11:40 -11:50 saatlerinde Yukarý mah. Eski Yakacýk cd. No: 101 Kartal Can Otoparkýnda yapýlacak ve o gün artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda K.D.V.’ nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, Masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 01/02/2010 Muhammen Kýymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve önemli nitelikleri 22.000.YTL 1 34 FE 9135 plakalý 2008 model Seat Cordoba 1.4 TDÝ Stylance Düz Tipli, Mat siyah, Ruhsat yok. Arka Tampon çizik muhtelif ezik ve vuruklar mevcut.

B: 7394

T. C. KAR TAL 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2009/4013 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 26.02.2010 saat 10:10-10:20 arasýnda Maltepe Yediemin Otoparký Nehir Sok. No: 9 Maltepe adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 03.03.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr.) 27/01/2010 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00 1 34 UD 4790 PLAKALI KARSAN MARKA J9 PREMÝER TÝPLÝ 2007 MODEL BEYAZ RENKLÝ OTOBÜS RUHSAT VE ANAHTAR YOK.

B: 7477

T. C. BAKIRKÖY 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2007/3335 T Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 03.03.2010 saat 11.30-11.35 arasýnda ÞÝRÝNEVLER/ÝSTANBUL Þirinevler Mah. Akgün Cad. No: 15/17 adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 08.03.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir ömeðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi 12.000.00 TL 1

CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 35 KCP 42 Plakalý Kapalý kasa mayonet Fiyat 2003 model Dobla Cargo1.9 JTD Kýrmýzý renkli NM 422300007020747 Þase nolu; 182B90003382614 Motor no.

B:7450

B: 7387

T. C. ÜSKÜDAR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/75 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 19/02/2010 saat 10:45 - 10:50 arasýnda HASÝPPAÞA MH. TURAN SK. NO: 13 KÖROÐLU YEDÝEMÝN OTOPARKI ÇENGELKÖY-ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 24/02/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 15.000,00 YTL 1 34 DSA 56 PLAKALI, KIA MARKA RÝO 1.5 EX DSL TÝPÝ GÜMÜÞ GRÝ RENKLÝ 2007 MODEL HUSUSÝ OTO MUHTELÝF YERLERÝNDE EZÝK VE ÇÝZÝKLER MEVCUT.

B: 7544

T.C. KARTAL / ÝSTANBUL 5. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/4564 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 25/02/2010 günü saat 11:40- 11:50' de Denizer Cad. No. 25 Kartal Aksoy Otoparký’nda yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 02/03/2010 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %.. oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 02/02/2010 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 18.000,00 1 Adet 34 FF 6463 Plakalý, 2009 Model, FORT FÝESTA Gri renkli otomobil, anahtar ruhsat yok, muhtelif kýrýk ve çizikleri mevcut. (ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir.

B: 7516

T. C. ÜSKÜDAR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI SAYI: 2009/2654 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrmanýn 19/02/2010 Günü, 10.30-10.35 saatleri arasýnda KÖROÐLU OTOPARKI HASÝPPAÞA MAH. TURAN SOKAK NO. 13 ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR adresinde yapýlmasýna, alýcý çýkmadýðý takdirde, 24/02/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve mallarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %... oranýnda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 20/01/2010 Muhammen Kýymeti Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 14.000.-TL 1 34 AR 5557 PLAKALI CHEVROLET 2008 MODEL BEYAZ RENKLÝ ARAÇ. MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝK VAR, RUHSAT YOK, ANAHTAR VAR. Ýc. Ýf.K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25

B: 7543

T. C. ÜSKÜDAR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Dosya No: 2009/7160 ESAS Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11/ 03/ 2010 günü, Saat 11.00’dan 11.05’e kadar “ YAPI KREDÝ SOSYAL TESÝSLERÝ KUÞBAKIÞI CAD. NO: 16 BAÐLARBAÞI, ÜSKÜDAR/ÝSTANBUL” adresinde yapýlacak olup, iþbu artýrmada artýrma bedelinin muhammen kýymetin % 60’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Bu miktara istekli bulunmadýðý takdirde 16/ 03/ 2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlacaktýr. Þu kadar ki, ikinci artýrmada, artýrma bedelinin malýn muhammen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V. alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri 10.000,00-TL (Onbin-TL) 1 34 EC 0068 plaka nolu, MITSUBISHI marka, 2006 model, L 300 tipli, 4D56LA6426 motor no, JMYJNP15V6A002133 þase nolu BEYAZ renkli KAMYONET Aracýn direksiyonu kopuk ve muhtelif yerlerinde çizikler mevcut.

B: 7475

B: 7478

T. C. RÝZE SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ ESAS NO: 2005/653

31.12.2009

Davacýlar vekili Av. M. Derya Çalýþkan tarafýndan davalýlar aleyhine açýlan Ýþtirak Halindeki Mülkiyetin Müþterek Mülkiyete Çevrilmesi davasýnýn yapýlan duruþmasý sýrasýnda verilen ara kararý uyarýnca; Davalýlardan Recep Ali ve Suriye Behice'den olma 1965 d.lu SABÝHA BATTALGAZÝ' nin adresi tüm aramalara raðmen bulunamadýðýndan kendisine dava dilekçesi ve duruþma günü teblið edilememiþtir. Rize Merkez Çarþý Mahallesinde bulunan 37 ada 13 ve 14 parsel sayýlý taþýnmazlar ile, Rize Merkez Mermerdelen Mahallesinde bulunan 251 ada 6 ve 10 parseller, 249 ada 2 parsel, 245 ada 1 parsel, 244 ada 1 parsel, 1527 ada 9 ve 10 parsel, 237 ada 11, 13, 21, 23, 29 ve 37 parsel sayýlý taþýnmazlarýn iþtirak halinde olan mülkiyetinin müþterek mülkiyete dönüþtürülmesi talep edildiðinden, davalýnýn herhangi bir itirazý mevcut ise duruþma tarihi olan 04.03.2010 günü saat: 09:15'e kadar bildirmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gerektiði, taksim davasý açmýþ ise bunu da duruþma gününe kadar mahkemeye bildirmesi gerektiði, aksi taktirde MK' nun 644 maddesi gereðince iþtirak halindeki mülkiyetin müþterek mülkiyete çevrileceði ilanen teblið olunur. B: 2284

T.C. FATÝH 2. ÝCRA DAÝRESÝ DOSYA NO : 2009/3289 TAL. Örnek No: 63 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 18.02.2010 günü saat 11.10-11.20 arasýnda Vatan Cad. Emlakevler bitiþiði Vatan Otoparký/Fatih’de yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 23.02.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 25.01.2010 Muhammen kýymeti Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 16.000.-TL 1 Adet 34 ER 8245 plakalý 2007 model Opel marka 713 DT 1908349 motor ve WOLOXCE0674283133 þasi nolu gümüþ gri renkli Combo 1.3 CDTI sol ön sis farý içe çökük anahtarý var ruhsat yok Kamyonet. (Ýc.Ýf.K.114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25

B: 7427

T. C. KARTAL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/3595 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25.02.2010 saat 13.00-13.10 arasýnda PAÞAKÖY PAÞAKÖY DAÞLIK SOK. NO: 26 PARK KOBRA OTOPARK DEPOSU adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02.03.2010 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma giderleni geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %.. oranýnda KDV’ nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 5,000,00 TL 1 34 TG 4757 PLAKALI, HYUNDAI ACCENT 1.3 ADMIRE MARKA 2005 MODEL GRÝ RENKLÝ, HUSUSÝ OTOMOBÝL, ARAÇ KOMPLE HASARLI.

