Page 1

Be TUI, Nr. 8(23) • edi]ie nou\ • martie / mai 2 014

INTERVIU Be TUI este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul TUI TravelCenter

Publica]ia oficial\ a TUI TravelCenter prin Eurolines EXEMPLAR GRATUIT

Nr. 8(23)/edi]ie nou\ martie /mai 2014


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

CHARTERELE

Grecia 2014 ACTUALITATE 4.

6.

Editorial Drago[ Anastasiu – Prim\vara frumoas\ a celui mai bun an din istorie! Point of view – Adrian Stoicoviciu – Branduri venetiene

LA DRUM PE MAPAMOND 10. Cele mai frumoase amintiri de vacan]\ le ve]i avea în acest an din Grecia – chartere: Santorini, Creta, Corfu, Zakynthos, Rodos, Kos, Mykonos 16. Vacan]\ de Pa[te în Antalya 20. Lumina Sfânt\ vine din Israel 22. „Nisipurile de Aur “ ale Bulgariei 24. Capitalele lumii – Atena – metropola mediteranean\ r\sf\]at\ de soare 28. India – o lume a contrastelor 32. Elve]ia, minunata ]ara a cantoanelor 36. Branduri române[ti – S\rb\tori pascale `n Bucovina 40. Branduri române[ti – Salina Turda

Foto: Nicu Cherciu

MOZAIC FOCUS CORPORATE 46. Un an hai-hui cu TUI TravelCenter 48. Grupul Eurolines România anun]\ încheierea anului 2013 cu o cifr\ de afaceri de 330 milioane de lei 49. Top 10 oferte recomandate 50. C\l\tor printr-unul dintre cele mai frumoase ora[e ale Europei – München 52. Seychelles, una dintre cele mai râvnite destina]ii pentru luna de miere 55. C\l\toria cu autocarele Eurolines 56. Mini ghid turistic – City break cu autocarele Eurolines. Vene]ia, un ora[ unic în lume

58. Povestea unui biker sau vacan]\ pe dou\ ro]i 60. Vacan]\ `n cea mai tân\r\ ]ar\ din Europa – Muntenegru 63. Shopping la Milano 66. Interviu AGWeinberger 70. 9 zile [i sute de pove[ti 72. Evenimente muzicale 73. Cartea de c\l\torie 74. Gastronomie – Lemon curd – arome demne de „ceaiul de la ora 5”

Foto: Adrian Stoicoviciu

3


ACTUALITATE / EDITORIAL

„OBSESIA PENTRU CLIENT” noastr\ fa]\ de clien]i, prin excelen]a în serviciile acordate, care îi FIDELIZEAZ| pe partenerii no[tri. S-au f\cut progrese, s-au citit c\r]i de specialitate, chiar am sprijinit editarea volumului lui Ron Kaufman, „Cultura serviciilor superioare”, care a ap\rut astfel în limba român\, la editura Publica. Apoi s-a înfiin]at Grupul pentru Excelen]\ ( GEX ), iar membrii echipelor celor 20 de companii din Grupul Eurolines au petrecut sute de ore în discu]ii, compara]ii, bench-mark-uri [i a[a mai departe. Mul]i dintre ace[tia au în]eles despre ce este vorba. Ace[tia sunt ruga]i s\ fac\ eforturi pentru a-i face [i pe ceilalal]i s\ înteleag\ mersul corect al lucrurilor. {tiu c\ drumul c\tre EXCELEN}| nu este u[or, dar este singurul corect.

4

Prim\vara frumoas\ a celui mai bun an din istorie! Dragi colaboratori, Au trecut deja din acest an peste dou\ luni pline de provoc\ri [i de reu[ite [i iat\ c\ deja este prim\var\! Vou\, clien]ilor [i colaboratorilor no[tri, v\ doresc o prim\var\ senin\, s\ v\ sim]i]i bine, împlini]i [i s\ zâmbi]i mult, punând tot mai multe zâmbete pe chipul celor din familie, al prietenilor [i clien]ilor vo[tri/no[tri.

Publisher

Anul 2013 a fost pentru Grupul Eurolines „ANUL EXCELEN}EI” [i eforturile fiec\rui membru al echipei noastre s-au canalizat c\tre acest deziderat. Pentru c\ dorim nu doar s\ ne atingem obiectivele financiare, dar vrem ca acest lucru s\ se întâmple într-un mod sustenabil! Calea corect\ este prin OBSESIA (PASIUNEA)

Editor in chief Adriana Constantin (office@justcpr.ro) Editori M\d\lina R\corean, Carmen Neac[u, Melania Toader

BeTUI Nr. 8(23) Martie/mai 2014 Revista oficial\ a TUI TravelCenter Foto copert\: Nicu Cherciu

Adresa redac]iei Aleea Lungule]u Nr. 3 sect. 2, Bucure[ti, Tel.: +40 031 40 41 138 +40 724 357 227 www.justcpr.ro Tip\rit la ARTPRINT

Anul 2013 s-a încheiat cu succes pentru Grupul Eurolines: am avut o cifr\ de afaceri de 330 milioane de lei, plus 30% fa]\ de anul 2012, valoarea EBITDA a fost de 3% din cifra de afaceri. Cre[terea va continua [i în acest an: ne propunem o majorare de minim 20% a cifrei de afaceri la nivel de Grup, vom efectua investi]ii de aproximativ 14 milioane de lei. O parte din ace[ti bani vor fi investi]i în cele opt noi autocare Beulas Glory, cunoscute pentru cel mai înalt grad de siguran]\ [i confort pentru pasageri [i echipaj, care se vor al\tura flotei de 33 de autocare deja existente a Rombus Transport, parte a Grupului Eurolines România. Obiectivul este implementarea unui nou concept de calitate în transportul

Photo Adrian Stoicoviciu, Nicu Cherciu, Anastasia Mayer, Costin L\z\roiu, Dreamstime, Shutterstock, Colaboratori Mario Alexandru, Oana Grecea Carmina Ni]escu, Oana-Nicoleta Both

Senior Art Director Marcel {tef (mstef@justcpr.ro)

Corector Chira Stanciu

DTP Radu Giurgiu dtp@justcpr.ro

Director Publicitate Camelia {tef GSM: +40 724 357 227 cstef@justcpr.ro

Copyright: TUI TravelCenter prin Eurolines Po[ta redac]iei:: V\ a[tept\m opiniile, ofertele de colaborare [i orice tip de sugestii pe adresa redac]iei sau prin e-mail (office@justcpr.ro). Just Communication & PR de]ine brandurile Just Be [i are `n portofoliu publica]iile editate de Tui TravelCentre [i Eurolines. R\spunderea asupra con]inutului articolelor revine `n exclusivitate autorilor acestora. Reproducerea par]ial\ sau total\ a oric\rui text, fotografie sau imagine grafic\ din con]inutul revistei, f\r\ acordul scris al editorului, constituie infrac]iune [i se pedepse[te conform legilor `n vigoare. Toate drepturile de vånzare a spa]iilor de publicitate apar]in editorului revistei.


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

„ANUL EXCELEN}EI, al TEHNOLOGIEI [i ONLINE - ului” interna]ional de persoane, punând confortul [i experien]ele de c\l\torie ale clien]ilor Eurolines în centrul preocup\rilor. NOVA TRAVEL va extinde în acest an num\rul curselor charter marca TUI, introducând noi destina]ii în portofoliul s\u, respectiv c\tre Spania (insulele Mallorca [i Tenerife) [i Grecia (Santorini, Zakynthos [i Mykonos). În vârf de sezon, NOVA Travel va opera pân\ la 16 curse charter pe s\pt\mân\ c\tre destina]ii din Turcia, Grecia [i Spania. În acela[i timp, estim\m c\ valoarea pachetelor turistice vândute de re]elele TUI TravelCenter [i Eurolines va fi cu 38% mai mare. Putem fi cu to]ii mândri de ceea ce am realizat: FELICIT|RI ! Rezultatele pe 2013 ne confirm\ c\ drumul ales de noi, cel al EXCELEN}EI în servicii, pe care prea pu]ini se îndreapt\, este cel corect. F\r\ îndoial\, mai avem multe de f\cut în acest sens [i le vom face, pas cu pas. Cu toate acestea, anul 2014 vine cu o alt\ provocare, motiv pentru care l-am declarat „ANUL TEHNOLOGIEI [i ONLINE-ului”. Credem cu t\rie c\ numai combina]ia dintre agen]ia offline ( într-un concept nou, modern [i atractiv ) [i cea online, bazat\ pe o tehnologie avansat\ [i performant\, este cheia succesului în viitor. A[adar în acest an ne vom concentra pe aceste

Un an, 25 de ]\ri, 60.000 kilometri

aspecte, dup\ ce în ultimii doi ani focusul a fost pe agen]iile offline [i pe preg\tirea profesional\ a consultan]ilor. Online nu este concuren]a offline, ci este completar\ acestuia. De asemenea, în anul 2014 vom încerca s\ ne mobiliz\m pentru a accesa fonduri europene destinate preg\tirii profesionale, încercând s\ punem bazele unei adev\rate [coli de turism a companiei EUROLINES. Tot în acest an, GRUPUL EUROLINES preg\te[te înc\ un proiect inedit, o premier\ în industria turistic\ româneasc\. Pentru un an, colega noastr\ Anca Du[e se va afla într-un tur al lumii, pentru a documenta scris, foto [i video experien]a sa prin 25 de ]\ri, adresat\ [i customizat\ pentru clien]ii TUI TravelCenter. O a[tept\m înapoi pe Anca pentru a ne împ\rt\[i nou\, dar mai ales clien]ilor no[tri din experien]ele ei de c\l\torie în jurul lumii! Eforturile de anul trecut, la care se adaug\ ceea ce întreprindem anul acesta, ne vor consolida succesul. Deja în primele dou\ luni ale acestui an cifrele arat\ o cre[tere chiar mai mare decât cea planificat\. Am crescut în ianuarie [i februarie 2014 cu 41%, ceea ce, trebuie s\ recunoa[tem, c\ nu este la îndemâna oricui! {i asta în contextul în care nu ne raport\m la cifre mici, ci la unele care reprezint\ NOUL LIDER NA}IONAL al AGEN}IILOR DE

TURISM DIN ROMÂNIA (noi credem ca rulajul pe grup de peste 70 milioane de euro în anul 2013 este cel mai mare din industria noastr\). [i pentru aceasta înc\ o dat\ FELICIT|RI. Îns\ trebuie s\ ne concentr\m [i vom r\mâne focusa]i pe plus-valoarea pe care o putem aduce clien]ilor no[tri, fie c\ sunt ei interni sau externi. Avem nevoie de mai multe produse turistice proprii [i aceast\ diversificare a ofertei se va întâmpla cu siguran]\ în acest an, dar mai ales în 2015. Avem acum for]a necesar\ s\ vindem, ajuta]i de ONLINE [i TEHNOLOGIE, dar mai ales de VOI, colaboratorii din ce în ce mai bine preg\ti]i ai grupului Eurolines, de care eu sunt foarte mândru. V\ doresc, a[a cum v\ spuneam, o prim\var\ frumoas\ din toate punctele de vedere. Pentru Grupul nostru o s\ fie cea mai frumoas\ prim\var\ din istorie! Cu drag,

Drago[ Anastasiu pre[edintele Grupului Eurolines România

dragos.anastasiu@eurolines.ro www.eurolines.ro www.tui-travelcenter.ro

I UN AN HAI-HUI CU TUI TravelCenter I

Pag. 46

COLABORATORII EDI}IEI Oana-Nicoleta Both

Nicu Cherciu

Carmina Ni]escu

„Merg, organizez, urlu la evenimente, apoi trag linia [i scriu pe blog. Backstage stuff. Prin 2009 m-am hot\rât s\ m\ implic `n via]a cultural\ a Clujului. M-am gândit c\ pentru mine este activitatea perfect\ unde s\ am ce face [i apoi s\ scriu. Mi-ar pl\cea s\-mi tr\iesc toat\ via]a a[a, organizând evenimente [i apoi scriind despre munca mea, de cele mai multe ori titanic\. Uneori, oboseala te doboar\, dar la final de an, când tragi linia, bucuria lucrului bine f\cut nu te las\ s\ te opre[ti din vârtejul evenimentelor”.

„Primul aparat de fotografiat a fost un Smena 8 pe care l-am stricat la Sibiu `n timpul Revolu]iei din 1989. M-am n\scut la Sibiu [i am emigrat 1990 la Cluj, <ca s\-mi caut alt aparat de fotografiat>! Freelancer, sunt pasionat de fotografie din 1988. CV: fotograf la Teatrul Na]ional ClujNapoca din 1996 - prezent [i la Opera Na]ional\ Român\ Cluj-Napoca din 1997 - prezent, din 2010 sunt fotograf oficial TIFF (Festivalul Interna]ional de Film Transilvania). www.fotonicu.wordpress.com

Cu o experien]\ de 9 ani `n turism, Carmina Ni]escu face consultan]\ de business [i social media pentru companiile de turism, este trainer [i coach, face dezvoltare personal\ prin c\l\torii [i experien]e [i organizeaz\ tabere tematice cu blogul de c\l\torii TravelWithaSmile.net [i organizeaz\ evenimente dedicate oamenilor de turism cu blogul speciali[tilor `n turism TurismMarket.com. Mai multe g\se[ti pe blogul personal, www.CarminaNitescu.ro

5


ACTUALITATE / POINT OF VIEW / VENE}IA

Lumea v\zut\ prin lentila aparatului de fotografiat Ai o poveste de spus? Trimite o poz\ [i un scurt comentariu pe adresa office@justcpr.ro

Branduri vene]iene Carnavalul de la Vene]ia Cel mai faimos carnaval din Europa, obiceiul este atestat documentar pentru prima dat\ `n 1094, `n realitate, mai vechi, `[i are originea, dup\ unii istorici, `n s\rb\torile romane. Tradi]ional, `ncepe dup\ Cr\ciun [i dureaz\ 6 s\pt\mâni, pân\ `n ultima zi `nainte de `nceperea postului Pa[telui.

Casanova

6

Un brand veritabil al Vene]iei, cel mai faimos seduc\tor al tuturor timpurilor, s-a n\scut `n ora[ul din lagun\ [i a fost `n culmea str\lucirii sale culturale, `n secolul al XVIII-lea.

Murano Este una dintre multele insule pres\rate prin laguna vene]ian\, dar [i un simbol al sticl\riei de lux. ~n anul 1291, sticlarii vene]ieni au fost siliti cu to]ii, printro ordonan]\ oficial\, s\ se mute pe aceast\ insul\, ca s\ nu mai dea foc ora[ului, accidental, cu fl\c\rile din cuptoarele lor, a[a cum se mai `ntâmplase de câteva ori. Dinastii `ntregi de sticlari, practic sechestra]i pe insul\, au dat na[tere unei industrii infloritoare, f\când din sticl\ria vene]ian\ unul dintre cele mai râvnite articole de export ale ora[ului.

Dantelele vene]iene Dantelele vene]iene erau [i ele o marf\ de lux, foarte apreciat\ `n Europa. Pe mica insul\ numita Burano se lucreaz\ dantele pre]ioase, numite merletti, dup\ tehnica pus\ la punct `n secolul al XVI-lea, [i exist\ [i un muzeu dedicat acestor delicate capodopere.

Gondola Vehiculul simbol al Vene]iei, nu arat\ a[a `ntâmpl\tor – a fost construit\ astfel `ncât gra]ie formei ei zvelte, se poate strecura pe canalele `nguste, pân\ la u[ile caselor care, de multe ori, dau de-a dreptul `n „strad\”, adic\ `n ap\.

Lido Pe insula astfel numit\ se g\se[te o celebr\ plaj\, ajuns\ `n secolul XX una dintre cele mai „trendy” destina]ii turistice.

Foto: Adrian Stoicoviciu


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

ACTUALITATE / POINT OF VIEW / VENE}IA

7


Lumea v\zut\ prin lentila aparatului de fotografiat Ai o poveste de spus? Trimite o poz\ [i un scurt comentariu pe adresa office@justcpr.ro

ACTUALITATE / POINT OF VIEW / VENE}IA

8


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

9

City Break Vene]ia

â&#x20AC;&#x17E;~n vacan]e nu-mi place s\ fac fotografii. G\sesc prea multe locuri frumoase care merit\ fotografiate [i atunci m\ simt <ca la munc\>. Totu[i, anul trecut, am plecat la Vene]ia cu un singur scop. Am vrut s\ v\d dac\ sunt `n stare

s\ fac fotografii a[a cum am v\zut c\ fac fotografii `ndr\gosti]i de instantaneele de c\l\torie. Mi-am `nc\rcat tot echipamentul de obiective, tunuri [i trepiede, care, `n parantez\

pagina 56

fie spus, ajung la greutatea maxim\ admis\ pentru un pasager, `n cala unui avion [i am fotografiat <o lume colorata>â&#x20AC;?

Adrian Stoicoviciu Artist fotograf


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / CHARTERE GRECIA 2014 Nu exist\ top al celor mai frumoase destina]ii de vacan]\ la nivel mondial care s\ nu includ\ [i o insul\ din Grecia. Este cea mai diversificat\, accesibil\ [i primitoare destina]ie de vacan]\ pentru turi[tii români, motiv pentru care se afl\ de mul]i ani în topul preferin]elor, iar [ansele ca situa]ia s\ se schimbe sunt (aproape) nule.

10

Foto: Nicu Cherciu

Cele mai frumoase amintiri de vacan]\ le ve]i avea în acest an din

Grecia!

Nova Travel, agen]ia tour operatoare parte a Grupului Eurolines România, introduce, din luna mai 2014, noi curse cu zbor charter direct c\tre insulele Santorini, Zakynthos [i Mykonos. Acestor noi curse charter organizate de NOVA Travel în partenereiat cu TAROM li se adaug\ cele deja operate [i anul trecut c\tre Creta,

Rodos, Kos [i Corfu, tot împreun\ cu Tarom. Pentru toate cursele charter organizate de Nova Travel sunt prioritare siguran]a, încrederea [i calitatea produselor oferite turi[tilor. Parteneriatul dintre NOVA TRAVEL [i TUI Hellas confer\ ofertei de pachete de servicii charter atât siguran]\ [i încredere cât [i cel mai înalt nivel al calit\]ii serviciilor, la tarife

convenabile. Clien]ii NOVA TRAVEL beneficiaz\ de o aten]ie [i de un tratament special, precum transferurile private, incluse în tarif, direct la hotel [i un orar de zbor avantajos. Cele mai frumoase [i vestite insule din Grecia v\ a[teapt\ s\ le descoperi]i, fiind preg\tite s\ v\ ofere cele mai frumoase amintiri.

Îns\ aproape întotdeauna topurile interna]ionale ale celor mai frumoase insule plaseaz\ pe primele locuri Santorini, Creta, Mykonos, Rodos, Corfu [i Zakynthos. În fiecare din aceste insule cu adev\rat deosebite, a c\ror faim\ a dep\[it de mult\ vreme grani]ele B\trânului Continent, pute]i petrece con-

cediul visat alegând cursele charter organizate de NOVA TRAVEL. Din acest an, agen]ia a introdus noi curse charter cu avionul c\tre Santorini, Zakynthos [i Mykonos, zboruri care vor fi operate cu aeronavele Tarom, în perioada iunie-septembrie 2014. Parteneriatul dintre NOVA TRAVEL [i TUI Hellas confer\

ofertei de pachete de servicii cu curse charter atât siguran]\ [i încredere cât [i cel mai înalt nivel al calit\]ii serviciilor, pentru toate buzunarele. Clien]ii NOVA TRAVEL beneficiaz\ de un tratament special, precum transferurile private, incluse in tarif direct la hotel [i un orar de zbor avantajos.


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

Grecia are peste 1.400 de insule [i practic nu exist\ dou\ la fel, ceea ce garanteaz\ experien]e deosebite vizitatorilor. Fiecare dintre insulele grece[ti are particularitatea ei, acel ceva care o define[te [i o face unic\ [i atr\g\toare [i te recheam\ s\ o vizitezi!

Santorini CEA MAI SPECTACULOAS| INSUL| Dac\ v-au impresionat imaginile în care casele [i bisericile albe, tradi]ionale, cu acoperi[urile pictate în albastru se înal]\ pe fundalul unei peisaje de vis atunci este timpul s\ v\ bucura]i „pe viu” de acestea. Insula Santorini, c\ci despre ea este vorba, este cea care [i-a împrumutat imaginea pentru a fi promovat\ Grecia în toat\ lumea [i evident c\ a avut [i va avea succes. Este drept, o parte a celebrit\]ii acestei insuli]e de origine vulcanic\ se datoreaz\ [i legendei mult c\utatei Atlantide, pe care unii cercet\tori o plaseaz\ tocmai aici.

Cele mai frumoase apusuri Cu o popula]ie de nici 14.000 de locuitori [i cu o suprafa]\ de 73 km2, Santorini este cea mai faimoas\ insul\ a Greciei, c\ci este greu de crezut c\ exist\ cineva care rezist\ albastrului nesfâr[it al cerului [i al m\rii care contrasteaz\ cu albul caselor. Santorini este recomandat\ celor mai romantici, celor afla]i în luna de miere, pasiona]ilor de fotografie [i celor care vor s\ se relaxeze pur [i simplu, bucurându-se de peisaje unice. Aici sunt posibilit\]i de cazare pentru toate bugetele, dar este bine de [tiut c\ în Santorini exist\ unele dintre cele mai bine cotate hoteluri din Grecia [i chiar din Europa. Acestea ofer\ oaspe]ilor nu doar priveli[ti deosebite ci [i servicii la cele mai înalte standarde de calitate, inclusiv de spa&wellness, fiind loca]iile perfecte pentru o vacan]\ deosebit\ [i chiar [i pentru luna de miere.

Insula este celebr\ pentru apusurile de soare deosebit de romatice, care pot fi observate îndeosebi din zona Fira-Oia, pentru casele sale tradi]ionale s\pate în stânc\ [i suspendate deasupra m\rii, pentru nenum\ratele sale biserici vechi. Localit\]ile au uli]e strâmte, care [erpuiesc pe coast\, unde po]i vedea când [i când câte un m\g\ru[ iar casele tradi]ionale, v\ruite în alb, sunt mai degrab\ modeste. Merit\ s\ ajungi aici pentru a vizita capitala insulei, Thira (Fira), pentru apusurile deosebite de pe partea dinspre calder\ a insulei, pentru croaziera pân\ la vulcanul Santorini, activ înc\. Erup]ia vulcanului Santorini de acum 3.500 de ani este cauza dispari]iei Atlantidei, spun unii cercet\tori, iar ceea ce poate fi vizitat acum este doar o parte din conul s\u, alt\data imens. În cealalt\ parte a insulei Santorini se g\sesc sta]iunile populare unde se poate face plaj\, precum Kamari sau Perissa, cu posibilit\]i de

cazare pentru toate preferin]ele [i cu nenum\rare taverne. Plajele sunt curate, unele fiind celebre datorit\ nisipului negru sau chiar ro[u. În apropiere, se afl\ [i vestigiile civiliza]iei minoice de la Akrotiri, despre care o parte din savan]i spun c\ l-ar fi inspirat pe Platon s\ scrie povestea Atlantidei. Mai pute]i vizita [i Muzeul de folclor din Fira, situat într-o cas\ s\pat\ în munte [i pe cel Naval. Nu ar trebui ratat nici Muzeul Vinului, care prezint\ istoria industriei de profil din Santorini, în timp ce zeci de planta]ii de vi]\ de vie pot fi observate „pe viu” pe insul\. Nu rata]i Pyrgos, s\tuc mai retras, care-[i p\streaz\ atmosfera cea rustic\, în pofida faptului c\ a devenit între timp celebru pentru cele 75 de bisericu]e ale sale! Duminica este cea mai potrivit\ zi pentru a ajunge în Santorini, Nova Tavel organizând cursele charter între 15 iunie [i 28 septembrie 2014.

11


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / CHARTERE GRECIA 2014

Creta PREFERATA ZEILOR DIN OLIMP Creta este cea mai mare insul\ a Greciei [i are cea mai complet\ ofert\ de vacan]\, fiind recomandat\ atât celor c\rora le place marea, istoria, gastronomia dar [i amatorilor de drume]ii montane. Ca orice alt\ insul\ din Grecia [i Creta are istoria sa, de fapt cea mai bogat\ dintre toate. Aici, pe plaja Matala (la proximativ 65 de kilometri de Heraklion, capitala insulei) Zeus a sedus-o pe Europa, iar într-o grot\ din platoul Lasithi Rhea, l-a n\scut pe Zeus. Dar în Creta se g\sesc [i alte obiective turistice pe care sigur le [ti]i din c\r]ile de istorie, precum Palatul minoic din Knossos, cet\]ile vene]iene din Rethymnon [i Chania, cetatea de la Elounda. Îns\ una dintre principalele sale atrac]ii o constituie nenum\ratele plaje de vis, unele dintre cele mai frumoase

12

de la Mediterana, Balos fiind în top. Aici sunt sta]iuni potrivite celor tineri [i nelini[ti]i, precum Malia sau Hersonissos dar [i pentru cei care î[i doresc s\ se relaxeze într-un cadru mai cosmopolit, pecum Elounda sau Agios Nikolaos. În Creta se afl\ [i unul dintre cele mai frumoase parcuri na]ionale din Europa, Cheile Samariei, cei 18 kilometri lungime putând fi parcur[i într-o drume]ie în care ve]i ajunge în sate vechi de munte, în care ve]i fi întâmpina]i de kri-kri, caprele negre protejate prin lege, ve]i trece pe lâng\ mori de vânt [i apoi v\ ve]i

bucura de plaja din satul Agios Roumeli. Este un loc unde, odat\ ce ai ajuns, probabil c\ vei dori s\ te reîntorci, pentru c\ aici g\se[ti tot ceea ce poate oferi o destina]ie însorit\ de vacan]\. În acest an, NOVA Travel organizeaz\ dou\ curse charter pe s\pt\mân\ cu plecare din Bucure[ti c\tre aeroporturile Heraklion (mar]ea) [i Chania (vineri), în perioada 27 mai -30 septembrie, respectiv între 20 iunie [i 19 septembrie. În plus, se va organiza, în fiecare vineri, în perioada 20 iunie [i 19 septembrie, charterul cu plecare din Cluj Napoca, c\tre Chania.

R TE ! R A U CH NO

Zakynthos „FLOAREA LEVANTULUI” Zakynthos este una dintre cele mai verzi insule din arhipelagul Elen, atât Homer cât [i domnitorii vene]ieni supranumind-o „Floarea Levantului”.

Acest col] mic de rai din Marea Ionic\ are un climat mediteranean, care favorizeaz\ vegeta]ia bogat\. Coasta estic\ a insulei este acoperit\ de câmpii fertile cu planta]ii de m\slini, portocali [i vi]\ de vie, ce coboar\ lin c\tre ]\rm. Partea vestic\ este îns\ s\lbatic\ [i destul de arid\, cu versan]i stânco[i care se ridic\ seme] [i pitoresc din mare. O croazier\ care face înconjurul insulei este cel mai bun prilej pentru a-i admira ]\rmul deosebit, pentru a poposi pe plaje celebre precum Navagio [i, cu pu]in noroc, pentru a vedea uria[ele ]estoase caretta-caretta plutind în apele de un albastru ireal, pentru a-[i g\si refugiul pe ni[te plaje de vis. Insula Zakynthos este o destina]ie de vacan]\ care s-a impus în ultimii ani în special datorit\ plajelor sale largi cu nisip alb [i fin,

printre cele mai renumite din Grecia, pentru serviciile de calitate la pre]uri accesibile [i pentru vegeta]ia luxuriant\. Cu un climat blând [i ape foarte calde care-i „spal\” ]\rmul, Zakynthos se poate l\uda cu un sezon turistic prelungit (din luna mai pân\ la sfâr[itul lui octombrie), fiind un loc numai bun pentru vacan]e lini[tite împreun\ cu familia [i în acela[i timp [i pentru iubitorii de distrac]ie. Parcurile na]ionale [i zonele protejate din Zakynthos se mândresc cu o faun\ unic\, precum rarele ]estoase caretta-caretta. Merit\ s\ alege]i Zakhyntos pentru câteva obiective care v\ vor transforma vacan]a întrun sejur de neuitat. Cel mai fotografiat obiectiv este f\r\ îndoial\ plaja Navagio, accesibil\ doar dinspre mare, celebr\ pentru nava scufundat\ aici [i pentru apele de culori ireale din care se

înal]\ stânci inaccesibile, dar nici Grotele Albastre, situate în nord-vestul insulei nu sunt de ocolit. Apoi e portul Limnionas ca de altfel [i Marathonissi, o insuli]\ ast\zi populat\ doar de caretta-caretta. Sunt [i câteva muzee interesante precum Muzeul Bizantin, Fort\rea]a vene]ian\, ridicat\ de c\tre inginerii vene]ieni în anul 1646 [i Turnul Ambeloravdis. M\n\stiri vechi precum Aghios Ioannes Prodromos sau Theotokos [i localit\]i pitore[ti, tradi]onale precum Bochali [i Volimes, unde se afl\ [i m\n\stirea Sfântul Andrei sunt alte locuri care trebuie vizitate în Zakynthos. Cei mai romantici vor râmâne probabil în memorie [i cu apusurile încânt\toare de la farul Keri. Nova Travel organizeaz\ zborurile charter c\tre Zakynthos în fiecare sâmb\t\, în perioada 21 iunie - 27 septembrie 2014.


