Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Gazete ile birlikte 75 Kr

Y BEKLEYÝNÝZ

GERÇEKTEN HABER VERiR

DUYURU

23 OCAK’TA vereceðimiz Uhuvvet Risalesi için taleplerinizi 20 Ocak Çarþamba günü akþamýna kadar bildirmenizi bekliyoruz. Ayrýca, temsilcilerimize önceden kargoyla gönderdiðimiz kitaplarýn, 23 Ocak’ta gazeteyle birlikte abonelerinize ve bayilerden gazete alan okuyucularýmýza da ulaþtýrýlmasýný rica ediyoruz. ABONE VE DAÐITIM SERVÝSÝ Telefonlarýmýz: 0(212) 630 48 35, 0(212) 655 88 59’dan 219 ve 220, 0(532) 267 27 72, 0(535) 941 80 46

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr

16 OCAK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.323

Kemalist rejim isyan ettirdi TARÝHÇÝ KEMAL KARPAT: TEK PARTÝ DÖNEMÝNDE KÝMLÝK, GEÇMÝÞ VE ALT KÜLTÜRLER ÝNKÂR EDÝLDÝ. KAYNAÞMA VE DEÐÝÞÝM DEMOKRASÝ ÝLE BAÞLADI.

IRKÇI MÝLLÝYETÇÝLÝK BÜYÜK ZARAR VERDÝ

nOsmanlý ve yakýn tarih üzerine yaptýðý çalýþmalarla tanýnan Ýstanbul Þehir Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Karpat, tek parti rejimiyle empoze edilen fikirler ve kimliklerin Kürtler ve Türkleri isyan ettirdiðini söyledi. Türkiye’de kaynaþmanýn, nispeten çok partili hayata geçiþle birlikte meydana geldiðini anlatan Karpat, deðiþimin, tek partili dönemin bitip demokrasi döneminin baþlamasýyla gerçekleþtiðini belirtti.

nMilliyetçiliðin ýrkçýlýða dayandýrýlmasý halinde menfi olacaðýna dikkat çeken Prof. Karpat, “Bu neden oldu? Demokrasinin yokluðundan. Eðer Millî Mücadele döneminde, 1923’e kadar olan Cumhuriyetin ilk döneminde ileri sürülen fikirler, Meclisteki tartýþmalar göz önünde tutulsaydý ve ona göre bu toplumun geçmiþine, kimliðine, kültürüne uygun bir siyaset güdülmüþ olsaydý bugün karþýlaþtýðýmýz birçok sorun yaþanmayacaktý. Haberi sayfa 4’te

ÝNSANLIK DRAMI YAÞANIYOR

Yardýmlar gecikti, halk öfkeli YIKIMIN BÝLÂNÇOSU AÐIR n Haiti’nin baþkenti Port au Prince’de meydana gelen depremde aralarýnda Devlet Baþkanlýðý Sarayý, cezaevi, okullar ve hastanelerin de bulunduðu bütün resmî binalarýn yýkýldýðý belirtildi. Ýnsanlýk dramýnýn yaþandýðý ülkede, yýkýmýn bilânçosu günden güne daha çok ortaya çýkýyor. Haberleþmenin tamamen koptuðu, elektriklerin olmadýðý, yollarýn kapandýðý þehirde su ihtiyacý da güçlükle karþýlanýyor.

TÜRKÝYE ÝSTATÝSTÝK KURUMU ÝÞSÝZLÝK RAPORUNA GÖRE

Gençlerin 4’te 1’i iþsiz ÝÞSÝZLÝK ORANI GEÇEN YILA GÖRE ARTTI, YOÐUNLUK 15-24 YAÞ ARASINDA nTürkiye Ýstatistik Kurumu üçer aylýk dönemler itibariyle her ay kamuoyuna duyurduðu Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasýnýn ‘’Eylül-Ekim-Kasým’’ dönemini kapsayan ‘’Ekim 2009’’ sonuçlarýný açýkladý. Araþtýrmaya göre, 15-24 yaþ arasýndaki genç nüfusta iþsizlik oraný yüzde 21,8’den yüzde 24’e çýktý. Ayný araþtýrmada iþsizlik oraný 2009 yýlý Ekim döneminde yüzde 13 olarak hesaplandý. Bir önceki yýlýn ayný dönemine kýyasla iþsizlik oraný 1,8 puan artýþ gösterdi. Haberi sayfa 5’te

TSK: Ümraniye’deki bombalar bizim deðil n ‘’Ergenekon’’ dâvâlarýna bakan Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesinin ‘’Ümraniye’de ele geçirilen bombalarla ilgili ayrýntýlý bilgi’’ istediði Jandarma Genel Komutanlýðýndan cevap geldi. Cevapta, ‘’Birliklere tertip edilen mühimmata ait bilgilere, tertip emirlerinin arþiv bekleme süresinin dolmasýný müteakip imha edilmesi nedeniyle ulaþýlamadýðýndan, bahse konu mühimmatýn hangi birliðe, hangi tarihte kaçar adet tertip edildiðinin tespit edilemediði, ayrýca mühimmatý envanterinde bulunduran birlik komutanlýklarýnca söz konusu mühimmattan eksik, kayýp veya çalýntý olmadýðýnýn bildirildiði’’ ifade edildi. Haberi sayfa 5’te

ÝSRAÝLLÝ ESKÝ DÝPLOMAT ALON LÝEL:

UTANÇ DUYDUM

CESETLERDEN BARÝKAT

Depremin yerle bir ettiði Haiti'nin baþkentinde bir insanlýk dramý yaþanýyor. Ölenlerin cesetleri yol kenarlarýnda bekliyor.

n Þiddetli depremin ardýndan yardýmlarýn kendilerine ulaþmadýðýndan þikâyet eden kýzgýn Haitililerin cesetlerle yollara barikatlar kurduðu da bildirildi. Time dergisinin foto muhabiri Shaul Schwarz, kentin merkezinde cesetler ve kayalarla kurulan en az 2 barikat gördüðünü söyledi. Schwarz, yardýmlarýn ulaþmamasýndan býkan Haitililerin cesetlerle yollarý kapatmaya baþladýðýný ifade etti. Haberi sayfa 11’de

n Ýsrail’in eski Ankara Büyükelçisi Alon Liel, “Ýsrail Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Daniel Ayalon’un hareketi, Ýsrail diplomasisi açýsýndan bir utançtý. Eski bir diplomat olarak utanç duydum” dedi. Liel, bununla birlikte Baþbakan Erdoðan’ý “Yahudi karþýtý” olarak görmediðini söyledi. Haberi sayfa 11’de ÝÇÝÞLERÝ BAKANI ATALAY:

TÜRKÝYE ECZACILAR BÝRLÝÐÝ:

EVE DÖNÜÞLER SÜRECEK

PROTOKOL ACÝL ÝHTÝYAÇ

Haberi sayfa 4’te

Haberi sayfa 4’te ISSN 13017748

ÝSPANYA’DA BAÞÖRTÜSÜ KARÞITI HAKÝME SORUÞTURMA

Haberi sayfa 11’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 16 OCAK 2010 CUMARTESÝ

LÂHÝKA

Masumlarýn musîbet içinde yanmasý nedendir?

. B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

Eðer mâsumlar böyle musîbetlerde saðlam kalsaydýlar, Ebû Cehil’ler, aynen Ebû Bekir’ler gibi teslim olup, mücâhede ile mânevî terakkî kapýsý kapanacaktý ve sýrr-ý teklif bozulacaktý.

“Ne­za­man­ki­yer­müt­hiþ­bir­sar­sýn­týy­la­sar­sý­lýr.­Ve yer­yü­zü­bü­tün­a­ðýr­lýk­la­rý­ný­dý­þa­rý­çý­ka­rýr.­Ve­in­san ‘Ne­o­lu­yor­bu­na?’­der.­O­gün­yer­yü­zü,­ü­ze­rin­de­her­ke­sin­ne­iþ­yap­tý­ðý­ný­ha­ber­ve­rir.­Çün­kü­Rab­bin­o­na ko­nuþ­ma­sý­ný­em­ret­miþ­tir.”­(Zil­zâl­Sû­re­si:­1-5.) u­sû­re­ka­ti­yen­i­fa­de­e­di­yor­ki,­kü­re-i­arz,­ha­re­ket­ve­zel­ze­le­sin­de­va­hiy­ve­il­ha­ma­maz­har­o­la­rak­e­mir­tah­týn­da­dep­re­ni­yor,­bâ­zan da­tit­ri­yor. Mâ­ne­vî­ve­e­hem­mi­yet­li­bir­câ­nib­den, þim­di­ki­zel­ze­le­mü­nâ­se­be­tiy­le­al­tý­ye­di­cüz’î­su­â­le kar­þý,­yi­ne­mâ­ne­vî­ih­tar­yar­dý­mýy­la­ce­vap­la­rý­kal­be gel­di.­Taf­sî­len­yaz­mak­kaç­de­fa­ni­yet­et­tim­se­de,­i­zin ve­ril­me­di.­Yal­nýz­ic­mâ­len,­ký­sa­cýk­ya­zý­la­cak. Bi­rin­ci­su­âl:­Bu­zel­ze­le­nin­mad­dî­mu­sî­be­tin­den da­ha­e­lîm,­mâ­ne­vî­bir­mu­sî­be­ti­o­la­rak,­þu­zel­ze­le­nin de­va­mýn­dan­ge­len­kor­ku­ve­me’yu­si­yet,­ek­ser­hal­kýn ek­ser­mem­le­ket­te­ge­ce­is­ti­ra­ha­ti­ni­selb­e­de­rek,­deh­þet­li­bir­a­zab­ver­me­si­ne­den­dir? Yi­ne­mâ­ne­vî­ce­vap: Þöy­le­de­nil­di­ki:­Ra­ma­zân-ý Þe­rî­fin­te­râ­vih­vak­tin­de,­ke­mâl-i­neþ’e­ve­sü­rur­i­le, sar­hoþ­ça­sý­na,­ga­yet­he­ves­kâ­râ­ne­þar­ký­la­rý­ve­bâ­zan kýz­la­rýn­ses­le­riy­le,­rad­yo­að­zýy­la­bu­mü­bâ­rek­mer­kez-i­Ýs­lâ­mi­ye­tin­her­kö­þe­sin­de­câ­zi­be­da­râ­ne­i­þit­ti­ril­me­si,­bu­kor­ku­a­za­bý­ný­ne­ti­ce­ver­di. Ý­kin­ci­su­âl:­Ni­çin­gâ­vur­la­rýn­mem­le­ket­le­rin­de,­bu se­mâ­vî­to­kat,­baþ­la­rý­na­gel­mi­yor;­bu­bî­ça­re­Müs­lü­man­la­ra­i­ni­yor? El­ce­vap:­Bü­yük­ha­tâ­lar­ve­ci­nâ­yet­ler,­te­hir­i­le­bü­yük­mer­kez­ler­de­ve­kü­çü­cük­ci­nâ­yet­ler,­tâ­cil­i­le­kü­çük­mer­kez­ler­de­ve­ril­di­ði­gi­bi;­mü­him­bir­hik­me­te bi­nâ­en,­ehl-i­küf­rün­ci­nâ­yet­le­ri­nin­kýsm-ý­â­za­mý, mah­ke­me-i­küb­râ-i­haþ­re­te­hir­e­di­le­rek,­ehl-i­i­mâ­nýn­ha­tâ­la­rý,­kýs­men­bu­dün­ya­da­ce­za­sý­ve­ri­lir.H­ÞÝ­YE Ü­çün­cü­su­âl:­Bâ­zý­eþ­hâ­sýn­ha­tâ­sýn­dan­ge­len­bu mu­sî­bet,­bir­de­re­ce­mem­le­ket­te­u­mu­mî­þek­le­gir­me­si­nin­se­be­bi­ne­dir? El­ce­vap:­U­mu­mî­mu­sî­bet,­ek­se­ri­ye­tin­ha­tâ­sýn­dan i­le­ri­gel­me­si­ci­he­tiy­le,­ek­ser­nâ­sýn­o­zâ­lim­eþ­hâ­sýn ha­re­kâ­tý­na­fi­il­en­ve­ya­il­ti­zâ­men­ve­ya­il­ti­hâ­ken­ta­raf­tar­ol­ma­sýy­la,­mâ­nen­iþ­ti­rak­e­der,­mu­sî­bet-i­âm­me­ye­se­be­bi­yet­ve­rir. Dör­dün­cü­su­âl: Mâ­dem­bu­zel­ze­le­mu­sî­be­ti­ha­tâ­la­rýn­ne­ti­ce­si­ve­kef­fâ­re­tü’z-zü­nub­dur.­Mâ­sum­la­rýn ve­ha­tâ­sýz­la­rýn­o­mu­sî­bet­i­çin­de­yan­ma­sý­ne­den­dir? A­dâ­le­tul­lah­na­sýl­mü­sa­a­de­e­der? Yi­ne­mâ­ne­vî­câ­nib­den­el­ce­vap:­Bu­me­se­le­sýrr-ý ka­de­re­ta­al­lûk­et­ti­ði­i­çin,­Ri­sâ­le-i­Ka­de­re­ha­va­le­e­dip, yal­nýz,­bu­ra­da­bu­ka­dar­de­nil­di: “Bir­be­lâ,­bir­mu­sî­bet­ten­çe­ki­ni­niz­ki,­gel­di­ði­va­kit yal­nýz­zâ­lim­le­re­mah­sus­kal­ma­yýp,­mâ­sum­la­rý­da­ya­kar.”­(En­fâl­Sû­re­si:­25.) Þu­â­ye­tin­sýr­rý­þu­dur­ki:­ Bu­dün­ya­bir­mey­dan-ý tec­rü­be­ve­im­ti­han­dýr­ve­dâr-ý­tek­lif­ve­mü­câ­he­de­dir.­Ým­ti­han­ve­tek­lif,­ik­ti­zâ­e­der­ler­ki,­ha­ki­kat­ler per­de­li­ka­lýp,­tâ­mü­sâ­ba­ka­ve­mü­câ­he­de­i­le,­E­bû­Be­kir’ler­â­lâ-yý­il­liy­yî­ne­çýk­sýn­lar­ve­E­bû­Ce­hil’ler­es­fel-i sâ­fi­lî­ne­gir­sin­ler.­E­ðer­mâ­sum­lar­böy­le­mu­sî­bet­ler­de sað­lam­kal­say­dý­lar,­E­bû­Ce­hil’ler,­ay­nen­E­bû­Be­kir’ler­gi­bi­tes­lim­o­lup,­mü­câ­he­de­i­le­mâ­ne­vî­te­rak­kî ka­pý­sý­ka­pa­na­cak­tý­ve­sýrr-ý­tek­lif­bo­zu­la­cak­tý. Mâ­dem,­maz­lûm­zâ­lim­i­le­be­ra­ber­mu­sî­be­te­düþ­mek,­hik­met-i­Ý­lâ­hi­ye­ce­lâ­zým­ge­li­yor;­a­ca­ba­o­bî­ça­re maz­lûm­la­rýn­rah­met­ve­a­dâ­let­ten­his­se­le­ri­ne­dir? Bu­su­â­le­kar­þý­ce­va­ben­de­nil­di­ki:­O­mu­sî­bet­te­ki ga­zab­ve­hid­det­i­çin­de,­on­la­ra­bir­rah­met­cil­ve­si­var. Çün­kü,­o­mâ­sum­la­rýn­fâ­nî­mal­la­rý,­on­la­rýn­hak­kýn­da sa­da­ka­o­lup,­bâ­kî­bir­mal­hük­mü­ne­geç­ti­ði­gi­bi,­fâ­nî ha­yat­la­rý­da­hi­bir­bâ­kî­ha­ya­tý­ka­zan­dý­ra­cak­de­re­ce­de, bir­ne­v'î­þe­hâ­det­hük­mün­de­o­la­rak,­nis­be­ten­az­ve mu­vak­kat­bir­me­þak­kat­ve­a­zab­dan­bü­yük­ve­dâ­i­mî bir­ka­zan­cý­ka­zan­dý­ran­bu­zel­ze­le,­on­lar­hak­kýn­da, ay­ný­ga­zab­i­çin­de­bir­rah­met­tir. H­ÞÝ­YE:­Hem,­Rus­gi­bi­o­lan­lar,­men­suh­ve­tah­rif e­dil­miþ­bir­di­ni­terk­et­mek­le,­hak­ve­e­be­dî­ve­kà­bil-i nesh­ol­ma­yan­bir­di­ne­i­hâ­net­et­mek­de­re­ce­sin­de gay­re­tul­la­ha­do­kun­ma­dý­ðýn­dan,­ze­min­þim­di­lik­on­la­rý­bý­ra­kýp,­bun­la­ra­hid­det­e­di­yor. Sözler, On Dördüncü Sözün Zeyli, s. 158

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Gözün­ görmez­ hâle­ gelmesi­ günahlara­ keffârettir.­ Kulaðýn­ iþitemez­ hale­ gelmesi günahlara­ keffârettir.­ Bedenden­ eksilen­ diðer­ þeyler­ de­ bunun­ gibidir;­ ölçülerine­ göre günahlara­keffâret­olurlar. Câmiü's-Saðîr, No: 2224 / Hadis-i Þerif Meâli

Ecel kavramýndaki anlam kaymasý ler,­ka­de­re­de­i­man­e­der­ler. Ay­rý­ca­ö­lüm­lü­ol­ma­bi­lin­ci­ni­ya­ka­la­mak,­ha­ya­tý­da­ha­kat­la­na­bi­lir­kýl­mak­ta­dýr.­Bu­yüz­den­ö­lüm,­ha­ya­ta­da­ir­en­i­yi­ö­ðüt­ve­ri­ci ha­ki­kat­tir.­Bü­yük­zat­lar­ö­lü­me­gü­le­rek­bak­mýþ­lar,­ha­ya­týn­fa­ni­li­YASEMÝN YAÞAR ði­ni­ en­ de­rin­ his­ ve­ lâ­ti­fe­le­ri­ne­ yer­leþ­tir­miþ­ler­dir.­ Bu­ yüz­den ‘Gel­me­si­mu­hak­kak­o­lan­u­zak­da­ol­sa­ya­kýn­dýr’­pren­si­bin­ce,­ký­sa yyasar@yeniasya.com.tr mi­sa­fir­ha­ne-i­ dün­ya­da­ az­ bir­ öm­re­ çok­ þey­ler­ sýð­dýr­ma­yý,­ Al­lah’ýn­rý­za­sý­ný­ka­za­na­cak­a­mel­ler­iþ­le­me­yi­bi­rin­ci­he­def­le­ri­yap­mýþ­lar­dýr.­ Ö­lü­mün­ ar­ka­sýn­da­ki­ gü­zel­li­ði,­ id­rak­ et­tik­le­ri­ i­çin, Cen­ne­te­na­za­ran­bu­dün­ya­yý­bir­zin­dan­gi­bi­gör­müþ­ler­ve­bað­ütün­ can­lý­la­rýn­ ba­þý­na­ ge­len­ en­ ka­çý­nýl­maz­ ve lan­ma­dýk­la­rý­dün­ya­yý­çok­ko­lay­terk­e­de­bi­len,­vaz­ge­çe­bi­len­ruh ger­çek­ ha­ki­kat­ ö­lüm­dür.­ Ö­lüm­ bi­lin­ci,­ mah­lû­- hal­le­ri­ne­sa­hip­ol­muþ­lar­dýr.­Ya­ni­tak­di­re­kar­þý,­i­ti­raz­sýz­ve­gö­nül ka­týn­i­çin­de­sa­de­ce­in­sa­nýn­sa­hip­ol­du­ðu­bir­bi­- hoþ­lu­ðu­i­le­ka­bul­var­dýr. linç­tir.­Hay­va­na­týn­ö­le­ce­ði­ni­bi­lip­kor­ku­duy­ma­Bir­dü­þü­nür­þöy­le­de­mek­te­dir:­“Vaz­geç­me­ye­ha­zýr­ve­is­tek­li­o­sý­i­le­ö­lüm­bi­lin­ci­a­ra­sýn­da­fark­var­dýr.­On­lar­ö­- lan­lar­dý­þýn­da­hiç­kim­se­ha­ya­týn­ger­çek­ta­dý­ný­a­la­maz.”­Dün­ya, lü­mün­yak­laþ­tý­ðý­ný­his­se­der­ler­ve­tep­ki­ler­ve­rir­- bir­lez­ze­te­mu­ka­bil­çok­e­lem­ler­çek­ti­rir.­Üs­te­lik­ken­di­si­ne­bað­la­ler.­ Fa­kat­ bu­ ö­lüm­ bi­lin­ci­ne­ sa­hip­ ol­duk­la­rý­ný nan­lar­dan­da­ka­çar. gös­ter­mez. Hâ­sý­lý­ö­lüm­bi­lin­ci,­kul­luk­bi­lin­ci­nin­ö­zü­nü­teþ­kil­e­der.­Çün­kü Ö­lüm­bi­lin­ci­en­baþ­ta­sýrr-ý­tek­li­fin­bir­par­ça­sý­dýr.­Sýrr-ý­tek­lif in­sa­nýn­ acz­ ve­ fak­rý­ný­ his­set­ti­ði,­ an­la­dý­ðý,­ tak­di­re­ kar­þý­ ya­pa­cak i­se,­im­ti­ha­ný­ge­rek­li­ký­lar.­Ým­ti­han­da­ak­lý­in­ki­þaf,­vic­da­ný­te­kâ­- hiç­bir­þe­yi­nin­ol­ma­dý­ðý­ný­en­de­rin­den­his­set­ti­ði­ha­ki­kat­tir.­Üs­te­mül­ve­ru­hu­da­te­rak­kî­et­ti­rir­(Ý­þâ­râ­tü’l-Ý’câz).­Do­la­yý­sýy­la­a­kýl­ni­- lik­bu­bi­linç­sa­ye­sin­de­i­man­dan­ge­len­iz­zet,­va­kar­ve­kuv­ve­te­sa­me­tin­den­ yok­sun­ o­lan,­ vic­dan­ ve­ in­sâ­nî­ ruh­tan­ fark­lý­ bir­ ru­ha hip­ o­lur.­ Çün­kü­ ehl-i­ dün­ya­nýn­ ehl-i­ i­ma­ný­ ya­ra­la­dý­ðý­ en­ za­yýf sa­hip­o­lan­hay­van­la­rýn­ö­lüm­bi­lin­ci­ne­u­laþ­ma­sý­müm­kün­de­ðil­- nok­ta­sý­ dün­ya­ya­ o­lan­ iþ­ti­yak­týr.­ Fa­kat­ as­lýn­da­ dün­ya­nýn­ hiç­bir dir.­Bir­ha­dis-i­þe­rif­te­þöy­le­buy­rul­mak­ta­dýr:­“Ö­lüm­den­son­ra­o­- lez­ze­ti­ne­ beþ­ pa­ra­ e­hem­mi­yet­ ver­me­yen­ bir­ ha­ki­kat­ a­da­mýy­la la­cak­ þey­le­ri­ bil­di­ði­niz­ gi­bi­ hay­van­lar­ da­ bil­se­ler­di,­ ye­mek­ i­çin kar­þý­laþ­týk­la­rý­za­man­tes­lim-i­si­lâh­et­me­ye­mec­bur­o­lur­lar.­Be­di­se­miz­hay­van­bu­la­maz­dý­nýz.” üz­za­man’ýn­Di­van-ý­Harb-i­Ör­fi’de­ki­yar­gý­lan­ma­sý­ve­so­nu­cun­da Ýn­san­ ak­lý,­ geç­miþ­ ve­ ge­le­cek­le­ bað­lan­tý­lar­ ku­rar.­ Do­la­yý­sýy­la be­ra­at­ka­ra­rý­iþ­te­bu­bi­lin­cin­za­fe­ri­dir. in­san­ her­ ne­ ka­dar­ u­nut­mak­ is­te­se­ de,­ gör­mek­ is­te­me­se­ de­ ö­Ý­mam-ý­Ga­za­li,­in­sa­nýn­kal­bin­de­i­ki­ta­ne­va­iz­den,­ya­ni­ha­ki­kat mür­bo­yu­ak­lý­ö­lüm­ha­ki­ka­ti­ni­gös­te­rir.­Hay­van­i­se,­yav­ru­su­gö­- se­sin­den­bah­se­der.­Bun­lar­dan­bi­ri­si­vic­dan,­di­ðe­ri­ö­lüm­ha­ki­ka­zü­ö­nün­de­ke­sil­se,­bir­sü­re­son­ra­ke­yif­le­o­tu­nu­yer. ti­dir. Scho­pen­ha­u­er­ þöy­le­ de­miþ­tir,­ “Al­dý­ðý­mýz­ her­ ne­fes,­ bi­zi­ sü­Re­sû­lul­lah­ (asm)­ bir­çok­ ha­dis-i­ þe­ri­fin­de,­ ö­lüm­ bi­lin­ci­ni­ di­ri rek­li­et­ki­si­al­týn­da­ol­du­ðu­muz­ö­lü­me­doð­ru­çe­ker,­ni­ha­i­za­fer­ö­- tut­ma­nýn­ge­rek­li­li­ði­ne­da­ir­ö­ðüt­ler­ve­rir.­“Ö­lü­mü­çok­ça­ha­týr­la­lü­mün­o­la­cak­týr.­Çün­kü­do­ðum­la­bir­lik­te­ö­lüm­za­ten­bi­zim­ka­- yýn.­Bu­ha­týr­la­ma­gü­nah­la­rý­ný­zý­gi­de­rir­ve­si­zi­dün­ya­da­za­hit­ya­de­ri­miz­ol­muþ­tur.­Ve­a­vý­ný­yut­ma­dan­ön­ce­o­nun­la­yal­nýz­ca­ký­sa par.­Zen­gin­ken­ö­lü­mü­ha­týr­la­ma­nýz­hýr­sý­ný­zý­yý­kar.­Fa­kir­ken­o­bir­sü­re­i­çin­oy­nar.” nu­a­nar­sa­nýz,­ya­þa­yý­þý­nýz­dan­hoþ­nut­ký­lar”­bu­yur­mak­ta­dýr.­Yi­ne Ö­lüm­ ger­çe­ði­ne­ ön­ce­le­ri,­ baþ­ka­la­rý­nýn­ ö­lü­müy­le­ u­ya­ný­rýz. bir­ baþ­ka­ ha­dis-i­ þe­rif­te­ i­se,­ “Öl­me­den­ ön­ce­ ö­lü­nüz”,­ “Ýn­san­lar Son­ra­ken­di­ö­lü­mü­mü­zü­dü­þün­me­ye­baþ­lar,­bu­se­fe­re­ken­di­mi­- uy­ku­da­dýr,­öl­dük­le­ri­va­kit­u­ya­nýr­lar”­buy­rul­muþ­tur. zin­de­da­hil­ol­du­ðu­nu,­ö­lüm­lü­(fa­ni)­ol­du­ðu­mu­zu­his­se­de­riz.­Ýþ­El­bet­te­ki­ ö­lüm­ dü­þün­ce­si­ni­ ha­týr­dan­ çý­kar­ma­mak,­ öl­çü­süz te­bu­ha­ki­ka­ti­hep­di­ri­tut­mak­i­çin,­ta­sav­vuf­er­bâ­bý,­ö­lüm­ra­bý­ta­- ve­ta­kýn­tý­sýz­bir­dü­þün­ce­i­le­ya­týp­kalk­mak­de­ðil­dir.­Sað­lýk­lý­bir sý­ya­par­lar­ve­ha­ya­len­ken­di­le­ri­ni­öl­müþ­ta­sav­vur­e­de­rek,­fa­ni­li­ði bi­linç­ ge­liþ­ti­ril­me­di­ðin­de­ psi­ko­lo­ji­yi­ has­ta­ e­der.­ Sað­lýk­lý­ o­la­ný de­rin­den­ya­þa­mak­is­ter­ler. i­se­þöy­le­dir,­za­ma­ný­gel­di­ðin­de­ö­le­ce­ði­ni,­ya­ni­e­cel­kav­ra­mý­ný Ehl-i­ha­ki­kat­mes­le­ðin­den­gi­den­ler­i­se,­ha­ya­len­ö­lüm­ha­ki­ka­- zi­hin­den­ çý­kar­ma­mak,­ nef­sa­ni­li­ðe,­ dün­ya­nýn­ ca­zi­be­dar­ lev­hi­ti­ne­ git­mez.­ Ö­lü­mü­ an­la­rý­na,­ sa­at­le­ri­ne­ ge­ti­rir,­ ya­ni­ var­lý­ðý­nýn yât­ve­se­fa­he­ti­ne­kar­þý­di­ri­tu­tul­ma­sý­ge­re­ken­bir­bi­linç­ge­liþ­her­a­nýn­da,­so­nun­ya­ký­nýn­da­ol­du­ðu­nu­bi­lir. tir­mek­tir.­Çün­kü­ha­ya­týn­an­lam­lý­hâ­le­gel­me­si,­fa­ni­lik­dü­þün­Ýn­san,­ha­ya­tý­nýn­ký­sa­lý­ðý­nýn­ve­her­an­i­çin­de­ö­lü­mün­ol­du­ðu­- ce­si­nin­ha­týr­lan­ma­sýy­la­o­la­cak­týr.­Ö­lü­mü­in­kâr,­ka­de­ri­ten­ki­de nun­far­kýn­da­dýr.­Bu­yüz­den­ha­ya­ta­aþk­de­re­ce­sin­de­bað­lý­dýr.­Ýn­- gö­tü­re­cek­ve­ha­ya­týn­ger­çek­le­rin­den­ko­pa­ra­cak­týr.­Bu­gün­bi­san­da­ ga­rip­ bir­ hâ­let­ var­dýr.­ Ken­di­ ö­lü­mün­den­ zi­ya­de­ baþ­ka­sý­- lim­ a­dam­la­rý­ ö­lü­me­ ge­çi­ci­ bir­ ha­yat­ ren­gi­ ver­mek­le­ uð­raþ­nýn­ ö­lü­mü­nü,­ hat­ta­ dün­ya­nýn­ ö­lü­mü­nü­ (ký­ya­me­ti)­ dü­þü­nür­ ve mak­ta­dýr.­ Ha­yat­ sü­re­si­nin­ u­za­týl­ma­sý­na­ da­ir­ her­ ge­çen­ gün on­dan­deh­þet­a­lýr.­Oy­sa­her­ke­sin­ký­ya­me­ti­ken­di­ö­lü­mü­dür.­ ye­ni­bu­luþ­lar­gün­de­me­gel­mek­te­dir.­Fa­kat­bü­tün­bu­uð­raþ­lar Ö­lüm­kor­ku­su­nun­ve­ö­lüm­den­ka­çý­þýn­ne­de­ni,­e­cel­kav­ra­mýn­- sa­de­ce­can­çe­kiþ­me­sü­re­si­ni­u­zat­mak­tan­ö­te­ye­git­mez.­Ö­lü­mü da­ki­an­lam­kay­ma­sý­dýr.­Di­nî­kül­tür­de­e­cel,­her­an­ka­pý­yý­ça­la­bi­- ge­cik­tir­mek­ a­dý­na­ ya­pý­lan­ bü­tün­ ça­ba­lar­ hem­ has­ta­nýn­ hem le­cek­ i­ken,­ mo­dern­ dün­ya­da­ her­ þe­yin­ bir­ se­bep­ tah­týn­da­ al­gý­- ya­kýn­la­rý­nýn­a­cý­sý­ný­u­zat­mak­ta­dýr. lan­ma­sý,­se­bep­le­rin­fa­il­ol­du­ðu­dü­þün­ce­si­ne­ya­ni­i­ma­ni­bir­kay­Ha­ya­týn­i­yi­ve­hu­zur­lu­ol­ma­sý,­ha­ki­kat­le­re­ve­so­rum­lu­luk­la­ra ma­ya­gö­tür­mek­te­dir.­Böy­le­lik­le­mo­dern­dün­ya­al­gý­sýn­da­in­san, göz­ yum­mak­la­ de­ðil,­ tam­ ter­si­ so­rum­lu­luk­ bi­lin­ci­ ve­ ya­ra­tý­lýþ dik­kat­li­o­lur­sa­öl­me­ye­ce­ði­ni,­i­yi­te­da­vi­i­le­kur­tu­la­ca­ðý­ný,­bes­len­- hik­met­le­ri­ne­ uy­gun­ ha­re­ket­le­ o­la­cak­týr.­ Ö­lüm­ ha­ki­ka­ti­ne­ göz me­ye­dik­kat­e­der­se­öm­rü­nü­u­za­ta­ca­ðý­ný­dü­þün­mek­te­ve­ö­lü­mü yum­mak­ve­ya­o­nu­yok­say­mak,­bu­hik­me­te­zýt­ha­re­ket­le­ri­do­ðu­ye­ne­bi­le­cek,­ön­le­ne­bi­le­cek­bir­düþ­man­o­la­rak­al­gý­la­mak­ta­dýr. ra­cak­ve­in­sa­na­so­rum­lu­luk­la­rý­ný­u­nut­tu­ra­cak­týr. Ö­lü­mü­yok­sa­yan­tu­tum­lar­ba­tý­kay­nak­lý­dü­þün­ce­ler­den­gel­Fa­ni­lik­dü­þün­ce­si,­in­sa­nýn­ha­ya­tý­ný­da­ha­an­lam­lý­ký­la­cak,­psi­mek­te­dir.­Ýp­tal-i­his­ne­vin­den­in­sa­ný­se­fa­ha­te­a­tan­bu­dü­þün­ce­i­- ko­lo­ji­si­ni­ko­ru­ya­cak­ve­ma­ne­vi­has­ta­lýk­la­ra­ya­ka­lan­ma­sý­na­en­gel le­a­hi­ret­i­nan­cý­nýn­za­yýf­la­ma­sý­se­be­biy­le­i­ti­ka­dî­bir­kay­ma­o­luþ­- o­la­cak­týr.­Böy­le­lik­le­a­kýl­ve­kal­bi­ni­boþ­ve­lü­zum­suz­þey­ler­le­dol­muþ­tur.­‘Ma­dem­ö­bür­dün­ya­yok,­o­hal­de­ken­di­mi­zi­zevk­ve­he­- dur­ma­ya­cak­týr. ye­can­dan­mah­rum­et­me­ye­ge­rek­yok’­dü­þün­ce­sin­den­ha­re­ket­le,­her­tür­lü­nef­sî­re­za­le­tin­i­çi­ne­a­týl­mýþ­lar­dýr. Ö­lüm,­fi­zik­sel­o­la­rak­or­ga­niz­ma­nýn­yok­o­lu­þu de­mek­tir.­Fa­kat­ö­lüm­dü­þün­ce­si,­in­sa­ný­kur­tu­lu­þa­ e­riþ­ti­re­bi­le­cek,­ ha­ya­tý­ da­ha­ er­dem­li­ ya­þa­ma­yý­ne­ti­ce­ve­re­cek­bir­dü­þün­ce­dir.­Çün­kü­fa­ni­lik­al­gý­sý­ve­kul­luk­ bi­lin­ci,­ in­san­ psi­ko­lo­ji­si­ni­ ko­ru­yan­ bir­ bi­linç­tir.­ Ý­na­nan­lar baþ­la­rý­na­ ge­len­ be­lâ­ya­ sab­re­der­ler,­ ve­ri­len­ ni­met­le­re­ þük­re­der­-

