Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

KÝTAP FUARINDA TANITILDI

Rusya’dan domuz gribi suçlamasý / 7’DE

RÝSALE-Ý NUR ÞÝMDÝ DE HÝNDÝSTAN’DA

Doðu, Karadeniz’e tünellerle açýlacak/ 3’TE Sivas’ta 4.7 þiddetinde deprem/ 6’DA Sulak alanlar yarý yarýya azaldý/ 16’DA

Haberi sayfa 10’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr

2 ÞUBAT 2010 SALI/ 75 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.340

SÜRÜNCEMEDE KALMASIN EMASYA PLANI, MÝLLÎ GÜVENLÝK SÝYASET BELGESÝ VE ÝÇ HÝZMET KANUNU 35, BÝR AN ÖNCE DÜZELTÝLSÝN SÖYLENENLER EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇÝRÝLSÝN nBaþ­ba­kan­Er­do­ðan'ýn­“E­MAS­YA­pro­to­ko­lü­gün­dem­den­çý­ka­cak,­or­ta­dan­kal­ka­cak; Mil­lî­Gü­ven­lik­Si­ya­set­Bel­ge­si­ye­ni­le­nir­ken­iç­teh­dit­de­ðer­len­dir­me­le­ri­ne­yer­ve­ril­me­ye­cek­ve­TSK­Ýç­Hiz­met­Ka­nu­nu­nun­dar­be­le­re­da­ya­nak­o­la­rak­gös­te­ri­len­35.­mad­de­si­ de­ðiþ­ti­ri­le­cek”­ þek­lin­de­ yan­sý­tý­lan­ me­saj­la­rý­ ka­mu­o­yun­da­ o­lum­lu­ kar­þý­la­nýr­ken, bun­la­rýn­en­ký­sa­za­man­da­ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­si­is­te­ni­yor­ve­bek­le­ni­yor.

ÝÞÝ ZAMANA YAYMADAN BÝR AN ÖNCE HAREKETE GEÇÝLSÝN nEr­do­ðan'ýn­ay­ný­be­yan­la­rýn­da­E­MAS­YA­ve­MGSB­bel­ge­si­i­çin­“A­dým­a­ta­ca­ðýz”­ve 35.­mad­de­i­çin­“Ya­bu­dö­nem­ve­ya­da­ha­son­ra”­þek­lin­de­i­fa­de­ler­kul­lan­ma­sý,­ver­di­ði­“ka­rar­lý­lýk”­me­saj­la­rý­na­da­“be­lir­siz­lik­göl­ge­si”­dü­þü­ren­söz­ler­o­la­rak­yo­rum­la­nýr­ken,­“Eðer­demokrasinin­önü­açýlacaksa,­engelleri­kaldýrmak­için­gereken­adýmlar zamana­yayýlmadan­bir­an­önce­atýlmalý­ve­icraata­geçilmeli”­deniliyor.

“Hiç kimse KKTC’yi darbe üssü yapamaz”

Ýsrail’den katliamcýlara “disiplin” cezasý

EROÐLU: DARBE PLANLARI TERÖRÝST FAALÝYET nKu­zey­Kýb­rýs­Türk­Cum­hu­ri­ye­ti’nde­Ni­san­a­yýn­da­ya­pý­la­-

GAZZE’DE FOSFOR KULLANILMASINI ONAYLAMIÞLARDI nHa­a­retz­ ga­ze­te­si,­ Ýs­ra­il­ or­du­su­nun­ ge­çen­ yýl­ki­ Gaz­ze

cak­cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­se­çi­mi­i­çin­a­day­lý­ðý­ný­i­lân­e­den­Baþ­ba­kan­Der­viþ­E­roð­lu,­Kýb­rýs­ve­Tür­ki­ye­gün­de­mi­ne­i­liþ­kin de­ðer­len­dir­me­ler­de­bu­lun­du.­E­roð­lu,­“Li­der­le­re­su­i­kast plan­la­rý­te­rö­rist­fa­a­li­yet­ler­dir;­kim­se­dar­be­i­çin­KKTC’yi­üs o­la­rak­kul­la­na­maz”­de­di.­Cum­hur­baþ­ka­ný­se­çil­me­si­du­ru­mun­da­kap­sam­lý­çö­züm­mü­za­ke­re­le­ri­nin­de­vam­e­de­ce­ði­ni be­lir­ten­E­roð­lu,­Tür­ki­ye’de­ki­dar­be­plan­la­rý­ný­da­‘te­rö­rist­fa­a­li­yet­ler’­o­la­rak­ad­lan­dýr­dý.­Haberi sayfa 5’te

sal­dý­rý­la­ýn­da­be­yaz­fos­for­kul­la­nýl­ma­sý­ný­o­nay­la­dýk­la­rý­i­çin­ i­ki­ yük­sek­ rüt­be­li­ su­ba­yýn­ di­sip­lin­ ce­za­sý­ al­dý­ðý­ný yaz­dý.­ Ga­ze­te­nin­ ha­be­ri­ne­ gö­re,­ a­çý­lan­ as­ke­rî­ so­ruþ­tur­ma­da­Gaz­ze­ko­mu­ta­ný­ve­bir­tu­gay­ko­mu­ta­ný­nýn,­bir­BM yar­dým­a­jan­sý­nýn­i­da­re­sin­de­ki­bi­nada­bu­son­de­re­ce­ya­ký­cý­ mü­him­ma­tý­ kul­la­ndýrmak­ suretiyle­ in­san­ ha­ya­tý­ný teh­li­ke­ye­ at­tý­klarý­na­ ka­rar­ ve­ril­di.­ Ha­ber­de,­ su­bay­la­ra han­gi­ce­za­nýn­ve­ril­di­ði­be­lir­til­me­di. Haberi sayfa 7’de

Burkayý yasaklamak insan haklarýna aykýrý Haberi sayfa 16’da

Engelli yakýný olan memura daha az mesai Haberi sayfa 4’te

Gemlik Fýrkateyni Aden’e gitmek için yola çýktý Haberi sayfa 4’te

Teröre bugüne kadar 300 milyar dolar gitti Haberi sayfa 5’te

Yeðenlerinin düðünü için Ankara’dan eþi ve kýzý ile Ýstanbul’a gelen Cemil Çýnar, Marmara Üniversitesinin Göztepe Kampüsündeki misafirhareden rezervasyon yaptýrýp parasýný ödedi. Çýnar ailesi misafirhaneye geldiklerinde kendilerine eþinin ve kýzýnýn baþörtüsü olmasýndan dolayý içeriye alýnamayacaðý söylendi. FOTOÐRAF: CÝHAN

ANNE -KIZ MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝNÝN MÝSAFÝRHANESÝNE SOKULMADI

Baþörtüsü zulmü devam ediyor MÝSAFÝRHANEYE ALINMAYINCA SOÐUK HAVADA SOKAKTA KALDILAR nMar­ma­ra­Ü­ni­ver­si­te­si­mi­sa­fir­ha­ne­sin­de­re­zer­vas­yon­yap­tý­ran­Çý­nar­a­i­le­si, kal­mak­i­çin­git­tik­le­rin­de­ba­þör­tü­sü­tak­týk­la­rý­ge­rek­çe­siy­le­içeri­a­lýn­ma­dý.­Ký­þýn­or­ta­sýn­da­so­kak­ta­ka­lan­Çý­nar­a­i­le­si,­ü­ni­ver­si­te­hak­kýn­da­dâ­vâ­aç­ma­ya ha­zýr­la­ný­yor.­Re­sep­si­yon­gö­rev­li­si­i­se­uy­gu­la­ma­ko­nu­sun­da­Mar­ma­ra­Ü­ni­ver­si­te­si­Rek­tö­rünün­söz­lü­ta­li­ma­tý­bu­lun­du­ðu­nu­söy­le­di.­ BAÞÖRTÜLÜ OLDUÐU ÝÇÝN 10 YILDIR OKULDAN DÝPLOMASINI ALAMIYOR nMar­ma­ra­Ü­ni­ver­si­te­sinin­yasak­uy­gu­la­ma­sýn­dan­za­rar­gö­ren­ler­den­bi­ri­o­lan­a­i­le­nin­ký­zý­Tü­lay­Çý­nar­Ak­taþ,­2000­yý­lýn­da­ü­ni­ver­si­te­nin­Sos­yal­Bi­lim­ler Mes­lek­Yük­se­ko­ku­lundan­me­zun­ol­ma­sý­na­rað­men,­ba­þör­tü­lü­ol­du­ðu­ge­rek­çe­siy­le­tam­10­yýl­dýr­dip­lo­ma­sý­ný­a­la­mý­yor.­­Haberi sayfa 3’te

Yavuz Sultan Selim Camii ibadete açýldý 3 yýlda 21 milyon lira harcanarak restore edilen Yavuz Sultan Selim Camii törenle ibadete açýldý. Törene Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç’ýn yaný sýra Vali Muammer Güler, Vakýflar Genel Müdürü Yusuf Beyazýt ve çok sayýda kiþi katýldý. Ýstanbul’da yaklaþýk 8 bin cami bulunuyor. Bunlarýn 64 tanesi tarihî nitelikte.

Haberi sayfa 3’te

ISSN 13017748

RE’FET BARUTÇU’YU RAHMETLE ANIYORUZ

Ýslâm Yaþar’ýn yazýsý sayfa 2’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

LÂHÝKA

Millete ecnebî hesabýna darbeler vuruyorlar

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

...Aklýný­kullanan­bir­topluluk­için­Allah’ýn­varlýk­ve­birliðine,­kudret­ve­rahmetine­iþaret eden­nice­deliller­vardýr. Bakara Sûresi: 164 / Âyet-i Kerime Meâli

. B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

..hem sizi iðfal, hem hükümeti iþgal, hem bizi periþan ederek, hâkimiyet-i Ýslâmiyeye ve millete ve vatana ecnebi hesabýna darbeler vuruyorlar.

[Bu Gelen Kýsým Çok Ehemmiyetlidir] Son sözün mühim bir parçasý ­fen­di­ler,­Re­is­Bey,­dik­kat­e­di­niz!­Ri­sâ­le-i Nu­ru­ve­þa­kirt­le­ri­ni­mah­kûm­et­mek,­doð­ru­dan­doð­ru­ya­küfr-ü­mut­lak­he­sa­bý­na, ha­ki­kat-i­Kur’â­ni­ye­ve­ha­ka­ik-i­i­ma­ni­ye­yi mah­kûm­et­mek­hük­mü­ne­geç­mek­le,­bin üç­yüz­se­ne­den­be­ri­her­se­ne­de­üç­yüz­mil­yon­on­da­yü­rü­müþ­ve­üç­yüz­mil­yar­Müs­lü­man­la­rýn ha­ki­ka­te­ve­sa­a­det-i­dâ­rey­ne­gi­den­cad­de-i­küb­râ­la­rý­ný­ka­pat­ma­ya­ça­lýþ­mak­týr­ve­on­la­rýn­nef­ret­le­ri­ni­ve i­ti­raz­la­rý­ný­ken­di­ni­ze­celb­et­mek­tir.­Çün­kü­o­cad­de­de­ge­lip­gi­den­ler,­gel­miþ­geç­miþ­le­re­du­â­lar­ve­ha­se­nat­la­rýy­la­yar­dým­e­di­yor­lar.­Hem­bu­mü­ba­rek­va­ta­nýn­ba­þý­na­bir­ký­ya­met­kop­ma­ya­ve­si­le­ol­mak­týr.­A­ca­ba­mah­ke­me-i­küb­ra­da,­bu­üç­yüz­mil­yar­dâ­vâ­cý­la­rýn­kar­þý­sýn­da­siz­den­so­rul­sa­ki,­“Dok­tor­Du­zi’nin, baþ­tan­ni­ha­ye­te­ka­dar­se­râ­pâ­Ýs­lâ­mi­ye­ti­niz­ve­va­ta­ný­nýz­ve­di­ni­niz­a­ley­hin­de­ve­frenk­çe­Ta­rih-i­Ýs­lam na­mýn­da­ki­e­se­ri­ki,­zýn­dýk­la­rýn­kü­tüp­ha­ne­le­ri­niz­de­ki e­ser­le­ri­ne,­ki­tap­la­rý­na­ve­ser­best­o­ku­ma­la­rý­na­ve­o ki­tap­la­rýn­þa­kirt­le­ri,­ka­nu­nu­nuz­ca­ce­mi­yet­þek­li­ni­al­ma­la­rýy­la­be­ra­ber,­din­siz­lik­ve­ya­ko­mü­nist­lik­ve­ya­a­nar­þist­lik­ve­ya­pek­es­ki­if­sad­ko­mi­te­ci­lik­ve­ya­men­fî Tu­ran­cý­lýk­gi­bi­si­ya­se­ti­ni­ze­mu­ha­lif­ce­mi­yet­le­ri­ne­i­liþ­mi­yor­du­nuz?­Ne­den­hiç­bir­si­ya­set­le­a­lâ­ka­la­rý­ol­ma­yan­ve­yal­nýz­Ý­mân­ve­Kur’ân­cad­de-i­küb­râ­sýn­da gi­den­ve­ken­di­le­ri­ni­ve­va­tan­daþ­la­rý­ný­i­dam-ý­e­be­dî­den­ve­haps-i­mün­fe­rit­ten­kur­tar­mak­i­çin­Kur’ân’ýn ha­ki­kî­tef­si­ri­o­lan­Ri­sa­le-i­Nur­gi­bi­ga­yet­hak­ve­ha­ki­kat­bir­e­se­ri­o­ku­yan­la­ra­ve­hiç­bir­si­ya­sî­ce­mi­yet­le mü­na­se­be­ti­ol­ma­yan­o­hâ­lis­din­dar­la­rýn­bir­bi­riy­le uh­re­vî­dost­luk­ve­u­huv­vet­le­ri­ne­ce­mi­yet­nâ­mý­ve­rip i­liþ­miþ­si­niz?­On­la­rý­pek­a­cip­bir­ka­nun­la­mah­kûm et­ti­niz­ve­et­mek­is­te­di­niz?”­de­dik­le­ri­za­man­ne­ce­vap­ve­re­cek­si­niz?­Biz­de­siz­ler­den­so­ru­yo­ruz.­ Ve­si­zi­ið­fal­e­den­ve­ad­li­ye­yi­þa­þýr­tan­ve­hü­kü­me­ti­bi­zim­le­va­ta­na­ve­mil­le­te­za­rar­lý­bir­su­ret­te meþ­gul­ey­le­yen­mu­a­rýz­la­rý­mýz­o­lan­zýn­dýk­lar­ve mü­na­fýk­lar,­is­tib­dad-ý­mut­la­ka­“cum­hu­ri­yet”­nâ­mý­ver­mek­le,­ir­ti­dad-ý­mut­la­ký­re­jim­al­tý­na­al­mak­la,­se­fa­het-i­mut­la­ka­“me­de­ni­yet”­is­mi­ver­mek­le, cebr-i­key­fî-i­küf­rî­ye­“ka­nun”­is­mi­ni­tak­mak­la hem­si­zi­ið­fal,­hem­hü­kü­me­ti­iþ­gal,­hem­bi­zi­pe­ri­þan­e­de­rek,­hâ­ki­mi­yet-i­Ýs­lâ­mi­ye­ye­ve­mil­le­te­ve va­ta­na­ec­ne­bi­he­sa­bý­na­dar­be­ler­vu­ru­yor­lar.­ Ey­e­fen­di­ler!­Dört­se­ne­de­dört­de­fa­deh­þet­li­zel­ze­le­ler,­tam­ta­mý­na­dört­de­fa­Ri­sa­le-i­Nur­þa­kirt­le­ri­ne þid­det­li­bir­su­ret­te­ta­ar­ruz­ve­zu­lüm­za­man­la­rý­na­te­va­fu­ku­ve­her­bir­zel­ze­le­da­hi­tam­ta­ar­ruz­za­ma­nýn­da gel­me­si;­ve­hü­cu­mun­dur­ma­sýy­la­zel­ze­le­nin­dur­ma­sý i­þa­re­tiy­le,­þim­di­ki­mah­kû­mi­ye­ti­miz­le­ge­len­se­mâ­vî­ve ar­zî­be­lâ­lar­dan­siz­mes’ul­sü­nüz!­ De­niz­li­Ha­pis­ha­ne­sin­de­tec­rid-i­mut­lak­ ve­haps-i­mün­fe­rit­te­mev­kuf­Sa­id­Nur­sî Þuâlar, s. 256, (yeni tanzim, s. 456)

E

LÜGATÇE: þakirt: Talebe. küfr-ü mutlak: Kesin ve tam bir inkâr. hakikat-iKur’âniye: Kur’ân’ýn hakîkatý. hakaik-i imaniye: Ýman hakikatleri. saadet-i dâreyn: Dünya ve ahiret saadeti. cadde-i kübrâ: Büyük cadde; en selâmetli yol; Kur`ân`ýn gösterdiði yol. hasenat: Ýyilikler. mahkeme-i kübra: En büyük mahkeme; âhirette kurulacak olan büyük mahkeme. serâpâ: Baþtan baþa, bütünüyle. frenkçe: Frenk dili, fransýzca. cemiyet: 1-Topluluk, birlik. 3-Dernek. anarþistlik: Her türlü düzen ve otoriteye karþý koyarak karýþýklýðý tercih eden akým. if sad: Fe sa da uð rat ma, bozma, karýþtýrma. idam-ý ebedî: Âhiret inancý

olmadýðý için ölümü ebedî yokluða gitmek olarak görme. haps-i münferit: 1-Tek baþýna hapis. 2-Hücre hapsi. uhrevî: Ahiretle ilgili. uhuvvet: Kardeþlik. iðfal: Aldatma, yanýltma, gaflette býrakma. muarýz: Karþý, zýt, ters. zýndýk: Dinsiz. istibdad-ý mutlak: Tam bir baský, diktatörlük. irtidad-ý mutlak: Hiçbir kayýt ve þart tanýmayan dinsizlik. sefahet-i mutlak: Nefsin kötü arzularýna mutlak sûrette uyma. cebr-i keyfî-i küfrî: Keyfî olarak küfrî bir baský yapma. hâkimiyet-i Ýslâmiye: Ýslamýn hakimiyeti. ecnebi: 1-Yabancý. 2-Baþka milletten olan. 3-Baþka ülke. tevafuk: Uyma, uygun gelme. mevkuf: Tevkif edilmiþ, tutulmuþ, zanlý olarak hapsedilmiþ, tutuklu.

ÝSLAM YAÞAR sgunduzalp@yeniasya.com.tr

O­yýl­mü­ta­re­ke­nin­im­za­lan­mýþ­ol­ma­sý­nýn­da­te­si­riy­le­her­kes­her­ve­si­le­i­le­si­ya­sî, iç­ti­maî­me­se­le­le­ri­ko­nu­þur­ken,­o­zi­hin­ler­de­iz­bý­ra­kan­bü­yük­in­san­la­rýn­ha­yat­la­rý­ný­me­rak­et­miþ­ve­bu­la­bil­di­ði bi­yog­ra­fi­le­ri­a­lýp­o­ku­ma­ya­baþ­la­mýþ­tý. Za­ten­o­me­rak­sa­i­ka­sýy­la­al­mýþ­tý­Sa­id­Nur­sî’nin­bi­yog­ra­fi­si­ni­de.­Ye­ðe­ni­Ab­dur­rah­man’ýn­yaz­dý­ðý­pem­be­kap­lý kü­çük­ki­ta­bý­bir­ge­ce­de­o­ku­muþ,­he­ye­ca­ný­ný­ar­ka­da­þý­Zi­ya i­le­pay­la­þa­rak­o­nun­da­his­le­ri­ni­ha­re­ke­te­ge­çir­miþ­ti. O­gün­Be­ya­zýt­Ca­mi­i’nde­baþ­la­dý­ðý­hâl­de,­o­ra­da­bit­me­yip­yýl­lar­bo­yu­zih­ni­ni­meþ­gul­e­den o­â­nýn­se­ren­ca­mý­nýn­ge­ri­sin­de,­iþ­te­böy­le­bir ruh­boþ­lu­ðu,­me­rak­his­si­ve­so­rup­öð­ren­me az­mi­var­dý.­ Da­ha­son­ra,­o­â­nýn­he­ye­ca­ný­ný­ha­týr­la­dýk­ça þ­te,­iþ­te­bak!..” can­la­nan­me­rak­sa­i­ka­sý­Re’fet’i,­git­ti­ði­her­yer­“Kim?” de­Be­di­üz­za­man­gi­bi­bir­â­lim­a­ra­ma­ya­ve­ya “Be­di­üz­za­man.” öy­le­â­lim­le­rin­yaz­dý­ðý­e­ser­le­ri­bu­lup­o­ku­ma­ya “Ne­re­de?” sevk­et­ti. “Ön­sa­fýn,­sað­ta­ra­fýn­da.”­ 1930­yý­lýn­da,­bir­ak­ra­ba­sý­ný­zi­ya­ret­et­mek Be­ya­zýt­Ca­mi­i’nde­na­maz­dan mak­sa­dýy­la­Is­par­ta’ya­gel­di­ðin­de­de­ay­ný­a­ra­son­ra­o­ku­nan­Kur’ân’ý­din­ler­- yý­þýn­i­çin­de­ol­du­ðun­dan,­za­ma­ný­nýn­ço­ðu­nu ken­Re’fet,­Zi­ya’nýn­gös­ter­di­ði­ta­ra­fa­bak­tý­ðý ya­kýn­la­rý­nýn­ya­nýn­da­dur­mak­tan­ve­ya­þeh­rin an­da­o­nu­fark­et­miþ,­bir­da­ha­da­na­za­rý­ný­on­- gü­zel­yer­le­rin­de­gez­mek­ten­zi­ya­de­kü­tüp­ha­dan­a­yý­ra­ma­mýþ­tý.­Zî­ra­o,­ba­kýl­dý­ðýn­da­gö­rül­- ne­de­ge­çir­me­yi­ter­cih­et­ti.­ me­ye­cek,­gö­rül­dü­ðü­za­man­da­ça­bu­cak­ay­rý­O­nun­sýk­sýk­ki­tap­de­ðiþ­tir­di­ði­ni­gö­ren­me­lý­na­cak­gi­bi­de­ðil­di.­ mu­run,­al­dý­ðý­ki­ta­bý­ne­den­so­nu­na­ka­dar­o­ku­Ký­ya­fe­tin­den­hâ­li­ne,­tav­rý­na­ka­dar­her­þe­yi ma­dý­ðý­ný­sor­ma­sý­ü­ze­ri­ne,­o­ki­tap­la­rýn­ru­hun­fark­lý­i­di.­Hey­bet­li­bir­þe­kil­de­diz­üs­tü­o­tur­- da­his­set­ti­ði­boþ­lu­ðu­dol­dur­ma­dý­ðý­ný­söy­le­muþ,­el­le­ri­ni­ö­nün­de­ka­vuþ­tur­muþ,­â­de­ta yin­ce­söz­â­lim­ler­den­a­çýl­dý.­ Asr-ý­Sa­a­det­te­i­miþ­gi­bi­hu­þû­i­çin­de­o­ku­nan “Bu­ra­lar­da­Be­di­üz­za­man­gi­bi­bir­â­lim­yok Kur’ân’ý­din­li­yor­du. ki”­de­di­e­sef­le.­ O­za­ma­na­ka­dar­is­mi­ni­çok­duy­duk­la­rý­i­“Var!..”­de­di­me­mur­da.­“Be­di­üz­za­man­Bar­çin­bir­kaç­gün­ön­ce­Sa­haf­lar­Çar­þý­sý’ndan­bi­- la’da­ya­þý­yor.” yog­ra­fi­si­ni­a­lýp­o­ku­duk­la­rý­ve­hay­ran­kal­dýk­“Ben­o­nu­mü­ta­re­ke­yýl­la­rýn­dan­ta­ný­yor­ve­o la­rý­zâ­tý­hiç­bek­le­me­dik­le­ri­bir­za­man­da­o­ra­- za­man­dan­be­ri­a­rý­yo­rum.”­ da­gö­rün­ce­þa­þýr­mýþ­lar­dý.­ “O­hâl­de­git,­zi­ya­ret­et.”­ Ki­ta­bý­o­kur­ken,­e­ser­de­ha­ya­tý­an­la­tý­lan­za­Me­mur­çok­ka­rar­lý­ko­nuþ­ma­sý­na­ve­o­nu­zi­týn­‘kur­ta­rý­cý­bir­ru­ha­sa­hip­ol­du­ðu­nu’­his­se­- ya­ret­et­me­nin­zor­lu­ðu­na­dik­kat­çe­kip­yol­la­rý­den­Re’fet,­o­nu­gö­rün­ce­de­gay­ri­ih­ti­ya­rî­ay­ný ný­söy­le­me­si­ne­rað­men­Re’fet,­sö­zü­e­di­len­zâ­þey­le­ri­dü­þün­müþ­ve­bü­yük­bir­þah­si­yet­le­kar­- týn­ken­di­si­nin­a­ra­dý­ðý­â­lim­o­lup­ol­ma­dý­ðý­ný þý­kar­þý­ya­ol­du­ðu­nu­an­la­mýþ­tý. an­la­mak­i­çin­o­na­bir­mek­tup­yaz­dý. Kur’ân­ti­la­ve­ti­bi­tin­ce­ya­ný­na­gi­dip­ta­nýþ­Ak­ra­ba­la­rý­na­o­lan­la­rý­an­la­týp,­e­ðer­o­zât mak­is­te­di­ðin­den­o­nun­la­bir­lik­te­kalk­mýþ­ve ken­di­si­nin­Ýs­tan­bul’da­gör­dü­ðü­Be­di­üz­za­o­ta­ra­fa­doð­ru­git­miþ­ti.­Be­di­üz­za­man­çiz­me­- man’sa­gi­dip­o­nu­zi­ya­ret­et­mek­is­te­di­ði­ni­söy­le­ri­ni­gi­yer­ken­ya­ný­na­yak­laþ­mýþ­tý­a­ma­o­ken­- le­di­ði­za­man­on­lar,­res­mî­ma­kam­lar­ta­ra­fýn­di­sin­den­ön­ce­çý­kýp­ka­pý­nýn­de­ri­per­de­si­ka­- dan­ta­kip­e­di­lip­he­sa­ba­çe­ki­le­ce­ði­ni­ha­týr­la­ta­pan­dý­ðý­es­na­da­göz­den­kay­bol­du­ðu­i­çin­ta­ný­- rak­vaz­ge­çir­me­ye­ça­lýþ­tý­lar. þa­ma­yýn­ca­çok­ü­zül­müþ­tü. O­gün­ler­de­Sa­id­Nur­sî’den­“Kar­de­þim­ben Da­ha­ön­ce­hiç­ya­þa­ma­mýþ­gi­bi­bir­his­se­ka­- si­zi­tâ­o­za­man­ta­le­be­li­ðe­ka­bul­et­miþ­tim.­Ben pýl­mýþ­tý­o­an­da. sen­de­as­ker­ru­hu­gö­rü­yo­rum”­gi­bi­ke­ra­met­*** vâ­rî­i­fa­de­le­rin­yer­al­dý­ðý­ce­va­bî­bir­mek­tup­ge­1886­yý­lýn­da­Ýs­tan­bul’da­doð­muþ­tu­Re’fet lin­ce­dün­ya­lar­o­nun­ol­du. Ba­rut­çu.­ Res­mî­teh­dit­le­ri­bir­ke­na­ra­bý­ra­kýp­fi­i­lî­teh­li­Öm­rü­nün­o­tuz­beþ­yý­lý­ný­ge­ri­de­bý­rak­mýþ, ke­le­ri­gö­ze­a­la­rak­Be­kir­A­ða­nýn­te­min­et­ti­ði­a­o­za­man­i­çin­de­a­i­le­mek­te­bi­nin­ar­dýn­dan ta­bin­di­ve­o­nun­reh­ber­li­ðin­de­Bar­la’ya­doð­ru mek­teb-i­â­li­ye­yi,­mek­teb-i­har­bi­ye­yi­de­bi­ti­rip yo­la­çýk­tý.­Gi­der­ken­rast­la­dý­ðý­ço­ban­la­rýn,­çift­or­du­ya­ka­týl­mýþ­ve­yüz­ba­þý­rüt­be­si­ne­ka­dar çi­le­rin,­köy­lü­le­rin­‘Ho­ca­ya­se­lâm­söy­le­yin’­di­yük­sel­miþ­ti. ye­ses­len­me­le­ri­ne­þa­hit­ol­duk­ça­hay­ret­et­ti. Lâ­kin­o­â­na­ka­dar­i­çin­de­hep­bir­þey­le­rin O­nun,­za­ma­ne­ho­ca­la­rý­gi­bi­dev­let­ri­ca­li­ne, ek­sik­li­ði­ni­his­set­miþ­ti.­A­i­le­sin­den­i­yi­bir­ter­bi­- hü­kü­met­er­kâ­ný­na­ya­kýn­ol­ma­ya­ça­lýþ­mak­ye­ye­gör­müþ,­ço­cuk­de­ne­cek­yaþ­ta­Kur’ân’ý­hat­- ri­ne,­a­hâ­li­i­le­kay­naþ­ma­yý­ter­cih­et­ti­ði­ni­ve­bu­met­miþ,­ya­þa­dý­ðý­mu­hi­tin­mü­te­dey­yin­in­san­- nu­ba­þar­dý­ðý­ný­gör­mek­ten­ay­rý­bir­mem­nu­ni­la­rýn­dan­hep­müs­bet­tel­kin­ler­al­mýþ­sa­da­o yet­duy­du.­­­­ ek­sik­li­ði­bir­tür­lü­te­lâ­fi­e­de­me­miþ­ti. Sa­id­Nur­sî’yi,­Bar­la­ya­kýn­la­rýn­da­ki­Pa­þa­ka­Ken­di­si­nin­“Ço­cuk­lu­ðum­dan­be­ri­ha­kâ­ik-i ya­sý­mev­ki­in­de­ki­bir­bah­çe­i­çin­de­kuþ­cý­výl­tý­la­di­ni­ye­yi­çok­me­rak­e­der­ve­her­fýr­sat­tan­is­ti­- rý­nýn,­su­þý­rýl­tý­la­rý­nýn,­yap­rak­hý­þýr­tý­la­rý­nýn­a­ra­fa­de­e­de­rek­tet­ki­kât­ve­te­teb­bu­ât­ta­bu­lu­nur­- sýn­da,­ta­bi­at­la­ve­ki­tap­la­rý­i­le­ha­þir­ne­þir­o­lur­dum.­Ne­ya­zýk­ki,­e­me­li­me­mu­vaf­fak­o­la­maz­- ken­bul­du.­ dým.­Bu­se­bep­ten­ye­is­ve­nev­mî­di­ye­du­çar­o­O­an­da,­â­de­ta­a­ra­dan­hiç­za­man­geç­me­miþ lur­dum”­di­ye­rek­de­di­le­ge­tir­di­ði­gi­bi­ru­hun­- ve­on­yýl­ön­ce­Be­ya­zýt­Ca­mi­i’nin­ka­pý­sýn­dan da­ki­boþ­lu­ðu­dol­du­ra­ma­mýþ­tý. çýk­tý­ðý­sý­ra­da­ar­dýn­dan­ye­tiþ­miþ­gi­bi­he­ye­ca­O­nun­i­çin­i­cap­la­rý­ný­hak­kýy­la­ye­ri­ne­ge­tir­- nýy­la­ya­ný­na­yak­la­þýp­yýl­la­rýn­has­re­ti­ni­bir­ne­di­ði­as­ker­lik­mes­le­ðin­den­ar­tan­za­man­la­rý­ný fes­te­din­dir­mek­he­ve­siy­le­el­le­ri­ne­sa­rýl­dý.­Bu gün­lük­ma­lâ­yâ­ni­meþ­gu­li­yet­ler­le­har­ca­mak­- sa­mi­mi­mu­hab­be­ti­ne­on­dan­da­ay­niy­le­mu­tan­zi­ya­de­ki­tap­o­ku­ya­rak­de­ðer­len­dir­me­ci­- ka­be­le­gör­dü,­il­ti­fa­tý­na,­ik­ra­mý­na­mah­zar­ol­he­ti­ne­git­miþ­ti. du.­Gün­bo­yu­o­ra­da­o­nun­ya­nýn­da­ka­la­rak

Ý

Sab­ri,­vic­da­nen­Hüs­rev­hük­mün­de­Re’fet’­il­ti­fa­tý­na­mah­zar­ol­du. Ken­di­si­ni­u­zun­bir­a­ra­yý­þýn­ne­ti­ce­sin­de bul­du­ðu­nu­ve­o­nun­sa­ye­sin­de­ha­ya­tý­nýn­bu sý­fat­la­rý­ta­þý­ya­cak­hâ­le­gel­di­ði­ni­bil­di­ði­i­çin, “Biz­si­zi­bul­ma­say­dýk­ne­ya­par­dýk­Üs­ta­dým?” de­di­bir­se­fe­rin­de.­ Bu­na­mu­ka­bil­Sa­id­Nur­sî,­o­nun­þah­sýn­da bü­tün­ta­le­be­le­ri­ni­kas­te­de­rek­“Ben­si­zi­bul­ma­say­dým­ne­ya­par­dým?­Siz­be­ni­bul­du­ðu­nuz­i­çin­bir­se­vin­se­niz,­ben­si­zi­bul­du­ðu­ma bin­se­vin­me­li­yim”­di­ye­rek­ha­ki­kî­il­le­tin­rah­met-i­Ý­lâ­hi­ye­ol­du­ðu­na­ve­bir­bi­ri­ne­min­net­târ­ol­ma­ya­be­del­bir­bi­ri­ne­teb­rik­ve­du­â­da bu­lun­ma­nýn­da­ha­doð­ru­o­la­ca­ðý­na­dik­kat­çe­kin­ce,­o­nun­te­va­zu­da­da­em­sâl­siz­ol­du­ðu­nu an­la­dý. Sa­id­Nur­sî,­Is­par­ta’da­ki­ta­le­be­le­ri­a­ra­sýn­da ba­zý­sý­kýn­tý­lar­zu­hur­e­din­ce­Re’fet’e­yaz­dý­ðý mek­tup­ta­“U­huv­vet­i­çin­bir­düs­tu­ru­be­yan­e­de­ce­ðim­ki;­o­düs­tu­ru­cid­den­na­za­ra­al­ma­lý­sý­nýz.­Ha­yat,­vah­det­ve­it­ti­ha­dýn­ne­ti­ce­si­dir. Ým­ti­zaç­kâ­râ­ne­it­ti­had­git­ti­ði­va­kit­mâ­ne­vî­ha­yat­da­gi­der.­Te­sa­nüd­bo­zul­sa,­ce­ma­a­tin­ta­dý ka­çar”­di­ye­rek­a­ra­la­rýn­da­ki­u­huv­ve­ti­tek­rar te­sis­et­me­le­ri­ge­rek­ti­ði­ni­ha­týr­lat­tý. O­ha­di­se­sý­ra­sýn­da­Ha­fýz­A­li’nin,­‘ken­di­si­ne ra­kip­o­la­cak­bir­di­ðer­kar­de­þi­hak­kýn­da­gös­ter­di­ði­sa­mi­mi­hiss-i­u­huv­ve­ti’­tak­dir­kâ­râ­ne i­fa­de­ler­le­na­za­ra­ve­re­rek­te­sa­nü­dü­bo­za­cak ha­re­ket­ler­den­kur­tul­ma­nýn­yol­la­rý­ný­gös­ter­di.­ Ne­ti­ce­de­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî­ve­Nur Ta­le­be­le­ri­i­le­Yüz­ba­þý­Re’fet­Bey­a­ra­sýn­da­öy­le bir­im­ti­zaç­kâ­nâ­ne­it­ti­hat­mey­da­na­gel­di­ki, Es­ki­þe­hir,­De­niz­li,­Af­yon­ha­pis­hâ­ne­le­ri­bi­le ‘vah­det­ve­it­ti­ha­dýn­ne­ti­ce­si­o­lan’­bu­ha­ya­týn â­henk­li­iþ­le­yi­þi­ni­bo­za­ma­dý. Tâ,­Be­di­üz­za­man­ve­fat­e­de­ne­ka­dar. *** “On­suz­dün­ya­ya­þa­ma­ya­deð­mi­yor.” Re’fet­Bey,­böy­le­de­di­Sa­id­Nur­sî’nin­ve­fat ha­be­ri­ni­al­dý­ðýn­da.­O­za­ma­na­ka­dar­ni­ce­ö­di­se­si­ne­þa­hit­ol­muþ,­sev­di­ði­pek­çok Bediüzzaman’sýz geçen on beþ lüm­ha­ in­sa­ný­kay­bet­miþ­ti.­Kos­ko­ca­ci­han­dev­le­ti­nin sene, Re’fet Barutçu’ya hep bi­le­in­ký­ra­zý­ný­ya­þa­mýþ,­hep­sin­den­fark­lý­bir­a­cý­duy­muþ­tu­a­ma­hiç­bi­rin­de­ken­di­ni­ök­süz, Beyazýt Camii ile Barla ye­tim­his­set­me­miþ­ti.­ arasýnda yaþadýðý hasret dolu Hal­bu­ki­“Ö­lüm­i­dam­de­ðil,­fi­rak­de­ðil,­bel­ki­ha­yat-ý­e­be­di­ye­mu­kad­di­me­si­dir,­meb­de­i­zamaný hatýrlattýðýndan, dir.­Ve­va­zi­fe-i­ha­yat­kül­fe­tin­den­bir­pay­dos­ruhunu saran hicran ateþine tur,­bir­ter­his­tir,­bir­teb­dil-i­me­kân­dýr.­Ber­zah vuslat ümidiyle mukavemet â­le­mi­ne­göç­müþ­ka­fi­le-i­ah­ba­ba­ka­vuþ­mak­týr”­ve­ci­ze­si­ni­ez­ber­le­ye­rek­ö­lüm­hak­kýn­da­ki etti. Nihayet, 2 Þubat 1975 si­ni­on­dan­al­mýþ­tý.­ yýlýnda hayatýnýn firak safhasý ilk­der­ O­za­ma­na­ka­dar­baþ­ka­la­rý­na­bel­ki­de­yüz­bitti, vuslat faslý baþladý. ler­ce­kez­ver­di­ði­bu­der­si­þim­di­ken­di­si­ne ver­me­za­ma­ný­nýn­gel­di­ði­ni­an­la­dý­ve­ka­de­re O ânýn serencâmý þimdi rý­za­gös­te­rip­ö­lü­mün­yü­zü­ne­gü­le­rek­yü­re­ði­berzahta devam ediyor. ni­ya­kan­has­ret­a­te­þi­ni­bir­neb­ze­de­ol­sa­ha­fif­let­me­ye­ça­lýþ­tý.­ la­rý­is­tin­sah­e­der­ken,­di­ðer­yan­dan­ya­zý­ça­lýþ­Ger­çi­ o­ra­da­ bir­lik­te­ hiz­met­ et­ti­ði­ pek ma­la­rý­ný­ak­sa­ta­cak­ka­dar­çok­mek­tup­ya­zýp çok­Nur­Ta­le­be­si­var­dý­a­ma­Re’fet,­Üs­ta­so­ru­sor­du­ðu­i­çin­Üs­ta­dý­nýn­‘Ya­zý­yaz­mak­ta dý­nýn­ ve­fa­týn­dan­ son­ra­ ken­di­si­ni­ Is­par­tem­bel,­su­âl­sor­mak­ta­ça­lýþ­kan’­þek­lin­de­ki­ta­- ta’ya­ bað­la­ya­cak­ bir­ se­be­bin­ kal­ma­dý­ðý­ný riz­le­ri­ne­ma­ruz­kal­dý.­ dü­þü­ne­rek­Ýs­tan­bul’a­ta­þýn­dý. Bu­lâ­tif­ta­riz­de­o­nun­so­ru­sor­ma­has­sa­sý­ný Sa­id­Nur­sî,­ken­di­si­i­le­gö­rüþ­mek­is­te­yen­le­dur­du­ra­ma­yýn­ca­za­man­za­man­Be­di­üz­za­- re­Ri­sâ­le-i­Nur­la­rý­o­ku­ma­la­rý­ný­tav­si­ye­et­ti­ði man­“Si­zin­gi­bi­hoþ­soh­bet­bir­kar­da­þý­mý­hak­- i­çin­o­da­has­re­ti­ni­Nur­hiz­me­ti­i­le­din­dir­me sýz­o­la­rak­su­âl­sor­ma­ma­ya­ve­sü­kû­ta­da­vet­e­- ci­he­ti­ne­git­ti­ve­bir­yan­dan­Be­þik­taþ’ta­ki­Di­di­yo­rum.­Çen­dan­bu­da­ve­te­ma­zu­rum,­bel­ki bek­çi­Ca­mi­i’nde­i­mam­lýk­ya­par­ken­di­ðer mec­bu­rum”­di­ye­rek­o­nun­ce­va­bý­ri­sâ­le­ler­de yan­dan­is­te­yen­le­re­Kur’ân­öð­ret­ti;­ri­sâ­le­o­ku­bu­lu­nan­me­se­le­ler­hak­kýn­da­ken­di­si­ne­mek­- du,­yaz­dý,­an­lat­tý­ve­her­se­fe­rin­de­Be­ya­zýt­Ca­tup­ya­zýp­so­ru­so­ra­rak­za­ma­ný­ný­za­yi­et­me­si­- mi­i’nin­ka­pý­sýn­da­ki­o­â­nýn­he­ye­ca­ný­ný­ya­þa­dý.­ ne­ma­ni­ol­ma­ya­ça­lýþ­tý. Za­ma­nýn­da­Üs­ta­dýn­dan­“Her­bir­has­ta­Re’fet­Bey,­i­kaz­muh­te­va­sý­ta­þý­yan­bu­da­vet le­be­nin­ mü­him­ bir­ va­zi­fe­si,­ bir­ ço­cu­ða ü­ze­ri­ne­yap­tý­ðý­ha­ta­nýn­far­ký­na­var­dý.­Za­ru­rî Kur’ân­ öð­ret­mek­ ol­du­ðu”­ der­si­ni­ al­mýþ hâl­le­rin­dý­þýn­da­so­ru­sor­ma­yý­bý­rak­tý­ve­ri­sâ­- bi­ri­o­la­rak,­ya­þý­dok­sa­na­ba­lið­ol­du­ðun­da le­le­ri­da­ha­çok­ya­zýp­o­ku­ya­rak­Üs­ta­dý­nýn bi­le­“Ka­vak­lar­da­o­tu­ran­bir­genç­ben­den ‘Ma­þal­lah­þim­di­siz­ü­mid­et­ti­ðim­tarz­da­ri­sâ­- ken­di­si­ne­ Kur’ân­ öð­ret­me­mi­ is­te­se­ ve­ya le­le­ri­ta­kip­e­di­yor­su­nuz”­þek­lin­de­ki­tal­ti­fi­ni Üs­ta­dý­mýn­kü­çük­bir­ri­sâ­le­si­ni­ta­lep­et­se, ka­zan­dý.­­­ her­ gün­ Be­ya­zýt’tan­ o­ra­ya­ gi­dip­ ge­li­rim” Ý­çin­de­bu­lun­du­ðu­sa­mi­mi­ye­tin­te­za­hü­rü di­ye­cek­ka­dar­þevk­li­ve­he­ye­can­lýy­dý. o­lan­bu­gi­bi­be­þe­rî­hâl­ler­o­nu­Üs­ta­dý­na­da­ha Be­di­üz­za­man’sýz­ge­çen­on­beþ­se­ne,­Re’fet da­yak­laþ­týr­dý.­Be­di­üz­za­man­da,­o­nun­ü­vey Ba­rut­çu’ya­hep­Be­ya­zýt­Ca­mii­i­le­Bar­la­a­ra­oð­lu­Bed­red­din­U­þak­lý­gil’i­mâ­ne­vî­ev­lât­o­la­- sýn­da­ya­þa­dý­ðý­has­ret­do­lu­za­ma­ný­ha­týr­lat­tý­rak­ka­bul­e­dip­ký­zý­na­ver­di­ði­Ren­gi­gül­is­mi­ni ðýn­dan,­ru­hu­nu­sa­ran­hic­ran­a­te­þi­ne­vus­lat­ü­Zey­nep­o­la­rak­de­ðiþ­ti­re­cek­ka­dar­o­nun­la­ve mi­diy­le­mu­ka­ve­met­et­ti. a­i­le­si­i­le­il­gi­len­di.­ Ni­ha­yet,­2­Þu­bat­1975­yý­lýn­da­ha­ya­tý­nýn­fi­Çok­yön­lü­ve­ma­hir­bir­in­san­o­lan­Re’fet rak­saf­ha­sý­bit­ti,­vus­lat­fas­lý­baþ­la­dý.­ Ba­rut­çu­da­bü­tün­has­se­le­ri­ni­hiz­me­te­has­re­O­ â­nýn­ se­ren­câ­mý­ þim­di­ ber­zah­ta­ de­de­rek­Sa­id­Nur­sî’nin,­‘ak­len­Hu­lu­sî,­kal­ben vam­e­di­yor. ha­ya­tý­nýn­en­müs­tes­na­ve­müs­te­rih­an­la­rý­ný ya­þa­dý. Da­ha­ön­ce,­o­nun­la­kar­þý­laþ­tý­ðýn­da­ak­lý­na ge­len­her­þe­yi­sor­ma­yý­dü­þün­dü­ðü­hâl­de,­o za­ma­na­ka­dar­zih­nin­de­u­çu­þan­so­ru­lar­bir­ya­na,­so­ru­sor­ma­yý­bi­le­ha­týr­la­ma­dý­ðý­i­çin­hiç­bir þey­so­ra­ma­dý.­ Lâ­kin­o­nun­mu­hi­tin­den­bir­da­ha­ay­rýl­ma­ma­ka­rar­lý­lý­ðýy­la­ge­ri­dö­ner­ken­me­rak­his­le­ri ha­re­ket­len­di,­is­tif­ham­bu­lut­la­rý­þe­kil­len­di,­Is­par­ta’ya­var­dýk­tan­he­men­son­ra­da­so­ru­sað­na­ðý­baþ­la­dý.­ Ýlk­so­ru­la­rý­Ri­sâ­le-i­Nur’un­il­gi­li­ba­his­le­ri­ni o­ku­ya­rak­ce­vap­lan­dýr­ma­ya­ça­lýþ­tý­i­se­de­kal­bi mut­ma­in­ol­ma­yýn­ca­biz­zat­Nur’un­men­ba­ýn­dan­öð­ren­me­nin­da­ha­doð­ru­o­la­ca­ðý­ný­dü­þün­dü­ve­o­na­mek­tup­ya­za­rak­ba­zý­so­ru­lar sor­du. Be­di­üz­za­man’ýn,­yaz­dý­ðý­ce­va­bî­mek­tup­ta Re’fet’in­sor­du­ðu­me­se­le­le­ri­son­de­re­ce­muk­nî­bir­þe­kil­de­i­zah­et­me­si,­o­nun­so­ru­sor­ma iþ­ti­ya­ký­ný­art­týr­dý­ve­da­ha­sýk­mek­tup­ya­za­rak zih­ni­ne­ta­ký­lan­her­þe­yi­sor­ma­ya­baþ­la­dý.­ Sor­du­ðu­so­ru­lar­dan­ba­zý­la­rý­Sevr­ve­Hut, Ýsm-i­Â­zam­gi­bi­mü­him­ba­his­le­rin­ya­zýl­ma­sý­na­ve­si­le­ol­du­i­se­de­pek­ço­ðu,­ri­sâ­le­ler­de­ce­va­bý­bu­lu­nan­me­se­le­ler­ol­du­ðu­i­çin­Sa­id Nur­sî,­o­e­ser­le­re­a­týf­ta­bu­lu­nan­ký­sa­ce­vap­lar ve­re­rek­Ri­sâ­le-i­Nur­la­rý­o­ku­ma­sý­ný­teþ­vik­et­ti.­ Mu­vaz­zaf­su­bay­o­la­rak­Ýs­tan­bul’da,­Mý­sýr’da,­Ye­men’de­ve­mem­le­ke­tin­de­ði­þik­yer­le­rin­de­yýl­lar­ca­va­zi­fe­yap­týk­tan­son­ra­yüz­ba­þý i­ken­genç­yaþ­ta­e­mek­li­o­lan­Re’fet­Bey­de­Is­par­ta’ya­yer­le­þe­rek­Ri­sâ­le-i­Nur­hiz­met­le­ri­i­le meþ­gul­ol­ma­ya­baþ­la­dý. Bir­yan­dan­Hüs­rev­E­fen­di­i­le­Ri­sa­le-i­Nur­-

‘‘

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Umut YAVUZ

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 18 Safer 1431 Rumî: 20 K. Sani 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.10 5.22 5.29 5.42 5.37 4.51 4.56 4.48 5.31 5.02 5.30

Güneþ 6.34 6.50 6.52 7.09 7.05 6.16 6.22 6.16 6.59 6.26 6.54

Öðle 11.59 12.09 12.18 12.29 12.24 11.40 11.44 11.36 12.19 11.51 12.18

Ýkindi 14.47 14.50 15.05 15.11 15.05 14.25 14.28 14.17 15.00 14.38 15.04

Baþörtülü misafir de giremedi

Akþam 17.13 17.17 17.32 17.37 17.31 16.51 16.54 16.43 17.26 17.04 17.30

Yatsý 18.30 18.37 18.48 18.57 18.52 18.09 18.13 18.04 18.47 18.21 18.48

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.38 5.44 5.19 5.11 5.22 5.09 4.56 4.55 4.39 5.27 5.17

Güneþ 7.07 7.09 6.49 6.37 6.47 6.38 6.20 6.24 6.04 6.57 6.38

Öðle 12.25 12.32 12.06 11.59 12.11 11.55 11.46 11.42 11.27 12.14 12.07

Ýkindi 15.03 15.16 14.43 14.42 14.56 14.33 14.32 14.20 14.11 14.51 14.58

Akþam 17.30 17.43 17.10 17.09 17.22 17.00 16.59 16.47 16.38 17.18 17.24

Yatsý 18.52 19.01 18.32 18.28 18.40 18.22 18.16 18.09 17.56 18.40 18.39

TAHLÝL

Reformlar yapýlmayýnca

KIZ ÖÐRENCÝLER ÜNÝVERSÝTELERDE BAÞÖRTÜSÜ ÝLE EÐÝTÝM GÖREMEZKEN, MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ MÝSAFÝRHANESÝNE REZERVASYON YAPTIRAN BÝR AÝLE REKTÖRÜN TALÝMATIYLA ÝÇERÝ ALINMADI. MARMARA Ü­ni­ver­si­te­si­ mi­sa­fir­ha­ne­sin­de re­zer­vas­yon­ yap­tý­ran­ Çý­nar­ a­i­le­si,­ kal­mak i­çin­ git­tik­le­rin­de­ ba­þör­tü­sü­ tak­týk­la­rý­ ge­rek­çe­siy­le­ mi­sa­fir­ha­ne­ye­ a­lýn­ma­dý.­ Ký­þýn or­ta­sýn­da­ so­kak­ta­ ka­lan­ Çý­nar­ a­i­le­si,­ ü­ni­ver­si­te­hak­kýn­da­dâvâ­aç­ma­ya­ha­zýr­la­ný­yor. Re­sep­si­yon­ gö­rev­li­si­ i­se­ uy­gu­la­ma­ ko­nu­sun­da­ Mar­ma­ra­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Rek­tö­rü’nün söz­lü­ta­li­ma­tý­bu­lun­du­ðu­nu­söy­le­di. An­ka­ra’da­i­ka­met­e­den­Ce­mil­Çý­nar,­a­i­le­siy­le­ Ýs­tan­bul’a­ git­ti.­ Çý­nar’ýn­ oð­lu,­ a­i­le­si i­çin­ me­zun­ ol­du­ðu­ Mar­ma­ra­ Ü­ni­ver­si­te­si’nin­ Göz­te­pe­ Kam­pü­sünde­ki­ mi­sa­fir­ha­ne­den­re­zer­vas­yon­yap­tý­rýp­pa­ra­sý­ný­ö­de­di. Çý­nar­ a­i­le­si­ mi­sa­fir­ha­ne­ye­ gel­dik­le­rin­de, Ce­mil­Çý­nar’a,­yer­ay­rýl­tý­ðý;­an­cak­e­þi­nin­ve ký­zý­nýn­ ba­þör­tü­lü­ ol­ma­sýn­dan­ do­la­yý­ bu­ra­da­ka­la­ma­ya­cak­la­rý­söy­len­di.­An­cak­re­sep­si­yon­gö­rev­li­si,­ya­zý­lý­bir­ku­ra­lýn­ol­ma­dý­ðý­ný,­ ya­sa­ðýn­ Mar­ma­ra­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Rek­tö­rü’nün­söz­lü­ta­li­ma­tý­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti. Bu­ ya­sa­ðý­ ko­yan­la­rýn­ ka­çak­ gü­reþ­ yap­tý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren­Ce­mil­Çý­nar,­mi­sa­fir­ha­ne­de­ kal­ma­ya­ca­ðý­ný­ kay­det­ti.­ Pa­ra­nýn­ i­a­de­si

MEZUN KIZLARI, BAÞÖRTÜSÜNDEN DOLAYI 10 YILDIR DÝPLOMA ALAMIYOR

Tülay Aktaþ, 10 yýl önce mezun olduðu Marmara Üniversitesinden baþörtüsü sebebiyle diplomasýný alamýyor.

i­çin­bir­tu­ta­nak­tu­tul­du.­Tu­ta­na­ða,­“E­þi­min ve­ký­zý­mýn­ba­þör­tü­sü­nün­aç­tý­rýl­ma­sý­ne­de­ni­i­le­re­zer­vas­yo­nu­mun­ip­ta­li­ve­üc­re­ti­nin i­a­de­si­ni­ri­ca­e­de­rim”­i­fa­de­le­ri­ya­zýl­dý.­ Ye­ðe­ni­nin­ dü­ðü­nü­ i­çin­ git­tik­le­ri­ Ýs­tan­bul’da­bir­ge­ce­kal­ma­yý­plan­la­yan­Çý­nar­a­i­-

le­si,­ kýþ­ ge­ce­si­ tek­rar­ An­ka­ra’ya­ dön­mek zo­run­da­kal­dý.­ O­la­yý­si­ya­sî­bir­ta­výr­o­la­rak­de­ðer­len­di­ren Çý­nar,­yar­gý­ya­gideceðini­vur­gu­la­dý.­50­yýldýr baþörtüsü­takan­Se­mi­hat­Çý­nar­ise,­çok­ü­zül­dü­ðü­nü­di­le­ge­tir­di.­Ankara / cihan

MARMARA Üniversitesi’nin baþörtüsü uygulamasýndan zarar görenlerden biri de ailenin kýzý Tülay Çýnar Aktaþ. 2000 yýlýnda üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan Aktaþ, baþörtüsü olduðu gerekçesiyle tam 10 yýldýr diplomasýný alamýyor. Mezun olduðunda kendisine çýkýþ verilen Aktaþ, kalmak için gittikleri üniversitenin misafirhanesinde yaþananlardan dolayý çocuklarýnýn yanýnda rencide olduðunu ifade etti. Uygulamayý kýnadýðýný vurgulayan Aktaþ, artýk Türkiye’nin bu ilkel ve çaðdýþý uygulamadan kurtulmasý gerektiðini vurguladý. Yanýndaki çocuklarýna durumu izah edemediðini anlatan Tülay Aktaþ, çocuklarýnýn “Anne baþörtünüzü açýn, kalalým” dediðini aktardý.