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

Corfu CEA MAI VERDE INSUL| Cea mai verde insul\ din Grecia este Corfu, un col] de p\mânt sc\ldat de apele cristaline ale M\rii Ionice, cu plaje micu]e, pitore[ti, ascunse între golfule]e sau mai lungi [i animate. Corfu are [i ea o istorie veche [i deloc lini[tit\ [i legende demne de Olimp. Este locul unde Poseidon s-a îndr\gostit de o nimf\ c\reia i-a d\ruit insula Kerkyra-Corfu, fiind apoi râvnit\ de marile puteri ale vremii pentru bog\]ia [i amplasarea sa strategic\.

Corfu are ora[e cosmopolite [i animate precum capitala insulei Corfu ( Kerkyra în greac\), sta]iuni mai lini[tite precum Roda [i s\tuce pitore[ti de munte ascunse între livezi de m\slini sau planta]ii de vi]\ de vie. Una dintre cele mai apreciate zone din Corfu pentru plajele deosebite este Paleokastritsa, dar asta nu înseamn\ c\ nu mai sunt [i altele precum Canal D’Amour din Sidari, Glyfada, Ipsos, Benitses [i lista poate continua cu alte câteva zeci!

Rodos INSULA DINTRE DOU| M|RI

Odat\ ajun[i aici, nu ar trebui s\ rata]i câteva obiective care fac din insula Corfu o destina]ie de vacan]\ unic\, ora[ul Corfu, cu fort\rea]a sa veche inclus\ în patrimoniul UNESCO, fiind primul pe list\. Apoi urmeaz\ M\n\stirea Vlacherna [i insuli]a Pontikonissi (Insula [oricelului) din apropierea ora[ului Corfu, palatul împ\r\tesei autriece Sissi de la Achillon, zona Paleokastritsa cu peisajele sale deosebite, unde pute]i lua „Yellow submarine” pentru a admira lumea de

sub ape. M\n\stirea Panagia Palaiokastritsa [i satele din nord-vestul insulei sunt alte locuri care merit\ vizitate, dar înainte de toate bucura]i-v\ de mare [i soare [i de bucatele deosebite care se prepar\ aici, mai ales pe[tele [i fructele de mare! Este un loc deosebit, simplu [i primitor, creat parc\ special pentru vacan]e memorabile. Zborurile NOVA Travel c\tre aceast\ insul\ deosebit\ au loc în fiecare mar]i, în perioada 17 iunie-30 septembrie 2014.

Aceast\ insul\ care [i-a legat numele de legenda Colosului din Rodos, una dintre minunile lumii vechi, este aparte, cu un aer aristocrat [i rustic în acela[i timp. De[i se presupune c\ ar fi avut dimensiuni impresionante, nu mai e nici urm\ de Colos, îns\ portul Mandraki din ora[ul Rodos, capitala insulei, pare c\ e cea mai posibil\ loca]ie. Insula merit\ vizitat\ pentru cet\]ile sale medievale, cu adev\rat deosebite, precum cea din ora[ul Rodos, inclus\ în patrimoniul UNESCO, pentru vestigiile templului Atena Nike de la Lindos sau castelul vene]ian din Kritinia. Sunt nenum\rate plaje foarte bune în Rodos, atât la Marea Mediterana cât [i la Egee, precum cea din Kalithea sau chiar Rodos Town, unde se pot practica toate sporturile nautice existente. Aici exist\ sta]iuni dedicate celor mai tineri, precum Faliraki, unde se afl\ [i un parc de distrac]ii, sau locuri deosebite precum Valea Fluturilor, unde î[i au habitatul milioane de astfel de mici „zbur\toare”. Este un loc care merit\ descoperit închiriind o ma[in\ [i urmând linia ]\rmului, cu o hart\ în mân\ [i, dac\ v\ dori]i plaje nesfâr[ite doar pentru voi, cu siguran]\ c\ le ve]i g\si! Cursele charter c\tre Rodos cu plecare din Bucure[ti au loc în fiecare vineri, în perioada 20 iunie-19 septembrie 2014, iar cele cu plecare de pe aeroportul din Ia[i în fiecare joi, între 19 iunie [i 18 septembrie 2014.

13


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / CHARTERE GRECIA 2014 Kos este o insul\ boem\, are peisaje superbe [i variate, planta]ii de m\slini, nenum\rate plaje cu nisip fin, unele dintre cele mai frumoase din Grecia…

Kos

INSULA LUI HIPOCRAT, RAIUL VACAN}ELOR LINI{TITE

Aceast\ pitoreasc\ insul\ din Arhipelagul Dodecanez are numeroase atuuri pentru a o alege s\ v\ petrece]i vacan]a de var\: Kos se afl\ la numai o or\ [i jum\tate de zbor charter din Bucure[ti iar tarifele sunt mai bune comparativ cu alte insule grece[ti. În plus, Kos este o destina]ie mai lini[tit\, potrivit\ pentru toate categoriile de turi[ti- tineri sau seniori, cupluri sau familii cu copii. Supranumit\ [i „insula lui

Hipocrat”, pentru c\ aici s-a n\scut „p\rintele medicinei”, Kos are câte ceva de oferit tuturor. Îns\ merit\ v\zut Asklepieion - centrul medical vechi, aflat la aproximativ 4 kilometri de ora[ul Kos, capitala insulei precum [i insuli]a Nissyros, unde ve]i p\trunde în peisajele selenare ale vulcanului Polyvotis. În ora[ul Kos, care nu ar trebui ocolit, merit\ vizitate Castelul Neratzia, Muzeul de

Arheologie, Agora- pia]a antic\ [i Casa Roman\. Capitala insulei are nenum\rate magazine, taverne, o falez\ [i un port deosebit. Insula Kos este potrivit\ famililor cu copii, este un loc lini[tit, autentic grecesc. Charterele c\tre Kos, cu plecare din Bucure[ti, au loc în fiecare miercuri, în perioada 18 iunie-24 septembrie 2014.

Mykonos R TE ! R A U CH NO

CEA MAI „NELINI{TIT|” INSUL| A GRECIEI

14

Mykonos este cea mai nonconformist\ insul\ a Greciei, un loc „croit” parc\ special pentru o categorie special\ de turi[ti: cei pu[i pe distrac]ie atât ziua cât [i noaptea, indiferent de vârst\. Cu zecile sale de cluburi, baruri, discoteci [i taverne unde petrecerile se sfâr[esc la ivirea zorilor, pentru a se muta ziua pe plaj\, pe malul M\rii Egee, Mykonos a fost supranumit\ „Ibiza Greciei”. {i nu f\r\ motiv...

Mykonos are specificul ei unic, iar imaginea morilor de vânt cu silueta lor maiestuoas\ profilându-se pe cerul de un albastru pur a f\cut deja înconjurul lumii. La concuren]\ cu morile de vânt, tot în capitala insulei-ora[ul Mykonos (Chora în limba greac\), se afl\ alte dou\ obiective turistice unice: „Mica Vene]ie”, un cartier unde casele

stau coco]ate deasupra m\rii [i unde se afl\ unele dintre cele mai apreciate restaurante din insul\ [i impresionanta Biseric\ Paraportiani. Aceste obiective unice, c\rora li se adaug\ Delos, insuli]a unde legendele Olimpului spun c\ s-a n\scut Apollo, zeul Soarelui, sunt tot atâtea motive pentru a vizita Mykonos, fiind de referin]\ pentru turismul din Grecia. Revenind la

distrac]ie, trebuie s\ [ti]i c\ exist\ plaje unde muzica nu „tace” niciodat\, precum Paradiso [i Super Paradiso [i c\ aici se pot practica mai toate sporturile nautice cunoscute, în plaje precum Psarou, Kalafati Beach, Korfos sau Ftelia. Zborurile charter c\tre Mykonos, cu plecare din Bucure[ti, au loc în fiecare miercuri, în perioada 18 iunie-24 septembrie 2014.

Ce avantaje ave]i dac\ sunte]i clien]ii NOVA TRAVEL Dac\ achizi]iona]i pachetele turistice de la NOVA TRAVEL beneficia]i de o serie de servicii menite s\ v\ fac\ vacan]a de neuitat. Pe lâng\ consultan]a specializat\ la cump\rarea pachetului de servicii, odat\ ajun[i la destina]ie ve]i avea asisten]\ în limba român\

înc\ de la aeroport [i ve]i primi toate informa]iile utile de care ave]i nevoie. În plus, ve]i fi vizitat la hotelul în care sunte]i cazat de c\tre reprezentantul local, care v\ va oferi consultan]\ telefonic\ 24 de ore din 24. Ve]i fi consilia]i [i în ceea ce prive[te excursiile [i

diferitele activit\]i pe care le pute]i desf\[ura la fa]a locului [i ve]i beneficia de cele mai bune servicii oferite de hotelurile selectate care fac parte din oferta NOVA Travel. Drum bun!

Carmen Neac[u


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / CHARTERELE VERII 2014 / ANTALYA

Vacan]\ de Pa[te în

16

O vacan]\ de Pa[te în Antalya poate fi cu adev\rat fascinant\! Restaurantele au meniuri savuroase, oamenii sunt primitori, iar hotelurile luxoase, `n[irate de-a lungul plajei [i-au câ[tigat popularitatea datorit\ serviciilor impecabile. Oricine va pl\nui o vacan]\ în Antalya, chiar [i de Pa[te, nu va avea ce regreta...

Foto: Anastasia Mayer

Cele mai frumoase sta]iuni din Antalya SIDE

Iat\ o sta]iune excelent\ pentru turistul c\ruia îi place s\ c\l\toreasc\ foarte mult, nu s\ stea numai în preajma hotelului. Side este alegerea perfect\ pentru cei care î[i doresc plaje late de nisip [i o intrare lin\ în apa foarte limpede a m\rii Mediterane. Printre cele mai vizitate locuri din Side se num\r\ satul pesc\resc, ridicat printre ruinele a[ez\rilor romane, care a devenit azi o sta]iune extrem de populat\. Turi[tii se pot bucura de plaje cu nisip foarte fin, restaurante [i baruri r\spândite de-a lungul ]\rmului [i vestigii istorice precum Amfiteatrul, Templul lui Apollo [i Athena. Nu trebuie ocolit\ Cascada Manavgat, unde se poate ajunge cu ma[ina, în doar 15 minute. O experien]\ unic\ va fi mica croazier\ pe râul Manavgat, care va include [i vizitarea restaurantelor rafinate din împrejurimi, unde po]i lua un prânz cu adev\rat copios.

Aici te po]i relaxa la o cin\ în mijlocul naturii sau te po]i aventura la Cascada Mic\, aflat\ la numai doi kilometri de localitatea Manavgat.

LARA-KUNDU O sta]iune apropiat\ de aeroport, o destina]ie preferat\ de familiile cu copii mici. Aceast loc este ideal datorit\ hotelurilor de calitate superioar\ din lan]urile hoteliere de renume Delphin [i Royal [i datorit\ serviciilor impecable. Lara [i Konyaalti sunt locuri cu adev\rat minunate, din care nu lipsesc apele limpezi, plaje curate [i baruri în[irate de-a lungul ]\rmului. B\t\torit foarte des de pa[ii turi[tilor este [i cartierul Lara, re[edin]a multor hoteluri de la cinci pân\ la [apte stele, construite în zona Kundu. O mare parte din

hotelurile de aici, copii ale unor bine cunoscute locuri din toat\ lumea, îi aduc Larei numele de „Las Vegasul turcesc". Plaja Larei este una dintre cele mai lungi plaje brun-aurii ale Turciei, iar cei care vin s\ se bucure De soarele c\ldu] al prim\verii, în vacan]a de Pa[te, se vor putea relaxa pe plaje moderne pe aceast\ Rivier\ turceasc\ de-a dreptul primitoare. De Pa[te, Centrul istoric al ora[ului Lara, numit Kaleici, este de-a dreptul împânzit de turi[ti. Este, de altfel, centrul turistic al Antalyei, unde vizitatorii se vor bucura de hoteluri, cluburi [i restaurante foarte moderne, ridicate al\turi de Yivli Minare, o statuie-simbol a centrului istoric, sau de Kesik Minare, fosta Pangalia [i biserica bizantina, transformat\ ulterior într-o moschee. Tot aici, turi[tii se vor bucura de b\i turce[ti, mânc\ruri picante,


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

ANTALYA superbe terenuri de golf ale acestui loc. Sta]iunea a devenit o adev\rat\ oaz\ de lini[te [i relaxare pentru iubitorii acestui sport. Pe lâng\ golf, ave]i posibilitatea practic\rii altor diferite sporturi cum ar fi surfing, ski nautic, rafting, sailing, alpinism montan, vân\toare sau a petrecerii unei vacan]e relaxante pe plajele întinse cu ape limpezi [i lini[tite. Tot în Belek, hotelurile ofer\ un raport foarte bun calitate-pre]. Cel mai cunoscut este lan]ul Papillon, care dispune de un aqua-park, ce completeaz\ facilit\]ile ora[ele antice Phaselis [i Olympos, dar [i ruhotelului. inele antice Idryos, o biseric\ bizantin\ [i o log\ de vân\toare din perioada Seljuk. Este zona c\utat\ de turi[tii care prePeisajele naturale care abund\ in Kemer fer\ s\ stea mai mult la piscin\ [i s\ ad- sunt completate de Golful Adrasan (2 km de mire peisajul. Aici plajele sunt cu pietri[, plaja), satul Cirali, cu plajele de peste 4 km iar zona e muntoas\. lungime, Uc Adalar cunoscut pentru scuO panoram\ superb\ ofer\ ]\rmul fund\ri, canionul Goynuk, Stâncile Gemene, dintre Baldibi [i Tekirova, format din plaje izvoarele din satul Ulupinar, pe[teri interenaturale, în golfuri de diferite m\rimi. sante ca Beldibi [i Molla Hola, dar [i Mun]ii Ora[ul este cu adev\rat vibrant, iar Taurus, cu p\durile lor de pini. cluburile de noapte, barurile [i restaurantele, plajele de cea mai bun\ calitate, preAlanya este sta]iunea preferat\ a celor cu cum [i un port de yahturi, care poate g\zdui pân\ la 320 de ambarca]iuni, fac un buget mediu. De[i nu la fel de luxoase ca hotelurile din Lara sau Belek, hotelurile din din acest ora[ unul cu adev\rat special. Printre atrac]iile de top ale urbei se Alanya ofer\ servicii bune la pre]uri avantanum\r\ siturile istorice precum Chimaera, joase.

KEMER

ALANYA

numeroase boutique-uri ofertante [i multe alte zone de distrac]ie ce vor face orice turist fericit!

BELEK

Sta]iunea este cunoscut\ pentru hotelurile de lux, centrele SPA foarte luxoase, dar [i pentru pistele de golf. Este zona cu foarte multe vestigii istorice, plaje bine între]inute [i peisaje montane foarte diverse. Dar, principala atrac]ie o reprezint\ cele 6

Via]a de noapte în Antalya Dac\ vrei s\ te bucuri de un Pa[te cu adev\rat fericit, „gust\” din via]a de noapte a Antalyei! Aici barurile [i discotecile sunt pline pân\-n zori! Pentru cei mai mul]i dintre turi[ti, o noapte bun\ [i vesel\ în Antalya începe cu o vizit\ la unul dintre numeroasele restaurante din zona bazarului [i apoi continu\ la un bar pân\ în jurul orei 23:00. Distrac]ia adevarat\ în discoteci se înte]e[te dup\ miezul nop]ii [i se sfâr[e[te la primele ore ale dimine]ii. Cele mai

multe dintre localuri sunt concentrate în jurul portului [i în centrul sta]iunii. Printre preferatele turi[tilor se num\r\ cluburile James Dean, Robin Hood si Bistro Bellman. Po]i avea parte de rock, pop, disco, techno, salsa sau ritmuri turce[ti, a[adar muzica este pentru toate gusturile. Petrecerile se ]in pân\ în zori pe iahturile din port, iar în beach-cluburi DJ renumi]i mixeaz\ cele mai în vog\ hituri. Lista de b\uturi este foarte lung\… Este bine de [tiut c\ b\uturile importate sunt

mai scumpe decat cele locale, mai ales atunci când vine vorba despre alcool. În centrul sta]iunii exist\ numeroase cafenele pe care trebuie neap\rat s\ le vizitezi! Cele mai multe dintre ele ofer\ muzic\ oriental\ [i decoruri tradi]ionale. Relaxeaz\-te cu o cafea turceasc\ la nisip, sau un ceai din ierburi aromate, servite cu pr\jituri turce[ti. În timp ce stai confortabil pe perne, po]i fuma narghilea cu arome exotice de fructe sau de vanilie.

17


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / CHARTERELE VERII 2014 / ANTALYA

În centrul istoric al Alanyei exist\ foarte multe case vechi, turnuri [i moschei, precum [i un port cochet. Deasupra sta]iunii Alanya se afl\ o citadel\ impresionant\ din secolul al-

18 XIV-lea. În\untru stau neclintite case bizare, moschei [i o biseric\ bizantin\ decorat\ cu fresce. Tot aici exist\ alei înguste [i întortocheate ce-[i atrag spre nego] turi[tii cu boutique-uri colorate, tarabe cu rochii din bumbac, covoare, cupru [i bijuterii din aur sau argint. Sub citadela Alanya se afl\ grote [i pe[teri. La unele dintre acestea se poate ajunge doar cu barca, îns\ pute]i merge la faimoasele Damlatas, sau „Capul Pietrelor Picur\toare”. Aici se g\sesc stalagmite [i stalactite uria[e, iar atmosfera umed\ [i cald\ este benefic\ pentru cei care sufer\ de astm. Din peisajul sta]iunii Alanya nu lipsesc plajele frumoase. Una dintre cele mai elegante, cu nisip extrem de fin este Plaja Cleopatra, loc numai bun pentru practicarea sporturilor de ap\.

Cele mai renumite locuri de distrac]ie în Antalya Aktur Park Copiii iubesc parcurile de distrac]ii, iar Aktur Park este o adev\rat\ poveste pentru cei mici! Un basm care nu îi va dezam\gi. Vor g\si roller-coastere, carusele [i

Sand City curse cu ma[inu]e. Nu exist\ bilet de intrare, dar trebuie s\ cumperi jetoane pentru fiecare atrac]ie în parte a parcului. Un pachet de 10 de jetoane cost\ 30 lire.

În sta]iunea Lara are loc în fiecare an un festival interna]ional de sculptur\ în nisip numit Sand City Lara. Sand City este deschis din iunie, pân\ în octombrie,

Dinopark între orele 10 - 23. Vei fi, pentru câteva zile copil [i `]i vei putea exersa capacit\]ile creative. Biletul de intrare este opt lire pentru adul]i [i patru lire pentru copii.

Dinopark este cel mai mare parc de dinozauri din Europa, situat la 20 km de Antalya, în Goynuk. Se întinde pe 30 ha [i, pe lâng\ dinozauri mari din plastic, aici se

afl\ [i un perete pentru alpinism, planetariu, cinematograf, magazin cu suveniruri. Intrarea este 25 de lire, iar copiii sub 6 ani au acces gratuit. Sun\ tentant, nu?


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

Cele mai bune restaurante din Antalya deschise [i de Pa[te În vechiul port al Antalyei, vei descoperi restaurantul Aphrodite, unul dintre cele mai bune din Side, cu o tradi]ie de 25 de ani, ce ofer\ în meniu o gam\ larg\ de preparate din buc\t\ria interna]ional\, precum [i din cea turceasc\. Pe[te [i crustacee, kebab, chiftele, friptur\ de pui la gr\tar, ravioli turce[ti, cl\tite umplute, pide- un fel de pizza turceasc\, multe soiuri de budinci, baclavale, fructe de mare [i multe cafele aromate. Moonlight este unul dintre cele mai romantice locuri care exist\ în ora[ul antic din Side. A[adar, dac\ vrei s\ î]i împresionezi perechea, vino aici! Meniul este cu specific turcesc, cu delicatese locale, incluzând saksuka, un aperitiv cu vinete, dovlecei [i rosii. La fel de bun\ este [i salata de fructe de mare servit\ cu verdea]\ [i sos de portocale, sau kebab special - un platou de fâ[ii de carne de vit\ cu ro[ii, iaurt [i vinete. Meniul se bazeaz\ mai ales pe fructele de mare [i specialit\]i din carne de pui [i miel, servite al\turi de vinuri turce[ti. Aquarius Restaurant, iat\ unul dintre cele mai bune restaurante din Side, cu mâncare turceasc\ [i interna]ional\, la care se asorteaz\ foarte bine muzica interna]ional\. Meniul mediteranean are preparate tipice zonei, iar proprietarul se treze[te în fiecare diminea]\, foarte devreme, pentru a selecta personal ingredientele. Printre specialit\]ile casei, ce pot fi servite mai ales la masa de Pa[te, se num\r\ rulada de somon umplut\ cu creve]i, caviar [i sos de semin]e de mu[tar. Din meniu nu lipsesc pr\jiturile de cas\! Departe de terasele pline de turi[ti, chiar în port, vei g\si un restaurant foarte bun, numit Chili’s Original Mexican Restaurant. Ofer\ preparate speciale din buc\t\ria mexican\ [i interna]ional\. Meniul principal, italian, a fost extins pentru a include [i preparate mediteraneene, dar cel mai bun preparat este chili con carne, un fel picant, care con]ine carne de vit\.

M\d\lina R\corean Minicity Un muzeu în aer liber situat într-o gr\dina amenajat\ cu replici în miniatur\ ale celor mai faimoase arhitecturi [i forma]iuni geologice ale Turciei. Intrarea este de doar 2 lire.

Aquapark Aici po]i avea parte de topoganele senza]ionale [i de un program cu delfini. Biletul de intrare este de 25 lire pentru adul]i, iar copiii sub 6 ani au acces gratuit.


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / ISRAEL

Alege atmosfera sfânt\ [i momentele magice de la biserica Sfântului Mormânt, unde, de Pa[te, asi[ti la miracolul aprinderii Sfintei Lumini.

Lumina Sfânt\ vine din Israel

20 S\rb\toarea Pa[telui în Israel are o semnifica]ie special\, deoarece multe dintre ritualurile cre[tine au r\d\cini în tradi]iile evreie[ti. Festivalul evreiesc al Pa[telui comemoreaz\ exodul evreilor din captivitatea Egiptului [i reune[te pelerini din întreaga lume care se adun\ la Biserica veche a Sfântului Mormânt din Ierusalim. Pelerinii consum\ pâine nedospit\, sau mata, pentru a respecta întocmai ceea ce spune Biblia despre evreii care au sc\pat din Egipt. Mul]i dintre pelerini particip\ la procesiunile care refac c\l\toria lui Iisus Hristos spre Golgota. Traseul este numit [i „Cele dou\sprezece opriri ale Crucii”. În Sâmb\ta Mare, între orele 12:30 [i 14:30, capul Bisericii Sfântului Mormânt coboar\ în mormântul lui Iisus, iar u[ile sunt închise dup\ el. Luminile din întregul ora[ sunt stinse [i, mai târziu, clopotele bisericii încep s\ bat\. Gardienii r\mân de paz\ la u[a Sfântului Mormânt pân\ când se coboar\ din cer Lumina sub form\ de raze, spiral\, ploaie de lumin\. Scânteia divin\ aprinde vata de pe lespedea Sfântului Mormânt. Patriarhul pune buc\]ile de vat\ aprins\ în dou\ cupe de aur [i iese în Capela Îngerului.

To]i cei prezen]i în procesiune î[i ating p\rul, fe]ele [i hainele cu flac\ra care nu are înc\ o consisten]\ meterial\, î[i aprind lumân\rile [i lumineaz\ întreaga înc\pere a bisericii. Magazinele din Israel sunt gata preg\tite pentru masa de Pa[te cu ou\, iepura[i de Pa[ti [i pr\jituri de Pa[ti.

Printre bun\t\]ile preg\tite se num\r\ „haroset" (un desert care îmbin\ aroma merelor, vinului [i scor]i[oarei într-o manier\ des\vâr[it\, „mata" (un aluat nedospit), „Kosher" (micul dejun cu produse lactate [i prânzul fâr\ îmbin\ri de carne cu produse lactate).

Rug\ciuni la Zidul Plângerii La Zidul Plangerii, `n stânga acestuia, o parte mai mare este rezervat\ b\rba]ilor evrei iar `n

dreapta, o parte mai mic\, este rezervat\ femeilor evreice. Accesul la Zid este liber, dar

capul trebuie sa fie acoperit, iar `mbr\c\mintea [i comportamentul trebuie s\ fie adecvate.


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

„Apa este esen]ial\ pentru o floare a[a cum iubirea [i pacea sunt esen]iale pentru spiritul uman“ Zidul plângerii Zidul de Vest sau Zidul Plângerii - Ha-Kotel Ha-Ma’aravi `n ebraic\ - are o vechime de aproximativ 2.000 de ani [i se afl\ la marginea de vest a Muntelui

Templu. Zidul a fost construit, `n cadrul extinderii templului, de regele Irod. Zidul de Vest a devenit un loc principal de pelerinaj pentru evrei

Pelerinaj la locurile sfinte Incursiunea ta pe t\râmul sfânt va începe cu Haifa, un splendid ora[, aflat într-un golf la poalele Muntelui Carmel. Muntele mai este cunoscut sub numele de Via Domnului [i are înf\]i[area unui col] de Rai pe p\mânt: cu hrana pentru suflet, minte [i spirit. Pe munte se afl\ Gr\dinile Bahai, gr\dina zoologic\ [i parcul Gan Ha’em. În satul Canna Galileii domin\ biserica Franciscan Wedding Church, unde a avut loc prima minune a Domnului transformarea apei în vin în timpul unei nun]i. Nazareth-ul te va întâmpina, la rândul s\u, cu locuri sacre: Biserica Catolic\ Buna Vestire, ridicat\ pe locul casei Sfiin]ilor Ioachim [i Ana [i Biserica Ortodox\ Sf. Arhanghel Gavril - cu izvorul unde acesta i-a vestit Fecioarei Maria c\ va na[te pe Iisus Hristos. Apoi retrage-te pe Valea Râului Iordan, unul dintre cele mai sacre locuri pentru cre[tinii din întreaga lume. Iisus a fost botezat aici [i a traversat aceast\ vale de nenum\rate ori în existen]a sa. Azi, nenum\ra]i pelerini, înve[mânta]i în alb î[i a[teapt\ rândul s\ fie cufunda]i, precum Hristos, [i contemporanii S\i, în apa sfânt\ a Iordanului.

in timpul ocupatiei otomane, evreii deplângând distrugerea templului de c\tre romani - acesta este [i motivul pentru care a fost numit Zidul Plangerii.

Via Dolorosa, Vale a Plângerii sau Calea Crucii! Porne[ti de la Poarta Leului în ora[ul vechi [i apoi urmezi calea str\b\tut\ de Iisus atunci când [i-a purtat crucea. Via Dolorosa se termin\ la Biserica Sfântului Mormânt, un alt loc care merit\ vizitat. Acesta este altarul construit peste locul unde Iisus a fost crucificat.

Minuni naturale în Ierusalim Unde te relaxezi dup\ un itinerariu care reface în am\nunt drumul lui Iisus Hristos? În Parcul Wohl Rose din Ierusalim cu trandafiri dona]i de ]\ri din întreaga lume, te vei relaxa în timp ce ascul]i susurul apei care ]â[ne[te din fântâni în miniatur\. Sunetul apei este mai puternic în gr\dina japonez\ cu o cascad\ proprie, roci [i piscine mici, toate aranjate armonios. Un citat pe o stânc\ completeaz\ cadrul de vis: „Apa este esen]ial\ pentru o floare a[a cum iubirea [i pacea sunt esen]iale pentru spiritul uman“.

Melania Toader R\sfa]\-te la un SPA Dup\ o zi lung\ de pelerinaj te po]i r\sf\]a la un SPA. Plantele care cresc pe malul lacurilor, în special arborii de balsam sunt folosi]i pentru pro-

ducerea cosmeticelor [i parfumurilor, fiind aprecia]i înc\ din cele mai vechi timpuri. Marc Antoniu a cucerit Marea Moart\ pentru a-i oferi Cleopatrei

aceste tratamente naturale. Serviciile SPA sunt numeroase: climat pl\cut, ap\ s\rat\ [i cald\ bogat\ în minerale, izvoare termominerale, n\mol terapeutic natural...

live. Po]i alege [i plimbarea pe Esplanada Samuel Herbert [i pe strada Dizengoff. Acest loc este suprapopulat sâmb\ta, când ruleaz\ filme. Cafenele sunt situate chiar pe trotuare, a[a c\ te po]i bucura de filme în compania unei înghe]ate sau a unui fresh de fructe. Nu rata nici shoppingul pentru a achizi]iona suveniruri autentice [i

crea]ii ale designerilor. Mai presus de toate, Tel Aviv este un ora[ pentru plaj\. O întindere larg\ de nisip fin atrage locuitorii ora[ului cu spa]iu [i relaxare în fiecare week-end. Promenada ofer\ o priveli[te magnific\ [i se întinde de la portul zonei de agrement pân\ în cartierul vechi Jaffa - un ora[-port istoric, ideal pentru a lua masa [i a petrece timpul liber.

