Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

BÜYÜK ÞEHÝRLERDEN KAÇIÞ BAÞLADI

PSÝKOLOGLAR BÜYÜKLERÝ UYARIYOR:

DÜNYA YENÝDEN FITRATA YÖNELÝYOR

EBEVEYN BASKISI ÇOCUÐU ÜRKEK YAPIYOR

Haberi sayfa 16’da

Haberi sayfa 3’te

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 40 SAYI: 14.276

www.yeniasya.com.tr

30 KASIM 2009 PAZARTESÝ / 60 Kr

BAÞÖRTÜLÜ çözüm bekliyor YASAK BÜTÜN ÞÝDDETÝYLE SÜRERKEN, BAÞÖRTÜLÜLER SORUYOR: SEÇÝM MEYDANLARINDA SÖZ VERENLER NEREDE? MESLEK LÝSELÝLERÝN GELECEK HAYALLERÝNE DARBE VURULDU

Danýþtay hak gasbý yaptý BAYRAM ÖNCESÝ VERÝLEN YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ESNAFI DA ÜZDÜ nEs­naf­ve­Sa­nat­kar­lar­Der­ne­ði­(ES­DER)­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Mah­mut­Çe­li­kus,­Da­nýþ­tay’ýn,­ YÖK’ün­ ü­ni­ver­si­te­ye­ gi­riþ­te­ kat­sa­yý­ far­ký­ný­ kal­dý­ran­ ka­ra­rý­nýn­ yü­rüt­me­si­ni­dur­dur­ma­sý­nýn­bir­hak­gas­bý­ol­du­ðu­nu­belirte­rek,­ka­ra­rýn­yüz­bin­ler­ce gen­ce­ve­a­i­le­si­ne­bay­ram­ön­ce­sin­de­bü­yük­ü­zün­tü­ya­þat­tý­ðý­ný­söy­le­di. Haberi sayfa 4’te

Ýstihdam azalacak ÝÞKUR’un araþtýrmasýna göre, Türkiye’de toplam istihdamýn bir yýl sonra yüzde 0,02 oranýnda azalacaðý öngörülüyor. Anketin yapýldýðý dönemde 23 bin 126 açýk iþ tespit edildi.

Haberi sayfa 5’te Mukaddes topraklardan dönen hacýlarý yakýnlarý karþýlýyor

Baþörtülüler, seçim meydanlarýnda yasaðý kaldýrma sözü verip de bugünlerde çözüm için hiçbir irade sergilemeyen siyasetçilerden sorularýna makul cevaplar bekliyor.

ÇÖZECEÐÝZ DÝYENLER SÖZLERÝNÝ UNUTTU

BAÞÖRTÜLÜ BAÞBAKAN EÞÝ ÇARE OLMUYOR

n MAZ­LUM­DER­ Ko­ca­e­li­ Þu­be­ Baþ­ka­ný­ Çe­tin­ Tah­ta­cý, bi­ri­le­ri­nin­ken­di­ba­þör­tü­so­ru­nu­nu­çöz­müþ­o­la­bi­le­ce­ði­ni,­ a­ma­ so­ru­nun­ hâ­lâ­ de­vam­ et­ti­ði­ni­ be­lir­te­rek,­ “Es­ki­sin­den­da­ha­da­çö­züm­süz­bý­ra­kýl­dý.­Öy­le­ki­es­ki­den­so­ru­nu­biz­çö­ze­ce­ðiz­di­ye­si­ya­set­mal­ze­me­si­ya­pan­si­ya­si­le­ri­miz­bi­le­so­ru­nu­bir­ta­bu­gi­bi­að­zý­na­a­la­mý­yor”­de­di.

nTah­ta­cý,­“Bi­ri­le­ri,­‘Yok­e­fen­dim­e­þi­ba­þör­tü­lü­o­lan­lar­bu ül­ke­de­cum­hur­baþ­ka­ný­o­la­bi­li­yor,­baþ­ba­kan­o­la­bi­li­yor.­Fa­lan­ki­þi­nin­e­þi­ba­þör­tü­lü,­a­ma­çok­ün­lü­ve­güç­lü,­da­ha­ne is­ti­yor­su­nuz?’­de­me­sin.­Bu­zü­ðürt­te­sel­li­le­ri­bi­zim­kar­ný­mý­zý­do­yur­mu­yor.­Ü­ni­ver­si­te­ler­de­ve­dev­let­da­i­re­le­rin­de ya­sak­bü­tün­þid­de­tiy­le­sü­rü­yor”­de­di.­Haberi sayfa 3’te

Vahþi kasap sahtecilikten gözaltýnda Þanlýurfa’da, kesime götürülürken kaçan kurbanlýk boðaya eziyet eden ve bu sebeple idarî para cezasýna çarptýrýlan kasap, bir baþka suçtan gözaltýna alýndý. Kasap ‘’evrakta sahtecilik’’ yapmaktan suçlanýyor.

Haberi sayfa 5’te

"BU PARTÝLERDEN BÝRÝ DEVLETÝN ÜST KATMANLARINDA, DÝÐERÝ ALT TABAKALARDA HÜKÜM SÜRÜYOR." nCity­U­ni­ver­sity­Of­New­York­öðretim­üyesi­Prof.­Dr.­Mü­ca­hit­Bi­li­ci:­“MHP­i­le­CHP­ay­ný­i­de­o­lo­ji­nin­i­ki­ay­rý­ta­ba­ka­da­ki­te­za­hü­rü­dür.­A­ra­da­ki­fark­ne­dir­der­se­niz:­CHP­ya­lan­söy­le­yen­soy­lu­la­rýn­par­ti­si­dir,­MHP­i­se­o­ya­la­na­i­na­nan­bal­dý­rý­çýp­lak­la­rýn­par­ti­si­dir.­Bi­ri­dev­le­tin­üst­kat­la­rýn­da­hü­küm­sü­rer,­di­ðe­ri­dev­le­tin­alt­kat­la­rýn­da­ve­so­kak­ta­hü­küm­fer­ma­dýr”dedi. H. Hüseyin Kemal’in röportajý sayfa 6’da

Hacýlarýmýz dönüþ yolunda YAKINLARI GÖZ YAÞLARI ÝLE KARÞILADI nTürk­ha­cý­la­rý­ta­þý­yan­ilk­ha­cý­ka­fi­le­si,­dün sa­bah­Ýs­tan­bul­A­ta­türk­Ha­va­li­ma­ný’na­in­di. Cid­de’den­ha­re­ket­e­den­TK­095­se­fer­sa­yý­lý THY­u­ça­ðý­i­le­ge­len­ha­cý­la­rý­ha­va­li­ma­nýn­da ya­kýn­la­rý­se­vinç­göz­yaþ­la­rý­i­le­kar­þý­la­dý.

BAYRAMLAÞMAK ÝÇÝN GÝDÝYORLAR

SOSYOLOG MÜCAHÝT BÝLÝCÝ, YENÝ ASYA’NIN SORULARINI CEVAPLANDIRDI:

MHP ile CHP ayný ideolojiden besleniyor

ÝLK HACI KAFÝLESÝ YURDA DÖNDÜ

Türkiye silâhlanýyor MKEK’nun tabanca satýþ istatistiklerine göre, Türkiye’de son 7 yýlda vatandaþlara yaklaþýk 100 bine yakýn tabanca satýldý.

Haberi sayfa 4’te

Sýnýrda izdiham VÝZESÝZ GEÇÝÞ KALABALIÐI ARTTIRDI nKi­lis’te,­ Su­ri­ye’de­ki­ ya­kýn­la­rý­nýn­ yan­la­rý­na­ git­mek­ i­çin­ sý­ný­ra­ a­kýn­ e­den­ bin­ler­ce va­tan­daþ,­iz­di­ha­ma­ne­den­o­lur­ken,­ço­cuk­lar­ve­ka­dýn­lar­e­zil­me­teh­li­ke­si­ge­çir­di.­ Haberi sayfa 4’te ISSN 13017748

AFGANÝSTAN HALKI AÇLIK VE YOKSULLUK ÝÇÝNDE

Haberi sayfa 7’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 30 KASIM 2009 PAZARTESÝ

LÂHÝKA

Ýnþaallah, âlem-i Ýslâmýn da büyük bir bayramýna yetiþirsiniz

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Bilmez­ misin­ ki,­ göklerin­ ve­ yerin­ mülkü­ Allah'ýndýr?­ Sizin­ Allah'tan­ baþka­ ne­ bir­ dostunuz­vardýr,­ne­de­bir­yardýmcýnýz.

Bakara Sûresi: 107 / Âyet-i Kerime Meâli

Risale-i Nur’daki kavramlar (3)

Takva ve amel-i salih

. B ediuzzaman Said Nurs i

FURKAN DEMÝR

‘‘

furkan@furkandemir.com

Rûh u canýmýzla mübarek bayramýnýzý tebrik ediyoruz. Ýnþaallah, âlem-i Ýslâmýn da büyük bir bayramýna yetiþirsiniz. Cemâhir-i müttefika-i Ýslâmiyenin kudsî kanun-u esasiyelerinin menbâý olan Kur’ân-ý Hakîm, istikbâle tam hâkim olup, beþeriyete tam bir bayramý getireceðine çok emareler var. z­ iz,­sýd­dýk­kar­deþ­le­rim, Ev­ve­la:­U­mum­Nur­cu­la­rýn­mü­ba­rek­bay­ram­la­rý­ný­ve­hac­cü’l-ek­ber­de­bu­lu­nan­Nur­þa­kirt­le­riy­le­ve­hac­da­ki­Nur­ta­raf­tar­la­rý­nýn­bay­ram­la­rý­ný­teb­rik­i­çin­de­ve­çok­za­man­dan­be­ri­e­sa­ret­al­týn­da­kal­mýþ­ve­is­tik­lâ­li­ye­ti­ni­kay­bet­miþ­Hin­dis­tan,­A­ra­bis­tan­gi­bi­â­lem-i­Ýs­la­mýn­bü­yük­mem­le­ket­le­ri bi­rer­dev­let-i­Ýs­lâ­mi­ye­þek­lin­de,­Hind’de­yüz­mil­yon­bir dev­let-i­Ýs­lâ­mi­ye,­Ca­va’da­el­li­mil­yon­dan­zi­ya­de­bir dev­let-i­Ýs­lâ­mi­ye­ve­A­ra­bis­tan’da­dört­beþ­hü­kû­met­bir ce­mâ­hir-i­müt­te­fi­ka­gi­bi­A­rap­bir­li­ði­i­le­Ýs­lâm­bir­li­ði­ni bir­leþ­tir­me­sin­de­ki­â­lem-i­Ýs­lâ­mýn­bu­bü­yük­bay­ra­mý­nýn­mu­kad­de­me­si­ni­teb­rik­i­le­bu­bay­ram­bi­ze­müj­de ve­ri­yor. Emirdað Lâhikasý, s. 234 *** A­ziz,­ sýd­dýk,­ sa­dýk,­ muh­lis­ ve­ hâ­lis­ kar­deþ­le­rim ve­hem­þi­re­le­rim,­ Bü­tün­ ruh­ u­ ca­ný­mýz­la­ bay­ram­la­rý­ný­zý,­ hem­ bu se­ne­ser­best­çe­hâ­li­sâ­ne­hac­ca­gi­den­le­rin­bay­ram­la­rý­ný,­hem­bu­va­tan­da­ki­is­tib­da­dýn­ký­rýl­ma­sýy­la­hür­ri­yet-i­þer’i­ye­ye­bu­mil­le­tin­maz­ha­ri­ye­te­baþ­la­ma­sý­ný­ve­bu­mil­le­tin­bu­mâ­ne­vî­bay­ra­mý­ný­ve­â­lem-i­Ýs­lâ­mýn­ it­ti­fak­kâ­râ­ne­ in­ti­bah­la­rý­nýn­ mâ­ne­vî­ bay­ram­la­rý­ný­ ve­ Ri­sâ­le-i­ Nur’un­ ha­ki­kat-i­ Kur’â­ni­ye­ye­ da­ir ver­dik­le­ri­ha­ber­le­ri­ni­za­ma­nýn­tas­dik­et­me­le­ri­ni­ve en­ge­niþ­bir­da­i­re­de­o­mâ­ne­vî­en­var-ý­Kur’â­ni­ye­ye, be­þer­ih­ti­ya­cý­ný­his­set­me­si­ni­teb­rik­e­di­yo­ruz.­ Emirdað Lâhikasý, s. 291 *** A­ziz,­sýd­dýk­kar­deþ­le­rim, Rûh­u­ca­ný­mýz­la­mü­ba­rek­bay­ra­mý­ný­zý­teb­rik­e­di­yo­ruz.­Ýn­þa­al­lah,­â­lem-i­Ýs­lâ­mýn­da­bü­yük­bir­bay­ra­mý­na ye­ti­þir­si­niz.­Ce­mâ­hir-i­müt­te­fi­ka-i­Ýs­lâ­mi­ye­nin­kud­sî ka­nun-u­e­sa­si­ye­le­ri­nin­men­bâý­o­lan­Kur’ân-ý­Ha­kîm, is­tik­bâ­le­tam­hâ­kim­o­lup,­be­þe­ri­ye­te­tam­bir­bay­ra­mý ge­ti­re­ce­ði­ne­çok­e­ma­re­ler­var. Emirdað Lâhikasý, s. 314 *** A­ziz,­sýd­dýk,­fe­da­kâr­kar­deþ­le­rim, Çok­ yer­l er­d en­ tel­g raf­ ve­ mek­t up­l ar­l a­ bay­r am teb­rik­le­ri­ al­dý­ðým­ ve­ çok­ has­ta­ bu­lun­du­ðum­ i­çin, vâ­ris­le­rim­ o­lan­ Med­re­se­tü’z-Zeh­râ­ er­kân­la­rý­ be­nim­be­de­li­me­hem­ken­di­le­ri­ni,­hem­o­has­kar­deþ­le­ri­mi­zin­ bay­ram­la­rý­ný­ teb­rik­ et­mek­le­ be­ra­ber,­ â­lem-i­ Ýs­lâ­mýn­ bü­yük­ bay­ra­mý­nýn­ a­re­fe­si­ o­lan­ ve þim­di­lik­As­ya­ve­Af­ri­ka’da­in­ki­þâ­fa­baþ­la­yan­ve­dört yüz­ mil­yon­ Müs­lü­ma­ný­ bir­bi­ri­ne­ kar­deþ­ ve­ mad­dî ve­ mâ­ne­vî­ yar­dým­cý­ ya­pan­ Ýt­ti­hâd-ý­ Ýs­lâ­mýn,­ ye­ni te­þek­kül­ e­den­ Ýs­lâ­mî­ dev­let­ler­de­ te­si­se­ baþ­la­ma­sý­nýn­ve­Kur’ân-ý­Ha­kî­min­kud­sî­ka­nun­la­rý­nýn­o­ye­ni Ýs­lâ­mî­ dev­let­le­rin­ ka­nun-u­ e­sa­sî­si­ ol­ma­sýn­dan­ do­la­yý­ bü­yük­ bay­ram-ý­ Ýs­lâ­mi­ye­yi­ teb­rik­ ve­ din­ler­ i­çin­de­bü­tün­ah­kâm­ve­ha­ki­kat­le­ri­ni­ak­la­ve­hüc­cet­le­re­is­ti­nad­et­ti­ren­Kur’ân-ý­Ha­kî­min,­zu­hu­ra­ge­len küfr-ü­mut­la­ký­tek­ba­þýy­la­kýr­ma­sý­na­çok­e­ma­re­ler gö­rül­me­si­ve­be­þer­is­tik­ba­li­nin­de,­bu­ge­len­bay­ra­mý­ný­ teb­rik­le­ be­ra­ber,­ Med­re­se­tü’z-Zeh­ra­nýn­ ve bü­tün­ Nur­ Ta­le­be­le­ri­nin­ hem­ dâ­hil,­ hem­ ha­riç­te, hem­A­rap­ça,­hem­Türk­çe­Nur­la­rýn­neþ­ri­yâ­tý­na­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­ve­din­dar­De­mok­rat­la­rýn­bir­kýsm-ý­mü­him­mi­Nur­la­rýn­ser­bes­ti­ye­ti­ne­ta­raf­tar­çýk­ma­la­rý­ný bü­tün­ruh­u­ca­ný­mýz­la­teb­rik­e­di­yo­ruz. Bu­se­ne­ha­cý­la­rýn­az­ol­ma­sý­na­çok­es­bap­var­ken, 180­bin­den­zi­yâ­de­ha­cý­la­rýn­o­kud­sî­fa­rî­za­yý­ve­din-i Ýs­lâ­mýn­kud­sî­ve­se­ma­vî­kon­gre­si­hük­mün­de­o­lan­bu hacc-ý­ek­be­ri­bü­yük­bir­bay­ra­mýn­a­re­fe­si­nok­ta­sýn­da o­la­rak­bü­tün­ruh­u­ca­ný­mýz­la­teb­rik­e­di­yo­ruz. Has­ta­kar­de­þi­niz­Sa­id­Nur­sî Emirdað Lâhikasý, s. 336 LÜGATÇE:

haccü’l-ekber: En büyük hac. Arefe günü Cumaya denk gelen hac. istiklâliyet: Baðýmsýzlýk. ce mâ hir-i müt te fi ka: Bir le þik cumhuriyetler. mukaddeme: Baþlangýç. istibdad: Baský, diktatörlük. hürriyet-i þer’iye: Þeriatýn tarif ettiði hürriyet. ittifakkârâne: Birleþerek, birlik halinde. intibah: Uyanýklýk, hassasiyet.

envar-ý Kur’âniye: Kur’ân nurlarý. Cemâhir-i müttefika-i Ýslâmiye: Birleþik Ýslâm Cumhuriyetleri. kanun-u esasiye: Anayasa. Medresetü’z-Zehrâ: Bediüzzaman’ýn Doðu’da yapýlmasýný idârecilere teklif ettiði, fen ilimleriyle müsbet ilimlerin birlikte okutulmasýný düþündüðü üniversite. inkiþâf: Geliþme, açýlma, keþfetme. Ýttihâd-ý Ýslâm: Ýslâm birliði. hüccet: Senet, vesika, delil. küfr-ü mutlak: Kesin ve tam bir inkâr.

“Gerçekten takva sahipleri, Cennetlerde ve pýnar baþlarýndadýrlar.” (Zariyat Sûresi: 51/15)

Gökyüzünde bayram mý var? SERENCAM AHMET ÖZDEMÝR ahmetozdemir@nurasya.com

R

esûl-i­Ekrem­(asm)­Efendimiz,­“tefekkür”ün ne­kadar­önemli­olduðunu­anlatmak­için ibadetle­kýyaslamýþ­ve­“Bir­saat­tefekkür,­bir sene­nafile­ibadetten­daha­hayýrlýdýr” 1 buyurmuþlardýr. Tefekkürde­Rabbimizi­bize­tarif­eden­üç büyük­tarif­ediciden­biri­olan­kâinat­kitabýný okumak­vardýr. Bugün­birlikte­kýsa­bir­tefekkür­yapmaya­ne­dersiniz? Bir­gece­yolculuðunda­büyük­bir­þehrin­uzaktan­ýþýl­ýþýl görüntülerini­hatýrlayýn… Veya­bir­bayram­gecesi­donanmalarýn­geçiþini gözünüzün­önüne­getirin… Yahut­bir­þehrâyinde­pýrýl­pýrýl­donatýlmýþ­büyük­bir þehrin­ýþýklar,­maytaplar,­havai­fiþekler­arasýndaki rengârenk­manzarasýný­tasavvur­edin… Bütün­bu­manzaralarý­tüm­canlýlýðýyla­birden­hayalinizde­canlandýrmak­zor­mu­geliyor?­Öyleyse,­haydi baþýnýzý­yukarý­kaldýrýn,­gözünüzü­gökyüzüne­çevirin. Dikkatlice­bakýnýz: Bulutsuz­bir­gecede­gök­kubbemizin­manzarasý,­herhalde­donanmalarýn­resmigeçidinden,­büyük­bir­þehrin þehrâyininden­ daha­ az­ ihtiþamlý­ deðildir.­ Gündüz Güneþ­ sistemimizin­ komutaný­ Güneþin­ ýþýðý­ ardýnda gizlenen­muhteþem­bir­yýldýzlar­ordusu,­akþam­olup­da þehrâyin­vakti­geldiðinde­teker­teker­yerlerini­alýp­gözlerimiz­ önünde­ öyle­ manzaralar­ çizer,­ öyle­ nakýþlar gösterir­ki,­insana­kâinatý­adeta­bir­bayram­yeri­olarak takdim­ ederler.­ Belki­ hayalimizde­ tasavvur­ edemeyeceðimiz­güzellikleri­bir­arada­görürüz.­Tarif­etmek­için kelimeler­bile­yetersiz­kalýr­o­an. Üstelik­gök­kubbemizdeki­þehrâyin­belli­birkaç­geceye­ mahsus­ da­ deðildir.­ Milyarlarca­ yýldan­ beri­ her gün,­ her­ gece­ bu­ muhteþem­ tablolar­ semamýzda tekrar­tekrar­gösterilmektedir.­Bu­tablolarda­yer­alan sayýsýz­yýldýzlar­içinde­öyleleri­var­ki,­koca­güneþimizden­binlerce,­hatta­milyonlarca­büyüklüktedir.­Ýnsanlýk­ bu­ yýldýzlarýn­ sayýsýný­ bile­ hesaplamaktan­ acizken milyarlarca­yýldýr­devam­eden­bu­þehrâyinlerin­masraf ve­enerjilerini­nasýl­hesaplasýn? Bu­kadar­büyük­masraflarla­bu­kadar­büyük­iþlerin çevrilmesi­ elbette­ sahipsiz­ ve­ sebepsiz­ olamaz.­ Her þeyi­hikmetle­yaratan­Rabbimiz­uçsuz­bucaksýz­kâinat denizinde­milyarlarca­yýldýr­sürekli­devam­ettirdiði­bu

kadar­ büyük­ manevralarý­ hiç­ sebepsiz­ ve­ hikmetsiz yapar­ mý?­ Her­ gece­ gözlerimiz­ önünde­ meydana gelen­ bu­ büyük­ ve­ muhteþem­ þehrâyin,­ elbette­ akýl sahiplerine­bir­þeyler­anlatmaktadýr.­ Bu­sayýsýz­yýldýzlar­ordusu­bize­neyi­ders­veriyor,­neyin bayramýný­yapýyor­dersiniz?­Ýnsan­olarak­bu­sorularýn cevabýný­araþtýrmak­bizim­görevimiz­deðil­midir? Kâinatý­muazzam­bir­orduya­benzetebiliriz.­Bu­ordu bildiðimiz­ordular­gibi­kolordulara,­tümenlere,­tugaylara, alaylara,­taburlara,­bölüklere,­takýmlara­ve­mangalara ayrýlmýþtýr.­Gökyüzündeki­hiçbir­cismin­kendi­baþýna münferit­hareketi­söz­konusu­deðildir.­Kâinat­gerçekten muhteþem­bir­ordudur.­Fakat­en­muntazam­ve­en­disiplinli­bir­orduda­bile­görülebilecek­kusurlarýn­zerresine kâinat­ordusunda­rastlamak­mümkün­deðildir.­Bir­alayda­disiplini­saðlamak,­bir­mangada­disiplini­saðlamaktan daha­zordur.­Oysa­kâinatýn­hangi­tarafýna­baksak,­kanun ve­nizamlarýn­her­yerde­büyük­bir­titizlikle­uygulandýðýný görürüz.­Ayný­emirle­bir­gezegen­hareket­ettiði­gibi,­kâinat­da­ayný­emirle­hareket­etmektedir.­Meselâ,­bir galaksinin­durumu,­büyük­bir­çayýrda­bir­çimen yapraðýnýn­durumundan­farklý­deðildir. Kâinattaki­kusursuz­nizam­ve­intizam­bir­tesadüften ibaret­olamayacaðý­gibi,­kendi­kendine­de­meydana gelmiþ­olamaz.­Tabiatýn­yapmasý,­tesadüfün­karýþmasý, kendi­kendine­olmasý­hele­hiç­mümkün­deðildir! Ýnsanoðlu,­kâinatýn­“nasýl”­yaratýldýðýný­öðrenebilmek için­merak­saikasýyla­pek­çok­paralar­ve­emekler­harcamýþtýr­ve­harcamaya­da­devam­etmektedir.­Kâinatýn “niçin”­yaratýldýðýný­öðrenmek­için­bu­emeklerin­binde birini­olsun­harcamak­ihtiyacýný­duymayanlarýn­aklýna­þaþmak­gerekir.­Çünkü­kâinatýn­niçin­yaratýldýðý­bilinmezse, nasýl­yaratýldýðýný­öðrenmek­kimseye­bir­þey­kazandýrmaz ki!­Ancak­bir­korku,­bir­dehþet­alýrsýnýz­herhalde.­Sonra korkmaya­baþlarsýnýz:­Meselâ,­Halley­kuyruklu­yýldýzý dünyamýza­ne­zaman­çarpacak­veya­göktaþý­ne­zaman baþýmýza­düþecek­diye­korkular­her­geçen­gün­daha­da artacaktýr.­Sonunda­hayat­çekilmez­bir­hâl­alacaktýr. Peki,­insanýn­yaratýlýþ­gayesi­nedir? Dünyaya­niçin­gönderilmiþtir? Buradaki­vazifeleri­nelerdir? Bu­sorularýn­cevaplarýný­düþünmek­gerekmez­mi? Kabiliyet­ve­yetenekleri­itibariyle­bütün­kâinatýn­üzerine­çýkan­insanoðlu,­bu­kabiliyetleri­kullanmakta­da­kâinattan­ geri­ kalmamaya­ çalýþmak­ zorundadýr. Hücrelerden­yýldýzlara­nasýl­her­varlýk­kendisi­için­tayin edilen­görevi­eksiksiz­ve­kusursuz­yapýyorsa,­insan­da yaratýlýþ­gayesini­keþfederek­görevini­yerine­getirmeye çalýþmakla­mükelleftir.2 Öyle­deðil­mi? Dipnotlar: 1- Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikasý, s. 26, 56 2- Hüseyin Demirkan, Yýldýzlarýn Esrarý, Yeni Asya Yayýnlarý, s. 92

ak­va­ve­a­mel-i­sa­lih.­Bir­bi­ri­ni­ta­mam­la­yan­i­ki­ke­li­me,­ruh­ve­kal­bin­te­rak­kî­sin­de­i­ki­e­sas…­­Tak­va­nýn­‘farz­la­rý­yap­mak­ve­bü­yük­gü­nah­la­rý­iþ­le­me­mek’­þek­lin­de­ki­ta­ný­mý­ol­duk­ça­yay­gýn­dýr.­Bu­tarz­bir ta­ným­la­ma­yý­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­Ri­sâ­le-i­Nur’un ‘bir­bö­lü­mün­de’­ve­ri­yor.­Þim­di­ký­sa­bir­þe­kil­de­“tah­li­yei­sey­yi­at”tan­(gü­nah­la­rý­te­miz­le­mek­ten)­i­ba­ret­o­lan “tak­va”­kav­ra­mý­ný­in­ce­le­me­ye­ko­yu­la­lým.­ Tak­va,­bün­ye­sin­de­bir­çok­an­la­mý­i­fa­de­e­den­ge­niþ bir­kav­ram.­Bun­lar­dan­bir­ta­ne­si­“kesb-i­u­bu­di­yet”.­Ya­ni­u­bu­di­ye­tin­(kul­lu­ðun);­ne­fis,­ruh,­kalp,­a­kýl,­lâ­ti­fe­ler, i­ra­de­vs.­gi­bi­in­sa­na­ko­nu­lan­ci­hâ­zât­lar­la­bü­tün­lük­gös­te­ren­i­fa­de­si.­Za­ten­tak­va,­u­bu­di­yet­kav­ra­mý­i­le­bi­re­bir a­lâ­ka­dar.­U­bu­di­ye­tin­men­fî­kýs­mý­ný­teþ­kil­e­den­mâ­ne­v mu­si­bet­ler­kar­þý­sýn­da­Al­lah’a­sý­ðýn­mak,­an­cak­tak­va­i­le müm­kün­o­lur.­Böy­le­ce­tak­va­ve­a­mel-i­sa­lih­kav­ram­la­rý­nýn­bir­leþ­me­siy­le­u­bu­di­yet­kav­ra­mý­in­þâ­o­lur.­ Ü­çün­cü­Söz’de­ge­çen­‘si­lâh’­i­le­Kas­ta­mo­nu­Lâ­hi­ka­sý’nda­ge­çen­‘tak­va­ka­le­si’­ben­zet­me­le­ri­ni­bir­a­ra­da­dü­þü­ne­lim.­Böy­le­ce­tak­va­nýn,­ki­þi­nin­ken­di­si­ni­gü­nah­lar­dan­sa­kýn­dý­ra­ca­ðý­ka­le­va­zi­fe­si­ni,­ge­len­gü­nah­la­rý­def­e­de­rek­ve­ya­öl­dü­re­rek­si­lâh­gö­re­vi­ni­yap­tý­ðý­ný­gö­re­ce­ðiz. Ba­zen­gü­nah­iþ­le­me­mek,­ba­zen­de­he­lâ­li­kul­la­nýr­ken is­raf­et­me­mek­de­tak­va­ol­muþ­o­lur.­Ya­ni,­tak­va­nýn­i­çe­ri­sin­de­de­bir­ta­kým­‘a­mel-i­sa­li­ha’ya­þa­hit­o­lu­ruz. Bir­baþ­ka­a­çý­dan­tak­va,­da­ha­ön­ce­hiç­ya­pýl­ma­yan­bir gü­na­hýn­dü­þün­ce­sin­den­kal­bi­te­miz­ve­u­zak­tut­mak an­la­mý­na­ge­lir.­Böy­le­lik­le­ki­þi,­gü­na­hý­terk­et­me­az­miy­le­el­de­et­ti­ði­kuv­ve­ti,­ken­di­si­i­le­gü­nah­la­rýn­a­ra­sý­na­kal­kan­yap­mýþ­o­lur.­Bu­tür­bir­tev­be­ve­gü­na­hý­terk­et­me az­mi­de,­tak­va­nýn­ya­pý­taþ­la­rýn­dan.­ Son­o­la­rak­Ri­sâ­le-i­Nur’da­gör­dü­ðü­müz­bir­sa­týr­a­ra­sý:­Üs­tad­Haz­ret­le­ri,­vic­da­nýn­a­na­sýr-ý­er­ba­a­sý­(dört te­mel­un­su­ru)­ve­ru­hun­dört­ha­vas­sý­o­la­rak­ta­ným­la­nan­ kav­ram­la­rýn­ ve­ri­liþ­ ga­ye­le­rin­den­ söz­ e­der.­ Bun­lar;­ i­ra­de­nin­ i­ba­de­tul­lah,­ zih­nin­ ma­ri­fe­tul­lah,­ his­sin mu­hab­be­tul­lah­ ve­ lâ­ti­fe­nin­ mü­þa­he­de­tul­lah­týr.­ Ya­ni her­ha­vas­sýn­bir­do­ruk­nok­ta­sý­var­dýr.­He­de­fi­miz­i­se bu­ mer­te­be­ye­ u­la­þa­bil­mek­tir.­ Sa­týr­ a­ra­sýn­da­ ka­lan kýs­mý­ i­se,­ Üs­tad­ Haz­ret­le­ri­nin­ bu­ mer­te­be­le­rin­ bir­leþ­me­siy­le­ “tak­va”nýn­ o­lu­þa­ca­ðý­ný­ söy­le­me­si­dir.­ Ya­ni bu­na­ gö­re­ di­ye­bi­li­riz­ ki,­ Üs­tad­ Haz­ret­le­ri­nin­ sü­rek­li o­la­rak­söy­le­di­ði­“ke­bâ­i­ri­(bü­yük­gü­nah­la­rý)­terk,­farz­la­rý­ e­dâ”­ ey­le­mi­ tak­va­nýn­ ruh­sat­ bo­yu­tu­dur.­ Çün­kü, â­hir­za­man­da­ tak­va­ da­i­re­sin­de­ a­zi­me­te­ u­laþ­mak­ çok zor­dur.­O­nun­i­çin­Üs­tad’ýn­“ke­bâ­i­ri­terk,­farz­la­rý­e­dâ” for­mü­lü­çok­bü­yük­ö­nem­arz­e­der.­Bu­for­mül­le­bir­lik­te­ki­þi­ler;­ye­is­(ü­mit­siz­lik)­has­ta­lý­ðýn­dan­kur­ta­rý­lýr­ken,­‘ö­zen­le­se­çi­len’­bu­ta­ným­sa­ye­sin­de­a­zi­met­da­i­re­si­ne­ ted­rî­cî­ o­la­rak­ çý­ka­rý­lýr.­ Çün­kü­ bü­yük­ gü­nah­lar­dan­ çe­ki­nen­ bir­ in­san,­ za­man­la­ kü­çük­ gü­nah­lar­dan­da­çe­ki­ne­cek­hâ­le­ge­lir.­Farz­la­rý­ya­pan­in­san­i­se, bir­müd­det­son­ra­di­ðer­sa­lih­a­mel­le­ri­de­ger­çek­leþ­tir­me­az­mi­ni­i­çin­de­bu­la­cak­týr.­Böy­le­lik­le­Üs­tad’ýn­tak­va­ta­ný­mý,­‘sa­lih­a­me­li’­de­be­ra­be­rin­de­ge­tir­miþ­o­lur. *** Di­ð er­ bir­ ko­n u­ da­ “tak­v a­ sa­h ip­l e­r i”yle­ il­g i­l i Kur’ân-ý­ Ke­rim’den­ öð­ren­di­ði­mi­ze­ gö­re­ tak­va­ sa­hip­le­ri­ne­ ‘müt­ta­kî’­ de­ni­li­yor.­ Müt­ta­ki­le­rin­ sý­fat­la­r i­se­ þu­ þe­kil­de­ ta­ným­lan­mak­ta:­ “Ýn­fak­ e­der­ler,­ öf­ke­le­ri­ni­yu­tar­lar,­af­fe­di­ci­o­lur­lar,­gü­nah­tan­is­tið­far­e­der­ler­ve­yap­týk­la­rýn­da­ýs­rar­et­mez­ler.” Ay­ný­za­man­da­müt­ta­kî­vas­fý­ný­a­lan­ki­þi­ler,­tak­va­nýn üç­mer­te­be­si­ni­de­en­i­yi­þe­kil­de­de­ruh­te­e­di­yor.­Bun­lar; þirk­ten­tak­va,­ma­si­yet­ten­(gü­nah­lar­dan)­tak­va­(en­yay­gýn­kul­la­ný­la­ný)­ve­ma­si­va­dan­tak­va­dýr.­Ö­zel­lik­le­ma­si­yet­ten­tak­va­yý­ger­çek­leþ­ti­rir­ken­ya­pý­la­cak­o­lan­sý­ra­la­ma­yý­u­nut­ma­ma­lý­yýz:­“Ha­ra­mý­terk,­mek­ruh­la­rý­terk, þüp­he­li­le­ri­terk­ve­he­lâl­þey­le­rin­is­ra­fý­ný­terk”.­ E­ðer­ biz,­ ge­le­bi­le­cek­ za­rar­lý­ yol­la­rý­ ka­pa­ma­dan sa­de­ce­ ‘a­mel-i­ sa­lih’i­ e­sas­ tu­tar­sak—ki­ gü­nü­müz has­ta­lý­ðý­dýr—ka­zan­dý­ðý­mýz­dan­ faz­la­sý­ný­ kay­bet­me­y de­ gö­ze­ a­la­lým.­ Ni­te­kim­ bu­ uy­gu­la­ma­ ha­ta­sý­ “Na­maz­ký­lý­yor­a­ma…”­di­ye­baþ­la­yan­cüm­le­le­rin­ar­ka­sý­ný­da­ge­ti­re­cek­tir. Öy­le­i­se­ge­lin,­biz­bir­an­ön­ce,­tak­va­ka­le­miz­de­ki­ha­sa­rý­ta­mi­re­ça­lý­þa­lým.­Du­â­la­rý­mýz­la­ve­müf­ri­ta­ne­ir­ti­bat i­le­her­bi­ri­miz­di­ðer­bir­kar­de­þi­mi­zin­“tak­va­ka­le­si­ne ve­si­pe­ri”ne­kuv­vet­ve­im­dat­gön­de­re­lim.­Bu­nu­ya­pa­lým­ki­“Ý­yi­lik­ve­tak­va­da­yar­dým­la­þýn”­â­ye­ti­ne­lâ­yýk­o­la­lým.­Be­di­üz­za­man’ýn­bi­zi­ça­ðýr­dý­ðý­Mek­ke­ha­ya­tý­na­bir göz­a­ta­lým.­Gün­lük­Ri­sâ­le-i­Nur­o­ku­ma­la­rý­mýz­la­kal­bî ve­ru­hî­ya­ra­la­rý­mý­zý­te­da­vi­ye­ça­lýþ­ma­yý­u­nut­ma­ya­lým. Rab­bim­ biz­le­ri­ ‘O­ tak­va­ sa­hip­le­ri…’­ züm­re­si­ne dâ­hil­et­sin­in­þa­al­lah.

