Page 16

SiyahMaviKýrmýzýSarý

KAZA RÝSKÝNÝ ARTTIRIYOR KAZA riskinin cep telefonuyla gö rüþ me son ra sýn da bi le de vam et ti ði ni kay de den Þen, “Bir araþtýrmada görüþme bittikten sonraki 5 dakika i çin de ka za ih ti ma li nin 4,8 kat, 15 da ki ka i çin de i se 1,3 kat daha fazla olduðu bulunmuþtur.” dedi.

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y

30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

Trafikte cep telefonuna hayýr ARAÇ KULLANIRKEN CEP TELEFONU ÝLE KONUÞMANIN ALKOL ALMIÞ GÝBÝ TEHLÝKELÝ OLDUÐU ORTAYA ÇIKTI. CEP TELEFONUYLA ARAÇ KÝTÝ ARACILIÐIYLA KONUÞMANIN DA TEHLÝKEYÝ AZALTMADIÐI BÝLDÝRÝLDÝ. BURDUR'DA a­raç­kul­la­nýr­ken­cep­te­le­fo­nuy­la­ko­nu­þan­sü­rü­cü­le­rin­se­bep­ol­du­ðu­ya­ra­la­ma­lý­ve­mad­dî­ha­sar­lý­ka­za­lar­da­ar­týþ­gö­rül­dü­ðü­be­lir­til­di.­Bur­dur Em­ni­ye­ti­ko­nuy­la­il­gi­li­‘A­raç­kul­la­nýr­ken­cep­te­le­fo­nu­na­ha­yýr’­kam­pan­ya­sý baþ­la­ta­rak,­sü­rü­cü­le­re­bro­þür­da­ðýt­tý. Tra­fik­Tes­cil­ve­De­net­le­me­Þu­be­Mü­dü­rü­Sa­lih­Þen,­tra­fik­tey­ken­cep­te­le­fo­nuy­la­ko­nuþ­ma­nýn­al­kol­lüy­ken­a­raç kul­lan­mak­ka­dar­teh­li­ke­li­ol­du­ðu­nu vur­gu­la­dý.­Ya­pý­lan­bir­a­raþ­týr­ma­ya­gö­re se­yir­ha­lin­de­cep­te­le­fo­nu­kul­la­nan­la­rýn per­for­man­sý­nýn­0,8­pro­mil­dü­ze­yin­de al­kol­al­mýþ­sü­rü­cü­le­rin­dü­ze­yi­ne­ge­ri­le­di­ði­nin­tes­bit­e­dil­di­ði­ne­i­þa­ret­e­den­Þen, ay­rý­ca­a­raç­ki­ti­kul­lan­ma­nýn­da­ay­ný­et­ki­yi­yap­tý­ðý­ný­söy­le­di.­A­lýþ­kan­lýk­ve­de­ne­yi­me­bað­lý­fark­lý­lýk­la­rýn­tra­fik­gü­ven­li­ði­a­çý­sýn­dan­de­ðe­ri­ol­ma­dý­ðý­ný­kay­de­den­Þen,­“Cep­te­le­fo­nu­kul­lan­ma­ya­a­lýþ­kýn­ki­þi­le­rin­ve­de­ne­yim­li­sü­rü­cü­le­rin de­sü­rüþ­per­for­man­sý­teh­li­ke­li­dü­zey­de bo­zul­mak­ta­dýr.”­u­ya­rý­sýn­da­bu­lun­du.

ru­nun­e­lin­de­ðil­zih­nin­meþ­gu­li­ye­ti­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Þu­be­Mü­dü­rü,­bu­nun Cep­te­le­fo­nuy­la­ko­nu­þur­ken­sü­rü­cü­- en­ö­nem­li­delillerinden­bi­ri­si­nin­cep­te­le­rin­ çev­re­le­rin­de­ki­ teh­li­ke­li­ du­rum­la­rý le­fo­nuy­la­ko­nu­þan­sü­rü­cü­le­rin­sa­bit­ba­ba­zen­ hiç­ fark­ e­de­me­di­ði­nin­ gö­rül­dü­- kýþ­sü­re­le­ri­nin­art­ma­sý­ol­du­ðu­nu­söy­le­ðü­nü­ di­le­ ge­ti­ren­ Þu­be­ Mü­dü­rü­ Þen, di.­ Sü­rü­cü­le­rin­ ge­nel­lik­le­ cep­ te­le­fo­þun­la­rý­ söy­le­di:­ “Bu­na­ gö­re­ sü­rü­cü­ler, nuy­la­ ko­nu­þur­ken­ hýz­la­rý­ný­ a­zalt­tý­ðý­ný ba­sit­bir­a­ra­ma­ya­par­ken­yüz­de­20,­zih­- vur­gu­la­yan­ Þen,­ “Ay­ný­ za­man­da­ sü­rü­ni­ çok­ faz­la­ meþ­gul­ e­den­ bir­ gö­rüþ­me ya­par­ken­ yüz­de­ 29­ ih­ti­mal­le­ teh­li­ke­li bir­du­ru­mu­göz­den­ka­çý­ra­bi­lir­ler.­Teh­li­ke­li­du­rum­lar­da­ön­lem­al­mak­i­çin­geç kal­ma­ sü­re­si­ çev­re­sel­ þart­la­ra,­ a­ra­cýn­ o an­da­ki­hý­zý­na­ve­sü­rü­cü­nün­ya­þý­na­bað­lý­o­la­rak­0,6­sa­ni­ye­den­0,9­sa­ni­ye­ye­ka­dar­ ar­ta­bil­mek­te­dir.­ Bu­ ge­cik­me­ sü­re­si çok­ö­nem­li­dir.­Sa­at­te­60­ki­lo­met­re­hýz­la­ gi­den­ bir­ o­to­mo­bi­lin­ sü­rü­cü­sü­nün fre­n e­ bas­m ak­t a­ bu­ ka­d ar­ ge­c ik­m e­s i dur­ma­me­sa­fe­si­nin­15­met­re­da­ha­art­ma­sý­de­mek­tir.”­Cep­te­le­fo­nuy­la­ko­nuþ­ma­nýn,­ a­raç­ i­çin­de­ki­ yol­cu­lar­la­ ko­nuþ­mak­tan­ya­da­rad­yo­din­le­mek­ten­da­ha risk­li­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Þen,­a­sýl­so­-

