Page 12

12

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

ÝLAN

y seri ilânlar ELEMAN n ACELE BEYLÝKDÜZÜ civarýndan, binek- kango doblo türü lpg veya dizel türü kendi aracýyla çalýþacak þoförler aranýyor. Tel: (0 532) 385 40 48 n TERMAL HASTANE ve termal tatil köyü projemize Vizyon ve Misyon Sahibi, dinamik, lider ruhlu Genç/emekli, bay/bayan danýþmanlar Tel: (0 507) 218 39 51 e-posta: hl_ozdogan@hotmail.com

ÝÞ ARIYORUM n 6 YIL YÖNETÝCÝ asistanlýðý ve 3 yýl ön muhasebe dalýnda tecrübeliyim. Anadolu Yakasýnda yönetici asistanlýðý pozisyonunda iþ aramaktayým. Ebru Kýsaoðlu Tel: (0534) 619 14 68 n VASIFSIZIM ÝÞ arýyorum. (0539) 243 89 75 n ÝSTANBUL AVRUPA Yakasýnda sigortasý olan þoförlük iþi arýyorum. Gsm: (0 535) 783 24 42

SIFIR SERMAYELÝ EK ÝÞ FIRSATI www.qmuenst.com

SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN SATILIK

115 m2 daire Eyüp/Silahtar Medayin Dikilitaþ (0532)731 46 33 n ANKARA TEMEL'li ile Polatlý arasýnda 3000 m2 arazi üzerinde 2 katlý villa 50.000 TL (0532) 365 06 37

n GÖZDAÐI'nda FINDIKLI'da Karlýtepe'de kelepir faizsiz daireler (0534) 403 40 27 0(216) 452 97 52 n 40 AYA kadar sýfýr faizli daireler Gözdaðý, Fýndýklý, Yakacýk, Karlýtepe 0534 403 40 27 0216 451 45 28 n GEBZE MERKEZ'de Kelepir Daire Daireye ait açýk otoparký bulunmaktadýr. Çamlýk Parkýna 3 sokak mesafede. 77.000 TL Tel: 0 (212) 282 85 55 n ÝSTANBUL ÇATALCA kabakça içinde yola cephe elektiriði suyu su kuyusu telefonu meyva aðaçlarý bulunan bulunan 90m müstakil ev satýlýktýr. 270m, 75.000 tl Tel: 0 (212) 795 02 11 n BURSA ÝVAZPAÞA semtinde satýlýk ev Tel: 0 (224) 223 71 08 n KONYA KARATAY Fetihkent Siteleri'nde 6 katlý apartmanýn 1. katýnda kuzeydoðu cepheli, 147 m2 ve merkezi sistem kaloriferli, 3+1 özelliðine sahip 65.000 TL deðerinde satýlýk ev. Gsm: (0 533) 769 04 02 (0 505) 547 51 60

SATILIK ARSA n BURSA ORHANGAZÝ'de sahibinden 12.000 m 2 , 5.000 m2, 2100 m2, 2600 m2, þeftali ve zeytinlikler 0538 888 68 45 0532 574 11 15 n ADA'DAN ÇEKEZKÖY kapaklý, Büyükyoncalý ve Saray'da imarlý, ifrazlý arsa lar, 1-20 dö nüm a ra sý tarlalar, hemen tapu, 24

ay taksit imkâný. 0 (212) 592 91 49 (0 532) 624 08 12 n ANKARA MAMAK Kýbrýs Köyünde 39321/8 i mar lý 1000 m 2 ar sa 150.000 TL 0 (312) 369 14 44 (0544) 554 10 67

VASITA nFORD CONNECT - 2004 Model - Gri - 42.000 km Temiz - Sahibinden - 90'lýk - Yeni Lastikler - Dizel Tel: 0(332) 582 32 71 Gsm: (0 544) 487 72 60 n 2001 MODEL Renault Laguna 1.9 DTÝ Dizel 177.000 km orijinal servis, bakýmlý 14.250 TL. Tel: 0 (216) 310 46 58 Gsm: (0 552) 333 90 03