Relaxeaz\-te la Tel Aviv Tel Aviv este unul dintre ora[ele unde tot timpul se întâmpl\ ceva [i nici vorb\ de plictiseal\. Odat\ ce ai aterizat pe Aeroportul Interna]ional Ben Gurion, po]i lua un taxi sau un tren pentru a ajunge în ora[. Aeroportul are [i un mall pentru cump\r\turi de lux. Hotelurile de cinci stele ofer\ turi[tilor pl\cerea de a se bucura de muzica pianului [i de spectacole

21


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / BULGARIA Dac\ `nc\ nu v-a]i f\cut o rezervare city break de 1 mai, trebuie s\ v\ gr\bi]i. ~n ultimii ani, trei sferturi din totalul turi[tilor caza]i de 1 mai pe litoralul bulg\resc au fost români.

„Nisipurile de Aur „ ale Bulgariei

Bulgarii fac mi[c\ri orizontale cu capul atunci când vor s\ spun\ „da” [i verticale când vor s\ spun\ „nu” (invers decât majoritatea popoarelor) dar uneori, mai ales în ora[e [i sta]iuni, o fac `n acela[i mod ca ceilal]i reu[ind astfel s\ adânceasc\ [i mai mult confuzia turistului r\t\cit.

Foto: John Rock

22

Vecinii no[tri de peste Dun\re se str\duiesc s\ ne dea lec]ii `n materie de turism [i uneori chiar reu[esc. Bulgaria este u[or accesibil\ pentru români, fiind cea mai apropiat\ destina]ie extern\ de litoral. Timpul scurt de ajungere la destina]ie, condi]iile climatice excelente din timpul verii [i frumoasele plaje fac din litoralul bulg\resc destina]ia perfect\ pentru turi[tii autohtoni [i str\ini. Apa m\rii are temperatura optim\ `ncepând cu mijlocul lunii mai [i pân\ la sfâr[itul lunii septembrie.

Perlele litoralului bulg\resc O `n[iruire rapid\ a sta]iunilor – Rusalka, Kranevo, Sunny Beach, Nisipurile de Aur, Albena, St. Vlas, Balcik, Byala, Kranevo, Sunny Day, Sf. Konstantin [i Elena, Nessebar, Kiten, Primorsko, Tsarevo, Sinemorets, Pomorie, Obzor – impresioneaz\ prin num\r [i prin serviciile oferite. Sunt sta]iuni iubite [i vizitate tot mai des de turi[tii români. Dac\ v\ place s\ sta]i la soare [i sunte]i `n c\utarea unui mix turistic – plaje largi, „nisip de aur”, iahturi, restaurante de lux [i via]\ de noapte – atunci ar trebui s\ alege]i o sta]iune din sudul litoralului bulg\resc al M\rii Negre. Sta]iunea St. Vlas, varianta de lux a îndr\gitei sta]iuni Sunny Beach, a devenit, recent, un complex modern [i popular printre turi[ti autohtoni [i str\ini, unde mun]ii Stara Planina str\juiesc apele de culoare turcoaz ale m\rii.

Dac\ `n planurile de vacan]\ a]i trecut [i vizitarea unor obiective culturale sau o sesiune de shopping, atunci ar trebui s\ alege]i Varna sau Burgas, unde pute]i combina excursiile de cump\r\turi cu vizitarea obiectivelor turistice. Sozopol [i Nessebar reprezint\ alegerea ideal\ pentru iubitorii de turism cultural [i de promenade lungi. Datorit\ raportului excelent dintre serviciile hoteliere [i pre]ul pl\tit, tot mai mul]i turi[ti, `n special din Marea Britanie, Germania, Olanda, Ucraina [i Rusia, aleg litoralul bulg\resc [i frumuse]ea M\rii Negre. Exist\ [i un alt motiv pentru care turi[ti iubesc pur [i simplu Bulgaria. Aici exist\ op]iuni de divertisment [i de petreceri în marile hoteluri.

Blue Flag Recunoa[terea interna]ional\ a calit\]ii plajelor [i a serviciilor turistice a premiat sta]iunea de top Nisipurile de Aur cu distinc]ia Blue Flag. Destina]ia e recomandat\ familiilor cu copii, celor care doresc relaxare, dar [i celor care sunt `n c\utare de distrac]ie. Sta]iunea dispune de o baz\ hotelier\ format\ din 90 de hoteluri – 9 de 5 stele, 34 de 4 stele, 32 de 3 stele [i 11 de 2 stele – [i o baz\ sportiv\ optim\ pentru tenis de câmp, minigolf, ciclism [i bowling. Pe plaj\ se pot practica sporturile nautice – windsurfing, jet ski, pedaleos, yachting [i plimbari cu banana, iar centrul de scufund\ri – PADI Deep Blue, ofer\ o gam\ complet\ de cursuri.

Noaptea Nisipurilor de Aur A devenit de notorietate faptul c\ bulgarii [tiu s\-[i r\sfete turi[tii. Pe lânga buc\t\ria tradi]ional\, hotelierii din ]ara vecin\ pun la

dispozi]ie o gam\ variat\ de locuri unde se pot servi meniuri interna]ionale, `ntre care putem aminti restaurantul Amphora situat pe

plaj\. Localurile de noapte, cum ar fi mereu popularul Muppet Karaoke Bar [i Bonkers Club, te `ntâmpin\ cu animatoare [i dansatoare provocatoare.

Excursii de shopping sau agrement Din Nisipurile de Aur ave]i nenum\rate op]iuni de excursii, precum cele de cump\r\turi la Varna, excursii la Nessebar – ora[el istoric

din apropierea sta]iunii, excursii cu barca, excursii romantice cu autocarul la Dun\re, excursii de sear\ pentru localurile de noapte

CARTEA DE C|L|TORIE Lucian Boia – Balcic. Micul paradis al României Mari Editura Humanitas www.humanitas.ro

sau mini-excursii cu autocarul sau avionul la Sofia. Excursiile se pot rezerva direct în sta]iune sau pute]i solicita includerea acestora `n pachetul turistic.

Chira Stanciu

O prezentare scurt\ a romanului semnat de Lucian Boia, o g\se[ti la

pagina 73


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / CAPITALELE LUMII / ATENA

ODISEEA ZEILOR

24

Arhipelagul grecesc `nseamn\ peste 1.400 de insule care ies din apele de un albastru unic al M\rii Egee [i M\rii Ionice. Dintre ele, zeii au populat doar 169, iar `ntre acestea din urm\, câteva au fost atinse de crea]ia divin\: Santorini, bârlogul vulcanului care a ras civiliza]ia minoic\ [i `nc\ mai bolborose[te amenin]\tor, Mykonos - Mica Vene]ie, celebra Corfu, Naxos - paradisul albastru al surferilor, Lefkada, cu nisipul cel mai alb din lume...

MITURI {I LEGENDE

AO METROPOLA

Atena (AOHNA `n scrierea greac\) ad\poste[te, potrivit estim\rilor mai mult sau mai pu]in oficiale, o treime din popula]ia `ntregii Grecii. Dar `n sezonul estival, pe care zeii binevoitori l-au h\r\zit s\ dureze din mai pân\ `n septembrie alte sute de mii de c\l\tori, din toat\ lumea, invadeaz\ plajele, pie]ele, terasele, `n general orice col]i[or care merit\ o privire. {i dac\, greu de crezut, tot nu le e de ajuns, o pornesc pe mare, ca legendarii navigatori, s\-[i astâmpere foamea de soare. Str\vechea a[ezare [i-a c\p\tat numele `ndat\ ce Zei]a `n]elepciunii a triumfat asupra

rivalului s\u, Poseidon, `ntr-o confruntare divin\. ~n acele vremuri, zeii f\ceau cam tot ce pofteau, dar s\ nu uit\m c\ aici s-a n\scut democra]ia... Civiliza]ia antic\ a prins via]\ pe malurile Mediteranei, `ns\ nu numai marea fabuloas\ ia fost p\rinte: Atena st\ `ntre trei mun]i cel pu]in la fel de venerabili: Hymettos, Penteli [i Parnitha. Acropolele vegheaz\ aproape de cerul atenian, farmecul ora[ului plute[te ca un abur parfumat la nivelul str\du]elor `nguste de acum dou\ veacuri, din cartierul Plaka, cu taverne [i cafenele `n care oaspetele nu se mai

satur\ s\ z\boveasc\. Din balcoane se revars\ cascadele multicolore de flori.

Pe urmele Greciei antice Urmele Greciei antice eman\ frumuse]ea pur\ [i sacralitatea vremurilor glorioase `n creuzetul c\rora se calcinau, sub un soare etern, ingredientele viitoarelor civiliza]ii europene. {i sunt atâtea, la tot pasul, c\ pân\ [i sta]iile de metrou s-au transformat `n mici muzee ce ad\postesc cu pio[enie relicvele str\bunilor, aduse la lumina prezent\ de cupa excavatorului.


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

HNA

MEDITERANEAN| R|SF|}AT| DE SOARE Monumentele istorice sunt nenum\rate. Pare stereotip, `ns\ toat\ lumea e de acord c\ nu po]i merge la Atena f\r\ s\ urci pe Acropole. ~n „epoca de aur“ a lui Pericle au prins aici via]\, urmând s\ nu mai moar\ niciodat\, monumentele arhitecturale `nchinate Atenei Partenos, Atenei Polias, Atenei Apteros-Nike. Când vremea se r\core[te, [i soarele nu mai stârne[te praful, ruinele sunt `nve[mântate `n mu[chi verde. „Stânca sacr\“ este `n capul listei de vizite. Po]i merge]i apoi s\ admira]i o schimbare a g\rzii la Mormântul soldatului necu-

noscut, ori po]i admira de la `n\l]imea str\du]elor ce coboar\ de la Acropole, Templul lui Zeus. La grani]a dintre legend\ [i istorie, se spune c\ `n\untrul cl\dirii trona o cople[itoare statuie a lui Zeus cel atotputernic d\ltuit\ numai `n aur [i filde[.

Cump\r\turi `n Plaka Fiindc\ tot a venit vorba de aur [i filde[, `n]elegând prin ele [i prinosul de bog\]ie acumulat\ prin veacuri, e de ajuns s\ ba]i cu pasul galaxia de pr\v\lii a cartierelor tradi]io-

nale, ca s\ ]i se adevereasc\ faptul c\ Atena a fost o r\scruce `nsemnat\ a c\ilor b\tute de me[te[ugari, fie ei bijutieri rafina]i, care scriu istorii minuscule `n metale pre]ioase, fie marochineri, cerami[ti ori bl\nari. Pentru cel ce porne[te la cump\r\turi, merit\ b\tut cu pasul talciocul duminical din Monastiraki, dar la fel de captivant\ este o vân\toare de chilipiruri `n cel mai b\trân cartier atenian - Plaka. Ofertele sunt dintre cele mai ispititoare, pe h\r]ile cump\r\torilor pasiona]i ai mapamondului. Mul]i turi[ti prefer\ s\-[i fac\ daruri pitore[ti,

25


ACTUALITATE / CAPITALELE LUMII / ATENA

PORTUL PIREU Piraeus a fost o insul\ stâncoas\ legat\ de continent printr-o por]iune mic\ de teren care era inundat\ de mare `n cea mai mare parte a anului. Portul a fost construit `n vremea lui Temistocle, iar `ntreaga capital\ a Greciei c\p\ta form\ sub atenta supraveghere a arhitectului Hippodamus. Pireu este unul dintre cele mai importante porturi comerciale din Marea Mediterana [i se `ntinde pe o distan]\ de 8 kilometri la sud-vest de Acropole. De aici plec\ spre diferite destina]ii multe ferryboat-urile grece[ti. Zona portului este considerat\ zon\ industrial\ având o importan]\ major\ `n economia Greciei.

precum broderii, bure]i, ori chiar ulei de m\sline [i miere aurie de albine. Proverbul „fere[tete de greci când `]i fac daruri“ se stinge astfel, `n `ndep\rtata antichitate, ca o vorb\ `n vânt...

26 Temperament grecesc

Pofta de via]\ se `nva]\. Asta `nseamn\, printre multe alte bucurii simple [i nesofisticate (c\ci, spun ei, via]a adev\rat\, pe care merit\ s\ o tr\ie[ti, e alc\tuit\ din lucruri m\runte), o cin\ târzie, pu]in ceremonioas\, `n cursul c\reia minun\]iile culinare se `nc\lzesc, `n bun\ parte, la cuptorul sufletului. Vestitele „taverna“, „psarotaverna“, „estitorion“ ori „psistaria“, locuri `n care masa nu mai e doar prilejul de a-]i astâmp\ra foamea, `i a[teapt\ pe gurmanzi, cu r\bdare de p\ianjen, fie `n

metropol\, fie `n satele de pe insulele apropiate. Vi]a-de-vie `ncol\ce[te, viguroas\ [i ml\die, pere]ii multora dintre aceste dorite ad\posturi. Muzica [i aromele mediteraneene mixeaz\ necontenit [i ireversibil, ca mirodenii necunoscute. Veselia ora[ului se condenseaz\ [i poate lua forma de agregare a unei esen]e numai bune s\ `ncap\ `ntr-un p\h\rel de raki. E b\utura ce propag\ imediat, prin arterele c\l\torului ostenit, destul\ energie pentru `nc\ ni[te ore bune de umblat. ~ntr-un fel, diversitatea buc\t\riei grece[ti traduce `n limbile uscatului diversitatea de neatins a adåncurilor de mare. Mai prozaic, po]i savura tot ce-]i pofte[te inima, dar mai ales stomacul. Exist\ localuri magice, de pild\, a c\ror faim\ au f\cut-o caracati]ele preparate `n zeci de feluri.

CARTEA DE C|L|TORIE Erich von Daniken Odiseea zeilor Cercet\rile exhaustive ale celebrului autor al unor bestselleruri precum „Amintiri despre viitor” [i „Amurgul zeilor” sugereaz\ c\ zeii din mitologia greac\ au fost de fapt extratere[tri care au sosit pe P\mânt cu mii de ani in urm\. Dovezile arheologice [i scrierile din antichitate, apar]inând unor autori precum Aristotel sau Platon, arat\ c\ ace[ti zei s-au `ncruci[at cu oamenii, au efectuat experimente genetice [i au creat f\pturi mitice, cum ar fi centaurii [i ciclopii. Pentru to]i cei interesa]i de Grecia, de `ntâlnirile cu extratere[trii sau de istoria nerostit\ a civiliza]iei, Odiseea zeilor constituie o interpretare fascinant\ [i revolutionar\ a siturilor [i

legendelor Greciei antice. Von Daniken stârne[te o nou\ controvers\ cu o supozi]ie care ne pune pe jar imagina]ia: [i dac\ miturile Greciei antice sunt de fapt tentative de a descrie evenimente reale? Dac\ popoarele din antichitate au fost vizitate nu de zei [i zei]e imaginare, ci de fiin]e extraterestre, sosite pe planeta noastr\ cu mii de ani `n urm\? Dup\ ce a cercetat mitologia antic\ [i descoperirile arheologice curente, autorul a ajuns la câteva ipoteze explozive. Concluziile lui von Daniken sunt uluitoare, dar sunt argumentate cu atata vigoare incat cititorul va fi provocat sa ia `n considerare revolu]ionara ipotez\ cosmic\.

Muzica greceasc\ tradi]ional\, interpretat\ de virtuozi cu str\mo[i menestreli, `]i stimuleaz\ gustul [i digestia. Intr\ `ndat\ `ntr-o „buzukia“ [i ia loc la mas\. Savureaz\ buc\t\ria de care s-au bucurat [i anticii vesti]i ai Eladei. Oricum, nu vei sta mult pe scaun. Buzuki, instrumentul na]ional, zumz\ie vesel [i mai mult ca sigur vei fi luat pe sus, la dans.

Mario Alexandru


ACTUALITATE / DESTINA}II LA DRUM PEEXOTICE MAPAMOND / INDIA / DESTINA}II DE EXCEP}IE

28

O LUME A CONTRASTELOR Când vizitezi pentru prima dat\ India nici nu [tii la ce s\ te a[tep]i! Ai auzit multe despre aceast\ ]ar\, `ns\ pân\ nu o vizitezi, nu ai cum s\ [tii cum este ea cu adev\rat!

O ]ar\ fascinant\, o adev\rat\ lume a contrastelor! CURIOZIT|}I DESPRE INDIA: India este o ]ar\ misterioas\, `nc\rcat\ de istorie, este o ]ar\ a contrastelor unde se `ntâlne[te lumea modern\ cu tradi]iile, unde g\se[ti ceva nou la tot pasul [i unde nu po]i s\ nu r\mai uimit de diferen]a dintre lucruri. Aici peisajul obi[nuit este cel format din nou [i vechi, din modern [i tradi]ional. Toate lucrurile par a fi amestecate aici, `ns\ asta este adev\rata unicitate a Indiei. Nu mai g\se[ti o

• De aici a plecat tradi]ia utiliz\rii condimentelor [i a mirodeniilor atât de cunoscute ast\zi. • Cel mai scump condiment din lume este originar din India: [ofranul poate ajunge chiar la suma de 4000 $/kg, India fiind ]ara principal\ produc\toare a acestui condiment (1 600 000 tone `n anii 2003-2004) – reprezentând 86% din produc]ia de [ofran a lumii.

• ~n India g\se[ti una din cele 10 str\zi comerciale cele mai cunoscute ale lumii: Chandni Chowk- New Delhi: India este o ]ar\ unde târgurile de acest fel sunt foarte cunoscute, `ns\ cel din Chandni Chowk este recunoscut ca fiind cel mai mare târg agro din Asia. Mirosul `n]ep\tor al condimentelor te va `nv\lui oriunde te-ai duce! • Nr 2 `n cele mai vorbite limbi

ale lumii (nr 1 fiind limba chinez\- dialectul mandarin): ~n mod ironic, indiana(sau hindusa) [i urdu sunt practic aceea[i limb\. ~n Pakistan, hindusa este modificata [i scris\ cu caractere arabe, pe când `n India, este scris\ cu caractere Devanagari. ~n total, peste 650 milioane de fiin]e umane vorbesc hindusa. • India ocup\ locul 2 `n lume, dup\ Statele Unite ale Americii `n tehnologia informatiei.


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

Practican]i religio[i `n Delhi

INDIA

Cu aproximativ 22 de limbi vorbite, 2000 de dialecte, numeroase religii – printre care Hinduism, Islamism, Cre[tinism, Budism, Jainism, Zoroastrism, Sikhism [i Iudaism – [i diferite stiluri de art\, arhitectur\, literatur\, muzic\, dans [i variate stiluri de via]\, de la urban [i rural la tribal, India este un amalgam de diversitate cultural\.

]ar\ la fel ca ea nic\ieri. ~n India g\se[ti ora[e moderne cu tot ce e[ti obi[nuit s\ g\se[ti `ntr-un astfel de loc. Dar ce g\se[ti `n India [i nu g\se[ti nic\ieri altundeva `n lume este tradi]ia acestui popor, obiceiurile [i modul de via]\ al locuitorilor. Poate pare uimitor, dar [i ast\zi sunt

mul]i tineri care `nc\ accept\ ca familiile lor s\ le aranjeze c\s\toriile, iar ei sunt deplin `mp\ca]i cu acest lucru. Este modul lor de via]\, [tiu c\ a[a au stat lucrurile mereu [i c\ acestea nu se vor schimba niciodat\. Este uimitor de cât de multe lucruri pot r\mâne neschimbate odat\ cu trecerea vremii.

29


gri.

ACTUALITATE / DESTINA}II EXOTICE / INDIA

30

UN MONUMENT PENTRU O PRIN}ES| „Nu un monument de arhitectur\, ci dragostea unui împ\rat încrustat\ în piatr\”, astfel descria Taj Mahalul poetul englez Edwin Arnold. A[a [i este cunoscut\ minunea arthitectonic\ a Indiei, ca templul dragostei. Frumuse]ea edificiului din marmur\ alb\ [i legendele care–l înconjoar\ atrag anual în jur de 3 milioane de vizitatori. Povestea Taj Mahalului începe în Imperiul Mogul, în secolul al XVII-lea. Dup\ moartea so]iei sale favorite, Împ\ratul Shah Jahan a început construc]ia unui mormânt în cinstea acesteia. A ales s\ ridice un adev\rat templu în Agra, pe malul râului Yamuna.

Taj Mahal, mormântul prin]esei persane musulmane – Mumtal Mahal

DIWALI Diwali sau Dipawali sau Deepavali este cea mai mare [i mai important\ s\rb\toare din India, celebrat\ `n luna octombrie sau noiembrie a

fiec\rui an, marcând ultima recolt\ `nainte de sosirea iernii. Festivalul are aceea[i importan]\ pentru hindu[i la fel cum are Cr\ciunul pentru Cre[tini.

Cel mai cunoscut obiectiv turistic al Indiei este Taj Mahal. Localizat `n Agra este un templu construit de al cincilea `mp\rat mogul, Shan Jahan, `n memoria celei de-a doua so]ii, Mumtal Mahal („Cea Aleas\ a Palatului”), prin]esa persan\ musulman\. ~nainte de a muri, aceasta l-a rugat patru lucruri: s\-i construiasc\ un mormânt, sa se rec\s\toreasc\, s\ `[i iubeasc\ fiii [i s\-i viziteze mormântul la aniversare. ~mp\ratul a jurat c\ `i va construi un mormânt f\r\ egal `n lume. A[a a ap\rut Taj Mahal, ast\zi simbol al Indiei [i al dragostei. În 1983, Taj Mahal a fost inclus în lista monumentelor protejate de Unesco [i este considerat una dintre cele [apte minuni ale lumii moderne.

New Delhi, armonia contrastelor perfecte Capitala statului indian este un alt loc plin de istorie [i mister cu care te a[teapt\ India. Aici, fa]\ de celelate ora[e ale Indiei, contrastele sunt dintre cele mai evidente. ~n Delhi g\sim ast\zi peste 1000 de cl\diri istorice, cl\diri ce dau un farmec aparte ora[ului vechi. Pentru a vedea o mare parte dintre acestea [i pentru a sim]i pulsul ora[ului, po]i face o plimbare cu ric[a (o ric[\ este un mijloc de transport pentru una sau


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

India este o ]ar\ misterioas\, pe care merit\ s\ o str\ba]i `n lung [i-n lat, f\r\ limit\ de timp, pentru c\ aici ai multe descoperiri de f\cut. este o pl\cere. Dac\ nu ai mai participat la o astfel de nunt\, preg\te[te-te pentru un spectacol unic. Vei admira nenum\rate lucruri: hainele pe care le poart\ atât mirii cât [i nunta[ii, festivitatea `n sine dar [i preg\tirile de dinaintea nun]ii, dansurile tradi]ionale si multe altele.

Carmina Ni]escu, Blogger www.carminanitescu.ro

Cartea de c\l\torie SHANTARAM – volumul I [i volumul II Gregory David Roberts http://www.all.ro

31

dou\ persoane, constând dintr-o trasuric\ cu dou\ ro]i tras\ de o persoan\) `n jurul ora[ului Old Delhi.

Buc\t\rie [i tradi]ii India este cunoscut\ [i pentru buc\t\ria sa: aici se folosesc multe ingrediente pentru aromatizarea mânc\rurilor, ingrediente poate pu]in cunoscute `n Europa. Mâncarea indian\ variaz\ de la un ora[ la altul, de aici ivindu-se complexitatea buc\t\riei [i totodat\ misterul prepar\rii ei. Când ajungi `n India `ncearc\ mâncarea tradi]ional\ `n cât mai multe locuri. La g\tit, indienii folosesc aproximativ 20 de condimente diferite. Cele mai cunoscute sunt piperul, [ofranul, ghimbirul, menta, coriandrul, chimenul [i nuc[oara. Murg makhani este unul dintre cele mai apreciate feluri de mâncare din India. Este vorba despre pui marinat în sos de ro[ii, g\tit în unt. Indienii manânc\ [i tandoori murg (copane de pui marinate, preparate la cuptor cu o serie de condimente speciale), gushtaba (chiftelu]e picante în iaurt), dosa (cl\tite cu orez), ildi (gogo[i cu mur\turi) [i jalebi (cl\tite cu sirop). Pe lang\ mânc\rurile deosebite ale c\ror re]ete s-au p\strat de-a lungul vremii, India p\streaz\ tradi]ia [i `n dansuri dar [i la evenimentele importante din via]a tinerilor. Astfel, a asista la o nunt\ tradi]ional\

Lin, un evadat australian care a rupt orice leg\tur\ cu familia [i prietenii, ajunge în Bombay. Începe s\ îndr\geasc\ India, cu toate contrastele ei, [i descoper\ treptat secretele mahalalelor s\race, dar [i pe ale pestri]ei lumi interlope care face jocurile în subteranele ora[ului.

Îns\ totul se complic\ atunci când Lin trebuie s\ se confrunte cu o mare iubire neîmp\rt\[it\ [i cu încerc\rile la care îl supune p\rintele s\u spiritual, lordul mafiot Abdel Khader Khan. Din loialitate fa]\ de Khader Khan, fugarul se amestec\ într-un r\zboi care nu îi

apar]ine [i din care nu [tie dac\ va sc\pa cu via]\. „Cu totul unic, absolut îndr\zne] [i minunat de s\lbatic, va lua cu siguran]\ prin surprindere pân\ [i cea mai excentric\ imagina]ie.“

USA Today – „Shantaram m-a captivat înc\ de la prima propozi]ie. E palpitant, emo]ionant, însp\imânt\tor... un roman extraordinar.“ ELLE – „Tulbur\tor… Romanul este str\b\tut de un sentiment sincer, cinemascopic. O lectur\ senza]ional\.“ Publishers Weekly – „Un roman

amplu, inteligent, plin de personaje vibrante. Dar Bombay-ul în sine este cel mai puternic personaj din Shantaram, iar dragostea lui Roberts pentru India [i pentru oamenii ei este cât se poate de evident\” The New York Times – „Shantaram e o adev\rat\ epopee. O poveste uria[\, cople[itoare [i irezistibil\.“

The Seattle Times – „Elegant scris, un roman-fenomen pe care nu îl mai po]i l\sa din mân\. Un roman cu cheie, care evoc\ India într-un mod la care foarte pu]ini dintre cei de afar\ au acces.“ Kirkus Reviews – „Autentic, distractiv. Frumuse]ea sa descriptiv\, cinematic\ [i visceral\ impresioneaz\ puternic.“


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / ELVE}IA

T\râmul în care opulen]a [i luxul sunt emblematice! Pentru cei mai mul]i, Elve]ia e ]ara cu peisaje de o frumuse]e rar\, cu mun]i [i lacuri naturale, unde aerul curat nu e deloc o raritate.

32 Foto: Costin L\z\roiu

Elve]ia, minunata ]ar\ a cantoanelor Elve]ia are tradi]ie în neutralitatea politic\ [i militar\, motiv pentru care g\zduie[te sediile multor organiza]ii interna]ionale. Din punct de vedere administrativ, aceast\ ]ar\ se compune din 26 de cantoane, iar prin constitu]ie aici sunt vorbite patru limbi oficiale-germana, franceza, italiana [i reto-romana, similar\ cu limba român\. Turi[tii care aleg s\ poposeasc\ în Elve]ia, vin mai ales pentru frumuse]ea peisajului montan, aceasta fiind pe timp de iarn\ destina]ia favorita pentru schiori.

Cele mai frumoase zone alpine din Elve]ia Alpii elve]ieni ocup\ 58% din suprafa]a ]\rii, în toat\ partea meridional\, central\ [i oriental\. La fel de frumo[i se înal]\ [i mun]ii Jura, care ocup\ 12% din suprafa]\. Un loc turistic cu adev\rat minunat este [i Podi[ul Elve]iei, Le Plateau Suisse, numit [i Podi[ul Mitteland sau ]ara de mijloc a Elve]iei, situat între dou\ lan]uri de mun]i, pe o întindere care ocup\ restul de 30% din suprafa]a ]\rii.