YORUMLUYORUM

Oðullarým ve ben, yahut bazý boþluklarý doldurma arzuhâli HASAN BULUT fatsahasan@hotmail.com

un­dan­i­ki­yýl­ön­cey­di.­Bir­gün­o­kul­dan­dö­nen­ kü­çük­ oð­lum,­ ka­pý­dan­ e­ve­ gi­rer­ gir­mez­“Fark­var!­Fark­var!­Se­nin­le­be­nim­a­ram­da­ ko­ca­man­ bir­ fark­ var!”­ di­ye­ hýz­lý­ tem­po­lar­la­ba­ðý­rýp­du­ru­yor­du.­Da­ha­ne­ol­du­ðu­nu­an­la­ma­dan­ar­ka­sýn­dan­ga­rip­el-kol­ha­re­ket­le­ri­dev­re­ye­ gir­miþ­ti.­ Ha­ným­la­ be­ra­ber­ bu­ bek­len­me­yen ga­rip­gös­te­ri­yi­þaþ­kýn­ba­kýþ­lar­la­mec­bu­ren­so­nu­na­ka­dar­iz­le­miþ­tik. Oð­lu­mun­ bi­zi­ ay­dýn­la­tan­ a­çýk­la­ma­la­rý­na­ gö­re, bu­ mü­zik­ tar­zý­na­ “Rap”­ di­yor­lar­mýþ.­ Ýn­ter­net­te çok­ iz­le­ni­yor­ ve­ ar­ka­daþ­la­rý­ a­ra­sýn­da­ da­ çok­ tu­tu­lu­yor­muþ.­ Hat­ta­ ken­di­ne­ mah­sus­ ký­ya­fet­le­ri bi­le­var­mýþ.­Bu­ko­nu­da­bü­yük­oð­lu­mu­zu­da­yok­la­ya­lým­de­dik;­o­da­bu­mü­zi­ðin­Tür­ki­ye’de­ki­ön­cü­le­rin­den­bi­ri­nin­hay­ra­ný­çýk­mýþ­tý.­Ya­ni,­o­ðul­la­rým­dan­bi­ri­“Sa­go”cu,­di­ðe­ri­de­“Ce­za”cýy­dý. “Böy­le­mü­zik­mi­o­lur?­Bir­da­ha­bu­tarz­mü­zik­le­ri­ din­le­me­ye­cek­si­niz!”­ gi­bi­ o­lum­suz­ tep­ki­le­ri­mi­zin­ ma­a­le­sef­ o­lum­lu­ bir­ so­nu­cu­ ol­ma­mýþ­tý. Bek­len­me­dik­ bir­ tarz­da­ Sa­go­ ve­ Ce­za­ or­ta­sýn­da ka­lan­ bir­ an­ne-ba­ba­ o­la­rak,­ bu­ þa­hýs­la­rý­ ve­ mü­zik­le­rin­de­ki­ muh­te­va­yý­ in­ce­le­me­ye­ baþ­la­dýk.­ Bi­ri­nin­di­ðe­ri­ne­na­za­ran­bi­raz­da­ha­eh­ven­ol­du­ðu ka­na­a­ti­ne­ var­dýk.­ Ay­ný­ za­man­da,­ çev­re­miz­de­ki ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn­ da­ bu­ ko­nu­da­ muz­ta­rip­ ol­du­ðu­nu­ve­yal­nýz­ol­ma­dý­ðý­mý­zý­an­la­dýk.­ Ma­a­le­sef,­ ço­cuk­la­rý­mý­zý­ sa­ran­ teh­li­ke­ler­ o­ ka­dar­çok­yön­lü­ki,­bu­teh­li­ke­le­re­kar­þý­si­per­le­ri­mi­zi­çok­muh­kem­tut­ma­mýz­ge­re­ki­yor.­Bir­ta­raf­tan i­ma­nî­nok­ta­da­ve­ril­me­si­ge­re­ken­ler­var.­Her­þey­den­ön­ce,­kul­luk­nok­ta-i­na­za­rýn­dan­bir­ba­kýþ­a­çý­sý­ka­zan­dý­rýl­ma­sý­en­te­mel­e­sas­o­la­rak­kar­þý­mý­za­ çý­ký­yor.­ Böy­le­ce,­ kâ­i­nat­ta­ki­ mu­si­ka-i­ Ý­lâ­hi­yi fark­e­de­bi­le­cek­bir­dü­zey­ya­ka­lan­mýþ­o­lur. Di­ðer­ta­raf­tan­da­be­ðen­me­di­ði­miz,­o­lum­suz­ve teh­li­ke­li­gör­dü­ðü­müz­du­rum­la­ra­kar­þý­da­or­ta­ya koy­du­ðu­muz­ al­ter­na­tif­le­ri­miz­ ol­ma­lý.­ Tý­ný,­ gýrt­lak,­ mu­uh­te­va­ ve­ mü­zik­ es­te­ti­ði­ o­la­rak­ bi­zim kül­tü­rü­mü­zü­ yan­sý­tan,­ fa­kat­ genç­le­rin­ il­gi­si­ni çe­ken­ mü­zik­ler­ ü­re­te­mez­se­niz,­ el­bet­te­ ki­ su­yun yö­nü­ bul­du­ðu­ mec­ra­ya­ doð­ru­ a­kar.­ O­ za­man boy­nu­nu­zu­ bü­ke­rek,­ be­nim­ gi­bi­ da­ha­ eh­ve­ni­ni ka­bul­len­mek­zo­run­da­ka­lýr­sý­nýz. Pi­ya­sa­da­ki­Ýs­lâ­mî­muh­te­va­lý­mü­zik­le­ri­el­bet­te­ ki­ in­kâr­ e­de­me­yiz.­ An­cak­ he­nüz­ hep­ ay­ný tarz­ ve­ üs­lûp­la­rýn­ dý­þý­na­ çý­ký­la­ma­ma­ gi­bi­ bir prob­lem­ a­þýl­mýþ­ de­ðil.­ Çok­ az­ da­ ol­sa­ ba­zý­ is­tis­na­lar,­ bil­has­sa­ ço­cuk­ mü­zi­ðin­de­ ba­zý­ çý­kýþ­lar­ol­du,­a­ma­bun­la­rýn­da­de­va­mý­ma­a­le­sef­ge­ti­ri­le­me­di.­Genç­le­ri­bu­yö­ne­cez­be­di­ci­mü­zik­ler­çok­faz­la­ya­pý­la­ma­dý. Bu­ du­ru­mu­ fark­ e­den,­ bu­ sý­kýn­tý­yý­ çe­ken­ bi­ri o­la­rak,­bir­gu­rup­genç­le­bir­a­ra­ya­ge­lip­bir­ko­ro kur­muþ­tum.­Ri­sâ­le-i­Nur’un­ba­zý­ba­his­le­ri­ni­mâ­nâ­o­la­rak­þi­ir­leþ­ti­re­rek,­ya­hut­seç­ti­ði­miz­ba­zý­þi­ir­le­ri­ bir­ a­ra­ya­ ge­ti­re­rek,­ ken­di­miz­ce­ on­la­ra­ ba­zý me­lo­di­ler­giy­dir­me­ye­ça­lýþ­mýþ­tým.­Mü­zis­yen­de­ðil­dim,­ a­ma­ az­ çok­ bir­ mü­zik­ ku­la­ðý­mýz­ var­dý. “Ba­þa­rý­lý­ ol­du­nuz­ mu?”­ di­ye­ so­rar­sa­nýz,­ pek­ de­ðil.­Bir­müd­det­son­ra­çe­þit­li­se­bep­ler­le­za­ten­ko­ro­muz­da­da­ðýl­mýþ­tý.­Be­nim­ki­si­as­lýn­da­bir­çýr­pý­nýþ­tý.­ Ya­pýl­ma­yan­la­ra­ kar­þý,­ e­lim­den­ gel­di­ði­ ka­da­rý­ný­or­ta­ya­koy­ma­çýr­pý­ný­þý… O­ðul­la­rý­mý,­in­ce­bir­ta­kým­tak­tik­ler­le,­in­ce­çiz­gi­ler­ ü­ze­rin­den­ bir­ yer­le­re­ var­dýr­ma­ya­ ça­lý­þý­yo­rum. Ýk­na,­ i­nan­dýr­ma­ ve­ sev­dir­me­ ek­sen­li­ a­dým­la­rý­mýz Ýn­þal­lah­bir­yer­le­re­va­rýr­i­nan­cýy­la­ya­þý­yo­rum. Baþ­ta­ar­ka­daþ­çev­re­le­ri,­in­ter­net­ve­te­le­viz­yon, en­de­ðer­li­var­lýk­la­rý­mý­zýn­kalp­ve­ruh­dün­ya­la­rý­ný alt­üst­e­di­yor.­Muz­ta­rip­ol­du­ðu­muz­nok­ta­lar­bir de­ðil,­bin­ler­ce…­Þi­kâ­yet­e­dip­de­al­ter­na­ti­fi­ni­or­ta­ya­ko­ya­ma­dý­ðý­mýz­o­ka­dar­çok­boþ­luk­var­ki… Bu­ga­rip­mü­zik­le­rin,­za­rar­lý­in­ter­net­o­yun­la­rý­nýn, çiz­gi­film­le­rin,­ di­zi­le­rin,­ si­ne­ma­la­rýn,­ ti­yat­ro­la­rýn müs­pet­ mâ­nâ­da­ al­ter­na­tif­le­ri­ni­ or­ta­ya­ koy­ma­mýz­ge­re­ki­yor. Bu­ tür­ ça­lýþ­ma­la­rýn­ mad­dî­ o­la­rak­ des­tek­len­me­si­ de­ ay­rý­ bir­ hu­sus.­ An­cak,­ din­dar­ ca­mi­a­da son­ dö­nem­ler­de­ gün­de­me­ ge­len­ lüks­ ha­yat­ tar­zý da­ay­rý­bir­ya­ra.­A­ca­ba­di­yo­rum,­bu­ke­si­min­ev­lât­la­rý­na­da­ir­bu­mâ­nâ­da­hiç­kay­gý­la­rý­yok­mu? Son­ bir­ not: “A­ziz­ Üs­ta­dým”la­ gö­nül­le­ri­miz­de taht­ ku­r an­ ca­m i­a ­m ý­z ýn­ de­ð er­l i­ mü­z is­y e­n i­ A­l i Ok­t ay­ Be­y in,­ tez­g âh­t a­ ye­n i­ ça­l ýþ­m a­l a­r ý­n a­ da­i r müj­de­li­ha­ber­le­ri­var­mý­a­ca­ba?

B

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 16 OCAK 2010 CUMARTESÝ

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Umut YAVUZ

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

NAMAZ VAKÝTLERÝ

ISSN 13017748

Hicrî: 1 Safer 1431 Rumî: 3 K.Sani 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.18 5.31 5.36 5.51 5.47 4.59 5.04 4.57 5.40 5.10 5.38

Güneþ 6.44 7.01 7.02 7.20 7.17 6.27 6.33 6.27 7.10 6.36 7.05

Öðle 11.55 12.05 12.14 12.25 12.20 11.36 11.40 11.32 12.15 11.47 12.14

Ýkindi 14.31 14.33 14.50 14.54 14.48 14.09 14.11 14.00 14.43 14.23 14.48

Akþam 16.55 16.57 17.13 17.18 17.11 16.33 16.35 16.23 17.07 16.46 17.12

Krize meydan okuyan gençler

Yatsý 18.14 18.20 18.32 18.40 18.345 17.53 17.56 17.46 18.30 18.05 18.32

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.48 5.52 5.29 5.19 5.30 5.19 5.04 5.05 4.47 5.37 5.23

Güneþ 7.20 7.20 7.01 6.48 6.57 6.51 6.30 6.37 6.15 7.10 6.47

Öðle 12.21 12.28 12.02 11.55 12.07 11.51 11.41 11.38 11.23 12.10 12.03

Ýkindi 14.46 15.00 14.25 14.26 14.40 14.16 14.17 14.03 13.55 14.33 14.43

Akþam 17.10 17.24 16.49 16.50 17.04 16.39 16.40 16.27 16.19 16.57 17.07

Yatsý 18.34 18.45 18.14 18.11 18.24 18.04 18.00 17.51 17.40 18.22 18.24

TAHLÝL

Asýl mesele

ÝZMÝR TÝCARET LÝSESÝ ÖÐRENCÝLERÝ, KRÝZDE YATIRIMLARIYLA ÞÝRKET KURDULAR. PAMUKLU TÝÞÖRT ÜRETÝP OKULDAKÝ ARKADAÞLARINA SATTILAR. ÖÐRENCÝ ÞÝRKETÝNÝN SIRADA YENÝ YATIRIMLARI VAR. ÝZMÝR Ti­ca­ret­Li­se­si­öð­ren­ci­le­ri,­ya­tý­rým­la­rýy­la BA­ES-J­Genç­Ba­þa­rý­þir­ke­ti­ni­ku­ra­rak,­pa­muk­lu­ti­þört­ü­ret­ti­ve­o­kul­da­ki­­ar­ka­daþ­la­rý­na­sat­ma­ya­baþ­la­dý.­Genç­Ba­þa­rý­E­ði­tim­Vak­fý,­Mil­lî E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý,­Koç­Hol­ding­Gru­bu’nun­or­tak­pro­je­si­o­la­rak­þir­ke­tin­o­kul­da­ha­ya­ta­geç­ti­ði­ni­an­la­tan­pro­je­da­nýþ­ma­ný­ve­o­ku­lun­Ýn­gi­liz­ce­öð­ret­me­ni­Ay­þe­Gö­zü­ye­þil,­ku­ru­cu­la­rýn­i­sim­le­ri­nin­baþ­harf­le­rin­den­a­dý­ný­a­lan­BA­ES-J þir­ke­ti­nin­ku­ru­lu­þun­da­his­se­dar­öð­ren­ci­le­rin 10­li­ra­lýk­ser­ma­ye­koy­du­ðu­nu­be­lirt­ti. His­se­dar­öð­ren­ci­le­rin­de­o­kul­da­ya­pý­lan­se­çim­ so­nu­cu­ be­lir­len­di­ði­ni,­ da­ha­ son­ra­ þir­ke­tin­ge­nel­mü­dü­rü­nü,­de­part­man­mü­dür­le­ri­ni seç­tik­le­ri­ni­an­la­tan­Gö­zü­ye­þil,­ Ýz­mir­Es­naf­ve Sa­nat­kar­lar­O­da­la­rý­Bir­li­ði­(Ý­E­SOB),­Ýl­çe­Mil­lî E­ði­tim­ Mü­dür­lü­ðü­ gi­bi­ ku­rum­la­rý­ zi­ya­ret­ e­de­rek­des­tek­al­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­Öð­ren­ci­le­rin

ilk­o­la­rak­o­ku­lun­amb­le­mi­ni­ta­þý­yan­pa­muk­lu­ ti­þört­ sat­ma­ya­ ka­rar­ ver­di­ði­ni­ i­fa­de­ e­den Gö­zü­ye­þil,­ an­laþ­týk­la­rý­ þir­ke­tin­ pa­muk­lu­ ti­þört­ü­re­ti­mi­ne­baþ­la­ma­dan­ön­ce­BA­ES-J­Þir­ke­t i­ or­t ak­l a­r ý­n ýn­ o­k ul­d a­ ca­t e­r ing­ hiz­m e­t i ver­di­ði­ni,­hiz­met­ten­el­de­et­tik­le­ri­ge­lir­le­ser­ma­ye­le­ri­ni­ yük­selt­ti­ði­ni­ an­lat­tý.­ Þir­ke­tin­ 17 his­se­da­rý­bu­lun­du­ðu­nu­be­lir­ten­Gö­zü­ye­þil,­i­kin­ci­ya­rý­yýl­so­nun­da­þir­ke­tin­tas­fi­ye­e­di­le­ce­ði­ni,­tüm­his­se­dar­la­ra­ser­ma­ye­nin­­ö­de­ne­ce­ði­ni,­ar­ta­ka­lan­pa­ra­nýn­da­bir­ku­ru­ma­ba­ðýþ­la­na­bi­le­ce­ði­ni­ ya­ da­ o­ku­lun­ bir­ ih­ti­ya­cý­ i­çin kul­la­ný­la­ca­ðý­ný­di­le­ge­tir­di.

DESTEK ARIYORUZ Tür­ki­ye’nin­çe­þit­li­il­le­rin­de­ki l i ­s e ­l e r ­d e

genç­ba­þa­rý­þir­ke­ti­pro­je­le­ri­nin­bu­lun­du­ðu­nu di­le­ge­ti­ren­Gö­zü­ye­þil,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Biz,­ye­rel­yö­ne­tim­ler­le­güç­lü­i­le­ti­þim­ku­ra­bil­mek­is­ti­yo­ruz.­Çün­kü­yurt­dý­þýn­da­ki­fu­ar­lar­da,­‘biz ken­di­se­si­mi­zi­böl­ge­de­du­yur­duk’­di­ye­bil­me­li­yiz.­Lit­van­ya,­A­vus­tu­ral­ya’da­ya­pý­la­cak­öð­ren­ci fu­ar­la­rý­na­ka­týl­ma­yý­ar­zu­e­di­yo­ruz.­Pro­je­nin uy­gu­lan­dý­ðý­ö­zel­o­kul­lar­da­bu­fu­ar­la­ra­ka­tý­lým so­run­ol­mu­yor­a­ma­bi­zim­öð­ren­ci­le­ri­mi­zin des­te­ðe­ih­ti­ya­cý­o­lu­yor.­Bi­ze­des­tek­o­la­cak­ki­þi ve­ku­rum­lar­la­i­le­ti­þi­me­geç­mek­is­te­riz.­Ben­bu­ra­da­ki­tüm­ar­ka­daþ­la­rý­mýn­ge­le­cek­te­çok­i­yi­bi­rer­iþ­a­da­mý,­iþ­ka­dý­ný­ya­da­yö­ne­ti­ci­o­la­ca­ðý­na i­na­ný­yo­rum.­Des­tek­len­me­ye­ih­ti­yaç­la­rý­var.’’ Pro­je­nin­bütün­dün­ya­da­U­lus­la­ra­ra­sý­Genç Ba­þa­rý­ta­ra­fýn­dan­uy­gu­lan­dý­ðý­na­dik­ka­ti­çe­ken Gö­zü­ye­þil,­þir­ket­te­gö­rev­a­lan­tüm­öð­ren­ci­le­rin­118­ül­ke­de­ge­çer­li­o­lan­U­lus­la­ra­ra­sý­Genç

Ba­þa­rý­ser­ti­fi­ka­sý­na­da­sa­hip­o­la­ca­ðý­ný­ha­týr­lat­tý.

LÝSE 2. SINIF ÖÐRENCÝSÝ TAN: ‘’GENEL MÜDÜR OLMAK ZORMUÞ’’ Þir­ket­his­se­da­rý­ve­yö­ne­ti­ci­si­o­lan­ar­ka­daþ­la­rý ta­ra­fýn­dan­ge­nel­mü­dür­lük­kol­tu­ðu­na­o­tur­tu­lan­li­se­2.­sý­nýf­öð­ren­ci­si­Ber­fin­Tan,­i­þi­nin­zor ol­du­ðu­nu,­a­ma­so­rum­lu­luk­al­ma­yý­öð­ren­di­ði­ni söy­le­di.­O­kul­da­te­o­rik­bil­gi­le­ri­e­din­di­ði­ni­be­lir­ten­Tan,­‘’Bu­þir­ket­sa­ye­sin­de­pra­tik­yap­ma­o­la­na­ðý­mýz­da­o­lu­yor.­Pa­zar­la­ma­de­part­ma­ný­mýz, ü­rün­le­rin­sa­tý­þýy­la­il­gi­le­ni­yor,­fi­nans­man­de­part­ma­ný­mýz­ge­lir­gi­der­def­ter­le­ri­ni­tu­tu­yor.­Ü­re­tim­de­part­ma­ný­mýz­da­ça­lýþ­ma­la­rý­na­de­vam e­di­yor.­Ýlk­e­tap­ta­ser­ma­ye­miz­330­li­ray­dý,­bu­gün­500­li­ra­yý­geç­ti.­A­ma­cý­mýz­e­li­miz­de­ki­tüm pa­muk­lu­ti­þört­le­ri­sat­mak­ve­da­ha­faz­la­kar­el­de­et­mek’’­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­­Ýzmir / aa

Metrobüste mesafeye göre ücret olacak n Ý­ETT­Ge­nel­Mü­dü­rü­Hay­ri­Ba­raç­lý,­met­ro­büs üc­ret­le­riy­le­il­gi­li­ça­lýþ­ma­la­rýn­de­vam­et­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Met­ro­büs­ler­de­me­sa­fe­li­üc­ret­len­dir­me­yi uy­gu­la­ma­yý­plan­lý­yo­ruz.­Bu­sis­tem­de­yol­cu­lar, git­tik­le­ri­ka­dar­üc­ret­ö­de­ye­cek­ler’’­de­di.­Ba­raç­lý,­Ý­ETT’nin­bu­yýl­o­to­büs­le­rin­ye­ni­len­me­si­ve­hiz­met­ka­li­te­si­nin­art­tý­rýl­ma­sý­gi­bi­fark­lý­pro­je­le­ri­ha­ya­ta­ge­çi­re­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­Hay­ri­Ba­raç­lý,­‘’Ma­li­yet­le­ri­mi­zi­kon­trol­e­de­bil­di­ði­miz­müd­det­çe, zam­la­il­gi­li­bir­þey­dü­þün­mü­yo­ruz.­A­ma­ma­li­yet­le­ri­miz­kon­tro­lü­mü­zün­dý­þýn­da­ge­li­þir­se,­ba­zý þey­ler­dü­þü­nü­le­bi­lir.­Ýlk­e­tap­ta­he­de­fi­miz,­ma­li­yet­le­ri­sý­nýr­la­yýp­kon­trol­et­mek­ve­Ýs­tan­bul­hal­ký­na­da­ha­i­yi­hiz­met­su­na­bil­mek’’­de­di.­Ba­raç­lý, met­ro­büs­üc­ret­le­riy­le­il­gi­li­de­þu­bil­gi­le­ri­ver­di: ‘’Met­ro­büs­üc­ret­le­riy­le­il­gi­li­ça­lýþ­ma­la­rý­mýz­de­vam­e­di­yor.­Met­ro­büs­ler­de­me­sa­fe­li­üc­ret­len­dir­me­yi­uy­gu­la­ma­yý­plan­lý­yo­ruz.­Bu­me­sa­fe­li­üc­ret­len­dir­me­i­çin­de­yol­cu­lar­git­tik­le­ri­ka­dar­üc­ret­ö­de­ye­cek­ler.­O­yüz­den­me­sa­fe­baz­lý­ha­re­ket­e­de­ce­ðiz.­Yol­cu­lar­bel­ki­de­tek­du­rak,­i­ki­du­rak­gi­bi me­sa­fe­ler­de­da­ha­az­üc­ret­ö­de­me­þan­sý­na­u­laþ­mýþ­o­la­cak­lar.’’­­Ýstanbul / aa

Hasta arayan hastane de var n Konya’da­geçen­yýl­hizmete­açýlan­Beyhekim Devlet­Hastanesi’nde,­kent­merkezine­uzak olmasý­ve­ulaþým­sorunu­dolayýsýyla,­günlük hasta­sayýsý­600’ü­geçmiyor.­Konya’nýn­merkez Selçuklu­ilçesi­Yazýr­Mevkii’nde­hizmet­veren Beyhekim­Devlet­Hastanesi­Baþhekimi­Op.­Dr. Gökhan­Darýlmaz,­2007­yýlýnda­poliklinik hizmeti­vermeye­baþlayan­hastanenin,­2009’da ismi­onaylanarak­hizmetine­devam­ettiðini belirtti.­Hastanenin­tanýtýmý­için­10­bin­adet broþür­bastýrdýklarýný­dile­getiren­Darýlmaz, hastanenin­tanýtýldýðý­broþürleri­muhtarlýklara, okullara­ve­çevredeki­bazý­konutlara­daðýttýklarýný­bildirdi.­Darýlmaz,­13­poliklinikte­toplam 40­uzman­doktor­ve­10­pratisyen­hekimle­AB standartlarýnda­hizmet­verildiðini,­hastalarýn sýra­beklemeden­muayene­olduðunu­dile­getirerek,­‘’Muayene­olan­hastalar­bize,­bir­devlet hastanesinde­böyle­kaliteli­hizmet­verilmesinden­dolayý­duyduklarý­memnuniyeti­iletiyor" dedi.­­Konya / aa

TDK’nýn “Güzel Türkçe bulmacasý” tuttu n Türk­Dil­Ku­ru­mu­Baþ­ka­ný­Þük­rü­Ha­luk A­ka­lýn,­ga­ze­te­ve­der­gi­ler­i­çin­ha­zýr­la­nan­bul­ma­ca­la­ra­hal­kýn­da­Di­yar­ba­kýr’dan­Da­ni­mar­ka’ya­ka­dar­yo­ðun­il­gi­gös­ter­di­ði­ni,­bu­ne­den­le­e-pos­ta­ad­re­si­ni­bil­di­ren­her­ke­se­her­gün bir­bul­ma­ca­i­le­bir­ön­ce­ki­gü­nün­bul­ma­ca­sý­nýn­çö­zü­mü­nü­gön­de­re­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­A­ka­lýn,­ga­ze­te­ve­der­gi­le­re­des­tek­ol­ma­nýn­ya­ný sý­ra,­Türk­çe’nin­doð­ru­kul­la­nýl­ma­sý­ný­teþ­vik et­mek­ve­bul­ma­ca­se­ver­le­rin­ke­li­me­da­ðar­cý­ðý­ný­ge­niþ­let­mek­a­ma­cýy­la­ha­zýr­la­dýk­la­rý­‘’Gü­zel­Türk­çe­Bul­ma­ca­sý’nýn­tah­min­le­ri­nin­ü­ze­rin­de­ta­lep­gör­dü­ðü­nü­bil­dir­di.­Gün­cel­Türk­çe­Söz­lük’ten­a­lý­nan­söz­cük,­de­yim­ve­te­rim­le­re­yer­ve­ri­len­400­fark­lý­bul­ma­ca­yý­ga­ze­te­ve der­gi­le­rin­ya­ný­sý­ra­e-pos­ta­ad­re­si­ni­bil­di­ren her­ke­se­gön­de­re­cek­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­A­ka­lýn, þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Bi­zim­a­ma­cý­mýz­­sa­de­ce­ba­sýn ku­ru­luþ­la­rý­na­ver­mek­ti.­Öy­le­is­tek­ler­ge­li­yor ki­þim­di­yüz­ler­ce,­bin­ler­ce.­Tür­ki­ye’nin­her ye­rin­den­is­tek­ler­gel­di­ði­gi­bi­Da­ni­mar­ka’dan bi­le­Türk­le­rin­çý­kar­dý­ðý­bir­ga­ze­te­den­is­ti­yor­lar.­Bu­da­bi­zi­se­vin­di­ri­yor.’’­­Ankara / aa

Üniversiteye giriþte deðiþen sisteme göre puan türleri de deðiþecek. Yeni yerleþtirme sisteminde YGS'de 6, LYS'de ise 12 ayrý alt puan türünün olacaðý belirtiliyor. FOTOÐRAF: MURAT SAYAN

Üniversite sýnavýnda yeni puan türleri ÜNÝVERSÝTEYE gi­riþ­te­bu­yýl­dan­i­ti­ba­ren­uy­gu­la­na­cak­sý­nav­da,­pu­an­tür­le­ri­yük­se­köð­re­tim prog­ram­la­rý­nýn­ö­zel­lik­le­ri­ne­gö­re­fark­lý­lýk­gös­te­ri­yor.­A­day­la­rýn,­sa­de­ce­ter­cih­et­mek­is­te­dik­le­ri­bö­lüm­ler­i­çin­is­te­nen­so­ru­la­rý­ya­nýt­la­ma­la­rý, yer­leþ­me­de­a­van­taj­sað­la­ya­cak.­Baþ­vu­ru­la­rý­18 O­cak-12­Þu­bat­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­ya­pý­la­cak­bi­rin­ci­a­þa­ma­sý­na­vý­o­lan­ Yük­se­köð­re­ti­me­Ge­çiþ Sý­na­vý­(YGS)­ ký­la­vu­zun­da,­han­gi­bö­lüm­ler­i­çin

han­gi­pu­an­tür­le­ri­nin­e­sas­a­lý­na­ca­ðý­du­yu­rul­du. Bun­dan­ön­ce­ki­uy­gu­la­ma­da­‘’Sö­zel’’,­‘’Sa­yý­sal’’ ve­‘’E­þit­A­ðýr­lýk­lý’’­o­la­rak­be­lir­le­nen­pu­an­tür­le­ri, ye­ni­sis­tem­de­YGS’de­top­lam­6,­ Li­sans­Yer­leþ­tir­me­Sý­nav­la­rýn­da­(LYS) top­lam­12­ay­rý­alt­pu­an­tü­rü­o­la­rak­dü­zen­len­di.­Bu­du­rum­da­bi­rin­ci ve­i­kin­ci­a­þa­ma­sý­nav­la­rýn­da­top­lam­18­ay­rý­pu­an­tü­rü­o­la­cak.­YGS’de­Türk­çe,­Sos­yal­Bi­lim­ler, Te­mel­Ma­te­ma­tik­ve­Fen­Bi­lim­le­ri­test­le­ri­nin

her­bi­rin­den­40’ar­ol­mak­ü­ze­re­top­lam­160­so­ru­yö­nel­ti­le­cek.­YGS­pu­an­la­rý­he­sap­la­nýr­ken, her­bir­tes­tin­a­ðýr­lý­ðý­nýn­fark­lý­ol­du­ðu­YGS-1, YGS-2,­YGS-3,­YGS-4,­YGS-5­ve­YGS-6­pu­an tür­le­ri­he­sap­la­na­cak.­­YGS’nin­alt­pu­an­tür­le­ri es­ki­sis­tem­le­kar­þý­laþ­tý­rýl­dý­ðýn­da,­YGS-1­ve YGS-2­‘’Sa­yý­sal’’,­YGS-3­ve­YGS-4­‘’Sö­zel’’, YGS-5­ve­YGS-6­da­‘’E­þit­A­ðýr­lýk­lý’’­pu­an­tür­le­ri­ne­kar­þý­lýk­ge­li­yor.­­Ankara / aa

Öðrenci taþýyan her minibüs kütüphane oluyor OSMANÝYE'NÝN Bah­çe­Kay­ma­ka­mý­Ha­run Sa­rý­fa­ký­o­ðul­la­rý­ il­çe­de­ ta­þý­ma­lý­ e­ði­tim­ gö­ren­öð­ren­ci­le­rin­ki­tap­o­ku­ma­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­ný­ art­týr­mak­ a­ma­cýy­la­ Her­ Mi­ni­büs­ Bir Kü­tüp­ha­ne­pro­je­si­ge­liþ­tir­dik­le­ri­ni­söy­le­di. Pro­je­kap­sa­mýn­da­100­te­mel­e­ser­den­o­lu­þan­ 520­ ki­tap­ il­çe­de­ öð­ren­ci­le­ri­ ta­þý­yan Bah­çe­O­kul­Ser­vis­le­ri­Ko­o­pe­ra­ti­fi­ü­ye­le­ri­ne­da­ðý­týl­dý.­Bah­çe­Kay­ma­ka­mý­Ha­run­Sa­rý­fa­ký­o­ðul­la­rý­ pro­je­ye­ en­ bü­yük­ des­te­ðin ta­þý­ma­cý­lýk­ya­pan­a­raç­sa­hip­le­rin­den­gel­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti.

Ha­run­Sa­rý­fa­ký­o­ðul­la­rý,­“Ta­þý­ma­lý­e­ði­tim gö­ren­ço­cuk­la­rý­mý­zýn­u­la­þým­sý­ra­sýn­da­ge­çir­dik­le­ri­za­ma­ný­ki­tap­o­ku­mak­su­re­tiy­le da­ha­ve­rim­li­kýl­mak­a­dý­na­‘Her­Mi­ni­büs­Bir Kü­tüp­ha­ne’­slo­ga­nýy­la­pro­je­ge­liþ­tir­dik. Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­tav­si­ye­li­Ýl­köð­re­tim Öð­ren­ci­le­ri­i­çin­100­te­mel­e­ser­den­o­lu­þan 520­ki­tap­te­min­e­dil­miþ­tir.­Böy­le­lik­le­a­de­ta ‘Her­Mi­ni­büs­Bir­Kü­tüp­ha­ne’­ha­va­sý­na­bü­rün­müþ,­öð­ren­ci­le­ri­miz­pay­laþ­ma­kül­tü­rü­i­çin­de­çok­sa­yý­da­ki­tap­o­ku­ma­im­ka­ný­na­sa­hip­ol­muþ­lar­dýr”­de­di.­­Osmaniye / cihan

Okul Aile Birlikleriyle huzur toplantýsý ÝSTANBUL Bah­çe­li­ev­ler­ Kay­ma­kam­lý­ðý, Bah­çe­li­ev­ler­ Be­le­di­ye­ Baþ­kan­lý­ðýn­ca­ her ay­ ger­çek­leþ­ti­ri­len­ O­kul­ A­i­le­ Bir­lik­le­riy­le Hu­z ur­ top­l an­t ý­s ý­ Bah­ç e­l i­e v­l er’de­ ye­n i

sah­ne­ sa­lo­nun­da­ ger­çek­leþ­ti.­ A­i­le­ Bir­lik­le­ri­nin­ ka­týl­dý­ðý­ top­lan­tý­da­ ko­nu­þan­ Kay­ma­kam­ Þev­ket­ Cin­bir­ “Gü­ven­ ve­ hu­zur, her­öð­ren­ci­nin­ba­þa­rý­sý­nýn­te­mel­alt­ya­pý­sý­dýr”­ der­ken,­ Be­le­di­ye­ Baþ­ka­ný­ Os­man De­ve­li­oð­lu­ “O­kul­la­rý­mý­zýn­ fi­zi­kî­ alt­ya­pý so­run­la­rý­ný,­ a­þa­bil­me­nin­ hu­zu­ru­ i­çin­de­yiz.­Genç­le­ri­miz­ya­rýn­la­rý­mýz­dýr.­Genç­le­þen­ve­kent­le­þen­Tür­ki­ye’nin­e­ði­tim­de­de ka­li­te­li­ hiz­me­te­ ka­vuþ­tu­rul­ma­sý­ i­çin­ ça­lý­þý­yo­ruz”­ de­di.­ Top­lan­tý­ya­ Ýl­çe­ Mil­lî­ E­ði­tim­ Mü­dü­rü­ Ya­kup­ Ha­yýr­lý­oð­lu­ ve­ Ýl­çe Em­ni­yet­ Mü­dü­rü­ Ha­cý­ Meh­met­ As­lan­can­da­ka­týl­dý.­­Said Temur / Yeniasya

Çocuklar için sinema KÜLTÜR-SANAT faaliyetlerine­büyük­önem­veren Baðcýlar­Belediyesi­faaliyetlerde­çocuklarý­unutmadý.­Kültür­Merkezi’nde­düzenlenen­faaliyetlerde her­ay­çok­sayýda­çocuk­tiyatrosu­ve­çocuk­sinema filmlerinin­gösterimi­yapýlýyor.­Özellikle­hafta­sonlarý­gerçekleþtirilen­programlara­çocuklar­yoðun ilgi­gösteriyor.­Çocuklarýný­Kültür­Merkezi’ne getiren­aileler­ise­uygulamadan­son­derece­memnun.­Baðcýlar­Belediyesi­Kültür­Merkezi’nde­17 Ocak­Pazar­günü­Çizmeli­Kedi­filminin­gösterimi yapýlacak.­­Ýstanbul / Yeni Asya

Yaðýþlar Bitlis'i etkiledi BÝTLÝS'TE son­gün­ler­de­et­ki­li­o­lan­ya­ðýþ­lar­dolayýsýyla mer­ke­ze­bað­lý­A­rý­dað­Kö­yü'n­de­15­e­vin­yý­kýl­dý­ðý,­ba­zý­ev­le­rin­de­za­rar­gör­dü­ðü­be­lir­til­di.­A­rý­dað­Kö­yü Muh­ta­rý­Þev­ket­Bo­ra,­2­bin­300­ki­þi­nin­ya­þa­dý­ðý­200 ha­ne­li­köy­le­rin­de­ki­ev­le­rin­çok­es­ki­ol­du­ðu­nu,­taþ­ve ça­mur­dan­ya­pýl­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Son­gün­ler­de­ki­ya­ðýþ­la­rýn­ar­dýn­dan­ev­le­rin­o­tu­ru­la­maz­ha­le­gel­di­ði­ni, kor­ku­dan­e­ve­gi­re­me­dik­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­Bo­ra,­ya­ðý­þýn­ar­dýn­dan­ev­le­rin­ta­ma­mý­nýn­za­rar­gör­dü­ðü­nü, 15­e­vin­yý­kýl­dý­ðý­ný,­ba­zý­ev­le­rin­de­o­tu­ru­la­maz­ha­le gel­di­ði­ni­be­lirt­ti.­Bo­ra,­bu­gü­ne­ka­dar­hiç­bir­bü­rok­ra­týn­dert­le­ri­ni­din­le­mek­i­çin­kö­ye­gel­me­di­ði­ni,­kim­se­nin­ka­pý­la­rý­ný­çal­ma­dý­ðý­ný­söyledi.­­­Bitlis / aa

