Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

EÐÝTÝMLÝ OLACAKLAR

OKULLU ÇOBAN DÖNEMÝ Haberi sayfa 16’da

Özgürlük konvoyu 4 Ocak’ta Gazze’de/ 11’DE

2009 ekonomik açýdan kayýp yýl oldu / 4’TE Yýlýn ilk faciasý: 5 kiþi yanarak öldü/ 5’TE “Ýstanbul’a yeni otogar yapýlsýn” teklifi/ 3’TE

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

HAFTALIK “ELÝF” EKÝ ÝÇ SAYFALARDA

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 2 OCAK 2010 CUMARTESÝ / 75 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.309

‘KOZMÝK HAKÝM’ TAKÝP EDÝLMÝYORMUÞ

HER YERE SIZMIÞLAR

Genelkurmay’a göre suçlu yine baþkalarý

ASKERLER BÝR ÝHBAR PEÞÝNDELERMÝÞ n Ge­nel­kur­may'dan­yapýlan­açýklamada, bir­ih­bar­ü­ze­ri­ne­dur­du­ru­lan­i­ki­a­raç­ta­ki as­ke­rî­per­so­ne­lin­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­lý­ðý­in­ce­le­me­si­nin­ar­dýn­dan­ön­ce­ki­ge­ce­sa­at 22.00’da­ser­best­bý­ra­kýl­dý­ðý­be­lir­ti­le­rek,­‘’O­la­yýn,­bir­þüp­he­ü­ze­ri­ne­ya­pý­lan­ih­bar­ve­bu ih­ba­ra­yö­ne­lik­o­la­rak­ic­ra­e­di­len­bir­uy­gu­la­ma­ol­du­ðu­an­la­þýl­mýþ­i­se­de­son­gün­ler­de­ya­þa­nan­la­rýn,­ki­þi­le­ri­ve­top­lu­mu­ne­ha­le­ge­tir­di­ði­ni­gös­ter­me­si­ba­ký­mýn­dan­ö­nem­li­ol­du­ðu­dü­þü­nül­mek­te­dir’’­de­nil­di.­­­­­­

PEK ÇOK ÞAÝBELÝ OLAYDA PARMAÐI OLDUÐU BELÝRTÝLEN ÖZEL HARP DAÝRESÝNÝN, SÝVÝL KESÝMLERDE DE AYAKLARININ OLDUÐU ÝDDÝA EDÝLÝYOR. ÖZEL HARPÇÝ BAKAN VARDI ÝDDÝASI

HUKUK VE MEDYA AYAKLARI DA VAR

nKanal­A'daki­‘Gö­rüþ­Far­ký’­prog­ra­mý­na­ka­tý­lan­e­mek­li­As­ke­rî­Ha­kim­Fa­ik­Ta­rým­cý­oð­lu, Ö­zel­Harp’in­si­vil­u­zan­tý­sý­o­lan­ke­sim­ler­ko­nu­sun­da­a­çýk­la­ma­lar­da­bu­lun­du.­E­mek­li or­ge­ne­ral­Ke­mal­Ya­mak’ýn­“CHP’de­ö­zel harp­çi­mil­let­ve­kil­le­ri­var­dý”­sö­zü­ne­a­týf­ta bu­lu­nan­Ta­rým­cý­oð­lu­“A­NAP’ta­da­var­dý, AK­Par­tide­de­var”­diye­konuþtu.

nGa­ze­te­ci­Ce­lal­Kaz­dað­lý­i­se­Ö­zel­Harp’le­i­liþ­ki­li­çok­sa­yý­da­si­ya­set­çi­ol­du­ðu­nu­i­le­ri­sür­dü.­Bu­i­sim­ler­den­ba­zý­la­rý­nýn­bi­lin­me­si­ne rað­men­a­çýk­la­na­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Kaz­dað­lý:­“Bu­ya­pý­nýn­par­la­men­to,­hu­kuk,­gü­ven­lik,­med­ya,­e­ko­no­mi­a­ya­ðý­ol­ma­dan;­bu ül­ke­kon­trol­al­tý­na­a­lý­na­maz,­ce­hen­ne­me dön­dü­rü­le­mez.”­dedi.­Haberi sayfa 4’te

MEMUR-SEN GENEL BAÞKANI GÜNDOÐDU

Açýlýmlar kazanýma dönüþsün

Belgeler laik kesimi bile þaþýrttý ECONOMÝST DERGÝSÝ: TÜRK GENERALLER ÝÇÝN ZOR BÝR YIL OLDU nE­co­no­mist­der­gi­si­bu­haf­ta­ki­sa­yý­sýn­da­yi­ne­Tür­ki­ye’de­ki­ge­liþ­me­le­re­yer­ver­di.­2009 yý­lý­nýn­ Türk­ ge­ne­ral­ler­ i­çin­ zor­ bir­ yýl­ ol­du­ðu­nu­ ya­zan­ der­gi,­ ba­sý­nýn­ e­li­ne­ ge­çen­ giz­li bel­ge­ler,­te­le­fon­din­le­me­le­ri­ve­su­i­kast­gi­ri­þim­le­ri­gi­bi­o­lay­la­rýn­ül­ke­de­ki­la­ik­ke­si­mi­bi­le þa­þýrt­tý­ðý­na­dik­kat­çek­ti.­Türk­or­du­su­nun­Tür­ki­ye’de­de­mok­ra­si­nin­ge­li­þi­mi­ö­nün­de­en bü­yük­en­gel­ler­den­bi­ri­ol­du­ðu­nu­da­ya­zan­The­E­co­no­mist,­“Si­vil­le­rin­ge­ne­ral­ler­den­e­mir­al­dýk­la­rý­gün­ler­ar­týk­ge­ri­de­kal­dý”­yo­ru­mu­nu­yap­tý. Haberi sayfa 4’te

www.yeniasya.com.tr

KABAHATLERÝN DE CEZASI ARTTI— Dilencilik yapan,

KARDEÞLÝK HAKÝM OLSUN

gürültü çýkaran, kaldýrýmlarý iþgal edenlere 70 TL idari para cezasý verilirken, baþkalarýnýn huzur ve sükûnunu bozacak þekide gürültüye neden olan iþletmeler de 1451-7261 TL arasý para cezasý ödeyecek. Haberi sayfa 3’te

n Memur-Sen­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ah­met Gün­doð­du,­2009­yý­lýn­da­baþ­la­yan­a­çý­lým­la­rýn­2010­yý­lýn­da­a­tý­lým­ve­ka­za­ným­la­ra dö­nüþ­me­si­ni­is­te­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Ya­þa­ný­lan­bü­tün­so­run­la­ra­rað­men­ge­le­ce­ðe­u­mut­la­bak­týk­la­rý­ný­da­vur­gu­la­yan­Gün­doð­du,­“Ý­nan­cý­mýz­ve­is­te­ði­miz,­2010­yý­lý­nýn­ül­ke­miz­a­çý­sýn­dan­dev­let­ku­rum­la­rý­a­ra­sýn­da­u­yu­mun­sað­lan­dý­ðý,­de­mok­ra­si­nin­bü­tün­ku­rum­ve­ku­ral­la­rýy­la­ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ði,­si­vil­ve­de­mok­ra­tik­sos­yal­hu­kuk­dev­le­ti­nin­bü­tün­un­sur­la­rýy­la­mil­le­ti­ne­hiz­met­et­ti­ði,­te­rö­rün­so­na­er­di­ði­ve kar­deþ­li­ðin­ha­kim­ol­du­ðu­bir­yýl­ol­ma­sý­dýr”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Haberi sayfa 5’te

2009'DA ÖZELLEÞTÝRME GELÝRLERÝ YARI YARIYA DÜÞTÜ

Kriz, özelleþtirmeyi de vurdu 6.3 MÝLYAR DOLARDAN 2.3 MÝLYAR DOLARA GERÝLEDÝ n Kü­re­sel­ kriz­ ö­zel­leþ­tir­me­ iþ­lem­le­ri­ni­ o­lum­suz­ et­ki­ler­ken, ö­zel­leþ­tir­me­ge­lir­le­ri­2009­yý­lýn­da­­2,3­mil­yar­do­lar­da­kal­dý. Ö­zel­leþ­tir­me­den­2008­yý­lýn­da­6­mil­yar­297,1­mil­yon­do­lar­lýk ge­lir­el­de­e­dil­miþti.­Haberi sayfa 4’te

PARA TRANSFERLERÝNDE BU NUMARALAR KULLANILACAK

Hesaplarda yeni bir dönem MUDÝLER, FÝNANS KURUMLARINA BAÞVURACAK nTür­ki­ye’de­ dün­den­ i­ti­ba­ren­ ban­ka­ he­sap­la­rýn­da­ ye­ni­ bir dö­ne­me­gi­ril­di.­Tür­ki­ye’de­fa­a­li­yet­gös­te­ren­ban­ka­lar­ta­ra­fýn­dan­müþ­te­ri­le­ri­nin­pa­ra­trans­fe­ri­ne­ko­nu­her­bir­he­sa­bý­i­çin­ü­ret­ti­ði­I­BAN’ý­ný­al­mak­ü­ze­re­mu­di­ler,­he­sa­bý­nýn­bu­lun­du­ðu­ban­ka­ya­baþ­vu­ra­cak.­Haberi sayfa 4’te

1 OCAK 2010 ÝTÝBARÝYLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

YTL de artýk tarihe karýþtý ELÝNDE YTL OLANLAR MERKEZ BANKASINA GÝDECEK n Mer­kez­ Ban­ka­sý,­ Ye­ni­ Türk­ Li­ra­sý­ cin­sin­den­ bank­not­ ve ma­de­ni­ pa­ra­la­rý­ dün­ i­ti­ba­riy­le­ yü­rür­lük­ten­ kal­dýr­dý.­ YTL bank­not­ ve­ ma­de­ni­ pa­ra­la­rýn,­ 3­ A­ra­lýk­ i­ti­ba­riy­le­ dö­nü­þüm o­ra­ný,­tu­tar­o­la­rak­bank­not­lar­da­yüz­de­94,79­ma­de­ni­pa­ra­lar­da­i­se­yüz­de­48,90­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti.­Haberi sayfa 4’te ISSN 13017748

HALK, ÝSRAÝL ÝLE ÝLÝÞKÝLERE SOÐUK

Haberi 4. sayfada

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 2 OCAK 2010 CUMARTESÝ

LÂHÝKA

Müslümanlarýn fakr-ý hâli nedendir?

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Þüphesiz,­ ben­ sizin­ için­ yerime­ iki­ þey­ býrakýyorum.­ Allah'ýn­ kitabý­ ki,­ gök­ ve­ yer­ arasýnda uzatýlmýþ­bir­iptir.­Ve­ailem­olan­Ehl-i­Beytim.­Bu­ikisi­Kevser­Havuzunun­baþýna­varýncaya kadar­birbirlerinden­ayrýlmazlar. Câmiü's-Saðîr, No: 1446 / Hadis-i Þerif Meâli

DOÐUDA GÖRDÜKLERÝM . B ediuzzaman Said Nurs i

ci­ze­si­ya­zý­lý­dýr: “Ka­bir­ehl-i­i­man­i­çin­bu­â­lem­den­da­ha­gü­zel bir­â­le­min­ka­pý­sý­dýr.” Çay­cý­E­min­Be­yin­ru­hu­na­Fa­ti­ha…

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ m.ozturkozturkcu@hotmail.com

‘‘

Âyâ, zanneder misin, bu milletin fakr-ý hali dinden gelen bir zühd ve terk-i dünyadan gelen bir tembellikten neþ’et ediyor? Bu zanda hata ediyorsun...

E

y­ di­va­ne­ baþ­ ve­ bo­zuk­ kalb!­ Zan­ne­der mi­sin­ ki­ Müs­lü­man­lar­ dün­ya­yý­ sev­mi­yor­lar­ve­ya­hut­dü­þün­mü­yor­lar­ki­fakr-ý ha­le­ düþ­müþ­ler;­ ve­ i­ka­za­ muh­taç­týr­lar, tâ­ki­dün­ya­dan­his­se­si­ni­u­nut­ma­sýn­lar? Zan­nýn­yan­lýþ­týr,­tah­mi­nin­ha­ta­dýr.­Bel­ki­hýrs þid­det­len­miþ;­ o­nun­ i­çin­ fakr-ý­ ha­le­ dü­þü­yor­lar. Çün­kü­mü’min­de­hýrs­se­beb-i­ha­sâ­ret­tir­ve­se­fa­let­tir.­ “El-ha­rî­su­hâ­i­bun­hâ­si­run”­(Hýrs,­ha­sa­ret­ ve­ mu­vaf­fa­ki­yet­siz­li­ðin­ se­be­bi­dir) du­rub-u em­sal­hük­mü­ne­geç­miþ­tir. E­vet,­in­sa­ný­dün­ya­ya­ça­ðý­ran­ve­sevk­e­den­es­bab­ çok­tur.­ Baþ­ta­ ne­fis­ ve­ he­vâ­sý­ ve­ ih­ti­yaç­ ve ha­vas­sý­ve­duy­gu­la­rý­ve­þey­ta­ný­ve­dün­ya­nýn­su­rî­tat­lý­lý­ðý­ve­se­nin­gi­bi­kö­tü­ar­ka­daþ­la­rý­gi­bi­çok dâ­i­le­ri­ var.­ Hal­bu­ki­ bâ­ki­ o­lan­ â­hi­re­te­ ve­ u­zun ha­yat-ý­e­be­di­ye­ye­da­vet­e­den­az­dýr.­E­ðer­sen­de zer­re­ mik­tar­ bu­ bi­ça­re­ mil­le­te­ kar­þý­ ha­mi­yet var­sa­ve­u­lüvv-ü­him­met­ten­dem­vur­du­ðun­ya­lan­ol­maz­sa,­ha­yat-ý­bâ­ki­ye­ye­dâ­vet­e­den­az­la­ra im­d at­ et­m ek­ lâ­z ým­ ge­l ir.­ Yok­s a,­ o­ az­ dâ­i ­l e­r i sus­tu­rup­çok­la­ra­yar­dým­et­sen,­þey­ta­na­ar­ka­daþ o­lur­sun. ­yâ,­ zan­ne­der­ mi­sin,­ bu­ mil­le­tin­ fakr-ý­ ha­li din­den­ge­len­bir­zühd­ve­terk-i­dün­ya­dan­ge­len bir­tem­bel­lik­ten­neþ’et­e­di­yor?­Bu­zan­da­ha­ta­e­di­yor­sun.­ A­ca­ba­ gör­mü­yor­ mu­sun­ ki,­ Çin­ ve Hint­te­ki­ Me­cu­sî­ ve­ Be­râ­hi­me­ ve­ Af­ri­ka’da­ki zen­ci­ler­ gi­bi,­ Av­ru­pa’nýn­ ta­sal­lu­tu­ al­tý­na­ gi­ren mil­let­ler­biz­den­da­ha­fa­kir­dir­ler?­Hem­gör­mü­yor­mu­sun­ki,­za­ru­rî­kut­tan­zi­ya­de­Müs­lü­man­la­rýn­ e­lin­de­ bý­ra­kýl­mý­yor?­ Ya­ Av­ru­pa­ kâ­fir­ za­lim­le­ri­ ve­ya­ As­ya­ mü­na­fýk­la­rý,­ de­si­se­le­riy­le­ ya ça­lar­ve­ya­gasp­e­di­yor. Si­zin­ceb­ren­böy­le­ehl-i­i­ma­ný­mim’siz­me­de­ni­ye­te­sevk­et­mek­te­ki­mak­sa­dý­nýz,­e­ðer­mem­le­ket­te­â­sâ­yiþ­ve­em­ni­yet­ve­ko­lay­ca­i­da­re­et­mek i­se,­ kat’i­yen­ bi­li­niz­ ki,­ ha­ta­ e­di­yor­su­nuz,­ yan­lýþ yo­la­sevk­e­di­yor­su­nuz.­Çün­kü­i­ti­ka­dý­sar­sýl­mýþ, ah­lâ­ký­ bo­zul­muþ­ yüz­ fâ­sý­kýn­ i­da­re­si­ ve­ on­lar­ i­çin­de­â­sâ­yiþ­te­mi­ni,­bin­ler­ehl-i­sa­lâ­ha­tin­i­da­re­sin­den­da­ha­müþ­kül­dür. Ýþ­te­ bu­ e­sas­la­ra­ bi­na­en,­ ehl-i­ Ýs­lâm­ dün­ya­ya ve­ hýr­sa­ sevk­ et­me­ye­ ve­ teþ­vik­ et­me­ye­ muh­taç de­ðil­dir­ler.­ Te­rak­ki­yat­ ve­ â­sâ­yiþ­ler­ bu­nun­la­ te­min­ e­dil­mez.­ Bel­ki­ me­sa­i­le­ri­nin­ tan­zi­mi­ne­ ve mâ­beyn­le­rin­de­ki­ em­ni­ye­tin­ te­si­si­ne­ ve­ te­a­vün düs­tu­ru­nun­ tes­hi­li­ne­ muh­taç­týr­lar.­ Bu­ ih­ti­yaç da,­di­nin­e­vâ­mir-i­kud­si­ye­siy­le­ve­tak­vâ­ve­sa­lâ­bet-i­di­ni­ye­i­le­o­lur. Mesnevî-i Nuriye, s. 136 LÜGATÇE:

sebeb-i hasâret: Zarar sebebi. esbab: Sebepler. dâi: Sebep. ulüvv-ü himmet: Yüce himmet ve gayret. zühd: Dünyadan el etek çekme, dünyaya deðer vermeyip ahireti düþünme. Berâhime: Brahmanizm dinine baðlý olanlar. ehl-i salâhat: Salih, güzel ahlâklý kimse. mâbeyn: Ara, arasýnda. teavün: Yardýmlaþma. teshil: Kolaylaþtýrma. evâmir-i kudsiye: Kudsî emirler. salâbet-i diniye: Dinin emirlerini uygulamaktaki saðlamlýk.

ý­lâ-i­ra­him­ve­A­ziz­Üs­ta­dý­mýn­mü­ba­rek­ha­ya­týy­la­a­lâ­ka­lý­ek­sik­ka­lan bir­ça­lýþ­ma­mý­ta­mam­la­mak­mak­sat ve­ni­ye­tiy­le­Bur­sa’dan­Van’a­git­mek i­çin­yo­la­re­van­ol­muþ­tum. Van’a­ha­re­ke­tim­den­ön­ce­ga­ze­te­miz­ya­yýn­ko­or­di­na­tö­rü­Ab­dul­lah E­ra­çýk­baþ’la­bir­lik­te­ga­ze­te­miz­ya­zar­la­rýn­dan­Ýs­ma­il­Te­zer’i­a­ra­ya­rak­mak­sa­dý­mý­iz­har­e­dip,­ken­di­le­ri­nin­hiz­met­bað­la­mýn­da­bir­di­ye­cek­le­ri­nin­o­lup­ol­ma­dý­ðý­ný­sor­muþ­tum. Ab­dul­lah­E­ra­çýk­baþ­“Do­ðu­da­gör­dük­le­ri­ni­zi­ya­zýn”­de­mek­le­bir­lik­te­Ba­þet­ba­þýn­dan­du­â­ta­le­bin­de­bu­lun­muþ­tu.­Ýs­ma­il­Te­zer­kar­de­þim­de­ay­ný his­si­yâ­tý­di­le­ge­tir­miþ­ve­ben­de­se­vinç­le­Bur­sa’dan­Van’a­git­mek­ü­ze­re­yo­la­çýk­mýþ­tým.­Bur­sa’dan­Van’a­git­mek­i­çin­yol­cu­luk­ter­ci­hi­mi­Bur­sa’dan­An­ka­ra’ya­ka­dar­ge­ce­le­yin­o­to­büs­le,­An­ka­ra’dan­Van’a­i­se­gün­düz­u­çak­la­git­mek­yö­nün­de kul­lan­mýþ­tým.­Sa­ba­hýn­er­ken­sa­at­le­rin­de­An­ka­ra o­to­ga­rý­na­in­dik­ten­son­ra­o­ra­da­bu­lu­nan­ser­vis­ler­le­ha­va­a­la­ný­na­u­la­þý­ver­dik.

S

Havaalanýnda Üstad muhabbeti Ha­va­a­la­ný­na­er­ken­sa­at­ler­de­var­mýþ­ol­ma­lý­yým ki,­Van­u­ça­ðý­nýn­da­bi­raz­geç­kalk­ma­sýy­la­u­zun za­man­bek­le­mek­zo­run­da­kal­dým. Ha­va­a­la­nýn­da­u­ça­ðýn­kal­ký­þý­ný­bek­ler­ken Van’da­u­zun­yýl­lar­gö­rev­ya­pan­ve­hâ­len­de­gö­rev yap­mak­ta­o­lan­bir­a­vu­kat­la­ta­nýþ­týk.­O­ku­ma­ya kar­þý­il­gi­duy­du­ðu,­e­lin­de­to­mar­ha­lin­de­bu­lu­nan ga­ze­te­ve­ki­tap­lar­dan­bel­liy­di. Ken­di­le­riy­le­ta­nýþ­mak­is­te­di­ði­mi­söy­le­ye­rek soh­be­ti­miz­baþ­la­dý. Doð­ru­su­mak­sat­ve­ni­ye­tim,­ta­nýþ­tý­ðým­her­ke­se Do­ðu­o­lay­la­rý­bað­la­mýn­da­Üs­tad­Be­di­üz­za­man’ýn gö­rüþ­le­ri­ni­ak­tar­mak­tý.­Mak­sa­dý­ma­nâ­il­ol­muþ, me­se­le­yi­gün­de­me­ge­ti­re­rek­a­vu­kat­la­Üs­tad­ü­ze­ri­ne­mu­hab­bet­et­miþ­tim.

Gazetecilerle görüþme Van’a­git­me­den­ev­vel­ “do­ðu­da­gör­dük­le­rim” baþ­lý­ðý­al­týn­da­do­ðu­in­ti­ba­la­rý­mý­ha­zýr­la­ma­ya­ka­rar­ver­di­ðim­den­her­mes­lek­ten­in­san­la­rýn­do­ðu­da gör­mek­is­te­dik­le­ri­ni­ve­gör­dük­le­ri­mi­pay­laþ­mak is­te­miþ­tim.­Ta­bi­a­týy­la­prog­ra­mý­ma,­do­ðu­da­yýl­lar­dýr­ga­ze­te­ci­lik­ya­pan­la­ra­uð­ra­yýp­fi­kir­te­â­ti­sin­de bu­lun­ma­yý­da­al­mýþ­tým.­Bu­dü­þün­cey­le­Van’da gün­lük­o­la­rak­neþ­re­di­len­Þeh­ri­van­Ga­ze­te­si­ni­zi­ya­ret­e­de­rek,­ga­ze­te­nin­sa­hi­bi­A­ziz­Ay­kaç’la­gö­rüþ­tüm.­A­ziz­Ay­kaç­do­ðu­nun­nab­zý­ný­çok­i­yi­tu­tan,­i­yi­bi­len­bir­ga­ze­te­ci­dir.­Ken­di­siy­le­de­mok­ra­tik­a­çý­lý­mý­ve­bu­a­çý­lým­da­Be­di­üz­za­man’ýn­fi­kir­le­Erek Daðý eteklerinde bulunan Çoravanis Köyündeki, Bediüzzaman’ýn kaldýðý ve zaman zaman gelip namaz kýldýðý cami. ri­nin­ye­ri­ni­mü­za­ke­re­e­de­rek­u­zun­ca­bir­soh­bet ha­yat­ge­ti­rir.­(...)­Bir­ku­man­da­nýn­em­ri­ni­bek­ler ar­ka­daþ­la­rýn­dan­o­lan­A­li­A­ras,­nâm-ý­di­ðer­A­li et­me­im­kâ­ný­mýz­ol­du.­Ga­ze­te­si­nin­bü­ro­sun­da Ça­vuþ’un­me­za­rý­ný­da­ken­di­kö­yü­o­lan­Ço­ra­va­- ko­nuþ­tu­ðu­muz­A­ziz­Ay­kaç,­Be­di­üz­za­man’ýn­fi­gi­bi­du­rur.” (7.­Þu­â,­s.­175) As­ker­ar­ka­daþ­la­soh­be­ti­miz­yi­ne­do­ðu­da­ki­ha­- nis’te­zi­ya­ret­e­de­rek­ru­hu­na­Fa­ti­ha­lar­yol­la­dýk. kir­le­ri­nin­çok­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu,­yýl­lar­ön­ce­söy­le­E­rek­ve­ci­va­rý­bir­çok­a­ziz­ha­tý­ra­la­rýn­ya­ta­ðý­ol­- di­ði­ve­tes­bit­et­ti­ði­çö­züm­le­rin­bu­gün­kü­prob­lem­di­se­ler­le­de­vam­et­ti.­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­nin gö­rüþ­le­ri­ni­ken­di­si­ne­ak­ta­rýr­ken,­mu­ha­ta­bým­cid­- ma­hu­su­si­ye­ti­i­çin­de­mü­ba­rek­Üs­ta­dý­mý­zýn­nur­lu le­re­a­çýk­lýk­ge­tir­di­ði­ni­i­fa­de­e­de­rek:­“O­nun­her­ko­di­yet­i­çin­de­ka­bul­len­di­ði­ni­hâl­di­liy­le­iz­har­e­di­yor­- ha­tý­ra­la­rýy­la­do­lu­dur. nu­da­fi­kir­le­rin­den­ya­rar­lan­mak­ge­re­kir,­a­çý­lým E­rek­Da­ðý­ve­Ço­ra­va­nis­zi­ya­re­ti­mi­zin­a­ka­bin­de ko­nu­sun­da­on­dan­fay­da­lan­mak­ge­re­kir­di­ye­dü­du.­So­nuç­ta,­böl­ge­prob­lem­le­ri­nin­bit­me­sin­de­ki ö­nem­li­ça­re­ler­den­bi­ri­nin­ve­en­ö­nem­li­si­nin;­dev­- bir­baþ­ka­Nur­men­zi­li­o­lan­Van­Ka­le­si’ne­git­tik. þü­nü­yo­rum”­di­yor­du. le­tin­de,­o­yö­re­de­ya­þa­yan­in­san­la­rýn­da­dü­rüst­lük Ka­le­nin­gü­ney­kýs­mýn­da­ki­me­za­ris­tan­da­ya­tan, A­ziz­Ay­kaç’la­soh­be­ti­miz­bu­min­vâl­ü­ze­re­de­mef­hu­mu­na­ol­duk­ça­ö­nem­ver­me­si­ol­du­ðu­nok­- Kas­ta­mo­nu­yýl­la­rýn­da­Üs­ta­da­ta­le­be­ol­muþ­ve­hiz­- vam­e­der­ken­ga­ze­te­miz­ya­yýn­la­rý­a­ra­sýn­da­neþ­re­me­tin­de­u­zun­ca­bir­za­man­bu­lun­ma­bah­ti­yar­lý­ðý­- di­len “Yüz­yýl­lýk­sü­reç­te­Sa­id­Nur­sî­ve­De­mok­ra­ta­sýn­da­bir­le­þi­yor­duk. na­er­miþ­bah­ti­yar­bir­Nur­kah­ra­ma­ný­“Ye­men tik­A­çý­lým”­ad­lý­ki­tap­çýk­tan­da­bah­se­de­rek­mü­him Bey”­ve­ya­Üs­ta­dýn­ver­di­ði­i­sim­le­son­ra­dan­“Çay­cý tesbit­le­rin­var­ol­du­ðu­nu­söy­le­miþ­tik. Van deyince... Van­se­ya­ha­ti­mi­zin­ilk­gü­nün­de­dost­la­rý­zi­- E­min­Bey”­o­la­rak­meþ­hur­ol­muþ­E­min­Ça­yýr­lý’nýn Ye­ri­gel­miþ­ken­þu­nu­da­i­fa­de­e­de­yim: Ga­ze­te­ya­re­ti­mi­zin­a­ka­bin­de­de­ðer­li­dos­tum­Bur­han me­za­rý­nýn­ba­þý­na­gi­de­rek­ru­hu­na­Fa­ti­ha­lar­o­ku­- mi­zin­neþ­ret­ti­ði­ça­lýþ­ma­lar­la­Üs­ta­dýn­fi­kir­le­ri­nin Bey,­bi­zi,­ken­di­si­ne­a­it­va­sý­ta­sýy­la­E­rek­Da­ðý­na duk.­Van,­Üs­tad’a­u­zun­yýl­lar­me­kân­ol­muþ­þe­hir­- der­li­top­lu­o­la­rak­bir­a­ra­da­na­zar­la­ra­su­nul­ma­sý, çý­kar­mýþ­tý.­A­ziz­Üs­ta­dý­mýn­ha­ya­tý­nýn­Es­ki­ve­Ye­- dir.­Van’da­bu­lun­du­ðu­yýl­lar­da­“Hor­hor”­is­mi­ni çok­gü­zel­bir­ça­lýþ­ma­o­la­rak­de­ðer­len­di­ril­mek­te­ni­Sa­id­dö­nem­le­rin­de­ta­le­be­le­riy­le­bir­lik­te­u­zun ver­di­ði­med­re­se­de­i­lim­tah­si­liy­le­meþ­gul­o­la­rak­bu dir.­Ö­zel­lik­le­do­ðu­ve­gü­ney­do­ðu­Ye­ni­As­ya­tem­yýl­lar­kal­dý­ðý­bu­yük­sek­da­ðýn­kar­lý­e­tek­le­rin­de­bir­- me­kân­la­rý­þe­ref­len­dir­miþ­tir. kaç­ka­re­fo­toð­raf­çek­tik­ten­son­ra­mü­ba­rek­Üs­ta­dý­mý­zýn­ve­ta­le­be­le­ri­nin­a­ziz­ruh­la­rý­na­Fa­ti­ha­lar Çaycý Emin Bey yol­la­dýk.­E­rek­Da­ðý­na­va­rýn­ca­A­ziz­Üs­ta­dýn­yýl­lar­Van­ka­le­si­nin­gü­ne­yin­de­ka­lan­Es­ki­Van­þeh­ri­ca­kal­dý­ðý­me­kân­lar­da­ya­þa­yan­ha­tý­ra­la­rý­yâd­et­- nin­ya­ný­ba­þýn­da­ki­me­zar­lýk­ta­bu­lu­nan­Çay­cý­E­me­den­geç­mek­el­bet­te­müm­kün­de­ðil­di. min­Bey’in­me­za­rý­ný­zi­ya­re­ti­miz­a­ka­bin­de,­bi­zi, Es­ki­Sa­id­dö­ne­min­de­kal­dý­ðý­bu­me­kân­lar­da­ta­- a­ra­ba­sýy­la­bu­ra­la­ra­ge­ti­rip­gez­di­ren­Ce­mal­kar­de­þi­miz­le­Çay­cý­E­min­Bey’in­oð­lu­Se­lim­Ça­yýr­lý’ya­ve­Çay­cý­E­min­Bey’in­to­ru­nu,­sev­gi­li­dos­tum­Ah­met­Ça­yýr­lý’nýn­ti­ca­ret­hâ­ne­le­ri­ne­gi­de­rek zi­ya­ret­te­bu­lun­muþ­tuk.­Çay­cý­E­min­A­ða­be­yi­min oð­lu­Se­lim’in­iþ­le­ri­nin­yo­ðun­lu­ðu­dolayýsýyla­da­ha çok­to­ru­nu­Ah­met­Ça­yýr­lý­bi­zim­le­a­lâ­ka­dar­ol­muþ­tu.­Ah­met­Ça­yýr­lý,­Çay­cý­E­min­A­ða­be­yin­Üs­- Çaycý Emin Bey'in torunu Ahmet Çayýrlý. tad’la­o­lan­a­lâ­ka­dar­lý­ðý­ci­he­tin­de­bir­hay­li­bil­gi­sa­hi­bi­bir­zat­týr.­­Hat­ta,­Üs­tad’dan­kal­ma,­Üs­tad’a­a­it bir­eþ­ya­yý­mu­ha­fa­za­et­mek­le­bir­lik­te,­Çay­cý­E­min A­ða­be­ye­a­it,­o­ri­ji­nal­mek­tup­la­rýn­da­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­dos­ya­la­ra­ve­bü­yük­bir­ar­þi­ve­sa­hip­tir. Ken­di­siy­le­dost­lu­ðu­muz­u­zun­yýl­la­ra­da­yan­dý­ðýn­dan,­Çay­cý­E­min­A­ða­be­yin­Üs­tad’a­ta­le­be­ol­ma­sý­ha­se­biy­le­e­lin­de­mev­cut­bil­gi­ve­bel­ge­ler­den bi­ze­ver­me­si­ni­is­tir­ham­e­di­yor­duk.

Orijinal bir mektup E­lin­de­bu­lu­nan­bir­çok­ha­tý­ra,­bil­gi­ve­bel­ge­ler­den­sa­de­ce­o­ri­ji­nal­bir­mek­tu­bu­bi­ze­ve­re­ce­ði­ni­i­le­be­le­riy­le­bir­lik­te­i­lim­yu­va­sý­hâ­li­ne­ge­tir­di­ði­bu fa­de­e­de­rek,­Ta­hir­ve­Ab­dul­lah­Ça­vuþ’un­ka­le­me bel­de­le­ri­ge­zip­gö­rür­ken,­ha­yâ­len­de­ol­sa­o­yýl­la­ra al­dý­ðý,­A­ziz­Üs­tad’ýn­ken­di­el­ya­zý­sýy­la­tas­hih­e­di­git­mek­in­sa­nýn­ru­hu­na­hu­zur­ve­ri­yor­du. len­ve­“Fih­ris­te­dâ­hil­o­lu­na­cak­7.­Þu­â”yý­kap­sa­yan Üs­ta­dýn­es­ki­ta­le­be­le­rin­den­Mol­la­Re­sul,­Mol­la mev­zu­nun­bu­lun­du­ðu­mek­tu­bun­o­ri­ji­na­li­ni­bi­ze Ha­mid,­A­li­Ça­vuþ,­Ya­sin­Sa­a­toð­lu­ve­da­ha­bir­çok ver­miþ­ti.­Bah­se­di­len­mek­tu­bun­sa­týr­a­ra­la­rýn­da­ki, Nur­kah­ra­ma­ný­nýn­bu­me­kân­lar­da­mil­le­tin­sa­a­- Üs­ta­dýn­ken­di­el­ya­zý­sýy­la­yap­tý­ðý­tas­hih­ler­i­se­þöy­de­ti­uð­ru­na­ö­mür­tü­ket­tik­le­ri­bir­vâ­ký­a­dýr. le­dir:­ “..ve­gü­neþ­gi­bi­iz­har­e­der.­Bu­Do­ku­zun­cu E­rek­Da­ðý­nýn­e­tek­le­rin­de­bu­lu­nan­Ço­ra­va­nis Þu­â­haþ­rin­is­ba­týn­da­o­ka­dar­ha­ri­ka­ve­kat’î­ve Kö­yü­de­Üs­ta­da­te­fek­kür­men­zi­li­o­lan­yer­ler­den­- kuv­vet­li­dir­ki,­en­mu­an­ni­di­da­hi­tas­di­ke­mec­bur dir.­E­rek’te­kal­dý­ðý­yýl­lar­da­za­man­za­man­Ço­ra­va­- e­der­ve­et­miþ­ve­e­di­yor­ve­e­de­cek­Ýn­þal­lah” nis­Kö­yü­ne­gi­de­rek­bu­ra­da­bu­lu­nan­ca­mi­de­na­Çay­cý­E­min­Be­yin­to­ru­nu­Ah­met­Ça­yýr­lý’dan maz­kýl­dý­ðý­ný,­hat­ta­bir­müd­det­bu­ca­mi­de­kal­dý­- al­dý­ðý­mýz­bil­gi­ve­bel­ge­le­ri­Ýn­þal­lah­bir­baþ­ka­ya­yý­ðý­ný,­es­ki­ta­le­be­le­rin­den­rah­met­li­Mol­la­Ha­- ný­mýz­da­ak­tar­mak­du­â­sýy­la..­Çay­cý­E­min’in­bir­ta­mid’den­biz­zat­din­le­mi­þim­dir. kým­ö­zel­lik­le­rin­den­da­ha­bah­set­mek­is­ti­yo­rum. Yi­ne­Üs­ta­dýn­es­ki­ta­le­be­le­rin­den­ve­Bi­rin­ci Çay­cý­E­min,­as­len­Ý­ran­Türk­men­le­rin­den­dir. Dün­ya­Sa­va­þý’nda­Rus­ve­Er­me­ni­ler­le­Ý’la-i­Ke­li­- Cum­hu­ri­ye­tin­ku­rul­du­ðu­yýl­lar­da­Ý­ran’da­ya­þa­me­tul­lah­i­çin­Bit­lis­de­re­le­rin­de­çar­pý­þýr­ken­si­lâh mak­ta­i­ken­Tür­ki­ye’ye,­Van’a­göç­et­miþ­tir. 1925’ler­de­do­ðu­da­ki­o­lay­lar­dolayýsýyla­Kas­ta­mo­nu’ya­sür­gün­e­dil­miþ­tir.­Ka­der­bu­sür­gü­nün­a­ka­bin­de­o­nu­De­niz­li’den­Kas­ta­mo­nu’ya­sür­gün­e­di­len­Üs­tad’a­sa­dýk­bir­ta­le­be­ey­le­miþ­tir. Çay­cý­E­min­Bey,­Kas­ta­mo­nu’da­Üs­tad­la­birlik­tey­ken­oð­lu­Ab­dul­lah­da­Kas­ta­mo­nu’da­dün­ya­ya ge­lir.­Ge­çen­yýl­lar­da­Van’da­ve­fat­e­den­oð­lu­Ab­dul­lah­Ça­yýr­lý­i­le­ve­fa­týn­dan­ön­ce­de­fa­lar­ca­gö­rüþ­müþ­tüm.­Ab­dul­lah­Ça­yýr­lý­i­le­sýk­gö­rüþ­me­le­ri­miz sý­ra­sýn­da­ba­ba­sý­i­le­il­gi­li­Üs­ta­da­ta­le­be­ve­hiz­met­kâr­lý­ðýy­la­a­lâ­ka­lý­ha­tý­ra­la­rý­to­mar­ha­lin­de­al­mýþ­tým.­Çay­cý­E­min­Bey,­1967­yý­lýn­da­Van’da­o­ku­tu­lan­Van­Mev­li­di’nin­a­ka­bin­de­kö­yü­o­lan­Ze­ra­nis’a gi­der­ken­yol­da­a­ra­ba­sý­nýn­a­teþ­al­ma­sý­so­nu­cu­17 A­ðus­tos­1967­ta­ri­hin­de­ve­fat­et­miþ­tir. Me­za­rý,­ Van­ Ka­le­si­nin­ gü­ne­yin­de­ bu­lu­nan Es­ki­þe­hir­ Me­zar­lý­ðýn­da­ bu­lun­mak­ta­dýr.­ Me­Bediüzzaman’ýn kendi el yazýsý ile tashihini yaptýðý Tahiri ve zar­ta­þýn­da­i­se­es­ki­mez­ya­zýy­la­Üs­tad’ýn­þu­ve­Mustafa Çavuþ'un yazdýðý orijinal mektup.