Lacuri numeroase, peisaje deosebite [i izvoare naturale Lacurile elve]iene sunt situate în regiuni [i altitudini diferite, relieful fiind frumos creionat de aceste ape de tip glaciar, care s-au n\scut atât în regini cu pante înclinate, cât [i împrejurul unui relief cu terase de pietri[ etajate. Se disting Lacul Leman, cel mai mare de pe teritoriul Elve]iei, dar [i Lacul Constance Bondesee, împ\r]it cu Germania [i Austria. Situat la frontiera de nord est, într-o regiune de coline cu în\l]imi de peste 400 m, lacul este format din bazinul principal al Lacului Bodensee, numit [i Obersee [i dou\ golfuri alungite în partea de vest: Uberlingen [i Untersee. Un alt lac renumit este lacul celor Patru Cantoane (Vierwaldstattersee), sau Lucerna, aflat între cantoanele Lucerna, Schwyz, Uri [i Underwalden, la poalele unor mun]i înal]i. Peisajul elev]ian mai este completat [i cu lacurile Zug (Zugersee), Sempach, aflat în partea de nord-vest, din care se scurge raul Sur, afluent al Aarului. Foarte frumoase sunt [i lacu-

rile Brienz [i Thun, situate într-o veche albie glaciar\ din valea Aarului, unde se afl\ [i ora[ul Interlaken. Pe versantul sudic al Alpilor , adic\ în regiunea Maggiore, Lugano, se afl\ lacul Neuchatel, cel mai mare din lacurile aflate în intregime pe teritoriul Elve]iei [i al treilea ca m\rime din Europa Central\. Elve]ia se mândre[te cu multe izvoare naturale, care produc ape minerale [i ape termale, o adev\rat\ oaz\ de s\n\tate atât pentru locuitorii acestei ]\ri, cât [i pentru turi[ti. Printre cele mai frumoase sta]iuni balneare elve]iene se num\r\ cele de la St. Moritz, Arosa, Davos, Schulus-Tarasp [i Ragaz-Pfaffers.

St. Moritz, Geneva, Zurich [i Berna – ora[ele emblematice În St. Moritz, hotelurile de lux, SPA-urile moderne [i restaurantele rafinate fac deliciul oric\rui turist ce iube[te confortul [i bunul gust. Sta]iunea le pune la dispozi]ie vizitatorilor activit\]i interesante [i în acela[i timp, relaxante. Piscine luxoase, cinci terenuri de golf


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

}ARA CANTOANELOR Micu]ul stat federal din Europa Central\, învecinat cu Germania, Fran]a, Italia, Austria [i Liechtenstein, este cunoscut [i ca ]ara cantoanelor, sau ]ara florii de col].

amenajate dichisit, centre de c\l\rie, precum [i iahturi luxoase, pentru a naviga pe lacurile din împrejurimi. Este locul în care turistul e invitat s\ admire vârfurile Diavolezza [i Mont Corvatsch, într-un zbor cu elicopterul, iar o alt\ alegere de top ar putea fi o plimbare cu The Glacier Express, un tren luxos ce face leg\tura între cele dou\ complexuri mari din Alpi – St. Moritz [i Zermat. Mai mult decât orice, aici este locul în care turi[tii pot practica schiul la cel mai înalt nivel. În Geneva se afl\ sediile unor importante organiza]ii interna]ionale: ONU, Biroul Interna]ional al Muncii, sau Sediul Crucii Ro[ii Interna]ionale. Dintre obiectivele turistice care merit\ v\zute se remarc\ Palatul Wilson, Podul MontBlanc, care a ars complet de la o ]igar\ [i a fost reconstruit `n totalitate dup\ modelul original, primul care une[te malul drept cu cel stâng al ora[ului [i Gr\dina Englez\. Aici sunt în[irate mici str\zi pitore[ti, unde turi[tii pot admira cl\diri din secolul al-XVIII- lea [i din secolul al – XIX-lea. Pe Grand-Rue, între numeroasele libr\rii, anticariate [i boutique-uri selecte, se afl\ casa natal\ a lui Jean-Jaques Rousseau, un loc frumos [i interesant pentru turistul dornic s\ cunoasc\ istoria elve]ian\. Nu trebuie ocolit\ Place du Bourg-de-Four, situat\ în centrul vechiului ora[. Este împrejmuit\ de foarte multe case vechi ce p\streaz\ [i azi însemnele vechilor hanuri. Casa Tavel este cea mai veche locuin]\ din Geneva ce ad\poste[te Muzeul de Istorie al ora[ului, iar Palatul Na]iunilor, situat în parcul Ariana, se mândre[te cu cea mai impresionant\ sal\, numit\ Sala Pa[ilor Pierdu]i. De vizitat este [i muzeul Ariana, cel care ilustreaz\ cel mai bine istoria ceramicii în Europa [i Asia. Zurich, un important centru comercial, financiar [i cultural al Elve]iei, unde se afl\ unul dintre cele mai mari [i moderne aeroporturi interna]ionale –Kloten. Turi[tii ajun[i aici se pot aventura pe malul drept al Limmatului, în centrul vechiului ora[ ,care se mândre[te cu numeroase cl\diri impresionante: Catedrala sau Hotelul Vechi al ora[ului, construit acum patru secole. Zona este înconjurat\ de carti-

Foto: Costin L\z\roiu

Elve]ia este cunoscut\ în lumea întreag\ pentru faimoasele sale ceasuri, pentru ciocolata cu adev\rat delicioas\ preparat\ dup\ re]ete cu tradi]ie, dar [i pentru minunatele peisaje greu de aflat în alte p\r]i ale Europei, mai ales dac\ vei alege s\ te urci în Expresul Ghe]urilor, care te poart\ pe drumul de la St. Moritz, în ora[ul Zermatt.

33

erul modern, format din vile elegante [i restaurante rafinate. Ora[ul este urcat pe un piedestal datorit\ Universit\]ii, fondat\ în 1833, pentru [coala Politehnic\, înfiin]at\ în 1854 [i Conservatorul contruit în anul 1876. La Berna, o minun\]ie turistic\, partea veche a ora[ului conserv\ caracterul medieval, str\du]ele înguste [i mai ales pie]ele care au întotdeauna în mijlocul lor un monument. Trebuie neap\rat vizitate vechile str\zi Spitalgasse sau Strada Comercial\ marginit\ de arcade, Marktgasse, cu numeroase magazine de lux si pie]e de flori, sau Kramgasse, unde la num\rul 49 a locuit, la începutul

secolului XX, Albert Einstein. Berna este renumit\ [i pentru Muzeul de Arte Frumoase ce ad\poste[te o impresionant\ colec]ie de desene [i tablouri realizate de Ferdinand Holder, cel mai important pictor elve]ian al secolului XIX [i Paul Klee, un pictor german refugiat [i stabilit la Berna în 1940. Catedrala Sfantul Vincent este construit\ în stil gotic [i se remarc\ prin orga imens\ [i prin turnul care ofer\ o panoram\ minunat\ asupra ora[ului. Turi[tii afla]i la Berna trebuie s\ viziteze Barengraben -Grota ursului, animalul mascot\ al ora[ului, dar [i Muzeul Alpin Elve]ian.

Unde faci shopping… Turistul preten]ios, care dore[te s\ se bucure de un shopping de calitate, se poate opri la Zurich,

Basel sau Davos. Aici magazinele au cu adev\rat ce oferi, iar cel mai faimos este târgul

de toamn\ de la Basel, ce se mândre[te cu o istorie bine p\strat\ înc\ din anul 1471.


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / ELVE}IA

Sta]iuni renumite

34

Lausanne, iat\ un loc de vis, situat pe malul nordic al lacului Leman, o sta]iune climateric\ interna]ional\, de o frumuse]e rar\. Aici se remarc\ minunata catedral\ din secolul al- XII-lea, unul dintre cele mai interesante monumente gotice din Elve]ia. Tot aici se afl\ cele mai bune [coli de înv\]\mânt superior , multe muzee [i numeroase întreprinderi de industrie alimentar\, de mobil\ [i aparate de precizie. Muzeul Olimpic este cel mai vizitat obiectiv turistic din Elve]ia, a c\rui arhitectur\ este inspirat\ de vechile temple grece[ti, ce p\streaz\ [i azi colectii consacrate olimpismului [i istoriei Jocurilor Olimpice. La fel de interesant este [i Palatul Rumine, construit la începutul secolului XX, în stilul Rena[terii Italiene. Acesta ad\poste[te cinci muzee, dintre care cel mai important este Muzeul Artelor Frumoase. Luzern, sta]iune turistic\ de renume interna]ional, situat\ în nord-vestul lacului celor patru cantoane ale vechiul ora[ este m\rginit de ziduri [i de [apte turnuri. Se remarc\ Kapellbrucke, simbolul ora[ului, un pod de lemn acoperit care traverseaz\ râul Reuss, în locul unde se vars\ în lac. În acest ora[, la Muzeul de Art\ poate fi admirat\ Colec]ia Picasso, ce ilustreaz\ via]a pictorului prin fotografii de familie, tablouri [i desene. Davos este sta]iunea alpin\ unde se afl\ „La Parsenn”, adic\ minunatele pârtii de schi, de altfel cele mai cunoscute din Europa. Este vizitat\ de turi[ti pe tot parcursul anului, fiind metropola elve]ian\ aflat\ la cea mai mare altitudine. Basel este al doilea ora[ ca m\rime al Elve]iei, situat pe Rin, în punctul de întâlnire al frontierelor elve]ian\, francez\ [i german\. Cel mai frumos [i în acela[i timp cel mai mare este Cartierul St. Allean, un loc mirific unde turi[tii pot descoperi câteva mori ce amintesc de manufacturile care produceau hârtie. Este [i locul unde se organizeaz\ în fiecare an Carnavalul Elve]ian. Catedrala este un edificiu cl\dit din gresie ro[ie în secolul XII, cu dou\ turnuri gotice.

Ce mai înseamn\ Elve]ia? În primul rând trenul din sticl\, în care po]i s\ serve[ti masa [i s\ te bucuri în acela[i timp de panorama superb\ a Alpilor. Elve]ia înseamn\

excep]ionalul peisaj din Valea Verzasca, unde apa are o culoare verde intens str\lucitoare, casele î[i afi[eaz\ obloanele colorate [i împodobite cu mu[cate , cinematograful tridimensional- cel mai mare din Europa, cascada Rhinului, cea mai mare ca debit de ap\ din Europa sau „rosti”- mâncarea tradi]ional\ din cartofi. Nu trebuie s\ uit\m de celebrele ceasuri elve]iene care-[i arat\ precizia în orice moment, dar [i de ciocolata rafinat\, preparat\ din re]ete tradi]ionale.

Buc\t\ria tradi]ional\

M\d\lina R\coreanu Fondue Fondue, un fel de mâncare despre care mul]i oameni cred c\ apar]ine buc\t\riei belgine… Dar

roi [i verdea]\. Aten]ie! Se serve[te de fapt acest fel de mâncare este un preparat eleve]ian, care con]ine mereu fierbinte. În acest ca[caval trei tipuri de ca[caval, vin alb, ustu- sunt înmuiate buc\]i de pâine.

Raclette Este un fel de ca[caval semima- tric ce tope[te ca[cavalul. Acesta se scurge în farfurie, sau turat, care se serve[te printr-un dispozitiv ce include un mic grill elec- se taie felii sub]iri si se pune peste

cartofi. În buc\t\ria mondial\, Raclette este considerat fast-foodul elve]ian.

Rosti Este o mâncare considerat\ cu adev\rat tradi]ional\. Se serve[te doar la micul dejun

Con]ine ceap\, bacon sau [i este preparat din cartofi da]i prin r\z\toare [i gratina]i, sub forma un- ca[caval. Aten]ie! Consumul exagerat duce la `ngr\[are! ei chiftele sau a unei cl\tite.

Bündner Nusstorte Este desertul num\rul unu al buc\t\riei elve]iene. Se prepar\ dintr-o varietate

mare [i inedit\ de dulciuri caramelizat, învelit în aluat de elve]iene, iar printre ingrediente se biscuit. Aten]ie! num\r\ miezul de nuc\ u[or Creaz\ dependen]\!


ACTUALITATE / BRANDURI ROMÂNE{TI / BUCOVINA

BRANDURI ROMÅNE{TI ~N PATRIMONIUL UNESCO TRADI}II DE PA{TE

Bog\]ia cultural\ a Bucovinei – Tradi]iile de Pa[te

36

Pa[tele reprezint\ cea mai important\ s\rb\toare a cre[tinismului, este triumful vie]ii asupra mor]ii, al luminii asupra `ntunericului, al binelui asupra r\ului [i este dedicat celebr\rii evenimentului sacru al `nvierii lui Christos. Este s\rb\toarea prim\verii, un ritual uria[ [i complex, venind din tezaurul de credin]e [i obiceiuri str\vechi, legate de `nnoirea naturii, de fertilitate, de rodire [i de trezire la via]\. Satele pitore[ti ale Bucovinei `[i reg\sesc identitatea odat\ cu cea mai important\ s\rb\toare religioas\ a prim\verii, atunci când gospodinele încep preg\tirea bun\t\]urilor de Pa[te [i `[i aranjeaz\ casa pentru sfintele s\rb\tori. Bucovinenii sunt renumi]i pentru ospitalitatea lor, iar cine le calc\ pragul va fi cu siguran]\ cople[it de aten]ia pentru fiecare detaliu. În multitudinea de pensiuni cochete din Bucovina, po]i gusta din delicioasele bucate tradi]ionale de Pa[te. Cei interesa]i de tradi]ii pot vedea cum sunt realizate obiectele de ceramic\, costumele populare, m\[tile tradi]ionale, obiecte de art\ din lemn.

Albastrul de Vorone] Sensul [ederii `n Bucovina, mai ales `n aceast\ perioad\, e dat de vizitele la m\n\stirile din zon\. M\n\stirea Vorone], adev\rat\ oaz\ de lini[te [i de armonie, a fost construit\ de {tefan cel Mare în 1488. Faima m\n\stirii este dat\ atât de frescele exterioare, cu o luminozitate [i culori foarte intense, cât [i de sutele de figuri bine p\strate pe zugr\veala de azur, cunoscut\ în lume ca „albastrul de Vorone]". Interiorul te va surprinde cu jil]urile domne[ti [i stranele din secolul XVI, precum [i cu Scena

De Pa[te, Bucovina se `ntoarce `n timp [i pentru câteva zile, devine un loc de pelerinaj [i de relaxare. M\n\stirile ortodoxe istorice din Bucovina, unice în lume prin arhitectura lor ce caracterizeaz\ epoca de glorie a Moldovei

S\rb\tori pascale „Judecata de Apoi”, foarte asem\n\toare cu cea realizat\ de Michelangelo în capela Sixtin\ din Vatican. Vei remarca în tablouri o serie de elemente specific moldovene[ti (peisaje, costume, arme, obiecte de uz casnic, instrumente muzicale), ceea ce indic\ faptul ca me[terii zugravi erau autohtoni.

M\n\stirea Vorone] a fost inclus\ în Patrimoniul UNESCO – în anul 1965 – [i în nomenclatorul Marilor monumente ale lumii.

Scara virtu]ii Mult\ lini[te [i oameni prieteno[i. Nici vorb\ de televizor, radio [i semnal la telefonul mobil.


[i prin pictura lor exterioar\, invit\ credincio[ii s\ le calce pragul. Aici lumina triumf\ `n fa]a `ntunericului, iar celebrarea evenimentului sacru al `nvierii lui Christos e povestit cu mult har, a[a cum doar duhovnicii biserice[ti [tiu s\ o fac\.

Lumea v\zut\ prin lentila aparatului de fotografiat Ai o poveste de spus? Trimite o poz\ [i un scurt comentariu pe adresa office@justcpr.ro

`n Bucovina Aceasta e atmosfera dac\ te cazezi la m\n\stirile din Nordul Moldovei. Vei face „cuno[tin]\” cu familia Movile[tilor care a ctitorit o cetate medieval\ – Sucevi]a. La primul etaj, este o capel\ mic\, `n cinstea Bunei Vestiri, iar la parter, se afl\ un mic laborator de refacere a icoanelor, unde lucreaz\ m\icu]e instruite. M\n\stirea se mân-

dre[te cu scena „Scara virtu]ilor", cea mai impresionant\ prin amploarea [i contrastul dintre ordinea îngerilor [i haosul iadului. În interior, coloritul e cald, luminos, înclinat spre nara]iune [i reproduce scene ale vie]ii unor sfin]i, dintre care: Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, Sf. Ierarh Nicolae, Via]a lui Moise.

M\n\stirea Moldovi]a Biserica este minunat pictat\ în stil bucovinean, cu influen]e bizantine, interesant fiind faptul c\ pictorul acesteia a reu[it s\ surprind\ înf\]i[area localnicilor în imaginile sfin]ilor. Interiorul te captiveaz\ cu picturile în nuan]e de albastru, ro[u [i verde, de o frumuse]e


ACTUALITATE / BRANDURI ROMÂNE{TI / BUCOVINA

BRANDURI ROMÅNE{TI ~N PATRIMONIUL UNESCO

deosebit\, iar catapeteasma aurit\ este sculptat\ în lemn [i format\ din icoane în medalioane. Poarta de intrare în altar este o adev\rat\ bijuterie dantelat\ cu aur. Credin]ele [i obiceiurile cre[tine dureaz\ `n Bucovina `ntreg ciclul pascal, adic\ cele dou\ s\pt\mâni ce `ncadreaz\ s\rb\toarea: S\pt\mâna „patimilor“ sau S\pt\mâna „neagr\“ [i S\pt\mâna „luminat\“. Bucovinenii sunt r\sf\]a]i de soart\ [i duc „povara” datinilor pe care le respect\ cu sfin]enie. Oul ro[u `n principal, dar [i celelalte `nsemne ale s\rb\torii - aluatul de la Pa[te, cozonacul, pasca, mielul - se reg\sesc `n cele mai multe dintre obiceiurile lor.

Oul ro[u

38

Oul vopsit `n culoarea ro[ie este simbolul ~nvierii, este culoarea sângelui lui Hristos. Folosirea altor culori [i `ncondeierea sunt inova]ii târzii, n\scute din dorin]a de a realiza obiecte decorative. Ou\le se vopsesc fie `n joia, fie `n sâmb\ta din S\pt\mâna „mare“ sau a „patimilor“. Tradi]ia e legat\ de Vinerea R\stignirii. Dorind ca paznicii lui Iisus s\ fie mai `ng\duitori, Maria le-a adus `n dar ou\. Când a a[ezat co[ul lâng\ cruce, ou\le s-au umplut de sânge, de la rânile celui r\stignit, devenind ro[ii. Iisus i-ar fi `ndemnat atunci pe Maria [i pe cei din jur ca, din acea zi, s\ vopseasc\ ou\le, spre a-[i aminti de r\stignire. Potrivit legendei, Maria a fost cea dintâi care a f\cut asta. Mergând s\-[i `ntâmpine fiul, ea le d\ruia tuturor celor pe care-i `ntâlnea un ou, rostind „Hristos a `nviat!“. De atunci, oamenii obi[nuiesc s\ spun\, când ciocnesc, „Hristos a `nviat!“ [i „Adev\rat a `nviat!“. O alt\ legend\ poveste[te c\ `ntâlnind o femeie care vindea ou\, Maria Magdalena i-ar fi spus acesteia „Hristos a `nviat“. Femeia i-ar fi r\spuns batjocoritoare c\ Iisus va `nvia atunci când ou\le din co[ul ei vor fi ro[ii. {i nici n-a terminat bine de vorbit, c\ minunea s-a [i petrecut... ~n Bucovina oamenii `[i feresc animalele de „deochi“, [i le pun pe frunte câ]iva stropi din vopseaua ro[ie de la colorarea ou\lor. Coji de ou\ se pun [i `n hrana porcilor, ca s\-i fereasc\ de boli. ~n nordul Bucovinei, animalele sunt `ncon-

jurate de trei ori [i afumate cu o cârp\ aprins\, `n Vinerea Mare. Pentru a feri p\s\rile de uliu, cojile de ou\ se arunc\ `n Sâmb\ta ~nvierii pe o ap\ curg\toare.

Aluaturile [i mielul Pasca, p\[tile mai mici [i cozonacii pe care bucovinenii `i pun pe masa de Pa[te se coc sâmb\ta. Aluatului de pasc\ ori de p\scu]e i se d\ form\ rotund\ ori dreptunghiular\. Cozonacii, de asemenea sunt dreptunghiulari. Se imit\ astfel fie forma scutecelor lui Iisus, fie aceea a mormântului s\u. ~n Bucovina, nu exista mas\ de Pa[te fara ciorba [i drobul preparat din miel. Sacrificiul mielului simbolizeaz\ `ns\[i jertfa lui Iisus. Se credea c\ divinitatea [i natura, `ntruchipate de energia [i de vitalitatea animalului, prindeau iar via]\. Mielul se preg\te[te sâmb\ta, iar oasele r\mase dup\ sortare nu se arunc\. Cei mai credincio[i bucovineni le `ngroap\ la r\d\cina unui m\r sau p\r s\n\tos, pentru ca familia s\ fie bine peste an. O parte din carnea mielului se mânca la masa de Pa[te, iar o alta se d\ de poman\ oamenilor s\rmani.

Sfin]irea bucatelor Ou\le, pasca, p\scu]ele, cozonacul [i mielul nu se consum\, nu se dau de poman\ [i nu se folosesc `n practicile magice decât dup\ ce se sfin]esc la biseric\, ori la m\n\stire, `n noaptea ~nvierii. Din ele, o parte r\mânea la biseric\. Bucatele sfin]ite sunt al\turate celor r\mase acas\, pentru ca binecuvântarea s\ se r\sfrâng\ [i acestora din urm\...

Apa binef\c\toare Bucovinenii spun c\ apa `n care s-au fiert sau au fost puse ou\ ro[ii are virtu]i magice. Cel care se scoal\ primul `n diminea]a Pa[tilor pune un ou ro[u `n vasul cu ap\ [i se spal\ pe fa]\, `ntâi el, apoi `ntreaga familie. Acest obicei este p\strat mai ales de slujba[ii m\n\stirilor.

Riturile fertilit\]ii ~n noaptea ~nvierii, `nainte de a pleca la biseric\, oamenii `ngrop\ `n pragul u[ii un ou ro[u, pentru a le aduce bel[ug.


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

~n unele zone, oul se a[ez\ deasupra fierului plugului, acoperit cu o brazd\ verde. La `ntoarcere, to]i ai casei ating simbolic cu piciorul aceste obiecte. Se crede c\ prin energia degajat\, ele `ndep\rteaz\, de asemenea, for]ele malefice. ~n acela[i sens fertilizator, ou\le se `ngrop\ `n vie, `n brazdele de grâu [i `n gr\din\. Din Vinerea Mare [i pân\ la Pa[te, `n biserici, clopotele se trag cu for]\. ~n nordul Bucovinei, `n prima zi de Pa[te, b\trânii se dau `n scrânciob (leag\n), ca s\ creasc\ cânepa cât mai `nalt\. Obiceiul are valoare simbolic\, foarte pu]ini oameni mai cultiv\ ast\zi cânep\ pentru nevoile personale. ~n noaptea ~nvierii, la `ntoarcerea de la biseric\, se ocole[te casa de trei ori, cu lumânarea aprins\, pentru a o feri de foc, de tr\snete [i de boli. Uneori, lumânarea de la ~nviere se p\streaz\ pentru a putea fi reaprins\ `n clipe de primejdie: grindin\, furtuni, inunda]ii. La epidemii, casa se ocole[te cu lumânarea aprins\, rostindu-se formule de alungare a spiritelor purt\toare de boli: „Fugi]i necura]i, fugi]i voi spurca]i, de casa noastr\ nu v\ apropia]i“.

39

Expozi]ie de linguri personalizate Colec]ia de linguri Ioan }ugui e ad\postit\ de casa-muzeu a profesorului Ioan }ugui din Câmpulung Moldovenesc [i cuprinde peste 5000 de exponate, din ]ar\ [i de peste hotare. Lingurile au denumiri sugestive, în func]ie de utilitate sau de locul de proveni-

en]\. Vei vedea linguri cu împletitura câmpulungean\, lingura logodi]ilor, linguri folosite la stân\ [i scuplturi. Po]i continua vizita cu Muzeul Arta Lemnului unde exponatele vorbesc despre pasiunea cu care me[terii au [tiut so transmit\ lemnului. Vei vedea

recipiente pentru p\strarea produselor din lapte: crin]e, putinei, [teand [i trebuie neap\rat s\ gu[ti unt proasp\t, ca[ [i urd\. La Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului, te a[teapt\ o expozi]ie a gospod\riilor bucovinene, veche de 100 de ani.

Farmecele de dragoste Un farmec special `l au obiceiurile legate de cununie [i via]a tinerilor. Pentru turi[tii str\ini datinile române[ti legate de Pa[te, au un iz ancestral care-i uimesc [i `i emo]ioneaz\. La Pa[ti, fetele `ncearc\ s\ se fac\ iubite de feciori, mai ales c\ perioada nun]ilor, a câ[legilor, nu e departe. ~n diminea]a Pa[tilor, `nainte de a `mbr\ca ia nou\, cusut\ special pentru s\rb\toare, fetele iau trei fire de busuioc [i o cof\ pe care pun ap\ de la râul din apropiere, rostind un descântec de dragoste. Acas\, pun busuiocul `n ap\ [i zic de trei ori: „Cum nu poate popa face agheasm\ f\r\ de busuioc, a[a s\ nu poat\ feciorii f\r\ de mine nici un joc...“

Melania Toader


ACTUALITATE / BRANDURI ROMÂNE{TI / SALINA TURDA

40

SALINA TURDA Ocnele de sare de la Turda sunt vrednice de cea mai mare admira]ie [i curiozitate (fodinae maxima admiratione et curiosa inquisitione dignae sunt), spunea `n 1867 mineralogul clujean Johann Fridwaldszky

Foto: Nicu Cherciu

Un muzeu al mineritului `n sare din Transilvania Apetitul pentru excursii inedite a crescut in ultimii ani exponential. Nu mai mergem „la mare”, nu mai mergem „la munte”. Mergem `n safari, facem helisky [i preferam destinatiile exotice. Salina Turda constituie ast\zi un adevarat muzeu de istorie a mineritului în sare. Starea excelent\ de conservare a lucr\rilor miniere [i a utilajelor utilizate la transportul s\rii, al\turi de grija cu care s-au efectuat lucr\rile

de preg\tire a salinei pentru a deveni obiectiv turistic, fac ca istoria [i legenda s\ se împleteasc\ armonios aici. Apari]ia s\rii la suprafa]\, ca urmare a erod\rii rocilor sterile situate pe acoperi[ul z\c\mântului, a f\cut ca prezen]a ei s\ fie cunoscut\ din cele mai vechi timpuri. Exploatarea sistematic\ a z\camântului, a început prin lucr\ri miniere de suprafa]\ [i mai târziu în subteran. Se presupune c\

exploatarea s\rii la Turda a început în perioada ocupa]iei romane în Dacia, f\ra a exista îns\ documente care s\ ateste existen]a acestor exploat\ri. De la retragerea aurelian\ pân\ în secolul al XI-lea, nu exist\ dovezi certe c\ extrac]ia s\rii ar fi continuat. Este pu]in probabil ca popula]ia local\ s\ nu fi continuat exploatarea s\rii atât pentru acoperirea necesit\]ilor interne, cât [i în vederea exportului spre statele vecine.


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

Foto: Nicu Cherciu

Salina Turda este situat\ în partea de N-E a ora[ului, z\c\mântul se întinde pe o suprafa]\ de aproximativ 45 km2. Grosimea medie a s\rii se situeaz\ în jurul valorii de 250 m. În unele zone grosimea s\rii dep\[e[te frecvent 1200 metri. Rezerva geologic\ estimat\ este de 38.750 milioane tone.

În primul document cunoscut pân\ în prezent cu referire la Transilvania emis de cancelaria maghiar\ în anul 1075, este men]ionat\ vama ocnelor de sare „la cetatea ce se cheam\ Turda… în locul ce se cheam\ în ungure[te Aranyas, iar în latine[te Aureus”. Documentul citat nu men]ioneaz\ existen]a la Turda a unor exploat\ri propriu zise, dar înfiin]area unei v\mi a s\rii pe drumul Arie[ului [i al Mure[ului ar putea fi un argument în favoarea existen]ei unor exploatari de sare în func]iune. Turda, ca cetate regal\, ar fi putut avea rolul de a ap\ra salinele din apropiere. În cursul secolului al XIII -lea este pomenit\ documentar Ocna de la Turda. Comisarii regali Paulus Bornemisza [i Georgius Wernher, în raportul întocmit în prim\vara anului 1552, fac referiri la calitatea s\rii, metodele de exploatare [i num\rul [i felul lucr\torilor. În acela[i document, ocna de la Turda este declarat\ ca fiind cea mai important\ din Transilvania. Instaurarea puterii habsburgice la sfâr[itul secolului al XVII-lea, [i cre[terea necesit\]ilor materiale ale societ\]ii determin\ ca, începând aproximativ cu a doua decad\ a secolului al XVIII-lea, importan]a acordat\ ramurilor industiei extractive s\ creasc\. Minele de sare intr\ sub administra]ia direct\ a puterii imperiale. Informa]ii deosebit de pre]ioase referitoare la exploatarea ocnelor turdene, ne sunt oferite în anul 1867, prin apari]ia la Cluj a lucr\rii mineralogului Johann Fridwaldszky, „Minerologia Magni Principatus Transilvanie”. Mineralogul clujean arat\ c\ a intrat în aceste ocne [i din dorin]a de a putea prezenta cititorului icoana adev\rat\ a acestor ocne de sare (quod lectori meo veram salis-fodiniarum iconem exhibere valeam) [i deoarece aceste ocne sunt vrednice de cea mai mare admira]ie [i curiozitate (fodinae maxima admiratione et curiosa inquisitione dignae sunt)”. Despre aceast\ ocn\ – afirm\ Fridwaldszky – se spunea c\ este atât de vestit\ încât „aproape c\ nu are egal în întregul r\s\rit”.