B: 7545

T.C. DÜZCE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO : 2008/224 Esas DAVACI BOTAÞ GENEL MÜDÜRÜÐÜ Tarafýndan DAVALILAR : 1-AYDIN ÇALIÞKAN 2-ESRA CEYLAN 3-AYÞE GÜNDÜZ 4-FATMA YILDIRIM 5-SABRÝ YILDIRIM 6-GÜLSÜM BAYRAKTAR 7-EMRÝYE YILDIRIM 8-NECMÝ YILDIRIM 9-ERGÜN YILDIRIM 10-ELÝFE YILDIRIM 11-VOLKAN YILDIRIM 12-SEYFÝ YILDIRIM 13-NURÞEN YILDIRIM 14-UTKU YILDIRIM 15-MUTLU YILDIRIM 16-CANAN YILDIRIM 17-SEZAÝ YILDIRIM 18-SANÝYE YILDIRIM 19- ZÜLFÝYE YILDIRIM 20-ZÝYA YILDIRIM 21-ADEM YILDIRIM 22-HAYRETTÝN YILDIRIM 23-SEYFÝ YILDIRIM 24-OSMAN PARLAK 25-KAZIM PARLAK 26YUNUS ALTUNDAL 27-EMÝNE YILDIRIM 28- YADÝGAR IÞIKAY 29- HAVVA YILDIRIM 30-ÜMMÜHAN DEMÝR 31-MEHMET YILDIRIM 32-KIÞNA GÜNENÇ 33-SELMA TEMÝZ 34-FÝKRÝ YILDIRIM 35-KERÝM YILDIRIM 36- GÜRDAL YILDIRIM 37- HAYDAR TEKÝN 38-HAVVA GÜNENÇ 39-OZAN TEKÝN 40-MELÝHAN KURAL 41-HALÝL YILDIRIM 42RUHÝ YILDIRIM 43-FATMA YILDIRIM 44-SUNAY GÜNDOÐDU 45-GÜNAY ERDOL 46TÜLAY CÖMERT 47-TÜRCAN YILDIRIM 48-RECEP YILDIRIM 49-ÞENEL YILDIRIM 50YETER YÜCEL 51-YUNUS YILDIRIM 52- LEYLA ALTUNDAL 53-DERYA YILDIRIM 54MUSTAFA PETEK 55-EMÝNE KAHRAMAN 56- HAVVA DEMÝREL 57-PAÞA PETEK 58MEHMET PETEK 59- EROL PETEK 60-HATUN YÜKSEL 61-KEHRÝBAR HANCI 62-AKÝF PETEK 63- YALÇÝN KURAL 64-ALÝ KURAL 65-TURGAY KURAL 66-SEVGÝ ÇUKUR 67GÜLZADE TOPRAK 68-DÝLEK HARMAN 69- ÝPEK ÇAKIR 70- PAMUK PARLAK 71RESMÝYE ÇELÝK 72-GÖNÜL ERSÖZ 73-GÜLÞEN YILDIRIM 74- NEBAHAT DÖNMEZ 75YETÝÞ YILDIRIM 76- SERPÝL ÇALIÞKAN 77- SEYFÝ YILDIRIM 78- SEZAÝ ALTUNDAL 79HAYRÝ ALTUNDAL 80- SEZER AKSAN 81- GÜLSÜM YILDIRIM 82- DURSUN ALTUNDAL 83- GÜL ALTUNDAL 84- TUNCAY KURAL 85- OSMAN KURAL 86- GÜLHATUN PETEK 87- ERDÝ PETEK 88- SUDENUR PETEK aleyhine açýlan Kamulaþtýrma (Taþýnmazýn Tescili Ýstemli) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkememizce Davalý Ümmühan Demir’in Kaynaþlý ilçesi Tavak Köyü, Wilhelm Marx Str. 158A52087 Köln Almanya adresine dava dilekçesinin tebliði ile ilgili olarak çýkartýlan tebligat teblið edilememiþ olup, yapýlan zabýta araþtýrmasýnda dahi adresi tesbit edilemediðinden bu kerre dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen teblið edilmesine karar verilmiþ olmakla; Davalý Ümmühan Demir’in Duruþma Günü olan 25/02/2010 günü saat: 10:12’de duruþmada bizzat hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 7441


14

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2010 CUMARTESÝ

SPOR

BAKIÞ

F.Bahçe keyif veriyor

EROL DOYRAN erol@yeniasya.com.tr

enerbahçe, bu sezon 3 kulvarda mücadele ederek, son yýllarýn en baþarýlý dönemini yaþýyor. UEFA Avrupa Ligi, Türkcell Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupasý'nda aldýðý baþarýlý sonuçlar ve ortaya koyduðu hýrslý ve mücadeleci futbol sarý-lacivertli takýmýn taraftarlarýný da memnun ediyor. Son oynanan Bursaspor karþýlaþmasýnda özellikle ilk yarýda sergilenen futbol ve atýlan gollerdeki mükemmel paslaþmalarýn tribünlere ve TV baþýndaki izleyenlere büyük bir keyif verdiðine inanýyorum. Daum, takýmdaki bütün oyunculara futbolun yardýmlaþarak, hýrslý ve agresif oynanacaðýný aþýlamýþ. Fenerbahçeli futbolcular aðýr zemine raðmen sahanýn her bölgesinde pres yaparak Bursa'ya aman vermedi. Çok pas yaparak rakibi yordu ve etkisiz hale getirdi. Duran toplardan gol yapmak Fenerbahçe'nin artý bir avantajý. Bu tip pozisyonlarda Alex'in bütün toplarý rakipler için her zaman büyük bir tehlike meydana getiriyor. Nitekim Bursaspor'a atýlan ilk gol böyle bir pozisyondan geldi. Þampiyonluk yarýþýnýn kýzýþtýðý bu dönemde Fenerbahçe'de bireysel olarak hiçbir oyuncu kötü deðil. Volkan, kalesinde donuk bir profil çizmesine karþýlýk, önemli toplarý almasýný bildi. Gökhan Gönül eski baþarýlý günlerine dönme mesajý verdi. Santos, Roberto Carlos'un gitmesiyle yerine döndü ve baþarýlý oluyor. Lugano bu sezon daha sessiz ancak faydalý iþler yapýyor. Bilica, savunmanýn sigortasý. Bazen fantizeye kaçarak, çalým hatýasýna düþüyor. Fenerbahçe'nin her zaman eleþtiri yaðmuruna tutulan orta sahasýnda gözle görülür bir düzelme var. Cristian basit oynayýp, top daðýtýnca daha faydalý oluyor. Yerinde yaptýðý presle yine birçok topu kazanmasýný biliyor. Emre, hem hýrslý, hem mücadeleci. Diklemesine götürdüðü toplarla takýmý bir anda ataða kaldýrýyor. Genç Özer'i seyrederken keyif alýyorum. Þimdiden çok seviliyor. Mükemmel bir tekniðinin yanýnda, çok zeki top kullanýyor. Ayrýca kývrak çalýmlarý var. Fenerbahçe'nin önümüzdeki yýllarda Avrupa'ya ihraç edibileceði oyuncularýn baþýnda geliyor. Kaptan Alex, gol atamadý ama yaptýðý asistlerle takýmýn beyni olduðunu gösterdi. Sahanýn aðýr olmasý yüzünden son vuruþlarda sonuç alamadý. Semih Þentürk bir forvet oyuncusunda olmasý gerekenleri hepsini yerine getirmeye çalýþýyor. Rakipten kafa topu alýyor, duvar paslarý yaparak gollük þutlar atýyor. Morali yerine gelince fizikmen güç kazanmýþ. Uður Boral, geçen hafta Sivas'ta 2 gol atarak patlama yaptý. Ancak yediði bir çelme yüzünden dizdeki ön çapraz baðlarý koptu. Onun için çok üzücü bir durum. Bu sakatlýðýn tedavisi uzun sürüyor. Ameliyat olduktan sonra en az 3-4 ay futboldan uzak kalacak. Uður Boral'ýn yerinde oynayan Vederson kanatlardan olumlu toplar getirdi. Ancak biriki pozisyonda topu boþ bekleyen Alex'e vermeyerek takýmýný gollerden etti. Yeni transfer Gökhan Ünal ise yavaþ yavaþ ýsýnýyor. Direkten dönen top onun adýna kýsmetsizlik oldu. Uyum dönemini bitirdiði zaman Fenerbahçe'ye gol yollarýnda olumlu yardýmlarý olacak. Selçuk Þahin de takýmda her zaman oynayabilecek durumda olduðunu österdi.

