Page 1

WE PUT A SMILE ON PEOPLE’S FACES

EXEMPLARUL T|U GRATUIT

Publica]ia oficial\ a TUI TravelCenter prin EUROLINES • Nr. 26(41), edi]ie nou\, mai / iunie 2017

Be INTERVIURI/INERVIEWS:

Dan C. MIH|ILESCU ... ADUCE CARTEA! /... BRINGS THE BOOK!

Horia George SZABO „BOIERI CONTEMPORANI” “CONTEMPORARY NOBLEMAN”

Mihai STETCU

BeTUI Nr. 26 (41), edi]ie nou\ • mai/iunie 2017

ALOHA

Hawaii!

DESTINA}II EXOTICE:

Miami Beach

DESCOPER| FRUMUSE}EA INSULELOR {I A ORA{ELOR CELEBRE DE PE COASTA DE VEST A SUA

TOP10 CHARTERE 2017 MARCA TUI

BeTUI este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul TUI TravelCenter

DESPRE FOTOGRAFIE ABOUT PHOTOGRAPHY


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

04. 06. 08. 10. 14.

Point of View – „Boieri contemporani”. Point of View – Din mare, în farfurie! Point of View – Nunt\ `n }ara Oa[ului. VIP Interview – Dan C. Mih\ilescu. Premier\ absolut\ în România: NOVA Travel a încheiat prima poli]\ de asigurare împotriva insolven]ei, în valoare de 150.000 USD.

30.

62.

16. 20. 24. 30.

Foto: Anca Alina Du[e, © TUI TravelCenter

DESTINA}II

10.

Destina]ii exotice – ALOHA, Hawaii! Destina]ii exotice – Miami Beach. Top 10 Chartere 2017 marca TUI. „Fotografia nu e altceva decåt un mod mai rapid de a fi pictor!”/„Photography is nothing else than another way of being a painter!” Interviu/Interview Mihai Stetcu. 36. Din mare, în farfurie. Cum ajunge un pe[te pe mesele clien]ilor, în Tenerife. 42. Vacan]\ în Tenerife! 48. Branduri romåne[ti – Mun]ii de sare.

36.

FOCUS CORPORATE 52. Corporate News – Vânz\rile TUI TravelCenter mai mari cu 51% în primul trimestru al anului 2017. 53. Top 10 oferte recomandate. 54. Sugestii de weekend – „La pas” pe cele mai mari artere de shopping din Europa. 56. News Corporate – Antonella Ballone, prima doamn\ la conducerea Organiza]iei Eurolines.

3 57. C\l\toria cu autocarele Eurolines. 58. City break – Toscana.

MOZAIC 62. „Boieri contemporani” Interviu/Interview Horia George Szabo. 68. Pe urmele maurilor în Andaluzia. 71. Turism cultural – Sibiu Jazz Festival 72. Ochelarii de soare – La mod\, dar mai ales necesari. Foto: C\t\lin Hladi, © Conacul Archia


Deva, Conacul Archia, foto:

C\t\lin Hladi


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

5

POINT OF VIEW • „BOIERI CONTEMPORANI”

Un loc unde ajungi ca oaspete [i te re`ntorci ca prieten, o pensiune de cinci margarete < sau mai degrab\ un boutique hotel > cu atmosfera de alt\dat\ a conacelor boiere[ti, cu lume bun\ [i cai antrena]i pentru echita]ie sau plimb\ri cu tr\sura.

Pagina

62


POINT OF VIEW / TENERIFE


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

DIN MARE, ÎN FARFURIE Cum ajunge un pe[te pe mesele clien]ilor, în Tenerife

Anca-Alina Du[e Foto: unanhaihui.ro, © TUI TravelCenter

Pagina

36

7


8

POINT OF VIEW • BRANDURI ROMÅNE{TI • NUNT| ~N }ARA OA{ULUI • JOCUL ~N GOSPOD|RIE

Ilie Tudorel www.tudorphotoblog.blogspot.com


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

NUNT| ~N }ARA OA{ULUI Nunta o[eneasc\ este preg\tit\ din timp de tineri [i p\rin]i – zestrea, costumele, n\na[ii, steagul de nunt\, desp\r]irile, p\linca... Dac\ te nimere[ti întâmpl\tor la o nunt\ `n }ara Oa[ului, trebuie s\ [tii s\ ]åpure[ti [i s\ d\n]uie[ti pe muzic\ cåntat\ la ceter\ [i zongor\. Despre obiceiurile de nunt\ din }ara Oa[ului pute]i citi `n edi]ia urm\toare.

9


VIP INTERVIEW • DAN C. MIH|ILESCU

Foto: Marcel {tef

Noica mi-a spus: „Cine te opre[te s\ `nve]i german\, greac\, latin\? Ce treab\ ai Dumneata cu ce este `n jurul dumitale? Dumneata `]i sluje[ti voca]ia!”

Dan C. Mih\ilescu ... ADUCE CARTEA!

... BRINGS THE BOOK!

INTERVIUL EDI}IEI 10

Unde nu a]i fost deloc, niciodat\ [i nici nu v\ pare r\u? Nu [tiu sigur de ce, dar nu m\ înghesui s\ zbor la Barcelona. În schimb, la Athos m-a[ întoarce mâine. Care este destina]ia care v-a pl\cut cel mai mult? Siena, Oxford, Delft, Floren]a, Salamanca, Obidus, Amsterdam. Unde reveni]i cel mai des? La Stroie[ti-Vâlcea, cu Hurezii ca bonus. ([i la Sinaia, de-o via]\, dac\-mi permite]i). Unde nu ve]i merge niciodat\?

În SUA, Asia, Africa [i Rusia. Care sunt cele mai captivante 5 c\r]i de c\l\torie? Oooo, Doamne ! Cum s\ alegi cinci titluri fie [i numai dintre zecile de mii care s-au scris dup\ pelerinaje la Ierusalim, Athos, Fatima, Mecca, în Tibet, Egipt, Grecia, India, pe Everest, în pustiuri, la Poli, marii vulcani, în jungle, ori în marile delte ale lumii? Cum s\-i asociezi pe Gide cu Dinicu Golescu, ori pe Nansen cu Nicolae Milescu [i Raluca Feher? Mai bine v\ spun care este modelul meu de portret geografic: Bucure[tiul lui Paul Morand (ca [i Londra lui). A[a o carte a[ scrie despre Praga.

Where have you never been and neither wanted to? I don't know why, but I don't “have an itch” to visit Barcelona while at the same time I'd revisit Athos anyday. Which destination did you enjoy most? Siena, Oxford, Delft, Florence, Salamanca, Obidus, Amsterdam. Where do you often return? At Stroesti-Valcea, also at Horezu as a bonus. (Sinaia too, if you allow me. My whole life.) Where will you never go? In USA, Asia, Africa or Russia.


P IU VI RV TE IN

BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

On the so-called culture ban of communist Romania: “If it's meant to be, by virtue of God it will. Noica (Romanian philosopher) told me: What's stopping you from learning Greek, Latin, German...? From becoming an erudite? What do you care about the the system, about your surroundings? You should only honor your destiny!” Cum crede]i c\ va ar\ta turismul peste 10 ani? V\zând obsesia internautic\ a copiilor de azi, team\ mi-e c\ se va practica exclusiv turismul pe smartphone [i din fa]a computerului. Ne vom atrofia pân\ la sleire [i vom „c\l\tori” doar mental. Sunte]i de acord c\ Romånia este atåt de frumoas\, dar pe noi nu ne intereseaz\ s\ o descoperim? Îndeob[te, noi refuz\m cu sinuciga[\ incon[tien]\ s\ descoperim România. Doar o dezm\]\m, o defri[\m bestial, o depopul\m frenetic, o desfigur\m, o sec\tuim, îi distrugem patrimoniul, îi polu\m aerul [i apele, ne otr\vim teroir-ul [.a.m.d. - totul într-o adev\rat\ „euforie a dezastrului”, cum i-a spus Andrei Ple[u. C\l\tori]i des prin Bucure[ti? Zilnic. Numai pe jos, ori cu metroul. La rigoare, taxiul. (Nu am avut niciodat\ permis auto). Locuri de suflet? Bellu, Stavropoleos, Antim, plus perimetrul Armeneasc\-Mântuleasa, Sp\tarului & Co. Ce nu v\ lipse[te din bagaje? Banal: c\r]ile. Mi s-a întîmplat s\-mi uit acas\ medicamentele, dar c\r]ile niciodat\. Ce `nseamn\ `n 2017 „c\l\torului `i [ade bine cu drumul”? Bine ar fi s\ ne respect\m Drumurile ca pe p\rin]i, bunici sau fra]i. S\ nu le umplem de gunoaie, s\ nu le l\s\m de izbeli[te, s\ nu le transform\m în fose septice. A-]i potrivi fiin]a cu legile drumului e totuna cu a fi g\sit Calea c\tre bucurie, n\dejde [i senin\tate. ~ntr-o epoc\ tehnologizat\, cum vede]i dezvoltarea [tiin]elor socio-umane, a filozofiei? Normal, la vårsta mea ar trebui s\ fiu pesimist. Dar nu sunt. Sunt un resemnat cititor de filozofie stoic\. E foarte simplu acum s\ proboze[ti prezentul, s\ vezi viitorul negru [i trecutul idealizat. Eu cred `n viitorul enciclopedismului, al limbii latine, al umanismului `n general. Este exact prezentul pe care `l au ast\zi ma[inile de colec]ie. Facem ce facem [i avem

nevoie de lucruri vechi. Un vin cu cåt este mai vechi, cu atåt este mai bun. Pån\ [i cartea pe suport de hårtie va rezista, chiar [i gra]ie modei vintage. A]i fost un ajutor important pentru orice tån\r iubitor de cultur\. Cum `i ve]i mai ajuta de acum `nainte? Dup\ 17 ani de prezentat la televizor carte zi de zi, am `nceput s\ fiu abordat pe strad\ de nepo]ii bunicilor care, `n anul 2000, se uitau la emisiunile mele [i am avut surpriza s\ v\d c\ ei m-au descoperit ca scriitor, ca autor de c\r]i. Pentru c\ toat\ lumea m\ [tia de „entertainer” pur [i simplu. Ori, cele 25/30 de c\r]i pe care le-am scris pån\ acum [i, dac\ Dumnezeu `mi mai d\ zile s\ scriu, cred c\ vor fi un bun ajutor pentru ei. Baza exist\, „semin]ele au fost aruncate pe sol”, la cine s-a prins, bine, la cine nu, nu. Eu sunt pentru elitism, antiegalitarism la modul feroce. Cultura este dresorul care `mblånze[te fiara din noi. Dac\ tinerii de ast\zi vor s\ r\mån\ fiare, animale, calibani, treaba lor. Cum zice Mitic-al lui Caragiale – las\-i s\ moar\ pro[ti! Cum vede]i viitorul presei, al publishing-ului? Pres\ nu exist\. Exist\ doar pres\ de partid [i pres\ de investiga]ie de tip „Tolontan”. Nu sunt deloc optimist. Nenorocirea este c\ noi am debutat `n democra]ie, `n 1990, cu sloganul „moarte intelectualilor!”, [i „noi muncim, noi nu gåndim!” De 30 de ani este aceast\ deliberat\ desconsiderare, [ubrezire, h\r]uire, h\rt\nire a tot ceea ce `nseamn\ inteligen]\, cultur\, este o nou\ fobie, o oroare de gåndire, de inteligen]\ [i `n toate partidele exist\ sloganul: s\ termin\m cu cultismul din partid! Pentru clasa noastr\ politic\ `ns\[i inteligen]a, cultura au ajuns nu doar ni[te luxuri cum erau `n perioada lui Lenin, ci ni[te pericole care trebuie amendate, amputate sau, dac\ nu, l\sate `n suc propriu. Iliescu m\car spunea: `i l\s\m s\ spun\ ce vor. Era, totu[i, o `ng\duin]\ de magnat fa]\ de ni[te „viermi” care se agit\ `ntr-o coregrafie de o inutilitate

What are the “Top 5” most captivating travel books? Oh, Lord! How could I choose 5 titles even only from the plethora of books written about pilgrimaging to Jerusalem, Athos, Fatima, Mecca, Tibet, Egypt, Greece, India, Everest, the unknown, the Poles, the great vulcanoes, the jungle or the marvelous deltas of the world? How could I put Gide next to Dinicu Golescu or Nansen next to Nicolae Milescu and Raluca Feher? I'd rather tell you my type of geographical portrait: Paul Morand's Bucharest (as well as his London). Such a book I'd write about Prague. How do you reckon tourism's gonna look like in 10 years? Taking today's youngsters internet obsession into consideration, I'm afraid we'll have to manage with “smartphone tourism”. Our bodies will atrophy to their demise and we'll only travel “mentally”. Do you agree that Romania's beautiful but we resist truly discovering it? Precisely. We refuse to discover Romania with a dangerous passion. We humiliate her, we shave our forests, we disfigure her, we waste her, we destroy our heritage, we polute the air and the waters, we “poison her teroir”, all making for an “euphorical disaster” like Plesu (Romanian erudite) likes to say. Do you often “travel through Bucharest” ? Daily. Only by foot or by the Metro. If I have to, by cab. (I never had a driver's license) Places in the heart? Bellu Cemetery, Stavropoleos, Antim, Armenasca-Mantuleasa perimeter, Spatarului & Co. What's never missing from your luggage? Obviously, books. I sometimes forget my medicine, but never my books. What does the phrase “The traveler goes well with the road” mean? We should treat the roads like we treat our parents, grandparents or brothers. Let us not fill them with garbage, forget them or let them turn into a wasteland. To accommodate your Being to the laws if the road is

11


IN V TE IP RV IU

VIP INTERVIEW

• DAN C. MIH|ILESCU

Foto: Marcel {tef

help to them. The seeds have been planted. Some will blossom while other won't. So be it. I'm all for elitism. I'm a ferocious antiegalitarian. If the youth of today want to remain animals, beasts, calibans... It's up to them! Like Caragiale's Mitica said: "Let them die a fool!"

12

fosforescent\, dar acum chiar este o lupt\ pe fa]\, pe via]\ [i pe moarte. Cred c\, `n m\sura `n care omul de cultur\ va redeveni soldatul de gheril\ din anii lui Ceau[escu, `[i va lua el armele [i zalele [i va `ncerca s\ fac\ el `nsu[i administra]ie [i politic\. ~n Ceau[ism ne refugiaser\m `n primatul estetic. Pentru noi valoarea era un turn de filde[ pe care ni-l ap\ram. Cred c\ acum turnul de filde[ e bine s\ r\mån\ precum culele de la M\ld\re[ti [i noi s\ ne lu\m s\ge]ile [i arcul [i s\ `ncepem s\ lucr\m cu ele cum se cade. Mul]umindu-v\ pentru interviul acordat revistei noastre, v\ `ntreb dac\ crede]i `n viitorul online al c\r]ii? „Teenager”-ii care acum stau bran[a]i pe gadget-uri, peste 10-15 ani vor reveni tot la cartea de hårtie cu care stai `n hamac. Pentru mine, scopul scuz\ mijloacele. Dac\ tinerii de ast\zi se informeaz\ masiv exclusiv de pe internet, tot e bine. {i dac\ teenager-ii de ast\zi fac dragoste pe blog [i pe facebook, nu le doresc decåt s\ ajung\ [i `n pat fa]\ `n fa]\!

the same as finding the way to happiness, confidence and serenity. In today's technologized world, how do you see Philosophy and the Arts? Given my age, I should be quite pessimistic. But no. I'm an “alumni” of the stoic school of philosophy. It's very easy to distrust the present, romanticize the past, and see the future black. I still believe in the humanities. Like a collectible car. We still need “the old”. The aged wine is the better one. I even believe in the future of the physical book, at least thanks to the vintage trend. You've been a major figure in bringing culture to Romania's youth. How will you continue to help them? After 17 years of daily “book” presentation TV shows, I have started to be approached on the street by the nephews of the grandparents who followed me in the 2000's. I was surprised to find out that they have discovered me as a writer, as an author also, because most people knew me simply as an “entertainer”. But now, I think the more than 25 books I've written (and will keep on writing, may God help me!) will be of great

How do you see the future of Press, of publishing? There's no press in Romania. There's only political press and “Tolontan” style investigative journalism. I'm not at all optimistic. The sin is that we (Romania) entered democracy in 1990 with the motto “Death to intelectuals. We work, we don't think.” This deliberate disconsideration of everything intelectual and cultural has been going on for 30 wasted years. There's a trend in every political party “Enough with the <cultivationism> (people cultivating themselves with <too much> knowledge)!” For our political class, extensive knowledge has become not only a luxury item like it was for Lenin, but also something that needs to die out. At least Iliescu (former President of Romania) thought “Let them say what they will!”.It was, after all, the tolerance of a magnate towards “worms agitating themselves in a useless brownian movement” which has now become a battle of life and death. I think that, as long as the man of culture returns to the guerilla soldier he was in the time of Nicolae Ceausescu, taking matters into his own hands, “butting in” on politics, culture will live on. In those times, we ran for cover in the Ivory Tower of Aesthetics. But now I think that we should take back our arms and fight! While thanking you for your time, We'd like to finish by asking you about the future of the online book: The teenaged “gadget warriors” of today will go back to books in 10-15 years, reading them in hammocks. For me, the end justifies the means. If the teens of today educate themselves from the internet, it's all good. They still learn! “And if the teens of today “make love” on Facebook, I only hope they eventually end up loving “face-to-face”.

Roxana Stan HR & PR Manager Grupul Eurolines Romania


EUROLINES NEWS

Nova Travel, agen]ia touroperatoare a Grupului Eurolines, anun]\ încheierea unei poli]e de asigurare în caz de insolven]\/faliment, în valoare de 150.000 USD, triplând benevol suma minim\ prev\zut\ legal.

EU N RO EW LI S NE S

Premier\ absolut\ în România: NOVA Travel a încheiat prima poli]\ de asigurare împotriva insolven]ei, în valoare de 150.000 USD „În calitate de touroperator, f\r\ a mai a[tepta modific\ri legislative care s\ impun\ majorarea sumei asigurate [i r\mânând fidel\ misiunii Grupului Eurolines de a seta noi standarde în industria turistic\ româneasc\, NOVA Travel a semnat cu unul dintre cei mai importan]i asigur\tori din România o poli]\ de 150.000 USD", declar\ Miki Lech, director general Nova Travel. Mai mult, noua poli]\ de asigurare încheiat\ în luna aprilie 2017 (cu Nr. 8109105A / 12.04.2017) prevede explicit faptul c\, în improbabilul caz al unei insol-

ven]e, asigura]i nu sunt doar turi[tii care au achizi]ionat direct pachete [i care sunt extrem de pu]ini, Nova nevânzând direct, ci [i turi[tii care au achizi]ionat prin detaili[ti, respectiv prin agen]iile partenere ale Nova Travel. În plus, contractele de mandat pe care Nova Travel le încheie cu partenerii s\i prev\d explicit preluarea integral\ a responsabilit\]ii fa]\ de clien]ii finali de c\tre touroperator. "Toate aceste demersuri vin ca o garan]ie în plus a siguran]ei [i încrederii de care trebuie s\ beneficieze agen]iile

partenere, cât [i turi[tii, beneficiarii finali ai serviciilor NOVA Travel. Am ini]iat acest demers, urm\rind s\ m\rim valoarea poli]iei de asigurare de la nivelul standard de 50.000 USD la 150.000 USD [i am reu[it [i ca urmare a încrederii acordate de asigur\tor, prin prisma bonit\]ii financiare a grupului din care facem parte. Demonstr\m, înc\ o dat\, c\ într-adev\r ne pas\ atât de client, cât [i de partenerii no[tri”, declar\ Drago[ Anastasiu, Pre[edintele Grupului Euolines.

Legisla]ia nu asigur\ protec]ia suficient\ a turi[tilor Ini]iativa NOVA Travel vine în contextul în care legisla]ia din România privind protec]ia turi[tilor este în continuare insuficient\. În pofida diverselor încerc\ri [i propuneri legate în mare parte de necesi-

14

Publisher

Adresa redac]iei Aleea Lungule]u Nr. 3 sect. 2, Bucure[ti BeTUI nr. 26(41), mai/iunie 2017 Revista oficial\ a TUI TravelCenter ISSN 2393 – 5278 / JustCPR Foto coperta: shutterstock

office@justcpr.ro www.justcpr.ro Tel.: +40 031 40 41 138 +40 724 357 227

tatea implement\rii Directivei Europene pentru Pachete Turistice, limita de desp\gubire per touroperator, în caz de insolven]\, a r\mas de doar 50.000 USD. Mai mult, în func]ie de contractele între touro-

Editor in chief Adriana Constantin (office@justcpr.ro) Editori Roxana Stan, Zenaida F\rca[, Oana Iana, Carmen Neac[u Senior Art Director Marcel {tef (mstef@justcpr.ro) DTP Luca Hagiu dtp@justcpr.ro

Colaboratori Cristian Lascu, Alexandra Tru[c\, Cristiana Constantinescu, Stelu]a N\stase Director Publicitate Camelia L\z\roiu GSM: +40 724 357 227 clazaroiu@justcpr.ro

perator [i detailist, de cele mai multe ori desp\gubirea se poate acorda exclusiv clientului final, atunci când acesta a încheiat un contract direct cu touroperatorul asigurat [i intrat în incapacitate de plat\.

Copyright: TUI TravelCenter prin Eurolines Po[ta redac]iei:: V\ a[tept\m opiniile, ofertele de colaborare [i orice tip de sugestii pe adresa redac]iei sau prin e-mail (office@justcpr.ro). Just Communication & PR de]ine brandurile Just Be [i are `n portofoliu publica]iile editate de Tui TravelCenter [i Eurolines. R\spunderea asupra con]inutului articolelor revine `n exclusivitate autorilor acestora. Reproducerea par]ial\ sau total\ a oric\rui text, fotografie sau imagine grafic\ din con]inutul revistei, f\r\ acordul scris al editorului, constituie infrac]iune [i se pedepse[te conform legilor `n vigoare.