CEP TELEFONU REFLEKSÝ YAVAÞLATIYOR

cü­le­rin­ kalp­ a­tým­ sa­yý­la­rý­ da­ art­mak­ta­dýr.­Bun­lar­sü­rü­cü­nün­stres­al­týn­da­ol­du­ðu­nu­ve­bir­tür­ön­lem­al­ma­ça­ba­sý­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­nu­gös­ter­mek­tey­se­de sü­rü­þü­ gü­ven­li­ ha­le­ ge­tir­me­mek­te­dir. Çün­kü­ bu­ sý­ra­da­ ta­kip­ me­sa­fe­si­nin­ a­yar­lan­ma­sýn­da­ güç­lük­ ya­þan­mak­ta­dýr.” di­ye­ko­nuþ­tu.­­Burdur / cihan

Hayvanlar gibi mevcudat baþýboþ deðiller; belki vazifedar memurdurlar, bir Hakim-i Rahim’in nazarýndadýrlar.

Bediüzzaman Sözler, s.580

Yýlýn son uydusu fýrlatýldý BU YILIN son­ uydusu­ Proton-M,­ Kazakistan’ýn­ Baykonur­ Uzay­ Üssü’nden fýrlatýldý.­ Amerikan­ iletiþim­ uydusu­ DirecTv-12,­ Rus­ Proton-M­ uzay­ aracý vasýtasýyla­ uzaya­ fýrlatýldý.­ Boing­ tarafýndan­ 702­ platformuna­ kurulan­ ve telekomünikasyon,­ internet­ ve­ dijital­ video­ hizmetleri­ saðlayacak­ olan DirecTV-12­uydusu­yaklaþýk­6­ton­aðýrlýðýnda.­Amerikan­DirecTV’nin­sahibi olduðu­ uydu;­ ABD,­ Alaska­ ve­ Hawai­ Adalarýný­ içeren­ anakarada­ yayýn yapacak.­2009­yýlý­içerisinde­Baykonur­Uzay­Üssü’nden­24­uydu­baþarýlý­bir þekilde­fýrlatýldý.­Gelecek­yýl­bu­üs’ten­30­uydu­fýrlatýlacak.­­Astana / cihan

Yeni yýlda sigarayý býrakýn

AB sigarayla mücadelede Türkiye’yi örnek alýyor DÜNYA Saðlýk Örgütü Türkiye Tütün Kontrolü Program Sorumlusu Dr. Toker Ergüder, Avrupa Birliðinin (AB), pasif olarak sigara dumanýna maruziyeti halk saðlýðý, iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý problemi olarak ele aldýðýný belirterek, yasaðýn uygulanmadýðý ülkelerde kapalý ortamlarýn yüzde 100 dumansýz hale getirilmesi için Türkiye’deki gibi bir kanun önerdiðini söyledi. Ergüder, AB’nin 5 Aralýk tarihli resmî gazetesinde yayýmlanan konsey kararýnda, pasif olarak sigara dumanýna maruziyetin, önemli bir halk saðlýðý, iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý problemi olarak ele alýndýðýný bildirdi. Türkiye’nin, dünyada bu türden bir kanunu olan 17 ülkeden birisi olduðuna iþaret eden Ergüder, ‘’Ülkemiz sigara ile mücadele konusunda küresel liderlerden biri haline geldi’’ dedi. Ergüder, Türkiye’nin, toplumunun yüzde 100’e yakýn bir kýsmý tarafýndan desteklenen kanun hususunda küresel liderliðini ve kararlýlýðýný sürdürmesi gereðine iþaret etti. Ankara / aa