F

TÜRKCELL SÜPER LÝGDE PROGRAM 6 Þubat Cumartesi 14.00 Eskiþehirspor - Ýstanbul B.B: Ýlker Meral 19.00 Kayserispor - Galatasaray: Tolga Özkalfa 7 Þubat Pazar 14.00 Sivasspor - Denizlispor: Yunus Yýldýrým 14.00 Ankaragücü - Bursaspor: Barýþ Þimþek 14.00 Kasýmpaþa - Antalya: Abdullah Yýlmaz 15.00 Trabzonspor - Manisaspor: Cüneyt Çakýr 19.00 Fenerbahçe - Diyarbakýr: Koray Gençerler

BANK ASYA 1. LÝGDE BU HAFTA

CÝMBOM KAYSERÝ'DE GALÝBÝYET ARIYOR

BANK ASYA 1. LÝGÝN DEÐERÝ G.SARAY'IN GERÝSÝNDE KALDI

GALATASARAY ile Kayserispor, bugün lig tarihinde 30. kez karþý karþýya gelecek. Kadir Has Stadýnda saat 19.00'da baþlayacak karþýlaþmayý Tolga Özkalfa yönetecek. Ýki takým arasýnda geçmiþte yapýlan maçlarda sarýkýrmýzýlý ekibinin, Kayserili renktaþýna karþý galibiyet sayýsýnda açýk ara üstünlüðü bulunuyor. Geride kalan 29 maçta Galatasaray 19, Kayserispor ise sadece 1 galibiyet alýrken, 9 maç da berabere sonuçlandý. ''Cim Bom''un toplam 65 golüne, Kayserispor 22 golle yanýt verebildi. Sezonun ilk yarýsýnda Ýstanbul'da yapýlan maçý Galatasaray 4-1 kazandý. Galatasaray, Ýstanbul'da yaptýðý 14 lig maçýndan 13'ünde puansýz gönderdiði Kayserispor'u deplasmanda ise 14 maçta 5 kez yenebildi. Kayseri'deki 1 maçý ev sahibi ekip kazanýrken, 8 maçta da taraflar eþitliði bozamadý. Son 3 sezonda berabere biten Kayseri'deki maçlarda Galatasaray 17, ev sahibi ekip 12 gol attý.

BANK Asya 1. Lig'de ara transfer döneminin tamamlanmasýnýn ardýndan takýmlarýn kadrolarýnýn deðeri 120 milyon 375 bin avro olurken, bu rakam 129 milyon 700 bin avro kadro deðerine sahip Galatasaray'ýn gerisinde kaldý. Bank Asya 1. Lig'de ara transfer döneminde takýmlarýn toplam kadro deðeri 120 milyon 375 bin avroya ulaþýrken, bu rakam Turkcell Süper Lig'in en pahalý takýmý unvanýný elinde bulunduran 129 milyon 700 bin avro deðere sahip Galatasaray kadrosunun gerisinde kaldý. Ligde en pahalý takým 10 milyon 500 bin avroluk kadro deðeriyle Konyaspor olurken, bu rakam Süper Lig'in en deðerli oyuncularý arasýnda yer alan Galatasaraylý Arda Turan (15 milyon 500 bin avro), Fener-

Trabzon'dan örnek davranýþ BORDO-MAVÝLÝLER, HAÝTÝ DEPREMZEDELERÝ ÝÇÝN YARDIM KAMPANYASI DÜZENLERKEN, TÜRK KIZILAY'I DA BU ANLAMLI DAVRANIÞINDAN DOLAYI KULÜBÜ ÖDÜLLENDÝRDÝ. TRABZONSPOR Kulübü, Kolombiyalý futbolcusu Teofilo Antonio Gutierrez'in giriþimiyle Haiti depremzedeleri için yardým kampanyasý düzenlerken, Türk Kýzýlayý da bu anlamlý davranýþý ödüllendirdi. Geçekleþtirilen yardým kampanyasýyla ilgili olarak Ýstanbul Polat Renaissance Otel'de Türk Kýzýlayý tarafýndan, Trabzonspor Kulübü Asbaþkaný Hayrettin Hacýsalihoðlu, teknik direktör Þenol Güneþ ve futbolcularýn katýlýmýyla basýn toplantýsý düzenlendi. Türk Kýzýlayý Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Saatçi, sergilenen örnek davranýþ nedeniyle Trabzonspor Kulübü'ne teþekkür ederek, ''Bu kampanya, Haiti'deki deprem felaketinden etkilenen insanlara Türkiye'den desteðin bir göstergesidir'' dedi. Saatçi, toplantýda, bordomavili teknik heyet ve futbolculara, sergiledikleri örnek davranýþ nedeniyle birer plaket verdi. GÜNEÞ: BÝZ BU ACIYI BÝLÝRÝZ Trabzonspor Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Haiti'deki deprem felaketi nedeniyle gerekleþtirdikleri yardým kampanyasýyla ilgili, ''Türkiye, bu acýyý daha önce yaþamýþ bir ülke'' dedi. Bu tür doðal felaketlerin yarattýðý sýkýntýlarý iyi bildiklerine vurgu yapan Güneþ, oyuncularýnýn çok güzel bir iþ

yaptýklarýný söyledi. Bordo-mavili oyunculardan Rigobert Song da kendilerinin yalnýzca birer futbolcu deðil, toplum önünde sorumluluklarý bulunan insanlar olduklarýný dile getirerek, ''Deprem felaketi sadece orada yaþayanlarý deðil, insani ve vicdani olarak bizleri de etkiledi. Düzenlediðimiz kampanyayla da bir katký saðlamak istedik'' ifadelerini kullanýrken, Umut Bulut ise Haiti'de insanlýk adýna üzüntü verici bir durum yaþandýðýný aktardý. GUTÝERREZ: DAVRANIÞIMIZ ÖRNEK OLMALI Gerçekleþtirilen yardým kampanyasýnýn öncülerinden olan Kolombiyalý futbolcu Teofilo Antonio Gutierrez, Türkiye'ye transferinin Haiti'deki deprem felaketine denk geldiðine deðinirken, þunlarý söyledi: ''Takýmdaki Güney Amerikalý arkadaþlarýmla konuþup, böyle bir kampanya düzenlemeye karar verdik. Yöneticilerimiz de bu fikrimize olumlu yaklaþtýlar. Buraya geleli kýsa bir süre oldu ama Trabzonspor'un Türkiye'nin önde gelen ekiplerinden biri olduðunu gördüm. Yaptýðýmýz bu kampanya, baþkalarýna da örnek olmalý. Deprem felaketinden hayatta kalanlarýn, yaþamlarýný daha rahat devam ettirebilmeleri için böyle çalýþmalara ihtiyaç var.''

KIZILAY'DAN PLAKET: Türk Kýzýlayý Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Saatçi, sergilenen örnek davranýþ nedeniyle Trabzonspor'a teþekkür etti. Saatçi, toplantýda, teknik heyet ve futbolculara, sergiledikleri örnek davranýþ nedeniyle birer plaket verdi.

A Millî Takýmý 4 aydýr teknik patron bekliyor MÝLLÝ TAKIM TEKNÝK DÝREKTÖRLÜÐÜ ÝÇÝN HEMEN HER GÜN YENÝ BÝR ÝSÝM GÜNDEME GELÝRKEN, FUTBOL FEDERASYONU BAÞKANI MAHMUT ÖZGENER YABANCI TEKNÝK ADAM KONUSUNDAKÝ ISRARINI SÜRDÜRÜYOR.

Bursaspor maçýnda ilk 11'de yer alan futbolcular dünkü antrenmanda yaptýðý koþunun ardýndan salona girerek, dinlenmeye yönelik programlarýna burada devam etti. Diðer futbolcular ise zemini kardan temizlenen üstteki küçük sahada dar alanda çift kale maç yaptý.