Photo Anca Du[e („UN AN HaiHui”), Mihai Stetcu, C\t\lin Hladi, Ilie Tudorel, Larisa Balt\, Nicu Cherciu, Cristiana Constantinescu, Carmen Neac[u, Andrea Rotili, Jacobo Medrano, Franck Socha, Chris Boyer, Tomasz Gotfryd, Marlene Soares, Nah Inu

Toate drepturile de vånzare a spa]iilor de publicitate apar]in editorului revistei.


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

Ne dorim ca aceast\ premier\ absolut\ s\ reprezinte nu doar un semnal c\tre autorit\]i [i industrie, ci [i un exemplu c\ se pot face pa[i spre normalizare [i respectarea directivelor europene. Înc\ o dat\, Grupul Eurolines demonstreaz\ c\ pune clientul în centrul preocup\rilor sale [i c\ toate demersurile sale urm\-

resc s\ ofere condi]ii cât mai sigure de desf\[urare pentru c\l\toriile partenerilor s\i. Acesta este doar începutul. Pentru viitor,

este foarte probabil ca valoarea poli]elor s\ creasc\, pân\ la alinierea cu valorile practicate de industria turistic\ la nivel mondial.

Nova Travel organizeaz\ în acest an curse charter marca TUI c\tre cele mai apreciate destina]ii estivale - insulele grece[ti Creta, Rodos, Corfu, Santorini [i Zakynthos, c\tre Turcia (Antalya) [i Spania (insulele

Tenerife, Mallorca [i Gran Canaria). Sunt programate pân\ la 23 de plec\ri pe s\pt\mân\ din cele mai mari ora[e ale ]\rii: Bucure[ti, Ia[i, Cluj-Napoca [i Timi[oara. Nova Travel este touroperatorul Grupului Euro-

lines România. Este prezent pe pia]\ din 1990, fiind prima agen]ie acreditat\ IATA. Are o echip\ alc\tuit\ din 20 de speciali[ti, iar principalele linii de business sunt turism extern [i intern, incoming [i business travel.

COLABORATORII EDI}IEI

15 Ilie Tudorel

Cristian Lascu

Cristiana Constantinescu

Ilie Tudorel, artist fotograf din Baia Mare, este un ambasador prin imagini al Romåniei în lume. Prima fotografie a f\cut-o `n clasa I. Este membru al Uniunii Arti[tilor Plastici (UAP) filiala Baia Mare [i al Asocia]iei Interna]ionale „Euro Foto Art”. A expus lucr\ri în 15 expozi]ii personale de art\ fotografic\ [i în 18 expozi]ii de grup din Romånia, Belgia, Ungaria [i Ucraina. S-a specializat `n fotografia de arhitectur\ [i în fotografia de natur\ [i peisaj la Academia Photo România. www.tudorphotoblog.blogspot.ro

„O veritabil\ op]iune pentru turismul românesc: turismul de deal [i de munte, care îmbin\ oferta cultural\ cu cea turistic\. Istorie, ruine, castele, [i gospod\rii ]\r\ne[ti unde s\ te sim]i bine [i s\ tr\ie[ti experien]a vie]ii rurale. ~n loc s\ avem o pe[ter\ amenajat\ cu costuri mari [i modific\ri de mediu, gen pist\ de beton, care va fi vizitat\ de un grup de <oi turistice> care pl\tesc 2 euro pe bilet, mai bine s\ avem zece pasiona]i de natur\, care pl\tesc de zece ori mai mult pentru o <tur\ de natur\>”. voyagerblog.ro

„Îmi place s\ scriu [i s\ c\l\toresc, a[ sta s\ scriu ore în [ir [i a[ evada oricând, oriunde. ~n 2011, dup\ ce am renun]at la jobul de jurnalist full time în presa scris\ [i am devenit freelancer în PR [i Comunicare, am avut mai mult timp pentru pasiunile mele. Astfel s-a n\scut prinvacanta.ro, blogul de c\l\torii în care îmbin scrisul [i c\l\toriile [i care sper s\ fie o surs\ de inspira]ie pentru cei care caut\ idei pentru city-break, vacan]e în familie, evad\ri la mare, c\l\torii în Asia, SUA sau vor s\ afle cum a fost la concerte [i maratoane.” www.prinvacanta.ro


DE T ST OP IN A} II

DESTINA}II EXOTICE • ALOHA, HAWAII

, A H O L A

Hawaii!

DESCOPER| FRUMUSE}EA INSULELOR {I A ORA{ELOR CELEBRE DE PE COASTA DE VEST A SUA

Cele mai comode [i complete vacan]e sunt cele în care te po]i bucura de mai multe destina]ii, câte una nou\ în fiecare zi sau la câteva zile, f\r\ s\ fii obligat s\ pierzi timpul [i s\ te obose[ti s\-]i faci mereu bagajele. Iar una dintre cele mai inedite vacan]e este este cea în care descoperi

16

O croazier\ în care v\ pute]i bucura de aceste minunate destina]ii de pe coasta de Vest a SUA, la bordul vasului Pride of America, pen-

tru a avea cel mai bun tur al insulelor din Hawaii. Pride of America este al doilea vas care navigheaz\ pe itinerariile din Hawaii sub

steagul Americii [i are un concept care reflect\ diversitatea cultural\ [i istoria Statelor Unite ale Americii.

Honolulu, Hawaii

Ora[ul cu peste 320.000 de locuitori î[i datoreaz\ numele a[ez\rii sale geografice favorizate, „Honolulu” înseamnând „locul protejat". Honolulu este o destina]ie de top pentru vizitatorii de toate vârstele care aleg s\ vin\ aici din diverse col]uri ale lumii, atra[i de peisajele

exotice, de plaje, de cultur\ [i de gastronomie. Plajele din apropierea Diamond Head, un crater vulcanic vechi de 150.000 de ani [i Portul Pearl Harbour, devenit celebru dup\ ce a fost atacat pe 7 decembrie 1941 de armata japonez\, iar distrugerea flotei a dus la implicarea Statelor

Primul loc din acest itinerariu este unul exotic prin defini]ie. Frumoasa capital\ a statului insular Hawaii, cel mai nou teritoriu al SUA, Honolulu este situat în Golful Mamala de pe Oahu, a treia insul\ ca m\rime din arhipelag.


foto: Patryk Kosmider

BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

un adev\rat Paradis pe p\mânt: Insulele Hawaii, emblematicul San Francisco, „Ora[ul Îngerilor” – Los Angeles [i vibrantul si extravagantul Las Vegas. Unite ale Americii în cel de-al Doilea R\zboi Mondial, sunt atrac]ii de top. La acestea se adaug\ singurul palat regal din SUA, Ioniani Palace, pie]ele chineze[ti [i Muzeul Bishop, recunoscut în lume pentru colec]iile sale culturale [i proiecte de cercetare [i Waikiki Aquarium, cu mii de viet\]i marine. Cimitirul Memorial Na]ional al Pacificului, Rezerva]ia Natural\ Golful Hanauma [i Valea Manoa sunt alte locuri care nu ar trebui ratate în Honolulu. Lung\ de aproximativ doi kilometri, Plaja Waikiki este

17


faimoas\ în toat\ lumea pentru nisipul ei fin [i pentru numeroasele posibilit\]i de agrement pe care le ofer\.

Insula Maui Aventura continu\ la Kahului, insula Maui. Aceast\ destina]ie exotic\ este potrivit\ pentru toate tipurile de turi[ti, atât pentru cei lini[ti]i, cât [i pentru cei aventurieri. Sporturile pe ap\ sunt foarte populare pe Insula Maui. Date fiind condi]iile naturale propice, snorkelingul [i surfingul sunt cele mai apreciate. Dar cei mai lini[ti]i se pot relaxa în voie pe plajele deosebite, cu nisip negru sau alb, Kanaha Beach, lung\ de aproximativ 10 kilometri, fiind una dintre ele.

Hawaii, Big Island Urmeaz\ insula Hawaii, Big Island, cu escale în cele dou\ porturi ale sale, Hilo [i Kona. Excursiile în Hawaii Vulcanoes National Park, un loc impresionant unde activitatea vulcanic\ poate fi observat\ în direct (lava se scurge din „m\runtaiele p\mântului” direct în mare) [i gr\dinile botanice, cu plante [i flori tropicale, cum altfel, sunt atrac]iile principale ale insulei. Din Kona, ajunge]i cu b\rcu]e într-un sat tradi]ional unde ve]i fi întâmpina]i cu mult\ c\ldur\ [i nelipsitul Aloha! Plajele de aici, negre

Foto: © Fabio Achilli

18


BeTUI Nr. 25(40), martie/aprilie 2017

I P }I TO INA ST DE

DESTINA}II EXOTICE • ALOHA, HAWAII

San Francisco

precum vulcanul sau albe ca pudra de zah\r, sunt perfecte pentru sporturile de ap\ ca snorkeling sau caiac, iar zona cu planta]iile de cafea ofer\ tururi educative [i degust\ri ale uneia din cele mai faimoase cafele, Kona.

Kauai este cea mai veche dintre insulele Hawaii, fiind numit\ [i „Insula Gr\din\”. Are toate atrac]iile pentru a fi o catalogat\, f\r\ a gre[i, drept o

destina]ie spectaculoas\ – p\duri tropicale, cascade bogate, vârfuri ascu]ite de munte, v\i de smarald, palmieri ce se leag\n\ în b\taia vântului, curcubee în fiecare zi [i unele dintre cele mai spectaculoase plaje. Dincolo de frumuse]ea sa dramatic\, Kauai g\zduie[te o varietate de posibilit\]i de activit\]i pentru persoanele active. Acestea au de ales între canoing pe râul Wailua, snorkel pe plaja Poipu, kilometri întregi de trasee [i poteci prin p\dure [i terenuri de golf. Ve]i g\si îns\ [i plaje întinse, cu nisip auriu, perfecte pentru relaxare la soare.

Los Angeles este una dintre cele mai complexe [i atr\g\toare metropole din SUA, un loc în care contrastele [i str\lucirea hollywoodian\ se îmbin\ de minune cu diversitatea etnic\ [i cultural\. Los Angeles, „Ora[ul Îngerilor” este cel de-al doilea mare ora[ din SUA, dup\ New York, [i centrul cinematografiei mondiale. La Hollywood, inegalabila Cetate a Filmului, se întâlnesc cele mai multe vedete pe metru p\trat, dar ora[ul e supranumit [i „Capitala Creativit\]ii din Lume” pentru c\ unul din [ase locuitori lucreaz\ în industriile creative. Los Angeles are mai multe muzee pe cap de locuitor decât orice alt ora[ din lume, printre cele mai importante fiind Getty Center (parte a trustului J. Paul Getty Trust, cea mai bogat\ institu]ie de art\ din lume) [i Museum of Contemporary Art. A]i ajuns în centrul num\rul unu al divertismentului, unde se afl\ The Walk of Fame, Studiourile Universal, dar [i plaje celebre ca Long Beach, Malibu sau Venice!

Un ora[ amplasat pe 49 de dealuri, aerisit, pe malul oceanului, San Francisco este gazda a trei atrac]ii turistice majore din SUA: insula [i închisoarea de neevadat Alcatraz, Podul Goden Gate [i cartierul Chinezesc. Aceast\ urbe emblematic\ [i influent\ are [i alte atrac]ii printre care Muzeul Walt Disney, strada Filbert, celebr\ pentru c\ este atât de sinuoas\ c\ ai spune c\ arhitectul s\u s-a jucat, c\su]ele victoriene [i tramvaiul din lemn, care coboar\ pitoresc dealurile abrupte care duc spre ocean.

Las Vegas este ultimul ora[ de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii din aceast\ croazier\ cu un program plin [i interesant. Acest ora[ trepidant are atrac]ii dintre cele mai spectaculoase [i diverse, care î]i stau la dispozi]ie 24 de ore din 24, [apte zile din [apte. Shopping-ul în cele mai mari mall-uri sau str\zi, plimb\rile cu elicopterul deasupra ora[ului, duelurile pira]ilor de pe cor\biile de la Treasure Island, proiec]iile laser sau jocurile de artificii de la Wynn, roller-coasterul în vârful zgârie-norului Stratosphere, vizita la Muzeul Figurilor de Cear\, plimbarea cu gondola prin canalele de la Venetian sau prin p\durea tropical\ de la MGM sunt doar câteva dintre atrac]iile acestui ora[ prin de str\lucire [i tenta]ii. Fântâna dansatoare de la Bellagio, Muzeul NEON, sau chiar vizita la Red Rock Canyon cu elicopterul sunt alte op]iuni tentante pentru vizitatori. Aceasta este genul de vacan]\ care v\ ofer\ experien]e pl\cute, cele mai frumoase [i mai diverse amintiri [i merit\ f\cut\ o dat\ în via]\! Dar nu trebuie s\ m\ crede]i pe cuvånt, e mai bine s\ încerca]i. Drum bun!

Carmen Neac[u Consultant Comunicare [i PR blog.tui-travelcenter.ro, consilierturism.ro

19


DESTINA}II EXOTICE MIAMI BEACH

Plaj\ nesfâr[it\, art deco [i distrac]ie pe malul oceanului:

MIAMI BEACH 20

Întâmpl\tor - sau nu?! - am ajuns aici chiar în anul în care ora[ul s\rb\torea 100 de ani de existen]\. Da, a]i în]eles bine, atât de tân\r este! Miami Beach este un ora[-sta]iune de lâng\ ora[ul Miami din sudul statului Florida din SUA, pe malul Oceanului Atlantic. Are 90.000 de locuitori, cu propriul primar [i consiliu. O grupare de insule, de fapt o limb\ de p\mânt îngust\, t\iat\ în dou\ de Collins Avenue, o arter\ de circula]ie format\ din mai multe poduri care leag\ Miami Beach de Miami, una dintre principalele destina]ii de vacan]\ ale americanilor, atât pentru plaja incredibil\ [i sporturile nautice, cât [i pentru via]a de noapte extraordinar\! Cea mai bun\ perioad\ a anului pentru a vizita Miami Beach este prim\vara, între lunile martie-mai, când sunt între 26-29 grade Celsius. Între lunile iunie [i noiembrie este

„Miami Beach a fost partea cea mai frumoas\ din vacan]a mea de 3 s\pt\mâni în America pentru c\ are o plaj\ nesfâr[it\, cu nisip fin [i curat, o ap\ limpede,

sezonul uraganelor, când, teoretic, este extrasezon [i e foarte cald (30-32 grade Celsius) [i umed - dar chiar [i a[a, turi[tii se înghesuie s\ se bronzeze pe malul Atlanticului. În restul anului sunt ploi r\zle]e [i temperaturi prietenoase.

Art Deco District: elegan]a anilor ’30 p\strat\ pân\ azi Am fost în South Beach, pe Ocean Drive,

pentru a ne caza la unul dintre hotelurile construite la începutul secolului al XX-lea, în stil Art Deco – un curent care îmi place foarte mult [i c\ruia i se datoreaz\ farmecul sta]iunii, dup\ p\rerea mea. Plimbându-m\ prin Districtul Art Deco din Miami Beach parc\ a[teptam s\ ias\, din hotelurile zugr\vite în culorile m\rii, grupuri de fete îmbr\cate în rochii Charleston, cu p\l\rii cochete [i b\rba]i cu pantaloni albi [i veste asortate, gr\bindu-se spre una dintre zecile de


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

Foto: © Mihai Stetcu

cald\, în culori azurii, în care am înotat ca într-o piscin\. Plus distrac]ie cât cuprinde pe Ocean Drive, faleza prelung\, plin\ de baruri [i cluburi care te atrag sear\ de sear\.”

terase pentru a da gata cocktail-uri cu rom. Mult rom. Am a[teptat grupurile, dar nu au venit. Pesemne erau la plaj\. Într-una dintre dup\-amiezele însorite de iulie, când temperatura s\rea de 32 de grade C [i umezeala din aer f\cea s\ se lipeasc\ hainele de tine, imediat cum ie[eai din hotel, am vizitat [i micul Muzeu Art Deco din Miami Beach. Intrarea cost\ 5$ [i merit\ din plin, pentru c\ v\ d\ ocazia s\ în]elege]i multe lucruri din istoria acestei sta]iuni [i din evolu]ia stilului Art Deco.

Plus c\ în interior este aer condi]ionat! Am p\r\sit micul muzeu cu regretul c\ nu am trecut prin Miami Beach cu 80 de ani mai devreme, pentru a lua parte la petrecerile fabuloase de pe malul Atlanticului [i cu speran]a c\ voi întâlni, pân\ la urm\, grupul de petrec\re]i în haine Charleston… Înc\ îl mai caut! ~ntr-o alt\ dup\-amiaz\ cald\ se pot vizita Muzeul [i gr\dinile Vizcaya din Miami, care se afl\ la 2 km de centrul ora[ului Miami (Downtown Miami) [i aproximativ 17 km de

Miami Beach, adic\ la câteva minute de condus ma[ina. Gr\dinile Vizcaya, cu o vedere minunat\ c\tre Biscayne Bay, sunt o oaz\ de r\coare în ora[ul fierbinte, cu zgârie-nori [i plaje agitate. Villa Vizcaya a fost construit\ între 1914 [i 1922 de James Deering, un om de afaceri bogat din Chicago care a c\l\torit prin Europa, colec]ionar de art\ [i membru influent al înaltei societ\]i americane de la începutul secolului al XX-lea. Între 1916 [i 1925, când a încetat din via]\, Deering [i-a petrecut iernile aici, perfectând construc]ia [i decorarea propriet\]ii [i conducându-[i afacerile de la distan]\. Dup\ moartea lui Deering, Villa Vizcaya a trecut în posesia autorit\]ilor locale [i a fost transformat\ în muzeu deschis publicului. Admira]ia lui Deering fa]\ de cultura [i istoria european\ s-a tradus, între altele, prin acest proiect m\re]: o vil\ somptuoas\, construit\ în stil renascentist italian, cu gr\dini elegante, în interiorul c\reia se p\streaz\ obiectele originale de decor. Fiecare dintre cele 34 de camere este decorat\ în alt stil, cu obiecte care au apar]inut familiilor aristocrate europene, cump\rate de Deering [i companionul s\u, designerul Paul Chalfin, în c\l\toriile lor prin Europa. Impresionant este pontonul în forma unei nave, cu elemente de decor vene]iene, din spatele vilei, cu o panoram\ uluitoare c\tre Biscayne Bay, unde acostau ambarca]iunile invita]ilor lui Deering la casa lui de vacan]\. O vizit\ la Vizcaya v\ ajut\ s\ v\ face]i o idee despre stilul de via]\ luxos, chiar extravagant al bog\ta[ilor americani de la începutul secolului al XX-lea, care tr\iau în palate elegante, inspirate de arhitectura european\ veche. Cine [tie câte petreceri fabuloase au v\zut [i au ascultat zidurile vilei? Cine [tie dac\ nu a trecut chiar [i Jay Gatsby pe aici, cândva?… {i pentru c\ am vorbit despre petreceri [i distrac]ii, noaptea, ora[ul parc\ explodeaz\! Via]a de noapte este incredibil\ la Miami

21


DESTINA}II EXOTICE • MIAMI BEACH

Beach: barurile, restaurantele [i cluburile „se în[ir\” unul dup\ altul pe Ocean Drive, invitându-te s\ petreci pân\ diminea]a. Curg valuri de b\utur\, se danseaz\ în toate felurile, iar pre]urile sunt pe m\sura distrac]iei!

Din meniurile restaurantelor din Florida îmi amintesc cel mai bine numele Daiquiri. Nu mai [tiu ce era, dar l-am comandat des.

ral… cocktail cu rom s\ fie. Revenind la mâncare, m\ bucur c\ am avut ocazia s\ gust mâncare mexican\ adev\rat\, „ca la ea acas\”. Am mâncat burritos (rulouri închise din tortilla umplut\ cu carne tocat\ [i/sau legume, mai mult sau mai pu]in picante, servite al\turi de fasole boabe foarte gustoas\ [i orez simplu), tacos (tortilla din porumb cu o umplutur\ din carne m\run]it\ [i legume) [i guacamole (past\ din avocado de Florida, absolut fantastic, cu ro[ii [i mirodenii, servit\ cu chips

Cum, nu era trecut pe list\, la mâncare? A, pardon, m-am încurcat. Îmi amintesc cu greu denumirile felurilor de mâncare din Florida, pentru c\ am degustat prea multe Daiquiri: frozen sau not frozen, cu c\p[uni sau f\r\, amestecat cu Miami Vice sau natu-

din m\lai). Ceea ce este extraordinar la aceste preparate sunt sosurile, în general pe baz\ de ro[ii, cu diferite mirodenii, care pot fi picante sau nu, dup\ gust. În aceast\ parte de Florida se m\nânc\

Ce po]i s\ m\nânci bun în Miami

22

[i multe preparate cubaneze. O specialitate sunt sandvi[urile uria[e: foarte mari, cu pâine alb\ (o franzel\ întreag\), în care se combin\, practic, orice – carne, pe[te, [unc\, brânz\, ca[caval, ceap\, maionez\, sosuri, orice. Înc\lzit la cuptor [i


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

crocant, este un fel de mâncare foarte s\]ios. Toate ghidurile turistice v\ vor îndrepta, în zona Miami, c\tre vestitul restaurant

Versailles, un loc mare [i c\utat atât de turi[ti, cât [i de localnici, aflat într-un cartier cubanez destul de cochet, numit Little Havana. Merit\ vizitat. Dup\ ce am stat 20 de minute la coad\ afar\ într-o c\ldur\ sufocant\, în cel mai kitschos decor pe care l-am v\zut în aceast\ parte de lume – americanilor le cam place stilul –, am avut parte, totu[i, de o mas\ foarte gustoas\. Buc\t\ria cubanez\ este puternic influen]at\ de cea spaniol\, a[a c\ am încercat la… Versailles o paella cu fructe de mare [i pui, bun\ de ne-am lins pe degete. {i un sandvi[ uria[, bineîn]eles. {i tradi]ionalele empanadas, un fel de pateuri cu foietaj pr\jit foarte bune, calorice, umplute cu carne sau brânz\. Cubanezii m\nânc\ mult orez [i preparate cu mult\ carne [i sos ro[u picant,

un fel de toc\ni]\ destul de grea. Iar la desert… Dos Equis, Modelo, Presidente, Corona, Hatuey [i alte combina]ii. A, pardon, nu am mai ajuns la desert, pentru c\ nu mai puteam, a[a c\ l-am înlocuit cu berea local\: mexican\, dominican\ sau cubanez\, dup\ necesit\]i. Dar cel mai bun desert sunt fructele proaspete, cump\rate de la micul magazin din col]ul str\zii.