T

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 30 KASIM 2009 PAZARTESÝ

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Umut YAVUZ

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 13 Zilhicce 1430 Rumî: 17 T.Sani 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.59 5.12 5.17 5.32 5.27 4.40 4.45 4.38 5.21 4.50 5.19

Güneþ 6.25 6.43 6.43 7.02 6.59 6.08 6.14 6.09 6.52 6.17 6.46

Öðle 11.34 11.44 11.53 12.04 11.59 11.15 11.19 11.10 11.54 11.26 11.53

Ýkindi 14.08 14.10 14.27 14.31 14.24 13.46 13.48 13.36 14.20 14.00 14.25

“Ýnteraktif Türkler”, “interkolik” çýktý ÝNTERAKTÝF TÜRKLER ARAÞTIRMASINA KATILANLARIN YÜZDE 49,5’Ý HER GÜN ORTALAMA 5 SAATÝN ÜZERÝNDE ÝNTERNETTE VAKÝT GEÇÝRÝRKEN, YÜZDE 25,1’Ý HAFTADA 50 SAATÝN ÜZERÝNDE ONLINE OLUYOR. ÝNTERAKTÝF pa­zar­la­ma­a­jan­sý­A­din­te­rac­ti­ve’in,­“Ýn­te­rak­tif­Türk­ler­2009”­a­raþ­týr­ma­sý­na gö­re,­in­ter­net­kul­la­ný­cý­la­rý­nýn­yak­la­þýk­ya­rý­sý her­gün­or­ta­la­ma­5­sa­a­tin­ü­ze­rin­de,­dört­te­bi­ri i­se­haf­ta­da­50­sa­a­tin­ü­ze­rin­de­sü­re­yi­“on­li­ne” ge­çi­ri­yor.­“Ýn­te­rak­tif­Türk­ler”in,­“in­ter­ko­lik” ol­du­ðu­nu­or­ta­ya­ko­yan­a­raþ­týr­ma­ya­gö­re,­in­ter­net­kul­la­ný­mýn­da­e-pos­ta,­a­nýn­da­me­saj­laþ­ma­(IM)­ve­o­yun­ön­pla­na­çý­ký­yor.­­Ýn­te­rak­tif pa­zar­la­ma­a­jan­sý­A­din­te­rac­ti­ve,­“Ýn­te­rak­tif Türk­ler­2009”­a­raþ­týr­ma­ra­po­ru­nu,­1948­ki­þi­nin­ka­týl­dý­ðý­ta­ma­men­di­ji­tal­bir­an­ket­yar­dý­mýy­l a­þe­k il­l en­d ir­d i.­Ka­t ý­l ým­c ý­l a­r ýn­yüz­d e 75.4’ü­nü­a­ðýr­lýk­lý­18-35­yaþ­a­ra­sýn­da­ki­ler,­yüz­-

de­67’si­ni­ü­ni­ver­si­te­dü­ze­yin­de­ki­ler,­yüz­de 43’ü­nü­de­ka­dýn­lar­o­luþ­tu­ru­yor.­

yüz­de­50’si­bu­hiz­me­ti­“sü­rek­li”­a­lý­yor.­

MAKSAT “CHAT” OLSUN

An­ke­te­ka­tý­lan­kul­la­ný­cý­la­rýn­a­ra­ma­mo­tor­la­rý­dý­þýn­da­en­sýk­zi­ya­ret­et­ti­ði­ad­res­le­re­ba­kýl­dý­ðýn­da,­Fa­ce­bo­ok­bi­rin­ci­sý­ra­yý­al­dý.­ Sos­yal­top­lu­luk­si­te­le­ri­kul­la­ný­cý­la­rý­nýn­o­ra­ný i­se,­yüz­de­57.9­o­la­rak­be­lir­len­di.­Bu­kul­la­ný­cý­la­rýn­yüz­de­40.3’i­öð­len,­yüz­de­17.3’ü­ak­þam sa­at­le­rin­de­bu­si­te­le­ri­zi­ya­ret­e­di­yor.­

An­ke­te­ ka­tý­lan­la­rýn­ yüz­de­ 49.5’i­ her­ gün or­ta­la­ma­ 5­ sa­a­tin­ ü­ze­rin­de­ in­ter­net­te­ va­kit ge­çi­ri­yor.­Yüz­de­25.1’i­de­haf­ta­da­50­sa­a­tin­ü­ze­rin­de­ on­li­ne­ o­lu­yor.­ Ka­tý­lým­cý­la­rýn­ yüz­de 91.3’ü­nün,­ in­ter­ne­ti­ “chat-soh­bet”­ a­maç­lý kul­la­ný­yor.­ Bun­la­rýn­ yüz­de­ 48’i­ “fýr­sat­ bul­duk­ça”,­yüz­de­20’si­“ak­þam­la­rý”,­yüz­de­16.6’sý da­“sü­rek­li”­o­la­rak­chat­ya­pý­yor.­Ýn­ter­net­kul­la­ný­cý­la­rý­nýn­ yüz­de­ 83.9’si­nin­ e-pos­ta­ hiz­me­tin­den­ ya­rar­lan­dý­ðý­ be­lir­le­nir­ken,­ bun­la­rýn

EN ÇOK ZÝYARET EDÝLEN ADRES

“E-ÝÞ” OLMAYA DOÐRU Ka­tý­lým­cý­la­rýn­yüz­de­47.3’ü,­in­ter­ne­ti­“iþ”­a­maç­lý­,­yüz­de­35.9’u­bil­gi,­ha­ber­al­ma­a­ma­cýy­-

la,­yüz­de­67’si­de­o­yun­ve­eð­len­ce­a­ma­cýy­la­in­ter­net­kul­la­ný­yor.­Ban­ka­cý­lýk­iþ­lem­le­ri­ni­in­ter­net­ten­ger­çek­leþ­ti­ren­le­rin­o­ra­ný­yüz­de­35­i­ken, ka­mu­hiz­met­le­ri­iþ­lem­le­ri­ni­in­ter­net­ü­ze­rin­den­ger­çek­leþ­ti­ren­le­rin­o­ra­ný­da­yüz­de­18.4 dü­ze­yin­de.­Ýn­ter­ne­ti­ti­ca­ret­a­maç­lý­kul­la­nan­la­rýn­o­ra­ný­yüz­de­9.3­o­lur­ken,­ka­tý­lým­cý­la­rýn­yüz­de­33.4’ü­in­ter­net­ü­ze­rin­den­a­lýþ­ve­riþ­yap­tý­ðý­ný bil­di­ri­yor.­Ka­tý­lým­cý­la­rýn­98.5’i­cep­te­le­fo­nu­sa­hi­biy­ken,­bun­la­rýn­yüz­de­41’i­cep­te­le­fo­nun­dan­dü­zen­li­o­la­rak­in­ter­ne­te­gi­ri­yor,­yüz­de 23’ü­lo­kas­yon­baz­lý­uy­gu­la­ma­la­rý­kul­la­ný­yor. Ýstanbul / aa

Ebeveyn baskýsý çocuðu ürkek yapýyor UZMANLAR, anne-babanýn­‘’Oraya­çýkmaya­çalýþma, düþersin’’,­‘’Merdivenden­tek­baþýna­inmeye­kalkma, bacaðýn­kýrýlýr’’­gibi­baskýlayýcý­tutumlarýnýn,­çocukta­öz güven­kaybýna­yol­açabileceði­uyarýsýnda­bulundu. Çocuk­Ýstismarýný­ve­Ýhmalini­Önleme­Derneði Yönetim­Kurulu­Üyesi­ve­Ankara­Üniversitesi­(AÜ) Týp­Fakültesi­Çocuk­Psikiyatri­Anabilim­Dalý­öðretim üyesi­Prof.­Dr.­Runa­Ýdil­Uslu,­çocuðun­anne­ve­babasý baþta­olmak­üzere­kendisine­bakým­veren­kiþiyle­ve okul­döneminde­öðretmeni­ile­kurduðu­yoðun­bað­ve kuvvetli­iliþkinin,­çocuðun­ruhsal­geliþimi­ve­kiþilik kazanýmý­için­çok­önemli­olduðunu­söyledi.­Bakým­ve eðitim­veren­kiþilerin,­çocuðu­koruma­ve­kollamaya yönelik­davranýþ­ve­tutumlarýnda­dikkatli­olmalarý gerektiðini­vurgulayan­Uslu,­þunlarý­kaydetti:­‘’Ebeveyn tarafýndan­‘Oraya­çýkmaya­çalýþma,­düþersin,­sonra kolun­kanar’,­‘Merdivenden­tek­baþýna­inmeye­kalkma, düþersin­bacaðýn­kýrýlýr’,­‘Koþma,­canýn­yanar,­hastaneye götürmek­zorunda­kalýrýz,­doktor­iðne­yapar’­gibi çocuðun­özerk­ve­giriþimci­nitelikteki­davranýþlarýnýn sürekli­felaketlerle­yol­açabileceði­duygusunun­verilmesi­yanlýþtýr.­Anne­babanýn­bu­tür­eylemleri,­çocuðun giriþimciliðini­kýsýtlayan­müdahalelerdir.­Çocuðu,­kendi baþýna­karar­veremeyen,­ürkek,­pasif,­çekingen­hale getirebilir,­öz­güven­kaybýna­yol­açabilir.’’­Ankara / aa

31 yýl sonra ayný sýralarda buluþtular ESKI sý­nýf­ar­ka­daþ­la­rý,­31­yýl­son­ra­in­ter­ne­tin­sað­la­dý­ðý­im­kan­sa­ye­sin­de­bir­a­ra­ya­gel­di.­Þim­di­ki­a­dý De­me­tev­ler­Mi­mar­Si­nan­Li­se­si­o­lan­‘’De­me­tev­ler Li­se­si’’nden­ 1978­ yý­lýn­da­ me­zun­ o­lan­ sý­nýf­ ar­ka­daþ­la­rý,­31­yýl­son­ra­sos­yal­pay­la­þým­si­te­si­­a­ra­cý­lý­ðýy­la­bu­lu­þa­rak,­ken­di­ad­la­rý­na­bir­por­tal­o­luþ­tur­du.­ Ýn­ter­net­ im­ka­nýy­la­ bir­bir­le­ri­ni­ bu­lan­ 19­ es­ki ar­ka­daþ,­ An­ka­ra­ dý­þýn­dan­ ge­len­le­rin­ de­ ka­tý­lý­mýy­la o­gün­le­ri­an­mak­i­çin­De­me­tev­ler­Mi­mar­Si­nan­Li­se­si­bah­çe­sin­de­bu­luþ­tu.­O­kul­bah­çe­sin­de­es­ki­öð­ren­ci­le­ri­gö­rün­ce­mem­nu­ni­ye­ti­ni­di­le­ge­ti­ren­o­kul mü­dü­rü­ Ah­met­ Þim­þek,­ grup­ta­ki­le­ri­ me­zun­ ol­duk­la­rý­ sý­nýf­la­ra­ da­ da­vet­ et­ti.­ O­ gün­le­rin­ ‘’5­ Fen G’’­ve­‘’6­Fen­E’’­sý­nýf­la­rý­na­gi­rip­sý­ra­la­ra­o­tu­ran­es­ki­dost­lar,­duy­gu­sal­da­ki­ka­lar­ya­þa­dý­lar.­Ankara / aa

Unutulan ayakkabýlarý yoksullara daðýtýyor ÇANAKKALE'DE a­yak­ka­bý­ta­mir­ci­li­ði­ya­pan­Öz­can Ak­bu­lut,­müþ­te­ri­le­ri­nin­ta­mir­i­çin­bý­rak­tý­ðý,­u­zun­sü­re­a­lýn­ma­yan­a­yak­ka­bý­la­rý­yok­sul­a­i­le­le­re­da­ðý­tý­yor. Ak­bu­lut,­ba­ba­sýn­dan­dev­ral­dý­ðý­a­yak­ka­bý­ta­mir­ci­li­ði­ni­27­yýl­dýr­sür­dü­re­rek­ge­çi­mi­ni­sað­la­dý­ðý­ný­söy­le­di. Bu­i­þi­ya­par­ken­bir­çok­il­ginç­o­lay­la­kar­þý­laþ­tý­ðý­ný­be­lir­ten­Ak­bu­lut,­ba­zý­müþ­te­ri­le­ri­nin­dük­ka­ný­na­bý­rak­tý­ðý­a­yak­ka­bý­la­rý­ay­lar­ca­al­ma­dý­ðý­ný­hat­ta­a­yak­ka­bý­sý­ný ta­mi­re­bý­rak­týk­tan­2­yýl­son­ra­al­ma­ya­ge­len­müþ­te­ri­le­ri­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Ak­bu­lut,­‘’Va­tan­daþ,­a­yak­ka­bý­sý­ný­ta­mir­et­tir­mek­a­ma­cýy­la­bý­ra­ký­yor­ve­u­nu­tu­yor,­1-1,5­yýl­son­ra­ge­lip­a­yak­ka­bý­sý­ný­a­rý­yor.­Ta­biî ben­de­ken­di­le­ri­ne­bu­ra­nýn­e­ma­net­çi­dük­kâný­de­ðil kun­du­ra­cý­ol­du­ðu­nu­söy­lü­yo­rum­ve­ka­lan­a­yak­ka­bý­la­rý­da­fa­kir­fu­ka­ra­ya­da­ðý­tý­yo­rum.­Çün­kü­mes­le­ðe baþ­la­dý­ðým­dan­be­ri­sa­yý­sý­ný­ha­týr­la­ma­dý­ðým­ka­dar çok­a­yak­ka­bý­bi­rik­ti­e­lim­de­ve­bun­la­rý­bi­rik­tik­çe­çu­val­la­ra­ko­ya­rak­da­ðý­tý­yo­rum’’­de­di.­Çanakkale / aa

Baþörtülü çözüm bekliyor MAZLUMDER KOCAELÝ ÞUBE BAÞKANI ÇETÝN TAHTACI, ÜNÝVERSÝTELERDE BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI HÂLÂ TÜM ÞÝDDETÝYLE DEVAM EDERKEN BÝRÝLERÝ ISRARLA GÖRMEZLÝKTEN GELÝP UNUTTURMAYA ÇALIÞSA DA YASAÐI UNUTMAYACAKLARINI, UNUTTURMAYACAKLARINI SÖYLEDÝ. MAZLUMDER Ko­ca­e­li­Þu­be­Baþ­ka­ný­Çe­tin Tah­ta­cý,­bi­ri­le­ri­nin­ken­di­ba­þör­tü­so­ru­nu­nu çöz­müþ­o­la­bi­le­ce­ði­ni­a­ma­so­ru­nun­ha­la­de­vam­et­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­“Hat­ta­es­ki­sin­den­da­ha­da­çö­züm­süz­bý­ra­ký­la­rak­öy­le­ki­es­ki­den so­ru­nu­biz­çö­ze­ce­ðiz­di­ye­si­ya­set­mal­ze­me­si ya­pan­si­ya­si­le­ri­mi­z­bi­le­so­ru­nu­bir­ta­bu­gi­bi að­zý­na­a­la­mý­yor”­de­di. Ko­ca­e­li­Ý­nanç­Öz­gür­lü­ðü­Plat­for­mu­nun 241.­haf­ta­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sý­Cu­mar­te­si­gü­nü Ýz­mit­Sab­ri­Ya­lým­Ýn­san­Hak­la­rý­Par­kýn­da­ya­pýl­dý.­Bay­ram­ol­ma­sý­na­rað­men­bin­ler­ce­ki­þi­nin­ka­týl­dý­ðý­pro­tes­to­ey­le­mi­ne­Ko­ca­e­li­Gö­nül­lü­Kül­tür­Te­þek­kü­le­ri­ne­men­sup­40’a­ya­kýn­STK­i­le­bir­lik­te­AGD,­Sa­a­det­Par­ti­si­ve Bü­yük­Bir­lik­Par­ti­si­de­des­tek­ver­di.­Da­nýþ­tay a­ley­hi­ne­slo­gan­la­rýn­a­týl­dý­ðý­pro­tes­to­gös­te­ri­sin­de­grup­a­dý­na­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sý­ný­o­ku­yan MAZ­LUM­DER­Ko­ca­e­li­Þu­be­Baþ­ka­ný­Çe­tin Tah­ta­cý,­ya­sak­bi­te­ne­ka­dar,­ül­ke­miz­de­tek bir­ba­þör­tü­lü­nün­mað­du­ri­ye­ti­kal­ma­ya­na­ka­-

dar­da­ey­le­me­de­vam­e­de­cek­le­ri­ni­söy­le­di. Kim­se­nin­ken­di­le­rin­den­bu­nun­ak­si­ni­bek­le­me­me­si­ni­ist­yen­Tah­ta­cý,­þun­la­rý­kay­det­ti: “Bi­ri­le­ri,­‘yok­e­fen­dim­e­þi­ba­þör­tü­lü­o­lan­lar bu­ül­ke­de­cum­hur­baþ­ka­ný­o­la­bi­li­yor,­baþ­ba­kan­o­la­bi­li­yor,­fa­lan­ki­þi­nin­e­þi­ba­þör­tü­lü­a­ma çok­ün­lü­ve­güç­lü,­da­ha­ne­is­ti­yor­su­nuz’­de­me­sin.­Bu­zü­ðürt­te­sel­li­le­ri­bi­zim­kar­ný­mý­zý do­yur­mu­yor.­Ka­mu­sal­a­lan­da—ki­ki­mi­le­ri­nin­he­ve­si­ne­gö­re­her­an­de­ði­þe­bi­len­uç­suz bu­cak­sýz­ge­niþ­bir­a­lan!—ü­ni­ver­si­te­ler­de­ya­sak­hâ­lâ­tüm­þid­de­tiy­le­de­vam­et­mek­te­i­ken bi­ri­le­ri­ýs­rar­la­gör­mez­lik­ten­ge­lip­u­nut­tur­ma­ya­ça­lýþ­sa­da­ya­sa­ðý­ka­nýk­sa­ma­ya­ca­ðýz,­u­nut­ma­ya­ca­ðýz,­u­nut­tur­ma­ya­ca­ðýz.­E­vet­bi­ri­le­ri ken­di­ba­þör­tü­so­ru­nu­nu­çöz­müþ­o­la­bi­lir.­A­ma­bi­zim­so­ru­nu­muz­hâ­lâ­de­vam­e­di­yor. Hat­ta­es­ki­sin­den­da­ha­da­çö­züm­süz­bý­ra­ký­la­rak­öy­le­ki­es­ki­den­so­ru­nu­biz­çö­ze­ce­ðiz­di­ye si­ya­set­mal­ze­me­si­ya­pan­si­ya­si­le­ri­mi­zin­bi­le so­ru­nu­bir­ta­bu­gi­bi­að­zý­na­a­la­mý­yor.­Ar­týk

bu­ül­ke­de­ma­a­le­sef­ba­þör­tü­ya­sa­ðý­ný­kal­dýr­mak­par­ti­ka­pat­ma­ne­de­ni­ol­muþ­tur.­So­run bir­ka­ra­de­li­ðe­dön­müþ­tür­ar­týk.”­­­­ Çe­tin­Tah­tacý,­bu­ül­ke­de­ba­þör­tü­so­ru­nu da­hil,­tüm­in­san­hak­la­rý­so­run­la­rý­çö­zül­me­dik­çe­bu­ül­ke­nin­va­tan­daþ­la­rý­nýn­çif­te­stan­dart­lar­dan­kur­tul­ma­dýk­ça­bu­ül­ke­de­ger­çek hu­zur­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Danýþtay­8. Dairesi'nin­YÖK'ün­üniversiteye­giriþte­katsayý­farkýný­kaldýran­kararýna­tepki­gösteren Tahtacý,­ 2547­ Sayýlý­ Yükseköðretim Yasasý’nýn­‘yükseköðretime­giriþ’­baþlýklý 45’inci­maddesinde­“Yükseköðretim­kurumuna­girecek­öðrencilerin­ne­þekilde­o kurumlara­kabul­edileceðiyle­ilgili­gerekçeler YÖK­tarafýndan­belirlenmektedir”­denildiðini­hatýrlatarak,­dolayýsýyla­Danýþtay­8. Dairesi’nin­kanunen­YÖK’ün­sorumluluðunda­bulunan­bir­alana­yetkisi­dýþýnda­müdahale­ettiðini­vurguladý.­Kocaeli / Yeni Asya

Çevre Bakanlýðý'ndan ''domuz gribi'' genelgesi ÇEVRE ve­Or­man­Ba­kan­lý­ðý,­do­muz­gri­bin­den­kay­nak­la­nan­týb­bi­a­týk­la­ra­ma­ruz­ka­lan her­ke­sin­po­tan­si­yel­risk­gru­bun­da­ol­du­ðu u­ya­rý­sýn­da­bu­lun­du. Çev­re­Yö­ne­ti­mi­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðün­den e­din­len­bil­gi­ye­gö­re,­ba­kan­lýk,­81­i­lin­va­li­li­ði­ne­ko­nu­ya­i­liþ­kin­ge­nel­ge­gön­der­di.­Do­muz­gri­bi­nin,­gö­rül­dü­ðü­ta­rih­ten­bu­gü­ne ka­dar­hýz­la­ya­yýl­dý­ðý­na,­Tür­ki­ye’de­de­has­ta sa­yý­sý­nýn­gi­de­rek­art­tý­ðý­na­dik­kat­çe­ki­len­ge­nel­ge­de,­has­ta­lýk­la­il­gi­li­te­da­vi­le­rin­ev­de­ya

da­ya­tak­lý­te­da­vi­ku­rum­la­rýn­da­ya­pý­la­bil­di­ði ha­týr­la­týl­dý.­Bu­sebeple,­has­ta­lýk­tan­kay­nak­la­nan­a­týk­la­ra­ma­ruz­ka­lan­tüm­bi­rey­le­rin po­tan­si­yel­o­la­rak­risk­al­týn­da­ol­du­ðu­vur­gu­la­nan­ge­nel­ge­de,­‘’Do­muz­gri­bin­den­kay­nak­la­nan­týb­bi­a­týk­la­rýn­ye­ter­siz­ve­uy­gun­suz­mu­a­me­le­si,­cid­dî­halk­sað­lý­ðý­so­nuç­la­rý ya­ra­ta­bil­mek­te­ve­çev­re­ü­ze­ri­ne­o­lum­suz et­ki­ler­ya­pa­bil­mek­te­dir.­Bu­se­bep­le­gü­ven­li týb­bi­a­týk­yö­ne­ti­mi,­çev­re­sað­lý­ðý­ný­ko­ru­ma­nýn­ö­nem­li­bir­bi­le­þe­ni­ni­o­luþ­tur­mak­ta­dýr’’

de­nil­di.­Ge­nel­ge­de,­do­muz­gri­bin­den­kay­nak­la­nan­a­týk­la­rýn,­týb­bî­a­týk­yak­ma­te­sis­le­rin­de­ya­ký­la­rak,­týb­bî­a­týk­dü­zen­li­de­po­la­ma sa­ha­la­rýn­da­de­po­la­na­rak,­týb­bî­a­týk­ste­ri­li­zas­yon­te­sis­le­rin­de­ste­ri­li­ze­e­di­le­rek­ber­ta­raf e­dil­me­si­ge­rek­ti­ði­i­fa­de­e­dil­di.­Ge­nel­ge­de, ber­ta­raf­te­sis­le­ri­nin­bu­lun­ma­dý­ðý­ve­ya­ha­len ya­pý­mý­de­vam­e­den­il­ler­de­a­týk­la­rýn­‘’Gü­ven­li­Týb­bî­A­týk­Yö­ne­ti­mi’’­ký­la­vu­zun­da­be­lir­til­di­ði­ü­ze­re­ki­reç­le­gö­mül­me­le­ri­nin­sað­lan­ma­sý­is­te­nil­di.­Ankara / aa

Akþam 16.31 16.33 16.50 16.54 16.48 16.09 16.11 16.00 16.43 16.23 16.8

Yatsý 17.51 17.57 18.10 18.17 18.12 17.30 17.33 17.23 18.07 17.43 18.09

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.29 5.33 5.10 5.00 5.11 5.00 4.45 4.46 4.28 5.18 5.04

Güneþ 7.01 7.01 6.43 6.29 6.39 6.33 6.12 6.18 5.57 6.51 6.28

Öðle 12.00 12.07 11.40 11.34 11.46 11.30 11.21 11.17 11.02 11.48 11.42

Ýkindi 14.22 14.37 14.02 14.03 14.17 13.52 13.54 13.40 13.32 14.10 14.20

Akþam 16.46 17.00 16.26 16.26 16.40 16.16 16.17 16.03 15.55 16.33 16.43

Yatsý 18.11 18.22 17.51 17.48 18.01 17.41 17.37 17.28 17.17 17.59 18.01

Sürprizlere devam YE­NÝ­AS­YA’dAN­SÝ­ZE yeniasyadansize@yeniasya.com.tr

r­ e­fe­gü­nü­ver­di­ði­miz­Kur­ban­Bay­ra­mý­i­lâ­ve­miz,­tat­min­kâr­muh­te­va­sý­ve­ba­þa­rý­lý­say­fa­di­zay­ný­i­le­be­ðe­nil­di.­Hac­ve­kur­ban­i­ba­det­le­ri­ne­i­liþ­kin­ge­rek­li­bil­gi­le­ri­i­çe­ren­ya­zý­la­ra­ver­di­ði­e­mek­ten­do­la­yý­Lâ­hi­ka­say­fa­sý­e­di­tö­rü­müz­Ýs­ma­il­Te­zer’e,­say­fa­dü­zen­le­me­le­ri­ni­ya­pan­Gör­sel Yö­net­me­ni­miz­Ýb­ra­him­Öz­da­bak’a­ve­i­lâ­ve­ye­sað­la­dýk­la­rý­i­lân­kat­ký­la­rý­i­çin­de­Ý­lân­Ser­vi­si­mi­ze­te­þek­kür­le­ri­mi­zi­i­fa­de­e­di­yo­ruz. *** Kur­ban­Bay­ra­mý­i­lâ­ve­sin­den­son­ra­sý­ra,­da­ha ön­ce­du­yur­du­ðu­muz­ve­Il­gýn­top­lan­tý­sýn­da­da­ko­nu­þu­lan­Has­ta­lar­Ri­sâ­le­si’nde.­A­ra­lýk­a­yý­nýn­son haf­ta­sýn­da­ver­me­yi­plan­la­dý­ðý­mýz­bu­ki­tap­la­il­gi­li ça­lýþ­ma­la­rýn­þim­di­den­gün­de­me­a­lýn­ma­sý­hu­su­su­nu­ha­týr­la­tý­yo­ruz. *** Ye­ni­ça­lýþ­ma­la­rý­gün­de­me­a­lýr­ken,­ö­zel­lik­le­ “Sa­id­Nur­sî­ve­De­mok­ra­tik­A­çý­lým” i­le­ “Sa­id­Nur­sî Kim­dir?” bro­þür­le­ri­ne­i­liþ­kin­ça­lýþ­ma­la­rýn­a­ra­ver­me­den­ve­hýz­kes­me­den­de­va­mý­ko­nu­su­nu­da dik­kat­le­ri­ni­ze­su­nu­yo­ruz. Da­ha­ön­ce­i­fa­de­et­ti­ði­miz­gi­bi,­bu,­Üs­ta­dýn­ve­fa­tý­nýn­50.­yý­lý­o­lan­2010­bo­yun­ca­gün­dem­de­tut­ma­mýz­ge­re­ken­bir­ça­lýþ­ma. *** 50.­yýl­la­bað­lan­tý­lý­çok­o­ri­ji­nal­bir­sür­pri­zi­miz da­ha­o­la­cak.­Ay­rýn­tý­la­rý­ný­bi­lâ­ha­re­du­yu­ra­ca­ðý­mýz bu­ça­lýþ­may­la­il­gi­li­o­la­rak­þim­di­lik­sa­de­ce­þu­ka­da­rý­ný­i­fa­de­et­mek­le­ye­ti­ne­lim: 2010­yý­lý­i­çin­a­jan­da­al­mak­ta­a­ce­le­et­me­yin. ***

A

Bölge baskýsý hazýrlýðý Ye­ni­As­ya­A.Þ.­Ge­nel­Mü­dü­rü­Re­cep­Taþ­cý­i­le A­bo­ne­ve­Da­ðý­tým­Mü­dü­rü­Sa­im­Çe­len­li­geç­ti­ði­miz­haf­ta­Do­ðu­Ka­ra­de­niz­Böl­ge­si­ve­kom­þu­il­le­ri kap­sa­yan­ge­zi­ye­çýk­tý­lar.­An­ka­ra,­Ço­rum,­Sam­sun, Gi­re­sun,­Or­du,­Trab­zon,­Ri­ze,­Er­zu­rum,­Bay­burt, Að­rý,­Kars,­Ið­dýr,­Er­zin­can­il­ve­il­çe­le­ri­ni­içine­alan ge­zi­ye­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­es­ki­ü­ye­miz­Ra­þit­Yü­cel­i­le Sam­sun­Tem­sil­ci­miz­Se­lim­Çep­ni­de­re­fa­kat­et­ti. Ga­ze­te­nin­a­bo­ne­ve­da­ðý­tý­mý­nýn­e­le­a­lýn­dý­ðý­ve ti­raj­ar­týþ­la­rý­nýn­ko­nu­þul­du­ðu­top­lan­tý­lar,­o­ku­yu­cu ve­tem­sil­ci­le­ri­miz­ta­ra­fýn­dan­bü­yük­il­gi­ve­ka­bul gör­dü.­Mü­es­se­se­yö­ne­ti­ci­le­ri­nin­di­le­ge­tir­di­ði­pro­je­ve­he­def­le­ri­he­ye­can­la­kar­þý­la­yan­böl­ge­tem­sil­ci­le­ri,­mev­cut­sa­tý­þýn­i­ki­ka­tý­na­va­ran­bir­ti­raj­ta­ah­hü­dün­de­bu­lun­du­lar. Mü­es­se­se­nin­gün­de­min­de­o­lan­Ka­ra­de­niz­böl­ge­bas­ký­sý­bu­ta­ah­hüt­ler­doð­rul­tu­sun­da­da­ha­ký­sa bir­za­man­da­ger­çek­le­þe­bi­le­cek.­Böl­ge­bas­ký­sý­i­le bir­lik­te­hiz­met­ve­ha­ber­ka­li­te­si­ar­ta­cak,­Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­geç­bas­ký­im­kân­la­rý­do­ða­cak.­U­la­þým­dan kay­nak­la­nan­ak­sa­ma­la­rýn­da­or­ta­dan­kal­ka­ca­ðý bas­ký­i­le­ma­hal­lî­ha­ber­ve­i­lân­la­ra­da­ha­çok­yer­ve­ri­le­bi­le­cek. Ge­nel­Mü­dür­Taþ­cý,­bu­tür­ge­zi­le­rin­di­ðer­böl­ge­le­ri­de­kap­sa­ya­cak­þe­kil­de­sü­re­ce­ði­ni­be­lir­te­rek, des­tek­le­rin­den­do­la­yý­o­ku­yu­cu­ve­tem­sil­ci­le­ri­mi­ze te­þek­kür­et­ti. *** Bozdað Arnavutluk’ta Çe­þit­li­ge­zi­ve­or­ga­ni­zas­yon­lar­la­ka­týl­dý­ðý­mýz­dýþ ge­zi­ler­de­vam­e­di­yor.­Ga­ze­te­miz­Ya­zý­Ýþ­le­ri­Mü­dür­Yar­dým­cý­sý­Re­cep­Boz­dað­Ýn­san­Hak­ve­Hür­ri­yet­le­ri­Vak­fý­ÝHH’nýn­dâ­vet­li­si­o­la­rak­Ar­na­vut­luk’a­git­ti.­Yýl­lar­ca­ko­mü­nizm­e­sa­re­ti­al­týn­da­kal­dýk­tan­son­ra­hür­ri­ye­ti­ne­ka­vu­þan­ve­es­ki­re­ji­min ka­lýn­tý­la­rýn­dan­kur­tul­ma­ya­ça­lý­þan­Müs­lü­man­Ar­na­vut­la­ra­ya­pý­la­cak­kur­ban­yar­dým­la­rý­ný­ye­rin­de iz­le­ye­cek­o­lan­Boz­dað­dö­nüþ­te­iz­le­nim­le­ri­ni­siz­ler­le­pay­la­þa­cak. Ha­yýr­lý­haf­ta­lar­di­lek­le­ri­miz­le...

Ýstanbul’da güneþ gitti, yaðmur geldi KURBAN Bayramý’nýn­birinci­ve­ikinci­günlerinde yaþanan­güneþli­hava,­Ýstanbul’da­yerini­yaðýþlý havaya­býraktý.­Ýstanbul’da­dün­hava,­öðle­saatlerine­kadar­aralýklý­saðanak­yaðýþlý­geçti,­öðle­saatlerinden­itibaren­ise­parçalý­bulutlu­oldý.­­Hava sýcaklýðý­ise­en­düþük­9­derece­oldu.­Sabah­saatlerinde­etkili­olan­yaðmurdan­korunmak­isteyen vatandaþlar,­otobüs­duraklarýna­sýðýnarak­yaðmurun­dinmesini­bekledi.­­Ýstanbul / aa


4 FARK

Kurban olayým size!

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

e yazýk ki bu seneki Kurban Bayramýnda da yine ‘bayram’a yakýþmayan görüntüler meydana geldi. Milyonlarca Müslüman ibadet kaygýsýyla kurban kesti ve bu yolla Rabbine yakýn olmayý temenni etti. Fakat bazý insafsýzlar, ortaya koyduklarý görüntülerle ‘kurban’ýn mânâ ve ehemmiyetine aykýrý davrandýlar. Az sayýda olsa da hemen her yýl insanlarý üzen ‘kurban kesim manzaralarý’ medyaya konu oluyor. Her defasýnda “Ýnþallah bu görüntüler son olur, bir daha tekrarlanmaz” diye dua edip temennide bulunuyoruz. Fakat sanki gizli bir el, insanlarý ‘doðru Ýslâm ve Ýslâmiyete lâyýk doðruluk’tan uzaklaþtýrmak için bu yanlýþlarý sürdürüyor. Belki de milyonlarca kurban sýhhî ve insanî þartlara uygun olarak kesiliyor; ama milyonda bir olan ‘yanlýþ kesim’ medyaya malzeme oluyor. Elbette sadece medyayý suçlama kolaylýðýna sýðýnamayýz. “Gayr-ý insânî kurban kesimi”ne imza atanlarý, onlara bu fýrsatý verenleri de sorgulamak lâzým. Bu seneki ‘sürpriz kurban kesimi’ Þanlýurfa’da yaþandý. Bir kasap, kaçan boðayý cadde ortasýnda kesmeye kalkýnca insanlarýn tepkisini çeken görüntüler sahnelendi. Sanki bir ‘katil’ gibi, zapt edemediði ‘öküz’ün bileklerine ve boðazýna býçak saplayan kasap, ‘kasap’ olabilir mi? ‘Hayvan’ kesebilmenin þartlarýndan biri de ‘insan’ olmak deðil mi? Þanlýurfa’da olduðu gibi; kurbanlýk hayvanlara eziyet edenlere para cezasý vermek tek baþýna problemi halletmeye yetmez. Elbette böyle insafsýzlara mümkün olan en aðýr para cezasý verilmelidir, ama kalýcý çare için baþta ‘kasap’lar olmak üzere bütün insanlara ‘hayvan sevgisi’ni de yerleþtirebilmek lâzým. Ýnsanlarýn kalbine ‘hayvan sevgisi’ni yerleþtirebilmek için, öncelikle ‘insan sevgisi’ yerleþtirmek gerektiði de aþikârdýr. “En þerefli mahluk” olan insaný sevmeyen ‘kasap’lara, ‘hayvan’larý sevdirmeye çalýþmak mümkün deðil. Sevinç günleri olan bayramlarda ‘hayvan’lara bu eziyeti revâ görenler ‘çýldýrmýþ’ olmalý. Eðer böyle ise ‘ceza’dan muaf tutulabilirler! Geçmiþ yýllara nisbetle ‘çirkin görüntüler’de azalma var. Fakat mevcut altyapý ‘kurban bayramý’ için hâlâ yeterli deðil. Bu problemlerin sona ermesi için en baþta belediyeler olmak üzere devletin bütün birimleri üzerlerine düþen vazifeyi hakkýyla yerine getirmelidirler. “Yýlda bir defa”dýr diyerek bu konuda yatýrým yapmamak, böyle üzücü görüntülerin ortaya çýkmasýna sebep oluyor. Hemen her ilde ve ilçede, ihtiyacý karþýlayacak sayýda ve büyüklükte ‘kurban kesim yerleri’ hazýrlanmýþ olsa, vatandaþ kurbanýný sokakta, merdiven altýnda ya da bodrumunda kesmeye çalýþýr mýydý? Büyük þehirlerdeki bazý belediyelerin bu konuda örnek alýnabilecek çalýþmalar yaptýðý görülüyor. O halde bu yatýrýmlarýn bütün Anadolu’ya yayýlmasýnda fayda var. Hiç deðilse bu yýlki ‘çirkin’liklerden örnek alýp, ortaya bir güzellik çýkaralým. Önümüzdeki yýllarda benzer hadiselerin meydana gelmemesi için bugünden çalýþmaya baþlayalým. Türkiye’yi idare edenlere seslenelim: Ýslâmýn güzelliðini perdeleyen bu görüntülere meydan vermemek için kollarý sývayalým!

