Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

18 YILLIK AYRILIK SONA ERÝYOR

SAÝD NURSÎ’NÝN VEFATININ 50. YILI

RUSYA’DAKÝ MÜSLÜMANLAR BÝRLEÞÝYOR

RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝNE HAZIR OLUN

Haberi sayfa 7’de

Haberi sayfa 10’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr

4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.342

AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULACAK TÜRKÝYE RAPORU

Sivil kontrol þart ASKERE MUTLAKA SÝVÝL DENETÝM

AYM KARARI HAYAL KIRIKLIÐI

nAP­Tür­ki­ye­Ra­po­run­da­“de­mok­ra­tik­top­lum­lar­da­as­ke­ri­ye­nin­mut­lak­su­ret­te­si­vil­le­rin­gö­ze­ti­mi­ve­de­ne­ti­min­de­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði”­vur­gu­lan­dý.­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Ko­mi­te­si­a­dý­na Ri­a­O­o­men­Ru­ij­ten­ta­ra­fýn­dan­ya­yýn­la­nan­ra­por­da­Tür­ki­ye’nin­mü­za­ke­re­sü­re­ci­ko­nu­sun­da­“u­zun­sü­re­li”­ve­“u­cu­a­çýk­sü­reç”­i­fa­de­le­ri­nin­yer­al­ma­sý­dik­kat­çe­ki­yor.­

nRa­por­da,­ ya­pýl­mak­ is­te­nen­ de­mok­ra­tik­ a­çý­lým­ gi­ri­þim­le­rin­den­ o­lum­lu­o­la­rak­bah­se­di­lir­ken,­þim­di­ye­ ka­dar­ ya­pý­lan­ re­form­lar­da­ uy­gu­la­ma­nýn­ hâ­lâ­ ye­ter­siz­ ol­du­ðu vur­g u­l an­d ý.­ Ra­p or­d a,­ A­n a­y a­s a Mah­ke­me­sinin­“si­vil­ve­as­ke­rî­yar­gý”­far­ký­ný­or­ta­dan­kal­dý­ra­cak­ya­sa ta­sa­rý­sý­ný­ reddet­me­si­ “de­rin­ ha­yal ký­rýk­lý­ðý”­o­la­rak­ni­te­len­di.­

Umut Yavuz’un haberi sayfa 4’te

ASKER KIÞLAYA HÝÇ DÖNMEDÝ ANAYASA VE BÝRÇOK YASA 27 MAYIS VE 12 EYLÜL DARBELERÝNÝN, EMASYA VE BÇG GÝBÝ DÜZENLEMELER DE 28 ÞUBAT SÜRECÝNÝN ÜRÜNLERÝ OLARAK DEVAM EDÝYOR. KESÝNTÝSÝZ BÝR DARBE DÜZENÝNÝ YAÞIYORUZ

DAHA AÐIR BÝR DARBE ÖZLEMÝNDE OLANLAR

nDar­be­ci­le­rin­sa­de­ce­Mec­li­si­de­ðil,­po­lis,­MÝT,­yar­gý,­med­ya, ü­ni­ver­si­te,­e­ko­no­mi,­si­vil­bü­rok­ra­si­ve­ha­ya­týn­di­ðer­tüm­a­lan­la­rý­ný­da­sin­dir­di­ði­ni­vur­gu­la­yan­U­lu­sal­Stra­te­jik­A­raþ­týr­ma­lar­ Mer­ke­zi­ Baþ­ka­ný­ Se­dat­ La­çi­ner,­ “Ya­sal­ ve­ ku­rum­sal ya­pý­dar­be­le­rin­ü­rü­nü.­Fark­et­me­sek­de,­bi­linç­siz­ce­iç­sel­leþ­tir­miþ­ol­sak­da­ke­sin­ti­siz­bir­dar­be­dü­ze­ni­ni­ya­þý­yoruz”­dedi.

nLa­çi­ner,­ “As­ker­ kýþ­la­sý­na­ dön­müþ­ de­ðil,­ ak­si­ne­ si­ya­se­tin ve­ha­ya­týn­tam­ü­ze­rin­de­o­tu­ru­yor.­Bal­yoz,­Ka­fes,­Sa­rý­kýz­gi­bi­plan­lar­ol­ma­yan­bir­dar­be­yi­yap­ma­plan­la­rý­de­ðil­dir.­Bu ça­ba­lar­ Tür­ki­ye'de­ki­ dar­be­ dü­ze­ni­nin­ de­re­ce­sin­den­ mem­nun­ ol­ma­yan­la­rýn­ da­ha­ a­ðýr­ bir­ dar­be­ öz­lem­le­ri­nin­ yan­sý­ma­sý­dýr”­þeklinde­konuþtu.­Haberi sayfa 5’te

SÝNCAN HAKÝMÝ KAÇMAZ’DAN

Özdabak’a dâvâ ÝNGÝLTERE ÝÞÇÝ PARTÝSÝ YÖNETÝCÝLERÝNDEN JOAN RYAN:

Hükümet kararlý olmalý DERÝN DEVLET ÇETELERÝ

ÜSTESÝNDEN GELMEK ÝÇÝN

nÝn­gil­te­re’de­Ýþ­çi­Par­ti­sinin­ön­de­ge­len­i­sim­le­rin­den­Jo­an­Ryan,­Tür­ki­ye’de­de­rin­dev­let­ya­pý­lan­ma­sý­çer­çe­ve­sin­de­o­luþ­tu­rul­muþ­çe­te­ler­le­mü­ca­de­le­de­yi­ne­hü­kü­me­tin­baþ­rol­oy­na­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­i­þa­ret­et­ti.­Ryan, her­za­man­i­çin­Tür­ki­ye’nin­AB­ü­ye­li­ði­ne­kar­þý­çý­kan­la­rýn­o­la­bi­le­ce­ði­ni, bu­nun­nor­mal­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.

nRyan­ þöy­le­ ko­nuþ­tu:­ “An­cak­ AB sü­re­ci­nin,­ hem­ Tür­ki­ye'nin,­ hem de­ AB’nin­ ya­ra­rý­na­ o­la­ca­ðý­ný­ dü­þü­nü­yo­rum.­ Tür­ki­ye’de­ki­ çe­te­leþ­me­ler­hak­kýn­da­ko­nu­þa­rak­ül­ke­nin iç­ me­se­le­le­ri­ne­ gir­mek­ is­te­mi­yo­rum,­a­ma­hü­kü­me­tin­bu­tür­en­gel­le­rin­ üs­te­sin­den­ gel­me­de­ ka­rar­lý ol­ma­sý­ge­re­ki­yor”­­Haberi sayfa 4’te

ASO BAÞKANI ÖZDEBÝR:

TÜRK-ÝÞ KARAR ALDI

Enflasyonu zamlar yükseltti

Ýþçiler bugün “izinli” sayýlacak

TÜFE'DE YILLIK 8,19'A ÇIKTI

TEKEL ÝÞÇÝLERÝNE DESTEK

n An­ka­ra­Sa­na­yi­O­da­sý­Baþ­ka­ný Nu­ret­tin­Öz­de­bir,­enf­las­yon­da­ki ar­týþ­ta­ye­ni­yýl­dan­i­ti­ba­ren­ya­pý­lan ver­gi­zam­la­rý­nýn­et­ki­si­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­TÜ­ÝK­ve­ri­le­ri­ne­gö­re,­O­cak a­yýn­da­TÜ­FE­yüz­de­1,85,­Ü­FE’de yüz­de­0,58­art­tý.­Yýl­lýk­enf­las­yon TÜ­FE’de­yüz­de­8,19’a,­Ü­FE’de yüz­de­6,30’a­yük­sel­di.­­Sayfa 11’de

nTÜR­K-ÝÞ,­bað­lý­sen­di­ka­la­rýn­ü­ye­le­ri­nin,­Te­kel­iþ­çi­le­ri­ne­des­tek­i­çin­“ça­lýþ­ma­ma­hak­ký­ný’’­kul­la­na­rak­bu­gün ken­di­le­ri­ni­‘’i­zin­li­sa­ya­ca­ðý­ný’’­bil­dir­di.­TÜR­K-ÝÞ,­iþ­çi­le­re­des­tek­a­ma­cýy­la­6­iþ­çi­ve­me­mur­kon­fe­de­ras­yo­nu­nun­ya­pa­cak­la­rý­‘’ü­re­tim­den­ge­len gü­cü­kul­lan­ma’’­ey­le­mi­do­la­yý­sýy­la teþ­ki­lâ­tý­ný­bil­gi­len­dir­di.­Sayfa 11’de

nKa­ri­ka­tü­ris­ti­miz­Ýb­ra­him­Öz­da­bak’a,­‘tank­ü­ze­rin­de­çiz­di­ði­ ha­kim’­ karikatürü­ se­be­biy­le­Sin­can­1.­A­ðýr­Ce­za­Ha­ki­mi Os­man­Kaç­maz­ta­ra­fýn­dan­20 bin­Türk­Li­ra­sý­ma­ne­vî­taz­mi­nat­dâ­vâ­sý­a­çýl­dý. Haberi sayfa 4’te SERBEST BIRAKILMIÞTI

Albaya yeniden tutuklama kararý nEr­zin­can’da­ki­ba­zý­o­pe­ras­yon­la­rý­yö­net­ti­ði­ge­rek­çe­siy­le­gö­zal­tý­na­a­lý­nýp­ar­dýn­dan­ser­best­bý­ra­ký­lan­Es­ki­þe­hir­Jan­dar­ma­Ýl A­lay­Ko­mu­ta­ný­Ký­dem­li­Al­bay Re­cep­Gen­çoð­lu­hak­kýn­da,­sav­cý­nýn­i­ti­ra­zý­ü­ze­ri­ne­tek­rar­tu­tuk­la­ma­ka­ra­rý­çý­ka­rýl­dý. Haberi sayfa 5’te TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU:

Bu elbise bize artýk dar geliyor

Kar geri döndü

nHi­sar­cýk­lý­oð­lu,­a­na­ya­sa­nýn­ye­ni­den­ya­zýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­“Bu­el­bi­se­bi­ze­ar­týk­dar ge­li­yor.­Bu­el­bi­se­nin­ye­ni­den­di­zayn­e­di­le­bil­me­si­nin­yo­lu,­a­na­ya­sa­dan­baþ­la­mak­týr­’’­de­di.

Ýki günlüðüne yurdu terk eden soðuk hava etkisini tekrar hissettirdi. Ýzmir’e yýlýn ilk karý yaðdý. Baþta Bolu Daðý olmak üzere ulaþýmda aksamalar meydana geldi. Uludað’da kar seviyesi 2 metrenin üzerine çýkarken, Gelibolu’da deniz geçen hafta olduðu gibi yine buz tuttu. Meteoroloji ise kuvvetli yaðýþ ve fýrtýna uyarýsýný tekrarladý. Haberi sayfa 6’da

FOTOÐRAF: ÝHA

Haberi sayfa 4’te

ISSN 13017748

OKULLARA MESCÝT AÇILMASINI ÝSTÝYORUZ

Haberi sayfa 3’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

LÂHÝKA

Askerin siyasete müdahalesi, müthiþ zararlarý netice vermiþtir

. B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

‘‘

Keþke­ o­ zalimler,­ azabý­ gördükleri­ zaman­ anlayacaklarý­ gibi,­ bütün­ kuvvetin­ Allah'a­ ait olduðunu­ve­Allah'ýn­azabýnýn­pek­þiddetli­olduðunu­þimdiden­anlayabilselerdi! Bakara Sûresi: 165 / Âyet-i Kerime Meâli

Hýrs yemler, rehavet demler, korkaklýk gemler

Hayatla hoþ geçinmek!

DOSTHANE ALÝ RIZA AYDIN

Tarih-i âlem serâpâ þehadet ediyor ki, asker neferatýnýn siyasete müdahaleleri devletçe ve milletçe müthiþ zararlarý intaç etmiþtir.

GÖNÜL PINARI ABDÝL YILDIRIM abdilyildirim26@hotmail.com

Asâkire Hitap (4 Nisan 1325, Mizan, Sayý: 129; 5 Nisan 1325, Serbestî, Sayý: 152; 7 Nisan 1325, Volkan, Sayý: 110.)

E

y­a­sâ­kir-i­mu­vah­hi­dîn!­ Fahr-i­Â­le­min­ (a­ley­his­sa­lâ­tü­ves­se­lâm) fer­ma­ný­ný­si­ze­teb­lið­e­di­yo­rum­ki,­þe­ri­at­da­i­re­sin­de­u­lü­lem­re­i­ta­at farz­dýr.­U­lü­lem­ri­niz­ve­üs­tad­la­rý­nýz,­za­bit­le­ri­niz­dir.­As­ker­lik­o­ca­ðý­ce­sîm­ve­mun­ta­zam bir­fab­ri­ka­ya­ben­zer.­Çark­la­rýn­bi­ri­in­ti­zam­ve­i­ta­at­te ser­keþ­lik­et­mek­le,­bü­tün­fab­ri­ka­her­cü­merc­o­lur. Si­zin­o­mun­ta­zam­ve­kuv­vet­li­fab­ri­ka-i­as­ke­ri­ye­niz, o­tuz­mil­yon­Os­man­lý­ve­üç­yüz­mil­yon­nü­fus-u­Ýs­lâ­mi­ye­nin­nok­ta-i­is­ti­na­dý­ve­mâ­den-i­is­tim­da­dý­dýr. Si­zin­i­ki­müt­hiþ­is­tib­da­dý­kan­sýz­ve­def’a­ten­öl­dür­me­niz­ha­ri­ku­lâ­de­ol­du­ðun­dan­ve­þe­ri­at-ý­gar­râ­nýn­i­ki mu'­ci­ze-i­gar­râ­sý­ný­iz­har­et­ti­ði­niz­den,­za­i­fü’l-a­ki­de­o­lan­la­ra­ha­mi­yet-i­Ýs­lâ­mi­ye­nin­kuv­ve­ti­ni­ve­þe­ri­a­týn kud­si­ye­ti­ni­i­ki­bür­han­i­le­iz­har­ey­le­di­niz.­Bu­i­ki­in­ký­lâ­býn­pa­ha­sý­na­bin­ler­þe­hit­ver­sey­dik,­u­cuz­sa­ya­cak­týk.­Lâ­kin­i­ta­a­ti­niz­den­bin­de­bir­cüz’ü­fe­da­o­lun­sa,­bi­ze­pek­çok­pa­ha­lý­dü­þer.­Zi­ra­i­ta­a­ti­ni­zin­te­na­ku­su, uk­de-i­ha­ya­ti­ye­ve­ya­ha­ra­ret-i­ga­ri­zi­ye­nin­te­na­ku­su gi­bi,­mev­ti­in­tâc­e­der. Ta­rih-i­â­lem­se­râ­pâ­þe­ha­det­e­di­yor­ki,­as­ker­ne­fe­ra­tý­nýn­si­ya­se­te­mü­da­ha­le­le­ri­dev­let­çe­ve­mil­let­çe müt­hiþ­za­rar­la­rý­in­taç­et­miþ­tir.­El­bet­te­ha­mi­yet-i­Ýs­lâ­mi­ye­niz­böy­le­si­zi­uh­de­niz­de­o­lan­ha­yat-ý­Ýs­lâ­mi­ye­ye za­rar­ve­re­cek­nok­ta­lar­dan­men­e­de­cek­tir.­Si­ya­set­dü­þü­nen­ler,­si­zin­kuv­ve-i­mü­fek­ki­re­niz­hük­mün­de­o­lan za­bit­le­ri­niz­ve­u­lü­le­mir­le­ri­niz­dir. Ba­zen­za­rar­zan­net­ti­ði­niz­þey,­si­ya­se­ten­bü­yük­za­ra­rý­def­et­ti­ði­i­çin­ayn-ý­mas­la­hat­ol­du­ðun­dan,­za­bit­le­ri­niz­tec­rü­be­le­ri­ha­se­biy­le­gö­rü­yor­ve­si­ze­e­mir­ve­ri­yor.­Siz­de­de­te­red­düt­câ­iz­de­ðil­dir.­Ef’âl-i­hu­su­si­yei­nâ­meþ­ru­a,­san’at­ta­ki­me­ha­ret­ve­ha­za­ka­te­mü­na­fi de­ðil­dir­ve­san’a­tý­men­fur­et­mez.­Na­sýl­ki­bir­ta­bib-i hâ­zýk­ve­bir­mü­hen­dis-i­mâ­hi­rin­nâ­meþ­rû­ha­re­kâ­tý­i­çin,­on­la­rýn­týp­ve­hen­de­se­le­rin­den­ma­ni-i­is­ti­fa­de­o­la­maz.­Ke­za­lik,­fenn-i­harp­te­tec­rü­be­li­ve­o­san’at­ta ma­hir­ve­ha­mi­yet-i­Ýs­lâ­mi­ye­i­le­mü­nev­ve­rü’l-fi­kir­za­bit­le­ri­ni­zin­ba­zý­la­rý­nýn­cüz’î­nâ­meþ­rû­ha­re­kâ­tý­i­çin­i­ta­a­ti­ni­ze­ha­lel­ver­me­yi­niz.­Zi­ra­fenn-i­harp­mü­him bir­san’at­týr.­Hem­de­si­zin­ký­ya­mý­nýz,­þe­ri­at-ý­gar­râ, yed-i­bey­zâ-i­Mû­sâ­gi­bi,­sâ­ir­se­beb-i­tef­ri­ka­ve­te­þet­tüt-ü­ef­kâr­o­lan­ce­mi­yet­le­ri­bel’­et­ti.­Sa­hir­le­ri­de­sec­de­ye­mec­bur­ey­le­di.­Ha­re­kâ­tý­nýz­bu­in­ký­lâb­da­i­lâç­gi­biy­di­ki,­faz­la­ol­sa­zeh­re­mün­ka­lib­o­lur.­Ve­ha­yat-ý­Ýs­lâ­mi­ye­yi­fe­na­bir­has­ta­lý­ða­he­def­e­der.­Hem­de­him­me­ti­niz­le­biz­de­ki­is­tib­dat­þim­di­lik­mah­vol­du.­Lâ­kin, te­rak­ki­ler­i­çin­Av­ru­pa’nýn­is­tib­dâd-ý­mâ­ne­vi­si­al­týn­da­yýz.­Ni­ha­yet­de­re­ce­de­ih­ti­yat­ve­i­ti­dal­lâ­zým­dýr. Ya­þa­sýn­þe­ri­at-ý­gar­râ!­Ya­þa­sýn­as­ker­ler! Hutbe-i Þamiye, s. 114; Eski Said Dönemi Eserleri, s. 101

LÜGATÇE: asâkir-i muvahhidîn: Tevhid ehli, Allah’ýn birliðine inanmýþ askerler. Fahr-i Âlemin: Âlemlerin övüncü, âlemlerin kendisiyle övün dü ðü Pey gam be ri miz (a.s.m.). ulülemr: Emir sahipleri, idare edenler. cesîm: Ýri, büyük. hercümerc: Karýþýklýk, karmakarýþýk olma. fabrika-i askeriye: Asker fabrikasý. nüfus-u Ýslâmiye: Müslüman nüfus. nokta-i istinad: Dayanak noktasý. mâden-i istimdad: Yardým kaynaðý. istibdad: Baský. þeriat-ý garrâ: Parlak þeriat. mucize-i garrâ: Parlak mu'cize. zaifü’l-akide: Ýnanç zayýflýðý. hamiyet-i Ýslâmiye: Ýslâmý ko ru ma, Müs lü man la ra sahip çýkma ve müdafaa etme gayreti. bürhan: Delil. izhar: Ortaya koymak, açýða çýkarmak. tenakus: Eksilme, noksanlaþma. ukde-i hayatiye: Hayat dü-

lahika@yeniasya.com.tr

ðümü. hararet-i gariziye: Duygularýn kuvvetli olmasý hali, ateþlilik. mevt: Ölüm. intaç: Netice verme. uhde: Bir iþi üzerine alma, söz verme. kuvve-i müfekkire: Düþünme duygusu. zabit: Subay, askeri kumanda eden rütbeli asker. ayn-ý maslahat: Faydanýn ta kendisi. ef’âl-i hususiye-i nâmeþrua: Meþrû olmayan hususî fiiller. hazakat: Üstatlýk, ustalýk. münafi: Zýt, ters, aykýrý. menfur: Nef­ret­e­di­len. tabib-i hâzýk: Ý­þi­nin­uz­ma­ný o­lan,­ma­ha­ret­li­dok­tor. mani-i istifade: Ýs­ti­fa­de­ye en­gel. münevverü’l-fikir: Ay­dýn­fi­kir­li. yed-i bey zâ-i Mû sâ: Hz. Mû­sâ’nýn­be­yaz­ve­par­lak­e­li. sebeb-i tefrika: Ay­rý­lýk­se­be­bi. teþettüt-ü efkâr: Fi­kir­da­ðý­nýk­lý­ðý,­fi­kir­ay­rý­lý­ðý. bel’: Or­ta­dan­kal­dýr­ma. sahir: Si­hir­ya­pan. münkalib: Ýn­ki­lâb­et­miþ, dö­nüþ­müþ.

n­san­mah­lû­ka­týn­en­þe­ref­li­si­o­la­rak­ya­ra­tý­lýp,­yer­yü­zü­ne­ha­li­fe­o­la­rak­gön­de­ri­lir­ken,­e­li­boþ­o­la­rak gön­de­ril­me­miþ­tir.­ Bu­ bü­yük­ va­zi­fe­nin­ üs­te­sin­den­ ge­le­bil­mek­ i­çin­ bir­ ta­kým­ mad­dî­ ve­ mâ­ne­vî teç­hi­zat­la­ do­na­týl­mýþ­týr.­ Be­de­ni­ne­ çe­þit­li­ a­za­lar ta­kýl­dý­ðý­gi­bi,­ru­hu­na­ve­kal­bi­ne­de­bir­çok­duy­gu ve­ lâ­ti­fe­ler­ yük­len­miþ,­ in­ki­þâ­fa­ mü­sa­it­ is­ti­dat­lar ve­ril­miþ­tir.­ Be­den­ i­çin­ el,­ a­yak,­ göz,­ ku­lak­ ve­ sâ­ir­ a­za­lar­ ne­ ka­dar­ ö­nem­li­ve­el­zem­i­se,­kal­bi­miz­ve­ru­hu­muz­i­çin­ve­ri­len­ma­ne­vî u­zuv­la­rý­mýz­ da­ o­ ka­dar­ ö­nem­li­dir.­ Hýrs,­ a­ta­let,­ mu­hab­bet, nef­ret,­ vic­dan,­ mer­ha­met,­ kor­kak­lýk,­ ce­sa­ret­ gi­bi­ duy­gu­la­rý­mýz,­ bu­ ma­ne­vî­ ci­haz­la­rý­mýz­dan­ ba­zý­la­rý­dýr.­ Ýn­sa­na­ dü­þen, han­gi­si­ni,­ne­re­de­ve­ne­ka­dar­kul­la­na­ca­ðý­ný­bil­mek­tir.­Mad­dî ve­ ma­ne­vî­ u­zuv­la­rý­mý­zý­ ve­ri­liþ­ ga­ye­si­ne­ uy­gun­ o­la­rak­ kul­la­nýr­sak,­hem­bu­dün­ya­da,­hem­de­e­be­dî­men­zi­li­miz­o­lan­a­hi­ret­ha­ya­týn­da­sa­a­det­ve­se­lâ­me­ti­mi­ze­ve­si­le­o­la­cak­lar­dýr.­ Mad­dî­ ol­sun,­ ma­ne­vî­ ol­sun,­ hiç­bir­ uz­vu­muz,­ mâ­nâ­sýz­ ve ga­ye­siz­ve­ril­me­miþ­tir.­Her­bi­ri­si­nin­ken­di­ma­ka­mýn­da­bir­ö­ne­mi­ve­de­ðe­ri­var­dýr.­Ba­zý­la­rý­ný­is­ti­mal­et­mek­ten­do­la­yý­za­rar­gö­rü­yor­sak,­bu­bi­zim­gaf­let­ve­ce­ha­le­ti­mi­zin­bir­so­nu­cu­dur.­Yok­sa,­u­zuv­ve­ya­duy­gu­nun­za­rar­lý­ol­ma­sýn­dan­de­ðil­dir. Me­se­lâ­hýrs,­bir­i­þi­ba­þar­mak,­bir­en­ge­li­aþ­mak,­bir­i­þin­üs­te­sin­den­gel­mek,­in­sa­nýn­mü­ca­de­le­az­mi­ni­ar­ttýr­mak­i­çin­ve­ril­miþ­bir­güç­tür.­Hýrs­duy­gu­su,­ak­lýn­ve­kal­bin­e­li­ne­ve­ri­lir­se, bu­meþ­rû­a­maç­la­ra­hiz­met­e­der.­A­ma­nef­sin­e­li­ne­ge­çer­se,­iþ­te­ o­ za­man­ teh­li­ke­ baþ­lar.­ Kon­trol­süz­ bir­ güç­ hâ­li­ne­ ge­lir. Hiç­bir­þe­kil­de­tat­min­ol­maz.­Her­þe­yin­da­ha­faz­la­sý­ný­ta­lep­e­der.­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­tak­dir­ve­ta­yin­et­ti­ði­ne­rý­za­gös­ter­mez. He­lâl­da­i­re­si­ne­ri­â­yet­et­mez.­U­laþ­tý­ðý­her­nok­ta­dan­son­ra­da­ha­i­le­ri­si­ni­is­ter.­O­na­u­laþ­mak­i­çin­de­her­yo­lu­mü­bah­ka­bul e­der.­Bu­i­se,­tu­zak­lar­la­do­lu­bir­yol­da­in­sa­nýn­ö­nü­ne­a­týl­mýþ ca­zip­ bir­ yem­ gi­bi­dir.­ Hýrs­ in­sa­nýn­ ba­si­re­ti­ni­ bað­la­dý­ðý­ i­çin, göz­ler­ yem­de­ o­lur,­ tu­zak­lar­ göz­den­ ka­çar.­ O­nun­ i­çin­ hýrs­la çý­ký­lan­yol­cu­luk­hüs­ran­la­ne­ti­ce­le­nir. Kon­trol­süz­ hýrs­ bir­ has­ta­lýk­týr,­ an­cak­ ka­na­at­ i­lâ­cý­ i­le­ te­da­vi e­di­le­bi­lir. Ýn­san­da­ bir­ de­ re­ha­vet­ duy­gu­su­ var­dýr­ ki,­ ye­rin­de­ kul­la­ný­lýr­sa­be­de­ni­ve­ru­hu­din­len­di­rir,­yor­gun­lu­ðu­ve­stre­si­yok­e­der.­A­ma­bu­duy­gu­da­çok­i­yi­kon­trol­e­dil­me­li­dir.­Re­ha­vet­te­ki­öl­çü­ka­çar­sa,­bu­se­fer­de­tem­bel­lik­ve­a­ta­let­baþ­lar.­Ö­zel­lik­-

Ý

le­i­ba­det­hu­su­sun­da­ki­re­ha­vet­za­man­la­i­ba­de­ti­de­terk­et­ti­rir. Ýn­san­hiç­bir­iþ­yap­mak­is­te­mez.­Her­þe­ye­ü­þe­nir,­her­i­þi­er­te­ler.­Din­len­me,­ye­ri­ni­dem­len­me­ye­bý­ra­kýr. Re­ha­vet­ve­tem­bel­lik­de­bir­has­ta­lýk­o­lup,­gay­ret­i­lâ­cý­i­le­te­da­vi­e­di­le­bi­lir. Ýn­sa­na­ve­ri­len­kor­ku­duy­gu­su­i­se,­ken­di­ni­teh­li­ke­ler­den­ko­ru­mak­i­çin­bir­si­gor­ta­ma­hi­ye­tin­de­dir.­Si­gor­ta­lar­ça­lý­þan­sis­te­min­ gü­cü­ne­ uy­gun­ o­la­rak­ se­çil­me­li­dir.­ Çok­ yük­sek­ am­pe­raj­lý­bir­si­gor­ta­teh­li­ke­a­nýn­da­dev­re­yi­kes­me­di­ði­i­çin­ko­ru­ma gö­re­vi­yap­ma­dý­ðý­gi­bi,­dü­þük­am­pe­raj­lý­si­gor­ta­da­her­an­a­tar ve­sis­te­min­ça­lýþ­ma­sý­na­en­gel­o­lur.­Ýn­san­da­kor­ku­duy­gu­su­nu­if­rat­ve­tef­rit­nok­ta­la­rýn­da­is­ti­mâl­e­der­se,­on­dan­fay­da­ye­ri­ne­za­rar­gö­rür.­ Ýn­san­ ce­sur­ gö­rün­mek­ kay­gý­sý­ i­le­ ken­di­ni­ teh­li­ke­ye­ a­tar­sa, bu­na­“de­li­ce­sa­re­ti”­der­ler.­A­kýl­lý­bir­in­sa­nýn­de­li­ce­sa­re­ti­gös­ter­me­si­ne­ge­rek­yok­tur.­Ce­sa­ret,­hak­lý­ol­du­ðu­ko­nu­da­hak­ký­ný­ sa­vun­mak,­ Hakk’ýn­ ha­tý­rý­ný­ hal­kýn­ ha­tý­rýn­dan­ üs­tün­ tut­mak­i­çin­va­kur­ve­ce­sur­bir­du­ruþ­ser­gi­le­mek­tir.­Bu­nun­dý­þýn­da,­ha­ya­tý­ný­ko­ru­mak­ve­teh­li­ke­ler­den­u­zak­dur­mak­i­çin­kor­ku­ duy­gu­su­na­ sa­hip­ ol­mak­ ve­ on­dan­ is­ti­fa­de­ et­mek­ ge­re­kir. Bu­ duy­gu­ bel­ki­ de­ in­sa­ný­ ce­hen­nem­­ a­te­þin­den­ ko­ru­ya­cak­ o­lan­bir­kal­kan­dýr.­Par­ma­ðý­mý­za­bir­a­teþ­yak­laþ­sa,­kor­ku­i­le­e­li­mi­zi­ ge­ri­ çe­ke­riz.­ Bu­ dün­ya­da­ bir­ par­ma­ðý­nýn­ yan­ma­sýn­dan kor­kan­in­san,­ö­bür­dün­ya­da­ce­hen­nem­a­te­þin­de­bü­tün­be­de­ni­nin­ yýl­lar­ca­ ya­na­ca­ðý­ný­ dü­þün­dü­ðü­ za­man­ deh­þe­te­ ka­pý­lýr. Ce­hen­ne­me­ e­hil­ ol­ma­mak­ i­çin­ da­ha­ düz­gün­ ya­þa­ma­ya­ ve dün­ya­da­ki­va­zi­fe­le­ri­ni­da­ha­i­yi­yap­ma­ya­gay­ret­e­der.­Ta­biî­ki ga­fil­ler­ve­ca­hil­ler­bu­id­rak­ten­mah­rum­dur. Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­“Ce­nâb-ý­Hak­havf­da­ma­rý­ný­hýfz-ý­ha­yat­i­çin­ver­miþ,­ha­ya­tý­tah­rip­i­çin­de­ðil”­di­yor.. (Mek­tu­bat,­s.­705) Ýn­san­ çok­ â­ciz,­ pek­ za­yýf­týr.­ Ha­ya­tý­ný­ ko­ru­mak­ i­çin­ kor­ku zýr­hýn­dan­is­ti­fa­de­e­de­cek­tir.­A­ma­bu­kor­ku­zýr­hý­ný­her­za­man ve­her­yer­de­ü­ze­rin­de­ta­þý­ma­ya­kal­kar­sa,­bu­nun­al­týn­da­e­zi­lir. Ha­ya­tý­ze­hir­o­lur.­O­za­man­hiç­bir­þe­ye­el­a­ta­maz,­hiç­bir­i­þe te­þeb­büs­e­de­mez.­Ö­zel­lik­le­hiz­met­eh­li­in­san­lar­i­çin­kor­ku­en bü­yük­ im­ti­han­dýr.­ Za­lim­ler,­ mü­na­fýk­lar­ ve­ if­sat­ ko­mi­te­le­ri eh­li­ hiz­me­tin­ kor­ku­ da­ma­rý­ný­ çok­ iþ­let­ti­rir­ler.­ Za­yýf­ in­san­la­rý kü­çük­bir­teh­dit­ve­teh­li­ke­i­le­kor­ku­ta­rak­þevk­le­ri­ni­ký­rar­lar. Kor­ku­i­le­ha­re­ket­e­den­bir­in­san­ha­yýr­lý­bir­i­þe,­gü­zel­bir­hiz­me­te­te­þeb­büs­e­de­ce­ði­za­man,­“A­ca­ba­ba­þý­ma­bir­iþ­ge­lir­mi?” dü­þün­ce­si­ i­le­ bun­dan­ vaz­ge­çer.­ Böy­le­ce­ kor­ku,­ in­sa­nýn­ hem hiz­me­ti­ne­mâ­ni­o­lur,­hem­iz­ze­ti­ni­e­lin­den­a­lýr.­Ya­ni­in­sa­nýn hiz­met­ve­him­me­ti­ne­gem­vu­rur. Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­yer­siz­kor­ku­nun­ne­le­re­yol­aç­tý­ðý­ný­ þöy­le­ i­fa­de­ e­di­yor:­ “Ýn­san­da­ en­ mü­him­ ve­ e­sas­lý­ bir­ his, hiss-i­havf­týr.­Des­sas­za­lim­ler,­bu­kor­ku­da­ma­rýn­dan­çok­is­ti­fa­d e­ et­m ek­t e­d ir­l er;­ o­n un­l a­ kor­k ak­l a­r ý­ gem­l en­d i­r i­y or­l ar.” (Mek­tu­bat,­s.­704) Kor­ku­bir­ih­ti­yaç,­kor­kak­lýk­i­se­bir­has­ta­lýk­týr.­O­da­an­cak ce­sâ­ret­i­lâ­cý­i­le­te­da­vi­e­di­le­bi­lir. Ka­na­a­tin,­gay­re­tin­ve­ce­sâ­re­tin­kay­na­ðý­i­se,­yal­nýz­ca­i­man­dýr.

hocazade68@hotmail.com

ar­ol­duk­ça­dün­ya­da,­in­san­lar­la,­yüz­yü­ze­yiz.­ On­lar­la­ bir­ a­ra­da,­ bir­ ev­de,­ bir­ iþ­te; çar­þý­da­ pa­zar­da,­ ca­mi­de­ ce­mi­yet­te­ el­ e­le, yüz­yü­ze,­gö­nül­gö­nü­le­bu­lun­mak­zo­run­da­yýz. Hep­bir­lik­te­ge­çi­nir­du­rum­da­yýz. Mün­ze­vi­ler,­ko­nu­muz­dan­müs­tes­na! Ge­çim:­ Hoþ­ ge­çin­me,­ an­laþ­ma­ ol­du­ðu­ gi­bi; “ge­çin­me”­ga­ye­si­dir.­Ya­ni,­ma­i­þet­gay­re­ti­dir.­ Çok­mâ­nâ­lý­kav­ram­lar­çek­me­ce­si! Ha­ne­ler,­bir­kü­çük­dün­ya…­ Ý­çin­de­ki­can­la­ra­“aþ”­ge­rek,­“i­lâç”­ge­rek.­Doð­ru­yu­tar­ta­bi­len­a­kýl­lý­bir­“baþ”­ge­rek.­ Me­kân­lar,­ ya­þa­ný­lan,­ “müþ­te­rek”­ sil­si­le­si;­ bir se­ri­can­di­zi­si! On­lar­la­ i­yi­ ge­çin­mek­ lâ­zým,­ on­la­rý,­ i­yi­ ge­çin­dir­mek­ge­rek.­ Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm): “Ýk­ti­sat­ge­çi­min­ya­rý­sý­dýr.­Gü­zel­ah­lâk­da­di­nin­ya­rý­sý­dýr”­1 bu­yu­ru­yor. De­mek­ge­çim,­hüsn-i­ah­lâk,­gü­ler­yüz,­bir­bi­ri­mi­zi­ an­la­ma,­ bir­bi­ri­miz­le­ an­la­þa­bil­me­ ol­du­ðu gi­bi;­ ça­lý­þýp­ ka­zan­mak,­ ý­yâ­li­ne­ bak­mak­týr;­ on­la­rý kol­la­mak­týr.­ Ta­yin­e­di­len­rýz­ký­a­ra­mak­týr. “Ýn­san­i­çin­ken­di­ça­lýþ­ma­sýn­dan­baþ­ka­bir­þey yok­tur”­2 bu­yu­ru­yor­Rab­bi­miz.­ Bu­da­hi­bir­i­ba­det,­ne­ti­ce­si­sa­a­det. Ge­çi­min­o­mur­ga­sý,­ka­na­at­tir! Bir­bi­ri­mi­ze,­bir­lik­te­pay­laþ­týk­la­rý­mý­za;­bir­lik­te o­lu­þu­mu­za­ ka­na­at­ et­mek­tir­ ge­çim.­ Bir­ baþ­ka yö­nüy­le: Göz­le­rin­ bir­bi­ri­ni­ gö­re­bil­me­si,­ gü­zel­li­ði­ se­ze­bil­me­si,­“ö­te­ki”ni­se­ve­bil­me­si,­ge­çim­de­ki­giz­li­sýr. Ge­çim,­ sa­de­ce­ be­þe­rî­ ih­ti­yaç­la­rýn,­ fi­zi­kî­ ih­ti­ras­la­rýn­ kar­þý­la­ný­la­bil­me­si­ de­ðil­ ki,­ ay­ný­ za­man­da,­“be­þer”­ol­ma­nýn­da­ta­ken­di­si­dir. Be­di­üz­za­man:­ “E­ðer­in­san­e­na­ni­ye­ti­ne­is­ti­nad e­dip­ ha­yat-ý­ dün­ye­vi­ye­yi­ ga­ye-i­ ha­yat­ e­de­rek, derd-i­ ma­i­þet­ i­çin­de­ mu­vak­kat­ ba­zý­ lez­zet­ler­ i­çin­ça­lýþ­sa,­ga­yet­dar­bir­da­i­re­i­çin­de­bo­ðu­lur­gi­der”­3 di­yor. Ya­ni,­in­san,­ge­çim­ge­rek­çe­siy­le­den­ge­le­ri­bo­zar­sa­hüs­ran­o­lur­ha­ya­tý.­Bir­de­fa,­ik­ti­sat,­in­san­la­rýn­ ha­ya­tý­ný­ ko­lay­laþ­tý­ran­ ik­sir.­ Lük­se,­ zev­ke kaç­ma­mak;­ “tat­lar”a­ (!)­ yak­laþ­ma­mak,­ ha­ra­ma bu­laþ­ma­mak­yo­ku­þu­düz­leþ­ti­rir. Ne­b î-i­ Zî­þ an­ (asm)­ bir­ baþ­k a­ ha­d is­l e­r in­d e: “Ge­çi­mi­ni­yo­lu­na­koy­ma­sý,­ki­þi­nin­din­de­ki­in­ce an­la­yý­þýn­dan­dýr.­ Se­ni­ ge­çin­di­re­cek­ þe­yi­ a­ra­man dün­ya­sev­gi­sin­den­de­ðil­dir” 4­di­yor. Bun­lar­i­þin­bir­yö­nü;­di­ðe­ri­ne­ge­lin­ce: “Ge­çim”in­ mef­hûm-ý­ mu­hâ­li­fi,­ “ge­çim­siz­lik” de­mek­tir. Bir­in­san,­ev­de­ge­çim­siz­o­lur­sa­e­þiy­le,­ev­lâ­dýy­la;­iþ­ye­rin­de­ge­çin­mez­se,­her­gün­kü­ar­ka­da­þýy­la;­kom­þu­su,­ma­hal­le­si­ür­pe­ri­yor­sa­on­dan;­hem o­na,­ hem­ on­la­ra­ zin­dan­ o­lur­ dün­ya­lar,­ ger­çek­leþ­mez­hül­ya­lar. Ge­çin­me­ye­gö­nül­sü­zün,­gri­o­lur­pem­be­si. Meþ­hur­dur,­bi­lir­si­niz: Nas­ret­tin­ Ho­ca­ya­ ka­rý­sý­nýn­ a­dý­ný­ sor­muþ­lar: “Bil­mi­yo­rum”­ de­miþ,­ “Ni­çin”­ de­miþ­ler,­ “Ge­çin­me­ye­gön­lüm­yok­da­on­dan”­de­miþ. De­mek,­ge­çim,­gö­nül­ver­me­i­þiy­miþ! Gön­le­yol­bu­lan­ki­þi,­ge­çi­nir,­ge­çin­di­rir;­ge­çer gi­der­yo­lu­na. Ý­çi­miz­le­ba­rý­þýr­sak,­ci­hâ­na­dost­o­lu­ruz.­Ya­ni: “Yor­gan­gi­der,­kav­ga­bi­ter”

V

Dipnotlar: 1- Câmiü-s-Saðîr,2: 777. 2- Necm Sûresi, 39. 3- Said Nursî. Sözler, 517. 4- Câmiü’s-Saðîr. 4: 1516.