“Çaycý Emin Bey” olarak meþhur olmuþ, Üstadýn talebelerinden Emin Çayýrlý’nýn Van'da bulunan mezarý.

Üs­ta­dý­ta­ný­dý­ðý­ný,­fi­kir­le­ri­nin­mü­kem­mel­ol­du­ðu­nu,­ül­ke­nin­bir­çok­prob­le­mi­ne­ça­re­sun­du­ðu­nu,­an­cak­Sa­id­Nur­sî’yi­çok­i­yi­o­ku­ma­dý­ðý­ný,­çok­i­yi­in­ce­le­me­di­ði­ni­söy­le­yen­a­vu­kat­be­ye­biz­de ken­di­mi­zi­ta­nýt­týk.­E­ði­tim­ci­ol­du­ðu­mu­zu,­Sa­id Nur­sî­ve­e­ser­le­ri­ni­in­ce­le­di­ði­mi­zi,­o­ku­du­ðu­mu­zu be­yan­e­de­rek­fi­kir­le­ri­nin­gü­nü­mü­zün­bütün prob­lem­le­ri­ne­ça­re­o­la­ca­ðý­ný­söy­le­ye­rek,­Be­di­üz­za­man­ve­e­ser­le­riy­le­il­gi­li­ge­niþ­ma­lû­mat­ver­dik. Ar­dýn­dan­da­ga­ze­te­mi­zin­neþ­ret­ti­ði­de­mok­ra­tik a­çý­lým­la­il­gi­li­Üs­ta­dýn­fi­kir­le­ri­ni­na­za­ra­ve­ren­bro­þü­rü­ken­di­le­ri­ne­he­di­ye­et­tik.­Ýn­ce­le­ye­ce­ði­ni­söy­le­ye­rek,­“Sa­id­Nur­sî’nin­çok­il­ginç­ve­fay­da­lý­fi­kir­le­ri­ol­du­ðu­nu”­be­lirt­ti.­A­vu­kat­bey­le­o­lan­Üs­tad mu­hab­be­ti­hoþ­bir­þe­kil­de­so­nuç­lan­mýþ­tý.

Askerle sohbet An­ka­ra’dan­Van’a­ha­re­ke­ti­miz­de,­u­çak­ta­ya­ný­mýz­da­o­tu­ran­bir­baþ­ka­yol­cu­da,­mu­vaz­zaf­bir­as­ker­di.­Yýl­lar­dýr­Hak­kâ­ri’nin­Yük­se­ko­va­il­çe­sin­de gö­rev­ya­pan­bu­su­ba­yý­mýz­la­a­ra­mýz­da­tat­lý­bir mu­hab­bet­geç­ti.­Soh­be­ti­mi­zin­ko­nu­su­yi­ne­dün­ya­ve­ül­ke­miz­me­se­le­le­riy­di. Gö­rev­yap­tý­ðý­yö­re­ler­de­ki­bir­ta­kým­sý­kýn­tý­lar­dan bah­se­di­yor­du.­Biz­de­o­yö­re­ler­de­u­zun­yýl­lar­gö­rev yap­tý­ðý­mýz­dan,­o­yö­re­ler­de­ki­sý­kýn­tý­la­rý­pay­laþ­ma a­dý­na­soh­be­ti­mi­ze­yol­bo­yu­de­vam­et­tik. Bir­a­ra­kap­tan­pi­lo­tun­“Þu­an­da­11­bin­met­re yük­sek­lik­te­sey­ret­mek­te­yiz”­a­non­su­nu­du­yun­ca, yol­cu­luk­ar­ka­da­þý­ma­dý­þa­rý­da­ki­bu­lut­lar­dan,­dað­lar­dan,­ha­va­mo­le­kül­le­rin­den­söz­e­de­rek­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­nin­Â­ye­tü’l-Küb­râ­i­sim­li­e­se­rin­de­di­le­ge­tir­di­ði­ha­ki­kat­le­ri­pay­laþ­tým: “Ze­min­i­le­â­su­mân­or­ta­sýn­da­mu­al­lâk­ta­dur­du­ru­lan­bu­lut,­ga­yet­ha­kî­mâ­ne­ve­ra­hî­mâ­ne­bir­tarz­da­ze­min­bah­çe­si­ni­su­lar­ve­ze­min­a­ha­li­si­ne­âb-ý

Van'da yayýnlanan Þehrivan gazetesinin sahibi Aziz Aykaç.

sil­ci­le­ri­nin,­bu­ça­lýþ­ma­nýn­yö­re­in­sa­ný­na­ve­kit­le­le­re­u­laþ­tý­rýl­ma­sýn­da­çok­ö­zel­bir­gay­ret­sarf­et­me­le­ri­ bü­yük­ bir­ boþ­lu­ðu­ dol­du­ra­ca­ðý­ ka­na­a­ti ben­de­hâ­sýl­ol­muþ­tur.

Vatandaþýn bakýþý

Van’da­gö­rüþ­tü­ðüm­va­tan­daþ­lar­dan­ba­zý­la­rý do­ðu­a­çý­lý­mý­ný­müs­bet­bir­a­dým­o­la­rak­de­ðer­len­dir­mek­te,­an­cak­prob­lem­le­rin­a­þýl­ma­sýn­da­sað­lam kri­ter­ler­den­ha­re­ket­e­dil­me­si­ge­rek­ti­ði­ne­vur­gu yap­mak­ta­dýr­lar.­Ö­zel­lik­le­Be­di­üz­za­man’ýn­fi­kir­le­rin­den­mut­la­ka­ya­rar­la­nýl­ma­sý­ge­re­ði,­sýk­sýk­i­fa­de e­di­len­gö­rüþ­ve­ka­na­at­ler­a­ra­sýn­day­dý.

Nur Talebelerinin varlýðý Do­ðu­da­gör­dük­le­rim­a­ra­sýn­da­ö­nem­li­bir­un­sur­da,­Nur­Ta­le­be­le­ri­nin­gü­ve­ni­lir­li­ði­nin­o­lu­þuy­du.­Ri­sâ­le-i­Nur­lar­dan­bes­le­nen­Nur­Ta­le­be­le­ri­nin­sað­lam­i­nanç­lý­o­luþ­la­rý,­müs­bet­ha­re­ket­tar­zý­ný e­sas­a­la­rak­ha­di­se­le­re­bak­ma­la­rý­ve­de­ðer­len­dir­me­le­ri,­böl­ge­de­a­de­ta­bir­em­ni­yet­sü­ba­bý­o­la­rak al­gý­lan­mak­ta­dýr.­Irk­çý­lýk­tan­u­zak­ya­pý­cý­tu­tum­ve dav­ra­nýþ­la­rý,­va­tan-mil­let­sev­gi­le­ri,­de­mok­rat­lýk­la­rý,­doð­ru­yak­la­þým­lar­i­çin­de­i­nan­mýþ­ol­ma­la­rý­yö­re hal­ký­nez­din­de­gü­ven­ve­ri­ci­bir­hâl­ve­dav­ra­nýþ­o­la­rak­de­ðer­len­di­ril­mek­te­dir. Böy­le­ce,­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­nin­ve­e­ser­le­ri­nin­ye­tiþ­tir­di­ði­Nur­Ta­le­be­le­ri­nin­bes­len­di­ði kay­nak­lar­dan,­ dev­le­tin­ ve­ o­ yö­re­de­ ya­þa­yan in­san­la­rýn­ da­ ya­rar­lan­ma­sý­ ge­re­ði­ a­çýk­ça­ gö­rül­mek­te­dir.­So­ðuk­ve­kar­lý­bir­ik­li­min­ken­di­ni­ git­tik­çe­ his­set­tir­me­ye­ baþ­la­dý­ðý­ do­ðu­ böl­ge­le­ri­miz­den­ ay­rý­la­rak,­ i­ka­met­ et­ti­ði­miz­ bel­de­le­re­ var­dý­ðý­mýz­da­ is­ti­fa­de­li­ bir­ se­ya­hat­ ol­du­ðu­ka­na­a­ti­hâ­sýl­ol­muþ­tu.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 2 OCAK 2010 CUMARTESÝ

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Umut YAVUZ

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 17 Muharrem 1431

ISSN 13017748

Rumî: 20 K.Evvel 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.17 5.32 5.36 5.51 5.47 4.59 5.04 4.58 5.41 5.09 5.38

Güneþ 6.45 7.03 7.03 7.22 7.19 6.28 6.34 6.30 7.12 6.37 7.06

Öðle 11.50 11.59 12.08 12.19 12.15 11.30 11.34 11.26 12.09 11.41 12.09

Ýkindi 14.19 14.21 14.37 14.42 14.35 13.57 13.59 13.47 14.31 14.11 14.36

Akþam 16.42 16.43 17.01 17.04 16.58 16.20 16.22 16.10 16.53 16.33 16.59

Kabahatlerin cezasý arttý

Yatsý 18.02 18.08 18.21 18.28 18.23 17.41 17.44 17.34 18.17 17.54 18.20

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.49 5.52 5.30 5.19 5.30 5.20 5.04 5.06 4.48 5.38 5.22

Güneþ 7.22 7.22 7.04 6.49 6.59 6.54 6.32 6.39 6.17 7.12 6.48

Öðle 12.15 12.22 11.56 11.49 12.01 11.46 11.36 11.32 11.17 12.04 11.57

Ýkindi 14.33 14.48 14.13 14.14 14.28 14.03 14.05 13.50 13.43 14.20 14.31

Akþam 16.55 17.10 16.35 16.36 16.51 16.25 16.27 16.13 16.05 16.43 16.54

Yatsý 18.22 18.33 18.02 17.59 18.12 17.52 17.48 17.39 17.28 18.10 18.12

HA­BER­LER

DÝLENCÝLÝK YAPAN, GÜRÜLTÜ ÇIKARAN, KALDIRIMLARI ÝÞGAL EDENLER 70 TL, BAÞKALARININ HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZACAK ÞEKÝLDE GÜRÜLTÜ YAPAN ÝÞLETMELER DE 1451-7261 TL ARASI PARA CEZASI ÖDEYECEK. YILBAÞINDAN i­ti­ba­ren­ di­len­ci­lik­ ya­pan,­ gü­rül­tü­çý­ka­ran,­kal­dý­rým­la­rý­iþ­gal­e­den,­si­ga­ra­i­çil­me­si­ya­sak­o­lan­yer­ler­de­tü­tün­ma­mul­le­ri­ni­ tü­ke­ten­ler­ 70­ TL­ i­da­rî­ pa­ra­ ce­za­sý­ ö­de­ye­cek.­ Top­lum­ dü­ze­ni­ni,­ ge­nel­ ah­lâ­ký,­ sað­lý­ðý, çev­re­yi­ ve­ e­ko­no­mik­ dü­ze­ni­ ko­ru­mak­ a­ma­cýy­la­çý­ka­rý­lan­Ka­ba­hat­ler­Ka­nu­nu­kap­sa­mý­na gi­ren­i­da­rî­pa­ra­ce­za­la­rý,­Ma­li­ye­Ba­kan­lý­ðý­nýn yüz­de­2,2­o­ra­nýn­da­ki­ye­ni­den­de­ðer­le­me­o­ra­ný­ çer­çe­ve­sin­de­ dün­den­ i­ti­ba­ren­ ar­ttý­rý­ldý. Bu­na­ gö­re,­ sar­hoþ­ o­la­rak­ baþ­ka­la­rý­nýn­ hu­zu­ru­nu­ bo­zan,­ gü­rül­tü­ çý­ka­ran,­ mal­ ve­ hiz­met sat­mak­ i­çin­ baþ­ka­la­rý­ný­ ra­hat­sýz­ e­den,­ kal­dý­rým­la­rý­ iþ­gal­ e­den,­ di­len­ci­lik­ ya­pan,­ si­ga­ra­ i­çil­me­si­ya­sak­o­lan­yer­ler­de­tü­tün­ma­mul­le­ri­ni­tü­ke­ten­ve­kim­lik­bil­dir­me­yen­le­re­70­TL­i­da­rî­pa­ra­ce­za­sý­uy­gu­la­na­cak.­Yet­ki­li­ma­kam­lar­dan­ ruh­sat­ al­mak­sý­zýn­ ka­nu­na­ gö­re­ ya­sak ol­ma­yan­ si­lâh­la­rý­ park,­ mey­dan,­ cad­de­ ve­ya so­kak­lar­da­gö­rü­nür­bir­þe­kil­de­ta­þý­yan­ki­þi­le­re­de­yi­ne­70­TL­ce­za­ke­si­le­cek.­Çev­re­kir­li­li­ði­ne­ sebep­ o­lan­la­ra­ uy­gu­la­nan­ ce­za­la­rýn­ da

Saðlýk Bakanlýðý’ndan tasarruf genelgesi SAÐLIK Ba­kan­lý­ðý,­‘Har­ca­ma­lar­da­et­kin­lik­ve ve­rim­li­lik’­a­dý­al­týn­da­ya­yým­la­nan­ge­nel­ge­de sað­lýk­per­so­ne­li­bir­çok­ko­nu­da­u­ya­rýl­dý.­Sað­lýk Ba­kan­lý­ðý­Stra­te­ji­Ge­liþ­tir­me­Baþ­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­81­il­va­li­li­ði­ne­gön­de­ri­li­len­ge­nel­ge­de, ‘Ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­rý­mý­zýn­e­ko­no­mik­lik,­ve­rim­li­lik­ve­et­kin­lik­pren­sip­le­ri­doð­rul­tu­sun­da fa­a­li­yet­le­ri­ni­de­vam­et­ti­re­bil­me­si­i­çin­bü­tün per­so­ne­lin­en­yük­sek­so­rum­lu­luk­bi­lin­ciy­le ha­re­ket­et­me­si­ge­rek­mek­te­dir”­i­fa­de­le­ri­yer al­dý.­E­lek­trik,­su,­te­le­fon,­ya­kýt­gi­bi­sa­bit­te­sis gi­der­le­ri­nin­a­zal­týl­ma­sý­nok­ta­sýn­da­ge­rek­li ted­bir­le­rin­a­lýn­ma­sý,­ma­li­yet­dü­þü­rü­cü­al­ter­na­tif­uy­gu­la­ma­la­rýn­a­raþ­tý­rýl­ma­sý­ný­is­te­yen Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý,­ö­zel­te­le­fon­gö­rüþ­me­le­ri­nin ki­þi­ler­den­tah­sil­e­dil­me­si,­gö­rüþ­me­le­rin­da­ki­ka­i­le­sý­nýr­lan­dý­rýl­ma­sý,­þe­hir­le­ra­ra­sý­ve­ GSM o­pe­ra­tör­le­ri­ne­yö­ne­lik­a­ra­ma­la­rýn­bel­li­hat­lar­la­sý­nýr­lan­dý­rýl­ma­sý­gi­bi­ted­bir­ler­al­dý.­E­lek­trik­te­di­ji­tal­sa­yaç­lar­ve­fo­to­sel­li­ay­dýn­lat­ma­sis­tem­le­ri­nin­ter­cih­e­dil­me­si­ni­is­te­yen­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý,­iç­ve­dýþ­me­kân­lar­da­ki­lam­ba­sa­yý­la­rý­nýn­göz­den­ge­çi­ril­me­si­ni,­pen­ce­re­ve­ka­pý­lar­dan­o­lu­þan­ý­sý­ka­yýp­la­rý­i­çin­ted­bir­a­lýn­ma­sý­da is­te­di.­Ba­zý­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­rýn­ku­rum­la­rý­ný­ta­ný­tý­cý­gös­te­rir­ba­sý­lý­ya­yým­lar­ha­zýr­lat­týk­la­rý­na­dik­kat­çe­ken­Ba­kan­lýk,­bu­ya­yým­la­rýn­e­lek­tro­nik­or­tam­da­ya­yým­lan­ma­sý­nýn­ter­cih­e­dil­me­si­ni,­ö­zel­gün­ve­ge­ce­ler­de­ya­pý­lan­kut­la­ma­la­rýn­ve­teb­rik­le­rin­ya­zý­lý­(pos­ta,­fax­gi­bi)­ve gör­sel­ya­yým­a­raç­la­rý­ye­ri­ne,­da­ha­e­ko­no­mik o­lan­e­lek­tro­nik­a­raç­lar­la­gön­de­ril­me­si­nin­da­ha­fay­da­lý­o­la­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­­Bursa / cihan

Gürültü çýkaran, baþkalarýný rahatsýz eden, kaldýrýmlarý iþgal eden, dilencilik yapan, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketen ve kimlik bildirmeyenlere 70 TL idarî para cezasý uygulanacak.

art­tý­rýl­dý­ðý­ ye­ni­ yýl­da­ hay­van­ ke­si­mi­ne­ tah­sis e­di­len­yer­ler­dý­þýn­da­ke­sim­ya­pan­la­ra,­hay­van a­týk­la­rý­ný­so­ka­ða­bý­ra­kan­la­ra,­kul­la­nýl­maz­ha­le­ge­len­ev­eþ­ya­la­rý­ný,­bun­la­rýn­top­lan­ma­sý­na i­liþ­kin­be­lir­le­nen­gü­nün­dý­þýn­da­so­ka­ða­ya­­da

ka­mu­ya­ a­it­ yer­le­re­ bý­ra­kan­la­ra­ da­ 70­ TL­ ce­za­sý­ve­ri­le­cek.­Ýn­þa­at­a­týk­ve­ar­týk­la­rý­ný­de­po­lan­ma­ a­lan­la­rý­ dý­þý­na­ a­tan­ ki­þi­ler­ 143­ TL-4 bin­ 354­ TL,­ tü­zel­ ki­þi­ler­ 143­ TL-7­ bin­ 261 TL,­ye­mek­pi­þir­me­ve­ser­vis­yer­le­rin­de­çev­re

kir­li­li­ði­ne­sebep­o­lan­iþ­let­me­ler­i­se­723­TL-7 bin­261­TL­a­ra­sýn­da­ce­za­ö­de­ye­cek. Kul­la­ný­la­maz­ ha­le­ ge­len­ mo­tor­lu­ ka­ra­ ve de­niz­ na­kil­ a­raç­la­rý­ný­ so­ka­ða­ ve­ya­ ka­mu­ya­ a­it yer­le­re­ bý­ra­kan­ ki­þi­le­re­ 360­ TL,­ ev­sel­ a­týk­ ve ar­týk­la­rý,­ top­lan­ma­sý­na­ ve­ya­ de­po­lan­ma­sý­na öz­gü­yer­ler­dý­þý­na­a­tan­ki­þi­le­re­i­se­25­TL­i­da­rî pa­ra­ce­za­sý­uy­gu­la­na­cak.­Ku­mar­oy­na­yan­ki­þi­ler­i­le­kol­luk­güç­le­ri­nin­e­mir­le­ri­ne­ay­ký­rý­dav­ra­nan­ ki­þi­le­re­ 143­ TL,­ baþ­ka­la­rý­nýn­ hu­zur­ ve sü­kû­nu­nu­bo­za­cak­þe­kil­de­gü­rül­tü­ye­sebep­o­lan­iþ­let­me­le­re­bin­451-7­bin­261­TL­a­ra­sý­ce­za­ ve­ri­le­cek.­ Kal­dý­rým­la­ra­ iz­ni­ ol­mak­sý­zýn­ in­þa­at­mal­ze­me­si­yý­ðan­ki­þi­ler­de­143-723­TL­a­ra­sýn­da­i­da­rî­pa­ra­ce­za­sý­ö­de­ye­cek.­Mey­dan­la­ra­ve­ya­park­la­ra,­cad­de­ve­ya­so­kak­ke­nar­la­rýn­da­ki­ka­mu­ya­a­it­du­var­ve­ya­a­lan­la­ra,­rý­za­sý­ol­mak­sý­zýn­ö­zel­ki­þi­le­re­a­it­a­lan­la­ra­bez,­kâ­ðýt­ve ben­ze­ri­a­fiþ­ve­i­lân­a­san­tü­zel­ki­þi­ler­i­le­top­lat­ma­yü­küm­lü­lü­ðü­ne­ay­ký­rý­ha­re­ket­e­di­len­ki­þi­le­re­de­143-4­bin­354­TL­a­ra­sýn­da­pa­ra­ce­za­sý uy­gu­la­na­cak.­­Ankara / aa

“Fotoðrafta eþimden çirkin çýktým þikâyetçiyim” VALÝLÝK ve­kay­ma­kam­lýk­lar­bün­ye­sin­de,­her­il ve­il­çe­de­o­luþ­tu­ru­lan­‘’Tü­ke­ti­ci­Ha­kem­He­yet­le­ri­ne’’­ge­len­þi­kâ­yet­ler­de­fo­toð­raf­ta­e­þin­den­çir­kin­çýk­ma­sý,­ye­di­ði­dö­ne­rin­gra­ma­jý­nýn­az­ol­ma­sý,­döv­me­si­nin­ak­ma­sý,­ço­ra­bý­nýn­kaç­ma­sýn­dan 35­ku­ruþ­luk­fo­to­ko­pi­pa­ra­sý­na­ka­dar­bir­bi­rin­den­il­ginç,­fýk­ra­gi­bi­baþ­vu­ru­lar­dik­ka­ti­çe­ki­yor. Ay­da­or­ta­la­ma­bin­þi­kâ­ye­tin­gel­di­ði­A­da­na’nýn mer­kez­Sey­han­Ýl­çe­Kay­ma­kam­lý­ðý­bün­ye­sin­de­ki­Tü­ke­ti­ci­Ha­kem­He­ye­ti­Bü­ro­su,­ið­ne­den­ip­li­ðe­her­ka­lem­ü­rü­nün­bu­lun­du­ðu,­þi­kâ­yet­ko­nu­su­yüz­ler­ce­eþ­ya­dan­a­de­ta­ge­çil­mez­ol­du.­Kay­-

ma­kam­Ýs­ma­il­Hak­ký­De­ve­li’nin­ha­kem­he­ye­ti baþ­kan­lý­ðýy­la­gö­rev­len­dir­di­ði­Ya­zý­Ýþ­le­ri­Mü­dü­rü­Ah­met­Taþ­ký­ner’e­gö­re,­dev­le­tin­va­tan­da­þý­na hiz­me­ti­o­lan­bu­uy­gu­la­ma­yý­su­i­is­ti­mal­et­me­ye ça­lý­þan­lar­da­o­lu­yor.­Bi­lir­ki­þi­ler­de­gö­rev­len­di­ri­le­rek­a­lý­nan­ka­rar­la­rýn­a­dil­ol­ma­sý­i­çin­ö­zen gös­te­ren­ha­kem­he­ye­ti­ne­ge­len­þi­kâ­yet­ler­za­man­za­man­gö­rev­li­le­ri­gül­dü­rü­yor.­Art­ni­yet­li ki­þi­ler­ço­ðun­luk­la­a­bi­ye­ký­ya­fet­ler­de­dik­ka­ti­çe­ki­yor.­Sa­de­ce­ö­zel­gün­ler­de­gi­yi­le­bi­len­bu­ký­ya­fet­le­ri­dü­ðün­de­ni­þan­da­gi­yen­ler,­er­te­si­gün­bir ba­ha­ne­i­le­ha­kem­he­ye­ti­ne­ge­ti­rip,­pa­ra­sý­nýn­i­a-­

de­si­ni­is­ti­yor­lar.­Tü­ke­ti­ci­ler,­‘’a­yak­ka­bým­dar ge­li­yor’’,­‘’ço­ra­bý­mýn­te­li­kaç­tý’’,­‘’ku­a­fö­rüm­sa­çý­mý­yak­tý’’,­‘’iç­ça­ma­þý­rý­a­lýr­ken­sa­tý­cý­‘bu­si­ze­o­lur’­de­di­a­ma­be­ni­ya­nýlt­mýþ,­dar­ge­li­yor,­gi­ye­mi­yo­rum’’,­‘’fo­toð­raf­ta­ka­rým­dan­çir­kin­çýk­mý­þým­pa­ra­mý­ge­ri­is­ti­yo­rum’’,­‘’am­ba­la­jýn­da­kalp­li gö­rü­nen­ten­ço­ra­bý­a­çýn­ca­çi­çek­li­çýk­tý­pa­ra­sý­ný is­ti­yo­rum’’,­‘’al­dý­ðým­ço­rap­kaç­tý’’­gi­bi­yüz­ler­ce þi­kâ­yet­le­baþ­vu­ru­da­bu­lu­nu­yor.­Baþ­vu­ru­lar­da­ki il­ginç­lik­le­re­rað­men,­ön­e­le­me­den­geç­tik­ten son­ra­de­ðer­len­dir­me­ye­a­lý­nan­þi­kâ­yet­le­rin­yüz­de­80’i­tü­ke­ti­ci­le­hi­ne­so­nuç­la­ný­yor.­­Adana / aa

Oturduðu kanepeden düþen yaþlý adam öldü BURSA'NIN mer­kez­Yýl­dý­rým­il­çe­sin­de­bir ki­þi,­ yýl­ba­þý­ ge­ce­sin­de­ o­tur­du­ðu­ ka­ne­pe­den­dü­þe­rek­vefat­et­ti.­Sel­çuk­bey­Ma­hal­le­si­ U­yar­ So­kak’ta­ i­ka­met­ e­den­ Þa­ban­ Sön­mez­(74)­e­vi­nin­sa­lo­nun­da­ki­ka­ne­pe­de­o­tur­du­ðu­sý­ra­da­ha­lý­nýn­ü­ze­ri­ne­düþ­tü.­A­ðýr ya­ra­la­nan­ yaþ­lý­ a­dam­ 112­ A­cil­ Ser­vis­ am­bu­lan­sý­i­le­has­ta­ne­ye­kal­dý­rýl­dý.­Yaþ­lý­a­dam has­t a­n e­d e­ ya­p ý­l an­ mü­d a­h a­l e­y e­ rað­m en vefat­et­ti.­O­lay­la­il­gi­li­baþ­la­tý­lan­so­ruþ­tur­ma­sü­rü­yor.­­Bursa / aa

MADEN o­cak­la­rýn­da­ki­gri­zu­pat­la­ma­sý­ve­di­ðer ka­za­lar­da,­ilk­i­ki­sa­at­lik­bö­lü­mün­ha­yat­kur­tar­ma­ a­çý­sýn­dan­ bü­yük­ ö­nem­ ta­þý­dý­ðý­ bil­di­ril­di. TTK Ýþ­ Gü­ven­li­ði­ Uz­ma­ný­ Ma­den­ Mü­hen­di­si Er­dinç­ Gü­nay’ýn­ ‘’Ye­ral­tý­ Ma­den­ Ýþ­let­me­ci­li­ðin­de­ Tah­li­si­ye­ci­lik’’­ ko­nu­lu­ a­raþ­týr­ma­sý­ ve TTK Ge­nel­ Mü­dür­lü­ðü­ yet­ki­li­le­rin­den­ al­dý­ðý bil­gi­le­re­ gö­re,­ o­cak­lar­da­ kö­mür­ ve­ gaz­ de­ga­jý, gri­zu,­kö­mür­to­zu­pat­la­ma­sý­ve­o­cak­yan­gýn­la­rý gi­bi­ o­lum­suz­ du­rum­lar­da­ o­lay­la­ra­ mü­da­ha­le za­ma­ný­ ö­nem­ ta­þý­yor.­ Gri­zu­ in­fi­la­kýy­la­ yer­ al­týn­da­ki­me­tan­yok­ol­du­ðun­dan,­bu­ga­zýn­ye­ni­den­ bi­ri­ke­rek­ i­kin­ci­ pat­la­ma­ ris­ki­ o­luþ­tur­ma­ma­sý­i­çin­geç­me­si­ge­re­ken­sü­re­doð­rul­tu­sun­da, ilk­2­sa­at­kur­tar­ma­e­kip­le­ri­nin­en­gü­ven­li­ça­lý­þa­bi­le­ce­ði­za­ma­ný­o­luþ­tu­ru­yor.­‘’Al­týn­sa­at’’­o­la­rak­ni­te­len­di­ri­len­za­man­di­li­min­de­ka­za­ze­de­le­rin­ can­lý­ kur­ta­rýl­ma­ ih­ti­ma­li­ yük­sek­ ol­du­ðun­dan­ ö­zel­ ma­den­ iþ­let­me­le­rin­de­ de­ tah­li­si­ye­ e­kip­le­ri­ku­rul­ma­sý­ö­nem­arz­e­di­yor.­A­raþ­týr­ma­da,­ kur­tar­ma­ or­ga­ni­zas­yon­la­rýn­da­ ilk­ 2­ sa­a­tin çok­ö­nem­li­ol­ma­sý­ne­de­niy­le­ TTK’ya­100­ki­lo­met­re­yi­ge­çen­u­zak­lýk­ta­ki­yer­le­re­ilk­kur­tar­ma e­ki­bi­nin­ mut­la­ka­ he­li­kop­ter­le­ u­laþ­tý­rýl­ma­sý­nýn ö­nem­ta­þý­dý­ðý­be­lir­ti­ldi.­­Zonguldak / aa

BÝOÝAÞ'tan Ýstanbul'a yeni otogar projesi nBÜYÜK O­to­büs­ Ýþ­let­me­le­ri­ AÞ­ (BÝ­O­Ý­AÞ) Yö­-

Torununun torununu gördü AYDIN'IN Çi­ne­il­çe­si­ne­bað­lý­Kýr­ký­þýk­Kö­yü As­ma­lý­lar­Ma­hal­le­si’nde­o­tu­ran­87­ya­þýn­da­ki A­li­ye­De­mir,­to­ru­nu­nun­to­ru­nu­nu­gör­dü.­5 ço­cuk­an­ne­si­o­lan­De­mir’in,­11­to­ru­nu,­19 to­run­ço­cu­ðu­ve­3­ta­ne­to­ru­nu­nun­to­ru­nu var.­A­li­ye­De­mir’i­4.­ku­þa­ða­ka­vuþ­tu­ran­bi­rin­ci­ço­cu­ðu­He­di­ye­Þen­gün­ol­du.­To­ru­nu­nun­to­ru­nu­nu­gör­me­sin­den­do­la­yý­çok­mut­lu­ol­du­ðu­nu­söy­le­ye­ve­4.­ku­þa­ðý­gör­me sebebi­ni­ilk­ço­cuk­la­rýn­hep­kýz­doð­ma­sý­na­ve kýz­la­rýn­da­er­ken­ev­len­me­le­ri­ne­bað­la­yan­A­li­ye­De­mir,­to­ru­nu­nun­to­ru­nu­nu­gör­me­nin gü­zel­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­­Aydýn / aa

Maden kazalarýnda ilk 2 saat 'altýn' deðerinde

ÝBB, her gün 900 kimsesizin kapýsýný çalýyor ÝSTANBUL Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­sos­yal­tesbit e­kip­le­ri­her­gün­or­ta­la­ma­900­yok­sul­a­i­le­nin­ka­pý­sý­ný­ça­lý­yor.­ÝBB­Sað­lýk­ve­Sos­yal­Hiz­met­ler Da­i­re­Baþ­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­yü­rü­tü­len­Ev­de­Sað­lýk,­ö­zür­lü­u­la­þým­hiz­met­le­ri­ve­Ka­dýn­Ko­or­di­nas­yon­Mer­ke­zi­sos­yal­tesbit­ve­hiz­met­e­kip­le­ri her­gün­or­ta­la­ma­do­kuz­yüz­yaþ­lý,­kim­se­siz,

yok­sul­ya­da­ö­zür­lü­Ýs­tan­bul­lu­nun­ka­pý­sý­ný­ça­la­rak­bu­va­tan­daþ­la­ra­üc­ret­siz­hiz­met­gö­tü­rü­yor. Dok­tor­mu­a­ye­ne­si,­hem­þi­re­ve­has­ta­ba­ký­mý,­fi­zik­te­da­vi­ve­has­ta­ne­ba­ký­mý­gi­bi­hiz­met­le­ri­kap­sa­yan­Ev­de­Sað­lýk­Hiz­met­le­ri­e­kip­le­ri­2009­yý­lýn­da­108.636­yok­sul­has­ta­ya­e­vin­de­hiz­met­ve­rir­ken­her­gün­or­ta­la­ma­402­yok­sul­a­i­le­nin,­yok­sul

a­i­le­le­re­a­lýþ­­ve­riþ­ku­po­nu­pro­je­si­ni­yü­rü­ten­ Ka­dýn­Ko­or­di­nas­yon­Mer­ke­zi(KKM)­ tes­bit­ve­da­ðý­tým­e­kip­le­ri­her­gün­or­ta­la­ma­255­yok­sul­Ýs­tan­bul­lu­nun­ka­pý­sý­ný­ça­lar­ken,­üc­ret­siz­ö­zür­lü ve­yaþ­lý­ser­vis­le­ri­de­gün­de­or­ta­la­ma­298­ö­zür­lü ve­yaþ­lý­Ýs­tan­bul­lu­yu­ev­le­rin­den­a­la­rak­sos­yal ha­ya­týn­i­çe­ri­si­ne­ta­þý­yor.­­Ýstanbul / Yeni Asya

Araçlar fren kusurlarýndan sýnýfta kaldý TÜRKÝYE'DE ö­zel­ mu­a­ye­ne­ is­tas­yon­la­rý­nýn dev­re­ye­ gir­di­ði­ 11­ O­cak­ 2008’den­ bu­ ya­na­ a­raç­lar,­ en­ çok­ fren­ sis­tem­le­rin­de­ki­ so­run­lar sebebiy­le­ ‘’a­ðýr­ ku­sur­lu’’­ sa­yýl­dý.­ Yak­la­þýk­ i­ki yýl­da­mu­a­ye­ne­e­di­len­6­mil­yon­38­bin­a­raç­tan 2­ mil­yon­ 435­ bi­ni­ ilk­ kon­trol­den­ ge­çe­me­di. Ka­ra­U­laþ­týr­ma­sý­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­ve­ri­le­ri­ne gö­re,­ sis­te­min­ dev­re­ye­ gir­di­ði­ ilk­ gün­den­ bu ya­na­2­mil­yon­209­bin­a­raç­‘’a­ðýr­ku­sur­lu’’,­226 bi­ni­‘’em­ni­yet­siz’’­sý­ný­fý­na­gir­di,­böy­le­ce­2­mil­yon­435­­bin­a­raç­ilk­mu­a­ye­ne­yi­ge­çe­me­di.­Ýlk

mu­a­ye­ne­de­‘’ku­sur­suz’’­gru­bu­na­gi­ren­302­bin a­raç,­tra­fi­ðin­yüz­a­ký­ol­du.­Ta­þýt­la­rýn­‘’em­ni­yet­siz’’­ o­la­rak­ ni­te­len­di­ril­me­sin­de­ a­raç­ þa­si­ nu­ma­ra­sýy­la­il­gi­li­so­run­lar­ba­þý­çek­ti.­Bu­nu,­as­ga­rî­fren­le­me­ye­u­la­þý­la­ma­ma­sý­i­le­ön­ve­ar­ka­fren kam­pa­na­la­rý­na­ i­liþ­kin­ ek­sik­lik­ler­ iz­le­di.­ A­raç­la­ra­ i­liþ­kin­ a­ðýr­ ku­sur­lar­ sý­ra­sýy­la­ ar­ka­ ser­vis fre­ni,­sol/sað­ön­fren­hor­tum­la­rý­ve­el­fre­ni­ne i­liþ­kin­ so­run­lar,­ yan­gýn­ sön­dür­me­ tü­pü­ ve­ ilk yar­dým­çan­ta­sý­nýn­bu­lun­ma­ma­sý,­cam­yý­ka­ma sis­te­mi­ bo­zuk­luk­la­rý,­ fren­ lam­ba­la­rý,­ Mo­tor­lu

A­raç­Tra­fik­ve­Tes­cil­Bel­ge­si­ve­far­ca­mý­na­i­liþ­kin­ ek­sik­lik­ler­den­ o­luþ­tu.­ Ýlk­ mu­a­ye­ne­den ge­çe­me­yen­ a­raç­la­rýn­ yüz­de­ 90’ýn­dan­ faz­la­sý­ i­kin­ci­sin­de­ geç­ti.­ Bu­ a­ra­da,­ 11­ O­cak­ 2008-27 A­ra­lýk­ 2009­ ta­rih­le­ri­ a­ra­sýn­da­ is­tas­yon­lar­da ger­çek­leþ­ti­ri­len­ mu­a­ye­ne­ler­den­ top­lam­ 741 mil­yon­786­bin­477­TL,­ge­cik­me­üc­re­ti­o­la­rak da­ 109­ mil­yon­ 809­ bin­ 852­ TL­ tah­sil­ e­dil­di. Ka­ra­U­laþ­týr­ma­sý­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðün­ce­ya­pý­lan dü­zen­le­mey­le­ku­sur­grup­la­rýn­da­ki­de­ði­þik­lik­ler dün­den­i­ti­ba­ren­yü­rür­lü­ðe­gir­di.­­Ankara / aa

ne­tim­ Ku­ru­lu­ Baþ­ka­ný­ Ah­met­ Ya­la­ma­noð­lu, Bay­ram­pa­þa­ O­to­ga­rý­ i­le­ il­gi­li­ i­ki­ al­ter­na­tif­le­ri bu­lun­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Tür­ki­ye’de­nü­fus­o­la­rak en­çok­bü­yü­yen­þe­hir­ler­den­bi­ri­nin­Ýs­tan­bul­ol­du­ðu­nu­ be­lir­ten­ Ya­la­ma­noð­lu,­ ‘’Bay­ram­pa­þa O­to­ga­rý­ný­yap­tý­ðý­mýz­da­þeh­rin­nü­fu­su­8­mil­yon ci­va­rýn­day­dý.­Bu­gün­i­se­15­mil­yo­na­u­laþ­tý’’­de­di.­ Bay­ram­lar­da,­ as­ker­ sev­ki­yat­la­rýn­da­ o­to­gar­la­r ýn­ yet­m e­d i­ð i­n i­ i­f a­d e­ e­d en­ Ya­l a­m a­n oð­l u, þun­la­rý­kay­det­ti.­‘’Bu­o­to­gar­da­bi­zim­2019’a­ka­dar­ za­ma­ný­mýz­ var.­ Bu­ sü­re­ci­ bek­ler­ken­ ö­nü­müz­de­ i­ki­ al­ter­na­tif­ bu­lu­nu­yor.­ Ya­ bu­ o­to­ga­rý Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­sin­den­þir­ket­o­la­rak­sa­týn­a­la­rak­mül­ki­ye­ti­bi­ze­geç­tik­ten­son­ra sý­kýn­tý­ ya­þa­dý­ðý­mýz­ nok­ta­la­rý­ da­ha­ fonk­si­yo­nel ha­le­ ge­ti­re­ce­ðiz­ ve­ya­ TEM O­to­yo­lu­ ü­ze­rin­de Fa­tih­ Sul­tan­ Meh­met­ Köp­rü­sü­ bað­lan­tý­lý­ hin­ter­lant­ta­200­dö­nüm­lük­bir­a­ra­zi­sa­týn­a­la­ca­ðýz ve­o­a­ra­zi­de­ye­ni­o­to­ga­rý­mý­zý­ken­di­miz­ya­pa­ca­ðýz.’’­Þir­ke­tin­güç­len­me­si­ni­sað­la­mak­ü­ze­re­ser­ma­ye­si­ni­14­bin­li­ra­dan,­50­mil­yon­li­ra­ya­çý­kar­dýk­la­rý­ný­ be­lir­ten­ Ya­la­ma­noð­lu,­ ay­rý­ca­ hem­ A­na­do­lu,­hem­de­Av­ru­pa­ya­ka­sýn­da­Ýs­tan­bul’un çok­de­ðer­li­yer­le­rin­den­gay­ri­men­kul­ler­al­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­Ya­la­ma­noð­lu,­þir­ke­tin­þu­an­da­ü­çü ken­di­mül­ki­yet­le­rin­de­ (Sam­sun,­Hav­za­ve­Çar­þam­ba),­i­ki­si­nin­iþ­let­me­ci­si­ko­nu­mun­da­(Ýs­tan­bul­ve­Kay­se­ri),­bi­ri­ta­mam­lan­mýþ­i­ha­le­i­le­in­þa e­di­lip­iþ­le­til­mek­ü­ze­re­(Ça­nak­ka­le) top­lam­6­o­to­gar­la­rý­nýn­ol­du­ðu­nu­ve­ BÝ­O­Ý­AÞ’ýn­o­to­gar­iþ­let­me­ci­li­ðin­de­ bir­ mar­ka­ ha­li­ne­ gel­di­ði­ni­ di­le ge­tir­di.­­Ýstanbul / aa

Yeni fakülte ve yüksek okullar açýlacak BAZI ü­ni­ver­si­te­le­rin­bün­ye­sin­de­ye­ni­fa­kül­te­ve yük­se­k­o­kul­lar­ku­ru­la­cak.­Ba­lý­ke­sir­Ü­ni­ver­si­te­si’ne­ bað­lý­ Ban­dýr­ma­ De­niz­ci­lik­ Fa­kül­te­si,­ Çu­ku­ro­va­ Ü­ni­ver­si­te­si’ne­ bað­lý­ Cey­han­ Mü­hen­dis­lik­Fa­kül­te­si,­Si­nop­Ü­ni­ver­si­te­si’ne­bað­lý­Tu­rizm­ Ýþ­let­me­ci­li­ði­ ve­ O­tel­ci­lik­ Yük­se­ko­ku­lu­ i­le Dic­le­Ü­ni­ver­si­te­si’ne­bað­lý­Ya­ban­cý­Dil­ler­Yük­se­ko­ku­lu­ ku­rul­ma­sý­na­ i­liþ­kin­ Ba­kan­lar­ Ku­ru­lu ka­rar­la­rý,­ Res­mî­ Ga­ze­te’nin­ 5.­ ve­ 7.­ mü­ker­rer sa­yý­la­rýn­da­ya­yým­lan­dý.­­Ankara / aa


SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 FARK

Velev ki yok!