Ceyhan’da kaza: 3 ölü n ADANA’NIN Cey­han­il­çe­sin­de­mey­da­na ge­len­tra­fik­ka­za­sýn­da­3­ki­þi­öl­dü,­13­ki­þi ya­ra­lan­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Os­ma­ni­ye’nin­Ka­dir­li­il­çe­sin­den­A­da­na­yö­nü­ne git­mek­te­o­lan­80­M­7051­pla­ka­lý­yol­cu­mi­ni­bü­sü­i­le­süt­ta­þý­yan­kam­yo­net,­Cey­han Çu­ku­ro­va­Ta­rým­Ýþ­let­me­si­Mü­dür­lü­ðü mev­ki­in­de­ka­fa­ka­fa­ya­çar­pýþ­tý.­Ka­za­da,­i­sim­le­ri­he­nüz­tes­pit­e­di­le­me­yen­3­ki­þi­öl­dü, bi­ri­a­ðýr­13­ki­þi­de­ya­ra­lan­dý.­Adana / iha

Lodostan 70 kiþi zehirlendi n SAATTEKÝ hý­zý­za­man­za­man­60­ki­lo­met­re­yi­bu­lan­lo­dos­yi­ne­ze­hir­len­me­le­ri­be­ra­be­rin­de­ge­tir­di.­Bur­sa’da,­so­ba­dan­sý­zan kar­bon­mo­nok­sit­ga­zýn­dan­ze­hir­le­nen­70 ki­þi­has­ta­ne­le­re­mü­ra­ca­at­et­ti.­Yýl­dý­rým­il­çe­sin­de­60­ki­þi­Þev­ket­Yýl­maz­Dev­let­Has­ta­ne­si’ne,­7­ki­þi­Yük­sek­Ýh­ti­sas­E­ði­tim­ve­A­raþ­týr­ma­Has­ta­ne­si’ne­ge­le­rek­te­da­vi­si­ni­yap­týr­dý.­Mer­kez­Os­man­ga­zi­il­çe­sin­de­i­se­3­ki­þi Bur­sa­Dev­let­Has­ta­ne­si’ne­baþ­vur­du.­70­ki­þi­nin­a­yak­ta­ya­pý­lan­te­da­vi­le­ri­nin­ar­dýn­dan ta­bur­cu­e­dil­di­ði­a­çýk­lan­dý. Bursa / cihan

Doðalgaza bu ay zam yok n DOÐALGAZA þu­bat­a­yýn­da­da­zam­ya­pýl­ma­ya­ca­ðý­bil­di­ril­di.­Bur­sa­gaz­Müþ­te­ri Hiz­met­le­ri­Mü­dü­rü­Os­man­Ki­poð­lu,­do­ðal­ga­zýn­en­e­ko­no­mik­ya­kýt­ol­ma­ö­zel­li­ði­ni­ko­ru­du­ðu­nu,­þu­bat­a­yýn­da­da­do­ðal­ga­za­her­han­gi­bir­zam­ya­pýl­ma­dý­ðý­ný­be­lirt­ti. Ki­poð­lu,­do­ðal­gaz­kul­la­nan­va­tan­daþ­la­rýn di­ðer­ya­kýt­lar­la­mu­ka­ye­se­ya­pa­rak­ka­rar ver­me­le­ri­nin­bü­yük­ö­nem­ta­þý­dý­ðý­ný,­Bur­sa­gaz­o­la­rak­bu­ko­nu­da­a­bo­ne­le­ri­bil­gi­len­dir­mek­i­çin­her­ay­ya­kýt­kar­þý­laþ­týr­ma­sý yap­týk­la­rý­ný­söy­le­di.­Bursa / iha

Aðaç kesimine güneþli tedbir n ORDU’DA or­man­köy­le­rin­de­ki­a­ðaç­ke­si­mi­ni­a­zalt­mak,­or­man­en­va­li­i­le­ý­sýn­ma­yý ön­le­mek,­or­man­lar­dan­ya­pý­lan­ka­çak­ke­sim­le­rin­ö­nü­ne­geç­mek,­e­ko­lo­jik­den­ge­yi ko­ru­mak­a­ma­cýy­la­yö­re­de­ki­or­man­köy­lü­sü­nün­e­vi­ne­‘gü­neþ­e­ner­ji­siy­le­ý­sýn­ma­sis­te­mi’nin­ku­rul­ma­sý­na­de­vam­e­di­li­yor. Çev­re­ve­Or­man­Ýl­Mü­dür­lü­ðü’nden­e­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­or­man­köy­lü­sü­nün­sos­yal­ve­e­ko­no­mik­yön­den­kal­kýn­ma­sý­na kat­ký­da­bu­lun­mak­ve­or­man­köy­lü­sü­nün a­ðaç­ke­si­mi­ni­a­za­in­dir­ge­mek­i­çin­508­or­man­köy­lü­sü­nün­e­vi­ne­‘gü­neþ­e­ner­ji­siy­le su­ý­sýt­ma­sis­te­mi’­ku­rul­du.­Ordu / iha

DOÐU, KARADENÝZ’E TÜNELLERLE AÇILACAK DOÐU ANADOLU BÖLGESÝNDEN KARADENÝZ’E EN KOLAY VE EN GÜVENLÝ ÇIKMAK ÝÇÝN KARAYOLLARI ÜÇ TÜNELLE DENÝZÝ GÖRMEYÝ HEDEFLÝYOR. DOÐU A­na­do­lu­Böl­ge­sin­den­Ka­ra­de­niz’e­en­ko­lay­ve­en­gü­ven­li­çýk­mak­i­çin­Ka­ra­yol­la­rý­üç­tü­nel­le de­ni­zi­gör­me­yi­he­def­li­yor.­Üç­tü­nel­den­bi­ri­nin­ya­pý­la­ca­ðý­Kop­Da­ðý­nýn­do­ru­ðun­da­Ka­ra­de­niz’e­a­çýl­ma pro­je­si­ni­a­çýk­la­yan­Ka­ra­yol­la­rý­12’in­ci­Böl­ge­Mü­dü­rü­Þe­nol­Al­tý­ok,­“Do­ðu’yu­Ka­ra­de­niz’e­da­ha­ký­sa­sü­re­de­u­laþ­tý­ra­cak­gü­ven­li­pro­je­ler­ü­ze­rin­de­ça­lý­þý­yo­ruz.­Tü­nel­ler­ti­ca­ret­hac­mi­nin­ge­liþ­me­si­ne­de­ö­nem­li­kat­ký­sað­la­ya­cak”­de­di.­Yak­la­þýk­30­yýl­dan­be­ri­gün­dem­de­o­lan­an­cak­bir­tür­lü o­lum­lu­bir­a­dým­a­týl­ma­yan­Er­zu­rum-­Ri­ze­ka­ra­yo­lu­ü­ze­rin­de­ki­O­vit­Da­ðý­ge­çi­di­ne­kar­tü­nel­le­ri­nin­ya­pý­mý,­geç­ti­ði­miz­yýl­fa­ci­a­nýn­e­þi­ðin­den­dö­nül­me­si­i­le­ye­ni­den­gün­de­me­gel­di.­20­Ka­sým­gü­nü­Er­zu­rum’dan­Ri­ze’ye­bir­mi­ni­büs­le­git­mek­te­o­lan­18­ü­ni­ver­si­te­li­genç­yo­la­çýð­düþ­me­si­so­nu­cu­40­sa­at­mah­sur­kal­dýk­tan­son­ra­kur­ta­rýl­mýþ­tý.­Ý­kiz­de­re’de­bir­a­çýk­la­ma­ya­pan­U­laþ­týr­ma­Ba­ka­ný­Bi­na­li Yýl­dý­rým,­2010­yý­lýn­da­O­vit­Da­ðý­na­kar­tü­nel­le­ri­nin­ya­pý­la­ca­ðý­ný­a­çýk­la­mýþ­tý.­Er­zu­rum’un­Ýs­pir­i­le­Ri­ze’nin­Ý­kiz­de­re­a­ra­sýn­da­ve­3­bin­800­met­re­u­zun­lu­ðun­da­ki­kar­tü­ne­li 377­ki­lo­met­re­lik­Er­zu­rum-­Ri­ze­a­ra­sý­ný­31­ki­lo­met­re­ký­-

Yavuz Selim Camii ibadete açýldý 3 YILDA 21­mil­yon­li­ra­har­ca­na­rak­res­to­re­e­di­len­Ya­vuz Sul­tan­Se­lim Ca­mi­i’nin­a­çý­lý­þý­i­çin­tö­ren­dü­zen­len­di.­Tö­re­ne­Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent­A­rýnç’ýn­ya­ný­sý­ra­Va­li­Mu­am­mer­Gü­ler,­Va­kýf­lar­Ge­nel Mü­dü­rü­Yu­suf­Be­ya­zýt­ve­çok­sa­yý­da­ki­þi­ka­týl­dý.­Ýs­tan­bul Va­li­si­Mu­am­mer­Gü­ler,­“Ýs­tan­bul’da­yak­la­þýk­3­bin­ca­mi­nin­64’ü­ta­ri­hi­ni­te­lik­te.­Bun­la­rýn­ge­le­ce­ðe­i­yi­þe­kil­de­ta­þýn­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Bu­ça­lýþ­ma­la­rýn­de­va­mý­ge­le­cek­tir”­de­di.­Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent­A­rýnç ise,­“Ýs­tan­bul,­Os­man­lý­Ým­pa­ra­tor­lu­ðu’nun­baþ­ken­ti­dir. Va­kýf­lar­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­7­yýl­da­3­bin­500­e­se­ri­res­to­re e­de­rek,­ha­ya­ta­ka­zan­dýr­dý.­Bu­þu­de­mek­tir­yýl­da­500’e­ya­kýn­e­se­ri­a­ya­ða­kal­dý­rý­yo­ruz”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ýstanbul / iha

sal­ta­rak­i­ki­kent­a­ra­sý­ný­1,5­sa­a­te­in­di­re­cek. Do­ðu­i­le­Ka­ra­de­niz­a­ra­sýn­da­ki­i­kin­ci­bü­yük­tü­nel­i­se­Kop­Da­ðýn­da­ya­pý­la­cak.­Er­zu­rum’u­Bay­burt ü­ze­ri­Trab­zon’a­bað­la­yan­302­ki­lo­met­re­u­zun­lu­ðun­da­ki­yol­da­Zi­ga­na­tü­ne­lin­den­son­ra­i­kin­ci­tü­nel­o­la­cak.­Er­zu­rum’un­Aþ­ka­le­i­le­Bay­burt’un­Ma­den­a­ra­sýn­da­ki­3­bin 176­met­re­u­zun­lu­ðun­da­ki­tü­nel­sa­ye­sin­de­2­bin­418­ra­kým­lý­Kop­ge­çi­di­dev­re­dý­þý­ka­la­cak.­Tü­ne­lin­tra­fi­ðe­a­çýl­ma­sý­i­le­kýþ­ay­la­rýn­da­yol­u­la­þý­ma­ka­pan­ma­ya­cak,­ya­þa­nan zor­luk­lar­ve­ka­za­lar­bü­yük­öl­çü­de­a­za­la­cak. Pro­je­ye­gö­re­son­tü­nel­i­se­Er­zu­rum’u­Art­vin’e­bað­la­ya­cak­o­lan­U­zun­de­re­il­çe­si­ya­kýn­la­rýn­da­o­la­cak.­Yak­la­þýk bin­800­met­re­u­zun­lu­ðun­da­ki­tü­nel­U­zun­de­re­il­çe­si­nin 11­ki­lo­met­re­ku­ze­yin­de­ve­Tor­tum­Gö­lü’nün­ba­tý­ya­maç­la­rýn­da­a­çý­la­cak.­237­ki­lo­met­re­u­zun­lu­ðun­da­ki­Er­zu­rum-­Art­vin­ka­ra­yo­lu­nu­80­ki­lo­met­re­ö­te­de­ki­Ho­pa­li­ma­ný­na­u­laþ­tý­ra­cak­U­zun­de­re­tü­ne­li,­çe­tin­vi­raj­lý­yo­lu­2 bin­400­met­re­ký­sal­ta­cak­ve­a­raç­sü­rü­cü­le­ri­nin­kor­ku­lu rü­ya­sý­o­lan­Tor­tum­Gö­lü­ne­düþ­me­teh­li­ke­si­ni­or­ta­dan kal­dý­ra­cak.­Erzurum / iha

Baþkentin suyu temiz ANKARA Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­AS­KÝ­Ge­nel­Mü­dü­rü­Ka­mil­Ký­lýç, baþ­ken­tin­iç­me­su­yu­nun­ken­tin­dört­bir­ya­nýn­dan­a­lý­nan­nu­mu­ne­ler­le­her­gün­kon­trol­e­dil­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Baþ­kent­li­ler­iç­me­su­yu­nu­gü­ven­i­çin­de­tü­ke­te­bi­lir’’­de­di.­Ký­lýç,­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da­AS­KÝ’nin­her­gün­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý’nca­ken­tin­fark­lý­böl­ge­le­rin­de­be­lir­le­nen­690­nok­ta­dan­100’ü­nü­se­çe­rek­a­lý­nan ör­nek­ler­le­iç­me­su­yu­kon­tro­lü­yap­tý­ðý­ný­bil­dir­di.­Ýç­me­su­yu­nun­su­ka­li­te­ve­kon­trol­la­bo­ra­tu­var­la­rýn­da,­47­pa­ra­met­re­de­kim­ya­sal­ve­bak­te­ri­yo­lo­jik­a­na­liz­den­geç­ti­ði­ni­ve a­na­liz­so­nuç­la­rý­nýn­AS­KÝ’nin­res­mî­in­ter­net­si­te­sin­de­gün­lük­o­la­rak­ya­yým­lan­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Ký­lýç,­An­ka­ra’nýn­su­yu­nun­has­ta­lýk­ya­pan­mik­ro­or­ga­niz­ma­i­le­sað­lý­ða­za­rar­lý kim­ya­sal­mad­de­ba­rýn­dýr­ma­yan,­mi­ne­ral­ba­ký­mýn­dan zen­gin­ni­te­lik­te­bir­su­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Ký­lýç,­‘’Baþ­kent­li­ler­iç­me­su­yu­nu­gü­ven­i­çin­de­tü­ke­te­bi­lir’’­de­di.

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

ü­kü­met,­ye­di­seneyi­aþ­kýn­ik­ti­da­rýn­da­ya­pa­ma­dý­ðý­ve­ya­yap­ma­dý­ðý­re­form­la­rý­þim­di­ ye­ni­ va­ad­ pa­ket­le­ri­ ha­lin­de­ gün­de­me ge­ti­re­rek­ halk­ta­ yi­ne­ bek­len­ti­ler­ o­luþ­tur­ma­ ve seç­men­kit­le­le­ri­nin­gi­de­rek­a­zal­ma­ya­yüz­tu­tan des­te­ði­ni­yeniden­can­lan­dýr­ma­ça­ba­sýn­da. Mi­ni­ a­na­ya­sa­ pa­ket­le­ri­nin,­ re­fe­ran­du­ma­ a­lýþ­ma­ söy­lem­le­ri­nin,­ hal­ko­yu­na­ git­me­ sü­re­ci­ni­ ký­salt­ma­gi­ri­þi­mi­nin­ve­ay­lar­dýr­gün­dem­de­tu­tu­lan “de­mok­ra­tik­a­çý­lým”ýn­al­týn­da­ya­tan­a­na­sa­ik­bu. Mec­lis­ten­ ge­çe­cek­ bir­ a­na­ya­sa­ de­ði­þik­li­ði­ i­çin ya­pý­la­cak­re­fe­ran­du­mun­120­gün­ye­ri­ne­60­gün­de­ ger­çek­leþ­me­si­ne­ im­kân­ ve­re­cek­ dü­zen­le­me, ilk­ ba­kýþ­ta­ ik­ti­da­rýn­ a­na­ya­sa­ re­for­mu­ ko­nu­sun­da­ki­tu­tuk­lu­ðu­nu­aþ­mak­i­çin­a­dým­at­ma­ya­ni­ha­yet­ni­yet­len­di­ði­nin­i­þa­re­ti­o­la­rak­yo­rum­la­na­bi­lir. TBMM­ Baþ­ka­ný­nýn­ 10-15­ mad­de­lik­ bir­ de­ði­þik­lik­ten­ söz­ et­me­siy­le­ baþ­la­yýp­ re­fe­ran­dum­ sü­re­si­ni­ký­salt­ma­ya­yö­ne­lik­ö­ner­ge­i­le­hýz­la­nan­sü­reç,­Baþ­ba­ka­nýn­“A­na­ya­sa­de­ði­þik­lik­le­ri­ni,­Mec­li­si­ u­zun­ sü­re­ meþ­gul­ e­de­cek­ kap­sam­lý­ dü­zen­le­me­ler­ye­ri­ne­mi­ni­pa­ket­ler­ha­lin­de­gün­de­me­ge­ti­re­ce­ðiz”­me­a­lin­de­ki­söz­le­riy­le­de­vam­e­di­yor. As­lýn­da­ bu­nun­ i­çin­ ver­dik­le­ri­ en­ son­ ta­ah­hü­dün­ta­ri­hi,­29­Mart­ye­rel­se­çi­mi­nin­son­ra­sýy­dý. A­ma­ a­ra­dan­ on­ ay­ geç­miþ­ ol­ma­sý­na­ rað­men, maalesef­o­is­ti­ka­met­te­hiç­bir­ye­ni­a­dým­a­týl­ma­dý. A­týl­ma­dýk­ça­da­hem­ik­ti­dar,­hem­Mec­lis,­hem de­ül­ke­de­rin­le­þen­bir­sý­kýþ­ma­ve­tý­kan­ma­sü­re­ci­ne­ gir­di.­ Dar­be­ plan­la­rý,­ o­pe­ras­yon­lar­ ve­ su­i-­ kast­ id­di­a­la­rý­ gi­bi,­ de­mok­ra­tik­ he­sap­laþ­ma­ gö­rün­tü­sü­ ve­ri­len­ gün­dem­ler­le­ e­pey­ce­ meþ­gul­ o­lun­du,­a­ma­ge­li­nen­nok­ta­ya­ba­kýl­dý­ðýn­da­so­mut ka­za­ným­o­la­rak­kay­da­de­ðe­cek­bir­ge­liþ­me­yok. Pe­ki,­bun­dan­son­ra­bir­þey­ler­ya­pý­la­bi­lir­mi? Ö­zel­lik­le­a­na­ya­sa­me­se­le­sin­de­fe­na­hal­de­zor­la­nan­ hü­kü­met­ söz­cü­le­ri,­ bir­ ta­raf­tan­ Tür­ki­ye’nin­bu­a­na­ya­sa­i­le­hiç­bir­ye­re­va­ra­ma­ya­ca­ðý­ný vur­gu­lu­ i­fa­de­ler­le­ di­le­ ge­tir­me­ye­ baþ­lar­ken,­ di­ðer­ta­raf­tan­“Mu­ha­le­fet­en­gel­le­di­ði­i­çin­ya­pa­mý­yo­ruz”­di­yor­ve­de­ði­þik­li­ði­se­çi­me­er­te­li­yor­lar. A­ma­ se­çi­me­ ka­dar­ da­hi­ bek­le­me­si­ müm­kün ol­ma­yan­ ko­nu­lar­ var­ ve­ bun­la­rýn­ ba­þýn­da,­ yar­gý ce­na­hýn­da­ ya­þa­nan­ kriz­ ge­li­yor.­ Yar­gý­tay’da­ bo­þa­lan­ ve­ ay­lar­dýr­ dol­du­ru­la­ma­yan­ 34­ ü­ye­lik­ i­çin se­çim­le­rin­ ni­ha­yet­ ya­pýl­mýþ­ ol­ma­sý,­ kri­zin­ so­na er­di­ði­ an­la­mý­na­ gel­mi­yor.­ Çün­kü­ HSYK­ ze­mi­nin­de­ki­ça­týþ­ma­de­rin­den­de­ri­ne­de­vam­e­di­yor. Hü­kü­met­ ge­rek­ HSYK’da,­ ge­rek­se­ A­na­ya­sa Mah­ke­me­sin­de­ ü­ye­ sa­yý­la­rý,­ se­çim­ pro­se­dür­le­ri, gö­rev­ve­yet­ki­ler­nok­ta­sýn­da­de­ði­þik­lik­ler­yap­ma ni­ye­ti­ni­da­ha­ön­ce­de­de­fa­at­le­or­ta­ya­koy­muþ­tu. A­ma­her­de­fa­sýn­da­tep­ki­ler­ü­ze­ri­ne­ge­ri­a­dým at­tý­ve­ko­nu­yu­ra­fa­kal­dýr­dý.­Þim­di­AB’ye­de­söz ver­di­ði­ “yar­gý­ re­for­mu­ stra­te­ji­si”­ çer­çe­ve­sin­de, me­se­le­yi­bir­mi­ni­a­na­ya­sa­pa­ke­tiy­le­yi­ne­gün­de­me­ge­tir­me­ye­ha­zýr­la­ný­yor­ve­ya­öy­le­gö­rü­nü­yor. An­cak­kü­çük­de­ol­sa­bir­a­na­ya­sa­pa­ke­ti­ni,­he­le AYM­ ve­ HSYK­ gi­bi­ re­jim­ ve­ sis­tem­ a­çý­sýn­dan stra­te­jik­ö­ne­me­sa­hip­ku­rum­lar­i­çin­ha­tý­rý­sa­yý­lýr dü­zen­le­me­ler­ ön­gö­ren­ bir­ i­çe­rik­le,­ a­na­ya­sa­nýn ön­gör­dü­ðü­as­ga­rî­ka­bul­sa­yý­sý­ný­bu­la­rak­Mec­lis­ten­ge­çi­re­bil­me­si­da­hi­zor­laþ­mýþ­gi­bi­gö­rü­nü­yor. AKP’nin­Mec­lis­te­ki­san­dal­ye­sa­yý­sýy­la,­re­fe­ran­dum­suz­ bir­ a­na­ya­sa­ de­ði­þik­li­ði­ yap­ma­sý­ za­ten müm­kün­ de­ðil.­ Re­fe­ran­du­ma­ gö­tü­rü­le­cek­ bir de­ði­þik­lik­i­çin­ge­re­ken­as­ga­rî­sa­yý­i­se­330.­Ve­Þa­mil­Tay­yar’ýn­id­di­a­sý­na­gö­re,­ik­ti­dar­par­ti­si­bir­a­na­ya­sa­ oy­la­ma­sýn­da­ ken­di­ i­çin­den­ hiç­ bek­le­me­di­ði­sür­priz­fi­re­ler­ya­þa­ya­bi­lir.­(Ta­raf,­18.1.10) E­ðer­AKP,­AYM’de­ki­ka­pat­ma­dâ­vâ­sýn­da­ka­ra­rýn­ a­çýk­lan­ma­sýn­dan­ he­men­ son­ra,­ par­ti­ ka­pat­ma­la­rý­da­ha­da­zor­laþ­týr­mak­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­ ba­zý­ dü­zen­le­me­le­ri­ gün­de­me­ ge­tir­miþ­ ve so­nuç­lan­dýr­mýþ­ol­say­dý,­son­sý­kýn­tý­lar­ol­maz­dý. Þim­di,­ ge­rek­ bal­yoz­ pla­ný,­ ge­rek­se­ AYM’nin as­ke­re­ si­vil­ yar­gý­ dü­zen­le­me­si­ i­çin­ ver­di­ði­ ip­tal ka­ra­rý,­ hü­kü­me­ti­ “bir­þey­ler­ yap­ma”­ ko­nu­sun­da zor­la­ya­cak­bir­top­lum­sal­at­mos­fer­de­o­luþ­tur­du. A­ma­bu­na­kar­þý­di­renç­de­kes­kin­leþ­ti. Ba­ka­lým,­bu­sa­at­ten­son­ra,­ya­þa­nan­tý­ka­nýk­lýk­tan­re­fe­ran­dum­lu­bir­çý­kýþ­yo­lu­bu­lu­na­bi­le­cek­mi?

H


4 FARK

Bu ne haber, bu ne reklam?

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

HA­BER

Engelli yakýný olan memur daha az çalýþacak BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUÐU ENGELLÝ YAKINI OLAN MEMURUN MESAÝSÝ BÝR SAAT ERKEN BÝTECEK, NÖBET VE VARDÝYALI ÇALIÞMADAN MUAF OLACAK. RECEP GÖREN ANKARA

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

ariplikleri ve çeliþkileri anlatan meþhur bir deyim olan “Bu ne perhiz, bu ne lahana turþusu?”nu tahrif ederek “Bu ne haber, bu ne reklam?” þekilde sormamýzýn elbette bir besebi var. Çok satmak ve “renkli” olmakla övünen bir gazete, hemen her gün karþýlaþtýðýmýz bir hadiseyi manþetine taþýmýþ: “Alkol faciasý.” Habere göre çocuklarýný ziyaret için gittikleri Almanya’dan dönen anne-baba, otogara gitmek üzere bir taksiye binmiþ. Sürücüsü dahil içinde bulunan 5 kiþinin tamamýnýn alkollü olduðu bir cip, kýrmýzý ýþýkta bekleyen bu taksiye arkadan çarpmýþ ve çocuklarýný ziyaretten dönen anne-bana kazada vefat etmiþ. Haberin devamý, benzer kazalardan sonra yaþananlarla ayný: Sürücü tutuklanmýþ vs. “Burada tuhaf olan ne?” sorusu akla gelebilir. Tabiî ki haberde bir tuhaflýk yok, aksine doðru bir haber. Tuhaflýk, “alkol faciasý”ný manþete taþýyan bu gazetenin (Posta, 31 Ocak 2010), ayný sayýsýnýn arka sayfasýný bir alkollü içki firmasýnýn rek la mý na a yýr mýþ ol ma sý... A na say fa da ‘tehlike’ye dikkat çekip, arka sayfada o ‘tehlike’nin reklamý yapýlmasý nasýl izah edilebilir? Her imkân ve fýrsatta bu tehlike dikkat çekmeye çalýþýyoruz, ama ne hikmetse Türkiye’yi ‘idare edenler’in bu konuya ayýracak zamanlarý yok! Göstermelik yönetmelikler hazýrlanarak güya alkollü içkilerin reklamlarýnýn yapýlmasý engellenmeye çalýþýlýyor, ama fiili durumda bir deðiþiklik olmuyor. Alkollü içkilerin reklamlarý, geçmiþ yýllarda bu kadar pervasýz olarak yapýlamýyordu. Ýlmin ve týbbýn ikazlarýna raðmen, son yýllarda alkollü içkilerin reklamlarýnda gözle görülür bir artýþ var. Su sorunun ikna edici bir cevabý verilebilmiþ deðil: “Sigaranýn gazeteler vasýtasýyla reklamýnýn yapýlamadýðý bir ülkede, nasýl oluyor da alkollü içkilerin reklamlarý yapýlabiliyor?” Kimileri diyebilir ki, “Sigara daha zararlý!” Öyle bile olsa, hiç kimse “Alkollü içki zararlý deðildir” diyebiliyor mu? Ýnsanýn aklýný iptal edip adeta ‘deli’ eden aklollü içkilerin reklamlarýnýn hâlâ devam ediyor olabilmesi Türkiye’nin en büyük problemlerinden biridir. Baþka zararlarý görmezden gelinse bile, sadece trafik kazalarýna sebep olmasý bile bu ‘kötü’lüðün reklamýnýn yapýlmasýnýn engellenmesi için yeterli sebep olsa gerek. Her þeyi anlýyoruz da, gençlerin saðlýk ve ahlakî deðerlerini korumak iddiasýyla kurulmuþ olan dernek, vakýf ve benzeri kuruluþlarýn bu konudaik sessizliðini anlayamýyoruz. Bir iki dernek müstesna, bu çeliþkiye ciddî olarak itiraz edenlerin sesi duyulmuyor. Acaba bu konu göz ardý edilebilecek kadar ehemmiyetsiz mi? Üstelik bu musibetle mücadele etmek isteyenlere destek olabilecek onlarca kiþi, kurum ve hukukî altyapý da mevcut. En baþta ihtilalcilerin ‘hediye’si de olsa, yürürlükteki anayasa hükmüne göre gençleri ‘zararlý alýþkanlýklardan korumak’ devletin de vazifesi. Devlete, unuttuðu bu vazifesini hatýrlatmak gerekmez mi? Türkiye’yi ‘idare edenler’e bir defa daha sesleniyoruz: Alkollü içkilerin hiç deðilse gazetelerde reklam edilmesini, tüketilmesinin teþvik edilmesini ve ‘masum’ gösterilmesine engel olur. Bu konuda yanlýþ yorumlanabilecek yönetmelikler yerine, doðru dürüst yönetmelikler hazýrlayýn. Ve her þeyden önemlisi; hazýrlanan adil kanun ve yönetmelikler ciddî olarak uygulansýn. Alkollü içkilerin gazetelerde reklamlarýnýn yapýlmasýný istemiyoruz, vesselâm.

G

Ýþsizliðin azalmasý için KOBÝ'lere destek sürmeli nKÜÇÜK ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler Derneði (KOBÝDER) Baþkaný Nurettin Özgenç, Türkiye’nin ana gündem maddesinin ekonomi olmasý gerektiðini, ekonomik istikrarýn korunmasý, reel sektörün geliþmesi ve iþsizliðin azalmasý için KOBÝ’lere desteðin sürmesi gerektiðini söyledi. Özgenç, yaptýðý açýklamada, siyasetin son 3 yýlda, ekonomiden daha fazla ülke gündemini iþgal ettiðinin görüldüðünü savundu. Bu süreçte ekonominin ikinci planda kaldýðýný ileri süren Özgenç, ‘’2010’da ise ekonominin öncelikle ele alýndýðý, geçen son 3 yýllýk zaman kaybýnýn giderildiði bir yýl olmalýdýr’’ dedi. Ekonominin daha fazla zaman kaybýna tahammülü olmadýðýný belirten Özgenç, þöyle konuþtu:’’Ekonomik istikrarýn korunmasý, reel sektörün geliþmesi ve iþsizliðin azalmasý için KOBÝ’lerin desteklenmesi þart olduðu gibi reel sektörün Türkiye’nin ekonomik büyümesini yeniden hýzlandýrarak sürdürebilmesine imkan saðlanmalýdýr. Ülkemizin en önemli konularýnýn baþýnda istihdamýn artýrýlmasý, geliyor.’’ Adana/aa

AÝLESÝNDE engelli bulunan ve bakmakla yükümlü olduðunu belgelendiren memura mesaisinde kolaylýk saðlanmasý, nöbet ve vardiyalý çalýþmadan muaf tutulmasý konusunda Baþbakanlýk tarafýndan Kamu Kurum ve Kuruluþlarýna talimat gönderildi. 2009 Toplu Görüþmelerinde, Saðlýk-Sen’in önerisi üzerine, ailesinde engelli bulunan memura, bir saat erken mesai ile nöbet ve vardiyalý çalýþma muafiyeti hak-

ký konusunda mutabakata varýlmýþtý. Konu ile ilgili düzenleme, toplu görüþmelerde mutabakata varýlan kararlarýn uygulanmasý hakkýnda 30 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayýmlanan Baþbakan Erdoðan imzalý Baþbakanlýk Genelgesi içinde yer aldý. Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Mahmut Kaçar yaptýðý deðerlendirmede, Baþbakanlýk Genelgesinde yer verilen “Özürlü aile ferdinin günlük bakýmý için izin kullanýmýnda gerekli kolaylýk saðlanacak” ibaresi ile uygulanabilirliðin saðlanmasýnýn mümkün olmayacaðýný söyledi. Kaçar, toplu görüþmelerde varýlan mutabakata göre günlük bir saat izin ile nöbet ve gece vardiyasýndan muafiyet için mevzuat düzenlemesi gerektiðini kaydetti.

SOSYAL SENDÝKACILIK AÇISINDAN ÖNEMLÝ KAZANIM TOPLU görüþmelerde mutabakata aldýrdýklarý bu konuyu sosyal sendikacýlýk açýsýndan önemli bir kazaným olarak deðerlendirdiklerini ifade eden Kaçar þöyle dedi: “Anadolu’nun ücra bir köþesinden bize dileðini ileten üyemizin sesini, onun gibi, günlük hayatta olaðan dýþý birçok zorlukla baþa çýkmaya çalýþan tüm memurlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrmak adýna, toplu görüþme masasýna taþýdýk. Özellikle en-

gelli yakýný olup gece vardiyasýna kalmak zorunda kalan bayanlarýn hayatýný kolaylaþtýrma adýna çok önemli bir katký olduðunu düþünüyoruz. Engelli ya ký ný bu lu nan me mu ra ve ri len bu hakký, Türkiye’deki klasik ücret sendikacýlýðý anlayýþýný, çaðýn gerekleri ve üyelerinin deðiþen ihtiyaçlarý temelinde hiz met sen di ka cý lý ðý na dö nüþ tür me mücadelemiz adýna önemli bir kazaným sayýyoruz.”

Özürlü istihdam etmeyene ceza verilsin

Emekli Cumhuriyet Baþsavcýsý Reþat Petek, "Palyoz Darbe Planý" iddilarýnýn ciddiye alýnmamasý halinde vahim sonuçlarýn doðabileceðine dikkat çekti.

Balyoz ‘deli saçmasý’ deðil EMEKLÝ CUMHURÝYET BAÞSAVCISI REÞAT PETEK,’’BUGÜN BALYOZ PLANINA ‘DELÝ SAÇMASI’ DÝYENLER VAR. OYSA 1958’DE SAMET KUÞÇU’YA ÝNANMAYANLAR 1960’TA NE OLDUÐUNU GÖRDÜ’’ DEDÝ. EMEKLÝ Cumhuriyet Baþsavcýsý Reþat Petek, ‘’Balyoz Darbe Planý’’ iddialarýna iliþkin, geçmiþte Samet Kuþçu adlý subayýn yaptýðý cunta ihbarý ve sonrasýnda yaþanan darbe olayýný hatýrlatarak, ‘’Bugün Balyoz Planý’na ‘deli saçmasý’ diyenler var. Oysa, 1958’de Samet Kuþçu’ya inanmayanlar 1960’ta ne olduðunu gördü’’ dedi. Tarih Bilincinde Buluþanlar Derneði Dergisi ve Manisa’da Yarýn Gazetesi tarafýndan düzenlenen, ‘’Kabuðunu Kýran Türkiye’de Demokratikleþme Süreci’’ konulu panel, emekli Cumhuriyet Baþsavcýsý Reþat Petek ve

Ce lal Ba yar Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Mehmet Çelik’in katýlýmýyla Manisa Öðretmenevi Konferans Salonu’nda yapýldý. Emekli Baþsavcý Reþat Petek, Türkiye’de demokrasinin geliþmesi sürecinin acý tecrübelere sahip olduðunu ifade etti. ‘’Çok partili demokrasiye geçiþle birlikte iktidarýn 1950 yýlýnda el deðiþtirdiðini, ancak yeni kurulan DP’nin sandýkta yükseliþini önleyemeyenlerin darbe giriþiminde bulunduklarýný’’ savunan Petek, þöyle konuþtu:’’1958 yýlýnda Samet Kuþçu darbe olacaðýný anlamýþ ve gerekli yerlere bunu bildirmiþ-

ti. Yapýlan yargýlamalar sonucunda darbe yapacaðý iddia edilen kiþiler serbest kalmýþ, Samet Kuþçu ise suçlu bulunmuþtu. O gün serbest kalan kiþiler iki yýl sonra 1960’ta darbe yaptý. Bugün Balyoz Planý’na ‘deli saçmasý’ diyenler var. 1958’de Samet Kuþçu’ya inanmayanlar 1960’ta ne olduðunu gördü. Kuþçu, demokrasi kurþunu yedi. Balyoz Planý’ný görememek tarihi bilmemek demektir.’’ Prof. Dr. Mehmet Çelik ise 10 yýl öncesine kadar Türkiye’de zihinlerinin iþgal altýnda olduðunu savunarak, bugün bunun kaldýrýlmaya çalýþýldýðýný söyledi. Manisa/aa

14 Özel Çevre Koruma Bölgesi için Meclis araþtýrmasý teklifi CHP, 14 özel çevre koruma bölgesi ve bu bölgeler içinde yaþayan vatandaþlarýn sorunlarýyla ilgili Meclis araþtýrmasý açýlmasýný istedi. CHP Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 22 milletvekili tarafýndan TBMM Baþkanlýðýna sunulan araþtýrma önergesinin gerekçesinde, Belek, Foça, DatçaBozburun, Fethiye-Göcek, Gökova, Göksu Deltasý, Gölbaþý, Ihlara, Kaþ-Kekova, Köyceðiz-Dalyan, Pamukkale, Patara, Tuz Gölü ve Uzungöl özel çevre koruma bölgelerinin Özel Çevre Koruma Kurumu baþkanlýðýnýn sorumluluðu altýnda olduðu belirtildi. Koruma bölgelerine yönelik sorunlarýn 20 yýlý aþkýn süreden beri çözüme kavuþturulamadýðý vurgulanan gerekçede, imar planlarýnýn henüz tamamlanmamýþ olmasýnýn, bölgede yaþayanlarý sýkýntýya soktuðu, vatandaþlarýn mülkiyet hakkýný kullanmalarýný engellediði ifade edildi. Gerekçede, þöyle denildi: ”Marmaris Datça yarýmadasýnda bulunan pek çok belde ve köyün nazým ve uygulama imar planý

halen tamamlanmadýðý için, buralarda yaþayan vatandaþlar büyük maðduriyet içindedir. Diðer yerlerdeki köylüler ruhsat almadan köy evi ve tarýmsal amaçlý yapýlarý rahatlýkla yaparken, korum bölgeleri içindeki köylülere inþaat ruhsatý ve yapý kullanma izni alma zorunluluðu getirilmiþtir. Köylü kendi tarlasýnda ekim-dikim yapamaz hale gelmiþtir. Ayrýca, koruma bölgelerine dahil olan kimi kýyý yerlerinde denetimsiz iþletilen balýk çiftlikleri doðaya, flora ve faunaya büyük zarar vermektedir. Koruma bölgeleri, Türkiye yüzölçümüne göre oldukça azdýr. Türkiye’nin sahip olduðu doðal güzellikler ve korunmasý gereken flora ve fauna kapsamý ise çok geniþtir. Kurumun yetki alaný artýrýlmalýdýr. Adana’da bulunan lagünlerin korunmasý için kurum bünyesine alýnmalýdýr.’’ Gerekçede, özel çevre koruma bölgeleriyle ilgili sorunlarýn araþtýrýlarak çözüm önerilerinin belirlenmesi için Meclis Araþtýrmasý açýlmasý gerektiði kaydedildi. Ankara/aa

nCHP Ýstanbul Milletvekili Sacid Yýldýz, özürlü istihdamýna iliþkin sýnavýn merkezi olarak yapýlmasý ve kadro tahsis edildiði halde özürlü çalýþtýrmayan kamu kurum ve kuruluþlarýna her özürlü için aylýk bin 500 TL ceza kesilmesini öngören yasa teklifini hükümetin desteklemesi gerektiðini söyledi. Yýldýz, Parlamentoda düzenlediði basýn toplantýsýnda, resmi verilere göre, kamu kurum ve kuruluþlarýnda yüzde 3 özürlü çalýþtýrma kuralýna uyulmadýðýný, 48 bin 549 özürlü istihdam edilmesi gerekirken bu kadrolarýn 38 bin 192’in boþ olduðunu ifade etti. Bunun, özürlü kadrolarýnýn yüzde 79’unun kullanýlmadýðý anlamýna geldiðini belirten Yýldýz, Adalet, Ýçiþleri, Sanayi ve Ticaret, Dýþiþleri, Ulaþtýrma ve Saðlýk bakanlýklarýnda hiç özürlü çalýþtýrýlmadýðýný söyledi. Yýldýz, 75 özürlü çalýþtýrmasý gereken Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn ise sadece 8 özürlüyü istihdam ettiðini vurguladý. Yýldýz, ‘’Mevcut kadrolarýn yüzde 3’ü kadar özürlü çalýþtýrmasý gerekirken baþta Saðlýk Bakanlýðý olmak üzere buna hiç uymayan bakanlýklarýn bu tutumlarýný kendi özürleri olarak kabul ediyoruz. Bir hükümetin, fiziksel durumlarý nedeniyle önce birtakým haklar verip daha sonra bu haklarý uygulamayarak kendi yurttaþlarýný maðdur etmesi sosyal devlet ilkeleriyle örtüþmemektedir’’ dedi. Ankara/aa

Kayýt dýþýyla mücadele için özel birim kuruldu nKAYIT dýþý ekonomiyle mücadele edilmesi ve denetimlerin daha etkin hale getirilmesi için Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB) tarafýndan yeni bir birim oluþturuldu. Alýnan bilgiye göre, GÝB bünyesinde oluþturulan ‘’Kayýt Dýþý Ekonomiyle Mücadele Müdürlüðü’’, kayýt dýþý ekonominin kayda alýnabilmesi ve politikalarýn üretilebilmesi için alýnacak önlemlerin fayda maliyet analizlerini yapmak ve öneriler geliþtirmekle görevli olacak. Söz konusu müdürlük, kayýt dýþý ekonomiyle mücadeleye iliþkin olarak gerekli araþtýrmalar yapacak, alýnan sektörel, kurumsal ve ekonomik tedbirleri deðerlendirerek, önerilerde bulunacak. Yeni birim, Kayýt dýþý Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planýnýn uygulama sürecini izlemek, deðerlendirmek, Eylem Planýný ihtiyaçlar çerçevesinde güncellemek, yenilemek, gecikme ve hedeften sapmalarý belirleyerek ve araþtýrarak gerekli önlemlerin alýnmasýný saðlayacak. Kayýt dýþý ekonomiyle mücadelede sektörel ve bölgesel mücadele stratejileri geliþtirmek ve uygulanmasýný saðlamakla yetkili Müdürlük, ayrýca üniversiteler, kamu kurum ve kuruluþlarý ile iþbirliði yaparak, çalýþmalara katýlacak ve öneriler geliþtirecek. Müdürlük, kayýt dýþý ekonomiyle mücadele konusunda diðer ülkelerin de çalýþmalarýný inceleyecek ve bu ülkelerle iþbirliði yapacak. Ankara/aa

Erdoðan, Roman açýlýmýna hazýrlanýyor

Fýrkateynimiz Aden Körfezinde görev yapan güce katýlmak üzere yola çýktý.