Ey nefisperest nefsim, ey dünyaperest arkadaþým! Muhabbet, þu kâinatýn bir sebeb-i vücududur, hem þu kâinatýn râbýtasýdýr, hem þu kâinatýn nurudur, hem hayatýdýr. Ýnsan kâinatýn en câmi' bir meyvesi olduðu için, kâinatý istilâ edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeði olan kalbine derc edilmiþtir. Bediüzzaman, Sözler, s. 321

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 20 Safer 1431 Rumî: 22 K. Sani 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.09 5.20 5.27 5.40 5.36 4.50 4.54 4.47 5.30 5.01 5.28

Güneþ 6.32 6.48 6.50 7.07 7.03 6.14 6.20 6.14 6.57 6.24 6.53

Öðle 12.00 12.10 12.18 12.29 12.25 11.40 11.44 11.36 12.19 11.51 12.19

Ýkindi 14.48 14.52 15.07 15.13 15.07 14.27 14.29 14.19 15.02 14.40 15.06

Mescidsiz okul kalmasýn

Akþam 17.15 17.19 17.34 17.40 17.34 16.54 16.56 16.46 17.29 17.07 17.33

Yatsý 18.31 18.39 18.50 18.59 18.54 18.11 18.15 18.06 18.49 18.23 18.50

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.37 5.42 5.18 5.09 5.21 5.07 4.55 4.54 4.37 5.26 5.15

Güneþ 7.05 7.07 6.47 6.35 6.45 6.36 6.19 6.22 6.03 6.55 6.37

Öðle 12.25 12.32 12.06 11.59 12.11 11.56 11.46 11.42 11.27 12.14 12.07

Ýkindi 15.05 15.18 14.45 14.44 14.58 14.35 14.34 14.23 14.13 14.53 14.59

Akþam 17.33 17.45 17.13 17.11 17.25 17.03 17.01 16.50 16.40 17.20 17.26

Yatsý 18.54 19.03 18.35 18.30 18.42 18.25 18.17 18.11 17.58 18.43 18.40

TAHLÝL

Cevaplara sorular

ÞUURLU ÖÐRETMENLER DERNEÐÝ, OKULLARDA MESCÝD AÇILMASINI, DÝN DERSLERÝNÝN ÝKÝ SAATE ÇIKARILMASINI, KUR'ÂN-I KERÝM’ÝN SEÇMELÝ DERS OLMASINI VE BAÞÖRTÜSÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINI ÝSTEDÝ. TÜRKÝYE’NÝN gün­de­mi­ne­o­tu­ran­a­çý­lým tar­týþ­ma­la­rý­na­‘Þu­ur­lu­Öð­ret­men­ler­Der­ne­ði’­de­ka­tý­la­rak­o­kul­lar­da­mes­cid­a­çý­lý­mý is­te­di.­Þu­ur­lu­Öð­ret­men­ler­Der­ne­ði­Nev­þe­hir­Þu­be­Baþ­ka­ný­Mus­ta­fa­Ay­de­mir,­na­maz­ký­lan­öð­ren­ci­ler­i­çin­o­kul­lar­da­mes­cid a­çý­lý­mý­is­te­dik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­Der­nek­bi­na­sýn­da­ba­sýn­top­lan­tý­sý­dü­zen­le­yen­Ay­de­mir,­a­çý­lým­kap­sa­mýn­da­li­se­ler­de­din­ders­le­ri­nin­bir­sa­at­ten­i­ki­sa­a­te­çý­ka­rýl­ma­sý­ný, mil­lî­ve­ma­ne­vî­de­ðer­le­rin­ön­pla­na­çý­ka­rýl­ma­sý­ný­bek­le­dik­le­ri­ni­an­lat­tý. Ýs­lâm­di­ni­nin­bir­bü­tün­o­la­rak­an­la­týl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­Ay­de­mir;­“Biz Þu­ur­lu­Öð­ret­men­ler­Der­ne­ði­o­la­rak­mil­lî e­ði­ti­min,­a­dý­i­le­ör­tü­þe­cek­bir­þe­kil­de­hiz­met­et­me­si­ni­is­ti­yo­ruz.­1980­ön­ce­si­ve son­ra­sý­ge­li­þen­ma­ne­vi­yat­sýz­lýk­ve­se­vi­ye­den­mah­rum­e­go­ist­dü­þün­ce­ler­den­u­zak

o­lun­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yo­ruz.­Li­se­ler­de­ki­din­ders­le­ri­nin­bir­sa­at­ten­i­ki­sa­a­te çý­ka­rýl­ma­sý­ný,­Ýs­lâm­di­ni­nin­bir­bü­tün­o­la­rak­an­la­týl­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz.­Ah­la­ki­bo­yu­tun­da­ha­da­ön­pla­na­çý­ka­rý­la­rak­an­la­týl­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz.­O­kul­la­rý­mýz­da­mes­cid­a­çýl­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz.­Na­maz­ký­lan­ço­cuk­la­rý­mý­zýn­ü­ze­rin­de­bir­bas­ký­o­lu­yor,­o­bas­ký­nýn­kal­dý­rý­la­rak­ço­cuk­la­rýn­da­ha­da­ra­hat et­me­si­i­çin­biz­de­a­çý­lým­lar­çer­çe­ve­sin­de mes­c id­a­ç ýl­m a­s ý­n ý­is­t i­y o­r uz.­Ay­r ý­c a, Kur’ân-ý­Ke­rim­ders­le­ri­nin­seç­me­li­ders­o­la­rak­ya­pýl­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz.­Ço­cuk­la­rý­mý­zýn­yaz­ta­ti­li­ne­gir­me­den­ön­ce­Kur’ân-ý Ke­rim’i­öð­ren­me­le­ri­ni­is­ti­yo­ruz.­Ba­þý­ný ört­mek­is­te­yen­kýz­ço­cuk­la­rý­mý­zýn­baþ­ör­tü­le­ri­nin­ser­best­bý­ra­kýl­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz. En­ö­nem­li­si­bu­is­tek­le­ri­mi­zin­ye­ri­ne­ge­ti­ril­me­si­ni­is­ti­yo­ruz”­de­di.­­ Nevþehir / cihan

MANEVÎYATLARINI GELÝÞTÝRMELÝYÝZ

Þuurlu Öðretmenler Derneði Nevþehir Þube Baþkaný Mustafa Aydemir

ÇOCUKLARIN, Allah’ýn insanlara hediyesi ve emaneti olduðunu söyleyen Aydemir, “Onlarý teknoloji ve bilime hazýrlamalýyýz. Günümüzde teknoloji baskýsý çok. Ýnternet kafeler ya da bu tür sohbet amaçlý kahvehaneler ne kadar saðlýklý, onu iyice araþtýrmak þarttýr. Bu ortamlardaki olaylar çocuklarýmýzýn davranýþlarýný olumsuz etkileyebilir. Bilim ve teknoloji çaðýný yakalamak önemli ve çocuklarýmýzý bu çaða göre yetiþtirmek daha da önemli. Hz. Ali’nin dediði gibi çocuklarýmýzý kendi zamanýmýza göre deðil onlarýn zamanýna göre yetiþtirmeliyiz. Çocuklarýmýzý ruhi yapýlanma ve maneviyatla doldurmalýyýz. Artýk bu, sokaklara yansýyor. Onlarý verimli ve olumlu hale getirmek suretiyle maneviyatlarýný geliþtirmeliyiz. Çocuklarýmýzýn arkadaþ çevrelerini iyi takip etmeli ve ailelerini çok yakýndan tanýyýp kontrol etmeliyiz” diye konuþtu.

Baðýmlýnýn çocuðu da risk altýnda

KANSER DÜÞMANI, SAÐLIK DOSTU: GÜL

n GAZÝ Ü­ni­ver­si­te­si­ (GÜ) Psi­ki­yat­ri­A­na Bi­lim­Da­lý­Öð­re­tim­Ü­ye­si­ve­Ba­ðým­lý­lýk Ü­ni­te­si­So­rum­lu­su­Prof.­Dr.­Zeh­ra­A­rý­kan,­an­ne­ve­ya­ba­ba­sý­al­kol,­si­ga­ra­ve mad­de­ba­ðým­lý­sý­o­lan­ço­cuk­lar­da,­ba­ðým­lý­ol­ma­yan­la­ra­gö­re­dört­kat­da­ha faz­la­ba­ðým­lý­lýk­gö­rül­dü­ðü­nü­bil­dir­di. An­tal­ya’nýn­Ke­mer­il­çe­sin­de­dü­zen­le­nen Ad­sýz­Al­ko­lik­ler­54.­Tür­ki­ye­Ge­le­nek­sel Bü­yük­Top­lan­tý­sý’na­ka­tý­lan­GÜ­Psi­ki­yat­ri­A­na­Bi­lim­Da­lý­öð­re­tim­ü­ye­si­o­lan­ve 20­yýl­dýr­da­Ba­ðým­lý­lýk­Ü­ni­te­si’nin­so­rum­lu­lu­ðu­nu­üst­le­nen­Prof.­Dr.­Zeh­ra A­rý­kan,­gü­nü­müz­de­al­kol,­ku­mar,­ni­ko­tin,­ye­mek,­a­lýþ­­ve­riþ­ve­tek­no­lo­ji­nin­ge­liþ­me­siy­le­or­ta­ya­çý­kan­in­ter­net­ba­ðým­lý­lýk­la­rýn­dan­söz­e­di­le­bi­le­ce­ði­ni­be­lirt­ti.­A­raþ­týr­ma­ve­ça­lýþ­ma­la­rýn,­an­ne­ve­ya­ba­ba­sý­ba­ðým­lý­o­lan­ço­cuk­lar­da,­ba­ðým­lý­ol­ma­yan­la­ra­gö­re­dört­kat­da­ha­faz­la­ba­ðým­lý­lýk­gö­rül­dü­ðü­nü­or­ta­ya­koy­du­ðu­nu­be­lir­ten­A­rý­kan,­an­ne­ve­ba­ba­sý­ba­ðým­lý­o­lan ço­cuk­la­rýn­mad­de­ye­kar­þý­‘’du­yar­lý’’­ol­du­ðu­nu­kay­de­de­rek,­‘’Ya­ni­on­lar­bir­mad­dey­le­kar­þý­laþ­týk­la­rýn­da­ba­ðým­lý­lýk­sü­re­ci çok­da­h a­hýz­l ý­iþ­l i­y or,­çok­da­h a­hýz­l ý kontrol­süz­ha­le­ge­li­yor’’­de­di.­Ba­ðým­lý­lýk te­da­vi­si­nin­zor­ve­u­zun­so­luk­lu­ol­du­ðu­nu söy­le­yen­A­rý­kan,­yi­ne­de­yüz­gül­dü­rü­cü so­nuç­lar­a­lýn­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Antalya / aa

CERRAHPAÞA Týp Fakültesi’nde Týp Tarihi Kürsüsünü yöneten Prof. Dr. Ayten Altýntaþ’ýn yaptýðý bir ilmî araþtýrma gül çiçeði ve gül yaðýnýn kanser tedavisinde de kullanýlabileceðini gösterdi. Isparta Valisi Ali Haydar Öner, gül çiçeði ve gül yaðý üzerinde yapýlan bilimsel araþtýrmalarda antioksidan etkisinin belirlendiðini, kanserli hücrelere karþý da olumlu sonuçlar verdiðini açýkladý. Bilim insanlarý tarafýndan gülün DNA’sýnýn çýkartýldýðýný, daha ayrýntýlý sonuçlarýn ve yol haritasýnýn önümüzdeki süreçte açýklanacaðýný bildiren Vali Öner, “Yað Gülü’nün yüzde 65’ini Isparta üretiyor. Yani dünyanýn ihtiyacýnýn yüzde 65’ini biz karþýlýyoruz. Bilimsel bir araþtýrma var þu an. Araþtýrma-Geliþtirme’de (Ar-Ge) gülün DNA’sý çýkartýlýyor. Antioksidan etkileri belirleniyor. Gül kanser bakýmýndan çok önemli. Etkileri ortaya çýkýyor. Bu bakýmdan her þey çok güzel olacak” dedi. Gülbirlik Genel Müdürü Bolat Tamer de Cerrahpaþa Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ayten Altýntaþ’ýn yönetiminde çalýþan bilim insanlarýnýn gülün antioksidan etkilerini belirlediðini, özellikle cilt kanseri olmak üzere kanserli hücrelere karþý sonuç verdiðini bildirdi. Isparta / iha

YÖK Genel Kurulu bugün toplanacak n YÖK Ge­nel­Ku­ru­lu­bu­gün­ya­pa­ca­ðý top­lan­tý­da,­2547­sa­yý­lý­Yük­se­köð­re­tim Ka­nu­nu’nda­ya­pý­la­cak­ba­zý­de­ði­þik­lik­le­ri gö­rü­þe­cek.­YÖK­Ge­nel­Ku­ru­lu­bu­gün, YÖK­Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Yu­suf­Zi­ya­Öz­can­baþ­kan­lý­ðýn­da­top­la­na­cak.­Top­lan­tý­da,­2547­sa­yý­lý­Yük­se­köð­re­tim­Ka­nu­nu’nda­ya­pý­la­cak­ba­zý­e­ði­þik­lik­ler­i­le­Ya­tay­Ge­çiþ­Yö­net­me­lik­tas­la­ðý­e­le­a­lý­na­cak. Ge­nel­Ku­rul­top­lan­tý­sýn­da­ba­zý­ü­ni­ver­si­te­le­rin­fa­kül­te­le­ri­ne­de­kan­a­ta­ma­sý­da­ya­pý­la­cak.­­Ankara / aa

Meyve-sebze tüketimi kanseri önlüyor Uzmanlar, bireysel tedbirlerle kansere yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldýðýný belirterek, günlük 80-100 gram kadar meyve veya sebze tüketiminin mide kanserine yakalanma riskini yüzde 30, günde ortalama 27 gram yüksek lifli gýdalarýn tüketilmesinin barsak kanseri riskini yüzde 20 azaltýðýný bildirdi. Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Derneði Genel Sekreteri ve Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Onkoloji Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Þuayib Yalçýn, 4 Þubat Dünya Kanser Günü dolayýsýyla, yaptýðý açýklamada, birçok kanser türünden korunulabileceðini belirtti. Saðlýklý ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, alkol ve tütün kullanýmýndan uzak kalýnmasý-

Ýzmir’de ‘Evlilik Okulu’ açýldý

Fabrika gibi halk eðitim merkezi

n ÝZMÝR’DE Ko­nak­Be­le­di­ye­si­i­le­ E­ge­Ü­ni­ver­si­te­si­Sü­rek­li­E­ði­tim­Mer­ke­zi­(E­GE­SEM)’nin­or­tak­la­þa­dü­zen­le­di­ði­“Ev­li­lik O­ku­lu”,­Gül­te­pe­Semt­Mer­ke­zi’nde­ders­le­ri­ne­baþ­la­dý.­Psi­ko­log­De­niz­Ö­zer­Er­yýl­maz,­ilk­ders­te­ev­li­li­ðe­gi­den­yo­lu­an­lat­tý. Ders­ler­ev­li­lik­sü­re­ci,­ha­mi­le­lik,­a­i­le­i­çi­i­le­ti­þim,­er­gen­lik,­ço­cuk­sað­lý­ðý­ve­ba­ký­mýy­la­de­vam­e­de­rek­Ma­yýs’ta­so­na­e­re­cek.­Ev­len­me­yi­dü­þü­nen­le­re,­ço­cuk­bek­le­yen­le­re;­er­gen­lik­dö­ne­min­de­ço­cu­ðu­o­lan­la­ra­ve­ço­cuk­la­rý­ný­ev­len­di­ren­le­re­üc­ret­siz­e­ði­tim­se­mi­ne­ri­ver­dik­le­ri­ni­be­lir­ten­Ko­nak­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ha­kan­Tar­tan,­ge­le­cek­ku­þak­la­rýn­sað­lam­te­mel­le­re o­tur­ma­sý­i­çin­bi­linç­li­e­be­veyn­ler­ye­tiþ­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­dý. Ýzmir / cihan

ÇORUM’UN Ýs­ki­lip­il­çe­sin­de­fa­a­li­yet­gös­te­ren­Ýs­ki­lip Halk­E­ði­tim­Mer­ke­zi­ve­Ak­þam­Sa­nat­O­ku­lu­Mü­dür­lü­ðü’nün­2009­yý­lýn­da­5­mil­yon­74­bin­TL­ci­ro yat­tý­ðý­bil­di­ril­di.­Ýs­ki­lip­Halk­E­ði­tim­Mer­ke­zi­ve­Ak­þam­Sa­nat­O­ku­lu­Mü­dü­rü­Me­tin­Al­kan,­a­maç­la­rý­nýn a­yak­ka­bý­ve­mo­bil­ya­ü­ret­mek­ol­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek, ‘’a­ma­cý­mýz­a­yak­ka­bý­ve­mo­bil­ya­ü­ret­mek­de­ðil,­in­san ye­tiþ­ti­re­bil­mek.­Kah­ve­kö­þe­le­rin­de­o­tu­ran­genç­le­ri mes­lek­sa­hi­bi­yap­týk’’­de­di.­A­yak­ka­bý,­mo­bil­ya,­a­ðaç oy­ma­cý­lý­ðý,­se­def­kak­ma,­se­pet­ha­sýr­ör­tü­cü­lü­ðü,­de­ri mont,­çan­ta,­cüz­dan,­‘ke­ne­fi­be­zi’­do­ku­ma­sý­ve­di­ðer el­sa­nat­la­rý­bö­lüm­le­rin­de­ü­re­ti­len­ü­rün­le­ri­sa­tý­þa­sun­duk­la­rý­ný­be­lir­ten­Al­kan,­ge­çen­yý­lý­nýn­ken­di­le­ri­a­çý­sýn­dan­ba­þa­rý­lý­geç­ti­ði­ni­di­le­ge­tir­di.­Al­kan,­20­yýl­ön­ce­100­TL­dö­ner­ser­ma­ye­iþ­let­me­si­o­la­rak­ku­ru­lan halk­e­ði­tim­mer­ke­zi­nin­böy­le­bir­ba­þa­rý­ya­u­laþ­ma­sý­nýn­gu­rur­ve­ri­ci­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­­Çorum / aa

nýn, kanserden korunmada en önemli faktörler olduðunu vurgulayan Yalçýn, kanserlerin yarýya yakýnýnýn önlenebilir olduðunu söyledi. Düzenli egzersiz yanýnda doðru beslenme ile saðlýklý kilonun korunmasýnýn da kanser riskini önemli ölçüde azalttýðýna dikkati çeken Yalçýn, þunlarý kaydetti: ‘’Araþtýrmalar, beslenme ile çeþitli kanserler arasýndaki iliþkiyi göstermektedir. Günlük 80-100 gram kadar meyve veya sebze tüketiminin aðýz kanserleri için yüzde 20, mide kanseri için yüzde 30 kadar azalttýðý çalýþmalarla gösterilmiþtir. Her gün yüksek lifli gýdalar (günde ortalama 27 gram) tüketilmesi barsak kanseri riskini yüzde 20 azaltmaktadýr.” Ankara / aa

Þanlýurfa kitap okumayý sevdi ‘’IÞIÐIMI A­rý­yo­rum­O­ku­yo­rum’’­ad­lý­kam­pan­ya­nýn­dü­zen­len­di­ði­Þan­lý­ur­fa’da­ki­tap­o­ku­ma­o­ran­la­rý­ar­tý­yor.­Va­li­Nu­ri­O­ku­tan­ön­cü­lü­ðün­de­‘’I­þý­ðý­mý A­rý­yo­rum­O­ku­yo­rum’’­ad­lý­bir­kam­pan­ya­nýn­baþ­la­týl­dý­ðý­þehirde,­ça­lýþ­ma­lar­mey­ve­le­ri­ni­ver­me­ye baþ­la­dý.­Da­ha­ön­ce­kü­tüp­ha­ne­si­ve­ya­ki­tap­lý­ðý ol­ma­yan­bir­çok­ku­rum­da,­ki­tap­te­min­e­di­le­rek­bu­yön­de­ki­ek­sik­lik­ler­gi­de­ril­me­ye­ça­lý­þýl­dý.­Baþ­ta­Va­li­lik­ol­mak­ü­ze­re­çe­þit­li­ku­rum­lar­da­her­gün,­20­da­ki­ka­lýk­‘’o­ku­ma­sa­a­ti’’­uy­gu­la­ma­sý­nýn­baþ­la­týl­mýþ­tý.­Þan­lý­ur­fa­Ýl Halk­Kü­tüp­ha­ne­si­Mü­dür­Ve­ki­li­Ha­lil­Ýs­te­mi,­son­dö­nem­ler­de­þe­hir­de­ki­tap­o­ku­ma o­ra­nýn­da­cid­dî­bir­ar­tý­þýn­ol­du­ðu­nu­göz­lem­le­dik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­2008’de­3­bin­ci­va­rýn­da­o­lan­ö­dünç­ki­tap­ver­me­sa­yý­la­rý­nýn­2009’da­8­kat­ar­ta­rak­yak­la­þýk­24­bi­ne­u­laþ­tý­ðý­ný­söy­le­di.­­Þanlýurfa / aa

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

il­lî­ Gü­ven­lik­ Si­ya­set­ Bel­ge­si­nin­ tek­rar gün­de­me­ gel­me­si­ ü­ze­ri­ne,­ MGK­ Ge­nel Sek­re­ter­li­ði­nin­ in­ter­net­ si­te­sin­de­ bel­gey­le­ il­gi­li­ o­la­rak­ ya­pý­lan­ so­ru­lu-ce­vap­lý­ a­çýk­la­ma­lar­da­med­ya­da­ge­niþ­çe­yer­al­ma­ya­baþ­la­dý. Si­te­de,­zi­hin­ler­de­o­lu­þan­su­al­le­re­ce­vap­ve­ri­li­yor,­a­ma­bu­ce­vap­lar­dan­da­ye­ni­so­ru­lar­çý­ký­yor. Me­se­lâ­bu­bel­ge­i­çin­“Giz­li­ve­ya­i­kin­ci­bir­a­na­ya­sa­ mý?”­ su­a­li­ne­ ce­vap­ ve­ri­lir­ken,­ bu­ ni­te­le­me red­de­di­li­yor­ ve­ bel­ge­nin­ a­na­ya­sa,­ ka­nun­lar,­ tü­zük­ve­yö­net­me­lik­ler­þek­lin­de­sý­ra­la­nan­norm­lar hi­ye­rar­þi­si­ne­uy­gun­bir­do­kü­man­ol­du­ðu­be­lir­ti­li­yor,­a­ma­sil­si­le­i­çin­de­ki­ye­ri­muð­lâk­bý­ra­ký­lý­yor. Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­ka­rar­la­rý­i­çin­ya­pý­lan­“yö­net­me­lik­ dü­ze­yin­de­ bir­ i­da­rî­ iþ­lem”­ ni­te­le­me­si,­ bu bel­gey­le­il­gi­li­be­lir­siz­li­ði­kal­dýr­ma­ya­yet­mi­yor. Yal­nýz­ca,­“A­na­ya­sa­ve­ya­sa­la­ra­uy­gun­dur,­ay­ký­rý­de­ðil­ve­o­la­maz”­de­nil­mek­le­ik­ti­fa­e­di­li­yor. Bu­ra­da,­bu­es­ra­ren­giz­bel­ge­nin­de­var­lý­ðý­ný­ve de­va­mý­ný,­ yü­rür­lük­te­ki­ dar­be­ ü­rü­nü­ a­na­ya­sa­ i­le o­na­uy­gun­tarz­da­di­zayn­e­di­len­ka­nun­la­ra­borç­lu ol­du­ðu­ger­çe­ði­kar­þý­mý­za­çýk­sa­da,­bel­ge­yi­a­na­ya­sa­ ve­ ya­sa­la­ra­ bað­la­yan­ doð­ru­dan­ ve­ so­mut­ bir ir­ti­ba­týn­gös­te­ri­le­me­yi­þi­ö­nem­li­bir­boþ­luk. Si­te­de­ki­ a­çýk­la­ma­da­ bel­ge­ i­çin­ “Ba­kan­lar­ Ku­ru­lu­nun­a­na­ya­sal­gö­re­vi­çer­çe­ve­sin­de­ha­zýr­la­nan bir­ Ba­kan­lar­ Ku­ru­lu­ do­kü­ma­ný­dýr”­ de­ni­li­yor,­ a­ma­ ha­zýr­lan­ma­ sü­reç­le­ri­ i­çin­ ve­ri­len­ bil­gi­ler,­ gi­rift­ve­kar­ma­þýk­bir­me­ka­niz­ma­ya­i­þa­ret­e­di­yor. Bu­na­ gö­re,­ bel­ge­nin­ tas­la­ðý,­ a­na­ya­sa­nýn­ 118. mad­de­si­ i­le­ 2945­ sa­yý­lý­ MGK­ ve­ MGK­ Ge­nel Sek­re­ter­li­ði­ Ka­nu­nu­nun­ 1.­ mad­de­si­ u­ya­rýn­ca MGK­ ta­ra­fýn­dan­ ve­ri­len­ gö­rev­ çer­çe­ve­sin­de­ ve MGK­Ge­nel­Sek­re­ter­li­ði­nin­ko­or­di­na­tör­lü­ðün­de, bü­tün­ba­kan­lýk­lar,­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­lar­la­iþ­bir­li­ði ha­lin­de­ve­gö­rüþ­le­ri­a­lý­na­rak­ha­zýr­la­nýp­MGK’ya su­nu­lu­yor.­ Bu­ sü­reç­te,­ stra­te­jik­ a­raþ­týr­ma­ ku­ru­luþ­la­rý­nýn­ça­lýþ­ma­la­rýn­dan­da­ya­rar­la­ný­lý­yor.­ An­cak­bun­la­rýn­han­gi­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­lar­ol­du­ðu­ko­nu­sun­da­a­çýk­ve­net­bir­bil­gi­ve­ril­mi­yor. “Bel­ge­nin­ha­zýr­lan­ma­sýn­da,­hü­kü­met­ler­den­zi­ya­de­ as­ke­rî­ bü­rok­ra­si­ mi­ et­ki­li­ o­lu­yor?”­ su­a­li­nin ce­va­býn­da­i­se,­ko­or­di­na­tör­lü­ðü­ya­pan­MGK­Ge­nel­Sek­re­te­ri­nin­Baþ­ba­ka­na­bað­lý­ol­du­ðu­i­fa­de­e­dil­dik­ten­ son­ra,­ tas­lak­la­ il­gi­li­ ça­lýþ­ma­la­rýn,­ Ge­nel­kur­may­ilk­sý­ra­ya­ko­nu­la­rak,­bü­tün­ba­kan­lýk­lar,­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­lar­la­iþ­bir­li­ði­ha­lin­de­ve­gö­rüþ­le­ri­a­lý­na­rak­yü­rü­tül­dü­ðü­bil­gi­si­ve­ri­li­yor. Bu­ ce­vap,­ “Ge­nel­kur­may­ ba­kan­lýk­la­rýn­ da­ ö­nün­de­mi­ve­bü­tün­ba­kan­lýk­lar­la­ger­çek­ten­iþ­bir­li­ði­ya­pý­lý­yor­mu?”­gi­bi­so­ru­la­rý­ak­la­ge­ti­ri­yor. Si­te­de­ki­su­al­ler­den­bi­ri­de­þu:­“Bel­ge­de­ki­e­sas­la­rýn­MGK’nýn­gö­rüþ­le­ri­da­hi­lin­de­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­ta­ra­fýn­dan­tes­bit­e­dil­me­si,­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­nun­MGK’nýn­be­lir­le­di­ði­çer­çe­ve­nin­dý­þý­na­çý­ka­ma­ma­sý,­an­cak­bu­çer­çe­ve­i­çin­de­tak­dir­yet­ki­si­ni kul­la­na­bil­me­si­þek­lin­de­de­ðer­len­di­ri­le­bi­lir­mi?” Su­a­lin­ce­va­býn­da,­“Dev­le­tin­mil­lî­gü­ven­lik­si­ya­se­ti­nin,­ MGK’nýn­ gö­rüþ­le­ri­ da­hi­lin­de­ Ba­kan­lar Ku­ru­lu­ ta­ra­fýn­dan­ tes­bi­ti­ i­fa­de­sin­den­ an­la­þýl­ma­sý ge­re­ken,­ mil­lî­ gü­ven­lik­ si­ya­se­ti­nin­ or­tak­ a­kýl­la be­lir­len­me­si­ve­de­ðiþ­ti­ril­me­si­dir”­de­ni­li­yor. A­ma­or­tak­a­kýl­da­ön­ce­lik­yi­ne­MGK­ak­lý­nýn. Ay­ný­ ce­va­býn­ de­va­mýn­da,­ “MGK­ ü­ye­le­ri­nin bü­yük­ ço­ðun­lu­ðu­nun­ ay­ný­ za­man­da­ Ba­kan­lar Ku­ru­lu­ ü­ye­si­ ol­du­ðu,­ MGK’da­ a­lý­nan­ ka­rar­la­rýn ken­di­ is­tem­le­ri­ dý­þýn­da­ o­la­ma­ya­ca­ðý­ ve­ e­sa­sen ken­di­ ka­rar­la­rý­ ol­du­ðu­ dik­ka­te­ a­lýn­dý­ðýn­da,­ Ba­kan­lar­ Ku­ru­lu­nun­ MGK’da­ a­lý­nan­ ka­rar­la­rý­ ka­bul­et­me­si­do­ðal­bir­so­nuç­tur”­de­ni­lir­ken,­ku­rul ü­ye­si­ol­ma­yan­ba­kan­la­rýn­bu­sü­reç­te­e­sa­me­si­nin da­hi­ o­kun­ma­dý­ðý­ vâ­ký­a­sý­ es­ ge­çi­li­yor­ ve­ bu­ du­rum­“Hü­kü­me­tin­ka­rar­la­rý­ný­MGK­ü­ye­si­ba­kan­lar­mý­ta­yin­e­di­yor?”­su­a­li­ni­gün­de­me­ge­ti­ri­yor. Yi­ne­ay­ný­ko­nu­da,­MGK’yý­hü­kü­me­tin­üs­tün­de­ gö­ren­ dü­þün­ce­nin­ a­na­ya­sal­ dü­zen­le­ bað­daþ­ma­dý­ðý­i­fa­de­e­di­li­yor,­a­ma­bu­de­ðer­len­dir­me,­ay­ný­za­man­da­MGK­Baþ­ka­ný­da­o­lan­Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­“Hü­kü­met­le­ri­a­þan­ko­nu­lar­MGK’da­gö­rü­þü­lür”­þek­lin­de­ki­söz­le­riy­le­a­çýk­ça­çe­li­þi­yor. MGK­ Ge­nel­ Sek­re­ter­li­ði­ si­te­sin­de­ki­ MGSB­ i­zah­la­rý­ný­de­ðer­len­dir­me­ye­yi­ne­de­vam­e­de­lim...

M


4 FARK

Darbelere itiraz devam etmeli

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

HA­BER

Askere sivil denetim þart AVRUPA PARLAMENTOSU TÜRKÝYE RAPORU'NDA "DEMOKRATÝK TOPLUMLARDA ASKERÝYENÝN MUTLAK SURETTE SÝVÝLLERÝN GÖZETÝMÝ VE DENETÝMÝNDE OLMASI GEREKTÝÐÝ" VURGULANDI. ra­ka­bul­e­dil­me­si­bek­le­ni­yor.­Ra­po­run­10­Þu­bat’ta­ge­nel­ku­rul­da­gö­rü­þül­dük­ten­son­ra­11 Þu­bat’ta­da­oy­lan­ma­sý­bek­le­ni­yor.

ke­rî­yar­gý”­far­ký­ný­or­ta­dan­kal­dý­ra­cak­ya­sa­ta­sa­rý­sý­ný­red­et­me­si­de­AB­ra­po­run­da­“de­rin­ha­yal ký­rýk­lý­ðý”­o­la­rak­ni­te­len­di.­Ra­por­da­de­mok­ra­tik top­lum­lar­da­as­ke­ri­ye­nin­mut­lak­su­ret­te­si­vil­le­rin­gö­ze­ti­mi­ve­de­ne­ti­min­de­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði TÜRKÝYE’NÝN AB KARNESÝ ZAYIF AVRUPA Par­la­men­to­su­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Ko­mis­yo­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Ko­mi­te­si­a­dý­na­Ri­a­O­o­men-Ru­- vur­gu­lan­dý.­Er­ge­ne­kon­sü­re­ci­ne­de­de­ði­ni­len nu’nda­27­O­cak’ta­ü­ze­ri­ne­ve­ri­len­de­ði­þik­lik­ö­- ij­ten­ta­ra­fýn­dan­ya­yýn­la­nan­ra­por­da­Tür­ki­- ra­por­da,­Er­ge­ne­kon­da­va­sýn­da­ki­sü­re­cin­ya­sa­ner­ge­le­riy­le­ka­bul­e­di­len­Tür­ki­ye­Ka­rar­Tas­la­ðý ye’nin­mü­za­ke­re­sü­re­ci­ko­nu­sun­da­“u­zun­sü­- lar­ve­hu­kuk­ku­ral­la­rý­çer­çe­ve­sin­de­sür­dü­rül­ko­mis­yo­n­sek­re­tar­ya­sý­ta­ra­fýn­dan­ye­ni­den­ya­zýl­- re­li”­ve­“u­cu­a­çýk­sü­reç”­i­fa­de­le­ri­nin­yer­al­ma­sý me­si­ge­rek­ti­ði­ve­ke­sin­lik­le­bu­dâ­vâ­nýn­ga­ze­te­dý.­Ve­ri­len­de­ðiþ­lik­ö­ner­ge­le­riy­le­de­ði­þen­ra­po­ru dik­kat­çe­ki­yor.­Ra­por­da­ya­pýl­mak­is­te­nen­de­- ci­ler,­a­ka­de­mis­yen­ler­ve­mu­ha­lif­si­ya­set­çi­ler­ü­sek­re­tar­ya­3­gün­de­ye­ni­den­ya­za­bil­di.­Ra­por­da mok­ra­tik­a­çý­lým­gi­ri­þim­le­rin­den­o­lum­lu­o­la­rak ze­rin­de­bir­bas­ký­a­ra­cý­o­la­rak­kul­la­nýl­ma­ma­sý yer­a­lan­Kýb­rýs­i­le­il­gi­li­i­fa­de­ler­Ýn­gi­liz­AP­ü­ye­le­- bah­se­di­lir­ken,­ya­pý­lan­re­form­lar­da­uy­gu­la­ma­- ge­rek­ti­ði­de­i­fa­de­e­dil­di.­ ri­nin­doð­ru­dan­ve­do­lay­lý­mü­da­ha­le­le­riy­le­sert­- nýn­hâ­lâ­ye­ter­siz­ol­ma­sý­na­dik­kat­çe­ki­li­yor.­Ra­leþ­ti­ril­di.­AP’de­ki­Tür­ki­ye­kar­þýt­la­rý­nýn­it­ti­fa­kýy­la po­run­8.­mad­de­sin­de­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si’nin ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ HÂLÂ YOK ra­por­da­tam­ka­tý­lým­ve­ü­ye­lik­i­fa­de­le­ri­de­yer­al­- De­mok­ra­tik­Top­lum­Par­ti­si’nin­ka­pat­ma­ka­ra­Ra­por­da­ay­rý­ca­“de­rin­ü­zün­tü­u­yan­dý­ran” mý­yor.­Ra­po­run­Stras­bo­urg’da­ya­pý­la­cak­Ge­nel rý­ve­si­ya­sî­ya­sak­lar­sert­bir­dil­le­e­leþ­ti­ril­di.­Ay­- bir­ge­liþ­me­nin­de­in­san­hak­la­rý­ko­nu­sun­da Ku­rul­ça­lýþ­ma­la­rý­sý­ra­sýn­da­gö­rü­þül­dük­ten­son­- rý­ca­yi­ne­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si’nin­“si­vil­ve­as­- Om­buds­man­lýk­o­fi­si­nin­ku­rul­ma­sý­ko­nu­sun­-

UMUT YAVUZ ANKARA

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

a­a­le­sef­ Tür­ki­ye’nin­ ta­ri­hi­ bir­ ba­ký­ma dar­be­ler­ ve­ ih­ti­lâl­ler­ ta­ri­hi­dir.­ Her­ ne ka­dar­ 27­ Ma­yýs­ 1960’ta­ mer­hum­ Ad­nan­Men­de­res­ve­De­mok­rat­Par­ti’yi­he­def­a­lan­‘kan­lý­ih­ti­lâl’i­dar­be­le­rin­baþ­lan­gý­cý­ka­bul et­sek­de,­dar­be­ler­ta­ri­hi­da­ha­es­ki­ye­da­ya­nýr. 27­Ma­yýs­dar­be­si­son­ra­sý,­o­gü­nün­dar­be­ci­le­ri­ne­ka­nun­ö­nün­de­he­sap­so­ru­la­ma­dý­ðý­i­çin­bu­kö­tü­‘a­lýþ­kan­lýk’­bu­gü­ne­ka­dar­de­vam­e­dip­gel­di.­Bu nok­t a­d a,­ 27­ Ma­y ýs­ dar­b e­c i­l e­r i­n e —me­s e­l â 1965’te—he­sap­ so­rul­ma­sý­nýn­ ko­lay­ ol­du­ðu­nu söy­le­mek­müm­kün­de­ðil.­El­bet­te­gö­nül­ar­zu­e­di­yor­ki­1965­de­ðil,­1961­yý­lýn­da­bu­he­sap­so­ru­la­bil­sey­di.­A­ra­dan­ge­çen­bun­ca­yý­la­rað­men­dar­be­ci­le­re­hâ­lâ­he­sap­so­ru­la­ma­dý­ðý­na­gö­re,­geç­mýþ­yýl­lar­da­‘he­sap­sor­ma­yan’la­rý­suç­la­mak­ko­lay­cý­lý­ðý­na­da düþ­me­mek­ge­rek. Yi­ne­ tek­rar­la­ya­lým:­ Pren­sip­ o­la­rak­ dar­be­ci­le­re he­sap­ so­rul­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ u­nut­ma­ya­ca­ðýz,­ he­sap­so­rul­ma­sý­ný­ta­lep­e­de­ce­ðiz. Bu­ tes­bit­ler­den,­ “Bu­gün­ de­ he­sap­ so­rul­ma­sýn, so­ru­la­maz”­ gi­bi­ yan­lýþ­ bir­ ka­na­at­ hâ­sýl­ ol­ma­ma­lý. Çün­kü­köp­rü­le­rin­al­týn­dan­çok­su­ak­tý,­þart­lar­de­ðiþ­ti.­Ýh­ti­lâl­ci­ler,­geç­miþ­yýl­lar­da­dýþ­des­tek­de­a­lý­yor­du.­A­ma­bu­gün­i­ti­ba­rýy­la­bu­des­tek­za­yýf­la­mýþ ya­ da­ bit­me­ nok­ta­sý­na­ gel­miþ­tir.­ Çün­kü­ Tür­ki­ye’nin­ de­mok­ra­si­ i­le­ yö­ne­til­me­sin­de­ dün­ya­ ül­ke­le­ri­nin­mad­dî­men­fa­a­ti­de­var.­ Ya­þa­nan­ e­ko­no­mik­ kriz­ de­ gös­ter­di­ ki,­ ül­ke­ler herhan­gi­ bir­ ka­rar­ a­lýr­ken­ bu­ ka­ra­rýn­ e­ko­no­mik yan­sý­ma­la­rý­ný­ da­ dik­ka­te­ al­ma­ ih­ti­ya­cý­ný­ his­se­di­yor­lar.­ “Be­nim­ gü­cüm,­ kuv­ve­tim,­ pa­ram,­ pet­ro­lüm,­si­ya­sî­et­kim­var.­O­hal­de­ben­is­te­di­ðim­ka­ra­rý­ a­lý­rým”­ nok­ta­sý­ çok­tan­ ge­ri­de­ kal­dý.­ Ken­di­si­ni dün­ya­nýn­jan­dar­ma­sý­gi­bi­gö­ren­A­me­ri­ka­bi­le­ar­týk­tek­ba­þý­na­ka­rar­al­ma­gü­cü­nü­kay­bet­ti.­On­la­rýn­a­la­ca­ðý­ö­nem­li­ka­rar­la­rý,­u­lus­lar­a­ra­sý­dev­þir­ket­ler­de­et­ki­li­yor.­Bu­þart­lar­göz­ö­nü­ne­a­lýn­dý­ðýn­da­ ih­ti­lâl­ ve­ dar­be­ tar­týþ­ma­la­rý­nýn­ ge­ri­de­ kal­dý­ðý ya­da­kal­ma­sý­ge­rek­ti­ði­net­o­la­rak­or­ta­ya­çý­ký­yor. Bu­ de­mek­ de­ðil­ ki­ bun­dan­ son­ra­ kim­se­ dar­be te­þeb­bü­sün­de­bu­lun­maz,­‘bal­yoz­dar­be­pla­ný’­yap­maz,­ se­çil­miþ­le­ri­ a­la­þa­ðý­ et­me­ye­ ça­lýþ­maz.­ Tam ak­si­ne,­geç­miþ­yýl­lar­da­ol­du­ðu­gi­bi­bu­gün­de,­ya­rýn­da­böy­le­plan­lar­yap­mak­is­te­yen­ler­o­la­bi­lir.­A­ra­da­ki­fark,­bu­plan­la­rý­ya­pan­la­rýn­es­ki­si­ka­dar­ra­hat­des­tek­bu­la­ma­ya­ca­ðý,­bu­çir­kin­e­mel­le­ri­ne­u­laþ­ma­la­rý­nýn­im­kân­sýz­de­re­ce­de­zor­ol­ma­sý­dýr. Li­be­ral­gö­rüþ­le­riy­le­ta­ný­nan­Sedat­La­çi­ner,­dar­be­ler­ pen­ce­re­sin­den­ Tür­ki­ye’yi­ de­ðer­len­di­rir­ken þöy­le­de­miþ: “Tür­ki­ye’de­ki­ya­sal­ve­ku­rum­sal­ya­pý dar­be­le­rin­ü­rü­nü­dür­ve­bun­lar­yer­li­ye­rin­de­dur­du­ðu­sü­re­ce­fi­i­lî­dar­be­de­vam­e­de­cek­tir.­Fark­et­me­sek­de,­bi­linç­siz­ce­iç­sel­leþ­tir­miþ­ol­sak­da­ke­sin­ti­siz­ bir­ dar­be­ dü­ze­ni­ni­ ya­þý­yo­ruz.­ 2002’den­ bu ya­na­ ya­þa­nan­ can­lý­ tar­týþ­ma­ or­ta­mý­ ya­nýlt­ma­sýn, þu­a­na­ka­dar­sa­de­ce­dar­be­nin­þid­de­ti­de­ðiþ­ti,­ken­di­si­de­ðil.­(...)­Tür­ki­ye’de­dar­be­ler­dö­ne­mi­ka­pan­mýþ­týr­di­ye­bil­me­yi­çok­is­ter­dim,­an­cak­bu­dö­nem ka­pan­mýþ­de­ðil­dir.” A­ra­dan­ çey­rek­ a­sýr­ geç­ti­ði­ hal­de­ hâ­lâ­ 12­ Ey­lül 1980­ih­ti­lâ­li­nin­ü­rü­nü­o­lan­bir­a­na­ya­sa­i­le­yö­ne­ti­len­ Tür­ki­ye,­ bu­ tes­bit­le­re­ i­ti­raz­ e­de­bi­lir­ mi?­ Et­se hak­lý­o­lur­mu? De­mok­rat­la­ra­dü­þen,­bu­doð­ru­tes­bit­le­rin­far­ký­na­ va­rýp­ ih­ti­lâl­le­re­ ve­ ih­ti­lâl­ci­le­re­ her­ hâl­ ve­ þart al­týn­da­ i­ti­raz­ et­me­yi­ sür­dür­mek.­ Nere­ye­ ka­dar mý?­Hür,­â­dil­ve­de­mok­rat­Tür­ki­ye’yi­te­sis­e­de­ne ka­dar!

