Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Trafikte cep telefonuna hayýr/ 16’DA

818 METRELÝK BÝNADA YER ALACAK

DÜNYANIN EN YÜKSEK CAMÝÝ

Cezaevlerinde açýk görüþ / 3’TE Dereyi sedye ile geçiyorlar/ 6’DA En eski tarihli ansiklopedi bizde/ 10’DA

Haberi sayfa 7’de

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA / 60 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.306

www.yeniasya.com.tr

HUKUKSUZ YAPI TASFÝYE EDÝLSÝN SUÝKAST ÝDDÝASIYLA GÜNDEME GELEN ÖZEL KUVVETLERÝN GÖREV TANIMI DIÞINA ÇIKTIÐI BELÝRTÝLEREK, MEÞRUÝYETÝ SORGULANIYOR. Eczacýlar, market eczane uygulamasýnýn insan saðlýðýný tehlikeye atacaðýný dile getiriyor.

ABD'DE HATALI ÝLAÇ KULLANIMI ÖLÜM GETÝRÝYOR

NÝÇÝN VE KÝME KARÞI KURULDUÐU BELLÝ DEÐÝL

Markette satýlan ilâç öldürüyor

n Askerî emekli hakim Ümit Kardaþ, Bülent Arýnç’a yönelik suikast iddiasýyla gündeme gelen Seferberlik Tetkik Kurulunun hukukî bir altyapýsýnýn olmadýðýný belirterek, “Görev tanýmý yok, hukukî denetimi yok. Bu açýdan bu yapýnýn tasfiye edilmesi gerekiyor. Bu yapýnýn geçmiþe yönelik hangi olaylara karýþtýðý Mecliste kurulacak bir komisyon tarafýndan araþtýrýlmalý” dedi.

ECZACILAR: ÝLÂÇLAR ECZANELERDE SATILMALI

DERÝN YAPILAR TÜRKÝYE’YÝ ÝSTÝKRARSIZLAÞTIRIR

nÝzmir Eczacý Odasý Baþkaný Tuncay Sayýlkan, ilâçlarýn marketlerde satýlmasýnýn Türkiye’de uygulanamayacaðýný söyledi. Sayýlkan, ‘’Ýlâç, dünyada sadece ABD’de marketlerde satýlýyor ve ABD, hatalý ilâç kullanýmýndan vefat edenlerin sayýsý bakýmýndan listenin ilk sýrasýnda yer alýyor. ABD’deki modelde, marketlerde vitaminler, öksürük þurubu, pastil gibi reçetesiz ilâçlar satýlmaktadýr” diye konuþtu. Haberi sayfa 3’te

n Seferberlik Tetkik Kurulunda, Özel Kuvvetler’in kalbi olarak bilinen ‘kozmik oda’da arama yapýlmasý, ‘yetki’ tartýþmasýný gündeme getirdi. Emniyet Ýstihbarat Daire eski Baþkaný Bülent Orakoðlu, MÝT’in ve TSK’nýn bu tür arþivlerine girilmesi gerektiðini belirterek, Ergenekon operasyonlarýyla belki tetikçi grubun bitirilebileceðini, ama bataklýðýn kurutulamayacaðýný savundu. Haberi sayfa 4’te

"KAMU GÖREVLÝSÝNE NEÞREN HAKARET" ÝDDÝASIYLA

Özdabak hakim önünde SÝNCAN HAKÝMÝ OSMAN KAÇMAZ ÞÝKÂYET ETTÝ

Genelkurmay: JÝTEM yok Ergenekon kontgerilladýr Haberi sayfa 4’te

n Adalet Bakanlýðýnýn ihraç talebinde bulunduðu Sincan 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hakim Osman Kaçmaz’ýn “kamu görevlisine neþren hakaret” iddiasýyla çizerimiz Ýbrahim Özdabak hakkýnda açtýðý dâvânýn ilk duruþmasý bugün görülecek. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’le ilgili tartýþmalý karara imza atan Sincan 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Kaçmaz’ýn þikâyeti üzerine Bakýrköy Cumhuriyet Savcýsý Ali Çakýr, çizerimiz Özdabak hakkýnda 1 Mayýs 2009 tarihli Yeni Asya’da yayýnlanan karikatüründe “kamu görevlisine neþren hakaret” iddiasýyla dâvâ açmýþtý. Haberi sayfa 5’te

MERKEZ BANKASI:

2010 BÜTÇESÝ YETERSÝZ

Belirsizlik sürüyor

Bunalým bütçesi

KÜRESEL EKONOMÝ SORUNLARI

VERGÝ VE ZAMLAR ARTACAK

nMerkez Bankasý, Para Politikasý Kurulu’nun 17 Aralýk’ta yaptýðý toplantýnýn özetinde, küresel ekonomideki sorunlarýn henüz tam olarak giderilememiþ olduðuna iþaret edilerek, toparlanmanýn gücüne iliþkin belirsizliklerin de devam ettiðine dikkat çekti. Haberi sayfa 11’dei

n TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin Koramaz, 2010 bütçesinin, yatýrýmlar ve sosyal harcamalarýn düþüklüðü, öngörülen bütçe açýðý, borç faiz giderleri, dolaylý vergilerin yüksekliði itibarýyla mevcut ekonomik sosyal bunalýmý derinleþtireceðini bildirdi. Sayfa 11’de

Haberi sayfa 4’te

ÝFADE VERMEME ÝNADI KRÝZE DÖNDÜ

Eski DTP’liler zorla getirilecek TÜRK, TUÐLUK, AYNA, DEMÝRTAÞ ÝÇÝN KARAR

TSK: Aramalar yasal Seferberlik Tetkik Kurulu Bölge Baþkanlýðýnda yasal çerçevede yapýlan incelemenin bir süre daha devam edebileceði belirtildi. Genelkurmay Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada, yürütülmekte olan bir soruþturma kapsamýnda, Ankara Seferberlik Bölge Baþkanlýðýnda 26 Aralýk’ta içeriði devlet sýrrý niteliðindeki belgeleri kapsayan bölümde baþlatýlan arama faaliyetinin 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanununun 125. maddesi uyarýnca ilgili hakim tarafýndan bizzat yapýldýðý ifade edildi. Haberi sayfa 4’te

nAnkara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi, kapatýlan DTP’nin eski milletvekili Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk ile BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna ve Diyarbakýr Milletvekili Selahattin Demirtaþ’ýn, ifadelerinin alýnmasý için ‘’günsüz zorla mahkemeye getirilmelerine’’ karar verdi. MAHKEMEYE GÝTMEYECEKLER nÖte yandan, BDP’li Demirtaþ, konuyla ilgili olarak, “Yolsuzluktan yargýlanan vekillere dokunulmayacak, ama siyasî görüþleri nedeniyle milletvekilleri zorla mahkemeye götürülecekse, bunu kabul etmeyiz. Meclis bu iþe çözüm olmadýkça mahkemeye gitmeyeceðiz’’ dedi. Haberi sayfa 4’te ISSN 13017748

EGEMEN BAÐIÞ: YÜCE OLAN DEVLET DEÐÝL, BÝREY

Haberi sayfa 5’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

LÂHÝKA

Kanunu kendi keyfine tâbî etmek

. B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

Meþrûtiyetin sýrrý, kuvvet kanundadýr, þahýs hiçtir. Ýstibdâdýn esâsý, kuvvet þahýsta olur, kânunu kendi keyfine tâbî edebilir, hak kuvvetin maðlûbu. Fakat, bu iki ruh her zamanda birer þekle girer, birer libas giyer. Bu zamanýn modasý böyle giydiriyor.

S

u­â l:­ “Þu­ pis­ is­tib­dat­ ne­ va­kit­ten­ be­ri baþ­la­mýþ,­ge­li­yor?” Ce­vap:­Ýn­san­lar­ hay­van­lýk­tan­ çý­kýp gel­di­ði­va­kit,­na­sýl­sa­bu­nu­da­be­ra­ber ge­tir­miþ­tir. Su­âl:­“De­mek­is­tib­dat­hay­vâ­ni­yet­ten­gel­me­dir?” Ce­vap:­ E­vet...­ Müs­te­bit­ bir­ kurt,­ bî­ça­re­ bir ko­yu­nu­par­ça­par­ça­et­mek,­dâ­i­mâ­ka­vî,­za­yý­fý ez­mek,­ hay­van­la­rýn­ bi­rin­ci­ düs­tur­ ve­ ka­vâ­nîn-i­e­sâ­si­ye­sin­den­dir. Su­âl:­“Son­ra?” Ce­vap:­Þe­ri­at-ý­ Gar­râ­ ze­mi­ne­ nü­zûl­ et­ti;­ tâ ki;­ ze­mi­nin­ yü­zü­nü­ te­miz­ ve­ in­sa­nýn­ yü­zü­nü ak­ et­sin,­ þu­ in­sâ­ni­yet­ten­ si­yah­ le­ke­si­ni­ i­zâ­le et­sin;­hem­de,­i­zâ­le­et­ti.­Fa­kat,­vâ­e­se­fâ­ki,­mu­hît-i­ za­mâ­nî­ ve­ me­kâ­nî­nin­ te­si­riy­le,­ hi­lâ­fet sal­ta­nâ­ta­ in­ký­lâp­ e­dip,­ is­tib­dat­ bir­ par­ça­ ha­yat­l an­d ý.­ Tâ­ Ye­z id­ za­m a­n ýn­d a,­ bir­ de­r e­c e kuv­vet­ bu­la­rak,­ ba­þý­ný­ kal­dýr­dý­ðýn­dan,­ Ý­mam Hü­se­yin­Haz­ret­le­ri­hür­ri­yet-i­þer’i­ye­ký­lýn­cý­ný çek­ti,­ ba­þý­na­ ha­vâ­le­ ey­le­di.­ Fa­kat,­ ne­ ça­re­ ki, is­tib­dâ­dýn­kuv­ve­ti­o­lan­ce­hil­ve­vah­þet,­ce­vâ­nib-i­â­lem­de­zey­nâb­gi­bi­Ye­zid’in­is­tib­dâ­dý­na kuv­vet­ver­di. Su­âl:­“Þim­di­ki­ meþ­rû­ti­yet,­ is­tib­dat­ ne­re­de? On­la­rýn­ha­re­kâ­tý­ne­re­de?­Hi­lâ­fet,­sal­ta­nat­ne­re­d e?­ Na­s ýl­ tat­b ik­ e­d i­y or­s un?­ Yek­d i­ð e­r i­n e mu­sâ­fa­ha­ ve­ te­mas­ et­ti­ri­yor­sun,­ a­ra­la­rýn­da karn­lar­ve­a­sýr­lar­var?” Ce­vap:­Meþ­rû­ti­ye­tin­sýr­rý,­kuv­vet­ka­nun­da­dýr,­þa­hýs­hiç­tir.­Ýs­tib­dâ­dýn­e­sâ­sý,­kuv­vet­þa­hýs­ta­ o­lur,­ kâ­nu­nu­ ken­di­ key­fi­ne­ tâ­bî­ e­de­bi­lir, hak­ kuv­ve­tin­ mað­lû­bu.­ Fa­kat,­ bu­ i­ki­ ruh­ her za­man­da­ bi­rer­ þek­le­ gi­rer,­ bi­rer­ li­bas­ gi­yer. Bu­za­ma­nýn­mo­da­sý­böy­le­giy­di­ri­yor.­Zan­no­lun­ma­sýn,­ is­tib­dat­ ga­le­be­ et­ti­ði­ za­man­ ta­ma­men­ hük­m ü­n ü­ ic­r â­ et­m iþ,­ meþ­r û­t i­y et mað­lûp­ ol­du­ðu­ va­kit­ mah­vol­muþ.­ Kel­lâ! Kâ­i­nat­ta­ gâ­lib-i­ mut­lak­ ha­yýr­ ol­du­ðun­dan,­ pek­çok­ en­vâ­ ve­ þu­u­bât-ý­ he­yet-i iç­ti­mâ­i­ye­de­ meþ­rû­ti­yet­ hü­küm­fer­mâ ol­muþ­tur.­Ci­dâl­ber­de­vam,­harb­i­se­sec­câl­dir. Su­â l:­ “Bâ­z ý­ a­dam,­ ‘Þe­r i­a­t a­ mu­h â­l if­t ir’­ di­yor?” Ce­vap:­ Rûh-u­ meþ­rû­ti­yet,­ þe­ri­at­tan­dýr;­ ha­ya­tý­ da­ on­dan­dýr.­ Fa­kat­ il­câ-i­ za­rû­ret­le­ te­fer­ru­â t­ o­l a­b i­l ir,­ mu­v ak­k a­t en­ mu­h â­l if­ düþ­s ün. Hem­de,­her­ne­hâl­ki,­meþ­rû­ti­yet­za­ma­nýn­da vü­cu­da­ ge­lir;­ Meþ­rû­ti­yet­ten­ neþ’et­ et­me­si­ lâ­zým­ gel­mez.­ Hem­de,­ han­gi­ þey­ var­dýr­ ki,­ her ci­het­le­þe­ri­a­ta­mu­vâ­fýk­ol­sun;­han­gi­a­dam­var ki,­ bü­tün­ ah­vâ­li­ þe­ri­a­ta­ mu­tâ­býk­ ol­sun?­ Öy­le i­se­þahs-ý­mâ­ne­vî­o­lan­hü­kû­met­da­hi­mâ­sum o­la­maz;­an­cak­Ef­lâ­tûn-i­Ý­lâ­hî­nin­me­dî­ne-i­fâ­zý­la-i­ ha­ya­li­ye­sin­de­ mâ­sum­ o­la­bi­lir.­ Lâ­kin, meþ­r û­t i­y et­ i­l e­ sû-i­ is­t i­m â­l â­t ýn­ ek­s er­ yol­l a­r ý mün­sed­o­lur;­is­tib­dat­ta­i­se­a­çýk­týr. Münâzarât, s. 37

LÜGATÇE:

kavî: Kuvvetli. kavânîn-i esâsiye: Temel kanunlar. Þeriat-ý Garrâ: Parlak Þeriat. muhît-i zamânî ve mekânî: Ýçinde bulunduðu yer ve zaman. cevânib-i âlem: Âlemin dört bir yaný. zeynâb: Küçük su akýntýlarýnýn her taraftan gelip toplanarak meydana getirdikleri gölcük, havuz. karn: Çað, devir. þuubât-ý heyet-i içtimâiye: Sosyal hayatýn çeþitli kesimleri. cidâl: Mücadele. berdevam: Devam etmekte. seccâl: Akýp duran, sürüp giden.

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Þu­üç­þey­imandandýr:­Azdan­da­vermek,­tanýdýðý­tanýmadýðý­her­Müslümana­selâm­vermek, kendi­aleyhinde­de­olsa­âdil­davranmak. Câmiü's-Saðîr, No: 1852 / Hadis-i Þerif Meâli

Bu asrý kurtaracak bir mu'cize-i Kur’âniye SERENCAM AHMET ÖZDEMÝR ahmed@ahmedozdemir.com

1399 yýl­ön­ce­Hý­ra/Nur­Da­ðý'n­dan­do­ðan­Kur’ân­nu­ru dün­ya­yý­ay­dýn­lat­ma­ya­baþ­la­mýþ­tý.­Bir­ki­þi­i­le­baþ­la­yan­Ýs­lâm­di­ni,­ar­týk­dün­ya­nýn­ya­rý­sý­ný­ve­nü­fu­su­nun­da­dört­te bi­ri­ni­ku­cak­la­dý­ve­ku­cak­la­ma­ya­da­de­vam­e­di­yor.­A­ca­ba bu­na­sýl­ol­du? Pey­g am­b er­ E­f en­d i­m iz­ (asm)­ da­h a­ ha­y at­t a­ i­k en­ Bi­zans’tan­ Ha­be­þis­tan’a;­ Ý­ran’dan­ Mý­sýr’a­ ka­dar­ o­ gü­nün dev­let­baþ­kan­la­rý­na­Ýs­lâm’a­dâ­vet­mek­tup­la­rý­gön­der­miþ. Re­sûl-i­ Ek­rem’in­ (asm)­ ha­ya­tý­ný­ o­kur­sa­nýz,­ ve­da­ hac­cýn­da­sö­zü­e­di­len­120­bin­sa­ha­be­nin­100­bi­ni­Hi­caz­dý­þý­na­ git­miþ;­ Ýs­pan­ya’dan­ Çin’e,­ Ha­be­þis­tan’dan­ Ýs­tan­bul’a ka­dar.­ Her­ tür­lü­ dün­ya­ me­þak­ka­ti­ni­ gö­ze­ a­la­rak,­ Kur’ân ha­ki­kat­le­ri­ni­ta­þý­mýþ­lar­o­yer­le­re. Kur’ân­ ar­týk­ dün­ya­nýn­ her­ ta­ra­fýn­da­ o­ku­nu­yor.­ Kur’ân sev­da­lý­la­rý­ o­ nu­run­ doð­du­ðu­ me­kân­la­ra­ ko­þu­yor,­ tek­bir­ler­ ge­ti­re­rek­ hep­ bir­ a­ðýz­dan:­ Al­la­hu­ Ek­ber,­ Al­la­hu­ Ek­ber… Dün­ya­bir­zi­kir­hâ­ne­ol­du­a­de­ta.­Tel­bi­ye­ses­le­ri­yük­se­li­yor­ Mek­ke’den­ ha­cý­la­rýn­ a­ðýz­la­rýy­la:­ Leb­beyk,­ Al­la­hüm­me­leb­beyk… Bu­gün­ dün­ya­nýn­ kal­bi­ Hi­caz’da­ a­tý­yor,­ güm­bür­ güm­bür… Mek­ke­ bir­ mih­rab,­ Me­di­ne­ bir­ min­ber­ ve­ yer­yü­zü­ bir mes­cid­ol­du. Tür­ki­ye’de­ge­çen­as­rýn­baþ­la­rýn­da­Kur’ân’ýn­mâ­ne­vî­bir mu'­ci­ze­si­ doð­du;­ Bar­la­ bah­çe­le­rin­de,­ bað­la­rýn­da,­ dað­la­rýn­da… Ri­sâ­le-i­ Nur­ den­di­ a­dý­na:­ Ba­zý­la­rý­ Türk­çe,­ ba­zý­la­rý­ A­rap­ça­ ya­zýl­dý;­ ön­ce­ sa­dýr­la­ra,­ def­ter­le­re,­ ke­se­ kâ­ðýt­la­rý­na, kib­rit­ku­tu­la­rý­na…

Her­ þey­ a­leyh­le­ri­ne­ ol­ma­sý­na­ rað­men­ Nur­ Ta­le­be­le­ri 600­bin­nüs­ha­ri­sâ­le­yi­el­le­ço­ðalt­tý­lar.­Son­ra­el­den­e­le,­il­den­i­le­da­ðýt­tý­lar;­Nur­pos­ta­la­rýy­la.­Ya­ni­600­bin­in­sa­nýn­i­ma­ný­nýn­kur­tul­ma­sý­na­ve­si­le­ol­du.­Þim­di­i­se… Nur­lar­ ar­týk­ Tür­ki­ye­ sý­nýr­la­rý­ný­ aþ­tý,­ mil­yon­la­rýn­ gön­lün­de­taht­kur­du;­on­la­rýn­i­ma­ný­ný­kur­ta­rý­yor,­Al­lah’ýn­iz­ni­ve­yar­dý­mýy­la… Dün­ya­ dil­le­ri­ne­ ter­cü­me­ e­di­li­yor;­ mat­ba­a­lar­da­ gü­rül gü­rül­ba­sý­lý­yor.­Kü­tüp­ha­ne­raf­la­rý,­ki­tap­fu­ar­la­rý­ar­týk­on­lar­sýz­ol­mu­yor.­­ Nur­ mü­el­li­fi,­ son­ der­sin­de­ bu­ duy­gu­la­rý­ný­ þu­ söz­le­riy­le ö­zet­li­yor­du:­ “Ce­nâb-ý­ Hak­ka­ þü­kür,­ Kur’ân-ý­ Ha­kî­min­ i­þâ­rât-ý­ gay­bi­ye­si­i­le­kah­ra­man­Türk­ve­A­rap­mil­let­le­ri­i­çin­de­li­san-ý Tür­kî­ve­A­ra­bî­i­le­bu­as­rý­kur­ta­ra­cak­bir­mu­'ci­ze-i­Kur’â­ni­ye­nin­ Ri­sâ­le-i­ Nur­ na­mýy­la­ bir­ der­si­ in­ti­þa­ra­ baþ­la­mýþ. Ve­on­al­tý­se­ne­ev­vel­600­bin­a­da­mýn­i­ma­ný­ný­kur­tar­dý­ðý gi­bi,­þim­di­mil­yon­lar­dan­geç­ti­ði­sa­bit­ol­muþ.”­1­ Kur’ân-ý­ Ke­rim’in­ o­tuz­ üç­ â­ye­ti­nin­ gay­bî­ i­þa­ret­le­ri­ni me­rak­e­di­yor­sa­nýz,­Bi­rin­ci­Þu­â’yý­o­ku­ya­bi­lir­si­niz.­A­sýr­lar­ca­ Ýs­lâm’a­ bay­rak­tar­lýk­ e­den­ i­ki­ kah­ra­man­ mil­let­ o­lan Türk­ ve­ A­rap­la­rýn­ dil­le­riy­le­ ya­yýn­lan­ma­sý­ hiç­ te­sa­dü­fe ben­zi­yor­mu? Gay­bî­i­þa­ret­ler­ve­ge­le­cek­i­çin­ni­ce­müj­de­ler­var,­o­sa­týr­lar­da! Dün­ya­nýn­ dört­ kö­þe­sin­den­ müj­de­li­ ha­ber­ler­ ge­li­yor. Geç­ti­ði­miz­ gün­ler­de­ ga­ze­te­miz­de­ Þem­set­tin­ Tür­kan’la ya­pý­lan­mü­lâ­ka­tý­ve­19.­dö­nem­mil­let­ve­ki­li­Meh­met­Öz­kan’ýn­ha­be­ri­ni­o­ku­yun­ca­he­ye­can­lan­dým.­Nur­hiz­me­tin­de­ne­re­den­ne­re­ye­gel­di­ði­mi­zi­ve­ne­yap­ma­mýz­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þün­düm.­Bel­ki­bir­za­man­lar­ha­yal­gi­bi­dü­þün­dü­ðü­müz­ve­gör­dü­ðü­müz­þey­ler­ar­týk­ger­çek­le­þi­yor­du. Ri­sâ­le-i­Nur­lar,­ar­týk­pek­çok­dün­ya­kü­tüp­ha­ne­sin­de­ve li­der­le­rin­ba­þuç­la­rýn­da­ye­ri­ni­al­dý.­Ve­si­le­o­lan­la­ra­bin­ler­ce­te­þek­kür­ler,­teb­rik­ler.­Al­lah­on­lar­dan­ra­zý­ol­sun.­ Pe­ki,­biz­bu­hiz­me­tin­ne­re­sin­de­yiz? Ö­nün­de­mi­yiz,­ya­nýn­da­mý­yýz,­yok­sa­ar­ka­sýn­da­mý­yýz? Dipnotlar: 1- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdað Lâhikasý, s. 875.

Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altýna girmemek isterseniz, aklýnýzý baþýnýza alýnýz. Ýhtilâfýnýzdan istifade eden zalimlere karþý "Mü’minler ancak kardeþtirler" kale-i kudsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa, ne hayatýnýzý muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Bediüzzaman, Mektûbât, s. 261

Bartýn ve Kastamonu ziyaretleri

PARILTI SAMÝ CEBECÝ sami_cebeci@hotmail.com

ar­týn­vi­lâ­ye­ti,­Ka­ra­de­niz­sa­hi­li­ne­ku­rul­muþ­þi­rin­bir­yer­le­þim­ye­ri­dir.­Yak­la­þýk­el­li­bin­nü­fu­sa­sa­hip­tir.­Ön­ce­den­Zon­gul­dak­i­li­ne­bað­lý­bir il­çey­ken,­da­ha­son­ra­il­ol­muþ­tur. Bir­kaç­de­fa­git­ti­ðim­Bar­týn’dan­bir­dâ­vet­ge­lin­ce he­men­i­câ­bet­et­tim.­Son­git­ti­ðim­ta­rih­te,­Baþ­ça­vuþ Naz­mi­Çe­lik­A­ða­bey­de­o­ra­day­dý­ve­hiz­me­te­ak­tif bir­þe­kil­de­sa­hip­çý­ký­yor­du.­Son­ra­e­mek­li­o­lup­Is­par­ta’ya­yer­leþ­ti­ve­þim­di­yi­ne­ih­lâs­la­Nur­hiz­met­le­ri­ne sa­hip­çýk­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­Al­lah­o­nu­da,­biz­le­ri de­son­ne­fe­se­ka­dar­bu­kud­sî­hiz­met­te­ih­lâs­ve­is­ti­ka­met­da­i­re­sin­de­is­tih­dam­et­sin. Dört­bu­çuk­sa­at­son­ra­Bar­týn’a­u­laþ­týk.­Þe­hir­mer­ke­zin­de­Meh­met­Gü­neþ­A­ða­bey­le­bu­luþ­tuk.­Ý­kin­di na­ma­zý­ný­o­nun­e­vin­de­e­dâ­et­tik.­Bu­a­ra­da­Naz­mi­Çe­lik­A­ða­bey­le­te­le­fon­laþ­týk.­Me­ðer­ba­na­dün­gi­bi­ge­len yýl­la­rýn­ü­ze­rin­den­on­se­ne­den­faz­la­bir­za­man­geç­miþ.­ Çün­kü,­Naz­mi­A­ða­be­yin­e­mek­li­li­ði­nin­ü­ze­rin­den on­yýl­geç­miþ.­Müf­ri­tâ­ne­ir­ti­bat­pren­si­bi­mi­zin­bu ka­dar­ge­cik­ti­ril­me­si­ne­cid­den­çok­ha­yýf­lan­dým.­Ger­çi­boþ­dur­du­ðu­muz­yok­Al­lah’a­þü­kür.­An­cak,­þu hiz­met­bu­hiz­met­der­ken­A­na­do­lu’nun­ih­mal­e­dil­me­si­hiç­mü­na­sip­de­ðil­di.­Ne­re­den­dâ­vet­gel­se­gi­di­yo­ruz,­a­ma,­bu­nun­bir­plân­da­hi­lin­de­ya­pýl­ma­sý­nýn mut­la­ka­za­ru­rî­ol­du­ðu­nu­da­ha­i­yi­an­lý­yor­dum. Ge­le­me­di­ðim­yýl­lar­i­çin­de,­E­reð­li’nin­de­kat­ký­la­rýy­la­Bar­týn­lý­kar­deþ­ler­ge­niþ­sa­lon­lu­bir­ders­ha­ne sa­týn­al­mýþ­lar.­Cu­mar­te­si­ak­þa­mý,­Zon­gul­dak,­Çay­cu­ma,­U­lus­ve­A­mas­ra’dan­ge­len­le­rin­de­ka­tý­lý­mýy­la ge­niþ­sa­lon­i­yi­ce­dol­du.­Dört­sa­a­te­yak­la­þan­ders­ve soh­bet,­â­de­tâ­bi­rik­miþ­yýl­la­rýn­ka­za­sý­ný­e­dâ­et­mek gi­biy­di.­Ay­ný­dâ­vâ­ya­gö­nül­ver­miþ­in­san­la­rýn­has­ret­le­ku­cak­laþ­ma­la­rý,­â­hi­ret­â­lem­le­ri­ne­ge­çen­ser­me­dî man­za­ra­lar­o­la­rak­e­be­di­yet­ka­zan­dý.­Ay­ný­ge­ce­bir o­to­bü­süy­le­An­ka­ra’ya­dön­dük. Bar­týn’a­gi­der­ken­ya­ným­da­ki­kol­tuk­boþ­tu.­Cev­þen­ve­bi­rik­miþ­ga­ze­te­le­ri­mi­o­ku­ya­rak­git­miþ­tim. Dö­nüþ­te,­ya­ným­da­genç­sa­yý­la­bi­le­cek­bir­yol­cu­var­dý.­Mo­la­ye­rin­den­son­ra­bir­hay­li­soh­bet­et­tik.­Kýrk yaþ­la­rýn­da­bir­öð­ret­men­di.­Kal­bi­nin­te­miz­ol­ma­sý­ný ö­nem­si­yor,­na­ma­zýn­da­bir­þe­kil­den­i­bâ­ret­ol­du­ðu­nu­söy­lü­yor­du.­Soh­be­tin­so­nun­da­“Her­­ hal­de­na­ma­za­baþ­la­sam­i­yi­o­la­cak”­de­di.­Gü­nü­bir­lik­Bar­týn yol­cu­lu­ðu,­2009­A­ra­lýk­a­yý­nýn­bir­zi­ya­re­ti­o­la­rak­ha­tý­ra­la­rý­ma­geç­ti. Bir­haf­ta­son­ra­25­A­ra­lýk­Cu­ma­gü­nü­Ý­ne­bo­lu yol­cu­su­yum.­Bi­le­ti­mi,­Pur­sak­lar­ya­zý­ha­ne­sin­den­al­mýþ,­Cu­ma­na­ma­zý­ný­da­üst­ta­raf­ta­ki­ca­mi­de­kýl­mýþ­tým.­Farz­dan­son­ra­ya­zý­ha­ne­ye­gel­dim.­Gö­rev­li­ye “Son­sün­net­ve­di­ðer­le­ri­ni­bu­ra­da­ký­la­ca­ðým­be­ni­u­nut­ma!”­de­dim.­Zuh­ru­â­hi­ri­kýl­dým­ve­i­çe­ri­gi­ren­di­ðer­gö­rev­li­ye­“On­i­ki­a­ra­ba­sý­gel­di­mi?”­di­ye­sor­dum.­“O­a­ra­ba­ye­ni­git­ti”­de­yin­ce­bi­let­ke­sen­ar­ka­da­þý­ça­ðý­ra­rak­“Kar­de­þim!­Ben­bi­let­li­yol­cu­yum.­Ne­den­a­ra­ba­yý­dur­dur­ma­dýn?”­di­ye­çý­kýþ­tým.­“Ben­se­ni Kas­ta­mo­nu’ya­gi­de­cek­san­dým”­de­me­sin­mi?­Kas­ta­mo­nu­da­ol­sa­ay­ný­a­ra­bay­dý.­Ý­yi­ce­te­pem­at­tý.­“Ça­buk­mer­ke­ze­te­le­fon­et,­a­ra­ba­yý­dur­dur­sun­lar.­Bir tak­si­ça­ðýr­be­ni­ye­tiþ­tir­sin”­de­dim.­Öy­le­ya­pa­rak­o­to­bü­se­ye­tiþ­tim.­Baþ­ka­çâ­rem­de­yok­tu.­Çün­kü,­o gün­Ý­ne­bo­lu’ya­gi­den­tek­o­to­büs­tü.­Böy­le­bir­o­lay­da ilk­de­fa­ba­þý­ma­ge­li­yor­du.­Al­lah’tan­va­sý­ta­u­çak­de­ðil­di.­Yok­sa­“Sa­ða­çek­sin­be­ni­bek­le­sin”­di­ye­mez­dim.­Bu­da­bir­mâ­ce­ra­ol­muþ­tu.­ Beþ­kat­lý­Ye­ni­As­ya­Ý­ne­bo­lu­Tem­sil­ci­li­ði­nin­ge­niþ sa­lo­nu­sek­sen­ki­þi­ci­va­rýn­da­in­san­la­do­luy­du.­Ço­ðun­lu­ðu­nu­genç­ler­o­luþ­tu­ru­yor­du.­Genç­lik­hiz­met­le­ri­hâ­ri­kay­dý.­Ha­ya­tý­ný­bu­dâ­vâ­ya­vak­fe­den­Bur­han kar­deþ­ak­tif­o­la­rak­ça­lý­þý­yor­du.­Üç­sa­at­bo­yun­ca ders­ve­soh­bet­il­giy­le­din­len­di.­So­ru­lar­so­rul­du­ce­vap­lar­ve­ril­di. Cu­mar­te­si­gü­nü,­öð­le­na­ma­zý­ný­mü­te­â­kip­bir­sa­at bo­yun­ca­ka­la­ba­lýk­bir­genç­lik­gru­bu­na,­Üs­ta­dýn­ha­ya­tý­ný­ve­dâ­vâ­sý­ný­hü­lâ­sa­et­tik.­Her­kes­mem­nun­du. Be­di­üz­za­man’ýn­Kü­çük­Is­par­ta­nâ­mý­ný­ver­di­ði­Ý­ne­bo­lu­kah­ra­man­la­rý­na­çok­du­â­et­ti­ði­ni­göz­le­rim­le gö­rü­yor­dum.­Ýb­ra­him­Va­pur­kar­de­þim­le­bir­lik­te­on dört­mi­ni­bü­süy­le­Kas­ta­mo­nu’ya­ha­re­ket­et­tik.­U­mu­mî­ders­le­ri­Cu­mar­te­si­ak­þa­mý­ya­pý­lý­yor­du.­Ý­ne­bo­lu’dan­Ra­sim­A­ða­bey­le­bir­lik­te­ge­len­ler­de­der­se ka­týl­mýþ­tý.­Ders­ha­ne­de­ka­la­ba­lýk­bir­ü­ni­ver­si­te­li genç­grup­ka­lý­yor­du.­Üs­ta­dýn­mâ­ne­vî­þah­si­ye­ti­ni­ve üst­len­di­ði­kud­sî­va­zi­fe­yi­na­za­ra­ve­ren­der­si­miz­yir­mi­üç­o­tu­za­ka­dar­sür­dü.­Er­te­si­gü­nü,­mül­ki­ye­ti­sa­týn­a­lý­nan­ge­niþ­ders­ha­ne­yi­de­gös­te­ren­Ýb­ra­him­Va­pur­þevk­i­çin­dey­di.­Ba­ki­ye­ka­lan­az­bir­bor­cu­i­çin du­â­et­tik. Pur­sak­lar’a­dön­dü­ðüm­de­i­kin­di­na­ma­zý­da­ral­mýþ­tý.­E­dâ­et­ti­ðim­za­man­ru­hu­mun­ra­hat­la­dý­ðý­ný­his­set­tim.­Ay­ný­ak­þam,­Pa­zar­se­mi­ner­le­ri­çer­çe­ve­sin­de Ab­dül­me­cit­De­mir­ci­kar­de­þim­muh­te­va­sý­yo­ðun­o­lan se­mi­ne­ri­ni­As­ya­Nur­Kül­tür­Mer­ke­zin­de­tak­dim­e­di­yor­du.­Plân­lý­ça­lýþ­ma­lar­mey­ve­si­ni­ve­ri­yor­du.­

B

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Umut YAVUZ

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 14 Muharrem 1431 Rumî: 17 K.Evvel 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.17 5.31 5.35 5.50 5.46 4.58 5.03 4.57 5.40 5.09 5.37

Güneþ 6.45 7.03 7.03 7.22 7.19 6.27 6.34 6.29 7.12 6.37 7.06

Öðle 11.48 11.58 12.07 12.18 12.13 11.28 11.32 11.24 12.07 11.40 12.07

Ýkindi 14.17 14.19 14.36 14.39 14.33 13.55 13.57 13.45 14.28 14.09 14.34

Deprem önceden bilinecek DOHAD BAÞKANI AGALDAY, DEPREM ERKEN UYARI SÝSTEMÝYLE TAHMÝNLERDE YÜZDE 50’NÝN ÜZERÝNDE DOÐRULUK SAÐLANACAK. o­ða­Ha­re­ket­le­ri­A­raþ­týr­ma­Der­ne­ði (DO­HAD)­Baþ­ka­ný­Fu­at­A­gal­day, Mar­ma­ra­böl­ge­sin­de­dep­rem­er­ken­u­ya­rý­sis­te­mi­nin­ku­rul­ma­sýy­la­il­gi­li­ça­lýþ­ma­la­rý DO­HAD’ýn­des­tek­le­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Dep­rem­er­ken­u­ya­rý­sis­te­mi­9­yýl­dýr­sü­ren­bir pro­je.­Tah­min­ler­de­yüz­de­50’nin­ü­ze­rin­de doð­ru­luk­pa­yý­var’’­de­di.­A­gal­day,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­dep­rem­er­ken­u­ya­rý­sis­te­miy­le­il­gi­li­Ýs­tan­bul’da­Tuz­la,­Ba­kýr­köy­ve­Si­na­no­ba, Te­kir­dað’da­Mar­ma­ra­e­reð­li­si­ve­Ye­ni­çift­lik, Bur­sa’da­Ni­lü­fer,­Ya­lo­va’da­Çý­nar­cýk­be­le­di­ye­le­riy­le­ça­lýþ­ma­la­rýn­sür­dü­rül­dü­ðü­nü bil­dir­di.­Ý­TÜ­E­lek­trik-E­lek­tro­nik­Fa­kül­te­si Öð­re­tim­Ü­ye­si­Yrd.­Doç.­Dr.­Berk­Üs­tün­dað­baþ­kan­lý­ðýn­da­ça­lýþ­ma­la­rýn­de­vam­et­ti­ði­ni­be­lir­ten­A­gal­day,­Üs­tün­dað’ýn­ge­liþ­tir­di­ði­du­yar­ga­lar­sa­ye­sin­de­çok­pa­ra­met­re­li dep­rem­ön­ce­si­sý­ra­dý­þý­do­ða­o­lay­la­rý­ný­iz­le­me­is­tas­yo­nu­kur­duk­la­rý­ný­söy­le­di.­Do­ðal ge­ri­lim,­ka­yaç­ger­gin­li­ði­ve­man­ye­tik­a­lan­da­ki­de­ði­þik­lik­le­ri­ta­kip­et­me­ye­ça­lýþ­týk­la­rý­ný­bil­di­ren­A­gal­day,­pa­ra­met­re­le­ri­öl­çe­rek yer­ya­rýl­ma­la­rý­ný­­göz­lem­le­dik­le­ri­ni­i­fa­de et­ti.­A­gal­day,­þöy­le­ko­nuþ­tu: ‘’Dep­rem­er­ken­u­ya­rý­sis­te­mi­9­yýl­dýr­sü­ren bir­pro­je.­Tah­min­ler­de­yüz­de­50’nin­ü­ze­rin­de­doð­ru­luk­pa­yý­var.­Tah­min­le­ri­miz­dep­re­min­bü­yük­lü­ðü­ne­gö­re­de­ðiþ­mek­te­dir.­ Ör­ne­ðin­7­þid­de­tin­de­ki­bir­dep­re­min­be­lir­ti­le­ri­1­ay­ön­ce­sin­den­baþ­la­mak­ta­dýr.­An­cak 5­ bü­yük­lü­ðün­de­ki­ bir­ dep­re­min­ be­lir­ti­le­ri

D

an­cak­ 1­ haf­ta­ ön­ce­den­ baþ­lý­yor.­ Mer­kez­de­ki­ ve­ri­ler­ 24­ sa­at­ ta­kip­ al­tý­na­ a­lý­ný­yor. Top­la­nan­ ve­ri­ler­den­ þüp­he­le­ni­lir­se­ Ýs­tan­bul­Ü­ni­ver­si­te­si­Mü­hen­dis­lik­Fa­kül­te­si­Je­o­fi­zik­ Mü­hen­dis­li­ði­ Bö­lü­mü­ Öð­re­tim­ Ü­ye­si­ Doç.­ Dr.­ O­ðuz­ Gün­doð­du­ baþ­kan­lý­ðýn­da­dep­rem­ris­ki­ne­ka­rar­ve­ri­li­yor.’’

sis­te­mi­nin­ku­ru­la­ca­ðý­bi­na­nýn­top­rak­al­tý­be­to­nar­me­ça­lýþ­ma­sý­ta­mam­lan­dý.­Sis­tem­15 met­re­ka­re­lik­a­lan­da­fa­a­li­yet­gös­te­re­cek­ol­ma­sý­na­rað­men­iþ­le­vi­çok­bü­yük’’­de­di.­Mar­ma­ra­De­ni­zi­sa­hil­þe­ri­di­bo­yun­ca­20­ki­lo­met­re­a­ra­lýk­lar­la­bu­sis­te­min­ku­rul­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni bil­di­ren­Ya­þar,­‘’Dep­rem­er­ken­u­ya­rý­sis­te­mi bi­ze­30­bin­TL’ye­mal­o­la­cak.­Kü­çük­be­le­di­SÝSTEMÝN KURULUM ye­ler­i­çin­bu­bü­yük­bir­meb­lað.­Do­la­yý­sýy­la bu­sis­te­min­ku­ru­lu­mu­nu­dev­le­tin­des­tek­le­ÇALIÞMALARI SÜRÜYOR Mar­ma­ra­e­reð­li­si­Be­le­di­ye­Baþ­kan­Yar­dým­- me­si­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yo­rum.­So­nuç­i­ti­ba­cý­sý­ve­dep­rem­er­ken­u­ya­rý­sis­te­mi­pro­je­so­- riy­le­gi­der­ler­ku­ru­lum­la­bit­mi­yor.­Bit­tik­ten rum­lu­su­Nec­mi­Ya­þar,­‘’Dep­rem­ris­ki­ne­kar­þý son­ra­ta­ki­bi­ni­de­be­le­di­ye­o­la­rak­biz­sað­la­ya­er­ken­u­ya­rý­sis­te­mi­nin­ku­ru­la­ca­ðý­bi­na­nýn ca­ðýz­ve­de­ne­tim­i­çin­per­so­nel­gö­rev­len­dir­top­rak­al­tý­be­to­nar­me­ça­lýþ­ma­sý­ta­mam­lan­dý’’ me­si­ya­pa­ca­ðýz’’­di­ye­­ko­nuþ­tu. de­di.­Ya­þar,­bir­sü­re­ön­ce­be­le­di­ye­yi­zi­ya­ret e­den­Doç.­Dr.­O­ðuz­Gün­doð­du’nun­ken­di­le­OCAK AYINDA ri­ne­dep­rem­er­ken­u­ya­rý­sis­te­miy­le­il­gi­li­bil­gi FAALÝYETE GEÇECEK ver­me­si­ü­ze­ri­ne,­bu­sis­te­mi­bi­rin­ci­de­re­ce Mar­ma­ra­e­reð­li­si­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ýb­ra­him dep­rem­böl­ge­sin­de­o­lan­bel­de­le­rin­de­kur­ma­- U­yan­i­se­dep­rem­er­ken­u­ya­rý­sis­te­mi­nin­in­ya­ka­rar­ver­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne þa­at­ha­lin­de­ki­bi­na­nýn­du­var­la­rý­nýn­ö­rül­me­si­be­le­di­ye­mec­li­sin­de­a­lý­nan­ka­ra­rýn­ar­dýn­dan nin­ar­dýn­dan­ku­ru­la­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Mar­ma­ra­sis­te­min­ku­ru­lum­ça­lýþ­ma­la­rý­na­baþ­la­dýk­la­rý­- e­reð­li­si’nin­bi­rin­ci­de­re­ce­dep­rem­böl­ge­sin­de ný­kay­de­den­Ya­þar,­sis­te­min­Doç.­Dr.­Gün­- ol­ma­sýn­dan­do­la­yý­bu­sis­te­mi­ö­nem­se­dik­le­ri­doð­du­ve­DO­HAD­Baþ­ka­ný­Fu­at­A­gal­day’ýn ni­be­lir­ten­U­yan,­‘’Be­le­di­ye­mi­zin­im­kan­la­rý des­tek­le­riy­le­fa­a­li­ye­te­ge­çe­ce­ði­ni­be­lirt­ti.­Ya­- ký­sýt­lý­ol­ma­sý­na­rað­men­böy­le­bir­sis­te­mi­bel­þar,­sis­tem­sa­ye­sin­de­yer­ha­re­ket­le­rin­den de­mi­ze­ka­zan­dýr­mak­is­ti­yo­ruz.­Biz­den­son­ra dep­re­min­ön­ce­den­tah­min­e­dil­me­si­nin dep­rem­böl­ge­sin­de­ki­bir­çok­be­le­di­ye­nin­de müm­kün­o­la­bi­le­ce­ði­ni­bil­dir­di. bu­sis­te­mi­ku­ra­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­ruz.­Ýn­þa­at Bel­de­de­ki­dep­rem­ha­re­ke­ti­ve­ri­le­ri­nin­Ýs­- ça­lýþ­ma­sý­bit­mek­ü­ze­re­o­lan­dep­rem­er­ken­u­tan­bul­Ba­kýr­köy’de­ki­DO­HAD’da­top­la­na­ca­- ya­rý­sis­te­mi­ni­o­cak­a­yýn­da­fa­a­li­ye­te­ge­çir­mek ðý­ný­i­fa­de­e­den­Ya­þar,­‘’Dep­rem­er­ken­u­ya­rý i­çin­hýz­la­ça­lý­þý­yo­ruz’’­de­di.­Tekirdað / aa

Akþam 16.40 16.41 16.58 17.02 16.55 16.17 16.19 16.07 16.51 16.31 16.56

Yatsý 18.00 18.06 18.19 18.26 18.20 17.39 17.42 17.32 18.15 17.52 18.18

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.48 5.51 5.29 5.19 5.29 5.19 5.03 5.05 4.47 5.37 5.22

Güneþ 7.22 7.21 7.04 6.49 6.58 6.53 6.31 6.39 6.17 7.12 6.47

Öðle 12.14 12.21 11.54 11.48 11.59 11.44 11.34 11.31 11.16 12.02 11.56

Ýkindi 14.31 14.46 14.10 14.12 14.26 14.00 14.03 13.48 13.41 14.18 14.30

Akþam 16.53 17.08 16.33 16.34 16.48 16.23 16.25 16.10 16.03 16.40 16.52

Yatsý 18.20 18.31 18.00 17.57 18.10 17.50 17.46 17.37 17.26 18.08 18.11

THY’den iç hatlarda yeni kampanya n TÜRK Ha­va­ Yol­la­rý­ (THY),­ 01­ O­cak–30­ Mart 2010­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­iç­hat­lar­da­79­TL’den­baþ­la­yan­ fi­yat­lar­la­ uç­ma­ fýr­sa­tý­ su­nan­ bir­ kam­pan­ya­ dü­zen­le­di. THY Ba­sýn­Mü­þa­vir­li­ðin­den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­re­zer­vas­yon­la­rý­ný­u­çuþ­tan­en­geç­7­gün­ön­ce yap­t ý­r an­ yol­c u­l a­r ýn,­ Sa­b i­h a­ Gök­ç en­ Ha­v a­l i­m a­ný’ndan­ger­çek­le­þen­tüm­iç­hat­lar­i­le­A­ta­türk­Ha­va­li­ma­ný’ndan­ ya­pý­lan­ Ça­nak­ka­le,­ Mer­zi­fon,­ Is­par­ta, Nev­þe­hir,­Si­nop­ve­U­þak­u­çuþ­la­rýn­da­kam­pan­ya­dan ya­rar­la­na­bi­le­cek­le­ri­ bil­di­ril­di.­ A­çýk­la­ma­da,­ 22­ O­cak–08­ Þu­bat­ 2010­ dö­ne­mi­nin­ kam­pan­ya­ya­ da­hil ol­ma­dý­ðý­be­lir­ti­le­rek,­pro­mos­yon­uy­gu­la­ma­sýy­la­il­gi­li­bil­gi­le­re­‘’444­0­849’’­nu­ma­ra­lý­çað­rý­mer­ke­zin­den, ‘’www.thy.com’’­ ad­re­sin­den­ ve­ya­ sa­týþ­ o­fis­le­rin­den u­la­þý­la­bi­le­ce­ði­i­fa­de­e­dil­di.­­Ýstanbul / aa