Cristiana Constantinescu www.prinvacanta.ro

23


CH T AR OP TE RE

TOP 10 CHARTERE 2017 MARCA TUI Cel mai a[teptat anotimp, cel al vacan]elor, este din ce în ce mai aproape [i vine cu atât de multe locuri de explorat [i experien]e de testat!

24

CHARTERE 2017 MARCA

Vrei undeva unde s\ stai lini[tit la plaj\ [i s\ fii tratat ca un rege sau dimpotriv\, s\ cutreieri pe c\r\ri r\coroase de munte? Preferi un loc mai romantic, cu apusuri fabuloase, sau unul unde distrac]ia este pentru toate vârstele? Î]i dore[ti s\ te bucuri de soare pe unele dintre cele mai

1). Heraklion, Creta Mai aproape de vestigii istorice unice în lume Creta este cea mai mare [i cea mai diversificat\ insul\ din arhipelagul grecesc. Are [i munte [i mare, plaje de top, sta]iuni animate [i sate izolate în mun]i cu pe[teri misterioase pe care legendele Olimpului le-au f\cut celebre. La Heraklion e[ti mai aproape de vestigiile celei mai vechi civiliza]ii din Europa, cea cunoscut\ ast\zi drept „minoic\”, iar locul unde s-a n\scut Zeus, pe[tera Diktaean, este la nici 70 de kilometri. Centrul istoric al Heraklion, capitala insulei, este fermec\tor cu str\du]ele sale pietonale, cu terase, buticuri, fântâni [i biserici bizantine. Ora[ul este vegheat de Castelul Vene]ian care p\ze[te intrarea dinspre mare înc\ din secolul al XV-lea, iar Muzeul de Arheologie se mândre[te cu unele dintre cele mai bogate exponate din Grecia.

2). Tenerife Relaxare [i distrac]ie în mijlocul Oceanului Cea mai mare insul\ din arhipelagul Canare, Tenerife prime[te peste cinci milioane de vizitatori în fiecare an. Situat\ mai aproape

celebre plaje din lume, s\ faci mult sport sau te atrag mai ales vestigiile istorice unice? Lumea este plin\ de posibilit\]i [i, din fericire, unele dintre cele mai apreciate destina]ii sunt la câteva ore de zbor de România. Evadeaz\ din realitate, undeva, pe o insul\

celebr\, cu munte, cu mare, cu plaje nesfâr[ite sau cu vestigii istorice ale unor culturi care au influen]at, pentru totdeauna, lumea. V\ propun câteva din cele mai bune destina]ii charter marca TUI, inspira]ie pentru sezonul estival 2017.

de Africa decât de Europa, Tenerife este o destina]ie exotic\, perfect\ pentru cei ce prefer\ vacan]ele active, care au la dispozi]ie, ziua, plaje întinse, parcuri acvatice atractive, nenum\rate trasee de drume]ii prin mun]i [i toat\ gama de sporturi acvatice care exist\. Noaptea, distrac]ia se concentreaz\ în nenum\ratele cluburi, baruri [i discoteci. Tenerife este un loc numai bun pentru petrecerea lunii de miere, iar iubitorii de natur\ pot admira în mediul lor natural balene, delfini, ]estoase uria[e [i alte viet\]i marine. Cu cei 3.718 metri în\l]ime ai s\i, El Teide este cel mai înalt vârf muntos din Spania. O prezen]\ impun\toare, care poate fi observat\ de oriunde de pe insul\, El Teide a fost inclus în patrimoniul mondial al UNESCO din anul 2007. Una dintre principalele atrac]ii ale insulei, El Teide face parte din Parcul Na]ional El Teide, care te impresioneaz\ cu peisajele sale „mar]iene”, dar [i cu p\duri de pini [i nenum\rate specii endemice. Tenerife este celebr\ printre gurmanzi, mai ales printre cei “îndr\gosti]i” de pe[te [i fructe de mare, dar [i printre amatorii de distrac]ie. Loro Park, cel mai mare parc tematic din Europa, ad\poste[te [i o gr\din\ zoologic\, unde se organizeaz\ spec-

tacole cu delfini, orci, lei de mare [i papagali. Un alt loc foarte apreciat e Siam Park, un parc avatic care se mândre[te cu cel mai mare topogan din lume. Posibilit\]ile de distrac]ie [i agrement pentru toate vârstele [i preferin]ele, cele peste 300 de zile însorite pe an [i serviciile de calitate recomand\ Tenerife atât cuplurilor, familiilor cu copii cât [i grupurilor de prieteni.


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

Nu conteaz\ unde vrei s\ evadezi din realitatea cotidian\, vara asta este a ta, trebuie doar s\ [tii ce-]i dore[ti cel mai tare.

25

Nicu Cherciu www.fotonicu.wordpress.com www.nicucherciu.wordpress.com


CH T AR OP TE RE

TOP 10 CHARTERE 2017 MARCA TUI

26 3). Gran Canaria

„Pierdut\” la 1.000 km în largul ]\rmului Africii, Gran Canaria este un adev\rat continent în miniatur\. Are peisaje diverse, cu mun]i [i câmpii, dealuri înverzite, zone „sahariene”, cu dune de nisip [i atrac]ii pentru toate preferin]ele. Dincolo de nisipul ademenitor al plajelor amenajate sau s\lbatice, Gran Canaria are cu ce s\-i tenteze [i pe amatorii de adrenalin\. Sunt nenum\rate trasee montane amenajate, cu diferite grade de dificultate, parcuri naturale, arii protejate [i planta]ii de fructe tropicale. Po]i s\ faci drume]ii sau ciclism cât e ziua de lung\ [i s\ practici toate sporturile nautice existente. Pentru relaxare la soare e bine de [tiut c\ plajele minunate sunt cele care au introdus Gran Canaria în circuitul turistic mondial, iar San Agustin, Playa des Igles [i Maspalomas sunt printre cele mai apreciate. Dar insula are, de-a lungul celor 236 de kilometri de ]\rm, aproape 60 de kilometri de plaje, unele amenajate ca la carte, altele s\lbatice, ca de cap\t de lume, sigur vei g\si una pe placul t\u!

4). Mallorca, Spania Perla Mediteranei, preferata regilor Spaniei Cea mai mare insul\ din arhipelagul Baleare este destina]ia de vacan]\ preferat\ de vedetele din întreaga lume, chiar [i membrii Casei Regale a Spaniei vin în fiecare var\ aici s\[i încarce bateriile. Al\turi de ace[tia, milioane de turi[ti aleg Mallorca pentru frumuse]ea sa, pentru peisajele variate, plajele întinse cu nisip, mun]ii [i ]\rmurile dramatice [i pentru oferta turistic\ variat\. Mallorca are nenum\rate atrac]ii pentru care merit\ s\ o vizitezi, indiferent dac\ e[ti amator de istorie, de natur\, de distrac]ie, de vacan]e active sau de leneveal\ pe [ezlong. Ai aici catedrale [i palate vechi, sta]iuni animate pân\ diminea]\ sau sate izolate în mun]ii înverzi]i. Peisajele sunt deosebite, dramatice, cu munte [i mare [i plaje întinse, cu nisip sau ascunse în golfuri, printre stânci, sc\ldate de apele deosebit de clare ale m\rii. Merit\ vizitat\ Palma de Mallorca,

Corfu, foto: © Nicu Cherciu

Destina]ia charter nou\ în 2017. Pentru vacan]e active [i plaje nesfâr[ite


Corfu, foto: © Nicu Cherciu

Antalya, foto: © Nicu Cherciu

BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

capitala insulei, unde se afl\ Catedrala La Seu, Muzeul de Art\ Modern\ [i Contemporan\, Palatul Almudaina [i Castell de Bellver. Seara, Palma de Mallorca devine un pol al distrac]iei pentru amatorii de cluburi. Mallorca are peste 200 de plaje amenajate, pe multe dintre ele flutur\ stindardul calit\]ii-Steagul Albastru-Blue Flag, unele dintre cele mai apreciate fiind Playa de Murro, Es Trenc [i Playa de Alcudia. Traseul prin mun]ii Serra de Tramuntana c\tre Sa Calobra, satul Valldemossa, locul unde s-au retras Frédéric Chopin [i scriitoarea Georges Sand, Parcul Natural de Mondrago, Alcudia sunt doar câteva din atrac]iile de top din Mallorca. Nu le rata]i!

5). Rodos, Grecia Plaj\ la dou\ m\ri [i vestigii istorice Insula greceasc\ Rodos are o ofert\ complet\ de vacan]\ pentru oaspe]ii s\i, indiferent dac\ ace[tia vor s\ se bucure de mare [i soare, s\ se relaxeze sau s\-i cunoasc\ pe „viu” istoria, cultura [i gastronomia. Insula se remarc\ [i prin multitudinea posibilit\]ilor de distrac]ie de care au parte turi[tii, pornind de la nenum\rate sporturi acvatice, la adrenalina oferit\ de aqua park-uri [i pân\ la petrecerile pân\ diminea]a din cluburi, discoteci [i taverne. Petreceri pân\ în zori au loc în sta]iuni mai „neastâmp\rate” precum Faliraki, Ialysos [i capitala insulei, ora[ul Rodos. Ora[ul vechi Rodos este un obiectiv care

P RE TO RTE A CH

TOP 10 CHARTERE 2017 MARCA TUI

nu trebuie ratat sub nicio form\, aici fiind una dintre cele mai mari [i mai extinse cet\]i medievale din Europa, inclus\ pe lista UNESCO. Între zidurile impresionante ale Cet\]ii Rodos ap\rate de bastioane, por]i uria[e [i [an]uri cu ap\, sunt de vizitat Palatul Marelui Maestru, Palatul Guvernatorului, Templul Afroditei, Turnul cu Ceas [i Biserica gotic\. Cosmopolitul ora[ Rodos g\zduie[te [i un Cazinou precum [i un Acvariu, iar plajele sale sunt sc\ldate [i de Mediterana [i de Egee. Rodos este o destina]ie de vacan]\ atractiv\ pentru amatorii de sporturi nautice. Unul dintre cele mai mari centre este Kiotari, pe coasta de est a insulei, în timp ce, în vest, se remarc\ Ixia, iar în nord-vest Theologos. Cetatea Lindos, care vegheaz\ dou\ dintre cele mai frumoase plaje [i Valea Fluturilor sunt doar dou\ dintre obiectivele care merit\ vizitate în Rodos. Rodos este un mic paradis la nici dou\ ore de zbor cu avionul, unde istoria bogat\, nenum\ratele plaje [i posibilit\]i de distrac]ie creaz\ toate premisele unei vacan]e de neuitat.

6). Santorini, Grecia O destina]ie romantic\ [i misterioas\ Prin defini]ie romantic\, aceast\ insuli]\ vulcanic\ este imaginea Greciei [i este prezent\, tot mai des în ultima vreme, în topurile celor mai apreciate destina]ii din lume. Un astfel de loc unic, pe care mul]i îl viseaz\, este la nici dou\ ore de zbor din România, putem a[adar s\ ne consider\m noroco[i! Santorini este destul de arid\, cu localit\]i rustice coco]ate pe corni[a muntelui, de parc\ stau s\ cad\ în apa de un albastru perfect a M\rii Egee. Casele mici, s\pate în piatr\, sunt legate de lume printr-un labirint de str\du]e strâmte, alambicate, pietruite [i b\tute de soarele generos. Biserici, taverne [i restaurante completeaz\ tabloul pitoresc al localit\]ilor. Peisajele din Santorini sunt unice [i se datoreaz\ activit\]ii vulcanice. Aici, acum peste 3.500 de ani, a avut loc o erup]ie care a dus la scufundarea vulcanului Santorini, din care a mai r\mas doar o bucat\ din con-caldera [i a afectat [i insula Creta [i civiliza]ia minoic\...Dac\ a]i ajuns aici, nu rata]i capitala insulei, Fira, cu str\zile ei umbrite pline de magazina[e, dar mai ales localit\]ile Firostefani [i Oia. Oia e celebr\ pentru apusurile rozalii, care pot fi admirate [i în Firostefani, iar satul Pyrgos e vizitat pentru bi-

27


CH T AR OP TE RE

TOP 10 CHARTERE 2017 MARCA TUI

ele. Zona Paleokastritsa este cea mai vestit\, aici se afl\ câteva plaje ascunse în golfuri pitore[ti [i o mân\stire. O oaz\ de lini[te, Panagia Paleokastritsa are totul la picioare, de pe creasta pe care e amplasat\. E de neocolit [i cosmopolitul ora[ Corfu, cu str\zile sale înguste, m\rginite de cl\diri elegante, m\n\stirea Sfântul Spiridon [i cele dou\ vechi fort\re]e. În apropiere, se afl\ M\n\stirea Vlacherna, cel mai fotografiat loc din insul\, [i Achilleion, re[edin]a de var\ a împ\r\tesei austriece Sissi. Printre atrac]iile pe care nu trebuie s\ nu le rata]i în Corfu amintesc de

Corfu, foto: © Nicu Cherciu

sericile sale [i atmosfera rustic\. În aceast\ insul\ celebr\ pentru peisajele sale ar fi p\cat s\ nu merge]i într-o croazier\ pân\ la vulcanul înc\ activ, care puf\ie neostenit [i apoi s\ urca]i, pe jos sau c\lare pe m\g\ru[, c\tre Oia, locul celebrelor apusuri. Nu rata]i nici celebrele vestigii de la Akrotiri [i o baie la plaja cu nisip negru de la Kamari. O zi perfect\ de vacan]\ poate fi încheiat\ cu o degustare de vinuri de pe podgoriile locale, care s\ înso]easc\ un meniu din care s\ nu lipseasc\ o por]ie de calmari umplu]i cu brânz\ [i caracati]a.

28 7). Corfu, Grecia Peisaje diverse [i pitorescul ora[ul vene]ian Corfu

Corfu se prezint\ drept cea mai verde insul\ din Grecia [i nu exagereaz\ (prea mult) c\ci pinii, l\mâii, vi]a de vie, smochinii [i mai ales m\slinii sunt peste tot. În Corfu, dealurile verzi coboar\ în marea de un albastru de neegalat, peisajele sunt parc\ f\cute special s\ te bucuri în lini[te [i pace de

Aqualand din Agios Ioanis, m\n\stirea Pantokrator, situat\ pe cel mai înalt vârf din Corfu [i excursia cu vapora[ul cu fundul de sticl\, de la bordul c\ruia admiri tot felul de pe[ti[ori colora]i [i, cu pu]in noroc, te po]i întâlni cu dr\g\la[ii delfini. V\ a[teapt\ [i unele plaje deosebite precum cele din sta]iunea Kassiopi, cele de la Barbati, Agios Georgios, Paradise sau Canalul Dragostei. Sate mai mult sau mai pu]in izolate precum Agios Gordis, Kassiopi, Pelekas sau Benitses sunt [i ele foarte apreciate.

8). Antalya, Turcia Locul unde e[ti tratat ca un sultan Antalya înseamn\ r\sf\] all inclusive în hoteluri unde calitatea serviciilor [i aten]ia pentru oaspe]i sunt standarde obligatorii, toat\ lumea admite aceasta. Dar Antalya este un regal [i pentru iubitorii istoriei, dat fiind c\ aici se afl\ o mul]ime de vestigii, foarte bine conservate, celebre la nivel mondial. Nici iubitorii naturii nu au fost uita]i, c\ci peisajele din vestul Antalyei impresioneaz\ prin s\baticia [i m\re]ia Mun]ilor

Taurus, prin nenum\ratele râuri [i cascade. Zona este cunoscut\ pentru livezile sale de rodii, portocali [i m\slini, iar vegeta]ia tropical\ cu palmieri [i tot felul de flori înmiresmate este… la ea acas\. În Antalya sunt hoteluri pentru toate bugetele, cele mai multe fiind adev\rate „or\[ele” de sine st\t\toare, resorturi imense, care se întrec în a-]i oferi, indiferent de vârsta pe care o ai, cele mai bune servicii, pornind de la cazare [i mas\, pân\ la distrac]ie [i relaxare. Oricât de tentante ar fi cluburile din Antalya, ar fi bine dac\ te-ai dezlipi de [ezlong [i ai vizita m\car vestigiile de la Perge, unul dintre cele mai bine conservate situri arheologice din Turcia, Aspendos, cel mai bine p\strat teatru roman din zona Mediteranei [i cascadele de la Manavgat. Side, pozi]ionat pe malul stâncos al Mediteranei cu al s\u amfiteatru roman [i ceea ce a mai r\mas din templele închinate lui Apollo [i Athenei sunt [i ele de neocolit dac\ v\ încadra]i în categoria c\l\torilor neobosi]i.


Corfu, foto: © Nicu Cherciu

Mykonos, Grecia, foto: © Mihai Stetcu

P RE TO RTE A CH

BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

9). Zakynthos, Grecia Plaje deosebite pentru fiecare zi de vacan]\ [i distrac]ie nocturn\ Zakynthos este una dintre cele mai cosmopolite insule din Grecia, vestit\ pentru plajele cu nisip fin, peisajele dramatice cu munte [i mare [i pentru vegeta]ia bogat\, cu planta]ii de m\slini, citrice [i p\duri de pini. Celebrele „pe[teri albastre”, golful unde se afl\ epava [i plaja Navagio sunt simbolurile insulei Zakynthos [i ale Greciei. Pe plajele cu o ap\ deosebit de curat\ vin broa[tele ]estoase Caretta-Caretta s\-[i depun\ ou\le, locurile fiind protejate, dat fiind c\ sunt parte a unor Parcuri Na]ionale. Arcadele de piatr\ s\pate de apa m\rii de la grotele Keri sunt ideale pentru snorkeling, iar cei ce vor doar s\ leneveasc\ pot z\bovi pe plajele Dafni, Sf. Nicolae, Laganas, Kalamaki sau Vasilikos.

Fort\rea]a vene]ian\, ridicat\ de c\tre inginerii din Lagun\, în anul 1646 [i turnul Ambeloravdis sunt alte atrac]ii ale insulei. La acestea se adaug\ m\n\stiri vechi precum Aghios Ioannes Prodromos [i Theotokos. Oferta turistic\ e completat\ de localit\]i pitore[ti precum Bochali [i Volimes, unde se afl\ [i m\n\stirea Sf. Andrei. Exist\ mai multe cluburi dedicate petrec\re]ilor neobosi]i pân\ în zori, iar amatorii de via]\ de noapte trepidant\ pot fi g\si]i în cluburile din Laganas, Tsilivi, Argassi [i în capitala Zakynthos. Poate cea mai popular\ sta]iune este Laganas, din sud-estul insulei, unde exist\ o mare varietate de cluburi, baruri, restaurante [i taverne cu produse tradi]ionale. În apropiere de Laganas se afl\ cea mai mare plaj\ de pe insul\, de cinci kilometri lungime, cu nisip [i intrare lin\ în ap\. Cei mai romantici vor r\mâne fascina]i de apusurile de la farul Keri.

10). Chania, Creta Pe urmele vene]ienilor, în mijlocul Mediteranei Chania, vechi port vene]ian, odinioar\ capitala insulei Creta, este unul dintre cele mai frumoase destina]ii din Mediteran\. Dar zona ofer\ multe alte op]iuni, care mai de care mai interesante, precum vizitarea satelor de munte izolate [i drume]ia în Cheile Samariei, printre cele mai lungi defilee din Europa, de 18 km lungime. Chania este în vecin\tatea celor mai populare [i spectaculoase plaje din Grecia, Elafonisi [i Balos, dar nici Golden Beach, Platanias, Falassarna (plaja cu cea mai curat\ ap\ din Grecia) sau Gavdos nu sunt de ocolit. În ora[ul unde aterizeaz\ una din cele dou\ curse charter organizate de NOVA Travel în acest an, c\tre Creta sunt de vizitat Muzeul Arheologic, cu o colec]ie de artefacte minoice [i romane, g\zduit\ în fosta m\n\stire a Sfântului Francisc, Muzeul de Folclor [i m\n\stirea Aghios Fragkiskos. O plimbare pe str\du]ele strâmte [i întâmpinarea apusului în apropierea vechiului far sunt de neratat în Chania. A[adar, ne a[teapt\ o var\ cu atât de multe posibilit\]i [i ar fi p\cat s\ le rat\m! Drum bun!

Carmen Neac[u Consultant Comunicare [i PR blog.tui-travelcenter.ro, consilierturism.ro

29


TRAVEL INTERVIEW / MIHAI STETCU

Am c\l\torit prin lume o gr\mad\ [i am avut [ansa s\ v\d multe locuri.