M

Hükümet çetelere karþý kararlý olmalý n ÝNGÝLTERE'DE Ýþ­çi­ Par­ti­si’nin­ ön­de­ ge­len­ i­sim­le­rin­den­Jo­an­Ryan,­de­mok­ra­tik­leþ­me­Türk­hü­kü­me­ti­nin,­AB­ü­ye­li­ði­ö­nün­de­en­gel­o­luþ­tu­ran­grup­la­ra­kar­þý­ ka­rar­lý­ ol­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ söy­le­di.­ Kýb­rýs­ es­ki­ ö­zel tem­sil­ci­si­ Jo­an­ Ryan,­ Tür­ki­ye­AB­ i­liþ­ki­le­ri­nin­ çok güç­lü­ ol­du­ðu­nu,­ Ýn­gil­te­re’nin­ de­ Tür­ki­ye’nin­ AB­ ü­ye­li­ði­nin­ en­ bü­yük­ des­tek­çi­le­rin­den­ bi­ri­ ol­du­ðu­nu vur­gu­la­dý.­ De­mok­ra­siy­le­ ku­cak­laþ­mýþ­ bir­ Tür­ki­ye’yi AB­gör­mek­is­te­dik­le­ri­ni­be­lir­ten­Ryan,­“Ýn­gil­te­re­za­ten­ver­di­ði­bü­yük­des­tek­le­ken­di­ko­nu­mu­nu­bel­li­et­miþ­tir.­ Tür­ki­ye’de­ çok­ ö­nem­li­ re­form­lar­ ger­çek­leþ­ti ve­ bü­yük­ i­ler­le­me­ler­ kay­de­dil­di.­ Biz­ Tür­ki­ye’nin­ bu yol­da­ i­ler­le­me­sin­den­ ve­ bu­nu­ sü­rek­li­ ha­le­ ge­tir­me­sin­den­ ya­na­yýz­ el­bet­te.­ Tür­ki­ye’nin­ Ýn­gil­te­re’nin­ ya­nýn­da­AB’ye­tam­ü­ye­ol­muþ­bir­ü­ye­ül­ke­o­la­rak­gör­mek­ is­te­riz”­ de­di.­ Tür­ki­ye’de­ de­mok­ra­si­ kar­þý­tý­ ba­zý grup­la­rýn­ ül­ke­nin­ AB­ ü­ye­li­ði­ ö­nün­de­ en­gel­ o­luþ­tur­du­ðu­nu­ bil­di­ði­ni­ söy­le­yen­ Ryan,­ Türk­ hü­kü­me­ti­nin AB­ü­ye­li­ði­ni­is­te­di­ði­ni­bil­dik­le­ri­ni­an­cak­bu­yol­da­en­gel­ o­luþ­tu­ran­ un­sur­la­rýn­ yi­ne­ hü­kü­met­ ta­ra­fýn­dan or­ta­dan­kal­dý­rýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Ryan,­Tür­ki­ye’de­ de­rin­ dev­let­ ya­pý­lan­ma­sý­ çer­çe­ve­sin­de­ o­luþ­tu­rul­muþ­çe­te­ler­le­mü­ca­de­le­de­yi­ne­hü­kü­me­tin­baþ­rol oy­na­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­i­þa­ret­et­ti.­­Londra / cihan

da­hiç­bir­a­dý­mýn­a­týl­ma­ma­sý­ol­du­ðu­be­lir­til­di. Ra­por­da­ay­rý­ca­PKK’nýn­te­rör­ey­lem­le­ri­ký­na­nýr­ken,­Tür­ki­ye’nin­re­form­ve­de­mok­ra­tik­leþ­me­ni­ye­ti­ne­kar­þý­PKK’nýn­da­a­ci­len­si­lâh­bý­rak­ma­sý­ge­rek­ti­ði­kay­de­dil­di.­AB­ra­po­ru­nun 26.­mad­de­sin­de­i­se­Tür­ki­ye’de­dü­þün­ce­ve­i­fa­de­öz­gür­lü­ðü­nü­ký­sýt­la­yan­ya­sa­la­rýn­ha­len­var ol­du­ðu­ha­týr­la­tý­lýr­ken,­bu­na­ör­nek­o­la­rak­ve­ri­len­301­ve­318­mad­de­le­rin­der­hal­kal­dý­rýl­ma­sý ge­rek­ti­ði­be­lir­til­di.­Ra­po­run­en­sert­mad­de­le­ri­nin­i­se­Kýb­rýs­so­ru­nu­i­le­il­gi­li­mad­de­ler­ol­du­ðu­söy­le­ne­bi­lir.­Ra­po­run­34,­35,­36­ve­37. mad­de­le­rin­de­Tür­ki­ye’ye­Kýb­rýs’ta­ka­lý­cý­bir çö­züm­i­çin­ge­re­ken­ik­li­min­o­luþ­tu­rul­ma­sýn­da ö­nem­li­gö­rev­ler­düþ­tü­ðü­vur­gu­la­nýr­ken,­bu­nun­bir­a­dý­mý­nýn­da­Tür­ki­ye’nin­as­ke­rî­gü­cü­nü­a­da­dan­çek­me­si­o­la­ca­ðý­be­lir­til­di.­

Meclis Genel Kurulunda kavga çýktý

Baðýþ: Raporu çok ciddiye almayalým DEVLET Ba­ka­ný­ve­Baþ­mü­za­ke­re­ci­E­ge­men Ba­ðýþ,­Av­ru­pa­Par­la­men­to­su­nun­(AP) Tür­ki­ye­i­le­il­gi­li­ka­rar­tas­la­ðýn­da­Kýb­rýs’ta­ki kap­sam­lý­mü­za­ke­re­le­re­des­tek­i­çin­Tür­ki­ye’nin­“as­ker­le­ri­ni­der­hal­çek­me­ye­baþ­la­ma­sý,­ka­pa­lý­Ma­raþ­böl­ge­si­ni­Rum­la­ra­aç­ma­sý­ve­KKTC’ye­yer­le­þen­Türk­va­tan­daþ­la­rý­so­ru­nu­nu­çöz­me­si”­çað­rý­sý­ya­pýl­ma­sý­na sert­tep­ki­gös­te­re­rek,­“Ben­bu­ra­po­ru­çok da­faz­la­cid­di­ye­al­ma­ta­raf­ta­rý­de­ði­lim”­de­di.­Brük­sel’de­ba­sýn­la­kah­val­tý­lý­soh­bet­top­lan­tý­sý­dü­zen­le­yen­Ba­ðýþ,­ge­le­cek­haf­ta­AP ge­nel­ku­ru­lun­da­oy­la­na­cak­bel­ge­nin­ge­çen haf­ta­AP­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Ko­mi­te­sin­de­ö­zel­lik­le

Kýb­rýs­pa­rag­ra­fýn­da­Tür­ki­ye­a­ley­hi­ne­o­lum­suz­i­fa­de­le­re­yer­­ve­ri­le­cek­þe­kil­de­de­ðiþ­ti­ril­di­ði­ni­ha­týr­la­ta­rak,­AP’de­ki­si­ya­si grup­la­rýn­Rum­ve­Yu­nan­mil­let­ve­kil­le­ri­ni mem­nun­et­me­ye­ça­lýþ­tý­ðý­ný­an­lat­tý.­Ba­ðýþ, ra­po­run­AP­ge­nel­ku­ru­lun­da­ki­oy­la­ma­da da­ha­den­ge­li­ha­le­ge­ti­ril­me­si­i­çin­AP­Tür­ki­ye­ra­por­tö­rü­Ri­a­O­o­men-Ru­ij­ten,­Tür­ki­ye-AB­Kar­ma­Par­la­men­to­Ko­mis­yo­nu­Eþ­baþ­ka­ný­He­le­ne­Fla­ut­re­ve­AP­Li­be­ral­Grup Baþ­ka­ný­Guy­Ver­hofs­tadt­i­le­“o­lum­lu”­gö­rüþ­me­ler­yap­tý­ðý­ný­ve­ö­zel­lik­le­Kýb­rýs­pa­rag­ra­fýy­la­il­gi­li­Tür­ki­ye’nin­en­di­þe­le­ri­ni­ak­tar­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.

“Tür­ki­ye­AB­sü­re­ci­i­çin­Kýb­rýs’ý­fe­da­et­mez,­Kýb­rýs­i­çin­de­AB’yi­fe­da­et­mez”­di­yen Ba­ðýþ,­Kýb­rýs’ta­ki­kap­sam­lý­çö­züm­mü­za­ke­re­le­rin­den­u­mut­lu­ol­du­ðu­nu­ve­u­lus­la­ra­ra­sý­top­lu­mun­i­ki­li­de­ri­des­tek­le­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Ba­ðýþ,­AP­Tür­ki­ye­ka­rar­tas­la­ðý­nýn­mev­cut­ha­liy­le­Kýb­rýs’ta­ki­kap­sam­lý çö­züm­mü­za­ke­re­le­ri­ne­“des­tek­de­ðil,­kös­tek­ol­du­ðu­nu”­söy­le­di.­AP­Tür­ki­ye­Ra­por­tö­rü­Hol­lan­da­lý­Hris­ti­yan­De­mok­rat­Ri­a­O­o­men-Ru­ij­ten­ta­ra­fýn­dan­ka­le­me­a­lý­nan Tür­ki­ye­ka­rar­tas­la­ðý,­ge­çen­haf­ta­AP­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Ko­mi­te­sin­de­11­çe­kim­se­re­kar­þý­61 oy­la­ka­bul­e­dil­miþ­ti.­­Brüksel / aa

Hýsarcýklýoðlu: Bu elbise bize artýk dar geliyor TÜRKÝYE O­d a­l ar­ ve­ Bor­s a­l ar­ Bir­l i­ð i (TOBB)­ Baþ­ka­ný­Ri­fat­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­A­na­ya­sa­nýn­ ye­ni­den­ ya­zýl­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni sa­vu­na­rak,­‘’Bu­el­bi­se­bi­ze­ar­týk­dar­ge­li­yor.­ Bü­tün­ bu­ el­bi­se­nin­ ye­ni­den­ di­zayn e­di­le­bil­me­si­nin­yo­lu,­mil­le­tin,­72­mil­yo­nun­ mu­ta­ba­kat­ söz­leþ­me­si­ o­lan­ A­na­ya­sa­dan­baþ­la­mak­týr.­Ye­ni­den­bir­a­na­ya­sa­yý­ ya­za­maz­sak,­ be­ra­ber­ mu­ta­ba­kat­ söz­leþ­me­si­ni,­bu­el­bi­se­bi­ze­dar­gel­me­ye­de­vam­e­der’’­de­di. Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­ Müs­ta­kil­Sa­na­yi­ci­ve­Ý­þa­dam­la­rý­ Der­ne­ði’nin­ (MÜ­SÝ­AD) top­-

lan­tý­sý­na­ ka­tý­la­rak­ bu­ra­da­ bir­ ko­nuþ­ma yap­tý.­Bu­gün­ler­de­her­ke­sin­bir­çý­pa­a­ra­dý­ð ý­n ý­ i­f a­d e­ e­d en­ Hi­s ar­c ýk­l ý­o ð­l u,­ þöy­l e ko­nuþ­tu:­ ’’E­ðer­ i­ki­ ta­ne­ çý­pa­ a­ra­ný­yor­sa, i­ki­ çý­pa­ güç­lü­ e­ko­no­mi­ ve­ ka­li­te­li­ de­mok­ra­si­dir.­ Bu­ i­ki­si­ bir­bi­ri­nin­ ay­rýl­maz bi­le­þe­ni...­ E­ko­no­mi­nin­ güç­lü­ ol­ma­sý­ný is­ti­yor­sak­de­mok­ra­si­nin­ka­li­te­si­ö­nem­li­dir.­De­mok­ra­si­nin­ka­li­te­si­ni­yu­ka­rý­da­is­ti­yor­san,­e­ko­no­min­güç­lü­ol­mak­zo­run­da.­O­nun­i­çin­ek­mek­le­hür­ri­yet­bir­bi­rin­den­ay­rýl­maz.­­kav­ga­e­der­sek­be­re­ket­gi­der.’’­Ri­fat­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­he­sap­ve­re­me­-

ye­nin­he­sap­so­ra­ma­ya­ca­ðý­ný,­de­mok­ra­si­nin­ va­tan­da­þýn­ ve­ bi­re­yin­ he­sap­ sor­ma­sý de­mek­ ol­du­ðu­nun­ al­tý­ný­ çiz­di.­ Sis­te­min bü­tün­va­tan­daþ­la­rý­de­fo­lu­ha­le­ge­tir­di­ði­ni­ sa­vu­nan­ Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­ þöy­le­ de­vam et­ti:­‘’Bu­el­bi­se­bi­ze­ar­týk­dar­ge­li­yor.­Bü­tün­ bu­ el­bi­se­nin­ ye­ni­den­ di­zayn­ e­di­le­bil­me­si­nin­ yo­lu,­ mil­le­tin,­ 72­ mil­yo­nun mu­ta­ba­kat­ söz­leþ­me­si­ o­lan­ A­na­ya­sa­dan baþ­la­mak­týr.­ Ye­ni­den­ bir­ A­na­ya­sa­yý­ ya­za­maz­sak,­be­ra­ber­mu­ta­ba­kat­söz­leþ­me­si­ni,­ bu­ el­bi­se­ bi­ze­ dar­ gel­me­ye­ de­vam e­der.­’’­­Ýstanbul / aa

n Mec­lis­Ge­nel­Ku­ru­lun­da,­Ça­lýþ­ma­ve­Sos­yal­Gü­ven­lik­Ba­ka­ný­Ö­mer­Din­çer­hak­kýn­da­ve­ri­len­gen­so­ru ö­ner­ge­si­nin­gö­rüþ­me­le­rin­de­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­tar­týþ­ma­sý,­yum­ruk­laþ­ma­lý­kav­ga­ya­dö­nüþ­tü.­Ö­ner­ge­sa­hi­bi o­la­rak­ko­nu­þan­MHP’li­Os­man­Dur­muþ’un­‘’He­le­be­yaz­ön­lük­lü­ler­yok­mu?­Ne­jat­Uy­gur’u­zi­ya­ret­et­mek is­te­yen­ha­ný­me­fen­di­ye,­‘Gül­ha­ne’ye­gel­me­yin’­de­miþ­ler.­Si­zi­be­yaz­ön­lük­lü­ler­si­zi,­3-5­ku­ru­þu­gö­rün­ce­ken­di­ni­zi­ne­sa­ný­yor­su­nuz?­Pey­gam­ber­o­la­rak­a­ný­lan­bir Baþ­ba­kan’ýn­e­þi­ni­na­sýl­ka­bul­et­mez­si­niz.­3-5­ku­ruþ­pa­ra­ný­za­mý­gü­ve­ni­yor­su­nuz?­Si­zin­mu­a­ye­ne­ha­ne­le­ri­ni­zi ka­p at­s ýn­da­bir­gö­r ün’’­þek­l in­d e­k i­söz­l e­r i­­ Genel Kurul'daki­kavganýn­fitilini­ateþledi.­Baþ­ba­kan­Re­cep Tay­yip­Er­do­ðan,­sa­taþ­ma­ol­du­ðu­ge­rek­çe­siy­le­söz­al­dý. Er­do­ðan,­‘’Her­þey­den­ön­ce­ar­ka­da­þý­mýz­pey­gam­ber­lik zin­ci­ri­nin­bit­ti­ði­ni­bil­mi­yor.­Son­pey­gam­be­rin,­Pey­gam­be­ri­miz­le­be­ra­ber­son­bul­du­ðu­nu­bil­mi­yor­ve­þe­ca­at­arz­e­der­ken­sir­ka­tin­söy­lü­yor.­Ön­ce­i­zan­sa­hi­bi­o­la­cak­sýn’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­MHP­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­Er­do­ðan’a­lâf­a­ta­rak­a­ya­ða­kalk­ma­la­rý­ü­ze­ri­ne,­AKP­mil­let­ve­kil­le­ri,­MHP­sý­ra­la­rý­na­doð­ru­yü­rü­dü.­TBMM­Baþ­kan­ve­ki­li­Gül­dal­Mum­cu,­ge­ri­li­min­art­ma­sý­ü­ze­ri­ne bir­le­þi­me­a­ra­ver­di.­Ve­ri­len­a­ra­da­mil­let­ve­kil­le­ri­nin söz­lü­tar­týþ­ma­sý,­yum­ruk­laþ­ma­ya­dö­nüþ­tü.­TBMM­Ý­da­re­A­mi­ri­Or­han­Er­dem’in,­kav­ga­yý­a­yýr­ma­ya­ça­lý­þýr­ken­yum­ruk­ye­di­ði­gö­rül­dü.­Yum­ruk­laþ­ma­ya­va­ran kav­ga­da,­AKP­Grup­Baþ­kan­ve­ki­li­Ay­þe­Nur­Bah­çe­ka­pý­lý­ve­MHP­Ýs­tan­bul­Mil­let­ve­ki­li­Dur­mu­þa­li­Tor­lak’ýn göz­lü­ðü­ký­rýl­dý.­Ya­þa­nan­kav­ga­da­ya­ra­la­nan­TBMM­Ý­da­re­A­mi­ri­Or­han­Er­dem,­te­da­vi­gör­dü­ðü­has­ta­ne­den ta­bur­cu­e­dil­di,­AKP­Bur­sa­Mil­let­ve­ki­li­A­li­Ko­yun­cu’nun­tet­kik­le­ri­i­se­sü­rü­yor.­­Ankara / aa

Eski Bakan Emasya Protokolünü savundu n AKP Ýs­tan­bul­Mil­let­ve­ki­li­Mu­rat­Ba­þes­gi­oð­lu,­7 gün­lük­Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­nýy­ken­E­mas­ya­Pro­to­ko­lüy­le­kar­þý­laþ­tý­ðý­ný­an­cak­pro­to­kol­de­im­za­sý­nýn­bu­lun­ma­dý­ðý­ný be­lir­te­rek,­‘’O­gü­nün­þart­la­rý­i­çe­ri­sin­de,­bu­plan­gel­sey­di,­o­nay­lan­ma­sý­i­çin­müs­te­þa­ra­yi­ne­yet­ki­ve­rir­dim’’ de­di.­Ba­þes­gi­oð­lu,­TBMM­Ge­nel­Ku­ru­lun­da,­TSK’nýn, A­den­Kör­fe­zi’nde­ki­gö­rev­sü­re­si­ni­u­za­tan­Baþ­ba­kan­lýk Tez­ke­re­si­nin­gö­rüþ­me­le­rin­de­sa­taþ­ma­ol­du­ðu­ge­rek­çe­siy­le­söz­al­dý.­Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný­ol­du­ðu­dö­nem­de­gün­de­me­ge­len­E­mas­ya­Pro­to­ko­lü’nde,­ken­di­si­nin­de­ðil, ba­kan­lýk­müs­te­þa­rý­Te­o­man­Ü­nü­san’ýn­im­za­sý­nýn­bu­lun­du­ðu­nu­bil­di­ren­Ba­þes­gi­oð­lu,­‘’30­Ha­zi­ran­1997’de Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­gö­re­vi­ne­gel­dim.­O­dö­nem­de­Em­ni­yet­i­le­as­ker­ler­a­ra­sýn­da­son­de­re­ce­çe­kiþ­me­var­dý. Em­ni­yet­da­i­re­baþ­kan­la­rý­tu­tuk­lan­mýþ,­Em­ni­yet’in­a­ðýr si­lâh­la­rý­is­te­ni­yor,­Em­ni­ye­ti­al­ter­na­tif­si­lâh­lý­güç­gi­bi gös­te­ril­me­ko­nu­su­var...­Do­la­yý­sýy­la­i­ki­gü­ven­lik­gü­cü a­ra­sýn­da­mu­az­zam­çe­kiþ­me­var’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ba­þes­gi­oð­lu,­7­Tem­muz­da­im­za­la­nan­pro­to­ko­lün,­54.­Hü­kü­met­dö­ne­min­de­ol­gun­laþ­tý­rýl­dý­ðý­ný,­pa­ra­fe­e­di­le­rek, im­za­nok­ta­sý­na­gel­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­­Ankara / aa

Nabucco istediðimiz þekilde ilerliyor

GEÇMÝÞ OLSUN Seminere Davet

MÜSÝAD Genel Baþkaný

Ömer Cihad Vardan

Konu Konuþmacý Tarih Yer Adres

KARS

: Risâle-i Nur'un Ehemmiyeti : Nejat Eren (Gazeteci-Yazar) : 6 Þubat 2010 Cumartesi : Kars Yeni Asya Temsilciliði : Yeni Mahalle Meydan Sokak No: 21 Kat: 4 - KARS

'ýn

baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

y

Konferansa Davet

ADANA

Yeni Asya Gazetesi Adana Temsilciliði tarafýndan düzenlenen konferansa teþriflerinizi bekleriz. Konu : Mânâ-yý Harfi ( Varlýklarýn dili) Konuþmacý : Dr. Hakan Yalman Tarih : 5 Þubat 2010 Cuma Saat: 19.30 Yer : Baraj yolu 4., 5 Durak Zübeyir Gündüzalp Apt. Not: Bayanlara yer ayrýlmýþtýr.

n E­n er­j i­ ve­ Ta­b iî Kay­nak­lar­Ba­ka­ný­Ta­ner­Yýl­dýz,­nük­le­er­e­ner­j i­y i­ Tür­k i­y e’ye mut­la­ka­ka­zan­dýr­mak ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­te­rek, “Si­nop’la­a­lâ­ka­lý­gi­ri­þim­le­ri­miz­de­de­vam e­di­yor.­Ba­kan­Ta­ner Yýl­dýz,­Tür­ki­ye­Ýn­þa­at Sa­na­yi­ci­le­ri­Ýþ­ve­ren Sen­di­ka­sý’nýn­ge­lenek­sel­top­lan­tý­sý­na­ka­týl­dý. 2010­yý­lý­nýn­mut­la­ka nük­le­er­e­ner­jiy­le­a­lâ­ka­lý­bir­ham­le­yý­lý­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yo­rum.”­de­di.­Ba­kan­Yýl­dýz,­Na­buc­co pro­je­sin­de­de­tak­vi­min­is­te­dik­le­ri­þe­kil­de i­l er­l e­d i­ð i­n i­söy­l e­d i. Ankara / cihan


5

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

HABER HABERLER

BAÞKENT YAZILARI

EMASYA, MGSB ve AKP CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

m­ni­yet–a­sâ­yiþ­yar­dým­laþ­ma­“E­MAS­YA Pro­to­ko­lü”­i­le­bu­na­e­sas­teþ­kil­e­den­ve “kýr­mý­zý­ki­tap”­o­la­rak­bi­li­nen­Mil­lî­Gü­ven­lik­Si­ya­set­Bel­ge­si­“MGSB”nin­re­vi­ze­e­di­le­ce­ði­ha­ber­le­ri­ü­ze­ri­ne­baþ­la­yan­tar­týþ­ma­lar, çar­pý­cý­bir­du­ru­mu­or­ta­ya­çý­kar­dý.­ Ger­çek­ þu­ ki­ hü­kû­me­tin­ mev­zu­at­ta­ kal­dýr­ma­yý­ dü­þün­dü­ðü­ “E­MAS­YA­ pro­to­ko­lü”nün­ te­m e­l i­n i­ MGSB­ o­l uþ­t u­r u­y or.­ Bu bel­ge­nin­her­beþ­yýl­da­bir­ru­tin­o­la­rak­gün­cel­leþ­ti­ril­di­ði­be­lir­ti­li­yor.­ Bi­lin­di­ði­ gi­bi­ Baþ­ba­kan­ ve­ si­ya­sî­ ik­ti­da­ra ya­kýn­ med­ya,­ da­ha­ ön­ce­ AKP­ hü­kû­me­ti­nin “iç­teh­dit”­say­dý­ðý­“ir­ti­ca”­baþ­lý­ðý­nýn­kal­dý­rý­la­ca­ðý­na­ da­ir­ i­þâ­ret­ler­ ve­ri­li­yor.­ Lâ­kin­ MGK Ge­nel­ Sek­re­ter­li­ði’nce­ ya­zý­lan­ “bel­ge”nin, Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý,­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý,­Ý­çiþ­le­ri­ Ba­kan­lý­ðý’nýn­ ya­ný­ ­sý­ra­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­kan­lý­ðý,­Mil­lî­Ýs­tih­ba­rat­Teþ­ki­lâ­tý’nýn­gö­rüþ­le­rin­den­o­luþ­tu­ðu­ve­yi­ne­MGK­ta­ra­fýn­dan­o­na­yýy­la­hü­kû­me­tin­ö­nü­ne­ge­le­ce­ði­na­za­ra­a­lýn­dý­ðýn­da,­ “ye­ni­ bel­ge”­ hak­kýn­da­ ih­ti­yat­lý bek­le­yiþ­de­vam­e­di­yor.­

E

TEREDDÜT VEREN CÜMLELER Ni­te­kim­ “bö­lü­cü­lük”­ ve­ “a­þý­rý­ sol”un­ ya­ný sý­ra­ “ir­ti­ca”nýn­ da­ Tür­ki­ye’nin­ gü­ven­li­ði­ni

teh­dit­e­den­te­mel­un­sur­la­rýn­ba­þýn­da­sa­yýl­dý­ðý­ mev­cut­ MGSB,­ bu­ hü­kû­met­ dö­ne­min­de ha­zýr­lan­mýþ.­24­E­kim­20005’te­ Mil­lî­Gü­ven­lik­ Ku­ru­lu’nda­ (MGK) ka­bul­ e­dil­miþ­ ve­ pe­þin­den­ 20­ Mart­ 2006’da­ki­ Ba­kan­lar­ Ku­ru­lu’nda­ka­rar­laþ­tý­rý­lýp­yü­rür­lü­ðe­ko­nul­muþ… Hâ­len­yü­rür­lük­te­ki­met­nin­2005’te­ken­di­le­ri­ ta­ra­fýn­dan­ ha­zýr­lan­dý­ðý­ný­ ik­rar­ e­den­ hü­kû­met­söz­cü­sü­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Ce­mil­ Çi­çek’in,­ Baþ­ba­kan’ýn­ söz­ko­nu­su­ bel­ge­nin­ “de­ðiþ­ti­ri­le­ce­ði”­ ve­ “ir­ti­ca”nýn­ “iç­ teh­dit”ten­çý­ka­rý­la­ca­ðý­hak­kýn­da­ki­so­ru­la­ra,­“Beþ yýl­da­bir­za­ten­göz­den­ge­çi­ri­lir;­bu­ko­nu­da­il­gi­li­ bö­lüm­le­rin­ gö­rüþ­le­ri­ ge­le­cek­ ve­ sü­re­cin iþ­le­yi­þin­den­ son­ra­ bir­ me­tin­ or­ta­ya­ çý­ka­cak” söz­le­ri­de­bu­nu­or­ta­ya­ko­yu­yor.­ Ke­za­ E­MAS­YA­ Pro­to­ko­lü”nün­ kal­dý­rýl­ma­sýn­da­ da­ ben­zer­ bir­ çar­pýt­ma­ var.­ Yi­ne 2005­yý­lýn­da­hü­kû­met­ta­ra­fýn­dan­gün­cel­le­nen­ bu­ “pro­to­kol”da­ iç­ gü­ven­li­ðin­ teh­li­ke­li ol­du­ðu­ du­rum­lar­da­ as­ke­rin­ kul­la­ný­mý­na­ i­liþ­kin­i­bâ­re­ler­yer­a­lý­yor.­ Dev­let­ Ba­ka­ný­ o­lan­ Mu­rat­ Ba­þes­ki­oð­lu da,­ “pro­to­kol”un­ Ý­çiþ­le­ri­ Ba­kan­lý­ðý­ dö­ne­min­de­im­za­lan­dý­ðý­ný­söy­lü­yor;­ve­“a­sa­yiþ­o­lay­l a­r ýn­d a­ as­k e­r in­ kul­l a­n ý­m ý”nýn­ “pro­t o­kol”de­bu­lun­du­ðu­nu­be­lir­ti­yor.­ Ön­ce­ki­ gün­ Mec­lis’te­ki­ ko­nuþ­ma­sýn­da, “E­MAS­YA­ plâ­ný,­ Tür­ki­ye’nin­ meþ­ru­ gü­ven­lik­ güç­le­ri­nin­ a­ra­sýn­da­ki­ ko­or­di­nas­yon­ ve­ iþ bir­li­ði­ni­en­yük­sek­se­vi­ye­ye­çý­kar­ma­nýn­ya­sal da­ya­na­ðý­o­lan­bir­pro­to­kol­dür”­di­yen­Ba­þes­ði­oð­lu,­“Ýl­Ý­da­re­si­Ka­nu­nu’nun­11/d­mad­de­si”ni­ ya­sal­ da­ya­nak­ o­la­rak­ gös­te­ri­yor.­ Mad­de­nin­ ö­zü­nü,­ “il­ va­li­si­nin­ böl­ge­sin­de­ çý­kan top­lum­sal­ o­lay­la­rý­ ken­di­ gü­cüy­le­ üs­te­sin­den ge­le­me­di­ði­tak­dir­de­kuv­vet­ta­lep­et­me­si”­o­la­-

‘‘

Umarýz, EMASYA plâný, MGSB ve 35. madde, týpký 12 Eylül darbesi “anayasasý”na derc edilen ve 28 yýldýr bir türlü deðiþtirilmeyen darbeleri ve darbecileri koruyan “geçici 15. madde” gibi sürüncemede býrakýlmaz. Siyasî malzeme ve oyalama aracý olarak istimal edilmez.

rak­ tâ­rif­ e­den­ Ý­çiþ­le­ri­ es­ki­ Ba­ka­ný,­ as­ke­rin ken­di­li­ðin­den,­va­li­den­i­zin­al­ma­dan­top­lum­sal­o­lay­la­ra­mü­da­ha­le­e­de­me­ye­ce­ði­ni­be­lir­te­rek­il­gi­li­mad­de­yi­o­ku­yor: “Top­lum­sal­o­lay­la­rýn­þe­kil­de­ðiþ­ti­re­rek­bir­çok­böl­ge­de­ge­niþ­halk­kit­le­le­ri­ne­yay­gýn­laþ­ma­sý,­ þid­de­te,­ kat­li­a­ma­ ve­ a­na­ya­sal­ dü­ze­ni boz­ma­ya­yö­nel­me­si­du­ru­mun­da;­Ýl/Ýl­çe­Gü­ven­lik­ Ko­or­di­nas­yon­ Ko­mis­yo­nu,­ o­la­ða­nüs­tü­ve­i­ve­di­lik­le­top­la­nýr.­Bu­gi­bi­du­rum­lar­da E­MAS­YA­Ko­mu­tan­lýk­la­rý­ (böl­ge/ta­li) o­lay­la­rý­ya­ki­nen­ta­kip­e­der­ve­bir­lik­le­rin­ha­zýr­lýk­la­rý­ný­ta­mam­lar.­O­lay­la­ra­mü­da­ha­le­e­de­bi­le­cek top­lan­ma­ böl­ge­le­rin­de,­ bir­lik­le­ri­ ha­zýr­ bu­lun­du­rur.­ O­lay­la­rýn­ ge­liþ­me­si­ni­ de­ðer­len­di­rir.­Baþ­ta­mül­kî­a­mir­ler­ol­mak­ü­ze­re­il­gi­li­ka­de­me­le­re­bil­gi­ve­rir­ve­ge­cik­me­nin­ya­ra­ta­ca­ðý­mah­zur­la­rý­or­ta­dan­kal­dýr­mak­i­çin­o­lay­la­ra­mü­da­ha­le­e­der.”

BÝR BAÞKA DÖNEME KALMASIN! Bu­ du­rum,­ yüz­bin­ler­ce­ va­tan­da­þýn­ fiþ­len­me­sin,­“ir­ti­ca­cý”­di­ye­dam­ga­la­nýp­mað­dur­e­dil­me­si­ne­ se­be­bi­yet­ ve­ren,­ e­mel­ hak­ ve­ öz­gür­lük­le­ri­ ih­lâl­ e­den­ ve­ hiç­bir­ de­mok­ra­tik hu­kuk­ dev­le­ti­ne­ ya­kýþ­ma­yan,­ pro­to­kol’ün dü­zel­ti­le­ce­ði­ne­da­ir­te­red­düt­le­ri­art­tý­rý­yor.­ Ýk­ti­da­ra­ ge­li­þi­nin­ se­ki­zin­ci­ yý­lýn­da­ ve­ hü­kû­me­ti­nin­pro­to­ko­lü­ye­ni­den­im­za­la­ma­sýn­dan­beþ­yýl­son­ra­“E­MAS­YA­pro­to­ko­lü­di­ye bir­ þey­ o­la­maz,­ ol­ma­ya­cak,­ bu­nun­ a­dý­mý­ný a­tý­yo­ruz,­ a­ta­ca­ðýz”­ di­yen­ Baþ­ba­kan’ýn,­ he­men­ pe­þin­den­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­lar,­ doð­ru­su so­ru­ i­þâ­ret­le­ri­ne­ yol­ a­çý­yor.­ “Za­ten­ bu­ bir pro­to­kol,­ ka­nun­ fi­lan­ de­ðil.­ Ka­nun,­ Ge­nel­kur­may,­ Ý­çiþ­le­ri­ bu­ra­da­ müþ­te­rek­ bir­ ça­lýþ­ma­ya­par.­Ya­sal­dü­zen­le­me­ge­re­ki­yor­sa­ya­sal­ dü­zen­le­mem­ ya­pa­ca­ðýz”­ cüm­le­si,­ “pro­to­kol”ün­kal­dý­rý­lýp­ye­ri­ne­“ya­sa”nýn­ko­nu­la­ca­ðý­is­tif­ha­mý­ný­ver­di­ri­yor.­ Di­ðer­yan­dan­Er­do­ðan’ýn,­dar­be­le­re­ge­rek­çe­ gös­te­ri­len­ TSK­ Ýç­ Hiz­met­ Ka­nu­nu’nun 35.­ mad­de­si­ hak­kýn­da,­ “ya­ bu­ dö­nem­ ve­ya da­ha­ son­ra”­ de­me­si,­ Baþ­ba­kan’ýn­ ka­mu­o­yu­na­ yö­ne­lik­ “ka­rar­lý­lýk”­ me­saj­la­rý­nýn­ ak­si­ne, AKP­ik­ti­da­rý­nýn­bü­tün­bu­hu­sus­lar­da­“be­lir­siz­lik­göl­ge­si”ni­sür­dü­ren­bir­ký­rýl­gan­lýk­i­çin­de­ol­du­ðu­nu­e­le­ve­ri­yor.­ U­ma­rýz,­E­MAS­YA­plâ­ný,­MGSB­ve­35.­mad­de,­týp­ký­12­Ey­lül­dar­be­si­“a­na­ya­sa­sý”na­derc­e­di­len­ve­28­yýl­dýr­bir­tür­lü­de­ðiþ­ti­ril­me­yen­dar­be­le­ri­ve­dar­be­ci­le­ri­ko­ru­yan­“ge­çi­ci­15.­mad­de” gi­bi­sü­rün­ce­me­de­bý­ra­kýl­maz.­Si­ya­sî­mal­ze­me ve­o­ya­la­ma­a­ra­cý­o­la­rak­is­ti­mal­e­dil­mez. AB’nin­de­her­fýr­sat­ta­di­le­ge­tir­di­ði­söz­ko­nu­su­ de­ði­þik­lik­ler­ ve­ dü­zen­le­me­ler­ ký­sa­ za­man­da­ha­ya­ta­ge­çi­ri­lir…

Albay Gençoðlu hakkýnda tutuklama kararý

n KAPATILAN DTP’nin­es­ki­mil­let­ve­kil­le­ri Ah­met­Türk­ve­Ay­sel­Tuð­luk,­a­vu­kat­la­rý Meh­met­Nu­ri­Öz­men­i­le­gel­dik­le­ri­An­ka­ra Ad­li­ye­sin­de,­Di­yar­ba­kýr’da­hak­la­rýn­da­yü­rü­tü­len­so­ruþ­tur­ma­lar­kap­sa­mýn­da­ta­li­mat­la­i­fa­de­ver­di.­Türk­ve­Tuð­luk’un­i­fa­de­si­ni,­ö­zel yet­ki­li­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Ha­kan­Yük­sel­al­dý.­Türk­ve­Tuðluk­mahkeme­çýkýþý­basýnýn soruluraný­cevapladý.­DTP’nin­es­ki­Ge­nel Baþ­ka­ný­Ah­met­Türk,­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet Baþ­sav­cý­lý­ðý­nýn,­Ba­rýþ­ve­De­mok­ra­si­Par­ti­si­nin­(BDP)­1.­O­la­ða­nüs­tü­Kon­gre­si­i­le­il­gi­li so­ruþ­tur­ma­baþ­lat­ma­sý­ný,­‘’Bu­gü­ne­ka­dar gör­dü­ðü­müz­bir­man­za­ra­nýn­de­va­mý.­Her ko­nuþ­tu­ðu­muz­da­da­va­a­çý­lý­yor’’­söz­le­riy­le de­ðer­len­dir­di.­Ay­sel­Tuð­luk­i­se­Di­yar­ba­kýr’da­yap­tý­ðý­çe­þit­li­ko­nuþ­ma­la­ra­i­liþ­kin­yü­rü­yen­11­so­ruþ­tur­may­la­il­gi­li­i­fa­de­ver­di­ði­ni bil­dir­di.­Tuð­luk,­BDP­hak­kýn­da­ki­so­ruþ­tur­ma­ya­i­liþ­kin­so­ru­ü­ze­ri­ne,­‘’Hep­ya­þa­dý­ðý­mýz þey­ler.­Ye­ni­þey­ler­de­ðil’’­de­di.­­Ankara / aa

Orduda, suç ve suçlular varsa gereði yapýlmalý n MHP Ýz­mir­Mil­let­ve­ki­li­Er­dal­Si­pa­hi,­or­du­da,­suç­ve­suç­lu­lar­var­sa­ge­re­ði­nin­ya­pýl­ma­sý­ný­is­te­ye­rek,­‘’An­cak,­bun­la­rý­fýr­sat­bi­le­rek,­or­du­nun­ta­ma­mý­na­sal­dýr­mak,­ha­ya­sýz­lýk­týr’’­de­di.­­TBMM­Ge­nel­Ku­ru­lun­da, Türk­Si­lah­lý­Kuv­vet­le­ri­(TSK)­de­niz­un­sur­la­rý­nýn,­A­den­Kör­fe­zi,­So­ma­li­ka­ra­su­la­rý­ve a­çýk­la­rý,­A­rap­De­ni­zi­ve­mü­ca­vir­böl­ge­ler­de­ki­gö­rev­sü­re­si­ni­1­yýl­da­ha­u­za­tan­Baþ­ba­kan­lýk­Tez­ke­re­si­nin­gö­rüþ­me­le­ri­sý­ra­sýn­da MHP­gru­bu­a­dý­na­söz­a­lan­Si­pa­hi,­tez­ke­reye­itiraz­etti.­Son­darbe­tartýþmalarýnýna de­deðinen­Si­pa­hi,­‘’Bu­or­du­bi­zim­or­du­muz­dur,­Pey­gam­ber­o­ca­ðý­or­du­dur."­dedi. Böy­le­bü­yük­bir­ca­mi­a­da,­ki­þi­sel­ku­sur­lar, ha­ta­lar,­suç­ve­suç­lu­lar­var­sa­ge­re­ði­nin­ya­pýl­ma­sý­ný­is­te­di.­­­Ankara / aa

Sincan Hakimi Kaçmaz’dan Özdabak’a þimdi de tazminat dâvâsý n KARÝKATÜRÝSTÝMÝZ Ýb­ra­him­Öz­da­bak’a,­bir­ka­ri­ka­tü­rün­de­‘tank­ü­ze­rin­de­çiz­di­ði­ha­kim’­se­be­biy­le­Sin­can­1.­A­ðýr­Ce­za­Ha­ki­mi­Os­man­Kaç­maz­ta­ra­fýn­dan­ma­ne­vî­taz­mi­nat­dâ­vâ­sý­a­çýl­dý.­Ay­ný­ka­ri­ka­tür­se­be­biy­le­ga­ze­te­miz Ým­ti­yaz­Sa­hi­bi­Meh­met­Kut­lu­lar’da­dâ­vâ­ko­nu­su­ol­du. Ka­mu­o­yun­da­“ka­yýp­tril­yon”­dâ­vâ­sý­o­la­rak­bi­li­nen­ha­zýr­lýk so­ruþ­tur­ma­sý­i­le­il­gi­li­o­la­rak­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül­hak­kýn­da­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðýn­ca­ve­ri­len­ta­kip­siz­lik ka­ra­rý­na­ya­pý­lan­i­ti­raz­ü­ze­ri­ne­ver­di­ði­“ta­kip­siz­lik­ka­ra­rý­nýn kal­dý­rýl­ma­sý­na­da­ir­ka­ra­rý­nýn”­ka­mu­o­yun­da­du­yul­ma­sý­nýn ar­dýn­dan­bir­çok­ya­zý­lý­ve­gör­sel­ba­sýn­da­ko­nuy­la­il­gi­li­ha­ber,­ma­ka­le,­e­leþ­ti­ri,­vb.­ya­yýn­lar­ya­pýl­mýþ­tý.­Ko­nuy­la­il­gi­li o­la­rak­ka­ri­ka­tü­ris­ti­miz­Ýb­ra­him­Öz­da­bak­da­21.05.2009 ta­ri­hin­de­bah­se­ko­nu­ka­ra­ra­yö­ne­lik­e­leþ­ti­ri­sin­de­cüb­be­li bir­ha­ki­mi­as­ke­ri­tan­kýn­ü­ze­rin­de­çiz­miþ,­tan­ký­da­Sin­can Bul­va­rý­ve­Er­ge­ne­kon­Bul­va­rý­o­la­rak­i­ki­ok­a­ra­sýn­da­gös­ter­miþ­ti.­Bu­ka­ri­ka­tür­den­do­la­yý­Öz­da­bak­hak­kýn­da­20­bin li­ra­lýk­ma­ne­vî­taz­mi­nat­dâ­vâ­sý­a­çýl­dý.­Dâ­vâ,­Sin­can­2.­As­li­ye­Hu­kuk­Mah­ke­me­sin­de­23­Mart­2010­ta­ri­hin­de­gö­rü­le­cek.­Ay­ný­ka­ri­ka­tür­do­la­yý­sýy­la­çi­ze­ri­hak­kýn­da­da­ha­ön­ce de­ce­za­dâ­vâ­sý­a­çýl­mýþ­ve­ilk­du­ruþ­ma­sý­30­A­ra­lýk­2009­ta­ri­hin­de­ya­pýl­mýþ­tý.­Os­man­Kaç­maz,­son­o­la­rak­Te­le­ko­mü­nü­kas­yon­Ý­le­ti­þim­Baþ­kan­lý­ðý­na­ya­pýl­mak­is­te­nen­bas­kýn­la­da­gün­de­me­gel­miþ­ti. Ýstanbul / Yeni Asya

Habur Kapýsý’nda kazý baþlatýldý

n MAHKEMECE hak­kýn­da­tu­tuk­la­ma­ka­ra­rý­ ve­ri­len­ Es­ki­þe­hir­ Jan­dar­ma­ A­lay­ Ko­mu­ta­ný­Ký­dem­li­Al­bay­Re­cep­Gen­çoð­lu’nun­i­zin­de­bu­lun­du­ðu­ve­he­nüz­ad­li­ye­ye­git­me­di­ði­bil­di­ril­di.­Ký­dem­li­Al­bay­Gen­çoð­lu’nun a­vu­ka­tý­ E­rol­ Hal­ka,­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­ þu an­da­ i­zin­de­ o­lan­ mü­vek­ki­liy­le­ bir­lik­te­ ol­duk­la­rý­ný,­1-2­sa­at­i­çin­de­ad­li­ye­ye­gi­de­cek­le­ri­ni­ söy­le­di.­ Hal­ka,­ Al­bay­ Gen­çoð­lu’nun bu­ra­da­ki­iþ­lem­le­ri­nin­ar­dýn­dan­as­ke­ri­ce­za­e­vi­ne­ gön­de­ri­le­ce­ði­ni­ söz­le­ri­ne­ ek­le­di.­ Er­zu­rum­Ö­zel­Yet­ki­li­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­nýn ta­li­ma­tý­ü­ze­ri­ne­Es­ki­þe­hir’de­27­O­cak­ta­gö­zal­tý­na­ a­lý­nan­ ve­ 31­ O­cak­ta­ gö­tü­rül­dü­ðü Er­zu­rum’da­ mah­ke­me­ce­ tu­tuk­suz­ yar­gý­lan­mak­ü­ze­re­ser­best­bý­ra­ký­lan­Ký­dem­li­Al­bay­Gen­çoð­lu­hak­kýn­da­ve­ri­len­ka­ra­ra,­Er­zu­rum­Ö­zel­Yet­ki­li­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­i­ti­raz­ et­miþ,­ sav­cý­nýn­ i­ti­ra­zý­ný­ ye­rin­de­ bu­lan mah­ke­me,­ Al­bay­ Gen­çoð­lu­ hak­kýn­da­ tu­tuk­la­ma­ka­ra­rý­ver­miþ­ti. Eskiþehir / aa

Eski DTP’li Türk ve Tuðluk talimatla ifade verdi

Dâvâ, Sincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 23 Mart’ta görülecek.

Ulusal Statejik Araþtýrmalar Kurulu Baþkaný Sedat Laçiner, darbe planlarýna iliþkin Türkiye'nin kesintisiz bir darbeler dönemi yaþadýðýna dikkat çekti.