N

YENÝASYA / 30 KASIM 2009 PAZARTESÝ

HA­BER

Tebligatlar elektronik posta ile gönderilecek PTT, TEBLÝGATLARIN ELEKTRONÝK ORTAMDA GÖNDERÝLMESÝNE YÖNELÝK ‘’E-TEBLÝGAT’’ PROJESÝNÝ YIL SONUNA KADAR TAMAMLAYACAK. PTT Genel Müdürlüðü, tebligatlarýn elektronik ortamýnda gönderilmesine yönelik ‘’e-tebligat’’ projesini yýl sonuna kadar tamamlayacak. ‘’e-tebligat’’ uygulamasýnýn, ‘’Tebligat Kanunu’’nda deðiþiklik yapýlmasýnýn ardýndan 2011 yýlýnda baþlatýlmasý hedefleniyor. Edinilen bilgiye göre, kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumlarý, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi þahsiyetleri, barolar ve noterler tarafýndan yapýlan tüm tebligatlarýn, e-

lektronik ortamda e-posta üzerinden yapýlmasýný öngören ‘’e-tebligat’’ projesinde son aþamaya gelindi. PTT Genel Müdürlüðünün ‘’sorumlu kuruluþ’’ olarak yürüttüðü proje kapsamýnda, PTT’den vatandaþlýk numarasýyla ‘’ptt.net.tr’’ uzantýlý (örnek:1111111@ptt.net.tr) e-posta adresi alýnacak ve bu e-posta adresleri sisteme kaydedilecek. Böylece, tebligatlar vatandaþlarýn e-posta adreslerine kýsa zamanda ve masrafsýz iletilecek. Kullanýcýlar, e-posta adreslerine PTT’nin internet sitesi üzerinden ulaþabilecek.

PTT üzerinden mail adresi alan vatandaþlardan ikinci bir mail adresi ve cep telefonu bilgileri istenecek. Sistemdeki e-postaya tebligat yapýldýðýnda, vatandaþlar SMS yoluyla bilgilendirilecek. Tebligatlarýn sistemdeki e-posta adresine ulaþmamasý ya da tebligatýn elektronik olarak yapýlamamasý durumunda, tebligatlar fiziki olarak yani posta yoluyla yapýlacak. Mevcut durumda, posta yoluyla vatandaþlarýn fiziki adreslerine gönderilen tebligatlar, 7. günün sonunda ‘’yapýlmýþ’’ sayýlýyor. Elektronik posta yoluyla gönderilen e-tebligatlar ise kiþinin elektronik posta ku-

tusuna ulaþtýðý tarihten itibaren üç gün sonra ‘’yapýlmýþ’’ sayýlacak. PTT Genel Müdürlüðünün e-tebligat projesine yönelik çalýþmalarýnda sona geldiðini vurgulayan Ulaþtýrma Bakanlýðý yetkilileri, elektronik yolla tebligat yapýlmasýna imkân veren ‘’Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yasa Tasarýsý’’nýn önümüzdeki yýlýn ilk aylarýnda TBMM’de görüþülmesinin beklendiðini ifade etti. Yetkililer, tasarýnýn yasalaþmasýndan bir yýl sonra e-tebligat uygulamasýnýn baþlatýlacaðýný da kaydetti. Ankara / aa

Meclis, Borçlar Kanunu’nu görüþecek

ESDER Baþkaný Mahmut Çelikus (ortadaki) düzenlediði basýn toplantýsýnda meslek liselerinin eðitimdeki önemine vurgu yaptý. FOTOÐRAF: CÝHAN

Danýþtay hak gasbý yaptý ESDER GENEL BAÞKANI ÇELÝKUS, DANIÞTAY’IN YÖK’ÜN KATSAYI FARKINI KALDIRAN KARARINI DURDURMASININ BÝR HAK GASBI OLDUÐUNU BELÝRTEREK, “KARAR, YÜZ BÝNLERCE GENCÝMÝZE VE AÝLESÝNE BAYRAM ÖNCESÝNDE BÜYÜK BÝR ÜZÜNTÜ YAÞATMIÞTIR’’ DEDÝ. ESNAF ve Sanatkarlar Derneði (ESDER) Genel Baþkaný Mahmut Çelikus, Danýþtay’ýn, YÖK’ün üniversiteye giriþte katsayý farkýný kaldýran kararýnýn yürütmesini durdurmasýnýn bir hak gasbý olduðunu ifad ederek, kararýn yüz binlerce gence ve ailesine bayram öncesinde büyük üzüntü yaþattýðýný söyledi. Çelikus, Ýlci Otel’de düzenlediði basýn toplantýsýnda, Danýþtay’ýn ‘’ülkeyi þok eden’’ eden bir karar aldýðýný belirtti. Yüz binlerce gencin matem havasýna girdiðini kaydeden Çelikus, ‘’Böyle bir kararýn Arefe günü yapýlmasýnýn düþündürücü ve üzücü olduðunu’’ dile getirdi. Kararýn Ýstanbul Barosu’nun açtýðý dava sonucu alýndýðýný hatýrlatan Mahmut Çelikus, þöyle devam etti: ‘’Baro hukukun korunmasý için, eþitlik ve özgürlük için vardýr. Ancak bu kararla hukuk katledilmiþtir. Hukuk insanlarý mutlu etmek için vardýr. Eðer mutlu etmiyorsa kararlar deðiþtirilmelidir. Baronun giriþimleri neticesinde çýkan bu karar bir hak gasbýdýr. Karar, yüz binlerce gencimize ve ailesine bayram öncesinde büyük bir üzüntü yaþatmýþtýr. Danýþtay’ýn önceki kararýyla çeliþen bu kararý, hem eðitime hem de sanayiye vurulan büyük bir darbedir.’’ ESDER Genel Baþkaný Çelikus, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve YÖK’ün konuya iliþkin açýklamalarýnýn ‘’yüreklere su serptiðini’’ belirterek, bayramýn ardýndan yetkili kurumlardan çözüme iliþkin adým atýlmasýný beklediklerini sözlerine ekledi. Ankara / aa

Muzaffer Gülyurt: Toplum ötekileþtirilmek isteniyor DANIÞTAY 8. Dairesi’nin YÖK’ün üniversiteye giriþte katsayý farkýný kaldýran kararýnýn yürütmesini durdurmasýna tepkiler devam ediyor. AKP Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt, söz konusu kararla toplumun ötekileþtirilmek istendiðini, bunun da toplumsal barýþý bozacaðýný söyledi. Danýþtay’ýn iptal kararýnýn ideolojik olduðunu ifade eden Gülyurt, eðitimde eþitlik ilkesinin bozulduðunu dile getirdi. Danýþtay’ýn ayný kulvarda yarýþanlar arasýnda eþitsizlik uygulamasýný kabul edilemez olarak nitelendiren Gülyurt, “Yarýþmalar eþit þartlarda yapýlýr. Bir yarýþçýnýn ayaðýna 50 kilogram aðýrlýðýnda bir aðýrlýk baðlayacaksýn, diðerlerinin baðlamayacaksýn. Yarýþmacýlara da bu þartlarda koþacaksýnýz diyeceksiniz. Bu hak-

sýzlýktýr, adaletsizliktir” dedi. Gülyurt, hükümet olarak demokratik açýlým projesine büyük önem verdiklerinin de altýný çizerek þunlarý kaydetti: “Demokratik açýlýmý sadece Kürt kardeþlerimiz için deðil, 70 milyonun vatandaþýmýzdan her türlü negatif ayrýmcýlýða maruz kalmýþ, ötekileþtirilmiþ için istiyoruz. Demokratik açýlýmdan meslek liselerine giriþte ötekileþtirilmiþler de yararlanacak. Toplumsal barýþý, dirliði ve birliði saðlayacak olan Demokratik açýlýmla bu ülkede herkes gerçek demokrasiyi tadarak yaþayacak. Eðer, haksýz ve adil olmayan uygulamalarla ötekileþtirirseniz onu düþman yaparsýnýz. Türkiye’nin düþ ma na de ðil dos ta, ih ti ya cý var.” Erzurum / cihan

Sýnýrda bayramlaþma izdihamý

Sedat Horuz’un ailesi açýklama bekliyor nÞIRNAK'TA vatani görevini yaparken hayatýný kaybeden Piyade Er Sedat Horuz’un ailesinin avukatý Kemal Derin, olayla ilgili detaylý bilgi alamadýklarýný iddia etti. Derin, arife günü Þýrnak’ta hayatýný kaybeden 1989/1 tertip Piyade Er Sedat Horuz’un (21) babasý Zeki Horuz ve Aðrý’nýn Eleþkirt ilçesinde vatani görevini yaparken eylül ayýnda atýþ eðitiminde intihar ettiði belirtilen Piyade Er Volkan Kamalak’ýn babasý Hayri Kamalak ile Horuz ailesinin Dumlupýnar Mahallesi’ndeki evinin önünde basýn açýklamasý yaptý. Kendilerine, ‘’Sedat’ýn kendini vurduðu dýþýnda hiçbir þeyin söylenmediðini’’ ifade eden Derin, otopsi tutanaðýnýn aileye gönderilmemesinin olayýn intihar olmadýðý yönündeki þüphelerini artýrdýðýný söyledi. Otopsi tutanaðýna ulaþmak için gösterdikleri çabanýn bürokrasi öne sürülerek engellendiðini savunan Derin, tutanaðýn aileye en kýsa sürede ulaþtýrýlmasýný istedi. Zeki Horuz ise oðlunun herhangi bir psikolojik sorunu olmadýðýný, bu sebeple intihar etmiþ olabileceðine inanmadýðýný belirterek, oðlunun ölümünün þüpheli olduðunu savundu. Hayri Kamalak da kendi oðlunun da intihar ettiðinin söylendiðini, hukuksal mücadelelerine devam edeceklerini bildirdi. Þýrnak’ta vatani görevini yapan Sedat Horuz’un vefat ettiði, 26 Kasýmda 6. Kolordu Komutanlýðýnda görevli askerler tarafýndan baba Zeki Horuz’a bildirilmiþ, Horuz buna inanmadýðýný söylemiþti. Adana / aa

E-TEBLÝGAT 3. GÜNÜN SONUNDA ‘’YAPILMIÞ’’ SAYILACAK

Türkiye'deki yakýnlarýyla bayramlaþmak için erkenden sýnýra gelen çok sayýda Suriye vatandaþý kontrollerin ardýndan Türkiye'ye giriþ yaptý. FOTOÐRAF: CÝHAN

KÝLÝS'TE Suriye’deki yakýnlarýnýn yanlarýna gitmek için sýnýra akýn eden binlerce vatandaþ, izdihama sebep olurken, çocuklar ve kadýnlar ezilme tehlikesi geçirdi. Kilis Valiliði ile Halep Valiliði arasýnda imzalanan protokol gereði bu yýl 20’ncisi gerçekleþtirilen bayramlaþma için 20 bin kiþi Suriye’deki yakýnlarý ile bayramlaþmak için baþvurdu. Dün ve bugün 48 saatliðine 20 bin kiþi Suriye’deki yakýnlarý ile bayramlaþmak için bu ülkeye gidecek. Sabah saatlerinden itibaren Tayyip Erdoðan Meydaný’nda toplanan vatandaþlar Kilis Valiliði’nin tahsis ettiði araçlarla Kilis’in Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý’na getirildi. Burada iþlemleri yapýlan vatandaþlar, Suriye’ye geçmek için Esselame Sýnýr Kapýsý giriþinde uzun kuyruklar oluþturdu. Suriye’nin kontrollü bir þekilde Türk vatandaþlarýný içeriye almasý sebebiyle izdiham yaþandý. Kadýn ve çocuklar arada kalarak ezilme tehlikesi getirirken, vatandaþlar zaman zaman görevliler ve kendi aralarýnda tartýþtý. Gruplar halinde Suriye’ye geçen vatandaþlar koþarak bu ülkeye giriþ yaparken, aileler, çocuklarýný ve yakýnlarýný kaybetti. Sinirlerin gerildiði sýnýr kapýsýnda Suriye’ye geçmek isteyen vatandaþlar, yetkililere tepki gösterdi. 7 ayrý kontrol noktasýndan geçerek Suriye’deki yakýnlarýnýn yanýna giden vatandaþlar, bu yýl geçiþlerin sýkýntýlý olduðunu savunarak, “Yaþlýlar içerisinde bayýlanlar oldu. Çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Böyle þey olurmu? Ýzdiham nedeniyle rahatsýzlananlar var. Yaþlýlar ve çocuklar periþan oldu” diyerek tepki gösterdiler. Kilis / iha

nMECLÝS, bayram tatilinin ardýndan yoðun gündemle çalýþacaðý yeni bir haftaya giriyor. TBMM Genel Kurulu, haftaya, Türkiye ile bazý ülkeler arasýnda imzalanan uluslararasý anlaþmalarýn onaylanmasýný içeren yasa tasarýlarýyla baþlayacak. Genel Kurulda, daha sonra görüþmeleri yarým kalan Türk Borçlar Kanunu Yasa Tasarýsýna devam edilecek. Genel Kurul; yarýn 15.00-23.00, 2 Aralýk Çarþamba ve 3 Aralýk Perþembe günleri ise 13.00-23.00 saatleri arasýnda çalýþacak. TBMM’deki ihtisas komisyonlarý da gündemlerindeki tasarý ve teklifleri görüþecek. Uzun süreden beri TBMM’nin gündeminde bulunan Çek Yasa Tasarýsý’nýn, bu hafta Adalet Komisyonunda görüþülmesi bekleniyor. AKP’nin getireceði önerinin kabul edilmesi halinde, çek maðdurlarýna ‘’ceza ertelemesi’’ gelecek. Taraflarýn, ödenmeyen borcun belirli vadelerle ödenmesi konusunda anlaþmasý halinde, yürütülen kovuþturma, soruþturma ve cezanýn infazý ertelenecek. Ankara / aa

Diyarbakýr’da AKP’ye molotofkokteyli saldýrý nDÝYARBAKIR’DA AKP Kayapýnar Ýlçe Baþkanlýðý ile Mustazafder Kayapýnar þubesine molotofkokteyli saldýrý düzenlendi. Kayapýnar ilçesi, Kayapýnar Caddesi üzerinde bulunan AKP Kayapýnar Ýlçe Baþkanlýðý’na kimliði belirsiz kiþilerce molotofkokteyli atýldý. Olaydan sonra AKP Ýlçe Baþkanlýðýna gelen Diyarbakýr Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve AKP Diyarbakýr Milletvekilleri Abdurrahman Kurt ile Ýhsan Arslan, Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam’dan olayla ilgili bilgi aldý. Mutlu, gazetecilere yaptýðý açýklamada, 7-8 kiþilik bir grubun AKP Ýlçe Baþkanlýðý önüne gelerek molotofkokteyli attýklarýný söyledi. Binada hasar meydana geldiðini belirten Mutlu, ‘’Güvenlik güçleri, molotofkokteyli atanlardan birini yaralý ele geçirdi. Olayla ilgili çalýþmalar sürüyor’’ dedi. AKP Diyarbakýr Milletvekili Arslan da saldýrýnýn provokatif bir eylem olduðunu ifade ederek, “Bu saldýrý açýlým sürecini baltalamak için yapýlmýþtýr” dedi. Öte yandan, Kayapýnar ilçesi Gaziler son durakta bulunan Mustazafder binasýna da molotofkokteyli saldýrý düzenledi. Çýkan yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Diyarbakýr / aa

H1N1 aþýsýnda ‘mutasyon’ farký 0.5 Avro nTÜRKÝYE, dünyada salgýna yol açan domuz gribi virüsünün mutasyon geçirip mevcut aþýlarýn etkinliðini kaybetmesi halinde, küçük bir fiyat farký ödeyerek yeni üretilecek aþýlara da sahip olabilecek. Saðlýk Bakanlýðý’nýn, virüsün mutasyon geçirebileceði ihtimalini göz önüne alarak, aþý temin ettiði 3 firma ile yaptýðý anlaþmaya bununla ilgili hüküm koydurduðu öðrenildi. Buna göre, Türkiye, ortalama 6 Avro’ya aldýðý her doz aþý için 0.5 Avro fark ödeyerek yeni üretilecek aþýlara da sahip olabilecek. Bu arada, Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri, bazý ülkelerde mutasyon geçirdiði belirlenen virüsteki deðiþimin çok anlamlý olmadýðýný, mevcut aþýlarýn etkinliðinin hala sürdüðünü bildirdi. Uzmanlar, domuz gribine yol açan A(H1N1) virüsünün mutasyon geçirip salgýnýn daha tehlikeli bir boyut almasýndan endiþe ederken, mevcut aþýlarýn yeni oluþabilecek durum karþýsýnda etkisiz kalacaðý endiþesini taþýyor. Ankara / aa

MKEK, vatandaþý silâhlandýrdý nTÜRKLERÝN yüz yýllardan beri süre gelen silâh tutkusu, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) tabanca satýþ istatistiklerinde de kendini gösterdi. Kurum, son 7 yýlda vatandaþlara yaklaþýk 100 bine yakýn tabanca sattý, bu satýþlarýn toplam tutarý 207 milyon lirayý aþtý. MKEK, bu yýlýn 10 ayýnda 8 bin 225’i yerli, 2 bin 77’si ithal olmak üzere toplam 10 bin 302 adet tabanca satýþý gerçekleþtirdi. Bu satýþlardan 24 milyon 609 bin lira gelir elde edildi. Kurumda, 2003-2009 (Ekim) tarihleri arasýnda geçen 7 yýllýk sürede toplam 99 bin 109 tabanca satýldý. Bunlarýn 77 bin 140’ý yerli, 21 bin 969’unu ithal tabancalar oluþturdu. Kurum, yerli tabancalarýn satýþýndan 117 milyon 245 bin lira, ithal tabancalarýn satýþýndan 89 milyon 961 bin lira gelir elde etti. MKEK’de 10 yerli, 15 yabancý olmak üzere toplam 25 þirketin çeþitli model ve tiplerde tabancalarý satýlýyor. Nakit veya kredi kartý ile satýþý yapýlan tabancalarýn yerli üretim olanlarýnýn fiyatlarý ithal modellere oranla daha düþük. Kurumda satýlan tabancalarýn fiyatlarý ise 650 liradan baþlýyor 10 bin liraya kadar çýkýyor. Ankara / aa


5

YENÝASYA / 30 KASIM 2009 PAZARTESÝ

HABER HABERLER

MAKRO - DALGA

Biraz da iþsizleri “dinleyin” RECEP TAÞCI receptasci@yeniasya.com.tr

S

ý­cak­pa­ra... Bor­sa... Al­týn... Do­lar... Dört­haf­ta­dýr­bu­ko­nu­la­ra­o­dak­lan­dýk. Sö­mü­rü­nün,­ku­ma­rýn,­hak­sýz­lýk­la­rýn­ve­bi­lin­mez­le­rin­dün­ya­sýn­da­ge­zin­dik,­o­lan­bi­te­ni,­ge­le­ce­ðe­i­liþ­kin­ke­ha­net­te­bu­lun­mak­tan­ka­çý­na­rak an­lat­ma­ya­ça­lýþ­týk­ve­e­me­ðe­say­gý­du­yan­da­ha­a­dil­bir­dü­zen­ar­zu­mu­zu­di­le­ge­tir­dik. Ser­ma­ye­ve­pa­ra­pi­ya­sa­la­rýn­da­ce­re­yan­e­den ha­di­se­ler­e­sa­sýn­da­so­kak­ta­ki­va­tan­da­þýn­um­run­da­mý? De­ðil. O­nun­der­di­ön­ce­iþ. Ý­þi­o­la­nýn­mü­ca­de­le­si­de­i­þi­ni­kay­bet­me­mek ve­i­ki­ya­ka­sý­ný­bir­a­ra­ya­ge­tir­mek. Ge­ri­si­te­fer­ru­at. Geç­ti­ði­miz­haf­ta­iþ­siz­lik­ra­kam­la­rý­a­çýk­lan­dý. Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu’nun­(TÜ­ÝK)­“tem­muz-a­ðus­tos-ey­lül”­dö­ne­mi­ni­kap­sa­yan­“a­ðus­-

tos”­so­nuç­la­rý­na­gö­re­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­iþ­siz­sa­yý­sý,­ge­çen­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­miy­le­ký­yas­lan­dý­ðýn­da 927­bin­ki­þi­ar­ta­rak­3­mil­yon­429­bi­ne­u­laþ­tý. O­ran­o­la­rak­i­se­A­ðus­tos­2008’e­gö­re­3,2­pu­an­lýk­ar­týþ­la­yüz­de­13,4­se­vi­ye­si­ne­çýk­tý. Tu­rizm­ve­in­þa­at­gi­bi­mev­sim­sel­is­tih­dam sað­la­yan­sek­tör­ler­sa­ye­sin­de­yaz­ay­la­rýn­da­düþ­me­e­ði­li­mi­gös­te­ren­iþ­siz­lik­o­ra­ný­tek­rar­týr­ma­ný­þa­geç­ti. Ýþ­siz­lik­ra­kam­la­rý­ný­ir­de­ler­ken­bir­kaç­hu­su­sun­al­tý­ný­çiz­mek­ge­re­kir. Ýþ­a­ra­mak­tan­yo­ru­lup­bi­tap­dü­þen­ler,­u­mu­du­nu­yi­ti­ren­ler­iþ­siz­lik­ra­kam­la­rý­na­da­hil­e­dil­mi­yor. Sa­yý­la­rý­1,860­bi­ni­bu­lan­bu­ça­re­siz­le­ri­de­ka­týn­ca­ger­çek­iþ­siz­sa­yý­sý­5,3­mil­yo­na,­o­ra­ný­da yüz­de­19’a­yük­se­li­yor. Bir­di­ðer­çar­pý­cý­hu­sus­ta,­iþ­siz­li­ðin­en­çok genç­nü­fu­su­vur­ma­sý. O­ran­yüz­de­23,5. A­ma­da­ha­ö­nem­li­si­ta­rým­dý­þý­genç­le­rin­iþ­siz ol­ma­sý.­O­ran­yüz­de­29. Þe­hir­de­ya­þa­yan­her­3­genç­ten­bi­ri­iþ­siz. Bu­nun­an­la­mý­ne­dir,­ra­kam­lar­ne­yi­i­fa­de­e­di­yor,­em­pa­ti­ku­ra­rak­de­ðer­len­di­ril­me­li,­o­ku­yup ge­çil­me­me­li­dir. Genç­in­san... Bir­e­ko­no­mi­i­çin­en­kýy­met­li­kay­nak. Ev­de,­so­kak­ta,­kah­ve­ha­ne­kö­þe­le­rin­de­is­raf­e­di­li­yor. Ý­þin­sos­yal­bo­yu­tu­da­ha­da­va­him. Yi­tip­gi­den­ha­yal­ler,­u­mut­lar...

‘‘

Unutmayalým ki iþsizlik gelecek yýl daha büyük boyutlarda karþýmýza çýkacaktýr.Ýþsizlerin sesine kulak verin. Madem herkes dinleniyor biraz da iþsizleri “dinleyin”. Bü­tün­kö­tü­lük­le­rin­a­na­sý­“iþ­siz­lik”­di­ye­bo­þu­na­söy­le­me­miþ­ler. Top­lum­da­pat­la­ma­ya­ha­zýr­yüz­bin­ler­ce­can­lý bom­ba. Gün­dem­in­cir­çe­kir­de­ði­ni­dol­dur­ma­yan­ko­nu­lar­la­meþ­gul­e­dil­me­me­li,­so­ru­nu­çö­ze­cek­cid­di­a­dým­lar­a­ta­rak­genç­ler­top­lu­ma­ka­zan­dý­rýl­ma­lý. Ge­le­ce­ði­miz­on­lar. Ý­çer­de,­dý­þar­da­düþ­man­a­ra­ma­ya­ge­rek­yok, ül­ke­nin­be­ka­sý­ný­teh­dit­e­den­en­bü­yük­teh­li­ke iþ­siz­lik. Ge­çen­haf­ta­i­çin­de­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný­ya­nýt­la­yan­Er­do­ðan,­iþ­siz­lik­ra­kam­la­rý­ný­þöy­le­de­ðer­len­dir­di:

“Ýþ­siz­lik­ko­nu­sun­da­þu­an­da­ba­kýn­biz­dün­ya­da­ar­týþ­nok­ta­sýn­da­en­az­ar­týþ­gös­te­ren­ül­ke­ko­nu­mun­da­yýz.­Hat­ta­bu­gün­a­çýk­la­ma­var­bu­nun­la­il­gi­li.­ABD’den­tu­tun­Av­ru­pa­Bir­li­ði­ü­ye­si­ül­ke­le­re­bak­tý­ðý­nýz­za­man­en­az­ar­týþ­gös­te­ren­ül­ke­ko­nu­mun­da­yýz.­O­da­2,6-2,7-2,8­gi­bi.A­ma bi­zim­dý­þý­mýz­da­ki­ül­ke­le­re­de­bu­o­ran­la­rýn­3,­4, 5,­6’­la­ra­var­dý­ðý­ný­gö­rü­yo­ruz.” Ka­tý­la­mý­yo­ruz. Þu­sü­tun­lar­da­ye­ri­gel­dik­çe­ha­týr­la­tý­yo­ruz. Tür­ki­ye­iþ­siz­lik­te­dün­ya­ül­ke­le­ri­a­ra­sýn­da­ba­þý çe­ki­yor. 2007­yý­lý­baz­a­lýn­dý­ðýn­da­Tür­ki­ye­iþ­siz­lik­o­ra­nýn­da­ki­ar­týþ­ta­54­ül­ke­a­ra­sýn­da­on­bi­rin­ci­sý­ra­da. Es­ton­ya,­Le­ton­ya,­Ýr­lan­da,­Lit­van­ya,­Ýz­lan­da, Slo­ven­ya­gi­bi­bir­kaç­mil­yon­nü­fus­lu­dev­let­le­ri say­maz­sak­ilk­5’te. Ya­ni­iþ­siz­li­ðin­en­faz­la­art­tý­ðý­ül­ke­ler­­sý­ra­la­ma­sýn­da­id­di­a­e­dil­di­ði­gi­bi­“iþ­siz­li­ðin­en­az­ar­týþ gös­te­ren­ül­ke”­de­ðil­ak­si­ne­çok­üst­sý­ra­lar­da­yer a­lan­bir­ül­ke­yiz. Ge­nel­iþ­siz­lik­o­ra­nýn­da­tab­lo­da­ha­ka­ra. Gü­ney­Af­ri­ka­ve­Ýs­pan­ya’nýn­ar­dýn­dan­ü­çün­cü­lük­kol­tu­ðu­na­yer­leþ­mi­þiz. Hal­böy­ley­ken­so­ru­nu­kü­çüm­se­mek,­gör­mez­den­gel­mek­hu­yu­muz­dan­vaz­ge­çe­lim,­da­ha­faz­la­bü­yü­me­den­ü­ze­ri­ne­gi­de­lim. U­nut­ma­ya­lým­ki­iþ­siz­lik­ge­le­cek­yýl­da­ha­bü­yük­bo­yut­lar­da­kar­þý­mý­za­çý­ka­cak­týr. Ýþ­siz­le­rin­se­si­ne­ku­lak­ve­rin. Ma­dem­her­kes­din­le­ni­yor­bi­raz­da­iþ­siz­le­ri “din­le­yin”.

Füle: Türkiye’nin müzakereleri devam etmeli AB'NÝN ye­ni­ ge­niþ­le­me­ ko­mi­se­ri­ Çek Ste­fan­Fü­le,­“Tür­ki­ye’nin­AB­ka­tý­lým­mü­za­ke­re­le­ri­nin­ de­vam­ et­me­si­ ge­rek­ti­ði­ni” söy­l e­d i.­ AB­ Ko­m is­y o­n u­ Baþ­k a­n ý­ Jo­s e Ma­nu­el­Bar­ro­so’nun­ye­ni­dö­nem­de­e­ko­no­mik­ve­pa­ra­sal­iþ­ler­ko­mi­ser­li­ði­ne­kay­dýr­dý­ðý­mev­cut­ge­niþ­le­me­den­so­rum­lu­ü­ye­ Ol­li­ Rehn’in­ kol­tu­ðu­nu­ dev­ral­ma­ya ha­zýr­la­nan­ Fü­le,­ Tür­ki­ye’nin­ AB­ ü­ye­li­ði ko­nu­sun­da­ Çek­ MF­ DNES­ ga­ze­te­si­ne ko­nuþ­tu.­ Fü­le,­ “Siz­ce­ Tür­ki­ye­ Av­ru­pa’ya a­it­ mi?”­ so­ru­su­ ü­ze­ri­ne­ ki­þi­sel­ gö­rü­þü­nü be­lirt­mek­ten­ ka­çý­na­rak,­ “Ben­ce­ Tür­ki­ye’nin­AB’ye­ka­tý­lým­mü­za­ke­re­le­ri­de­vam et­me­li.­ Bu­ ve­ ben­ze­ri­ so­ru­la­rý­ Av­ru­pa Par­la­men­to­su’nda­ ce­vap­lan­dý­ra­ca­ðým” de­di.­ Çek­ Cum­hu­ri­ye­ti’nde­ ma­yýs­ a­yýn­dan­bu­ya­na­üst­len­di­ði­AB­Ýþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­ ön­ce­sin­de,­ 2005-2009­ yýl­la­rý­ a­ra­sýn­da NA­TO­da­i­mi­tem­sil­ci­li­ði­ni­yü­rü­ten­Ste­fan­ Fü­le,­ Tür­ki­ye’nin­ Ba­tý­lý­ ya­pý­la­ra­ u­yum­lu­ dav­ra­nýp­ dav­ran­ma­dý­ðý­nýn­ so­rul­ma­sý­ü­ze­ri­ne,­“Tür­ki­ye’nin­bir­NA­TO­ü­ye­si­ o­la­rak,­ di­ðer­ ü­ye­ler­le­ bir­lik­te­ it­ti­fa­kýn­ da­yan­dý­ðý­ de­ðer­le­ri­ ko­ru­ya­bi­le­ce­ði­ni gör­düm”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­47­ya­þýn­da­ki­Fü­le,­ AB­ Ko­mis­yo­nu’na­ ö­ne­ril­me­den­ ön­ce Çek­ par­la­men­to­sun­da­ yap­tý­ðý­ ko­nuþ­ma­da­da,­“ha­zýr­ol­ma­sý­ha­lin­de­Tür­ki­ye’nin AB­ü­ye­li­ði­ne”­des­tek­ver­di.­Brüksel / aa

YAÞ, 4 Aralýk'ta toplanýyor n YÜKSEK As­ke­ri­ Þu­ra’nýn­ (YAÞ)­ 2009 Kýþ­Top­lan­tý­sý,­Ýr­ti­ca­i­le­Mü­ca­de­le­Ey­lem Pla­ný’yla­il­gi­li­so­ru­i­þa­ret­le­ri­he­nüz­gi­de­ril­me­den,­ 4­ A­ra­lýk­ 2009’da­ ya­pý­la­cak. Top­lan­tý­ya­ ih­bar­ mek­tup­la­rý­ dam­ga­sý­ný vu­ra­cak.­ Baþ­ba­kan­ Tay­yip­ Er­do­ðan’ýn baþ­kan­lý­ðýn­da­ dü­zen­le­ne­cek­ top­lan­tý­da Türk­ Si­lah­lý­ Kuv­vet­le­ri’nde­ di­sip­lin­ ko­nu­la­rý­gö­rü­þü­le­cek,­Tür­ki­ye’nin­et­ki­ve­il­gi­ a­lan­la­rý­ da­hi­lin­de­ ge­nel­ bir­ po­li­tik­ as­ke­ri­ du­rum­ de­ðer­len­dir­me­si­ ya­pý­la­cak. Bel­ge­tar­týþ­ma­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­Baþ­ba­kan Tay­yip­ Er­do­ðan­ i­le­ Ýs­tan­bul­ Baþ­sav­cý­lý­ðý’na­ gön­de­ri­len­ ih­bar­ mek­tu­bun­da­ a­dý ge­çen­1.­Or­du­Ko­mu­ta­ný­Org.­Ha­san­Ið­sýz­i­le­Harp­A­ka­de­mi­le­ri­Ko­mu­ta­ný­Org. Nus­ret­ Taþ­de­ler­ bu­ top­lan­tý­da­ ay­ný­ ma­sa­ya­o­tu­ra­cak.­Ankara

Adýyaman’da feci kaza: 3 ölü ADiYAMAN'IN Göl­ba­þý­ il­çe­sin­de­ki­ tra­fik ka­za­sýn­da,­ 3­ ki­þi­ öl­dü,­ 4­ ki­þi­ ya­ra­lan­dý. Göl­ba­þý­ Pa­zar­cýk­ ka­ra­ yo­lu­ 20.­ ki­lo­met­re­si­Çað­la­yan­ce­rit­yol­ay­rý­mýn­da­mey­da­na­ge­len­ka­za­da,­A­li­Bil­gi­li­yö­ne­ti­min­de­ki­ 33­ ES­ 888­ pla­ka­lý­ o­to­mo­bil­ i­le­ Sab­ri U­lak­çý­(35)­i­da­re­sin­de­ki­27­RD­539­o­to­mo­bil­çar­pýþ­tý.­Ka­za­da,­27­RD­539­pla­ka­lý­ o­to­mo­bil­ i­çe­ri­sin­de­ bu­lu­nan­ sü­rü­cü Sab­ri­ U­lak­çý­ ve­ Ya­sin­ U­lu­taþ­ (35)­ o­lay ye­rin­de­öl­dü.­A­ðýr­ya­ra­lý­o­la­rak­Pa­zar­cýk Dev­let­ Has­ta­ne­si­ne­ kal­dý­rý­lan­ Ab­dul­lah U­lu­taþ­ i­se­ ya­pý­lan­ mü­da­ha­le­ye­ rað­men kur­ta­rý­la­ma­dý.­ Ya­ra­lý­lar­ ya­pý­lan­ ilk­ mü­da­ha­le­le­rin­ ar­dýn­dan­ Ga­zi­an­tep­ A­vu­kat Cen­giz­Gök­çek­Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­sevk e­dil­di.­Adiyaman / aa

Kasap M.H.Ç.'ye vatandaþlar tepki göstermiþti.

Vahþi kasap sahtecilikten gözaltýna alýndý n ÞANLIURFA'DA ke­si­me­gö­tü­rü­ler­ken­ka­çan­kur­ban­lýk­bo­ða­ya­e­zi­yet­e­den­ve­bu­se­bep­le­i­da­ri­pa­ra ce­za­sý­na­çarp­tý­rý­lan­ka­sap,­bir­baþ­ka­suç­tan­‘’ev­rak­ta­ sah­te­ci­lik’’­ yap­tý­ðý­ ve­ hak­kýn­da­ ya­ka­la­ma­ ka­ra­rý bu­lun­du­ðu­ge­rek­çe­siy­le­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­kur­ban­lýk­hay­va­na­e­zi­yet­gö­rün­tü­le­ri­nin ba­sýn­da­yer­al­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­ka­sap­M.H.Ç,­Þan­lý­ur­fa­ Em­ni­yet­ Mü­dür­lü­ðü­ ve­ za­bý­ta­ e­kip­le­rin­ce 969­TL­pa­ra­ce­za­sý­na­çarp­tý­rýl­dýk­tan­son­ra­ser­best bý­ra­kýl­mýþ­tý.­ Ya­pý­lan­ in­ce­le­me­de­ ka­sap­ hak­kýn­da 2002­yý­lýn­da­ka­rýþ­tý­ðý­bir­suç­tan­do­la­yý­E­yüp­1.­Sulh Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­dâvâ­a­çýl­dý­ðý­ve­du­ruþ­ma­la­ra ka­týl­ma­dý­ðý­ ge­rek­çe­siy­le­ hak­kýn­da­ ya­ka­la­ma­ ka­ra­rý çý­ka­rýl­dý­ðý­be­lir­len­di.­Bu­se­bep­le­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­ve Ýl­ Em­ni­yet­ Mü­dür­lü­ðü­ne­ gö­tü­rü­len­ zan­lý­nýn,­ iþ­lem­le­ri­nin­ta­mam­lan­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­ad­li­ye­ye­çý­ka­rýl­ma­sý­ bek­le­ni­yor.­ Þan­lý­ur­fa’da,­ Kur­ban­ Bay­ra­mý­nýn­ilk­gü­nü­ke­si­me­gö­tü­rü­lür­ken­ka­çan,­bir­kaç kez­u­yuþ­tu­ru­cu­ið­ne­ya­pý­la­rak­sa­kin­leþ­ti­ril­me­ye­ça­lý­þý­lan­ ve­ e­lek­trik­ di­re­ði­ne­ bað­la­nan­ bo­ða­nýn,­ a­yak bi­lek­le­ri­ve­boy­nu­na­a­tý­lan­bý­çak­dar­be­siy­le­et­ki­siz ha­le­ ge­ti­ril­me­ye­ ça­lý­þýl­ma­sý­na­ tep­ki­ gös­te­ren­ ba­zý va­tan­daþ­lar,­hay­van­sa­hip­le­ri­ve­ka­sap­la­tar­týþ­mýþ­tý. Gö­rün­tü­le­rin­ba­sýn­da­yer­al­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­ka­sa­ba,­5199­Sa­yý­lý­Hay­van­la­rý­Ko­ru­ma­Ka­nu­nu­ve­Ka­ba­hat­ler­ Ka­nu­nu­nun­ il­gi­li­ mad­de­le­ri­ u­ya­rýn­ca­ 969 TL­ce­za­ve­ril­miþ­ti.­Þanlýurfa / aa

Tüketici þikâyetleri sanal ortamda

Ýstihdam azalacak ÝÞKUR’UN YAPTIÐI ARAÞTIRMAYA GÖRE, TOPLAM ÝSTÝHDAM BÝR YIL SONRA YÜZDE 0,02 ORANINDA AZALACAK. TÜRKÝYE’DE 23 BÝN 126 AÇIK ÝÞ TESPÝT EDÝLDÝ. TÜRKÝYE Ýþ­ Ku­ru­mu­nun­ (ÝÞ­KUR)­ a­raþ­týr­ma­sý­na­gö­re,­Tür­ki­ye’de­top­lam­is­tih­da­mýn­bir­yýl son­ra­ yüz­de­ 0,02­ o­ra­nýn­da­ a­za­la­ca­ðý­ ön­gö­rü­lü­yor. ÝÞ­KUR,­iþ­gü­cü­pi­ya­sa­sýn­da­ki­mev­cut­du­ru­mu­ve­de­ðiþ­me­le­ri­tes­pit­e­de­rek,­bun­la­rýn­iþ­gü­cü­ih­ti­ya­cý­ü­ze­rin­de­ki­et­ki­le­ri­ni­or­ta­ya­koy­mak a­ma­cýy­la­2009­yý­lý­1.­Dö­nem­‘’Ýþ­gü­cü­Pi­ya­sa­sý­A­raþ­týr­ma­sý’’­ger­çek­leþ­tir­di.­Bu­çer­çe­ve­de,­17­Ni­san-30­Ma­yýs­2009­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­Tür­ki­ye’de 81­il­de­tüm­ka­mu­ve­ö­zel­iþ­yer­le­rin­de­‘’Ýþ­gü­cü Pi­ya­sa­sý­Bil­gi­le­ri­An­ke­ti’’­uy­gu­la­ma­sý­ya­pýl­dý. An­ke­ti­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­top­lam­275­bin­99­iþ­ye­ri­dol­dur­du.­Söz­ko­nu­su­iþ­yer­le­rin­de­top­lam­4 mil­yon­872­bin­408­ki­þi­nin­ça­lýþ­tý­ðý­tes­pit­e­dil­di. ÝÞ­KUR­ta­ra­fýn­dan­ya­yým­la­nan­a­raþ­týr­ma­so­nuç ra­po­ru­na­gö­re,­Tür­ki­ye’de­top­lam­is­tih­da­mýn bir­yýl­son­ra­yüz­de­0,02­o­ra­nýn­da­a­za­la­ca­ðý­ön­gö­rü­lü­yor.­An­ke­tin­ya­pýl­dý­ðý­dö­nem­de­23­bin 126­a­çýk­iþ­tes­pit­e­dil­di.­En­faz­la­a­çýk­iþ­be­den­iþ­çi­si­o­la­rak­be­lir­len­di.