Yýlbaþýnda alkol tuzaðý n KARAYOLU Tra­fik­ ve­ Yol­ Gü­ven­li­ði­ A­raþ­týr­ma Der­ne­ði­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Bu­rak­Gün­gör,­3-4­þi­þe bi­ra­i­çin­bir­ki­þi­nin­ka­za­yap­ma­o­ra­ný­nýn­11­kat­art­tý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­al­kol­a­lýn­ma­ma­sý­ko­nu­sun­da­sü­rü­cü­le­ri­ u­yar­dý.­ Gün­gör,­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­ ye­ni­ yýl kut­la­ma­la­rý­sý­ra­sýn­da­al­kol­lü­iç­ki­kul­la­ný­mý­nýn­art­tý­ðý­na­dik­ka­ti­çe­ke­rek,­al­kol­kul­la­ný­mý­yü­zün­den­bir­çok­tra­fik­ka­za­sý­mey­da­na­gel­di­ði­ni­ha­týr­lat­tý.­Sü­rü­cü­ler­ i­le­ ö­zel­lik­le­ iç­ki­ sa­tý­þý­ ya­pý­lan­ yer­le­rin­ yýl­ba­þý ge­ce­sin­de­da­ha­dik­kat­li­ol­ma­la­rý­ný­is­te­yen­Gün­gör, al­kol­lü­a­lan­la­rýn­ke­sin­lik­le­a­raç­kul­lan­ma­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­Gün­gör,­3-4­þi­þe­bi­ra­i­çen­bir­sü­rü­cü­nün­ka­za­yap­ma­ris­ki­nin,­al­kol­al­ma­mýþ­bir­ki­þi­ye gö­re­11­kat­faz­la­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­‘’0,50­pro­mil al­kol­ al­mýþ­ ki­þi­de­ al­gý­la­ma­ ve­ ref­leks­ ya­vaþ­la­ma­sý, dik­kat­ bo­zul­ma­sý,­ kon­trol­ güç­lü­ðü,­ faz­la­ ko­nuþ­ma ve­gül­me­gi­bi­be­lir­ti­ler­or­ta­ya­çý­kar.­Bu­ki­þi­le­rin­ka­za­ris­ki­2­kat­faz­la­dýr.­100­pro­mil­al­kol­lü­ki­þi­ler­de­i­se­ a­þý­rý­ ko­nuþ­ma,­ yü­rü­me­ bo­zuk­lu­lu­ðu­ gi­bi­ be­lir­ti­ler­gö­rü­lür­ken­ka­za­yap­ma­ris­ki­10­kat­týr’’­de­di.­Ya­pý­lan­zam­lar­la­2010­yý­lý­nýn­ilk­da­ki­ka­la­rýn­dan­i­ti­ba­ren­ al­kol­lü­ a­raç­ kul­la­nýr­ken­ ilk­ kez­ ya­ka­lan­ma­nýn ce­za­sý­nýn­ 548­ li­ra,­ kýr­mý­zý­ ý­þýk­ta­ geç­me­nin­ i­se­ 130 li­ra­o­la­ca­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren­Gün­gör,­yýl­ba­þý­ge­ce­si­nin mut­lu­ve­ka­za­sýz­geç­me­si­i­çin­ö­zel­lik­le­sü­rü­cü­le­rin al­kol­den­u­zak­dur­ma­la­rý­ný­is­te­di.­­Ankara / aa

Marketten alýnan ilâç öldürüyor n ÝZMÝR Ec­za­cý­O­da­sý­Baþ­ka­ný­Tun­cay­Sa­yýl­kan,­i­laç­la­rýn­mar­ket­ler­de­sa­týl­ma­sý­nýn­Tür­ki­ye’de­uy­gu­la­na­ma­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip Er­do­ðan’ýn,­i­laç­la­rýn­mar­ket­ler­de­sa­tý­la­bi­le­ce­ði­yö­nün­de­ki­a­çýk­la­ma­la­rý­ný­de­ðer­len­di­ren­Sa­yýl­kan,­hü­kü­me­tin­ec­za­cý­lar­la­an­laþ­ma­ma­sa­sý­na­o­tur­ma­dan ön­ce­mes­lek­ör­gü­tü­nü­bas­ký­al­tý­na­al­mak­i­çin­böy­le bir­ö­ne­ri­or­ta­ya­a­týl­dý­ðý­ný­sa­vu­na­rak,­‘’Böy­le­bir­dü­zen­le­me­nin­Tür­ki­ye’de­uy­gu­la­na­bi­lir­li­ði­yok­tur’’­de­di.­Ec­za­cý­la­rýn­ken­di­le­ri­ne­ya­pý­lan­u­ya­rý­la­ra­kar­þýn­ke­penk ka­pat­ma­la­rý­ve­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­i­le­tek­tek­ma­sa­ya­o­tu­rup­an­laþ­ma­yý­red­det­me­le­ri­se­be­biy­le­‘’ce­za­lan­dý­rýl­dý­ðý­ný’’­i­le­ri­sü­ren­Sa­yýl­kan,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Ý­laç,­dün­ya­da sa­de­ce­ABD’de­mar­ket­ler­de­sa­tý­lý­yor­ve­ABD,­ha­ta­lý­i­laç­kul­la­ný­mýn­dan­ha­ya­tý­ný­kay­be­den­ler­sa­yý­sý­ba­ký­mýn­dan­lis­te­nin­ilk­sý­ra­sýn­da­yer­a­lý­yor.­ABD’de­ki­mo­del­de­vi­ta­min­ler,­ök­sü­rük­þu­ru­bu,­pas­til­gi­bi­re­çe­te­siz i­laç­lar­sa­týl­mak­ta­dýr­mar­ket­ler­de.­Çün­kü­o­ra­da­i­laç rek­la­mý­ser­best­tir,­i­la­cý­ti­ca­ri­mal­o­la­rak­al­gý­lar­lar.­Ki­þi ba­þý­na­en­faz­la­i­laç­har­ca­ma­sý­da­680­do­lar­i­le­ABD’de ya­þa­yan­la­ra­a­it­tir,­Tür­ki­ye’de­bu­ra­kam­68­do­lar­dýr. Rek­lam­la­pom­pa­la­nan­bu­en­düs­tri­de­mar­ket­sa­hip­le­ri ka­za­nýr,­i­laç­fir­ma­la­rý­ka­za­nýr.­Bu­sis­te­min­dev­le­te­de va­tan­da­þa­da­fay­da­sý­yok­tur.­ABD,­ha­ta­lý­i­laç­kul­la­ný­mýn­dan­ö­lüm­ler­de­de­dün­ya­da­ilk­sý­ra­da­yer­a­lýr. Böy­le­bir­sis­te­min­Tür­ki­ye’ye­ne­fay­da­sý­var­dýr,­ne de­uy­gu­la­na­bi­lir­li­ði.’’­Ýzmir / aa

Cezaevlerinde açýk görüþ n HÜKÜMLÜ ve­tu­tuk­lu­lar,­yýl­ba­þý­do­la­yý­sýy­la­3­O­cak’tan i­ti­ba­ren­a­çýk­gö­rüþ­ya­pa­cak.­A­da­let­Ba­ka­ný­Sa­dul­lah­Er­gin­ta­ra­fýn­dan­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lýk­la­rý­na­gön­de­ri­len ge­nel­ge­ye­gö­re,­A­da­na­E­Ti­pi,­An­ka­ra­1­ve­2­No­lu­L­Ti­pi,­A­lan­ya­L­Ti­pi,­An­tal­ya­E­ve­L­Ti­pi,­Ay­dýn­E­Ti­pi,­Bur­sa­E­Ti­pi,­Ço­rum­L­Ti­pi,­De­niz­li­D­Ti­pi,­Di­yar­ba­kýr­E­Ti­pi,­Ga­zi­an­tep­E­Ti­pi,­Ha­tay­E­Ti­pi,­Ýz­mir­Bu­ca­Ka­pa­lý, Mal­te­pe­1,­2­ve­3­No­lu­L­Ti­pi,­Mer­sin­E­Ti­pi,­Muð­la­E Ti­pi,­Met­ris­1­ve­2­No­lu­T­Ti­pi,­Na­zil­li­E­Ti­pi,­Üm­ra­ni­ye E­ve­T­Ti­pi,­Si­liv­ri­3,­4,­5,­6,­7­ve­8­No­lu­L­Ti­pi­ka­pa­lý­ce­za in­faz­ku­rum­la­rýn­da­ki­hü­küm­lü­ve­tu­tuk­lu­lar,­3-4-5-6-78-9­O­cak­gün­le­rin­de­7­gün­bo­yun­ca­a­çýk­gö­rüþ­ten­ya­rar­lan­dý­rý­la­cak.­Di­ðer­bü­tün­a­ðýr­ce­za­mer­ke­zi­ve­mü­dü­rü bu­lu­nan­bað­lý­ce­za­in­faz­ku­rum­la­rýn­da­ka­lan­hü­küm­lü ve­tu­tuk­lu­la­ra­3-4-5-6-7­O­cak­ta­5­gün­a­çýk­gö­rüþ­yap­tý­rý­la­cak.­Mü­dü­rü­bu­lun­ma­yan­bað­lý­ce­za­in­faz­ku­rum­la­rýn­da­ka­lan­hü­küm­lü­ve­tu­tuk­lu­lar­i­se­3-4-5­O­cak­ta­3­gün a­çýk­gö­rüþ­ten­ya­rar­la­na­cak.­A­çýk­gö­rüþ­ler,­gö­rüþ­sü­re­si ya­rým­sa­at­ten­az­ve­bir­sa­at­ten­faz­la­ol­ma­mak­kay­dýy­la 09.00-17.00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­yap­tý­rý­la­cak.­Zi­ya­ret­sü­re­si, gö­rüþ­me­nin­fi­i­len­baþ­la­dý­ðý­an­dan­i­ti­ba­ren­iþ­le­ye­cek.­Bu zi­ya­re­tin,­ay­ný­haf­ta­da­ya­pý­la­cak­ka­pa­lý­gö­rüþ­i­le­ça­kýþ­ma­sý­ha­lin­de­a­çýk­gö­rüþ­yap­tý­rý­la­cak.­­Ankara / aa


4 FARK

Sultanahmet Camii izlenimleri

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

i­lin­di­ði­ü­ze­re­Os­man­lý­pa­di­þah­la­rý­ve­eþ­le­ri­nin­ yap­týr­dý­ðý­ bü­yük­ ca­mi­le­re­ ‘se­lâ­tin ca­mi­i’­ de­nil­mek­te.­ Bu­ ca­mi­ler­de­ “hün­kâr mah­fi­li”­bu­lu­nu­yor­ve­bir­den­çok­mi­na­re­ye­sa­hip­ler.­Sü­ley­ma­ni­ye,­Se­li­mi­ye,­Sul­ta­nah­met, Fa­tih­ve­Be­ya­zýt­Ca­mi­le­ri­“se­lâ­tin­ca­mi­le­ri”nin­en meþ­hur­la­rý­a­ra­sýn­da­yer­a­lý­yor. “Se­lâ­tin­ ca­mi­le­ri”­ a­ra­sýn­da­ Sul­ta­nah­met­ Ca­mii’nin­ ay­rý­ bir­ ye­ri­ var­dýr.­ Bu­ ca­mi­ bir­ an­lam­da “Tür­ki­ye’nin­vit­ri­ni”dir.­Ha­týr­la­na­ca­ðý­ü­ze­re,­Tür­ki­ye’yi­ zi­ya­re­te­ ge­len­ meþ­hur­ dev­let­ a­dam­la­rý­ da mut­la­ka­bu­ca­miyi­zi­ya­ret­e­der­ve­ge­nel­de­ca­mi­nin­ ma­ne­vî­ ha­va­sýn­dan­ et­ki­len­dik­le­ri­ni­ i­fa­de­ e­der­ler.­ABD Baþ­ka­ný­O­ba­ma’nýn­zi­ya­re­ti­ni­bu­tes­bi­te­bir­ör­nek­o­la­rak­gös­te­re­bi­li­riz. Ge­çen­Pa­zar­gü­nü,­Ýs­tan­bul­dý­þýn­dan­ge­len­ba­zý mi­sa­fir­le­ri­mi­zi­gez­dir­mek­ve­bir­va­kit­na­ma­zý­kýl­mak­i­çin­biz­de­Sul­ta­nah­met­Ca­mi­ine­git­tik.­Her im­kân­ve­fýr­sat­ta­bu­ca­mi­ye­git­miþ­li­ði­miz­var­dýr,­a­ma­ge­çen­Pa­zar­gü­nü­þa­hit­ol­du­ðu­muz­ba­zý­uy­gu­la­ma­lar­‘vit­rin’in­i­yi­de­ðer­len­di­ri­le­me­di­ði­ni­ak­la­ge­tir­di.­Ta­biî­ki­di­le­ge­tir­mek­is­te­di­ði­miz­o­lum­suz­gö­rün­tü­ler­þa­hýs­lar­la­il­gi­li­de­ðil.­Þa­hit­ol­du­ðu­muz­ba­zý uy­gu­la­ma­la­rýn­‘yan­lýþ’­ol­du­ðu­ka­na­a­tin­de­yiz.­A­ma bi­ri­le­ri­de­çý­kýp­“Ha­yýr,­bu­uy­gu­la­ma­lar­çok­doð­ru­dur”­di­ye­bi­lir.­Ne­ti­ce­de,­ko­nu­þa­ko­nu­þa;­i­yi­yi­ve doð­ru­yu­bu­la­bi­le­ce­ði­mi­zi­dü­þü­nü­yo­rum. Ge­le­lim­Sul­ta­nah­met­Ca­mi­inde­þa­hit­ol­du­ðu­muz “bi­ze­gö­re­yan­lýþ”la­ra:­Ca­mi­ye,­ak­þam­na­ma­zý­na­ya­rým­sa­at­ka­la­git­tik.­Gi­riþ­ka­pý­sýn­da­bir­yý­ðýl­ma­ol­ma­sý­dik­kat­çe­ki­yor­du.­Bu­nun­se­be­bi­nin­de­na­maz­vak­ti­nin­yak­laþ­mýþ­ol­ma­sý­ve­bu­va­kit­ler­de­‘tu­rist’le­rin ca­mi­i­çi­ne­gir­me­si­ne­i­zin­ve­ril­me­me­siy­di.­Bu­se­bep­le­tu­rist­ler­na­ma­zýn­ký­lýn­ma­sý­ve­ce­ma­a­tin­dý­þa­rý­çýk­ma­sý­vak­ti­ne­ka­dar­dý­þa­rý­da­bek­le­me­ye­baþ­la­dý. Biz­ i­çe­ri­ye­ gir­dik­ ve­ e­za­nýn­ o­kun­ma­sý­ný­ bek­le­dik.­Na­ma­za­10-15­da­ki­ka­ka­la­bir­gü­ven­lik­gö­rev­li­si­ mih­ra­ba­ doð­ru­ yü­rü­dü­ ve­ mih­ra­bý­ çev­re­le­yen ve­pro­to­kol­kar­þý­la­ma­la­rýn­da­þa­hit­ol­du­ðu­muz­‘kýr­mý­zý­ ha­lat’la­rý­ top­la­dý.­ O­ra­dan­ ay­rý­lýr­ken,­ “Ni­çin böy­le­bir­uy­gu­la­ma­var?”­di­ye­sor­dum.­“Ba­zý­la­rý­o­ra­da­ o­tu­rup­ fo­toð­raf­ çek­ti­ri­yor,­ ço­cuk­lar­ da­ mik­ro­fon­lar­la­oy­nu­yor”­di­ye­ce­vap­ver­di.­Gü­ven­lik­gö­rev­li­si­ne­ so­ru­ sor­du­ðu­mu­ gö­ren­ i­ki­ ki­þi,­ Ýs­tan­bul dý­þýn­dan­ gel­di­ði­mi­ dü­þü­ne­rek­ “Hoþ­gel­di­niz,­ ne­re­den­ge­li­yor­su­nuz?”­de­di­ler.­Ben­de­“Hoþ­bul­duk,­siz de­ hoþ­ gel­miþ­si­niz”­ de­dim.­ Me­ðer­ on­lar­ Al­man­ya’dan­ ge­len­ gur­bet­çi­ler­miþ.­ “Gö­rev­li­ye­ so­ru­ so­run­ca­si­zi­ya­ban­cý­zan­net­tik”­de­di­ler.­Ko­nu­yu­i­zah et­tim­ve­‘pro­to­kol’­uy­gu­la­ma­sý­ný­ha­týr­la­tan­bu­ted­bi­ri­ yan­lýþ­ bul­du­ðu­mu­ söy­le­dim.­ Me­ðer­ on­lar­ da dert­liy­miþ.­“Bu­ca­mi­de­bu­ka­dar­gü­ven­lik­gö­rev­li­si ol­ma­sý­ný­ biz­ de­ ya­dýr­ga­dýk.­ Ar­ka­la­rýn­da­ ke­lep­çe, el­le­rin­de­ki­tel­siz­li­gö­rün­tüy­le­ca­mi­ye­hiç­ya­kýþ­mý­yor­lar”­di­ye­þi­kâ­yet­le­ri­ni­di­le­ge­tir­di­ler. Ak­þam­na­ma­zýn­da­ka­la­ba­lýk­ce­ma­at­ol­ma­ma­sý­na rað­men­ca­mi­çý­ký­þýn­da­da­iz­di­ham­ya­þan­dý.­Bu­nun bir­se­be­bi­de­çý­kýþ­ta­ki­‘pa­ra­top­la­ma­ka­bi­ni’­ol­du­ðu an­la­þý­lý­yor.­Ka­pý­dan­he­men­çý­kýþ­ta­sað­ve­sol­ta­raf­lar ‘çit’ler­le­ka­pa­týl­mýþ­ve­ca­mi­den­çý­kan­lar­bir­an­lam­da tü­ne­le­so­ku­lu­yor.­“Ca­mi­ye­yar­dým,­ca­mi­ye­yar­dým” çað­rý­la­rý­da­hiç­hoþ­de­ðil.­Böy­le­bü­yük­bir­ca­mi­de sü­rek­li­pa­ra­top­lan­ma­sý­i­zah­e­di­le­bi­lir­mi?­Ca­mi­ye yar­dým­et­mek­is­te­yen­ler­i­çin­bir­mu­ha­tap­bu­lun­ma­sý­el­bet­te­ge­re­kir,­a­ma­o­nun­ye­ri­gi­riþ-çý­kýþ­ka­pý­sý­ol­ma­ma­lý.­Ta­ma­men­dý­þar­da­bir­ku­lü­be­ko­nu­lur­ve hat­ta­“Ca­mi­ye­yar­dým,­ca­mi­ye­yar­dým”­di­ye­çý­ðýrt­kan­lýk­da­hi­ya­pýl­maz.­Yar­dým­et­mek­is­te­yen­gi­der, ih­lâs­i­le­yar­dý­mý­ný­ya­par.­“Tür­ki­ye’nin­vit­ri­ni”­o­lan bu­ve­ben­ze­ri­ca­mi­ler­de­ki­bu­gö­rün­tü­ler­bir­an­ön­ce so­na­er­di­ril­me­li­di­ye­dü­þün­dük. Ca­mi­de­bun­ca­gü­ven­lik­gö­rev­li­si­var­ken,­a­ca­ba kaç­ta­ne­dil­bi­len­“Ýs­lâ­mý­teb­lið­gö­rev­li­si”­var­dýr? Her­ke­sin­dik­ka­ti­ni­çek­miþ­tir:­Bu­ca­mi­le­re­ge­len­tu­rist­ler­ay­ný­za­man­da­Ýs­lâm­di­ni­i­le­il­gi­li­o­la­rak­da “doð­ru­bil­gi”le­ri­öð­ren­mek­is­ter.­Sul­ta­nah­met­Ca­mi­i’ni­zi­ya­ret­et­ti­ði­miz­o­ak­þam­na­ma­zý­vak­tin­de­de yaþ­lý­bir­tu­rist­ca­mi­i­çin­de­ki­‘çit’i­ge­çip,­me­rak­lý­ba­kýþ­lar­la­ve­bi­raz­da­çe­kin­gen­tav­rýy­la­bil­gi­a­la­bil­ece­ði bir­‘gö­rev­li’­a­ra­dý,­a­ma­bu­la­ma­dý.­ Sul­ta­nah­met­ Ca­mii­ gi­bi­ bü­yük­ ve­ muh­te­þem ca­mi­ler­de­ mü’min­ler­ i­ba­det­ e­der­ken­ i­çe­ri­ye­ tu­rist­ler­de­gir­se­ve­na­maz­ký­lan­la­rý­gör­se­ne­za­rar ge­lir?­Ca­mi­de­za­ten­tu­rist­ler­i­çin­bir­yer­ay­rýl­mýþ ve­da­ha­i­le­ri­ye­git­me­le­ri­ne­en­gel­ol­mak­i­çin­‘çit’ çe­kil­miþ­du­rum­da.­O­ra­dan­na­maz­ký­lan­la­rý­iz­le­se­ler­da­ha­i­yi­ol­maz­mý?­Bel­ki­bu­þe­kil­de­ba­zý­la­rý Ýs­lâ­ma­tes­lim­bi­le­o­lur... Keþ­ke­Ýs­tan­bul­Müf­tü­sü­‘teb­dil-i­ký­ya­fet’­ya­pa­rak­ve­bu­göz­le­Tür­ki­ye’nin­vit­ri­ni­o­lan­bu­ca­mi­le­ri­ gez­se­ ve­ ‘yan­lýþ’la­rý­ biz­zat­ gör­se.­ Gör­se­ de ha­ta­lar­tek­rar­lan­ma­sa.­ He­men­ bir­ kam­pan­ya­ a­ça­lým­ ve­ gü­ven­lik­ gö­rev­li­le­ri­nin­i­ki­ka­tý­“Ýs­lâ­mý­ta­nýt­ma­gö­rev­li­le­ri”ni bu­ca­mi­ler­de­gö­re­ve­baþ­la­ta­lým...

B

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

HA­BER

Ergenekon, derin devletin uzantýsý MARAÞ o­lay­la­rý­ný­ya­þa­yan­lar­dan­Ya­sin­Ay­taç,­Er­ge­ne­kon­ör­güt­len­me­si­nin­“de­rin­dev­let”­ve­ya “kont­rge­ril­la”­de­ni­len­ya­pý­lan­ma­nýn­u­zan­tý­sý­ol­du­ðu­nu­i­le­ri­sür­dü.­­1978­Ma­raþ­o­lay­la­rý­sý­ra­sýn­da En­düs­tri­Mes­lek­Li­se­si­E­lek­trik­Bö­lü­mü­2.­sý­nýf öð­ren­ci­si­o­lan­Ya­sin­Ay­taç,­dün­gi­bi­ha­týr­la­dý­ðý­o gün­le­ri­an­la­týr­ken­göz­le­ri­dol­du.­Ma­raþ­kat­li­a­mý­nýn­ar­dýn­dan­Tür­ki­ye’nin­bir­çok­ye­rin­de­sý­ký­yö­ne­ti­min­i­lan­e­dil­di­ði­ni,­i­ki­yýl­son­ra­da­12­Ey­lül­As­ke­ri­dar­be­si­nin­ger­çek­leþ­ti­ði­ni­ha­týr­la­tan­Ay­taç,­tüm ya­þa­nan­la­rý­as­ke­ri­dar­be­nin­alt­ya­pý­sý­ný­o­luþ­tur­mak i­çin­ha­zýr­lan­mýþ­pro­vo­ka­tif­ey­lem­ler­o­la­rak­de­ðer­len­dir­di.­Ge­ri­ye­dö­nü­lüp­ba­kýl­dý­ðýn­dan­ha­di­se­nin çok­ör­güt­lü­bir­güç­ta­ra­fýn­dan­prog­ram­lan­dý­ðý­nýn

an­la­þýl­dý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren­Ya­sin­Ay­taç,­“Bir­kaç­kez Bü­lent­E­ce­vit­ta­ra­fýn­dan­gün­de­me­ge­ti­ri­len­fa­kat o­da­ik­ti­da­ra­gel­dik­ten­son­ra­‘sus­pus’­o­lan­kont­rge­ril­la­ar­týk­gü­nü­müz­de­su­yü­zü­ne­çýk­mýþ­týr.­En a­zýn­dan­bu­o­lay­la­rýn­ar­ka­sýn­da­de­rin­dev­let­a­dý ve­ri­len­-bu­gün­ol­du­ðu­gi­bi-­suç­ör­güt­le­ri­nin­ol­du­ðu­i­fa­de­e­di­li­yor.­Þim­di­me­se­le­ye­dün­ya­öl­çe­ðin­de­ba­ký­yo­rum.­Ýlk­12­Ey­lül­dar­be­si­ve­ar­ka­sýn­dan­ge­len­ik­ti­dar­ül­ke­yi­ye­ni­dün­ya­dü­ze­ni­ne­a­dap­te­et­me­po­li­ti­ka­la­rý­ný­sür­dür­dü.­De­mek­ki Ma­raþ’ta­ya­pý­lan­lar­dev­le­tin­i­çin­de­var­o­lan­ör­güt­ler­ta­ra­fýn­dan­plan­lan­mýþ­tý.­Bir­kaç­ki­þi­nin­ve­ya bir­gru­bun­ken­di­ba­þý­na­ger­çek­leþ­ti­re­bi­le­ce­ði­ve­ya­yö­ne­te­ce­ði­ey­lem­ler­de­ðil­di.”­di­ye­ko­nuþ­tu.

KONTRGERÝLLA DARBEYE ZEMÝN HAZIRLADI 1980 öncesinde Türkiye’de sol bir muhalefetin geliþtiðine deðinen Yasin Aytaç, devletin durup dururken 12 Eylül darbesini yapma imkânýnýn olmadýðýný vurguladý. Aytýç, bu zeminin hazýrlanmasý için Maraþ olaylarýnýn tertiplendiðini iddia ederek, devletin içindeki o zaman “kontrgerilla” diye isimlendirilen gizli örgütlenmenin bu iþlevi yerine getirdiðini ileri sürdü. 1993’de bölgede birçok faili meçhul cinayetin yine ayný güçler tarafýndan iþlendiðini savunan Aytaç, bugün bile bu varlýðý tam deþifre edilmeyen bu hareketin bitmediðine inanýyor. Yasin Aytaç, devlet içindeki güçlerin çatýþmasý ve güçlü olanýn zayýfý a-

HUKUKSUZ YAPI TASFÝYE EDÝLSÝN ÖZEL KUVVETLERÝN GÖREV TANIMI DIÞINA ÇIKTIÐI BELÝRTÝLEREK, MEÞRÛÝYETÝ SORGULANIYOR. EMEKLÝ As­ke­rî­Ha­kim­Ü­mit­Kar­daþ,­Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent­A­rýnç’a­yö­ne­lik­su­i­kast­id­di­a­sýy­la­gün­de­me­ge­len­Ö­zel­Kuv­vet­ler’e­bað­lý­Se­fer­ber­lik­Tet­kik­Ku­ru­lu’nun­ya­sal bir­ya­pý­ol­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­“Gö­rev­ta­ný­mý­yok hu­ku­ki­de­ne­ti­mi­yok.­Bu­a­çý­dan­bu­ya­pý­nýn­tas­fi­ye­e­dil­me­si­ge­re­ki­yor.­Bu­ya­pý­nýn­geç­mi­þe­yö­ne­lik­han­gi­o­lay­la­ra­ka­rýþ­tý­ðý­Mec­lis’te­bir­a­raþ­týr­ma ya­pýl­ma­sý­ge­re­ki­yor”­­de­di. E­mek­li­As­ke­ri­Sav­cý­Kar­daþ,­NTV’de­ka­týl­dý­ðý “can­lý­gas­te”­prog­ra­mýn­da­Dev­let­Ba­ka­ný­A­rýnç’a yö­ne­lik­su­i­kast­id­di­a­sýy­la­gün­de­me­ge­len­Se­fer­ber­lik­Tet­kik­Ku­ru­lu­An­ka­ra­Böl­ge­Baþ­kan­lý­ðý’nda­ya­pý­lan­a­ra­ma­la­rý­de­ðer­len­dir­di.­Kar­daþ, ilk­de­fa­si­vil­bir­sav­cý­nýn­as­ke­ri­ku­rum­da­bu­çap­ta­a­raþ­týr­ma­yap­tý­ðý­ný,­so­ruþ­tur­ma­yü­rüt­tü­ðü­nü be­lir­te­rek,­bu­nun­ö­nem­li­bir­ge­liþ­me­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­Bu­so­ruþ­tur­ma­da,­kon­jok­tö­rün­de­ðiþ­me­si­nin­ö­nem­li­bir­kat­ký­sý­bu­lun­du­ðu­nu­kay­de­den Kar­daþ­þun­la­rý­kay­det­ti: “Ar­týk­Tür­ki­ye­ger­çek­ten­de­ði­þim­sü­re­cin­de­ve ger­çek­bir­de­mok­ra­si­ye­ger­çek­bir­hu­kuk­dev­le­ti­ne­ge­çe­bil­mek­i­çin­de­bu­yüz­leþ­me­le­ri­ya­pa­bil­mek­du­ru­mun­da.­Bu­ku­rum,­1952­yý­lýn­da­ku­rul­muþ.­Ni­çin­ku­rul­du­ðu­nu­i­yi­bil­mi­yo­ruz.­Sov­yet iþ­ga­li­ne­kar­þý­çý­ka­bi­le­cek­bir­a­yak­lan­ma­la­rý­bas­týr­ma­a­ma­cýy­la­ku­rul­muþ­bir­ku­rum.­NA­TO­bað­la­mýn­da­tüm­ül­ke­ler­de­var.­Fa­kat­bu­so­ðuk­sa­va­þýn so­na­er­me­sin­den­son­ra­da­bu ya­pý­nýn­de­vam­et­me­si­i­se Tür­k i­y e’ye­ öz­g ü­ bir þey.­ Tür­k i­y e’de,­ iç teh­dit­le­re­yö­ne­lik­bu ya­pý­nýn­kul­la­nýl­dý­ðý, bu­ya­pý­nýn­bir­ta­kým ma­ni­pü­las­yon­da,­pro­vo­kas­yon­lar­da­bu­lun­du­ðu­çok id­d i­a ­e­d il­d i.

Emekli Askerî Hakim Ümit Kardaþ, Genelkurmay’ýn operasyonlara onayý olup olmamasý konusunda kesin bir izlenim edinemediðini belirtti.

Tür­ki­ye,­bu­ya­pý­yý­tas­fi­ye­et­me­sü­re­ci­ni­ya­þa­ya­ma­dý.­Bu­gün­gel­di­ði­miz­nok­ta­nýn,­bu­an­lam­da çok­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­rum,­As­lýn­da­bu ya­pý­ya­sal­bir­ya­pý­da­de­ðil.­Fi­i­li­de­fak­to­bir­ya­pý. O­nun­i­çin­bu­ya­pý­nýn­gö­rev­ta­ný­mý­yok,­hu­ku­ki de­ne­ti­mi­yok.­Bu­a­çýn­dan­de­fak­to­fi­i­li­o­luþ­muþ­bir ya­pý.­Bi­raz­JÝ­TEM­ben­ze­ri­ya­pý­lan­ma.­A­ma­bu­nun­böy­le­ya­pý­sýy­la,­ku­ru­muy­la,­bi­na­sýy­la­da­ha böy­le­bir­göz­le­gö­rü­lür,­meþ­ru­i­ye­ti­var­mýþ­gi­bi­al­gý­la­ný­yor.­Bu­nun­gö­rev­a­la­ný­ný­ta­yin­e­den­hiç­bir dü­zen­le­me­yok.­­Bu­a­çý­dan­bu­­ya­pý­nýn­tas­fi­ye­e­dil­me­si­ge­re­ki­yor­bir.­Ý­kin­ci­si­bu­ya­pý­nýn­geç­mi­þe yö­ne­lik­han­gi­o­lay­la­ra­ka­rýþ­tý­ðý­i­le­il­gi­li­Mec­lis’te bir­a­raþ­týr­ma­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Ya­ni­ö­zel­bir ko­mis­yon­ku­rul­ma­sý.­Bu­ku­ru­mun­ar­þiv­le­ri­nin­bu ko­mis­yo­nun­ö­nü­ne­ge­ti­ril­me­si,­de­ðer­len­di­ril­me­si,­yar­gý­nýn­da­ay­rý­ca­suç­iþ­le­yen­ler­var­sa­o­a­çý­dan da­bir­so­ruþ­tur­ma­yap­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Bu­ha­ki­ka­ten­Tür­ki­ye­de­mok­ra­si­si­ne­bir­kat­ký­sað­la­ya­cak­týr. Bü­yük­bir­fýr­sat­o­la­rak­gö­rü­yo­rum.”

“DEVLETÝN ASLÎ ORGANLARINDAN BÝLGÝ MÝ SAKLANIYOR?” Ya­pý­lan­ma­nýn­ya­sal­da­ya­na­ðý­nýn­ol­ma­dý­ðý­ný tek­rar­la­yan­Kar­daþ,­dev­le­tin­par­la­men­to,­hü­kü­met­ve­yar­gý­dan­o­luþ­tu­ðu­nu­söy­le­di.­Kar­daþ,­þöy­le­de­vam­et­ti: “Si­l ah­l ý­ kuv­v et­l er,­ em­n i­y et­ bü­r ok­r a­s i­s i, MÝT­bun­lar­hü­kü­me­tin­al­týn­da­ki­bi­rim­ler­dir. Dev­le­ti­böy­le­al­gý­lý­yor­sa­nýz­ya­sal­ol­ma­yan­bir ku­r u­m un­ ba­r ýn­d ýr­d ý­ð ý­ bil­g i­l er­ na­s ýl­ dev­l et sýr­rý­ o­la­bi­lir,­ an­cak­ o­ bi­ri­mi­ni­ sýr­rý­ o­la­bi­lir, dev­let­sýr­rý­o­la­maz.­O­nun­i­çin­bu­a­yý­rý­mý­çok i­y i­ yap­m a­m ýz­ ge­r e­k ir.­ Dev­l e­t in­ bir­ bi­r i­m i, dev­l e­t in­ as­l i­ or­g an­l a­r ý­ de­m ok­r a­s i­d e­ hü­k ü­met­t en­ par­l a­m en­t o­d an­ bil­g i­ mi­ sak­l ý­y or? Hü­kü­me­tin­ bil­me­di­ði­ bir­ bil­gi­ o­la­bi­lir­ mi? O­nun­i­çin­bu­dev­let­sýr­rý­mý­dýr­yok­sa­o­bi­ri­min­sýr­rý­mý­dýr?­Bu­nu­da­i­yi­yo­rum­la­mak­de­ðer­len­dir­mek­la­zým.­Ýstanbul / Yeni Asya

Derin yapýlar Türkiye'yi istikrarsýzlaþtýrmak istiyor EMNÝYET Ýstihbarat Daire eski Baþkaný Bülent Orakoðlu, bir takým kanuni boþluklardan faydalanan derin yapýlarýn Türkiye’yi istikrarsýzlaþtýrmaya çalýþtýðýna dikkat çekti. Seferberlik Tetkik Kurulunda, Özel Kuvvetler’in kalbi olarak bilinen ‘kozmik oda’da arama yapýlmasý, ‘yetki’ tartýþmasýný gündeme getirdi. eski emniyetçi Orakoðlu, Millî Ýstihbarat Teþkilâtýnýn ve Türk Silâhlý Kuvvetlerinin bu tür arþivlerine girilmesi gerektiðini söyledi. Orakoðlu þunlarý söyledi: “MÝT’te Türkiye’de her olayýn arka perdesiyle ilgili raporlar vardýr. Çorum olayýndan tutun Sivas olayýna kadar. En azýndan bu olaylar olduktan sonra devleti idare eden insanlarýn verdiði þeyler var. Mademki bu derece her tarafa döküldü. Bunlarýn doðrusunun bulunmasý lazým. Ne kadar çok yanlýþ komplo teorisi üretirsek, o kadar ‘devlet-millet ayrýþmasýný’ saðlamýþ oluruz. Bunlarýn hangileri gerçekten devletin içerisine sýzmýþ, insanlar tarafýndan iþlendiðinin bulunup ortaya çýkarýlmasý þart” Ergenekon operasyonlarýyla belki tetikçi grubun bitirilebileceðini, ama bataklýðýn kurutulamayacaðýný savunan Orakoðlu, bir takým kanuni boþluklardan faydalanan derin yapýlarýn Türkiye’yi is tik rar sýz laþ týr ma ya çalýþtýðýna dikkat çekti. Ankara / cihan

Eski DTP’liler zorla getirilecek KAPATILAN DTP’nin­es­ki­mil­let­ve­kil­le­ri­Ah­met Türk,­Ay­sel­Tuð­luk­i­le­BDP­Mar­din­mil­let­ve­ki­li­E­mi­ne­Ay­na­ve­Di­yar­ba­kýr­mil­let­ve­ki­li­Se­la­hat­tin­De­mir­taþ’ýn­hak­la­rýn­da­de­vam­e­den­da­va­lar­kap­sa­mýn­da­i­fa­de­le­ri­nin­a­lýn­ma­sý­i­çin­“gün­süz­zor­la­mah­ke­me­ye­ge­ti­ril­me­le­ri­ne”­ka­rar­ve­ril­di.­Baþ­ka­il­ler­de­yar­gý­lan­dýk­la­rý­da­va­lar­kap­sa­mýn­da­An­ka­ra­11.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­gö­rü­len­ta­li­mat­du­ruþ­ma­la­rý­na Türk,­Ay­na­­De­mir­taþ­ve­Tuð­luk­ka­týl­ma­dý.­Mah­ke­me­Baþ­ka­ný­Ha­san­Þa­týr,­sa­nýk­Türk­hak­kýn­da­çý­kar­tý­lan­du­ruþ­ma­gü­nü­nü­bil­di­rir­çað­rý­ka­ðý­dý­nýn­sek­re­-

te­ri­ne­teb­lið­e­dil­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­Türk’ün­du­ruþ­ma­ya­gel­me­di­ði­gi­bi­ma­ze­ret­de­bil­dir­me­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti. Þa­týr,­di­ðer­ta­li­mat­du­ruþ­ma­la­rýn­da­i­se­BDP­Mil­let­ve­kil­le­ri­Ay­na­ve­De­mir­taþ’ýn­du­ruþ­ma­da­ha­zýr­e­dil­me­si­i­çin­ya­zý­lan­mü­zek­ke­re­ye­ve­ri­len­ce­vap­ta­es­ki DTP,­ye­ni­BDP­bi­na­sý­na­gi­dil­di­ði,­an­cak­bah­si­ge­çen ki­þi­le­rin­par­ti­bi­na­sýn­da­ol­ma­ma­sý­se­be­biy­le­bu­ki­þi­le­re­u­la­þý­la­ma­dý­ðý­nýn­bil­di­ril­di­ði­ni­ak­tar­dý.­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Ha­lil­A­cý­oð­lu,­mah­ke­me­de­i­fa­de­le­ri­nin­a­lýn­ma­sý­i­çin­sa­nýk­lar­hak­kýn­da­zor­la­ge­tir­me­ka­ra­rý ve­ril­me­si­ni­ta­lep­et­ti.­Mah­ke­me­he­ye­ti,­id­di­a­na­me­i­-

çe­ri­ði,­Yar­gý­tay­9.­Ce­za­Da­i­re­si­nin­ko­nuy­la­il­gi­li­iç­ti­hat­la­rý,­u­su­len­ya­pý­lan­teb­li­ga­ta­rað­men­du­ruþ­ma­ya gel­me­me­le­ri­kar­þý­sýn­da­Ce­za­Mu­ha­ke­me­si­Ka­nu­nu­nun­146.­ve­199.­mad­de­le­ri­u­ya­rýn­ca,­sa­vun­ma­la­rý­nýn­a­lýn­ma­sý­i­çin­­gün­süz­o­la­rak­zor­la­ha­zýr­e­dil­me­le­ri­ko­nu­sun­da­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na mü­zek­ke­re­ya­zýl­ma­sý­na­ka­rar­ver­di.­Mah­ke­me,­du­ruþ­ma­la­rý­13­Ni­san­2010’a­er­te­le­di.­Bu­arada­BDP Di­yar­ba­kýr­Mil­let­ve­ki­li­Se­la­hat­tin­De­mir­taþ,­“Mec­lis bu­i­þe­çö­züm­ol­ma­dýk­ça­biz­ken­di­ka­ra­rý­mýz­la­mah­ke­me­ye­git­me­ye­ce­ðiz.’’­dedi. Ankara / aa

çýða çýkarmasýyla sözü edilen yapýnýn bir ucunun ortaya çýktýðýnýn altýný çizerek, þöyle devam etti: “Ergenekon kontrgerilla hareketidir. Maraþ olaylarýnýn planlayýcýlarý devletin içindeki kontrgerilladýr. Ergenekon denilen örgütlenme bu sistemin parçasýdýr. Onu bu dönem Ergenekon olarak yaþadýk. Derin devlet veya kontrgerillanýn halen varlýðýný sürdürdüðünü düþünüyorum. Ama devletin, tavsiye edeceðine inanmadýðý ‘bu gücün’ kamuoyunda konuþuluyor olmasýný da ciddi bir aþama olarak buluyorum. Bu gizli elin tamamen bitmesi için devletin hukuk sistemi içinde hareket etmesi lazým.” Adana / cihan

Karargâhta 4. arama nANKARA Se­fer­ber­lik­Böl­ge­Baþ­kan­lý­ðýn­da­ye­ni­den­a­ra­ma­ya­pýl­ma­sý­na­baþ­lan­dý.­Ge­nel­kur­may Baþ­kan­lý­ðý,­ta­ma­men­ya­sal­çer­çe­ve­kap­sa­mýn­da yü­rü­tül­mek­te­o­lan­in­ce­le­me­nin­bir­müd­det­­da­ha de­vam­e­de­bi­le­ce­ði­ni­bil­dir­di.­So­ruþ­tur­ma­yý­yü­rü­ten­Cum­hu­ri­yet­sav­cý­sý­i­le­a­ra­ma­ka­ra­rý­ný­ve­ren ye­dek­ha­kim,­Ki­raz­lý­de­re­mev­kin­de­ki­as­ke­ri­böl­ge­ye­sa­at­10.45’te­gel­di.­So­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da, An­ka­ra­Se­fer­ber­lik­­Böl­ge­Baþ­kan­lý­ðýn­da­ki­ü­çün­cü a­ra­ma­dün­sa­at­02.25’te­so­na­er­miþ­ti.­An­ka­ra’da, 19­A­ra­lýk­ta­2­as­ke­rî­per­so­ne­lin­kuþ­ku­ü­ze­ri­ne­ya­ka­la­nýp­da­ha­son­ra­ser­best­bý­ra­kýl­ma­sý­ve­An­ka­ra Se­fer­ber­lik­Böl­ge­Baþ­kan­lý­ðýn­da­ilk­a­ra­ma­nýn­ar­dýn­dan­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðýn­dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­8­as­ke­ri­per­so­ne­lin­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý bil­di­ril­miþ­ti.­­Ankara / aa

TSK: Aramalar yasal nGENELKURMAY Baþ­kan­lý­ðý,­An­ka­ra­Se­fer­ber­lik Böl­ge­Baþ­kan­lý­ðýn­da­ta­ma­men­ya­sal­çer­çe­ve­kap­sa­mýn­da­yü­rü­tül­mek­te­o­lan­in­ce­le­me­nin­bir müd­det­da­ha­de­vam­e­de­bi­le­ce­ði­ni­bil­dir­di.­­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­nýn­in­ter­net­si­te­sin­de­yer­a­lan­a­çýk­la­ma­þöy­le:­“Yü­rü­tül­mek­te­o­lan­bir­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da,­An­ka­ra­Se­fer­ber­lik­Böl­ge­Baþ­kan­lý­ðýn­da­26­A­ra­lýk­2009­gü­nü­i­çe­ri­ði­Dev­let­sýr­rý ni­te­li­ðin­de­ki­bel­ge­le­ri­kap­sa­yan­bö­lüm­de­baþ­la­tý­lan­a­ra­ma­fa­a­li­ye­ti,­5271­sa­yý­lý­Ce­za­Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu­nun­125’in­ci­mad­de­si­u­ya­rýn­ca­il­gi­li­Ha­kim­ta­ra­fýn­dan­biz­zat­ya­pýl­mak­ta­dýr.­Tek­­Ha­kim ta­ra­fýn­dan­ya­pýl­mak­ta­o­lan­bu­in­ce­le­me­sü­re­cin­de,­do­ðal­o­la­rak­din­len­me­ve­i­da­ri­iþ­ler­i­çin­a­ra­lar ve­ril­mek­te,­bu­ne­den­le­in­ce­le­me­sü­re­si­u­za­mak­ta­dýr.­Ta­ma­men­ya­sal­çer­çe­ve­kap­sa­mýn­da­yü­rü­tül­mek­te­o­lan­bu­in­ce­le­me­nin­bir­müd­det­da­ha de­vam­e­de­bi­le­ce­ði­an­la­þýl­mak­ta­dýr.”­­Ankara / aa

8 asker adliyede nANKARA Se­fer­ber­lik­Böl­ge­Baþ­kan­lý­ðýn­da­ya­pý­lan­ilk­a­ra­ma­nýn­ar­dýn­dan­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­8 as­ke­ri­per­so­nel,­An­ka­ra­Ad­li­ye­Sa­ra­yý'nda­ifade verdi.­Gö­zal­týn­da­ki­as­ke­ri­per­so­nel,­An­ka­ra Mer­kez­Ko­mu­tan­lý­ðý'na­a­it­2­mi­ni­büs­le­sa­at 13.15'de­An­ka­ra­A­da­let­Sa­ra­yý'na­gel­di.­Ne­za­ret­ha­ne­gi­ri­þin­den­ad­li­ye­ye­a­lý­nan­as­ker­le­rin­ad­li­ye­ye­ge­ti­ri­li­þi­ve­sav­cý­lýk­ka­tý­na­çý­kar­týl­ma­la­rý­sý­ra­sýn­da­Mer­kez­Ko­mu­tan­lý­ðý'nda­gö­rev­li­as­ker­ler ta­ra­fýn­dan­yo­ðun­gü­ven­lik­ön­lem­le­ri­a­lýn­dý.­As­ker­le­rin­i­fa­de­le­ri­so­ruþ­tur­ma­yý­yü­rü­ten­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­ta­ra­fýn­dan­a­lýn­dý.­Ankara / aa