‘Asker hiçbir zaman kýþlaya dönmedi’ USAK BAÞKANI SEDAT LAÇÝNER, “ASKER KIÞLASINA DÖNMÜÞ DEÐÝL, AKSÝNE SÝYASETÝN VE HAYATIN TAM ÜZERÝNDE OTURUYOR” DEDÝ. ULUSAL Stra­te­jik­A­raþ­týr­ma­lar­Ku­ru­mu (U­SAK)­ Baþ­ka­ný­Se­dat­La­çi­ner,”Tür­ki­ye’de­ki­ya­sal­ve­ku­rum­sal­ya­pý­dar­be­le­rin ü­rü­nü­dür­ve­bun­lar­yer­li­ye­rin­de­dur­du­ðu sü­re­ce­fi­i­li­dar­be­de­vam­e­de­cek­tir.­Fark et­me­sek­de,­bi­linç­siz­ce­iç­sel­leþ­tir­miþ­ol­sak da­ke­sin­ti­siz­bir­dar­be­dü­ze­ni­ni­ya­þý­yor” de­di.­Tür­ki­ye’de­as­ke­rin­si­ya­se­te­mü­da­ha­le­sin­de­u­lus­la­ra­ra­sý­þart­lar­dan­çok­Tür­ki­ye’ye­öz­gü­di­na­mik­le­rin­et­ki­li­ol­du­ðu­na dik­kat­çe­ken­La­çi­ner,­el­bet­te­‘so­ðuk­sa­vaþ, A­me­ri­kan­mü­da­ha­le­si’­gi­bi­ko­lay­laþ­tý­rý­cý dýþ­un­sur­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­nu­be­lirt­ti. La­çi­ner,­Men­de­res­ve­ar­ka­daþ­la­rý­nýn­i­dam­e­dil­me­si­gi­bi­suç­la­rý­salt­dýþ­ne­den­le­re­yük­le­ye­rek­bu­i­þin­so­rum­lu­lu­ðun­dan ko­lay­ko­lay­ka­çý­la­ma­ya­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti. Tür­ki­ye’de­ki­dar­be­plan­la­rý­ný­de­ðer­len­di­ren­La­çi­ner,­çar­pý­cý­i­fa­de­ler­kul­lan­dý.­ Laçiner,­Tür­ki­ye’de­dar­be­ci­le­rin­sa­de­ce Mec­lis’i­sin­dir­mek­le­kal­ma­dý­ðý­ný­po­lis, MÝT,­yar­gý,­med­ya,­ü­ni­ver­si­te,­e­ko­no­mi, si­vil­bü­rok­ra­si­ve­ha­ya­týn­di­ðer­tüm­a­lan­-

la­rý­ný­da­sin­dir­di­ði­ni­be­lirt­ti.­Hal­ka­ve­si­ya­se­te­sü­rek­li­o­la­rak­“40­sa­týr­mý,­40­ka­týr mý”­se­çi­mi­nin­da­ya­týl­dý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren La­çi­ner,­“Her­dar­be­son­ra­sýn­da­a­na­ya­sa ve­ya­sa­lar­de­ðiþ­ti­ril­miþ,­ya­sa­la­rýn­çe­þit­li yer­le­ri­ne­dar­be­le­ri­meþ­ru­laþ­tý­rý­cý­ve­ka­lý­cý ha­le­ge­ti­ren­mad­de­ler­ser­piþ­ti­ril­miþ,­ay­rý­ca­ye­ni­ku­rum­lar­ih­das­e­dil­miþ­tir.­Ar­týk dar­be­ci­le­ri­yar­gý­la­mak­müm­kün­ol­ma­dý­ðý gi­bi,­on­la­rý­ve­fi­kir­le­ri­ni­sa­vu­na­cak­ku­ral ve­ku­rum­lar­da­var­dýr.­Bun­dan­son­ra­dar­be­yap­mak­de­ðil,­dar­be­le­re­kar­þý­çýk­mak va­ta­na­i­ha­net­ve­re­ji­me­kar­þý­çýk­mak­týr. Böy­le­ce­dar­be­ler­ku­rum­sal­laþ­mýþ,­meþ­ru­laþ­tý­rýl­mýþ­týr.­Bu­nun­i­çin­ka­nýt­a­ra­ma­ya ge­rek­yok,­e­li­miz­de­ki­a­na­ya­sa,­ya­sa­la­rý­mý­zýn­pek­ço­ðu,­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­gi­bi­pek­çok­ku­rum­27­Ma­yýs­ve­12­Ey­lül’ün­ü­rü­nü­dür.­‘E­mas­ya’,­‘Ba­tý­Ça­lýþ­ma Gru­bu’­gi­bi­pek­çok­dü­zen­le­me­de­28­Þu­bat’tan­ya­di­gâr­dýr.­Bu­tab­lo­i­çin­de­dar­be­ler­dö­ne­mi­nin­bit­ti­ði­ni­söy­le­mek­müm­kün­de­ðil­dir”diye­konuþtu.­­Ankara / cihan

DARBECÝLÝK BÝR GELENEK OLARAK SÜRÜYOR DARBECÝLÝÐÝN adet olduðunu dile getiren Laçiner, eski bir Türk geleneði olduðunu belirterek “Bu ülkede devlet baþkanlarýný kendi askerleri eliyle devirmek, onlara hakaret etmek ve hatta onlarý eziyetler içinde öldürmek adettendir.” dedi. Osmanlý’dan kalan bu mirasýn Cumhuriyet’le ortadan kalkmadýðýný dile getiren Laçiner þöyle dedi: “Nitekim bunu baþaramayan Menderes Hükümeti bunun bedelini çok aðýr bir þekilde ödemiþtir ve Baþbakan ile iki bakaný hakaretler edilerek, týpký Osmanlý padiþahlarý gibi katledilmiþlerdir. Bundan sonra da gelenek hiç bozulmadan bugüne kadar devam etmiþtir. 12 Mart 1971’de muhtýra ile hükümet deðiþtirilmiþtir, 12 Eylül’de ordu, ülkenin üzerinden tank paletleriyle geçmiþtir. 28 Þubat (1997) ise post-modern darbe olarak tarihe geçmiþtir. Bu tabloya bakýldýðýnda Türkiye’de askeri darbeler döneminin bittiðini düþünemeyiz."

n DÝYARBAKIR Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­nýn,­yurt­dý­þýn­da ya­þa­yan­ve­bir­dö­nem­böl­ge­de­ter­cü­man­lýk­yap­tý­ðý­i­le­ri sü­rü­len­Yýl­dý­rým­Beð­ler’in­ba­sýn­da­yer­a­lan­id­di­a­la­rý­ü­ze­ri­ne­baþ­lat­tý­ðý­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­Ha­bur­Sý­nýr­Ka­pý­sý’nda­ka­zý­baþ­la­týl­dý.­Di­yar­ba­kýr­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­nýn­baþ­lat­tý­ðý­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da,­1990’lý­yýl­lar­da­Si­lo­pi’de­ba­zý­ki­þi­le­rin­öl­dü­rül­me­siy­le­il­gi­li­o­la­rak­Ha­bur­Sý­nýr­Ka­pý­sý­a­týþ­a­la­ný­mev­ki­sin­de­Si­lo­pi­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­lý­ðýn­ca­bir­sü­re­ön­ce­baþ­la­tý­lan­ke­þif­ça­lýþ­ma­la­rýn­dan­son­ra­ka­zý­ya­pý­la­cak­a­lan­lar­be­lir­len­di.­Ka­zý­la­cak­yer­le­rin­be­lir­len­me­siy­le­bu­sa­bah­Si­lo­pi­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Na­zir Kuþ,­be­ra­be­rin­de­Þýr­nak­Ba­ro­Baþ­ka­ný­Nu­þi­re­van­El­çi,­a­vu­kat­lar­Ka­mil­Öz­de­mir­ve­Na­zan­Bir­lik’in­ka­tý­lý­mý­i­le ka­zý­ça­lýþ­ma­sý­baþ­la­dý.­Þýr­nak­Ýl­Ö­zel­Ý­da­re­si­ne­a­it­4­iþ­ma­ki­ne­si­nin­kaz­dý­ðý­a­lan­da­yo­ðun­gü­ven­lik­ted­bir­le­ri­a­lýn­dý. Di­yar­ba­kýr­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý,­Beð­ler’in­ga­ze­te­ler­de çý­kan­id­di­a­sý­ný­suç­du­yu­ru­su­o­la­rak­ka­bul­e­dip,­bir­sü­re ön­ce­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­Si­lo­pi­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na­ya­zý­yaz­dý.­Ya­zý­da,­Beð­ler’in­ba­zý­ki­þi­le­rin­He­zil Ça­yý’na­a­ya­ðý­na­taþ­ve­ya­a­ðýr­bir­þey­bað­la­na­rak­a­týl­dý­ðý yö­nün­de­ki­id­di­a­la­rý­ü­ze­ri­ne­söz­ko­nu­su­böl­ge­de­ka­zý­ya­pýl­ma­sý­is­ten­miþ­ti.­­Beð­ler’in­ba­zý­ba­sýn­ya­yýn­or­gan­la­rýn­da­yer­a­lan­i­fa­de­le­rin­de,­iþ­a­dam­la­rý­Ha­lil­Bir­lik­ve­Meh­met­Bil­giç’in­Si­lo­pi’de­te­rör­ör­gü­tü­PKK’ya­yar­dým­ve­ya­tak­lýk­et­ti­ði­ge­rek­çe­siy­le­öl­dü­rü­lüp­gö­mül­dü­ðü­i­le­ri­sü­rül­müþ­tü.­Bu­i­fa­de­ler­ü­ze­ri­ne,­Bir­lik­ve­Bil­giç’in­ya­kýn­la­rý sav­cý­lý­ða­baþ­vu­ra­rak­id­di­a­la­rýn­a­raþ­tý­rýl­ma­sý­ný­ta­lep­et­ti. Sav­cý­lýk,­a­i­le­le­rin­baþ­vu­ru­su­nu­da­so­ruþ­tur­ma­dos­ya­sý­na ek­le­di.­Di­yar­ba­kýr­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­nýn­ta­li­ma­tý­ü­ze­ri­ne­ge­çen­yýl,­1990’lý­yýl­lar­da­öl­dü­rü­len­ba­zý­ki­þi­le­rin ku­yu­la­ra­a­týl­dý­ðý­id­di­a­sý­ü­ze­ri­ne,­Þýr­nak’ýn­Si­lo­pi­il­çe­sin­de­3­ku­yu­da­bir­sü­re­ön­ce­ka­zý­ya­pýl­mýþ­tý.­Si­lo­pi­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­sý­A­til­la­Öz­türk­ve­Þýr­nak­Ba­ro­Baþ­ka­ný Nu­þi­re­van­El­çi­ne­za­re­tin­de­yak­la­þýk­5­gün­sür­dü­rü­len ka­zý­lar­da­17­ke­mik­par­ça­sý­i­le­ba­zý­giy­si­par­ça­la­rý­bu­lun­muþ­tu.­Ke­mik­ve­giy­si­par­ça­la­rý­in­ce­len­mek­ü­ze­re Ýs­tan­bul­Ad­li­Týp­Ku­ru­mu­na­gön­de­ril­miþ­ti.­Habur / aa

“Balyoz Planý’’na bir suç duyurusu daha n EVRENSEL Hu­kuk­çu­lar­Plat­for­mu­ü­ye­le­ri,­‘’Bal­yoz Pla­ný’’na­i­liþ­kin­id­di­a­lar­ko­nu­sun­da­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lun­du.­Plat­form­Baþ­ka­ný­A­vu­kat­Ha­san­Hü­se­yin­Tan­rý­ver­di­ve­be­ra­be­rin­de­ki­plat­form­ü­ye­si­ba­zý­a­vu­kat­lar,­suç du­yu­ru­su­di­lek­çe­le­ri­ni­Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na­gön­de­ril­mek­ü­ze­re­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na ver­di.­A­vu­kat­Tan­rý­ver­di,­ad­li­ye­ö­nün­de­ga­ze­te­ci­le­re­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ge­çen­i­ki­gün,­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lun­mak­ü­ze­re­im­za­top­la­dýk­la­rý­ný­i­fa­de­e­de­rek,­bu­im­za­la­rý da­di­lek­çe­e­kin­de­Baþ­sav­cý­lý­ða­i­let­tik­le­ri­ni­bil­dir­di.­Suç du­yu­ru­su­di­lek­çe­sin­de,­þüp­he­li­ler,­‘’Bal­yoz­Ha­re­kat­Pla­ný’ný­ha­zýr­la­yan­lar’’,­‘’Pla­ný­ha­zýr­la­ma­ta­li­ma­tý­ve­ren­ler’’, ‘’Pla­ný­uy­gu­la­ma­ya­ge­çi­ren­ler’’­ve­‘’Pla­nýn­ha­zýr­lan­ma­sý­nauy­gu­lan­ma­sý­na­göz­yu­man­lar’’­o­la­rak­yer­al­dý.­Plan­i­le ‘’Hü­kü­me­te­kar­þý­si­lah­lý­ey­lem’’,­‘’Hü­kü­me­te­kar­þý­suç’’, ‘’A­na­ya­sa­yý­ih­lal’’,­‘’Ya­sa­ma­or­ga­ný­na­kar­þý­suç’’,­‘’Dev­le­tin bir­li­ði­ni­ve­ül­ke­nin­bü­tün­lü­ðü­nü­boz­mak’’,­‘’Ka­mu­gö­rev­li­si­nin­su­çu­bil­dir­me­me­si’’,­‘’Hal­ký­kin­ve­düþ­man­lý­ða­tah­rik’’,­‘’Ge­nel­gü­ven­li­ðin­kas­ten­teh­li­ke­ye­so­kul­ma­sý’’,­‘’Ki­þi­sel­ve­ri­le­rin­kay­de­dil­me­si’’,­‘’Dev­le­te­kar­þý­sa­va­þa­tah­rik’’, ‘’Ý­ba­det­ha­ne­le­re­za­rar­ver­mek’’­gi­bi­bir­di­zi­suç­iþ­len­di­ði sa­vu­nul­du.­­Suç­du­yu­ru­su­di­lek­çe­sin­de,­plan­la­il­gi­li­so­rum­lu­la­rýn­‘’sý­fat­ve­ko­num­la­rý­na­ba­kýl­mak­sý­zýn­tes­pit­e­dil­me­si­ve­yar­gý­lan­ma­sý’’­is­ten­di. Ankara / aa


6 HA­BER­LER

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

YURT­HABER

SOÐUK VE KAR GERÝ DÖNDÜ Soðuk hava yurtta tekrar etkisini gösterdi. Birçok ilimiz, kar yaðýþýyla beyaza büründü. ÝZMÝR'DE etkisini gösteren yaðmur, önceki gece þehrin çevresindeki yüksek kesimlerde yerini kar yaðýþýna býraktý. Gece saatlerinde Bornova ilçesine baðlý Çiçekliköy, Beþyol Köyü ve Evka 4 gibi semtlerine yýlýn ilk karý yaðdý. Vatandaþlar kar özlemlerini giderirken yetkililer yollarda tuzlama çalýþmasý yaptý.

KAR VE FIRTINA ÇORLU'YU ESÝR ALDI Tekirdað’ýn Çorlu ilçesinde kar ve fýrtýna hayatý olumsuz yönde etkiliyor. Yollar kapanma noktasýna geldi. Sürücüler araç kullanmakta güçlük çekiyor. Araç sürücüleri zincir takmalarý konusunda uyarýlýrken, görevli polis memurlarý tarafýndan sýký denetim yapýlarak zincirsiz araç kullanan þahýslara ceza kesileceði ve araçlarýnýn trafiðe çýkmasýnýn engelleneceði uyarýsý yapýlýyor. Fýrtýna sebebiyle soba kullanan aileler de uyarýlýyor. Kömür kullanan ailelere yatmadan önce mutlaka sobalarýný kontrol etmeleri uyarýsýnda bulunuldu.

Nalbantlýk mesleði, birkaç yýl içinde tarihe karýþabilir!

Nalbantlýk mesleði yok oluyor

FOTOÐRAF: CÝHAN

n ÞANLIURFA'NIN Akçakale ilçesinde yarým asýr önce gözde mesleklerden olan nalbantlýk tarihe karýþýyor. 30 yýldýr nalbantlýk mesleðini icra eden Ali Baz, nalbantlýðýn birkaç yýl sonra tarihe karýþacaðýný söyledi. Akçakale ve Harran bölgesinde neredeyse at kalmadýðýný ifade eden Nalbant Ali Baz, nalbantlýðý babasýndan öðrendiðini belirterek, “Nalbant mesleði artýk neredeyse tarihe karýþtý. Artýk ben hayvan yemi satarak geçiniyorum. Bazen ayda bir iki nalbant iþi oluyor. Onun haricinde nalbantlýk artýk bitti” dedi. Þanlýurfa / iha

Konuþa konuþa açýk kalp ameliyatý oldu yutulmadan yapýlan ameliyatla deðiþtirildi. Ýzmir’de 10 yaþýndan beri ayaklarýndaki romatizma aðrýlarý sebebiyle tedavi gören ve kalbinin aort kapaðýnda aðýr yetmezlik ortaya çýkan Mardinli Hasan Daðhan (20), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde, “hiç uyutulmadan yapýlan küçük delikten açýk kalp ameliyatý” ile hayata döndü. Hastaya, “boyundan uyuþturma (anestezi)” yöntemi uygulandý. Daðhan uyanýkken kalp kapaðý deðiþtirildi. Ýzmir / cihan

22 yýl sonra elektrikle tanýþtýlar n MERSÝN'ÝN Gülnar ilçesine baðlý Köseçobanlý belde-

si Akgedik mahallesinde 22 yýldýr gaz lambasý ile idare edenvatandaþlar, ilk kez elektrikle tanýþmanýn sevincini yaþýyor. Akgedik Mahallesinde ikamet eden Seydi Bal, “Elektriðin gelmesi konusunda müracaat yapmadýðýmýz hiçbir yer kalmadý. 22 yýldýr türlü türlü çileler çektik. Çocuklarýmýz gaz lambalarý ve mumlar ýþýðýnda ders çalýþýp okullarýna gidebildiler. Allah’a þükür 2010 yýlýnda elektriðimiz geldi” dedi. Mersin/cihan

Hakkâri Valiliði, terör zararlarýný ödüyor n HAKKÂRÝ Valiliði, terör eylemleri ve terörle mücadele kapsamýnda vatandaþlarýn uðradýðý zararlarý karþýlamaya devam ediyor. Maðduriyet yaþayan vatandaþlara bugüne kadar 215 milyon lira ödeyen valilik, bu sene 300 milyon TL daha daðýtmayý planlýyor. Hakkâri’de 58 bin 943 kiþinin terörden zarar gördüðü gerekçesiyle kendilerine müracaat ettiðini belirten Valilik, “Baþvurulardan 24 bin 754’ü karara baðlanýp 20 bin 076’sýna tazminat ödenmesi kabul edildi. 4 bin 678 müracaat ise reddedildi” bilgisini verdi. Hakkâri / cihan

Osmaniye’de 145 kilo esrar ele geçirildi n OSMANÝYE Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý ekipler

düzenledikleri üç ayrý operasyonda 145 kilo esrar ele geçirdi. Yakalanan 11 kiþiden 9’u cezaevine gönderildi. Turistik bölgelere uyuþturucu nakli yapýlacaðý yönündeki ihbarý deðerlendiren ekipler, 5 ayrý araçta yapýlan operasyonda 145 kilo yonca ve toz esrar ele geçirdi. Yakalanan þahýslarýn üstlerinde ve araçlarýnda 145 kilo esrar, esrar taþýmakta kullandýklarý 5 oto, 3 cep telefonu, uyuþturucu satýþýndan elde edildiði tahmin edilen 2 bin 700 TL. para ve 1 sahte kimlik ele geçirildi. Osmaniye / cihan

Eyüp Sultan Camii'ne yenileme n EYÜP Belediye Baþkaný Ýsmail Kavuncu, Eyüp

Sultan Camii çevresinin yollarýyla, yer döþemeleriyle, çevre tanzimiyle ve ýþýklandýrmasýyla yenileneceðini bildirdi. Eyüp Sultan’ýn, Ýslâm âleminin en mukaddes mekânlarýndan biri olduðunu vurgulayan Kavuncu, þunlarý kaydetti: ‘’Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra Ýslâm âleminin en önemli mekânlarýndan biri olan Eyüp Sultan’ý her yönüyle dört dörtlük bir konuma getirmek için çalýþýyoruz. Caminin çevresinde çalýþmalara baþladýk. Bölgenin tarihî ve kültürel dokusunu bozmadan gerekli çalýþmalarýmýzý bu yýl Ramazan ayýna kadar tamamlamýþ olacaðýz.’’ Ýstanbul / aa

ÝLAN T. C. BAKIRKÖY 7. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2008/838 Esas DAVALI: GÜLSEN YARGI Nine Hatun Mah. 26. Sok No: 70/3 Esenler/ ÝSTANBUL Davacý Bedaþ vekili tarafýndan aleyhinize açýlan Ýtirazýn Ýptali davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 31/03/2010 günü saat: 10:00’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen B: 6861 teblið olunur. 26/12/2010

Tipi ve sis sebebiyle Bolu Daðý'nda ulaþým aksýyor DÜZCE D 100 Karayolu Bolu Daðý geçiþinde kar yaðýþý, tipi ve sis, ulaþýmý olumsuz etkiliyor. Bakacak, Karanlýkdere ve Seymenler bölgesinde kar yaðýþý ve tipi sebebiyle ulaþýmda aksamalar meydana geldi. Karayollarýnýn yoðun çabasýna raðmen, sis ile birlikte tipinin etkili olmasýndan dolayý bölgede yol tamamen karla kaplandý. Kaynaþlý Bölge Trafik Ýstasyon Amirliði’ne baðlý ekipler tara-

fýndan D 100 Karayolu Bolu Daðý Kaynaþlý çýkýþýndan itibaren tek çeker TIR’larýn zincirsiz geçiþine izin verilmiyor. D 655 karayolunun Kabalak ve Hiçiz Rampasý mevkiinde tipi ve sis sebebiyle, Boðaziçi beldesi mevkiinden itibaren hiçbir araç zincirsiz olarak Zonguldak istikametine gönderilmiyor. Düzce Þehir merkezinde 15 cm’ye ulaþan kar kalýnlýðý yüksek kesimlerde 35 cm’yi buluyor.

Yaðýþ ve fýrtýna uyarýsý TÜRKÝYE'NÝN en önemli kayak merkezlerinden Uludað’da etkisini sürdüren yaðýþ sebebiyle kar kalýnlýðý 2.10 metreye ulaþtý. Uludað Meteoroloji Ýstasyonu yetkililerinden alýnan bilgiye göre, yarýyýl tatili sebebiyle büyük bir yoðunluðun yaþandýðý Uludað’da, bir kaç gündür devam eden kar yaðýþýnýn, etkisini arttýrarak devam etmesi bekleniyor. Yaðýþ sebebiyle oteller bölgesinde kar kalýnlýðý 210 santimetreye çýktý. BURSA'DA 181 KÖY YOLU KAPANDI Karayollarý Bölge Müdürlüðü’nden alýnan bilgiye göre, Bursa’nýn Orhaneli, Mustafakemalpaþa, Karacabey, Kestel, Orhangazi, Gürsu gibi ilçelerinde toplam 181 köy yolu ulaþýma kapandý. Ekipler greyderler ve kar býçaklý kamyonlarla köy yollarýnýn açýlmasý için çalýþýyor. Meteoroloji yetkili-

leri, þehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar yaðýþýnýn bugün de etkili olacaðýný, -1 dereceye düþen hava sýcaklýðýnýn da -5 dereceye inebileceðini belirtiyor. Meteoroloji, Doðu Akdeniz, Batý ve Orta Karadeniz ile Doðu Anadolu’nun güney batýsýnda kuvvetli yaðýþ ve fýrtýna uyarýsýnda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, Türkiye’nin büyük bir bölümünde görülecek yaðýþlarýn; Batý ve Orta Karadeniz, Doðu Akdeniz (Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraþ), Doðu Anadolu’nun güney ve batýsý (Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazýð, Bingöl, Muþ, Bitlis, Þýrnak, Hakkâri), Güneydoðu Anadolu ile Sakarya, Sivas, Kayseri, Niðde, Karaman, Giresun, Trabzon, Gümüþhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmasý beklendiði bildirildi. Ýstanbul / cihan, aa

MAHSUR KALANLARI BELEDÝYE KURTARDI Edremit-Yenice kara yolunda yaklaþýk 5 saat mahsur kaldýklarý bildirilen 91 kiþi, Edremit Belediyesi ve Karayollarý ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Alýnan bilgiye göre, etkili olan yoðun kar yaðýþý ve tipi yüzünden Balýkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasýnda, 1 otobüs, 3 otomobil, 1 minibüs ve 2 kamyon mahsur kaldý. Otobüs yolcularýnýn, 112 Acil ekiplerini arayarak yardým istemesi üzerine, bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçlarýnda mahsur kalan 13’ü çocuk 91 kiþi, yaklaþýk 5 saat sonra kurtarýldý.

FOTOÐRAF: CÝHAN

n TÜRKÝYE'DE ilk defa bir kiþinin kalp kapakçýðý, u-

ÝSTANBUL'DA SEYÝRLÝK MANZARALAR Ýstanbul’da etkili olan kar yaðýþý, tarihî ve turistik yerlerin güzelliðine güzellik kattý. Ýstanbul’u beyaza bürüyen kar, turistik yerlerde seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çýkardý. Ýstanbul’da fýrtýna þeklinde yaðan kar, sabaha kadar aralýksýz devam etti. Akþam saatlerinde Ýstanbullulara zor anlar yaþatan kar tipi þeklinde etkili oldu. Beyaza bürünen Ýstanbul’un tarihî ve turistik yerlerinde seyirlik görüntüler ortaya çýktý. Köprülerde araç kuyruðu son yýllarýn en karlý kýþýný yaþayan Ýstanbul, yeniden karlý havanýn etkisi altýna girdi. Birkaç gün aradan sonra fýrtýna þeklinde yaðan kar, Ýstanbullulara zor anlar yaþattý. Mesai bitiminde bastýran kar, trafikte yoðunluðun oluþmasýna sebep oldu. Özellikle, Avrupa yakasýndan Anadolu yakasýna geçiþte Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Boðaziçi Köprüsü’ne giden TEM Karayolu ile D-100 Karayolu’nda kilometrelerce araç kuyruðu oluþtu. Köprülerdeki yoðunluk gece yarýsýna kadar sürdü. Trafikte bekleyen sürücüler, sinirlerin gerilmesiyle birlikte zaman zaman aralarýnda tartýþtý.

DENÝZ YÝNE BUZ TUTTU Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde etkili olan kar yaðýþý ve soðuk hava sebebiyle, iç limanda bulunan denizin üzerinde buz parçalarý oluþtu. Poyraz ile birlikte etkili olan kar yaðýþýndan dolayý, Eceabat-Gelibolu ve Gelibolu-Keþan kara yollarýnda buzlanmalar meydana geldi. Þehir içi yollarda da buzlanma oluþurken, zinciri bulunmayan çok sayýda araç trafikte kaldý. Ayný yerde, geçtiðimiz hafta etkili olan soðuklarýn ardýndan da denizin yüzeyi buz tutmuþtu.


7

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

DÜNYA

Rusya Müslümanlarý birleþiyor RUSYA MÜSLÜMANLARININ ÜÇ ÖNEMLÝ MERKEZÝNÝN TEMSÝLCÝLERÝ BÝRLEÞMEK ÝÇÝN KARAR ALDI.

Rusya Müslümanlarýnýn birleþmesi yönündeki çaðrýnýn Kremlin'den geldiði kaydedildi.

RUSYA Müslümanlarý 18 yýllýk ayrýlýðýn ardýndan yeniden bir çatý altýnda toplanýyor. Rusya Müftüler Konseyi Baþkaný Ravil Gaynuddin, Rusya Müslümanlarý Merkez Dinî Yönetimi Baþkaný Talgat Taceddin ve Kuzey Kafkasya Müslümanlarý Koordinasyon Merkezi Baþkaný Ýsmail Berdiyev tek dinî çatý altýnda birleþme konusunda olumlu karar açýkladý. Rusya Müslümanlarýnýn üç önemli merkezi olarak görülen kuruluþlarýn temsilcileri oluþturulan ‘Çalýþma Grubu’nda birleþme ile ilgili çalýþmalara baþladý. Rusya Müslümanlarýnýn birleþmesi yönündeki çaðrýnýn Kremlin’den geldiði, dini yönetimlerin de bunu dikkate alacaðý kaydediliyor. Birleþme çalýþmalarý ile ilgili deðerlendirme-

de bulunan Taceddin, “Ayrýlýk uzun zaman önce oldu. Þimdi birleþme de zaman alacak. Sabýrlý olmak gerekiyor. Allah yardýmcýmýz olsun!” dedi. Rusya Müftüler Konsey Baþkaný Gaynuddin de, “Allah yardým ederse, doðru yönde karar alýrýz” ifadesini kullandý. Rusya Müslümanlarý Sovyetler Birliði’nin daðýlmasýnýn ardýndan 1992 yýlýnda ayrýlmýþtý. Sa yý la rý 20 mil yo nu a þan Rus ya Müs lü man’larý yeni oluþacak yapý ile yönetimde haklarýný daha iyi savunacaklarýný düþünürken, uzmanlar Kremlin’in kontrolü artýrma çabasýnda olduðuna dikkat çekiyor. Yönetim dini idarenin yapýsýný güçlendirerek, aþýrýcýlýk ve terörle mücadelede daha etkin olacak. Moskova / cihan

Tayland koalisyonu, askerî anayasayý deðiþtirecek n TAYLAND’DA koalisyon ortaðý 5 siyasî parti, 2007 yýlýnda uygulamaya giren askerî anayasayý deðiþtirmek için anlaþtý. Parlamentodaki sandalyelerin yaklaþýk yüzde 20’sinin sahibi olan Bhumjai (Pumcay), Chart Thai Pattana (Çat Tay Patana), Peua Pandin (Pýða Pendin), Ruam Jai Thai Chart Pattana (Ruam Cay Tay Çat Patana) ve Sosyal Hareket partilerinin liderleri aldýklarý kararý bir basýn toplantýsýyla açýkladý. Büyük ortak Demokrat Parti ise daha önce anayasa deðiþikliði paketi hazýrlamayacaðýný, hazýrlanan bir paket olursa milletvekillerini oylama konusunda serbest býrakacaðýný açýklamýþtý. Tayland’da 1997 yýlýnda yürürlüðe giren ilk sivil anayasa 2006 askerî darbesiyle yürürlükten kalkmýþtý. 1997 anayasasýnýn onaylandýðý 10 Aralýk tarihi resmî bayram olarak kutlanýrken, partilerin askerî anayasadan kurtulma çabalarý 2007 yýlýndan beri sürüyor. Bangkok / cihan

Terörü Mevlânâ’nýn öðretileriyle yenebiliriz n PAKÝSTAN’IN diyanet iþlerinden sorumlu Bakaný Hamid Seyid Kazmi, ülkesini tehdit eden terörizmi Mevlânâ’nýn öðretileriyle yenebileceklerini söyledi. ‘’Rumî’nin Düþüncesinde Ýdeal Ýnsan’’ konulu seminerde konuþmacýlar, Mevlânâ’nýn düþüncelerine göre ideal insanla ilgili görüþlerini dile getirdi. Bakan Kazmi, burada yaptýðý konuþmada, ‘’Ülkemizi tehdit eden terörizmi, Mevlânâ’nýn aziz öðretilerini teþvik ederek yenebiliriz’’ dedi. Mevlânâ’nýn sevgi ve hoþgörü anlayýþýyla insanlarý eðiterek her türlü aþýrýlýðýn önüne geçilebileceðine inandýðýný ifade eden Kazmi, Pakistan’da Ýslâm dininin yayýlmasýnda Sufilerin önemli rolü olduðunu belirtti. Ýslamabad / aa

Türk doktorlar Haiti’nin yaralarýný sarýyor Türk Ýþbirliði Kalkýnma Ýdaresi ve Ümit Hekimleri Derneði (ÜHDER) iþbirliði ile Haiti’ye ulaþan doktorlar, çalýþmalarýna baþladý. Deprem felâketi ile sarsýlan Batý yarýmkürenin en fakir ülkesine Dominik Cumhuriyeti üzerinden karayolu ile gelen doktorlar, baþþehir Port-au-Prince’e vardý. Sekiz doktorun bulunduðu heyet, burada Kimse Yok Mu Derneði ve Amerika merkezli çalýþan Helping Hands derneðinin kampýna yerleþti. Aralarýnda cerrah, çocuk hekimi, diþ doktoru ve enfeksiyon uzmanlarýnýn bulunduðu heyet, baþþehrin bir kenar mahallesinde 750 kiþiyi muayene etti. Doktorlar, yanlarýnda getirdikleri 75 koliden oluþan ilâçlarý da muayene ettikleri Haitilere daðýttý. Port-Au-Prince / cihan

Kerbelâ’da Þiî hacýlara ikinci saldýrý n IRAK’IN kutsal þehri Kerbelâ’nýn giriþinde Þiî hacýlarý hedef alan bombalý saldý rý da 10 ki þi öl dü, 90 ki þi ya ra lan dý. Saldýrý, bir motosikletin arkasýna takýlan römorka yerleþtirilen bombayla düzenlendi. Baðdat’ta geçen Pazartesi günü yine Þiî hacýlarý hedef alan ve kadýn bir intihar bombacýsý tarafýndan düzenlenen saldýrýda 54 kiþi ölmüþtü. Baðdat / aa

ABD saldýrýsýnda 31 kiþi öldü n ABD’YE ait insansýz uçakla Pakistan’ýn aþiretler bölgesine düzenlenen saldýrýda 31 kiþinin öldüðü bildirildi. Miranþah bölgesel yönetimi, ABD casus uçaðý tarafýndan Kuzey Veziristan’ýn Dattakhel kasabasýna düzenlenen saldýrýda çok sayýda kiþinin de yaralandýðýný ve hastaneye kaldýrýldýðýný açýkladý. Bölgesel hükümetten bir yetkili, son saldýrýnýn þimdiye kadardüzenlenen en büyük saldýrý olduðunu, ABD insansýz uçaklarýnýn bölgeye 18 füze attýðýný söyledi. Ölenlerin arasýnda sivil ve yabancý uyruklu kiþilerin olduðu da belirtildi. Ýslamabad / aa

Gazze soruþturmasý gerçekçi deðil DÜNYANIN en saygýn insan haklarý örgütlerinden Amensty International, Birleþmiþ Milletler’in (BM) Goldstone Raporu’nun Gazze saldýrýlarý hakkýnda Ýsrail’den talep ettiði soruþturmayý yetersiz buldu. Ýsrail’in, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’a sunduðu Gazze raporunu yetersiz olmakla eleþtiren Amensty International’ýn Ortadoðu ve Kuzey Afrika Programý Baþkaný Malcolm Smart, “Ýsrail’in gerçekleþtirdiði Gazze soruþturmalarý, uluslar arasý baðýmsýzlýk, þeffaflýk, tarafsýzlýk ve hýzlýlýk ilkelerinden uzaktýr” dedi. Ýsrail ordusunun kendi kendini soruþturmasýnýn etkili olamayacaðýný vurgulayan Smart, sözkonusu soruþturmalarýn gerçeði yansýtmaktan uzak olduðunu vurguladý. Ýsrail’in Gazze’de gerçekleþtirdiði ‘Cast

Lead’ operasyonunun çok sayýda insan haklarý örgütünün ifade ettiði gibi, yüzlerce sivilin ölümüne ve binlerce evin yýkýmýna sebep olduðu, yine kurum tarafýndan dile getirildi. Smart þunlarý söyledi: “Ancak aradan 1 yýldan fazla zaman geçmesine raðmen, Ýsrail sadece bir tek askeri mahkûm etti. Ýsrail’in soruþturmalarý ordu komutanlarý tarafýndan yürütüldü. Bu soruþturmalar yine ordudaki komutanlar tarafýndan denetlendi. Ýsrail’in mahkûm ettiði bir tek askerin suçu ise kredi kartý hýrsýzlýðýydý.” Smart, Amnesty International örgütünün gerçekleþtirdiði kendi soruþturmasý sonucu Ýsrail’in ‘sivillerin hayatlarýný hiçe saydýðý, sivil ve sivil olmayan hedefleri ayrý tutmadýðý’ sonucuna vardýklarýný aktardý. New York / cihan

KOMUTANDAN ÝTÝRAF GELDÝ THE INDEPENDENT gazetesinin haberine göre, Ýsrailli üst düzey bir komutan Yedhiot Ahronot gazetesine 5 ay önce Gazze savaþýyla ilgili itiraflarda bulundu ancak bu itiraflar gazetede yayýnlanmadý. Ýsrail’in Lübnan savaþýnda kayýplar verdiði, bu kayýplarý Gazze’de vermemek için farklý bir strateji uyguladýklarýný söyleyen Ýsrailli komutan, “Sebepler ve niyetler duruma göre deðiþir. Gazze’de normal terörle mücadele operasyonu söz konusu olmadý. Kesin bir fark vardý” dedi. Londra / cihan

T. C. ÜSKÜDAR 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

T.C. GAZÝOSMANPAÞA 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

DOSYA NO: 2009/3048 Talimat ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25.02.2010 günü saat: 11:10-11:20’de Koç Çamlýca Ýþ Merkezi otoparký Ünalan Mah. Ayazma Cad. Üsküdar yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02.03.2010 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20’si oranýnda nakil para yada eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 29.01.2010 Muhammen kýymeti LÝRA ADEDÝ CÝNSÝ 20.000,00 YTL 1 34 FK 7968 Plaka Sayýlý, 2008 Model, Siyah (Safir) Renkli Opel Combo 1.3 Gdti Marka, Muhtelif Yerleri Çizik Ruhsat Ve Kontak Anahtarý Mevcut Kamyonet (Ýc.Ýf.K.114/1, 114/3) 20.000,00 YTL Toplam Yönetmelik Örnek No: 25 B: 6867

Dosya No: 2009/3158 Tal. Bir borçtan dolayý Rehinli ve aþaðýda cins, miktar ile kýymetleri yazýlý bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 24/02/2010 günü , 12:40 ‘dan 12:50 ‘ye kadar , “ Ayhan Otoparký-Merkez Mahallesi, Çukurçeþme Cad. Mor Lale Sokak. No: 49 G.O.Paþa/ÝST. “ adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 01/03/2010 günü ayný yer ve saatte 2. arttýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýnýn geçmesinin þart olduðu,mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýsý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti : Adedi: Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) : 22.000,00.-YTL. 1 34 BN 1315 plaka nolu 2007 Model Ford marka 350 E PICKUP tipli, Buz Beyazý renkli Kamyonet (sol ön taraf hasarlý, alt tarafý aþýrý hasarlý, tampon çökük, kapýsý darbeli, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, arka bagajýnda seyyar tente kasa mevcut) Motor no : 7D23573 Þasi no : NMOFXXTTFF7D23573 B: 6858

Obama kemerleri sýkýyor: Ay yolculuðu iptal! GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

bama’nýn 2011 bütçesinde NASA’nýn ay yolculuðu bütçesini kýsmasý, Amerikan halkýný kýzdýrdý. Obama “ayaðýmýzý yorganýmýza göre uzatmalýyýz” diyor. Bu kesintilere raðmen bütçesi gelecek yýl Gayrisafi millî hasýlanýn yüzde 11’i (1,3 trilyon dolar) kadar açýk verecek. Bunda 2009 yýlýnda bankalar ve diðer þirketleri kurtarmak için harcanan milyarlarca dolarýn ve Obama’nýn 787 milyar dolarlýk teþvik paketinin etkisi büyük. Küresel krizden Amerika’nýn on yýlda ancak tamamen çýkabileceði hesaplanýyor. Baþkan Obama’nýn baþ ekonomik danýþmaný Law ren ce H. Sum mers, “dün ya nýn en bü yük borçlanýcýsý daha ne kadar dünyanýn süper gücü olmaya devam edebilir?” sorusunu soruyor. Gerçekten de küresel krizi baþlatan da tamamen tüketime dayalý Amerika olmadý mý? Obama bir gerçeðin farkýnda: Amerika’yý güçlü kýlan zenginliði. Harp Okulunda yaptýðý konuþmada Obama þöyle diyordu: “Zenginliðimiz gücümüzün temelini oluþturu yor. Or du mu zun har ca ma la rý ný kar þý lý yor. Diplomasimizin temelinde yatýyor. Halkýmýzýn potansiyelini gerçeðe dönüþtürüyor ve yeni sanayilere yatýrým yapmamýza imkân veriyor”. Ama kaynaklarýný tüketmeye baþlayan Amerika, iflâs ettiðini bir türlü kabul etmeyen zenginler gibi müsrifçe hayatýný sürdürüyor. Bunu görmek için yalnýzca Amerika’dan binlerce kilometre uzaktaki Afganistan, Irak ve Yemen’deki savaþlara yapýlan harcamalara bakýnýz. Küçük bir askerî operasyonun bile milyonlarca dolar tuttuðu bir devirde, üç cephede birden savaþmaya para dayanýr mý? Bir yandan bütçede bir çok kalemi kýsmaya çalýþan Obama, öbür yandan Afganistan’a 30 bin asker daha göndermeye hazýrlanýyor. 2009 yýlýnda dünyadaki bütün askerî harcamalarýn hemen hemen yarýsýný Amerika yapmýþ. Halen yeni savaþ planýnda “düþman” olarak belirlediði Çin’e 790 milyar dolarý, Ýkinci Dünya Savaþý’nda batýrdýðý Japonya’ya 752 milyar dolar borcu var Amerika’nýn. Ayrýca Dünya Bankasý ve bir çok Arap ülkesinin kaynaklarýný fütursuzca kullanan Amerika bu kazanmadan harcama politikasýný sürdürebilir mi? Sürdüremeyecek. Son araþtýrmalar Amerika’da sokakta yaþayan insan sayýsýnýn, yoksul aile oranýnýn hýzla arttýðýný gösteriyor. Amerikan Tarým Bakanlýðý’nýn yayýnladýðý bir rapor 2008 yýlýnda Amerika’da yaklaþýk 50 milyon kiþinin — bunlarýn dörtte biri çocuk—açlýk çektiðini gösteriyor. Feeding America (Amerika’yý Beslemek) Derneði Baþkaný Vicki Escarra, “sanki bir üçüncü dünya ülkesinde yaþýyor gibiyiz” diyor. Ayný derneðin yeni yayýnladýðý rapora göre son üç yýl içinde bu derneðin gýda bankalarýndan beslenen Amerikalýlarýn sayýsý 12 milyon kiþi arttý? Ýþte ABD Baþkaný bu durumun sürdürülemezliðini görüyor. Ancak týpký Türkiye’de tekel iþçileri meselesinde olduðu gibi, Amerika’da da uzay çalýþmalarý gibi konularda cimri davranmanýn siyasal bedeli yüksek olabiliyor. Ayný þekilde zenginlere saðlanan vergi indirimlerinin geri alýnmasý da, Amerika’daki iktidarýn temelini oyabilecek tehlikeli bir adým olarak görülüyor. Ancak Amerika’nýn toparlanmasý gerek. Küresel ekonomide güçlü ülkelerin öksürmesi bizim ciðerlerimizin sökülmesine sebep oluyor. Öbür yandan dünyanýn süpergücünün bu borçlanma hýzýyla hegemonyasýný kaybedeceði yorumlarý da hýzla yayýnlamaya baþladý. Meselâ The Times’ta þu deðerlendirme yapýlýyor: “Borçlar gelirden daha hýzlý artarken, ülkenin dünyadaki nüfuzu erozyona uðrayacak”. Milyonlarca mazlûm ve masum Müslüman’a onlarca yýldýr cehennem hayatý yaþatan Amerika’dan bu milyonlarýn ahý mý çýkýyor? Ne dersiniz?