ÇALIÞANLARIN SADECE YÜZDE 24’Ü KADIN Ra­po­ra­gö­re,­ça­lý­þan­la­rýn­yüz­de­76’sý­ný­er­kek­ler,­yüz­de­24’ü­nü­de­ka­dýn­lar­o­luþ­tu­ru­yor.­Ka­dýn­la­rýn­yüz­de­14,9’u­teks­til­ve­teks­til­ü­rün­le­ri­i­ma­la­tý­sek­tö­rün­de­ça­lý­þý­yor.­Top­lam­ça­lý­þan­lar­i­çe­ri­sin­de­sa­de­ce­sað­lýk­iþ­le­ri­ve­sos­yal­hiz­met­ler sek­tö­rün­de­ça­lý­þan­ka­dýn­sa­yý­sý­er­kek­sa­yý­sýn­dan faz­la­bu­lu­nu­yor.­Er­kek­ça­lý­þan­lar­ge­nel­be­den­iþ­çi­si,­te­miz­lik­be­den­iþ­çi­si,­sa­týþ­e­le­ma­ný,­in­þa­at be­den­iþ­çi­si,­bü­ro­me­mu­ru,­gü­ven­lik­gö­rev­li­si, te­miz­lik­gö­rev­li­si,­ban­ka­cý­lýk,­yük­þo­fö­rü­ve­gar­son­mes­lek­le­rin­de­yo­ðun­la­þý­yor.­Ka­dýn­la­rýn­en faz­la­ça­lýþ­tý­ðý­mes­lek­ler­i­se­ge­nel­be­den­iþ­çi­si, ban­ka­cý­lýk,­bü­ro,­sa­týþ­e­le­ma­ný,­te­miz­lik­iþ­çi­si, te­miz­lik­gö­rev­li­si,­sek­re­ter,­öð­ret­men,­el­ve­ma­ki­ne­di­kiþ­çi­si­ve­kon­fek­si­yon­iþ­çi­si­o­la­rak­sý­ra­la­ný­yor. EN FAZLA AÇIK BULUNAN ÝÞLER A­raþ­týr­ma­ya­gö­re,­mev­cut­a­çýk­iþ­le­re­ba­kýl­dý­ðýn­da­ge­nel­be­den­iþ­çi­si,­yol­cu­ta­þý­ma­þo­fö­rü, ma­ki­ne­ci­(di­kiþ),­sa­týþ­e­le­ma­ný,­gar­son,­di­kiþ­ma­-

ki­ne­si­o­pe­ra­tö­rü­(ku­maþ),­bil­gi­iþ­lem­des­tek­uz­ma­ný,­in­þa­at­iþ­çi­si,­gü­ven­lik­gö­rev­li­si­ve­te­miz­lik gö­rev­li­si­iþ­le­ri­ö­ne­çý­ký­yor.­A­cil­týp­uz­ma­ný,­tu­rizm­e­le­ma­ný,­ban­ka­cý­lýk­mes­lek­e­le­ma­ný,­hem­þi­re,­ka­sap,­sek­re­ter,­di­ðer­týp­dok­tor­la­rý,­TIR­þo­fö­rü­gi­bi­iþ­ler­de­de­ö­nem­li­mik­tar­lar­da­a­çýk­bu­lu­nu­yor.­A­çýk­bu­lu­nan­mes­lek­ler­i­le­te­mi­nin­de güç­lük­çe­ki­len­mes­lek­ler­a­ra­sýn­da­pa­ra­lel­lik­gö­rü­lür­ken,­te­mi­nin­de­güç­lük­çe­ki­len­ilk­10­mes­lek ‘’be­den­iþ­çi­si­(ge­nel),­þo­för­(yol­cu­ta­þý­ma),­ma­ki­ne­ci­(di­kiþ),­þo­för­(yük­ta­þý­ma),­gü­ven­lik­gö­rev­li­si,­sa­týþ­e­le­ma­ný,­hem­þi­re,­di­kiþ­ma­ki­ne­si­o­pe­ra­tö­rü,­gar­son­ve­te­miz­lik­gö­rev­li­si’’­o­la­rak­sý­ra­la­ný­yor.­Ö­nü­müz­de­ki­dö­nem­de­is­tih­dam­da­en­çok ar­týþ­bek­le­nen­mes­lek­ler;­kon­fek­si­yon­iþ­çi­si,­ka­si­yer,­gü­ven­lik­gö­rev­li­si,­di­kiþ­ma­ki­ne­si­o­pe­ra­tö­rü ve­te­le­fon­san­tral­o­pe­ra­tör­lü­ðü­o­la­rak­be­lir­le­nir­ken,­top­lam­is­tih­dam­da­en­faz­la­a­za­lýþ­bek­le­nen mes­lek­ler;­tu­rizm­o­tel­ci­lik­e­le­ma­ný,­be­den­iþ­çi­si, tu­rizm­ve­o­tel­iþ­let­me­ci­li­ði­e­le­ma­ný­ve­te­miz­lik­e­le­ma­ný­mes­lek­le­ri­ol­du.­Ankara / aa

Vatandaþ, herkesin vergisini tam ödemediðine inanýyor VERGÝ ko­nu­sun­da­ya­pý­lan­bir­a­raþ­týr­ma,­Tür­ki­ye’de­her­ke­sin­ver­gi­si­ni­tam­o­la­rak­ö­de­di­ði­ne­da­ir i­nan­cýn­ol­ma­dý­ðý­ný­or­ta­ya­koy­du.­ Es­ki­þe­hir­Os­man­ga­zi­Ü­ni­ver­si­te­si­Ýk­ti­sa­di­ve­Ý­da­ri­Bi­lim­ler­Fa­kül­te­si­Ma­li­ye­Bö­lü­mün­den­Yar­dým­cý­Do­çent­Dr.­Mu­rat­As­lan­i­le­a­raþ­týr­ma­gö­rev­li­si­Gam­ze­Öz’ün­ha­zýr­la­dý­ðý­“Mü­kel­lef­le­rin­ve Ver­gi­Da­i­re­si­Per­so­ne­li­nin­Ver­gi­Bi­linç­Dü­zey­le­ri Ü­ze­ri­ne­Bir­Uy­gu­la­ma­Ça­lýþ­ma­sý”­ko­nu­lu­a­raþ­týr­ma,­top­lu­mun­ver­gi­ko­nu­su­na­ba­kýþ­a­çý­sýn­da­il­ginç

so­nuç­la­rý­or­ta­ya­çý­kar­dý.­Bu­na­gö­re,­“Tür­ki­ye’de her­kes­ver­gi­si­ni­tam­o­la­rak­ö­dü­yor­mu?”­so­ru­su­na ka­tý­lým­cý­la­rýn­yüz­de­98’i­“ha­yýr”­ce­va­bý­ve­rir­ken,­sa­de­ce­yüz­de­2’lik­bir­ke­sim­her­ke­sin­ver­gi­si­ni­tam o­la­rak­ö­de­di­ði­ni­sa­vun­du.­Ka­tý­lým­cý­la­rýn­yüz­de 82,6’sý­ver­gi­ö­de­me­nin­“kut­sal­bir­va­tan­daþ­lýk­gö­re­vi”­ol­du­ðu­nu­be­lir­tir­ken,­ver­gi­len­dir­me­nin­ah­la­ki ve­hu­ku­ki­bir­ko­nu­ol­du­ðu­na­i­na­nan­la­rýn­o­ra­ný yüz­de­80’i­aþ­tý.­Ka­tý­lým­cý­la­rýn­yüz­de­94,8’i­va­tan­daþ­la­rýn­ö­de­dik­le­ri­ver­gi­le­rin­ne­re­ye­har­can­dý­ðý­ný

ta­kip­et­me­le­ri­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­tir­ken,­yi­ne­yüz­de 90’ýn­ü­ze­rin­de­bir­ke­sim­mü­kel­lef­le­Ge­lir­Ý­da­re­si­a­ra­sýn­da­gü­ve­ne­da­ya­nan­i­liþ­ki­ol­ma­sý­nýn­mü­kel­lef­le­rin­ver­gi­ye­kar­þý­tu­tu­mu­nun­o­lum­lu­yön­de­et­ki­le­ne­ce­ði­gö­rü­þü­nü­kay­det­ti.­Va­tan­daþ­lar,­ö­de­nen ver­gi­le­rin­þef­faf­bir­þe­kil­de­ne­re­de­kul­la­nýl­dý­ðý­nýn bi­lin­me­si­nin­ver­gi­bi­lin­ci­ni­ar­týr­dý­ðý­ný­sa­vu­nur­ken, yüz­de­65,2’lik­bir­ke­sim­ver­gi­si­ni­ö­de­me­yen­le­re­a­ðýr­ce­zai­yap­tý­rým­lar­ve­ril­me­si­nin­ver­gi­bi­lin­ci­ni­o­lum­lu­et­ki­le­ye­ce­ði­ni­dü­þü­nü­yor.­Ankara / aa

TÜKETÝCÝLER, in­ter­ne­tin­ yay­gýn­laþ­ma­sýy­la­ bir­lik­te þi­ka­yet­le­ri­ni­ kul­la­ným­ ve­ e­ri­þim­ ko­lay­lý­ðý­ sað­la­yan sa­nal­or­ta­ma­da­ta­þý­dý.­Ýn­ter­net­or­ta­mýn­da­fa­a­li­yet gös­te­ren­ ‘’Þi­ka­ye­tim.Com’’a,­ 6­ yýl­da­ yak­la­þýk­ 200 bin­tü­ke­ti­ci­þi­kâ­yet­le­ri­ni­bil­dir­di.­Ýs­tan­bul’da­2003 yý­lýn­da­fa­a­li­ye­te­baþ­la­yan­‘Þi­ka­ye­tim.com’,­tü­ke­ti­ci­ler­ i­le­ ü­re­ti­ci­ler­ a­ra­sýn­da­ köp­rü­ gö­re­vi­ gö­rü­yor.­ 6 ki­þi­lik­e­kip­le­hiz­met­ve­ren­si­te­de,­gün­de­300­þi­ka­yet­ ya­yýn­la­ný­yor.­ Si­te­ E­di­tö­rü­ Me­tin­ Er­do­ðan,­ in­ter­ne­tin­ yay­gýn­laþ­ma­sýy­la­ bir­lik­te­ bi­li­nen­ tü­ke­ti­ci ka­lýp­la­rýn­da­ de­ði­þim­ göz­len­di­ði­ni­ bil­dir­di.­ Tü­ke­ti­ci­le­rin­ kay­ma­kam­lýk­lar­ ve­ va­li­lik­ler­ bün­ye­sin­de­ki tü­ke­ti­ci­ha­kem­he­yet­le­ri­ne­baþ­vur­mak­ye­ri­ne,­ter­cih­le­ri­ni­in­ter­net­or­ta­mýn­da­fa­a­li­yet­gös­te­ren­þi­kâ­yet­ si­te­le­ri­ne­ yön­len­dir­dik­le­ri­ni­ be­lir­ten­ Er­do­ðan, si­te­nin­ 600’ün­ ü­ze­rin­de­ ku­rum­sal­ a­bo­ne­si­ bu­lun­du­ðu­nu­söy­le­di.­Me­tin­Er­do­ðan,­þöy­le­de­vam­et­ti: ‘’Ka­yýt­lý­fir­ma­sa­yý­mýz­i­se­bin­800’ün­ü­ze­rin­de.­200 bi­nin­ü­ze­rin­de­de­bi­rey­sel­ü­ye­miz­var.­Þir­ke­ti­mi­zin fa­a­li­ye­te­ geç­ti­ði­ 2003­ yý­lýn­dan­ i­ti­ba­ren­ 200­ bin­ þi­kâyet­ o­ku­duk.­ Gün­de­ 300­ þi­ka­yet­ o­ku­yo­ruz.­ Ban­ka­lar­ve­GSM­þir­ket­le­ri­þu­an­da­en­faz­la­þi­kâ­yet­a­lý­nan­sek­tör­ler.­Bu­nun­ya­nýn­da­on­la­rý­ta­kip­e­den­si­gor­ta­þir­ket­le­ri­ve­gi­yim­sek­tö­rü­var.­Al­dý­ðý­mýz­þi­ka­yet­o­ra­ný­na­bak­tý­ðý­mýz­da,­ce­vap­la­nan­i­le­ce­vap­lan­ma­yan­þi­ka­yet­sa­yý­sý­yüz­de­70.­Fir­ma­lar­ha­kem he­ye­ti­ne­ gi­dip­ di­lek­çe­ ver­se­niz,­ bu­nu­ pek­ dik­ka­te al­mý­yor.­Þir­ket­ler­in­ter­net­or­ta­mýn­da­yer­a­lan­þi­kâ­yet­le­ri­da­ha­çok­dik­ka­te­a­lý­yor,­yüz­de­70’lik­çö­züm o­ra­nýy­la­ça­lý­þý­yo­ruz.’’­Sakarya / aa

Dubai krizi, Türkiye’yi etkilemeyecek ULUSLARARASI kre­di­ de­re­ce­len­dir­me­ ku­ru­luþ­la­rý, Du­ba­i’de­or­ta­ya­çý­kan­borç­kri­zi­nin­Tür­ki­ye’yi­et­ki­le­me­ye­ce­ði­ gö­rü­þün­de­ler.­ A­ra­la­rýn­da­ JCR’nin­ de bu­lun­du­ðu­ rey­ting­ ku­ru­luþ­la­rý­nýn­ a­na­list­le­ri,­ Türk ban­ka­la­rý­nýn­ge­rek­ya­ban­cý­ül­ke­ler­de­ki­var­lýk­ve­i­liþ­ki­le­ri,­ge­rek­se­ma­li­bün­ye­le­ri­nin­sað­lam­lý­ðý­se­be­biy­le,­Du­ba­i’de­or­ta­ya­çý­kan­kri­zin­Türk­ma­li­sis­te­mi­ni et­ki­le­me­ye­ce­ði­ni­vur­gu­la­dý­lar.­A­na­list­ler,­e­ko­no­mi­nin­re­ses­yon­da­ol­ma­sý­na­ve­var­lýk­ka­li­te­sin­de­be­lir­li o­ran­da­ bo­zul­ma­ bek­len­ti­le­ri­ne­ rað­men­ Türk­ ban­ka­la­rý­nýn,­güç­lü­ser­ma­ye­ya­pý­sý­ve­kar­lý­lýk­du­rum­la­rý­nýn­ fi­nan­sal­ sað­lýk­la­rý­ný­ sür­dür­mek­te­ yar­dým­cý­ o­la­ca­ðý­ný­ i­fa­de­ et­ti­ler.­ Türk­ ban­ka­la­rý­nýn­ ‘’fi­nan­sal güç­lü­lük­ not­la­rý­nýn’’­ kö­tü­ du­rum­da­ ol­ma­dý­ðý­na­ da dik­kat­çe­ken­a­na­list­ler,­Tür­ki­ye­de­ki­ban­ka­la­rýn­not­la­rý­nýn­göz­den­ge­çi­ril­me­si­nin­ge­nel­lik­le­u­lu­sal­pa­ra cin­sin­den­ mev­du­at­ not­la­rý­ i­le­ il­gi­li­ ol­du­ðu­nu,­ bu not­la­rýn­dev­le­tin­ve­his­se­dar­la­rýn­des­tek­sað­la­ma­is­tek­le­ri­ni­ ve­ ka­bi­li­yet­le­ri­ni­ de­ i­çer­di­ði­ni­ kay­det­ti­ler. A­na­list­ler,­ Türk­ ban­ka­la­rý­nýn,­ kü­re­sel­ kö­tü­le­þen þart­la­ra­da­yan­ma­da,­Av­ru­pa’da­ki­di­ðer­ban­ka­lar­dan da­ha­ i­yi­ du­rum­da­ ol­du­ðu­nu­ da­ vur­gu­la­dý­lar.­ A­na­list­ler,­ Türk­ ban­ka­la­rý­nýn,­ kü­re­sel­ kriz­ or­ta­mýn­da, risk­yö­ne­ti­min­de­de­ba­þa­rý­lý­ol­duk­la­rý­ný,­bu­se­bep­le, risk­un­su­ru­o­la­bi­le­cek­dýþ­a­çý­lým­la­ra­gir­me­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti­ler.­Londra-Tokyo-Ankara / aa


6

YENÝASYA / 30 KASIM 2009 PAZARTESÝ

RÖPORTAJ

Türkiye’de asker aðalar var HALEN CÝTY UNÝVERSÝTY OF NEW YORK'TA SOSYOLOJÝ PROFESÖRÜ OLAN MÜCAHÝT BÝLÝCÝ, "TÜRKÝYE ASKERÎ BÝR CUMHURÝYET OLARAK KURULMUSTUR VE HALEN SÝVÝLLEÞMEMÝÞTÝR. TÜRKÝYE'DE ÜÇ ÇEÞÝT ASKER VAR: KUÞAKLAR BOYU SÝSTEMÝN ÝMTÝYAZLARI ÝLE BESLENEN 'AÐALAR.' ASKERÎ DÝLDE BUNLARA KOMUTAN DENÝLÝYOR..." DEDÝ. re­ ka­dar­ hal­kýn­ i­ra­de­si­nin­ yan­sý­ma­sý­ bu ta­ným­i­çi­ne­gi­rer­mi? Tür­ki­ye’nin­sö­mür­ge­leþme­sini­dýþ­et­ken­le­re bað­la­mak­bi­zim­ken­di­mi­ze­da­ir­zi­ya­de­hüsn-ü zan­nýmýz­dan­kay­nak­la­nýyor.­Tür­ki­ye’yi­Ba­týlýlar sömür­ge­leþ­tir­me­di.­Tür­ki­ye’yi­ken­di­e­li­ti­sö­mür­ge­leþ­tir­di.

H. HÜSEYÝN KEMAL hhkemal@yeniasya.com.tr

Türkiye’deki deðiþim dönüþüm kýþla kapýlarýný zorlayacak düzeye gelmiþtir. Kimilerine göre asker kýþlasýna doðru geri çekilirken, ordu içindeki demokrat askerler cuntacýlarý hukuka ihbar eder noktaya gelmiþtir. Biz de toplumda yaþanan bu deðiþimi bir kültür sosyoloðu olan, halen City University Of New York’ta Sosyoloji profesörü olan Mücahit Bilici’yle konuþtuk. Bilici, Türkiye’nin dekolonizasyon dönemine girdiðini söylüyor… n Da­ha­ön­ce­yaz­dý­ðý­nýz­bir­ya­zý­da­mi­li­ta­ri­zas­yon­ de­rin­le­þe­cek­ de­miþ­si­niz.­ Bu­ dü­þün­ce­niz­hâ­lâ­de­vam­e­di­yor­mu? a­ha­ön­ce­mi­li­ta­ri­zas­yon­de­rin­le­þe­cek der­ken­mev­cut­ik­ti­dar­la­rý­ný­sür­dür­mek­is­te­yen­ya­pý­nýn­her­tür­lü­as­ke­ri­leþ­tir­me­fýr­sa­týn­dan­ya­rar­lan­mak­is­te­ye­ce­ði­ni­an­lat­mak­is­te­dim.­Ya­pay ba­ha­ne­ler­le­I­rak’a­gir­mek­is­ter­ken­de,­gü­ya­te­rör­le­mü­ca­de­le­e­der­ken­de­hep­ay­ný­þe­yi­yap­tý­lar: Kor­ku­kam­çý­sý­ve­va­tan­kur­ta­rý­cý­lýk­ze­hir­li­ba­lý­i­le mil­le­ti­ha­zýr­ol­da­tu­tup­cep­le­ri­ni­bo­þalt­mak.

D

n Or­du­i­çin­de­ki­cun­ta­cý­la­rýn­bu­ka­dar­a­çý­ða­çýk­ma­sý­siz­ce­ne­i­fa­de­e­di­yor?­Bu­mi­li­ta­riz­min­ et­ki­siz­leþ­ti­ril­me­si­ an­la­mý­na­ gel­mez­mi? Ge­lir­ta­biî.­Mi­li­ta­riz­me­kar­þý­ilk­kez­i­ti­raz­var. Bu­gü­ne­ka­dar­hep­tek­me­to­kat­ye­me­mek­i­çin­se­si­ni­çý­kar­ma­yan­a­ce­mi­ler­bir­de­fa­ol­sun­e­ðik­baþ­la­rý­ný­kal­dýr­dý­lar.­Bu­ra­da­as­ker­den­bah­set­mi­yo­rum.­Tür­ki­ye­va­tan­daþ­la­rýn­dan­bah­se­di­yo­rum. On­la­rýn­si­vil­ha­yat­la­rý­bit­mez­tü­ken­mez­bir­a­ce­mi­as­ker­mu­a­me­le­si­gör­mek­le­geç­miþ­tir.­Ve­ma­a­le­sef­ço­ðu­bu­nu­iç­sel­leþ­tir­miþ­tir.­Tür­ki­ye­as­ke­rî bir­cum­hu­ri­yet­o­la­rak­ku­rul­muþ­tur­ve­ha­len­si­vil­leþ­me­miþ­tir.­Tür­ki­ye’de­üç­çe­þit­as­ker­var:­Ku­þak­lar­bo­yu­sis­te­min­im­ti­yaz­la­rý­i­le­bes­le­nen­“a­ða­lar.”­As­ke­rî­dil­de­bun­la­ra­ko­mu­tan­de­ni­li­yor.­Ý­kin­ci­çe­þit­as­ker­i­se,­or­du­nun­i­çin­de­ki­A­na­do­lu ço­cuk­la­rý­dýr.­Bun­la­rýn­ko­mu­tan­ol­ma­sý­na­mü­sa­a­de­e­dil­mez.­Bun­lar­res­mî­as­ker­dir.­Sa­de­ce­e­mir al­ma­ya­me­zun­lar.­Kýþ­la­dan­i­çe­ri­ka­pa­týl­mýþ­lar­dýr. Zi­ra­as­ker­lik­“zo­run­lu”dur.­Bir­de­ü­çün­cü­çe­þit as­ker­var­dýr:­O­da­Tür­ki­ye’de­ki­si­vil­ler­dir.­Or­ta­la­ma­Tür­ki­ye­va­tan­da­þý­gay­ri­res­mî­as­ker­o­la­rak te­dip­ve­ter­bi­ye­e­dil­miþ­tir.­‘Her­Türk­as­ker­do­ðar’­nin­ni­le­ri­i­le­bü­yü­müþ,­li­se­si­ne­kýþ­la­dan­mü­reb­bi­le­ri­gön­de­ril­miþ,­te­rör­­ile,­bö­lün­me­i­le,­Sevr i­le­kor­ku­tu­la­rak­bü­yü­me­si­en­gel­len­miþ­ve­ni­ha­yet­e­be­diy­yen­a­ce­mi­o­la­rak­ka­la­cak­þe­kil­de­þart­lan­dý­rýl­mýþ­týr.­As­ke­rî­“a­ða­lar”ýn­“Halk­he­nüz­de­mok­ra­si­ye­sa­hip­o­la­cak­ol­gun­luk­ta­de­ðil”­der­ken kas­tet­tik­le­ri­bu­dur.­Halk­a­ce­mi­dir.­De­mok­ra­si­de mi?­Ha­yýr!­Halk­as­ker­a­ce­mi­si­dir.­Hiç­ter­fi­et­me­ye­cek­þe­kil­de­gö­rün­mez­di­ken­li­tel­ler­le­as­ke­re­a­lýn­mýþ­týr.­Üs­te­lik­sö­zü­mo­na­si­ya­set­ve­din­a­ða­la­rýn­dan­kur­ta­rýl­mak­i­çin­as­ker­a­ða­la­rý­na­min­net­tar­ol­ma­la­rý­is­te­ni­yor.­Dik­kat­e­di­niz­si­ya­set­ve­din sa­ha­la­rýn­da­a­ða­o­lan­lar­bu­nu­se­çi­le­rek,­öz­gür­in­san­la­rýn­rað­be­ti­ne­maz­har­o­la­rak­ger­çek­leþ­tir­miþ­ler­dir.­Fa­kat­as­ke­rî­a­ða­lar­i­se­tek­me­to­kat­i­le bu­ko­nu­ma­gel­miþ­ler­dir­ve­dip­çik­teh­di­di­i­le­o­ra­da­kal­mýþ­lar­dýr.­Ýþ­te­bu­soy­gun­dü­ze­ni­bü­tün­im­kân­la­rý­ný,­bü­tün­ser­ma­ye­si­ni­tü­ket­miþ­hal­de­dir. A­ta­ca­ðý­son­kur­þun­la­rý­a­tý­yor.­Bu­kur­þun­la­rýn­ba­zý­sý­na­“bo­ru”,­ba­zý­sý­na­“kâ­ðýt­par­ça­sý”­de­me­si­bir­þe­yi­de­ðiþ­tir­mi­yor.­ n CHP­ve­MHP’nin­Kürt­so­ru­nu­et­ra­fýn­da or­ta­ya­ koy­du­ðu­ ta­výr­ hak­kýn­da­ ne­ dü­þü­nü­yor­su­nuz? Ö­te­den­be­ri­hep­söy­le­rim:­CHP­ve­MHP­ay­ný i­de­o­lo­ji­nin­i­ki­top­lum­ta­ba­ka­sýn­da­ki­te­za­hü­rü­dür.­Ý­ki­si­de­dev­let­par­ti­le­ri­dir.­Ya­ni­as­ker­par­ti­si­dir­ler.­E­sa­sen­CHP,­gün­düz­as­ke­rî­ü­ni­for­ma­gi­yen­as­ke­rî­a­ða­la­rýn­ge­ce­bü­rün­dük­le­ri­si­vil­kok­teyl­par­ti­si­dir.­Ha­di­bir­mas­ke­li­ba­lo­par­ti­si­di­ye­lim,­çün­kü­ba­lo­la­ra­düþ­kün­lü­ðü­bi­li­nen­bir­par­ti­dir.­Tür­ki­ye’de­ga­i­le­siz­o­lan,­ger­çek­ten­hür­in­san­la­rýn­ol­du­ðu­bel­ki­de­tek­par­ti,­e­vet­tek­par­ti, CHP’dir.­Çün­kü­CHP,­a­dý­na­dev­let­de­ni­len­sis­te­min­e­fen­di­le­ri­nin­si­ya­se­te­te­nez­zül­et­tik­le­ri­ku­lüp­tür.­Te­nez­zül­e­der­ler­çün­kü­ger­çek­te­si­ya­set­le u­la­þý­la­cak­im­kân­la­ra—pa­ra,­ma­kam,­vs—za­ten faz­la­sýy­la­sa­hip­ler.­Bi­raz­da­de­mok­ra­si­de­ni­len­se­vim­siz,­a­ma­çað­daþ­lýk­a­lâ­me­ti­sa­yý­lan­za­ru­ret­ol­ma­say­dý,­CHP­hep­dev­let­o­la­rak­ka­lýr,­bir­par­ti­ye dö­nüþ­mez­di. CHP­öz­gür­ve­be­yaz­Türk­le­rin­par­ti­si­dir.­Ef­la­tun­bin­ler­ce­yýl­ön­ce­CHP’nin­söy­le­mi­ni­ta­rif­et­miþ­tir.­Ha­kim­e­lit­o­la­rak­ken­di­le­ri­nin­i­nan­ma­dý­ðý a­ma­mu­ha­tap­la­rý­nýn­i­nan­ma­sý­ný­is­te­dik­le­ri­“soy­lu­ya­lan­lar”dýr­bun­lar.­CHP­soy­lu­dur­ve­söy­le­dik­le­ri­i­se­ya­lan­dýr.­O­nur­Öy­men­me­se­lâ­bir­te­sa­düf de­ðil­dir.­Ýs­mi­de­te­va­fuk­tur.­Be­yaz­dýr,­et­nik­o­la­rak­Av­ru­pa­lý­dýr­ve­te­nez­zü­len­A­na­do­lu­in­sa­ný­na

TÜRKÝYE BEDÝÜZZAMAN’IN MESAJINDAN ÝSTÝFADE ETTÝÐÝ ÝÇÝN AYAKTA KALABÝLMÝÞTÝR Halen City University Of New York’ta Sosyoloji profesörü olan Mücahit Bilici, “Bediüzzaman’ý Türkiye’nin sýnýrlarý içine ve de devletin ihtiyaçlarýna tâbi kýlan bir anlayýþ velev ki bu devlet Bediüzzaman’a sahip çýksýn þeklinde bir anlayýþ olsun, Bediüzzaman’a haksýzlýktýr. Bediüzzaman’ýn mesajý evrenseldir, Türkiye de bundan istifade ettiði için ayakta kalabilmiþtir.”

hük­met­miþ­tir.­As­ke­rî-bü­rok­ra­tik­sis­te­min­si­ya­se­te­ba­ðýþ­la­dý­ðý­be­yaz­ya­ka­lý,­na­zik,­me­de­ni­bir­fi­gür­dür.­Ka­za­ra­doð­ru­yu­söy­le­yen­bir­par­ti­de,­si­ya­se­tin­ken­di­si­bir­“san­ki”­si­ya­se­ti­dir.­CHP’yi­e­leþ­ti­ren­ler,­bu­par­ti­ik­ti­dar­ol­mak­is­te­mi­yor­mu di­ye­so­ru­yor­lar.­Ya­ný­lý­yor­lar.­So­ru­yan­lýþ­týr.­CHP za­ten­ik­ti­dar­ol­du­ðu­i­çin­ký­pýr­da­ma­ya­ih­ti­ya­cý yok­tur.­Ken­di­si­ni­sa­de­ce­par­ti­gi­bi­gös­ter­me­si kâ­fi­dir­ve­bu­nu­bi­hak­kýn­ye­ri­ne­ge­tir­miþ­tir­bu­gü­ne­ka­dar.­Þim­di­i­se­du­rum­de­ðiþ­mek­te­dir.­Ýk­ti­da­rýn­baþ­ka­sý­na­geç­me­si­ih­ti­ma­li­kar­þý­sýn­da­CHP de­ilk­kez­bir­par­ti­ye­dö­nü­þe­cek­tir:­Be­yaz­Türk­le­rin­si­ya­set­le­ta­nýþ­ma­sý­di­ye­bi­li­riz.­O­li­gar­þik­ik­ti­dar­tah­týn­dan­i­nip­de­mok­ra­tik­re­ka­bet­si­ya­se­ti­i­le ta­ný­þý­yor­lar.­Bu­du­rum­da­kim­ol­sa­þaþ­kýn­ve­kýz­gýn­o­lur:­Gün­düz­mü­ge­ce­mi­ka­rýþ­tý­ra­bi­lir,­gar­dro­bun­da­ki­ü­ni­for­ma­ve­si­vil­el­bi­se­le­ri­seç­mek­te zor­la­na­bi­lir. n MHP’nin­ ta­ba­ný­­ din­dar­ in­san­la­rýn­ yo­ðun­luk­lu­ ol­du­ðu­ bir­ ze­min.­ Na­sýl­ o­lu­yor da­CHP­gi­bi­bir­par­tiy­le­ay­ný­pa­ra­lelde­si­ya­set­ü­re­te­bi­li­yor? De­di­ðim­gi­bi,­MHP­i­le­CHP­ay­ný­i­de­o­lo­ji­nin­i­ki­ay­rý­ta­ba­ka­da­ki­te­za­hü­rü­dür.­Pe­ki­a­ra­da­ki­fark ne­dir­der­se­niz,­fark­þu­dur:­CHP­ya­lan­söy­le­yen soy­lu­la­rýn­par­ti­si­dir,­MHP­i­se­o­ya­la­na­i­na­nan bal­dý­rý­çýp­lak­la­rýn­par­ti­si­dir.­Bi­ri­dev­le­tin­üst­kat­la­rýn­da­hü­küm­sü­rer,­di­ðe­ri­dev­le­tin­alt­kat­la­rýn­da­ve­so­kak­ta­hü­küm­fer­ma­dýr.­Bi­ri­duy­gu­sal­dýr, di­ðe­ri­kur­naz.­Bi­ri­gö­zü­nü­kýrp­ma­dan­ya­la­ný­söy­le­yen­e­ði­tim­li­ve­þe­hir­li­o­li­gar­þi­par­ti­si­dir.­Di­ðe­ri i­se­söy­le­nen­ya­la­na­ek­se­ri­yet­le­sa­mi­mi­yet­le­i­na­nan­duy­gu­lu­ve­köy­lü/ke­nar­ma­hal­le­li­par­ti­si­dir. Bi­rin­de­stra­te­ji­di­ðe­rin­de­ga­le­yan­hâ­kim­dir.­Bi­ri so­ðuk­ve­sa­kin­ko­nu­þur,­di­ðe­ri­ha­ra­ret­li­dir,­ba­ðý­ra­rak­ko­nu­þur.­E­sa­sen,­MHP,­ha­kim­sý­nýf­la­rýn hal­ka­te­mas­et­tiði­yüzey­de­o­luþ­tu­ru­lan­bir­tam­pon­kon­trol­ci­ha­zýdýr.­Ýçin­de­halk­tan­in­san­lar­ve un­sur­lar­var­dýr.­Ýs­lâmýn­var­lýðý­da­bu­se­bep­le­dir. Türk­ler­Müs­lü­man­ol­du­ðu­i­çin­MHP­Müs­lü­man­dýr,­Ýs­lâm­hak­din­ol­du­ðu­i­çin­de­ðil.­Her­za­man­i­çin­MHP’nin­i­çin­de­bir­par­ça­CHP­ve CHP’nin­i­çin­de­bir­par­ça­MHP­bul­mak­müm­kün­dür.­Bu­te­sa­düf­de­ðil­dir.­MHP,­hal­ka­deðdi­ði i­çin­CHP­gi­bi­hij­ye­nik­de­ðil­dir.­CHP­hal­ka­deð­mez­bi­le,­bel­ki­tek­is­tis­na­sý­A­le­vî­ler­dir,­on­la­rýn sa­ye­sin­de­CHP’ye­bir­par­ça­halk­bu­laþ­mýþ­týr.­O na­dir­hint­ku­ma­þýna­oy­kýt­lýðýn­da­Gan­di­mu­â­me­le­si­ya­pýp­son­ra­el­le­ri­ni­yýka­ma­la­rý­bo­þu­na deðil­dir.­ MHP­bir­taz­yik­tah­li­ye­ve­ba­zan­da­ta­ciz­ci­ha­zýdýr.­Bu­nun­kon­tro­lü­de­dev­le­tin­e­lin­de­dir.­CHP dev­le­tin­kon­tro­lu­nu­kay­be­din­ce­hýr­çýn­la­þa­bi­lir­a­ma­MHP­dev­le­te­hep­bað­lý­ka­la­cak­týr,­ken­di­ni hep­öy­le­bil­miþ­tir.

