Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Gazete ile birlikte 75 Kr

Y BEKLEYÝNÝZ

GERÇEKTEN HABER VERiR

DUYURU

23 OCAK’TA vereceðimiz Uhuvvet Risalesi için taleplerinizi 20 Ocak Çarþamba günü akþamýna kadar bildirmenizi bekliyoruz. Ayrýca, temsilcilerimize önceden kargoyla gönderdiðimiz kitaplarýn, 23 Ocak’ta gazeteyle birlikte abonelerinize ve bayilerden gazete alan okuyucularýmýza da ulaþtýrýlmasýný rica ediyoruz. ABONE VE DAÐITIM SERVÝSÝ Telefonlarýmýz: 0(212) 630 48 35, 0(212) 655 88 59’dan 219 ve 220, 0(532) 267 27 72, 0(535) 941 80 46

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

SAVCI CENGÝZ KÖKSAL:

Suçlu çocuklara sahip çýkalým

www.yeniasya.com.tr

17 OCAK 2010 PAZAR/ 75 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.324

GAZZE’DEKÝ DURUM KABUL EDÝLEMEZ PROF. BEN-MEÝR: GAZZE’DEKÝ HAYAT ÞARTLARI ÇOK KÖTÜ, MUTLAKA DÜZELTÝLMELÝ.

ÇOCUKLAR AÝLEDEN AYIRILMASIN

n “Anne babayý hapse atmanýn ya da çocuklarý ailelerinden ayýr manýn en son çare olmasý’’ yönündeki inancýný dile getiren Ankara Çocuk Suçlularýný Soruþturma Bürosu Cumhuriyet Savcýsý Cengiz Köksal, bu noktaya gelinmemesi için koruyucu tedbirler alýnmasý gerektiðini söyledi. Haberi sayfa 3’te

ENTRÝKA VE ALDATMALAR

Diziler gençleri olumsuz etkiliyor

Prof. Ben-Meir Yeni Asya'ya konuþtu : Daha önce gündeme gelmeyecek birçok konu bugün müzakere edilebiliyor. Barýþ için umutlu olmak ve çalýþmaktan baþka çaremiz yok.

FÝLÝSTÝN'DE ÇÖZÜM BEKLEYEN TEMEL MESELELER NELER? nGazze’de hayat þartlarýnýn çok kötü olduðunu belirten New York Üniversitesi Global Ýliþkiler Merkezi Uluslararasý Ýliþkiler ve Ortadoðu Araþtýrmalarý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Alon Ben-Meir, bu durumun kabul edilemez olduðunu söyledi. Ben-Meir, Filistin’e iliþkin temel meseleleri Ýsrail’in oluþturmaya çalýþtýðý sýnýrlar, yerleþim meselesi, Filistinli mülteciler ve Kudüs’ün statüsü olarak sýraladý. FÝLÝSTÝN HALKI DAHA DEMOKRAT n Hamas ve El-Fetih arasýnda devam eden ihtilâfý deðerlendiren Ben-Meir, Filistin halkýnýn diðer bütün Arap halklarýndan daha demokrat olduðunu belirterek, seçim sonuçlarýna herkesin riayet etmesi gerektiðini söyledi. Ben-Meir, gruplar arasýnda tam ittifak saðlanamasa bile, âdil bir seçim sistemiyle varýlacak bir konsensusun yeterli olabileceðini vurguladý. Umut Yavuz’un haberi sayfa 5’te

BÝLÝNÇALTLARI KARARTILIYOR

n Konya Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürü Mehmet Narlý, televizyon dizilerinde entrikalar ve aldatmalarla dolu senar yolarýn gençlerin bilinçaltýný kararttýðýný söyledi. Narlý, gençlerin yürek ve dimaðlarýnýn saygý, sevgi ve toleransla doldurulmasý gerektiðini kaydetti. Haberi sayfa 4’te

RÝSALE USA GRUBU

Amerikalýlar Bediüzzaman’ý anlatýyor GÖRÜÞLERÝ AÇIKLANIYOR

n Ýslâmiyetle þereflenen Amerikan vatandaþlarý internette Risale-i Nur ve Said Nursî ile ilgili görüþlerini anlatýyor. Haberi sayfa 16’da

Deðiþtirilen isimler geri verilmeli CHP’LÝ ÖÐÜT: GEÇMÝÞTE YAPILAN HATALARIN DÜZELTÝLMESÝNE DESTEK VERÝRÝZ nCHP Ardahan Milletvekili Ensar Öðüt, Kürtçe köy isimlerinin geri verilmesi gerektiðini belirterek, “Biz demokratik açýlýma karþý deðiliz, ancak toplumun bölünmesi projesine karþýyýz. Geçmiþte yapýlan bu hatalarýn düzeltilmesine destek veririz. Samandöken köyünün eski adý Sinot’sa Sinot olmalý, Köprülü köyünün eski adý da Koreveng’dir. Bu ve pek çok örnekte olduðu gibi isimler geri verilmelidir” dedi. Sayfa 4’te

Haiti’de sokaklar ceset dolu. Depremde ölenlerin þimdiye kadar ancak 50 bini gömüldü.

SOKAKLAR CESET DOLU, YÝYECEK VE SU YETERSÝZ

Haiti’de bilanço gittikçe aðýrlaþýyor 9 MÝLYONLUK NÜFUSUN ÜÇTE BÝRÝ DEPREMDEN ETKÝLENDÝ n Haiti’de meydana gelen depremin ardýndan ülkedeki tahribatýn boyutu zaman geçtikçe daha çok ortaya çýkýyor. 9 milyonluk nüfusun üçte birinin depremden etkilendiði belirtilirken, baþkent Port-au-Prince’deki insanlar yiyecek, su, elektrik ve barýnak ihtiyaçlarýný karþýlamakta zorlanýyor. Yaklaþýk 50 bin ceset topladýklarýný belirten Haiti Ýçiþleri Bakaný, ölü sayýsýnýn 100 ile 200 bin arasýnda olabileceðini belirtiyor. Haberi sayfa 7’de

Erdoðan: Yargý bize kan aðlattý Haberi sayfa 4’te

Aksu: Anayasa için sabýrlý olun Haberi sayfa 4’te

Saðlýk çalýþanlarý da iþ býrakacak Haberi sayfa 4’te

Irak’a tren Haberi sayfa 4’te

82 SAAT SONRA ENKAZDAN SAÐ ÇIKTI Tarih 16 Ocak. 12 Ocak’ta meydana gelen 7,3 þiddetindeki depremden tam 82 saat sonra bir kiþi enkaz altýndan sað olarak çýkarýldý. Peru Gönüllü Ýtfaiye Departmaný ekipleri dün sabah 33 yaþýndaki Lidovia Pierressaint adlý kadýna ulaþmayý baþardý. Enkaz altýndan çýkartýlýrken kurtarma ekibindekilerle bir süre sohbet eden Lidovia, yapýlan ilk müdahalenin ardýndan hastaneye kaldýrýldý.

ISSN 13017748

FÝLÝSTÝN’DE OSMANLI HASRETÝ DÝNMÝYOR

Mustafa Gökmen’in Gazze notlarý sayfa 15’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 17 OCAK 2010 PAZAR

LÂHÝKA

Nev-i insanýn yüzüne çarpýlan musibetler

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Kendi­ içinizden­ bir­ peygamber­ gönderdik­ ki,­ size­ âyetlerimizi­ okur,­ sizi­ inkâr­ ve­ günah kirlerinden­temizler,­size­Kur’ân'ý,­kâinatýn­gayesini­ve­sýrlarýný­ve­daha­bilmediðiniz­nice þeyleri­öðretir. Bakara Sûresi: 151 / Âyet-i Kerime Meâli

Hayatý Nurlarla yeniden yaþamak . B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

Zelzeleyi, fýrtýnayý ve Harb-i Umûmî gibi umumî ve dehþetli âfâtý, nev-i insanýn yüzüne çarparak onunla Hikmetini, Kudretini, Adâletini, Kayyûmiyetini, Ýrâdesini ve Hâkimiyetini pek zâhir bir sûrette gösterir.

(Dün­den­de­vam) l­týn­cý­Su­â­lin­Te­tim­me­si­ve­Hâ­þi­ye­si:­Ehl-i da­lâ­let­ve­il­had,­mes­lek­le­ri­ni­mu­hâ­fa­za­ve ehl-i­i­mâ­nýn­in­ti­bah­la­rý­na­mu­ka­be­le­ve­mü­mâ­na­at­et­mek­i­çin,­o­de­re­ce­ga­rip­bir­te­mer­rüd­ve­a­cîb­bir­ha­ma­kat­gös­te­ri­yor­lar ki,­in­sa­ný­in­sa­ni­yet­ten­piþ­man­e­der.­Me­se­lâ,­bu­â­hir­de,­be­þe­rin­bir­de­re­ce­u­mu­mi­yet­þek­li­ni­a­lan­zu­lüm­lü,­zu­lü­mât­lý­is­ya­nýn­dan,­kâ­i­nat­ve­a­nâ­sýr-ý­kül­li­ye kýz­dýk­la­rýn­dan­ve­Hà­lýk-ý­Arz­ve­Se­mâ­vât­da­hi,­de­ðil hu­su­si­bir­Ru­bû­bi­yet,­bel­ki­bü­tün­kâ­i­na­týn,­bü­tün­â­lem­le­rin­Rab­bi­ve­Hâ­ki­mi­hay­si­ye­tiy­le,­kül­lî­ve­ge­niþ bir­te­cel­lî­i­le­kâ­i­na­týn­he­yet-i­mec­mû­a­sýn­da­ve­Ru­bû­bi­ye­tin­da­ir­ e-i­kül­li­ye­sin­de­nev-î­in­sa­ný­u­yan­dýr­mak­ve­deh­þet­li­tuð­yâ­nýn­dan­vaz­ge­çir­mek­ve­ta­ný­mak­is­te­me­dik­le­ri­Kâ­i­nat­Sul­ta­ný­ný­ta­nýt­týr­mak­i­çin em­sâl­siz,­ke­sil­me­yen­bir­su,­ha­va­ve­e­lek­trik­ten;­zel­ze­le­yi,­fýr­tý­na­yý­ve­Harb-i­U­mu­mî­gi­bi­u­mu­mî­ve deh­þet­li­â­fâ­tý,­nev-î­in­sa­nýn­yü­zü­ne­çar­pa­rak­o­nun­la Hik­me­ti­ni,­Kud­re­ti­ni,­A­dâ­le­ti­ni,­Kay­yû­mi­ye­ti­ni,­Ý­râ­de­si­ni­ve­Hâ­ki­mi­ye­ti­ni­pek­zâ­hir­bir­sû­ret­te­gös­ter­di­ði­hal­de;­in­san­sû­re­tin­de­bir­ký­sým­ah­mak­þey­tan­lar­i­se,­o­kül­lî­i­þâ­rât-ý­Rab­bâ­ni­ye­ye­ve­ter­bi­ye-i­Ý­lâ­hi­ye­ye­kar­þý­eb­le­hâ­ne­bir­te­mer­rüd­i­le­mu­ka­be­le­e­dip di­yor­lar­ki,­“Ta­bi­at­týr,­bir­mâ­de­nin­pat­la­ma­sý­dýr,­te­sa­dü­fî­dir.­Gü­ne­þin­ha­ra­re­ti­e­lek­trik­le­çarp­ma­sý­dýr­ki, A­me­ri­ka’da­beþ­sa­at­bü­tün­ma­ki­ne­le­ri­dur­dur­muþ ve­Kas­ta­mo­nu­vi­lâ­ye­ti­cev­vin­de­ve­ha­va­sýn­da­se­mâ­yý ký­zart­mýþ,­yan­gýn­sû­re­ti­ni­ver­miþ”­di­ye­mâ­nâ­sýz­he­ze­yan­lar­e­di­yor­lar.­Da­lâ­let­ten­ge­len­had­siz­bir­ce­hâ­let­ve­zýn­dý­ka­dan­neþ’et­e­den­çir­kin­bir­te­mer­rüd­se­be­biy­le­bil­mi­yor­lar­ki,­es­bâb­yal­nýz­bi­rer­ba­ha­ne­dir­ler,­bi­rer­per­de­dir­ler.­Dað­gi­bi­bir­çam­a­ða­cý­nýn­ci­ha­zâ­tý­ný­do­ku­mak­ve­ye­tiþ­tir­mek­i­çin,­bir­köy­ka­dar yüz­fab­ri­ka­ve­tez­gâh­ye­ri­ne,­kü­çü­cük­çe­kir­de­ði­gös­te­rir,­“Ýþ­te­bu­a­ðaç­bun­dan­çýk­mýþ”­di­ye,­Sâ­ni­i­nin­o çam­da­ki­gös­ter­di­ði­bin­mu’ci­zâ­tý­in­kâr­e­der­mi­sil­lü, bâ­zý­zâ­hi­rî­se­bep­le­ri­i­râ­e­e­der.­Hà­lýk’ýn­ih­ti­yâr­ve hik­met­i­le­iþ­le­nen­pek­bü­yük­bir­fi­il-i­Ru­bû­bi­ye­ti­ni hi­çe­in­di­rir.­Bâ­zan­ga­yet­de­rin­ve­bi­lin­mez­ve­çok­e­hem­mi­yet­li,­bin­ci­het­te­de­hik­me­ti­o­lan­bir­ha­ki­ka­te fen­nî­bir­nâm­ta­kar.­Gü­yâ­o­nâm­i­le­ma­hi­ye­ti­an­la­þýl­dý;­â­di­leþ­ti,­hik­met­siz,­mâ­nâ­sýz­kal­dý. Ýþ­te­gel,­be­lâ­het­ve­ha­ma­kà­týn­ni­ha­yet­siz­de­re­ce­le­ri­ne­bak­ki,­yüz­say­fa­i­le­ta­rif­e­dil­se­ve­hik­met­le­ri­be­yân e­dil­se­an­cak­ta­ma­mýy­la­bi­li­ne­cek­de­rin­ve­ge­niþ­bir ha­ki­kat-i­meç­hû­le­ye,­bir­nâm­ta­kar,­mâ­lûm­bir­þey­gi­bi,­“Bu,­bu­dur”­der.­Me­se­lâ,­gü­ne­þin­bir­mad­de­si,­e­lek­trik­le­çarp­ma­sý­dýr.­Hem­bi­rer­i­râ­de-i­kül­li­ye­i­le­bi­rer­ih­ti­yâr-ý­âmm­ve­bi­rer­hâ­ki­mi­yet-i­ne­vi­ye­nin­ün­van­la­rý­bu­lu­nan­ve­“â­de­tul­lah”­nâ­miy­le­yâd­e­di­len­fýt­rî ka­nun­la­rýn­bi­ri­si­ne,­hu­su­sî­ve­kas­dî­bir­hâ­di­se-i­Ru­bû­bi­ye­ti­ir­câ­e­der.­O­ir­câ­i­le,­o­nun­nis­be­ti­ni­i­râ­de-i­ih­ti­yâ­ri­ye­den­ke­ser;­son­ra,­tu­tar­te­sa­dü­fe,­ta­bi­a­ta­ha­va­le e­der.­E­bû­Ce­hil’den­zi­yâ­de­mu­za­af­bir­ec­he­li­yet­gös­te­rir.­Bir­ne­fe­rin­ve­ya­bir­ta­bu­run­za­fer­li­har­bi­ni,­bir ni­zam­ve­ka­nun-u­as­ke­ri­ye­ye­is­nad­e­dip,­ku­man­da­dýn­dan,­pa­di­þa­hýn­dan,­hü­kü­me­tin­den­ve­kas­dî­ha­re­kât­tan­a­lâ­ka­sý­ný­ke­ser­mi­sil­lü,­â­si­bir­di­vâ­ne­o­lur. Hem,­mey­ve­dar­bir­a­ða­cýn­bir­çe­kir­dek­ten­i­ca­dý­gi­bi, bir­týr­nak­ka­dar­bir­o­dun­par­ça­sýn­dan­çok­mu’ci­zât­lý bir­us­ta,­yüz­ok­ka­muh­te­lif­ta­am­la­rý,­yüz­ar­þýn­muh­te­lif­ku­maþ­la­rý­yap­sa;­bir­a­dam­o­o­dun­par­ça­sý­ný­gös­te­rip­de­se,­“Bu­iþ­ler,­ta­biî­ve­te­sa­dü­fî­o­la­rak­bun­dan­ol­muþ.”­O­us­ta­nýn­hâ­ri­ka­san’at­la­rý­ný,­hü­ner­le­ri­ni­hi­çe in­dir­se,­ne­de­re­ce­bir­ha­ma­kat­tir.­Ay­nen­öy­le­de... (Konunun tamamý için bakýnýz: Sözler, s. 278-286, Yeni Asya Neþ., 2005) LÜGATÇE: tetimme: Ta­mam­la­yý­cý. ehl-i dalâlet ve ilhad: Hak­yol­dan­sa­pan­lar,­din­siz­ler. intibah: U­ya­nýþ,­u­yan­ma. mümânaat: En­gel­le­me. hamakat: Ah­mak­lýk,­an­la­yýþ­sýz­lýk,­bu­da­la­lýk. anâsýr-ý külliye: Ku­þa­tý­cý un­sur­lar,­e­le­man­lar,­ö­ge­ler. temerrüd: Ý­nat­et­me.

irâe: Gös­ter­me. belâhet: Ah­mak­lýk,­ ap­tal­lýk. ihtiyâr-ý âmm: Al­lah’ýn her­­þe­yi­ku­þa­tan­i­ra­de­si. âdetullah: Al­lah’ýn­â­det­le­ri,­kâ­i­na­ta­koy­du­ðu­fýt­rî ka­nun­lar. ir câ: Ge­r i­ ver­m e,­ ge­r i dön­dür­me. echeliyet: Çok­ca­hil­lik.

Bir­ke­nar­da­sa­hi­bi­ni­bek­le­yen­bir­bi­sik­let,­ya­kar­i­çi­mi,­coþ­tu­rur duy­gu­la­rý­mý.­ SELÝM GÜNDÜZALP Her­gün­gü­zel,­her­mev­sim­de­öy­le.­A­ma­ben­da­ha­çok­ba­ha­rý­bek­le­yen­a­da­mým.­Sa­ya­sa­ya­gün­le­ri­ek­sil­ti­rim­ge­le­cek­di­ye o­ba­har.­Kar­þým­da­ki­a­ðaç­lar­gi­yi­nip­süs­le­ne­cek­di­ye­has­ret­le sgunduzalp@yeniasya.com.tr bek­le­rim.­Bir­dün­ya­ba­ha­rý­ki,­bek­len­me­ye­de­ðer;­cen­ne­tin­ba­har­la­rý­na­sýl­öz­len­me­ye­ve­bek­len­me­ye­deð­mez?­ y­vah”­de­di­ði­miz­za­man­lar­ol­muþ­tur­ha­ya­tý­mýz­da.­Bir Ba­kýn­i­man­lý­ih­ti­yar­la­rýn­göz­le­ri­ne,­on­la­rýn­o­te­bes­süm­kâr ser­çe­nin­dal­dan­da­la­sýç­ra­yýp­se­ki­þi,­bir­kum­ru­nun­e­yüz­le­ri­ne.­To­run­la­rýy­la,­çev­re­le­riy­le­ba­rý­þýk­hal­le­ri­ne­bir­ba­kýn rik­a­ða­cýn­da­sa­kin­sa­kin­dem­çe­ki­þi­ya­da­mor­sal­kým­lý ve­on­la­rýn­ha­ya­týn­da­Üs­tad’ýn­þu­gü­zel­sö­zü­nü­o­ku­yun­bir­he­bir­e­vin­pen­ce­re­sin­den­yü­zü­nü­a­zý­cýk­gör­dü­ðü­nüz­bir­ço­cu­ðun le…­Na­sýl­bir­müj­de­dir­bu,­o­za­man­an­lar­sý­nýz…­ si­ze­te­bes­süm­e­dip­el­sal­la­yý­þý,­ka­re­ka­re­göz­gez­dir­di­ði­niz­her “Me­rak­et­me­yi­niz.­Si­zin­e­be­dî­bir­ genç­li­ði­niz­ var,­ge­le­cek­ve þey­kal­bi­niz­de­ba­si­ret,­gö­zü­nüz­de­ib­ret­ol­duk­ça­gö­rün­dü­ðün­par­lak­bir­ha­yat­ve­ni­ha­yet­siz­bir­ö­mür­si­zi­bek­li­yor.”­ (A­sa-yý den­çok­da­ha­faz­la­þey­ler­söy­lü­yor.­ Mu­sa,­Bi­rin­ci­Ký­sým,­39) “Ey­vah”­di­yor­su­nuz.­“So­ka­ðýn­þu­kö­þe­sin­den,­o­da­nýn­bu­ya­Fi­il­le­ri­art­ar­da­kul­lan­ma­yý­se­ven­Ne­cip­Fa­zýl­Ký­sa­kü­rek’in­þu nýn­dan,­çi­çe­ðin,­a­ða­cýn,­bu­lu­tun­þu­yö­nün­den,­bu­ta­ra­fýn­dan þi­i­ri­ne­ka­dar­da­u­ya­rý­cý­dýr­ve­ne­ka­dar­da­ya­þa­ma­yý­u­yan­dý­rý­cý­dýr: bak­say­mý­þým­keþ­ke”­di­yor­su­nuz­a­ma­geç­miþ­o­la… “Geç­ti,­geç­ti­mev­sim­ler... Da­lar­gi­de­rim­ba­zen­bir­su­bi­ri­kin­ti­si­nin­i­çin­de­ki­gö­rün­tü­Sü­pü­rül­dü­tak­vim­ler. ye…­Kar­þý­so­kak­ta­ki­mi­na­re­ne­ka­dar­da­gü­zel­gö­zü­kür­bu­su­Gi­den­ler­den­ka­lan­þey; da.­Ya­ný­ba­þýn­da­kuþ­lar­o­kü­çük­ha­vuz­da­yý­kan­mak­ta­lar.­Ka­çar Du­var­lar­da­re­sim­ler, mý­bu­man­za­ra?­Han­gi­res­sa­mýn­fýr­ça­sýn­dan­çý­ka­bi­lir­ki­böy­le Me­zar­lar­da­i­sim­ler... ha­yat­tar­man­za­ra­lar?­Ha­ya­tý­ye­ni­den­baþ­la­ta­cak­þey­ler­de­ðil­mi Geç­ti,­geç­ti­mev­sim­ler...” bun­lar?­Ne­re­de­in­san,­ne­re­de­in­sa­noð­lu?­Hey­hey...­U­zak­lar­da Ha­ya­tý­dik­kat­le­ve­ye­ni­den­ya­þa­ma­ya­az­met­ti­rir.­Bir­yan­dan a­ra­dý­ðý­mýz,­i­ki­ka­þý­mý­zýn­or­ta­sýn­da,­bel­ki­de­a­vu­cu­muz­da. da­o­ka­çý­nýl­maz­a­ký­be­ti­ö­nü­mü­ze­se­rer. Þim­di,­bir­has­ta­ne­nin­pen­ce­re­sin­de­kim­se­siz­yaþ­lý­bir­tey­ze So­ra­lým­þim­di: ya­da­bir­ih­ti­yar­am­ca­ne­ler­dü­þü­nür­a­ca­ba?­Bi­li­rim,­on­lar­bu Al­lah­aþ­ký­na,­bin­ler­ce­ki­tap­ge­çi­yor­e­li­miz­den,­bu­ih­ti­yar­la­ra, has­ta­lýk­lý­hal­le­riy­le­be­ra­ber­yi­ne­de­þü­kür­i­çe­ri­sin­de­dir­ler.­Biz­bu­i­man­a­bi­de­le­ri­ne­kim­da­ha­bu­ka­dar­gü­zel­bir­müj­de­yi­ve­re­ler,­sýh­hat­ve­ni­met­i­çin­de­yüz­me­mi­ze­rað­men­þü­kür­den­ve­te­bil­miþ­tir,­kim?­Ya­þa­sýn­Üs­ta­dý­mýz!­Sa­de­ce­ö­len­in­san­la­rýn­ar­fek­kür­den­bel­ki­de­çok­u­za­ðýz. dýn­dan­de­ðil,­a­ðaç­lar­dan­dü­þen­gi­den­yap­rak­la­ra­bi­le­að­la­yan Ha­ya­lim­a­lýr,­gö­tü­rür­bir­has­ta­ne­nin­o­da­sýn­da­ya­þa­dý­ðým­o bir­Üs­tad­dýr­O.­“Ya­zý­ðým­ge­li­yor­du”­di­yor­e­ser­le­rin­de­bir­yer­de, es­ki­gün­le­re.­Ah,­bir­dý­þa­rý­çýk­sam,­yat­tý­ðým­yer­den­bir­kal­ka­bil­o­na­ze­nin­yap­rak­lar­ve­çi­çek­ler­i­çin.­O­nun­o­bit­me­yen,­tü­ken­sem,­na­sýl­ku­cak­la­ya­ca­ðým­bü­tün­in­san­la­rý,­a­ða­cý,­hat­ta­dað­la­rý, me­yen­þef­ka­ti­nin­iz­le­ri,­e­ser­le­ri­nin­her­ye­rin­de­gö­rü­lü­yor.­Bu bu­lut­la­rý­bi­le...­Ne­ler­ge­çer­di­i­çim­den,­ne­le­re­has­ret­le­nir­di­yü­re­ka­dar­kalp­ten­ko­pup­ge­len­bir­kül­li­yat,­her­hal­de­o­ku­yu­cu­su­nu ðim…­Ne­ça­buk­u­nut­tuk,­ne­ça­buk­u­nu­tu­ruz­has­ret­le­bek­le­di­da­kal­bin­den­bað­la­yýp­ken­di­ne­çe­ker­ve­çe­ke­cek­tir.­Ya­þa­sýn­Üs­ði­miz­o­gün­le­ri,­ne­de­ça­buk...­Gü­neþ,­gün,­ge­ce,­hat­ta­yýl­lar­ve ta­dý­mýz!­Al­lah­bin­ler­de­fa­ra­zý­ol­sun­on­dan.­ mev­sim­ler­art­ar­da­ge­çer­gi­der.­Bil­me­yiz­kýy­me­ti­ni.­Va­kit­al­týn­*** dýr­a­ma­dur­maz­ka­nat­lý­dýr. Ge­çen­gün­ko­nu­þu­yor­duk­ar­ka­daþ­lar­la.­Söz­a­çýl­dý­e­de­bi­yat­*** tan,­fe­sa­hat­ten,­be­lâ­gat­ten.­O­e­ser­den,­bu­ki­tap­tan­a­lýn­tý­lar­ya­Lo­do­sun­gö­zü­yaþ­lý­o­lur.­Çün­kü­ar­dýn­dan­yað­mur­ge­lir.­Lo­pýl­dý.­Her­bi­ri­bir­þey­ler­söy­le­di­ler,­din­le­dim­ses­siz­ce.­Bu­soh­be­dos­tan­son­ra­ki­yað­mu­ru­bek­le­yen­top­rak­gi­bi­kal­bim.­Bu­ka­dar tin­fi­nal­cüm­le­si­ni­Üs­tad’a­bý­rak­tým.­ gü­zel­lik­le­ri­bo­þu­na­mý­ya­þa­týr­Ya­ra­tan.­Sev­gi­li­kul­la­rý­nýn­göz­le­“Din­le”­di­yor­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri.­ ri­nin­ö­nü­ne­bo­þu­na­mý­se­rer­zan­ne­di­yo­ruz­bun­la­rý?­ “Din­le,­ ha­va­da­ki­ dem­de­me,­kuþ­lar­da­ki­civ­ci­ve,­ yað­mur­da­ki Gü­ne­þin,­yýl­dýz­la­rýn,­a­yýn­ro­ta­sý­ný­be­lir­le­yen­Al­lah’ým,­dün­ya­zem­ze­me,­de­niz­de­ki­gam­ga­ma,­ra’dlar­da­ki­rak­ra­ka,­taþ­lar­da­ki yý­ve­i­çin­de­ki­le­ri­ba­þý­boþ­bý­ra­kýr­mý?­Duy­maz­mý,­gör­mez­mi, týk­tý­ka­bi­rer­mâ­ni­dar­ne­vâz. Ya­ra­tan­ya­rat­tý­ðý­ný­bil­mez­mi? Te­ren­nü­mât-ý­ha­va,­na­a­rât-ý­ra’dý­ye,­na­ða­mât-ý­em­vâc,­bi­rer Ey­sev­gi­li!­Sen­öy­le­bir­sev­gi­li­sin­ki,­sev­gi­li­de­din­mi­Se­nin­gi­bi zikr-i­a­za­met.­Yað­mu­run­he­ze­câ­tý,­kuþ­la­rýn­se­ce­â­tý­bi­rer­tes­bihol­ma­lý.­Tek­sev­gi­li­ol­ma­lý,­bi­ri­cik­ol­ma­lý,­il­lâ­ve­as­la­Sen­den­baþ­i­rah­met,­ha­ki­ka­te­bir­me­câz. ka­sý­ol­ma­ma­lý.­On­dan­ge­lip,­o­na­gi­de­nin­baþ­ka­sev­gi­li­si­o­lur “Eþ­ya­da­o­lan­as­vât,­bi­rer­savt-ý­vü­cud­dur;­‘Ben­de­va­rým’­der­mu­ki?­Ey­sev­gi­li!­Bi­le­me­dik,­hak­kýy­la­se­ve­me­dik,­af­fey­le… ler.­O­kâ­i­nat-ý­sâ­kit,­bir­den­sö­ze­baþ­lý­yor:­‘Bi­zi­câ­mid­zan­net­me, *** ey­in­san-ý­boþ­bo­ðaz!’ Yýl­lar­ön­ce­Nur­la­ra­vâ­kýf,­i­lim­sa­hi­bi­ve­çok­sev­di­ðim­bir­a­ða­“Tu­yûr­la­rý­söy­let­ti­rir­ya­bir­lez­zet-i­ni­met,­ya­bir­nü­zûl-ü­rah­be­yi­min­soh­be­tin­de­din­le­miþ­tim: “Al­lah­(cc),­Be­di­üz­za­man met.­Ay­rý­ay­rý­ses­ler­le,­kü­çük­â­ðâz­la­rýy­la­rah­me­ti­al­kýþ­lar­lar.­Ni­Haz­ret­le­ri’ne­öy­le­bir­i­man,­öy­le­bir­a­kýl,­öy­le­bir­i­lim­ver­miþ­ki, met­üs­tün­de­i­ner,­þü­kür­i­le­e­der­per­vâz.­ ‘Bu­as­rýn­in­san­la­rý­na­hay­di,­dur­ma,­be­ni­an­lat!’­de­miþ­a­de­ta.” “Rem­zen­on­lar­der­ler:­‘Ey­kâ­i­nat,­kar­deþ­ler!­Ne­gü­zel­dir­ha­li­Ba­yý­lý­rým­bu­i­fa­de­ye.­Ne­ka­dar­da­ya­ký­þýr­Üs­tad’ý­ta­ri­fe. miz,­þef­kat­le­per­ver­de­yiz,­ha­li­miz­den­mem­nu­nuz.’­Siv­ri­dim­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­gaf­le­ti­ký­ran­ve­da­ðý­tan­a­dik­le­riy­le­fe­zâ­ya­sa­çý­yor­lar­bi­rer­â­vâz-ý­pür­naz. dam.­Sin­si­sin­si­ha­ya­tý­mý­za­gi­ren,­yer­le­þen­ve­her­þe­yi­mo­no­“Gü­yâ­bü­tün­kâ­i­nat­ul­vî­bir­mû­si­kî­dir;­Ý­mân­nu­ru­i­þi­tir­ez­kâr ton­laþ­tý­ran­bu­i­ki­has­ta­lý­ðýn,­gaf­let­ve­ül­fe­tin­üs­te­sin­den­ge­len­ve ve­tes­bih­le­ri.­Zî­râ­hik­met­red­de­der­te­sa­düf­vü­cu­du­nu;­ni­zam­i­da­hi­çok­cid­dî­te­da­vi­si­ne­ça­lý­þan­mu­az­zam­bir­in­san... se­tard­e­der­it­ti­fak-ý­ev­ham­sâz.” “Ül­fet­ve­â­det­ve­yek­ne­sak­lýk­per­de­le­ri­al­týn­da­çok­ha­ri­ka­ha­Ve­so­nu­nu­da­þöy­le­bi­ti­ri­yor: ki­kat­ler­giz­le­ni­yor­gör­düm.”­(E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­352) “Ey­a­zîz­yol­da­þým!­Þim­di­Al­la­ha­ýs­mar­la­dýk.­Gel,­be­ra­ber­bir “Kur­tul­mak­is­ter­sen:­’Ta­bi­at,­ol­sa­ol­sa­bir­def­ter-i­kud­ret-i­Ý­du­â­e­de­riz,­son­ra­da­bu­luþ­mak­ü­ze­re­ay­rý­lý­rýz.­Al­la­hüm­me,­ih­lâ­hi­ye­dir.­Te­sa­düf­i­se,­ceh­li­mi­zi­ör­ten­giz­li­bir­hik­met-i­Ý­lâ­hi­ye­nin di­ne’s-sý­râ­ta’l-müs­ta­kîm,­â­min”­ (Al­lah’ým,­‘Bi­zi­doð­ru­yo­la­i­let’ per­de­si­dir’­de,­ha­ki­ka­ta­ya­naþ.”­(Söz­ler,­O­tuz­Ü­çün­cü­Söz,­619) (Fa­ti­ha­Sû­re­si,­6.) ­min.”­(Söz­ler,­Le­me­at,­682-683) “Es­bab,­per­de­dâr-ý­dest-i­kud­ret­o­la­ak­lýn­na­za­rýn­da.”­(Söz­ler, “Na­sýl­a­ma?”­der­ce­si­ne­þöy­le­yüz­le­ri­ne­bir­bak­tým,­da­lýp­git­Yir­mi­Ý­kin­ci­Söz,­265) miþ­ler­ö­te­le­re.­Üs­tad­ya­man­bir­in­san.­Ýn­sa­ný­böy­le­a­lýr­gö­tü­rür “Te­sa­düf,­þirk­ve­ta­bi­at’tan­te­þek­kül­e­den­fe­sad­þe­be­ke­si­nin­â­iþ­te…­Gö­tür­mek­le­kal­maz,­dü­þün­dü­rür. lem-i­Ýs­lâm­dan­ne­fiy­ve­ih­ra­cý­na,­Ri­sâ­le-i­Nur’ca­ve­ri­len­ka­rar E­vet,­ha­ya­tý­ye­ni­den­ya­þa­mak­ce­sa­re­ti­ni­bul­ma­mýz­ge­re­ki­yor. in­faz­e­dil­miþ­tir.”­(Mes­ne­vî-i­Nu­ri­ye,­Zer­re,­152) Dü­þün­se­ni­ze­bir­ke­re­þey­tan­bi­le­ne­bi­ler­le,­ve­li­ler­le,­pey­gam­“San’at­lý­bir­na­kýþ,­nak­ka­þý­ný­bil­dir­me­mek­ol­maz.­Na­sýl­o­lur ber­ler­le,­Al­lah­dost­la­rýy­la,­her­kes­le­uð­ra­þý­yor.­Hiç­kim­se­yi­a­yýr­ki:­Bir­harf­te­ko­ca­bir­ki­ta­bý­ya­zan,­bir­na­kýþ­ta­bin­nak­þý­nak­þe­mý­yor.­“Bu­pey­gam­ber­dir.­Ö­zel­bir­ko­ru­ma­al­týn­da­dýr.­Al­lah’ýn den­nak­kaþ,­ken­di­ki­ta­býy­la­ve­nak­þýy­la­bi­lin­me­sin?”­ (Söz­ler, des­te­ði­ne­maz­har­dýr”­de­mi­yor.­ Yir­mi­Ý­kin­ci­Söz,­256) Rüz­gâr­dað­dan­ne­ko­pa­ra­bi­lir­ki?­Þey­tan­bu­bü­yük­zat­lar­dan He­men­her­ko­nu­da­si­zi­hay­ret­te­bý­ra­kan­cüm­le­le­ri­siz­de­sý­ne­a­la­bi­lir­ki?­Ge­ri­dur­mu­yor.­Az­me­ba­kýn,­na­sýl­da­de­li­ce,­dur­ra­la­ma­ya­kalk­sa­nýz,­tek­rar­is­ti­fa­de­niz­ve­ib­re­ti­niz­ar­ta­cak.­Bun­mak­sý­zýn­ça­lý­þý­yor…­Nef­si­mi­zi,­bi­zi­ra­hat­bý­ra­kýr­mý­sa­ný­yo­ruz? lar­ne­mu­az­zam­söz­ler­dir…­Her­bi­ri­i­çin­bir­ö­mür­ve­ri­le­bi­lir. Öy­ley­se­teh­li­ke­nin­far­kýn­da­ol­ma­lý­in­san.­Al­lah’ýn­rah­me­ti­ne Ya­þa­sýn­Üs­ta­dý­mýz!­Al­lah­bin­ler­de­fa­ra­zý­ol­sun.­ sý­ðýn­ma­lý­in­san. Bun­lar,­öy­le­böy­le­söz­ler­de­ðil.­Bun­lar­ha­ya­ta­yön­ve­ren,­i­Ýn­sa­nýn­baþ­düþ­ma­ný­bu­ka­dar­a­zim­le,­yýl­ma­dan­ça­lýþ­sýn man­ve­de­rin­lik­ka­tan­söz­ler.­Bun­lar­Hz.­A­li­(ra)­ta­ra­fýn­dan­da da,­in­san­bu­na­ba­kýp­ib­ret­al­ma­sýn…­O­te­yit­ve­tas­dik­e­dil­miþ­söz­ler.­ lur­mu­hiç? Ha­yat­bi­ti­yor,­ey­vah­la­rý­mýz­ço­ða­lý­yor.­Gi­den,­ge­çen­her­þey, Her­ke­sin­ha­ya­týn­dan­bir ruh­ta­de­rin­iz­ler­bý­ra­ký­yor.­Ah­gü­zel­ha­yat,­ah...­Ý­ma­ný­ve­i­ba­de­þey­ler­ek­silt­me­ye­ça­lý­ti­yap­say­dýk­bir­çift­ka­nat­ve­uç­say­dýk­mas­ma­vi­ül­ke­le­re­kat kat...­Ah­ha­yat…­Ah­ha­yat…­Kýy­me­ti­ni­bil­me­di­ði­miz,­su­yu­nu se­bil­et­ti­ði­miz,­son­ra­da­bir­kö­þe­ye­çe­ki­lip­ar­dýn­dan­göz­ya­þý dök­tü­ðü­müz­ha­yat…­Ah­ki­ah…­Ey­vah… Ma­ke­don­ya’da­Oh­ri’de­yaþ­lý­bir­çý­nar­a­ða­cý­var­dýr,­i­kiz­gi­bi yan­ya­na­du­ran.­Ta­kýl­dý­gö­züm­o­a­ðaç­la­rýn­ya­nýn­da­ki­bir bi­sik­le­te.­Ca­mi­av­lu­sun­da­sý­ra­sý­ra­di­zi­li­bi­sik­let­le­re­de ta­ký­lýr­gö­züm.­Bi­ri­bi­ne­cek,­az­son­ra,­kim­bi­lir­ne­ha­yýr­lý­iþ­le­re­yö­ne­le­cek.­Kalp­kal­bin­ar­dýn­dan­gi­de­cek.­Dö­nen­te­ker­lek­ler,­kim­bi­lir­kaç­kal­bi­da­ha ken­di­ni­bek­le­yen­di­ðer­kalp­le­re­gö­tü­re­cek.

“E

þý­yor.­Bi­zi­bý­ra­kýr­mý? Her­ke­sin­im­ti­ha­ný­ken­di­ne­gö­re.­Yük­sek­dað­la­ra­kar­lar­faz­la dü­þer.­On­la­rýn­im­ti­ha­ný­ken­di­le­ri­ne­gö­re.­Hiç­kim­se­bu­mey­dan­da,­im­ti­han­dan­kur­tu­la­mý­yor.­Boþ­kal­dýk­mý,­ha­ya­tý­mýz­a­dem­â­lem­le­ri­he­sa­bý­na­yok­lu­ða­a­kan­bir­ne­hir­o­lu­yor,­ze­hir­o­lu­yor.­Ya­þa­dý­ðý­mýz­ha­ya­tý­be­ðen­mi­yor­sak,­ya­pý­la­cak­tek­þey,­o yan­lýþ­gi­den­ha­ya­ta­ye­ni­bir­yol,­ye­ni­bir­yön­ver­mek.­Bir­de­ði­þim­ar­zu­su­nu­i­çi­miz­de­ta­þý­mak­ve­ü­mit­le­ya­þa­mak… Baþ­ka­ça­re­var­mý?­ “Si­ze­ký­sa­bir­söz­söy­le­ye­ce­ðim;­ez­ber­e­de­bi­lir­si­niz.­Ýþ­te:­ Es­ki hâl­ mu­hal,­ya­ ye­ni­ hâl­ ve­ya­ iz­mih­lâl”­di­yor­Üs­ta­dým.­ (Be­ya­nat­ve­Ten­vir­ler,­80)­“Ba­zen­her­þe­yi­ka­zan­mak­i­çin­her­þe­yi­kay­bet­me­yi­gö­ze­al­mak­ge­re­kir...­En­dü­lüs,­ge­mi­le­ri­ni­ya­kan­la­rýn­dýr.” Rah­met­li­Se­la­hat­tin­Þim­þek­kar­de­þim­bu­öz­de­yi­þiy­le­Ýs­pan­ya­top­rak­la­rýn­da­Ta­rýk­bin­Zi­yad’ýn­dün­ya­sý­na­ta­þý­yor­du­bi­zi. Ne­den­se­ha­ya­ta­ye­ni­den­baþ­la­mak,­es­ki­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­ný­terk et­mek­zor­ge­lir­in­sa­na.­Ka­tar­ka­tar­yan­lýþ­la­rý­ta­þý­yýp­gö­tür­mek zo­run­da­mý­dýr­in­san?­De­ðil­el­bet­te.­ Ha­ni,­“Si­ze­bir­te­le­fon­ka­dar­ya­ký­nýz”­fa­lan­di­yor­lar­ya,­ha­ya­týn­en­ka­ran­lýk­â­ný­ný­bir­den­ay­dýn­lý­ða­çe­vi­re­cek­ka­dar­ya­kýn­dýr bi­ze­Al­lah’ýn­rah­me­ti.­A­ma­ne­den­se­tu­þa­bas­maz,­töv­be­ye­ve is­tið­fa­ra­yö­nel­mez­in­san.­Ka­ran­lýk­ta­kal­ma­ya­ra­zý­o­lur.­Ya­da kal­dý­ðý­yer­den­ha­ya­tý­yek­ne­sak­ya­þa­ma­ya­de­vam­e­der.­Ýþ­te­a­sýl zor­luk­da­bu­ra­da­baþ­lar.­“Ta­ke­off”­nok­ta­sý­der­ler­ya.­U­ça­ðýn pist­ten­kal­kar­ken­te­ker­lek­le­ri­ni­kes­me­si­â­ný.­U­çak­ya­kal­ka­cak, ya­da­ye­re­ça­ký­la­cak.­Böy­le­dir.­Ya­is­tið­far­ve­töv­be­i­le­geç­miþ gün­le­ri­ge­ri­de­bý­ra­kýp­se­ma­vî­ül­ke­le­re­doð­ru­yük­se­li­þe­ge­çe­ce­ðiz,­ya­da­þey­ta­nýn­ve­nef­sin­ka­ran­lýk­o­yun­la­rý­nýn­ze­bu­nu­o­lup yer­ler­de­sü­rü­ne­ce­ðiz,­al­ça­lý­þa­ge­çe­ce­ðiz.­ Cen­net­ten­dün­ya­ya­gön­de­ri­len­in­sa­na­ya­kýþ­mý­yor­bu.­Gel­di­ði­yer­de­kal­mak­de­ðil,­gel­di­ði­ye­re­dön­mek­ya­ký­þý­yor­in­sa­na. Dün­ya­da­ki­gö­re­vi­miz­de­bu­de­ðil­mi­za­ten?­Yük­sel­mek,­te­miz­len­mek,­de­ðiþ­mek,­a­rýn­mak...­Ruh­o­lup­uç­mak­ö­te­le­re,­da­ha­ö­te­le­re…­ Biz­o­cen­ne­te­dün­ya­da­bi­le­gir­mek­i­çin­ya­ra­týl­dýk.­Ý­çi­miz­öy­le gü­zel­ki…­Te­miz­kal­dýk­ça­güç­lü­dür­kal­bi­miz.­Ö­te­ler­den­ha­ber ve­rir­hep.­Ýþ­te­si­ze­an­lam­lý­bir­öy­kü: Kü­çük­bir­ço­cuk­bir­ge­ce­ba­þý­ný­kal­dý­rýp­gök­yü­zü­ne­bak­tý. Mil­yar­lar­ca­sý­a­ra­sýn­dan­bir­yýl­dýz­seç­ti­ken­di­ne­ve­o­yýl­dý­za­bak­tý,­bak­tý…­Ve­bir­za­man­son­ra­hü­zün­le­nip­að­la­ma­ya­baþ­la­dý. Yýl­dýz­o­na­ses­le­ni­ver­di­an­sý­zýn:­“Ne­den­að­lý­yor­sun­ço­cu­ðum? Se­ni­böy­le­hü­zün­len­di­re­cek­ne­var?”­Ço­cuk,­ya­nak­la­rýn­dan­sü­zü­le­sü­zü­le­a­kan­yaþ­la­rý­si­le­rek­yýl­dý­za­de­di­ki:­“O­ka­dar­u­zak­ta­sýn­ki,­hiç­bir­za­man­sa­na­do­ku­na­ma­ya­ca­ðým.”­Ve­yýl­dýz­ço­cu­ðun­hüz­nü­nü­gi­de­re­cek­bir­ce­vap­ver­di:­“Böy­le­u­zak­lar­da­dur­du­ðu­ma­bak­ma.­E­ðer­a­sýl­ye­rim­yü­re­ðin­de­ol­ma­say­dý,­gö­re­mez­di­be­ni­se­nin­göz­le­rin.” Yýl­dýz­lar­u­zak­ta,­se­ma­da­de­ðil,­göz­le­ri­miz­de,­yü­re­ði­miz­de giz­li.­Ýn­san­kâ­i­na­tý­i­çi­ne­a­la­cak­ka­dar­en­gin­bir­var­lýk.­Al­lah’ýn en­muh­te­þem­e­se­ri,­þah­e­se­ri. Ýn­sa­nýn,­Ken­di­ni­böy­le­bil­di­ren,­an­la­tan­bir­Al­lah’ý­ol­sun­da, in­san­o­nu­a­ra­ma­sýn,­bul­ma­sýn,­bil­me­sin,­sev­me­sin.­Müm­kün mü?­ Ha­ya­tý­ye­ni­den­ya­þa­mak­ce­sa­re­ti­ni­gös­te­ren­le­re­se­lâm­ol­sun. Bu­ya­zý­on­la­ra­ar­ma­ðan­ol­sun.­Ýn­san­la­rý­u­yan­dýr­mak­ko­lay. Kalp­le­ri,­gö­nül­le­ri­u­yan­dýr­mak­zor.­­ Ya­þa­sýn­Üs­ta­dý­mýz! Gön­lü­mü­zün­tel­le­ri­ne­öy­le­do­ku­nu­yor­ki söz­le­riy­le,­her­bir­cüm­le­si­bu­öl­müþ,­sön­müþ­ha­ya­týn­i­çin­den ta­ze­ve­yep­ye­ni­ha­yat­lar­çý­ka­rý­yor.­Al­lah’ýn­ö­zel­bir­ih­sa­ný­dýr­bu. Öy­le­a­teþ­li­yor­ki­in­sa­ný,­o­hý­za­denk­bir­hýz­yok­bu­dün­ya­da.­Za­ten­in­san­da­i­çin­de­ki­se­si­din­le­se,­is­te­di­ði­bu­de­ðil­mi? E­vet,­ö­nü­müz­de­ki­ki­ta­bý­o­ku­ya­ma­dýk­yýl­lar­dýr.­Say­fa­la­rý­a­çýk o­lan­bu­kâ­i­nat­ki­ta­bý­ný­on­ca­o­kul,­on­ca­dip­lo­ma­ya­rað­men­ca­hi­li­kal­dý­ðý­mýz­bu­ki­ta­bý­o­ku­ya­ma­dýk.­Ya­ra­ta­nýn­nâ­mý­na­o­kut­tu bi­ze­Be­di­üz­za­man,­harf­harf,­Kur’ân’ca­o­kut­tu.­Al­lah’ý­sev­di­ren bir­in­san­O.­Al­lah’ý­sev­di­ren­in­sa­ný,­biz­de kalp­ten­se­vi­yo­ruz. Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­Al­lah’ý, Kur’ân’ý­ve­kâ­i­na­tý­o­ku­yan­ve­o­ku­tan­bir­in­san.­Al­lah’ý,­e­ser­le­riy­le­sev­di­ren­böy­le­bir­in­san,­se­vil­mez­mi? Ha­ya­tý­ye­ni­den­ya­þa­ma­ya­ça­ðý­ran­bir­in­san­dýr­Be­di­üz­za­man.­Hay­di­o­za­man,­ha­ya­tý­Nur­lar­la­ye­ni­den ya­þa­ma­ya­ve­bu­se­se,­bu­sö­ze,­bu­çað­rý­ya uy­ma­ya.­Son­sö­zü­müz.­Fu­zû­lî­ce­bir­du­â­ol­sun:­­“Yâ­Rab­he­mî­þe­lüt­fu­nu­et­reh-nü­mâ­ba­na!”­(Yâ­Rab,­lüt­fu­nu­her hu­sus­ta ve­her­an­ba­na­yol­gös­te­ri­ci­ey­le.)