„Fotografia nu e altceva decåt un mod mai rapid de a fi pictor!” Interviu cu

30

Mihai STETCU

Ce caut\ un ardelean la Bucure[ti? P\i, cred c\ ceea ce orice ardelean caut\ la Bucure[ti. O oportunitate. Sau, o so]ie (n.r. råde). E[ti c\s\torit? So]ia mea este din Bra[ov, iar eu din Cluj. Ne-am `ntålnit la Bucure[ti, la o [edin]\ foto. Drumul pån\ la fotografie e o c\l\torie. Care e parcursul t\u? Totul a `nceput din „vina” tat\lui meu, un preot pasionat de fotografie care [i-a

transformat buc\t\ria `ntr-un laborator foto cu p\turi prinse `n geam. A[a am prins drag de fotografie. Prima poz\ am f\cut-o bunicilor mei, la vårsta de 6 ani, cu un aparat rusesc clasic, Smena 8. Apoi, cånd am mai crescut, mi-am f\cut propriul laborator foto, `n toaleta de serviciu a p\rin]ilor, cu un aparat rusesc de m\rit „Fed”, montat pe plan[eta de pr\jituri [i cu o cutie de plastic ro[ie, unde am montat becul de la ma[ina de cusut a mamei. Filmele le uscam deasupra aragazului, prinse cu cleme de rufe, printre ciorapii pu[i


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

I have traveled a great deal and have had the chance of visiting many interesting places. de mama la uscat. Apoi, la terminarea liceului, m-am ocupat de realizarea acelui panou clasic de fotografii, cu to]i elevii din clas\. A fost primul meu pas `ntr-un laborator foto profesionist. Atunci am ]inut `n mån\, pentru prima dat\, un „F-401” care avea zoom, `[i calcula expunerea [i se arma singur. Eram atåt de måndru c\ pot lucra cu un a[a aparat `ncåt nu mai d\deam jos de pe um\r geanta pe care scria Nikon. Am continuat s\ lucrez `n acel laborator foto cå]iva ani buni, timp `n care am urmat [i cursurile Institutului de Art\ din Cluj. Fotografia este pentru to]i? Poate fi f\cut\ de oricine? Sau e nevoie de har. Fotografia este pentru to]i. To]i avem nevoie s\ adun\m amintiri! Suntem persoane cu sim]ire, iar fotografia ne ajut\ s\ retr\im acele momente. Dar, exist\ un „dar”! Fotografia bun\ nu e pentru to]i. Pentru majoritatea oamenilor, fotografia este un „job” u[or de f\cut.

“Photography is nothing else than another way of being a painter!” What's a Transylvanian man doing in Bucharest? Well, looking for that which every Transylvanian man's looking for - an opportunity... or a wife :). Are you married? My wife's from Brasov and I'm from Cluj. We met in Bucharest at a photo shoot. Photography is a journey. What was yours like? It was my father's "fault". A priest in love with photography. He even transformed our kitchen in a photo studio with blankets covering the windows! That's how it started for me.

My first photo was of my grandparents. I was 6 years old and had a vintage Russian Smena 8. Then, as time went by, I made my own photo lab in my parents’ toilet with a magnifying Russian "Fed" mounted on the cookie table and a red plastic box housing the little lightbulb of my mother's sewing machine. I used to dry the film tape above the stove, fixed with laundry clamps between the socks. Then, as High School was coming to an end, I did the traditional yearbook photos. It was the first time I had set foot in a real studio. It was the first time I held an "F-401" with zoom and auto-exposure in my hands. I was so proud! I could not put down my Nikon bag for the life of me! I kept working in that studio for some good years while following Cluj Art University. Is photography open to all? Can everione do it? Or do you need talent? Photography is open to all. We all need memories! We are sensitive persons and photos help us relive the moments. But (there IS a but), good photography is not for everyone. For most people, photography is "easy-peasy". You get yourself a DSLR, you watch some tutorials on the internet and you're good to go. In a year or two you're a photographer! "Unfortunately", you need to hold the camera in your hands for some time, to know it inside-out and to do it with a passion! The moment you press the shutter, you have to know exactly what the result will look like. This takes time. Until the digital age, photography was done by artists. Isn't the fact that it's now open to everyone a compromise? Can we even separate art from kitsch anymore? The photography business was compromised by the creation of entry level DSLRs. They look just like a professional camera and are affordable. With them came a generation of photographers who "aim

31


Dani Otil, Petrosani, Romania, July 5th, 2013, foto: © Mihai Stetcu

TRAVEL INTERVIEW / MIHAI STETCU

32

}i-ai cump\rat un DSLR, te-ai uitat pe cåteva tutoriale [i gata. ~ntr-un an/doi e[ti fotograf. E nevoie s\ ]ii `n mån\ „camera” un timp suficient de lung, s\ o cuno[ti foarte bine [i s\ `]i plac\ pån\ la pasiune. ~n momentul `n care ape[i pe shutter trebuie s\ [tii cu exactitate ce rezultat vei ob]ine. Acest lucru necesit\ multe ore de munc\. Pån\ la era digital\, fotografia era f\cut\ de arti[ti fotografi. Faptul c\ acum fotografia e „pentru to]i” nu o compromite? Mai putem separa kitsch-ul, prostul gust? Pia]a fotografic\, privit\ ca business, a fost compromis\ odat\ cu apari]ia aparatelor Entry Level DSLR. Ele, pe dinafar\, arat\ ca o camer\ profesional\ [i au devenit accesibile, ca pre], pentru oricine. A ap\rut, astfel, o infla]ie de fotografi care pun camera la ochi [i „trag”. Nu `i intereseaz\ cum compun imaginea. Dac\ `nchidem un ochi [i mai punem `n fa]\ [i o lentil\, totul se schimb\. ~n acel moment trebuie s\ [tim ce s\ decup\m [i cum s\ decup\m din lumea noastr\. S\ surprindem esen]a [i s\ spunem o poveste. Cånd putem spune c\ o fotografie este bun\? O fotografie va fi bun\, indiferent c\ este de travel, de sport, de pres\ sau de advertising, atunci cånd spune o poveste frumoas\. Povestea frumoas\ nu poate fi o capcan\? {i m\ refer la fotografiile coafate.

Am s\-]i spun o mic\ istorie. O prieten\ mi-a ar\tat o fotografie pe care o f\cuse la barajul de la Moeciu. Mi-a pl\cut foarte mult, moment `n care prietena mea mi-a spus c\, din p\cate, fotografia e mai frumoas\ decåt locul, pentru c\ a decupat zona `n care era plin de pet-uri. Da, este o capcan\. ~n Romånia s-ar putea s\ fie multe capcane. {i atunci, fotografia cosmetizat\ nu e un mod mincinos de a transmite un mesaj? Dac\ intervenim `n photoshop [i modific\m esen]ial realitatea, da. Dac\, `n schimb, ne alegem un loc care ne place, la ora potrivit\, cu lumina potrivit\ [i `l fotografiem, nu este o minciun\. Sunt de acord [i cu manipularea imaginii. Depinde cånd [i cum manipul\m imaginea. Senzorul aparatului de fotografiat nu reu[e[te s\ vad\ ce putem vedea cu ochiul liber [i, din acest motiv, accept manipularea imaginii. O fotografie alb/negru este o fotografie manipulat\, pentru c\ tr\im `ntr-o lume colorat\. Un filtru de polarizare pus `n fa]a lentilei `nseamn\ tot o manipulare a imaginii. Fotografia de advertising precum [i fotografia de travel sunt 50% produs pur [i 50% post procesare. Dac\ fotografia este o fotografie document, aceasta trebuie s\ r\mån\ neatins\. Fotografia, dac\ nu este trucat\, nu

and shoot". They don't care about the composition. If we close our eyes and also put a lens in front of us, everything changes. We have to know how to present our world. How to catch its essence and tell a story. When is a photo good? A photo is good, regardless of its nature (travel, sport, magazine, advertising, etc.) when it tells a beautiful story. Isn't the "beautiful story" a trap? I'm thinking of cosmeticized photos... Let me tell you a story: A friend of mine showed me a photo she took at the Moeciu Dam. I liked it very much. That's when she told me that the photo was prettier than the place because she had cut out the part that was full of garbage. Yes, it's a trap. There may be a lot of traps in Romania. So: Isn't truncated photography a dishonest means of communication? If we modify substantial aspects of reality in Photoshop, then yes. But if we find a place we like and shoot it at just the right time in the right lighting, then it's not a lie.


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

minte. Minciuna, cred eu, `nseamn\ altceva. ~nseamn\ s\ ajungi la destina]ie [i s\ consta]i c\ nu ai mic dejun, iar apa din piscin\ este murdar\. Unde `]i place s\ mergi `n vacan]\? „Dac\ a[ avea vacan]\”, unde mi-ar pl\cea s\ merg? A[ merge unde vrea so]ia mea, `n Italia. Dac\ ar fi dup\ mine [i a[ vrea s\ stau cu burta la soare, a[ alege un All inclusive. Chiar dac\ lumea spune c\ acum nu e de mers `n Turcia, eu a[ merge oricånd. ~n

33 Prima Evadare in Bucharest, Romania on May 10, 2015, foto: © Mihai Stetcu

Prima Evadare in Bucharest, Romania on May 10, 2015, foto: © Mihai Stetcu

Turcia nu m-am sim]it niciodat\ `n pericol. Apoi, a[ vrea s\ m\ re`ntorc `n Cadiz, `n Spania. M-am „lipit” de el cånd l-am vizitat. ~n Pirinei, `n Andora. 37 de kilometri [i atåt, `ntre Spania [i Fran]a unde drumul ]i se opre[te `n munte. Nu ai unde s\ mergi mai departe. M\ sperie, `n schimb, America. Am zburat cu helicopterul peste Florida [i totul este plat. America mi se pare fals\. ~ncepånd cu momentul `n care ai aterizat [i o doamn\ te `ntreab\ cum a fost ziua ta [i bla, bla, bla..., totul este fals. Aceea[i `ntrebare o prime[ti la hotel, acela[i zåmbet. Europa e diferit\, are identitate. ~mi plac ]\rile din fostul „lag\r comunist”. Serbia este o ]ar\ fabuloas\ [i, dup\ p\rerea mea, au cea mai bun\ buc\t\rie. ~mi place [i aventura.

Also, I agree with photo manipulation to a certain extent. The lens cannot see what we see. And then a B&W photo can also be classified as truncated because we live in a colored world. Or a polarising filter... Advertising and travel photography are 50/50 (reality/post-processing). If it's a documentary photo, it should remain untouched. A photo, if it's honest, doesn't lie. A lie, I think, is something else: to arrive at the destination and conclude that you don't have breakfast and the pool's dirty. Where do you like to go on holiday? "If I had a holiday, where would I go?" I'd go where my wife wanted - Italia. If I could choose, I'd just want to chill at an all-

inclusive. Even if people are now afraid of Turkey, I'd go anytime. I have never felt unsafe in Turkey. Then, I'd like to revisit Cadiz, Spain. It stayed with me. Pyrenees, Andora... 37 kilometers between Spain and France where the road ends in the mountains. Nowhere to go. But America scares me, though. I flew over Florida and everything was flat. America seems fake. Starting with the familiar "How was your flight?" smile that perpetually repeats itself at the hotel and wherever you go. Fake. Europe's different. It has character. I like the ex-Communist Bloc states. Serbia is marvelous. In my oppinion, they have the best cuisine. I also like adventure. To a point. Egypt, for example. Unfortunately, due to the conflicts in Tahrir Square in Cairo, their tourism is declining. But I didn't feel threatened. The only time I felt my adrenaline rushing was in traffic. They have no rules. There's only one rule: "Honk-honk!" It's chaotic. And, of course: being a conflict zone, when the bus came to pick me up in the middle of the night, the "boys" had bullets up their riffles and tanks were roaming the streets. You are a Cluj University Art Photography alumni - do you believe in talent or do you see photography as a craft to be taught? You can be talented and do a good job. But if you don't want to develop your skills, you're going to get run over by competition. Talent helps you up to a point. But you have to keep up. Photography is nothing else than an easier way to be a painter! All our rules have been discovered by the painters before us.


TRAVEL INTERVIEW / MIHAI STETCU

34 Competitor in action during the Red Bull Oslea Hireide in Uricani, Romania on 25, February 2017, foto: © Mihai Stetcu

Moderat\. Egiptul, de exemplu. Din p\cate, din cauza conflictului din Pia]a Tahrir din Cairo, turismul lor e `n declin. Dar nu m-am sim]it amenin]at. Singurul moment cånd am sim]it `n corpul meu mai mult\ adrenalin\ a fost `n trafic. Nu au reguli. Singura lor regul\ este „ti-tit”! E haos. {i, desigur, fiind o zon\ de conflict, noaptea la 12 cånd m-a luat „busul”. Eram singur `n bus, cu perdelele ridicate [i cu luminile aprinse. „B\ie]ii” st\teau cu glon]ul pe ]eav\, iar tancurile erau pe strad\. E[ti absolvent al Institutului de Arte din Cluj, Facultatea de Fotografie. Crezi `n harul fotografului sau crezi c\ fotografia se `nva]\? Po]i s\ ai har [i s\ faci fotografie bun\. Dar, dac\ nu continui s\ te dezvol]i, vor veni al]ii din urm\ care te vor dep\[i. Talentul te ajut\ pån\ la un punct, dar trebuie s\ ]ii pasul cu lucrurile noi. Trebuie s\ fii „up to date”. Fotografia nu e altceva decåt un mod mai rapid de a fi pictor! Toate regulile de baz\ `n fotografie pleac\ de la canoanele descoperite [i aplicate de pictori. Ce ai recomanda unui turist? Ce ar trebui s\ fac\ pentru a avea o fotografie bun\?

~n primul rånd `i recomand s\ nu care dup\ el tot hotelul. Doar e `n vacan]\, nu la munc\ [i vrea s\ se simt\ bine. S\ nu ia cu el aparate scumpe. Un aparat scump ar putea atrage aten]ia cui nu trebuie. Recomand camerele mirrorless. Au rezolu]ie foarte bun\ [i lentile senza]ionale. ~i mai recomand s\ se asigure c\ are la el tot ce `i trebuie pentru a face fotografia dorit\ – mai multe carduri de memorie, `nc\rc\toare, poate un charger [i, dac\ vrea s\ fac\ fotografie cu expunere mai lung\, [i un mic trepied. Apoi, foarte important, `i recomand s\ citeasc\ cartea tehnic\ a aparatului. Aproape nimeni nu face acest lucru. Dac\ va citi cartea tehnic\, va `n]elege aparatul. Aparatul este o extensie a ochiului fotografului. ~i recomand s\ `[i fac\ temele, s\-[i fac\ `nainte un mic plan. Dac\ merge `n Amsterdam, s\ nu fac\ fotografii la vitrine, „la Red Light District” pentru c\ s-ar putea s\ r\mån\ f\r\ aparat foto. Dac\ merge la Londra, e bine s\ se informeze `nainte despre zona pe care vrea s\ o fotografieze, s\-[i fac\ o list\ cu cele mai fotografiate 10 obiective turistice, apoi, pentru c\ nu trebuie in-

What is your advice to a tourist? How to take a good photo? First of all, I recommend he doesn't take the whole studio with him. After all, he's on holiday, not at work. He shouldn't take expensive cameras. It could attract the wrong kind of attention. I recommend mirrorless cameras. They have great resolution and outstanding lenses. Also, I suggest he takes everything he needs to take the desired picture - memory cards, chargers, tripod (if needed)... Then, very important - he should read the manual! If he does this, he'll better understand the camera (which is like an extension of the owner's eye). Also, I recommend he makes a little plan beforehand: Should he go in Amsterdam's Red Light District, he shouldn't take the camera with him because he may end up without it. If he goes to London, he'll better do some research on the places he wants to photograph, make a list of the 10 most visited touristical spots and then, because reinventing the wheel is not necessary, he should check out the works of others. Seri-


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017 BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

ventat\ roata, s\ intre pe „net” s\ vad\ ce [i cum au f\cut al]ii. La modul serios, a[ recomanda un workshop, s\ `nve]e s\ ]in\ aparatul drept, s\ pun\ aparatul la poloboc dup\ o linie imagi-

nar\ a orizontului. Linia orizontului a fost „inventat\” dreapt\! Dac\ e[ti deasupra ei o vei vedea pu]in curb\. ~n niciun caz `nclinat\. Este regula de baz\ `n fotografia landscape. S\ respecte „Regula treimilor”. S\ `ncerce s\ compun\ o poveste `n care subiectul principal s\ nu se pozi]ioneze `n centru. O treime la stånga sau la dreapta. La fel, trebuie respectat\ Regula treimilor [i aplicat\ la cer/p\månt. S\ fie aten]i atunci cånd `ncadreaz\ imaginea, s\ elimine lucrurile nepl\cute din cadru, cum ar fi un co[ de gunoi plin sau o toalet\ public\. S\-[i compun\ cu r\bdare cadrul [i s\-[i fixeze sharful. Sfaturile mele sunt pentru cei care `[i doresc amintiri frumoase. Pentru cei care fac fotografii „iola”, sfaturile mele sunt de prisos. Ce este fotografia „iola” ? „Io” la munte, „io” la mare..., selfie!

Castel Line in Bontida, Cluj Napoca, Romania in 27th, June, 2015, foto: © Mihai Stetcu

ously speaking, I would suggest he takes a workshop, learn how to keep the camera steady and follow the line of the horizon. The horizontal line was invented straight! If you're above it, it should be slightly curvy, but never inclined. It's the most basic rule in landscape photography. He should obey the "Rule of the thirds" - to try and make a composition where the subject is not deadcenter. Rather a third to the left or to the right. He should also follow this rule regarding the earth/sky proportion. It doesn't hurt

to be careful not to have a public toilet or a garbage can in your shot. He should patiently compose the photo and watch the focus. My advice works for those who want good photos. For those who want to do "meat" photography, they are useless. What's "meat" photography? Me at the beach, me at the countryside... Selfie!

JustVISION

35


DESTINA}II EXOTICE • UNANHAIHUI.RO

Cum ajunge un pe[te pe

36

Din cea mai mic\ localitate din nord pân\ pe plajele [i resorturile populare din sud, nu e restaurant autentic în Tenerife care s\ nu se laude din primele pagini ale meniului cu pe[tele [i fructele de mare proaspete.

Cu toate astea, exist\ o singur\ pia]\ de pe[te mai mare pe insula, iar la pontoane sunt ancorate yachturi [i veliere, nu b\rci de pescuit. {i atunci de unde vine acest pe[te, cât de proasp\t este el [i ce p\rere are ecosistemul

despre asta? Ne-am propus s\ afl\m, mai mult în joac\, f\r\ a fi convin[i c\ vom reu[i cu adev\rat. Dar norocul, o oarecare doz\ de inspira]ie [i mai ales câ]iva oameni incredibil de deschi[i [i pri-


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

Foto: © unanhaihui.ro

37 eteno[i au f\cut totul posibil. A[a am ajuns în barca lui Juan Carlos [i de acolo, mai departe, în restaurantul Aristides, pentru a v\ putea povesti cât face de fapt un pe[te din mare pân\ în farfurie.

DIN MARE, ÎN FARFURIE mesele clien]ilor, în Tenerife.

O meserie veche La 7 diminea]a ajungem în portul din Los Gigantes. Dac\ acum dou\ seri drumurile erau ticsite de ma[ini parcate te miri unde [i o mul]ime de oameni admira lumina apusului pe stâncile gigantice din zare, acum str\zile sunt pustii [i


DESTINA}II EXOTICE • UNANHAIHUI.RO

suntem una din cele dou\ ma[ini din port. Nu reu[im s\ g\sim nici m\car o cafea care s\ ne învioreze, dar pe ponton ne a[teapt\ cu un zâmbet larg Juan Carlos [i Vito, preg\ti]i s\[i înceap\ tura de pescuit. Pân\ s\ ne dezmeticim, Zodiacul salt\ deja pe valuri, cu gra]ia [i stabilitatea care îl fac una dintre cele mai respectate b\rci pentru astfel de îndeletniciri. În mai pu]in de jum\tate de ora suntem la un kilometru în larg [i b\ie]ii se apuc\ de treab\. Rutina e simpl\. Se extrage o sepie vie din g\leat\, se înfige în 2 cârlige s\n\toase, cam cât ag\]\torile unui umera[ de haine [i, f\când abstrac]ie de cerneala împro[cat\ [i tentaculele care încearc\ s\ se prind\ de mâna pescarului, se lanseaz\ în ap\ la cap\tul unui fir de câ]iva zeci de metri. Nu e nevoie de be]e, plute sau monturi complicate. Apoi a[tept\m. Juan Carlos se uit\ în zare peste valuri, dar gândul lui este la firul pe care îl ]ine între degete. S-a tensionat u[or, semn c\ sepia de la cap\tul cel\lalt s-a speriat [i fuge. E momentul pe care îl a[teapt\, pe[tele va mu[ca în curând [i, dac\ va [ti s\-l contreze, e al lui. Dac\ nu, a pierdut o momeala [i trebuie

38

Foto: © unanhaihui.ro

s\ o ia de la cap\t. Dintr-o dat\, se încordeaz\ [i îi apare o grimas\ pe chip. Am înv\]at s-o recunoa[tem: dac\ nu dispare într-un minut, pe[tele e al nostru. Cinci minute [i 50 de metri de fir mai târziu avem în barc\ un pargo de toat\ frumuse]ea. Mai lung de un metru [i mai greu de 13 kg. E al treilea [i am ajuns în larg de mai pu]in de o ora.

Va fi o zi bun\. Leg\na]i de mare, repet\m rutina de înc\ vreo zece ori. Juan Carlos arunc\, Vito manevreaz\ u[or barca [i timpul trece. Pierdem [i 5 momeli, 2 dintre ele înghi]ite de pe[ti prea mici pentru a fi p\stra]i. I-am aruncat înapoi în ap\ [i am plecat rapid de la locul faptei – dac\ prindem mici,


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

Garachico St\m doar 30 de minute în port, cât s\ ancor\m bine barca, s\ îi facem o ultim\ baie [i s\ schimb\m câteva pove[ti la o teras\. Vito ne poveste[te din Republica Dominican\ natal\, ne mai d\m cu p\rerea despre turism [i pescuit [i nu ne putem ab]ine s\ nu afl\m dac\ a fost o zi bun\ sau nu. „Toate zilele sunt bune dac\ la sfâr[itul lor sunt s\n\tos, barca întreag\ [i pot ie[i [i a doua zi”, e tot ce primim ca r\spuns. {i cu asta, gata pauza! Dar mai e de munc\, trebuie s\ ducem pe[tele la destina]ia lui final\ [i de-abia apoi sa terminat ziua.