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

ýl­lar­dan­be­ri­‘Var­mý­yok­mu?’­di­ye­tar­tý­þý­lan­JÝ­TEM­hak­kýn­da­yi­ne­bir­‘ya­lan­la­ma­ a­çýk­la­ma­sý’­ ya­pýl­dý.­ Ge­nel­ Kur­may’ýn­ yap­tý­ðý,­ muh­te­va­sý­ ye­ni­ ol­ma­yan­son­a­çýk­la­ma­ya­gö­re­JÝ­TEM­di­ye­bir­ku­ru­luþ­hiç­ol­ma­mýþ.­ Ýs­ter­se­niz­ko­nu­i­le­il­gi­li­bil­gi­le­ri­mi­zi­bir­ta­ze­le­ye­lim: Er­ge­ne­kon­ so­ruþ­tur­ma­sý­ çer­çe­ve­sin­de­ baþ­lat­tý­ðý­ so­ruþ­tur­ma­ ne­ti­ce­sin­de­ JÝ­TEM’le­ (Jan­dar­ma­ Ýs­tih­ba­rat­ Te­rör­le­ Mü­ca­de­le) il­gi­li­ ilk kez­dâ­vâ­a­çýl­dý­ðý­gö­rül­müþ­tü. So­ruþ­tur­ma­so­nun­da­Di­yar­ba­kýr­3.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si’nde­gö­rü­len­ve­sa­de­ce­i­ti­raf­çý­la­rýn­ yar­gý­lan­dý­ðý­ dâ­vâ­da­ ye­ni­ bir­ ge­liþ­me­ ya­þan­dý.­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­kan­lý­ðý­ mah­ke­me­ye­ gön­der­d i­ð i­ ya­z ý­d a,­ JÝ­T EM’in­ ol­m a­d ý­ð ý­n ý­ be­l irt­t i. Mah­ke­me­ye­u­la­þan­ve­Ge­nel­kur­may­Ce­za­Hu­kuk­ Ýþ­le­ri­ Þu­be­ Mü­dü­rü­ im­za­lý­ ya­zý­da,­ “Ge­nel­kur­may­ Baþ­kan­lý­ðý­ bün­ye­sin­de­ ku­rul­muþ­ (JÝ­TEM)­a­dýn­da­her­han­gi­bir­bi­rim­mev­cut­de­ðil­dir”­de­nil­di.­(Va­tan,­31­A­ra­lýk­2009) Ge­nel­kur­may­ Baþ­kan­lý­ðý­ bu­ yön­de­ a­çýk­la­ma ya­par­ken,­ko­nu­i­le­il­gi­li­o­la­rak­‘uz­man’­ka­bul­e­di­len­ler­ ak­si­ni­ id­di­a­ e­di­yor.­ Me­se­lâ,­ es­ki­ bir em­ni­yet­is­tih­ba­rat­þu­be­mü­dü­rü,­ay­ný­dâ­vâ­i­çin ta­l i­m at­l a­ ver­d i­ð i­ i­f a­d e­d e;­ “JÝ­T EM­ Gü­n ey­d o­ðu’da­ ya­s a­d ý­þ ý­ öl­d ür­m e­ ve­ ka­ç ýr­m a­ ey­l em­l e­r i ya­pý­yor­du”­de­miþ.­(agg.) Bi­zim­ bu­ ko­nu­da­ki­ ‘þa­hit’li­ði­mi­zin­ bir­ kýy­me­ti­ har­bi­ye­si­ ol­maz,­ a­ma­ ye­dek­ su­bay­ o­la­rak as­ker­li­ði­mi­zi­yap­tý­ðý­mýz­dö­nem­de­‘or­du­e­vi’nde ta­n ýþ­t ý­ð ý­m ýz­ ba­z ý­ ast­s u­b ay­l ar­ ken­d i­l e­r i­n i­ “JÝ­TEM’de­ça­lý­þý­yo­ruz”­di­ye­ta­nýt­mýþ­lar­dý.­Ta­bi­î­o dö­nem­de­ bu­ ko­nu­lar­ bu­gün­kü­ gi­bi­ gün­dem­de de­ðil­di.­ Do­la­yý­sýy­la­ “JÝ­TEM­ var­ mý­ yok­ mu?” tar­týþ­ma­sý­da­ya­pýl­mý­yor­du­ve­biz­de­“Ol­ma­yan bir­ku­rum­da­na­sýl­ça­lý­þýr­sý­nýz?”­di­ye­sor­ma­mýþ­týk... As­lýn­da­ JÝ­TEM’in­ var­ ol­ma­sý,­ ya­ da­ yok­ ol­ma­sý­ne­ti­ce­yi­pek­de­ðiþ­tir­mez.­Çün­kü­bi­li­yo­ruz ki­“i­sim­le­rin­de­ðiþ­me­siy­le­ha­ki­kat­ler­de­ðiþ­mez.” O­ hal­de­ “JÝ­TEM­ var­ mýy­dý,­ yok­ muy­du?”dan ön­ce,­ yap­tý­ðý­ id­di­a­ e­di­len­ ha­di­se­le­rin­ o­lup­ ol­ma­dý­ðý­ný­ tar­týþ­ma­lý­yýz.­ Me­se­lâ,­ on­lar­ca­ ya­ da yüz­l er­c e­ “Fa­i l-i­ meç­h ul­ ci­n a­y et”­ iþ­l en­d i­ mi? Mah­ke­me­ka­rar­la­rý­na­ko­nu­ol­du­ðu­na­gö­re­-sa­yý­sý­ tar­tý­þýl­sa­ bi­le-­ bu­ ci­na­yet­le­rin­ iþ­len­di­ði­ gö­rü­lü­yor.­Öy­le­i­se­bu­ci­na­yet­le­re­se­bep­o­lan­la­rýn or­ta­ya­çý­ka­rýl­ma­sý­lâ­zým.­Farz­e­dil­sin­ki­JÝ­TEM yok.­ Pe­ki,­ on­lar­ca­ ya­ da­ yüz­ler­ce­ fa­il-i­ meç­hul çö­zül­müþ­ o­lu­yor­ mu?­ JÝ­TEM­ di­ye­ bir­ ku­ru­lu­þun­ol­ma­ma­sý,­ne­ti­ce­yi­de­ðiþ­ti­ri­yor­mu?­Ýn­san­la­rý­ sor­gu­suz­ su­al­siz­ kur­þu­na­ di­zen­ler­ var­sa­ ve bun­la­ra­ he­sap­ so­rul­mu­yor­sa­ prob­le­mi­ çöz­müþ o­lu­yor­mu­yuz? “JÝ­T EM­ ma­a þ­ bor­d ro­l a­r ý”nýn­ ga­z e­t e­l er­d e (Ta­raf,­ 30­ A­ra­lýk­ 2009)­ ya­yýn­lan­dý­ðý­ gün­ler­de “JÝ­TEM­yok­tur”­a­çýk­la­ma­sý­in­san­la­rý­ik­na­et­mi­yor.­Bu­a­çýk­la­ma­lar­dan­ön­ce,­JÝ­TEM’e­at­fe­di­len yan­lýþ­la­rýn­ ya­pý­lýp­ ya­pýl­ma­dý­ðý­nýn­ a­çýk­lan­ma­sý ge­r ek­m ez­ mi?­ Me­s e­l â,­ “JÝ­T EM­ ya­ da­ ben­z e­r i ku­ru­luþ­lar­ var­dýr,­ a­ma­ hiç­bir­ ka­nun­suz­ i­þe­ bu­laþ­ma­mýþ­týr,­ ka­nun­la­rýn­ ge­re­ði­ ye­ri­ne­ ge­ti­ril­miþ­tir”­de­ni­le­bi­li­yor­mu?­Bu­a­çýk­la­ma­nýn­ya­pý­la­bil­di­ði­ gün,­ prob­lem­le­ri­ ge­ri­de­ bý­rak­mýþ­ o­lu­ruz.­Ak­si­hal­de­“Var­mýy­dý,­yok­muy­du?”­tar­týþ­ma­sý­da­ha­u­zun­sü­re­de­vam­e­der.

Y

YTL tarih oldu MERKEZ Ban­ka­sý,­Ye­ni­Türk­Li­ra­sý­(YTL)­cin­sin­den bank­not­ve­ma­de­ni­pa­ra­lar­dün­i­ti­ba­riy­le­yü­rür­lük­ten­kal­dý­rýl­dý.­Te­da­vül­ten­dün­i­ti­ba­riy­le­kal­dý­rý­lan YTL­bank­not­ve­ma­de­ni­pa­ra­la­rýn,­3­A­ra­lýk­i­ti­ba­riy­le dö­nü­þüm­o­ra­ný,­tu­tar­o­la­rak­bank­not­lar­da­yüz­de 94,79­ma­de­ni­pa­ra­lar­da­i­se­yüz­de­48,90­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti.­Res­mî­Ga­ze­te’nde­5­Ma­yýs­2007’de­ya­yým­la­nan­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­Ka­ra­rýy­la­1­O­cak­2005­ta­ri­hin­de­te­da­vü­le­çý­ka­rý­lan­YTL­ve­Ye­ni­Ku­ruþ’ta­yer­a­lan “Ye­ni”­i­ba­re­le­ri­nin­1­O­cak­2009­ta­ri­hin­de­kal­dý­rýl­ma­sý­na­ka­rar­ve­ri­lir­ken,­Türk­Li­ra­sý­bank­not­ve­ma­de­ni pa­ra­lar­ay­ný­ta­rih­i­ti­ba­riy­le­te­da­vü­le­çý­ka­rýl­dý.­Bir­lik­te te­da­vül­sü­re­si­nin­so­na­er­me­siy­le­bir­lik­te,­1­O­cak 2010­ta­ri­hin­den­i­ti­ba­ren,­Ye­ni­Türk­Li­ra­sý­bank­not­lar­10­yýl­bo­yun­ca­ (31­A­ra­lýk­2019­ta­ri­hi­me­sai­bi­ti­mi­ne­ka­dar),­YTL­ma­de­ni­pa­ra­lar­i­se­1­yýl­bo­yun­ca (31­A­ra­lýk­2010­ta­ri­hi­me­sai­bi­ti­mi­ne­ka­dar) Mer­kez Ban­ka­sý­ve­Zi­ra­at­Ban­ka­sý­þu­be­le­rin­ce­ka­bul­e­di­le­cek ve­de­ðiþ­ti­ri­le­bi­le­cek.­­Ankara / aa

YENÝASYA / 2 OCAK 2010 CUMARTESÝ

HA­BER

Belgeler, laik kesimi bile þaþýrttý ECONOMÝST DERGÝSÝ: BASININ ELÝNE GEÇEN GÝZLÝ BELGELER, TELEFON DÝNLEMELERÝ VE SUÝKAST GÝRÝÞÝMLERÝ GÝBÝ OLAYLAR TÜRKÝYE’DEKÝ LAÝK KESÝMÝ BÝLE ÞAÞIRTTI. ECONOMIST der­gi­si,­Tür­ki­ye’de­ba­sý­nýn­e­li­ne­ge­çen­giz­li­bel­ge­le­rin,­te­le­fon­din­le­me­le­ri­ ve­ su­i­kast­ gi­ri­þim­le­ri­ gi­bi­ o­lay­la­rýn­ ül­ke­de­ki­la­ik­ke­si­mi­bi­le­þa­þýrt­tý­ðý­ný­yaz­dý. E­co­no­mist­der­gi­si­bu­haf­ta­ki­sa­yý­sýn­da­yi­ne­Tür­ki­ye’de­ki­ge­liþ­me­le­re­yer­ver­di.­2009 yý­lý­nýn­Türk­ge­ne­ral­ler­i­çin­zor­bir­yýl­ol­du­ðu­nu­ ya­zan­ der­gi,­ ba­sý­nýn­ e­li­ne­ ge­çen­ giz­li bel­ge­ler,­te­le­fon­din­le­me­le­ri­ve­su­i­kast­gi­ri­þim­le­ri­ gi­bi­ o­lay­la­rýn­ ül­ke­de­ki­ la­ik­ ke­si­mi

bi­le­ þa­þýrt­tý­ðý­na­ dik­kat­ çek­ti.­ Türk­ or­du­su­nun,­ Tür­ki­ye’de­ de­mok­ra­si­nin­ ge­li­þi­mi­ ö­nün­de­ en­ bü­yük­ en­gel­ler­den­ bi­ri­ ol­du­ðu­nu ya­zan­ The­ E­co­no­mist,­ “Si­vil­le­rin­ ge­ne­ral­ler­den­e­mir­al­dýk­la­rý­gün­ler­ar­týk­ge­ri­de­kal­dý”yo­ru­mu­nu­yap­tý.­ En­ son­ skan­da­lýn­ geç­ti­ði­miz­ gün­ler­de­ i­ki as­ke­rin­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent­A­rýnç’a “su­i­kast­ gi­ri­þi­mi­ su­çu”ndan­ göz­ al­tý­na­ a­lýn­dý­ðý­o­la­ya­dik­kat­çe­ken­der­gi,­su­çüs­tü­ya­ka­-

la­n an­ as­k er­l er­d en­ bi­r i­n in­ ya­k a­l an­d ýk­t an son­ra­ A­rýnç’ýn­ ad­re­si­nin­ bu­lun­du­ðu­ ka­ðý­dý ye­m e­y e­ ça­l ýþ­t ý­ð ý­n ý­ ak­t ar­d ý.­ Ge­n el­k ur­may’dan­ ta­r a­f ýn­d an­ ya­k a­l a­n an­ as­k er­l e­r in bil­gi­sýz­dýr­dý­ðý­id­di­a­e­di­len­bir­baþ­ka­rüt­be­li as­ke­ri­ ta­kip­ et­tik­le­ri­ yö­nün­de­ki­ a­çýk­la­ma­sý­nýn­ sav­cý­la­rý­ tat­min­ et­me­di­ði­ni­ vur­gu­la­yan The­ E­co­no­mist,­ Se­fer­ber­lik­ Tet­kik­ Ku­ru­mu’nda­ya­pý­lan­in­ce­le­me­le­ri­de­ön­pla­na­çý­kar­d ý.­ The­ E­c o­n o­m ist,­ ya­þ a­n an­ o­l ay­l a­r ýn

Tür­ki­ye’de­ bir­ ilk­ ol­du­ðu­nu­ ya­za­rak,­ “Ýlk kez­ si­vil­ler­ Tür­ki­ye’de­ as­ker­le­ri­ bu­ þe­kil­de yar­gý­lý­yor.­AKP­hü­kü­me­ti­geç­ti­ði­miz­yaz­a­yýn­da­ çý­kar­dý­ðý­ bir­ ya­say­la­ si­vil­le­re­ bu­ yet­ki­yi­ver­di.­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Ýl­ker­Baþ­buð­ bi­le­ ya­pý­lan­ son­ a­ra­ma­la­rýn­ ya­sal­ çer­çe­v e­ i­ç in­d e­ ger­ç ek­l eþ­t i­ð i­n i­ a­ç ýk­l a­d ý.­ Baþ­buð’ýn­ hü­kü­met­le­ iþ­ bir­li­ði­ i­çin­de­ ol­du­ðu gö­rü­lü­yor”­ de­ðer­len­dir­me­sin­de­ bu­lun­du. Londra / cihan

Banka hesaplarýnda yeni döneme girildi

Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'a yönelik suikast iddialarýnýn ardýndan Özel Kuvvetler Komutanlýðý'na Seferberlik Tetkik Kurulu'nda arama yapýlmýþtý.

Her yere sýzmýþlar PEK ÇOK ÞAÝBELÝ OLAYDA PARMAÐI OLDUÐU BELÝRTÝLEN ÖZEL HARP DAÝRESÝNÝN, SÝVÝL KESÝMLERDE DE AYAKLARININ OLDUÐU ÝDDÝA EDÝLÝYOR. 11 YIL ön­ce­Er­ge­ne­kon’un­ki­ta­bý­ný­ya­zan­ga­ze­te­ci­Ce­lal­Kaz­dað­lý,­Ö­zel­Harp’le­i­liþ­ki­li­çok sa­yý­da­si­ya­set­çi­ol­du­ðu­nu­i­le­ri­sür­dü.­Bu­i­sim­ler­den­ba­zý­la­rý­nýn­bi­lin­me­si­ne­rað­men­a­çýk­la­na­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Kaz­dað­lý,­“Bu­ya­pý­nýn ba­kan­lýk­dü­ze­yi­ne­ka­dar­çýk­mýþ­pek­çok­sa­yý­da is­mi­var.­Bu­ya­pý­nýn­par­la­men­to,­hu­kuk,­gü­ven­lik,­med­ya,­e­ko­no­mi­a­ya­ðý­ol­ma­dan;­bu­ül­ke­kon­trol­al­tý­na­a­lý­na­maz,­ce­hen­ne­me­dön­dü­rü­le­mez”­de­di. Ga­ze­te­ci­ Ö­mer­ Þa­hin’in­ Ka­nal­ A’da­ ya­yýn­la­nan­“Gö­rüþ­Far­ký”­prog­ra­mý­na­ka­tý­lan es­ki­ A­na­va­tan­ Par­ti­si­ Mil­let­ve­ki­li,­ e­mek­li As­ke­ri­ Ha­kim­ Fa­ik­ Ta­rým­cý­oð­lu,­ Em­ni­yet Ýs­tih­ba­rat­es­ki­Baþ­ka­ný­Bü­lent­O­ra­koð­lu­ve Ga­ze­te­ci­ Ce­lal­ Kaz­dað­lý,­ Ö­zel­ Harp’in­ si­vil u­zan­tý­sý­o­lan­si­ya­set­çi­ler­ko­nu­sun­da­a­çýk­la­ma­lar­da­ bu­lun­du.­ E­mek­li­ or­ge­ne­ral­ Ke­mal Ya­mak’ýn­ “CHP’de­ ö­zel­ harp­çi­ mil­let­ve­kil­le­ri­ var­dý”­ sö­zü­ne­ a­týf­ta­ bu­lu­nan­ Ta­rým­cý­oð­lu,­“Sa­de­ce­CHP’de­mi?­A­NAP’ta­da­var­dý,­ AK­ Par­ti’de­ de­ var”­ de­di.­ Ta­rým­cý­oð­lu, AKP­i­çin­de­ki­Ö­zel­Harp­çi­ler­le­i­liþ­ki­li­o­la­rak i­ki­ün­lü­is­mi­ad­res­gös­te­re­rek­þun­la­rý­söy­le­di:­ “Þu­ an­da­ yurt­ dý­þýn­da­ o­lan­ mil­let­ve­ki­li (Tu­ran­ Çö­mez),­ ö­zel­ ka­lem­ o­la­rak­ par­ti­de gö­rev­liy­di.­Ö­zel­Harp­çi­ler­ce­yön­len­di­ril­di­ði çok­ a­çýk,­ bu­ red­de­di­le­mez.­ Bir­ baþ­ba­kan

yar­dým­cý­sý­na­(Ab­dul­la­tif­Þe­ner) ‘se­çi­me­gir­me,­ se­ni­ Baþ­ba­kan­ ya­pa­ca­ðýz’­ de­di­ler.­ Bu ya­pý (Ö­zel­ harp­çi­ler) i­çin­den­ bi­ri­le­ri­ de­di. Es­ki­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­ka­ný’nin­ (Hü­se­yin Kýv­rý­koð­lu),­ Baþ­ba­kan­lý­ðý,­ Me­sut­ Yýl­maz’a, al­týn­tep­siy­le­sun­du­ðu­nu­söy­le­di­ði­ses­ka­yýt­la­rý­in­ter­ne­te­düþ­tü.­Bun­la­rý­bir­leþ­ti­rir­se­niz de­rin­ ya­pý­nýn­ Türk­ si­ya­se­ti­ne­ na­sýl­ ta­hak­küm­et­ti­ði,­el­koy­du­ðu,­yön­len­dir­di­ði­or­ta­ya çý­kar.”

“ÇÖMEZ YAKALANIRSA SÝYASET AYAÐI ORTAYA ÇIKAR” Em­ni­yet­Ýs­tih­ba­rat­Da­i­re­si­es­ki­Baþ­ka­ný Bü­lent­O­ra­koð­lu­da­Er­ge­ne­kon­fi­ra­ri­le­ri­Tu­ran­Çö­mez­i­le­Bed­ret­tin­Da­lan’ýn­cid­dî­ko­ru­ma­al­týn­da­ol­duk­la­rý­i­çin­ya­ka­la­na­ma­dýk­la­rý­ný­id­di­a­et­ti.­Ý­ki­is­min­ya­ka­lan­ma­sý­ha­lin­de Er­ge­ne­kon’un­par­la­men­to­a­ya­ðý­nýn­da­or­ta­ya­çý­ka­bi­le­ce­ði­ne­i­þa­ret­e­den­O­ra­koð­lu,­“Ben Er­ge­ne­kon’da­ye­ni­bir­dal­ga­bek­li­yo­rum­as­lýn­da.­Er­ge­ne­kon’un­med­ya,­par­la­men­to,­iþ dün­ya­sý­a­yak­la­rý­da­var.­Par­la­men­to­a­ya­ðý, Çö­mez’in­ya­ka­lan­ma­sý­i­le­çý­ka­bi­lir.­Da­lan­ya­ka­la­nýr­sa­glo­bal­a­yak­or­ta­ya­çý­ka­bi­lir.”­di­ye ko­nuþ­tu.­ Fa­i­li­Meç­hul­Ci­na­yet­le­ri­A­raþ­týr­ma­Ko­mis­yo­nu­Baþ­ka­ný,­es­ki­DYP­mil­let­ve­ki­li­Sa­-

dýk­A­vun­duk­lu­oð­lu­i­le­il­gi­li­bir­id­di­a­or­ta­ya a­tan­O­ra­koð­lu,­bir­sü­re­dir­ses­siz­li­ðe­gö­mü­len­A­vun­duk­lu­oð­lu’nun­de­rin­ya­pý­lar­ta­ra­fýn­dan­teh­dit­e­di­le­rek,­sus­tu­rul­du­ðu­nu­söy­le­di.­O­ra­koð­lu,­“Biz­PKK­li­de­ri­ni­yan­lýþ­mad­de­den­yar­gý­la­dýk.­U­yuþ­tu­ru­cu­ti­ca­re­tin­den yar­gý­la­sak­hiç­bir­ül­ke­bu­na­sa­hip­çý­ka­maz­dý. Sa­yýn­A­vun­duk­lu­oð­lu,­o­dö­nem­de­bu­nu­di­le ge­tir­di,­bir­çok­TV­prog­ra­mýn­da­an­lat­tý.­Fa­kat­bir­den­se­si­ke­sil­di.­Bi­ri­le­ri­ça­ðý­rý­yor­ken­di­si­ni,­‘bu­ko­nu­yu­faz­la­ka­rýþ­týr­ma’­di­yor. Bun­lar­de­rin­güç­ler.­Dev­let­i­çin­de­yu­va­la­nan,­mil­let­i­ra­de­si­ni­hi­çe­sa­yan­güç­ler”­de­di.

“BAKAN DÜZEYÝNDE ÖZEL HARPÇÝ VAR” 11­yýl­ön­ce­Er­ge­ne­kon’un­ki­ta­bý­ný­ya­zan­ga­ze­te­ci­Ce­lal­Kaz­dað­lý­i­se­Ö­zel­Harp’le­i­liþ­ki­li çok­sa­yý­da­si­ya­set­çi­ol­du­ðu­nu­i­le­ri­sür­dü.­Bu­i­sim­ler­den­ba­zý­la­rý­nýn­bi­lin­me­si­ne­rað­men­a­çýk­la­na­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Kaz­dað­lý,­þö­ye­de­vam­et­ti:­“Bu­ya­pý­nýn­ba­kan­lýk­dü­ze­yi­ne­ka­dar çýk­mýþ­pek­çok­sa­yý­da­is­mi­var.­1950’ler­den be­ri­var.­Kim­ol­duk­la­rý­bi­li­nir­a­ma­is­pa­tý­zor­dur.­Bu­ya­pý­nýn­par­la­men­to,­hu­kuk,­gü­ven­lik, med­ya,­e­ko­no­mi­a­ya­ðý­ol­ma­dan;­bu­ül­ke­kon­trol­al­tý­na­a­lý­na­maz,­ce­hen­ne­me­dön­dü­rü­le­mez.”­­Ankara / cihan

Halk, Ýsrail’e karþý soðuk ULUSLARARASI Stra­te­jik­A­raþ­týr­ma­lar­Ku­ru­mu­nun­ (U­SAK) U­lus­la­ra­ra­sý­Si­vil­Top­lu­mu­Ge­liþ­tir­me­ve­Des­tek­le­me­Der­ne­ði­(U­SÝ­DER) i­le­iþ­bir­li­ði­i­çin­de­ger­çek­leþ­tir­di­ði “Türk­Dýþ­Po­li­ti­ka­sý’nda­Yön­De­ði­þi­mi­ve Kom­þu­lar­Ý­le­Ý­liþ­ki­ler­Al­gý­la­ma”­an­ke­ti­ne­ka­tý­lan­la­rýn­yüz­de­39’u­Tür­ki­ye­-­Ýs­ra­il­­i­liþ­ki­le­rin­ge­liþ­ti­ril­me­si­ni­is­te­me­di­ði­ni­be­lirt­ti.­ An­ka­ra,­Ýs­tan­bul,­Ýz­mir,­A­da­na­ve­Trab­zon­il­le­rin­de­top­lam­2­bin­ki­þi­nin­ka­týl­dý­ðý, yüz­yü­ze­uy­gu­la­nan­an­ke­tin­so­nuç­la­rý­na­gö­re,­Türk­hal­ký­nýn­yüz­de­57’si­dýþ­po­li­ti­ka­da cid­dî­bir­sap­ma­gör­mez­ken,­“sap­ma­var”­di­yen­le­rin­o­ra­ný­yüz­de­12­ci­va­rýn­da­kal­dý.­Dýþ po­li­ti­ka­da­“kýs­men­sap­ma­var”­di­yen­le­rin­o­ra­ný­yüz­de­13,­bu­ko­nu­da­fik­ri­ol­ma­dý­ðý­ný be­lir­ten­le­rin­o­ra­ný­i­se­yüz­de­18­o­la­rak­be­lir­-

len­di.­An­ket­te­so­ru­lan­“Ken­di­ni­zi­Ba­tý­kar­þý­tý­o­la­rak­ta­ným­lar­mý­sý­nýz?”­so­ru­su­na­Türk hal­ký­nýn­yüz­de­58,25’i­“Ha­yýr”­ce­va­bý­ný­ve­rir­ken,­ken­di­ni­Ba­tý­kar­þý­tý­o­la­rak­ta­ným­la­yan­la­rýn­o­ra­ný­yüz­de­12,7’de­kal­dý.­“Tür­ki­ye’nin­AB­ü­ye­li­ði­ni­des­tek­li­yor­mu­su­nuz?” so­ru­su­na­Türk­hal­ký­nýn­yüz­de­48,50’si­“E­vet”­ce­va­bý­ver­di.­Tür­ki­ye’nin­AB­ü­ye­li­ði­ni “kýs­men”­des­tek­le­yen­le­rin­o­ra­ný­yüz­de­28,­ü­ye­li­ðe­kar­þý­o­lan­la­rýn­o­ra­ný­yüz­de­20,5­o­la­rak be­lir­len­di.­­An­ke­tin­bir­di­ðer­il­gi­çe­ken­so­ru­la­rýn­dan­bi­ri,­“Tür­ki­ye’nin­son­dö­nem­Ýs­ra­il po­li­ti­ka­sý­ný­na­sýl­bu­lu­yor­su­nuz?”­þek­lin­dey­di.­“Doð­ru­bir­po­li­ti­ka­iz­le­ni­yor”­di­yen­le­rin o­ra­ný­yüz­de­63,­yan­lýþ­bu­lan­la­rýn­o­ra­ný­yüz­de­11,9,­“Da­ha­den­ge­li­o­la­bi­lir­di”­di­yen­le­rin o­ra­ný­yüz­de­8,6,­“Kýs­men­doð­ru­bu­lu­yo­rum”

di­yen­le­rin­o­ra­ný­yüz­de­8­ve­“Fik­rim­yok”­di­yen­le­rin­o­ra­ný­yüz­de­8,5­o­la­rak­or­ta­ya­çýk­tý. Türk­hal­ký­nýn­yüz­de­39’u­Tür­ki­ye­i­le­Ýs­ra­il­a­ra­sýn­da­i­liþ­ki­le­rin­hiç­bir­a­lan­da­ge­liþ­ti­ril­me­si­ni­uy­gun­bul­mu­yor.­An­ket­te­so­ru­lan,­i­ki ül­ke­a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­le­rin­han­gi­a­lan­da­ge­liþ­ti­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­so­ru­su­na­“E­ko­no­mik­a­lan­da”­di­yen­ler­39,2­i­le­en­yük­sek­ra­ka­mý­o­luþ­tu­rur­ken,­yüz­de­39­o­ra­nýn­da­ki­þi­de­i­liþ­ki­le­rin­ge­liþ­ti­ril­me­si­ni­is­te­me­di­ði­ni­be­lirt­ti.­Ý­liþ­ki­le­rin­“tüm­a­lan­lar­da”­ge­liþ­ti­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nen­le­rin­o­ra­ný­i­se­yüz­de­7,5’te kal­dý.­An­ket­te­Türk­hal­ký­nýn­Tür­ki­ye’nin müt­te­fi­ki­o­la­rak­ilk­sý­ra­da­A­zer­bay­can’ý­gör­dü­ðü­be­lir­le­nir­ken,­i­kin­ci­sý­ra­yý­Bos­na-Her­sek,­ü­çün­cü­sý­ra­yý­i­se­ABD­al­dý.

nTÜRKÝYE’DE dün­den­i­ti­ba­ren­ban­ka­­he­sap­la­rýn­da­ye­ni­bir­dö­ne­me­gi­ril­di.­Ban­ka­cý­lýk­sek­tö­rün­de­ban­ka­lar­ta­ra­fýn­dan­mu­di­le­ri­ne­ve­ri­le­cek o­lan I­BAN­(he­sap­nu­ma­ra­sý) 26­sa­yý­sal­ve­al­fa­be­tik­ka­rak­ter­den­o­lu­þu­yor.­Ýlk­kez­Av­ru­pa­Bir­li­ði ül­ke­le­rin­de­or­ta­ya­çý­kan­bir­he­sap­nu­ma­ra­sý­stan­dar­dý­o­lan­ I­BAN­(U­lus­la­ra­ra­sý­Ban­ka­He­sap­Nu­ma­ra­sý), pa­ra­trans­fer­le­ri­nin­yan­lýþ­he­sap­nu­ma­ra­sý­i­le­ya­pýl­ma­sý­ný­ön­le­mek­a­ma­cý­ný­ta­þý­yor.­Tür­ki­ye’de­fa­a­li­yet­gös­te­ren­ban­ka­lar­ta­ra­fýn­dan müþ­te­ri­le­ri­nin­pa­ra­trans­fe­ri­ne­ko­nu­her­bir­he­sa­bý­i­çin­ü­ret­ti­ði­I­BAN’ý­ný­al­mak­ü­ze­re­mu­di­ler, he­sa­bý­nýn­bu­lun­du­ðu­ban­ka­ya­baþ­vu­ra­cak.­Kre­di kar­tý­he­sap­la­rý­na­I­BAN­ve­ril­me­di­ðin­den,­kre­di kar­tý­nu­ma­ra­sý­na­ya­pý­lan­trans­fer­ler­de­I­BAN­kul­la­nýl­ma­ya­cak.­Ya­tý­rým­he­sa­bý­pa­ra­ha­re­ke­ti­ne­ko­nu­i­se­bu­he­sap­i­çin­I­BAN­ü­ret­mek­ge­re­ke­cek. EFT­i­le­ha­va­le­ya­par­ken­a­lý­cý­nýn­he­sap­nu­ma­ra­sý­nýn­bu­lun­du­ðu­du­rum­da­pa­ra­­ön­der­mek­is­ten­di­ðin­de­a­lý­cý­nýn­I­BAN’ý­kul­la­nýl­ma­sý­zo­run­lu­o­la­cak.­Ýs­me­ (a­lý­cý­nýn­he­sap­nu­ma­ra­sý­nýn­bu­lun­ma­dý­ðý­du­rum­da)­pa­ra­gön­der­mek­is­ten­di­ðin­de­her­han­gi­bir­he­sap­nu­ma­ra­sý­na­ih­ti­yaç­du­yul­ma­dý­ðýn­dan­I­BAN­kul­la­nýl­ma­ya­cak.­­Pa­ra­trans­fe­ri yap­mak­is­te­ni­len­ki­þi­nin­I­BAN’ý­öð­re­ni­le­mi­yor­sa, trans­fe­ri­ger­çek­leþ­tir­me­den­ön­ce­a­lý­cý­nýn­I­BAN’ý­ný­bil­me­di­ði­ni­ze­i­liþ­kin­ya­zý­lý­­be­yan­ve­ril­me­si­ge­re­ke­cek.­E­lek­trik,­su,­do­ðal­gaz­gi­bi­ay­lýk­gi­der­le­rin­ban­ka­a­ra­cý­lý­ðý­­i­le­ö­den­me­sin­de­i­se­I­BAN­nu­ma­ra­la­rý­a­ran­ma­ya­cak.­­Ankara / aa

Kriz, geçen yýl özelleþtirmeyi de vurdu nKÜRESEL kriz­ö­zel­leþ­tir­me­iþ­lem­le­ri­ni­o­lum­suz­et­ki­ler­ken,­ö­zel­leþ­tir­me­ge­lir­le­ri­2009­yý­lýn­da­­2,3­mil­yar­do­lar­da­kal­dý.­Ý­ha­le­si­ta­mam­lan­mýþ,­ he­nüz­ de­vir­ iþ­le­mi­ ya­pýl­ma­mýþ­ ö­zel­leþ­tir­me­ iþ­lem­le­rin­den­ de­ 3,9­ mil­yar­ do­lar­ ve­ 124 mil­yon­li­ra­ge­lir­el­de­e­di­le­cek.­Ö­zel­leþ­tir­me­den 2008­yý­lýn­da­6­mil­yar­297,1­mil­yon­do­lar­lýk­ge­lir el­de­ e­dil­miþ,­ bu­nun­ 2­ mil­yar­ 40­ mil­yon­ do­la­rý blok­sa­týþ­tan,­2­mil­yar­256,2­mil­yon­do­la­rý­te­sis, var­lýk­ sa­tý­þýn­dan,­ 1­ mil­yar­ 911­ mil­yon­ do­la­rý hal­ka­ arz­lar­dan,­ 89,9­ ­ mil­yon­ do­la­rý­ da­ be­del­li e­vir­ler­den­sað­lan­mýþ­tý.­E­di­ni­len­e­din­di­ði­bil­gi­ye gö­re,­ ö­zel­leþ­tir­me­ iþ­lem­le­rin­de­ yýl­ba­þýn­dan­ bu ya­na­ya­pý­lan­sa­týþ­ve­de­vir­iþ­lem­le­rin­de­blok­sa­týþ­ yön­te­miy­le­ ger­çek­leþ­ti­ri­len­ Baþ­kent­ E­lek­trik Da­ð ý­t ým­ A.Þ’nin­ ö­z el­l eþ­t ir­m e­ iþ­l e­m in­d en,­ 1 mil­yar­225­mil­yon­do­lar­el­de­e­dil­di.­­Sa­kar­ya­E­lek­trik­ Da­ðý­tým­ A.Þ’nin­ ö­zel­leþ­tir­me­sin­den­ 600 mil­yon­ do­lar,­ Me­ram­ E­lek­trik­ Da­ðý­tým­ A.Þ.­ ö­zel­leþ­tir­me­sin­den­de­440­mil­yon­do­lar­ge­lir­sað­lan­dý.­ Blok­ sa­týþ­ yön­te­miy­le­ ger­çek­leþ­ti­ri­len­ te­sis­ve­var­lýk­sa­tý­þýn­dan­el­de­­e­di­len­top­lam­tu­tar i­se­ 2­ il­yar­ 270­ mil­yon­ do­lar­ ol­du.­ Be­del­li­ de­vir iþ­lem­le­rin­den­ de­ 3­ mil­yon­ 613­ bin­ do­lar­ ge­lir tah­sil­­e­dil­di.­Böy­le­ce­yýl­ba­þýn­dan­bu­gü­ne­ka­dar, sa­týþ/de­vir­ iþ­le­mi­ ta­mam­la­nan­ ­ uy­gu­la­ma­la­rýn top­lam­ be­de­li­ i­se­ 2­ mil­yar­ 273­ mil­yon­ 824­ bin 755­do­lar­ol­du.­­Ankara / aa