‘‘

MHP ile CHP ayný ideolojinin iki ayrý tabakadaki tezahürüdür. Peki aradaki fark nedir derseniz, fark þudur: CHP yalan söyleyen soylularýn partisidir, MHP ise o yalana inanan baldýrý çýplaklarýn partisidir. Biri devletin üst katlarýnda hüküm sürer, diðeri devletin alt katlarýnda ve sokakta hükümfermadýr.

Bütün­bu­an­lat­týðým­se­bep­ler­le­her­i­ki­par­ti­nin Kürt­so­ru­nu­nun­hal­yo­lu­na­gir­me­sin­den­ra­hat­sýz ol­ma­la­rý­nor­mal­dir.­"Tür­ki­ye’ye­Kürt­lük­ge­le­cek­se­o­nu­da­biz­ge­ti­ri­riz"­di­yen­bir­an­la­yýþ­var.­Nite­kim,­“Tür­ki­ye’ye­Ýs­lâm­ge­le­cek­se­o­nun­na­sýl­o­la­ca­ðý­na­da­biz­ka­rar­ve­ri­riz”­di­yen­bir­par­ti­den bah­se­di­yo­ruz. n CHP­mu­â­sýr­me­de­ni­yet­ler­se­vi­ye­si­di­ye­rek­ ba­tý­ me­de­ni­ye­ti­ni­ par­ti­ si­ya­se­tiy­le halka­da­ya­tan­bir­par­ti­i­ken­ne­den­bu­gün Av­ru­pa’ya­ kar­þý?­ Yok­sa­ ba­tý­da­ ken­di­si­ne ko­a­lis­yon­mu­bu­la­mý­yor? CHP­bu­gün­Av­ru­pa’ya­kar­þý,­çün­kü­her­ki­lo­met­re­si­i­çin­yol­cu­la­rýn­pa­ra­ö­de­di­ði­bir­o­to­büs­te kon­for­lu­bir­þo­för­ma­hal­lin­de­o­tu­ru­yor.­CHP­ve o­nun­tem­sil­et­ti­ði­öz­gür­ve­be­yaz­Türk­le­rin men­fa­a­ti­o­to­büsün­ma­hall-i­mak­su­du­na­var­ma­sý de­ðil,­hep­yol­git­me­si­dir.­Mo­dern­li­ðe­(o­nun­mer­ke­zi­sa­yý­lan­Av­ru­pa’ya)­u­laþ­týðýmýz­za­man­mil­let hiç­ve­ril­me­miþ­ih­ti­yaç­mo­la­la­rýnýn­in­ti­ka­mýný­al­mak­ü­ze­re­i­ne­cek­ve­yol­cu­lu­ðun­bi­ti­þi­ni­“Þükür ka­vuþ­tu­ra­na”­coþ­ku­su­i­le­kut­la­ya­cak­týr.­Pe­ki­þo­före­ne­o­la­cak­týr?­Ýþ­te­bu­gü­ne­ka­dar­"Si­zi­Av­ru­pa’ya­götürü­yo­rum"­di­ye­rek­yol­cu­lar­dan­ha­raç top­la­yan,­on­la­rý­cop­la­yan­ve­þo­för­ma­hal­lin­de­bir im­ti­yaz­cen­ne­ti­o­lus­tu­ran­þo­för­tý­pýþ­týpýþ­i­ne­cek. Ým­ti­yaz­lar­bi­te­cek,­cop­la­ma­lar­Av­ru­pa’nýn­a­da­býna­ay­kýrý­sa­yýla­cak.­Yol­cu­lar­mem­nun­o­la­cak­a­ma­þo­för­üzüle­cek.­CHP­ve­o­nun­tem­sil­et­ti­ði zih­ni­yet­Ba­týlýlaþ­ma­yo­lun­da­dol­du­ru­þa­gel­miþ Tür­ki­ye­o­tobüsünün­þoförlüðünü­ya­pa­gel­miþ­tir. Bu­gün­de­ði­þik­se­bep­ler­le­Av­ru­pa’ya­var­ma­ih­ti­ma­li­miz­u­fuk­ta­be­li­rin­ce,­þo­förün­di­rek­si­yon­kýr­ma­sý,­ma­ze­ret­a­ra­ma­sý­ve­ni­ha­yet­yo­lu­tek­rar­u­-

zat­ma­sý­bo­þu­na­de­ðil­dir.­Tür­ki­ye’de­mo­dern­leþ­me­i­de­o­lo­ji­si­ni­sa­vu­nan­Ke­ma­list­e­lit,­e­sa­sen­mo­dern­li­ðe­kar­þýdýr.­Mo­dern­leþ­me­ye­mo­dern­ol­mak­i­çin­de­ðil­köy­lü­ve­a­þa­ðý­gör­dük­le­ri­halk­üze­rin­de­ki­hâki­mi­yet­le­ri­ni­sür­dür­mek­i­çin­bu­ka­dar düþkün­ler. n Siz­Tür­ki­ye’nin­öz­gür­lü­ðü­i­çin­mü­ca­de­le­et­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­lü­yor­su­nuz.­Top­lum­ke­sim­le­ri­or­tak­bir­öz­gür­lük­kur­mak i­çin­ye­ter­li­ol­gun­lu­ða­sa­hip­mi? Ben­doð­ru­su­bu­ol­gun­luk­di­li­ni­be­nim­se­mi­yo­rum.­Si­ze­bir­ör­nek­ve­re­yim:­Bir­ka­pak­düþünün, üs­tüne­kon­du­ðu­ten­ce­re­ye­bas­ký­ya­pý­yor.­Ka­pa­ða de­ðil­de­ten­ce­re­ye­na­za­rýný­çe­vir­miþ­o­lan­lar­“Ya­hu­bu­ten­ce­re­de­her­ne­var­sa,­he­nüz­piþme­miþ, ký­va­mý­na­u­laþ­ma­mýþ”­di­yor­lar.­"Ni­ye?"­di­ye­so­rar­sa­nýz:­“Çün­kü­or­adan­hiç­bu­har­çýk­mýyor” der­ler.­Hal­bu­ki­ten­ce­re­de­ki­ye­mek­faz­la­sýy­la piþmiþtir.­So­run­ten­ce­re­ye­ne­fes­al­dýrt­ma­yan­ka­pak­ta­dýr.­Ka­pak­ol­ma­say­dý,­bu­har­lar­çok­da­ha er­ken­görü­ne­cek,­her­kes­ye­me­ðe­da­ha­çok­i­ti­mat e­de­cek­ti.­Ten­ce­re­de­ki­za­af­ka­pa­ðýn­bas­ký­sýn­dan­dýr,­yok­sa­ten­cre­ne­nin­ki­fa­yet­siz­li­ðin­den­de­ðil.­Er ya­da­geç­ten­ce­re­ken­di­si­ne­ne­fes­al­dýrt­ma­yan ka­pa­ðý­fýr­la­týr­a­tar.­Çok­di­re­nir­se­o­nu­da­ken­di­siy­le­bir­lik­te­ya­kar.­Tür­ki­ye­bu­nok­ta­ya­gel­miþ­tir. n Tür­ki­ye’nin­ de­ko­lo­ni­zas­yon­ sü­re­ci­ ya­þa­dý­ðý­ný­söy­lü­yor­su­nuz.­Bu­nu­bi­raz­a­ça­bi­lir­mi­si­niz? E­vet,­Tür­ki­ye’de­de­ko­lo­ni­zas­yon­sü­re­ci­ya­þan­mak­ta­dýr.­Tür­ki­ye­ken­di­ken­di­si­ni­sömür­ge­leþ­tir­miþ­bir­ül­ke­dir.­Bir­ön­ce­ki­mi­sâli­mde­koltuðu­na­o­tu­ran­bir­o­li­gar­þik­grup­ken­di­le­ri­dýþýn­da­ki bütün­yol­cu­la­ra­kor­san­la­rýn­ya­pa­ca­ðý­mu­a­me­le­yi re­va­gör­müþ­ler­dir.­Din­da­ra­na­maz­mo­la­sý­ver­me­miþ,­su­is­te­yen,­a­ma­Türk­çe­ko­nu­þa­ma­yan Kürt­yol­cu­yu­su­suz­býrak­mýþ,­A­le­vîyi­em­ni­yet­ke­me­ri­i­le­dövüp­bað­la­mýþ­bir­þo­för­den­bah­se­di­yo­ruz.­Böy­le­du­rum­sömür­ge­ler­de­bi­le­az­o­lur.­Dev bir­im­pa­ra­tor­lu­ðun­mi­ras­çýsý­o­la­cak­sýn,­dün­ya­da kül­türe,­dýþ­po­li­ti­ka­ya,­sa­na­ta,­kü­re­sel­leþ­me­ye­zýr­nýk­bir­kat­kýn­ol­ma­ya­cak.­Lah­ma­cu­nu­aþaðý­la­ya­cak,­a­ra­besk­ten­tik­si­ne­cek­sin,­ih­ra­ma­gir­mek­ten u­ta­nýp­en­uy­du­ruk­Ba­tý­lý­kýya­fet­le­rý­tak­lit­e­de­cek­sin­ve­bu­nu­ka­bul­et­me­yen­le­ri­ce­za­lan­dý­ra­cak­sýn. Bu­bir­sömür­ge­fo­toðra­fý­dýr.­Na­maz­kýl­ma­nýn­a­týl­ma­se­be­bi­bir­suç,­a­ma­iç­ki­iç­me­nin­yük­sel­mek i­çin­bir­zo­run­lu­luk­ol­du­ðu­ku­rum­la­rýn­yönet­ti­ði bir­ül­ke­an­cak­bir­sömür­ge­ül­ke­si­dir.­ n Sö­mür­ge­top­lum­la­rý­nýn­al­fa­be­le­ri,­si­lâh­la­rý,­ i­ra­de­le­ri­ e­lin­den­ a­lý­nýr­ di­yor­su­nuz. Tür­ki­ye’nin­ Na­to’ya­ bað­lan­ma­sý,­ 1950’le­-

n Pe­ki­kim­dir­bu­e­lit?­Na­sýl­ta­rif­e­der­si­niz? Tür­ki­ye’nin­ger­çek­sa­hip­le­ri­ve­va­tan­daþla­rýdýr bun­lar.­On­la­ra­u­laþ­mak­i­þin­ev­ve­lâ­Tür­ki­ye’nin nok­san­va­tan­daþla­rýna­bir­göz­a­ta­lým.­Kürt­tam va­tan­daþ­de­ðil,­di­li­ni­býrak­ma­lý.­Din­dar­tam­va­tan­daþ­de­ðil,­di­ni­ni­de­ðil,­din­dar­lý­ðý­ný­býrak­ma­lý. Gay­ri­müs­lim­tam­va­tan­daþ­de­ðil,­Müs­lü­man­ol­ma­dýk­ça­tam­va­tan­daþ­o­la­mýyor.­A­le­vî­tam­va­tan­daþ­de­ðil,­sün­ni­ol­ma­lý.­Pe­ki­ge­ri­ye­ne­kal­dý? Ge­ri­ye­Türk­ler­kal­dý­der­se­niz­ya­nýlýr­sýnýz.­Tür­ki­ye’nin­ger­çek­va­tan­daþ­la­rýnýn­Türk­ol­ma­sý­ge­rek­mez.­Her­Türk­ger­çek­va­tan­daþ­de­ðil­dir.­Ger­çek va­tan­daþ­“Türk­leþ­miþ”­o­lan­ki­þi­dir.­Bu­þart­Türk­ler­i­çin­de­ge­çer­li­dir.­Tür­ki­ye’nin­ha­ki­ki­va­tan­daþ­la­rý­Bal­kan­ve­Kaf­kas­göç­men­le­ri­dir.­Türk­o­lup­ol­ma­ma­la­rý­ö­nem­li­de­ðil­dir.­Türk­leþ­miþ­ol­ma­la­rý­ö­nem­li­dir.­Ýkin­ci­o­la­rak­da­Müs­lüman­ol­duk­la­rý­i­çin­mað­dur­ol­duk­la­rýn­dan­(Os­man­lý’nýn ge­ri­le­yen­sýnýrlarý­bo­yun­ca­kat­li­â­ma­ma­ruz­kal­dýk­la­rýn­dan)­Müs­lü­man­lýðý­ken­di­kim­lik­le­ri­nin ol­maz­sa­ol­maz­þar­tý­o­la­rak­gö­rür­ler.­Ya­ni­Müs­lü­man­o­lun­ma­dan­Türk­o­lu­na­maz.­Fa­kat­yan­lýþ an­la­þýl­ma­sýn­bu­ra­da­Müslüman­lýk­et­nik­bir­Müs­lüman­lýk­týr.­Bu­nu­ne­re­den­an­lý­yo­ruz?­Þu­ra­dan:­Ý­de­al­Türk­va­tan­da­þý­ol­ma­nýn­üçüncü­þar­tý­la­ik­ol­mak­týr,­ya­ni­Tür­ki­ye’de­an­la­þýldýðý­hâ­liy­le­“din­dar ol­ma­mak.”­Müs­lüman­ol­mak­zo­run­da­sýn,­a­ma din­dar­o­la­maz­sýn.­Türk­leþmiþ­o­la­cak­sýn,­a­ma Türk­ol­mak­zo­run­da­de­ðil­sin.­Bu­ta­nýma­u­yan her­kim­se­o­ki­þi­ve­ki­þi­ler­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti’nin­ha­ki­ki­va­tan­daþla­rýdýr.­Ge­ri­ka­lan­lar­Ha­so­lar,­Me­mo­lar,­ya­hut­Ga­ro­lar,­Hrant­lar­dýr.­ n Pe­ki­bu­ta­ným­nere­den­çýk­mýþ­týr? Ka­na­a­tim­ce­a­sýl­so­ru­bu­dur:­Ne­re­den­çýk­mýþ bu­ta­ným?­Türk­lüðün­bu­üç­þar­týný­(Müs­lü­man ol­mak,­Türk­lüðü­be­nim­se­mek,­la­ik­ol­mak)­Tür­ki­ye’nin­kül­türel­a­na­ya­sa­sý­na­ko­yan­in­san­lar­bu þart­la­rý­ner­den­çýkart­tý­lar?­E­ðer­et­ra­fa­ba­kar­sa­nýz bu­la­maz­sýnýz.­Çün­kü­o­nu­ken­di­le­rin­den­çýkart­tý­lar.­Ya­ni­ken­di­tec­rü­be­le­ri­ni­Türk­lüðün­þart­la­rý ha­li­ne­ge­tir­di­ler.­Bu­gü­ne­ka­dar­bütün­Tür­ki­ye­bu göç­men­hâ­le­t-i­ru­hi­ye­si­nin­biç­ti­ði­göm­le­ðin­i­çin­de­ya­þa­mak­zo­run­da­kal­mýþ­týr.­Müs­lü­man­cý­o­la­cak­sýn­a­ma­din­dar­ol­ma­ya­cak­sýn,­Ba­týlý­gi­bi­o­la­cak­sýn­a­ma­Ba­týdan­nef­ret­e­de­cek­sin,­A­na­do­lu’da­ki­et­nik­Türk­ve­ya­Kürt’ün­din­dar­lýðýn­dan, di­lin­den­ve­kül­türel­üs­lû­bun­dan­ra­hat­sýz­o­la­cak­sýn,­a­ma­on­la­ra­"He­pi­miz­Türk’üz"­de­yip­ken­di göm­le­ði­ni­zor­la­giy­di­re­cek­sin.­Tür­ki­ye’de­ki­tra­je­di­bu­dur.­ n Siz­bir­ya­zý­nýz­da­Tür­ki­ye’de­ki­si­ya­sal­ve ik­ti­dar­ ça­týþ­ma­sýný,­ Bal­kan­lar­ i­le­ A­na­do­lu’nun­ mü­ca­de­le­si­ o­la­rak­ yo­rum­la­dý­nýz ve­ bü­yük­ tep­ki­ler­ çek­ti­niz.­ Bu­ ta­ným­la­ma­yý­ne­den­yap­tý­nýz? Da­ha­ön­ce­i­le­ri­sür­dü­ðüm­bu­te­zi­da­ha­son­ra et­raf­lý­bir­þe­kil­de­Ýn­gi­liz­ce­ya­yýn­la­nan­bir­ma­ka­lem­de­e­le­al­dým.­E­vet,­Tür­ki­ye’de­ki­müca­de­le Bal­kan­lar­i­le­A­na­do­lu­a­ra­sýn­da­ki­bir­müca­de­le­dir. Da­ha­da­net­söy­ler­sek:­Tür­ki­ye­’nin­et­nik­o­la­rak Av­ru­pa­lý­o­lan­be­þe­rî­mal­ze­me­si­(Bal­kan­ve­Kaf­kas göç­men­le­ri­ve­on­la­rýn­mil­li­yet,­mo­dern­lik,­dev­let an­la­yýþ­la­rý)­i­le­Tür­ki­ye­nýn­As­ya­lý­o­lan­be­þe­rî­mal­ze­me­si­(bu­nun­i­çin­de­Di­yar­ba­kýrlý­Kürt,­Ma­raþlý Türk,­Si­vaslý­A­le­vî­de­var)­a­ra­sýn­da­bir­ça­týþ­ma var.­Tür­ki­ye’de­ki­mü­es­ses­ni­zam,­göç­men­e­tos’uy­la­þe­kil­len­miþ­ve­on­la­rý­im­ti­yaz­lý­ký­lan­bir dü­zen­dir.­A­na­do­lu­in­sa­ný­sis­te­min­im­kân­la­rýný pay­laþ­mak­is­te­di­ði­i­çin­çýkýyor­tüm­bu­kav­ga. n De­ko­lo­ni­zas­yon­ i­çin­de­ki­ boþ­lu­ðu­ at­mak­la­müm­kün­di­yor­su­nuz.­Tür­ki­ye­i­çin­de­ki­boþ­lu­ðu­na­sýl­dol­du­ruyor.­Bu­ra­da­Be­di­üz­za­man’ýn­ne­tür­bir­kat­ký­sý­o­la­bi­lir? Bi­ri­le­ri­Tür­ki­ye­top­lu­mu­nu­dev­let­ve­si­lâh­zo­ruy­la­bel­li­bir­þek­le­sok­ma­ya­ça­lýþýr­ken,­Be­di­üz­za­man­on­la­rýn­il­ham­al­dýðý­Ba­týlý­sö­mür­ge­ci­le­rin söz­le­ri­ni­du­yar­duy­maz­ilk­tep­ki­si­ni­ver­miþ­tir. Be­di­üz­za­man’in­de­ko­lo­ni­zas­yon­i­çin­ilk­ha­mi­yet pat­la­ma­sý­taa­Ta­hir­Pa­þa’nin­Van’da­ki­ko­na­ðýn­day­ken­ol­muþtur.­Bi­ri­le­ri­dev­let­e­liy­le­yü­zey­de dev­rim­ya­par­ken,­Be­di­üz­za­man­kalp­le­ri­fet­he­de­rek­da­ha­de­rin­de­bir­dev­rim­ger­çek­leþtir­miþ­tir. Bu­dev­let­ay­gý­tý­kul­la­ný­la­rak­ya­pýlan­görü­nür­a­ma yüzey­sel­de­ðiþ­tir­me­le­re­karþýlýk­Be­di­üz­za­man­ka­le­miy­le­görün­mez­a­ma­çok­saðlam­bir­dö­nü­þüm ger­çek­leþ­tir­miþtir.­Fa­kat­Be­di­üz­za­man,­Tür­ki­ye’de­bir­boþ­lu­ðu­dol­dur­ma­mýþtýr;­Be­di­üz­za­man’ý­Tür­ki­ye’nin­sýnýr­la­rý­i­çi­ne­ve­de­dev­le­tin­ih­ti­yaçla­rýna­tâ­bi­kýlan­bir­an­la­yýþ,­ve­lev­ki­"Bu­dev­let­Be­di­üz­za­man’a­sa­hip­çýk­sýn"­þek­lin­de­bir­an­la­yýþ­ol­sun,­Be­di­üz­za­man’a­hak­sýz­lýktýr.­Be­di­üz­za­man’ýn­me­sa­jý­ev­ren­sel­dir,­Tür­ki­ye­de­bun­dan­is­ti­fa­de­et­ti­ði­i­çin­a­yak­ta­ka­la­bil­miþtir.


7

YENÝASYA / 30 KASIM 2009 PAZARTESÝ

DÜNYA

Türkiye'den dünyaya yardým eli

Sarkisyan: Türkiye ile iliþkilerde buzlarý kýrdýk

TÜRKÝYE’DEKÝ ÝHH, KÝMSE YOK MU, DENÝZ FENERÝ, YERYÜZÜ DOKTORLARI GÝBÝ YARDIM DERNEKLERÝ KURBAN BAYRAMI’NDA DÜNYADAKÝ FAKÝR ÜLKELERE KURBAN ETÝ VE NAKDÝ YARDIMDA BULUNDU. YARDIM ALAN YOKSULLAR TÜRK HALKINA TEÞEKKÜR ETTÝ.

ERMENÝSTAN Cum­h ur­b aþ­k a­n ý­Serj Sar­kis­yan,­Tür­ki­ye­i­le­i­liþ­ki­le­rin­nor­mal­leþ­ti­ril­me­si­ni­ön­gö­ren­pro­to­ko­lün­im­za­lan­ma­sý­i­le­bir­lik­te­i­le­ri­ye­doð­ru­ö­nem­li a­dým­lar­a­týl­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ýk­ti­dar­da­bu­lu­nan­Cum­hu­ri­yet­Par­ti­si’nin­13.­Kon­gre­si’nde­ko­nu­þan­Sar­kis­yan,­Tür­ki­ye­ve A­zer­bay­can’a­u­ya­rý­lar­da­bu­lun­ma­yý­da ih­mal­et­me­di.­Tür­ki­ye’nin­pro­to­ko­lün o­nay­lan­ma­sü­re­ci­ni­er­te­le­me­si­du­ru­mun­da,­E­ri­van’ýn­da­ben­zer­bir­tu­tum ta­ký­na­ca­ðý­ný­kay­de­den­Sar­kis­yan,­Ba­kü’nün­Ka­ra­bað’a­yö­ne­lik­id­di­a­la­rý­na­da en­sert­þe­kil­de­kar­þý­lýk­ve­re­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.­E­kim­a­yýn­da­Tür­ki­ye­-Er­me­nis­tan­dý­þiþ­le­ri­ba­kan­la­rý­ta­ra­fýn­dan­im­za­la­-

KÝMSE Yok­Mu­Derneði,­Kurban­Bayramý­dolayýsýyla Nijerya’da­5­bin­yoksul­aileye­yardýmda­bulundu. Afrika­kýtasýnýn­156­milyon­nüfusa­sahip­en­kalabalýk ülkesi­Nijerya’da­Kurban­Bayramý­dolayýsýyla­yardým organizasyonu­düzenleyen­Kimse­Yok­Mu­Derneði üyeleri­ve­gönüllülerince,­Nijerya­Türk­Koleji­yerleþkesinde­et­daðýtýmý­yapýldý.­Kesilen­200­büyükbaþ

kurbanýn­eti,­1­milyon­500­bin­kiþinin­yaþadýðý­Abuja ve­köyleri­ile­Lagos,­Kaduna­ve­Kano­eyaletlerinde önceden­belirlenen­5­bin­yoksul­aileye­daðýtýldý.­Abuja kent­merkezinde­yaþayan­aileler,­kurban­eti­almak için­ellerindeki­yardým­fiþleriyle­sabah­erken­saatlerde Türk­Koleji­bahçesinde­uzun­kuyruklar­oluþturdu. Kadýn,­erkek,­yaþlý­ve­çocuklarýn­yaný­sýra­bedensel

engellilerin­de­aralarýnda­bulunduðu­kiþilere­paketler halinde­kurban­eti­veren­dernek­yönetici­ve­gönüllüleri,­daha­sonra­köylerde­yaþayan­yoksul­ailelere­kurban­eti­daðýttý.­­Kimse­Yok­Mu­Derneði­Yönetim Kurulu­Üyesi­Mehmet­Özcan,­Dernek­olarak­Kurban Bayramý­dolayýsýyla­44­ülkede­yaþayan­yoksul­insanlara­ulaþmaya­çalýþtýklarýný­anlattý.­Abuja / aa

YYD, yoksullukla mücadeleyi öðretiyor

ÝHH 120 ülkeye gitti ÝNSANÝ Yardým Vakfý’na (ÝHH) baðýþlanan kurbanlardan 490 tanesinin kesilerek, Çeçen mülteci ve yoksul Azerilere daðýtýldýðý belirtildi. ÝHH’den yapýlan yazýlý açýklamada, Türkiye’deki hayýrsever vatandaþlarýn vakfa baðýþladýðý 490 kurbanýn, Azerbaycan’da kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýldýðý bildirildi. Kurbanlarýn 140’ýnýn Azerbaycan’ýn yoksul kesimlerine, 350’sinin de bu ülkede mülteci durumunda bulunan Çeçenlere daðýtýldýðý belirtildi. Bu arada, ÝHH ekiplerinin Fas’ta da kurbanlar keserek ihtiyaç sahiplerine daðýttýðý kaydedildi. Vakýf, Lübnan’ýn Ketemerya þehrindeki ihtiyaç sahiplerine yardýmlarýný ulaþtýrdý Ketemerya / aa

DEMOKRATÝK Kon­go­Cum­hu­ri­ye­ti’nin­Ka­tan­ga­e­ya­le­ti­ne bað­lý­Lu­bum­bas­hi­ken­tin­de bu­l u­n an­ Lu­m a­t a­ kö­y ün­d e 2008’den­be­ri­Yer­yü­zü­Dok­tor­la­rý­(YYD)­i­le­Çok­Yön­lü Ge­li­þim­i­çin­A­raþ­týr­ma­ve­Uy­gu­la­ma­Der­ne­ði’nin­(RA­DEM) or­tak­la­þa­yü­rüt­tü­ðü­yok­sul­luk­la­mü­ca­de­le­prog­ra­mý­çer­çe­ve­sin­de­yok­sul­a­i­le­ler­i­çin­ta­rým­sal­des­tek­pro­je­si­uy­gu­la­ný­yor. YYD­Kon­go­Tem­sil­ci­si­Jib­rill Ka­son­go,­ül­ke­de­va­tan­daþ­la­rýn yüz­de­90’ý­nýn­kýr­sal­ke­sim­de ya­þa­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­de­rek,­þöy­le ko­nuþ­tu:­‘’Sa­va­þýn­ar­dýn­dan­ta­rým­la­ge­çi­nen­ler­to­hum­ve­ta­rým­i­laç­la­rý­bul­mak­ta­zor­la­ný­-

yor­du.­Kýr­sal­ke­sim­de­ya­þa­yan­lar­gün­de­1­ABD­Do­la­rý­i­le­ge­çi­ni­yor­du.­Kýr­sal­ke­sim­de­ya­þa­yan­in­san­la­rýn­ha­yat­stan­dart­la­rý­ný­yük­selt­mek­i­çin­ta­rým­sal des­tek­pro­je­si­ni­ha­ya­ta­ge­çir­dik.­YYD’nin­kat­ký­la­rýy­la­Lu­ma­ta’da­50­hek­tar­lýk­bir­ta­rým a­ra­zi­si­sa­týn­al­dýk.­Bu­a­ra­zi­yi, böl­ge­de­ya­þa­yan­50­a­i­le­ye­bö­lüþ­tür­dük.­On­la­ra­ö­zel­to­hum­lar­ve­ta­rým­i­laç­la­rý­sað­la­dýk. Lu­ma­ta’da­i­yi­so­nuç­lar­el­de­e­der­sek­pro­je­yi­ül­ke­ge­ne­li­ne yay­ma­yý­dü­þü­nü­yo­ruz.’’­­Ka­son­go,­pro­jey­le­kýr­sal­ke­sim­de ya­þa­yan­la­rýn­sü­rek­li­bir­ge­li­re sa­hip­ol­ma­sý­nýn­a­maç­lan­dý­ðý­ný be­lir­tti.­­Lubumbashi

nan­pro­to­kol­le­il­gi­li­de­ðer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan­Er­me­ni­li­der,­“An­ka­ra­i­le­i­liþ­ki­ler­de­buz­la­rý­ký­ra­rak,­i­le­ri­ye­doð­ru­ö­nem­li­a­dým­lar­at­ma­yý­ba­þar­dýk.­Bu­a­dým­lar­hem­i­ki­ül­ke­nin­si­ya­si­ve­e­ko­no­mik­kal­kýn­ma­sý­na,­hem­de­böl­ge­sel­ba­rýþ,­is­tik­rar­ve­iþ­bir­li­ði­nin­ge­liþ­me­si­ne kat­ký­sað­la­ya­cak.­Þim­di­pro­to­ko­lü­o­nay­lan­ma­a­þa­ma­sýn­da­yýz.­Bu­ra­da­ta­raf­la­rýn söz­le­ri­nin­gü­ve­nir­li­li­ði­ni­ve­so­rum­lu­luk his­le­ri­i­le­ha­re­ket­et­me­le­ri­çok­ö­nem­li. Man­týk­lý­bir­sü­reç­gün­dem­de.­An­cak, Tür­ki­ye­o­nay­sü­re­ci­ni­u­za­týr­sa,­Er­me­nis­tan­da­u­lus­lar­a­ra­sý­norm­la­ra­uy­gun o­la­rak­ay­ný­a­dým­lar­a­ta­cak­týr”­de­ðer­len­dir­me­sin­de­bu­lun­du.­Moskova / cihan

Hac ve umre Suudi Arabistan'a 30 milyar dolar kazandýrýyor SUUDÝ A­ra­bis­tan’da­hac­ve­um­re­i­ba­de­ti­ne­bað­lý­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti­ri­len­ak­ti­vi­te­le­rin­pa­ra­sal­de­ðe­ri­nin­30­mil­yar­do­la­rý­aþ­tý­ðý­bil­di­ril­di.­A­çýk­la­nan­ra­kam­la­ra gö­re,­30­mil­ya­rýn­i­çin­de­se­ya­hat,­ko­nak­la­ma­ve­di­ðer­ge­rek­li­har­ca­ma­lar­ve­kur­ban­lýk­hay­van­la­rýn­mas­raf­la­rý­da­bu­lu­nu­yor.­Su­u­di­hü­kü­me­ti­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­da­kur­ban­lýk­hay­van­la­rýn­de­ðe­ri­ha­cý­ba­þý­na­130­do­lar­o­la­rak­he­sap­lan­dý.­Di­ðer­mas­raf­lar­a­ra­sýn­da­da­a­lý­nan­he­di­ye­ler­ve­i­le­ti­þim­har­ca­ma­la­rý­sa­yýl­dý.­Ýs­ta­tis­tik­le­re­gö­re­har­ca­nan­her­bir ri­ya­lin­e­ko­no­mi­ye­yak­la­þýk­dört­ri­yal­ge­ti­ri­sað­la­dý­ðý­ve­top­lam­har­ca­nan­mik­ta­rýn­Su­u­di­A­ra­bis­tan’ýn­gay­ri­sa­fi­yur­ti­çi ha­sý­la­sý­nýn­yüz­de­7’si­ni­o­luþ­tur­du­ðu­i­fa­de­e­dil­di.­Hac­ve­um­re­nin­ger­çek­e­ko­-

no­mik­kat­ký­sý­nýn­pet­rol­fi­yat­la­rýn­dan­da et­ki­len­di­ði­ve­2008’de­Su­u­di­gay­ri­sa­fi yur­ti­çi­ha­sý­la­sý­nýn­ar­tan­pet­rol­fi­yat­la­rý ne­ti­ce­sin­de­yüz­de­22­bü­yü­dü­ðü­ha­týr­la­týl­dý.­Hac­i­ba­de­tin­den­e­ko­no­mik­o­la­rak en­çok­ül­ke­nin­ba­tý­sýn­da­ki­­Mek­ke,­Me­di­ne,­Cid­de­ve­Ta­if­þe­hir­le­ri­nin­fay­da­lan­dý­ðý­be­lir­ti­li­yor.­2011­yý­lý­na­ge­lin­di­ðin­de­i­se­Mek­ke’de­ki­üç­kri­tik­nok­ta­a­ra­sýn­da­ki­ha­cý­u­la­þý­mýn­da­ö­nem­li­de­ði­þik­lik­ler­o­la­ca­ðý­be­lir­ti­li­yor.­Ge­çen­yý­lýn Þu­bat­a­yýn­da­Çin­De­mir­yo­lu­Ýn­þa­at­Þir­ke­ti,­Mi­na,­A­ra­fat­ve­Müz­de­li­fe’yi­bir­bi­ri­ne­bað­la­ya­cak­18­ki­lo­met­re­lik­met­ro in­þa­a­tý­i­ha­le­si­ni­al­dý.­El­Me­þa­ir­El­Mu­kad­de­se­ad­lý­met­ro­nun­2011’de­hiz­me­te gir­me­si­ve­hac­bo­yun­ca­sa­at­te­72­bin ha­cý­ta­þý­ma­sý­he­def­le­ni­yor.­Dubai / cihan

ABD ordusu Bin Ladin'i bile bile yakalamamýþ ABD or­du­su­nun­ 2001­ yý­lýn­da­ Af­ga­nis­tan’da­dað­lýk­To­ra­Bo­ra­böl­ge­sin­de­bu­lu­nan­ te­rö­rist­ U­sa­me­ bin­ La­din’e­ e­ri­þim­ im­ka­ný­nýn­ bu­lun­du­ðu­nun­ tar­týþ­ma­sýz­ol­du­ðu,­an­cak­ya­pý­la­cak­o­pe­ras­yon­ko­nu­sun­da,­son­ra­dan­çok­pa­ha­lý­ya pat­la­ya­cak­ bir­ ka­rar­ a­lýn­dý­ðý­ bil­di­ril­di. ABD­Se­na­to­sun­da­ha­zýr­la­nan­bir­ra­po­ra­gö­re­dö­ne­min­sa­vun­ma­ba­ka­ný­Do­nald­ Rums­feld­ ve­ ko­mu­tan­lar,­ kri­tik bir­ ka­rar­ a­la­rak,­ La­din’e­ kar­þý­ kit­le­sel as­ke­ri­ bir­lik­le­rin­ kul­la­nýl­ma­ma­sý­ný­ ter­cih­ et­ti.­ Ra­po­ra­ gö­re­ Bin­ La­din’in,­ vu­rul­ma­ya­en­a­çýk­ol­du­ðu­A­ra­lýk­2001’de öl­dü­rü­le­me­me­si­ ve­ya­ e­le­ ge­çi­ri­le­me­me­si,­ o­ dö­nem­de­ kaç­ma­yý­ ba­þar­ma­sý, “bu­gün­ Af­ga­nis­tan’da­ di­re­ni­þin­ ye­ni­den­ can­lan­ma­sý­na,­ teh­li­ke­nin­ Pa­kis­tan top­rak­la­rý­na­da­sýç­ra­ma­teh­li­ke­si­ya­rat­ma­sý­na”­te­mel­o­luþ­tur­du.­Se­na­to­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­ Ko­mi­te­si­ baþ­ka­ný­ Se­na­tör­ John Kerry’nin­is­te­ðiy­le,­ko­mi­te­nin­De­mok­-

rat­Par­ti­li­ço­ðun­luk­ü­ye­le­rin­ce­ha­zýr­la­nan­ ra­p or­d a,­ Baþ­k an­ Ba­r ack­ O­b a­ma’nýn­ Af­ga­nis­tan’da­ as­ker­ sa­yý­sý­nýn ar­tý­rýl­ma­sý­ po­li­ti­ka­sý­na­ hâlâ­ kar­þý­ çý­kýl­dý­ðý­na­ dik­kat­ çe­kil­di.­ 2004­ baþ­kan­lýk se­çi­min­de­ Ge­or­ge­ W.­ Bush’un­ ra­ki­bi o­lan­ se­na­tör­ Kerry,­ Bush­ yö­ne­ti­mi­nin Bin­ La­din’i­ e­lin­den­ ka­çýr­dý­ðý­ný­ sýk­ sýk di­le­ge­ti­ri­yor­du.­Ra­por­da­ö­zet­le­þu­gö­rüþ­le­re­yer­ve­ril­di:­“El­Ka­i­de­li­de­ri­nin­7 yýl­ ön­c e­ cep­h e­d en­ ber­t a­r af­ e­d il­m e­s i tüm­dün­ya­da­ki­a­þý­rý­cý­lýk­teh­di­di­ni­or­ta­dan­ kal­dýr­ma­ya­ yet­me­ye­cek­ti.­ An­cak Bin­ La­din’in­ Pa­kis­tan’a­ kaç­ma­sý­na­ yol a­ça­cak­ yan­lýþ­ ka­rar­lar­ ve­ril­me­si,­ Bin La­d in’in­ pa­r a­s al­ kay­n ak­l a­r ý­ ve­ tüm dün­ya­da­ki­ fa­na­tik­le­rin­ il­gi­si­ni­ çe­ken sem­bo­lik­ bir­ ki­þi­ ha­li­ne­ gel­me­si­ne­ yol aç­tý.­ Ý­þin­ bi­ti­ri­le­me­me­si­ ka­çý­rýl­mýþ­ bir fýr­sat­týr­ ve­ Af­ga­nis­tan’da­ki­ ça­týþ­ma­nýn gi­di­þa­tý­ný,­ u­lus­la­ra­ra­sý­ te­rö­riz­min­ ge­le­ce­ði­ni­de­ðiþ­tir­miþ­tir.”­Washington / aa