41


ACTUALITATE / BRANDURI ROMÂNE{TI / SALINA TURDA Foto: Nicu Cherciu

Mineralogul J. E. von Fichtel Problematica exploat\rilor de sare din Transilvania este documentat\ de J. E. von Fichtel în lucrarea „Contribu]ii la istoria mineral\ a Transilvaniei din 1780”. Între anexele grafice din lucrare este prezent “Planul minei transilv\nene de sare de la Turda”, în care sunt redate cinci pu]uri denumite, de la sud spre nord, Ocna de sus, Iosif, Terezia, Anton [i Ocna Cojocnean\ (Ocna dinspre Cojocna).

Mineralogul Fridwaldszky înf\]i[eaz\ astfel situa]ia ocnelor [i a t\ietorilor de sare de la Turda: „Ocnele de la Turda num\r\ cinci pu]uri mai importante, dintre care primul se nume[te cel de sus, al doilea cel

de jos, al treilea numit Cojocnean, al patrulea Terezia, iar al cincilea Sf. Anton. Diametrul bazei pu]ului de sus num\r\ 45 de stânjeni [i doua picioare, iar în\l]imea 55

de stânjeni [i dou\ picioare. Sarea din acest pu] este curat\ [i doar rareori con]ine un u[or amestec cu p\mânt, este s\pat\ de 87 t\ietori (fossores), ajuta]i de 18 voluntari (volones).

42 Declinul Salina de la Turda, una dintre cele mai importante saline din Transilvania, începe s\ decad\ dup\ 1840, datorit\ concuren]ei tot mai puternice a salinei de la Ocna Mure[, ajungând s\ îndeplineasc\ rolul unei rezerve a acesteia din urm\. Pân\ în 1862, sarea se extr\gea la Turda din cele trei pu]uri vechi “Iosif”, “Terezia” [i “Anton”. În Ocnele Turzii, sarea s-a extras din masiv manual, cu ciocane pentru t\iat sarea, baroase [i pene de o]el. Dup\ primul r\zboi mondial exploatarea s\rii devine monopol de stat. Importan]a exploat\rilor de la Ocna Dej [i Ocna Mure[ cre[te datorit\ tehnologiilor de exploatare de mare productivitate implementate în aceste saline. Cu toate c\ deschiderea fabricii de produse chimice “Solvay” [i cerin]ele armatei în primul r\zboi mondial determin\ o cre[tere a produc]iei de sare la Salina Turda, dup\ 1918 declinul activit\]ii este continuu, culminând cu închiderea minei în 1932. Din punct de vedere al for]ei de munc\ utilizat\, în salina de la Turda, la fel ca în toate salinele din Transilvania, nu s-a folosit niciodat\ munca lucr\torilor priva]i de libertate ca urmare a unor condamn\ri de orice fel. Sarea a fost exploatat\ de oameni liberi, a c\ror angajare se f\cea pe o perioad\ de un an, contractul fiind încheiat la 7 ianuarie. Salariul unui


contact: reservations@presidenthotel.ro

Hotel President Târgu Mure[  Locul unde luxul, stilul [i elegan]a `[i dau `ntâlnire! Centrul wellness Aqua Rock Spa – Salina

Exploatarea s\rii `n Transilvania dateaz\ din vremuri imemoriale [i a continuat în perioada ocupa]iei romane în Dacia. Z\c\mântul salifer începe din Maramure[, din nord [i continu\ la sud, pân\ în zona Sibiului. De la retragerea aurelian\ [i pân\ în prezent, popula]ia local\ a continuat s\ taie mun]ii de sare pentru beneficiul propriu [i pentru exploatarea ei `n scopuri terapeutice. Managerii hotelului President au avut inspira]ia s\ valorifice acest tezaur de tradi]ie [i au recompus ambian]a unei saline `ntr-un SPA inedit. Cei interesa]i de propriet\]ile curative ale s\rii î[i pot petrece timpul în salina aflat\ la [ase metri sub nivelul solului, compus\ din saun\ cu sare [i o grot\ de sare cu dou\ c\deri de ap\.


ACTUALITATE / BRANDURI ROMÂNE{TI / SALINA TURDA

Foto: Nicu Cherciu

44 Solu]ii tehnice Marea problem\ cu care se confrunta C\mara de sare de la Turda în aceast\ perioad\ era legat\ de transportul s\rii scoase la suprafa]\ de la gura pu]urilor din Valea S\rat\ pân\ la depozitele din Turda Nou\, drumul fiind foarte abrupt. Pentru a u[ura transportul [i totodat\ pentru a mic[ora cheltuielile legate de acesta, în 1853 s-a hot\rât construirea unei galerii de transport pornind de la Turda Nou\. Aceast\ galerie, denumit\ “Franz Iosif”, a atins în 1871 lungimea de 780m, ea fiind prelungit\ pân\ la sfâr[itul secolului cu înc\ 137 m. Concomitent cu s\parea galeriei de transport a fost modernizat pu]ul „Terezia”, prin completarea lui cu dou\ camere laterale “Rudolf” [i „Ghizela”, extrac]ia fiind concentrat\ în mina „Rudolf”.

Mu]umim www.salinaturda.eu

t\ietor de sare era de 12 florini pe an. T\ietorii de sare mai primeau to]i împreun\, la cele patru s\rb\tori (Cr\ciun, Pa[te, Rusalii [i Ziua tuturor sfin]ilor), un butoi de vin, un bou [i 100 de pâini. Uneori boul era r\scump\rat cu 4 florini iar pâinea cu doi florini. Analizând documentele istorice se poate observa c\ “sâmbria” unui muncitor zilier în agricultur\ era mai mare decât salariul acordat unui lucr\tor la ocn\ pentru aceea[i perioad\. Condi]iile grele de munc\ [i salariile mici, au determinat ca minerii de la ocnele de sare de la Turda s\ participe, al\turi de ortacii din alte exploat\ri, la toate mi[c\rile de protest derulate de-a lungul secolelor. Dup\ închiderea salinei în 1932, aceasta intr\ într-o perioad\ de uitare pân\ în timpul celui de-al doilea r\zboi mondial, când ea este redeschis\ [i utilizat\ de popula]ia ora[ului ca ad\post antiaerian. Dup\ anul 1950 pân\ în anul 1992, când salina a fost deschis\ pentru public c\p\tând statutul de obiectiv turistic, primii 526 m ai galeriei de transport Franz Iosif au fost utiliza]i ca depozit de brânzeturi. Num\rul tot mai mare de turi[ti, sosi]i din cele mai îndep\rtate arii geografice pentru a vizita salina sunt o confirmare a valorii turistice [i istorice a ei.


FOCUS CORPORATE BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

45

46. Un an hai-hui cu TUI TravelCenter 48. Grupul Eurolines România anun]\ încheierea anului 2013 cu o cifr\ de afaceri de 330 milioane de lei. 49. Top 10 oferte recomandate. 50. Unul dintre cele mai frumoase ora[e ale Europei – München 50. Seychelles, una dintre cele mai râvnite destina]ii pentru luna de miere. 55. C\l\toria cu autocarele Eurolines. 56. Mini ghid turistic – City break cu autocarele Eurolines. Vene]ia, un ora[ unic în lume.


FOCUS CORPORATE / PROIECTE INOVATIVE

200 de locuri unice de pe planet\ vizate. Acestea sunt „coordonatele” principale ale proiectului inovativ, ini]iat [i sus]inut financiar de Grupul Eurolines România, în colaborare cu gigantul german TUI Travel PLC.

UN AN HAI-HUI cu

46

UN AN, 25 DE }|RI SITUATE DE LA UN CAP|T LA ALTUL AL MAPAMONDULUI, PESTE 60.000 KILOMETRI DE PARCURS. Proiectul, o premier\ pe pia]a româneasc\, va fi implementat de Anca Du[e, Advertising Manager în cadrul grupului Eurolines România. Anca Du[e va pleca la sfâr[itul lunii martie 2014 în aceast\ c\l\torie al c\rei scop final este s\-i informeze, cu obiectivitate, pe clien]ii TUI TravelCenter despre experien]ele sale de c\l\torie c\p\tate în locurile vizitate timp de un an.

Experien]e tr\ite pe viu, descrise în materiale, fotografii [i filme C\l\toria presupune documentarea în scris, fotografii [i imagini video ale experien]elor sale din destina]iile v\zute, materiale care vor ap\rea pe o platform\ on-line special creat\ pentru proiectul „Un an hai-hui!" ("http: //www.unanhaihui.ro" www.unanhaihui.ro), dar [i pe re]elele sociale ale companiei. Clien]ii TUI TravelCenter vor cunoa[te astfel mult mai bine locurile în care vor s\ ajung\ [i de ce nu, vor fi inspira]i s\ se bucure [i ei de experien]ele povestite de la fa]a locului. Aceasta cu atât mai mult cu cât traseul c\l\toriei nu se va limita la obiectivele foarte cunoscute, ci va explora [i rute mai pu]in promovate, dar la fel de interesante, demne de vizitat!

Informa]ii variate “Timpul alocat vizit\rii ]\rilor incluse în proiectul “Un an Hai-Hui cu TUI TravelCenter!” variaz\ de la o s\pt\mân\ la o lun\, în func]ie de interesul nostru pentru acea destina]ie, de suprafa]a ]\rii [i de atrac]iile sale. Nu vom limita experien]a la un num\r clar de ora[e, mai ales c\ multe dintre atrac]iile vizate sunt în afara lor. Sigur c\ vom vizita destina]iile turistice consacrate, îns\ vom explora [i rute mai pu]in <b\tute>, pentru a ob]ine noi informa]ii [i pentru genera con]inut nou pentru platformele on-line", explic\ Anca Du[e.

Experien]e diferite {i, pentru a le oferi clien]ilor TUI TravelCenter [i cititorilor platfomelor on-line informa]ii cât mai complete despre experien]e cât mai variate, echipa ce va realiza acest va testa tot ceea ce poate încerca un turist. Va c\l\tori astfel cu avionul, cu autocarul, autobuzul [i cu navele de croazier\ trans-atlantice [i va experimenta situa]iile specifice pentru (aproape) toate tipurile de bugete. Va povesti astfel despre destina]iile vizitate de diferite categorii de public, de la oameni care vor s\ cheltuiasc\ cât mai pu]in pân\ la turi[tii care ar da oricât pentru o vacan]\, fiind astfel interesa]i de cele mai

bune condi]ii de cazare, mas\ [i relaxare. „Nu cred în acele articole care promit s\ ne înve]e cum s\ c\l\torim f\r\ s\ scoatem bani din buzunar. Îns\ pot spune c\ o c\l\torie poate fi valorizat\ [i tr\it\ din plin atât cu rucsacul în spate [i cazare în sistem couchsurfing sau hostel, cât [i la hoteluri de 5 stele. Sunt experien]e diferite [i acest proiect va povesti despre toate", spune Anca Du[e.

Sfaturi obiective de c\l\torie Astfel, vor fi „testate” condi]iile [i serviciile oferite de toate nivelurile de cazare, cu accent pe hotelurile de 3 [i 4 stele, mai ales c\ cei mai mul]i clien]i ai grupuluiEurolines [i TUI TravelCenter prefer\ acest tip de cazare. Nu vor fi uitate nici lucrurile mai pu]in pl\cute sau sfaturile despre cutumele locale, despre ceea ce s\ NU faci într-o anume destina]ie. „Prima oprire va fi în insulele din Caraibe. De aici, trecem prin America Central\ (Mexic) în America de Sud (Ecuador, Peru, Argentina, Chile). Din Noua Zeeland\ vom ajunge în Asia - Indonezia, China, Thailanda, pentru a enumera doar câteva dintre destina]iile vizate, iar din India vom poposi în câteva insule din Oceanul Indian [i pe coasta Africii", î[i dezv\luie Anca Du[e traseul.


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

“Sunt recunosc\toare pentru oportunitatea pe care am primit-o [i încrederea pe care mi-au acordat-o colegii [i Drago[ Anastasiu, pre[edintele Grupului Eurolines România. Sper c\ urm\rind proiectul pe canalele de comunicare ale TUI TravelCenter, publicul interesat de c\l\torii s\ întrez\reasc\ complexitatea demersului [i asumarea care decurge din acest proiect. Nu o s\ spun cât de greu o s\ fie, din multe puncte de vedere, de la împachetat-despachetat tot timpul, la fluctua]iile de temperatur\, la adaptarea fizic\ [i psihic\ necesar\ în mai toate locurile [i munca de a crea materialele de comunicare, pentru c\ este o experien]\ care merit\ tr\it\ [i mai ales împ\rt\[it\”.

"Vom prezenta con]inutul creat comunicând continuu pe parcursul acestui an. Vom crea o platform\ web dedicat\ proiectului, care va alimenta pagina de Facebook al „https://www.facebook.com/TuiTravelCenter" @ TUI Travel Center, canalul de YouTube al companiei, blogul, site-ul, newsletterul [i revista Be TUI cu un con]inut adaptat [i dedicat".

Anca Du[e Adversiting Manager TUI TravelCenter

Echipa ce va pleca un an hai-hui, `n jurul lumii este format\ din:

47

Anca Du[e

Bogdan Ni]\

Lucreaz\ de aproape [apte ani în Grupul Eurolines România, unde ocup\ func]ia de Advertising Manager pentru TUI TravelCenter [i Eurolines. {i-a perfec]ionat [i extins competen]ele din turism în domenii conexe precum povestirile [i fotografiile de c\l\torie, tocmai pentru a se preg\ti de „marea aventur\” a implement\rii proiectului „Un an hai-hui”. Este responsabil\ cu documentarea fiec\rui pas din c\l\toria care va dura 12 luni, în care va parcurge peste 60.000 km în cele 25 de state din toat\ lumea. Pasiunea ei pentru cultura local\ [i aventurile urbane este dep\[it\ doar de dragostea pentru mare [i nisip.

Are preg\tire [i experien]\ anteprenorial\ în domeniul IT. Dup\ dou\ start-up-uri de succes, Bogdan este acum consultant tehnic de e-Commerce. Pasionat de c\l\torii [i de activit\]i sportive în aer liber, lui Bogdan îi place [i s\ cunoasc\ oamenii [i s\ g\teasc\ re]ete exotice. Exuberant [i curios, Bogdan este, de asemenea, precum un „GPS natural”, care g\se[te mereu drumul c\tre destina]ie [i c\tre experien]e provocatoare [i originale. Abilit\]ile sale tehnice confer\ siguran]\ proiectului „Un an hai-hui cu TUI TravelCenter”. Astfel, filmarea, editarea, prelucrarea [i trimi-

terea informa]iilor culese pe parcursul c\l\toriei se vor realiza în timp real. Informa]iile [i impresiile de c\l\torie vor ajunge la destina]ie, pe platforma „http://www.unanhaihui.ro" [i pe celelalte canale de comunicare TUI TravelCenter, în timp ce acestea sunt înc\ „fierbin]i”. Le ur\m drum bun, s\ se întoarc\ cu bine în ]ar\ [i cu cele mai frumoase amintiri !

Carmen Neac[u blog.tui-travelcenter.ro, consilierturism.ro


FOCUS CORPORATE / REZULTATE SPECTACULOASE, PLANURI DE DEZVOLTARE

GRUPUL EUROLINES ROMÂNIA anun]\ încheierea anului 2013 cu o cifr\ de afaceri de 330 milioane de lei

48

GRUPUL EUROLINES, din care fac parte 20 de companii din România, Germania [i Republica Moldova, a înregistrat în 2013 o cre[tere de 30% fa]\ de anul 2012. Valoarea EBITDA la nivel de GRUP pentru anul 2013 reprezint\ 3% din cifra de afaceri, iar rezultatul opera]ional ajustat este de 4.650.000 lei. 70% din aceast\ cifr\ este realizat\ de TOURING EUROPABUS ROMÂNIA, compania care de]ine re]elele de agen]ii TUI TravelCenter [i Eurolines. Vânz\rile de pachete turistice au crescut cu 61%, de bilete de avion cu 18% [i de autocar cu 7%. Pentru acest an, GRUPUL EUROLINES estimeaz\ o cre[tere a cifrei de afaceri de minim 20%. În 2014, estim\m c\ valoarea pachetelor turistice vândute de re]elele TUI TravelCenter [i Eurolines va fi cu 38% mai mare. {i celelalte companii membre ale GRUPULUI EUROLINES vor înregistra major\ri importante ale cifrei de afaceri în acest an. NOVA TRAVEL, tour operatorul Grupului, estimeaz\ o cre[tere a cifrei de afaceri de peste 30% în 2014 comparativ cu 2013, pân\ la nivelul de aproximativ 35 milioane lei. NOVA TRAVEL va extinde în acest an

Bucure[ti, 27 februarie 2014

num\rul curselor charter marca TUI, introducând noi destina]ii în portofoliul s\u, respectiv c\tre Spania (insulele Mallorca [i Tenerife) [i Grecia (Santorini, Zakynthos [i Mykonos). În vârf de sezon, Nova Travel va opera pân\ la 16 curse charter pe s\pt\mân\ c\tre destina]ii din Turcia, Grecia [i Spania. DANUBIUS TRAVEL, tour operatorul Grupului Eurolines specializat pe incoming (turi[ti str\ini care c\l\toresc în România) [i business travel, va avea o cre[tere de aproximativ 35% a cifrei de afaceri în anul 2014, comparativ cu anul 2013, ajungând la aproximativ 37 milioane de lei. Num\rul de turi[ti str\ini care vor veni în Romania prin intermediul DANUBIUS TRAVEL va cre[te cu 55% în acest an, ajungând la 100.000 de persoane. Afacerile ROMBUS TRANSPORT, compania care se ocup\ de transportul de persoane sub brandul Eurolines în cadrul Grupului, se vor majora cu 7% fa]\ de nivelul înregistrat anul trecut, pân\ la aproximativ 22 milioane de lei.

Investi]ii În acela[i timp, GRUPUL EUROLINES ROMÂNIA anun]\ continuarea investi]iilor atât în înnoirea flotei de autocare [i în cre[terea celei de renta-car, în dezvoltarea re]elei sale de agen]ii de turism [i introducerea unui nou concept de agen]ie, în tehnologie [i în online, precum [i în crearea unui training center intern. Investi]iile totale programate pentru acest an de Grupul Eurolines se ridic\ la aproximativ 14 milioane lei. Investi]ia în cele dou\ noi agen]ii de turism aflate în AFI MALL Ploie[ti [i MALL B\neasa s-a ridicat la suma de 500.000 de lei. Acest nou concept vizual marcheaz\ înlocuirea unui model clasic de agen]ie de turism care ]intea vânzarea, ofertarea [i rezervarea pachetelor turistice cu unul care valorizeaz\ experien]a. TUI TravelCenter ofer\ mai mult decat pachete turistice în toate destina]iile de turism ale lumii, ofer\ cele mai frumoase amintiri. De asemenea, 8 noi autocare Beulas Glory, cunoscute pentru cel mai înalt grad de siguran]\ [i confort pentru pasageri [i

echipaj, se vor al\tura flotei de 33 de autocare deja existente a Rombus Transport. Obiectivul este implementarea unui nou concept de calitate în transportul interna]ional de persoane, punând confortul [i experien]ele de c\l\torie ale clien]ilor Eurolines în centrul preocup\rilor. Investi]ii însemnate s-au realizat deja în acest an în flota de autoturisme a TOURING RENT AUTO, care opereaz\ pe pia]a româneasc\ sub brandul Payless. Clien]ii TOURING RENT AUTO pot alege din cele 255 de autovehicule pe care compania le pune la dispozi]ie pentru a fi închiriate. Pentru 2014, GRUPUL EUROLINES preg\te[te înc\ un proiect inedit, o premier\ în industria turistic\ româneasc\. Pentru un an, o membr\ a echipei de management va c\l\tori într-un tur al lumii, pentru a documenta scris, foto [i video experien]a sa prin 25 de ]\ri, adresat\ [i customizat\ pentru clien]ii TUI TravelCenter.

„Cre[terile cifrei de afaceri a Eurolines România în 2013 [i în 2014 au la baz\ investi]iile în principalele direc]ii-cheie, respectiv în preg\tirea [i dezvoltarea profesional\ a angaja]ilor, în îmbun\t\]irea serviciilor de vânzare [i post-vânzare, dezvoltarea re]elei de agen]ii de turism [i modernizarea flotei de autocare [i autoturisme. Ne dorim ca acest an s\ confirme preluarea de c\tre

Touring Europabus România a leadershipului companiilor de turism din România, atât în ceea ce prive[te re]eaua de agen]ii cât [i a cifrei de afaceri [i s\ fim op]iunea num\rul unu a românilor în materie de turism [i transport “, declar\ Dl. , pre[edintele Grupului Eurolines România.

~n 2014, strategia Grupului Eurolines România se axeaz\ pe consolidarea liniilor de business, a pozi]iei de lider pe pia]\ [i pe dezvoltarea afacerilor în mediul online.

Drago[ Anastasiu

Carmen Neac[u PR Consultant carmen.neacsu@eurolines.ro


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

FOCUS CORPORATE / TOP 10 OFERTE RECOMANDATE

TOP1O

OFERTE RECOMANDATE

1.

Charter Insula Corfu – Hotel Paradise 3*, Gouvia

6.

359

475

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 17.06. – 24.06.2014 Oferta include: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard, mic dejun, bilet avion, transferuri, taxe de aeroport. Plecare din Bucure[ti.(*) EB inclus: 10% - 30.04.2014

2.

Charter Antalya (deschis `n 2014) – Hotel Nirvana Lagoon Villas 5*, Kemer

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 21.06., 28.06.2014 Oferta include: 7 nop]i cazare `n Studio Sea View, Mic Dejun, bilet avion, taxe de aeroport, transferuri. EB inclus: 15% - 30.04.2014.

7.

675

Charter Insula Creta – Castello Boutique Resort & Spa 5*, Sission

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 20.06. – 27.06.2014 Oferta include: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard, mic dejun, bilet avion, transferuri, taxe de aeroport. Plecare din Bucure[ti. EB inclus: 15% - 30.04.2014.

8.

656

Charter Tenerife – Hotel Catalonia Las Vegas 4*, Puerto de la Cruz

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 18.06. – 25.06..2014 Oferta include: 7 nop]i cazare `n suite cu vedere laterala la mare, mic dejun, bilet avion, transferuri, taxe de aeroport. Plecare din Bucure[ti.

9.

699

Charter Palma de Mallorca – Club Marthas 4*, Cala d’Or

629

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 10.09. – 17.09.2014 Oferta include: 7 nop]i cazare `n Studio, Mic Dejun, bilet avion, taxe de aeroport, transferuri. EB inclus: 15% - 31.03.2014

+16 ani

Charter Insula Santorini – Hotel Marybill 3*, Perissa

379

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 10.06. – 17.06.2014 Oferta include: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard, mic dejun, bilet avion, transferuri, taxe de aeroport. Plecare din Bucure[ti.

5.

Charter Insula Kos – Hotel Aqua Blue Boutique Hotel & Spa 5*, Lambi

755

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 16.09. – 23.09.2014 Oferta include: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ superioara tip 1, demipensiune, bilet avion, taxe de aeroport, transferuri, asisten]\ turistic\ Plecare din Bucure[ti. EB inclus: 10% - 30.04.2014

4.

Charter Insula Rhodos – Hotel Mitsis Lindos Memories Resort Beach 5*, Lindos

639

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 09.05., 16.05., 23.05.2014 Oferta include: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard cu vedere la gr\din\, all inclusive, bilet avion, transferuri, taxe de aeroport. Plecare din Bucure[ti. EB inclus: 10% - 30.03.2014

3.

Charter Insula Zakynthos – Sea View Village 4*, Vassilikos

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 15.06. – 22.06.2014 Oferta include: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ Standard, Mic Dejun, bilet avion, taxe de aeroport, transferuri. EB inclus: 15% - 30.04.2014

10.

Charter Insula Mykonos – Hotel Mykonos Palace 4*+, Platys Yialos

565

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 18.06. – 25.06.2014 Oferta include: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ Standard, Mic Dejun, bilet avion, taxe de aeroport, transferuri. (*)

EB: Early Booking

Ofertele sunt valabile `n limita locurilor disponibile

49


II TE } A A IN ND T S A DE OM C RE

FOCUS CORPORATE / DESTINA}II RECOMANDATE / MUNCHEN

50

UNUL DINTRE CELE MAI FRUMOASE ORA{E ALE EUROPEI

MÜNCHEN

Capitala landului Bavaria este cel de-al treilea ora[ ca m\rime din Germania, dup\ Berlin [i Frankfurt, fiind îns\ cea mai bogat\ urbe a celei mai avute ]\ri din Europa. Sunt nenum\rate obiective turistice pentru care merit\ s\ vizitezi München [i în alt\ perioad\ decât în timpul vestitului festival al berii Ocktoberfest, care are loc la începutul lunii octombrie. Nicio vizit\ în München nu poate ocoli partea veche a ora[ului, Altstadt, iar str\du]ele sale pietonale te conduc c\tre multe din obiectivele cu importan]\ istoric\ din Bavaria. Aici se afl\ Domul-impozant cu cele dou\ turnuri de aproape 100 de metri în\l]ime-[i Peterskirche, cea mai veche biseric\ din ora[, datând din secolul al XII-lea.


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

München este un ora[ elegant [i modern, bogat în posibilit\]i de distrac]ie [i în obiective de v\zut, p\strând destule elemente tradi]ionale care-i sporesc atractivitatea, motiv pentru care este vizitat anual de milioane de turi[ti.

Muzee de art\ [i de tehnic\ celebre La o arunc\tur\ de b\] se afl\ opulentul Residenz München-Re[edin]a regal\, unde sunt ad\postite adev\rate comori istorice, arhitecturale [i de art\. Dac\ v\ intereseaz\ arta, atunci

rezerva]i-v\ câteva ore pentru Königsplatz. Aici se g\sesc trei muzee de art\, celebrele Alte Pinakothek, Neue Pinakothek si Pinakothek der Moderne [i Muzeul Brandhorst, care cu sigu-

ran]\ c\ v\ vor încânta! Iar fanii tehnicii [i ai automobilelor au [i ei de unde alege, atât Deutsche Museum cât [i Muzeul BMW fiind mai mult decât ofertante la capitolul exponate “tematice”.

monument construit în 1638 având pe soclu Statuia din aur a Fecioarei Maria, protectoarea Bavariei, [i s\ nu-]i pui la încercare aparatul foto când încep s\ bat\ cele 43 de clopote ale

Glockenspiel din turnul prim\riei, Rathaus. Apoi urca]i în Altes Rathaus (Vechea Prim\rie), de unde de la înâl]imea celor 85 metri ai s\i se z\resc Alpii….

Nu rata]i Altstad! Apoi este vestita Marienplatz, pia]a central\ din München, unde duc toate str\du]ele din Altstad. Nu ai cum s\ treci cu vederea Mariensäule (Coloana Mariei) -

51

Parcuri imense Atât Olimpia Park, locul unde a avut loc Olimpiada din 1972, amplasat într-un parc superb, precum [i Tierpark Hellabrunn, una dintre primele gr\dini zoologice din lume, sunt alte atrac]ii de top din München. Totu[i, cel mai mare parc din ora[ este Englischer Garten – Gr\dina Englez\, fiind

locul ideal petru a lua masa la un picnic… în ora[ sau pentru a-i observa pe germani cum se relaxeaz\ la iarb\ verde. Este mai mult ca sigur c\ doamnele se vor sim]i atrase de nenum\ratele magazine multibrand desf\[urate pe 4-5 etaje [i de buticurile mai exclusiviste sau atelierele pentru

toate buzunarele [i c\, odat\ ajun[i aici nu ve]i rata una dintre vestitele ber\rii bavareze! Munchen este a[adar un ora[ suprinz\tor, o destina]ie pentru un weekend plin! Drum bun!

Carmen Neac[u


II TE } A A IN ND T S A DE OM C RE

52

FOCUS CORPORATE / DESTINA}II RECOMANDATE

Seychelles UNA DINTRE CELE MAI RÂVNITE DESTINA}II PENTRU LUNA DE MIERE Având toata lumea la picioare, Prin]ul William [i Kate Middleton au ales s\-[i petreac\ luna de miere în acest arhipelag „pierdut” în apele Oceanului Indian, la aproximativ 1.600 de kilometri de coasta de est a Africii. Seychelles s-a impus astfel pe plan mondial ca o destina]ie deosebit\ de ecoturism, mai ales c\ peste jum\tate din suprafa]a ]\rii are regimul de rezerva]ie natural\ protejat\. Dou\ dintre rezerva]ii, Aldabra [i Vallée de Mai au fost incluse în patrimoniul UNESCO pentru unicitatea lor. Aldabra este al doilea cel mai mare atol de corali din lume (dup\ Kiritimati), unde tr\ie[te singura specie preistoric\ de ]estoase-gigant din Oceanul Indian, ast\zi popula]ia având 150.000 de exemplare. Cel mai mare crab de uscat din lume- cel „de cocos”,

barracude [i ultimele exemplare ale clasei p\s\rilor nezbur\toare din Oceanul Indian tr\iesc în laguna inelar\ format\ de atolul Aldabra, care m\soar\ aproximativ 224 km2.