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

r­ge­ne­kon­ sü­re­cin­de,­ kuv­vet­ ko­mu­tan­lý­ðý yap­mýþ­ ge­ne­ral­le­rin­ de­ da­hil­ ol­du­ðu­ çok sa­yý­da­ üst­ dü­zey­ e­mek­li­ su­ba­yýn­ sor­gu­la­nýp­ ba­zý­la­rý­nýn­ tu­tuk­lan­ma­sý­na,­ ba­zý­ mu­vaz­zaf ko­mu­tan­la­rýn­ fa­i­li­ meç­hul­ ci­na­yet­ler­le­ suç­la­nýp yar­gý­lan­ma­sý­na,­ A­rýnç’a­ yö­ne­lik­ su­i­kast­ id­di­a­la­rý­nýn­ ü­ze­ri­ne­ gi­di­lip­ cum­hu­ri­yet­ ta­ri­hin­de­ ilk kez­ TSK­ kon­tro­lün­de­ki,­ giz­li­ bel­ge­le­rin­ sak­lan­dý­ðý,­koz­mik­o­da­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lan­me­kân­lar­da a­ra­ma­lar­ya­pýl­ma­sý­na­ba­ký­la­rak,­si­vil­leþ­me­ve­as­ker­den­ de­ he­sap­ sor­ma­ yö­nün­de­ ö­nem­li,­ hat­tâ ta­ri­hî­a­dým­lar­a­týl­dý­ðý­dü­þü­nü­le­bi­lir. Bu,­i­þin­bir­bo­yu­tu­ve­ma­dal­yo­nun­bir­yü­zü. Di­ðer­ yü­zün­de­ i­se,­ E­ser­ Ka­ra­kaþ’ýn­ be­lirt­ti­ði hu­sus­var:­“As­ker-si­vil­i­liþ­ki­le­rin­de­ki­a­na­ya­sal­ve ya­sal­ çar­pýk­lýk­ dü­zel­til­me­den,­ so­run­la­rýn­ il­le­gal ya­pý­ya­in­dir­gen­me­si,­e­sas­me­se­le­o­lan­ya­sal­çer­çe­ve­nin­i­kin­ci­pla­na­a­týl­ma­sý­na­ne­den­o­lu­yor.” Ka­ra­kaþ’ýn­ 25.12.09­ ta­rih­li­ Star’da­ki­ ya­zý­sýn­da dik­kat­çek­ti­ði­bu­kri­tik­nok­ta­son­de­re­ce­ö­nem­li. Son­dö­nem­de­“ü­ze­ri­ne­gi­di­len”­ve­ya­öy­le­ya­pý­lý­yor­muþ­ gi­bi­ gös­te­ri­len­ il­le­gal­ ya­pý­dan­ ka­sýt, Er­ge­ne­kon­i­liþ­ki­le­ri,­fark­lý­i­sim­ler­le­a­ný­lan­dar­be plan­la­rý,­ ev­ler­de­ sak­la­nan­ ve­ya­ top­ra­ða­ gö­mü­len­bom­ba­ve­mü­him­mat,­su­i­kast­id­di­a­la­rý,­fa­i­li meç­hul­ci­na­yet­ler­ve­bun­la­rýn­ar­ka­sýn­da­yer­al­dýk­la­rýn­dan­kuþ­ku­la­ný­lan­ka­ran­lýk­ya­pý­lan­ma­lar. Bil­has­sa­ Er­ge­ne­kon­ o­pe­ras­yon­la­rýn­da,­ bun­lar­la­ir­ti­bat­lý­ol­ma­sý­ih­ti­ma­li­kuv­vet­li­e­pey­ce­ki­þi ve­ör­gü­tün­ü­ze­ri­ne­gi­dil­di.­A­ma­bu­hen­gâ­me­de, söz­ko­nu­su­id­di­a­lar­la­ir­ti­ba­tý­ný­kur­mak­zor­gö­rü­nen­ba­zý­i­sim­le­rin­de­i­þin­i­çi­ne­da­hil­e­dil­me­si ters­tep­ti­ve­“A­ca­ba­o­pe­ras­yon­su­lan­dý­rý­lýp­sap­tý­rýl­mak­mý­is­te­ni­yor?”­kuþ­ku­la­rý­na­se­bep­ol­du. Her­ha­lü­kâr­da­yar­gý­sü­re­ci­iþ­li­yor,­a­çý­lan­dâ­vâ­lar­de­vam­e­di­yor­ve­o­pe­ras­yon­kap­sa­mýn­da,­ye­ni­a­ra­ma­ve­sor­gu­la­ma­lar­da­ger­çek­leþ­ti­ri­li­yor. A­ma­ö­nem­li­o­lan,­bun­la­rýn,­zi­hin­ler­de­o­lu­þan so­ru­i­þa­ret­le­ri­ne­tat­min­kâr­ce­vap­lar­ve­re­cek;­ka­mu­o­yu­nu­ ik­na­ e­de­cek,­ ge­rek­siz­ mað­du­ri­yet­le­re mey­dan­ ver­me­den­ suç­lu­la­rý­ tes­bit­ e­dip­ hak­ et­tik­le­ri­ ce­za­la­ra­ çarp­tý­ra­rak­ de­mok­ra­tik­ hu­kuk dev­le­ti­ni­güç­len­di­re­cek­bir­ne­ti­ce­ye­bað­lan­ma­sý. Böy­le­ bir­ ne­ti­ce­nin­ or­ta­ya­ çýk­ma­sý­ i­se,­ Ka­ra­kaþ’ýn­vur­gu­yap­tý­ðý­çar­pýk­a­na­ya­sal­ve­ya­sal­çer­çe­ve­nin­be­he­ma­hal­dü­zel­til­me­si­þar­tý­na­bað­lý. Çün­kü­a­çý­ða­çý­ka­rýl­ma­sý­is­te­nen­il­le­gal­ya­pý­lar bü­yük­öl­çü­de­TSK­i­le­i­liþ­ki­li.­Hak­la­rýn­da­ki­id­di­a­lar­la­ il­gi­li­ o­la­rak­ sor­gu­la­nýp­ i­fa­de­si­ a­lý­nan­la­rýn i­çin­de,­ vak­tiy­le­ kuv­vet­ ko­mu­tan­lý­ðý­ yap­mýþ­ e­mek­li­ge­ne­ral­le­rin­da­hi­var­lý­ðý,­bu­nu­gös­te­ri­yor. Þu­an­i­ti­ba­rýy­la­sý­nýr­lý­öl­çü­de­de­ol­sa,­ba­zý­mu­vaz­zaf­la­ra­yö­ne­lik­o­pe­ras­yon­lar­da­ya­pýl­mak­ta. Bun­la­ra­ mu­ka­bil­ Ge­nel­kur­may’ýn,­ bil­has­sa­ E­ruy­gur­ve­To­lon’u,­ha­pis­te­ol­duk­la­rý­dö­nem­de­ö­zel­tem­sil­ci­gön­de­re­rek­zi­ya­ret­et­tir­me­si­ve­bu­nu “si­lâh­ar­ka­daþ­la­rý­na­ve­fa”­ge­rek­çe­siy­le­i­za­hý­ör­ne­ðin­de­gö­rül­dü­ðü­gi­bi­ko­ru­yup­kol­la­ma­cý­bir­ta­výr ser­gi­le­me­si,­mev­cut­a­na­ya­sal­ve­ya­sal­çer­çe­ve­nin o­na­ver­di­ði­ö­zel­ko­num­dan­kay­nak­la­ný­yor. Her­ ne­ ka­dar­ “De­mok­ra­si­ ve­ hu­kuk­ dev­le­tiy­le prob­lem­li­o­lan­per­so­ne­li­TSK’da­ba­rýn­dýr­ma­yýz” a­çýk­la­ma­la­rý­ya­pýl­sa­da,­bu­ko­ru­ma­kol­la­ma­tav­rý her­fýr­sat­ta­a­çý­ða­vu­ru­lu­yor.­Si­vil­ve­as­ke­rî­yar­gý i­ki­le­mi­de­bun­i­çin­el­ve­riþ­li­bir­ze­min­ha­zýr­lý­yor. As­ker­le­rin­ as­ker­lik­le­ il­gi­si­ ol­ma­yan­ suç­lar­dan do­la­yý­ si­vil­ mah­ke­me­ler­de­ yar­gý­la­na­bil­me­si­ne im­kân­ve­ren­ve­CHP­ta­ra­fýn­dan­gö­tü­rül­dü­ðü­A­na­ya­sa­ Mah­ke­me­sin­de­ ka­ra­ra­ bað­lan­ma­yý­ bek­le­yen­ya­sa­de­ði­þik­li­ði,­bu­i­ki­le­mi­aþ­ma­yö­nün­de a­týl­mýþ­ bir­ a­dým,­ a­ma­ þu­ a­þa­ma­da­ hem­ â­ký­be­ti hâ­lâ­be­lir­siz,­hem­de­so­ru­nu­kök­ten­çöz­mü­yor. Zi­ra­ so­ru­nun­ te­me­li,­ as­ke­ri­ ke­sin­ o­la­rak­ si­vil i­ra­de­ye­bað­lý­ký­la­cak­bir­dü­zen­le­me­nin­yok­lu­ðu. Ýl­le­gal­ya­pý­lan­ma­la­rý­ay­dýn­lat­ma­sý­bek­le­nen­ve ge­re­ken­ yar­gý­da­ki­ so­run­lar­ da­ i­þin­ di­ðer­ ö­nem­li bo­yu­tu.­ Er­ge­ne­kon­ sa­nýk­la­rý­ i­çin­de,­ yar­gý­ sis­te­min­de­ki­ba­zý­ki­lit­i­sim­le­rin­de­yer­al­ma­sý,­ko­nu­nun­va­ha­me­ti­ni­an­la­mak­i­çin­ye­ter­li­ol­sa­ge­rek. Yar­gý­da­ger­çek­hu­kuk­dev­le­ti­ne­uy­gun­bir­ya­pý­ve­iþ­le­yi­þe­ka­vuþ­tu­rul­ma­dan­bir­þey­ya­pý­la­maz. Ve­il­le­gal­ya­pý­lar­la­mü­ca­de­le­ba­þa­rý­la­maz.

E


4 FARK

Yakýn iþkence tarihi

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

Y

akýn tarihle ilgili tartýþmalar daha çok ‘resmî tarih-sivil tarih’ tabirleriyle yürütülüyor. Okullarda okutulan tarih ders kitaplarýnda gerçeklerin ters yüz edildiði zaten biliniyor. Son yýllarda bu yanlýþlarý düzeltme konusunda kýsmen de olsa adým atýldý, ama yeterli olduðunu söylemek zor. Resmî-gayrýresmî ve doðru-yanlýþ tarih deðerlendirmelerinin dýþýnda, hadisenin bir de zulüm ve iþkence boyutu var. Bir yönüyle bakýldýðýnda ‘tek parti’ devri baþta olmak üzere yakýn tarih; zulüm, iþkence ve baský tarihidir. Bu zulüm ve iþkencelerin, hak, hürriyet ve adaletin olmadýðý dönemlerde zirve yaptýðý da herkesin bildiði bir konu. Zulüm ve iþkencelerle ilgili onlarca þahit vardýr. Zaman zaman bu þahitlerin anlattýklarýný duyuyor ya da okuyoruz. Meselâ, 12 Eylül 1980 sonrasý Diyarbakýr Cezaevi’nde yaþananlarý dinlemek bile insaný ürkütür. Elbette 27 Mayýs sonrasý yaþanan Yassýada zulmünü ve cinayetini de unutuyor deðiliz. Aslýnda bu zulüm ve iþkenceler, biri diðerini aratmayan cinsten hadiseler. 12 Eylül ihtilâli sonrasý yaþanan zulüm ve iþkencelerin bir þahidi de, kamuoyunun yakýndan tanýdýðý gazeteci yazar Taha Akyol olmuþ. 12 Eylül darbesinin ardýndan MHP dâvâsýnda idamla yargýlanan Akyol, 14 ay boyunca Ankara Mamak Cezaevi’nde kalmýþ. Bu süre zarfýnda þahit olduðu iþkenceleri anlatýrken þöyle demiþ: “(Bilhassa) Solcu kýzlara nasýl haþin, kaba, gaddar davranýldýðýna þahit olduk. Bunlar kötü hatýralar. Bizi her gün yürüyüþe çýkartarak askerî disiplin içinde marþlar eþliðinde yürütürlerdi. Geri kalan kýsýmda bizi serbest býrakýrlardý. Ýþkence de vardý. Ülkücü liderlerden Yýlmaz Durak, Celal Adan, Muhsin Yazýcoðlu’na, hatta Gümrük Tekel eski Müsteþarý Namýk Kemal Zeybek’e bile iþkence yapýldý; ama bizlere iþkence yapýlmadý. Mamak Cezaevi o zamanlar çok kötü bir þöhrete sahipti. Ýçeri girdikten sonra eþlerimiz ziyarete geldi. Ýlk görüþmeyi yapacaðýz. Saçlarýmýz, býyýklarýmýz kesildi. Ayaz vardý, hava çok soðuktu, birerli kol halinde uygun adým þekilde, askerî marþ söyleterek yürüttüler bizi. Bir tel örgünün önüne geldik. Tel örgünün diðer tarafýna ise eþlerimizi ve çocuklarýmýzý getirdiler. Bize ‘baþla’ diye talimât verdiler. Biz de baþladýk: ‘Ey bugünümüzü saðlayan ulu Atatürk, açtýðýn yolda, kurduðun ülküde hiç durmadan yürüyeceðime and içerim.’ Andýmýzý okuttular bize. Eþlerimiz karþýsýnda kendimizi çok aþaðýlanmýþ hissettik. Eþlerimiz bizi, karþýlarýnda esas duruþta, baðýrýr halde görünce aðladýlar. Ama yapacak hiçbir þey yok. Çünkü en ufak bir direniþte sizi eþinizin karþýsýnda coplayabilirlerdi.” (Cihan Haber Dergisi, Kasým-Aralýk 2009, sayý: 31) Taha Akyol’un bir hatýrasý daha var ki, askerî yargýnýn baðýmsýzlýk tartýþmasýna tuz-biber eken cinsten: “(Askerî cezaevi komutaný) Üzerimize yürüdü. Baðýrarak bana ‘Seni astýrýrým, sonra çarþafla kendini astý diye rapor tutarým’ dedi. Yanýnda bulunan (...) askerî doktora, ‘Ýntihar raporu verir misin?’ diye sordu. Doktor da ‘Emredersiniz efendim, o raporu imzalarým’ yanýtýný verdi.” (Agg.) “Yok, ihtilâl dönemi olsa bile böyle hadiseler yaþanmamýþtýr” diyebilen var mý? Maalesef bu ve benzeri onlarca belki de yüzlerce hadise yaþanmýþtýr. O halde ‘yakýn iþkence ve zulüm tarihini’ de incelemek ve araþtýrmak gerekir. Tekrarý olmasýn diye!

YENÝASYA / 16 OCAK 2010 CUMARTESÝ

HA­BER

Memur, "fakir fukara fonuna" yönlendirildi BELEDÝYELER ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Bem-BirSen) Genel Baþkaný Mürsel Turbay, bir yýldýr maaþlarýný alamayan Yozgat’ýn Esenli Belediyesi’nde çalýþan memurlarýnýn ilin valisi tarafýndan “Fakir Fukara Fonu” olarak bilinen Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý’na (SYDV) yönlendirildiklerini söyledi. Bem-Bir-Sen’in 16. kuruluþ yýl dönümünde bir basýn toplantýsý düzenleyen Turbay, yüzlerce belediyenin aylardýr çalýþanlarýna maaþ ödemediðini belirterek Bem-Bir-Sen olarak 16. yaþlarýný buruk bir þekilde kutladýklarýný dile getirdi. Bütün çabalarýna raðmen yerel yönetim çalýþanlarýnýn çözülememiþ sorunlarý bulunduðunu ifade eden Turbay, þöyle devam etti: “Bu konuda geçtiðimiz günlerde

ya þa nan bir o lay, dev le tin ken di me mu ru na ba kýþ a çý sý ný or ta ya koymasý bakýmýndan ibret vericidir. Ça lý þan la rý na ma aþ ö de me si yapamayan belediyelerden birisi de Yozgat’ýn Esenli Belediye Baþkanlýðý’dýr. Sendika olarak tamamýnda örgütlü olduðumuz Yozgat Esenli Belediyesi’nde çalýþan üyelerimiz 12 aydýr yani tam 1 senedir maaþ alamamaktadýrlar. Ayný kamu personelinin geçmiþ yýllardan da maaþ alacaklarý bulunmaktadýr. Bu üyele ri miz den ba zý la rý du rum la rý ný anlatýr dilekçelerini geçtiðimiz Aralýk ayýnda e-posta yoluyla Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk ve Ýçiþleri Bakanlýðý’na yansýtmýþlar, Bakanlýk da incelenmek üzere konuyu Yozgat Valiliði’ne bildirmiþtir. Üyelerimiz bu dilekçelerinde devlet memuru olduklarý halde maaþ-

larýný alamadýklarýný, bir yýldan beri hangi þartlarda geçindiklerini ve maaþ alamadýklarý için ödemek zorunda olduklarý borçlarýný, odun kömür ve gýda ihtiyaçlarýný bildirmiþlerdir. Yozgat Valiliði ise söz ko nu su be le di ye nin borç la rý nýn çok ol ma sý ve ma lî sý kýn tý lar sebebiyle personel alacaklarýnýn ödenemediði bilgisinin kendilerine ulaþtýðý belirtilerek; ‘…. Dilekçenizde be lir ti len ko nu lar hak kýn da, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vak fý Baþ kan lý ðý’na baþ vu ru nuz halinde taleplerinizin deðerlendirileceði hususunda bilgilerinizi rica ederim’ þeklindeki talihsiz ifadelere yer verilmiþtir.” Turbay, valilik tarafýndan maaþlarýný alamayan belediye çalýþanlarýna bu þekilde bir cevap verilmesinin utanç verici olduðunu savundu.

Baþkan Turbay, Bem-Bir-Sen’in 16. kuruluþ yýl dönümünde bir basýn toplantýsý düzenledi.

ÝÞÇÝLER: PERÝÞAN HALDEYÝZ Yozgat ili Esenli Belediyesi’nde devletin kadrolu memuru olarak ça lý þan 21 ki þi den 5’i An ka ra’ya Bem-Bir-Sen’in 16. Kuruluþ Yýldönümü basýn toplantýsýna iþtirak etti. Halid Bozkurt, Ýsmail Ataman,

Ömer Balaban, Süleyman Bayram ve Hüs nü Piþ kin ad lý me mur lar gazetemize yaptýklarý açýklamada 12 aydýr maaþ alamadýklarý için sefil ve periþan bir halde olduklarýný ifade ettiler. Umut Yavuz-Fatih Karagöz / Ankara

Eve dönüþler sürecek

Osmanlý ve Türkiye üzerine önemli çalýþmalara imza atan tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, Türkiye’de kaynaþmanýn nispeten çok partili hayata geçiþle birlikte meydana geldiðini belirtti.

Kemalist rejim isyan ettirdi TARÝHÇÝ KEMAL KARPAT TEK PARTÝ DÖNEMÝNDE EMPOZE EDÝLEN FÝKÝRLER VE KÝMLÝKLERÝN KÜRTLERÝ VE TÜRKLERÝ ÝSYAN ETTÝRDÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. OSMANLI ve Türkiye üzerine önemli çalýþmalara imza atan Ýstanbul Þehir Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Karpat, tek parti rejimiyle empoze edilen fikirler ve kimliklerin Kürtleri ve Türkleri isyan ettirdiðini söyledi. Türkiye’de kaynaþmanýn, nispeten çok partili hayata geçiþle birlikte meydana geldiðini anlatan Karpat, deðiþimin, tek partili dönemin bitip demokrasi döneminin baþlamasýyla gerçekleþtiðini belirtti. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araþtýrmalarý (SETA) Vakfý’nýn aylýk yayýnlanan “Anlayýþ” adlý dergisine röportaj veren Karpat, dikkat çekici açýklamalarda bulundu. Milliyetçi olunmasýnda bir zarar olmadýðýný dile getiren Karpat, milliyetçiliðin, bir memleketi kalkýndýrmak, bir halký eðitmek olarak düþünüldüðünde iyi bir þey olduðunu vurguladý. Milliyetçiliðin ýrkçýlýða dayandýrýlmasý halinde menfi olacaðýna dikkat çeken Karpat, þunlarý kaydetti: “Bu neden oldu? Demokrasinin yokluðundan. Eðer Millî Mücadele döneminde, 1923’e kadar olan Cumhuriyet’in ilk döneminde ileri sürülen fikirler, Meclis’teki tartýþmalar göz önünde tutulsaydý ve ona göre bu toplumun geçmiþine, kimliðine, kültürüne uygun bir siyaset güdülmüþ olsaydý bu-

Siyasette “12 taksit dönemi” BBP, üyelerinin kredi kartýyla 12 taksitle baðýþta bulunmasýna yönelik bir kampanya baþlattý. BBP Genel Baþkaný Yalçýn Topçu, yaptýðý açýklamada, partiye kaynak bulma konusunda yeni bir uygulama baþlattýklarýný belirtti. ‘’Karýncalarla Birlikte Ateþi Söndürme ye Gi di yo ruz’’ a dý ný ver dik le ri kampanyanýn yasal altyapýsýnýn tamamlandýðýný ifade eden Topçu, üyelerinin kredi kartlarýndan ayda 25 TL olmak üzere yýlda 300 TL alacaklarýný söyledi. Kampanyanýn bir yýl süreceðini dile getiren Topçu, ‘’Kampanyayý uy gu la ma ya baþ la ya lý 20 gün ol du. Þim di lik 600’e ya kýn ü ye ye u laþ týk. Mart ayýna kadar hedefimiz 10 bin kiþidir’’ dedi. Yaþar Topçu, proje ile yýl sonunda bir milyon üyeye ulaþmayý planladýklarýný anlattý. Ankara / aa

gün karþýlaþtýðýmýz birçok sorun yaþanmayacaktý. Tek parti rejimiyle yukarýdan belirli fikirler ve kimlikler empoze edildi. Buna karþý Kürt de isyan etti, Türk de. Türk neden isyan etti? Çünkü onun deðerlerine, alýþmýþ olduðu cemiyet görüþüne aykýrý bir þeydi bu, bir küçük elitin kararýna dayanan, zorla gerçekleþtirilen bir siyasetti. Türkiye demokrasi sayesinde bütün bu büyük hatalarý nispeten az zararla atlattý. Bunlar Türkiye’yi çökertebilirdi ama böyle olmadý. Çünkü halk temelde özünü, kültürünü muhafaza etti, iç dinamikleriyle, iç baðlýlýklarýyla eski halini devam ettirdi. Siyasî rejim deðiþti, fakat toplum devam etti. Türkiye’yi kurtaran da bu oldu. Bu toplum hâlâ çok güçlü; kimliðiyle, özüyle Türk. Ama bu, ýrkla alakasý olmayan kendine mahsus bir Türklük. Hatta o kadar ki Kürt halkýnýn büyük bir kýsmý da kimliði bizim anladýðýmýz mânâda anlýyor. Çünkü, Kürtlerin liderlerinin de yapmak istedikleri, Cumhuriyet’in ilk devrinde yapýlmak istenilenlerin aynýsý. Zorla bir Kürt milleti yaratmak. Ama Kürt halkýnýn büyük bir kýsmý bunu kabul etmiyor. ‘Eskiden nasýlsam bugün de ayný þekilde Kürt kalmak istiyorum’ diyor, ki kendi dilini konuþmaya, kendi âdetlerini muhafaza etmeye

hakký var.” Türkiye’yi kendi kendini seçmiþ, belirli bir felsefeyi kabul etmiþ feci bir grubun idare ettiðini anlatan Prof. Dr. Karpat, bu grubun, idare ettiði kitlenin kültüründen kopuk olduðunu ifade etti. Prof. Dr. Karpat, bunun fecaat ve yabancýlaþma olduðuna dikkat çekerek devam etti: “Türkiye’nin idarecileri, apoletli subaylarý vs. vatan, millet diyerek ülkeyi savunuyorlar ama bunlarýn bildiðimiz Türk’le hiç alakasý yok. Aileleri geleneksel hayat sürerken, bunlar bir elitler kültürüne girmiþ, o sayede mevki sahibi olmuþ. Askerler o elit kültürü kabul ettikleri için kendilerinin hâkim olmalarýný, emir vermelerini adeta doðuþtan gelen bir hak olarak kabul ediyorlar. Bu ayrýmý anlamadan, sonrasýnda ne olduðunu anlayamazsýnýz. Peki, ne oldu? Nihayet politik sistem, demokrasi yavaþ yavaþ halk içinden çýkan kimseleri devlet mevkilerine, bürokrasiye sokmaya baþladý. Eskiden de böyleydi ama devlet bürokrasisine giren kimselerin sayýsý ve felsefesi farklýydý. Þimdi girenlerin sayýsý da fazla, felsefeleri de halkçý, bunlar kendilerini halktan görüyorlar. Eski elit, gücünü kaybediyor. Ýþte burada bir yakýnlaþma var, devlet ile millet birbirinin aynýsý oluyor.”Ankara / cihan

Erdoðan, BAE ve Suudi Arabistan'a gidecek BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, 17-20 Ocak 2010 tarihlerinde Birleþik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a resmî bir ziyaret gerçekleþtirecek. Baþbakanlýk’tan yapýlan açýklamaya göre Baþbakan Erdoðan, beraberinde Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz’ýn yaný sýra milletvekillerinden oluþan bir heyetle 17-20 Ocak tarihlerinde Birleþik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ý ziyaret edecek. Baþbakan Erdoðan, ziyaretin ilk ayaðýný oluþturan BAE’nin baþkenti Abu Dhabi’de 18 Ocak Pazartesi sabahý yapýlacak Üçüncü Dünya Enerji Zirvesi’nin açýlýþ oturumuna katýlarak bir konuþma yapacak.

Erdoðan’ýn BAE Emiri Þeyh Halife bin Zayed El Nahyan ve Veliaht Prens Þeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la birer görüþme yapmasý öngörülüyor. 19 Ocak Salý günü Riyad’da Suudi Arabistan Kralý Abdullah Bin Abdülaziz El Saud ve bazý üst düzey yetkililerle görüþmelerde bulunacak olan Erdoðan, 20 Ocak Çarþamba günü, merkezi Cidde’de bu lu nan Ýs lâm Kon fe ran sý Ör gü tü (Ý KÖ)’nü ziyaret ederek, Genel Sekreter Prof. Ekmeleddin Ýhsanoðlu’yla bir araya gelecek. Baþbakan Erdoðan’ýn her iki ülkede yapacaðý temaslarda, ikili iliþkilerin yaný sýra güncel bölgesel geliþmelerin ele alýnmasý, ayrýca ÝKÖ’nün gündeminde yer alan konulara iliþkin görüþ alýþveriþinde bulunulmasý öngörülüyor. Ankara / aa

ÝÇÝÞLERÝ Bakaný Beþir Atalay, örgüt mensuplarýnýn eve dönüþleri konusunda içerde ve dýþarda çok ciddî çalýþmalar yapýldýðýný kaydetti. Atalay, Ýçiþleri Bakanlýðý Konferans Salonu’nda düzenlediði basýn oplantýsýnda, ‘’Millî Birlik ve Kardeþlik Projesi’’ kapsamýnda yapýlan çalýþmalar ve bundan sonra atýlacak adýmlara iliþkin bilgi verdi. Demokratik açýlým sürecinde kurulacak baðýmsýz dört mekanizmanýn ayrýntýlarýýný anlatan Atalay, demokratik açýlým sürecinde kurulacak baðýmsýz Türkiye Ýnsan Haklarý Kurumu, Ayrýmcýlýkla Mücadele ve Eþitlik Kurulu, Kolluk Gözetim Komisyonu ile Ýþkenceye Karþý BM Sözleþmesi’nin Ýhtiyari Protokolünün Onaylanmasýna Dair Kanun Tasarýsý’nýn, iç hukuku Türkiye’nin taraf olduðu Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesiyle uyumlu hale getirmek için gerekli olduðunu söyledi. Örgüt mensuplarýnýn eve dönüþleri konusunda içerde ve dýþarda çok ciddî çalýþmalar yapýldýðýný kaydeden Atalay, Türkiye’nin týpký Ýsrail konusunda olduðu gibi demokratik açýlým konusunda da birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiðini söyledi. “Ýktidar partisine yönelik muhalefetin ‘sivil dikta’ yakýþtýrmasýna ‘bunlar sýð ve yapay tartýþmalar” diyen Atalay, muhalefet partilerinin bu açýklamalarýný klasik tutum olarak deðerlendirdi. Ankara / aa

TEB: Protokol acil ihtiyaç n TÜRK Eczacýlarý Birliði (TEB) tarafýndan, ‘’Eczacýlarýn, kamunun ve halk saðlýðýnýn çýkarlarýnýn buluþtuðu noktada, yeni bir protokol de dahil olmak üzere eczacýlarýn sorunlarýnýn hayatiyetini ve aciliyetini koruduðu’’ belirtildi. TEB’den yapýlan yazýlý açýklamada, SGK’nýn 16 Ocaktan itibaren geçerli olmak üzere eczanelerle ilaç alým sözleþmesini feshettiði, Danýþtay 10. Dairesi’nin de bu iþlemin yürütmesini durdurduðu hatýrlatýldý. Bunun ‘’sevindirici bir geliþme olduðu, ancak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ömer Dinçer’in bu karara itiraz edeceklerini’’ açýkladýðý belirtilen açýklamada, ‘’Danýþtay da hala nihai kararýný vermemiþ olduðundan, sorun henüz ortadan kalkmýþ deðil’’ denildi. Açýklamada, 4 Aralýkta eczanelerin kapatýlmasýna sebep olan sorunlarýn ise halen devam ettiði ifade edilerek, gelinen süreçte halkýn desteðinin yüreklendirici olduðu, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile yapýlan görüþmede de sorunlarýn en üst makamlara kadar ulaþtýðýnýn görüldüðü kaydedildi. Baþkanlar Danýþma Kurulunun olaðanüstü toplantýsýnda, Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti ve 51 bölge eczacý odasý baþkanýnýn gelinen noktayý ve bundan sonra neler yapýlacaðýný tartýþtýðý bildirilen açýklamada, ‘’Bugün hak arama mücadelemizin halký ilaçsýz býrakarak cezalandýrýlamayacaðý açýða çýkmýþtýr. Eczacýlarýn, kamunun ve halk saðlýðýnýn çýkarlarýnýn buluþtuðu noktada, yeni bir protokol de dahil olmak üzere eczacýlarýn sorunlarý hayatiyetini ve aciliyetini korumaktadýr’’ denildi. Ankara / aa

19 dokunulmazlýk dosyasý daha Meclis’te n CHP Grup Baþkanvekili Kemal Kýlýçdaroðlu ile BDP’li bazý milletvekillerine ait 19 dokunulmazlýk dos ya sý, TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. CHP Grup Baþkanvekili ve Ýstanbul Milletvekili Kemal Kýlýçdaroðlu, BDP’nin Grup Baþkaný ve Muþ Milletvekili Nuri Yaman, Grup Baþkanvekili ve Diyarbakýr Milletvekili Selahattin Demirtaþ, Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, Mardin Milletvekili Emine Ayna (4), Van Milletvekili Özdal Üçer (2), Þan lý ur fa Mil let ve ki li Ýb ra him Bi ni ci, Ýs tan bul Milletvekili Sebahat Tuncel, Siirt Milletvekili Osman Özçelik (2), Van Milletvekili Fatma Kurtulan, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’nin yasama dokunulmaz lý ðý nýn kal dý rýl ma sý na i liþ kin Baþ ba kan lýk Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi. Gelen dosyalar arasýnda; BDP Grup Baþkaný Nuri Yaman, Van Milletvekili Özdal Üçer, Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan, Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani, Þýrnak Milletvekili Sevahir Bayýndýr, Mardin Milletvekili Emine Ayna ile Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan ve Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’nin bulunduðu ortak 2 dosya da yer alýyor. Ankara / aa


5

YENÝASYA / 16 OCAK 2010 CUMARTESÝ

HABER ANKARA

BAÞKENT YAZILARI

Ankara’nýn gündemi

Ve aþýlan “kriz”in arka plâný…

CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

riz aþýldý” ama; Baþbakan Erdoðan’ýn her Ýsrail’e yüklendiðinde peþinden ”Acaba yeni bir anlaþma ve ihâle mi imzalanacak?” sorusunun cevabý endiþelendiriyor. Zira Ýsrail’e her “çýkýþ”ýn ardýndan yeni iþbirliði anlaþmalarý yapýlýyor. Þu çarpýklýða bakýn; son yedi yýllýk süreçte Irak’ta Afganistan’da, Pakistan’da milyonlarca mâsum insan öldürüldü. ABD’nin Irak iþgaliyle büyük bir kýsmý çocuk, kadýn ve yaþlýlardan oluþan 1.7 milyon sivilin katledildi. AKP iktidarýndan iþgal ve zulme ciddî bir itiraz iletilmedi. Üstelik hükûmet çýkardýðý “ABD’ye destek hamûlesi”yle her türlü silâh, mühimmat, savaþ malzemesinin nakil ve daðýtýmý için havaalanlarýný, limanlarýný Irak’ý iþgal eden Amerikan iþgalcilerinin kullanýmýna açtý. Türkiye’deki üslerden havalanan Amerikan savaþ uçaklarýnýn, Müslüman komþu Irak üzerine binlerce sortinin yapýp þehirlerini ve köylerini bombalanmasýna “izin” verdi. Kasým ayýnda bir tek günde 155 Irak’lý öldürüldü, 500’den fazlasý yaralandý. Aralýk’ta Baðdat’ta

“K

beþ dakika arayla meydana gelen patlamalarda 125 sivil katledildi, 250’si yaralandý. Baþbakan’ýn ve hükûmetin buna en ufak bir tepkisi olmadý, olmuyor. Lâkin “Davos çýkýþý”ndan sonra her fýrsatta Ýsrail’e “tepki” veriliyor; ve her defasýnda da “kriz” aþýlýyor; bir þey yokmuþçasýna, iliþkiler, ihâleler ve iþbirlikleri sürüyor…

man’ýn ve Baþbakan Netanyahu’nun Ayalon’a arka çýkmasý, sözkonusu “skandal”ýn Ýsrail hükûmetinin bilgisi dahilinde tezgâhlandýðýnýn ilk iþâretiydi. Ayalon’un Çelikkol’u “alçak koltuða” oturttuktan sonra odaya çaðýrdýðý gazetecilere Ýbranice, “Dikkat edin, o alçakta, biz yüksekte oturuyoruz; ve masada sadece Ýsrail bayraðý var ve gülümsemiyoruz” demesi, “tahrik mizânseni”nin açýk iti“SKANDAL”, TAKTÝK VE TEZGÂH… rafýydý. Diðer yandan bütün bunlara karþý AnkaSon “skandal”da da buna benzer bir taktik iz- ra’nýn aðýrdan almasý, Telaviv’in “özür dilemelendiði görülüyor. Belli ki Telaviv göz göre göre si”nin “beklenmesi”, Cumhurbaþkaný Gül’ün “bu “kriz”i baþlattý. Gazze’ye yardým götüren “Filis- davranýþýn sorumsuz bir adamýn iþi olduðunu” tin’e Yol Açýk Konvoyu”na tâciz ateþi açmakla söylemesi ve büyükelçiliðin “maslahatgüzâr seviyetinmeyen Ýsrail, durup dururken Gazze’ye füze yesi”ne düþürülmesini geliþmelere býrakmasý, saldýrýsýnda bulundu. “skandal”a istifhamlarý arttýrdý. Lübnan Baþbakaný Hariri’nin Ankara ziyare“KONTROLLÜ KRÝZLER” HEP SÖYLEMDE tinde bu durumu derhal “deðerlendiren” Erdo- KALIYOR… ðan, “Biz maðdurdan yanayýz” diyerek, GazOysa Baþbakan’ýn “rest” çektiði “kriz”, birkaç ze’den hiçbir füze atýlmadýðý halde Ýsrail’in Gaz- satýrlýk mektupla geçiþtirilecek kadar basit deðilze’ye füze saldýrýsýný “sert bir dil”le kýnadý. di; Ankara’nýn Ýsrail’le iliþkileri askýya almasý, anVe bunun üzerine Ýsrail Dýþiþleri Bakan Yar- laþmalarý dondurmasý gerekiyordu. dýmcýsý Ayalon, yayýnlamasýnýn üzerinden üç Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doðru Yol hafta geçen “Kurtlar Vadisi” dizisindeki bazý sah- Partisi hükûmetlerinin yaptýðý gibi bekletmeden neleri “protesto” bahanesiyle Türkiye Büyükelçisi Ýsrail’deki büyükelçiliði kapatmasý, büyükelçisini Çelikkol’u çaðýrýp “küçük düþürme”ye çalýþtý. geri çekmesi; “söz’de” kalmayýp “aþaðýlanmayý” uTepkiler üzerine Telaviv’den “Türkler bize vaaz luslar arasý zeminlerde resmen ve açýkça kýnayýp edecek en son kiþilerdir” cevabýyla gerginlik arttý- en azýndan en son imzalanan “10 adet insansýz rýldý, “kriz” týrmandýrýldý. casus uçaðý Heron ihâlesi”nin iptalinden baþlaAslýnda Ýsrail’in atom bombasýyla Filistinlileri masý icâb ederdi. toptan imhâsýný öneren Dýþiþleri Bakaný LieberNe var ki AKP hükûmeti bunlarýn hiçbirini

yapmadý, yapmýyor. Ýþin ilginç yaný, kamuoyunu öfkeyle infiâle sevkeden “tepki” dolu onca söylememden sonra Erdoðan “memnun gözüküp”, Ayalon’un iki satýrlýk yazýsýný, Baþbakan ve Dýþiþleri’nin “yeterli diplomatik özür” olarak “algýlamasý” ve Ýsrail’deki “kayýkçý kavgasý”, sözkonusu “skandal”daki çarpýcý “kontrollü kriz” tesbitini doðruluyor. Her þey, “kriz”i baþlatan ve sona erdiren Ayalon’un, “Rakiplerimize için plânlarýmýzda biraz sürpriz yapalým’ dedik” cümlesinde açýða çýkýyor. Hiçbir yaptýrým ve eylem yok; Ýsrail’le “çatýþma” söylemin ötesine geçmiyor. “Kriz”le oyalanan iç kamuoylarýna yine “kriz” üzerinden “mesajlar” veriliyor. Bir taraftan Ýsrail’le anlaþmalarla “stratejik iþbirliði” devam ederken, diðer taraftan, AKP seçmene “Ýsrail’e kafa tutuyorum” propagandasýný yapýyor. Neticede “özür dileyen” ve sözde “geri adým” atan Ýsrail’e yakýnlaþmaya zemin hazýrlanýyor. Aþýlan “kriz”in arka plânýnda, Ýsrail, Türkiye ile iliþkileri koparmayý göze almadýðý gibi, Ankara’nýn da Ýsrail’le iþbirliðini kesmeye yanaþmadýðý açýkça sýrýtýyor. Ve tam bu safhada, yarýn Ankara’ya gelecek olan Ýsrail Savunma Bakaný Barak, savunma sanayii ve silâh ihâlelerine “Heron ihâlesi” ile yenilerini ilâve ediliyor. Ýsrail’le iliþkiler ve iþbirliði daha da derinleþtiriliyor. Özetle her defasýnda olduðu gibi “oyun içinde oyun” oynanýyor; týpký Ýsrail’le çok önemli anlaþmalarýn hemen peþinden geldiði “one minute” çýkýþý sonrasýnda olduðu gibi…