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 17 OCAK 2010 PAZAR

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Umut YAVUZ

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

NAMAZ VAKÝTLERÝ

ISSN 13017748

Hicrî: 2 Safer 1431 Rumî: 4 K.Sani 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.17 5.31 5.36 5.50 5.46 4.59 5.04 4.57 5.40 5.09 5.37

Güneþ 6.43 7.01 7.02 7.20 7.17 6.26 6.32 6.27 7.10 6.35 7.04

Öðle 11.56 12.06 12.14 12.25 12.21 11.36 11.40 11.32 12.15 11.47 12.15

Ýkindi 14.32 14.34 14.51 14.55 14.49 14.10 14.12 14.01 14.44 14.23 14.49

Çocuklarý korumalýyýz

Akþam 16.56 16.58 17.14 17.19 17.13 16.34 16.36 16.24 17.08 16.47 17.13

Yatsý 18.15 18.21 18.33 18.41 18.36 17.54 17.57 17.47 18.31 18.06 18.33

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.48 5.52 5.29 5.19 5.30 5.18 5.04 5.05 4.47 5.37 5.23

Güneþ 7.19 7.20 7.01 6.47 6.57 6.51 6.30 6.36 6.15 7.09 6.47

Öðle 12.21 12.28 12.02 11.55 12.07 11.52 11.42 11.38 11.23 12.10 12.03

Ýkindi 14.47 15.01 14.26 14.27 14.41 14.17 14.18 14.04 13.56 14.34 14.44

Akþam 17.11 17.25 16.50 16.51 17.05 16.41 16.41 16.28 16.20 16.58 17.08

Yatsý 18.35 18.46 18.15 18.12 18.25 18.05 18.01 17.52 17.41 18.23 18.25

TAHLÝL

Kardeþlik dersleri

YASALARIN ÇOCUKLARINI EKONOMÝK OLARAK ÝSTÝSMAR EDEN AÝLELERE HAPÝS CEZASI BÝLE VERÝLMESÝNÝ ÖNGÖRDÜÐÜNÜ BELÝRTEN CUMHURÝYET SAVCISI KÖKSAL, BU NOKTAYA GELÝNMEMESÝ ÝÇÝN KORUYUCU TEDBÝRLERÝN ALINMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. ANKARA Çocuk Suçlularýný Soruþturma Bürosu Cumhuriyet Savcýsý Cengiz Köksal, yasalarýn, çocuklarýný ekonomik olarak istismar eden ailelere hapis cezasý verilmesini bile öngördüðünü belirterek, ‘’Bunun için saðlam bir takibe ve delillere ihtiyaç var. Ancak bizim polisimiz yeterli deðil’’ dedi. Köksal, çocuklarýn toplumun geleceðini oluþturduðunu, ancak konunun öneminin yeterince anlaþýlmadýðýný belirterek, gerek suça sürüklenen gerekse maðdur edilen çocuklar için tedbir almasý gereken kurumlarýn titizlikle çalýþmasýnýn önemli olduðunu söyledi. Çocuklarýn yararýna yasal düzenlemeler olduðunu, ancak uygulamada birtakým sýkýntýlarla karþýlaþýldýðýný anlatan Köksal, çocuklarý ekonomik olarak istismar edenlerin 3 aydan 1 yýla kadar hapisle cezalandýrýlabileceðini, suçun aile bireylerine yönelik olmasý durumunda cezanýn 2 katý arttýrýlabileceðini dile getirdi. Ancak, bunun için etkin fiziki takibe ve saðlam delillere ihtiyaç duyulduðunu ifade eden Köksal, ‘’Ne yazýk ki polisimiz bu konuda yeterli deðil’’ dedi. ‘’Anne babayý hapse atmanýn ya da çocuklarý ailelerinden ayýrmanýn en son çare olmasý’’ yönündeki inancýný dile getiren Köksal, bu noktaya gelinmemesi için koruyucu tedbirler alýnmasý gerektiðini söyledi. Köksal, sivil toplum örgütleri, il özel idaresi, kolluk kuvvetleri, yargý ve basýnýn ortaklaþa yapacaðý çalýþmalarla baþkentte sokakta çalýþtýrýlan çocuk oranýnýn önemli ölçüde azalacaðýný kaydetti.

Mektupla gelen mutluluk n ESKÝÞEHÝR'DE görevliyken Çaldýran ilçesine tayini çýkan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öðretmenin yazdýðý mektuptan etkilenen TED Eðitim Kurumunda görevli öðretmenler ile öðrenciler topladýklarý kitap, okul araç ve gereçlerini Van’daki okula gönderdi. TED Eskiþehir Eðitim Kurumlarý Müdürü Ýsmail Samur, okullarýnda bir dönem Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öðretmeni Sedat Demirel’in kendilerine yazdýðý anlamlý bir mektup üzerine kampanya baþladýklarýný söyledi. Öðretmen ve öðrencilerin hazýrladýklarý hiç kullanýlmamýþ kitap, okul araç ve gereçleri ile giysileri Van’ýn Çaldýran ilçesindeki ilköðretim okuluna gönderdiklerini ifade eden Samur, þöyle konuþtu: ‘’Sedat öðretmen yazdýðý mektupta, görev yaptýðý ilköðretim okulunda imkansýzlýklar içindeki öðrencilerin baþarýlý olmak için çýrpýndýklarýný bildirdi. 4 kýz öðrencisinin SBS’den yüksek puan aldýðýný, ancak gerekli kitap ile araç ve gereçlerinin olmadýðýný ifade etti. Bundan çok etkilendik, kampanya baþlattýk. Bu kampanyaya öðretmenler ve öðrenciler destek verdi. Toplanan kitap, okul araç gereçleri ile giysileri Çaldýran’a gönderdik. Ýhtiyaç olduðu sürece de göndermeye devam edeceðiz. Bu, bir vefa borcudur.’’ Eskiþehir / aa

Þeyh Hayati Harranî’nin camii namaz vakitlerinde dolup taþýyor n ÞANLIURFA'NIN Harran ilçesinde büyük evliyalardan olan Þeyh Hayati Harranî Hazretlerinin türbesi ve camisi namaz vakitlerinde yerli ve yabancý turistlerin akýnýna uðruyor. Özellikle öðle namazlarýnda dolup taþan cami, namazdan sonra da Þeyh Hayati Harranî Hazretlerinin kabri ziyaret ediliyor. Namazlarýný burada kýlan yerli ve il dýþýndan gelen yabancýlar, “Þeyh Hayati Harranî Hazretleri bir Allah dostudur. Ýnsanlar gelip bu makamýnda namaz kýlarak büyük bir mutluluk duyuyorlar. Buranýn çok büyük bir manevi havasý var. Bizler gelip burada namýz kýlýyor ziyaretimizi gerçekleþtiriyoruz. Bu türbeyi ziyaret etmek Allah dostlarýný ziyaret etmektir. Her inanan insanýn bu makama gelip duasýný almasýný isterim. Bu makama Türkiye’nin dört bir yanýndan insanlar gelip ziyaret ediyorlar” dedi. Harran / iha

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

ü’minler ancak kardeþtir” diyen bir dinin men sup la rý, “Ey Al lah’ýn kul la rý, kardeþ olunuz” diyen bir Peygamberin (a.s.m.) ümmeti ve “Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yok” diyen bir Üstadýn talebeleriyiz. Peki, bunlarýn gereðini bihakkýn ve lâyýkýyla yerine getirebildiðimizi söyleyebiliyor muyuz? Bu açýdan kendimizi gözden geçirmemiz þart. Önümüzdeki Cumartesi günü bütün okurlarýmýza vereceðimiz Uhuvvet Risalesi’ni, bunun için iyi bir vesile ve fýrsat olarak deðerlendirebiliriz. Ve öyle de yapmalýyýz. Buna ihtiyacýmýz var. Ýþte bu eserin bize hatýrlattýklarýndan bazýlarý: * Mü’min kardeþlerimizden, hoþumuza gitmeyen bir yanlýþlarýný bahane ederek, diðer bütün güzel sýfat ve hasletlerini yok sayýp husumet beslediðimiz veya uzak durduðumuz kiþiler var mý? * Küçük kusurlarý—dargýnlýk sebebi yapmak suretiyle—iman ve Ýslâmiyet gibi muazzam deðerlerin önüne geçirme zulmünü iþliyor muyuz? * Bizi mü’minlerle, hattâ bütün varlýklarla baðlayan Esmâ-i Hüsnâ baþta olmak üzere, onlarla aramýzdaki sayýsýz birlik baðýnýn farkýnda mýyýz ve farkýndalýðýn gereðini yaþayabiliyor muyuz? * Baþkalarýnda kusur aramadan önce, asýl ve en tehlikeli düþmanýmýz olan kendi nefsimizin ayýp ve kusurlarýný düzeltmek için ne yapýyoruz? * Dinimizi ve mukaddes deðerlerimizi hedef alýp tahribe çalýþan ve bütün þiddetiyle her koldan devam eden haricî taarruzlara, dahildeki bilumum yapay ihtilâflarý bitirerek, yekvücut bir dayanýþma ile mukabele gereðinin neresindeyiz? * Ýhtilâfýmýzdan istifade eden zalimlerin zulmüne karþý, aklýmýzý baþýmýza alýp iman kardeþliði kalesine sýðýnmak için daha neyi bekliyoruz? * “Hak yalnýzca benim mesleðimdir” sözünde ifadesini bulan tekelci yaklaþým yerine, “Mesleðim haktýr veya daha güzeldir, ama hak yolundaki diðer hizmet erbabýndan da Allah razý olsun” anlayýþýna bina edilmiþ samimî kardeþlik ittifaklarýný ne zaman tesis edip yaygýnlaþtýracaðýz? * Tevhid odaklý hâlis bir ubudiyet ve sâfi bir hizmet mânâsýný yakalamanýn önemli þartlarýndan biri, manevî hayatýmýzý husumet, haset, kýskançlýk, inat, tarafgirlik, gýybet... kirlerinden bir an önce temizleyip huzura kavuþmak deðil mi? * “Þimdiye kadar mabeyninizdeki fedakârane uhuvvet ve samimane muhabbet sarsýlmasýn. Biz deðil cüz’î hukukumuzu, belki hayatýmýzý ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi Risale-i Nur’un en kuvvetli rabýtasý olan tesanüde feda etmeye mükellefiz” ikazlarý bizim için ne ifade ediyor? Sorularý ilânihaye uzatmak mümkün. Ama þimdilik bu kadar yeter deyip, Üstadýn bu risaledeki mektuplardan birinde geçen “Bin haysiyetim olsa kardeþlerimin mabeynindeki muhabbet ve samimiyete feda ederim” sözü ve “Yâ Erhame’r-Râhimîn, kardeþlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve kardeþlikle doldur” niyazýyla bahsimize son verelim. *** 12 Ocak’ta çýkan “Çingenelerin hukuku” yazýmýzla ilgili olarak, yazarlarýmýzdan Hasan Yükselten’in gönderdiði mesajý birlikte okuyalým: Eðitim sürecinde bilinçaltýmýza atýlan ýrkçý tohumlar, belki farkýnda bile olmadan çeþitli zulümler iþlememize sebep olabiliyor. Romanlar için de toplumda bahsettiðiniz bakýþ açýsýyla ilgili problemler fazlasýyla mevcut ne yazýk ki. Yazýnýz beni yýllar önce yaþadýðým bir hatýraya götürdü. Üniversitedeyken nüfus sayým memuru olmuþtum ve Ýzmit’in Roman mahallesine çýkmýþtý görev yerim. Bir günüm onlarýn arasýnda geçti. Ve o günkü namazlarýmý o vatandaþlarýn evinde, hatta birisini de cemaatle kýldýk. Beþ vakit namaz kýlan Romanlarýn varlýðýndan ancak o zaman haberdar olabildim. Ve toplumun kendilerine bakýþ açýsýndan ne kadar rahatsýz olduklarýný da o gün fark ettim. Risale-i Nur ile tanýþmýþ biri olmama raðmen, kendimin de o zamana kadar Roman vatandaþlara karþý maalesef önyargýlý ve haksýz deðerlendirme yaptýðýmý o gün anladým.

“M

SOKAKTAKÝ ÇOCUKLAR SUÇA SÜRÜKLENÝYOR ANKARA’DA suça sürüklenen çocuklarla ilgili verileri topladýklarýný anlatan Köksal, 2008’de 2 bin 716 çocuk hakkýnda 2 bin 87 evrak düzenlendiðini söyledi. Bu çocuklardan 60 tanesinin 5 ya da daha fazla suça karýþtýðýna ve haklarýnda 506 evrak bulunduðuna dikkati çeken Köksal, ‘’Yani 5 ya da daha fazla suç iþleyen çocuklarýn oraný yüzde 2,5 ama gelen evrakýn yüzde 25’i bu çocuklarla ilgili’’ diye konuþtu. Daha önceki yýllar için de benzer verilerin bulunduðunu anlatan Köksal, þunlarý söyledi: ‘’Adlî mekanizmada çocuk suçluluðu için tutuklama son çare. Ancak bu çocuklarý tutuklamak zorunda kalýyoruz. Bu çocuklarýn süreç içerisinde iþledikleri suçlarýn tipleri de sürekli daha aðýr ve nitelikli hale geliyor. Önce hýrsýzlýk suçundan gelen bir çocuk, sonra yaðma, daha sonra adam öldürme suçlarýndan önümüze çýkýyor. Suça sürüklenen çocuklarýn, aðýrlýklý olarak çocuk maðdurlara karþý yaðma suçu iþlediklerini göz önüne alýrsak, maðdur çocuklarýn yaþadýðý psikolojik sorunlar, artýk tek baþlarýna dýþarýya çýkamaz olmalarý, ailelerin sürekli ayný sorunla karþýlaþacaklarý endiþesi taþýmalarý, toplumda büyük bir kargaþaya sebebiyet veriyor. Tüm bu nedenlerle suça sürüklenen çocuklar için Adlî Kontrol ve Tutuklama arasýnda güvenlikli rehabilitasyon merkezleri oluþturulmalý.’’ Cengiz Köksal, savcýlýklarda sosyal inceleme uzmaný bulunmasýnýn, çocuk bürolarýnda genç polislerin istihdam edilmesinin önemli olduðunu da dile getirdi. Ankara / aa

SGK: Eczanelerle yapýlan anlaþmamýz devam ediyor SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) eczanelerle sözleþmenin devam ettiðini açýkladý. 3 yýl geçerli olan ilâç alým protokolünün SGK tarafýndan feshini Danýþtay yürütmeyi durdurduðu için eski anlaþmanýn geçerli olduðu kaydedildi. Buna göre, fesih geçerliliðini yitirdiðinden vatandaþlarýn 24 bin serbest eczaneden ilâç almaya devam edeceðine dikkat çekildi. SGK’nýn internetten yaptýðý ilâç temin protokolünün fesih iþleminin yürütümünün durdurulmasýna iliþkin duyuruda, 16 Aralýk 2009 tarihinde Türk Eczacýlarý Birliði (TEB)’ne teblið edilerek fesih edilen sözleþmenin geçerliliðinin sürdürdüðü vurgulandý. SGK’dan yapýlan açýklamada, “Konu hakkýnda kurumumuz aleyhine Danýþtay 10. Dairesi’nde açýlan dâvâda söz konusu protokolün feshedilmesine iliþkin Kurumumuz iþleminin yürütmesinin durdurulmasýna karar verilerek karar Kurumumuza 14 Ocak 2010 günü teblið edilmiþtir. Söz konusu yargý kararý gereði gerek TEB gerekse eczanelere yapýlan fesih ihbarlarý yürütmeyi durdurma kararý süresince geçerliliðini yitirdiðinden mevcut Protokol ve sözleþmelerin yürütümüne devam edilecektir” denildi. Hastalarý ve vatandaþlarý tedirgin eden ilâç krizi 16 Ocak 2009 gelmeden çözülmüþ oldu. Bundan sonra SGK’nýn Danýþtay’ýn kararýna itiraz edip TEB ile yeni bir sözleþme yapmak için daha geniþ zamaný kaldý. Ankara / cihan

SGK, ilâç alým protokolünün Danýþtayca iptal edilmesinden sonra eski anlaþmanýn geçerli olduðunu açýkladý.

MAÐDURÝYETÝN GÝDERÝLMESÝNÝ ÝSTÝYORUZ ÝZMÝR Eczacý Odasý Baþkaný Tuncay Sayýlkan, eczacýlar ile SGK arasýnda uzlaþma saðlanarak, eczacýlarýn maðduriyetinin giderilmesini ve vatandaþa verilen hizmetin sürdürülmesini dilediklerini söyledi. Sayýlkan, SGK’nýn 16 Ocaktan itibaren geçerli olmak üzere eczanelerle ilâç alým sözleþmesini feshettiðini, Danýþtay 10. Dairesi’nin ise bu iþlemin yürütmesini durdurduðunu hatýrlattý. Protokolün feshinin durdurulmasýnýn, eski protokolün devamý anlamý taþýdýðýna dikkati çeken Sayýlkan, eczacýlar olarak, eski protokole yönelik memnuniyetsizliklerini eylemlerle dile getirdiklerini belirtti. Protokolün feshinin durdurulmasý kararýnýn ardýndan, SGK’nýn savunmasýnýn beklendiðini anlatan Sayýlkan, þöyle konuþtu: ‘’Gönlümüzden geçen, bir þekilde

uzlaþýlarak hem eczacýlarýn maðduriyetinin giderilmesi, hem de vatandaþa hizmetin sürdürülmesi. Bir protokol yapýlmak zorunda, çünkü eczacýlar tek tek sözleþme yapýp kendi geleceklerini yok etmezler. Yürütme durdurulmamýþ olsaydý, bugünden itibaren vatandaþýn ilâç hizmetlerine ciddî sýkýntý olarak yansýyacaktý. Sadece Ýzmir merkezde 1250 eczane var. Her eczanenin günde 20 kiþiye fatura kesmesi, 25 bin kiþinin para almak üzere SGK önünde sýraya girmesi demektir. Bu durumun, uygar bir ülkede olmamasý gerekir. Þimdi sürecin tamamlanmasý gerekiyor. SGK, 30 gün içinde savunma verecek. Savunmanýn ardýndan, Danýþtay’ýn gerekçeli kararý ne zaman yayýmlar bilmiyoruz. Bu belirsiz bir süreç.’’ Ýzmir / aa


4 FARK

Gençlere kucak açmak

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

G

enç­le­rin­kar­þý­kar­þý­ya­kal­dý­ðý­prob­lem­le­re ça­r e­ a­r a­m ak­ ge­r e­k ir­k en,­ san­k i­ hiçbir prob­lem­ yok­muþ­ gi­bi­ dav­ran­mak­ u­ma­lým­ ki­ bi­ze­ pa­ha­lý­ya­ mal­ ol­ma­sýn.­ Si­ya­sî­ tar­týþ­ma­la­ra­a­yýr­dý­ðý­mýz­vak­tin­ya­rý­sý­ný,­bel­ki­da­ha­a­zý­ný,­ on­dan­ çok­ da­ha­ ö­nem­li­ o­lan­ genç­lik­ ve prob­lem­le­ri­ne­ ça­re­ a­ra­yý­þý­na­ a­yý­ra­bil­sek­ me­se­le kal­ma­ya­cak. Ba­k ý­n ýz,­ Tür­k i­y e’de­k i­ genç­ nü­f us­ pek­ çok kom­þu­ ül­ke­mi­zin­ top­lam­ nü­fu­su­na­ e­þit.­ Bun­la­rýn­bü­yük­bir­bö­lü­mü­de­o­kul­lar­da­e­ði­tim­gö­rü­yor.­ Sa­yý­sý­ az­ da­ ol­sa­ e­ði­tim­ im­kâ­ný­ bu­la­ma­yan ço­cuk­lar­ ve­ genç­ler­ de­ var.­ On­la­rýn­ prob­lem­le­ri de­da­hil­ol­mak­ü­ze­re­bü­tün­genç­le­re­sa­hip­çýk­mak­ge­re­kir.­Bu­da­lâf­la­de­ðil,­ic­ra­at­la­müm­kün. ‘Genç­le­re­ sa­hip­ çýk­ma’­ de­yin­ce­ Tür­ki­ye’yi­ i­da­re­e­den­le­rin­a­kýl­la­rý­na­he­men­eð­len­ce­tü­rü­ça­lýþ­ma­lar­ge­li­yor.­Bu­cüm­le­den­o­la­rak­“Genç­ler­i­çin­ þu­ ka­dar­ kon­ser,­ þu­ ka­dar­ ti­yat­ro,­ þu­ ka­dar eð­len­ce­ dü­zen­le­dik.­ Ý­lâ­ve­ o­la­rak­ þu­ ka­dar­ spor sa­lo­nu­da­yap­týk.­Bun­lar­ye­ter­de­ar­tar­bi­le”­di­ye­bi­lir­ler.­Ger­çek­ten­ye­ter­mi?­Bel­li­öl­çü­ler­çer­çe­v e­s in­d e­ bu­ ça­l ýþ­m a­l ar­ da­ ya­p ý­l a­b i­l ir,­ a­m a genç­lik­ ve­ so­run­la­rý­ de­nil­di­ðin­de­ ak­la­ sa­de­ce spor­sa­lon­la­rý­ve­dü­zen­le­nen­eð­len­ce­ler­ge­li­yor­sa­bu­yan­lýþ­o­lur. Çok­ya­kýn­bir­gün­den­ör­nek­ve­re­lim.­Bi­lin­di­ði ü­z e­r e­ Ýs­t an­b ul’un “Av­r u­p a­ Kül­t ür­ Baþ­k en­t i” prog­ra­mý­ çer­çe­ve­sin­de­ çe­þit­li­ fa­a­li­yet­ler­ ya­pýl­ma­ya­baþ­lan­dý.­Med­ya­ta­ný­tým­la­rý­bir­ya­na­bý­ra­ký­lýr­sa,­ hal­ka­ a­çýk­ ilk­ bü­yük­ ça­lýþ­ma­ ‘kon­ser’ler­le ya­pý­lý­yor.­Muh­te­me­len­bu­ça­lýþ­ma­la­rý­da­“Genç­le­rin­ ar­zu­ ve­ is­tek­le­ri­ne­ gö­re­ ya­pý­yo­ruz;­ bu­ da on­lar­ i­çin­dir”­ di­ye­cek­ler.­ Genç­lik­ de­nin­ce­ ak­la sa­de­ce­ eð­len­ce­nin,­ kül­tür­ de­nin­ce­ de­ sa­de­ce kon­ser­le­rin­gel­me­si­doð­ru­bir­yak­la­þým­de­ðil.­ Genç­li­ðe­hiz­met­et­me­si­müm­kün­o­lan­med­ya or­gan­la­rý­nýn­ kul­la­nýl­ma­ bi­çi­mi­ de­ iç­ a­çý­cý­ de­ðil. Ga­ze­te­ve­te­le­viz­yon­lar­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­in­ter­net­or­ta­mý­da­genç­ler­i­çin­teh­li­ke­ler­le­do­lu.­Za­man­za­man­bu­du­rum­dan­þi­kâ­yet­çi­o­lan­yö­ne­ti­ci­le­re­ rast­lý­yo­ruz,­ a­ma­ on­la­rýn­ se­si­ ye­te­ri­ ka­dar du­yul­mu­yor.­ Bu­na­ kar­þý­lýk­ genç­le­ri­ eð­len­ce­ ve o­yun­la­ra­teþ­vik­e­den­le­rin­sa­yý­sý­da­ha­faz­la. Pe­ki­ ne­ ya­pý­la­bi­lir?­ Ýn­san­lar­ ko­nu­þa­ ko­nu­þa me­se­le­le­ri­ni­hal­le­de­bil­di­ði­ne­gö­re,­genç­lik­ko­nu­su­ da­ e­ni­ne­ bo­yu­na­ tar­tý­þýl­ma­lý­dýr.­ Bu­nun­ i­çin si­vil­in­isi­ya­ti­fin­gay­ret­le­riy­le­bir­“genç­lik­kon­gre­si”­ top­la­na­bi­lir.­ Bu­ra­da­ ya­pý­la­cak­ tar­týþ­ma­lar­la or­ta­ya­ ko­nu­la­cak­ pren­sip­ler­ ha­ya­ta­ ge­çi­ri­lir­se genç­lik­prob­le­mi­çö­zü­me­ka­vu­þa­bi­lir. Þa­þýr­tý­cý­ o­lan,­ genç­lik­ ko­nu­sun­da­ has­sas­ ol­ma­sý­ge­re­ken­çev­re­le­rin­ü­ze­ri­ne­dü­þen­ça­lýþ­ma­la­rý­ yap­ma­ma­sý­dýr.­ Genç­le­rin­ ih­ti­yaç­ lis­te­si­ ha­zýr­la­nýr­ken­sa­de­ce­‘burs’un­dü­þü­nül­me­si­yet­mez. Ma­ne­vî­ ih­ti­yaç­la­rý­ný­ da­ dik­ka­te­ a­la­cak­ bir­ ‘ih­ti­yaç­lis­te­si’­ha­zýr­lan­ma­lý.­ Hâ­lâ­ genç­le­ri­ al­kol­lü­ iç­ki­ iç­me­ye­ teþ­vik­ e­di­ci rek­lâm­la­rýn­ga­ze­te­ler­de­yer­al­ma­sý­çe­liþ­ki­lis­te­si­nin­ilk­sý­ra­sý­ný­a­lan­bir­mad­de­de­ðil­mi?­Bu­þe­kil­de­ mi­ genç­le­ri­ kö­tü­ a­lýþ­kan­lýk­lar­dan,­ teh­li­ke­ler­den­ve­‘u­yuþ­tu­ru­cu­ba­tak­lý­ðý’ndan­ko­ru­ya­ca­ðýz? Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­le­re­bir­de­fa­da­ha­ses­le­ni­yo­ruz:­ Genç­le­rin­ dert­le­riy­le­ dert­le­ne­lim.­ On­la­rý­mad­dî­ve­ma­ne­vî­teh­li­ke­le­re­kar­þý­ko­ru­ma­ya ça­lý­þa­lým.­Ön­ce­li­ði­kon­ser­ve­eð­len­ce­ler­de­de­ðil, e­ði­tim­ve­kül­tür­ya­tý­rým­la­rýn­da­a­ra­ya­lým...

YENÝASYA / 17 OCAK 2010 PAZAR

HA­BER

Aksu: Anayasa deðiþikliði erken, biraz sabýrlý olun AKP Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Ab­dul­ka­dir­Ak­su,­“He­de­fi­miz­tüm­a­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­a­ma­bu ol­maz­sa­par­ça­par­ça­ya­pý­la­bi­lir.­Þu­an­da­er­ken, bi­raz­sa­býr­lý­o­lun”­de­di.­ Ak­su,­par­ti­ge­nel­mer­ke­zin­de­dü­zen­le­di­ði ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da,­Tür­ki­ye’nin­po­tan­si­ye­li­ve bü­yük­lü­ðü­ne­pa­ra­lel­o­la­rak,­iç­ve­dýþ­po­li­ti­ka­da her­bi­ri­baþ­lý­ba­þý­na­ö­nem­li­gün­dem­le­ri­bir­a­ra­da­ya­þa­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­“Tür­ki­ye­ar­týk­ak­var­yum­ya­da­ha­vuz­öl­çe­ðin­de­tek­bir­gün­dem­le sa­bah­tan­ak­þa­ma­meþ­gul­o­lan­bir­ül­ke­de­ðil­dir” di­yen­Ak­su,­ül­ke­de­de­mok­ra­tik­a­çý­lým­ya­pý­lýr­ken­dýþ­po­li­ti­ka­da­da­ta­ri­hi­a­dým­lar­a­týl­dý­ðý­ný be­lirt­ti.­Tür­ki­ye’nin­hiç­bir­dev­le­te­ve­hal­ka­kar­þý­ön­yar­gý­bes­le­me­di­ði­nin­al­tý­ný­çi­zen­Ak­su, “Si­ya­se­ti­mi­zin­a­na­ek­se­ni­ba­rýþ­tan­geç­mek­te­dir. Ge­çim­siz­lik­dýþ­po­li­ti­ka­da­bir­yön­tem­o­la­maz. Kim­i­nat­çý­lý­ðý­bý­ra­kýr,­gir­di­ði­ters­þe­rit­ten­çý­kar­sa­Tür­ki­ye­o­na­dost­luk­e­li­ni­u­zat­mak­ta­te­red­düt­et­mez­ve­ge­cik­mez”­di­ye­ko­nuþ­tu.­

“BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ DE GÜÇLENDÝ”

AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdulkadir Aksu

Yargý kan aðlatýyor BAÞBAKAN ERDOÐAN, BAZI PROJELERÝN YARGI ENGELÝNE TAKILDIÐINA ÝÞARET EDEREK, ÝSYAN ETTÝ: “SÝZ ADIM ATIYORSUNUZ, YARGI PAT KARÞINIZDA. CÝÐERLERÝMÝZE KADAR BÝZE KAN AÐLATIYORLAR, KAN. BUNU YAPMAYA HAKLARI YOK.” BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­hü­kü­me­tin­ve­be­le­di­ye­le­rin­ba­zý­pro­je­le­ri­nin­yar­gý­en­ge­li­ne­ta­kýl­dý­ðý­na­i­þa­ret­e­de­rek,­“Siz­a­dým­a­tý­yor­su­nuz,­yar­gý­pat­kar­þý­nýz­da.­Ci­ðer­le­ri­mi­ze ka­dar­bi­ze­kan­að­la­tý­yor­lar,­kan.­Bu­nu­yap­ma­ya­hak­la­rý­yok”­de­di. Ye­ni­le­nen­Muh­sin­Er­tuð­rul­Sah­ne­si,­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­e­þi­E­mi­ne­Er­do­ðan,­Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­ka­ný­Er­tuð­rul­Gü­nay, Dev­let­Ba­ka­ný­Ha­ya­ti­Ya­zý­cý,­Mil­li­E­ði­tim­Ba­ka­ný­Ni­met­Çu­buk­çu,­Ýs­tan­bul­Va­li­si­Mu­am­mer­Gü­ler,­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ka­dir­Top­baþ­i­le­çok­sa­yý­da­sa­nat­çý­ve­ya­za­rýn­ka­tý­lý­mýy­la­a­çýl­dý.­A­çý­lýþ­ta­ko­nu­þan­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­Muh­sin­Er­tuð­rul Sah­ne­si’nin­ya­pý­mý­ön­ce­sin­de­ger­çek­leþ­ti­ri­len pro­tes­to­gös­te­ri­le­ri­ni­ha­týr­lat­tý.­Er­do­ðan,­“Biz bu­ra­da­in­þa­a­ta­ilk­kaz­ma­yý­vur­du­ðu­muz­da,­i­na­nýn­ba­na­da­baþ­ka­ný­ma­da­kaz­ma­yý­vur­du­lar.­Çün­kü,­ne­söy­lü­yor­sak­ka­bul­e­dil­mi­yor,­i­na­nýl­mý­yor­du.­San­ki­biz­Muh­sin­Er­tuð­rul­Sah­ne­si’ni­ye­re­gö­mü­yor­duk.­Hal­bu­ki­du­rum­böy­le­de­ðil­di.­Ne­ler­söy­le­me­di­ler­ki.­Bu­ra­ya­ca­mi in­þa­e­de­ce­ði­mi­zi­bi­le­id­di­a­et­ti­ler.­San­ki­biz­ti­yat­ro­düþ­ma­ný­yýz.­Ben­1994­yý­lýn­da­Bü­yük­þe­hir Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­ol­dum.­Biz­den­ön­ce­ki­le­re­bir ba­kýn,­kaç­ta­ne­ti­yat­ro­sah­ne­si­in­þa­et­miþ­ler? San­ki­biz­gör­sel­sa­nat­la­ra­kar­þý­yýz.­Bi­zim­sa­na­ta­kar­þý­düþ­man­lý­ðý­mýz­o­la­maz,­tam­ak­si­ne­bu­nu­yay­gýn­laþ­tý­rý­rýz”­de­di. Tak­sim’de­ki­ A­ta­türk­Kül­tür­Mer­ke­zi’nin (AKM) ye­ni­den­ya­pýl­ma­sý­ko­nu­sun­da­bir­ta­kým en­gel­ler­ol­du­ðu­nu­söy­le­yen­Er­do­ðan,­þun­la­rý­söy­le­di:­“Da­ha­en­te­re­sa­ný­ný­söy­le­ye­yim;­Kül­tür­Ba­ka­ný­mýz­la­dert­leþ­tik.­Çö­ze­me­di­ði­miz­bir­so­run var.­Ne­dir­o?­AKM.­Hal­ký­mý­zýn­a­ra­sýn­da­þöy­le bir­re­fe­ran­dum­ya­pýl­sa­kim­se­þu­an­ki­AKM’nin du­ru­mun­dan­mem­nun­de­ðil­dir.­O­to­park­so­ru­nun­dan­i­çin­de­ki­ya­pý­sý­na­ka­dar­bu­þe­kil­de­kul­la­ným­sýz­bir­e­ser­o­la­maz.­Biz­ne­de­dik?­AKM’nin ar­ka­sýn­da,­ya­nýn­da­a­lan­la­rý­mýz­var.­‘Bu­ra­yý­yý­ka­lým,­ye­ri­ne­ya­nýn­da­ki­ler­le­be­ra­ber­Tak­sim’e­ya­ký­þa­cak­dev­bir­e­se­ri­in­þa­e­de­lim’­de­dik.­O­na­da­i­-

Yenilenen Muhsin Ertuðrul Sahnesi, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve bazý bakanlarýn katýlýmýyla hizmete açýldý. FOTOÐRAF: CÝHAN

nan­ma­dý­lar,­‘yok­de­di­ler,­yap­ma­yýp­böy­le­bý­ra­ka­cak­sý­nýz’­de­di­ler.­Yav­ar­ka­daþ,­ben­ül­ke­min­düþ­ma­ný­mý­yým?­Ýn­sa­ný­mý­zýn­düþ­ma­ný­mý­yým?­Biz mil­le­te­e­fen­di­o­la­rak­de­ðil,­hiz­met­kar­o­la­rak­gel­dik.­E­ðer­baþ­la­dý­ðý­mýz­da­biz­bu­a­dý­mý­a­ta­bil­sey­dik­2010­a­çý­lý­þý­na­o­ra­yý­da­ye­tiþ­ti­re­bi­le­cek­tik.­Siz bir­a­dým­a­tý­yor­su­nuz,­yar­gý­tam­kar­þý­nýz­da.­Ta­bi

Gökova, Aden’de korsanlarý engelledi

Irak’a tren seferleri baþlýyor TÜRKÝYE ile Irak arasýnda 16 Þubatta yolcu treni seferleri baþlýyor. Edinilen bilgiye göre, TCDD, Irak Demiryollarý (IRR) ve Suriye Demiryollarý (CFS) yetkililerinin katýldýðý ve 14-15 Ocak tarihlerinde Ankara’da gerçekleþtirilen toplantýda, Gaziantep-Musul arasýnda bir yolcu treninin sefere konulmasý kararlaþtýrýldý. Buna göre, Musul-Gaziantep arasýnda Irak demiryollarýna ait vagonlardan oluþacak yolcu treni, Musul’dan 16 Þubatta, Gaziantep’ten ise 18 Þubatta ilk seferini yapacak. Musul’dan her salý saat 12.00’de, Gaziantep’ten ise her perþembe saat 21.00’de hareket edecek Musul-Gaziantep yolcu treni, haftada birgün iþletilecek. Gümrük ve pasaport kontrolleri de dahil olmak üzere trenin toplam seyir süresi yaklaþýk 18 saat olacak. Ankara / aa

GAZETECÝLERÝN so­ru­la­rý­ný da­ ce­v ap­l a­y an­ Ak­s u, AKP’nin­ na­sýl­ bir­ A­na­ya­sa de­ði­þik­li­ði­ ön­gör­dü­ðü­nün so­rul­ma­sý­ü­ze­ri­ne,­2007’de­ki­ ge­nel­ se­çim­ ön­ce­sin­de “si­vil­ de­mok­ra­si”­ ya­pýl­ma­sý gö­r ü­þ ü­n ü­ a­ç ýk­l a­d ýk­l a­r ý­n ý ha­týr­lat­tý.­ Se­çim­den­ son­ra par­l a­m en­t o­d a­ kon­s en­s üs sað­la­na­ma­dý­ðý­i­çin­A­na­ya­sa de­ði­þik­li­ði­ ya­pý­la­ma­dý­ðý­ný an­la­tan­ Ak­su,­ þu­ an­da­ da de­ði­þik­lik­ i­çin­ ha­zýr­ ol­duk­la­rý­ný­ söy­le­di.­ Par­la­men­to­nun­ uy­g un­ gör­d ü­ð ü­ za­man­da­ a­na­ya­sa­ de­ði­þik­li­ði­nin­gün­de­me­ge­le­bi­le­ce­ði­ni i­fa­de­ e­den­ Ak­su,­ de­ði­þik­li­ðin­ i­çe­ri­ði­nin­ ne­ o­la­ca­ðý­na i­liþ­kin­ so­ru­yu,­ “He­de­fi­miz tüm­ A­na­ya­sa­ de­ði­þik­li­ði­ a­ma­bu­ol­maz­sa­par­ça­par­ça ya­pý­la­bi­lir.­ Þu­ an­da­ er­ken. Bi­raz­ sa­býr­lý­ o­lun”­ di­ye­ ce­vap­la­dý.­Ankara / aa

Büyükelçi: Diplomasi tarihine geçecek olay n TÜRKÝYE'NÝN Tel­A­viv­Bü­yü­kel­çi­si­O­ðuz Çe­lik­kol,­Ýs­ra­il­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­Yar­dým­cý­sý Danny­A­ya­lon’un­ya­ký­þýk­sýz­dav­ra­ný­þýy­la­il­gi­li o­la­rak,­“Bu­ya­þa­nan­o­lay,­dip­lo­ma­si­ta­ri­hi­ki­tap­la­rý­na­ge­çe­cek­bir­o­lay­dýr”­de­di.­­Bü­yü­kel­çi Çe­lik­kol,­THY­u­ça­ðýy­la­gel­di­ði­An­ka­ra’da­E­sen­bo­ða­ha­va­li­ma­nýn­da­ba­sýn­men­sup­la­rý­na­a­çýk­la­ma­da­bu­lun­du.­Tel­A­viv­Bü­yü­kel­çi­si­Çe­lik­kol,­dip­lo­ma­tik­kri­zin­bek­le­nen­ö­zür­mek­tu­bu­nun­gel­me­siy­le­ka­pan­dý­ðý­ný,­ge­liþ­se­be­bi­nin i­se­Ýs­ra­il­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný­E­hud­Ba­rak’ýn­Tür­ki­ye­zi­ya­re­ti­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Çe­lik­kol,­“Ben bu­ra­ya­ba­kan­lý­ðýn­ta­li­ma­tý­ü­ze­ri­ne­Ýs­ra­il­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný­E­hud­Ba­rak’ýn­Tür­ki­ye­zi­ya­re­ti i­çin­gel­dim.­Ge­liþ­ne­de­nim­bu”­di­ye­ko­nuþ­tu. Dip­lo­ma­tik­kri­ze­yol­a­çan­o­lay­la­il­gi­li­o­la­rak, “dip­lo­ma­si­ta­ri­hi­ki­tap­la­rý­na­ge­çe­cek­bir­o­lay­dýr”­di­yen­Çe­lik­kol,­bu­nun,­“film­se­nar­yo­su” gi­bi­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Bü­yü­kel­çi­Çe­lik­kol,­bu o­la­yýn,­“ar­ka­sýn­dan­oy­na­nan­bir­o­yun,­mi­zan­sen”­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ankara / aa

CHP’li Öðüt: Deðiþtirilen isimler geri verilmeli

yar­gý­be­nim­bu­i­fa­de­le­ri­me­ký­za­cak,­bi­li­yo­rum. Ni­ye?­o­la­maz.­Yav­ni­ye­o­la­maz?­Bu­nu­ne­de­ni­ni söy­le­yin.­Pro­je­i­se­pro­je,­hiz­met­se­hiz­met,­bu­ya­pý­la­cak,­ni­ye­ol­ma­sýn?­Ül­ke­ye­hiz­met­se­ül­ke­ye hiz­met.­Bu­nu­biz­ül­ke­miz­i­çin­ya­pý­yo­ruz.­Ci­ðer­le­ri­mi­ze­ka­dar­bi­ze­kan­að­la­tý­yor­lar,­kan.­Bu­nu yap­ma­ya­hak­la­rý­yok.”­­Ýstanbul / cihan

Televizyonlar gençlerin bilinçaltýný olumsuz etkiliyor

n ADEN Kör­fe­zi’nde­gö­rev­ya­pan­TCG­Gö­ko­va­fýr­-

ka­tey­nin­de­ki­un­sur­la­rý,­de­niz­hay­dut­la­rý­nýn,­Hin­dis­tan­ban­dra­lý­bir­ge­mi­yi­ka­çýr­ma­gi­ri­þi­mi­ni­en­gel­le­di.­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­nýn­in­ter­net­si­te­sin­de­ki­bil­gi­no­tun­da­þun­la­ra­yer­ve­ril­di:­“A­den Kör­fe­zi’nde­gö­rev­ya­pan­TCG­Gö­ko­va­fýr­ka­tey­ni ta­ra­fýn­dan,­16­O­cak­2010­(bu­gün)­sa­bah­sa­at­le­rin­de,­ti­ca­ret­ge­mi­le­ri­gü­ven­lik­ko­ri­do­run­da,­sa­hil­den 105­mil­(195­ki­lo­met­re) a­çýk­ta,­Hin­dis­tan­ban­dý­ra­lý M/V­JAL­La­yak­i­sim­li­ti­ca­ret­ge­mi­si­ne,­de­niz­hay­dut­la­rýn­ca­ma­ki­ne­li­tü­fek­i­le­dü­zen­le­nen­sal­dý­rý; TCG­Gö­ko­va­ta­ra­fýn­dan­ic­ra­e­di­len­ma­nev­ra­lar, he­li­kop­ter­ha­re­kâ­tý­ve­SAT­ko­man­do­la­rý­ta­ra­fýn­dan­en­gel­le­ne­rek­ge­mi­ka­çýr­ma­o­la­yý­ön­len­miþ­tir. Hay­dut­tek­ne­si­(Skiff­bot) i­çin­de­ki­6­hay­dut­et­ki­siz ha­le­ge­ti­ril­miþ;­bot­ta­ya­pý­lan­a­ra­ma­da­de­niz­hay­dut­lu­ðu­fa­a­li­yet­le­rin­de­kul­la­ný­lan­teç­hi­zat­ve­mal­ze­me­ (1­a­det­kü­re­sel­ko­num­la­ma­ci­ha­zý,­3­a­det cep­te­le­fo­nu) i­le­mü­him­mat­ (1­a­det­do­lu­AK-47 pi­ya­de­tü­fe­ði­þar­jö­rü,­sal­dý­rý­mak­sat­lý­kul­la­ný­la­bi­le­cek­10­a­det­bý­çak) e­le­ge­çi­ril­miþ­tir.”­Ankara / aa

AKP’nin 7 yýldýr yürüttüðü çabalarla Türkiye’nin özgürlüklerin, demokrasinin, insan haklarýnýn ve hukukun üstünlüðünün vesayeti altýnda olduðunu vurgulayan Aksu, “Türkiye ne bir kurumun ne bir lobinin ne de bir partinin vesayetine girecek bir ülke deðildir” dedi. Abdulkadir Aksu, þöyle devam etti: “Son yýllarda Türkiye’nin etkinliði güçlendiði gibi baðýþýklýk sistemi de güçlenmektedir. Artýk en ufak hava deðiþiminde hastalanabilen, halsiz düþebilen, zayýflayabilen ve zayýflatýlabilen ülke olmaktan çýkmýþtýr. Demokrasi bir ülkenin bünyesini saðlýklý kýlan en deðerli vitamindir. Bizim gýdamýz demokrasidir. Türkiye’nin çaðý yakalama hamlesini, millî birliðini ve kardeþliðini saðlama alma çabasýný tedirginlikle, korkuyla karþýlayan çevreler kararlýlýðýmýzý sarsamayacak. Uzun zamandýr demokrasi pratiðinden uzak olmanýn verdiði uyum zorluðunu belki anlayabiliriz, ancak demokrasiden rahatsýz olmak izah edilebilir bir tutum deðildir. Demokratlýk konjonktüre endeksli bir durum deðildir. ‘Ýktidarda sevdiðim varsa, oy verdiðim varsa demokratým, yoksa deðilim’ diyerek, demokrat olunmaz.”