2009, kamu çalýþaný açýsýndan iyi geçmedi nTÜRKÝYE Ka­mu-Sen­ Ýs­tan­bul­ Ýl­ Baþ­ka­ný­ Yrd. Doç.­ Dr.­ M.­ Ha­ne­fi­ Bos­tan,­ 2009­ yý­lý­nýn­ ka­mu ça­lý­þa­ný­ a­çý­sýn­dan­ i­yi­ geç­me­di­ði­ni­ söy­le­di.­ Tür­ki­ye­Ka­mu-Sen­Ýl­Baþ­ka­ný­M.­Ha­ne­fi­Bos­tan,­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­ya­pa­rak,­“AK­Par­ti­hü­kü­me­ti­gö­re­ve­ge­lir­ken­di­ya­log­dan­ya­na­o­la­ca­ðý­ný­vur­gu­la­ya­rak­ ka­mu­ ça­lý­þan­la­rý­na­ grev­li­ top­lu­ söz­leþ­me­li sen­di­kal­hak­lar­ve­re­ce­ði­ni­be­yan­et­miþ­ti.­An­cak a­ra­dan­ge­çen­7­se­ne­ye­rað­men­bil­di­ði­ni­o­ku­ma­yý­sür­dü­rü­yor;­mil­yon­la­rý­tem­sil­e­den­sen­di­ka­la­rý,­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­ný­dik­ka­te­al­mý­yor­ve ‘ben­yap­tým­ol­du’­man­tý­ðýy­la­ha­re­ket­e­di­yor”­de­di.­ Bos­tan,­ iþ­siz­lik­ o­ra­ný­nýn­ ta­ri­hi­nin­ en­ yük­sek se­vi­ye­le­ri­ne­ týr­man­dý­ðý­ný­ be­lir­te­rek,­ “Hü­kü­met, dar­ve­sa­bit­ge­lir­li­le­ri­çýk­maz­lar­i­çi­ne­sü­rük­le­di. Bin­ler­ce­ es­na­fýn­ ke­penk­le­ri­ni­ ka­pat­ma­sý­na­ ve ya­rý­nýn­dan­ü­mi­di­ni­kes­me­si­ne­ne­den­ol­du.­E­ko­no­mik­ve­ri­ler­te­pe­tak­lak­ol­du.­Ül­ke­miz­de­en­ve­rim­li­ça­lýþ­ma­dö­ne­min­de­o­lan­her­4­genç­ten­bi­ri iþ­siz­ o­la­rak­ res­mi­ ka­yýt­la­ra­ geç­ti.­ Hü­kü­met­ dar ve­ sa­bit­ ge­lir­li­le­ri­ aç­lý­ða­ mah­kum­ et­mek­le­ kal­ma­dý.­Bo­zu­lan­ma­li­den­ge­le­ri­dü­zelt­mek­i­çin­de fa­tu­ra­yý­yi­ne­dar­ve­sa­bit­ge­lir­li­nin­sýr­tý­na­yük­le­di”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ýstanbul / iha SiyahMaviKýrmýzýSarý


5

YENÝASYA / 2 OCAK 2010 CUMARTESÝ

HABER BAÞKENT YAZILARI

ANKARA

Türkiye’nin uyuþturucu bilânçosu…

Çay-simit hesabý, ya gerisi…

U­yuþ­tu­ru­cu­kay­nak­lý­þid­det­o­lay­la­rý­nýn­ay­rý­ca in­ce­len­di­ði­ra­por­da,­ U­NODC Baþ­ka­ný­An­to­ni­o Ma­ri­a­Cos­ta’nýn,­“Af­ga­nis­tan’da­ne­ka­dar­az­e­ro­in­ü­re­ti­lir­se,­Av­ru­pa­so­kak­la­rýn­da­o­ka­dar­az­e­ro­in­bu­lu­nur.­Av­ru­pa’da­ne­ka­dar­az­e­ro­in­tü­ke­ti­lir­se­Ba­tý­As­ya­da­o­ka­dar­is­tik­ra­ra­ka­vu­þur”­a­çýk­la­ma­sý,­u­yuþ­tu­ru­cu­ti­ca­re­ti­ve­ka­çak­çý­lý­ðý­nýn­kü­re­CEVHER ÝLHAN sel­he­ge­mon­ya­ve­çý­kar­he­sap­la­rýy­la,­iþ­gal­ve­sö­cevher@yeniasya.com.tr mü­rü­po­li­ti­ka­la­rýy­la­ne­den­li­i­lin­ti­li­ol­du­ðu­nu­e­le ý­cak­ve­med­ya­tik­gün­de­min­kar­ga­þa­sýn­da ve­ri­yor.­ ULUSLAR ARASI UYUÞTURUCU KOMPLOSU ye­ni­yýl­da­Tür­ki­ye’nin­bir­çok­sos­yal­me­se­le­“Ül­ke­sel­Ge­nel­Du­rum”da­Tür­ki­ye’nin­ö­zel­lik­le si­gü­rül­tü­ye­gi­di­yor.­Dün­ya­nýn­ve­Tür­ki­Af­ ga­nis­tan’da­ü­re­ti­len­es­ra­rýn­Av­ru­pa­ve­Rus­ya’ya ye’nin­hýz­la­i­çi­ne­düþ­tü­ðü­u­yuþ­tu­ru­cu­ka­çak­çý­lý­ðý ta­ þ ýn­ma­sýn­da­rol­oy­na­dý­ðý,­bü­yük­u­yuþ­tu­ru­cu­çe­ve­kul­la­ný­mý­teh­li­ke­si­bun­lar­dan­bi­ri…­ te­ l e­ ri­nin­e­ro­in­ü­re­ti­mi­ve­da­ðý­tý­mý­nýn­ya­ný­­sý­ra BM­U­yuþ­tu­ru­cu­ve­Suç­i­le­Mü­ca­de­le­Bü­ro­su kim­ ya­sal­mad­de­baz­lý­u­yuþ­tu­ru­cu­la­rýn­da­i­mal­e­(U­NODC) ta­ra­fýn­dan­a­çýk­la­nan “2009­Dün­ya­U­dilip­sa­ týl­dý­ðý­a­çýk­ça­be­lir­ti­li­yor.­“E­le­ge­çi­ri­len­ton­yuþ­tu­ru­cu­Ra­po­ru”nda­in­san­lýk­i­çin­teh­li­ke­zil­le­ri lar­ c a­e­ r o­in­ve­u­yuþ­tu­ru­cu­i­ma­la­týn­da­kul­la­ný­lan ça­lý­yor.­Kü­re­sel­pa­zar­lar­da­ki­dü­þü­þe­kar­þý,­es­rar, kim­ y a­ s al­mad­ de­mik­tar­la­rý­göz­ö­nü­ne­a­lýn­dý­ðýn­da ko­ka­in­ve­af­yon­tü­re­vi­u­yuþ­tu­ru­cu­mad­de­le­rin­en Tür­ k i­ y e’den­her­yýl­ton­ lar­ca­e­ro­in­ka­çý­rýl­dý­ðý”­tes­faz­la­tü­ke­til­di­ði­Ku­zey­A­me­ri­ka,­Ba­tý­Av­ru­pa­ve bi­ t i,­deh­ þ et­ l i­du­ r u­ m u­bâ­ riz­bir­bi­çim­de­be­lir­li­yor.­ Ok­ya­nus­ya’nýn­ya­ný­­sý­ra­Tür­ki­ye’nin­de­i­çin­de­bu­Ra­ p o­ r un­“u­ y uþ­ t u­ r u­ c u­ka­çak­çý­lý­ðý­gü­zer­gâ­hý” lun­du­ðu­ge­liþ­mek­te­o­lan­ül­ke­ler­de­ye­ni­tür­u­yuþ­bö­ l ü­ m ün­ d e­Tür­ k i­ y e’nin­da­ ha­çok­Türk­me­nis­tan, tu­ru­cu­ü­re­ti­mi­nin­ve­kul­la­ný­mý­nýn­art­tý­ðý­a­çýk­la­A­ z er­ b ay­ c an,­Gür­ c is­ t an­ü­ z e­ r in­den­Av­ru­pa’da­sa­tý­ma­sý,­Tür­ki­ye’nin­du­ru­mu­nu­or­ta­ya­ko­yu­yor. lan­e­ r o­ i n ­ in­ge­ ç iþ­nok­ t a­ s ý­ol­ d u­ðu­be­lir­ti­li­yor.­Tür­50­mil­yar­do­lar­lýk­kü­re­sel­ko­ka­in­pa­za­rý­nýn ki­ y e’de­ k i­ka­ ç ak­ ç ý­ l a­ r ýn­u­ y uþ­ t u­ ru­cu­nun­Av­ru­pa’ya kök­ten­de­ðiþ­ti­ði­nin­kay­de­dil­di­ði­ra­por­da,­Af­ga­ta­ þ ýn­ m a­ s ýn­ d a­hâ­ l â­Bal­ k an­ül­ ke­le­ri­ni­kul­lan­dý­ðý, nis­tan-­Pa­kis­ta­n-Ý­ran­u­yuþ­tu­ru­cu­ka­çak­çý­lý­lý­ðý­yo­an­ c ak­son­za­ m an­ l ar­ d a­Gür­ c is­ tan,­Rus­ya­ve­Uk­lu­nun­yo­ðun­luk­la­kul­la­nýl­dý­ðý­na­ve­Gü­ney­ba­tý ray­ n a­bað­ l an­ t ý­ l ý­ka­ ç ak­ ç ý­ l ýk­ya­ p ýl­dý­ðý­na­da­dik­kat As­ya­men­þe­li­e­ro­i­nin­Av­ru­pa’ya­sev­ki­yat­gü­zer­çe­ k il­ m e­ s i­i­ s e­bir­di­ ð er­ger­ ç e­ ð i­de­ þif­re­e­di­yor. gâ­hý­ü­ze­rin­de­yer­a­lan­Tür­ki­ye’nin,­geç­ti­ði­miz­yýl Ke­ z a­AB­ra­ p or­ l a­ r ý­da­ay­ n ý­teh­ li­ke­yi­ha­ber­ve­ri­en­faz­la­e­ro­in­e­le­ge­çi­ri­len­ül­ke­ler­den­bi­ri­ol­du­yor.­Tür­ k i­ y e’de­ya­ k a­ l a­ n an­e­ r o­in­mik­ta­rý­nýn ðu­na­dik­kat­çe­kil­me­si­bu­nun­i­fâ­de­si.­

S

bütün­AB­ül­ke­le­rin­de­ya­ka­la­nan­dan­faz­la­ol­du­ðu be­lir­ti­len­es­rar­mad­de­sin­de­de­yük­se­liþ­ya­þan­dý­ðý bil­gi­si,­teh­di­din­bo­yut­la­rý­ný­su­yü­zü­ne­çý­ka­rý­yor.­­ A­me­ri­ka­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­yýl­lýk­u­yuþ­tu­ru­cu ra­po­ru­na­gö­re­de­ “Tür­ki­ye­U­yuþ­tu­ru­cu­Ti­ca­re­tin­de­Hâ­lâ­Ki­lit­Ül­ke.” Ra­por­da­20­ül­ke­nin­u­yuþ­tu­ru­cu­ü­re­ti­mi­ve­ti­ca­re­tin­de­a­na­rol­oy­na­dý­ðý na­za­ra­ve­ril­me­si­ve­Tür­ki­ye’nin­de­hâ­lâ­u­yuþ­tu­ru­cu­ti­ca­re­tin­de­Gü­ney­do­ðu­As­ya­i­le­Av­ru­pa­a­ra­sýn­da­a­na­tran­sit­yol­larýn­dan­bi­ri­ol­du­ðu­nun­a­çýk­lan­ma­sý,­bu­teh­li­ke­nin­ik­ra­rý. Kü­ba’dan­Af­ga­nis­tan’a,­I­rak’ýn­iþ­ga­lin­den,­Ku­zey­I­rak’ta­ki­te­rör­ör­gü­tü­ne­lo­jis­tik­des­tek­le­ko­ru­nup­ko­run­ma­sýn­dan­Gü­ney­A­me­ri­ka’da­se­çim­le iþ­ba­þý­na­gel­miþ­meþ­rû­hü­kû­met­le­ri­ek­san­trik­sa­ray­dar­be­le­riy­le­de­vir­me­ye­va­ran­u­lus­la­r­a­ra­sý­ka­ta­kul­li­le­rin,­zâ­lim­ve­gad­dar­güç­le­rin­men­fa­at­le­ri he­sa­bý­na­in­san­lý­ðý­a­te­þe­at­ma,­be­lâ­la­ra­ve­fe­lâ­ket­le­re­sü­rük­le­me­pro­je­le­ri­nin­ar­ka­plâ­nýn­da­ki komp­lo­yu­or­ta­ya­çý­ka­rý­yor.­­ Gü­ven­lik­güç­le­ri­nin­her­yýl­a­çýk­la­dýk­la­rý­Tür­ki­ye­u­yuþ­tu­ru­cu­ka­çak­çý­lý­ðý­ve­ti­ca­re­ti­ra­por­la­rýn­da PKK/KON­GRA­GEL te­rör­ör­gü­tü­nün­ya­ný­­ sý­ra A­SA­LA,­TKP/ML­ve­DHKP/C­gi­bi­ta­þe­ron­te­rör ör­güt­le­ri­o­pe­ras­yon­la­rýn­da­bu­ör­güt­ler­le­bað­lan­tý­lý­yüz­ler­ce­ki­þi­nin­ya­ka­lan­ma­sý,­ton­lar­ca­u­yuþ­tu­ru­cu­nun­e­le­ge­çi­ril­me­si;­en­çar­pý­cý­sý­da­Av­ru­pa’da­ki­e­ro­in­pa­za­rý­nýn­ö­nem­li­bö­lü­mü­nü­kont­rol­al­týn­da­tut­tuk­la­rý­nýn­ya­zýl­ma­sý,­bu­nun­a­çýk gös­ter­ge­si…­ UYUÞTURUCU KULLANIMI ARTIYOR Tür­ki­ye’de­te­da­vi­gö­ren­ba­ðým­lý­la­rýn­sa­yý­sý­nýn

i­se­art­tý­ðý­nýn,­u­yuþ­tu­ru­cu­kul­la­ný­mý­na­kar­þý­bil­gi­len­dir­me­prog­ram­la­rý­na­ve­te­da­vi­ye­ay­rý­lan­fon­la­rýn­ye­ter­siz­li­ði­nin­be­lir­til­di­ði­ra­por­la­ra­i­lâ­ve­ten, iç­te­Em­ni­yet­ve­Mec­lis­a­raþ­týr­ma­la­rý,­bu­ko­nu­da “im­dat!”­i­þâ­ret­le­ri­ve­ri­yor.­ Bu­nun­i­çin­dir­ki­Ye­þi­lay,­u­yuþ­tu­ru­cu­has­ta­lý­ðý­nýn­ilk­a­dý­mý­nýn­u­çu­cu­lar­ol­du­ðu­nu,­genç­ler­a­ra­sýn­da­ba­ðým­lý­lýk­ya­pan­u­yuþ­tu­ru­cu­ve­u­ya­rý­cý­hap kul­la­ným­o­ra­ný­nýn­gi­de­rek­art­tý­ðý­ný,­u­yuþ­tu­ru­cu müp­te­lâ­sý­nýn­ilk­a­dý­mý­nýn­u­çu­cu­mad­de­ler­ol­du­ðu­nu­bil­dir­mek­te.­ Ül­ke­miz­de­bu­mad­de­le­rin­sa­tý­þý­ný­ve­ya­ül­ke­ye ge­li­þi­ni­de­net­le­yen­cid­dî­bir­me­kâ­niz­ma­o­la­ma­ma­sý­genç­le­ri­de­yim­ye­rin­dey­se­u­yuþ­tu­ru­cu­ya teþ­vik­e­dil­di­ðin­den­ya­kýn­mak­ta.­U­çu­cu­mad­de­le­rin­sa­tý­þý­ve­it­ha­li­ne­i­liþ­kin­dü­zen­le­me­ol­ma­ma­sý sebebiy­le­her­is­te­yen­bu­mad­de­le­re­ko­lay­ca­u­la­þa­bil­mek­te.­Ze­hir­le­yi­ci­bu­mad­de­ler­el­de­e­dil­me­si­ko­lay­ve­u­cuz­ol­ma­sýn­dan­do­la­yý­ço­cuk­lar­ve genç­ler­a­ra­sýn­da­yay­gýn­o­la­rak­kul­la­nýl­mak­ta.­ Top­lu­mu­top­ye­kûn­sar­san,­sý­ra­dan­la­þan­þid­det,­cin­net,­ci­nâ­yet­ve­vah­þet­le­va­hâ­me­te­va­ran, sos­yal­ha­ya­tý­ze­hir­le­yip­bir­ne­v'î­“top­lum­sal­cin­net”­ha­li­ne­ge­lip­ö­zel­lik­le­genç­li­ði­ve­ço­cuk­la­rý teh­dit­e­den­teh­li­ke­li­gi­di­þâ­ta­kar­þý­â­ci­len­ted­bir­a­lýn­ma­sý­ge­re­ki­yor.­ Po­li­tik­“koz­mik”­tar­týþ­ma­lar­or­ta­sýn­da,­med­ya ve­yet­ki­li­ler­bu­a­çýk­teh­dit­ve­teh­li­ke­ye­bi­gâ­ne­kal­ma­ma­lý.­Mad­dî­ve­in­zi­ba­tî­ted­bir­le­rin­ya­ný­­ sý­ra mut­la­ka­mâ­ne­vî­te­da­vi­ler­ya­pýl­ma­lý. Ak­si­hal­de,­has­ta­lýk­da­ha­da­ya­yý­lýr­ve­ki­fâ­yet­siz ka­lýr…

4-C’lilere iyileþtirme n ÇALIÞMA ve­Sos­yal­Gü­ven­lik­Ba­ka­ný­Ö­mer­Din­çer,­4-C­kap­sa­mýn­da­ki­le­rin­þart­la­rý­nýn­da­ha­o­lum­lu­ha­le­ge­ti­ril­di­ði­ni­bil­dir­di. Din­çer,­ba­kan­lýk­ta­dü­zen­le­di­ði­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da,­a­ra­la­rýn­da­ TE­KEL iþ­çi­le­ri­nin­de i­çin­de­bu­lun­du­ðu­4-C­kap­sa­mý­na­a­lý­nan­la­rýn­yýl­lýk­ça­lýþ­ma­sü­re­si­nin­10­ay­dan­11­a­ya çý­ka­rýl­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Din­çer,­ay­rý­ca,­4-C kap­sa­mýn­da­ki­il­köð­re­tim­me­zu­nu­ma­aþ­la­rý­nýn­yüz­de­17.4­o­ra­nýn­da­ (114­TL) ar­týþ­la 772­TL’ye,­li­se­me­zun­la­rý­nýn­yüz­de­15.8­o­ra­nýn­da­ (116­TL) ar­týþ­la­856­TL’ye,­yük­sek öð­re­tim­me­zu­nu­o­lan­la­rý­nýn­ma­a­þý­nýn­da yüz­de­14.3­o­ran­(117­TL) 838­TL’ye­yük­sel­til­di­ði­ni­bil­dir­di.­Bir­sü­re­dir­An­ka­ra’da­bu­lu­nan­TE­KEL iþ­çi­le­ri­ne­de­ses­le­nen­Din­çer, ey­le­me­son­ve­ril­me­si­ni­is­te­ye­rek,­‘’Þart­la­rý da­ha­o­lum­lu­ha­le­ge­tir­dik,­bu­na­sa­hip­çýk­sýn­lar’’­de­di.­Ça­lýþ­ma­ve­Sos­yal­Gü­ven­lik Ba­ka­ný­Din­çer,­e­mek­li­ma­aþ­la­rý­na­i­liþ­kin­i­yi­leþ­tir­me­ça­lýþ­ma­la­rý­ko­nu­sun­da­ki­a­çýk­la­ma­nýn,­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan­ta­ra­fýn­dan,­sa­lý­gün­kü­AKP­TBMM­Grup­top­lan­tý­sýn­da­ya­pý­la­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­­Ankara / aa

2009'da, 322 terörist etkisiz hale getirildi n GÜVENLIK güç­le­ri,­geç­ti­ði­miz­yýl­322­te­rö­ris­ti­et­ki­siz­ha­le­ge­tir­di.­Ge­nel­kur­may Baþ­kan­lý­ðý­nýn­in­ter­net­si­te­sin­de­yer­a­lan­bö­lü­cü­te­rör­ör­gü­tüy­le­mü­ca­de­le­ye­i­liþ­kin­bil­gi­le­re­gö­re,­gü­ven­lik­güç­le­ri­2009­yý­lý­i­çe­ri­sin­de­105­te­rö­ris­ti­sað,­61­te­rö­ris­ti­de­ö­lü­e­le ge­çir­di.­Te­rö­rist­ler­den­156’sý­i­se­gü­ven­lik güç­le­ri­ne­tes­lim­ol­du.­Tes­lim­o­lan­te­rö­rist­ler­yo­ðun­luk­lu­o­la­rak­I­rak’ýn­ku­ze­yin­de­ki te­rör­ör­gü­tü­kamp­la­rýn­dan­ka­ça­rak­Tür­ki­ye’ye­gel­di.­Bu­çer­çe­ve­de­Si­lo­pi’de;­E­kim­de 8,­Ka­sým­da­9,­A­ra­lýk­ta­20­te­rö­rist­tes­lim­ol­du. A­ra­lýk­a­yýn­da­top­lam­25­te­rö­rist­tes­lim­o­lur­ken­bu­ra­kam,­yýl­bo­yun­ca­bir­ay­da­tes­lim­o­lan­en­faz­la­te­rö­rist­sa­yý­sý­ol­du.­En­çok­te­rö­rist Ey­lül­a­yýn­da­et­ki­siz­ha­le­ge­ti­ril­di.­Ey­lül­de­38 te­rö­rist,­Ma­yýs­ta­37,­Ni­san­ve­Ha­zi­ran­da­31’er te­rö­rist­et­ki­siz­ha­le­ge­ti­ril­di.­Sað­o­la­rak­ya­ka­la­nan­te­rö­rist­le­rin­sa­yý­sý­i­se­en­yük­sek­ra­ka­ma, 19­te­rö­rist­le­yi­ne­Ey­lül­a­yýn­da­u­laþ­tý.­Te­rör­le mü­ca­de­le­kap­sa­mýn­da­yurt­i­çin­de­ve­yurt­dý­þýn­da­ön­ce­ki­yýl­ger­çek­leþ­ti­ri­len­o­pe­ras­yon­lar­da­i­se­bin­62­te­rö­rist­et­ki­siz­ha­le­ge­ti­ril­miþ­ti. Bun­lar­dan­670­te­rö­rist­ö­lü,­218­te­rö­rist­sað e­le­ge­çi­ri­lir­ken,­174­te­rö­rist­de­gü­ven­lik güç­le­ri­ne­tes­lim­ol­muþ­tu.­­Ankara / aa

Vali Bektaþ: Muhtar da göstericiler arasýndaymýþ n MUÞ Va­li­si­Er­do­ðan­Bek­taþ,­Bu­la­nýk­il­çe­sin­de­15­A­ra­lýk­ta­ki­o­lay­lý­gös­te­ri­sý­ra­sýn­da­a­teþ­a­çýl­ma­sý­so­nu­cu­ö­len Ke­mal­Ay­can’ýn­da­gös­te­ri­ci­ler­den­bi­ri­ol­du­ðu­nun­tes­bit­e­dil­di­ði­ni­bil­dir­di. Va­li­Bek­taþ,­ma­ka­mýn­da­dü­zen­le­di­ði­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da,­2009’da­Muþ’ta­ya­þa­nan­ge­liþ­me­le­ri de­ðer­len­dir­di.­Bu­la­nýk’ta­DTP’nin­ka­pa­týl­ma­sý­ný­ba­ha­ne­e­den­gru­bun­gös­te­ri­si­sý­ra­sýn­da­çý­kan­o­lay­la­ra­de­ði­nen­Bek­taþ,­gös­te­ri­ler­de­a­teþ a­çýl­ma­sý­so­nu­cu­ö­len­Yon­ca­lý­bel­de­si­ne­bað­lý Ye­ni­Ma­hal­le­Muh­ta­rý­Ke­mal­Ay­can’ýn­gös­te­ri sý­ra­sýn­da­çe­kil­miþ­ka­me­ra­gö­rün­tü­le­ri­ne­u­la­þýl­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ýlk­baþ­ta­Ay­can’ýn­gös­te­ri­ci­ler­den­bi­ri­ol­ma­dý­ðý­bil­gi­si­ni­al­dýk­la­rý­ný­ha­týr­la­tan Bek­taþ,­‘’An­cak­da­ha­son­ra­ka­me­ra­gö­rün­tü­le­ri­ne­u­la­þýl­dý.­Bu­la­nýk’ta­ki­o­lay­lar­da­ö­len­muh­ta­rýn­da­ka­me­ra­gö­rün­tü­le­rin­de­gös­te­ri­ci­ler­a­ra­sýn­da­bu­lun­du­ðu­gö­rü­lü­yor’’­de­di.­­Muþ / aa

Memur-Sen olarak, yaþanýlan bütün sorunlara raðmen geleceðe umutla baktýklarýný vurgulayan Ahmet Gündoðdu, 2010 yýlýna ait beklentilerini de dile getirdi.

Açýlýmlar kazanýma dönüþsün MEMUR-SEN BAÞKANI GÜNDOÐDU, 2009’DA BAÞLAYAN AÇILIMLARIN YENÝ YILDA ATILIM VE KAZANIMLARA DÖNÜÞMESÝNÝ ÝSTEDÝKLERÝNÝ BELÝRTTÝ. MEMUR-SEN Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Ah­met­ Gün­doð­d u,­ 2009­ yý­l ýn­d a­ baþ­l a­y an­ a­ç ý­l ým­l a­r ýn 2010­ yý­lýn­da­ a­tý­lým­ ve­ ka­za­ným­la­ra­ dö­nüþ­me­si­ni­is­te­dik­le­ri­ni­söy­le­di. Ah­met­Gün­doð­du,­2009­yý­lý­de­ðer­len­dir­me­si ve­2010­yý­lý­na­a­it­bek­len­ti­le­riy­le­il­gi­li­ya­zý­lý­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da­2009­yý­lý­nýn­e­ko­no­mik­kriz,­Er­ge­ne­kon­da­va­sý,­ýs­lak­im­za,­Ka­fes­Ey­lem­Pla­ný,­do­muz­gri­bi,­par­ti­ka­pat­ma­dâ­vâ­la­rý,­de­mok­ra­tik a­çý­lým­gi­bi­tar­týþ­ma­la­rýn­e­þi­ðin­de­ge­ri­de­bý­ra­kýl­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Gün­doð­du,­e­ko­no­mik­kriz­den et­ki­len­di­ði­ni­id­di­a­e­den­ban­ka­la­rýn­ak­si­ne,­2009 yý­lýn­da­ki­ge­liþ­me­le­rin,­ka­mu­ça­lý­þan­la­rý­i­çin­ö­zel­lik­le­ma­lî­hak­lar­yö­nüy­le­ka­yýp­la­ra­se­bep­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­2009­top­lu­gö­rüþ­me­le­rin­de, te­mel­ta­lep­o­la­rak­top­lu­gö­rüþ­me­ma­sa­sý­na­ge­tir­dik­le­ri­‘Top­lu­Söz­leþ­me­ve­Grev­Hak­ký’nýn­si­ya­si­ik­ti­dar­ve­Ka­mu­Ýþ­ve­ren­Ku­ru­lu’nun­o­lum­suz­tu­tum­la­rý­se­be­biy­le­ger­çek­leþ­me­di­ði­ni­ha­týr­la­tan­Gün­doð­du,­“Bu­du­ru­ma­kar­þý­lýk­o­la­rak, top­lu­söz­leþ­me­im­za­lan­ma­sý­i­çin­ge­re­ken­ze­min o­luþ­tu­rul­ma­dý­ðý­tak­dir­de­2010­yý­lýn­da­ki­top­lu

gö­rüþ­me­le­re­ka­týl­ma­ya­ca­ðý­mý­zý­dek­la­re­et­tik.­Bu an­lam­da­2009­yý­lý,­Kon­fe­de­ras­yo­nu­mu­zun­top­lu­gö­rüþ­me­ma­sa­sý­na­son­kez­o­tur­du­ðu­yýl­o­la­cak­týr.­2010­yý­lýn­da­ma­lî­ve­öz­lük­hak­la­rý­ný­top­lu söz­leþ­mey­le­be­lir­le­mek­dý­þýn­da­ki­­hiç­bir­se­çe­ne­ði­ka­bul­et­me­ye­cek­tir”­de­di.­

ol­du­ðu­yýl­ol­ma­sý­ný­is­ti­yor­ve­bek­li­yo­ruz”­di­ye­ko­nuþ­tu.

“2010 YILINDAN UMUTLU OLMAK ÝSTÝYORUZ” Me­mur-Sen­o­la­rak,­ya­þa­ný­lan­bü­tün­so­run­la­ra­rað­men­ge­le­ce­ðe­u­mut­la­bak­týk­la­rý­ný­da vur­gu­la­yan­Ah­met­Gün­doð­du,­2010­yý­lý­na­a­it AÇILIMLAR, ATILIMA DÖNÜÞTÜRÜLMELÝ bek­len­ti­le­ri­ni­i­se­þu­þe­kil­de­di­le­ge­tir­di:­“Ý­nan­cý­2009’un,­ a­çý­lým­la­rýn­ her­ ze­min­de­ yo­ðun mýz­ve­is­te­ði­miz,­2010­yý­lý­nýn­ül­ke­miz­a­çý­sýn­o­la­rak­ tar­tý­þýl­dý­ðý,­ ra­por­la­rýn­ ha­zýr­lan­dý­ðý, dan­dev­let­ku­rum­la­rý­a­ra­sýn­da­u­yu­mun­sað­lan­gö­rüþ­le­rin­yük­sek­ses­le­di­le­ge­ti­ril­di­ði­yýl­ol­- dý­ðý,­çif­te­stan­dart­lý­ve­si­ya­sal­laþ­mýþ­yar­gý­dan du­ðu­nu­ vur­gu­la­yan­ Ah­met­ Gün­doð­du,­ bü­- kur­tul­du­ðu,­mil­lî­e­ge­men­li­ðin­tam­an­la­mýy­la tün­ a­çý­lým­la­rýn­ TBMM­ mer­kez­li­ ol­ma­sýy­la ha­yat­bul­du­ðu,­de­mok­ra­si­nin­bü­tün­ku­rum­ve ba­þa­rý­ sað­la­na­ca­ðý­na­ dik­kat­ çek­ti.­ Gün­doð­- ku­ral­la­rýy­la­ha­ya­ta­ge­çi­ril­di­ði,­si­vil­ve­de­mok­ra­du,­ ka­mu­ gö­rev­li­le­ri­ne­ si­ya­set­ hak­ký­ ta­nýn­- tik­sos­yal­hu­kuk­dev­le­ti­nin­bü­tün­un­sur­la­rýy­la ma­dýk­ça,­ de­mok­ra­tik­leþ­me­ sü­re­ci­nin­ a­çý­lým mil­le­ti­ne­hiz­met­et­ti­ði,­te­rö­rün­so­na­er­di­ði­ve a­þa­ma­sýn­da­ ka­la­ca­ðý­ný­ vur­gu­la­ya­rak,­ “Me­- kar­deþ­li­ðin­ha­kim­ol­du­ðu­bir­yýl­ol­ma­sý­dýr.­Bu mur-Sen­o­la­rak,­­2010­yý­lý­nýn,­ka­mu­gö­rev­li­- is­tek­le­rin­ger­çek­leþ­me­si­i­çin­ya­pýl­ma­sý­ge­re­le­ri­nin­pro­je­le­riy­le,­ö­ne­ri­le­riy­le­ve­bi­ri­kim­le­- ken­si­vil­ve­de­mok­ra­tik­bir­A­na­ya­sa­yap­mak­riy­le­ si­ya­sî­ par­ti­le­ri­ ve­ si­ya­set­ ku­ru­mu­nun týr.­Bu­duy­gu­lar­la­ye­ni­yý­lýn,­ül­ke­miz­ve­in­san­çö­züm­ü­ret­me­ö­zel­li­ði­ni­zen­gin­leþ­ti­re­cek­le­ri lýk­i­çin­ba­rýþ,­sev­gi­ve­hu­zur­ve­hoþ­gö­rü­ge­tir­ger­çe­ði­ne­ da­ya­na­rak­ si­ya­set­ hak­ký­na­ sa­hip me­si­ni­di­li­yo­ruz.”­­Ankara / Fatih Karagöz

Yýlýn ilk faciasý: Ayný aileden 5 kiþi yanarak öldü ORDU’NUN Ün­ye­il­çe­si­ne­bað­lý­bir­köy­e­vin­de çý­kan­yan­gýn­da­ay­ný­a­i­le­den­5­ki­þi­öl­dü. E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­Ye­ni­köy’de­sa­ba­ha­kar­þý­Ýs­ma­il­Kay­mak’a­a­it­tek­kat­lý­ah­þap­ev­de,­ilk be­lir­le­me­le­re­gö­re­e­lek­trik­kon­ta­ðýn­dan­yan­gýn çýk­tý.­Ký­sa­za­man­da­e­vi­sa­ran­yan­gýn­da­i­çer­de mah­sur­ka­lan­Ýs­ma­il­Kay­mak­(75),­ge­li­ni­Tür­kan­(43),­to­run­la­rý­Ley­la­(11),­Naz­lý­(10)­ve­A­dem­Kay­mak­(4)­ya­na­rak­öl­dü.­Yan­gýn­sý­ra­sýn­da­i­çer­de­bu­lu­nan­to­run­lar­dan­Ýs­ma­il­(22),­Ay­þe­(17)­ve­Yu­suf­Kay­mak’ýn­(15)­i­se­kur­tul­ma­yý

ba­þar­dý­ðý­öð­re­nil­di.­Bu­sý­ra­da­yan­gý­na­mü­da­ha­le­e­der­ken­ya­ra­la­nan­kom­þu­Mev­lüt­Kay­mak Ün­ye­Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rýl­dý. O­lay­ye­ri­ne­ge­len­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­ve jan­dar­ma­e­kip­le­ri­nin­in­ce­le­me­le­ri­nin­ar­dýn­dan­mo­loz­lar­a­ra­sýn­da­ce­set­ler­çý­ka­rýl­dý.­Ye­ni­köy­Bað­dat­lý­Ma­hal­le­si’nde­ki­yan­gý­nýn­du­yul­ma­sý­ü­ze­ri­ne­Ün­ye­Kay­ma­kam­Ve­ki­li­ve­Fat­sa Kay­ma­ka­mý­Mus­ta­fa­Sel­man­Yur­da­er­de­o­lay ye­ri­ne­ge­le­rek­in­ce­le­me­ler­de­bu­lun­du.­Yur­da­er,­so­ruþ­tur­ma­nýn­sür­dü­ðü­nü­be­lir­te­rek,­in­ce­-

le­me­le­rin­ar­dýn­dan­o­la­yýn­ay­rýn­tý­la­rý­nýn­net­le­þe­ce­ði­ni­söy­le­di. ‘’A­i­le­ye­ge­re­ken­yar­dým­ya­pý­la­cak’’­di­yen Yur­da­er,­du­rum­dan­Va­li­Or­han­Düz­gün’ü­bil­gi­len­dir­di­ði­ni­de­i­fa­de­et­ti.­Ün­ye­Be­le­di­ye­si­it­fa­i­ye­e­ki­bi­de­il­çe­mer­ke­zi­ne­yak­la­þýk­30­ki­lo­met­re­u­zak­lýk­ta­o­lan­kö­ye­ge­le­rek­so­ðut­ma ça­lýþ­ma­sý­yap­tý.­Ýn­þa­at­iþ­çi­si­ol­du­ðu­be­lir­ti­len ba­ba­Meh­met­Kay­mak’ýn­i­se­An­ka­ra’da­in­þa­at­lar­da­ça­lýþ­tý­ðý­öð­re­nil­di.­O­lay­la­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­sür­dü­rü­lü­yor.­­Ünye / aa