F.Bahçe'de neþeli günler TÜRKÝYE KUPASI'NDA BURSASPOR'A KARÞI ALINAN GALÝBÝYET NEDENÝYLE ANTRENMANDA NEÞELÝ GÖRÜNTÜLER OLUÞTU. ANTRENÖR KOCH ELÝNE ALDIÐI KAR ÝLE SAHADA GÜÝZA'YI KOVALADI. SOL DÝZ ÖN ÇAPRAZ BAÐLARI KOPAN UÐUR'UN, ÖDEMÝN DURUMUNA GÖRE AMELÝYAT GÜNÜ BELLÝ OLACAK. ZÝRAAT Türkiye Kupasý çeyrek final turunun ilk maçýnda Bursaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Pazar günü Diyarbakýrspor ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik direktör Christoph Daum'un futbolcularýyla yaptýðý toplantýda, Bursaspor karþýsýnda özellikle

Bugün: 13.00 Bucaspor-Konyaspor (Yeni Buca) 7 Þubat Pazar: 13.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor (19 Mayýs) 13.30 Adanaspor-Kocaelispor (5 Ocak) 13.30 Kayseri Erciye-Ordu (Spor Kompleksi) 13.30 Boluspor-Hacettepe (Atatürk) 13.30 Giresunspor-Mersin Ýd. (Atatürk) 13.30 Gaziantep B. B.- Karabükspor (GASKÝ) 13.30 Dardanelspor-Kartalspor (18 Mart) 8 Þubat Pazartesi: 20.00 Altay-Karþýyaka (Atatürk)

TFF 2. LÝG YÜKSELME GRUBU 7 Þubat Pazar: 13.30 Akhisar Belediye-Tokatspor (Belediye) 13.30 Etimesgut Þeker-Þanlýurfa (OSTÝM) 13.30 Çorum-Türk Telekom (Turhan Kýlýççýoðlu) 13.30 Göztepe-Ýskenderun Demir Ç. ( Alsancak)

G.Saray'ýn Kayseri deplasmanýnda gol kozu yine Arda olacak.

bahçeli Güiza (12 milyon 500 bin avro) ve Galatasaraylý Elano'nun (11 milyon 500 bin avro) gerisinde kaldý. Ligin 120 milyon 375 bin avroya ulaþan toplam deðeri, Turkcell Süper Lig'in (711 milyon 500 bin avro) deðerinin yaklaþýk 6'da biri olarak gerçekleþti. En pahalý ekibin Konyaspor olduðu ligde, en pahalý futbolcu yeþil beyazlý ekibin kadrosunda yer alan Kaue (1 milyon 750 bin avro) oldu. Bu futbolcuyu 1 milyon avro deðerindeki Konyaspor'dan Erdal Kýlýçaslan ile Poljac, Kardemir Karabükspor'dan Yasin Avcý, Çaykur Rizespor'dan Ribeiro ve Boluspor'dan Gilman Lika takip etti. En mütevazý kadroya sahip Dardanelspor'un kadro deðeri ise 2 milyon 775 bin avro olarak gerçekleþti.

F.Bahçeli futbolcular koþu çalýþmasý sýrasýnda sýk sýk kartopu oynadý.

ilk yarýda ortaya konulan futboldan çok memnun olduðunu belirterek onlarý kutladýðý ifade edildi. Ýkinci yarýda ortaya konulan performansýn ilk yarýdaki gibi olmadýðýný kaydeden Daum'un, ''Ýlk yarýda 3-0 olduktan sonra ikinci yarýda sorunlar yaþadýk. Ýkinci yarýdaki performansýmýz ileriki dönemler için bize yol gösterecek. Ýkinci maçta Bursaspor karþýsýnda deplasmanda zor bir 90 dakika bizi bekleyecek'' þeklinde ifadeler kullandýðý bildirildi. Uður'un sakatlýðýndan duyduðu üzüntüyü de dile getiren Daum'un ''Her zaman onun yanýndayýz'' dediði ifade edildi. MAÇIN ADAMLARI ÖZER, LUGANO VE SEMÝH Teknik heyet, Bursaspor maçýnýn adamlarý olarak Özer, Lugano ve Semih'i seçti. Özer'in özellikle maç boyunca inisiyatif alarak mücadele etmesi, Lugano ve Semih'in de ortaya koyduklarý etkili performans ve attýklarý goller nedeniyle maçýn adamlarý seçildikleri öðrenildi. Sarý-lacivertli futbolcularýn antrenman boyunca neþeli tavýrlarý dikkati çekti. Koþu çalýþmasýna baþlarken, Roland Koch'un futbolculara 60 dakika koþacaklarýný ifade etmesi, futbolcularý þok etti. Fakat daha sonra Koch'un, ''30 dakika koþacaðýz'' sözleri futbolcularý rahatlattý. Güiza ve Deivid büyük bir kar yýðýnýný alarak Koch'un baþýnda koþtuðu ekibe doðru koþtular. Koch, eline aldýðý kar ile sahada Güiza'yý kovaladý.

(A) Milli Futbol Takýmý'nda, Fatih Terim'in istifasýnýn ardýndan yaklaþýk 4 ay geçmesine raðmen, göreve getirilecek yeni teknik direktör henüz belirlenemedi. Milli takým teknik direktörlüðü için hemen her gün yeni bir isim gündeme gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nu yabancý teknik direktör konusundaki ýsrarýný sürdürüyor. Türk teknik direktörlerin birçoðu, ''Göreve hazýrým'', ''Milli Takým'ý çalýþtýrmak onurdur'' gibi açýklamalarla Futbol Federasyonu yönetimine mesaj gönderirken, halen Kasýmpaþa takýmýný çalýþtýran deneyimli teknik direktör Yýlmaz Vural ise göreve talip olduðunu, her ortamda açýkça dile getiriyor. Medyada son günlerde Hollandalý Guus Hidding'in ismi öne çýkarken, özellikle Ýngiliz medyasýnda da Hidding ismi Türkiye ile birlikte anýlýyor. Federasyon baþkaný Mahmut Özgener'in teknik direktörlük görevi için tercihlerinin yabancý bir isimden yana olacaðý açýklamasýna karþýn, Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak, bu görev için yerli bir ismin daha uygun olacaðýný dile getirmiþti. Ancak Fatih Terim'in istifasýnýn üzerinden yaklaþýk 4 ay geçmesine raðmen milli takýmý çalýþtýracak isim henüz netleþtirilemedi. ÝSTATÝSTÝKLER YERLÝ DÝYOR Öte yandan ''Yabancý mý yerli mi?'' tartýþmalarýna belki de en net cevabý, futbol tarihi ve istatistikler veriyor. 1930 yýlýndan bu yana 18 kez düzenlenen Dünya Kupasý tarihinde henüz hiçbir ülke yabancý teknik direktörle þampiyonluða ulaþamadý. 1960 yýlýndan beri organize edilen Avrupa þampiyonalarý da yine yerli teknik direktörlerin baþarýlarýyla son buldu. Avrupa þampiyonalarýnda bugüne kadar

sadece Yunanistan, 2004 yýlýndaki þampiyonada Alman teknik direktör Otto Rehhagel ile kupaya uzanma baþarýsýný gösterdi. Türkiye de futboldaki en önemli baþarýlarýný Türk teknik adamlarýn yönetiminde elde etti. Japonya ve Güney Kore'nin ortaklaþa düzenlediði 2002 Dünya Kupasý'nda Þenol Güneþ ile 3. olan Milli Takým, 2008 Avrupa Þampiyonasý'nda bu kez Fatih Terim yönetiminde üçüncülüðe ulaþarak önemli bir baþarýya imza attý.

MUSTAFA DENÝZLÝ TABURCU OLDU KARIN bölgesindeki damarlarýndan hafta baþýnda cerrahi operasyon geçiren Beþiktaþ Teknik Direktörü Mustafa Denizli, taburcu oldu.Deneyimli teknik adam, kontrollerinin tamamlanmasýnýn ardýndan Amerikan Hastanesi'nden bugün taburcu edildiDenizli, hastane çýkýþýnda yaptýðý açýklamada, operasyonun baþarýlý geçtiðini ve saðlýk durumunun iyi olduðunu söyledi. Birkaç gün de evde dinleneceðini bildiren Denizli, bu akþamki Gençlerbirliði maçýný televizyondan izleyeceðini söyledi.Beþiktaþ Kulübü dün yaptýðý açýklamada, Denizli'nin pazartesi günü takýmýn baþýnda çalýþmalarýna devam edeceðini duyurmuþtu.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2010 CUMARTESÝ

DÝZÝ

yer­de,­“Hür­ri­yet-i­mut­la­ka­i­se,­vah­þet-i­mut­la­ka­dýr,­bel­ki­hay­van­lýk­týr.­Tah­dit-i­hür­ri­yet­(sý­nýr­lan­dý­rýl­ma­sý) da­hi,­in­sa­ni­yet­nok­ta-i­na­za­rýn­dan­za­rû­rî­dir.12 der.