Gemlik Fýrkateyni Aksaz'dan yola çýktý TCG Gemlik Fýrkateyni, Aden Körfezi’nde görev yapan uluslararasý deniz gücüne katýlmak üzere Marmaris Aksaz’daki deniz üssünden yola çýktý. TCG Gemlik, gemide görev yapan gemi komutaný Deniz Kurmay Yarbay Berker Emre Tok ile personelin koþar adým gemiye binmesi ve gemiye Türk bayraðýnýn çekilmesinin ardýndan limandan ayrýldý. TCG Gemlik’e liman çýkýþýna kadar TCG Gaziantep Fýrkateyni, SAS komandolarý ve 1 helikopter eþlik ederek, selamladý. Denizcilerin aileleri ve Aksaz Deniz Üs Komutaný Tümamiral Yalçýn Kavukcuoðlu da gemiyi el sallayarak uðurladý. Törene katýlan izciler de ‘’Sizlerle gurur duyuyoruz’’ yazýlý pankart açtý. Törene katýlan asker çocuklarýnýn ‘’Babam Gemlik’te’’, ‘’En Büyük Gemlik’’, ‘’Gururluyuz’’ yazýlý tiþörtler giydiði görüldü. Gemi komutaný olan eþini 7 yaþýndaki kýzý Ýdil ile birlikte uðurlayan Ýlkþen Tok, eþini bu göreve yollamaktan duyduðu mutluluðu ifade ederek, ‘’Ben ve kýzým onunla gurur duyuyoruz. Onu özleyeceðiz ama böyle bir göreve gittiði için de sevinçliyiz’’ dedi. Aksaz/aa

nDEVLET Bakaný Faruk Çelik, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn, Roman vatandaþlarýn temsilcileriyle Mart ayýnda bir araya geleceðini belirterek, ‘’Sayýn Baþbakan çalýþmalar kapsamýnda hayata geçirilecek konularý açýklayacak’’ dedi. Çelik, yaptýðý açýklamada, Roman vatandaþlarýn sorunlarýnýn tespit edilmesi, istek ve beklentilerinin öðrenilmesi ve daha iyi yaþam standartlarýna kavuþturulabilmeleri için Aralýk ayýnda ‘’Roman Çalýþtayý’’ düzenlediklerini hatýrlattý. Çalýþtay sonucunda romanlarýn beklentilerini içeren bir rapor hazýrlandýðýný ifade eden Bakan Çelik, bu doðrultuda atýlabilecek adýmlarý tespit ettiklerini söyledi. Ýlk olarak Roman vatandaþlara uygun evler yapýlmasý için TOKÝ ile görüþtüklerini anlatan Çelik, Türkiye’nin çeþitli yerlerinde çok katlý olmayan bahçeli evlerin inþasý konusunda bir çalýþma baþlatýldýðýný kaydetti. Kýsa, orta ve uzun vadede hayata geçirilebilecek düzenlemeler üzerinde çalýþtýklarýný dile getiren Çelik, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn 14 Martta Ýstanbul’da roman vatandaþlarýn temsilcileriyle bir araya geleceðini bildirdi. Bakan Çelik, ‘’Sayýn Baþbakan çalýþmalar kapsamýnda hayata geçirilecek konularý açýklayacak’’ diye konuþtu. Ankara/aa


5

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

HABER Albay Gençoðlu göreve baþladý n ERGENEKON so­ruþ­tur­ma­sý­kap­sa­mýn­da 27­O­cak’ta­gö­zal­tý­na­a­lý­nýp­Er­zu­rum’da­ki­14 sa­at­lik­sor­gu­su­nun­ar­dýn­dan­tu­tuk­suz­yar­gý­lan­mak­ü­ze­re­ser­best­bý­ra­ký­lan­Es­ki­þe­hir­Ýl Jan­dar­ma­Ko­mu­ta­ný­Ký­dem­li­Al­bay­Re­cep Gen­çoð­lu,­gö­re­ve­baþ­la­dý.­Er­zu­rum­Ö­zel Yet­ki­li­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Os­man­Þa­nal’ýn yü­rüt­tü­ðü­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­27­O­cak’ta­ma­ka­mýn­da­gö­zal­tý­na­a­lý­na­rak­28­O­cak­gü­nü­as­ke­ri­u­çak­la­Er­zu­rum’a­gö­tü­rü­len­Es­ki­þe­hir­Ýl­Jan­dar­ma­Ko­mu­ta­ný­Ký­dem­li­Al­bay­Re­cep­Gen­çoð­lu,­ön­ce­ki­ge­ce­ser­best­bý­ra­kýl­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­dün­Es­ki­þe­hir’e­dön­müþ­tü.­A­ri­fi­ye­Ma­hal­le­si­Müf­tü­lük So­ka­ðý’nda­ki­e­vi­nin­bu­lun­du­ðu­as­ke­ri­loj­man­lar­ö­nün­de­as­ke­ri­per­so­nel­ve­ya­kýn­la­rý ta­ra­fýn­dan­al­kýþ­lar­la­kar­þý­la­nan­Gen­çoð­lu, dün­gö­re­ve­baþ­la­dý.­A­sa­yiþ­top­lan­tý­sý­i­çin va­li­li­ðe­ge­len­Gen­çoð­lu,­ga­ze­te­ci­le­re­a­çýk­la­ma­yap­maz­ken,­“Geç­miþ­ol­sun”­di­lek­le­ri­ne, “Sað­o­lun”­de­mek­le­ye­tin­di.­ Eskiþehir / iha

Kimse darbe için KKTC’yi üs olarak kullanamaz

ÝTO’ya göre fiyatlar arttý n ÝSTANBUL’DA 2010­yý­lý­O­cak­a­yýn­da­pe­ra­ken­de­fi­yat­lar­yüz­de­2,59,­top­tan­fi­yat­lar yüz­de­2,31­o­ra­nýn­da­ar­týþ­gös­ter­di.­Ý­TO­ta­ra­fýn­dan­Ýs­tan­bul­i­çin­ha­zýr­la­nan­1995­baz­lý Üc­ret­li­ler­Ge­çin­me­Ýn­dek­si­ne­gö­re­pe­ra­ken­de­fi­yat­lar­yüz­de­2,59,­Top­tan­Eþ­ya­Fi­yat­la­rý­Ýn­dek­si­ne­gö­re­top­tan­fi­yat­lar­i­se­yüz­de­2,31­o­ra­nýn­da­art­tý.­Ý­TO’nun­Fi­yat­Ýn­deks­le­ri­nin,­2010­yý­lý­O­cak­a­yý­nýn­bir­ön­ce­ki yý­lýn­ay­ný­a­yý­i­le­kar­þý­laþ­týr­ma­sýn­da­pe­ra­ken­de­fi­yat­lar­yüz­de­11,93,­top­tan­fi­yat­lar­yüz­de 6,86­o­ra­nýn­da­ar­týþ­kay­det­ti.­Söz­ko­nu­su­in­deks­ler­de­24­ay­lýk­se­ri­ler­den­o­lu­þan­yýl­lýk­or­ta­la­ma­ar­týþ­he­sa­bý­na­gö­re­2010­yý­lý­o­cak­a­yýn­da­1995­baz­lý­Üc­ret­li­ler­Ge­çin­me­Ýn­dek­si yýl­lýk­or­ta­la­ma­yüz­de­8,53,­Top­tan­Eþ­ya­Fi­yat­la­rý­Ýn­dek­si­i­se­yýl­lýk­or­ta­la­ma­yüz­de­1,31 o­ra­nýn­da­ar­týþ­gös­ter­di.­Ýstanbul / aa

TÜRKSAT’dan iki yeni kampanya n TÜRKSAT A.Þ­Kab­lo­Tv­alt­ya­pý­sý­ü­ze­rin­den­ver­di­ði­ger­çek­ge­niþ­bant­in­ter­net­e­ri­þi­mi­Uy­du­net­i­le­di­ji­tal­TV­plat­for­mu­Te­le­dün­ya­hiz­met­le­rin­de­i­ki­ye­ni­kam­pan­ya baþ­lat­tý.­­Türk­sat’dan­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­ya­gö­re­Uy­du­net­ve­Te­le­dün­ya­­hiz­met­le­rin­de­baþ­la­tý­lan­Di­ji­tal­Þen­lik­kam­pan­ya­sýn­da­ye­ni­a­bo­ne­ler­den­ku­ru­lum­ve­­ak­ti­vas­yon­üc­re­ti­a­lýn­ma­ya­cak.­Ye­ni­a­bo­ne­le­re HD­set­top­box’lar­pe­þin,­12­ve­24­­ay­tak­sit­li­se­çe­nek­ler­le­su­nu­la­cak.­Kam­pan­ya­ya ka­tý­lan­a­bo­ne­ler­den­24­ay­bo­yun­ca­­a­bo­ne­lik­le­ri­ni­sür­dür­me­le­ri­is­te­ne­cek.­Ay­rý­ca­bu kam­pan­ya­dan­ya­rar­la­nan­la­ra­­kab­lo­suz mo­dem­he­di­ye­e­di­le­cek.­­Ankara / aa

TTK’da özelleþtirilen iþler verim saðladý n ZONGULDAK’TA, Tür­ki­ye­Taþ­kö­mü­rü Ku­ru­mun­da­(TTK)­ö­zel­sek­tö­re­dev­re­di­len kö­mür­yý­ka­ma­i­þin­de­ve­rim­yüz­de­70’le­re u­laþ­tý,­a­çý­lan­ga­le­ri­ler­le­97­mil­yon­ton­kö­mür­re­zer­vi­ü­re­ti­me­ha­zýr­ha­le­gel­di.­TTK Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­yet­ki­li­le­rin­den­a­lý­nan bil­gi­ye­gö­re,­ku­ru­ma­a­it­þe­hir­mer­ke­zin­de­ki Zon­gul­dak­Mer­kez­La­vu­a­rý­(kö­mür­yý­ka­ma te­si­si)­tek­nik­do­na­ným­o­la­rak­mi­a­dý­ný­dol­dur­du­ðun­dan,­TTK’nýn­hiz­met­a­lý­mý­kar­þý­lý­ðý­mü­es­se­se­mü­dür­lük­le­rin­den­Ü­zül­mez’de­1­Mart­2006’da­ve­Koz­lu’da­da­3­Ni­san­2006’da­mo­dü­ler­la­vu­ar­lar­fa­a­li­ye­te­baþ­la­dý.­Söz­ko­nu­su­la­vu­ar­lar­hiz­me­te­a­lýn­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­yý­ka­nan­kö­mür­de­ve­rim­bü­yük­o­ran­da­ar­ta­rak­TTK’ya­mad­di­ka­zanç sað­la­dý.­TTK­Ge­nel­Mü­dü­rü­Bur­han­Ý­nan, A­A­mu­ha­bi­ri­ne­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­la­vu­a-­ rýn­kal­dý­rýl­ma­sýy­la­TTK’nýn­mü­es­se­se­mü­dür­lük­le­rin­den­Koz­lu­ve­Ü­zül­mez’de­ki­kö­mür­le­rin­hiz­met­a­lý­mý­yo­luy­la­yý­kat­tý­rýl­ma­sý­na­yö­ne­lik­i­ha­le ya­pýl­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ý­nan, es­ki­la­vu­ar­da­ran­dý­man­la­rýn­yüz­de­51­ol­du­ðu­nu,­ka­lan­kýs­mýn­da­yüz­de­49’u­nun­taþ di­ye­a­týl­dý­ðý­na­dik­ka­ti­çek­ti.­Zonguldak / aa

AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz

KKTC BAÞBAKAN DERVÝÞ EROÐLU, "LÝDERLERE SUÝKAST PLANLARI TERÖRÝST FAALÝYETLERDÝR; KÝMSE DARBE ÝÇÝN KKTC'YÝ ÜS OLARAK KULLANAMAZ" DEDÝ.

Kapusuz: Anayasa mutlaka deðiþmeli

Ocak ayý ihracatý, yüzde 12,52 arttý n TÜRKÝYE Ýh­ra­cat­çý­lar­Mec­li­si­(TÝM)­ve­ri­le­ri­ne­gö­re,­o­cak­a­yýn­da­ih­ra­cat,­2009­yý­lý­nýn­ay­ný­a­yý­na­gö­re­yüz­de­12,52­­ar­týþ­la­7 mil­yar­912­mil­yon­do­lar­se­vi­ye­sin­de­ger­çek­leþ­ti.­TÝM­Baþ­ka­ný­Meh­met­Bü­yü­kek­þi, o­cak­a­yý­ih­ra­cat­ra­kam­la­rý­ný,­Er­zu­rum’da­ki Pa­lan­dö­ken­Kýþ­Tu­rizm­Mer­ke­zin­de­bu­lu­nan­Pa­lan­O­tel’de­dü­zen­le­di­ði­ba­sýn­top­lan­tý­sýy­la­a­çýk­la­dý.­Bü­yü­kek­þi’nin­ver­di­ði­bil­gi­ye­gö­re,­son­12­ay­lýk­ih­ra­cat­ön­ce­ki­dö­ne­me­gö­re­yüz­de­21,60­a­za­lýþ­la­97­mil­yar­955 mil­yon­do­lar­ol­du.­Ge­nel­o­la­rak­ba­kýl­dý­ðýn­da­hem­top­lam­da,­hem­de­sek­tör­ler­ba­zýn­da­ký­pýr­dan­ma­ve­ar­tý­þýn­de­vam­et­ti­ði­nin gö­rül­dü­ðü­nü­i­fa­de­e­den­Bü­yü­kek­þi,­“To­par­lan­ma­nýn­ö­nü­müz­de­ki­ay­lar­da­da­de­vam­e­de­ce­ði­ni­ve­ih­ra­ca­tý­mý­zýn­da­ha­yük­sek­ar­týþ­o­ran­la­rýy­la­es­ki­iv­me­si­ni­ya­ka­la­ya­ca­ðý­ný­bek­li­yo­ruz’’­de­di.­Erzurum / aa

HABERLER

Derviþ Eroðlu, “KKTC’de Ergenekon diye bir düþünce barýnamaz. KKTC’de bir yapýlanma kurup Türkiye’deki hükümete darbe planý yapanlarýn aklýndan zoru vardýr” dedi.

KUZEY Kýb­rýs­Türk­Cum­hu­ri­ye­ti’nde (KKTC)­Ni­san­a­yýn­da­ya­pý­la­cak­cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­se­çi­mi­i­çin­a­day­lý­ðý­ný­i­lan­e­den­Baþ­ba­kan­Der­viþ­E­roð­lu,­Kýb­rýs­ve­Tür­ki­ye­gün­de­mi­ne­i­liþ­kin­de­ðer­len­dir­me­ler­de­bu­lun­du.­Cum­hur­baþ­ka­ný­se­çil­me­si­du­ru­mun­da­kap­sam­lý­çö­züm­mü­za­ke­re­le­ri­nin­de­vam e­de­ce­ði­ni­be­lir­ten­E­roð­lu,­Tür­ki­ye’de­ki dar­be­plan­la­rý­ný­da­‘te­rö­rist­fa­a­li­yet­ler’ o­la­rak­de­ðer­len­dir­di.­E­roð­lu,­Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­se­çi­min­den­za­fer­le­çýk­ma­sý du­ru­mun­da­Kýb­rýs­so­ru­nu­nun­çö­zü­mü­i­çin­mü­za­ke­re­le­re­de­vam­e­de­ce­ði­ni­bir­kez­da­h a­vur­g u­l a­d ý.­E­r oð­l u, “Hal­ký­mý­zýn­be­ni­seç­me­si­du­ru­mun­da Kýb­rýs­so­ru­nu­na­bir­çö­züm­i­çin­el­bet­te mü­za­ke­re­le­rin­de­va­mý­ge­le­cek­tir.­Sa­yýn­Ta­lat,­yak­la­þýk­on­al­tý­ay­dýr­mü­za­ke­re­le­ri­sür­dü­rü­yor,­a­ma­hâlâ­so­mut bir­ge­liþ­me­ol­ma­ma­sý­Kýb­rýs­lý­la­rý­üz­mek­te­dir.”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­Cum­hur­baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Ta­lat’ýn­sa­de­ce, ‘yö­ne­tim­ve­güç­pay­la­þý­mý’­ko­nu­su­na

a­ð ýr­l ýk­ver­m e­s i­n i­e­l eþ­t i­r en­E­r oð­l u, “Kýb­rýs­so­ru­nu­sa­de­ce­yö­ne­tim­ve­güç pay­la­þý­mýn­dan­i­ba­ret­de­ðil­dir,­Kýb­rýs so­ru­nu­bir­bü­tün­dür,­Sa­yýn­Ta­lat­bu­na dik­kat­et­mi­yor”­de­di.

“DARBE SÖYLENTÝLERÝ BÝZÝ ÜZÜYOR” Baþ­ba­kan­E­roð­lu­Tür­ki­ye­gün­de­mi­ni de­ya­kýn­dan­ta­kip­et­ti­ði­ni­be­lir­te­rek, son­gün­ler­de­gün­de­me­ge­len­dar­be­id­di­a­la­rý­na­de­ðin­di.­E­roð­lu,­“A­na­va­ta­ný­mýz­da­ki­in­san­lar­hu­zur­ve­gü­ven­i­çin­de o­lur­sa­biz­de­bu­ra­da­hu­zur­i­çin­de­o­lu­ruz.­Tür­ki­ye’de­ki­dar­be­söy­len­ti­le­ri­biz­le­ri­üz­mek­te­dir.­Biz­hu­zur­i­çin­de­bir Tür­ki­ye­is­ti­yo­ruz”­de­di.­Dar­be­dö­nem­le­rin­çok­i­yi­bil­di­ði­ni­be­lir­ten­E­roð­lu, þöy­le­de­vam­et­ti.­“Ben­27­Ma­yýs­1960 dar­be­sin­de­Tür­ki­ye’de­öð­ren­ciy­dim. Dar­be­or­ta­mý­na­biz­zat­þa­hit­ol­muþ­bi­ri o­la­rak­ke­sin­lik­le­Tür­ki­ye’nin­bu­tip­çað­dý­þý­gi­ri­þim­le­re­ma­ruz­kal­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­i­na­ný­yo­rum.”­­Lefkoþa / cihan

KKTC’DE DARBE PLANLANAMAZ DARBE planlarýnda yer alan hükümet görevlilerine suikast planlarýný da deðerlendiren Eroðlu, “Bunlar terörist hareketlerdir. Türkiye ne zaman belini doðrultsa terörist hareketlerin arttýðý görülmüþtür. Devlet görevlilerine yapýlmasý planlanan suikast iddialarý terörist bir faaliyet olduðu için bunun dýþ güçler tarafýndan yapýlma ihtimali de çok büyüktür” dedi. Derviþ Eroðlu, ‘Ergenekon’un Kýbrýs uzantýsý’ ile ilgili haberleri ise þu sözlerle deðerlendirdi: “KKTC’de Ergenekon diye bir düþünce barýnamaz. KKTC’de bir yapýlanma kurup Türkiye’deki hükümete darbe planý yapanlarýn aklýndan zoru vardýr. KKTC ufak bir yerdir burada gizli hiçbir þey yapamazsýnýz.” Bazý Ergenekon tutuklularýyla görüþmeleri konusuna da açýklýk getiren Eroðlu, þunlarý söyledi: “Biz burada devleti temsil ediyoruz, gelen yatýrýmcýlara iþ adamlarýna saygý duyuyoruz ve gereken kolaylýðý saðlýyoruz. Bizim tüm Türk yatýrýmcýlara ihtiyacýmýz var. Eðer buraya gelen kiþi suçlu olsaydý Türkiye’nin sýnýr kapýlarýndan çýkamazdý. Eðer çýkýp da bizimle görüþmeye gelebiliyorsa demek ki o zamanlar suçsuzdu. O isimlerle görüþtük diye o yapýnýn içinde olacaðýz anlamý çýkmamalý.

Acil bir çözüme ihtiyacýmýz var KKTC CUMHURBAÞKANI TALAT: “ACÝL BÝR ÇÖZÜME ÝHTÝYACIMIZ VARDIR.ADADAKÝ VARLIÐIMIZ, KIBRISLI RUMLARIN ‘HAYIR’ OYUNDAN BÝZ SORUMLU TUTULAMAYIZ” DEDÝ. KKTC Cum­hur­baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Ta­lat,­za­ma­nýn­çö­zü­mün­a­ley­hi­ne­iþ­le­di­ði­ni­i­fa­de­e­de­rek,­“Acil­bir­çözüme­ihtiyacýmýz­var”­de­di.­Ta­lat,­KKTC­Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­ko­nu­tun­da­BM­Ge­nel­Sek­re­te­ri Ban­Ki-mun’un­o­nu­ru­na­ver­di­ði­öð­le­ye­me­ðin­de yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­“A­cil­bir­çö­zü­me­ih­ti­ya­cý­mýz var­dýr.­Bu­a­ma­ca­u­laþ­mak­i­çin­ü­ze­ri­me­dü­þen so­rum­lu­lu­ðu­üst­len­me­ye­ha­zý­rým­ve­bu­ça­ba­da­des­te­ði­ni­zin­de­de­vam­e­de­ce­ðin­den­e­mi­nim”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­Ban’ý­a­ðýr­la­mak­tan­o­nur­duy­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Ta­lat,­Kýb­rýs­Türk hal­ký­nýn­ne­re­dey­se­ya­rým­yüz­yýl­ön­ce­baþ­la­mýþ­bir­an­laþ­maz­lýk­yü­zün­den­u­zun­za­man­dýr sý­kýn­tý­çek­ti­ði­ne­i­þa­ret­e­den­Ta­lat,"Þim­di­a­ma­cý­mýz,­Kýb­rýs’ta­geç­mi­þin­a­cý­tec­rü­be­le­ri­nin­tek­rar­lan­ma­ma­sý­ný­te­min­e­den­ye­ni­bir­or­tak­lýk­dev­le­ti kur­m ak­t ýr”­dedi.­Ta­l at­þun­l a­r ý­söy­l e­di:”BM­mük­te­se­ba­tý­ný­içinde­ya­kýn za­man­da­ger­çek­leþ­ti­ri­len­yo­ðun­laþ­tý­rýl­mýþ­gö­rüþ­me­ler­ve­rim­li ol­m uþ­t ur.”­ 2004'te­ yapýlan referandumu­hatýrlatan­Ta­lat,­“ Kýb­rýs­Türk­hal­ký,­ken­di­re­fe­ran­du­mun­da­öz­gür­de­mok­ra­tik­i­ra­de­si­ni­kul­la­na­rak­söz ko­nu­su­BM­pla­ný­na­e­zi­ci­bir ço­ðun­luk­la­‘e­vet’­der­ken, Kýb­rýs­Rum­ta­ra­fý­nýn­kuv­vet­li­bir­þe­kil­de­‘ha­yýr’­o­yu kul­lan­ma­sý­çö­zü­mü­en­gel­le­miþ­tir”­de­di. Lefkoþa / aa

“ÝNSANLIK DIÞI ÝZOLASYONLAR” KIBRIS Türklerinin hala insanlýk dýþý izolasyon altýnda bulunduðuna dikkati çekerek, bunun kabul edilemeyeceðini vurgulayan Talat þöyle devam etti:”Bugün BM Genel Sekreterinin sonlandýrýlmasý yönündeki çaðrýsýna, 26 Nisan 2004 tarihli AB Konseyi kararýna, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin kararýna, Ýslam Konferansý Teþkilatý kararýna ve diðer kararlara raðmen, Kýbrýslý Türkler olarak hala insanlýk dýþý izolasyonlara maruz kalmaktayýz. Bu en basit þekliyle kabul edilemezdir. Uluslararasý toplumdan çok daha fazlasýný beklemekteyiz. Kýbrýs Rum tarafý uluslararasý tanýnmýþlýðýn ve AB üyeliðinin avantajlarýný kullanmaktayken, Kýbrýslý Rumlarýn ‘hayýr’ oyundan biz sorumlu tutulamayýz.” KKTC Cumhurbaþkaný Talat, Ban’a hitaben þunlarý söyledi:”Zaman çözümün aleyhine iþlemektedir. Mahkeme kararlarý gibi dýþ geliþmelerin yaný sýra Kýbrýslý Türk ve Rumlar arasýnda yaygýnlaþmakta olan hayal kýrýklýðý, çözümü daha karmaþýk ve ulaþýlmasý daha zor bir hale getirmektedir. Bu nedenle acil bir çözüme ihtiyacýmýz vardýr. Bu amaca ulaþmak için üzerime düþen sorumluluðu üstlenmeye hazýrým ve bu çabada desteðinizin de devam edeceðinden eminim. 2010 yýlýnýn çözüm yýlý olmasýný diliyorum.”

n AKP Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Sa­lih­Ka­pu­suz,­a­na­ya­sa­nýn­mut­la­ka­de­ðiþ­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.Sa­lih Ka­pu­suz,­Ça­nak­ka­le­Gi­ri­þim­ci­Ýþ­A­dam­la­rý­ve­Sa­na­yi­ci­le­ri­Der­ne­ði­(ÇA­GÝ­AD)­ta­ra­fýn­dan­Tru­va­O­tel’de dü­zen­le­nen­top­lan­tý­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­“Ü­zü­le­rek i­fa­de­e­de­yim­ki­bu­gün­ih­ti­lal­dö­ne­mi­nin­ü­rü­nü­bir­a­na­ya­sa­i­le­kar­þý­kar­þý­ya­yýz.­Bu­a­na­ya­sa­bu­ül­ke­yi­ta­þý­ya­mý­yor,­tar­ta­mý­yor.­Dar­ge­li­yor­bu­el­bi­se,­de­ðiþ­me­si­la­zým.­‘Sa­yýn­mil­let­ve­ki­lim,­seç­tik­gön­der­dik,­336­mil­let­ve­ki­li­niz­var,­yap­sa­nýz­ya,­de­ðiþ­ti­rin’­di­ye­bi­lir­si­niz.­Ar­ka­daþ­lar,­a­na­ya­sa­lar­top­lu­mun­ta­ma­mý­ný­il­gi­len­di­ren ge­nel­ya­sa­lar­dýr.­El­bet­te,­sa­yý­sal­güç­le­so­nuç­lar­a­la­bi­le­ce­ði­ni­zi­dü­þün­se­niz­bi­le,­þu­bir­va­ký­a­dýr­ki­bu­nu­bir­lik­te­yap­mak­doð­ru­dur.­Bu­gü­ne­ka­dar­si­ya­sî­par­ti­le­rin söy­lem­le­ri­ne,­ge­ri­ye­doð­ru­ba­kar­sa­nýz,­her­kes­12­Ey­lül A­na­ya­sa­sý’ndan­þi­kâ­yet­çi­dir,­geç­miþ­te­YÖK’ten­þi­ka­yet­çiy­di,­baþ­ka­þey­ler­den­þi­kâyet­çiy­di.­‘Ge­lin­kar­de­þim, bu­nu­bir­lik­te­ya­pa­lým’­de­di­ði­miz­de,­dün­þi­ka­yet­e­den­ler­bu­gün­hep­si­ka­çý­yor”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­A­na­ya­sa­nýn 10­ve­42.­mad­de­le­rin­de­de­ði­þik­lik­yap­týk­la­rý­ný­ve­411 mil­let­ve­ki­li­nin­o­yuy­la­TBMM’de­ka­bul­e­dil­di­ði­ni­i­fa­de e­den­Ka­pu­suz,­bu­de­ði­þik­li­ðin­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si’ne gö­tü­rül­dü­ðü­nü­ha­týr­lat­tý.­Ka­pu­suz,­bas­ký­grup­la­rý­baþ­ta ol­mak­ü­ze­re,­i­þa­dam­la­rý,­sa­na­yi­ci­ler,­med­ya,­si­vil­top­lum­ör­güt­le­rin­ce,­ken­di­le­ri­ve­ya­ken­di­le­ri­gi­bi­bu­so­rum­lu­luk­al­týn­da­ol­ma­sý­ge­re­ken­si­ya­si­le­re,­a­na­ya­sa de­ði­þik­li­ði­ko­nu­sun­da­mut­la­ka­ha­týr­lat­ma,­bas­ký­ve­i­kaz­da­ya­rar­gör­dü­ðü­nü­kay­det­ti.­Ka­pu­suz,”Çün­kü­bu a­na­ya­sa­i­le­biz­ça­ðý­ya­ka­la­ya­ma­yýz.­Bu­a­na­ya­say­la­Tür­ki­ye’yi­is­te­di­ði­miz­nok­ta­ya­ta­þý­ya­ma­yýz.­Bu­gün­ik­ti­dar­da­biz­va­rýz,­ya­rýn­baþ­ka­sý­o­la­bi­lir.­Ö­nem­li­o­lan­bu­de­ðil.­Bu­ül­ke­ye­ne­ya­pýl­dý­ðý­ö­nem­li­dir”­di­ye­ko­nuþ­tu.

Hurda araçlar trafikten çekilsin n TÜRKÝYE O­da­lar­ve­Bor­sa­lar­Bir­li­ði­(TOBB)­O­to­mo­tiv­Mec­li­si­Ü­ye­si­Sa­mi­Na­ca­roð­lu,­kü­re­sel­ý­sýn­ma­ya­kar­þý­a­lý­na­cak­ön­lem­le­ri­i­çe­ren­u­lus­la­ra­ra­sý­Kyo­to­Söz­leþ­me­si’ni­im­za­la­yan­Tür­ki­ye’nin­ar­týk­hur­da­a­raç­la­rý­tra­fik­ten­çek­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Sa­mi­Na­ca­roð­lu,­tra­fik­i­çin­bü­yük­teh­li­ke­o­luþ­tu­ran­20­yaþ­ü­ze­ri­o­to­mo­bil, kam­yon­ve­o­to­mo­bil­i­çin­hur­da­a­raç­teþ­vi­ði­nin­ö­nem­li ol­du­ðu­na­i­þa­ret­et­ti.­Na­ca­roð­lu,­“2010’da­hur­da­a­raç­in­di­ri­mi­ya­pýl­ma­lý.­Ge­çen­yýl­dan­be­ri­bu­ko­nu­yu­ko­nu­þu­yo­ruz.­Hur­da­in­di­ri­mi­tek­ba­þý­na­pi­ya­sa­yý­can­lan­dýr­ma­ya­cak,­çok­sa­yý­da­fay­da­sý­var.­3­bin­500­ya­da­5­bin­li­ra­lýk bir­hur­da­teþ­vi­ði­ve­ril­di­ðin­de­20­ya­þýn­dan­bü­yük­bü­yük a­raç­lar­tra­fik­ten­çe­ki­le­cek.­Es­ki­tek­no­lo­jiy­le­ça­lý­þan­a­raç­lar,­ço­ðu­da­mu­a­ye­ne­ler­den­ge­çe­mi­yor.­Tra­fik­ka­za­la­rý ar­tý­yor.­Eg­soz­gaz­la­rýy­la­çev­re­ye­bü­yük­za­rar­ve­ri­yor­lar. A­ma­hur­da­in­di­ri­miy­le­tek­rar­bu­a­raç­lar­ge­ri­dö­nü­þüm­le­e­ko­no­mi­ye­ka­zan­dý­rý­lý­yor.­Hur­da­a­raç­in­di­ri­mi­ni­o­to­mo­tiv­ci­ler­o­la­rak­bek­li­yo­ruz”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­Hur­da in­di­ri­mi­nin­sa­de­ce­2010­i­çin­ya­pýl­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni vur­gu­la­yan­Na­ca­roð­lu,­ge­le­cek­5­yý­la­ya­yýl­ma­sý­ve­ka­de­me­ka­de­me­es­ki­a­raç­la­rýn­tra­fik­ten­çe­kil­me­si­ge­rek­ti­ði­ni kay­det­ti.­Fre­ni­tut­ma­yan­kam­yon­ve­o­to­büs­le­rin­tra­fik­te­yol­al­dý­ðý­ný­ha­týr­la­tan­Na­ca­roð­lu,­“Ar­týk­Kyo­to­An­laþ­ma­sý’na­im­za­at­týk.­Za­ten­bu­an­laþ­ma­ya­gö­re­eg­soz­e­mis­yo­nu­i­yi­ol­ma­yan­a­raç­la­rýn­ta­ra­fik­ten­çe­kil­me­si­ge­re­ki­yor.­Bu­ne­den­le­hur­da­a­raç­in­di­ri­mi­ma­sa­ya­ya­tý­rýl­ma­lý”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu. Adana / cihan

Teröre bugüne kadar 300 milyar dolar gitti n AKP Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Hü­se­yin­Tan­rý­ver­di, ‘’De­mok­ra­tik­A­çý­lým’’­ça­lýþ­ma­la­rý­na­i­liþ­kin,­‘’Sa­de­ce­te­rör­so­ru­nu­nu­de­ðil,­ül­ke­de­ki­de­mok­ra­tik­so­run­la­rýn ta­ma­mý­ný­çöz­me­yi­a­maç­la­yan­pro­je­nin­hal­ký­mý­zýn des­te­ðiy­le­ha­ya­ta­ge­çe­ce­ðin­den­e­mi­niz’’­de­di.­Tan­rý­ver­di,­AKP­U­þak­Ýl­Baþ­kan­lý­ðý­Ýl­Da­nýþ­ma­Mec­li­si­Top­lan­tý­sý’nda­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­‘’De­mok­ra­tik­A­çý­lým’’­i­le­il­gi­li­de­ðer­len­dir­me­ler­de­bu­lu­na­rak,­­ça­lýþ­ma­la­rýn Tür­ki­ye’de­ya­þa­yan­et­nik­grup­la­rýn­so­run­la­rý­ný­çöz­me­yi­a­maç­la­dý­ðý­ný,­a­çý­lý­ma­kar­þý­çý­kan­la­rýn­rant­ve­taht kor­ku­su­i­çi­ne­gir­dik­le­ri­ni’’­sa­vun­du.­Tür­ki­ye’nin­en­ö­nem­li­so­ru­nu­nun­te­rör­ol­du­ðu­nu­kay­de­den­Tan­rý­ver­di,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Tür­ki­ye’de­te­rö­re­bu­gü­ne­ka­dar­300 mil­yar­do­lar­har­can­dý,­a­ma­bu­gü­ne­ge­lin­di­ðin­de­ha­la göz­ya­þý­din­me­di,­ha­la­so­ru­na­çö­züm­bu­lu­na­ma­dý.­Te­rö­re­har­ca­dý­ðý­mýz­pa­ray­la­ül­ke­miz­de­24­ders­lik­li­15 bin­o­kul,­400­ya­tak­lý,­tam­do­na­ným­lý­900­has­ta­ne­ya­pa­bi­lir,­150­Bo­ða­zi­çi­Köp­rü­sü­ya­da­120­A­ta­türk­Ba­ra­jý in­þa­e­de­bi­lir­dik.­Ýþ­te­a­çý­lým,­yýl­lar­dýr­kan­gren­ol­muþ­bu so­ru­nu­kök­ten­çöz­me­yi­a­maç­la­mak­ta­dýr.­Sa­de­ce­te­rör so­ru­nu­nu­de­ðil,­ül­ke­de­ki­de­mok­ra­tik­so­run­la­rýn­­ta­ma­mý­ný­çöz­me­yi­a­maç­la­yan­pro­je­nin­hal­ký­mý­zýn­des­te­ðiy­le­ha­ya­ta­ge­çe­ce­ðin­den­e­mi­niz.­Pro­je­den­ra­hat­sýz o­lan­lar,­bu­gü­ne­ka­dar­ka­zan­dýk­la­rý­ran­týn­ve­tah­týn kor­ku­su­i­çi­ne­düþ­tü­ler.­Biz­tam­de­mok­ra­tik­bir­ül­ke in­þa­et­mek­i­çin­ça­lý­þý­yo­ruz.­Ül­ke­miz­de­Kürt-Türk, din-mez­hep­ay­rý­mý­yok.­He­pi­miz­bu­coð­raf­ya­da­mut­lu bir­þek­li­de­ya­þa­mak­zo­run­da­yýz.”­Uþak / aa


6

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

YURT­HABER

Çam ormanlarýmýz kuruma tehlikesi ile karþý karþýya nTÜKETÝCÝLER Birliði Antalya Þube Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Haluk Atasoy; “Çam ormanlarýmýz kuruma tehlikesi ile karþý karþýya” dedi. Mehmet Haluk Atasoy konuyla ilgili yaptýðý açýklamadý þunlarý kaydetti: “Özellikle Antalya düzlerçamý, Termosos yolu Korkuteli yol güzergâhýnda ve Muðla sahil kesiminde çamlarýmýz ve ormanlarýmýz tehlike altýndadýr. Çam aðaçlarýna musallat olan keseler içerisindeki týrtýllar ve kelebekler, bu aðaçlarýn kurumasýna neden olmaktadýr. Yaptýðýmýz gözlemlerde bu bölgelerde çam aðaçlarýnda yaygýn þekilde keseciklerin olduðunu üzülerek görmüþ bulunmaktayýz. Antalya’ya bu kadar yakýn mesafedeki çam aðaçlarýndaki kese musallatýnýn Orman Bölge Müdürlüðü yetkililerince görülmemesi düþündürücüdür. 60-70 yýl gibi uzun bir sürede yetiþtirebildiðimiz bu deðerli aðaçlarýmýzýn ve ormanlarýmýzýn güzel ülkemize ve Antalya’mýza ayrý bir deðer kattýðý kuþkusuzdur. Yer açmak, anýz yakmak, piknikçiler tarafýndan yakýlan ormanlarýmýzýn (Manavgat ormanlarý gibi) yerine konulmasý çok uzun yýllar almaktadýr. Bunlara ilave olarak çam aðaçlarýnda yaygýnlýk kazanan kese musallatý ile ormanlarýmýzýn kuruma tehlikesi de ortaya çýkmýþtýr. Gelecek nesillerin bizlere emanet býraktýðý bu ormanlarýmýza iyi bakmak, daha bakýmlý þekilde teslim etmek, emanete hýyanet etmemek boynumuzun borcudur. Yetkililerin acilen bu tehlike karþýsýnda harekete geçerek kuvvetli bir purvarizatör (ilâç püskürten alet) ve ilâçlama yapan uçaklarla keselere karþý mücadele etmeleri gerekmektedir. Bu konuda birikimi olan deðerli orman mühendislerimizin ve ormancýlarýmýzýn bu duyarlýlýðý göstermelerini bekliyoruz.” Antalya /Yeni Asya

Üniversite kampüsüne bitki geni serasý kurulacak nPAMUKKALE Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç, Denizli’nin bölgesel sebze ve meyve genlerini korumak ve çoklu üretim yapabilmek için üniversite kampüsüne ‘’bitki geni serasý’’ kuracaklarýný bildirdi. Prof. Dr. Ardýç, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, önem verdikleri projelerden birinin de Denizli Ticaret Odasý’na (DTO) baðlý Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM) ile ortaklaþa ortaklaþa hazýrladýklarý ‘’tohum üretim merkezi’’ kurulmasý olduðunu belirtti. Kuracaklarý bu merkezde geleneksel tohumlardan hibrit tohum üreterek, ithal tohum ihtiyacýný ortadan kaldýrmayý hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Ardýç, ‘’Proje kapsamýnda Denizli’nin sebze ve meyve genini korumak ve çoklu tohum üretimi yapmak için kampüse sera kuruyoruz. Bu serayý bir tohum üretim merkezi haline dönüþtüreceðiz ve hibrit tohum üreterek, seralardaki o ithal tohum olayýný ortadan kaldýrmak istiyoruz’’ dedi. Denizli/aa

Donan göl üzerinde kaydýlar nDOÐU Anadolu Bölgesini etkisi altýna alan soðuk hava, Van’daki bazý göletleri dondurdu.Van ve ilçelerinde hafta baþý etkili olan kar yaðýþý, yerini soðuk ve dondurucu havaya býraktý. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajý göleti ile Van-Özalp karayolunun 10. kilometresinde yer alan Sýhke Göleti dondu. Soðuk havanýn yaþamý olumsuz etkilediði kentte donan göletler, çocuklarýn eðlence mekâný haline geldi. Yüzeyi tamamen buzla kaplanan Sýhke Göleti, yarýyýl tatilindeki çocuklarýn oyun alaný oldu. Buzun kýrýlma tehlikesine aldýrýþ etmeyen çocuklar, köpeklerin boynuna baðladýklarý iple buz üzerinde bol bol kaydý. Bazý çocuklar ise bisikletiyle gölün üzerinde gezinmeyi tercih etti. Donan Sýhke Göleti’nde kaymanýn keyifli olduðunu belirten 11 yaþýndaki Remzi Aslan, göletin her yýl belirli aralýklarla donduðunu, yazýn balýk avladýklarý gölette kýþ aylarýnda kaymanýn keyfini yaþadýklarýný söyledi. Van/aa

MÝL­LET­KÜR­SÜ­SÜ Bu reklamlar kaldýrýlmalý ALKOLLÜ içki reklamlarý çoktan beri dikkatimi çekiyordu. Çok satan bir gazetede deðiþik sayfalarda, özellikle de son sayfada bu reklamlara yer veriliyor. Ýçki reklamýnýn yanýnda da gazete okuyucularýnýn çocuklarýnýn bebeklerinin fotoðraflarý yayýnlanýyor. Kötü alýþkanlýklarý güzel gösterme faaliyeti akýllara durgungunluk verecek seviyede. El insaf! Ayný gazetede bir haber baþlýðý vardý. Hemen aklýma þu meþur söz geldi: “Bu ne perhiz bu ne lahana turþusu.” Haber þuydu: “Adalete isyan. Ýzmir Güzelbahçe’de 15 Mart 2009’da O.T. eþi, 5 yaþýndaki kýzlarý ve 3 aylýk bebekleri ile gezintiye çýkmýþlardý. Aþýrý alkollü direksiyona geçen A.E., kamyonetiyle kaldýrýma çýktý. Bebek arabasýndaki 3 aylýk F.’yý öldürdü, bir kiþiyi yaraladý. Muayenede 269 promil alkollü çýktý. 6.5 ay hapis yattýktan sonra serbest kaldý. F.’nin annesiyle babasý, “Böyle bir canavar nasýl serbest kalýr?” diye isyan etti. Bilmiyorum kazada ölen bu yavrunun (Allah annesine babasýna sabr-ý cemil versin) fotoðrafý gazetedeki ilgili sayfada yayýnlandý mý? Ayný gazete birinci sayfasýna bu haberi vermiþ, hemen arka sayfada “raký reklamýný yayýnlamýþ. Alay eder gibi. Ayný gazete ilerleyen sayfalarýnda “Þaraba yatýran kazanýyor” haberleri ile alkollü içkilerin reklamý yapýlmaya devam ediyor. Ne diyelim? “Aileden Sorumlu Bakanlýk” bu reklamlarý engellemeli. Maalesef bu asýrda, ahireti bildikleri ve inandýklarý halde, bilerek dünyayý ahiret tercih etme alýþkanlýðý var. Yanýlmýyorsam gazete patronunun annesi vefat ettiðinde vefat ilanýnýn baþýnda “hacý” sýfatý da vardý. En büyük israf, içkiye verilen para deðil mi? Kim hayrýný görmüþ ki içki gelirlerinin? Erdoðan AKDEMÝR erdoganakdemir@mynet.com

Þehir çöplüðü, yoksul çocuklarýn oyun ve barýnma alaný oldu Aðrý’nýn Patnos ilçesine 5 kilometre mesafedeki þehir çöplüðü, bazý yoksul ailelerin çocuklarýnýn hayat alaný haline geldi. Merkez nüfusu 62 bin olan Patnos’ta bazý yoksul ailelerinin çocuklarý, çöplükte bulabildikleri metal-demir, teneke, kola kutusu, bakýr, naylon ve pet þiþe gibi eþyalarý satarak para kazanmaya çalýþýyor. Çöplükten çýkabilen benzeri her tür maddeyi toplayan

ilköðretim çaðýndaki çocuklar, daha sonra þehir merkezindeki hurdacýlarýn yolunu tutuyor. Tek hayallerinin yaþýtlarý gibi okula gitmek olduðunu söyleyen çocuklar, günde 10-15 lira kazandýklarýný belirtiyor. Yaþlarý 7 ile 14 arasýnda deðiþen ve isimlerini vermek istemeyen çocuklar, aile bütçelerine katkýda bulunmak ve vakit geçirmek için her gün þehir çöplüðüne

gittiklerini ifade ediyor. Burada iþlerine yarayan malzemeleri seçmeye çalýþan çocuklar, sözleþmiþçesine, “Bizim ailelerimiz yoksul. Biz de aç kalmamak için evimizin yakýnýndaki bu çöplükten ekmeðimizi çýkartýyoruz. Elbette biz de okula gitmek istiyoruz. Biz de okumak, adam olmak istiyoruz. Ama çalýþmak zorundayýz” þeklinde konuþuyor. Aðrý/cihan

Çöpçülere güvenlik eðitimi TEMÝZLÝK ÝÞÇÝLERÝ POLÝSE YARDIMCI OLACAK. ANTALYA EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ YETKÝLÝLERÝ, ÞEHÝR GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA EÐÝTÝM VERDÝKLERÝ TEMÝZLÝK PERSONELÝNDEN POLÝSE YARDIMCI OLMALARINI ÝSTEDÝ. MÜÞERREF AKSOY ANTALYA

ANTALYA Büyükþehir Belediyesi temizlik personeli þehir güvenliði konusunda bilgilendirildi. Antalya Emniyet Müdürlüðü yetkilileri, temizlik personelinden polise yardýmcý olmalarýný istedi. Antalya Emniyeti Toplum Destekli Polis Þube Müdürlüðü öncülüðünde Büyükþehir Belediyesi temizlik iþleri personeline þehir güvenliði konusunda eðitim verildi. Eðitime Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýsý Ali Özkayacan, Çevre Koruma Daire Baþkaný Ýnanç Argun ve Temizlik Ýþleri Þube Müdürü Ali Demir Türkmen ve çok sayýda temizlik personeli katýldý. Toplum Destekli Polislik Þube Müdürü Murat Yaþarçetin, Basýn Halkla Ýliþkiler Müdürü Akif Aktuð, Muhabere Elektronik Þube Müdürü Murat Esertürk ve Bomba Ýmha Þube Müdürü Mehmet Güngör, Büyükþehir Belediye Kültür Salonu’nda 450 temizlik personeline suç önleme ve þehir güvenliði konusunda bilgi verirken, polise yardýmcý olmalarýný istedi. Antalya Emniyet Müdürlüðü Bomba Ýmha Þube Müdürü Mehmet Güngör, 17 uzmanla görev yaptýklarýný belirterek, iþçilere ‘Sizler de bizim yardýmcý uzmanlarýmýzsýnýz’ diye seslendi. Bombanýn belli bir standardý ve þekli olmadýðýný belirten Güngör, insanlarýn baþýna gelen her olayýn lüzumsuz meraktan geldiðini söyledi. Þehrin her noktasýnda temizlik görevi yapan iþçilerden yardým isteyen Bomba Ýmha Þube Müdürü Mehmet Güngör, “Sahibini bilmediðiniz her þeyden þüphelenin. Ortada býrakýlan ve þüphe meydana getiren her türlü eþya için bizi bilgilendirin. Bizim gözü-

Antalya Emniyet Müdürlüðü Toplum Desteklik Polis Þubesi Müdürlüðü öncülüðünde Antalya Büyükþehir Belediyesi temizlik personeline güvenlik eðitimi verdi. Emniyet yetkilileri, eðitim sonrasý temizlik görevlilerinden karþýlaþtýklarý süpheli durumlarý derhal polise bildirmelerini istediler.

müz olun. Sizlerin desteðiyle her türlü olayýn önüne geçebiliriz” dedi.

yüzde 95’i suç iþlemiyor. Ancak, biz yüzde 5’lik kýsýmdan korkuyoruz. Onlar 5 kiþi, biz 95 kiþiyiz. Korkmamalýyýz. Birlik olmalýyýz” dedi. Özellikle Komþu Kollama Projesi ile önemli hizACÝL ÇAÐRI HATTINDAN metler gerçekleþtirdiklerini anlatan Akif Aktuð ÞAÞIRTAN ÝHBARLAR þun larý söyledi: “Sizlerden þunu istiyoruz. Bir Muhabere Elektronik Þube Müdürü Murat cüz dan buldunuz. Kendiniz bakmadan, bizi aEsertürk de, 155 Polis Ýmdat ve MOBESE hakra yýn. Çün kü elinize aldýðýnýzda parmak iziniz kýnda temizlik personelini bilgilendirdi. 114 pergeçebilir. Bulduðunuz o cüzdan belki de bizi sonel ile 24 saat Antalyalýlarýn hizmetinde olTOPLUMUN YÜZDE 95'Ý suçluya götürecektir. Sizlerin her türlü ihbarý duklarýný belirten Esertürk, “Kent Güvenlik bizi çözüme götürecektir. Çünkü bu kentte saSUÇ ÝÞLEMÝYOR Yönetim Sistemi MOBESE ve Polis Ýmdat Antalya Emniyet Müdürlüðü Basýn ve Halkla bahýn erken saatinde bir siz bir de biz ayakta155 ihbar hattýnda görev yapýyoruz. Acil çaðrý hatlarýna öyle ihbarlar geliyor ki þaþarsýnýz. A- Ýliþkiler Müdürü Akif Aktuð da, uzun zamandýr yýz. Sizlerin gözü bizim için çok önemli. Polisle macý dýþýnda ihbarlar geliyor. Eþinden boþan- toplum destekli çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. iþbirliði yaparsanýz gördüðünüz duyduðunuz mak isteyen, eþinin kendisini aldattýðýný düþü- Toplumun yüzde 5’inin suç iþlediðini belirten olaylarý bize ihbar ederseniz önemli suçlarý nen, nerede bankamatik var? gibi ilginç soru Aktuð sözlerine þöyle devam etti. “Toplumun önlemiþ ve suçlularý yakalamýþ oluruz.” ve þikâyetler alýyoruz. Bir suç iþlendiðinde ihbar eden kiþiden doðru eþgal ve adres alamýyoruz. Sizlerden isteðimiz bir olaya þahit olduðunuzda, bize bildirirken, eþkal ve adres konusunda doðru bilgi vermeniz. Sizler kentin her noktasýnda görev yapýyorsunuz. Her türlü olayla karþýlaþýyorsunuz. Bizlere destek olmanýzý istiyoruz” þeklinde konuþtu.