DEVREN n YALNIZLIKTAN

DEVREN satýlýk kuruyemiþ. Fatih/Ýst. Gsm: (0 538) 843 79 96

ÇEÞÝTLÝ n YAÞINIZ 19-60

aralýðýnda ise evden, iþten part time / full time istediðiniz kadar çalýþarak ayda 500 - 3000 TL arasý ek gelir elde etmek isterseniz www.istegeleceginfirsati.net deki iþ baþvurusunu doldurunuz. n TELEKOM SEKTÖRÜNDE Türkiyenin her tarafýna bayilikler verilecektir. www.elbistantelekom.com Ýrtibat: 0(344) 413 12 80 n BURNUNUZ HELAL PARA kokusunu iyi alýyorsa BÝN TL ile iþinizi kurun,

T.C. BANDIRMA AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/73 Davacý Özkan Gür tarafýndan davalý Seval Gür aleyhine açýlan boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamalarý sýrasýnda; Davalý SEVAL GÜR’ün tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemediðinden adýna duruþma günü ve dava dilekçesinin ilanen tebligat yapýlmasýna karar verildiðinden, davalý SEVAL GÜR’ün duruþma günü olan 04.02.2010 günü saat 09.45’de mahkememizde hazýr bulunmasý, dava ile ilgili ibraz etmek istediði belgeleri duruþma gününe kadar göndermesi veya duruþmaya getirmesi, duruþmaya gelmediði veya bir vekil tarafýndan temsil edilmediði takdirde yargýlamaya yokluðunda devam edileceði ve hüküm verileceði hususu tebligat yerine geçmek üzere adý geçene ilanen duyurulur. 23/09/2009 B: 56459

evinizden çalýþarak, giderek artan gelirlere ulaþýn, adil paylaþým sistemi ile çevrenize saðlýk ve varlýk sunun, bizi arayýn numara býrakýn arayalým. M. Akif Suluoðlu Veteriner Hekimi (0533) 965 68 76 (0555) 741 95 46 n FLAÞ EVDEN EVE NAKLÝYAT Evden eve - þehiriçi-þehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu. Telefon: 0 (212) 556 13 37 (0533) 621 18 38 Ücretsiz ekspertiz hizmeti ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Kredi kartý geçerlidir. Depomuz mevcuttur. n AKSOYLAR EVDENEVE NAKLÝYAT Evden eve þehiriçi - þehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu. Telefon: 0 (212) 502 28 01 (0535) 484 72 39 Uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Kredi kartý geçerlidir. Depomuz mevcuttur. n TÜRK NAKLÝYAT EVDENEVE TAÞIMACILIK Evden eve - þehiriçiþehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Telefon: (0532) 661 57 10 (0536) 981 30 30 Uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. www.türknakliyat.info turknakliyat@gmail.com n HOROZ EVDENEVE NAKLÝYAT Evden eve þehiriçi - þehirlerarasý uluslar arasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambal-

ajlý, marangozlu. Tel: 0 (216) 370 80 86 0 (216) 561 70 86 0 (216) 561 71 86 Ücretsiz ekspertiz hizmeti ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Kredi kartý geçerlidir. Depomuz mevcuttur. Web: horoznakliyat.com Mail: horoznakliyat@hotmail.com n TAÞKÖPRÜ KUZU ÇEVÝRME yöresel damak tadý. Özel günlerinizde bizi mutlaka arayýnýz. Kalitemiz ve yýllarýn tecrübesi ile kuzu çevirme denince akla biz geliriz. www.taskoprukuzucevirme.com Sipariþ Telefonlarýmýz : 0212 434 53 08 0212 435 39 42 Fezvi Çakmak Mah. 8.Sok No:59/A Baðcýlar Ýstanbul. n BÜYÜK ADANA KEBAPÇISI DÝYOR KÝ : Adana'ya gitmeden Adana yenir mi? Bize gelin kararý siz verin! Kalitemiz tescillidir. Satýr kýymasýyla Adana kebabý büyük Adana kebapçýsýnda yenir. Eþsiz mekanýmýzla özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sipariþ Telefonu: 0216 350 0 350 Adres : Gülnur Sokak Sal Apartmaný No: 17/A Göztepe-Kadýköy. n TEKBÝR ORGANÝZASYON Manevi saadetin ilk adresi kutlu doðum etkinliklerinizde, düðün, sünnet, niþan, tüm milli ve manevi gün ve gecelerinizde. ezgiler, marþlar, semazenler ve naatlarla sanatçýnýz ufuk akýn ve