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

ür­k i­y e’de­ si­y a­s e­t in­ ken­d i­ gün­d e­m i var.­A­ma­bir­de­mil­le­tin­gün­de­mi­var. Mil­le­tin­gün­de­min­de­ye­ni­yýl­la­bir­lik­te­ya­pý­lan­zam­lar,­ha­yat­pa­ha­lý­lý­ðý­ve­ma­aþ­la­rý­na­ya­pý­lan­zam­o­ran­la­rý­var. Ye­ni­yýl­la­bir­lik­te­zam­lar­gel­me­ye­baþ­la­dý. Ýð­n e­d en­ ip­l i­ð e­ her­ þey­ zam­l an­d ý,­ ya­ da zam­la­ný­yor.­ Me­mu­ru­na­yüz­de­2.5,­as­ga­rî­üc­ret­li­ye­31 li­ra­zam­ya­pan­hü­kü­met,­tü­ke­tim­mal­la­rý­na bü­yük­zam­lar­ya­pý­yor. Dört­ ki­þi­lik­ a­i­le­nin­ aç­lýk­ sý­ný­rý­nýn­ 795, yok­sul­luk­sý­ný­rý­nýn­2­bin­588­li­ra­ol­du­ðu­ül­ke­miz­de­as­ga­rî­üc­ret­li­nin­e­li­ne­577­li­ra­ge­çe­bi­li­yor. Geçen­yý­lýn­son­gün­lerin­de­As­ga­rî­Üc­ret Tes­pit­ Ko­mis­yo­nu­ ye­ni­ as­ga­rî­ üc­re­ti­ be­lir­le­di.­As­ga­rî­üc­ret­31­li­ra­art­tý­rý­la­rak­577­li­ra­ya­ çý­ka­rý­lýn­ca­ si­mit-çay­ he­sap­la­rý­ ya­pýl­ma­ya­baþ­lan­dý.­ ** * Büt­çe­gö­rüþ­me­le­rinin­son­gü­nün­de­ya­pý­lan­ si­mit­ he­sa­bý­ hem­ mil­le­tin­ du­ru­mu­nu, hem­de­ik­ti­da­rýn­mil­le­te­ba­ký­þý­ný­gös­ter­me­si­ a­çý­sýn­dan­ ö­nem­liy­di.­ Þim­di­ler­de­ bü­tün he­sap­lar­si­mit­ve­çay­ü­ze­ri­ne­ya­pý­lý­yor. CHP­ Ýs­t an­b ul­ Mil­l et­v e­k i­l i­ Ýl­h an­ Ke­s i­ci’nin­yap­tý­ðý­si­mit-çay­he­sa­bý­þöy­ley­di:­ “Si­mit­ler­çe­þit­çe­þit­50­ku­ruþ­tan­3­li­ra­ya­ka­dar si­mit­ var.­ 50­ ku­ruþ­luk­ si­mi­di­ he­sap­lar­sak, 1.5­li­ra­da­bu­nun­ya­nýn­da­çay.­Et­ti­mi­2­li­ra. Dört­ki­þi­lik­bir­a­i­le­bir­ö­ðün­de­10­li­ra­e­der. Üç­ ö­ðün­ yer­se­ 30­ li­ra.­ Bu­nu­ 30­ gün­le­ çar­par­sak,­900­li­ra­e­di­yor…” Bu­ he­sa­ba­ gö­re­ bir­ as­ga­rî­ üc­ret­li­ her­ ö­ðün­de­si­mit­le­bir­lik­te­çay­iç­se­ma­a­þý­yet­mi­yor.­Bu­sa­de­ce­ye­mek­kýs­mý,­bu­nun­ya­nýn­da­ e­lek­trik,­ su,­ ý­sýn­ma­ gi­bi­ zo­run­lu­ har­ca­ma­la­rý­ ka­tar­sak­ her­ a­yý­ borç­lu­ ge­çi­ri­yor. Bun­la­ra­ev­ki­ra­sý,­gi­ye­cek,­ço­cuk­la­rý­nýn­e­ði­tim­ mas­raf­la­rý­ný­ hiç­ da­hil­ et­mi­yo­ruz.­ He­le he­l e­ ay­d a­ 100­ li­r a­ u­l a­þ ý­m a­ ver­d i­ð i­ pa­r a­y ý hiç­dik­ka­te­al­mý­yo­ruz.­ Bu­na­ ce­vap­ ve­ren­ Baþ­ba­kan­ Yar­dým­cý­sý Ce­mil­Çi­çek’in­he­sa­bý­da­bir­ye­re­sýð­mý­yor­du.­O­da­ken­din­ce­bir­he­sap­çý­kar­mýþ­tý.­O­nun­ he­sa­bý­na­ gö­re­ çay­ 50­ ku­ruþ.­ Çi­çek’in he­s a­b ý­ þöy­l ey­d i:­ “Þim­d i­ he­s a­b ý­ bir­ da­h a, doð­ru­ya­pa­lým:­Þim­di,­e­ðer­öy­le­ya­pý­yor­sak, 1­si­mit­50­ku­ruþ,­1­çay­50­ku­ruþ,­100­ku­ruþ ya­par,­gün­de­5­li­ra­ya­par.­5­nü­fus­lu­a­i­le,­ay­da­450­li­ra­ya­par.­Siz­çý­kar­dý­nýz­900?” Bu­he­sap­nor­mal­yi­ye­cek­ler­le­ya­pýl­sa­i­þin i­çin­den­çýk­mak­im­kân­sýz.­Bu­nu­bi­len­Çi­çek de­çay-si­mit­he­sa­bý­i­le­ce­vap­ver­miþ­ti. Ýk­ti­dar­ve­mu­ha­le­fet­a­ra­sýn­da­ki­si­mit­he­sa­b ý­ böy­l e…­ Ne­r e­s in­d en­ bak­s a­n ýz­ ba­k ýn dar­ ge­lir­li­ aç­lýk­ sý­ný­rý­nýn­ da­hi­ al­týn­da.­ Al­lah’tan,­ bi­ri­ de­ çý­kýp,­ “Bu­ ka­dar­ iþ­siz­ var kar­de­þim,­ ha­li­ni­ze­ þük­re­din”­ de­mi­yor­lar. Çün­k ü­ bu­ ül­k e­d e­ “Ek­m ek­ bu­l a­m az­s a­n ýz pas­ta­yi­yin!”­di­yen­ler­çýk­mýþ­tý.­ * * * Geç­ti­ði­miz­ ay­lar­da­ CHP’li­ Ke­mal­ Ký­lýç­da­roð­lu­i­le­Ma­li­ye­Ba­ka­ný­Meh­met­Þim­þek a­ra­sýn­da­ “ye­þil­ kart­ po­le­mi­ði”­ ya­þan­mýþ­ ve ba­ka­nýn­ kar­de­þi­nin­ 182­ li­ra­ i­le­ ge­çin­mek zo­run­da­o­lan­bi­ri­si­ol­du­ðu­or­ta­ya­çýk­mýþ­tý. Ba­kan,­“Bir­ba­ka­nýn­ab­la­sý­fa­kir­ol­maz­mý?” di­ye­sor­muþ­tu. Sað­lýk­ Ba­kan­lý­ðý­ ve­ri­le­ri­ne­ gö­re­ 2000­ yý­lýn­dan­bu­ya­na­ye­þil­kart­lý­sa­yý­sý­1.5­kat­art­ma­sý­na­ rað­men,­ har­ca­ma­lar­da­ i­se­ 18­ kat ar­týþ­ ol­du.­ 2000­ yý­lýn­da­ 10­ mil­yon­ 126­ bin 306­o­lan­ye­þil­kart­lý­sa­yý­sý­2008­Ha­zi­ran­i­ti­ba­riy­le­15­mil­yon­147­bin­738’e­u­laþ­tý.­Bin­göl’de­ nü­f u­s un­ yüz­d e­ 50’si­n in­ ye­þ il­ kar­t ý var.­ Bin­göl’ü­ sý­ra­sýy­la­ Si­irt,­ Hak­kâ­ri,­ Van, Að­rý,­A­dý­ya­man­ve­Bat­man­iz­li­yor.­Nü­fu­sa gö­re­en­az­ye­þil­kart­lý­sa­yý­sý­i­se­Ýs­tan­bul’da bu­lu­nu­yor. Bu­he­sa­ba­ba­kýn­ca­“as­ga­rî­üc­ret­li­nin­du­ru­mu­ çok­ i­yi”­ di­ye­bi­lir­si­niz.­ A­ma­ öy­le­ de­ðil.­ Ba­ka­nýn­ ab­la­sý­nýn­ 182­ li­ray­la­ ge­çi­ni­yor ol­ma­sý­Tür­ki­ye’de­ki­yok­sul­la­rý­n­du­ru­mu­nu or­t a­y a­ koy­m ak­t an­ a­l ý­k o­y a­m az.­ He­l e­ he­l e mil­yon­lar­ca­ in­sa­nýn­ çok­ kö­tü­ þart­lar­da­ ça­lýþ­tý­ðý­ger­çe­ði­ni­hiç­de­ðiþ­tir­mez. U­nut­ma­mak­lâ­zým­ki,­e­ko­no­mik­kri­zi­ba­ha­ne­e­dip­dar­ge­lir­li­ye­bu­ka­dar­yük­len­mek sos­yal­ ya­ra­lar­ a­çar.­ Hü­kü­met­ bu­na­ dik­kat et­me­li.­Kri­zi­mil­le­tin­sýr­týn­dan­de­ðil,­baþ­ka kay­nak­lar­dan­ at­lat­ma­nýn­ yol­la­rý­ný­ bul­ma­lý. Bu­da­hü­kü­met­ol­ma­nýn­bir­ge­re­ði…

T


6

YENÝASYA / 2 OCAK 2010 CUMARTESÝ

MEDYA-POLÝTÝK

Kriz yoksa neden IMF KRÝZÝN tam göbeðinde uluslararasý likidite akýþý nerede ise durma noktasýndayken IMF þartlarýna direnen ülke olarak gözdeydik. Kendi ayaklarýmýzýn üstüne duran ülke Türkiye’ydi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek hafta içinde “bu krizi baþkalarý deðil, biz yönettik” diyordu. Baþbakan Erdoðan da bu krizde ithal yönetici transfer etmediðimizi açýklamýþtý. Krizin en þiddetli estiði günlerde IMF’yi kapýdan içeri almadýk. 2010 yýlý bütçe programýna göre büyüyen bir Türkiye öngörülüyor. Küresel ekonomik sistemin öngörüleri ile orantýlý bir program hazýrlandýðýný Ekonomiden Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan bizzat açýklamýþtý. Biz buradan ve yüz yüze karþýlaþtýðýmýzda ekonomi bakanlarýna þu soruyu soruyorduk: Geçen yýl hedefleri sürekli revize eden Türkiye, 2010 hedeflerinde krizi de olasýlýklar içine alýp alternatif planlarý yapýyor mu? Verilen cevap “kriz çýkmaz ama dalgalanmalar olur, dalgalar ise mevcut program ile aþýlabilecek düzeyde kalýr” þeklindeydi. Madem kriz yok Neden IMF ile anlaþma imzalýyoruz? Ýhracatçýlar diken üzerinde. Nerede ise kimsenin aðzýný býçak açmýyor. Dýþ ticaret hakkýnda düþüncelerini açýkça açýklayabilenlerden ziyade “adýmý yazmayýn” diyenler çok fazla. Altý üstü düþüncelerini söyleyecekler. Ama sanki inanýlmaz bir korku var üzerlerinde. IMF anlaþmasý ihracatý nasýl etkiler? Bundan yaklaþýk bir ay kadar önce birkaç ihracatçý ile konuþurken “IMF

anlaþmasý bizim kâbusumuz olur” diyorlardý. Özellikle kur düþüþünden çok korkuyorlar. Fýrtýna gibi esen üretim girdilerine yapýlan zamlar karþýsýnda nasýl rekabet ederiz diyordular. Kâbuslarý gerçekleþti. IMF elinde paralar ile artýk ülkemizde. Ve döviz tepetaklak oldu. Ýþin belki de en vahim tarafý kamu tarafýndan yapýlan zamlar oldu. Bir IMF lafý geldi zamlar peþi sýra dizildi. Hani “ümüðümüzü sýktýrmayacaktýk”. Baþbakan Erdoðan krizin göbeðinde “IMF diðer ülkelere kesenin aðzýný açtýrýyor, bize tasarruf öneriyor” diyerek IMF’in bize karþý çeliþkisini açýk sesle seslendiriyordu. Ne deðiþti? IMF ile kamu zamlarý ayný anda geldi. IMF mi bizim þartlarý kabul etti, yoksa biz mi IMF’in þartlarýný týpýþ týpýþ uyguluyoruz? Bu kadar zam Türk halkýna nasýl anlatýlabilir? Tam kriz bitti denilirken, tam ihracat þaha kalkarken nereden çýktý þimdi IMF? Kriz yok diyenler IMF’yi nasýl izah edecekler? Ya zamlarý kim söyleyecek? IMF hala Avrupa ve Amerika’da özel sektöre desteklerinin devamýný istiyor. Türkiye vergi teþviklerini ta Eylül 2009’da kaldýrdý. Býrakýn teþvikleri, artýk kaynaklarý özel sektörden daha fazla kamuya aktarmayý kafasýna koymuþ bir ülke oluverdik. Özel sektöre destekleri bitirmiþ olan Türkiye IMF ile özel sektöre köstek haline geliyor. Not edin: Bu IMF aslýnda 2 yýl sonra daha büyük bir IMF’ye muhtaç býrakacak haberimiz olsun. Ýbrahim Kahveci, Yeni Þafak, 01.01.2010

Asker: Devlet içinde devlet ASKER sorunu, Türkiye Cumhuriyeti’nde askerin kendisini devlet içinde devlet gibi görmesinden kaynaklanýyor. Asker hem böyle yetiþiyor, hem böyle bir zihniyet dünyasýnda dolaþýyor, hem de ayrý bir hukuki yapý içinde yaþýyor. Askerin bu yetiþtirilme tarzý, zihniyet dünyasý ve kendi hukuku birinci sýnýf demokrasilerdeki gibi deðiþtirilmediði sürece, asker kendisini hukukun ve seçilmiþ hükümetlerin üstünde gördüðü sürece asker sorunu bitmez. Ýkide bir orasýndan burasýndan patlar ve her seferinde ‘siyasal istikrar’ýn baþýna çorap örer. Hasan Cemal, Milliyet, 1 Ocak 2010

Hukuk kontrgerillanýn karargâhýnda (...)1970’lerden beri adýný duyduðumuz, 1 Mayýs katliamýndan Özal’a suikast teþebbüsüne kadar her türlü menaletin tezgâhlandýðý þer odaðý olarak bildiðimiz ama bir türlü ulaþamadýðýmýz kontrgerillanýn, diðer adlarýyla Gladyo’nun ya da derin devletin kapýlarýný nihayet açtýrdýk. Hukuk o kapýdan içeri girdi. Kozmik odalardaki aramadan Arýnç’a suikast iddiasý ile ilgili olarak ne çýkar bilemem. Ama o kapýnýn açýlmasýnýn hukuk devletine doðru, devletin þeffaflaþmasýna doðru atýlmýþ çok büyük bir adým olduðundan eminim. Darbeciler, suikastçýlar, iç savaþ kýþkýrtýcýlarý, provokatörler, andýççýlar artýk Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde hukukun giremeyeceði karargah, açamayacaðý kapý olmadýðýný; derin devletin saklanabileceði hiçbir kuytuluk kalmadýðýný gördüler. Demokrasiye ve hukukun üstünlüðüne doðru giden yolda bundan büyük ilerleme olur mu? *** Son adýyla Seferberlik Tetkik Kurulu denilen kurum sözde ülkenin yabancý güçler tarafýndan iþgali halinde halkýn direniþini örgütlemek üzere kurulmuþ. Ama kuruluþundan bu yana, iþgal miþgal söz konusu olmadýðý için, “bari ben de boþ durmayayým” diye herhalde, halka ve demokrasiye karþý derin devletin direniþi-

ni örgütlemek üzere faaliyette bulunmuþ. Hatta bundan birkaç yýl önce yaptýðý iþi kýlýfýna uydurmak için görev tanýmýný da deðiþtirmiþ. “Ülkenin siyasi iþgaline karþý” örgütlenme þeklinde bir görev tanýmý yapmýþ. (...) Böylece, bütün o andýçlara, hükümeti yýkma planlarýna, Kafes eylem planlarýna da aklýnca “meþruiyet” kazandýrmýþ!

‘‘

Demokratik toplumlarda, devletin deðil; halkýn menfaatinden ya da güvenliðinden söz edilmelidir.

Peki nasýl olmuþ da bunca yýldýr ülkenin baþbakanlarýnýn, cumhurbaþkanlarýnýn bile giremediði bir alan yaratarak, hukuka kapýlarýný kapatarak yürütebilmiþ bu faaliyetleri? “Devlet sýrrý” kavramý sayesinde... Öyleyse bizler de, o kapýnýn açýldýðý bugünlerde, þu “devlet sýrrý” denilen “dokunulmaz” kavram üzerinde biraz daha düþünmeye baþlasak; her cümlemize “devle-

tin elbette bazý sýrlarý, bazý gizli operasyonlarý olacaktýr ama” diye baþlamak yerine þöyle bir durup sorsak iyi olacak: Neden devletin halkýna açýklayamayacaðý bazý sýrlarý, bazý gizli operasyonlarý olsun? Þimdi lütfen, þu devlet sýrrý denen kavramý ikide bir getirip burnumuza sokanlardan bir Allah’ýn kulu çýksýn ortaya ve bize bir tane, devletin halktan gizli tutup da halkýn hayrýna yaptýðý bir “iþ” örneði göstersin. Ah, evet biliyorum, sýðýnýlacak ilk örnekler sýnýr dýþý kimi operasyonlar, ASALA’cýlarýn “temizlenmesi” ve benzeri olacaktýr. Ýyi ama, bir terör örgütünün liderini öldürmek, ister eski bir katil, ister resmi görevli yapsýn; yargýsýz infaz deðil midir? Ve yargýsýz infaz dünyadaki bütün yasalara göre suç deðil midir? Baþka ülkelerin içiþlerine burnunu sokmak, hükümet devirme komplolarýna katýlmak, bir savaþta taraflardan birine gizlice silah yardýmý yapmak... Bu suçlardan hangisi savunulabilir? Aslýnda devletin gizli operasyonlarý, kimsenin önüne çýkýp savunamadýðý suçlarýdýr. Ve eðer hukuk literatürüne bir katkýda bulunup “devlete yararlý suçlar”, “devlete zararlý suçlar” diye bir ayrým getirmeyeceksek, devletin gizli faaliyetlerinin herhangi birini savunma imkaný yoktur.

Öyleyse biz, “Devletin elbette gizli operasyonlarý, sýrlarý olacaktýr” demekle, “devlet elbette ki punduna getirdiðinde suç iþleyecektir” demiþ oluyoruz. Devletin, suçüstünde yakalanmamak, ele güne rezil olmamak kaydýyla suç iþlemesine izin veriyoruz. Ondan sonra da kalkýp “temizlikten” söz ediyoruz. Oysa devlet sýrrý kavramýný ve devletin giz li o pe ras yon yap ma hak ký ný prensip olarak reddet meden dev leti temizleyemezsiniz. Biz, gerek Susurluk davasý sýrasýnda, gerekse Ergenekon davasý sürecinde bir kez daha öðrendik ki, devlet içinde kurulan devletçiklerden, devletin ve politikanýn her kademesinde herkesin haberi var. Adým gibi eminim ki; CIA’sýndan MOSSAD’ýna bütün yabancý istihbarat örgütleri de biliyor. Bilmeyen bir tek halk. Yani devlet sadece halka karþý sýr küpü... Devletin ancak halktan gizlenmek kaydýyla korunabilecek bir yüksek menfaati olduðunu kabul etmek, devletin halkla çeliþtiðini kabul etmektir. Bu durumda devletin menfaatleri, halka karþý bir hüviyet kazanmýþ ve meþruiyetini yitirmiþ demektir. Demokratik toplumlarda, devletin deðil; halkýn menfaatinden ya da güvenliðinden söz edilmelidir. Demokrasinin özü de zaten budur. Gülay Göktürk, Bugün, 1 Ocak 2010

Genelkurmay’a nasýl inanalým? GALÝBA Genelkurmay’ýn en büyük sorunu, inandýrýcýlýðýný yitirmesi. Ýlker Baþbuð da kaybolan inandýrýcýlýklarýný sert açýklamalarýyla ikame etmeye çalýþýyor. Kuvvet komutanlarýný sýralayýp yapýlan sert açýklamalarýn, savaþ gemisinin güvertesinden savrulan tehditlerin gerisinde yatan bu. Gerçekleri söylemeyenler ne kadar sert konuþurlarsa konuþsunlar inandýrýcý olamýyorlar. ‘Askeri psikolojik harekatlarla’ o kadar muhatap olduktan sonra, adeta baðýþýklýk geliþtiren halk, hep bir þeylerin gizlendiðini düþünüyor. Son ‘kozmik oda’ aramasýnýn heyecan yaratmasý da bundan; tüm yalanlarýn ifþa edilmesi ihtimali... Ergenekon soruþturmasý çerçevesinde ele geçen mühimmatýn ordu malý olmadýðý açýklanmýþ, sonra bunlar TSK envanterinde çýkmýþtý. LAW silahlarýna ‘boru’ denilmiþ, ‘dolu’ olduðu anlaþýlmýþtý. Bitirme planý ‘kâðýt parçasý’ ilan edilmiþ, sonra karargahta hazýrlanan ‘ýslak imzalý’ bir eylem planý olduðu kesinleþmiþti. Örnekler hiç de az deðil; Aktütün, Daðlýca, askere verilen el bombalý ceza... Son örnek JÝTEM’in inkarý. Herkes biliyor ki JÝTEM bir ‘þehir efsanesi’ deðil. Ergenekon sanýklarýndan Albay Arif Doðan ve General Veli Küçük, JÝTEM’in

kurucusu olduklarýný itiraf ediyorlar; itiraf da deðil, gururla ‘biz kurduk’ diyorlar. Küçük, Ergenekon hakimine verdiði ifadede; “Ben Jandarma Ýstihbarat Gruplar Komutanlýðý’ný kurdum. Bu birim halk

‘‘

Gerçekleri söylemeyenler ne kadar sert konuþurlarsa konuþsunlar inandýrýcý olamýyorlar.

arasýnda JÝTEM olarak bilinir” diyor. Onlarca kiþi, JÝTEM’in emrinde çalýþtýðýný söylüyor. Karargahýnýn nerede olduðu, hangi yöntemlerle çalýþtýðý da sýr deðil. Hatta ortalýkta JÝTEM çalýþaný olarak hizmet veren birisine ait maaþ bordrosu da dolaþýyor. Emekli bir orgeneral “JÝTEM denilen insanlar da subay. Subay, yemek yediði yere ihanet edebilir mi?” açýklamasýný yapýyor. Kýdemsizinden generaline askerin her

kademesi böyle bir yapýlanmanýn farkýnda, halk konuþuyor; maðduru biliyor, çalýþaný itiraf ediyor. Ama karargahýn bundan haberi yok. JÝTEM davasýnda mahkemenin yönelttiði bilgi talebine Genelkurmay’ýn cevabý ‘rutin’: ‘Genelkurmay Baþkanlýðý bünyesinde kurulmuþ JÝTEM adýnda bir birim mevcut deðildir.’ Ýnanmak mümkün deðil elbette, ama inkarýn nedeni de açýk; çünkü JÝTEM denilen ‘þey’ temiz deðil. Güneydoðu’da açýklanamayan 17 bin faili meçhul cinayet var; tesadüf deðil, sistematik bir yok etme operasyonu. Yasal zeminde savunulamayacak bir birim olmalý JÝTEM. Fakat inkarýn da aslýnda bir savunma olduðunu unutmamak lazým. JÝTEM’in kuruluþundan ve eylemlerinden piþmanlýk duyabilir Genelkurmay, ki inþallah öyledir. Ancak, JÝTEM’in yanlýþ bir ‘iþ’ olduðunu düþünüyorlarsa yapmalarý gereken, inkar deðil, ikrar etmek; yüzleþmek ve özür dilemektir. Aksi, yanlýþlýklara ortak olmak anlamýna gelir. Devletin, ulusal güvenliðin, terörle mücadelenin vs. arkasýna saklanarak suçlarýn ve suçlularýn gizlenmesi artýk mümkün deðil. ‘Devlet rutin dýþýna çýkabilir’ diyen bir anlayýþa bugünün Türkiye’sinde yer yok. Bunu biliyorlar, tabii ve

ona göre saklanýyorlar, saklýyorlar. Açýk olun, doðrularý söyleyin’ diyenleri ‘iç düþman’ ilan ederek, onlarý asimetrik psikolojik savaþ yürütmekle suçlayarak sindirmeye çalýþýyorlar. Nafile... Tartýþmaya Cumhurbaþkaný Gül’ün katýlmasý anlamlý. ‘TSK’ya lüzumsuz, haksýz yakýþtýrmalar yapýlýyor; ölçüsüz ve rahatsýz edici deðerlendirmeler yapýlýyor. Bunlar yanlýþ þeyler’ demiþ. Cumhurbaþkaný’nýn Genelkurmay’a nasýl bir telkinde bulunduðu ise merak konusu. ‘Ýçinizi temizleyin ve þeffaf olun’ demiþtir herhalde... Çünkü, hakikatleri açýklamayan her kurum zorda kalýr. Türkiye demokratikleþiyor, þeffaflaþýyor. Askerin kýþlaya çekilmesi taleplerini kimse susturamaz. Kýþlasýnda oturan, zamanýný mesleðini düþünerek ve yaparak geçiren bir orduyla kimsenin bir alýp veremediði olmaz. Ama ordu, TSK-Partisi olarak hareket ediyorsa; yetmedi topluma ve meþru iktidara komplolar kurmayý planlýyorsa (ýslak imzalý belge), bünyesinde çocuklarý bombalamayý düþünen çýlgýn cuntalar çýkýyorsa sessiz kalmak mümkün deðildir. ‘Baþkomutan’ dahil kimse sessiz kalamaz, kalmamalý. Aksi, þiddete teslim olmaktýr. Ýhsan Daðý, Zaman, 1 Ocak 2010

T. C. KONYA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN GAYRIMENKUL SATIÞ ÝLANI

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2009/6038 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 14.01.2010 saat 10.50-11.00 arasýnda Ýstanbul HADIMKÖY YOLU KIRAÇ MEVKÝÝ, 188. SK. NO: 1 TEM OTOPARKI BÜYÜKÇEKMECE/ÝST. adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 19.01.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 19/12/2009 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 50.000,00 1 07 YFZ 06 PLAKALI FORD MARKA, CARG02524 TÝPLÝ KIRMIZI RENKLÝ KAMYON (Anahtar var, ruhsat yok, muh. çizikler mevcut) B: 76318

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarýda tapu kaydý belirtilen gayrýmenkuller, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 35 (a) maddesi ve Ýhale Þartnameleri dahilinde kapalý teklif (artýrma) ihale usulü ile satýlacaktýr. 2. Ýhaleler, 12.01.2010 Salý günü Saat 15.00’den itibaren Belediyemiz encümeni tarafýndan Encümen Toplantý Salonu’nda yapýlacaktýr. Ýhaleyi yapýp-yapmamakta uygun bedeli tesbitte Belediye Encümeni serbesttir. 3. Gayrýmenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatlarý, ödeme þekli yukarýda belirtilmiþtir. 4. Ýsteklilerin, ihale gün ve saatinden en geç 10 dakika öncesine kadar teklif zarflarýný Belediyemiz Yazý Ýþleri ve Kararlar Daire Baþkanlýðýna vermeleri þarttýr. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 5. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için istenen belgeler : a. Dilekçe, b. Tebligat için adres beyaný, c. Gerçek kiþi olmasý halinde, Nüfus Cüzdan fotokopisi, TC Kimlik Numarasý. Tüzel kiþi olmasý halinde, Ýlgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sici Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan ihaleye iliþkin ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ belge, d. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1. Gerçek kiþi olmasý halinde, imza beyannamesi, 2. Tüzel kiþi olmasý halinde imza sirküleri, e. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf, f. Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi. g. Ýstekliler adýna vekâleten iþtirak ediliyor ise, istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, h. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatýrarak aldýklarý makbuz veya 2886 Sayýlý D.Ý.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. 6. Þartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Baþkanlýðý Gelir Þube Müdürlüðünde bedelsiz olarak görülebilir. Ýlan olunur.

B: 76156


11

DÜNYA

YENÝASYA / 2 OCAK 2010 CUMARTESÝ

Irak daha çok zarar gördü

Avrupalý Müslümanlara karþý ayrýmcýlýk

GENÝÞ AÇI

IRAK ÝNSAN SAYISI ADLI KURULUÞUN YAPTIÐI ARAÞTIRMADA 2008 YILINA GÖRE 2009'DA SÝVÝL ÖLÜMLERÝNÝN AZALDIÐI, ANCAK BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇAN BOMBALI SALDIRILARIN ARTTIÐI BELÝRTÝLDÝ. RAPORDA, IRAK'IN, ÝSTÝKRARSIZLIK VE TERÖRÝST SALDIRILARDAN AFGANÝSTAN VE PAKÝSTAN'DAN ÇOK DAHA FAZLA ZARAR GÖRDÜÐÜ VURGULANDI. AMERÝKAN iþgalindeki Irak’ta 2009 yýlýndaki sivil ölümler 2008’e göre yarý yarýya azaldý, ancak ayný sürede büyük can kaybýna yol açan bombalý saldýrýlarda önemli bir artýþ görüldü. Irak Ýnsan Sayýsý (Iraq Body Count) adlý insan haklarý kuruluþunun yaptýðý araþtýrma sonuçlarýnda 2008’de ülkedeki sivil kayýplarýn 9 bin 226 olduðu, bu yýl ise 16 Aralýk itibarýyla bombalama, silâhlý saldýrý veya benzeri sebeplerle vefat eden sivillerin sayýsýnýn 4 bin 497’de kaldýðý ifade edildi. Raporda, bunun ayný zamanda 2003 yýlýndan, yani iþgalin baþlangýcýndan bu yana sivil kayýplarýn en az görüldüðü yýlýn 2009 olduðunu gösterdiði de kaydedildi. Amerikalý ve Iraklý yetkililerin 2006-2007 döneminde zirveye ulaþan mezhep kökenli saldýrýlarýn azalmasýný olumlu karþýladýklarýnýn belirtildiði raporda, büyük can kaybýna yol açan bombalý saldýrýlarýn artmasýnýn olumsuz bir geliþme olduðu vurgulandý. ‘’Irak’ýn, istikrarsýzlýk ve terörist saldýrýlardan Afganistan ve Pakistan’dan çok daha fazla zarar gördüðü’’ deðerlendirmesinin yapýldýðý raporda, þiddet olaylarýnýn durdurulamamasýna raðmen Batýlý politikacýlar ve siyasî yorumcularda Irak sorununun çözüldüðünü ima eden yaklaþým ile kayýtsýzlýðýn göze çarptýðý ifade edildi. Rapora göre Iraklýlar, 2011’den itibaren Amerikan askerlerinin geri çekilmesiyle þiddet olaylarýnýn tekrar artmasýndan endiþe duyuyor. Irak’ta halen yaklaþýk 115 bin Amerikan askeri bulunuyor. Raporda, ‘’2003 yýlýndan bu yana olan toplam sivil kayýp sayýsýnýn, basýn, hastane ve morg raporlarý ile sivil toplum kuruluþlarýndan saðlanan verilerin karþýlaþtýrýlmasýyla 94 bin 939 ile 103 bin 588 arasýnda olduðu’’ ifade edildi. Baðdat / aa

2 Fransýz gazeteci ve 3 Afgan kaçýrýldý 

AFGANÝSTAN'IN kuzeydoðusunda 2 Fransýz gazeteci ile beraberlerindeki 3 Afgan kaçýrýldý. Adýnýn açýklanmasýný istemeyen bir Fransýz gazeteci, 2 Fransýz meslektaþý, Afgan çevirmenleri ile çevirmenin erkek kardeþi ve yeðeninin kaçýrýldýðýný bildirdi. Kaçýrýlan basýn mensuplarýyla birlikte çalýþan kadýn gazeteci, 5 kiþinin Taliban militanlarý tarafýndan kaçýrýldýðýný kaydetti. Kapisa vilayetindeki Fransýz askerlerinin kaçýrýlanlarý bulmak için seferber olduðu da ifade edildi. Kabil / aa

Yük gemisi battý, 2 kişi öldü  SON dönemde

siyasî rekabete baðlý þiddet olaylarýyla ve doðal afetlerle gündeme gelen Filipinler’de bu kez bir yük gemisi battý. Polis tarafýndan yapýlan açýklamada, maden yüklü geminin Luzon adasý açýklarýnda battýðý, 22 kiþilik mürettebatýn kurtarýldýðý belirtildi. Geminin, yükünün yanlýþ yerleþtirildiði için battýðý belirtiliyor. Maniha / aa

Filipinler’de siyasî cinayet  FÝLÝPÝNLER'DE yerel seçimlere adaylýðýný koyan ve önceki gün evinin önünde uðradýðý saldýrýda yaralanan bir kiþi dün vefat etti. Ülkede 23 Kasýmda 57 kiþinin öldürüldüðü siyasi katliâmdan beri politik rekabete dayalý þiddet olaylarýnýn son dönemde artýþ gösterdiðine dikkati çekilirken, polis tarafýndan yapýlan açýklamada, hastaneye kaldýrýlan Wilbert Suanco Origenes’in öldüðü bildirildi. Batuan / aa

hibrahimcan@windowslive.com

A

Pakistan, Batý’nýn, Afganistan’dan erken çekilmemesini istedi PAKÝSTAN hükümeti, Batýlý ülkeleri, ‘’Afganistan’ý fazla erken terk etmemeye’’ çaðýrdý. Pakistan Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Abdül Basit, düzenlediði basýn toplantýsýnda, 2001’den beri komþu ülke Afganistan’da bulunan uluslar arasý güçlerin gerektiðinden erken bu ülkeden çekilmemesi gerektiðini belirterek, ‘’Afganistan’ý terk etme kararý, ülke kendi kendisini korumaya muktedir

olmadan önce alýnmamalýdýr’’ dedi. Afganistan’daki istikrar ve barýþýn stratejik olarak Pakistan’ýn yararýna olduðunu da ifade eden sözcü, Afganistan’da uygulanan yeni Amerikan siyasetinin meyvelerini vermesi için ABD’nin yanýnda olmaya devam edeceklerini, bu çerçevede uluslar arasý gücün vaktinden önce Afganistan’dan ayrýlmamasý gerektiðini belirtti. Ýslamabad / aa

Amerikan füzesi 3 Pakistanlýyý daha öldürdü Afganistan’daki Amerikan güçleri tarafýndan yapýlan füze saldýrýsýnda 3 kiþi öldü. Pakistan yetkilileri, Afganistan sýnýrýna yakýn Kuzey Veziristan bölgesinin merkezi konumundaki Mir Ali þehri civarýndaki köyde bir otomobilin Afgan tarafýndan atýlan füzeyle vurulduðu, araçtaki 3 kiþinin öldüðünü bildirdi. Bu olay, bölgeye son 12 saatte yapýlan ikinci saldýrýyý oluþtururken, önceki füze saldýrýsýnda da 3 kiþi ölmüþtü. Mir Ali /aa

Havaalanlarýnda ‘vücut tarayýcýlarý’ tartýþmasý ÝNGÝLTERE'NÝN havaalanlarýnýn güvenliðinde ‘’insan vücudunu neredeyse çýplak gösterdiði ve bunun insan haklarýna aykýrý olduðu’’ tartýþmalarýna yol açan ‘vücut tarayýcýlarý’ kullanmayý deðerlendirdiði bildirildi. Birleþik Krallýk Baþbakaný Gordon Brown resmî internet sitesinde yer alan açýklamasýnda, ABD’de Noel günü Amsterdam-Detroit uçaðýna yapýlan bombalý saldýrý giriþiminden sonra havaalaný güvenliðinin güçlendirilmesi için ‘tam vücut tarayýcý’ gibi yeni teknoloji ürünleri kullanma konusunu incelediklerini

söyledi. Amsterdam-Detroit uçaðýyla ilgili konunun Britanya için terörist giriþimlere karþý gerekli ve yenilenmiþ tedbirler alýnmasý konusunda bir tür ‘’uyandýrma zili’’ olduðunu söyleyen Brown, ‘’Bu demokrasi ve özgürlük düþmanlarý patlayýcýlarý tesbit etmenin çok zor olduðu yöntemlerle gizliyor’’ dedi. Þimdiye kadar kullanýlan dedektör veya eðitimli köpek gibi yöntemlerin bu þekilde gizlenmiþ silâh ve patlayýcýlarý bulmakta yetersiz kaldýðýný dile getiren Brown, ABD ile birlikte Britanya’nýn da ‘tüm vücut tarayýcýlarý’ ve geliþ-

miþ x-ýþýný cihazlarý gibi sofistik ekipmanýn kullanýlmasýný incelediðini kaydetti. Brown, ayrýca havaalanlarýnýn güvenliðinin arttýrýlmasý doðrultusunda yolcularýn görüntülenmesi metotlarýnýn sýkýlaþtýrýlmasý ve yolcu listesinin incelenmesiyle ilgili sistemin geliþtirilmesi yönünde talimat verdiðini kaydetti. Amsterdam-Detroit uçaðýyla ilgili geliþmelerden sonra Hollanda ‘tüm vücut tarayýcýsý’ kullanmaya baþlayacaðýný duyurmuþtu. Benzeri cihazlar halen Britanya’nýn Manchester havaalanýnda deneniyor. Londra / aa

Musevi: Ýran ciddi bir kriz içinde ÝRAN'DA muhalefetin lideri Mir Hüseyin Musevi, çarpýcý açýklamalar yaparak, ülkenin ciddi bir krizin içinde olduðunu, muhalif liderlerin öldürülmesinin veya tutuklanmasýnýn halký susturmayacaðýný belirtti. Musevi, kendisine baðlý internet sitesinde bugün yer alan açýklamasýnda, idam edilmesi gerektiði yönünde iktidara yakýn isimlerden gelen çaðrýlara yanýt olarak, “ölmekten korkmadýðýný” ifade etti. Musevi ayrýca, siyasi tutuklularýn serbest býrakýlmalarý çaðrýsý yaptý. Muhalif lider, “Musevi’yi, (Mehdi) Kerrubi’yi tutuklamak veya öldürmek sükuneti saðlamaz. Halkýn talepleri uðruna þehit olmaya hazýrým. Halkýn barýþçý protesto hakkýnýn bulunduðu, yetkililerce kabul edilmeli. Ýran ciddi

bir kriz içinde” ifadesini kullandý. Muhalefete karþý sert tutumun ayaklanmaya yol açacaðýný, hükümetin þiddete ve öldürmeye baþvurarak, hatasýnýn üzerine hata eklemiþ olduðunu belirten Musevi, seçim yasasýnýn deðiþtirilmesi çaðrýsý yaptý. Ýran’ýn dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danýþmaný Abbas Vaez Tabasi hafta içinde, ülkedeki muhalif gösterilerin arkasýnda olan muhalefet liderlerinin “Allah’a düþmanlýk” suçu iþlediklerini, bu suçun cezasýnýn da idam olduðunu söylemiþti. Musevi, 12 Hazirandaki cumhurbaþkanlýðý seçimini açýk farkla kendisinin kazandýðýný ancak hile yapýlarak hakkýnýn elinden alýndýðýný ileri sürüyor. Tahran/aa

Özgürlük Konvoyu 4 Ocak'ta Gazze'ye giriþ yapacak

Filistin Konvoyu, Suriye’nin Lazkiye Limanýndan bir Ro-Ro gemisiyle Mýsýr’ýn Ariþ Limanýna geçtikten sonra Refah Sýnýr kapýsýndan 4-3 Ocak’ta Gazze’ye giriþ yapacak. FOTOÐRAFLAR: OSMAN SAÐIRLI

HALÝL ÝBRAHÝM CAN

FÝLÝSTÝN'E özgürlük sloganýyla yola çýkan Filistin Konvoyu, Mýsýr’ýn Ariþ Limanýna gidebilmek için Suriye’nin Lazkiye Limanýnýda bekliyor. Konvoyu Mýsýr’a götürecek gemilerin sonradan vazgeçmesi üzerine geceyi Lazkiye’de geçiren Filistin’e Özgürlük Konvoyu, Lazkiye izci kampýnda sabahladý. Gittiði her ülke ve þehirde sevgi gösterileriyle karþýlanan Filistin Konvoyu, Suriye’nin Lazkiye Limanýndan bir Ro-Ro gemisiyle Mýsýr’ýn Ariþ Limanýna geçtikten sonra Refah Sýnýr kapýsýndan 4-3 Ocak’ta Gazze’ye giriþ yapacak. Mýsýr 3/10 Ocak tarihleri arasýnda Refah kapýsýný insani yardýmlara açtýðýný duyurmuþtu. Konvoyun yolcularý ise Lazkike’den uçakla Mýsýr’a gidip burada araçlarý bekleyecek. Filistin Konvoyunu Mýsýr hükümeti, Ürdün’ün Akabe Limanýndan geri çevirmiþti. Gazze’ye girmeden geri dönmemekte kararlý olan Filistin Konvoyuna katýlanlar, Filistin’e uygulanan ambargonun kaldýrýlmadan yollarýndan

dönmeyeceklerini vurguladýlar. Ambargoya dikkat çekmek için yapýlan yolculugun aslýnda amacýna ulaþtýðýný ifade eden Filistin Konvoy Baþkaný ve ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým, yolun bu kadar uzamasýný ve çekilen sýkýntýlarý Ýsrail’in Mýsýr hükümeti üzerinde kurduðu baský olarak deðerlendirdi. Ýki haftadýr yolda olduklarýný söyleyen Baþkan Bülent Yýldýrým, bu yolun dönüþünün olmadýðýný belirtti. Ýsrail’in Filistin topraklarýnda altmýþ yýldýr iþgal uyguladýðýna deðinen Yýldýrým, buna dur demenin zamanýnýn geldiðini ifade etti. Yýldýrým sözlerine þöyle devam etti: “Yaklaþýk 200 araçlar Filistin için yollara çýktýk. Amacýmýz, bukadarcýk araçla yardým yapmak deðil. Biz uyuyan dünya insanýný uyandýrmýk istiyoruz. Bunun için kamuoyu oluþtura oluþtura buraya kadar geldik. Bu engellemeler bizim iþimize geliyor. Dünya basýnýnda daha fazla yer buluyor” diye konuþtu. Mustafa Gökmen/Suriye-Lazkiye