Sanctuarul naturii Amplasat pe insula Praslin, Vallée de Mai este unul dintre cele mai fotografiate locuri din lume, care le-a „t\iat suflarea” primilor exploratori care s-au gândit c\ ceva atât de frumos nu poate fi decât Gr\dina Raiului. Aici tr\iesc specii unice precum cea mai mic\ broasc\ din

lume, care nici nu atinge un centimentru la maturitate, sau cea mai grea ]estoas\. De altfel, Seychelles se recomand\ [i chiar reu[e[te s\ fie un adev\rat muzeu de istorie natural\, habitatul unora dintre cele mai rare specii de plante [i animale de pe mapamond. Doar aici cresc „Coco de Mer”(un palmier cu fructe cu forme ciudate, de peste 15 kilograme greutate care au nevoie de 15 ani s\ se dezvolte pân\ s\ ajung\ la maturitate) care a devenit simbolul ]\rii, iar culesul lor se pedepse[te prin lege [i „Copacul Meduza”, din care mai


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

Climat tropical Seychelles are un climat tropical, cald [i cu umiditate crescut\, iar temperaturile variaz\ între 24 [i 32 °C pe tot parcursul anului. Intervalul mai-octombrie este perioada cea

mai uscat\, precipita]iile fiind foarte rare. Din noiembrie [i pân\ în martie probabilitatea apari]iei precipita]iilor [i chiar a cicloanelor cre[te considerabil [i vântul bate destul de

supravie]uiesc sub 10 exemplare. Seychelles este [i c\minul unora din cele mai mari colonii de p\s\ri de mare [i pas\ri cânt\toare din lume. Iar în apele Oceanului tr\iesc mii de vie]uitoare exotice, numai bune de observat prin snorkeling sau scuba diving.

Cele mai frumoase plaje din lume Format din peste 115 insule granitice [i de natur\ coralier\, aflat la sud de Ecuator, arhipelagul Seychelles este a[adar o destina]ie de vacan]\ potrivit\ mai ales celor care iubesc natura, lini[tea dar [i sporturile nautice. Dar plajele lungi [i aproape pustii, cu nisip alb [i fin, udate de apele turcoaz ale Oceanului Indian constituie principala atrac]ie a ]\rii. S\ nu uit\m c\ unele dintre cele mai frumoase [i fotografiate plaje din lume sunt în Seychelles [i c\ to]i cei care au avut norocul s\ se bucure de ele spun c\ acele nuan]e de albastru-verzui al Oceanului care te uimesc din fotografii chiar exist\, ca de altfel [i palmierii “nostalgici” [i nisipul care pare spum\ de lapte!

puternic. Mahé [i Silhouette, insulele cele mai muntoase, primesc cele mai mari cantit\]i de precipita]ii. Ianuarie este cea mai ploioas\ lun\, iar iulie [i august cele mai uscate .

Relief variat Arhipelagul Seychelles are un relief variat, asfel c\ priveli[ti deosebite î]i încânt\ privirea, atât în insulele granitice din nord cu peisajele lor salbatice [i mun]ii de peste 900 m altitudine, cât [i pe ]\rmul dantelat [i plajele lini[tite. În sud te a[teapt\ insulele unde Oceanul mângâie palmierii proteja]i de lege cu ape atât de cristaline c\ po]i vedea miile de pe[ti[ori multicolori care vin spre mal! Seychelles a fost „pus\ pe hart\” de portughezul Vasco da Gama, la ceva timp dup\ ce arabii au poposit aici f\r\ a se ar\ta interesa]i de ea. Apoi au venit francezii [i englezii, care au transformat-o în colonie [i au adus negri din Agrica pentru a munci planta]iile. Primii coloni[ti au ajuns în arhipelag în anul 1770, pe insula Sainte Anne. A rezultat un amalgam de culturi, gusturi [i tradi]ii care îi încânt\ pe turi[ti, în timp ce popula]ia b\[tinas\ se bucur\ de via]\ a[a cum de altfel [i merit\ un astfel de loc în care tr\iesc, iar asta se vede în atitudinea extrem de primitoare pe care o au cu turi[tii. În acest cadru natural de vis [i protejat de lege prin

Seychelles este ca o gr\din\ plin\ de plante [i flori unice [i nici fauna nu se las\ mai prejos într-un asemenea mediu. O mare parte din suprafa]a ]\rii este declarat\ arie potejat\, iar autorit\]ile sunt foarte stricte în ceea ce prive[te conservarea mediului. Cei doi tineri însur\]ei nu au mers probabil în arhipelagul Seychelles, în cea mai memorabil\ vacan]\ a lor, pentru c\ acesta a fost colonie britanic\ ci pentru c\ este unul dintre cele mai frumoase destina]ii din lume. Aici, primii exploratori chiar au crezut c\ au ajuns în paradis, atunci când au acostat.

Ofertele sunt valabile `n limita locurilor disponibile

53


II TE } A A IN ND T S A DE OM C RE

54

FOCUS CORPORATE / DESTINA}II RECOMANDATE

reguli stricte inclusiv în ceea ce prive[te construc]iile – care trebuie s\ se integreze perfect în peisaj – se „ascund” resorturi create pentru a se integra perfect în natur\ [i pentru a le oferi turi[tilor un sejur relaxant [i de neuitat. Predomin\ resorturile de lux „ascunse” în gr\dini exotice, unde te po]i caza în vile lini[tite sau în bungalowuri suspendate pe piloni deasupra Oceanului.

Locuri ideale pentru scuba diving [i pescuit Dac\ Praslin este unul dintre cele mai bune locuri pentru scuba diving [i snorkeling din arhiplagul Seychelles, cei pasiona]i de pescuit spun despre insula Denis c\ este unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru acest hobby. }\rmul micu]ei insule de numai 1,31 kilometri p\tra]i, unde se afl\ cateva zeci de bungalouri este foarte potrivit [i pentru scuba diving [i snorkeling dar [i pentru a observa, din luna iunie pân\ în decembrie, ]estoasele uria[e care vin la mal s\-[i depun\ ou\le. Insula Nordului, una dintre primele descoperite [i printre ultimele introduse în circuitul turistic, s-a impus rapid în topul destina]iilor mondiale exclusiviste pentru petrecerea lunii de miere.

Insule paradisiace Cele mai apreciate sunt insuli]ele Mahé, unde este [i capitala insulei, or\[elul Victoria, una dintre cele mai mici capitale din lume, paradisiaca Praslin, dar [i Silhouette, Bird sau Fregate, fiecare cu atrac]iile sale, dar având ca numitor comun peisajele de vis. Astfel, pe insula

Mahé sunt câteva locuri deosebite care te vor încânta, precum Le Jardin du Roi, cu gr\dini de mirodenii [i p\duri de orhidee, dar [i Parcul Na]ional Morne Seychellois. Acest parc na]ional care ocup\ aproximativ 20% din suprafa]a Mahé este un amalgam de habitate, de la p\durile de mangrove de coast\, la jungla deas\, pân\ la cel mai înalt vârf al ]\rii, Morne Seychelles ( 905 m altitudine). Zona central\ a parcului este practic pustie [i poate fi atins\ doar mergând pe jos. Iubitorii de ceai pot s\ viziteze o fabric\, aflat\ la aproximativ 3 km de Port Glaud. Atrac]iile majore ale capitalei Victoria sunt pie]ele exotice de fructe [i pe[te, dar aici se afl\ [i un Muzeu de Istorie Natural\ [i o Gr\din\ Botanic\ deosebit\, la care se adauga [i câteva restaurante [i baruri foarte apreciate.

Praslin, loca]ie de film Praslin, a doua ca m\rime din Arhipelag, se afl\ la aproximativ 45 de kilometri de Mahé, fiind un alt paradis marin, chiar dac\ pe aceast\ insul\ granitic\ sunt [i mun]i. Aici, printre recifele de corali, tr\iesc peste 900 de specii de pe[ti, molu[te [i nenum\rate alte vie]uitoare marine, supravegheate de sus de stoluri de p\s\ret. Pe uscat, orhidee, liane [i cocotieri [i nenum\rate specii tropicale, p\s\ri exotice [i ]estoase uria[e întregesc atmosfera ca de început de lume, cum era probabil pe vremea lui Adam [i a Evei. Cele mai apreciate plaje sunt Anse Lazio, un loc numai bun pentru scuba diving [i scufund\ri printre stâncile care ies, dantelate, de pe fundul m\rii, Anse Volbert (cunoscut\ [i sub numele de Côte d'Or) [i Grand

Anse. Principalul port al insulei Praslin, pe care tr\iesc aproximativ 5.000 de persoane, este Baie Ste Anne. Dac\ nu v-am convins, afla]i c\ pe insula Praslin s-au filmat scene din pelicule celebre, precum Thunderbirds, în Vallée de Mai.

Destina]ie deosebit\ La fel de minunate sunt plajele micu]ei insule La Digue, mult mai lini[tit\ comparativ cu Praslin sau Mahé, aflat\ la 5 km de Praslin. Aceste plaje sunt printre cele mai frumoase din lume, dar se remarc\ Anse Source d'Argent, un loc ideal pentru cei care vor s\ se bucure de soare pe nisipul alb, umbrit de palmieri [i cocotieri [i udat de apele turcoaz ale Oceanului. Dac\ ai ajuns în micu]a La Digue cu o suprafa]\ de numai 10 kilometri p\tra]i, unde aproape c\ nu circul\ nicio ma[in\, nu rata rezerva]ia natural\ Veuve, unde tr\iesc specii de p\s\ri „unicat”. Petite Anse si Grand Anse sunt alte dou\ plaje minunate de pe La Digue, dar merit\ o „escal\” [i pe insuli]ele vecine Félicité , Grande Sœur [i Ile Cocos-ultima fiind excep]ional\. A[adar, pentru oricare dintre insulele Praslin, La Digue sau Mahé a]i opta, a]i f\cut cea mai bun\ alegere: fiecare dintre acestea sunt parte a paradisului numit Seychelles!

Intr\ în universul TUI [i vei avea cele mai frumoase amintiri din vacan]\!

Drum bun!

Carmen Neac[u blog.tui-travelcenter.ro, consilierturism.ro


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

FOCUS CORPORATE / C|L|TORIA CU AUTOCARELE EUROLINES

C|L|TORIA CU AUTOCARELE EUROLINES REZERV|RI ONLINE Pe www.eurolines.ro `]i po]i rezerva biletul de autocar de acas\, de la birou, de la un internet-cafe sau din orice loc `n care ai conexiune de internet. Este foarte u[or [i comod! Alege punctul de plecare, destina]ia [i data când dore[ti s\ c\l\tore[ti. Sistemul `]i afi[eaz\ op]iunile pe care le ai, astfel `ncât s\ po]i alege cursa dorit\ [i data de `ntoarcere. Plata se poate face online prin card Visa sau MasterCard. Datele cardului t\u sunt procesate `ntr-un mediu securizat, f\r\ posibilitatea de a fi fraudate. Vei primi imediat pe e-mail o confirmare a rezerv\rii efectuate, iar ulterior `]i va fi transmis [i biletul. Ca alternativ\, po]i pl\ti `n oricare agen]ie Eurolines cu numerar, card de credit/debit sau ordin de plat\. Biletul `l po]i ridica pe loc sau po]i s\-l prime[ti la `mbarcarea `n autocar.

SERVICII LA BORDUL AUTOCARULUI Este important s\ cuno[ti facilit\]ile oferite `n timpul c\l\toriei: • Limita de bagaje. Cantitatea bagajelor acceptate gratuit la transport - 45 kg incluse `n pre]ul biletului. • Serviciul de colet\rie. Po]i trimite colete c\tre rude/prieteni afla]i `n alt\ ]ar\. Pachetele sunt preluate de noi [i expediate cu primul autocar care pleac\ spre destina]ia dorit\. Leg\tura cea mai trainic\ e cu Germania, datorit\ agen]iilor noastre de acolo - re]eaua Intertouring. • ~mbarcatorul. La urcarea `n autocar vei fi `ndrumat de un `mbarcator care te va ghida c\tre locul t\u [i te va ajuta cu plasarea bagajului `n cal\. • Scaunele [i spa]iul necesar unei c\l\torii confortabile. ~n func]ie de tipul autocarului, po]i regla sp\tarul scaunului.

• P\rerea ta conteaz\! G\se[ti la bordul autocarelor o condic\ de reclama]ii [i sugestii `n care ne po]i scrie opiniile tale. Este important s\ [tim ce-]i dore[ti. • Opririle. Pe parcursul c\l\toriei, autocarul va opri de mai multe ori pentru nevoi diverse. Respect\ timpul de escal\ stabilit de [ofer. • Mijloacele de divertisment. Toate autocarele sunt dotate cu mijloace audio [i video pentru a-]i face c\l\toria pl\cut\. {tim c\ ai preferin]e `n ceea ce prive[te muzica sau filmul difuzat, dar vei în]elege c\ trebuie s\ ]inem cont de marea majoritate a c\l\torilor. • Achizi]ii. La bordul autocarelor po]i achizi]iona cartele SIM prepaid pentru urm\torii operatori: Vodafone, Orange [i Cosmote.

RESPONSABILIT|}ILE {OFERILOR NO{TRI SUNT URM|TOARELE: a. {oferii Eurolines trebuie s\ fie mereu `ntr-o form\ fizic\ speciale (sting\torul de incendiu sau lan]urile [i `n timpul condusului, precum [i administrarea de [i mental\ adecvate profesiei practicate. de z\pad\ - dac\ este cazul) [i cur\]eniea `n autocar. medicamente care pot afecta capacitatea de a b. Scaunul [oferului trebuie s\ fie pozi]ionat confortabil, h. {oferii trebuie s\ se asigure c\: • num\rul de pasageri conduce. cu toate comenzile la `ndemân\. f. {oferul trebuie s\ fac\ opriri regulate pentru a cobor` este cel corect • pasagerii stau adecvat c. Centura de siguran]\ trebuie purtat\ atât de [ofer cât [i `n scaun [i au asupra lor documentele de c\l\torie din autocar [i a se dezmor]i. de co-pilot [i/sau ghidul `nso]itor. g. La plecarea `n curs\, [oferul trebuie s\ verifice dac\ necesare • [tiu unde se afl\ echipamentul de urgen]\ d. {oferul trebuie s\ respecte cerin]ele legale privind orele frânele, pneurile, lichidul de r\cire [i uleiul func]ioneaz\ [i ie[irile de siguran]\ • bagajele sunt echilibrat de conducere [i de odihn\. normal, dac\ oglinzile retrovizoare [i geamurile permit dispuse `n cala autocarului, iar cele din interior nu risc\ e. Este interzis consumul de b\uturi alcoolice `nainte o vizibilitate bun\, trebuie s\ verifice echipamentele s\ cad\ [i nu incomodeaz\ trecerea pe culoar.

55


EU RO LI NE S

FOCUS CORPORATE / MINI GHID TURISTIC

AU TO CA RE LE

AK E BR

CU

TY CI

VENE}IA UN ORA{ UNIC ÎN LUME Vene]ia este un ora[ cu o amplasare, o istorie [i o arhitectur\ unice în lume, care merit\ vizitat în orice perioad\, nu neaparat în timpul Carnavalului de care [i-a legat numele, pentru atmosfera sa romantic\, misterioas\ [i pentru abunden]a de opere de art\. Foto: Adrian Stoicoviciu

Merit\ s\ vezi

56

Atât ora[ul Vene]ia cât [i întreaga lagun\ au fost introduse, înc\ din anul 1979, în patrimoniul mondial al umanit\]ii de c\tre UNESCO. Întemeiat acum aproape 1.600 de ani pe terenurile ml\[tinoase [i greu accesibile ale lagunei, ora[ul Vene]ia pare c\ a fost destinat pentru a cuceri lumea. Republica Vene]ia a fost,

timp de opt secole, una dintre cele mai importante puteri navele din Europa, dar [i un important centru comercial, financiar, militar [i cultural. Ast\zi, Vene]ia este unul dintre cele mai admirate [i vizitate ora[e din lume, un loc care, în pofida timpului [i a amenin]\rii apelor, r\mâne de referin]\ pentru turismul mondial.

Nu rata]i ! • De[i gondola este cel mai râvnit dar [i cel mai costisitor mijloc de transport din Vene]ia, nu rata]i plimb\rile pe jos pe str\du]ele strâmte ale ora[ului. Ve]i putea admira atât stilurile arhitectonice ale cl\dirilor de influen]\ bizantin\, gotic\ [i renascentist\ [i pute]i interac]iona mai bine cu localnicii primitori. • Poposi]i câteva minute pe Podul Rialto, alt\dat\ loc de „expunere” al damelor de

companie sau sediu de b\nci. De aici, ave]i o ampl\ perspectiv\ asupra Canal Grande, m\rginit de zeci, poate sute de cl\diri colorate, cu b\rcile trase în fa]a u[ii. • Insulele lagunei - Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello, Sant'Erasmo sau Pellestrina. Pute]i lua abonament de o zi la vaporetto (vapora[ul care îndepline[te func]ia de transport în comun).

Încerca]i • Vizita]i Palatul Dogilor [i trece]i peste renumita Punte a Suspinelor, de unde condamna]ii la moarte vedeau pentru ultima data Vene]ia, lumina zilei [i unde erau probabil p\r\si]i [i de ultima speran]\.

• Încerca]i o înghe]at\ artizanal\ la cornet sau m\car o cafea în pia]a San Marco, apoi hr\ni]i porumbeii destul de insisten]i, dar curajo[i! Este relaxant, sunte]i în vacan]\, într-un loc deosebit!

Pu]ini [tiu c\ • Vene]ia are în acest moment un num\r de 417 de poduri, dintre care 72 sunt private. Ultimul a fost ridicat de celebrul architect spaniol Santiago Calatrava, în 2008 (Ponte della Costituzione, peste Grand Canale). • Gondolierii apar]in unei caste exclusiviste

• Pia]a [i Basilica San Marco. Este „inima” Vene]iei, locul unde se afl\ cele mai importante atrac]ii ale ora[ului . • Basilica San Marco g\zduie[te moa[tele Sfîntului Apostol Marcu, ocrotitorul Vene]iei, aducerea acestora în ora[ având un important rol în ascensiunea Vene]iei. Exteriorul gra]ios [i deosebit de bogat al Bazilic\i San Marco este concurat doar de frescele, picturile [i mozaicurile din interiorul s\u. • Urca]i în Turnul Campanile, unde imaginea de sus asupra lagunei te las\ f\r\ cuvinte (de[i e foarte posibil s\ stai la coad\ dac\ nu ajungi diminea]a). • Palatul Dogilor - Palazzo Ducale, palatul maiestos care a fost, timp de [apte secole, sediul Dogilor, de unde se conducea Republica, se f\ceau conspira]ii [i se d\deau sentin]ele. • Ascunse printre canale întortocheate, str\du]e umbrite [i unite de poduri arcuite, cartierele din centrul istoric al Vene]iei, Castello, Cannaregio, San Polo, Santa Croce, Dorsoduro, au nenum\rate lucruri interesante de ar\tat. Drum bun!

[i au de dat examene destul de dure pentru a fi atesta]i. De cele mai multe ori, a fi gondolier este o tradi]ie de familie. • Primul vaporetto a fost dat în folosin]\ în anul 1881, cu ocazia Congresului de Oceanografie.

Intr\ în universul TUI [i vei avea cele mai frumoase amintiri din vacan]\!

Carmen Neac[u blog.tui-travelcenter.ro, consilierturism.ro


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

Interviu AGWeinberger.

66.

mozaic

Vacan]\ `n cea mai tân\r\ ]ar\ din Europa – Muntenegru.

60.

74.

Lemon curd – arome demne de „ceaiul de la ora 5”

60.

67.

58. Malta, o adev\rat\ provocare pentru iubitorii de frumos. 60. Tsukiji – ~mp\ratul pie]ei de pe[te! 62. Abisul albastru. 66. Cartea de vacan]\. 67. Shopping la superlativ în Istanbul. 70. Târgurile de antichit\]i. 72. Evenimente culturale. 74. Gastronomia german\ – Christollen, pr\jitura tradi]ional\ de Cr\ciun.

57 74.

Shopping la Milano

63.

58.

Povestea unui biker sau vacan]\ pe dou\ ro]i

70.

9 zile [i sute de pove[ti


MOZAIC / POVESTEA UNUI BIKER „Aproape întotdeauna când am plecat cu motorul, am [tiut unde trebuie s\ ajung, am avut un punct terminus al destina]iei.

biker

POVESTEA UNUI

58

Uneori ne piere imaginatia `n materie de c\l\torii. Ne sim]im prin[i `n cercul vicios al concediilor `n care toat\ lumea merge `n acelea[i câteva destina]ii. Vrem s\ c\ut\m ceva `ndeajuns de original `ncât s\ facem pe toat\ lumea invidioas\, dar inspira]ia nu ne ajut\. Acesta este momentul `n care o list\ de genul „locuri pe care trebuie s\ le vezi odata `n via]a” este una mai mult decât util\. Este o list\ care te inspir\, este lista locurilor superbe pe care lumea nu le-a vizitat [i care nu sunt chiar atât de departe precum par.

Istoria unui motociclist „Aveam 16 ani când am `nceput s\ visez la lucrurile pe care a[ vrea s\ le fac `n via]\. Vroiam ca numele meu, Bobal Ioan Ivan (prietenii `mi spun Ivo) s\ r\mân\ scris undeva pentru totdeauna! Acel undeva, cel mai accesibil mie, `nsemna cartea recordurilor – Guinness World Records Book. Am avut tot felul de idei. Pe atunci m\ gândeam s\ fiu primul om care str\bate pe role cea mai lung\ distan]\ din lume. Pân\ s\-mi pun planul [i finan]ele

SAU VACAN}| PE DOU| RO}I Foto: Ivo

`n mi[care, un japonez mi-a luat-o `nainte. A f\cut deja peste 7.000 de km [i a intrat `n cartea recordurilor. Mi-am dat seama c\ dac\ nu am viteza de reac]ie necesar\, toate ideile mele risc\ s\ e[ueze, a[a c\ am `nceput s\ m\ documentez, s\ v\d ce au f\cut al]ii cu ideile lor. Dup\ multe c\ut\ri, document\ri [i dezam\giri, o idee mi s-a p\rut `ndeajuns de original\. ~ntr-un final, `n luna martie 2013, m-am hot\rât s\ fac o excursie `n Anglia pe motocicleta. Excursia a primit [i un nume: <Cap\tul p\mantului [i `napoi>, destina]ia final\ fiind o stanc\ abrupt\ pe malul unei m\rii – <Suicide cliff> (f\r\ nici o conota]ie), Anglia. C\l\toria a `nceput pe 15 august [i a

durat pân\ la 1 septembrie. Traseul a fost: Bucure[ti – Nadlac – Bratislava – Praga – Rastatt – Reims – (aprope de) Londra – Eastbourne – Stonehenge – Londra – Paris – Geneva – Chur – Vene]ia – Balaton – Nadlac – Bucure[ti. L-am convins pe bunul meu prieten Gabriel Amarandei s\ mearg\ cu mine `n aceast\ c\l\torie, iar planul a `nceput s\ prind\ contur. ~n total, aveam de parcurs peste 7000 de kilometri. Pe traseu am reu[it s\ ne piredem de 3 ori, a ploat 10 zile din 17 (atât a durat excursia), ne-am certat [i neam `mbr\]i[at mai apoi, de fiecare dat\ când reu[eam s\ parcurgem distan]ele pe care ni le propuneam.

~NTOTDEAUNA S| POR}I ECHIPAMENTUL ADECVAT Echipamentul de protec]ie este un aspect foarte important de care fiecare motociclist ar trebui s\ ]in\ cont. Cea mai important\ pies\ este

casca, care `]i protejeaz\ capul `n caz de accident. De asemenea, o jacheta [i cizmele din piele sunt piese indispensabile din echipamentul tau, care

`]i vor proteja bratele [i trunchiul, `n caz de alunecare, de obiectele contondente de pe [osea. {i ochelari! ~]i vor proteja ochii de praf [i reziduri.

CONDUCEREA ~N SIGURAN}| Motociclistul este `n dezavantaj atunci când se afl\ `n trafic, `n compara]ie cu celelalte vehicule de pe [osea, pentru c\ motocicleta nu

ofer\ protec]ia unei caroserii `nchise [i pentru c\ este mai putin vizibil\ pentru ceilalti soferi, `n special atunci când se afla `n a[a zisele puncte

oarbe. Este important ca `ntotdeauna s\ conduci `n siguran]\, s\ fii sigur c\ po]i `nlatura toate poten]ialele pericole sau accidente!


MOZAIC / POVESTEA UNUI BIKER BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

Al]ii prefer\ s\ mearg\ unde îi duce drumul, dar mie mi se potrive[te mai pu]in acest stil de a c\l\torii”.

GEANTA DE UNELTE Geanta de unelte pentru motociclet\, situa]ia unor incidente nedorite. sau altfel spus, trusa de scule, este Trusa ta trebuie s\ con]in\ util\ pentru depozitarea celor mai neap\rat o cheie francez\, o [urubeluzuale unelte de care ai nevoie `n ni]\, un cric, bujie izolatoare [i,

<Cap\tul p\mântului [i `napoi>, excursia mea la <Suicide cliff> a fost una `n care adrenalina o luat-o razna: inspiri adânc [i vezi `n fa]a ochilor o `ntindere albastr\ `nv\luit\ de cea]\, la cap\tul c\reia misterul las\ loc imagina]iei. Am [i câteva concluzii pentru riderii interesati de traseul meu. ~n Fran]a nu merit\ s\ mergi pe autostrad\. Taxele de autostrad\ sunt foarte mari [i nu vezi nimic din ce are ]ara de oferit. Traseul mi-a prilejuit destule peripe]ii. Prima dat\ m-am pierdut de prietenul meu prin mun]i, la Chamonix, spre Chur (Elve]ia). Ne-am reglat GPS-urile [i am stabilit segmentul de drum pe care aveam s\-l parcurgem spre destina]ia noastr\. Pân\ aproape de Sion am mers `mpreun\, aici `ns\ drumul pe care voiam noi s\ mergem era `nchis [i a trebuit s\ o lu\m pe o alt\ variant\. M-am oprit sa-mi resetez GPS-ul, moment `n care Gabi a disp\rut. Pur [i simplu. Am ambalt motorul la maxim [i am alergat dupa el spre Sion. Dupa 15 minute de mers mi-am dat seama c\ ceva nu e `n regul\. Am oprit `ntr-o parcare [i mi-am sunat prietenul. Era pe un drum diferit de al meu iar rutele noastre nu se intersectau… Dup\ o perioad\ de mers l-am sunat din nou. Eram cam la 50 de km dep\rtare unul de celalat. Partea haioasa, [i critic\, a situa]iei era c\ Gabi nu mai avea credit pe cartel\ iar telefonul meu m\ avertiza c\ se `nchide. Am stabilit s\ ne `ntâlnim undeva pe traseul stabilit ini]ial. Ajuns `n ora[ul Grig i-

desigur, o lantern\ func]ional\. Este important s\ ]ii uneltele de `ntre]inere, separat de restul echipamentului, ca s\ le po]i accesa rapid.

cu <motorul> descoperi locuri inaccesibile consumatorului de excursii standard! <Cap\tul pamantului [i `napoi>, este proiectul meu de suflet, [i dac\ voi ajunge `n c\l\toriile mele la destina]iile pe care mi am transmis colegului meu de drum loca]ia le-am propus, `nseamn\ c\ visul meu va fi – prima benzin\rie pe dreapta la intrare `n `mplinit.” Grig. Dup\ o ora [i jumatate, timp `n care eu Foto: Ivo / „Suicide cliff” m-am jucat cu o furnic\ pe mân\ [i am privit crispat telefonul meu care m\ aten]iona c\ se `nchide – 1% baterie, apare [i Gabi. Vesel [i relaxat. Nu a fost singura dat\ cand am reu[it performan]a s\ ne pierdem unul de cel\lalt. Am repetat gre[eala de 3 ori. Experien]ele de acest gen `]i pun adrenalina `n mi[care [i te fac s\ ie[i din toate stereotipurile concediilor, s\ cau]i locurile `n care lumea nu mai merge doar pentru plaj\, mare [i soare. Exist\ locuri frumoase de explorat pe care marea majoritate a turi[tilor le ignor\, doar pentru c\ nu au fost destul de mediatizate.