“Örtülü soruþturma”da 5 iþ adamý ifade verdi n ‘’HABER alma ödeneðinin kullanýmý’’na iliþkin yürütülen soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan beþ iþ adamý, Beþiktaþ’taki Ýstanbul Adliyesinde savcýlara ifade verdi. Ýstanbul Terörle Mücadele Þube Müdürlüðündeki iþlemleri tamamlanan beþ kiþi, soruþturmanýn yürütüldüðü Beþiktaþ’taki Ýstanbul Adliyesine getirildi. Saðlýk kontrolünden geçirilen ve iþ adamý olduklarý belirtilen beþ kiþi, daha sonra ifadeleri alýnmak üzere savcýlýk katýna çýkartýldý.Gözaltýndaki iþ adamlarý, saðlýk kontrolüne giriþ ve çýkýþlarýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplamadý. Ýstanbul / aa

“Kozmik arama”ya grip arasý n ANKARA Seferberlik Bölge Baþkanlýðý’ndaki aramalara 2 gün süreyle ara verildi. Alýnan bilgiye göre, aramayý gerçekleþtiren Hakim Kadir Kayan, gribal enfeksiyon þikayetiyle 2 günlük rapor aldý. Bu sebeple Ankara Seferberlik Bölge Baþkanlýðý’ndaki aramalar bu süre için durduruldu. Hakim Kayan’ýn raporunun süresinin bitmesinin ardýndan aramalara devam edileceði öðrenildi. Ankara / aa

Saçan, 16 ay sonra serbest n ÝKÝNCÝ ‘’Ergenekon’’ davasýnýn tutuklu sanýklarýndan eski Ýstanbul Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Adil Serdar Saçan’ýn tahliyesine karar verildi. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmada taleplerin ardýndan Mahkeme Heyetince alýnan kararlar, üye hakim Sedat Sami Haþýloðlu tarafýndan açýklandý. Buna göre Mahkeme Heyeti, suç vasfýnýn deðiþme ihtimali, delil durumu ve tutuklu kaldýðý süreyi dikkate alarak, 16 aydýr tutuklu bulunan Adil Serdar Saçan’ýn tahliyesine karar verdi. Mahkeme Heyeti, tahliyesi kararlaþtýrýlan Adil Serdar Saçan'a yurt dýþýna çýkýþ yasaðý koydu. Duruþma salonunda bulunan Saçan’ýn ailesi, tahliye kararýný alkýþlarla karþýladý. Sanýklar ve avukatlar da Saçan’ý kutladý. Ýstanbul / aa

Ýstanbul'da su kesintisi n ÝSTANBUL’UN bazý ilçelerine, yarýn 11 saat su verilemeyecek. ÝSKÝ’den yapýlan açýklamaya göre, TEÝAÞ tarafýndan Alibeyköy Trafo Merkezinde yapýlacak çalýþmalar kapsamýnda Kaðýthane Ýçmesuyu Arýtma Tesisleri’ne enerji verilemeyecek. Bu sebeple yarýn 03.00- 14.00 saatleri arasýnda Kaðýthane, Þiþli, Beyoðlu, Beþiktaþ, Eyüp ilçeleri ile Levent ve Etiler’in üst kýsýmlarý, Alibeyköy ve Hasdal Askeri Kýþlasýnda su kesintisi yapýlacak.

Ankara'da trafik kazasý: 3 ölü n ANKARA Mamak’taki trafik kazasýnda 3 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Elmadað yönünden Ankara yönüne seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlemeyen 06 VDY 57 plakalý otomobil, Samsun yolu Çalýþkanlar Petrol Kavþaðý’nda refüje çarptý. Kazada, 1’i kadýn 2 kiþi olay yerinde, 1 erkek de hastaneye kaldýrýlýrken yolda öldü. Kazada yaralanan Halime Doðan hastaneye kaldýrýldý. Ankara / aa

Türkiye genelinde iþsiz sayýsý, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 569 bin kiþi artarak, 3 milyon 299 bin kiþiye yükseldi. Bu dönemdeki iþsizlerin yüzde 69,6’sýný erkek nüfus oluþturdu. FOTOÐRAF: MURAT SAYAN

Gençlerin dörtte biri iþsiz TÜRKÝYE’DE ÝÞSÝZLÝK ORANI 2009 YILI EKÝM DÖNEMÝNDE 1,8 PUAN ARTIÞ GÖSTERÝRKEN, 15-24 YAÞ ARASINDAKÝ GENÇ NÜFUSTA ÝÞSÝZLÝK ORANI YÜZDE 21,8’DEN YÜZDE 24’E ÇIKTI. TÜRKÝYE’DE iþsizlik oraný 2009 yýlý Ekim döneminde yüzde 13 olarak hesaplandý. Bir önceki yýlýn ayný dönemine kýyasla iþsiz lik o ra ný 1,8 pu an ar týþ gös te rir ken, genç nü fus ta ki iþ siz lik o ra ný yüz de 21,8’den yüzde 24’e yükseldi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) üçer aylýk dönemler itibariyle her ay kamuoyuna duyurduðu Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasýnýn ‘’Eylül-Ekim-Kasým’’ dönemini kapsayan ‘’Ekim 2009’’ sonuçlarýný açýkladý. Anket sonuçlarýna göre, 2008 yýlý Ekim ayýnda yüzde 11,2 olan iþsizlik oraný bu yýl 1,8 puan artýþla yüzde 13’e çýktý. Ýþsizlik oraný 2008 yýlý Ekim dönemi için yüzde 11,2 olarak açýklanmýþtý. Ýþsizlik oraný 2009 Ocak’ta yüzde 15,5, Þubat’ta yüzde 16,1, Mart’ta yüzde 15,8, Nisan’da yüzde 14,9, Mayýs’ta yüzde 13,6, Haziran’da

yüzde 13,0 ve Temmuz’da yüzde 12,8, Aðustos ve Eylül döneminde ise yüzde 13,4 düzeyindeydi. Ekim döneminde yüzde 13 olarak hesaplanan iþsizlik oraný, kentsel yerlerde yüzde 15,5, kýrsal yerlerde yüzde 8,2 oldu. 2008 yýlý ayný döneminde yüzde 14 olarak hesaplanan tarým dýþý iþsizlik oraný da geçen yýl Ekim döneminde yüzde 16,4’e yükseldi. Bu oran erkeklerde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 2,2 puanlýk artýþla yüzde 14,7, kadýnlarda ise 2,3 puanlýk artýþla yüzde 22 oldu. 15-24 yaþ arasýndaki genç nüfusta iþsizlik oraný ise yüzde 21,8’den yüzde 24’e çýktý. 2009 yýlýnýn Ekim döneminde istihdam edilenlerin sayýsý bir önceki yýlýn ayný döne mi ne o ran la 452 bin ki þi ar ta rak, 22 milyon 19 bin kiþiye yükseldi.

ÝÞSÝZ SAYISI, 3,3 MÝLYON Türkiye genelinde iþsiz sayýsý, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 569 bin kiþi artarak, 3 milyon 299 bin kiþiye yükseldi. Anket sonuçlarýna göre bu dönemdeki iþsizlerin yüzde 69,6’sýný erkek nüfus oluþturdu. Ýþsizlerin yüzde 55,3’ü lise altý eðitimli, yüzde 27,3’ü 1 yýl ve daha uzun süredir iþ arýyor. Ýþsizler sýklýkla (yüzde 31,1) ‘’eþ-dost’’ vasýtasýyla iþ bulmaya çalýþýyor, yüzde 88,5’i (2 milyon 920 bin kiþi) daha önce bir iþte istihdam edildiðini belirtiyor. Ýþsizlerin yüzde 26,5’ini çalýþtýðý iþ geçici olup iþi sona erenler, yüzde 22,1’ini iþten çýkarýlanlar, yüzde 16,2’sini kendi isteðiyle iþten ayrýlanlar, yüzde 8,1’ini iþyerini kapatan/iflâs edenler, yüzde 7’sini ev iþleriyle meþgul olanlar, yüzde 10,6’sýný öðrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9,5’ini diðer nedenler oluþturdu. Ankara / aa

Jandarma: Ümraniye’deki bombalar ordu malý deðil JANDARMA Genel Komutanlýðý, “Ergenekon” davasýna bakan mahkemeye gönderdiði yazýda, “Ümraniye’de ele geçirilen bombalarýn, birlik komutanlýlýklarýnýn envanterlerinde bulunan söz konusu mühimmattan eksik, kayýp veya çalýntý olmadýðýný” bildirdi. Alýnan bilgiye göre, Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi, birinci ‘’Ergenekon’’ davasýnýn 19 Ekim 2009 tarihinde yapýlan 116. duruþmasýnda, ‘’PKK terör örgütünün MillîÝstihbarat Teþkilatý (MÝT) tarafýndan kurulduðu’’ yönündeki vaki iddialar ve terör örgütü elebaþý Abdullah Öcalan’ýn iddia olunan ‘’Ergenekon terör örgütü

üyesi olup olmadýðý’’nýn Genelkurmay Baþkanlýðýndan sorulmasýný kararlaþtýrdý. Genelkurmay Baþkanlýðýndan gelen cevap yazýsýnda ise ‘’Terörist baþý Abdullah Öcalan’ýn PKK terör örgütünün kurucusu olduðu konusu dýþýnda baþka bir bilgi mevcut deðildir’’ denildi. Bu arada, mahkemenin 3 Eylül 2009 tarihinde yapýlan duruþmada ‘’Ümraniye’de ele geçirilen bombalarla ilgili ayrýntýlý bilgi’’ istediði Jandarma Genel Komutanlýðýndan da cevap geldi. Gelen cevap yazýsýnda, ‘’Birliklere tertip edilen mühimmata ait bilgilere, tertip emirlerinin arþiv bekleme süresinin dolmasýný müteakip imha edilmesi

sebebiyle ulaþýlamadýðýndan, bahse konu mühimmatýn hangi birliðe, hangi tarihte kaçar adet tertip edildiðinin tesbit edilemediði, ayrýca mühimmatý envanterinde bulunduran birlik komutanlýklarýnca söz konusu mühimmattan eksik, kayýp veya çalýntý olmadýðýnýn bildirildiði’’ ifade edildi. Mahkemenin ‘’Türk Ýntikam Tugayý’’ hakkýnda bilgi istediði MÝT, de ‘’günümüz itibariyle ‘TÝT’ ismiyle ideolojik bir örgütün faaliyet gösterdiðine dair herhangi bir tespit bulunmadýðýný’’ bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüðü ise 1986-2007 yýllarý arasýnda ‘’TÝT’’ rumuzu ile 40 eylem gerçekleþtirildiðini kaydetti. Ýstanbul / aa

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

nkara’nýn gündemi Ýsrail Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Danny Ayalon’un Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Oðuz Çelikkol’a yaptýðý “alçak koltuk skandalý”ndan sonra Türkiye-Ýsrail arasýndaki gerginlikle meþgul. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün Köþk’teki “7.eTR ödülleri” töreninden sonra verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularýný cevaplandýrýrken, Ýsrail’in bu tutuma gösterdiði sert tepkinin ardýndan Ýsrail’in “özür” dilemesi ile týrmanan gerginlik þimdilik sona ermiþ gibi gözükse de, önümüzdeki günlerde yeni krizlerin, gerginliklerin olabileceði ortaya çýktý. Bunu Gül’ün gazete temsilcilerine söylediði, “Ne yaptýðýný bilmez bir adamýn yaptýðý bir iþ. Ama nihayetinde Ýsrail’i baðlar. Ýsrail sorumludur. Bu akþama kadar ya düzeltirler, ya da büyükelçimiz Türkiye’ye gelir” demesinden ve gerekirse büyükelçiliðin maslahatgüzâr seviyesine indirilebileceðini ima etmesinden anlamak mümkün. Öte yandan Gül’ün Ýsrail kendisine çeki-düzen vermesi gerektiðini söylemesi de bu görüþü kuvvetlendiriyor. Bir de bunun yanýnda kriz çýkaran Ayalon’un ofisinden yapýlan açýklamada, “Ýsrail, Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý’nýn kriz süresince takýndýðý tavýrdan Ýsrail fayda görmüþtür. Bu tutumun sonucunda artýk Türkiye yaptýðý açýklamalara daha fazla dikkat edecektir” denilmesi de özürde samimî olmadýklarýný gösterdi. Ýsrail’in Filistinlilere yaptýðý zulüm devam ettiði sürece Türkiye sözlü tavrýný sürdürürken, iki ülke arasýndaki ticarî faaliyetlerde de tepkisini dile getirmesi gerekir. *** Bütün bunlar gündemi doldururken bir de Türkiye’nin içindeki gündemler var. Bunlardan birisi ekonomi, diðeri de yeni yýlla baþlayan erken seçim tartýþmalarý. Bunlarýn yanýnda saðlýkta tam gün yasasý ile hükümetin eczacýlarla yaþadýðý sorun da gündemin diðer maddelerini oluþturuyor. Baþbakan Tayyip Erdoðan, ekonomideki durumun ortaya konulmasý, çalýþanlara yapýlan zamlardan sonra ihtiyaç maddelerine yüksek zam yapýlmasýnýn milleti hayli sýkýntýya soktuðunun hatýrlatýlmasýna hayli sinirleniyor. Hafta içinde yaptýðý grup konuþmasýnda Türkiye ekonomisinin geldiði noktayý, kredi notunun yükseltilmesi ve ekonominin dünyada yaþanan kriz karþýsýndaki dayanýklýlýðýný anlattý. Muhalefetin ve bazý gazetelerin “kriz tellâllýðý” yaptýðýný söyleyerek hayli sert cevaplar verdi. “Türkiye küresel felâketten en az zararla çýkmayý beceriyor” diyerek de ekonominin düzgün gittiðini dile getirdi. Bunu söylerken de, otomobil satýþlarýnýn artmasý ile süt, ekmek hesabý yaparak anlattý. Eðer ülkede bir sorun varsa, millet sýkýntýda ise bunu ortaya koymak gazetelerin ve muhalefetin görevidir. Tabiî bunu yaparken de muhalefet partilerinin oy devþirmek, gazetelerin de karþý olduðu iktidarý yýpratmak amacý güdenler de çýkabilir. Bunlarý tenzih ederek, milleti iyiliðini düþünerek bunlarý dile getirenleri ayýrmak lâzým. Eðer millet sýkýntýda ise, bu sýkýntýlarý çözecek hükümettir. Sýkýntýlarý söyleyecekte, basýndýr, muhalefet partileridir. Bunda sinirlenecek öfkelenecek, felâket tellâllýðý ile suçlayacak birþey yok diye düþünüyoruz. *** Gündemin bir diðer konusu da erken seçim tartýþmalarý. Tartýþmalar bu hafta da yapýlmaya devam etti. Hükümet muhalefetin “erken seçim” isteklerine cevap vermeme konusunda karar almýþ gözüküyor. Hafta içi yapýlan grup toplantýlarýnda, Baykal, “Çare millettir. Türkiye’nin çýkýþý için tek bir güç kalmýþtýr. O da milletin ta kendisidir. Millet kararýný vermiþtir, AKP 8,5 puan oy kaybetmiþtir, kaybetmeye devam edecektir. Seçim siyasi partilerin söylemi deðil milletin ihtiyacý, milletin bekleyiþi, milletin bu gidiþat böyle devam edemez, etmemeli, bu iþin sonu iyi deðil, çýkýþ yolu bir an önce seçimdedir” derken, seçimi ilk gündeme getiren MHP erken seçim tarihini 7 Kasým 2010 olarak açýkladý bile. Bahçeli bu haftaki grup konuþmasýnda AKP’nin seçime mecbur kalacaðýný söyledi ve “Baþbakan Erdoðan’ýn önünde iki seçenek kalmýþtýr. Ya giderek eriyen partisinin düþüþünü bir noktada durdurmak için kendince yeterli zannettiði bir seviyeyi yakaladýðý anda seçime gidecektir. Ya da destek seviyesini yeniden yükselteceði umuduyla karþýlayamadýðý toplumsal taleplere dayanabileceði kadar dayanýp zamanýnda seçime gitmeyi hedefleyecektir” diyerek “erken seçim çýkýþý”ný sürdürdü. Bütün bu konuþmalarýn ardýndan ne Erdoðan grup konuþmasýnda ne parti sözcüleri erken seçim konusunda muhalefete cevap vermedi. Baþbakan uzun grup konuþmasýnda bu konudaki talepleri görmezden geldi. Ancak þurasý muhakkak ki, (erken seçim yapýlýr mý yapýlmaz mý bilemeyiz ama) seçim konusu sene hep gündemimizde olacak. Bu arada geçtiðimiz hafta yazdýðýmýz bir yazý da bu yýlýn gündeminin erken seçim olacaðýný söylerken, konuþanlarý aktarmýþtýk. Bir okuyucumuz, “Yoksa sizde mi?” baþlýklý mailinde, “Sayýn Kara erken seçim ile ilgili yazýnýzý okudum. Sanki siz de erken seçim istiyormuþsunuz gibi bir kanaat edindim. Erken seçim size göre de bu günkü durumda ülkeye faydasý olacak mý?” diye sormuþ. Bu vesileyse buna da cevap verelim. Yazýmýzda konuþulanlarý yazmýþtýk. Seçim demokrasinin olmazsa olmazýdýr. Þu aþamada seçime karar verecek Meclis’te sayýsal çoðunluðu olan AKP’dir. Seçim olsun veya olmasýn diye bir iddiamýz olmadý. Sadece kulislerdeki bilgileri ve konuþulanlarý aktarmýþtýk. Bugünkü siyasî konjonktüre göre seçim sonuçlarý 910 ay önceki mahallî seçimlere göre aþaðý-yukarý ayný olacaðý gözleniyor. Ne Baykal’ýn dediði gibi AKP yüzde 20’lerde, ne de AKP’li sözcülerin dediði gibi yüzde 50’lerde… Seçimin faydalý olup olmadýðýna da millet karar verir biz deðil. Bir de siyaset belli olmaz her zaman sürprizlere açýk olmak lâzým.

A


6

YENÝASYA / 16 OCAK 2010 CUMARTESÝ

MEDYA-POLÝTÝK

Hadislerde sýhhat ölçüleri

Askerî vesayetin sivil dayanaklarý

FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Zey­nep­Ha­ným:­“Sa­hih­ha­di­si­uy­dur­ma­ha­dis­ten­na­sýl a­yýrt­e­de­ce­ðiz?”

a­hih­ha­dis­le­ri­uy­dur­ma­söz­ler­den­a­yýr­mak­i­çin­Ha­dis U­sû­lü­il­min­ce­bir­ta­kým­öl­çü­ler­be­lir­len­miþ­tir.­Bun­la­rý­ký­sa­ca­ö­zet­le­ye­lim:­ 1-­Sa­hih­ha­dis­Kur’ân-ý­Ha­kîm’e­ay­ký­rý­ol­maz.­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­(asm)­mü­ba­rek­að­zýn­dan­çýk­tý­ðýn­da­þüp­he ol­ma­yan­bir­söz­Kur’ân­i­le­çe­liþ­mez.­E­ðer­çe­li­þi­yor­sa­bu­söz uy­dur­ma­dýr.­Bi­lin­di­ði­gi­bi,­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm) vah­ye­tâ­bi­dir.­Kur’ân-ý­Ha­kîm’i­hem­teb­lið­et­miþ,­hem­a­çýk­la­mýþ,­hem­hü­küm­le­ri­ni­uy­gu­la­mýþ­týr.­E­ðer­ha­dis­di­ye bi­li­nen­bir­söz­Kur’ân’a­ve­ya­sa­hih­ha­dis­le­re­ay­ký­rý­lýk­teþ­kil e­di­yor­sa­o­ha­di­sin­uy­dur­ma­ol­du­ðu­na­hük­me­di­lir.­Me­se­lâ, “Kö­tü­ah­lâk­lý­ol­mak­af­fe­dil­me­ye­cek­bir­gü­nah­týr”­sö­zü­uy­dur­ma­bir­ri­vâ­yet­tir.­Çün­kü­bu­ri­va­yet,­Kur’ân’ýn­ “Al­lah ken­di­si­ne­þirk­ko­þul­ma­sý­ný­af­fet­mez.­Bu­nun­dý­þýn­da­ki­le­ri di­le­di­ði­kim­se­i­çin­af­fe­der.”­1 â­ye­ti­ne­ay­ký­rý­dýr.­ 2-­Sa­hih­ha­dis,­di­ðer­sa­hih­ha­dis­ler­le­çe­liþ­mez.­E­ðer­ha­dis­di­ye­bi­li­nen­bir­söz­sa­hih­ha­dis­ler­le­çe­li­þi­yor­sa,­bu­sö­zün­uy­dur­ma­ol­du­ðu­ka­bul­e­di­lir.­ 3-­Sa­hih­ha­dis­a­kýl,­sað­du­yu­ve­tec­rü­be­i­le­ka­za­nýl­mýþ­bil­gi­ler­i­le­çe­liþ­mez.­E­ðer­ha­dis­di­ye­bi­li­nen­bir­söz­a­kýl,­sað­du­yu­ve­tec­rü­be­i­le­el­de­e­di­len­bil­gi­le­re­ters­dü­þü­yor­sa­bu sö­zün­ha­dis­ol­ma­dý­ðý­na­hük­me­di­lir.­ 4-­Sa­hih­ha­dis­ta­ri­he­ve­ta­ri­hî­o­lay­la­ra­ters­düþ­mez.­Ha­dis­di­ye­bi­li­nen­bir­söz­de­an­la­tý­lan­lar­ta­ri­hî­ger­çek­le­re­uy­gun­de­ðil­se,­bu­sö­zün­uy­dur­ma­ol­du­ðu­ka­bul­e­di­lir.­­ 5-­Sa­hih­ha­dis­gü­ve­ni­lir­ha­dis­ki­tap­la­rýn­da­yer­a­lýr.­Ha­dis â­lim­le­ri,­ha­dis­top­la­ma­i­þin­de­ký­lý­kýrk­yar­mýþ­lar,­çok­has­sas öl­çü­ler­i­çin­de­ça­lýþ­mýþ­lar­dýr.­Uy­dur­ma­söz­le­ri­sa­hih­ha­dis­ler­den­a­yýk­la­mak­i­çin­ha­dis­il­mi­i­çe­ri­sin­de­ay­rý­ca­Cerh­ve Ta­dil­öl­çü­le­ri­be­lir­le­miþ­ler,­bu­öl­çü­ler­le­ha­dis­ri­vâ­yet­e­den­le­rin­kim­lik­le­ri­ni,­ki­þi­lik­le­ri­ni­ve­ri­vâ­yet­et­tik­le­ri­ha­dis­le­ri­çok in­ce­ve­du­yar­lý­e­le­me­le­re­ta­bi­tut­muþ­lar;­sa­hih­ol­du­ðu­ko­nu­sun­da­þüp­he­et­tik­le­ri­ha­dis­le­ri­ki­tap­la­rý­na­al­ma­mýþ­lar­dýr.­­ 6-­Sa­hih­ha­dis­ge­nel­lik­le­bir­den­faz­la­sa­ha­be­nin­ri­vâ­yet­le­riy­le­bir­bü­tün­lük­o­luþ­tu­rur.­Bir­çok­ki­þi­nin­ri­vâ­yet­et­me­si­ge­re­ken­meþ­hur­bir­o­la­yý­bir­ki­þi­nin­ri­vâ­yet­et­me­si­o­ha­di­sin­za­yýf­ve­ya­uy­dur­ma­ol­du­ðu­nu­gös­te­rir.­­ 7-­Sa­hih­ha­dis­le­rin­lâf­zýn­da­ve­ya­mâ­nâ­sýn­da­bo­zuk­luk bu­lun­maz.­Ha­dis­di­ye­bi­li­nen­bir­söz­e­ðer­lâ­fýz­ve­ya­mâ­nâ i­ti­ba­riy­le­bo­zuk­luk­lar­i­çe­ri­yor­sa­bu­ha­di­sin­uy­dur­ma­ol­du­ðu­var­sa­yý­lýr.­ 8-­Sa­hih­ha­dis­le­ri­ri­vâ­yet­e­den­le­rin­râ­vî­ler­zin­ci­ri­gü­ve­ni­lir­kim­se­ler­den­o­lu­þur.­Râ­vî­ler­zin­ci­rin­de­gü­ve­nil­me­yen­bir kim­se­nin­bu­lun­ma­sý­o­ha­di­sin­Haz­ret-i­Pey­gam­ber’e­(asm) u­la­þýp­u­laþ­ma­dý­ðý­ko­nu­sun­da­þüp­he­le­re­ne­den­o­lur.­Böy­le ha­dis­le­ri­ha­dis­â­lim­le­ri­sü­züp­çý­ka­ra­rak­ki­tap­la­rý­na­al­ma­mýþ­lar­dýr.­­Bu­öl­çü­le­ri­ha­dis­di­ye­bi­li­nen­her­sö­ze­tat­bik­et­mek­hiç­þüp­he­siz­ha­dis­kür­sü­le­ri­nin­i­þi­dir.­Bi­zim­bu­ra­da her­ke­se­ö­ne­re­ce­ði­miz­da­ha­ko­lay­bir­yol­var­dýr:­Bir­ha­di­sin sa­hih­o­lup­ol­ma­dý­ðý­ný­an­la­mak­i­çin,­ha­di­sin,­gü­ve­ni­lir­li­ði ko­nu­sun­da­e­min­ol­du­ðu­muz­bü­yük­ha­dis­â­lim­le­ri­nin­ki­tap­la­rýn­da­yer­a­lýp­al­ma­dý­ðý­na­bak­ma­mýz­ye­ter­li­dir.­E­ðer yer­a­lý­yor­sa­sa­hih­ka­bul­e­de­riz.­Ý­mam­Ma­lik­bin­E­nes,­Ýbn-i Hib­ban,­Ýbn-i­Hü­zey­me,­Dâ­re­kut­nî,­E­bû­Dâ­vûd,­Ah­med bin­Han­bel,­Ýbn-i­Mâ­ce,­Tir­mi­zî,­Ne­se­î,­Bu­hâ­rî,­Müs­lim, Dâ­ri­mî­ve­son­ra­ki­dö­nem­â­lim­le­rin­den­Ý­mam-ý­Su­yu­tî,­Ý­mam­Ne­ve­vî,­Ac­lu­nî,­A­liy­yü’l-Kâ­rî­sa­hih­ha­dis­der­le­yip top­la­mak­ta­eh­li­yet­sa­hi­bi­ol­duk­la­rý­üm­met­çe­ka­bul­e­dil­miþ â­lim­ler­dir.­Bu­â­lim­le­rin­sa­hih­lik­öl­çü­le­rin­de­ki­tap­la­rý­na­al­dýk­la­rý­ha­dis­le­ri­bu­â­lim­le­rin­iç­ti­hat­la­rý­na­i­ti­mat­e­de­rek­sa­hih­bil­me­miz­de­hiç­bir­sa­kýn­ca­yok­tur.­Me­se­lâ­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Sa­îd­Nur­sî­Haz­ret­le­ri­“Bu­ha­rî,­Müs­lim,­Ýb­ni­Hib­ban,­Tir­mi­zî­gi­bi­kü­tüb-ü­sa­hi­ha­ (sa­hih­ha­dis­ki­tap­la­rý),­tâ za­man-ý­Sa­ha­be­ye­ka­dar,­o­yo­lu­o­ka­dar­sað­lam­yap­mýþ­lar ve­tut­muþ­lar­ki,­me­se­lâ­Bu­ha­rî’de­gör­mek,­ay­ný­Sa­ha­be­den i­þit­mek­gi­bi­dir”2 de­miþ­tir.­ Di­ðer­yan­dan,­Kur’ân­â­yet­le­ri­nin­mü­te­þa­bih­kýs­mý­ol­du­ðu­gi­bi,­ha­dis­le­rin­de­mü­te­þa­bih­kýs­mý­var­dýr.­Â­yet­le­rin­ve ha­dis­le­rin­mü­te­þa­bih­ký­sým­la­rý­ný­doð­ru­yo­rum­la­mak­ge­re­ki­yor.­Yi­ne­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­nin­i­fâ­de­siy­le­mü­te­þa­bih­â­yet­ve­mü­te­þa­bih­ha­dis­le­ri­ya­doð­ru­yo­rum­la­mak,­ya da­tes­lim­ol­mak­þart­týr.3 Þüp­he­siz­mü­te­þa­bih­â­yet­ve­ya mü­te­þa­bih­ha­dis­le­ri­doð­ru­yo­rum­la­mak­i­se­bir­eh­li­yet­me­se­le­si­dir.­Mü­te­þa­bih­â­yet­ve­ha­dis­le­ri­her­kes­doð­ru­yo­rum­la­ma­eh­li­ye­ti­ne­sa­hip­de­ðil­dir.­Öy­ley­se­bir­mü­te­þa­bih­â­ye­tin­ve­ya­ha­di­sin­eh­li­yet­li­bir­â­lim­ta­ra­fýn­dan­Kur’ân’a,­ak­la ve­sað­du­yu­ya­uy­gun­þe­kil­de­yo­rum­lan­dý­ðý­ný­gör­dü­ðü­müz­de­bu­yo­ru­ma­i­ti­bar­e­de­bi­li­riz.­ Me­se­lâ­“Lev­lâ­ke....”­(Sen­ol­ma­say­dýn­Ben­â­lem­le­ri­ya­rat­maz­dým)­ha­di­si­ni­Su­yu­tî,­El-Le­â­li’l-Mas­nû­a­1/272’de;­A­liy­yü’l-Kâ­rî,­El-Es­râ­ru’l-Mer­fû­a­295­ve­296’da;­Ac­lu­nî,­Keþ­fü’l-Ha­fâ­2/164’te­kay­det­miþ­ler­dir.­Bu­ha­di­si­Ý­mam-ý­Ne­ve­vî,­El-Ez­kâr­s.­15’te­kay­da­al­mýþ­ve­i­zah­et­miþ;­Ac­lu­nî,­A­liy­yü’l-Kâ­rî,­Ýbn-i­Tey­mi­ye,­Mev­lâ­nâ­Câ­mî,­Ah­med-i­Ce­ze­rî, Mev­lâ­nâ­Hâ­lid,­Ý­mam-ý­Rab­bâ­nî­ve­ni­hâ­yet­as­rý­mýz­da­Be­dî­üz­za­man­Sa­îd­Nur­sî­Haz­ret­le­ri­bu­ha­di­sin­de­ði­þik­a­çý­lar­dan­i­zah­la­rý­ný­yap­mýþ­lar­dýr.­Ha­dis;­“çe­kir­dek-a­ðaç-mey­ve” mi­sâ­liy­le­Ri­sâ­le-i­Nur’un­de­ði­þik­yer­le­rin­de­an­la­þý­lýr,­gün­cel ve­çað­daþ­bir­üs­lûp­i­çin­de­en­kâ­mil­a­çýk­la­ma­sý­na­ka­vuþ­muþ­tur.4 O­hal­de­bu­ka­dar­â­li­min­i­ti­bar­e­dip­yo­rum­la­dý­ðý bir­ha­di­sin­sýh­ha­tin­den­þüp­he­et­mek­ar­týk­þüp­he­ci­lik­has­ta­lý­ðýn­dan­baþ­ka­bir­þey­de­ðil­dir.­

S

Dipnotlar: 1- Nisâ Sûresi: 48. 2- Mektubat, 19. Mektub, s. 129. 3- Sözler, s. 315. 4- Bakýnýz: Sözler, s. 72, 215; Mesnevî-i Nûriye, s. 24, 38, 99; Lem’alar, s. 329.