Buluþuyla tamircileri rahatlattý SAMSUN’UN Alaçam ilçesinde Sanayi Sitesi’nde motosiklet tamirciliði yapan Selçuk Elibol (26), bir ilke imza attý. Selçuk Elibol, 2005 yýlýnda aklýna gelen “Arabalar lifte takýlýyor da neden motosiklet kaldýran lift olmasýn?” sorusu üzerine baþladýðý araþtýrmalar neticesinde “motosikletleri kaldýran bir lift makinasý” icat etti. Selçuk Elibol iki yýllýk bir uðraþ sonucu projesini 2007 yýlýnda gerçekleþtirdi. 4 profil içinde raylý bir sistemde gidip gelen, celaskal çeki halatý ile çalýþan ve 1.5 m yükselebilen lift makinasý tamircileri yere yatarak çalýþmaktan kurtardý. Selçuk Elibol bu sistem ile 2 günlük iþ yoðunluðunu 4-5 saate düþürdüðünü söylüyor. Alaçam/ Serkan DAÐLI

SÝVAS 4.7 ÝLE SALLANDI SÝVAS’IN Divriði ilçesinde 4.7 büyüklüðünde orta þiddetli deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsünden alýnan bilgiye göre, saat 06.01’de merkez üssü Sivas’ýn Divriði ilçesine baðlý Sincan beldesinde 4.7 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Ayný mevkide, saat 06.26’da da 3.0 büyüklüðünde, 08.11’de 3.1 büyüklüðünde 2 deprem daha kaydedildi. Divriði Kaymakamý Önder Bakan, yaptýðý açýklamada, depremin ilçeye baðlý Sincan beldesinde sabah saatlerinde gerçekleþtiðini belirtti. Depremin merkez noktasýnýn Sincan beldesi ol-

duðunu anlatan Bakan, deprem sonucu ilk tespitlerine göre herhangi bir olumsuzluk olmadýðýný, can ve mal kaybý yaþanmadýðýný söyledi. Sivas’ýn Divriði ilçesine 4.7 büyüklüðünde meydana gelen depremin merkez üssü Sincan Bucak Merkezi Köyü Muhtarý Sait Karslý, ‘’Korkulacak herhangi bir durum yok’’ dedi. Muntar Karslý, sabah saatlerinde depremi kendisinin ve köydeki diðer vatandaþlarýn hissettiðini söyledi. Deprem sonrasý hemen jandarmaya bilgi verdiðini ifade eden Karslý, ‘’Korkulacak herhangi bir durum yok. Evleri kontrol ettim, herhangi bir hasar yok’’ dedi. Sivas/aa


7

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

DÜNYA Çin’de gazetecilere baskýlar arttý

Pekin, Dalay Lama ile anlaþamadý

ULUSLARARASI Ga­ze­te­ci­ler­Fe­de­ras­yo­nu (FÝJ),­Çin’in­ge­çen­se­ne­ga­ze­te­ci­le­re­bas­ký­yý­ar­týr­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­FÝJ­ra­po­run­da,­Çin­li yet­ki­li­le­rin­ga­ze­te­ci­le­re­ya­sak­la­dý­ðý­ko­nu­la­rýn,­sos­yal­o­lay­lar­ve­re­jim­a­leyh­ta­rý­gös­te­ri­ler­den­Ka­ra­yip­kum­sal­la­rýn­da­poz­ve­ren ak­tris­le­re­ka­dar­u­zan­dý­ðý­na­i­þa­ret­e­dil­di. Ra­po­ra­gö­re,­in­ter­net­or­ta­mýn­da­ha­ber­ya­yý­ný­ný­kon­trol­et­mek­is­te­yen­yet­ki­li­ler,­san­sü­rü­ar­tý­rýr­ken­sos­yal­pay­la­þým­si­te­le­ri­ni­de ya­sak­la­dý.­Hong­Kong’da­ya­yým­la­nan­ra­por­da,­2008­o­lim­pi­yat­o­yun­la­rý­sý­ra­sýn­da med­ya­de­ne­ti­mi­nin­gev­þe­til­di­ði­ne­da­ir­i­þa­ret­le­rin­ya­nýl­tý­cý­ol­du­ðu­nun­or­ta­ya­çýk­tý­ðý da­be­lir­til­di.­Hong Kong / aa

PEKÝN yö­ne­ti­mi­i­le­Ti­bet’in­sür­gün­de­ki­di­nî­li­de­ri­Da­lay­La­ma’nýn­tem­sil­ci­le­ri­a­ra­sýn­da­haf­ta­so­nun­da­ya­pý­lan­gö­rüþ­me­ler­de,­Çin’in­Ti­bet­böl­ge­sin­de­ki­e­ge­men­li­ði­ko­nu­sun­da­uz­laþ­ma sað­la­na­ma­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Res­mi­Þin­hu­a­a­jan­sý­nýn­ha­be­rin­de,­Da­lay­La­ma’nýn­tem­sil­c i­l e­r i­n in,­Çin­Ko­m ü­n ist­Par­t i­s i’nin (ÇKP)­üst­dü­zey­yet­ki­li­le­riy­le­bi­ra­ra­ya­gel­di­ði­be­lir­ti­lir­ken,­gö­rüþ­mey­le­il­gi­li­ay­rýn­tý­lý bil­gi­ve­ril­me­di.­Ha­ber­de,­“ÇKP­yet­ki­li­le­ri­nin­Ti­bet­Ö­zerk­Böl­ge­sin­de­son­yýl­lar­da sað­l a­n an­ge­l iþ­m e­l e­r i­ak­t ar­d ýk­l a­r ý­ve Çin’in­mil­li­e­ge­men­li­ði­ni­il­gi­len­di­ren­ko­nu­lar­da­ö­dün­ve­re­me­ye­ce­ði­nin­yi­ne­len­di­ði”­i­fa­de­e­dil­di.­Pekin / aa

Fosfor zulmüne disiplin cezasý HAARETZ GAZETESÝ, ÝSRAÝL ORDUSUNUN GEÇEN YILKÝ GAZZE SAVAÞINDA BEYAZ FOSFOR KULLANILMASINI ONAYLADIKLARI ÝÇÝN ÝKÝ YÜKSEK RÜTBELÝ SUBAYIN DÝSÝPLÝN CEZASI ALDIÐINI YAZDI.

Rusya’dan domuz gribi suçlamasý n RUSYA, H1N1­ vi­rü­sü­ o­la­rak­ bi­li­nen­do­muz­gri­bi­ne­yö­ne­lik­mü­ca­de­le çer­çe­ve­sin­de­har­ca­dý­ðý­pa­ra­la­rý­tar­tý­þý­yor.­ Do­muz­ gri­bi­ a­þý­sý­ ü­re­ti­mi­ i­çin 4­ mil­y ar­ rub­l e­ (330­ mil­y on­ do­l ar) har­ca­yan­Rus­ya,­Dün­ya­Sað­lýk­Ör­gü­tü’nü­(DSÖ)­i­laç­fir­ma­la­rý­nýn­lo­bi­ci­li­ði­ni­ yap­mak­la­ suç­la­dý.­ Rus­ya­ Par­la­men­to­su­ mil­let­ve­kil­le­ri­ Mos­ko­va’nýn Dün­ya­Sað­lýk­Ör­gü­tü’nden­çýk­ma­sý­ný ö­ner­di.­Rus­ya­ba­sý­nýn­da­çý­kan­ha­ber­le­re­ gö­re,­ DSÖ­ ba­zý­ i­lâç­ en­düs­tri­si þir­ket­le­rin­ lo­bi­ci­li­ði­ni­ ya­pa­rak,­ do­muz­ gri­biy­le­ il­gi­li­ en­di­þe­le­ri­ a­bart­tý ve­or­ta­mý­ger­di.­Rus­ya­Par­la­men­to­su alt­ ka­na­dý­ Du­ma­ Sað­lýk­ Ko­mis­yo­nu Baþ­kan­ Yar­dým­cý­sý­ Ser­gey­ Ko­les­ni­kov,­ DSÖ’nün­ gö­re­vi­nin­ sýrf­ do­muz gri­biy­le­ mü­ca­de­le­ ol­ma­dý­ðý­ný­ sa­vun­du.­ Rus­ya­ Týp­ Bi­lim­le­ri­ A­ka­de­mi­si uz­man­la­rýn­da­Ko­les­ni­kov,­“DSÖ’nün yap­ma­sý­ ge­re­ken­ baþ­ka­ gö­rev­ler­ de mev­cut.­ Þu­ ve­ bu­ has­ta­lýk­la­rýn­ teh­li­ke­siy­le­ il­gi­li­ u­lus­la­ra­ra­sý­ prog­ram­lar ve­ a­r aþ­t ýr­m a­l ar­ yap­m a­l ý.­ Ýn­s an­l a­r ý kor­kut­mak­ de­ðil,­ bil­gi­ ver­mek­ ve­ u­yar­ma­sý­lâ­zým”­de­di.­Moskova / cihan

Otobüs kaçýran Çinli dehþet saçtý: 9 ölü ÇÝN’ÝN Ti­an­jin­þeh­rin­de­bir­ki­þi­nin,­o­to­bü­sü­ka­çý­rýp, hal­kýn­ü­ze­ri­ne­sür­me­si­so­nu­cu­9­ki­þi­nin­öl­dü­ðü,­11 ki­þi­nin­ya­ra­lan­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Pe­kin’e­kom­þu­li­man þeh­ri­Ti­an­jin’de­ki­ye­rel­med­ya­nýn­ha­be­ri­ne­gö­re,­o­lay,­40­ya­þýn­da­ki­Zhang­Yi­min’in­Ti­an­jin­Ser­best Böl­ge­si’ne­a­it­ve­yol­cu­su­bu­lun­ma­yan­bir­o­to­bü­sü bý­çak­kul­la­na­rak­ka­çýr­ma­sýy­la­baþ­la­dý.­Ha­re­ket­me­mu­ru­Li­i­le­ön­ce­tar­tý­þan­ve­son­ra­sýn­da­bý­çak­kul­la­na­rak­o­to­bü­sün­kon­tro­lü­nü­e­li­ne­a­lan­Zhang,­o­to­bü­sü­yol­da­ki­hal­kýn­ü­ze­ri­ne­sür­dü.­O­lay­da­9­ki­þi­ö­lür­ken,­11­ki­þi­de­ya­ra­lan­dý.­Ya­ra­la­nan­la­rýn­4’ü­nün po­lis­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­O­lay­da­ay­rý­ca­3­po­lis­a­ra­cý­nýn­za­rar­gör­dü­ðü­i­fa­de­e­dil­di.­Po­lis,­fa­ci­a­ya­ne­den o­lan­Zhang’ýn­ya­ka­lan­dý­ðý­ný­ve­o­lay­la­il­gi­li­a­raþ­týr­ma­nýn­sür­dü­ðü­nü­a­çýk­la­dý.­Pekin / cihan

HAARETZ ga­ze­te­si,­Ýs­ra­il­or­du­su­nun­ge­çen­yýl­ki­Gaz­ze­sa­va­þýn­da­be­yaz­fos­for kul­la­nýl­ma­sý­ný­o­nay­la­dýk­la­rý­i­çin­i­ki­yük­sek­rüt­be­li­su­ba­yýn­di­sip­lin­ce­za­sý­al­dý­ðý­ný yaz­dý.­Ga­ze­te­nin­ha­be­ri­ne­gö­re,­a­çý­lan­as­ke­ri­so­ruþ­tur­ma­da­Gaz­ze­ko­mu­ta­ný­ve­bir tu­gay­ko­mu­ta­ný­nýn,­bir­BM­yar­dým­a­jan­sý­nýn­i­da­re­sin­de­ki­bi­na­ya­bu­son­de­re­ce ya­ký­cý­mü­him­ma­týn­kul­la­nýl­ma­sýy­la­in­san ha­ya­tý­ný­teh­li­ke­ye­at­tý­ðý­na­ka­rar­ve­ril­di. Ha­ber­de,­su­bay­la­ra­han­gi­ce­za­nýn­ve­ril­di­ði­be­lir­til­me­di.­Ýs­ra­il’in­Gaz­ze’ye­A­ra­lýk 2008-O­cak­2009­a­ra­sýn­da­dü­zen­le­di­ði­o­pe­ras­yon­lar­da­BM’nin­Gaz­ze’de­ki­Fi­lis­tin­li­le­re­yar­dým­mis­yo­nu­(UNR­WA)­bi­na­sý­nýn­gý­da­de­po­su,­e­ði­tim­mer­ke­zi­ve­o­kul­la­rý­mad­di­za­rar­gör­müþ­tü.­Ýs­ra­il’in­bu­o­pe­ras­yon­lar­sý­ra­sýn­da­be­yaz­fos­for­da­kul­lan­dý­ðý­da­bil­di­ril­miþ­ti.­Kudüs / aa

GÜRCÝSTAN, AFGANÝSTAN’A KORÝDOR ÝÞLEVÝ GÖREBÝLÝR NATO’YA ka­týl­ma­yý­ken­di­si­i­çin­ö­nem­li­bir­a­maç­o­la­rak­gö­ren­Gür­cis­tan,­NA­TO’nun, Af­ga­nis­tan’a­as­ke­ri­mal­ze­me­u­laþ­týr­ma­sý­i­çin li­man­la­rý­ný,­ha­va­a­lan­la­rý­ný­ve­bü­tün­u­la­þým alt­ya­pý­sý­ný­ABD­ve­NA­TO­kuv­vet­le­ri­nin­kul­la­ný­mý­na­sun­ma­ya­ha­zýr­ol­du­ðu­nu­bil­dir­di. Gür­cis­tan­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Ni­no­Ka­lan­dad­ze,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­NA­TO’nun,­Af­ga­nis­tan’a­as­ke­ri­mal­ze­me­u­laþ­týr­ma­sý­i­çin­Gür­cis­tan’ýn­ha­va­a­lan­la­rý­ný­ve bü­tün­u­la­þým­alt­ya­pý­sý­ný­kul­la­na­bi­le­ce­ði­yö­-

nün­de­bir­tav­si­ye­de­bu­lun­duk­la­rý­ný­söy­le­di. Ka­lan­dad­ze,­bu­ö­ne­riy­le­Gür­cis­tan’ýn,­NA­TO’nun­Af­ga­nis­tan’a­as­ke­ri­mal­ze­me­sev­ki­ya­týn­da­ko­ri­dor­iþ­le­vi­gö­re­bi­le­ce­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­Ka­lan­dad­ze,­böy­le­ce­Gür­cis­tan’ýn,­kü­re­sel gü­ven­li­ðin­sað­lan­ma­sý­na­kat­ký­da­bu­lu­na­ca­ðý­ný­ve­böl­ge­de­ki­gü­ven­li­ðin­o­luþ­tu­rul­ma­sý­na bü­yük­ya­rar­sað­la­ya­ca­ðý­ný­be­lirt­ti. Söz­ko­nu­su­ö­ne­ri­nin­Rus­ya’yý­öf­ke­len­di­re­ce­ði­ni­söy­le­yen­Ka­lan­dad­ze,­“Bu­na­rað­men Rus­ya’nýn­bu­ko­nu­ya­an­la­yýþ­la­yak­la­þa­ca­ðý­na

ü­mit­e­di­yo­ruz”­de­di.­Ka­lan­dad­ze,­bir­sü­re ön­ce­Lon­dra’da­ki­top­lan­tý­ya­ka­tý­lan­Dý­þiþ­le­ri Ba­ka­ný­Gri­gol­Va­þad­ze’nin,­söz­ko­nu­su­ö­ne­ri­yi­NA­TO’ya­ü­ye­ül­ke­le­rin­dik­ka­ti­ne­sun­du­ðu­nu­bil­di­re­rek,­“NA­TO’ya­ü­ye­ül­ke­le­rin,­ya­kýn­za­man­da­bu­ö­ne­ri­yi­mü­za­ke­re­e­de­cek­le­ri­ni­ü­mit­e­di­yo­ruz”­de­di.­Gür­cis­tan­Cum­hur­baþ­ka­ný­Mi­ha­il­Sa­a­kaþ­vi­li,­ge­çen­haf­ta, NA­TO’nun,­Af­ga­nis­tan’a­as­ke­ri­mal­ze­me­u­laþ­týr­ma­sý­i­çin­li­man­ve­ha­va­a­lan­la­rý­ný­aç­ma­ya­ha­zýr­ol­duk­la­rý­ný­bil­dir­miþ­ti.­Tiflis / aa

Fransýzlar ulusal kimlik tartýþmasýndan sýkýldý n FRANSA’DA dü­zen­le­nen­bir­ka­mu­o­yu­a­raþ­týr­ma­sý,­seç­men­le­rin­ö­nem­li bir­kýs­mý­nýn,­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ni­co­las Sar­kozy­ta­ra­fýn­dan­or­ta­ya­a­tý­lan­“u­lu­sal­kim­lik”­tar­týþ­ma­sýn­dan­sý­kýl­dý­ðý­ný or­ta­ya­koy­du.­Fran­ce­in­fo­rad­yo­ka­na­lý ta­r a­f ýn­d an­yap­t ý­r ý­l an­an­k e­t e­gö­r e, Fran­sýz­la­rýn­yüz­de­63’ü­bu­tar­týþ­ma­yý “ya­pý­cý”­bul­mu­yor.­Seç­men­le­rin­yüz­de 53’ü,­tar­týþ­ma­nýn­“oy­kay­gý­sý”­yü­zün­den­çý­kar­týl­dý­ðý­gö­rü­þü­nü­ta­þýr­ken, yüz­de­61’i,­“u­lu­sal­kim­li­ðin­ta­ným­lan­ma­sý­nýn­bu­tar­týþ­may­la­müm­kün­ol­ma­ya­ca­ðý”­dü­þün­ce­sin­de.­Fran­sa’da sol­cu­par­ti­ler­ve­der­nek­ler,­“u­lu­sal kim­lik”­tar­týþ­ma­sý­nýn­ül­ke­de­ýrk­çý­lýk­ve ya­ban­cý­düþ­man­lý­ðý­ný­ar­tý­ra­ca­ðý­ge­rek­çe­siy­le­þid­det­le­kar­þý­çý­ký­yor. Paris / aa

Þiîlere intihar saldýrýsý: 41 ölü

Pakistan’da bir haftada 100’ü aþkýn kiþi öldürüldü

IRAK’IN baþ­ken­ti­Bað­dat’ta­dü­zen­le­nen­in­ti­har­sal­dý­rý­sýn­da­41­Þiî­ha­ya­tý­ný­kay­bet­ti.­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­ve­I­rak­po­li­si,­106­ki­þi­nin­de­ya­ra­lan­dý­ðý­sal­dý­rý­da,­ö­len­ve­ya­ra­la­nan­lar­a­ra­sýn­da­ka­dýn­ve­ço­cuk­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Bað­dat’ýn­ku­ze­yin­de­ki­Ba­büþ­þem­sem­tin­de­Ker­be­lâ’ya­gi­den­le­rin­din­len­mek­ü­ze­re­dur­du­ðu­sý­ra­da­bir­ka­dýn­ey­lem­ci,­ü­ze­rin­de­ki­bom­ba­la­rý­pat­lat­mýþ­tý.­Haz­re­ti­A­li’nin­oð­lu­Haz­re­ti­Hü­se­yin’in­þa­ha­de­ti­nin­5­Þu­bat­ta­ki­40.­gü­nü­nün­yýl­dö­nü­mü­o­lan­Er­ba­in tö­re­ni­i­çin­gün­ler­dir­Þi­î­ler­a­kýn­a­kýn­Ker­be­la’ya­gi­di­yor. Baðdat / aa

PAKÝSTAN or­du­su­ta­ra­fýn­dan­Ta­li­ban’a­kar­þý­yü­rü­tü­len­o­pe­ras­yon­lar yo­ðun­la­þýr­ken,­son­24­sa­at­te­38­mi­li­ta­nýn­öl­dü­rül­dü­ðü­a­çýk­lan­dý.­Or­du­nun,­Ku­zey­Ve­zi­ris­tan’ýn­Moh­mand,­Sa­lar­za­i,­Gung,­Ban­da­ve Mol­la­Se­yid­böl­ge­le­rin­de­o­pe­ras­yon­la­rý­ný­yo­ðun­laþ­týr­dý­ðý­be­lir­ti­len­a­çýk­la­ma­da,­te­rö­rist­le­re­a­it­çok­sa­yý­da­sý­ðý­na­ðýn­tah­rip­e­dil­di­ði­ve­Dar­ra A­dam­Hel­böl­ge­sin­de­20­þüp­he­li­nin­tu­tuk­lan­dý­ðý­kay­de­dil­di.­Bu­a­ra­da,­Pa­kis­tan­or­du­su­nun,­Ku­zey­Ve­zi­ris­tan­böl­ge­sin­de­son­bir­haf­ta­da öl­dür­dü­ðü­te­rö­rist­sa­yý­sý­nýn­da­100’ü­aþ­tý­ðý­bil­di­ril­di.­Ýslamabad / aa

Dünyanýn geleceði Afrika’da

GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

f­ri­ka­ Bir­li­ði’nin­ 14.­ Zir­ve­si­ bu­gün­ so­na­ e­ri­yor.­1999­yý­lýn­da­Af­ri­ka­Bir­li­ði­a­dý­ný­a­lan­ör­güt,­ Af­ri­ka­ ül­ke­le­ri­ni­ bir­leþ­tir­me­yi,­ Av­ru­pa Bir­li­ði­ ben­ze­ri­ bir­ bir­lik­ ha­lin­de­ kü­re­sel­ dün­ya­da ye­ri­ni­al­ma­yý­a­maç­lý­yor.­Bu­yýl­ki­zir­ve­de­bir­li­ðin­ye­ni­ bay­ra­ðý­ ta­ný­týl­dý.­ Son­ bir­ yýl­dýr­ bir­lik­ baþ­kan­lý­ðý gö­re­vi­ni­yü­rü­ten­Kad­da­fi­gö­re­vi­ni­dev­ret­ti.­Bu­zir­ve­de­ bil­gi­ i­le­ti­þim­ tek­no­lo­ji­le­ri­nin­ Af­ri­ka’nýn­ ge­le­ce­ðin­de­ki­ye­ri­tar­tý­þýl­dý. Bu­ ve­si­le­ i­le­ Af­ri­ka’nýn­ ge­le­ce­ði­ne­ dik­ka­ti­ni­zi çek­mek­is­ti­yo­ruz.­Hep­yok­sul­luk­ve­ça­týþ­ma­gö­rün­tü­le­riy­le­ bi­ze­ ta­ný­tý­lan­ Af­ri­ka­ dün­ya­ nü­fu­su­nun yüz­de­13’ü­nü­ba­rýn­dý­rý­yor.­Bu­na­kar­þýn­dün­ya­ti­ca­re­tin­de­ki­pa­yý­yal­nýz­ca­yüz­de­2.­Gay­ri­sa­fi­Mil­lî­Ge­li­rin­ i­se­ yal­nýz­ca­ yüz­de­ 1’i­ bu­ ký­ta­da­ ü­re­ti­li­yor.­ Bu yö­nüy­le­çok­u­mut­suz­bir­gö­rün­tü­çi­zen­Af­ri­ka’nýn bu­ ha­le­ gel­me­sin­de­ sö­mür­ge­ci­ dev­let­le­rin­ bü­yük pa­yý­var.­Bu­ký­ta­nýn­tüm­de­ðer­li­kay­nak­la­rý­ný­u­zun yýl­lar­ bo­yu­ Ba­tý­lý­ sö­mür­ge­ci­ dev­let­ler­ tü­ket­ti.­ Kay­nak­lar­yet­me­di­in­san­la­rý­ný­da­kö­le­ti­ca­re­tin­de­kul­lan­dý­lar.­ Ký­ta­yý­ terk­ e­der­ken­ de,­ ge­ri­ye­ ça­týþ­ma­lar, ay­rý­lýk­lar­ ve­ ka­os­ bý­rak­tý­lar.­ Ha­len­ bir­ çok­ ül­ke­de ça­týþ­ma,­dik­ta­re­jim­le­ri­e­ge­men.­BM­Ge­nel­Sek­re­te­ri­ Ban­ Ki-Mo­on­ a­çý­lýþ­ ko­nuþ­ma­sýn­da­ “Af­ri­ka’da a­na­ya­sa­ya­ay­ký­rý­hü­kü­met­de­ði­þik­lik­le­ri­nin­ye­ni­den or­ta­ya­ çý­ký­þý­ cid­dî­ bir­ kay­gý­ ko­nu­su­dur”­ di­yor­ ve ek­li­yor­du;­“Ýk­ti­da­rý­e­le­ge­çir­mek­i­çin­yer­le­þik­sü­reç­le­rin­ ma­nip­le­ e­dil­me­si­ne­ kar­þý­ ted­bir­li­ ol­ma­lý­yýz.” Za­ten­de­mok­ra­si­ve­hu­ku­kun­üs­tün­lü­ðün­den­yok­sun­luk,­ül­ke­le­rin­ge­lir­le­ri­nin­ik­ti­da­rý­e­lin­de­bu­lun­du­ran­ a­zýn­lýk­ ta­ra­fýn­dan­ yað­ma­la­nýp,­ hal­kýn­ yok­sul­laþ­tý­rýl­ma­sý­nýn­da­te­mel­se­be­bi. Ger­çek­ten­de­ge­çen­yýl­Ma­da­gas­kar,­Gi­ne,­Ni­jer­ve Mo­ri­tan­ya’da­de­mok­ra­tik­re­jim­le­rin­ye­ri­ni­dar­be­ler­le gel­miþ­ik­ti­dar­lar­al­dý.­So­ma­li­ve­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­bir çok­böl­ge­de­iç­ça­týþ­ma­lar­sü­rü­yor.­ A­ma­ tüm­ bun­lar­ dün­ya­nýn­ ge­le­ce­ði­nin­ Af­ri­ka’da­ yat­tý­ðý­ ger­çe­ði­ni­ de­ðiþ­tir­mi­yor.­ Çün­kü­ dün­ya­nýn­ge­le­cek­te­ki­en­bü­yük­so­ru­nu­gý­da­te­mi­ni­o­la­cak.­Dün­ya­nýn­gý­da­am­ba­rý­ol­ma­ya­a­day­tek­böl­ge i­se­Af­ri­ka­ký­ta­sý.­Ba­tý­lý­ül­ke­ler­bu­nu­fark­et­tik­le­ri­i­çin,­þim­di­den­Af­ri­ka’ya­ya­tý­rým­yap­mak­ü­ze­re­sý­ra­ya­ gir­di­ler.­ Av­ru­pa­lý­ þir­ket­ler­ bü­yük­ bir­lik­ler­ o­luþ­tu­ra­rak­ta­rým­a­la­ný­na­ya­tý­rým­lar­ya­pý­yor.­Bu­zir­ve­ye Ýs­pan­ya­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ Za­pat­te­ro’nun­ da­ ka­týl­ma­sý,­bu­ül­ke­nin­ký­ta­ya­ver­di­ði­ö­ne­min­gös­ter­ge­si. Tüm­sö­mür­ge­ci­li­ðe­rað­men­Af­ri­ka­ký­ta­sý­çok­bü­yük­do­ðal­kay­nak­re­zerv­le­ri­ne,­çok­ve­rim­li­ve­ge­niþ top­rak­la­ra­sa­hip.­Bun­la­rý­iþ­le­ye­cek­genç­nü­fu­su­da var.­Yal­nýz­ca­öz­gür­lük­ten­yok­sun­halk­la­rýn­tü­mü­gi­bi,­Af­ri­ka­lý­lar­da­plan­lý­ve­dü­zen­li­kal­kýn­ma­ya­ve­ça­lýþ­ma­ya­a­lý­þýk­de­ðil.­Bu­na­ký­ta­da­ki­ser­ma­ye­ye­ter­siz­li­ði­ve­e­ði­tim­li­iþ­gü­cü,­ek­sik­li­ði­de­ek­le­nin­ce,­þe­ke­ri,­u­nu­ve­ya­ðý­ol­du­ðu­hal­de­hel­va­yap­ma­yý­bil­me­yen­ler gi­bi­ka­lý­yor­lar.­Ör­ne­ðin­Tür­ki­ye’den­ba­zý­be­le­di­ye­ler Nil­neh­ri­ký­yý­sýn­da­ki­Su­dan­top­rak­la­rýn­da­ki­in­san­la­ra pi­rinç­ye­tiþ­tir­me­yi­öð­re­ti­yor.­On­lar­ca­yýl­dýr­bu­im­kân­dan­ha­ber­siz­ül­ke­de­çok­ö­nem­li­bir­ge­liþ­me­bu. Bu­ ya­rýþ­ta­ Tür­ki­ye’nin­ de­ ye­ri­ni­ al­ma­sý­nýn­ za­ma­ný­ gel­di­ de­ ge­çi­yor­ bi­le.­ Bu­ zir­ve­de­ en­ a­zýn­dan baþ­ba­kan­ dü­ze­yin­de­ tem­sil­ e­dil­me­miz­ ya­rar­lý­ ol­maz­mýy­dý?­ Ül­ke­miz­in­þa­at­ve­ta­rým­a­la­nýn­da­ye­ter­li­bil­gi­ve tek­n o­l o­j i­ do­n a­n ý­m ý­n a,­ ye­t er­l i­ ser­m a­y e­y e­ sa­h ip. Coð­ra­fi­o­la­rak­da­ya­kýn­lýk­a­van­ta­jý­var.­Öy­ley­se­bu gü­cü­nü,­ ö­zel­lik­le­ Ku­zey­ kýs­mý­ i­le—Ýs­lâm­ ve­ Os­man­lý­or­tak­pay­da­sý­ne­de­niy­le—or­tak­de­ðer­le­re­sa­hip­ol­du­ðu­Af­ri­ka’da­kul­lan­ma­lý.­Son­yýl­lar­da­TÝ­KA ve­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­Af­ri­ka’ya­yö­ne­lik­ça­ba­la­rý­ný,­Lib­ya­i­le­or­tak­la­þa­yü­rü­tü­len­gi­ri­þim­le­ri,­ö­zel­ te­þeb­bü­sün­ bel­li­ ül­ke­ler­de­ki­ ya­tý­rým­la­rý­ný­ tak­dir­le­ kar­þý­lý­yo­ruz.­ An­cak­ or­ga­ni­ze­ ol­ma­yan­ bu­ ça­ba­lar­ ye­ter­li­ de­ðil.­ Tür­ki­ye,­ Ba­tý­lý­ ül­ke­le­rin­ ak­si­ne u­cuz­Af­ri­ka­ham­mad­de­si­ni­sa­týn­a­lýp­ül­ke­miz­de­iþ­le­ye­rek­ dün­ya­ pa­zar­la­rý­na­ sat­ma­ ye­ri­ne,­ doð­ru­dan Af­ri­ka’ya­ya­tý­rým­ya­pa­rak,­bu­ra­da­ü­re­te­rek,­bu­ký­ta­nýn­kal­kýn­ma­sý­ve­ge­li­þi­mi­ne­ö­nem­li­kat­ký­lar­sað­la­ma­ po­tan­si­ye­li­ne­ sa­hip.­ Din­le­di­ði­miz­ ba­þa­rý­ öy­kü­le­ri­de­bu­de­ðer­len­dir­me­yi­des­tek­li­yor.­ Öy­ley­se­ dev­let­ ve­ ö­zel­ sek­tö­rün­ el­ e­le­ Af­ri­ka’ya koþ­ma­sý­nýn­vak­ti­gel­di.­U­ma­rýz­tüm­dün­ya­nýn­gö­zü­nü­ dik­ti­ði­ ih­mal­ e­dil­miþ­ ký­ta­ya­ hem­ re­fa­hýn­ ve­ kal­kýn­ma­nýn­gö­tü­rül­dü­ðü­ne,­hem­de­ül­ke­mi­zin­ka­bý­na sýð­ma­yan­gi­ri­þim­ci­le­ri­ne­ye­ni­a­lan­lar­a­çýl­dý­ðý­na­ta­nýk ol­ma­yý­da­ha­çok­bek­le­me­yiz.

A

Kosova’da seçim tekrarlandý n KOSOVA’DA, i­kin­ci­tu­ru­i­ti­raz­ü­ze­ri­ne­ip­tal­e­dil­di­ði­i­çin­Priz­ren­ve­Lip­lan’da­ye­ni­den­ya­pý­lan­be­le­di­ye­baþ­kan­lý­ðý­se­çim­le­ri­ni,­res­mî­ol­ma­yan­so­nuç­la­ra­gö­re­Ko­so­va De­mok­ra­si­Par­ti­si­(PDK)­a­day­la­rý­ka­zan­dý.­Ýp­tal­e­di­len­i­kin­ci­tu­ra­o­ran­la­ka­tý­lý­mýn­da­ha­yük­sek­ol­du­ðu­se­çim­de, Priz­r en’de­ Ko­s o­v a­ De­m ok­r a­t ik­ Türk­ Par­t i­s i’nin (KDTP)’nýn­des­tek­le­di­ði­PDK­a­da­yý­Ra­ma­dan­Mu­ya yüz­de­53,2,­Lip­lan’da­da­yi­ne­PDK­a­da­yý­Þük­rü­Bu­ya­yüz­de­53,7­o­ra­nýn­da­oy­a­la­rak­i­kin­ci­kez­be­le­di­ye­baþ­kan­lý­ðý kol­tuk­la­rý­na­o­tur­ma­yý­ga­ran­ti­le­di­ler.­Prizren / aa


8

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

MEDYA-POLÝTÝK

Gündemin hýzý GÜLLER VE DÝKENLER EKREM KILIÇ ekzile44@yahoo.com

erçi bizim için deðiþmeyen bir gündem var: hayâtýmýzýn hüsn-i hâtime bulmasý. Geri kalan bütün oldu bittiler bu iþin yanýnda teferruât kabîlindendir. Fakat, bu “biz,” kaç kiþiyiz? Kaç kiþi olduklarýný bir türlü öðrenemeyen “bindirilmiþ ve sivil kýyâfet giydirilmiþ kiþilerle meydanlarý doldurma dernekleri” gibi iþi ankete mi dökelim! Konu tabiî ki bu deðil… Gündem çok hýzla deðiþiyor. Ýnsanýn bu baþ döndürücü hýza ayak uydurmaya vakti yetmiyor. Ama, gazeteler, televizyonlar, internetler aklýmýzý çelmeye yetiyor. Biz de ister istemez çene çalmaya baþlýyoruz. Haydi gelsin, boþboðazlýklar! Eðer birileri bu iþi bilerek yapýyorlarsa, aþk olsun, iþlerini iyi beceriyorlar! Ýnsanlarý, asýl hedeflerinden saptýrmayý baþarýyorlar. “O dedi; yok, bu dedi. Öyle söyledi; hayýr, böyle söyledi. Þu yaptý; deðil, öbürü yaptý” derken, milleti derin beþiklerde, sihirli ninnilerle uyutuyorlar. Uyutulmuþ ve uyuþturulmuþ halký idâre etmek ne kadar kolaydýr. Ne anlatsan yutarlar. Ne atarsan tutarlar. Ne buyursan yaparlar. Yeter ki, bunun magazinine, þunun futboluna, öbürünün siyâsetine, dîðerinin eðlencesine karýþma! Bu ince san’atý bilmek için de allâme olmak gerekmez… Halkýmýz mûnistir: vergisini ve reyini verir. Asker olur, gerekince ölür. Yap dersen, yapar. Tap dersen, tapar. Görme, dediðini görmez. Duyma, dediðini duymaz. Nefsi emniyette ise, varsýn sürünsün sâbýklar, sâkýtlar, ezikler. Fedâ olsun küpeler, yüzükler, bilezikler. Meydanlarda atýlan nutuklarla coþmak, hürriyetin peþinden koþmaktan daha kolaydýr. Saðcý, solcu, iþçi, köylü, mürtecî, alevî, sünnî kulüplerinden birine dâhil olup sopa yemektense, spor klubüne taraftar olup gol yemek daha ehven deðil midir? Aklý her iþe takmak iyi deðildir; maazâllah, kafayý ipe takmak ihtimâl dâhilindedir. Düþünmek tehlikelidir. Boþuna mý: “Ayaðýný sýcak tut, baþýný serin. Kendine bir iþ bul, düþünme derin.” diye, hikmet-âmiz bir atasözümüz var! Býrakýn, baþýmýzdakiler bizim için düþünsünler, biz baþýmýzý yormayalým. Onlar emretsinler, yapalým; sebebini sormayalým. Haydi, modaya uyup biz de yazýmýzý süsleyelim: Kürtçede de bir özdeyiþ var. “Ez nizâným. Râhate câným.” Belki, söylendiði gibi yazamadým. Bilmiyorum diyen râhat eder, mânâsýna söyleniyor… Askerlik yapanlarýn da dediði gibi: kaçma, karýþma, konuþma… Zelzelenin “Ýlâhî îkàz” olduðunu niye söylüyorsun? “Her can ölümü tadacaktýr” gibi bir hakîkati mezarlýk kapýsýna yazýp, ulu orta niye dile getiriyorsun? Ýktisâdî kriz niye Ýlâhî bir cezâ olsun? Her gün, her gün beþ def’a minârelerden “Haydi namaza, haydi kurtuluþa!” diye—hem de Arabça—niye baðýrýyorsun? Ramazan’da gece yarýsý davul çalýp, sabah akþam niye top atýyorsun? Þeker bayramýna Ramazan Bayramý; deri zabt etme bayramýna Kurban Bayramý demek de neyin nesi? Üstelik, deriyi de istediðimiz yere vermiyorsun! Fitreyi, zekâtý, eti ona buna daðýtýp irticâyý besliyorsun! Sabilere Kur’ân öðretip, biraz daha yetiþkinleri Ýmam-Hatib Lisesine yolluyorsun. Hadi gittiler. Ýmam olup, merkezî sistemden ezân, merkezî buyruktan hutbe-vaaz, merkezî kuyruktan maaþ almak yerine doktor, mühendis, hâkim, kaymakam, subay, polis, müfettiþ, öðretmen, müdür, âmir olmalarý için üniversitelere gönderiyorsun! Cesârete, cür’ete bak… Zâten geçim derdini, en büyük dert olarak hayâtýnýn baþ rolüne seçen vatandaþýmýzýn, gözünün önünden böyle sür’atle akan hâdiseleri seçecek ne zamâný var, ne iz’âný… Hele þehirlerin vakte karþý yarýþý andýran koþuþturmalarý yüzünden, insanlar, bakar kör gibi, bakýp görmemeye öylesine alýþmýþlar ki… Kafa ve gönül yorgunluðu sebebiyle hâdiseleri yorumlamak mümkün olmuyor. Bir koþu iþe, bir koþu çarþýya, bir koþu eve, bir koþu yemeðe, bir koþu gazeteye, bir koþu televizyona, bir koþu yataða; eh, koþmaktan kimde tâkat kalýr ki, düþünsün. Üstelik, düþünmenin zararlarý da böyle apaçýk ortada iken… Tasvîrler belki mübâlaðalý görünebilir. Hakký ve hakîkati görenler, þu saydýklarýmýzý az bulabilirler. Bakýþ açýsýna göre deðiþen bir durum. Ancak, birilerinin bizi istediði istikàmete kolaylýkla sevk ettiði husûsunda, zannederim, herkes hemfikirdir. Sayýlý nefeslerden meydana gelen bir ömre sâhip olan insanoðlu, bu sermâyesini, bu çok kýymetli varlýðýný böyle lüzumsuz ve faydasýz iþlerde sarf etmemeli. Hak bildiði yolda, sarsýlmadan ve tereddüt etmeden yürümeli. Kendisini ve sorumlu olduðu kiþileri koruyacak tedbirleri ihmâl etmemeli. Ebedî bir ömür için, bu geçici dünyâ hayâtýna verdiði ehemmiyeti vermemek akýllýca bir hareket olmaz. Azý çoða, kötüyü iyiye, fânîyi bâkîye tercîh etmek mantýklý bir davranýþ mýdýr? Bizi oyalayýp duran vak’alar, iþler ne kadar hýzlý cereyân ederse etsin, ömrümüzün akýþýndan daha sür’atli deðildir.

G

137 gazeteci de birþeyler yapmalý BALYOZ zihniyeti gazetecileri ikiye ayýrmýþ. Tutuklanacak gazetecileri bir kenara kaydeden antidemokratik kafa, 137 meslektaþýmýz için de ‘yararlanýlacak gazeteciler’ yaftasýný kullanmýþ. Tutuklanacaklar listesindeki gazeteciler hafta içinde bir araya geldi ve ortak bir basýn toplantýsý düzenledi. Ýþtirak ettiðim toplantýda gördüðüm manzara gayet netti. Farklý görüþleri ve farklý hayat tarzlarýna raðmen hepimizin ortak bir yaný vardý: Demokrasi. Darbecileri rahatsýz eden de bu olsa gerek. Tutuklanacak gazeteciler dertlerini kamuoyuyla paylaþtý. Bu arada ismi diðer listede geçen arkadaþlarýmýz için de güzel þeyler söylendi. Meslektaþlarýmýzýn rýzasý alýnmadan yapýlan bu listenin insanlýk suçu olduðu, o kiþiler hakkýnda bir zan oluþturduðu vs. dile getirildi. Hatta onlarýn da bir þekilde tepki vermesi gerektiði de vurgulandý. Basýn toplantýsýnýn ardýndan Nazlý Ilýcak baþkanlýðýndaki bir heyet, adliyeye giderek bu listeyi hazýrlayanlar hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na verilen dilekçede ‘tutuklanacak gazeteciler listesi’nde adý geçenlerin imzasý var. Bundan

yapabilir; bunun ortaya çýkarýlmasý, daha doðrusu bu duruma itiraz edilmesi gerekmektedir. Nereden cesaret almýþlardýr, niçin böyle bir umuda kapýlmýþlardýr? Bu sorunun cevabý bulunamasa bile bu listeye verilecek Madem asýl maðdurlar tepki de çok önemlidir. Cunta hükümetinde ‘yararlanýlacak gazeteciler’ adý baþbakan olarak geçen Rifat Hisarcýklýoðlu, çok haklý ve yerinde bir tepki verdi meselistesinde adý geçenlerdir; o la. Darbecilik hakkýnda çok net ve kesin kohalde ortak bir duruþ nuþan TOBB Baþkaný, “Bu çamur bana yasergilenebilir. pýþmaz.” diyerek kendini ifade etti. Ayný þekilde ismi cunta kabinesinde geçen eski siyasîler de çok haklý tepkilerini ortaya koydu... sonrasý yargýnýn sorumluluk alanýnda. Bu i137 kiþiden bazýlarý köþelerinde ve televizþi sonuna kadar takip etme de biz gazeteci- yon ekranlarýnda bu yakýþýksýz listeye tepki lerin boynunun borcu... gösterdi. Haklýydýlar. Madem asýl maðdurlar Peki, kendilerine iþbirlikçi muamelesi yapý- ‘yararlanýlacak gazeteciler’ listesinde adý gelan sevgili meslektaþlarýmýzýn durumu ne o- çenlerdir; o halde ortak bir duruþ sergilenebilacak? Çünkü asýl maðdur olan kiþiler ‘yarar- lir. Tarihe fert olarak da not düþmek isteyenlanýlacaklar’ listesinde ismi geçenlerdir. Bir ler olabilir. Takdir onlarýn. “Ýlle de þunu yadarbe yapýldýðýnda tutuklanmanýn gazeteci- pýn!” demek bana düþmez; ama maðdurlarýn likte bir anlamý var. Cuntacýlarýn gazeteciden sesi yükselmedikçe demokrasinin bu çetin rahatsýz olmasýnýn da bir manasý bulunmaksüreçlerden alnýnýn akýyla çýkmasý da çok ta hiç þüphesiz. Lakin, hangi cüretle cuntacýzor. Bir þeyler yapmak þart. Susarak savuþturlar bazý meslektaþlarýmýzýn onurlarýyla oynamak en kötü tercih olsa gerek... maya kalkar ve onlara iþbirlikçi muamelesi Ekrem Dumanlý / Zaman, 1.2.2010

‘‘

DARBE ANAYASASI ÝLE DARBE PLANI SORUÞTURULUR MU? MADEM askeri yargýnýn vereceði karara bir taraf, ya da sivil mahkemenin vereceði karara diðer taraf güvenmeyecek... Ayrýca Anayasa Mahkemesi askerin sivil mahkemede yargýlanmasýnýn yolunu kapatmýþ durumda... O zaman bir çözüm önerelim. Ve þu darbe iddialarý vicdani bir kabul içinde saðlýklý olarak soruþturulsun. Kuþku kalmasýn... Nasýl mý? Yargýtay Baþkaný devreye girse... Özel bir mahkeme heyeti kurulsa. Bunun içine askeri yargýçlar da dahil edilse. Sivil ve askeri savcýlar... Biliyorum; Þimdi yüzlerce kanun, bir o kadar Anayasa maddesi, prosedürler, bürokrasi hep birlikte, “Olmaaaaz mevzuat izin vermez” diyecek...