JÝTEM adýnda birimimiz yok nGENELKURMAY Baþ­kan­lý­ðý,­Di­yar­ba­kýr­3.­a­-

ðýr­ Ce­za­ Mah­ke­me­si’ne­ gön­der­di­ði­ ya­zý­da, baþ­kan­lýk­bün­ye­sin­de­‘’JÝ­TEM’’­a­dýn­da­ku­rul­muþ­her­han­gi­bir­bi­ri­min­mev­cut­ol­ma­dý­ðý­ný bil­dir­di.­A­ra­la­rýn­da­te­rör­ör­gü­tü­PKK­i­ti­raf­çý­la­rý­nýn­ da­ bu­lun­du­ðu­ 11­ sa­nýk­lý­ ‘’JÝ­TEM’’ da­va­sýn­da­ Di­yar­ba­kýr­ 3.­ A­ðýr­ Ce­za­ Mah­ke­me­si’nin­ Jan­dar­ma­ Ge­nel­ Ko­mu­tan­lý­ðý­ ve Ge­nel­kur­may­ Baþ­kan­lý­ðý’na­ gön­der­di­ði­ ve ‘’JÝ­TEM­ ad­lý­ bir­ bi­ri­min­ o­lup­ ol­ma­dý­ðý­nýn, var­i­se­han­gi­ta­rih­te­ku­rul­du­ðu­nun,­fa­a­li­ye­ti­ne­ de­vam­ e­dip­ et­me­di­ði­nin,­ id­di­a­na­me­de be­lir­ti­len­ ki­þi­le­rin­ ku­ru­lu­þa­ ü­ye­ o­lup­ ol­ma­dýk­la­rý­nýn’’­ so­ru­la­rý­ný­ i­çe­ren­ ya­zý­nýn­ ce­va­bý mah­ke­me­ye­ u­laþ­tý.­ Di­yar­ba­kýr­ 3.­ A­ðýr­ Ce­za Mah­ke­me­si’ne­u­la­þan­ve­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­na­mý­na­Ce­za­Hu­kuk­Ýþ­le­ri­Þu­be­Mü­dü­rü­Ha­kim­Al­bay­Or­han­Ön­der­im­za­lý­ya­zý­da, ‘’Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­bün­ye­sin­de­ku­rul­muþ­ (JÝ­TEM)­ a­dýn­da­ her­han­gi­ bir­ bi­rim mev­cut­de­ðil­dir’’­de­nil­di.­ Diyarbakýr / aa

Erzincan Baþsavcýsý hakkýnda yargýlama kararý nTUNCELÝ A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si,­Er­zin­can

Cum­h u­r i­y et­ Baþ­s av­c ý­s ý­ Ýl­h an­ Ci­h a­n er’in yar­gý­lan­ma­sý­na­ ka­rar­ ver­di.­ A­da­let­ Ba­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­yü­rü­tü­len­so­ruþ­tur­ma­so­nu­cu­ da­va­ dos­ya­sý,­ Tun­ce­li­ A­ðýr­ Ce­za­ Mah­ke­m e­s i’ne­ gön­d e­r i­l e­r ek­ da­v a­ a­ç ýl­m ýþ­t ý. Tun­ce­li­ A­ðýr­ Ce­za­ Mah­ke­me­si­ de­ yap­tý­ðý du­r uþ­m a­ so­n u­c un­d a­ Er­z in­c an­ Baþ­s av­c ý­s ý Ýl­han­Ci­ha­ner’in­“gö­re­vi­kö­tü­ye­kul­lan­mak, ev­rak­ta­sah­te­ci­lik­ve­i­mar­kir­li­li­ði­ne­yol­aç­mak”­ suç­l a­r ýn­d an­ yar­g ý­l an­m a­s ý­n a­ ka­r ar ver­di.­Da­va­dos­ya­sý,­Yar­gý­tay­11.­Ce­za­Da­i­re­si’ne­gön­de­ril­di.­Ankara / cihan


5

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

HABER

Kurumlar, kurumlaþtý

BAÞKENT YAZILARI

Ankara’nýn “2009 demokrasi karnesi” sistemin iyileþtirileceði” sözü verilmiþ. “Bir ay içinde, temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeler evrensel düzeyde kabul edilmiþ normlar ile AB kriterleri çerçevesinde sür'atle yapýlacaktýr” kaydý konulmuþ. Bir yýllýk süre zarfýnda adaletin zamanýnda ve hýzlý bir þekilde tesisi için adalet hizmetlerinde ve CEVHER ÝLHAN yargýlama usûllerinde gerekli bütün deðiþikliklecevher@yeniasya.com.tr rin ve yargý reformunun hýzla yapýlacaðý, baþta çý lým” tar týþ ma la rý, te rör ör gü tü Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu, usûl kanunlarý, PKK’nýn sivil yapýlanmasýna yapýlan yapýsal reformlar gibi temel mevzuatýn yenilenetutuklamalar, týrmanan sokak eylem- ceði belirtilmiþ. Ayrýca, siyaseti demokratikleþtileri, askerî bölgelerin, karargâhlarýn aranmasý, yý- recek siyasî partiler ve seçim kanununun düzellýn son MGK toplantýsý hayhuyu ortasýnda Tür- tileceði vaad edilmiþ. Temmuz 2003’te “Türkiye’nin AB Müktesakiye’nin en önemli demokratikleþme gündemi âba týnýn Üstlenmesine Ýliþkin Ulusal Program”da, deta gündem dýþý. “Ka týlým Ortaklýðý Belgesi”nde ve her yýl AB tara“Açýlým”ýn önünü açacak, inanç ve ifâde hürrifýn dan iletilen “ilerleme raporlarý”na verilen ceyetinden temel hak ve özgürlüklere kadar topyevap lar da bütün bu vaadler tekrarlanmýþ… kûn demokratikleþmeyi saðlayacak, ülkeyi deVA AD LER YEDÝ YILDIR DURUYOR mokrasi standartlarýna yükseltecek “AB projesi” An cak ye di yýllýk AKP iktidarý döneminde göz göre göre geri plâna itilmekte… baþ ta i nanç ve dü þünceyi ifâde ve basýn özgürlüOysa 3 Kasým seçimlerinin ardýndan hükûmeðü ol mak ü ze re bu taahhüdlerin büyük bir kýsmý tin kurulduðu 16 Kasým 2000’de AKP Genel ye ri ne ge ti ril miþ de ðil. Baþkaný Tayyip Erdoðan’ýn “kendilerini baðladýTürkiye’de uzun süre dine ve dindarlara karþý ðýný”, “yasama ve yürütmeyi oluþturacak bütün is ti mal edilen “lastikli kanun” 163. maddenin yearkadaþlarýný tek tek taahhüt altýnda tuttuðunu” ri ne ikame edilen ceza kanununun 312. maddeve “siyaseten riskini” peþinen deklâre ettiði “AKP nin ye ni numarasý 216. madde ve 301. madde Âcil Eylem Plâný”nda “Türkiye’nin âcilen hukuk baþ ta ol mak üzere yapýlan deðiþiklikler, yetersiz devleti zeminine oturacaðý, bunun için her türlü kal dý. Da hasý Terörle Mücadele Yasasýnda olduyasal düzenlemenin yapýlacaðý, uygulamalarýn sýðu gi bi, ba sýn özgürlüðünde geri gidildi; çeþitli ký sýkýya tâkip edileceði; bu baðlamda, öncelikle ba sý nýn ik ti darýn kontrolü altýna alýnmasýna uðinsan haklarý hakkýnda tedbirlerin alýnacaðý ve

“A

Özdabak hakim önünde n ADALET Bakanlýðý’nýn ihraç talebinde bulunduðu Sincan 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hakim Osman Kaçmaz’ýn þikâyeti üzerine çizerimiz Ýbrahim Özdabak hakkýnda açýlan dâvânýn ilk duruþmasý bugün görülecek. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’le ilgili tartýþmalý karara imza atan Sincan 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Kaçmaz’ýn þikâyeti üzerine eski Bakýrköy Cumhuriyet Savcýsý Ali Çakýr, çizerimiz Özdabak hakkýnda 1 Mayýs 2009 tarihli Yeni Asya’da yayýnlanan karikatüründe “kamu görevlisine neþren hakaret” iddiasýyla dâvâ açmýþtý. Bakýrköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açýlan dâvânýn ilk duruþmasý bugün yapýlacak. Yeni Asya’nýn 21 Mayýs 2009 sayýsýnda yayýnlanan karikatürde, tank üzerinde oturan bir hakim tasvir edilmiþti. Ýstanbul / Yeni Asya

Dar gelirli korunsun n BAÐIMSIZ Eðitimciler Sendikasý (BES) tarafýndan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a gönderilen mektupta, dar gelirli memurun krize karþý korunamýsý istendi BES, memur ve emeklilerine 2010 yýlý Ocak ayý itibariyle yüzde 2,5 zam yapýlacaðýnýn belli olmasýnýn ardýndan Baþbakan Erdoðan’a doðalgaza, elektriðe, tütün ürünlerine, akaryakýta, köprü ve otoyollara, ekmeðe, kamu cezalarýna, dershane ücretlerine ve ulaþýma yapýlacak yüzde 2030’luk zamlarý hatýrlatan bir mektup gönderdi. BES’ten yapýlan açýklamada mektupta, ülkeyi etkileyen ekonomik krizin faturasýný en aðýr þekilde ödeyen kesimlerin baþýnda, memurlarýn geldiði, yüz binlerce memurun ailesini geçindirmek için ek iþ yapmak durumunda kaldýðý belirtilirken, yüzde 71’i yoksulluk sýnýrýnýn altýnda, yüzde 18’i açlýk sýnýrýnýn altýnda seyreden memur maaþlarýna yüzde 2,5 oranýnda zam yapmanýn memuru ikinci ve hatta üçüncü ek iþe mahkûm etmek anlamýna geleceði kaydedildi. Ayný niteliðe sahip ve ayný iþi yapan memurlar arasýndaki ücret farklýlýklarý ve kamuda maaþlar arasýnda seyreden ücret adaletsizliðini ortadan kaldýracak Ýntibak Kanunu’nun biran önce çýkarýlmasý istenen mektupta, Baþbakanýn krize karþý memurlarý korumak zorunda olduðu vurgulandý. Ankara / Recep GÖREN

Katsayý üzerinden reklâm yapýlýyor n KOBÝDER Genel Baþkaný Nurettin Özgenç, YÖK’ün meslek liseleriyle ilgili katsayý uygulamasýna son vermesiyle ilgili bazý kiþi ve kurumlarýn ‘’reklâm amaçlý’’ Danýþtay’a dâvâ açtýklarýný söyledi. Özgenç, yaptýðý yazýlý açýklamada, konuyla ilgili ilgisiz kiþilerin, katsayý kararýný dâvâ konusu edip iptal ettirmelerinin ardýndan YÖK’ün yaptýðý yeni düzenlemeye karþý olduklarýný ve reklâm amaçlý dâvâ açma yoluna gittiklerini dile getirdi. Özgenç, ‘’Gündeme gelebilmek için her þeyi mubah sayan ve ideolojik olarak meselelere eðilim gösteren kiþiler, katsayý karþýtlýðýyla meslek liseleri üzerinden reklâmlarýný yapýyorlar. Artýk yeter. Oldum olasý meslek liselerine uygulanan haksýz katsayý uygulamasý insanlarý býktýrdý. Tam bir komedi yaþanýyor. Açýkça (Anadolu insanýn okuyup bilinçlenmesine karþýyýz) denilmiyor da gereksiz meseleler ile bu güzide okullara olan talebin önü kesilmek isteniyor. Bu anlayýþ gerici zihniyetin ürünüdür. Demokrasiden nasibini almamýþ, insanlarý farklý kategorilere ayýran bu kafayla AB’ye girilmez.’’ dedi. Adana / aa

raþýldý. Hâlen 36 gazeteci tutuklu. Ýnancý gereði depreme “Ýlâhî ikaz” dediði için gazeteciler ve yazarlar yargýlanýp ceza aldýlar. AKP hükûmeti, inanç ve ifâde hürriyetini temin etmek bir yana, AÝHM’e gönderdiði “savunma”da bu cezalarý savundu. Keza AÝHS’nin “eðitim hakkýnýn engellenemeyeceði”ne ve insan haklarýnýn ve temel özgürlüklerin baþýnda gelen “düþünce, vicdan ve din özgürlüðü gereði, herkesin açýk veya özel bir biçimde ibadet, öðretim, uygulama ve tören yapmak suretiyle tek baþýna veya toplu olarak dinini ve inancýný açýklama hürriyeti” teminatýna raðmen, baþörtüsü yasaðýyla yüzbinlerce öðrenci hak kazandýðý okullarýndan, eðitim hakkýndan mahrum edildi. Yine bu dönemde AÝHM’e gönderilen “hükûmet savunmasý”nda, Kur’ân’ýn açýk emriyle ve Peygamberimizin buyruklarýyla ve devletin yetkili anayasal kurumu olan Diyanet’in fetva kararlarýyla “dinî vecîbe” ve “tesettürün bir parçasý” olduðu belirtilen baþörtüsüne getirilen yasadýþý yasak, “siyasî simge”, “gerginlik sebebi” ve “laikliðe aykýrý” yakýþtýrmalarýna katýldý. ANKARA, AB VE AÝHM’Ý DOÐRU BÝLGÝLENDÝRMELÝ Özetle, özellikle inanç hürriyeti ve din eðitimi ve öðretimi konusunda AB’yi doðru bilgilendirmek yerine, AKP hükûmeti, AB’yi ve AÝHM’yi yanlýþ bilgilendirdi. Antidemokratik yasak ve hak ihlâllerinin AB ve AÝHM gibi insan haklarý ve

OSMAN ZENGÝN demokrasi mercilerinde onaylanmasýný saðladý! 29 Þubat postmodern darbeden kalma Kur’ân kurslarýnda yaþ yasaðý, din eðitimi ve öðretimi önündeki engeller, YÖK yasasý, “irtica” isnadýyla sorgusuz-sualsiz-yargýsýz askerî personelin YAÞ kararlarýyla ihracý sürüyor. Av ru pa Par la men to su, “Tür ki ye ra po ru”nda, Er ge ne kon dâ vâ sý nýn de mok ra tik kurumlarýn saygýn iþleyiþine ve hukukun üstün lü ðü ne gü ve ni art týr mak i çin fýr sa týy la vakit geçirilmeden kapsamlý yargý reformunu ö ne ri yor. Te mel öz gür lük ler ve in san haklarýnýn korunmasýný merkeze alacak yeni ve sivil anayasa çalýþmalarýna yeniden baþlanmasý için hükümete çaðrýda bulunuyor. Zira Türkiye, hâlâ kadük devrimleri barýndýran darbe anayasasý ile idâre ediliyor. Üzerinden 27 yýl geçtiði halde, darbeleri ve darbecileri her türlü karar ve tasarruflarýndan dolayý haklarýnda cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddia edilemeyeceði ve yargý merciine baþvurulamayacaðýný hükme baðlayan “darbe anayasasý” duruyor. Oysa Ankara’nýn artýk oyalama ve gözboyama politikalarýný bir tarafa býrakýp, siyasetin de mok ra tik leþ me si, i nanç öz gür lü ðü, yargý reformu, düþünceyi ifâde hürriyeti olmak üzere, Türkiye’nin önünü açacak çabalarý göstermesi gerekiyor… Türkiye’nin AB müzâkere sürecindeki baþarýsý, Ankara’nýn “AB içindeki Türkiye ve AB karþýtlarý”nýn bahanelerini ortadan kaldýran ciddiyet ve samîmiyete baðlý…

Baðýþ: Esas olan birey BAÞMÜZAKERECÝ BAÐIÞ, YÜCE OLANIN DEVLET DEÐÝL BÝREY OLDUÐUNU BELÝRTEREK, BÝREYLERÝN ÖNÜNÜN AÇILMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. DEVLET Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, yüce olanýn devlet deðil birey olduðunu söyleyerek, meslekî eðitim ile bireylerin önünün açýlmasý gerektiðini söyledi. “Avrupa Birliði Altýn Bilezik Meslekî Teknik Eðitim” projesinin Rixos Otel’deki kapanýþ toplantýsýna katýlan Baðýþ, yaptýðý konuþmada, Türkiye’nin genç nüfusuyla her zaman övündüðünü, bu nüfusun AB çerçevesinde ve küresel boyutta “nüfuza” çevrilmesi gerektiðini, ancak o zaman ülkenin kalkýnabileceðini kaydetti. Baðýþ, Türkiye’nin son dönemde büyük kalkýnma hamleleri içinde olduðunu söyleyerek, bugün Avrupa’da yüzde 60 civarýnda meslek eðitimi bulunduðunu, Türkiye’nin yedi yýl önce yüzde 28 olan bu oranýný bugün yüzde 44’e yükselttiðini, ancak bunun da yeterli olmadýðýný bildirdi. Genç ve dinamik nüfusu ülke kalkýnmasýnda rol sahibi yapacak sürecin meslekî eðitim olduðunu belirten Baðýþ, bugün meslekî eðitimin ideolojik hesaplaþma olarak algýlandýðýný, sistemi týkayanlarýn bir kez daha düþünmesi gerektiðini, meslekî eðitim imkânýnýn daha çok gence saðlanmasý gerektiðini kaydetti. “Bunun çaresi insanlarýn önüne katsayý duvarý çekerek olmaz, bunun çaresi insanlarýn meslek eðitimleri önünde engel oluþturarak ol maz” di yen Ba kan Ba ðýþ, bu sebep le millî birlik ve kardeþlik projesi çerçevesinde her vatandaþýn bu ülkeye “benim” diyebileceði noktanýn hep beraber yakalanmasý gerektiðini bildirdi. Baðýþ, birbirinden þüphe ve endiþe duymanýn kimseye bir þey kazandýrmayacaðýný söyleyerek, meslekî eðitimin en önemli katkýsýnýn bireyin önünü açmak olduðunu ifade etti. Ýnsanlarýnýn önünü kapayan ülkelerin kalkýnamadýðýna iþaret eden Baðýþ, “Ýnsan yüceltildiði zaman devlet de yücelir. Yoksa yüce olan devlet deðil, bireydir. O neden le bi re yin ö nün de ki en gel le ri mut la ka kaldýrmamýz gerekir” dedi. “Türkiye’de eli-

osmanzenginyeniasya.com.tr

azetemizin karikatüristi Ýbrahim Özdabak, geçenlerde yine güzel bir karikatüre imza atmýþtý; kurumlarý karartan, kurum baðlayan kurumlarý yansýtan... Aslýnda uydurukça kelimeleri kullanmayý pek sevmem. Tabiî bu sevmeyiþim keyfimden deðil. Ýfsad komiteleri yýllardýr bu milletin benliðini bozup, dejenere ettiði gibi, lisaný ný da bo za rak ne sil ler a ra sýn da u çu rum meydana getirmek istiyor. Ama bazý kelimeleri öyle çok zikrediyorlar ki, artýk millete kelimenin aslýný unutturuyorlar. Bu kelimelerden biri de, ”müessese” yerine ihdas edilen “kurum” kelimesidir. Sanki baca kurumu, soba kurumu… Müessese deyince baþka bir þey anlamazsýnýz. Ama kurum deyince, (köksüz ve uydurma olduðundan) kaç çeþit dayanaksýz türeme kelime yapabilirsiniz ondan. Ýþte bu kelime kullanýlarak “kurumlar arasý mutabakat/ uyum”dan dem vurmalarýný ben hiç anlayamýyorum. Ne kurumu, ne kurumlar arasý mutabakatý? Sen kimsin, o kurumlar kim? Bu millet, kendisine kan kusturan o kurumlarý hizaya getirsin diye seni iktidara getirmiþ, oy vermiþ. Yani demokrasinin gereði, hani halkýn kendi kendisini idare etmesinin gereði sana o yetkiyi vermiþ, ama sen, o yetki ve salâhiyeti kullanamýyorsun… Kanunsuzluk yapan mý var? Hemen millet adýna olaya el koymak gerekir. Durup, durup böyle millet aleyhine tezahür eden iþler olunca, nasýl oluyor da “Onlarla bizim aramýz gayet iyidir, kurumlar arasýnda uyum vardýr” diyorsun? Hangi kurumlar o, uyumla çalýþan? Baþbakanlýkla, genel kurmay baþkanlýðý mý? Baþbakanlýk ne, genel kurmay baþkanlýðý ne? Birisine millet salâhiyet vermiþ, seçmiþ. Diðeri ise, devletin iþleyiþ þemasýnda bir memuriyet makamý. Yani devlet memuru. Devleti meyda na ge ti ren, o nun iþ le yi þi ni mil let a dý na saðlayan en büyük parçasý da hükümetler deðil mi? Her zaman milletin emrinde olduklarýný söyleyen müesseseler, o zaman o emrin icrasýný saðlayan hükümetlere tabi olacaklardýr, iþin gereði o. Yani herkes yerini bileceði gibi, hükümet de yetki ve salâhiyetini kullanmayý bilecektir. “Kurumlar arasý mutabakat” sözü temelsizdir. Milletin dediði olmalýdýr. Ýktidar, milletten aldýðý yetkiye dayanarak iþler yapacak ve bu iþleri yaparken de kimsenin ne diyeceðini, nasýl davranacaðýný düþünmeyecek. Ama tabiî, hükümet etme de bir san'attýr. Bu yetkileri kullanmak da bir cesaret iþidir.

G

Hakim ve savcýlar dinlenemeyecek

Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, "Avrupa Birliði Altýn Bilezik Meslekî Teknik Eðitim" projesinin kapanýþ toplantýsýna katýldý.

tistçi bir zihniyet sosyal mobiliteyi engellemek istiyor” diyen Baðýþ, yani insanlarýn sosyal hareketliliðinin engellenmek istendiðini, AKP ’nin her ke sin her fýr sa ta ka vuþ ma sý ný saðlamak için bulunduðunu söyledi. “Bu ülkede kimsenin oksijensiz kalmamasýný istediklerini” belirten Baðýþ, dini inancý, etnik kökeni, siyasî görüþü ne olursa olsun bu ül-

kenin eþit vatandaþlarý olarak herkesin oksijen teneffüs edebilmesi gerektiðini kaydetti. Devlet Bakaný Baðýþ, 2 hafta kadar önce muhalefet partilerine anayasa deðiþikliði için bir çaðrýda bulunduðunu ancak cevap alamadýðýný belirterek, “Beklediðim de yok. Bana yanýt veremeyenler tarihe de yanýt veremeyecekler” diye konuþtu. Ankara / aa

Ekþi: Basýn özgürlüðü iyileþtirilsin BASIN Konseyi Baþkaný Oktay Ekþi, iletiþim özgürlüðü ile ilgili yasalarýn bir an önce Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesine uyumlu hale getirilmesi gerektiðini bildirdi. Ekþi yaptýðý yazýlý açýklamada, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasasý baþta olmak üzere iletiþim özgürlüðünü kýsýtlayan yasalara iþaret ederek, þunlarý kaydetti: ‘’Bu yasalarýn Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ölçütlerine uydurulmasý yolundaki taleplerimizin duymazdan gelinmesinin somut sonuçlarý ortaya çýkmaya baþladý. O dönemde (özellikle yeni ceza yasasýnýn kabulü aþamasýnda) konuya ilgi göstermeye tenezzül etmeyen meslektaþlarýmýz da, mýzraðýn ucu kendilerine dokununca en hýzlý özgür-

lük savunucusu rolüyle ortaya çýktýlar. Bu durum, geç de olsa gerçeði görenlerin çoðaldýðýný gösterdiði için memnuniyet vericidir. Ancak asýl sorun, yani özgürlüklerimizi kýsýtlayan yasalar yüzünden meslektaþlarýmýzýn hapsedilmeleri tehdit ve tehlikesi ortada durmaktadýr.’’ Basýn Konseyi olarak, ‘’gazetecilik görevini ifa ettiði sýrada ve o nedenle iþlenmiþ suçlarýn hapis deðil para cezasý ile yaptýrýma baðlanmasý gerektiði’’ yolundaki görüþlerinde ýsrarlý olduklarýný vurgulayan Ekþi, ‘’Ýletiþim (basýn, ifade) özgürlüðü ile ilgili yasalar bir an önce Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesine uyumlu hale getirilmeli. Gazetecilere hapis yerine para cezasý uygulanmalý’’ dedi. Ýstanbul / aa

n DANIÞTAY 5. Dairesi, Adalet Bakanlýðý müfettiþlerine, hakim ve savcýlar hakkýnda dinleme ve teknik takip yapma imkâný tanýyan Adalet Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Yönetmeliðinin 98. maddesinin (ç) bendinin yürütmesini durdurdu. Danýþtay 5. Dairesi, yürütmeyi durdurma kararýný oy birliðiyle aldý. Daire, Adalet Bakanlýðýnýn bu konuda yönetmelikle düzenleme yapma yetkisi bulunmadýðýna, bu konularda yasayla düzenleme yapýlmasý gerektiðine iþaret etti. Yargýçlar ve Savcýlar Birliði (YARSAV), hakim ve savcýlar hakkýnda inceleme, soruþturma ve araþtýrma yapýlmasýný düzenleyen 24 Ocak 2007 tarihli Adalet Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Yönetmeliðinin ‘’Ýnceleme ve soruþturmanýn yapýlýþý’’ baþlýklý 98. maddesinin (ç) bendinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý talebiyle Danýþtay’da dava açmýþtý. Alýnan bilgiye göre, davayla ilgili ilk incelemesini tamamlayan Danýþtay 5. Dairesi, Adalet Bakanlýðý müfettiþlerine, hakim ve savcýlar hakkýnda dinleme ve teknik takip yapma imkaný tanýyan Adalet Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Yönetmeliðinin 98. maddesinin (ç) bendinin oy birliðiyle yürütmesini durdurdu. Dairenin gerekçesinde, ‘’Adalet müfettiþlerinin kanun ve tüzük ile verilen yetkilerini, mevzuatýn ön gördüðü sýnýrlarýn dýþýna çýkacak þekilde geniþleten ve onlara haberleþmenin tespiti ve dinlenmesi adý altýnda yeni bir delil toplama yetkisi tanýyan dava konusu yönetmelik hükmünde mevzuata uyarlýk bulunmamýþtýr’’ denildi. Davalý Adalet Bakanlýðýnýn bu karara karþý itiraz hakký bulunuyor. Ýtirazý Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu görüþecek. Ankara / aa

Özkök, Hürriyet’teki görevini býraktý n HÜRRÝYET’TE 20 yýlý deviren Genel Yayýn Yönetmeni Ertuðrul Özkök görevi býraktý. Karar dün yapýlan toplantýda açýklandý. Yeni Genel Yayýn Yönetmeni ise Enis Berberoðlu. Edinilen bilgiye göre, Doðan Medya Grubu’nun amiral gemisi Hürriyet’in Kaptaný bir kaç güne kadar deðiþiyor. Hürriyet’in 19 yýldýr Genel Yayýn Yönetmenliði’ni yürüten Ertuðrul Özkök görevi býrakýyor. Deðiþiklik yeni yýla bile býrakýlmadan önümüzdeki bir iki gün içinde gerçekleþecek. Hürriyet’in yeni Genel Yayýn Yönetmeni Enis Berberoðlu olacak. Berberoðlu’nun boþaltacaðý Ankara Temsilciliði koltuðuna ise Metehan Demir oturuyor. Ertuðrul Özkök bundan sonra Hürriyet’in bir köþe yazarý olarak devam edecek.


6

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

YURT­HABER

HA­BER­LER

Tüp bayiinde çýkan yangýn mahalleyi korkuttu nANKARA’NIN Keçiören ilçesinde LPG tüpü satýþý yapan bir bayinin çatýsýnda çýkan yangýn, tüplere sýçramadan söndürüldü. Olay yerine giden çok sayý da po lis e ki bi, ba yii ya nýn da ki i ka met le ri muhtemel bir patlamaya karþý boþalttý. Yangýn bölgesinin etrafýna þerit çeken polis, vatandaþlarý da olay yerinden uzaklaþtýrdý. Yangýn itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tüplere sýçramadan söndürüldü. Karahöyük Caddesi üzerindeki tüp bayisinin çatýsýnda sabah saat 05.00 sýralarýnda elektrik kontaðýndan çýktýðý tahmin edilen yangýn, büyümeye baþladý. Çatýdaki yangýný gören vatandaþlar, durumu hemen polise haber verdi. Tüp bayisinin çatýsýndan dumanlarýn yükseldiðini gören polis ekipleri de olay yerine itfaiye istedi. Bu arada yangýn çatýyý sardý. Polis de yangýnýn tüplere sýçrama ihtimaline karþý çevre güvenliði aldý. Tüp bayii çevresindeki binalar, olasý bir patlama ihtimaline karþý boþaltýldý. Dýþarýya çýkan vatandaþlar ise geliþmeleri korku dolu gözlerle izledi. Ankara / cihan

Tabiî mantarlar gelir kaynaðý oldu nMERSÝN’ÝN Silifke ilçesinde ormanlýk alanda yetiþen tabiî mantarlar, köylünün gelir kaynaðý oldu. Silifke’de etkili olan yaðýþlarýn ardýndan güneþin açmasýyla birlikte bazý vatandaþlar ormanlýk alanlardan topladýðý tabiî mantarlarý kilosu 2.5 ile 3 lira arasýnda deðiþen fiyatlardan satýyorlar. Son yaðýþlarýn ardýndan güneþ gören özellikle ormanlýk alanlarda kendiliðinden yetiþen tabiî mantarlarý toplayýp cadde ve sokak aralarýnda satan köylüler, aile ekonomilerine katký saðlýyor. Mantarýn tam bir protein deposu olduðunu söyleyen Ahmet Tan, “Yaðan yaðmurlarýn ardýndan bu yýl ormanlýk alanlarda çok fazla mantar çýktý. Orman köylülerinin birçoðu mantar toplamak için daðlara akýn etmiþ durumda. Ýlk çýktýðýnda kilosu 5 liradan satýlan mantarýn son günlerde bol bulunmasý fiyatlarýn 2.5 liraya kadar düþmesine neden oldu. Mantarýn yaðda kýzartmasý ve küllemesi çok leziz oluyor. Ayrýca et yerine sulu yemeklere katýlýyor. Bu yüzden bölge halký doðal mantarý ete tercih ediyor. Bu mantar kesinlikle zehirli deðil. Çünkü bugüne kadar yöremizde bu mantarý yiyip de zehirlenen kimse olmadý. Halkýmýz bu mantarý gönül rahatlýðý ile yiyebilir “ dedi. Mersin / iha

Doðanþehir’e MOBESE sistemi kuruluyor nÞEHÝR görüntüleme sistemi olarak bilinen MOBESE’ye, Malatya’nýn Doðanþehir ilçesi de dahil oluyor. Kaymakam Cevdet Atay yaptýðý açýklamada, Doðanþehir’de gerek suç oranlarýnýn azalmasýna gerekse, suçun faillerinin yakalanmasýnda büyük bir yararý olacak MOBESE kameralar ile ilçenin 24 saat izleneceðini belirtti. Kaymakam Atay, “Teknolojinin bizlere sunmuþ olduðu fýrsatlarý deðerlendirmek zorundayýz. Halkýmýzýn güveni ve huzuru için elimizden gelen bütün imkânlarý seferber ediyoruz. Ýlçemizi kamera sistemi ile 24 saat izleyeceðiz. Bu izleme sayesinde kamera görüntüleme sistemi, görüntü analiz sistemleri, plaka tanýma gibi kolaylýklara kavuþmuþ olacaðýz” dedi. Malatya / iha

45 yýldýr köylerine köprü yapýlmasýný bekleyen vatandaþlar kýþ aylarýnda zor þartlar altýnda hastalarýný hastaneye götürüyorlar. Gaziler Köylüleri son olarak Ýsmail Uysal’ý (77) hastaneye yetiþtirmek için sedye yaptý. FOTOÐRAF: CÝHAN

Köprüsü olmayan köyde hastalar sedye üzerinde dereden geçiriliyor ANTALYA’NIN MANAVGAT ÝLÇESÝNE BAÐLI GAZÝLER KÖYÜ’NDE HASTALAR KÖPRÜ OLMADIÐI ÝÇÝN MEÞE AÐACINDAN YAPILAN SEDYELER ÜZERÝNDE DEREDEN KARÞIYA GEÇÝRÝLEREK, HASTANEYE TAÞINIYOR. ANTALYA’NIN Manavgat ilçesine baðlý Gaziler Köyü Darýyeri Mahallesi sakinleri, köylerinde köprü olmadýðý için hastalarýný meþe aðacýndan yaptýklarý sedyeler üzerinde dereden karþýya geçiriyor. Dereden geçirilen hastalar, dere yataðýndan yola çýkarýlarak, bir araçla hastaneye taþýnýyor. Gaziler Köylüleri, kýþ aylarýnda Üçoluk ve Gürlevik Derelerinin taþmasý sonucu zor günler yaþýyor. Toroslarýn eteðinde yaþayan Yörükler, Antalya Valiliði’nden köylerine acilen köprü yaptýrmasýný istiyor. Gaziler Köylüleri son olarak Ýsmail Uysal’ýn (77) yüz felci geçirmesi ve þeker komasýna girmesiyle zor anlar yaþadý. Köylü kadýnlar ve erkekler Uysal’ý Üçoluk Deresi’nden geçirerek hastaneye yetiþtirmek için sedye yaptý. Gaziler Köyü muhtarý Erdal Koyun, kýþ ay-

larýnda Üçoluk ve Gürlevik Deresinin taþmasýyla köprü olmadýðý için karþýya geçemediklerini söyledi. Geçtiðimiz günlerde meydana gelen yaðýþlarla Üçoluk Deresinin taþtýðýný belirten Erdal Koyun, köylerinde bir acil hasta olduðunda mecburen at üstünde veya sedyelerle karþýya geçirdiklerini ifade etti. Koyun, “Gazilere köprü yapýlmasý köylülerin 45 yýllýk hayali. Köyümüzde köprü olmadýðý için kýþ gelince 3 ay çok maðdur oluyoruz. Acil hastalarý hastaneye götürmekte zorlanýyoruz. Bazen dere çok kuvvetli akýyor, cesaret edip de karþýya geçemiyoruz. Hastalarýmýzýn maðdur olmamasý için yetkililerden bir an önce köyümüze köprü yapýlmasýný istiyoruz.” dedi. Solaklý Yörüklerinin en yaþlý temsilcisi Ýsmail

Define ararken yeraltý þehri buldular nÞANLIURFA’NIN Ceylanpýnar ilçesinde, Kepez Tepesi diye bilinen Sit alanýnda kaçak kazý yapan defineciler altýn ararken, eski bir yerleþim biriminin ortaya çýkmasýný saðladý. Ceylanpýnar ilçesinde, Sit alaný olduðu için kazý yapmasý yasaklanan Kepez Tepesi diye bilinen bölgede kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan kaçak kazý yapýldý. Kazý yapýlan bölgede eski bir uygarlýða ait olduðu tahmin edilen yerleþim alaný bulundu. Eski bir uygarlýða ait olduðu tahmin edilen yerleþim alanýný tesadüfen bulduðunu dile getiren, Ýbrahim Atay, tarihî eserler üzerinde yaklaþýk 20 yýldýr araþtýrma yaptýðýný belirterek, “Kepez Tepesi mevkii diye adlandýrýlan yerde arkadaþlar ile birlikte tesadüfen kaçak kazý yapýlmýþ bir alan gördük kazý yapýlan alanda yapmýþ olduðumuz incelemede kazýlan alanýn eski bir uygarlýða ait olan bir yerleþim alaný olduðunun farkýna vardýk. Yerleþim alanýndaki merdiven basamaklarý ve duvarlar açýk bir þekilde göze çarpýyordu. Kazý sonucu ortaya çýkan yerleþim birimin üst taraflarýnda kuyu ve maðaralar bulunmaktadýr. Kaçak kazý sonucu ortaya çýkarýlan yerleþim biriminin M.Ö. 5 bin yýllarýna ait olduðu tahmin edilirken, bu yerleþim birimi Mitaniler, Parslar ve Hititlilere baþþehirlik yapmýþ bir bölgedir. Bu yerleþim birimin tarihteki ismi Vaþþugar ve Vaþugani’dir” dedi. Þanlýurfa / iha

týrmasýný istiyoruz. Bu çaðda Antalya’nýn bir köyünde sedye ile insan taþýmak zorumuza gidiyor. Antalya denilince insanlarýn aklýna deniz, kum ve güneþ geliyor. Bir de Toroslarýn eteðinde mahrumiyet bölgesi köyler var. Bu da madalyanýn öteki yüzü.” diye konuþtu. Solaklý Yörükleri Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ömer Gürler, Toroslarýn eteðindeki bazý yerleþim yerlerinde köylerin hayat þartlarýnýn Doðu ve Güneydoðu bölgesindeki köylerden daha kötü olduðunu savundu. Ýki çocuðunun hasta olduðunu belirten Fatma Ünal, onlarý sedyelerle taþýyarak Serik Devlet Hastanesi’ne götüreceklerini söyledi. Babasýnýn çok hasta olduðunu anlatan Feride Yiðit de köyün karþýsýna sedye ile geçireceklerini ifade etti. Antalya / cihan

Ýstanbul’da, 125 yangýnda 90 hektar ormanlýk alan yandý ÝSTANBUL Orman Bölge Müdürü Ýsmail Üzmez, 2009 yaz sezonunda çýkan 125 yangýnda 90 hektarlýk orman alanýnýn yandýðýný belirterek, yakýnda aðaçlandýrma çalýþmalarýna baþ la ya cak la rý ný bil dir di. Üz mez, yaptýðý açýklamada, dünyada en çok aðaçlandýrma çalýþmasý yapan ülkelerden birinin Türkiye olduðunu, son yýllarda yapýlan kampanyalarla bu alanda çok önemli mesafe katedildiðini söyledi. Türkiye genelinde yapýlan aðaçlandýrma seferberliði kapsamýnda hazýrlanan 5 yýllýk bir programda, 2 milyon 300 bin hektarlýk bir alanýn aðaçlandýrmasýnýn amaçlandýðýný dile getiren Üzmez, Ýstanbul’da ise yýllýk 4 bin 500 hektar-

lýk alanda çalýþma yapýldýðýný vurguladý. Üzmez, Ýstanbul’un yüzde 47’sinin ormanlýk alan olduðunu ifade ederek, ‘’Ýstanbul orman zengini bir þehir’’ dedi. Ormanlarýn karþýlaþtýðý en büyük tehlikenin yangýnlar olduðunu kaydeden Üzmez, ‘’2009 yaz sezonunda çýkan 125 yangýnda 90 hektar ormanlýk alan yandý. Yanan alanlarý dozerle sürdük, fidanlarýmýz hazýr. Havalarýn uygun olduðu bir gün aðaçlandýrma çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Herkesin gönlü rahat olsun. Biz 1 metre kareyi bile kimsenin kullanýmýna açmýyoruz. Yýllýk program dahilinde bu alanlarda aðaçlandýrma çalýþmalarý yapýyoruz’’ dedi. Ýstanbul / aa

Köy okullarý için 5 bin kitap Defineciler tarafýndan Ceylanpýnar ilçesinde bulunan yeraltý þehrinde incelemeler sürüyor. FOTOÐRAF: ÝHA

Uysal’ýn rahatsýzlýðýný haber aldýktan sonra Gaziler Köyüne ulaþan Toros Yörükleri Kültür ve Diyalog Derneði Baþkaný avukat Mücahit Gündoðdu, hastayý 400 metre omuzlarda taþýdýktan sonra Üçoluk Deresi’nde yaptýklarý sedye ile karþýya geçirdiklerini söyledi. Köyde hastaneye gitmesi gereken 3 yaþlý ve 2 hasta çocuðun bulunduðunu belirten Mücahit Gündoðdu, diðer hastalarý da sedyelerle karþýya geçireceklerini kaydetti. Gündoðdu, “Kýþ gelince köyümüz insaný çok zor durumda kalýyor. Geçmiþ yýllarda birçok kiþi kýþýn hastaneye yetiþtirilemeden yolda öldü. Her seçim öncesi siyasîler köye gelip ‘köprü yaptýracaðýz’ diye söz veriyor. Seçim bitince sözleri havada kalýyor. Ýnsanlarýmýzýn ölmemesi için Antalya Valiliði’nden köyümüze köprü yap-

TEMA Vakfý Trabzon Ýl Temsilciliði tarafýndan ‘’Her Okula Bir Kütüphane, 10 Bin Kitap’’ Kampanyasý kapsamýnda 3 yýlda toplanan 5 bin kitap 30 okula aktarýldý. TEMA Vakfý Temsilcisi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Coþkun Erüz, yaptýðý açýklamada, TEMA Vakfýnýn ana amacýnýn tabiî ve tarihî deðerleri korumak, ayný zamanda toprak erozyonu ile mücadele etmek olduðunu söyledi. Vakfýn 7’den 77’ye her yaþtan bin 500 gönüllüsü ile tabiat ve toprak koruma bilincinin, ancak eðitim ve bilgiyle olacaðýnýn bilinciyle faaliyetlerini sürdürdüðünü belirten Erüz, ‘’Temsilciliðimiz ve gönüllüler, sosyal birey ve kuruluþ ol-

manýn verdiði sorumlulukla, eðitimin yanýnda sosyal dayanýþma konusunda da imkânlar oranýnda, ihtiyaçlý olan birey ve okullara destek vermeye çalýþýyor. Bu kapsamda 3 yýldýr ‘Her Okula Bir Kütüphane, 10 Bin Kitap’ projesini sürdürüyoruz’’ dedi. Proje süresince 5 bin civarýnda hikaye, roman, araþtýrma, referans ve okuma kitabý ve yardýmcý ders kitabý toplandýðýný ifade eden Erüz, ‘’Bu kitaplar ihtiyacý olan il ve ilçelerin köyleri ve kentin yan mahallelerindeki 30 okula aktarýldý. Öðrencilerin kitap okuma ve bilgiyi araþtýrarak öðrenme alýþkanlýðýný teþvik amacý ile okullarýn kitaplýk ve kütüphanelerine destek verilmektedir’’ diye konuþtu. Trabzon / aa

TAZÝYE

Belediyenin yýktýðý kaçak yapýlar hurdacýlarýn yüzünü güldürdü Antalya’nýn Manavgat ilçesine baðlý Side beldesindeki yýkýmlar hurdacýlarýn yüzünü güldürdü. Kaçak olduðu gerekçesiyle yýkýlan yerlerin baþýndan ayrýlmayan hurdacýlar eski eþya ve demir toplamak için gün boyu nöbet tutuyor. Side Belediyesi’nin sahilde yapacaðý yürüyüþ yolu için yaptýðý yýkýmlar hakkýnda konuþan hurdacý Mustafa Önder, “16 yýldýr geçimimi hurda eþya toplayarak saðlýyorum. Side Belediyesi’nin yaptýðý yýkýmlar durgun olan iþlerimize ilâç gibi geldi.” dedi. 3 ay sürecek yýkým süresince 4 hurdacý arkadaþýyla birlikte bölgede nöbet tutacaklarýný anlatan Önder, “Günlük bol bol hurda topluyoruz. Molozlarýn deniz suyuna karýþmasýný önlüyoruz. Hem ekmeðimizi kazanýyoruz hem de yýkýmdan sonra kullanýlmayan eþyalarýn denizi kirletmesinin önüne geçiyoruz.” diye konuþtu. Günlük 250 kilograma yakýn metal topladýklarýný belirten Hasan Tunç da topladýklarý hurdalarý presledikten sonra Konya’da bir fabrikaya gönderdiklerini söyledi. Tunç, 3 aydýr iþ yapamazken Side Belediyesi’nin inþaat yýkýmlarýnýn yüzlerini güldürdüðünü ifade etti. Antalya / cihan

MKÜ, Suriyeli hastalarýn da hizmetinde MUSTAFA Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araþtýrma ve Uygulama Hastanesinin, Türkiye ile Suriye arasýndaki vize uygulamasýnýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan bu ülkeden de hasta kabulüne baþladýðý bildirildi. MKÜ Rektörü Prof. Dr. Þerefettin Canda, yaptýðý açýklamada, 2004 yýlýnda açýlan hastanenin kýsa süre önce Tayfur Sökmen Yerleþkesi’nde bulunan yeni binasýnda hizmet vermeye baþladýðýný söyledi. Hastanelerinde 13 profesör, 26 doçent, 75 yardýmcý doçent, 157 araþtýrma görevlisi, 1 uzman olmak üzere toplam 272 çalýþanýn bulunduðunu ifade eden Canda, polikliniklerde günde ortalama bin 200 hastaya bakýldýðýný kaydetti. Canda, yaklaþýk 30 polikliniðin ve 11 ameliyathane odasýnýn bulunduðu hastanelerinde çevre illerden gelenlere de saðlýk hizmeti

sunduklarýný belirtti. MKÜ’nün açýlan yeni bölümlerle ve yaptýðý baþarýlý çalýþmalarla 3 yýllýk sürede öðrenci sayýsýný 13 binden 22 bine çýkardýðýný, hemen her ilçede meslek yüksekokulu açtýðýný vurgulayan Canda, þöyle devam etti: ‘’Bilimsel ve eðitim çalýþmalarýmýzýn yaný sýra saðlýk alanýnda da kalitemizi arttýrdýk. Yeni hastane binamýzda, Orta Doðu’nun týp merkezi olma yolunda emin adýmlarla ilerliyoruz. Uzman doktorlarýmýz plastik cerrahiden kalp damar hastalýklarýna kadar yaptýðý baþarýlý ameliyatlarla adýmýzý kýsa sürede duyurdu. Türkiye ile Suriye arasýnda vize uygulamasýnýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan bu ülkeden de hasta kabulüne baþladýk. Ramazan Bayramý’ndan bu yana hastanemize gelen Suriyeli hasta sayýsý her geçen gün artýyor.’’ Hatay / aa

Yangýndan kurtarýlan belgeleri onarýyorlar

Muhterem kardeþimiz Necati Yüce'nin hanýmý, kardeþlerimiz Sermin, Hatice ve Mustafa'nýn annesi, Mustafa Çalýþan ve Ýlyas Karademir'in kayýnvalidesi,

Hanife Yüce

'nin

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Toker ve Atom aileleri

KONYA’DA Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðü binasýnda çýkan yangýnda tahrip olan belgeler, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde onarýlýyor. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir Þahin, yaptýðý açýklamada, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðü binasýnda çýkan yangýnda çok önemli belgelerin hasar gördüðünü belirtti. Müdürlük binasýnda Konya ile Aksaray ve Karaman’daki tescilli tarihî eserlerin, tescil belgelerinden, fotoðraflarýna bütün resmî

kayýtlarýnýn bulunduðunu ifade eden Þahin, þunlarý kaydetti: ‘’Yangýnda zarar görmüþ belgelerin hemen hemen tamamýna yakýnýný kurtarma þansýmýz var. Belki yüzde 2 gibi bir zayiat gözüküyor. Bize gelen klasörler içerisinde binlerce belge var. Bugün bu iþe baþladýk ve bir takým belgeleri dosyalama iþlemleri sürüyor. Bir hafta içerisinde belgelerin büyük bir çoðunluðunun iþlemleri bitirilecek. Belgelerin çoðu ýslanmýþ vaziyette. Belgeler yapýþmýþ, hatta hamurlaþmaya baþlamýþ. Tamamen yanmýþ çok az belge var.’’ Konya / aa