O

El Kaide 3-6 ay içinde saldýrabilir! n AMERÝKAN istihbarat þefleri, El Kaide’nin gelecek 3 ila 6 ayda ABD’ye saldýrý giriþiminde bulunmasý ihtimalinin “kaçýnýlmaz” olduðunu söyledi. Ýstihbarat alanýndaki üst düzey yetkililer, senatörlerin sorularýný cevapladý. “Gelecek 3-6 ayda ABD topraklarýnda terör saldýrýsý giriþiminde bulunulmasý ihtimali sizce ne kadar?” sorusuna, FBI Baþkaný Mueller, “kaçýnýlmaz” cevabýný verirken, diðerleri de onu onayladý. CIA Baþkaný Leon Panetta, “El Kaide ve ona baðlý gruplarýn ABD’ye saldýrabilecek olmalarý gece uykularýmý kaçýrýyor. En büyük endiþem bu” dedi. Washington / aa


8

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

MEDYA-POLÝTÝK

Soðuk Avrupa’nýn sýcak yüzü AVUSTURYA MEKTUBU MÝKAÝL YAPRAK mikailyaprak@gmail.com

slýnda biz her zaman Avrupa’nýn sýcak yüzüne sýcak bakmýþýz, icabýnda hasret kalmýþýz ve bazen de hakikaten ihtiyaç duymuþuz. Demokrasi ve insan haklarý söz konusu olduðu zaman, Avrupa’ya parmaðýmýzý uzatmýþýz. Uðradýðýmýz haksýzlýklar karþýsýnda, mahallî ve millî mercilerimizden yüz bulamayýnca, yüzümüzü Avrupa’ya çevirmiþ, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesine müracaat etmiþiz. Kendi ülkemizde fikirlerini serbestçe haykýramayan bazý yazar ve düþünürler, Avrupa’ya gelerek düþünceleri doðrultusunda çalýþmalar yapmýþlar, kýyafetlerinden dolayý üniversite kapýlarý yüzlerine kapanan evlâtlarýmýz, Avrupa’nýn kucaðýna atýlmýþlardýr. Coðrafyasýyla, fiziðiyle zaten soðuk olan Avrupa’nýn insanlarý da soðuk tabiatlý ve soðukkanlýdýr. Herþeyi geç alma ve geç býrakma geleneði, geçerliliðini burada hâlâ sürdürmektedir. Avrupa’nýn bu soðuk yüzü ve soðuk tabiatý kendisine kalsýn. Onda bir gözümüz yok, ona bir sözümüz de yok. Hem eðer Yaradanýn takdiriyle karlý daðlar, soðuk ve uzun kýþlar, dereler ve tepeler, buz tutan göller ve akarsular Avrupa‘nýn payýna düþmüþse, hangi yaratýlmýþýn buna itirazý olabilir ki.. Ama Avrupa‘nýn zaman zaman sýrýtan bir soðuk yüzü daha var ki, ona itirazýmýz olabilir ve olmalýdýr. Zira bu soðuk yüze insanlýðýn hiç ihtiyacý yoktur. Hem zaman zaman sýrýtan bu çehre, Avrupa‘nýn hakikî misyonunu ve saðduyusunu yansýtmýyor. Ýsevî ruha ve Mesihî cereyana aykýrý düþüyor. Belli ki, bu yüzün bir de arka planý var ki, kara ve karanlýktýr. Orada þer güçlerin enva-ý türlüsü iþ görmektedir. Deccalizmin, materyalizmin, siyonizmin, ateizmin, sekülarizmin ve insanlýðýn tahribine çalýþan daha bir sürü izmin parmak izlerini orada tesbit etmek mümkündür. Din ve mezhep kavgalarý, etnik sürtüþmeler, ýrk çatýþmalarý ve saltanat hýrsýnýn vahim neticeleri Avrupa’nýn sýrtýnda kalmýþtýr. Avrupa ancak dünyanýn kalan ömründe insanlýðýn hayrýna çalýþmak suretiyle bu kamburu sýrtýndan atabilir. Avrupa eðer müþevveþ ve karanlýk mazisinden kurtulmak istiyorsa, öyle bir maziye tamamen arkasýný çevirmeli, dönüp bakmaya bile yeltenmemeli. Parlak istikbâlin kime ve nereye ait olduðunu, keskin mantýðýyla kestirebilmelidir. Kaderin payýna herkes razý olmalýdýr ki, "parlak istikbâlin bize, müþevveþ mazinin ecnebilere düþtüðü,“ Bediüzzaman’ýn tesbitidir. Parlak istikbâle namzet olanlarýn nazarýnda "ecnebi“ kalmaktan kurtulabilmesi için Avrupa’nýn insanlýðýn ortak malý olan deðerleri iyi gözetmelidir. Sahip olduðu teknoloji, bilim ve medeniyeti bu uðurda seferber etmelidir. Bütün hükümlerini fenlere ve ilimlere tasdik ettiren Kur’ân’a kulak vermelidir. Kur’ân, onlardan, iki bin yýllýk inançlarýný terk etmesini istemiyor. Kur’ân, kendisinden önceki semavî dinlerin doðrularýný tasdik, yanlýþlarýný tashih ediyor. "Küre-i arzý bir köy þekline sokan medeniyet-i sefihaneyle gaflet perdesinin“ çok kalýnlaþtýðýný ve "beþeriyet ruhundan dünyaya nâzýr pek çok menfezler“ açýldýðýný belirten Bediüzzaman, yanlýþ açýlan bu menfezlerin kapatýlmasýnýn "ancak Allah’ýn lütfuna mazhar olanlara müyesser“ olacaðýný söyler.

A

*** Avrupa’nýn ahirzamandaki rolünü bilmeyenler ve kaderin ince sýrlarýna akýl erdiremeyenler, toptancý yaklaþýmlarla, Avrupa’yý kendi kafalarýndaki kefelere koyarak ölçüp tartarlar, deðer biçerler. Kimileri "zalim ve hain Batý“ kefesine koyarak hücum ederler, kimileri de "medeniyetin zirvesi“—hâþâ—insanlýðýn kýblesi olarak gösterirler. Herþeyi Kur’ân’ýn talimiyle tartarak yerli yerine oturtan Bediüzzaman’a kulak vermeyi akýl edemezler. Avrupa’yý "iki yüzlü“ olarak yorumlayanlara biz "Avrupa’nýn zaten iki yüzü var“ diyerek hep savunuruz. Avrupa’nýn fena yüzünü, kendi içindeki hayýrlý ve güzel yüzüne havale ederiz ki, bu iki yüz her zaman devrededir. Meselâ, Avusturya’da bir milletvekili çýkar, Peygamber Efendimize hakaret ederek, ülkede yaþayan saðduyulu Hýristiyanlarýn ve Müslümanlarýn yüzünü ekþitir, onlara adeta soðuk duþ aldýrýr. Ardýndan sýmsýcak bir ses, hem de ülkenin Cumhurbaþkaný, "Bu ses Avusturya’nýn sesi deðil“ diyerek, buzlarý eritir, sýcak bir nefes aldýrýr. Veya Ýsviçre’de minare yasaðý getirilir. Ardýndan Daniel Streich gibi bir politikacý meydana çýkar, minare aleyhtarý partisinden istifa eder, kamuoyuna Ýslâmý seçtiðini ve bundan böyle kendisini Müslümanlarýn haklarýný savunmaya adadýðýný açýklar. Ýsviçre’nin daha fazla camiye ihtiyacý olduðunu, Müslümanlarýn arka avlularda ibadetlerini yapmaya zorlanmalarýnýn Ýsviçre’nin onuruna yakýþmadýðýný savunur. *** Görüyorsunuz iþte, Avrupa’nýn soðuk ve buz tutan coðrafî ikliminde semadaki güneþe ne kadar ihtiyacý varsa, insanlýða yakýþmayan aykýrý yorumlarýnýn buzlarýný eriten ve hakikat canibinden gelen yorum ve giriþimlere de o kadar ihtiyacý vardýr. Birinci Avrupa’nýn; tek gözlü Deccalý ve dinsiz kör dehayý temsil eden Ýkinci Avrupa’nýn baskýlarýndan kurtulabilmesi için Ýslâmiyete ihtiyacý vardýr. Bu meyanda Müslümanlar da hakikî Hýristiyanlarla ittifaka mecburdur. Bugün 38 milyon kadar Müslümanýn, Hýristiyan diyarý olan Avrupa’da yerleþik olmasý tesadüf olamaz. Müslüman bir Türkiye’nin Avrupa Birliðine adaylýðý da küçük bir hadise deðildir. *** Avrupa’yý ikiye ayýran Bediüzzaman, birinci Avrupa’nýn kaynaðý olarak da "telâhuk-u efkâr“ ile semâvî dinleri gösterir. Ýsevîlik hakikî dininden aldýðý feyizle insanlýðýn sosyal hayatýna faydalý san'atlara, adalet ve hakkaniyete hizmet eden fenleri terkip eden Avrupa medeniyetinin iyiliklerini oluþturan birinci Avrupa’yý benimser. Ancak bu iyiliklerin de, Avrupa medeniyetini “sefih medeniyet” olmaktan kurtaramadýðýný ifade eder. Bu iyiliklerin bütün insanlýðýn ortak malý olduðunu, bunlarýn ne Hýristiyanlýðýn malý, ne Avrupa’nýn icadý, ne de son asrýn san'atý olarak kabul edilemeyeceðini belirtir. Avrupa medeniyetinin "sefih medeniyet“ olmaktan kurtulabilmesi için ayrýca insanlýðýn fýtrî ihtiyacýný gözetmesi ve Ýslâmiyetle el ele vermesi gerekmektedir. Zira Bediüzzaman, daha önce terakkî etmiþ olan Ýslâmî medeniyetin en önemli merkezlerinden biri olan Endülüs’ün, Avrupa’nýn “en büyük üstadý” olduðunu söyler.

T.C. VÝRANÞEHÝR / ÞANLIURFA ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/424 TLMT.

15.000.00

1 Adet

MEÞHUR darbe planý “Balyoz”u kurgulayanlarýn amacý, memleketi “1923 zindeliðine” döndürmekmiþ. Bunu da tabii laf olsun diye istemiþ deðiller. Maksat, “Ulu Önder”, “Baþöðretmen” ve “En Büyük Türk” olan Atatürk’ün devrine dönebilmek. Bu radikal projenin altýnda kuþkusuz siyasi bir ideoloji yatýyor. Buna da çoðunlukla “Kemalizm” diyoruz. Kemalistlerin kendileri ise son dönemde yeni bir kavram ürettiler ve “Atatürkçü düþünce sistemi” dediler ideolojilerine. Yi ne de ben bu gü ne dek bu “düþünce sistemi”nin nasýl bir þey olduðuna dair çok tatminkar bir izah duymadým. O yüzden “bu nasýl bir þey yahu” diye arada bir düþünüp duruyordum. Geçen hafta sonu ise birden bir ilham geldi bana ve gözüm açýldý. Çözüverdim “Atatürkçü düþünce sistemi”nin nasýl iþlediðini. Ýzin verirseniz size de anlatayým. Önce, düþünce sisteminin merkezinde yatan þu kritik ilkeyi anlamanýz gerek: “Atatürk ölümsüz.” Bunu iyice kavramanýz lâzým ki, gerisi gelebilsin. Bu “ölümsüzlüðün” ise üç ayrý boyutu var. Birincisi, metafiziðe kaçan bir “kiþisel ölümsüzlük” boyutu. Aslýnda Atatürk’ün Kasým 1938’de hayata gözlerini yumduðunu hepimiz biliyoruz, ama yine de çocukluðumuzdan beri þarkýlar söyleyerek ýsrar ediyoruz, “Atatüüürk, ölmediiii” diye. Bu yüzden de, o sanki hep bizleri duyuyor ve görüyor gibi davranýyoruz. Meselâ dikkat ederseniz Anýtkabir’i ziyaret edenler, onun hakkýnda ko-

ke basýný, Hilafet Ordusu, Damat Ferit hükümeti, “ zararlý dernekler” filan, bunlarýn hepsi bugün de var! Biraz isim ve kýlýk deðiþtirmiþ olsalar bile, hâlâ ortadalar. Niyetleri de ayný. Ýþte bu üç boyutlu “ölümsüzlüðü” özümsediðinizde, “Atatürkçü düþünce sistemi”yle harýl harýl çalýþmaya hazýr bir zihne kavuþuyorsunuz. Yapmanýz gereken sadece iki þey var. Önce Atatürk dönemini iyi öðreneceksiniz. (Ama tabii ki “Atatürkçü” kaynaklardan.) Ondan sonra da, siyasi gündemi biraz izleyip, günümüzBu pratik “düþünce de Sevr tuzaðýný kimlerin kurdusistemi”ni kavrayýnðunu, kimin “zararlý dernek”, kica, epey bir yükten min “mütareke basýný” olduðunu teþhis edeceksiniz. kurtuluyorsunuz. Mesele bundan ibaret. Ýþin en güzel yaný þu: Bu pratik “düþünce sistemi”ni kavrayýnca, epey bir yükten kurtuluyorsunuz. Oturup dünyanýn hakikaten nasýl iþlediðine dair bir sürü lüzumsuz nacaðým” diyordu. Ýþte, olay bu. Ama Atatürk’ün bu “kiþisel ö- bilgi ile kafanýzý doldurmanýza gelümsüzlüðü”, dediðim gibi, iþin sa- rek yok. Aslýnda belki bu sebeple bazýlarý dece ilk boyutu. Asýl numara, ibunu “düþünce sistemi” deðil de kinci ve üçüncü boyutlarda. Ýkinci boyut þu: “Ölümsüz Ata- “düþünmeme sistemi” sayýp sizi etürk”ün kendi devrinde uyguladýðý leþtirebilir. Ama siz bileceksiniz ki böyle “siyasetler” de ölümsüz. Mesela 1930’lu yýl lar da du ru ma gö re “dahili bedhahlar”, olsa olsa, Ame“devletçilik” mi yaptý. Alacaksýnýz rikan mandacýlarý, Ýngiliz muhipbunu, “ödün verilemez ilke” diye leri ve mütareke basýnýdýr. Böylece tam bir “kapalý devre” ilelebet payidar kýlacaksýnýz. Pozitivist laiklik, asimilasyonist milli- kurmuþ olacaksýnýz zihninizde. Sonra da huþû içinde oturup yetçilik filan, hakeza. Üçüncü ve en müthiþ boyut ise memleketi kurtarmaya çalýþacakþu: Atatürk’ün devrindeki siyasi sýnýz; darbelerle, andýçlarla, balyozþartlar ve aktörler de ölümsüz! larla... Mustafa Akyol / Star, 3.2.2010 Sevr Anlaþmasý, Amerikan mandacýlarý, Ýngiliz muhipleri, mütare-

nuþmak yerine doðrudan ona hitap ediyorlar. Yani “memlekete büyük hizmetleri oldu, nur içinde yatsýn” gibi þeyler deðil, “Atam izindeyiz, eserinin bekçisiyiz” diyorlar. Bir kaç ay önce adý Ergenekon iþlerine karýþan bir yüksek yargýcý televizyonda gördüm. “Anýtkabir’e gidiyorum, Atam’a þikâyette bulu-

‘‘

Örnek No: 25*

Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 63 YS 859 Plakalý, 2008 Model, RENAULT Marka , CLÝO SYMBOL EXTREME 1,5 DCI -beyaz renk, Tipli, ARAÇ.

(ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: 6177

Balyoz’u gör(e)memek BALYOZ’A gelince... Ýddialar savcýlýkta. Bir yandan da Adli Týp belgeler üzerinde çalýþýyor. Genelkurmay’ýn da ayrý bir çalýþmasý var. Fakat duyumlar pek iç açýcý deðil. Çünkü ilk düðme yine yanlýþ iliklendi. Ýhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Nuri Elibol askeri konularý en iyi bilen, en iyi nabýz tutan gazeteci olarak bilinir. Pazar günü tam sayfalýk bir ‘analiz’ yazdý. Köþesinde ‘Ýçeri’nin havasýný yansýtmasý bakýmýndan önemli ayrýntýlar var. Bütün olarak baktýðýnýzda ise soruþturmanýn sonunu þimdiden görmeniz mümkün. Þöyle ki; Karargâhta ‘Belgeyi kimin hazýrlayabileceði’ sorusuna aranan cevapta üç þýk sýralanmýþ. Þýklar arasýnda ‘bir cunta faaliyeti olabilir’ yok. Dönüp dolaþýp ‘orduya karþý asimetrik savaþ yapan ucu dýþarýda bir merkez’e çýkýlýyor. Dediðimiz gibi ilk düðme yanlýþ iliklenirse gerisi de yanlýþ olur. Eðer soruþturmaya ‘kesinlikle böyle bir darbe planý olmamýþtýr’la baþlarsanýz sonuçta çýkacaðýnýz yer ‘araþtýrdýk, soruþturduk, böyle bir darbe planý yokmuþ. Orduya karþý yýpratma kampanyasý yapan bir grubun iþi’ sonucuna çýkarsýnýz. Týpký öncekilerde olduðu gibi. Oysa bu iþlerden anlayan herkesin de bildiði gibi Balyoz planýný bir ‘sivil’ yazamaz. Hatta kurmay bile olsa ‘özel harpçi’ olmayan hiçbir asker böyle bir planý hatasýz yazamaz. Eðer Balyoz’u gör(e)meyip ‘asimetrik savaþ’ derseniz bunun anlamý þudur: Bir ekip senkronize bir þekilde birinci ordu karargâhýna sýzacak, onlarca bilgisayarda bu planlarý hazýrlayacak, altýna her subaya ayrý ayrý imza attýracak, üstelik toplantý odasýna sýzýp üç gün boyunca tüm konuþmalarý kaydedecek sonra da bunlarý kozmik odaya kaldýrýp yýllarca saklayacak... Böyle bir ihtimal olasýlýk hesaplarý içerisinde imkânsýza karþýlýk gelir. Adem Yavuz Arslan / Bugün, 3.2.2010

Lâf ola denetimden anlamlý denetime... TÜRKÝYE’NÝN temel sorunlarýndan biri de asker, sivil tüm kamu kuruluþlarý, vakýflar ve belediyeler—artýk aklýnýza ne gelirse—,harcamalarýnýn gerçek anlamda bir denetim süzgecinden geçmiyor olmasýdýr. Ancak, harcamalarýn þeffaf ve hesap verilebilir hale getirilmesinin önünü açan ve 2003 yýlýnda kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun (KMYKK) 2005 ocak ayýnda yürürlüðe girmesinin ardýndan, pek çok kamu kuruluþunda bir ölçüde denetim mekanizmasý oluþturuldu ama yeterli deðil. Dört yýldýr tozlu raflarda bekletilen Sayýþtay Yasa Tasarýsý’nýn, üzerinde yapýlan yeni deðiþikliklerin ardýndan pazartesi günü Meclis’e sevk edilmesiyle, genelde kâðýt üzerinde kalan mali denetimin yerine vergilerimizin hesabýný daha rahat sorgulayabileceðimiz bir denetim sistemine geçilmesinin önü açýldý. Daha önce kanunlaþan kimi reform projelerinde olduðu gibi Sayýþtay Kanunu’nun uygulanmasý sýrasýnda, harcamalarýnýn hesabýný vermekte direnen kurumlarýn baþýnda gelen TSK’nýn ilk baþlarda sorun çýkartmasý kaçýnýlmaz. Zira mevcut Sayýþtay Kanunu da TSK’nýn harcamalarýna sýnýrlý da olsa denetim getirmesine karþýn, geçmiþte,

Sayýþtay denetçilerinin karargâh kapýlarýndan geri çevrilip, içeri alýnmadýklarý olaylarýný bu köþede yayýmlamýþtýk. Diðer kamu kuruluþlarýnýn yaný sýra TSK’ya, gerek Milli Savunma Bakanlýðý yoluyla tahsis edilen askerî bütçenin gerekse bütçe dýþýnda savunmaya ayrýlan kaynaklarýn Sayýþtay yoluyla Meclis tarafýndan denetimini öngören KMYKK’ya istinaden Þubat 2004 tarihinde bir yönetmelik kabul edilmiþti. Bu yönetmelik, TBMM Baþkaný’nýn talebiyle Sayýþtay’ýn, askerî bütçe ve bütçe dýþý savunma harcamalarýnýn denetlenmesinin önünü açmýþtý. Ancak bu yönetmelik de bir türlü yayýmlanamadý. Askerî harcamalarýn sivil otoritece denetimini öngören üçüncü düzenleme ise Anayasa’da yapýlan deðiþiklik ile gerçekleþti. Kamuoyunda 8. Uyum Paketi olarak bilinen yasal düzenleme ile 7 Mayýs 2004 tarihinde Anayasa’nýn 160. maddesinin son fýkrasýnda deðiþiklik yapýldý. Bu deðiþiklik ile; TSK’nýn elinde bulunan devlet mallarýnýn TBMM adýna Sayýþtay tarafýndan denetlenmesi ilkesi getirilerek, bu konudaki gizlilik perdesinin kalkmasýnda doðru bir adým atýldý.* Ancak gerek yönergenin gerekse Sa-

T.C. AFYONKARAHÝSAR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 25/02/2010 günü saat 11.00- 11.05'de Þehmus Göl Emniyet Yediemin Otoparký, Mardin Yolu 5. Km , Muayene Ýstasyonu Karþýsý -Viranþehir'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 02/03/2010 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % .1. oranýnda KDV.'nin, binde 4,5 damga bedelinin, teslim masraflarýnýn alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceð; ihaleye katýlacaklardan muhammen bedelin yüzde 20'si teminat alýnacaðý, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 20/01/2010 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi

Atatürkçü düþünce sistemi

yýþtay Kanunu’nun çýkmamýþ olmasý, askerî bütçenin, Savunma’ya ayrýlan bütçe dýþý kaynaklarýn** ve taþýnmazlar ve silahlar olarak tanýmlayabileceðimiz devlete ait askerî mallarýn denetiminin yapýlmasýný bugüne kadar engelledi. Diðer yandan, Savunma’ya ayrýlan ve Maliye Bakanlýðý bütçe tablosunda görülmeyen kaynaklar arasýnda yer alan ve kýsa adýyla SSDF olarak bilinen Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun, yeni bir kanuna gerek olmaksýzýn denetlenebileceði yolunda Sayýþtay 24 Temmuz 2008’de bir karar almýþtý. Bu kararýn akabinde SSDF gelirlerinin Sayýþtay tarafýndan denetlenip, denetlenmediði bilinmiyor. SSDF gelirleri arasýnda, þans oyunlarý, gelir ve gider vergisi, yakýt tüketim vergisi, alkol ve tütün mamullerinden alýnan paylar ve hafif ateþli silahlardan elde edilen gelirler de bulunuyor. Bu fondan elde edilen gelirler silah tedariki için kullanýlýyor. Savunma dýþý kaynaklar dahil askerî harcamalarýn gerçek anlamda denetimi, en baþta, –sanýlanýn aksine, þeffaf bir süreçten geçeceði için- bu alanda tasarruf saðlarken, gereksinim duyulan silah alýmlarýný mümkün kýlacak. Vergi mükellefleri de bir ölçüde ra-

T.C. AFYONKARAHÝSAR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

hatlayacak. Denetim, Ergenekon gibi oluþumlarýn, TSK kurumlarýndan yasadýþý yollardan silah temininin de önünü kesecek. *** * Lale Sarýibrahimoðlu, Türk Silahlý Kuvvetleri, DCAF-TESEV Güvenlik Sektörü Çalýþmalarý Dizisi, Almanak Türkiye 2005, Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim) ** Milli Savunma Bakanlýðý’nýn (MSB) son olarak 2000 yýlýnda yayýmladýðý Beyaz Kitap’ýnda görüleceði üzere, MSB bütçesi dýþýnda savunmaya ayrýlan kaynaklar, þöyle sýralanýyor; • Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF), • Türk Silahlý Kuvvetleri Güçlendirme Vakfý (TSKGV) kaynaklarý, (Bu vakfýn hissedar olduðu yaklaþýk 15 silah þirketi bulunuyor), • Jandarma Genel Komutanlýðý bütçesi, • Sahil Güvenlik Komutanlýðý bütçesi, • Geri ödemeleri Hazine Müsteþarlýðý bütçesinden yapýlan devlet ve firma kredileri, • Milli Savunma Bakanlýðý’nýn özel kanunlara dayanan gelirleri. Lale Kemal / Taraf, 3.2.2010

T.C. AFYONKARAHÝSAR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

ESAS NO : 2009/330

ESAS NO: 2009/331

Esas No : 2009/325

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Afyonkarahisar- Merkez

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Afyonkarahisar- Merkez MEVKÝÝ : Çetinkaya Mahallesi PAFTA NO :ADA NO :6 PARSEL NO : 15 VASFI : Kargir Besihane YÜZÖLÇÜMÜ : 7610 M2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : AHMET ARSOY(Kemal oðlu)

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Afyonkarahisar- Merkez MEVKÝÝ : Çetinkaya Mahallesi PAFTA NO :ADA NO :6 PARSEL NO :7 VASFI : Kargir Ev YÜZÖLÇÜMÜ : 2879 M2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : ÝHSAN DÝYAR (Mehmet Ziya)

KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEVKÝÝ : Çetinkaya Mahallesi PAFTA NO :ADA NO :6 PARSEL NO : 14 VASFI : Tarla YÜZÖLÇÜMÜ : 5701 M2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Zahire Balkýr (Mustafa oðlu) KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Yol Çalýþmasý (2942 Sayýlý K.nun 8. Ve 10.md.) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2009/330 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 09/12/2009 HAKÝM 34668

KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Yol Çalýþmasý (2942 Sayýlý K.nun 8. Ve 10.md.)

KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Yol Çalýþmasý (2942 Sayýlý K.nun 8. Ve 10.md.)

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2009/331 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 09/12/2009 HAKÝM 34668

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2009/325 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 09/12/2009 HAKÝM 34668

B: 198

B: 197

B: 196


9

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

MAKALE Ýsm-i Vehhab üzerine

FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Ýzmir’den okuyucumuz: “Vehhab ismini kýsaca tanýtýr mýsýnýz?” e­nâb-ý­ Al­lah,­ Veh­hab’dýr.­ Ya­ni­ kul­la­rý­na cö­mert­çe­ve­ren,­mah­lû­ka­tý­nýn­her­ih­ti­ya­cý­ný­ u­mul­ma­dýk­ yer­ler­den­ be­del­siz­ ih­san­ e­den,­ her­ is­te­ye­ne­ kar­þý­lýk­sýz,­ bol,­ be­re­ket­le­ ve cö­mert­çe­ ik­ram­ e­den­dir.­ Ce­nâb-ý­ Hak­ has­ta­ya þi­fa,­ dert­li­ye­ de­vâ­ ve­rir,­ mu­sî­be­te­ dü­þe­ne­ â­fi­yet hi­be­ e­der,­ da­lâ­let­te­ o­la­na­ hi­da­yet­ lüt­fe­der,­ her du­â­ e­de­nin­ di­lek­le­ri­ni,­ hik­me­ti­ mu­ci­bin­ce­ ye­ri­ne­ge­ti­rir. Ce­nâb-ý­Hak,­Kur’ân’da:­“Yok­sa­A­ziz­ve­Veh­hâb­ o­lan­ Rabb’i­nin­ rah­met­ ha­zî­ne­le­ri­ on­la­rýn ya­nýn­da­mý­dýr?”1 bu­yu­rur.­Bir­di­ðer­â­yet­te­Haz­ret-i­ Sü­l ey­m an’ýn­ (as)­ þu­ di­l e­ð i­ nak­l e­d i­l ir: “Rabb’im,­ba­na­mað­fi­ret­et.­Ba­na­ben­den­son­ra hiç­kim­se­nin­u­la­þa­ma­ya­ca­ðý­bir­hü­küm­rân­lýk­hî­be­ et­ (ver).­ Þüp­he­siz­ Sen­ Veh­hâb’sýn’­ de­miþ­ti”.2 Þu­â­yet­te,­du­â­lâf­zý­i­çin­de­Veh­hâb­is­mi­de­zik­re­di­lir:­ “Rab­bi­miz!­ Bi­ze­ hi­dâ­yet­ lüt­fet­tik­ten­ son­ra kalp­le­ri­mi­zi­eð­rilt­me.­Ka­týn­dan­bi­ze­rah­met­hî­be­et­(ver).­Mu­hak­kak­Sen­Veh­hâb’sýn.”3­ Üs­tad­ Be­dî­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­ne­ gö­re,­ in­san ken­di­si­ne­ ha­ya­tý­ ve­ren­ Al­lah’ý­ ta­ný­ma­lý,­ O’nun bü­tün­kâ­i­na­týn­hâ­ki­mi­ol­du­ðu­nu­bil­me­li,­var­lý­ðý­na­ ve­ bir­li­ði­ne­ þe­hâ­det­te­ bu­lun­ma­lý,­ i­sim­le­ri­nin bü­tün­kâ­i­nat­ta­ki­cil­ve­le­ri­ni­te­fek­kür­et­me­li,­u­bû­di­ye­ti­ni­ hiç­bir­ za­man­ ek­sik­ et­me­me­li­dir.­ Bun­lar in­san­ha­ya­tý­nýn­en­mü­him­ga­ye­le­ri­dir.­Bu­ga­ye­le­ri­ in­san,­ ken­di­ ha­ya­tý­na­ ve­ri­len­ cüz’î­ i­lim,­ kü­çü­cük­kud­ret­ve­a­zý­cýk­i­ra­de­gi­bi­mik­ro­öl­çü­de­ki­sý­fat­ve­hal­le­ri­ni,­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­mut­lak,­ni­ha­yet­siz­ ve­ kâ­mil­ sý­fat­la­rý­na­ ve­ mu­kad­des­ þu­û­nâ­tý­na bi­re­bir­öl­çü­ve­mu­ka­ye­se­yap­mak­sû­re­tiy­le­kav­ra­ya­bi­lir.­Me­se­lâ­kü­çü­cük­gü­cüy­le,­i­ra­de­siy­le­ve­bil­gi­siy­le­ e­vi­ni­ bi­na­ e­den­ a­dam,­ kâ­i­na­tý­ halk­ e­den Ce­nâb-ý­Al­lah’ýn­ni­ha­yet­siz­kud­re­ti­ni,­kül­lî­i­ra­de­si­ni­ve­son­suz­il­mi­ni­ko­lay­lýk­la­id­rak­e­der.­Baþ­ka­la­rý­na­ cö­mert­çe­ ver­me­yi­ ve­ ih­san­ et­me­yi­ se­ven in­san,­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­bü­tün­kâ­i­na­týn­üs­tün­de­ki Veh­hâb­is­mi­ni­an­la­mak­ta­güç­lük­çek­mez.4 Üs­tad­Sa­îd­Nur­sî’ye­gö­re,­mad­dî-ma­ne­vî­le­ziz ni­met­le­ri­ni­ ih­san­ e­den,­ her­ is­te­di­ði­ni­ ik­ram­ e­den,­ her­ di­le­di­ði­ni­ hî­be­ e­den­ Ce­nâb-ý­ Hakk’a kar­þý­ in­san;­ fi­i­liy­le,­ hâ­liy­le,­ sö­züy­le­ ve­ hat­tâ­ bü­tün­duy­gu­la­rýy­la­þü­kür­ve­hamd­ü­se­nâ­sý­ný­ek­sik et­me­me­li­dir.­ Ga­ni-i­ Mut­lak­ o­lan­ Ce­nâb-ý­ Al­lah’ýn,­son­suz­bir­cö­mert­lik­le­ni­hâ­yet­siz­ser­ve­ti­ni ve­ ha­zî­ne­le­ri­ni­ in­sa­nýn­ ö­nü­ne­ ser­di­ðin­de­ þüp­he yok­tur.­Öy­ley­se­in­san­ta­zim­ve­se­nâ­i­çin­de,­fak­rý­ný­ ve­ ac­z i­n i­ tam­ his­s e­d e­r ek­ Ce­n âb-ý­ Hak’tan hem­is­te­me­li,­hem­de­O’na­þük­ret­me­li­dir.5 Yer­yü­zü­nün­bü­tün­sâ­kin­le­riy­le,­Hâ­lýk’ý­nýn­Vâ­cib’ül-Vü­cud­ ve­ Veh­hâb-ý­ Rez­zâk­ ol­du­ðu­na­ þe­hâ­det­et­ti­ði­ni­be­yan­e­den­Üs­tad­Haz­ret­le­ri,­dört yüz­bin­muh­te­lif­bit­ki­ve­hay­van­tür­le­ri­ne­ha­ya­tî ö­ne­mi­ha­iz­bu­lu­nan­ay­rý­ay­rý­ci­haz­la­rýn­ve­duy­gu­la­rýn­ ve­ril­me­si­nin­ ve­ hiçbi­ri­nin­ hiç­bir­ za­man ih­mâl­e­dil­me­me­si­nin,­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­Ru­bû­bi­ye­ti­nin­haþ­me­ti­ne­ve­kud­re­ti­nin­her­þe­ye­ye­tiþ­ti­ði­ne­de­lâ­let­et­ti­ði­ni­kay­de­der. Be­dî­üz­za­man’a­ gö­re,­ had­siz­ can­lý­la­rýn­ rý­zýk­la­rý­nýn,­ vak­ti­ vak­ti­ne­ ku­ru­ ve­ ba­sit­ bir­ top­rak­tan ra­hî­mâ­ne­ve­ke­ri­ma­ne­ve­ril­me­si,­Al­lah­Te­â­lâ’nýn rah­me­ti­nin­her­þe­ye­þü­mu­lü­nü­ve­hâ­ki­mi­ye­ti­nin her­ þe­ye­ i­ha­ta­sý­ný­ gös­te­rir.6­ Öy­le­ ki,­ biz­ fa­kî­riz, Ce­nâb-ý­Hak­i­se­Ga­nî-i­Mut­lak’týr.­Fak­rý­mý­zýn­e­li­ne,­ e­li­mi­zin­ ye­tiþ­me­di­ði­ bir­ gý­nâ­ ve­ zen­gin­lik ve­ril­mek­te­dir.­ Ve­ren,­ Ga­nî­ o­lan,­ son­suz­ zen­gin o­lan­ Ce­nâb-ý­ Hak’tan­ baþ­ka­sý­ de­ðil­dir.­ Ni­met­le­ri­ni­ ih­san­ e­den,­ ar­zu­ et­tik­le­ri­mi­zi­ hî­be­ e­den­ ve du­a­la­rý­mý­za­ce­vap­ve­ren­Ce­nâb-ý­Hak’týr.­Çün­kü biz­ is­ti­yo­ruz;­ is­te­dik­çe­ ar­zu­la­rý­mý­zýn­ ye­ri­ne­ gel­di­ði­ni­gö­rü­yo­ruz.7 Biz­du­a­e­di­yo­ruz,­mað­fi­ret­ta­lep­ e­di­yo­ruz;­ Veh­hâb­ o­lan­ Ce­nâb-ý­ Hak­ gü­nah­la­rý­mý­zý­ ba­ðýþ­lý­yor;­ gü­nah­la­rý­mý­zýn­ ye­ri­ne­ bi­ze hi­dâ­yet,­se­vap,­fa­zî­let­ve­fe­yiz­lüt­fe­di­yor.8

C

Dipnotlar: 1- Sâd Sûresi: 9. 2- Sâd Sûresi: 35. 3- Âl-i Ýmrân Sûresi: 8. 4- Sözler, s. 118. 5- Sözler, s. 298. 6- Lem’alar, s. 353. 7- Mektûbât, s. 234. 8- Mesnevî-i Nûriye, s. 113.

VECÝZE Bu dünya dârü'l-hikmettir, dârü'l-hizmettir; dârü'l-ücret ve mükâfat deðil. Buradaki a'mâl ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve âhirettedir. Buradaki a'mâl, berzahta ve âhirette meyve verir. Bediüzzaman, Mektubat, s. 434

ANADOLU’NUN Hatýralar ge­ti­rir: SÝNESÝ “Ku­sur­suz­dost­a­ra­yan­dost­suz­ka­lýr”

Ba­zen­bir­ha­re­ket,­bin­kö­tü­lü­ðü­ör­te­bi­lir. Ha­tý­ra­lar­da­öy­le­dir. Dost­lar­en­çok­ve­fat­et­tik­le­rin­de­a­ný­lýr. rasityucel-19@hotmail.com “Kör,­ö­lün­ce­ba­dem­göz­lü­o­lur”­der­ler. Ha­tý­ra­lar­de­rin­den­de­ri­ne­“a­a­ah­“de­dir­tir. Bir­an­lam­da­ta­rih­tir. Kim­ler­gel­di,­kim­ler­geç­ti. Ha­yat­bir­hat­ü­ze­rin­de­de­vam­et­ mez. “Dün­ya­Sul­tan­Sü­ley­man’a­bi­le­kal­ma­dý”­de­Ý­niþ­le­ri­var­dýr,­çý­kýþ­la­rý­var­dýr. nir­di. A­cý­la­rý­var­dýr,­se­vinç­le­ri­var­dýr. Ki­mi­bu­nu­sa­týr­la­ra­ta­þý­mýþ­týr... Gü­nah­la­rý­var­dýr,­se­vap­la­rý­var­dýr. Ki­mi­ i­se­ dil­den­ di­le­ an­la­týl­mýþ,­ ha­tý­ra­lar­da Fe­na­ve­fa­ni­in­san­la­rýn,­gü­zel­ve­bâ­kî­söz­ve can­lan­mýþ­týr. dav­ra­nýþ­la­rý­da­var­dýr. “Ö­lüm­Al­la­hýn­em­ri­de,­þu­ay­rý­lýk­ol­ma­sa­i­Dört­dört­lü­ðü­nü­bu­la­maz­sý­nýz. di?”­den­miþ­tir. Bu­nu­ Mev­la­na­ Ce­lâ­led­din-i­ Ru­mi­ þöy­le­ di­le Öy­le­ hal­le­ri­miz­ var­dýr­ ki­ ha­tý­ra­dan­ zi­ya­de

RAÞÝT YÜCEL

tür­lü­yön­ve­ri­riz. Ha­tý­ra­lar­ bu­ an­lam­da­ ya­ bi­zim­ fe­lâ­ke­ti­miz­dir,­ya­da­e­be­dî­se­vinç­ve­mü­kâ­fa­tý­mýz­dýr. “Ne­ken­di­et­ti­ra­hat,­ne­â­lem­bul­du­hu­zur,­/ Yý­ký­lýp­ git­ti­ ci­han­dan,­ da­yan­sýn­ eh­li­ ku­bur” hi­ta­bý­na­mu­ha­tap­o­lan­in­sa­nýn­a­nýl­ma­ya­de­ðer­ne­yi­o­la­bi­lir? Kö­tü­has­let­ler­a­nýl­ma­ya­hiç­deð­mez. A­ma­lâ­net­le­an­la­tý­lýr­ve­yâd­e­di­lir. A­ma­ Pey­gam­be­ri­miz­ (asm)­ “Ö­lü­le­ri­ni­zi­ ha­yýr­la­yâd­e­di­niz”­di­ye­e­mir­bu­yu­rur. Biz­ de­ mev­ta­la­rýn­ i­yi­ ta­raf­la­rý­ný­ an­la­týr,­ yâd e­de­riz. “An­lat”­de­di­ði­miz­za­man­her­in­sa­nýn­bir­çok ha­tý­ra­sý­var­dýr. Ýn­cir­ çe­kir­de­ði­ni­ dol­dur­ma­yan­ ha­yat­ hal­le­ri ku­ru­bir­la­kýr­tý­dan­i­ba­ret­tir. Ha­tý­ra­lar­ö­mür­ser­ma­ye­si­nin­mey­ve­le­ri­dir. Bu­mey­ve­ler­el­mas­kýy­me­tin­de­dir. De­ðe­ri­i­se,­ya­þa­nan­ha­yat­lar­i­le­bel­li­o­lur.

bir­ka­ra­le­ke­o­la­rak­ak­lý­mýz­dan­çýk­maz. Kah­ro­lu­ruz­bu­fi­i­li­miz­den­do­la­yý. Mo­dern­ça­ðýn­ge­tir­di­ði­a­raç­ve­ge­reç­ler,­ha­tý­ra­la­rý­can­lý­o­la­rak­is­tik­ba­le­u­laþ­tý­rýr. Ki­mi,­ an­ne­ ve­ ba­ba­sý­nýn­ can­lý­ ve­ya­ can­sýz ha­tý­ra­la­rý­ný­a­nar­ken­göz­yaþ­la­rý­na­hâ­kim­o­la­maz. Ha­zin­ hal­le­ri­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­ “ri­ca”lar­da­di­le­ge­ti­rir. Ön­ce­ hü­zün­len­di­rir,­ son­ra­ bun­la­rý­ te­sel­li­ye sev­ke­de­cek­te­sel­li­ler­i­le­süs­len­di­rir. Bir­çok­ün­lü­ve­ün­süz­in­san­ha­tý­ra­la­rý­i­le­ya­de­di­lir. Kur’an’da­da­bu­ha­tý­ra­lar­di­le­ge­ti­ri­lir. Pey­gam­ber­kýs­sa­la­rý­ör­nek­o­la­rak­ve­ri­lir. Geç­mi­þi­mi­zi­bi­li­yo­ruz.­Ya­ge­le­ce­ði­mi­zi? Öy­le­bir­bel­ge­se­li­miz­ol­sa,­ha­ya­tý­mý­za­baþ­ka

BEDESTEN

YERÝN KULAÐI

Lozan görüþmeleri neden kesildi?

Supresyon mekanizmasý ve inkârcýlýk

M. LATÝF SALÝHOÐLU latif@yeniasya.com.tr

ler­ ve­ en­ yet­ki­li­ ko­num­da­ o­lan­ Ra­uf­ Or­bay,­ Lo­z an'a­ gi­d e­c ek­ he­y e­t in­ ba­þ ýn­d a olmak­is­te­di­ði­ni­iz­har­et­ti. Ne­var­ki,­M.­Ke­mal,­Ýs­met­Pa­þa­yý­ter­cih et­ti.­ Ýs­met,­ der­hal­ Dý­þiþ­le­ri­ Ba­kan­lý­ðý­na­ ve he­men­ ar­dýn­dan­ Lo­zan­ he­ye­ti­ re­is­li­ði­ne ter­fi­et­ti­ril­di. Lo­zan'a­gi­den­he­ye­tin­i­çin­de,­Si­nop­me­bu­su­Dr.­Rý­za­Nur­da­var­dý. Dr.­ Nur'un­ Ha­tý­rat'ýn­da­ an­lat­tý­ðý­na­ gö­re, Ýs­met­Pa­þa,­o­ra­da­Türk­he­ye­ti­ni­dýþ­la­ya­rak, res­m î­ he­y et­t e­ is­m i­ bu­l un­m a­y an­ Ya­h u­d i Ha­ham­ba­þý­sý­Ha­im­Na­um'la­gö­rü­þüp­an­la­þa­rak­giz­li­iþ­ler­çe­vir­me­ye­baþ­la­dý.­ Ýþ­te,­ bu­ Ya­hu­di­ ki­þi­ kast­ e­di­le­rek­ "Lo­zan'ýn­giz­li­mi­ma­rý­Ha­im­Na­um'dur" de­nil­me­si­nin­sýr­rý­bu­ra­dan­ge­li­yor. Bu­ giz­li­ gö­rüþ­me­ler­ es­na­sýn­da,­ Mi­sâk–ý Mil­lî­ið­diþ­e­dil­di­ði­gi­bi,­ye­ni­Türk­re­ji­mi­nin de­"Ýs­lâ­ma­mu­a­rýz"­bir­is­ti­ka­met­te­yü­rü­tül­me­sin­de­an­laþ­ma­sað­lan­dý. An­laþ­ma­ya­ gö­re,­ Tür­ki­ye'de­ din­ öl­dü­rü­le­cek­ ve­ ye­ni­ ye­ti­þen­ ne­sil­ ken­di­ is­te­ðiy­le Kur'ân'ý­red­de­de­cek­bir­e­ði­tim­müf­re­da­tý­i­le e­ði­ti­le­cek­ti.­(E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­s.­277) Ýs­met­Pa­þa,­bu­fik­re­sý­cak­bak­tý.­An­cak, ke­s in­ bir­ ka­r a­r a­ var­m ak­t an­ da­ çe­k in­d i.

