Page 35

MVD • • • • •

särmäyspuristimet levyleikkurit levytyökeskukset kuitulaserit LUKUISIA referenssejä

NUKON Fiber Laser

E8 1212 5 axis

Ainutlaatuinen Fiber Laser • 0,3 – 20 mm • kupari, pronssi, alumiini hyvä • ei kaasua laserin luomiseen

HIGHYAG BIMO FSC-leikkauspäät • ohut ja paksu samalla linssillä • automaattinen fokus • täydellinen leikkaustulos

Eurooppalainen Huvema Sorvi HU360 x1000 • Newall DRO • CE-suojat • Portaaton 3000 rpm • Camlock D1–4

• tuplapöytä • heilurityöstö

KYSY MUUT KOOT

Puh. (09) 879 2266 • email: info@rensi.fi • www.rensi.fi

LUT:n vastavalmistuneet diplomi-insinöörit työllistyvät hyvin Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) vastavalmistuneet diplomi-insinöörit työllistyvät Tekniikan Akatee­ misten (TEK) vuosittain tekemän valtakunnallisen kyselyn mukaan erittäin hyvin. Ainoastaan Aaltoyliopistosta työllistytään hieman paremmin kuin LUT:sta.

V

astavalmistuneiden tekniikan alaa opiskelleiden kyselyyn vastasi yhteensä 1526 ihmistä. Kyselyn kattavuus on noin 98 prosenttia kaikista tekniikan ja arkkitehtuurin alojen opiskelijoista. Kyselyn tulokset valmistuivat maaliskuussa 2015 ja koskevat vuonna 2014 valmistuneita. Hyvän työllistymisen lisäksi LUT:n tekniikan puolelta val-

mistuneet ovat kyselyn mukaan tyytyväisiä opinahjonsa opetuksen laatuun. LUT on opetuksen laadun osalta kyselyyn osallistuneiden yliopistojen ykkönen: peräti 94 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että heille LUT:ssa tarjottu opetus oli pääosin laadukasta. Vastavalmistuneista 90 prosenttia oli myös tyytyväisiä käytettyihin opetusmenetelmiin. Yhtä korkeaan tyytyväisyysprosenttiin opetusmenetelmien osalta nousi kyselyn yliopistoista vain Oulun yliopisto. Va s t a v a l m i s t u n e i d e n LUT:n diplomi-insinöörien peruspalkka valmistumisvaiheessa, ilman luontoisetuja, on myös paras, kun sitä vertaa kyselyn muista yliopistoista vastavalmistuneisiin. LUT:lta valmistuneiden valmistumisvaiheen palkka oli 3170 euroa kuukaudessa. Positiivista on myös se, että LUT:n vastavalmistunei-

den työllistyminen on noussut vuoden 2013 luvusta eli 61 prosentista 65 prosenttiin vuonna 2014 valmistuneiden osalta. Tavoitteena laadukas koulutus TEK ja teknillisen yliopistokoulutuksen yksiköt keräävät vuosittain systemaattisesti palautetta tekniikan alalta valmistuneilta diplomi-insinööreiltä ja arkkitehdeiltä. Palautetietoa hyödynnetään tekniikan yliopisto-opetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa. TEK koordinoi tutkimuksen, ja yliopistoyksiköt vastaavat valmistuvien tavoittamisesta. Kyselyssä ovat mukana Aalto-yliopiston sähkötekniikan, perustieteiden, kemian tekniikan sekä insinööritieteiden korkeakoulut, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen

teknillinen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta. Kyselyn tarkoituksena on varmistaa tekniikan alan yliopistotutkinnon laatu. Kyselyssä kerätään palautetta muun muassa opintojen ohjauksesta ja sujuvuudesta, sekä siitä miten opintojen antamat valmiudet vastaavat työelämän odotuksiin. Kyselyssä selvitetään myös työkokemusta ja työtilannetta valmistumishetkellä. n

INFO http://www.tek.fi/tutkimus/ vastavalmistuneiden-kysely ja TEK Saku Laapio alueasiamies puh. +358 400 497 282 saku.laapio@tek.fi

5–6 | 2015 35

Eurometalli 5-6/2015  

Kone- ja metalliteollisuuden erikoislehti

Eurometalli 5-6/2015  

Kone- ja metalliteollisuuden erikoislehti