39 Foto: © unanhaihui.ro

înseamn\ c\ cei mari stau în alt\ parte. În cutia frigorific\ s-au strâns îns\ 8 pe[ti mari, care de-abia încap. Juan Carlos cânta serenade cu o voce nea[teptat de bun\, în

timp ce spal\ barca de cerneala de sepie, iar nou\ nu ne mai pleac\ gândul de la cafeaua mult amânat\. E timpul s\ ne întoarcem.

Pentru asta, ne urc\m în ma[ini [i pornim c\tre coasta de nord, pe un drum îngust cu multe serpentine [i priveli[ti largi c\tre ocean. Dup\ ce trecem coama [i începem s\ cobo-


DESTINA}II EXOTICE • UNANHAIHUI.RO

râm, peisajul se schimb\. Stâncile [i abrupturile vulcanice nu las\ loc de plaje cu interes turistic, dar ad\postesc în schimb câteva or\[ele cochete ce î[i p\streaz\ atmosfera de acum câteva secole. Un astfel de loc este [i Garachico. Ne întâmpina dup\ o or\ de drum cu un mic fort – primul din Canare – [i o falez\ dramatic\, conducându-ne apoi pe str\du]e pavate înguste, pe lâng\ case vechi, cale[ti trase de cai [i o m\n\stire de secol 16, pân\ în pia]a principal\, cu care localnicii se mândresc c\ ar fi cea mai frumoas\ din Tenerife. Aici, într-un col], sub turla cu ceas a bisericii, g\sim un mic restaurant al unei familii locale, destina]ia final\ [i client vechi al lui Juan Carlos. Pentru ziua de azi este [i singurul.

Restaurant Aristides De La Mar Al Plato

40

Intr\m pe u[\ [i facem cuno[tin]\ cu Angeles [i Jose Manuel care ne primesc cu bra-

]ele deschise [i ne dau voie s\ urm\m pe[tele pân\ în buc\t\rie de parc\ ar fi cel mai normal lucru din lume. Aici, 3 buc\tari treb\luiesc de zor printre ingrediente, ghivece cu verde]uri [i plite care sfâraie. La alegerea pe[tilor [i negociere nu suntem aten]i, mai preocupa]i s\ nu încurc\m drumul cuiva, pân\ Angeles ne ia sub aripa ei. Ne

explic\ c\ prospe]imea pe[telui nu intr\ în conflict cu sustenabilitatea, [i ne arat\ certificarea restaurantului (pesca artesanal) care asigur\ clien]ii c\ primesc doar pe[ti de dimensiunea potrivit\ – nu puiet [i nici pe[ti de dimensiuni foarte mari care au gene bune de transmis mai departe. Cel mai frumos dintre pe[ti este expus în


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

Foto: © unanhaihui.ro

galantarul de afar\, în timp ce altul este tran[at în fripturi de dimensiune potrivit\. Se serve[te cel mai bine cu cartofi fier]i în coaj\ – papas arrugadas – [i vestitele sosuri canareze – mojo verde [i mojo rojo – toate preparate în buc\t\rie, din ingrediente crescute local. Cât se pun la cale bun\t\]ile, Juan Carlos ne recomand\ s\ nu plec\m de aici f\r\ s\ gust\m o caracati]\. Ad\ug\m lâng\ ea o alt\ specialitate local\, creve]i fier]i în ulei cu usturoi – gambas al ajillo – preferata noastr\. {i desigur un vin alb sec ca s\ alunece cum trebuie.

Mul]umiri [i salut\ri lui Angeles, Jose Manuel, Juan Carlos [i celor de la firma de rent-a-car Tropic, f\r\ de care acest material nu s-ar fi întâmplat.

41 Cåt face un pe[te pån\ `n farfurie? E un pic trecut de 2 dup\-mas\ [i ziua de munc\ a pescarilor e gata, motiv pentru care ne permitem pove[ti [i râsete. Îi a[teapt\ un drum de o or\ înapoi în Los Gigantes dar nu e grab\, mâine nu vor ie[i pe mare. Poate poimâine, dac\ vremea permite. Pentru cei de la Aristides, munca de-abia începe. Restaurantul e plin [i va r\mâne a[a pân\ seara la zece. Mai avem timp de câteva pove[ti

– despre provoc\rile noilor preparate fusion proasp\t ad\ugate în meniu [i cele ale unei afaceri pe cont propriu – dar [i nou\ ni se cam închid ochii [i mai avem drum lung de f\cut. Primul pas în barc\ ni se pare c\ a avut loc acum câteva zile, dar a fost o zi de vacan]\ cum n-au fost multe. Ne-am f\cut prieteni noi [i am aflat cât face un pe[te din mare pân\ în farfurie. Vre]i s\ [ti]i exact? Al nostru a f\cut 4 ore [i un sfert.

Informa]ii [i sfaturi utile: • Din iunie, TUI TravelCenter va avea zboruri charter catre Tenerife. • Restaurantul Aristides este localizat chiar în pia]a principal\ a or\[elului Garachico [i este unul dintre cele mai bune din Tenerife. Nu o spunem (numai) noi, ci num\rul review-urilor clien]ilor mul]umi]i. • Pagina lor de Facebook este https://www.facebook.com/restaristides/, iar pe site g\si]i mai multe detalii despre produsele oferite. • Restaurantul este închis în zilele de vineri [i duminic\. • Drumul c\tre Garachico este plin de serpentine, multe dintre ele în ac de p\r, de aceea recomand\m aten]ie maxim\ la condus.

Anca Du[e Advertising&Content Manager Eurolines Group


Foto: © unanhaihui.ro

42

TENERIFE Vacan]\ în Tenerife! Cu bucuria c\ am ajuns aici [i cu triste]ea de a fi stat doar 5 zile, împ\rt\[im impresiile din locurile în care am ajuns [i complet\m, pe alocuri, cu cele din wish list-ul unei c\l\torii viitoare.


DESTINA}II EXOTICE â&#x20AC;¢ UNANHAIHUI.RO BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017


DESTINA}II EXOTICE • UNANHAIHUI.RO

VACANT| ÎN >

44

Ce este [i ce nu este Tenerife Simplu spus, Tenerife este o insula vulcanic\, semea]\, ie[it\ din Oceanul Atlantic la aprox. 300 km de coasta de vest a Africii. De la nord la sud, pe autostrad\, o str\ba]i în mai pu]in de o or\ [i jum\tate. Apar]ine de Spania – cu toate beneficiile unei destina]ii europene [i cu toate minusurile ei – [i este cea mai mare dintre cele 7 Insule Canare. Pentru a ne convinge dac\ sunt sau nu asem\n\toare, noi am vizitat trei dintre ele: Tenerife, Gran Canaria [i La Palma. Împreun\ cu Madeira, Capul Verde [i Azore, insulele Canare formeaz\ ecoregiunea Macaronezia. Tenerife nu este o insul\ tropical\, ci subtropical\. Nuan]a e important\, pentru c\ exotismul din Tenerife difer\ de exotismul din Caraibe, de exemplu. Sau din Hawaii, care e tot un arhipelag vulcanic. Tenerife are veri lungi [i ierni moderate dar, din când în când, are [i Calima, un fenomen pe care l-am ratat „la musta]\”, pentru c\ am ajuns cu o zi

mai târziu – un fel de efect de ser\ produs de aerul cald [i plin de nisip ce vine dinspre Sahara, care ridic\ bine de tot temperaturile, la peste 35°C. M\ a[teptam ca sudul s\ fie arid, îns\ realitatea mi-a dep\[it a[tept\rile. Culorile arse ale p\mântului sunt preluate [i de plantele mici, dure [i dârze, iar peisajul este selenar [i aspru. Dar nu `n sens negativ. Dimpotriv\, este o varia]ie care te las\ s\ apreciezi diversitatea extraordinar\ a insulei. Tenerife ne-a sedus [i ne-a atras tocmai prin acest lucru. Vroiam s\ vedem plajele negre, vulcanice, ]\rmurile abrupte, stâncile ascu]ite, oceanul abundând de via]\ marin\ [i cerul clar deasupra noastr\. Voiam s\-i cunoa[tem oamenii [i s\ ne delectam cu cea mai fericit\ combina]ie de buc\t\rie mediteranean\, cu cea atlantic\. În aceea[i m\sur\, doream s\ urc\m pe cel mai înalt vârf din Spania – Pico del Teide, 3718 m ([i aprox. 7.000 m fa]\ de fundul oceanului) [i s\ facem drume]ii prin p\durile de lauri din nordul înverzit.

La urma urmei, dac\ Tenerife i-a impresionat prin contrastele sale pe Alexander Von Humboldt [i pe Charles Darwin, sigur e ceva deosebit aici!

T\råmul vulturilor Prima dat\ am f\cut cuno[tin]\ cu Teno, unul dintre vulcanii-scut ai insulei, situat în partea de nord-vest. Unde se termin\ autostrada, în apropiere de satul Masca (de neratat, în opinia mea), drumul se îngusteaz\ [i se cârlion]eaz\ printre rifturi adânci, creste ascu]ite [i nori care trec peste tine. Apoi, previzibil, tot peisajul se „pr\bu[e[te” în mare. Dac\ sunte]i pu[i pe drume]ii, unul dintre cele mai frumoase trasee dureaz\ aproximativ 3-4 ore/sens, începe din satul Masca [i coboar\ printr-un canion destul de abrupt, pân\ la mare. Beneficiu la final: o mic\ plaj\ cu nisip negru, apa r\coritoare a Atlanticului [i insula vecin\, La Gomera, suflecându-[i norii, în zare. Dac\ nu, pute]i admira priveli[tea de la în\l]ime, din numeroasele „mira-


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

Foto: © unanhaihui.ro

TENERIFE!

Ultima parte a drumului am parcurs-o printr-un peisaj surprinz\tor de colorat, dar care ne-a ]inut la respect prin for]a brut\ a forma]iunilor sale. Am fi vrut s\ urc\m cu Teleferico del Teide, îns\ am ajuns prea târziu pentru ultima urcare, a[a c\ a trebuit s\ ne mul]umim cu un apus genial, peste marea de nori de deasupra insulei. Este bine de [tiut c\ dac\ vrei musai s\ ajungi pân\ în vârf, ultimele sute de metri de unde te las\ telefericul, sunt accesibile doar cu un permis special. Costul telefericului este de 27 Euro/dus-`ntors, iar ultima urcare este la 4:00 PM. Iar cea de-a treia experien]\ montan\, un pic mai la nord fa]\ de celebra Rut\ a Vulcanilor a fost una verde, umed\ [i misterioas\: o caminata prin p\durile de lauri din mun]ii Anaga, în nordul mai r\coros al insulei. Un traseu pe cinste, care ne-a permis s\ vedem cum se schimb\ vegeta]ia din vârf de munte pân\ în buza m\rii. Sunt nenum\rate rute din care s\ po]i alege, exist\ un centru de informare la Cruz del Carmen (în apropiere de Pico del Ingles) cu personal bine preg\tit, ghizi [i h\r]i ale traseelor. Pentru drume]i [i cicli[ti ([i am v\zut o mul]ime de pasiona]i cu bicicletele pe Teide), Tenerife este ca o sal\ de sport în aer liber, deschis\ 365 de zile. Traseele însumeaz\ 1.500 km, ceea ce este remarcabil, ]inând cont de dimensiunile modeste ale insulei.

Plajele din Tenerife Paradis. Nu, nu unul clasic, nici pe departe. Dar este un paradis pentru fotografi, pentru surferi [i pentru to]i ceilal]i amatori de sporturi nautice cu „surf” în coad\. Iar în largul coastelor sale paradisul continu\ pentru amatorii de scufund\ri.

Plaje clasice doare” care l\rgesc drumul în cele mai spectaculoase locuri. A doua oar\, am zis s\ mergem c\tre vârf. Vârful Teide, cel mai înalt punct din Oceanul Atlantic. Am p\r\sit autostrada imediat dup\ Costa Adeje [i a sa

Playa de las Americas, [i ne-am pierdut în nori pentru 1.000 - 1.500 m altitudine. Am trecut pe lâng\ parcuri tematice [i ne-am minunat la uria[ul acesta, cel mai mare pin din Canare.

Noi am f\cut o list\ întreag\ de plaje la care doream s\ ajungem, îns\ am reu[it s\ punct\m doar trei. Asta exceptându-le pe cele întinse [i late, cu nisip auriu fin, frumos amenajate [i cunoscute de toat\ lumea ca fiind cele mai bune din punct de vedere clasico-turistic: Playa de los Cristianos, Playa de

45


DESTINA}II EXOTICE • UNANHAIHUI.RO

Informa]ii [i sfaturi utile: • insula Tenerife are dou\ aeroporturi, unul `n sud, unde opereaz\ zborurile interna]ionale [i unul `n nord-est, pentru zborurile domestice • la capitolul distrac]ie, în special în sud, Tenerife se laud\ cu o mul]ime

de parcuri tematice, unele chiar faimoase (Siam [i Loro) • pre]urile la mâncare, dac\ nu ai un regim de mas\ complet, s-au ridicat la aprox. 45-50 euro/2 pers./mas\, în cazul nostru. Asta la restaurante [i cu

mâncare local\ de bun\ calitate, f\r\ excese. Exist\ [i varianta de tipul fast food, unde pre]urile sunt considerabil sub aceast\ sum\. Dar [i calitatea. • nu sunt ]ân]ari. Cel pu]in în martie, nici urm\ de ]ân]ari sau insecte. Foto: © unanhaihui.ro

46

las Vistas [i Playa de las Americas. Aici, un [ezlong cost\ 3 Euro [i clientul este r\sf\]at punându-i-se la îndemân\ toate facilit\]ile [i serviciile pe care [i le-ar putea dori: de la masaj pe plaj\, la evad\ri culinare pe terasele de pe falez\. Doar c\ noi c\utam altceva, altfel de plaje.

Plaje Salb\tice Credeam c\ o s\ fim primii care v\d r\s\ritul de pe plaja TEJITA, îns\ la ora 7 [i ceva deja lumea ie[ise la alergat, la plimbat c\]eii [i la f\cut poze. Judecând dup\ num\rul de camper van-uri [i motor home-uri parcate aici peste noapte, am dedus c\ este [i unul dintre cele mai populare locuri pentru acest scop. Tejita este înc\ neamenajat\ [i liber\, îns\ nu [tiu pentru cât timp, pentru c\ la marginea ei sudic\ începuse o construc]ie ampl\. Dup\ Muntele Ro[u (Montana Roja) se întinde plaja El Medano. Popular\, dar cu o doz\ de s\lb\ticie în ea, ne-a primit dou\ zile la rând, pentru c\ nu ne-am s\turat din prima. Nisipul este de culoarea chihlimbarului, iar plaja se l\rge[te cu o zon\ protejat\, cu dune de nisip, vegeta]ie pitic\ [i ochiuri de ap\

apreciate de p\s\ri. El Medano este una dintre plajele cadorisite cu distinc]ia Blue Flag. Diametral opus, `n nord-vestul insulei, plaja Benijo este un vis. Nu pentru toat\ lumea, fiind destul de greu accesibil\ [i plin\ de pietre rotunjite de valuri, dar noi am puso direct pe primul loc în topul nostru. De ce? Pentru stâncile t\ioase, pentru spectacolul dramatic al valurilor care se sparg cu furie [i pentru apusul \sta.

Ora[e, sta]iuni [i op]iuni de cazare Bun! Acum, indiferent pentru ce ai venit în Tenerife, trebuie s\ stai undeva. Sau în mai multe locuri. Noi ne-am plimbat bagajele din sud în nord [i am dat o fug\ s\ vedem sta]iunile din ofertele turistice: Costa Adeje, Los Cristianos [i Playa de las Americas. Am în]eles c\ plajele cu nisip sunt cele care au atras dominoul de hoteluri, resorturi, vile [i apartamente de închiriat, îns\ nu ne a[teptam s\ g\sim o asemenea densitate. Luxul celor 4 sau 5 stele de pe frontispiciul cl\dirilor str\luce[te puternic [i merge mân\ în mân\ cu op]iunile de SPA, cu terenurile de golf (8 la num\r, desenate de juc\tori

profesioni[ti de talie mondial\) [i magazinele elegante ale brandurilor celebre. Cum totul este tax free, mai c\ merit\ s\ vii aici cu spa]iu gol în bagaje. Nu ne-a prins noaptea pe aici, ca s\ putem spune ceva despre terase, restaurante [i baruri, dar e clar c\ în sud este [i polul distrac]iei. Vin mul]i englezi, cu obiceiurile lor de consum, ru[i [i nem]i. Cum noi am trecut ziua, la prânz, media de varst\ era destul de înaintat\. Probabil tineretul înc\ se ref\cea dup\ noaptea trecut\. Chiar dac\ cele mai bune plaje cu nisip auriu sunt aici, m\rturisesc c\ mi-a crescut gradul de fericire pe m\sur\ ce ne-am îndep\rtat de zumz\iala sudului aglomerat. A[a am descoperit dou\ or\[ele de coast\ care mi s-au lipit de suflet. Primul, La Caleta, a fost o alegere excelent\ pentru a lua cina pe falez\ [i a admira apusul. Al doilea, Garachico, cu un trecut desprins parc\ din Vechiul Testament (a fost devastat de lav\, în urm\ unei erup]ii, apoi a fost cople[it de tot felul de molime), a reu[it s\ m\ impresioneze cu piscinele lui naturale, m\rginite de lav\ solidificat\, cu str\du]ele pavate cochet,


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

Foto: © unanhaihui.ro

Wish list: • ne-ar fi pl\cut s\ cunoa[tem mai bine ora[ele: Santa Cruz de Tenerife (am înnoptat aici, dar nu am avut când s\ vizit\m), Candelaria, La Orotava [i San Cristobal de la Laguna

• ne-ar fi pl\cut s\ facem mai multe drume]ii prin parcurile na]ionale, s\ investig\m tunelurile de lav\, s\ vedem piramidele de la Guimar [i s\ admir\m ]\rmurile

stâncoase ale insulei de pe mare • la capitolul plaje, mai erau pe lista noastr\ El Socorro [i Playa de la Teresitas, considerat\ de mul]i cea mai frumoas\ din Tenerife.

pia]etele umbroase [i cl\dirile coloniale. Pu]in prea turistic pentru mine [i cu un carnaval care obturase traficul, Los Gigantes avea s\ joace un rol important în urm\toarea noastr\ aventur\. Numele or\[elului vine de la stâncile uria[e care r\sar din mare [i se înal]\ vertical, pân\ la 800 m.

(unul dintre pe[tii prin[i) [i dorada, toate asezonate cu papas arrugadas (cartofi mici, în coaj\, cu sare) [i cu dou\ tipuri de sosuri, celebre aici: mojo rojo, picant [i savuros [i mojo verde, f\cut pe baz\ de ulei de m\sline [i usturoi. Simplu, proasp\t [i delicios!

Marea [i gastronomia

Cånd?

Înainte s\ plec\m de acas\, ne-am propus ca m\car o s\pt\mân\ s\ mânc\m doar produse legate de mare. {i ne-am mai pus o dorin]\, mai mult în joac\: s\ document\m drumul pe care îl face un pe[te, din mare pân\ în farfurie. Al\turi de Juan Carlos, Vito [i proprietarii restaurantului Aristides, din Garachico, am avut cea mai frumoas\ experien]\ din Tenerife, pe care am povestit-o aici. În Tenerife am reg\sit gustul de paella cu fructe de mare, creve]i în sos de usturoi, scoici, raci, caracati]\ cu sos de ulei, o]et balsamic [i condimente, gr\tar de pargo

Noi am mers în Tenerife în martie. Poate nu v-a]i gândit la asta, dar efectul situa]iei de anul trecut din Turcia a suprasolicitat structurile de cazare din alte zone. Printre ele [i Insulele Canare, în special Tenerife [i Gran Canaria. Dac\ perioada full season era iarna european\, acum nu mai exist\ aceast\ sezonalitate. E sezon tot timpul. Perioadele optime de c\l\torie ar fi martie-aprilie [i septembrie-noiembrie, îns\ pentru români [i obiceiurile noastre de vacan]\, zborurile tip charter TUI TravelCenter încep în 18 iunie [i se termin\ în 24 septem-

brie 2017. Nerezervând nimic din timp [i op]iunile disponibile last-minute fiind extrem de limitate ([i deloc ieftine), ne-am luat cazare pe un velier. Cu care am [i fost tenta]i s\ ie[im în larg, dac\ nu ne-ar fi intimidat costurile, vântul puternic [i valurile mari [i gr\bite din sud. A fost o experien]\ pe cinste [i, povestind, nu pare c\ am stat doar 5 zile, ci câteva s\pt\mâni. Ne-a ajutat mult c\ am avut ma[in\, prin grija celor de la Tropic Rent a Car. Drumurile sunt în stare excelent\, Tenerife având autostrad\ [i drumuri bine semnalizate. O men]iune tot a[ face: în zonele de munte sunt înguste [i pline de serpentine. Din fericire, exist\ peste tot parape]i, dar trebuie grij\ [i timp. Fapt pentru care, doar câteva zile nu sunt de ajuns. De aceea recomand\m un sejur de 14 zile, ca s\ descoperi]i m\car o p\rticic\ din diversitatea care a pus Tenerife pe harta lumii.

Anca Du[e Advertising&Content Manager Eurolines Group

47


BRANDURI ROMÅNE{TI • MUN}II DE SARE BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

Brandul nostru de ]ar\ e condimentat [i cu un strop de sare, pres\rat\ cu m\sur\ prin istorie, cultur\, economie [i turism.