7

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

DÜNYA

Ýsrail kabinesinde Lieberman krizi

HABERLER

ÝSRAÝL DIÞÝÞLERÝ BAKANI LÝEBERMAN'IN "BEN BAKANKEN TÜRKÝYE ÝSRAÝL-SURÝYE ARASINDA ARABULUCU OLAMAZ." ÞEKLÝNDE SÖZLERÝ ÝSRAÝL KABÝNESÝNDE KÜÇÜK ÇAPLI BÝR KRÝZE SEBEP OLUYOR. SAÐCI Ýs­ra­il­ hü­kü­me­ti­nin­ a­þý­rý­ sað­cý­ Dý­þiþ­le­ri Ba­ka­ný­ A­vig­dor­ Li­e­ber­man’ýn­ “Ben­ ba­kan­ken Tür­ki­ye­ Ýs­ra­il-Su­ri­ye­ a­ra­sýn­da­ a­ra­bu­lu­cu­ o­la­maz.”­þek­lin­de­söz­le­ri­Ýs­ra­il­ka­bi­ne­sin­de­kü­çük çap­lý­bir­kri­ze­se­bep­o­lu­yor.­Tür­ki­ye’nin­ya­ný­sý­ra­Li­e­ber­man’ýn­he­def­al­dý­ðý­hü­kü­met­or­ta­ðý­Ýþ­çi­ Par­ti­si,­ Li­e­ber­man’ý­ ‘Ýs­ra­il­ çý­kar­la­rý­na­ bü­yük bir­ za­rar­ ver­di­ði­ni’­ du­yu­rur­ken,­ ül­ke­nin­ ön­de ge­len­ga­ze­te­le­rin­den­Ha­a­retz­baþ­ya­zý­sýn­da­Baþ­ba­kan­Bin­ya­min­Ne­tan­ya­hu’yu­Li­e­ber­man’ý­gö­rev­den­al­ma­sý­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­Ku­düs’te­Ýs­ra­il­bü­yü­kel­çi­le­riy­le­bir­a­ra­ya­gel­di­ði­top­lan­tý­da Li­e­ber­man­ Tür­ki­ye’ye­ ge­le­rek­ i­liþ­ki­le­ri­ yu­mu­þat­ma­ya­ ça­lý­þan­ Ýþ­çi­ Par­ti­li­ Sa­na­yi,­ Ti­ca­ret­ ve Ça­lýþ­ma­ Ba­ka­ný­ Bin­ya­min­ Ben-E­li­e­zer­ i­le­ Ýþ­çi Par­ti­si­ Baþ­ka­ný­ ve­ Sa­vun­ma­ Ba­ka­ný­ E­hud­ Ba­rak’ý­he­def­a­la­rak,­“Ka­bi­ne­de­yer­a­lan­ba­zý­mar­ji­nal­ba­kan­lar­Tür­ki­ye’nin­a­ra­bu­lu­cu­lu­ðu­na­yer

Aþýrý saðcý Lieberman'ýn saldýrgan ve radikal tutumu Netanyahu'nun kabinesinde derin bir rahatsýzlýk uyandýrdý.

ol­du­ðu­nu­ söy­lü­yor­lar.­ On­lar­ ken­di­ ba­kan­lýk­la­rý­nýn­i­þiy­le­uð­raþ­sýn­lar.”­di­ye­ko­nuþ­muþ­tu.­ Mý­sýr’da­ Dev­let­ Baþ­ka­ný­ Hüs­nü­ Mü­ba­rek’le

ger­çek­leþ­tir­di­ði­ gö­rüþ­me­ler­ ön­ce­ pat­lak­ ve­ren kri­zin­bü­yü­me­me­si­i­çin­Ne­tan­ya­hu’nun­biz­zat Ben-E­li­e­zer’i­a­ra­ya­rak­Li­e­ber­man’a­ce­vap­ver­me­me­si­ni­ is­te­di­ði­ be­lir­ti­li­yor.­ Ne­tan­ya­hu­ da da­ha­ön­ce­Tür­ki­ye’yi­he­def­al­mýþ­ve­“Ta­raf­sýz bir­ a­ra­bu­lu­cu­luk­ vas­fý­ný­ yi­tir­di­ði­ni”­ ö­ne­ sür­müþ­ ve­ bu­ i­þi­ Fran­sa’nýn­ yap­ma­sý­ný­ is­te­miþ­ti. An­cak­Su­ri­ye­i­se­bu­i­þi­Tür­ki­ye­i­le­sür­dür­mek­te­ ka­rar­lý­ ol­du­ðu­nu­ du­yur­muþ­tu.­ Ne­tan­ya­hu’nun­ Mý­sýr­ ge­zi­si­ne­ Li­e­ber­man’ýn­ ye­ri­ne Ben-E­li­e­zer­eþ­lik­e­di­yor.­Da­ha­ön­ce­Mý­sýr’ý­da he­def­a­lan­ko­nuþ­ma­lar­ya­pan­Li­e­ber­man,­Mü­ba­rek­ i­çin­ “ca­ný­ ce­hen­ne­me”­ i­fa­de­si­ni­ kul­lan­mýþ­tý.­ Li­e­ber­man’a­ ce­vap­ i­se­ Ýþ­çi­ Par­ti­li­ di­ðer ba­kan­lar­dan­gel­di.­Sað­lýk­Ba­ka­ný­I­sa­ac­Her­zog Par­la­men­to’da­ki­a­çýk­la­ma­sýn­da,­“Fu­ad­(Ben-E­li­e­zer)­ Tür­ki­ye’de­ bü­yük­ iþ­ler­ yap­mýþ­ken­ ve Ba­rak­ i­le­ bir­lik­te­ An­ka­ra’ya­ gi­de­cek­ken,­ Li­e­-

ber­man­ tek­ ke­li­mey­le­ yer­siz­ ko­nuþ­muþ­tur.” de­di.­Li­e­ber­man’ý­cid­di­ye­al­ma­ma­la­rý­çað­rý­sýn­da­ bu­lu­nan­ A­zýn­lýk­ Ba­ka­ný­ A­vis­hay­ Bra­ver­man­ de­ Li­e­ber­man’ýn­ a­çýk­la­ma­la­rý­nýn­ Ýs­ra­il’e bü­yük­ bir­ za­rar­ ver­di­ði­ni­ be­lirt­ti.­ Ýþ­çi­ Par­ti­li mil­let­ve­kil­le­rin­den­ Da­ni­el­ Ben­ Si­mon­ i­se­ “Bu a­dam­kül­li­yen­za­rar.”­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.­Ýs­ra­il’in­ Tür­ki­ye­ Bü­yü­kel­çi­si­ Gabby­ Levy’nin­ de Li­e­ber­man’ýn­a­çýk­la­ma­la­rý­na­i­ti­raz­et­ti­ði­be­lir­ti­li­yor.­ Ga­ze­te,­ cum­hur­baþ­ka­ný­ ve­ sa­vun­ma ba­ka­ný­nýn­ Tür­ki­ye­ i­le­ i­liþ­ki­le­ri­ dü­zelt­mek­ i­çin uð­raþ­tý­ðý­bir­dö­nem­de­Li­e­ber­man’ýn­Su­ri­ye’ye a­çýl­ma­ya­ baþ­la­yan­ bu­ ö­nem­li­ Ýs­lam­ ül­ke­si­ne küs­tah­ça­sal­dý­ra­rak­ka­pý­la­rý­ka­pat­tý­ðý­nýn­da­al­tý­ný­çi­zi­yor.­Ga­ze­te,­Ýs­ra­il’in­bu­tür­a­þý­rý­ve­so­rum­suz­bir­ba­ka­nýn­dün­ya­vit­ri­ni­ne­su­nul­ma­sý­na­ ar­týk­ mü­sa­a­de­ e­dil­me­me­si­ ge­rek­ti­ði­ni­ de vur­gu­lu­yor.­Kahire / cihan

ABD: Türkiye arabulucu olabilir ABD'NÝN ANKARA BÜYÜKELÇÝSÝ JAMES JEFFREY, SURÝYE ÝLE ÝSRAÝL ARASINDAKÝ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE TÜRKÝYE'NÝN ARABULUCULUÐUNU DESTEKLEDÝKLERÝNÝ AÇIKLADI. BÝR di­zi­zi­ya­ret­ler­de­bu­lun­mak­i­çin­Kon­ya’ya­ge­len ABD’nin­An­ka­ra­Bü­yü­kel­çi­si­Ja­mes­Jef­frey,­Hz.­Mev­lâ­nâ’nýn­tür­be­si­nin­de­bu­lun­du­ðu­mü­ze­yi­gez­di­ve­mü­ze mü­dü­rü­Yu­suf­Ben­li’den­bil­gi­al­dý.­Mü­ze­de­ser­gi­le­nen­el yaz­ma­sý­Ku­r'ân-ý­Ke­rim­ve­Mes­ne­vî’le­ri­ya­kýn­dan­in­ce­le­yen­Bü­yü­kel­çi­da­ha­son­ra­Kon­ya­Va­li­si­Ay­dýn­Ne­zih­Do­ðan’ý­ma­ka­mýn­da­zi­ya­ret­et­ti.­ Va­li­lik­te­Kon­ya­zi­ya­re­tiy­le­il­gi­li­a­çýk­la­ma­lar­da­bu­lu­nan­ Bü­yü­kel­çi,­ “Kon­ya­ Tür­ki­ye’nin­ ö­nem­li­ bir­ þeh­ri. ABD­o­la­rak­bi­zim­Kon­ya­i­le­hem­ik­ti­sa­dî­hem­de­ü­ni­ver­si­te­a­la­nýn­da­ya­kýn­ça­lýþ­ma­la­rý­mýz­var.­Bun­la­rý­ge­liþ­tir­mek­ is­ti­yo­ruz.­ O­ se­bep­le­ ö­zel­ tem­sil­ci­miz­le­ bir­lik­te­Kon­ya’ya­gel­dik.”­de­di.­ Kon­ya­Va­li­si­Ay­dýn­Ne­zih­Do­ðan­i­se­Bü­yü­kel­çi’ye­zi­ya­re­tin­den­do­la­yý­te­þek­kür­e­de­rek­þe­hir­le­il­gi­li­bil­gi­ver­di. Ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­yan­Ja­mes­Jef­frey,­ö­nem­li a­çýk­la­ma­lar­da­bu­lun­du.­Bü­yü­kel­çi­Jef­frey,­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­“Su­ri­ye-Ýs­ra­il­a­ra­sýn­da­a­ra­bu­lu­cu ol­mak­is­ti­yo­rum.”­a­çýk­la­ma­sý­na­Ýs­ra­il­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný’nýn, “Ben­gö­rev­de­ol­du­ðum­sü­re­ce­Er­do­ðan­a­ra­bu­lu­cu­o­la­maz.”­ce­va­bý­ver­me­siy­le­il­gi­li­so­ru­yu­þöy­le­ce­vap­la­dý:­“Her i­ki­ül­ke­nin­a­ra­bu­lu­cu­ta­lep­et­me­si­du­ru­mun­da­Tür­ki­ye’yi des­tek­le­ye­ce­ðiz.”­Bü­yü­kel­çi­Jef­frey,­“Ö­zel­lik­le­Tür­ki­ye’yi a­ra­bu­lu­cu­o­la­rak­des­tek­li­yo­ruz.­Çün­kü­Tür­ki­ye­böl­ge­de bu­ko­nu­da­bir­se­ne­ön­ce­si­ne­ka­dar­son­de­re­ce­ö­nem­li­ve ba­þa­rý­lý­bir­rol­oy­na­dý.”­de­di.­Ý­ran’da­ya­þa­nan­iç­ka­rý­þýk­lýk­lar­la­il­gi­li­so­ru­lar­la­kar­þý­la­þan­ABD­Bü­yü­kel­çi­si,­ce­va­ben þöy­le­ko­nuþ­tu:­“Biz­Türk­hü­kü­me­ti­ne­te­þek­kür­e­di­yo­ruz. Çün­kü­bu­ko­nu­da­ak­tif­rol­oy­nu­yor.­Sa­yýn­Baþ­ba­kan­Re­cep­Ta­yip­Er­do­ðan­ve­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Kon­ya­lý­Ah­met Da­vu­toð­lu­böl­ge­de­ö­nem­li­iþ­ler­ba­þa­rý­yor.­Bi­zim­çok­ya­kýn­te­mas­la­rý­mýz­var­Tür­ki­ye­i­le.­Bu­kriz­so­na­e­re­cek,­fa­kat­çok­cid­dî­bir­du­rum.­Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler,­bu­ko­nu­yu­e­le­a­la­cak.­Tür­ki­ye’nin­de­ü­ye­si­ol­du­ðu­BM­Gü­ven­lik­Kon­se­yi­ko­nu­yu­e­le­a­la­cak.”­Konya / cihan

Gazze konvoyu rota deðiþtirdi n GAZ ZE'YE git­m ek­ü­z e­r e­Lond­ra’dan­yo­la­çý­kan­“Fi­lis­tin’e­Yol­A­çýk” u­lus­la­r­a­ra­sý­kon­vo­yu,­Ür­dün’ün­A­ka­be­li­ma­nýn­dan­ay­rýl­dý.­Bri­tan­ya’da­ki Vi­va­Pa­les­ti­na’nýn­söz­cü­sü­A­li­ce­Ho­ward,­yüz­ler­ce­ton­in­sa­nî­yar­dým­ta­þý­yan­150­a­raç­lýk­kon­vo­yun,­Su­ri­ye’nin Laz­ki­ye­li­ma­ný­na­doð­ru­ha­re­ket­et­ti­ði­ni­söy­le­di.­Kon­voy­bu­ra­dan­Mý­sýr’ýn­El A­riþ­li­ma­ný­na­o­ra­dan­da­Gaz­ze’ye­ge­çe­cek.­Yar­dým­gru­bu­nun­400’den­faz­la­ü­ye­si,­Mý­sýr’ýn­kon­vo­yun­Ký­zýl­de­niz’den­geç­me­si­ne­i­zin­ver­me­me­si­ü­ze­ri­ne­Pa­zar­gü­nü­aç­lýk­gre­vi­ne­baþ­la­mýþ­tý.­Mý­sýr,­kon­vo­yun­Ak­de­niz’de Gaz­ze­sý­ný­rý­na­ya­kýn­bir­yo­lu­kul­lan­ma­sýn­da­ýs­rar­et­miþ­ti.­­Amman / aa

Ýsrail-Lübnan gerginliði n LÜBNAN or­du­su­nun,­ül­ke­nin­gü­ne­yin­de­al­çak­tan­u­çan­Ýs­ra­il­sa­vaþ­u­çak­la­rý­na­a­teþ­aç­tý­ðý­bil­di­ril­di.­Lüb­nan­or­du­sun­dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­ül­ke­nin gü­ne­yin­de­al­çak­tan­u­çuþ­ya­pan­4­Ýs­ra­il­sa­vaþ­u­ça­ðý­na­u­çak­sa­var­a­te­þi­a­çýl­dý­ðý­be­lir­til­di.­Ýs­ra­il­or­du­su­nun­söz­cü­sü i­se­o­la­yýn­so­ruþ­tu­rul­du­ðu­nu­a­çýk­la­dý. Lüb­nan­ü­ze­rin­de­sýk­sýk­u­çuþ­yap­tý­ðý bi­li­nen­Ýs­ra­il­sa­vaþ­u­çak­la­rý­na­na­di­ren a­teþ­a­çý­lý­yor.­Lüb­nan’da­ki­Hiz­bul­lah ör­gü­tü,­ha­va­sa­vun­ma­si­lâh­la­rý­na­sa­hip­ol­ma­ve­bun­la­rý­Ýs­ra­il­sa­vaþ­u­çak­la­rý­na­kar­þý­kul­lan­ma­hak­ký­bu­lun­du­ðu­nu­sa­vu­nu­yor.­­Beyrut / aa

Tahran’daki olaylarda 7 kiþinin öldüðü ve olayla ilgili soruþturmanýn ilgili birimlerce çok yönlü sürdürüldüðü belirtildi.

Tahran'da meydana gelen olaylarda 7 kiþi öldü n ÝRAN'DA ön­ce­ki­gün­mey­da­na­ge­len­o­lay­lar­da­ö­len­le­rin­sa­yý­sý­nýn­7­ol­du­ðu­bil­di­ril­di.­Tah­ran­Ge­nel Sav­cý­sý­Ab­bas­Ca­fe­ri­Dev­le­ta­ba­di,­Tah­ran’da­ki­o­lay­lar­da­7­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­nü­ve­o­lay­la­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­nýn­il­gi­li­bi­rim­ler­ce­çok­yön­lü­sür­dü­rül­dü­ðü­nü­söy­le­di.­Dev­le­ta­ba­di,­gü­ven­lik­güç­le­ri­nin­res­mî­a­çýk­la­ma­sý­na­gö­re­o­lay­gü­nü­po­li­sin­si­lah­kul­lan­ma­dý­ðý­ný be­lirt­ti­ve­bir­ki­þi­nin­kur­þun­la­öl­me­si­nin­in­ce­len­di­ði­ni­kay­det­ti.­O­lay­da­4­ki­þi­nin­sert­ci­sim­dar­be­siy­le­öl­dü­ðü­nün­be­lir­len­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Dev­le­ta­ba­di,­2­ki­þi­nin­i­se­av­tü­fe­ði­saç­ma­la­rý­nýn­i­sa­bet­et­me­siy­le öldüðünü­bil­dir­di.­Dev­le­ta­ba­di,­po­li­sin­en­van­te­rin­de av­tü­fek­le­ri­nin­ol­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti­ve­o­lay­la­ra­se­bep­o­lan­la­rýn­hak­et­tik­le­ri­ce­za­ya­çarp­tý­rýl­ma­sý­ný um­du­ðu­nu­söy­le­di.­Dev­let­te­le­viz­yo­nu­ve­ha­ber­a­jans­la­rý,­res­mi­ma­kam­la­ra­da­ya­na­rak­o­lay­lar­da­8­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­nü­du­yur­muþ­tu.­Tahran / aa

Afganistan’da sivil ölümleri araþtýrýlacak n AFGANÝSTAN Dev­let­Baþ­ka­ný­Ha­mid­Kar­za­i’nin, haf­ta­so­nun­da­ül­ke­nin­do­ðu­sun­da­ki­Ku­nar­vi­la­ye­tin­de­dü­zen­le­nen­o­pe­ras­yon­da­8’i­öð­ren­ci­10­si­vi­lin­öl­dü­ðü­ha­ber­le­ri­nin­a­raþ­tý­rýl­ma­sý­i­çin­böl­ge­ye­bir­he­yet gön­der­di­ði­bil­di­ril­di.­Kar­za­i’nin­söz­cü­sü­Va­hid­Ö­mer, Dev­let­Baþ­ka­ný­Kar­za­i’nin­bu­ha­ber­le­ri­duy­du­ðun­da çok­ü­zül­dü­ðü­nü­ve­öf­ke­len­di­ði­ni­söy­le­di.­Ö­mer,­pa­zar­gün­kü­o­pe­ras­yo­nun,­u­lus­la­ra­ra­sý­güç­ler­le­Af­gan or­du­su­a­ra­sýn­da­ko­or­di­nas­yon­la­ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni ha­týr­la­ta­rak,­Af­gan­or­du­su­nun­ha­len­o­pe­ras­yon­la­rýn yüz­de­60’ýn­da­yer­al­dý­ðý­ný,­Af­gan­or­du­su­ka­týl­dý­ðýn­da o­pe­ras­yon­lar­da­ki­si­vil­ka­yýp­la­rýn­a­zal­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti. Bu­a­ra­da­ NA­TO’dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­si­vil­ka­yýp­lar­ol­du­ðu­id­di­a­la­rý­nýn­a­raþ­tý­rýl­ma­sý­ko­nu­sun­da­Af­gan yet­ki­li­ler­le­bir­lik­te­ça­lý­þýl­dý­ðý,­an­cak­Ku­nar­vi­la­ye­ti­ne bað­lý­Na­rang­böl­ge­sin­de­id­di­a­e­di­len­o­lay­a­nýn­da­bir o­pe­ras­yon­la­rý­ol­ma­dý­ðý­be­lir­til­di.­Ku­nar­Va­li­si­Sa­id Fa­zý­la­yal­lah­i­se­Cu­mar­te­si­gün­kü­o­pe­ras­yon­da­10­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­nü­ve­tü­mü­nün­si­vil­ol­du­ðu­nu­a­çýk­la­mýþ­tý.­Kar­za­i,­si­vil­ö­lüm­le­re­yol­a­çan­sal­dý­rý­yý­ký­na­mýþ­ve a­raþ­tý­rý­la­ca­ðý­ný­be­lirt­miþ­ti.­Kabil / aa

Mladiç’i yakalayamayýnca görevinden istifa etti Ziyaret sonunda Büyükelçi James F. Jeffrey Konya Valisi Aydýn Nezih Doðan’a ABD’nin fotoðraflarýnýn bulunduðu bir kitap hediye etti. Vali Doðan da Hz. Mevlânâ’nýn ünlü eseri Mesnevî’nin Ýngilizcesi ile semazen figürü ve semazen sikkesi hediye etti. FOTOÐRAF: ÝHA

Dünyanýn en yüksek camisi Dubai’de olacak BURJ Du­bai­i­le­dün­ya­nýn­en­yük­sek­bi­na­sý­ný­in­þa­e­den­Du­ba­i,­bi­na­nýn­en­üst­kat­la­rýn­dan­bi­ri­ni­de ca­mi­ye­tah­sis­e­de­rek,­dün­ya­da­ki en­yük­sek­ca­mi­re­ko­ru­nu­de­e­li­ne ge­çir­miþ­o­la­cak.­818­met­re­yük­sek­li­ðe­u­la­þan­bi­na­nýn­ö­nü­müz­de­ki­ay­ba­þýn­da­a­çýl­ma­sý­plan­la­ný­y or.­Ey­l ül­2004’te­ya­p ý­m ý­n a baþ­la­nan­Burj­Du­ba­i’nin­ma­li­ye­ti­nin­4­mil­yar­do­la­rý­geç­ti­ði­be­lir­ti­li­yor.­

Þir­ket­yet­ki­li­le­ri­bi­na­nýn­600.­met­re­si­nin ca­mi­ye­ay­rý­la­ca­ðý­ný­be­lir­te­rek­bu­þe­kil­de Su­u­di­A­ra­bis­tan’da­ki­Kra­li­yet­Ku­le­si’nde yer­a­lan­180.­met­re­de­ki­ca­mi­den­420­met­re da­ha­yük­sek­bir­ye­re­ca­mi­in­þa­et­miþ­o­la­cak­la­rý­ný­be­lir­ti­yor.­Dün­ya­nýn­en­pa­ha­lý­ve bü­yük­pro­je­le­rin­den­bi­ri­o­lan­2­ki­lo­met­re­ka­re­lik­Down­town­Burj­Du­bai­pro­je­si­i­çin­de­yer­a­lan­Burj­Du­bai­ (Du­bai­Ku­le­si) Gü­ney­Ko­re­li­Sam­sung­þir­ke­ti­ta­ra­fýn­dan­in­þa e­di­li­yor.­­Dubai / cihan

Vanunu’nun baþý belâdan kurtulmuyor n ÝSRAÝL’ÝN Ne­gev­Çö­lü’nde­ki­nük­le­er­si­lâh prog­ra­mý­ný­dün­ya­ya­if­þa­e­den­Mor­de­hay­Va­nu­nu’nun­dün­po­lis­ta­ra­fýn­dan­tu­tuk­lan­dý­ðý­be­lir­til­di. 18­yýl­ha­pis­te­kal­dýk­tan­son­ra­2004­yý­lýn­da­þart­lý­o­la­rak­ser­best­bý­ra­ký­lan­Va­nu­nu’nun­mah­ke­me­ka­ra­rý­na­mu­ha­lif­o­la­rak­ya­ban­cý­lar­la­gö­rüþ­tü­ðü­i­çin gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý­a­çýk­lan­dý.­Po­lis­Söz­cü­sü­Mick Ro­sen­feld,­Va­nu­nu’nun­pek­çok­ya­ban­cýy­la­gö­rüþ­tü­ðü­nün­tes­bit­e­dil­me­sin­den­son­ra­tu­tuk­lan­dý­ðý­ný ve­mah­ke­me­ö­nü­ne­çý­ka­rý­la­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Ýs­ra­il nük­le­er­prog­ra­mýn­da­alt­dü­zey­bir­tek­nis­yen­o­la­rak­ça­lý­þýr­ken,­çek­ti­ði­fo­toð­raf­la­rý­1986­yý­lýn­da­Ýn­gi­liz­Sun­day­Ti­mes­of­Lon­dan’da­ya­yýn­la­tan­Va­nu­nu,­da­ha­son­ra­Ýs­ra­il­li­a­jan­lar­ta­ra­fýn­dan­Ro­ma’dan­ka­çý­rý­la­rak­Ýs­ra­il’e­ge­ti­ril­miþ­ti.­Pek­çok­u­lus­lar­a­ra­sý­ra­po­ra­rað­men­Ýs­ra­il­ha­len­nük­le­er­si­lah­la­ra­sa­hip­ol­du­ðu­nu­ne­ka­bul­e­di­yor­ne­de­red­de­di­yor.­An­cak­Ýs­ra­il’in­dün­ya­nýn­en­bü­yük­al­týn­cý nük­le­er­gü­cü­ol­du­ðu­be­lir­ti­li­yor.­Kahire / cihan

Mehmet Akif Avrupa’da da anýlýyor n BELÇÝKA'NIN An­vers­ken­ti­Zu­id­böl­ge­sin­de­ki Meh­met­A­kif­Ca­mi­i,­ve­fa­tý­nýn­73.­yýl­dö­nü­mün­de mil­lî­þa­ir­i­çin­dü­zen­le­nen­an­ma­tö­re­ni­ne­ev­sa­hip­li­ði­yap­tý.­Ca­mi­lo­ka­lin­de­ki­prog­ra­ma­çev­re ca­mi­le­rin­din­gö­rev­li­le­ri­i­le­gur­bet­çi­Türk­ler­ka­týl­dý.­Ýs­tik­lâl­Mar­þý’nýn­10­ký­ta­sý­ný­ez­be­rin­den­o­ku­yan­Be­tül­Al­týn­taþ­i­sim­li­öð­ren­ci­nin­yo­ðun­al­kýþ­ve­be­ðe­ni­top­la­dý­ðý­prog­ram,­du­â­lar­la­son­bul­du.­Ö­te­yan­dan­Genk­ke­tin­de­de­Sa­rý­ka­mýþ­þe­hit­le­ri­ni­an­ma­prog­ra­mý­dü­zen­len­di.­­Anvers / cihan

n ULUSLARARASI Sa­vaþ­ Suç­la­rý­ Mah­ke­me­si’nin suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lun­du­ðu­zan­lý­la­rýn­bu­lu­nup­ya­ka­lan­ma­la­rý­ný­ dü­zen­le­mek­le­ gö­rev­len­di­ri­len­ Ey­lem Ti­mi­ Ko­or­di­na­tö­rü­ (EKT) Ra­sim­ La­yiç,­ Sýr­bis­tan Baþ­ba­ka­ný­Mir­ko­Cvet­ko­viç’e­is­ti­fa­sý­ný­su­na­ca­ðý­ný­a­çýk­la­dý.­ Sýrp­ med­ya­sý­na­ a­çýk­la­ma­ ya­pan­ Ra­sim­ La­yiç,­La­hey­Mah­ke­me­siy­le­iþ­bir­li­ði­nin­en­ba­þa­rý­lý­ol­du­ðu­dö­nem­de­is­ti­fa­ka­ra­rý­nýn,­duy­du­ðu­ki­þi­sel­so­rum­lu­luk­tan­ kay­nak­lan­dý­ðý­ný­ be­lirt­ti.­ Sa­vaþ­ su­çun­dan­ a­ra­nan­ Bos­na­lý­ Sýrp­ Ko­mu­tan­ Ge­ne­ral­ Rat­ko Mla­diç’in­ ye­ri­nin­ be­lir­le­me­si­ ve­ ya­ka­lan­ma­sý­ i­çin hiç­bir­ za­man­ da­ha­ faz­la­ ça­ba­ har­can­ma­dý­ðý­na­ ve ça­lý­þýl­ma­dý­ðý­na­ dik­ka­ti­ çe­ken­ La­yiç,­ bu­ tem­po­nun sür­dü­rül­me­si­ du­ru­mun­da­ ke­sin­lik­le­ so­nuç­ a­lý­na­ca­ðý­ný­ i­le­ri­ sür­dü.­ La­yiç,­ i­ki­ haf­ta­ ön­ce­ sa­vaþ­ suç­lu­su zan­lý­Ge­ne­ral­Rat­ko­Mla­diç’in­yýl­so­nu­na­ka­dar­ya­ka­la­na­ca­ðý­yö­nün­de­a­çýk­la­ma­yap­mýþ­tý.­Belgrad / aa

Salgýn ancak 1 yýlda dizginlenebilir n DÜNYA Sað­lýk­Ör­gü­tü­ (DSÖ) baþ­ka­ný­Dr.­Mar­ga­ret­Chan,­do­muz­gri­bi­sal­gý­ný­nýn­ge­ri­le­me­ye­baþ­la­dý­ðý­ný­söy­le­mek­i­çin­çok­er­ken­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek, sal­gý­ný­diz­gin­le­me­nin­da­ha­bir­yý­lý­bu­la­bi­le­ce­ði­ni­bil­dir­di.­Chan,­Ce­nev­re’de­ya­yým­la­nan­Le­Temps­ga­ze­te­si­ne­ver­di­ði­de­meç­te,­has­ta­lý­ða­yol­a­çan­ A/H1N1 vi­rü­sü­nün­ABD,­Ka­na­da­ve­ku­zey­ya­rým­kü­re­de­ki­di­ðer­ba­zý­ül­ke­ler­de­do­ruk­nok­ta­sý­na­u­laþ­tý­ðý­ný­be­lir­tir­ken,­an­cak­bü­tün­ül­ke­ler­de­he­nüz­bu­nok­ta­ya­u­la­þýl­ma­dý­ðý­ný­ve­ha­la­u­zun­bir­kýþ­dö­ne­mi­bu­lun­du­ðu­na i­þa­ret­et­ti.­DSÖ­baþ­ka­ný,­do­muz­gri­bi­sal­gý­nýy­la­il­gi­li ted­bi­ri­sür­dür­me­ye­de­vam­et­mek­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þün­dü­ðü­nü­be­lirt­ti.­Kuþ­gri­bi­vi­rü­sü­H5N1’in­yol­a­ça­bi­le­ce­ði­bir­grip­sal­gý­ný­na­i­se­dün­ya­nýn­ha­zýr­ol­ma­dý­ðý­ný­kay­de­den­Chan,­“Hiç­te­red­düt­et­me­den­söy­lü­yo­rum:­H5N1­tü­rü­vi­rü­sün­yol­a­ça­ca­ðý­bir­grip­sal­gý­nýy­la­mü­ca­de­le­ye­hiç­ha­zýr­de­ði­liz.­Ger­çek­ten­dün­ya­nýn kuþ­gri­bi­sal­gý­nýy­la­hiç­kar­þý­kar­þý­ya­kal­ma­ma­sý­ný­u­mut­e­di­yo­rum”­de­di.­Chan,­do­muz­gri­bi­sal­gý­ný­nýn 200’den­faz­la­ül­ke­de­ya­yýl­dý­ðý­ný,­la­bo­ra­tu­var­tet­kik­le­riy­le­doð­ru­la­nan­ö­lü­sa­yý­sý­nýn­yak­la­þýk­12­bi­ni­bul­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­tam­ö­lü­sa­yý­sý­nýn­tes­bi­ti­nin­bü­yük ih­ti­mal­le­i­ki­yý­lý­a­la­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­­Cenevre / aa


8

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

MEDYA-POLÝTÝK

‘Kozmik oda’yý önemli kýlan ne? ÜÇ gündür Türkiye nefesini tutmuþ, Ankara’da eski adý Özel Harp Dairesi olan Özel Kuvvetler Komutanlýðý bünyesinde yer alan Seferberlik Tetkik Kurulu’ndaki odalarda yapýlan aramalarý izliyor. Nefesler tutulu ve kimse olup bitenlere inanamýyor çünkü sözü edilen kurum “tabu” sayýlan bir kurum. Bunun nedeni de sadece her ülkede olmasý gereken ve “Düþman iþgaline karþý sivil direniþ hareketlerini örgütleyen” kozmik bilgilerin orada durmasý deðil. Böyle olsaydý yargýnýn oraya giriþi bu kadar ilgi çekmez ve kaygý da yaratmazdý. Sorun 57 yýllýk bu kurumun siyasal olaylar karþýsýnda üstlendiði rol ve adýnýn karýþtýðý olaylar. Ýþte son soruþturmayý tarihi ve kritik kýlan da kurumun bu özelliði... Doðrusu sadece biz de deðil, soðuk savaþ döneminde NATO’nun CIA desteðiyle Avrupa’nýn birçok ülkesinde kurduðu bu tür kurumlar vardý ve adlarý hep karanlýk olaylarla birlikte anýlýyordu. Bir anlamda o ülkelerin gizli tarihi o kozmik kurumlarda saklýydý. Ama Avrupa ülkelerinin hepsi bu tür kurumlarý Sovyetler’in yýkýlmasýyla daðýttý. Bizde ise adý Özel Kuvvetler Komutanlýðý’na dönüþtürülerek devam etti. Türkiye’nin makul çoðunluðu bu kurumun adýný 1970’lerde CHP Genel Baþkaný Bülent Ecevit’in açýklamalarýyla öðrendi. Daha önce de yazdým, Ecevit kendisine yapýlan Çiðli suikastýndan sonra daha açýk biçimde bu kurumun üstüne gitmeye baþladý. Çok çarpýcý bilgilere de ulaþtý. Hatta daha 1979’da bugün Türkiye’nin gündeminde olan “Ergenekon” ismiyle karþýlaþtý. Gazeteci Ecevit Kýlýç, Özel Harp Dairesi isimli kitabýnda bu karþýlaþmayý þöyle anlatýyor: “Ergenekon örgütünü ilk kez 1979’da dönemin Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul ortaya çýkardý. (...) Altý ay içinde 17 cinayet dosyasýný çözdü. Bu ci-

nayetlerin faili olarak 50’yi aþkýn kiþi tutuklandý. Ancak asýl hedefi tekil cinayetlerin failleri deðil, bu cinayetlerin arkasýndaki yapýydý.” Kýlýç’a göre Yurdakul bu yapýyý 20 Eylül 1979’da Adana’ya gelen Baþbakan Bülent Ecevit’e anlattý. Eþi Ülker Yurdakul’a da “Çok þükür bütün bildiklerimi anlattým, artýk ölsem de gam yemem” dedi. Ve ne yazýk ki dediðinden tam 8 gün sonra göreve giderken otomobilinde öldürüldü. Aslýnda Özel Harp Dairesi’yle ilgili kurulduðu günden bu yana onlarca iddia ortaya atýldý. 70’li yýllarda yaþanan sað sol çatýþmalarýnýn da, ayný dönemde öldürülen Doðan Öz, Cevat Yurdakul ve Abdi Ýpekçi cinayetlerinin de, hatta 1990’larda öldürülen Uður Mumcu ve Kürt iþadamlarý cinayetlerinin de arkasýnda Kontrgerilla olduðu iddia edildi. Ama bu kadar iddia ve suçlamalara karþý suikasta uðrayan iki baþbakan, Ecevit ve Özal dahil kimse cesaret edip soruþturma açamadý. Sadece iki kez, biri 1978’de CHP’li Süleyman Genç’in, diðeri de 1993’te RP ve HEP milletvekillerinin talebiyle Meclis araþtýrmasý istendi ama sonuç çýkmadý. Bu iddialar araþtýrýlmadýðý için ne kadarý doðru bilinmiyor. Ama bilinen önemli bir veri var. O da þu; askerlik hayatý aðýrlýkla Özel Harp Dairesi’nde geçen emekli Orgeneral Sabri Yirmibeþoðlu’nun söyledikleri... 1955’te yaþanan 6-7 Eylül olaylarý sýrasýnda bugünkü adýný taþýyan Seferberlik Tetkik Kurulu’nda görevli olan emekli Orgeneral Yirmibeþoðlu, gazeteci Fatih Güllapoðlu’ na þöyle diyordu: “6-7 Eylül de bir Özel Harp iþidir. Muhteþem bir örgütlenmeydi. Amacýna da ulaþtý.” Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç’a suikast giriþimiyle ilgili sözünü ettiðimiz kurum bir kez daha Türkiye’nin gündeminde.(...) Mahmut Övür, Sabah, 29 Aralýk 2009

Babana bile... “ARINÇ’A suikast” meselesi belki yanýlsamadýr, yanýltmadýr... belki deðildir. Belki, tam tersine, “yargýnýn, polisin, hükümetin” esasýnda fos iþlerle uðraþtýðýný ve ölçüyü de kaçýrdýðýný kamuoyuna kökten göstermek için yem bile olabilir. Belki de deðildir. Ancak kimi kafalar iki þeyi ayný anda görmemekte ve bu devletin bir kara kutusunun tarihini hepten yok sayma derdinde. Birincisi, her ülkenin ve her devletin “kendini savunmak, korumak üzere gizli bilgileri ve örtülü operasyonlarý” olduðunu kabul edebilmek... Ýkincisi; bu “operasyonlar”ýn en “can alýcýlar”ýný sürekli kendi halkýnýn bir kýsmýna karþý tasarlayan ve uygulayan, “bir kýsým devlet zihniyeti” sanki hiç varolmamýþ gibi yapmak. Bunun dönem dönem “dýþ kaynaklý proje” olduðunu dahi unutmak! “Birlik, bütünlük, bölünmezlik” diye uygun adým baðýrýrken, kendi vatandaþlarýný “ideoloji, sýnýf, örgüt, din, mezhep, etnisite, düþünce, yazý, söz” eksenlerinde enine, boyuna, verevine, “baklavalar” halinde dilimleyen, daimi þüpheli (ve “iç” düþman) sayan kafalar, “devletin en sýr dolu kapýlarý” ile en güçlü kurum ve örgütlerine hiç hükmetmedi mi? Bir dönem “kara kutu tetikleri” olarak kullanýldýktan sonra bir gün “öncelikli tehlike” sayýlabilen “Milliyetçiler” bile dahil... Vatandaþlar, bazen ayrý ayrý, bazen toptan, “solcu, Alevi, Kürt, dinci vesaire” diye hiç mi “kafadan düþman” sayýlmadý? Hiç mi bu ülke vatandaþlarýna karþý “örtülü operasyon” uygulanmadý? “Kara kutular” bir yandan “devleti, vataný koruduðu için” hepten kutsal sayýlýrken, bir yandan da “dokunulmazlýk” içinde kimi zihniyetin silahlý iradesini uygulamýþsa... “Kutsal devlet, kutsal ordu” þemsiyesi altýnda, sonuçta birer “insan” olan aktörler kendi iradelerini birer operasyon olarak hayata ve ölüme geçirmiþlerse...

Bugün “sevmediðimiz” bir iktidar var, onlarýn da oyunlarý, planlarý var diye, “öteki tarih”i de yok mu sayacaðýz? Bu ülkede “Kontrgerilla var” diye haykýran ve suikast hedefi olduktan sonra 12 Eylül askeri darbesinde haddi bildirilen baþbakan, parti ve kitle lideri, Tayyip Erdoðan deðil, “Halkçý” Ecevit’ti. Þimdi kendi hafýzasýný bile unutmuþ, zihnini yutmuþ olabilir ama, “11 Eylül’de akan kan 12 Eylül’de nasýl durdu” diye “örtülü operasyonlarýn kan gölü”ne (...)iþaret eden siyasetçi de AKP’li deðil, AP’li Demirel’di. Yani, “kara kutular”ýn ülkenin çeþitli kýsým ve kesimleriyle sürekli “operasyonel iç savaþ” halinde olmasý ve bundan þüphe bugünün icadý deðil! Bugün yeni olan, “Þüphe üstüne yargýnýn attýðý mühür, açtýðý kapý”. Belki, þüphe boþ, bu “tarihi” didikleme abartýlýdýr... Belki deðildir. Ama bir kýsým bakýþ açýsýnýn tuhaflýðý þöyle: Adý, kökeni, ideolojisi ne olursa olsun... Bu devlette fiilen Baþbakan Yardýmcýsý olan, TBMM Baþkanlýðý yapmýþ birine, diyelim ki “takip ve kumpas” yok ama, ona “bilgi veren” bir subaydan þüphelenilmiþ... Normal mi? Yani, devletin Baþbakan Yardýmcýsý ile konuþan bir subayýn, devletin baþka askerlerince “casus” sayýlabilmesi normal mi? Diyelim ki, “sýrlarý inceleyen” savcý artýk bunlara vâkýf bir kiþi. Çok mu tuhaf? O sýrlara vâkýf, çeþitli rütbeden baþka kiþiler olmadý mý yýllarca? Bunlar dönem dönem, sýrayla, kýdemle görev yapmadýmý, emekli olmadý mý? Onlar güvenilirdi de, savcý mý kafadan güvenilmez! Belki de iþin esasý bu zaten: “Piyasa”nýn hepimize zaten çoktan telkin ettiði gibi, “Babana bile güvenme”! Devlet zaten hep baba deðil miydi? Umur Talu, Haber Türk , 29 Aralýk 2009

KÝME KARÞI ÖZEL HARP? KRONOLOJÝ bölümünü açýyorum... 1960 yýlý için þunlar yazýlý: “Türkiye’de ordu, gizli ordularýn da desteðiyle askeri bir darbe gerçekleþtirir ve Baþbakan Adnan Menderes’i idam eder.” Tüm dünyayý kapsayan sayfalarý atlayýp, 1971 yýlýna da bakýyorum: “Türkiye’de ordu askeri darbe gerçekleþtirir ve iktidarý ele geçirir. Gölge ordu, Kontrgerilla iç terör olaylarýna giriþerek yüzlerce insaný öldürür.” Daha sonrasýna devam etmiyorum. Bunlar nerede yazýlý? “NATO’nun Gizli Ordularý” adlý kitapta... *** Neyi sorguluyoruz? Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Dairesi ya da Özel Kuvvetler Komutanlýðý’ný... Kim kurmuþ, ne zaman kurmuþ, kime karþý kurmuþ? Türkiye’de, 1952 yýlýnda, NATO tarafýndan, Sovyet tehdidine karþý kurulmuþ. Hükümetlerin haberi olmuþ mu? Ne gezer... Parasý CIA ve NATO tarafýndan verilmiþ... Ancak 1974 yýlýnda dýþarýdan gelen para kesilip de kendinden para istenince, Bülent Ecevit bu kurumdan haberdar olmuþ. Durumu berraklaþtýrmak için burada biraz duralým. Düþünün... Örgütlenme öylesine gizli ki dönemin Baþbakaný Bülent Ecevit, Özel Harp’ten 1974 yýlýnda tesadüfen haberdar oluyor. Ecevit, örtülü ödenekten para isteyen Genelkurmay Baþkaný’na paranýn nerede kullanýlacaðýný soruyor ve ‘Özel Harp Dairesi için istiyoruz’ cevabýný alýyor. Türkiye, Özel Harp’in masraflarýnýn 25 yýl boyunca Amerika tarafýndan karþýlandýðý bilgisini de yine Ecevit’ten, Ecevit de Genelkurmay’dan öðrendi. Ecevit’e, “adlarý gizli tutulan bazý ‘gönüllülerin’ sivil uzantý olarak çalýþmak üzere ömür boyu görevlendirildiði ve Türkiye’nin bazý yerlerinde gizli silah depolarý oluþturuldu-

dan fazla insanýn hayatýný kaybettiði, Kiliselerin ateþe verildiði, gayrimüslim vatandaþlarýmýza ait ev ve iþyerlerinin talan edildiði 6-7 Eylül olaylarýnýn mükemmel bir Özel Harp iþi olduðunu kim söyledi? Emekli orgeneral Sabri Yirmibeþoðlu... Ya onlarca insanýn öldüðü 1 Mayýs 1977? Onun için henüz böyle bir açýklama yapýlmasa da, Ergenekon iddianamesinde çok çarpýcý iddia ve isimler yer aldý. Bir de... Türkiye’yi 12 Eylül’e götüren süreçteki en kanlý eylemlerden biri olan 1 Mayýs katliamý için Ecevit, dönemin Cumhurbaþkaný Fahri Korutürk’e Özel Harp Dairesi’yle ilgili bilgiler aktarmýþ ve eylemde kontrgerillanýn parmaðý olduðundan þüphelendiðini söylemiþti... *** Soðuk Savaþ bitince, hele hele Sovyetler tarihe karýGüncel olarak sorulmasý gereken þýnca, “Özel Harp” in hiç bir gereði kalmadý... Artýk “olsoru ise þu: Bu birim kime baðlý ve mayan” bir düþmana karþý silahla bekleyen bir yapýnýn, toplumsal saðlýk açýsýndan sorun çýkaracaðýný öngören faaliyetlerin hepsinden Genelkurdemokratik ülkeler bu yapýyý tasfiye etti, Türkiye bu omay Baþkaný haberdar mý? perasyonlarý kendi içinde yapmadý. Türkiye, demokratik ülkelerdeki tasfiyeyi yapamayýnca, saðlýðýna da kagizli anlaþma ile Seferberlik Tetkik Kurulu “rejime karþý vuþamadý. Ergenekon iddianamelerinden Seferberlik iç ayaklanma durumunda” harekete geçme yetkisi elde Tetkik Kurulu’ndaki aramaya uzanan süreci, bu eksiketmiþ. Dikkatinizi çekiyorum: “ABD ile yapýlan gizli an- liðin giderilmesi gibi de okumak mümkün... Hele bir laþma ile” de “darbe” giriþimi baþ gösterince, buraya daha derin *** bir projektör yakmak kaçýnýlmaz hale geldi. Seferberlik Tetkik Kurulu 1965’te yeniden yapýlandý*** rýlmýþ ve adý Özel Harp Dairesi olarak deðiþtirilmiþ. Güncel olarak sorulmasý gereken soru ise þu: Bu biResmi görevi “Komünist iþgal ya da ayaklanma durim kime baðlý ve faaliyetlerin hepsinden Genelkurmay rumunda, gerilla yöntemleri ve yeraltý faaliyetleri ile bu Baþkaný haberdar mý? duruma son vermek” olmasýna raðmen, daha sonraki Þayet deðilse... süreçte yapýnýn kontrolden çýktýðý, yasadýþý eylemlerde Baþbakan’ý, Kara Kuvvetleri Komutaný’ný da alarak bulunduðu endiþesi hep geçerli olmuþ. ziyaret etmesinin bununla bir ilintisi olabilir mi? Galiba Sadece 1965’den sonra mý? Türkiye’de yaþayan gaysürprizli günler bizi bekliyor... rimüslimlere yönelik saldýrýlarýn meydana geldiði, onMehmet Altan, Star, 29 Aralýk 2009 ðu” da anlatýlmýþtý. Süper NATO örgütlenmesi olarak kurulan Seferberlik Tetkik Kurulu’na bu nedenlerle “gizli ordu” da denmekte... Ýþte ben buna “demokratik parlamenter rejim” derim... *** TSK’nýn içindeki bu “gizli ordu”, Amerikan Askeri Yardým Heyeti’nin Ankara Bahçelievler’deki binasýný uzun yýllar merkez olarak kullanmýþ. Daha da vahimi var. 1959 yýlýnda ABD ile yapýlan