T.C. HENDEK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 1999/132 02/05/2006 KARAR NO: 2006/77 Davacý Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan davalýlar Ali Rýza Keskiner, Muzaffer Alkýþ. Nurdan Göç, Nurþen Göç ve arkadaþlarý aleyhine açýlan tapu iptali, tescil müdahalenin önlenmesi davasýnda yapýlan açýk yargýlama sonrasýnda; Hendek ilçesi Karatoprak Köyü pafta 1, parsel 352 sayýlý taþýnmazýn tamamý kesinleþmiþ orman sýnýrlarý içerisinde kaldýðýndan tapunun iptali ile orman olarak hazine adýna tescili talep edilmiþ davanýn kabulüne karar verilmekle , kararýn tüm aramalara raðmen bulunamayan davalýlar Fatma Meçli, Nurdan Göç ve Nursen Göç adýna tebligat yapýlamadýðýndan basýn ilan yolu ile yapýlmasýna karar verilmiþ olup, adý geçenlere kararýn basýn ilan yolu ile teblið olunur. B: 23988

-ÝLANT.C. BANDIRMA AÝLE MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 2006/519

T.C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2009/551 KARAR NO: 2009/485 HÜKÜM: Gerekçeleri yukarýda açýklandýðý üzere; Davanýn KABULÜNE kabul nedeni ile;

Mahkememizde davacý Ýsak Terzi tarafýndan davalý Elife Terzi aleyhine açýlan boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamanýn sonunda verilen 27/11/2008 gün ve 2006/519 esas 2008/585 karar sayýlý ilam ile; TRABZON Ýli, MERKEZ Ýlçesi, 1 NOLU ERDOÐDU MAHALLESÝ Cilt 7, hane 408’de nüfusa kayýtlý, HACI ve ZEHRA’dan olma, 11/07/1963 Trabzon doðumlu 15944863932 TC kimlik numaralý davacý ÝSAK TERZÝ ile ayný hanede nüfusa kayýtlý HACI MEHMET ve SAÝME’den olma 10/04/1965 Develi doðumlu 15908865170 TC kimlik numaralý davalý ELÝFE TERZÝ’nin T.M.K. 166/1 maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, Taraflarýn müþterek çocuklarý 1991 doðumlu Osman Terzi ile 1993 doðumlu Ömer Terzi’nin velayetlerinin davacý babaya býrakýlmasýna, Dini bayramlarýn 2. günü saat 09.00'dan 3. saat 17.00 ye kadar ve her yýlýn Temmuz ayýnýn 1’inden 20’sine kadar çocuklarýn anne yanýnda býrakýlarak aralarýnda þahsi iliþki kurulmasýna karar verilmiþtir. Dair, davacýnýn yüzünde, davalýnýn yokluðunda kararýn tebliðinden itibaren 15 gün içinde Yargýtay da temyizi mümkün þekilde verilen karar davalý ELÝFE TERZÝ’in adresi tespit edilemediðinden adýna ilanen yapýlmasýna karar verildiðinden iþ bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten 15 gün sonra davalý ELÝFE TERZÝ’ye teblið edilmiþ sayýlacaðý hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur. 18/08/2009 B: 48583

1- Adana Ýli Karaisalý ilçesi Beydemir mahallesi Cilt No: 15, Hane No: 17, BSN No: 228 .TC No: 21292009106’da nüfusa kayýtlý Ali Ýhsan ve Nurten’den olma 01.11.1988 d.lu Arifiye Güngör’ün Arifiye olan öz adýnýn iptaline, öz adýnýn ARÝFE NAZ olarak deðiþtirilmesine davacýnýn ad ve soyadýnýn ARÝFE NAZ GÜNGÖR olarak nüfus kayýtlarýna TESCÝLÝNE. B: 75468