La­ti­fe­Ha­ným­dý.­On­lar­da,­dü­ðün­yap­mýþ­ve Ýz­mir'den­he­nüz­ye­ni­ge­li­yor­lar­dý. M.­ Ke­mal­ i­le­ Ýs­met­ Pa­þa­nýn­ Lo­zan'da­ki giz­l i­ mu­t a­b a­k at­ mad­d e­l e­r i­ hak­k ýn­d a­ ne gö­rü­þüp­ko­nuþ­tuk­la­rý,­kuv­vet­li­bir­ih­ti­mal­le­ "La­ti­fe­ Ha­ný­mýn­ Not­la­rý"nda­ kýs­men­ de ol­sa­yer­al­mýþ­týr. Ne­var­ki,­bu­not­lar,­La­ti­fe­Ha­ný­mýn­"va­si­yet"i­ne­ rað­men­ a­çýk­lan­ma­dý.­ A­çýk­la­mak bir­ ya­na,­ da­ha­ da­ giz­len­di.­ TTK'da­ki­ çe­lik ka­pý­lar­la­ka­pa­lý­o­da­la­ra­hap­se­dil­di. Hem,­ öy­le­ bir­ giz­len­me­ þek­li­ ki,­ hiç­kim­se­nin­ tek­ ba­þý­na­ gi­dip­ de­ o­ not­la­ra­ u­la­þa­ma­ya­cak­ bir­ ted­bir­le­ sak­lan­dý.­ Ýn­þa­al­lah, kýs­men­ve­ya­ta­ma­men­im­ha­et­me­miþ­ler­dir.

ir­bi­riy­le­sa­va­þan­ta­raf­lar,­ge­nel­lik­le­ön­ce­ bir­ a­teþ­kes­ ant­laþ­ma­sý­ ya­par,­ son­ra da­ba­rýþ­ma­sa­sý­na­o­tu­rur­lar.­Ak­si­hal­de su­lar­du­rul­maz­ve­ta­raf­lar­dan­bi­ri­bi­tip­tü­ke­nin­ce­ye­ka­dar­ça­týþ­ma­de­vam­e­der. Bu­ a­çý­dan­ ba­kýl­dý­ðýn­da,­ Os­man­lý­ hü­kü­me­ti­nin­ Bi­rin­ci­ Dün­ya­ Sa­va­þý­ son­ra­sýn­da­ki Ay­na­sý­iþ­tir­ki­þi­nin... tu­tu­mu­son­de­re­ce­dik­kat­çe­ki­ci­dir. 30­ E­kim­ 1918'de­ düþ­man­ ta­raf­la­ Mon­Mec­lis'te­ki­ giz­li­ gö­rüþ­me­ler­de­ e­le­ a­lý­dros­ A­teþ­kes­ Ant­laþ­ma­sý­ný­ im­za­la­yan­ Os­nan­Lo­zan­me­se­le­si,­þid­det­li­mü­na­ka­þa­la­man­lý­ hü­kü­me­ti,­ ba­rýþ­ ma­sa­sý­na­ i­se­ A­ðus­ra­yol­aç­tý. tos­1920'de­Sevr'de­(Fran­sa)­o­tur­du. Mü­na­ka­þa­ gün­ler­ce­ de­vam­ et­ti.­ Mec­lis, Ne­var­ki,­bu­her­i­ki­ant­laþ­ma­da­ö­lü­doð­bu­me­se­le­de­i­ki­gru­ba­ay­rýl­dý. du­ ve­ ha­y a­t a­ ge­ç i­r i­l e­m e­d i.­ A­n a­d o­l u­ ve Bi­rin­ci­gru­bu­M.­Ke­mal­tem­sil­e­di­yor,­i­Trak­ya'da­þah­la­nan­Ha­re­kât–ý­Mil­li­ye­Cep­kin­ci­ gru­bun­ ba­þý­ný­ i­se­ Trab­zon­ me­bu­su he­si,­bun­la­rýn­hiç­bi­ri­ni­ta­ný­ma­dý. A­li­Þük­rü­Bey­çe­ki­yor­du. Bu­ a­z im­l i­ ­ ve­ ka­r ar­l ý­ cep­h e,­ Mi­s âk–ý Bi­rin­ci­ grup­ta­ki­ler,­ bir­ta­kým­ ta­viz­ler­ ve­Mil­lî­i­le­ta­rif­e­di­len­va­tan­top­rak­ril­me­si­pa­ha­sý­na­Lo­zan'da­bir­ni­la­rýn­dan­ ec­ne­bi­ kuv­vet­le­ri­ def­ e­haî­an­laþ­ma­nýn­sað­lan­ma­sý­ný­ha­di­lin­ce­ye­ ka­dar­ mü­ca­de­le­ye­ de­ra­ret­le­ sa­vu­nur­ken,­ i­kin­ci­ grup­vam­e­de­ce­ði­ni­dün­ya­ya­du­yur­du. ta­ki­ler­i­se,­ö­zel­lik­le­Ýs­met­Pa­þa­ya Böy­l e­l ik­l e,­ bi­r i­ An­k a­r a,­ di­ð e­r i a­teþ­püs­kü­rü­yor­ve­Meh­met­çi­ðin Ýs­tan­bul'da­ol­mak­ü­ze­re,­or­ta­ya­i­ka­nýy­la­ mey­dan­lar­da­ ka­za­ný­lan ki­baþ­lý­bir­hü­kü­met­çýk­tý. za­fe­rin,­ ma­sa­ba­þýn­da­ çok­ u­cu­za Ýs­t an­b ul­ hü­k ü­m e­t i­ düþ­m an­l a sa­tý­ldý­ðý­ný­hay­ký­rý­yor­du. ba­rý­þýk­ol­ma­yý­ter­cih­e­der­ken,­A­Lo­zan­mu­ha­li­fi­A­li­Þük­rü­Bey, na­do­lu­ hü­kü­me­ti­ i­se,­ ö­lüm–ka­bir­sü­re­son­ra­or­ta­dan­kay­bol­du lým­mü­ca­de­le­si­ne­de­vam­et­ti. (27­Mart­1923).­Bir­kaç­gün­son­1918­yý­lý­Ka­sým­a­yýn­da­baþ­la­yan ra,­ ce­se­di­ bir­ ba­ðe­vi­ ya­kýn­la­rýn­bu­ ye­ni­ mü­ca­de­le,­ E­kim­ 1922’de da­top­ra­ða­gö­mü­lü­hal­de­bu­lun­Mu­dan­ya’da­ ya­pý­lan­ a­teþ­kes­ ant­du.­Ka­ti­lin,­Çan­ka­ya­Köþ­kü­mu­laþ­ma­sý­na­ (mü­ta­re­ke)­ ka­dar­ a­ra­- Lozan'a giden heyetin ortasýnda (oturanlardan) Ýsmet Paþa, sað ha­fz­ko­mu­ta­ný­To­pal­Os­man­ol­lýk­sýz­þe­kil­de­de­vam­et­ti. baþta ise heyete sonradan monte edilen Haim Naum görünüyor. du­ðu­an­la­þýl­dý. A­n a­d o­l u­ hü­k ü­m e­t i­n i­ Ýs­m et, Bu­ ci­na­ye­tin­ he­men­ ar­dýn­dan Fev­zi­ ve­ Re­fet­ Pa­þa­la­rýn­ tem­sil­ et­ti­ði­ gö­- An­k a­r a'ya­ ge­l ip­ bü­y ük­l e­r iy­l e­ da­n ýþ­m a­y ý (1­ Ni­san)­ ye­ni­ se­çim­ ka­ra­rý­ a­lýn­dý.­ Ye­ni rüþ­me­de,­Ý­ti­lâf­cep­he­si­ni­Ýn­gi­liz,­Fran­sýz,­Ý­- ve­ on­dan­ son­ra­ ke­sin­ bir­ ka­ra­ra­ var­ma­yý me­bus­lis­te­si­ne,­Lo­zan­mu­ha­li­fi­bir­tek­ki­þi tal­yan­ ve­ bir­ baþ­ka­ ge­mi­de­ bek­le­þen­ Yu­- dü­þün­dü. a­lýn­ma­ma­ya­i­ti­na­gös­te­ril­di. nan­de­le­gas­yo­nu­tem­sil­et­ti. Bu­ du­rum­da,­ Lo­zan­ Kon­fe­ran­sý­nýn­ ke­Ar­dýn­dan,­Lo­zan'a­i­kin­ci­kez­gi­de­cek­he­Bu­mü­ta­re­ke­den­son­ra,­sý­ra­ba­rýþ­gö­rüþ­- sil­me­si­ ka­çý­nýl­maz­ ol­muþ­tu.­ Ke­sil­me­nin yet­tes­bit­e­di­le­rek­yo­la­çý­ka­rýl­dý. me­le­ri­ne­gel­miþ­ti. Ýs­viç­re'nin­ Lo­zan­ ken­tin­de­ki­ i­kin­ci­ gö­a­sýl­se­be­bi­i­zah­e­di­le­me­ye­ce­ði­ne­gö­re,­za­Ý­ti­lâf­dev­let­le­ri,­da­ha­ev­vel­San­Re­mo'da hi­ren­ þöy­le­ bir­ ký­lýf­ bu­lun­du:­ Mu­sul­ me­- rüþ­me­le­re­ 23­ Ni­san'da­ baþ­lan­dý.­ 24­ Tem­an­laþ­týk­la­rý­ tas­lak­ çer­çe­ve­si­nde­ Lo­zan'da se­le­siy­le­Ka­pi­tü­las­yon­lar­me­se­le­sin­de­an­- muz'da­i­se,­son­im­za­lar­a­týl­dý­ve­kon­fe­rans yapýlacak­ ba­rýþ­ gö­rüþ­me­le­ri­ne­ An­ka­ra­ ve laþ­ma­ sað­la­na­ma­dý­ðý­ i­çin,­ gö­rüþ­me­le­re­ 4 so­na­er­di­ril­miþ­ol­du. Ýs­tan­bul­hü­kü­met­le­ri­ni­de­dâvet­ettiler. Þu­bat­1923'te­a­ra­ve­ril­di. An­ka­ra'da­i­se,­ye­ni­Mec­lis­teþ­kil­e­dil­di­ve Os­man­lý­hü­kü­me­ti­tem­sil­ci­si­i­se,­Tür­ki­Oy­sa,­ da­ha­ son­ra­ Lo­zan'da­ baþ­la­yan­ Ý­- Lo­zan'da­ im­za­la­nan­ ka­rar­lar­ bu­ ye­ni­ Mec­ye'yi­bun­dan­böy­le­An­ka­ra­hü­kü­me­ti­nin kin­ci­ Kon­fe­rans­ta­ki­ gö­rüþ­me­ler­den­ a­çýk­- lis'e­ tas­dik­ et­ti­ril­di.­ (Kar­þý­ oy­ kul­la­nan­lar, tem­sil­e­de­ce­ði­ni­söy­le­ye­rek,­kon­fe­rans­tan­is­- ça­an­la­þý­lý­yor­ki,­Mu­sul­me­se­le­si­de,­di­ðer CHP'den­ay­rý­la­rak­TCF'yi­kur­du.­Son­ra­da, tin­kâf­et­ti.­(Sal­ta­nat,­1­Ka­sým'da­kal­dý­rýl­dý.) baþ­la­rý­na­gel­me­yen­kal­ma­dý.) ge­rek­çe­ler­de­fos­çýk­tý. Lo­zan'da­ve­ri­len­"Din­öl­dü­rü­le­cek­tir"­sö­*­*­* Ra­uf'un­ye­ri­ne­Ýs­met 20­Ka­sým­1922'de­baþ­la­yan­ilk­Lo­zan­gö­- zü­nün­ge­re­ði,­3­Mart­1924'ten­i­ti­ba­ren­ye­ri­rüþ­me­le­ri,­ gös­ter­me­lik­ ge­rek­çe­ler­le­ 4­ Þu­- ne­ ge­ti­ril­me­ye­ baþ­lan­dý.­ Ez­cüm­le:­ Hi­lâ­fet An­ka­ra­ hü­kü­me­ti,­ Lo­zan'a­ de­le­gas­yon bat­1923'te­a­ni­den­ke­si­li­ver­di. kal­dý­rýl­dý,­ med­re­se­ler­ ka­pa­týl­dý,­ Þer'î­ye­ Ba­gön­der­me­ye­ka­rar­ver­dik­ten­son­ra,­sý­ra­gi­An­ka­ra'ya­dö­nen­Ýs­met­Pa­þa,­Es­ki­þe­hir'de kan­lý­ðý­na­ son­ ve­ril­di,­ ye­ni­ ne­sil­le­ri­ din­den de­cek­he­ye­tin­se­çil­me­si­ne­gel­di. M.­ Ke­mal­ i­le­ tren­de­ bu­luþ­tu.­ Baþ­ba­þa­ yap­- so­ðu­ta­cak­Tev­hid–i­Ted­ri­sat­Kà­nu­nu­o­gün Mec­lis'te­ M.­ Ke­mal'den­ son­ra­ en­ po­pü­- týk­la­rý­ gö­rüþ­me­le­rin­ tek­ þa­hi­di,­ ta­ze­ ge­lin çý­ka­rý­la­rak­tat­bi­kat­sa­ha­sý­na­ko­nul­du.

B

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

s­tek­li­ duy­gu­sal­ sa­kýn­ma­ me­ka­niz­ma­sý­ (sup­res­yon) A­me­ri­kan­ Psi­ki­yat­ri­ Bir­li­ði’nce,­ “Bi­rey,­e­mos­yo­nel­ (duy­gu­sal) ça­týþ­ma­ya­da­iç­ve dýþ­stres­et­ken­le­ri­ne,­ra­hat­sýz­e­di­ci­so­run­lar,­is­tek­ler,­ duy­gu­lar­ ve­ ya­þan­tý­lar­ hak­kýn­da­ dü­þün­mek­ten­is­tem­li­sa­kýn­may­la­tep­ki­ve­rir”­þek­lin­de ta­rif­e­dil­mek­te­dir.­Bu­du­rum­da­in­san­lar­duy­gu, dü­þün­ce­ ve­ his­le­ri­ni­ sak­lar­lar.­ “Ba­na­ do­kun­ma­yan­yý­lan­bin­ya­þa­sýn”,­“Ne­me­lâ­zým!”­gi­bi­i­fa­de­ler­sup­res­yon­me­ka­niz­ma­sý­nýn­gün­lük­li­san­la­i­fa­de­e­di­liþ­þe­kil­le­ri­dir.­ Bu­ me­ka­niz­ma­nýn­ dev­re­ye­ so­kul­du­ðu­ nok­ta­lar­dan­ bi­ri­ de­ Yü­ce­ Ya­ra­tý­cý’nýn­ var­lý­ðý­ný­ in­kâr hu­su­su­dur.­Ýn­kâ­rý­ný­man­týk­sil­si­le­si­i­çin­de­a­çýk­la­ya­ma­yan­(çün­kü­yok­luk­is­pat­e­di­le­mez,­i­zah­e­di­le­mez),­ak­len­i­zah­e­de­me­yen­zat,­yok­lu­ðu­ka­bul­et­mek­ye­ri­ne,­var­lý­ðý­ka­bul­et­me­me­yi­ter­cih e­der.­ Bu­ hâl,­ bir­ tür­ sup­res­yon­ ve­ya­ bas­ký­la­ma yo­lu­dur.­ Ya­ra­tý­cý­ fik­ri­ni­ in­kâr­ yo­lu­ bu­la­ma­yan fi­kir­er­ba­bý­nýn­sýk­lýk­la­baþ­vur­du­ðu­bir­tarz­o­lan bu­ “ag­nos­tik­ yak­la­þým”,­ ya­ni­ ka­bul­ et­mek­ ya­ da et­me­mek­ ko­nu­sun­da­ bir­ fi­kir­ sa­hi­bi­ ol­ma­mak sup­res­yon­ me­ka­niz­ma­sý­nýn­ be­lir­gin­ bir­ þe­kil­de iþ­le­til­di­ði­ bir­ tarz­dýr.­ Bu­ me­ka­niz­ma­ya­ sý­ðý­nan­lar­ duy­gu­la­rý­nýn,­ dü­þün­ce­le­ri­nin­ ve­ vic­dâ­ný­nýn se­si­ni­ bas­ký­lý­yor.­ Ça­re­yi,­ dü­þün­me­mek­te,­ il­gi­len­me­mek­te­ a­rý­yor.­ Oy­sa,­ bu­ bir­ ka­çýþ­týr.­ Dü­þün­me­mek­ yal­nýz­ca­ ge­çi­ci­ bir­ ra­hat­la­ma­ sað­la­ya­bi­lir,­fa­kat­prob­le­mi­or­ta­dan­kal­dýr­maz. Ö­lüm­den,­uh­re­vî­â­lem­ler­dü­þün­ce­sin­den,­Az­ra­il’den­(as)­kaç­mak­müm­kün­mü?­Ak­lý­mý­za­ge­tir­me­ye­rek,­ il­gi­len­me­ye­rek­ an­cak­ ken­di­mi­zi­ al­da­tý­rýz.­Çün­kü,­gö­zü­nü­ka­pa­yan,­yal­nýz­ca­ken­di­si­ne­ ge­ce­ ya­par;­ yok­sa­ ha­ki­ka­ti­ de­ðiþ­ti­re­mez. Dü­þün­me­mek­le,­o­an­lýk­o­lay­la­rýn­u­za­ðýn­da­ka­lý­na­bi­lir.­ Bu­nun­la­ bir­lik­te­ yi­ne­ vic­da­nýn­ de­rin­lik­le­rin­de­ bu­ ha­ki­kat­ler­ yan­ký­la­nýr.­ Çün­kü;­ ya­lan söy­le­me­yen­vic­da­nýn­i­þi,­ger­çe­ði­bul­mak,­doð­ru­yu­ tas­dik­ et­mek­tir.­ Ger­çek­le­ri­ i­se­ ip­tal­ et­mek müm­kün­de­ðil­dir.­Ýn­san­ger­çek­le­ri­ve­Al­lah’ý­u­nut­ma­ya­ kalk­sa­ da,­ þu­ur­ sa­hi­bi­ o­lan­ vic­dâ­ný­nýn son­suz­ ha­ya­tý­ ha­týr­lat­tý­ðý­ný­ söy­le­yen­ Be­di­üz­za­man,­ki­m­ken­di­u­ya­nýk­vic­dâ­ný­ný­din­le­se,­“E­bed, e­bed!”­se­si­ni­i­þi­te­ce­ði­ne­ve­bü­tün­kâ­i­nat­o­kim­se­ye­ ve­ril­se,­ e­be­de­ kar­þý­ o­lan­ ih­ti­ya­cý­nýn­ ye­ri­ni dol­du­ra­ma­ya­ca­ðý­na­dik­kat­çe­ker.1 Di­ðer­ta­raf­tan,­ac­zi­miz­vic­da­ný­mý­za­bir­da­ya­nak­ nok­ta­sý­ a­ra­mak­ zo­run­da­ bý­ra­kýr.­ Do­la­yý­sýy­la ki­þi­Ya­ra­tý­cý­yý­ak­lýn­dan­çý­kar­ma­ya­kalk­sa­da,­vic­da­ný­çý­ka­ra­maz.2 Ger­çek­te;­ ac­zi,­ ö­lü­mü,­ ü­zün­tü­ ve­ sý­kýn­tý­la­rý or­ta­dan­kal­dý­ra­bil­mek­müm­kün­ol­say­dý,­bu­me­ka­niz­ma­ bü­yük­ ra­hat­lýk­ sað­la­ya­bi­lir­di.­ An­cak, ne­ka­dar­ça­ba­la­sak­bi­le­bü­tün­bun­la­rý­kal­dýr­ma­mýz­ im­kân­sýz­dýr.­ Her­ þey­den­ ka­ça­bi­li­riz,­ a­ma ken­di­miz­den­ ka­ça­ma­yýz.­ O­ hal­de,­ kaç­mak­ ça­re de­ðil­dir.­Kaç­mak­ve­bas­ký­la­mak­ye­ri­ne­dü­rüst­çe ve­ ce­sur­ca­ yüz­le­þip­ as­lý­ný­ ve­ ö­zü­nü­ an­la­ma­ya ça­lýþ­mak­doð­ru­o­lan­dýr.­Be­di­üz­za­man,­bu­me­ka­niz­ma­yý,­ “Sa­kýn­ al­dan­ma!­ Ve­ o­ des­sas(la­ra)­ de ki:­ E­ðer­ ar­kam­da­ki­ as­la­ný­ öl­dü­rüp,­ ö­nüm­de­ki da­ra­ða­cý­ný­ kal­dý­rýp,­ sað­ ve­ so­lum­da­ki­ ya­ra­la­rý def’­ e­dip­ pe­þim­de­ki­ yol­cu­lu­ðu­ men­ e­de­cek­ bir ça­re­ sen­de­ var­sa,­ bu­lur­san;­ hay­di­ yap,­ gös­ter, gö­re­lim.­ Son­ra­ de,­ ‘Gel­ key­fe­de­lim.’­ Yok­sa­ sus, hey­ser­sem!’­Tâ­Hý­zýr­gi­bi­bu­zât-ý­se­mâ­vî­de­di­ði­ni­de­sin”3­þek­lin­de­ki­ha­ki­kat­le­ri­na­za­ra­ve­re­rek ra­yý­na­o­tur­tur.

i

Dipnotlar: 1- Sözler, s. 482. 2- Muhakemat, s. 122. 3- Sözler, s. 35.


10

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

KÜLTÜR-SANAT

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, sahiplerini buldu! MÜZÝK YAZILARI ALÝ OKTAY alioktay@alioktay.net

009 yýlý Kültür ve Sanat Büyük Ödülü geçtiðimiz hafta yapýlan törenle iki önemli isme verildi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan takdim edilen ödüle lâyýk görülen bu iki önemli san'atkâr, Tanburî Necdet Yaþar ile Neyzen Niyazi Sayýn idi. Yýllarýný müzik kültürüne adamýþ ve pek çok öðrenci yetiþtirmiþ olan bu san'atkârlar doðrusu en doðru seçim olmuþtur. Bu ödüle lâyýk gören heyeti ve tabiîki hocalarýmýzý tebrik ediyoruz. Geçtiðimiz yýlda bu ödül A lâ ed din Ya vaþ ça Hocaya verilmiþti. Böylesine deðerli müzik adamlarýnýn hatýrlanmasý, ödüllendirilmesi takdire þayan bir önem taþýyor. Aslýnda verilen bu ödüllerle, hocalar deðil, ödüller deðer kazanýyor. Zaten her biri sahasýnda baþlý baþýna bir hazine olan bu az sayýdaki san'atkârlar, müzik kültürümüze ve san'atýna yýllar dan be ri el lerin den gelen katkýyý yapmaya çalýþýyorlar. Aslen Gaziantep’li olan Tanburi Necdet Yaþar, genç yaþýnda baþladýðý müzik yolculuðunda ekol olmuþ hocalardan müzik meþk etti. Tanburi Cemil Bey, oðlu Mes’ud Cemil Bey çizgisinin devamý olan Necdet Yaþar, tanburun halen yaþayan en büyük ismidir denebilir. Ýstanbul Radyosunda 30 yýla yakýn hizmet verdikten sonra kurduðu ve kendi adýyla anýlan Necdet Yaþar Topluluðu ile ABD ve pek çok Avrupa ülkesinde hatta G. Kore ve Ýsrail’de de konserler verdi. Ney denince akla gelen belki de yaþayan tek isim Neyzen Niyazi Sayýn’dýr. 1948’de baþladýðý müzik hayatýnda Tanburi Cemil Bey’in taksimlerinden etkilendi. Ebru, cilt yapýmý, fotoðrafçýlýk, tespihçilik, sedef kakmacýlýðý, tornacýlýk vs. pek çok sahaya ilgi gösterdi. Ancak Niyazi Sayýn ismi, neyle hatýrlanýr olmuþtur daima. Tanburi Necdet Yaþar gibi Neyzen Niyazi Sayýn’ý da keþfedip müzik hayatýmýza kazandýran isim yine Mes’ud Cemil Bey olmuþtur. Hocalarýmýzý caný gönülden bir kez daha tebrik ediyoruz.

2

Ýþitme Engelliler Federasyonunun haklý talebi GEÇTÝÐÝMÝZ ay, halen baþkanlýk görevini ifa etmeye çalýþtýðýmýz Müzik ve Sinema Yapýmcýlarý Sanatçýlarý Daðýtýmcýlarý Derneði’ne gelen bir faks metni aslýnda ihmal edilen bir konuya dikkatimizi çekiyordu. Ýþitme Engelliler Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Çaðlar Batman tarafýndan gönderilen mesaj özetle þu þekildeydi: “Türkiye’de UNICEF’in kayýtlarýna göre 3 milyon gibi büyük bir nüfusa sahip iþitme engelliler, piyasadaki DVD ve televizyon kanallarýndaki güzel, kaliteli olan, herkesi ekran baþýna baðlayan filmlerden iþitme engelli oluþumuzdan dolayý mahrum býrakýlmaktayýz. Derneklerimizden iþitme engelli üyelerimiz ve ailelerinden ciddî olarak alt yazýlý olmamasýndan dolayý þikâyet ve talepler almaktayýz... Sizlerden isteðimiz Ýþitme Engelliler Federasyonu olarak bu gibi alt yazýlý DVD’ler olmasý ve tv kanallarýnýn yayýnlarýnýn alt yazýlý olarak yapýlmasý, kamuoyu oluþturmak, birlikte hareket etmek için adýmlar atmak istiyoruz.” Bedensel Engelliler Derneði danýþma kurulu üyesi olmam hasebiyle engelli kardeþlerimizin yaþadýklarý sýkýntýyý bir nebze de olsa anlayabiliyorum. Ülke nüfusunun yaklaþýk 12 milyonluk bir bölümü engelli. Bunun 3 milyonu iþitme engellilerden oluþtuðuna göre, televizyon kanallarýnýn, film yapýmcýlarýnýn bu haklý talebi dikkate almasý gereklidir, diye düþünüyorum. Nitekim bu sistemin ABD’de tv kanallarýnda yýllardýr uygulandýðýna ben de þahit olmuþtum. Yapmak zor deðil, sadece biraz duyarlýlýk gerekiyor.

TARÝHTEN BÝR YAPRAK AÞAÐIDA , gazetede yapýlmýþ yaklaþýk 90 yýl öncesine ait bir müzik kitabý reklâmý okuyacaksýnýz. Kitap, Tanburi Cemil Bey’in Rehber-i Musikî (Müzik Rehberi) adlý kitabý. “Rehber-i Musikî”, Hocasýz Musikî Öðrenmek Usulü… “Fenn-i musikîdeki iktidar-ý fevkalâdesi ile cümlenin müsellemi bulunan üstad-ý musikî Tanburi Cemil Bey’in telif eylediði Rehber-i Musikî þimdiye kadar neþredilen bu gibi eserlerin mühimmidir. Ýþbu eser notanýn elifbasýndan baþlayýp bilcümle kavaidini ve çalgýlarýn akord ve makamat usûllerini muhtevi olduðundan hocasýz bir hafta zarfýnda kolaylýkla öðrenilebilir. Rehber-i Musikî yirmi kadar müntehap þarký ve kýrka karib peþrev ve semai notalarýný bir çok para verip almaya ihtiyaç býrakmaz. Fiyatý 12, mücelledi 17 kuruþtur. Mahall-i tevzii Bab-ý Ali caddesinde Zaman kütüphanesidir. Taþra için 4 kuruþ posta ücreti zammolunur. 100 kadar marþ, peþrev taksim, kanto ve þarký notasýný havi olan Nunbetu’l Elhan’ýn bahasý 10 kuruþtur.” Ýkdam Gazetesi, Muharrem 1325 s.4 sütun 5. –Musikî Mecmuasý Haziran 1998-

RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝNE HAZIR OLUN Risale-i Nur Enstitüsü, Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatýnýn 50. yýlý olmasý sebebiyle, “1. Ulusal Risale-i Nur Gençlik Þöleni” gerçekleþtirecek. RÝSALE-Ý Nur Enstitüsü, Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatýnýn 50. yýlý olmasý sebebiyle, “1. Ulusal Risale-i Nur Gençlik Þöleni” gerçekleþtirecek. “Her asýrda Ýslâmiyet’in kemaliyle yaþanabildiðinin ispatý olan, sefahat ve dalâletlerin tazyikine raðmen sünneti seniyyeyi ihya eden, hakaik-ý imaniye ve Ýslâmiyenin güzelliklerini hayatlarýyla gösteren gençlerimizi bir araya getirmek” amacýyla, geleneksel hale getirilerek gerçekleþtirilecek þölen, oldukça zengin bir faaliyet programýna sahip. Þölen, baþta ülkemiz olmak üzere, Ýslâm âlemine ve bütün dünyaya Bediüzzaman Said Nursî dâvâsýný anlatma, yeni neslin nazarlarýný, Risâle-i Nur vasýtasýyla iman hakikatlerine yöneltme, Bediüzzaman’ýn müjdesine mazhar olmuþ nesl-i atiyi bir araya getirip þahs-ý maneviyi hissetmelerini saðlama, vefatýnýn 50. yýlýnda “elli yýl” sonraki gençliðe Bediüzzaman’ý, hizmetlerini ve gayelerini anlatma fýrsatý olarak görülüyor. Genç Yaklýþým Dergisi ana sponsorluðunda, 16 Mayýs 2010 tarihinde Ankara Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezinde düzenlenecek þölenin organizasyonunu Risale-i Nur Enstitüsü yapýyor. Muhtevasý “Kur’ân Medeniyeti ve Gençlik” olan, 10-12 kiþi-

lik gruplardan müteþekkil 6 masadan oluþacak 1. Ulusal Risale-i Nur Gençlik Kongresi düzenlenecek. Bunun yaný sýra, Risâle-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursî konulu, ulusal düzeyde karikatür yarýþmasý, þiir yarýþmasý, fotoðraf yarýþmasý, kýsa film yarýþmasý, Risâle-i Nur Külliyatýndan Asa-yý Musa ve Tarihçe-i Hayat kitaplarý ile ilgili bilgi yarýþmalarý organize edildi. Yarýþmalarla þartlarý ve tarihleriyle ilgili bilgiler “www.risaleinurgencliksoleni.org” isimli internet adresinden alýnabilir. Yapýlan faaliyetlerin sonuçlarý; kongre sunumlarýnýn okunduðu, yarýþma ödüllerinin verildiði, Bediüzzaman Said Nursî ve Risâle-i Nurla ilgili þiir ve bestelere dair müzik ve þiir dinletisinin olduðu, ‘Risâle-i Nur Gençliði’ konulu konferansýn bulunduðu, Risâle-i Nurla imanlarýný kurtarmýþ ve kuvvetlendirmiþ olan ibretli, nurlu hatýralarýn dinlendiði, ödül alan ve sergilenmeye deðer karikatür ve fotoðraflarýn sergilendiði organizasyonlarda Gençlik Þöleni’nin meyveleri olarak ortaya konulacak. “1. U lu sal Ri sa le-i Nur Genç lik Þöleni” ile ilgili geniþ bilginin alýnabileceði “http://www.risaleinurgencliksoleni.org” isimli bir web sitesi de hazýrlandý.

“Ýþte o neyler, semâvî, ulvî bir mûsýkîden geliyor gibi sâfî ve müessirdirler. Fikir o neylerden, baþta Mevlânâ Celâleddin-i Rumî olarak bütün âþýklarýn iþittikleri elemkârâne teþekkiyât-ý firâký iþitmiyor. Belki, Zât-ý Hayy-ý Kayyûma karþý takdim edilen teþekkürât-ý Rahmâniyeyi ve tahmîdât-ý Rabbâniyeyi iþitiyor.” Bediüzzaman Said Nursî

lAçýlýþ Konuþmasý: Mehmet Kutlular (Yeni Asya Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi) lI. Ulusal Risale-i Nur Gençlik Kongresi Sunumlarý lÝhtida Öyküleri lKonferans Risale-i Nur Gençliði Ýslâm Yaþar (Eðitimci-Yazar) lMüzik Dinletisi Ali OKTAY & Biz Bize Musikî Topluluðu lÞiir Dinletisi lYarýþmalarýn Ödül Töreni lKarikatür ve Fotoðraf Sergisi TARÝH: 16 Mayýs 2010, Pazar YER: Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi / ANKARA Organizasyon: Risale-i Nur Enstitüsü

2 bin 450 Osmanlýca eser araþtýrmacýlarý bekliyor AKSARAY Halk Kütüphanesi’nde edebiyat, coðrafya, tarih, fýkýh ve týp alanlarýnda yazýlmýþ 2 bin 450 Osmanlýca eser incelenmeyi bekliyor. Aksaray Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Mahmut Yýlmaz, açýklamada, kütüphanede birbirinden kýymetli 2 bin 450 Osmanlýca eser bulunduðunu söyledi. Bu eserlerin, gün ýþýðý ve nemden arýndýrýlmýþ ‘’Osmanlýca Eserler Bölümü’’ adý altýnda özel bir odada muhafaza edildiðini ifade eden Yýlmaz, “Kütüphanemizdeki Osmanlýca Eserler Bölümünü Osmanlýca bilenler kullanýyor ve bu bölümden dýþarýya kitap çýkartýlmasýna, fotokopi çekilmesine müsaade etmiyoruz’’ dedi. Osmanlýca Eserler Bölümü’nü 3 ay önce oluþ-

turduklarýný anlatan Yýlmaz, þunlarý kaydetti: ‘’3 ay öncesine kadar Osmanlýca eserler de diðer kitaplarla birlikte raflarda sergileniyordu. Bu duruma gönlümüz razý olmadý. Bu eserlerin tamamý Cumhuriyet öncesine ait. Diðer güncel kitaplarla birlikte ayný raflarda eserlerin tahrip olduðunu görünce harekete geçtik ve Osmanlýca Eserler Bölümü oluþturduk. Þu anda tüm Osmanlýca eserleri güneþ ýþýðý ve nemden arýndýrdýðýmýz bu bölümde muhafaza ediyoruz. Bu eserlerden tarihi önemi olan 39 Osmanlýca el yazmasý kitabý da burada muhafazasý mümkün olmadýðý için Konya’daki Yazma Eserler Kütüphanesine gönderdik.’’

Eserler arasýnda yakýn tarihe ýþýk tutacak bilgiler de yer aldýðýný vurgulayan Yýlmaz, Reþat Nuri Güntekin’in Çalýkuþu Romaný’nýn Osmanlýcasýnýn da eserler arasýnda bulunduðunu bildirdi. Yýlmaz, þöyle devam etti: ‘’2 bin 450 Osmanlýca eserin bir kýsmý tarihi anlamda bilgi veren eserler. Ermeni komitelerinin yaptýklarý eylem ve saldýrýlarla ilgili yazýlmýþ Osmanlýca eser de kütüphanemizde. Bunun dýþýnda edebiyat, tarih, coðrafya, fýkýh ve týp gibi alanlarda Osmanlýca yazýlmýþ eserler bulunuyor. Ayrýca Evliya Çelebi’nin seyahatnamesi de Osmanlýca yazýlmýþ olarak iki cilt halinde kütüphanemizdedir.’’ Aksaray / aa

100 yýllýk fotoðraf makineleri Airport Outlet Center’da Ýstanbul Ataköy’de bulunan Airport Outlet Center’da “100 Yýllýk Fotoðraf Makineleri Sergisi” 12 Þubat’ta açýlýyor. Camera Museum ve Collection Club iþbirliði ile gerçekleþtirilen sergide koleksiyoner Hilmi Nakipoðlu’nun 1970’lý yýllardan itibaren topladýðý yüzlerce eski fotoðraf makinesi ve fotoðrafçýlýkla ilgili malzemeler sergileniyor. Sergide yer alan eserler arasýnda, 1900’lü yýllara ait el yapýmý fotoðraf makinelerine ve günümüze gelene kadar çeþitli marka ve ölçüde yüzlerce fotoðraf makinelerine yer veriliyor. Taþýnabilen ve taþýnamayan stüdyo tipi fotoðraf makinelerin de yer verilen sergide, çift objektifli makineler, casus makineleri, mini makineler, Leica filmle kullanýlan makineler, poloraid filmle kullanýlan makineler de görülebilecek. Sergide fotoðraf san'atý için önemli bir yere sahip olan baþta Roll filmi olmak üzere çeþitli filmler ve aksesuarlar da görülebilecek. Airport Oulet Center, Camera Museum ve Collection Clup iþbirliði ile gerçekleþen sergi 28 Þubat 2010 tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek. Ýstanbul / Recep Bozdað

BULMACA 1

2

3

4

5

erdalodabas@mynet.com

6

7

8

9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GÖNÜLDEN DÝLE

1. Ulusal Risale-i Nur Gençlik Þöleni Etkinlik Programý

10

DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI SOLDAN SAÐA: 1. KANAS. HAZÝNE. 2. ANAMAL. KABÝN. 3. BARAKA. ATÝNA. 4. ÝNAM. MUM. BEZ. 5. RA. ELEMELÝ. 6. ASA. LUT. KLE. 7. KERÝM. AKAK. 8. ESEN. FÝ. PURO. 9. MABET. BAÞ. 10. ÝPEKA. ÞUKUFE. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. KABÝRALEMÝ. 2. ANANAS. SAP. 3. NARA. AKEBE. 4. AMAME. ENEK. 5. SAK. TA. 6. LAMELÝF. 7. UMUMÝ. 8. AKAMET. BU. 9. ZAT. APAK. 10. ÝBÝBÝKKUÞU. 11. NÝNE. LAR. 12. ENAZ. EKOSE.

SOLDAN SAÐA—1. Ustalýk, hüner, uzmanlýk. - Kur'ân'ýn yüz on dört bölümünden her biri. 2. Birkaç rengin karýþýmýndan oluþan renk. - Bir iþi doðru ve uygun bulmak, tasvip etmek. 3. Baský ve yazýda kullanýlan, deðiþik boyutlarda kesilmiþ kâðýt. - Derinin kýlsýz bölgelerinde görülen, beyaz kýsýmlarýn kýrmýzýya, kýrmýzý kýsýmlarýn ise beyaza dönüþmesi biçiminde belirtileri olan pigment bozukluðu, baras. 4. Týpta bir görüntüleme sistemi. - Kýrsal bölgelerde sulama iþlerini düzenleyen ve denetleyen kimse. - Baba, ata. 5. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. Arapçada namaz. - Bir tören sýrasýnda, askerleri bir araya toplamak, törenin baþladýðýný bildirmek vb. amaçlarla çalýnan borazanýn çýkardýðý tiz ses. 6. Zamanýn bölünemeyecek kadar kýsa olan parçasý, lâhza. - Arýlarýnýn bitki ve çiçeklerden topladýklarý kovanlarýndaki petek gözlerine doldurduklarý, rengi beyazdan esmere kadar deðiþen tatlý, koyu, sývý madde. 7. Ýþlenecek bir nesnede bulunmasý gereken ýsýnýn, nemin yeterli olmasý durumu. Olgunluklar. 8. Aletin çoðulu. - Atýn kýsa adýmlarla hýzlý yürüyüþü. 9. Alýn yazýsý. - Cam veya seramikten yapýlmýþ, kulplu, büyük bardak. 10. Genellikle iþlemelerde kullanýlan, gümüþ görünüþünde ve parlaklýðýnda olan iplik vb. - Sýcak veya soðuk havayý dengeli olarak savuran araç. - Elektrik geriliminde evre.

Bahçelievler Belediyesinden Osmanlý Türkçesi Kursu “DÝVAN Araþtýrma ve Eðitim Derneði Belediyeler ve Kültür A.Þ. iþbirliðiyle Osmanlý Türkçesi Kurslarý düzenliyor. Uzman öðreticiler tarafýndan her seviyede Osmanlý Türkçesi okuma ve yazma dersleri verilerek, kültürel mirasýmýzla doðrudan iletiþim kurmak isteyen bireylere katkýda bulunulmasý amaçlanýyor. “Kültür ve Tarih Mirasýmýzla Buluþmak” baþlýðýyla gerçekleþtirilecek kurslarda katýlýmcýlara hem Osmanlý Türkçesi ile basýlmýþ eserleri, hem de Osmanlý Türkçesi yazý ve kitâbelerini okuyabilme kabiliyetini arttýrýcý eðitim faaliyetlerinde bulunuluyor. Divan Araþtýrma ve Eðitim Derneði ve Bahçelievler Belediyesi iþbirliðiyle yeni dönemdeki Osmanlý Türkçesi kurslarý 2 Mart 2010 tarihinde baþlýyor. Kurs için seviye belirleme sýnavý ise 28 Þubat 2010’da yapýlacaktýr. Kayýtlar Bahçelievler Belediyesi’ne þahsen baþvuru yoluyla ya da Divan Araþtýrma ve Eðitim Derneði’nin internet adresinden yapýlabilmektedir. Geniþ bilgi; “info@divander.org” veya “ercan@divander.org” e-posta adreslerinden alýnabiliyor.

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Aritmetik, cebir, geometri gibi sayý ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adý, riyaziye. 2. Balýk avlamakta veya yük taþýmakta kullanýlan, tek veya iki direkli ve açýk güverteli, büyük kayýk. - Bir iþte baþta gelen (kimse veya þey). 3. Fas'ýn baþþehri. - Ýki dað arasýndaki çukurca arazi veya geçit, koyak. 4. Kira. Nem, ýslaklýk. 5. Tuzak, kapan. - Bazý hayvanlarýn, özellikle atlarýn alýnlarýnda bulunan beyaz leke, küçük akýtma. 6. Yazýda veya sözde bayaðý söz ve deyim bulunmamasý durumu. 7. Japon tahýl ölçeði. - Hile, entrika. - Anadolu Ajansý'nýn kýsasý. 8. Bir þarkýda her kýtadan sonra tekrarlanan ve bestesi deðiþmeyen parça. 9. Hýyara verilen bir isim. 10. Yaðý çýkarýlmýþ ayranýn kaynatýlmasýyla yapýlan peynir. - Herkesçe bilinen, tanýnan, belli, sanlý. 11. Masa tenisi, tenis vb. oyunlarda topa vurmak için kullanýlan, oval tahta bir kasnaða gerilmiþ bir aðla veya lastikle kaplanmýþ saplý araç. Tampon. 12. Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler. - Genellikle su kýyýlarýnda, bataklýk yerlerde yetiþen ince, açýk sarý renkli kamýþ, hasýr otu, kiliz.