‘‘

Meraklýlar için kutuyu açýyorum... (...)SEFERBERLÝK Tetkik Kurulu’ndaki ‘kozmik’ bilgilerin askerler dýþýnda kimse tarafýndan görülmeyeceði bir mâl-i hülya; kapýlan kendini yanýltýr. Yasal mevzuat, devleti ilgilendiren bir durum söz konusuysa, asker-sivil ayrýmý yapmadan, yargýçlara her þeye el koyma izni veriyor çünkü. Hiç kuþkunuz olmasýn: Kutu açýldý ve içinden çýkanlar göz atma fýrsatý bulanlarýn gözünü fazlasýyla açacaktýr. Kutunun içinde neler bulunduðunu sizler bilebilecek durumdasýnýz. ‘Gladio’ ortak baþlýðý altýnda faaliyet göstermiþ örgütlerin özelliklerini uzmanlarýn tanýklýklarýna baþvurarak yýllardýr yazýp duruyorum. 1955 yýlýnda cereyan eden ‘6/7 Eylül olaylarý’ için “Muhteþem bir özel harp operasyonuydu” cümlesini Org. Sabri Yirmibeþoðlu’nun aðzýndan alan ben deðilim, ama yaygýnlaþtýran ben oldum. Örgütün 1971-1974 yýllarý arasýnda baþkanlýðýný üstlenmiþ Org. Kemal Yamak’ýn ‘Gölgede Kalan Ýzler ve Gölgeleþen Bizler’ adýný taþýyan devasa aný kitabýndan ‘Özel Harp Dairesi’ (ÖHD) hakkýnda yazdýklarýný sizlerle paylaþtýðýmý da hatýrlayacaksýnýz. Ýsmail Tansu ve kitabý ‘Aslýnda Hiç Kimse Uyumuyordu’ herkes uyurken bu sütunda kimbilir kaç kez deðerlendirildi. Kemal Yamak Paþa bir ara adý ÖHD olan örgütün nasýl kurulduðunu kitabýnda þöyle anlatýyor: “ÖHD, özellikle Amerikalýlar’ýn da verdiði destekle NATO’nun ‘örtülü harekât konsep-

tine’ dayanarak kurulmuþ bir harekât ünitesiydi. Memleketimizin bulunduðu coðrafi mevki ve stratejik konum, böyle bir teþkilatý çok lüzumlu ve çok faydalý hale getiriyordu. 1950’li yýllarda ÖHD’nin, Gayri Nizami Harp bölümünün kuruluþu, böyle bir ihtiyaç dikkate alýnarak gerçekleþmiþti.” (s. 248) “Para nereden geliyordu?” sorusunun cevabýný da okuyun: “Amerikalýlar’ýn özel yardým faslýndan, daireye her yýl 1 milyon dolar yardým saðlanacak, bu yardýmlar istenirse Türkiye’de veya istenirse Amerika’da ihtiyaçlar için kullanýlacak, Amerika’dan satýn alýnacak teknik malzeme ve silâhlar için ödemeler, bu paradan mahsup edilecekti.” (s.254) Aný kitaplarý öðretici oluyor. Yamak Paþa’nýn uzun isimli kitabýnda Özel Harp ile partiler iliþkisine de yer veriliyordu. Eski bir olaydan kýzdýðý Bülent Ecevit’e cevap verirken “CHP’de Özel Harp unsurlarý var” ifþaatýný yapmýþtý Org. Yamak... Ecevit 1978’de üstlendiði baþbakanlýðý döneminde Sarýkamýþ’ta, Org. Sabri Yirmibeþoðlu’yla görüþürken, MHP ilçe baþkanýnýn örgüt üyesi olduðunu öðrenmiþ, bu bilgiyi kendisine saklamak yerine fâþ edivermiþti. Yamak Paþa buna kýzmýþ: “Barýþta ve bir savaþ halinde MHP’liler askere alýnmayýp kendilerine þu veya bu þekilde sefer görevi verilmeyecek midir? Parti gözlüðü bu kadar kalýn camlý mýdýr? Acaba bu kiþi Sayýn Ecevit’in kendi partisinden olsaydý, itirazý

olacak mýydý? O zaman CHP’den bu teþkilatta kimse yok mu zannediliyor?” Ardýndan gelen ifþaat muazzam dikkat çekiciydi: “Birçok kimseyi ayaða kaldýracaðýný biliyorum, ama bu noktada yazmak istiyorum. Sayýn Ecevit’in inandýrýcýlýðýna dayanarak alevlenen ve Sayýn Ecevit’in zaman zaman medyanýn ilgisi için bizzat öne çýkarak söyledikleriyle devam eden bu iftira kampanyasý sürdürülürken, bu teþkilâtýn içinde o zaman kendi partisinden ne kadar personelin, hatta TBMM’de birbirini hiç tanýmayan kaç milletvekilinin bulunduðunu ve bunun sadece kendi partisine ait bir durum olmadýðýný, birisi söyleyiverseydi ne olurdu?” (s. 461-62). Kitabýn yayýmýndan sonra patlayan tartýþmada Hürriyet’in (3 Ocak 2006) “Kim bunlar?” sorusuna da Kemal Yamak þu cevabý vermiþti: “ÖHD’ye üye olan milletvekillerinin isimlerini bilmem. Onlar gençliklerinde örgüte alýnýyor, sonra milletvekili oluyorlar. Bu da onlarýn seçilmelerindeki isabeti gösteriyor. Kimliklerini bilmiyorum, ama sonradan milletvekili olduklarýný kesin biliyorum. Zaten onlarýn isimlerini kimse bilmez, belki örgüte alan ilk kiþi bilebilir. Çünkü hepsinin kod adý var. Çalýþýrken biz onlarý kod adlarý ile çaðýrýrdýk. Bir de sadece CHP’de deðil, tüm partilerde var.” Ýlginç, deðil mi? Taha Kývanç, Yeni Þafak, 29 Aralýk 2009


9

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

MAKALE Ýslâmýn haramlarý ve cihanþümul niteliði

Selâmlaþmanýn önemi MEHMET ERBAÞ

FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Osman Bey: “Daha önceki peygamberler döneminde içki yasaðý var mýydý? Ýslâmiyet’in evrensel yapýsýyla bu haramý nasýl îzah edebiliriz?” Hayat kýsadýr, ömür azdýr, ecel ansýzýn gelmektedir, dünya hayatý yerini âhiret hayatýna çabuk býrakmaktadýr, ebedî hayat bu kýsa hayatta kazanýlacaktýr, bu kýsa hayat o uzun ve sonsuz hayatýn çekirdeði hükmündedir ve burada kaybeden,— Allah baðýþlamadýðý takdirde—artýk daha kazanma imkânýna sahip deðildir. Peygamberler insanlarý ýsrarla bunun için uyarmýþlar ve nazarlarýný âhirete yönlendirmiþlerdir. Fakat insanoðlu tarih boyunca kýsalýðýna raðmen hayatýnda zevkinden ve sefasýndan geri durmamýþ; imkân buldukça –genelde— haram-helâl demeden yemeyi, içmeyi ve eðlenmeyi seçmiþtir. Peygamberlerin getirdikleri Ýlâhî mesajlar, hep þu beþ deðeri korumayý hedeflemiþtir: Dîn, can, akýl, nesil ve mal. Nitekim saðlýklý bir inanç ve ibâdet hayatý için “dîni”, kullukta kemâl dereceye ulaþmak için “caný”, tutarlý düþünmek ve müstakim karar vermek için “aklý”, maddî mânevî dengeli ve edepli bir geliþim kazanmak ve insanlýðýn devamlýlýðýný temin için “nesli” ve geçimi, iâþeyi ve helâl yollara sarfý saðlamak için “malý” korumaya her zaman ihtiyaç vardýr. Ýlâhî dinlerde bu beþ kýymet hep korunmuþ ve bu beþ kýymete zarar verecek davranýþlardan insanlar uzak tutulmuþlardýr. Fakat toplumlarýn inanç, ahlâk, kemâl, kültür, medeniyet ve görgü seviyelerinin farklýlýðý, kendileri için sakýndýrma þiddetinin ve hükmünün de farklý oranlarda tecellî etmesini netice vermiþtir. Meselâ içki, insanlýk tarihi kadar eski bir din, akýl, can, nesil ve mal düþmanýdýr. Yani beþ kýymete karþý da zararlýdýr. Önce iþe aklý zaafiyete uðratmak ve tahrip etmekle baþlamakta, sonralarý bünyede kalýcý illetlere yol açmakla cana ve nesle zarar vermekte, gereksiz bir fahiþ gider olmasý hasebî ile malî bütçeyi sarsmakta ve bütün bu zararlar dinî hayata negatif, yani olumsuz deðer olarak yansýmaktadýr. Yeni dünya insanýný ve modern toplumlarý bilumum kötülüklerden arýndýrmak isteyen Kur’ân, hemen her kötülüðün anasý hükmünde bulunan içkiyi bu hikmetle haram kýlmýþtýr. Fakat önceki Peygamberler döneminde ayrýntýda nelerin haram kýlýndýðý konusunda sýhhatli bir bilgiye ulaþmamýz bir hayli zordur. Þu kadar söyleyebiliriz ki; insanlara seviyelerince hitap eden ve kaldýrabildikleri kadar mükellefiyet yükleyen Cenâb-ý Hak, teklif ve tebliðinde “tevhid” esasýný ve temel iman esaslarýný önemle bildirmiþ; peygamber gönderdiði kavmin aþýrý boyutta hangi tür kötü huy ve alýþkanlýklarý varsa o kavmi onlardan sakýndýrmýþ; fakat o kavim için zaaf ve aþýrý düþkünlük konusu olmayan sâir kötülükler hakkýnda —sýrf þefkati ve merhameti gereði— bir hüküm indirmemiþtir. Unutulmamalýdýr ki, Ýslâmiyet’ten önceki dinler mahallî muhtevâlý idi ve nazil olduðu mahallin ihtiyaçlarýna cevap niteliði taþýyordu. Fakat Ýslâm dini cihanþümuldur, evrenseldir; bütün cihana ve bütün zamanlara þâmildir. Cenâb-ý Hak Ýslâm dininin hükümlerini yalnýz bir kavmin zaaflarýna veya alýþkanlýklarýna göre deðil; bütün kavimlerin, bütün zamanlarda, bütün ihtiyaçlarýný, bütün ahlâkî zaaflarýný ve bütün kötü alýþkanlýklarýný ihâta edecek ve cevap verecek derecede teþrî kýlmýþtýr. Nitekim Ýslâmiyet sonrasý dönemlerde, Müslüman olsun olmasýn, Ýslâm’ýn emir ve yasaklarýnýn faydalarý ve maslahatlarý beþeriyet tarafýndan aklen ve ilmen teslim edilmiþtir. Bu gün hemen her dünya toplumu meselâ temizliðin, doðruluðun, dürüstlüðün, nezâketin, çalýþkan olmanýn, hakkýn ve adâletin üstünlüðünde hemfikir; zinânýn, içkinin, kumarýn, hýrsýzlýðýn, yolsuzluðun, yalan söylemenin, adam öldürmenin, iftirânýn, zulmün, kirliliðin, hilekârlýðýn ve tembelliðin zararlarýnda da birleþmiþtir. Ýçkiyle ve uyuþturucuyla hemen bütün toplumlar savaþ halindedir. Oysa bütün bu deðerler teþrî bakýmýndan Ýslâm’a dayanmaktadýrlar. Yani bu gün artýk medenî dünya tarafýndan çoðunlukla paylaþýlan helâller ve haramlar Ýslâm’ýn öz malýdýrlar. Öyle ki, Ýslâmiyet bugün dünya milletleri tarafýndan hâlâ anlaþýlamayan veya geç anlaþýlan bir din ise; Bedîüzzaman Said Nursî Hazretlerinin bir a sýr dan be ri di le ge tir di ði gi bi; bun da biz Müslümanlarýn doðru Ýslâmiyet’i ve Ýslâmiyet’e lâ yýk doð ru lu ðu ya þa mak ta ve mo del ol mak ta gösterdiðimiz þiddetli zaafýn ve aþýrý kötü örneðin büyük rolü vardýr. Biz Müslümanlar elimizdeki hakký yaþamakta aþýrý zaaf gösterdiðimiz için; ecnebiler davranýþlarýmýza bakýp elimizde bulunan din hakkýnda karar vermiþler ve maalesef Ýslâmiyet’i tanýmakta yetersiz ve geç kalmýþlardýr. Demek, diðer kötülükler gibi, bütün kötülüklerin anasý ve besleyicisi hükmünde olan içkinin haram kýlýnmasý da, Ýslâmiyet’in cihanþümul niteliðinin bir gereðidir.

merbas59@hotmail.com

nsanlar arasýnda sevgi, kardeþlik ve dostluðun devam etmesi için birçok sebep vardýr. Selâmlaþmak da bu sebeplerin en baþta gelenlerinden biridir. Selâm; esenlik, barýþ anlamlarýna gelmektedir. Her dinin, her milletin kendine mahsus selâm þekilleri vardýr. Müslümanlar arasýnda da “Selâmün Aleyküm” - “Aleyküm Selâm” þeklinde selâm alma ve verme yaygýn olan selâm þeklidir. Bunun dýþýnda, ilâveten “merhaba, iyi akþamlar, hayýrlý akþamlar, hayýrlý günler” þeklinde iyi dilek ve temenniler de insanlar tarafýndan sýkça kullanýlmaktadýr. Esasen selâm kiþileri birbirine yaklaþtýran, dostluðu canlandýran bir ifadedir. Her insan baþkasýnýn kendisine selâm vermesini arzu eder. Kendisi de baþkasýna selâm vermeye ihtiyaç duyar.

Ý

YERÝN KULAÐI

Hz. Peygamber (asm), sahabelerine “Size bir þey haber vereyim mi? Onu yaptýðýnýzda birbirinizi sevesiniz” buyurur. Sahabeler de “Haber ver ya Resulallah!” derler. Hz. Peygamber (asm): “Selâmý aranýzda yayýnýz” buyurur. Selâm en güzel bir iletiþim aracýdýr. Ýnsanlarý birbirine yaklaþtýrýr. Kin ve düþmanlýðý yok eder. Dargýnlýklarý ortadan kaldýrýr. Zaten bu fani dünyada insanlarýn birbirlerine kin ve düþmanlýk beslemelerinin hiç gereði de yok. Sadi Þirazi’nin dediði gibi ‘Dünya öyle bir meta deðil ki bir nizaya, çekiþmeye deðsin.” Öyle ise ceviz kabuðunu bile doldurmayan meselelerden dolayý ehl-i imanýn birbirine kin ve düþmanlýklarý devam ettirmesine gerek yoktur. Sevgili Peygamberimiz (asm) “Size biri bir selâm verdiði zaman en güzeli ile mukabele edin” buyurur. Evet selâmý verirken içten, samimî olmak gerekir. Selâmý alan kimse de selâm veren kimseye bakarak, onun selâmýna en güzel bir þekilde

karþýlýk vermelidir. Dikkat edecek olursak, bu mübarek kelime sâyesinde olumsuzluklar ortadan kalkar. Çoðu kez haksýz bir þekilde sû-i zan ettiðimiz insanlar bile, bize verdikleri bir selâm ile aramýzdaki buzlarý eritir. Böylece Ýslâm kardeþliðinin ne derece önemli olduðunu anlarýz. Öyle ise geliniz unuttuðumuz ve unutulduðumuz þu dünyamýzda birbirimizi hatýrlayalým. Yalnýz olmadýðýmýzý bilelim. Küçüklerimize, büyüklerimize, tanýdýklarýmýza, tanýmadýklarýmýza selâm verelim. Kin, nefret ve düþmanlýktan uzak bir toplum oluþturalým. Barýþalým, kardeþ olalým, affedelim, sevelim sevilelim. Böylece yaþadýðýmýz dünyanýn daha geniþ olduðunu görürüz. Sevmeyi bilenlere selâm olsun. Barýþanlara selâm olsun. Kardeþliði yaþatanlara selâm olsun. Dostluðu paylaþanlara selâm olsun. Selâmý yayanlara selâm olsun. Hüda’ya tâbi olanlara selâm olsun. Allah’ýn selâmý, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.

BEDESTEN

Sýr dolu kasalar M. LATÝF SALÝHOÐLU latif@yeniasya.com.tr

er ülkenin, her devletin gizli tuttuðu birtakým mahrem meselesi vardýr. Bunlar kýsaca "devlet sýrrý" þeklinde ifade edilir. Bazý devletler, bu sýrlarýn açýklanmasýný be lir li tak vim le re bað la mýþ lar dýr: 30 sene, 50 sene, 70 sene, 100 sene gibi... Tamamý olmasa bile, bazý sýrlarýn açýklanmasý konusunda Ýngiltere'nin önemli adýmlar attýðý biliniyor. Ö zel lik le, va tan daþ la ra ta ný nan "Bil gi

H

e din me hak ký" çer çe ve sin de a çýk la nan bazý sýrlarýn, 20–30 yýl gibi çok yakýn tarihlere kadar çekilmiþ olmasý, son derece dikkat çekici bir örneklik teþkil ediyor. Meselâ, yakýn zamanda açýklanan bir bilgiye göre, Prens Charles'in Diana'dan boþandýðý sýrada, devletin birimleri tarafýndan kendisine "Camilla ile evlenmesinin yanlýþ olacaðý" yönünde gizlice bir uyarý yapýlmýþ. Ay rý ca, Ýn gil te re'nin Ýs ra il'e giz li den bazý yardýmlarda (nükleer bomba yapýmýnda kullanýlan 40 ton sývý vs...) bulunduðu da, yine yakýn zamanda açýklanan bilgiler arasýnda yer alýyor. Kýsaca, bu ülkenin vatandaþlarý, 30 ilâ 50 yýl a ra sýn da ki bir çok "dev let sýr rý"ný

Tarihin yorumu

30 Aralýk 1517

Osmanlý Ordusu Kudüs'e girdi arih seyri içinde defalarca fetih ve iþgal vak'a la rý na sah ne o lan Kudüs, en uzun süren hu zur ve sü kûn dev re si ni 1517–1917 ta rih le ri a ra sýn da yaþadý. Dünyada Ýslâm Birliðinin mimarlarýndan olan Yavuz Sul tan Se lim, Ka hi re'den sonra Filistin'e yöneldi ve 30 Ara lýk 1517'de Ku düs'e girerek burayý yeniden fethetti. Bu mü ba rek fe tih, tam dört asýrlýk bir ömür sürdü. Kudüs'e yönelik ilk fetih tecrübesi, 633 Milâdî senesinde Hz. Ebûbekir'in hilafeti zamanýnda yaþandý. O tarihte yapýlan fetih seferi, tam olarak baþarýya ulaþamadý. Filistin topraklarý alýndý, ancak Kudüs'e girilemedi. Ýkinci fetih harekâtý, 637 senesinde Hz. Ömer zamanýnda gerçekleþtirildi. Kudüs'ün fethi müyesser oldu. Ü çün cü fe tih, 1187'de Þark'ýn sevgili sultaný Selahaddin–i Eyyûbî'nin emir ve kumandasý altýndaki Ýslâm ordusunun üstün gayretiyle tahakkuk etti. Moðollarýn 1250'li yýllarda Bað dat'ý is ti lâ et me siy le (Hülagû fitnesi) birlikte Küdûs'ün statüsü deðiþtiði gibi Filistin'deki asayiþ de bo-

T

Sultan Selim'in 30 Aralýk 1517'de yeniden fethettiði Kudüs, dört asýr müddetle Ýslâm idaresinde kaldý. Bu mübarek beldenin idaresi, Aralýk 1917'den itibaren Ýngilizlerin eline geçti. Ýngilizler de, burayý diðer Filistin topraklarýyla birlikte Yahudilere peþkeþ etti.

zuldu. Bölgedeki idare sýk sýk el deðiþtirdi. Araplar ve Müslümanlar birbirine düþtü. Bu dehþetli fitne ve karga þa ha li, Sul tan Se lim'in Kudüs'ü yeniden fethettiði 30 Aralýk 1517 tarihine kadar devam etti. Uzun bir huzur devresini yaþayan Kudüs, Birinci Dünya Savaþýnýn sonlarýna doðru 1917 yýlý sonlarýnda Ýngi-

GÜN GÜN TARÝH

lizler'in iþgaline uðradý. Ýngilizler de, diðer Filistin topraklarý gibi Kudüs'ün idaresini de kademeli þekilde Yahudiler'e transfer ettirecek sinsî bir politika izledi. Dok san yýl dýr de vam e de ge len "Fi lis tin so ru nu", böl ge de ki Ýn gi liz po li ti ka la rý sa ye sin de, bu gün i ti ba riy le kan gre ne dö nüþ müþ vaziyette.

öðrenme hakkýna sahip bulunuyor. Baþka ülkelerde de, vatandaþlara buna benzer bazý haklar saðlanmýþ durumda. Diyebiliriz ki, Türkiye, dünyadaki bütün ülkeler arasýnda bir istisna teþkil ediyor. A ra dan yüz se ne de geç se, dev let sýr la rý bir tür lü a çýk lan mý yor, a çýk lan mak istenmiyor. Oysa, Türkiye'de de kâðýt üstünde bir "bil gi e din me hak ký" var dýr. An cak, bu hakkýn uygulama safhasýnda vatandaþýn önüne bin bir türlü engel çýkýyor. Alýn size Ýstiklâl Mahkemelerinin duru mu, ko nu mu, ka rar ve in faz bil gi le ri ko nu su... Siz is te di ði niz ka dar uð ra þýp didinin, bu konuda istediðiniz bilgilere yine de ulaþamazsýnýz. Esasýnda, Mart 1924'ten sonraki resmî vesikalarýn çoðuna ulaþamadýðýnýz gibi, söz konusu vesikalarýn bulunduðu resmî arþivlere de giremiyor ve serbestçe bir araþtýrmada bulunamýyorsunuz. En ileri adýmda, ancak bir dilekçe verebiliyor ve bir konu hakkýnda bilgi talebinde bulunabiliyorsunuz. O kadar. Talep ettiðiniz bilgi veya belgenin size ve ri lip ve ril me ye ce ði i se, ta ma miy le meçhûl bir husus. Dolayýsýyla, 1920'li yýllarda sayýsýz vatandaþýn yargýlandýðý Ýstiklâl Mahkemelerinde, toplam kaç kiþiye ceza verildiði ve kaç vatandaþýn idam edildiði hakkýnda þimdiye kadar resmî hiçbir açýklama ya pýl mýþ de ðil. Ay ný þe kil de, me se lâ 1924–1950 yýllarý arasýnda yaþanmýþ olan pekçok hadise üzerindeki esrar perdesi henüz aralanabilmiþ deðil. Bu sebeple, camilerin, medrese binalarýnýn niçin haraç–mezat satýldýðýný, bu mâbetlerden kaçýnýn satýlýp kaçýnýn yýktýrýldýðýný, üzerlerindeki tuðra ve kitabelerin niçin kýrýlýp tahrip edildiðini, baþta toplanan Kur'ân–ý Kerimler olmak üzere, kütüphanelerdeki milyonlarca resmî vesika ve yazma eserin niçin hurda kâðýt fiyatýna ihaleye çý ka rýl dý ðý ný, bun la rýn ton lar ca sý nýn Bulgaristan'a niçin vagonlarla gönderildiðini bir türlü öðrenemiyorsunuz. Hatta, 1975'te vefat eden Latife Hanýmýn TTK kasalarýna kilitlenen notlarýna u laþ mak bi le ne re dey se im kân sýz ha le geldi. Üstelik "Niçin?" sorusunun inandýrcý bir cevabý da yok. Þu sýralar, Ankara'da bazý devlet sýrlarý ný da i çin de ba rýn dý ran "koz mik o da lar"da yapýlan aramalarýn neticesi ne olur, henüz bilemiyoruz. Temenni edelim ki, hayýrlý geliþmelere bir kapý açýlýr da, zaman zaman iddia edil di ði gi bi "Dev let a dý na iþ le nen ci na yetler"in olup olmadýðý hususu, bir nebze de olsa aydýnlýða kavuþmuþ olur.

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

Takvâ dairesinde yaþamak

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

akvâ, zannedildiði gibi, dünya iþlerinden el etek çekip, sadece ibadetlerin þekil yönü üzerinde hassasiyet göstermek deðildir. Hayatýn bütün safhalarýný, katmanlarýný içine alýr. Târifi þöyle yapýlmaktadýr: Takvâ; bütün günahlardan kendini korumak, dinin yasak ettiðinden veya haram olduðunda þüphesi olan þeylerden çekinmek; amel-i salih denen emir dairesinde hayrat kazanmaktýr. Hakkýn en çok beðendiði iþ takvâ, en temiz, en nezih kullarý da müttakiler; yâni takvâ ile yaþayanlardýr. Mü’minin en saf, en duru mesajý, en koruyucu elbisesi takvâdýr. Onun sayesinde þeytanýn vesveseleri tesirsiz kalýr. Bütün hayýr vesilelerini deðerlendirme, bütün þer yollarýna karþý kapalý kalma veya kapalý kalmaya çalýþma mânâlarýna gelen takvâ sayesinde insan; esfel-i sâfilîn denen aþaðýlarýn aþaðýsýna yuvarlanmaktan kurtulur ve alâ-yý illiyyin (yüksek mertebeler) yolcusu olur. Ýnsan, niçin ibâdet ve takvâ üzere yaþamak zorundadýr? Çünkü, insanlarýn yaratýlýþýndan maksat, ibâdetin kemâli olan takvâdýr. Yâni, istidat (potansiyel yetenek) ve kabiliyete ekilen veya vazife ve yaratýlýþta kastedilen takvânýn kuvveden/potansiyel hâlinden fiile/pratiðe çýkarýlmasý lâzýmdýr. Nasýl ki bir insan, bir iþ için bir adamý teçhiz ettiði (çeþitli bilgi ve cihazlarla donattýðý) zaman, o iþin o adamdan yapýlmasýný ümit eder. Temsilde hata olmaz, Cenâb-ý Hak, insanlara, tekâmül için bir istidat, imtihan için bir kabiliyet ve bir ihtiyar/hür irâde vermiþtir. Bu itibarla, Cenâb-ý Hak, insanlardan o iþlerin yapýlmasýný beklemektedir denilebilir. Sanki beþere emrediyor: “Ey beþer! Yüksek ve alçak bütün ecrâmý sizin istifadenize tahsis etmekle sizlere bu kadar izaz ve ikramlarda bulunan Cenâb-ý Hakka ibadet ediniz ve sizlere yaptýðý kerâmete karþý liyakatinizi izhar ediniz!”1 Ýþte hayatlarýný, bu takvâ çizgisinde sürdürenler, þeytanýn bir hücumuna maruz kaldýklarýnda vartaya düþmekten kurtulurlar. Doðru ilmin, tâdil-i erkân ile kýlýnan namazýn, sahibini istikamete ve mutluluða ulaþtýrmasý gibi... Bu husus, “Takva sahipleri, kendilerine þeytandan bir vesvese iliþtiðinde güzelce düþünürler ve derhal hakký görüverirler”2 âyetiyle dikkate sunulur. Takvâ çizgisinden sapanlar ise, bundan mahrumdurlar. Altyapýlarý olmadýðýndan þeytan onlarý aldatýp vartalara düþürebilir. Meselenin bu yönünü Kur’ân, “Þeytanlarýn kardeþlerine gelince, þeytanlar onlarý azgýnlýða sürüklerler. Sonra yakalarýný hiç mi hiç kurtaramazlar”3 þeklinde dikkate verir. Allah sevgisi, yardýmý ve korumasý da ancak takvâ ile elde edilebilir: “Þüphesiz ki Allah takvâya sarýlanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.” 4 Kur’ân-ý Kerim, takvâyý üç mertebesiyle zikretmiþtir: Birincisi, þirki terk; ikincisi, maâsiyi/günahý, isyaný terk; üçüncüsü, mâsivâullahý/Allah’tan gayrýsýný terk etmektir. Temizlik ise hasenât/iyilik, sevap, güzellik ile olur. Hasenât da ya kalble olur veya kalýp ve bedenle olur veyahut malla olur. Kalbî amellerin güneþi, imândýr. Bedenî amellerin fihristesi, namazdýr. Mâlî ibâdetlerin kutbu, zekâttýr.5 Ýnsan taþkýnlýk ve azgýnlýktan ancak takvâ yörüngesinde bulunursa kurtulabilir. Çünkü, insandaki “þehvet gücünü” meþrû çizgiye, takvâ çeker. Bediüzzaman bu noktayý da þöyle aydýnlatýr: Kuvve-i þeheviye ile arzda fesat meydana gelir. Gadap gücünün tecavüzüyle de cinayet ve savaþlar olur. Halbuki arz, takva üzerine tesis edilmiþ bir mescid hükmündedir.6 Ebedî yolculukta da en mükemmel binek takvâdýr: Ýnsan, mezara, haþre/diriliþ meydanýna, ebede olan yolculuðunda amele (ibadete) takvâ kuvvetine göre o uzun yolu farklý derecelerde alýr. Bir kýsým takvâ sahipleri, þimþek gibi; bin senelik yolu bir günde keser. Bir kýsmý da, hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat’ eder.7 Dini görevleri/farzlarý bilen ve iþleyen ve kebâiri (büyük günahlarý) terk ve günahlarý iþlememek için nefis ve þeytanla mücâhede eden takva üzere ibadet etmesi gerektiði âyetle ortaya konmaktadýr: “Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, takva mertebesine vasýl olasýnýz. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki, arzý size döþek, semayý binanýza dam yapmýþ ve semadan sularý indirmiþ ki, sizlere rýzýk olmak üzere yerden meyve ve sair gýdalarý çýkartsýn. Öyleyse, Allah’a misil ve þerik yapmayýnýz. Bilirsiniz ki, Allah’tan baþka mabud ve hâlýkýnýz yoktur.” 8

T

Dipnotlar: 1- Ýþârâtü’l-Ý’câz, s. 152-154 Name=371; HotwordStyle=BookDefault; 2- Kur’ân, A’râf, 201. 3- Kur’ân, A’râf, s. 202. 4- Agk, Nahl, 128. 5- Ýþârâtü’l-Ý’câz, s. 45. 6- Age, s. 252. 7- Sözler, s. 27. 8- Kur’ân, Bakara, 21-22.


10

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

KÜLTÜR-SANAT

“Âþýklar”

ÇEREZ MEHMET KAPLAN 1.mehmetkaplan@gmail.com

Dilleri baldan tatlýdýr… Gerçekten de; Bu âlim ve ruhaniyetli büyüklerimizin aðýzlarýndan bal damlar. Mýsralarýndan da… Asýl adý Mehmet Niyazi... Ýkinci Osman devrinde 1617-1618 yýllarýnda Malatya’da doðmuþtur. Þimdiki adý Soðanlý olan “Ýþpozi” kasabasýnda… 20 yaþýnda medrese tahsilini tamamlayarak icazet alýr. Bilhassa; Tefsir, hadis, fýkýh ve tasavvuf alanlarýnda yavaþ yavaþ adýný çevresine duyurmaya baþlar. ** Çok derin ifâdeleri vardýr. Þöyle der; Bir beyitinde: “Hakký seven âþýklarýn eðlencesi Tevhîd olur, Aþk oduna yanýklarýn eðlencesi Tevhîd olur.” Allah’ým bu ne güzel mânâ: Âþýkýn eðlencesi ne? Tevhid… Bir olan Allah’a muhabbet. Sonra ne diyor Mehmet Niyazi? Yani: Baðdat’tan baþlayarak bütün Arap Yarýmadasý'ný dolaþmýþ olan ve artýk çevresinde son derece tanýnan; Bildiðimiz: Niyazi-i Mýsrî… Þöyle buyuruyor: “Halkýn arasýndan çýkar Tevhîdî görmeye can atar, Bülbül gibi dâim öter eðlencesi Tevhîd olur.” Bu günkü Nur Talebeleri gibi… Halk arasýndan çýkarlar. Nur bülbülleri tevhidi söylerler. En derin eðlencelerin kýyýsýndan geçemeyeceði bir lezzet içinde!.. Hizmet ederler.. Allah rýzasýdýr tek emelleri. ** Yaptýðý vaazlarý o derece etkili olur.. Ki; Malatyalý Halvetî Hüseyin Efendi ona kapýlarýný ebede kadar açar ve intisap ettiði bu yolda vefatýna kadar kalarak coþkun bir sofi olur. Sonralarý; Divan sahibi olur ve güçlü bir þiir külliyatý oluþturur. Bir yandan Gayb ilmi tahsiline devam ederken, bir yandan da Ezher Camii’nde vaazlar verir… Anadolu yoluyla Ýstanbul’a gelir. Niyazi Mýsrî; Ýrþada baþlar(1646)… ** Ýstanbul’dan Bursa’ya gidip orada Veled-i Enbiya Camii kayyýmý Ali Dede’nin evinde ve Ulu Cami yakýnýndaki medresede oturur. Edirne’ye gider… Döner. Bursa’da yeni kaplýca civarýndaki Bademli Bahçe’de bir süre yaþar. Allah rýzasý için o ara öðrencileri ile gazaya gider. 1693’te Edirne’ye gelip vazetmek üzere Selimiye Camiine indiði zaman, halk caminin etrafýný almýþ, kalabalýktan içeriye girilemez olmuþtur… 16 Mart 1694’te bir Çarþamba günü Limni Adasý’nda irtihal-i beka eyler. Çünkü: O gün de Habil-Kabil kavgasý vardýr! Ancak; Niyazi Mýsrî’de hedef bellidir: “Dünyâ vü ukbâ perdesin ardýna atar cümlesin, Ko mâsivâ eðlencesin, eðlencesi Tevhîd olur.” Tarihçe-i Hayat’ta Bediüzzaman þöyle buyuruyor: “…ruhum dahi vatanýmdaki eski dostlarý düþünüp o gurbette vefatýmý tahayyül ederek, Niyazi-i Mýsrî gibi dedim: Dünya gamýndan geçip,/ Yokluða kanat açýp,/ Þevk ile her dem uçup,/ Çaðýrýrým: Dost.. Dost….” “Masiva”dan geçmiþ bu erenler… Gerçeðe ermiþler. “Masiva” þudur: “Nefsin arzularýndan geçip, varlýðýný Allah için görmektir. Kulun bu makamlarda kendinden ve sýfatlarýndan fani olarak vazgeçip Hakk’ýn sýfatlarýyla beka bulma arzusudur.” Allah’ýmýz bu “Aþýklar” ile haþretsin bizleri… Ve bir istirham daha: Allah’ýmýzýn izni ile yepyeni “Çerez”ler toplamak ve tazelerini sunmak için bir süre müsaadeleriniz ile Allah’a emanet...

Ýnsaný en aktif eden gizli telkinlerdir FARKINDA OLMADAN BÝLÝNÇALTIMIZA GÝREN ÂYETLERÝN, ZÝHNE DÝREKT ULAÞTIÐINI, BUNUN DA BÜTÜN YAÞAYIÞA ETKÝ ETTÝÐÝNÝ ÝFADE EDEN KUBÝLAY AKTAÞ, “ÝNSANI EN AKTÝF EDEN STRATEJÝ GÝZLÝDEN VERÝLMÝÞ OLAN TELKÝNLERDÝR. ÇÜNKÜ BÝLÝNCÝN SINIRLARINA DOKUNMUYOR, BÝLÝNCÝMÝZDE ÞEKÝLLENMÝYOR” DEDÝ.

on yýllarda çekim yasasý ile ilgili kitaplar oldukça revaçta. Bunlardan biri de Kubilay Aktaþ’ýn “Gizli Telkinle Kur’ân Terapisi” kitabý. Diðerlerinden farký ise, Kur’ân, Cevþen ve Celcelutiye üçlüsü ile hazýrlanan telkinlerin kaydedilerek bilinçaltýna gönderilmesi. Aktaþ, Ördekli Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde konuyla ilgili yaptýðý çalýþmalarýný dinleyicilerle paylaþtý. Konuþmasýnda sesin insan üzerindeki öneminden bahsederek, gizli mesajlarýn algýlayamadýðýmýz bir frekansla kaydedilip, bilinçaltýna iletildiðini söyleyen Aktaþ, “Kur’ân’da sayha (ses) kavramý geçiyor. Bir sayha ile bir kavim yok edilebildiði gibi, Ýsrafil’in Sur’a üflemesiyle çýkan sesten, insanlýk yeniden diriltilebiliyor. Bu yüzden ses çok önemlidir. Günümüzde filmlerin, çizgi filmlerin ve müziklerin altýnda þeytaný öven âyetler var. ‘Ey þeytan sen bizim tanrýmýzsýn’ gibi. Geçenlerde bir deney yapýlmýþ. Bir maðazanýn önünde içinde babaannem, eski pardösü, yaþlýlýk, 70’li yýllar, sonbahar gibi sözler içeren bir müzik çalýnmýþ. Maðazanýn önünden geçenlerin on metre sonra omuzlarý çöküyor. Kasavet havasýna bürünüyorlar. Seslerden, sözlerden etkileniyoruz. Ben kitabýmda bu konuya dikkat çekmek istedim” þeklinde konuþtu.

GÜLE GÜBRE ATMAK, MUSÎBETE MARUZ KALMAK

S

KUR’ÂN-I KERÝM’Ý DÝNLEMEK Farkýnda olmadan bilinçaltýmýza giren âyetlerin, zihne direkt ulaþtýðýný, bunun da bütün yaþayýþýmýzý etkilediðini ifade eden Aktaþ, “Kur’ân’ý bol bol dinlemek çözüm olabilir. Kýsýk sesle, duymakla duymamak arasýnda kulak vermeli. Edilgen olan benim, etken olan Allah’týr görüþüyle dinlemeli. Dinlediklerinden bir beklentin olursa, Üstad’ýn dediði gibi ihlâs kýrýlýr” dedi. “Ýnsaný en aktif eden strateji

Gülün üstüne gübre atýlmasýnýn, gülü öldürmek için deðil, daha güzel koku versin diye olduðunu söyleyen ve baþýmýza gelen sýkýntýlý olaylara da, gözlemci konumuyla, geniþ açýdan bakmak gerektiðini tavsiye eden Kubilay Aktaþ, böyle düþünen insanýn ferahlayacaðýný anlattý. Aktaþ, “Yaþadýklarýnýn baþka kimsenin baþýna gelmemesi seni o kadar özel kýlýyor ki… Musîbet, isabet kökünden gelir. Ýsabet, özellikle ‘sana atýlan ok’ demektir. Fakat ok, her halükârda Rabbinden geliyor. Kula bir musîbet gelir, Haktan olduðunu bilirse rahmete dönüþür. Bunun yolu izlemektir, farkýnda olmaktýr. Gözlemci konumuna gelirsen merkezde olursun. Merkezin özelliði þudur; zihne aittir, zamana ve mekâna ait bir þey yoktur. Gözlemci konuma geçen insan etkilenmeyen, etkileme potansiyeline gelendir. Birilerinin övmesi veya sövmesi seni etkilemez. Çünkü sen merkezsin, kendine karþýdan bakabiliyorsun. Yanlýþ varsa bu benim eksikliðim dersin. Çünkü Allah, Sübhan'dýr” dedi.

HAYATIMIZDA TESADÜF YOK Aktaþ, gülün üstüne gübre atýlmasý, gülü öldürmek için deðil, daha güzel koku versin diye olduðuna dikkat çekerek, baþýmýza gelen sýkýntýlý olaylara da, gözlemci konumuyla, geniþ açýdan bakmak gerektiðini tavsiye etti.

gizliden verilmiþ olan telkinlerdir. Çünkü bilincin sýnýrlýlýklarýna dokunmuyor, bilincimizde þekillenmiyor” diyen ve sahabenin de bilinç sýnýrlýlýðýyla dinlemediðini kaydeden Aktaþ, “Bir saray düþünün, sarayýn kapýsýnda bir bekçi var, bu bekçi bizim bilincimiz. Sadece tanýdýklarýmýzý içeri alýyoruz. Hz. Musa (as) Hz. Hýzýr’ý biraz zor içeriye aldý. Çünkü onun verileri Hz. Musa’ya çok tanýmlý gelmiyordu. Hz. Mevlânâ Þems’i biraz zor içeriye aldý.

Çünkü onun saptamalarý Mevlânâ’ya çok uymuyordu. Ýþte subliminaller (gizli telkinler) de, bilinç düzeyinde alýnamayan mesajlarý, bilinçaltý düzeyde telkin eder” diye konuþtu. Aktaþ, “Sen içeri almýyorsun, ama yýllarca ‘Ey Rabbim hakikati bana göster’ diye duâ etmiþsin” sözlerine ek olarak, “Rabbin her defasýnda geldi, ama sen korktun, çünkü tanýmadýðýn þekilde geldi. Subliminaller (gizli telkinler) ile âyetleri hiç genetiðiyle oynamadan,

Tesadüfi hiçbir þeyin yaþayýþýmýzda yer almadýðýný, sadece seçtiklerimizi hatýrlamadýðýmýzý ifade eden Aktaþ, konuþmasýný þöyle tamamladý: “Hiçbir þey tesadüf deðildir. Þu anki anne babamýz bile tesadüf deðildir. Ýçinde bulunduðunuz hayat, hiçbiri tesadüf olamaz. Çok derin bilinçaltýdýr. Öte âlemde yaptýðýn þeyler var, ama hatýrlamýyorsun. ‘Duânýz olmazsa ne ehemmiyetiniz var’ deniyor âyette. Taleplerinizle varsýnýz. Taleplerinizle ölecek, taleplerinizle yeniden diriltileceksiniz. Ýstekleriniz dýþýnda size bir þey verilmiyor.”

En eski tarihli ansiklopedi bizde, dünyanýn haberi yok

Yeni yýlda Avrupa Edebiyatýnýn ilk duraðý Antakya AVRUPA Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafýndan finanse edilen “Kültür Köprüleri” programý çerçevesinde Goethe Enstitüsü’nün, Türkiye’nin 24 kentinde ve 8 Avrupa ülkesinde yürütmeye baþladýðý “Avrupa Edebiyatý Türkiye’de – Türk Edebiyatý Avrupa’da” adlý geniþ kapsamlý kültür projesi; 4 – 8 Ocak 2010 tarihleri arasýnda Antakya’da olacak. 2009 yýlýnýn Mayýs ayýnda baþlayan “Avrupa Edebiyatý Türkiye’de – Türk Edebiyatý Avrupa’da” projesi; yoluna Antakya ile devam ediyor. Antakya’da gerçekleþecek faaliyetlerde Alman gençlik kitabý yazarý Anja Tuckermann ve Avusturyalý yazar Barbara Frischmuth, gençlerle söyleþiler gerçekleþtirecek. Kültür Sanat Servisi

BULMACA 1

TEBRÝK

1

Kýymetli arkadaþýmýz Mehmet Yaman'ýn kýzý

3

Ayþenur Haným ile Ýsmail Demiralay'ýn

4

izdivaçlarýný tebrik eder, Cenâb-ý Allah'tan iki cihan saadeti dileriz.

7 8

ISPARTA YENÝ ASYA OKUYUCULARI

zihnin bulaþýklýklarýna dokundurmadan, saf bir þekilde alabilirsin” diyerek bilinçaltýna direkt gönderilen âyetlerin etkisini anlattý.

ELÝF NUR KURTOÐLU BURSA

2

5 6

9 10

2

3

4

erdalodabas@mynet.com

5

6

7

8

9 10 11 12

ATATÜRK Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Çöðenli, ilk ansiklopedinin 1690’da Paris’te yayýnlandýðýnýn bilindiðini ancak daha eski tarihlerde yazýlan ansiklopedinin ellerinde olduðunu söyledi. Atatürk Üniversitesi Mavi Salon’da ‘Müftü-Müderris Sakýp Danýþman’ý anma toplantýsý düzenlendi. Çok sayýda öðretim üyesi ve öðrencinin katýldýðý toplantýda konuþan Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nasrullah Hacýmüftüoðlu ise müftü -müderris isimlerine dikkat çekti. Müderrisin günümüzde profesöre denk geldiðini hatýrlatan Müftüoðlu, “Bu iki ismin kullanýlmasý çok önemlidir. Müderris profesör demektir bugünkü anlamýyla. Merhum MüftüMüderris Sakýp Danýþman Efendi, insan yetiþtirmeye kendisini hasr etmiþtir. Hakkýnda yazýlan eserlere baktýðýnýzda Sakýp Efendi ilmiyle amil, mükemmel bir alimdi. Ýþi karþýlýksýz okutmaktý. Biz az veya çok o nesle kavuþtuk” diye konuþtu. Arap Dili ve Edebiyatý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Çöðenli de Erzurum’un yetiþtirdiði þeyhülislâmlara ve bunlarýn kütüphanesine deðindi. Erzurumlularýn muazzam kütüphaneler vakfettiklerini dile getiren Çöðenli, Erzurum’un ilk yetiþtirdiði Þeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin kütüphanesinde þu ana kadar hiç bilinmeyen bir ansiklope-

di bulunduðunu vurguladý. Ýlk ansiklopedinin Paris’te 1690 yýlýnda yayýnlandýðýna dair bilgiler bulunduðu hatýrlatan Çöðenli, Feyzullah Efendi’nin kütüphanesinde bulunan ansiklopedinin daha eski dönemlere ait olduðunu açýkladý. Ansiklopedinin tarih ve muhteva bakýmýndan dünyada tek olduðunun altýný çizen Çöðenli, ansiklopedinin dünyaca bilinmediðini ve yetkililerden neþredilmesi için devreye girmesi gerektiðini kaydetti. Çöðenli ansiklopediyle ilgili þunlarý söy le di: “Mü el li fi miz mi lâ dî 1415’te doðmuþ 1501’de vefat etmiþtir. Bu ansiklopedimiz 60 cilttir. Bir kiþi yazmýþtýr. Kaf harfine kadar gelmiþtir, bitirememiþ ve vefat etmiþtir. Her bir cildi 200 varaktýr, yani günümüzde 400 sayfadýr. Bu kitabý, 62 cildi doktora ve yüksek lisans talebeleriyle neþre kalksak 180 sene lâzým. Ýnternete girildiðinde bu ansiklopediden bahsedilmiyor. 1690 yýlýndaki yazýlan ansiklopediden bahsedilir. Bizim neþrettiðimiz ÝSAM’ýn ansiklopedisinde de bu kitabýn adý yok. Dünyanýn haberdar olmadýðý bu 62 ciltlik kitabýmýzýn en azýndan ofseti yapýlýp, 100 nüsha çoðaltýlmak suretiyle hem Arap hem dünya âlemine faydalanmasý için neþredilmesi gerekir. Burada yetkililerin devreye girmesi gerekiyor.” Erzurum / cihan

SOLDAN SAÐA — 1. Altýn, gümüþ, mücevher vb. deðerli eþya yýðýný, büyük servet. - En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksimum, maksimal. 2. Yeni bir bestecilik çýðýrýna göre, ton ve makam temeline baðlý kalmadan oluþturulan (beste). Deðme, dokunma . 3. Tabaklanmýþ ceylan derisi.- Metal üzerine nikelle yapýlmýþ kaplama. 4. Allah'ýn emir ve yasaklarýn uyma ameliyesi. - Radyumu simgeleyen harfler. - Bir þeyin esas tutulan yüzünün baktýðý yer, karþý. 5. Kalsiyumu simgeleyen harfler. - Mýsýr'da bir nehir. - Renyüm elementini simgeleyen harfler. 6. Ýrsaliyede ilk hece. - Yer kabuðunun bazý bölgelerinde çeþitli iç ve dýþ doðal etkenlerle oluþan, ekonomik yönden deðer taþýyan mineral. 7. Sürüngenlerden, ayaksýz, ince ve uzun olanlarýn genel adý, yerdegezen. - Küba'nýn baþþehri. 8. Gürcüstan'da yaþayan bir halk topluluðu. - Yetiþmiþ deðerli kiþi. 9. Býkkýnlýk, bezginlik belirtir bir nida. - Siyah renk. 10. Yardakçý, yandaþ. - Ýman, inanç.