T.C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/886 Esas KARAR NO: 2009/3572 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul ili, Kadýköy ilçesi, Osmanaða mah/köy, Cilt no: 18, Hane no: 2911’de nüfusa kayýtlý, Salih Fuat ve Vecahet kýzý, 19.12.1924 doðumlu, 24704075188 kimlik numaralý FATMA UTARÝT SÝYAVUÞ TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine ayný yerde nüfusa kayýtlý, Ömer Lütfi ve Muradiye kýzý, 27.06.1953 doðumlu SADÝFE NEVÝN SÝYAVUÞ TMK 413. maddesi gereðince VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR.

Ýlan olunur.

B: 75505

DÖRTYOL ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2006/65 Esas KARAR NO : 2008/3 Davacý TEDAÞ A.Þ. Vekili tarafýndan davalý GÜNEYSU Meyvesuyu Gýda San. ve Zirai Maddeler Aleyhine mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen Dörtyol ilçesi, Yeþilköy adresinde tebligatýn yapýlamadýðý, yaptýrýlan zabýta araþtýrmasýnda da bir netice alýnamadýðýndan karar ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Hatay ili Dörtyol ilçesi, Çaylý köyü Beyleryurdu mevkiinde kain 1191 parsel nolu taþýnmazýn 105.74 m2' lik kýsmýnýn davalý adýna olan tapu kaydýnýn iptali davacý adýna trafo yeri olarak tapuya tesciline, kamulaþtýrma bedelinin 6.626,27 TL olarak tespitine karar verilmiþtir. Mahkememizden verilen 17.01.2008 tarih ve 2006/65 esas, 2008/3 sayýlý kararý davacý Tedaþ A.Þ. Vekili tarafýndan temyiz edilmiþtir. Karar ve temyiz dilekçesi tebliði yerine geçmek üzere ilanen tebliði olunur. 21/12/2009

B: 75069

T.C. DURAÐAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/64 Esas DAVALI: 1- SALAHATTÝN ÇETÝN Kozlu Bucaðý, 19 Mayýs Mahallesi, Meriç Caddesi, No: 11 C, Ýç Kapý No: C Merkez/ ZONGULDAK Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Alacak davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 25.01.2010 günü saat: 09:20’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

B: 41971

ekibi sizlerle. Gsm: 0532 682 64 81 www.tekbirorganizasyon.net ufuktanbakis@hotmail.com www.ufukakin.com n EVÝNÝZDE ETÜD, bayan öðretmenden ilk öðretim öðrencilerine hafta içi, hafta sonu tüm dersler Kadýköy Bostancý arasý 0532 211 44 42 n BAYAN ÖÐRETMENDEN ilk öðretim öðrencilerine Ýngilizce dersi verilir. Kadýköy Bostancý arasý 0532 211 44 42 n KADIKÖY de ek gelir fýrsatý 0543 863 20 63 n HARBELLÝFE BESLENME ürünleri distirübütörlüðü yapacak kiþiler aranmaktadýr. Baðýmsýz distirübütör Fatma-Ali Sivri bilgi için arayýnýz . 0543 863 20 63 n BOYA ve BADANA iþleriniz itina ile yapýlýr. 7x24 Mustafa Oran G.O.Paþa / Ýstanbul Gsm: 0546 941 10 28 n ALFA NAKLÝYAT ve evden eve taþýmacýlýk nakliyat-evden eve þehiriçi- þehirlerarasý taþýmacýlýk ücretsiz ekspertiz garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Tel: 0 216 5764419 0 212 2171001 0 532 7107166 uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Kredi kartý geçerlidir. Depomuz mevcuttur. n ARAS EVDEN eve nakliyat evden eve þehiriçi- þehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Tel: 0 216 3055823 0 532 2970992