“HEDEFÝMÝZ TÜM ANAYASA DEÐÝÞÝKLÝÐÝ”

KONYA Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­Te­rör­le Mü­ca­de­le­ (TEM) Þu­be­Mü­dü­rü­Meh­met­Nar­lý,­te­le­viz­yon­di­zi­ve­prog­ram­la­rý­nýn­genç­le­rin­bi­lin­çal­tý­ný­o­lum­suz­et­ki­le­di­ði­ni­söy­le­di.­Kon­ya’nýn­Ku­lu­il­çe­sin­de­Be­le­di­ye­Kon­fe­rans­Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen­“Genç­lik­ve­Te­rör”­ko­nu­lu se­mi­ner­de­ko­nu­þan­TEM­Þu­be­Mü­dü­rü­Nar­lý,­Mev­lâ­nâ’nýn­Mes­ne­vî­ad­lý­e­se­rin­den­ör­nek­ler­ver­di.­Nar­lý,­yak­la­þýk 250­öð­ren­ci­nin­ka­týl­dý­ðý­kon­fe­rans­ta,­en gü­zel­bil­gi­nin­hik­met­li­bil­gi­ol­du­ðu­nu di­le­ge­tir­di.­Te­le­viz­yon­prog­ram­la­rýn­da en­tri­ka­lar­ve­al­dat­ma­lar­la­do­lu­se­nar­yo­la­rýn­genç­le­rin­bi­lin­çal­tý­ný­ka­rart­tý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Nar­lý,­in­san­la­rýn­bi­lin­çal­tý­na ne­de­po­lan­mýþ­sa­zor­an­la­rýn­da­o­nun­la ka­rar­ver­dik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­Nar­lý,­Genç­le­-

rin­zor­an­lar­da­ak­lý­se­lim­le­o­lum­lu­ka­rar­lar­a­la­bil­mek­i­çin­yü­re­ði­ni­ve­di­ma­ðý­ný­say­gý,­sev­gi,­mu­hab­bet­ve­to­le­rans­i­le dol­dur­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­kay­det­ti. Te­rör­ko­nu­su­nun­Tür­ki­ye­a­çý­sýn­dan has­sas­bir­ko­nu­ol­du­ðu­na­de­ði­nen­Nar­lý,­ör­güt­le­rin­e­la­man­ka­zan­ma­da­ba­zý yön­tem­ler­iz­le­di­ði­ni­ve­bi­rin­ci­he­def­le­ri­nin­genç­ler­ol­du­ðu­nu­an­lat­tý.­Nar­lý,­ö­Ö­zel­lik­le­bir­ta­kým­mah­ru­mi­yet­le­ri­ya­þa­yan­genç­le­rin­ya­þa­dý­ðý­o­lum­suz­luk­la­rý ö­ne­sü­re­rek­dev­le­te­baþ­kal­dýr­ma­sý­ný­te­min­et­me­ye­ça­lý­þan­bö­lü­cü­ör­gü­tün,1425­yaþ­a­ra­sýn­da­ki­genç­le­ri­kan­dýr­ma­ya ça­lýþ­tý­ðý­ný­vur­gu­la­dý.­ Meh­met­Nar­lý,­“Genç­ler,­ken­di­do­na­ným­la­rý­ný­ta­mam­la­ya­rak­bu­tür­o­yun­la­ra­gel­me­me­li­dir’’­de­di.­­Konya / cihan

n CHP Ar­da­han­Mil­let­ve­ki­li­En­sar­Ö­ðüt,­Kürt­çe­köy­i­sim­le­ri­nin­ge­ri­ve­ri­le­me­si­ge­rek­ti­ði­ni be­lir­te­rek,­“Biz­de­mok­ra­tik­a­çý­lý­ma­kar­þý­de­ði­liz,­an­cak­top­lu­mun­bö­lün­me­si­pro­je­si­ne­kar­þý­yýz”­de­di.­CHP’nin­Gö­le­Ýl­çe­Kon­gre­si’nde ko­nu­þan­Ar­da­han­Mil­let­ve­ki­li­En­sar­Ö­ðüt,­il­çe ve­köy­le­rin­es­ki­ad­la­rý­nýn­yö­re­hal­ký­is­ter­se­ge­ri ve­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Gö­le­il­çe­si­nin­es­ki­a­dý­nýn­“Mer­di­nik”­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­yan­Ö­ðüt,­“Ge­nel­Baþ­ka­ným­De­niz­Bay­kal’la­da­gö­rüþ­tüm­ve­ken­di­si­de­bu­ko­nu­ya­ö­zel­ö­nem ve­ri­yor.­Biz­de­mok­ra­tik­a­çý­lý­ma­kar­þý­de­ði­liz an­cak­top­lu­mun­bö­lün­me­si­pro­je­si­ne­kar­þý­yýz. Gö­le­gi­bi­bir­çok­yer­le­þim­bi­ri­min­de­nü­fu­su­nun­yüz­de­90’ý­Kürt­ol­du­ðu­hal­de­köy­le­rin­ve in­san­la­rýn­i­sim­le­ri­ya­sak­lan­mýþ­týr.­Kürt­çe­ka­set din­le­mek,­Kürt­çe­ko­nuþ­mak­ya­sak­lan­mýþ­týr. Geç­miþ­te­ya­pý­lan­bu­ha­ta­la­rýn­dü­zel­til­me­si­ne des­tek­ve­ri­riz.­Sa­man­dö­ken­kö­yü­nün­es­ki­a­dý Si­not’sa­Si­not­ol­ma­lý,­Köp­rü­lü­kö­yü­nün­es­ki­a­dý­da­Ko­re­veng’tir.­Bu­ve­pek­çok­ör­nek­te­ol­du­ðu­gi­bi­i­sim­ler­de­ge­ri­ve­ril­me­li­dir”­de­di. DTP­es­ki­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ah­met­Türk’e­ki­ra­lýk ev­ve­ril­me­me­si­ni­de­e­leþ­ti­ren­En­sar­Ö­ðüt,­An­ka­ra’da­bu­lu­nan­da­i­re­si­ni­ken­di­si­ne­ki­ra­ya­ve­re­bi­le­ce­ði­ni­de­söz­le­ri­ne­ek­le­di.­­Ardahan / iha

Saðlýk çalýþanlarý iþ býrakacak n TÜRK Ta­bip­le­ri­Bir­li­ði­ (TTB)­ Ge­nel­Sek­re­te­ri­E­riþ­Bi­la­loð­lu,­TTB,­SES­ve­Dev­rim­ci­Sað­lýk-Ýþ’in­de­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­sað­lýk­ör­güt­le­ri­nin,­Tam­Gün­Ya­sa­ta­sa­rý­sý­na­kar­þý­19­O­cak­Sa­lý­gü­nü­iþ­bý­rak­ma­ey­le­mi­yap­ma­ka­ra­rý al­dýk­la­rý­ný­bil­dir­di.­Bi­la­loð­lu,­TTB­Ge­nel­Mer­ke­zi’nde­SES,­Dev­rim­ci­Sað­lýk-Ýþ­ve­ba­zý­sað­lýk ça­lý­þan­la­rý­der­nek­le­ri­a­dý­na­dü­zen­le­di­ði­ba­sýn top­lan­tý­sýn­da,­TBMM­Ge­nel­Ku­ru­lu’nda­ki Tam­Gün­Ya­sa­Ta­sa­rý­sý­gö­rüþ­me­le­ri­ne­19­O­cak­Sa­lý­gü­nü­de­vam­e­di­le­ce­ði­ni­ha­týr­lat­tý.­Ta­sa­rý­ya­i­liþ­kin­e­leþ­ti­ri­le­ri­ni­sý­ra­la­yan­Bi­la­loð­lu, he­kim­üc­ret­le­riy­le­il­gi­li­ka­mu­o­yu­na­yan­sý­tý­lan ra­kam­la­rýn­da­ger­çe­ði­yan­sýt­ma­dý­ðý­ný­sa­vun­du.­“Ýk­ti­da­rýn­sað­lýk­ça­lý­þan­la­rý­nýn­se­si­ne­ku­lak ver­mek­ye­ri­ne­ken­di­prog­ra­mý­ný­uy­gu­la­ma­ya de­vam­et­ti­ði”­gö­rü­þü­nü­di­le­ge­ti­ren­Bi­la­loð­lu, “Biz­ler,­sað­lýk­ça­lý­þan­la­rý­nýn­ör­güt­le­ri­o­la­rak 19­O­cak­2010­gü­nü­tüm­gün­i­þi­mi­zi­gü­cü­mü­zü­bý­ra­kýp­ey­lem­de­o­la­ca­ðýz.­Ey­le­mi­mi­zin­ön­ce­lik­li­ta­le­bi­mev­cut­ta­sa­rý­nýn­a­ci­len­ge­ri­çe­kil­me­si­dir”­de­di.­Bi­la­loð­lu,­has­ta­la­rýn­her­han­gi bir­za­rar­gör­me­me­si­i­çin­ge­rek­li­ted­bir­le­rin­a­lý­na­ca­ðý­ný­kay­det­ti.­Ankara / aa


5

YENÝASYA / 17 OCAK 2010 PAZAR

HABER HABERLER

ANKARA

Demokrasiye aykýrý mý, deðil mi?

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

aþbakanýn Genelkurmay Baþkaný ile haftada bir görüþmesi demokrasiye aykýrý mý deðil mi?” Geçtiðimiz hafta Ankara gündeminin bir sorusu da buydu. CHP Grup Baþkanvekili Hakký Suha Okay, böyle bir “demokrasi çýkýþý” yaparken, Baþbakan ile Genelkurmay Baþkanýnýn sýk görüþmesine karþý çýktý “Demokrasiye aykýrý. Normal demokrasilerde böyle bir þey olmaz” diyerek CHP’nin demokrasi anlayýþýný ortaya koydu. Er do ðan, bu nu du yun ca a de ta küp le re bindi. “Bir Baþbakan’ýn kalkýp da Genelkurmay Baþkaný ile 10 gün içinde 3 kez, 4 kez, 5 kez görüþmesi, anamuhalefet partisini rahatsýz etti. Niye rahatsýz oluyorsun ya? 3 de görüþür, 5 de görüþür, 10 da görüþür. Sana ne ya, niye rahatsýz oluyorsun? Böyle saçmalýk olur mu? ‘Demokrasilerde böyle þey olmaz’ diyor. Sen demokrasiyi tanýmadýn ki? Asýl,

“B

Küçük Bedrettin “Sevgi Evi”nde n BEYOÐLU’NDA darp edilmiþ halde bulunan 5 yaþýndaki Bedrettin K. hastaneden taburcu edilerek ‘’Sevgi Evi’’ne yerleþtirildi. Edinilen bilgiye göre, Halýcýoðlu’nda Metrobüs duraðý yakýnlarýnda, temizlik iþçileri tarafýndan bulunarak, Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýlan küçük çocuk, tedavisinin ardýndan önceki gün taburcu edildi. Bedrettin K, Bahçelievler’deki Þeyh Zayed Çocuk Yuvasý’nda 0-6 yaþ grubu çocuklarýn barýndýðý, küçük kardeþinin de bulunduðu ‘’Sevgi Evi’’nde koruma altýnda alýndý. Küçük Bedrettin’in psikolog gözetiminde olduðu öðrenildi. Ankara / aa

Tilki Selim tutuklandý n AFGANÝSTAN, Pakistan ve Ýran’dan temin edilen uyuþturucuyu Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gönderdikleri iddiasýyla gözaltýna alýnarak adliyeye sevk edilen 12 kiþiden aralarýnda ‘’Tilki’’ lakaplý Selim I’nýn da bulunduðu 11’i tutuklandý. Gözaltýnda tutulduklarý Ýstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince Beþiktaþ’taki Ýstanbul Adliyesi’ne getirilen 12 þüpheli, Cumhuriyet savcýsý Kasým Ýlimoðlu tarafýndan sorgulandý. Ýstanbul Nöbetçi 10. Aðýr Ceza Mahkemesine sevk edilen 12 þüpheliden, aralarýnda ‘’Tilki’’ lakaplý Selim I’nýn da bulunduðu 11’i tutuklanýrken, M.B serbest býrakýldý. Operasyon kapsamýnda, Avrupa ülkelerine gönderilmek istenen 71 kilogram eroin ile 9 adet ruhsatsýz tabanca ele geçirilmiþti. Ýstanbul / aa

Metrobüs’te eylem n MECÝDÝYEKÖY’DE toplanan bir grup, metrobüs ücretlerine iliþkin mahkeme kararýnýn uygulanmasýný istedi. Mecidiyeköy Metrobüs Ýstasyonu’nda bir araya gelen ve çeþitli sivil toplum kuruluþlarýna üye olduklarýný belirten kiþilerden oluþan grup, pankartlar açtý. Ýstanbul 10. Ýdare Mahkemesinin, Büyükþehir Belediyesinin metrobüs ücretlerini arttýran kararýnýn yürütmesini durdurmasýný sevinçle karþýladýklarýný ifade eden grup, mahkeme kararýnýn uygulanmasýný talep ettiler. Gruptakiler daha sonra istasyondaki turnikelerin üzerinden atlayarak tepkilerini dile getirdiler. Ýstanbul / aa

Ekþi’nin yeðenine silâhlý saldýrý n KADIKÖY’DE silâhlý saldýrýya uðrayan Hürriyet Gazetesi Baþyazarý ve Basýn Konseyi Baþkaný Oktay Ekþi’nin yeðeni Cihan Ekþi yaralandý. Kalamýþ Marina’da arkadaþlarýyla yemek yiyen Cihan Ekþi, daha sonra otomobiline binmek için otoparka doðru giderken kimliði henüz belirlenemeyen bir kiþinin silâhlý saldýrýsýna uðradý. Bacaklarýna 5 kurþun isabet eden Ekþi, arkadaþlarý tarafýndan Baðdat Caddesi’ndeki Florance Nightingale Hastanesine götürülerek tedavi altýna alýndý. Eþkali belirlenen saldýrgan ise olay yerinden kaçtý. Hastanede tedavisi süren Cihan Ekþi’nin, Hürriyet Gazetesi Baþyazarý ve Basýn Konseyi Baþkaný Oktay Ekþi’nin yeðeni olduðu belirtildi. Ýstanbul / aa

demokrasilerde bunlar olur. Niye rahatsýz oluyorsun? Çünkü bugüne kadar bu tür þeylere pek alýþýk deðillerdi. Ama alýþacaklar” dedi ve ardýndan AKP’li milletvekilleri tarafýndan uzun süre alkýþlanan “Onlar, çetelerle, mafyayla, avukatlarý vasýtasýyla görüþüyorlar, biz de Genelkurmayýmýzla, Silâhlý Kuvvetlerle görüþüyoruz. Farkýmýz bu...” diye cevap verdi. Ýki farklý görüþ. Siz karar verin, bu görüþme demokrasiye aykýrý mý deðil mi? BUNU DA GÖRDÜK YA… Baykal’la Erdoðan arasýndaki polemikler yýllardýr sürüyor. Birinin “ak” dediðine diðeri “kara” diyor. Neredeyse her þeyi polemik konusu yapýyorlar. Birbirlerini sert þekilde eleþ ti ri yor lar. Bu nu ya par ken, üs lûp la rý ný bozduklarý da oluyor. A ma bu se fer öy le ol ma dý. Kral Fay sal Vakfý tarafýndan her yýl geleneksel olarak verilen ve “Arap dünyasýnýn Nobeli” olarak nitelendirilen “Kral Faysal Ödülü” bu sene Erdoðan’a verildi. Vakfýn Baþkaný Halit El Faysal, Erdoðan’ý arayarak tebrik ederken, Ýslâm Konferansý Teþkilâtý Genel Sekreteri ve Kral Faysal Ödülleri jüri üyesi Ekmeleddin Ýhsanoðlu da bunun sevindirici olduðunu söyledi. Baþkanýmýzý biz de tebrik ediyoruz. Buraya kadar normal… Normal olmayaný açýklayalým. Deniz Baykal Ýsrail’in büyükelçi-

mize yaptýðý çirkin tavýrdan sonra Erdoðan’ý haklý bulmuþ ve aldýðý ödül dolayýsýyla da tebrik etmiþ. “Vakfýn içyüzü nedir, ne deðildir bilmem” kaydýný koyarak “Ama bunu Arap dünyasýnda Türkiye’nin giderek önemsenmesi, sahiplenilmesi açýsýndan olumlu buluyorum. Ýyi olmuþtur, sevindiricidir” demiþ. (Þük rü Kü çük þa hin, Hür ri yet, 14.1.2010) Bu haberi görünce þaþýrmadýk desek yeridir, a ma biz yi ne de tem kin li yak la þa lým. Sonrasýnda altýndan bir çapanoðlu çýkabilir. Düþülen “kayýt” da bunu gösteriyor. ATMA TEYYO DAYI Erzurum’da Hasankale ilçesinde “Teyyo Pehlivan” namýyla anýlan Tayyip Ýde ölümünün üzerinden 11 yýl geçmesinin ardýndan Tayyip Erdoðan tarafýndan gündeme getirildi. Erken seçim isteyen muhalefet partilerini gü reþ te ye nil gi ye doy ma yan a da þý “Tey yo Pehlivan”a benzetmesi muhalefeti kýzdýrýrken kendi partililerini memnun etti. Hatta Teyyo Pehlivan’ýn heykelinin yapýlmasýný dahi istediler. Okuma-yazma bilmediði halde radyo dinleyerek, gazetelerdeki fotoðraflara bakarak dünyayý yakýndan izleyen ve anlattýðý palavralarla tanýnan, Teyyo Pehlivan’ýn gündeme getirilmesi CHP’nin en ünlü simasý (!) Kemal Kýlýçdaroðlu’nun eline koz verdi. “Sayýn Baþ-

bakan Teyyo Pehlivaný örnek vererek, ‘Sayýn Baykal ne diyorsa on iki ile çarpmamýz lâzým’ demiþ. Ben de diyorum ki, ne deniliyorsa iki ile çarpacaðýz. Erdoðan’ýn yolsuzluk dosyalarýný iki ile çarpacaðýz” diye konuþtu. Sonrasýnda ise tartýþma büyüyüp gitti. Teyyo Pehlivan bu polemikleri görse nasýl bir palavra sýkardý acaba? SÝMÝTTEN SÜTE TERFÝ! Bir müddettir çalýþanlara yapýlan zamlar, simit ve çay hesabý ile deðerlendiriliyor. Asgarî ücretliye yapýlan zamla beþ kiþilik bir aile üç öðün çay ve simit yiyebilecekten memur ve Emekli Sandýðý emeklisine yapýlan zamla, ancak iki öðün çayla birlikte simit yiyebileceði ince ince hesaplanýyor. Fakat Baþbakan simit ve çay hesabýný býrakýp süt ve ekmekle bir hesap yaptý. Onun hesabý da þöyle: “2002 yýlýnda 1 litre süt 1,15 lira idi. O günkü asgarî ücretle 160 litre süt alýnabiliyordu. Bugün asgarî ücret 577 TL. Bir litre süt 1,90 TL. Bugün asgarî ücretle 304 litre süt alabiliyorsunuz. 2002 sonunda en düþük SSK emekli aylýðý 257 TL. Bu maaþ 276 kilogram ekmeðe karþýlýk geliyor. Þu anda en düþük SSK emekli aylýðý 683 lira. Bu maaþ 336 kilogram ekmeðe tekabül ediyor…” Bu hesaptan, “Her gün çay ve simit yiyemiyorsanýz ekmeði süte bandýrýp yiyin” mi anlamak lâzým?

Gazze’deki durum KABUL EDÝLEMEZ PROF. DR. ALON BEN-MEÝR, GAZZE’DE HAYAT ÞARTLARININ OLDUKÇA KÖTÜ OLDUÐUNU BELÝRTEREK, BU DURUMUN KABUL EDÝLEMEYECEÐÝNÝ KAYDETTÝ. UMUT YAVUZ ANKARA NEW YORK Üniversitesi Global Ýliþkiler Merkezi, Uluslararasý Ýliþkiler ve Orta Doðu Araþtýrmalarý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Alon Ben-Meir, Gazze’de hayat þartlarýnýn oldukça kötü olduðunu belirterek, “Gazze’nin içinde bulunduðu durum kabul edilemez” dedi. Prof. Dr. Alon Ben-Meir, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araþtýrmalarý Vakfý (SETA) tarafýndan düzenlenen baþlýklý panelde yaptýðý konuþmada, Türkiye-Ýsrail arasýnda yaþanan son geliþmeler, Türkiye’nin Orta Doðu’da artan rolü, Ýsrail-Filistin çatýþmasý ve Ýran nükleer silâhlar konusuna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Ýsrail Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Danny Ayalon’un Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Oðuz Çelikkol’a yönelik tavrýný eleþtirerek, bu tavrýnýn gereksiz ve yanlýþ olduðuna dikkat çekti. Ben-Meir, “Bu tür hatalar Türk-Ýsrail iliþkilerine zarar verir” dedi. 1 Mart Tezkeresi’nin Meclis’ten geçmemesinin Türkiye için çok hayýrlý olduðuna deðinen Ben-Meir, Türkiye’nin dýþ politikadaki açýlýmlarýndan da övgüyle bahsetti. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu’nun bilge bir akademisyen ve bakan olduðunu söyleyen Ben-Meir, Türkiye’nin Orta Doðu’da çok boyutlu iliþkiler geliþtirmesinin kazan-kazan politikasýna zemin hazýrladýðýna dikkat çekti. Prof. Dr. Alon Ben-Meir, Orta Doðu barýþý açýsýndan Türkiye’nin rolüne vurgu yaparak, “Bölgede Türkiye’yi kabul etmeyen kimse yok gibi, dolayýsýyla bölge barýþý açýsýndan Türkiye’nin bu artan rolünü iyi deðerlendirmek lâzým” diye konuþtu. “ORTA DOÐU’DA ÇÖZÜM ÝKÝ DEVLETLÝ YAPIDAN GEÇÝYOR” Prof. Dr. Ben Meir, Arap-Ýsrail barýþýnýn ancak Filistin ve Ýsrail devleti olmak üzere ikidevletli Ýsrail-Filistin barýþýyla mümkün olabileceðini söyledi. Bugüne kadar hem Ýsrail’in hem de Arap ülkelerinin sayýsýz hatalar yaptýðýný belirten BenMeir, artýk bölgede konuþulmasý gerekilen þeyin çözümün nasýl gerçekleþeceði olduðunu söyledi. BenMeir, Orta Doðu’da Ýsrail’in bir realite olduðunu belirterek, “Onu yok etmeyi deðil onunla nasýl yaþanacaðýný düþünmek lazým” de di. Ýs ra il ve Prof. Dr. Hamas arasýnda Alon Ben-Meir

Ýsrail’in uyguladýðý amborgo sebebiyle Gazze’de oldukça aðýr hayat þartlarý yaþanýyor.

“kim daha çok insan öldürdü” þeklinde bir kýyasýn yanlýþ olduðunu söyleyen Ben-Meir, bu konuda doðru bir zemin oluþtuðu takdirde Ýsrail ve Hamas’ýn sorgulanabileceðini iddia etti. Suriye ve Ýsrail arasýndaki iliþkilere de deðinen Ben-Meir, bu konuda Ýsrail’in Türkiye’nin arabuluculuk rolüne büyük oranda hazýr olduðunu ama bazý kötü sürprizlerin bu durumu baltaladýðýný söyledi. “FÝLÝSTÝN HALKI, DÝÐER ARAP HALKLARINDAN DAHA DEMOKRAT” Prof. Dr. Alon Ben- Meir, Gazze’de hayat þartlarýnýn oldukça kötü olduðuna da deðinerek, Gazze’nin içinde bulunduðu durumun kabul edilemez olduðunu söyledi. Ben-Meir, Filistin’e iliþkin temel meseleleri Ýsrail’in oluþturmaya çalýþtýðý sýnýrlar, yerleþim meselesi, Filistinli mülteciler ve Kudüs’ün statüsü olarak sýraladý. Hamas ve El-Fetih arasýnda devam eden ihtilâflarý deðerlendiren Ben-Meir Filistin halkýnýn diðer bütün Arap halklarýndan daha demokrat olduðunu, seçim sonuçlarýna herkesin riayet etmesi gerektiðini söyledi. Ýran’ýn bölge ve özellikle de Ýsrail için tehdit oluþturduðunu iddia eden BenMeir, Ýran ve Ýsrail arasýndaki ihtilâflar çözülmeden, Ýran’ýn nükleer silâh tehdidi hallolmadan atýlacak adýmlarýn eksik olacaðýný söyledi. Ýran konusuna iliþkin

çözüm önerisini P5+2 (Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi daimî üyesi beþ ülke, Türkiye ve Almanya) þeklinde formüle eden Ben-Meir, Türkiye’nin Ýran’la devam eden ihtilâflar konusunda kilit bir ülke olduðuna dikkat çekti. “UMUTLU OLMAKTAN BAÞKA ÇAREMÝZ YOK” Alon Ben-Meir, Yeni Asya’nýn yönelttiði “Filistinli gruplarýn birlik içinde olmamasýnýn barýþ sürecini olumsuz etkilediði fikrine katýlýr mýsýnýz? Ýki devletli çözüm halinde bu gruplarýn tek devlet ve bayrak altýnda birleþmeleri mümkün görünüyor mu?” þeklindeki sorusu üzerine þunlarý söyledi: “Filistinli gruplarýn bir arada olmasýnýn barýþ sürecini kolaylaþtýracaðý kesin. Ancak illa ki birlik olmalarý þart deðildir. Tam bir birlik saðlanamasa bile adil bir seçim sistemi ile saðlanacak bir konsensüs de bunun için yeterli olabilir.” Prof. Dr. Alon Ben-Meir, yüzlerce insanýn öldürülmeye devam ettiði bir ortamda barýþ konusunda fazla iyimser olduðuna yönelik bir eleþtiriye ise “Umutlu olmaktan baþka bir çaremiz yok. Eðer barýþ için umutsuz olursak ve karamsar bir tablo çizersek, bir þeyler yapabilmek için gereken motivasyon ve gücü bulamayýz. Üstelik 30-40 yýl öncesine göre bölgede çok þey deðiþti. Bugün iki devletli çözümü konuþabilir hale geldik. Daha önce gündeme gelmeyecek bir çok konu bugün müzakere edilebiliyor. Barýþ için umutlu olmak ve çalýþmaktan baþka çaremiz yok” karþýlýðýný verdi.

Arýnç; Basýn güvence altýna alýnmalý n BAÞBAKAN Yardýmcýsý Bülent Arýnç, ‘’Basýna bakýþ açýsý, basýnýn içinde bulunduðu þartlar, gazetecilerin özlük haklarý, çaðdaþ ülkelerdeki gibi güvence altýna alýnmalý”’ dedi. Arýnç, bazý kanunlarda basýn özgürlüðüne iliþen noktalarda düzenleme yapacaklarýný söyledi. Arýnç, ‘’16 Ocak Basýn Onur Günü’’ dolayýsýyla Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan Kasr-ý Hümayun’da düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, basýnýn Anayasa ile güvence altýna alýnan önemli bir kurum olduðunu dile getirdi. Arýnç, sözlerini þöyle sürdürdü: ‘’Bazýlarý ‘4. kuvvet medya’ diyor, bazýlarý sýralamaya itiraz ediyor, çok daha önemli bir yerde olduðunu ifade ediyor. Medya yerel gazeteleriyle, televizyonlarýyla, belgesel yayýn yapan televizyonlarýyla, bütün gücüyle sektör olarak çok önemli. Halkýmýzýn bilgilenme hakkýný en güzel þekliyle yerine getiriyor. Basýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn yýl dönümünü kutladýðýmýz gibi, 6 gün önce de ‘Çalýþan Gazeteciler Günü’ kutlandý. Basýnýn hür olmasý elbette sadece Türkiye için deðil, bütün dünya için, halklar için çok önemlidir. Anayasamýzýn 28 ve müteakip maddelerinde de bunlar güvence altýna alýnmýþtýr. Bir meselenin Anayasada kanunlarla güvence altýna alýnmasý, sadece satýrlarda kalmasýný gerektirmiyor. Bunun gerçekten iþlevselleþtirilmiþ olmasý lazým. Basýna bakýþ açýsý, basýnýn içinde bulunduðu þartlar, gazetecilerin ekonomik ve özlük haklarý elbette çaðdaþ ülkelerde olduðu gibi güvence altýna alýnmasý lâzým. Eðer Türkiye çaðdaþ demokratik, özgürlükçü bir yapýya kavuþacaksa bunda en büyük pay basýna düþmektedir. Bunu isteyenler basýnýn da bu konudaki önemini iyi bilmek zorundadýrlar.’’ Bu yýlýn ilk 6 ayý içinde bir basýn þurasý düzenlemeyi planladýklarýný anlatan Arýnç, sektörün önde gelen kuruluþlarýný dikkate alarak, basýnýn içinde bulunduðu talepler, beklentiler, öneriler ve sorunlarý masaya yatýracaklarýný ifade etti. Arýnç’a, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan ‘’Basýn Onur Ödülü’’ verildi. Arýnç’a ödülünü, Cemiyet Baþkaný Halit Yýlmaz sundu. Kocaeli / aa

MAZLUMDER: ABD, cinayetlere son versin n MAZLUMDER Genel Baþkaný Ahmet Faruk Ünsal, MAZLUMDER olarak ABD’ye, Pakistan’da iþlediði cinayetler serisine derhal son vermesi çaðrýsý yaptý. Ünsal yaptýðý açýklamada, ABD’nin insansýz bir uçakla Pakistan’daki bir eðitim kurumuna, bombalý saldýrýda bulunduðunu ve bu saldýrý sonucunda, edinilen bilgilere göre 12 kiþi hayatýný kaybettiðini söyledi. Ünsal, “Söz konusu saldýrý ABD’nin Pakistan topraklarýna yönelik ilk saldýrýsý deðildir. ABD’nin, 2008 yýlýndan bu yana Pakistan topraklarýnda düzenlediði saldýrýlarýn sayýsý 100’e yaklaþmýþtýr ve 750’den fazla insanýn hayatýna mal olmuþtur. ABD’nin bu saldýrýlarý, dünya kamuoyunun ve baþta BM olmak üzere tüm dünya devletlerinin ve kurumlarýnýn gözü önünde gerçekleþmektedir; ve bu kanlý saldýrýlarýný yaparken ne BM’i ne de diðer tüm devlet, kurum ve kamuoylarýnýn tepkilerini dikkate almamaktadýr” dedi. Irak, Afganistan gibi ülkeleri iþgal eden ve iþgal sonrasý bu topraklarýn her bir karesini kana bulayan ve ortaya tam bir insanlýk trajedisi býrakan ABD’nin çeþitli güvenlik bahaneleri ile Pakistan’da da ayný hukuksuzluðu sergileme peþinde olduðunu söyleyen MAZLUMDER Baþkaný Ünsal þöyle konuþtu: “ABD’nin, Pakistan’da istikrarsýzlaþtýrma politikalarý sonucunda meydana gelen iç sorunlarý bahane ederek bu ülkedeki sivil hedeflere yönelik insansýz uçaklarla haksýz ve zalimce gerçekleþtirdiði bombalý saldýrýlarýn evrensel düzeyde hiçbir hukuki zemini bulunmamaktadýr. MAZLUMDER olarak ABD’ye, Pakistan’da iþlediði cinayetler serisine derhal son vermesi çaðrýsý yapýyoruz. Adalet ve vicdan sahibi tüm kurum, kuruluþ ve toplumlarý ABD’nin gerek Pakistan’da ve gerekse iþgal ettiði topraklarda iþlediði cinayetlere karþý sesini yükseltmeye davet ediyoruz.”

Unutulan eþyalar açýk arttýrmayla satýlacak n METRO, Ankaray ve EGO otobüslerinde unutulan eþyalar, açýk arttýrma yöntemiyle satýlacak. Açýk artýrma, 23 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’da, Hipodrum Caddesi Otobüs Daire Baþkanlýðý yemekhanesinde yapýlacak. Geliri EGO Genel Müdürlüðü’ne aktarýlacak açýk arttýrmada, cep telefonundan kol saatine, cüzdandan þemsiyeye, fotoðraf makinesinden çantaya kadar yaklaþýk 80 kalem malzeme tozlu raflardan çýkarýlarak yeni sahipleriyle buluþturulacak. Geçen yýl içerisinde toplu taþým araçlarýnda unutulan eþyalarýn teknolojik geliþim ve günün modasýna göre farklýlýklar gösterdiðini belirten EGO yetkilileri, Baþþehirlilerin, þehir içerisindeki yolculuklarýnda bir birinden çok farklý eþyalarý unuttuklarýný söylediler. Kadýnlarýn Metro, Ankaray ve EGO otobüslerinde en çok kimliklerini düþürdüklerini ifade eden yetkililer, ikinci sýrada ise erkek cüzdanlarýnýn yer aldýðýný kaydettiler. Açýk artýrmada satýlacak eþyalar arasýnda ise “flash bellek, seccade, flüt, sefer tasý, battaniye, hasýr yolluk, bayan takýlarý, ayakkabý çekeceði, misina makarasý, oyuncak” gibi ilginç malzemeler bulunuyor. Ankara / Ahmet Terzi

CÝHAN HABER AJANSI’NDAN DÜZELTME- Dün (önceki gün) servis ettiðimiz, “Prof. Karpat: Kürtleri ve Türkleri, tek parti rejimiyle empoze edilen fikirler ve kimlikler isyan ettirdi” baþlýklý haberde Anlayýþ Dergisi’nin SETA’ya ait olduðu belirtilmiþtir. Anlayýþ Dergisi kendilerinin SETA’ya ait bir dergi olmadýðýný, derginin baðýmsýz olduðunu belirtmiþlerdir.


6

YENÝASYA / 17 OCAK 2010 PAZAR

YURT HABER

Kýzýlcahamam’a AB Merkezi KIZILCAHAMAM BELEDÝYESÝ, ALMANYA’NIN WEÝLBURG ÞEHRÝ ÝLE ÝMZALANAN KARDEÞ BELEDÝYE PROJESÝ KAPSAMINDA KIZILCAHAMAM’DA “AVRUPA BÝRLÝÐÝ MERKEZÝ”NÝ TÖRENLE AÇTI. Sarýmsaklý mevkiinde bulunan küçük motorlu ilâçlama uçaklarýnýn tabiî pist olarak kullandýklarý havaalaný etrafýnda yaðmur sularýnýn birikmesi dolayýsýyla flamingolarýn yuvasý oldu. FOTOÐRAF: ÝHA

Uçak pistine flamingolar indi nBALIKESÝR’ÝN Ayvalýk ilçesine baðlý Küçükköy beldesi sýnýrlarý içindeki Sarýmsaklý mevkiinde bulunan küçük motorlu ilâçlama uçaklarýnýn doðal pist olarak kullandýklarý havaalaný flamingolarýn yuvasý oldu. Yaz mevsimine zeytin ilaçlama ve küçük araþtýrma uçaklarýnýn tabiî pist olarak kullandýðý alan, kýþ aylarýnda deniz seviyesinden alçaklýðý ve yaðmur sularýnýn birikmesi ile tabiî bir gölcüðe dönüþüyor. Ayvalýk’ta Tuzla ve Badavut gölcüklerinde az sayýda da olsa görünen Flamingolardan yüzlercesi geçtiðimiz günlerde bu tabiî uçak pistinde oluþan gölcükte ki görüntüleri vatandaþlar tarafýndan ilgi gördü. Çevrede oturan sakinler gördükleri yüzlerce Flamingo ile ilgili þaþkýnlýklarýný belirterek, “Burada ilk defa bu kadar çok Flamingoyu bir arada gördük, çok güzel bir görüntü sergiliyorlar. Ýnþallah burada uzun süre kalýrlar” diye konuþtular. Balýkesir / iha

Çöken sahil yolu onarým bekliyor nÇANAKKALE merkeze baðlý Ýntepe beldesindeki Karanlýk Liman Sahil Yolu’nun bir bölümü, yaðmur ve fýrtýnanýn oluþturduðu dalgalarýn etkisiyle çöktü. Alýnan bilgiye göre, Karanlýk Liman mevkiinde bulunan sahil yolu, geçtiðimiz haftalarda etkili olan yaðmur ve fýrtýna dolayýsýyla zarar gördü. Bir bölümü çöken yolu kullanan vatandaþlar, Ýntepe Belediyesine durumu bildirdi. Bunun üzerine, Ýntepe Belediye Baþkaný Alaattin Özkurnaz, sit alaný olduðu bildirilen bölgedeki yolun onarýmýna iliþkin gerekli iznin verilmesi için Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kuruluna yazý yazdý. Ancak kurulca, onarým için proje hazýrlanmasý ve bunun kurulun onayýna sunulmasý gerektiði belirtildi. Baþkan Özkurnaz, yazýþmalarýn yerine, yetkililerin gelerek yolu incelemelerinin ve burayý bir an önce çözüme kavuþturmanýn yerinde olacaðýný ifade etti. Çanakkale / aa

ALMANYA’NIN Weilburg þehri ile Kýzýlcahamam Belediyesi arasýnda 2006 yýlýnda imzalanan kardeþ belediye projesi kapsamýnda Kýzýlcahamam’da ‘’Avrupa Birliði Merkezi’’ hizmete açýldý. Yabanabad Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin açýþ konuþmasýný yapan Kýzýlcahamam Belediye Baþkaný Coþkun Ünal, ‘’Kýzýlcahamam Belediyesi olarak ‘Avrupa Birliði’nde nasýl bilinçli bir þekilde yer alýr ve yararlanýrýz’ diye uzun süredir yürüttüðümüz çalýþmalar sonucu Avrupa Birliði Merkezi’nin açýlýþýný yapýyoruz. Merkezimizin açýlýþýyla birçok il ve ilçeye örnek teþkil ediyoruz. En son Adana Büyükþehir Belediyesi, AB ile bizden örnek alarak çalýþma baþlatmýþtýr’’ dedi. Bu merkezin açýlýþýnda en büyük katkýyý saðlayan Weilburg Belediye Baþkaný’na teþekkür ettiðini belirten Ünal, “Baþkanýmýz artýk bizden biri ve Türk dostudur. Almanya’da ilk defa bir belediye baþkaný bir Türk gecesi yapmýþtýr. Biz de o geceye katýldýk ve çok memnun olduk. 10 Nisan 2010’da da Weilburg’da bir Kýzýlcahamam gecesi düzenlenecek. Buradan hemþehrilerimiz Almanya’ya götürülecek. Böylece Almanya ve Avrupa’daki hemþehrilerimizin ayný yerde toplanmalarý hedeflenmektedir. Ýnþallah kalabalýk bir þekilde Weilburg’a bir çýkartma yapacaðýz” dedi.