48 Geologic vorbind, Romånia st\ foarte bine la acest capitol. Peste 300 de z\c\minte de sare sunt risipite prin zonele subcarpatice sau în dealurile transilvane. {i ce z\c\minte! Numai unul dintre ele, de exemplu cel de la Sl\nic Prahova, ar putea asigura consumul alimentar al întregii

lumi pe 500 de ani. Sarea s-a format pe fundul m\rilor miocene ce înconjurau Carpa]ii în urm\ cu cåteva milioane de ani. For]ele tectonice au adunat-o [i au împins-o, f\cånd-o s\ str\pung\ rocile de deasupra sub forma unor imense domuri cu aspect de

coloane sau ciuperci, denumite cute diapire (în grece[te „dia“ înseamn\ prin, iar peyros, ap\sare). Aceast\ denumire, precum [i mecanismul de formare a z\c\mintelor de sare a fost folosit\, respectiv descris pentru prima dat\ de un geolog romån. Foto: © Cristian Lascu

SARE MULT| {I UN PIC DE PIPER


Salina Turda, foto: © Nicu Cherciu

49

Sarea a pus `n mi[care legiunile romane {tim cu to]ii c\ romanii au venit în Dacia atra[i de aurul de la Ro[ia Montan\, (pe care, în lipsa unei opozi]ii ecologiste, lau [i exploatat). Dar mai pu]ini [tiu c\, pe

lång\ aur, [i sarea a pus legiunile în mi[care. {i nu e de mirare, c\ci erau timpuri cånd sarea era valut\ forte, de vreme ce un muncitor putea fi pl\tit în bani, sau în echivalentul în sare. De la „sale“ ne-a r\mas cuvåntul „salariu“, unul dintre cele mai pl\cute urechilor noastre. Dar vre-

murile s-au schimbat, azi nu a]i accepta ca în locul chenzinei s\ primi]i un sac de sare. În Evul Mediu, num\rul exploat\rilor s-a înmul]it, motiv pentru care toponimia localit\]ilor noastre este plin\ de Ocne, Ocni]e, S\rate. Munca la ocne era uneori atåt de grea, încåt a fost l\sat\ în seama


BRANDURI ROMÅNE{TI • MUN}II DE SARE BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

Salina Turda, foto: © Nicu Cherciu

50

celor condamna]i pe via]\ pentru crime [i ho]ii. Unii nu mai apucau s\ vad\ niciodat\ lumina zilei, orbeau acolo asemenea cailor care ac]ionau scripe]ii rudimentarelor elevatoare. Din p\cate, dup\ ce secole de-a råndul sarea a adus venituri însemnate, importan]a sa economic\ a dec\zut. În perioada industrializ\rii socialiste, sarea a cunoscut un nou reviriment, ca materie prim\ pentru combinatele chimice, mai ales pentru cele care fabricau produse clorosodice. Totu[i, sarea noastr\ a fost pån\ recent un produs de export rentabil, care aducea Romåniei cam 40 de milioane de dolari.

Apoi, distrugerea fostului combinatului iugoslav Pancevo, în timpul conflicte armate, ne-a p\gubit de un client important. {i sarea ucrainean\ a dat exportului nostru o lovitur\, din cauz\ c\ transportul ei era par]ial subven]ionat.

le înalte de peste 60 de metri, din care atårn\ stalactite sub]iri de sare. O privire în h\ul de dedesubt produce mult\ emo]ie. Vizitatorii nu se plictisesc, pot vedea o expozi]ie de c\r]i po[tale ilustrate cu vechile ocne, pot juca tenis de mas\, pot face plimb\ri terapeutice. În Sala Ecoului, sunetul se întoarece la surs\ de 16 ori. În alt loc se pot vedea cristale de sare expuse într-o fantomatic\ lumin\ fluorescent\. O extraordinar\ experien]\ o reprezint\ [i vizitarea minei Unirea de la Sl\nic Prahova. Odat\ intra]i în lift, ne „pr\bu[im“ 200 de metri, adic\ vreo 70 de etaje. Cånd se deschide u[a cabinei, uimire: suntem într-un uria[ palat, cu s\li ce se desf\[oar\ pe mai multe sute de metri, avånd în\l]imi de 60 de metri. Straturile contorsionate ale s\rii dau pere]ilor un aspect de furnir. Aici se afl\ alte atrac]ii, un fel de salon de sculpturi în sare, un stabiliment pentru speoterapie (pentru c\ se spune c\ aerul salinei vindec\ astmul), un brad de Cr\ciun împodobit care, în microclimatul salin, r\måne ve[nic verde. Toate acestea reprezint\ îns\ foarte pu]in în raport cu poten]ialul pe care zonele de acest fel îl au din punct de vedere turistic. Ocna[ii [i cei ce au exploatat mai tårziu sarea au scobit în m\runtaiele dealurilor caverne uria[e. Cu timpul, ele au fost abandonate. Unele s-au pr\bu[it [i în locul lor sau n\scut cele mai adånci [i mai s\rate lacuri din Romånia. Altele sunt înc\ întregi [i ne pot oferi un peisaj subteran remarcabil. Din p\cate, punerea lor în valoare este înc\ rudimentar\. Cu pu]in „piper“, adic\ prin mai multe investi]ii [i printr-o imagina]ie mai bogat\ [i mai nonconformist\, salinele ar putea deveni o resurs\ turistic\ extrem de atractiv\.

O resurs\ turistic\ înc\ ignorat\ Cu ceva timp `n urm\ am vizitat mina de sare de la Turda [i am v\zut c\ sarea continu\ s\ ne fac\ servicii [i s\ produc\ bani, dar cu totul altfel. Salina Turda e bine amenajat\, proiectoarele lumineaz\ bol]i-

Cristian LASCU Editor-at-Large, National Geographic România


FOCUS CORPORATE BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

52. CORPORATE NEWS: Vânz\rile TUI TravelCenter mai mari cu 51% în primul trimestru al anului 2017 54. CORPORATE NEWS: TUI TravelCenter [i Eurolines, parteneri [i sponsori ai “How to promote the capital of Romania” • Antonella Ballon, prima doamn\ la conducerea Organiza]iei Eurolines

Foto: © TUI TravelCenter

51

TOSCANA

58. CITY BREAK: 56. SUGESTII DE WEEKEND:

„La pas” pe cele mai mari artere de SHOPPING DIN EUROPA


CO N RP EW O S RA TE

FOCUS / TUI TravelCenter

Vânz\rile TUI TravelCenter MAI MARI CU 51% în primul trimestru al anului 2017 • • •

52

Cifra de vânz\ri a Grupului Eurolines, alc\tuit din 21 de companii, este bugetat\ s\ ating\ 140 milioane euro în anul 2017. Vânz\rile de pachete turistice ale re]elelor TUI TravelCenter [i Eurolines s-au majorat cu 51% în primul trimestru al lui 2017. Tendin]a turi[tilor de a cump\ra vacan]e din timp în acest an a demonstrat c\ românii mizeaz\ pe siguran]a [i încrederea oferite de un brand puternic. Cele mai c\utate destina]ii în 2017 sunt România, Grecia [i Spania.

TUI TravelCenter, parte a Grupului Eurolines, a avut în primele trei luni ale anului 2017 o evolu]ie spectaculoas\ a vânz\rilor. Avansul fa]\ de lunile similare ale anului trecut a fost de 30% pentru vânz\rile totale [i de 51% pentru serviciile turistice. „Noi credem c\ aceast\ evolu]ie, superioar\ cre[terii industriei turistice din România, se datoreaz\ faptului c\ turi[tii români pun din ce în ce mai mult accent pe siguran]\ [i în-

credere”, declar\ Dragos Anastasiu, pre[edintele Grupului Eurolines România. Prin rezervarea [i achizi]ia pachetelor turistice din vreme, în urma campaniei “Early Booking”, turi[tii români în]eleg perfect beneficiile înscrierilor timpurii, ale colabor\rii cu agen]iile de turism, în general, [i cu cele care pun accentul pe servicii profesioniste, în special. Din fericire, insolven]ele recente ale unor agen]ii de turism nu au avut un efect negativ

general asupra clien]ilor [i ace[tia au continuat s\ î[i planifice [i achizi]ioneze vacan]ele din vreme. Atât calitatea demonstrat\ a serviciilor, cât [i modul în care TUI TravelCenter a interac]ionat [i [i-a sprijinit turi[tii în perioadele de criz\ ale anilor anteriori (vezi atentatele de la Paris sau Bruxelles, ori criza din Turcia) i-au convins pe ace[tia s\ aleag\ modalitatea de turism organizat oferit de compania noastr\.

Astfel, turi[tii TUI TravelCenter beneficiaz\ nu numai de consultan]a oferit\ de speciali[ti în alegerea celei mai bune op]iuni de vacan]\, ci [i de asisten]\ pe întreaga perioad\ a sejurului. Atunci când se gândesc la vacan]\, turi[tii români au de ales dintre o multitudine de op]iuni: • achizi]ia vacan]ei direct de la furnizori - hoteluri, transportatori; • consultarea portalurilor interna]ionale specializate pe câte un produs - caz\ri, zboruri. • alegerea unui pachet complet, oferit de un touroperator sau de re]eaua sa de distribu]ie (agen]ii de turism). Aceast\ modalitate vine cu multe beneficii: include transportul c\tre [i dinspre destina]ie, con]ine cazarea [i serviciile de la fa]a locului, transferurile, excursiile [i asigur\rile necesare, dar [i consultan]a [i, mai ales, asisten]a în momente de criz\. În procesul de decizie a modului de achizi]ie a pachetului turistic, rezultatele primelor trei luni ale TUI TravelCenter arat\ c\

românii pun din ce în ce mai mult accent pe siguran]a [i încrederea oferite de touroperatorul sau agen]ia de turism partener\.

Carmen Neac[u Consultant Comunicare [i PR carmen.neacsu@eurolines.ro blog.tui-travelcenter.ro, consilierturism.ro


TE ER 7 OF 201

BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

TOP1O

OFERTE RECOMANDATE

1.

Sejur Romånia – Delta Dun\rii, Sf. Gheorghe Green Village 4*

SE JU R

2.

460

3.

Tarif: lei/persoan\. Perioada: 19.06 - 24.06.2017 Nop]i: 5 Tip camer\: DBL STD, Mas\: mic dejun, Plecare: individual. CH AR TE R

4.

545

5.

CH AR TE R

6.

535

7.

4395

Tarif: euro/pers., Perioada: 25.08-9.09. 2017, Nop]i: 14, Tip camer\: Cabin\ Interioar\, Mas\: pensiune complet\ pe vas + All Inclusive `n sejur, Plecare: avion din Bucure[ti + vas.

SE JU R

335

SE JU R

8.

399

9.

Sejur Bulgaria – Albena, Laguna Garden 4* Tarif: euro/persoan\. Perioada: 23.06. – 29.06.2017 Nop]i: 6, Tip camer\: DBL Standard, Mas\: All Inclusive, Plecare: individual.

Circuit Toscana – Floren]a-San GimignaoSiena-Chianti-Pisa [i Luca-Genova-Bologna

CI RC UI T

569

Tarif: euro/persoan\. Perioada: 31.05 - 05.06.2017 Nop]i: 5, Tip camer\: DBL Standard, Mas\: mic dejun, Plecare: cu avionul din Bucure[ti.

Croazier\ – Hawaii [i sejur America, Vas Pride of America

CH AR TE R

Tarif: euro/persoan\. Perioada: 19.07-26.07.2017 Nop]i: 7, Tip camer\: DBL Standard, Mas\: mic dejun, Plecare: cu avionul din Bucure[ti.

Tarif: euro/persoan\. Perioada: 03.06-10.06.2017 Nop]i: 7, Tip camer\: All Inclusive, Mas\: mic dejun, Plecare: cu avionul din Bucure[ti.

Sejur Dubai – Dubai, Citymax Bur Dubai

Charter Spania – Gran Canaria, Maspalomas Duna Beach Bungalows 3*

565

Tarif: euro/persoan\. Perioada: 12.07 - 19.07.2017 Nop]i: 7, Tip camer\: DBL Standard, Mas\: mic dejun, Plecare: cu avionul din Bucure[ti.

Charter Turcia – Alanya, Belek Aydinbey Famous Resort 5*

SE JU R

576

Tarif: lei/persoan\. Perioada: 21.05 - 26.05.2017 Nop]i: 5, Tip camer\: DBL Standard, Mas\: mic dejun, Plecare: individual.

Charter Grecia – Santorini, Caldera Romantica 4*

Sejur Romania – Mamaia, Zenith Conference & Spa

Tarif: euro/persoan\. Perioada: 30.09 - 05.10. 2017, Nop]i: 5, Tip camer\: DBL Standard (hoteluri 4*), Mas\: mic dejun, Plecare: cu avionul din Bucure[ti + autocar. CR OA ZI ER |

10.

Sejur Cuba – Varadero, Be Live Experience Las Morlas 4*

1095

Tarif: euro/persoan\. Perioada: 20.09 27.09.2017, Nop]i: 7, Tip camer\: DBL Standard, Mas\: All inclusive, Plecare: cu avionul din Bucure[ti.

Apeleaz\ cu `ncredere: 031.438.73.21, 031.438.73.22 sau scrie-ne un mesaj pe oferte@tui-travelcenter.ro

SE JU R

53


CO N RP EW O S RA TE

FOCUS CORPORATE • NEWS BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

[i

parteneri [i

sponsori ai "How to promote the capital of Romania" TUI TravelCenter [i Eurolines, membri ai Grupului Eurolines România, sunt parteneri [i sponsori ai celui mai mare eveniment dedicat promov\rii Bucure[tiului „How to promote the capital of Romania”. Grupul Eurolines [i TUI TravelCenter demonstreaz\ astfel c\ sus]in turismul românesc [i c\ mizeaz\ pe România, o destina]ie pe care o consider\ foarte promi]\toare. Timp de patru zile, cât dureaz\ evenimentul, în perioada 11-14 mai, TUI TravelCenter prin Eurolines asigur\ transportul invita]ilor, între punctele de interes, care alc\tuiesc harta “Bucharest Experience”. La deschiderea primei edi]ii a evenimentului „How to promote the capital of Romania” sunt a[teptate s\ participe peste 400 de per-

soane, majoritatea fiind bloggeri, videobloggeri, speciali[ti din turism sau în comunicare &

marketing din ]ar\ [i str\in\tate. To]i î[i doresc s\ pun\ Bucure[tiul pe harta turistic\ a lumii, ca destina]ie de top pentru vizitatorii str\ini, iar TUI TravelCenter [i Eurolines au aderat la acest obiectiv pentru c\ împ\rt\[esc credin]a c\ acest obiectiv poate fi îndeplinit.

„A[a cum am anun]at, Grupul Eurolines mizeaz\ pe România. Demonstr\m aceasta, nu doar prin investi]iile pe care le-am efectuat deja în unit\]i de cazare din ]ar\ sau prin activitatea de incoming pe care o desf\[oar\, de peste dou\ decenii, Danubius Travel, una din agen]iile noastre, ci [i prin implicarea activ\ [i constant\ în ac]iuni de promovare ale României”, declar\ Drago[ Anastasiu, pre[edintele Eurolines Group România.

bucharestexperience.com EU N RO EW LI S NE S

54

Organisation

Antonella Ballone, prima doamn\ la conducerea Organiza]iei EUROLINES

În cadrul Adunarii Generale care a avut loc pe 27 aprilie 2017 la Viena, doamna Antonella Ballone, reprezentanta Grupului Baltour [i a Eurolines Italia, a fost aleas\, cu o majoritate de voturi, în func]ia de pre[edinte al Eurolines Organisation. Noul vicepre[edinte al Eurolines Organisation este Antonio Berruezo din cadrul Euro-

lines Peninsular (Spania), iar postul de trezorier a revenit lui Drago[ Anastasiu, Pre[edintele

Grupului Eurolines România. Peter Sadovsky, de la Slovak Lines (Slovacia), Hugo Roncal de la Transdev Eurolines (Fran]a) [i Anja Mullee de la Eurolines Marea Britanie sunt membri ai Comitetului Executiv. Doamna Ballone, pre[edinte al Eurolines Organisation a declarat: „Accept cu bucurie aceast\ nou\ provocare [i sunt convins\ c\, având sprijinul tuturor membrilor no[tri, acest nou Comitet Executiv va conduce Eurolines Organisation spre un viitor puternic împreun\. Eurolines este un brand puternic [i foarte popular, cu un poten]ial enorm [i care ofer\ servicii de calitate clien]ilor s\i.”

DESPRE ORGANIZA}IA EUROLINES Organiza]ia Eurolines, cu sediul la Bruxelles, a împlinit, în 2015, 30 de ani de la înfiin]are. Organiza]ia reune[te cei mai importan]i transportatori interna]ionali de persoane din Europa, are 24 de membri din tot atâtea state [i opereaz\ linii regulate de autocare pe întreg teritoriul continentului.


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

FOCUS CORPORATE / C|L|TORIA CU AUTOCARELE EUROLINES

Foto: Larisa Balt\

C|L|TORIA CU AUTOCARELE 55

Rezerv\ri online Pe www.eurolines.ro `]i po]i rezerva biletul de autocar de acas\, de la birou, de la un internet-cafe sau din orice loc `n care ai conexiune de internet. Este foarte u[or [i comod! Alege punctul de plecare, destina]ia [i data când dore[ti s\ c\l\tore[ti. Sistemul `]i

afi[eaz\ op]iunile pe care le ai, astfel `ncât s\ po]i alege cursa dorit\ [i data de `ntoarcere. Plata se poate face online prin card Visa sau MasterCard. Datele cardului t\u sunt procesate `ntr-un mediu securizat, f\r\ posibilitatea de a fi fraudate. Vei primi imediat

pe e-mail o confirmare a rezerv\rii efectuate, iar ulterior `]i va fi transmis [i biletul. Ca alternativ\, po]i pl\ti `n oricare agen]ie Eurolines cu numerar, card de credit/debit sau ordin de plat\. Biletul `l po]i ridica pe loc sau po]i s\-l prime[ti la `mbarcarea `n autocar.

Servicii la bordul autocarelor: Este important s\ cuno[ti facilit\]ile oferite: Limita de bagaje inclus\ `n pre]ul • biletului, difer\ `n func]ie de destina]ie. Mai multe detalii pute]i afla de la consultantul Dvs. de turism sau accesånd http://eurolines.ro/cs-photos/Tarife_ excedent_bagaj.pdf. • Serviciul de colet\rie. Po]i trimite colete c\tre rude/prieteni afla]i `n alt\ ]ar\. Pachetele sunt preluate de noi [i expediate cu primul autocar care pleac\ spre destina]ia dorit\. Leg\tura cea mai trainic\ e cu Germania, datorit\ agen]iilor noastre de acolo

- re]eaua Intertouring. • ~mbarcatorul. La urcarea `n autocar vei fi `ndrumat de un `mbarcator care te va ghida c\tre locul t\u [i te va ajuta cu plasarea bagajului `n cal\. • Scaunele [i spa]iul necesar unei c\l\torii confortabile. ~n func]ie de tipul autocarului, po]i regla sp\tarul scaunului. • P\rerea ta conteaz\! G\se[ti la bordul autocarelor o condic\ de reclama]ii [i sugestii `n care ne po]i scrie opiniile tale. Este important s\ [tim ce-]i dore[ti. • Opririle. Pe parcursul c\l\toriei, autocarul va

opri de mai multe ori pentru nevoi diverse. Respect\ timpul de escal\ stabilit de [ofer. • Mijloacele de divertisment. Toate autocarele sunt dotate cu mijloace audio [i video pentru a-]i face c\l\toria pl\cut\. {tim c\ ai preferin]e `n ceea ce prive[te muzica sau filmul difuzat, dar vei în]elege c\ trebuie s\ ]inem cont de marea majoritate a c\l\torilor. • Achizi]ii. La bordul autocarelor po]i achizi]iona cartele SIM prepaid pentru urm\torii operatori: Vodafone, Orange [i Cosmote.

Responsabilit\]ile [oferilor no[tri sunt urm\toarele: A. {oferii Eurolines trebuie s\ fie mereu `ntr-o form\ fizic\ [i mental\ adecvate profesiei practicate. B. Scaunul [oferului trebuie s\ fie pozi]ionat confortabil, cu toate comenzile la `ndemân\. C. Centura de siguran]\ trebuie purtat\ atât de [ofer cât [i de co-pilot [i/sau ghidul `nso]itor. D. {oferul trebuie s\ respecte orarul privind orele de conducere [i de odihn\. E. Este interzis consumul de b\uturi

alcoolice `nainte [i `n timpul condusului, precum [i administrarea de medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. F. {oferul trebuie s\ fac\ opriri regulate pentru a cobor` din autocar [i a se dezmor]i. G. La plecarea `n curs\, [oferul trebuie s\ verifice dac\ frânele, pneurile, lichidul de r\cire [i uleiul func]ioneaz\ normal, dac\ oglinzile retrovizoare [i geamurile permit o vizibilitate bun\, trebuie s\ verifice echipamentele speciale (sting\torul de incendiu sau

lan]urile de z\pad\ - dac\ este cazul) [i cur\]eniea `n autocar. H. {oferii trebuie s\ se asigure c\: • num\rul de pasageri este cel corect • pasagerii stau adecvat `n scaun [i au asupra lor docume3tele de c\l\torie necesar • [tiu unde se afl\ echipamentul de urgen]\ [i ie[irile de siguran]\ • bagajele sunt echilibrat dispuse `n cala autocarului, iar cele din interior nu risc\ s\ cad\ [i nu incomodeaz\ trecerea pe culoar.


FOCUS CORPORATE • SUGESTII DE WEEKEND BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

„LA PAS” PE CELE MAI MARI ARTERE DE DIN EUROPA

56

SHOPPING Doamnelor [i domni[oarelor, [tiu c\ multe dintre voi nu rezista]i tenta]iei de a v\ plimba pe marile bulevarde comerciale, de a admira vitrinele [tiin]ific decorate [i de a v\ pierde pa[ii prin magazine [i centre comerciale.

{i c\ nu pu]ini sunt domnii care apreciaz\ sesiunile de shopping... Oricât de tentante sunt cump\r\turile online, tot e mai pl\cut s\ probezi, s\ atingi, s\ compari m\rfurile.

Apoi s\ vizitezi obiective celebre în toat\ lumea. Nu-i a[a? Iat\ cele mai celebre artere de shopping din marile destina]ii de cump\r\turi de pe B\trânul Continent.