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 ücretsiz ekspertiz ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. Kredi kartý geçerlidir. n ATANUR EVDEN eve nakliyat evden eve þehiriçi- þehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Tel: 0 212 4327636 0 532 3859741 ücretsiz ekspertiz ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. n AÐATUR EVDEN eve nakliyat ltd. þti. irtibat: 0212 227 4310 0216 387 8272 0532 765 4010 www.agaturnakliyat.com agaturonline@gmail.com yýllarýn getirdiði tecrübe ve yarýnlarýmýzýn getirdiði teknoloji ile evinizi taþýyoruz. n ASLAN EVDEN eve nakliyat þehir içi þehirler arasý sigortalý depomuz mevcutdur 0216 383 34 90 0212 273 06 72 0532 799 31 95 aslan kurumsal taþýmacýlýk 1974 yýlýndan günümüze dek sürdürdüðümüz aile mesleðinde, aslan genç ve dinamik yapýsý, profesyonel elemanlarý ve kurumsal taþýmalara getirdiði yepyeni boyut ile evden eve ve kurumsal taþýmacýlýðýn þüphesiz yeni lideri olmuþtur. www.aslanevdeneve.com info@aslanevdeneve.com n BURAK NAKLÝYAT ve evden eve taþýmacýlýk evden eve - þehiriçiþehirlerarasý taþýmacýlýk

T.C. ÝSTANBUL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN: 2009/278 Esas 2009/308 Karar Davacý Ýsmail Alp Özçelik vekili tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan isim tashihi davasýnda: Mahkememizce yukarýda esas ve karar numarasý yazýlý ve 05.12.2008 tarihli karar ile ; Erzincan ili. Kemaliye ilçesi, Harmankaya Mah. / Köyü. Cilt no: 67 Hane No: 51’de kayýtlý Hasan ve Lütfiye’den olma 14.6.1985 doðumlu 20458856806 TC kimlik nolu davacý Süleyman Yegengil’in kayden Süleyman olan isminin baþýna Fýrat isminin eklenmesi suretiyle isminin FIRAT SÜLEYMAN olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar veB: 75504 rilmiþ olup, iþ bu karar ilan olunur. 28.12.2009

garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Telefon: 0 212 2242800 0 532 4312672 ücretsiz ekspertiz ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. n SATILIK ARISIYLA birlikte Elli kovan arý (0534) 558 02 68

SANSET ELEKTRÝK her türlü tesisat, tamirat, bakým ve onarým iþleri yapýlýr. Gsm: (0 546) 417 33 97 n KÝRALIK PANELVANLAR, minübüsler, dizeller. Metin Tümay Tel: 0(212) 217 08 70 Gsm: (0533) 470 29 90 n TAÞKIN OTO Ýhsan TAÞKIN Eski Edirne asfaltý No: 734 Sultangazi TEL: 668 94 66-2HAT CEP: (0 533) 244 50 77 www.arabam.com n FÝ NAN SAL YA TI RIM uzmaný'ndan bireysel emeklilik fýrsatý! Bireysel emeklilik ve tüm hayat sigortasý ürünlerinde kiþiye ö zel bi ri kim, ya tý rým ve teminat planlarý ile sigorta poliçesi hazýrlanýr. bilgi ve baþvuru: (0 505) 768 10 01 n ATAKAN ÖZEL güvenlik ve sü rü cü kurs la rý 2495 sa yý lý ya sa ge re ði kim lik yenileme 31.12.2009' da sona erecektir. Yenileme eðitimleri için acele ediniz. Uygun fiyat ve ödeme þartlarýyla kaydýnýzý yaptýrabilirsiniz. Baðcýlar meydaný Tel: 0 (212) 462 92 32 n DÝNÇER NAKLÝYAT Ev den e ve þe hir ler i çi þe hir ler a ra sý, si gor ta lý, marangozlu, ambalajlý.