Kazakistan AGÝT dönem baþkanlýðýný üstlendi KAZAKÝSTAN resmÎ olarak Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilâtýnýn (AGÝT) dönem baþkanlýðýný üstlendi. Kazakistan Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, Dýþiþleri Bakaný Kanat Saudabayev’in Yunanistan’dan dönem baþkanlýðýný resmen devraldýðý bildirildi. Kazakistan’ýn, AGÝT baþkaný olarak, tarafsýzlýk ve denge ilkeleri temelinde üye ülkeler arasýnda uzlaþma ve iþbirliðini güçlendirmeye çalýþacaðý vurgulandý. Kazakistan, eski SSCB ülkeleri arasýnda ve Orta Asya’da ilk kez AGÝT dönem baþkanlýðýný üstlenen ülke oldu. 1992 yýlýnda AGÝT üyesi olan Kazakistan’ýn 2010 AGÝT dönem baþkanlýðýný üstlenmesi 2930 Kasým 2007 tarihinde Madrid’de yapýlan 15. toplantýsýnda kararlaþtýrýlmýþtý. Astana / aa

vrupalý Müslümanlar yeni yýla gittikçe artan kaygýlarla girdiler. Fransa’da burka ve sakalýn gündeme taþýdýðý, Ýsviçre’de minare yasaðýnýn alevlendirdiði bir Ýslâmî görüntü karþýtý kamuoyu yükseliþi, Avrupa’daki Müslümanlarýn içinde yaþadýklarý topluma entegrasyonlarýný zayýflatýyor. Avrupalýlar Müslümanlar yüzünden kendi kimliklerini kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya olduklarýný düþünüyorlar. Fransýz Ulusal Bilimsel Araþtýrmalar Merkezinden Ýslâm ve göç konusunda uzman ilim adamý Vincent Geisser’e göre, Avrupalý Müslümanlar ulusal sahnenin kalýcý aktörü olma yolunda ilerledikçe, ulusal kimliklerini kaybedeceklerine inananlarý daha fazla korkutuyorlar. Avrupalýlarý yaþlý bir nineye benzeten Geisser, ‘her gürültü duyduðunda hýrsýz geldi sanan yaþlý nine gibi, Avrupalýlar da kýt'alarýnýn küçüldüðü ve önemsizleþtiði duygusuna kapýldýlar” diyor. Ýþte bu atmosfer içinde 15 milyondan fazla Müslüman’ýn yaþadýðý Avrupa, içten içe kaynayan bir kazana dönüyor. Halbuki Müslümanlar artýk göçmen olmadýklarýnýn farkýnda. Bulunduklarý topluma adapte olmak, o toplumun Müslüman üyeleri olarak yaþamak istiyorlar. Nitekim Açýk Toplum Enstitüsü’nün yeni yayýnladýðý 11 Avrupa þehrinde Müslümanlar arasýnda yapýlan araþtýrma, Batýlýlarýn birlikte yaþadýklarý Müslümanlara dair tamamen yanlýþ kanaatlere sahip olduðunu ortaya koyuyor. Meselâ; “Müslümanlar içinde bulunduklarý topluma entegre olmak istemiyor” kanaatinin bir mit olduðu ortaya çýktý. Zira araþtýrmaya katýlan Müslümanlarýn yüzde altmýþ biri içinde bulunduklarý ülkeye ait olduklarýný hissediyorlardý. Ama katýlýmcýlarýn yüzde ellisi, toplumun geri kalan kýsmýnýn onlarý yabancý gibi görmesinden yakýnýyordu. Müslümanlarýn beþte biri son 12 ay boyunca sýk sýk dinî ayrýmcýlýða maruz kalmýþlardý. Maalesef Müslüman olmayan nüfusun yüzde 6,8’i iþsiz iken, Müslümanlarýn 19,8’i iþsizdi. Müslümanlar diðerleriyle karýþýk mahallelerde yaþamak istiyorlar, tecrit edilmek istemiyorlardý. Ama ayrýmcýlýk onlarýn konut seçme imkânýný sýnýrlýyordu. En az ayrýmcýlýk saðlýkta görülüyordu ve Müslümanlar bundan memnundu. Ancak polis karþýsýnda çok keskin bir ayrým vardý. “Afrikalýysanýz, daima belli bakýþlara maruz kalýrsýnýz ve polisler size farklý davranýr. Polis kimliðimi sordu, gösterdim, geriye yüzüme fýrlattý” diyor Senegal kökenli bir Fransýz vatandaþý. Nitekim bahsettiðimiz araþtýrmaya katýlan Müslümanlarýn yüzde 55’i son beþ yýl içinde dinî ayrýmcýlýðýn arttýðýna inanýyor. Marsilya’da inþa edilmekte olan camiye iliþkin olarak New York Times muhabirinin görüþ sorduðu bir yaþlý Fransýz “açýldýðýnda bombalayacaðým onu” diyordu. ‘niye?’ diye sorulduðunda ise; “bunlardan zaten çok var, bununla sayý daha da artacak ve sorunlar çýkacak”. Bütün bu ayrýmcýlýklarý körükleyenler aslýnda politikacýlar. Bu kimlik korkusunu oya tahvil etme kaygýsýyla, milliyetçiliði körüklüyorlar. Danimarka ve Ýsviçre’de minare ve camilere karþý baþlatýlan kampanyanýn içinde de politik kaygýlar var. Bunun yaný sýra Avrupa’daki Müslümanlara da büyük iþ düþüyor. Doðru Ýslâm’ý tanýtarak, içinde bulunduklarý topluma daha çok karýþarak, ‘misafir iþçi’ deðil, Avrupalý Müslümanlar olduklarýný onlara gösterebilmek. Böylelikle hem toplumsal huzur artacak, hem de doðru Ýslâm’ý gören Avrupalýlarýn kalplerini Ýslâm’a ýsýndýrmak kolaylaþacaktýr.

Hindistan ve Pakistan, nükleer tesisleriyle ilgili bilgi deðiþimi yaptý HÝNDÝSTAN ve Pakistan, aralarýndaki nükleer gerginliði azaltmaya yönelik her yýl baþýnda yaptýklarý nükleer bilgi deðiþimini dün de tekrarladý. Hindistan Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, her iki ülkenin baþþehirlerinde dün arþý tarafa, diplomatik kanallarla, nükleer tesislerin listeleri verildi. Bu deðiþim, 1988 yýlýnda iki ülke arasýnda imzalanan, “Nükleer Tesislere Yönelik Saldýrýnýn Yasaklanmasý Anlaþmasý” gereði, 1992’den beri, her yýl 1 Ocak’ta yapýlýyor. Birleþik Krallýk’tan baðýmsýzlýðýn kazanýldýðý 1947 yýlýndan sonra üç kez savaþan iki ülke arasýndaki gerginlik, 1998 yýlýndaki karþýlýklý nükleer denemeler nedeniyle nükleer savaþ korkusuna yol açmýþtý. Ýki ülke arasýndaki en büyük anlaþmazlýk konusu olan Keþmir sorununun çözümü için 2004 yýlýnda müzakereler baþlatýlmýþ, ancak Hindistan’ýn Mumbai þehrinde 2008 Kasým’ýnda düzenlenen terör eyleminden Pakistan merkezli Leþkeri Tayyibe grubunu sorumlu tutan Yeni Delhi hükümeti, bu müzakereleri dondurmuþtu. Yeni Delhi / aa


12

YENÝASYA / 2 OCAK 2010 CUMARTESÝ

ÝLAN

y seri ilânlar ELEMAN n MEMUR, ÇALIÞAN, emekli, esnaf, bay-bayan parttime-fulltime ciddi kiþiler aranýyor. Gsm: 0536 432 41 90 0545 849 87 37 n ACELE BEYLÝKDÜZÜ civarýndan, binek- kango doblo türü lpg veya dizel türü kendi aracýyla çalýþacak þoförler aranýyor. Tel: (0 532) 385 40 48 n TERMAL HASTANE ve termal tatil köyü projemize Vizyon ve Misyon Sahibi, dinamik, lider ruhlu Genç/emekli, bay/bayan danýþmanlar Tel: (0 507) 218 39 51 e-posta: hl_ozdogan@hotmail.com

ÝÞ ARIYORUM n 15 YILLIK DENEYÝMLÝ

þoförüm (src2), (src4), (psikoteknik) belgelerim (c) sýnýfý ehliyetim var özel ve makam þoförlüðü tecrübem var. Türkiyenin her yerinde çalýþýrým. Gsm: (0539) 830 55 00 n 6 YIL YÖNETÝCÝ asistanlýðý ve 3 yýl ön muhasebe dalýnda tecrübeliyim. Anadolu Yakasýnda yönetici asistanlýðý pozisyonunda iþ aramaktayým. Ebru Kýsaoðlu Tel: (0534) 619 14 68 n ÝSTANBUL AVRUPA Yakasýnda sigortasý olan þoförlük iþi arýyorum. Gsm: (0 535) 783 24 42

SIFIR SERMAYELÝ EK ÝÞ FIRSATI www.qmuenst.com

SATILIK DAÝRE nSAHÝBÝNDEN

ARNAVUTKÖY'de Satýlýk 2 Kat bina Gsm: 0532 607 78 25 n GÖZDAÐI'nda FINDIKLI'da Karlýtepe'de kelepir faizsiz daireler (0534) 403 40 27 0(216) 452 97 52 n GEBZE MERKEZ'de Kelepir Daire Daireye ait açýk otoparký bulunmaktadýr. Çamlýk Parkýna 3 sokak mesafede. 77.000 TL Tel: 0 (212) 282 85 55 n ÝSTANBUL ÇATALCA kabakça içinde yola cephe elektiriði suyu su kuyusu telefonu meyva aðaçlarý bulunan bulunan 90m müstakil ev satýlýktýr. 270m, 75.000 tl Tel: 0 (212) 795 02 11 n BURSA ÝVAZPAÞA semtinde satýlýk ev Tel: 0 (224) 223 71 08 n KONYA KARATAY Fetihkent Siteleri'nde 6 katlý apartmanýn 1. katýnda kuzeydoðu cepheli, 147 m2 ve merkezi sistem kaloriferli, 3+1 özelliðine sahip 65.000 TL deðerinde satýlýk ev. Gsm: (0 533) 769 04 02 (0 505) 547 51 60

SATILIK ARSA nSAHÝBÝNDEN ARNAVUTKÖY'de 301 m2 ve 222 m2 arsa Gsm: 0532 607 78 25

nBURSA ÝZNÝK Yörüköy'de 800 m2 6.000 TL Gsm: (0534) 558 02 68 n ACÝL ÝZNÝK GÜLLÜCE'de 2500m 2 yol, su, elektrik göl manzaralý 10.000TL Cep: (0534) 558 02 68 n ADA'DAN ÇEKEZKÖY kapaklý, Büyükyoncalý ve Saray'da imarlý, ifrazlý arsa lar, 1-20 dö nüm a ra sý tarlalar, hemen tapu, 24 ay taksit imkâný. 0 (212) 592 91 49 (0 532) 624 08 12 n ANKARA MAMAK Kýbrýs Köyünde 39321/8 i mar lý 1000 m 2 ar sa 150.000 TL 0 (312) 369 14 44 (0544) 554 10 67

VASITA nFORD CONNECT - 2004 Model - Gri - 42.000 km Temiz - Sahibinden - 90'lýk - Yeni Lastikler - Dizel Tel: 0(332) 582 32 71 Gsm: (0 544) 487 72 60 n 2001 MODEL Renault Laguna 1.9 DTÝ Dizel 177.000 km orijinal servis, bakýmlý 14.250 TL. Tel: 0 (216) 310 46 58 Gsm: (0 552) 333 90 03

DEVREN n YALNIZLIKTAN

DEVREN satýlýk kuruyemiþ. Fatih/Ýst. Gsm: (0 538) 843 79 96

ÇEÞÝTLÝ n ÇÝNÇÝLA YETÝÞTÝRÝN

döviz kazanýn. Broþür isteyiniz. 0(266) 239 17 08

EÐE SANAYÝ TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝNÝN 22.01.2010 TARÝHLÝ OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL ÝLANI Þirketimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý aþaðýda yazýlý yer ve saatte yapýlacaktýr. Toplantýya katýlamayacak olanlar aþaðýda örneði görülen vekâletname ile þirket ortaklarýndan birini temsilci tayin etmek suretiyle oy kullanabilirler. Gün ve Saat : 22.01.2010 Günü Saat: 10:00 Yer : Soðanlýk Mahallesi Yalnýzselvi Caddesi No: 23 Kartal - Ýstanbul GÜNDEM 1. Açýlýþ ve Baþkanlýk Divaný seçimi, 2. Genel Kurul Tutanaðýnýn Baþkanlýk Divanýnca imzalanmasý için yetki verilmesi, 3. Þirketimiz Yönetim Kurulu tarafýndan hazýrlanan kýsmi bölünme planýnýn onaylanmasý hususunun görüþülmesi, 4. Þirket Ana Sözleþmesi’nin “Sermaye” baþlýklý 6. maddesinin deðiþtirilmesi hususunun görüþülmesi 5. Dilek ve temenniler. VEKÂLETNAME EÐE SANAYÝ A.Þ.’nin 22.01.2010 tarihli Olaðanüstü Genel Kurulunda ortaklýk haklarýmý kullanmak üzere............................................’ý vekil tayin ettim....../...../2010 Üye Adý Soyadý Ýmzasý Adresi

B: 76462

www.cansay.net - ÝLÝK DÜÐME ilik düðme, çýtçýt, kuþ gözü iþleriniz yapýlýr. Adres: Yenidoðan Mah. Kýzýlay Sokak. No: 25/B Bayrampaþa/Ýst. Cep: (0539) 496 77 34 Ýþ: 0(212) 501 62 85 nKAPORTACI ÝÞ ORTAÐI aranýyor. Fatih/Ýstanbul Tel: 0212- 523 86 10 Gsm: 0532- 424 47 18 n SAHÝBÝNDEN MÜLKÜ satýlýk 6,5 m 2 çay ocaðý Mimar Sinan Cad. No: Z/1 Karagülle iþhaný Kahramanlar-Ýzmir Gsm : (0505) 684 45 40 n SATILIK MÜLK Trabzon Deliklitaþ Mevkiinde 8000 m2 arsa üzerinde 2650 m 2 bana, binaya ait 250 kvar trafo jeneratör ve kuyu suyu mevcut. Bina Temeli 10 kat yaptýrmaya müsait. Kira geliri var (0533) 633 83 82 n METÝN USTA Lahmacun-Pide-PizzaKöfte Salonu Öðrenciye Özel Ýndirim Alo Paket: 0 (462) 321 62 94 Adres; Cumhuriyet mah. Feza Sok. No: 2 Trabzon n HEKÝMOÐLU EVDEN eve nakliyat þehiriçiþehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu kredi kartý geçerlidir. Depomuz mevcuttur. Tel: 0(216) 459 07 95 0(212) 211 65 75 Gsm: (0532) 490 88 43 n ÞEHSA

nÞAHÝN TAÞIMACILIK

Ýnþaat ltd.þti.Þehiriçiþehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Mustafa Þahin

Tel: 0(212) 530 54 84 Gsm: (0532) 277 64 72 (0532) 343 98 35 Faks: 0(212) 530 54 85 Þube: HATAY ÞAHÝN nakliyat kredi kartý geçerlidir. Depomuz mevcuttur. www.sahinnakliye.com Halil Þahin Tel: 0(326) 615 13 032 Hat Gsm: (0532) 686 02 08 n SÝVAS SÜRAT nakliyat evden eve-þehiriçi þehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu. Kredi kartý geçerlidir. Depomuz mevcuttur. Tel: 0(212) 432 92 58 Gsm: (0539) 566 58 58 (0532) 641 37 58 n KERVAN NAKLÝYAT þehiriçi ve þehirlerarasý sigortalý evden eve lüx taþýmacýlýk ve depolama hizmeti Merkez: 0216 473 99 80 Þube : 0212 211 49 39 Antalya: 0242 339 46 43 Ýzmir : 0232 441 18 46 Gsm : 0532 665 70 36 www.kervannakliyat.com.tr n TERMAL YATIRIM Küçük birikimleri büyütmek isteyenlere 250 TL taksitle Termal Hastane ve Tatil Köyü Projemizde devre mülk sahibi yapýyoruz. www.termalyatirim.com Gsm: (0542) 240 03 42 n ÝLAÇLIK KESTANE BALI Artvin'in Arhavi ilçesindeki ta biî or tam da bu lu nan ko van lar dan el de e di len çok ka li te li kes ta ne ba lý mevcuttur. Toptan fiyatý 25 TL, perakende 27 TL'dir. Tür ki ye'nin her ye ri ne gönderim yapýlýr.

Hüseyin Karakaþ Gsm: (0544) 673 91 90 siz çaldýrýn biz arayalým. n 1 ADET XETEC marka Dotn 400 model na vi gas yon ci ha zý 200 TL’ye satýlýk sýfýr kutusu açýlmamýþ garantili, Ýstanbul içi elden teslim Ýstanbul dýþý kargo alana aittir. Ümit Kýzýltepe Gsm: (0535) 799 29 95 n ÖZGÜR PASTANE Baklava Salonu Taþdelende hizmetinize girmiþtir. 0(216) 429 40 21 n GÜRSEL NAKLÝYAT evden eve taþýmacýlýk 0537 932 26 66 0212 343 40 34 0216 566 19 09 n YAÞINIZ 19-60 aralýðýnda ise evden, iþten part time / full time istediðiniz kadar çalýþarak ayda 500 - 3000 TL arasý ek gelir elde etmek isterseniz www.istegeleceginfirsati.net deki iþ baþvurusunu doldurunuz. n TAÞKÖPRÜ KUZU ÇEVÝRME yöresel damak tadý. Özel günlerinizde bizi mutlaka arayýnýz. Kalitemiz ve yýllarýn tecrübesi ile kuzu çevirme denince akla biz geliriz. www.taskoprukuzucevirme.com Sipariþ Telefonlarýmýz : 0212 434 53 08 0212 435 39 42 Fezvi Çakmak Mah. 8.Sok No:59/A Baðcýlar Ýstanbul. n BÜYÜK ADANA KEBAPÇISI DÝYOR KÝ : Adana'ya gitmeden Adana yenir mi? Bize gelin kararý siz verin!

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 Kalitemiz tescillidir. Satýr kýymasýyla Adana kebabý büyük Adana kebapçýsýnda yenir. Eþsiz mekanýmýzla özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sipariþ Telefonu: 0216 350 0 350 Adres : Gülnur Sokak Sal Apartmaný No: 17/A Göztepe-Kadýköy. n TEKBÝR ORGANÝZASYON Manevi saadetin ilk adresi kutlu doðum etkinliklerinizde, düðün, sünnet, niþan, tüm milli ve manevi gün ve gecelerinizde. ezgiler, marþlar, semazenler ve naatlarla sanatçýnýz ufuk akýn ve ekibi sizlerle. Gsm: 0532 682 64 81 www.tekbirorganizasyon.net ufuktanbakis@hotmail.com www.ufukakin.com n EVÝNÝZDE ETÜD, bayan öðretmenden ilk öðretim öðrencilerine hafta içi, hafta sonu tüm dersler Kadýköy Bostancý arasý 0532 211 44 42 n BAYAN ÖÐRETMENDEN ilk öðretim öðrencilerine Ýngilizce dersi verilir. Kadýköy Bostancý arasý 0532 211 44 42 n KADIKÖY de ek gelir fýrsatý 0543 863 20 63 n HARBELLÝFE BESLENME ürünleri distirübütörlüðü yapacak kiþiler aranmaktadýr. Baðýmsýz distirübütör Fatma-Ali Sivri bilgi için arayýnýz . 0543 863 20 63 n BOYA ve BADANA iþleriniz itina ile yapýlýr. 7x24 Mustafa Oran

G.O.Paþa / Ýstanbul Gsm: 0546 941 10 28

SANSET ELEKTRÝK her türlü tesisat, tamirat, bakým ve onarým iþleri yapýlýr. Gsm: (0 546) 417 33 97 n KÝRALIK PANELVANLAR, minübüsler, dizeller. Metin Tümay Tel: 0(212) 217 08 70 Gsm: (0533) 470 29 90 n TAÞKIN OTO Ýhsan TAÞKIN Eski Edirne asfaltý No: 734 Sultangazi TEL: 668 94 66-2HAT CEP: (0 533) 244 50 77 www.arabam.com n FÝNANSAL YATIRIM uzmaný'ndan bireysel emeklilik fýrsatý! Bireysel emeklilik ve tüm hayat sigortasý ürünlerinde kiþiye ö zel bi ri kim, ya tý rým ve teminat planlarý ile sigorta poliçesi hazýrlanýr. bilgi ve baþvuru: (0 505) 768 10 01 n ATAKAN ÖZEL güvenlik ve sü rü cü kurs la rý 2495 sa yý lý ya sa ge re ði kim lik yenileme 31.12.2009' da sona erecektir. Yenileme eðitimleri için acele ediniz. Uygun fiyat ve ödeme þartlarýyla kaydýnýzý yaptýrabilirsiniz. Baðcýlar meydaný Tel: 0 (212) 462 92 32 n DÝNÇER NAKLÝYAT Ev den e ve þe hir ler i çi þe hir ler a ra sý, si gor ta lý, marangozlu, ambalajlý. www.evdenevedincer.com Tel: 0 (212) 217 29 30 0 (216) 307 05 45 (0 532) 590 16 03 n BELEDÝYELER ÖZEL kuruluþlar Ýstanbulun her semtinde araþtýrmaya yönelik anketleriniz adet

üzerinden çok uygun ekonomik olarak yapýlýr. Gsm: (0 538) 288 43 00 n GELENEK YAYINEVÝ olarak yýllarýn tecrübesi ile yeni adresimiz Esenler'de sizlerin hizmetinizdeyiz, bize bir telefon kadar yakýnsýnýz. Tel: 0 (212) 562 01 71 Adres: Fevzi Çakmak Mah.. Fevzi Çakmak Caddesi. No: 39/2 Esenler / ÝSTANBUL n BENNU SPOT ev-büro eþyalarýnýz deðerinde alýnýr satýlýr Tel: 0 (216) 342 40 07 Gsm: (0 532) 484 50 33 n ACÝL BAÐCILARDA 9000 m 2 , yüksek kira gelirli, her iþe uygun bir kýsmý arsa ile takas olur fabrika satýlýktýr. Gsm: (0 532) 593 85 77 n MÝNARE YAPIMI, ta di la tý, bo ya sý i ti na i le yapýlýr. Deneyimli e ki bi miz le yurt dý þý ve yurt içi hertürlü minare yapýmý, kubbe yapýmý, cami boyasý, deprem yönetmeliðine uygun be to nar me tü nel ka lýp sistemi minare yapýyoruz. Ayrýca kararmayan kubbe ve minare alemi temin edilir. Ercan Usta Gsm: (0 555) 243 92 53 (0 506) 260 23 28 ercancengiz@hotmail.com n ÝMALATCI FÝRMADAN garantili koltuk takýmlarý sadece 1250 TL Tel: 0 (212) 493 40 00

ZAYÝ 14515202224 T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ümmü Gülsüm Özçelik

ELEMAN ARANIYOR Gazetemizin Abone çalýþmasýný yapacak dinamik, diksiyonu düzgün, Ýstanbul'da ikamet eden bay elemanlar aranýyor.

Maaþ+Yemek+Yol+SSK Müracaat þahsen abone servisine yapýlacaktýr.

y Gülbahar Cad. Günay Sok. No: 4. Güneþli / ÝSTANBUL

Seminere Davet

ANKARA

Konu : Hac Ýbadetinin Sýr Ve Hikmetleri Konuþmacý: Ali Vapurlu Tarih : 3 Ocak 2010 Pazar Saat: 20.00 Yer : Asyanur Kültür Merkezi Adres : Yunusemre Cad. Kanarya Sok. Giriþi Lale Sok. 8/1 Pursaklar / ANKARA Not : Hanýmlar için özel yer ayrýlmýþtýr.

T.C. KONYA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN GAYRIMENKUL SATIÞ ÝLANI

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarýda tapu kaydý belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 35 (c) maddesi ve Ýhale Þartnamesi dahilinde açýk teklif (artýrma) ihale usulü ile satýlacaktýr. 2. Ýhaleler, 12.01.2010 Salý günü Saat 15,30’dan itibaren Belediyemiz encümeni tarafýndan Encümen Toplantý Salonu’nda yapýlacaktýr. Ýhaleyi yapýp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. 3. Gayri menkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatlarý, ödeme þekli yukarýda belirtilmiþtir. 4. Ýsteklilerin, ihale gün ve saatinden en geç 30 dakika öncesi olan saat 15,00’e kadar istenen belgeleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Baþkanlýðý Gelir Þefliðine vermeleri þarttýr. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 5. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için istenen belgeler : a. Dilekçe, nüfus cüzdaný fotokopisi, TC kimlik numarasý, b. Tebligat için adres beyaný, c. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1. Gerçek kiþi olmasý halinde, imza beyannamesi, 2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan ihaleye iliþkin ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ belge ile tüzel kiþiliðin imza sirküleri, d. Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi. e. Ýstekliler adýna vekâleten iþtirak ediliyor ise, istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, f. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatýrarak aldýklarý makbuz veya 2886 Sayýlý D.Ý.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. 6. Þartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Baþkanlýðý Gelir Þube Müdürlüðünde bedelsiz olarak görülebilir. Ýlan olunur. B: 76157


13

YENÝASYA / 2 OCAK 2010 CUMARTESÝ

MAKALE Þeytanýn þerrinden Allah’a sýðýnmak

YERÝN KULAÐI

Yeni bir yýl

GÜLLER VE DÝKENLER EKREM KILIÇ

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

ekzile44@yahoo.com

ic­rî­1431­se­ne­si,­ilk­a­yý­nýn­ya­rý­sý­na­var­mýþ­týk­ki, mî­lâ­dî­2010­da­kar­þý­mý­za­çýk­tý.­Yer­yü­zün­de­her bir­top­lu­lu­ðun­ken­di­si­ne­uy­gun­bir­he­sap­la­ma sis­te­mi­ge­liþ­tir­miþ­ol­du­ðu­nu­bi­li­yo­ruz.­Se­ne­le­rin­he­sa­býn­da­kul­la­ný­lan­tak­vî­min­baþ­lan­gý­cý­her­mil­le­te­gö­re ay­rý­ay­rý­i­ken,­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­in­sa­noð­lu­na­bah­þet­ti­ði tek­nik­im­kân­lar­sâ­ye­sin­de­dün­yâ­â­de­tâ­bir­köy­gi­bi­kü­çü­lün­ce,­or­tak­bir­de­ðe­rin­ka­bû­lü­ne­zâ­rû­ret­hâ­sýl­ol­du. Mil­le­ti­miz­ce­ geç­miþ­te­ çe­þit­li­ tak­vîm­ler­ kul­la­nýl­mýþ,­Ýs­lâ­mi­ye­ti­be­nim­se­me­si­ni­mü­te­â­kib­Hic­rî-Ka­me­rî,­da­ha­son­ra­Hic­rî-Þem­sî­ve­ya­di­ðer­a­dýy­la­Rû­mî­ ve­ Cum­hû­ri­yet­ dö­ne­min­de­ di­ðer­ pek­ çok­ de­ðer­ler­de­ol­du­ðu­gi­bi,­Av­ru­pa’ya­it­ti­bâ­en­mî­lâ­dî­se­ne­e­sas­a­lýn­mýþ­týr.­Tak­vîm­yap­rak­la­rýn­da­her­üç­e­sa­sa­gö­re­gün,­ay­ve­yý­lýn­kay­de­dil­di­ði­en­der­ül­ke­ler­den­bi­ri­ol­du­ðu­mu­zu­sa­ný­yo­rum. Be­þe­rin­öm­rü­ne­gö­re­e­pey­u­zun­sa­yý­la­cak­bir­be­þe­ri­yet­öm­rü­var.­Ferd­le­rin,­bâ­zý­is­tis­nâ­la­rý­dý­þýn­da, en­faz­la­60–70­yýl­ya­þa­dý­ðý­gö­rü­lü­yor.­Son­ra­dan­ya­ra­tý­lan­her­þey­gi­bi,­dün­yâ­nýn­da­sü­re­si­Hâ­lýk-ý­Kâ­i-­ nât­ta­ra­fýn­dan­be­lir­le­nen­bir­ha­yâ­tý­ol­du­ðu­þüp­he­siz­dir.­Ge­ze­ge­ni­mi­zin­ya­þý,­týp­ký­bir­in­sa­nýn­in­san­lýk­la nis­be­ti­gi­bi,­kâ­i­nâ­týn­ki­ne­nis­be­ten­da­ha­genç­tir.­Ak­lýn­sý­nýr­la­rý­dý­þýn­da­ol­du­ðu­i­çin­an­cak­na­kil­le,­yâ­nî Al­lâ­hu­Te­â­lâ’nýn­yü­ce­ki­tap­la­rýn­da­zik­re­dil­di­ði­ka­da­rýy­la,­bi­le­bi­le­ce­ði­miz­bir­hâ­di­se­var:­Ký­yâ­met!­ Bu­a­za­met­li­ve­deh­þet­li­vak’a­nýn­ne­za­man­ve­na­sýl ce­re­yân­e­de­ce­ði­hak­kýn­da­pey­gam­ber­le­rin­di­lin­den nak­le­di­len­den­baþ­ka­sý­ný­ve­faz­la­sý­ný­bil­mek­müm­kün­de­ðil.­An­cak,­o­la­bi­lir­li­ði­ak­len­de­ke­sin.­Biz­þa­hýs o­la­rak­gö­re­me­sek­bi­le,­nev’­o­la­rak­id­râk­e­di­le­ce­ði kat’î.­Ki,­i­nan­cý­mý­za­gö­re,­Ce­nâb-ý­Ra­hîm-i­Mut­lak, mü’min­le­re­mer­ha­me­tin­den­o­gü­nün­deh­þe­ti­ni­ya­þat­ma­mak­i­çin,­o­za­ma­na­ye­ti­þen­ehl-i­î­mâ­nýn­rûh­la­rý­ný­da­ha­ön­ce­kab­ze­de­cek.­ Ge­rek­kâ­i­nâ­ta­nis­be­ten­dün­yâ­nýn,­ge­rek­be­þe­ri­ye­te gö­re­fer­din­ha­yâ­tý­çok­ký­sa.­Ge­lin­gö­rün­ki,­in­sa­noð­lu ken­di­si­nin­hiç­öl­me­ye­ce­ði­ni­ve­dün­yâ­nýn­da­e­be­di­yen dö­nüp­du­ra­ca­ðý­ný­zan­ne­di­yor.­Da­ha­doð­ru­su­öy­le­veh­me­di­yor.­Nef­si­î­ti­râf­et­me­se­bi­le­ak­lý­böy­le­bir­þe­yin­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­sýk­sýk­ken­di­si­ne­hâ­týr­lat­ma­sý­na­mu­ka­bil, ba­þý­ný­gaf­let­ku­mu­na­gö­me­rek­ha­kî­ka­ti­de­ðiþ­ti­re­bi­le­ce­ði­ni­far­z­e­di­yor.­Ne­bü­yük­ha­tâ! Öm­rün­a­ký­þý­ný­he­sap­et­mek­i­çin­du­rak­nok­ta­la­rý­ol­ma­sý­ge­re­ken­yýl­baþ­la­rý,­in­san­lar­ca­ne­ap­tal­ca­de­ðer­len­di­ri­li­yor!­Ak­lý­ba­þýn­da,­kal­bi­u­ya­nýk­bir­ki­þi­nin­as­lâ­düþ­me­me­si­î­câb­e­den­ve­ka­hat­hâ­li­ni­ir­ti­kâb­e­di­yor.­Ve­ka­hat­ol­duk­ça­es­ki­bir­ke­li­me,­ge­niþ­bir­mef­hû­mu­i­fâ­de­e­di­yor:­u­tan­maz­lýk,­ha­yâ­sýz­lýk,­bâ­tý­lý­hak­sû­re­tin­de­gö­rüp sa­kýn­ma­dan­yap­mak­mâ­nâ­la­rý­na­ge­li­yor.­Tam­da,­in­san­la­rýn­bü­yük­bir­kýs­mý­nýn­yýl­baþ­la­rýn­da­ya­pa­gel­dik­le­ri ha­re­ket­le­ri­tâ­rif­et­mi­yor­mu? Te­le­viz­yon­lar,­rad­yo­lar,­ga­ze­te­ler,­in­ter­net­si­te­le­ri, ma­ða­za­vit­rin­le­ri,­mey­dan­lar,­eð­len­ce­yer­le­ri,­o­tel­ler,­lo­kan­ta­lar,­da­ha­ev­sâ­fý­ný­ve­is­mi­ni­sa­ya­ma­dý­ðým­ni­ce­me­kân­lar­bu­þaþ­kýn­in­sa­noð­lu­nun­ar­sýz­dav­ra­nýþ­la­rý­ný­an­la­tý­yor,­gös­te­ri­yor,­ser­gi­li­yor.­Üs­te­lik­bun­lar­da­fa­zî­let­o­la­rak­tak­dîm­e­di­li­yor.­Be­þe­ri­ye­tin­he­sap­def­te­ri­ne­kö­tü­lük­o­la­rak­ya­zý­la­cak­pek­çok­ha­re­ket,­bu­ge­ce­ö­vü­nü­le­rek­ve­u­tan­ma­dan­ic­râ­e­di­li­yor.­Kar­þý­çý­kan­lar­gayr-i me­de­nî­ol­mak­la,­ge­ri­ci­lik­le­suç­la­ný­yor. Ýn­sa­nýn­hem­be­de­ni­ne,­hem­ak­lý­na,­hem­ma­lý­na­za­rar­ve­re­cek­ni­ce­iþ­ler:­iç­ki,­ku­mar,­se­fâ­het,­de­nâ­et­me­de­ni­yet­nâ­mý­na,­a­çýk­tan­ve­if­ti­hâr­la­iþ­le­ni­yor.­Fert­ve top­lum,­dev­let­ve­si­vil­mü­es­se­se­ler,­or­tak­bir­a­kýl­kay­bý i­le­kar­þý­kar­þý­ya­ol­duk­la­rý­nýn­far­ký­na­bi­le­va­ra­mý­yor­lar. Þer­güç­ler­den­çe­ki­ne­rek,­kuv­vet­li­le­re­þi­rin­gö­rün­me­ye ça­lý­þa­rak,­hak­kýn­hâ­tý­rý­ný­fe­dâ­e­de­rek­bâ­tý­la,­þer­re,­ci­nâ­ye­te­þe­rîk­lik­e­di­yor­lar. Hal­kýn­tak­lîd­et­ti­ði,­ö­zen­di­ði,­peþ­le­rin­den­git­ti­ði­a­dý ve ma­kâ­mý­bü­yük­o­lan­lar,­mil­le­tin­ek­se­ri­ye­ti­ne­ör­nek­teþ­kîl­et­mek­ni­ye­tiy­le,­en­a­zýn­dan­e­vin­de­ve­â­i­le­si­i­le­sý­ra­dan­bir­ge­ce­gi­bi­ge­çir­me­le­ri­ge­re­ken­bu ne­tî­ce­le­ri­î­ti­bâ­riy­le­meþ’ûm­gü­nah­ge­ce­si­ni,­uy­dum ka­la­ba­lý­ða­der­gi­bi,­tâ­til­bel­de­le­rin­de,­bü­yük­o­tel­ler­de,­ im­ren­di­re­cek­ tarz­da­ de­ðer­len­di­ri­yor­lar.­ Böy­le­ce,­ ken­di­le­ri­ i­nan­ma­sa­lar­ bi­le,­ bâ­zý­ çev­re­le­re,­ ne ka­dar­on­la­ra­ya­kýn,­ne­ka­dar­mo­dern,­ne­ka­dar­Av­ru­pâî­ol­duk­la­rý­ný­is­bâ­ta­ça­lý­þý­yor­lar. Dün­yâ­lý­la­rýn­bü­yük­bir­kýs­mý­yok­luk,­kýt­lýk,­sý­kýn­tý, ce­hâ­let,­za­rû­ret,­ih­ti­lâf,­sa­vaþ,­be­lâ,­mu­sî­bet­i­çin­de­sa­a­ti, gü­nü­dol­dur­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar.­Tu­zu­ku­ru­bir­ký­sým dün­yâ­lý­da,­e­li­ne­ge­çen­ni’met­le­re­þü­kür­ye­ri­ne;­var­lýk­tan,­bol­luk­tan,­ge­niþ­lik­ten,­gû­yâ­bil­miþ­lik­ten,­ih­ti­yaç­sýz­lýk­tan,­em­ni­yet­ten,­sulh­tan,­râ­hat­tan,­sýh­hat­ten­ku­du­ru­yor­lar.­Ar­ka­da­bý­rak­týk­la­rý­bir­se­ne­ye­tek­me­ler­a­týp, ye­ni­yý­la­sar­hoþ­ça­el­sal­la­ya­rak­a­kýl­la­rýn­ca­kut­lu­yor­lar. Bun­dan­son­ra­ki­gün­le­ri­nin­hep­böy­le­vur­pat­la­sýn,­çal oy­na­sýn­geç­me­si­ni­di­le­ye­rek­ö­mür­le­ri­nin­ge­ri­ka­lan­za­man­la­rý­na­kar­þý­la­ma­tö­re­ni­ya­pý­yor­lar. Ha­ni,­gaf­le­tin­mer­te­be­le­ri­çok­ve­fark­lý­dýr­den­miþ ya…­Hep­bi­rin­ci­sý­ný­fa­ter­fi­et­mek­is­te­yen,­a­ma­e­li­ne geç­me­yen­i­kin­ci­sý­nýf­dün­yâ­lý­lar­da­o­lan­bi­te­ni­bâ­zen im­re­ne­rek,­bâ­zen­ten­kîd­e­de­rek,­bâ­zen­tik­si­ne­rek­de ol­sa­her­e­ve­a­çý­lan­þer­pen­ce­re­le­rin­den,­te­le­viz­yon­lar­dan­sey­re­de­rek,­ken­di­le­rin­ce­bu­ar­sýz­lý­ða­ka­týl­mý­yor­lar. Nef­si­mi­zin­hî­le­le­rin­den,­þey­tâ­nýn­tu­zak­la­rýn­dan,­kö­tü­lük­le­ri­ter­vîc­e­den­le­rin­þer­le­rin­den­Ha­fîz-i­Ha­kî­kî’ye sý­ðý­ný­yo­ruz.­Hic­rî­ve­mî­lâ­dî­se­ne­mi­zin­ha­yý­la­ra­ve­sî­le ol­ma­sý­ný­ni­yâz­e­di­yo­ruz.