Schildergasse, Köln, Germania

Oxford Street este „regina”. Oxford Street este cea mai aglomerat\ arter\ comercial\ din Europa, cu aproximativ o jum\tate de milion de vizitatori zilnic, atra[i aici de cele aproximativ 300 de magazine [i zeci de baruri [i restaurante.

Aceast\ strad\ veche, construit\ de romani [i parte din Via Trinobantina (între Essex [i Hampshire via Londra), are aproape doi kilometri lungime. A devenit preferata comercian]ilor ambulan]i la sfâr[itul secolului al XIX-lea. Primele ma-

Schildergasse este una dintre cele mai aglomerate artere comerciale din Europa, dac\ nu cea mai frecventat\. Aproximativ 13.000 de persoane trec pe aici în fiecare or\, atrase de magazinele unor branduri cunoscute [i de cafenele pentru cei care se plictisesc repede de cump\r\turi. Artera pietonal\, care dateaz\ de pe vremea romanilor, se învecineaz\ cu Hohe, la fel de cunoscut\ printre pasiona]ii de shopping. Vestita Catedral\ din Köln [i Muzeul Parfumurilor, Koln fiind locul unde s-a inventat faimoasa „eau de Cologne”, sunt obiective de neocolit ale zonei, ca [i Muzeul Ludwig, Gr\dina zoologic\ sau Muzeul Ciocolatei.

Kurfürstendamm, Berlin, Germania Berlinul se poate mândri nu doar c\ este capitala Germaniei ci [i a shoppingului, iar Kurfürstendamm c\ este cel mai popular bulevard. Dou\ mari centre comerciale, KaDeWe [i Peek & Cloppenburg î[i disput\ suprema]ia pe aceast\ arter\ comercial\, dar pe Kurfürstendamm exist\ peste 100 de magazine. O alt\ destina]ie popular\ printre amatorii de cump\r\turi este [i Friedrichstrasse, o strad\ strâns legat\ de istoria bogat\ a Berlinului [i a celui de-al doilea r\zboi mondial. Al\turi de cump\r\turi, aici trebuie s\ face]i o mic\ pauz\ la Checkpoint Charlie (sta]ia UBahn: Kochstrasse) sau s\ vede]i buc\]i din Zidul Berlinului.

Oxford Street, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii Londra este pe primele pozi]ii în toate topurile celor mai bune destina]ii de shopping iar


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

57 ceput de celebrul designer, iar restaurantul s\u are o stea Michelin. Unele dintre atrac]iile de top din Milano precumTeatrul Scala, Domul [i Galeria Vittorio Emanuele sunt la nici 15 minute de mers agale de aceast\ zon\.

Bahnhofstrasse, Zürich, Elve]ia Bahnhofstrasse este principala strad\ din centrul ora[ului Zürich [i unul dintre cele mai scumpe [i exclusiviste bulevarde comerciale din lume. Bulevardul este umbrit de copaci [i îndesat cu buticuri ale designerilor de mod\, ceasuri [i bijuterii elve]iene. Lung de aproximativ 1,2 kilometri, Bahnhofstrasse este o atrac]ie de top a Zurich-ului. Sunt peste 90 de magazine aici, dar experien]ele la cump\r\turi pot continua [i pe str\zile adiacente. De[i acum este în mare parte pietonal, acest bulevard celebru a fost, pân\ în 1865, o zon\ ml\[tinoas\, dup\ care a devenit o mare arter\ de circula]ie. gazine din Marea Britanie au fost deschise pe Oxford Street la începutul secolului XX. Se învecineaz\ cu alte artere preferate de amatorii de cump\r\turi, precum Bond [i Regent Street [i g\zduie[te centre comerciale emblematice precum Harold's [i cl\diri istorice deosebite.

Strøget, Copenhaga, Danemarca Aceast\ zon\ f\r\ autovehicule este situat\ în centrul ora[ului Copenhaga [i se recomand\ drept cea mai lung\ zon\ comercial\ pietonal\ din Europa. Multe dintre cele mai renumite [i mai scumpe magazine din Copenhaga sunt situate de-a lungul celor [ase str\zi care compun Strøget, iar zona a devenit una dintre cele mai mari atrac]ii turistice din ora[. Aici pute]i face cump\r\turi indiferent de bugetul alocat, c\ci sunt prezente atât Prada, Max Mara, Gucci, Louis Vuitton cât [i H & M, Vero Moda [i Zara. Pe str\zile laterale sunt câteva din atrac]iile turistice din Copenhaga, a[a c\ nu le rata]i!

Champs-Elysées, Paris, Fran]a Capitala mondial\ a crea]iilor haute couture, Parisul este visul oric\rui designer de mod\ [i împ\timit al modei. Aici sunt bulevarde legendare precum Avenue Montaigne, Place Vendome [i Rue du Faubourg Saint-Honore, care îi tenteaz\ pe cei mai avu]i, cu chef de cump\r\turi. Dar cel mai

cunoscut este Champs-Elysées, probabil cel mai celebru bulevard din lume. O plimbare pe acest bulevard emblematic pentru Fran]a, lung de 910 metri [i lat de 70 de metri, este precum o întoarcere în timp, pe vremea când Maria Antoaneta se plimba împreun\ cu curtenii s\i, etalându-[i ]inutele [i luând lec]ii de muzic\ la Hotel Crillon. Acum, Champs-Elysées g\zduie[te reprezentan]ele a numeroase m\rci de lux, dar pute]i g\si aici [i produse mai accesibile.

Via Monte Napoleone, Milano, Italia Aceast\ strad\ dichisit\, cu magazine de lux este inima districtului fashion din Milano cunoscut sub numele de „Quadrilatero della moda”. Strada este renumit\ pentru magazinele sale de mod\ [i bijuterii, fiind pentru designeri un reper al succesului [i influen]ei, a[a c\ fiecare trebuie s\ aib\ aici reprezentan]a. Al\turi de Via Minte Napoleone, din “Quadrilatero della moda” fac parte [i Via Manzoni, Via della Spiga [i Corso Venezia, str\zi devenite adev\rate atrac]ii turistice [i milioane de vizitatori le „trec pragul” în fiecare an. Pe strada Alessandro Manzoni se afl\ celebrul hotel Georgio Armani, unde oaspe]ii sunt consilia]i de un manager personal de lifestyle. Situat într-o cl\dire din anii 1930, hotelul Armani are camerele dotate cu mobilier con-

PC Hooftstraat, Amsterdam, Olanda Aceast\ strad\ elegant\ este cea mai scump\ arter\ comercial\ din Olanda. A[adar, aici ve]i g\si m\rci de top, printre care Dior, Lacoste, Mulberry, Hermes, Gucci, Chanel, Hugo Boss, Louis Vuitton, Ralph Lauren [i Tiffany & Co. Restaurante cu meniuri delicioase [i cafenele [ic completeaz\ [i ele oferta zonei. Cartierul muzeelor este o atrac]ie turistic\, a[a c\, nu rata]i sub nicio form\ Rijksmuseum [i muzeul Van Gogh.

Gran Via, Madrid, Spania Flancat\ de cl\diri construite în stiluri monumentale, teatre vechi, cafenele [i hoteluri elegante, Gran Via este cel mai important bulevard al Spaniei. Magazinele moderne [i buticurile de lux completeaz\ acest amestec energic [i plin de op]iuni pentru vizitatorii de orice vârst\ care caracterizeaz\ Gran Via. Acest bulevard atrage [i cu oferta de cump\r\turi pentru toate gusturile [i bugetele, de la lan]uri mari de îmbr\c\minte precum Zara [i H & M, pân\ la m\rcile de lux [i buticurile unor creatori la început de drum. Arhitectura cl\dirilor, [i teatrele sunt cele care completeaz\ oferta de ansamblu a Gran Via, lua]i o pauz\ [i primi]i fream\tul acestui loc!

Carmen Neac[u Consultant Comunicare [i PR carmen.neacsu@eurolines.ro blog.tui-travelcenter.ro, consilierturism.ro


K EA BR CI TY

FOCUS CORPORATE • CITY BREAK • TOSCANA Toscana are atât de multe locuri frumoase [i interesante care au scris istorie încât nu are concuren]\ în Europa [i lume, este pur [i simplu unic\.

TOSCANA

Toscana, foto: Shutterstock

Cea mai celebr\ regiune a Italiei! Italia este una din cele mai pitore[ti ]\ri din lume, cu atrac]ii pentru toate preferin]ele, iar Toscana este cea mai celebr\ regiune a sa. G\se[ti aici peisaje pitore[ti, ora[e celebre pentru muzeele, palatele [i bisericile lor care g\zduiesc opere de art\ inestimabile dar [i sate simple, coco]ate pe dealuri umbrite de chiparo[i, pini sau planta]ii de m\slini. Oriunde ajungi în Toscana, peisajele î]i

taie r\suflarea. Dealurile par pictate de un artist cu har [i în fiecare ora[ sau sat ai ce s\ vezi [i ce s\ faci. Te po]i pierde pe str\du]ele pietruite, cu case cu rufe la ferestre, iar la parter cu mici magazine [i cafenele. Sunt locuri încremenite parc\ în timpuri pe care oamenii le pre]uiesc [i încearc\ s\ le men]in\ intacte [i în aten]ie, pentru c\ aceas-

ta este istoria lor [i a familiilor lor. {i apoi, mergând pe str\du]ele pietruite, ajungi în pia]a central\ unde se afl\ o biseric\ veche, turnul s\u înalt [i vechiul castel… Sunt locuri unice, de v\zut o dat\ în via]\! Iar stilul de via]\ „dolce vita” e contagios, mai ales c\ ospitalitatea e la ea acas\ în Toscana, unde se [tie c\ gastronomia este f\r\ egal.

Locuri de vizitat o dat\ în via]\

Chianti, Pisa, Lucca [i Genova. Explorarea faimoasei Cinque Terre, cele cinci s\tuce de pe malul M\rii Ligurice [i degust\rile de vinuri în binecunoscutele zone Chianti [i Panzano vor des\vâr[i aceast\ c\l\torie pe cele mai frumoase meleaguri ale Toscanei [i ale Liguriei.

Capitala Toscanei

58 Am selectat unele dintre cele mai frumoase [i celebre destina]ii din Toscana pe care le po]i vizita într-un circuit deosebit organizat de consultan]ii no[tri. Acest circuit include „perlele” Toscanei, respectiv Floren]a, San Gimignano, Siena,

Floren]a este capitala [i cel mai frumos ora[ al Toscanei [i are atât de multe locuri de v\zut [i lucruri de f\cut încât te cople[e[te! Cl\diri monumentale, statui celebre, pia]ete animate [i parcuri misterioase ]i se dezv\luie de la o simpl\ plimbare pe str\du]ele pieto-


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

Floren]a, foto: unanhaihui.ro – ©TUI TravelCenter

nale care împânzesc centrul istoric al ora[ului de pe râul Arno. Se disting Domul-Cattedrale di Santa Maria del Fiore-a patra catedral\ din lume ca m\rime, iar cupola sa, construit\ f\r\ proptele de sprijin, e o capodoper\ a arhitecturii Rena[terii italiene. În apropierea Domului este vestitul Campanile di Giotto. Ambele construc]ii î[i disput\ domina]ia asupra cerului Floren]ei. Pia]a Signoriei, odinioar\ centrul puterii economice [i politice a ora[ului, este sub st\pânirea Palazzo Vechhio (Palatului Vechi) [i a Fântânii lui Neptun. La Floren]a, toate drumurile duc la Arno [i par c\ toate se întâlnesc la Ponte Vecchio. Deosebit de pitoresc, podul g\zduie[te, în micu]ele „ c\su]e” colorate care atârn\ deasupra râului, bijuterii [i magazine de suveniruri. Capitala provinciei Toscana îi atrage ca un magnet pe cei interesa]i de istorie, art\, pe cei romantici si pe gurmanzi. Ora[ul are o istorie veche de mii de ani, dar a devenit celebru în perioada Rena[terii, pe vremea familiei di Medici, „st\pâna” sa vreme de cinci sute de ani. Temuta familie a condus Floren]a cu mân\ de fier, dar a [i sponsorizat cu generozitate arhitectura, arta [i arti[tii. Palazzo Pitti [i Gr\dina Boboli, Palazzo Medici-Ricardi [i mai ales Galeriile Uffizi sunt câteva m\rturii ale puterii familiei di Medici, dar [i a preocup\rii pentru tot ceea ce înseamn\ art\.

Chianti Zona acestea cuprins\ între Floren]a [i Siena te ademene[te cu ni[te peisaje unice, cu dealuri domoale acoperite cu largi podgorii [i vechi planta]ii de m\slini. Printre ele, mici sate [i ferme umbrite de chiparo[i î]i trezesc interesul cu arhitectura lor de piatr\. Dar Chianti mai are un as în mânec\. Dac\ v\ place vinul, aici pute]i degusta soiuri prestigioase [i alte specialit\]i locale. Ve]i vizita Azienda Agricola Panzanello, unde se degust\ vinuri precum Chianti Classico Panzanello, Chianti Classico Riserva Panzanello, Il Manuzio Igt Toscana sau Grappa Panzanello. Toate sunt servite al\turi de pâinea tradi]ional\ cu parmezan [i ulei de m\sline.

San Gimignano Urmeaz\ minunatul San Gimignano care î]i atrage aten]ia înc\ de departe cu turnurile

sale gra]ioase. Sunt 14 la num\r [i fiecare a fost construit de c\tre o familie de nobili pentru ap\rare [i pentru a-[i ar\ta puterea. De sus, din vârful turnurilor, aveau toat\ Toscana la picioare, [i po]i te sim]i un nobil medieval, c\ci unele turnuri pot fi vizitate [i în prezent. Coco]at pe un deal, San Gimignano un adev\rat labirint de str\du]e pietonale, care se întâlnesc în pie]e cu palate, catedrale [i chiar [i muzee. Foarte multe restaurante [i gelaterii te admenesc la parterul caselor din acest or\[el inclus în patrimoniul UNESCO.

Siena Drumul continu\ c\tre micu]ul ora[ medieval Siena, unul dintre cele mai frumoase ora[e ale Italiei. Cu o istorie veche [i bogat\, Siena se mai poate mândri [i cu trecutul s\u

artistic [i cultural impresionant, cu atmosfera autentic\ de ora[ cu tradi]ie [i cu gastronomia sa irezistibil de simpl\ [i gustoas\. Dar mai e ceva: în vestita Piazza del Campo se organizeaz\ Il Palio, faimoasa curs\ de cai care are loc de dou\ ori pe an. Impresionanta Piazza del Campo este înconjurat\ de case [i palate cu zidurile groase [i fa]ade superbe. Piazza del Duomo [i Domul sunt [i ele monumentale, iar interiorul catedralei ascunde adev\rate comori de art\, unele realizate de Michelangelo. Palazzo Publico (unde e Muzeul Ora[ului), Palazzo ChigiSaracini, care g\zduie[te Accademia Musicale Chigiana [i o colec]ie de picturi deosebite ca [i Torre del Mangia sunt alte repere ale turismului din Siena. Centrul s\u istoric a fost înscris, în anul 1995, pe lista patrimoniului cultural mondial al UNESCO.

59


K EA CI TY

BR

FOCUS CORPORATE • CITY BREAK • TOSCANA

Floren]a, foto: unanhaihui.ro – ©TUI TravelCenter

60

Genova Frumoasa Genova, o alt\ fost\ Republic\ Maritim\, s-a dezvoltat între munte [i mare, în jurul Portului Vechi (Porto Antico). Aici se afl\ dou\ din obiectivele turistice ale urbei, Muzeul Marinei [i Aquario, cel mai mare din Italia. Fortifica]iile ora[ului istoric sunt o m\rturie a istoriei turbulente a fostei Republici. Cândva, Genova a fost înconjurat\ de un zid, iar por]iuni întregi [i o mare parte din fort pot fi v\zute [i ast\zi. Ora[ul vechi din Genova este unul dintre cele mai mari din Europa, iar „Strada Nuova” (în prezent via Garibaldi) [i „Palazzo dei Rolli” au fost înscrise, în anul 2006, pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. În apropiere de Porta Soprana, fosta poart\ de acces în ora[, se afl\ casa în care se presupune c\ s-a n\scut Cristofor Columb. B\trânul La Lanterna, farul înalt de 77 de metri, ridicat în anul 1128, este un alt reper al Genovei.

mai multe obiective de vizitat, iar unele, precum Domul, v\ vor atrage cu siguran]\ prin arhitectura lor! Nu f\r\ motiv, centrul istoric al acestei foste Republici Maritime este inclus în patrimoniul UNESCO.

Lucca Situat la câteva zeci de kilometri de Pisa, ora[ul medieval fortificat Lucca g\zduie[te una dintre cele mai frumoase pie]e din lume. Dar emblema ora[ului Lucca este zidul lung de peste patru kilometri, care împrejmuia vechiul burg. Acum, zidurile au devenit loc de promenade, la baza lor este un parc imens... Iar turnurile din Lucca nu mai vegheaz\ acum du[manii venind de la orizont ci câmpiile întinse. {i de sus, din vârful lor, î]i ofer\ imagini deosebite ale acestei destina]ii din ce în ce mai apreciate.

timp izolate de lume [i asta le confer\ în prezent un farmec aparte. O vizit\ în Cinque Terre este ca o c\l\torie înapoi în timp, într-un loc demn de filmele romantice. Cele cinci s\tuce, respectiv Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza [i Monterosso al Mare au r\mas, din fericire, la fel ca acum 150 de ani: simple, primitoare [i vesele. Sunt unele mai frumoase decât altele, cu str\du]e pietruite, pia]ete mici [i biserici vechi. Satele sunt legate între ele printr-o linie de cale ferat\ [i de o re]ea de c\r\ri de munte care trec printre planta]ii de vi]\ de vie [i de l\mâi. Zona de coast\, cele cinci sate [i dealurile care le înconjoar\ fac parte din Parcul National Cinque Terre, inclus în patrimoniul UNESCO. Drum bun!

Cinque Terre Pisa Vine apoi rândul frumosului ora[ Pisa s\ fie „cucerit”. E celebru mai ales pentru turnul s\u înclinat, Torre de Pisa, de[i aici sunt mult

Urm\toarea zi este dedicat\ unei alte destina]ii deosebite, numit\ Cinque Terre. Cele cinci s\tuce coco]ate pe coama muntelui, deasupra M\rii Ligurice, au r\mas mult

Carmen Neac[u Consultant Comunicare [i PR blog.tui-travelcenter.ro, consilierturism.ro


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

MOZAIC 60. Pe str\zile unui ora[ baroc – Valletta 64. Istoria închis\ între ziduri 72. BikeXpert Racing Team International Tour Alexander The Great

MOZAIC 62. „BOIERI CONTEMPORANI”

Horia George Szabo PE URMELE MAURILOR ÎN ANDALUZIA 68.

72.

71.

OCHELARII DE SOARE

Sibiu Jazz Festival


MOZAIC • „BOIERI CONTEMPORANI”

CONACUL ARCHIA PENTRU BOIERI CONTEMPORANI

„Pån\ la urm\, fiecare om este un boier la råndul s\u!” „Avem datoria de a inspira [i de a munci pentru cei ce vin. Am construit, am adunat, am modificat, am planificat. Întotdeauna în c\utare. Am dat mai departe. Spre împlinire. A[a se autoportretizeaz\ „boierii contemporani” Virginia, Sorin [i Horia Szabo.

„After all, everyone's a nobleman!” 62

A fost odat\ ca niciodat\ o familie... Continua]i Dvs. povestea: Povestea `ncepe `n anul 1994 cånd tat\l meu a cump\rat fostul CAP de lång\ Deva. ~mi aduc aminte momentul `n care mama mea, la invita]ia tat\lui meu, a pus pentru prima dat\ piciorul la Archia [i a spus c\ ea nu va mai c\lca vreodat\ pe acolo. N-a fost s\ fie a[a. Acum, sufletul mamei mele se afl\ `n toate lucrurile care alc\tuiesc conacul Archia. Prin 1998 am construit prima cas\ de pe domeniul conacului, „Vila de peste råu”,

care, `n 2013, a devenit locuin]a mea. Am foarte multe amintiri din acea perioad\ de `nceput. Aici veneau cei peste 1200 de muncitori care lucrau `n „lohn” `n cele dou\ fabrici de textile pe care le aveam la acea dat\, aici le organizam team building-urile [i f\ceam petreceri cu familia [i prietenii. ~n anul 2003, am primit de la un partener de afaceri din Olanda un cal pe nume Larava. Atunci, tat\l meu mi-a spus c\, dac\ tot avem un cal, s\-i construim [i un grajd. Am vrut s\ construiesc un grajd mic dar a ie[it unul cu 12 boxe la interior, [ase boxe `n

Once upon a time... You go: The story starts in 1994 with my father buying the old CAP* near Deva. I remember when my mother first set foot in Archia at my father's invitation and swore she'd never return. She was wrong. Every part of Archia now has a place in my mother's heart. In 1998, we built the first house in the manor: "The Riverside Mansion", which became my home in 2013. I have a lot of memories from that early period. It was here that over 1200 lohn workers would come to work in our 2 textile factories we had at time. This is also where we'd organize team-buildings and * Agricultural Collective


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

„Avem datoria de a inspira [i de a munci pentru cei ce vin. Am construit, am adunat, am modificat, am planificat. Întotdeauna în c\utare. Am dat mai departe. Spre împlinire. A[a se autoportretizeaz\ „boierii contemporani” Virginia, Sorin [i Horia Szabo.

INTERVIU

Horia George Szabo

INTERVIEW


MOZAIC • „BOIERI CONTEMPORANI”

afar\, un fånar mare [i un manej care se `ntinde pe aproape tot domeniu conacului. Un alt capitol din poveste a fost `n 2004 cånd unchiul meu, `ntors de la munc\ din Spania, mi-a spus c\ a descoperit o tehnic\ ingenioas\ de f\cut case din lemn. I-am spus, OK, atunci hai s\ facem o cas\ din lemn. Avea s\ se numeasc\ „Casa gr\dinii” pe care acum o folosim pentru a ne primi prietenii.