Ma­yýs­1960­as­ke­ri­dar­be­si­ön­ce­si­an­nem,­ba­bam­Tar­sus­il­çe­si­nin­CHP­yö­ne­ti­ci­le­riy­di­ler.­Ýk­ti­dar­da­ki­De­mok­rat­Par­ti’nin­bir­tek­par­ti­dik­ta­tör­lü­ðü­kur­du­ðu,­her­ke­si­ha­pis­le­re­a­týp,­top­lu­ö­lüm­le­re­va­ra­cak tez­gâh­lar­ha­zýr­la­dý­ðý­söy­le­ni­yor­du.­Baþ­ba­kan Ad­nan­Men­de­res’in­Sa­id­Nur­si’nin­e­li­ni­öp­me­si­bir­i­þa­ret­sa­yýl­mýþ­tý­ve­Tür­ki­ye’nin­gi­de­rek­bir­Ýs­la­mi­re­ji­me­doð­ru­yu­var­lan­dý­ðý,­ev­de ke­sin­bir­ka­na­at­ha­lin­dey­di.­ 27­Ma­yýs­sa­ba­hý­ba­bam,­an­nem­ve­ço­cuk ha­lim­le­ben,­dar­be­den­çok­mut­lu­ol­duk.­Re­ji­min­kur­tul­du­ðu­na­i­nan­dýk.­Son­ra­Yas­sý­a­da’da­ki­o­a­cý­ve­ri­ci­sah­te­yar­gý­la­ma­lar­baþ­la­dý. Ku­la­ðý­mýz­rad­yo­day­dý.­Yük­sek­A­da­let­Di­va­ný i­sim­li­düz­me­ce­mah­ke­me­15­DP’li­yi­i­da­ma mah­kûm­et­ti.­ Dar­be­ci­cun­ta­Mil­li­Bir­lik­Ko­mi­te­si­a­ca­ba bu­i­dam­ce­za­la­rýn­dan­ne­ka­da­rý­ný­o­nay­la­ya­cak­tý?­ 15­ye­ri­ne­3­i­dam­ce­za­sý­ný­o­nay­la­nýn­ca­ne­den­hep­si­ni­as­ma­dý­lar­di­ye­ü­zül­dük.­Ýn­ti­kam hýr­sý­göz­le­ri­bü­rü­müþ­tü.­As­ke­ri­dar­be­ka­pa­ný­na­gi­ren­Tür­ki­ye’de­biz­CHP’li­ler­bu­dar­be­nin si­vil­te­me­li­ni­o­luþ­tur­muþ­tuk.­ *** ‘Si­vil­dar­be’ye­de­kar­þý­çý­ka­lým­di­ye­tem­po tu­tan­la­rý­o­kur­ken­ve­din­ler­ken­geç­miþ­gün­le­ri ha­týr­la­dým.­Ruh­ha­li­ay­nýy­dý,­“DP’nin­si­vil­dik­ta­tör­lü­ðü­ne­kar­þý,­as­ker­gel­sin­i­yi­o­lur”­di­yen­le­rin­yak­la­þý­mýy­la,­‘si­vil­dar­be’­te­o­ri­si­a­ra­sýn­da çok­bü­yük­ben­zer­lik­ler­ol­du­ðu­nu­gö­rü­yo­rum.­ Ni­te­kim­ge­çen­gün­bir­TV­ka­na­lýn­da­tar­týþ­tý­ðý­mýz­‘si­vil­dar­be’­ki­ta­bý­ya­za­rý­þa­ir,­a­çýk­ça­27

27

Ma­yýs­dar­be­si­ni­ve­28­Þu­bat­mü­da­ha­le­si­ni­sa­vun­du.­Ba­zý­la­rý­gi­bi­la­fý­do­lan­dýr­ma­dý,­ba­zý dar­be­le­rin­i­yi­dar­be­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di. Þim­di­ya­þa­nan­da­bir­si­vil­dar­bey­di.­ Bu­gün­‘si­vil­dar­be­o­lu­yor­dü­þün­ce­si’nin tam­da­as­ke­rin­si­ya­set­a­la­nýn­da­ki­var­lý­ðý­nýn tar­týþ­ma­ko­nu­su­ol­du­ðu­bir­dö­ne­me­denk gel­me­si­te­sa­düf­de­ðil.­De­mok­rat­Par­ti­dö­ne­min­de,­as­ker­ler­es­ki­güç­le­ri­ni­yi­tir­miþ­ler,­si­vil

al­mýþ­du­rum­da­ol­du­ðu­i­çin­da­ha­ge­niþ­bir­a­la­na­sa­hip.­A­ma­dün­ya­da­ve­Tür­ki­ye’de­ko­þul­lar­de­ðiþ­ti­ði­i­çin­bu­a­lan­ar­týk­as­ker­a­ley­hi­ne­da­ra­lý­yor.­ Bu­da­ral­ma,­ge­niþ­ik­ti­dar­a­la­ný­na­sa­hip­as­ker­ler­i­çin­bü­yük­bir­bu­na­lým­ya­ra­tý­yor.­Ta­bi­i as­ker-bü­rok­rat-yar­gý­ik­ti­da­rýn­dan­ne­ma­la­nan ke­sim­le­ri­de­ü­zün­tü­ye­sevk­e­di­yor.­ *** Bu­nun­ü­ze­ri­ne­dev­re­ye­‘si­vil­dik­ta­tör­lük’, ‘si­vil­dar­be’­gi­bi­te­o­ri­ler­so­ku­lu­yor.­AK­Par­ti’nin­de­mok­ra­tik­leþ­me­nok­ta­sýn­da­ki­ek­sik­le­ri­nin­ve­ha­ta­la­rý­nýn­e­leþ­ti­ril­me­si­ne­o­dak­lan­mak­ye­ri­ne,­as­ke­ri­a­la­ný­si­vil­a­lan­a­le­hi­ne­ge­niþ­let­me­ça­ba­la­rý­na­a­ðýr­lýk­ve­ri­li­yor.­ Demokrat Parti döneminde, ‘Biz­de­as­ke­ri­ve­sa­ye­te­kar­þý­yýz’­söy­lem­le­ri­ne­bak­ma­yýn...­Bu­cep­he­nin­a­çýk­söz­lü­o­lan­la­askerler eski güçlerini yitirrý,­a­çýk­ça­27­Ma­yýs’ý­da,­28­Þu­bat’ý­da­sa­vu­nu­miþler, sivil siyasetin denetimi yor­lar.­12­Ey­lül’ü­sa­vu­nan­lar­da­bun­la­rýn­a­ra­sýn­dan­çý­ký­yor... içine girmiþlerdi. *** 50­se­ne­dir,­hep­‘bun­lar­o­ka­dar­kö­tü­ki,­as­ker­gel­sin­da­ha­i­yi’­de­dir­ten­bir­kül­tü­rün­e­si­ri si­ya­se­tin­de­ne­ti­mi­i­çi­ne­gir­miþ­ler­di.­Ta­bi­i­bu ol­duk.­ du­ru­ma­ra­zý­ol­ma­yan­ve­ül­ke­yi­yö­net­me­ye Bu­gü­ne­ka­dar,­ger­çek­leþ­ti­ri­len­en­þid­det­li ta­lip­o­lan­as­ker­le­rin­i­çin­de­cun­ta­lar­ilk­gün­de linç­ler,­en­hak­sýz­bas­ký­lar,­en­a­ðýr­iþ­ken­ce­ler, ör­güt­len­me­ye­baþ­la­mýþ­tý.­As­ker­ler­ül­ke­yi i­dam­lar,­ya­as­ke­ri­re­jim­ler­de,­ya­da­bu­re­ji­mi CHP­dý­þýn­da­ki­bir­par­ti­nin­yö­net­me­si­ne­ra­zý sür­dür­mek­is­te­yen­‘as­ke­ri­ve­sa­yet­dö­nem­le­de­ðil­ler­di.­CHP­as­ker­it­ti­fa­kýy­la­27­Ma­yýs­dar­- ri’nde­ol­du.­ be­si­ör­güt­len­miþ­ti.­ Si­ya­si­li­te­ra­tür­de­mi­li­ta­rizm­ve­linç­kav­Þim­di­bu­tar­týþ­ma­nýn­bir­ben­ze­ri­ni­ya­þý­yo­- ram­la­rý­nýn­bir­bir­le­ri­ni­ta­mam­la­yan­kav­ram­ruz.­De­mok­rat­Par­ti­ik­ti­da­rýn­da­ol­du­ðu­gi­bi lar­o­la­rak­a­nýl­ma­sý­da­te­sa­düf­ol­ma­sa­ge­rek... AK­Par­ti­ik­ti­da­rýn­da­da­as­ker-si­ya­set­i­liþ­ki­si Oral Çalýþlar, so­run­lu.­As­ker­üç­bu­çuk­dar­be­yi­de­ar­ka­sý­na Radikal, 15 Ocak 2010

‘‘

BEDESTEN

Sarýkamýþ: Mukadder maðlûbiyet (2) M. LATÝF SALÝHOÐLU latif@yeniasya.com.tr

a­r ý­k a­m ýþ­ Fâ­c i­a ­s ý­n ýn­ (15­ O­c ak 1915)­ ­ 95.­ yýl­d ö­n ü­m ü­ ve­s i­l e­s iy­l e dün­baþ­la­dý­ðý­mýz­ko­nu­ya­bu­gün­de de­vam­e­di­yo­ruz.

S

Tec­rü­be­siz­ko­mu­tan­lar Dev­le­tin­he­men­bü­tün­ki­lit­nok­ta­la­rý­ný e­le­ge­çi­ren­Ýt­ti­hat­çý­lar,­bü­rok­ra­si­de­ge­niþ çap­lý­bir­tas­fi­ye­o­pe­ras­yo­nu­yap­tý­lar. Bu­ o­p e­r as­y on­d an,­ ha­l iy­l e­ as­k er­l er­ de na­si­bi­ni­ al­dý.­ "Or­du­yu­ genç­leþ­tir­me"­ a­dý al­t ýn­d a,­ Os­m an­l ý­ or­d u­s un­d a­ bu­l u­n an bin­l er­c e­ ký­d em­l i,­ tec­r ü­b e­l i­ su­b ay,­ da­h a Bal­kan­ Har­bin­den­ (1912)­ ev­vel­ e­mek­li­ye sevk­e­dil­miþ­ler­di. E­sa­sýn­da,­Ý­tal­yan­ve­Bal­kan­Sa­vaþ­la­rýn­da­ki­ mað­lû­bi­ye­tin­ bir­ se­be­bi­ de­ buy­du. Tec­rü­be­den­ yok­sun­ pa­þa­la­rýn­ or­du­ bir­lik­l e­r i­n e­ ko­m u­t a­ et­m e­s i,­ ö­z el­l ik­l e­ harp du­ru­mu­ i­çin­ baþ­lý­ ba­þý­na­ bir­ sa­kýn­cay­dý, bir­han­di­kap­tý.­ Ay­ný­ du­rum,­ þüp­he­siz­ Dün­ya­ Har­bi­ i­çin­de­ge­çer­liy­di.­Ko­mu­ta­ka­de­me­si,­mu­ha­rip­as­ke­ri­i­yi­i­da­re­e­de­me­di. Si­ya­sî­ta­raf­gir­lik Or­du­yu­ pe­ri­þan­ e­den­ bir­ baþ­ka­ se­bep, su­bay­lar­a­ra­sýn­da­yay­gýn­lýk­ka­za­nan­si­ya­sî­ta­raf­gir­lik­has­ta­lý­ðýy­dý.

A­ra­la­rýn­da­ as­ker­le­rin­ a­ðýr­lýk­ta­ ol­du­ðu Ýt­ti­hat­çý­ ko­mi­ta­cý­lar,­ za­ten­ tâ­ ba­þýn­dan be­ri­si­ya­se­tin­i­çin­dey­di­ler. Ha­liy­le,­ za­man­ i­çin­de­ on­la­ra­ mu­ha­lif o­lan­lar­da­çýk­tý­ve­ka­çý­nýl­maz­o­la­rak­bir­bi­ri­nin­ku­yu­su­nu­ka­z­ma­ya­baþ­la­dý­lar. Bu­ si­y a­s î­ ta­r af­g ir­l ik­ ma­r a­z ý­ öy­l e­ bir rad­de­ye­çýk­tý­ki,­harp­es­na­sýn­da­da­hi,­bir ko­mu­tan,­ mu­ha­li­fi­ o­lan­ di­ðer­ bir­ ko­mu­ta­nýn­mað­lû­bi­ye­ti­ni­is­te­ye­cek­ha­le­gel­di. Bu­i­se,­çok­a­cý­ve­fe­cî­â­ki­bet­le­rin­ze­mi­ni­ni­teþ­kil­i­le­þart­la­rý­ný­ha­zýr­la­mýþ­ol­du.

la­m a­d ý­ð ý­n ý­ söy­l e­m iþ­ o­l ur­s u­n uz­ ki,­ bu, büs­bü­tün­mü­bâ­lâ­ða­o­lur. E­sa­sýn­da,­ þe­hit­ sa­yý­sý­ ne­ o­lur­sa­ ol­sun, o­ cep­he­de­ ve­ o­la­ða­nüs­tü­ þart­lar­ al­týn­da ya­pý­lan­ hiz­met­ hiç­bir­ þe­kil­de­ kü­çüm­se­ne­mez.­ Ýs­ter­se­ þe­hit­ sa­yý­sý­ al­tý­ bin­ ol­sun, ve­ri­len­ mü­ca­de­le­ yi­ne­ de­ bü­yük­tür,­ mu­kad­des­tir,­teb­ri­ke,­tak­di­re­lâ­yýk­týr. An­cak,­yi­ne­de­ra­kam­la­rý­bil­gi­siz­ce­ve­ya­sýrf­En­ver­Pa­þa­ya­du­yu­lan­hu­sû­met­sa­i­kiy­le­ a­bar­tý­lý­ þe­kil­de­ na­za­ra­ te­lâf­fuz­ et­me­mek­ge­re­ki­yor.

Er­me­ni­bir­lik­le­ri Bi­r in­c i­ Dün­y a­ Sa­v a­þ ý­ pat­l ak­ ver­d i­ð i gün­ler­de,­Er­me­ni­le­rin­düþ­man­la­bir­o­lup Os­man­lý'ya­ sal­dý­ra­ca­ðý­ dü­þü­nü­le­me­miþ, bu­ih­ti­mal­tam­o­la­rak­he­sap­la­na­ma­mýþ­tý. Ne­ var­ ki,­ sa­v a­þ ýn­ bü­t ün­ þid­d e­t iy­l e hük­met­ti­ði­ es­na­da,­ on­ bin­ler­ce­ Er­me­ni mi­li­tan­ Rus­ ta­ra­fý­na­ ge­çe­rek,­ te­be­a­sý­ ol­du­ðu­ Os­man­lý'ya­ sýr­týn­dan­ vur­mak­ sû­re­tiy­le­o­na­i­ha­net­et­ti. Þa­yet­bu­si­lâh­lý­ve­ör­güt­len­miþ­Er­me­ni fe­da­i­le­ri­nin­i­ha­ne­ti­ol­ma­say­dý,­Rus­bir­lik­le­ri­böl­ge­de­ko­lay­ko­lay­tu­tu­na­maz­dý,­he­le­i­le­ri­doð­ru­hiç­ha­re­ket­e­de­mez­di.

Ka­de­rin­fet­vâ­sý Os­man­lý'nýn­Bi­rin­ci­Dün­ya­Har­bi­ne­gi­re­ce­ði,­baþ­lan­gýç­ta­ön­gö­rül­mü­yor­du. An­cak,­ hem­ kar­þý­ dev­let­le­rin­ giz­li­ he­sap­la­rý­ i­ti­ba­riy­le,­ hem­ de­ ka­de­rîn­ fet­vâ­sý ge­re­ði,­ bi­zim­ bu­ sa­vaþ­tan­ kaç­ma­mýz­ im­kân­sýz­gö­rü­nü­yor­du. Ya­þa­nan­ fe­cî­ mað­lu­bi­ye­tin­ ka­de­rî­ yö­nü­n ü­ yo­r um­l a­y an­ Be­d i­ü z­z a­m an­ Sa­i d Nur­sî,­top­lum­ge­ne­li­nin­bi­rik­miþ­ha­ta­ve gü­nâh­ ve­ ih­mal­le­ri­nin,­ mað­lû­bi­ye­ti­mi­ze fet­vâ­ver­dir­di­ði­ni­i­fa­de­e­di­yor. Ýþ­te,­ bu­ hu­sus­la­ a­lâ­ka­lý­ o­la­rak­ ken­di­si­ne­ tev­cih­ e­di­len­ bir­ su­â­le­ ver­miþ­ ol­du­ðu ce­vap­ve­i­zah­faz­lý... Su­âl:­ "Mu­si­bet,­ ci­na­ye­tin­ ne­ti­ce­si,­ mü­kâ­fa­týn­mu­kad­de­me­si­dir.­Han­gi­fi­i­li­niz­i­le­ ka­de­re­ fet­va­ ver­dir­di­niz­ ki,­ þu­ mu­si­bet­le­hük­met­ti?" De­dim:­ "Mu­kad­de­me­si­ üç­ mü­him­ er­kân–ý­ Ýs­lâ­mi­ye­de­ki­ ih­ma­li­miz­dir:­ Sa­lat, savm,­ze­kat.­Zî­ra,­yir­mi­dört­sa­at­ten­yal­nýz­ bir­ sa­a­ti,­ beþ­ na­maz­ i­çin­ Hâ­lýk­ Te­â­la biz­d en­ is­t e­d i;­ ten­b el­l ik­ et­t ik.­ Beþ­ se­n e, yir­mi­dört­sa­at­ta­lim,­me­þak­kat,­tah­rik­i­le,­ bir­ ne­vî­ na­maz­ kýl­dýr­dý.­ Hem,­ se­ne­de yal­nýz­bir­ay­o­ruç­i­çin­nef­si­miz­den­is­te­di; nef­si­mi­ze­ a­cý­dýk.­ Kef­fa­re­ten,­ beþ­ se­ne­ o­ruç­ tut­tur­du.­ 'On’dan,­ ya­ 'kýrk'tan­ yal­nýz bi­ri,­ih­san­et­ti­ði­mal­dan­ze­kât­is­te­di;­buhl et­tik,­zul­met­tik;­O­da­biz­den­mü­te­ra­kim (bi­rik­miþ)­ze­kâ­tý­al­dý." (Ta­rih­çe–i­Ha­yat,­s.

Ra­kam­lar­a­bar­tý­lý Sarý­k a­m ýþ'ta,­ Al­l a­h u­e k­b er­ Dað­l a­r ýn­d a ve­bü­tün­Kaf­kas­Cep­he­sin­de­þe­hit­dü­þen, ya­ra­la­nan,­ has­ta­ o­lan­ as­ker­le­ri­mi­zin­ ye­kû­nu­ hak­kýn­da­ or­ta­ya­ a­tý­lan­ ra­kam­la­rýn ço­ðu­a­bar­tý­lý­dýr.­Ge­nel­kur­may­Harp­Da­i­re­si­nin­ve­ri­le­ri­ne­gö­re,­top­lam­þe­hit­sa­yý­sý­60­bin­ci­va­rýn­da­dýr. Bu­nu­90­bin­di­ye­te­lâf­fuz­et­ti­ði­niz­tak­dir­de,­za­ten­ye­kû­nu­bu­ci­var­da­o­lan­mu­ha­rip­as­ke­ri­miz­den­bir­te­ki­nin­de­kur­tu­-

120;­Sü­nu­hat,­s.­63)

Sarýkamýþ'ta Rus ve Ermeni birliklerine karþý muharebe eden bir Osmanlý Topçu Birliði.

"Hac­cýn­ve­on­da­ki­hik­me­tin­ih­ma­li­(i­se), mu­si­be­ti­ de­ðil,­ ga­zap­ ve­ kah­rý­ celb­ et­ti. Ce­za­sý­ da­ kef­fâ­re­tü’z–zü­nub­ de­ðil,­ kes­sâ­re­tü’z–zü­nub­ol­du." (Sü­nû­hat,­s.­71) Ý­þin­ ka­de­rî­ hik­met­ ta­ra­fý­ da­ gös­te­ri­yor ki,­ ne­ tür­ ted­bir­ler­ a­lý­nýr­sa­ a­lýn­sýn,­ yi­ne de­ se­bep­ler­ su­kût­ e­de­cek­ ve­ ka­der­ mað­lu­bi­yet­mu­kad­de­ra­tý­mýz­o­la­cak­tý. An­cak,­ ka­de­rin­ bu­ â­di­lâ­ne­ te­cel­li­si,­ yi­ne­de­za­lim­zul­mü­nü­or­ta­dan­kal­dýr­maz, gü­nâh­kâ­rýn­ce­za­sý­ný­sil­dir­mez. Rûz–i­ Mah­þer'de,­ her­kes­ lâ­yýk­ ol­du­ðu kar­þý­lý­ðý­mut­la­ka­a­la­cak­ve­bu­la­cak­týr.

Normalleþme ve basýn

Ç

a­ðý­mý­zýn­en­bü­yük­ge­liþ­me­le­rin­den bi­ri­kü­re­sel­leþ­me­de­nen­sü­re­cin,­bu sü­re­cin­par­ça­sý­ül­ke­le­ri­nor­mal­leþ­me­ye­zor­la­ma­sý.­ Nor­mal­leþ­me­de­nen­þey­de­ka­mu­sal­a­la­ný­il­gi­len­di­ren­ko­nu­lar­da­ül­ke­le­rin­kü­re­sel­leþ­me­nin­mer­ke­zin­de­o­lan­ül­ke­le­rin­ka­mu­sal­a­lan­de­ðer­le­ri­ne­o­la­bil­di­ðin­ce­ya­kýn­laþ­ma­sý.­ Gü­nü­müz­de­kü­re­sel­leþ­me­nin­mer­ke­zin­de­o­lan­ül­ke­le­rin­ka­mu­sal­a­lan­de­ðer­le­ri­ni de­mok­ra­si,­hu­kuk­dev­le­ti,­la­ik­lik,­Av­ru­pa Ýn­san­Hak­la­rý­Söz­leþ­me­si,­pi­ya­sa­e­ko­no­mi­si­gi­bi­de­ðer­ler­be­lir­le­di­ðin­den­ben­de­niz­de bu­kü­re­sel­leþ­me­nin­ta­þý­dý­ðý­de­ðer­ler­den hoþ­nut­o­lan­lar­da­ným.­ Gü­nün­bi­rin­de­dün­ya­e­ko­no­mi­sin­de­ra­di­kal­dö­nü­þüm­ler­o­lur,­kü­re­sel­leþ­me­sü­re­ci­nin­ka­mu­sal­a­lan­de­ðer­le­ri­ni­Çin,­Rus­ya gi­bi­ül­ke­ler­be­lir­le­me­ye­baþ­lar­sa­me­se­le­yi ken­dim­a­dý­na­bir­kez­da­ha­göz­den­ge­çi­re­bi­li­rim.­­ Tür­ki­ye’de­nor­mal­leþ­me­sü­re­ci­nin­dý­þýn­da­ka­lan­ve­bu­yüz­den­pa­ti­naj­ya­pan­ku­rum­lar­var.­ Bu­ku­rum­la­rýn­ba­þýn­da­yar­gý,­ba­sýn, TSK,­e­ði­tim­gi­bi­ku­rum­lar­ge­li­yor.­ Bu­ya­zý­da­i­se­sa­de­ce­nor­mal­leþ­me­sü­re­ci­nin­dý­þýn­da­ka­lan­bir­ký­sým­ba­sýn­la­il­gi­li bir­þey­ler­söy­le­mek­is­ti­yo­rum.­ Ör­nek­o­la­rak­da­ken­di­ni­mer­kez­de­ko­num­la­yan,­“sað­du­yu”­sa­hi­bi­o­la­rak­ta­ným­la­nan­bir­ga­ze­te­yi,­a­þa­ðý­yu­ka­rý­be­nim­le­ya­þýt­bir­ga­ze­te­yi,­Mil­li­yet­ga­ze­te­si­ni­al­mak is­ti­yo­rum.­ E­lim­de­7­O­cak­ta­rih­li­Mil­li­yet­var;­ga­ze­te­nin­sür­man­þe­ti­“Koz­mik­a­ra­ma­da­ne­ler ol­du?”­bi­çi­min­de­(Sa­yýn­Fik­ret­Bi­la).­ He­men­al­týn­da­da­þun­lar­ya­zý­yor:­Baþ­buð­koz­mik­o­da­nýn­a­çýl­ma­sý­em­ri­ni­na­sýl ver­di?......­Baþ­buð­“En­gel­o­lur­sak­bir­þey giz­li­yo­ruz­iz­le­ni­mi­do­ðar”­de­di­ve­“Ka­p ý­l a­r ý a­ç ýn”­ em­r i­n i ver­di.­­ Ýn­san­nor­mal ol­ma­yan­bir­ül­ke­de­ya­þý­yor­sa Hangi normal bu­ a­n or­m al ülkede bir söz­ler­ve­a­lýn­tý­mahkeme lar­da­in­san­la­ra nor­mal­i­miþ­gi­- kararýnýn bi­ge­le­bi­li­yor.­ uygulanmasý bir Hat­ta­ba­zý­la­rý askerî da,­da­ha­da­a­nor­mal­o­lan­lar bürokratýn da­“Vay­be,­ne onayýna tabidir? de­de­mok­rat­bir Ge­n el­k ur­m ay Baþ­ka­ný­mýz­var” di­ye­bi­li­yor­lar.­ Oy­sa­böy­le­bir­sür­man­þet­nor­mal­bir­ül­ke,­nor­mal­bir­ga­ze­te­i­çin­baþ­tan­a­þa­ðý­ya bir­zýr­va­dýr. Koz­mik­o­da­da­a­raþ­týr­ma­ka­ra­rý­ný,­is­ter­se­niz­ya­sal­em­ri­di­ye­bi­lir­si­niz,­as­lýn­da mah­ke­me­ve­ri­yor­ve­a­raþ­týr­ma­yý­da­biz­zat ha­ki­min­ken­di­si­ya­pý­yor.­ Nor­mal­bir­ül­ke­de­bir­ha­ki­min­ver­di­ði ka­ra­rýn­uy­gu­lan­ma­sýn­da­bir­dev­let­me­mu­ru­nun­em­ri­nin­(!)­hük­mü­ne­o­la­bi­lir?;­ol­sa ol­sa­bü­yük­bir­zýr­va­nýn­gös­ter­ge­si­o­la­bi­lir.­ Han­gi­nor­mal­ül­ke­de­bir­mah­ke­me­ka­ra­rý­nýn­uy­gu­lan­ma­sý­bir­as­ke­ri­bü­rok­ra­týn o­na­yý­na­ta­bi­dir? Han­gi­nor­mal­ül­ke­de­han­gi­nor­mal­ga­ze­te­bir­mah­ke­me­ka­ra­rý­ný­uy­gu­la­yan­bir dev­let­me­mu­ru­nu­de­mok­ra­si­þam­pi­yo­nu gi­bi­gös­te­rir?­ Yak­la­þýk­dok­san­se­ne­lik­bir­Cum­hu­ri­yet sü­re­ci­son­ra­sýn­da­bir­mah­ke­me­ka­ra­rý­nýn uy­gu­lan­ma­sý­nýn­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný’nýn em­ri­ne­ko­nu­ol­ma­sý­o­Cum­hu­ri­yet­i­çin­u­tanç­ve­ri­ci­bir­mev­zu­dur.­ Oy­sa,­A­na­ya­sa­nýn­138.­mad­de­si­çok­a­çýk o­la­rak­þöy­le­ya­zý­yor:­Ya­sa­ma­ve­yü­rüt­me or­gan­la­rý­i­le­i­da­re­mah­ke­me­ka­rar­la­rý­na uy­mak­zo­run­da­dýr;­bu­or­gan­lar­ve­i­da­re, mah­ke­me­ka­rar­la­rý­ný­hiç­bir­su­ret­le­de­ðiþ­ti­re­mez­ve­bun­la­rýn­ye­ri­ne­ge­ti­ril­me­si­ni­ge­cik­ti­re­mez.­ Yok­sa,­TSK,­Ge­nel­kur­may­yü­rüt­me­nin bir­par­ça­sý­de­ðil­de­biz­mi­bil­mi­yo­ruz?­ Mu­a­sýr­me­de­ni­yet­a­ra­yý­þý­nýn­gel­di­ði­yer ger­çek­ten­a­cýk­lý­dýr.­ Nor­mal­bir­ül­ke­de­or­ta­da­bir­mah­ke­me ka­ra­rý­var­ken­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­koz­mik­o­da­nýn­ka­pý­sý­nýn­a­çýl­ma­em­ri­ni­ver­se ne­o­lur,­ver­me­se­ne­o­lur?­ Biz­de­i­se­bir­þey­ler­o­lu­yor­sa,­bu­e­mir­(!) ül­ke­nin­en­a­ðýr­baþ­lý­ga­ze­te­si­ne­sür­man­þet o­lu­yor­sa­du­ru­mu­muz­ger­çek­ten­çok­a­cýk­lý de­mek­tir. Ýs­tan­bul­Ba­ro­su,­YAR­SAV,­yük­sek­yar­gý gi­bi­ku­rum­lar­da­ne­den­se­bu­mah­ke­me ka­ra­rý­nýn­ö­nü­nü­a­çan­(!)­e­mir­ko­nu­sun­da bir­söz­söy­le­me­miþ­ler­dir.­ Eser Karakaþ, Star, 15 Ocak 2010

‘‘


11

YENÝASYA / 16 OCAK 2010 CUMARTESÝ

DÜNYA HABERLER

Haiti’de insanlýk dramý yaþanýyor BÜYÜK DEPREMLE SARSILAN HAÝTÝ’DE HASTANELERÝN YIKILMASI SEBEBÝYLE YARALILAR KOMÞU ÜLKELERE TAÞINIYOR. ZATEN SU SIKINTISI ÇEKMEKTE OLAN HALK, YARDIMLARIN GECÝKMESÝNE TEPKÝ GÖSTERDÝ.

Pakistan Baþbakaný Yusuf Rýza Gilani

Pakistan nükleerde ýsrarlý nPakistan­Baþbakaný­Yusuf­Rýza­Gilani,­‘’Ne pahasýna­olursa­olsun­ulusal­egemenliðimiz­için nükleer­programýmýzdan­ödün­vermeyeceðiz’’­dedi. Pakistan­meclisinde­konuþan­Gilani,­ABD­ile­stratejik­ortaklýðýn­ülkenin­egemenliðine­zarar­vermesine göz­yummayacaklarýný,­Pakistan’ýn,­ABD­istiyor diye­nükleer­programýndan­ödün­vermeyeceðini belirtti.­ABD’nin,­Hindistan’ýn­nükleer­programýna verdiði­desteðe­raðmen,­Pakistan’dan­nükleer­programýnda­kýsýtlamaya­gitme­talebini­anlayamadýðýný ifade­eden­Gilani,­ülkelerine­uygulanan­çifte­standardýn­kaldýrýlmasýný­istedi.­­Ýslamabad / cihan

Baþörtülü avukatý salondan atan hakime soruþturma n ÝSPANYA Yüksek­Mahkemesi,­baþörtülü­avukat Zübeyde­Barik­Edidi’nin,­kendisini­mahkeme­salonundan­ atan­ hakim­ hakkýndaki­ þikâyet­ dilekçesini kabul­ etti.­ Edidi,­ 29­ Ekim’de­ din­ eksenli­ terör davasýnýn­ görüþüldüðü­ duruþmada­ hakim­ tarafýndan,­ baþörtülü­ olduðu­ gerekçesiyle­ salondan atýlmýþtý.­ Hakim­ Javier­ Gomez­ Bermudez,­ “Burasý benim­ duruþma­ salonum,­ emirleri­ ben­ veririm” demiþti.­­Madrid / cihan

Darbeci komutanlara hapis yolu n Honduras­ Yüksek­ Mahkemesi­ Baþkaný­ Yargýç Jorge­Rivera,­ordu­komutanlarýný,­haziran­ayýndaki darbeden­ sonra­ Devlet­ Baþkaný­ Manuel­ Zelaya’yý sürgüne­ göndererek­ yetkilileri­ kötüye­ kullanmakla suçladý.­ Rivera,­ Ortak­ Kurmay­ Baþkanlýðýnýn­ 6 üyesi­için­yurt­dýþýna­çýkýþ­yasaðý­getirirken,­gelecek hafta­ mahkemede­ ifade­ vermelerini­ de­ kararlaþtýrdý.­ Rivera’nýn­ suçlamasý­ sabit­ görülürse, komutanlara­ 3­ ila­ 6­ yýl­ arasýnda­ hapis­ cezasý­ verilebilecek.­­Tegucigalpa / aa

Sudan’da 6 kiþi idam edildi n Sudan’ýn­baþþehri­Hartum’daki­mülteci­kampýnda­ 2005­ yýlýnda­ baþlayan­ ayaklanmaya katýlanlardan­ 6’sý­ idam­ edildi.­ Ýdam­ edilen Sudanlýlarýn,­ ayaklanma­ sýrasýnda­ 13­ polisle­ 5 sivilin­ ölümünden­ sorumlu­ tutulduðu­ belirtildi. Ülkede­ 20­ yýldýr­ süren­ iç­ savaþýn­ mültecilerini barýndýran­Soba­Aradi­mülteci­kampýndaki­ayaklanma,­ polisin­ kampý­ “temizleme”­ giriþimiyle baþlamýþtý.­ Uluslararasý­ Af­ Örgütü,­ idamlarý kýnayarak,­sanýklarýn­suçlarýný­itiraf­etmeleri­için iþkence­gördüklerini­bildirdi.­­Ankara / aa

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Ramus, Kamus, Ali ve Tahsin Haloðlu'nun teyzesi

Remziye Saka

'nýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

ANKARA YENÝ ASYA OKUYUCULARI T. C. EYÜP 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝ’NDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/270 Esas 14/01/2009 KARAR NO: 2009/493 Davacý Ali Kuyum ile davalý Eyüp Nüfus Müdürlüðü arasýnda görülmekte olan soyisim tashihi davasý sonunda, Davacýnýn davasýnýn KABULÜ ile, Diyarbakýr ili, Kulp ilçesi, Karpuzlu mah./köyü, cilt no.33, hane no.30, BSN. 23’te nüfusa kayýtlý bulunan Haci ve Esma oðlu, 01.01.1983 d.lu 37096236792 T.C. Kimlik nolu davacý ALÝ KUYUN’un nüfus kayýtlarýnda KUYUN OLAN SOYIÝSMÝNÝN “ ÇETÝNKAYA“ OLARAK TASHÝHÝNE karar vermiþtir. B: 2480 Ýlan Olunur. 14/01/2009

HAÝTÝ'NÝN baþ­k en­t i­ Port­ a­u ­ Prin­c e’de mey­da­na­ge­len­7­þid­de­tin­de­ki­dep­rem­de a­ra­la­rýn­da­ Dev­let­ Baþ­kan­lý­ðý­ Sa­ra­yý,­ ce­za­e­vi,­ o­kul­lar­ ve­ has­ta­ne­le­rin­ de­ bu­lun­du­ðu­bü­tün­res­mî­bi­na­la­rýn­yý­kýl­dý­ðý­be­lir­til­di.­Ýn­san­lýk­dra­mý­nýn­ya­þan­dý­ðý­ül­ke­de,­tah­ri­ba­týn­ve­yý­ký­mýn­bi­lân­ço­su­gün­den­ gü­ne­ da­ha­ çok­ or­ta­ya­ çý­ký­yor.­ Baþ­þehirde­ne­re­dey­se­bü­tün­res­mî­ve­dev­let ku­ru­mu­ bi­na­la­rý­nýn­ yý­kýl­dý­ðý­ be­lir­ti­lir­ken,­ Par­la­men­to­ Bi­na­sý,­ U­lu­sal­ Mah­ke­me­ bi­na­sý­ ve­ Ma­li­ye­ Ba­kan­lý­ðý­ bi­na­la­rý­nýn­yý­ký­lan­bi­na­lar­a­ra­sýn­da­ol­du­ðu­öð­re­nil­di.­Ha­ber­leþ­me­nin­ta­ma­men­kop­tu­ðu, e­lek­trik­ hat­tý­nýn­ ke­sil­di­ði­ ve­ yol­la­rýn­ a­ðaç­lar­ ve­ taþ­lar­la­ ka­pan­dý­ðý­ þe­hir­de­ su ih­t i­y a­c ý­ da­ güç­l ük­l e­ kar­þ ý­l a­n ý­y or.­ BM yet­ki­li­le­ri,­ kur­tar­ma­ ve­ týb­bî­ yar­dým­ ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­bütün­hý­zýy­la­sür­dü­ðü­nü­be­lir­tir­ken,­ yar­dým­la­rýn­ baþ­þehre­ gel­me­ye baþ­la­ma­sýy­la­bir­lik­te­ha­va­a­la­nýn­da­da­ye­ter­siz­lik­le­rin­baþ­gös­ter­di­ði­bil­di­ri­li­yor.­

BAÞÞEHÝRDE 8 HASTANE ZARAR GÖRDÜ Ha­it­ i’de­ mey­da­na­ ge­len­ 7­ bü­yük­lü­ðün­de­ki­ dep­rem­de­ baþþehir­ Port-A­u-Prin­ce’de­ki­8­has­ta­ne­nin­ha­sar­gör­dü­ðü,­ya­ra­lý­la­rýn­ kom­þu­ Do­mi­nik­ Cum­hu­ri­ye­ti’nde te­da­vi­e­dil­di­ði­bil­di­ri­li­yor. Kur­tar­ma­ça­lýþ­ma­la­rý­na­ya­ban­cý­ül­ke­ler­den­ ge­len­ e­kip­ler­ des­tek­ ve­ri­yor.­ Dok­tor­lar,­a­ra­ma­kö­pek­le­ri,­as­ker­ler­ve­kur­tar­ma e­kip­le­ri­ ça­re­siz­lik­ i­çin­de­ki­ Ha­i­ti­li­le­re­ yar­dým­ et­me­ye­ ça­lý­þý­yor.­ ABD,­ Çin­ ve­ Fran­sa’dan­ge­len­kur­tar­ma­e­kip­le­ri­yý­kýn­tý­lar­i­çin­de­can­lý­a­rý­yor. Port-A­u-Prin­ce’de­ cad­de­le­rin­ ce­set­ler­le do­lu­ ol­du­ðu,­ Ge­nel­ Has­ta­ne­nin­ mor­gu­nun­ o­to­par­ký­na­ i­se­ yüz­ler­ce­ ce­se­din­ ge­ti­ril­di­ði­ bil­di­ri­li­yor.­ Ken­tin­ gü­ven­li­ðin­den so­rum­lu­ Bre­zil­ya­lý­ ba­rýþ­ gü­cü­ as­ker­le­ri top­lu­de­fin­ha­zýr­lý­ðý­ya­pý­yor.