FED'i sýnýrlandýrmak ekonomik istikrarý zayýflatýr ABD Mer­kez­ Ban­ka­sý­ (Fed)­ Baþ­ka­ný Ben­ Ber­nan­ke,­ Fed’in­ ban­ka­cý­lýk­ sis­te­mi­ni­de­net­le­me­yet­ki­si­ni­kon­trol­al­tý­na al­ma­nýn­ ve­ ba­ðým­sýz­lý­ðý­na­ do­kun­ma­nýn,­ ABD’de­ e­ko­no­mik­ is­tik­ra­rý­ ‘’cid­dî bi­çim­de­ za­yýf­la­ta­ca­ðý’’­ u­ya­rý­sýn­da­ bu­lun­du.­Ber­nan­ke,­Was­hing­ton­Post­ga­ze­te­sin­de­yaz­dý­ðý­ma­ka­le­de,­‘’ba­zý­ya­sa tek­lif­le­ri­nin­ Fed’in­ a­na­ fonk­si­yon­la­rý­ný ye­ri­ne­ ge­tir­me­ ka­pa­si­te­si­ni­ ö­nem­li­ o­ran­d a­ a­z al­t a­c a­ð ý­n ý,­ bu­ ön­l em­l e­r in ABD’de­ e­ko­no­mik­ ve­ fi­nan­sal­ is­tik­ra­rý gö­rü­nü­mü­cid­dî­bi­çim­de­za­yýf­la­ta­ca­ðý­-

ný’’­be­lirt­ti.­­Tem­sil­ci­ler­Mec­li­si­ve­Se­na­to’da,­Fed’in­de­ne­tim­güç­le­ri­ni­sý­nýr­lan­dý­ran­ ve­ fa­iz­ o­ran­la­rý­nýn­ be­lir­len­me­sin­de­da­ha­faz­la­si­ya­sî­gö­ze­ti­me­yol a­çan­ ya­sa­ tek­lif­le­ri­ne­ i­liþ­kin­ ilk­ kap­sam­lý­de­ðer­len­dir­me­si­ni­yap­tý­ðý­ma­ka­le­de­ Ber­nan­ke,­ ‘’Fed’in,­ ban­ka­ de­ne­ti­min­de­de­vam­e­den­ro­lü­i­çin­güç­lü­bir du­rum­bu­lun­du­ðu­nu,­çün­kü­pa­ra­po­li­ti­ka­sý­ný­ be­lir­le­me­de­ki­ ro­lün­de,­ Fed’in ban­ka­la­rýn­ gö­ze­ti­mi­ i­çin­ ben­zer­siz­ e­ko­no­mik­ve­fi­nan­sal­uz­man­lýk­ge­tir­di­ði­ni’’­i­fa­de­et­ti.­Washington / aa

Yoksulluðun adý: Afganistan ÝÞGAL ve­iç­sa­va­þýn­pen­çe­sin­de­ki­Af­ga­nis­tan’da­halk,­aç­lýk­ve­yok­sul­luk­i­çin­de ya­þam­ mü­ca­de­le­si­ ve­ri­yor.­ Af­ga­nis­tan’ýn­baþ­ken­ti­Ka­bil’de­iþ­gal­ve­iç­sa­vaþ ne­de­niy­le­mül­te­ci­o­la­rak­ya­þa­mý­ný­sür­dür­me­ye­ ça­lý­þan­ Af­gan­lý­lar,­ zor­ þart­lar al­týn­da­ ha­yat­ta­ kal­ma­ya­ ça­lý­þý­yor.­ Ka­bil’de­tak­si­ci­lik­ya­pan­Mu­ham­med­Ca­vit,­ Af­ga­nis­tan’da­ hal­kýn­ çok­ zor­ du­rum­da­ol­du­ðu­nu­söy­lü­yor.­4­ço­cu­ðu­na ba­ka­bil­mek­ i­çin­ çok­ ça­lýþ­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­Ca­vit,­‘’Ço­cuk­la­rým­i­çin a­y ak­t a­ kal­m ak­ zo­r un­d a­y ým’’­ di­y or. ‘’Biz­ Af­gan­ hal­ký­ o­la­rak­ ül­ke­de­ is­tik­ra­rýn­sað­lan­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz’’­di­yen­Ca­vit, þöy­le­de­vam­e­di­yor:­‘’Yö­ne­ti­me­kim­ge­lir­se­ gel­sin,­ bi­zim­ i­çin­ çok­ þey­ fark­ et­mi­yor.­ Çün­kü­ bü­tün­ hal­kýn­ tek­ a­ma­cý var,­o­da­ha­yat­ta­ka­la­bil­mek.­Ça­lýþ­sa­nýz da­ça­lýþ­ma­sa­nýz­da­Af­ga­nis­tan’da­ha­yat

ko­þul­la­rý­ay­ný.’’­Ge­lir­dü­ze­yi­nin­çok­dü­þük­ ol­ma­sý­ ne­de­niy­le­ so­kak­la­rýn­ di­len­ci­ler­le­do­lu­ol­du­ðu­Ka­bil’de­halk,­ül­ke­de­is­tik­ra­rýn­sað­lan­ma­sý­ný­is­ti­yor.­E­lek­tri­ðin,­su­yun,­yo­lun­ve­i­le­ti­þi­min­sý­nýr­lý ol­du­ðu­ül­ke­de­ya­þa­ma­ya­ça­lý­þan­Af­gan­lý­la­rýn­ tek­ is­te­ði,­ ço­cuk­la­rý­nýn­ kar­ný­ný do­yu­ra­bil­mek.­ So­kak­la­rý­nýn­ bü­yük­ bö­lü­mü­ çöp­ler­le­ kap­lý­ o­lan­ Ka­bil’de­ hal­kýn­ bir­ kýs­mý,­ bu­ çöp­ler­de­ yi­ye­cek­ ve sa­ta­bi­le­cek­le­ri­ eþ­ya­ a­rý­yor.­ ­ Ka­bil’de­ki 12­fark­lý­böl­ge­de­bu­lu­nan­ve­500-1500 ki­þi­nin­kal­dý­ðý­der­me­­çat­ma­ça­dýr­la­rýn ku­rul­du­ðu­kamp­lar­da­ya­þa­ma­ya­ça­lý­þan Af­gan­lý­lar,­ sað­lýk­sýz­ ko­þul­lar­da­ den­ge­siz­ bes­len­dik­le­ri­ i­çin­ sað­lýk­ prob­lem­le­riy­le­ kar­þý­ kar­þý­ya­ bu­lu­nu­yor.­ Mül­te­ci kamp­la­rýn­da,­ a­yak­la­rý­ ve­ el­le­ri­ so­ðuk­tan­don­muþ­ço­cuk­lar­se­fa­let­­i­çin­de­ya­þa­ma­ya­ça­lý­þý­yor.­Kabil / aa


8

YENÝASYA / 30 KASIM 2009 PAZARTESÝ

MEDYA-POLÝTÝK

Suç ortaklýðý GERÇEKLERÝ söy­le­me­nin­“i­ha­net”­sa­nýl­dý­ðý­bir­ül­ke­de­ya­þý­yo­ruz.­ Öy­le­bir­ül­ke­kur­mu­þuz­ki­“ger­çe­ði” söy­le­di­ði­niz­za­man­“has­ta­lýk­lý”­ol­du­ðu­mu­zu­da­söy­le­miþ­o­lu­yor­su­nuz.­ Ve,­has­ta­lý­ðý­teþ­his­et­mek­en­bü­yük ha­in­lik.­ “Hiç­do­kun­ma­ya­lým,­bu­has­ta­lýk­böy­le de­vam­et­sin”­di­yor­lar.­ Bu,­ge­çer­li­bir­yön­tem­o­la­bi­lir­di­e­ðer “has­ta­lýk”­her­ge­çen­gün­bi­raz­da­ha­i­ler­le­yip­ö­lüm­cül­ha­le­gel­me­sey­di.­ Has­ta­lýk­en­yo­ðun­o­la­rak,­bu­ül­ke­nin sis­te­mi­ni­a­yak­ta­tu­tan­“üç­ku­rum­da”­gö­rü­lü­yor.­ Or­du­da,­yar­gý­da­ve­med­ya­da.­ Bu­ku­rum­lar­da­ki­has­ta­lý­ðýn­sür­me­si­ne i­zin­ver­di­ði­miz­sü­re­ce­bu­ku­rum­lar­“yýp­ra­ný­yor”,­es­ki­yor,­iç­ten­i­çe­da­ðý­lý­yor­ve­sis­te­mi­ta­þý­ya­maz­ha­le­ge­li­yor;­böy­le­de­vam et­me­si­ha­lin­de­sis­tem­ol­du­ðu­gi­bi­te­pe­mi­ze­çö­ke­cek­ve­ye­ni­sis­te­mi­ü­ze­ri­ne­ku­ra­bi­le­ce­ði­miz­“ko­lon­la­rýn”­en­ö­nem­li­le­ri el­den­gi­de­cek.­ Or­du­yu,­yar­gý­yý­ve­med­ya­yý­kur­tar­ma­mýz­ge­rek.­ Kur­ta­ra­bil­mek­i­çin­de­has­ta­lý­ðý­a­çýk­ça di­le­ge­ti­rip,­der­hal­te­da­vi­si­ni­sað­la­ma­lý­yýz.­ Or­du­nun­has­ta­lý­ðý­ar­týk­a­çýk­ça­gö­rü­lü­yor.­ Di­sip­lin­siz,­hu­kuk­ta­ný­mý­yor,­i­çin­de cun­ta­lar­fink­a­tý­yor­ve­bu­cun­ta­lar­“as­ke­rî bir­ik­ti­da­rý”­sür­dü­re­bil­mek­i­çin­git­tik­çe da­ha­çok­“çýl­gýn­la­þýp”­ço­cuk­la­rý­öl­dür­me plan­la­rý­ya­pý­yor.­ Ne­ya­zýk­ki­ge­ne­ral­le­ri­mi­zin­ö­nem­li­bir kýs­mý­bu­ger­çek­le­rin­söy­len­me­si­ni­de,­ha­ta­la­rýn­dü­zel­til­me­si­ni­de­is­te­mi­yor­lar.­ Da­h a­ ön­c e­ ya­p ý­l an­l a­r ý­ bir­ ke­n a­r a bý­ra­kýp­sa­de­ce­þu­son­“Ka­fes”­pla­ný­na ba­ka­lým.­ Kor­kunç­bir­plan­e­le­geç­miþ.­ Plan­da­“ço­cuk­la­rý­öl­dür­mek­i­çin”­mü­ze­ye­“bom­ba”­ko­nul­ma­sý­ve­“Poy­raz­köy’de­cep­ha­ne­li­ðin­gö­mül­me­si”­ön­gö­rül­müþ.­ Pla­ný­ya­pan­as­ker­le­rin­i­sim­le­ri­de­o plan­da­ya­zý­yor.­ Plan­da­söz­e­di­len­“bom­ba”­da,­“cep­ha­ne­lik”­de­söy­le­nen­yer­de­bu­lun­muþ.­ E­li­miz­de­ kor­kunç­ bir­ plan,­ o­ pla­ný ha­zýr­la­dý­ðý­ söy­le­nen­ su­bay­la­rýn­ i­sim­le­ri,­ o­ plan­da­ sö­zü­ e­di­len­ bom­ba­ ve cep­ha­ne­lik­var...­ Bu­þart­lar­da­bir­or­du­ne­ya­par?­ Ya­pa­ca­ðý­çok­ba­sit.­ “Biz­bu­pla­ný,­plan­da­a­dý­ge­çen­le­ri,­si­lah­la­rý­a­raþ­tý­rý­yo­ruz,­ge­re­ken­le­ri­ya­pa­ca­ðýz”­der­ve­ger­çek­ten­de­ge­re­ke­ni­ya­par.­ O­bom­ba­yý­mü­ze­ye­ki­min­koy­du­ðu­nu,

o­cep­ha­ne­li­ði­ki­min­göm­dü­ðü­nü­bu­lur.­ Pe­ki,­bi­zim­or­du­ne­ya­pý­yor?­ Böy­le­bir­plan­yok­muþ,­bom­ba­bu­lun­ma­mýþ,­ cep­ha­ne­lik­ or­ta­ya­ çýk­ma­mýþ­ gi­bi­ dav­ran­mak­ is­ti­yor­ ve­ bun­la­rý or­ta­ya­ çý­ka­ran­la­rý,­ bun­la­rý­ hal­ka­ du­yu­ran­la­rý­suç­lu­yor.­ Dün­ak­þam­yap­tý­ðý­gi­bi­bir­a­çýk­la­ma ya­yýn­la­yýp,­“or­ta­ya­a­tý­lan­id­di­a­yý­pe­þi­nen ka­bul­e­den­ler”­ol­du­ðu­nu­söy­lü­yor.­ Han­gi­pe­þi­nen?­ Or­ta­da­ or­du­ya­ a­it­ bom­ba­lar­ ve­ si­lah­lar­var.­ Ben­ce­her­þe­yi­“pe­þi­nen­ka­bul­e­den­ler­den”­de­ðil,­tam­ter­si­ne­“her­þe­yi­pe­þi­nen red­de­den­ler­den”­bah­set­me­miz­ge­re­ki­yor.­ Or­du­yö­ne­ti­mi,­e­le­ge­çi­ri­len­plan­la­rý­ve si­lah­la­rý­“pe­þi­nen­red­de­der­se”­so­nun­da bü­tün­Si­lah­lý­Kuv­vet­ler­“su­çun­par­ça­sý” o­la­cak,­or­du­bü­tü­nüy­le­cun­ta­la­þa­cak.­ O­a­çýk­la­ma­yý­ya­pan­Ge­nel­kur­may­bu­nu­mu­is­ti­yor,­or­du­cun­ta­laþ­sýn,­o­ra­ya bu­ra­ya­si­lah­gö­müp,­ço­cuk­la­rý­öl­dür­me plan­la­rý­mý­ha­zýr­la­sýn?­ Böy­l e­ bir­ or­d u­n un­ yýp­r an­m a­m a­s ý müm­kün­mü?­ Or­du,­has­ta­lý­ðý­ný­sak­la­ma­ya­ça­lýþ­týk­ça da­ha­çok­has­ta­la­ný­yor,­da­ha­çok­yýp­ra­ný­yor,­da­ha­çok­hal­kýn­öf­ke­si­ni­çe­ki­yor.­ Or­du,­Þem­din­li’de­ya­ka­lan­dý,­La­hi­ka’da ya­ka­lan­dý,­Ýr­ti­ca­Ey­lem­Pla­ný’nda­ya­ka­lan­dý,­Ka­fes’te­ya­ka­lan­dý.­ Þem­din­li’yi­ so­ruþ­tu­ran­ sav­cý­yý­ Hâ­kim­ler­ve­Sav­cý­lar­Yük­sek­Ku­ru­lu’nun mes­lek­ten­ ih­raç­ et­me­si­ni­ bir­ ge­nel­kur­may­ baþ­ka­ný­nýn­ sað­la­dý­ðý­ný,­ o­ ge­ne­ra­lin­að­zýn­dan­duy­duk.­ Sa­de­ce­bu­tek­o­lay­bi­le­or­duy­la­yar­gý­nýn­ du­ru­mu­nu­ ve­ i­liþ­ki­si­ni­ or­ta­ya ko­yu­yor.­ Bu­or­ga­niz­ma­lar­has­ta­lan­dý­a­ma­ge­ne bu­or­ga­niz­ma­la­rýn­i­çin­de­“i­yi­leþ­mek”­ve dü­zel­mek­is­te­yen­ler­var,­bu­na­yar­dým­cý ol­ma­sý­ge­re­ken­de­bu­gü­ne­ka­dar­bir­çok ger­çe­ði­sak­la­yan­med­ya.­ Bu­ül­ke­yi­ve­ku­rum­la­rý­ný­ya­þat­mak­is­ti­yor­sak­ger­çek­le­ri­söy­le­ye­ce­ðiz,­has­ta­lý­ðý gös­te­re­ce­ðiz,­te­da­vi­si­ni­an­la­ta­ca­ðýz­ve­ye­ni­bir­sis­te­mi­has­ta­lýk­tan­a­rýn­mýþ­ku­rum­lar­la­ku­ra­ca­ðýz.­ Has­ta­lý­ðý­söy­le­me­nin­de­ðil,­sak­la­ma­nýn cid­di­bir­“suç”­ha­li­ne­gel­di­ði­gün­ler­den ge­çi­yo­ruz.­ Bu­has­ta­lý­ðý­sak­la­mak­i­çin­di­re­nen­ler, çok­cid­di­bir­su­çun­or­ta­ðý­ol­ma­ya­baþ­la­dýk­la­rý­ný­da­gör­mek­zo­run­da­lar.­ Bu­nu­söy­le­mek,­on­la­ra­ya­pý­la­bi­le­cek en­dost­ça­u­ya­rý­dýr. Ahmet Altan, Taraf, 29 Kasým 2009

Said Nursî “flash forward” yöntemini uygulamýþ ÝSTANBUL’UN en­gü­zel­si­ne­ma­sa­lon­la­rýn­dan­bi­ri­ne­git­miþ­si­niz. E­li­niz­de­pop­corn. Ye­ri­niz­G­16. Yan­kol­tuk,­G­18,­boþ. Bi­raz­son­ra­yaþ­lý­bir­a­dam­ge­lip­o­ra­ya­o­tu­ru­yor. Ba­þýn­da­sa­rýk,­giy­si­le­ri­fark­lý. Bi­raz­ dik­kat­li­ce­ ba­ký­yor­su­nuz,­ “O­la­maz”­ di­yor­su­nuz. Kol­tuk­kom­þu­nuz­Be­di­üz­za­man. Ya­ni­Sa­i­di­Nur­si. Ta­b ii­ bu­g ün­ ba­þ ý­n ý­z a­ böy­l e­ bir­ þey­ gel­m e­s i müm­kün­de­ðil. A­ma­ 1920’li­ 30’lu­ yýl­lar­da­ Ýs­tan­bul’da­ ya­þa­yan bi­ri­ol­say­dý­nýz­böy­le­bir­þey­le­kar­þý­la­þa­bi­lir­di­niz. ««« Za­man­Ga­ze­te­si­Ge­nel­Ya­yýn­Yö­net­me­ni­Ek­rem Du­man­lý’nýn­ si­ne­ma­ ü­ze­ri­ne­ ya­zý­la­rý­ný­ top­la­dý­ðý ki­ta­bý­ný­o­ku­yo­rum. En­çok­il­gi­mi­“Si­ne­ma­da­ak­rep­ve­yel­ko­va­ný­aþ­mak”­(*)­baþ­lýk­lý­ya­zý­çek­ti. Bu­ya­zý­dan­öð­ren­dim­ki,­Sa­i­di­Nur­si­i­yi­bir­si­ne­ma­se­yir­ci­siy­miþ. Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Du­man­lý’yý­a­ra­yýp,­han­gi­film­le­ri se­ver­di­di­ye­sor­dum. Han­gi­film­le­re­git­ti­ði­ko­nu­sun­da­on­da­bil­gi­yok­tu.

Bi­raz­a­raþ­týr­dým­ve­A­li­Mu­rat­Gü­ven’in­26­o­cak 2007­ta­rih­li­Ye­ni­Þa­fak­Ga­ze­te­si’nde­ki­bir­ya­zý­sý­na rast­la­dým. O­ra­da­1921­yý­lý­na­a­it­bir­a­nek­dot­var.­ Sa­i­di­ Nur­si­ bir­ gün­ öð­ren­ci­le­rin­den­ Mol­la­ Sü­ley­man­i­le­A­ya­sof­ya’da­na­maz­kýl­dýk­tan­son­ra­ya­kýn­da­ki­bir­çay­ha­ne­ye­o­tur­muþ. Ça­yý­ný­iç­tik­ten­son­ra­öð­ren­ci­si­ne,­“Hay­di­oð­lum þöy­le­gü­zel­bir­film­sey­re­de­lim”­de­miþ. Öð­ren­ci­si­ de­ be­nim­ gi­bi­ þa­þýr­mýþ­ ve­ “Si­ne­ma mý”­di­ye­sor­muþ. Sa­i­di­Nur­si’nin­ce­va­bý­þöy­le­ol­muþ: “Bak­Sü­ley­man­ben­si­ne­ma­ya­baþ­ka­la­rý­nýn­git­ti­ði­ gi­bi­ git­mem.­ Ýb­ret­ i­çin,­ ders­ler­ çý­kar­mak­ i­çin film­sey­re­de­rim”. Bir­lik­te­A­lem­dar­Si­ne­ma­sý’na­git­miþ­ler. O­ yýl­lar­da­ he­nüz­ yer­li­ film­ler­ baþ­la­ma­dý­ðý­ i­çin, ses­siz­ya­ban­cý­film­ler­var­mýþ. Bu­a­ra­da­ya­zý­da­ö­nem­li­bir­ay­rýn­tý­var. “Be­di­üz­za­man­bi­rin­ci­mev­ki­den­i­ki­bi­let­al­mýþ.” Film­a­ra­sýn­da­öð­ren­ci­si­ne­sor­muþ. “An­lat­ba­ka­lým­ne­an­la­dýn­bu­film­den?” Öð­ren­ci­si­“Hiç­bir­þey”­de­miþ. Be­di­üz­za­man­bu­nun­ü­ze­ri­ne­þun­la­rý­söy­lü­yor: “Ýþ­te­ dün­ya­ da­ ay­nen­ si­ne­ma­ per­de­si­ne­ ben­ze­yen­bir­yer­dir.­Ken­di­si­sa­bit­ol­ma­dý­ðý­gi­bi,­i­çin­de­-

n ULUSLARARASI

KARÝYER fýrsatý eðitime açýk ciddî kiþiler alýnacaktýr. www.iyibirimkan.com

HAYATINIZI DEÐÝÞTÝRMEK ÝSTER MÝSÝNÝZ? www.geleceginisfirsati.com n ACELE BEYLÝKDÜZÜ civarýndan, binek- kango doblo türü lpg veya dizel türü kendi aracýyla çalýþacak þoförler aranýyor. Tel: (0 532) 385 40 48 n AYDIN TRÝKOYA Bayrampaþa civarýnda oturan Usta Remayözcüler aranýyor. Ücret haftalý ödenmekte olup, yemek ve SSK mevcuttur. Tel: 0 (212) 576 27 20 Gsm: (0 531) 648 36 02 n EMLAK CENTURY Emlak Century ÜmraniyeÇek me köy'e ma aþ+prim sistemiyle çalýþacak tecrübeli gayrimenkul danýþmanlarý arýyor. Tel: 0 (216) 481 8555 n ACELE ULUSLARARASI firmamýzda yönetim, organizasyon, satýþ destek ve takým oluþturma üzerine part time full time çalýþacak bay bayan Ankara, Konya, Adana, Ýzmir, Ýstanbul baþvuru: Gsm: (0542) 781 67 90 diðer iller www.yuksekkazan.com

n EYLÜL TEKSTÝLE Kalite kontrolcü, ütücü, paketlemeci aranmaktadýr. Güneþli Gsm: (0 536) 570 03 51 (0 538) 459 81 41 n TERMAL HASTANE ve termal tatil köyü projemize Vizyon ve Misyon Sahibi, dinamik, lider ruhlu Genç/emekli, bay/bayan danýþmanlar Tel: (0 507) 218 39 51 e-posta: hl_ozdogan@hotmail.com

ÝÞ ARIYORUM n ES KÝ ÞE HÝR

A NA DO LU ÜNÝVERSÝTESÝ Tv Sinema Bö lü mü me zu nu yum. TGRT ve TRT'de çalýþtým. Filmler yaptým. Yöneticilik ve Reklâm iþlerinde iþ arýyorum. 0533 374 89 58 Elemana ihtiyaç varsa Ýhlas Holding'de çalýþabilirim. n ÝSTANBUL AVRUPA Yakasýnda sigortasý olan þoförlük iþi arýyorum. Gsm: (0 535) 783 24 42

SIFIR SERMAYELÝ EK ÝÞ FIRSATI www.quenst.com

SATILIK DAÝRE n ACÝL SATILIK DAÝRE Ankara Sincan'da sahibinden + / 3+1 ters dubleks

çift daire 70.000 TL pazarlýklý, oto takas olabilir. Tel: (0532) 585 75 19 n GEBZE MERKEZ'de Kelepir Daire Daireye ait açýk otoparký bulunmaktadýr. Çamlýk Parkýna 3 sokak mesafede. 77.000 TL Tel: 0 (212) 282 85 55 n ÝSTANBUL ÇATALCA kabakça içinde yola cephe elektiriði suyu su kuyusu telefonu meyva aðaçlarý bulunan bulunan 90m müstakil ev satýlýktýr. 270m, 75.000 tl Tel: 0 (212) 795 02 11 n BURSA ÝVAZPAÞA semtinde satýlýk ev Tel: 0 (224) 223 71 08 n KONYA KARATAY Fetihkent Siteleri'nde 6 katlý apartmanýn 1. katýnda kuzeydoðu cepheli, 147 m 2 ve merkezi sistem kaloriferli, 3+1 özelliðine sahip 65.000 TL deðerinde satýlýk ev. Gsm: (0 533) 769 04 02 (0 505) 547 51 60

SATILIK ARSA n ANKARA MAMAK Kýbrýs Köyünde 39321/8 imarlý 1000 m2 arsa 150.000 TL 0 (312) 369 14 44 - (0544) 554 10 67 n SAHÝBÝNDEN SARAY B ü y ü k y o n c a l ý Palamutdere Mevkiinde 307m2 Ýmarlý Ýfrazlý

Ertuðrul Özkök, Hürriyet, 29 Kasým 2009

Bir ‘Kafes’ten diðerine hayatýmýz SÜLEYMAN De­mi­rel’in­12­Ey­lül­dar­be­ci­le­ri­ne­yö­ne­lik­en­e­sas­lý­e­leþ­ti­ri­si­bir­so­ruy­du:­ ‘11­Ey­lül­gü­nü­a­kan­kan­12­Ey­lül­gü­nü­na­sýl­ol­du da­ke­si­li­ver­di?’(...) Öy­le­ ya,­ hu­kuk­ ay­ný­ hu­kuk­tu,­ sý­ký­yö­ne­tim­ ay­ný sý­ký­yö­ne­tim­di,­‘te­rö­rist’ler­ya­ka­lan­san­lar­yar­gý­la­na­cak­la­rý­ mah­ke­me­ler­ ay­ný­ mah­ke­me­ler­di,­ sav­cý­lar ay­ný­sav­cý­lar­dý,­ce­za­ya­sa­la­rý­ay­ný­ce­za­ya­sa­la­rýy­dý, sý­ký­yö­ne­tim­ko­mu­tan­la­rý­ay­ný­ko­mu­tan­lar­dý. ««« Bi­li­yor­su­nuz,­ bir­ ih­bar­ ü­ze­ri­ne­ Ýs­tan­bul’da­ Bo­ðaz’ýn­ Ka­ra­de­niz­ çý­ký­þý­na­ ya­kýn,­ De­niz­ Kuv­vet­le­ri’nin­meþ­hur­SAS-SAT­ko­man­do­la­rý­nýn­e­ði­tim­a­la­ný­nýn­ ne­re­dey­se­ bi­ti­þi­ðin­de­ bir­ a­ra­zi­de­ ka­zý­lar ya­pýl­dý,­ top­ra­ða­ gö­mül­müþ­ du­rum­da­ deh­þet­ ve­ri­ci sal­dý­rý­si­lah­la­rý­ve­pat­la­yý­cý­lar­bu­lun­du. Bu­bu­lu­nan­si­lah­ve­mü­him­mat­la­il­gi­li­ya­pý­lan­so­ruþ­tur­ma­ge­çen­ler­de­an­sý­zýn­ha­re­ket­len­di,­çok­sa­yý­da ü­ni­for­ma­lý­as­ker­sor­gu­lan­dý,­son­o­la­rak­da­bir­yar­bay­i­le­i­ki­al­bay­hak­kýn­da­tu­tuk­la­ma­ka­ra­rý­ve­ril­di.

So­ruþ­tur­ma­sý­ra­sýn­da­bir­bil­gi­sa­yar­CD’sin­de,­e­lek­tro­nik­an­lam­da­‘giz­len­miþ’­bir­dos­ya­bu­lun­du.­Bu dos­ya­da­‘Ka­fes’­a­dý­ve­ri­len­bir­pla­nýn­ay­rýn­tý­la­rý­var­dý. Ay­rýn­tý­lar­deh­þet­ve­ri­ciy­di.­Gay­rý­müs­lim­va­tan­daþ­la­ra­yö­ne­lik­sal­dý­rý­plan­la­rý,­ço­luk­ço­cu­ða­yö­ne­lik­sal­dý­rý­plan­la­rý,­su­i­kast­plan­la­rý­vs. Bu­plan­lar,­ba­zý­la­rý­yük­sek­rüt­be­li­as­ker­ki­þi­ler­ce ha­zýr­lan­mýþ­tý­id­di­a­ya­gö­re­ve­as­ker­ki­þi­ler­ta­ra­fýn­dan­da­uy­gu­la­na­cak­tý.­An­cak­ya­pý­la­cak­te­rör­sal­dý­rý­la­rý­bir­bi­çim­de,­en­a­zýn­dan­fik­ri­dü­zey­de,­baþ­ka­la­rý­nýn­ü­ze­ri­ne­yý­ký­la­cak­tý. ««« Bu­ül­ke­de,­ül­ke­yi­te­rör­or­ta­mý­na­so­kup­is­tik­rar­sýz­laþ­týr­ma­yý­plan­la­ya­cak­ka­dar­ha­bis­leþ­miþ­ruh­lar ya­þý­yor­ ve­ biz­ de­ þa­þýr­mý­yo­ruz,­ bu­ du­ru­mu­ öð­re­nin­ce­ hep­ bir­lik­te­ a­ya­ða­ kal­kýp­ ‘Ne­ o­lu­yor’­ de­mi­yo­ruz. De­ri­le­ri­miz­ka­lýn­laþ­mýþ­du­rum­da­ma­a­le­sef;­çün­kü­bu­ül­ke­de­ya­þa­dý­ðý­mýz­ha­yat­bir­‘ka­fes’ten­di­ðe­ri­ne­yap­tý­ðý­mýz­yol­cu­luk­tan­i­ba­ret.

y seri ilânlar ELEMAN

ki­ler­de­fa­ni;­hiç­dur­mu­yor,­a­kýp­gi­di­yor.­O­nun­i­çin­dün­ya­ha­ya­tý­na­hiç­gü­ven­me­oð­lum.­Ha­yat­la­rý­mýz­iz­le­ði­miz­bu­film­ka­dar­ký­sa­ve­ge­çi­ci­dir.” ««« Bu­a­ra­da,­Du­man­lý’nýn­ki­ta­býn­dan­bir­baþ­ka­þe­yi da­ha­öð­re­ni­yo­rum. Sa­i­di­Nur­si,­son­gün­ler­de­Lost­fil­mi­nin­ya­pým­cý­la­rý­nýn­ye­ni­mo­da­et­ti­ði­“flash­for­ward”­yön­te­mi­ni de­uy­gu­la­mýþ. “Bir­ za­man­ Es­ki­þe­hir­ Ha­pis­ha­ne­si’nin­ pen­ce­re­sin­de,­ bir­ Cum­hu­ri­yet­ Bay­ra­mý’nda­ o­tur­muþ­tum. Kar­þým­da­ki­ li­se­ mek­te­bi­nin­ bü­yük­ kýz­la­rý,­ o­nun av­lu­sun­da­gü­le­rek­raks­e­di­yor­lar­dý.­Bir­den,­ma­ne­vi­bir­si­ne­ma­i­le­el­li­se­ne­son­ra­ki­va­zi­yet­le­ri­ba­na gö­rün­dü.” Tam­ bir­ flash­ for­ward,­ i­le­ri­ye­ ba­kýþ­ o­la­yý­ de­ðil mi?­(...) ««« Ka­mu­sal­ a­lan­da­ ta­nýn­mýþ­ in­san­la­rýn,­ böy­le,­ bi­lin­me­yen­ha­ki­kat­le­ri­nin­or­ta­ya­çýk­ma­sý,­bu­lun­ma­sý­çok­ho­þu­ma­gi­di­yor.­(...) (*)­ Ek­rem­ Du­man­lý;­ “Si­ne­ma­ya­ Fark­lý­ Yer­den Bak­mak”,­Za­man­Ki­tap,­E­kim­2009

Müstakil Parsel. Pafta No- F19B15D2A Ada No746 Parsel No-3 Yatýrým Ýçin Ýdeal Bir Yer Görülmeye Deðer. 16.000 TL Tel: 0 (212) 599 45 46 Gsm: (0 532) 4769007

VASITA nFORD CONNECT - 2004 Model - Gri - 42.000 km Temiz - Sahibinden - 90'lýk - Yeni Lastikler - Dizel Tel: 0(332) 582 32 71 Gsm: (0 544) 487 72 60 n 2001 MODEL Renault Laguna 1.9 DTÝ Dizel 177.000 km orijinal servis, bakýmlý 14.250 TL. Tel: 0 (216) 310 46 58 Gsm: (0 552) 333 90 03

ÇEÞÝTLÝ n ÞÝLE EMÝRDAÐ DOÐAL kaynak suyu avrupa yakasýna bayilikler verilecektir. iletiþim ve bilgi için hemen bizi arayýnýz. Cep: (0532) 323 69 18 (0507) 227 78 28 n ACARLAR ÞEHÝRÝÇÝ þehirler arasý marangozlu sigortalý 250 TL Tel: 0 (212) 505 46 70 n SA TI LIK dev re mülk 3+1=98m 2 Ar mut lu i.t.k. taksi ile takas yapýlabilir Tel: (0536) 870 00 41 n KÝRALIK PANELVANLAR, minübüsler, dizeller.

Metin Tümay Tel: 0(212) 217 08 70 Gsm: (0533) 470 29 90 n TAÞKIN OTO Ýhsan TAÞKIN Eski Edirne asfaltý No: 734 Sultangazi TEL: 668 94 66-2HAT CEP: (0 533) 244 50 77 www.arabam.com n FÝNANSAL YATIRIM uzmaný'ndan bireysel emeklilik fýrsatý! Bireysel emeklilik ve tüm hayat sigortasý ürünlerinde kiþiye özel birikim, yatýrým ve teminat planlarý ile sigorta poliçesi hazýrlanýr. bilgi ve baþvuru: (0 505) 768 10 01 n ATAKAN ÖZEL güvenlik ve sürücü kurslarý 2495 sayýlý yasa gereði kimlik yenileme 31.12.2009' da sona erecektir. Yenileme eðitimleri için acele ediniz. Uygun fiyat ve ödeme þartlarýyla kaydýnýzý yaptýrabilirsiniz. Baðcýlar meydaný Tel: 0 (212) 462 92 32 n YASÝN SPOT KLASÝK mobilyalarýnýz, an ti ka la rý nýz, ha lý la rý nýz, avizeleriniz, deðerinde yerinden alýnýr. Tel: 0(216) 337 23 85 Cep: (0 535 )252 27 60 n SUNNY TEKNOLOJÝ Güneþi halis dayanýklý tüketim mallarý pazarlama sanayi ticaret limited þirketi aracýðý ile alýnýr. Bize sormadan karar vermeyin.