11

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

E­KO­NO­MÝ Cinsi 1 ABD DOLARI

GÝRAY ÞAN

1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU

giraysan@yahoo.com

Yýl­1998… Dün­ya­yý­et­ki­le­yen­Rus­ya­kri­zi­pat­lak­ver­di. Ya­ban­cý­ser­ma­ye­ge­liþ­mek­te­o­lan­ül­ke­ler­den­bütün hý­zýy­la­ka­çý­yor­du. Bu­ka­çýþ­tan­na­si­bi­ni­faz­la­sýy­la­a­lan­lar­dan­bi­ri­de Bre­zil­ya’ydý. Pat­la­ðýn­yan­sý­ma­sýy­la­ka­çan­ya­ban­cý­ser­ma­ye­20 mil­yar­do­la­rý­geç­miþ­ti. Sa­bit­kur­ü­ze­rin­den­do­la­ra­bað­la­nan­Re­al­dü­þük enf­las­yo­na­rað­men­fa­iz­le­ri­týr­man­dýr­mýþ­tý­ve­a­ka­bin­den­Re­al­de­va­lü­e­e­dil­di. Ýç­ve­dýþ­borç­sto­ku­450­mil­yar­do­la­rý­aþ­mýþ­bir­e­ko­no­miy­di­Bre­zil­ya. Borç­ser­vi­si­nin­yük­sek­ol­ma­sý­kor­ku­tu­yor­du­a­la­cak­lý­la­rý­ný. Yýl­1999… So­lu­ðu­IMF’nin­ka­pý­sýn­da­al­dý­Bre­zil­ya. 4,8­mil­yar­do­lar­lýk­tak­sit­len­di­ril­miþ­hal­de­kre­di­o­nay­lan­dý.­Can­hý­raþ­bir­þe­kil­de­im­dat­di­yen­bir­e­ko­no­mi­ye­sý­cak­bir­el­u­zan­mýþ­ol­du. YIL­2000… E­ko­no­mik­per­for­mans­bü­yü­me­ve­fa­iz­dý­þý­faz­la­he­def­le­ri­de­yük­sel­me­tren­di­ne­gir­di. Ýþ­siz­lik­o­ran­la­rý­ya­vaþ­ya­vaþ­dü­þü­yor­du. Enf­las­yon­ge­ri­le­me­yö­nün­de­i­ler­li­yor­du. Her­þey­hü­kü­met­he­def­le­ri­ne­uy­gun­yö­rün­ge­de­e­si­yor­du… Re­form­la­rý­ba­þa­rýy­la­ta­mam­la­dý.­A­þý­rý­har­ca­ma­yý­ký­sýt­la­yan­Ma­lî­So­rum­lu­luk­Ka­nu­nu­ve­ö­zel­sek­tör­ça­lý­þan­la­rý­i­çin­e­mek­li­lik­sis­te­mi­ni­ne­ti­ce­len­di­ril­di.­Bu­gi­di­þat­tan­mem­nun­o­lan­IMF­ge­re­kir­se­Fon’dan­Bre­zil­ya’nýn­2,1­mil­yar­do­lar­borç­a­la­bi­le­ce­ði­ni­be­lirt­ti. Yýl­2002… Bre­zil­ya­ve­ri­len­he­def­le­rin­he­men­he­men­ta­ma­mý­ný ye­ri­ne­gi­tir­di…GSMH­art­tý­rýl­dý,­fa­iz­dý­þý­faz­la­ve­ril­di, enf­las­yon­dü­þü­rül­dü…­Ýç­ve­dýþ­borç­ö­de­me­le­ri­düz­gün­bir­þe­kil­de­ye­ri­ne­ge­ti­ri­li­yor­du. Fa­kat­IMF’nin­öv­gü­le­ri­ve­ö­ner­me­le­ri­ne­rað­men trend­yi­ne­ek­si­ye­git­me­ye­baþ­la­dý.­Yer­li­pa­ra­de­ðer kay­bet­me­ye,­fa­iz­ler­yük­sel­me­ye,­ser­ma­ye­hýz­la­kaç­ma­ya­ve­borç­ser­vi­sin­de­ak­sa­ma­la­ra,­iþ­siz­lik­yi­ne­art­ma­ya baþ­la­mýþ­tý…­Yi­ne­IMF­bir­can­si­mi­diy­le­koþ­tu…30 mil­yar­do­lar­kre­di­aç­tý­Bre­zil­ya’ya.­Ar­týk­ül­ke­nin­250 mil­yar­do­lar­lýk­bor­cu­ü­ze­rin­de­ra­hat­lat­ma­et­ki­si­ya­pa­ca­ðý­ve­borç­la­rýn­ga­ran­ti­ye­a­lý­na­ca­ðý­dü­þü­nü­lü­yor­du. Se­çim­ler­de­yak­laþ­mýþ­tý­ve­Tür­ki­ye’de­de­bu­dö­nem­de­se­çim­ler­var­dý…­Ay­ný­kriz­et­ki­le­ri­ni­ya­þý­yor­du her­i­ki­ül­ke­de,­ben­zer­sý­kýn­tý­lar­ya­þa­dý­ðýn­dan­do­la­yý­i­kiz­ül­ke­ler­o­la­rak­i­fa­de­e­di­li­yor­lar­dý.­Her­i­ki­si­de­IMF yö­rün­ge­sin­de­ben­zer­prog­ram­la­rý­uy­gu­la­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar­dý. Bre­zil­ya­se­çim­ler­den­son­ra­ilk­he­def­o­la­rak­is­tik­rar­lý bü­yü­me­ye­yö­nel­di.­Ka­rar­lýy­dý… Or­ta­ya­koy­du­ðu­ma­lî­di­sip­lin­den­ta­viz­ver­me­di. Ýs­tik­ra­ra­ka­vu­þan­e­ko­no­mi­nin­et­ki­siy­le­ya­ban­cý­ser­ma­ye­tek­rar­dö­nü­yor­du­ve­bu­nun­et­ki­siy­le­ca­ri­iþ­lem­ler­den­ge­si­faz­la­ve­rir­du­ru­ma­gel­di…Borç­la­rý­ný­tý­kýr tý­kýr­ö­dü­yor­du. Yýl­2005… Bre­zil­ya,­IMF’ye­o­lan­15,5­mil­yar­do­lar­lýk­bor­cu­nun ta­ma­mý­ný­ka­pat­tý…a­ka­bin­den­bir­da­ha­IMF’den­ma­lî yar­dým­al­ma­ya­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti…2006­se­çim­le­rin­den son­ra­ver­gi­in­di­ri­mi­ve­alt­ya­pý­ya­tý­rým­la­rýn­da­ar­tý­þa yö­nel­di.. Yýl­2008-2009 Bre­zil­ya­pet­rol­ih­raç­e­den­ül­ke­ler­a­ra­sýn­da­ve­de­mir cev­he­ri­a­çý­sýn­dan­da­zen­gin­bir­ül­ke­ha­li­ne­gel­di.­Bi­ze yap­tý­ðý­ih­ra­cýn­%­29’u­nu­de­mir­cev­he­ri­o­luþ­tu­ru­yor. Tah­vil­le­ri­ni­ye­rel­pa­ra­cin­sin­den­ih­raç­e­der­dü­ze­ye gel­di…­S&P­2008­yý­lýn­da­ya­tý­rým­ya­pý­la­bi­lir­dü­ze­ye yük­selt­ti­no­tu­nu… Kri­zi­yak­la­þýk­200­mil­ya­rý­do­la­rý­bu­lan­dö­viz­re­zer­viy­le­kar­þý­la­dý­ve­kri­ze­kað­men­2008­yý­lýn­da­%­5,2­bü­yü­dü… Yýl­2010… Kriz­baþ­la­dý­ðýn­da­IMF’nin­ka­pý­sý­na­da­ya­nan­Bre­zil­ya­IMF’ye­ge­liþ­mek­te­o­lan­ül­ke­le­ri­des­tek­le­mek­a­ma­cýy­la­10­mil­yar­do­lar­kre­di­sað­la­ya­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti… A­lan­el­ve­ren­el­o­lu­yor­du. Pe­ki­biz…Tür­ki­ye…­ha­la­IMF’nin­ka­pý­sýn­da…

2 ÞUBAT 2010

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

1 EURO 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.4778 1.2997 0.27659 2.0596 2.3531

1.4849 1.3082 0.27795 2.0695 2.3654

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.4768 1.2937 0.27640 2.0582 2.3515

1.4871 1.3116 0.27859 2.0726 2.3689

Cinsi

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.3985 0.20171 1.3870 5.1131 0.25104 0.39670 1.6391

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100 JAPON YENÝ

1.4075 0.20381 1.3933 5.1804 0.25273 0.39742 1.6500

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.3964 0.20157 1.3819 5.0364 0.25086 0.39372 1.6330

1.4096 0.20428 1.3986 5.2581 0.25331 0.40040 1.6563

SERBEST PÝYASA

DOLAR DÜN 1.4820 ÖNCEKÝ GÜN 1.4850

p

Alan elden veren ele kronolojik bakýþ: Brezilya

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 2.0760 ÖNCEKÝ GÜN 2.0710

DÜN 53.350 ÖNCEKÝ GÜN 53.250

DÜN 357.000 ÖNCEKÝ GÜN 356.000

p

p

p

Zamlar enflasyonu uçurdu VERGÝ ARTIÞLARININ ETKÝSÝYLE ENFLASYON YENÝ YILIN ÝLK AYINDA YÜKSEK ÇIKTI. TÜFE YÜZDE 1.85, ÜFE YÜZDE 0.58 ARTTI. YILLIK ENFLASYON TÜFE'DE YÜZDE 8.19'A YÜKSELDÝ. HÜKÜMETÝN ye­ni­yýl­dan­i­ti­ba­ren­ver­gi­de sek­ar­týþ­yüz­de­22.04­i­le­al­kol­lü­i­çe­cek­ler­ve si­ga­ra­sý­ol­du.­O­nu­yüz­de­26.13­ar­týþ­la­LM­si­ASO: Enflasyonda vergi yap­tý­ðý­zam­lar­enf­las­yo­nun­yük­sek­çýk­ma­sý­na tü­tün­gru­bun­da­ger­çek­leþ­ti.­O­cak­a­yýn­da­en­- ga­r a­s ý,­yüz­d e­24.51’le­siv­r i­bi­b er,­yüz­d e sebep­ol­du.­ Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu­(TÜ­- deks­te­yer­a­lan­grup­lar­dan­u­laþ­týr­ma­da­yüz­- 23.69’la­ku­ru­so­ðan,­yüz­de­21.15’le­köp­rü­ge­zamlarýnýn etkisi oldu ÝK)­ve­ri­le­ri­ne­gö­re,­O­cak­a­yýn­da­TÜ­FE­yüz­de de­3.53,­gý­da­ve­al­kol­süz­i­çe­cek­ler­de­yüz­de çiþ­üc­re­ti,­yüz­de­18.31’le­o­to­ban­ge­çiþ­üc­re­ti 1.85,­Ü­FE’de­yüz­de­0.58­art­tý.­Yýl­lýk­enf­las­yon TÜ­FE’de­yüz­de­8.19’a,­Ü­FE’de­yüz­de­6.30’a yük­sel­di.­O­cak­­a­yý­na­i­liþ­kin­ö­zel­kap­sam­lý­tü­ke­ti­ci­fi­yat­la­rý­en­dek­si­gös­ter­ge­le­ri­ne­ba­kýl­dý­ðýn­da,­çe­kir­dek­enf­las­yon­ye­ri­ne­a­çýk­la­nan TÜ­FE­gös­ter­ge­le­ri­ge­çen­ay,­mev­sim­lik­ü­rün­ler­ha­riç­yüz­de­2.57,­iþ­len­me­miþ­gý­da­ü­rün­le­ri­ha­riç­i­se­1.76­art­tý.­Fi­yat­lar,­e­ner­ji­ha­riç­yüz­de­1.52,­iþ­len­me­miþ­gý­da­ü­rün­le­ri­ve­e­ner­ji­ha­riç­yüz­de­1.34,­e­ner­ji­ha­riç­ve­al­kol­lü iç­ki­ler­i­le­tü­tün­ü­rün­le­ri­ha­riç­yüz­de­0.17,­e­ner­ji­ha­riç­ve­al­kol­lü­iç­ki­ler­i­le­tü­tün­ü­rün­le­ri ha­riç­ve­fi­yat­la­rý­yö­ne­ti­len/yön­len­di­ri­len­di­ðer­ü­rün­ler,­do­lay­lý­ver­gi­ler­ha­riç­enf­las­yon­da da­yüz­de­0.14­art­tý.­TÜ­FE’de­a­na­har­ca­ma grup­la­rý­i­ti­ba­riy­le­bir­ay­ön­ce­ye­gö­re­en­yük­-

1.58,­ko­nut­ta­yüz­de­1.51,­lo­kan­ta­ve­o­tel­ler­de yüz­de­1.11,­ev­eþ­ya­sýn­da­yüz­de­0.71,­çe­þit­li mal­ve­hiz­met­ler­de­yüz­de­0.23,­e­ði­tim­de­yüz­de­0.07­ar­týþ­ya­þan­dý.­Sað­lýk­ta­yüz­de­0.11,­ha­ber­leþ­me­de­yüz­de­0.24,­eð­len­ce­ve­kül­tür­de yüz­de­0.27,­gi­yim­ve­a­yak­ka­bý­da­yüz­de­8.20 dü­þüþ­ger­çek­leþ­ti.­Yýl­lýk­baz­da­TÜ­FE’de­en yük­sek­ar­týþ­yüz­de­47.54­i­le­al­kol­lü­i­çe­cek­ler ve­tü­tün­gru­bun­da­ger­çek­leþ­ti.­O­nu­yüz­de 10.74­i­le­u­laþ­týr­ma,­yüz­de­10.44­i­le­çe­þit­li­mal ve­hiz­met­ler,­yüz­de­9.38’le­gý­da­ve­al­kol­süz­i­çe­cek­ler­iz­le­di.­

ZAM ÞAMPÝYONU SÝGARA O­cak­a­yý­nýn­zam­þam­pi­yo­nu­ver­gi­ar­týþ­la­rý­nýn­et­ki­siy­le­yüz­de­28.23’lük­ar­týþ­la­Sam­sun

ta­kip­et­ti.­O­cak’ta­fi­ya­tý­en­çok­dü­þen­ü­rün yüz­de­14.82­i­le­ba­yan­ka­za­ðý­ol­du.­

TARIMDA FÝYATLAR YÜZDE 2.5 ARTTI Sek­tö­rel­baz­da­ba­kýl­dý­ðýn­da­ta­rým­da­yüz­de 2.54,­sa­na­yi­de­yüz­de­0.18­ar­týþ­ya­þan­dý.­Yýl­lýk baz­da­ta­rým­da­fi­yat­lar­yüz­de­16.96,­sa­na­yi­de yüz­de­4.07­art­tý.­Ü­FE­so­nuç­la­rý­sa­na­yi­nin­alt sek­tör­le­ri­ba­zýn­da­de­ðer­len­di­ril­di­ðin­de­en yük­sek­ay­lýk­ar­týþ­yüz­de­3.91­i­le­ta­þo­cak­çý­lý­ðý ve­di­ðer­ma­den­ci­lik­ü­rün­le­ri­alt­sek­tö­rün­de ger­çek­leþ­ti.­Sa­na­yi­nin­üç­sek­tö­rün­den­ma­den­ci­lik­ve­ta­þo­cak­çý­lý­ðý­sek­tö­rün­de­yüz­de 1.26,­i­ma­lat­sa­na­yi­sek­tö­rün­de­yüz­de­0.22 ar­týþ,­e­lek­trik,­gaz,­su­sek­tö­rün­de­yüz­de­0.62 dü­þüþ­ya­þan­dý.­­Ankara / aa

Ankara Sanayi Odasý (ASO) Baþkaný Nurettin Özdebir, enflasyondaki artýþta yeni yýldan itibaren yapýlan vergi zamlarýnýn etkisi olduðunu söyledi. Hükümetin yeni yýldan itibaren vergide yaptýðý zamlar enflasyonun yüksek çýkmasýna sebep oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, ocak ayýnda TÜFE yüzde 1,85, ÜFE’de yüzde 0,58 arttý. Yýllýk enflasyon TÜFE’de yüzde 8,19’a, ÜFE’de yüzde 6,30’a yükseldi. Rakamlarý deðerlendiren ASO Baþkaný Nurettin Özdebir, TÜFE’nin kamuoyunun beklentisiyle paralel gerçekleþtiðini söyledi. “Asýl enteresan tarafý ÜFE’nin 0,58 olmasý. Aradaki makas yüksek.” diyen Özdebir, Merkez Bankasý beklentilerinin enflasyonun Mart ayýna kadar yükseleceði, ondan sonra azalacaðý yönünde olduðuna iþaret etti. Enflasyonda vergi zamlarýnýn etkisi olduðunu ifade eden Özdebir, bu dönemde enflasyondaki yüksekliðin piyasanýn hareketliliðinin iþareti olduðunu da kaydetti. Ankara / cihan

AVM'ler Pazar günü kapalý olmakla batmaz

Umre ve Alternatif Turizm Fuarý bugün açýlýyor

YAPTIÐI a­çýk­la­ma­ i­le­ AVM’le­rin­ Pa­zar gü­nü­ ka­pa­týl­ma­sý­ tar­týþ­ma­sý­ný­ baþ­la­tan Tür­ki­ye­ Pe­ra­ken­de­ci­ler­ Fe­de­ras­yo­nu­ Ge­nel­Baþ­ka­ný­Þe­ref­Son­gör,­Av­ru­pa­ül­ke­le­rin­de­pa­zar­gün­le­ri­ka­pa­lý­o­lan­AVM’le­rin bat­ma­dý­ðý­ný,­Tür­ki­ye’de­de­bat­ma­ya­ca­ðý­ný söy­le­di.­Fe­de­ras­yon­o­la­rak,­hü­kü­me­tin­ü­ze­r in­d e­ ça­l ýþ­t ý­ð ý­ a­l ýþ­ ­v e­r iþ­ mer­k ez­l e­r i (AVM)­ya­sa­tas­la­ðýy­la­il­gi­li­gö­rüþ­le­ri­ni­Sa­na­yi­ve­Ti­ca­ret­Ba­kan­lý­ðý­na­bil­dir­dik­le­ri­ni be­lirt­ten­Son­gör,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Kü­çük es­na­fýn­da­ne­fes­al­ma­sý­ný­sað­la­ya­cak­o­lan AVM’le­rin­Pa­zar­gü­nü­ka­pa­lý­ol­ma­sý­ö­ne­ri­mi­ze­ bir­çok­ ke­sim­den­ tep­ki­ler­ gel­di. An­cak­ biz­ ka­rar­lý­yýz.­ Ko­nuy­la­ il­gi­li­ sa­yýn Sa­na­yi­ ve­ Ti­ca­ret­ Ba­ka­ný­mýz­ AVM’le­rin Pa­zar­gü­nü­ça­lýþ­ma­sa­at­le­riy­le­il­gi­li­bir­ký­sýt­la­ma­dan­söz­e­di­yor.­Biz­AVM’le­rin­Pa­zar­gün­le­ri­ça­lýþ­ma­sa­at­le­ri­nin­a­zal­týl­ma­sý­nýn­ da­ ye­ter­li­ bir­ a­dým­ ol­ma­ya­ca­ðý­ný­ dü­þü­nü­yo­ruz.­ Biz­ AVM’le­rin­ Pa­zar­ gün­le­ri si­ne­ma,­ eð­len­ce­ yer­le­ri,­ lo­kan­ta­ gi­bi­ sos­yal­do­na­tý­lar­dý­þýn­da­ka­pa­lý­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­ dü­þü­nü­yo­ruz.­ Av­ru­pa­ ül­ke­le­rin­de Pa­zar­gün­le­ri­ka­pa­lý­o­lan­AVM’ler­bat­mý­yor­sa,­Tür­ki­ye’de­de­bat­maz.­Pa­zar­gün­le­ri­AVM’le­rin­ka­pa­lý­ol­du­ðu­Al­man­ya,­Ýn­gil­te­re­ve­Fran­sa’da­bu­sek­tör­de­ki­fir­ma­lar bý­ra­kýn­ bat­ma­yý,­ bi­rer­ dün­ya­ de­vi­ ol­du. Biz­de­ de­ sek­tör­ di­sip­lin­ al­tý­na­ a­lý­nýr­sa dün­ya­dev­le­ri­çý­ka­bi­lir.’’­­Konya / aa

“1. UMRE ve­ Al­ter­na­tif­ Tu­rizm­ Fu­a­rý”­ bu­ gün sa­at­11:00­de­E­yüp,­Fes­ha­ne­Kül­tür­Mer­ke­zi’nde, Dev­let­Ba­ka­ný­Fa­ruk­Çe­lik­ve­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­A­li­Bar­da­koð­lu’nun­ka­tý­lý­mýy­la­a­çý­la­cak.­ 60­ fir­ma­nýn­ ka­tý­la­ca­ðý­ fu­ar­da­ zi­ya­ret­çi­ler, Um­re,­ Al­ter­na­tif­ Tu­rizm,­ Yurt­dý­þý­ ge­zi­ler,­ Ter­mal­ve­Kap­lý­ca­Tu­riz­mi,­Ka­yak­ve­Kül­tür­Tu­riz­mi­se­çe­nek­le­ri­ni,­de­tay­lý­o­la­rak­in­ce­le­me,­ký­yas­la­ma­ve­seç­me­im­kâ­ný­ný­bu­la­cak­lar.­Fu­ar­da­ay­rý­ca,­ Um­re­ ve­ Al­ter­na­tif­ Tu­rizm­ i­le­ il­gi­li­ ki­tap­lar ve­ he­di­ye­lik­ eþ­ya­lar­ da­ ser­gi­le­ne­cek.­ Dört­ gün bo­yun­ca­10:00­20:00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­zi­ya­ret­çi­le­re­ a­çýk­ o­lan­ fu­ar­da,­ Meh­ter­ Gös­te­ri­si,­ Ta­sav­vuf Mü­zi­ði,­Se­ma­gös­te­ri­si­ve­soh­bet­le­rin­yer­a­la­ca­ðý faaliyet­ler­de­ya­pý­la­cak.­Bu­faaliyetler,­fu­a­rý­ge­zen zi­ya­ret­çi­le­rin­ gü­zel­ va­kit­ler­ ge­çir­me­le­ri­ni­ sað­la­ya­cak.­Fu­ar,­07­Þu­bat­Pa­zar­gü­nü­20­00­de­so­na e­re­cek.­Ýstanbul / Yeni Asya

Ýþçiler kendini ‘izinli sayacak’

Rusya'ya 500 bin ton beyaz et gönderebiliriz

TÜRKÝÞ, bað­lý­sen­di­ka­la­rýn­ü­ye­le­ri­nin,­Te­kel­iþ­çi­le­ri­ne des­tek­i­çin­‘’ça­lýþ­ma­ma­hak­ký­ný’’­kul­la­na­rak­bu­gün­ken­di­le­ri­ni­‘’i­zin­li­sa­ya­ca­ðý­ný’’­bil­dir­di.­TÜR­K-ÝÞ,­Te­kel­iþ­çi­le­ri­ne des­tek­a­ma­cýy­la­6­iþ­çi­ve­me­mur­kon­fe­de­ras­yo­nu­nun­ya­pa­cak­la­rý­‘’ü­re­tim­den­ge­len­gü­cü­kul­lan­ma’’­ey­le­mi­do­la­yý­sýy­la­teþ­ki­lâ­tý­ný­bil­gi­len­dir­di.­TÜR­K-ÝÞ­Ge­nel­Baþ­ka­ný Mus­ta­fa­Kum­lu­ve­Ge­nel­Teþ­ki­lat­lan­dýr­ma­Sek­re­te­ri­Pev­rul­Kav­lak­im­za­sýy­la­kon­fe­de­ras­yo­na­bað­lý­sen­di­ka­la­rýn­ge­nel­baþ­kan­lýk­la­rý­na­gön­de­ri­ler­ya­zý­da,­TÜR­KÝÞ,­HA­KÝÞ, DÝSK,­ME­MUR­SEN,­TÜR­KÝ­YE­KA­MU­SEN­ve­KESK

ge­nel­baþ­kan­ve­tem­sil­ci­le­ri­nin,­Te­kel­iþ­çi­le­ri­ne­des­tek­a­ma­cýy­la­dün­yap­ma­yý­ka­rar­laþ­týr­dýk­la­rý­ey­le­mi­bu­gü­ne­er­te­le­dekileri­be­lir­til­di.­Ya­pý­la­cak­ey­le­min­08.0017.00­sa­at­le­ri a­ra­sýn­da­ger­çek­leþ­ti­ri­le­ce­ði­ve­bu­sü­re­i­çe­ri­sin­de­ça­lý­þan­la­rýn­ü­re­tim­den­ge­len­güç­le­ri­ni­kul­la­na­ca­ðý­bil­di­ri­len­ya­zý­da, þun­lar­kay­de­dil­di:­"TÜR­K-ÝÞ­ve­TÜR­K-ÝÞ’e­bað­lý­sen­di­ka­la­ra­ü­ye­iþ­çi­ler­i­se­A­na­ya­sa’nýn­ça­lýþ­ma­hak­ký­ve­ö­de­vi­i­le il­gi­li­dü­zen­le­me­de­ta­ný­nan­‘ça­lýþ­ma­ma­hak­ký­ný’­kul­la­na­rak 4­Þu­bat­2010­Per­þem­be­gü­nü­08.0017.00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da ken­di­le­ri­ni­i­zin­li­sa­ya­cak­týr.’’­­Ankara / aa

DEVLET Ba­ka­ný­Za­fer­Çað­la­yan,­be­yaz­et­ih­ra­cat­çý­sý­nýn­ö­nü­nü­aç­týk­la­rý­ný­söy­le­di.­Rus­ya­Fe­de­ras­yo­nu’nun,­Tür­ki­ye’ye­tah­sis­et­ti­ði­500­bin­ton­be­yaz­e­tin­gön­de­ril­me­si­i­çin­yol­ha­ri­ta­sý­ný­be­lir­le­ye­cek­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­Çað­la­yan,­“Rus­ya­Fe­de­ras­yo­nu’nun­en­bü­yük­be­yaz­et­te­da­rik­çi­si­o­la­bi­li­riz” de­di.­Fýr­sa­tý­de­ðer­len­dir­mek­a­ma­cýy­la­sek­tör tem­sil­ci­le­riy­le­5­Þu­bat­2010­Cu­ma­An­ka­ra’da­bir top­lan­tý­ya­pa­cak­la­rý­ný­kay­de­den­Çað­la­yan,­Rus­ya’nýn­2002­yý­lýn­dan­be­ri­de­vam­et­tir­di­ði­Tür­ki­ye’den­kü­mes­hay­van­la­rý­ve­kü­mes­hay­van­la­rý­ü­rün­le­ri­it­ha­lat­ya­sa­ðý­nýn­1­Þu­bat­2010­ta­ri­hi­i­ti­ba­riy­le­kal­dý­rýl­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Bir­Rus­he­ye­ti­nin­Tür­ki­ye’ye­ge­le­rek­be­yaz­et­ü­re­ti­mi­ya­pan­17­fir­ma­nýn­te­sis­le­rin­de­in­ce­le­me­ler­de­bu­lun­du­ðu­nu­ak­ta­ran­Çað­la­yan,­6­Türk­fir­ma­sý­nýn­Rus­ya­Fe­de­ras­yo­nu’na­kü­mes­hay­van­cý­lý­ðý­ü­rün­le­ri­ih­raç­et­me­si­ne­i­zin­ve­ril­di­ði­ni­bil­dir­di.­Çaðlayan,­di­ðer­11 fir­ma­nýn­ye­dek­lis­te­ye­a­lýn­mýþ­o­lduðunu­ve­ek­sik­lik­le­ri­ni­gidermeleri­du­ru­mun­da­Rus­ya'ya­be­yaz et­ih­raç­edebileceklerini­kaydetti.­­Ankara / cihan

Balýk, pastýrmaya rakip oldu PASTIRMA ve­su­cu­ðu­i­le ün­lü­Kay­se­ri’de,­son­yýl­lar­da­ba­lý­ða­gös­te­ri­len­il­gi­nin­art­tý­ðý,­ö­zel­lik­le­kýþ ay­la­rýn­da­pas­týr­ma­ve­su­cuk­i­çin­ba­lý­ðýn­cid­dî­bir ra­kip­ol­du­ðu­bil­di­ril­di. Kay­se­ri’de­fa­a­li­yet­gös­te­ren­ba­lýk­ma­ða­za­la­rýn­dan Ka­ra­de­niz­Ba­lýk­çý­lýk­­iþ­let­me­ci­si­Meh­met­Kurt, Kay­se­ri’nin­pas­týr­ma­ve su­cu­ðuy­la­ün­ka­zan­dý­ðý­ný,­pas­týr­ma­ve­su­cu­ðun Kay­se­ri­i­çin­vaz­ge­çil­mez lez­zet­ler­ol­du­ðu­nu­i­fa­de e­de­rek,­‘’Kay­se­ri,­pas­týr­ma­ve­su­cu­ðun­a­na­va­ta­ný.­An­cak­kýþ­ay­la­rýn­da ba­l ý­ð a­da­pas­t ýr­m a­­ve sucuk­kadar­ilgi­gösteriliyor.­Balýk,­pastýrma­ve sucuk­için­çok­ciddî­bir rakip’’­dedi.­­Kayseri / aa

T. C. ÝSTANBUL 12. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN 7 ÖRNEK ÖDEME EMRÝ. T.C. SUNGURLU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný DOSYA NO: 2009/33418 Alacaklý : USTA GÝPE VE FANTEZÝ ÝPLÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. Vekili : Av. MUSTAFA KARADOÐAN Borçlu : ZÜLFÝKAR ÞAHÝN Borç : 29.506,58 .-USD . Müstenedatý: Örnek 7 ödeme emri Adýnýza çýkartýlan ödeme emri bila iade edilmiþ ve zabýta adresiniz tesbiti mümkün olmadýðýndan gazete de ilanýna ve kanuni süreye 15 gün ilavesine karar verilmiþtir. Yazýlý borç ve masraflarý iþ bu ödeme emrinin neþri tarihinden itibaren 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair bir itirazýnýz varsa , senet altýndaki imza size ait deðilse yine ayný süre içerisinde açýkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý; imzayý reddettiðiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz; buna uymazsanýz itirazýn geçici olarak kaldýrýlacaðý; senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine ayný süre içerisinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içinde 74'üncü madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, aksi halde hapisle tazyik olunacaðýnýz, hiç mal beyanýnda bulunmaz veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunursanýz hapisle cezalandýrýlacaðýnýz; dava ve takip iþlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduðunuz; adresinizi deðiþtirdiðiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediðiniz ve yeni adresiniz de tespit edilemediði durumda, takip talebinde gösterilen adrese çýkarýlacak tebligatýn size yapýlmýþ sayýlacaðý; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 29.01.2010

B: 6851

2009/293 Tal. 19.01.2010 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 03/03/2010 saat 14,00-14,10 arasýnda BOÐAZKALE YOLU ÝNCESU MEVKÝÝ HAZIR BETON ÝÞLETMESÝ TESÝSÝ SUNGURLU/ÇORUM adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin% 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 08/03/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden ahnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Lira (YTL) 20.000,00 25.000,00 15.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00

Adet 2 1 1 1 1 2

5.000,00 10.000,00

1 1

Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 90 TONLUK ÝKÝ ADET BETON SÝLOSU 25 MT UZUNLUÐUNDA TAÞIYICI KONVEYOR BANT AGREGA TARTIM MEKANÝZMASI ÇÝMENTO TARTIM MEKANÝZMASI YATAY BETON KARIÞTIRICISI SÝLO-PAN MÝKSER ARASI HELEZONLAR VE REDÝKTÖRLERÝ 10 KV A-30 D/D SU KUYUSU VE POMPASI 250 KV A TRAFO B: 5948

T.C. AFYONKARAHÝSAR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO : 2009/329 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Afyonkarahisar- Merkez MEVKÝÝ : Çayýrbað Kasabasý PAFTA NO :ADA NO :PARSEL NO : 3955 VASFI : Kargir Besihane YÜZÖLÇÜMÜ : 140611,71 M2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : NESRÝN NAZÝKE TOLAN(Kemal kýzý) KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Yol Çalýþmasý (2942 Sayýlý K.nun 8. Ve 10.md.) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2009/329 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 09/12/2009 HAKÝM 34668

B: 199


12

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

ÝLAN

y seri ilânlar ÝÞ ARIYORUM n 15 YILLIK Deneyimli þöförüm (SRC2) (SRC4) (psikoteknik) belgelerim, ( C ) sýnýfý ehliyetim var. Özel ve makam þoförlüðü tecrübem var. Türkiye'nin her yerinde çalýþýrým. Ýþe çok ihtiyacým var. (0539) 830 55 00

SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN 115 m2

3+1 dairenin özellikleri doðalgaz kombili ýsýcam pimapenli yerler laminat parkeli kartonpiyerli asönsörlü balkonlu açýk güney cephe bina içi kameralý sistem ýþýklar fotoselli açýk otopark camiisi ve alýþveriþ merkezleri mevcut belediye otobüsüde binanýn önünden geçer. 125.000TL Tel: 0216-534-07-93 90 Gsm: 0539-357-81-40 n SATILIK DAÝRE Mudanya yolu Reno karþýsýnda, Geçit Özdilek ve Korupark arasýnda Fatihsultan Mehmet mah. Merkezi sistem 2+1, 90 m2, 1 banyo, 1 wc, sýfýr kelebek mob. mutfak, otopark, evin içi tamamen yenilenmiþ. Site içinde otopark, kafeterya. 70.000TL. Pazarlýk olabilir. Küçüker Emlak Aracýlýk hizmetleri. Hüseyin Küçüker Cumhuriyet Mah. Gazi Cad. C/Bl. No: 9. Zemin

kat. Nilüfer/Bursa Tel: 0(224) 451 64 36 Gsm: (0532) 478 07 49 n PENDÝK KAYNARCA'da 3+1, 130 m2, 10-15 yýllýk binada satýlýk daireler. Krediye uygun olmayan daireler. Arsa tapusundan hisse yoluyla satýlacak olup, güney cepheli, 2 tarafý cadde, yeni yapýlan hastaneye ve merkeze yakýn, yatýrým için kaçýrýlmayacak fýrsat. Gsm: (0535) 362 84 98 n KÜÇÜKÇEKMECE Yeþilova Mah. Fevzi Çakmak Caddesinde, 115 m2 kullaným alaný doðal gaz kombili çelik kapý alçýpan saten boya- parke 1 geniþ salon, 3 oda, 2 wc , 1 banyo. (araç veya arsa ile kýsmen takas olur) Muðla bölgesinde daire ile takas olur. Dairenin fiyatý: 130.000 TL. Gsm: (0544) 214 02 91 n KÜÇÜKÇEKMECE TEPEÜSTÜ'nde 130 m2, 3+1, doðalgazlý, otoparklý, asansörlü, 3. kat, göl manzaralý (sýfýr bina) Gsm: (0 536) 716 47 18 n GÖZDAÐIN'da ÞÝHLÝ'de kelepir hazýr daireler Gsm: 0506 743 28 51 n BURSA GEMLÝK'te müstakil 3 katlý satýlýk ev, toplam 180 m2 dir. Katlar 60'ar m2. 3 katda deniz görür, dýþ camlar PVC çift cam ve güney cephelidir. Denize 35 metre, hastaneye, okula, caddeye, çevre yoluna yakýn, her katta ayrý aile oturabilir veya bir aile tümünü kullanabilir. Ayrý ayrý kiraya verilirse 900 TL gelir getirir.

Bursa'ya her 15 dk.'da bir belediye otobüsü kalkar ve 20 dk.'da Bursa merkeze varýr. Ýhtiyaçtan satýlýktýr. Ankara’dan daire ile takas olur. Tel: 0536 764 60 94

SATILIK ARSA n BURSA ORHANGAZÝ'de 5000 m2, 2.600 m2 þeftali ve zeytinlikler 12.000 m2 tarla Yalovada liman arazileri. 1000 dönüm üzeri araziler içinde, arayýnýz. Gsm: (0538) 888 68 45 (0532) 574 11 15 n YALOVA SUGÖREN'de 8349 m2 tarla 79.000 TL Tel: (0536) 866 37 27 n ARSADA ÞOK kazandýran kampanya Tekirdað Yeniçiflik Çorlu Misinli Çerkezköy Kapaklý Büyükyoncalýda 18-24-36 ay vadeli imarlý ifrazlý katmülkiyetli, elektrik, suyu hazýr, hemen tapulu. 0 faizli satýlýk arsalar. Tel: 0 (212) 548 66 49 Gsm: (0 532) 340 34 45 n SAHÝBÝNDEN Marmara Ereðli'si Esentepede harika manzaralý arsa Marmara Ereðli'sinde imarlý, ifrazlý, plan-projeli kat irtifaklý, harika deniz manzaralý arsa. Not: Bu arsa E-5'e çok yakýn Yeni Devlet Hastanesine Anadolu Lisesine ve limanýn karþýsýnda. Gsm: (0532) 706 03 62 n TEKÝRDAÐ YENÝÇÝFTLÝK'te

sahibinden satýlýk arsalar elektrik suyu hazýr imarlý ifrazlý kat mülkiyetli yerleþim alaný hýzla geliþiyor % 0 faizle hemen tapu teslim her bütçeye uygun ödeme koþullarý ile sizi arsa sahibi yapýyoruz haftanýn 7 günü ücretsiz servisimiz vardýr, görmeden karar vermeyin. 0 212 657 10 84 n BURSA YENÝÞEHÝR'de 4.300 m2 yol, su, elektrik havaalanýna 10 km 25.000 TL takas olur. (0534) 558 02 68

VASITA nSATILIK 1997 Model Hyundai Sonata Gsm: (0532) 710 75 58 n1500 MOTOR-2002 model Hyundai accent crdý klima-radyo, kaset çalar- dört cam otomatik elektrikli aynalar-hidrolik direksiyon temiz ve bakýmlý takas ve vadeye uygun. Kredi kullanýmýna müsait... 12.250 TL Tel: 0 (212) 555 75 45 www.taskangroup.com nSAHÝBÝNDEN 2003 renault scenýc 1,9 dtý mavi renk, çift açýlýr tavan, 6 adet hava yastýðý, deri döþeme, 8 tuþlu digital klima, mini buzdolabý, arka koltuklar baðýmsýz, 5 baþlýk ve kol dayama yeri, yeni muayeneden geçti.. 20.000 TL. Gsm: (0 535) 823 06 11 n RENO KANGO ÝLK sahibinden hasarsýz masrafsýz 1.5 dci multix multijet klima hava yastýðý çelikjant sýfýr yeni

takýlmýþ lastikler yan basamak ve bagaj basamaklarý ve tavan çýtasý aksesuarlýdýr. Ýhtiyaçtan dolayý satýlýktýr. 15.000 TL. Tel: (0532) 635 17 44 Ýþ Tel: 0(372) 252 45 26 n ÝLK SAHÝBÝNDEN Satýlýk Hyundai Minibüs 99 Model 187.000 km kazasýz 11+1 minibüs. Fiyat: 11.500 Tel: (0532) 625 99 71 n SAHÝBÝNDEN 2.El satýlýk 1.6 xlý toyota corolla 1.6 xlý toyota corolla Adana 1995 model metal gri merkezi kilitli ve alarmlý ön cam otomatik enjeksiyonlu hidrolik direksiyon çelik jant pioner müzik seti komple boyalý fiyat: 11.200 TL 0536.778 40 31 0530.340 93 69 okyanusdeniz63@hotmail.com

ÇEÞÝTLÝ

gelirlere ulaþýn, adil paylaþým sistemi ile çevrenize saðlýk ve varlýk sunun. Bizi arayýn Numara Býrakýn arayalým.. M. Akif Suluoðlu Veteriner Hekimi Gsm: (0533) 965 68 76 (0555) 741 95 46 n HAREKET SENSÖRLÜ sprey makinesi faydalý model belgesi elimde bulunmaktadýr. Bu makineyi üretmek isteyenlere, belge ücret talep edilmeden verilecektir. 0554 793 05 19 n ELMAS EVDEN eve nakliyat þehir içi-þehirler arasý taþýmacýlýk Telefon: 0 (212) 643 07 91 Cep: (0 532) 342 50 48(0532) 376 37 47 Adres: Siyavuþpaþa Cad. Sünbül Sk. No: 45/7 Bahçelievler ambalajlý, sigortalý, garantili, marangozlu kredi kartý geçerlidir. depomuz mevcuttur. www.elmasevdeneve.com

n TAÞKÖPRÜ KUZU

ÇEVÝRME yöresel damak tadý. Özel günlerinizde bizi mutlaka arayýnýz. Kalitemiz ve yýllarýn tecrübesi ile kuzu çevirme denince akla biz geliriz. www.taskoprukuzucevirme.com Sipariþ Telefonlarýmýz : 0212 434 53 08 0212 435 39 42 Fezvi Çakmak Mah. 8.Sok No:59/A Baðcýlar Ýstanbul. n BURNUNUZ HELAL PARA kokusunu iyi alýyorsa 1000 TL ile iþinizi kurun, evinizden çalýþarak, giderek artan

TÝN MÜHENDÝSLÝK Laboratuvar Sektöründe Faaliyet gösteren Firmamýza, aþaðýda belirtilen pozisyonlar için Avrupa Yakasýnda Ýkamet Eden, personeller alýnacaktýr. Pozisyon 1 • Meslek Lisesi veya MY Okullarýndan, • Elektrik Elektronik, Kimya, Gýda, Çevre Bölümlerinden Mezun, • Araç Kullanabilen Bay Personeller Pozisyon 2 • Çay, Kahve, Yemek ve Telefonlara bakacak

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 Bayan Personel Ýlgililerin CV'lerini serpil.ata@tin.com.tr 'ye göndermeleri rica olunur. Tin Mühendislik Tel: O (212) 673 09 70 Faks: O (212) 673 09 71 n FURKAN BALIK MANAV Ýhsan Furkan Savaþ Adres: Aydýnpýnar Cad. Þakuç Köprüsü yaný No: 1. DÜZCE Tel: 0 (380) 524 33 99 n AY GAYRÝMENKUL aracýlýk hizmetleri Ýstanbul'un parlayan yýldýzý Çatalca ilçesi ve 48 köyü ile birlikte size en iyi gayrimenkul danýþmanlýðý saðlamak için gereken kaliteli kadrosuyla hazýr. • Sadece arayýn isteðinizi bildirin • Biz araþtýralým • Ýsteklerinize göre gayrimenkulleri bulalým • Sizi haberdar edelim • Gelin gayrimenkulu yerinde inceleyin • Gayrimenkul sahibi olun her bütçeye istenilen boyuta miktara göre kelepir veya yatýrým gayrimenkulleri konut, villa, arsa, tarla, dükkân, daire, fabrika ve aklýnýza gelebilecek tüm gayrimenkulleri sizler için araþtýrmaya ve sizleri birer gayrimenkul sahibi yapmaya hazýrýz. Bunun için aramanýz yeterli. 0 212 789 60 88 (sabit) 0 542 768 57 20 Ýrfan Bey (gsm turkcell) 0 545 643 08 76 Ýrfan-(gsm avea) n LAMÝNANT PARKE yaptýrmak hiç bu kadar ucuz olmamýþtý......... iddia ediyoruz ---vario----

floorpan-- moonlock----laminant parke herþey dahil ( nakliye montaj) sadece.: 16 TL evet sadece 16 TL aramanýz yeter 0 506 976 28 84 n SAHÝBÝNDEN SATILIK, Eminönü'nün en iþlek caddesinde (Yeniyol. Prof. Cemil Birsel Caddesi No: 14 Eminönü - Ýst.) adresinde. Mercan Vergi Dairesine çýkan, ana caddenin üstünde, saðdan 8 veya 9. bina taban oturumu 40 m2. (toplam: 240.m2.) bodrumla beraber toplam 6,5 katlý kelepir sahibinden satýlýk komple bina. Her iþe, toptan ve perakende satýþýna uygun. Her katý müstakil bina. (Emlakçýlar lütfen aramasýn) - Orhan Ekin Tel : 0 533 216 45 85. Ýþ: 0212 527 08 00 - komple satýlýk bina fiyatý:

800.000.usd. (pazarlýk payý vardýr.) n YENÝBOSNADA DOÐU sanayii ve Altýnyýldýza, Yeþilköy havaalaný ve serbest bölgeye yakýn, üç yol cepheli, kapalý garajlý, çift showroom maðazalý, þirket merkezine, ihracatçý firmalara uygun, cam kaplamalý, asansörlü+yük asansörlü, 6 katlý, 2400 m2 1.sýnýf sýfýr bina, sahibinden kiralýktýr. Ýrtibat Tlf. 0532 214 07 47 - 0212 651 91 92

ZAYÝ Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ümit Kafalýgönül Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nihat Özcan

T. C. KARTAL / ÝSTANBUL 3. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

T. C. ÜSKÜDAR 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

T.C. KARAMÜRSEL ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI

2008/6292 ESAS Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 24/02/2010 günü saat 15:20- 15:30'da Yalý Mah. Fevzi Çakmak Cad. Eðitimciler Çýkmazý. No: 7 Sena Otoparký Maltepe'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 01/03/2010 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 25/01/2010 Takdir Edilen Deðeri YTL Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve Önemli nitelikleri) 8.000.00 1 Adet 34 BYN PLAKA SAYILI DORSE 6 TEKERLEKLÝ, KASASIZ, TEKERLEKLERÝ ESKÝ. (ÝÝK. m. 114/1.114/3) Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: 6835

DOSYA NO: 2009/2901 Talimat ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25.02.2010 günü saat: 10:50-11:00’de Koç Çamlýca Ýþ Merkezi Otoparký Ünalan Mah. Ayazma Cad. No: 131 Üsküdar yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02.03.2010 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20’si oranýnda nakit para yada eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 29.01.2010 Muhammen kýymeti LÝRA ADEDÝ CÝNSÝ 38.000,00 YTL 1 34 UC 4728 Plakalý, 2007 Model, Chevrolet Epica 2.0 Dizel, Lt At Sr Tipi, Granada Siyahi Renkli, Otomatik Vites, Ruhsat Ve Anahtarý Mevcut H.Oto. (Ýc.Ýf.K.114/1, 114/3) 38.000,00 YTL Toplam Yönetmelik Örnek No: 25 B: 6869

Dosya No: 2009/801 Talimat ÖRNEK: 63 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 17/02/2010 günü saat 11:00 - 11:10 saatleri arasýnda, DEREKÖY KAVAK MEVKÝÝ D.Y.Ü. HEMAK OTOPARK KARAMÜRSEL /KOCAELÝ adresinde yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetinin % 60‘ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarýnýn toplamýndan ve satýþ masraflarýný ve paylaþtýrma giderlerini geçmesi þartýyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla 22/02/2010 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinde %... oranýnda K.D.V nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla icra müdürlüðüne baþvurmalarý ilan olunur. 22/01/2010 Muhammen kýymeti Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 21.000,00 TL 1 AD 41 FL 292 PLAKALI FIAT MARKA 2008 MODEL CÝNSÝ KAMYONET TÝCARÝ ADI: DOBLO CB 1,3 MJ ACTÝVE, RENGÝ GRÝ (GRANÝT), MOTOR NO: 199A20002629661, ÞASÝ NO: NM422300007186902, YANDAN CAMLI ÇÝFT SIRA KOLTUKLU KULLANILMIÞ ÇALIÞIR DURUMDA, 1 AD. ANAHTARI ÝLE ARAÇ (Ýc.Ýf.K. 114/1. 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 B: 6917

T. C. ÜSKÜDAR 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Dosya No : 2010/544 Tal. Bir borçtan dolayý Rehinli ve aþaðýda cins, miktar ile kýymetleri yazýlý bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 25/02/ 2010 günü, saat: 11:45 den , saat 11:50‘ye kadar, “Atatürk Mah. Sipahioðlu Cad. No: 2 Ümraniye/ÝST. “ adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02/03/ 2010 günü ayný yer ve saatte 2. arttýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýnýn geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti: Adedi: Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) 12.000,00.-YTL. 1 34 BN 4340 Plaka nolu 2005 Model MITSUBISHU marka FE 659 E ABS Tipli BEYAZ renkli KAMYON (anahtar ve ruhsat yok, ön taraf vuruk, camlarý ký rýk, arka kasasý saðlam) Motor No : 4D34 J99694 Þasi No : NLTFE659E01053752 B: 6859

T. C. ÜMRANÝYE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/2836 TAL. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 24/02/2010 günü 11.00-11.10 saatleri arasýnda Hasippaþa mah. Turan sk. No: 13 Çengelköy Ýstanbul yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 01/03/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. (lc.Ýf.K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 Muhammen kýymeti LÝRA (YTL) ADEDÝ CÝNSÝ 30.000,00 YTL 1 34 AT 1362 Plakalý 2005 Model Audi A3 1,6 Mt Atraktion Gümüþ Renkli Sað Arka Çamurluk Çizik. B: 6805

ULUBEY ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/46

KARAR NO: 2009/58

Davacý SELDA KORKMAZ aleyhine mahkememizde açýlan Boþanma (Evlilik Birliðinin Temelinden Sarsýlmasý Nedeni Ýle Boþanma (Çekiþmeli)) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Davacý Abdullah ve Nazife kýzý Ordu 07.07.1984 doð. Bitlis Hizan Koçlu köyü Cilt No: 23 Aile sýra No: 11, Brey sýra No: 255 T.C. No: 42016884328 de nüfusa kayýtlý Selda KORKMAZ ile Nurettin ve Lalihan oðlu Hizan 01.03.1982 doð. Bitlis Hizan Koçlu köyü Cilt: 23, Aile sýra No: 11, Birey sýra No: 117, T.C. No: 19534572792' de nüfusa kayýtlý Ayhan KORKMAZ'ýn ÞÝDDETLÝ GEÇÝMSÝZLÝK SONUCU EVLÝLÝK BÝRLÝÐÝNÝN TEMELÝNDEN SARSILMASI NEDENÝYLE BOÞANMALARINA karar verilmiþ olup davalýnýn adresi tespit edilemediðinden iþ bu ilanýn tebliðinden itibaren 15 gün içinde temyiz edebileceði teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 20/07/2009 B: 45862

ÝLAN T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2007/1406 Esas

T. C. GEBZE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2009/1243 TAL Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 18/02/2010 saat 11.50-11.55 arasýnda KOCAELÝ SULTAN ORHAN MAH. 1112/1 SOK. NO: 8 KÖLÝKLÝ TURZ. ÝNÞ. GEBZE adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 23/02/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 22/01/2010 YTL Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 45.000,00 1 41 UE 193 PLAKA SAYILI 2008 MODEL SUZÝKÝ GARNT VÝTARA, 1,9 DÝZEL, SÝYAH RENKLÝ, ARKA LASTÝKLERÝ ÝNÝK, KAPILARDA EZÝKLÝK BULUNAN JEEP ARAZÝ TAÞITI.