Weilburg Belediye Baþkaný Hans Peter Schick’in Kýzýlcahamam Belediyesi için bin metrekare kapalý alaný olan bir iþ yeri temin ettiðini kaydeden Ünal, “Burada Kýzýlcahamam’ýn bölgesel ürünlerinin satýþýný yapacaðýz. Bu konuda 300 kýzýmýz, hocalarýyla ‘Almanya’da Kýzýlcahamam’ý nasýl tanýtýrýz’ diye yoðun bir çalýþma içine girmiþtir. Burada kilim, lif, kese, kozalak ürünleri, meyveli sabunlar, ayrýca keser, balta gibi ürünlerin satýþý yapýlacak. Bu giriþimle en az 300 aile geçimini saðlayacaktýr’’ dedi. ‘’Kýzýlcahamam benim evim gibi’’ diyen Weilburg Belediye Baþkaný Hans Peter Schick de buraya gelmenin, dostlarýyla kucaklaþmanýn, iliþkilerin pekiþtirilmesi açýsýndan çok önemli olduðunu kaydederek, “Hayatýmda 2 þey benim için çok önemli. Biri dostluk, diðeri saðlýk. Bizim kentlerimiz Kýzýlcahamam ve Weilburg dost oldular. 2004’te 2 kent arasýnda ilk iliþkiler baþladý. 2006’da ise resmî kardeþlik iliþkilerini baþlattýk. Bizim için en anlamlý olaylardan biri kardeþlik iliþkilerimizi sembolize eden ve hiç unutamayacaðýmýz olay 2008 yýlýnda yaþandý. Weilburg’dan Kýzýlcahamam’a 2 bin 500 kilometrenin üzerinde bir mesafe, 28 günde, genç Weilburglularýn Kýzýlcahamam’a koþmasýyla kat edildi. 2010

rumlu olduðum projelerde ve bu tip giriþimlerle belediyelerimiz kendilerine ortak bulmaya çalýþýyorlar. Ancak, bizim burada bugün gördüðümüz Kýzýlcahamam’ýn bir AB Merkezi ve birlikte alýþabilecekleri bir ortaklarý var. O sebeple 2 baþarý ayný anda saðlanmýþ durumdadýr’’ dedi. Baþlayacak olan hibe programlarýyla ilgili bilgiler veren Tanlak, “17 Aralýk 2009’da Sivil Toplum Diyaloðu-2 projesi kapsamýnda tarým ve balýkçýlýk hibe programýna çýkmýþ bulunuyoruz. Son baþvuru tarihi 22 Mart’týr. Bu tarihe kadar bütün belediyelerden, sivil toplum kuruluþlarýndan, odalardan ve birliklerden çaðrýlarýmýza hazýrlýk yaparak projelerini bekliyoruz. Projelerin hazýrlandýktan sonra merkeze hazýrlýk ve ihale birimine sunulmasý gerekiyor. Bu aþamada web sayfamýzda bu projemizle ilgili detaylý tüm bilgileri bulabilir ve her zaman bize ulaþabilirsiniz. Çok yakýnda kültür ve san'at teklifi çaðrýsýna da çýkacaðýz. Kýzýlcahamam’da çok güzel projeler olacaðýna inanýyorum’’ dedi. Kýzýlcahamam Kaymakamý Bilal Çelik, geliþen ve sýnýrlarýn kalktýðý dünyamýzda teknolojiye uyum saðlamak ve Kýzýlcahamam’a katkýlar saðlamak amacýyla oluþturulmuþ Avrupa Birliði Merkezi’ni yürekten desteklediðini kaydetti. Kýzýlcahamam / iha

Doðu’da kar köy yollarýný kapadý DOÐU Anadolu Bölgesi’nde kar yaðýþý dolayýsýyla 222 köy yolunda ulaþýma kapandý. Alýnan bilgiye göre, önceki gün akþam saatlerinde bölgede etkili olan kar yaðýþý, özellikle yüksek kesimlerde bulunan köylere ulaþýmý olumsuz etkiledi. Bölge illerinden Erzurum’da 158, Muþ’ta 8 ve Bingöl’de 56 olmak üzere toplam 222 köy yolunda kar yaðýþý dolayýsýyla ulaþým saðlanamýyor. Ýl Özel Ýdare

Yangýn tatbikatýna hastalar da katýldý nÝZMÝR Valiliði ve Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nce bütün hastanelerde yapýlan yangýn tatbikatý, Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi’nde hareketli dakikalar yaþanmasýna sebep oldu. Ege Üniversitesi Güvenlik Þube Müdürü Ömer Karaca ile Sivil Savunma Uzmaný Hacer Çolpan önderliðinde Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalý’nda gerçekleþtirilen tatbikata, hastanede yatan hastalar da katýldý. Yangýnla baþa çýkabilmenin yollarýna deðinen Çolpan, “Yangýn durumlarýnda nasýl müdahale edebileceðimizi bilmek çok önemli, bu nedenle konu ile ilgili bilgilenme hayatî önem taþýmaktadýr. Önemli olan can kaybý yaþanmadan en kýsa zamanda çýkmaktýr” þeklinde konuþtu. Ýzmir / cihan

yýlýna geldiðimizde ise kardeþlik iliþkimiz mükemmel bir düzeye geldi. 2 belediye olarak ele aldýðýmýz konularýn baþýnda bir maden suyu projesi gelmektedir’’ dedi. Schick, 10 Nisan’da Weilburg’da kardeþ þehirler maðazasý açýlacaðýna iþaret ederek, ‘’En önemlisi bu maðazada sadece Kýzýlcahamam ürünleri deðil, bizim diðer kardeþlerimiz olan Fransa, Ýtalya, Slovakya, Hollanda’daki bazý kentler ile Ýstanbul Sarýyer ve Girne gibi dostlarýmýzýn da ürünleri sunulacak. Biz küresel bir dünyada, Avrupa evinde yaþamaktayýz ve bu dünyanýn zorluklarýyla Weilburg ve Kýzýlcahamam olarak baþa çýkabilecek bir dayanýþma içindeyiz’’ dedi. Avrupa Parlamentosu eski üyesi Ozan Ceyhun, ‘’Biz aslýnda Avrupalýyýz. Avrupalý olan bir Türkiye’de, Avrupalý bir Kýzýlcahamam’da AB diye tanýmlanan birliðin Türkiye’ye yönelik sunduðu imkânlardan Kýzýlcahamam’ýn da fazlasýyla yararlanmasýný istiyoruz’’ dedi. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði Proje Uygulama Baþkaný Pýnar Tanlak ise çok önemli bir adým atýldýðýný ifade ederek, ‘’Çünkü Avrupa Birliði hibe programlarýnda, özellikle diyalog projelerinde mutlaka baþvuru yapabilmek için bir Avrupa Birliði ortaðý olmasý gerekiyor. Benim so-

müdürlüklerine baðlý karla mücadele ekipleri, kapalý köy yollarýnýn ulaþýma açýlmasý için çalýþmalarýný sürdürüyor. Bölgede gece en düþük hava sýcaklýðý Erzurum ve Ardahan’da sýfýr, Kars ve Aðrý’da 1, Erzincan’da 4 derece olarak ölçüldü. Bölge illerindeki kar kalýnlýklarý Erzurum ve Kars’ta 11, Aðrý’da 20, Ardahan’da 2 santimetre olarak kaydedildi. Erzurum / aa

Çukurova hayat bulacak

23 bin fidan toprakla buluþtu Þanlýurfa Valiliði tarafýnda baþlatýlan “Meyveciliði Destekleme” projesi kapsamýnda Birecik Kaymakamlýðý tarafýndan Ayran Beldesi’nde bulunan kýraç arazi üzerinde 23 bin fidan dikildi. Birecik Kaymakamý Ozan Balcý, Ayran Belediye Baþkaný Selahattin Alpay, Millî Müdürü Ali Tavacý, Ziraat Bankasý Müdürü Sýddýk Ekrem Gündüz ve öðrenciler Ayran Beldesine gidip fidan dikerek kampanyaya destek verdi. Birecik Kaymakamlýðý’nýn büyük destek verdiði projede Kaymakamlýk tarafýndan alana 3 bin adet zeytin fidaný, 7 bin 500 adet badem fidaný, 2 bin 500 adet fýstýk fidaný dikilirken Ayran Belediyesi de 10 bin adet çam aðacý fidaný ile projeye destek verdi. Aðaçlandýrma kampanyalarýna destek veren ve görev alan herkese teþekkür eden Kaymakam Balcý, aðaçlandýrma bayramýna katýlarak fidan diken öðrencilere de kitap hediye vederek baþarýlar diledi. Birecik / iha

Ýhale Ýlaný 1) Ýdarenin adý: UGETAM A.Þ. (Ýstanbul Uygulamalý Gaz ve Enerji Teknolojileri Araþtýrma Mühendislik San. Tic. A.Þ.) Ýhale Kayýt numarasý * : 2010/3956 2- Ýdarenin a) adresi: Çamlýk Mah .Yahya Kemal Beyatlý Cad. No: 1 Kurtköy/Pendik/Ýstanbul, b) Telefon ve faks numarasý: 0216 646 01 87/0216 646 01 94, c) Elektronik posta adresi: ugetam@ugetam.com.tr, ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): www.ugetam.com.tr 3- Ýhale Konusu Hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý: Gazlý hattan GPRS tabanlý olarak sökülüp baðlanacak sayaçlarýn tip ve miktarlarý aþaðýdaki gibidir: 5.000 adet G6 (Diyaframlý). 5.000 adet G10 (Diyaframlý), 5.000 adet G16 (Diyaframlý). 5.000 adet G25 (Diyaframlý), 200 adet G40 (Diyaframlý). b) yapýlacaðý yer: Ýstanbul geneli, c) Ýþin süresi: Ýþe baþlama tarihini müteakip 294 takvim günü 4- Ýhalenin a) yapýlacaðý yer: Çamlýk Mah. Yahya Kemal Beyatlý Cad. No: 1 Kurtköy/Pendik/Ýstanbul, b)Tarih ve Saati: 29/01/2010 - Saat: 10.00 5- Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 5.1- Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 5.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 5.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 5.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri: 5.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 5.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 5.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 5.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 5.1.5. Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz 5.1 .6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge 5.2- Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 5.2.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 5.2.2. Personel durumuna iliþkin belgeler: 5.2.2.1. Yüklenici, Ýdare ile Yüklenici adýna teknik olarak muhatap olabilecek, doðalgaz konusunda deneyimli en az 1 makine mühendisi istihdam edecektir. 5.2.2.2. Sökme-baðlama iþini yapan ekipler en az 2 kiþiden oluþacak ve her biri 3308 Sayýlý Mesleki Eðitim Kanunu’na göre düzenlenmiþ “Doðalgaz Geliþtirme ve Uyum Kursu Belgesi’ne haiz olacaktýr. Bu husustaki belgeler iþe baþlamadan önce Ýdare’ye ibraz edilecektir. 5.2.2.3. Yüklenici her bir bölgede olmak üzere 1 bilgi iþlem personeli istihdam etmek zorundadýr. 5.2.2.4. Yüklenici, sayaç sökme-baðlama iþlemlerinin GPRS tabanlý gerçekleþtirilebilmesi ve problemsiz yürütülebilmesi için gerekli sayýda personel istihdam etmek zorundadýr. 5.3. Makine, teçhizat ve diðer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

TÜRKÝYE’NÝN en verimli tarým alanlarýna sahip Çukurova’nýn, kurulmasý planlanan ‘’Organize Tarým Bölgesi ve Tarým Teknoparký’’ (Agropark) sayesinde ‘’rekabetçi ve yenilikçi’’ ürünlere yönelinmesi saðlanarak tarým-gýda sektöründe sýçrama gerçekleþtirilmesi hedefleniyor. Bölgesel Ýnovasyon Stratejileri (RIS) Mersin Tarým-Gýda Platformu Baþkaný Mustafa Asparuk, yaptýðý açýklamada, ticaret, sanayi ve turizmin yaný sýra tarýmýn Çukurova’da ekonominin bel

Yüklenici yazýlým programýna baðlý olarak ihbar ve müþteri þikâyetlerinin onarým ekiplerine iletilmesinde kullanýlmak üzere biri Ýdare’de. biri Koordinasyon merkezinde ve ikisi de onarým ekiplerinde olmak üzere en az 4 adet PDA cihazý bulundurmak zorundadýr. 5.4. Kalite ve standarda iliþkin belgeler: 5.4.1. ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, 5.4.2. ISO 18001 Ýþ ve Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Belgesi Bu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edilen belgelendirme kuruluþlarý veya Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluþlarýnýn, Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ belgelendirme kuruluþu olduklarýnýn ve bu kuruluþlarca düzenlenen belgelerin geçerliliðini sürdürdüðünün. Türk Akreditasyon Kurumundan alýnacak bir yazý ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazýsý ihale veya son baþvuru tarihinde geçerli olmasý koþuluyla düzenlendiði tarihten itibaren bir yýl sureyle kullanýlabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edildiði duyurulan belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markasý taþýyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alýnmasý zorunlu deðildir. 5.4.3. Yapým ve Hizmet Sertifikasý (4646 sayýlý Doðalgaz Piyasasý Kanunu Doðalgaz Piyasasý Sertifika Yönetmeliði, Md. 7a) 5.4.4. Ýç Tesisat ve Servis Hatlarý Sertifikasý (4646 sayýlý Doðalgaz Piyasasý Kanunu Doðalgaz Piyasasý Sertifika Yönetmeliði, Md. 7b)’na sahip olmak zorundadýr. Ýç Tesisat ve Servis Hatlarý Sertifikasý ÝGDAÞ’tan alýnmýþ olacaktýr. 5.5- Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Su. elektrik ve gaz sayaçlarýnýn sökme/baðlama iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 6- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 7- Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. Ýhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajý uygulanmayacaktýr. 8- Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 8.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirasý karþýlýðý ayný adresten satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý hariç 200 Türk Lirasý doküman bedelini yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 8.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 9- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çamlýk Mah. Yahya Kemal Beyatlý Cad. No: 1 Kurtköy/Pendik/Ýstanbul adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 10- Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 11- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

B: 2562

kemiðini oluþturduðunu söyledi. Dünyada yaþanan geliþmelerle birlikte tarým-gýda sektörünün her geçen önem kazandýðýný, buna baðlý olarak da üretimde yeni arayýþlara girildiðini belirten Asparuk, ‘’Artýk dünya pazarýnda alýþýlagelmiþ ürün ve üretim biçimleriyle tutunmamýz her geçen gün zorlaþýyor. Bu nedenle dünya pazarlarýnda rekabet edebilmemiz ve payýmýzý arttýrabilmemiz için yenilikçi ve rekabetçi ürünlere ihtiyacýmýz var’’ dedi. Mersin / aa

ÞANLIURFA

Seminere Davet Konu : Risâle-i Nur'a Göre On Ýki Ýmam Þiasý Konuþmacý: Doç. Dr. Mustafa Ekinci Tarih : 17 Ocak 2010 Saat: 10.30 Yer : Bahçelievler 1. Sokak Kürkçüoðlu Apartmaný No: 4 ÞANLIURFA Organizasyon: Risale-i Nur Enstitüsü Þanlýurfa Temsilciliði Tel : (0 530) 348 16 20

T. C. ÜMRANÝYE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/1006 T ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 27.01.2010 günü saat: 12.00-12.10’da ÝNALLAR OTOMOTÝV-ATATÜRK MAH. SÝPAHÝOÐLU CD. NO: 2-ÜMRANÝYE/ÝST. yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 01.02.2010 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen kýymeti LÝRA ADEDÝ CÝNSÝ 15.000,00 YTL 1 34 DM 6386 PLAKALI, PEUGEOT MARKA, 2005 MO-

15.000,00 YTL Toplam

DEL, PARTNER KOMBÝVAN ADVENTURE 190C2.OHDÝ TÝPÝ, YANDAN CAMLI ÇÝFT SIRA KOLTUKLU KAMYONET. KUM GRÝ RENKLÝ, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT. (Ýc.Ýf.K.114/1,114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 B: 2845


7

YENÝASYA / 17 OCAK 2010 PAZAR

DÜNYA

Temiz suya ve ilâca ihtiyaç var ÞÝDDETLÝ dep­re­min­vur­du­ðu­yok­sul Ka­ra­yip­ül­ke­si­Ha­i­ti’de,­en­faz­la­te­miz su­ya­ve­i­lâ­ca­ih­ti­yaç­ol­du­ðu­bil­di­ril­di. Ru­an­da’da­ça­lý­þan­Co­lom­bi­a­Ü­ni­ver­si­te­sin­den­halk­sað­lý­ðý­uz­ma­ný­Josh­Ru­xin,­Ha­i­ti’nin­dep­rem­den­ön­ce­de­A­IDS,­ve­rem,­ço­cuk­luk­has­ta­lýk­la­rý­ve­ye­ter­siz­bes­len­mey­le­mü­ca­de­le­et­ti­ði­ne dik­ka­ti­çek­ti. Uz­man­la­ra­gö­re,­Ha­i­ti’de­ge­le­cek gün­ler­de­dep­rem­ze­de­le­ri,­kur­tar­ma­gö­rev­li­le­ri­i­le­dok­tor­la­rý­kir­li­su­la­rýn­sebep ol­du­ðu­is­hal­ve­ko­le­ra­nýn­­teh­dit­et­me­si bek­le­ni­yor.­Te­miz­su­sý­kýn­tý­sý­sebebiyle çok­sa­yý­da­ço­cuk­ve­yaþ­lý­nýn­öl­me­sin­den­en­di­þe­e­di­li­yor.

Temiz su sýkýntýsýnýn özellikle çocuk ve yaþlýlarýn ölmelerine sebep olabileceðinden korkuluyor.

TÜRKÝYE’DEN YARDIM BAÞBAKANLIK A­fet­ve­A­cil­Du­rum­Yö­ne­ti­mi Baþ­kan­lý­ðý­ko­or­di­nas­yo­nuy­la­Ha­i­ti’ye,­a­ra­makur­tar­ma­e­ki­bi­ve­yar­dým­mal­ze­me­si­gön­de­ril­di.­Türk­Ha­va­Kuv­vet­le­ri­ne­a­it­3­as­ke­ri­kar­go u­ça­ðý;­2­sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­per­so­ne­li,­9­a­ra­makur­tar­ma­per­so­ne­li,­2­sað­lýk­a­ra­cý­ve­20­ton­yar­dým­mal­ze­me­si­ni­u­laþ­týr­mak­ü­ze­re­E­ti­mes­gut As­ke­rî­Ha­va­a­la­ný’ndan­Ha­i­ti’ye­ha­re­ket­et­ti.

1,5 MÝLYON KÝÞÝ EVSÝZ —­Haiti Saðlýk Bakaný Alex Larsen, Haiti’yi yerlebir eden 7,0 büyüklüðündeki depremde 50 binden fazla kiþinin öldüðünü kaydetti. Larsen, düzenlediði basýn toplantýsýnda, depremde 50 binden fazla kiþinin öldüðünü, 250 bin kiþinin yaralandýðýný belirtti. Felâketten bu yana yaklaþýk 1,5 milyon kiþinin evsiz olduðunu vurgulayan Larsen, hükümet merkezinin uluslar arasý havalimaný yakýnýndaki bir polis karakoluna taþýndýðýný, yaralýlarýn tedavisi için spor salonlarýnýn saðlýk merkezlerine dönüþtürüldüðünü bildirdi.

Bilânço aðýrlaþýyor

BAN KÝ MUN HAÝTÝ’DE

HAÝTÝ’YÝ VURAN DEPREM FELÂKETÝNÝN SEBEP OLDUÐU YIKIM BÜYÜK OLDU. CADDELERÝN HER KÖÞESÝNDE CESETLER VAR. ÖLÜ SAYISININ 200 BÝN CÝVARINDA OLABÝLECEÐÝ BELÝRTÝLDÝ. ÖLÜ SAYISI TAHMÝNÝ 200 BÝN Ha­i­ti­Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Pa­ul­An­to­i­ne­Bi­en-A­i­me­ül­ke­de­bü­yük­bir­yý­ký­ma­ne­den­o­lan­7.0­bü­yük­lü­ðün­de­ki dep­rem­de­vefat­e­den­le­rin­sa­yý­sý­nýn­200­bi­ni­bu­la­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­Bi­en-A­i­me,­Re­u­ters­ha­ber­a­jan­sý­na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­‘’Þu­a­na­ka­dar­50­bin­ce­set­çý­kar­dýk. Her­ne­ka­dar­tam­sa­yý­nýn­ne­ol­du­ðu­nu­hiç­bir­za­man bi­le­me­ye­cek­ol­sak­da­top­lam­ö­lü­sa­yý­sý­nýn­100­bin­i­le 200­bin­a­ra­sýn­da­o­la­ca­ðý­ný­sa­ný­yo­ruz’’­de­di.­Ka­mu­gü­ven­li­ðin­den­so­rum­lu­Dev­let­Ba­ka­ný­A­ra­mic­Lo­u­is­de yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da­þu­a­na­ka­dar­40­bin­ka­dar­ce­se­din top­lu­me­zar­la­ra­gö­mül­dü­ðü­nü­be­lirt­ti.­ Periþan durumdaki halka yardýmlarýn bir an önce ulaþtýrýlabilmesi için çalýþýlýyor.

40 BÝN CESET GÖMÜLDÜ Ha­i­ti’de­ki­dep­rem­de­ö­len­le­rin­sa­yý­sý­nýn­140­bi­ni bu­la­bi­le­ce­ði­bil­di­ril­di.­Ka­mu­sal­gü­ven­lik­ten­so­rum­lu­Dev­let­Ba­ka­ný­A­ra­mick­Lo­u­is,­Re­u­ters’a­yap­tý­ðý a­çýk­la­ma­da,­‘’Ce­set­le­ri­cad­de­ler­den­kal­dý­ra­rak­top­lu me­zar­la­ra­gö­mü­yo­ruz.­40­bin­ce­set­gö­mül­dü.­100 bin­ki­þi­nin­da­ha­öl­müþ­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­ruz.­En­kaz­al­týn­da­çok­sa­yý­da­ki­þi­var’’­de­di.­Lo­u­is,­yað­ma­cý çe­te­le­rin­fa­a­li­ye­te­geç­ti­ði­ni,­bu­nun­ön­le­mek­i­çin po­li­sin­et­ki­li­tedbir­ler­al­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­ný­da­kay­det­ti. Lo­u­is,­‘’Ba­zý­in­san­lar­yað­ma­ya­pý­yor,­ça­lý­yor.­Bu­çok yan­lýþ.­Ýn­san­la­rýn­top­lu­o­la­rak­ba­rýn­ma­ya­ça­lýþ­týk­la­rý yer­ler­de­gý­da­ya­ve­yar­dý­ma­ih­ti­yaç­la­rý­var.­Gi­de­rek da­ha­faz­la­a­cý­ký­yor­lar,­ça­re­siz­du­ru­ma­dü­þü­yor­lar. Her­ke­se­me­sa­jý­mýz,­sü­ku­net­le­ri­ni­ko­ru­ma­la­rý’’­di­ye ko­nuþ­tu.­Ö­te­yan­dan,­ABD­dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Hil­lary Clin­ton’ýn­ya­rýn­Ha­i­ti’ye­gi­de­ce­ði­bil­di­ril­di.­

HAÝTÝ SOKAKLARI CESETLERLE DOLDU HAÝTÝ'NÝN baþþehri Port-au-Prince’de meydana gelen 7 þiddetindeki depremin ardýndan ülkedeki tahribat zaman geçtikçe daha çok ortaya çýkýyor. Ülkedeki 9 milyonluk nüfusun üçte birinin depremden etkilendiði belirtilirken, baþþehir Port-au-Prince’deki insanlar da yiyecek, su, elektrik ve barýnak ihtiyacý duyuyor. Yaklaþýk 50 bin ceset topladýklarýný belirten Haiti Ýçiþleri Bakaný, ölü sayýsýnýn 100 ile 200 bin arasýnda olabileceðini belirtiyor. Resmî yardým görevlisi Jean Michelet Cadet ise, “Hiçbir kaynaðýmýz olmadan çalýþýyoruz. Uluslar arasý yardýmlarýn bölgeye ulaþmasý durumunda daha faydalý iþler yapacaðýz” þeklinde konuþtu. Þehrin dýþýndaki morgda cesetlerin yýðýlmýþ halde gömülmeyi beklediði, deprem sebebiyle 250 bin kiþinin yaralandýðý ve 1.5 milyon kiþinin evsiz kaldýðý da belirtildi. Port-Au-Prince’de caddelerinin cesetlerle dolu olduðu, genel hastanenin morgunun otoparkýna ise yüzlerce cesedin getirildiði bildiriliyor. 1884 ile 1914 yýllarý arasýnda inþa edilen ve ülkenin sembollerinden sayýlan Our Lady Katedrali’nin de depremde tahrip olduðu belirtildi.

ÜNLÜLER DE YARDIMA KOÞTU

562 MÝLYON DOLAR ÝSTENDÝ Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler­(BM) 7.0­bü­yük­lü­ðün­de­ki­dep­re­min­vur­du­ðu­Ha­i­ti­i­çin­u­lus­la­r­a­ra­sý­top­lu­ma­562 mil­yon­do­lar­lýk­yar­dým­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­BM­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ban­Ki-mun’un­si­ya­sî­iþ­ler­den­so­rum­lu yar­dým­cý­sý­John­Hol­mes,­Ha­i­ti’nin­BM­Da­i­mi­Tem­sil­ci­si­Bü­yü­kel­çi­Le­o­Me­ro­res­i­le­dü­zen­le­di­ði­top­lan­tý­da,­BM’nin­192­ül­ke­sin­den­Ha­i­ti’ye­yar­dým­yap­ma­la­rý­ný­is­te­di.­Dep­re­min­3­mil­yon­in­sa­ný­et­ki­le­di­ði­ni be­lir­ten­Hol­mes,­562­mil­yon­do­la­rýn­ilk­6­ay­i­çin­is­ten­di­ði­ni,­ge­le­cek­haf­ta­lar­da­bu­mik­ta­rýn­ih­ti­yaç­lar be­lir­len­dik­çe­art­tý­rý­la­bi­le­ce­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un bugün deprem felâketinin yaþandýðý Haiti’de olmasýnýn beklendiði bildirildi. BM Sözcülüðünden yapý lan a çýk la ma ya gö re Ban, New York’ta BM merkezinde çalýþan Haitili personelle bir araya gelerek kendilerine baþsaðlýðý diledi ve onlara Pazar günü Haiti’de olacaðýný, ülkedeki zararý ve yardým çalýþmalarýný bizzat yerinde deðerlenBM Genel Sekreteri di re ce ði ni i Ban Ki-Mun letti.

Yardým ekipleri, enkaz altýnda hayatta kalanlara ulaþma ümidinde.

HAÝTÝ'YÝ yer­le­bir­e­den­7,0­bü­yük­lü­ðün­de­ki­dep­re­min­ar­dýn­dan­film­ve­mü­zik­dün­ya­sý­nýn­ün­lü­le­rin­den­dep­rem­ze­de­ler­i­çin­ba­ðýþ­lar­yað­ma­ya baþ­la­dý.­Ün­lü­Film­yýl­dý­zý­San­dra­Bul­lock­dep­rem­ze­de­le­re­1­mil­yon­do­lar­ba­ðýþ­lar­ken,­pop yýl­dý­zý­Ma­don­na­da­250­bin­do­lar­la­ba­ðýþ­ya­pan ün­lü­ler­ker­va­ný­na­ka­týl­dý.­Ün­lü­film­yýl­dýz­la­rý Ge­or­ge­Clo­o­ney,­Brad­Pitt­ve­di­ðer­le­ri­ta­ra­fýn­dan­ku­rul­muþ­bir­yar­dým­ör­gü­tü­o­lan­Not­On O­ur­Watch­da­da­ha­ön­ce­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da Part­ners­in­He­alth­ör­gü­tü­ne­1­mil­yon­do­lar­ba­ðýþ­la­dý­ðý­ný­du­yur­du.­­Port Au Prince / aa

ABD yine vurdu: 11 ölü n ABD'NÝN in­s an­s ýz­ u­ç ak­l ar­l a­ Pa­k is­tan’ýn­ ku­ze­yin­de­ki­ ­ a­þi­ret­ler­ böl­ge­si­ne dü­zen­le­di­ði­sal­dý­rý­lar­da­11­ki­þi­öl­dü.­Ge­o­ TV’nin­ ha­be­ri­ne­ gö­re,­ Ku­zey­ Ve­zi­ris­tan’ýn­a­þi­ret­ler­böl­ge­sin­de­ABD­in­san­sýz u­çak­la­rý­ ta­ra­fýn­dan­ i­ki­ ay­rý­ sal­dý­rý­ dü­zen­len­di.­ Sal­dý­rý­lar­da­ ilk­ be­lir­le­me­le­re gö­re­ 11­ ki­þi­ öl­dü.­ ABD’nin­ in­san­sýz­ u­çak­l ar­l a­ son­ i­k i­ haf­t a­ i­ç in­d e­ Pa­k is­t an top­rak­la­rý­na­ yap­tý­ðý­ 9­ sal­dý­rý­da­ 45’den faz­la­ki­þi­öldü.­­Ýslamabad / aa

Arnavutluk’a yardým eli ABD tarafýndan aranan Bin Ladin'in bugünkü görüntüsünün elde edilebilmesi için Ýspanyol siyasetçi Gaspar Llamazares'in fotoðrafýndan faydanýldý.

Ladin’in yeni robot resmi ABD’nin 2001’den bu yana aradýðý ve baþýna ödül koyduðu El Kaide lideri Usame bin Ladin’in 1998’de dosyasýna konan fotoðrafýný bilgisayar ortamýnda “yaþlandýrýrken”, Ýspanyol Komünist Birleþik Sol (IU) partisinin lideri Gaspar Llamazares’in fotoðrafýnýn kullanýldýðý belirtildi. Ýspanyol El Mundo gazetesinin haberinde, ABD Dýþiþleri Bakanlýðýnýn “rewardsforjustice.net” sitesinde yayýmlanan Bin Ladin’in robot resminin, IU lideri Llamazares’e ait olduðu ifade edildi. Amerikalý yetkililerin robot resmi FBI’dan aldýklarýný söylediði belirtilirken, FBI’ýn sözcüsü Ken Hoffman’ýn da haberi doðruladýðý ve Bin Ladin’in robot resmi yapýlýrken, teknik bölümün, Llamazares’in bir fotoðrafýný kullandýðýný kabul ettiði bildirildi. Madrid / aa

n ANKARA Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si,­Ar­na­vut­luk’ta­ki­sel­bas­ký­ný­se­be­biy­le­böl­ge­ye­gý­da,­gi­yim­ve­sý­kýn­tý­sý­ya­þa­nan­di­ðer­zo­run­lu­ih­ti­yaç­mad­de­le­ri­gön­de­re­cek.­An­ka­ra’nýn­kar­deþ­þe­hir­le­rin­den­Ti­ran’dan­ge­len­yar­dým­ta­le­bi­doð­rul­tu­sun­da,­ül­ke­nin ku­zey­böl­ge­le­rin­de­ya­þa­nan­se­lin­ya­ra­la­rý­ný­sar­mak­a­ma­cýy­la­gý­da,­gi­yim­ve­sý­kýn­tý­sý ya­þa­nan­di­ðer­zo­run­lu­ih­ti­yaç­mad­de­le­ri­nin­be­lir­le­ne­rek­böl­ge­ye­u­laþ­tý­rýl­ma­sý­ný ön­gö­ren­teklif­be­le­di­ye­mec­li­sin­de­oy­bir­li­ðiy­le­ka­bul­e­dil­di.­­Ankara / aa

Deprem sonrasý hayatta kalanlar, gelen yardýmlara ulaþarak ihtiyaçlarýný gidermek için birbirleriyle yarýþýyor.

Erzak daðýtýmýnda izdiham yaþanýyor BM Dünya Gýda Programý’nýn Haiti’nin baþþehri Port Au Prince’de süren erzak yardýmlarýnýn daðýtýmý sýrasýnda izdihamlar yaþanýyor. Depremin ardýndan týbbî müdahale ve gýda yardýmýnýn sürdüðü bölgede, Dünya Gýda Programý’nýn yardým daðýtýmý sýrasýnda erzaklardan alabilmek için depremzede Haitililer arasýnda büyük bir mücadele yaþanýyor. Port au Prince’in 4 ayrý daðýtým noktasýnda 8 bin kiþiye daðýtýlan yardýmlar, 6 aylýk acil yardým programý kapsamýnda daðýtýlýyor.

Türk insaný Pakistan’ýn yardýmýna her zaman koþtu PAKÝSTAN Pen­cab­ E­ya­le­ti­ Baþ­ba­ka­ný Þah­baz­ Þe­rif­ ve­ be­ra­be­rin­de­ki­ he­yet, Ýs­tan­bul­ Bü­yük­þe­hir­ Be­le­di­ye­ Baþ­ka­ný Ka­dir­Top­baþ’ý­zi­ya­ret­et­ti.­Pa­kis­tan­i­le Türk­hal­kýn­i­ki­kalp­te­tek­ruh­ol­du­ðu­nu­ be­lir­ten­ Þe­rif,­ Türk­ hal­ký­nýn zor­du­rum­da­ki­Pa­kis­tan­hal­ký­na­ yap­týk­la­rý­ yar­dým­la­rý hiç­bir­za­man­u­nut­ma­ya­cak­la­rý­ný­söy­le­di.­Ýs­tik­lâl Sa­va­þýn­da­ Pa­kis­tan­ ve Hin­dis­tan’da­ki­ Müs­lü­man­ ka­d ýn­l a­r ýn­ kol­l a­rýn­da­ki­bi­le­zik­le­ri,­ku­lak­la­rýn­da­ki­ kü­pe­le­ri­ gön­der­me­le­ri­ni­ as­la­ u­nut­ma­ya­ca­ðýz di­yen­Top­baþ,­Ýs­tan­bul’un­fet­hi­nin 555.­yýl­dö­nü­mü­mü­na­se­be­tiy­le­ha­zýr­la­nan­ al­týn­ pa­ra­yý­ Pa­kis­tan­ he­ye­ti­ne he­di­ye­et­ti.­ Pa­kis­tan­ Pen­cab­ E­ya­le­ti­ Baþ­ba­ka­ný Þe­rif­ ve­ be­ra­be­rin­de­ki­ he­yet,­ Ka­dir Top­baþ’ý­ Sa­raç­ha­ne’de­ki­ Ýs­tan­bul­ Bü­-

yük­þe­hir­ Be­le­di­ye­ Sa­ra­yý’nda­ zi­ya­ret et­ti.­ Zi­ya­ret­ çok­ sa­mi­mi­ bir­ or­tam­da geç­ti.­ “Tür­ki­ye­ ve­ Pa­kis­tan­ a­ra­sýn­da­ki i­liþ­ki­ler­ dün­ya­da­ki­ i­ki­ u­lus­ a­ra­sýn­da­ki mev­cut­ o­lan­ en­ sý­cak­ i­liþ­ki­ler­dir”­ di­yen­Þe­rif,­“Ý­ki­ül­ke­hal­ký­a­ra­sýn­da­ yüz­yýl­la­ra­ da­ya­nan­ sý­cak i­liþ­ki­ler­i­çe­ri­sin­de­Hin­dis­tan­ Müs­l ü­m an­l a­r ý­n ýn Ýs­tik­lâl­ Sa­va­þý­ sý­ra­sýn­da Tür­k i­y e’ye­ yap­t ýk­l a­r ý yar­dým,­ ö­nem­li­ bir­ yer teþ­k il­ et­m ek­t e­d ir.­ Ne Þahbaz za­man­Tür­ki­ye’yi­zi­ya­ret Þerif et­sem,­ne­za­man­Türk­in­san­la­rýy­la­ bir­ a­ra­ya­ gel­sem bu­di­le­ge­ti­ril­mek­te.­Ýs­lâm­kar­de­þi o­la­rak­ Tür­ki­ye’ye­ bu­ yar­dý­mý­ yap­ma­mýz­ge­re­ki­yor­du­ve­biz­gö­re­vi­mi­zi­ye­ri­ne­ge­tir­dik.­Bi­zim­yap­tý­ðý­mýz­bu­kat­ký­yý­ mil­let­çe­ Türk­ hal­ký­nýn­ bü­yük­ bir min­net­le­ an­dýk­la­rý­ný­ gör­dük.”­ de­di. Ýstanbul / cihan


8

YENÝASYA / 17 OCAK 2010 PAZAR

MEDYA-POLÝTÝK

Vladimir Jabotinsky’nin Demir Duvar’ý KÖRFEZ MEKTUBU SUNA DURMAZ durmazsuna@yahoo.com * durmaz36@hotmail.com

evizyonist siyonizmin kurucusu olarak bilinen Rus asýllý Yahudi Vladimir Jabotinsky, 1923’de yazdýðý meþhur makalesi “Demir Duvar”da, Filistin’de sömürgeci bir Yahudi devleti kurulmasýna Araplarýn gönüllü olarak razý olmayacaklarýný, iþgalin ve sömürgeciliðin tehlikesinden kurtarabildikleri son umut kývýlcýmlarý sönünceye kadar mücadele edeceklerini yazýyor ve þöyle diyor: “Biz Filistin’e karþýlýk ne Filistinlilere, ne de öteki Araplara hiçbir þey veremeyiz. Öyleyse (onlarla) gönül rýzasýyla anlaþamayýz. Bugün sömürgeleþtirme faaliyeti, en sýnýrlandýrýlmýþ haliyle bile, yerli halkýn iradesine raðmen sürdürülmek zorundadýr. “Dolayýsýyla bu faaliyet ancak ve ancak yöre halkýnýn hiçbir þekilde kýramayacaðý, adýna ‘Demir Duvar’ diyebileceðimiz bir güç kalkanýnýn ardýnda sürdürülüp geliþtirilebilir. Ýþte bizim politikamýz budur... “Eðer bu ülkede yerli halkýn taleplerine al dý rýþ et mek si zin bir sö mür ge kurmak istiyorsak, onlarýn bunu yönetsel veya fiziksel olarak engelleme imkânlarýný ortadan kaldýracak kurallarý ve savunma þartlarýný oluþturmak için, ister Balfour Deklarasyonu, ister manda yoluyla olsun, dýþ güçlere baþvurmak zorundayýz. Zor, mutlak surette kullanýlmalýdýr, hem de bütün þiddetiyle, hiçbir hoþgörü olmaksýzýn... “Bu görüþlerimizin gayri ahlâkî olduðunu savunan beylik yaklaþýma gelince; onlara, iddialarýnýn tamamen gerçek dýþý olduðunu söyleyerek cevap vereceðim. “Bizim ahlâkýmýz budur. Baþka bir ahlâk da yoktur. Araplar bizi yolumuzdan çevirmek konusunda karþýlarýna çýkacak en küçük umudu dahi ne en tatlý söze, ne de en leziz lokmaya deðiþeceklerdir. Çünkü karþý karþýya olduðumuz basit bir ayak takýmý deðil, düpedüz bir halktýr; hem de yaþayan bir halk. Ve hiçbir halk da kendi kaderiyle ilgili böylesi bir sorun karþýsýnda bu denli muazzam boyun eðiþlere yanaþmaz; ta ki bütün umutlarý silininceye ve biz ‘Demir Duvar’daki görünür her gediði týkayýncaya dek.” 1 Vla di mir Ja bo tinsky’nin “De mir Duvar”dan kastý askerî güçtü. Yahudiler ne pahasýna olursa olsun üstün bir askerî güce sahip olmalýydýlar. Bu gücün salacaðý korku ve vahþet Filistinlileri göçe zorlayacaktý. Evet, Yahudiler demire karþýlýk neleri var, neleri yok, vermeliydiler... Gümüþlerini, buðdaylarýný, zeytinyaðýný, þarap ve hayvanlarýný, hatta karýlarýný ve kýzlarýný demire karþýlýk vermeliydiler. Herþey demir için feda edilmeliydi! Dünyada demirden daha deðerli birþey olamazdý. 2 19. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren sýzarak girdikleri Filistin topraklarýný sahiplenmeye baþlayan siyonistler, Jabotinsky’nin “Demir Duvar” doktrinini kendilerine rehber etmiþler; Ýngilizlerin de yardýmýyla silâhlanarak Filistin köylerinde katliâmlar yapmýþlardýr. Komþu köyde katliâm yapýldýðýný duyan Filistinli köylüler vahþetten korkup evlerini yurtlarýný terk ederek daha uzak köylerdeki akrabalarýnýn yanýna sýðýnmýþlar ve bir daha da evlerine dönememiþlerdir ne yazýk ki.. 14 Mayýs 1948 tarihinde kurulan Ýsrail, politikasýný “Demir Duvar” doktrini öðretisi üzerine oturtmuþtur. Ve buna baðlý olarak da Ortadoðunun en büyük askerî gücü olmaya gayret göstermiþtir. Amerikan askerî yardýmlarý da eklenince, Ýsrail’in elinde muazzam bir askerî güç oluþmuþtur. 2009’da askerî harcamalarý 13.3 milyar dolar olan Ýsrail, 2001-2007 yýllarý arasýnda Amerika’dan 19.5 milyar dolar askerî yardým almýþtýr. Amerika Ýsrail’e karþý cömert olmaya devam etmektedir. 2010 yýlý Amerikan bütçesinden Ýsrail’e yapýlacak olan askerî yardýmý 2.775 milyar dolar olarak açýklayan Obama, gelecek 10 yýl içinde Ýsrail’e

R

yapýlacak askerî yardýmlarýn 30 milyar dolara ulaþacaðýný bildirdi.. 3 Amerika Gazze’de yaptýðý vahþet sebebiyle Ýsrail’e silâh ambargosu uygulayacaðýna, gelecek 10 yýl içinde 30 milyar dolarlýk askerî yardým yapacaðýný ilân ediyor. Bu ilân, Ýsrail’in öldürdüðü her bir çocuðun masum kanýna Amerikan elinin de bulaþtýðýna apaçýk delildir.

Demir irade Batý Þeria etrafýna beton duvar örerek 1.4 milyon Filistinliyi 41 km. uzunluktaki Gazze þeridine sýkýþtýran Ýsrail, “Demir Duvar” diye vasýflandýrdýðý kuvvetli ordusunun silâhlarýyla yaðmur gibi kurþun yaðdýrsa da, Filistinlilerin sahip olduklarý “demir irade”yi asla eritemeyecektir. Hak dâvâya imandan kaynaklanan bu demir irade, Ýsrail’in ördüðü beton duvarý da, abluka duvarýný da, Mýsýr-Filistin

‘‘

Ýsrail, silâhlarýyla yaðmur gibi kurþun yaðdýrsa da, Filistinlilerin sahip olduklarý “demir irade”yi asla eritemeyecek.

hududunda yerin 30 metre altýna kadar örülmekte olan 11 km. uzunluktaki Amerikan yapýmý çelik duvarý da delecektir biiznillah. Mimsiz medeniyetin çelik zýrhla donattýðý Ýsrail karþýsýnda 50 yýldýr yýlmadan direnen Filistin halký, Þair Mehmet Âkif’in Ýstiklâl Marþýnda vasfettiði iman dolu göðsüyle haykýrýyor: Kim bu vatanýn uðrunda olmaz ki feda? Þüheda fýþkýracak topraðý sýksan, þüheda, Caný, cananý, bütün varýmý alsýn da Hüda, Etmesin tek beni vatanýmdan cüda. Zalimlerin yüzüne korkmadan haykýrmaya devam eden Filistin halký þunlarý da söylüyor: “Cennet vatan olan mübarek Filistin topraklarý uðruna binlerce evlâdýmý þehit olarak versem de, Ýsrail’e asla boyun eðmedim ve eðmeyeceðim. Asla diz çökmedim ve çökmeyeceðim. Çünkü ben ezelden beri hür yaþadým, hür yaþayacaðým. Hakkýn bana vaad ettiði zafer günlerinin, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn olduðuna inancým tamdýr. Hakka tapan bir millet olarak istiklâl milletimin hakkýdýr.” Filistin halkýna destek vermek; Yusuf Kardavî’nin dediði gibi, hem insanlýk, hem de Müslümanlýk açýsýndan boynumuzun borcudur. “Filistin’e Yol Açýk” konvoyuna katýlan ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, “Gazze’ye girdik ve insanlýk kazandý. Delinmez denilen ambargo delindi. Demek ki, istenildiðinde ve halklar beraber olduðunda yapýlamayacak þey yoktur” diye açýklama yapmýþ. Bülent Yýldýrým’ýn “Halklar beraber olduðunda yapýlamayacak þey yoktur “ sözü Filistinli kardeþlerimiz için hazýrlanacak olan yardým konvoylarýna bir tutam tuzla dahi olsa iþtirak etmenin ne kadar önemli olduðunu gösteriyor. Dipnot: 1- Ralph Schoenman, “Siyonizm’in Gizli Tarihi,” s. 25-27, Kardelen, 1992. 2- a.g.e., s. 27. 3- Ýsrail’in askerî harcamalarý ve bu konuda aldýðý Amerikan yardýmlarý hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için aþaðýdaki linklere bakabilirsiniz: http://www.worl dpo licy.org/pro jects/arms/re ports/is ra el.le ba non.FI NAL2.pdf http://www.haaretz.com/hasen/spages/1085465.html http://news.antiwar.com/2009/12/18/obama-approves-30-billion-in-military-aid-toisrael-over-next-decade

ÝSRAÝL GERÝLÝMÝ ÝSRAÝL ile yaþanan gerilimin benim açýmdan en önemli yaný ihmal ediliyor. Son zamanlara kadar Ýsrail’in ülkemizdeki hatta bölgemizdeki imajý þöyle özetlenebilir: Dünyanýn en büyük gücü ABD olsa bile onu Yahudi lobisi yönetiyor ve Yahudilerin en büyük örgütü Ýsrail. Yahudilerin etkin olduðu ülkeler ABD ile sýnýrlý sayýlmýyor birçok ülkenin ayný etki altýnda yönetildiðine inanýlýyordu. Bu nedenle dünyanýn en etkili ülkesi Ýsrail’di. Onun etkinliðini artýran faktörlerden en önemlisinin de Mossad olduðuna inanýlýyordu. Bu görüþ dar bir kitleyle sýnýrlý deðildi. Çok farklý kanatlardan insanlar bu görüþ etrafýnda birleþiyordu. Bu görüþ kabul edilirse Türkiye’nin dünyanýn en etkili gücüne kafa tuttuðu söylenebilirdi. Ülkemiz, sanýldýðý gibi, büyük güçler tarafýndan yönlendirilmediði için böyle bir davranýþ sergileyebiliyorduk. Gerçekte bu görüþ yanlýþtý. Ýsrail büyük güçler tarafýndan Ortadoðu’da kullanýlan bir araçtý. Bölgedeki ülkelere düþman olmasý ve böylece Ýslam aleminin baþka düþman aramasýna gerek kalmamasý için hedef tahtasýna oturtulmuþtu. ABD’deki Yahudi lobisinin bile Ýsrail’i bir araç olarak gördüðü söylenebilirdi. Bu ülkeye saðlanan ekonomik yardýmlar, rolünü oynamasý için gerekli görülen harcamalar sayýlabilirdi.

Bu durumda hangi deðiþiklik Ýsrail’i önüne gelenin vurduðu þamar oðlanýna çevirdi? Þah döneminde Ýsrail’in en yakýn dostu olan Ýran þimdi en büyük düþman olmuþtu ve böylece Ýslam alemini kendi yörüngesine sokmak istedi. Türkiye Ýsrail’e yönelik tavrýyla hem Ýran’ýn rolünü ele geçirdi hem de çok daha geniþ

‘‘

H angi deðiþiklik Ýsrail’i önüne gelenin vurduðu þamar oðlanýna çevirdi?

yelpazede taraftar topladý. Bu durum deðiþen þartlarýn bir sonucuydu. Bölgenin önemi sahip olduðu petrolden kaynaklanýyordu. Artýk küresel ýsýnma ve buna petrol kullanýmýn büyük ölçüde etkili olduðunun söylenmesi otomotiv kullanýmýnda alternatif enerjiye geçiþe öncülük ediyordu. Eðer uçaklarda da alternatif bir e-

nerji kullanýlýrsa petrol önemini iyice kaybedecekti ve bölgede Ýsrail- Arap karþýtlýðý üzerine kurulan dengeye gerek kalmayacaktý. Bu durumda yeni model þöyle olabilirdi: Ýsrail bölgedeki karþýtlýk konumunu terk edip arka plana geçecek, üretime dayanmayan zenginliðini kaybeden bölgeye disiplini saðlamak üzere bir vasi tayin edilecekti. Bu neden geçmiþte bu iþi baþarýyla yapmýþ Türkiye olmasýn? Modelin ekonomik alt yapýsý þöyle olabilirdi: Bölgenin zengin döneminde biriken sermaye Türkiye’ye yönlendirilir, ABD gerekli teknolojiyi saðlar ve bu bölge fakirleþtiði dönemde Türkiye’nin desteði ile sorun yaratmaz. Bunun yanýnda Türkiye, Ýran gibi, Ýsrail’in varlýðýna karþý olmadýðý için bu ülke de huzur içinde varlýðýný sürdürür ve bugüne kadar oynadýðý rolün bedelini almýþ olur. Modelimi beðenmezseniz daha doðru olduðuna inandýðýnýz bir model üretirsiniz. Ama bir seçeneðiniz her zaman vardýr. O da dünyanýn en etkili gücüne kafa tuttuðunuzu, onun yönlendirdiði ABD’nin bile buna katlandýðýný söylemektir. Üstelik bu bakýþ açýsý bugüne kadar egemen olan görüþe de uyar. Mahir Kaynak / Star, 16.1.2010

O sözün kýsa tarihi SORALIM: “Yargý baðýmsýz olmalý” sözünün, Türkiye’de ne zamandan itibaren dillendirilmeye baþlandýðýný biliyor musunuz? Bilmeseniz dahi tahmin edebilirsiniz: 1950’den itibaren. Demokrat Parti’nin büyük seçim zaferi karþýsýnda telaþlanan tek parti devri hukukçularý “Yargý baðýmsýz olmalýdýr” demeye baþlamýþlardý. Çünkü o ta ri he ka dar cum hur baþ ka ný, baþ ba kan, par ti (CHP), adalet bakaný, yargýçlar ve savcýlar bir blok oluþturuyordu. 1923 ile 1950 arasý, “adalet” kavramý açýsýndan karanlýk yýllardýr. (Dersim’de neler yaptýklarýný daha yeni tartýþtýk. Nazým Hikmet’e ayný suçtan (?) iki kere ceza verdiler.) Ama seçimleri DP kazanýnca, dönemin adliye bürokrasisi telaþlandý: Atatürk’ten, Ýnönü’den, ýrkçý Adalet Bakaný Mahmut Esat Bozkurt’tan emir almaya alýþmýþlardý. Ne yani þimdi de Mendereslerden, Bayarlardan mý emir alacaklardý? Olacak iþ miydi? Hukuk halka býrakýlamazdý! Peki, ne yapýlmalýydý? 27 yýl boyunca baðýmsýzlýðýn b’sini aðýzlarýna almayanlar, iþte tam o noktada “Yargý baðýmsýz olmaGK Baþkaný, adlî makamlara lý!” dediler. “Bize danýþýn, bizimle iþbirliði Hukukun bu çok önemli ilkesini dile getirirken amaçlarý, “adil yargýlama” deðildi çünkü adalete ihtiyapýn” diye seslendiðinde, yaç duyan halký umursamýyorlardý. “Yargý baðýmsýz olmalý” diyenOnlarýn derdi, kendi “özerkliklerini” saðlamaktý. lerden hangisi itiraz etti? Yani aslýnda tek parti dönemini sürdürmeye çalýþýyorlardý. Foyalarý 1960 darbesinde ortaya çýktý: Hemen böyle istiyor.”) Ve bu bürokratik dayanýþma sürdü gitti. 28 Þubat darbecilere biat ettiler. Onlara hem akýl verdiler, hem de dediklerini yaptýlar: (“Sizi buraya týkan güç (1997) darbesini hatýrlayýn. Askerin çaðrýsýný ikilet-

‘‘

Deng Coy Miel - Singapore mediler. Cüppeleriyle brifinge koþtular ve yalanlarla dolu konuþmalarý alkýþladýlar. “Yürütme” (TSK) emir veriyor, “Yargý” da yerine getiriyordu. Peki, niye o süreçte “Yargý baðýmsýz olmalý” demediler? Çünkü asýl amaç, yani “bürokratik özerklik” hasýl olmuþtu: Askeriyle, yargýsýyla bürokratlar, hep birlikte yeniden baðýmsýzlaþmýþlardý. Bu amaç hâlâ deðiþmedi! Ýþte örnek: GK Baþkaný, geçenlerde “adli makamlara” Trabzon’dan, “bize danýþýn, bizimle iþbirliði yapýn” diye seslendiðinde, “yargý baðýmsýz olmalý” diyenlerden hangisi itiraz etti? Cevap: H-i-ç-b-i-r-i! Emre Aköz / Sabah, 16.1.2010

Küreselleþmeye uyumsuz iþletme; eczane! 21.YÜZYILIN en karlý sektörlerinin baþýnda ‘ilaç’ yer alýyor. Ýlacýn küresel üretim, daðýtým ve satýþ süreçlerini ellerinde tutan dev þirketlerin cirolarý, silah sanayiyle yarýþta. Büyük patent savaþlarýyla kýyasýya rekabetin hüküm sürdüðü sektörün hanidir gözü, 18 milyar dolarlýk pazar teþkil eden ülkemizde. Bu iþtah kabartan pazarýn ‘satýþ aþamasýna’ henüz nüfuz edemediler ama gözlerini ‘eczanelere’ diktiler. Kamusal alanda halka saðlýk hizmeti veren eczaneler, ‘saðlýkta dönüþüm politikalarýnýn’ taarruzu altýnda. Eczacýlýk mesleðini ve eczane iþletmesinin yapýsýný deðiþtirecek ‘piyasa formuna’ karþý, örgütlü dayanýþmalarýyla direniyorlar. Hem kamusal özelliði hem de yüksek mesleki örgüt bilinciyle ‘eczaneler’ siyasi dayatmalarýn hedefinde. Küçük, baðýmsýz iþletme modeli eczaneler, bireysel emek, eðitim, tecrübeden oluþan etik mesleki formasyonlarýndan da piyasa hiç hoþlanmýyor. Kademe kademe ‘eczaneleri’ krize ve iflasa’ sürükleyecek düzenlemeler devreye sokuluyor. Geciktirilen tahsilatlar, indirilen ilaç fiyatlarýnýn stok maliyeti, sýký mali denetimler ve piyasadan çeki-

len ilaçlarla eczacýlar, ‘ekonomik kayba’ uðratýldý. Eczacýlarýn toplu eylem yapma gücü de tehdit olarak algýlanýyor, ‘hak arayan’ örgüt yapýsý yýkýlmaya çalýþýlýyor. Ancak Türk Eczacýlar birliði ve 50 Eczacýlar Odasý ulusal düzeyde demokratik haklarýný savunuyor, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun örgütü aradan çýkarma taktiklerine karþý durabiliyorlar. 4 Aralýk’ta eczacýlarýn ‘çok haklý’ gerekçelerle yaptýðý ‘Kepenk Kapatma’ eylemini gerekçe göstererek ilaç alýmý protokolünü tek yanlý fesheden Sosyal Güvenlik Kurumu’na Danýþtay’dan yürütmeyi durdurma kararý geldi. Böylece SGK’nýn TEB’i aradan çýkararak tek tek eczanelerle anlaþma yapma zorlamasý da engellendi. Karar ‘Anayasa’daki halk saðlýðý hakkýnýn korunmasý’ yönünde verilmiþti. Ýlaç maliyeti, daðýtým maliyeti ve ‘eczacý karýný’ devletin belirlediði eczaneler, kapitalizmin ‘en fazla malý en fazla kiþiye satma’ ilkesine tamamen aykýrý iþ etiðine sahip... Þimdi 6197 sayýlý eczacýlýk yasasýnda yapýlacak deðiþiklikle, eczacýnýn eczane sahibi olma þartý kaldýrýlýp þirketler, eczane sahibi olabilecek.