Olmadý mý? O zaman bir Meclis araþtýrmasý isteyin... Gerekirse kapalý oturum isteyin. Dinleyin paþalarý. Ýntihar eden albaylarý sorun. Harp Akademilerindeki eðitim sistemini sorun. Kim hangi hiyerarþi içinde kalkýþmýþ bu iþe... Hepsini araþtýrýn. Genç, pýrýl pýrýl milletvekilleri girsin bu iþe...Yetkilendirin... Süne zararlýlarýný araþtýrmak için bile komisyon kuran bu Meclis neden duruyor? Yeter ki içine düþtüðümüz þu kafa karýþýklýðýndan, þu “zihinsel mezbelelik”ten kurtarýn bizi...Þu hale bakýn arkadaþlar: Darbe iddialarý darbeli matkaba dönüþtü, þakaklarýmýzý oyuyor. Sivil düzen ve hukuk, darbe planlarýný ortaya çýkart-

maya çalýþýyor... Ama o düzen hâlâ 12 Eylül’ün yaptýðý “darbe anayasasý”yla yönetiliyor. Darbe anayasasýyla, “darbe planý” sorgulayan baþka bir ülke var mýdýr? Bu yüzden diyorum ki; - Çözün þu meseleyi de artýk iþimize bakalým... Bana göre büyük birer atýlým olan ve yarým kalan “Kürt açýlýmý”na... Kýrýlan Ermeni açýlýmýna... Burkulan Kýbrýs açýlýmýna. Giderek yokuþa dönen AB yoluna... Demokratikleþmeye... Siyasi partiler yasasýna... Lider demokrasisine... Dünyayla yarýþmaya hazýr bir Türkiye’ye bakalým. Fatih Çekirge / Hürriyet, 1.2.2010

Onlar “emekli JÝTEM’ci” deðilse ben de gazeteci deðilim MEÐERSE ülkemizde JÝTEM diye bir Ýstihbarat örgütü yokmuþ. Genelkurmay Baþkanlýðý’ndan sonra Jandarma Genel Komutanlýðý da “Siz rüya görmüþsünüz JÝTEM diye bir þey yoktu” diye bir açýklama yaptý. Pardon galiba mahkemeye bildirdi. Ben o iþlerden pek anlamam da... Kahvedeki ‘okey’ arkadaþlarým da hep okumuþ yazmýþ çocuklar, ilkokulu bitirmeyen yok gibi... Jandarma Genel Komutanlýðý’nýn dediði doðrudur tabii ki. Mahkemeye ‘yalan beyan’da bulunacak deðiller ya... Demek ki bazý kiþiler beni yýllarca kandýrdýlar. Daha açýkçasý benle kafa buldular. Ben o kiþileri hep “emekli JiTEM albayý” sandým. Çünkü bana kendilerini “Ben emekli JiTEM albay” diyerek tanýttýlar. Demek saf bulmuþlar, iþletiyorlarmýþ. Allah bilir Güneydoðu’da baþçavuþ idi. Geldi Ýstanbul’da beni iþletti. JÝTEM’ci diye ortalarda gururla dolaþan adamlar idi. Beþ yýldýzlý otellerde... Ýnanýn patronlardan daha forslu idiler. Sanki askeri kýþlada Mehmetçik önünde yürür gibi... Casino yani kumarhane veya lüks otellerde görüyordum ve tanýyordum onlarý... Kuzey Kýbrýs’ta da gördüm. Çünkü casinolarda güvenlik elemanlarýnýn baþýnda emekli subay olmasý adettendi. Emekli polis müdürlerinin yerini Güneydoðu’da görev yapmýþ askeri personel almýþtý. Güvenlik amirinin çok sert, disiplinli, gözünü budaktan sakýnmayan korkusuz kiþi olmasý þarttýr... Yani komando olmasý gerekirdi. Böyle bir iþyerine ne haraç alarak yaþayan mafya musallat olur ne de kumar masasýnda kaybedince “Param yok. Havanýzý alýrsýnýz” diye çamura yatan... Kumarhanelerde sadece emekli subaylar mý güvenlik iþine bakardý? Tabii ki hayýr. Eski MÝT’çiler de vardý. Hatta otel müdürü olan çok ünlüler bile... Bazý itirafçýlarýn da iþe yerleþtirildiðini duyardým. Casino kapýsýnda otonuzu alýp parka götüren gençlerin aslýnda eski bir terörist olduðunu nereden bileceksiniz? Ýtirafçý olduðu için baþka kimlik verilmiþ ve bir iþe yerleþtirilmiþ. Kumarhane sahipleri bu konuda daha hayýrsever idi... Güneydoðulu köy delikanlýsý ama kaç yýlý daðlarda Kalaþnikof ile sarmaþ dolaþ geçmiþ... Türkiye böyle günler de geçirdi. Sonunda bir þeyler oldu da her þey temizlendi. Nerden nereye deðil mi? Ýnanýn bazý þeylere çok üzülüyorum... Aykut Iþýklar / Bugün, 1.2.2010

40 YILLIK OKUYUCU SALÝH ÇÖKREN:

Yeni Asya, çocuklarýmýz için mektep oldu FAHRÝ UTKAN Si­zi­ta­ný­ya­bi­lir­mi­yiz? Ýsmim Salih Çökren. 1954 Ýzmir doðumluyum. Ýlkokulu Ýzmit’te okuduktan sonra Düzce Ýmam Hatip okulunda okudum. Babam daha dindar muhit olduðu için Düzce’yi tercih etmiþti. Liseden sonra Erzurum Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okuyarak mezun oldum. Ýzmit Ýmam Hatip lisesinde baþlayarak birçok lisede edebiyat öðretmenliði görevinde bulundum. Sakarya Üniversitesinde okutman olarak 6 sene çalýþtým ve emekli oldum. Ri­sa­le-i­Nur­la­rý­na­sýl­ve­ne­za­man­ta­ný­dý­nýz? Risaleleri tanýmam biraz kademeli oldu. Ýlk önce rahmetli babamýn tavsiyesi ile, Ýzmit Maslak Sokaktaki dershaneye giderek tanýþtým. Bir süre oraya devam ettim. Orada M. G. Dinçer, R. Sarý gibi aðabeylerle tanýþtým. Daha sonra Düzce’ye gittiðimde, okulda Kur’ân hocamýz Mustafa Baðcý bana “Hastalar Risalesi”ni verdi. Okudum, fakat pek anlamadým. Daha sonra son sýnýfta, kendisine þükran borçlu olduðum Hüseyin Aslan aðabey vasýtasýyla tam olarak tanýmaya baþladým. Bu aðabeyimiz okulda sevilen bir isimdi. Herkesin gözünde bir deðeri vardý. Eski hayatýnda çok haþarý bir kiþi olduðu ve Risalelerle dini hayatýný yaþamaya baþladýðý ve sigarayý býraktýðý duyulunca bayaðý ilgi çekmiþti, ben de etkilenmiþtim. Sýnýfýmýza risaleler ve Yeni Asya Yayýnlarýndan (Minyeli Abdullah vs.) getirmeye ve “Risale-i Nurlar geldi arkadaþlar” diyerek onlarý tanýtmaya baþladý. Ýlk önce “Haþir Risalesi”ni

SALÝH ÇÖKREN— Yeni Asya bizi siyasî yönde ve diðer birçok þeyde hiç mahcup etmedi. Çocuklarým gerek gazete gerekse dergilerimizle büyüdüler. Evlendiler, halen de Yeni Asya medya grubunun çýkardýðý gazete, dergi ve yayýnlarý alýrlar ve okurlar.

aldým. 1971–1972 öðretim yýlýydý. Daha sonra Erzurumda hizmetlerle ilgilenmeye baþladýk ve halen devam ediyoruz Allah’a þükür. Ye­ni­As­ya’yý­ne­za­man­ve­na­sýl­ta­ný­dý­nýz? Düzce’de, 1971–1972 öðretim yýlýydý, tabiî ki Risale-i Nurlarla tanýþýnca Yeni Asya’yý da tanýdým. Derslere gidip gelmeye baþlayýnca, o zaman N. Birinci, M. Demirel, C. Alpgüvenç gibi aðabeyler Ýstanbul’dan sohbetlere gelirlerdi. Onlarla tanýþýp gazeteyi daha da iyi tanýmaya baþladýk. Özellikle C. Alpgüvenç ve H. Ýmamoðlu bizimle çok fazla ilgilenmiþtir. Onlara bu vesileyle þükranlarýný sunuyorum. Saatlerce bize neþriyatýn ve gazetenin önemini anlatýrlardý. Bu arada aklýma gelen bir olay; Düzce’de iken Karadeniz Ereðlisinde hizmetlerle ilgilenen Nejat Us aðabeyimiz çok fazla kar yaðan kýþ günde elinde bir çuval Risale-i Nur ve Yeni Asya Yayýnlarýndan kitapla dershanemize gelmesini unutamýyorum. Yani biz orada Yeni

Asya ile Risale-i Nurlarý bir çantada gördük. Ye­ni­ As­ya’yý­ na­sýl­ de­ðer­len­di­ri­yor­su­nuz? Yeni Asya, bir anlamda ‘lâhika’dýr. Bazý kardeþlerim de ifade ettiði gibi dünyada ‘baþyazarý Said Nursî olan tek gazete’dir. Daha önce de Risale-i Nurdan köþeler vardý, ama þimdi gündeme uygun Üstadýn resmiyle birlikte risalelerden yazýlar konmasý bize bu duyguyu uyandýrmýþtýr. Risale-i Nurlarýn âlem-i Ýslâmda Türkiye’deki naþir-i efkarý Yeni Asya’dýr. Ye­ni­As­ya­i­le­il­gi­li­ba­þý­nýz­dan­ge­çen­bir o­lay­var­mý,­an­la­týr­mý­sý­nýz? Birçok olay var. En ilginci anlatayým: 1973 yýllarýnda seçim dönemiydi. O sýrada gazetemizde de Mustafa Necati Bursalý’nýn eseri olan Hz. Osman’ýn (ra) hayatý tefrika edileme baþlanmýþtýr. Ýstanbul’dan gelen afiþleri (yaklaþýk 150-200 afiþ) biz 3 kiþi (Ben, N. Topaloðlu, Ý. Arafat) Düzce’de münasip yerlere, yapýþtýrmak için gece sokaða

çýktýk. O zaman da seçim yasaklarý varmýþ, bizim haberimiz yoktu. Tam karakolun karþýsýnda, gece saat 02:00 civarýnda bir duvara ilanlarý yapýþtýrýrken polisler etrafýmýzý çevirdiler. ‘Seçim yasaklarý baþladý, siz hâlâ afiþ yapýþtýrýyorsunuz” deyip bizi karakola götürmeye çalýþtýlar. Biz 3 kiþi, ne kadar yapýþtýrdýðýmýz afiþlerin seçimle ilgisi olmadýðý söyledikse de dinlemediler ve bizi biraz tartakladýlar ve nezarethaneye koydular. Sabaha kadar nezarethanede kaldýk. Ertesi gün de Ýsmail Özdemir’in vefat eden kardeþinin mevlidi vardý ve tevafuk eseri Ýstanbul’dan Mehmet Kutlular Aðabey olmak birçok aðabey Düzce’ye gelmiþlerdi. Sað olsun bizzat M. Kutlular karakola gelip meseleyle ilgilendi. Dindar bir hakim vardý. Bizi karakoldan belediyeye sevk ettiler. Seçim yasaklarýna muhalefetten deðil de bu seferde caddeleri ve duvarlarý kirlettiðimizden her birimize 140 TL ceza kestiler. Biz de her tarafýmýz yapýþkan vaziyette o günkü mevlide katýldýk. Herkes bize ‘Gazanýz mübarek olsun’ diyerek güzel bir latife yapmýþlardý. Yeni Asya’ya feda olsun. Ye­ni­As­ya’nýn­a­i­le­ni­ze­ka­zan­dýr­dýk­la­rý ne­ler­dir? Yeni Asya’yý bekârken okumaya baþladým. Bekârlýðýmýzda faydalý olduðu gibi, evlendikten sonra da hem eþim için, hem çocuklarým için bir mektep oldu. Bize siyasî yönde ve diðer birçok þeyde bizi hiç mahcup etmedi. Çocuklarým gerek gazete gerekse dergilerimizle büyüdüler. Evlendiler, halen de Yeni Asya medya grubunun çýkardýðý gazete, dergi ve yayýnlarý alýrlar ve okurlar. Özellikle Can Kardeþ ve büyüdükten sonra Köprü dergisi çocuklarýmda önemli etkisi olmuþtur. Büyük oðlum çocuk iken elindeki 80–100 Can Kardeþ dergisini odaya serer, yere yatar sýrayla onlarý defalarca okurdu, bunu unutamýyorum. Gazetemizin bütün yayýnlarýndan ben ve ailem çok istifade etti ve halen de ediyor.


9

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

MAKALE Kâinatý kuþatan kanunlar

FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Meh­met­A­li­Ak­ten:­“O­tu­zun­cu­Söz’de­i­za­hý­ya­pý­lan­‘E­ne’,­­Ý­kin­ci­ma­ka­mýn­da­ge­çen­‘Ta­hav­vü­lât-ý­Zer­rât’,­‘Ý­mam-ý­Mü­bîn’,­‘Ki­tâb-ý­Mü­bîn’,­‘Levh-i­Mahv’,­‘Levh-i Mah­fuz-u­A­zam’­te­rim­le­ri­i­le­Ü­çün­cü­Nok­ta’da­ge­çen ‘Ye­di­Kâ­nû­nu’­a­çar­mý­sý­nýz?”­ ur’ân-ý­Ke­rîm’in­reh­ber­li­ðin­de­kâ­i­nâ­týn­giz­li­sýr­la­rý­ný a­çan,­o­ku­yan­ve­kâ­i­nât­ki­ta­bý­ný­o­ku­ya­bil­me­miz­i­çin bi­ze­de­a­çýk­bý­ra­kan­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­O­tu­zun­cu­Söz’de,­mad­de­nin­en­kü­çük­ya­pý­ta­þý­o­lan­a­tom­la­rýn­ba­þý­boþ­ol­ma­dýk­la­rý­ný­ye­di­kâ­nûn­la­na­za­rý­mý­za­su­nar. Bun­la­rý­ö­zet­le­ye­rek­aç­ma­ya­ça­lý­þa­lým: 1-Ter­bi­ye­et­me­Kâ­nu­nu:­Bü­tün­var­lýk­la­rý­ter­bi­ye­e­den­Sâ­nî-i­Ha­kîm’dir.­Ce­nâb-ý­Hak­her­þey­i­çin,­o­þe­ye mü­nâ­sip­bir­ke­mâl­nok­ta­sý­ve­o­þe­ye­lâ­yýk­bir­var­lýk fey­zi­mer­te­be­si­ta­yin­et­miþ­ve­o­var­lý­ða­o­ke­mâl­nok­ta­ya­u­laþ­ma­sý­i­çin­bir­kâ­bi­li­yet­ver­miþ­tir.­Bü­tün­bit­ki­ler­de­ve­hay­van­lar­da­bu­kâ­nûn­hâ­kim­dir.­Bu­kâ­nûn­can­sýz­mad­de­ler­de­de­ge­çer­li­dir.­Çün­kü­me­se­lâ­â­dî­top­ra­ða­ba­ký­yo­ruz­ki,­el­mas­de­re­ce­sin­de­ve­yük­sek­cev­her­ler­mer­te­be­sin­de­bir­te­râk­kî­ve­yük­se­liþ­ser­gi­li­yor.­An­la­þý­lý­yor­ki,­Ce­nâb-ý­Al­lah­bü­tün­var­lýk­la­rý,­bü­tün­zer­re­le­ri­ve­bü­tün­a­tom­la­rý­hu­su­sî­ter­bi­ye­si­al­týn­da­hal­den ha­le­her­an­çe­vir­mek­te­dir.­Her­de­ði­þik­lik­da­ha­i­le­ri­ol­gun­lu­ða­ve­da­ha­bü­yük­ke­mâ­le­doð­ru­a­tý­lan­yük­sek­bir a­dým­o­la­rak­te­cel­lî­e­di­yor.­A­tom­la­ra,­ter­bi­ye­si­al­týn­da son­suz­ol­gun­luk­la­ra­doð­ru­sa­yý­sýz­ha­re­ket­ler­ve­ren­bu “Ý­lâ­hî­ter­bi­ye­kâ­nû­nu”­kâ­i­nât­ta­her­þe­ye­hâ­kim­dir.­ 2-Ýk­râm­Kâ­nû­nu:­Ce­nab-ý­Hak,­fýt­rî­ol­sun,­i­râ­de­ye­bað­lý­ol­sun,­her­hiz­me­tin­üc­re­ti­ni­ya­hiz­met­i­çin­de,­ya­da­hiz­met­bi­ti­min­de­pe­þi­nen­ö­dü­yor.­Me­se­lâ­ne­sil­le­rin­ço­ðal­ma­sý­i­þin­de­gö­rev­len­dir­di­ði­hay­van­la­ra­üc­ret­le­ri­ni­bi­rer ma­aþ­gi­bi­bi­rer­cüz’î­lez­zet­þek­lin­de­pe­þî­nen­ve­ri­yor.­A­rý, bül­bül­ve­sâ­ir­hay­van­la­ra­yap­týk­la­rý­hiz­me­te­be­del­bir­ma­kam­ve­ri­yor.­Kâ­i­nât­ta­hiç­bir­þey­hiz­me­ti­ni­be­del­siz­ve­üc­ret­siz­yap­mý­yor.­Bun­dan­an­la­þý­lý­yor­ki,­kâ­i­nâ­tý­bir­“Ý­lâ­hî ik­râm­ve­cö­mert­lik­kâ­nû­nu”­ku­þat­mýþ­hal­de­dir. 3-Gü­zel­leþ­tir­me­Kâ­nû­nu:­Her­þey­o­la­ða­nüs­tü­gü­zel­dir.­Her­þe­yin­ha­kî­ka­ti­ve­gü­zel­li­ði­Al­lah’ýn­bir­is­mi­ne­da­ya­ný­yor,­o­is­me­ay­na­o­lu­yor.­O­þey­ne­ka­dar­gü­zel­leþ­se­o­is­min­þe­re­fi­ne­dir.­Çün­kü­gü­zel­li­ði­is­te­yen­o i­sim­dir.­O­þe­yin­ken­di­si­bil­se­de,­bil­me­se­de­o­gü­zel­lik Al­lah­ta­ra­fýn­dan­is­te­nen­bir­so­nuç­tur.­A­tom­lar­bu­gü­zel­so­nu­ca­doð­ru­ka­sýt­la­ve­bi­linç­le­sevk­e­dil­mek­te­dir­ler.­Her­þey­bu­kâ­nû­nun­e­lin­de­o­la­bi­le­cek­en­gü­zel­bi­çim­de­var­lý­ðý­ný­sür­dü­rür.­Bu­ha­kî­kat,­kâ­i­nâ­týn­bir “Gü­zel­leþ­tir­me­Kâ­nû­nu­na”­tâ­bi­ol­du­ðu­nu­gös­te­ri­yor.­­ 4-Rah­met­Kâ­nû­nu:­Fâ­týr-ý­Ke­rîm,­var­lýk­la­ra­ver­di­ði ke­mâ­li­ve­ol­gun­lu­ðu,­var­lýk­la­rýn­ha­yat­la­rý­nýn­bit­me­siy­le­ge­ri­al­mý­yor.­O­ol­gun­dav­ra­nýþ­la­rýn­mey­ve­le­ri­ni, ne­tî­ce­le­ri­ni,­mâ­ne­vî­hü­vi­ye­ti­ni,­mâ­nâ­sý­ný­ve­ruh­lu­i­se ru­hu­nu­bâ­kî­ký­lý­yor.­Me­se­lâ­dün­ya­da­in­sa­ný­maz­har et­ti­ði­ol­gun­luk­la­rýn­mâ­nâ­la­rý­ný,­mey­ve­le­ri­ni­bâ­kî­leþ­ti­ri­yor.­Hat­tâ­bir­mey­ve­üs­tün­de­söy­le­nen­“El­ham­dü­lil­lah”­ke­li­me­si­ni,­ci­sim­leþ­miþ­bir­Cen­net­mey­ve­si­ne­çe­vi­ri­yor­ve­Cen­net­te­tek­rar­o­na­ik­râm­e­di­yor.­Þu­ha­kî­kat­bü­tün­kâ­i­nâ­tý­sar­mýþ­gö­rü­nü­yor.­Bu­ha­kî­kat­ta mu­az­zam­bir­“Rah­met­Kâ­nû­nu”­ken­di­ni­gös­te­ri­yor.1 5-Hik­met­Kâ­nû­nu:­Eþ­siz­Ya­ra­tý­cý­Ce­nab-ý­Hak­is­raf­et­mi­yor,­boþ­iþ­yap­mý­yor.­Me­se­lâ­güz­mev­si­min­de­va­zi­fe­si bit­miþ,­ve­fât­et­miþ­mah­lûk­la­rýn­mad­dî­en­kaz­la­rý­ný­ba­har ya­ra­týk­la­rýn­da­kul­la­ný­yor.­El­bet­te,­“Yer­yü­zü­nün­baþ­ka­bir þek­le­gi­re­ce­ði­gün”2 â­ye­ti­nin­ve,­“A­sýl­ha­ya­ta­maz­har­o­lan i­se­â­hi­ret­yur­du­dur”3 â­ye­ti­nin­i­þâ­re­tiy­le­þu­dün­ya­da­can­sýz ve­þu­ur­suz­ol­mak­la­be­ra­ber,­mü­him­va­zi­fe­ler­gö­ren­yer­yü­zü­a­tom­la­rý­ný;­ta­þý,­a­ða­cý­ve­her­þe­yi­ha­yat­ve­þu­ur­sa­hi­bi­o­lan­â­hi­re­tin­bi­na­la­rýn­da­kul­lan­mak­hik­met­ge­re­ði­dir. Çün­kü­ha­rap­ol­muþ­dün­ya­nýn­a­tom­la­rý­ný­dün­ya­da­bý­rak­mak­ve­ya­yok­lu­ða­at­mak­is­raf­týr.­Bu­ha­ki­kat­bi­zi­kâ­i­na­tý ku­þa­tan­bir­“Hik­met­Ka­nu­nu­na”­gö­tü­rü­yor.­­­ 6-A­dâ­let­Kâ­nû­nu:­Þu­dün­ya­nýn­pek­çok­e­ser­le­ri,­mâ­ne­vi­yâ­tý,­mey­ve­le­ri,­cin­le­rin­ve­in­san­la­rýn­a­mel­le­ri,­a­mel def­ter­le­ri,­ruh­la­rý­ve­ce­set­le­ri­â­hi­ret­pa­za­rý­na­gön­de­ri­li­yor. El­bet­te­o­mey­ve­le­re­ve­o­mâ­nâ­la­ra­hiz­met­e­den­ve­ar­ka­daþ­lýk­e­den­yer­yü­zü­a­tom­la­rý­da­hî­va­zî­fe­nok­ta­sýn­da­ken­di­ne­gö­re­ke­mâ­le­er­dik­ten­son­ra­ya­ni­ha­yat­nu­ru­na­çok de­fa­hiz­met­et­tik­ten­ve­maz­har­ol­duk­tan­ve­ha­ya­týy­la­sa­yý­sýz­de­fa­Al­lah’ý­zik­ret­tik­ten­son­ra­þu­ha­rap­o­la­cak­dün­ya­nýn­en­ka­zý­i­çin­de,­þu­a­tom­la­rý­ö­te­ki­â­le­min­bi­nâ­sýn­da kul­lan­mak­a­dâ­let­ve­hik­me­tin­ge­re­ði­dir.­Böy­le­ce­bir­a­to­mun­bi­le­e­be­di­yet­hak­ký­zâ­yi­e­dil­mi­yor,­ta­ný­ný­yor.­Þu­ha­kî­kat­bi­zi­kâ­i­nâ­tý­sa­ran­“A­dâ­let­Kâ­nû­nu­na”­u­laþ­tý­rý­yor. 7-Ý­lim­Kâ­nû­nu:­Ruh­cis­me­hâ­kim­ol­du­ðu­gi­bi,­ka­de­rin­yaz­dý­ðý­e­mir­ler­ve­prog­ram­lar­da­mad­de­le­re­ve­kâ­i­na­ta­hâ­kim­dir.­Mad­de­ler,­ka­de­rin­yaz­dý­ðý­mâ­ne­vî­ya­zý­la­ra­gö­re­mev­kî­ve­ni­zam­al­mak­ta­dýr­lar.­Me­se­lâ,­çe­þit çe­þit­yu­mur­ta­lar­ve­nut­fe­ler,­sý­nýf­sý­nýf­çe­kir­dek­ler,­cins cins­to­hum­lar­ka­de­rin­ay­rý­ay­rý­yaz­dý­ðý­e­mir­ler­ve­prog­ram­lar­ci­he­tiy­le,­ay­rý­ay­rý­ma­kam­ve­nur­sa­hi­bi­o­lu­yor­lar.­Ve­böy­le­ce­sa­yý­sýz­var­lýk­la­ra­kay­nak­o­lu­yor­lar.­Oy­sa bü­tün­o­yu­mur­ta­la­rýn,­nut­fe­le­rin,­çe­kir­dek­le­rin­ve­to­hum­la­rýn­mad­de­le­ri­bir­dir,­fa­kat­çok­muh­te­lif­var­lýk­la­ra­kay­nak­lýk­et­mek­te­dir­ler.­El­bet­te­de­fa­lar­ca­ha­yâ­tî­hiz­met­ler­de­ve­tes­bi­hat­lar­da­bu­lun­muþ­ve­hiz­met­et­miþ bir­a­to­mun­mâ­ne­vî­cep­he­sin­de­o­mâ­nâ­la­rýn­hik­met­le­ri­ni­ka­der­ka­le­mi­nin­ya­zýp­kay­det­me­si,­Ý­lâ­hî­il­min­ge­re­ði­dir.­Bun­da­pek­bü­yük­bir­“Ý­lim­Kâ­nû­nu”­göz­ler­ö­nü­ne­se­ril­mek­te­dir.­­Bu­pek­yük­sek­kâ­nûn­la­rýn­gö­rü­nen uç­la­rý­ar­ka­la­rýn­da­bi­rer­ism-i­A­zam­ve­o­Ýsm-i­A­za­mýn bü­yük­te­cel­lî­si­gö­rü­nü­yor.­O­te­cel­lî­den­an­la­þý­lý­yor­ki, sâ­ir­var­lýk­lar­gi­bi,­þu­dün­ya­da­ki­a­tom­la­rýn­ha­re­ket­le­ri ve­tit­re­þim­le­ri­da­hî,­gâ­yet­yük­sek­hik­met­ler­i­çin,­ka­de­rin­çiz­di­ði­sý­nýr­lar­i­çin­de,­kud­re­tin­ver­di­ði­e­mir­le­re­gö­re,­has­sas­bir­il­mî­öl­çü­i­çin­de­ha­re­ket­e­di­yor­lar.­Â­de­tâ baþ­ka­yük­sek­bir­â­le­me­git­me­ye­ha­zýr­la­ný­yor­lar. Öy­le­i­se­ha­yat­sa­hi­bi­ci­sim­ler,­o­sey­yah­a­tom­la­ra­bi­rer o­kul,­bi­rer­kýþ­la,­bi­rer­e­ði­tim­yur­du­hü­vi­ye­tin­de­dir­ler.4

K

Dipnotlar: 1- Sözler, s. 511; 2- Ýbrâhîm Sûresi, 14/48; 3Ankebût Sûresi, 29/64; 4- Sözler, s. 512

Gençlik ve mânevî hizmetler e­k er­c i­ Han,­ genç­l e­r i­m iz­ ve­ ma­n e­v i prob­lem­le­ri­ a­çý­sýn­dan,­ ö­nem­li­ bir­ a­çý­lým­ ol­du.­ San­ki­ Mes­cid-i­ Ne­be­vî­ ru­huy­la­or­ta­ya­çý­kan­e­ser,­hiz­me­tin­ge­le­ce­ði­ne­yö­ne­lik­ö­nem­li­bir­a­dým­ol­du. Kar­pu­zun,­i­çin­de­ki­çok­sa­yý­da­çe­kir­dek­le­a­de­ta­es­mâ-i­Ý­lâ­hi­ye­yi­bü­tün­ze­min­de­du­yur­ma­ya­li­san-ý­hâl­i­le­ni­yet­et­me­si­gi­bi­biz­ler­de ha­va­da­ki­zer­re­ler­ve­bu­zer­re­le­ri­mâ­nâ­la­ra­dö­nüþ­tü­ren­ku­lak­lar­ve­id­rak­ler­a­de­din­ce­ay­ný mâ­nâ­yý­ya­þat­mak­is­ti­yo­ruz.­Bu­dâ­vâ­ya­gö­nül ver­miþ­in­san­la­rýn­sa­mi­mi­yet­ve­gay­ret­le­ri­so­nu­cu­her­a­lan­da­bü­yük­ge­liþ­me­ler­kay­de­dil­di. Kü­çük­bir­bel­de­de­bir­a­vuç­in­sa­nýn­el­ya­zý­sý­i­le kop­ya­la­mak­þek­lin­de­baþ­la­dý­ðý,­an­cak­bü­tün dün­ya­ya­hay­kýr­mak­ni­ye­ti­ve­du­a­sý­i­le­yo­la­çýk­tý­ðý­gün­den­bu­gü­ne­bü­yük­me­sa­fe­ler­ka­te­dil­di. Ki­lit­li­do­lap­lar­i­çin­de,­mum­ý­þýk­la­rýn­da­ha­pis­ler,­sür­gün­ler,­iþ­ken­ce­ler­gö­ze­a­lý­na­rak­ya­zýl­ma­sý­i­le­in­san­la­ra­u­laþ­tý­rýl­ma­sý­nok­ta­sýn­da­ki­o

Þ

34.PENCERE HAKAN YALMAN hakyalman@yahoo.com

sa­mi­mî­ni­yet­ve­du­â­la­rýn­so­nu­cu­dur­ki,­bu­gün dün­ya­ge­ne­lin­de­Ri­sa­le-i­Nur­lar­o­ku­nu­yor. Ba­tý­ken­di­ha­yat­stan­dart­la­rý­ný­bü­tün­dün­ya­ya yay­ma­ya­ve­ken­di­de­ðer­yar­gý­la­rý­ný­da­ya­ta­rak­tek tip­glo­bal­bir­kül­tür­o­luþ­tur­ma­ya­yö­ne­lir­ken,­he­def­kit­le­o­la­rak­ço­ðun­luk­la­genç­le­ri­ön­pla­na­çý­kar­mak­ta­ve­on­la­rýn­ne­fis­mü­ca­de­le­si­nin­mer­ke­zin­de­yer­a­lan­haz­la­ra­yö­ne­lik­ru­hu­nu­is­tis­mar e­de­bil­mek­te­dir.­O­luþ­tu­ru­lan­eð­len­ce­or­tam­la­rý, þe­he­vî­ar­zu­la­rý­ga­le­ya­na­ge­ti­ren­her­tür­lü­a­ra­cýn kul­la­nýl­ma­sý,­dü­þün­ce­den­u­zak­laþ­tý­ran­bü­tün­o­-

ya­la­yý­cý­a­raç­la­rýn­kul­la­nýl­ma­sý­genç­lik­te­var­o­lan güç­lü­bir­ben­lik,­acz­ve­fak­rý­ný­ha­týr­la­ta­cak­has­ta­lýk,­sý­kýn­tý­lar­ve­ö­lüm­ler­le­nis­be­ten­sey­rek­o­la­rak­yüz­leþ­me­si­ve­ken­din­den­u­zak­bil­me­si,­bun­la­rý­u­nut­tur­ma­a­ma­cý­na­yö­ne­lik­tir.­Genç­lik­ruh hâ­li­i­se­bu­na­çok­yat­kýn­ve­bu­yön­den­al­da­týl­ma­ya­faz­la­sý­i­le­mü­sa­it­tir.­“Ca­zi­be­dar­bir­fit­ne”­te­ri­mi­bu­mâ­nâ­yý­kar­þý­lý­yor­ol­ma­lý­dýr.­Be­di­üz­za­man bu­prob­le­me­vu­ru­cu­dar­be­yi,­Haz­ret-i­Mu­ham­med’den­(asm)­al­dý­ðý­ders­le­ö­lü­mü­ve­genç­li­ðin ge­çi­ci­ol­du­ðu­nu­ha­týr­lat­mak­la­vur­mak­ta­dýr. Genç­li­ðin­te­mel­prob­le­mi­nin;­ru­hu­nu­þe­kil­len­di­ren­iç­â­le­min­de­var­lý­ðý­an­lam­lan­dý­ran­te­mel­bir­ta­ný­mýn­bu­lun­ma­ma­sý­ol­du­ðu­nu­söy­le­ye­bi­li­riz.­ Ben­li­ðin­ ta­ný­mý­ ve­ var­lý­ðýn­ ta­ný­mý kar­þý­lýk­lý­ i­ki­ ay­na­ gi­bi­dir.­ Bir­bi­ri­ne­ ý­þýk­ tu­tar, bir­bi­ri­ni­yan­sý­týr­ve­ruh­ta­an­lam­bo­yu­tu­nu­ge­niþ­le­tir­ler.­ Var­lý­ðý­ an­lam­lan­dýr­mak­ i­çin­ ön­ce­lik­le­sað­lam­bir­du­ruþ­ve­po­zis­yo­nu­i­yi­be­lir­le­miþ­ol­mak­þart­týr.­Bu,­ben­lik­ta­ný­mý­nýn­ilk­ve

BEDESTEN

Darbecilerden hesap sorulsaydý... þim­di­ a­kýl­lar­da,­ vic­dan­lar­da­ mâ­kes­ bul­du­ðu­nu­gö­rü­yor­ve­bun­dan­mem­nu­ni­yet du­yu­yo­ruz. Ýþ­te,­ þim­di­ler­de­ i­yi­den­ i­yi­ye­ re­vaç­ bu­lan­ve­ko­nu­baþ­lýk­la­rý­ný­süs­le­yen­i­fa­de­ler­den­bir­ka­çý: "27­ Ma­yýs­ Dar­be­ci­le­ri­ he­sa­ba­ çe­kil­sey­di, M. LATÝF SALÝHOÐLU cun­ta­ fa­a­li­yet­le­ri­ te­ker­rür­ et­mez­di;­ sý­kýn­tý latif@yeniasya.com.tr kök­ten­hal­le­dil­miþ­o­lur­du." "E­ðer­ za­ma­nýn­da­ Su­sur­luk'un­ he­sa­bý­ so­y­l ar­d ýr­ ha­r a­r et­l i­ þe­k il­d e­ tar­t ý­þ ý­l an rul­say­dý,­ e­ðer­ Þem­din­li'nin­ he­sa­bý­ so­rul­"dar­b e­ ey­l em­ plan­l a­r ý"ný­ pi­y a­s a­y a say­dý,­e­ðer­12­Ey­lül­cun­ta­sý­na­he­sap­so­rul­ser­vis­ e­den­le­rin­ ni­yet­ ve­ bek­len­ti­le­ri say­dý,­bu­gün­bun­la­rý­ya­þa­maz­dýk." ne­ o­lur­sa­ ol­sun,­ ya­þa­nan­ ge­liþ­me­le­ri­ yi­ne "Tür­ki­ye,­12­Ey­lül­Dar­be­siy­le­he­sap­laþ­say­de­hay­ra­yor­mak­müm­kün. dý,­bu­plân­lar­ol­maz­dý."­(Za­man,­31­Þu­bat­2010) Ko­nu­ya­da­ir­ga­ze­te­ve­der­gi­ler­de­çý­kan "Ye­di–se­kiz­se­ne­dir­'Bal­yoz­Ha­re­kât­Plâ­ha­ber­ ve­ yo­rum­la­ra­ bak­tý­ðý­mýz­da,­ bi­zim ný'ný­giz­le­yen­ler­den­de­he­sap­so­rul­ma­lý." yýl­lar­ yý­lý­ söy­le­ye­gel­di­ði­miz­ ha­ki­kat­le­rin

*­*­* E­vet,­bun­lar­gü­zel­ve­hay­ra­a­lâ­met­ge­liþ­me­ler­dir. Ger­ç i­ bu­ me­y an­d a­k i­ u­y a­n ýþ­ hem­ geç, hem­de­güç­ol­du. An­cak,­el­den­ne­ge­lir­ki... De­mek,­bu­tür­ge­liþ­me­le­rin­"vakt–i­mer­hun"u­þim­di­i­miþ. Din­d ar,­ mu­h a­f a­z a­k âr,­ mil­l i­y et­ç i­ ge­ç i­nen­ ke­si­min­ fi­kir­ ön­cü­le­ri,­ yýl­lar­ yý­lý­ sýrf "as­k e­r e­ toz­ kon­d ur­m a­m a"­ a­d ý­n a,­ cun­t a fa­a­li­yet­le­ri­ni­ ya­ gör­mez­den­ gel­di,­ ya­ da yap­týk­la­rý­na­ ký­lýf­ giy­dir­me­ üs­lû­bu­nu­ kul­lan­ma­yý­ter­cih­et­ti. Bu­ ke­s im­d en­ kim­s e­l e­r in,­ bil­h as­s a­ 12 Ey­lül­Cun­ta­sý­nýn­yap­týk­la­rý­na­kar­þý­ta­kýn­dý­ð ý­ tav­r ý­ çok­ ya­k ýn­d an­ gör­d ük.­ Ya­z ýp söy­le­dik­le­ri­ni­ib­ret­ve­hat­ta­deh­þet­na­za­rýy­la­ta­kip­et­tik. Þim­di­ler­de­ cun­ta­ fa­a­li­yet­le­ri­ni­ yer­den 2 Þubat 2010 ye­re­vu­ran­la­rýn,­25–30­se­ne­ön­ce­dar­be­ci­le­re­ al­kýþ­ tut­tuk­la­rý­na,­ da­yat­mýþ­ ol­duk­la­rý mi­li­ta­rist­ a­na­ya­sa­ya­ med­dah­lýk­ de­re­ce­sin­de­ ta­raf­tar­lýk­ gös­ter­dik­le­ri­ne­ þa­hit­ ol­ma ta­lih­siz­li­ði­ni­ya­þa­dýk. stanbul fethinin sembolü O­ al­kýþ­çý­lar­la­ med­dah­la­rýn­ na­za­rýn­da, olan Ayasofya Camii, 24 cun­ta­cý­la­ra­ mu­ha­le­fet­ e­den­ biz­ler­ a­nar­Kasým 1934'te alýnan bir þist­ler­gi­biy­dik.­Ý­na­nýl­ma­sý­zor,­a­ma­e­min Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rýy la o­lun­ biz­le­re­ "va­tan­ ha­i­ni"­ gö­züy­le­ ba­ký­müzeye çevrildi. yor­la­dý. 482 yýllýk camide yapýlan Öy­le­ki,­ki­ra­cý­o­la­rak­da­hi­bi­zi­ev­le­rin­de üç aylýk hazýrlýk çalýþmalarýba­rýn­dýr­ma­ya­cak­ka­dar­i­þi­i­le­ri­gö­tür­dü­ler. nýn ardýndan, bu kudsî mâÞa­ka­ de­ðil,­ ha­yal­ de­ðil,­ ger­çe­ðin­ ta­ ken­bed 2 Þubat 1935'te müze di­si­ bun­lar.­ Si­zi­ te­min­ e­de­rim­ ki,­ bü­tün olarak ziyarete açýldý. bun­la­rý­biz­zat­ya­þa­dýk­ve­ya­kî­nen­þa­hit­ol­Ra di kal ol du ðu ka dar duk.­Hat­ta,­1987­re­fe­ran­du­mun­da­bi­le... mü'minleri rencide edici o- 482 yýl müddetle cami olarak içinde ibadet edilen AyasofO­ kâ­bus­lu­ gün­ler­de­ bi­zi­ par­ti­ci­lik­le­ it­lan bu de ði þik lik, kà nu na ya, tam 75 senedir melül ve mahzûn þekilde hürriyetine, ham­ e­den­ bu­ dost­la­rý­mýz,­ gel­ za­man­ git deðil de, bir Bakanlar Kurulu asliyetine kavuþacaðý günü bekliyor. za­ m an­sý­ ký­bi­rer­par­ti­ci­ol­du­lar.­On­la­rýn­o­Ka ra rý na da yan ma sý, son muz­ver­ d ik­le­ri­par­ti­a­ley­hi­ne­iþ­le­yen­"cun­derece düþündürücüdür. bulunmasýn!" Þükürler olsun, Kur'ân ile ta­ çar­ k ý"ný­ gö­rün­ce­ de,­ bir­den­ çark­ et­ti­ler Zira, Ayasofya'nýn kànun Kànuna, tapu kaydýna ve Ezan, 1950 yýlý Haziran'ýnda ve—30­yýl­ge­ cik­me­li­de­ol­sa—bi­zim­le­ay­ný nezdindeki statüsü 1453'ten Sul tan Fa tih'in va si ye ti ne serbest býrakýlarak hürriyethe­ d e­ f e­yük­ l en­ me­ye­baþ­la­dý­lar. bu yana hiç deðiþmedi. Bu- raðmen, yine de tutup Aya- lerine kavuþturuldu. Þim­ d i,­ að­ z ý­ n a­ ge­le­ni­ söy­lü­yor­lar.­ Kan­lý ra sý, fe tih ta ri hin den be ri sofya'yý müze haline çevirNe var ki, o büyük fethin ey­ l em­ pla­ n ý­ ya­ p an­ cun­ta­cý­la­ra­ de­me­dik­le­camidir; tapusunda hâlâ ca- menin ardýnda yatan niyet sembolü olan Ayasofya, heri­ n i­ bý­ r ak­ m ý­ y or­ l ar.­ Üç­ ö­ðün­ o­tu­rup­ lâ­net mi diye yazar. ve maksat nedir? nüz hürriyetine vasýl olmuþ o­ k u­ y or­ l ar.­ Beþ­ va­ kit­ el­le­ri­ni­ a­çýp­ bed­du­a Üstelik, bu mânâdaki kaBesbelli ki, burada gizli bir deðil... Bu yüce mâbed, 75 yað­ d ý­ r ý­ y or­ l ar. yýt, Sultan Fatih'in neþrettiði kasýt ile çok "derin" bir hesap senedir mânen kuþatma alNi­ha­yet,­ þöy­le­ bir­ dö­nüp­ ba­ký­yor­lar­ ki, meþhûr vakfiyesinde de ay- var. .. Ýþin içinde, mukaddes týnda. Hatta, mahiyeti hâlâ ay­ ný­ zih­ni­yet,­ 1960'ta,­ 1971'de,­ ve­ 1980'de nen ifade edilmektedir. fethin sembolüne ihanet kas- anlaþýlmayan Bakanlar Kuruay­ n ý­o­lâ­net­lik­ka­os­plan­la­rý­yap­mýþ­lar,­uy­Ýstanbul'un Fatihi, istikbâl- tý ve Ýslâm düþmanlarýna ya- lu Kararýyla bir nevî iþgal algu­ l a­ mýþ­lar­ ve­ ken­di­le­ri­ni­ hak­lý­ çý­ka­ra­cak de vuku bulacak muhtemel ranma hesabý olsa gerektir. týnda denilebilir. ge­ r ek­ çe­le­ri­ ta­mam­la­dýk­tan­ son­ra­ da­ çý­kýp müdahalelere karþý da tebir Bunu baþka türlü anlamaDe mek ki, A ya sof ya da dar­ b e­yap­ týk­la­rý­ný­ye­ni­ye­ni­fark­e­di­yor­lar. almaya çalýþmýþ ve Ayasofya nýn, yahut tevil etmenin im- aynen Ezan ve Kur'ân gibi Ya­ n i,­bi­ zim­tâ­o­za­man­lar­gö­rüp­söy­le­di­Vakfiyesi metnine bedduayý kân ve ihtimali var mý ki... hürriyetine kavuþacaðý güði­ m iz­nok­ ta­ya,­þim­di­ye­ni­ye­ni­ge­li­yor­lar. derc etmiþtir: "Camiye çevirAyasofya'yý mâbed olmak- nü bekliyor. 25–30­se­ ne­müd­det­le­it­ham­e­de­gel­dik­le­miþ olduðum bu mâbedi her tan çýkartarak bugünkü mahAncak, bu gibi hürriyetleri kim ki bir baþka þekle tebdil zûn ha le ge ti ren zih ni yet, temin etmek hiç de kolay de- ri­biz­kar­deþ­le­ri­ni­þim­di­ye­ni­ye­ni­an­la­ma­ederse, Allah'ýn, meleklerin ve þüphe yok ki vaktiyle Kur'ân'ý ðil. Böyle bir þerefe nail ol- ya­ baþ­lý­yor­lar.­ An­cak,­ yi­ne­ de­ bir­ i­ti­raf­ta insanlarýn lâneti onun üzerine (1929) ve Muhammedî Ezaný mak da herkese nasip olmaz. bu­lun­mak­ye­ri­ne,­geç­miþ­ha­ta­la­rýn­ü­ze­ri­ne olsun! Yüzlerine bakan ve on- (1932) yasaklayan zihniyetten Öncelikle cesaret, samimiyet ya­ta­rak­gi­di­yor­lar­ki,­bu­du­rum­son­de­re­ce dik­kat­çe­ki­ci­bir­pa­ra­doks­teþ­kil­e­di­yor. lara þefaat eden hiçbir kimse baþkasý deðildir. ve liyâkat gerekiyor.

A

Tarihin yorumu

Fetih sembolüne ihanet darbesi

Ý

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

bel­ki­de­en­ö­nem­li­ba­sa­ma­ðý­dýr.­Kim­lik­o­luþ­tur­mak­ ve­ bu­ kim­li­ði­ sað­lam­ e­sas­lar­ ü­ze­ri­ne o­turt­mak­her­a­lan­da­dal­ga­lan­ma­la­rýn­ve­fýr­tý­na­la­rýn­sah­ne­si­o­lan­dün­ya­da­fert­i­çin­bir­tu­ta­mak,­a­yak­ta­tu­ta­cak­bir­da­ya­nak­o­la­cak­týr. Be­di­üz­za­man’ýn­“be­þe­rin­nefs-i­em­mâ­re­si”­o­la­rak­ad­lan­dýr­dý­ðý,­ben­mer­kez­li­þe­kil­len­miþ mo­dern­ha­yat,­ca­zi­be­li­an­cak­ge­çi­ci­ve­gü­nü bir­lik,­bü­tü­nü­ku­þat­ma­yan,­sa­de­ce­al­gý­la­rýn­a­la­ný­na­sý­nýr­lý,­dar­ba­kýþ­lý­çö­züm­ler­su­na­bi­lir. Bun­lar­bi­rer­çö­züm­ol­mak­tan­çok­göz­bo­ya­ma ve­al­dat­ma­ca­dýr.­Duy­gu­lar­kö­rel­ti­le­rek,­be­lir­li nok­ta­lar­da­ki­has­sa­si­yet­ler­ký­rý­la­rak­bu­nok­ta­ya u­la­þý­lýr.­Bu­al­dat­ma­ca­kar­þý­sýn­da­ö­zel­lik­le­genç ne­sil­risk­al­týn­da­dýr.­Da­va­mý­za­gö­nül­ver­miþ genç­ler,­ay­nen­Üs­tad­gi­bi­‘kar­þý­la­rýn­da­bü­yük bir­yan­gýn­var­ve­i­çin­de­ar­ka­daþ­la­rý­kal­mýþ­ca­sý­na’­i­man­la­rý­ný­ve­dost­la­rý­ný­kur­tar­ma­gay­re­ti­i­çin­de­ol­ma­lý­ve­bu­koþ­tur­ma­ca­es­na­sýn­da­a­yak­la­rý­na­do­la­þan­la­ra­e­hem­mi­yet­ver­me­me­li­dir­ler.