H

ey­ta­nýn­ve­yar­dým­cý­la­rý­nýn­i­þi;­in­san­la­ra­ ves­ve­se­ ve­rip­ ü­mit­siz­lik­ ve­ þaþ­kýn­l ý­ð a­ dü­þ ü­r üp­ az­d ýr­m ak,­ is­y a­n a teþ­vik­ et­mek­ ve­ ha­ki­kat­ yo­lun­dan­ sap­týr­mak­týr.­Ger­çek­mü’min,­o­na­de­ðil;­Hakk’a tâ­bi­ ol­mak,­ Al­lah’a­ sý­ðýn­mak­ du­ru­mun­da­dýr.­ “Ne­ za­man,­ þey­tan­dan­ bir­ dür­tü­ se­ni dür­tük­ler­se­he­men­Al­lah’a­sý­ðýn,­çün­kü­O, i­þi­ten­dir,­ bi­len­dir.­ Müt­ta­kî­ler,­ ken­di­le­ri­ne

Þ

þey­tan­dan­bir­ves­ve­se­i­liþ­ti­ðin­de­Al­lah’ý­ha­týr­lar­lar­ ve­ he­men­ göz­le­ri­ni­ a­çar­lar.­ Þey­tan­la­rýn­ kar­deþ­le­ri­ i­se­ on­la­rý­ az­gýn­lý­ða­ çe­ker,­ son­ra­ da­ hiç­ mi­ hiç­ ya­ka­la­rý­ný­ bý­rak­maz­lar”1 â­ye­ti­bu­ha­ki­ka­ti­be­lir­tir. E­û­zü-bes­me­le­i­le­Al­lah’a­sý­ðý­nan,­O'­nu­a­nan,­O'­na­da­ya­nan,­O'­nun­a­dýy­la­ha­re­ket­e­den,­ O'n­dan­ yar­dým­ is­te­yen,­ el­bet­te­ son­suz mer­ha­met­ ve­ kud­ret­ sa­hi­bi­nin­ ko­ru­ma­sý­na maz­har­o­lur.­Bu­ha­ki­ka­ti­Al­lah;­ “Siz­be­ni­a­nýn­ki­ben­de­si­zi­a­na­yým”­ 2 di­ye­ha­ber­ve­rir. Al­lah’ý­ an­mak;­ son­suz­ bir­ gü­ce­ da­yan­mak, ko­ru­ma­sý­ný­ka­zan­mak­de­mek­tir.­Pey­gam­be­ri­miz­de­(asm),­ “Ý­çe­ri­sin­de­Al­lah­a­ný­lan­ev­le­rin­ mi­sâ­li­ i­le­ i­çe­ri­sin­de­ Al­lah­ zik­re­dil­me­yen­ev­le­rin­mi­sâ­li,­di­ri­i­le­ö­lü­nün­mi­sâ­li­gi­bi­dir”­ 3 bu­yu­rur.­Bu,­di­renç­li­ve­güç­lü­ol­mak de­mek­tir.­ Güç­lü­ o­lan,­ ves­ve­se­ci­le­rin­ al­da­tý­cý fý­sýl­tý­la­rý­na­kan­maz.

Bir­gün­Al­lah­Ra­sû­lü’nün­(asm)­ya­nýn­da­i­ki­ki­þi­bir­bi­ri­ne­sert­söz­ler­söy­ler­ler.­Bi­ri­di­ðe­ri­ne­ a­þý­rý­ kýz­dý­ðýn­dan­ kýp­kýr­mý­zý­ ke­si­lir. Hz.­ Pey­gam­ber­ (asm)­ bir­ söz­ bil­di­ði­ni,­ bu sö­zü­ kýz­gýn­ bi­ri­si­nin­ söy­le­di­ðin­de­ o­ hâ­li­nin on­dan­gi­de­ce­ði­ni­i­fa­de­e­der­ve­ “E­û­zu­bil­la­hi mi­neþ-þey­ta­nir­ra­cîm”­(Ko­vul­muþ,­lâ­net­len­miþ­þey­tan­dan­Al­lah’a­sý­ðý­ný­rým)­4 der.­Öf­ke­si­ni­ye­ne­nin,­hem­öf­ke­len­di­ði­kim­se­ye,­hem o­þah­sýn­þey­ta­ný­na,­hem­de­ken­di­þey­ta­ný­na üs­tün­ge­le­ce­ði­ha­beri­ve­ril­miþ­tir.5­ Pey­gam­be­ri­miz­ (asm),­ kud­sî­ bir­ ha­dîs­te Al­lah’ýn­(cc)­þöy­le­bu­yur­du­ðu­nu­ha­ber­ve­rir: “Kim­be­ni­ta­ný­yan­ve­ih­lâs­la­i­bâ­det­e­den­bir ku­lu­ma­ düþ­man­lýk­ e­der­se­ ben­ de­ o­na­ harp i­lân­ e­de­rim.­ Ku­lum,­ ken­di­si­ne­ yap­ma­sý­ný farz­ kýl­dý­ðým­ i­bâ­det­ler­den­ da­ha­ se­vim­li­ bir þey­le­ba­na­yak­la­þa­maz.­O­ku­lum,­sün­net­le­re de­vam­ et­mek­ su­re­tiy­le­ de­ ba­na­ yak­laþ­ma­ya

Mi'racýn bir baþka tecellisi: Selâmlaþma zu­hur­et­ti­ðin­den;­o­nu­hak­kýy­la­an­la­ma­ya­be­þe­rin­e­li­ve­gü­cü­ye­ti­þe­mez.­Öy­le­ki­bu­en­bü­yük­bu­luþ­ma­yol­cu­lu­ðu­nun­bel­li­bir­kýs­mýn­dan­son­ra­sý­na,­Va­hiy­Me­le­ði­Ceb­ra­il­bi­le­iþ­ti­rak­ ten­a­za­de­ol­muþ,­Hz.­Re­sû­lul­lah­(asm)­i­le ABDULLAH ÞAHÝN yol­cu­lu­ðun­de­va­mý­na­i­zin­ve­ril­me­miþ­tir. abdullahsahin56@hotmail.com Ya­ra­tý­lýþ­ni­me­ti­nin­en­yük­sek­bur­cu­Mi­'ra­ca­yük­sel­ti­len­Yü­ce­Re­sûl­(asm),­o­ra­da­o­ka­a­hi­rî­ve­ba­tý­nî­duy­gu­la­rý­mýz­bi­zim­dýþ dar­sýr­la­ra­ve­ni­met­le­re­na­il­ol­muþ­ki,­bu ve­iç­dün­ya­mý­za­a­çý­lan­ka­pý­ve­pen­ce­- Rü’yet­ve­cen­net­vâ­rî­ma­kam­ve­lez­ze­ti­üm­re­le­ri­miz­dir.­”Her­þey­zýd­dýy­la­bi­li­nir” me­ti­nin­de­ya­þa­ma­sý­ný­ta­lep­et­miþ­Rab­bin­ka­i­de-i­mu­kar­ra­re­si­ge­re­ðin­ce­bir­ço­ðu­nu­gö­- den,­ay­nen­dün­ya­ya­gel­di­ði­an­da­“Üm­me­ti, zü­müz­le­gö­rüp­e­li­miz­le­tu­ta­ma­dý­ðý­mýz­bu Üm­me­ti”­ta­le­bin­de­bu­lun­du­ðu­gi­bi.­”Lev­la­ke duy­gu­la­rý­mý­zýn­Rab­bi­miz­ta­ra­fýn­dan­biz­le­re lev­lak“ hi­ta­bý­na­maz­har­o­lan­Sev­gi­li­nin­bu bah­þe­di­len­en­bü­yük­ni­met­ler­ol­du­ðu­nu,­on­- ya­ka­rý­þý­ný­Yü­ce­Rab­kar­þý­lýk­sýz­bý­rak­ma­ya­rak la­rýn­ger­çek­de­ðe­ri­nin­i­se—Al­lah­ko­ru­sun— üm­me­tin­Mi'­ra­cý­o­la­rak­gün­de­beþ­va­kit­na­on­lar­dan­mah­rum­ol­mak­la­an­cak­an­la­þý­la­bi­- ma­zý­lüt­fet­miþ­tir.­Bu­en­bü­yük­bu­luþ­ma­nýn tes­ci­li­i­se­Rab­biy­le­Re­sû­lü­a­ra­sýn­da­ge­çen­se­le­ce­ði­ni­hiç­mu­ha­se­be­et­tik­mi? Bir­an­i­çin­iç­dün­ya­mý­zý­kâ­i­nat­ka­dar­ge­- lam­laþ­ma­ol­muþ­tur.­Mü'­min­ler­her­se­lâm­niþ­le­ten­bâ­tý­nî­duy­gu­la­rý­mýz­dan­“ha­yal”­has­- laþ­ma­a­nýn­da­hu­þu­i­çin­de­o­en­bü­yük­bu­luþ­se­mi­zin­ol­ma­dý­ðý­ný­ve­ya­ha­ya­li­mi­zin­bir­an­- ma­yý­hu­þu­i­çin­de­ve­hür­met­le­yâd­e­de­rek, da­yok­ol­du­ðu­nu­dü­þü­ne­lim­ve­ya­ru­hu­mu­- bir­bir­le­ri­ni­ba­ðýr­la­rý­na­ba­sar­lar­ve­Mi'­ra­ca­ve zun­dýþ­dün­ya­ya­a­çý­lan­en­e­hem­mi­yet­li­bir on­da­ki­mu­heb­be­tul­la­ha­yük­se­lir­ler. Bu­mâ­nâ­dan­o­la­rak,­mü’min­ler­bir­bir­le­ri­pen­ce­re­si­o­lan­gö­zü­mü­ze­ya­ra­tý­lýþ­tan­sa­hip ol­ma­dý­ðý­mý­zý­ve­ya­bir­an­da­gör­me­has­sa­si­ye­- ne­‘se­lâm’­ver­mek­le­ken­di­le­ri­nin­u­laþ­tý­ðý­‘se­ti­mi­zi­kay­bet­ti­ði­mi­zi­dü­þü­ne­lim;­o­za­man lâm’­hâ­li­ni­Müs­lü­man­kar­de­þi­i­çin­de­is­ter­ha­yat­ne­ka­dar­sý­kýn­tý­lý,­mâ­nâ­sýz­ve­çe­kil­mez ler.­On­la­rýn­yer­yü­zün­de­ve­Cen­net’te­‘se­lâm o­lur­du­de­ðil­mi...­Bu­mu­ha­se­be­yi­za­hi­rî­ve yur­dun­da’­ol­ma­la­rý­i­çin­du­â­e­der­ler.­ Yü­ce­ki­ta­bý­mýz­Kur’ân’da:­“Se­lâm­hi­da­ye­te ba­tý­nî­bütün­duy­gu­la­rý­mýz­i­çin­ay­rý­ay­rý­ya­u­yan­la­rýn­ü­ze­ri­ne­ol­sun”­ (20/Tâ­hâ,­47). pýp­ör­nek­le­ri­ço­ðal­ta­bi­li­riz.­ Bu­duy­gu­la­rý­mý­zýn­her­bi­ri­bi­zim­i­çin­hiç­- Mü’min­ler­Al­lah’ýn­hi­da­ye­ti­ne­ka­vu­þan­in­bir­zen­gin­lik­ve­sal­ta­na­ta­de­ði­þil­me­ye­cek­ka­- san­lar­dýr.­Öy­ley­se­‘se­lâm’­on­la­rýn­hak­ký­dýr.­ Yi­ne­Ni­sa­Sû­re­sin­de:­ “Siz­bir­se­lâm­i­le­se­dar­bü­yük­lük­te­bir­de­ðer­ta­þýr­ve­Ya­ra­dan­ta­ra­fýn­dan­bi­ze­bah­þe­di­len­muh­te­þem­vü­cut lâm­lan­dý­ðý­nýz­za­man,­siz­de­on­dan­da­ha­gü­sa­ra­yý­mý­zýn­i­çi­ni­ve­dý­þý­ný­ay­dýn­la­ta­rak­var­lý­- ze­liy­le­kar­þý­lýk­ve­rin­ve­ya­ve­ri­len­se­lâ­mý­ay­ðý­mý­za­ruh­ve­mâ­nâ­ka­tar.­Zâ­hi­rî­ve­bâ­tý­nî nen­i­â­de­e­din.­Þüp­he­siz­Al­lah,­her­þe­yin­he­duy­gu­la­rý­mý­zý­kir­ve­pas­lar­dan­te­miz­le­ye­rek sa­bý­ný­ge­re­ði­gi­bi­ya­pan­dýr.”­ Bu­ra­da­se­lâm ge­liþ­tir­me­miz­i­se­Sa­ray­Sa­hi­bi­ni­da­ha­kâ­mil ‘ta­hiy­ye’­ke­li­me­siy­le­i­fa­de­e­di­li­yor. Se­lâm­di­ni­o­lan­‘Ýs­lâm’ý­teb­lið­e­den­Hz. mâ­nâ­da­ta­ný­ma­mýz­ve­O’nun­yü­ce­Es­ma­sý­ný da­ha­i­yi­o­ku­ma­mýz­an­la­mý­ný­i­fa­de­e­der.­Bu­- Mu­ham­med­(asm)­‘se­lâm’­san­ca­ðý­ný­ta­þý­yan nun­zýd­dýn­da­i­se­vü­cut­sa­ra­yý­mýz,­çok­bü­yük bi­ri­cik­Re­sûl’dür­(asm).­Öy­ley­se­se­lâm­la­rýn mas­raf­lar­so­nu­cu­in­þâ­e­di­len­an­cak­ka­pý­ve en­gü­ze­li­o­na­ve­di­ðer­pey­gam­ber­le­re­ve­ril­pen­ce­re­le­ri­ol­ma­yan­ve­ka­ran­lýk­ta­ka­lan­bir me­li­dir.­Et-Ta­hiy­ya­tü­ay­ný­za­man­da­o­na­se­lâm­ver­me­du­â­sý­dýr.­Mü’min­ler­bu­du­â­yý, sa­ray­gö­rün­tü­sü­or­ta­ya­ko­yar. Biz,­bu­sa­ray­mi­sâ­lin­den­ha­re­ket­le,­bu­gün­- sal­li­ba­rik’i­o­ku­ya­rak,­sa­la­vât­ge­ti­re­rek­o­na kü­ya­zý­mýz­da­as­rýn­mü­fes­si­ri­ve­te­fek­kür­a­- se­lâm­ve­rir­ler. E­ser­le­rin­de­mü’min­ler­a­ra­sýn­da­ki­u­huv­vet da­mý­Be­di­üz­za­man’ýn­e­ser­le­rin­de­“Ya­ra­ta­nýn ve­mu­ hab­be­ti­en­yük­sek­mâ­nâ­da­ses­len­di­ren bin­ka­pý­lý­muh­te­þem­bir­sa­ra­yý”­þek­lin­de­tav­sif­et­ti­ði­muh­te­þem­in­san­sa­ra­yý­ný­ý­þýk­lan­dý­- as­rýn­Kur’ân­mü­fes­si­ri­Be­di­üz­za­man,­U­huv­ran­ve­o­na­þeh­ra­yin­ler­ya­þa­tan­muh­te­þem­bir vet­ve­Ýh­lâs­Ri­sâ­le­le­rin­de­mü’mi­ne­ve­o­ku­ya­ha­di­se­den,­ya­ni­Mi'rac’ýn­bir­baþ­ka­te­cel­li­si na­bu­mu­hab­bet­ve­u­huv­ve­tin­þa­hi­ka­la­rý­ný ya­þa­týr.­Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­týn­dan­Þu­â­lar­i­o­lan­“se­lâm­laþ­ma’dan­bah­se­de­ce­ðiz. sim­ li­e­se­rin­6.­Þu­â’sýn­da­i­se­mü’min­ler­a­ra­Â­lem­le­rin­Rab­bi­o­lan­Ce­nâb-ý­Hak’la,­â­lem­le­re­rah­met­o­la­rak­gön­de­ri­len­Haz­ret-i sýn­da­ki­se­lâm­laþ­ma­nýn­o­yü­ce­Mi­'ra­cýn­bir Ra­sû­lul­lah­(asm)­a­ra­sýn­da­Kab-ý­Kav­seyn ha­tý­ra­sý­ve­te­cel­li­si­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­de­rek mer­te­be­sin­de­ger­çek­le­þen­Mi'­rac­ha­di­se­si­ve þöy­le­der: “(...)­Hem­na­sýl­ki­o­ge­ce­de­Ce­nâb-ý­Hak­ta­a­ka­bin­de­ki­se­lâm­laþ­ma­ve­Mi­'ra­cýn­di­ðer­saf­ra­ f ýn­dan­ ‘Es­se­le­mü­a­ley­ke­ya­Ey­yü­hen­ne­biy­ha­la­rý­en­yü­ce­mâ­nâ­da­ve­en­yü­ce­ma­kam­da

MUHAVERE

Z

GÜN GÜN TARÝH

yü’­ de­me­si,­is­tik­bal­de­yü­zer­mil­yon­in­san­la­rýn­her­bi­ri,­her­gün,­hiç­ol­maz­sa­on­de­fa­‘Es­se­le­mü­a­ley­ke­ya­Ey­yü­hen­ne­biy­yü’ de­me­le­ri­ni­â­mi­ra­ne­iþ’ar­e­der.­Ve­o­se­lâm-ý­Ý­la­hî,­o­ke­li­me­ye­ge­niþ­bir­nur­ve­yük­sek­bir­mâ­nâ­ve­rir.­Öy­le­de:­Re­sûl-i­Ek­rem­A­ley­his­sa­lâ­tü Ves­se­lâm’ýn,­o­se­lâ­ma­mu­ka­bil­‘Es­se­la­mü­A­ley­na­ve­a­lâ­i­ba­dil­lâ­his­sa­li­hin’ de­me­si,­is­tik­bal­de­mu­az­zam­üm­me­ti­ve­üm­me­ti­nin­sâ­lih­le­ri,­se­lâm-ý­Ý­la­hî­yi­tem­sil­e­den­Ýs­lâ­mi­ye­te maz­har­ol­ma­sý­ný­ve­Ýs­lâ­mi­ye­tin­u­mu­mî­bir þi­a­rý­o­lan­mü’min­ler­or­ta­sýn­da­ki­‘Es­se­la­mü­a­ley­ke­ve­a­ley­kes­se­lam’­u­mum­üm­met­de­me­si­ni­ra­ci­ya­ne,­da­i­ya­ne­Hâ­lý­kýn­dan­is­te­di­ði­ni­i­fa­de­ve­ih­tar­e­der.­Ve­o­soh­bet­te­his­se­dar­o­lan­Haz­ret-i­Ceb­ra­il­A­ley­his­se­lâm,­emr-i­Ý­lâ­hî­i­le­o­ge­ce ‘Eþ­he­dü­en­la­i­la­he­il­lal­lah­ve­eþ­he­dü­en­ne­Mu­ham­me­den­Re­sü­lul­lah’­de­me­si,­bü­tün­üm­met­ký­ya­me­te­ka­dar­böy­le­þe­ha­det­e­de­ce­ði­ni­ve­böy­le­di­ye­cek­le­ri­ni­mü­beþ­þi­ra­ne­ha­ber­ve­rir.­Ve­bu­mü­kâ­le­me-i­kud­si­ye­yi­ta­hat­tur­i­le­ke­li­me­le­rin­mâ­nâ­la­rý­par­lar, ge­niþ­le­nir.” Ýs­lâm­fýk­hý­na­gö­re­müs­lü­man­la­rýn­‘se­lâm’ ver­me­le­ri­sün­net,­ve­ri­len­‘se­lâm’ý­al­ma­la­rý­i­se farz­dýr.­Bu­hü­küm,­se­lâ­mýn­mü’min­ler­a­ra­sýn­da­ne­den­li­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­or­ta­ya­koy­mak­ta­dýr. Bir­sa­hâ­be­Pey­gam­be­ri­mi­ze­(asm)­‘Ýs­lâ­mýn han­gi­i­þi­da­ha­ha­yýr­lý­dýr?’­di­ye­sor­du.­Bu­yur­du­ki:­“Ye­mek­ye­dir­men,­ta­ný­dý­ðýn­ve­ta­ný­ma­dý­ðý­na­her­ke­se­se­lâm­ver­men­dir.”­ (E­bû Dâ­vud,­E­deb,­ha­dis­no:­5194) Pey­gam­be­ri­miz­(asm)­bu­yu­ru­yor­ki: “Ý­man et­me­dik­çe­Cen­net’e­gi­re­mez­si­niz.­Bir­bi­ri­ni­zi sev­me­dik­çe­ol­gun­bir­i­ma­na­sa­hip­o­la­maz­sý­nýz.­Si­ze,­yap­tý­ðý­nýz­za­man­bir­bi­ri­ni­zi­se­ve­ce­ði­niz­bir­þe­yi­ha­ber­ve­re­yim­mi?­A­ra­nýz­da­se­lâ­mý­ya­yýn.”­(Müs­lim,­Ý­man­93,­ha­dis­no:­54)­ Bü­tün­bun­lar­gös­te­ri­yor­ki,­mü’min­ler­a­ra­sýn­da­ki­se­lâm­laþ­ma­sý­ra­dan­ve­dil­u­cuy­la­söy­le­nen­ya­sak­sav­ma­ka­bi­lin­den­ke­li­me­ve­söz­ler­le­de­ðil,­Al­lah’la­Re­su­lü­a­ra­sýn­da­ya­pý­lan se­lâm­laþ­ma­þek­liy­le­ya­pýl­ma­lý­ki,­se­lâm­a­nýn­da­mü’min­le­re­Mi'­ra­cý­ya­þat­ma­lý­ve­gö­nül­sa­ra­yý­ný­nu­ruy­la­ay­dýn­lat­ma­lý.­O­za­man­se­lâm­laþ­ma­ger­çek­an­la­mý­ný­ka­za­nýr. Rab­bi­miz,­Müs­lü­man­ol­ma­nýn­bir­þi­a­rý­o­lan­se­lâm­laþ­ma­yý­Yü­ce­Re­su­lün­se­lam­laþ­tý­ðý gi­bi­yap­ma­yý,­her­se­lâm­laþ­ma­mýz­da­i­se­Mi'­ra­cýn­nu­run­dan­his­se­dar­ol­ma­yý,­böy­le­ce Haz­ret-i­Re­sû­lul­lah’ýn­þe­fa­a­ti­ne­na­il­ol­ma­yý he­pi­mi­ze­na­sip­ey­le­sin.­Pek­çok­be­re­ket­ler­ve fa­zi­let­le­rin­çað­la­ya­rak­ak­tý­ðý­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­muz­Mu­har­rem­a­yýn­da­­Al­lah’ýn­se­lâm­ve be­re­ke­ti­ü­ze­ri­mi­ze­ol­sun. Bir­baþ­ka­mu­ha­ve­re­de­bu­luþ­mak­te­men­ni­siy­le.

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

de­vam­ e­der.­ Öy­le­ o­lur­ ki­ ar­týk­ ben­ o­nu­ se­ve­rim.­Se­vin­ce­de­o­nun­i­þi­ten­ku­la­ðý,­gö­ren gö­zü,­tu­tan­e­li,­yü­rü­yen­a­ya­ðý­o­lu­rum.­Ben­den­bir­þey­is­ter­se,­o­nu­ve­ri­rim.­Ba­na­sý­ðý­nýr­sa­o­nu­ko­ru­rum...” 6 Al­lah’a­sý­ðýn­ma,­ay­ný­za­man­da­O'­na­o­lan­i­ti­ma­dýn,­te­vek­kü­lün/gü­ve­nin­i­fâ­de­si­dir.­Ýs­ti­â­ze­e­den­bi­ri­si­bil­mek­te­ve­i­nan­mak­ta­dýr­ki,­Al­lah’ýn her­­þe­ye­gü­cü­ye­ter.­Ýs­ter­se­ken­di­si­ni­þey­tan­dan ko­rur,­o­nun­bü­tün­te­sir­le­ri­ni­ký­rar.­ Dipnotlar: 1- Kur’ân, A’râf, 200. 2- Agk, Ýsrâ, 152. 3- Buhâri, Daavât 66; Müslim, Salâtü’lMüsâfirîn, 211. 4- Buharî, Edep 76. 5- Ýbn-i Hacer, 10/535. 6- Buharî, Rikak, 38.

Gönenli Mehmed Efendi ve lâtif bir kerâmet ÝHSAN PAÞALIOÐLU -Ha­fýz­ Gö­nen­li­ Meh­med­ E­fen­di’nin­ ve­fat yýl­­dö­nü­mü­mü­na­se­be­tiy­leum­hu­ri­yet­dö­ne­mi­nin­en­meþ­hur­ký­ra­at­ â­lim­le­rin­den­ ve­ a­sýl­ is­mi­ Meh­med Ö­ðüt­çü­o­lan­Gö­nen­li­Meh­med­E­fen­di, 1903’te­ Ba­lý­ke­sir’in­ Gö­nen­ il­çe­sin­de­ dün­ya­ya­gel­di.­Kü­çük­yaþ­ta­Kur’ân’ý­hýf­zet­ti.­Tah­sil i­çin­ Ýs­tan­bul’a­ gel­di­ ve­ 1925’te­ i­ca­zet­ al­dý. 1930’da­ gö­re­ve­ baþ­la­dý.­ U­zun­ yýl­lar­ Ýs­tan­bul’da­ sý­ra­sýy­la­ Ha­cý­ Bay­ram­ Kaf­ta­ni,­ Dül­ger­za­de,­Ha­cý­Ha­san,­Sul­tan­Ah­met­Ca­mi­i­i­mam-ha­tip­lik­le­rin­de­bu­lun­du.­O­kul­lar­da­da fah­rî­ho­ca­lýk­yap­tý.­1943’te­tu­tuk­la­na­rak­De­niz­li­ Ha­pis­ha­ne­si­ne­ gön­de­ril­di.­ Bu­ra­da­ Be­di­üz­za­man­ i­le­ ta­nýþ­tý.­ Gö­nen­li­ Meh­med­ E­fen­d i,­ 1944­ De­n iz­l i­ hap­s i­ ve­ ha­t ý­r a­l a­r ý­n ý Nec­med­din­ Þa­hi­ner’in­ ha­zýr­la­dý­ðý­ “Son­ Þa­hit­ler”­ki­ta­býn­da­þöy­le­an­la­týr: “1943­De­niz­li­hap­si­nin­a­re­fe­sin­de­bir­rü­ya gör­düm.­ Po­lis­le­rin­ gel­me­si­ bu­ rü­ya­nýn­ a­ka­bin­de­ ol­du.­ Üs­tad’ýn­ ya­ný­na­ gi­din­ce­ ba­na: ‘Hoþ­gel­din­Mu­ham­med­E­fen­di,­hoþ­gel­din! Sen­bu­ra­da­lâ­zým­dýn.­Kork­ma,­kork­ma!‘­de­di.­ ‘Kor­kum­ yok­ e­fen­dim’­ de­dim.­ Ka­til­le­rin a­ra­sýn­da­ya­þa­dýk,­Üs­tad’la­gö­rüþ­tük,­mah­ke­me­ye­ gi­dip­ gel­dik.­ Be­ra­ber­ ke­lep­çe­len­dik. Ba­zen­Üs­tad’a­Kur’ân­o­ku­dum.­Ýþ­te­böy­le… El­ham­dü­lil­lah,­tat­lý­lan­dýk,­lez­zet­len­dik… “De­niz­li­ hap­sin­den­ tah­li­ye­ ol­duk­tan­ son­ra,­ i­çim­de­ Üs­tad’la­ be­ra­ber­ bir­ na­maz­ kýl­mak­ar­zu­su­be­lir­di.­Bir­müd­det­son­ra,­Üs­tad kal­bî­ ar­zu­ma­ mu­va­fýk­ o­la­rak:­ ‘Be­ra­ber­ na­maz­ký­la­lým’­di­ye­be­ni­ça­ðýrt­tý.­O­te­lin­ö­nün­de­de­ka­la­ba­lýk­bir­ce­ma­at,­‘Ýs­tan­bul­lu­ho­ca, va­az­e­de­cek­miþ’­di­ye­bek­li­yor­du.­Ben­o­sý­ra­da­ ger­çek­ten­ mü­te­red­dit­ kal­mýþ­tým.­ Son­ra Üs­tad’dan­be­ni­ra­hat­la­tan­ha­ber­gel­di:­‘Va­zi­fe­si­ni­yap­sýn,­son­ra­gel­sin,­na­maz­ký­la­rýz.’” Ehl-i­ kalp,­ ha­fýz,­ mü­ca­hid,­ va­iz,­ â­lim,­ ye­tim­le­rin,­kim­se­siz­le­rin,­fa­kir­le­rin­ba­ba­sý­Gö­nen­l i­ Ha­f ýz­ Meh­m ed­ E­f en­d i’nin­ De­n iz­l i hap­sin­de­ ger­çek­le­þen­ lâ­tif­ bir­ ke­râ­me­ti­ni gös­te­ren­bir­ha­tý­ra­sý­ný,­ta­le­be­si­Kon­ya­lý­Ha­fýz­Mus­ta­fa­Us­lu­þöy­le­an­la­týr: “Be­di­üz­za­man­ Sa­id­ Nur­sî­ 1943­ yý­lýn­da 126­ ta­le­be­siy­le­ De­niz­li­ Mah­ke­me­si­ne­ sevk e­dil­di.­ Ha­pis­te­ Be­di­üz­za­man’la­ Kon­ya’nýn en­bü­yük­â­lim­le­rin­den­Ha­cý­Ve­is­za­de­E­fen­di,­ Ha­cý­ Sü­ley­man­ E­fen­di­ be­ra­ber­ bu­lu­nu­yor­lar­dý.­ Be­di­üz­za­man­ ‘Mü­der­ri­si­miz­ var. Müf­tü­müz­ (Ha­cý­ Ve­is­za­de) var.­ Ka­dý­mýz (Ha­cý­ Sü­ley­man­ E­fen­di) var.­ Bir­ i­ma­mý­mýz ek­sik.­ O­ da­ ya­kýn­da­ ge­lir’­ de­di.­ O­ es­na­da Ha­fýz­ Gö­nen­li­ Meh­med­ E­fen­di­ ko­ðuþ­ ka­pý­sýn­dan­i­çe­ri­gir­di.­Be­di­üz­za­man­da­‘Ýþ­te­i­ma­mý­mýz­da­gel­di’­de­di.” Ha­fýz­Gö­nen­li­Meh­med­E­fen­di,­ce­sa­ret­ve kuv­ve­ti­ Be­di­üz­za­man’dan­ al­dý­ðý­ný­ i­fa­de­ et­miþ­tir.­ Be­di­üz­za­man­ i­se­ “Biz­ Kur’ân’ýn­ mâ­nâ­sý­na,­Meh­med­E­fen­di­i­se­lâf­zý­na­ça­lý­þý­yor. O­nun­ ta­le­be­le­ri­ni­ ken­di­ ta­le­be­le­rim­ gi­bi Nur­Ta­le­be­si­ka­bul­e­di­yo­rum” de­miþ­tir. 90­yýl­lýk­öm­rü­nü­Kur’ân­ve­hiz­met­yo­lun­da­ har­ca­yan­ Gö­nen­li­ Meh­met­ E­fen­di,­ 2­ O­cak­ 1991­ Çar­þam­ba­ gü­nü­ Hakk’ýn­ rah­me­ti­ne­ ka­vuþ­muþ­tur.­ Ce­na­ze­ na­ma­zý­ Fa­tih­ Ca­mi­i’nde­Re­i­sü’l-Kur­ra­Ab­dur­rah­man­Gür­ses ta­ra­fýn­dan­ kýl­dý­rýl­mýþ­týr.­ Kab­ri,­ E­dir­ne­ka­pý Sa­ký­za­ða­cý­Þe­hit­li­ði’nde­dir. Gö­nen­li­ Meh­met­ E­fen­di­ in­san­la­ra­ i­yi­ ve gü­zel­dav­ra­nýþ­la­rý­ö­ðüt­ler­ken,­ken­di­si­de­ya­þan­t ý­s ý­ i­l e­ ör­n ek­ ol­m uþ­t ur.­ Rab­b i­m iz­d en mað­fi­ret­ve­rah­met­du­â­sýy­la…

C


14

YENÝASYA / 2 OCAK 2010 CUMARTESÝ

SPOR

Güneþ: Sýfýrdan baþlýyoruz TRABZONSPOR TEKNÝK DÝREKTÖRÜ ÞENOL GÜNEÞ, 2. YARIDA ÝYÝ BÝR TAKIM ÝSKELETÝ OLUÞTURMAK ÝÇÝN HÝÇBÝR OYUNCUYU ELÝNDEN BIRAKMAK ÝSTEMEDÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, "GERÝDEN GELÝYORUZ DÝYE BIRAKMAYACAÐIZ. BU YARIÞI DEVAM ETTÝRÝP YUKARI ÇIKMAK ÝSTÝYORUZ" DEDÝ. GÜNEÞ, FATÝH TEKKE'NÝN TRANSFERÝNDE SIKINTI OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. TRABZONSPOR Teknik Direktörü Þenol Güneþ, iyi bir takým iskeleti oluþturmak için hiç bir yerli oyuncuyu elinden býrakmak istemediðini söyledi. Güneþ, yabancý oyunculardan gitmek isteyen olursa ekonomik deðerine bakacaklarýný ifade etti. Süper Lig'e verilen arayý deðerlendirmek için Antalya'da kamp yapan Trabzonspor'da Teknik Direktör Þenol Güneþ, Belek Gloria Golf Otel'de basýn toplantýsý düzenledi. Teknik patron, takýmýn iþleyiþ düzeninin bir hocanýn gelip gitmesiyle tamamen deðiþmeyeceðini söyledi. Takýmýnýn ilk yarýdaki durumunu ve göreve baþladýktan sonraki performansýný deðerlendiren Þenol Güneþ þunlarý söyledi; "Bizim göreve geldiðimiz dönem, ilk yarýnýn sonlarýna doðru yarýþmanýn içinde olan bir dönemdi. Mevcut olan kadroyu en iyi þeklide kullanmaya çalýþtýk. Bu zaman içerisinde iki maç kaybettik. Ligde Fenerbahçe ve kupada ilk maçýmýz olan Galatasaray maçýydý. Ýlk yarýyý iyi kapattýðýmýz söylenemez. Ben geldikten sonra ilk düzeltmem gereken þey oyuncularýmýn moral deðerini yükseltmek. Oyuncularýmýn moral deðerinin çok düþük olduðunu gördüm. Þu anda oynak bir zemin üstündeyiz."

ledim, Gökhan ile devam etmek istiyorum. Gökhan ile ilk defa dün konuþtum ve moralsizdi. Bu oyuncunun transfer gündemi de bizi etkiledi. Kendisine gitmek isteyip istemediðini sordum. Gitmesine 'evet' demiþ deðilim. Asla demem de. Ekonomik olarak Trabzonspor'un kayba uðramasýný da istemem." açýklamasýnda bulundu.

AVRUPA'YA GÝTMEK ÝSTÝYORUZ Trabzonspor'daki hedefleri de sorulan Þenol Güneþ, "Sýkýntýmýzýn kaynaðý son iki maçtý. Kaybettiðimiz maçlardan biri kupa maçýydý. Kupa maçý bizim için Avrupa'ya gitmek adýna daha kolay bir yoldu. Üç maçýmýzý kazanarak, gruptan çýkýp hedefe ulaþmak istiyoruz.'' diyerek sözlerini þöyle tamamladý.''Diðer tarafta Süper Lig'de 6'ncý sýradayýz ve 10 puan gerideyiz. Þampiyonluk hedefini vermeyeceðim. Her maçý kazanmak istiyorum. Önce keyif veren bir takým olacaðýz. Sýfýrdan baþlýyoruz. Alacaðýmýz bütün puanlarý almak istiyoruz. Geriden geliyoFATÝH TEKKE TRANSFERÝNDE SIKINTI VAR Elindeki oyuncularý býrakma niyetinde olmadýðýný, takviyelerle ruz diye býrakmayacakadroyu geniþletmek istediðini ifade eden Güneþ, özellikle hücu- ðýz." ma yönelik futbolcu almayý düþündüðünü dile getirdi. Fatih Tekke'nin transferinde olumsuz bir noktaya gelindiðini hatýrlatan Güneþ, "Ýki eski oyuncumuzdan Fatih'i istiyoruz. Kendisi gelmek istiyordu ama son gelinen nokta olumsuz görünüyor. Altý aylýk süre içerisinde Zenit'in ekonomik bir isteði olduðu sürece bu iþ zor. Hücumda arayýþýmýz devam edecek. Yerli veya yabancý oyuncu alacaðýz. Transfer kýsa vadeli bir iþ deðil. Elimizdeki oyuncularýn üzerine yeni oyuncular katmak istiyoruz." dedi.

YATTARA ÝYÝ FUTBOLCU AMA.. Þenol Güneþ, sakatlýðý geçmeyen Ýbrahim Yattara'nýn iyi bir futbolcu olduðunu ancak ekonomik olarak Trabzonspor'a pahalýya malolduðunu söyledi.

TRABZONSPOR SEZER VE MURAT TOSUN'LA ANLAÞTI

KASIMPAÞA'NIN BAÞARILI TEKNÝK DÝREKTÖRÜ YILMAZ VURAL, A MÝLLÝ TAKIM HOCALIÐINI YAPMAYA TALÝP OLDUÐUNU BÝR DEFA DAHA AÇIKLAYARAK, "YABANCI BÝR TEKNÝK ADAMIN YANINDA YARDIMCILIÐI KESÝNLÝKLE KABUL ETMEM" DEDÝ. KASIMPAÞA Teknik Direktörü Yýlmaz Vural, A Milli Takým'da yabancý bir teknik adamýn yardýmcýlýðýný kabul etmeyeceðini söyledi. A Milli Takým'da Teknik Direktör Fatih Terim'in görevinden istifa etmesinin ardýndan hala bu göreve kimin geleceði "Yabancý mý olsun yerli mi olsun" tartýþmalarý devam ederken Yýlmaz Vural, A Milli Takým hocalýðýný yapmaya talip olduðunu birkez daha açýkladý. A Milli Takým konusunda fazla konuþmak istemediðini dile getiren tecrübeli çalýþtýrýcý, "Benim taa ilk günden yaptýðým açýklamalarým geçerlidir. Her Türk teknik adam A Milli Takým'da görev yapmak ister. Ancak fazla konuþarak A Milli Takým seçicilerini zor durumda býrakmak istemiyrum. Karar verenler sonuçla-

nTÜRKÝYE Futbol Federasyonu tarafýndan Turkcell Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de görev yapan 20 üst düzey teknik direktör için Türkiye'de ilk defa düzenlenen UEFA Pro-Lisans Güncelleme Kursu'nda A Milli Takýmý eski teknik direktörlerinden Mustafa Denizli ve Þenol Güneþ lisans alacak meslektaþlarýyla deneyimlerini paylaþacak. Konuyla ilgili Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, "Antalya Titanic Otel'de devam eden UEFA Pro-Lisans Güncelleme Kursu'na Þenol Güneþ 2 Ocak Cumartesi saat 15.30'da, Mustafa Denizli ise 3 Ocak Pazar günü saat 17.30'da katýlacak.'' denildi. 25 Aralýk 2009 tarihinde baþlayan ve 5 Ocak 2010'da tamamlanacak olan UEFA Pro-Lisans Güncelleme Kursu, TFF Futbol Geliþtirme Merkezi'nden teknik sorumlu Kamuran Yavuz'un yönetiminde, Ömer Kaner, Atilla Yüce, Yücel Uyar, Nur Mustafa Gülen gibi TFF eðitimcilerinin eþliðinde gerçekleþtiriliyor.