Eczanelerin verdiði halk saðlýðý danýþmanlýk hizmetinin hayatiliði umursanmýyor. Ülkemizde bin kusur ilçe ve üç bini aþkýn beldeye ilaç ulaþtýran eczacýlar unutuluyor. Saðlýk hizmetlerini rekabete açan piyasa mantýðýnýn hedefinde, ilaç pazarý oluþturmak ve ilaçta kamu denetimini kaldýracak satýþ biçimlerini yaymak var. Ýlacýn eczanelerden dýþarý çýkartýlarak süpermarket, bakkal ve eczane zincirlerinde satýþý, ilacý saðlýk dýþý bir tüketim nesnesi kýlarken, beraberinde büyük saðlýk risklerini de getirecektir. . Vitaminler dahil bütün eczacýlýk ürünlerinin ‘zehir’ olduðunu unutan ‘karlýlýk baðýmlýsý’ zihniyet, eczaneleri tasfiye ederek ‘bilinçsiz ve tehlikeli’ ilaç satýþýnýn sonuçlarýna aldýrýþ etmiyor... Bu defa ‘daha fazla tüketin’ denen ürün ‘ilaç’, çok küçük bir hatalý kullaným ile de ‘zehirin’ kendisi olduðunu unutmamak lazým.. Eczacýlara verilecek kitlesel destek, ‘daha güvenilir koþullarda ilaca ulaþmanýn da’ garantisi olacak Diðer yandan mesleklerini ve kamusal özellikte iþletmelerini ayakta tutabilecek ‘mesleki örgütlenmenin’ nasýl demokratik bir güç olabildiðini de izliyoruz. Nihal Kemaloðlu, Akþam, 16.1.2010


9

YENÝASYA / 17 OCAK 2010 PAZAR

MaKaLE Ýman ve ittihad-ý Ýslâm

Þeytanýn vasýflarý, desiseleri...

YERÝN KULAÐI

BaKIÞ aÇIsI M. ALÝ KAYA malikaya-111@hotmail.com

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

n­san­kâ­i­na­týn­bir­hü­lâ­sa­sý­ve­kâ­i­nat­a­ða­cý­nýn­en ce­mi­yet­li­ bir­ mey­ve­si­dir.­ Ha­yat­ bir­ bü­tün­dür. Ýn­san­ ha­ya­tý,­ kâ­i­na­týn­ bü­tü­nü­ne­ ba­kar­ ve­ her þey­i­le­a­lâ­ka­dar­dýr. Her­in­sa­nýn­kalb­ve­mi­de­da­i­re­sin­den­ve­ce­set ve­ hâ­ne­ da­i­re­sin­den,­ ma­hal­le­ ve­ þe­hir­ da­i­re­sin­den­ve­va­tan­ve­mem­le­ket­da­i­re­sin­den­ve­kü­re-i arz­ ve­ nev-i­ be­þer­ da­i­re­sin­den­ tut,­ tâ­ zî­ha­yat­ ve dün­ya­da­i­re­si­ne­ka­dar,­bir­bi­ri­i­çin­de­da­i­re­ler­var. Her­ bir­ da­i­re­de­ her­ bir­ in­sa­nýn­ bir­ ne­v'î­ va­zi­fe­si bu­lu­na­bi­lir.­(Þu­â­lar,­1994,­s.184) Ýn­sa­nýn­bü­tün­bu­da­i­re­ler­le­mü­na­se­bet­kur­ma­sý ve­bu­nun­far­ký­na­var­ma­sý­e­ði­tim­le­müm­kün­dür.­E­ði­tim,­in­sa­nýn­ka­bi­li­yet­le­ri­nin­far­ký­na­var­ma­sý­ve­bu ka­bi­li­yet­le­ri­ni­ge­liþ­ti­re­rek­var­lýk­i­le­mü­na­se­bet­kur­ma­sý­ný­öð­ren­me­fa­a­li­ye­ti­dir.­Ha­ya­ta­ha­zýr­ol­mak, var­lýk­i­le­mü­na­se­bet­ku­ra­bil­mek­le­müm­kün­dür­ki, bu­nu­e­ði­tim­le,­duy­gu­la­rý­ný­ve­ka­bi­li­yet­le­ri­ni­e­ði­tip ge­liþ­ti­re­rek­ya­pa­cak­týr.­Ge­rek­li­do­na­ným,­bil­gi­ve be­ce­ri­si­ol­ma­yan,­ce­ha­let­ka­ran­lý­ðýn­dan­kur­tu­la­ma­yan,­ha­ya­týn­en­kü­çük­da­i­re­sin­den­en­bü­yü­ðü­ne­ka­dar­ge­niþ­bir­da­i­re­yi­ku­þa­tan­ka­bi­li­yet­le­ri­ni­kul­la­na­rak­o­lum­lu­ve­sað­lýk­lý­bir­yak­la­þým­ser­gi­le­ye­mez.­Bu do­na­ným­hem­mad­dî,­hem­ma­ne­vî­ol­ma­lý­dýr.­Zi­ra in­san­mad­dî­ve­ma­ne­vî­her­yö­nü­i­le­her­i­ki­â­le­min le­va­zý­mâ­tý­ný­câ­mî­dir.­Be­di­üz­za­man,­in­sa­nýn­kâ­i­nat­la­mad­dî­ve­ma­ne­vî­o­lum­lu­ve­sað­lýk­lý­mü­na­se­be­ti­ne­“Ý­man,­ha­yat­ve­þe­ri­at” bað­la­mýn­da­yak­la­þýr. Ý­man,­in­sa­nýn­kâ­i­nat­ve­Ya­ra­tý­cý­sý­a­ra­sýn­da­bað kur­ma­sý­dýr.­ Ha­yat,­ in­sa­nýn­ ha­ya­ta­ ve­ kâ­i­na­ta­ u­yu­mu,­þe­ri­at­i­se­kâ­i­nat­ta­ki­ni­zam,­in­ti­za­ma­u­yum sað­la­mak­ve­Al­lah’ýn­koy­du­ðu­ka­nun­la­ra­uy­mak­týr.­Bu­üç­e­sa­sýn­bir­bi­rin­den­ay­rýl­ma­sý­ve­ay­rý­ay­rý e­le­a­lýn­ma­sý­müm­kün­de­ðil­dir.­Ruh,­be­den­ve­a­kýl gi­bi­bir­bi­ri­i­çin­de,­bi­ri­bi­ri­siz­ol­ma­yan­ve­bir­bü­tün­teþ­kil­e­den­bir­ha­ki­kat­tir.­­­ Ýn­san­lý­ðýn­ sa­a­de­ti­ Ýs­lâm’ýn­ e­sas­la­rý­na­ uy­mak­týr. Ýs­lam’ýn­ e­sas­la­rý­ in­san­lý­ðýn­ red­de­me­ye­ce­ði­ mü­kem­mel­pren­sip­ler­dir.­Ý­man­e­sas­la­rý­ak­la­ve­ru­ha is­ti­ka­met­ ve­ ha­ya­ta­ sa­a­det­ ve­rir.­ Bü­tün­ bun­la­rýn se­be­bi,­ e­sa­sý­ ve­ te­me­li­ i­se­ i­man­dýr.­ Bu­ sebep­le­ i­man,­ kâ­i­nat­ta­ en­ yük­sek­ bir­ ha­ki­kat­tir.­ Ý­ma­na hiz­met­ve­in­san­la­rýn­i­ma­ný­na­güç­ve­re­cek­þe­kil­de ça­lýþ­mak­va­zi­fe­le­rin­ve­hiz­met­le­rin­en­yü­ce­si­dir.­ Be­di­üz­za­man;­i­man,­ha­yat­ve­þe­ri­at­me­se­le­si­nin in­san­lýk­ve­Ýs­lâ­mi­yet­â­le­mi­nin­üç­mu­az­zam­me­se­le­si­ol­du­ðu­nu;­en­mu­az­za­mý­nýn­da­i­man­ol­du­ðu­nu,­i­ma­na­ve­Kur’ân’a­a­it­ha­ki­kat­le­rin­hiç­bir­dün­ye­vî­ men­fa­at­ ve­ ce­re­yan­la­ra­ â­let­ e­di­le­me­ye­ce­ði­ni söy­ler.­ (Kas­ta­mo­nu­Lâ­hi­ka­sý,­1994,­s.­108)­ Bu­za­man­da­en­de­ðer­li­va­zi­fe­i­ma­na­hiz­met­tir­ve­i­ma­na­hiz­met­bu­üç­te­mel­e­sa­sý­bir­den­te­min­e­der. Ý­man,­ Al­lah’ý­ bil­mek­ ve­ doð­ru­ o­la­rak­ ta­ný­mak an­la­mý­na­ gel­mek­te­dir.­ Pey­gam­ber­ler­ þir­ki­ or­ta­dan­ kal­dýr­mak­ ve­ Tev­hi­di­ is­pat­ et­mek­ i­çin­ gön­de­ril­miþ­ler­dir.­ Gü­nü­müz­de­ de­ tes­li­si­ e­sas­ a­lan Hý­ris­ti­yan­lar­ve­di­ðer­din­men­sup­la­rý­Tev­hi­di­an­la­dýk­la­rý­za­man­“Ý­man”­me­se­le­si­an­la­þý­la­cak­týr. Ý­man­in­sa­ný­ger­çek­in­san­lýk­ve­sul­tan­lýk­mer­te­be­s i­n e­ çý­k ar­d ý­ð ý­ i­ç in­ Pey­g am­b e­r i­m i­z in­ (asm), sos­yal­ve­si­ya­si­ha­yat­tan­mah­rum­bu­lu­nan­be­de­vî ve­üm­mî­bir­kav­mi­en­ký­sa­bir­za­man­da­me­de­nî mil­let­le­re­reh­ber­ve­ör­nek­o­la­cak­se­vi­ye­ye­çý­kar­ma­sýn­da­ki­sýr­i­man­da­giz­li­dir. Ý­ma­nýn­ fer­dî­ ve­ sos­yal­ ha­ya­ta­ hâ­kim­ ol­ma­sý­ i­le top­lum­da­“hür­met,­mer­ha­met,­ha­ram­he­lâl­duy­gu­su,­ em­ni­yet­ ve­ i­ta­at”­ bað­la­rý­ güç­len­me­ye­ baþ­lar.­Ý­ma­nýn­in­sa­na­ve­top­lu­ma­sað­la­dý­ðý­bu­ma­ne­vî­de­ðer­ler,­top­lu­mun­hu­zur­ve­gü­ve­ni­ni­te­min­e­der.­ Bu­ te­mel­ e­sas­lar­ i­se­ me­de­ni­ye­tin­ te­me­li­dir. Zi­ra­me­de­ni­yet­an­la­yýþ,­ah­lâk­ve­fa­zi­let­de­mek­tir. Tek­nik­ ve­ tek­no­lo­ji,­ ha­ya­ta­ an­lam­ ka­tan­ ve­ de­ðer­li­hâ­le­ge­ti­ren­bu­de­ðer­ler­den­mah­rum­kal­dý­ðý za­man,­me­de­ni­ye­ti­de­ðil­vah­þe­ti­do­ðu­rur.­Tek­no­lo­ji­me­de­ni­ye­te­de­ðil­bu­du­rum­da­zul­me­ve­vah­þe­te­ hiz­met­ e­der.­ Ý­ma­nýn­ ha­ya­ta­ kat­ký­sý­ný­ say­mak­la­bi­tir­mek­müm­kün­de­ðil­dir. Þe­r i­a t,­ Al­l ah’ýn­ kâ­i ­n a­t a­ ve­ in­s an­l ýk­ â­l e­m i­n e koy­du­ðu­ve­u­yul­ma­sý­ný­em­ret­ti­ði­ka­nun­lar­dýr.­Bu i­se­kâ­i­na­týn­dü­ze­ni­ne­ve­in­san­lý­ðýn­mad­dî-ma­ne­vî­ sa­ad ­ e­ti­ne­ se­bep­tir.­ Bu­ ne­den­le­ “þe­ri­at­ se­beb-i sa­a ­d et,­ a­d a­l et-i­ mahz­ ve­ fa­z i­l et­t ir.”­ (Di­v an-ý Harb-i­Ör­fî,­s.­19)­­ Ýs­lâ­mi­yet­in­sa­ni­yet-i­küb­ra­ve­þe­ri­at­i­se­en­fa­zi­let­li­me­de­ni­yet­tir.­Meþ­ru­ti­yet,­meþ­ve­ret­ve­þu­ra­nýn tat­bi­ka­tý­ol­du­ðu­i­çin­a­da­let­ve­þe­ri­at­týr.­Þe­ri­a­týn­Al­lah­ ta­ra­fýn­dan­ in­san­lý­ða­ gön­de­ril­me­si­nin­ hik­me­ti ve­ö­nem­li­bir­a­ma­cý­da,­her­ne­v'î­is­tib­da­dý­ve­za­li­ma­ne­ta­hak­kü­mü­mah­ve­de­rek­a­da­let­ve­hak­ka­ni­ye­ti­ger­çek­leþ­tir­mek­tir. (D.H.Ö.,­1993,­s.­22,­23) “Ýt­ti­hat­ cehl­ i­le­ ol­maz;­ it­ti­hat­ im­ti­zac-ý­ ef­kâr­dýr”­ (Mü­nâ­za­rât,­ 1996,­ s.­ 113) di­yen­ Be­di­üz­za­man,­i­man­me­se­le­si­an­la­þýl­ma­dan­hiç­bir­me­se­le­nin­hal­le­di­le­me­ye­ce­ði­ni­çok­i­yi­bil­di­ði­i­çin­bü­tün me­sa­is­ i­ni­ i­man­ ü­ze­ri­ne­ tek­sif­ et­miþ­tir.­ Zi­ra­ her me­se­le­nin­o­dak­nok­ta­sý­i­man­dýr. Ýt­ti­had-ý­Ýs­lâm­her­þey­den­ön­ce­i­man­da­bir­lik­ve Hz.­Mu­ham­med’in­(asm)­Al­lah­ta­ra­fýn­dan­ge­tir­di­ði­i­man­ha­ki­kat­le­ri­ni­an­la­yýp­ka­bul­et­mek­de­mek­tir.­Ý­man­da­bir­lik­ol­maz­sa­it­ti­had­müm­kün­ol­maz.­

Ý

ey­ta­nýn,­ tâ­bir-i­ di­ðer­le­ Ýb­lis’in­ bir­çok o­lum­suz­ vas­fý­ var­dýr.­ As­lýn­da­ kö­tü­lük, çir­kin­lik,­ za­rar,­ kin,­ nef­ret,­ öf­ke,­ düþ­man­lýk­gi­bi­bü­tün­ne­ga­tif­has­let­le­ri­þah­sýn­da top­la­mýþ­týr.­ *­ Þey­ta­nýn­ kal­bin­de­ ma­ri­fet­ kal­ma­mýþ­týr. Çün­kü,­ san’at-ý­ fýt­ri­ye­si­ ik­ti­za­sýn­ca­ (ya­ra­tý­lý­þýn­da­ki­ö­zel­lik­ge­re­ði),­kal­bi­da­i­ma­id­lâl­ (sa­pýt­ma) i­le­tel­kin­i­çin,­fik­ri­da­i­ma­küf­rü­ta­sav­-

Þ

vur­ et­mek­le­ meþ­gul­ ol­du­ðun­dan,­ kal­bin­de ve­ya­fik­rin­de­boþ­bir­yer­ma­ri­fet­i­çin­kal­mý­yor.1 En­bü­yük­ö­zel­li­ði,­Nâs­Sû­re­si’nde­be­lir­til­d i­ð i­ gi­b i­ “ves­v âs­ ve­ han­n âs” ol­m a­s ý­d ýr. Ves­vâs; in­sa­nýn­ kal­bi­ne­ ve­ ak­lý­na­ lü­zum­suz ve­ al­çak­ça­ dü­þün­ce­le­ri­ a­tan;­ hiç­ bel­li­ et­me­den­fý­sýl­da­yan,­giz­li­den­giz­li­ye­al­dat­ma­ve­a­yart­ma­ i­çin­ fis­kos­ e­dip­ du­ran;­ si­ne­rek,­ ge­ri­sin­ ge­ri­ye­ çe­ki­le­rek­ fe­na­lý­ða­ sü­rük­le­yen;­ de­ði­þik­ stra­te­ji­ler­le­ Hak’tan­ yüz­ çe­vir­ten;­ si­ne­le­r i­ iþ­k il­l en­d i­r en­ de­m ek­t ir.­ Kur’ân,­ o­n un “Me­sa­jý­ný­ süs­le­ye­rek”2­ o­lum­suz/ne­ga­tif­ duy­gu­la­rý­ ves­ve­se­ ver­di­ði­ni­ ha­ber­ ve­rir.­ Han­nâs i­se; Al­lah­a­nýl­dý­ðý­za­man­ge­ri­çe­ki­len,­si­nen, o­es­nâ­da­kay­bo­lan,­sý­vý­þýp­gi­den­dir.­ * Sû-i­ zâ­na­ sevk­ e­der: Þey­tan;­ in­sa­nýn­ da­mar­la­rýn­da­do­la­þýp­sû-i­zân­na/kö­tü­dü­þün­ce­le­re­a­tar.­Bu­hu­su­su,­Hz.­Pey­gam­ber’in­(asm) e­þi­ Hz.­ Sa­fi­ye­ þöy­le­ an­la­týr:­ “Al­lah­ Ra­sû­lü­ i­ti­-

kâ­fa­ gir­miþ­ti.­ Bir­ ge­ce­ zi­ya­ret­ mak­sa­dýy­la­ ya­ný­na­ git­tim.­ O­nun­la­ ko­nuþ­tum,­ son­ra­ e­ve dön­mek­ü­ze­re­kalk­tým.­O­da­be­ni­ka­pý­ya­ka­dar­u­ður­la­dý.­Tam­ka­pý­nýn­ö­nün­dey­ken­i­ki­ki­þi­o­ra­dan­ge­çi­yor­lar­dý.­Hz.­Pey­gam­ber’i­(asm) gö­rün­ce­hýz­lan­dý­lar.­Al­lah­Ra­sû­lü­(asm)­on­la­ra,­‘Ol­du­ðu­nuz­yer­de­ka­lýn’­de­di­son­ra­da­‘Bu e­þim­Sa­fiy­ye­b.­Hu­yey’dir’­de­di.­O­i­ki­zat­‘Süb­ha­nal­lah­ Ya­ Ra­sû­lal­lah’­ de­di­ler.­ Al­lah­ Ra­sû­lü (asm)­‘Ger­çek­ten­de­þey­tan­in­sa­nýn­da­mar­la­rýn­da­ do­la­þýr.­ Ben,­ þey­ta­nýn­ i­çi­ni­ze­ kö­tü­ bir zan­at­ma­sýn­dan­kork­tum’­der.”3 * Ý­mân­e­sas­la­rý­ve­tev­hid­ko­nu­sun­da­þüp­he­ye­ dü­þü­rür:­ Þey­tan,­ “Bir­tek­ zât­ bü­tün­ kâ­i­na­tý na­sýl­ i­dâ­re­ e­di­yor?”­ di­ye­rek­ in­san­la­rý­ al­da­ta­rak,4 i­mân­da­i­re­si­ne­gir­me­le­ri­ne­mâ­ni­ol­ma­ya ça­lý­þýr.­Re­sûl-i­Ek­rem­(asm)­bu­de­si­se­si­ne­dik­kat­çe­ke­rek,­“Ýn­san­la­ra­gi­de­rek,­‘Þu­nu­kim­ya­rat­tý;­ bu­nu­ kim­ ya­rat­tý?’­ der;­ du­rur.­ Hat­tâ­ en

Þefkat kahramanlarý (2)

Kastamonu Lâhikasý’ndan notlar

so­nun­da­‘Rab­bi­ni­kim­ya­rat­tý’­der.­Bu­hâl­ki­me ge­lir­ u­la­þýr­sa­ he­men­ Al­lah’a­ sý­ðýn­sýn­ ve­ o­ hâ­li terk­et­sin”5 þek­lin­de­u­ya­rýr. *­ Ý­bâ­det,­ zi­kir­ ve­ te­fek­kür­den­ u­zak­laþ­tý­ra­rak­ se­fa­he­te­ teþ­vik­ e­der: Ýç­ki,­ ku­mar,­ fal­cý­lýk/si­hir­i­le­a­ra­mý­za­düþ­man­lýk,­kin­so­kuþ­tur­mak,­bi­zi­Al­lah’ý­an­mak­tan­ve­na­maz­dan­a­lý­koy­mak­ is­ter. 6 Oy­sa­ na­maz,­ fuh­þi­yat­tan­ ve hoþ­ol­ma­yan­her­þey­den­men­e­der.7 Þey­tan­i­se;­na­maz­dan­a­lý­kor. Dipnotlar: 1- Ýþarâtü’l-Ý’câz, s. 68. 2- Hicr, 39-40. 3- Bedü’l-Halk, 11. 4- Lem’alar, s. 90. 5- Buharî, Bedü’l-Halk, 11. 6- Kur’ân, Mâide, 91. 7- Agk, Ankebût, 45.

Ýsraftaki gizli tehlikeler

ÝstÝKaMEt

satIr arasI

HÜSEYÝN GÜLTEKÝN

YASEMÝN GÜLEÇYÜZ

GSM: 0505 284 32 40

yasemin@yeniasya.com.tr

“B

e­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri’nin­ Es­ki­þe­hir Hap­si­nin­sebebi­Ýs­lâm’da­ka­dýn­hak­la­rý­i­le­il­gi­li­â­yet­le­rin­yo­ru­mu­nu­yap­ma­sý­dýr.­Mi­ras­hu­ku­ku­ve­te­set­tür­i­le­il­gi­li â­yet­le­rin­ a­çý­lý­mý­ný­ yap­tý­ðý­ i­çin­ hu­ku­kî­ bir suç­ tes­bit­ e­di­le­me­me­si­ne­ rað­men­ vic­da­nî ka­na­a­te­ (!)­ da­ya­na­rak­ 11­ ay­ ha­pis­ ce­za­sý al­mýþ­týr.­ Bir­ di­ðer­ ce­za­ da­ Kas­ta­mo­nu’da “mec­bu­rî­i­ka­met”tir.­ Es­ki­þe­hir­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si’nin­19­A­ðus­tos­1935­ta­ri­hin­de­ver­di­ði­bu­ka­rar­la­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­ha­pis­ten­çýk­týk­tan­son­ra­Kas­ta­mo­nu’ya­sür­gün­o­la­rak­gön­de­ri­lir.­

B

þevk,­sa­býr,­se­vinç­kay­na­ðý­ol­muþ­tur.­ za­man hem­o­ma­sum­la­rý,­hem­mu­al­lim­le­Kas­ t a­ m o­ n u­ Lâ­ h i­ k a­ s ý­ n ý­ o­ k ur­ k en­ Be­ d i­ ü z­ ri­ ni,­hem­an­ne­ve­ba­ba­la­rý­ný,­hem­köy­le­ri­Bu­ra­da­kal­dý­ðý­ye­di­yýl­bo­yun­ca­ (20­Ey­za­ m an­Haz­ r et­ l e­ r i’nin­Is­ p ar­ t a’da­ k i­ta­ l e­ b e­ l e­ ni,­ hem­ mem­le­ket­le­ri­ni,­ hem­ A­na­do­lu’yu lül­ 1943’te­ tek­r ar­ tu­t uk­l a­n ýp­ Is­p ar­t a’ya riy­ l e­mek­ t up­yo­ l uy­ l a­da­ i m ­ a­ir­ t i­ b at­hâ­ l in­ d e teb­ r ik­le­du­â­la­rý­na­da­hil­e­der.­­ gön­de­ri­lin­ce­ye­ka­dar)­ Þu­â­lar­ki­ta­bý­nýn­ba­ol­ d u­ ð u­ n u­ mü­ þ a­ h e­ d e­ e­ d i­ y o­ r uz.­ Ta­ l e­ b e­ l e­ r i­ Ço­ cuk­la­rýn­cid­dî­bir­þe­kil­de­ça­lýþ­ma­la­rý­zý­ bö­lüm­le­ri­ni­ te­lif­ e­der.­ Za­ten­ Be­di­üz­za­nin­ a­ i l ­ e­ l e­ r in­ d e­ vu­ k u­ bu­ l an­ do­ ð um,­ ö­ l üm, ný­Ri­ s â­le-i­Nur’un­kök­leþ­me­si­ne,­hiç­bir­þe­man­ Haz­ret­le­ri­ ha­pis­ha­ne­le­ri­ de,­ sür­gün­has­ t a­ l ýk­gi­ b i­hal­ l e­ r iy­ l e­ya­ k î­ n en­il­ g i­ l en­ m ek­ yin­o­ n u­ko­pa­ra­ma­ma­sý­na­ve­ge­le­cek­ne­sil­le­ri­ de­ hep­ “Med­re­se-i­ Yu­su­fi­ye”­ o­la­rak te,­on­ l a­ r a­kýy­ m et­ t ar­du­ â l ­ a­ r ý­ n ýn­eþ­ l ik­et­ t i­ ð i ler­ d e­de­de­ vam­e­dip­git­me­si­ne­bir­de­lil­o­ka­bul­ et­ti­ðin­den­ za­hi­ren­ ka­ran­lýk­lar­ i­çin­“geç­miþ­ol­sun”­ya­da­“ta­zi­ye”­ma­hi­ye­tin­de la­rak­ gö­rür.­ Ki­mi­ za­man­ se­vinç­ göz­yaþ­la­de­Nur­bah­çe­le­rin­den­mey­ve­ler­dev­þi­rir.­ mek­ t up­l ar­ gön­d er­m ek­t e­d ir.­ Ken­d i­s i­n e rýy­la­bu­tab­lo­yu­te­fek­kür­e­der.­ •­“Kur’ân’dan­ve­mü­nâ­cât-ý­Ne­be­vi­ye­o­lan “Nur­pos­ ta­cý­la­rý”­va­sý­ta­sýy­la­u­la­þan­el­yaz­E­vet,­çift­çi­le­rin,­ço­ban­la­rýn,­yö­rük­e­fe­le­Cev­þen’den”­al­dý­ðý­ders­le­te­fek­kür­i­ba­de­ti ma­ s ý­Nur­Ri­ s â­ l e­ l e­ r i­ n i­tas­ h ih­et­ m ek­ t e,­on­ ri­ n in­“a­cib­þart­lar­i­çin­de­her­þe­ye­ter­ci­hen yap­tý­ðý­Ü­çün­cü­Þu­â­o­lan­Mü­na­cat­Ri­sâ­le­si, la­ r ý­ya­ z an­ l a­ r ý­“teb­ r ik”­et­ m ek­ t e­ d ir.­ Ri­ s â­le-i­Nur’a­ça­lýþ­ma­la­rý”,­Ri­sâ­le-i­Nur’un •­“Al­lah­bi­ze­ye­ter;­O­ne­gü­zel­ve­kil­dir” hak­ k a­n i­y e­t i­n e­ bir­ de­l il­d ir.­ (Kas­t a­m o­n u (Âl-i­Ým­ran­Sû­re­si,­173.)­ â­ye­ti­nin­a­çý­lý­mý­ný Ke di Ab dur ra him Lâ­ h i­ ka­sý,­s.­83-87) yap­tý­ðý­Dör­dün­cü­Þu­â­o­lan­Has­bi­ye­Ri­sâ­le­si,­­ Be­ d i­ ü z­ z a­ m an­Haz­ r et­ l e­ r i­ n in­Bar­ l a’da­bý­ r ak­ •­Kur’ân’da­ol­ma­dý­ðý­hal­de,­na­maz­da­o­ku­nan­ “Et­te­hýy­yâ­tü”­ du­â­sý­nýn­ sýr­la­rý­ný­ aç­- tý­ðý­bir­çok­ha­ki­kat­li­dost­la­rý­var­dýr.­On­lar­la mek­tup­laþ­ma­sý­ný­Kas­ta­mo­nu­Lâ­hi­ka­ise… tý­ðý­Al­týn­cý­Þu­â,­ rif bir had a z l, e sý’nýn­sa­ t ýr­ l a­ r ýn­ d a­ta­ k ip­et­ m ek­ t e­ y iz.­Bar­ z ü g •­Kâ­i­nat­tan­Ya­ra­tý­cý­sý­ný­so­ran­bir­sey­ya­Lâtif, eklerNur’a “erk -i le â s i hýn­ þa­h it­ ol­d uk­l a­r ý­n ý­ ak­t ar­d ý­ð ý­ A­y e­t ü’l- la’da­ki­ar­ka­daþ­la­rýn­dan­bir­ta­ne­si­de­ “Ya R u’da ihtiyar Ra­him,­Ya­Ra­him”­zik­ri­ni­çe­ke­rek­Ab­dur­Kastamon akârâne yapýþan” Küb­râ­Ri­sâ­le­si,­ d nç haziyade fe ündeki ge m k ü h Kas­ta­mo­nu’nun­ ký­þýn­ u­zun­ ve­ so­ðuk­ kýþ ra­him­nâ­mý­ný­ka­za­nan­mü­ba­rek­bir­ke­di­- den re a sýrlar ve ihtiy yaldýzlý ve dir.­Ýþ­ t e­bu­ke­ d i­ n in­kar­ d e­ þ i­o­ l an­bir­baþ­ k a ým ýn n n a lý h n a m ge­ce­le­rin­de,­ ya­zýn­ yem­ye­þil­ a­ðaç­ ve­ ça­yýr­. Os li kur da vardýr ki kýymet lar­la­kap­lý­dað,­or­man­la­rýn­da­yap­tý­ðý­te­fek­- ke­di,­e­zan-ý­Mu­ham­me­dî­(asm)­o­ku­nur­ken nýmla nlik cehizleri içinde a p ya n bu dik­kat­le­din­le­mek­te­dir.­Be­di­üz­za­man­Haz­- malý geli lelere cilt â s i kür­ge­zi­le­ri­nin­mey­ve­le­ri­dir­bu­ba­his­ler. R k re üzelliðine ret­le­ri­o­la­yý­ken­di­si­ne­mek­tup­la­ak­ta­ran­ta­- maþlarý kese manevî g n ri le le â s ederler. le­be­si­ne,­bu­nun­e­zan-ý­Mu­ham­me­dî’nin hanýmlar, Ri Nur Postacýlarý lik de ilâve l e z ü ait cübg ir b ddî ceddidine ü m n Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý­i­çin­de­27.­Mek­tub­o­- (asm)­tam­zu­hu­ru­na­bir­“i­þa­ret­müj­de­si”­ol­- ma rý s ye Haia tiren Asi Bir öncek e g ’a n a la­rak­sý­nýf­lan­dý­rý­lan­Lâ­hi­ka­Mek­tup­la­rý­ruh­la­- du­ðu­nu­an­la­týr.­(Kas­ta­mo­nu­Lâ­hi­ka­sý,­185) liye gibi iüzzam ütfiye, A beyi Bed L , e y i v rý,­a­kýl­la­rý,­kalp­le­ri­cez­be­den,­fet­he­den­ha­ki­l U da adý , Saniye, âhikasý’n Ço cuk la rýn cid dî ça lýþ ma la rý… ým L n u n o m kat­ler­le­do­lu­dur.­Kas­ta­mo­nu­Mek­tup­la­rý­da Kasta Bun­la­rýn­ a­ra­sýn­da­ ço­cuk­la­rýn­ kü­çü­cük hanýmlar anlarýdýr. öy­le…­Týp­ký­E­mir­dað­ve­Bar­la­Lâ­hi­ka­la­rý­gi­bi.­ nce t kahram a k f e þ la yýllar ö n e ým ç el­ l e­ r iy­ l e­yaz­ d ý­ ð ý­e­ s er­ l er­de­var­ d ýr.­Öy­ l e­ s i­ n e n e a g H e y Din­siz­li­ðin­ “ge­çi­çi­ sal­ta­nat”ý­nýn­ hâ­kim zdeki n Sani i önümü y e Bunlarda ka­ r an­ l ýk­ bir­ za­ m an­ d a,­ a­ ð ýr­ þart­ l ar­ al­ t ýn­ d a, m þ rü ol­du­ðu,­ü­mit­siz­lik­ve­ye­is­i­çin­de­kýv­ra­nan ýz b ir g ö yaptýðým zere… ço­ðu­ kalp­ler­ i­çin­ bu­ mek­tup­lar­ in­þi­rah, ma­su­ma­ne­ ve­ kah­ra­ma­na­ne­ ça­lý­þan­ ço­laþmak ü cuk­la­rýn­yaz­dý­ðý­e­ser­ler­kar­þý­sýn­da­Be­di­üz­hafta pay

Kastamonu’nun Nur meyveleri…

GÜN GÜN TARÝH

u­a­cip­as­rýn­ha­yat-ý­dün­ye­vi­ye­yi­a­ðýr­laþ­týr­ma­sý­ve­ya­þa­mak­þe­râ­i­ti­ni­(þart­la­rý­ný)­a­ðýr­laþ­týr­ma­sý­ve­çok­et­me­si,­hâ­cât-ý­gayr-ý­za­ru­ri­ye­yi­ (za­ru­rî­ol­ma­yan­ih­ti­yaç­la­rý) gö­re­nek­le,­tir­ya­ki­ve müp­te­la­et­mek­le­hâ­cât-ý­za­ru­ri­ye (za­ru­rî­ih­ti­yaç­lar) de­re­ce­si­ne­ge­tir­me­siy­le­ha­ya­tý­ve­ya­þa­ma­yý­her­ke­sin her­va­kit­te­en­bü­yük­mak­sat­ve­ga­ye­si­yap­mýþ­týr”­söz­le­riy­le­Be­di­üz­za­man­bu­deh­þet­li­as­rýn­en­be­lir­gin­ve teh­li­ke­li­ö­zel­lik­le­rin­den­bi­ri­si­ni­na­zar­la­rý­mý­za­su­nu­yor.­Bu­teh­li­ke­nin­kap­sa­mýn­da­ol­ma­yan,­teh­di­di­al­týn­da­ol­ma­yan­in­san­var­mý­bu­a­sýr­da­bi­le­mi­yo­rum. Ge­le­nek­le,­gö­re­nek­le­ve­ya­tir­ya­ki­lik­le,­Üs­ta­dýn­i­þa­ret­et­ti­ði­bir­ne­v'î­dün­ye­vî­leþ­me­di­ye­tav­sif­et­ti­ði­miz bu­ be­lâ­ya­ ya­ka­sý­ný­ kap­týr­ma­yan,­ on­dan­ sa­ký­na­bi­len gü­nü­müz­de­ne­ka­dar­in­san­var­bi­le­mi­yo­rum. Bu­deh­þet­li­as­rýn,­bu­kor­kunç­teh­li­ke­si­ni­gö­re­me­yip,­bel­ki­de­far­ký­na­var­ma­dan­dün­ye­vî­le­þen­gü­nü­müz­in­sa­ný,­Be­di­üz­za­man’ýn­tes­bi­tiy­le­þu­teh­li­ke­i­le kar­þý­kar­þý­ya­ka­lý­yor:­“O­nun­la­ha­yat-ý­di­ni­ye­ve­e­be­di­ye­ve­uh­re­vi­ye­ye­kar­þý­ya­set­çe­ker,­ve­ya­i­kin­ci­ü­çün­cü de­re­ce­de­bý­ra­kýr.”­(Kas­ta­mo­nu­Lâ­hi­ka­sý,­s.­143) Gö­re­nek­le,­bir­ne­v'î­tir­ya­ki­lik­le­dün­ye­vî­le­þen,­lüks bir­ya­þan­tý­nýn­mef­tu­nu­o­lan­gü­nü­müz­in­sa­ný­ný­bu nok­ta­dan­son­ra­da­ha­baþ­ka­teh­li­ke­ler­de­bek­li­yor­ar­týk.­Bu­me­yan­da­Be­þin­ci­Þu­â’da­ki­þu­ha­dis-i­þe­ri­fi­i­yi tah­lil­et­mek­lâ­zým:­“Süf­yan,­is­ra­fý­teþ­vik­et­mek­le­þid­det­li­hýrs­ve­ta­mâý­u­yan­dýr­mak­la­in­san­la­rýn­o­za­yýf­da­mar­la­rý­ný­tu­tup,­ken­di­ne­mu­sah­har­e­der.­Ýs­raf­e­den­o­na­e­sir­o­lur.­O­nun­da­mý­na­(tu­za­ðý­na) dü­þer.”­Bu­ha­dis-i þe­ri­fin­i­þa­re­tiy­le­de­is­ra­fý­kim­le­rin­kö­rük­le­di­ði­ni,­kim­le­rin in­san­la­rý­is­ra­fa­teþ­vik­et­ti­ði­ni­öð­ren­miþ­o­lu­yo­ruz. Ehl-i­di­nin­bi­le­rek­ve­ya­bil­me­ye­rek­is­raf­tan­sa­kýn­ma­yýp,­dün­ye­vî­leþ­me­si,­lüks­bir­ya­þan­tý­ya­müp­te­lâ­ol­ma­sý­so­nu­cun­da­be­li­ren­di­ðer­bir­teh­li­ke­de­þu­dur:­“Bu â­hir­za­man­fit­ne­sin­de,­aç­lýk­e­hem­mi­yet­li­bir­rol­oy­na­ya­cak.­O­nun­la­ehl-i­da­lâ­let,­bî­çâ­re­ehl-i­i­ma­ný­derd-i­ma­i­þet­i­çin­de­boð­du­rup,­his­si­yât-ý­di­ni­ye­yi­ya­u­nut­tu­rup,­ya­i­kin­ci­ü­çün­cü­de­re­ce­de­bý­rak­ma­ya­ça­lý­þa­cak” (Kas­ta­mo­nu­Lâ­hi­ka­sý,­s.­193) Ýs­ra­fa­gir­me­so­nu­cu, ehl-i­di­nin­kar­þý­kar­þý­ya­bu­lun­du­ðu­teh­li­ke­le­ri­de,­yi­ne­Be­di­üz­za­man’ýn­bu­a­çýk­i­fa­de­le­rin­den­an­lý­yo­ruz. Gö­rül­dü­ðü­gi­bi­ya­pý­lan­bir­ha­ta,­bir­yan­lýþ,­be­ra­be­rin­de­he­sap­e­dil­me­yen­da­ha­baþ­ka­ku­sur­ve ha­ta­la­rý­ ge­ti­ri­yor;­ o­ra­dan­ da­ ço­ðu­ za­man­ ta­mi­ri müm­kün­ol­ma­yan­teh­li­ke­le­ri­so­nuç­ve­ri­yor. O­hal­de­bu­as­rýn­bir­hu­su­si­ye­ti­o­lan­is­ra­fýn­her tür­lü­sün­den­sa­kýn­mak­i­çin­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn;­“Yi­yin,­ i­çin,­ fa­kat­ is­raf­ et­me­yin”­ i­ka­zý­ný­ dik­ka­te­ al­ma­lý,­o­doð­rul­tu­da­ha­ya­tý­mý­zý­tan­zim­et­me­li­yiz. Bu­a­sýr­da­ba­zý­ehl-i­di­nin,­“Pa­ram­var,­du­ru­mum el­ve­ri­yor,­kim­se­ye­de­el­aç­mý­yo­rum...­Ýs­te­di­ðim­gi­bi­ya­þa­rým...­Ýs­te­di­ðim­þe­kil­de­zevk­le­ri­mi­ta­kip­e­de­rim...­Ki­me­ne?..”­man­tý­ðý­nýn­da­hiç­bir­hak­lý­ta­ra­fý o­la­maz.­Bu­nok­ta­da­Be­di­üz­za­man’ýn;­“Þim­di­i­se­ek­se­ri­aç­lý­ða­düþ­tü­kal­dý.­Te­lez­zü­ze­ (lez­zet­len­me­ye) ih­ti­yâr­ izn-i­ þer’î­ kal­ma­dý”­ hük­mü­nü­ u­nut­ma­mak ge­re­kir.­ Yi­ne­ bu­ me­yan­da,­ “Bu­ za­man­da­ te­ref­füh­te (re­fah­ i­çin­de­ ya­þa­mak­ta) izn-i­ þer’î­ bi­zi­ muh­tar (ser­best) bý­rak­maz”­ tes­bi­ti­ni­ i­yi­ o­ku­mak­ lâ­zým. (Be­di­üz­za­man,­Es­ki­Sa­id­Dö­ne­mi­E­ser­le­ri,­s.­703) Gö­rü­lü­yor­ki,­ki­þi­ne­ka­dar­zen­gin­o­lur­sa­ol­sun, mad­dî­du­ru­mu­ne­de­re­ce­o­lur­sa­ol­sun;­zev­ki­ni­ve­lez­ze­ti­ni­tat­min­et­mek­i­çin­is­te­di­ði­þe­kil­de­har­ca­ma­da bu­lu­na­maz,­is­ra­fa­gi­re­mez.­Bu­nok­ta­da,­çev­re­sin­de­ki in­san­la­rý,­fa­ki­ri­ve­yok­su­lu­da­gö­zet­mek­le­va­zi­fe­li­dir. E­fen­di­mi­zin­(asm) “A­ley­küm­bi’s-se­vâ­di’l-a’zam”­(Si­ze­se­vad-ý­a­za­ma­tâ­bi­ol­mak­ge­re­kir)­ ha­dis-i­þe­ri­fi­mu­va­ce­he­sin­de­ha­re­ket­et­me­li­yiz.­Ya­ni­mü’min,­ya­þan­tý­sýn­da­halk­ço­ðun­lu­ðu­nun­se­vi­ye­si­ni­gö­ze­tip,­o­þe­kil­de­har­ca­ma­sý­ný­yap­mak­du­ru­mun­da­dýr.­Böy­le­yap­ma­yýp,­zen­gin­li­ði­ni­ö­ne­çý­ka­rýp,­re­fah­se­vi­ye­si­yük­sek­bir­a­zýn­lý­ðý­ör­nek­a­lýp, öy­le­bir­ya­þan­tý­nýn­i­çi­ne­gir­mek­doð­ru­ol­maz.­ U­nut­ma­ma­lý­yýz­ ki,­ uð­ru­na­ na­mus­la­rýn,­ kud­sî de­ðer­le­rin­ fe­da­ e­dil­di­ði­ pa­ra­nýn­ re­vaç­ gör­dü­ðü bir­a­sýr­da­ya­þý­yo­ruz.­Ehl-i­din­o­la­rak,­bil­has­sa­ul­vî bir­dâ­vâ­nýn­mün­te­sip­le­ri­o­la­rak­bu­nok­ta­da­E­fen­di­mi­zin­ (asm)­ sün­net-i­ se­niy­ye­si­ni­ her­ yö­nüy­le reh­b er­ al­d ý­ð ý­n ý­ gör­d ü­ð ü­m üz­ Be­d i­ü z­z a­m an’ýn muk­te­si­dâ­ne­ya­þan­tý­sý­ný­nu­mu­ne-i­im­ti­sâl­e­di­ne­rek,­sâ­ir­ehl-i­di­ne­nok­ta-i­is­ti­nat­ol­ma­lý­yýz.