Rahmete lâyýk olabilmek DÜÞÜNÜNCE NURULLAH AKAY akay.n@hotmail.com

l­lah’ý­ta­ný­mak­in­san­ol­ma­nýn­en­bü­yük­ge­re­ði­dir.­ Al­lah’ý­ bil­me­mek­ ha­ya­tý­ an­lam­sýz ký­lar.­Ýn­san­dü­þü­nün­ce­ya­ra­tý­lan­var­lýk­la­rýn ken­di­ken­di­ne­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­ve­mut­la­ka­bir­ya­ra­tý­cý­ya­ih­ti­yaç­du­yul­du­ðu­nu­an­la­ya­cak­týr.­Mü­kem­mel­ bir­ þe­kil­de­ ya­ra­tý­lan­ in­san­ sa­de­ce­ el­li-alt­mýþ yýl­bu­dün­ya­da­ya­þa­dýk­tan­son­ra­yok­o­lup­git­mek i­çin­ya­ra­týl­mýþ­o­la­maz.­Çün­kü­baþ­ta­in­san­ol­mak ü­ze­re­ya­ra­tý­lan­her­þey­de­ku­sur­suz­bir­iþ­le­yiþ­var­dýr.­ Kud­ret­ve­il­mi­sý­nýr­sýz­o­lan­bir­Ya­ra­tý­cý­nýn­var­lý­ðýn­dan­baþ­ka­hiç­bir­þey­ya­ra­tý­lýþ­ta­ki­gö­rü­nen­du­ru­mu­i­zah­e­de­mez.­Ak­lý­ný­kul­la­nan,­vic­da­ný­ný­dev­re­ye­so­kan her­in­san­bu­ger­çe­ði­ka­bul­len­mek­zo­run­da­ka­la­cak­týr. Zi­ra­bu­du­ru­mun­sa­yý­sýz­de­lil­le­ri­var­dýr.­ Kâ­i­nat­ki­ta­býy­la­bir­lik­te,­Ý­lâ­hî­ke­lâm­o­lan­Kur’ân-ý Ke­rim­ve­ya­þan­tý­sý­nýn­her­ci­he­tiy­le­mü­kem­mel­bir­ha­yat­or­ta­ya­ko­yan­eþ­siz­in­san­Hz.­Mu­ham­med­(asm) bu­du­ru­mun­ba­riz­de­lil­le­ri­dir.­Rab­bi­mi­zi­bi­ze­ta­rif­e­den­üç­bü­yük­ta­ný­tý­cý­dýr­bun­lar...­Þim­di­ye­ka­dar­hiç­bir kim­se­bu­göz­ö­nün­de­ki­ger­çek­le­ri­çü­rüt­me­gü­cü­ne sa­hip­o­la­ma­mýþ­lar­dýr­ve­gö­rü­nen­o­dur­ki­bu­ko­nu­da hiç­ba­þa­rý­lý­o­la­ma­ya­cak­lar­dýr. El­bet­te­ken­di­le­ri­ni­“a­te­ist”­o­la­rak­ad­lan­dý­ran­lar­bu ger­çek­le­re­i­ti­raz­e­de­bi­le­cek­ler­dir.­A­ma­on­lar­þim­di­ye ka­dar­ol­du­ðu­gi­bi­hiç­bir­za­man­id­di­a­la­rý­ný­doð­ru­la­ya­cak­ger­çek­çi­de­lil­ler­or­ta­ya­ko­ya­ma­ya­cak­lar­dýr.­Bu­na rað­men­böy­le­le­ri­nin­var­lý­ðý­dün­ya­var­ol­duk­ça­de­vam e­de­cek­tir.­Çün­kü­on­lar­da­ken­di­le­ri­ni­hak­lý­bi­rer­in­san o­la­rak­ka­bul­et­mek­te­dir­ler.­El­bet­te­“Bi­zim­i­nan­cý­mýz bi­ze,­on­la­rýn­ki­de­on­la­ra”­di­ye­rek­yo­lu­mu­za­de­vam­e­de­ce­ðiz­ve­on­la­rýn­ay­dýn­lýk­la­ra­ka­vuþ­ma­sý­i­çin­ça­ba­la­rý­mý­zý­sür­dü­re­ce­ðiz. Ger­çek­þu­ki,­in­sa­nýn­dün­ya­da­mi­sa­fir­e­dil­di­ði­ne, ba­þý­boþ­ol­ma­dý­ðý­na­ve­bir­çok­mak­sat­lar­i­çin­ya­ra­týl­dý­ðý­na­i­na­nan­in­san­lar,­bir­in­sa­nýn­Al­lah’ý­ta­ný­ma­dan ger­çek­bir­in­san­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný,­mad­dî­ci­he­tiy­le­in­sa­na ben­ze­di­ði­hal­de,­ma­ne­vî­a­çý­dan­in­san­ol­ma­nýn­ge­rek­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­tir­me­dik­le­rin­den­ha­ki­ki­an­la­mýy­la­bir in­san­o­la­rak­va­sýf­lan­dý­rýl­ma­ya­cak­la­rý­na­i­nan­ma­ya­de­vam­e­de­cek­ler­dir. Di­ðer­yan­dan,­bi­ze­gö­re­yan­lýþ­yol­da­ol­sa­lar­da, her­ i­nanç­ ve­ya­ i­nanç­sýz­lýk­ sa­hi­bi­ in­san,­ ken­di­ni her­kes­ten­da­ha­hak­lý­ve­a­kýl­lý­gör­mek­te­dir.­Ken­di i­nanç­la­rý­ ve­ya­ i­nanç­sýz­lýk­la­rý­ ko­nu­sun­da­ þüp­he­ye dü­þen­ler­i­se,­ma­ne­vî­aç­lýk­la­rý­ný­gi­der­mek­i­çin­ye­ni a­ra­yýþ­lar­i­çi­ne­gi­rer­ler. Ba­zý­la­rý­gir­di­ði­i­nanç­sis­te­min­de­hu­zu­ru­bu­lur­ve­ya bul­du­ðu­nu­sa­nýr­ve­ha­ya­tý­nýn­so­nu­na­ka­dar­ye­ni­ha­ya­tý­na­de­vam­e­der.­Ba­zý­la­rý­da­ka­fa­la­rýn­da­ki­yý­ðýn­la­bi­rik­miþ­su­âl­le­re­ce­vap­bu­lun­ca­ya­ka­dar­a­ra­yýþ­la­rý­na­de­vam­e­der­ler.­Ba­zý­la­rý­öl­me­den­ön­ce­vic­da­ný­ný­ra­hat­la­ta­cak­bir­so­nu­ca­u­la­þýr.­Ba­zý­la­rý­da­ka­fa­sýn­da­ki­so­ru­lar­la­e­cel­cel­la­dý­na­ya­ka­lan­mak­tan­ken­di­ni­kur­ta­ra­maz. Ü­zün­tü­ve­ri­ci­di­ðer­bir­du­rum­da,­ba­zý­Müs­lü­man­la­rýn,­men­sup­ol­duk­la­rý­i­nanç­sis­te­mi­nin­hak­lý­lý­ðýn­dan e­min­ol­ma­la­rý­na­rað­men­dün­ya­nýn­ge­çi­ci­gü­zel­lik­le­rin­den­ken­di­le­ri­ni­a­yý­ra­ma­ma­sý­ve­el­mas­de­ðe­rin­de­ki i­nanç­la­rý­na­sa­rýl­ma­ma­ha­ta­sý­na­düþ­me­le­ri­dir.­Ya­ni­ço­ðu­za­man­“Ol­ma­hi­ler­ki­der­ya­i­çin­de­dir­ler...”­mi­sa­lin­de­ol­du­ðu­gi­bi­der­ya­nýn­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­hal­de­de­ðe­rin­den­ha­ber­siz­o­lan­ba­lýk­la­ra­ben­ze­mek­te­dir­ler. A­kýl­ve­kalb­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­bü­tün­duy­gu­la­rýn ka­bul­et­ti­ði­bir­Al­lah­i­nan­cý,­çü­rü­tü­le­me­yen­ha­ki­kat­ler­le­do­lu­bir­Ý­lâ­hî­Ki­tap­ve­in­san­lý­ðýn­mü­kem­mel­bir me­dar-ý­if­ti­ha­rý­bir­Pey­gam­be­rin­(asm)­ka­ran­lýk­lar­dan e­ser­ol­ma­yan­a­pay­dýn­lýk­bir­yo­lu...­Dört­el­le­sa­rý­lýn­ma­sý­ge­re­ken­ger­çek­ler­ve­in­sa­ný­dün­ya­da­yü­cel­ten­ve­ö­lüm­den­son­ra­da­e­be­dî­bir­ha­yat­ve­sa­a­de­te­ka­vuþ­tu­ran­ha­ki­kat­ler­man­zu­me­si... Her­Müs­lü­man­za­man­za­man­gaf­le­te­dal­sa­da­ö­nün­de­bü­yük­bir­ka­zan­ma­im­kâ­ný­var­dýr.­Za­ma­ný­mý­zýn­dün­ya­ya­þa­yý­þý­ol­duk­ça­al­da­tý­cý­bir­du­rum­da­ol­sa da,­her­za­man­a­çýk­o­lan­bir­tev­be­ka­pý­sý­var­dýr.­Ve­biz­ler­ço­ðu­za­man­el­mas­de­ðe­rin­de­ki­i­ma­nî­zen­gin­lik­le­ri­mi­zi,­ký­rýl­mýþ­þi­þe­par­ça­sý­de­ðe­rin­de­ki­dün­ye­vî­me­ta­la­ra­fe­da­et­sek­da­hi­rah­met­ha­zi­ne­si­tü­ken­mez­bir Rabb-i­Ra­hî­mi­miz­bu­lun­mak­ta­dýr...­Rah­me­ti­ne­lâ­yýk o­la­bi­lir­sek­ne­mut­lu­bi­ze...

A


10

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

KÜLTÜR-SANAT

Amerikan gezi dergisinden Ýstanbul’a ödül

Okudu, anladý, anlattý

HUZUREVÝ MUZAFFER KARAHÝSAR muzaffer erol [erol530@hotmail.com]

n­ce­ki­bir­ya­zý­mýz­da­93­ya­þýn­da­Nur­la­rý­ta­ný­yan­Os­man Am­ca’dan­bah­set­miþ­tik.­Hu­zu­re­vin­de­ken­di­ha­lin­de ya­þa­mak­ta­o­lan­Os­man­Am­ca’ya­Ye­ni­As­ya­Ga­ze­te­si’nin­A­ra­lýk­2009’da­o­ku­yu­cu­la­rý­na­ar­ma­ðan­et­ti­ði­­‘Has­ta­lar Ri­sa­le­si’ni­ver­miþ­tim.­Be­di­üz­za­man’ýn­is­mi­ni­ve­ba­zý­ke­ra­met­le­ri­ol­du­ðu­nu­duy­muþ,­her­han­gi­bir­ki­ta­bý­ný­gör­me­miþ,­o­ku­ma­mýþ­tý.­Ki­ta­bý­al­dýk­tan­son­ra­i­çin­den­“Be­di­üz­za­man­Sa­id Nur­sî­Kim­dir?”­bö­lü­mü­nü­o­ku­yup­er­te­si­gün­o­da­ma­ge­le­rek; Be­di­üz­za­man’ýn­ha­ya­tý­nýn­ilk­de­fa­bu­ki­tap­ta­ya­kýn­dan­öð­ren­di­ði­ni,­böy­le­ha­ri­ka­bir­ze­kâ­ya­sa­hip,­fev­ka­la­de­ya­þan­tý­sý,­mü­ca­de­le­si­ve­e­ser­le­ri­bu­lu­nan­baþ­ka­bir­in­san­ta­ný­ma­dý­ðý­ný­söy­le­miþ­ti.­O­nun­ha­yat­sey­rin­den,­çek­ti­ði­sý­kýn­tý­lar­dan­ve­kah­ra­man­lý­ðýn­dan­çok­et­ki­len­di­ði­ni­ve­o­na­hay­ran­ol­du­ðu­nu­an­lat­mýþ­tý.­Hiç­tah­sil­gör­me­miþ,­an­cak­ki­tap­o­ku­ma­ya­me­rak­lý­o­lan yaþ­lý­Os­man­Am­ca’nýn­Has­ta­lar­Ri­sa­le­si­ni­o­ku­yun­ca­ne­ler­an­la­ya­cak,­gö­nül­dün­ya­sýn­da­ne­gi­bi­de­ði­þik­lik­ler­o­la­cak­ve­an­la­dý­ðý­ný­na­sýl­i­fa­de­et­me­ye­ça­lý­þa­cak­di­ye­me­rak­et­miþ­tim. Hu­zu­re­vin­de­ki­sa­lon­da,­ye­mek­ha­ne­de­ya­da­o­da­zi­ya­ret­le­ri­ya­par­ken­o­na­Has­ta­lar­Ri­sa­le­si­ni­kas­te­de­rek­­“Na­sýl­gi­di­yor,­der­se­ça­lý­þý­yor­mu­sun?”­di­ye­ta­ký­lýn­ca­söy­le­mek­is­te­di­ði­mi­an­la­yýp­gü­lüm­se­ye­rek­çok­i­yi­git­ti­ði­ni,­ki­ta­býn­bir­te­sel­li­ki­ta­bý,­bir­ha­zi­ne­ol­du­ðu­nu­söy­lü­yor­du.­Ha­ya­tý­bo­yun­ca­çi­le­ler,­sý­kýn­tý­lar,­has­ta­lýk­lar­çek­miþ,­mu­si­bet­le­re­uð­ra­mýþ bir­in­san­o­la­rak­o­nun­Has­ta­lar­Ri­sa­le­si­ni­na­sýl­an­la­dý­ðý­ný, na­sýl­yo­rum­la­ya­ca­ðý­ný­çok­me­rak­et­ti­ðim­den­mü­sa­it­bir­za­man­da­o­tu­rup­soh­bet­et­me­nin­fýr­sa­tý­kol­la­dým.­­ O­nun­da,­be­nim­de­za­ma­ný­mý­zýn­uy­gun­ol­du­ðu,­sa­kin­bir ak­þam­üs­tü­soh­bet­i­çin­o­da­da­bu­luþ­tuk.­Hal­ha­týr­so­rup­soh­bet­et­mek­ve­da­ha­son­ra­da­Has­ta­lar­Ri­sa­le­si­ko­nu­sun­da­ka­na­a­ti­ni­ve­an­la­dýk­la­rý­ný­öð­ren­mek­is­te­ye­cek­tim.­An­cak­o­nun bir­an­ön­ce­ki­tap­tan­bah­set­mek­i­çin­a­ce­le­et­ti­ði­an­la­þý­lý­yor­du.­ Be­di­üz­za­man’ýn­hak­ver­gi­si­ha­ri­ka­ze­kâ­sý­na,­de­ha­sý­na­ve kah­ra­man­lý­ðý­na­o­lan­hay­ran­lý­ðý­ný­tek­rar­di­le­ge­tir­di.­Has­ta­lar­Ri­sa­le­si’nde­bah­se­di­len­has­ta­lýk­lar­ve­mu­si­bet­le­rin­ço­ðu­nu­gö­rüp­ya­þa­dý­ðý­ný­an­lat­tý.­Ö­lüm­cül­has­ta­lýk­la­ra­ya­ka­lan­dý­ðý­ný,­be­yin­a­me­li­ya­tý­ge­çir­di­ði­ni,­i­ki­se­ne­göz­le­ri­ka­pan­dý­ðý­ný,­mad­dî­mu­si­bet­le­ri,­sý­kýn­tý­la­rý­an­la­ta­rak­hep­si­ni ya­þa­dý­ðý­ný,­gör­dü­ðü­nü­ki­ta­bý­o­ku­yun­ca­ha­týr­la­dý­ðý­ný­bah­set­ti.­O­ku­du­ðu­ki­tap­tan­al­dý­ðý­ders­ler­le­ha­yat­ta­ki­gör­dük­le­ri­ni­bir­leþ­ti­rip­ge­nel­bir­hü­la­sa­yap­tý:­ “Ha­yat­ta­mut­lu­o­la­bil­mek­i­çin­ken­di­miz­den­yu­ka­rý­da­o­lan­la­ra­ba­ka­rak­þi­kâ­yet­et­me­mek;­ken­di­miz­den­a­þa­ðý­da­o­lan­ni­ce­has­ta­la­ra­ba­kýp­ib­ret­al­ma­lý­yýz.­Ki­tap­her­tür­lü­has­ta­lýk­la­ra­kar­þý­in­san­la­ra­te­sel­li­ve­mo­ral­ve­ri­yor.­Has­ta­lý­ðýn Al­lah’tan­gel­di­ði­ni,­sýh­ha­ti,­þi­fa­yý­ve­re­cek­de­O’nun­ol­du­ðu­nu,­sab­re­di­lin­ce­kar­þý­lý­ðýn­da­bü­yük­e­cir­ler­ve­se­vap­lar­ve­ri­le­ce­ði­ni,­þi­kâ­yet­et­me­mek­ge­rek­ti­ði­ni;­has­ta­nýn­du­a­sý­ka­bul o­lur,­Al­lah’a­u­la­þýr,­ge­ri­çev­ril­mez.­Has­ta­lýk,­ö­lü­mü,­Al­lah’ý ha­týr­la­týr,­Cen­ne­te­gir­me­ye­ve­si­le­o­lur.­Al­lah­in­sa­na­mal ver­se,­sað­lýk­ver­se­bel­ki­de­a­zýp­yol­dan­sa­pa­rak;­O’nun­rý­za­sýn­dan­çý­kýp­hak­kýn­da­þer­o­la­cak…” Bil­dik­le­ri­ni,­ak­lýn­da­ka­lan­la­rý­böy­le­hü­la­sa­et­tik­ten­son­ra­Os­man­Am­ca,­e­lin­de­ki­ki­ta­bý­gös­te­re­rek­“E­sas­þi­fa,­ça­re,­ik­sir­bu­ra­da.­Ka­fa­dan­at­mak­la­ol­maz,­ye­rin­den­kay­na­ðýn­dan­o­ku­ya­lým”­di­ye­rek­ki­ta­bý­aç­tý­ve­o­ku­ma­ya­baþ­la­dý.­O­ya­þý­na­rað­men bü­tün­cid­di­yet­ve­sa­mi­mi­ye­tiy­le­e­lin­de­ki­ki­ta­býn­say­fa­la­rý­ný­ka­rýþ­tý­rýr­ken­gö­züm­de­ve­gön­lüm­de­o­ka­dar­bü­yü­müþ­tü­ki­93­yý­lýn­o­nun­si­ma­sý­na­bý­rak­tý­ðý­çiz­gi­ler,­gür­kaþ­la­rý,­ak­sa­ka­lý­ve­cid­dî­ba­kýþ­la­rý­bir­mü­der­ris­ka­dar­et­ki­li;­söz­le­ri­i­le­du­ru­þun­da­ki sa­mi­mi­ye­tin­hu­zu­run­da,­rah­le-i­ted­ri­sin­de­ders­a­lan­bir­ta­le­be­si­gi­bi­ö­nün­de­o­tur­dum,­e­ðil­dim,­kü­çül­düm,­e­ri­dim.­O­nun il­gi­si­ne,­ça­ba­sý­na,­gay­re­ti­ne­o­lan­hay­ran­lý­ðým­art­tý.­Dün­ya­dan ve­in­san­lar­dan­hiç­bir­þey­bek­le­me­den­­bir­nur­ha­le­si­ni,­þi­fa kay­na­ðý­ný,­ha­zi­ne­si­ni­e­lin­de­tu­ta­rak­ba­na­ders­ve­ri­yor­du.­An­la­mýþ,­id­rak­et­miþ,­sev­miþ,­gö­nül­ver­miþ­ve­i­nan­mýþ­bir­in­san o­la­rak.­Bir­ha­ki­kat­um­ma­nýn­dam­la­sýn­dan­na­sip­le­nen­bir­pi­ri fa­ni;­on­da­ki­ni­met­le­ri,­müj­de­le­ri,­gü­zel­lik­le­ri­tat­mýþ,­biz­le­re­de ik­ram­da­bu­lun­ma­ya­ça­lý­þýr­ken­gös­ter­di­ði­gay­re­te­hay­ran­ol­ma­ma­nýn­im­kâ­ný­yok­tu.­E­lin­de­ki­ki­tap­tan­yýl­lar­ca­o­ku­muþ, an­la­mýþ­ve­ders­yap­mýþ­bir­ha­tip­gi­bi­fýt­rî­þe­kil­de­ders­ya­pý­yor­du.­Ký­sa­mi­sal­ler­ve­ri­yor,­o­kur­ken­a­ra­da­bir­ba­þý­ný­kal­dý­rýp­gö­zü­mün­i­çi­ne­ba­ký­yor,­an­la­yýp­an­la­ma­dý­ðý­mý­ya­da­din­le­yip­din­le­me­di­ði­mi­sü­zü­yor­du.­Bü­tün­dik­ka­tim­le­o­na­yö­nel­dim­ve­o­nun­að­zýn­dan­çý­kan­ke­li­me­le­rin;­ger­çek­ler­le,­tec­rü­be­le­rin mez­ce­dil­miþ­bir­hü­la­sa­sý­gi­bi­has­ta­o­lan­ru­hu­ma,­kal­bi­me,­be­de­ni­me­ab-ý­ha­yat­ik­si­ri­gi­bi­nü­fuz­et­me­si­ni­is­ti­yor­dum.­Yo­rul­ma­dan,­u­san­ma­dan­ders­de­vam­e­di­yor­du.­O­ders­ten­al­mýþ ol­du­ðu­muz­ke­yif­ve­lez­zet­en­az­o­nun­ka­dar­be­ni­de­mest­et­miþ­ti.­Fark­lý­‘de­va’lar­dan­o­ku­yor­du.­Yir­mi­Ü­çün­cü­De­va’ya gel­di­ðin­de­“Ey­kim­se­siz,­ga­rip,­bîça­re­has­ta!”­cüm­le­si­ni­o­kur­ken­yü­zü­bi­raz­do­nuk­laþ­tý,­se­si­ký­sýl­dý­ve­tit­re­di.­Ha­fif­bir­ök­sü­rük­le­du­ru­mu­ge­çiþ­tir­di­ve­ki­tap­tan­göz­le­ri­ni­a­yýr­ma­dan­de­vam­et­ti.­De­va’nýn­so­nu­na­doð­ru­o­ra­da­ki­müj­de­ve­te­sel­li­ne­de­niy­le­ra­hat­la­dý.­Se­si,­ne­fe­si,­si­ma­sý­dü­zel­di.­Çeh­re­sin­de­mut­lu­lu­ðun­iz­le­ri­ni­ha­ber­ve­ren­te­bes­süm­fark­e­dil­di.­ Bu­soh­bet­gö­nül­dün­yam­da,­ru­hum­da,­kal­bim­de­yer­leþ­miþ o­lan­has­ta­lýk­la­rý,­a­cý­la­rý,­e­lem­le­ri­ba­na­ha­týr­lat­tý­ðý­gi­bi­ça­re­si­ni­de­gös­ter­di.­Çok­ib­ret­ler,­ders­ler­al­dým,­is­ti­fa­de­et­tim. Bu­ha­ki­kat­la­rý­an­lat­mak­i­çin,­Nur’a,­Kur’ân’a,­i­ma­na­ve­Ýs­lâ­ma­da­vet­e­der­ken;­eþ­ref-i­mah­lû­kat­o­lan­in­san­la­rýn­ka­pý­sý­ný­çal­mak,­el­u­zat­mak,­yar­dým­cý­ol­mak,­gay­ret­gös­ter­mek ge­rek­ti­ði­ni;­in­san­la­rýn­be­li­bü­kül­müþ­ih­ti­yar­la­rý­da­ol­sa­ih­mal­et­me­mek­ge­rek­ti­ði­ni­an­la­dým.­On­la­rýn­i­ler­le­miþ­yaþ­la­rý,­çek­tik­le­ri­sý­kýn­tý­lar­ne­de­niy­le­a­ciz­vü­cut­la­rý­nýn­ve­te­sel­li­ye­muh­taç­ruh­la­rý­nýn­Nur­la­ra­da­ha­çok­muh­taç­ol­duk­la­rý­ný u­nut­ma­mak­ge­rek­ti­ði­ni­an­la­dým. “Çok­a­ciz­ve­çok­za­yýf­ve­çok­fa­kir­ve­çok­ih­ti­yaç­lý­ve ken­di­ ma­li­ki­ni­ ve­ ha­mi­si­ni­ ve­ mü­deb­bi­ri­ni­ ve­ ha­fî­zi­ni bul­m a­y a­ pek­ muh­t aç­ ve­ müþ­t ak­ o­l an...”­ in­s an­l a­r ýn, Kur’ân’ýn­bu­as­ra­has­ec­za­la­rýn­dan­ça­re­siz­gö­rü­nen­dert­le­ri­ne­ça­re­ler­bul­ma­la­rý­te­men­ni­si­ve­du­a­sý­i­le...

Ö

TARÝHÎ BÝNALARA AYDINLATMA—

Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan tescilli olan Pertev Mehmet Paþa Camii ve Orhan Camiini gece de görülebilmeleri için aydýnlatacak. Büyükþehir Belediyesi, kültürel mirasýnýn gece aydýnlatýlmasýný saðlayarak, gece turizmi oluþturmak amacýyla yeni bir çalýþmanýn temellerini atýyor. Büyükþehir bu kez kültürel deðerlere ýþýk tutuyor. Büyükþehir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Dairesi Baþkanlýðý Tarihî Mekânlar ve Kent Estetiði Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan projeler, Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kurulu tarafýndan da onay aldý. Çalýþmalara kýsa süre içerisinde baþlanacak. Mor ve kýzýl ötesi ýþýðý yaymayan LED teknolojisi kullanýlarak yapýlacak çalýþma, tarihi yapýya hiçbir zararý olmayýp ayný zamanda enerji tasarrufu saðlayacak. Kocaeli / Yeni Asya

Risale-i Nur Hindistan’da Hindistan’ýn baþkenti Yeni Delhi’de 19’cusu düzenlenen Dünya Kitap Fuarý’nda Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur külliyatý tanýtýldý. Büyük ilgi gören stantta Hintçe ve Urduca risale örnekleri yer aldý. FOTOÐRAF: CÝHAN

HÝNDÝSTAN’IN baþ­ken­ti­Ye­ni­Del­hi’de­19’cu­su dü­zen­le­nen­Dün­ya­Ki­tap­Fu­a­rý’nda­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî’nin­Ri­sa­le-i­Nur­kül­li­ya­tý­ta­ný­týl­dý.­Tür­ki­ye’den­fu­a­ra­ka­tý­lan­ya­yý­ne­vi,­Ri­sa­le-i Nur­kül­li­ya­tý­nýn­bir­çok­dil­de­ki­çe­vi­ri­le­ri­ni­ta­nýt­tý.­Hin­dis­tan­Mil­lî E­ði­tim­Ba­ka­ný­Ka­pil­Sib­hal’in­a­çý­lý­þý­ný­yap­tý­ðý­ki­tap­fu­a­rý­na­15­ül­ke­den 35­fark­lý­ya­yý­ne­vi­ka­týl­dý.­Top­lam­2­bin­400 ki­tap­stan­dý­nýn­a­çýl­dý­ðý­fu­a­ra­Ye­ni­Del­hi­li­ler bü­yük­il­gi­gös­ter­di.­Bu­yýl­ki­fu­ar­da­Hin­dis­tan’ýn­ilk­baþ­ba­ka­ný­Ja­wa­har­lal­Neh­ru’nun bi­yog­ra­fi­si,­si­ya­sî­ha­ya­tý­ve­fel­se­fe­si­i­le­a­la­ka­lý 150­ki­tap­o­ku­yu­cu­la­rýn­be­ðe­ni­si­ne­su­nul­du. Fu­a­ra­Tür­ki­ye’den­ka­tý­lan­ya­yý­ne­vi­i­se­ön­de ge­len­Ýs­lam­â­lim­le­rin­den­Be­di­üz­za­man­Sa­id Nur­sî’nin­Ri­sa­le-i­Nur­kül­li­ya­tý­nýn­fark­lý­dil­ler­de­ya­yýn­lan­mýþ­ver­si­yon­la­rý­ný­o­ku­yu­cu­la­ra ta­nýt­tý.­Bü­yük­il­gi­gö­ren­stant­ta­Hint­çe­ve­Ur­du­ca­ri­sa­le­ör­nek­le­ri­yer­al­dý.­ Ya­yý­ne­vi­tem­sil­ci­si­ve­Kül­tür­ler­A­ra­sý­A­raþ­týr­ma­ve­Dost­luk­Vak­fý­Baþ­kan­yar­dým­cý­sý­Þem­sed­din­Tür­kan,­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri’nin­i­-

fa­de­le­ri­i­le­dün­ya­nýn­ma­ne­vi­bir­buh­ran­ya­þa­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Tür­kan,­dün­ya­nýn­dört­bir­ya­nýn­da­sos­yal­bi­lim­ci­le­rin­top­lum­da­ya­þa­nan­hu­zur­suz­luk­la­ra,­in­ti­har­la­ra,­A­IDS­gi­bi­ö­nü­a­lý­na­ma­yan­has­ta­lýk­la­ra­çö­züm­bu­la­ma­dý­ðý­ný,­fa­kat­Ýs­lâm­top­lum­la­rýn­da­bu­tür­fe­lâ­ket­le­rin­i­man­i­le çö­zül­dü­ðü­nü­be­lirt­ti.­Ri­sa­le-i­Nur­la­rýn­bu­tür za­ma­nýn­fe­lâ­ket­le­ri­ne­re­çe­te­ler­ta­þý­dý­ðý­na­dik­kat­çe­ken­Tür­kan,­Ri­sa­le-i­Nur­la­rý­dün­ya­nýn dört­bir­ya­nýn­da­fu­ar­lar­da­ta­nýt­ma­ya­ça­lýþ­týk­la­rý­ný­ve­bir­çok­di­le­çe­vir­me­gay­ret­le­ri­nin­de­vam et­ti­ði­ni­söz­le­ri­ne­ek­le­di.­Av­ru­pa­gi­bi­Ba­tý­lý mem­le­ket­ler­de­an­ti­pro­pa­gan­da­ya­rað­men­Ýs­lâm’a­kar­þý­bir­u­ya­ný­þýn­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren Tür­kan,­Ba­tý’da­Ri­sa­le-i­Nur­la­rýn­bü­yük­il­gi gör­dü­ðü­nü­ak­tar­dý.­Þem­sed­din­Tür­kan,­Av­ru­pa’da­ya­pý­lan­bir­a­raþ­týr­ma­da­bir­yýl­i­çe­ri­sin­de bin­800­ki­li­se­nin­ka­pan­dý­ðý­nýn,­bu­na­mu­ka­bil­2 bin­500­ca­mi­ve­mes­cit­a­çýl­dý­ðý­nýn­or­ta­ya­çýk­tý­ðý­ný­a­çýk­la­dý.­Ay­ný­a­raþ­týr­ma­ya­gö­re,10­ay­i­çin­de Av­ru­pa’da­58­bin­135­ki­þi­nin­Ýs­lâm’ý­seç­ti­ði­nin or­ta­ya­çýk­tý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­Yeni Delhi / cihan

NEW YORK KÜLTÜR VE TANITMA ATEÞESÝ BEKAR: ‘’ÝSTANBUL’A GLOBAL TRAVELER DERGÝSÝNÝN OKUYUCULARININ VERDÝÐÝ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ ÖNEMLÝ VE SEVÝNDÝRÝCÝ’’ NEW YORK Ta­nýt­ma­A­ta­þe­si­Ni­han­Be­kar,­ABD’de­ya­yým­la­nan­Glo­bal­Tra­ve­ler der­gi­si­nin­o­ku­yu­cu­la­rý­nýn­Ýs­tan­bul’a­ver­di­ði bi­rin­ci­lik­ö­dü­lü­nün­ö­nem­li­ve­se­vin­di­ri­ci ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ni­han­Be­kar,­Glo­bal Tra­ve­ler­der­gi­si­o­ku­yu­cu­la­rý­nýn­Ýs­tan­bul’u ‘’2009’un­En­Ý­yi­U­lus­la­ra­ra­sý­Ýþ­Ken­ti’’­da­lýn­da­bi­rin­ci­li­ðe­la­yýk­gör­me­siy­le­il­gi­li­o­la­rak bil­gi­ver­di.­Ýs­tan­bul’un­böy­le­ö­nem­li­bir­ö­dü­lü­al­ma­sý­nýn­ken­di­le­ri­ni­son­de­re­ce­se­vin­dir­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Be­kar,­Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­kan­lý­ðý­o­la­rak­ö­zel­lik­le­­kon­gre­tu­riz­mi­ne­bü­yük­ö­nem­ver­dik­le­ri­ni­an­lat­tý. ABD­pa­za­rýn­da­da­kon­gre­tu­riz­mi­ni­ge­liþ­tir­mek­is­te­dik­le­ri­ni­söy­le­yen­Be­kar,­Ýs­tan­bul’un­ge­çen­yýl­çok­­ö­nem­li­kon­gre­le­re­ev­sa­hip­li­ði­yap­tý­ðý­ný,­ör­ne­ðin­IMF-Dün­ya Ban­ka­sý­top­lan­tý­la­rý­na­13­bin­ki­þi­nin,­Dün­ya Su­Fo­ru­mu­na­i­se­30­bin­ki­þi­nin­ka­týl­dý­ðý­ný a­ným­sat­tý. ‘’Ýs­tan­bul’un­böy­le­bir­ö­dü­lü­al­ma­sý­ger­çek­ten­hak­et­ti­ði­de­ðe­ri­gör­me­si­a­çý­sýn­dan çok­ö­nem­li­ve­se­vin­di­ri­ci’’­di­yen­Be­kar,­Ýs­tan­bul’un­‘’U­lus­la­ra­ra­sý­­Kon­gre­ler­Bir­li­ði’nin’’­(In­ter­na­ti­o­nal­Con­gress­and­Con­ven­ti­on­As­so­ci­a­ti­on-IC­CA)­ve­ri­le­ri­ne­gö­re de­dün­ya­da­15.­kon­gre­mer­ke­zi­ko­nu­mun­da­ol­du­ðu­nun­al­tý­ný­çiz­di.­­Tür­ki­ye’ye ABD’de­ve­ri­len­ö­dül­le­rin­art­tý­ðý­na­dik­kat çe­ken­Be­kar,­Ti­mes­Mey­da­nýn­da­baþ­lat­týk­la­rý­rek­lam­kam­pan­ya­sý­nýn­A­me­ri­ka’nýn pres­tij­li­rek­lam­­ö­dül­le­rin­den­‘’Ad­ri­an­Ö­dü­lü’’ne­la­yýk­gö­rül­dü­ðü­nü­ha­týr­lat­tý.­Tu­rizm

A­ta­þe­si­‘’Ça­lýþ­ma­la­rý­mýz­la­Tür­ki­ye’yi,­ö­zel tu­rizm­ü­rün­le­ri­su­nan,­ka­li­te­li­o­tel­le­riy­le, ser­vis­sek­tö­rüy­le,­kon­gre­kül­tür­mer­kez­le­riy­le­ön­pla­na­çý­kan­bir­tu­rizm­des­ti­nas­yo­nu­o­la­rak­ABD’de­göz­ö­nün­de­tut­ma­ya­de­vam­e­de­ce­ðiz’’­de­di. TÜRKÝYE’YE GÝDEN AMERÝKALI TURÝSTLER ÝYÝ EÐÝTÝMLÝ Be­kar,­Tür­ki­ye’ye­gi­den­tu­rist­sa­yý­sý­nýn 2009­yý­lýn­da­27­mil­yo­na­u­laþ­tý­ðý­ný­ve­bu­nun i­çin­de­670­bin­A­me­ri­ka­lý­tu­rist­ol­du­ðu­nu, 2008­yý­lý­na­gö­re­top­lam­tu­rist­sa­yý­sýn­da­da ge­çen­yýl­ar­týþ­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­A­me­ri­ka pa­za­rýn­da­e­ko­no­mik­kriz­do­la­yý­sýy­la­ya­þa­nan­sý­kýn­tý­la­ra­rað­men,­Türk­tu­rizm­sek­tö­rü­nün­güç­lü­bir­þe­kil­de­a­yak­ta­ka­la­bil­di­ði­ni, hat­ta­i­ler­le­me­kay­det­ti­ði­ni­be­lir­ten­Be­kar, “Ak­de­niz­ça­na­ðýn­da­Tür­ki­ye’ye­ra­kip­ül­ke­le­rin­tu­rizm­sek­tör­le­rin­de­i­se­yüz­de­10­i­le 20­a­ra­sýn­da­dü­þüþ­ler­ol­du­ðu­nu”­vur­gu­la­dý. Tür­ki­ye’nin­e­ko­no­mik­yön­den­ter­cih­e­di­len­bir­tu­rizm­mer­ke­zi­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Be­kar,­‘’A­me­ri­ka­lý­tu­rist­Tür­ki­ye’ye­git­ti­ðin­de,­har­ca­dý­ðý­pa­ra­nýn­kar­þý­lý­ðý­ný­yük­sek ser­vis­ka­li­te­siy­le­al­mýþ­o­lu­yor’’­de­di.­Tür­ki­ye’ye­gi­den­A­me­ri­ka­lý­tu­rist­le­rin­i­yi­e­ði­tim­li, be­ðe­ni­le­ri­yük­sek,­ta­ri­he,­kül­tü­re­il­gi­du­yan, yük­sek­ge­lir­gru­bun­dan­ki­þi­ler­ol­du­ðu­nu vur­gu­la­yan­Be­kar,­A­me­ri­ka­lý­la­ra­Tür­ki­ye’yi, yük­sek­hiz­met­ka­li­te­si­ne­sa­hip­ö­zel­bir­tu­rizm­ca­zi­be­mer­ke­zi­o­la­rak­ta­nýt­týk­la­rý­ný­an­lat­tý.­New York / aa

Esad Coþan ve Mehmet Zahid Kotku anýldý PROF. Dr.­Mah­mut­E­sad­Co­san­ve­ho­ca­sý­Meh­met­Za­hid­Kot­ku,­Ýs­veç’in­baþ­ken­ti­Stock­holm’de­se­ven­le­ri­ta­ra­fýn­dan­a­nýl­dý.­A­vus­tral­ya’da­2001­ta­ri­hi­nde­ge­çir­di­ði­tra­fik­ka­za­sý­so­nu­cu­ha­ya­tý­ný­kay­be­den­i­lim,­fi­kir,­gö­nül­a­da­mý­Prof.­Dr.­Mah­mut­E­sad­Co­san,­dün­ya­nýn çe­þit­li­yer­le­rin­de­ol­du­ðu­gi­bi­Stock­holm’de­de­her­yýl­a­ný­lýr­ken,­ge­çen­yýl­lar­dan­fark­lý­o­la­rak bu­se­fer,­ho­ca­sý­Meh­met­Za­hid­Kot­ku­i­le­bir­lik­te­a­nýl­dý.­Ko­nuþ­ma­lar­da,­ge­ce­nin­an­lam­ve ö­ne­mi­nin­ya­ný­sý­ra,­Kot­ku­ve­Co­þan’ýn­ha­yat­la­rýn­dan­ke­sit­ler­su­nu­la­rak,­ö­zel­lik­le­e­ði­tim­ve ço­cuk­la­ra­i­yi­ör­nek­ol­ma­nýn­ü­ze­rin­de­du­rul­du.­Ye­ni­nes­lin­e­ði­ti­min­de­“Ho­ca­nýn­ne­fe­si,­ço­cu­ðun­he­ve­si­ve­ba­ba­nýn­ke­se­si”nden­o­lu­þan­bir­saç­a­ya­ðý­nýn­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­e­ði­tim­ci­A­li Ýl­han:­“Ý­yi­bir­e­ði­ti­min­­yo­lu;­a­i­le,­o­kul­ve­çev­re­den­ge­çer.­Ýþ­te­Za­hid­Kot­ku­Haz­ret­le­ri,­bu­üç un­su­run­bir­leþ­me­si­ne­gü­zel­bir­ör­nek­tir”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­Stockholm / cihan

SOLDAN SAÐA— 1. MasumBULMACA erdalodabas@mynet.com luk, suþsuzluk. - Demiri simgleyen harfler. 2. Ýsparta'nýn bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilçesi. - Ýslâm tarihinde müslü1 manlar arasýnda meydana gelen ilk savaþ. 3. Uzaktaki ci- 2 simlere etki etme iþi. 4. Za- 3 manýn en küçük dilimi. - Ýs- 4 panya'da bir þehir. 5. Bir hatýr- 5 lama nidasý. - Devlet su iþleri- 6 nin kýsasý. - Kimi yörelerimizde 7 öteki yerine kullanýlan ifade. 6. 8 Gümüþü simgeleyen harfler. 9 Çoktan beri var olan, üzerin10 den çok zaman geçmiþ bulunan.- Genel alýcý kan grubu. 7. Satrançta þahý güvenceye alma düzenlemesi. - Nakil yoluyla, aktarýlan. 8. Saydam tabaka ile göz merceði arasýnda bulunan, ince, kasýlabilen bir zardan oluþan, gözün renkli bölümü. - Ýstanbul'da bir semt. 9. Aðrý Daðý'nýn eski adý. - Tüyoda sessizler. 10. Hâkimiyet altýnda bulunma. - Aktinyum elementinin simgesi. - Baðýþlama. YUKARIDAN AÞAÐIYA—1. Almanlarýn ikinci dünya savaþýnda ün yapmýþ meþhur bayan ajaný.. 2. Bediüzzaman Hz.lerinin Ýstanbulda görüþtüðü Fener Rum patriði. 3. Arabalara ot, sap vb. þeyleri yüklemek için tahtadan yapýlan kayýk gibi araç. - Bir konutun, bir mülkün veya taþýt gibi herhangi bir þeyin belli bir bedel karþýlýðýnda, bir süre için sahibi tarafýndan baþkasýna verilmesi, icar. 4. Bir erkek adý. - Sahillerde yetiþen, kerestesi çürük bir çeþit çam. 5. Bir mastar eki. - Sosyal sigortalar kurumu'nun kýsasý. - Latince tekrar anlamýna gelen ön ek. 6. Karþýlýk beklenilmeden yapýlan yardým. - Ulaþým saðlayan bir taþýtýn uðradýðý yerlerin bütünü. 7. Nikeli simgeleyen harfler. - Ostan dolaplarýnda suyun düþüþ yönüne karþý çakýlan kazýklara destek olarak konulan aðaç. 8. Ayakkabý yapýlan hayvan derilerini delmek için kullanýlan dikey açý biçiminde demirden bir araç. - Alev rengi. 9. Anlatýmda birbirine karþýt iki sözü yan yana kullanma. - Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin kýsasý. 10. Osmalý Türkçesinde albay. 11. Kullandýðýmýz alfabede yedinci harfin okunuþu. - Ýnsan bedeninde göðüsle karýn, sýrtla kalçalar arasýnda daralmýþ bölüm. 12. AÝDS testi. - Yarým yarý.

DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI SOLDAN SAÐA: 1. SOMAKÝ. AKÝKA. 2. OTONOMÝ. ELAM. 3. NOTAM. SÝPAHÝ. 4. AMETAL. NEVÝN. 5. ROL. ÇENERE. 6. ÞOM. KETE. 8. ÞÝKAYET. KE. 8. ULAK. KAK. NEY. 9. KARAVAN. DE. 10. ERAK. NAMURAT. ZYUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. SONAR. ÞULE. 2. OTOMOBÝL. 3. MOTEL. KAKA. 4. ANAT. ÞAKAK. 5. KOMA. OY. 6. ÝM. MEKAN. 7. ÝS. TAVA. 8. ÝNEK. KAM. 9. KEPENEK. NU. 10. ÝLAVETEN. 11. KAHÝRE. EDA. 12. AMÝNE. AYET.


11

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

RÖPORTAJ

‘Belediyeler hizmet yeridir’

BURSA BÜYÜK E ÞEHÝR BELEDÝY P BAÞKANI RECE “BU ÞEHÝRDE YAÞAMAK VE HÝZMET ETMEK AYRI BÝR GÜZELLÝK. ECDADIN BÝZLERE EMANET ETTÝÐÝ BU ÞEHRÝ, GELECEK KUÞAKLARA BIRAKMAK, BU ÞEHRÝ GELECEÐE TAÞIYACAK PROJELER ALTEPE: ÝÇÝNDE OLMAK, BÝZLER ÝÇÝN BÜYÜK ONUR. EN ÝYÝ ÞEKÝLDE YERÝNE GETÝRMEYE ÇALIÞIYORUZ.” OSMAN ZENGÝN / ELÝF NUR KURTOÐLU osmanzenginyeniasya.com.tr elif.nurhotmail.com

Baþkan Recep Altepe, bizim de yirmi seneye yakýn hukukumuzun olduðu, bir meslektaþýmýzdýr. Ayný okul mezunuyuz. Sað olsun bizi kýrmadý ve bu röportajý gerçekleþtirdik. Kendisi Bursa sevdalýsý bir Bursalýdýr. Ýþte, yaptýðýmýz sohbetten parçalar: n Ký­sa­ca­ken­di­niz­den­bah­se­der­mi­si­niz? ur­sa’da­1959­yý­lýn­da­doð­dum.­Bu þeh­rin­de­ðer­le­ri­i­çin­de­ye­ti­þen­bir­in­sa­ným.­Ü­ni­ver­si­te­öð­re­ni­mim­dý­þýn­da,­tüm­öð­re­nim­le­ri­mi­de­Bur­sa’da yap­tým.­Ü­ni­ver­si­te­yi­An­ka­ra’da,­Ga­zi Ü­ni­ver­si­te­si­Ma­ki­ne­Mü­hen­dis­li­ði­bö­lü­mü­nü­o­ku­dum.­Ken­di­iþ­le­ri­miz­le­bir­lik­te,­bir­yan­dan­da si­ya­set­le­uð­raþ­týk.­Biz,­si­ya­sî­gö­rev­le­ri­hem­ül­ke­ye,­hem­hal­ka,­hem­de­ken­di­mi­ze­kar­þý­bir­gö­rev o­la­rak­üst­len­dik.­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­mec­lis­ü­ye­li­ðin­de­16­yýl­bu­lun­duk­tan­son­ra­be­le­di­ye­baþ­ka­ný­ol­duk. Bu­þe­hir­de­ya­þa­mak­ve­hiz­met­et­mek­ay­rý­bir gü­zel­lik.­Ec­da­dýn­biz­le­re­e­ma­net­et­ti­ði­bu­þeh­ri, ge­le­cek­ku­þak­la­ra­bý­rak­mak,­bu­þeh­ri­ge­le­ce­ðe ta­þý­ya­cak­pro­je­ler­i­çin­de­ol­mak,­biz­ler­i­çin­bü­yük o­nur.­En­i­yi­þe­kil­de­ye­ri­ne­ge­tir­me­ye­ça­lý­þý­yo­ruz.­ A­van­ta­jý­mýz;­Bur­sa’nýn­semt­le­ri­ni,­cad­de­le­ri­ni i­yi­ta­ný­mak.­Her­tür­lü­ö­zel­li­ði­ni­bil­mek­ö­nem­li­dir.­Kay­nak­la­rý­ye­rin­de­kul­lan­mak,­þef­faf­ve­ka­tý­lým­cý­bir­yö­ne­tim­ser­gi­le­mek­i­de­a­li­miz­dir.­ Es­ki­be­le­di­ye­baþ­kan­la­rý­ný­fah­rî­da­nýþ­man­yap­týk.­Be­le­di­ye­mec­lis­kür­sü­sün­de­yer­ver­dik.­Bu­da ka­tý­lým­cý­lý­ðýn­ö­nem­li­bir­ör­ne­ði.­Be­le­di­ye si­ya­set­ye­ri­de­ðil­dir.­Her­kes­fik­ri­ni­or­ta­ya­koy­ma­lý­dýr.­Be­nim­16­yýl­lýk­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­mec­lis­ü­ye­li­ðin­de­hiç­bir si­y a­s i­ko­n uþ­m am­yok­t ur.­Bur­s a’nýn men­fa­at­le­ri­ve­ge­le­ce­ði­ko­nu­þu­lur.­Mar­ka kent­ol­ma­yo­lun­da­a­dým­la­rý­mý­zý­da­ha­sýk a­tý­yo­ruz.­Bu­nun­i­çin­her­tür­lü­a­çý­lý­mý­ya­pý­yo­ruz.­He­de­fi­miz­ka­li­te­li­bir­kent. Bu­gi­diþ­le­in­þal­lah,­Bur­sa­ký­sa­za­man­da­Tür­ki­ye’nin­en ka­li­te­li­i­li­o­la­cak.­Bi­zim­de he­de­fi­miz­bu.­Bur­sa­Tür­ki­ye’de­4.­bü­yük­þe­hir­ol­ma ö­zel­li­ði­ni­ta­þý­yor.­Es­ki­den 4.­sý­ra­da­A­da­na­var­dý,­Bur­sa­o­nu­geç­miþ­bu­lu­nu­yor. Tür­ki­ye’de­en­hýz­lý­bü­yü­yen­þe­hir.­Biz­A­da­na’yý ol­duk­ça­geç­tik,­þu­an­da Ýz­mir’e­yak­la­þý­yo­ruz.­

B

n Bur­sa’nýn­Ýz­mir’i­geç­me­ih­ti­ma­li­o­la­bi­lir­mi? Ta­bi­î.­Ýn­þal­lah­ge­çer.­Bur­sa­kent­mer­ke­zin­de, son­bir­yýl­da­bi­le­40­bi­nin­ü­ze­rin­de­bir­nü­fus­ar­tý­þý­ol­du.­Her­yýl­kü­çük­bir­il­mer­ke­zi­Bur­sa’ya­i­lâ­ve­e­dil­miþ­o­lu­yor.­ n Bir­ ma­ki­ne­ mü­hen­di­si­ o­la­rak­ Be­le­di­ye Baþ­ka­ný­ol­ma­nýn­fay­da­sý­ný­gör­dü­nüz­mü? Ta­bi­î.­Mes­lek­o­la­rak­biz­ü­re­tim­le­il­gi­li­ça­lý­þý­rýz. A­ma­mes­le­ðim­ar­týk­si­ya­set­le­de­il­gi­li.­20­yýl­dýr Bur­sa’ya­ka­fa­yo­ru­yo­ruz.­Be­le­di­ye­baþ­kan­la­rýy­la yurt­dýþ­la­rý­na­çýk­týk.­Git­ti­ði­miz­her­ül­ke­de­“Bu­nu Bur­sa’ya­na­sýl­uy­gu­la­rýz,­da­ha­i­yi­na­sýl­o­lur?”­di­ye ka­fa­yor­duk.­Mes­le­ði­miz­bu­ol­du­ar­týk. Ma­ki­ne­mü­hen­dis­li­ði­nin­fay­da­sý;­pro­je­ü­ret­me,­kâ­ðý­da­dök­me­ve­uy­gu­la­ma­ko­nu­sun­da­ko­lay­lýk­sað­la­ma­sý­ol­du.­Za­ten,­þe­hir­ci­lik­mü­hen­dis­lik­i­þi­dir.­Tek­nik­ol­du­ðu­za­man­i­þin­ta­ri­fi,­yü­rüt­me­si­çok­da­ha­ko­lay­o­lu­yor.­ Be­le­di­ye­ci­lik­te­baþ­ö­nem­li­dir.­Çün­kü­her­þey Baþ­kan’a­bað­lý.­Pro­je­ler­biz­den­alt­bi­rim­le­re­u­laþ­tý­rý­lý­yor.­Biz­na­sýl­bir­viz­yon­çi­zer­sek,­alt­bi­rim­ler o­na­gö­re­ça­lý­þý­yor­lar.­Her­þey­be­le­di­ye­baþ­ka­ný­na bað­lý.­O­nun­ba­kýþ­a­çý­sý,­dü­þün­ce­si­ney­se­bu,­þeh­re­yan­sý­mýþ­o­lu­yor.­ Bur­sa­bir­sa­na­yi­þeh­ri­o­la­rak­ta­ný­ný­yor.­A­ma ge­ri­sin­de­bir­çok­de­ðe­ri­var.­Bur­sa­ay­ný­za­man­da ta­rým,­kül­tür,­ta­rih,­kap­lý­ca­þeh­ri.­Sa­de­ce­fab­ri­ka­la­rý­o­lup,­ü­re­tim­ya­pan­bir­þe­hir­de­ðil.­Hiz­met sek­tö­rü­nün­de­ge­liþ­miþ­ol­du­ðu­bir­þe­hir.­Þe­hir tek­yön­lü­o­lun­ca­e­ko­no­mik­sý­kýn­tý­lar­o­lu­yor.­ Mer­ke­zî­hü­kü­met­ten­U­lu­dað’la­il­gi­li­yet­ki­le­rin bi­ze­ve­ril­me­si­ko­nu­sun­da­ta­lep­te­bu­lun­duk.­Sa­de­ce­U­lu­dað’da­ki­7000­yer­ka­pa­si­te­si­de­ðil,­70 bin­ki­þi­gel­sin.­Bur­sa’nýn­i­çin­de­ki­o­tel­ler­de­can­lan­sýn­is­ti­yo­ruz.­Bur­sa­U­lu­dað’ý­tam­o­la­rak­his­set­sin.­E­ko­no­mik­o­la­rak­kat­ký­sý­ol­sun­ni­ye­tin­de­yiz.­U­lu­dað’da­ki­ya­tý­rým­la­rý­mý­zýn­en­ö­nem­li­si;­12 ay­bo­yun­ca­kul­la­nýl­ma­sý­ný­is­te­me­miz.­Te­le­fe­rik­ya­zýn­kul­la­ný­la­cak.­Çün­kü,­U­lu­dað’da sa­de­ce­o­tel­ler­böl­ge­si­yok.­Ya­zýn­kul­la­ný­la­cak­böl­ge­si­çok­faz­la.­Bu­ko­nu­da­pro­je­le­ri­miz­var.­Ay­ný­za­man­da­U­lu­dað­bir ke­þiþ­da­ðý.­Yü­zün­ü­ze­rin­de­ma­nas­týr­var. Her­kö­þe­de­iz­le­ri,­ka­lýn­tý­la­rý var.­Kra­ter­göl­le­ri­var.­Bu­ra­la­ra­tur­lar­dü­zen­len­me­li,­ge­zi­le­cek­yer­ler Bursa Büyükþehir can­lan­dý­rýl­ma­lý..­ Belediye Baþkaný Recep Altepe