ADALET, HAKPERESTLÝK VE MÜSLÜMAN AHLÂKI A­vus­tral­ya,­ a­da­let­ me­ka­niz­ma­sý­ný­ tam ra­yý­na­ o­turt­muþ.­ Ay­rý­ca,­ in­san­lar­ hak­pe­rest.­ Ya­lan­ ve­ hi­le­ye­ ka­çan­la­rý­ da­ ký­sa­ za­man­da­ pes­ et­ti­ri­yor!­ A­ra­ba­ ta­mir­ci­si­ kar­ALÝ FERÞADOÐLU de­þi­miz­an­la­tý­yor:­ Bir­ba­yan­a­ra­ba­sý­ný­ta­mi­re­ver­di.­A­rý­za fersadoglu@yeniasya.com.tr fersadoglu@yeniasya.com.tr da,­ mo­to­run­ i­çi­ne­ kum­ a­týl­ma­sý.­ Es­ki­ e­þi ve­dos­tu­o­na­kýz­dý­ðýn­dan­kum­at­mýþ­mo­to­ru­na.­Ka­dýn­mah­ke­me­ye­ver­miþ.­Þa­hit AVUSTRALYA'DA o­la­rak­da­be­ni­gös­ter­miþ. HAK VE HÜRRÝYETLER Mah­ke­me­ba­na­þa­hit­lik­i­çin­celp­na­me ol­luk-be­re­ke­tin­ya­nýn­ve­250­do­lar­gön­de­rir.­Po­lis,­ye­min-bil­lah, da,­her­ye­rin­den­hür­ri­za­ma­ný­nýn­dý­þýn­da­ba­þý­na­baþ­ka­bir­þey i saðlýyor. yet­fýþ­ký­ran­A­vus­tral­ya, vranarak adalet acýya da eþit da ik gel­me­ye­cek,­lüt­fen­þa­hit­li­ðe­gel,­der.­ lit po r bi da Hü­r is­t an­ve­y a­Hü­r is­r vatandaþa ler de normal bi lis A­vus­tral­ya’da­sýk­sýk­ka­nun­lar­de­ðiþ­ti­ri­Po . as ss ha tral­ya­is­mi­ne­lâ­yýk.­Ha­nda oldukça a uyma konusu rýn lla lir.­Dört­genç,­u­ yuþ­tu­ru­cu­al­dý­ðýn­dan ra ku fik halk tra va­sý,­ta­bi­a­týy­la­ha­ri­ka­lar­di­ya­rý.­ Avustralya'da köp­rü­de­çý­kan­yan­gýn­da­ö­lür.­Mec­lis­a­cil Me­kân­lar­ge­niþ,­ev­le­ri­fe­rah,­he­o­la­rak­top­la­nýr,­gün­ler­ce­tar­tý­þýr­ve­tra­fik men­he­men­hep­si­tek­kat­lý,­bah­çe­li a­ký­þý­nýn­ka­nu­nu­de­ðiþ­ti­rilir.­­ ve­top­rak­la,­da­ha­doð­ru­su­ye­þil­lik­A­vus­tral­ya’da­en­bü­yük­üc­re­ti,­as­ker­ler­le­ (zi­ra­top­rak­hiç­gö­rün­mü­yor!) ler,­baþ­ba­kan,­ba­kan­lar­de­ðil,­ha­kim­ler te­mas­ha­lin­de.­ a­lýr.­Sis­tem,­po­li­si­vs.,­va­tan­daþ­la­rýn­a­ya­Halk,­bol­luk-be­re­ket­i­çin­de;­yi­yor, ðý­na­gi­de­rek­on­la­rý­ba­rýþ­tý­rý­yor.­ i­çi­yor­ve­mü’min­le­ri­þük­re­di­yor! A­vus­tral­ya’da­ her­þey­ “in­sa­na­ hiz­A­vus­tral­ya’da­ya­þa­yan­lar,­baþ­ta met”­ o­d ak­l ý.­ Re­j im,­ sis­t em,­ dev­l et din,­i­nanç­ol­mak­ü­ze­re,­her­tür­lü­hür­me­mur­la­rý…­Kâ­i­nat­in­san­i­çin­ça­lý­þý­ri­ye­tin­ta­dý­ný­çý­ka­rý­yor­a­la­bil­di­ði­ne.­E­yor.­E­vet,­bel­ki­bit­ki­ler,­hay­van­lar­da ðer­Tür­ki­ye’nin­ka­pý­la­rý­a­çýl­sa­ve­ko­ca is­ti­fa­de­e­di­yor­lar.­A­ma,­ne­ti­ce­i­ti­ba­A­vus­tral­ya­vi­ze­ver­sey­di,­yüz­de­80’i­bo­riy­le,­on­lar­da­kâ­i­na­týn­en­son­ve­en þa­lýr­dý!­Te­mel­in­san­hak­ve­hür­ri­yet­le­ri, mü­k em­m el­ mey­v e­s i­ o­l an­ in­s a­n a de­mok­ra­si­si,­hu­kuk­ku­ral­la­rý­na­sa­da­ka­hiz­met­e­di­yor!­ ti,­a­da­le­ti­ger­çek­ten­öv­gü­ye­de­ðer.­Kim­Ýþ­te­A­vus­tral­ya,­kâ­i­na­týn­bu­sýr­rý­ný se­kim­se­nin­i­ba­de­an­la­mýþ­ve­sis­te­mi­ni­o­na­gö­re­kur­ti­ne,­gi­yi­mi­ne,­ku­muþ:­Her­þey­in­san­i­çin.­Dev­let­de, þa­mý­na­ka­rýþ­mý­yor. me­mur­lar­da­in­san­i­çin­var­dýr. Ka­rý­þan­lar­ve­ya­hor Tür­ki­ye’de­ i­se,­ in­san­lar­ dev­let­ i­çin­ var­2009’da.­Sa­de­ce­din­len­me­ve­eð­len­ba­kan­lar­o­lur­sa­þid­me­ye­yö­ne­lik­de­ðil,­Kur’ân,­i­man­ha­ki­kat­le­ri­ni dýr!­Yüz­de­sek­sen­halk,­yüz­de­20­si­lâh­lý,­si­det­le­ce­za­lan­dý­rý­lý­Halk,­bol­luk-be­re­ket­i­çin­de;­yi­yor,­i­çi­yor mü­ ze­ke­re­kam­pýy­dý.­Di­ðer­yan­dan­da­ö­zel­lik­- lâh­sýz­ bü­rok­rat­la­ra­ hiz­met­ e­der!­ A­n­la­ya­ca­Me­s e­l â,­ge­ç en­dö­n e­m in ve­mü’min­le­ri­þük­re­di­yor!­Sa­ný­rýz,­bol­luk­ve yor.­Bi­zim­so­kak­lar­le­genç­ ler­ne­þe­ve­se­vinç­le­ba­lýk­av­la­ma,­de­ni­- ðý­nýz­Tür­ki­ye­de­mok­ra­si­i­le­de­ðil,­bü­rok­ra­si da,­ cad­d e­l er­d e­ a­r a­b a Vik­to­ri­a­E­ya­le­ti­Baþ­ba­ka­ný­Bob­Haw­ke'ye­ke­- be­re­ke­ti­nin­sýr­rý­da­bu­ra­da!­A­de­tul­lah’a,­ya­ni ze­gir­ m e (o­ra­da­mev­sim­yaz)­ meþ­rû­o­yun­i­le i­le­i­da­re­e­di­li­yor. kor­na­la­rý,­ba­ðý­rýþ­ça­ðý­rýþ­- mer­tak­ma­dý­ðýn­dan­po­lis­ce­za­kes­miþ.­Va­tan­- tek­vi­nî­þe­ri­a­ta,­ta­bi­at­ve­sos­yal­ka­nun­la­rý­na eð­ l en­ c e­ s in­dey­di.­ lar,­tür­kü-bar­lar,­eð­len­ce daþ­lar­te­le­fon­üs­tü­ne­te­le­fon­et­miþ.