Hijyen ve bulaþýcý hastalýklara dikkati çekmek amacýyla resim ve kompozisyon yarýþmasý düzenlendi.

Kalemler ve fýrçalar hijyen için ÝLKÖÐRETÝM öðrencileri arasýnda hijyen ve bulaþýcý hastalýklara dikkati çekmek amacýyla resim ve kompozisyon yarýþmasý düzenledi. Konak Belediye Baþkaný Hakan Tartan Ýzmir’deki bütün ilköðretim öðrencileri bu yarýþmaya katýlmaya dâvet etti. Konak Belediyesi’nin desteklediði, Bulaþýcý Hastalýklarý Önleme Derneði (BUHASDER), Ýzmir Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü ile Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürlüðü ilköðretim öðrencilerine yönelik “Hijyen” konulu resim yarýþmasý ve bulaþýcý hastalýklardan korunma konulu kompozisyon yarýþmasý düzenliyor. 22 Ocak 2010 tarihine kadar Ýzmir sýnýrlarýnda bulunan ilköðretim okulu öðrencileri yarýþmaya katýlabilecek. Ýzmir / iha

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Osmanlý yönetiminde dýþ iþleri. 2. Artvin yöresinde oynanan bir halk oyunu. - Yabani hayvan yakalma iþi. 3. Büyük balýklarý avlamak için kullanýlan araç. - Güney amerika'da yaþayan yünlü ve deve benzeri bir hayvan. 4. Küçük maðara. - Camdan yapýlmýþ orta büyüklükteki testi,hasýrlý þiþe. 5. Ballýbabagilden güzel kokulu bir sofra bitkisi. - Gelenek, görenek. 6. Seçkin, seçilmiþ. 7. Osmanlý Türkçesinde gündüz okula giden öðrenci. 8. Gümüþ balýðý. 9. Tek Türkiye filminde baþ rolü paylaþan bayan oyuncunun canlandýrdýðý tip. 10. Görme özürlü. Ok torbasý. 11. Bir makam, bir akort veya bir aralýðýn oluþma biçimi. - Çekicin sivri yeri. 12. Yaðlý duman kiri. - Piþmanlýklar, nadim olmalar.

DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI SOLDAN SAÐA: 1. UNUTMABEBÝ. 2. SOYA. BETÝM. 3. KE. STAT. LAL. 4. ULU. ÝNAM. MAK. 5. FORM. ÝLETÝ. 6. UCA. KAÝDE. ÝR. 7. UKDE. NAZÝFE. 8. TM. ÜÞÜK. EM. 9. OBÜS. YAREN. 10. KANEPE. AT. OT. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. USKURU. TOK. 2. NOEL. CUMBA. 3. UY. UFAK. ÜN. 4. TAS. DÜSE. 5. TÝRKEÞ. 6. ABANMA. ÜYE. 7. BETA. ÝNKA. 8. ET. MÝDA. RA. 9. BÝL. LEZZET. 10. ÝMAME. 11. LATÝFE. 12. HU. KÝREMÝT.


11

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

E­KO­NO­MÝ "Çanakkale projesi" hemen hemen hazýr

2010 Bütçesi, sosyal bunalýmý derinleþtirecek n TÜRK Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin Koramaz, 2010 Bütçesinin, yatýrýmlar ve sosyal harcamalarýn düþüklüðü, öngörülen bütçe açýðý, borç faiz giderleri, çalýþanlarýn vergileri ile bütün halký etkileyen dolaylý vergilerin yüksekliði itibarýyla mevcut ekonomik sosyal bunalýmýn derinleþeceðini gösterdiðini bildirdi. Koramaz, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye’nin sürekli zam rejimine girdiðini, bu yýlbaþýndan itibaren 2009 bütçe açýðý ile 2010 bütçesinin kara deliklerinin halka fatura edileceðini ifade etti. 2010 bütçesinin, yatýrýmlar ve sosyal harcamalarýn düþüklüðü, öngörülen bütçe açýðý, borç faiz giderleri, çalýþanlarýn vergileri ile bütün halký etkileyen dolaylý vergilerin yüksekliði itibarýyla mevcut ekonomik sosyal bunalýmýn derinleþeceðini gösterdiðini belirten Koramaz, kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýna yalnýzca yüzde 5 artýþ öngörülen 2010 bütçesinin temel parametrelerinin, çalýþanlar, sanayi ve Türkiye çýkarlarýnýn aleyhine bir muhtevayla belirlendiðini kaydetti. 2010 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre, toplam bütçe harcamalarýnýn 286,9 milyar lira, gelirlerin de 236,7 milyar lira olarak belirlendiði ifade eden Koramaz, 50,1 milyar lira ile yüzde 23,61 oranýnda açýk öngörülen bütçenin en önemli giderinin, son yýllarýn aþýrý borçlanmasýndan kaynaklanan ve 58,8 milyar lira ile bütçenin yüzde 27,67’sine tekabül eden faiz ödemeleri olduðu, 2010 dýþ ticaret açýðýnýn ise 45,5 milyar dolar olarak öngörüldüðü belirtildi.

ASELSAN’dan 71 milyon liralýk sözleþme nASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ, Milli Savunma Bakanlýðý ile yaklaþýk 71 milyon liralýk sözleþme imzalandýðý bildirildi. Aselsan’ýn Kamuyu Aydýnlatma Platformunda yayýmlanan özel durum açýklamasýnda sözleþmeye iliþkin bilgi verildi. Açýklamada, þöyle denildi: ‘’Millî Savunma Bakanlýðý ile Aselsan A.Þ. arasýnda Türk Silâhlý Kuvvetleri’nin Hava Savunma Erken Ýkaz Radarý Sözleþmesi tedariki maksadýyla, 24 Aralýk 2009 tarihinde, 70 milyon 999 bin 992 lira bedel üzerinden sözleþme imzalanarak yürürlüðe girmiþtir.’’ Bu açýklamanýn Millî Savunma Bakanlýðý’ndan alýnan 28 Aralýk 2009 tarihli izne istinaden yapýldýðý da belirtildi. Ýstanbul / aa

‘Cep’ten alýnan maktu vergi, 31,78 lira olacak nMOBÝL telefon aboneliðinin ilk tesisinde (operatör deðiþiklikleri hariç) alýnan maktu vergi, 1 Ocak 2010’da yeniden deðerleme oraný çerçevesinde yüzde 2,2 oranýnda artacak. Maliye Bakanlýðýnýn ‘’Özel Ýletiþim Vergisi Genel Tebliði’’ Resmî Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, bu yýl için 31,10 lira olarak uygulanan maktu vergi tutarý, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 31,78 lira olarak alýnacak. Ankara / aa

Emisyon hacmi azaldý nDOLAÞIMDAKÝ kâðýt para miktarýný gösteren emisyon hacmi Pazartesi günü, Cuma gününe göre 375 milyon 227,4 bin lira azalarak 38 milyar 251 milyon 600 bin lira olarak gerçekleþti. Merkez Bankasý verilerine göre, emisyon hacmi 25 Aralýk Cuma günü 38 milyar 626 milyon 827,4 bin lira düzeyindeydi. Bu arada, dün piyasadan interbank iþlemleriyle 1 milyar 660 milyon 637 bin lira, açýk piyasa iþlemleri ile 51 milyon 168,1 bin lira piyasadan çekildi. Ankara / aa

Apple'dan yeni ürün: iSlate nAPPLE firmasý yeni yýlla birlikte, dünya pazarýna yeni bir ürün sunmaya hazýrlanýyor. Ýngiliz Guardian gazetesinin teknoloji sayfasýndaki habere göre, Apple 2010 yýlýnda “iSlate” adlý, klavyesi olmayan, televizyon izlemeye, internette dolaþmaya, online gazete, dergi ve kitap okumaya yarayan, “tablet bilgisayar” çýkarmaya hazýrlanýyor. Apple firmasýnýn ürünü “iPhone”dan boyutu biraz daha büyük olacak ürünün tanýtýmýnýn 26 Ocak 2010’da San Francisco’da yapýlmasý bekleniyor. Guardian, Apple firmasýnýn her yýl Ocak ayýný yeni ürünlerini tanýtmak ve piyasaya sunmak için kullandýðýna dikkati çekerek, Ocak 2008’de firmanýn MacBook Air bilgisayarýný, Ocak 2007’de ise iPhone’un ilk versiyonunu tanýttýðýný anýmsattý. Londra / aa

DOLAR DÜN 1,5010 ÖNCEKÝ GÜN 1,5110

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 2,1680 ÖNCEKÝ GÜN 2,1760

DÜN 53.75 ÖNCEKÝ GÜN 53.95

DÜN 360.000 ÖNCEKÝ GÜN 360.000

p

TMMOB Baþkaný Emin Koramaz

Daðlarý’nýn üzerinden Balýkesir-Savaþtepe güzergâhýndan Ýzmir’e inen bir Çanak ka le ge çi þi dahil olmak üzere kuzey-güney otoyolu var. Bu hemen hemen hazýr. Bunu da Yap-Ýþlet-Modeli ile ihale edeceðiz’’ diye konuþtu.

p

ULAÞTIRMA Bakaný Yýldýrým, Çanakkale Boðazý’na yapýlmasý planlanan projenin sorulmasý üzerine de ‘’Çanakkale’de benzer, bir yandan Ýstanbul’u Tekirdað ile birleþtiren bir otoyol, Tekirdað’da Edirne’den gelen TEM’in, oradan güneye inerek Çanakkale Boðazý’ndan geçip Kaz

SERBEST PÝYASA

p

HA­BER­LER

tu

Teþvik, istihdamý arttýrdý SANAYÝCÝLER, 31 ARALIK'TA SONA ERECEK OLAN TEÞVÝK YASASININ ''EN AZ 1 YIL'' DAHA UZATILMASINI ÝSTÝYOR. AKSARAY Ticaret ve Sanayi Odasý (ATSO) Baþkaný Ali Öztürk, yaptýðý açýklamada, 6 Þubat 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe giren 5084 sayýlý Teþvik Yasasýnýn Aksaray’ýn da içinde bulunduðu 49 ili kapsadýðýný ve bu yýl sonu itibariyle sona ereceðini söyledi. Teþviðin Aksaray’da istihdamý arttýrdýðýný, yeni yatýrýmlarýn yapýlmasýný, Organize Sanayi Bölgesinin geliþmesini ve kente ekonomik anlamda önem li kat ký lar sað la dý ðý ný vur gu la yan Öz türk, SGK prim desteði, enerji desteði, iþçi stopaj vergisi desteði, bedelsiz arsa desteði gibi unsurlarla çok sayýda yatýrýmcýnýn Aksaray’a çekildiðini anlattý. Öztürk, teþvikle Aksaray’ýn önemli bir ivme kazandýðýný ve cazibe merkezi haline dönüþtüðünü belirterek, þunlarý kaydetti: ‘’Yasadan önce Organize Sanayi Bölgesi’nde çalýþan iþçi sayýsý 700-800 civarýnda iken, 2009’da bu rakam 3 bin 500’e ulaþtý. 2004’te 20 olan fabrika sayýsý, 2009’da 110’a çýktý. Yine bu yýl 30’a yakýn yer tahsisi yaptýk. Aksaray’ý adeta þahlandýran Teþvik Yasasýnýn en az 1 yýl daha uzatýlmasýný arzu ediyoruz. Beklentimiz ve umudumuz yasanýn uzatýlacaðý yönünde. Uzatýlmadýðý takdirde iþsizlik artacak, artan maliyetler nedeniyle üretimler düþecek, birçok iþ yeri kapanacak, firmalar acilen iþçi çýkartacak ve Aksaray ekonomisi büyük ölçüde sarsýlacak. ‘’ 5084 sayýlý Teþvik Yasasýnýn uzatýlmasý yönündeki taleplerini yaklaþýk 1 aydýr her ortamda dile getirdiklerini, bu konuda çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden Öztürk, ‘’Piyasanýn toparlanmasý açýsýndan mutlaka uzatýlmalý. Firmalarýn krizin etkilerini atlatmasý noktasýnda da teþviðin devam etmesi çok önemli katkýlar saðlayacaktýr’’ dedi. Öztürk, teþviðin devamýnýn sadece sanayici açýsýndan deðil, SGK primi dolayýsýyla 10’un üzerinde iþçi çalýþtýran iþ yerleri açýsýndan da hayatî önem taþýdýðýný sözlerine ekledi. MÜSÝAD DA ‘’UZATILMALI’’ DÝYOR Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Aksaray Þube Baþkaný Mehmet Zeki Kalya da, Teþvik Yasasýnýn uzatýlmasý için ulaþabildikleri her yere ulaþmaya çalýþtýklarýný ve giriþimlerinin sürdüðünü anlattý. Teþvikle birlikte Aksaray’daki fabrika sayýsýnda önemli artýþ olduðunu kaydeden Kalya, kentin çehresinin deðiþtiðini, birçok önemli yatýrýmcýnýn Aksaray’a geldiðini ifade etti. Aksaray’ýn Konya ve Kayseri ile yarýþabilmesi için Teþvik Yasasýnýn uzatýlmasýnýn önemli olduðunu vurgulayan Kalya, ‘’Aksaray’ýn önünü açacak olan teþvikin en az 1-2 yýl daha uzatýlmasýný bekliyoruz. 2-3 gün içerisinde konuyla ilgili açýklama yapýlacaðýný düþünüyorum’’ diye konuþtu. Aksaray / aa

Teþviklerle; Aksaray’da istihdamýn arttýrýldýðý, yeni yatýrýmlarýn yapýldýðý ve Organize Sanayi Bölgesinin geliþmesinin saðlandýðý hatýrlatýldý.

2010’DA BÜYÜME UMUDU BURSA Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ýlhan Parseker, 2010 yýlýnda ekonomideki düþüþün duracaðý ve üzerine bir miktar büyümenin olacaðýný tahmin ettiklerini söyledi. Parseker, yaptýðý açýklamada, 2009 yýlýnýn, ekonomik açýdan oldukça zorlu ve kötü geçtiðini, 2008’de baþlayan krizin 2009’u çok olumsuz etkiledi ði ni be lirt ti. E ko no mi de yavaþlamanýn, gerileme ve durgunluðun yaþandýðý bir yýlýn geride býrakýldýðýný i fa de e den Par se ker, þöyle konuþtu: ‘’ÖzelÝlhan Parseker likle iç tüketimin azalmasýyla bir-

likte ekonomide sýkýntýlar yaþandý. Son oylara bakarsanýz ekonomide en azýndan düþüþün durduðunu ve hatta yavaþ yavaþ ivme kazandýðýný görüyoruz. Biraz toparlanma var. 2010 yýlýnda son aylardaki toparlanmanýn devam edeceðinin sinyallerini alýyoruz. 2010 yýlýnda hýzlý bir büyüme olmayacak ancak ekonomideki düþüþün duracaðý ve üzerine bir miktar büyümenin o la ca ðý ný tah min e di yo ruz. Ö zel lik le ban ka la rýn kredi vermede daha iþ tah lý o la cak la rý ný düþünüyorum.’’ Bursa / aa

YENÝ YILDA TEÞVÝK BEKLENTÝSÝ DURGUNLUKTAN sonraki iyileþmenin istihdama da olumlu yansýmasýný beklediklerini dile getiren Parseker, 2010 yýlýnýn daha iyi olmasý için iç tüketimin arttýrýlmasý gerektiðini bildirdi. Bunun da teþviklerle yapýlabileceðini vurgulayan Parseker, þunlarý kaydetti: ‘’Bazý ürünlerde vergiler düþürülmeli. Hurda indiriminin bir an önce gerçekleþmesi gerekiyor. Otomotiv sektörü Bursa ve ülke için büyük önem taþýyor. Otomotiv sektöründe ÖTV’de yapýlan indirimle birlikte iþletmeler yeniden hayat buldu. Yeni teþviklerin gelmesiyle ilâve deðer bulacaklar. Otomotiv ve diðer sektörlerin yeni yýlda da teþviklerle desteklenmesi gerekiyor. Hiç satýlmayan malýn vergi geliri getirmeyeceði bilinmeli.’’

Belirsizlik sürüyor Ýhale Ýlaný Temizlik Hizmeti Alýnacaktýr EÜAÞ Ambarlý Tesis Müdürlüðü 6 ay süre ile 8 kiþi ile büro ve genel temizlik hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt No: 2009/185891 1. Ýdarenin a) Adresi : Ambarlý Mah.Tesisler Cad. PK: 32 Avcýlar/Ýstanbul b ) Telefon ve Faks Numarasý : 212 676 21 25 - 212 676 04 40 c ) Elektronik Posta Adresi : ambarlitesis@euas.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 2. Ýhale Konusu hizmetin a ) Niteliði, Türü ve Miktarý : Ambarlý Tesis Müdürlüðünün muhtelif büro hizmetleri, çay ocaðýnýn iþletilmesi, yemek servisi ve daðýtýmý ile Ambarlý Tesis Müdürlüðü binasýnýn genel temizlik hizmetinin toplam (8) kiþi ile (6) altý ay süre ile alýmýdýr. b ) Yapýlacaðý Yer : EÜAÞ Ambarlý Tesis Müdürlüðü c ) Ýþin Süresi : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip en geç 15 (onbeþ) gün içerisinde iþe baþlanacak olup, Ýþin süresi 182 (yüzsekseniki) gündür 3. Ýhalenin a ) Yapýlacaðý Yer : EÜAÞ Ambarlý Tesis Müdürlüðü Avcýlar/Ýstanbul b ) Tarihi ve Saati : 12.01.2010 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Personel çalýþtýrýlmasýna dayalý olarak ihale edilen her türlü hizmet alýmý. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 40 Türk Lirasý karþýlýðý ayný adresten satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 50 Türk Lirasý doküman bedelini Vakýfbank Avcýlar Þubesi 00158007295220832 yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAÞ Ambarlý Tesis Müdürlüðü Ambarlý Mah.Tesisler Cad. PK: 32 Avcýlar/Ýstanbul adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

B: 75508

nKÜRESEL ekonomideki sorunlarýn henüz tam olarak giderilememiþ olduðuna iþaret eden Merkez Bankasý, toparlanmanýn gücüne iliþkin belirsizliklerin de devam ettiðine dikkat çekti. Para otoritesi, bu çerçevede Enflasyon Raporu’nda açýkladýðý para politikasý duruþu doðrultusunda faiz oranlarýnýn ‘uzun bir süre’ düþük düzeylerde tutulmasý gerekeceðini vurguladý. Merkez Bankasý Para Politikasý Kurulu’nun (PPK) 17 Aralýk’ta yaptýðý toplantýnýn özeti yayýnlandý. ‘Enflasyon Geliþmeleri’, ‘Enflasyonu Etkileyen Unsurlar’ ve ‘Para Politikasý ve Riskler’ baþlýðýyla üç ana bölümden oluþan özette, son dönemde açýklanan verilerin ‘en kötünün geride kaldýðýný teyid etse’ de küresel ekonomideki toparlanmanýn henüz yeterince güçlü bir ivme kazanmadýðýný gösterdiði kaydedildi. Açýklamada, “Kurul üyeleri de bu çerçevede, küresel ekonomideki sorunlarýn henüz tam olarak giderilememiþ olduðunu ve toparlanmanýn gücüne iliþkin belirsizliklerin devam ettiðini dikkate alan Kurul, Enflasyon Raporu’nda açýklanan para politikasý duruþu doðrultusunda faiz oranlarýnýn uzun bir süre düþük düzeylerde tutulmasý gerekeceðini vurgulamýþtýr” denildi. Ýstanbul / cihan


12

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

ÝLAN

y seri ilânlar ELEMAN n ACELE BEYLÝKDÜZÜ civarýndan, binek- kango doblo türü lpg veya dizel türü kendi aracýyla çalýþacak þoförler aranýyor. Tel: (0 532) 385 40 48 n TERMAL HASTANE ve termal tatil köyü projemize Vizyon ve Misyon Sahibi, dinamik, lider ruhlu Genç/emekli, bay/bayan danýþmanlar Tel: (0 507) 218 39 51 e-posta: hl_ozdogan@hotmail.com

ÝÞ ARIYORUM n 6 YIL YÖNETÝCÝ asistanlýðý ve 3 yýl ön muhasebe dalýnda tecrübeliyim. Anadolu Yakasýnda yönetici asistanlýðý pozisyonunda iþ aramaktayým. Ebru Kýsaoðlu Tel: (0534) 619 14 68 n VASIFSIZIM ÝÞ arýyorum. (0539) 243 89 75 n ÝSTANBUL AVRUPA Yakasýnda sigortasý olan þoförlük iþi arýyorum. Gsm: (0 535) 783 24 42

SIFIR SERMAYELÝ EK ÝÞ FIRSATI www.qmuenst.com

SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN SATILIK

115 m2 daire Eyüp/Silahtar Medayin Dikilitaþ (0532)731 46 33 n ANKARA TEMEL'li ile Polatlý arasýnda 3000 m2 arazi üzerinde 2 katlý villa 50.000 TL (0532) 365 06 37

n GÖZDAÐI'nda FINDIKLI'da Karlýtepe'de kelepir faizsiz daireler (0534) 403 40 27 0(216) 452 97 52 n 40 AYA kadar sýfýr faizli daireler Gözdaðý, Fýndýklý, Yakacýk, Karlýtepe 0534 403 40 27 0216 451 45 28 n GEBZE MERKEZ'de Kelepir Daire Daireye ait açýk otoparký bulunmaktadýr. Çamlýk Parkýna 3 sokak mesafede. 77.000 TL Tel: 0 (212) 282 85 55 n ÝSTANBUL ÇATALCA kabakça içinde yola cephe elektiriði suyu su kuyusu telefonu meyva aðaçlarý bulunan bulunan 90m müstakil ev satýlýktýr. 270m, 75.000 tl Tel: 0 (212) 795 02 11 n BURSA ÝVAZPAÞA semtinde satýlýk ev Tel: 0 (224) 223 71 08 n KONYA KARATAY Fetihkent Siteleri'nde 6 katlý apartmanýn 1. katýnda kuzeydoðu cepheli, 147 m2 ve merkezi sistem kaloriferli, 3+1 özelliðine sahip 65.000 TL deðerinde satýlýk ev. Gsm: (0 533) 769 04 02 (0 505) 547 51 60

SATILIK ARSA n BURSA ORHANGAZÝ'de sahibinden 12.000 m 2 , 5.000 m2, 2100 m2, 2600 m2, þeftali ve zeytinlikler 0538 888 68 45 0532 574 11 15 n ADA'DAN ÇEKEZKÖY kapaklý, Büyükyoncalý ve Saray'da imarlý, ifrazlý arsa lar, 1-20 dö nüm a ra sý tarlalar, hemen tapu, 24

ay taksit imkâný. 0 (212) 592 91 49 (0 532) 624 08 12 n ANKARA MAMAK Kýbrýs Köyünde 39321/8 i mar lý 1000 m 2 ar sa 150.000 TL 0 (312) 369 14 44 (0544) 554 10 67

VASITA nFORD CONNECT - 2004 Model - Gri - 42.000 km Temiz - Sahibinden - 90'lýk - Yeni Lastikler - Dizel Tel: 0(332) 582 32 71 Gsm: (0 544) 487 72 60 n 2001 MODEL Renault Laguna 1.9 DTÝ Dizel 177.000 km orijinal servis, bakýmlý 14.250 TL. Tel: 0 (216) 310 46 58 Gsm: (0 552) 333 90 03

DEVREN n YALNIZLIKTAN

DEVREN satýlýk kuruyemiþ. Fatih/Ýst. Gsm: (0 538) 843 79 96

ÇEÞÝTLÝ n YAÞINIZ 19-60

aralýðýnda ise evden, iþten part time / full time istediðiniz kadar çalýþarak ayda 500 - 3000 TL arasý ek gelir elde etmek isterseniz www.istegeleceginfirsati.net deki iþ baþvurusunu doldurunuz. n TELEKOM SEKTÖRÜNDE Türkiyenin her tarafýna bayilikler verilecektir. www.elbistantelekom.com Ýrtibat: 0(344) 413 12 80 n BURNUNUZ HELAL PARA kokusunu iyi alýyorsa BÝN TL ile iþinizi kurun,

T.C. BANDIRMA AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/73 Davacý Özkan Gür tarafýndan davalý Seval Gür aleyhine açýlan boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamalarý sýrasýnda; Davalý SEVAL GÜR’ün tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemediðinden adýna duruþma günü ve dava dilekçesinin ilanen tebligat yapýlmasýna karar verildiðinden, davalý SEVAL GÜR’ün duruþma günü olan 04.02.2010 günü saat 09.45’de mahkememizde hazýr bulunmasý, dava ile ilgili ibraz etmek istediði belgeleri duruþma gününe kadar göndermesi veya duruþmaya getirmesi, duruþmaya gelmediði veya bir vekil tarafýndan temsil edilmediði takdirde yargýlamaya yokluðunda devam edileceði ve hüküm verileceði hususu tebligat yerine geçmek üzere adý geçene ilanen duyurulur. 23/09/2009 B: 56459

evinizden çalýþarak, giderek artan gelirlere ulaþýn, adil paylaþým sistemi ile çevrenize saðlýk ve varlýk sunun, bizi arayýn numara býrakýn arayalým. M. Akif Suluoðlu Veteriner Hekimi (0533) 965 68 76 (0555) 741 95 46 n FLAÞ EVDEN EVE NAKLÝYAT Evden eve - þehiriçi-þehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu. Telefon: 0 (212) 556 13 37 (0533) 621 18 38 Ücretsiz ekspertiz hizmeti ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Kredi kartý geçerlidir. Depomuz mevcuttur. n AKSOYLAR EVDENEVE NAKLÝYAT Evden eve þehiriçi - þehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu. Telefon: 0 (212) 502 28 01 (0535) 484 72 39 Uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Kredi kartý geçerlidir. Depomuz mevcuttur. n TÜRK NAKLÝYAT EVDENEVE TAÞIMACILIK Evden eve - þehiriçiþehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Telefon: (0532) 661 57 10 (0536) 981 30 30 Uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. www.türknakliyat.info turknakliyat@gmail.com n HOROZ EVDENEVE NAKLÝYAT Evden eve þehiriçi - þehirlerarasý uluslar arasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambal-

ajlý, marangozlu. Tel: 0 (216) 370 80 86 0 (216) 561 70 86 0 (216) 561 71 86 Ücretsiz ekspertiz hizmeti ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Kredi kartý geçerlidir. Depomuz mevcuttur. Web: horoznakliyat.com Mail: horoznakliyat@hotmail.com n TAÞKÖPRÜ KUZU ÇEVÝRME yöresel damak tadý. Özel günlerinizde bizi mutlaka arayýnýz. Kalitemiz ve yýllarýn tecrübesi ile kuzu çevirme denince akla biz geliriz. www.taskoprukuzucevirme.com Sipariþ Telefonlarýmýz : 0212 434 53 08 0212 435 39 42 Fezvi Çakmak Mah. 8.Sok No:59/A Baðcýlar Ýstanbul. n BÜYÜK ADANA KEBAPÇISI DÝYOR KÝ : Adana'ya gitmeden Adana yenir mi? Bize gelin kararý siz verin! Kalitemiz tescillidir. Satýr kýymasýyla Adana kebabý büyük Adana kebapçýsýnda yenir. Eþsiz mekanýmýzla özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sipariþ Telefonu: 0216 350 0 350 Adres : Gülnur Sokak Sal Apartmaný No: 17/A Göztepe-Kadýköy. n TEKBÝR ORGANÝZASYON Manevi saadetin ilk adresi kutlu doðum etkinliklerinizde, düðün, sünnet, niþan, tüm milli ve manevi gün ve gecelerinizde. ezgiler, marþlar, semazenler ve naatlarla sanatçýnýz ufuk akýn ve

T.C. HENDEK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 1999/132 02/05/2006 KARAR NO: 2006/77 Davacý Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan davalýlar Ali Rýza Keskiner, Muzaffer Alkýþ. Nurdan Göç, Nurþen Göç ve arkadaþlarý aleyhine açýlan tapu iptali, tescil müdahalenin önlenmesi davasýnda yapýlan açýk yargýlama sonrasýnda; Hendek ilçesi Karatoprak Köyü pafta 1, parsel 352 sayýlý taþýnmazýn tamamý kesinleþmiþ orman sýnýrlarý içerisinde kaldýðýndan tapunun iptali ile orman olarak hazine adýna tescili talep edilmiþ davanýn kabulüne karar verilmekle , kararýn tüm aramalara raðmen bulunamayan davalýlar Fatma Meçli, Nurdan Göç ve Nursen Göç adýna tebligat yapýlamadýðýndan basýn ilan yolu ile yapýlmasýna karar verilmiþ olup, adý geçenlere kararýn basýn ilan yolu ile teblið olunur. B: 23988

-ÝLANT.C. BANDIRMA AÝLE MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 2006/519

T.C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2009/551 KARAR NO: 2009/485 HÜKÜM: Gerekçeleri yukarýda açýklandýðý üzere; Davanýn KABULÜNE kabul nedeni ile;

Mahkememizde davacý Ýsak Terzi tarafýndan davalý Elife Terzi aleyhine açýlan boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamanýn sonunda verilen 27/11/2008 gün ve 2006/519 esas 2008/585 karar sayýlý ilam ile; TRABZON Ýli, MERKEZ Ýlçesi, 1 NOLU ERDOÐDU MAHALLESÝ Cilt 7, hane 408’de nüfusa kayýtlý, HACI ve ZEHRA’dan olma, 11/07/1963 Trabzon doðumlu 15944863932 TC kimlik numaralý davacý ÝSAK TERZÝ ile ayný hanede nüfusa kayýtlý HACI MEHMET ve SAÝME’den olma 10/04/1965 Develi doðumlu 15908865170 TC kimlik numaralý davalý ELÝFE TERZÝ’nin T.M.K. 166/1 maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, Taraflarýn müþterek çocuklarý 1991 doðumlu Osman Terzi ile 1993 doðumlu Ömer Terzi’nin velayetlerinin davacý babaya býrakýlmasýna, Dini bayramlarýn 2. günü saat 09.00'dan 3. saat 17.00 ye kadar ve her yýlýn Temmuz ayýnýn 1’inden 20’sine kadar çocuklarýn anne yanýnda býrakýlarak aralarýnda þahsi iliþki kurulmasýna karar verilmiþtir. Dair, davacýnýn yüzünde, davalýnýn yokluðunda kararýn tebliðinden itibaren 15 gün içinde Yargýtay da temyizi mümkün þekilde verilen karar davalý ELÝFE TERZÝ’in adresi tespit edilemediðinden adýna ilanen yapýlmasýna karar verildiðinden iþ bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten 15 gün sonra davalý ELÝFE TERZÝ’ye teblið edilmiþ sayýlacaðý hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur. 18/08/2009 B: 48583

1- Adana Ýli Karaisalý ilçesi Beydemir mahallesi Cilt No: 15, Hane No: 17, BSN No: 228 .TC No: 21292009106’da nüfusa kayýtlý Ali Ýhsan ve Nurten’den olma 01.11.1988 d.lu Arifiye Güngör’ün Arifiye olan öz adýnýn iptaline, öz adýnýn ARÝFE NAZ olarak deðiþtirilmesine davacýnýn ad ve soyadýnýn ARÝFE NAZ GÜNGÖR olarak nüfus kayýtlarýna TESCÝLÝNE. B: 75468

T.C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/886 Esas KARAR NO: 2009/3572 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul ili, Kadýköy ilçesi, Osmanaða mah/köy, Cilt no: 18, Hane no: 2911’de nüfusa kayýtlý, Salih Fuat ve Vecahet kýzý, 19.12.1924 doðumlu, 24704075188 kimlik numaralý FATMA UTARÝT SÝYAVUÞ TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine ayný yerde nüfusa kayýtlý, Ömer Lütfi ve Muradiye kýzý, 27.06.1953 doðumlu SADÝFE NEVÝN SÝYAVUÞ TMK 413. maddesi gereðince VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR.

Ýlan olunur.

B: 75505

DÖRTYOL ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2006/65 Esas KARAR NO : 2008/3 Davacý TEDAÞ A.Þ. Vekili tarafýndan davalý GÜNEYSU Meyvesuyu Gýda San. ve Zirai Maddeler Aleyhine mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen Dörtyol ilçesi, Yeþilköy adresinde tebligatýn yapýlamadýðý, yaptýrýlan zabýta araþtýrmasýnda da bir netice alýnamadýðýndan karar ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Hatay ili Dörtyol ilçesi, Çaylý köyü Beyleryurdu mevkiinde kain 1191 parsel nolu taþýnmazýn 105.74 m2' lik kýsmýnýn davalý adýna olan tapu kaydýnýn iptali davacý adýna trafo yeri olarak tapuya tesciline, kamulaþtýrma bedelinin 6.626,27 TL olarak tespitine karar verilmiþtir. Mahkememizden verilen 17.01.2008 tarih ve 2006/65 esas, 2008/3 sayýlý kararý davacý Tedaþ A.Þ. Vekili tarafýndan temyiz edilmiþtir. Karar ve temyiz dilekçesi tebliði yerine geçmek üzere ilanen tebliði olunur. 21/12/2009

B: 75069

T.C. DURAÐAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/64 Esas DAVALI: 1- SALAHATTÝN ÇETÝN Kozlu Bucaðý, 19 Mayýs Mahallesi, Meriç Caddesi, No: 11 C, Ýç Kapý No: C Merkez/ ZONGULDAK Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Alacak davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 25.01.2010 günü saat: 09:20’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

B: 41971

ekibi sizlerle. Gsm: 0532 682 64 81 www.tekbirorganizasyon.net ufuktanbakis@hotmail.com www.ufukakin.com n EVÝNÝZDE ETÜD, bayan öðretmenden ilk öðretim öðrencilerine hafta içi, hafta sonu tüm dersler Kadýköy Bostancý arasý 0532 211 44 42 n BAYAN ÖÐRETMENDEN ilk öðretim öðrencilerine Ýngilizce dersi verilir. Kadýköy Bostancý arasý 0532 211 44 42 n KADIKÖY de ek gelir fýrsatý 0543 863 20 63 n HARBELLÝFE BESLENME ürünleri distirübütörlüðü yapacak kiþiler aranmaktadýr. Baðýmsýz distirübütör Fatma-Ali Sivri bilgi için arayýnýz . 0543 863 20 63 n BOYA ve BADANA iþleriniz itina ile yapýlýr. 7x24 Mustafa Oran G.O.Paþa / Ýstanbul Gsm: 0546 941 10 28 n ALFA NAKLÝYAT ve evden eve taþýmacýlýk nakliyat-evden eve þehiriçi- þehirlerarasý taþýmacýlýk ücretsiz ekspertiz garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Tel: 0 216 5764419 0 212 2171001 0 532 7107166 uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Kredi kartý geçerlidir. Depomuz mevcuttur. n ARAS EVDEN eve nakliyat evden eve þehiriçi- þehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Tel: 0 216 3055823 0 532 2970992

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 ücretsiz ekspertiz ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. Kredi kartý geçerlidir. n ATANUR EVDEN eve nakliyat evden eve þehiriçi- þehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Tel: 0 212 4327636 0 532 3859741 ücretsiz ekspertiz ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. n AÐATUR EVDEN eve nakliyat ltd. þti. irtibat: 0212 227 4310 0216 387 8272 0532 765 4010 www.agaturnakliyat.com agaturonline@gmail.com yýllarýn getirdiði tecrübe ve yarýnlarýmýzýn getirdiði teknoloji ile evinizi taþýyoruz. n ASLAN EVDEN eve nakliyat þehir içi þehirler arasý sigortalý depomuz mevcutdur 0216 383 34 90 0212 273 06 72 0532 799 31 95 aslan kurumsal taþýmacýlýk 1974 yýlýndan günümüze dek sürdürdüðümüz aile mesleðinde, aslan genç ve dinamik yapýsý, profesyonel elemanlarý ve kurumsal taþýmalara getirdiði yepyeni boyut ile evden eve ve kurumsal taþýmacýlýðýn þüphesiz yeni lideri olmuþtur. www.aslanevdeneve.com info@aslanevdeneve.com n BURAK NAKLÝYAT ve evden eve taþýmacýlýk evden eve - þehiriçiþehirlerarasý taþýmacýlýk

T.C. ÝSTANBUL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN: 2009/278 Esas 2009/308 Karar Davacý Ýsmail Alp Özçelik vekili tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan isim tashihi davasýnda: Mahkememizce yukarýda esas ve karar numarasý yazýlý ve 05.12.2008 tarihli karar ile ; Erzincan ili. Kemaliye ilçesi, Harmankaya Mah. / Köyü. Cilt no: 67 Hane No: 51’de kayýtlý Hasan ve Lütfiye’den olma 14.6.1985 doðumlu 20458856806 TC kimlik nolu davacý Süleyman Yegengil’in kayden Süleyman olan isminin baþýna Fýrat isminin eklenmesi suretiyle isminin FIRAT SÜLEYMAN olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar veB: 75504 rilmiþ olup, iþ bu karar ilan olunur. 28.12.2009

garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Telefon: 0 212 2242800 0 532 4312672 ücretsiz ekspertiz ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. n SATILIK ARISIYLA birlikte Elli kovan arý (0534) 558 02 68

SANSET ELEKTRÝK her türlü tesisat, tamirat, bakým ve onarým iþleri yapýlýr. Gsm: (0 546) 417 33 97 n KÝRALIK PANELVANLAR, minübüsler, dizeller. Metin Tümay Tel: 0(212) 217 08 70 Gsm: (0533) 470 29 90 n TAÞKIN OTO Ýhsan TAÞKIN Eski Edirne asfaltý No: 734 Sultangazi TEL: 668 94 66-2HAT CEP: (0 533) 244 50 77 www.arabam.com n FÝ NAN SAL YA TI RIM uzmaný'ndan bireysel emeklilik fýrsatý! Bireysel emeklilik ve tüm hayat sigortasý ürünlerinde kiþiye ö zel bi ri kim, ya tý rým ve teminat planlarý ile sigorta poliçesi hazýrlanýr. bilgi ve baþvuru: (0 505) 768 10 01 n ATAKAN ÖZEL güvenlik ve sü rü cü kurs la rý 2495 sa yý lý ya sa ge re ði kim lik yenileme 31.12.2009' da sona erecektir. Yenileme eðitimleri için acele ediniz. Uygun fiyat ve ödeme þartlarýyla kaydýnýzý yaptýrabilirsiniz. Baðcýlar meydaný Tel: 0 (212) 462 92 32 n DÝNÇER NAKLÝYAT Ev den e ve þe hir ler i çi þe hir ler a ra sý, si gor ta lý, marangozlu, ambalajlý.

www.evdenevedincer.com Tel: 0 (212) 217 29 30 0 (216) 307 05 45 (0 532) 590 16 03 n BELEDÝYELER ÖZEL kuruluþlar Ýstanbulun her semtinde araþtýrmaya yönelik anketleriniz adet üzerinden çok uygun ekonomik olarak yapýlýr. Gsm: (0 538) 288 43 00 n GELENEK YAYINEVÝ olarak yýllarýn tecrübesi ile yeni adresimiz Esenler'de sizlerin hizmetinizdeyiz, bize bir telefon kadar yakýnsýnýz. Tel: 0 (212) 562 01 71 A dr es: Fevzi Çakmak Mah.. Fevzi Çakmak Caddesi. No: 39/2 Esenler / ÝSTANBUL n BENNU SPOT ev-büro eþyalarýnýz deðerinde alýnýr satýlýr Tel: 0 (216) 342 40 07 Gsm: (0 532) 484 50 33 n ACÝL BAÐCILARDA 9000 m 2 , yüksek kira gelirli, her iþe uygun bir kýsmý arsa ile takas olur fabrika satýlýktýr. Gsm: (0 532) 593 85 77 n MÝNARE YAPIMI, ta di la tý, bo ya sý i ti na i le yapýlýr. Deneyimli e ki bi miz le yurt dý þý ve yurt içi hertürlü minare yapýmý, kubbe yapýmý, cami boyasý, deprem yönetmeliðine uygun be to nar me tü nel ka lýp sistemi minare yapýyoruz. Ayrýca kararmayan kubbe ve minare alemi temin edilir. Ercan Usta Gsm: (0 555) 243 92 53 (0 506) 260 23 28 ercancengiz@hotmail.com n ÝMALATCI FÝRMADAN garantili koltuk takýmlarý sadece 1250 TL Tel: 0 (212) 493 40 00

TAZÝYE Yakýn dostlarýmýz Hamdi'nin babasý Müslüm ve Þükrü'nün aðabeyi, kardeþimiz Sabri'nin amcasý DYP'nin eski ilçe baþkaný

Mehmet Altun

'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

ÇELÝKHAN YENÝ ASYA OKUYUCULARI T.C. DÖRTYOL ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN /BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2009/261 Esas DAVALI : FATMA ÖZ Ahmet Kýzý Altýnçað Beldesi Dörtyol/ HATAY Davacý Tedaþ A.Þ. Vekili tarafýndan davalý Fatma Öz aleyhine açýlan Kamulaþtýrma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden bulanmadýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 05/02/2010 günü saat: 15:15’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

B: 75070

T.C. DÖRTYOL ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO : 2009/546 Esas KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Hatay ili, Dörtyol Ýlçesi, Yeniyurt köyü, MEVKÝÝ : Gazi Çiftliði PAFTA NO :ADA NO :PARSEL NO : 70 VASFI : Tarla YÜZÖLÇÜMÜ : 888.00m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Ahmet KIRATLI KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2009/546 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 16/09/2009 B: 75068

Mustafa Gültekin Sadettin Þahin Mehmet Kaygusuz Yusut Turan Ahmet Tunç

Mustafa Þahin Mehmet Gültekin Ali Önder Hasan Çetin Abdullah Daðaþan

TEBRÝK Muhterem Necati Tarak'ýn torunu, Þule ve Salih Yeþil kardeþlerimizin

Beril ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz.

KAHRAMANMARAÞ YENÝ ASYA OKUYUCULARI T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2008/467 KARAR NO: 2008/674 Mahkememizden verilen 13.11.2008 günlü 2008/467 E., 2008/674 K. sayýlý ilamý ile ÝBRAHÝM ve GÖZDE BULUT'un BULUT olan soyadlarý ATEÞ olarak düzeltilmiþtir. 23.12.2009 Ýlan olunur. B: 75530

T.C. SEBEN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ESAS NO: 2009/9 Esas Davacý Sevim YILMAZ tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma (Evlilik Birliðinin Temelinden Sarsýlmasý Nedeni ile Boþanma (Çekiþmeli)) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Dosya 08/09/2009 tarihli 5. Celsede iþlemden kaldýrýlmýþ olup, davacý tarafýndan 09/12/2009 tarihinde yenilenmekle; Mahkemenizce yenileme dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 02/02/2010 günü saat: 10:00’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 74771


13

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

RÖPORTAJ ÝSTANBUL ÞÝRÝNEVLER’DEN 40 YILLIK OKUYUCUMUZ ALÝ ÖZEN:

Yeni Asya’nýn çýkmasýný heyecanla beklemiþtik

‘‘

Yeni Asya istikrarlý. Çizgisinden taviz vermemesi, bizi en çok cezbeden ve ondan ayýrmayan saiklerden birisi. Ama tabiî esas sâik; Yeni Asya’nýn, Risâle-i Nur’un bu asýrda, bu zamanda dünyaya açýlan bir penceresi, bir gözü olmasý. Yeni Asya çok badireler atlattý. O badirelerin çoðunun içinde bulunduk. O badirelerin içerisinde de, dediðim gibi bu çizgiden þaþmamasý, Risâle-i Nur’un dünyaya açýlan penceresi olmasý hasebiyle, biz de ondan hiç ayrýlmadýk.