ACIBADEM Ü­ni­ver­si­te­si­Týp­Fa­kül­te­si Gö­ðüs­Has­ta­lýk­la­rý­A­na­Bi­lim­Da­lý­Baþ­ka­ný­Doç.­Dr.­Çað­lar­Çu­ha­da­roð­lu,­ye­ni­yý­lýn­si­ga­ra­yý­bý­rak­mak­i­çin­i­de­al­bir­fýr­sat sun­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Çu­ha­da­roð­lu,­yap­tý­ðý a­çýk­la­ma­da,­gü­nü­müz­de­si­ga­ra­nýn­en çok­ö­lü­me­se­bep­o­lan­ba­ðým­lý­lýk­la­rýn­ba­þýn­da­gel­di­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Ay­ný­za­man­da si­ga­ra­nýn­kur­tul­ma­sý­en­zor­ba­ðým­lý­lýk­lar­dan­bi­ri­ol­du­ðu­nu­da­kay­de­den­­Çu­ha­da­roð­lu,­sos­yal­fak­tör­le­rin­ya­ný­sý­ra­si­ga­ray­la bir­lik­te­a­lý­nan­ni­ko­ti­nin­be­yin­de­bað­lan­dý­ðý­re­sep­tör­ler­i­le­fiz­yo­lo­jik­bir­ba­ðým­lý­lýk oluþturduðu­na­i­þa­ret­et­ti.­Çu­ha­da­roð­lu, bi­lim­sel­ve­ri­le­rin,­si­ga­ra­i­çen­le­rin­ço­ðu­nun,­si­ga­ra­iç­me­yi­ter­cih­le­ri­se­be­biy­le­de­ðil­de­ni­ko­tin­ba­ðým­lý­lýk­la­rý­se­be­biy­le­de­vam­et­tir­di­ði­ni­gös­ter­di­ði­ni­an­la­ta­rak, þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’Ni­ko­tin­ba­ðým­lý­lý­ðý kro­nik­ve­tek­rar­la­yan­bir­týb­bî­du­rum­dur. Si­ga­ra­yý­bý­rak­mak­ha­zýr­lýk,­ka­rar­lý­lýk­ve ge­nel­lik­le­bir­sað­lýk­uz­ma­ný­nýn­des­te­ði­ni ge­rek­ti­rir.­Ye­ni­yýl­gi­bi­baþ­lan­gýç­lar­yap­tý­ðý­mýz­ve­ge­le­cek­i­le­il­gi­li­o­lum­lu­dü­þün­ce­le­rin­ar­ttý­ðý­dö­nem­ler­si­ga­ra­yý­bý­rak­mak­ü­ze­re­ka­rar­lý­lý­ðý­mý­zý­da­art­týr­mak­ta­dýr.­Bu­an­lam­da­ye­ni­yýl,­si­ga­ra­yý­bý­rak­mak­i­çin­i­de­al­bir­fýr­sat­su­nar.­Ö­te­yan­dan­ya­pý­lan­a­raþ­týr­ma­da­gös­ter­mek­te­dir ki,­bir­çok­ki­þi­bu­dö­nem­de­bu­ba­ðým­lý­lýk­tan­kur­tul­mak­ü­ze­re­is­tek­li­ol­mak­ta­dýr. An­cak­si­ga­ra­kul­la­nan­ki­þi­le­rin­si­ga­ra­yý bý­rak­ma­gi­ri­þim­le­ri­nin­ba­þa­rý­lý­ol­ma­sý­i­çin ye­ter­li­dü­zey­de­ha­zýr­lýk­lý­ol­ma­la­rý­çok­ö­nem­li­dir.­Si­ga­ra­kul­lan­ma­is­te­ði,­ço­ðu­za­man­si­ga­ra­yý­bý­rak­ma­gi­ri­þi­mi­ni­en­gel­le­ye­bi­lir.’’­Bu­a­ra­da,­Pfi­zer’in­des­te­ðiy­le Fran­sa,­Al­man­ya,­Ý­tal­ya,­Ýs­pan­ya­ve­Ýn­gil­te­re'de­da­ha­ön­ce­ki­yýl­lar­da­ye­ni­yý­la­gi­rer­ken­si­ga­ra­yý­bý­rak­ma­gi­ri­þi­min­de­ba­þa­rý­sýz­o­lan­ki­þi­le­rin­tu­tum­la­rý­ný­in­ce­le­mek i­çin­bir­a­raþ­týr­ma­ya­pýl­dý.­A­raþ­týr­ma,­bin si­ga­ra­kul­la­ný­cý­sýy­la­ya­pý­lýr­ken,­ka­tý­lan­la­rýn­yüz­de­65’i­nin­si­ga­ra­yý­bý­rak­ma­yý­bir­den­faz­la­kez­de­ne­miþ­ol­du­ðu­nu­gös­te­ri­-

SiyahMaviKýrmýzýSarý

30 Aralik 2009  

Yeni Asya´nın 30 Aralık 2009 baskısı

30 Aralik 2009  

Yeni Asya´nın 30 Aralık 2009 baskısı

Advertisement