­Ve­baþ­ba­uy­ma­la­rý,­hak­ve­hür­ri­yet­le­ri A­ v us­ tral­ya’da­ da­ ba­zý­ çev­re­ler­de­ hür­ri­- SOSYAL DEVLET ANLAYIÞINI TAKÝP yer­le­ri,­ge­ce­ya­rý­la­rý­na kan­te­le­viz­yo­na­çý­kýp­ö­zür­di­le­miþ.­ ih­ya­et­me­le­ri…­ A­vus­tral­ya­Nur­Vak­fý­ko­or­di­na­tö­rü­Fa­tih yet,­“Baþ­ka­sý­na­za­rar­ver­me­mek­þar­týy­la­is­Al­kol­lü­i­ken­a­ra­ba­kul­la­na­na­ce­za,­yan­lýþ ka­dar­çok­yük­sek­ses­le Yar­ gý­i­le­bir­lik­te­yi­ne­Mel­bo­ur­ne’de­bu­lu­nan te­di­ði­ni­ ya­pa­bi­lir­sin,­ sa­na­ kim­se­ ka­rý­þa­þar­ký-tür­kü­o­ku­yor!­Ýl­gi­- ye­re­park­e­de­ne­ce­za,­ke­mer­tak­ma­ya­na NEZAKET, NEZAHET ve­ki­ li­se­den­çev­ri­len­Be­di­üz­za­man­Vak­fý’na maz“­ þek­lin­de­ al­gý­la­ný­yor.­ Ef­la­tun, “A­þý­rý li­le­ri­mü­ker­re­ren­a­rý­yo­- ce­za,­bir­kâ­ðý­dý­ve­ya­çe­kir­dek­le­ri­yo­la VE YARDIM git­ t ik.­Ce­ ma­a­tin­ço­ðun­lu­ðu­So­ma­li­li.­Na­maz­öz­gür­lük,­ ge­rek­ dev­let­te­ ve­ ge­rek­se­ bi­rey­ruz,­on­lar­dan­ses­se­da a­ta­na­a­ðýr­pa­ra­ce­za­la­rý­ve­ri­liyor! Ya­n a­k i­e ­ böl­g es­i n­d e­ o­k u­m a dan­son­ra­soh­be­ti­mi­zi­sür­dü­rür­ken­A­vus­tral­ler­de­kö­le­li­ðe­dö­nü­þür“ der.­ Ke­za,­42­ya­þýn­da­ki­e­ya­let­baþ­yok!­Ý­yi­mi?­ prog­ra­mýn­da­yýz.­Kah­ve­i­çin­bir­ka­fe­ye ya­Wo­nash­Ü­ni­ver­si­te­sin­den­Prof.­Dr.­Gary A­ ç ýk-sa­ ç ýk­ l ýk­ve­cin­ s el­ l ik­ t e­öz­ g ür­ l ük­de, Oy­sa,­A­vus­tral­ya’da,­20­gün­bo­yun­ca­bir ba­ka­ný­nýn­oð­lu,­al­kol­lü­a­ra­ba gi­ri­yo­ruz.­A­ða­bey­le­ri­miz­den­bi­ri­si­kah­ve­ka­dý­ný­kö­le­gi­bi­kul­lan­mak­is­te­yen­le­rin­sin­si Bo­u­ma,­Dr.­Wendy­Ann­Smith,­Dr.­Tu­ba se­fer­klak­son­se­si­duy­duk!­Dön­dük,­bak­týk,­o kul­la­nýr­ken­ya­ka­lan­dý­ðýn­da, le­ri­al­mak­i­çin­sý­ra­ya­gir­miþ.­Ý­ki­ki­þi­de­yan­Boz,­Al­man­ya­Hil­des­he­im­Ü­ni­ver­bir­si­lâ­hý­dýr.­Hiç­il­gi­si­ol­ma­dý­ðý “A­i­le­me­za­man­a­yýr­ma­lý­yým!” da­bir­Türk­müþ!­ da­bek­li­yo­ruz.­Ý­ki­A­vus­tral­ya­lý­genç­i­çe­ri­ye si­te­sin­den­Prof.­Dr.­Cla­u­di­a hal­de,­her­ü­rü­nü­sa­tý­þýn­da Hu­kuk,­a­da­let­ve­de­mok­ra­tik­sis­te­mi­ni­öy­- di­ye­rek­is­ti­fa­e­der.­Oy­sa,­si­ya­sî gi­rer.­Bi­ze­“Lüt­fen­sý­ra­ný­za­gi­rer­mi­si­niz!”­der. De­r i­d ýs,­ Dr.­ An­d re­a ka­d ý­n ýn­pes­p a­y e­bir le­si­ne­o­turt­muþ,­öy­le­si­ne­iþ­le­ti­yor­ki,­hiç­bir ka­ri­ye­ri­nin­baþ­lan­gý­cýn­da­i­di, Biz,­“Siz­bu­yu­run!”­de­riz. Flesc­han­berg­das­Ra­mal­gi­bi­kul­la­nýl­ak­sa­ma­yok.­Bu­a­ra­da­o­to­kon­tro­lü­sað­la­mýþ. yüz­de­50­oy­o­ra­ný­var­dý,­halk Ne­za­ket­ve­ne­za­het­le­ýs­rar­e­der­ler,­sý­ra­ya mos­Pin­cu,­Sa­fi­ye ma­sý­bu­nun­en Va­tan­daþ,­dü­ze­nin­sað­lan­ma­sýn­da,­a­da­le­tin ta­ra­fýn­dan­da­se­vi­li­yor­du. gir­mek­is­te­mez­ler.­Biz­de­sý­ra­da­de­ði­liz,­siz Huy,­ Ya­s e­m in çar­pý­cý­ör­ne­ði. Ýþ­te,­ “emr-i­bil­ma’ruf,­nehy-i iþ­le­me­sin­de,­hak­ve­hür­ri­yet­le­rin­ko­run­ma­bu­yu­run,­de­yin­ce­kuy­ru­ða­gi­rer­ler. Çif­ti’den­o­lu­“Her­­ þ ey­ sýn­da­du­yar­lý.­Öylesin­e­ter­bi­ye­e­dil­miþ,­öy­le­si­- an’il-mün­ker”in­yan­sý­ma­sý.­Doð­Her­sö­zün,­her­i­þin­so­nun­da,­ “I'm­so­þan­bir­e­k ip de­ mut­ l ak ne­bir­e­ði­tim­ve­ril­miþ­ki,­en­kü­çük­bir­o­lum­- ru,­i­yi,­gü­ze­le­em­re­di­yor,­teþ­vik­e­rrry,­I'm­so­rry”­(ö­zür­di­le­rim!) sö­zü­nü­i­þit­gel­di. öz­ g ür­ l ük” suz­luk­ta­dev­re­ye­gi­ri­yor.­Bir­ak­sak­lýk­ol­du­- di­yor;­yan­lýþ,­kö­tü­ve­çir­kin­den­u­me­me­niz­müm­kün­de­ðil.­Di­ye­lim­ki,­bi­ri­Al­man­ya di­yen­Ba­tý, ðun­da­yet­ki­li­le­ri­a­ra­yýp­ted­bir­al­ma­sý­ný­is­ti­yor. zak­laþ­tý­rý­yor­lar. siy­le­kav­ga­et­ti­niz,­sil­le-to­kat­o­nu­ye­re­yýk­tý­i­ l e­ A­v us­ger­çek­ten nýz.­“I'm­so­rry!”­de­di­niz­mi,­me­se­le­bi­ter.­Bu­tral­ y a’da­k i bir­çýk­maz nun­mü­ba­lâ­ða­ol­ma­dý­ðý­ný­an­lat­tý­o­ra­da­40­yýl­ya­ b an­ cý­la­rýn i­çin­de.­Bu dýr­ya­þa­yan­Türk­ler… sos­y al­ ha­h ü r ­r i ­y e t Ço­cuk­ düþ­müþ,­ di­zi­ ka­na­mýþ.­ Dok­to­ra yat­l a­r ý­n ý­ký­an­l a­y ý­þ ý­d ýr ye­tiþ­tir­miþ­ler.