SU KAVGASI Yar­dým­la­rýn­ Ha­i­ti’nin­ baþ­þehri­ne­ gel­me­ye­baþ­la­ma­sýy­la­bir­lik­te­ha­va­a­la­nýn­da­ki ye­ter­siz­lik­ler­de­gün­yü­zü­ne­çýk­tý.­Port-A­u-Prin­ce’de­ki­u­lus­la­r­a­ra­sý­To­us­sa­int­L’O­u­ver­tu­re­ha­va­a­la­ný­na­si­vil­u­çuþ­la­rýn­ya­pýl­ma­ma­sý­is­ten­di,­kon­trol­ku­le­si­nin­ça­lýþ­ma­dý­ðý­ha­va­a­la­nýn­da­u­çak­lar­i­çin­ya­kýt­sý­kýn­tý­sý­ya­þan­dý­ðý­kay­de­di­li­yor.­Yar­dým­gö­rev­li­si­Fe­vil­Du­bi­en,­dep­rem­den­sað­çý­kan­la­rýn­gý­da­ve­su­sý­kýn­tý­sý­nýn­bü­yük­ol­du­ðu­nu be­lir­te­rek,­in­san­la­rýn­su­i­çin­a­de­ta­sa­vaþ­tý­-

ve diðer yardýmlarýn zamanýnda ulaþtýrlamamasý da yetkililere karþý tepkinin doðmasýna sebep oldu.

ðý­ný­i­fa­de­et­ti.

in­sa­nî­yar­dým­mal­ze­me­si­gön­de­ri­le­ce­ði­ni bil­dir­di.­Ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­‘’Ha­i­ti Ha­i­ti’de­gý­da,­su­ve­di­ðer­yar­dým­la­rý­da­- Hü­kü­me­ti’nin­u­lus­la­r­a­ra­sý­yar­dým­çað­rý­sý ðýt­ma­yý­u­man­yar­dým­ku­ru­luþ­la­rý,­gi­de­rek yap­ma­sý­ü­ze­ri­ne­Baþ­ba­kan­lýk­A­fet­ve­A­cil da­ha­sa­býr­sýz­ve­u­mut­suz­ha­le­ge­len­Ha­i­ti­- Du­rum­Yö­ne­ti­mi­Baþ­kan­lý­ðý­ko­or­di­nas­yo­li­le­re­kar­þý­gü­ven­lik­le­rin­den­en­di­þe­e­di­yor. nuy­la,­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðýn­dan­te­min­e­di­len Gü­ven­li­ði­ sað­la­yan­ Bir­leþ­miþ­ Mil­let­ler bir­mo­bil­has­ta­ne,­2­a­det­sað­lýk­ta­ra­ma­a­ra­gü­c ü,­ yar­d ým­l a­r ýn­ ge­c ik­m e­s i­ se­b e­b iy­l e cý,­20­ki­þi­lik­sað­lýk­e­ki­bi­ve­10­ton­i­lâç­i­le dep­rem­ze­de­le­rin­ öf­ke­si­nin­ art­tý­ðý­ný­ be­lir­- týb­bî­mal­ze­me,­Ký­zý­lay­Ge­nel­Baþ­kan­lý­ðýn­ti­yor.­Bre­zil­ya­or­du­su­i­se­yar­dým­kon­voy­- dan­te­min­e­di­len­20­ton­a­ðýr­lý­ðýn­da­ça­dýr, la­rýn­da­ yað­ma­ya­ kar­þý­ ko­ru­ma­ gö­rev­li­le­ri bat­ta­ni­ye,­gý­da­ve­mut­fak­se­ti,­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­na­a­it­bir­u­çak­i­le­dep­rem bu­lun­du­rul­ma­sý­u­ya­rý­sý­ný­yap­tý.­ Bre­zil­ya­lý­ba­rýþ­gü­cü­yet­ki­li­le­ri,­fa­kir­in­- böl­ge­si­ne­gön­de­ri­le­cek­tir’’­i­fa­de­si­kul­la­nýl­dý. san­la­rýn­yar­dým­lar­i­çin­çok­faz­la­bek­le­di­ði­ni,­gi­de­rek­yük­se­len­tan­si­yon­se­be­biy­le­bu BÝLÝMADAMLARI UYARMIÞ in­san­la­rýn­ kon­trol­den­ çý­ka­bi­le­ce­ði­ni­ kay­Bi­lim­ a­dam­la­rý­nýn,­ 2008­ yý­lýn­da­ Ha­i­ti­li de­di­yor.­ U­lus­la­ra­ra­sý­ Ký­zý­lay­ ve­ Ký­zýl­haç yet­ki­li­le­ri,­ül­ke­de­bü­yük­bir­dep­rem­o­la­ca­Kon­fe­de­ras­yo­nu­Sa­lý­gü­nü­mey­da­na­ge­len ðý­yö­nün­de­u­yar­dýk­la­rý­or­ta­ya­çýk­tý.­Böl­ge­dep­rem­de­yak­la­þýk­50­bin­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­- de­ki­fay­hat­týn­da­ar­tan­bas­ký­nýn­en­di­þe­ve­nü­ tah­min­ e­di­yor.­ Þe­hir­de­ki­ mor­gun­ ö­- ri­ci­ i­þa­ret­le­ri­ni­ fark­ e­den­ bi­lim­ a­dam­la­rý­nün­de­yüz­ler­ce­ce­set­ya­tý­yor.­Bul­do­zer­ler­- nýn,­2008­yý­lý­Mart­a­yýn­da­Do­mi­nik­Cum­le­kal­dý­rý­lan­en­kaz­lar­dan­da­ar­týk­yal­nýz­ca hu­ri­ye­ti’nde­dü­zen­le­nen­bir­je­o­lo­ji­kon­fe­ce­set­çý­kar­tý­lý­yor.­ ran­sý­ sý­ra­sýn­da­ ve­ bun­dan­ 2­ ay­ son­ra­ki top­lan­tý­lar­da,­ En­ri­qu­il­lo­ fay­ hat­tý­nýn­ 7,2 TÜRKÝYE’DEN MOBÝL HASTANE bü­yük­lü­ðün­de­bir­dep­re­me­se­bep­o­la­bi­le­Baþ­ba­kan­lýk­A­fet­ve­A­cil­Du­rum­Yö­ne­- ce­ði­ni­gös­te­ren­bul­gu­la­rý­ný­sun­duk­la­rý­be­ti­mi­Baþ­kan­lý­ðý,­Ha­i­ti’ye,­mo­bil­has­ta­ne­ve lir­til­di.­Port-Au-Prince / aa, cihan

YARDIMLAR GECÝKTÝ, HALK KIZGIN

Ýsrailli diplomat: Utanç duydum ÝSRAÝL'ÝN es­ki­An­ka­ra­Bü­yü­kel­çi­si­A­lon­Li­el,­ “Ýs­ra­il­ Dý­þiþ­le­ri­ Ba­kan­ Yar­dým­cý­sý­ Da­ni­el A­ya­lon’un­ ha­re­ke­ti,­ Ýs­ra­il­ dip­lo­ma­si­si­ a­çý­sýn­dan­bir­u­tanç­tý.­Es­ki­bir­dip­lo­mat­o­la­rak u­tanç­duy­dum.­An­cak­bu­nun­çok­da­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­dü­þün­mü­yo­rum”­de­di. “Kol­tuk­ kri­zi”nde­ Ýs­ra­il’in­ Bü­yü­kel­çi­ Çe­lik­kol’u­ kü­çük­ dü­þü­re­rek­ bir­ ha­ta­ yap­tý­ðý­ný kay­de­den­Li­el,­“Çe­lik­kol’un­al­çak­ka­ne­pe­de o­tur­ma­sý­nýn­ bu­ kri­zin­ kri­tik­ bir­ un­su­ru­ ol­du­ðu­nu­ dü­þün­mü­yo­rum,­ da­ha­ son­ra­ ö­zür di­len­di.­ Ýs­ra­il­ Dý­þiþ­le­ri­ Ba­kan­ Yar­dým­cý­sý

Da­ni­el­A­ya­lon’un­ha­re­ke­ti,­Ýs­ra­il­dip­lo­ma­si­si­a­çý­sýn­dan­bir­u­tanç­tý”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý. Bu­ o­la­yýn,­ Tür­ki­ye’nin­ Ýs­ra­il’e­ yö­ne­lik po­li­ti­ka­la­rý­na­Ýs­ra­il’de­du­yu­lan­ha­yal­ký­rýk­lý­ðý­nýn­ bir­ ü­rü­nü­ ol­du­ðu­nu­ sa­vu­nan­ Li­el, “ba­rýþ­sü­re­ci­ne­ta­ma­men­ba­ðým­lý­ha­le­gel­dik­le­ri­ni,­ çün­kü­ Tür­ki­ye’nin­ i­ki­li­ i­liþ­ki­le­ri ve­ i­liþ­ki­le­rin­ ka­li­te­si­ni­ ba­rýþ­ sü­re­ci­ne­ en­deks­le­di­ði­ni­ve­i­ki­si­a­ra­sýn­da­ba­ðým­lý­lýk­ya­rat­tý­ðý­ný”­ö­ne­sür­dü. Li­el,­i­liþ­ki­le­rin­i­yi­ya­da­kö­tü­yö­ne­doð­ru gi­de­ce­ði­ko­nu­sun­da­ka­rar­ve­ren­ta­ra­fýn­hep

Crowley: Ortadoðuda Türkiye’nin rolü önemli

T. C. ÞANLIURFA AÝLE MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝ ÝLAN METNÝ ESAS NO: 2009/899 Davacý Güzide ÖZKURT vekili Av. Ömer Faruk GÖRGEN tarafýndan davalý Mustafa ÖZKURT aleyhine açtýðý Velayetin Nez’i davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý gereðince; Davalý Mustafa ÖZKURT’un tüm araþtýrmalara raðmen duruþma günü ile dava dilekçesinin kendisine teblið edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Bu nedenle davalý Mustafa ÖZKURT aleyhine açýlan Velayetin Nez’i davasýnýn; duruþma günü 02.03.2010 günü saat 09.05’te Þanlýurfa Aile Mahkemesinde yapýlacaðý, duruþmada bizzat bulunmanýz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde gýyabýnýzda yargýlama yapýlarak karar verileceði hususu DAVA DÝLEKÇESÝ YERÝNE KAÝM OLMAK ÜZERE ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. B: 2301 05.01.2010

Depremin þokunu atlatamayan halk, içme suyuna ulaþabilmek için birbiriyle kavga eder durumda. Gýda

ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Philip Crowley,

ABD Dýþiþleri­ Bakanlýðý­ Sözcüsü­ Philip­ Crowley, Türkiye’nin­Orta­Doðu­barýþýyla­ilgili­önemli­bir­aracý rolü­oynadýðýný­belirterek,­buna­deðer­verdiklerini­ve devamýný­ beklediklerini­ söyledi.­ Crowley,­ Dýþiþleri Bakanlýðýnda­ düzenlediði­ günlük­ basýn­ brifinginde, Türkiye­ ile­ Ýsrail­ arasýndaki­ son­ gerginliði­ ABD’nin nasýl­ deðerlendirdiðine­ dair­ bir­ soruyu­ cevapladý. Türkiye­ve­Ýsrail’in,­ABD’nin­iki­önemli­müttefiki­ve dostu­ olduðunu­ ifade­ eden­ Crowley,­ Türkiye’nin Orta­Doðu­barýþýyla­ilgili­konularda­çalýþarak,­önemli bir­ aracý­ rolü­ oynadýðýný­ belirtti.­ Crowley,­ “Bu­ etkileþime,­ Türkiye’nin,­ bu­ konular­ üzerindeki­ çalýþmalarýnda­ülkelere­yardým­etme­çabasýna­dair­rolüne deðer­veriyoruz.­Bunun­devam­etmesini­bekliyorum” diye­konuþtu.­Washington / aa

Tür­ki­ye­ ol­du­ðu­ ko­nu­sun­da­ bir­ his­sin­ bu­lun­du­ðu­nu­ i­fa­de­ e­de­rek,­ “Ne­den­ler­ de­ hep I­rak,­Kýb­rýs,­pet­rol­kri­zi­gi­bi­böl­ge­sel­ko­nu­lar­la­a­la­ka­lýy­dý”­de­di. Baþ­ba­kan­ Er­do­ðan’ý­ ya­ da­ hü­kü­me­tin her­h an­g i­ bir­ ü­y e­s i­n i­ ke­s in­l ik­l e­ “Ya­h u­d i kar­þý­tý”­ o­la­rak­ gör­me­di­ði­ni,­ an­cak­ Er­do­ðan’ýn­Ýs­ra­il’e­ve­Ýs­ra­il’in­po­li­ti­ka­la­rý­na­kar­þý­ne­re­dey­se­“ki­þi­sel­bir­kam­pan­ya”­yü­rüt­tü­ðü­nü­ sa­vu­nan­ Li­el,­ Er­do­ðan’ýn­ ge­liþ­me­ler­de­ suç­la­na­cak­ ta­raf­ o­la­rak­ hep­ Ýs­ra­il’i gös­ter­di­ði­ni­i­le­ri­sür­dü.­Washington / aa

TAZÝYE

Bu özür bana yetmedi!

GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

n­gi­liz­ce­de­bir­de­yim­var:­ “The­da­ma­ge­is­do­ne”.­Ya­ni­“o­lan­ol­du;­za­rar­ve­ril­di­bir­kez.”­Ýs­ra­il’le­ya­þa­nan­son­kri­zin­so­nu­cu­nu­bu­þe­kil­de­ de­ð er­l en­d ir­m ek­ müm­k ün.­ El­b et­t e­ Tür­k i­ye’nin­ ke­sin­ bir­ ta­výr­ ser­gi­le­yip,­ ö­zür­ di­len­me­me­si­ha­lin­de­bü­yü­kel­çi­yi­ge­ri­ça­ðý­ra­ca­ðý­ný­dev­le­tin­en­üst­ma­ka­mýn­dan­bil­dir­me­si­o­lum­lu­bir­a­dým­dý.­ Ýs­ra­il,­ Tür­ki­ye’nin­ cid­di­ye­ti­ni­ gö­rün­ce, Li­e­ber­man’ýn­tez­gâ­hý­a­nýn­da­bo­zul­du.­Ne­tan­ya­hu’nun­ya­rým­ya­ma­lak­öz­rü­de­ka­bul­e­dil­me­yin­ce,­Ýs­ra­il­res­men­ve­a­çýk­ça­ö­zür­di­le­mek­zo­run­da kal­dý.­Biz­de­dip­lo­ma­tik­te­a­mül­le­re­gö­re­bu­öz­rü ye­ter­li­gö­rüp­so­ru­nun­bit­ti­ði­ni­i­lân­et­tik.­ Pe­ki­öy­le­mi?­ Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­dev­le­ti­nin­ka­me­ra­la­rýn­ö­nün­de­ a­þa­ðý­lan­ma­sý,­ bü­yü­kel­çi­nin­ ka­me­ra­lar­ ö­nün­de­ ka­pý­lar­da­ bek­le­til­me­si,­ Türk­ Bay­ra­ðý­nýn ko­nul­ma­ma­sý,­ bü­yü­kel­çi­nin­ al­çak­ kol­tu­ða­ o­tur­tul­ma­sý­nýn­et­ki­si­bir­res­mî­ö­zür­le­geç­ti­mi?­Be­nim i­çim­de­ki­öf­ke­ve­ra­hat­sýz­lýk­geç­me­di­bu­ya­pý­lan­la­ra­kar­þý.­El­bet­te­dev­le­ti­mi­zin­be­nim­gi­bi­duy­gu­sal dü­þün­me­si­ müm­kün­ de­ðil.­ U­lus­lar­ a­ra­sý­ te­a­mül­ler­e­li­ni­ko­lu­nu­bað­lý­yor­o­la­bi­lir.­A­ma­be­nim­i­çi­me­sin­mi­yor.­He­le­o­küs­tah­lý­ðý­ya­pan­Ýs­ra­il­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Danny­A­ya­lon’un­ö­zür­le­ay­ný­gün­ser­gi­le­di­ði­dav­ra­nýþ­tan­Ýs­ra­il’in­kâr­lý­çýk­tý­ðý­ný,­bu­tu­tu­mun­so­nu­cun­da­ar­týk­Tür­ki­ye’nin­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­la­ra­ da­ha­ faz­la­ dik­kat­ e­de­ce­ði­ni­ söy­le­di­ði­ni du­yun­ca­da­ha­da­kýz­dým.­ O­ðuz­ Çe­lik­kol­ ký­dem­li­ bir­ dip­lo­mat.­ Ö­nem­li gö­rev­ler­de­ bu­lun­muþ,­ dok­to­ra­sý­ný­ yap­mýþ,­ bi­rin­ci sý­nýf­ bir­ dip­lo­mat.­ Yurt­dý­þý­ gö­rev­le­ri­nin­ ta­ma­mý ABD­ve­Or­ta­do­ðu’da­geç­miþ.­Pe­ki­bu­du­rum­be­ni ni­ye­ra­hat­lat­mý­yor? Ne­den­ ak­lý­ma­ ta­ký­lan­ ba­zý­ so­ru­lar­ var?­ Dip­lo­ma­tik­ ku­ral­la­rý­ bil­me­di­ðim­ doð­ru.­ A­ma­ ba­zý­ hu­sus­lar­ çok­ a­þi­kâr­ ge­li­yor­ ba­na.­ Bu­ so­ru­la­rý­ si­zin­le pay­laþ­ma­dan­ra­hat­la­ya­ma­ya­ca­ðým. 1-­ Ýs­ra­il­ gi­bi­ i­liþ­ki­ler­de­ sýk­ sýk­ so­run­lar­ ya­þan­ma­ya­baþ­lan­mýþ­bir­ül­ke­ye­o­ül­ke­nin­di­li­ni­bil­me­yen­ dip­lo­mat­ a­ta­nýr­ mý?­ Tec­rü­be­li­ bir­ dip­lo­mat ol­ma­sý­ye­ter­li­mi­dir? 2-­Bir­dip­lo­mat­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý’na­çað­rýl­dý­ðýn­da, bu­gö­rüþ­me­nin­ye­ri­nin­ba­kan­lýk­ol­ma­sý­ge­rek­mez mi?­Ba­kan­yar­dým­cý­sý­nýn­par­la­men­to­da­ki­o­da­sýn­da gö­rü­þül­me­si­dip­lo­ma­tik­ge­le­ne­ðe­uy­gun­mu­dur? 3-­ Ka­me­ra­la­rý­ gö­rün­ce­ hiç­ mi­ kuþ­ku­lan­ma­dý sa­yýn­ Bü­yü­kel­çi?­ Yýl­la­rýn­ de­ne­yim­li­ ga­ze­te­ci­si Re­ha­ Muh­tar,­ “O­ðuz­ Çe­lik­kol­ ka­me­ra­yý­ gör­dü­ðün­de­ du­ru­mu­ kav­ra­ya­ma­mýþ…­ Oy­sa­ ha­ya­tým­da­ya­þa­dý­ðým­bü­tün­o­lay­lar,­“ka­me­ra­gön­de­ri­len o­lay­la­rýn­ þüp­he­li­ vu­ku­at­lar“­ ol­du­ðu­nu­ gös­ter­di ba­na…­ Ka­me­ra­lar­ nor­mal­de­ ol­ma­ma­sý­ ge­re­ken bir­yer­de,­bir­du­rum­da,­bir­me­kân­da,­bir­o­lay­da var­sa­lar,­ o­ra­da­ bir­ ha­in­lik…­ bir­ tu­zak­ ha­li­ kuv­vet­le­muh­te­mel­dir”­di­yor.­Bu­tür­gö­rüþ­me­ler­ge­nel­lik­le­ giz­li­ de­ðil­ mi­dir?­ A­çýk­sa­ bi­le,­ ka­me­ra­la­rýn­sa­yýn­Bü­yü­kel­çi­nin­pe­þin­de­de­ðil,­Ba­kan­yar­dým­c ý­s ý­n ýn­ pe­þ in­d e­ ol­m a­s ý­ ge­r ek­m ez­ miy­d i? Bun­dan­da­mý­kuþ­ku­lan­ma­dý­sa­yýn­Çe­lik­kol? 4-­Ka­pý­nýn­ö­nün­de­o­ka­dar­bek­le­til­me­si­nor­mal miy­di? 5-­Hay­di­kol­tu­ðun­al­çak­lý­ðý,­ka­me­ra­la­rýn­kar­þý­sýn­da­ to­ka­la­þýl­ma­ma­sý,­ hiç­bir­ ne­za­ket­ gü­lüm­se­me­si­nin­ve­hal­ha­týr­sor­ma­nýn­ol­ma­ma­sý­ný­ö­nem­se­me­di;­ma­sa­da­bay­ra­ðýn­ol­ma­ma­sý­hiç­mi­dik­ka­ti­ni­ çek­me­di­ sa­yýn­ Bü­yü­kel­çi­nin?­ Bu­ ö­nem­li­ bir hu­sus­de­ðil­miy­di?­ Bun­lar­ak­lým­da­dö­nüp­du­ran­so­ru­lar.­U­ma­rým ce­vap­la­rý­ný­bu­lu­ruz. Ak­lým­da­hep­o­söz­“the­da­ma­ge­is­do­ne”.­Ve­bu a­dý­ta­þý­yan­þar­ký­nýn­söz­le­ri: “Be­nim­ ya­rým­ ka­dar­ kör­ bi­ri­ni­ bul­ma­lý­sýn/­ Se­nin­o­yun­la­rý­na…/­Ahh­o­lan­ol­du­ar­týk/­Ve­þim­di çok­geç­ol­du­ðu­nu­his­se­di­yo­rum/­Bit­ti­ar­týk/­Ben þim­di­gi­di­yo­rum…”

Ý

TAZÝYE

Muhterem aðabeyimiz

Muhterem kardeþimiz, Ethem Has'ýn aðabeyi

Ýhsan Gemalmaz

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

ANKARA YENÝ ASYA OKUYUCULARI

Hamza Has

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

ANKARA YENÝ ASYA OKUYUCULARI


12

YENÝASYA / 16 OCAK 2010 CUMARTESÝ

ÝLAN

y seri ilânlar ÝÞ ARIYORUM n Saat 13.00 ile 15.00 arasý tesettürlü olarak çalýþabileceðim bir iþ arýyorum. Telefona bakma, yemek ya da çay yapma gibi iþler olabilir. Tel: (0 538) 630 82 88

SATILIK DAÝRE nSATILIK DAÝRE Mudanya yolu Reno karþýsýnda, Geçit Özdilek ve Korupark arasýnda Fatihsultan Mehmet mah. Merkezi sistem 2+1, 90 m2, 1 banyo, 1 wc, sýfýr kelebek mob. mutfak, otopark, evin içi tamamen yenilenmiþ. Site içinde otopark, kafeterya. 70.000TL. Pazarlýk olabilir. Küçüker Emlak Aracýlýk hizmetleri. Hüseyin Küçüker Cumhuriyet Mah. Gazi Cad. C/Bl. No: 9. Zemin kat. Nilüfer/Bursa Tel: 0(224) 451 64 36 Gsm: (0532) 478 07 49 nPENDÝK KAYNARCA'da 3+1, 130 m 2, 10-15 yýllýk binada satýlýk daireler. Krediye uygun olmayan daireler. Arsa tapusundan hisse yoluyla satýlacak olup, güney cepheli, 2 tarafý cadde, yeni yapýlan hastaneye ve merkeze yakýn, yatýrým için kaçýrýlmayacak fýrsat. Gsm: (0535) 362 84 98 nKÜÇÜKÇEKMECE Yeþilova Mah. Fevzi

Çakmak Caddesinde, 115 m 2 kullaným alaný doðal gaz kombili çelik kapý alçýpan saten boya- parke 1 geniþ salon, 3 oda, 2 wc , 1 banyo. (araç veya arsa ile kýsmen takas olur) Muðla bölgesinde daire ile takas olur. Dairenin fiyatý: 130.000 TL. Gsm: (0544) 214 02 91 nSAHÝBÝNDEN ARNAVUTKÖY'de Satýlýk 2 Kat bina Gsm: 0532 607 78 25

SATILIK ARSA nÝZNÝK YENÝÞEHÝR arasýnda tabiat, göl manzaralý bahçeler. Müstakil tapulu. 2.956 m2, 15.000 TL. 2.822 m2 14.000 TL. 2.327 m2 13.000 TL. Tel: 0(212) 249 37 61 Gsm: (0532) 400 82 85 nSAHÝBÝNDEN Kapadokya yatýrýmcýlara Ürgüpte 21.000 m2 turistik tesis arsasý Gsm: (0532) 275 09 47 (0532) 247 04 13 n TEKÝRDAÐ YENÝÇÝFTLÝK'te sahibinden satýlýk arsalar elektrik suyu hazýr imarlý ifrazlý kat mülkiyetli yerleþim alaný hýzla geliþiyor % 0 faizle hemen tapu teslim her bütçeye uygun ödeme koþullarý ile sizi arsa sahibi yapýyoruz haftanýn 7 günü ücretsiz servisimiz vardýr, görmeden karar vermeyin. 0 212 657 10 84

nARSADA ÞOK kazandýran kampanya Tekirdað Yeniçiflik Çorlu Misinli Çerkezköy Kapaklý Büyükyoncalýda 18-24-36 ay vadeli imarlý ifrazlý katmülkiyetli, elektrik, suyu hazýr, hemen tapulu. 0 faizli satýlýk arsalar. Tel: 0 (212) 548 66 49 Gsm: (0 532) 340 34 45 nSAHÝBÝNDEN Marmara Ereðli'si Esentepede harika manzaralý arsa Marmara Ereðli'sinde imarlý, ifrazlý, plan-projeli kat irtifaklý, harika deniz manzaralý arsa. Not: Bu arsa E-5'e çok yakýn Yeni Devlet Hastanesine Anadolu Lisesine ve limanýn karþýsýnda. Gsm: (0532) 706 03 62 nBURSA ORHANGAZÝ'DE sahibinden 12.000 m 2 5.000 m2-2.100 m2 2.600 m2 þeftali ve zeytinlikler. Gsm: (0538) 888 68 45 (0532) 574 11 15 nSAHÝBÝNDEN ARNAVUTKÖY'de 301 m2 ve 222 m2 arsa Gsm: 0532 607 78 25 nBURSA ÝZNÝK Yörüköy'de 800 m2 6.000 TL Gsm: (0534) 558 02 68

VASITA n SAHÝBÝNDEN 2.El satýlýk 1.6 xlý toyota corolla 1.6 xlý toyota corolla Adana 1995 model metal gri merkezi kilitli ve alarmlý ön cam otomatik enjeksiyonlu hidrolik direksiyon çelik jant pio-

T. C. ÜSKÜDAR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/2839 TAL.. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrmanýn 29/01/2010 Günü, 10.30-10.35 saatleri arasýnda NUH KUYUSU CADDESÝ GALERÝ 2000 ÜSKÜDAR adresinde yapýlmasýna, alýcý çýkmadýðý takdirde, 03/02/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve mallarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %... oranýnda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 08/01/2010 Muhammen Kýymeti Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 18.000,00.-TL 1 34 FT 2942 PLAKALI 2008 MODEL BEYAZ RENKLÝ PEUGEOUT MARKA HUSUSÝ OTO. MUHTELÝF YERLERÝ ÇÝZÝK VE EZÝK. Ýc. Ýf. K 114/1,114/3) Yönetmelik Örnek No : 25 B: 2540

T.C. KARTAL5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2008/3119 T. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins. miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 05.02.2010 saat 11.10 -1 1.20 arasýnda YUKARI MAH. ESKÝ YAKACIK CAD. NO: 101 CAN YEDÝEMÝN OTOPARKI-KARTAL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 10.02.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ‘ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr. ) 07/01/2010 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 23.000,00 1 34 TV 4675 PLAKALI OPEL MARKA A-H7NB ASTRA 1.6 ENJOY TÝPLÝ 2008 MODEL GRÝ RENKLÝ OTOMOBÝL (HUSUSÝ)MUHTELÝF YERLERÝ ÇÝZÝK, ANAHTAR RUHSAT YOK.

B: 2453

ner müzik seti komple boyalý fiyat: 11.200 TL 0536.778 40 31 0530.340 93 69 okyanusdeniz63@hotmail.com n SATILIK 1997 Model Hyundai Sonata Gsm: (0532) 710 75 58 n 1500 MOTOR-2002 model Hyundai accent crdý klima-radyo, kaset çalar- dört cam otomatik elektrikli aynalar-hidrolik direksiyon temiz ve bakýmlý takas ve vadeye uygun. Kredi kullanýmýna müsait... 12.250 TL Tel: 0 (212) 555 75 45 www.taskangroup.com n SAHÝBÝNDEN 2003 renault scenýc 1,9 dtý mavi renk, çift açýlýr tavan, 6 adet hava yastýðý, deri döþeme, 8 tuþlu digital klima, mini buzdolabý, arka koltuklar baðýmsýz, 5 baþlýk ve kol dayama yeri, yeni muayeneden geçti.. 20.000 TL. Gsm: (0 535) 823 06 11 nRENO KANGO ÝLK sahibinden hasarsýz masrafsýz 1.5 dci multix multijet klima hava yastýðý çelikjant sýfýr yeni takýlmýþ lastikler yan basamak ve bagaj basamaklarý ve tavan çýtasý aksesuarlýdýr. Ýhtiyaçtan dolayý satýlýktýr. 15.000 TL. Tel: (0532) 635 17 44 Ýþ Tel: 0(372) 252 45 26

ÇEÞÝTLÝ n AY GAYRÝMENKUL aracýlýk hizmetleri Ýstanbul'un parlayan yýldýzý Çatalca ilçesi ve 48

köyü ile birlikte size en iyi gayrimenkul danýþmanlýðý saðlamak için gereken kaliteli kadrosuyla hazýr. • Sadece arayýn isteðinizi bildirin • Biz araþtýralým • Ýsteklerinize göre gayrimenkulleri bulalým • Sizi haberdar edelim • Gelin gayrimenkulu yerinde inceleyin • Gayrimenkul sahibi olun her bütçeye istenilen boyuta miktara göre kelepir veya yatýrým gayrimenkulleri konut, villa, arsa, tarla, dükkân, daire, fabrika ve aklýnýza gelebilecek tüm gayrimenkulleri sizler için araþtýrmaya ve sizleri birer gayrimenkul sahibi yapmaya hazýrýz. Bunun için aramanýz yeterli. 0 212 789 60 88 (sabit) 0 542 768 57 20 Ýrfan Bey (gsm turkcell) 0 545 643 08 76 Ýrfan-(gsm avea) n LAMÝNANT PARKE yaptýrmak hiç bu kadar ucuz olmamýþtý......... iddia ediyoruz ---vario---floorpan-- moonlock----laminant parke herþey dahil ( nakliye montaj) sadece.: 16 TL evet sadece 16 TL aramanýz yeter 0 506 976 28 84 n SAHÝBÝNDEN SATILIK, Eminönü'nün en iþlek caddesinde (Yeniyol. Prof. Cemil Birsel Caddesi No: 14 Eminönü - Ýst.) adresinde. Mercan Vergi Dairesine çýkan, ana caddenin üstünde, saðdan 8 veya 9. bina taban oturumu 40 m2.

240.m 2 .) (toplam: bodrumla beraber toplam katlý kelepir 6,5 sahibinden satýlýk komple bina. Her iþe, toptan ve perakende satýþýna uygun. Her katý müstakil bina. (Emlakçýlar lütfen aramasýn) - Orhan Ekin Tel : 0 533 216 45 85. Ýþ: 0212 527 08 00 - komple satýlýk bina fiyatý: 800.000.usd. (pazarlýk payý vardýr.) n YENÝBOSNADA DOÐU sanayii ve Altýnyýldýza, Yeþilköy havaalaný ve serbest bölgeye yakýn, üç yol cepheli, kapalý garajlý, çift showroom maðazalý, þirket merkezine, ihracatçý firmalara uygun, cam kaplamalý, asansörlü+yük asansörlü, 6 katlý, 2400 m 2 1.sýnýf sýfýr bina, sahibinden kiralýktýr. Ýrtibat Tlf. 0532 214 07 47 - 0212 651 91 92

AY GM'DEN ARNAVUTKÖY Hadýmköy Boyalýk Mah.de kiralýk depo binasý Ay Gayrimenkul'den Arnavutköy Hadýmköy boyalýk mahallesinde 2500m 2 bahçe içinde 800metre yüksekliðe sahip 1280m2 kapalý alaný olan depo binasý komple kiralýktýr. Bina çelik konstrüksiyondan yapýlmýþtýr. Bekçi evi su kuyusu ve sanayi elektiriði mevcuttur. Ýstenilen kira ücreti aylýk/5000 $ dýr. Pazarlýk payý vardýr. Ýrtibat : 0 212 789 60 88 Ýrfan sabit

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 0 506 531 69 83 Ýrfan turkcell 0 542 768 57 20 Ýrfan turkcell 0 545 643 08 76 Ýrfan avea

TÝN MÜHENDÝSLÝK Laboratuvar Sektöründe Faaliyet gösteren Firmamýza, aþaðýda belirtilen pozisyonlar için Avrupa Yakasýnda Ýkamet Eden, personeller alýnacaktýr. Pozisyon 1 • Meslek Lisesi veya MY Okullarýndan, • Elektrik Elektronik, Kimya, Gýda, Çevre Bölümlerinden Mezun, • Araç Kullanabilen Bay Personeller Pozisyon 2 • Çay, Kahve, Yemek ve Telefonlara bakacak Bayan Personel Ýlgililerin CV'lerini serpil.ata@tin.com.tr 'ye göndermeleri rica olunur. Tin Mühendislik Tel: O (212) 673 09 70 Faks: O (212) 673 09 71 n FURKAN BALIK MANAV Ýhsan Furkan Savaþ Adres: Aydýnpýnar Cad. Þakuç Köprüsü yaný No: 1. DÜZCE Tel: 0 (380) 524 33 99 n ÞEHSA - ÝLÝK DÜÐME ilik düðme, çýtçýt, kuþ gözü iþleriniz yapýlýr. Adres: Yenidoðan Mah. Kýzýlay Sokak. No: 25/B Bayrampaþa/Ýst. Cep: (0539) 496 77 34 Ýþ: 0(212) 501 62 85 nKAPORTACI ÝÞ ORTAÐI aranýyor. Fatih/Ýstanbul Tel: 0212- 523 86 10 Gsm: 0532- 424 47 18

n SAHÝBÝNDEN MÜLKÜ satýlýk 6,5 m 2 çay ocaðý Mimar Sinan Cad. No: Z/1 Karagülle iþhaný Kahramanlar-Ýzmir Gsm : (0505) 684 45 40 n KERVAN NAKLÝYAT þehiriçi ve þehirlerarasý sigortalý evden eve lüx taþýmacýlýk ve depolama hizmeti Merkez: 0216 473 99 80 Þube : 0212 211 49 39 Antalya: 0242 339 46 43 Ýzmir : 0232 441 18 46 Gsm : 0532 665 70 36 www.kervannakliyat.com.tr n TERMAL YATIRIM Küçük birikimleri büyütmek isteyenlere 250 TL taksitle Termal Hastane ve Tatil Köyü Projemizde devre mülk sahibi yapýyoruz. www.termalyatirim.com Gsm: (0542) 240 03 42

n ÖZGÜR PASTANE Baklava Salonu Taþdelende hizmetinize girmiþtir. 0(216) 429 40 21 n GÜRSEL NAKLÝYAT evden eve taþýmacýlýk 0537 932 26 66 0212 343 40 34 0216 566 19 09 n YAÞINIZ 19-60 aralýðýnda ise evden, iþten part time / full time istediðiniz kadar çalýþarak ayda 500 - 3000 TL arasý ek gelir elde etmek isterseniz www.istegeleceginfirsati.net deki iþ baþvurusunu doldurunuz.

ZAYÝ 34 TET 61 plakalý Aracýmýn Belediye Ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Berham Kurt

T .C. SAKARYA 4. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Örnek No: 25 DOSYA No: 2009/1055 TALÝMAT Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrmada 04.02.2010 günü saat. 13.00-13.10 arasýnda yediemin ÞEVKÝ TUZEN SEBAHATTÝN ZAÝM BULVARI EVRENKÖY MEVKÝÝ No: 335 Sakarya adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 09.02.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý; þu kadarki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirmeye paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 24.12.2009 Taktir Edilen Deðeri Lira Adedi 22.000 1

Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikleri 54 YY 457 Plaka sayýlý 2007 model fiat marka hususi oto g.punto 1.4 fire act tipi rock siyah renkli teybi yok faal

ÝK.m.114/1,114/3 Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir. NOT. BU ÝLAN TEBLÝÐ EDÝLEMEYEN ÝLGÝLÝLERE ( BORÇLU DAHÝL) TEBLÝÐE KAÝM OLB: 2391 MAK ÜZERE ÝLANDIR.