Ecdâdýn emanetini taþýyoruz n Bur­sa’da­ her­ haf­ta­ meh­ter­ kon­se­ri­ dü­n Siz­den­ ön­ce­ Bü­yük­þe­hir­ Be­le­di­ye­ Baþ­zen­le­ni­yor­du­hâ­lâ­de­vam­e­di­yor­mu? E­vet,­her­Cu­ma­o­lu­yor.­Ta­ri­hî­þe­hir­le­rin­böy­le ka­ný­o­lan­Hik­met­Þa­hin,­bir­ci­na­yet­so­nu­cu­ve­fat­et­ti.­Si­ze­bu­nun­et­ki­si­na­sýl­ol­du? or­ga­ni­zas­yon­la­rý­ol­ma­lý.­Ýn­san­lar­ge­lip­iz­le­me­li.­ Al­lah­rah­met­ey­le­sin,­ya­kýn­la­rý­na­sa­býr­di­li­yo­n Þe­hir­ mer­ke­zi­ne­ met­ro­ bað­lan­tý­lý­ bir ruz.­Dün­ya­da­her­gün­bu­tür­o­lay­lar­o­lu­yor.­Ne­tram­vay­ ça­lýþ­ma­nýz­ ol­du­ðu­nu­ öð­ren­dik. yin­na­sýl­o­la­ca­ðý­ný­bi­le­mi­yo­ruz­ta­bi­î.­Bu­tür­yö­ne­ti­ci­le­rin­sal­dý­rý­ya­uð­ra­ma­sý­pek­faz­la­kar­þý­la­þý­lan Bu­ça­lýþ­ma­dan­bah­se­der­mi­si­niz? þey­ler­de­ðil,­a­ma­ba­þý­mý­za­ne­ge­le­ce­ði­ni­bi­Þu­an­da­ü­ni­ver­si­te­hat­tý­na le­mi­yo­ruz.­Bu­dün­ya­da­ki­im­ti­ha­ný­en baþ­la­dýk­ça­lýþ­ma­lar­sü­rü­i­yi­þe­kil­de­ver­mek­bi­zim­he­de­fi­miz.­ yor.­ Bir­ yan­d an­ da Kes­tel­il­çe­si­hat­týn­n Tür­ki­ye­ ve­ dün­ya­da­ki da­ça­lýþ­ma­lar­var. Ye­ni­ As­ya­ o­ku­yu­cu­la­rý­na Þe­hir­mer­ke­zi­ne ö­zel­bir­me­sa­jý­nýz­var­mý? de,­çað­daþ­þe­hir Biz­ler­bü­yük­bir­mil­le­tin,­gü­gö­r ü­n ü­m ü­ver­zel­bir­di­nin­men­sup­la­rý­yýz.­Bu­mek­ is­t i­y o­r uz. nun­en­i­yi­þe­kil­de­tem­sil­ci­li­ði­ni Ör­ne­ðin­Cum­hu­ri­yap­mak­ve­hiz­met­et­mek­bi­zim­i­yet­Cad­de­si­ne­nos­çin­bü­yük­bir­o­nur.­Ec­da­dýn­bi­ze­e­tal­jik­tram­vay­ko­yu­yo­ma­net­et­ti­ði­bu­kül­tü­rü,­bu­þe­hir­le­ri­ve­il­ruz.­Tra­fi­ðe­ka­pa­tý­la­cak­ve çe­le­ri­ko­ru­ma­yý­i­ba­det­o­la­rak­al­gý­la­dýk.­Ýn­þa­al­lah sa­de­ce­tram­vay­ça­lý­þa­cak.­Ay­nen­Ýs­tan­bul’da­ki­Ýs­tik­lal­Cad­de­si­gi­bi­o­la­cak.­Si­pa­ri­þi þim­di­den­son­ra­da­bu­nun­i­çin­gay­ret­e­de­ce­ðiz. ver­dik­ya­kýn­da­bek­li­yo­ruz.­­­

yo­ruz.­Bu­ha­va­a­la­ný­nýn­si­vil­ha­va­cý­lý­ða,­ö­zel­ve as­ke­rî­u­çak­la­ra­a­çýl­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz.­O­nun­dý­þýn­da­ Ye­ni­þe­hir­ Ha­va­a­la­ný­nýn­ u­lus­lar­ a­ra­sý­ ve u­zun­ me­sa­fe­li­ u­çuþ­la­ra­ a­çýk­ ol­ma­sý­ ge­re­ki­yor. Za­ten­bir­þe­hir­de­bir­ha­va­a­la­ný­o­la­cak­di­ye­bir þey­yok.­Lon­dra’da­6­a­det­ha­va­a­la­ný­var.­Biz­de de­ol­ma­lý.­Bur­sa­bü­yük­bir­þe­hir.­ n De­mir­yo­lu­ ko­nu­sun­da­ ça­lýþ­ma­la­rý­nýz var­mý? Bur­sa’dan­ge­çe­rek­Os­ma­ne­li-Ban­dýr­ma­a­ra­sý de­mir­yo­lu­ya­pýl­ma­ya­ça­lý­þý­lý­yor.­Bir­an­ev­vel­ça­lýþ­ma­ya­a­lýn­ma­sý­is­te­ni­yor..­Bi­zim­e­sas­prob­le­mi­miz u­la­þým.­Bu­nun­la­il­gi­li­de­ya­tý­rým­la­rý­mýz­sü­rü­yor.­­

Baþkan Recep Altepe bizi sýcak ve yakýn bir ilgiyle karþýladý. Projelerini birer birer anlattý.

n Tren­ ve­ Kör­fez­ bað­lan­tý­sýy­la­ il­gi­li­ son ge­liþ­me­ler­ne­ler­dir? Tren­i­le­il­gi­li­ça­lýþ­ma­la­rý­mer­ke­zî­hü­kü­met­yö­ne­ti­yor.­Bu­nun­ya­nýn­da­biz­ler,­Ýs­tan­bul’la­de­niz bað­lan­tý­sý­nýn­art­ma­sý­ný,­sa­de­ce­fe­ri­bot­se­fer­le­ri de­ðil,­de­niz­o­to­bü­sü­se­fer­le­ri­nin­de­kon­ma­sý­ko­nu­sun­da­ilk­gün­den­fa­a­li­yet­baþ­lat­týk.­De­niz­o­to­büs­se­fer­le­ri­ni­Ý­DO­koy­du.­Þu­an­da­da­se­fer­le­ri­ni art­týr­ma­ya­ba­ký­yo­ruz.­ Ye­ni­bir­ça­lýþ­ma­da,­Ýs­tan­bul­ve­Ýz­mit­a­ra­sý­na ya­pý­la­cak­köp­rü­dür.­Köp­rüy­le­i­ki­ya­ka­bir­bi­ri­ne

bað­lan­mýþ­o­la­cak.­Ý­ha­le­ve­ril­miþ­du­rum­da.­Böy­le­ce­ge­mi­ye­bi­nil­me­den­Ýs­tan­bul’a­ge­çi­le­bi­le­cek. Bur­sa’dan­çý­kan­bir­ki­þi,­bir­bu­çuk­sa­at­te­Ýs­tan­bul’un­A­na­do­lu­ya­ka­sýn­da­o­la­bi­le­cek.­ n Tür­ki­ye’de­ha­va­a­la­ný­na­en­u­zak­o­lan vi­lâ­yet­ Bur­sa.­ Bu­ ko­nu­da­ ne­ dü­þü­nü­yor­su­nuz? Bu­ko­nuy­la­il­gi­li­fa­a­li­yet­te­bu­lu­nu­yo­ruz.­Yu­nu­se­li­ Ha­va­a­la­ný­ tek­rar­ can­lan­dý­rý­la­rak­ ký­sa za­man­ i­çin­de­ sý­kýn­tý­nýn­ gi­de­ri­le­ce­ði­ne­ i­na­ný­-

n Bur­sa’da­yap­tý­ðý­nýz­ilk­ler­ne­ler­dir? Ta­ri­hî­kül­tü­rel­mi­ras­la­il­gi­li­ça­lýþ­ma­la­rý­mý­zý sür­dü­rü­yo­ruz.­Os­man­lý’nýn­ilk­kur­du­ðu­þe­hir Bur­sa’dýr.­Ýlk­6­pa­di­þah­Bur­sa’da­ya­þa­mýþ­týr.­Bu an­lam­da­da­ec­da­dýn­Bur­sa’da­ilk­yap­tý­ðý­ya­pý­lar; han,­ha­mam,­med­re­se,­tek­ke,­þi­fa­ha­ne,­mes­cid gi­bi­ör­nek­le­rin­il­ki­Bur­sa’da­ve­ril­miþ­tir.­Bu­ra­dan da­di­ðer­yer­le­re­ta­þýn­mýþ.­Biz­de­tüm­bu­ka­lan­e­ser­le­ri­o­na­rý­yo­ruz,­res­to­re­e­di­yo­ruz.­Me­se­la­dö­küm­ha­ne­ha­ma­mý­ný­ka­mu­laþ­týr­dýk,­res­to­ras­yo­na baþ­la­ya­ca­ðýz.­Ýl­çe­ler­de­ki­ve­mer­kez­de­ki­e­ser­le­ri Be­le­di­ye’nin­ü­ze­ri­ne­ge­çir­me­ye­gay­ret­e­di­yo­ruz. Res­to­re­e­dip,­a­ya­ða­kal­dýr­mak­is­ti­yo­ruz.­Bu­e­ser­ler­ec­da­dýn­göz­nu­ru­dö­ke­rek,­o­gü­nün­ö­zel­lik­le­ri­ni,­gü­cü­nü­or­ta­ya­koy­mak­i­çin­yap­tý­ðý­e­ser­ler­dir.­Bun­la­rýn­hep­si­ay­rý­bir­de­ðer.­Biz­ler­de­bun­la­rý­ge­le­ce­ðe­ak­tar­mak­is­ti­yo­ruz.­


12

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

ÝLAN

y seri ilânlar n 15 YILLIK Deneyimli þöförüm (SRC2) (SRC4) (psikoteknik) belgelerim, ( C ) sýnýfý ehliyetim var. Özel ve makam þoförlüðü tecrübem var. Türkiye'nin her yerinde çalýþýrým. Ýþe çok ihtiyacým var. (0539) 830 55 00

binada doðalgazlý (kombili) çift balkonlu yerler parke camlar pimapen çelik kapýlý duþakabin amerikan kapýlar. 550 TL Gsm: 0533-482-95-85 n KÝRALIK DAÝRE Aydýnlýkevler- 1. DuraktaAnkara 3+1 Kombili Tel: 0312 296 94 23 Cep: 0535 810 81 11

KÝRALIK DAÝRE

SATILIK DAÝRE

ÝÞ ARIYORUM

n BAÞAKÞEHÝR 1 ETAP'ta

n SATILIK DAÝRE

marketlere cadde ye yakýn bankacýlara memurlara uygun site içinde kiralýk daire yerler laminant parke 1 banyo balkon pimapenli çelik kapýlý doðalgazlý 620.TL Tel: 0212-564-39-33 n SAHÝBÝNDEN PROFÝLO alýþveriþ merkezine 5 dakika mecidiyeköy metro ve metrobüse 15 dakika yürüme mesafesinde kombili asansörlü duþakabinli yeni boyasý yapýlmýþ bakýmlý temiz bol güneþ alan boþ daire 1.000TL Gsm: 0537-249-53-48 n DAÝRE SOKAK içindedir sokaðýn üst cadesinden Sultangazi-Edirnekapý metrosu alt caddesinden eminönü ve taksim otobüsleriri geçmektedir daire ortak kullanýmlý bahçesi ile Yýldýrým Beyazýt parkýna cephelidir pimapen ýsýcam cerceve ve pencereler korkulukludur. 450TL Gsm: 0535-519-14-24 n PAZARÝÇÝNDE 2+1 YENÝ

Mudanya yolu Reno karþýsýnda, Geçit Özdilek ve Korupark arasýnda Fatihsultan Mehmet mah. Merkezi sistem 2+1, 90 m2, 1 banyo, 1 wc, sýfýr kelebek mob. mutfak, otopark, evin içi tamamen yenilenmiþ. Site içinde otopark, kafeterya. 70.000TL. Pazarlýk olabilir. Küçüker Emlak Aracýlýk hizmetleri. Hüseyin Küçüker Cumhuriyet Mah. Gazi Cad. C/Bl. No: 9. Zemin kat. Nilüfer/Bursa Tel: 0(224) 451 64 36 Gsm: (0532) 478 07 49 n PENDÝK KAYNARCA'da 3+1, 130 m2, 10-15 yýllýk binada satýlýk daireler. Krediye uygun olmayan daireler. Arsa tapusundan hisse yoluyla satýlacak olup, güney cepheli, 2 tarafý cadde, yeni yapýlan hastaneye ve merkeze yakýn, yatýrým için kaçýrýlmayacak fýrsat. Gsm: (0535) 362 84 98 n KÜÇÜKÇEKMECE

Yeþilova Mah. Fevzi Çakmak Caddesinde, 115 m2 kullaným alaný doðal gaz kombili çelik kapý alçýpan saten boya- parke 1 geniþ salon, 3 oda, 2 wc , 1 banyo. (araç veya arsa ile kýsmen takas olur) Muðla bölgesinde daire ile takas olur. Dairenin fiyatý: 130.000 TL. Gsm: (0544) 214 02 91 n GÖZDAÐIN'da ÞÝHLÝ'de kelepir hazýr daireler Gsm: 0506 743 28 51 n ALTINTEPE'NÝN EN güzel yerinde krediye uygun 2+1 banyo wc li daireninin içi A dan Z ye komple sýfýrlanmýþ laminat parke kartonpiyer ankastre laminat mutfak saten boya çelik kapý duþakabin panel radyatör diafon sistemi kablo tv adsl telefon pimapenli ve amerikan kapýlýdýr. 168.000.TL Gsm: 0555-255-37-56 n HADIMKÖY KÝPTAÞ konutlarýnda 75 m2 2+1 satýlýk daire peþin 43.000 TL kredinin devri. Fatih Üniversitesine otobüsle 10 dakika mesafededir. Avcýlar 27 km havaalaný 42 km hadýmköy giþeler 11 km. dir Yenibosnadan mavi otobüslerle tek araçla gidiþ geliþ mümkündür. Site güvenliði mevcuttur . 43.000tl Gsm: 0533-617-60-38 n BARLA'da SAHÝBÝNDEN satýlýk 3 katlý müstakil ev ilgilenenler 0(258) 377 46 02 Kemal Karta (0537) 464 41 31 nolu telefondan bilgi alabilirler

Cemil Naseh

'in

vefatýný teessürle öðrendik. Cenâb-ý Allah'ýn kendisine rahmetiyle muamele etmesini diler, kederli ailesi ve yakýnlarý ile mensubu bulunduðu cemaat mensuplarýna baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz.

y TEBRÝK

GEÇMÝÞ OLSUN

Muhterem arkadaþýmýz Dr. Tayyip Aslan Ýle Zehra Hanýmýn

Muhterem aðabeyimiz ve kardeþimiz

Abdurrahman Coþkun, Öznur Coþkun Rananur Coþkun, Ömer Faruk Coþkun ÝZMÝR

VASITA nSATILIK 1997 Model Hyundai Sonata Gsm: (0532) 710 75 58 n1500 MOTOR-2002

ESAS NO

Antakya Ortodoks Cemaati Vakfý eski baþkaný Josef Naseh'in babasý;

ismini verdikleri bir erkek çocuðu dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz.

n TEKÝRDAÐ YENÝÇÝFTLÝK'te sahibinden satýlýk arsalar elektrik suyu hazýr imarlý ifrazlý kat mülkiyetli yerleþim alaný hýzla geliþiyor % 0 faizle hemen tapu teslim her bütçeye uygun ödeme koþullarý ile sizi arsa sahibi yapýyoruz haftanýn 7 günü ücretsiz servisimiz vardýr, görmeden karar vermeyin. 0 212 657 10 84 n ARSADA ÞOK kazandýran kampanya Tekirdað Yeniçiflik Çorlu Misinli Çerkezköy Kapaklý Büyükyoncalýda 18-24-36 ay vadeli imarlý ifrazlý katmülkiyetli, elektrik, suyu hazýr, hemen tapulu. 0 faizli satýlýk arsalar. Tel: 0 (212) 548 66 49 Gsm: (0 532) 340 34 45 n SAHÝBÝNDEN Marmara Ereðli'si Esentepede harika manzaralý arsa Marmara Ereðli'sinde imarlý, ifrazlý, plan-projeli kat irtifaklý, harika deniz manzaralý arsa. Not: Bu arsa E-5'e çok yakýn Yeni Devlet Hastanesine Anadolu Lisesine ve limanýn karþýsýnda. Gsm: (0532) 706 03 62

model Hyundai accent crdý klima-radyo, kaset çalar- dört cam otomatik elektrikli aynalar-hidrolik direksiyon temiz ve bakýmlý takas ve vadeye uygun. Kredi kullanýmýna müsait... 12.250 TL Tel: 0 (212) 555 75 45 www.taskangroup.com nSAHÝBÝNDEN 2003 renault scenýc 1,9 dtý mavi renk, çift açýlýr tavan, 6 adet hava yastýðý, deri döþeme, 8 tuþlu digital klima, mini buzdolabý, arka koltuklar baðýmsýz, 5 baþlýk ve kol dayama yeri, yeni muayeneden geçti.. 20.000 TL. Gsm: (0 535) 823 06 11 n RENO KANGO ÝLK sahibinden hasarsýz masrafsýz 1.5 dci multix multijet klima hava yastýðý çelikjant sýfýr yeni takýlmýþ lastikler yan basamak ve bagaj basamaklarý ve tavan çýtasý aksesuarlýdýr. Ýhtiyaçtan dolayý satýlýktýr. 15.000 TL. Tel: (0532) 635 17 44 Ýþ Tel: 0(372) 252 45 26 n SIFIRDAN FARKSIZ mazda 2 1.3 mid 2008 de yýlýn otomobili seçilen bu küçük aðýrlýklý otomobil güvenlik konfor tarz-stil performans ve yakýt ekonomisi konusunda 47 markaya çalým atmýþ bulunmaktadýr... 6 havayastýgý - klima - abs ebd - eba - cd player - yol bilgisayarý - katlanýr elektrikli aynalar - sis farlarý 22.750TL Gsm: 0554-751-63-63 n SATILIK 3.30ÝA 6 airbag 6lý cd çalar dijital klima hýz sabitleyici araç telefonu home follow

xenon far far yýkama sunroof elektrikli ýsýtmalý ayna elektrikli perde yaðmur sensörü park sensörü uzaktan açýlýr kapanýr camlar ve sunroof drý deri döþeme abs dsc tc otomatik kararan dikiz aynasý 41.000TL Gsm: 0532-739-09-09 n KANGO HUSUSÝ KLÝMALI 2003 kangoo hususi otomobil klimalý hatasýz 0 motor 0 pompa enjektör yeni ön takým 4 amörtisör sýfýr frenler sýfýr en az 3 sene anahtar vurulmaz biniciye ideal süper masrafsýz sahibinden ihtiyaçtan satýlýktýr. 14.550TL Gsm: 0532-613-26 n ACÝL... MAZDA 626 1.6 lpg iþli orta kol konsollu arka cam otomatik konforlu masrafsýz (muayene sigorta egsoz lpg sýzdýrmazlýk raporu yenidir.) masrafsýz binebileceðiniz araç. Ýhtiyaçdan acil satýlýk. 8.000TL Gsm: 0532-563-01-68

ÇEÞÝTLÝ TÝN MÜHENDÝSLÝK Laboratuvar Sektöründe Faaliyet gösteren Firmamýza, aþaðýda belirtilen pozisyonlar için Avrupa Yakasýnda Ýkamet Eden, personeller alýnacaktýr. Pozisyon 1 • Meslek Lisesi veya MY Okullarýndan, • Elektrik Elektronik, Kimya, Gýda, Çevre Bölümlerinden Mezun, • Araç Kullanabilen Bay

Zülfikar Balpetek

'in

baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz.

KONYA YENÝ ASYA OKUYUCULARI

Personeller Pozisyon 2 • Çay, Kahve, Yemek ve Telefonlara bakacak Bayan Personel Ýlgililerin CV'lerini serpil.ata@tin.com.tr 'ye göndermeleri rica olunur. Tin Mühendislik Tel: O (212) 673 09 70 Faks: O (212) 673 09 71 n YENÝBOSNADA DOÐU sanayii ve Altýnyýldýza, Yeþilköy havaalaný ve serbest bölgeye yakýn, üç yol cepheli, kapalý garajlý, çift showroom maðazalý, þirket merkezine, ihracatçý firmalara uygun, cam kaplamalý, asansörlü+yük asansörlü, 6 katlý, 2400 m2 1.sýnýf sýfýr bina, sahibinden kiralýktýr. Ýrtibat Tlf. 0532 214 07 47 - 0212 651 91 92 n FURKAN BALIK MANAV Ýhsan Furkan Savaþ Adres: Aydýnpýnar Cad. Þakuç Köprüsü yaný No: 1. DÜZCE Tel: 0 (380) 524 33 99 n HAREKET SENSÖRLÜ sprey makinesi faydalý model belgesi elimde bulunmaktadýr. Bu makineyi üretmek isteyenlere, belge ücret talep edilmeden verilecektir. 0554 793 05 19 n ELMAS EVDEN eve nakliyat þehir içi-þehirler arasý taþýmacýlýk Telefon: 0 (212) 643 07 91 Cep: (0 532) 342 50 48(0532) 376 37 47 Adres: Siyavuþpaþa Cad. Sünbül Sk. No: 45/7 Bahçelievler ambalajlý, sigortalý, garantili, marangozlu kredi kartý geçerlidir.

depomuz mevcuttur. www.elmasevdeneve.com

AY GM'DEN ARNAVUTKÖY Hadýmköy Boyalýk Mah.de kiralýk depo binasý Ay Gayrimenkul'den Arnavutköy Hadýmköy boyalýk mahallesinde 2500m2 bahçe içinde 800metre yüksekliðe sahip 1280m2 kapalý alaný olan depo binasý komple kiralýktýr. Bina çelik konstrüksiyondan yapýlmýþtýr. Bekçi evi su kuyusu ve sanayi elektiriði mevcuttur. Ýstenilen kira ücreti aylýk/5000 $ dýr. Pazarlýk payý vardýr. Ýrtibat : 0 212 789 60 88 Ýrfan sabit

0 506 531 69 83 Ýrfan turkcell 0 542 768 57 20 Ýrfan turkcell 0 545 643 08 76 Ýrfan avea

ZAYÝ Saðlýk Karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. Oðuzhan Deniz Taþköprü / ÝZMÝR Yeþil Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hediye Ýmen / MERSÝN Beko Casio 398 SR MF AG 8 GE000 50307175 marka model yazarkasanýn ödeme kaydedici cihazlara ait levhasý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. KÜLTÜR DERSHANECÝLÝK LTD. ÞTÝ. 605 038 4018

SÝVAS 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

ÝLAN T.C. ERGANÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN

TAZÝYE

Ahmed Salih

SATILIK ARSA

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

ESAS NO : 2004/161 Esas KARAR NO: 2008/193

: 2008/745 Esas

Davacý TEDAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan davalýlar Güllü Ýnal, Osman Kaygusuz, Zülküf Güneli ve müþterekleri aleyhine mahkememizde açýlan Ergani ilçesi Sesverenpýnar köyü 1 ada, 95 Parsel hakkýnda kamulaþtýrma bedelinin tesbiti ve tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda verilen duruþma ara kararý uyarýnca; Tüm aramalara raðmen bulunamayan ve adresi tespit edilemeyen davalýlar Hacý Mehmet kýzý Rabia Ballý, Hacý Mehmet kýzý Nuray Andiç, Muharrem kýzý Beril Sezgin , Muharrem oðlu Abbas Murat Güney , Hamit kýzý Güllü inal, Rýza oðlu ibrahim Güneli, Hacý Mehmet kýzý Bedia Palaoðlu ve Haci kýzý Perihan Akyüz’ e dava dilekçesi ve duruþma gününün ilan yoluyla tebliðine karar verilmiþ olup, Tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargý iptal veya Adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceðiniz, Bu davada husumeti TEDAÞ Genel Müdürlüðü’ne yöneltmeleri gerektiði, 4650 S.Y. nýn 7. maddesi ile deðiþik 2942 S.Y.nýn 14. maddesi uyarýnca size yapýlan tebligat tarihinden itibaren kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açmanýz halinde dava açtýðýnýzý ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýðýnýzý belgelendirdiðiniz takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmazýn kamulaþtýrma yapacak idare adýna tescil edileceði, Kamulaþtýrma bedelinin adýnýza Ergani Halk Bankasý þubesine yatýrýlacaðý, konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz ve duruþma günü olan 05/03/2010 günü saat 09.35’de mahkememizde hazýr bulunmanýz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz aksi takdirde yargýlamanýn yapýlarak karar verileceði hususu ihtar,dava dilekçesi ve duruþma gününün tebliði yerine geçmek üzere ilan olunur. 01/10/2009

Davacý BOTAÞ Boru Hatlarý ve Taþýma Hatlarý A.Þ vekili tarafýndan davalýlar Asiye Taþkömür ve müþtereklerine karþý açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Sivas Merkez Beþtepe köyü 168 parselde kayýtlý taþýnmazýn tapu kaydýnýn 380,92 m2 ' lik kýsmýnýn tapusunun iptali ile Botaþ Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma AÞ adýna tesciline, Dava konusu Sivas ili Merkez Beþtepe köyü, 168 parsel sayýlý taþýnmazýn 839,44 m2 ' lik kýsmýnda Botaþ Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma AÞ yararýna 3 yýl süre ile geçici irtifak hakký kurulduðunun (aðaç dikmemek, bina vs sabit tesis yapmamak þartýyla) tapuya iþlenmesine, bu konuda Tapu Sicil Müdürlüðüne derhal kroki ekli yazý yazýlmasýna karar verilmiþ olup verilen karar davacý vekili tarafýndan temyiz edilmekle; Davalýlardan Ömer ve Fatma kýzý 1956 d.lu Sivas merkez Beþtepe köyü cilt: 64, hane: 1, bsn: 202'de nüfusuna kayýtlý FATMA BADEM, Ýbrahim ve Emine kýzý 1968 d.lu Sivas Merkez Beþtepe köyü cilt: 64, hane: 15, bsn: 85'de nüfusa kayýtlý FADÝME DOÐAN (KAYNAR ), Ömer ve Esme oðlu 1973 d.lu Sivas ili Ulaþ ilçesi Karaþar köyü cilt: 138, hane: 4, bsn: 106'da nüfusa kayýtlý YUSUF KALKAN, Ömer ve Esme oðlu 1963 d.lu Sivas Ulaþ Karaþar köyü cilt: 138, hane: 4, bsn: 89'da nüfusa kayýtlý MUHSÝN KALKAN, Ömer ve Esme oðlu 1978 d.lu Sivas Ulaþ Karaþar köyü cilt: 138, hane: 4, bsn: 92'de nüfusa kayýtlý EÞREF KALKAN’ýn tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemediðinden temyiz dilekçesini HUMK.nun 509 ve 510. maddeleri gereðince davetiye yerine kaim olmak ilanen teblið olunur. B: 2239

B: 57402 T.C. BEYÞEHÝR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2009/413 TAL Örnek No: 25 T.C. BEYÞEHÝR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2009/413 TALÝMAT

Örnek No: 25

Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 24/02/2010 günü saat 14.00-14.10 arasýnda BEYÞEHÝR/KONYA ÞARKÝKARAAÐAÇ YOLU NO: 29 PENTA OTEL adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 01/03/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 19 Ocak 2010

Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 24/02/2010 günü saat 14.20-14.30 arasýnda BEYÞEHÝR ÞARKÝKARAAÐAÇ YOLU NO: 29 PENTA OTEL adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60 ‘ýna istekli bulunmadýðý takdirde 01/03/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 19/01/2010

B: 5759

B: 5758

ELEMAN ARANIYOR Gazetemizin Abone çalýþmasýný yapacak dinamik, diksiyonu düzgün, Ýstanbul'da ikamet eden bay elemanlar aranýyor.

Maaþ+Yemek+Yol+SSK Müracaat þahsen abone servisine yapýlacaktýr.

y Gülbahar Cad. Günay Sok. No: 4. Güneþli / ÝSTANBUL


13

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

Sayfa Sorumlularý: Zübeyir Ergenekon — Furkan Demir— Muharrem Özel

BÝLÝÞÝM-TEKNOLOJÝ

bilisim@yeniasya.com.tr

Hattýmýz çekmediði durumda nasýl acil arama yapabiliriz? BÝLGE KAPTAN

Ýsimsiz okuyucumuzun sorusu; Hattýmýzýn çekmediði durumlarda acil aramalarý nasýl kullanabiliyoruz? Ce­va­bý­mýz; Aslýnda durum biraz daha farklý. Önemli olan hat takýlý olup olmamasý bile deðil. Telefonlarýmýz zaten doðrudan herhangi bir þebekeye baðlanabilirler. Sim kart takmamýzdaki amaç, bizim, o þebekeden baðlandýðýmýzý göstermek. Telefonumuzdan acil servis numaralarýný aradýðýmýzda herhangi uygun bir að arýyor telefon. Bu, herhangi bir sinyal aldýðý yer olabilir. Aldýðý bu sinyali de doðruca acil servislere iletiyor. Telefonumuz, eðer içinde takýlý olan sim kartýn kendi þebekesini kullanamýyorsa diðer aðlardan ulaþabildiði ilk aða baðlanma isteði gönderiyor. Ýletiþimi saðlayan aðlar için özel bir durum söz

konusu. Durum, acil arama olduðunda aramalarý kabul ediyorlar.Yoksa, bir maðaraya gidip telefonla ararsanýz, sesinizi duyuramazsýnýz.:) Yani, eðer 911 112 gibi numaralar aranýrsa oradaki kontrol mekanizmasý direk olarak telefonun baðlanabileceði herhangi bir þebeke arýyor ve bulduðu zaman acil arama olduðu için þebeke bu isteði kabul ediyor. (Yararlandýðýmýz kaynak;http://wikipedia.org.Yardýmcý olan arkadaþýmýz;Orhan Veli Direk)

Geçen hafta güvenli mail göndermek için yapabileceklerimizden bahsetmiþtik. Devam ediyoruz: Mail adresimizi paylaþýrken; Mail adresimizi internet üzerinden yayýn yapan

bir yerde paylaþacaksak, “@” iþareti yerine, “[at], [et]” gibi ifadeler, “.” yerine “[nokta], [dot]” gibi ifadeler kullanabiliriz. Böylece, belli þeylere tanýmlý mail toplama amaçlý oluþturulmuþ sanal robotlara karþý tedbir alabiliriz. Kullandýðýmýz ifadelerin de sanal robotlarca tanýmlanmýþ olma ihtimaline karþý, mail adreslerimizi bir resim dosyasý haline getirip, öyle paylaþmak da etkili ve basit bir tedbirdir.

Bu da a þý la maz bir engel deðildir lakin en zorudur diyebiliriz. Peki, maillerde bulunan “Cc” ne iþe yarýyor? “Cc” kýsmý, Türkçe mail servislerinde “Bilgi” olarak da görünebilir. Gönderdiðimiz e-postanýn kopyasýný baþka bir kiþiye ya da kiþilere göndereceksek onlarý bilgilendirmek amacýyla e-mail adresleri yazýlýr. Cc kýsmýna adresini yazdýðýnýz kiþiler, maili kime gönderdi-

ðinizi (to/kime kýsmýnda sizin maili kime gönderdiðinizi) ve Cc kýsmýndaki kendileriyle beraber e-mailin gittiði diðer kiþileri de görür. Maili gönderdiðin kiþi de Cc kýsmýndaki mailin gittigi diðer kiþileri, yani kendisine gönderdiðiniz e-mailden kimlerin haberi olduðunu görür.(Genellikle, e-posta içeriði ile 2. dereceden ilgili kiþileri bilgilendirmek, bu maili onlarýn da görmesi içindir). Mynet kullanýcýlarý için açýklama: Mynet kullanýcýlarý göndermek istedikleri emaili hazýrlayýp göndermek için “adres defterimden ekle” dediklerinde çýkan kutudan bu emaili kime To, kime Cc ve kime Bcc ile göndereceklerine karar verip (bu kutuda email listenizde kayýtlý olan her arkadaþýnýzýn emailinin önünde To, Cc ve Bcc seceneklerini iþaretleyebileceðiniz ufak kutucuklar var) ilgili kutuyu iþaretleyip gönderebilirler. Hotmail kullanýcýlarý için açýklama: Hotmail kullanýcýlarý emaili göndermeye hazýr olduklarýnda farenin imlecini önce Bcc de týklasýnlar (farenin imleci Bcc de görünüp kaybolsun) sonrada sað taraftaki kiþi listenizdeki göndermek istediðiniz arkadaþlarýnýzýn email adreslerine týklayýn, her týkladýðýnýz adres

BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ?

BÝLÝÞÝM DÜNYASINDAN KISA KISA n Firefox tarayýsýnýn 3.6 sürümü çýktý. Bu sürümün 3.5.x sürümlerine göre daha hýzlý olduðu ifade ediliyor.70’in üstünde farklý dil desteði veren Firefox ta ra yý cý sý nýn Türkçe sürümünü http://www.mozilla.com/en-US/firefox/upgrade.html ad re sin den in di re bi lir si niz. Ye ni sürümde Tek týklamayla tarayýcýnýn görüntüsünü deðiþtirebilme gibi yeni özellikler de içeriyor. n Google’in mail servisi Gmail, kullanýcýlarý için https protokolünü hizmete sundu. Açýlýmý hyper text transfer protocol secure (Güvenli Köprü Metni Aktarým Protokolü) þeklinde olan bu protokol kullanýldýðý sitelerin/sayfalarýn bilgisayarda önbelleðe alýnmamasýný saðlýyor ve internet kullanýcýlarýna daha güvenli bir seçenek sunuyor. Google Ekibi bu protokolde mail hizmetinin daha yavaþ çalýþacaðýnýn uyarýsýný yapýyor. HTTPS protokolü ile çalýþmak için ayarlar kýsmýndan ilgili seçeneði aktif hale getirmek gerekiyor. n Apple, meþhur Ýphone’lerde varsayýlan arama motoru Google yerine Microsoft’un arama motoru olan Bing’i kullanacak. Bu tercihin altýnda Google’in önlenemeyen büyümesi gösteriliyor. Apple’ýn da uzun süreli bu arama motorunu kullanmayacaðý ve kendi arama motorunu yapmak için kollarý sývadýðý da söylenenler arasýnda. n Apple Boot Camp adlý yazýlýmý güncelleyerek, Windows’un baþarýlý iþletim sistemi 7’nin Mac kul la ný la rýn ca kul la nýl ma sý ný sað la dý.Mac’i tercih eden herkesin MacOS iþletim sistemlerinin hayraný olmadýðý ve dýþ tasarým , uzun pil ömrü gibi nedenlerden dolayý Mac bilgisayarlarý tercih ettiði kaydediliyor.

Bcc ye gidecektir. Yahoo kullanýcýlarý için açýklama: Yahoo email kullanýcýlarý emailini yazarak hazýrlayýp göndermeye hazýr olduðunda, To kýsmýnýn hemen üzerinde görecekleri “Add Cc-Add Bcc” seçeneklerine týklayarak bunla ilgili açýlan kutuya, gönderecekleri email adresini girebilirler. Gmail kullanýcýlarý için açýklama: Gmaili kullanan arkadaþlar email yazmak için Compose (posta oluþtur) dediklerinde Cc ve Bcc yi çok kolay göreceklerdir. Outlook kullanýcýlarý için açýklama: Outlooku yeni yeni kullanmaya baþlayanlar için ufak bir bilgi vereyim. Outlook ayarýný ilk yapýp kullanmaya baþladýðýnýzda sanki outlookta Bcc yokmuþ gibi görünür. Yani posta oluþtur deyip açýlan sayfada emailinizi yazýyorsunuz ama burada Bcc göremiyorsunuz. Bu durumda Görünüm menüsünden “tüm üst bilgi” seçeneðini týklayýn, böylece Bcc meydana çýkacaktýr. Bilge Kaptan’ýn bilgeliði, sormaktan geliyor. Bilmediðini bilmek ve bilen birisine sorabilmek, küçük/büyük ayýrt etmeksizin... Büyük bir erdemdir. Geleceði, bilgeliktir... Sorularýnýzý, bilgekaptan@hakperest.org adresine gönderebilirsiniz.

Pbx nedir?

Bilgisayar kullanýlarak üretim hazýrlýðý yapýlan hemen hemen tüm ticari dergi, gazete, kitap gibi yayýnlarýn sayfa tasarýmlarý ve düzenlemeleri bu programla hazýrlanabilmektedir.

hazýrlanabilmektedir. Web sayfasý tasarýmý konusuna yeni süHazýrlayan: www.muhabbetfedaileri.com rümlerinde (6’dan itibaren) aðýrlýk verilen yazýlým, çokludil (multilanguage) desteðini de OpenType ve Unicode geliþtirmeleriyle artýrmýþtýr. Yine 6. sürümünden itibaren, betik (script) kullanýmý da geliþtirilmiþtir. QuarkXPress, dünyada en çok Üçüncü kiþilerce geliþtirilen birçok getercih edilen ve masaüstü yayýnniþletmeler (extensions) vardýr. cýlýkta endüstri standardý haline Bunlardan en önemlilergelmiþ, Quark Inc. firmasýnýn den biri, tireleme geniþsayfa tasarým programýdýr. letmesidir. Kitap gibi çok QuarkXPress’in Mac OS uzun metinlerde, Türkçe ve Windows ortamlarýnda tireleme geniþletmesi kullanýlkullanýlabilir sürümleri ayrý ayrý dýðýnda, önemli bir iþ kolaylýkla yerine üretilmektedir. getirilmiþ olur. Benzer yazýlým gamýnda yer Bilgisayar ortamý kullanýlarak üretim ha- alan rakibi Adobe firmasýna ait olan InDezýrlýðý yapýlan hemen hemen tüm ticari dergi, sign’dýr. Bundan önceki rakibi de yine Adobe gazete, kitap gibi yayýnlarýn sayfa tasarýmlarý firmasýnýn artýk geliþtirilmesi býrakýlmýþ Pave metin içerik düzenlemeleri bu programla geMaker adlý programýydý.

PROGRAM TANITIMI

QuarkXPress

BAZEN iþyeri kartvizitlerinde telefon numarasýnýn yanýnda, parantez içerisinde PBX yazdýðýný görürüz.Firma içi kullanýlan telefon santrallarýna genel olarak Private Branch Exchange (PBX) denir. PBX’in açýlýmý, Özel Santral (Private Branch eXchange) demektir, yani bir þirket içersinde kullanýlan özel telefon þebekesidir. PBX telefon sistemi kullanýcýlarý, dýþarýya tele fon et mek i çin birkaç tane dýþ telefon hattýný paylaþýr.PBX, müþterinin sahibi olduðu ve yönetimini yaptýðý telefon santralýdýr. Organizasyonun içindeki dahili görüþmeleri ve organizasyonun dýþ dünya ile harici görüþmelerini anahtarlayan ve yönlendiren sistemlerdir. Peki bu neyi saðlýyor? Bir þirketin 10 tane hattý vardýr PBX sayesinde tek numara ile sanki 10 hattýn tek hat üzerinde olur. Bu sayede müþteriler tek numarayý arayarak hat meþgul olsa bile diðer hatta ak ta rýr ve müþ te ri ye ce vap ve ri le rek müþ te ri memnuniyeti saðlanmýþ olur.

BUNLARI UNUTMAYIN! n 23 Mart’ta kadar Bediüzzaman Hazretleri için düzenlenen Yasin okuma kampanyasýna Muhabbetfedaileri.com´un “Hatim Kampanyalarý” bölümünden katýlabilirsiniz...

BÝLÝÞÝM SÖZLÜÐÜ Veri eldiveni: Ýnsan elinin parmaklarýnýn konum ve yönelimlerini algýlayýp, parametrelerini bilgisayara besleyen algýlayýcý eldiven. Veri gevezeliði: Bir veri terminalinin protokol tarafýndan kendisine izin verilen sürenin ötesinde veri göndermesi. Veri Ýletim sistemi: Devreler , modemler ya da baþka aygýtlardan oluþan ve bilginin bir yerden baþka bir yere aktarýlmasýna ya da çevrilmesine imkân veren sistem. Veri konferansý: Farklý konumlardaki kiþisel bilgisayarlar arasýnda etkileþimli veri alýþveriþi yapýlabilmesi ve uygulamalarýn paylaþýmý. Veri konferansýnda tek bir dosyanýn farklý yerlerdeki kullanýcýlar tarafýndan eriþilip deðiþtirilmesi mümkün olmaktadýr. Veri Öbeði: Bir bütün olarak iþlenmesi tasarlanmýþ veriler. Veri tableti: Fare, stilo gibi bir iþaretçi alet ile dokunmaya duyarlý ve üzerinde bir ölçüm ýzgarasý bulunan düz bir yüzeyden oluþan grafik veri giriþ aygýtý. Veri toplama radarý: Bir hedefle ilgili olarak, baþka biz izleme radarýna gerekli konum verilerini saðlama iþlevi olan gözetleme radarý. Veri trafiði: Að üzerinde iletilen ve belirli bir gözlem sürecinde geçen elektronik mesajlar. Veri uçuculuðu: Bellekte depolana verinin belirli bir süre sonunda deðiþime uðramasý ya da bu deðiþimin hýzý.

HTML kodlarý ile resim ekleme Resmi saða hizalamak <img src=”yeniasya.jpg” align=”right”> Eðer her hangi bir hizalama komutu veremzsek resim default ( varsayýlan ) olarak sola dayalý olarak duracaktýr. Resme açýklama eklemek Resme açýklama eklemek için alt etiketini kullanýrýz.

WEB TASARIM DERSLERÝ ABDULCELÝL TOP www.celilcan.com / bilgi@celilcan.com Selamün aleyküm. Web derslerine kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz. Web sayfalarý sadece yazýlardan oluþmaz malumunuz üzere. Grafiklerle sayfalarýmýzý daha zengin ve daha çekici hale getirmeliyiz. Ýþte bu derste öncelikli olarak HTML kodlarýmýzýn içerisine resimleri nasýl gömeceðimizi iþleyeceðiz. Re sim le ri ek le mek i çin ko du muz img src=”yeniasya.jpg” þeklinde kullanýlýr. Týrnak iþaretlerinin arasýna koyacaðýmýz resmin adýný yazarýz. Hemen örneklere geçelim Resim ekliyoruz. Öncelikle yeniasya.jpg þeklinde bir resim ayarlýyoruz. Web dikkat etmemiz gereken yapacaðýmýz sayfa ile resmin ayný klasörde olmasý ayný klasörde olmasa bile yolunu düzgün olarak göstermek. Resim eklenmiþ sayfa örnek kodlarý : <html> <head> <title>Yeni Asya Web Akademisi - Resim

yerleþtirme </title> </head> <body> <p><img src=”yeniasya.jpg”> </body> </html> Eðer koyduðumuz resim images klasörü içinde olsaydý. kodumuz <p><img src=”images/yeniasya.jpg”> þeklinde olacaktý. Resimleri saða sola hizalama ve ortalama Resmi ortalamak <img src=”yeniasya.jpg align=”center”>

Örnek kullaným <img src=”yeniasya.jpg” width=180he ight=150 alt=”Yeni Asya Logosu”> Açýklamayý browserda resmin üzerine mousu getirip bir süre bekleyerek görebilirsiniz. Width ve Height etiketleri ile resmin boyutlarýný ayarlamak Resmin geniþliðini ve boyunu width ve height etiketeleri ile þu þekilde ayarlayabiliriz : “width=180 height=150” Sayfa içinde örnek kullanýmý <img src=”yeniasya.jpg” width=180height=150> Gelecek derste görüþmek üzere, Allah’a emanet olun.

ORTAK bilgisayar kullanýmlarýmýzda ‘bilgi güvenliðini’ saðlamak için yapmamýz gereken bir takým iþler vardýr. Bunlara dikkat etmek son derece önemlidir. n Web sayfalarýndan çýkarken ‘oturumu kapat’ seçeneðini kullanmalýyýz. Tarayýcý penceresi kapatmakla oturumumuzun sonlanmayacaðýný unutmamalýyýz. n Önemli bilgiler girerken izlenmediðinizden emin olun. n Anlýk yazýþma programlarý gibi bir çok sistemde bulunan otomatik oturum açma özelliðini devre dýþý býraktýðýnýza emin olun. n Tarayýcý geçmiþi temizlenmezse ziyaret ettiðimiz sayfalar ve parolalar kayýtlý kalacaktýr. Bunun için ‘tarayýcý geçmiþinin’ temizliðine özen gösterin. n Önemli bilgilerinizin görüntülendiði anlarda bilgisayarýnýzýn baþýndan ayrýlmayýn. n Her ne kadar bunlarý uygulasanýz da ‘keylogger’ gibi tehlikelere karþý korumasýzsýnýz. Bunun için kredi kartý numaranýzý veya diðer mali bilgilerinizi ya da önemli bilgilerinizi ortak bilgisayara hiçbir zaman yazmayýn.


14

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

SPOR

Türk futbolu nereye gidiyor?

HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ

PROFESYONEL LÝGLERDE MÜCADELE EDEN KULÜPLERÝN BÝRÇOÐU BORÇ BATAÐINDAN KURTULMAK ÝÇÝN ÇIKIÞ YOLU ARARKEN, BAZI YÖNETÝCÝLER KULÜBÜN ANAHTARINI TESLÝM EDECEK ÝSÝM DAHÝ BULAMIYOR. TÜRKÝYE pro­fes­yo­nel­fut­bol­lig­le­rin­de­yer­a­lan bir­çok­ku­lüp­mad­di­sý­kýn­tý­lar­la­bo­ðu­þur­ken,­ki­mi­si­pa­ra­sýz­lýk­tan­sa­ha­sýn­da­ki­ma­ça­çý­ka­mý­yor, ba­zý­la­rý­na­i­se­yö­ne­ti­ci­bu­lu­na­mý­yor.­Turk­cell­Sü­per­Lig'in­de­ðe­ri­her­ge­çen­se­zon­ar­tar­ken,­ö­zel­lik­le­Fut­bol­Fe­de­ras­yo­nu'nun­''Med­ya­Hak­la­rý­Ý­ha­le­si''nin­ar­dýn­dan­ku­lüp­le­rin­ya­yýn­ge­lir­le­rin­de dik­ka­te­de­ðer­ar­týþ­ya­þan­dý.­Turk­cell­Sü­per­Lig, ya­yýn­ge­lir­le­rin­de­Av­ru­pa'nýn­ha­tý­rý­sa­yý­lýr­ilk­5­li­gi­a­ra­sý­na­gir­me­yi­ba­þar­dý.­Pro­fes­yo­nel­lig­le­rin ''sü­per''in­de­ki­de­ðer­ar­tý­þý­na­kar­þý­lýk,­TFF­2.­ve TFF­3.­Lig'de­ki­ku­lüp­ler­i­se­ta­kým­la­rýn­gi­der­le­ri­ni

kar­þý­la­mak­ta­zor­la­ný­yor.­Bank­As­ya­1.­Lig,­TFF 2.­Lig­ve­TFF­3.­Lig'de­yer­a­lan­bir­çok­ta­kým,­son yýl­lar­da­ku­lü­be­ge­lir­kay­na­ðý­bul­mak­ta­zor­la­ný­yor.­Ku­lüp­le­rin­en­bü­yük­ge­lir­le­ri­a­ra­sýn­da­''Ýd­da­a''­ka­tý­lým­pay­la­rý­ol­ma­sý­na­kar­þý­lýk,­bir­çok­ku­lü­bün­büt­çe­sin­den­da­ha­bü­yük­ra­kam­lar­da­si­gor­ta,­ver­gi,­tem­lik,­trans­fer­ve­tes­cil­den­o­lu­þan bor­cu­bu­lu­nu­yor.­Lig­ler­de­ba­zý­ku­lüp­ler­trans­fer et­ti­ði­fut­bol­cu­la­ra­Fut­bol­Fe­de­ras­yo­nu'na­o­lan bor­cu­ne­de­niy­le­li­sans­çý­ka­ra­mý­yor. Bir­dö­nem­Sü­per­Lig'de­mü­ca­de­le­e­den­ve Türk­fut­bo­lu­na­Ha­kan­Þü­kür,­Tun­cay­Þan­lý,­O­-

ðuz­Çe­tin­gi­bi­i­sim­le­ri­ka­zan­dý­ra­rak­''fut­bol­cu fab­ri­ka­sý''­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lan­Sa­kar­yas­por,­8. Cum­hur­baþ­ka­ný­Tur­gut­Ö­zal'ýn­des­te­ði­ni­gö­ren Ma­lat­yas­por,­sa­na­yi­nin­kal­bin­de­ki­Ko­ca­e­lis­por gi­bi­ta­kým­lar,­bu­gün­borç­la­rýn­dan­kur­tul­ma­nýn yol­la­rý­ný­a­rý­yor.­TFF­2.­Lig­1.­Klas­man­Gru­bu­ta­kým­la­rýn­dan­Sa­kar­yas­por,­yak­la­þýk­20­mil­yon­li­ra­lýk­bor­cuy­la­''çýk­maz­la­rý''­oy­nar­ken,­TFF­2.­Lig 4.­Klas­man­Gru­bu­e­kip­le­rin­den­Ma­lat­yas­por­i­se 30­mil­yon­li­ra­lýk­bor­cuy­la­a­de­ta­kal­dý­rýl­ma­yý bek­le­yen­bir­''ce­na­ze''­gi­bi­or­ta­da­du­ru­yor. Son­o­la­rak­2.­Lig­4.­Klas­man­Gru­bu'nda­mü­-

ca­de­le­e­den­Mar­dins­por,­ya­pý­lan­kon­gre­de­ta­lip çýk­ma­ma­sý­ü­ze­ri­ne­kay­yu­ma­ka­lýr­ken,­ku­lü­bün yak­la­þýk­bir­mil­yon­li­ra­lýk­bor­cu­bu­lu­nu­yor.­Ö­te yan­dan­yak­la­þýk­10­mil­yon­li­ra­bor­cu­bu­lu­nan TFF­2.­Lig­3.­Klas­man­Gru­bu'nda­yer­a­lan­Er­zu­rums­por,­ma­li­sý­kýn­tý­la­rý­ne­de­niy­le­ge­çen­haf­ta dep­las­man­da­ki­Pur­sak­lars­por­ma­çý­na­gi­de­mez­ken,­dün­de­sa­ha­sýn­da­ki­Kars­spor­ma­çý­na­çýk­ma­dý.­Ko­ca­e­lis­por­15­mil­yon­li­ra­lýk­bor­cuy­la­li­ge­tu­tun­ma­mü­ca­de­le­si­ve­rir­ken,­Or­dus­por,­Mer­sin Ýd­man­yur­du­ve­Kon­yas­por­gi­bi­ta­kým­lar­da­borç­la­ra­çö­züm­a­ra­yan­ta­kým­lar­a­ra­sýn­da­gö­rü­lü­yor.

DEPLASMANLARDAN GALÝBÝYETLE AYRILMALIYIZ

Semih 105 gün sonra aðlarý sarstý FENERBAHÇE'NÝN SÝVASSPOR'U 5-1 YENDÝÐÝ MAÇTA 2 GOL ATARAK PATLAMA YAPAN SEMÝH ÞENTÜRK, "105 GÜN SONRA GOLLE TANIÞTIM MUTLU OLDUM. GOL ATMAK ÇOK GÜZEL BÝR DUYGU" DÝYE KONUÞTU.

SÝVASSPOR karþýsýnda­2­gole­imza­ata­Semih­Þentürk,­takýmdaki eksiklikleri­hissettirmeme­düþüncesiyle­oynadýklarýný­söyledi. Semih,­"Sivas'a­eksiklerle­gelmiþtik­ama­sonuçta­kalan­oyuncular; bizler,­Fenerbahçe'nin­oyuncusuyuz­ve­eksikliði­hissettirmemiz gerekiyordu.­Maçýn­genelinde­iyi­olan­taraf­bizdik.­Ýlk­yarýdaki­­fýrsatlarý­deðerlendirseydik,­oyunu­baþtan­koparýrdýk.­Devre­arasý hocamýzýn­verdiði­taktiklerle­ikinci­yarýda­güzel­goller­bulup,­3 puanla­ayrýldýk.­Gol­atmak­mutluluk­verici­tabii.­105­gün­sonra golle­tanýþtým,­mutlu­oldum.­Ýlk­golde­Selçuk­iyi­bir­pas­verdi.­Ýkinci­golden­önce­Deniz­aðabeyle­göz­göze­geldik.­Çok­güzel­bir­pas attý­ve­o­pasý­deðerlendirdim.­Ligin­ikinci­yarýsýnda­az­deplasmanýmýz­var.­Deplasman­maçlarýndan­galibiyetle­ayrýlmalýyýz"­dedi.

UÐUR BORAL: HERKES BENA YARDIMCI OLDU SÝVASSPOR önünde­baþarýlý­futbolunu­attýðý­2­golle­süsleyen­Uður Boral,­oynamadýðý­dönemlerde­üzüldüðü,­kýzdýðý,­hatta­küstüðü zamanlar­olduðunu;­bu­dönemlerde­arkadaþlarýnýn,­yöneticilerinin ve­baþkan­Aziz­Yýldýrým'ýn­kendisine­yardýmcý­olduðunu­söyledi. Attýðý­gollerden­sonra­maçý­tribünden­izleyen­oda­arkadaþý­Emre Belözoðlu'na­selam­verdiðini­ve­Emre­ile­çok­iyi­bir­arkadaþlýðý bulunduðunu­söyleyen­Uður­Boral,­"Emre­ile­ayný­odada­kalýyoruz. Onunla­futbol­adýna,­takým­adýna,­hayat­adýna­uzun­uzun­konuþuyoruz.­Emre­banal,­basit­bir­insan­deðil.­Saðlýklý­düþünceleri­kafa­yapýma­da­uyuyor.­Aramýzda­güzel­muhabbetler­geçiyor"­diye­konuþtu. Oynamadýðý­zamanlar­üzüldüðünü­belirten­Uður­Boral,­"Þimdi­ben burada­'Oynamasam­da­çalýþmaya­devam­ettim,­çalýþtým­ve­2­de­gol attým'­gibi­kliþe­laflar­söylersem,­yalan­söylemiþ­olurum.­Üzüldüðüm, kýzdýðým,­küstüðüm­zamanlar­oldu.­Ama­bir­þekilde­aileniz­ve sevdiðiniz­oyuncular­için­devam­etmelisiniz"­diye­konuþtu.

Kewell'dan Arda'ya tavsiye

YORUM / Efe Kýrmýzý

lir­te­rek,­bu­nu­söy­le­me­si­nin­ta­raf­tar­lar­a­çý­sýn­dan­teh­li­ke­li­bir­ko­nu­ol­du­ðu­yo­lun­da­es­pri­yap­tý.­Ar­da'nýn,­ka­ri­ye­ri­nin­dö­nüm­nok­ta­sý­o­la­bi­le­cek­dö­nem­le­rin­den bi­ri­ni­ya­þa­dý­ðý­ný­an­la­tan­Ke­well,­''An­cak­þu­nu­söy­le­mem­ge­re­ki­yor;­e­ðer­ken­di­ni­zi­en­­i­yi­ler­le­ký­yas­la­mak is­ti­yor­sa­nýz,­en­i­yi­ler­a­ra­sýn­da­ol­mak­is­ti­yor­sa­nýz,­o­ra­la­ra­­git­me­niz­ge­re­ki­yor.­Ýn­gil­te­re,­Ýs­pan­ya­ya­da­Ý­tal­ya'da­ken­di­ni­ze­þans­ta­ný­ma­nýz­­ge­re­ki­yor''­di­ye­rek­do­lay­lý­tav­si­ye­de­bu­lun­du. TÜRKÝYE'DE FUTBOL KÝÞÝSEL Ke­well,­Lu­cas­Ne­ill'in­en­i­yi­ar­ka­daþ­la­rýn­dan­bi­ri­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­de­rek, ''Bu­ra­ya­gel­me­si­ne­çok­se­vin­dim.­Be­ni­a­ra­dý­ðýn­da­da­bu­ra­ya­gel­me­si­nin ha­ri­ka­o­la­ca­ðý­ný­söy­le­miþ­tim.­E­mi­nim­ta­ký­ma­da­çok­ya­rar­lý­o­la­cak­týr. Za­ten­ka­ri­ye­ri­bo­yun­ca­ka­li­te­si­ni is­pat­et­miþ,­tec­rü­be­li­bir­sa­vun­ma­cý.­Çok­yön­lü­bir­fut­bol­cu'' di­ye­ko­nuþ­tu.­Tür­ki­ye'de­fut­bo­lun­pro­fes­yo­nel­yö­nü­nün bu­lun­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­A­vus­tral­ya­lý­yýl­dýz,­an­cak­fut­bo­lun­bu­ra­da­bi­raz­da­ha­ki­þi­sel­al­gý­lan­dý­ðý­ný­belirtti.

K

T

TOPLU SONUÇLAR Gençlerbirliði - Ankaraspor : 3 - 0 (Hükmen) Antalyaspor - Beþiktaþ :0-1 Ýstanbul Büyükþehir Bld. - Kasýmpaþa :4-2 Diyarbakýrspor - Trabzonspor :1-2 Gaziantepspor - Kayserispor :0-1 Manisaspor - Ankaragücü :0-0 Bursaspor - Eskiþehirspor :3-1 Sivasspor - Fenerbahçe :1-5 Denizlispor - Galatasaray :1-2

HAFTANIN KARMASI

Hidayet Türkoðlu çenesine aldýðý dirsek yüzünden maça devam edemedi.

Hidayet Türkoðlu hastanelik oldu nNBA'DE Toronto­Raptors'ýn­sahasýnda­Indiana­Pacers'ý­117102­ yendiði­ maçta,­ milli­ basketbolcu­ Hidayet­ Türkoðlu, yüzüne­aldýðý­dirsek­darbesi­nedeniyle­1­dakika­sonra­oyundan çýktý.­Air­Canada­Center'daki­maça­ilk­5'te­baþlayan­Türkoðlu, daha­ maçýn­ birinci­ dakikasýnda­ rakip­ takým­ oyuncusu­ Mike Dunleavy'nin­ dirsek­ darbesiyle­ oyundan­ çýktý.­ Tedbir­ amaçlý hastaneye­ kaldýrýlan­ milli­ basketbolcunun­ sað­ göz­ çukurunda çatlak­olduðu­ve­bir­süre­maskeyle­oynayacaðý­belirtildi.

Süleymanou (Kayseri), Ali Tandoðan (Bursa), Ýbrahim Toraman (Beþiktaþ), Koray (Ankaragücü), Ozan (Bursa), Ýskender (Ýstanbul Büyükþehir), Engin (Trabzon), Arda Turan (Galatasaray), Semih (Fenerbahçe), Makukula (Kayseri), Uður Boral (Fenerbahçe).

HAFTANIN FUTBOLCUSU

Semih (Fenerbahçe) HAFTANIN HAKEMÝ

Bünyamin Gezer (Bursaspor - Eskiþehirspor)

Ziraat Kupasýnda hakemler açýklandý nZý­ra­at­Tür­ki­ye­Ku­pa­sý­Çey­rek­Fi­nal­ilk­maç­la­rýn­da­gö­rev­ya­pa­cak ha­kem­ler­a­çýk­lan­dý.­Mer­kez­Ha­kem­Ku­ru­lu­ta­ra­fýn­dan­a­çýk­la­nan­ve 3-4­Þu­bat­ta­rih­le­rin­de­oy­na­na­cak­çey­rek­fi­nal­meç­la­rýn­da­gö­rev­ya­pa­cak­ha­kem­ler­þöy­le:­3 Þubat Çarþamba: 17.00­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir Be­le­di­ye­si-Trab­zons­por:­Öz­gür­Yan­ka­ya­20.00­An­tal­yas­por-Ga­la­ta­sa­ray:­Bü­lent­Yýl­dý­rým.­4 Þubat Perþembe: 17.00­Ma­ni­sas­por-De­niz­lis­por:­Fý­rat­Ay­dý­nus,­20.00­Fe­ner­bah­çe-Bur­sas­por:­Hü­se­yin­Gö­çek.

Demirören: Birlikte zorluklarý aþacaðýz

Kayserispor'un Makukula’sý var fut­bol­cu­la­rýn­zir­ve­ye­oy­na­ma­nýn­ver­di­ði­öz­gü­ven­le­zor­luk­de­re­ce­si­hay­li­yük­sek­o­lan­bir­dep­las­man­da­ma­çý­ko­par­dýk­la­rý­ný­gör­dük.­Can­ge­le­oy­na­dý­ðý­gü­zel­o­yu­nu­nu­yi­ne­a­sist­le­süs­le­me­si­ni­bil­di.­Or­ta­sa­ha­da­ra­ki­be­bas­ký­ku­ru­lup­to­pa­ha­ki­mi­yet­sað­lan­dý­ðýn­da­Kay­se­ris­por'u­or­ga­ni­ze­gö­re­bi­li­yo­ruz.­Bu­maç­ta­da­to­pun­Kay­se­ris­por'da­ol­du­ðu za­man­lar­Gazian­tep­ta­ký­mý­ol­duk­ça­zor­an­lar­ya­þa­dý.­Ga­zi­an­tep­kar­þý­sýn­da­Kay­se­ris­por'un­en­ö­nem­li­ar­tý­sý­ka­le­ci­So­u­ley­ma­no­u'un­Af­ri­ka­ku­pa­sýn­dan­dö­ne­rek­ma­ça­ye­tiþ­me­si­ol­du.­Kay­se­ris­por ka­le­si­ne­tek­rar­gü­ven­gel­miþ­ol­du.­Haf­ta­ya­Kay­se­ri­Ka­dir­Has'da­Ga­la­ta­say'ý­a­ðýr­la­ya­cak.­Cim­bom kar­þý­sýn­da­a­lý­na­cak­bir­ga­li­bi­yet­zir­ve­ya­rý­þý­i­çin çok­ö­nem­li.­Ta­raf­tar­des­te­ði­ni­ar­ka­sý­na­a­la­cak­bir Kay­se­ris­por­bu­maç­tan­yü­zü­nün­a­kýy­la­çý­ka­bi­lir. Te­men­ni­miz­bu­ö­nem­li­ma­çýn­ön­ce­sin­de­ta­lih­siz­lik­le­rin­Kay­se­ris­por'dan­u­zak­dur­ma­sý­yö­nün­de.

urkcell Süper Lig'de 19. hafta maçlarý tamamlanýrken, Sivasspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe, liderliðini sürdürdü. Ligin 19. haftasýnýn son maçýnda, Galatasaray, Denizlispor'u deplasmanda 2-1 yendi. Sarý-kýrmýzýlýlar, 19. dakikada Arda'nýn attýðý golle 1-0 öne geçerken, Denizlispor 54. dakikada Engin'in attýðý golle skoru 1-1 yaptý. Galatasaray'ýn yeni transferi Jo, maçýn 61. dakikasýnda attýðý golle yeni takýmýný galibiyete götüren isim oldu. Sivasspor ile gündüz deplasmanda yaptýðý maçý 5-1 kazanan Fenerbahçe'nin golleri, 30 ve 55. dakikalarda Semih'ten, 66 ve 70. dakikalarda Uður Boral'dan, 84. dakikada da Gökhan Gönül'den geldi. Ev sahibi Sivasspor'un tek golünü ise 37. dakikada Mehmet Yýldýz kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla 43 puanla ligdeki liderliðini sürdürdü, 1 puan geride yer alan Galatasaray ikinci, Eskiþehirspor'u sahasýnda 3-1 yenen ve 1 maç eksiði bulunan Bursaspor da 38 puanla üçüncü sýrada yer aldý. Beþiktaþ deplasmanda Antalyaspor'u 1-0, Trabzonspor ise Diyarbakýrspor'u 2-1 yenerek zirve yarýþýný sürdürdü. Gaziantepspor, konuk ettiði Kayserispor'a tek golle 1 - 0 yenilirken sýkýntýlý bölgeden uzaklaþamadý. Diðer karþýlaþmasýnda ise Manisaspor, ara transfer döneminin hýzlý ekibi Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadrele golsüz berabere tamamlandý. Oynanan 8 karþýlaþmada toplam 24 gol atýlýrken, 2 maçta ev sahibi takým sahadan galibiyetle ayrýldý. 5 deplasman takýmý sahadan 3 puanla ayrýlýrken, 1 karþýlaþma da ise takýmlar birbirlerine üstünlük saðlayamadý.

GOL krallýðý yarýþýnda, Kayserisporlu Makukula, 15 golle liderliðini sürdürüyor. Bu futbolcuyu 9'ar golle Galatasaraylý Kewell ve Gaziantepsporlu Souza izliyor. 8'er gol atan futbolcular ise Trabzonsporlu Colman ve Fenerbahçeli Güiza. Fenerbahçeli Alex, Beþiktaþlý Bobo, Kasýmpaþalý Moritz ve Galatasaraylý Nonda'nýn da 7'þer golü bulunuyor.

efekirmizi@gmail.com

ay­se­ris­por­zor­bir­dep­las­man­o­lan­Ga­zi­an­tep'te­ga­lip­ge­le­rek­zir­ve­ya­rý­þýn­da­id­di­a­lý­ol­du­ðu­nu­gös­ter­miþ­ol­du.Ma­çýn­ön­ce­sin­de bir­çok­ta­lih­siz­lik­ler­ya­þan­ma­sý­na­rað­men­bu­ga­li­bi­yet­u­mut­ve­ri­ciy­di.­Midd­les­bro­ugh'dan­trans­fer e­di­len­Shawky'nin­an­tre­man­da­sa­kat­la­na­rak­maç­kad­ro­sun­dan­çý­ka­rýl­ma­sý­bü­yük­han­di­kap­tý.­Mý­sýr­lý'yý­geç­ti­ði­miz­haf­ta­Gen­çer­bir­li­ði­kar­þý­sýn­da­ilk de­fa­iz­le­miþ­ve­o­lum­lu­not­ver­miþ­tik.­Maç­tan­ön­ce­To­lu­nay­Kaf­kas­To­le­do'nun­sa­kat­lý­ðý­nýn­u­za­dý­ðý­ný­hat­ta­fut­bol­ha­ya­tý­nýn­bi­te­bi­le­ce­ði­ni­a­çýk­la­ma­sý­sa­rý­kýr­mý­zý­lý­lar­i­çin­ay­rý­bir­ta­lih­siz­lik­ti.­Gol ma­ki­na­sý­Ma­ku­ku­la­at­tý­ðý­gol­le­a­de­ta­ge­mi­si­ni kur­ta­ran­kap­tan­ol­du.­Ha­týr­lar­sa­nýz­U­E­FA'nýn man­þet­ten­du­yur­du­ðu­ha­ber­de­de­Ma­ka­ku­la'nýn gol­cü­lü­ðü­ö­vül­müþ,­Por­te­kiz­mil­li­ta­ký­mý­na­göz kýrp­tý­ðý­ya­zýl­mýþ­tý.­Ga­zi­an­tep­ma­çý­nýn­ge­nel­de­ðer­len­dir­me­si­ni­ya­pa­cak­o­lur­sak;­Kay­se­ris­por'lu

Zirve yarýþýnda fire veren yok

GOL KRALLIÐI

GALATASARAY'IN AVUSTRALYALI YILDIZI HARRY KEWELL, FUTBOL HAYATINI AVRUPA'DA SÜRDÜDRMEK ÝSTEYEN ARDA TURAN'A TAVSÝYELERDE BULUNARAK, ''KENDÝNÝZÝ EN ÝYÝLERLE KIYASLAMAK ÝSTÝYORSANIZ, EN ÝYÝLER ARASINDA OLMAK ÝSTÝYORSANIZ, ÝNGÝLTERE, ÝSPANYA VE ÝTALYA'DA KENDÝNÝZE ÞANS TANIMALISINIZ'' DEDÝ. GALATASARAY'IN A­vus­tral­ya­lý­ fut­bol­cu­su­ Harry Ke­well,­ Ga­la­ta­sa­ray'ýn­ ken­di­si­ i­çin­ a­de­ta­ ye­ni­den bir­do­ðuþ­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ke­well,­Fut­bol­Fe­de­ras­yo­nu'nun­ya­yýn­or­ga­nýn­da­yer­a­lan­rö­por­ta­jýn­da,­ Tür­ki­ye'ye­ gel­me­den­ ön­ce­ ba­zý­ çe­kin­ce­le­ri­nin ol­du­ðu­nu­ be­lir­te­rek,­ ''Hat­ta­ me­na­je­rim­ ­ ilk­ tek­li­fi söy­le­di­ðin­de­ çe­kin­miþ­tim­ an­cak­ Ga­la­ta­sa­ray­ be­nim­le­þart­sýz­il­gi­len­di­ve­a­i­lem­le­de­ko­nu­þa­rak bu­ra­ya­gel­me­nin­doð­ru­o­la­ca­ðý­na­ka­rar­ver­dik.­ Gel­di­ðim­de­ ha­va­li­ma­nýn­da­ muh­te­þem­bir­ka­la­ba­lýk­var­dý.­Ýlk­his­set­tik­le­rim bu­ du­ru­mun­ fan­tas­tik­ ol­ma­sý­ ve­ be­ni po­zi­tif­ an­lam­da­ çok­ sars­ma­sýy­dý.­ Çok ke­yif­ al­dý­ðý­mý­ söy­le­me­li­yim.­ Tür­ki­ye'de­ol­du­ðum­ilk­gün­den­bu­ya­na­za­ten­her­þey­den­çok­ke­yif­a­lý­yo­rum.­Bu yo­ðun­ kar­þý­la­ma­ þek­li­ ve­ di­ðer­ hiç­bir bir­ ko­nu­da,­ hiç­bir­ þi­ka­ye­tim­ yok.­ Be­nim­i­çin­a­de­ta­ye­ni­den­bir­do­ðuþ­ol­du. On­la­rýn­bu­sev­gi­si­siz­de­bü­yük­bir­þevk ya­pý­yor''­di­ye­ko­nuþ­tu. EN ÝYÝ OLMAK ÝSTÝYORSAN.. A­vus­tral­ya­lý­fut­bol­cu,­Ar­da'nýn yurt­dý­þý­na­gi­dip­git­me­me­si­i­le­il­gi­li­fik­ri­ni­be­lirt­me­ye­ce­ði­ni­be­-

Fenerbahçe, ikinci yarýda attýðý gollerle Sivasspor'u farklý maðlup etti.

Beþiktaþ'ta baþkanlýðýa 3. defa seçilme baþarýsý gösteren Yýldýrým Demirören 4 bin 506 oy alýrken, rakibi Murat Aksu 2 bin 837 oyda kaldý.

BEÞÝKTAÞ'TA Yýldýrým­Demirören­3.­defa baþkanlýða­seçildi.­Akatlar­BJK­Cola­Turka Arene'da­yapýlan­Olaðan­Seçimli­Genel Kurul­ toplantýsýnda­ mevcut­ baþkan Demirören,­4506­oy­alarak­üçüncü­kez Beþiktaþ­Kulubü­Baþkaný­oldu.­Diðer baþkan­adayý­Murat­Aksu­ise­2837­oy­aldý. De­mi­rö­ren,­ca­mi­a­yý­bir­lik­be­ra­ber­li­ðe­da­vet­e­de­rek,­zor­luk­la­rý­bir­lik­te­a­þa­cak­la­rý­ný söy­le­di.­De­mi­rö­ren,­''Be­þik­taþ,­ta­ri­hin­de çok­ö­nem­li­bir­vi­ra­jý­geç­ti.­Bu­gün­ba­na­oy ve­ren­ver­me­yen­her­ke­se­te­þek­kür­e­di­yo­rum.­Gü­ven­ta­ze­le­di­ler.­Ar­týk­tek­bir­gö­rev­kal­dý;­se­çi­len­baþ­ka­nýn,­yö­ne­tim­ku­ru­lu­nun­­ar­ka­sýn­da­bir­leþ­mek.­Biz­ler­her­ke­si da­vet­e­di­yo­ruz,­bir­lik­te­zor­luk­la­rý­­a­þa­ca­ðý­mý­za­i­na­ný­yo­ruz''­di­ye­ko­nuþ­tu.

HAFTANIN TAKIMI

FENERBAHÇE 20. HAFTANIN PROGRAMI 5 Þubat Cuma: 20.00 Beþiktaþ-Gençlerbirliði. 6 Þubat Cumartesi: Eskiþehirspor-Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor, Kayserispor-Galatasaray. 7 Þubat Pazar: Kasýmpaþa-Antalyaspor, SivassporDenizlispor, Ankaragücü-Bursaspor, Trabzonspor-Manisaspor, Fenerbahçe-Diyarbakýrspor.

PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. FENERBAHÇE 2. GALATASARAY 3. BURSASPOR 4. KAYSERÝSPOR 5. BEÞÝKTAÞ 6. TRABZONSPOR 7. GENÇLERBÝRLÝÐÝ 8. ÝSTANBUL BÞ. BLD. 9. ESKÝÞEHÝRSPOR 10. ANTALYASPOR 11. GAZÝANTEPSPOR 12. KASIMPAÞA 13. ANKARAGÜCÜ 14. MANÝSASPOR 15. DÝYARBAKIRSPOR 16. SÝVASSPOR 17. DENÝZLÝSPOR 18. ANKARASPOR

O

G

B M A

Y

Av P

19 19 18 19 18 19 19 18 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19

14 13 12 11 10 10 8 8 7 8 6 5 4 4 4 5 1 0

1 3 2 5 5 3 6 5 7 3 6 5 7 7 7 2 4 0

19 22 18 14 10 23 18 27 19 22 22 32 25 20 27 37 33 57

20 17 19 16 11 12 9 -2 4 5 0 -4 -3 -4 -9 -14 -20 -57

4 3 4 3 3 6 5 5 5 8 7 8 8 8 8 12 14 19

39 39 37 30 21 35 27 25 23 27 22 28 22 16 18 23 13 0

43 42 38 38 35 33 30 29 28 27 24 20 19 19 19 17 7 0


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 2 ÞUBAT 2010 SALI

AÝLE

Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

Kepçe kulak, çocuðun psikolojisini bozuyor DOÇ. DR. ÝBRAHÝM AÞKAR, OKUL ÇAÐINDAKÝ ÇOCUKLARIN ALAY KONUSU OLMASINA YOL AÇAN KEPÇE KULAK TABÝR EDÝLEN ÞEKÝL BOZUKLUÐUNUN ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝSÝNÝ OLUMSUZ ETKÝLEDÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. ÖZELLÝKLE o­kul­ça­ðýn­da­ki­ço­cuk­la­rýn­a­lay­ko­nu­su­ol­ma­sý­na­yol­a­çan­Kep­çe­Ku­lak­(Yel­ken Ku­lak)­ta­bir­e­di­len­þe­kil­bo­zuk­lu­ðu­nun­a­me­li­yat­la­dü­zel­ti­le­bil­di­ði­ni­söy­le­yen­Doç.­Dr.­Ýb­ra­him Aþ­kar,­“Kep­çe­ku­lak­þe­kil­bo­zuk­lu­ðu­ço­cuk­la­rýn psi­ko­lo­ji­si­ni­o­lum­suz­et­ki­le­mek­te­dir”­de­di. Ku­lak­la­il­gi­li­es­te­tik­gi­ri­þim­le­rin­en­sýk­ya­pý­la­ný­kep­çe­ku­lak­a­me­li­yat­la­rý­ve­kü­çült­me­a­me­li­yat­la­rý­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­yen­ Doç.­ Dr.­ Ýb­ra­him Aþ­kar,­di­ðer­bir­ku­lak­es­te­ti­ði­nin­i­se­kü­pe­de­lik­le­ri­nin­ yýr­týl­ma­sý­ ol­du­ðu­nu­ be­lirt­ti.­ Ku­la­ðýn ol­du­ðun­dan­ faz­la­ ö­ne­ kýv­rýk­ ol­ma­sý­na­ kep­çe ku­lak­ (yel­ken­ ku­lak)­ o­luþ­tu­ðu­nu­ ve­ ku­lak­ kýv­rým­la­rý­nýn­ tam­ ge­li­þe­me­me­si­ so­nu­cu­ or­ta­ya çýk­tý­ðý­ný­ be­lir­ten­ Aþ­kar,­ “Da­ha­ çok­ er­kek­ has­ta­lar­ta­ra­fýn­dan­ta­lep­e­di­len­kep­çe­ku­lak­a­me­li­ya­tý­an­cak­5-6­yaþ­son­ra­sý­ya­pýl­ma­sý­uy­gun­dur. Zi­ra­bu­ya­þa­ka­dar­ku­lak­ge­liþ­me­si­ta­mam­la­na­cak­týr.­Za­ten­has­ta­lar­o­kul­ça­ðýn­da­a­lay­ko­nu­su ol­du­ðu­ i­çin­ bu­ yaþ­lar­da­ dok­to­ra­ gel­mek­te­dir. Kep­çe­ku­lak­be­bek­lik­ça­ðýn­da­tes­pit­e­di­lir­se,­e­las­tik­ ban­daj­ uy­gu­la­ma­sý­ ye­ter­li­dir.­ Teh­li­ke­li risk­le­ri­o­lan­a­me­li­yat­de­ðil­dir.­Ay­rý­ca­her­yaþ­ta ku­lak­ es­te­tik­ a­me­li­ya­tý­ ya­pý­la­bi­lir.­ Ço­cu­ðu­nuz bu­ du­rum­dan­ þi­kâ­yet­çiy­se,­ i­ler­de­ cid­dî­ psi­ko­lo­jik­ so­run­lar­la­ kar­þý­ kar­þý­ya­ ka­la­bi­lir­si­niz.­ Di­ðer­ta­raf­tan­ço­cuk­bu­a­me­li­ya­tý­ve­de­ði­þi­mi­is­te­mi­yor­sa,­a­me­li­yat­i­çin­zor­lan­ma­ma­lý­dýr.­Ku­lak­kep­çe­si­nin­ký­kýr­dak­do­ku­su­a­çýl­dýk­tan­son­ra,­“Y”­þek­lin­de­ki­uy­gun­kýv­rý­mý­sað­la­mak­i­çin, uy­gun­yer­ler­den­ký­kýr­da­ða­ke­si­ler­ya­da­rasp­i­le in­celt­me­ ya­pý­la­bi­lir.­ Da­ha­ son­ra­ ku­la­ða­ çe­kil ver­mek­i­çin­ký­kýr­da­ða­ka­lý­cý­di­kiþ­ler­ko­nur.­Ku­lak­böy­le­ce­ar­ka­ya­doð­ru­e­ðim­ka­zan­dý­rý­lýp,­baþ i­le­o­lan­a­çý­sý­a­zal­tý­lýr’­de­di.­Kep­çe­ku­lak­a­me­li­ya­tý­nýn­i­ki­hat­fa­i­çe­ri­sin­de­i­yi­leþ­me­sað­lan­dý­ðý­ný i­fa­de­e­den­Doç.­Dr.­Aþ­kar,­ki­þi­nin­ku­lak­la­il­gi­li stre­si­ or­ta­dan­ kal­dý­rý­la­rak,­ psi­ko­lo­ji­sin­de­ ra­hat­la­ma­sað­lan­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ýstanbul / iha

Sigaraya tekrar baþlama sebebi çevre baskýsý UZMANLAR, TÝRYAKÝLERÝN SÝGARAYA TEKRAR BAÞLAMASININ SEBEBÝNÝ ÇEVRE BASKISI OLARAK AÇIKLIYOR.

SÝ GA RA YI bý­r a­k an­ bir­ç ok­ in­s an bir­ ne­den­le­ si­ga­ra­ya­ tek­rar­ baþ­lý­yor.­ Uz­man­lar,­ tir­ya­ki­le­rin­ si­ga­ra­ya­tek­rar­baþ­la­ma­sý­nýn­ne­de­ni­nin­çev­re­bas­ký­sý­ol­du­ðu­nu­i­fa­de e­di­yor.­ Ko­ca­e­li­ Dev­let­ Has­ta­ne­si dok­tor­la­rýn­dan­ Tu­ran­ Þa­hi­ner, bir­çok­ va­tan­da­þýn­ si­ga­ra­yý­ bý­rak­t ýk­t an­ son­r a­ çev­r e­ bas­k ý­s ý sebebiy­l e­ tek­r ar­ baþ­l a­d ý­ð ý­n ý söy­le­di.­ Þa­hi­ner,­ si­ga­ra­ tir­ya­ki­le­ri­nin,­ si­ga­ra­yý­ iç­me­ ba­ha­ne­l e­r i­n in­ i­s e­ sos­y al­ i­l iþ­k i­l e­r i ko­l ay­l aþ­t ýr­d ý­ð ý­n ý,­ psi­k o­l o­j ik o­la­rak­ ra­hat­lat­tý­ðý­ yö­nün­de­ki­dü­þün­ce­le­ri­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­ Si­ga­ra­ iç­me­yi­ bý­ra­kan bir­ tir­ya­ki­nin,­ si­ga­ra­ iç­me­ye­baþ­la­ma­sý­nýn­bir­çok­ba­ha­ne­si­ol­du­ðu­nu­kay­de­den Þa­hi­ner,­di­ðer­si­ga­ra­tir­ya­ki­le­ri­nin­ si­ga­ra­ iç­me­yi­ bý­ra­kan­ki­þi­ye­zor­la­si­ga­ra­ik­ram­ et­m e­l e­r i­n in,­ tek­r ar baþ­la­ma­la­rý­nýn­en­bü­yük­ne­den­l e­r in­d en­ bi­r i­ ol­d u­ð u­n u kay­det­ti.­ Þa­hi­ner,­ di­ðer­ ne­den­le­ri­i­se­þöy­le­an­lat­tý:­“Si­ga­ra­ya­ baþ­la­ma­ ne­den­le­ri­ kö­tü bir­gün­ge­çi­ril­me­si,­bir­ya­ký­nýn öl­me­si­ve­ya­tek­bir­ne­fes­ten­bir þey­sa­ný­lýp­i­çil­me­si.”­ Bu­ tip­ du­rum­lar­da­ dik­kat­li­ o­lun­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ kay­de­den Þa­hi­ner,­ va­tan­daþ­la­rýn,­ bü­tün i­ra­de­si­ni­ top­la­dýk­tan­ son­ra bir­ çýr­p ý­d a­ on­c a­ e­m e­ð i har­ca­ma­ma­la­rý­ ge­rek­ti­ði­ni­ di­le­ ge­tir­di. Kocaeli / cihan

Uzmanlar tarafnýdan, kepçe kulak ameliyatýnýn 5-6 yaþ sonrasý yapýlmasý uygun bulunuyor.

Yüksek topuklu ayakkabýlar bel aðrýlarýna sebep oluyor ORTOPEDÝ ve­Trav­ma­to­lo­ji­Uz­ma­ný Opr.­Dr.­U­fuk­Ka­ya­sel­çuk,­yük­sek­to­puk­lu­a­yak­ka­bý­la­rýn­a­yak­so­run­la­rý­na yol­aç­tý­ðý­ný­söy­le­di.­Ka­ya­sel­çuk,­“E­ðer­ya­tak­tan­kalk­tý­ðý­nýz­da­ye­re­bas­mak­að­rý­lý­i­se­u­zun­yü­rü­yüþ­ler­að­rý­lý­son­lar­la­bi­ti­yor­sa,­er­ken­yo­ru­lu­yor­sa­nýz­ve­ya­kramp­lar­o­lu­yor­sa, bel­ve­kas­að­rý­sýn­dan­kur­tu­la­mý­yor­sa­nýz­spor­tif­fa­a­li­yet­ler­de­er­ken­að­rý­yo­rul­ma­ya­da­geç­ý­sýn­ma­o­lu­yor­sa,­bun­la­rýn­bir­ne­de­ni­de­yük­sek­to­puk­lu­a­yak­ka­bý­lar­dýr”­de­di.­Yük­sek­to­puk­lu­a­yak­ka­bý­la­rýn­son­yýl­lar­da­mo­da­nýn­vaz­ge­çil­mez­le­ri­ha­li­ne gel­di­ði­ni­an­la­tan­Ka­ya­sel­çuk, “Yük­sek­to­puk­lu­a­yak­ka­bý si­zi­da­ha­u­zun­gös­te­re­bi­lir a­ma­a­yak­so­run­la­rý­na­yol a­ça­bil­di­ði­gi­bi­var­o­lan­la­rý da­a­þi­kar­ha­le­ge­ti­re­bi­lir.” Yük­sek­to­puk­lu­bir a­yak­ka­bý­da­a­y a k

a­þa­ðý­doð­ru­bü­kül­dü­ðün­den­ön­ta­ra­fa a­þý­rý­yük­bin­di­ði­ni­an­la­tan­Opr.­Dr.­Ka­ya­sel­çuk,­þun­la­rý­söy­le­di:­“Vü­cu­du­mu­zun­me­ka­nik­ek­se­ni­ü­ze­rin­de­ki­a­na­to­mik­ya­pý­la­rýn­u­yum­lu­du­ru­þu,­yü­kün den­ge­li­da­ðýl­ma­sý­ný­sað­lar.­Yük­sek­to­puk­lu­bir­a­yak­ka­bý­da­a­yak­a­þa­ðý­doð­ru bü­kü­le­ce­ðin­den­ön­ta­ra­fa­a­þý­rý­yük­bi­ner.­Vü­cu­dun­ge­ri­ka­la­ný­da­bu­na­den­ge­yi­sað­la­mak­i­çin­göv­de­nin­alt­ta­ra­fý ö­ne­e­ði­lir,­üst­göv­de­i­se­ge­ri­ye­e­ðil­mek zo­run­da­ka­lýr.­Bu­nun­la­bir­lik­te­kal­ça­ve diz­kas­la­rý­da­ha­faz­la­ça­lý­þýr.”­­Opr.­Dr. U­fuk­Ka­ya­sel­çuk,­yük­sek­to­puk­lu­a­yak­ka­bý­la­rýn­za­rar­la­rý­ný­þöy­le­sý­ra­la­dý: “Yük­sek­to­puk­lar­la­a­yak­bi­le­ði­ve­a­yak da­ha­dý­þa­çev­ri­li­ol­du­ðun­dan­da­ha­ça­buk­den­ge­kay­bý­na­ve­da­ha­ko­lay­bur­kul­ma­la­ra­yol­a­çar.­Be­lin­nor­mal­‘S’ þek­lin­de­o­lu­þu­o­mur­ga­ya­bi­nen­yük­le­ri a­zal­týr­a­ma­yük­sek­to­pu­ða­u­yum­i­çin bu­e­ði­min­düz­leþ­ti­ril­mek­zo­run­da­ka­lýn­ma­sý­hem­bu­ko­ru­ma­yý­a­zal­týr­hem de­o­mur­ga­çev­re­si­kas­la­rýn­faz­la­kul­la­ný­mý­so­nu­cu­að­rý­la­ra­yol­a­çar.­

YÜKÜ ARTTIRIYOR YÜKSEK topuklar zemin diz arasý mesafeyi artýrýr ve ayak bileði ile beraber baldýr dýþa dönük olduðundan diz iç eklem yüzüne binen yük artar. Topuk yüksekliðinin artýþý ayak tabanýna binen yükün artýþýný yüzde 76 daha fazla artýrýr. Bu da çe kiç par mak, bun yon (baþparmaðýn içe dönerek eklemin aðrýlý çýkýntý yapmasý), aðrýlý sinir sýkýþmalarý yapabilir. Topuðun ayakkabýnýn konçuna vurmasýna baðlý aðrýlý çýkýntýlar oluþabilir.” Adana / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 2 ÞUBAT 2010 SALI

Sulak alanlar yok oluyor!

Hayvânâtýn en âciz ve en zayýfý, yavrulardýr. Halbuki, rahmetin en þirin ve en güzel cilvesine mazhar, yine onlardýr.

Yeni doðmuþ bir bukalemun, sýkýca sarýldýðý dalda güçlükle ilerlemeye çalýþýyor.

TÜRKÝYE’NÝN SULAK ALANLARI SON 40 YILDA YARI YARIYA AZALDI. Bediüzzaman, Lem’alar, s. 235 MÝLLÎ Park­lar­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­ve­ri­le­ri­ne gö­re,­su­lak­a­lan­lar­ba­ký­mýn­dan­bu­lun­du­ðu coð­raf­ya­nýn­en­ö­nem­li­ül­ke­le­rin­den­bi­ri­o­lan­ Tür­ki­ye’de­ top­lam­ 2­ mil­yon­ 206­ bin 835­hek­tar­su­lak­a­lan­bu­lu­nu­yor.­Bu­a­lan­lar­ a­ra­sýn­da­ Sul­tan­ Saz­lý­ðý,­ Sey­fe­ Gö­lü, Bur­dur­ Gö­lü,­ Man­yas­ Kuþ­ Gö­lü,­ Gök­su Del­ta­sý,­ Ak­ya­tan­ La­gü­nü,­ Ký­zý­lýr­mak­ Del­ta­sý,­ U­lu­a­bat­ Gö­lü,­ Ge­diz­ Del­ta­sý,­ Me­ke Ma­a­rý,­Ký­zö­ren­Ob­ru­ðu­ve­Yu­mur­ta­lýk­La­gü­nü­ö­ne­çý­ký­yor.­ 2­Þu­bat­Dün­ya­Su­lak­A­lan­lar­Gü­nü­se­be­biy­le­Tür­ki­ye’de­ki­su­lak­a­lan­lar­hak­kýn­da bil­gi­ve­ren­TE­MA­Sam­sun­Ýl­Tem­sil­ci­si­Ö­mer­Fa­ruk­Sön­mez,­su­lak­a­la­nýn­e­ko­lo­jik sis­tem­de­bü­yük­ö­ne­me­sa­hip­ol­du­ðu­nu,

Tür­ki­ye’nin­de­su­lak­a­lan­ba­ký­mýn­dan­zen­gin­ol­du­ðu­nu­a­ma­bu­zen­gin­li­ðin­yok­ol­ma teh­li­ke­si­nin­sür­dü­ðü­nü­söy­le­di.­ Saz­lýk­la­rýn­ke­sil­me­si,­ta­rým­a­maç­lý­ku­rut­ma­lar,­dol­dur­ma­lar,­sa­na­yi­kir­li­li­ði,­iç­me­su­yu a­maç­lý­kul­la­ným­lar,­bü­yük­ba­raj­in­þa­at­la­rý­se­be­biy­le­ye­ter­li­su­a­la­ma­ma­ve­ya­pý­laþ­ma­lar­dan­do­la­yý­yak­la­þýk­1­mil­yon­300­bin­hek­tar su­lak­a­la­nýn­e­ko­lo­jik­ve­e­ko­no­mik­de­ðe­ri­ni kay­bet­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­Sön­mez,­Tür­ki­ye’nin 40­yýl­gi­bi­ký­sa­bir­sü­re­de,­su­lak­a­lan­la­rý­nýn­ya­rý­sý­ný­kay­bet­ti­ði­ne­dik­kat­çek­ti.­ TE­MA­Vak­fý’nýn­u­zun­za­man­dan­bu­ya­na­de­vam­et­mek­te­o­lan­su­po­li­ti­ka­la­rý­ça­lýþ­ma­la­rý,­su­var­lý­ðý­nýn­ko­run­ma­sý­yö­nün­de­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­sür­dür­dü­ðü­nü­i­fa­de­e­den­Sön­-

mez,­“TE­MA,­Me­ra­ve­Top­rak­Ko­ru­ma­ve A­ra­zi­Kul­la­ný­mý­ka­nun­la­rýn­dan­son­ra­Su Çer­çe­ve­Ya­sa­sý’nýn­çý­ka­rýl­ma­sý­ný­ve­uy­gu­lan­ma­sý­ný­ta­lep­et­mek­te­dir.­Ya­sa­kap­sa­mýn­da su­yun­do­ðal­dön­gü­sü­ve­a­ký­þýn­dan­el­de­e­di­len­e­ko­lo­jik­ve­e­ko­no­mik­kat­ma­de­ðer­bir­bi­rin­den­ay­rý­dü­þü­nül­me­me­li­dir.­Ya­ban­ha­ya­tý ve­su­e­ko­sis­tem­le­ri­nin­te­mel­ih­ti­yaç­la­rý­i­da­rî ka­rar­ve­ey­lem­ler­de­ke­sin­lik­le­göz­ar­dý­e­dil­me­me­li­dir.­Su­yun­yö­ne­ti­min­de­ve­su­ya­i­liþ­kin­ka­mu­sal­ka­rar­lar­da­ve­ey­lem­ler­de­sür­dü­rü­le­bi­lir­ya­þa­mýn­te­sis­e­dil­me­si­nin­ha­ya­ti­ol­du­ðu­vur­gu­lan­ma­lý­dýr”­de­di.­ Sön­mez,­tüm­su­hav­za­la­rýn­da,­e­ko­lo­jik­e­sas­lý­en­teg­re­hav­za­yö­ne­ti­mi­nin­e­sas­a­lýn­ma­sý ge­rek­ti­ði­ne­de­dik­kat­çek­ti.­Samsun / iha

2 Þubat Dünya Sulak Alanlar Günü sebebiyle ülke genelinden yapýlan toplantýlarda sulak alanlarýmýzýn yok olmakla karþý karþýya olduðu vurgulandý.

Burkayý yasaklamak insan haklarýna aykýrý ÝNSAN Hak­la­rý­ Ýz­le­me­ Ko­mi­t e­s i,­ Fran­s a’nýn­ bur­k a­y ý ya­sak­la­ma­ ça­ba­la­rý­ný­ Müs­lü­man­ ka­dýn­la­rýn­ hak­la­rý­ný ih­lal­ et­ti­ði­ ge­rek­çe­siy­le­ a­ðýr þe­kil­de­e­leþ­tir­di.­Ko­mi­te,­bu ha­re­ke­tin­ ül­ke­de­ki­ Müs­lü­man­ top­lu­mu­nu ren­ci­de­e­de­ce­ði­nin­al­tý­ný­çiz­di.­Ko­mi­te­nin­Ba­tý­Av­ru­pa­ký­dem­li­a­raþ­t ýr­m a­c ý­l a­r ýn­d an­Ju­d ith Sun­der­land,­In­ter­Press­Ser­vi­ce’e­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da; “Ký­sýt­la­ma­la­rýn,­Fran­sa’da ya­þa­yan­Müs­lü­man­ka­dýn­la­rýn­din­le­ri­nin­ge­rek­le­ri­ni­a­çýk­ça­ya­þa­ma­ve­ki­þi­sel­öz­gür­lük­hak­la­rý­na­te­ca­vüz­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­ruz­ve­bu ko­nu­da­kay­gý­lý­yýz”­di­ye­ko­-

nuþ­tu.­Sun­der­land,­her­han­gi bir­kýs­mi­ya­da­ge­nel­ya­sa­ðýn,­te­mel­in­san­hak­la­rý­nýn ih­la­li­an­la­mý­na­ge­le­ce­ði­ni vur­gu­la­ya­rak,­“Her­çe­þit­ký­sýt­la­ma­nýn­ke­sin­lik­le­kar­þý­sýn­da­yýz”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Bu tür­bir­gi­ri­þi­min­a­kim­kal­ma­y a­mah­k ûm­ol­d u­ð u­n u be­lir­ten­Sun­der­land,­“Ke­sin­lik­le­yan­lýþ­bir­ha­re­ket­o­lur. Ör­tü­kul­la­nan­ka­dýn­la­rý­top­lum­dan­dýþ­la­mak­an­la­mý­na ge­lir”­de­di.­Fran­sa­þu­an­i­ti­ba­riy­le­7­mil­yon­i­le­Av­ru­pa­nýn­en­ge­niþ­Müs­lü­man­nü­fu­su­nun­ya­þa­dý­ðý­ül­ke­ko­nu­mun­da.­Hü­kü­met­ge­len­tep­ki­ler­son­ra­sý­ya­sak­tan­vaz­geç­miþ­ti.­(islamonline.com)

Fransa'da, hükümetin tepkiler sonrasý vazgeçtiði burka yasaðý düþüncesini, Ýnsan Haklarý Ýzleme Komitesi de eleþtirdi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý

02 Şubat 2010  

Yeni Asya´nın 02 Şubat 2010 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you