Planuri de viitor Planurile mele nu se opresc aici. ~n acest an vreau s\ vizitez toate deltele din Europa. ~n planurile mele intr\ [i o excursie prin Rusia pân\ `n peninsula Kamchatka. Lista se m\re[te `n fiecare zi, pe m\sur\ ce descoper locuri formidabile [i continu\ cu Route 66, excursie planificat\ pentru 2015. ~ncerc `n acest fel s\ fiu, `n fiecare an [i `n fiecare zi, mai aproape de visul meu, cu o idee, cu o poz\ [i cu multe amintiri. Vis\m la astfel de momente dar nu avem curajul s\ le punem `n practic\. ~n momentul `n ne hot\râm s\ ac]ion\m, descoperim c\ am amânat prea mult punerea `n practic\ a planurilor noastre [i r\mânem cu un sentiment de regret. ~ntr-o c\l\torie Foto: Ivo / Gabi [i Ivo la Paris

GEANTA PENTRU {A Când ai mai multe echipamente moto sau doar câteva lucruri pe care vrei s\ le ai la tine `n excursia ta fabuloas\ c\tre z\ri necunoscute, solu]ia per-

lucruri de care ai putea avea nevoie fect\ este geanta de [a. Desigur, geanta trebuie s\ fie din piele. ~n ea pe parcursul c\l\toriei tale. Vei p\rea un biker experimentat, po]i depozita o alta casc\, o pelerin\ gata s\ `nfrute orice provocare. de ploaie, cizmele sau orice alte

A[a l-am cunoscut pe Ivo. Un biker romantic `ndr\gostit de c\l\toriile cu motocicleta.

tare pe motocicleta ta, `n acele lungi excursii pe care pl\nuie[ti s\ le faci, atunci va trebui s\ investe[ti `n gen]i speciale de bagaje mai `nc\p\toare.

Oana Nicoleta Both cumotorul.ro

GEANTA DE BAGAJE Geanta de bagaje este o op]iune excelent\ dac\ vrei s\ iei cu tine mai multe echipamente sau haine de care ai putea avea nevoie `n excursie.

Majoritatea gen]ilor pot fi puse direct `n spatele motocicletei, fiind o variant\ foarte convenabil\. Dac\ vrei s\ ai mai mult spa]iu de depozi-

59


MOZAIC / MUNTENEGRU

VACAN}| ~N CEA MAI TÂN|R| }AR| DIN EUROPA Kotor, perla M\rii Adriatice

60

Turistul venit s\ cunoasc\ aceast\ urbe se va bucura de un loc frumos, care figureaz\ pe lista UNESCO, fortificat, pe marginea celui mai mare fiord din Europa de Sud. O perl\ a M\rii Adriatice, pe care nu ar trebui s\ o ocoleasc\ nimeni. Este un fost canion scufundat, care se afl\ pe lista celor mai frumoase golfuri din lume. Kotor e m\rginit de pere]ii înal]i [i arizi ai mun]ilor Lovcen, pe care se înscrie o [osea în serpentine foarte îngust\, încât pe alocuri nu pot trece în acela[i timp un autoturism [i un autocar, din sensuri opuse. A[adar, adrenalina e la cote maxime iar odata ce ai trecut de fortul Gorazda [i avansezi într-o zon\ mai s\lbatic\ a Lovcenului, nu mai ai cum s\ te întorci cu ma[ina kilometri întregi. Spectacolul dezv\luit de pr\pastia de jos este fascinant, iar asta conteaz\ cel mai mult într-o c\l\torie de acest gen. În Kotor se eviden]iaz\ bisericile, cetatea Kotor, plin\ de terase, restaurante, magazine, foarte multe str\du]e înguste [i hoteluri cu re[edin]a în cetate- Marija, Vardar [i Rendez Vous. Turi[tii se pot bucura aici de cinema, biblioteci, numeroase s\li de concerte, precum [i teatru în aer liber. Din peisajul de poveste nu lipsesc frumoasele cl\diri istorice cu nume de palate: Drago, Grgurina, Grubonja, palatul princiar, Palatul Lombard, dar [i foste resedin]e ce au apar]inut familiilor înst\rite ale unor vremuri mult apuse. Turi[tii vor descoperi în Kotor foarte multe evenimente culturale, dar [i festivaluri precum carnavalul de var\ Bokeljska No[, Boka Night, când se decoreaz\ ambarca]iuni, cu navigator extrem de îndemânatici în competi]ii ce adun\ spectatori numero[i. În Kotor se mai organizeaz\ în timpul anului Mimosas Festival, Zilele cameliilor, Cupa Muntenegru la catarare sau Festivalul Filmului Subacvatic.

Foto: Nicu Cherciu / Budva

Muntenegru a devenit locul vacan]elor speciale pentru c\ aici ai parte de mare, de munte, de aer curat [i mâncare tradi]ional\.

Boka Kotorská cu sta]iuni estivale de top Un loc mirific, mai ales v\zut din autocar este [i Boka Kotorská. Vei descoperi un golf mare [i impresionant aflat în partea de nord – vest a litoralului din Muntenegru. Acesta este recomandat de ghizii locali ca fiind unul dintre cele mai frumoase 25 de golfuri din lume. Zidurile muntoase care se înal]\ seme] direct din mare sunt o atrac]ie greu de ocolit de turi[ti, iar litoralul, prin flora sa, aminte[te mai degrab\ de sudul însorit.

V\ a[teapt\ aici monumente istorice minunate, ora[e [i bineîn]eles sta]iunile estivale. Cele mai frumoase sunt Herceg – Novi, cel mai mare ora[ din Bola Kotorska ce exceleaz\ printr-o clim\ pl\cut\ [i moderat\, dar [i printr-o bog\]ie deosebit\ de vegeta]ie. La fel de renimit\ este [i gr\dina botanic\ de aici, cu peste 2000 de plante mediteraneene, subtropicale [i tropicale. O alt\ sta]iune în care poposesc mii de turi[ti în fiecare var\ este Tivat, din golful Tivat a Boc\i Kotorska, situat la baza dealului Vrmac.


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

„Tabloul” Muntenegrului este foarte colorat. Din peisajul s\u nu lipsesc fiordurile alb\strui, stâncile întunecoase [i numeroasele cabane de pescari în[irate de-a lungul ]\rmului m\rii Adriatice.

Drumul cu autocarul v\ va dezv\lui o frumoas\ cetate cu o aura de romantism balcanic aruncat\ parc\ într-un vârf de munte.

Budva, cel mai vizitat ora[ din Muntenegru

MUNTENEGRU MUZEUL MARITIM Nu uita s\ vizitezi Muzeul Maritim, unde î]i va fi descris\ pozi]ia de mare putere naval\ pe care Kotor a avut-o în trecut. În secolul al XVIII-lea, peste

400 de nave au pornit s\ navigheze de aici prin m\rile lumii. În afar\ de sticlele cu mesaje de genul: „Nu m\ uita!” sau “Pentru dragostea mea!”,

turi[tii vor descoperi [i nenum\rate modele de b\rci, instrumente de navigare [i documente pre]ioase datorit\ vechimii lor.

Budva este probabil cel mai vizitat ora[ din Muntenegru. Are aproximativ 8000 locuitori, iar lungimea total\ a plajei atinge 25 kilometri. Este locul împânzit de baruri, restaurante, pizzerii, gherete cu inghe]at\ [i mai ales suveniruri, care se pot g\si în orice sta]iune mediteraneean\. Mândria cea mai mare a ora[ului Budva este a[a numita Plaja slav\ (Slovenska pla]a). Aceasta se întinde pe un arc de lungimea a 1600 m de la portul ora[ului direc]ionat spre est [i este format\ din pietricele fine, excelente pentru masajul picioarelor. Fiind cea mai reprezentativ\ plaj\ a Muntenegrului, aici exist\ un complex întreg de hoteluri de diferite tipuri, ce ofer\ o gam\ larg\ de echipamente sportive [i de distrac]ie oric\rui turist care vrea s\ aib\ parte de relaxare. Zona exceleaz\ prin vegeta]ia bogat\ ce o înconjoar\, restaurante rafinate [i baruri ce ]in isonul petrec\re]ilor pân\ în zori. O alt\ plaj\ renumit\ din Budva este Mogren, la care se ajunge pe un drum sculptat în stânc\. La marginea aceastui loc însorit se g\sesc ruinele castelului de var\ al nobilei familii Zanovic. De plaja Mogren se leag\ în partea de vest [i plaja Jaz acoperit\ cu pietri[ [i lung\ de 1200 m. Este una dintre cele mai

Tivat este renumit prin marele parc de pe malul m\rii plin de plante subtropicale [i exotice. Dac\ ajunge]i în aceast\ zon\ a Muntenegrului nu ocoli]i sta]iunea Igalo, unde se g\se[te ap\ mineral\ radioactiv\. Institu]ia local\ pentru medicina fizic\, reabilitare [i reumatologie se num\r\ printre cele mai mari [i mai bine amenajate institu]ii medicale din Jadran [i din Europa. Se trateaz\ aici în special bolile aparatului locomotor, st\ri în urma accidentelor, boli de piele [i ale femeilor, astm, alergii [i boli cardiovasculare. Muzeul Maritim Kotor

61


MOZAIC / MUNTENEGRU

Foto: Nicu Cherciu / Budva

62 LACUL SKADAR mari trei plaje din Muntenegru, unde turi[tii campeaz\ s\pt\mâni în [ir. Orice turist ar trebui s\ [tie c\ Budva este în acela[i timp [i centrul distrac]iei continue, al vie]ii de noapte [i activit\]ilor culturale. Aici plictiseala nu-[i are locul, mai ales c\ sunt preg\tite pentru turi[ti numeroase activit\]i sportive, festivaluri, parcuri de distrac]ie [i mâncare tradi]ional\ savuroas\. Din meniurile restaurantelor din Budva nu lipsesc preparatele din pe[te, fructe de mare, iar la baza fiec\rui fel de mâncare st\ uleiul de m\sline. Niciun preparat nu va fi servit f\r\ legume asparagus, ceap\, p\trunjel sau cicoare. Turi[tii se vor delecta la mas\ cu Prsut, o [unc\ tradi]ional\ ce se serve[te sub form\ de felii cât mai sub]iri, din porc sau din vit\. La fel de gustoas\ este [i pljeskavica, o cl\tit\ din carne tocat\ pr\jit\, care se serve[te cu brânz\ de oaie moale, ras\ pe deasupra. Turi[tii care vor s\ nu lipseasc\ din meniul lor carnea, pot merge în restaurantul NP Durmitor de lâng\ Lacul Negru, loc unde mâncarea se preg\te[te la foc deschis.

Sveti Stefan, cu multe case pesc\re[ti transformate în apartamente de lux Sveti Stefan este o alt\ localitate renumit\ pentru lini[tea adev\rat\ a unei vacan]e.

Lacul Skadar de la grani]a dintre Muntenegru [i Albania, care se întinde între masivii Rumija, Sutorman, Tarabo] [i Prokletije [i între câmpiile

Zeta [i Mora]a este prin suprafa]a sa de 391 km2 cel mai mare lac din Peninsula Balcanic\. Pe una dintre cele 50 de insule se afl\ o ruin\

interesant\ a fostei pu[c\rii pentru neînot\tori. Se spune c\ pu[c\ria a fost desfiin]at\ când unul din pu[c\ria[i a înv\]at s\ înoate [i a evadat.

vizitat de alpini[ti , cicli[ti care ador\ mountain-bikeing. Printre alte activit\]i de top se num\r\ paragliding, pescuitul în minuna-

tele lacuri locale, safari [i c\l\ritul. O localitate de o însemn\tate foarte mare este {krka, unde tr\iesc ur[i, capre negre [i alte animale s\lbatice.

DURMITOR Durmitor este cel mai înalt masiv muntos al Muntenegrului, iar din anul 1980 se afl\ în lista UNESCO a minunilor naturale din lume. Este

Se afl\ la 8 kilometri de Budva, iar ceea ce o face special\ sunt casele pesc\re[ti autohtone transformate în apartamente de lux, ce formeaz\ complexul pentru turi[tii mai preten]io[i. Ve]i g\si aici centre comerciale, casinouri, restaurante, bazine [i foarte multe terenuri de joac\. În principiu, Sveti Stefan, este un mare complex hotelier, astfel încât dac\ nu sunte]i cazat aici, ve]i fi nevoit s\ pl\ti]i bilet de intrare chiar [i pentru plaja hotelului. Marea Adriatic\ din Sveti Stefan este cel mai pl\cut loc pentru înot, sau mai bine spus gura de nisip ce leag\ partea continental\ de peninsul\. Aici, cele mai frumoase plaje sunt între Sf. Stefan [i sta]iunea Petrovac, unde stau în[irate golfuri pitore[ti [i romantice, la care se ajunge doar cu barca. Cea mai cunoscut\ plaj\ de aici este plaja Drobny Pisek , unde iese la suprafa]\ un izvor galben de ap\ dulce.

Riviera Barska: sta]iunea Sutomore Sutomore este o regiune renumit\ din Riviera Barska, foarte cunoscut\ prin frumoasele sale plaje de nisip, vegeta]ia bogat\ [i probabil cea mai stabil\ vreme. Turi[tii vor decoperi plaje pitore[ti, iar cea mai frumoas\ este Sutomorska, lung\ de aproximativ 1250 metri. Nu ocoli]i Plaja Coasta de Aur, cu nisip auriu, [i nu în ultimul rând Plaja Ro[ie, a c\rei denumire i-a fost dat\ dup\ culoarea nisipului s\u. Zona este înconjurat\ de o p\dure deas\ de conifer, dar [i de multe baruri [i restaurante ce-[i întâmpin\ clien]ii cu miros îmbietor de pe[te g\tit la gr\tar [i cocktail-uri colorate.

M\d\lina R\corean


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

MOZAIC / SHOPPING

Shopping la Milano

Câteodat\ e nevoie de pu]in\ rigoare chiar [i când vine vorba de shopping. Pentru o sesiune reu[it\ de shopping trebuie s\ ]ii cont de regula de aur: Nu `ncepe shopping-ul `ntr-o dispozi]ie proast\!

Ai bifat deja Domul, una dintre cele mai mari catedrale din lume, a doua ca m\rime din Italia, dup\ San Pietro din Roma, [i ai urcat cu liftul pân\ în vârful s\u, pentru a avea ora[ul la picioare. Ai admirat controversata fresc\ „Cina cea de tain\”, expus\ în biserica Santa Maria delle Grazie [i ai fost la un spectacol de muzic\ clasic\ la Scala. Ai f\cut toate aceste lucruri „plictisitoare”, deci e cazul s\ treci la ceva mai serios: o sesiune de shopping!

~ncepe cu Pia]a de antichit\]i Fiera Di Sinigaglia Londra are Portobello Road, Roma are Porta Portese [i Milano are Fiera di Sinigaglia,

parte inseparabil\ a vie]ii milaneze de sâmb\t\ diminea]a, de mai bine de o sut\ de ani. Pia]a a fost numit\ dup\ Sinigaglia, singurul port franconian din Italia care a folosit pentru a g\zdui o pia]\ uria[\. Aceasta a fost creat\ spontan, de vagabonzi [i s\raci care schimbau ceea ce aveau cu ceea ce le trebuia, într-o pia]\ de vechituri vibrant\ de care milanezii sau îndr\gostit. Pia]a de antichit\]i reune[te 40 de furnizori tradi]ionali, cei ai c\ror p\rin]i [i bunici au început aceast\ tradi]ie milanez\. Ei vând c\r]i po[tale, timbre, c\r]i, telefoane cu o vechime de peste cincizeci de ani [i tot felul de suveniruri amuzante. {i tot aici sunt [i me[te[ugari [i artizani care î[i vând crea]iile lucrate cu migal\. În 1980, când pia]a a fost inundat\

de cultura punk, vechiul [i noul au reu[it s\ creeze o fuziune prietenoas\, foarte original\, care a umplut locul de culoare [i vibra]ie.

Po]i continua s\ faci cump\r\turi la reducere în inima ora[ului Pe Via Monte Napoleone, Corso Buenos Aires [i Corso Vittorio Emanuele, celebrele artere de cump\r\turi din Capitala Modei, [tii c\ nu te po]i apropia de magazine dac\ nu ai un cont generos sau dac\ nu te-ai împrietenit cu un italian m\rinimos. Dar la o c\utare mai atent\, vei descoperi magazine cu haine Armani, Gucci, Versace, Gianfranco Ferré, toate la pre] redus.

63


MOZAIC / SHOPPING

Milano nu `nseamn\ numai buticurile luxoase cu haine Prada.

Bijuterii, tabac [i parfum în Vico Lavandai Navigli este unul dintre cele mai încânt\toare cartiere din Milano, cu o re]ea complex\ de c\i navigabile, dintre care Naviglio Grande (principalul canal) este înconjurat de alei cu stil de via]\ boem, un melanj între vintage [i trendy. Exist\ o bijuterie ascuns\ în inima Navigli, despre care pu]ini oameni [tiu - o alee micu]\ a c\rei m\rime poate fi neglijabil\, dar spiritul s\u este imens. Acest miracol se nume[te Vico Lavandai („Mica alee a sp\l\toreselor”). Chiar nu te po]i pierde, deoarece pe col] e un loc surprinz\tor pe care

64 SHOPPING RESPONSABIL. REGULI DE AUR!

D Magazine Outlet, situat pe Via Monte Napoleone, este o mic\ pe[ter\ a lui Aladdin care î]i satisface pofta de mod\. Vei g\si aici haine Prada, Miu Miu, Vivienne Westwood, Dolce & Gabbana [i multe branduri italiene, de care s-ar putea s\ nu fi auzit, dar care sunt excep]ionale în t\ietur\ [i design, toate reduse cu 70%-80%. De exemplu, o rochie Prada cost\ 653 dolari (pre] original 1760 dolari), iar o pereche de sandale Miu Miu 395 de dolari (pre] original 672 dolari). La Diecidecimi Spazimoda, aflat pe Corso Buenos Aires, hainele Missoni, Hugo Boss, Versace, Emporio Armani [i Moschino au pre]uri mai mici cu 30%-50% fa]\ de cele din buticurile designerilor. Dac\ ai timp, po]i face o c\l\torie cu trenul din Milano în Legnano. Dureaz\ doar 45 de minute [i vei ajunge la fabrica [i magazinul Dolce & Gabbana. Nu numai c\ î]i vei cump\ra haine de designer la pre] de produc\tor, dar te vei bucura [i de stilul de via]\ trendy de la Barul Martini Dolce & Gabbana, unde vei savura cocktailuri tematice [i aperitive.

• Nu `ncepe shopping-ul dac\ te afli `ntr-o dispozi]ie proast\. • Nu lua cu tine toate resursele financiare [i toate c\r]ile de credit. • Nu te gr\bi! Probeaz\, plimb\-te, gânde[te-te dac\ ai la ce asorta noua ta achizi]ie.

• Gânde[te cu capul t\u [i doar mai apoi cere sfatul vânz\toarei sau al prietenei tale. • Nu te arunca la reduceri. • Alege o `nc\l]\minte comod\ pentru shopping. E de mers. • Gânde[te-te cât de mult `]i place

cu adev\rat ceea ce vrei s\ cumperi. • Nu cump\ra haine dac\ sunt probleme `n ceea ce prive[te m\rimea sau lungimea. • Dup\ `ncheierea shopping-ului, relaxeaz\-te la o cin\.


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

Farmecul ora[ului e dat [i de str\du]ele `nguste, mai pu]in cunoscute turi[tilor, unde te dedici artei, faci shopping ieftin, cumperi obiecte cu valore sentimental\ [i tr\ie[ti boem fie [i numai pentru câteva ore.

VIA}A DE NOAPTE Petrece noaptea la Peppuccio, o legend\ milanez\ pentru fum\tori. Magazinul de tabac [i barul minuscul, aflate între Naviglio Grande [i

Naviglio Pavese, deservesc clien]ii de peste 30 de ani. E o afacere de familie [i Peppuccio se a[az\ în fiecare sear\ pe scaunul s\u de lemn [i vin-

nu l-ai a[tepta în centrul unui ora[ în pas cu moda: o sp\l\torie veche public\ (de unde numele aleii). De[i nu mai este folosit\, p\streaz\ înc\ mirosul umed al vechilor timpuri [i spune propria poveste. Stând aici, sim]i c\ mergi în trecut; închizi ochii [i îi deschizi dou\ secole mai devreme. Te vei plimba pe lâng\ case colorate cu u[i sculptate din lemn [i vei trece agale pe lâng\ magazine me[te[ug\re[ti cu ferestrele larg deschise, unde obiectele de art\ prind via]\ chiar în fa]a ta. Asigur\-te c\ te opre[ti la num\rul [ase. Poarta mare din lemn împodobit\ cu ceramic\ albastr\ ascunde un secret frumos: raiul pictorilor milanezi, tineri [i b\trâni, b\rba]i [i femei, care [i-au dedicat vie]ile acuarelelor. E[ti binevenit s\ intri [i s\ explorezi, s\ stai atâta timp cât vrei, s\ cumperi sau s\ admiri curios sau chiar s\ devii pictor pentru câteva ore. E un atelier de lucru pentru cei care iubesc mirosul de vopsea [i magia pensulelor, dar care nu s-au n\scut cu un talent pentru a crea capodopere. Aici po]i înv\]a elementele de baz\ ale picturii [i î]i dai seama c\ nu trebuie s\ fii Monet pentru a imortaliza lumea pe o bucat\ de pânz\, a[a cum o vezi, doar pentru pl\cerea ta.

Saloane de coafur\ [i relaxare Milano este plin de via]\ zi [i noapte, ceea ce înseamn\ c\ p\rul trebuie s\ arate perfect. Partea frumoas\ este c\ aici mergi la coafor ca s\ te distrezi [i s\-]i la[i p\rul la r\sf\]. La ultimul etaj al celebrului magazin milanez Il Rinascente, coaforul Il Coppola este deschis [apte zile pe s\pt\mân\, iar în zilele de vineri, tunsoarea vine la pachet cu un brunch cu sushi [i [ampanie. Ca bonus prime[ti o priveli[te uimitoare spre Dom. De la La Carducci 38 vei ie[i frumoas\ [i relaxat\:

de ]ig\ri [i b\uturi alcoolice, la pachet cu pove[ti urbane spuse cu mult har pe fundalul muzicii jazz. F\r\ jazz, Milano e mai pu]in italian!

î]i fac p\rul, te machiaz\ [i te maseaz\. Pentru cei mai mici membri ai familiei, cea mai bun\ alegere este Idea, unde sunt distra]i de clovni, în timp ce li se face o tunsoare stylish. Vor primi cadouri, dar [i bun\t\]i de la clovni. Domnii se pot retrage la L'Al.Ive, unde personalul are grij\ de p\rul lui Christian Vieri (fostul juc\tor de fotbal italian). Aici exist\ o zon\ de jocuri, bere gratis [i [ampoane în sticle de b\uturi alcoolice. Dac\ dore[ti o tunsoare la pre]uri accesibile, po]i opta pentru coaforul Un Sotto Tocca Chi, unde un look extravagant cost\ doar 15 euro sau pentru Centro Stile Moda - o [coal\ de înv\]\cei unde tunsoarea [i vopsirea p\rului sunt gratuite.

Secretul unei gelato savuroase Dup\ o sesiune de shopping, e musai s\ „parchezi” pe Via Lodovico Castelvetro [i s\ te a[ezi frumos la rând la Gelateria Il Massimo del Gelato. Chiar dac\ lumea [tie de ea, mae[trii buc\tari de]in secretul înghe]atei naturale, dulce sau picant\. Aici, aromele sunt intense [i clien]ii ferici]i, îndr\gosti]i de orice sortiment, de la migdale la ciocolat\ cu scor]i[oar\ [i pepperoncino (ardeii toscani). Au nou\ tipuri diferite de ciocolat\ care dau savoare înghe]atei, iar cele mai bune sunt ciocolata cu rom, ciocolata cu portocale [i

fructe confiate [i ciocolata cu cafea, vi[ine [i lichior. Delicioase sunt [i sortimentele de gelato cu ghimbir sau cu iaurt grecesc, disponibile în func]ie de sezon [i de inspira]ia master-chefului Massimo Traviano.

Melania Toader END OF SHOPPING – SPA O sesiune de SPA dup\ shopping este binevenit\, iar fashioni[tii pot alege salonul Lepri de]inut de Fabrizio Lepri, un hair stylist foarte apreciat în Milano. Aici p\rul

t\u va c\p\ta str\lucire, iar corpul î]i va fi r\sf\]at cu împachet\ri cu rozmarin [i ment\. La Hammam della Rosa te a[teapt\ relaxarea în Tepidarium, o camer\ c\ldu]\, apoi

ajungi în Caldarium, unde te bucuri de tratamente de exfoliere a pielii [i te r\core[ti apoi în piscina de la Frigadarium. La final, gazdele te trateaz\ cu dulciuri, ceai [i masaj.


MOZAIC / INTERVIU / AGWeinberger

66

Foto: AGW / arhiv\ personal\

AGWeinberger INTERVIU

Toat\ suflarea muzical\ din România, [i nu numai, este de acord c\ în aceast\ parte de continent nu poate fi vorba de blues f\r\ AGWeinberger, despre care prestigioasa revist\ de gen din Detroit, „Big City Blues Magazine”, spunea c\ este un adev\rat misionar al blues-ului în întreaga lume.

Foto: I.B. Photos / AGW

De ce jazz, domnule Weinberger? De ce blues american? R\spunsul e mai pragmatic decât crede]i... La sfâr[itul anilor ’70, pe când aveam 12-13 ani, am intrat într-o re]ea care distribuia discuri vinil la comand\. Eu cump\ram discurile direct de la surs\ [i le vindeam mai departe cu un mic comision. Clien]ii mei îmi d\deau listele cu preferin]ele lor, iar eu transmiteam mai departe sursei mele care le „importa” din Ungaria, Iugoslavia, RDG sau Polonia. Era o re]ea bine pus\ la punct, care aducea de peste grani]\ ciocolat\, blugi, s\pun, anticoncep]ionale, cafea, unt, c\r]i, reviste, filme pe casete video. Tot ce nu se g\sea atunci în magazinele din România. Desfacerea acestor produse se f\cea la talciocul

de duminic\ sau în mod privat la client acas\. La un moment dat, încercând s\ m\ „independentizez” de sursa mea, mi-am f\cut un mic stoc de câteva sute de discuri, de toate felurile, cu gândul de a-mi face propria re]ea de distribu]ie. Am vândut tot ce însemna rock, pop, progresiv, disco, dar am r\mas cu acele câteva discuri de jazz [i blues pe care am început s\ le [i ascult. Pân\ atunci, nu prea am avut ocazia, pentru c\ le-am vândut imediat [i nu puteam s\ le scot din ]ipla de plastic. Cântam deja la chitar\ de la vârsta de 10 ani. Am ascultat muzici diverse la radio, la casetofon, dar când am pus dublu album „Spectrum”, al lui Billy Cobham, [i l-am auzit acolo pe chitaristul Tommy Bolin, [tiam c\ aud ceva ce îmi va marca toat\ via]a. {i a[a s-a [i întâmplat!

Cum a]i descoperit blues-ul american? Este el simbolul unei culturi? V\ reg\si]i în aceast\ muzic\? Era în ’78, într-o sâmb\t\ de iunie, când se juca semifanala Campionatului Mondial de Fotbal din Argentina. Urm\ream programul televiziunii maghiare - ca toat\ lumea din fâ[ia de vest a României, pe atunci. Înainte de meci, au dat o emisiune muzical\ - ca în fiecare sâmb\t\, de fapt, dar de data aceasta era ceva special. A fost o transmisie direct\ de la Montreux Jazz Festival, din Elve]ia. Era extraordinar. Protagonistul concertului era un chitarist afro-american, care cânta la un Fender Telecaster ro[u, [i m-a acaparat deplin cu ritmurile, cu vocea [i cu modul de a mânui chitara. M\ sim]eam eu pe scen\, în


BeTUI Nr. 8 (23) / iulie martie / mai 2014 BeTUI Nr. 5(20 - rebranding), / august 2013

MOZAIC / INTERVIU / AGWeinberger

Foto: AGWeinberger / arhiv\ personal\

locul lui. {tiam c\ aud ceva foarte familiar [i cunoscut dintr-o existen]\ precedent\. M\ sim]eam pe drumul meu. Acest chitarist se numea Muddy „Mississippi” Waters. Referitor la a doua parte a întreb\rii dvs, cu siguran]\, la un moment dat, Blues-ul a reprezentat esen]a culturii afro-americane rurale. În anii ’40, când Blues-ul a ajuns în centrele urbane industriale [i comerciale din Nord [i Nord-Estul Statelor Unite, a devenit o form\ de entertainment exotic pentru public [i o form\ de existen]\ pentru practican]ii lui - cei care oricum se sim]eau dezn\d\jdui]i [i frustra]i în mediul urban, dur [i nemilos. Din momentul în care s-a strecurat elementul pecuniar, Blues-ul [i-a schimbat pentru totdeauna rostul [i însemn\tatea original\. Practic, de la a[a-zisa Invazie Britanic\ din anii ’60, nu mai putem vorbi de Blues pur - mai degrab\ avem de-a face cu genul Crossover, în care se reg\sesc amestecate mai multe genuri [i influen]e. Iar în zilele noastre, chiar c\ nu mai putem vorbi de o form\ autentic\ de Blues. Este [i firesc pe undeva; dac\ în]elegem c\ Blues [i Jazz sunt o parte important\ din coloana sonor\ a vie]ii, atunci trebuie s\ accept\m tendin]ele de a reda întocmai paranoia vie]ii de azi cu ritmurile [i cu amestecul multicultural. Când a]i început s\ cânta]i la chitar\? La vârsta de 10 ani, dup\ ce am ie[it din coma de patru zile, indus\ de o meningit\. Când m-am trezit, [tiam exact c\ vreau s\ devin un chitarist de Rock’n Roll. M\ întreb acum, oare ce [tia un pu[ti ca mine dintr-un ora[ de grani]\ într-o ]ar\ comunist\ [i izolat\ despre Rock’n Roll? Iar de atunci îmi reglez fiecare zi în aceast\ direc]ie. Blues-ul [i Jazz-ul m-au cuprins în jurul vârstei de 12 ani. A]i tr\it în business-ul de gen de peste Ocean. V\ sim]i]i „american”, prin muzic\, prin stare, prin adaptarea la acest spa]iu cultural? Eu cred c\ am devenit „american” în mentalitate înca de la vârsta de 7-8 ani, când a[tept\m s\ apar\ submarinul american, stând pe podul central deasupra râului Cri[ul Repede, luni la rând, în fiecare zi la prânz, când mergeam acas\ de la [coal\.