T .C. KÖRFEZ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIR AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/1450 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkartýlmýþtýr. Birinci arttýrma 28.01.2010 günü saat 11.00-11.10 arasýnda aþaðýda yazýlý olan BELDE GARAJI KÖRFEZ adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02.02.2010 günü ayný yer ve saatte 2.arttýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki arttýrma bedelinin malýn tahmin edilken kýymetinin yüzde kýrkýný bulmasý, satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn, alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuz malýn bedeli üzerinden %....Oranýnda KDV.nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 29.12.2009 Muhammen kýymeti Adedi Cinsi mahiyeti ve önemli özellikleri 23.000,00 1 41 NJ 877 PLAKALI, 2008 MODEL, AYTAÞI GÜMÜÞ RENGÝNDE ÖN CAM ÇATLAK, ARACIN DÝÐER AKSAMLARI SAÐLAM MITSUBISHI COLT MARKA.

B: 2389

Seminere Davet

DÜZCE

Konu : Evlilik ve Ailede Mutluluðun Yollarý Konuþmacý: Ali Ferþadoðlu Tarih : 16 Ocak 2010 Cumartesi Saat: 20.00 Adres : Yýlmaz Ocak Ýþhaný, Yeni Asya Seminer Salonu Kat: 1 DÜZCE Organizasyon: Yeni Asya Kültür Eðitim ve Araþtýrma Derneði ANKARA

Türkiye Eðitim Komisyon Toplantýsý Tarih Yer Ýrt. Tel

: 17 Ocak 2010 Pazar : Maltepe / ANKARA : (0 532) 355 02 47 - (0 554) 258 74 45

ÞANLIURFA

Seminere Davet Konu : Risâle-i Nur'a Göre On Ýki Ýmam Þiasý Konuþmacý: Doç. Dr. Mustafa Ekinci Tarih : 17 Ocak 2010 Saat: 10.30 Yer : Bahçelievler 1. Sokak Kürkçüoðlu Apartmaný No: 4 ÞANLIURFA Organizasyon: Risale-i Nur Enstitüsü Þanlýurfa Temsilciliði Tel : (0 530) 348 16 20

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜD. MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/6926 TAL. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11.02.2010 günü, Saat 11.50’den 12.00 ‘a kadar ” DURAN OTOPARKI GÜZEL YURT MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. TAKSÝT CENTER YANI NO: 7 ESENYURT BÜYÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL” adresinde yapýlacak olup, iþbu artýrmada artýrma bedelinin muhammen kýymetin % 60’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Bu miktara istekli bulunmadýðý takdirde 16.02.2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlacaktýr. Þu kadar ki, ikinci artýrmada, artýrma bedelinin malýn muhammen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda K.D.V. alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri 20.000,00 TL (yirmibin-TL) 1 34 BY 6202 plakalý 2007 model RENAULT marka MEGANE II EXP 1.5 DCI PK tipli K9KD7/D388868 motor no VF1LMOTC536023768 þasi nolu KUMSAL BEJ renkli, H.OTO, muhtelif çizikler var B: 2454 anahtar var ruhsat yok.

DEVELÝ SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

T. C. BARTIN SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/74 Esas

T. C. BARTIN SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/75 Esas

SAYI: 2008/242 Davacý Nazmiye Karamýk vekili avukat Ahmet Yýldýrým tarafýndan açýlan Ýzaleyi Þuyu davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda: Dava konusu Kayseri ili Develi ilçesi Sindelhöyük Kasabasýnda bulunan 1857 parsel ile Zile Kasabasýnda bulunan 3146 Parsel sayýlý taþýnmazýn izaleyi þuyu davasýnda davalýlar Nazmiye Korkmaz, Cem Korkmaz, Adem Aksoy, Leman Avþar, Lütfi Uygur, Özkan Büktel, Nuran Gakçem, Songül Bursalý, Cengiz Usta, Mevlüt Usta ve Ayþe Çelik‘in tüm araþtýrmalara raðmen adresleri bulunamadýðýndan ve tebligat yapýlamadýðýndan duruþma günü olan 10.03.2010 günü duruþmaya gelerek savunmalarýný yapabilecekleri aksi taktirde duruþmanýn yokluklarýnda yapýlarak ve yokluklarýnda yargýlamaya devam olunup karar verileceði hususu teblið dava dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 06.01.2010

B: 2293

Davacý O.G.M. izafeten Bartýn Orman Ýþletme Müdürlüðü vekili Av. Hatice Kaya tarafýndan davalýlar Hasan ve Satý Çaðlayan aleyhine mahkememizde ikame olunan Alacak davasýnýn yapýlan açýk yargýlamalarý sýrasýnda 927,71.-TL’nin davalýlardan tahsiline karar verilmesi istenmiþ olmakla, Bahsi geçen davada davalý olarak bulunan SATI ÇAÐLAYAN’ýn tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olduðundan: Yukarýda ismi yazýlý bulunan davalý SATI ÇAÐLAYAN’ýn Duruþma Günü: 28/01/2010 günü saat: 10:50’de duruþmada bizzat hazýr bulunmasý, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

Davacý O.G.M. izafeten Bartýn Orman Ýþletme Müdürlüðü vekili Av. Hatice Kaya tarafýndan davalýlar Hasan ve Satý Çaðlayan aleyhine mahkememizde ikame olunan Alacak davasýnýn yapýlan açýk yargýlamalarý sýrasýnda 990,95.-TL’nin davalýlardan tahsiline karar verilmesi istenmiþ olmakla, Bahsi geçen davada davalý olarak bulunan SATI ÇAÐLAYAN’ýn tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olduðundan: Yukarýda ismi yazýlý bulunan davalý SATI ÇAÐLAYAN’ýn Duruþma Günü: 28/01/2010 günü saat: 10:55’de duruþmada bizzat hazýr bulunmasý, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

B: 73708

B: 73709


13

YENÝASYA / 16 OCAK 2010 CUMARTESÝ

ÝLAN T. C. SAKARYA 4. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/1056 TALÝMAT Örnek No : 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrmada 04.02.2010 günü saat. 1320-13.30 arasýnda yediemin ÞEVKÝ TUZEN SEBAHATTÝN ZAÝM BULVARI EVRENKÖY MEVKÝÝ N. 335 Sakarya adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60 ‘ýna istekli bulunmadýðý takdirde 09.02.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý; þu kadarki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirmeye paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K. D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 24.12.2009 Taktir Edilen Deðeri Lira Adedi Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikler 12.000 1 54 ZF 028 PLAKA SAYILI CÝTRÖEN MARKA 2005 MODEL KAMYONET BERLÝNGO X 1.9 d COMBÝ BEYAZ RENKLÝ ARKA SAÐ KAPI VE MARÞPÝER YOK ÖN SAÐ SOL TAMPON VE ÇAMURLUK EZÝK ARKA SOL ÇAMURLUK EZÝK JANT KAPAÐI YOK RUHSAT VE ANAHTAR VAR. ÝK.m.114/1,114/3 Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir. NOT: BU ÝLAN TEBLÝÐ EDÝLEMEYEN ÝLGÝLÝLERE ( BORÇLU DAHÝL) TEBLÝÐE KAÝM OLMAK ÜZERE ÝLANDIR. B: 2392

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/4740 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 29/01/2010 saat 11:00- 11:10 arasýnda ORDU CAD. 165/1 SK. NO: 3 YILMAZLAR OTOPARKISULTANGAZÝ/GAZÝOSMANPAÞA adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 03/01/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %......oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00 YTL 1 34 TD 7936 PLAKALI, VOLKSWAGEN MARKA TRANSPORTER CITYVAN 2.5 TDI LWB TÝPÝ 2005 MODEL GÜMÜÞ RENKLÝ YAN CAM KAPALI KASA KAMYONET, ORTA KAPI EZÝK SAÐ VE SOL STOP LAMBALARI ÇIKIK,MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT, ANAHTAR VE RUHSAT YOK B: 2541

T.C. SAKARYA 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2009/897 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 22. 01.2010 günü saat: 11.40 -11.45 arasýnda SAKARYA Zirai aletler San. sitesi ÝSLAMOÐLU otopark SAKARYA adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 27.01.2010 günü SAKARYA -Zirai aletler San. sitesi ÝSLAMOÐLU otopark SAKARYA adresinde 11.40-11.45 saatleri arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý; Þu kadarki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi aÝmak isteyenlerin yukarýda nosu yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 25/12/2009 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 18.000,00 TL 1 54 ZC 935 plaka sayýlý Dacýa marka Logan multix MCV 1.5 DCÝ tip, 2008 model K9KK7D024364 motor, UVÝK50805387051451 þasi seri nolu gri renkli kamyonet.

B: 2390

T.C. AKDAÐMADENÝ 1. ÝCRA MÜD. MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/63 TAL. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 29/01/2010 günü, Saat 10.00’dan 10.10’a kadar “ Akdað ER-CAN BORA PETROL TARIM LTD. ÞTÝ. YEDÝEMÝN OTOPARKI YOZGAT YOLU 5.KM YENÝ SANAYÝ SÝTESÝ ÜSTÜ ÞAHNE DERESÝ KÖYÜ TURGUT MEVKÝÝ AKDAÐMADENÝ/YOZGAT” adresinde yapýlacak olup, iþbu artýrmada artýrma bedelinin muhammen kýymetin % 60’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Bu miktara istekli bulunmadýðý takdirde 03/02/2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlacaktýr. Þu kadar ki, ikinci artýrmada, artýrma bedelinin malýn muhammen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V. alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 29.12.2009 Muhammen Kýymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) 20.000,00 TL (yirmibin-TL) 1 34 UTT 55 plakalý 2008 model FIAT marka YENÝ DOBLO COMBÝ 1.3 M. JET DYN tipli 199A20002165610 motor no NM422300007164852 þasi nolu ÇELÝK GRÝ B: 2448 renkli, KAMYONET

T. C. OVACIK (KARABÜK) ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2009/13 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Karabük ili Ovacýk Ýlçesi Yaka Köyü MEVKÝÝ : KÖYÝÇÝ ADA NO : 102 PARSEL NO :1 VASFI : TARLA YÜZÖLÇÜMÜ : 5.967.66 m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : 3/72 hisse Muharrem DORUK (Galip oðlu) 3/72 hisse Þevket DORUK (Galip oðlu) 66/72 hisse Maliye Hazinesi KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Bayýndýrlýk ve Ýskan Bak. Temsilen Karabük Bayýndýrlýk ve ÝI Müdürlüðü KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2009/13 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma Kanununun 14'üncü maddesi gereðince ilan tarihinden itibaren 30 günlük yasal süresi içerisinde kamulaþtýrma iþlemine idari yargýda kamulaþtýrma talebinde bulunan kuruma karþý iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, süresi içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, tespit edilen kamulaþtýrma bedeli hak sahibi adýna T.C. Ziraat Bankasý Ovacýk Þube Müdürlüðü’nde açýlan hesaba yatýrýlacaðý, 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 18/12/2009 B: 2304

T.C. SARIKAYA KADASTRO MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN

T. C. SAKARYA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

PAZARCIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2009/679 Esas

ESAS NO: 2009/171 ESAS NO: 2006/107 Esas Davacý Yusuf ÖZBOLAT tarafýndan davalýlar Þerife, Ahmet, Nuhat, Ýdris ve Veysel ÖZBALAT aleyhinize açýlan Yozgat ili Sarýkaya ilçesi Kadýgüllü Köyü 109 ada 83 parsel sayýlý taþýnmazýn Tespitinin iptali hususundaki davanýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkememizce davalý Ýsmail oðlu Ýdris ÖZBOLAT'ýn dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðý gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýnda bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 01/02/2010 günü saat: 09:10’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

B: 66905

Davacý K.H. tarafýndan davalýlar Nüfus Müdürlüðü, Ýsmail Nazlýkol aleyhine açýlan Ölüm Kaydýnýn Ýptali davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý gereðince; K. Maraþ ili Pazarcýk ilçesi Doðanlýkarahasan köyü nüfusuna kayýtlý dahili davalýlar Salman ve Fatma’dan olma, 1959 d.lu Kamil Nazlýkul, 1969 d.lu Aynur Nazlýkul, 1953 d.lu Cennet Cankýran, 1963 d.lu Hüseyin Nazlýkul, 1972 d.lu Salman Nazlýkul, 1965 d.lu Haydar Nazlýkul, 1966 d.lu Elif Hacýoðlu ile Hüseyin ve Þamey’den olma 1936 d.lu Fatma Nazlýkul adýna çýkarýlan davaname ekli duruþma gün ve saatini bildirir ihtarlý davetiyelerin adreste bulunmadýklarýndan bahisle bila teblið iade edildiði ve yapýlan tahkikat sonucu dahili davalýlarýn açýk adresinin bilinmediði bildirildiðinden ve davalýlara davaname ile duruþma gün ve saatinin ilanen tebliðine karar verildiðinden dahili davalýlarýn 03.02.2010 günü saat: 10.40’da yapýlacak olan duruþmada hazýr bulunmasý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi halde yargýlamanýn yokluklarýnda yapýlarak karar verileceði hususu dava dilekçesi ile duruþma gün ve saatini bildirir davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 2246

T. C. Ýstanbul 14. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/345 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 27.01.2010 saat 12:40 - 12:50 arasýnda BEÞÝKTAÞ ADNAN SAYGUN CAD. NO: 17/A-B ULUS OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 01.02.2010 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 18.000,00 TL 1 34 BH 9700 PLAKALI, PEUGEOT 206 CC 1.6 OTM MARKA, 2004 MODEL MAVÝ (EGE) RENKLÝ, OTOMOBÝL. MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. B: 2542

T.C. KARTAL 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2009/4014 TALÝMAT Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 17.02.2010 saat 10:50-11:00 arasýnda Samandýra Otoparký Eyüp Sultan Mah. Refah Cad. No: 3 Samandýra adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 22.02.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40‘ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr.) 07/01/2010 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri 12.000,00 1 34 RIT 03 PLAKALI FORD MARKA FOCUS GHIA 1,6 Ý.4 K TÝPLÝ 2003 MODEL MÜREKKEP MAVÝSÝ RENKLÝ VASITA.

DAVALI

: ERDÝNÇ ÞAHÝN Ýnönü Mah. Yonca Cad. No: 15 Ýç Kapý No: 1 Esenyurt Büyükçekmece/ ÝSTANBUL Davacý vekili tarafýndan davalýlar Kamil Tali, Ufuk Köroðlu, Ýsmet Uysal ve Erdinç Þahin aleyhine açýlan MADDÝ VE MANEVÝ TAZMÝNAT davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkememizce ERDÝNÇ ÞAHÝN’in dava dilekçesinde belirtilen adresine duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinden ayrýldýðý gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün DAVALI ERDÝNÇ ÞAHÝN’e ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 21/01/2010 günü saat: 11:20’de duruþmada bizzat hazýr bulunmasý veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 31.12.2009 B: 2247

T.C. KARTAL 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma Ý LANI 2009/2517 T. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 05/02/2010 saat 10.30- 10.40 arasýnda EYÜP SULTAN MAH. REFAH CAD. NO: 3 SAMANDIRA adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 10/02/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr.) 08.01.2010 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 3.000,00 1 34 E 8993 PLAKA SAYILI MERCADES MARKA 1959 MODEL OTOBÜS TÝPÝ 0302 RENGÝ YEÞÝL, MTN 34M16266, ÞASÝ NO 30229910204255 ARAÇ KOMPLE VURUK KIRIK, PASLI ÇALIÞMAZ DURUMDA OLUP, ANAHTARI YOK, RUHSATI MEVCUT B: 2452

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/7712 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 21.01.2010 saat 12.45 -12.50 arasýnda AVCILAR REÞATPAÞA CAD. NO: 12 GÜRBÜZ OTOPARKI AVCILAR adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 26.01.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00 TL 1 34 VG 3973 PLAKALI PEUGEOT MARKA 2007 MODEL 307 COMFORT 1.4 TÝPÝ HUSUSÝ OTO MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT.

B: 2539

B: 2459

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜD. MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/5305 TAL. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 08/02/2010 günü, Saat 10:50’den 11:00 ‘a kadar” CÝHANER TRAFÝK MÜÞAVÝRLÝÐÝ VE OTO SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. FÝRUZKÖY BULVARI LATÝFE HANIM SOK. NO: 176 AVCILAR/ÝSTANBUL” adresinde yapýlacak olup, iþbu artýrmada artýrma bedelinin muhammen kýymetin % 60’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Bu miktara istekli bulunmadýðý takdirde 15.02.2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlacaktýr. Þu kadar ki, ikinci artýrmada, artýrma bedelinin malýn muhammen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V. alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri 15.000,00 TL (onbeþbin-TL) 1 34 EZ 7957 plakalý 2008 model CITROEN marka BERLÝNGO X1 9D COMBÝ ABS tipli 10DXGF0728719 motor no VF7GJWJTB93480569 þasi nolu GÜMÜÞ GRÝ renkli, KAMYONET muhtelif çizikler var anahtar ve ruhsat mevcut. B: 2458

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜD. MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/2713 TAL. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 5/2/2010 günü, Saat 11.40’dan 11.50’ye kadar ”KARAGÖZ OTOMOTÝV TÝC. LTD. ÞTÝ MERKEZ MAH. 2. OTOBAN CAD. KUMBURGAZ/ÝSTANBUL” adresinde yapýlacak olup, iþbu artýrmada artýrma bedelinin muhammen kýymetin % 60’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Bu miktara istekli bulunmadýðý takdirde 10/2/2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlacaktýr. Þu kadar ki, ikinci artýrmada, artýrma bedelinin malýn muhammen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V. alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri 14.000,00 TL (ondörtbin-TL) 1 34 EY 8649 plakalý 2008 model BMCmarka MEGASTAR 360 PDH tipli VM34C51464 motor no NMC360PDHSH200084 þasi nolu BMC BEYAZI renkli, KAMYONET muhtelif yerlerinde çizikler var. B: 2455

T. C. VÝRANÞEHÝR / ÞANLIURFA ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/418 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 04/02/2010 günü saat 11:00- 11:05' de Þehmus Göl Emniyet Yediemin Otoparký 63 YV 728 Plakalý Araç Yaný Mardin Yolu 5.Km Muayene Ýst. Karþýsý Viranþehir ‘de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 09/02/2010 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % ...1 oranýnda KDV.’nin, damga bedelinin, alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; ihaleye katýlacaklardan muhammen deðerin % 20'si oranýnda teminat alýnacaðý, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 05/01/2010 Takdir Edilen Deðeri YTL

Adedi

Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri)

20.000,00

1 Adet

63 YV 728 Plakalý, 2008 Model, PEUGEOT -partner Marka , M59 -BEYAZ(buzul), dizei, Tipli, 10DXGG0009961 Motor No’lu , VF3GCWJYB99029863 Þasi No’lu , ön tampon hafif kýrýk, sol ayna dýþý kýrýk, vuruðu -kýrýðý baþkaca yok, aküsü bitik, çalýþmaz durumda, lastikler inik Araç.

(ÝÝKm.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir. B: 2237

KARTAL 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2009/4015 TALÝMAT Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 17.02.2010 saat 10:00-10:10 arasýnda Baðdat Cad. No: 120/A Yapý ve Kredi Bankasý Maltepe Þubesi Otoparký Maltepe adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 22.02.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr. ) 07/01/2010 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00 1 34 FF 1149 PLAKALI FORD MARKA ARAÇ CONNECT K 210 S TÝPLÝ 2009 MODEL MAVÝ KAMYONET ANAHTAR RUHSAT MEVCUT.

B: 2460 T. C. FATÝH 3. ÝCRA MÜD. MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 22009/3075 TAL. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 04/02/2010 günü, Saat 10:00’dan 10:10 ‘a kadar” TOPKAPI OTOPARKI BEYAZITAÐA MAH. KEMÝKLÝBURUN SOK. NO: 5 FATÝH ÝSTANBUL” adresinde yapýlacak olup, iþbu artýrmada artýrma bedelinin muhammen kýymetin % 60’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Bu miktara istekli bulunmadýðý takdirde 09/02/2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlacaktýr. Þu kadar ki, ikinci artýrmada, artýrma bedelinin malýn muhammen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda K.D.V. alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur Muhammen Kýymeti Adedi 17.500,00 TL (onyedibinbeþyüz-TL) 1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) 34 FT 1389 plakalý 2008 model CITROEN marka C3 YENÝ X FURÝO 1.4 HDI 5P AC tipli 10FDAD2058554 no VF7FC8HZB29060466 þasi nolu GÜMÜÞ GRÝ renkli, H.OTO aracýn teybi,anahtarý ve ruhsatý yok muhtelif yerlerinde çizikler var

B: 2457

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Dosya No: 2009/6193 Talimat Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 02.02.2010 günü, Saat 12:30’dan 12:40’a kadar “PARKSA OTOPARKI FÝRUZKÖY BUL. LATÝFE HANIM SOK. NO: 176/1 AVCILAR/ÝSTANBUL” adresinde yapýlacak olup, iþbu artýrmada artýrma bedelinin muhammen kýymetin % 60’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Bu miktara istekli bulunmadýðý takdirde 08/02/2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlacaktýr. Þu kadar ki, ikinci artýrmada, artýrma bedelinin malýn muhammen kýymetinin % 40’ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %.....oranýnda K.D.V. alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.

Muhammen Kýymeti 11.000,00-TL (Onbirbin-TL)

Adedi 1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) 34 S 8876 plaka nolu, 2003 model, AUDI marka, A3 1.6 AUT ATTAR tipli, BFQ058936 motor no, WAUZZZ8L73A058103 þase nolu, BEYAZ renkli OTOMOBÝL: Aracýn muhtelif yerlerinde çizikler mevcut ve muhtelif parçalarý eksik. B: 2456


14

YENÝASYA / 16 OCAK 2010 CUMARTESÝ

SPOR

NEÝLL: Galatasaray'ýn harika bir kadrosu var GALATASARAY'IN EVERTON'DAN LUCAS NEÝLL'Ý TRANSFER ETMESÝ ÝNGÝLÝZ BASININDA GENÝÞ YER BULDU. GUARDIAN GAZETESÝNDE, NEILL'ÝN ''YENÝ TAKIM ARKADAÞLARIMLA PAZAR GÜNÜ BÝRARAYA GELMEYÝ DÖRT GÖZLE BEKLÝYORUM'' SÖZLERÝ YER ALDI. DAILY MAIL GAZETESÝ ÝSE, EVERTON ÝLE AVRUPA KUPALARINDA OYNAYAMAYAN AVUSTRALYALI FUTBOLCUNUN GALATASARAY'DA BU FIRSATI YAKALADIÐINI YAZDI. GALATASARAY'IN Ýngiltere Premier Lig takýmlarýndan Everton'da oynayan Lucas Neill'i transfer etmesi Ýngiliz basýnýnda geniþ yer buldu. Guardian gazetesi, Galatasaray'ýn Neill'in transferiyle ilgili internet sitesindeki açýklamasýný yayýmlarken, Avustralyalý futbolcunun ''Yeni takým arkadaþlarýmla Pazar günü biraraya gelmeyi dört gözle bekliyorum'' demecini sütunlarýna taþýdý. Haberde, transferin kendisi için sürpriz olduðunu söyleyen Neill'in, ''Everton'a geldiðimden beri her þeyi çok sevdim. Kulüp beni çok sýcak karþýladý ve takým arkadaþlarým harikaydý. Everton'daki herkese tek tek teþekkür edeceðim. Güzel zaman geçirdim ve takýma bu sezon için en iyi dileklerimi sunuyorum'' ifadelerine yer verildi.

yayýn kuruluþu haberinde, 31 yaþýndaki deneyimli futbolcunun ''Galatasaray'la sözleþme imzaladýðým için ve Avrupa'da büyük hedefleri olan büyük bir kulüpte oynayacaðým için çok mutluyum. Galatasaray harika bir kadroya sahip'' sözlerine yer verdi. BBC, Galatasaray'da forma giyen Harry Kewell ile Neill'in milli takýmdan arkadaþ olduðunu, daha önce Aston Villa'da oynayan Milan Baros'un da sarý-kýrmýzýlý takýmda mücadele ettiðini anýmsattý. Yunus Kaymaz / Londra

PREMÝER LÝGDE SON MAÇI BUGÜN

G.SARAY 800 BÝN STERLÝN ÖDEYECEK Daily Telegraph gazetesi, Avustralyalý futbolcunun Everton'ýn internet sitesinde yer alan, ''Bu transfer benim için sürpriz oldu'' açýklamasýna dikkat çekti. Gazete, sarý-kýrmýzýlý takýmýn bonservis bedeli olarak Ýngiliz ekibine 800 bin sterlin ödeyeceðini yazdý. Daily Mail gazetesi de Everton ile Avrupa kupalarýnda forma giyemeyen Avustralyalý oyuncunun Galatasaray ile bu fýrsatý yakalayacaðýný yazdý ve sarý-kýrmýzýlý takýmýn UEFA Kupasý'nda Atletico Madrid takýmýyla karþýlaþacaðýný hatýrlattý. BBC ise internet sitesinde yer alan haberde, Galatasaray'ýn Neill'in bonservisi için 750 bin sterlin vereceðini ileri sürdü. Ýngiliz

Türkiye Kupasý'nda Ankaragücü'nü 2-0 yenen Trabzonspor'da, bir gol atan ve bir golün de asistini yapan Alanzinho çok mutlu olduðunu söyledi.

Lucas Neill yarýn gelecek

ÝNGÝLTERE Premier Lig takýmlarýndan Everton, Avustralyalý futbolcusu Lucas Neill'in Galatasaray'a transferini ''Neill Þokta'' ifadeleriyle duyurdu. Kulübün internet sitesinde ''Neill Þokta'' baþlýðýyla yapýlan açýklamada, ''Neill, Galatasaray'a transferinin kendisi için sürpriz olduðunu kabul etti'' denildi. Avustralyalý futbolcu, sitede yer alan açýklamada, ''Everton çalýþanlarý ve taraftarlara ama en çok da Everton'daki zamanýmý benim için çok eðlenceli kýlan takým arkadaþlarýma teþekkür etmek istiyorum. Takýma olumlu katký saðladýðým için çok mutluyum. Everton'a gelecekte baþarýlar diliyorum'' ifadelerini kullandý. Açýklamada ayrýca 31 yaþýndaki futbolcunun Premier Lig'de cumartesi günü yapýlacak Everton-Manchester City maçýnda forma giyeceði ve ardýndan Türkiye'ye gideceði bildirildi.

Alanzinho Güneþ'i sevdi TRABZONSPOR'UN BREZÝLYALI FUTBOLCUSU ALANZÝNHO, ''ÞENOL GÜNEÞ'ÝN GÖREVE GELÝÞÝYLE BÝRLÝKTE TAKIMDA DAHA ÇOK FORMA ÞANSI BULUYORUM'' DEDÝ. ZÝRAAT Türkiye Kupasý'nda Ankaragücü'nü deplasmanda 2-0 yenen Trabzonspor'da, bir gol atan ve bir golün de asistini yaparak galibiyette önemli rol oynayan Alanzihno, teknik direktör Þenol Güneþ'in göreve geliþiyle daha çok forma þansý bulduðunu, bunun da yeteneklerini ve özelliklerini göstermesine yol açtýðýný söyledi. Alanzinho, Ankaragücü'nün iyi bir ekip olduðunu ve rakipleri karþýsýnda önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, ''Sahalarýnda iyi oynuyorlar, bu maça mutlak galibiyet için çýktýlar ama biz de kupada yolumuza devam etmek için kazanmak zorundaydýk''

dedi. Ankaragücü'ne karþý kötü bir zemine raðmen iyi oynadýklarýný ifa de e den A lan zin ho, ''So nuç ta böylesine zorlu bir maçta rakibimizi 2-0 yenerek grupta puanýmýzý 6 yaptýk ve büyük bir avantaj yakaladýk. Kazandýðýmýz için mutluyuz'' diye konuþtu. BU SEZON ÝLK GOLÜNÜ ATTI Teknik direktör Þenol Güneþ'in göreve geliþiyle birlikte takýmda daha çok forma þansý bulduðunu kaydeden Alanzinho, þunlarý söyledi: ''Bu durum yeteneklerimi ve özelliklerimi göstermeme yol açýyor. Ligin ikinci yarýsýnda daha çok çalýþarak form grafiðimi yükseltmek istiyo-

rum. Kupa bizim için çok önemliydi. Ankaragücü galibiyetiyle iddiamýzý sürdürdük. Ligde puan olarak biraz daha gerideyiz. Ama kalan hazýrlýk dönemini iyi geçirip, ikinci devreye baþlamak istiyoruz. Biz iyi bir takýmýz, büyük bir kulübüz. Mücadeleyi hiçbir zaman býrakmamalýyýz.'' Ankaragücü karþýlaþmanýn ikinci golünü atan Brezilyalý futbolcu Alanzinho, bu sezon bordo-mavili forma ile ilk golünü kaydetti. Brezilyalý oyuncu, UEFA Avrupa Ligi, Turkcell Süper Lig ve Ziraat Tür ki ye Ku pa sý ol mak ü ze re 22 maç oynayan bordo-mavili takýmda, gol þansýzlýðýný da kýrmýþ oldu.

BEÞÝKTAÞ KUPADA BELEDÝYE'YÝ YENEMEZSE VEDA EDÝYOR

FÝLEDE BAYANLAR DERBÝSÝ: FENERBAHÇE-GALATASARAY

nZÝRAAT Türkiye Kupasý (D) Grubu'nda yer alan Beþiktaþ, 4. hafta maçýnda bugün Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak. Olimpiyat Stadý'nda saat 20.30'da baþlayacak maçý hakem Kuddusi Müftüoðlu yönetecek. Gruptaki ilk 2 maçýný kaybederek puansýz son sýrada bulunan kupanýn son þampiyonu Beþiktaþ, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'u yenerek, gruptan çýkma umutlarýný 5. ve son hafta maçlarýna taþýmayý amaçlýyor. Siyah-beyazlýlar, bugün bir puan kaybý durumunda kupa defterini kapatacak. Ýki maçta 4 puan toplayan Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ise Beþiktaþ'ý yenerek, gruptan çýkmak için avantaj yakalamak amacýnda.

nAROMA Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde Fenerbahçe Acýbadem ile Galatasaray, bugün karþý karþýya gelecek. Burhan Felek TVF 50. Yýl Spor Salonu'ndaki derbi maç saat 17.30'da baþlayacak. Ligde Fenerbahçe Acýbadem 11 maçýný da kazanarak namaðlup liderlik koltuðunda otururken, 4. sýradaki Galatasaray'ýn ise 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunuyor. Sezonun ilk yarýsýnda yapýlan maçý Fenerbahçe Acýbadem 3-0 kazanmýþtý. Öte yandan Indesit Þampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Acýbadem deplasmanda 3-0 yendiði Dinamo Moskova'yý Ýstanbul'da 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmeyi baþardý ve liderliðini sürdürdü.

ALEX: GÖKHAN ÜNAL BÝZE ÇOK BÜYÜK KATKI SAÐLAR FENERBAHÇE takým kaptaný Alex de Souza, transferi gündemde olan Trabzonsporlu futbolcu Gökhan Ünal'ýn çok kaliteli bir futbolcu olduðunu belirterek, "Eðer transferi gerçekleþirse Gökhan Ünal, takýmýmýza katký saðlayacaðýna inanýyorum." dedi. Ziraat Türkiye Kupasý'nda Antalyaspor ile oynayacaðý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný Antalya Limak Arcadia Belek Oteli'nde sürdüren Fenerbahçe'de kaptan Alex de Souza, basýn top lan tý sý dü zen le di. Trab zons por'dan transferi gündemde olan Gökhan Ünal hakkýnda sorulan bir soruya ise Alex, forvet mevkiinde Semih, Güiza ve Furkan olduðunu, ancak Gökhan Ünal'ýn hepsinden farklý özelliklere sahip olduðunu dile getirdi. Bu transfer söylentilerini duyduðunu kaydeden Alex, "Kendisi hakkýndaki görüþüm, çok kaliteli bir futbolcu olduðu yönünde olur. Þu an kadromuzda Güiza, Semih ve Fur-

kan gibi kaliteli oyuncular var. Bunlardan Furkan, en az þans bulan futbolcu. Ama Gökhan Ünal'ýn özellik olarak onlardan faklý olduðunu düþünüyorum. Gerek Kayserispor, gerek Trabzonspor, gerekse milli takýmda gösterdikleri açýsýndan kaliteli bir isim olduðunu düþünüyorum. Eðer gelirse takýmýmýza katký saðlayacaðýna inanýyorum." diye konuþtu. ÖNDER VE KAZIM'A ÖVGÜ

Önder ve Kazým'ýn takýmdan ayrýlmasýyla ilgili olarak da konuþan Alex, "Önder, Fenerbahçe'de uzun yýllar top koþturan biriydi ve kulübede olduðunda da, sahada olduðunda da her zaman elinden gelenin en iyisini yapmýþ ve baþarýlý olmuþ bir futbolcuydu. Benim görüþüme göre Lugano ve Bilica yokluðunda da her zaman iyi maçlar çýkartmýþtý". derken, Kazým'la ilgili olarak da þunlarý söyledi; "Kendisi 2 yýldýr burada ve tam çalýþmalarýnýn meyvesini almaya baþlamýþken ayrýldý. Bu iki arkadaþýmýz þu an yoklar. Biz de oyuncular olarak bu konuda çok fazla yorum yapamayýz. Bizler ve sizler yönetimin kararýna saygý duymalý. Yokluklarýný hissedeceðiz; ama biz de bunu hissettirmemek için elimizden geleni yapacaðýz."