Tel: 0(212) 659 51 90 0(212) 659 04 09 www.sny.com.tr www.halisticaret.com n GÜVENTAÞ EVDEN Eve Nakliyat þehir içi þehirler arasý nakliyat iþleriniz uzman ellerde güvenle yapýlýr. ayrýca ofis - büro taþýmacýlýðý, fabrika, banka, piyano,fuar, taþýma iþlerinizde hizmetinizdeyiz. Tel: 0 (212) 216 44 66 0 (212) 469 92 82 www.guventasnakliyat.net n TEK PANJURDAN FIRATpen de 12 aya varan taksit imkâný alüminyum doð ra ma, o to ma tik ke penk, panjur, cam balkon, küpeþte, duþakabin, sineklik ayrýca tüm iç mimarlýk tadilat ve dekorasyon iþlerinizde tecrübeli kadromuzla hizmetinizdeyiz. Tel: 0(212) 575 84 24 (0532) 261 69 57 n HÝÇ MASRAFSIZ kullanýma hazýr halde lüks 2 katlý 800 metre kare acil uygun fiata kiralýk dükkân Baðcýlar: (0 539) 718 90 37. n TÜYLÜOÐLU ÞEHÝRÝÇÝ, ÞEHÝRLERARASI sigortalý ambalajlý, maragozlu, tesi sa týy la e lek trik ci siy le kredikartýnýza taksit imkâný Tel: 0(212)213 55 48 0 (216) 445 13 17 Cep: (0532) 527 19 39 24 SAAT Hizmetinizdeyiz www.tuyluogluevdeneve.com

12­Ey­lül­ön­ce­si­o­lay­la­rýn­dan­bi­ri­hâ­lâ­tar­tý­þý­lý­yor, meþ­hur­16­Mart­kat­li­a­mý. Bu­ kat­li­am­dan­ ön­ce­ ge­le­ce­ðin­ Su­sur­luk­çu­su Ab­dul­lah­Çat­lý’nýn­Ýs­tan­bul’da­bir­as­ke­ri­bir­li­ði­zi­ya­ret­et­ti­ði­ni,­bu­ra­dan­TNT­ka­lýp­la­rý­ve­C4­pat­la­yý­cý­lar­al­dý­ðý­ný­he­pi­miz­bi­li­yo­ruz,­bu­du­rum­mah­ke­me­ka­ra­rýy­la­ke­sin­leþ­miþ­du­rum­da.­Bu­na­da­þa­þýr­ma­mýþ­týk. Rah­met­li­U­ður­Mum­cu,­12­Ey­lül­ön­ce­si­nin­sað ve­sol­si­lah­lý­te­rör­ör­güt­le­ri­ne­si­lah­la­rý­ay­ný­ka­çak­çý­la­rýn,­ dev­let­te­ bir­ bi­çim­de­ iþ­bir­li­ði­ i­çin­de­ te­min et­ti­ði­ni­or­ta­ya­çý­kar­dý­ðýn­da­yi­ne­þa­þý­ran­ol­ma­mýþ­tý. ««« Ön­ce­ te­rör­ ya­rat­ ve­ya­ te­rö­re­ yol­ ver,­ ar­ka­dan dar­be­ya­pýp­ik­ti­da­ra­gel... Bu­ba­sit­tez­gâ­ha­geç­miþ­te­kaç­ke­re­gel­dik,­þim­di ‘Ka­fes’­ pla­ný­nýn­ or­ta­ya­ çýk­ma­sý,­ ba­na­ en­ a­zýn­dan ge­le­cek­i­çin­ü­mit­ve­ri­yor. Bel­ki­bun­dan­son­ra­böy­le­þey­ler­ol­ma­ya­cak. Ýsmet Berkan, Radikal, 28 Kasým 2009

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 n GÜN LÜK ÝS TAN BUL-

SAMSUN sevkiyatý vardýr. www.samnak.com.tr Adres: nakliyecilersitesi 6. blok no: 607 ZEYTÝNBURNU Tel: 0 (212) 416 69 59, 0 (212) 510 27 55 Cep: (0537) 573 04 44 n EMÝN OTOMOTÝV Ýbrahim Halil Çilenti Adres: Es ki E dir ne As fal tý No: 464/b Sultangazi Tel: 0 (212) 667 32 00 n CEYHUN TESÝSAT doðalgaz-kalorifer-su tesisatý iþleri itina ile yapýlýr. Cep: (0 532) 498 77 59 n AKMUTLU GARANTÝLÝ ma ran goz lu þe hir i çi þe hirler arasý taþýmacýlýk ayrýca taþýma için elemanlarýmýz bulunmaktadýr. Gsm: (0 536) 246 68 60 n HER TÜRLÜ 2. el eþyalarýnýzý deðerinde alýyoruz. Tel: 0 (212) 612 97 99 Gsm: (0 536) 872 38 15 n BÜFE, KAFE, restaurant, mar ket mal ze me le ri niz nakit ve deðerinde alýnýr. Gsm: (0 532) 287 74 39 Tel: 0 (212) 613 67 09 n ÝSTANBUL'DA BAÞARI garantili, Ýlköðretim ve Lise öð ren ci le ri ne (sa de ce er kek öð ren ci le re) OKS, YGS, LYS ha zýr lýk o kul ders le ri ne yar dým cý sa a ti 25 TL'ye Ma te ma tik ve Ýngilizce dersi veriyorum. Gsm: (0 555) 437 77 67

Tel: 0 (212) 621 83 16 n BELEDÝYELER ÖZEL kuruluþlar Ýstanbulun her semtinde araþtýrmaya yönelik anketleriniz adet üzerinden çok uygun ekonomik olarak yapýlýr. Gsm: (0 538) 288 43 00 n GELENEK YAYINEVÝ olarak yýllarýn tecrübesi ile yeni adresimiz Esenler'de sizlerin hizmetinizdeyiz, bize bir telefon kadar yakýnsýnýz. Tel: 0 (212) 562 01 71 Adr es: Fevzi Çakmak Mah.. Fevzi Çakmak Caddesi. No:: 39/2 Esenler / ÝSTANBUL n BENNU SPOT ev-büro eþyalarýnýz deðerinde alýnýr satýlýr Tel: 0 (216) 342 40 07 Gsm: (0 532) 484 50 33 n ACÝL BAÐCILARDA 9000 m 2 , yüksek kira gelirli, her iþe uygun bir kýsmý arsa ile takas olur fabrika satýlýktýr. Gsm: (0 532) 593 85 77

n MÝNARE YAPIMI, ta di la tý, bo ya sý i ti na i le yapýlýr. Deneyimli e ki bi miz le yurt dý þý ve yurt içi hertürlü minare yapýmý, kubbe yapýmý, cami boyasý, deprem yönetmeliðine uygun be to nar me tü nel ka lýp sistemi minare yapýyoruz. Ayrýca kararmayan kubbe ve minare alemi temin edilir. Ercan Usta Gsm: (0 555) 243 92 53 (0 506) 260 23 28 ercancengiz@hotmail.com n ÝMALATCI FÝRMADAN garantili koltuk takýmlarý sadece 1250 TL Tel: 0 (212) 493 40 00

DEVREN n ESENLERDE KULLANIÞLI

yüksel cirolu iþ deðiþikliði nedeni ile acil devren 200 m2, Market Gsm: (0 536) 762 14 23 Tel: 0 (212) 430 25 35 n YALNIZLIKTAN DEVREN satýlýk kuruyemiþ. Fatih/Ýst. Gsm: (0 538) 843 79 96


9

YENÝASYA / 30 KASIM 2009 PAZARTESÝ

MAKALE Bismillah rahmete ulaþtýrýr FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Ra­sim­Pek­taþ:­ “Bis­mil­lah’ýn­sýr­la­rý­ü­ze­rin­de du­rur­mu­su­nuz?”­­ e­d i­ü z­z a­m an­ Haz­r et­l e­r i­ On­ Dör­d ün­c ü Lem’a’nýn­Ý­kin­ci­Ma­kam’ý­ný­Bes­me­le­ye­tah­sis­e­der;­Bes­me­le­nin­rah­met­nok­ta­sýn­da­par­lak­bir­nû­ru­nu­al­tý­sýr­i­çin­de­i­zah­e­der.­Bu­sýr­lar­ü­ze­rin­de­ký­sa­ca­du­ra­lým: Bi­rin­ci­Sýr:­Kâ­i­nât­sî­mâ­sýn­dan,­yer­yü­zü­sî­mâ­sý­na,­yer­yü­zün­den­de­in­san­sî­mâ­sý­na;­ya­ni­kâ­i­nât­tan in­sa­na,­ya­ni­arþ­tan­fer­þe­bir­nû­râ­nî­sa­týr­gi­bi­u­za­nan­üç­Ru­bû­bi­yet­ve­E­ha­di­yet­di­sip­li­ni­var­dýr. Bun­lar:­1-U­lû­hi­yet,­2-Rah­mâ­ni­yet,­3-Ra­hî­mi­yet­ Kâ­i­nâ­týn­her­ya­nýn­da,­bü­tün­var­lýk­la­rýn­bir­bir­le­ri­ne­kar­þý­yar­dým­laþ­ma­la­rý,­da­ya­nýþ­ma­la­rý,­bir­bi­ri­ne say­gý,­sev­gi­ve­il­gi­duy­ma­la­rý­U­lû­hi­yet­müh­rü­nün te­zâ­hü­rün­den­baþ­ka­bir­þey­de­ðil­dir.­“Bis­mil­la­hir­rah­mâ­nir­ra­him”de­bu­lu­nan­Al­lah­laf­zý,­böy­le­yük­sek­te­zâ­hür­ler­le­bi­ze­ken­di­si­ni­gös­te­ren­U­lû­hi­yet sý­fa­tý­na­bak­mak­ta­dýr.­Yer­yü­zün­de­ki­bit­ki­le­rin­ve hay­van­la­rýn­i­dâ­re­si,­ter­bi­ye­si­ve­iþ­le­ri­nin­dü­zen­len­me­sin­de­gö­rü­len­bir­bi­ri­ne­ben­ze­mek­lik,­uy­gun­luk, düz­gün­lük,­in­ce­lik,­lü­tuf­ve­mer­ha­met­i­se­bi­ze Rah­mâ­ni­yet­im­zâ­sý­ný­gös­ter­mek­te­dir.­Bes­me­le­de­ki “Rah­mân”­is­mi­de,­Rah­mâ­ni­yet­sý­fa­tý­na­de­lâ­let­et­mek­te­dir.­Ýn­sa­nýn­mâ­ne­vî­mâ­hi­ye­tin­de­ve­sî­mâ­sýn­da­bu­lu­nan­ne­zâ­ket­du­yar­lý­lýk­la­rý,­þef­kat­in­ce­lik­le­ri ve­mer­ha­met­pý­rýl­tý­la­rý­i­se­bi­ze­Ra­hî­mi­yet­sik­ke­si­ni bil­dir­mek­te­dir.­Bes­me­le­de­ki­ü­çün­cü­i­sim­o­lan­“Ra­hîm”­is­mi­i­se­Ra­hî­mi­yet­sý­fa­tý­na­i­þâ­ret­et­mek­te­dir. Ý­kin­ci­Sýr:­Kur’ân,­mah­lû­kâ­týn­bü­tü­nü­ne­hâ­kim o­lan­Vâ­hi­di­yet­i­çin­de­a­kýl­la­rý­boð­ma­mak­i­çin,­her bir­þey­de­E­ha­di­yet­cil­ve­si­ni­gös­te­ri­yor.­Me­se­lâ­bü­tün­dün­ya­yý­i­hâ­ta­sý­i­çi­ne­a­lan­gü­ne­þi­dev­cüs­se­siy­le mü­lâ­ha­za­et­mek­gâ­yet­ge­niþ­ve­i­hâ­ta­lý­bir­na­zar­ge­rek­tir­di­ðin­den;­na­za­rý­ge­niþ­ol­ma­yan­kit­le­le­re­gü­ne­þin­zâ­tý­ný­u­nut­tur­ma­mak­i­çin,­her­bir­par­lak­þey­de­yan­sý­ma­la­rý­vâ­sý­ta­sýy­la­gü­ne­þin­zâ­tý­gös­te­ril­me­li­dir.—Tem­sil­de­ha­tâ­ol­ma­sýn—Ce­nab-ý­Hakk’ýn­E­ha­di­yet­i­ti­ba­riy­le­her­bir­þey­de,­hu­sû­san­her­bir can­lý­da,­hu­sû­san­in­sa­nýn­mâ­hi­ye­tin­de­bü­tün­i­sim­le­riy­le­bir­cil­ve­si­bu­lun­du­ðu­gi­bi;­Va­hi­di­yet­i­ti­ba­riy­le­de­her­bir­is­miy­le­bü­tün­kâ­i­nâ­tý­bir­den­i­hâ­ta et­mek­te­dir.­Ýþ­te­“Bis­mil­lâ­hir­rah­mâ­nir­ra­hîm”­ke­li­me­si,­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­bü­tün­kâ­i­nâ­tý­ku­þa­tan­Va­hi­di­ye­ti­i­çin­de­a­kýl­la­rý­boð­ma­mak­ve­kalp­le­re­Ce­nâbý­Hakk’ýn­Zâ­tý­ný­u­nut­tur­ma­mak­i­çin­E­ha­di­yet müh­rü­nün­“Al­lah,­Rah­mân­ve­Ra­hîm”­i­sim­le­rin­den­mü­te­þek­kil­üç­mü­him­kay­na­ðý­ný­gös­ter­mek­te­dir.­Ya­ni­bu­üç­is­min­her­bir­þey­de­ko­lay­ca­gö­rü­nen­te­zâ­hür­le­ri­ýs­rar­la­na­za­ra­ve­ril­mek­te­ve­kalp­le­rin­Ce­nâb-ý­Hakk’ý­u­nut­ma­ma­sý­sað­lan­mak­ta­dýr. Bu­üç­is­min,­bir­Ýs­lâm­ni­þâ­ný­o­lan­Bes­me­le­i­çe­ri­sin­de­ha­ya­tý­mý­za­gir­miþ­ol­ma­sý­ve­her­ha­yýr­lý­i­þin­ba­þýn­da­di­li­miz­den­dü­þür­me­me­miz­bun­dan­dýr.­ Ü­çün­cü­ Sýr:­ “Bes­me­le”,­bü­tün­kâ­i­nâ­ta­hâ­kim o­lan­Rah­met­ha­kî­ka­tý­nýn­ar­þý­na­ye­tiþ­mek­i­çin mü’mi­nin­e­lin­de­bir­ve­sî­le,­bir­þe­fa­at­çi­ve­bir­mi­raç hük­mün­de­dir.­ Dör­dün­cü­Sýr:­Mah­lû­kât­ta­sa­yý­sýz­vah­det­mü­hür­le­ri­var­dýr;­fa­kat­ço­ðu­za­man­kes­ret­ve­se­bep­ler i­çin­de­zih­ni­da­ðý­lan­in­san,­Al­lah’ýn­bir­li­ði­ne­in­ti­kâl e­de­mi­yor.­Bun­dan­do­la­yý,­Vah­det­ar­ka­sýn­da­E­ha­di­yet­müh­rü­nü­gös­ter­mek­ge­re­ki­yor.­Tâ­ki,­doð­ru­dan­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­Zâ­tý­na­u­laþ­mak­müm­kün­ol­sun.­Var­lýk­la­ra­en­câ­zi­be­dâr­na­kýþ,­en­par­lak­nûr, en­þi­rin­tat­lý­lýk,­en­se­vim­li­ce­mâl­ve­en­kuv­vet­li­ha­kî­kat­o­lan­Rah­met­ve­Ra­hî­mi­yet­müh­rü­bu­nun­i­çin­kon­muþ­tur.­Bu­Rah­me­tin­kuv­ve­ti,­in­sa­ný­E­ha­di­yet­müh­rü­ne­u­laþ­tý­rýr.­“Bes­me­le”,­Rah­met­ten­E­ha­di­ye­te­u­laþ­tý­ran­bu­sýr­rýn­bir­un­vâ­ný­dýr. Be­þin­ci­Sýr:­“Bes­me­le”­i­le­in­san,­mâ­ne­vî­sî­mâ­sý­nýn­i­þâ­ret­et­ti­ði­Rah­mân­is­mi­ne­u­la­þýr. Al­týn­cý­ Sýr: Hiç­bir­þe­ye­muh­taç­ol­ma­yan­Ce­nab-ý­Al­lah’ýn­rah­met­ha­zî­ne­si­nin­en­bi­rin­ci­a­nah­ta­rý­“Bes­me­le”dir.­Bis­mil­la­hir­rah­ma­nir­ra­him­ke­li­me­siy­le­rah­me­te­u­la­þý­lýr­ve­be­re­ke­te­u­la­þý­lýr.

B

VECÝZE

Evet, dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlâtlarýna karþý þefkatleridir. Ve en âli hukuk dahi, onlarýn o þefkatlerine mukabil hürmet haklarýdýr. Çünkü onlar, hayatlarýný, kemâl-i lezzetle evlâtlarýnýn hayatý için feda edip sarf ediyorlar. Bediüzzaman

Abdest, Huzur’a hazýrlýktýr b­dest;­ mad­dî­ ve­ mâ­ne­vî­ be­de­ni­ zýrh­la ku­þat­mak,­ko­ru­ma­ya­al­mak­týr.­Ab­dest, be­de­ne­ ya­ký­þan­ en­ gü­zel­ el­bi­se­ler­den bi­ri­si­dir.­Ya­ni,­be­den,­ab­dest­le­gü­zel­dir. Ab­dest,­ be­de­nin­ sü­sü­ ve­ gü­zel­li­ði­dir.­ O­nun­ i­çin­ bir­ ö­mür­ i­çe­ri­sin­de­ki­ be­den­de­ ne ka­dar­ab­dest­li­za­man­lar­var­sa,­o­ka­dar­o­be­den­ i­çin­ nur­lu­ za­man­lar­ var­ de­mek­tir.­ Eh hâ­liy­le­ nur­lu­ za­man­la­rý­ bol­ bu­lu­nan­ bir­ be­de­nin,­ bu­ za­man­ di­lim­le­rin­de­ki­ hal­le­ri­ de nu­râ­nî­dir. Ab­dest,­ ha­yat­ di­lim­le­rin­de­ o­lu­þan­ kir­len­me­le­ri­ te­miz­le­yen­ bir­ o­pe­ras­yo­nun­dur.­ O­nun­i­çin­ab­dest,­zýr­hý­mýz­ol­ma­lý. Ab­dest,­ “Ben­ ha­ra­ma­ ka­pa­lý­yým,­ ben­ Rab­bi­min­ku­lu,­kö­le­si­yim”­me­sa­jý­dýr.­ Ab­dest,­ be­de­nin­ ken­di­ni­ Rab­bi­ne­ a­da­dý­ðý za­man­lar­dýr.­ Be­den,­ ab­dest­liy­se;­ on­dan­ gü­-

A

BÝR BAÞKA AÇIDAN S. BAHATTÝN YAÞAR syasar33@yahoo.com

zel­lik­ler­zu­hur­e­der. Ab­dest,­he­lâl­da­i­re­si­ne­gi­riþ­de­mek­tir.­O­nun i­çin­ab­dest,­Ya­ra­tý­cý­i­le­o­lan­ak­di­ta­ze­le­mek­tir. Ab­dest,­ab­dest­le­nen­or­gan­la­rýn­ip­le­ri­ni­Sa­hi­bi­ne­ ver­me­si­dir.­ Ab­dest­li­ be­den;­ ha­ra­ma kar­þý­a­þý­lan­mýþ,­düþ­ma­na­kar­þý­zýr­hý­ný­ku­þan­mýþ­de­mek­tir. Ab­dest,­vü­cut­kim­ya­sý­nýn­dü­zel­me­si,­a­yar­lan­ma­sý,­ ya­ni­ vü­cu­dun,­ kul­luk­ mo­du­na­ ha­zýr­lan­ma­sý­de­mek­tir.

Ab­dest­len­mek,­ka­nat­la­nýp­kul­lu­ða­uç­mak­týr.­ Me­lek­leþ­mek­ ve­ nu­ra­ni­leþ­mek­tir.­ Vü­cut or­gan­la­rý­nýn­i­ba­de­ti­dir­ab­dest­len­mek. Ab­d est,­ Hu­z ur’a­ gir­m e­n in­ ilk­ a­d ý­m ý­d ýr. Ab­dest­li­ za­man­lar,­ mu­kad­des­ za­man­lar­dýr. Vü­cut­ kim­ya­sý­nýn­ i­ba­de­te­ ha­zýr­lan­ma­sý,­ ‘â­bid’leþ­me­si­dir. Ab­dest­li­ bir­ be­den,­ or­gan­la­rý­ný­ i­ba­de­te­ a­yar­la­mýþ­týr.­ Öy­le­ ki,­ ab­dest­li­ bir­ be­den­den çý­k a­c ak­ söz­l e­r in­ et­k i­ de­r e­c e­s i­ tar­t ý­þ ýl­m az. Ab­dest,­ vü­cut­ or­gan­la­rýn­da­ki­ kim­ya­sal­ dö­nü­þüm­de­mek­tir.­Ab­dest­li­bir­be­de­nin­ne­fes a­lýp­ ver­me­si,­ yü­rü­me­si,­ o­tur­ma­sý,­ kalk­ma­sý, ko­nuþ­ma­sý,­ din­le­me­si­ vb.­ fa­a­li­yet­le­ri,­ gü­zel bir­ni­yet­i­le­i­ba­de­te­dö­nü­þe­bi­lir. Ab­dest,­ di­le,­ ku­la­ða,­ gö­ze,­ a­ya­ða­ ay­rý­ i­ba­det­ an­lam­la­rý­ yük­le­mek,­ be­de­nin­ mad­dî­ ve mâ­ne­vî­et­ki­gü­cü­nü­art­týr­mak­týr.­O­nun­i­çin,

ab­dest­li­ bir­ be­den­den­ çý­ka­cak­ ke­li­me­ler­ ve cüm­le­ler,­ her­ bi­ri­ bi­rer­ ö­zel­ gü­ce­ sa­hip­ o­la­cak­týr.­ Ku­ru­ sý­ký­ ta­ban­ca­ i­le­ a­tý­lan­ bir­ a­tý­þýn et­ki­si­i­le,­ger­çek­bir­mer­mi­a­tý­þý­nýn­et­ki­si­nin bir­ ol­ma­dý­ðý­ gi­bi.­ Çý­kar­dý­ðý­ ses­ bir­bi­ri­ne­ ya­kýn­ ol­sa­ da,­ he­de­fi­ vur­ma­da­ki­ et­ki­ her­hal­de mu­ka­ye­se­ e­di­le­me­ye­cek­ cins­ten­dir.­ Ab­dest, in­sa­ný­güç­len­dir­mek­tir. O­za­man­ne­ya­pýp­et­me­li,­im­kân­lar­öl­çü­sün­de­sö­ze­ve­dav­ra­ný­þa­güç­kat­mak­ve­et­ki­yi­art­týr­mak­i­çin­ab­dest­li­za­man­la­rý­art­týr­ma­lý­in­san. Pe­ki­ ab­dest­li­ ol­du­ðu­ hal­de,­ bu­ bek­le­nen ne­ti­ce­o­luþ­mu­yor­sa,­o­za­man,­i­ba­det­te­ni­yet ve­ þu­ur­ prob­le­mi­ var­ de­mek­tir.­ Her­ ab­dest, ye­ni­den­ bir­ baþ­lan­gýç­týr.­ Gü­cü­ne­ i­na­nan­ ve o­nu­bir­si­lah­o­la­rak­gö­ren­i­çin,­ab­dest­li­sa­at­le­rin­ ka­zan­cý­ da­ha­ bol­ ve­ he­sa­bý­ný­ ver­mek da­ha­ko­lay­o­la­cak­týr.

BEDESTEN

YERÝN KULAÐI

Bayramda konuþulanlar

Ýneðe kurban olanlar, ineði kurban edenler!

le­ a­dý­nýz­ "Uð­raþ­týk,­ a­ma­ çö­ze­me­dik­ hü­kü­me­ti"ne­çý­ka­cak;­ha­be­ri­niz­ol­sun. Ce­vap:­Al­so­ru­la­rý­ný­da­git­bur­dan!

Dersim'de analar aðladý mý? M. LATÝF SALÝHOÐLU latif@yeniasya.com.tr

ay­r am­ zi­y a­r et­l e­r in­d e­ ev­l er­d e,­ dost mec­lis­le­rin­de­ ko­nu­þul­ma­sý­ný,­ soh­bet mev­zu­u­ol­ma­sý­ný­kuv­vet­le­muh­te­mel gör­dü­ðü­müz­ba­zý­ko­nu­la­ra­çok­ký­sa­da­ol­sa­de­ðin­me­ye­ça­lý­þa­lým.

B

Sonucu belli, nafile uðraþlar Va­tan­da­þýn­ ik­ti­dar­da­ki­ hü­kü­met­ yet­ki­li­le­ri­ne­ yö­nelt­tik­le­ri­ so­ru­lar­ ve­ al­dýk­la­rý­ ce­vap­la­rý­a­þa­ðý­da­ki­gi­bi­ö­zet­le­mek­müm­kün... So­r u:­ Ey­ hü­k û­m et!­ N'ol­d u­ þu­ meslek liselilerin­"kat­sa­yý"­me­se­le­si? Ce­v ap:­Bi­li­yor­su­nuz­ biz­ uð­raþ­týk,­ a­ma ol­ma­dý.­Mað­du­ri­yet,­ma­a­le­sef­­de­vam­e­di­yor. So­ru:­N'ol­du­þu­ba­þör­tü­sü­hür­ri­ye­ti? Ce­vap:­ Val­la­ biz­ uð­raþ­týk,­ a­ma­ ne­ti­ce a­la­ma­dýk.­Mað­du­ri­yet­de­vam­e­di­yor. So­ru:­N'ol­du­þu­"a­çý­lým"­me­se­le­si? Ce­vap:­ Bi­li­yor­su­nuz,­ biz­ çok­ uð­raþ­týk. An­c ak,­ bek­l en­t i­l e­r i­ kar­þ ý­l a­y a­m a­d ýk;­ he­nüz­bir­hal­çe­re­si­ni­bu­la­ma­dýk. So­ru:­N'ol­du­þu­"ýs­lak­im­za"­me­se­le­si. Ce­vap:­Bi­li­yor­su­nuz,­ biz­ e­li­miz­den­ ge­le­n i­ yap­t ýk.­ E­l i­m iz­d en­ ge­l e­m e­y e­n i­ i­s e ma­a­le­sef­ya­pa­ma­dýk. So­ru:­N'ol­du­þu­has­ta­ha­ne­ler­de­ki­mu­a-­ ye­n e­ ve­ ec­z a­h a­n e­l er­d e­k i­ fi­y at­l an­d ýr­m a me­se­le­si?­ Ne­den­ sü­rek­li­ de­ði­þi­yor­ ve­ bir tür­lü­ra­yý­na­o­tur­mu­yor? Ce­vap:­Bi­li­yor­su­nuz,­bu­ko­nuy­la­yýl­lar­dýr uð­ra­þý­yo­ruz;­uð­raþ­ma­ya­de­vam­e­di­yo­ruz. So­ru:­ Mad­d î­ kriz­ ký­s a­ sü­r e­c ek,­ te­ð et ge­ç e­c ek­ di­y or­d u­n uz.­ Bir­ yýl­ geç­t i,­ kriz de­rin­le­þe­rek­de­vam­e­di­yor? Ce­vap:­Te­ðet­ge­çer­de­mek,­za­rar­ver­me­ye­cek­de­mek­de­ðil­dir.­Uð­ra­þý­yo­ruz­iþ­te. So­ru:­Baþ­ba­kan,­Cum­hur­baþ­ka­ný,­Mec­lis­ Baþ­ka­ný,­ YÖK­ Baþ­ka­ný,­ AYM­ Baþ­ka­ný...­hep­u­yum­lu­gö­rü­nü­yor­su­nuz­da­ne­den­ þu­ me­s e­l e­l e­r i­ hal­l e­d e­m i­y or­s u­n uz? Si­zi­kim­en­gel­li­yor? Ce­v ap:­ Hü­kû­me­ti­miz,­ bü­tün­ so­run­la­rýn­ üs­t e­s in­d en­ ge­l e­b i­l e­c ek­ güç­t e­d ir. Ham­dol­sun. So­ru:­E­vet,­ham­dol­sun.­Fa­kat,­bu­gi­diþ­-

CHP'li­ O­n ur­ Öy­m en'ýn­ "A­n a­l ar­ hep að­la­dý.­ Ça­nak­ka­le'de,­ Der­sim'de,­ son­ te­rör­o­lay­la­rýn­da­da­hep­að­la­dý­a­na­lar"­de­me­s iy­l e­ bir­l ik­t e,­ ya­k ýn­ ta­r ih,­ ö­z el­l ik­l e 1937­ta­rih­li­Der­sim­Fâ­ci­a­sý­ko­nu­su,­gün­de­min­ ilk­ sý­ra­la­rý­na­ týr­man­dý.­ Týr­ma­nýþ, hýz­kes­me­den­de­vam­e­di­yor. Þim­d i­y e­ ka­d ar­ or­t a­y a­ çý­k an­ bil­g i­ ve bel­ge­ler,­Der­sim'de­o­ta­rih­te­a­na­la­rýn­að­la­ma­dý­ðý­ný,­da­ha­doð­ru­su­að­la­ya­ma­dý­ðý­ný gös­te­ri­yor. Zi­ra,­ ev­lât­la­rý­ kat­le­di­len­ Der­sim­li­ a­na­lar­da­a­cý­ma­sýz­ca­öl­dü­rül­müþ­ler.­Do­la­yý­sýy­la,­ að­la­ma­ya,­ yas­ tut­ma­ya­ da­hi­ fýr­sat­la­rý­ol­ma­mýþ.

‘‘

Evlâdýný kaybeden analarýn aðlamasý bir tesellidir, hiç olmazsa bir rahatlama vesilesidir. Dersimli analar, 1937–38 yýllarýnda bu teselliden bile mahrûm kaldýlar. Zira, onlar evlâtlarýyla birlikte acýmasýzca katledildiler.

Bir­ te­l e­v iz­y on­ prog­r a­m ýn­d a­ ko­n u­þ an ko­ca­ ko­ca­ ta­rih­çi­ler­ "Sa­id­ Nur­sî'nin­ yaz­dýk­la­rý­ný­an­la­ya­mý­yo­ruz"­de­miþ­ler. Beþ–al­tý­ a­sýr­ ön­ce­ki­ ve­si­ka­la­rý­ ra­hat­lýk­la o­ku­yup­ an­la­ya­bi­len­ bu­ de­ve­ di­þi­ gi­bi­ a­dam­la­rýn­ ne­den­ böy­le­ ko­nuþ­tuk­la­rý­ný­ dü­þün­düm.­Fik­ri­me­i­ki­nok­ta­ta­kýl­dý. Bi­rin­ci­si:­Ya­lan­söy­lü­yor­lar.­Zi­ra,­a­leyh­te­ ko­nu­þun­ca­ "an­la­mýþ­lar­ gi­bi"­ ko­nu­þu­yor­lar. Ý­kin­ci­si:­ An­la­mý­yor­ o­la­bi­lir­ler.­ Zi­ra,­ "il­mî­ e­na­ni­yet"­ sa­hi­bi­dir­ler.­ Sa­id­ Nur­sî'nin e­ser­le­ri­ o­lan­ Ri­sâ­le-i­ Nur'da­ "e­na­ni­yet"in her­ tür­l ü­s ü­ mer­d ut­t ur,­ red­d e­d il­m iþ­t ir. Do­la­yý­sýy­la,­"e­ne"si­ni­terk­et­me­yen,­o­kud­sî­ nur­lar­dan­ is­ti­fa­de­ e­de­mi­yor.­ Mü­el­lif–i muh­te­rem,­ken­di­si­i­çin­de­ "Sa­id,­tam­top­rak­gi­bi­mah­vi­yet­ve­terk-i­e­na­ni­yet­ve­te­va­zu-u­ mut­lak­ta­ bu­lun­mak­ þart­týr" di­yor.

GÜN GÜN TARÝH

25­ A­ra­lýk­1935: Der­sim'in­is­mini­de­ðiþ­ti­ren­"Tun­ce­li­Kà­nu­nu"­çý­kar­týl­dý. O­cak­ 1936'tan­ i­ti­b a­ren: A­le­vi­le­rin­ yo­ðun­ þe­kil­de­ ya­þa­dý­ðý­ coð­raf­ya,­ as­ke­rî­ ab­lu­ka­ al­tý­na­ a­lýn­dý.­ As­ke­rî­ Mah­ke­me­ ku­rul­du.­Her­ta­ra­fa­ka­ra­kol­in­þa­e­dil­di.­Böl­ge­nin­ hem­ va­li­si,­ hem­ de­ ko­mu­ta­ný­ o­la­rat­Ab­dul­lah­Alp­do­ðan­Pa­þa­ge­ti­ril­di.­A­þi­ret­ler­le­gü­ven­lik­kuv­vet­le­ri­a­ra­sýn­da­yer yer­ça­týþ­ma­lar­ya­þan­dý. 1937­Ba­ha­rý­(Mart): Ye­ni­den­a­lev­le­nen ça­týþ­ma­la­rýn­ þid­de­ti­ da­ha­ da­ art­tý.­ Ýs­yan­cý-si­vil­ halk­ ay­rý­mý­ ya­pýl­ma­dan,­ böl­ge­de kit­l e­ im­h a­ si­l âh­l a­r ý­ kul­l a­n ýl­d ý.­ Di­y ar­b a­kýr'dan­kal­kan­sa­vaþ­u­çak­la­rý,­hal­kýn­ü­ze­ri­n e­ bom­b a­ yað­d ýr­d ý.­ Ma­ð a­r a­l a­r a­ sý­ð ý­nan­lar,­ ze­hir­li­ gaz­ bom­ba­la­rýy­la­ im­ha­ e­dil­di.­Top­lu­ca­yak­ma­ve­kur­þun­la­ma­þek­lin­de­kat­li­âm­lar­ya­pýl­dý.­Za­ten­dev­let­lu­la­rýn­ver­miþ­ol­du­ðu­e­mir­de­ "Tek­can­lý­bý­rak­ma­ya­cak­ þe­kil­de­ im­hâ"­ i­di.­ (Bir­ þa­hit: Yar­bay­Hu­lu­sî­Yah­ya­gil) 25­E­kim­1937: Baþ­ba­kan­lýk­tan­is­ti­fa­e­den­ Ýs­m et­ Pa­þ a­n ýn­ ye­r i­n e­ Ce­l al­ Ba­y ar ge­ti­ril­di.­ O­pe­ras­yon­lar­ de­vam­ e­di­yor­du. Ba­y ar,­ ge­l iþ­m e­l e­r e­ se­y ir­c i­ ol­m a­n ýn­ ö­t e­sin­de­her­han­gi­bir­þey­ya­pa­ma­dý.­Ý­ni­si­ya­tif,­hü­kü­me­te­re'sen­baþ­kan­lýk­ya­pan­Re­i­si­cum­hur­i­le­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Fev­zi­Pa­þa'­nýn­e­lin­dey­di. 15­Ka­sým­ 1937: Se­yit­ Rý­za­ ve­ ar­ka­daþ­la­rý­E­la­zýð'da­i­dam­e­dil­di.