GAZÝANTEPSPOR'DAN SPONSORLARA TEÞEKKÜR nGAZÝANTEPSPOR, 2009 yýlýnda takýma destek veren sponsorlarýna teþekkür etti. Kulübün internet sitesinden yapýlan açýklamada, desteklerinden ötürü; Turkcell, Türk Oil, Diadora, Solgar, Primer Hastanesi ve Medical Park Hastanesi'ne teþekkür edildi. Açýklamada, "Tüm sponsorlarýmýzýn çalýþanlarýnýn yeni yýllarýný kutlar, 2010 yýlýnda da Türk sporuna ve Gaziantepspor'a desteklerinin devamýný temenni ederiz." denildi.

MANÝSA Valiliði Toplumla Ýliþkiler Bürosu tarafýndan organize edilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Herkes Ýçin Futbol (HiF) Departmaný ve kurumlarýn desteði ile düzenlenen Köyden Kente Umut Valilik Kupasý HÝF Turnuvasý çerçevesinde 6 Ocak'ta yapýlacak ünlüler karmasý karþýlaþmasýnýn biletleri satýþa çýkarýldý. Bilet satýþlarýnýn maç gününe kadar her gün 10.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasýnda, Cumhuriyet Meydaný, Manolya Meydaný, Ziraat Bankasý Merkez ve Mesir Þubesi önlerinde açýlan stantlarda turnuvaya katýlacak sporcular tarafýndan gerçekleþtirilecek. Ýlçe kaymakamlýklarý aracýlýðýyla da bilet satýþý yapýlacak. Bilet fiyatlarý 5 lira olarak belirlenirken bayanlar ve çocuklar karþýlaþmayý 2.5 liraya izleyebilecek. Ünlüler karmasýnda Rýdvan Dilmen, Tanju Çolak, Metin Tekin, Oðuz Çetin, Nurettin Yýldýz, Cüneyt Tanman, Uður Tütüneker, Feyyaz Uçar, Þenol Üstüneser, Zeki Önatlý, Ýsmail Kartal, Erdi Demir, Gökhan Keskin'in yaný sýra Kurtlar Vadisi'ndeki Memati karakteriyle tanýnan Gürkan Uygun ile Vali Celalettin Güvenç'in forma giyecek.

nBEKO Basketbol Ligi'nde derbi maçýnda ezeli rakipler Beþiktaþ Cola Turka ile Galatasaray Cafe Crown bugün karþý karþýya gelecek. BJK Cola Turka Arena'da, ligin üçüncüsü ile sonuncusunun karþýlaþacaðý dev karþýlaþma, saat 18.00'de baþlayacak. Ligde baþarýlý sonuçlar alan ve rakiplerini farklý skorlarla yenme baþarýsý gösteren üçüncü sýradaki Beþiktaþ Cola Turka, 12 karþýlaþmada 9 galibiyet ve 3 yenilgi alarak, 21 puan topladý. Cemal Nalga skandalý nedeniyle puaný silinen ve ligin son sýrasýna düþen Galatasaray Cafe Crown'un ise 12 karþýlaþma sonucunda 5 galibiyet, 7 maðlubiyeti bulunuyor. Ligde kalma mücadelesi veren sarý-kýrmýzýlý takým, yaptýðý son 4 karþýlaþmadan galibiyetle ayrýlmayý baþarýrken, Beþiktaþ Cola Turka ise geçen hafta derbi maçta Fenerbahçe Ülker'e yenildi.

Vural, A Millî Takýmýn baþýna talip oldu

DENÝZLÝ VE GÜNEÞ GENÇ HOCALARLA BULUÞACAK

ÜNLÜ YILDIZLARIN MAÇI 5 LÝRAYA ÝZLENECEK

POTADA DERBÝ GÜNÜ: BEÞÝKTAÞ-GALATASARAY

GÖKHAN'IN GÝTMESÝNÝ ÝSTEMÝYORUM Ýsmi Galatasaray'ýn transfer listesinde geçen Gökhan Ünal ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Þenol Güneþ, genç oyuncusunun gitmesini istemediðini buna izin de vermeyeceðini söyledi. Gökhan'ýn, beðendiði bir futbolcu olduðunun altýný çizen Güneþ, "Gitmesini istemiyorum. Beðendiðim bir oyuncu. Ama bu yýl için verim düþüklüðü olduðu için hem taraftarýmýzla olumsuzluk yaþadý, hem de kendisinin bundan etkilendiðini gördük. Onun da son aþamada gitme isteði ortaya çýktý. Ben yönetime söy-

Yýlmaz Vural, Milli Takýmda görev yapmak istiyor.

HA­BER­LER

rýna katlanacaktýr." dedi. Spor kamuoyunda gündeme gelen "Yabancý teknik adamýn yanýna yerli yardýmcý hoca" þeklindeki söylemlerin hatýrlatýlmasý ve kendisinin yabancý hocaya yardýmcý hoca olup olmayacaðýnýn sorulmasý üzerine Yýlmaz Vural, "36 yaþýndayken bana Sepp Piontek'in yardýmcýlýðý teklif edildi ben kabul etmedim. Yabancý hocaya her zaman karþý olduðunu söyleyen birisinin bunu kabul etmemesi gerekirdi. Ýnsanlar söyledikleri sözlerin arkasýda olmalarý gerekir." diyerek yabancý hocanýn yanýnda yardýmcý hoca olma fikrini kabul etmeyeceðini dile getirdi. ANADOLU ÞAMPÝYONLUÐA HAZIR DEÐÝL Yýlmaz Vural, Turkcell Süper Lig'de zirvede oynayan Anadolu takýmlarýnýn þampiyon ola-

bilmeleri için henüz hazýr olmadýklarýný kaydetti. Ligde þampiyon olabilmek için camialarýn henüz hazýr olmadýðýný ifade eden tecrübeli çalýþtýrýcý, "Geçen yýl Sivasspor bu yýlda Kayserispor ve Bursaspor ligin üst sýralarýnda yer alýyor. Ancak hem yöneticileri hem hocalarý hala temkinli konuþuyorlar. Bu takýmlarýn ligin üst sýrasýnda olmalarý çok önemli ama bakýn ilk yarýnýn son haftasýnda Kayserispor kendi sahasýnda Antalyaspor'a yenildi. Açýklamalarý ise stresi kaldýramadýk. Þampiyon olmak istiyorsanýz tüm güçlüklerin üstesinden gelmek zorundasýnýz. Ama yine de futbolumuzda büyük ilerleme var. Önceden üç takým þampiyonluk için oynarken þimdi bu sayýsý arttý. 5-6 takým zirve mücadelesi veriyor.'' dedi.

Dakar Rallisi Arjantin'de start aldý 4 KITA VE 33 ÜLKEDEN 161 MOTOSÝKLET, 29 ATV, 140 OTOMOBÝL VE 52 KAMYONDAN OLUÞAN RALLÝ DÜN BAÞLADI. ARJANTÝN ve Þili topraklarýnda 1- 17 Ocak tarihleri arasýnda devam edecek Dakar Rallisi baþladý. 4 kýta ve 33 ülkeden, 161 motosiklet, 29 ATV, 140 otomobil ve 52 kamyonun maksimum performans ve azim göstererek bitirmeye çalýþtýklarý 9.000 km'lik ralli dün Arjantin'in baþkenti Buenos Aires'den baþlayarak, Þili topraklarýnda Atakama çölü ve And daðlarýnda devam ederek Buenos Aires'de son bulacak. Obelisco meydanýnda verilecek start öncesinde kayýt ve teknik kontrollerini tamamlayan 500 takým arasýnda yer alan Türk ekibi Kemal Merkit ve Kutlu Torunlar bir kez daha bu zorlu ralli'de bayraðýmýzý taþýmaktan büyük gurur duyduklarýný belirttiler. Buenos Aires'de yaþayan Türk vatandaþlarýn büyük desteði ile start podyumundan alacaklarý start ile 16 gün ve 8.937 km' sonra yine Buenos Aires'de finiþe varmak istediklerini belirttiler. Motosiklet kategorisinde Dünya Þampiyonlarý'nýn da mücadele edeceði 161 yarýþçý arasýnda yer alan Dakar Türk Takýmý, KTM Enduro 690 R motosikletleri ile mekanik destek almayanlar (Marathon) kategorisinde mücadele edecek. Arjantin ve Þili topraklarýnda oldukça teknik beceri gerektiren çöl þartlarýnda farklý kum tipleri, kum tepeleri, sert zemin ve yük-

nTRABZONSPOR, Sivasspor'dan Sezer Badur ve Ankaraspor'dan Murat Tosun ile anlaþmaya vardýðýný duyurdu. Kulübün internet sitesinde yayýmlanan habere göre, yapýlan görüþmelerin ardýndan her iki futbolcunun da bordo-mavili formayý giymek istediklerini belirttikleri ifade edildi. Ýki futbolcuyla da anlaþmaya varýldýðý belirtilen açýklamada, þunlar kaydedildi: ''Buna göre Sezer ve Murat bugün takýmýmýzýn Antalya kampýna katýlacaklar. Sezer ekibimizle çalýþmalara baþlarken Murat, Almanya'ya gidip eþyalarýný aldýktan sonra tekrar kampa dönecek.''

Luca Toni Fenerbahçe'nin gündeminde de bulunuyordu.

LUCA TONÝ ROMA'DA KÝRALIK OYNAYACAK nALMAN 1.ligi Bundesliga takýmlarýndan Bayern Münih'te futbol yaþamýný devam ettiren ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan yýldýz futbolcu Luca Toni, Ýtalya'nýn Roma takýmýna kiralandý. Ýtalyan yýldýz Toni iki buçuk sezondur top koþturduðu Bayern Münih takýmýndan ayrýlacaðý açýklandý. Golcü oyuncunun kiþisel sebeplerden dolayý Bayern Münih yönetiminden transferi için ricada bulunduðu belirtildi. Sezon sonunda sözleþmesi bitecek olan Toni'nin bu ricasýna yönetimin olumlu yaklaþmasý sonucu yýldýz futbolcunun Roma takýmýna kiralanmasýna karar verildiði ifade edildi. 2008 yýlýnda Bayern Münih takýmýnýn Bundesliga ve Almanya kupasýný kazanarak sezonu çifte kupa ile bitirmesinde büyük katký saðlayan Toni'ye yönetim tarafýndan takýmýn kazandýðý baþarýlardaki katkýsýndan ötürü teþekkür edildiði bildirildi. Ýtalyan golcü Bayern Münih formasý ile çýktýðý 89 maçta 53 gol atma baþarýsý gösterdi.

SCHUMACHER AY SONU TEST SÜRÜÞÜNE BAÞLIYOR

Türk ekibi Kemal Merkit ve Kutlu Torunlar zorlu rallide bayraðýmýzý taþýmaktan büyük gurur duyduklarýný söyledi.

sek irtifadan oluþan zorlu bir parkurda 15 gün sürecek Ralli'nin ilk günü 317 km'lik baðlantý etabý olacak. Buenos Aires'den Colon'a gidecek ekipler için gerçek yarýþ 2 Ocak Cumartesi günü baþlayacak. Ralli'nin ilk etabý 219 km'si özel etap olarak geçilecek toplam 684 km'lik Colon - Cordoba etabý olacak. Ýnsan ve maki-

nenin birlikte doða ile mücadelesinin sýnandýðý Dakar Rallisi'nde 14 özel etap gerçekleþecek. Her bir özel etap geçilen farklý coðrafik þartlarýn zorluklarýný taþýrken, yarýþçýlarýn bu yýlki en uzun etabý 796 km yarýþýn 12. etabý Arjantin topraklarýnda yer alan San Juan - San Rafael etabý olacak.

nFORMULA 1'de 7 kez dünya þampiyonluðunu kazanarak efsane pilot olmayý baþaran ve pistlere tekrar dönme kararý alan Alman Michael Schumacher'in Mercedes GP direksiyonuna bu ayýn sonunda oturacaðý açýklandý. Schumacher'in, Mercedes'in Formula 1 yarýþ otomobilini 10 Þubat tarihinde test sürüþüyle deneyeceði, ancak Mercedes GP ile basýn mensuplarýnýn karþýsýna bu ayýn sonunda çýkarak poz vereceði bildirildi. Mercedes GP Takýmý'nýn iki pilotu Michael Schumacher ve Nico Rosberget'in Almanya'nýn Stuttgart kentinde 2010 Mercedes GP otomobiline oturarak, bu otomobili tanýtacaklarý açýklandý.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

13

YENÝASYA / 2 OCAK 2010 CUMARTESÝ Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

A­Ý­LE­-­SAЭLIK

Diþimiz aðrýmadan diþ hekimine gitmiyoruz OMÜ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ÜYESÝ YRD. DOÇ. DR. KURT: ÝNSANLARIMIZ DÜZENLÝ DÝÞ KONTROLÜ YAPTIRMADIKLARI ÝÇÝN ÖNCESÝNDE BASÝT BÝR OPERASYONLA ÖNÜNE GEÇÝLEBÝLECEK SAÐLIK SORUNLARI BÝZE BÜYÜYEREK GELÝYOR.

SAÐLIKLI HAYAT DÝÞLERDEN BAÞLIYOR ADANA Diþhekimleri Odasý Baþkaný Asým Savaþ, huzurlu ve saðlýklý olmak için aðýz ve diþ saðlýðýna önem verilmesi gerektiðini söyledi. Diþte oluþacak küçük bir çürüðün insaný ‘þiddetli aðrý’ ile zorda býrakacaðýný anlatan Savaþ, diþhekimine gitmekten çekinilmemesi gerektiðini dile getirdi. 6 ayda bir düzenli olarak diþhekimine gidilmesini tavsiye eden Savaþ, bu þekilde diþ çürüklerinin de önüne geçilebileceðini anlattý. Aðýzda oluþan çürük ve bakterilerin böbreklere de zarar verdiðini belirten Savaþ, tüketilen gýdalara da dikkat edilmesi

uyarýsýnda bulundu. Savaþ, diþ saðlýðý için gerekli B vitamininin bulunduðu yoðurt ve balýðýn tercih edilmesini, süt tüketilmesini, mümkünse zeytinyaðý kullanýlmasýný istedi. Diþ saðlýðý konusunda önemli olan bir malzemenin ise diþ fýrçalarý olduðunu ifade eden Savaþ, çocuklara aðýzlarýnda rahat dolaþtýrabilecekleri fýrçalar alýnmasý gerektiðini söyledi. Diþleri fýrçalarken bütün diþlerin temizlenmesi gerektiðini vurgulayan Savaþ, “Çocuklar seviyor diye tatlý, çikolata ve þekeri bolca tüketmesine izin vermeyin” uyarýsýnda bulundu.

ONDOKUZ Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Diþ Hekimliði Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Kurt, önleyici tedavinin aðýz ve diþ saðlýðýndaki önemine iþaret ederek, Türkiye’de genellikle insanlarýn diþi aðrýdýklarýnda diþ heki mi ne baþ vur duk la rý ný bu nun da te da vi ma li yet le ri ni arttýrdýðýný söyledi. Kurt, saðlýk hizmetlerinde önleyici tedavinin yaygýnlaþtýrýlmasý halinde ciddî oranda tedavi masraflarýnýn azalacaðýný vurguladý. Türkiye’de insanlarýn büyük bir kýsmýnýn diþçi koltuðuna oturmaktan çekindiklerini ve düzenli diþ kontrolü yap týr ma dýk la rý ný be lir ten Kurt, di þi að rý ma dý ðý, ap se yap ma dý ðý ya da a ðýz sað lý ðýnda bir problem yaþamadýðý sürece insanlarýn aðýz ve diþ kon tro lü yap týr ma dýk la rý ný söyledi. Þikâyetler baþladýðýnda ise uygulanacak tedavinin masraflarýnýn da arttýðýný ifade eden Kurt, ‘’Ýnsanlarýmýz düzenli diþ kontrolü yaptýrmadýklarý için, öncesinde basit bir operasyonla önüne ge-

çilebilecek saðlýk sorunlarý bize büyüyerek geliyor. Bunun için de kullanýlan malzeme ve harcanan mesai doðal olarak artýyor. Bunlar da ciddi masraflar oluþturuyor’’ dedi. Diþ tedavisinde istenilenin has ta nýn diþ kay bý ya þa ma masý olduðunu ve diþ hekimlerinin hastanýn kendi saðlýklý diþ le ri ni ko ru ma ya ön ce lik ver dik le ri ni e den Kurt, son yýllarda tabiî diþlere en iyi alternatifin implant tedavisi olduðunu anlattý. Ýmplantýn, bir nevi diþ ekimi ol du ðu nu söy le yen Yrd. Doç. Dr. Kurt, çene kemiðine ti tan yum dan ü re ti len vi da formunda implantýn yerleþtiril di ði ni bu nun ü ze ri ne de protezin uygulandýðýný, çene kemiði erimediði sürece imlantlarýn uzun süre kullanýldýðýný kaydetti. Ýmplant tedavisinin pahalý bir tedavi olduðunu hatýrlatan Kurt, aðýz ve diþ saðlýðýnýn ko run ma sý i çin dü zen li diþ fýrçalama, aðýz ve diþ saðlýðý kontrolü yaptýrýlmasý gerek ti ði ni söz le ri ne ek le di.

Çocuk psikolojisinde doðru bilinen yanlýþlar

MEDÝCAL Park Fatih Hastanesinden Uzman Psikolog Sinem Demir, yeni nesil anne-babalarýn çocuða sýnýrlarýný öðretmekte tutuk davrandýðýný, özgüven aþýlamada abartýya kaçtýðýný ve net bir ses tonuyla ‘dur’ diyemediðini söylüyor. Demir, çocuk büyütürken yapýlan ‘psikolojik hatalarý’ anlattý: Özgüven her koþulda iyidir: Çocuða ‘sen çok özelsin, farklýsýn’ mesajlarýnýn sýklýkla gitmesi, erken yaþta aþýrý þiþen bir ‘benlik’ duygusuna yol açabilir. Sürekli çocuða açýklamalar yapmamak, hayatta ‘sürekli ve sadece’ onun merkezde olduðu algýsýný ortadan kaldýrmak, özgüvenden bencilliðe gidebilecek yolu kesebilir. Çocuklara kýzýlmaz, yüksek sesle konuþulmaz: Çocuklarýn onurlarýný kýrmamak, onlarý ruhsal ve fiziksel olarak korumak sadece anne-babanýn deðil, hepimizin görevi. Ancak çocuk, kimi zaman net ve sert yönlendirmelere de ihtiyaç duyar. Baþkalarýnýn yanýnda çocuða kýzýlmaz: Çocuk, bu bilgiyi kullanarak, baþkalarýnýn yanýnda dizginlenemez davranýþlar sergiler. Meselâ; baþkalarýnýn yanýnda sürekli gürültü yapan bir çocuða da sert bir þekilde ‘hayýr’ denilebilmelidir. Çocuðun her meraký giderilmeli: Çocuk, bazý sorularýnýn cevabýný kendi hayal gücünden tamamlayabilir. Her þeyi ayrýntýsýyla bilmek zorunda deðildir. Her sorusunun ayrýntýlarýyla yanýtlanmasý, düþünce hýzýný ve konuþma miktarýný kontrolsüz hale getirebilir; bu da onun kaygý düzeyini artýrabilir, ‘yetiþkin dili’ ile konuþan bir duruma getirebilir. Her sesleniþe cevap verilmeli: Bir baþkasý ile konuþan anne-babasýný bölen çocuða her seferinde cevap vermek; ona ‘diðerlerinin birlikte yaptýklarý þeyler deðil, sadece senin ne istediðim önemli’ mesajýný gönderir. Çocuk da zamanla isteðinin anýnda giderilmesini ister.

Samsun / aa

Migrenden þikâyetçi olanlar kahvaltýlarýna dikkat etmeliler.

Fazla aç kalmak, migreni tetikliyor! ÝSTANBUL Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Nöroloji Kliniði Baþaðrýsý Polikliniði Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Ertaþ migren hastalarý için aðrýdan uzak durmaya yarayacak önemli ipuçlarý verdi. Migren hastalarý için sabah kahvaltýsý, uzun süren aç kalmama açýsýndan çok önemli. Ayrýca kiþi hafta içinde saat 8.00’de kahvaltý yapýp hafta sonlarý bunu saat 10.00’a çekiyorsa da atak gelebilir. Kahvaltýnýzý atladýðýnýzda, baþ aðrýnýz hiç atlamaz. Çünkü 12 saatten fazla açlýk migreni tetiklemek için yeterli bir sebep. Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Nöroloji Kliniði Baþaðrýsý Polikliniði Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Ertaþ migren hastalarý için aðrýdan uzak durmaya yarayacak önemli ipuçlarý verdi. Özellikle kýrsaldan gelen hastalar, iðne tedavisinin çabuk iyileþtirdiðine ve pahalý ilâcýn daha etkili olduðuna inanýyor.

SABAH KAHVALTISINI ATLAMAK MÝGREN KRÝZÝNE SEBEP OLABÝLÝR MÝ?

‘Çok ilâç yazan doktor, iyi doktor’ demek deðildir

Migren hastalarý için sabah kahvaltýsý hayatî öneme sahip, asla atlanmamalý. Kiþi gece boyunca bir þey yememesinin üstüne bir de kahvaltýyý atlarsa 12 saatten fazla az kalmýþ olacak. Bu da migrenin tetiklenmesi için yeterli bir sebep olabilir. Hastalara asla aç kalmamalarý, kahvaltýlarýný geciktirmemeleri ve çok uzun öðün aralarý vermemelerini öneriyorum. Ayrýca hafta içi sekizde kahvaltý yapýyorken hafta sonu 10’da kahvaltý yapýyorsa, hasta bu durumun migren krizinin gelmesine sebep olacaðýný bilmeli. (iyilikguzellik.com)

MARDÝN Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi’nde görevli uzman Dr. Adem Özden, vatandaþlarýn saðlýk hizmetlerini tüketirken genellikle hatalý davrandýðýný söyledi. Dr. Adem Özden, açýklamasýnda, hizmet alýnacak saðlýk biriminin genelde yanlýþ seçildiðini, hastalarýn önemli bir kýsmýnýn saðlýk ocaklarýnda teþhis ve tedavilerini yaptýrabilecek iken gereksiz yere devlet hastanelerinde yýðýlmalara yol açtýðýný belirtti. Özden, þöyle konuþtu: “Diðer bir yanlýþ olarak ‘Çok ilaç yazan doktor, iyi doktordur’ ve ‘Çok ilâç almak, çabuk iyileþtirir’ inanýþlarý vardýr. Özellikle kýrsaldan gelen hastalarýn, iðne tedavisinin çabuk iyileþtirdiðine ve pahalý ilâcýn daha etkili olduðuna inanýyor. Büyük merkezin doktoru daha iyidir: Hastalarýn gözünde Mardin’in doktoru Kýzýltepe’nin doktorundan, Diyarbakýr’ýn doktoru Mardin’in doktorundan, Ankara’nýn doktoru Diyarbakýr’ýn doktorundan daha iyidir gibi bir düþünce azýmsanmayacak düzeydedir. Aslýnda ayný fakültelerden ayný eðitimle mezun olan hekimler, Türkiye’nin çeþitli illerine daðýlmaktadýr. Bu nedenle, kendi yerleþim biriminde hizmet alabilecek hastalar bazen kilometrelerce uzaða gidebilmektedir.” Mardin / cihan

Aðrýyý azaltma ipuçlarý a sonu n Uykunuzu düzene sokun. Hafta içi ve haft n. kalký ayný saatte yatýn ve n Sigara içmeyin. n Karanlýk, loþ, sessiz bir odada dinlenin. . n Aðrýnýn olduðu tarafa soðuk kompres yapýn n Duþ alýn. bakan n Önce þakaklara, sonra da gözlerin dýþa aj tarafýna hafif hafif bastýrarak baþýnýza mas yapýn. n El ve ayaklarýnýzý sýcak suya sokun. kullann Migren ilâcýný asla doktora danýþmadan mayýn. urun. n Aðrýnýz tekrarlýyorsa, mutlaka hekime baþv

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

TDK’dan, ‘Güzel Türkçe Bulmacasý’ SÖZCÜK, DEYÝM VE TERÝMLERDEN 400 FARKLI BULMACA HAZIRLANDI. TÜRK Dil Kurumu (TDK), Güncel Türkçe Sözlük’ten alýnan sözcük, deyim ve terimlerin konulduðu 400 farklý bulmaca hazýrladý. TDK’nýn ‘’Güzel Türkçe Bulmaca’’ adý altýnda hazýrladýðý bulmacalar günlük gazeteler ile dergilere ücretsiz olarak verilecek. TDK Baþkaný Prof. Dr. Þükrü Haluk Akalýn, ‘’Güzel Türkçe Bulmaca’’ projesiyle ilgili bilgi verirken, çalýþmanýn 4 ay önce baþlatýldýðýný ve titiz bir biçimde 400 farklý bulmaca-

nýn hazýrlandýðýný söyledi. Türkçe’nin kullanýmýnda gördükleri en büyük sorunlardan birinin de kiþilerin Türkçe’nin söz varlýðýný kýsýtlý kullanmasý olduðunu ifade eden Akalýn, ‘’Örne ðin, ya þa mý ný sa de ce 300 söz cük le sürdürenler de var. Bir ilköðretim öðrencisinin 900 civarýnda kelimeyle konuþtuðunu biliyoruz. Kitle iletiþim araçlarýnda Türkçe kullanýmý konusunda rastladýðýmýz en büyük olumsuzluk da

bu kýsýr söz varlýðýdýr’’ dedi. Bulmacalarýn kelime bilgisini arttýrmak için önemli birer araç olduðunu dile getiren Akalýn, gazete ve dergilerin yayýnladýðý bulmaca eklerinin gördüðü ilgiden toplumun bulmaca çözmeye yönelik ilgisini gözlemlediklerini belirtti. Bulmacanýn temel özelliklerinden birinin de þapka iþaretlerinin kullanýmý olduðunu dile getiren Akalýn, bulmacalarýn ilgi görmesi halinde devamýnýn geleceðini kaydetti. Ankara / aa

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y

Meþher-i san’at-ý Ýlâhiye olan aktâr-ý âlem sergilerine bak, yeryüzündeki nebâtât ve hayvanâtýn ellerinde olan ilânât-ý Rabbâniyeye dikkat et.

Bediüzzaman Sözler, s. 68

2 OCAK 2010 CUMARTESÝ

OKULLU ÇOBAN DÖNEMÝ KÜÇÜKBAÞ HAYVANCILIKTA YAÞANAN ÇOBAN SIKINTISINI AÞMAK ÝÇÝN, KONYA TARIM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ÇÝFTÇÝ EÐÝTÝM YAYIM ÞUBESÝ, ‘KOP KAPSAMINDA HAZIRLADIÐI’, ‘ÇOBAN EÐÝTÝM PROJESÝ’ ÝLE EÐÝTÝMLÝ ÇOBANLAR YETÝÞTÝRMEYÝ PLANLIYOR. KONYA’DA Tarým Ýl Müdürlüðü, Konya Ovalarý Projeleri (KOP) kapsamýnda hazýrlanan bir projeyle eðitimli çobanlar yetiþtirecek. Konya Tarým Ýl Müdürlüðü Çiftçi Eðitim Yayým Þube Müdürü Sadýk Oturanç, küçükbaþ hayvancýlýðýn Konya’da yaygýn olarak yapýldýðýný, özellikle Karapýnar, Cihanbeyli, Sarayönü ilçeleri ile bazý köylerde ana geçim kaynaðýný oluþturduðunu söyledi. Konya’nýn yýllarca Bozok bölgesi diye tabir edilen Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir ve Yozgat’tan çoban ihtiyacýný karþýladýðýný belirten Oturanç, son yýllarda çoban sýkýntýsýnýn baþ gösterdiðini söyledi. Küçükbaþ hayvancýlýktaki sýkýntýlardan bir tanesinin de çobanlarýn azlýðý ve eðitimsizliði olduðunu anlatan Oturanç, sorunu halletmek adýna çalýþmalar yürüttüklerini belirterek, þunlarý kaydetti: ‘’Meraya dayalý yetiþtiriciliðin yapýldýðý küçükbaþ hayvan üretiminde çobanlar en önemli görevi üstleniyor. Bu amaçla biz hem çoban sýkýntýsýný aþmak hem de daha bilinçli çobanlar yetiþtirmek adýna proje geliþtirdik. KOP kapsamýnda hazýrladýðýmýz ‘Çoban Eðitim Projesi’ ile eðitimli çobanlar yetiþtirmeyi planlýyoruz. Proje, bakanlýðýmýz ve Devlet Planlama Teþkilâtý (DPT) tarafýndan onaylanýrsa, ücretsiz çobanlýk eðitimi verilecek. Eðitimin Ýl Müdürlüðümüz çalýþanlarý ve Selçuk Üniversitesi öðretim görevlileri tarafýndan verilmesi planlanýyor. Bu eðitimle amacýmýz çobanlýða bir statü kazandýrmak. Koyunculuk yapan ailelere genellikle kýz verilmez. Bu nedenle konuya sosyal bir mesele olarak yaklaþtýk ve eðitime karar verdik.’’

OKULLU ÇOBANLARA ÝHTÝYAÇ VAR Ehil çoban yetiþtirilmesinde yaþanan güçlüklerin de sýkýntýlarý arttýrdýðýný anlatan Dað, ‘’Köyden kente göçe paralel olarak, genç nüfus gittikçe azalmakta, köyde kalan gençler zor ve zahmetli bir meslek olarak gördükleri koyunculuðu yapmamakta ve çoban sýkýntýsý ortaya çýkmaktadýr’’ diye konuþtu. Küçükbaþ hayvancýlýkta giderlerin yüzde 70’ini yem masrafýnýn oluþturduðunu, yemin de meralardan karþýlandýðýný anlatan Dað, þöyle devam etti: ‘’Çoban sürüyü iyi otlatacak ki, sürüden iyi verim alýnsýn. Bu nedenle sektörün sýkýntýlarýnýn aþýlmasýna katký noktasýnda çobanlýk mesleði çok önemli. Çobanlýk hep hafife alýnmýþtýr ama küçükbaþ hayvancýlýðýn kilit noktasýdýr. Verimde en etkili unsur çobandýr. Çobanlarýn, 1950’li yýllardan 1970’lere kadar çoban okullarýnda eðitim gördüklerini biliyoruz. Konya’nýn Ereðli ilçesinde Koyunculuk Üretme Ýstasyonu’nda Çoban Okulu bulunmaktaydý. Burada eðitim görenlere, hayvanlarýn davranýþlarýyla ilgili bilgiler veriliyor, hayvanlarýn otlama, barýnma ve sosyal davranýþlarý anlatýlýyordu. Eðitim gören çobanlar hayvanlarý nasýl, ne zaman ve nerede otlatacaðýný iyi bildiði için verim de önemli oranda artýyordu. Ancak böyle bir uygulamadan nedendir bilmiyoruz vazgeçilmiþ. Günümüzde çobanlara böyle bir eðitimin yeniden verilmesi gerektiðini düþünüyorum.’’ Dað, sertifikalý çobanlar yetiþtirilerek, sürülerin bu kiþilere emanet edilmesinin küçükbaþ hayvancýlýðýn geleceði açýsýndan büyük önem arz ettiðini ve Tarým Ýl Müdürlüðünün projesini desteklediklerini sözlerine ekledi. Konya / aa

Azerbaycan’dan gelin geldi, kaþýk ustasý oldu nAZERBAYCAN’DAN 13 yýl önce geldiði Kütahya’nýn Gediz ilçesinde evlenen kadýn, eþiyle birlikte yaþadýðý köyde kayýnvalidesinin desteðiyle tahta kaþýk ustasý oldu. Ýlçe merkezine 24 kilometre uzaklýktaki Saruhanlar Köyü’nde 7’den 70’e herkes, yaklaþýk 3 asýrdýr sürdürülen tahta kaþýk yapýmýyla geçimini saðlýyor. 120 hanede yaklaþýk 500 kiþinin yaþadýðý köyde, genci, yaþlýsý hemen hemen bütün halk mutfakta ve halk oyunlarý gösterilerinde kullanýlmasýnýn yaný sýra hediyelik eþya olarak da satýlan tahta kaþýklarý yapýyor. Sokaklarý ve evlerini atölye olarak kullanan vatandaþlar, keser ve zýmparalarla geliþen teknolojiye raðmen hâlâ atadan kalma yöntemlerle tahta kaþýk üretiyor. Köydeki tahta kaþýk ustalarýndan biri olan Bahar Öztürk (35), 13 yýl önce Azerbaycan’dan Türkiye’ye göç etmiþ ve Saruhanlar’da yaþayan Mehmet Öztürk’le evlenmiþ. Bahar Öztürk, geçimlerini saðladýklarý tahta kaþýk iþini eþi Mehmet ve kayýnvalidesi Ayþe Öztürk ile evlerine kurduklarý küçük atölyede yürüttüklerini söyledi. Kütahya / aa

Atýk plâstikten rögar kapaðý üretilecek

HAYVAN SAYISI AZALIYOR Sel çuk Ü ni ver si te si (SÜ) Zi ra at Fa kül te si Zootekni Bölümü Hayvan Yetiþtirme Anabilim Da lý Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Bi rol Dað da, 2008 yýlý verilerine göre Türkiye’de toplam 24 milyon baþ koyun, 5 milyon 600 bin baþ keçi; Konya’da ise 1 milyon 200 bin baþ koyun, 92 bin baþ da keçi bulunduðunu ifade etti. Ülke genelinde 1991-2008 yýllarý arasýnda hayvan sayýsýnda ciddî azalmalar yaþandýðýný kaydeden Dað, ‘’Bu azalma hayvansal ürünlere ve elde edilen verime de yansýmýþtýr’’ dedi.

HABERLER

Konya Ovalarý Projeleri ile eðitimli çobanlar yetiþtirilecek. Sertifikalý çobanlar ile, sürülerin bu kiþilere emanet edilmesinin hayvancýlýðýn geleceði açýsýndan büyük önem kazanacaðý belirtildi.

Belediye traktörünü makam aracý yaptý KARS’IN Arpaçay ilçesi Belediye Baþkaný Enver Akkaya, belediyenin borcuna karþýlýk makam aracýný 30 bin TL’ye sattý, belediyeye ait kabinli traktörü ise makam aracý yaptý. Akkaya, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Kars’a 39 kilometre uzaklýktaki 2 bin 800 nüfusu bulunan Arpaçay’da belediyenin, esnafa 1 milyon 200 bin TL, resmî kuruluþlara da 5 milyon TL borcu olduðunu söyledi. Belediyeden alacaðý olan bir firmaya, 10 gün önce makam otomobilini ihaleye yoluyla 30 bin TL’ye sattýðýný belirten Akkaya, þöyle devam etti: ‘’Bir firmaya 75 bin TL borcumuz vardý. Bunun 45 bin TL’sini ödedik. Geriye kalan 30 bin TL için belediyeye icra gelmesin diye makam aracýmý 30 bin TL’ye satmak zorunda kaldým. Belediyenin baþka aracý olmadýðý için de belediyeye ait kabinli traktörle evim gidip geliyorum.’’ Belediyeye her gün yüzlerce kiþinin borç almaya geldiðini ifade eden Akkaya, ‘’Belediyenin icraya verilmemesi için makam aracýmý sattým, traktörle evime gidip geliyorum. Amacým lüks makam aracýna binmek deðil, Arpaçay halkýna en iyi hizmeti sunmaktýr. Belediyenin borcunu hafiflettikten sonra bir otomobil almayý düþünüyorum’’ diye konuþtu.

nTÜRKÝYE, metalden yapýlan ve trafik kazalarýna sebep olan rögar kapaklarýndan kurtuluyor. Çürüme ve paslanma yapmayan, hafif ve ucuz maliyetli rögar (pissu veya yaðmur suyu veya kablo geçen altyapý kanallarýnýn bakým, onarým amaçlý yeryüzüne çýkýþ bacalarý) kapaklarý, demir kapaklarý çalan hýrsýzlarýn önemli bir yolunu kapatacaða benziyor. Turmaks Ýnþaat Sanayi Ltd, bu düþünceyle, Ankara’nýn Akyurt ilçesinde 14 bin metre kare alanda kurduðu üretim tesislerinde atýk plâstikten ayda 10 bin rögar kapaðý üretecek. On yýl süren Ar-Ge çalýþmalarý sonunda atýk plâstikten rögar kapaðý üretmeyi baþaran ve bütün sistem ve ürünler için patent alan Turmaks Ýnþaat Sanayi Ltd’in Teknik Müdürü Ali Hakan Güven, Akyurt tesislerinde; çöpe gidip geri dönüþtürülemeyen plâstik türlerini rögar kapaklarýna, ahýr zemini malzemelerine, park ve bahçelerdeki þehir mobilyalarý ve inþaat kalýplarýna dönüþtürdüklerini söyledi. Ankara / aa

Yýlýn ilk trafik cezasý: 548 TL nÝZMÝR’DE yýlýn ilk trafik cezasý alkollü araç kullanan bir sürücüye kesildi. Talatpaþa Bulvarý Alsancak bölgesinde trafiðin uzun süre týkanmasý sebebiyle denetimlerini arttýran polis ekipleri, Alsancak Limaný civarýnda durdurduðu bir alkollü sürücüye yýlýn ilk trafik cezasýný kesti. Niþanlýsý ve arkadaþlarýyla eðlenceden dönen 35 BJK 32 plâkalý aracýn sürücüsü Gökhan Sezer’e (23), alkollü araç kullandýðý gerekçesiyle zamlý olarak 548 TL ceza kesildi. 68 promil alkollü olduðu belirlenen Sezer’in ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkollü olarak direksiyon baþýna geçtiði için piþman olduðunu söyleyen Sezer, ‘’Bu bana ders oldu. Bir daha alkollü olarak araç kullanmayacaðým’’ dedi. Ýzmir / aa

Ay tutulmasý Türkiye’den de izlendi nAY tutulmasý Ýstanbul, Karabük ve Ýskenderun’da ilgiyle izlendi. Türkiye saati ile 19.15’de baþlayan ay tutulmasý, yaklaþýk 4 saat sürdü. Ayýn tamamý, saat 21.22’de yarý gölgenin içine girdi. Parçalý ay tutulmasý, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Asya kýt'alarýndan seyredilebildi. Ýstanbul’da ve Türkiye’nin bazý illerinden çýplak gözle izlenebilen parçalý tutulma saat 21.52’de sona erdi. Ay tutulmasýnýn ortaya çýkardýðý muhteþem manzarayý izleyenler cep telefonlarýyla fotoðrafladýlar. Ýstanbul / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

02 Ocak 2010  

Yeni Asya´nın 2 Ocak 2010 baskısı