M-am dus în America s\ m\ m\sor pe cea mai grea [i sincer\ pia]a muzical\ din lume. Am c\utat r\spunsuri la întreb\rile mele existen]iale, am c\utat spa]iu unde pot respira liber, unde m\ pot elibera spiritual [i unde pot s\-mi transform visele `n realitate. Acolo, nimeni nu întreab\ pe ce limb\ plângi când te doare ceva. Acolo, nimeni nu este deranjat de faptul c\ ai putea fi diferit de ei. Acolo am în]eles c\ America nu este doar o ]ar\, ci mai degrab\ este un Principiu, care este disponibil oricui. Acest principiu îns\ numai pe acel teritoriu vast func]ioneaz\, nic\ieri altundeva. Acel imens teritoriu nu poart\ constiparea [i frustrarea creat\ de spa]iile mici [i de orgoliile milenare istorice. Sunte]i „condamnat” la o crea]ie continu\. Resim]i]i o anume deta[are fa]\ de lumea din jur? V\ inspir\? Sigur c\ da, dar nu pot tr\i cu indeferen]\. Observ totul, m\ intereseaz\ antropologia [i m\ implic. Nu vreau s\ m\ deta[ez de realitate, de ce a[ vrea s\ fac asta? A[ mai fi autentic, dac\ m-a[ închide într-un turn de filde[? Toate cântecele mele sunt descrierile fidele ale vie]ii mele reale.

67

V\ asuma]i rolul de misionar al blues-ului în lume, a[a cum scria în paginile sale „Big City Blues Magazine” din Detroit? Probabil. Oricum, m\ onoreaz\ aceast\ descriere. Big City Blues este una dintre cele mai prestigioase reviste de specialitate din lume. ~n câte ]\ri a c\l\torit „misiunea” dumneavoastr\ [i care dintre ele v-a inspirat ? Am trait în opt ]\ri, perioade mai mici sau mai mari. Dar, cel mai mult am tr\it în SUA - aproape [apte ani. Cu siguran]\ experien]a traiului în aceste ]\ri [i-a f\cut loc în edificiul meu pe care îl construiesc. Pove[tile de carier\, de dragoste, întâlnirile importante, luptele, concertele, dezam\girile, victoriile tr\ite pe meleagurile str\ine se reg\sesc în piesele [i în scrierile mele. Trebuie men]ionat îns\ c\ eu niciodat\ nu am plecat cu inten]ia de a emigra, cel pu]in pân\ acum.

Exist\ momente, st\ri, întâmpl\ri „de netr\it” în alte conjuncturi, care v-au marcat trecerea printr-un spa]iu cultural? Prea multe, unele chiar epice pentru mine. Nu [tiu dac\ spa]iul desemnat acestui interviu îmi permite enumerarea lor. Cu siguran]\ voi reveni cu ele sub o alt\ form\, poate într-o carte.


MOZAIC / INTERVIU / AGWeinberger BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

Unde v\ sim]i]i, pe deplin, acas\? Care este locul la care reveni]i din timp în timp? Tr\iesc cu acest privilegiu de a nu avea r\d\cini. Sunt de nic\ieri [i de pretutindeni. Prin urmare, nu m\ simt acas\, dar nu m\ simt nici str\in, oriunde m-a[ afla. Sunt un om global, care se simte acas\ pe Planeta sa. Vin bun g\sesc peste tot, mâncare bun\ asemenea. Iubirea m\ a[teapt\ în fiecare clip\, pe fiecare latitudine [i longitudine, iar o chitar\ [i o scen\ g\sesc oriunde. Nu cred în organiz\ri statale [i în grani]e. Care este locul, din aceast\ lume, care v-a f\cut s\ sim]i]i c\ merit\ s\ tr\i]i, atunci [i acolo? În Las Vegas, Nevada, în momentul ini]ierii mele în tainele Artei Regale.

68

Ce film ruleaz\ pe retina dumneavoastr\, atunci când le cânta]i oamenilor blues american? Nu cred c\ trebuie s\ mistific\m a[a... Un concert este un lucru extrem de complex. Cântatul propriu-zis, pe scen\, reprezint\ doar 2530 la sut\ din tot ceea ce înseamn\ o apari]ie pe o scen\ - cât de mic\ sau mare s\ fie ea. Trebuie s\ fiu atent la multe aspecte, atât înainte,

Foto: AGWeinberger / arhiv\ personal\

CV Attila G Weinberger Data [i locul na[terii: 30.08.’65, Oradea, Ocupa]ie: muzician, chitarist, cânt\re], compozitor, produc\tor [i promotor muzical, realizator [i prezentator radio -TV

Gen muzical: blues, electric modern blues, jazz-rock, blues-rock, hard - rock Instrumente: solist vocal, chitar\, muzicu]\ Case de discuri: BogFoot Records,

cât [i în timpul derul\rii unui concert. Dar, dac\ publicul - pentru care se fac toate aceste lucruri, pleac\ satisf\cut, cu un con]inut de care î[i va aduce aminte cu pl\cere, atunci toat\ echipa mea se poate relaxa lini[tit\. Am fost cu to]ii la în\l]imea a[tept\rilor. Job well done. Care este pentru dumnwavoastr\ destina]ia preferat\ de vacan]\? ~mi plac destina]iile unde demnitatea uman\ nu este batjocorit\. Foto: I.B. Photos / AGW

Zone Records, Genius Colabor\ri: Metropol, Transylvanian Blues Community, Weinberger Blues Machine, A.G. Weinberger Band

Va plac plajele? Ave]i o plaj\ preferat\? Da… sunt atras de Soare, ocean [i abunden]a naturii. Am avut ocazia s\ vizitez plaje celebre - chiar s\ tr\iesc perioade mai lungi `n apropierea unora ascunse de fluxul turistic. Prefera]i muntele sau marea, vara sau iarna? Frigul nu `mi place… prin urmare prefer prim\vara, vara [i toamna. M\ pot relaxa atât la munte cât [i la mare… ~mi place natura. ~n ce oras, `n ce ]ar\ a]i vrea s\ locui]i? De o vreme `ncoace m\ intereseaz\ emisfera sudic\… Nu am mai fost la sud de Ecuator. Dac\ mi s-ar oferi ocazia nu a[ refuza s\ tr\iesc câ]iva ani `n Argentina sau `n Australia. Cred c\ ar fi o experien]\ benefic\ pentru mine. ~mi place s\-mi m\sor abilit\]ile `n culturi exotice. Vede]i vreo leg\tur\ `ntre profesia de chitarist [i vacan]a perfect\? Profesia mea deserve[te la urma urmei pl\cerile celor care se bucur\ de vacan]a… `n concluzie `ntre profesia de chitarist [i vacna]a perfect\ exist\ o legatur\ mai strins\ decât pare - cel pu]in din punctul meu de vedere.

Ce înseamn\ viitor pentru AGWeinberger? Hm... Eu vin din viitor, cum s\ v\ spun despre ceva ce abia peste câ]iva ani ve]i experimenta?

Mario Alexandru


Acordeaz\-te la muzica ta! MAGAZINUL T|U DE ECHIPAMENTE MUZICALE Dac\ te-ai hot\rât s\-]i cumperi o chitar\, indiferent dac\ e[ti `ncep\tor sau profesionist sau dac\ doar vrei s\-]i `mbog\]e[ti colec]ia de instrumente muzicale, vino `n magazinele noastre s\ `ncerci modelele Gibson sau Epiphone. Aici vei g\si, printre altele, legendarele chitare Gibson, amplificatoarele pe l\mpi Orange, monitoarele audio ADAM,

pianul electric Yamaha [i o varietate mare de sisteme audio. De cele mai multe ori, din lips\ de timp, magazinul on-line devine cel mai bun prietenul. De aceea, `n 2007, am dezvoltat conceptul de magazin on-line de instrumente muzicale [i sisteme de sunet ESOUND, partener loial al oric\rui român iubitor de muzic\, amator sau profesionist, cu buget variat.

A8X

Gibson US SG Standard

Cel mai puternic monitor AX

O legend\ american\.

Arius YDP - 142 The Graded Hammer Standard (GHS) Pian Digital cu sunet autentic natural

Epiphone Sheraton Alegerea perfect\

StudioLive 16.4.2 Puternic. Flexibil. Rack de efecte incorporate. ]i-ai chemat trupa `n studio?

Orange AD200B Amplificator chitar\ bas

ESOUND

MUSIC SHOP

T: (+4) 021 425 2909 ‘(0358), (+4) 0749 047 848 A: Str. Sebastian nr. 36A, 050784, Sector 5, Bucure[ti

T: (+4) 0749 047 479 A: Str. {tirbei Vod\ nr. 22, Sector 1, Bucure[ti

www.esound.ro

Program: Luni / Vineri: 10:00 - 19:30, Samb\t\: 11:00 - 15:00, Duminic\: `nchis


MOZAIC / EVENIMENTE CULTURALE

9 zile {I SUTE DE POVE{TI

5 continente 17 ]\ri 100 de ora[e 9 zile 3 minute 50 de filme

70

Festivalul international de film „Tres Court” este un festival de foarte scurt metraj (Tres Court). Filmele dureaz\ maxim 3 minute [i ruleaz\ simultan `n acelea[i zile [i dup\ acela[i orar `n toate ora[ele care g\zduiesc acest eveniment. Pe 21 martie se va face public\ lista filmelor selec]ionate pentru cea de-a 16-a edi]ie a festivalului. ~n acest an „Tres Court” se va desf\[ura `n perioada 2 -11 mai. ~n România, festivalul este g\zduit `n 21 de ora[e, printre care Cluj-Napoca, Targu-Mure[, Sibiu, Bra[ov, Alba Iulia, Arad, Timi[oara, Ia[i, Suceava, Pite[ti [i Bucure[ti. Festivalul `ncurajeaz\ promovarea crea]iilor audio-vizuale locale [i are un preambul – „Around the Tres Court” – un proiect care adun\ filme cu durata mai mic\ de 3 minute realizate `n România. Competi]ia a debutat `n luna ianuarie [i dureaz\ pân\ la sfâr[itul lunii februarie, ocazie excelent\ pentru cinea[tii amatori sau profesioni[ti s\ `[i demonstreze talentul, sau pentru studen]ii la film [i arte vizuale, sau pur [i simplu pentru cei care au o idee genial\ pe care vor s\ o arate `ntregi lumii . Toate genurile sunt acceptate – fic]iune, documentare, anima]ie, filme realizate cu telefonul mobil. Selec]ia final\ va totaliza aproximativ 20 de crea]ii care vor face parte din playlistul filmelor ce vor rula `n România la Festivalul „Tres Court”. Filmele române[ti selectionate se vor `ntrece pentru premiul juriului (decis de juriul festivalului de la Paris), pentru premiul publicului (decis de voturile spectatorilor de la fiecare proiec]ie a festivalului din România) [i pentru

Tres Court

Festivalul interna]ional de Foarte Scurt Metraj


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

Festivalul international de film Tres Court (Festivalul international de foarte scurt metraj ) este un eveniment cultural care se desf\[oar\ simultan `n 17 ]\ri de pe 5 continente. ~n aproximativ 100 de ora[e din `ntreaga lume, timp de 9 zile, vor rula 50 de scurtmetraje selec]ionate dintr-o serie de aproape 1000 de filme „tres court“.

Nu durata filmului conteaz\, ci mesajul pe care acesta-l transmite!

Foto: Nicu Cherciu / Cluj 2013

premiul francofoniei (decis de un juriu special). Organiza]ia Interna]ional\ a Francofoniei (OIF) acord\ un premiu special celui mai bun film românesc care utilizeaz\ limba francez\ [i/sau care abordeaz\ una dintre urm\toarele teme: drepturile omului, „pace [i democra]ie”, diversitate lingvistic\ [i cultural\, dezvoltare solidar\ [i durabil\, educa]ie [i formare profesional\. O alt\ sec]iune a festivalului este dedicat\ femeilor – Paroles de Femmes (Women's Words), o competi]ie creeat\ de Tres Court Montpellier [i distribuit\ `n `ntreagul festival. Festivalul acord\ un premiu special filmului care reflect\ cel mai bine problemele femeii contemporane – violen]a sau discriminartea dintre sexe. Pe lâng\ cele doua mari sec]iuni (competi]ia interna]ional\ [i competi]ia Women's Words), festivalul g\zduie[te [i filme cu tematici diverse – filme destinate celor mici, filme despre familie, pove[ti de c\l\torie [i nu `n ultimul rând, filme dedicate muzicii [i dansului. ~n acest an, la cea de-a 16 edi]ie, afi[ul festivalului reprezint\ o imagine a New-York-ului mic[orat\ printr-un proces denumit Tilt-Shift. Ora[ul pare creeat din piese mici de Lego, un fel de Alice `n ]ara minunilor. Efectul este real-

izat prin punerea maginii `n clar (sharpen) [i de trecere `n „fade” a restului imaginii. Mintea noastr\ interpreteaz\ imaginea ca fiind minuscul\ [i fotografitat\ de foarte aproape. Efectul vizual este suprarealist iar mesajul transmis e simplu – nu conteaz\ dimensiunea, conteaz\ mesajul artistic exprimat. Dup\ 16 edi]ii, festivalul a cucerit publicul cinefil. Ca spectator ai [ansa unic\ s\ te bucuri `n acela[i timp cu mii de persoane din intreaga lume, de experien]a „Tre Court”, fiecare spectator vizionând acelasi film, `n acela[i timp [i având reac]ii complet diferite sau chiar incredibil de asem\n\toare. Senza]ia pe care ]i-o d\ un astfel de eveniment este unic\, nu mul]i dintre noi reu[esc s\ fie prin[i `ntr-o poveste fascinant\ care se desfa[oar\ pe 5 continente `n 3 minute. Este uimitor cum „Tre Court” reu[e[te `n doar 9 zile s\ parcurg\ `ntreaga anecdotic\ cotidian\. Chiar dac\ pare imposibil de rezumat o idee `ntr-o perioad\ temporal\ atât de scurt\, o experien]\ de acest gen merit\ mai mult decât o [ans\. Esen]ele tari se ]in `n sticlu]e mici!

Oana - Nicoleta Both

71


MOZAIC / EVENIMENTE CULTURALE

EVENIMENTE CULTURALE / CONCERTE Robbie Williams

În 2004, a fost introdus în UK Music Hall of Fame, fiind votat ca „Cel mai bun artist al anilor '90”.

72

Europa, 2014

25 apr. – Budapesta / Papp László 26 apr. – Praga / O2 Arena 28 apr. – Viena / Stadthalle 1 mai – Torino / Palaolimpico 4 mai – Amsterdam / Ziggo Dome 7 mai – Düsseldorf / ISS Dome 10 mai – Herning / Jyske Bank 13 mai – Oslo / Telenor Arena 15 mai – Stockholm / Ericsson Globe 18 mai – Helsinki / Hartwall Arena 21 mai – Hamburg / O2 World 28 mai – Berlin / O2 World 02 iunie – Zürich / Hallenstadion

Yanni Bucure[ti / 30 mai 2014

Tori Amos Bucure[ti / 19 iunie 2014

Marc Anthony Bucure[ti / 19 mai 2014

Justin Timberlake Paris / 26 aprilie 2014

Peter Gabriel Bucure[ti / 8 mai 2014

aprilie - iunie 2014

Robbie Williams este unul dintre cei mai aprecia]i cântare]i ai momentului, care adun\ mii de oameni la fiecare concert pe care `l sus]ine. Numele s\u real este Robert Peter Williams, `ns\ a dorit s\ [i-l schimbe `n Robert Peter Maximilian Williams, pentru c\ i se p\rea c\ sun\ mai bine. {i-a început cariera ca membru al trupei Take That în 1990. În 1995, a p\r\sit forma]ia, pentru a-[i începe cariera solo. A vândut peste 55 de miloane de albume [i 17 milioane de

single-uri. Este câ[tig\torul a mai multe premii, inclusiv 15 premii BRIT [i 6 premii ECHO. Robbie Williams a intrat în Cartea Recordurilor datorit\ faptului c\, în doar o zi, a vândut mai mult de 1.6 milioane de bilete pentru turneul s\u mondial din 2006. Solistul de 39 ani, a avut grave probleme cu drogurile. ~n acest moment, Robbie, fiind c\s\torit [i avand o feti]\, se considera un om norocos [i are parte de o via]\ linistit\ .

Compozitor [i produc\tor, celebrul artist grec Yanni, va concerta în România. Concertul face parte din turneul Yanni „World Tour 2013 - 2014. A lansat primul album `n 1984. Succesul lui vine odat\ cu albumul

„Dare to dream” care i-a adus `n 1992 nominalizarea la Grammy [i mai ales pentru filmul lansat `n 1994: Yanni Live at the Acropolis. Filmul a r\mas, nu mai pu]in de 229 de s\pt\mâni, `n Billboard „Top Music Video”.

Tori Amos revine în concert la Bucure[ti, la 7 ani dup\ primul s\u concert de la Arenele Romane. Concertul face parte din turneul de promovare al albumului „Unrepentant Geraldines”. Tori Amos a câ[tigat 8

premii Grammy. Artista [i-a început cariera solo la începutul anilor 1990, dup\ o scurt\ colaborare cu grupul de synthpop „Y Kant Tori Read”. Tori este printre pu]inele cânt\re]e din lume de rock alternativ.

Anthony este artistul cu cele mai mari vânz\ri de salsa tropical din toate timpurile. A primit de dou\ ori premiul Grammy [i de trei ori premiul Grammy Latino [i a vândut mai mult de 30 de milioane albume în toat\ lumea.

~n 2004 s-a c\s\torit cu cânt\rea]a Jennifer Lopez. Marc Anthony va concerta pe scena S\lii Palatului din Bucure[ti pe 19 mai 2014. Biletele pentru primul show în România al starului latino sunt deja disponibile.

Cânt\re] american de pop, compozitor, produc\tor, dansator [i actor, Timberlake a devenit celebru ca membru fondator al forma]iei 'N Sync, a c\rei lansare a fost finan]at\ de c\tre Lou Pearlman.

Este câ[tig\tor a [ase premii Grammy [i al unui premiu Emmy. În 2002 a lansat primul album solo, Justified, care s-a vândut în peste 7 milioane de exemplare în întreaga lume.

Peter Gabriel, fostul solist [i cofondator al trupei Genesis, va concerta în premier\ în România, la Pavilionul Central al Complexului Romexpo din Bucure[ti, pe 8 mai 2014. Concertul este inclus în turneul

„Back to Front” ce marcheaz\ 25 de ani de la apari]ia celui mai cunoscut album al s\u intitulat „So”. Fanii marelui cânt\re] vor asculta hit-uri ca „Sledgehammer”, „Big Time”, „In Your Eyes” [i „Don’t Give Up”.


BeTUI Nr. 8 (23) / martie / mai 2014

Lucian Boia, n\scut în Bucure[ti, la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universit\]ii din Bucure[ti. Opera sa, întins\ [i variat\, cuprinde numeroase titluri ap\rute în România [i în Fran]a, precum [i traduceri în englez\, german\ [i în alte limbi.

CARTEA DE C|L|TORIE De ce se ascunde b\rbatul departe de forfota litoralului? Exist\ voci care spun c\ so]ia traduc\torului nu a murit de moarte bun\. Oare e[arfa zdren]uit\ [i cu pete de sânge descoperit\ de Mari în casa lui a fost arma crimei? {i atunci, ce o atrage pe tân\r\ la el? Pericolul – atât de ispititor pentru o adolescent\ bruscat\ de o mam\ prea sever\ –, sau intui]ia unei afinit\]i improbabile? În Hotel Iris, Yoko Ogawa construie[te cu mân\ sigur\ panopticul obsedant al fantasmelor violente care se nasc în mintea celor condamna]i la singur\tate.

Balcic. Micul paradis al României Mari Lucian Boia Editura Humanitas www.humanitas.ro

Pân\ la a fi românesc, din 1913, Balcicul era doar un spectacol al m\rii [i un seduc\tor amalgam etnic [i cultural. Dac\ administra]ia noastr\ preia un târg modest, pictorii dau aici de Orient în toat\ splendoarea sa. De[i îl vizitase în 1915, regina Maria se îndr\goste[te de Balcic abia în 1924 [i î[i construie[te, pe ]\rmul stâncos un adev\rat paradis. Ca orice paradis, [i Balcicul a fost pierdut. Lucian Boia l-a reconstruit îns\ atât de bine din f\râme de memorie, din documente [i fotografii de epoc\, încât se poate spune c\, printr-o carte atât de frumoas\, am recâ[tigat, simbolic, paradisul pierdut. „Pentru turism, Balcicul era, întradev\r, splendid d\ruit, atât prin pitorescul lui natural, cât [i printr-un pitoresc uman, nu mai pu]in b\t\tor la ochi. În totul, era diferit, era altfel. Istorie, legend\, cine mai [tie unde era adev\rul? De fapt, transla]ia spre legend\ e un semn bun, un simptom de vitalitate.“ (Le Point)

Hotel Iris Yõko Ogawa Editura Humanitas Fiction, Raftul Denisei Romanul Hotel Iris poate fi interpretat ca o replic\ str\lucit\ la Lolita lui Nabokov. Ce au în comun un traduc\tor taciturn, v\duv de mai bine de 20

www.humanitas.ro

de ani, care tr\ie[te izolat pe o insul\, [i o fat\ de 17 ani, frumoas\, ce î[i ajut\ mama s\ administreze hotelul familiei din or\[elul turistic de pe coast\?

„Yoko Ogawa reu[e[te s\ redea cele mai subtile mecanisme ale psihicului uman într-o proz\ deopotriv\ delicat\ [i percutant\.“ (Kenzaburõ Õe) „Yõko Ogawa este original\, elegant\ [i angoasant\.“ Hilary Mantel

Muntele Minunilor, urmând ca to]i oamenii din jude] s\ tr\iasc\ din banii proveni]i de la turi[tii care vor s\ viziteze mausoleul. Pentru s\tenii din Shouhuo începe astfel aventura vie]ii lor, care îi va purta pe culmile celebrit\]ii [i ale bog\]iei [i prin str\fundurile negre ale suferin]ei provocate de semeni. Yan Lianke, unul dintre marii mae[tri ai literaturii chineze de azi, ofer\ cititorului un tablou nespus de frumos al bucuriei vie]ii, în care încap deopotriv\ o istorie a comunismului chinez [i un eseu memorabil asupra naturii umane.

Bucura]i-v\ de via]\! Yan Lianke Editura All, Strada Fictiunii www.all.ro La Shouhuo, un sat uitat din mun]ii Chinei, oamenii sunt ferici]i. Numai c\ într-o bun\ zi de var\ începe s\ ning\. Z\pada distruge recoltele [i oamenii

sunt amenin]a]i de foamete. Dar prefectul Liu vine cu o idee salvatoare: s\ cumpere trupul îmb\ls\mat al lui Lenin din Rusia [i s\-l aduc\ pe

„Yan Lianke ]ese o satir\ fascinant\ a Chinei de ast\zi, un circ m\re] în care chiorul este rege… Brutal [i diavolesc de comic.“ L’Express

Editura Humanitas / All

73


MOZAIC / GASTRONOMIE

Pân\ la urm\toarea vizit\ în Regatul Unit, pute]i s\ v\ bucura]i acas\ la dvs. de un preparat tipic englezesc, care a f\cut [i mai face înc\ furori al\turi de un „celebrul ceai de la ora 5”:

lemon curd AROME DEMNE DE „CEAIUL DE LA ORA 5”

Cum se prepar\:

74

Crema aceasta este delicioas\, r\coritoare, acri[oar\, este porivit\ pentru cei care iubesc l\mâile [i poate fi savurat\ pe post de desert sau poate fi pus\ pe tart\. Lemon curd este o crem\ de l\mâie, care arat\ la final ca o [arlot\ sau ca o budinc\, foarte bogat\ în vitaminele provenite de la fruct, cu un gust dulce-acri[or. Lemon curd a fost men]ionat în presa scris\ prin 1844, în Marea Britanie, ca înso]itoare tradi]ional\ a ceaiului de la ora 5 al englezilor. Se folosea al\turi/sau pe biscui]i, pâine pr\jit\, dar [i ca umplutur\ pentru alte deserturi, cum ar fi pr\jituri, tarte [i/sau pl\cinte. În zilele de ast\zi, ea se vinde mai mult la borc\na[e mici (nu am v\zut în România, îns\ am cump\rat din mai multe aeroporturi), sau se face acas\, fie pentru a fi conservat\ la borcan pentru dou\ s\pt\mâni sau pentru a umple vreo tart\. În trecut era considerat\ [i o alternativ\ la gemuri [i jeleuri, dar nu intra totu[i la categoria conserve pentru c\ avea un termen de valabilitate redus. Este bine de [tiut c\ se p\streaz\ în frigider (oricum ar fi se consum\ rece), [i c\ la ingredientele de mai jos o s\ v\ ias\ o cantitate cât dou\ borc\nele de 400 grame.

Ave]i nevoie de: coaja [i sucul de la cinci l\mâi (sau patru dac\ sunt mai mari), cinci ou\, 320 grame zah\r pudr\, 250 g unt, 40 grame amidon, o linguri]\ extract de vanilie pus eventual în zah\rul pudr\, o foaie de gelatin\. Se amestec\ într-o cr\ticioar\ întâi ou\le, apoi treptat zah\rul pudr\, amidonul, vanilia, sucul de l\mâie [i coaja ras\ de la acele l\mâi. Acest vas se pune pe aragaz, deasupra unui alt vas cu ap\ care începe s\ fiarb\. Amesteca]i la bain marie circa 10-15 minute. V\ opri]i când v\ place consisten]a, dar eu v\ recomand s\ o l\sa]i pân\ este pu]in groas\ c\ e mai bun\ [i mai estetic\. Ad\uga]i gelatina înmuiat\ în prealabil într-un bol de ap\ cu ghea]\ [i amesteca]i din nou. Apoi ad\uga]i [i untul t\iat cubule]e mici. L\sa]i-o la r\cit direct în vasele în care vre]i s\ o servi]i (mici boluri transparente). Un desert versatil Pute]i improviza, [i la fundul bolului s\ ad\uga]i un fursec, un biscuit sau pu]in pandi[pan t\iat rotund care se va înmuia de la lemon curdul care vine deasupra. Este un desert pe care îl pute]i avea la frigider pentru un timp îndelungat [i satisface [i poftele celor care nu sunt mari fani ai dulciurilor.

Trucuri de [tiut: Crema cu l\mâie este cea mai popular\, `ns\ o po]i preg\ti [i cu lime, portocal\ sau grepfrut. Le po]i combina aromele sau le po]i preg\ti separat. Secretele pe care trebuie s\ le [tii sunt: cum s\ lucrezi la bain-marie [i cum s\ storci sucul de l\mâie f\r\ b\t\i de cap. Adic\, s\ la[i l\mâile (sau citricele) s\ ajung\ la temperatura camerei [i s\ le rulezi de câteva ori pe mas\ `nainte s\ le tai [i s\ le storci cu mâna, ob]inând astfel tot sucul din ele. ~nc\ un truc bun de [tiut – s\ razi coaja de citrice imediat ce le-ai scos din frigider, pentru c\ a[a se rade mai u[or! Poft\ bun\!

Oana Grecea, Blogger gandurisibucatareala.ro

EVERYONE KNOWS FOOTBALL. EVERYONE KNOWS POLITICS. EVERYONE KNOWS EVERYTHING. REALITY SAYS DIFFERENT. TURN TO PROFESSIONALS! Brand identity +004.031.404.11.38 e-mail: office@justcpr.ro


Be TUI, Nr. 8(23) • edi]ie nou\ • martie / mai 2 014

INTERVIU Be TUI este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul TUI TravelCenter

Publica]ia oficial\ a TUI TravelCenter prin Eurolines EXEMPLAR GRATUIT

Nr. 8(23)/edi]ie nou\ martie /mai 2014

Revista Be TUI, #8  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you