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com


10

YENÝASYA / 17 OCAK 2010 PAZAR

KÜLTÜR-SANAT

Kitap hayatý, hayat kitabý besler

Dünya klâsikleri ‘çizgi roman’ olunca TÜRKÝYE’DE, son aylarda art arda piyasaya çýkan edebiyat klâsiklerinin çizgi roman uyarlamalarýnýn, her yaþ grubundan büyük ilgi gördüðü bildirildi. Dostoyevski, Tolstoy, Kafka ve Mary Shelley gibi önemli yazarlarýn baþyapýtlarýný ‘’Modern çizgi’’lerle buluþturan bu eserler, edebiyat klasikleri dünyasýna yeni bir kapý açýyor. Piyasaya çýkan ilk çizgi roman uyarlamalarýndan William Shakespeare’in ‘’Macbeth’’i, ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Macbeth’in, özellikle genç okurlar tarafýndan en çok satanlar listesine taþýnmasýnýn ardýndan, diðer dünya klâsiklerinin uyarlamalarý da peþ peþe piyasaya çýkmaya baþladý. ‘’Çizgi Roman Dünya Klasikleri’’ öncülerinden NTV Yayýnlarý’nýn Genel Yayýn Koordinatörü Elif Kutlu, edebiyata ve

BÝR BAÞKA AÇIDAN S. BAHATTÝN YAÞAR syasar33@yahoo.com

Kitap, yükseliþin; kitapsýzlýk, düþüþün adýdýr. Tarihte kitapsýz bir yükseliþ yoktur. Bütün çöküþler de, kitaptan kopmanýn sonucudur. Acý ki, ülkemizin kitap okuma konusundaki tablosu, hiç yakýþýk almýyor. Oysa içinde olunan durum, devlet çapýnda bir operasyonun baþlatýlmasýný gerekli kýlýyor. Cumhurbaþkanýnýn, baþbakanýn, bakanlarýn, valilerin bir ‘acil eylem planý’ çerçevesinde harekete geçmeleri gerekiyor. Bütün kameralara konuþmalar yapan yetkililer, arka planda kütüphanelerin, ellerinde kitaplarýn bulunduðu, dillerinde kitabýn öneminin anlatýldýðý açýklamalar yapmalýdýrlar. Acilen kitap, hayatýn orta yerine alýnmalýdýr. Kitap hayatý beslemelidir. Yaþanan yer neresi olursa olsun, oraya kitap ulaþtýrýlmalýdýr. Her yerleþim yerine acil kitap servisleri kurulmalýdýr. Böyle bir samimî baþlangýç ve kararlýlýk ciddî bir sýçramayý saðlayacaktýr. Böyle bir kampanya sadece kitabýn deðil, topyekûn bir uyanýþýn kampanyasý olacaktýr. Kitapla beslenmiþ insanlar, yakýn gelecekte ülkenin geleceði olacaktýr. Þanlýurfa Valiliðinin baþlatmýþ olduðu ‘Kitap okuma kampanyasý’ þehrin farklý mekânýnda kendini hissettiriyor. Artýk bolca kitap okuyan esnaf görüyoruz. Ölü zamanlar, kitapla can kazanýyor. Arkasýnda, okunmuþ kitaplar bulunan bakýþlar, anlam kazanýyor. Kitaplar uyarýcýsý olmuþ davranýþlar, taþýyaný ve yaþayaný incitmiyor. Nezaket kitapla sokaða çýkýyor. Sevgi, kitapla en fazla telâffuz edilen kavram oluyor. Öðrenci, dün kitapta okuduðu bir güzel hikâyenin, bu gün sokakta baþtan geçiþini izliyor. Kitap, hayata dokunuyor. Kitap, hayat oluyor. Hayat, kitaplaþýyor. *** Eðitimci beyefendi ile sohbet ediyoruz. Bu gidiþimde en son okuyor olduðum kitabý, ‘Ruh Hali’ni ona gösterdim. ‘Kitaplar’ dedim, ‘beslenme kaynaklarýmýz, onlar olmazsa, kururuz.” Eðitimci bana kahkahalarla gülmez mi? Þaþýrýp kaldým. ‘Neden?’ dedim. “Yazýn, Mersin’deydik. Bizim amcaoðlu üniversiteli. Aramýz da çok iyi. Bahçede, bir aðaç gölgesinde kitap okurken, amcaoðlu gelip, elimdeki okuduðum kitaba, þöyle bir tekme vurmaz mý?! Kitap fýrlayýp gitti. Ciddî bir þaþkýnlýk yaþadým. ‘Ne yapýyorsun oðlum, kitap yýrtýldý, daðýldý gitti.” dedim. “Baktým o, benim içinde kaldýðým vaziyete kahkahalarla gülüyor ve yine gülerek, “Sana neden yaptýðýmý söyleyeyim. “Anlamýyor musun oðlum, neye bu kadar zamanýný okumaya veriyorsun? Hayat zaten sana öðretecek. Þaþkýn mýsýn sen?” dedi. “Baktým, haklý, kafama yattý. Ýþte o gün bu gündür ben de kitaplardan soðudum ve koptum” dedi. Saçma bir düþünce ile kitaptan, okumaktan kopmak, düþündürücü olduðu kadar vahimdir de. Tahrip, bu kadar mý kolay? Okumayan bir eðitimcinin iþleyeceði duygu cinayetlerini tahmin edebiliyor musunuz? Büyük bir üzüntü hali içerisindeyim. Üzüldüm… Bir þeyler söylemeden de geçmeyeceðim: “Sevgili dostum, size iletilmiþ bu düþünce o kadar saçma ki, böyle bir düþünce içerisindeki eðitimciye ancak acýnýr. Çünkü kendisini sadece hayatýn dersine býrakanlar cahillerden baþka kim olabilir? Ýnsanlarýn baþlarýna gelenler, tarih boyunca tahlil edilmiþ, kitaplardaki yerini almýþ deðil midir? O zaman, dün yaþananlarý -okunmadýðý için- bu gün yeniden yaþamak, cehaletten baþka ne ile izah edilebilir?” Tarihte yaþanmamýþ hadise yoktur. Yaþanýp, tahlil edilip, uzman görüþleri alýnýp, geleceðe ýþýk tutmasý için arþivlerde yerini almamýþ hadise de yoktur. Ama tek þey vardýr, o da, dersi alýnmamýþ, hikmetleri okunmamýþ hadiseler vardýr.

Ayvalýk’ýn simgesi Kanelo binasý satýlmýyor BALIKESÝR’ÝN bozulmamýþ tarihi dokusuyla tanýnan turizm merkezi ilçesi olan Ayvalýk’ýn simgesi haline gelen Kanelo binasýnýn satýlmaktan vazgeçildiði belirtildi. Tarihi binanýn sahipleri Mehmet Çalýk ve oðlu Seyit Sadi Çalýk ilçenin sembolü olan mekâný yepyeni bir iþletmecilik anlayýþýyla kendileri iþletme kararý aldýklarýný belirttiler. Türkiye’nin en büyük holdinglerinden bir kaçýnýn talip olduðu iddia edilen binayý son olarak Susurluk’ta ki Yörsan firmasýnýn satýn almak için giriþimlerde bulunduðu ileri sürülürken, ilçenin sembolü olarak kabul edilen tarihî binanýn sahiplerinin satýþtan vazgeçmeleri ilçe sakinleri tarafýndan sevinçle karþýlandýðý öðrenildi. Kanelo’nun sahibi Mehmet Çalýk’ýn oðlu Seyit Sadi Çalýk, ‘’Ayvalýk’ýn simgesi olan tarihî, Kanelo binasýný þanýna ve turistik deðerine yakýþýr biçimde, mistik ismiyle iþletmeye açýp, tarihi gizem ve itibarýný sürdürmeyi amaçlýyoruz’’ diye konuþtu. Balýkesir / iha

çizgi romana olan ilgisi dolayýsýyla projenin kendisini çok heyecanlandýrdýðýný belirtti. Dünya klâsiklerinin çizgi roman halinde yayýmlanmasýnýn çok geniþ bir kitle tarafýndan beðeni topladýðýný dile getiren Kutlu, þunlarý söyledi: ‘’Serinin, yayýmlanmaya baþladýktan sonra sadece gençlerden deðil, bu eserleri daha önce okumuþ ve okumamýþ olan yetiþkinlerden de büyük ilgi gördüðünü fark ettik. Çizgi roman dünya klâsiklerine ilgi çok büyük. Satýþa çýkmadan ikinci, üçüncü basýmlarýn sipariþlerini alýyoruz. Ýþin farklý ve ilginç tarafý, bu kitaplar, eski dönemlerde yayýnlanan çizgi romanlar gibi macera esaslý tüketim yayýnlarý deðil, tam tersine okurunu hem eðlendiren, hem de edebiyata yönelten bir misyona sahip eserler.’’ Bursa / aa

UNESCO’nun “Yaþayan Ýnsan Hazinesi” köy çalgýcýsý Ulu Cami’de gerçekleþtirilen programda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu emekli üyelerinden Yaþar Ýþcan, hatm-i þerif duasýný okudu. Duaya yaklaþýk 8 bin kiþi katýldý. FOTOÐRAF: CÝHAN

500 yýllýk hatim duasý ERZURUM’DA 1533 YILINDA PÝR ALÝ BABA TARAFINDAN OKUTULMAYA BAÞLANAN HATÝM GELENEÐÝ BU YIL DA 12 BÝN 750 HATÝMÝN DUASININ YAPILMASIYLA NOKTALANDI. ERZURUM’DA yaklaþýk 500 yýldýr aralýksýz devam eden binbir hatim geleneði kapsamýnda Erzurum’da bir ay içerisinde vatandaþlar camilerde 12 bin 750 hatim yaptý. Hatm-i þerif duasý için vatandaþlar camiye akýn etti. Erzurum’da 1533 yýlýnda Pir Ali Baba tarafýndan okutulmaya baþlanan hatim geleneði bu yýl da 12 bin 750 hatimle noktalandý. Erzurum il merkezindeki camilerde 15 Aralýk- 15 Ocak tarihleri arasýnda din görevlileri nezaretinde 12 bin 730 hatm-i þerifin duasý Ulu Cami’de gerçekleþtirildi. Programda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu emekli üyelerinden Yaþar Ýþcan, hatm-i þerif duasýný okudu. Duaya yaklaþýk 8 bin kiþi katýldý. Dua öncesi konuþan Ýþcan, yaklaþýk 500 yýldýr Erzurum’da okunan binbir hatimlerin

toplumun iþbirliði yapmasýnýn en güzel örneklerin den bi ri si ni o luþ tur du ðu nu söy le di. Ýþ can, Kur’ân-ý Kerim’in ilâhî bir rehber, hakikî bir kurtarýcý olduðunu söyledi. Binbir hatimlerin dinî ve sosyal açýdan tevhit akidesinin ne kadar önemli olduðunu bir kez daha gösterdiðine vurgu yapan Yaþar Ýþcan, “Binbir hatimler birlik ve beraberlik adýna en güzel numunelerden biridir” dedi. Erzurum Müftüsü Yakup Arslan ile Ardahan Müftüsü Emrullah Kaya ise yaptýklarý konuþmalarda Erzurum’da asýrlardan bu yana okunan hatm-i þeriflerin diðer þehirlere örnek olmasýný temenni etti. Hatm-i Þerif’in dua töreni sonrasýnda Eyüp Sultan Ýmam Hatibi Erhan Mete, Kur’ân-ý Kerim tilâvetinde bulundu. Erzurum / cihan

DENÝZLÝ’DE köy çalgýcýsý muamelesi gö ren, an cak Av ru pa’nýn hak kýn da filmler yaptýðý Hayri Dev, Birleþmiþ Milletler Eðitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafýndan “Yaþayan Ýnsan Hazinesi” ödülüne lâyýk görüldü. UNESCO tarafýndan 2003 yýlýnda kabul edilen, Türkiye’nin 2006 yýlýnda taraf olduðu Somut Olmayan Kültürel Mirasýn Korunmasý Sözleþmesi kapsamýnda kültürel mirasýn belli unsurlarýný yeniden yaþatarak yorumlayan bilgi ve beceriye yüksek düzeyde sahip olan, Türkiye’den seçilen 7 kiþi içerisinde yer alan Hayri Dev, 2008 yýlýnda “Yaþayan Ýnsan Hazinesi” olarak deðerlendirilmiþti. Denizli’de geleneksel kültürün önemli kollarýndan biri olan “Çam Düdüðü” alanýnda yurt içinde ve yurt dýþýnda yaptýðý çalýþmalardan dolayý Hayri Dev’e Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay tarafýndan imzalanan “Teþekkür Belgesi” verildi. Yaþayan Ýnsan Hazinesi Kültürel Miras Taþýyýcýla rý ö dü lü nü al ma ya hak ka za nan Hayri Dev, verilen ödülden dolayý çok gurur duyduðunu, yaptýklarý mesleðin çok eskiye dayandýðýný söyledi. Kendi yazdýðý ve bestelediði türküleri ile ken-

“Çam Düdüðü” alanýnda yurt içinde ve yurt dýþýnda yaptýðý çalýþmalardan dolayý Hayri Dev’e Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay tarafýndan imzalanan “Teþekkür Belgesi” verildi. FOTOÐRAF: CÝHAN

dine has oyununu üniversitelerin öðrenmek amacýyla kendisinden görüntü aldýklarýný söyleyen Dev, Karaman Kýrý diye tabir edilen türkülerin kendisinden sonra da gençler tarafýndan yaþatýlacak olmasýndan dolayý mutlu olduðunu ifade etti. Denizli / cihan

BULMACA 1

2

3

4

erdalodabas@mynet.com

5

6

7

8

9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SOLDAN SAÐA — 1. Veremi teþhis ve tedavide yararlanýlan, verem mikrobu kültüründen elde edilen bir sývý. 2. Alacalý yabankazý. 3. Hayvan otlatýlan yer, salmalýk, yaylak, mera. - Ekilmiþ olan. 4. Latince tekrar anlamýna gelen ön ek. - Akþam yemeðinden sonra yapýlan eðlence, toplantý. - Bir baðlaç. 5. Bir açýyý ölçmeye ve baþka bir yerde ayný açýyý çizmeye yarayan, yarým çember biçimindeki araç, açýölçer. 6. Ön Asya'da yaþamýþ eski bir medeniyet. - Evlenmemiþ, bekâr. 7. Bir þeyin nasýl olduðunu belirten, onu baþka þeylerden ayýran özellik. - Yaðlý, mayalý veya mayasýz hamurdan yapýlan çörek. 8. Ýtmekten dilek. - Güven, güvenç, emniyet. 9. Bir þeyin, bir yerin bitiþ kýsmý veya yakýný, kýyý. - Maydanozgillerden, 1-1,5 metre yüksekliðinde, sarý çiçekli, yapraklarý iplik biçiminde parçalý, hoþ kokulu, baharatlý meyveleri anason gibi yemeklerde kullanýlan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanýlan çok yýllýk otsu bir bitki . 10. Maya koymak, içine maya karýþtýrmak. YUKARIDAN AÞAÐIYA — 1. Kökeni bitkisel ve hayvansal olan. 2. Mal deðiþiminde malý daha deðerli olanýn ek olarak aldýðý para. Bir kimseye, yaptýðý bir hareketin veya söylediði sözün üzüntü, alýnganlýk, kýrgýnlýk vb. duygular uyandýrdýðýný öfkelenmeden belirtme. 3. Arýnýn ürettiði besin. - Özenle, dikkatle seçilmiþ. 4. Acem hükümdarý. - Yýlýn on ikide biri. 5. Kuzey Amerika'da, aðaçlarda yaþayan, kafasý tilkiye benzeyen, uzun kuyruðu alaca halkalý, boyu yaklaþýk 90, kuyruðu 30 santimetre olan kürklü hayvan. - Para birmimiz. 6. Kuruþun kýsa yazýlýþý. - Ýnanç ve ibadet kurallarýný içinde toplayan kitap. 7. Beyler, emirler. - Bir biçimde tutulan bir þey için karþýlýk olarak ödenen para. 8. Lekesi olan, pasaklý. - Memnun kelimesinde ilk hece. 9. Üçüncü doðal sayý. - Kaza eseri olarak. 10. Ýçinde ne var anlamlý halk ifadesi. - Arýlarýn yumurtalarýný býrakmak ve bal depo etmek için yaptýðý, düzgün altýgen aðýzlý bal mumu yuvacýklar topluluðu. 11. Her hâlde, þüphesiz, kuþkusuz. 12. Miladî takvimde üç yüz altmýþ beþ günlük süre. - Yiðit, temiz yürekli, kabadayý. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI — SOLDAN SAÐA: 1. POLÝTÝKA. ADA. 2. OTONOMÝ. ADET. 3. LOKAL. PÝRANA. 4. EBAT. PANÝK. 5. MAN. ALA. KAZA. 6. ÝNTÝZAR. AN. 7. AMA. ÞAYAN. 8. AME. BELAM. 9. AZÝMET. ASA. 10. GALETA. SANIK. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. POLEMÝK. AG. 2. OTOBAN. EZA. 3. LOKANTA. ÝL. 4. ÝNAT. ÝMAME. 5. TOL. AZAMET. 6. ÝM. ELA. ETA. 7. KÝP. ARÞ. 8. ÝP. ABES. 9. ARAKÝYE. 10. ADANA. ALAN. 11. DENÝZANASI. 12. ATAKAN. MAK.


11

YENÝASYA / 17 OCAK 2010 PAZAR

E­KO­NO­MÝ göre organik tarým ödemesi (OTD), Organik Tarým Yönetmeliðine göre tarým yapan, ÇKS’de 2010 üretim sezonu ile Organik Tarým Bilgi Sistemine kayýtlý olan ve belirtilen usul ve esaslara göre baþvuru yapan çiftçilere, dekar baþýna 20 TL olarak yapýlacak. Ýyi tarým uygulamalarý yapan çiftçilere de dekar baþýna 15 lira destekleme ödemesi yapýlacak. Ankara / aa

DOLAR DÜN 1.4550 ÖNCEKÝ GÜN 1.4590

p

ORGANÝK Tarým Bilgi Sistemine kayýtlý çiftçilere dekar baþýna 20 lira, meyve, sebze ürünlerinde veya örtü altýnda iyi tarým uygulamalarý yapan Çiftçi Kayýt Sistemine (ÇKS) kayýtlý çiftçilere de dekar baþýna 15 lira destekleme ödemesi yapýlacak. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn, konuyla ilgili Tebliði, Resmî Gazetenin bugünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna

SERBEST PÝYASA

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 2.0950 ÖNCEKÝ GÜN 2.1130

DÜN 53.000 ÖNCEKÝ GÜN 53.200

DÜN 355.000 ÖNCEKÝ GÜN 350.000

p

Organik tarýma dekar baþýna 20 lira destek

p

HA­BER­LER

p

28 milyar lira vergi ödenmedi

Alt yapý çalýþmalarý esnafý bitiriyor nTÜRKÝYE Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, yýllarca süren alt yapý çalýþmalarýnýn esnafýn iþini durdurma noktasýna getirdiðini belirterek, “Belediyeler, isim ve numara deðiþikliðinde, ruhsat yenilemelerinden harç ve masraf almamalýdýr” dedi. Cadde ve sokaklarda çeþitli kamu kuruluþlarýnca yapýlan ve bazen birkaç yýl süren kanal, yol, köprü, alt geçit, metro kazýlarý nedeniyle, esnaf ve sanatkârlarýmýzýn Türkiye genelinde büyük sýkýntýlar yaþadýðýný kaydeden Palandöken, herhangi bir plana ve programa baðlý olmaksýzýn yapýlan bu kazýlarýn esnafýn iþini durma noktasýna getirdiðini belirtti. Palandöken, “Esnafýmýza önceden gerekli uyarýlar yapýlmadan ve güvenlik tedbirleri de alýnmadan baþlatýlan kazý çalýþmalarý müþterilerimizi uzaklaþtýrmakta ve dolayýsýyla esnaf ve sanatkârlarýmýza büyük darbe vurmaktadýr. Geliþmiþ batý ülkelerinin hiçbirisinde rastlamadýðýmýz ve aslýnda teknik personelin gösterebileceði az bir dikkat ve itina ile çözümlenebilecek bu düzensizlik maalesef ülkemizde olaðan uygulamalar haline geldi” diye konuþtu. Problemin aþýlmasý için yerel yönetimlerin acil tedbir almasý gerektiðini kaydeden Palandöken, “Sokaklarýn isimlerinde ve binalarýn numaralarýnda yapýlan deðiþiklikleri, Ýþyeri Çalýþma Ruhsatlarýnýn da yeniden düzenlenmesini gerektiriyor. Bu da esnafýmýza ilâve harç ve masraf demektir. Bu sýkýntýnýn aþýlabilmesi için belediyeler isim ve numara deðiþiklikleri nedeniyle yapýlan zorunlu ruhsat yenilemelerinden harç ve masraf almamalýdýr” þeklinde konuþtu. Ankara / iha

Çalýþanlar, ücret konusunda umutsuz nÝNSAN kaynaklarý sitesi Yenibiris.com’un özel sektör çalýþanlarý arasýnda yaptýðý anket, çalýþanlarýn bu yýl ücret artýþý konusunda umutlu olmadýðýný ortaya koydu. Yenibiris.com’un 9 bin 363 çalýþan ile 1.148 insan kaynaklarý yöneticisinin katýldýðý anketinde, iþ dünyasýndaki profesyonellerin zam beklentisi ve þirketlerin ne oranda artýþ yapmayý planladýðý da araþtýrýldý. Bazý þirketler, çalýþanlarýna yapacaklarý artýþýn oranýný belirlerken, birçoðu hâlâ bu oran üzerinde çalýþýyor. Geçtiðimiz yýlý zamsýz geçiren özel sektör çalýþanlarý ise 2010’dan da azla umutlu deðil. Ýnsan kaynaklarý profesyonellerinin katýldýðý ankette, yüzde 40’lýk kesim, çalýþanlarýna ‘’sadece’’ enflasyon oranýnda zam yapabileceðini belirtirken, çalýþanýn performansýna göre ücret artýþý yapacaklarýn oraný yüzde 25 oldu. Yüzde 18’lik kesim, ‘’Enflasyon oranýnda artýþ yapacaðýz, ancak þartlara göre yýl içinde bir kez daha zam olabilir’’ cevabýný verirken, bütün çalýþanlara ‘’ciddî’’ ücret artýþý yapmayý düþünen þirketlerin oraný, yüzde 17’de kaldý. ‘’Ücretinize zam bekliyor musunuz?’’ sorusunun yöneltildiði anket, çalýþanlarýn bu konuda pek umutlu olmadýðýný gösterdi. Yüzde 33,6’lýk kesim ‘’2009’da hiç yapýlmadý, bu yýl da olacaðýný sanmýyorum’’, yüzde 27’lik kesim, ‘’Yalnýzca enflasyon oranýnda olur gibi geliyor’’ dedi. ‘’2009’da hiç yapýlmadý, artýk iyi bir artýþ bekliyorum’’ cevabýný verenlerin oraný ise yüzde 22,6’da kaldý. Ýstanbul / aa ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2009/654 KARAR NO: 2009/495 HÜKÜM: Gerekçeleri yukarýda açýklandýðý üzere; Davanýn KABULÜNE kabul nedeni ile; 1- Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Türkocaðý Mahallesi Cilt no: 50, Hane No: 64, BSN No: 8, TC No: 16822200764’de nüfusa kayýtlý Celalettin ve Sevim’den olma 14.04.1990 d.lu Cemile Akþak’ýn Cemile olan adýnýn önüne Tuðçe isminin eklenerek TUÐÇE CEMÝLE olarak deðiþtirilmesine davacýnýn ad ve soyadýnýn Tuðçe Cemile AKÞAK olarak nüfus kayýtlarýna TESCÝLÝNE. B: 2132

ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2009/568 KARAR NO: 2009/492 HÜKÜM: Gerçekleri yukarýda açýklandýðý üzere; 1 -Davanýn KABULÜ ile, Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Reþatbey mahallesi Cilt no: 38. Hane No: 31. BSN No: 13, TC No: 19552108270’de nüfusa kayýtlý Mehmet ve Fatma’dan olma 16.01.1959 d.lu Neþe Donma Özetlerer' in mevcut nüfus kaydýnda Donma Özetlerer olan soy isminden Donma soy isminin iptaline soyadýnýn ÖZETLERER olarak deðiþtirilmesine davacýnýn ad ve soyadýnýn nüfus kayýtlarýna NEÞE B: 2142 ÖZETLERER olarak TESCÝLÝNE.

DUYURU DURSUNBEY KADASTRO MAHKEMESÝ'NDEN 2007/924 E. Davacý Bayram ÇOKER tarafýndan Davalýlar Ýsmet ÇOKER ve Medine KOÇ aleyhine açýlan Kadastro Tespitinin, iptali davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý uyarýnca; Balýkesir Merkez Dinkçiler Mahallesi Cilt : 4, Hane: 683, BSN: 6’da nüfusa kayýtlý 20698478004 T.C. Nolu Ýsmet ve Yýldýz kýzý. Dursunbey 01.10.1963 D.lu Zülfiye ÞERÝ’nin tebligata yarar açýk adresinin tespit edilemediðinden Davalý Zülfiye ÞERÝ’nin duruþmanýn yapýlacaðý 26/02/2010 günü saat 9.10'da Dursunbey Adliyesinde bulunmasý hususunda dava dilekçesi ve duruþma günü tebliði yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur.

B: 62675

KAÇIRILAN VERGÝ BÝR YANA 2009 YILINDA BEYAN EDÝLEN 200,6 MÝLYAR LÝRALIK VERGÝNÝN 172,4 MÝLYAR LÝRASI DEVLET KASASINA GÝRERKEN, GERÝ KALAN 28 MÝLYAR LÝRALIK VERGÝ ALACAK HANESÝNE YAZILDI. KAÇIRILAN vergiler bir yana mükellefler, 2009 yýlýnda beyan ettikleri gelir karþýlýðý tahakkuk eden verginin de 28 milyar 191 milyon 862 bin lirasýný ödemedi. Maliye Bakanlýðý Kamu Hesaplarý Bülteninden derlenen verilere göre, 2009 yýlýnda mükelleflere 200 milyar 608 milyon 437 bin lira vergi tahakkuk ettirildi. Yýl içinde bu verginin 172 milyar 416 milyon 575 bin lirasý toplandý, geri kalaný da devletin alacak hanesine yazýldý. Ödenmeyen verginin 8 milyar 857 milyon 39 lirasýný Ýstanbul’un, 5 milyar 239 milyon 180 bin lirasýný Ankara’nýn, 2 milyar 163 milyon 635 bin lirasýný da Ýzmir’in vergi borçlarý oluþturdu. Böylece Ýstanbul’da her 100 lira verginin 10,5 lirasý, Ýzmir’de 11 lirasý, Ankara’da ise 19 lirasý yýl içinde tahsil edilemedi. Veraset ve intikal vergisinde 303 milyon 870 bin liralýk verginin 168 milyon 253 bin lirasý tahsil edilebildi. Araç sahipleri de, yýl içinde tahakkuk eden 6 milyar 972 milyon 612 bin liralýk motorlu taþýtlar vergisinin sadece 4 milyar 495 milyon 643 bin lirasýný ödedi. Þans oyunlarý vergisinde de, tahakkuk rakamý

600 milyon 626 bin lira olurken, tahsilat 395 milyon 833 bin lirada kaldý. Böylece tahsilat oraný veraset ve intikal vergisinde yüzde 55,4, motorlu taþýtlar vergisinde yüzde 64,5 þans oyunlarý vergisinde ise yüzde 65,9 olarak hesaplandý. 2009 yýlý içerisinde gelir vergisinde yüzde 82,7, kurumlar vergisinde yüzde 82,8, dahilde alýnan KDV’de yüzde 71,3, özel tüketim vergisinde yüzde 96,8, banka ve sigorta muameleleri vergisinde yüzde 96,4, özel iletiþim vergisinde de yüzde 99,8 oranýnda tahsilat yapýldý. Bu arada devlet, geçen yýl kiralarýný da toplayamadý. 2009 yýlý içerisinde 1 milyar 285 milyon 966 bin liralýk kira geliri oluþtu. Bunun da ancak 809 milyon 331 bin lirasý yatýrýldý, geri kalan 476 milyon 635 bin lirasý ise tahsil edilemedi. 18 MÝLYARLIK CEZANIN DA 3,9 MÝLYARI YATTI 2009 yýlýnda vatandaþa 18 milyar 172 milyon 818 bin lira da ceza kesildi. Bunun 405 milyon 328 bin lirasýný yargý cezalarý, 2 milyar 873 milyon 262 bin lirasýný idarî para cezalarý, 134 mil-

yon 638 bin lirasýný pay ayrýlan idarî para cezalarý, 14 milyar 573 milyon 535 bin lirasýný vergi cezalarý, 186 milyon 55 bin lirasýný da diðer cezalar oluþturdu. Vatandaþ, cezalarýn sadece 3 milyar 908 milyon 22 bin lirasýný ödedi. Bu þekilde cezalardaki tahsilat oraný yüzde 21,5’de kaldý. YOL VE KÖPRÜLERDEN DE 534 MÝLYON LÝRA GELDÝ Öte yandan 2009 yýlý bütçesine yol, köprü ve tünel ücret gelirleri olarak 534 milyon 770 bin lira, GSM 900 frekans tahsis ücreti olarak da 1 milyar 760 milyon 546 bin lira girdi. KÝT’ler de yýl içinde bütçeye mal ve hizmet satýþ hasýlatlarýndan 281 milyon 446 bin lira aktardý. Bunun 138 milyon 20 bin lirasý Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesinden, 19 milyon 171 bin lirasý Devlet Malzeme Ofisi’nden, 18 milyon 394 bin lirasý Kýyý Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ýþletmesinden, 105 milyon 861 bin lirasý da TPAO’dan geldi. Devletin 2009 taþýnmaz satýþ gelirleri de 214 milyon 991 bin lira oldu. Ankara / aa

Tüketicinin yanlýþ tercihi:

Taklit olsun, ucuz olsun

karþýlaþtýðý belirlendi. Anketin en çarpýcý sonucu ise, tüketicilerin fiþ almak yerine indirim talebinde bulunmasý oldu. Tüketicilerin yüzde 35’i bu yola baþvurarak, satýcýdan indirime gitmesini istedi. Tüketicilerin yüzde 30’u ise hiç tüketici sorunlarý hakem heyetini bilmediðini ortaya çýkaran ankette, yüzde 35’nin ise 20 lira ve altý fiyatlý ürünlerdeki ayýp ve kusurlara tepki göstermediði saptandý. TÜKO-BÝR Kayseri Þube Baþkaný Birsen Koca, anket sonuçlarýnýn tüketicilerin çok ciddî þekilde eðitime ihtiyacý olduðunu söyledi. Koca, “Kamu kurum ve sivil toplum örgütlerini de kapsayan yapýlanmalar, çocuklarýn ilköðretimden itibaren bilinçli bir tüketici ve çev-

T. C. ÜSKÜDAR 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝN’DEN ÝLAN Esas No: 2009/252 Mahkememizce verilen 04/12/2009 tarih 2009/252 Esas 2009/274 K. sayýlý kararla Üsküdar 01/01/1994 doðumlu ÞAHÝN KAAN ERDOÐAN’IN ÞAHÝN OLAN ÖN ADININ ÝPTALÝNE karar verildi. ilan olunur. 14/12/2009 B: 2797

T. C. GELÝBOLU ASLÝYE HUKUK (AÝLE ) MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2007 /72 KARAR NO: 2007 /320 Davacý Nazmi Cenk Çakýrlar tarafýndan davalý Jujuna Çakýrlar aleyhine açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan açýk duruþmasý sonunda verilen kararý gereðince; Davacý Nazmi Cenk Çakýrlar’ýn davalý Jujuna Çakýrlar aleyhine açmýþ olduðu davanýn KABULÜNE, Çanakkale, Gelibolu, Yazýcýzade mahallesi Cilt: 4 Hane: 163 BSN: 36 32449265870 T.C. kimlik nolu Kemal ve Ýsmet Þengül ‘den olma 20/05/1970 Çanakkale D.lu Nazmi Cenk Çakýrlar ile ayný nüfusa kayýtlý BSN: 45, 39580028746 T.C. kimlik nolu Archýl ve Natela‘dan olma 02/04/1974 Gürcistan D.lu Jujuna Çakýrlar’ýn evlilik birliðinin temelden sarsýlmasý nedeni ile M.K.’nun 166/1 maddesi gereðince BOÞANMALARINA, Yeniden harç alýnmasýna yer olmadýðýna, Dava tarihinden itibaren aylýk 100-YTL tedbir nafakasýnýn davacýdan alýnarak davalýya verilmesine, karar kesinleþtiðinde nafakanýn kesilmesine, Ýlk dava gideri 34,80 YTL, tebligat ve müzekkere gideri 8,00 YTL toplam 42,80 YTL yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, dair davacýnýn yüzüne kaþý davalýnýn yokluðunda teblið tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Yargýtay nezdinde temyiz yolu açýk olmak üzere verilen karar açýkça oB: 4751 kunup usulen anlatýldý. 11.01.2010

nDEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, 2009 Kasým itibariyle konut kredisi alan 907 bin 748 kiþiden, 18 bin 124’ünün borcunu ödeyemediði gerekçesiyle takibe düþtüðünü kaydetti. Babacan, CHP Adýyaman Milletvekili Þevket Köse’nin konut kredilerine iliþkin soru önergesini, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Baþkaný Tevfik Bilgin’in bilgi notuyla cevaplandýrdý. BDDK veri tabanýnda konut kredisi kullanan müþteri sayýlarý ile bunlardan takibe düþenlere iliþkin bilgi bulunduðunu belirten Babacan, bu kiþilere iliþkin icra takibi baþlatýlýp baþlatýlmadýðýna iliþkin bilgi olmadýðýný kaydetti. Konut edinmeleri amacýyla tüketicilere kredi kullandýrýlmasý, konutlarýn finansal kiralama yoluyla kiralanmasý, sahip olduklarý konutlarýn teminatý altýnda tüketicilere kredi kullandýrýlmasý hususlarýný kapsayan konut finansmanýnýn, Sermaye Piyasasý Kanununda düzenlendiðini belirten Ali Babacan, Bankacýlýk mevzuatýnda konut kredileri ve diðer kredilerin geri ödemelerinde yaþanan sorunlara özgü bir düzenlemenin yer almadýðýný, bu doðrultuda bir düzenlemenin yasal deðiþiklikle mümkün olacaðýný bildirdi. Ankara / aa

Rusya’ya vizesiz seyahat Laleli’ye moral verdi

TÜKO-BÝR'in yaptýðý ankette en çarpýcý sonuç, tüketicilerin fiþ almak yerine indirim talebinde bulunmasý oldu. Tüketicilerin yüzde 85'i fiþ yerine indirimli satýþ istiyor. FOTOÐRAF: CÝHAN

TÜKETÝCÝLER Birliði (TÜKO-BÝR) Kayseri Þubesi’nin tüketicilerin baþvurularý üzerine yaptýðý ankette ilginç sonuçlar ortaya çýktý. Ankete katýlan tüketicilerin yüzde 50’si aldýklarý ürünün ucuz olmasýný isterken, taklit ürüne karþý olmadýklarý görüldü. Markalý ve pahalý ürünler yerine taklit ve ucuz mallarý tercih ettiklerini söyleyen tüketicilerin yüzde 75’sinin ise ürün alýrken sözleþmeyi okumadan imzaladýðý ortaya çýktý. Tüketiciler Birliði Þube Baþkaný Birsen Koca, görev yaptýðý süre içerisinde þikâyette bulunmaya gelenleri gruplandýrarak anket yaptý. Yaklaþýk 4 bin 500 tüketici üzerinde yapýlan ankette, tüketicilerin yüzde 20’si ayýplý ve kusurlu malla bir kez

Konut kredisinde 907 bin kiþiden 18 bini takibe düþtü

reci birey olarak yetiþmesinde katkýsý olacaðý muhakkaktýr” diye konuþtu. Öte yandan Tüketiciler Birliði’ne 2009 yýlý içinde binin üzerinde þikâyet geldi. Ticaret Odasý Baþkaný Hasan Ali Kilci, 2009 yýlý içerisinde oda bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici Birimi’ne bin þikâyet geldiðini söyledi. 2009’un Aralýk ayýnda ise 86 þikâyetin birime ulaþtýðýný söyleyen Kilci, tüketici sorunlarýnýn çoðunun çözüldüðünü ifade etti. Aralýk ayý içerisinde en çok þikâyetin ayýplý hizmet alanýnda olduðunu belirten Kilci, bunu sýrasýyla ayýplý mal, satýþ sonrasý hizmet, garanti belgesi, kredi kartlarý oluþturduðunu dile getirdi. Kayseri / cihan

nBAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan’ýn Rusya ziyaretinin somut sonuçlarý arasýnda yer alan karþýlýklý vizenin kaldýrýlmasý bavul ticaretinin merkezi Ýstanbul Laleli’de iþ adamlarý tarafýndan sevinçle karþýlandý. Laleli Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (LASÝAD) Baþkaný Orhan Altun, Rus para birimi Ruble ile ticareti destekleyecek en önemli unsurlardan birinin vizesiz seyahat olduðunu belirtti. Baþbakan Erdoðan’ýn 5 bakaný ile Rusya’da gerçekleþtirdiði temaslarýn iki ülke arasýndaki ticaretin geliþmesinde önemli rol oynayacaðýný ifade eden LASÝAD Baþkaný Altun, iki ülke arandaki iliþkilerin en üst düzeyde olumlu bir þekilde sürdürülmesinin iþ adamlarý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný kaydetti. Diplomatik iliþkilerin geliþtirilmesinin ardýndan artýk daha somut projelerin masaya yatýrýlmasý gerektiðini vurgulayan LASÝAD Baþkaný, bunun 100 milyar dolarlýk ticaret hedefine ulaþtýracaðýný ifade etti. Bu çerçevede Ruble ile ticaretin de önemli bir proje olduðuna deðinen Altun, bu projeyi destekleyecek en önemli unsurun da karþýlýklý vizelerin kaldýrýlmasý olduðunu belirtti. Altun, “Teknik destek kadar psikolojik destek kýsmý da çok önemli. Vizelerin kaldýrýlmasý çok ciddî bir psikolojik destektir. Bu bize moral veriyor. Bu giriþimi destekliyoruz. Projelerin, birlikte hareket etme projelerinin artýk ortaya çýkarýlmasý lâzým.” ifadelerini kullandý. Ýstanbul / cihan

T. C. AHLAT KADASTRO MAHKEMESÝ ÝLAN SAYI: 2006/723 19.12.2009

T. C. AHLAT KADASTRO MAHKEMESÝ ÝLAN SAYI : 2006/722 19.12.2009

Dahili davacýlar Abdulkadir Gültay ve Hüseyin Gültay tarafýndan Bitlis ili, Ahlat ilçesi, Kýrklar mahallesi 1017 ada 3 parsel sayýlý taþýnmaz ile ilgili olarak kadastro tespitine itiraz davasý açýldýðý, davalýlardan Hülya Erkan Çiftçi, Fatma Yüce, Gökhan Altuntaþ, Hüsniye Özbek, Mehmet Ali Altýntaþ, Ömrüye Altýntaþ, Yusuf Altýntaþ, Latif Altýntaþ ve Hasan Altýþtaþ’ýn tüm aramalara raðmen adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapýlamamýþ olup, iþbu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten 15 gün sonra dava dilekçesinin ve dahili dava dilekçesinin davalýlara teblið edilmiþ sayýlacaðý ilanen teblið olunur. B: 75077

Dahili davacýlar Abdulkadir Gültay ve Hüseyin Gültay tarafýndan Bitlis ili, Ahlat ilçesi, Kýrklar mahallesi 1017 ada 2 parsel sayýlý taþýnmaz ile ilgili olarak kadastro tespitine itiraz davasý açýldýðý, davalýlardan Hülya Erkan Çiftçi, Fatma Yüce, Gökhan Altuntaþ, Hüsniye Özbek, Mehmet Ali Altýntaþ, Ömrüye Altýntaþ, Yusuf Altýntaþ, Latif Altýntaþ ve Hasan Altýþtaþ’ýn tüm aramalara raðmen adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapýlamamýþ olup, iþbu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten 15 gün sonra dava dilekçesinin ve dahili dava dilekçesinin davalýlara teblið edilmiþ sayýlacaðý ilanen teblið olunur. B: 75076

T. C. HATAY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/370 Davacý Türk Ekonomi Bankasý A.Þ. vekili Av. Fevzi Randa tarafýndan davalýlar Metin Baðdadioðlu ve ark. aleyhine açýlan Tasarrufun Ýptali davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Davalýlardan Müfit oðlu, Metin Baðdadioðlu’nun belirtilen Kuyulu mah. No: 10 Antakya adresine çýkarýlan tebligatýn bila teblið iade edildiðinden ve yapýlan araþtýrmalara raðmen adresi tespit edilemediðinden, duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 17/03/2010 günü saat: 10:30’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 29/12/2009 B: 2248

T. C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No: 2007/1775 Karar No: 2009/1086 Davacý Nilgün Genç vekili tarafýndan davalý Müyesser Bozkuþ aleyhine açýlan Ortaklýðýn Giderilmesi davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda, Davacýnýn talebinin kabulü ile Adana Seyhan 3. Bölge Tapu Sicil Müdürlüðünün Akkapý Mah. 3195 ada, 7 parselde kayýtlý taþýnmazýn üzerindeki takyidatlarla birlikte açýk arttýrma ile satýlarak Ortaklýðýn Giderilmesine, elde edilecek paranýn tapu maliklerine hisseleri oranýnda paylaþtýrýlmasýna, yazý iþleri müdürü Cengiz Özkan’ýn satýþ memuru olarak tayinine karar verilmiþ olup, verilen karar davalý Müyesser Bozkuþ’a kararýn tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen tebliðine ilanýn yayýnlanma tarihinden itibaren 7 GÜN SONRA teblið edilmiþ sayýlacaðýna, hükmün 8 GÜNLÜK kanuni süre içerisinde temyiz edilmediði takdirde kesinleþeceði hususu teblið ve ilan olunur. 24/07/2009 B: 2134

4 þeker fabrikasýný özelleþtirme ihalesi durduruldu n ÖZELLEÞTÝRME Yüksek Kurulu’nca Portföy B olarak belirlenmiþ olan Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ.’ye ait Elazýð, Malatya, Erzincan ve Elbistan Þeker Fabrikalarýnýn bir bütün halinde portföy grubu olarak satýþýnýn Danýþtay tarafýndan yürütmenin durdurulduðu bildirildi. Þeker-Ýþ Sendikasý Malatya Þube Baþkaný Nuri Murat yaptýðý açýklamada, Elazýð, Malatya, Erzincan ve Elbistan Þeker Fabrikalarýný içinde bulunduðu Portföy B Grubunun 21 Ocak’ta yapýlacak olan ihalesi hakkýnda Danýþtay tarafýndan yürütmeyi durdurma kararý verildiðini söyledi.Murat, Portföy C olarak belirlenmiþ olan Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ.’ye ait Kastamonu, Kýrþehir, Yozgat, Çorum ve Çarþamba Þeker Fabrikalarýnýn özelleþtirilmesi satýþýnýn da daha önce durdurulduðunu ancak son Danýþtay kararý ile de iptal edildiðini belirtti.