B: 6709

T. C. EYÜP/ÝSTANBUL 3. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2008/7463 ESAS Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 18/02/2010 günü saat 10:15- 10:25'de Galip Özger Cad, No: 26 Eyüp Ýst.'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 23/02/2010 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %... oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 01/02/2010 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 30.000,00 3 Adet 3 Adet Perkins Mf 240 Traktör Motorlarý Siyah Boyalý Yeni, U-144617P - U101324P- U -153811 P Seri Numaralý (ÝÝK m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: 6784

Davacý Þennur Aydýn vekili Av. Musa Yýldýrým tarafýndan davalýlar aleyhine mahkememizde açýlan Samsun-Merkez, 1. Bölge, Saitbey mahallesi, Köroðlu sokak, 298 ada, 36B22B1D pafta, 35 parsel'de kayýtlý bulunan taþýnmazlarýn satýlarak ortaklýðýn giderilmesi davasýnda verilen ara karar gereðince; Tüm aramalara raðmen açýk adresleri tespit edilemeyen davalýlar MÜBERRA KARAER, ÝSMET SAATÇÝ, MÜZEYYEN KARAER, NÝMET ASSAN, SIDIKA LEMAN ÝHTÝYAR, METE ASSAN, FATÝH DEMÝR, ÖMER SAATÇÝ, AYÞE OKTAY'ýn duruþmanýn atýlý bulunduðu 06/04/2010 günü saat 09.00'da mahkememizde hazýr bulunmalarý veya kendilerini vekille temsil ettirmeleri 10 gün içinde varza itirazlarýnýzý bildirmeleri gerekmektedir, aksi taktirde duruþmalarýn yokluklarýnda sürdürüleceði ve elbirliði mülkiyetinin devamýný haklý kýlacak bir itiraz ileri sürülmediði veya mirasçýlardan biri belirlenen süre içinde paylaþma davasý açmadýðý takdirde, M.K.nun 644. maddesi uyarýnca istem konusu mal üzerindeki elbirliði mülkiyetinin paylý mülkiyete dönüþtürülmesine karar verileceði, iþ bu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra davalýlara teblið edilmiþ sayýlacaðý ilan olunur. 14.01.2010 B: 6189


13

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

ÝLAN Ýhale Ýlaný Týbbi Sarf Malzeme Satýn Alýnacaktýr OKMEYDANI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ 2010 Mali Yýlý Nükleer Týp Kliniðine 23 Kalem Týbbi Sarf Malzeme Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19' uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt No: 2010/9155 1. Ýdarenin a ) Adresi : DARÜLACEZE CAD. NO: 25 ÞÝÞLÝ/ÝSTANBUL : 212 221 77 77 - 212 221 77 03-01 b ) Telefon ve Faks Numarasý c ) Elektronik Posta Adresi : ihale@okmeydani.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): 2. Ýhale konusu malýn a) Niteliði, Türü ve Miktarý : 23 Kalem (Ekli Listede belirtilmiþtir.) b ) Teslim Yeri : Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Medikal Deposu. c ) Teslim Tarihi :31.12.2010 tarihine kadar peyderpey olarak teslim edilecektir. 3. Ýhalenin a) Yapýlacaðý Yer : Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satmalýna Birimi Toplantý Salonu b ) Tarihi ve Saati : 02.03.2010 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2.Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat, 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn/iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 20 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi, verilmesi Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler þunlardýr: 1. Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 2. Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu. 3. Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlilik Belgesi, 4. Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, 5. Týbbi cihaz üreticisi OEM (Original Equipment ManaFacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzý ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliðini kazanmýþ ise bu üretime iliþkin sözleþme, 6. Aday veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili 4.3.3. 4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzýna iliþkin belgeler: Ýstekli teklif ettiði ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduðuna dair belgeyi ihale dosyasýna koyacaklardýr. UBB kaydý gerektirmeyen ürünler

için Saðlýk Bakanlýðý'nýn ilgili birimlerinden kayda gerek olmadýðýna dair belge ibraz edeceklerdir. 4.3.4. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman, 1. Ýstekli teklif ettiði ürünlerin teknik bilgilerinin yer aldýðý orijinal, Türkçe ve/veya Türkçe tercümeli ürün kataloglarýný ihale dosyasýyla birlikte komisyona sunacaklardýr. 2. Ýstekli, teknik þartnameye uygunluklarýný kendi antetli kaðýdýna imzalý olarak cevaplayacaklarý "Þartnameye Uygunluk Belgesini" ihale dosyasýnda sunacaklardýr. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu kurum ve kuruluþlarýyla özel sektörde yapýlan týbbi sarf malzeme satýþ ve/veya imalatý ilgili iþler kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 25 Türk Lirasý karþýlýðý ayný adresten satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 47 Türk Lirasý doküman bedelini Vakýfbank Perpa Þubesinin 00158007284602082 no'lu hesabýna yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satmalýna Birimi Darülaceze cad. No: 25 Þiþli/Ýstanbul adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diðer Hususlar: 1. Ýstekli teklif mektubunda, teklif edeceði ürünün sýra numarasýný, malzeme adýný, markasýný ve UBB kodunu belirtmek zorundadýr. 2. Ýstekli, teklif edeceði ürünlerin UBB belgelerinin üzerine ürün sýra numaralarýný yazacaklardýr.

ÝLAN AFYONKARAHÝSAR ASLÝYE 1. HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO DAVACI VEKÝLÝ DAVALI

DAVA DAVA TARÝHÝ DURUÞ. GÜNÜ

: 2009/ 335 : Afyonkarahisar ÝI Özel Ýdare Müdürlüðü : Av. Hanife Koçer Yoldaþ- ÝI Özel Ýdaresi Afyonkarahisar : 1 - Hayrettin ERKAN - Mecidiye Mah. Mektepler Sok. No: 16 Afyonkarahisar 2- Necibe KAHRAMAN - Cumhuriyet Mah. Ali Celal Cad. No:40/13 Afyonkarahisar : KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN TESBÝTÝ VE TESCÝL : 18.11.2009 : 25.02.2010 Saati: 11.10

: Afyonkarahisar Ýli Mecidiye Mah. 937 ada, 16 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZ parselde kayýtlý 436,40 m2 lik taþýnmaz a) 2942 Sayýlý Kanunun 14. Maddede ön görülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal veya Adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceðiniz, b) 2942 Sayýlý Kanunun 14. Maddede öngörülen süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný, belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceðinin bilinmesi, c) Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna Vakýflar Bankasý Afyonkarahisar Þubesi hesabýna yatýrýlacaðý, konuya veya taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeniz gerektiði, d) Duruþmaya gelmediðiniz takdirde yokluðunuzda karar verileceði ilanen teblið olunur.

B: 6180

AFYONKARAHÝSAR ASLÝYE 1. HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO

: 2009/ 334

DAVACI VEKÝLÝ DAVALI

: Afyonkarahisar Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü : Av. Hanife Koçer Yoldaþ- ÝI Özel Ýdaresi Afyonkarahisar : 1 - MUSTAFA HAKÝ BÜYÜKERKMEN - Alsancak mah. 1448 sk. No: 27 Konak/ÝZMÝR 2- ABDULLAH BÜYÜKERKMEN - Mecidiye Mah. Karayiðit Sk. No: 1/7 Merkez/ AFYONKARAHÝSAR 3- HACER DAYIOÐLU - Mecidiye mah. Ý.Ö. Ok. Arkasý sk. No: 12/2 AFYONKARAHÝSAR 4- MÜNÝRE AKSOY - Örnekevler mah. Fatih Gümüþ cad. No: 26/3 AFYONKARAHÝSAR 5- MEHMET EMÝN BÜYÜKERKMEN - Dumlupýnar Mah. Kadý Mehmet Cad. No: 3/7 Merkez/ AFYONKARAHÝSAR DAVA : KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN TESBÝTÝ VE TESCÝL DAVA TARÝHÝ : 18.11.2009 DURUÞ. GÜNÜ : 09.02.2010 Saati: 10.35 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZ : Afyonkarahisar Ýli, Mecidiye Mah. 937 ada, 14 parselde kayýtlý 958,00 m2 lik taþýnmaz a) 2942 Sayýlý Kanunun 14. Maddede ön görülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal veya Adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceðiniz, b) 2942 Sayýlý Kanunun 14. Maddede öngörülen süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný, belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceðinin bilinmesi, c) Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna Vakýflar Bankasý Afyonkarahisar Þubesi hesabýna yatýrýlacaðý, konuya veya taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeniz gerektiði , d) Duruþmaya gelmediðiniz takdirde yokluðunuzda karar verileceði ilanen teblið olunur.

B: 6181

T.C. Kelkit Ýcra Müdürlüðü TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI

Seçilen ihale usulü ve yaklaþýk maliyete göre ihalenizin ilanda kalma süresi 21 gündür.

Dosya No : 2009/129 Tal. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 17.02.2010 günü saat 14.00 - 14.20 ‘de, (mahcuzlarýn bulunduruðu) Çevreyolu Mevki 29600 Kelkit/Gümüþhane adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 22.02.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilân olunur. 01.02.2010

B: 6598

AKÇAKOCA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN KAMULAÞTIRMA DUYURUSU Karayollarý Genel Müdürlüðünce Adapazarý -Karasu devlet yolu 1. bölge hududu yapýmý nedeni ile kamulaþtýrýlmasýna karar verilen taþýnmazlar öncelikle 2942 sayýlý yasanýn Deð. 4650 sayýlý yasanýn 8. maddesine göre pazarlýkla satýn alma usulü denenmiþ anlaþma saðlanamadýðýndan ayný yasanýn 10. maddesi gereðince mahkememizde aþaðýda dosya numaralarý yazýlý kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasý açýlmýþtýr. 03/12/2009 ÝLÝ : DÜZCE ÝLÇESÝ : AKÇAKOCA KÖYÜ : MELENAÐZI

(ÝÝKm.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir.

B: 6938

TAZÝYE 1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý Ýdari Yargýda iptal veya Adli Yargýda maddi hatalara karþý düzeltme davasý açýlabileceði. Açýlmadýðý takdirde ilanda belirtilen kamulaþtýrma alanlarýnýn davacý idari adýna irtifak hakký tesisi ile tespit ve tapuya tesciline karar verileceði 2- Husumetin Karayollarý Genel Müdürlüðüne yöneltileceði, 3- Kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný veya yürütmenin durdurulmasý kararýný aldýklarýný belgelendirmedikleri taktirde kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn hazine adýna yol olarak terkin ve tescil edileceði. 4- Mahkememizce tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna T.C. Ziraat Bankasý Akçakoca þubesine yatýrýlacaðý. 5- Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilmesi. 2942 sayýlý yasanýn (Deð. 4650) 10. maddesi uyarýnca duyurulur.

B: 74470

Deðerli kardeþlerimiz Abdullah, Abdurrahman, Orhan ve Nusret Ýnan'ýn babasý, muhterem

Mehmet Ýnan

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

y


14

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

SPOR

FUTBOLUMUZUN DEÐERÝ DÜÞTÜ

BAKIÞ

19-21 Þubat'ta basketbol þöleni var

IFFHS'NÝN DEÐERLENDÝRMESÝNDE GALATASARAY, 1 SIRA GERÝLEYEREK, 11. SIRAYA DÜÞTÜ. SIRALAMADA FENERBAHÇE 24., BEÞÝKTAÞ ÝSE 94. SIRADA YER ALIYOR. TRABZONSPOR 24 SIRA BÝRDEN YÜKSELEREK, 243. SIRAYA YERLEÞTÝ DÜNYANIN en iyi futbol takýmlarý sýralamasý Ocak ayý deðerlendirmesinde 1 sýra gerileyerek, 11. sýraya düþen Galatasaray, Türk takýmlarý içinde en üst sýrada yer aldý. Uluslararasý Futbol Tarihi ve Ýstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS), 1 Þubat 2009 ile 31 Ocak 2010 tarihleri arasýndaki maçlarý baz alarak yaptýðý deðerlendirmesinde, geçen ay 10. sýradaki Galatasaray, 11. sýraya, 22. sýrada Fe-

nerbahçe 24. sýraya, 83. sýradaki Beþiktaþ ise 94. sýraya geriledi. Galatasaray, deðerlendirmede 217, Fenerbahçe 182,5, Beþiktaþ ise 121,5 puana sahip bulunuyor. Deðerlendirmede Türk takýmlarýndan Trabzonspor, 24 sýra birden yükselerek, 78 puanla 243. sýraya yükseldi. Bursaspor 60 sýra birden gerileyerek, 72 puanla 281. sýraya düþtü. Sýralamada ilk 350 takým içinde Sivasspor ise 92 sýra bir-

den gerileyerek, 66 puanla 332. sýrada yer aldý. UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ýn rakipleri ise sýralamada yükseliþe geçti. Fenerbahçe'nin rakibi Fransa'nýn Lille takýmý 206 puanla 17. sýradan, 12. sýraya yükselirken, Galatasaray'ýn rakibi Ýspanya'nýn Atletico Madrid takýmý i se 169 pu an la 72. sý ra dan, 37. sý ra ya çýk tý. Ýspanya'nýn ünlü takýmý Barcelona, 319 puanla ilk

sýrada yer alýrken, Ýngiltere'nin Chelsea takýmý 296 puanla ikinci sýradaki yerini, yine Ýngiltere'nin Manchester United takýmý da 289 puanla 3. sýradaki yerini korudu. Öte yandan FIFA'nýn Þubat ayý dünya sýralamasýna göre Türkiye bir basamak geriledi ve 42. sýraya düþtü. Bir önceki sýralamada puaný 728 olan ve 41. sýrada bulunan Türkiye, yenilenen listede ayný puanla 42. sýrada gösterildi.

Ertuðrul Saðlam iddialý konuþtu

FEDERASYON YALANLADI

Anadolu'dan bir þampiyon mutlaka çýkacak BURSASPOR Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, Anadolu'dan bir takýmýn þampiyon olabileceðine inandýðýný söyleyerek bunun hiçte kolay olmayacaðýný ifade etti. Olay TV'de yayýnlanan Final programýna katýlan Bursaspor'un genç teknik direktörü Ertuðrul Saðlam, bir çok soruya cevap verdi. Ligdeki konumlarý ile ilgili açýklama yapan Saðlam, "Ben ilk devredeki ligin üst grubunun çok fazla deðiþeceðini düþünmüyorum. Trabzonspor o gruba yaklaþýr, Gençlerbirliði kadrosu itibari ile grubu zorlar. 5'li grup kendi arasýnda deðiþiklik gösterir. Bizim yerimiz ilk devre çok güzel. Bir baþarý üretip ligi üçüncü bitirdik. Bu bizim için çok güzel bir netice. Ýkinci yarýya yeni baþladýk. 15 karþýlaþmamýz var. Biz bu baþarýyý 15 maçýn sonuna taþýyamazsak, baþarýnýn hiçbir anlamý olmayacak" dedi. Sezon baþý hedefi ortaya koyduklarýný kaydeden Saðlam, "Altýncýlýkta dahil elde edilecek her netice baþarý dedik. Kendi içimizde de sinerji üreterek beklentilerin üzerine çýkabiliyoruz. Devre geldi iþin yarýsýný geçirdik, hedefleri revize ediyoruz. Yeni bir hedef ortaya çýkartýyoruz. Belki 10 maç sonra çok farklý bir hedef ile karþýnýza çýkacaðýz. Biz sezon bittiði zaman, sezon baþý belirlediðimiz hedeflerin içinde olursak kendimizi baþarýlý sayarýz. Bizim iþimizde hedefler hiç bitmiyor" diye konuþtu.

FUTBOL FEDERASYONU, HOLLANDALI ÜNLÜ TEKNÝK DÝREKTÖR GUUS HÝDDÝNK'ÝN TÜRK MÝLLÝ TAKIMININ BAÞINA GETÝRÝLECEÐÝ VE OÐUZ ÇETÝN'ÝN YARDIMCILIÐINI ÜSTLENECEÐÝ YOLUNDAKÝ HABERLERÝ YALANLADI.

Guss Hiddink

TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF) bir internet sitesinde yer alan milli takým teknik direktörlüðü ile ilgili habere tepki göstererek, ''Hiddink ile görüþüldüðü ve anlaþýldýðý haberi gerçeði yansýtmamaktadýr.'' denildi. Konuyla ilgili yapýlan yazýlý açýklamada, ''Bir internet sitesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknik direktör Guus Hiddink ile görüþmeler sonucunda anlaþmaya vardýðý ve Oðuz Çetin'in de Hiddink'in yardýmcýlýðýný üstleneceði haberi yer almaktadýr. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hollandalý teknik adam ile görüþtüðü ve anlaþtýðý iddiasý, haberde yer alan ayrýntýlar gerçeði yansýtmamaktadýr'' denildi. Açýklamada ayrýca, ''A Milli Takýmýmýzýn tek nik di rek tö rü nün kim o la ca ðý ko nu sun da Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan yapýlacak açýklama dýþýndaki iddialara kamuoyunun itibar etmemesini rica ediyoruz.'' görüþlerine yer verildi.

Liverpool'a Kewell suçlamasý G.SARAY'IN YILDIZ FUTBOLCUSU HARRY KEWELL'ÝN UZUN YILLAR MENACERLÝÐÝNÝ YAPAN BERNÝE MANDÝC, ÝNGÝLÝZ DOKTORLARIN KEWELL'ÝN LÝVERPOOL'DA 3,5 YILININ BOÞA GÝTMESÝNE SEBEP OLDUÐUNU AÇIKLADI.

Fenerbahçe'nin bugün gol yollarýndaki kozu Semih olacak.

Fenerbahçe kupada Bursaspor'u aðýrlýyor TÜRKCELL Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanda 5-1 gibi farklý bir skorla yenerek liderliðini sürdüren Fenerbahçe, bugün Bursaspor ile yapacaðý Ziraat Türkiye Kupasý çeyrek final ilk maçýnda avantajlý bir skor elde etmek istiyor. Sarý-lacivertliler, kendi saha ve seyircisi önünde yapacaðý maçta, Bursaspor karþýsýnda rövanþ maçý için avantajlý bir galibiyet almayý hedefliyor. Fenerbahçe'de kart cezalarý nedeniyle Sivasspor maçýnda yer alamayan Lugano, Cristian, Emre ve Dos Santos, Bursaspor maçýnda forma giyebilecek. Sarý-lacivertlilerde sakatlýðý bulunan Güiza'nýn ise bugünkü maçta yer alamayacaðý öðrenildi. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþmayý hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Öte yandan kupada gün ilk maçýnda Manisaspor ile Denizlispor karþýlaþacak. Fýrat Aydýnus'un yöneteceði karþýlaþma saat 17.00'de baþlayacak.

G.Saray Avrupa'da çeyrek final arýyor GALATASARAY Bayan Voleybol Takýmý, GM Capital Avrupa Challenge Kupasý 4. tur rövanþ maçýnda bugün deplasmanda, Çek Cumhuriyeti temsilcisi Kralovo Pole ile karþýlaþacak. Brno kentindeki karþýlaþma TSÝ 19.00'da baþlayacak. Ýstanbul'da yapýlan ilk maçý 25-21, 25-15, 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan Galatasaray'ýn, çeyrek finale yükselmek için çok büyük avantajý bulunuyor.

TRT 1'DE BUGÜN 17.00 MANÝSASPOR-DENÝZLÝSPOR 20.00 FENERBAHÇE-BURSASPOR

HARRY Kewell'in uzun yýllar menejerliðini yapan Bernie Mandic, Ýngiliz doktorlarýn Kewell'in Liverpool'da 3.5 yýlýnýn boþa gitmesine sebep olduðunu açýkladý. Ýngiliz basýnýna konuþan menejer Bernie Mandic, Liverpool takýmý doktorlarýný suçlayarak, "Neden Ýngiltere'de baþka bir kulüpte futbolcular böyle sakatlanýmýyor ya da Arsenal, Chelsea gibi kulüplerde neden böyle bir sorun yok. Sakat futbolcular neden daha çabuk iyileþiyor?" sorusunu sordu. Bernie Mandic, Liverpool'un Ýspanyol gölcüsü Fernando Torres'in de uzun zamandýr fýtýk sorunu yaþadýðýný ve Kewell'da olduðu gibi Torres'in de kariyerinin kötü etkilenebileceði uyarýsýnda bulundu.

Kayseri'de G.Saray'a tepki var

G.Saray'da yeniden doðdum

"KIRIK OYUNCAK" ADI VERÝLMÝÞTÝ Kewell'in tedavi edilme þeklini 'çirkin' olarak ifade eden Mandic, "Etrafýnýzda olup bitenler bir gün size de çarpar. Ýngiltere'de insanlar Kewell'a 'kýrýk oyuncak' derken nasýl iyileþtiðini merak ediyorlar þimdi" þeklinde konuþtu. Bu arada The Guardian gazetesi, Kewell'in, menajeri Mandic'in sözlerine yorum yapmaktan kaçýndýðýný fakat "Zamaný geldiðinde her þeyi açýklayacaðým"dediðini aktardý. Ýngiliz basýný, Kewell'in "Galatasaray'da yeniden doðdum" þeklindeki ifadelerini de sayfalarýna taþýdý. Liverpool Teknik Direktörü Rafael Benitez'in de Torres'in yokluðundan ve hala iyileþememesinden rahatsýz olduðu belirtiliyor. Benitez'in, Torres'in iyileþmemesi üzerine futbolcusu için alternatif bir tedavi Ýngiliz basýný, Liverpool'da bir türlü geçmeyen sakatlýðý yüzünden kariyeri tehlikeye giren yöntemi düþündüðü kaydedildi. Kewell'in "Galatasaray'da yeniden doðdum" þeklindeki ifadelerini de sayfalarýna taþýdý.

KAYSERÝSPOR Kulübü Asbaþkaný Þaban Miraboðlu, Galatasaray karþýsýnda tek hedeflerinin galibiyet olduðunu söyledi. Miraboðlu, Kayserispor'un kendi sahasýndaki hiçbir maçý kaybetmek istemediðini, bu haftaki rakipleri Galatasaray'ý yenerek 3 puan alacaklarýna yürekten inandýklarýný belirtti. Miraboðlu, ''Kayserispor kimseden çekinmez.Galatasaray, eski takým kaptanýmýz Ali Turan'ýn aklýný çeldi, 'alýrým' dedi almadý. Ali Turan'ýn ikinci yarýda kadro dýþý kalmasýný saðlayan Galatasaray'ý yenmemiz daha da anlamlý olacak' þeklinde konuþtu.

MANÝSASPOR'DA REHA KAPSAL DÖNEMÝ BAÞLADI TÜRKCELL Süper Lig'de 18. haftanýn ardýndan teknik direktör Mesut Bakkal'ýn görevden ayrýlmasýndan sonra önceki gün bu göreve getirilen Reha Kapsal, Ege temsilcisini 2000-2001 sezonunda 3. Lig'den 2. Lig'e taþýmayý baþarmýþtý. Futbolu býraktýktan sonra 1997'de Altay'da ''oyuncu izleme ekibi sorumlusu'' ve altyapý koordinatörlüðü görevleri yapan Kapsal, 2000-2001 sezonunda TFF 3. Lig 6. Grup ekiplerinden Marmarisspor'un baþýna geçti. Reha Kapsal, takýmýnýn lider olarak devam ettiði

ligde, kulüpte yaþanan ekonomik sýkýntýlar nedeniyle görevi býrakmak zorunda kaldý. Ayný sezon Vestel Manisaspor ile anlaþan Kapsal, Ege temsilcisini TFF 3. Lig 6. Grup'tan 2. Lig'e taþýdý. Kapsal'ýn devre arasýnda býraktýðý Marmarisspor da o yýl 2. Lig'e yükseldi. 2001-2002 sezonunda Altay'ý Türk Telekom Lig A'dan Süper Lig'e çýkaran Kapsal, Ýzmir takýmlarýný Süper Lig'e çýkaran son teknik direktör oldu. 2003-2004 sezonunda da Büyükþehir Belediyesi Ankaraspor''la ayný baþarýyý yakalayan

deneyimli teknik adam, 2004-2005 sezonunda Süper Lig'de Ankaragücü ile 14 maçta görev aldý. Ankaragücü'ndeki görevinin ardýndan Ümit Milli Takým'da da çalýþan Reha Kapsal, 2007-2008 sezonunun bitimine 6 hafta kala Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Karþýyaka'nýn baþýna geçti. 2008-2009 sezonunu ilk 6 sýrada tamamlayan Karþýyaka, play-off finalinde Kasýmpaþa'ya yenilerek, Süper Lig'e yükselme þansýný kaybetti. Kapsal, bu sezon 11. haftanýn ardýndan Karþýyaka'daki görevinden ayrýldý.

EROL DOYRAN erol@yeniasya.com.tr

asketbolda 2009-2010 sezonu Teknosa Türkiye Kupasý organizasyonu 19-21 Þubat tarihleri arasýnda Adana'da gerçekleþtirilecek. Beko Basketbol Ligi'nin devleri Menderes Spor Salonu'nda 3 gün süresince kupa mücadelesinde kýran kýrana bir mücadele sergileyecek. Toplam 7 karþýlaþmanýn oynanacaðý final karþýlaþmalarýnda rakiplerini geride býrakarak mutlu sona ulaþmayý baþaran takým, 25. Türkiye Kupasý'nýn sahibi olacak. 7-12 Ekim tarihleri arasýnda Bursa, Ýzmir, Konya ve Mersin'de gerçekleþtirilen eleme gurubu karþýlaþmalarýnda yer aldýklarý gruplarý ilk iki sýrada tamamlayan; Banvit, Beþiktaþ Cola Turka, Bornova Belediyesi, Efes Pilsen, Fenerbahçe Ülker, Mersin Büyükþehir Belediyesi, Pýnar Karþýyaka ve Türk Telekom takýmlarý mücadele edecek. 8 Takýmýn heyecan verici kupa mücadelesi, þifreli D Spor ekranlarý aracýlýðý ile basketbol severlere ulaþacak. Teknosa Türkiye Kupasý'nýn maç ve TV yayýn programý, çeyrek final kuralarýnýn çekilmesinden ve eþleþmelerin oluþmasýndan sonra kararlaþtýrýlacak. Ýlk gün oynanacak çeyrek final müsabakalarýnýn ardýndan kazanan 4 takým arasýnda yeni bir kura çekimi yapýlacak ve yarý final eþleþmeleri belirlenecek. Ýkinci gün oynanacak yarý final müsabakalarýnýn galipleri ise son günkü final maçýnda bu anlamlý kupanýn sahibi olabilmek için karþý karþýya gelecek. Geçen yýl büyük çekiþmenin yaþandýðý eleme maçlarý Çorum, Diyarbakýr, Erzurum ve Sivas illerinde oynanmýþ, Aliaða Petkim, Antalya Büyükþehir Belediyesi, Beþiktaþ Cola Turka, Efes Pilsen, Erdemir, Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown ve Türk Telekom takýmlarý Final Grubu'na yükselmiþti. Ýzmir Halkapýnar Spor Salonu ev sahipliðinde düzenlenen Sekizli Final maçlarýnda ise Efes Pilsen ile Erdemir finalde karþý karþýya gelmiþ, rakibine 7970'lik skorla üstünlük saðlayan Efes, kupayý müzesine götüren taraf olmuþtu.

B

Ersan 8 sayý üretti, Bucks Magic'e boyun eðdi nNBA'DE Milwaukee Bucks'ýn deplasmanda Orlando Magic'e 99-82 yenildiði maçta, milli basketbolcu Ersan Ýlyasova 8 sayý kaydetti. Amway Arena'daki karþýlaþmaya yedekten giren ve 17 dakika sahada kalan Ersan Ýlyasova, 8 sayý, 2 ribaunt ve 1 asist üretti. Bucks'da Luke Ridnour'un 13 sayý, 4 asist ve 3 ribauntluk, Charlie Bell'in 13 sayý, 2 ribaunt ve 2 asistlik performansý yenilginin önüne geçemezken, Andrew Bogut'un 10 sayý, 10 ribaunt ve 1 asistle yaptýðý ''double-double'' da galibiyet için yeterli olamadý. Bu arada, Hidayet Türkoðlu'nun sakatlýðý nedeniyle forma giymediði maçta, Toronto Raptors deplasmanda Indiana Pacers'a 130-115 yenildi.

Atina'da 2 kulübün bürolarý kundaklandý nYUNANÝSTAN'IN baþkenti Atina'da Panathinakos Atina ile Pire Olimpiyakos Kulüpleri dernek bürolarýnýn hedef alýndýðý saldýrýlar düzenlendiði bildirildi. Yunan basýný, kentin kuzeyindeki Marusi semtinde, saat 02.40'da düzenlenen saldýrýda Panathinakos bürosuna ev yapýmý patlayýcý madde yerleþtirildiðini duyurdu. Haberlerde, patlama sonucu, büronun yaný sýra çevre dükkanlar ile park halinde bulunan 3 araçta ciddi maddi hasar meydana geldiði kaydedildi. Öte yandan kentin Egaleo semtinde saat 03.40'da yapýlan saldýrýda ise Pire Olimpiyakos bürosunun, kimlikleri henüz belirlenemeyen kiþilerce kundaklandýðý belirtildi. Çýkan yangýnýn itfaiye ekiplerince söndürüldüðü kaydedilen haberlerde, büroda maddi hasar olduðu açýklandý.

Ýspanya'da lig maçlarý Pazartesi oynanacak n ÝSPANYA Profesyonel Futbol Ligi (LFP), yaptýðý olaðanüstü genel kurul toplantýsýnda, La Liga'da maçlarýn pazartesi günü de oynanmasýna karar verdi. Ýspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) önerisi üzerine La Liga'da pazartesi, 2. ligde de cuma günleri maç oynamamasýný onaylayan LFP, kararý hemen uygulayacaklarýný açýkladý. Buna göre 12 Þubat cuma günü 2.lig, 15 Þubat pazartesi günü de La Liga'da maçlar oynanacak.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 4 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE

DÝZÝ ABORJÝN KALDI MI?"

Afrika’ya giden gazeteci, ormanda gezinirken rehbere sorar: “Buralarda yamyam var mý?” “Birkaç kiþi vardý, geçen sene onlarý da yedik, kalmadý artýk!” cevabýný alýr. «««

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

AB NÝRE, AVUSTRALYA NÝRE? bu Dabi’de iki üç saatlik bir aradan sonra, tekrar havalanarak Tullamarina Havalimaný'ndan Avustralya’nýn Victoria Eyaletinin baþþehri Melbourne’e (ertesi gün) indik. Türkiye’nin zemheri kýþýndan, takriben 21 saat sonra, Avustralya’nýn yazýna rýhlet eyledik! Normalde 18 saattir uçuþ süresi. Kalp krizi geçiren bir hastayý, Endonezya/Jakarta’ya indirmek için seyir deðiþtirdik. Bir-iki saatlik bir bekleyiþten sonra; 21 saati havada olmak üzere Avustralya’nýn Victoria Eyaletinin baþþehri Melbourne'e

A

Avustralya’ya gitmeden önce zihnimizde meþhur olarak, “fedakâr kangurusu, sevimli koalasý, fizik/matematik hesaplarýna dayanan en eski silâhý bumerangý ve Aborjin”i, yer etmiþti.

ulaþtýk sað-salim… Endonezya’yý da, güneþli ve berrak bir havada, kuþbakýþý görmek nasip oldu böylece. Küçük çaplý türbülanslarýn dýþýnda bir aksaklýk yaþamadýk çok þükür! Ve düþündük ki, koca dünyamýz, büyük bir uçak gibi, hiç türbülans yapmadan, saatte 108 bin kilometre hýzla dönüyor! Denizler, insanlar baþ aþaðý durduðu halde dökülmüyor, savrulmuyor! ««« Bizi karþýlayan Avustralya Nur Vakfý (Australia Light Foundation) yetkililerinin,

AB ülkelerinden vize alýrken karþýlaþtýðýnýz sorunlarla burada karþýlaþmýyorsunuz. ‘Özgürlükler ülkesi’ne hiç ummadýðýnýz kolaylýkla vize alabilirsiniz.

Ýki halkýn bayraðý ayný gönderde ABORJÝNLER VE AVUSTRALYALILAR BÝRBÝRLERÝNDEN ÖZÜR DÝLEDÝ. ÞÝMDÝ ÝKÝ HALKIN BAYRAÐI BÝRLÝKTE DALGALANIYOR. “Yolculuðunuz nasýl geçti?” sorusuna; “Elhamdülillah, gayet uzun ve verimli bir yolculuk yaptýk! Ýstanbul’dan havalandýðýmda sakallarýmda tek bir ak kýlým yoktu (zira matruþ idim!) þimdi aklara büründü!” diye cevap verdik. Kýrsal kesimlerde köylülere, “Filan yer nerede?” diye sorduðumuzda, “De þuracýkta, þu tepeciði aþýnca, bir sigara içmeklik!” þeklinde cevap alýrýz. Git, git, bir paket biter, tepecikler aþýlýr, yine ulaþamayýz! Avustralya için de “Deee þuracýkta, Dubai’yi (Abu Dabi’yi) aþtýnýz mý, tamam!” dedilerdi! Aman ya Rabbim! Bulutlardan te-

pecikler, daðlar, gündüzler, geceler aþmaya çalýþtýk, git, git, ömür biter, yol bitmez!

fa, Hollandalý Willem Janzoon; benim Avustralya’ya ayak basmamdan 403 yýl önce, yani, 1606’da ayak bastý! ««« Ondan sonra, 1616 ve 1640 arasýnda pek çok gezgin, sömürgeci ve meraklý, özelAvrupa’ya, (Aslýnda Avrupa Ýstanbul’un- likle batý kýyýsýnda incelemeda yaþadým uzun müddet!) Afrika’ya, Orta lerde bulunmuþ. Bu taAsya’ya gitmiþ, Ýran’ý, Turan’ý gezmiþtik! A- rihlerden kýsa bir süre vustralya aklýmýzýn ucundan bile geçme- sonra Hollanda, amiþti. Ta ki, Melbourne ve Sidney’de “Evli- danýn güneyinde lik ve Ailede Mutluluk Yollarý” konferansla- araþtýrma yaprý, bir dizi seminer, okuma programý ve ma ya ka rar soh bet ler i çin E kim 2009’da A vus tral ya ve rir. A bel Nur Vakfý Organizatörü Fatih Yargý’dan T a s m a n , dâvet alana kadar… bugünkü Vize, hiç ummadýðým bir sür’at ve sýfýra T a z m a n yakýn bürokratik iþlemlerden sonra gerçek- ya’yý keþfeleþti. Evraklarýn hazýrlanmasý vesaire, halle- der. dildi. Bana da sadece Ankara Avustralya Ne var ki, Büyükelçiliði'ne göndermek düþtü… Her bek le dik le halde Avustralyalýlar ülkelerini beðenmeyip rin den da ha kalmayacaðýmýzý düþünmüþ olacaklar ki, verimsiz oldusorgusuz, sualsiz vize verdiler! ðu kanaatine varKimbilir bu, belki Nur Vakfý’nýn çalýþ- dýk la rýn dan ha yal malarýndan, belki daha önce giden Yeni kýrýklýðý yaþar; bir daha Asya mensuplarýnýn býrakmýþ olduðu o- uðramazlar! 19. yüzyýlýn ilk lumlu intibadan, belki de her ikisi… çeyreðine kadar Avustralya’nýn adý, “Yeni Hollanda”dýr. ««« Keza, Ýngiliz araþtýrmacýlar da diþe dokunur bir þey bulamamýþ ve adayý terk etmiþ. AB üyesi ülkelerden vize almak isterken ya- Ancak, Ýngiliz kaptan James Cook ise, 1770 þadýklarýmýz, sadece üzüntü sebebi deðil, utanç yýlýnda yaptýðý araþtýrmalarda adaya hayran verici! Türklere gösterilen tavýr, kimi zaman olmuþ ve bulunduðu bölgeye ‘New Wales’ insan haklarýný ihlâl edecek vehamette. adýný vermiþtir. Ve Britanya’ya aidiyetini iTürkiye’deki AB karþýtlýðýnýn bir cephesi lân etmiþ ve Ýngiliz kolonileþmesi baþlamýþ. de, vizede ortaya konan bu örneklerden bes- "AVUSTRALYA'DA leniyor muhakkak. AB, en azýndan aday ülke konumunda iken Sýrbistan’a saðladýðý kolaylýklarý, Türklere göstermeli deðil miydi? 50 yýla yakýn süredir yan yana yaþayan ve köklü iliþkilere sahip iki toplum arasýndaki iliþkiler, en azýndan vize muameleleri böyle mi olmalýydý? AB’yi kendi baðnazlýðý ve dayatmalarýyla baþbaþa býrakýp tekrar Avustralya’ya dönelim…

««« Demokrasinin beþiði Ýngiltere/Ýngilizler, Avustralya yerlileri Aborjinleri kýrýp geçirmesinden asýrlar sonra, “göçmen Avustralyalýlar” hiç olmazsa, 13 Þubat 2008’de, “Yedik, özür dileriz!” deme faziletini gösterdi! Bu da, “açýk demokrasinin” fazileti olsa gerek! Avustralya Parlamentosu’nda, Baþbakan Kevin Rudd’un, bütün Avustralyalýlar adýna Aborjinler’den özür dileyen teklifi de, oldukça hislendirici geçen oylamanýn ardýndan oybirliðiyle kabul edilmiþti. Teklifte, “Avustralya’da birbiri ardýna gelen hükümetlerin, derin üzüntü, acý ve kayýplara sebep olan yasalarý ve politikalarý dolayýsýyla bu Avustralyalý vatandaþlarýmýzdan özür diliyoruz” ifadeleri yer almýþtý. Avustralyalýlarýn, canlý olarak yayýnlanan oylamayý, bütün þehir ve okul salonlarýnda kurulan dev ekranlardan, büyük kalabalýklar oluþturarak izlediðini duyanlarýmýz vardýr. Rudd’un konuþma sýnýn, o tu ru mu izleyen Abor jin ler ta rafýndan da a yak ta al kýþlandýðýný; alkýþlara Baþbakan Rudd ve par la menterlerin de karþýlýk verdiðini de… Ve A bor jin bay ra ðý, A vus tralya bayraðý ile birlikte þimdi dalgalanýyor! Sembolik Aborjin hükümeti de var… Demokrasi, insan hak ve hürriyetlerinde meseleyi bu derece ileriye kadar vardýrmýþlar. Bir de Türkiye’yi düþününüz!..

{

YARIN: AVUSTRALYA’NIN ETKÝN YAPISI

{

2

Aborjinya’ya (Avustralya’ya) gitmeden önce zihnimizde meþhur olarak, “fedakâr kangurusu, sevimli koalasý, fizik/matematik hesaplarýna dayanan en eski silâhý bumerangý ve Aborjin”i, yer etmiþti. Bütün bunlarýn ötesinde de monarþý ile idare edilmesine raðmen “açýk demokrasisi” daha meþhur. Fakat, “Baþkasýný yutmakla beslenen Batý felsefesinin “ýrkçý-milliyetçi, kafatasçý (kafatasý yiyen) anlayýþý” Aborjinlileri yedi, bitirdi, pek kalmadý… 1770 yýlýnda kaptan James Cook’un Avustralya’nýn doðu sahillerini ele geçirmesinin ardýndan Aborjinler, maruz kaldýklarý hastalýklar, topraklarýnýn kaybý ve gördükleri þiddet sonucu 100 yýlý aþkýn sürede nüfuslarýnýn yaklaþýk yüzde 90’ýný kaybetmiþti. Çoðu melez 100 bin kadar Aborjin çocuðun da 1919-1970 yýllarý arasýnda ailelerinden koparýldýðý tahmin ediliyor ve onlara “çalýnmýþ kuþak” deniyor. Aborjinler Kýzýlderilileri hatýrlattý. Amerika’da Kýzýlderili kaldý mý ki, Avustralya’da kalsýn! Madem fiilen Avustralya’ya bir seyahat ettik; Amerika’ya da ilmî ve fikrî ve de hayalî bir seyahat yapacaðýz!..

ABORJÝNLER ÜLKESÝ: BÝLÝNMEYEN TOPRAK PARÇASI Aborjinlerin ülkesi Avustralya, 17-18. yüzyýla kadar eski dünya ülkelerince bilinmiyordu. 1970’lere kadar da þahsen bizim meçhulümüzdü… Adý, Latince’deki Terra Australis Incognita’n geliyor zaten: Güneyde ki (A us tra lis) Bi lin me yen (In cog ni ta) Toprak parçasý (Terra). Hint Okyanusu ve Güney Pasifik Okyanusu arasýnda yer alan Avustralya’ya ilk de-

Uzun süren bir yolculuktan sonra vardýðýmýz ülkede, Avustralya Nur Vakfý yetkilileri bizleri karþýladý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SiyahMaviKýrmýzýSarý

04 Şubat 2010  

Yeni Asya´nın 04 Şubat 2010 baskısı

04 Şubat 2010  

Yeni Asya´nın 04 Şubat 2010 baskısı

Advertisement