Enaniyet engeli

(Kas­ta­mo­nu­La­hi­ka­sý,­s.­18)

Dersim kronolojisi

10­ A­ðus­tos­ 1938: A­r a­l ýk­l ý­ þe­k il­d e­ de­vam­e­den­o­pe­ras­yon­la­ra­son­ve­ril­di. Can­ kay­bý­nýn­ bi­lân­ço­su,­ on­ bin­ler­le­ i­fa­de­e­di­li­yor.­Net­ra­kam­bi­lin­mi­yor. 10-30­ A­ðus­tos­ 1938: Kur­tu­lan­lar­ top­la­nýp­Ba­tý­A­na­do­lu'nun­muh­te­lif­yer­le­ri­ne­sür­gün­e­dil­di­ler. Sür­gün­e­di­len­le­rin­ö­nem­li­bir­bö­lü­mü, kýs­mî­ser­best­li­ðin­ta­nýn­dý­ðý­1940'lý­yýl­lar­da­mem­le­ket­le­ri­ne­ge­ri­dön­dü. NOT­LAR: 1)­Bü­tün­din­kar­deþ­le­ri­min­Kur­ban­Bay­ra­mý­ný­ teb­rik­ ve­ tes'id­ e­der,­ bu­ bay­ra­mýn in­san­lýk­ â­le­mi­ i­çin­ hu­zur­ ve­ sa­a­de­te­ ve­si­le ol­ma­sý­ný­Rab­bim­den­ni­yaz­e­de­rim. 2)­Ya­kýn­ta­ri­hteki­saptýrmalara­da­ir­ya­zý­lar,­ bay­ram­ son­ra­sýn­da­ kal­dý­ðý­ yer­den de­vam­e­de­cek.­MLS

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

ü­ney­Af­ri­ka­lý­bir­pro­fe­sör,­ba­zý­a­raþ­týr­ma­lar­i­çin­Hin­dis­tan’a­gi­der.­Hint­li­mes­lek­ta­þýy­la­yol­cu­luk­e­der­ken­tren,­is­tas­yon­dý­þýn­da­bir­yer­de­du­rur. Bek­le­yiþ­u­za­yýn­ca­sü­rer.­Gü­ney­Af­ri­ka­lý­se­be­bi­ni­ so­rar.­ Hint­li­ mes­lek­ta­þý­ “Se­be­bi­ni­ bil­mi­yo­rum,­a­ma­gi­dip­bir­so­ra­yým”­der. Dön­dü­ðün­de­“Me­rak­e­de­cek­bir­þey­yok,”­der. “Tren­ yo­lu­na­ bir­ i­nek­ u­zan­mýþ,­ kal­kýn­ca­ yo­la de­vam­e­di­le­cek.” Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Gü­ney­Af­ri­ka­lý­pro­fe­sör­“Hay­ret,­20.­yüz­yýl­da­hâ­lâ­i­ne­ðe­ta­pý­la­bi­li­yor!”­de­yin­ce­Hint­li­pro­fe­sör­so­rar: “Pe­ki,­siz­de­hiç­böy­le­þey­ler­yok­mu?” Gü­ney­Af­ri­ka­lý­ön­ce,­“Yok”­der­se­de­bi­raz­dü­þü­nün­ce­bey­nin­de­þim­þek­ler­ça­kar­ve­ür­pe­re­rek þu­ce­va­bý­ve­rir: “Hak­lý­sýn­dos­tum,­biz­de­de­var.­Hat­ta­bi­zim­du­rum­siz­den­de­kö­tü.­Si­zin­i­nek­bi­raz­dan­kal­kar,­a­ma biz­de­öy­le­i­nek­ler­var­ki,­yýl­lar­geç­se­bi­le­yi­ne­yer­le­rin­den­kalk­maz­lar.” *** Es­ki­den­Mý­sýr’da­ö­küz­mu­kad­des­ti.­Hz.­Mu­sa (as)­Mý­sýr’da­ki­Ya­hu­di­le­ri­kur­tar­dý,­a­ma­ba­zý­la­rý­nýn­ da­ma­rý­na­ iþ­le­miþ­ti­ A­pis­ ö­kü­zü­ne­ tap­mak. Da­ha­son­ra­“icl”­ha­di­se­si­vu­ku­a­ge­lir. A­ca­ba,­bu­gün,­hay­van­ke­si­mi­ne­kar­þý­ge­len­le­rin­ba­zý­la­rý­nýn­gen­le­rin­de,­“ba­kar­pe­rest­lik”,­yâ­ni i­nek­le­re­tap­ma­has­ta­lý­ðý­mý­var­dýr? Ba­kar­pe­rest­lik,­to­tem­ci­lik,­i­nek­le­re­tap­ma­na­sýl­ve­ne­re­den­kay­nak­lan­mýþ­týr? Ö­kü­ze­ne­den­kud­si­yet­at­fet­ti­Mý­sýr­lý­lar? Mý­sýr’ýn­bü­yük­bir­par­ça­sý­ku­mis­tan,­ya­ni­çöl.­Bu bü­yük­çö­lün­i­çin­de­de­mü­ba­rek­Nil­neh­ri­a­ký­yor.­Öy­le­bir­fe­yiz­ve­be­re­ket­ve­ri­yor­ki,­ga­yet­mah­sül­dar­bir tar­la­hük­mü­ne­geç­miþ.­O­ce­hen­nem­gi­bi­sah­râ­kom­þu­lu­ðun­da­þöy­le­Cen­net­gi­bi­ve­rim­li,­mü­ba­rek­bir­ne­hir­ve­top­rak­par­ça­sý...­Bu­çift­çi­lik­ve­zi­ra­a­tý­ge­liþ­tir­miþ.­Halk,­ek­se­ri­yet­le­zi­ra­a­te,­çift­çi­li­ðe­rað­bet­e­di­yor. Bu­hâl,­o­ra­da­o­tu­ran­la­rýn­ka­rak­ter­le­ri­ne,­se­ci­ye­le­ri­ne­öy­le­si­ne­iþ­le­miþ­ki,­zi­ra­a­tý­“kut­sî”­ve­zi­ra­at­ vâ­sý­ta­sý­ o­lan­ “i­ne­ði/ö­kü­zü”­ mu­kad­des­ bir ma’bud­de­re­ce­si­ne­çý­kar­mýþ. Hat­tâ­o­za­man­da­ki­Mý­sýr­mil­le­ti,­ö­küz­ve­i­ne­ðe,­ i­bâ­det­ et­mek­ de­re­ce­sin­de­ bir­ kud­si­yet­ ver­miþ­ler.­Ýþ­te­o­za­man­lar­da­Ýs­ra­i­lo­ðul­la­rý­da­hi­o­ký­ta­da­ya­þý­yor­du.­O­hâl­ve­ter­bi­ye­den­bir­his­se­al­dýk­la­rý,­“icl”­me­se­le­sin­den­an­la­þý­lý­yor. Ýþ­te­ Kur’ân-ý­ Ha­kîm,­ Haz­ret-i­ Mû­sâ­ A­ley­his­se­lâ­mýn­ri­sâ­le­tiy­le,­o­mil­le­tin­se­ci­ye­le­ri­ne­gir­miþ ve­ is­ti­dad­la­rý­na­ iþ­le­miþ­ o­lan­ o­ “ba­kar­pe­rest­lik” mef­kû­re­si­ni­ (fik­ri­ni)­ ke­sip­ öl­dür­dü­ðü­nü,­ bir­ “i­ne­ðin”­zeb­hi,­yâ­ni­ke­sil­me­si­i­le­an­la­tý­yor. Ýþ­te­þu­ba­sit­hâ­di­se­i­le,­bir­ge­nel­pren­si­bi,­hem­her­ke­se­her­va­kit­ga­yet­lü­zum­lu­bir­hik­met­der­si­ol­du­ðu­nu­ul­vî­bir­mu’ci­ze­i­le­be­yân­e­der. Ya­ni­ku­ban­kes­mek,­ay­ný­za­man­da,­“to­tem­ci­li­ði, ba­kar­pe­rest­li­ði,­i­nek­pe­rest­li­ði,­mad­de­ye­kar­þý­o­lan he­ve­si”­ký­rý­yor.­On­la­rýn­kud­si­ye­ti­ni­ke­sip­a­tý­yor!­“Ý­nek­ler,­mâ­bud­de­re­ce­si­ne­çý­ka­rý­la­maz;­on­la­rý­Ya­ra­ta­na­te­vec­cüh­et­mek­ge­re­kir”­der­si­ni­ve­ri­yor. Bu­na­ký­ya­sen­bil­ki,­Kur’ân-ý­Ha­kîm’de­bâ­zý­ta­ri­hî hâ­di­se­sû­re­tin­de­zik­re­di­len­cüz’î (ba­sit­ve­ya­kü­çük) hâ­di­se­ler,­kül­lî­(ge­nel)­düs­tur­la­rýn­uç­la­rý­dýr.1 Bu­gün­ta­bi­a­ta,­a­to­ma­ta­pan­la­rýn,­a­ca­ba­i­ne­ðe­ta­pan­lar­dan­ne­far­ký­var?­Bu­bir­zih­ni­yet­ve­i­man­far­ký­dýr.­Müs­lü­man­i­ne­ði­kur­ban­e­der­ken,­ta­bi­at­pe­rets­ler ve­to­te­mist­ler­i­ne­ðe­kur­ban­o­lu­yor!

G

Dipnot: 1- Sözler, s. 224.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

11

YENÝASYA / 30 KASIM 2009 PAZARTESÝ Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað recep@yeniasya.com.tr

Ümit Kýzýltepe umitvar@yeniasya.com.tr

OTOMOBÝL

Hyundai’den 5X5 lüks SUV:ÝX5

Yeni Mazda3 MPS Türkiye’de MAZDA’NIN sportif hatchback modeli Mazda3 MPS Türkiye’de satýþa sunuldu. Mazda Performans Serisi’nin (MPS) bu heyecan verici üyesi, spor otomobil meraklýlarýnýn kalp atýþlarýný hýzlandýracak. Eðlenceyi ve kompakt bir otomobilin kullanýþlýlýðýný bir arada sunan Mazda3 MPS’te yer alan 2.3-litrelik benzinli MZR DISI Turbo motor performansý ile dikkatleri üzerinde topluyor. Daha rafine bir sürüþ deneyimi için daha da geliþtirilmiþ bir tork kontrol sistemine sahip olan bu motor, güçte veya torkta hiçbir kayýp yaþamadan Euro V emisyon þartlarýna da uyum saðlýyor. Yeni Mazda3 MPS 105 bin TL’den baþlayan fiyatýyla Mazda showroom’larýnda yerini aldý.

HYUN DA I’NÝN SUV-E seg men tin de yer alan lüks modeli ix55, Avrupa’dan sonra Türkiye yollarýna çýkýyor. Hyundai, Tucson ve Santa Fe’den sonra satýþa sunacaðý ix55 ile SUV segmentinde gücünü daha da arttýrmayý amaçlýyor. Avrupa pazarý için özel olarak hazýrlanan ix55, ilk olarak geçen yýl yapýlan Paris Otomobil Fuarý’yla otomobilseverlerle buluþtu. Þýk tasarýmý, güçlü duruþu, üstün sürüþ dinamikleri ve rakiplerinin opsiyonel verdiði özellikleri standart olarak sunan zengin donanýmýyla Avrupalý tüketicilerin kalbini çalan Hyundai ix55, þimdi de Türk tüketicisinin gönlünde taht kurmak için hazýrlanýyor. Hyundai ix55’in anahtar teslim satýþ fiyatýysa 185 bin TL.

Bridgestone’den 3 nesil RFT lastik BRIDGESTONE’UN ilk olarak 1987 yýlýnda pazara sunduðu RFT, güvenlik standartlarýný geliþtirmek ve doðaya katký saðlamak amacýyla, stepne lastiklerden vazgeçme prensibiyle üretilen lastiklerin 3. nesli 2010 yýlýnda satýþa sunuluyor. RFT (Patlak yol alabilen lastik) araç hareket halindeyken hava kaybý olmasý durumunda sürücünün profesyonel lastik tamir servisine varýncaya kadar araba kullanýlmasýna imkan verir. Bridgestone’un “Patlak Yol Alabilen Lastiði” RFT ile lastik patladýktan sonra 90 km/s hýz ile 80 km yol alýnabilmektedir. Geliþtirilen konfor seviyeleri ile Bridgestone’un 3’üncü nesil run-flat lastikleri, popüler küçük otomobiller ile hâlen fabrika çýkýþýnda run-flat lastiklerin takýlmadýðý diðer otomobiller dâhil çoðu otomobilin ileride run-flat lastikler ile kullanýlabilmesini mümkün kýlacak. Yeni karýþým, soðutma kanatlarý ve yeni yapýsý sayesinde konfor artýrýlýrken, aðýrlýk ve yuvarlanma direnci azaltýlan 3. Nesil RFT’nin ilk örneði S001’in 2010 ikinci çeyreðinde Türkiye pazarýna girmesi hedefleniyor.

Renault’un yeni modellerinde büyük indirim Peugeot’nun yeni aile otomobili 5008, Ocak’ta Türkiye’de

ÜMÝT KIZILTEPE umitvar@yeniasya.com.tr

RENAULT, 20 Kasým – 31 Aralýk tarihleri arasýnda tüketiciye birbirinden cazip indirimlerle yepyeni bir Renault sahibi olma fýrsatý sunuyor. Renault, 2009 yýlýnda gerçekleþtirdiði lansmanlarla birlikte, bir yýldan daha kýsa süre içinde ürünlerini yenileyerek pazarýn en geç, en yenilikçi ürün gamlarýndan birine sahip oluyor. Renault ürün gamýnýn en genç 10 modeli, yýl sonuna kadar 4.000 TL’ye varan büyük indirimlerle tükeciye sunuluyor. Tüketici, bu kampanyada Symbol, Clio HB, Clio Grand Tour, Mégane HB, Mégane Coupé, Mégane Sport Tourer ve Grand Scénic’e 2.000 TL, Laguna, Laguna Coupé ve Koleos’a ise 4.000 TL indirimle sahip olma fýrsatý buluyor. Bu kampanyada Yeni Symbol’e 22.850 TL, Clio HB’e 26.300 TL, Mégane HB’e 35.300 TL’den baþlayan avantajlý fiyatlar ile sahip olunabiliyor. Ayrýca Yeni Kangoo Multix ve Yeni Kangoo Express’te de 2.000 TL indirim avantajý bulunuyor. Diðer taraftan Master ve Trafic modellerinde ilk 3 periyodik bakým hediye (15.000 – 30.000 – 45.000 km bakýmlarý) kampanyasý devam ediyor.

n FRANSIZ Peugeot’nun Eylül ayýndaki Frankfurt Otomobil Fuarý’nda dünya prömiyeri ile tanýtýlan Peugeot 5008, 2010 baþýnda Türkiye’ye gelecek. Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü Vincent Ricoux, Peugeot’nun, piyasanýn en dinamik markalarý arasýnda olduðunu belirtti. Bu yýl Peugeot olarak bir ‘Fetih stratejisi’ baþlattýklarýný dile getiren Ricoux, bu kapsamda 3008, 206’dan sonra 5008’i de Türk müþterisine sunduklarýný kaydetti. Ricoux, 5008 ile Türkiye’de ulaþamadýklar müþteri kitlesine ulaþacaklarýný ve bu araçla otomotiv pazarýndan yüzde 0.3 artý pay alacaklarýný ifade etti. Ricoux, 2010’da, bin adet 5008 satmayý hedeflediklerini de söyledi. Ricoux, 5008’in Türkiye’de ilk etapta 1.6 HDI 110 bg motor seçeneði ile geleceðini kaydetti. 5 ve 7 koltuklu versiyonlarý olan 5008, 4.53 m uzunluðu ve 1.64 m yüksekliði ile Peugeot’nun orta segmentteki ürün yelpazesini tamamlýyor. Tek hacimli model, Peugeot’nun aile modelleri pazarýndaki varlýðýný güçlendiriyor. Uzun yolculuklarý daha keyifli hale getirmek için, 5008’de 2. sýrada oturan yolculara iç mekâna entegre edilmiþ bir multimedya sistemi sunuluyor.

Kýþ servis kampanyasý baþlýyor RENAULT, müþterilerinin otomobillerini kýþ aylarýna hazýrlamak, araçlarýný güvenli bir þekilde kullanmalarýný saðlamak, indirim ve diðer avantajlardan faydalandýrmak amacýyla 23 Kasým- 26 Aralýk 2009 tarihleri arasýnda “Renault Kýþ Servis Kampanyasý” düzenliyor. Kampanyada Renault sahipleri, Renault Fix Servis Paketleri ve Elf motor yaðlarýnda yüzde 20 indirim, Worldcard, Bonus Card ve Maximum kartlara 6 taksit, Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava ve Debica lastiklerde 4 al 3 öde fýrsatýndan yararlanacak.

Peugeot, elektrikli i0n modelinin ön sipariþlerini almaya baþladý

Bireysel müþteriler için, Peugeot’nun Almanya, Ýngiltere, Ýspanya, Fransa ve Ýtalya’daki internet sitelerinde ön sipariþler açýldý.

PEUGEOT, yüzde100 elektrikli otomobili i0n’un ön sipariþlerini Kasým ayý itibariyle almaya baþladý. Peugeot, Avrupa’daki otomobil paylaþým ve büyük filo projeleriyle ilgili olarak dokuz þirket ve kuruluþ ile niyet mektubu imzaladý. i0n modeli ile bireysel, ticari ve kurumsal müþteri kitlelerine yönelik “0” emisyonlu bir þehir içi ulaþým çözümü sunan Peugeot, bu þekilde ürün gamýný otomobildeki yeni geliþmeler doðrultusunda biçimlendiriyor. Özellikle lityum-iyon tipi akülerin kullanýlmasý sayesinde elde edilen performansý ve 130 km’lik menzili ile bu otomobilin þehir içi ulaþým ve çevreye saygý gereklerini karþýlayan etkin bir çözüm oluþturmasý öngörülüyor. Peugeot’nun profesyonel müþteri kitlesine yönelik atýlým politikasý çerçevesinde, i0n þimdiden Avrupa’da dokuz þirket tarafýndan özellikle otomobil paylaþým çözümleri için benimsenmiþ bulunuyor.

Seat kampanyada hýz kesmiyor n DOÐUÞ Otomotiv – SEAT’ýn Yeni Ibiza, Yeni Leon, Yeni Altea XL ve Exeo modelleri için cazip indirim imkânlarý Kasým ayý sonuna kadar devam ediyor. Yeni Leon’un Reference donaným seviyesindeki 1.6 lt 102 hp versiyonu 33.900 TL’den, 1.4 lt TSI 125 hp versiyonu ise 37.300 TL’den baþlayan anahtar teslim fiyatlar ile satýþta. Kampanya çerçevesinde Yeni Ibiza’nýn Reference donanýmlý 1.2 lt 70 hp’lik versiyonu 26.600 TL’den baþlayan fiyatlara sahip. Kampanya aileler için de avantajlý. SEAT’ýn Altea XL 1.4 lt TSI 125 hp modeli, Style donaným seviyesiyle tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatýnda 1.100 TL ekstra indirim ile 43.900 TL kampanyalý anahtar teslim fiyata sahip. SEAT’ýn D Sedan segmentindeki temsilcisi, “2009 Altýn Direksiyon ödülünü” kazanan Exeo modelinde ise yýlýn son fýrsatý sunuluyor.

Süper MiTo’ya güvenli kampanya nALFA Romeo Türkiye, Ýtalyan otomobil üreticisinin lüks küçük sýnýfta yer alan modeli Alfa Romeo MiTo için 7 Aralýk tarihine kadar sürecek yeni bir kampanya ile dikkat çekiyor. 19 bin 40 Euro’dan baþlayan anahtar teslim fiyatlarýyla satýþa sunan Alfa Romeo MiTo modelinde ÖTV farkýný karþýlayarak müþterilerine avantajlar sunan Alfa Romeo Türkiye, ayrýca Koç Fiat Kredi desteðiyle özel avantajlý kredi kampanyasý düzenliyor. Kampanya kapsamýnda Alfa Romeo Finans aracýlýðýyla 48 aya varan vade ve 40 bin TL’ye varan kredi içeren çeþitli satýn alma kolaylýklarýnýn yaný sýra kredili alýmlarda “3 Yýl veya 100 Bin km” uzatýlmýþ garanti hediye ediliyor.

Mazda3 güvenlik testlerinden ‘beþ yýldýz,’ i-stop sistemi ile de Yýlýn Teknolojisi Ödülünü aldý n YENÝ Mazda3, Avrupa Yeni Otomobil Deðerlendirme Programý’nýn (Euro NCAP) 2009 birleþik güvenlik performansý testinden en yüksek deðerlendirme olan beþ yýldýz notunu aldý. Mazda’nýn eþsiz rölant durdurma sistemi olan i-stop Japonya’nýn 2010 Otomobil Araþtýrmacýlarý ve Gazetecileri (RJC) Konferansý’nda Yýlýn Teknolojisi ödülünü kazandý. Rölant durdurma sistemleri, sürücü aracý durdurduðunda motoru otomatik olarak devre dýþý býrakarak yakýt tüketiminin azaltýlmasýna yardýmcý oluyor. Mazda istop sistemi doðrudan enjeksiyonlu motorlara takýlýyor ve yanma enerjisini kullanarak motoru sadece 0,35 saniyede; diðer çoðu sistemin ihtiyaç duyduðu sürenin yaklaþýk yarýsý oranýnda bir sürede motoru yeniden çalýþtýrýyor. Ayrýca, i-stop sistemi motorun durdurulup yeniden çalýþtýrýldýðý sýrada ortaya çýkan gürültü ve titreþimi de bastýrarak sürücünün herhangi bir rahatsýzlýk hissi duymasýný engelliyor.

Fiat’tan ücretsiz ve garantili oto muayene

Dacia servislerinde kaçýrýlmayacak kampanya TÜRKÝYE'NÝN her yerinde toplam 250 yetkili servisi olan DACIA, 23 Kasým- 26 Aralýk 2009 tarihleri arasýnda müþterilerine özel indirim ve taksit imkânlarý sunuyor. DACIA yetkili servislerine gelip otomobiline kýþ bakýmý yaptýran herkes Fix Servis Paketlerinde ve Elf motor yaðlarýnda %20 indirimden faydalanabiliyor. Ödeme konusunda da kolaylýk saðlayan Dacia Bonus Card, Maximumum Kart ve Worldcard ile yapýlan ödemelerde 6 taksit imkaný sunuluyor. Kampanya süresince Goodyear Grubu lastiklerinden 3 adet alana 1 adet lastik de Dacia’dan hediye. Kampanya Sandero, Logan sedan ve Logan MCV 7 kiþilik modellerde geçerlidir.

n TÜRKÝYE otomotiv pazarýnýn lideri Fiat, yasal muayene zamaný gelmiþ 3 yaþ üstü Fiat markalý otomobiller ve 2 yaþ üstü Fiat markalý hafif ticari araçlara yüzde 100 garantili ön muayene imkâný sunan yeni bir servis kampanyasý düzenliyor. 13 Aralýk’a kadar sürecek kampanya kapsamýnda periyodik bakýmý gelen veya yasal muayene bitiþ tarihine en çok 3 ay bulunan Fiat markalý araçlarýn “Oto Muayene” kontrolleri ücretsiz olarak gerçekleþtiriliyor. Bununla birlikte ayný kampanya çerçevesinde 400 TL ve üzer servis iþlemi yaptýran Fiat sahiplerinin, yasal muayene harcýnýn yarýsýný Fiat karþýlýyor. Türkiye çapýndaki Fiat bayileri ay sonuna kadar (Cumartesi ve Pazar günleri 12.00-17.00 arasý, Pazartesi tüm gün) dahil olmak üzere hizmet vermeye devam edecek.

Deneme sürüþü yaptý, i30CW kazandý

n HYUNDAI’NÝN tüm Türkiye çapýnda 16 – 18 Ekim 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþtirdiði “Hyundai Keyifli Sürüþ Günleri” dahilinde çekiliþle hediye edilen i30 CW sahibini buldu. Etkinlikler sýrasýnda Afyonkarahisar þehrindeki Afyon Otomotiv’de Hyundai modelleriyle deneme sürüþü gerçekleþtirip çekiliþe katýlan Hakan Aydýn, yepyeni bir i30 CW 1.6 CVVT Te am’in sa hi bi ol du. Ay dýn’a o to mo bi li Hyundai Assan Baþkaný ve CEO’su Kwang-Heum Um tarafýndan teslim edildi. 10 binden fazla kiþinin katýldýðý Keyifli Sürüþ Günleri’nde Hyundai i30 CW’nin yaný sýra 20 kiþiye de ev sinema sistemi hediye edilirken Yetkili Satýcýlarý’ný ziyaret eden herkese çeþitli hediyeler daðýtýldý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Dikkat! Taþ düþebilir, ayý çýkabilir ARTVÝN Mil­li­Park­lar­Mü­dür­lü­ðü­ta­ra­fýn­dan,­Þav­þat­il­çe­sin­de­ka­ra­yo­lu­ü­ze­ri­ne­‘’dik­kat­a­yý­çý­ka­bi­lir’’­ya­zý­lý­lev­ha­lar­ko­nul­du.­ ­ Mil­li­ Park­lar­ Mü­dü­r­ Fa­ruk­ Bu­cak,­ son­ yýl­lar­da­ or­man­da­yi­ye­cek­bu­la­ma­dýk­la­rý­i­çin­yer­le­þim­yer­le­ri­ne­i­nen­a­yý­la­rýn­va­tan­daþ­la­ra­za­man­za­man­za­rar­ver­di­ði­ni­be­lir­te­rek, ‘’Biz­ de­ ku­rum­ o­la­rak­ va­tan­daþ­la­rý­mý­zý­ yer­le­þim­ yer­le­ri­ne­ i­nen­ a­yý­la­rýn­ sal­dý­rý­la­rý­na­ ma­ruz­ kal­ma­ma­la­rý­ i­çin­ u­yar­mak du­ru­mun­da­kal­dýk’’­de­di.­Artvin / aa

Y

HABERLER

30 KASIM 2009 PAZARTESÝ 60 kriteri geçen Seferihisar 'Sakin Þehir' oldu.

Seferihisar, Türkiye’nin ilk Cittaslow’u oldu

Dünya yeniden tabiiliðe yöneliyor. Ýnsanlar, hayatlarýnýn hiç deðilse bir bölümünü köyde geçirmek istiyor. Ýnsanoðlu son 20 yýldýr olaðan dýþý olaylarla karþýlaþýyor. Seller, kasýrgalar, kuraklýk, iklim deðiþikliði dünyanýn hemen her bölgesinde yaþanýyor.

Dünya yeniden fýtrata yöneliyor YAPAYLIKTAN TABÝÎLÝÐE DOÐRU YÖNELÝM OLDUÐUNU BELÝRTEN PROF. DR. DÜZENLÝ, LÜKSÜ VE ÝSRAFI BÝR TARAFA BIRAKIP, TABÝÎ HAYATIN ÇOCUKLARA ÖÐRETÝLMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. ÖNCE kýr­sal­dan­ þeh­re,­ ta­bi­lik­ten­ ya­pay­lý­ða,­ þim­di­ de­ þe­hir­den­ kýr­sa­la,­ ya­pay­dan ta­bi­li­ðe...­ Dün­ya­ ye­ni­den­ ta­bi­i­li­ðe­ yö­ne­li­yor.­ Ýn­san­lar,­ ha­yat­la­rý­nýn­ hiç­ de­ðil­se­ bir bö­lü­mü­nü­ köy­de­ ge­çir­mek­ is­ti­yor.­ Ýn­sa­noð­lu­ son­ 20­ yýl­dýr­ o­la­ðan­ dý­þý­ o­lay­lar­la kar­þý­la­þý­yor.­Sel­ler,­ka­sýr­ga­lar,­ku­rak­lýk,­ik­lim­ de­ði­þik­li­ði­ dün­ya­nýn­ he­men­ her­ böl­ge­sin­de­ya­þa­ný­yor.­Es­ki­den­yað­mur­yað­dý­ðýn­da­dý­þa­rý­çý­kýp­top­ra­ðýn­ko­ku­su­nu­his­set­mek­ is­te­yen­ler,­ þim­di­ler­de­ ya­ðý­þý­ gö­rün­ce­ sel­ kor­ku­su­na­ ka­pý­lý­yor.­ Çu­ku­ro­va Ü­ni­ver­si­te­si­Fen­E­de­bi­yat­Fa­kül­te­si­Bi­yo­lo­ji­Bö­lü­mü­Öð­re­tim­Ü­ye­si­Prof.­Dr.­A­ta­bay­Dü­zen­li,­‘’Dün­yay­la­i­liþ­ki­mi­zi­i­yi­ku­ra­ma­dýk,­ bi­ze­ sað­la­dýk­la­rý­ný­ an­la­ya­ma­dýk, so­nuç­kö­tü­ol­du’’­de­di.­Dün­ya­nýn,­hoy­rat­ça­ de­ðer­len­dir­me­le­re­ kar­þý­ ken­di­ni­ ko­ru­mak­is­te­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Dü­zen­li,­þun­la­rý kay­det­ti:­‘’Dün­ya­nýn­in­sa­na­de­ðil,­in­sa­nýn dün­ya­ya­ih­ti­ya­cý­var.­Bu­ger­çek­ya­vaþ­ya­-

vaþ­su­üs­tü­ne­çýk­ma­ya­baþ­la­dý. Ha­yat­ a­ký­þý­ ya­pay­dan­ ta­bi­li­ðe­doð­ru­yö­ne­li­yor­ar­týk. Ýn­san­lar­ köy­ yu­mur­ta­sý a­rý­yor.­ Yay­la­ ü­rün­le­ri­ni ter­cih­ e­di­yor.­ Ha­yat­la­rý­nýn­hiç­de­ðil­se­bir­bö­lü­m ü­n ü­ köy­d e­ ge­ç ir­mek,­ ken­d i­ ü­r ün­l e­r i­n i ye­t iþ­t ir­m ek­ is­t i­y or.­ Ýn­san­lar,­ bu­gü­nün­ tek­no­lo­ji­siy­le­ kon­trol­ e­di­le­me­yen do­muz­ gri­bi­ni,­ ‘dü­nü’­ kul­la­na­rak­ yen­me­ye­ ça­lý­þý­yor. A­da­ça­yý,­ka­ran­fil­ka­rý­þý­mý­gi­bi­ for­mül­ler­ ge­zi­yor­ or­ta­da. Ta­bi­GDO’suz­a­da­ça­yý­bul­mak kay­dýy­la...­ Ký­sa­ca­sý­ do­ðal­lýk­ fark e­dil­me­ye­baþ­lan­dý.­Geç­kal­ma­dan ta­bi­at­ta­ka­lan­la­rý­yer­le­rin­de­tut­mak i­çin­ge­re­ke­ni­yap­ma­lý­yýz.’’­Ankara / aa

TARHANAYI ÖÐRETMELÝYÝZ TEKNOLOJÝNÝN saðladýklarýyla insan saðlýðý iliþkisinde sorunlar yaþandýðýný vurgulayan Atabay Düzenli, ‘’Giysi ve yiyeceklerde zararlý kimyasallar tedirgin ediyor. Her mevsimde bulduðumuz taze meyve ve sebzenin genlerinden þüphe eder hale geldik’’ dedi. Lüksü ve israfý bir tarafa býrakýp, tabiatta yaþayan canlýlarýn örnek alýnmasý gerektiðini vurgulayan Düzenli, þunlarý kaydetti: ‘’Eskiden insanlar yiyeceklerin tadýný, kokusunu bir sonraki sezona kadar özlüyordu. Onu hayata baðlayan unsurlardan biri bu olamaz mý? Ýmkânlar ve seçenekler çok deðildi ama tabiidi, insanlar mutlu ve sýhhatliydi. Anne-babalar çocuklarýna oyuncak yapýyordu. Büyük çocuklar kendi oyuncaklarýný kendileri üretiyordu. Hiç kimyasal kullanmadan, tabiattaki malzemelerle. Sonra unuttuk bunlarý... Ama artýk tabiilik fark ediliyor. Tabi hayat örneklerini çoðaltmalýyýz. Burada büyüklerin küçüklere borcu var. Büyükler çocuklarýna raflardaki el alemin ne olduðu belirsiz ürünlerini terk ettirmeli. Reçelin, tarhananýn, salçanýn nasýl yapýlacaðýný öðretmeli. Biberin, patlýcanýn, domatesin kurutulabileceðini göstermeli. Börek için yufka açmanýn zor olmadýðýný anlatmalý. Bunlarý yoksulluktan deðil, tabi olduklarý için tercih ettiðini vurgulamalý. Varsýn çorabýmýz yamalý, gömleðimizin yaka ve kollarý deðiþmiþ,ceketimiz ters yüz edilmiþ olsun. Yeter ki saðlýðýmýza zararlý olmasýn.’’

n DÜNYANIN ye­ni­tren­di­cit­tas­low­“Sa­kin­se­hir­ler”­ün­va­ný­i­çin­a­day­o­lan­Ýz­mir’in­Se­fe­ri­hi­sar­il­çe­si­ün­va­nýn­sa­hi­bi­ol­du.­Dün­ya­da­bin­ler­ce­il­çe­nin­cit­tas­low­o­la­bil­mek­i­çin­ya­rýþ­tý­ðý­ün­va­na­Tür­ki­ye­den­ilk­a­day­Se­fe­ri­hi­sar­ol­muþ­tu.­Cit­tas­low ü­ye­li­ði­i­çin­çok­a­ðýr­kri­ter­ler­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Tunç­So­yer,­“Kri­ter­ler­a­ðýr­ol­ma­sý­na­rað­men­Se­fe­ri­hi­sar­Ý­tal­ya’da­bu­ün­va­ný­a­lan­na­dir­dün­ya­il­çe­le­rin­den­bi­ri­ve­Tür­ki­ye’nin Ýlk­il­çe­si­ol­ma­yý­ba­þar­dý”­de­di.­Cit­tas­low­ü­ye­li­ði Se­fe­ri­hi­sar­il­çe­sin­de­bü­yük­coþ­ku­i­le­kar­þý­la­nýr­ken,­dün­ya­da­çok­az­þeh­rin­el­de­e­de­bil­di­ði­Cit­tas­low­”Sa­kin­þe­hir­ler”­ün­va­ný­i­çin­60­kri­ter­ge­re­ki­yor.­Bu­kri­ter­le­rin­i­çe­ri­sin­de­en­ö­nem­li­le­ri­il­çe­nin­ta­bi­ha­yat­sür­dür­me­si,­or­ga­nik­gý­da­lar­ü­re­tip tü­ket­me­si,­çev­re­dos­tu­ol­ma­sý,­yö­re­sel­ye­mek­ler­le­yö­re­sel­ya­þam­ve­sað­lýk­lý­bir­ha­yat­sür­me­si­gi­bi nok­ta­lar­ö­ne­çý­ký­yor.­GDO’lu­gý­da­la­rýn­tar­týþ­ma ko­nu­su­ol­du­ðu­bir­dö­nem­de­Se­fe­ri­hi­sar­or­ga­nik, hor­mon­suz,­GDO’suz­ü­rün­ler­ye­tiþ­tir­di­ði­ni­de tüm­dün­ya­ya­res­men­ka­bul­et­ti­ren­ilk­Türk­þeh­ri o­lu­yor.­Cit­tas­low’lar­a­þý­rý­þe­hir­leþ­me­den­bý­kan dün­ya­in­sa­ný­nýn­ye­ni­ter­cih­nok­ta­la­rý­o­lu­yor.­Cit­tas­low’lar­da­þe­hir­gü­rül­tü­sü,­ha­va­kir­li­li­ði,­in­san ve­do­ða­sað­lý­ðý­ný­et­ki­le­ye­cek­en­u­fak­bir­o­lum­suz­luk­bi­le­o­la­mý­yor.­Kri­ter­le­ri­uy­gun­bu­lu­nup­a­day­lý­ðý­ka­bul­gö­ren­Se­fe­ri­hi­sar’ýn­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Tunç­So­yer;­“Çok­mut­lu­yum.­Ül­ke­miz­de­bu ün­va­ný­ka­za­nan­ilk­il­çe­ol­duk.­Da­ha­pek­çok­il­çe­mi­zin­yo­lu­nu­aç­týk”­de­di. Ýzmir / iha

Ýstanbul’da kamyonet kasasýnda yolculuk n ÝSTANBUL’UN gö­be­ðin­de,­bir­kam­yo­ne­tin­ka­sa­sý­na­do­lu­þa­rak­yol­cu­luk­ya­pan­a­i­le,­gö­ren­le­ri þaþ­ký­na­çe­vir­di.­Teh­li­ke­ye­rað­men­ka­sa­da­yol­cu­luk­ya­pan­a­i­le,­so­ðuk­tan­ko­run­mak­i­çin­bat­ta­ni­ye­kul­lan­dý.­Bay­ram­lar­da­tra­fik­ka­za­la­rýn­da­ya­þa­nan­ar­týþ­ha­ber­le­re­sýk­sýk­ko­nu­e­di­lir­ken,­Ýs­tan­bul’un­a­na­da­ma­rý­TEM­o­to­yo­lun­da­kam­yo­net ka­sa­sýn­da­yol­cu­luk­ya­pan­bir­a­i­le­gö­ren­le­ri­þaþ­ký­na­çe­vir­di.­Çev­re­den­ge­çen­a­raç­sü­rü­cü­le­ri­nin me­rak­lý­göz­ler­le­iz­le­di­ði­a­i­le,­so­ðuk­tan­ko­run­mak i­çin­bat­ta­ni­ye­kul­lan­dý.­Tra­fik­te­on­lar­ca­ki­lo­met­re­gi­den­ve­a­ra­la­rýn­da­ço­cuk­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu yol­cu­lar,­bir­bir­le­ri­ne­sa­rý­la­rak­ý­sýn­ma­ya­ça­lýþ­tý. Bu­sý­ra­da­ba­sýn­men­sup­la­rý­ný­fark­e­den­bir­yol­cu, “Biz­a­lýþ­týk,­bir­þey­ol­maz.­Her­bay­ram­ka­sa­da­gi­di­yo­ruz”­de­di.­Ha­yat­la­rý­ný­teh­li­ke­ye­a­tar­ca­sý­na yol­cu­luk­ya­pan­a­i­le,­tra­fik­te­me­rak­lý­ba­kýþ­lar­a­ra­sýn­da­yo­lu­na­de­vam­et­ti.­Ýstanbul / iha

Buðdayýn sapý, fýstýðýn kabuðundan odun üretti BUÐDAYIN, ar­pa­nýn­sa­pý­ný,­yer­fýs­tý­ðý­nýn­ka­bu­ðu­nu,­tü­tün­ve­ça­yýn­a­tý­ðý­ný e­ko­no­mi­ye­çev­re­ci­o­dun ‘do­ðaç’­o­la­rak­ka­zan­dý­ran Ke­nan­El­ba­san,­ger­çek­leþ­tir­di­ði­1,5­mil­yon­do­lar­lýk­ya­tý­rým­la­ye­ni­le­ne­bi­lir­e­ner­ji­i­çin­ö­nem­li­bir a­dým­at­tý.­Baþ­ta­Çu­ku­ro­va­Böl­ge­si­ol­mak­ü­ze­re Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­ki­ta­rým­sal­a­týk­la­rý­de­ðer­len­dir­mek­ü­ze­re­bri­ket­o­dun ü­re­ti­mi­ne­baþ­la­yan­fir­ma­nýn­ge­liþ­tir­di­ði­sis­tem sa­ye­sin­de­ö­zel­lik­le­mý­sýr a­nýz­la­rý­nýn­ya­ký­mý­so­na­e­re­cek.­Ev­ler­de­ý­sýn­ma­da, sa­na­yi­de­bu­har­ka­zan­la­rý ve­e­lek­trik­ü­re­ti­min­de kul­la­ný­lan­ü­rü­nün,­di­ðer ka­tý­ya­kýt­la­ra­gö­re­üs­tün­lü­ðü,­ye­ni­le­ne­bi­lir­bir­e­ner­j i­kay­n a­ð ý­ve­çev­r e dos­tu­ö­zel­li­ðe­sa­hip­ol­ma­s ý.­Fir­m a,­Os­m a­n i­ye’nin­Top­rak­ka­le­il­çe­sin­de­ku­ru­lu­fab­ri­ka­sýn­da­ü­ret­ti­ði­bri­ket­o­dun­la­rý, ‘Do­ðaç’­mar­ka­sýy­la­pa­za­ra su­nu­yor.­Do­ðaç­o­dun­la­rýn­kül­o­ra­ný­nýn­yüz­de­4 ol­du­ðu­nu,­bu­o­ra­nýn­kö­mür­de­yüz­de­15’e­u­laþ­tý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren­El­ba­san, kö­mü­rün­to­nu­nun­yak­la­þýk­500­li­ra­ol­ma­sý­na­kar­þýn­ken­di­ü­ret­tik­le­ri­o­dun­la­rýn­to­nu­nu­va­tan­daþ­la­rýn­260­li­ra­ya­a­la­bi­le­ce­ði­ni kay­det­ti.­Ankara / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

30 Kasim 2009  

Yeni Asya´nın 30 Kasım 2009 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you