12

YENÝASYA / 17 OCAK 2010 PAZAR

ÝLAN

y seri ilânlar ÝÞ ARIYORUM n Saat 13.00 ile 15.00 arasý tesettürlü olarak çalýþabileceðim bir iþ arýyorum. Telefona bakma, yemek ya da çay yapma gibi iþler olabilir. Tel: (0 538) 630 82 88 nGRAFÝK TASARIM'cýyým Ýþ arýyorum. (Ýstanbul) (0539) 707 01 51 (0535) 396 55 88 n 18 YILLIK deneyimli þoförüm (src1), (src2), (src3), (src4), (psikoteknik) belgelerim (e) sýnýfý ehliyetim var þehirler arasý taþýmacýlýk tecrübem var. Sigortasý olan þoförlük iþi arýyorum. Gsm: (0 507) 771 79 65, (0 543) 565 15 00

KÝRALIK DAÝRE n KÝRALIK DAÝRE Aydýnlýkevler- 1. DuraktaAnkara 3+1 Kombili Tel: 0312 296 94 23 Cep: 0535 810 81 11

SATILIK DAÝRE nBARLA'da SAHÝBÝNDEN satýlýk 3 katlý müstakil ev ilgilenenler 0(258) 377 46 02 Kemal Karta (0537) 464 41 31 nolu telefondan bilgi alabilirler n SAHÝBÝNDEN SATILIK 115 m2 daire Eyüp/Silahtar Medayin Dikilitaþ (0532)731 46 33 nSATILIK DAÝRE

Mudanya yolu Reno karþýsýnda, Geçit Özdilek ve Korupark arasýnda Fatihsultan Mehmet mah. Merkezi sistem 2+1, 90 m2, 1 banyo, 1 wc, sýfýr kelebek mob. mutfak, otopark, evin içi tamamen yenilenmiþ. Site içinde otopark, kafeterya. 70.000TL. Pazarlýk olabilir. Küçüker Emlak Aracýlýk hizmetleri. Hüseyin Küçüker Cumhuriyet Mah. Gazi Cad. C/Bl. No: 9. Zemin kat. Nilüfer/Bursa Tel: 0(224) 451 64 36 Gsm: (0532) 478 07 49 nPENDÝK KAYNARCA'da 3+1, 130 m 2, 10-15 yýllýk binada satýlýk daireler. Krediye uygun olmayan daireler. Arsa tapusundan hisse yoluyla satýlacak olup, güney cepheli, 2 tarafý cadde, yeni yapýlan hastaneye ve merkeze yakýn, yatýrým için kaçýrýlmayacak fýrsat. Gsm: (0535) 362 84 98 nKÜÇÜKÇEKMECE Yeþilova Mah. Fevzi Çakmak Caddesinde, 115 m 2 kullaným alaný doðal gaz kombili çelik kapý alçýpan saten boya- parke 1 geniþ salon, 3 oda, 2 wc , 1 banyo. (araç veya arsa ile kýsmen takas olur) Muðla bölgesinde daire ile takas olur. Dairenin fiyatý: 130.000 TL. Gsm: (0544) 214 02 91 nSAHÝBÝNDEN ARNAVUTKÖY'de Satýlýk 2 Kat bina Gsm: 0532 607 78 25

SATILIK ARSA n BURSA YENÝÞEHÝR'de

Yörüköy'de 800 m2 6.000 TL Gsm: (0534) 558 02 68

VASITA

2

4.300 m yol, su, elektrik havaalanýna 10 km 25.000 TL takas olur. (0534) 558 02 68 nÝZNÝK YENÝÞEHÝR arasýnda tabiat, göl manzaralý bahçeler. Müstakil tapulu. 2.956 m2, 15.000 TL. 2.822 m2 14.000 TL. 2.327 m2 13.000 TL. Tel: 0(212) 249 37 61 Gsm: (0532) 400 82 85 nSAHÝBÝNDEN Kapadokya yatýrýmcýlara Ürgüpte 21.000 m2 turistik tesis arsasý Gsm: (0532) 275 09 47 (0532) 247 04 13 nARSADA ÞOK kazandýran kampanya Tekirdað Yeniçiflik Çorlu Misinli Çerkezköy Kapaklý Büyükyoncalýda 18-24-36 ay vadeli imarlý ifrazlý katmülkiyetli, elektrik, suyu hazýr, hemen tapulu. 0 faizli satýlýk arsalar. Tel: 0 (212) 548 66 49 Gsm: (0 532) 340 34 45 nSAHÝBÝNDEN Marmara Ereðli'si Esentepede harika manzaralý arsa Marmara Ereðli'sinde imarlý, ifrazlý, plan-projeli kat irtifaklý, harika deniz manzaralý arsa. Not: Bu arsa E-5'e çok yakýn Yeni Devlet Hastanesine Anadolu Lisesine ve limanýn karþýsýnda. Gsm: (0532) 706 03 62 nSAHÝBÝNDEN ARNAVUTKÖY'de 301 m2 ve 222 m2 arsa Gsm: 0532 607 78 25 nBURSA ÝZNÝK

n SATILIK 1997 Model Hyundai Sonata Gsm: (0532) 710 75 58 n 1500 MOTOR-2002 model Hyundai accent crdý klima-radyo, kaset çalar- dört cam otomatik elektrikli aynalar-hidrolik direksiyon temiz ve bakýmlý takas ve vadeye uygun. Kredi kullanýmýna müsait... 12.250 TL Tel: 0 (212) 555 75 45 www.taskangroup.com n SAHÝBÝNDEN 2003 renault scenýc 1,9 dtý mavi renk, çift açýlýr tavan, 6 adet hava yastýðý, deri döþeme, 8 tuþlu digital klima, mini buzdolabý, arka koltuklar baðýmsýz, 5 baþlýk ve kol dayama yeri, yeni muayeneden geçti.. 20.000 TL. Gsm: (0 535) 823 06 11 nRENO KANGO ÝLK sahibinden hasarsýz masrafsýz 1.5 dci multix multijet klima hava yastýðý çelikjant sýfýr yeni takýlmýþ lastikler yan basamak ve bagaj basamaklarý ve tavan çýtasý aksesuarlýdýr. Ýhtiyaçtan dolayý satýlýktýr. 15.000 TL. Tel: (0532) 635 17 44 Ýþ Tel: 0(372) 252 45 26

ÇEÞÝTLÝ TÝN MÜHENDÝSLÝK Laboratuvar Sektöründe Faaliyet gösteren Firmamýza, aþaðýda belirtilen pozisyonlar için Avrupa Yakasýnda Ýkamet Eden, personeller

T. C. GEBZE / KOCAELÝ 3. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/1163 ESAS Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 20/01/2010 günü 34 J 8180 Plakalý aracýn satýþ saati 10:30- 10:40' da 34 JD 231 plakalý aracýn satýþ günü 20/01/2010 günü satýþ saati 10:50- 11:00' da Ýnönü Mah. Geposb9 Cad. 92 Sk. Tesaþ Gebze’de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 25/01/2010 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden 34 J 8180 plakalý aracýn % 18 oranýnda, 34 JD 231 plakalý aracýn % 1 KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 22/12/2009 Takdir Edilen Deðeri YTL. 4.000,00

Adedi 1 Adet

1.500.00

1 Adet

Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 34 J 8180 Plakalý, 2005 Model. CITROEN , Marka , BERLÝNGO 1,9 COMBÝ BEYAZ RENKLÝ 10DXGA6000719 Motor No’lu, VF7GCWJYB93179217 Þasi No’lu KAMYONET, MAZOT KAPAÐI YOK. MOTOR YANIR VAZÝYETTE, SÖKÜLÜ ÇALIÞMAZ DURUMDA 34 JD 231 Plakalý, 1994 Model, MURAT Marka , KARTAL BEYAZ RENKLÝ , 0786297 Motor No’lu. 00902122 Þasi Nolu HUSUSÝ OTO. ÖN TOMPON YOK, SAÐ- SOL VURUK VE EZÝKLER MEVCUT ÇALIÞMAZ DURUMDA.

(ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir. B: 2592

Ý.E.T.T. ÝÞLETMELERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN ÝSTANBUL ELEKTRÝK TRAMVAY VE TÜNEL ÝÞLETMELERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÝDARESÝNDE BULUNAN OTOBÜS, METROBÜS (AVCILAR-SÖÐÜTLÜÇEÞME), METRO (ÝSTANBUL METROSU: TAKSÝM-4 LEVENT), HAFÝF METRO (AKSARAY-HAVAALANI), TRAMVAY (EMÝNÖNÜ-ZEYTÝNBURNU, EMÝNÖNÝ-KABATAÞ, SULTANÇÝFTLÝÐÝ-EDÝRNEKAPI, EDÝRNEKAPI-TOPKAPI) VE TÜNEL DURAKLARININ VE ÝSTASYONLARININ ÝÇERÝSÝNDE, GÝRÝÞ VE ÇIKIÞLARINDA, YÜRÜYÜÞ YOLLARINDA VEYA KORÝDORLARINDA, PLANKTONLUK ALANLARININ KÝRALAMA METODU ÝLE YERLÝ VE YABANCI MARKALARIN TANITIM ETKÝNLÝKLERÝ ÝÇÝN PAZARLANMASI ÝÞÝ. 1) Ýhale konusu iþin toplam muhammen bedeli yýllýk toplam sabit bedel: 150.000 TL+KDV’dir. Ayrýca 150.000.-TL üzeri cirodan % 20 pay alýnacak olup, detaylarý þartnamesinde ayrýntýlý olarak belirtilmektedir. 2) Ýhale þartnamesi, Ý.E.T.T. Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü Satýnalma Dairesi Baþkanlýðý Matbaa ve Levazým Þube Müdürlüðü Ýç Alým Satým Kýsým Þefliði’ ne müracaat edilerek 100.-TL bedel karþýlýðýnda temin edilebilir. 3) Ýhale ile ilgili teklif mektuplarý 26.01.2010 günü saat: 10:00’a kadar Ý.E.T.T. Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü Satýnalma Dairesi Baþkanlýðý Matbaa ve Levazým Þube Müdürlüðü Ýç Alým Satým Kýsým Þefliði’ne elden teslim edilecek ve teklif mektuplarý Metrohan Binasýnda toplanan Alým Satým Komisyonu huzurunda ayný gün saat 10:00’dan itibaren açýlacaktýr. 4) Ýhale, Ý.E.T.T. Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü Alým Satým Yönetmeliðinin 4. maddesinin (b) bendi doðrultusunda fiyat ve teklif isteme usulü ile yapýlacaktýr. 5) Söz konusu ihalenin geçici teminat miktarý Teklif edilen yýllýk toplam sabit bedelin % 3’üdür. 6) Ýsteklilerde aranýlacak þartlar þartnamesinde detaylý olarak belirtilmiþtir.

B: 2851

alýnacaktýr. Pozisyon 1 • Meslek Lisesi veya MY Okullarýndan, • Elektrik Elektronik, Kimya, Gýda, Çevre Bölümlerinden Mezun, • Araç Kullanabilen Bay Personeller Pozisyon 2 • Çay, Kahve, Yemek ve Telefonlara bakacak Bayan Personel Ýlgililerin CV'lerini serpil.ata@tin.com.tr 'ye göndermeleri rica olunur. Tin Mühendislik Tel: O (212) 673 09 70 Faks: O (212) 673 09 71 n FURKAN BALIK MANAV Ýhsan Furkan Savaþ Adres: Aydýnpýnar Cad. Þakuç Köprüsü yaný No: 1. DÜZCE Tel: 0 (380) 524 33 99 n TELEKOM SEKTÖRÜNDE Türkiyenin her tarafýna bayilikler verilecektir. www.elbistantelekom.com Ýrtibat: 0(344) 413 12 80 n DEMCAN OTOMOTÝV Adres: Oto Center Galericiler Sitesi N blok No: 33 Yüzyýl-Baðcýlar / Ýstanbul Murat Demirhan Tel: 0(212) 673 41 72 0(212) 673 41 77 Gsm: (0532) 461 77 84 n TÜRKÝYENÝN HER BÖLGESÝNE uygun fiyatlarla prefabrik evler… fiyatlarýmýza dahil olanlar; • galvaniz sactan oluþan son teknoloji rolformer makinasý ile üretilen kaynaksýz taþýyýcý çelik karkas, (tse standartlarýnda) • yanmaz , su, nem geçirmeyen ve bakým gerektirmeyen (Türkiye'de tek tse-ce belgeli)

betopan panel dýþ ve iç duvarlar.. • paket teslim (iç kapýlar Amerikan panel ahþap kapý, dýþ pencere fýratpen marka pvc doðramalarý standart 1200x1000mm ve camlar-(çift cam 4+10, 5+4 mm), (boy ve bant pencere extra fiyat farký ile opsiyonel'dir.) asma tavan, çatý kaplama malzemesi, çatý ve duvarlarýn izolasyon malzemeleri, (tse standartlarýnda) • Vitrifiye malzemeleri ''duþ teknesi, klozet, lavabo, ayna, etejer, alt mutfak dolabý" (tse standartlarýnda) • Elektrik tesisatý, wc lerde ve antre-koridorlarda sensörlü aydýnlatmaopsiyonel (tse standartlarýnda) • Sýhhi tesisat, (tse standartlarýnda) • Dýþ-iç ve tavan boyasý dýþ boya özel silikonlu boya (tse standartlarýnda) • Elektrostatik toz fýrýn boyalý çelik kapý, • Binamýzýn montajý, • Deprem yönetmeliðine göre güvenlik amaçlý elektrik tesisatýný koruyan Kaçak akým rölesi, • Çatý kaplamasý paslanmaz galvaniz trapez sacdýr. Opsiyonel m2 de 5TL+KDV ondulýne veya boyalý galvaniz trapez sac uygulanabilir. m2'de 60-TL+kdv fark ile çatý örtüsü osb üstü shýngle kaplamada olabilir. standart çatý þeklimiz iki eðimli beþik çatýdýr. Kýrma çatý (dört eðimli) þeklimiz opsiyoneldir .m2 de 10-TL fiyat farký ile kýrma çatý uygulamasý yapýlmaktadýr.

T. C. ÝSTANBUL 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ DOSYA NO ALACAKLI VEKÝLÝ BORÇLU

: 2009/11120 ESAS : TEK FAKTORÝNG HÝZM. A. Þ. : Av. ARMAÐAN AGAR DÝRÝKER : UÐUR YÜCEL Abdülhakhamit cad. N: 61 Beyoðlu-Ýst. BORÇ MÝKTARI : 192.500,00-TL. Asýl alacak 166.028,72-TL. Ýþlemiþ faiz + __________________________ 358.528,72-TL. Tutarýndaki toplam alacaðýn icra gideri, vek. Ücr. Ve takip tarihinden itibaren asýl alacaða iþleyecek yýllýk % 19 faiz ile ( tahsilde tekerrür olmamak kaydý ile) tahsili talebidir. (fazlaya dair ve faiz oranlarýndaki artýþtan doðan talep hakkýmýz saklýdýr. ) Bk. 84. mad. Gereðince kýsmi ödemeler öncelikle iþlemiþ faiz, masraf ve ferrilere mahsup edilecektir. Yukarýda yazýlý alacaðýn tahsili için aleyhinize yapýlan icra takibinde, adresinize gönderilen Örnek 49 nolu ödeme emri teblið edilememiþ ve zabýta tahkikatý neticesinde de yeni adresiniz tespit edilemediðinden ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþ bu ödeme emrini ilan tarihinden itibaren borcu ve masraflarýný yedi güne onbeþ gün ilavesi ile yirmiiki gün içerisinde ödemeniz. ( teminat vermeniz ) Borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair itirazýnýz varsa, senet altýndaki imza size ait deðilse, yine yirmiiki gün içinde ayrýca ve açýkca bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý red ettiðiniz taktirde Mercii önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý, senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine yirmiiki gün içinde bildirmediðiniz taktirde, ayný müddet içerisinde 74. Madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, aksi halde hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði ödeme emri yerine geçerli olmak üzere ilan ve ihtar olunur. 12/01/2010 B: 2802 ( ÝÝK. nun 60. )

T. C. FATÝH 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI Dosya No : 2009/1041 Tal. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 11/02/2010 günü saat 11:30-11:40’da Cem Otoparký - Arabacý Beyazýt Mah. Kurusebil Sok. No: 3 Kocamustafapaþa - Fatih/ Ýstanbul adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16/02/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilân olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ. Adedi Cinsi, Niteliði ve Önemli Özellikleri 13.000,00 1 34 GUZ 73 Plaka sayýlý, 2007 model, Renault Marka, Kango EXP. 1.5 DCI CONFORT Tipi, Buz Beyazý Renkli, K9KA7DB40520 Motor Nolu, VF1FC1RCF37088809 Þasi nolu Kamyonet (ön camý çatlak) B: 2721

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 pencere ve vasistas camlarý alýcýya ücretsiz olarak verilmektedir.nakliye sýrasýnda kýrýlma, çatlama vb durumlardan firmamýz sorumlu deðildir. Alýcýnýn sorumluluðundaki iþler; malzemenin teslim alýnmasý, korunmasý, montaj alanýna gerekli elektrik temini, belediye izinlerinin alýnmasý, proje onaylarý, nakliye, siding, bina harici dýþ baðlantýlar, zemin betonu, topraklama, telefon, tv, bilgisayar hattý, þap, seramik, fayans, parke, ýsýtma ve soðutma tesisatý, korkuluk, ferforje, her türlü ofis, mutfak ve yatak malzemeleri vb.. iki katlý binalarda merdiven ve bina kurulumu için iskele…. istanbul dýþý montajlarda montaj ekibinin yol, yemek, konaklama, þantiye-konaklama arasý geliþ gidiþleri… yapý prefabrik Levent songelen 0532 477 59 59 Showroom ve satýþ:e-5 Karayolu Üzeri No:30 Kartal-Ýstanbul Telefon: 0216 583 07 71 0216 517 10 77 Fax: 0216 583 07 72 fabrika:orhanlý mevkii akcan mh.no.20 pendikistanbul sevkiyat-depo: velibaba Mah.Velibaba. San. Sit. No: 5-7-9-DolayobaÝstanbul www.ucuzprefabrik.com yapiprefabrik@gmail.com www.yapiprefabrik.net info@yapiprefabrik.net nSTAR HALI YIKAMA Bizim iþimiz halý yýkamak halýlarýnýz evden alýnýp, profesyonel fýrçalý makinelerle yýkanýr, özel

kurutma makineleri ve odalarýnda kurutulduktan sonra tertemiz ve kupkuru þekilde eve teslim edilir. Servis ücretsizdir. Tel: 0212 580 56 77 GSM: 0539 869 56 43 n ÞEHSA - ÝLÝK DÜÐME ilik düðme, çýtçýt, kuþ gözü iþleriniz yapýlýr. Adres: Yenidoðan Mah. Kýzýlay Sokak. No: 25/B Bayrampaþa/Ýst. Cep: (0539) 496 77 34 Ýþ: 0(212) 501 62 85 nKAPORTACI ÝÞ ORTAÐI aranýyor. Fatih/Ýstanbul Tel: 0212- 523 86 10 Gsm: 0532- 424 47 18 n SAHÝBÝNDEN MÜLKÜ satýlýk 6,5 m 2 çay ocaðý Mimar Sinan Cad. No: Z/1 Karagülle iþhaný Kahramanlar-Ýzmir Gsm : (0505) 684 45 40 n KERVAN NAKLÝYAT þehiriçi ve þehirlerarasý sigortalý evden eve lüx

taþýmacýlýk ve depolama hizmeti Merkez: 0216 473 99 80 Þube : 0212 211 49 39 Antalya: 0242 339 46 43 Ýzmir : 0232 441 18 46 Gsm : 0532 665 70 36 www.kervannakliyat.com.tr n TERMAL YATIRIM Küçük birikimleri büyütmek isteyenlere 250 TL taksitle Termal Hastane ve Tatil Köyü Projemizde devre mülk sahibi yapýyoruz. www.termalyatirim.com Gsm: (0542) 240 03 42 n YAÞINIZ 19-60 aralýðýnda ise evden, iþten part time / full time istediðiniz kadar çalýþarak ayda 500 - 3000 TL arasý ek gelir elde etmek isterseniz www.istegeleceginfirsati.net deki iþ baþvurusunu doldurunuz.

T. C. RÝZE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO : 2008/150 HAKÝM : RIFAT TURANLI 41 126 KÂTÝP : SERDAR KARACA 97243 Davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan Mahkememize açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve terkin davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnda verilen ara kararý gereðince; Mahkememizin 2008/150 Esas sayýlý dava dosyasýnda dava konusu olan Rize Ýli, Merkez, Pehlivantaþý Mahallesi, 3 pafta, 447 parsel sayýlý 92,50 m2.1ik taþýnmazýn 25,67 m2.1ik kýsmýnýn kamulaþtýrýlmasýna karar verilmesi talep edilmiþ olmakla; aþaðýda isimleri yazýlý davalýlara tüm zabýta araþtýrmalarýna raðmen tebligata yarar açýk adresleri tespit edilememiþ olup, dava dilekçesi adý geçen dahili davalýlara teblið edilememiþtir. Kamulaþtýrma Kanunun 10. maddesi gereðince yukarýda dava konusu parsel numaralarý yazýlý taþýnmazda davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma iþlemi yapýldýðý, bu iþleme karþýlýk bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 30 gün içerisinde idari yargý, adli yargýda düzeltme davasý açýlabileceði, bu davalarda husumetin adý geçen davacý kuruma yöneltilebileceði, aksi takdirde dava konusu taþýnmazlarýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, belirlenen kamulaþtýrma bedelinin Rize Ziraat Bankasý Þubesine adý geçen davalýlar adýna bloke edileceði, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði, taraflarýn duruþmanýn atýlý bulunduðu 28/01/2010 günü saat: 09.00’da mahkememizde hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerektiði, aksi takdirde duruþma günü ile dava dilekçesinin kendilerine teblið edilmiþ sayýlarak yukarýda parsel numaralarý ve malikleri yazýlý bulunan taþýnmazlar için yapýlacak yargýlama sonucunda davalýlarýn yokluðunda karar verileceði ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 23/12/2009 DAVALILAR: 1- Saniye Okumuþ, Memiþ kýzý 2- Raife Gül, Sulta kýzý 3- Soner Demiralp. Osman Zeki oðlu 4- Remzi Zihni Memiþoðlu, Memiþ oðlu 5- Orhan Memiþoðlu, Osman oðlu 6- Yasemin Memiþoðlu, Rasim Erhan kýzý. 7- Ayþe Okumuþ, Murat kýzý. 8- Ayla Çakmakçý. 9- Hacere Albayrak, Ömer kýzý. 10- Ömer Memiþoðlu, Sultan oðlu. 11- Mutlu Memiþoðlu, Ahmet Adil oðlu. 12- Arzu Kýlýç, Murteza oðlu. B: 75611

T. C. SÝVAS 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN (TÝCARET MAHKEMESÝ SIFATIYLA) Sayý : 2009/509 Esas Davacý GÜRBÜZ SAÐLIK ÜRÜNLERÝ DAHÝLÝ TÝCARET TAAH. LTD. ÞTÝ. tarafýndan açýlan Çek Ýptali (Hasýmsýz) davasý nedeniyle; Aþaðýda banka adý ve nosu ile tarihi yazýlý olan çekin iptali talep edildiðinden iþ bu çek üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde yukarýdaki dosya nosu yazýlý mahkememiz dosyasýna müracaat etmeleri, aksi taktirde çekin iptaline karar verileceði ÝLAN OLUNUR. 15/7/2009

T. C. ÜSKÜDAR 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI Dosya No: 2010/119 Tal. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11/02/2010 saat 10.00-10.10 arasýnda ÜSKÜDAR ET-PA OTOPARKI EMNÝYET MAH. YUNUS EMRE SOKAK NO: 10 KISIKLI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16/02/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) 14.01.2010 LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 23.000,00 1 adet 34 FF 5593 PLAKALI FORD TRANSÝT 320S DCI MARKA AÇIK KASA KAMYONET RUHSATI YOK.

B: 2672

B: 76278


YENÝASYA / 17 OCAK 2010 PAZAR Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

Biterse yeniden baþlar me zamanlarý da veriyor ardý sýra... Varoluþu kuran çoðu zaman sen fark etmeden, seni büyütüyor. Kalbindeki sesten anlýyorsun bunu çoðu zaman, çünkü sana her zaman ayný þeyleri söylemiyor. Tam anlamasan da dilini, içindeki ses, seni bir yerlere sürüklüyor. Bazen ufak bir rüzgârýn þefkatli dokunuþlarýyla, bazen de ýslana ýslana öðreniyorBANU YAÞAR / Psikolog&Psikoterapist sun hayatý…Sana dokunup geçen ya da çarpýp deviren her þey, bir tecrübe olarak hafýzayasarbanu@yahoo.com na yerleþiyor. Bütün yaþadýklarýnla ve bütün yaralarýnla sen oluyorsun aslýnda… Her þey görevini yapýp, sen denen konaktan göçüp giayatýmýzdaki her þeyin bir ömrü ve bir diyor. Ebedî kalan da yok, sürekli gelen de... vazifesi var, biliyorum. Ýnsan, özellikle Kaybetme korkusu da bu yüzden sanýrým. ömrünün ikinci yarýsýnda, bunu daha Aslýnda biliyorsun yaþadýðýn ne varsa bir gün da iyi fark ediyor. Bitirmeden baþlayamýyor- seni býrakýp gideceðini... Geçmiþin geçmemiþ sun ve boþaltmadan da dolduramýyorsun içi- acýlarý ya da geleceðin gelmemiþ hayalleri arani. Seni seven ve büyüten asla döküntü mey- sýnda, aslýnda sadece bugüne sahip olduðunu dana getirmiyor. Önüne çýkardýðý her þeyle biliyorsun. Sadece sahip olduðun þu anýn tekrar tekrar anlatýyor sana.. kahramaný olabildiðini aslýnda.... Bu gerçeði kabullenmek zor olsa da, aslýnSadece þu âný tutabildiðini ellerinle... da bununla sürekli yüz yüzeyiz. Her gün birHayatýndaki her þeyi, bir gün gelip de uþeyler bitiyor ve yerine ðurlarken, acý duyarsýn tabiî ki, ama, en ayenileri baþlýyor. Ýnsan zýndan onlarýn da senin gibi þu dünyadan çoðu zaman sadece seygelip geçen yolcular olduðunu bilirsen, rediyor olan biteni. Kensanýrým daha az yalnýzlýk hissedersin. di hayatýnýn filmini seyreHer þeyin bir ömrü var, hayader gibi. Bazen kendinin bile týn, i liþ ki le rin, dost luk la rýn, yabancýsý olduðun bölümlerin bütün do kun duk la rý nýn ve i çin de bu lu yor sun yü re ði ni. bütün hayalini kurduklarýnýn, büOrda olman gerektiðini ve iyiki tün kýrgýnlýklarýnýn ve yürek yaralade orada olduðunu ancak yýllar rýnýn da bir ömrü var. sonra anlýyorsun. Bir eksik ya Son suz luk ü mit et ti ði ne, da bir fazla deðil, hepsini yabelkide veda etmek üzere þaman gerektiðini zamanýn olduðunu bilmeden yaþageçiþiyle daha iyi anlýyorsun. mak, ne büyük çeliþkidir Kaç kerede anladýðýný ise, anaslýnda... Bir gün ellerinden cak O biliyor. Formülü ve akayýp gideceðini bildiðin nahtarý bulana kadar sürekli sobir þeye tutunup yaþamak... ruyor sorularýný. O senden hiç Tu tun mak is te mek, hiç vazgeçmiyor, sen geçmediðin sübitmeyeceðine inanmak, rece. O seni hiç býrakmýyor, ümidini bir ta raf tan da i çin i çin de kesmiyor senden. Sen de bir þeyleri bitirir- kaybetmekten korkmak. Gideceðini bile bile ken, yenilerini veriyor peþi sýra. gel demek. Duracaðýný bildiðin halde inadýna Sen kapalý kapýlara gözlerini dikmiþken, koþmak. Kaybedeceðini bildiklerini aramak onlarýn yasýný tutuyorken, arkanda nice güzel ömür boyunca... kapýlar açýyor. Sürprizlerden mutlu olacaðýný, Olsun, bitse de bir gün, yine de yaþamak isO’ndan iyi bilen var mýdýr aslýnda? Yokun terdim, gelen ve gelecek olan, biten ve biteyorgunluðu dizlerinin baðýný çözmüþken, O cek olan her þeyi. Görmek isterdim bütün seni bütün varlarý ile karþýlýyor. Aldýðý her þe- gördüklerimi ve göreceklerimi, yine sevmek yin, en güzelini yolluyor sana. Alýyorsa mut- isterdim, bütün sevdiklerimi... laka veriyor, veriyorsa seni biliyor ve çok seviOlsun, bir gün burada bitse de, orada baþyor. Eðer yoruyorsa inan, uzun uzun dinlen- lamayacak mý zaten...

TERAPÝ GÜNLÜÐÜ

H

AÝLE

13

Her 4 kiþiden biri ruhî sorun yaþýyor ABD’LÝ PSÝKÝYATR PROF. DR. NASRALLAH: “HER ÜLKENÝN TOPLAM NÜFUSUNUN YÜZDE 20-25’ÝNDE TEÞHÝSÝ KONULABÝLEN RUHSAL SORUN VAR. RUHÎ HASTALIKLARDA ÖN YARGILAR, ‘DELÝ’ DAMGASI KORKUSU HALEN YAYGIN’’ ABD'NÝN Cincinnati Üniversitesi Öðretim üyesi Prof Dr. Henry A. Nasrallah, her ülkenin toplam nüfusunun yüzde 20-25’ide hafif ya da aðýr þiddette teþhisi konulabilen ruhsal sorun olduðunu ve bunlarýn hemen hemen tamamýnýn tedavi edilebilir özelliðine raðmen ön yargýlarýn bu süreci geciktirdiðini söyledi. Adana Ekrem Tok Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Dr. Bülent Demirbek’i ziyaret eden Prof. Dr Nasrallah, yüzyýllar boyunca akýl hastalýklarýn tedavisinin olmadýðýný, oysa günümüzde en ciddî psikiyatrik hastalýklarda bile erken teþhis halinde tedavinin gerçekleþtirilebileceðini bildirdi. Nasrallah, ruhsal hastalýklarýn görülme sýklýðýnýn ülkeler arasýnda önemli deðiþim göstermediðini, her ülkenin toplam nüfusunun yüzde 20-25’inde teþhisi konabilen bir ruhsal sorun olduðunu ifade ederek, ‘’Bir baþka ifadeyle dünyada her 4 kiþiden biri ruhsal sorun yaþýyor’’ dedi. Sadece gelir düzeyi düþük toplumlarda anksiyete (kaygý) bozukluklarýnýn daha yaygýn olduðuna dikkati çeken Nasrallah, þunlarý söyledi: ‘’Meselâ, þizofrenlerin oraný ABD’de de Türkiye’de de Bangladeþ’te de yüzde bir oranýnda. Yine dünyada her 100 kiþiden 4’ünde bipolar (iki uçlu) bozukluk var. Her 100 kiþiden 15’i depresyonda. Anksiyete bozukluklarý ise yüzde 20’leri buluyor. Ancak, ruhsal hastalýklarda ön yargýlar, ‘deli’ damgasý korkusu halen yaygýn. Bu durum batýl inançlarla da özdeþleþtiriliyor.’’ Nas ral lah, dün ya da ki yay gýn ön yar gý la ra raðmen ABD’de bu konuda önemli mesafe alýndýðýna da iþaret ederek, ‘’ABD’de meþhur kiþilerin bile ruhsal sorunlarýný açýkça dile getirmeleri model oluyor. Bu yüzden de artýk bu tür sorunu olanlar dýþlanmýyor, yadýrganmýyor, utanç kaynaðý da olmuyor’’ dedi.

Nasrallah, dünyada ruhî hastalýklarýn azalmadýðýný ancak teþhis yöntemleriyle tedavi seçeneklerinin arttýðýný söyledi.

RUHÎ HASTALIKLARDA TEDAVÝ SEÇENEKLERÝ ARTTI RUHSAL hastalýklarýn en aðýr olanlarý arasýndaki þizofreninin güncel tedavi yöntemleriyle ilgili yaptýðý çalýþmalarla da dikkati çeken Prof. Nasrallah, bu konuda önemli mesafe alýndýðýný söyledi. Düþünüþ, duyuþ ve davranýþlarda önemli bozukluklar görülen beyin hastalýðý olan þizofrenide, kiþinin iliþkilerden ve gerçeklerden uzaklaþarak kendi dünyasýnda yaþadýðýný belirten Nasrallah, þunlarý kaydetti: ‘’Bu hastalýk çoðunlukla büluð çaðýnýn erken safhalarýnda ya da adölesan çaðda kendini gösterse de yapýlan son çalýþmalara göre, þizofrenler, daha bir günlük bebekken belirti veriyor. Bu bebeklerde bulgular doðar doðmaz mevcuttur. Meselâ þizofreni geni taþýyan bebek fazla uyumaz. Normal bebeklere göre daha az uyur, bu bebekler önemli geliþim safhalarýna eriþmekte de zorlanýr. Yaþýtlarý gibi oturmakta, yürümekte, konuþmakta da geç kalýyor. Yani, bebeklik döneminin belli baþlý dönüm noktalarýna ulaþmakta zorlanýyorlar. Okul çaðýnda ise çok tedirgin oluyorlar, diðer çocuklarla arkadaþlýk edemiyor, tek baþlarýna kalmayý tercih ediyorlar. Fizyolojik ve nörolojik muayenelerde de bu durum tesbit ediliyor.’’ Nasrallah, dünyada ruhî hastalýklarýn azalmadýðýný ancak teþhis yöntemleriyle tedavi seçeneklerinin arttýðýný sözlerine ekledi. Adana / aa


14

YENÝASYA / 17 OCAK 2010 PAZAR

SPOR

Emre: Gökhan hayýrlý olsun FENERBAHÇE'NÝN MÝLLÝ OYUNCUSU EMRE BELÖZOÐLU, ''TAKIMA TAKVÝYENÝN GEREKTÝÐÝNÝ DÜÞÜNÜYORUM. ÇÜNKÜ ÝKÝ ÖNEMLÝ OYUNCUMUZ GÝTTÝ. DAHA BÝR GÖKHAN ÜNAL GELDÝ. ÇOK YERÝNDE BÝR TRANSFER OLDUÐUNU DÜÞÜNÜYORUM. FORVETÝMÝZE REKABET GETÝRECEKTÝR'' DEDÝ. FENERBAHÇELÝ Emre Belözoðlu, takýmýn takviyeye ihtiyacý olduðunu söyledi. Antalya'nýn Serik ilçesine baðlý Belek beldesindeki Limak Arcadia Oteli'nin futbol sahalarýnda gazetecilerin sorularýný cevaplayan Emre Belözoðlu, aðýr tempoda geçen antrenmanlarýn faydalarýný önümüzdeki günlerde göreceklerini söyledi. Sezon baþýnda da çok iyi çalýþarak lige iyi bir baþlangýç yaptýklarýný belirten Belözoðlu, ''Ýkinci yarý öncesinde de iyi hazýrlanýp ilk yarýda göstermiþ olduðumuz o ilk 8 haftalýk periyotu yakalama amacýndayýz'' dedi. GÖKHAN ÜNAL'IN TRANSFERÝ YERÝNDE Gökhan Ünal'ýn tranferiyle ilgili soru üzerine Emre, þunlarý söyledi: ''Ben de dün akþam duydum. Hem Gökhan'a, hem camiamýza hayýrlý olsun. Resmi imza atýlmadý ama Gökhan'ýn alýndýðýný duyduðumda -dün gece yatmadan düþündüm- Semih, Guiza, Alex bir de Gökhan... Baktýðýmýzda dördü de gol krallýðý yaþamýþlar. Bu yüzden çok yerinde bir transfer olduðunu düþünüyorum. Forvet hattýna da bir rekabet getirecektir. Çok önemli bir oyuncu. Milli takýmda da beraber oynadýðým bir oyuncu. Umarým istediði performansa burada çabuk ulaþýr, uzun zaman Fenerbahçemiz'e hizmet eder.'' ''Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu ikinci yarýyý götürebilecek güçte mi?'' sorusu üzerine Emre, þöyle konuþtu: ''Büyüklerimiz bizden daha bilirler takýmýn ihtiyaçlarýný. Fakat benim kendi düþüncem Önder de, Kazým da takým için önemli oyunculardý. Önder, oynadýðý maçlarda elinden gelen her þeyi yapmaya ça-

lýþan bir oyuncuydu, alternatif olsa da... Kazým bence bu sene Fenerbahçe'deki en iyi dönemini yaþadý. Ýstenmeyen olaylar oldu ve yönetimimiz böyle bir karar aldý. Biz de saygý duyuyoruz ama ben kesinlikle takýma takviyenin gerektiðini düþünüyorum. Çünkü iki tane önemli oyuncumuz gitti. Daha bir Gökhan Ünal geldi. Tahmin ediyorum onlar da bu çalýþma içindedirler. Hem Avrupa'da hem Türkiye liginde çok iyi iþler yapmamýz için mutlaka kadromuzun daha alternatifli bir kadro olmasý lazým.'' KAZIM VE ÖNDER'ÝN AFFINI ÝSTERÝM ''Kazým ve Önder'in affedilmelerini ister miydin'' sorusu üzerine Emre, ''Tabii ki... Benim meslektaþlarým, her þeyden önce arkadaþlarým'' cevabýný verdi. Kazým ve Önder'in böyle sýkýntýlý bir dönem yaþamalarýný istemeyeceðini belirten Emre, ''Ýkisi de iyi, düzgün insanlar. Hepimiz hatalar yapýyoruz, ben de çok hatalar yaptým. Ama bunun tasarrufu tamamen yönetimdedir. Bana kalsa onlarý affetmek isterim'' diye konuþtu. Ýlk yarý bitmeden bir ay önce sakatlýðý nedeniyle oynayamadýðýný belirten Emre, sakatlýðýnýn geçtiðini ve iyi çalýþtýðýný söyledi. Bir gazetecinin eski bir masörünün kendisi için, ''Ýkinci yarýda tüm maçlarýn temposunu kaldýramaz'' þeklinde açýklamalarýn hatýrlatmasý üzerine tecrübeli futbolcu, ''Kimsenin böyle bir þey söylemeye hakký yok. O arkadaþýmla da uzun zamandýr görüþüyorum, yakýn bir arkadaþým. Ama kimsenin böyle bir gelecek tahmini yapacaðýný düþünmüyorum. Sezona iyi hazýrlandýðým zaman sakatlýk yaþamadým'' dedi.

ANTALYA HAZIRLIÐI

Emre Belözoðlu, aðýr tempoda geçen antrenmanlarýn faydalarýný maçlarda göreceklerini söyledi.

FENERBAHÇE, Ziraat Türkiye Kupasý'nda karþýlaþacaðý Antalyaspor maçý hazýrlýklarýný sürdürdü. Belek beldesindeki Limak Arcadia Oteli'nin futbol sa ha la rýn da Tek nik Di rek tör Chris toph Da um yönetiminde çalýþan fut bol cu lar, hafif koþunun ardýndan açmagerme ve istasyon çalýþ ma sý yap tý lar. Sarý lacivertli futbolcular, antrenmanýn son bölümünde yarý alanda taktik aðýrlýklý çift kale maç yaptýlar. Maç sýrasýnda ikili mücadelede Furkan'ý geçemeyen Guiza,çelme takmak istedi. Bunun üzerine takým arkadaþlarý Guiza'yý uyardý.

GUTÝERREZ: TRABZONSPOR'UN GOL PROBLEMÝNÝ BEN ÇÖZERÝM

Trabzonspor'un Atleticho Junior takýmýndan 3 milyon dolar bonservis bedeli karþýlýðýnda transfer ettiði "Teogol" lakaplý Kolombiyalý Teofilo Gutierrez dün sabah Ýstanbul Acýbadem Hastanesinde saðlýk kontrolünden geçti.

TRABZONSPOR'UN yeni transferi Teofilo Gutierrez, Ýstanbul'da saðlýk kontrolünden geçirildi. Bordo-mavili kulüple 3,5 yýllýk sözleþme imzaladýktan sonra gece yarýsý kulüp baþkaný Sadri Þener ve kulüp mali saymaný Mahmut Aksu ile birlikte Ýstanbul'a gelen Kolombiyalý forvet oyuncusu Gutierrez, dün sabah kulüp doktoru Hakan Ayaz gözetiminde Acýbadem Bakýrköy Hastanesi'nde rutin saðlýk kontrollerine tabi tutuldu. Kolombiya'nýn Deportiva Junior de Barranquilla kulübünden transfer edilen 25 yaþýndaki golcü oyuncu, dün akþam saatlerinde Trabzonspor'un Antalya kampýna katýldý. Trabzonspor'un Atleticho Junior takýmýndan 3 milyon dolar bonservis bedeli karþýlýðýnda transfer ettiði "Teogol" lakaplý Kolombiyalý Teofilo Gutierrez "Bir golcü olarak, Trabzonspor'un gol problemini

çözmek için elimden geleni yapacaðým" dedi. Gösterilen ilgiden memnun olan Kolombiyalý Gutierrez, transferi konusunda emeði geçen herkese teþekkür etti. Yöneticilerin büyük fedakarlýk yaptýðýný kaydeden Gutierrez, "Kimsenin yüzünü kara çýkartmayacaðým. Camianýn benden beklentilerinin farkýndayým" dedi. Bir dönem Beþiktaþ'ýn file bekçiliðini yapan Colombiya'nýn milli takým kalecisi Oscar Cordoba'dan Türkiye ve Trabzonspor hakkýnda olumlu bilgiler aldýðýný ifade eden Gutierrez, "Cordoba, Türkiye'den ve Trabzonspor'dan çok olumlu bahsetti. Kulübün derin tarihi baþarýlarýný öðrendim. Referans olarak olumlu geliþmeleri deðerlendirdim ve transfer oldum" dedi. Trabzonspor'un gol probleminin farkýnda olduðunu ve kendisinden büyük baþarýlar beklendiðinin altýný çi-

zen Gutierrez, "Bir golcü olarak, gol problemini çözmek için elimden geleni yapacaðým" ifadelerini kullandý. Transfer nedeniyle mutlu olduklarýný dile getiren Gurbetçi Trabzonsporlular Grubu'nun amigosu Fatih Kýlýç, "Bir golcü sadece gol problemini çözebilir. Ancak takýmýn kaptana ihtiyacý var. Fatih Tekke'nin transferiyle takým büyük baþarý kaydedecektir" þeklinde konuþtu. Öte yandan Trabzonspor'un ikinci yarý hazýrlýk kampýnýn ikinci etabý dün baþladý. Daha önce Antalya'da 8 gün kamp yapan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupasý'ndaki Denizli Belediyespor ve Ankaragücü maçlarýnýn ardýndan ikinci etap kamp çalýþmalarý için dün yeniden Antalya'da toplandý. Karadeniz temsilcisi, Antalya Glorie Siena Otel'deki çalýþmalarýný 22 Ocak'a kadar sürdürecek.

MARSEL ÝLHAN ANA TABLOYA KALDI

ALL-STAR BÝLETLERÝ SATIÞA ÇIKTI

ANKARAGÜCÜ'NDE GÖREV DAÐILIMI

nMÝLLÝ sporcu Marsel Ýlhan, yýlýn ilk grand slam'i Avustralya Açýk Tenis Turnuvasý'nda ana tabloya kalma baþarýsý gösterdi. Ön eleme turunun ilk iki maçýný galibiyetle tamamlayan Marsel Ýlhan, üçüncü maçýnda Alman Dieter Kindlmann'a 5-7, 6-1 ve 9-11'lik setlerle 2-1 kaybetti. Ancak, ön eleme turlarýndan ana tabloya yükselme baþarýsý gösteren Fransýz Gilles Simon'un sakatlanarak turnuvadan çekilme kararý almasýylaMarsel Ýlhan ana tabloya yükseldi. Marsel Ýlhan'ýn Avustralya Açýk'ta ana tablonun ilk turundaki rakibi Fransýz Sebastien Grosjean oldu. Müsabaka yarýn TSÝ 04.00'te oynanacak.

nTÜRKÝYE Bayanlar Basketbol Ligi'nin en görkemli organizasyonu olan Bayanlar All Star 2010'un biletleri Biletix'ten satýþa sunuldu. TBBL'nin 30. yýlýnýn da kutlanacaðý organizasyonun bilet fiyatlarý 5 lira olarak belirlendi. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda 24 Ocak Pazar günü gerçekleþecek All Star 2010 organizasyonunda ''Türk Yýldýzlar'' ve ''Yabancý Yýldýzlar'' kadrosu karþý karþýya gelecek. Karþýlaþmanýn yaný sýra, ''3 Sayý'' ve ''Yetenek'' yarýþmalarýnýn da yapýlacaðý organizasyonda çeþitli seyirci aktiveleri, dans gösterileri ve konserler de düzenlenecek.

nANKARAGÜCÜ'NDE 3 Ocak'ta yapýlan genel kurulun ardýndan yönetimde görev daðýlýmý yapýldý. Baþkanlýðýný Ahmet Gökçek'in yapacaðý yönetimde, baþkan vekilliklerini Nuri Elibol, Mehmet Nükte ve Kaan Geçit yapacak. Baþkan yardýmcýlýðý görevlerine Nadir Koç, Ahmet Sarý ve Mehmet Ercan getirilirken, basýn sözcülüðünü de Avni Kavlak, Faruk Mangýrcý ve Hüseyin Kocabýyýk yürütecek. Kulüp sekreterliðini Levent Çamur, Genel Saymanlýðý Ayhan Atalay, asbaþkanlýklarý da Vural Baylan, Osman Kýsacýk, Serhun Günay ve Ömer Faruk Kalyoncu yapacak.

ARENAS: SÝLAHIM RUHSATSIZ NBA ta kým la rýn dan Washington Wizards'ýn yýldýzý Gilbert Arenas, ruhsatsýz silah bulundurduðunu kabul etti. Soyunma odasýna silah getirdiði gerekçesiyle, NBA'den süresiz uzaklaþtýrma cezasý almasýnýn ardýndan savcýlar tarafýndan ''ruhsatsýz silah bulundurma'' suçlamasý yöneltilen Arenas, yargýç önüne çýktý. Avukatý Kenneth Weinstein, Arenas'ýn, "yasalara aykýrý bir hareket sergilediðini kabul ederek, özür dilediðini" söyledi.

Hidayet'li Toronto, New York'u evinde devirdi MÝLLÝ BASKETBOLCU HÝDAYET TÜRKOÐLU'NUN 13 SAYI ATTIÐI MAÇTA TORONTO RAPTORS, NEW YORK KNÝCKS'Ý EVÝNDE 112-104 MAÐLUP ETTÝ. TÜRKOÐLU, ''ÝKÝ MAÐLUBÝYETÝN ARDINDAN NEW YORK'U YENMEK BÝZÝ MUTLU ETTÝ'' DEDÝ. AMERÝKAN Profesyonel Basketbol Ligi'nde Milli Basketbolcu Hidayet Türkoðlu'nun da formasýn giydiði Toronto Raptors, New York Knicks'i deplasmanda 112-104 maðlup etti. Türkoðlu karþýlaþmada 33 dakika 36 saniye sahada kalýrken, 13 sayý, 9 ribaunt, 5 asist ile mücadele etti. 8 kez 3 sayýlýk atýþ deneyen Hido lakaplý basketbolcu, bunlarýn üçünü sayýya çevirmeyi baþardý. Karþýlaþma sonrasý Madison Square Garden'ýn soyunma odasýnda açýklamalarda bulunan Türkoðlu, ''9 maçta 8 galibiyetlik bir seri yakalamamýzýn ardýndan son 2 mücadeleyi kaybetmiþtik. New York bu sezonun iyi takýmlarýndan biri. Onlarý kendi evinde Madison Square'de

yenmek güzel bir duygu'' dedi. Çýkýþlarýný sürdürmek istediklerini kaydeden Türkoðlu, play-off'lara avantajlý gitmek istediklerinin altýný çizdi. Normal sezonun sona ermesi için önlerinde 3 aylýk bir dönem daha olduðunu ifade eden Türkoðlu, çok çalýþarak ilk 4 takým arasýnda yer alýp iyi bir pozisyonda playoff'larda oynamak istediklerini kaydetti. Ka na da tem sil ci si To ron to Rap tors'da Andrea Bargnani 24 sayý, çaylak DeMar DeRozan 19 sayý, yýldýz oyuncu Chris Bosh da 18 sayý ile mücadele etti. New York Knicks'de ise Danillo Gallinari'nin 26, Wilson Chandler'ýn da 25 sayýlýk performanslarý galibiyete yetmedi. Tolga Adanalý / New York

HA­BER­LER

G.SARAY KUPADA DENÝZLÝ BELEDÝYE'YÝ AÐIRLIYOR n GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupasý (B) Grubu'ndaki 4. hafta maçýnda bugün Ýstanbul'da Denizli Belediyespor'u aðýrlayacak. Sarý-kýrmýzýlý ekip ile TFF 2. Lig 2. Klasman Grubu takýmlarýndan Denizli Belediyespor arasýndaki karþýlaþma Ali Sami Yen Stadý'nda saat 20.30'da baþlayacak. Müsabakanýn hakemi Hakan Özkan. Grupta yaptýðý 2 maçýný da kazanan Galatasaray 6 puan ve gol averajýyla, maç eksiðiyle ikinci sýrada bulunurken, Denizli Belediyespor ise 3 maçýnda henüz puanla tanýþamadý. (B) Grubu'nda günün diðer maçýnda Orduspor ile Ankaragücü, Ordu'da karþý karþýya gelecek. Bu arada, Galatasaray-Denizli Belediyespor maçý biletlerinin satýþý 12 ve 20 liradan Biletix giþelerinden sürüyor.