­Hem­þi­re­ço­cu­ða­o­yun­cak­ve­yas­la­ya­rak­a­ki,­fer­di,­al­ri­yor,­dok­tor­gü­le­rek­ge­li­yor,­ço­cu­ðu­te­sel­li raþ­tý­rý­yor­lar­dý. kol­ve­u­yuþ­tu­e­de­rek­ te­da­vi­ e­di­yor:­ Þim­di­ ge­çe­cek,­ bi­raz Al­man­ya­tec­rü­ru­cu­gi­bi­za­rar­lý a­cý­ya­cak,­ a­ma,­ me­rak­ et­me,­ az­ son­ra­ að­rý­be­ si­de­o­lan­Yar­gý a­l ýþ­k an­l ýk­l ar­d an, la­rýn­ son­ bu­la­cak…­ Ga­yet­ ta­biî­ ki,­ bun­lar ve­ay­ r ý­ca­Al­pay’ýn­ver­cin­sî­sa­pýk­lýk­lar,­o­ra­bir­ me­de­ni­yet,­ uy­gar­lýk,­ ne­za­het,­ ne­za­ket di­ ð i­bil­ g i­ l e­re­gö­re,­A­vus­dan­A­IDS­gi­bi­çe­þit­li­has­ve­gör­gü­e­ði­ti­mi­ve­ter­bi­ye­si­dir.­ tral­ya­in­san­hak­ve­hür­ri­yet­le­ri, ta­lýk­lar­ba­tak­lý­ðý­na­sap­la­mýþ. Me­se­lâ,­gö­nül­lü­lük­an­la­yý­þý­çok­ge­liþ­miþ. sos­yal­dev­let­yö­nün­den­çok­da­ha­ge­liþ­Fer­di­mut­suz,­hu­zursuz­çýr­pý­ný­yor;­â­i­le­par­E­mek­li­ ve­ya­ mü­sa­it­ o­lan­ yüz­ bin­ler­ce­ gö­miþ,­çok­da­ha­güç­lü­o­lu­þuy­du.­Bu­a­ra­da,­Be­ça­lan­mýþ,­da­ðýl­mýþ;­sos­yal­ha­ya­tý­zir­ü­ze­ber...­ nül­lü,­has­ta­ne­ye­ve­ya­ev­le­re­gi­dip­has­ta­ve Hür­ri­yet;­hür­ol­mak,­ser­best­lik,­ya­sak­ve di­ü z­z a­m an’ý­ta­n ý­d ý­ð ý­n ý­A­v ust­r al­y a­l ý­Dr. yaþ­lý­la­ra­ mec­ca­nen­ ba­ký­yor.­ Ki­li­se­ ve­ ben­ha­ram­ol­ma­yan­her­þe­yi­yap­ma,­en­gel­len­me­- Wendy­Ann­Smith.­Ve­Prof.­Dr.­Gary­Bo­u­ze­ri­ ha­yýr­ ku­rum­la­rý­na­ ü­ye­ o­lu­yor,­ “Ben den­ha­re­ket­et­mek­ol­du­ðu­na­gö­re,­Ýs­lâ­mýn ma’nýn­da­ha­ya­tý­ný­o­ku­du­ðu­nu­i­lâ­ve­e­der.­ haf­ta­da­ bir­ gün,­ i­ki­ gün­ mü­sa­i­dim”­ di­yor Sa­id­Nur­sî’nin­fel­se­fe­si­nin,­ö­zel­lik­le­din­le­r ge­tir­di­ði­ya­sak­lar,­ha­ram­lar,­öz­gür­lü­ðü­ký­sýt­la­iþ­le­ri­ne­üc­ret­siz­ba­ký­yor.­ a­ r a­ sý­di­ya­log­me­se­le­si­ve­di­ðer­din­le­re­a­çý­lý­mý mý­yor­mu?­ A­vus­tral­ya’ya­ yer­leþ­miþ­ bir­ va­tan­da­þý­Her­þey­de­ol­du­ðu­gi­bi,­hür­ri­yet­me­se­le­sin­- çok­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­vur­gu­lar.­ mýz­a­ðýr­has­ta­o­lan­an­ne­si­ni­has­ta­ne­ye­ya­Ýs­lâm­a­raþ­týr­ma­la­rý­ya­pan­Prof.­Dr.­Cla­u­di­a de­de­da­ya­na­ðý­Kur’ân­ve­Ha­dis­o­lan­Be­di­üz­tý­rýr.­Ý­lâç­la­rý­ný­ver­mek­is­ter.­Hem­þi­re­ve­ba­De­ri­dýs,­“Bu­sa­ha­da­a­raþ­týr­ma­lar­ya­pan­la­rýn za­man’ýn­hürr­iyet­ta­ri­fi­ne­ba­ka­lým:­­ ký­cý­lar­ o­nu­ na­zik­çe­ i­kaz­ e­der­ler:­ Siz­ bý­ra­Hür­ri­yet,­ha­yat­ma­ki­ne­si­nin­bu­ha­rý­dýr.7 Be­di­üz­za­man’la­il­gi­len­me­me­si­im­kân­sýz”­di­ye kýn,­biz­il­gi­le­ni­riz… Hür­ri­yet,­i­mâ­nýn­bir­has­sa­sý­dýr, de­i­lâ­ve­e­di­yor.­ Bi­zim­ki­ler­i­se,­e­mek­li­ol­duk­tan­son­ra Müs­lü­man­lar,­ca­mi­yap­ma­i­þin­de­gay­ret­li­ö­zel­li­ði­dir.8 A­sýl­mü’min ken­di­si­ni­sa­lý­yor!­Ve­ya­ge­çi­yor­ve­ya dir.­Yar­ dým­top­lan­dý­ðýn­da­üç,­beþ­do­lar­ve­rir­hak­kýy­la­hür­dür.­Sâ­ba­þý­boþ­luk­tan­do­ðan­sý­kýn­tý­dan­ne ken;­Türk­ ler-kah­ve­ler­de­ku­mar­da­oy­na­sa,­al­ni-i­â­le­me­abd ya­pa­ca­ðý­ný­þa­þý­rý­yor.­Ya­kah­ve­kö­þe­ve­ hiz­m et­- kol­de­al­sa-ca­mi­i­çin­yar­dým­is­te­me­ye­gi­dil­di­le­rin­de­ve­ya­te­le­viz­yon­kar­þý­sýn­da kâr­ o­l an, ðin­de­20,­50­do­lar,­ki­mi­za­man­ö­nün­de­ki­pa­ra ö­mür­tü­ke­ti­yor.­ hal­ka­ta­zel­- yý­ðý­nýn­dan­say­ma­dan­a­vuç­la­ya­rak­ve­rir. Hal­bu­ki,­bir­al­týn­kýy­me­tin­de­o­lü­le­te­nez­zül­et­lan­bir­sa­at­te­ne­ler­ya­pý­lýr,­ne­ler! Dipnot: me­mek­ge­rek­tir.­De­6- milliyet.com.tr/20.1.2010. mek­i­mân­ne­ka­dar MUTLAK HÜRRÝYET, 7- Said Nursî, Divân-ý Örf-i Harbî, s. 59. kuv­vet­ve­ril­se,­hür­ri­TRAFÝK KURALLARI VE 8- Said Nursî, Hutbe-i Þâmiye, s. 67. yet­o­ka­dar­kuv­vet­bu­9 GERÇEK HÜRRÝYET! 9- A.g.e. 103. lur. Av­us­tral­ya­Nur­Vak­fý, 10- Said Nursî, Münâzarât, s. 55. Be­di­üz­za­man,­Hür­ri­Bü­yük­At­las­Ok­ya­nu­11- Hutbe-i Þâmiye, s. 103. ye­te­bir­þe­kil­ver­mek­te­ve­sý­su­sa­hi­lin­de,­Ya­na­12- Age, 87. der. nýr­la­rý­ný­çi­zmekte:­Hür­ri­ye­ki­e­böl­ge­sin­de­a­tin­þe’ni­o­dur­ki,­ne­nef­si­i­le­le­re­yö­ne­lik ne,­ne­gay­ri­ye­za­ra­rý­do­"o­ku­ma­prog­kun­sun.10 Mut­lak­ (sý­nýr­YARIN: ra­mý/kam­pý" sýz) hür­ri­yet,­hay­van­AVUSTRALYA’DA DÝN ter­t ip­l e­m iþ­t i lýk­t ýr. 11 Be­d i­ü z­z a­18­ A­r a­l ýk VE VÝCDAN HÜRRÝYETÝ man,­ baþ­k a­ bir