RÖPORTAJ: ÝSMAÝL TEZER

Ye­ni­As­ya­i­le­ta­nýþ­ma­nýz­na­sýl­ol­du? Ye­ni­As­ya­ga­ze­te­si­ni­Ýt­ti­had’la­ta­ný­dýk.­Zon­gul­dak’ta­Ýt­ti­had’ýn­a­bo­ne­siy­dik.­Ye­ni­As­ya’nýn­gün­lük­o­la­rak­ya­yýn­la­na­ca­ðý ha­be­ri­ni,­i­lân­la­rý­ný­gö­rün­ce­he­ye­can­la­o­nu­bek­le­dik. Ýt­ti­ha­dý­ta­ný­ma­nýz­na­sýl­ol­du? Mes­lek­li­se­sin­de­o­kur­ken­seç­me­li­din­der­si­ko­nul­muþ­tu.­O der­si­sý­nýf­ta­sa­de­ce­ben­ter­cih­et­miþ­tim.­E­de­bi­yat­ho­ca­sý­“Kim­ler­gi­ri­yor?”­di­ye­so­run­ca­ben­par­mak­kal­dýr­dým.­Ta­biî­a­dam bi­ze­“Vay­Nur­cu”­fa­lan­di­ye­rek­a­lay­et­ti.­Ben­Nur­cu­lu­ðun­ne­ol­du­ðu­nu­da­hi­bil­mi­yor­dum­ta­biî.­Me­rak­et­tim.­O­me­rak­la­ön­ce Zon­gul­dak­Müf­tü­sü­ne­git­tim.­De­dim­“Ho­cam­kim­bu­Nur­cu­lar?­Ba­na­bu­Nur­cu­la­rý­gös­te­rin.”­ Müf­tü,­“A­man­ev­lâ­dým,­sa­kýn­on­la­ra­bu­laþ­ma,­on­la­rýn­hep­si­ni hap­se­a­tý­yor­lar,­se­ni­de­a­tar­lar”­de­di.­A­ma­bu,­ben­de­i­yi­ce­me­rak u­yan­dýr­dý.­Zon­gul­dak’ta­her­dük­kâ­na­gir­di­ðim­de­“A­ca­ba­Nur­cu­lar­kim­ler?”­di­ye­sor­ma­ya­baþ­la­dým.­Der­ken­Zon­gul­dak’ýn­u­fak bir­na­hi­ye­si­o­lan­Koz­lu’da­Nur­Ta­le­be­le­riy­le­ta­nýþ­tým.­O­ta­nýþ­ma­dan­son­ra­ta­biî­Ýt­ti­had­ga­ze­te­si­ni­o­ku­ma­ya­baþ­la­dým. Haf­ta­lýk­Ýt­ti­had’ý­ip­le­çe­ki­yor,­he­ye­can­lý­bir­þe­kil­de­sa­týr­sa­týr o­ku­yor­duk­li­se­yýl­la­rýn­da.­Ay­ný­za­man­da­Ma­den’de­ça­lý­þý­yo­rum o­za­man.­Hem­iþ­çi­yim,­hem­ta­le­be. Der­ken­Ye­ni­As­ya’nýn­çý­ka­ca­ðý­ný­Ýt­ti­had’da­ki­i­lân­ve­ha­ber­ler­den­ öð­ren­dik.­ He­ye­can­la­ bek­li­yo­ruz.­ Koz­lu’da­ o­tu­ru­yo­rum,­o­ra­ya­beþ­ta­ne­Ye­ni­As­ya­gel­miþ­ti.­O­gün­he­men­git­tim,­koþ­tum,­beþ­ta­ne­si­ni­bir­den­al­dým.­Er­te­si­gün­de­dim­ki ba­yi­ye:­“Bu­ga­ze­te­yi­10’a­çý­kart.”­“Sen­kim­sin?­Ben­se­nin­ta­li­ma­týn­la­ga­ze­te­sa­yý­sý­ný­art­týr­mam”­de­di.­Ýs­tan­bul’a­te­le­fon aç­tým.­De­dim­ki,­“Koz­lu’ya­beþ­ga­ze­te­yet­mi­yor,­10’a­çý­kar­týn.”­Er­te­si­gün­ta­biî­10­ta­ne­ge­lin­ce­ba­yi­þa­þýr­dý.­Der­ken­ga­ze­te­nin­ti­ra­jý­ný­Koz­lu’da­60’a­ka­dar­çý­kart­týk. O­kul­bi­tin­ce­de­Ýs­tan­bul’a­gel­dim.­Ýs­tan­bul’a­“Ü­ni­ver­si­te­ye na­sýl­gi­re­bi­li­rim,­han­gi­kurs­la­ra­gi­de­bi­li­rim?”­di­ye­gel­dim.­Ýlk o­la­rak­ da­ Ye­ni­ As­ya’ya,­ Þe­ref­ E­fen­di­ So­ka­ða­ gel­dim.­ Meh­met­Kut­lu­lar­A­ða­bey­le­ta­nýþ­týk. Ve­o­ilk­gün,­ders­ha­ne­de­kal­mak­i­çin­Fa­tih’e­git­tik.­Fa­tih’te de­o­gün­ak­þam­der­si­var­dý.­Der­se­iþ­ti­rak­et­tik.­Se­ne­1969.­O ak­þam­i­çe­ri­ye­si­vil­e­kip­ler­gel­di.­Ta­biî­ben­po­lis­ol­duk­la­rý­ný­bil­mi­yor­dum.­O­za­man­A­na­do­lu’da­sa­de­ce­ü­ni­for­ma­lý­po­lis­le­ri ‘po­lis’­bil­di­ði­miz­i­çin,­si­vil­po­li­sin­ne­ol­du­ðu­nu­bil­mi­yo­ruz­ta­biî. Kut­lu­lar­A­ða­bey,­o­si­vi­lin­bir­ta­ne­si­ne­“A­yak­ka­bý­ný­çý­kart, na­maz­ký­lý­yo­ruz­bu­ra­da”­di­ye­mü­da­ha­le­et­ti.­Ta­biî­o,­po­lis ol­du­ðu­i­çin­ken­di­ne­gü­ve­ne­rek,­bi­raz­u­kâ­la­lýk­yap­tý.­Son­ra o­ra­da­bir­mü­na­ka­þa­ol­du.­Ben­o­za­man­an­la­dým,­de­mek­ba­sýl­mak­ buy­muþ­ di­ye...­ Ýs­tan­bul’a­ gel­di­ði­min­ ilk­ gü­nü,­ ilk bas­ký­ný­mý­zý­ya­þa­mýþ­ol­dum. Ha­týr­la­dý­ðým­ka­da­rýy­la,­bi­zi­69­ki­þi­o­la­rak­gö­tür­dü­ler.­Ta­biî ne­re­ye­gö­tür­dük­le­ri­ni­bil­mi­yo­rum.­Be­þik­taþ’ta­bir­po­lis­ka­ra­ko­luy­muþ.­Ka­ra­kol­da­da­ba­zý­ha­di­se­ler­ol­du.­Po­lis­ler­bi­zi­da­ra­cýk bir­ye­re­sý­kýþ­týr­mak­is­te­di­ler.­Ý­ti­raz­e­din­ce­bi­zi­da­ha­ge­niþ­bir­ye­re­al­dý­lar.­Sa­bah­le­yin­sa­bah­na­ma­zý­ný­ce­ma­at­le­kýl­dýk­ve­ba­zý po­lis­le­rin­de­na­maz­kýl­dýk­la­rý­ný­gör­dük.­Er­te­si­gün­yi­ne­ka­ra­kol­da­yýz.­O­ra­sý­ay­ný­za­man­da­kay­ma­kam­lýk­mýþ.­Cu­mar­te­si­ya­rým­gün­ça­lý­þý­lý­yor.­O­ya­rým­gün­i­çe­ri­sin­de­öð­le­na­ma­zý­ný­yi­ne be­ra­ber­kýl­dýk.­Ta­biî­ben­i­ki­gün­uy­ku­suz­ol­du­ðum­i­çin­u­yu­ya kal­mý­þým.­Po­lis­ler­be­ni­u­yan­dýr­dý­lar.­Bak­tým­kim­se­yok,­ka­ra­kol­da­ki­her­kes­git­miþ.­“Ha­di­sen­de­çýk­git”­de­di­ler.­“Ne­re­ye­gi­de­ce­ðim­ben,­bir­yer­bil­mi­yo­rum­ki...”­de­dim.­O­za­man­bir­po­lis­ver­di­ler­ya­ný­ma­ve­Be­þik­taþ’ta­der­sa­ne­ye­gö­tür­dü­ler.­Bak­tým ki,­bi­zim­o­ge­ce­be­ra­ber­kal­dý­ðý­mýz­ar­ka­daþ­lar­o­ra­da­o­tur­muþ­lar,­ders­ya­pý­yor­lar­yi­ne.­Son­ra­Nur­ta­þý’nda­Zü­be­yir­A­ða­bey­le ta­nýþ­týk­er­te­si­gü­nü.­Bu­þe­kil­de­baþ­la­dýk­iþ­te...­Der­ken­ü­ni­ver­si­te ha­zýr­lýk­kurs­la­rý­ný­bi­tir­dik,­ü­ni­ver­si­te­ye­gir­dik.­Fa­kat­be­nim gün­düz­ça­lý­þýp­ge­ce­o­ku­mam­ge­re­ki­yor­du.­Ev­li­yim,­ço­lu­ðum ço­cu­ðum­var.­Ýn­þa­at­Mü­hen­dis­li­ði­nin­ge­ce­bö­lü­mü­ne­ya­zýl­dým. Gün­düz­de­iþ­a­ra­dým.­Son­ra­Mih­rab­Ya­yý­ne­vi’ni­ça­lýþ­týr­dýk.­O­ra­da “Min­ye­li­Ab­dul­lah,”­“Ta­ri­hin­Þe­ref­Lev­ha­la­rý” v.b.­ki­tap­lar­la­ilk­neþ­ri­ya­tý­yap­týk.­Mus­tafa­Po­lat­A­ða­be­yin­ve­fa­týn­dan­son­ra, Mih­rap­Ya­yýn­la­rý­nýn­a­dý­Ye­ni­As­ya­Ya­yýn­la­rý­ol­du.­Ye­ni­As­ya Ya­yýn­la­rý’nda­da­5­se­ne­a­ra­lýk­sýz­ça­lýþ­týk.­En­son­ay­rýl­dý­ðým­da, ki­tap­sa­yý­sý­da­sa­ný­yo­rum­60-70’e­ka­dar­çýk­mýþ­tý.­Ta­biî­o­yýl­lar (se­ne­1970)­çok­ha­re­ket­li­yýl­lar­dý. Hat­ta­1971’in­ba­þýn­da­þöy­le­bir­þey­ol­du.­Bir­ül­kü­cüy­le­ko­nu­þur­ken­ba­na­de­di­ki:­“Si­zin­Üs­ta­dý­nýz­1971’de­bir­o­lay­o­la­cak’­ de­miþ. Ne­re­de,­ ni­ye­ ol­ma­dý?”­ Ben­ de­dim­ ki,­ “Kar­de­þim,­1971­yý­lý­O­cak­a­yýn­dan­i­ba­ret­de­ðil,­yý­lýn­so­nu­na­ka­dar 1971.­ 31­ A­ra­lýk’a­ ka­dar­ bek­ler­se­niz,­ Üs­ta­dý­mýn­ de­di­ði­ni gö­rür­sü­nüz.”­12­Mart­Muh­tý­ra­sý­ve­ril­dik­ten­son­ra­ay­ný­ar­ka­daþ­la­tek­rar­kar­þý­laþ­týk.­O­de­di­ki:­“E­vet­Üs­ta­dý­nýz­doð­ru söy­le­miþ,­12­Mart­Muh­tý­ra­sý­ve­ril­di...”­ Ýþ­te­hü­kü­met­ler­yý­kýl­dý,­ye­ni­hü­kü­met­ler­ku­rul­du,­sý­ký­yö­ne­tim­ler,­bir­cur­cu­na...­ 12­Mart­Muh­tý­ra­sý­dö­ne­min­de­çok­bü­yük­sý­kýn­tý­lar­ya­þa­dýk, ta­kip­ler­var­dý.­Al­man­ya’ya­Ri­sâ­le-i­Nur­la­rý­da­o­dö­nem­de­gön­der­mek­na­sip­ol­du.­Rah­met­li­A­li­U­çar’ýn­Al­man­ya’ya­gi­der­ken,

FOTOÐRAF: MURAT SAYAN

bir­ta­kým­Kül­li­yat­gö­tür­me­si­ne­rað­men,­o­ra­dan­is­tek­ler­ge­lin­ce...­Ta­biî­sý­ký­yö­ne­tim­ted­bir­al­dý.­5­ki­lo­dan­faz­la­pos­ta­yo­luy­la ki­tap­gön­der­me­ya­sak­lan­dý.­Bir­pos­ta­ne­den,­an­cak­gün­de­bir de­fa­5­ki­lo­yu­gön­de­re­bi­lir­sin,­o­nun­dý­þýn­da­gön­de­re­mez­sin. Hat­ta­ko­li­ser­vi­si­nin­baþ­la­rý­na­ü­ni­for­ma­lý­su­bay­la­rý­o­turt­tu­lar.­ Bu­nun­la­il­gi­li­en­te­re­san­bir­ha­tý­ram­var.­Ca­ða­loð­lu’ndan­kalk­týk,­bü­tün­pos­ta­ne­le­ri­do­la­þa­rak­Be­þik­taþ­pos­ta­ne­si­ne­ka­dar­ne ka­dar­ko­li­var­sa­si­pa­riþ­le­ri­gön­der­dik.­Bir­ta­ne­de­Be­þik­taþ­Pos­ta­ne­si’ne­kal­dý.­Tek­bir­Söz­ler,­a­ma­ka­lýn­bir­Söz­ler...­5­ki­lo­fa­lan­ge­li­yor­o­za­man­ki­Söz­ler.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­baþ­ka­bir­ki­tap­ko­ya­maz­dýk­ya­ni.­O­pa­ke­ti­ko­li­ser­vi­si­ne­gö­tür­dü­ðüm­de,­o­ra­da­ta­biî­pa­ke­ti­a­çý­yor­sun,­“han­gi­ki­tap­var?”­di­ye­gös­ter­mek­mec­bu­ri­ye­tin­de­sin.­Pa­ke­ti­a­çan­me­mur­de­di­ki:­“Ne­ya­zý­yor­bu­ra­da?”­Ben­de­dim ki:­“Sen­o­kur-ya­zar­de­ðil­mi­sin?­O­ra­da­ne­yaz­dý­ðý­ný­gör­mü­yor mu­sun?­O­kur­ya­zar­de­ðil­sen­bu­ra­da­na­sýl­me­mur­luk­ya­pý­yor­sun?”­O­ra­da­ki­yüz­ba­þý­gör­me­den­ye­ni­den­pa­ket­ya­pýp,­dam­ga­sý­ný­vu­rup­gön­der­di.­Ba­na­gö­re­Üs­ta­dýn­bir­ke­râ­me­ti.­ Si­zi­Ye­ni­As­ya’ya­bað­la­yan­se­bep­ler­ne­ler­dir? Ye­ni­As­ya­bir­ke­re­is­tik­rar­lý.­Çiz­gi­sin­den­ta­viz­ver­me­me­si,­bi­zi­en­çok­cez­be­den­ve­on­dan­a­yýr­ma­yan­sa­ik­ler­den­bi­ri­si.­A­ma ta­biî­e­sas­sâ­ik;­Ye­ni­As­ya’nýn,­Ri­sâ­le-i­Nur’un­bu­a­sýr­da,­bu­za­man­da­dün­ya­ya­a­çý­lan­bir­pen­ce­re­si,­bir­gö­zü­ol­ma­sý. Ye­ni­As­ya­çok­ba­di­re­ler­at­lat­tý.­O­ba­di­re­le­rin­ço­ðu­nun­i­çin­de bu­lun­duk.­O­ba­di­re­le­rin­i­çe­ri­sin­de­de,­de­di­ðim­gi­bi,­bu­çiz­gi­den þaþ­ma­ma­sý,­Ri­sâ­le-i­Nur’un­dün­ya­ya­a­çý­lan­pen­ce­re­si­ol­ma­sý­ha­se­biy­le,­biz­de­on­dan­hiç­ay­rýl­ma­dýk.­Me­se­lâ,­12­Mart’ta,­“Nur­cu­luk­Dâ­vâ­sý”­di­ye­Av.­Be­kir­Berk’in­bir­ki­ta­bý­var­dý.­Ka­lýn­bir­ki­tap. Ý­ki­ta­ne­ki­tap­gön­der­miþ­tim­Kas­ta­mo­nu’da­bi­ri­ne.­Mak­bu­zun ar­ka­sý­na­yaz­mýþ,­“Ý­ki­a­det­a­tom­bom­ba­sý­ný­al­dým”­di­ye.­O­sý­ký­yö­ne­tim­dö­ne­min­de,­bu­bi­le­sý­kýn­tý­ver­di­bi­ze.­O­nun­i­çin­git­tik,­i­fa­de­ver­dik.­“Be­nim­gön­der­miþ­ol­du­ðum­i­ki­ta­ne­ki­tap.­A­ma­o­nun ‘a­tom­bom­ba­sý’­di­ye­ya­zýl­ma­sý­nýn­se­be­bi,­a­tom­bom­ba­sý­ka­dar te­sir­li­o­la­bi­le­cek­bir­ki­tap­mâ­nâ­sýn­da”­de­dim.­A­ma­ta­biî­bun­lar geç­miþ­te­kal­dý,­tat­lý­ha­tý­ra­lar­o­la­rak.­Þim­di­bak­tý­ðý­mýz­da­gü­lüp ge­çi­yo­ruz,­bun­lar­da­ya­þan­mýþ­di­ye. Siz­ce­Ye­ni­As­ya’yý­di­ðer­mev­ku­te­ler­den­fark­lý­ký­lan ne­dir? Bir­ke­re,­Ye­ni­As­ya­ga­ze­te­si­tah­rik­et­mi­yor,­a­ji­te­et­mi­yor,­ha­ber­le­ri­çar­pýt­mý­yor.­Son­ra­de­mok­rat­mis­yon­dan­ta­viz­ver­mi­yor.­Her­ne­ka­dar­bö­lüp­par­ça­la­nýp­yok­e­dil­me­ye­ça­lý­þýl­sa­da­is­tik­rar­lý­ve­ta­viz­siz­bir­ya­yýn­çiz­gi­si­var.­Ve­bu­da­tak­di­re­þa­yan. O­kun­ma­sý­ge­re­ken­bir­mev­ku­te.­Ye­ni­As­ya­bir­men­fa­at­pe­þin­de­de­ðil.­Geç­miþ­yýl­lar­da­beþ­yýl­ça­lýþ­tým.­Hâ­lâ­da­Ye­ni­As­ya­i­le ir­ti­ba­tým­de­vam­e­di­yor,­çün­kü­ge­li­yo­rum,­gi­di­yo­rum,­gö­rü­yo­rum,­ça­lý­þan­la­rý­ný­bi­li­yo­rum,­ça­lý­þan­la­rý­nýn­da­na­sýl­ça­lýþ­týk­la­rý­ný bi­li­yo­rum...­Ye­ni­As­ya­bi­ze­ye­ti­yor. Ben­kýrk­yýl­lýk­bir­Cum­hu­ri­yet­o­ku­ru­nu­Ye­ni­As­ya­o­ku­ru yap­tým.­Kýrk­yýl­hiç­a­ra­lýk­sýz­Cum­hu­ri­yet­o­ku­yan­yaþ­lý­bir­a­dam.­Ye­ni­As­ya’yý­her­gün­gö­tür­düm,­o­ku­dum,­be­ra­ber­mü­ta­lâ­a­et­tik.­A­dam­kýrk­yýl­lýk­ga­ze­te­si­ni­bý­rak­tý,­Ye­ni­As­ya­o­ku­yu­cu­su­ol­du.­Ve­fat­e­de­ne­ka­dar­da­öy­le­de­vam­et­ti.

Ye­ni­As­ya­si­ze­ve­a­i­le­ni­ze­ne­ler­ka­zan­dýr­dý? Ta­biî­ki­a­i­le­me­ve­top­lu­ma­ka­zan­dýr­dý­ðý­çok­þey­ler­de­var. Ye­ni­As­ya’yý­sa­de­ce­ken­di­miz­o­ku­mu­yo­ruz,­o­kut­tu­ru­yo­ruz­da. Her­gün­i­ki­ga­ze­te­ge­lir­ba­na.­Bi­ri­ni­ev­de­bý­ra­ký­rým,­di­ðe­ri­ni­iþ­ye­ri­ne­gö­tü­rü­rüm.­Do­la­yý­sýy­la­be­nim­ço­lu­ðum­ço­cu­ðum­hep­si de­Ye­ni­As­ya’yý­o­kur,­o­ku­tur­lar. Ben­þöy­le­bir­ha­tý­ra­dan­bah­se­de­ce­ðim.­Ya­kýn­za­man­da­bir ü­ni­ver­si­te­de­ ça­lý­þý­yor­dum,­ o­ra­da­ me­se­lâ­ bir­ ba­yan­ ar­ka­daþ e­vi­ne­ gi­di­yor­ ve­ di­yor­ ki:­ “Ba­ba,­ bi­zim­ ü­ni­ver­si­te­de­ in­þa­at mü­hen­di­si­bir­ar­ka­daþ­var,­kýrk­yýl­dýr­her­gün­Ye­ni­As­ya­o­ku­yor­muþ­ve­a­ra­da­sý­ra­da­ben­de­ba­ký­yo­rum,­be­nim­de­çok ho­þu­ma­gi­di­yor,­sen­ne­der­sin?” Ba­ba­sý­yaþ­lý­bir­CHP’li­ol­du­ðu­i­çin­di­yor:­“A­man­ký­zým­dik­kat et,­bun­lar­Nur­cu­dur,­sa­kýn­se­ni­de­kan­dýr­ma­sýn­lar­v.s.” Ta­biî­so­ru­yor,­ce­vap­ve­ri­yo­ruz­is­ter­is­te­mez:­“Nur­cu­luk­ne­dir? Ye­ni­As­ya’nýn­mis­yo­nu­ne­dir?­Sa­na­ne­ka­zan­dý­rý­yor?­Ben­o­ku­sam­ba­na­ne­ka­zan­dý­rýr?”­di­ye...­Ba­ký­yo­rum,­be­nim­ga­ze­te­mi her­gün­o­da­o­ku­ma­ya­baþ­la­dý.­Ba­ba­sý­“A­man,­sa­kýn,­bu­laþ­ma” de­di­ði­hal­de...­Ben­ce­böy­le­den­me­si­da­ha­da­ca­zip­hâ­le­ge­ti­ri­yor. Ye­ni­ As­ya’nýn­ ka­zan­dýr­dý­ðý­ çok­ þey­ var.­ Ga­ze­te­mi­ her yer­de­a­çýp­o­ku­yo­rum.­O­to­büs­te­ol­sun,­tren­de­ol­sun­mut­la­ka­o­ku­yo­rum,­ge­re­kir­se­baþ­ka­la­rý­na­ve­ri­yo­rum.­Bun­dan da­mut­lu­luk­du­yu­yo­rum. Ga­ze­tey­le­il­gi­li­u­nu­ta­ma­dý­ðý­nýz­bir­ha­tý­ra­nýz­var­mý? Ga­ze­tey­le­il­gi­li­u­nu­ta­ma­dý­ðý­mýz­ha­tý­ra­ta­biî­ki­çok.­Se­ne 1974’tü­sa­ný­rým.­‘Ur­fa­Mev­li­di’ne­Nec­med­din­Þa­hi­ner’in­te­lif et­miþ­ol­du­ðu “Bi­lin­me­yen­Ta­raf­la­rýy­la­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî”­e­se­ri­ni­gö­tür­müþ­tüm.­O­za­man­Ye­ni­As­ya­Ya­yýn­la­rý’nday­dým. Ki­tap­da­ha­ye­ni­çýk­mýþ­tý.­Biz­her­ye­ni­çý­kan­ki­ta­bý­ba­sýn-san­sü­re ve­rir,­on­dan­son­ra­neþ­re­der­dik.­Ta­biî­Ur­fa­Mev­li­din­de­sat­mak­ü­ze­re­e­pey­mik­tar­da­ki­tap­gö­tür­düm.­Ben­tez­gâ­hý­aç­tým.­Ý­ki­üç­ta­ne­si­vil­po­lis­gel­di.­“Biz­po­li­siz.­Bu­ki­tap­la­rý­sat­mak­ya­sak­týr.­Sen bun­la­rý­sa­ta­maz­sýn”­de­di­ler.­Ben­“O­za­man­ba­na­ya­sak­ol­du­ðu­na da­ir­ka­rar­ge­ti­rin.­Bu­ki­tap­la­rý­ba­san­ve­neþ­re­den­be­nim.­Böy­le bir­ya­sak­tan,­ön­ce­be­nim­ha­be­rim­ol­ma­sý­lâ­zým.­Ba­na­böy­le­bir ya­zý­gel­me­di­ði­ne­gö­re­bu­ki­tap­lar­ya­sak­de­ðil”­de­dim.­Bu­se­fer po­lis­ler:­“Sen­ya­sak­ol­ma­dý­ðý­na­da­ir­bi­ze­bir­kâ­ðýt­ge­tir”­de­di­ler. “Val­la,”­de­dim­“Hiç­bir­va­tan­daþ,­suç­suz­dur­di­ye­ce­bin­de­kâ­ðýt­ta­þý­maz.­Siz­ba­na­ya­sak­ol­du­ðu­na­da­ir­kâ­ðýt­ge­ti­rin.­Ge­tir­me­di­ði­niz müd­det­çe­ba­na­bu­ra­da­mü­da­ha­le­e­de­mez­si­niz.” On­lar­git­tik­ten­son­ra,­o­za­man­Ýs­tan­bul­E­de­bi­yat­Fa­kül­te­si’nde­o­ku­yan­Meh­met­Gür­ler­i­sim­li­kar­deþ,­bir­ta­þýn­ü­ze­ri­ne çýk­tý­ve­ses­len­di:­“Ey­ce­ma­at!­Ba­kýn,­bu­ra­da­ar­ka­da­þý­mýz­zor­du­rum­da,­po­lis­ler­gel­di­ler.­Siz­hâ­lâ­bu­ki­tap­la­rý­al­ma­ya­cak­mý­sý­nýz?”­Ta­biî­po­lis­ler­ge­le­ne­ka­dar­ki­tap­la­rýn­ta­ma­mý­sa­týl­dý.­Son­ra­po­lis­ler­gel­di,­bak­tý­lar­ki­tez­gâh­ta­hiç­ki­tap­kal­ma­mýþ.­“Ne­ol­du?”­de­di­ler.­“Ka­ra­rý­ný­zý­ge­tir­di­niz­mi?”­de­dim.­“Yok­ge­tir­me­dik,­sen­ne­yap­týn­ki­tap­la­rý?”­de­di­ler.­“Ki­tap­lar­sa­týl­dý”­de­dim. Þa­þýr­dý­lar­ta­bi­î.­“Biz­gi­dip­ge­le­ne­ka­dar­sen­bu­nu­na­sýl­sat­týn?” di­ye­hay­ret­et­ti­ler.­Böy­le­tat­lý­bir­ha­tý­ra­mýz­ol­du. Mev­lid­den­son­ra­o­ak­þam­Ba­dýl­lý­Ca­mi­i’nde­kal­mýþ­týk.­Ay­ný

po­lis­ler­ge­ce­ya­rý­sý­gel­di­ler.­Yi­ne­ba­na­denk­gel­di­ler.­“Bu­ra­da kaç­ki­þi­ka­lý­yor?”­de­di­ler.­“Ne­ya­pa­cak­sý­nýz?”­de­dim.­“Sen­bi­ze ra­kam­ver”­de­di­ler.­“Üç­yüz­ki­þi­ka­lý­yor”­de­dim.­“Ne­re­den,­kaç ki­þi­gel­miþ,­lis­te­is­ti­yo­ruz”­de­di­ler.­Ýs­tan­bul’dan­el­li­ki­þi,­An­ka­ra’dan­yüz­ki­þi,­Kon­ya’dan­þu­ka­dar­fa­lan­di­ye­ben­lis­te­yap­tým, ver­dim­el­le­ri­ne.­Bu­nun­gi­bi­çok­ha­tý­ra­mýz­var­po­lis­ler­le... En­bü­yük­ha­tý­ram­da­þu:­ Ben­ye­dek­su­bay­o­la­rak­as­ker­de­i­ken­An­ka­ra­Ma­mak­Mu­ha­be­re­O­ku­lu’nda­MÝT’ten­bir­dos­ya gel­di.­O­dos­ya­da­soy­i­sim­le­re­gö­re­lis­te­ya­pýl­mýþ.­“Sa­kýn­ca­lý­var mý,­yok­mu?”­di­ye.­Sa­kýn­ca­lý­o­la­ný­a­yý­rý­yor­lar,­er­o­la­rak­gön­de­ri­yor­lar.­Ta­biî­ben­o­dos­ya­da­is­mi­mi­gör­düm.­A­dým,­so­ya­dým, do­ðum­ta­ri­him,­do­ðum­ye­rim­vs.­ya­zý­yor,­sa­kýn­ca­lý.­Ne­den? 1969’da­biz­Ýs­tan­bul’da­ders­te­bas­kýn­da­ya­ka­lan­mýþ­týk,­o­za­man­lar­bi­zim­dos­ya­mýz­tu­tul­muþ.­Fa­kat­i­sim­le­re­ba­kan­yüz­ba­þý gö­re­me­di.­Gö­re­me­yin­ce­ta­biî­biz­im­ti­ha­na­gir­dik.­Ým­ti­ha­na­gir­di­ðim­de­ay­ný­yüz­ba­þý­ya­de­dim­ki:­“Ko­mu­ta­ným,­ben­in­þa­at­mü­hen­di­si­yim.­Tuz­la­Pi­ya­de­O­ku­lu'n­da­pi­ya­de­ol­mak­is­ti­yo­rum, ne­yap­mam­lâ­zým?­Bu­im­ti­han­da­ba­na­yar­dým­e­der­mi­si­niz­pi­ya­de­ol­mam­i­çin?”.­O­de­di­ki:­“So­ru­la­ra­ce­vap­ver­me­sen,­di­rekt pi­ya­de­ya­par­lar.”­Ben­de­so­ru­la­ra­nok­san­ce­vap­lar­ver­dim.­De­di­ði­gi­bi­Tuz­la­Pi­ya­de­O­ku­lu’na­gel­dik. Tuz­la’ya­ge­lin­ce,­di­rekt­ca­mi­ye­git­tim.­Ca­mi­ye­ge­lin­ce,­ar­kam­dan­bir­ki­þi­da­ha­gel­di.­Meh­met­Þa­hi­ner.­A­dý­ya­man­lý.­O­da An­ka­ra­Ý­la­hi­yat­Fa­kül­te­si­me­zu­nu.­O­ra­da­ta­nýþ­týk.­De­dim­ki: “Sa­de­ce­i­ki­miz­na­maz­ký­lý­yo­ruz,­baþ­ka­na­maz­ký­lan­yok.­Ya­ni bu­bö­lük­te­ve­ya­hut­da­bu­o­kul­da­sen­den­ben­den­baþ­ka­hiç­na­maz­ký­la­cak­ye­dek­su­bay­a­da­yý­yok­mu?”­O­da­“Ya­bi­zim­Ý­la­hi­yat­Fa­kül­te­si­me­zu­nu­yir­mi­üç­ki­þi­var.­A­ma­hiç­bi­ri­si­na­ma­za gel­mi­yor.­Sa­de­ce­ben­Ri­sâ­le-i­Nur­Ta­le­be­si­ol­du­ðum­i­çin­ge­li­yo­rum”­de­di.­O­za­man­“On­lar­la­bir­ko­nu­þa­lým”­de­dim.­Ney­se ak­þam­ol­du,­top­lan­dýk.­Yir­mi­üç­ki­þi,­iç­le­rin­de­müf­tü­ler,­va­iz­ler de­var.­On­la­ra­þöy­le­bir­so­ru­sor­dum:­De­dim­ki,­“Ho­ca­lar,­ku­su­ra­bak­ma­yýn­ben­ho­ca­de­ði­lim.­Ben­bir­mü­hen­di­sim.­Siz­den bir­ri­cam­var.­Ba­na­bir­fet­va­lâ­zým.­Na­ma­za­gel­me­me­ni­zin­se­be­bi­ni­söy­le­yin,­ben­de­git­me­ye­yim.” Bu­se­fer­de­di­ler­ki:­“Ya­a­sen­bi­ze­öy­le­bir­taþ­at­týn­ki,­bu­na­ve­re­cek­bir­ce­vap­yok.­Na­ma­zýn­ma­ze­re­ti­ol­maz.­Bi­zim­de­na­maz kýl­ma­mýz­lâ­zým.” “O­za­man­hep­be­ra­ber­gi­de­lim­na­ma­za”­de­dim.­Der­ken­on­la­rý­na­ma­za­ta­þý­dýk.­ Bun­lar­ta­bi­Ye­ni­As­ya’nýn­ve­Ri­sâ­le-i­Nur’un­ver­miþ­ol­du­ðu me­de­nî­ce­sa­ret­ve­na­ma­zýn­e­hem­mi­ye­ti­ni­gös­te­ren­þey­ler.­Þü­kür­ler­ol­sun­Rab­bi­me,­o­nun­i­çin­biz­Ye­ni­As­ya’yla­40­se­ne­de­ðil,­öm­rü­müz­yet­ti­ðin­ce­be­ra­be­riz­Ýn­þal­lah.­Ni­ce­kýrk­yýl­lar­di­le­ye­lim...­Biz­gö­re­mez­sek,­ye­ni­ne­sil­ler­gö­rür­Ýn­þal­lah. Ýt­ti­had’la­ta­nýþ­ma­ný­zý­an­la­týr­ken,­“Zon­gul­dak’ýn­u­fak­bir­na­hi­ye­si­o­lan­Koz­lu’da­Nur­cu­lar­la­ta­nýþ­tým” de­miþ­ti­niz.­Ri­sâ­le-i­Nur’la­ilk­ta­nýþ­ma­nýz­da­böy­le­ol­du­her­­hal­de? De­di­ðim­gi­bi­mes­lek­li­se­sin­de­o­kur­ken­Nur­cu­lu­ðu­me­rak­e­din­ce,­o­me­rak­la­ön­ce­Zon­gul­dak­Müf­tü­sü­ne­koþ­muþ­tum.­A­raþ­tý­ra­rak­Koz­lu’da­bir­ber­ber­de­bu­so­ru­nun­ce­va­bý­ný­bul­duk. Týraþ ol­ma­ya­git­miþ­tim.­O­es­na­da­bi­ri­týraþ­o­lu­yor,­bi­ri­si­de­ki­tap o­ku­yor­du.­Ben­hem­li­se­de­o­ku­yor,­hem­de­ma­den­de­ça­lý­þý­yor­dum.­O­nun­o­ku­du­ðu­ki­tap,­Ham­di­Gü­loð­lu’nun­ “Ru­hi­Çö­kün­tü” di­ye­bir­ki­ta­bý.­Ben­o­nu­da­ha­ön­ce­o­ku­muþ­tum.­O­ku­yan­i­zah e­der­ken­ben­de­dim­ki:­“Bu­fik­ri­niz­böy­le­de­ðil,­þöy­le­ol­ma­sý­lâ­zým...”­Ta­biî­ay­na­dan­bak­tý­týraþ­o­lan.­Son­ra­dan­a­dý­nýn­Ýb­ra­him Gö­re­mez­ (E­lek­trik­yük­sek­mü­hen­di­si) ol­du­ðu­nu­öð­ren­dim.­Ýb­ra­him­Gö­re­mez­“Genç­doð­ru­söy­lü­yor.­Sen­yan­lýþ­an­lat­týn”­de­di o­ku­ya­na.­O­ku­yan­da­Sü­ley­man­Tan­rý­ver­di,­o­da­ma­ki­na­tek­ni­ke­ri.­On­lar­la­ta­nýþ­týk­o­ra­da.­On­lar­de­di­ler­ki:­“Sen­ne­iþ­ya­pý­yor­sun?”­“Ben­li­se­de­o­ku­yo­rum,­ay­ný­za­man­da­ma­den­de­çal­ýþý­yo­rum”­de­dim.­Sü­ley­man­Tan­rý­ver­di,­“Ben­de­ay­ný­o­cak­ta­ça­lý­þý­yo­rum”­de­di.­Ýþ­te­bir­bi­ri­miz­le­ta­nýþ­týk,­“Bir­bi­ri­mi­ze­gi­dip­ge­le­lim..” der­ken,­son­ra­bak­tým­on­lar­be­ni­ders­ha­ne­ye­gö­tür­dü­ler.­Zon­gul­dak’ta­o­za­man­tek­o­da­lý­bir­ders­ha­ne­var­dý,­o­ra­ya­git­tik. Siz­ on­la­rýn­ Nur­ Ta­le­be­si­ ol­du­ðu­nu­ bi­li­yor­ muy­du­nuz? Bil­mi­yor­dum,­a­ma­Rab­bim­o­ra­da­o­þe­kil­de­na­sip­et­ti.­Ya­ni “Bi­zim­le­ar­ka­daþ­o­lur­mu­sun?”­de­di­ler.­“O­lu­rum”­de­dim.­“O­kul­da­da­bir­prob­le­mim­var.”­“Ne­dir?”­de­di­ler.­“Ho­cay­la­ka­pýþ­tým”­de­dim.­“Ho­ca:­‘Nur­cu­lar,­dün­ya­nýn­ö­küz­i­le­ba­lýk­ü­ze­rin­de ol­du­ðu­nu­söy­lü­yor­lar’­di­yor.­Be­nim­bu­nu­öð­ren­me­ye­ih­ti­ya­cým var.­E­ðer­siz­bun­la­rý­bi­li­yor­sa­nýz­ba­na­an­la­týn”­de­dim.­“Ta­mam” de­di­ler,­“Biz­bun­la­rý­bi­li­yo­ruz”,­al­dý­lar­gö­tür­dü­ler­be­ni. O­ra­da­be­ra­ber­na­maz­kýl­dýk.­On­dan­son­ra­ki­tap­lar­dan­aç­tý­lar­o­ku­du­lar.­Ben­bu­mev­zu­yu­be­ðen­dim,­hat­ta­yaz­dým.­Son­ra­git­tim,­o­kul­da­ho­cay­la­ka­pýþ­týk.­Ho­ca­ya:­“E­vet,­dün­ya­ö­küz i­le­ba­lýk­ü­ze­rin­de­du­ru­yor,­doð­ru­dur.­Sen­her­ne­ka­dar­saç­ma di­yor­san­da­ben­sa­na­is­pat­e­de­ce­ðim..”­de­dim.­Üs­ta­dýn­o­ra­da i­zah­et­ti­ði­þe­kil­de­i­zah­et­tik.­Ta­biî­Ri­sâ­le-i­Nur’da­ki­ce­vap­lar ik­na­e­di­ci­bir­ce­vap­ol­du­ðu­i­çin­bü­tün­sý­nýf­tan­al­kýþ­al­dýk.­Ho­ca­nýn­çok­zo­ru­na­git­ti.­ Ýþ­te­i­þin­baþ­lan­gý­cý­bu.­Son­ra­ü­ni­ver­si­te­o­ku­mam­da­yi­ne bir­tah­rik­e­se­ri.­O­nu­da­an­la­ta­yým:­Ben­ü­ni­ver­si­te­yi­o­ku­ma­ya­cak­tým.­ Çün­kü­ mes­lek­ li­se­si­ me­zu­nu­yum.­ Zon­gul­dak’ta i­yi­bir­i­þim­var.­A­töl­ye­þe­fi­e­mek­li­o­la­cak­tý,­de­di­ki:­“Sen­as­ke­re­git­gel,­ge­lin­ce­sen­a­töl­ye­þe­fi­o­la­cak­sýn...” Fa­kat­biz­Ri­sâ­le-i­Nur’u­ta­ný­dý­ðý­mýz­dan,­Ye­ni­As­ya’nýn­de­vam­lý rek­lâ­mý­ný­ya­par­ken­gö­ze­bat­týk­ta­biî­o­ra­da.­Be­ni­bir­gün­ça­ðýr­dý­lar,­“Sen­den­ran­dý­man­a­la­mý­yo­ruz,­se­nin­ta­yi­nin­çýk­tý”­de­di­ler. Ne­re­ye?­O­za­man­Zon­gul­dak’ta­ki­E­reð­li­Kö­mür­Ýþ­let­me­si­E­tüt Te­sis­Mü­dür­lü­ðü’ne.­Tý­naz­Ti­tiz­e­lek­trik­yük­sek­mü­hen­di­si,­ben ma­ki­na­cý­yým.­O­nun­ya­ný­na­be­nim­ta­yi­ni­mi­çý­kart­mýþ­lar. Mec­bu­ren­git­tik.­On­lar­mü­dür­ler,­þef­ler,­mü­hen­dis­ler,­biz­iþ­çi­yiz.­Var­dýk­o­ra­ya.­Ýlk­kar­þý­laþ­tý­ðý­mýz­da­se­lâm­ver­dim.­Se­lâ­mý­al­ma­dý.­Al­ma­yýn­ca­ben­ge­ri­al­dým.­“De­li­mi­sin?”­de­di­ba­na.­“Se­lâ­mým­a­lýn­ma­yýn­ca­ge­ri­al­dým­se­lâ­mý­mý.­Bu­de­li­lik­se,­bir­de­liy­le­ça­lý­þa­cak­sýn”­de­dim.­O­nun­la­üç­ay­fik­rî­mü­na­ka­þa­et­tik.­O,­TÝP’in ku­ru­cu­la­rýn­dan­dý.­O­za­man­Be­hi­ce­Bo­ran’ýn­par­ti­si­TÝP­var­dý. Üç­ay­e­pey­bir­mü­na­ka­þa­et­tik.­Ben­Ye­ni­As­ya’yý­a­çýp­o­kur­ken,­o Cum­hu­ri­yet­o­ku­yor­du.­O­ba­na­“Ga­ze­te­o­ku­mak­ya­sak”­de­di­ði za­man­“Ba­na­ya­sak­sa,­sa­na­da­ya­sak,­sen­de­ka­pat”­der­dim.­Ta­biî ben­le­ba­þa­çý­ka­ma­yýn­ca,­bu­se­fer­ben­den­ga­ze­te­yi­is­te­me­ye­baþ­la­dý.­On­dan­son­ra­kýz­dým,­“Tý­naz,­sen­bu­ka­fay­la­o­kul­da­o­ku­yup mü­hen­dis­ol­duy­san,­o­za­man­ben­de­o­ku­ya­ca­ðým”­de­dim.­Ya­ni ký­zýp­öy­le­gel­dim­ü­ni­ver­si­te­ye.­Se­rü­ven­öy­le­baþ­la­dý.­Kýrk­yýl­dýr Þi­ri­nev­ler’de­yim.­Ta­le­be­lik­yýl­la­rým,­mü­hen­dis­lik­ha­ya­tým­vs. hep­si­de­bu­ra­da­geç­ti.­Þi­ri­nev­ler’de­de­yi­ne­þü­kür­ler­ol­sun­hiz­me­tin­i­çin­de­ye­ni­ye­ni­þey­ler­kat­ma­ya­ça­lý­þý­yo­ruz­Al­lah’ýn­iz­niy­le.


14

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

SPOR

Benitez: Arda'yý alabiliriz ÝNGÝLTERE PREMÝER LÝGÝ'NÝN GÜÇLÜ EKÝPLERÝNDEN LÝVERPOOL'UN TEKNÝK DÝREKTÖRÜ RAFA BENÝTEZ, ARA TRANSFERDE ARDA TURAN'I TRANSFER EDEBÝLECEKLERÝNÝ AÇIKLADI. ÝNGÝLTERE'NÝN güçlü takýmlarýndan Liverpool Teknik Direktörü Rafa Benitez, önem li a çýk la ma lar da bu lun du. Be ni tez, son haftalarda alýnan baþarýsýz sonuçlarýn ardýndan yaptýðý açýklamada kötü oynayan ya da görevini gereði gibi yerine getirmeyen oyuncularýn takýmdan gönderilebileceðini söyledi. The Sun gazetesinin duyur du ðu ha ber de Rafa Benitez, memnun olmadýðý oyuncular yerine Arda'yý almak istiyor. Açýkla ma sýn da Ar da'yý alabileceklerini beRafa Benitez lirten Benitez'in takýmdaki Ryan Babel, Andrea Dossena ve Andriy Voronin'i göndereceði söyleniyor. Gazetenin haberinde Arda Turan'ýn Arsenal tarafýndan da istendiði ancak ünlü oyuncunun Liverpool'da oynamak istediðine dikkat çekiliyor. The Sun, Liverpool'un Arda için 9 milyon sterlin bonservis ücreti ödeyeceðini de yazdý. Arda'nýn açýklamalarýna da yer veren gazete, Arda Turan'ýn, "Galatasaray'da görevimi tamamladýktan son ra Av ru pa'da bir ta ký ma git mek ten mutluluk duyarým. En çokta köklü bir kulüp olmasýndan dolayý Liverpool'da oynamak istedim."sözlerine yer verdi.

G.SARAY ÝÇ TRANSFERDE TERLEYECEK Galatasaray'da, sezon sonunda 6 futbolcunun sözleþmesi bitecek. Sarý-kýrmýzýlý ekipte sezonun en formda oyuncusu Harry Kewell'ýn yaný sýra Aykut Erçetin, Tobias Linderoth, Shabani Nonda, Emre Aþýk ve Serkan Çalýk'ýn da sözleþmeleri sona erecek. Galatasaray'da sözleþmesi bitecek oyunculardan Kewell ile mutlaka anlaþma hedeflenirken, bununla ilgili görüþmeler sürüyor. Kewell, sarý-kýrmýzýlý kulübü daha þimdiden terletirken, yöneticiler oyuncunun menajeriyle görüþerek anlaþmanýn yollarýný arýyor. Sözleþmesi sezon sonunda sona erecek olan Aykut, sarý-kýrmýzýlý kulüpte sürekli 2. kaleci olarak görev alýyor. Barýþ Özbek ile birlikte transfer edilen, ancak uzun süredir sakatlýðý nedeniyle forma giyemeyen Serkan Çalýk'ýn da sözleþmesi 2010 yýlýnda bitecek. Yönetim kurulunun geçen yýl 1 yýllýk sözleþme imzaladýðý Shabani Nonda da bu sezon sonunda yine masaya oturmak zorunda kalacak. Takýmýn tecrübeli oyuncularýndan Emre Aþýk, stoper mevkinde yaþanan sakatlýklarda hazýr asker görevini yerine getiriyor. Yaþý ilerleyen Emre ile sözleþme yenilenip yenilenmeyeceði henüz belli deðil. Yaþadýðý sakatlýklar nedeniyle hiç fayda saðlayamayan Tobias Linderoth ise sezon sonunda kesinlikle gönderilecek isimler arasýnda yer alýrken, bu futbolcunun devre arasýnda da takýmdan ayrýlabileceði belirtildi.

Ýsmail: 5 puan fark kapanýr

Arda Turan, Avrupa'da Liverpool formasýný giymek istediðini açýklamýþtý.

Atalay: Olimpiyat tesislerle gelir FATÝH Üniversitesi'nin düzenlediði ''Dünya Sporunun Parlayan Yýldýzý Türkiye'' konulu panele katýlan Uluslararasý Organizasyonlar Baþkordinatörü Mehmet Atalay, olimpiyatlarýn ülkemize gelebilmesi için gerekli tesislerin yapýlmasý gerektiðini belirterek, "Büyük organizasyonlarý yaparsanýz spor ülkesi olursunuz. Olimpiyatlara 60 sporcu ile deðil 400 sporcu ile gitmek gerekiyor. Tesisler konusunda Avrupa'nýn bayaðý gerisindeyiz. Bizim tesisler konusunda üçüncü dünya ülkeleriyle deðil, baþtaki ülkelerle yarýþmamýz lazým" dedi. Bir öðrencinin Türkiye'nin 2016 Avrupa Futbol Þampiyonasý'na adaylýðýnda, maçlarýn yapýlacaðý þehirler arasýnda neden Trabzon'un bulunmadýðýný sormasý üzerine Atalay, Futbol Federasyonu'nun þehir seçimi yaparken, bu konudaki kapsamlý UEFA kriterlerine göre hareket ettiðini söyledi.

Santos: Real'in beni istemesini bilmek güzel FENERBAHÇE'NÝN Brezilyalý futbolcusu Andre Santos, hakkýnda çýkan Real Madrid'in transfer listesinde bulunduðu iddialarýyla ilgili hiçbir þey bilmediði belirtse de ''Benimle ilgilendiklerini bilmek güzel'' dedi. Ýspanyol Marca gazetesinde yer alan demecinde Santos, kendisiyle ilgilenilmesinin iyi þeyler yaptýðý anlamýna geldiðini kaydetti. Her þeye raðmen geleceðiyle ilgili çýkan transfer haberleri hakkýnda hiçbir þey bilmediðini belirten Santos, ''Þu anda tatildeyim ve Ýstanbul'a dönene kadar hiçbir þeyle ilgilenmek istemiyorum. Daha sonra da kendimi Fenerbahçe'ye vermeliyim'' açýklamasýný yaptý.

Trabzonspor'dan hayali transferlere yalanlama

F.Bahçe Kulübü, Kewell'ý transfer etmek istedikleri yönünde çýkan haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný açýkladý.

F.Bahçe: Kewell'e ilgilenmiyoruz FENERBAHÇE Kulübü, Galatasaraylý futbolcu Harry Kewell'ý transfer etmek istedikleri yönünde medyada yer alan haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný açýkladý. Kulübün internet sitesinden ''Kewell ile ilgilenmiyoruz'' baþlýðýyla yapýlan açýklamada, þöyle denildi: ''Galatasaray ile sözleþmesi süren ve Galatasaray'ýn tasarrufunda olan oyuncuyla ilgili herhangi bir çalýþmamýz olmadýðý gibi, bundan sonra da olmayacaktýr. Adý geçen oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer giriþiminde bulunmadýðýmýzý resmi internet sayfamýz aracýlýðýyla daha önce de açýklamamýza raðmen bu yöndeki asýlsýz haberlerini sürdüren gazetenin ilgili haberlerine itibar edilmemesini bir kez daha rica ederiz'' denildi.