www.evdenevedincer.com Tel: 0 (212) 217 29 30 0 (216) 307 05 45 (0 532) 590 16 03 n BELEDÝYELER ÖZEL kuruluþlar Ýstanbulun her semtinde araþtýrmaya yönelik anketleriniz adet üzerinden çok uygun ekonomik olarak yapýlýr. Gsm: (0 538) 288 43 00 n GELENEK YAYINEVÝ olarak yýllarýn tecrübesi ile yeni adresimiz Esenler'de sizlerin hizmetinizdeyiz, bize bir telefon kadar yakýnsýnýz. Tel: 0 (212) 562 01 71 A dr es: Fevzi Çakmak Mah.. Fevzi Çakmak Caddesi. No: 39/2 Esenler / ÝSTANBUL n BENNU SPOT ev-büro eþyalarýnýz deðerinde alýnýr satýlýr Tel: 0 (216) 342 40 07 Gsm: (0 532) 484 50 33 n ACÝL BAÐCILARDA 9000 m 2 , yüksek kira gelirli, her iþe uygun bir kýsmý arsa ile takas olur fabrika satýlýktýr. Gsm: (0 532) 593 85 77 n MÝNARE YAPIMI, ta di la tý, bo ya sý i ti na i le yapýlýr. Deneyimli e ki bi miz le yurt dý þý ve yurt içi hertürlü minare yapýmý, kubbe yapýmý, cami boyasý, deprem yönetmeliðine uygun be to nar me tü nel ka lýp sistemi minare yapýyoruz. Ayrýca kararmayan kubbe ve minare alemi temin edilir. Ercan Usta Gsm: (0 555) 243 92 53 (0 506) 260 23 28 ercancengiz@hotmail.com n ÝMALATCI FÝRMADAN garantili koltuk takýmlarý sadece 1250 TL Tel: 0 (212) 493 40 00

TAZÝYE Yakýn dostlarýmýz Hamdi'nin babasý Müslüm ve Þükrü'nün aðabeyi, kardeþimiz Sabri'nin amcasý DYP'nin eski ilçe baþkaný

Mehmet Altun

'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

ÇELÝKHAN YENÝ ASYA OKUYUCULARI T.C. DÖRTYOL ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN /BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2009/261 Esas DAVALI : FATMA ÖZ Ahmet Kýzý Altýnçað Beldesi Dörtyol/ HATAY Davacý Tedaþ A.Þ. Vekili tarafýndan davalý Fatma Öz aleyhine açýlan Kamulaþtýrma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden bulanmadýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 05/02/2010 günü saat: 15:15’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

B: 75070

T.C. DÖRTYOL ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO : 2009/546 Esas KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Hatay ili, Dörtyol Ýlçesi, Yeniyurt köyü, MEVKÝÝ : Gazi Çiftliði PAFTA NO :ADA NO :PARSEL NO : 70 VASFI : Tarla YÜZÖLÇÜMÜ : 888.00m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Ahmet KIRATLI KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2009/546 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 16/09/2009 B: 75068

Mustafa Gültekin Sadettin Þahin Mehmet Kaygusuz Yusut Turan Ahmet Tunç

Mustafa Þahin Mehmet Gültekin Ali Önder Hasan Çetin Abdullah Daðaþan

TEBRÝK Muhterem Necati Tarak'ýn torunu, Þule ve Salih Yeþil kardeþlerimizin

Beril ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz.

KAHRAMANMARAÞ YENÝ ASYA OKUYUCULARI T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2008/467 KARAR NO: 2008/674 Mahkememizden verilen 13.11.2008 günlü 2008/467 E., 2008/674 K. sayýlý ilamý ile ÝBRAHÝM ve GÖZDE BULUT'un BULUT olan soyadlarý ATEÞ olarak düzeltilmiþtir. 23.12.2009 Ýlan olunur. B: 75530

T.C. SEBEN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ESAS NO: 2009/9 Esas Davacý Sevim YILMAZ tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma (Evlilik Birliðinin Temelinden Sarsýlmasý Nedeni ile Boþanma (Çekiþmeli)) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Dosya 08/09/2009 tarihli 5. Celsede iþlemden kaldýrýlmýþ olup, davacý tarafýndan 09/12/2009 tarihinde yenilenmekle; Mahkemenizce yenileme dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 02/02/2010 günü saat: 10:00’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 74771

30 Aralik 2009  

Yeni Asya´nın 30 Aralık 2009 baskısı

30 Aralik 2009  

Yeni Asya´nın 30 Aralık 2009 baskısı

Advertisement