4

B

U Ð U D L O R Ü H E K L Ü L Ý D A R A D A K

OR. BUNUN IY R A IK Ç I IN D A ÜRRÝYETÝN T H Ü L R N EYALET Ü A T Y R A E M H K R A A T L Ý N R E A A YAÞAY NÝYET KEM M E , ÝS L O P . R AVUSTRALYA'D ÝYOR. E Ð ÝL E D D R E Ü Y Z Ü Ö G N V A Ö T E K ETÝ D DA ÇIKIP HAL N A K A YANINDA ADAL B Þ A B . R CEZA KESÝYO A IN N A K A B Þ A B

{

{

Ülkede yaþayanlar, baþta inanç olmak üzere özgürlüklerin tadýný çýkarýyorlar.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 6 ÞUBAT 2010 CUMARTESÝ

Kars’ýn Sarýkamýþ ilçesindeki Bayraktepe Kayak Merkezinde tatilcilerin yaptýðý kardan gelin büyük ilgi gördü. FOTOÐRAF: ÝHA

GÜZEL YURDUMDAN KAR MANZARALARI BÜTÜN TÜRKÝYE’YÝ ETKÝSÝ ALTINA ALAN KARIN, GÜZEL TARAFLARI DA VAR.

Bu da kardan gelin

Kardan adam deðil, cami

KARS’IN Sarýkamýþ ilçesinde vatandaþlarýn yaptýðý kardan gelin, büyük ilgi gördü. Kar yaðýþýnýn belli aralýklarla etkisini sürdürdüðü Sarýkamýþ’ta, Bayraktepe Kayak Merkezi adeta tatilcilerle dolup taþtý. Kayak merkezinde tatilciler kayak yaparak eðlenirken, ilçe merkezinde ise bir grup vatandaþ tarafýndan yaptýrýlan kardan gelin büyük ilgi gördü. Kardan adam yerine yapýlan kardan gelin vatandaþlarýn dikkatinden kaçmazken, kar yaðýþýnýn aralýklarla süreceði bildirildi. Kars / iha

BOLU’DA kar yaðýþý dolayýsýyla kendilerine eðlence arayan iki genç, kardan cami yaptý. Yoðun kar yaðýþýnýn tadýný çýkartan iki kardeþ, yaþýtlarý gibi kardan adam yapmak yerine deðiþiklik olsun diye cami yapmaya karar verdi. Gölyüzü Mahallesi’nde ikamet eden Abdülcelil ve Abdurrahim isimli iki kardeþ, maharetlerini konuþturarak kardan cami yaptý. Yakýnlarýnda bulunan Gölyüzü Camii’ni örnek alan iki kardeþ, ellerindeki küçük aletlerle topladýklarý karýn içini oyarak desenler yaptý. Gölyüzü Camii’nin kardan minyatürünü yapan kardeþler eserlerine “Gölyüzü Reyhen Camii” ismini verdiler. Herkesin dikkatini çekmesi için böyle bir eser hazýrladýklarýný söyleyen iki kardeþ, “Biz camiyi yapmaya baþladýðýmýzda çevreden gelenler de bize yardým ettiler. Camiyi yaklaþýk iki saatte tamamlayabildik. Eðer kar yaðýþý devam etmeseydi bunun büyüðünü yapmayý düþünüyorduk ama baþaramadýk” dediler. Bolu / iha

Abdülcelil ve Abdurrahim kardeþler Gölyüzü Camii’nin kardan minyatürünü yaptý. Herkesin dikkatini çeken kardan cami, 2 saatte yapýldý. FOTOÐRAF: ÝHA

Safranbolu evleri beyaz gelinlikle daha güzel KARABÜK’ÜN tarihî ve turistik ilçesi Safranbolu’da dün sabahtan itibaren baþlayan kar yaðýþý etkili olurken, Eski Çarþý bölgesindeki tarihî konaklar karla birlikte ayrý bir güzellik oluþturdu. 18. ve 19. yüzyýllardan kalma Osmanlý ahþap mimarisinin en güzel örneklerinin sergilendiði Safranbolu konaklarý beyaza büründü. Devam eden kar yaðýþý Safranbolu’daki tarihî konaklara ayrý bir güzellik verirken, ilçeye gezmeye gelen Japon turistler bu âný kameralarla kaydetti. Çatýlarda oluþan 20 santimetrelik kar konak sahipleri tarafýndan temizleniyor. Karabük / iha

Beyaza bürünen Safranbolu evleri karla birlikte daha da bir güzellik kazandý. FOTOÐRAFLAR: ÝHA

Mevcudât üstünde iþleyen kalem-i tahsin ve tezyin, o kalem sahibi Zâtýn esmâsýnýn güzelliðini vâzýhan gösteriyor. Bediüzzaman, Sözler, s. 620

TÜBÝTAK’a rekor proje baþvurusu TÜRKÝYE Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) Baþkaný Prof. Dr. Nüket Yetiþ, son yýllarda TÜBÝTAK’a proje baþvurusunun rekor seviyeye ulaþtýðýný belirterek, “2003 yýlýnda sadece bin olan baþvuru, 2009 yýlýnda 8 bin civarýndadýr” dedi. Yetiþ, TÜBÝTAK’ýn Türkiye’nin geliþmesi ve kritik teknoloji üretiminde çok önemli bir paya sahip olduðunu belirterek, “Son 6 yýlda TÜBÝTAK’a proje baþvurularý rekor seviyede arttý” diye konuþtu. 2003 yýlýnda TÜBÝTAK’a gelen proje sayýsýnýn sadece bin olduðunu, ancak son yýllarda proje sayýsýnýn yýlda 8 bine çýktýðýný anlatarak, “Proje sayýsý rekor seviyede arttý. 2009 yýlýnda 7-7 bin 500 arasýnda proje baþvurusu oldu. TÜBÝTAK olarak yýlda ortalama artýk 8 bin proje baþvurusunu kabul etmeye baþlayacaðýz. Yetiþ, son yýllarda genç a-

raþtýrmacýlara, yardýmcý doçentlere, profesörlere önemli destekler verildiðini vurgulayarak, “Hepsine olumlu cevap veremesek de saðlýklý bir gidiþin olduðunu görüyoruz. Yapýlan baþvurularýn 2 bini kabul edildi geçen yýl. Çok sayýda üniversiteli araþtýrmacýya da hibe verildi” diye konuþtu. TÜBÝTAK’ýn özellikle 2003 yýlýndan bu yana büyük bir hamle yaptýðýna dikkat çeken Yetiþ, “Memnuniyetle ifade edeyim ki, bi lim ve tek no lo ji ye 2003’ten beri her türlü desteði alýyoruz. Meselâ 2009 yýlýnda araþtýrma için elimizdeki finans gücü yetmedi, 200 milyon lira ek ödenek aldýk. Ekonomik sýkýntýya raðmen bilim ve teknoloji alanýndaki çalýþmalar konusunda þartlarýmýzý zorlamak gibi bir durumu gerçekleþtirdik. Ümit ediyorum ayný þey bu yýl da geçerli olacak” dedi. Adana / iha

SiyahMaviKýrmýzýSarý

06 Şubat 2010  

Yeni Asya´nın 06 Şubat 2010 baskısı