TRABZONSPOR yönetimi, medyada kulüple ismi anýlan bir çok futbolcunun gündemlerinde de dahi olmadýðýný bildirdi. Medyada yer alan transfer haberlerine iliþkin bordomavili kulüpten yapýlan açýklamada, "Transfer mevsiminin yaklaþmasýyla birlikte her yýl tekrarlandýðý gibi yine çok sayýda oyuncunun ismi kulübümüzle birlikte anýlmaya baþlamýþtýr. Bu oyuncularýn bir çoðu, kendileriyle temasta bulunulmadýðý gibi düþünce aþamasýnda dahi gündemimizde yer almamaktadýr. Elbette teknik heyetimizin görüþleri doðrultusunda, uygun koþullarda takýmýmýzý güçlendirmek adýna bazý arayýþlar içerisine girilebilir.

nBEÞÝKTAÞ Futbol Yatýrýmlarý Sanayi ve Ticaret A.Þ., Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'na gönderdiði açýklamada TSG 1899 Hoffenheim takýmýnýn kalecisi Ramazan Özcan'ýn kiralanmasý için görüþmelere baþlandýðýný duyurdu. Siyah beyazlý kulübün internet sitesinde yer alan þirketin açýkla ma sýn da þu i fa de le re, yer ve ril di: "Þir ke ti miz, Almanya futbol takýmlarýndan TSG 1899 Hoffenhe im Ku lü bü o yun cu su Ramazan Özcan'ýn kiralanmasý konusunda, futbolcu ve kulübü ile görüþRamazan Özcan melere baþlamýþtýr." 2. YARI HAZIRLIKLARI BUGÜN BAÞLIYOR Beþiktaþ futbol takýmý, ikinci yarý hazýrlýklarý için bugün topbaþý yapacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek siyah-beyazlýlar, saat 11.00'de gerçekleþtirecekleri antrenmanla ikinci devre hazýrlýklarýna baþlayacak. Devre arasý kampý için 3 Ocak'ta Antalya'nýn Belek beldesine gidecek olan Beþiktaþ, 10 Ocak'a kadar burada kamp yapacak. Siyah-beyazlý takým, bu dönemde Kayserispor'un yaný sýra Almanya'nýn Hamburg ve Hollanda'nýn Vitesse Arnhem takýmlarýnýn katýlacaðý bir turnuvada yer alacak.Gloria Serenity Resort'ta 3-10 Ocak 2010 tarihlerinde kamp yapacak Beþiktaþ, Aksu'daki WOW Football Centre'daki turnuvada ilk maçýný 6 Ocak'ta Vitesse Arnhem takýmýyla oynarken, 7 Ocak'ta ise

ERTUÐRUL SAÐLAM BURSA'DA YILIN HOCASI nBURSA Özel Rafet Kahraman Liseleri, geleneksel 2009 yýlýnýn spor starlarýný seçerken, Ertuðrul Saðlam 'Yýlýn Teknik Direktörü' oldu. Yýlýn Teknik Direktörü, Yýlýn Sporcusu, Yýlýn Futbolcusu ve Yýlýn Takýmý kategorilerinde yapýlan ankete öðrenciler ve öðretmenler katýldý. Özel Rafet Kahraman Liseleri'nde yapýlan ankette; Yýlýn Teknik Direktörü olarak Bursaspor'un baþarýlý çalýþtýrýcýsý Ertuðrul Saðlam seçildi. Anket Sonuçlarýna göre oylarýn yüzde 96'sýný Ertuðrul Saðlam aldý. oylarýn yüzde 2'sini alan Fenerbahçe Acýbadem Voleybol Takýmý Antrenörü Jan De Brandt ikinci olurken, Beþiktaþ Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise yüzde 1'lik oyla üçünrcü sýrada yer aldý. Yýlýn Sporcusu ise A Milli Basketbol Takýmý'nýn kaptaný Hidayet Türkoðlu seçilirken, Ersan Ýlyasova ise Türkoðlu'ndan sonra en çok oy alan milli basketbolcu oldu. Yýlýn Sporcusu ise Bursaspor'un golcü futbolcusu Sercan Yýldýrým seçildi. Yýlýn Takýmý ise Bursa Büyükþehir Belediyesi Güreþ Takýmý yüzde 41 oy alýrken, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý yüzde 28, Tekvando Milli Takýmý yüzde 17, Fenerbahçe Acýbadem Bayan Voleybol Takýmý yüzde 11, Beþiktaþ Futbol Takýmý ise yüzde 2 oy aldý.

Ýbrahim Yattara haftaya ameliyat olacak Öte yandanTrabzonspor'da futbolculara verilen devre arasý izin bitti. Ýlk yarýnýn ardýndan Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupasý maçý sonrasý beþ gün izine çýkan bordomavili futbolcular, devre arasý kampý için dün Antalya Belek'te top baþý yaptý.Belek Gloria Golf Otel'de kampa giren Trabzonspor, ilk idmanýný dün akþam yaptý. Karadeniz temsilcisinde, izinli olan yabancý futbolcularýn kampa üç gün sonra katýlacaðý, burnundan operasyon geçiren Ceyhun Gülselam'ýn ise Antalya kampýna katýlmayacaðý bildirildi. Genç futbolcunun, doktorlarýn isteði doðrultusunda 8 günlük kamp boyunca dinlendirileceði bildirildi.

nZENGÝN kalsiyum ve demir içeriði ile çocuklarýn geliþimine katkýda bulunarak saðlýklý nesiller yetiþmesini amaçlayan ekmek UNO Büyümek tarafýndan 5 yýldýr düzenlenen UNO Büyümek CUP 2010 Basketbol Turnuvasý 5 ilde yapýlacak karþýlaþmalarla baþlýyor. Yaþlarý 9 ila 11 arasýnda deðiþen erkek çocuklardan oluþan toplam 216 takýmýn yer almasý planlanan turnuvaya katýlým tamamen ücretsiz. 1998, 1999 ve 2000 doðumlu öðrencilerden oluþan basketbol takýmlarýnýn yer aldýðý UNO Büyümek CUP 2010 Basketbol Turnuvasý Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa ve Tekirdað'da düzenlenecek. Bu yýl beþinci yýlýný dolduran UNO Büyümek Cup geleceðin basketbol yýldýzlarýný ilk kez turnuva heyecaný ile tanýþtýrýyor.

TRABZONSPOR'UN müzmin sakatý Gineli futbolcu Ýbrahima Yattara'nýn, önümüzdeki hafta Fransa'da ameliyat olacaðý bildirildi. Bir süre önce kontrol için gittiði Ýngiltere'de ameliyatýna karar verilen Yattara'nýn durumuna iliþkin yapýlan açýklamada, "Daha önce Ýngiltere'de kontrolden geçirilerek ameliyatýna karar verilen Yattara'nýn Fransa'nýn Lyon kentindeki son muayenesinde ameliyatýyla ilgili izlenecek yol belirlendi. Doktorlar Gineli oyuncuya önümüzdeki hafta ameliyatý olmasý yönünde gün verdiler. Böylelikle Yattara gelecek hafta tekrar Fransa'ya giderek býçak altýna yatacak" denildi.

Beþiktaþ 8.3, Barcelona 110 milyon avro kazandý lüplerin alacaðý para ödülleri sýralamasýnda ise 9,5 milyon avro ile Juventus ve Unirea Urziceni, ilk sýrada yer alýrken Türkiye'den Beþiktaþ'ýn 8,3 milyon avro ödül EROL DOYRAN erol@yeniasya.com.tr kazandýðý belirtildi. A raþ týr ma ya gö re, Þam pi EFA eleme turlarý kulüp- yonlar Ligi eleme turlarýna çýle rin ce bi ni dol dur du. kan takýmlarýn ortalama kazanÞampiyonlar Ligi Resmi cý 50 milyon avro olurken, eleSponsoru MasterCard tarafýn- me turlarýna çýkmaya hak kazadan yaptýrýlan bir araþtýrmaya namamýþ kulüplerin katýlýmlagöre, bu sezon UEFA Þampiyon- rýndan dolayý kulüp baþýna ortalar Ligi'nden en büyük geliri elde lama gelirleri 32 milyon avro oeden futbol kulübü, 11,5 milyon larak tahmin ediliyor. avro ile Fransa'nýn Bordeaux kuAraþtýrmaya göre Ýngiltere, Ýlübü oldu. Bordeaux'yu 11,1 mil- talya ve Ýspanya 2009 yýlýnda yon avro ile Ýngiltere'den Chelsea Þampiyonlar Ligi'nden en fazla ve Ýtalya'dan Fiorentina takip etti. gelir elde eden ülkeler oldu. ÝngilEleme turlarýnda oynamaya hak tere, 2009 finalisti Manchester kazanamayarak UEFA Avrupa United ve 2009 grup turuna katýKupasýnda mücadele edecek ku- lan dört takýmý ile 129,5 milyon

Ancak þu an itibariyle asýl düþüncemiz mevcut kadromuzun iyi bir hazýrlýk dönemi geçirerek ligin ikinci devresine daha verimli hale gelmeleri yönündedir." denildi. Bu doðrultuda yarýn baþlayacak olan Antalya kampýnýn büyük önem taþýdýðýna vurgu yapýlan açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Futbolcularýmýzýn tüm konsantrelerini yeniden antrenmanlara vermeleri gereken bir dönemde gerçek dýþý spekülasyonlarla meþgul edilmelerinin de kimseye bir fayda saðlamayacaðý açýktýr. Bu doðrultuda kamuoyunu ve taraftarlarý bilgilendiriyor, gündemi oluþturan kesimleri saðduyulu olmaya davet ediyoruz."

BEÞÝKTAÞ GURBETÇÝ RAMAZAN'LA ANLAÞTI

UNO CUP 2010 BASKETBOL TURNUVASI BAÞLIYOR

BAKIÞ

U

BEÞÝKTAÞ'IN milli futbolcusu Ýsmail Köybaþý, ''Liderle aramýzda 5 puan var, bu önemli deðil. Biz ne yaptýðýný bilen bir takýmýz'' dedi. Devre arasý tatilini geçirmek i çin mem le ke ti Ha tay'ýn Ýskenderun ilçesine gelen Ýsmail Köybaþý, eski okulu Namýk Kemal Ýlköðretim Okulu'nda öðrencilerle sohbet etti. Öðrencilere futbol yaþamýný anlatan Köybaþý, hayatta baþarýlý olmanýn çalýþmaktan geçtiðin belirterek, ''Altýn kelime bu. Baþarýlý olabilmek için yapacaðýnýz en önemli þey çalýþ mak. Ne ya pa ca ðý nýz, hangi mesleði seçeceðiniz önemli deðil. Önemli olan yaptýðýnýz iþi en iyi þekilde yapmanýz. Bu da çalýþmaya baðlýdýr. Çalýþýn, ailenizi, öðretmenlerinizi utandýrmayýn. Bu sizin kariyeriniz için de çok önemli'' dedi.

HA­BER­LER

avro para ödülü kazanýrken, Ýtalya, geçen sezon eleme turuna katýlan üç takým ve bu yýlýn grup turunda yer alan dört takým ile 104 milyon avro, Ýspanya ise, geçen yýlýn kupasýný kaldýran Barcelona ve 2009 grup turunda mücadele eden dört takýmý ile 96,9 milyon avro kazandý. Türkiye'nin kazandýðý ödül ise Beþiktaþ sayesinde 8,3 milyon avro oldu.Geçen sezon Türkiye'nin elde ettiði gelir 14,6 milyon avroydu. UEFA'nýn, Þampiyonlar Ligine katýlmaya hak kazanan her takýmý 3,8 milyon avro ile ödüllendirdiðine dikkati çekilen araþtýrmaya göre UEFA ayrýca, grup turuna katýlýmdan ötürü maç baþýna 550 bin avro olmak üzere toplam 3,3 milyon avro veriyor. Grup turunda her galibiyetin de-

ðeri 800 bin avro iken her bir kura deðeri 400 bin avro. Araþtýrmaya göre ilk eleme turuna çýkýþ, 3 milyon avro ile ödüllendiriliyor. Tüm maçlarýný galibiyetle sonuçlandýrarak eleme turuna çýkmaya hak kazanan taraflar, sadece para ödülü olarak 14,9 milyon avroyu garantiliyor. Þampiyonlar Ligi kupasýný kaldýran kulüp toplam 31.2 milyon avro kazabilecek. Haziran ayýnda Roma'da oynanan Þampiyonlar Ligi Finalinin galibi olan Barcelona 110 milyon avrodan fazla kazandý. Þampiyonlar Ligi ekonomisi, geçen yýl Almanya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupasý ile ayný seviyeye geldi. Her kulübün içinde olmak istediði bu ligin Avrupa ekonomisindeki deðeri 6 milyar avro'ya ulaþtý.

BOLT ÝTALYA'DA YILIN SPORCUSU ÝTALYAN LA GAZZETTA DELLO SPORT, JAMAÝKALI SPRÝNTER BOLT VE ÝTALYAN YÜZÜCÜ PELLEGRINI'YÝ ''YILIN SPORCULARI'' ÝLAN ETTÝ. Ý TAL YAN La Gaz zet ta Del lo Sport, Ja ma i ka lý sprinter Usain Bolt ile Ýtalyan bayan yüzücü Federica Pellegrini'yi ''Yýlýn Sporcularý'' ilan etti. La Gazzetta Dello Sport'un ''Yýlýn Sporcularý'' anketine göre, Aðustos ayýndaki Dünya Atletizm Þampiyonasý'nda 100 ve 200 metrede dünya rekoru kýrarak, Pekin2008'deki rekorlarýný 11'er saliseyle geliþtiren Bolt ve Roma'daki dünya yüzme þampiyona sýn da ba yan lar 200 ve 400 metrelerde dünya rekoruyla altýn madalyaya ulaþan Federica Pellegrini, ''Yýlýn Sporcularý'' seçildi. Gazetenin anketinde, en iyi futbol takýmý da Barcelona olarak belirlendi. Usain Bolt.

MESZÖLY: TRAPATTONÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN YANLIÞ SEÇÝM n TÜRKÝYE (A) Milli Futbol Takýmý ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Macar Kalman Meszöly, (A) Milli Futbol Takýmý teknik direktörlüðü için Ýtalyan Giovanni Trapattoni'nin yanlýþ seçim olacaðýný bildirdi. Türkiye'de çok baþarýlý teknik direktörlerin olduðunu söyleyen Meszöly, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ýtalyan Trapattoni'yi milli takým Teknik direktörlüðüne getirmesi ile ilgili olarak, ''Trapattoni yanlýþ seçim olur, 70 yaþýndaki bir kiþi ancak danýþman olarak getirilebilir'' diye konuþtu. Trapattoni'nin futbol kariyerinin baþarýlarla dolu olduðunu belirten Meszöly, ''Ancak her yýl düþüþ içinde bir kariyer. Türkiye'de çok deðerli hocalar var, bu göreve bir Türk'ün getirilmesi gerekir'' dedi. Meszöly, bu göreve en uygun kiþinin Yýlmaz Vural olacaðýný, Trapattoni'nin ise Vural'a danýþmanlýk yapabileceðini söyledi. Türk spor medyasýnda Trapattoni'nin yaný sýra Hidding ismini de duyduðunu dile getiren Meszöly, ''Rusya'yý finallere götüremeyen bir kiþinin isminin anýlmasý bile yanlýþ, Türkiye Futbol Federasyonu neden yabancý istiyor? Türkiye, tarihindeki tüm baþarýlarý yerli hocalarla kazandý'' þeklinde konuþtu.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

Camýn ardýndaki hayatlar

A­Ý­LE­-­SAЭLIK

PROF. DR. MUSTAFA KENDÝRCÝ, "YENÝ DOÐAN BEBEKLERDE GÖRÜLEN SARILIK, TEDAVÝ EDÝLMEDÝÐÝ TAKDÝRDE, ZEKÂ BOZUKLUÐU BAÞTA OLMAK ÜZERE, SAÐIRLIK, ÖÐRENME GÜÇLÜÐÜ, ÝSTEMSÝZ HAREKETLER, SPASTÝSÝTE VE ZEKÂ GERÝLÝÐÝ GÝBÝ ETKÝLERE SEBEP OLABÝLÝYOR" DEDÝ.

TERAPÝ­GÜNLÜÐÜ BANU YAÞAR / Psikolog&Psikoterapist yasarbanu@yahoo.com

Bir­camýn­ardýndan­seyretmek­hayatý, Dokunamamak­ellerinle,­hissedememek­yüreðinle, Sadece­hayal­etmek­ve­hayatý­bir­pencereden­seyretmek. Böyle­bir­þey­olmalý,­büyükþehir­de­çocuk­olmak. Cam­bir­fanusun­içinde,­steril­bir­hayatý­yaþamak. Gönlünce­koþamadan,­dizlerin­bile­kanamadan, Düþme­riskine­raðmen­bir­aðaca­týrmanmadan, Bir­aðacýn­tepesinde­evcilik­oynamadan,­ Ellerini­ýsýrgan­otlarýna­kaptýrmadan, Kedilere­bir­hayvanat­bahçesinde,­ Ancak­gözlerinle­dokunabildiðin,­ Bir­çocukluðun­ardýndan,­fazla­korunmuþ­bir­zayýflýkla, Doludizgin­bir­yetiþkinliðin­içinde­bulmak­kendini Hazýrlýksýz­ve­deneyimsiz... Özgürlük­tutkusuyla­doðar­bir­çocuk, Sonsuzluk­ister,­sonunu­düþünmeden­koþmak­ister. Her­bir­þeye­önce­elleriyle,­sonra­yüreðiyle­dokunmak­ister. Hiç­durmadan­sürekli­hareket­etmek­ister. Oysa­ki­büyük­binalarýn­arasýndaki­hayat, Hiç­de­harekete­yer­býrakmaz… Kocaman­apartmanlarýn­içindeki­küçücük­yürekler­ancak, Sýnýrlarý­belli­bir­parka­gittiðinde­koþabilir. Özgürlüðü­ilk­defa­koþarken­fark­eder­insan,­ Kollarýnýn­arasýndan­tutmaya­çalýþan­rüzgârýn­inadýna, Kapatýp­gözlerini­sürekli­koþmak­ister. Etrafý­çevrili­bir­yerde­ne­kadar­hissedilir­ki­bu­duygu... Bu­dünyanýn­çocuklarý­için­hayatýn­temposu­erken­baþlar, Sabahýn­serinliði­içinde­daha­küçücükken­kreþe­giderler, Baba­gibi­annede­çalýþýr,­annede­yorgundur­buralarda, Annenin­vicdaný,­çocuðun­bakýþýna­saplanýr­da, Kimsenin­sesi­çýkmaz… Ýçindekileri­dinlerse,­yapamayacaðýný­bilir­annenin­yüreði, Her­sabah­aðlar­çocuk,­gitmek­zorunda­olduðunu­bilmesine­raðmen Ýþe­yaramadýðýný­gördüðünde­vazgeçer­baðýrmaktan, Orada­arkadaþlarýyla­oynar,­sosyalleþir,­becerileri­geliþir­de,­ Þu­koþuþturmaca­olmasa, Her­sabah­ve­her­akþam­bir­þeylere­yetiþme­paniði, Hayat­buralarda­ne­kadar­da­hýzlýdýr­aslýnda, Bir­sabah­olur,­bir­akþam, Hýzlý­olduðu­kadar,­çabuk­da­tükenir­buralarda­ömür.

Tedavi edilmeyen sarýlýk, zekâ bozukluðu sebebi YENÝ do­ðan­be­bek­ler­de­çe­þit­li­sebep­ler­le­gö­rü­len­sa­rý­lýk, te­da­vi­e­dil­me­di­ði­tak­dir­de­be­yin­de­cid­dî­ha­sar­la­ra­sebep o­lu­yor.­Ze­kâ­bo­zuk­lu­ðu­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re,­sa­ðýr­lýk,­öð­ren­me­güç­lü­ðü,­is­tem­siz­ha­re­ket­ler,­spas­ti­si­te­ve­ze­kâ ge­ri­li­ði­gi­bi­et­ki­ler­gö­rü­le­bi­li­yor.­Be­bek­ler­de­sa­rý­lýk do­ðar­doð­maz­ya­pý­lan­bir­ta­kým­test­ler­le­an­la­þý­la­bi­lir­ken­ö­zel­lik­le­göz­de­ve­cilt­te­ki­sa­rý­renk­has­ta­lý­ðýn ha­ber­ci­si­o­la­rak­bi­li­ni­yor.­Kay­se­ri­Er­ci­yes­Ü­ni­ver­si­te­si­Ço­cuk­Sað­lý­ðý­ve­Has­ta­lýk­la­rý­A­na­bi­lim­Da­lý Öð­re­tim­Ü­ye­si­Prof.­Dr.­Mus­ta­fa­Ken­dir­ci, ye­ni­do­ðan­be­bek­ler­de­en­sýk­gö­rü­len­kli­nik­bul­gu­lar­dan­bi­ri­si­o­lan­sa­rý­lý­ðýn,­te­da­vi e­dil­me­me­si­ha­lin­de­cid­dî­sað­lýk­so­run­la­rý­na se­bep­o­la­bi­le­ce­ði­u­ya­rý­sýn­da­bu­lun­du.­ Sa­rý­lý­ðý,­‘vü­cut­ta­ki­yaþ­lý­ve­ya­iþ­lev­siz­al­yu­var­la­rýn­ka­ra­ci­ðer,­da­lak­ve­ke­mik­i­li­ðin­de­par­ça­lan­ma­sý­so­nu­cun­da­o­lu­þan­he­mog­lo­bi­nin­yý­kým­ü­rün­le­rin­den­bi­li­ru­bin­de­ni­len­mad­de­nin kan­da­art­ma­sý­so­nu­cu­cilt­te­o­luþ­tur­du­ðu­bul­gu’ o­la­rak­a­çýk­la­yan­Prof.­Dr.­Ken­dir­ci,­bu­mad­de­nin­vü­cut­tan­a­týl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Bu­iþ­lem­den­son­ra­has­ta­lý­ðýn­saf­ra­yo­luy­la­ba­ðýr­sak­la­ra ge­çe­rek­a­tý­la­bi­le­ce­ði­ne­dik­kat­çe­ken­Ken­dir­ci,­“E­ðer­alt­ta­ya­tan­cid­dî­bir­ne­den­yok­sa­ye­ni­do­ðan­sa­rý­lý­ðý,­hayatýn­ilk­24­sa­a­tin­den­son­ra­gö­rü­lür.­Za­ma­nýn­da­doð­muþ­bir­be­bek­te­ilk­7­gün­den­son­ra,­er­ken­doð­muþ­be­bek­ler­de­i­se­ilk­10­gün­den­son­ra­gö­rül­mez.­Ak­si­hal­de­u­za­mýþ­sa­rý­lýk­tan­söz­e­di­lir­ve ay­rýn­tý­lý­in­ce­len­me­si­ge­re­kir”­de­di.­

ANNE SÜTÜ KESÝLMEMELÝ DOÐUM öncesi yaþamda bebeklerin alyuvarlarýnýn oksijen taþýma kapasitelerinin daha fazla olmasý gerektiðinden alyuvar kitlesinin eriþkin insana göre daha fazla olduðunu hatýrlatan Prof. Dr. Kendirci, kandaki ömürlerinin de eriþkinlere göre daha kýsa olduðunu, dolayýsýyla eriþkine göre yeni doðan bebekte fazla sayýda alyuvarýn daha kýsa sürede parçalandýðýný kaydetti. Artmýþ bilirubin yüküne karþýn yeni doðan bebeðin karaciðerinin bu yükü arýndýracak kadar olgunlaþmamýþ olduðunu aktaran Kendirci, “Bu nedenle bilirubinin kandan temizlenmesi zaman alýr ve ciltte sarýlýk ortaya çýkar. Prematüre dediðimiz zamanýndan önce doðmuþ bebeklerde ise yeterince olgun olmadýklarýndan sarýlýk daha sýk ve daha yüksek deðerlerle karþýmýza çýkar. Anne sütüyle beslenen bebekler erken dönemde sararabilirler. Ancak bu durumda bebeðin temel besin kaynaðý olan anne sütü kesilmemelidir. Tersine daha sýk emzirilerek bebeðin sývý ve kalori gereksinimi giderilmelidir.” þeklinde konuþtu. Konjuge olmamýþ bilirubinin kanda çok yüksek düzeylere eriþtiðinde yeni

doðan bebeðin sinir sistemi üzerinde çok ciddî kalýcý hasarlara sebep olabileceðine deðinen Prof. Dr. Kendirci, bilirubinin kanda çok yüksek düzeylere eriþtiðinde, kan-beyin engelini aþarak yaðdan zengin bir organ olan beyinde birikerek ciddî zedelenmelere yol açacaðýný vurguladý. Bu zedelenmelerin, etkilenmenin derecesine göre, saðýrlýk, öðrenme güçlüðü, istemsiz hareketler, spastisite, zekâ geriliði gibi etkenlere yol açabileceði uyarýsýnda bulunan Kendirci, “Yeni doðan sarýlýðý önce gözlerin beyazýnda ortaya çýkar, bilirubin düzeyleri arttýkça yüzde, gövdede belirgin hale gelir. Özellikle sarýlýk bacaklarýn üst kýsmýnda görülmeye baþlandýðýnda cilde basmakla kaybolmayan sarý bir renk gözleniyorsa; bu durum, bilirubinin kanda yüksek düzeylere eriþtiðinin iþareti olabilir. Ancak özellikle deneyimsiz anne-babalarýn gövdede sarýlýk belirgin hale geldiðinde hekimlerine baþvurmasý gerekir. Eðer gerekli görülürse bebekten topuktan alýnacak az bir miktar kanla kandaki bilirubin düzeyleri tetkik edilebilir.” açýklamasýnda bulundu. Kayseri / cihan

Buralarda­çocuklarýn­her­þeyi­olur, Kýyafetler,­oyuncaklar,­boyalar­ve­renk­renk­kitaplar Güzel­ve­temiz­elbiseler­giymek­güzel­de “Hiç­düþünmeden­kirletebilsem” der­çocuðun­yüreði Annem­her­istediðimi­alýyor­da­bana Keþke­bu­kadar­yorulmasa, Bu­kadar­býkkýn­olmasa­bakýþlarý... Eve­geldiðimde­bana­kapýyý­açsa­ya­da­camda­beklese, Bir­de­bana­çikolatalý­kek­yapsa­ne­güzel­olurdu....

Bebeklerde iþitme kaybý için ilk 6 ay önemli RÝZE Sað­lýk­ Mü­dü­rü­ Dr.­ Mus­ta­fa­ Te­pe,­ i­þi­te­rek­ ko­nuþ­ma­yý­ öð­ren­me­ a­çý­sýn­dan­ ilk­ 6­ a­yýn­ kri­tik­ bir­ dö­nem­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Te­pe,­a­i­le­le­rin­en­de­ðer­li­var­lý­ðý­ o­lan­ be­bek­le­rin­ i­þi­te­bil­me­si­ ve­ ko­nuþ­ma­yý­ öð­re­ne­bil­me­si­nin,­o­nun­en­te­mel­hak­ký­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Ý­þi­te­rek­ ko­nuþ­ma­yý­ öð­ren­me­ a­çý­sýn­dan­ ilk­ 6­ a­yýn­ kri­tik bir­dö­nem­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­yan­Te­pe,­bu­sebep­le­her be­be­ðe­doð­duk­tan­son­ra­ki­ilk­3­ay­lýk­dö­nem­de­i­þit­me test­le­ri­nin­uy­gu­lan­ma­sý­ný­ö­ner­dik­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti. Ço­cu­ðun­ i­þit­me­ kay­bý­ risk­ fak­tör­le­rin­den­ bi­ri­ni ta­þý­ma­sý­ha­lin­de­sa­de­ce­ta­ra­ma­test­le­ri­nin­ye­ter­li­ol­ma­ya­ca­ðý­ný,­ay­rýn­tý­lý­i­þit­me­test­le­ri­nin­ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­ i­þa­ret­ e­den­ Te­pe,­ he­def­le­ri­nin­ bütün­ ye­ni do­ðan­ be­bek­le­rin­ has­ta­ne­den­ ta­bur­cu­ e­dil­me­den ön­ce­i­þit­me­tes­ti­nin­ya­pýl­ma­sý­ve­i­þit­me­kay­bý­tesbit e­di­len­­be­bek­le­rin­hayatýn­ilk­gün­le­rin­de­te­da­vi­ye­a­lýn­ma­sý­ný­sað­la­mak­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.

ÝÞÝTMEYLE ÝLGÝLÝ GELÝÞÝME UYMAYAN ÇOCUKLAR BEBEKLERÝN 0-3 aylýkken anne sesini tanýdýðý ve sakinleþtiklerini, yüksek seslere irkildiklerini belirten Tepe, þunlarý söyledi: ‘’3-6 ay arasýnda gürültüde uyanýr çevresindeki seslerin nereden geldiðini bulmak için sesin kaynaðýna döner. 6-12 ay arasýnda ‘baba’ gibi sesleri algýlar, adý söylenince tepki verir, çýngýrak sesi gibi oyuncak seslerinden hoþlanýr. 12-18 ay arasýnda ‘’baba, dada’ gibi sesler çýkarýr. Sevdiði oyuncaklarýn, eþyalarýn adý söylenince iþaretle gösterir. Uzaktan seslendiðinde bakar. Daha sonraki aylarda yavaþ yavaþ konuþmaya baþlar. Ailelerin bu durumlara dikkat etmesi, bir sorun olmasý halinde saðlýk merkezlerine baþvurmalarý önem taþýmaktadýr. Ailelerin, iþitsel geliþime uymuyorsa çocuklarýný ayrýntýlý iþitme testlerinden geçirmesi gerekmektedir.’’ Rize / aa

Diyabete karþý çörek otu ANTALYA E­ði­tim­ve­A­raþ­týr­ma­Has­ta­ne­si­Týb­bî­Bi­yo­kim­ya Kli­nik­ Þe­fi­ Prof.­ Dr.­ Ne­cat­ Yýl­maz,­ an­ti­vi­ral­ te­da­vi­ gö­ren ki­þi­ler­de­ çö­rek­ o­tu­nun­ in­sü­lin­ di­ren­ci­ni­ a­zalt­tý­ðý­nýn­ tes­bit e­dil­di­ði­ni­ bil­dir­di.­ Yaþ­ i­ler­le­dik­çe­ a­lý­nan­ faz­la­ ka­lo­ri­ler­ ve ha­re­ket­siz­ hayat­ tar­zý­nýn­ kan­da­ þe­ke­ri­ dü­zen­le­yen­ in­sü­lin hor­mo­nu­nun­gi­de­rek­et­ki­siz­leþ­me­si­ne­yol­aç­tý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Prof.­Dr.­Yýl­maz,­ça­ðýn­sal­gý­ný­o­be­zi­te­ve­tip­2­di­ya­be­tin­in­sü­lin­di­ren­ci­i­le­bir­lik­te­ge­li­þen­çok­ö­nem­li­bir­so­run ol­du­ðu­nu,­u­zun­sü­re­li­an­ti­vi­ral­te­da­vi­gö­ren­ki­þi­ler­de­çö­rek o­tu­nun­in­sü­lin­di­ren­ci­ni­a­zal­ta­rak­has­ta­la­rý­an­ti­vi­ral­te­da­vi­nin­ yan­ et­ki­le­rin­den­ ko­ru­ya­bil­di­ði­ni­ be­lirt­ti.­ A­me­ri­ka­lý ba­zý­a­raþ­týr­ma­cý­la­rýn­yap­týk­la­rý­bir­ça­lýþ­ma­da­bu­yan­et­ki­le­-

ri­çö­rek­o­tu­kul­la­na­rak­a­zalt­týk­la­rý­ný­ve­an­ti­vi­ral­te­ra­pi­nin hi­pe­rin­sü­li­ne­mi­ et­ki­si­ni­ a­zalt­týk­la­rý­ný­ söy­le­yen­ Prof.­ Dr. Yýl­maz,­ ‘’Can­ J.­ Physi­ol­ Phar­ma­col­ der­gi­si­nin­ Ni­san­ sa­yý­sýn­da­çý­kan­bu­ça­lýþ­ma­da,­Tu­la­ne­Ü­ni­ver­si­te­si’nde­ki­bu­a­raþ­týr­ma­cý­lar­ in­sü­lin­ di­ren­ci­ ge­li­þen­ ki­þi­le­rin­ te­da­vi­le­rin­de çö­rek­ o­tu­nun­ ö­ne­mi­ni­ gös­ter­miþ­ler­dir’’­ þek­lin­de­ ko­nuþ­tu. Ýn­sü­lin­di­ren­ci­nin­ö­zel­lik­le­45­yaþ­ci­va­rý­ki­lo­ver­me­so­ru­nu o­lan­ki­þi­ler­de­mut­la­ka­öl­çül­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­Yýl­maz,­‘’HO­MA­ in­dek­si­kul­la­ný­la­rak­ki­þi­nin­in­sü­lin­di­ren­ci­nin­ o­lup­ ol­ma­dý­ðý­ de­ðer­len­di­ri­lir.­ HO­MA in­dek­si­ 3.8’den bü­yük­ çý­kan­ ki­þi­ler­ in­sü­lin­ di­ren­ci­ o­lan­ ve­ mut­la­ka­ iz­len­me­si­ve­te­da­vi­e­dil­me­si­ge­re­ken­ki­þi­ler­dir’’­de­di.­

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

KAZA RÝSKÝNÝ ARTTIRIYOR KAZA riskinin cep telefonuyla gö rüþ me son ra sýn da bi le de vam et ti ði ni kay de den Þen, “Bir araþtýrmada görüþme bittikten sonraki 5 dakika i çin de ka za ih ti ma li nin 4,8 kat, 15 da ki ka i çin de i se 1,3 kat daha fazla olduðu bulunmuþtur.” dedi.

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y

30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA

Trafikte cep telefonuna hayýr ARAÇ KULLANIRKEN CEP TELEFONU ÝLE KONUÞMANIN ALKOL ALMIÞ GÝBÝ TEHLÝKELÝ OLDUÐU ORTAYA ÇIKTI. CEP TELEFONUYLA ARAÇ KÝTÝ ARACILIÐIYLA KONUÞMANIN DA TEHLÝKEYÝ AZALTMADIÐI BÝLDÝRÝLDÝ. BURDUR'DA a­raç­kul­la­nýr­ken­cep­te­le­fo­nuy­la­ko­nu­þan­sü­rü­cü­le­rin­se­bep­ol­du­ðu­ya­ra­la­ma­lý­ve­mad­dî­ha­sar­lý­ka­za­lar­da­ar­týþ­gö­rül­dü­ðü­be­lir­til­di.­Bur­dur Em­ni­ye­ti­ko­nuy­la­il­gi­li­‘A­raç­kul­la­nýr­ken­cep­te­le­fo­nu­na­ha­yýr’­kam­pan­ya­sý baþ­la­ta­rak,­sü­rü­cü­le­re­bro­þür­da­ðýt­tý. Tra­fik­Tes­cil­ve­De­net­le­me­Þu­be­Mü­dü­rü­Sa­lih­Þen,­tra­fik­tey­ken­cep­te­le­fo­nuy­la­ko­nuþ­ma­nýn­al­kol­lüy­ken­a­raç kul­lan­mak­ka­dar­teh­li­ke­li­ol­du­ðu­nu vur­gu­la­dý.­Ya­pý­lan­bir­a­raþ­týr­ma­ya­gö­re se­yir­ha­lin­de­cep­te­le­fo­nu­kul­la­nan­la­rýn per­for­man­sý­nýn­0,8­pro­mil­dü­ze­yin­de al­kol­al­mýþ­sü­rü­cü­le­rin­dü­ze­yi­ne­ge­ri­le­di­ði­nin­tes­bit­e­dil­di­ði­ne­i­þa­ret­e­den­Þen, ay­rý­ca­a­raç­ki­ti­kul­lan­ma­nýn­da­ay­ný­et­ki­yi­yap­tý­ðý­ný­söy­le­di.­A­lýþ­kan­lýk­ve­de­ne­yi­me­bað­lý­fark­lý­lýk­la­rýn­tra­fik­gü­ven­li­ði­a­çý­sýn­dan­de­ðe­ri­ol­ma­dý­ðý­ný­kay­de­den­Þen,­“Cep­te­le­fo­nu­kul­lan­ma­ya­a­lýþ­kýn­ki­þi­le­rin­ve­de­ne­yim­li­sü­rü­cü­le­rin de­sü­rüþ­per­for­man­sý­teh­li­ke­li­dü­zey­de bo­zul­mak­ta­dýr.”­u­ya­rý­sýn­da­bu­lun­du.

ru­nun­e­lin­de­ðil­zih­nin­meþ­gu­li­ye­ti­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Þu­be­Mü­dü­rü,­bu­nun Cep­te­le­fo­nuy­la­ko­nu­þur­ken­sü­rü­cü­- en­ö­nem­li­delillerinden­bi­ri­si­nin­cep­te­le­rin­ çev­re­le­rin­de­ki­ teh­li­ke­li­ du­rum­la­rý le­fo­nuy­la­ko­nu­þan­sü­rü­cü­le­rin­sa­bit­ba­ba­zen­ hiç­ fark­ e­de­me­di­ði­nin­ gö­rül­dü­- kýþ­sü­re­le­ri­nin­art­ma­sý­ol­du­ðu­nu­söy­le­ðü­nü­ di­le­ ge­ti­ren­ Þu­be­ Mü­dü­rü­ Þen, di.­ Sü­rü­cü­le­rin­ ge­nel­lik­le­ cep­ te­le­fo­þun­la­rý­ söy­le­di:­ “Bu­na­ gö­re­ sü­rü­cü­ler, nuy­la­ ko­nu­þur­ken­ hýz­la­rý­ný­ a­zalt­tý­ðý­ný ba­sit­bir­a­ra­ma­ya­par­ken­yüz­de­20,­zih­- vur­gu­la­yan­ Þen,­ “Ay­ný­ za­man­da­ sü­rü­ni­ çok­ faz­la­ meþ­gul­ e­den­ bir­ gö­rüþ­me ya­par­ken­ yüz­de­ 29­ ih­ti­mal­le­ teh­li­ke­li bir­du­ru­mu­göz­den­ka­çý­ra­bi­lir­ler.­Teh­li­ke­li­du­rum­lar­da­ön­lem­al­mak­i­çin­geç kal­ma­ sü­re­si­ çev­re­sel­ þart­la­ra,­ a­ra­cýn­ o an­da­ki­hý­zý­na­ve­sü­rü­cü­nün­ya­þý­na­bað­lý­o­la­rak­0,6­sa­ni­ye­den­0,9­sa­ni­ye­ye­ka­dar­ ar­ta­bil­mek­te­dir.­ Bu­ ge­cik­me­ sü­re­si çok­ö­nem­li­dir.­Sa­at­te­60­ki­lo­met­re­hýz­la­ gi­den­ bir­ o­to­mo­bi­lin­ sü­rü­cü­sü­nün fre­n e­ bas­m ak­t a­ bu­ ka­d ar­ ge­c ik­m e­s i dur­ma­me­sa­fe­si­nin­15­met­re­da­ha­art­ma­sý­de­mek­tir.”­Cep­te­le­fo­nuy­la­ko­nuþ­ma­nýn,­ a­raç­ i­çin­de­ki­ yol­cu­lar­la­ ko­nuþ­mak­tan­ya­da­rad­yo­din­le­mek­ten­da­ha risk­li­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Þen,­a­sýl­so­-

CEP TELEFONU REFLEKSÝ YAVAÞLATIYOR

cü­le­rin­ kalp­ a­tým­ sa­yý­la­rý­ da­ art­mak­ta­dýr.­Bun­lar­sü­rü­cü­nün­stres­al­týn­da­ol­du­ðu­nu­ve­bir­tür­ön­lem­al­ma­ça­ba­sý­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­nu­gös­ter­mek­tey­se­de sü­rü­þü­ gü­ven­li­ ha­le­ ge­tir­me­mek­te­dir. Çün­kü­ bu­ sý­ra­da­ ta­kip­ me­sa­fe­si­nin­ a­yar­lan­ma­sýn­da­ güç­lük­ ya­þan­mak­ta­dýr.” di­ye­ko­nuþ­tu.­­Burdur / cihan

Hayvanlar gibi mevcudat baþýboþ deðiller; belki vazifedar memurdurlar, bir Hakim-i Rahim’in nazarýndadýrlar.

Bediüzzaman Sözler, s.580

Yýlýn son uydusu fýrlatýldý BU YILIN son­ uydusu­ Proton-M,­ Kazakistan’ýn­ Baykonur­ Uzay­ Üssü’nden fýrlatýldý.­ Amerikan­ iletiþim­ uydusu­ DirecTv-12,­ Rus­ Proton-M­ uzay­ aracý vasýtasýyla­ uzaya­ fýrlatýldý.­ Boing­ tarafýndan­ 702­ platformuna­ kurulan­ ve telekomünikasyon,­ internet­ ve­ dijital­ video­ hizmetleri­ saðlayacak­ olan DirecTV-12­uydusu­yaklaþýk­6­ton­aðýrlýðýnda.­Amerikan­DirecTV’nin­sahibi olduðu­ uydu;­ ABD,­ Alaska­ ve­ Hawai­ Adalarýný­ içeren­ anakarada­ yayýn yapacak.­2009­yýlý­içerisinde­Baykonur­Uzay­Üssü’nden­24­uydu­baþarýlý­bir þekilde­fýrlatýldý.­Gelecek­yýl­bu­üs’ten­30­uydu­fýrlatýlacak.­­Astana / cihan

Yeni yýlda sigarayý býrakýn

AB sigarayla mücadelede Türkiye’yi örnek alýyor DÜNYA Saðlýk Örgütü Türkiye Tütün Kontrolü Program Sorumlusu Dr. Toker Ergüder, Avrupa Birliðinin (AB), pasif olarak sigara dumanýna maruziyeti halk saðlýðý, iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý problemi olarak ele aldýðýný belirterek, yasaðýn uygulanmadýðý ülkelerde kapalý ortamlarýn yüzde 100 dumansýz hale getirilmesi için Türkiye’deki gibi bir kanun önerdiðini söyledi. Ergüder, AB’nin 5 Aralýk tarihli resmî gazetesinde yayýmlanan konsey kararýnda, pasif olarak sigara dumanýna maruziyetin, önemli bir halk saðlýðý, iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý problemi olarak ele alýndýðýný bildirdi. Türkiye’nin, dünyada bu türden bir kanunu olan 17 ülkeden birisi olduðuna iþaret eden Ergüder, ‘’Ülkemiz sigara ile mücadele konusunda küresel liderlerden biri haline geldi’’ dedi. Ergüder, Türkiye’nin, toplumunun yüzde 100’e yakýn bir kýsmý tarafýndan desteklenen kanun hususunda küresel liderliðini ve kararlýlýðýný sürdürmesi gereðine iþaret etti. Ankara / aa

ACIBADEM Ü­ni­ver­si­te­si­Týp­Fa­kül­te­si Gö­ðüs­Has­ta­lýk­la­rý­A­na­Bi­lim­Da­lý­Baþ­ka­ný­Doç.­Dr.­Çað­lar­Çu­ha­da­roð­lu,­ye­ni­yý­lýn­si­ga­ra­yý­bý­rak­mak­i­çin­i­de­al­bir­fýr­sat sun­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Çu­ha­da­roð­lu,­yap­tý­ðý a­çýk­la­ma­da,­gü­nü­müz­de­si­ga­ra­nýn­en çok­ö­lü­me­se­bep­o­lan­ba­ðým­lý­lýk­la­rýn­ba­þýn­da­gel­di­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Ay­ný­za­man­da si­ga­ra­nýn­kur­tul­ma­sý­en­zor­ba­ðým­lý­lýk­lar­dan­bi­ri­ol­du­ðu­nu­da­kay­de­den­­Çu­ha­da­roð­lu,­sos­yal­fak­tör­le­rin­ya­ný­sý­ra­si­ga­ray­la bir­lik­te­a­lý­nan­ni­ko­ti­nin­be­yin­de­bað­lan­dý­ðý­re­sep­tör­ler­i­le­fiz­yo­lo­jik­bir­ba­ðým­lý­lýk oluþturduðu­na­i­þa­ret­et­ti.­Çu­ha­da­roð­lu, bi­lim­sel­ve­ri­le­rin,­si­ga­ra­i­çen­le­rin­ço­ðu­nun,­si­ga­ra­iç­me­yi­ter­cih­le­ri­se­be­biy­le­de­ðil­de­ni­ko­tin­ba­ðým­lý­lýk­la­rý­se­be­biy­le­de­vam­et­tir­di­ði­ni­gös­ter­di­ði­ni­an­la­ta­rak, þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’Ni­ko­tin­ba­ðým­lý­lý­ðý kro­nik­ve­tek­rar­la­yan­bir­týb­bî­du­rum­dur. Si­ga­ra­yý­bý­rak­mak­ha­zýr­lýk,­ka­rar­lý­lýk­ve ge­nel­lik­le­bir­sað­lýk­uz­ma­ný­nýn­des­te­ði­ni ge­rek­ti­rir.­Ye­ni­yýl­gi­bi­baþ­lan­gýç­lar­yap­tý­ðý­mýz­ve­ge­le­cek­i­le­il­gi­li­o­lum­lu­dü­þün­ce­le­rin­ar­ttý­ðý­dö­nem­ler­si­ga­ra­yý­bý­rak­mak­ü­ze­re­ka­rar­lý­lý­ðý­mý­zý­da­art­týr­mak­ta­dýr.­Bu­an­lam­da­ye­ni­yýl,­si­ga­ra­yý­bý­rak­mak­i­çin­i­de­al­bir­fýr­sat­su­nar.­Ö­te­yan­dan­ya­pý­lan­a­raþ­týr­ma­da­gös­ter­mek­te­dir ki,­bir­çok­ki­þi­bu­dö­nem­de­bu­ba­ðým­lý­lýk­tan­kur­tul­mak­ü­ze­re­is­tek­li­ol­mak­ta­dýr. An­cak­si­ga­ra­kul­la­nan­ki­þi­le­rin­si­ga­ra­yý bý­rak­ma­gi­ri­þim­le­ri­nin­ba­þa­rý­lý­ol­ma­sý­i­çin ye­ter­li­dü­zey­de­ha­zýr­lýk­lý­ol­ma­la­rý­çok­ö­nem­li­dir.­Si­ga­ra­kul­lan­ma­is­te­ði,­ço­ðu­za­man­si­ga­ra­yý­bý­rak­ma­gi­ri­þi­mi­ni­en­gel­le­ye­bi­lir.’’­Bu­a­ra­da,­Pfi­zer’in­des­te­ðiy­le Fran­sa,­Al­man­ya,­Ý­tal­ya,­Ýs­pan­ya­ve­Ýn­gil­te­re'de­da­ha­ön­ce­ki­yýl­lar­da­ye­ni­yý­la­gi­rer­ken­si­ga­ra­yý­bý­rak­ma­gi­ri­þi­min­de­ba­þa­rý­sýz­o­lan­ki­þi­le­rin­tu­tum­la­rý­ný­in­ce­le­mek i­çin­bir­a­raþ­týr­ma­ya­pýl­dý.­A­raþ­týr­ma,­bin si­ga­ra­kul­la­ný­cý­sýy­la­ya­pý­lýr­ken,­ka­tý­lan­la­rýn­yüz­de­65’i­nin­si­ga­ra­yý­bý­rak­ma­yý­bir­den­faz­la­kez­de­ne­miþ­ol­du­ðu­nu­gös­te­ri­-

SiyahMaviKýrmýzýSarý

30 Aralik 2009  
30 Aralik 2009  

Yeni Asya´nın 30 Aralık 2009 baskısı

Advertisement