ZÝRAAT TÜRKÝYE KUPASINDA BUGÜN 13.30 Tokatspor-Altay (Tokat Gaziosmanpaþa) 13.30 Orduspor-Ankaragücü (Ordu 19 Eylül) 13.30 Sivasspor-Giresunspor (Sivas 4 Eylül) 13.30 Konya Þeker-Manisaspor (Recep Konuk) 17.30 Denizlispor-Bursaspor (Denizli Atatürk) 20.30 Galatasaray-Denizli Belediye (Ali Sami Yen)

BANK ASYA 1. LÝGDE 2. YARI BAÞLIYOR 17 Ocak Pazar: 13.30 Karþýyaka Adanaspor (Ýzmir Alsancak) 13.30 K. Karabük-Samsun (Dr. Necmettin Þeyhoðlu) 13.30 Mersin Ýdmanyurdu-Boluspor (Tevfik Sýrrý Gür) 13.30 Kocaelispor-Bucaspor (Ýsmetpaþa-Seyircisiz) 13.30 Çaykur Rizespor-Hacettepe (Yeni Rize Þehir) 18 Ocak Pazartesi: 20.00 Konyaspor-Gaziantep B.Belediye (Atatürk) 20 Ocak Çarþamba: 13.30 Kartalspor-Altay (Kartal Ýlçe) 13.30 Orduspor-Giresunspor (Ordu 19 Eylül)

POTADA BAYAN DERBÝSÝ: FENERBAHÇE-BEÞÝKTAÞ nTÜRKÝYE Bayanlar Basketbol Ligi'nde (TBBL) 11. ve ilk yarýnýn son haftasý bugün derbi maça sahne olacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beþiktaþ Cola Turka, Kadýköy Caferaða Spor Salonu'nda saat 15.30'da baþlayacak maçta karþý karþýya gelecek. TBBL'de geride kalan 10 hafta sonucu bütün maçlarýný kazanan Fenerbahçe namaðlup liderlik koltuðunda otururken, 6 galibiyet ve 4 yenilgisi olan Beþiktaþ Cola Turka ise 4. sýrada bulunuyor.

MÝCHAEL SCHUMACHER YARIÞLARA HAZIR nFORMULA 1 yarýþlarýna geri dönme kararý vererek herkesi þaþýrtan efsane Alman pi lot Mic ha el Schu mac her'in, test sürüþlerinde ortaya koyduðu performans ile yarýþlara hazýr olduðu belirtildi. Macaristan Haber Ajansý (MTI) tarafýndan veriMichael Schumacher len ha ber de, Mer ce des GP2'nin yarýþ otomobili ile test sürüþlerini Ýspanya'nýn Jerez þehrinde yapan Schumacher'in kendini çok iyi hissettiði belirtildi. Ýspanya'daki pistte üç gün boyunca test sürüþleri gerçekleþtiren Michael Schumacher, basýna yaptýðý açýklamada, ''Kendimi çok iyi hissediyorum. Kondisyonumla ilgili hiçbir problem yok, yorgunluk hissetmedim. Test sürüþlerinde her geçen gün daha iyi zamanlar yaptým'' dedi. Mercedes GP Takýmý ise, Schumacher'in performansýndan çok memnun olduklarýný, Schumacher'in en iyi derecesinden sadece 0,4 saniye geri kaldýðýný, ileri ki günlerde aradaki farký kapatacaðý görüþünü dile gtirdiler.

ÝNGÝLTERE DÜNYA KUPASINA ÞARKISIZ GÝDECEK nÝNGÝLTERE Futbol Federasyonu, bu yýl Güney Afrika'da yapýlacak Dünya Kupasý'nda ilk kez ülkenin resmi bir þarkýsýnýn olmayacaðýný duyurdu. Federasyonun aldýðý bu kararýn ardýndan Ýngiltere 1966 yýlýndan bu yana ilk kez bir Dünya Kupasý'nda þarkýsýz temsil edilirken, kararýn gerekçesi ''yönetimin tamamen futbola odaklanmak istemesi'' olarak açýklandý. Açýklama öncesinde ülkenin Dünya Kupasý'ndaki yeni þarkýsýnýn nasýl olabileceði ve kimin söyleyebileceðiyle ilgili çeþitli haberler Ýngiliz basýnýnda yer aldý. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupasý'nda Ýngiltere'nin resmi þarkýsý Embrace grubunun seslendirdiði ''World at Your Feet'' adlý parça olmuþtu.

ANTALYASPOR'A MARDAN STADINDA OYNAMA TEKLÝFÝ

Türkoðlu karþýlaþmada 33 dakika 36 saniye sahada kalýrken, 13 sayý, 9 ribaunt, 5 asist ile mücadele etti.

nMARDAN Palace Oteli Genel Müdürü Cumhur Özen, Antalyaspor'un maçlarýný Mardan Sport Center içinde yer alan Mardan Stadý'nda oynayabileceðini söyledi. Cumhur Özen, gazetecilere yaptýðý açýklamada Antalyaspor'un maçlarýný Mardan Stadý'nda oynamak istediðini belirterek, bunun içinde bazý çalýþmalar yaptýklarýný kaydetti. Mardan Stadý'nýn UEFA standartlarýnda, 7 bin 500 kiþi kapasiteli, katlý otoparklý bir stat olduðuna dikkati çeken Özen, ''Mardan Stadý dünyanýn sayýlý statlarýndan biridir, full yapýmlý Avrupa'nýn en iyi üçüncü stadýdýr. Statta her türlü konfor düþünülmüþtür'' dedi.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA /17 OCAK 2010 PAZAR

DÝZÝ

Filistin’de Osmanlý özlemi FÝLÝSTÝNLÝLER, OSMANLININ ADÝL YÖNETÝMÝNÝ ÖZLEMLE ANIYOR. ÖZELLÝKLE SULTAN II. ABDULHAMÝD'Ý RAHMET VE DUALARLA YÂD EDÝYORLAR. FÝLÝSTÝNLÝ ÝBRAHÝM NABBAR ÝSE, "OSMANLIDAN SONRA BURALARDA HUZUR KALMADI" DEDÝ. o­lan­tü­nel­le­ri­gez­dir­me­ye­söz­ver­di.­Sa­bah­er­ken­den­bu­ra­ya­gi­de­cek­tik.­An­cak o­ge­ce­Ýs­ra­il­tü­nel­ler­den­bi­ri­si­ni­bom­ba­la­mýþ­tý.­3­ta­ne­þe­hit­var­dý.­Gü­ven­lik­ted­bir­le­ri­art­tý­rýl­dý­ðý­i­çin­o­ra­ya­gi­de­me­dik.

FÝLÝSTÝN'DE OSMANLI ÖZLEMÝ

nö­bet­çi­le­ri,­sa­vu­nu­cu­la­rý­o­la­rak­ta­ným­lý­yor­lar. Üç­di­nin­or­tak­þeh­ri,­biz­Müs­lü­man­la­rýn­ilk­kýb­le­si­o­lan­Ku­düs’e,­ö­zel­bir­ö­nem­ve­ri­yor­lar.­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­bu­þe­hir­den­Mi’ra­ca­çýk­tý­ðý­ný­ha­týr­la­tan­Fi­lis­tin­li­ler­bü­tün­top­lan­tý­la­rýn­da­bu­â­yet­le­ri­o­ku­yor­lar.­Tür­ki­ye’nin­Os­man­lý’nýn­ma­ne­vî­mi­ra­sý­o­lan­Ku­düs’e ken­di­le­ri­i­le­bir­lik­te­sa­hip­çýk­ma­sý­ný­is­te­yen­Fi­lis­ti­li­ler,­ken­di­le­ri­ne­Tür­ki­ye’nin ver­di­ði­des­tek­ten­do­la­yý­mem­nu­ni­yet­le­ri­ni di­le­ge­tir­di­ler.­Os­man­lý­nýn­tek­rar­di­ril­me­si müm­kün­de­ðil,­a­ma­di­ðer­Os­man­lý­coð­raf­ya­sýn­da­ol­du­ðu­gi­bi­Fi­lis­tin­li­ler­a­ra­sýn­da­da bir­Os­man­lý­öz­le­mi­var.­Zi­ra­bir­çok­Fi­lis­tin­li­nin­a­i­le­si­vak­ti­za­ma­nýn­da­Os­man­lý­Dev­le­tin­de­hiz­met­et­miþ.­Os­man­lý­yö­ne­ti­min­den hiç­bir­kö­tü­lük­gör­me­dik­le­ri­gi­bi­ak­si­ne­hi­ma­ye­gör­müþ­ler.­Ne­ol­duy­sa­böl­ge­ye­Ýn­gi­liz­le­rin­gel­me­siy­le­ol­muþ.­Fi­lis­tin’in­ta­dý kaç­mýþ.­Bu­se­bep­ten­Os­man­lý­yý­öz­lü­yor­lar.

Gaz­ze’de­ki­Müs­lü­man­lar­kýrk­yýl­lýk dost­gi­bi­biz­le­ri­ba­ðýr­la­rý­na­bas­tý­lar. Bir­ço­ðu­biz­le­ri­ev­le­ri­ne­dâ­vet­et­ti. N Va­kit­dar­lý­ðý­se­be­biy­le­dâ­vet­le­ri­ni­ki­4 E M MUSTAFA GÖK bar­ca­red­det­tik.­Sem­bo­lik­mâ­nâ­da­bir .tr m .co ya Fi­ l is­ t in­ l i­ n in­e­ vi­ne­mi­sa­fir­o­lup­i­çi­ne­a­da­ça­yý­koy­as ni mgokmen@ye duk­la­rý­çay­la­rý­ný­iç­tik.­Po­lis­ler­ve­as­ker­le­rin­ta­ma­mý­biz­le­ri­sý­cak­kar­þý­la­dý.­Genç­ve­e­ði­tim­li­bir AMBARGO VE SAVAÞ, nü­fus­söz­ko­nu­su.­Gaz­ze­Þe­ri­di’nde­yak­la­þýk­1,6 ZENGÝNLERÝNÝ DOÐURMUÞ mil­yon­Fi­lis­tin­li­ya­þý­yor.­Bun­la­rýn­ço­ðun­lu­ðu ý­ný­rýn­i­ki­ya­ka­sýn­da­sa­vaþ­zen­gin­le­ri 1948­Ýs­ra­il-Fi­lis­tin­Sa­va­þý­sý­ra­sýn­da­Ýs­ra­il’den­ka­doð­muþ.­Ö­zel­lik­le­sý­ný­rýn­Mý­sýr­ta­ra­fýn­- çan­ve­ya­a­tý­lan­lar.­Böl­ge­de­1967­yý­lý­na­ge­lin­di­da­tü­nel­le­rin­var­lý­ðý­ný­bi­len­po­lis­tü­nel­ci­le­re­ge­lip­fa­hiþ­rüþ­vet­ler­is­ti­yor­muþ. Tü­nel’in­bu­u­cun­da­ki­Mý­sýr­lý­lar­po­li­se ver­dik­le­ri­rüþ­vet­le­tü­nel­le­ri­ko­rur­ken­ver­dik­le­ri rüþ­ve­tin­be­de­li­ni­de­Fi­lis­tin­ta­ra­fýn­dan­faz­la­sýy­la a­lý­yor­muþ.­Fi­lis­tin­li­tü­nel­ci­ler­de­can­la­rý­pa­ha­sý­na­gi­riþ­tik­le­ri­bu­iþ­ten­ha­liy­le­hem­mem­le­ket­le­ri­ne­ya­rar­sað­lar­ken­ay­ný­za­man­da­ken­di­le­ri­ne de­ha­tý­rý­sa­yý­lýr­bir­men­fa­at­te­min­et­miþ­ler.­An­cak­Fi­lis­tin­gi­bi­bir­yer­de­in­sa­nýn­çok­pa­ra­sý­ol­sa ne­ye­ya­rar.­Ýn­san­lar­her­gün­ö­lüm­le­bu­run­bu­ru­na­lar.­Fi­lis­tin­li­ler,­bu­i­þi­mec­bu­ri­yet­ten­ya­par­ken­Mý­sýr­lý­lar­sa­vaþ­ve­am­bar­go­zen­gi­ni­ol­muþ. 20-30­do­la­ra­bu­böl­ge­ler­de­ça­lý­þan­po­lis­ler­al­dýk­la­rý­rüþ­vet­ler­le­zen­gin­lik­le­ri­ne­zen­gin­lik­kat­mýþ­lar.­Nort­Si­na­ya­da­di­ðer­a­dýy­la­ku­zey­Si­na­de­ni­len­bu­böl­ge­1967­sa­vaþ­la­rýn­da­Ýs­ra­il­iþ­ga­li­ne­uð­ra­mýþ.­Sü­veyþ­Ka­na­lý’na­ka­dar­o­lan­bu­böl­ge­6­yýl Gazze'de ambargo sebebiyle akaryakýt sýkýntýsý var. Gazzeliler bu sebeple at arabalarýnda seyahat ediyor. Ýs­ra­il’in­iþ­ga­li­al­týn­da­kal­mýþ.­Düz­lük­ve­çöl­bir ðin­de­nü­fus­1948’e­gö­re­5­kat­art­mýþ.­Yok­sul­luk sa­ha­o­lan­böl­ge­yi­ye­ter­li­nü­fu­su­ol­ma­ma­sý­se­be­- ve­iþ­siz­lik­de­a­þý­rý­nü­fus­ar­tý­þý,­sa­vaþ­vb.­se­bep­ler­- ARTIK BÜTÜN YOLLAR biy­le­kon­trol­e­de­me­ye­ce­ði­ni­dü­þü­nen­Ýs­ra­il,­bir den­do­la­yý­çok­yük­sel­miþ.­1970’den­bu­ya­na GAZZE’YE ÇIKACAK di­zi­a­ðýr­þart­lar­çer­çe­ve­sin­de­Mý­sýr’a­bý­rak­mýþ. Gaz­ze­Þe­ri­di’nde­25­ta­ne­Ýs­ra­il’e­a­it­bi­na­in­þa­e­- Kon­vo­yun­ u­zun­ ve­ yo­ru­cu­ bir­ yol­Ýþ­te­Re­fah’ýn­Mý­sýr­ta­ra­fýn­da­ka­lan­bu­böl­ge­si dil­miþ,­a­ma­A­ðus­tos­2005’de­bu­bi­na­lar­va­rý­lan cu­l uk­t an­ son­r a­ Gaz­z e’ye­ gir­m e­s i hu­ku­ken­Mý­sýr­top­ra­ðý­ol­mak­la­be­ra­ber,­Mý­sýr an­laþ­ma­ge­re­ðin­ce­yý­kýl­mýþ.­Böl­ge­de­nü­fus­ar­tý­þý dün­ya­ka­mu­o­yu­nun­dik­ka­ti­ni­bu­ra­bu­böl­ge­de­ya­pý­lan­an­laþ­ma­lar­ge­re­ðin­ce­as­ke­rî %­4­se­vi­ye­sin­de.­Böl­ge­de­ya­þa­yan­la­rýn­%­99’un­- da­ki­a­cý­ma­sýz­am­bar­go­ya­çek­ti.­Gi­güç­bu­lun­du­ra­mý­yor.­Sa­de­ce­po­lis­gü­cü­bu­lun­- dan­faz­la­sý­Fi­lis­tin­li­Müs­lü­man­ve­%­0.7’si­Fi­lis­- riþ­te­ve­çý­kýþ­ta­Mý­sýr’ýn­iz­le­di­ði­tu­du­ru­yor.­Bu­ra­da­ki­Mý­sýr­Po­lis­le­ri­tü­nel­den­Gaz­- tin­li­Hý­ris­ti­yan’dýr.­A­rap­ça,­Ýn­gi­liz­ce­sýk­kul­la­ný­- tum­ da­ bun­da­ et­ki­li­ ol­du.­ Mý­sýr, ze’ye­mal­ve­a­kar­ya­kýt­sevk­e­den­Mý­sýr­lý­lar­dan lan­dil­ler.­An­cak­Ýb­ra­ni­ce­de­bi­li­nen­dil­ler­a­ra­- kon­vo­yun­ bu­ böl­ge­ye­ gir­me­si­ni ha­tý­rý­sa­yý­lýr­rüþ­vet­ler­a­lý­yor­muþ.­Rüþ­vet­ve­ril­- sýn­da.­Soh­bet­et­ti­ði­miz­Fi­lis­tin­li­le­rin­ek­se­ri­si­Os­- en­gel­le­ye­rek­ as­lýn­da­ ö­nem­li­ bir Ýsrail Gazze'de BM tarafýndan yaptýrýlýp, hediye edilen kamu binalarýný da vurmuþ. Enkazlar ambargo sebebiyle kaldýrýlamýyor. me­di­ði­tak­dir­de­i­se­þi­kâ­yet­e­dip­tü­ne­li­bom­ba­- man­lý­yö­ne­ti­min­den­öz­lem­le­söz­e­di­yor.­Çok hiz­met­et­ti!­Çün­kü­Bu­am­bar­go­yu dün­ y a­ d a­duy­ m a­ y an­kal­ m a­ d ý.­Kon­ de­ ð il­80­yýl­ön­ c e­bu­ r a­ l a­ r ýn­Os­ m an­ l ý­top­ r a­ ð ý­ol­ lat­makla­teh­dit­e­di­yor­lar­mýþ.­Po­lis­le­re­ve­ri­len de­ kay­be­den­ ta­raf­ Mý­sýr­ o­la­cak.­ Ö­nü­müz­de­ki U­zak­Do­ðu­ül­ke­le­ri­de­Pa­kis­tan­gi­bi­As­ya­ül­ke­rüþ­vet­ta­biî­o­la­rak­mal­fi­yat­la­rý­na­yan­sý­týl­dý­ðý­i­- du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Fi­lis­tin­li­ler,­de­de­le­ri­nin­o voy­ so­run­suz­ bir­ þe­kil­de­ Fi­lis­tin’e gir­ m iþ­ol­ s ay­ d ý­Tür­ k i­ y e­baþ­ t a­ol­ m ak­ü­ z e­ r e­dün­ y a dev­ r in­þart­ l a­ r ý­ge­ r e­ ð i­yap­ t ýk­ l a­ r ý­yan­ l ýþ­ l a­ r ýn­fa­ t u­ r a­ ay­lar­da­ de­niz­den­ am­bar­go­yu­ del­mek­ ü­ze­re­ u­- le­ri­ i­le­ or­tak­ bir­ kon­voy­ ha­zýr­lý­yor.­ Sý­ra­sýy­la çin­Fi­lis­tin­li­le­rin­ce­bin­den­çý­ký­yor.­Fi­lis­tin­li­ler med­ y a­ s ýn­ d a­bu­ka­ d ar­yer­iþ­ g al­et­ m e­ y e­ c ek­ t i.­Mý­ sý­ n ýn­ken­ d i­ l e­ r i­ n e­çý­ k a­ r ýl­ m a­ m a­ s ý­ n ý­is­ t i­ y or.­Ö­ z el­ lus­lar­ a­ra­sý­ bir­ ha­zýr­lýk­ baþ­la­dý.­ Ge­mi­ler­ Gaz­- hep­si­ Gaz­ze’ye­ uy­gu­la­nan­ am­bar­go­yu­ kal­dýr­mec­bu­ri­yet­ten­bu­yo­la­baþ­vu­rur­ken­Mý­sýr­ta­ra­fýn­da­ki­tüc­car­lar­sa­vaþ­ve­am­bar­go­zen­gi­ni­ol­- lik­le­sul­tan­I­I.­Ab­dul­ha­mid’i­rah­met­le­a­ný­yor­lar. sýr’ýn­zor­tu­tu­mu­bu­yö­nüy­le­ba­kýn­ca­ö­nem­li­öl­- ze’ye­Ak­de­niz’den­in­sa­nî­yar­dým­gö­tü­re­cek.­Ýs­- mak­i­çin­yo­la­çý­ka­cak.­Ya­ni­ÝHH’nýn­Vi­va­Pa­lis­muþ­lar.­Am­bar­go­nun­kalk­ma­sý­ný­bu­se­bep­le­de Bir­baþ­ka­ö­nem­li­not­Fi­lis­tin­li­ler,­“Ku­düs,­han­gi çü­de­ Fi­lis­tin­ yan­lý­sý­ bir­ ka­mu­o­yu­ o­luþ­ma­sý­na ra­il­bu­yar­dým­ge­mi­le­ri­ni­na­sýl­kar­þý­lar­bi­lin­mez, ti­na­i­le­bir­lik­te­aç­tý­ðý­yol­dan­Gaz­ze’ye­gir­mek­i­is­te­me­dik­le­ri­an­la­þý­lý­yor.­Ba­zen­is­te­di­ði­rüþ­ve­ti dev­le­tin­e­lin­dey­se­o­dev­let­dün­ya­si­ya­se­ti­ne­ha­- se­bep­ol­du­di­ye­bi­li­riz.­Su­u­di­A­ra­bis­tan,­Ür­dün, a­ma­böy­le­bir­gi­ri­þim­i­çin­ha­zýr­lýk­lar­bü­tün­hý­zý çin­yo­la­çý­ka­cak­lar.­Bun­dan­son­ra­dün­ya­nýn­bü­a­la­ma­yan­Mý­sýr­po­li­si­tü­nel­ci­le­ri­þi­kâ­yet­e­di­yor­- kim­o­lur”­di­yor.­Bu­nu­da­ta­rih­ten­ör­nek­ler­ve­re­- Kör­fez­ül­ke­le­ri,­Su­ri­ye,­Mý­sýr,­Lib­ya,­Fas­ve­di­- i­le­ sü­rü­yor.­ Ve­ne­zü­e­la­ Dev­let­ Baþ­ka­ný­ Hu­go tün­nok­ta­la­rýn­dan­her­yol­Gaz­ze’ye­çý­ka­cak. muþ.­Þi­kâ­yet­e­di­len­tü­nel­bom­ba­i­le­pat­la­tý­lý­yor­- rek­de­lil­len­di­ri­yor­lar.­Bu­gün­dün­ya­da­A­me­ri­- ðer­A­rap­dev­let­le­ri­Fi­lis­tin­ko­nu­sun­da­bir­þey­ler Cha­vez­ La­tin­ A­me­ri­ka­ ül­ke­le­rin­den­ Gaz­ze’ye YARIN: muþ.­Ta­biî­tü­nel­ler­de­bu­þe­kil­de­in­san­lar­gö­çük ka’nýn­sü­per­güç­ol­du­ðu­nu­söy­le­di­ði­miz­de­i­se­A­- yap­ma­lý.­Mý­sýr’ýn­tu­tum­ve­dav­ra­ný­þý­Ýs­ra­il’i­kýz­- doð­ru­bir­kon­voy­ha­zýr­lý­ðý­ya­pý­yor.­Af­ri­ka­Müs­dýr­ m a­ m ak­ ü­ z e­ r i­ n e­ i­ l er­ l i­ y or,­ an­ c ak­ bu­ yol­ çýk­ me­ r i­ k a’yý­Ýs­ r a­ i l’in­yön­ l en­ d ir­ d i­ ð i­ n i­i­ f a­ d e­e­ d i­ y or­ lü­ m an­ l a­ r ý­i­ s e­Gü­ n ey­Af­ r i­ k a’dan­baþ­ l a­ y a­ c ak­bü­ al­týn­da­ya­da­a­tý­lan­gaz­lar­dan­ze­hir­le­ne­rek­can ÞEREFELERÝ UÇURULMUÞ ve­ri­yor­muþ.­Bir­Fi­lis­tin­li­Gaz­ze’nin­can­da­ma­rý lar...­Fi­lis­tin­li­ler­ken­di­le­ri­ni­Mes­cid-i­Ak­sa’nýn maz­so­kak.­Mý­sýr­ken­di­ne­gel­me­li.­Ak­si­tak­dir­- yük­ bir­ kon­voy­ i­çin­ ha­zýr­lýk­la­rý­ný­ sür­dü­rü­yor.

{

{

S

MÝNARELER

Osmanlýdan sonra huzur kalmadý Ýbrahim Nabbar (Ýngilizce öðretmeni)

dare ediliyorduk. Ondan sonra buralara Ýngilizler hakim oldu. Hükümetlerini kastetmiyorum, ama Ýngilizler de büyük bir medeniyet sahibi. Onlarýn döneminde de hak ve hürriyetler bakýmýnda kýsmen huzur vardý. Ancak Ýsrail kurulduktan sonra hýzla Filistin topraklarýný iþgale yöneldi. Ama bizler ümitlerimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Çünkü haklýyýz. Haklý olan er ya da geç bir þekilde hakkýný alýr. Buna inanýyoruz. Allah’ýn yardýmý da her zaman bizimle beraber. En sýkýþtýðýmýz anlarda hep bir kolaylýk gördük. Ancak Filistinliler olarak en büyük sýkýntýmýz siyasî bölünmüþlük. Eðer bu bölünmüþlüðü ortadan kaldýracak bir barýþý kendi içimizde temin edebilirsek, daha da güçlü hale geleceðimize inanýyoruz. Gerek Batý Þeria gerekse bu bölgede yani Gazze’deki yöneticilerimizin Filistin halkýnýn bu talebini bir gün mutlaka dikkate alacaklarýný u mu yo ruz. Tür ki ye’deki kardeþlerimize sizlerin aracýlýðýyla selâmlar gönderiyorum.” olan Ýbrahim Nabbar, Osmanlý Devleti'nin

ÝBRAHÝM Nabbar, Cezayir’de askerî akademide okumuþ. Filistin’e döndükten sonra polis akademisinde öðretmenlik yapmýþ. Sportmen bir kiþiliðe sahip olan Ýbrahim Nabbar, El Halil’de bir voleybol takýmýnda da hocalýk yapmýþ. Þu an Gazze’de yaþýyor. Bir okulda Ýngilizce öðretmenliði yapýyor. 6 kardeþ olduklarýný belirten Ýbrahim Nabbar, bütün kardeþlerinin yüksek tahsil yaptýðýný söyledi. Filistinli olmaktan gurur duyduðunu ifade eden Ýbrahim Nabbar, þunlarý söyledi: “Ülkemizin topraklarý 60 yýldýr iþgal altýnda. Dedelerimizin, babalarýmýzýn ömrü mücadele ile geçti. Þimdi sýra bizde. Biz de iþgalcilere boyun eðmeyeceðiz. Haklý mücadelemizi sürdürmekte kararlýyýz. Bu toprakta, Osmanlý çekildikten sonra huzur kalmadý. Osmanlý büyük ve güçlü bir devletti. Filistin Osmanlý döneminde en huzurlu dönemini yaþadý. Hilafet Osmanlý’nýn elindeydi ve Filistin halký nýn ek se ri ye ti Müslümandý. Dolayýsýyla kardeþleriGazzee'de bir okulda Ýngilizce öðretmeni miz tarafýndan iFilistin topraklarýndan çekilmesinden sonra bölgede huzur kalmadýðýný söyledi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Senfoni orkestrasý tedâvi edecek EGE Böl­ge­si’nde­ver­di­ði­köy­kon­ser­le­riy­le,­ru­tin­kon­ser­iz­le­yi­ci­si­nin­ dý­þýn­da­ki­ va­tan­daþ­lar­la­ bu­lu­þan­ Ýz­mir­ Dev­let Sen­fo­ni­ Or­kes­tra­sý­ (ÝZD­SO),­ ye­ni­ baþ­la­ta­ca­ðý­ sos­yal­ so­rum­lu­luk­pro­je­si­­çer­çe­ve­sin­de,­Ýz­mir’de­ki­has­ta­ne­ler­de­te­da­vi­le­re­des­tek­ol­mak­a­ma­cýy­la­kon­ser­ler­ve­re­cek.­ ÝZD­SO Mü­dü­rü­Ke­nan­Gök­ka­ya,­mü­zik­le­te­da­vi­nin­ta­ri­hi­nin­çok es­ki­le­re­da­yan­dý­ðý­ný,­gü­nü­müz­de­de­mü­zi­ðin­ki­þi­nin­ruh­ve be­den­sað­lý­ðý­na­o­lum­lu­kat­ký­la­rý­ný­te­yit­e­den­çok­sa­yý­da­a­raþ­týr­ma­bu­lun­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­­Ýzmir / aa

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 17 OCAK 2010 PAZAR

Amerikalýlar Bediüzzaman’ý anlatýyor ÝNTERNET ÜZERÝNDEN SAÝD NURSÎ VE ESERLERÝNÝ TANITMAYI AMAÇLAYAN RÝSALE USA GRUBU, ÝSLÂMÝYETÝ SEÇENLERÝN RÝSÂLE-Ý NUR VE BEDÝÜZZAMAN ÝLE ÝLGÝLÝ GÖRÜÞLERÝNE YER VERÝYOR. UMUT YAVUZ ANKARA

BEDÝÜZZAMAN Sa­id­Nur­sî’nin­e­ser­le­ri­ni­o­ku­duk­tan­son­ra­Ýs­lâ­mi­yet’le­þe­ref­le­nen­A­me­ri­ka­lý­genç Ya­kup­He­rod’la­ya­pýl­mýþ­bir­rö­por­taj,­in­ter­net­ü­ze­rin­den­Be­di­üz­za­man’ý­ve­e­ser­le­ri­ni­ta­nýt­ma­ya ça­lý­þan­Ri­sa­le­U­SA­gru­bu­ta­ra­fýn­dan­Yo­u­Tu­be­si­te­sin­de­ya­yýn­lan­dý.­Ri­sa­le­U­SA­gru­bu­nun­“A­me­ri­ka­lý­lar­Be­di­üz­za­man­hak­kýn­da­ne­dü­þü­nü­yor?” baþ­lý­ðý­al­týn­da­ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­çer­çe­ve­sin­de­ko­nu­þan­Ya­kup­He­rod,­ilk­o­la­rak­2007­yý­lý­nýn­O­cak­a­yýn­da­Ýs­lâ­mi­yet­i­le­ta­nýþ­tý­ðý­ný,­da­ha­son­ra­i­se­2008 yý­lý­nýn­Ha­zi­ran­a­yýn­da­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî­ve o­nun­e­ser­le­rin­den­ha­ber­dar­ol­du­ðu­nu­be­lir­ti­yor.­ Ri­sâ­le-i­Nur­i­le­ta­nýþ­ma­sý­nýn­ne­ti­ce­sin­de­2009 yý­lý­nýn­yaz­a­yýn­da­Ýs­lâ­mi­yet’i­ka­bul­et­me­ye­ka­rar

ver­di­ði­ni­be­lir­ten­He­rod,­rö­por­tajn­da­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî­ve­e­ser­le­ri­i­le­il­gi­li­þu­i­fa­de­le­ri­kul­la­ný­yor:­“Be­di­üz­za­man­i­le­il­gi­li­ilk­iz­le­nim­le­rim­ol­duk­ça­po­zi­tif­ti.­O­nun­çok­en­te­lek­tü­el­bir­yak­la­þý­mý­ol­du­ðu­na­þa­hit­ol­dum.­Al­lah’ýn­var­lý­ðý­ný­tem­sil­ler­kul­la­na­rak­ve­ay­ný­za­man­da­bi­lim­sel­de­lil­ler kul­la­na­rak­is­pat­et­me­ye­ça­lýþ­ma­sý­et­ki­le­yi­ciy­di. Ben­ce­Be­di­üz­za­man’ýn­yak­la­þý­mý­nýn­di­ðer­Ýs­lâm â­lim­le­rin­den­far­ký­o­nun­an­la­þý­lýr­ve­ba­sit­bir­yol­la man­týk­lý­de­lil­ler­kul­la­na­rak­ol­gu­la­rý­a­çýk­la­ma­sýy­dý. Ýlk­o­ku­du­ðum­ki­ta­bý­o­nun­bi­yog­ra­fi­si­nin­ö­ze­tiy­di. Da­ha­son­ra­i­se­Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý’ndan­Söz­ler e­se­rin­de­24.­Söz’ün­bir­par­ça­sýn­dan­o­lu­þan “Be­li­ef and­Man”­(Ý­man­ve­Ýn­san)­ad­lý­e­se­ri­o­ku­dum.­Da­ha­son­ra­i­se­Ha­þir­Ri­sâ­le­si’ni­o­ku­dum.­Bu­e­ser­le­ri o­ku­yun­ca­an­lý­yor­su­nuz­ki,­Be­di­üz­za­man­i­man ha­ki­kat­le­ri­ni­o­ka­dar­ba­sit­ve­an­la­þý­lýr­bir­þe­kil­de or­ta­ya­ko­yu­yor­ki,­ger­çek­ten­Al­lah’ýn­va­rý­ðý­ný­in­kâr­et­mek­im­kân­sýz­la­þý­yor.­Ben­bir­de­Be­di­üz­za­-

man’ýn­bi­yog­ra­fi­si­ni­o­kur­ken­Tür­ki­ye’nin­o­za­man­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­buh­ran­ve­bu­na­lým­dan çok­et­ki­len­dim.­Ve­Be­di­üz­za­man’ýn­in­san­la­rýn­i­ma­ný­ný­kur­tar­mak­a­dý­na­gös­ter­miþ­ol­du­ðu­gay­ret­le­ri­ve­çek­ti­ði­e­zi­yet­le­ri­hay­ret­ler­i­çin­de­o­ku­dum.­Þim­di­i­se­ü­ze­rin­de on­lar­ca­yýl­geç­tik­ten­son­ra Be­di­üz­za­man’ýn­o­za­man­lar bü­yük­zor­luk­lar­la­ek­miþ­ol­du­ðu­i­man­to­hum­la­rý­nýn na­sýl­fi­liz­len­di­ði­ni­gör­mek­ve bu­g ün­ ge­r ek­ Müs­l ü­m an Tür­ki­ye’nin­ge­rek­se­di­ðer ül­ke­le­rin­Be­di­üz­za­man’ýn yaz­mýþ­ol­du­ðu­ha­ki­kat­ler­sa­ye­sin­de­i­ma­nî­o­la­rak­ne­þe­kil­de­ge­liþ­ti­ði­ni­gör­mek a­dý­na­bu­ra­la­rý­zi­ya­ret­et­me­yi­çok­ar­zu­e­di­yo­rum.”­ Ri­sa­le­U­SA­ta­ra­fýn­dan­Yo­u­Tu­be­si­te­sin­de­i­ler­le­yen­ gün­ler­de­ Ýs­lâ­mi­yet­le­ þe­ref­le­nen­ da­ha

Yakup Herod, ilk olarak 2007 yýlýnýn Ocak ayýnda Ýslâmiyet ile tanýþtýðýný, daha sonra ise 2008 yýlýnýn Haziran ayýnda Bediüzzaman Said Nursî ve onun eserlerinden haberdar olduðunu belirtiyor.

faz­la­ A­me­ri­kan­ va­tan­da­þý­nýn­ Ri­sâ­le-i­ Nur­ ve Be­di­üz­za­man­ Sa­id­ Nur­sî­ i­le­ il­gi­li­ gö­rüþ­le­ri­ne yer­ve­ri­le­ce­ði­be­lir­ti­li­yor.­

Aile, toplumun temel direði

Uzmanlar özellikle 3 yaþýna kadar anne ve babayla kurulan i liþ kinin bi re yin ki þi li ði nin o luþ ma sý nda bü yük rol oynadýðýný belirtiyorlar.

CÝNSEL Sað­lýk­Ens­ti­tü­sü­Der­ne­ði­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Dr. Cem­Ke­çe,­an­ne­ve­ba­ba­nýn­ço­cu­ðuy­la­sað­lýk­lý­i­le­ti­þim­kur­ma­sý­nýn­ö­ne­mi­ne­dik­ka­ti­çe­ke­rek,­‘’Ö­zel­lik­le­3­ya­þý­na­ka­dar­an­ne­ve­ba­bay­la­ku­ru­lan­i­liþ­ki bi­re­yin­ki­þi­li­ði­nin­o­luþ­ma­sý­na­bü­yük­rol­oy­nar’’ de­di.­Dr.­Ke­çe,­son­dö­nem­de­ço­cuk­la­rýn­ya­þa­dýk­la­rý­dram­la­rýn­med­ya­da­sýk­ça­yer­al­dý­ðý­ný­söy­le­di. ‘’Da­yak,­ta­ciz,­te­ca­vüz,­sað­lýk­sýz­a­i­le­i­liþ­ki­le­ri,­e­ði­tim­siz­lik­ve­pa­ra­sýz­lý­ðýn­kur­ba­ný­nýn­hep­ço­cuk­lar’’ di­ye­ko­nu­þan­Ke­çe,­‘’A­i­le,­Türk­top­lu­mu­nun­en te­mel­ve­ö­nem­li­de­ðer­le­rin­den­bi­ri­dir.­Ruh­sað­lý­ðý ye­rin­de­ve­mut­lu­ne­sil­ler­ye­tiþ­ti­re­bil­mek­i­çin­sað­lýk­lý­a­i­le­i­liþ­ki­le­ri­ö­nem­li­dir’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­A­i­le­nin top­lu­mun­te­mel­di­re­ði­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­yan

Cem­Ke­çe,­þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’Ne­ya­zýk­ki,­an­neba­ba­ol­mak­çok­ko­lay­bir­þey­o­la­rak­al­gý­la­ný­yor. As­lýn­da­dün­ya­da­ki­en­zor­mes­lek­an­ne­lik­ve­ba­ba­lýk­týr.­Çün­kü­an­ne-ba­ba­nýn­so­rum­lu­lu­ðu­bir in­san­ye­tiþ­tir­mek­tir.­An­cak­ço­ðu­muz­bu­nun­ne ka­dar­ö­nem­li­bir­gö­rev­ol­du­ðu­nun­far­kýn­da­de­ði­liz.­Ço­cuk­luk­dö­ne­mi­as­lýn­da­in­sa­nýn­ha­ya­týn­da­ki en­ö­nem­li­dö­nem­dir,­ö­zel­lik­le­3­ya­þý­na­ka­dar­an­ne­ve­ba­bay­la­ku­ru­lan­i­liþ­ki­bi­re­yin­ki­þi­li­ði­nin­o­luþ­ma­sý­na­bü­yük­rol­oy­nar.­Bi­rey­ken­di­si­ne,­ha­ya­ta,­dün­ya­ya,­­ge­le­ce­ðe­ve­çev­re­sin­de­ki­in­san­la­ra­kar­þý­gü­ven­li­ya­da­gü­ven­siz­bir­ba­kýþ­a­çý­sý­ge­liþ­ti­rir­ve bu­bütün­ha­ya­tý­ný­et­ki­ler.­Bu­ne­den­le­ö­zel­lik­le­3­ya­þý­na­ka­dar­o­lan­dö­nem­de,­cin­sel­kim­li­ðin­o­luþ­tu­ðu

3-5­yaþ­a­ra­sýn­da­ki­dö­nem­de­ve­da­ha­son­ra­da­er­gen­lik­dö­ne­min­de­ço­cu­ðun­an­ne-ba­bay­la­kur­du­ðu­i­le­ti­þim­çok­ö­nem­li­dir.’’­E­ði­tim­siz­lik­ve­e­ko­no­mik­so­run­la­rýn­da­ön­ce­ço­cuk­la­rý­et­ki­le­di­ði­ne­i­þa­ret­e­den­Ke­çe, a­i­le­nin­e­ko­no­mik­du­ru­mu­nun­ço­cu­ðun­sað­lýk­sýz þart­lar­da­ba­kýl­ma­sý­na­ve­e­ði­tim­im­kân­la­rýn­dan­yok­sun­kal­ma­sý­na­se­bep­o­la­bil­di­ði­ni­söy­le­di.­Cem­Ke­çe, þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Ba­ka­cak­im­ka­ný­ol­ma­dý­ðý­hal­de­faz­la­ço­cuk­sa­hi­bi­o­lan­a­i­le­le­rin­il­gi­len­me­di­ði­ço­cuk­lar, bütün­vak­ti­ni­dý­þa­rý­da­ge­çi­ri­yor,­kü­çük­yaþ­ta­ça­lýþ­ma­ya­zor­la­ný­yor­ya­da­uy­gun­suz­ar­ka­daþ­lar­e­di­ne­bi­li­yor.­Ha­yat­þart­la­rý­ba­zen­biz­le­ri­zor­la­ya­bi­li­yor­an­cak þart­lar­ne­o­lur­sa­ol­sun­ço­cuk­la­rý­mý­zýn­biz­den­il­gi­ve sev­gi­bek­le­di­ði­ni­u­nut­ma­ya­lým.’’­­Aydýn / aa

HABERLER

Google’dan ‘Ýstanbul 2010’ jesti nÝNTERNET a­ra­ma­mo­to­ru­Go­og­le,­Tür­ki­ye­say­fa­sýn­da ‘Ýs­tan­bul­2010­Av­ru­pa­Kül­tür­Baþ­ken­ti’ lo­go­su­na­yer­ver­di.­‘’www.go­og­le.com.tr’’­ad­re­si­ne gi­ren­ler,­ ‘Ýs­tan­bul­2010­Av­ru­pa­Kül­tür­Baþ­ken­ti’ ö­zel­ta­sa­rým­lý­lo­goy­la­kar­þý­laþ­tý.­Ba­zý­ö­zel­gün­ler­de­kul­la­ný­cý­la­rý­na­fark­lý­lo­go­ta­sa­rým­la­rýy­la­hiz­met ve­ren­Go­og­le’ýn­Tür­ki­ye’de­ki­kul­la­ný­cý­la­rý,­da­ha ön­ce­Nas­red­din­Ho­ca­fi­gü­rü,­Türk­Bay­ra­ðý­ve Mev­lâ­nâ’nýn­do­ðu­mu­nun­801.­yýl­dö­nü­mü­se­be­biy­le ha­zýr­la­nan­‘’Go­og­le’’­lo­go­sun­da,­“o”­harf­le­ri­nin­ye­ri­ne­se­ma­zen­fi­gü­rü­i­le­kar­þý­laþ­mýþ­tý.­­Konya / cihan

Yatmadan önce bir bardak su için nSELÇUK Sel­çuk­Ü­ni­ver­si­te­si­Öð­re­tim­Ü­ye­si­Prof. Dr.­Sü­ley­man­Türk,­ö­zel­lik­le­kalp­ve­da­mar­has­ta­lý­ðý o­lan­ki­þi­ler­de,­vü­cu­dun­a­þý­rý­sý­vý­kay­bet­me­si­so­nu­cun­da­ka­nýn­a­kýþ­kan­lý­ðý­nýn­a­zal­ma­sý­nýn­kalp­kri­zi­ne ve­fel­ce­se­bep­o­la­bil­di­ði­ni,­bu­nun­ö­nü­ne­ge­çi­le­bil­me­si­i­çin­yat­ma­dan­ön­ce­bir­kaç­bar­dak­su­i­çil­me­si­nin ya­rar­lý­o­la­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Prof.­Dr.­Türk,­su­yun doð­ru­za­man­lar­da,­doð­ru­mik­tar­lar­da­i­çil­di­ðin­de in­san­sað­lý­ðý­i­çin­bir­çok­ya­ra­rý­ol­du­ðu­nu­ha­týr­lat­tý. Ýn­san­vü­cu­du­nun­yüz­de­60-70’i­nin­su­dan­o­luþ­tu­ðu­nu,­bu­se­bep­le­vü­cu­dun­su­den­ge­si­nin­bü­yük­ö­nem­ta­þý­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Türk,­“Bu­sý­vý­den­ge­si­nin sað­lan­ma­sý­ve­me­ta­bo­liz­ma­so­nu­cu­or­ta­ya­çý­kan­ze­hir­le­rin­a­týl­ma­sý­i­çin­gün­de­1,­1.5­lit­re­id­ra­rýn­çý­ka­rýl­ma­sý­lâ­zým.­Bu­1­lit­re­id­ra­rýn­çýk­ma­sý­i­çin­de­gün­de 2-2.5­lit­re­su­i­çil­me­si­ge­re­kir’’­de­di.­­Konya / aa

Vatandaþtan Kraliyet ailesine 30 milyon euro nÝSPANYA zen­gin­an­cak­sa­de­bir­va­tan­daþ­o­lan­Ju­an­Ýg­na­ci­o­Ba­la­da­ad­lý­ki­þi,­kra­li­yet­a­i­le­si­ne­yak­la­þýk 30­mil­yon­av­ro­mi­ras­bý­rak­tý.­Ge­çen­Ka­sým­a­yýn­da­69­ya­þýn­da­ve­fat­e­den­ve­ço­cu­ðu­bu­lun­ma­yan Ba­la­da’nýn,­ha­yat­ta­sa­de­ce­2­ku­ze­ni­nin­ol­du­ðu an­cak­on­la­rý­da­mi­ras­dý­þýn­da­bý­rak­tý­ðý­be­lir­til­di. Bo­ur­bon­ so­yun­dan­ ge­len­ Ýs­pan­ya’da­ki­ kra­li­yet a­i­le­siy­le­hiç­bir­kan­ba­ðý,­ya­kýn­lý­ðý­ya­da­ta­ný­þýk­lý­ðý­bu­lun­ma­yan­Ba­la­da’nýn­mal­var­lý­ðý­nýn­ya­rý­sý­na denk­ge­len­yak­la­þýk­30­mil­yon­av­ro­luk­kýs­mý­Kral Ju­an­Car­los’un­oð­lu­o­lan­Ýs­pan­ya­Ve­li­aht­Pren­si Fe­li­pe’ye­ve­Kral’ýn­8­to­ru­nu­na­ba­ðýþ­la­dý­ðý­or­ta­ya çýk­tý.­Ýs­pan­yol­ba­sý­ný,­kra­li­yet­a­i­le­si­nin­söz­ko­nu­su mi­ra­sý­ka­bul­e­dip­et­me­me­ko­nu­sun­da­bir­ça­lýþ­ma baþ­lat­tý­ðý­ný­bil­dir­di.­­Madrid / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

17 Ocak 2010  

Yeni Asya´nın 17 Ocak 2010 baskısı

17 Ocak 2010  

Yeni Asya´nın 17 Ocak 2010 baskısı

Advertisement