BASKETBOLDA EFES'ÝN TOP 16 RAKÝPLERÝ BELLÝ OLUYOR

KILICIN USTALARI BUGÜN ÝSTANBUL'DA BULUÞUYOR

nBASKETBOL ULEB Avrupa Ligi'nde ilk tur grup maçlarý dün oynanan karþýlaþmalarla tamamlanýrken, ''Top 16''ya kalan takýmlar da belli oldu. Kupada ''Top 16'' maçlarýnýn kura çekimi 18 Ocak Pazartesi günü TSÝ 14.00'de Ýspanya'nýn Barcelona kentinde yapýlacak. Fenerbahçe Ülker'in elendiði ULEB Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Efes Pilsen, kura çekiminde Cibona Zagreb, Maroussi ve Asseco Prokom ile birlikte 4. torbada yer alacak.

nESKRÝMDE Büyük Erkekler Dünya Kýlýç Kupasý müsabakalarý hafta sonunda Ýstanbul'da yapýlacak.Büyük Erkekler Dünya Kýlýç Kupasý müsabakalarý her yýl ocak ayýnda Ýstanbul'da yapýlýyor. Bu yýl Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda bugün ve Pazar günü düzenlenecek olan Dünya Kýlýç Kupasý'na aralarýnda Ýtalya, Fransa ve ABD gibi eskrimde çok güçlü ülkelerin yer aldýðý 16 ülkeden 100'ü aþkýn sporcunun katýlmasý bekleniyor.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA /16 OCAK 2010 CUMARTESÝ

DÝZÝ

Gazze, Çanakkale’nin kardeþi BÝZÝM ÝÇÝN ÇANAKKALE NEYSE, FÝLÝSTÝN ÝÇÝN DE GAZZE AYNI. GAZZE ÞEHÝTLERÝYLE ÇANAKKALE'NÝN KARDEÞÝ. GAZZE MECLÝS BÝNASININ BAHÇESÝNDEKÝ TABLODA FÝLÝSTÝN'Ý SAVUNURKEN ÞEHÝT DÜÞEN MÜCAHÝDLERÝN ÝSÝMLERÝ YAZILI. yö­ne­lik­ha­yal­le­ri­u­mut­la­rý­var­dý.­A­ma o­an­i­çin­ö­nem­li­o­lan­Al­lah­rý­za­sý­i­çin va­ta­ný­ko­ru­mak­i­çin­nö­bet­tut­mak­ge­re­ki­yor­du­ve­on­lar­o­nu­ya­pý­yor­du.­Bu a­ra­da­Gaz­ze­li­ler­den­din­le­di­ðim­il­ginç bir­sa­v aþ­ha­t ý­r a­s ý­25­gün­l ük­Ýs­r a­i l bom­bar­dý­ma­ný­sý­ra­sýn­da­in­san­la­rýn yi­ye­cek­hiç­bir­þey­le­ri­kal­ma­mýþ.­Su ve­ek­mek­bi­le­bu­la­maz­ha­le­gel­miþ­ler.­A­teþ­kes­o­lun­ca­þe­hit­le­ri­ni­top­la­yýp­def­ne­den­Gaz­ze­li­ler­tar­la­la­ra­a­çýk­a­ra­zi­le­re­git­miþ­ler.­Mev­sim­kýþ ol­ma­sý­na­rað­men­a­ðaç­la­rýn­mey­ve MEN 3 ver­di­ði­ni,­seb­ze­le­rin­ký­sa­sü­re­de MUSTAFA GÖK bü­ yü­dü­ðü­nü­gör­müþ­ler.­Gaz­ze­top­.tr niasya.com mgokmen@ye rak­la­rý­na­býl­dýr­cýn­sü­rü­le­ri­gel­miþ.­Her­ta­raf­ta ta­þan­sü­rü­le­ri­do­laþ­ma­ya­baþ­la­mýþ.­Aç­lýk­çe­ken Gaz­ ze­li­ler­bu­hay­van­la­rý­av­la­yýp,­seb­ze­ve­mey­GAZZE, ÞEHÝTLERÝYLE ÇANAKKALE'NÝN KARDEÞÝ ve­le­ri­top­la­ya­rak­ka­rýn­la­rý­ný­do­yur­muþ.­Da­ha a­nak­ka­le­Þe­hit­lik­le­ri­ni­zi­ya­ret­e­den­ler son­ra­da­BM­ve­di­ðer­yar­dým­ku­ru­luþ­la­rý­nýn bi­lir,­in­san­or­da­ta­ri­fi­im­kân­sýz­bir yar­dým­la­rý­im­dat­la­rý­na­ye­tiþ­miþ. duy­gu­ve­his­ya­þar.­22­gün­lük­zor­lu­ve yo­ru­cu­bir­yol­cu­lu­ðun­ar­dýn­dan­gir­di­- ELLER TETÝKTE, GECE GÜNDÜZ NÖBET VAR 20­bin­ci­va­rýn­da­i­yi­e­ði­tim­li­as­ker­Fi­lis­tin’in ði­miz­Fi­lis­tin’in­Gaz­ze­þe­ri­din­de­ki­top­Gaz­ ze­þe­ri­di­ni­Ýs­ra­il’e­kar­þý­ha­fif­si­lâh­lar­la­sa­vu­rak­lar­da­da­ben­zer­duy­gu­la­rý­ya­þa­dým. nu­ y or.­Gaz­ ze’de­12­bin­ci­va­rýn­da­res­mî­po­lis­gü­Fi­lis­tin­top­rak­la­rý­týp­ký­bi­zim­Ça­nak­ka­le­top­rak­cü­var.­Po­ l is­ ler­þe­hir­ler­de­a­sa­yi­þi­sað­lý­yor.­Hal­kýn la­rý­gi­bi.­Bu­top­rak­lar­da­Ça­nak­ka­le­gi­bi­þe­hit ne­ r e­ d ey­ s e­ta­ ma­mý­si­lâh­lý.­Ge­rek­ti­ði­za­man­va­kan­la­rýy­la­su­lan­mýþ.­Â­kif’in­Ýs­tik­lâl­Mar­þý­mý­zýn tan­ l a­ r ý­i­ ç in­öl­ me­ye­ha­zýr.­Ýs­ra­il­Gaz­ze­Þe­ri­di’nin bir­di­ze­sin­de­di­le­ge­tir­di­ði­þek­liy­le,­“Þü­he­dâ­fýþ­ha­ v a­ve­de­ n iz­sa­ ha­la­rý­ný­kon­trol­e­der­ken,­ka­ra­sý­ký­ra­cak­top­ra­ðý­sýk­san,­þü­he­dâ!”­Gaz­ze’de­bu­lun­ný­ r ý­ n ý­da­as­ k er­ l e­ riy­le­ku­þat­mýþ­du­rum­da.­Fi­lis­tin du­ðu­muz­34­sa­at­bo­yun­ca­ken­di­mi­zi­ken­di­e­vi­yö­ n e­ t i­ m i­Mý­ s ýr­sý­ ný­rý­ný­ve­böl­ge­yi­kon­trol­e­di­yor. miz­de­gi­bi­his­set­tik.­Bu­nu­o­ra­da­va­tan­la­rý­i­çin Kon­ v oy­ l a­bir­ l ik­ t e­Gaz­ ze’ye­gi­ren­ler­den­ba­zý­la­rý can­la­rý­ný­fe­da­e­den­þe­hit­le­re­bað­lý­yo­rum.­Zi­ra Fi­ l is­ t in­ l i­ l e­ r in­ri­ b at­de­ d ik­ le­ri­ge­ce­nö­be­ti­ne­çýk­tý­di­ðer­Ýs­lâm­top­rak­la­rýn­da­ay­ný­duy­gu­la­rý­his­se­lar.­Ýs­ r a­ i l­sý­ n ý­ r ýn­ d a­Fi­ l is­ t in­as­ ker­le­ri­ni­zi­ya­ret­e­dip de­me­dik.­Gaz­ze’de­as­lýn­da­7’den­70’e­her­kes­as­ker.­Her­ço­cuk­as­ker­o­la­rak­göz­le­ri­ni­dün­ya­ya­a­- han­gi­þart­lar­da­gö­rev­yap­týk­la­rý­ný­göz­le­riy­le­gör­çý­yor.­Gaz­ze­li­le­rin­hep­si­þe­hit­lik­i­çin­ha­zýr.­Bi­- dü­ler.­Fi­lis­tin­li­po­lis­ler­ba­na­da­ri­bat­tek­li­fin­de zim­tüy­le­ri­mi­zi­di­ken­di­ken­e­den­ö­lüm­ha­di­se­si­- bu­lun­du.­An­cak­tek­ba­þý­ma­ce­sa­ret­e­de­me­dim. nin­Gaz­ze’de­ki­a­dý­þe­ha­det.­Bi­zim­bu­nu­an­la­ma­- Ya­ným­da­ki­ar­ka­daþ­la­ra­“bir­lik­te­gi­de­lim”­di­ye mýz,­an­la­ya­bil­me­miz­müm­kün­de­ðil.­Bu­ra­da tek­lif­et­tim.­On­lar­da­ce­sa­ret­e­de­me­yin­ce­ri­bat’a bu­lun­du­ðu­muz­sü­re­i­çe­ri­sin­de­10’un­ü­ze­rin­de gi­de­me­dik.­De­ni­zin­1-2­mil­a­çý­ðýn­da­dev­ri­ye­ge­bü­yük­Ýs­ra­il­bom­ba­sý­nýn­ye­ri­tit­re­ten­se­si­ni­i­þit­- zen­Ýs­ra­il­sa­vaþ­ge­mi­le­ri­ni­ve­ha­va­da­do­la­nan­Ýs­tik.­U­fak­la­rý­nýn­sa­yý­sý­ný­bi­le­ha­týr­la­mý­yo­rum. ra­il­u­çak­ve­he­li­kop­ter­le­ri­ni­gör­dük.­Ýn­san­sýz­ha­Bom­ba­lar­bi­zi­ür­per­tir­ken­on­lar­i­çin­sý­ra­dan­bir va­a­raç­la­rý­da­sü­rek­li­Fi­lis­tin­se­ma­la­rýn­da.­Sý­nýr ha­di­se.­Ça­nak­ka­le’de­de­öy­le­de­ðil­miy­di?­Bir­kaç boy­la­rý­na­yak­laþ­mak­çok­teh­li­ke­li­ol­du­ðu­i­çin da­ki­ka­son­ra­þe­hit­dü­þe­ce­ði­ni­bi­le­bi­le­as­ker­le­ri­- çok­yak­laþ­ma­dýk.­An­cak­gi­den­le­rin­söy­le­di­ði­ne miz­si­per­le­re­hü­cum­et­mi­yor­muy­du?­Bu­ra­da gö­re­Ýs­ra­il­top­la­rý,­tank­la­rý­ve­si­lâh­la­rý­nýn­nam­lu­da­ben­zer­sah­ne­le­rin­ya­þan­dý­ðý­na­þüp­he­yok. la­rý­Fi­lis­tin’e­doð­ru­çev­ril­miþ­el­ler­te­tik­te.­Fi­lis­tin­Gü­le­oy­na­ya­sý­nýr­bo­yu­na­nö­be­te­gi­den­as­ker­le­ri li­ba­lýk­çý­la­rýn­de­niz­de­600­met­re­ye­ka­dar­a­çý­lýp gör­düm.­En­u­fak­bir­te­red­düt­le­ri­ve­en­di­þe­le­ri av­lan­ma­la­rý­na­i­zin­ve­ri­li­yor.­Bu­sý­ný­rý­a­þan­ba­lýk­yok­tu.­Oy­sa­on­la­rýn­da­ev­de­a­i­le­le­ri,­ge­le­ce­ðe çý­lar­tu­tuk­la­ný­yor­ya­da­tek­ne­le­ri­ba­tý­rý­lý­yor.­Ya­ni de­ni­zin­ba­lýk­la­rý­bi­le­am­bar­go­ya­ta­bi.­Ýs­ra­il’in mü­sa­a­de­et­ti­ði­ka­da­rý­ný­av­la­ya­bi­li­yor­lar.

Filistin'in Gazze Þeridi'ndeki Parlamento binasýnýn bahçesindeki þehitler panosunda binlerce þehidin ismi yazýlý. Gazze'ye gelenler meraklý gözlerle bu tabloyu inceliyor. Resmî törenler bu þehitler panosunun önünde yapýlýyor.

Ç

MODERN GÖRÜNÜMLÜ MAHZUN BÝR ÞEHÝR, GAZZE

Gazze, modern görünümlü mahzun bir þehir...

Gaz­ze’de,­bi­zi­þa­þýr­tan­son­de­re­ce­ba­kým­lý­ve mo­dern­bir­þe­hir­ol­ma­sý.­Gaz­ze­Þe­ri­di,­coð­ra­fî ko­num­o­la­rak­Or­ta­Do­ðu’da,­31-25­Ku­zey­en­lem­le­ri,­34-20­Do­ðu­boy­lam­la­rý­a­ra­sýn­da­bu­lun­mak­ta­dýr.­Ýs­ra­il­i­le­51­ki­lo­met­re­ve­Mý­sýr­i­le­14­ki­lo­met­re­u­zun­lu­ðun­da­ka­ra­sý­ný­rý­var.­Gaz­ze­360 km²­yüz­öl­çü­mü­ne­sa­hip,­1­mil­yon­600­bin­nü­fus­lu­bir­böl­ge.­En­bü­yük­þeh­ri­Gaz­ze­ol­du­ðu­i­çin Gaz­ze­di­ye­a­ný­lý­yor.­As­lýn­da­bu­böl­ge­de­Han­yu­nus­ve­Re­fah­þe­hir­le­riy­le­di­ðer­yer­le­þim­bi­rim­le­ri de­var.­Pa­ra­bi­ri­mi,­Ye­ni­Ýs­ra­il­Þe­ke­li.­Ýn­ter­net­a­-

Mýsýr, yerin altýna duvar örmeye baþladý

e­le­ge­çi­ril­miþ­ve­Ýs­ra­il-Fi­lis­tin­a­ra­sýn­da­bir­an­laþ­may­la­ge­le­ce­ði­be­lir­le­ne­cek­bir­böl­ge­o­la­rak­ta­ným­la­ný­yor.­Bu­böl­ge­de­bir­dev­let­te­ol­ma­sý­ge­re­ken­her­þey­var.­Mer­kez­Ban­ka­sý’ndan­tu­tun­di­ðer dev­let­ay­gýt­la­rý­na­va­rýn­ca­ya­ka­dar­her­þey­var... An­cak­am­bar­go­gün­lük­ha­ya­tý­çok­a­ma­çok­zor­laþ­tý­rý­yor.­

mal­ze­me­le­ri­ma­li­ye­ti­ne­ba­kýl­mak­sý­zýn­yi­ne­tü­nel­ler­den­te­min­e­di­li­yor.­De­mir­gi­bi­ih­ti­yaç­lar en­kaz­lar­dan­çý­ka­rý­lan­es­ki­de­mir­ler­le­kar­þý­lan­ma­ya­ ça­lý­þý­lý­yor.­ En­kaz­lar­dan­ top­la­nan­ hur­da es­ki­de­mir­ler­doð­rul­tu­lup­in­þa­at­lar­da­mec­bu­ri­ye­ten­ kul­la­ný­lý­yor.­ Bu­ ko­nu­da­ gö­rüþ­le­ri­ne baþ­vur­du­ðum­ Fi­lis­tin­li­ in­þa­at­ mü­hen­dis­le­ri, mec­b u­r i­y et­t en­ baþ­v u­r u­l an­ bu­ yo­l un­ in­þ a­a t tek­ni­ði­a­çý­sýn­dan­son­de­re­ce­sa­kýn­ca­lý­ol­du­ðu­GAZZE'NÝN NEFES BORUSU, TÜNELLER Ýs­ra­il’in­ön­ce­ki­yýl­ki­dök­me­kur­þun­o­pe­ras­yo­- na­ dik­kat­ çek­ti­ler.­ Gaz­ze’de­ki­ a­cý­ma­sýz­ am­nu­na­ ka­dar­ bu­ böl­ge­ ü­ret­ti­ði­ ta­rým­ ü­rün­le­ri­ni bar­go­nun­ bir­ tek­ is­tis­na­sý­ var­ tü­nel­ler.­ 14­ ki­Av­ru­pa­ ül­ke­le­ri­ne­ ih­raç­ e­di­yor­muþ.­ Top­rak­la­rý lo­met­re­lik­Mý­sýr­sý­ný­rýn­da­Re­fah­þeh­ri­var.­Re­son­de­re­ce­ve­rim­li.­An­cak­sa­vaþ­tan­son­ra­bü­tün fah­ tam­ or­ta­sýn­dan­ i­ki­ye­ bö­lün­müþ­ bir­ þe­hir. alt­ve­üst­ya­pý­tah­rip­e­dil­di­ði­i­çin­Gaz­ze­a­ðýr­ya­- Þeh­rin­ ba­tý­ ya­ka­sý­ Mý­sýr­ top­rak­la­rýn­da.­ Do­ðu ra­al­mýþ.­Gaz­ze’nin­be­ton­san­tral­le­ri­taþ­o­cak­la­- ya­ka­sý­ i­se­ Gaz­ze­ ya­ni­ Fi­lis­tin­ top­rak­la­rýn­da. rý­ve­iþ­ma­ki­na­la­rý­ta­me­men­tah­rip­e­dil­miþ.­Þe­- Bu­ þeh­rin­ al­týn­da­ tü­nel­ler­le­ i­ki­ ta­raf­ a­ra­sýn­da hir­de­ki­ tek­ e­lek­trik­ san­tra­li­ sa­vaþ­ta­ Ýs­ra­il­ ta­ra­- bað­lan­tý­lar­ var.­ Gaz­ze­ son­ sa­vaþ­tan­ bu­ya­na fýn­dan­vu­rul­muþ.­Da­ha­son­ra­ta­mir­e­dil­miþ,­an­- bü­tün­ ih­ti­ya­cý­ný­ bu­ tü­nel­ler­den­ kar­þý­la­ma­ya cak­ ye­ter­li­ ya­kýt­ bu­lu­na­ma­dý­ðý­ i­çin­ tam­ ran­dý­- ça­lý­þý­yor.­An­cak­bu­tü­nel­ler­den­ge­çi­ri­le­bi­le­cek man­lý­ ça­lý­þa­mý­yor.­ Bu­ yüz­den­ sýk­ sýk­ e­lek­trik mad­d e­l er­d e­ sý­n ýr­l ý.­ Ye­r in­ yer­ yer­ 20­ i­l a­ 35 ke­sin­ti­si­söz­ko­nu­su.­Ýs­ra­il­key­fi­bir­þe­kil­de­e­lek­- met­re­al­týn­da­yer­a­lan­bu­tü­nel­le­rin­u­zun­lu­ðu trik­ ke­sin­ti­le­ri­ ya­pý­yor.­ Her­ bi­na­da­ bu­ yüz­den ba­zen­üç­km’ye­ka­dar­çý­ký­yor.­Tü­nel­ler­gö­rü­je­ne­ra­tör­ var.­ A­cý­ma­sýz­ am­bar­go­ se­be­biy­le­ de nüþ­te­ ya­sak.­ An­cak­ her­ i­ki­ ta­raf­ta­ bu­ ya­sa­ða ya­ra­lar­bir­tür­lü­sa­rý­la­ma­mýþ.­Ýs­ra­il’in­a­ðýr­bom­- göz­ yu­mu­yor.­ Baþ­ka­ da­ yol­ yok.­ Tü­nel­ler­den bar­dý­ma­ný­na­ he­def­ o­lan­ ya­pý­lar­ in­þa­at­ mal­ze­- Gaz­ze’de­ki­ sa­va­þýn­ ya­ra­la­rý­ný­ sa­ra­cak,­ in­þa­at me­le­si­ol­ma­dý­ðý­i­çin­ta­mir­e­di­le­me­miþ.­Þe­hi­rin mal­ze­me­le­ri­ni­ ge­çir­mek­ ne­re­dey­se­ im­kân­sýz. bir­çok­sem­tin­de­vu­ru­lan­bi­na­la­rýn­bir­ço­ðu­nun Ge­çi­ri­le­bi­len­ler­ de­ çok­ pa­ha­lý,­ ya­ni­ as­ta­rý­ yü­en­ka­zý­ol­du­ðu­gi­bi­du­ru­yor.­Ba­zý­la­rý­nýn­i­se­en­- zün­den­ pa­ha­lý.­ Bu­ se­bep­le­ çok­ a­cil­ o­lan­ gý­da, ka­zý­im­kân­lar­nis­pe­tin­de­te­miz­len­miþ.­Ýs­ra­il­þe­- a­kar­ya­kýt­ gi­bi­ te­mel­ ih­ti­yaç­ mad­de­le­ri­nin­ dý­hir­ mer­ke­zin­de­ BM­ ta­ra­fýn­dan­ in­þa­a­ e­di­lip­ Fi­- þýn­da­ mal­la­rý­ tü­nel­ yo­luy­la­ ge­ti­ril­me­me­ye­ ö­lis­tin­ yö­ne­ti­mi­ne­ he­di­ye­ e­di­len­ bir­ çok­ ka­mu zen­ gös­te­ri­li­yor.­ 1.6­ mil­yon­ in­sa­nýn­ ya­þa­dý­ðý bi­na­sý­ný­da­vur­muþ.­A­da­let­ve­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lýk­- Gaz­ze,­a­ðýr­am­bar­go­þart­la­rý­al­týn­da­sa­de­ce­bu la­rý­i­le­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­bi­na­la­rý­bun­lar­dan tü­nel­ler­den­ne­fes­a­la­bi­li­yor. sa­de­ce­bir­ka­çý.­Mec­lis­bi­na­sý­nýn­bir­kýs­mý­ha­len ha­ra­be.­ Bir­ ký­sým­ en­kaz­ i­se­ te­miz­len­miþ.­ Ya­ni YARIN: FÝLÝSTÝN’DE Gaz­ze­Mec­li­si­ga­zi­bir­mec­lis. OSMANLI ÖZLEMÝ Çok­ a­cil­ ih­ti­yaç­lar­ i­çin­ çi­men­to­ gi­bi­ in­þa­at

{

Gazze sokaklarýnda güvenliði bu polisler saðlýyor.

{

lan­a­dý­ps­u­zan­tý­sýy­la­bi­ti­yor.­U­lus­lar­a­ra­sý­te­le­fon a­ra­ma­ko­du­+970.­Or­ta­Do­ðu’da­Ak­de­niz­ký­yý­sýn­da­dar­bir­sa­hil­þe­ri­di.­A­dý­ný­en­bü­yük­þeh­ri­Gaz­ze’den­a­lý­yor.­360­km²’lik­a­lan­da­1.6­mil­yon­in­san ba­rýn­dý­rý­yor.­Ül­ke­nin­e­lek­tri­ði­nin­bir­kýs­mý­Ýs­ra­il’den,­bir­kýs­mý­da­Mý­sýr’dan­ge­li­yor.­Gaz­ze,­Ak­de­niz’de­40­ki­lo­met­re­u­zun­lu­ðun­da­bir­sa­hil­þe­ri­di­ne­sa­hip.­Gaz­ze­Þe­ri­di­ý­lý­man­bir­ik­li­me­sa­hip. Kýþ­la­rý­se­rin,­yaz­la­rý­sý­cak.­En­yük­sek­nok­ta­sý­de­niz­den­105­met­re­yük­sek­te­o­lan­A­bu­‘Aw­dah’dýr. Ta­biî­kay­nak­la­rý;­e­ki­le­bi­lir­a­ra­zi­ve­ye­ni­keþ­fe­dil­me­ye­baþ­la­nan­do­ðal­gaz­dýr.­Ta­biî­teh­li­ke­ler­e­roz­yon,­te­miz­su­kay­na­ðý­ek­sik­li­ði­ve­ye­ral­tý­su­la­rý­nýn­ku­ru­ma­ya­baþ­la­ma­sý­dýr.­Bir­de­Ýs­ra­il’in­at­tý­ðý bom­ba­lar­ve­kim­ya­sal­lar­ne­ti­ce­sin­de­ya­þa­nan­kir­len­me­ler­söz­ko­nu­su.­Gaz­ze­Þe­ri­di­hiç­bir­ül­ke­ta­ra­fýn­dan­ba­ðým­sýz­bir­dev­let­ve­ya­dev­let­böl­ge­si o­la­rak­ka­bul­e­dil­mi­yor.­Dün­ya’da­Ýs­ra­il’in­bir­par­ça­sý­o­la­rak­ka­bul­e­di­li­yor.­A­ma­bu­yer­siz­bir­ka­bul.­Çün­kü­bu­böl­ge­de­sa­de­ce­Fi­lis­tin­li­ler­ya­þý­yor. Ýs­ra­il’in­bu­ra­da­bir­var­lý­ðý­yok.­Gaz­ze,­A­me­ri­ka­ Bir­le­þik­Dev­let­le­ri’ne­gö­re­i­se,­Ýs­ra­il­ta­ra­fýn­dan

MISIR yö­ne­ti­mi­Gaz­ze’nin­can­da­mar­la­rý­o­la­rak­yo­rum­la­nan­tü­nel­le­ri­ka­pat­mak­a­ma­cýy­la­top­ra­ðýn­20­i­le­30­met­re al­tý­na­çe­lik­du­var­ör­me­ye­­baþ­la­dý.­Mý­sýr-Gaz­ze­ sý­ný­rýn­da­ bin­ 200’den­ faz­la yer­al­tý­tü­ne­li­ol­du­ðu­tah­min­e­di­li­yor.­3 yýl­dýr­ am­bar­go­ al­týn­da­ ya­þa­yan­ Gaz­ze hal­ký,­ bü­tün­ ih­ti­yaç­la­rý­ný­ bu­ tü­nel­ler­den­ ge­çir­di­ði­ mal­ze­me­ler­le­ gi­de­ri­yor. Mý­s ýr’da­ gün­d e­m e bom­ba­gi­bi­dü­þen­çe­lik du­var­ ha­ber­le­ri,­ fark­lý halk­ kit­le­le­ri­ ta­ra­fýn­dan­tep­kiy­le­kar­þý­lan­dý. du­var­in­þa­tý­nýn­dur­du­rul­m a­s ý­ i­ç in­ kü­ç ük çap­lý­ gös­te­ri­ler­ ol­du. A­me­ri­ka­ ve­ Ýs­ra­il­ son dö­nem­de­ tü­nel­ler­den Gaz­ze’ye­ si­lah­ so­kul­du­ðu­ ge­rek­çe­siy­le­ Mý­sýr­ yö­n e­t i­m e­ bas­k ý­y ý art­týr­dý.­Mý­sýr­yö­ne­ti­mi du­va­rýn­ ül­ke­ mil­li­ gü­ven­li­ði­i­le­doð­ru­dan­il­gi­li­ ol­du­ðu­nu,­ Mý­sýr’ýn ken­di­ top­rak­la­rý­ i­çe­ri­sin­de­ is­te­di­ði­ fa­a­li­ye­ti gös­t er­m e­s i­n in,­ e­g e­men­li­ði­nin­ bir­ ge­re­ði ol­du­ðu­nu­sa­vu­nu­yor.­

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Antakya tam bir mozaik zengini.

Y 16 OCAK 2010 CUMARTESÝ

Hatay mozaikleri dünya lideri olacak n TABAN mozaiðinde, Tunus’un Bardo Müzesi’nden sonra dünya ikincisi olan Antakya Arkeoloji Müzesi, 50 dönümlük alana kurulacak yeni müze ile bugüne kadar yer darlýðý sebebiyle toprak altýnda korumada bulunan taban mozaiklerini gün ýþýðýna çýkarýp dünya lideri olmaya hazýrlanýyor. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Faruk Kýlýnç, 13 medeniyete ev sahipliði yapan Antakya’nýn dünyanýn mozaik zengini olmasýna raðmen bu zenginliðini serileyemediðini, 6 bin metrekare mozaiðin sadece 1350 metrekaresini sergileyip, kalan bölümünü 12 noktada toprak altýnda adeta hapsettiðini bildirdi. Kýlýnç, bugüne kadar bu þehirde ortaya çýkan ve dünyanýn en ünlü ustalarýnýn eseri olan taban mozaiklerinin, san'at ve iþçilik yönünden rakipsiz olduðunu ancak, 1930’lu yýllarda, Fransýz iþgali sýrasýnda bir bölümünün Antakya’da ilk kazý çalýþmalarýnýn yapýldýðý dönemlerde çýkartýlýp yurt dýþýna götürüldüðünü ifade etti. Hatay / aa

Çin, uzaya GPS uydusu fýrlatacak n ÇÝN'ÝN “Changzheng-3C” (Uzun Yürüyüþ) tipi taþýyýcý roketle 3.Beidou (Pusula) GPS uydusunu uzaya göndereceði bildirildi. Ülkenin Xichang Uydu Fýrlatma Merkezi’nden bir yetkili, hazýrlýk çalýþmalarýnýn sorunsuz olarak sürdürüldüðünü ve uydunun bir kaç gün içinde gönderileceðini söy le di. Be i do u’un ABD’nin GPS, Avrupa Birliði’nin geliþtirdiði Galileo, Rusya’nýn da GLONASS navigasyon sistemine rakip olduðu belirtildi. Çin, bu alanda 12 uyduyla 2011 yýlýnda bölgesel hizmet verecek ve söz konusu 12 uydu, Çin’in navigasyon sistemi programýnýn ilk bölümünü oluþturuyor. Çin þu ana kadar ilki 2007, ikincisi de geçen yýl Nisan ayýnda olmak üzere uzaya iki Pusula uydusu gönderdi. Pekin / cihan

Hýzlý þoförler rahatsýz olabilir! n TRAKYA Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Tuðlu, ‘’DEHB olan kiþiler riskli ve hýzlý araç kullanmayý tercih ederler, çünkü onlarda kendi sürüþ yeteneklerini diðer sürücülere oranla çok daha üstün ve sýra dýþý görme eðilimi vardýr’’ dedi. Tuðlu, Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu’nun (DEHB) okul, ev ve arkadaþ çevresinde günlük hayat faaliyetlerini etkileyecek düzeyde dikkat eksikliði, aþýrý hareketlilik ve dürtü kontrolünde bozukluk ile ortaya çýkan bir hastalýk olduðunu söyledi. Tuðlu, ‘’Yapýlan çalýþmalarda DEHB’li kiþilerde özellikle belirtileri sürdüðü sürece riskli taþýt kullanýmýnýn ve olumsuz sonuçlarýnýn daha fazla olduðu saptanmýþtýr’’ dedi. Edirne / aa

Osmanlý, eserleriyle Suriye’de hâlâ ayakta HALEP'Ý ORTADOÐU'NUN MERKEZÝ KABUL EDEN OSMANLI, BU TOPRAKLARDA KALDIÐI SÜREDE CAMÝ, HAN, HAMAM, KERVANSARAY, OKUL VE ÇEÞMELER YAPTIRMIÞ. SURÝYE'DEKÝ Osmanlý eserleri varlýðý ile göz kamaþtýrýyor. 400-500 yýl önce yaptýrýlan eserler günümüze kadar ayakta kalmayý baþarmýþ. Osmanlý, Suriye’de kaldýðý sürece çok sayýda; cami, han, hamam, kervansaray, okul ve çeþme yaptýrmýþ. Halep’i Ortadoðu’ya açýlan kapý olarak gören Osmanlý, Suriye topraklarýndan çýkana kadar bu ülkeye yatýrýmlara devam etmiþ. Halep’teki Osmanlý eserleri, Gaziantep Üniversitesi tarafýndan, Türkiye-Suriye Bölgelerarasý Ýþbirliði çerçevesinde hazýrlanan bir çalýþmayla gün yüzüne çýkarýlýyor. Osmanlý döneminde inþa ve tadil edilen eserlerin envanterini çýkaran Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü öðretim üyeleri Yrd. Doç. Dr Ýbrahim Yakar ve Yrd. Doç. Dr Ahmet Aslanpay, Mart ayýnda bitirmeyi planladýklarý çalýþmayla Halep’teki Osmanlý eserlerini geniþ çapta tanýtmayý amaçlýyor. Haftanýn birkaç gününü Suriye’de geçiren akademisyenler, çalýþmayý hem kitaplaþtýracak hem de belgesel film haline getirecek. Çalýþma hakkýnda bilgi veren Yrd. Doç. Dr Ýbrahim Yakar, Halep’teki cami, han, hamam, okul, kervansaray, çeþme ve kas-

MÝMAR SÝNAN ÝLK CAMÝYÝ HALEP’TE YAPMIÞ

Ýstanbul'u Anadolu'nun, Kahire'yi Kuzey Afrika'nýn merkezi kabul eden Osmanlý, Halep'e de Ortadoðu'nun merkezi olarak bakmýþ ve önem vermiþti.

tel gibi günümüze kadar kalan eserlerin kalýntýlarý dahi olsa envanterini çýkardýklarýný söyledi. Halep’teki Vakýflar Müdürlüðü ve Müdiretil Asar (Eski Eserler Müdürlüðü) ile ortak çalýþtýklarýný belirten Yakar, þunlarý

söyledi: “Osmanlý eserlerinin envanter numaralarýný alýyoruz. Hangi paftada, hangi adada, hangi parselde bulunduðu hakkýnda resmî göstergeleri var. Daha sonrada bu yapýlarýn tarihi ve mimarisi hakkýnda bilgi topluyoruz. Yapacaðýmýz çalýþma A-

rapça ve Türkçe olacak. Osmanlý Ýstanbul’u Anadolu’nun merkezi olarak kabul etmiþ. Halep’i Ortadoðu’nun merkezi kabul etmiþ. Kahire’yi de Kuzey Afrika’nýn merkezi olarak kabul ettiði için bu üç ile çok önem vermiþ.” Gaziantep / cihan

MÝMAR Sinan’ýn ilk camiyi Halep’te yaptýðýný ifade eden Yakar, bu caminin de Halep Valisi Hüsrev Paþa adýna yapýldýðýný ve Hüsreviye Camii olarak hizmet verdiðini kaydetti. Osmanlý’nýn yaptýðý ya da tadil ettiði 130’a yakýn cami tesbit ettiklerini dile getiren Yakar, bu dönemde yapýlan 85 hanýn da halen kullanýldýðýný aktardý. Yakar, Suriye’deki Osmanlý esreleri hakkýnda þu bilgileri verdi: “Bu hanlarýn hepsi ilk günkü gibi hizmet veriyor. Kapalý çarþýdakileri saymýyoruz. Osmanlý, kapalý çarþýya ekleme yapmýþ. Burada þu an 6 bin dükkân var. Medreseler yapmýþ. Abdul ha mit Han Ýs tan bul’a han gi medreseyi yaptýrmýþsa Halep’e de aynýsýný yaptýrmýþ. Askeri Rüþtiye Mektebi, Anadolu’da dahi yokken Halep’e yapýlmýþ. Sonra Gureba Hastanesi, 32 odalý bir hastane ki, ameliyathanesi, eczanesi var.”

Ýklim deðiþikliði için ýþýklar sönecek n DÜNYA Doðayý Koruma Vakfý (WWF) tarafýndan iklim deðiþikliði konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla 3 yýl önce baþlatýlan 1 saat süreyle ýþýk kapatma eylemi olarak bilinen ‘’Dünya Saati’’ne bu yýl 100’e yakýn ülkeden 1 milyar kiþinin katýlmasýnýn beklendiði bildirildi. WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baþtak, 3 yýl önce dünya genelinde baþlatýlan ve her yýl beklenenin üzerinde ilgi gören ‘’Dünya Saati’’nin (Earth Hour) dalga dalga yayýldýðýný söyledi. Enerji üretimi amaçlý fosil atýklarýn kullanýmý baþta olmak üzere insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ýsýnmanýn yavaþlatýlmasýna dikkati çekmek amacýyla bu eylemin gerçekleþtirildiðini belirten Baþtak, bu konuda tüm dünyanýn elbirliði içinde olmasý gerektiðini ifade etti. Baþtak, bu yýlki eylemin 27 Mart Cumartesi günü yerel saatle 20.30’da baþlayacaðýný ve bir saat süreceðini söyledi. Adana / aa

New York'taki saat, insanlýðýn felâkete ne kadar yakýn olduðunu gösteriyor.

Kýyamet saatine yeni ayar n SON 55 yýl için nükleer tehlikenin barometresi Kýyamet Saati, 1 dakika geriye alýndý. ABD’nin Japonya’ya ilk atom bombasýný atmasýndan iki yýl sonra 1947’de atom bilimcileri tarafýndan New York’ta kurulan ve insanlýðýn bir felâkete ne kadar yakýn olduðunu temsil eden Kýyamet Saati, þu anda “gece yarýsýna” altý dakika kalada duruyor. Saati ayarlayan bilim adamlarý, dünyanýn sonunu sembolik olarak gösteren meþhur saati geriye alma kararlarýna “dünya iþlerindeki ümitli halin” yol açtýðýný belirttiler. Kurulduðundan beri 18 kez ayarlanan Kýyamet Saati nükleer silâhlarýn yayýlmasý ve yasaklanmasý konusundaki müzakereler, sivil nükleer gücün yayýlmasý, nükleer terörizm tehlikesi ve iklim deðiþikliðinin dünya için tehdit oluþturmasý gibi geliþmelere göre ayarlanýyor. Ankara / aa

Eþler, birbirinden haberdar olmak istiyor n HACETTEPE Üniversitesi (HÜ) Nüfus Etütleri Enstitüsünce yapýlan araþtýrmaya göre, Doðu Anadolu Bölgesi’nde yaþayan her 2 erkekten biri, eþinin her zaman nerede olduðunu bilmek istiyor. Beþ yýlda bir yapýlan ‘’Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý’’nýn 2008’deki son saha çalýþmasý, önemli sonuçlar ortaya koydu. Araþtýrmanýn, ‘’Kadýný Kontrol Etmeye Yönelik Davranýþlar’’ baþlýklý alt bölümünde, Doðu Anadolu Bölgesi’nde yaþayan 15-49 yaþ arasýndaki 1151 evli kadýna, eþleriyle iliþkilerinde kadýnýn davranýþlarýný kontrol etmeye yönelik bazý davranýþlarý yaþayýp yaþamadýklarý soruldu. Kadýnlarýn yüzde 50’si, eþlerinin kendilerinin nerede olduðunu her zaman bilmek istediðini ifade etti. Türkiye ortalamasýnda, her evli 4 erkekten birinin, ‘’eþinin her zaman nerede olduðunu bilmek istediði’’ ortaya çýktý. Van / aa

Yüzyýlýn en uzun güneþ tutulmasý Afrika ve Asya ülkelerinde uzun süre izlendi.

Kara Kýt’a karardý n BÝN yýlýn en uzun güneþ tutulmasý, Afrika kýt'asýnýn orta kesimleri ve doðusunu karanlýk ve soðuk içinde býraktý. Dün 07.14’te Orta Afrika Cumhuriyeti’nin batýsý ve Çad’ýn güneybatýsýnda baþlayan güneþ tutulmasýnda Ay’ýn gölgesi daha sonra sýrasýyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Kenya ve Somali’nin güney ucuna geçti. Tutulma, daha sonra Hindistan ve Çin’e doðru Hint Okyanusu’nda yoluna devam etti. Güneþ’in ocakta Dünya’ya en yakýn mesafede olmasý ve Ay’ýn da bu anda en uzakta olmasý, ayný zamanda Güneþ’i tamamen kapatamadýðýndan Ay’ýn çevresinde bir Güneþ diski oluþmasýyla, her yýl görülen tutulma meydana geldi. Hint Okyanusu’nda en uzun süre meydana gelen tutulma 11 dakika 8 saniye sürdü. NASA’nýn verdiði bilgiye göre, 23 Aralýk 3043’e kadar böyle uzun güneþ tutulmasý meydana gelmeyecek. TSÝ 10.59’da sona eren tutulma, Dünya yüzeyi boyunca 12 bin 900 km yol kat etti. Nairobi / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 Ocak 2010  

Yeni Asya´nın 16 Ocak 2010 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you