64

{i continuarea pove[tii? Cum a ap\rut „Conacul pentru boieri contemporani”? ~n anul 2006, cånd confec]iile textile „`n lohn” nu mai erau atåt de profitabile, iar leul romånesc se „`nt\rise”, p\rin]ii mei au decis s\ vånd\ cele dou\ fabrici. A[a c\, cu banii ob]inu]i din vånzarea celor dou\ fabrici [i cu o finan]are Sapard, am `nceput construirea conacului. P\rin]ii mei [i-au dorit s\ fie o pensiune mic\ cu 10 camere dar, `n final, proiectul s-a dezvoltat [i, `n opt noiembrie 2008, exact `nainte de criza financiar\, Conacul Archia, cu cele15 camere tematice, prindea contur. Au fost cå]iva ani foarte interesan]i. Nu aveam nicio experien]\ `n turism. Povestea continu\ [i `n 2010 p\rin]ii mei angajeaz\ un credit [i construiesc piscina [i primul pavilion de evenimente, `n 2013, cel de-al doilea pavilion, iar `n mai 2015, cel de-al treilea pavilion de evenimente. Ce ofer\ deosebit Conacul Archia `n contextul zonei [i al turismului romånesc? Cred c\ pove[tile - imaginate de mama mea `mpreun\ cu fina mea [i cu designerul de atunci - pe care le spune fiecare camer\ tematic\ sunt deosebite.Numele pe care fiecare camer\ `l poart\ a fost inspirat din ceea ce conacul ofer\ – „Camera p\dure”, „Camera flori de cåmp”, „Camera copaci”, „Camera r\d\cini”, „Camera maci”, „Camera transilvan” dedicat\ bunicilor mei, sau „Camera tradi]ional” dedicat\ bunicii mamei mele unde se afl\ expus\ ia `n care str\bunica mea s-a c\s\torit. Apoi, cred c\ mobilierul este foarte special. {i din nou, mama este pasionat\ de mobila veche. ~n zona noastr\ exist\ foarte multe case [i conace vechi care, din p\cate, sunt `n paragin\. Din aceste case `ncerc\m s\ recuper\m mobilierul valoros, de la oamenii de prin sate, mobil\ antic\ ce,

altfel, ar fi ajuns t\iat\ pe foc. Astfel, mare parte din piesele de mobilier din perioada interbelic\, pe care le-am g\sit `n diverse locuri, au fost salvate [i [i-au g\sit loc `n camerele conacului. Cine din familie iube[te cel mai mult caii? Tat\l meu este pasionat de cai. El este cel care are grij\ de grajdiuri [i de cai. Cred c\ motiva]ia cea mai puternic\ este dat\ de iubirea sincer\ pe care o are pentru aceste locuri, pentru mun]ii [i v\ile Hunedoarei unde caii se `ncadreaz\ firesc `n peisaj. Este o zon\ unde, pe o raz\ de 75 de kiometri de Conac, se afl\ cea mai mare concentare de obiective turistice din ]ar\ – Castelul Huniazilor, Cetatea Deva, Sarmisegetusa Regia, Sarmisegetusa Ulpia Traiana, M\n\stirea Prislop, Muzeul aurului de la Brad, Cetatea Alba Iulia. Campaniile mele de marketing includ toate aceste comori turistice. Pån\ la urm\, oaspe]ii no[tri vor s\ [tie ce se poate face `n zon\. Conacul Archia se implic\ `n foarte multe evenimente corporate, organiz\m curse off-road [i excursii tematice `n tot jude]ul. Face]i-ne un profil schi]at al „boierului contemporan”. ~ncep cu o parantez\. ~n mai 2013, `ntors acas\ de la facultate, am experimentat tot ce [tiam `n materie de online marketing. ~nchid paranteza. ~n anul 2015, dup\ o reflec]ie temeinic\, am ajuns la concluzia c\ genera]ia milenist\, genera]ia „Z”, vine peste noi [i mi-am dat seama c\ brandul nostru are nevoie de o infuzie de „milenism”. Am angajat deci o firm\ de „trend hunting” [i m-am apucat de treab\. Dup\ lungi dezbateri [i nop]i nedormite a ap\rut brandul „boieri contemporani”. ~n Romånia exist\ foarte multe familii de „boieri contemporani” care aleg s\ se relaxeze `n natur\, `mpreun\ cu partenerii de afaceri sau cu familia. Ace[tia nu au `ntotdeauna la dispozi]ie un spa]iu „boieresc” unde pot s\ c\l\reasc\ sau s\ se simt\ pur [i simplu bine [i ne-am gåndit s\ le oferim noi un spa]iu adecvat: „casa noastr\”. Noi, pe cei care ne trec pragul, `i consider\m prieteni , `i trat\m ca [i cum ar face parte din familie. Leg\m prietenii strånse cu ace[tia [i, uneori, ajungem s\ fim foarte apropia]i, pån\ `ntr-

have parties with our family and friends. In 2003, a business partner from Holland gifted us a horse named “Larava”. My father then rationalized that, since we now had a horse, we could as well build him a stable. I wanted a small one but ended with 12 indoor stalls and 6 outdoor stalls, a big haybed and a huge manege. Another interesting chapter starts in 2004, when my uncle, having just come back from Spain, told me that he had stumbled upon a spectacular way of building wooden houses. “Let's have a go at it!”, I said. The result was to become "The Garden House" which we now use to welcome our friends. And the remainder of the story? How did the "Manor House for Contemporary Nobleman" came to be? In 2006, when the lohn business ceased to be promising and the Romanian "Lion" ("Leu" - former national currency) "gained edge", my parents decided to sell the old factories. With the money from the sale and a sponsorship from "Sapard", we went straight to building the Manor House! Initially, my parents wanted it to be a small 10 room pension but on the 8th of November 2008, just before the financial crisis, 15 thematical rooms were starting to emerge. Some very interesting years! We had no experience in tourism whatsoever! The story continues in 2010 when my parents take out a loan and build a swimming pool and the first event pavilion, with a subsequent second and third one in 2013, respectively 2015. How does the Archia Manor stand out in the Romanian tourism scene? I think the stories – imagined by my mother together with my goddaughter and our then-designer –, which every thematical room tells, are marvelous. The name of each room was inspired by our manor's facilities and surroundings ("The Forest Room", "The


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

65

Wildflower Room", "The Tree Room", "The Roots Room", "The Poppy Room", "The Transylvanian Room" dedicated to my grandparents, or "The Traditional Room" in honor of my great grandmother where her traditional wedding garb is on display). Also, I think the furniture is very special. My mother loves antique furniture. There exist a lot of beautiful traditional buildings in our surroundings that, unfortunately, are in ruins. We try to recover the furniture that would otherwise get chopped or burned. Thus, a great deal of interbelic furniture pieces were saved and ended up in our Manor House. Who in your family is most passionate about horses? My father. He's the one who takes care of the stables and the horses. I think the passion lies in the most sincere love for the surroundings (Hunedoara) where horses fit right in. On a 75 kilometer radius from the Manor, there is the greatest density of monuments in Romania (The Hunyadi Castle, Deva Fortress, Sarmizegetusa Regia, Sarmizegetusa Ulpia Traiana, Prislop Monastery, The Brad Gold Museum, Alba Iulia Fortress). My marketing campaigns include all of these wonders. After all, our guests want to know how they can spend their time. The Archia Manor House collaborates in a lot of corporate events, we organize off-road races and thematical excursions throughout the county... Make a portrait of the â&#x20AC;&#x153;contemporary noblemanâ&#x20AC;?! I'll start with a paranthesis: In May 2013 after returning from University, I tried everything I knew in marketing. End of paranthesis. In 2015, I realized that the millennials were "overtaking" the world and that we had to infuse our project with some millennial flavor. Thus, I hired a "trend hunting" firm and went to work. After a host of debates and sleepless nights,


MOZAIC • „BOIERI CONTEMPORANI”

66

acolo `ncåt ne botez\m `ntre noi nepo]ii sau copiii. Asta `ncerc\m s\ facem la Archia, s\ leg\m prietenii cu cei care ne viziteaz\. Pån\ la urm\, fiecare om e un boier la råndul s\u! Cine sunt clien]ii Dvs.? Sunt dintre cei care vor s\ se bucure de o cin\ romantic\ al\turi de prieteni, copii sau familie, s\ c\l\reasc\ pe domeniul nostru de zece hectare, sau s\ se simt\ ca la mare `n piscina exterioar\. E bine de [tiut c\ suntem printre pu]inele complexuri turistice de acest fel care servesc meniu „Á la carte” permanent, de la ora 12 pån\ la 23:30 [i un bar care func]ioneaz\ pån\ tårziu dup\ miezul nop]ii. Apoi, sunt persoanele cu vårst\ de peste 45 de ani. Acestora, pe lång\ programul obi[nuit al conacului, le oferim pachete turistice adecvate [i excursii la obiectivele turistice din zon\.

Sunt absolvent de ASE [i de]in un Master `n Business Administration tot la ASE Bucure[ti. ~mi place s\ `nv\] lucruri noi [i merg, ori de cåte ori am ocazia, la cursuri de dezvoltare personal\. Am fost de 3 ori `n America [i o data la Londra. ~mi place s\ „citesc” climatul economic [i `ncerc s\ g\sesc aplicabilit\]i pentru pia]a romåneasc\. Sunt pasionat de „public speaking” [i `mi place s\ particip la conferin]e [i s\ interac]ionez cu oamenii. Pot spune c\ sunt un norocos. M\rturisesc c\ am folosit Conacul Archia pentru a-mi testa anumite skills-uri [i am investit uneori `n campaniile online mai mul]i bani de cåt ar fi fost necesari. ~n CV-ul meu mai poate fi men]ionat\ activitatea mea sportiv\. Sunt un fost juc\tor de baschet de divizie A [i am fost legitimat cå]iva ani la Rapid Bucure[ti. Dar nu am atins performan]ele sportive ale mamei mele care a fost Campioan\ Na]ional\ cu echipa de baschet de la Cluj.

Spune]i-ne ceva despre pasiunea dvs. pentru marketing.

Ce planuri de viitor ave]i? S\ consolidez ce am construit pån\

we came up with the “contemporary nobleman” brand. In Romania, there exist a lot of "contemporary nobleman" families that choose to spend time in nature with family or business partners. They don't always have an adequate “aristocratic” space where they can ride horses or simply chill out and so we decided to offer them one: “our home”. We consider those who pass our doorstep friends and we treat them like family. We make friends with them and sometimes grow close enough to baptize our kids and nephews! That's what we try here at Archia - to make friends with our visitors. After all, everyone's a nobleman! Who are your clients? They are the people who want to enjoy a romantic dinner with their friends, children or family, ride horses on our 10 hectare domain, or “experience the seaside” through our special pool. It's worth noting that we are among the few businesses of this type that offer “A la carte” menu permanently from 12 o' clock to 23:30 and a bar that stays open well after midnight.


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

acum. Apoi, lucrez la un plan de dezvoltare al turismului `n regiune [i la o platform\ pentru excursii. Deva se afl\ `ntr-o zon\ cu un poten]ial turistic uria[ pe care vreau s\-l fac vizibil.

Then, there are the people over 45 years of age. To them, besides our regular services, we cater special touristic packages and excursions to the surrounding touristical objectives.

C\l\tori]i mult, fiind turist la råndul dvs. Care sunt destina]iile preferate? Locurile vizitate v\ inspir\? P\rin]ii mei sunt pasiona]i de ski. O dat\ sau de dou\ ori pe an merg `mpreun\ cu ei `n Austria, Italia sau `n Fran]a. Apoi, `mi place s\ vizitez ora[e „la picior”, s\ vizitez locuri mai pu]in umblate, s\ cunosc oameni [i cultura lor, s\ tr\iesc ca un localnic, ca unul de-al lor. Nu pot s\ spun c\ sunt un fan al vacan]elor `n marile resorturi, dar am vizitat cåteva [i am la activ peste 30 de ]\ri vizitate. {i da, m\ influen]eaz\ locurile vizitate. Business-ul nostru este inspirat dup\ un model din Tirol. Mama mea e pasionat\ de afacerile de familie care au `n spate o istorie mai lung\. {i, pentru c\ suntem la un conac cu manej, am `nc\lecat pe-o [a [i v-am spus poveste-a[a!

Tell us something about your passion for marketing: I'm an ASE (Economical Sciences Faculty) alumni and hold a master's degree in Business Administration. I like to always learn new things and love to go to personal development classes. I have been to America three times and once in London. I am interested in public speaking and like to attend conferences and work on my networking. I consider myself lucky. I confess that I've used the Archia Manor to test my business skills and sometimes invested a little too much in internet marketing. My athletic achievements are also worth mentioning: I have played baseball in the First Division for a few years at “Rapid Bucuresti” (athletic team) but I did not touch my mother's achievements - she was a national champion.

Future plans? Consolidate my active projects then work on a regional touristical development plan and excursion system. Deva has a tremendous touristic potential which I want to make known! You travel a lot, also being a tourist when your turn comes. What are your favorite destinations? Do the places you visit inspire you? My parents are ski aficionados. I go once or twice a year to Austria, Italy or France with them. I also like to walk through cities, to visit less-traveled places, to get to know people and their culture and live like a native. I can't say I am a fan of big resorts although I have stayed in them from time to time and have visited more than 30 countries now. Yes, they influence me. Our business model is inspired by one in Tirol. My mother is passionate about family businesses that go way back. That's our story.

JustVISION

67


MOZAIC • PE URMELE MAURILOR ÎN ANDALUZIA BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

PE URMELE MAURILOR ÎN ANDALUZIA

68

Acest t\râm sc\ldat de soare, din sudul Peninsulei Iberice vibreaz\ de pasiune, de muzic\ [i istorie, dup\ ce Andaluzia cu cele opt provincii ale sale a fost îndelung încercat\ de st\pânirea maur\. Iar urmele acestei domina]ii se întâlnesc azi, la tot pasul, din Cordoba, Granada [i pân\-n Sevilla. {i da, aceast\ regiune sp\lat\ atât de apele Mediteranei, cât [i de cele ale Atlanticului, e vibrant\ [i vie precum muzica fla-

menco, ce-[i are r\d\cinile în p\mântul ro[u andaluz, o particularitate a acestei regiuni la fel de evident\ precum peisajele ei semi aride, tipice stepei. Fie c\ vrei s\ te opre[ti în Malaga, pe Costa del Sol, în Granada, Cordoba, Cadiz sau Sevilla, Andaluzia te va primi cu un mix interesant între spiritul latin [i focos al localnicilor [i specificul african adus pe b\trânul continent de mauri, conquistadori ai acestei

regiuni pân\ la sfâr[itul secolului XIII. Casele albe [i mici î]i vor aminti de arhitectura tipic\ Marocului, faian]a [i mozaicul descoperite chiar [i în cele mai mici detalii ale peisajului urban andaluz te vor proiecta mental în Orient, moscheile impun\toare [i afi[ajul în limba arab\, toate aceste sunt de ajuns pentru a-]i da un sentiment de confruntare între catolicul [i musulmanul la fel de fanatic. Fanatice, dar bune vecine, c\ci


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

Din capitolul “must see”: Sevilla, capitala regiunii, trebuie neap\rat v\zut\!

cele dou\ culturi convie]uiesc pa[nic în Andaluzia. Înainte s\ te hot\r\[ti s\-]i faci vacan]a în aceast\ parte a Spaniei, trebuie s\ fii con[tient c\ aceasta nu este cea mai bun\ destina]ie pentru zilele fierbin]i de var\. Ar[i]a, pre]urile ridicate [i, mai ales, num\rul extrem de ridicat de turi[ti ar trebui s\ te conving\ s\ o vizitezi mai degrab\ prim\vara sau toamna. Nu te teme, baie în mare se face foarte comod chiar [i în aceste sezoane. Odat\ ajuns în regiune, cu o curs\ aerian\ cu destina]ia Malaga, cel mai recomandat este s\ închiriezi o ma[in\, pentru c\ ai prea multe locuri de v\zut [i cu ma[ina este cel mai comod. Ca s\ nu mai vorbim c\ scute[ti [i foarte mult timp, fa]\ de deplasarea cu transportul în comun. Dac\ împar]i costul ma[inii la patru persoane, pre]ul care include bezina [i taxele de autostrad\ n-ar trebui s\ dep\[easc\ cu mult banii pe care i-ai fi dat pe autocar sau tren.

{i este fabuloas\, a[a cum te a[teptai, cochet\ [i intrigant\, dar [i verde, gra]ie gr\dinilor [i parcurilor cu care te intersectezi la tot pasul, spre bucuria ochilor [i a pl\mânilor t\i. Vei recunoa[te palmierii, leandrul, ficusul uria[, portocalii, trandafirii [i petuniile, dar sigur te vor intriga numeroasele specii de arbu[ti decorativi, cu flori, cu forme interesante [i culori puternice. Aici a fost prima dat\ când am auzit, de exemplu, de falsa orhidee.

Dac\ e[ti genul de turist cu lista de obiective bine punctate pe hârtie, va trebui s\ bifezi, desigur, imperiala Catedral\, cea mai mare din lume construit\ în stil gotic, acolo unde te vei delecta cu imaginea unui altar aurit uria[ [i a mormântului lui Cristofor Columb. De neratat este [i palatul regal din Sevilla sau Alcazarul, cuvânt care, în limba maurilor, însemna chiar asta: cas\ regal\. Interioarele capitonate cu mozaic în culori

69


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

MOZAIC • PE URMELE MAURILOR ÎN ANDALUZIA

70

tari [i cu modele dintre cele mai complexe au fost create de me[terii arabi din Sevilla pentru conduc\torii musulmani ai ora[ului, toat\ aceast\ bijuterie a arhitecturii maure din secolul XIII fiind garnisit\ de cele mai atent desenate gr\dini cu vegeta]ie mediteraneean\. Dar adev\rata bijuterie a Sevillei este una pentru care nu trebuie s\ pl\te[ti bilet sau s\ stai la coad\, la intrare: Plaza de España, un complex semi circular care î]i va t\ia respira]ia cu frumuse]ea lui. Ce este mai exact acolo? O cl\dire în stilurile renascentist [i maur, cu câte un turn la fiecare cap\t, un canal de 500 de metri, peste care au fost ridicate patru poduri [i, în mijloc, pia]a cu nelipsita fântån\. Cum detaliile fac diferen]a, impresionante sunt fa]adele din faian]\ pictat\ ale bazei cl\dirii, b\ncilor [i podurilor. Altfel, este locul în care fiecare vizitator al Sevillei trebuie s\-[i fac\ o poz\, asta dac\ g\se[te un col]i[or liber în marea de turi[ti care se strânge aici, zi de zi. Sevilla este un ora[ care nu-]i ofer\ doar arhitectur\ flamboaiant\ [i istorie, ci [i o via]\ de noapte agitat\, în numeroasele baruri sau, într-o denumire mai apropiat\ de cea local\, bodegi care garnisesc centrul vechi al ora[ului [i nu numai. O alternativ\ mai lini[tit\, tradi]ionalist\ [i chiar mai cochet\ a acestui ora[ este Cordoba, în care merit\ s\ faci o excursie de o zi, mai ales c\ este situat\ la o distan]\ de o or\ [i jum\tate de mers cu ma[ina. Aici, mo[tenirea maur\ este mai vibrant\, doar vorbim de ora[ul care a fost capitala Spaniei Islamice. Totul se învârte[te aici în jurul cl\dirii Mezquitei, simbol al culturii musulmane, al

cartierelor musulmane [i evreie[ti, al str\du]elor înguste [i al cl\dirilor albe, cu ferestre garnisite cu nelipsitul mozaic. Granada este, bineîn]eles, o alt\ destina]ie de neratat pentru turi[tii afla]i în regiune [i, nu neap\rat datorit\

popularului palat Alhambra, cea mai important\ mo[tenire a Spaniei islamice din regiune. A[ezat la poalele mun]ilor Sierra Nevada, ora[ul al c\rui simbol este rodia merit\ s\ fie luat la pas într-o vizit\ de o zi. Sau, pentru cei comozi, s\ fie str\b\tut cu trenule]ul turistic, care are grij\ s\ treac\ prin toate punctele importante ale Granadei. O vacan]\ în Andaluzia se încheie cel mai frumos cu câteva zile de mare [i soare pe superba Costa de Sol, o zon\ costal\ paradisiac\, cu muntele care se une[te cu marea [i unele dintre cele mai frumoase plaje din Spania, iar asta înseamn\ mult. F\ un popas în elegantele sta]iuni Marbella, Estepona sau Nerja [i mergi chiar [i mai departe, în enclava Gibraltar, acea fâ[ie de p\mânt britanic care te poart\ mai aproape de Africa. Atât de aproape, c\ o po]i vedea cu ochiul liber.

Oana Iana


Natalia M.King, foto: © Andrea Rotili

MOZAIC • TURISM CULTURAL

BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

Foto: © Sibiu Jazz Festival

CEL MAI LONGEVIV FESTIVAL DE JAZZ DIN ROMÂNIA:

47

Concerte Live • Line-Up Prima sear\ de muzic\ live va debuta cu acordurile celui mai cunoscut [i performant sextet vocal românesc – „Jazzappella”. Odat\ încins\ atmosfera, publicul va rezona la unison cu cei de la “Accord Vibes”, pentru ca mai apoi s\ o asculte pe nonconformista Irina Popa, care va sus]ine un con-

cert incendiar împreun\ cu quintetul ei. Seara de joi atinge apogeul cu ajutorul „copilului teribil al jazzului”, polonezul Grzegorz Karnas [i quartetul pe care îl conduce: Karnas Formula. Vineri, Sibiu Jazz Festival d\ startul unui weekend plin de muzic\ [i vibra]ii pozitive cu ajutorul „p\c\to[ilor”: DJazz & Happy Sins, pentru ca mai apoi Peter Sarosi & Azara s\ cucereasc\ scena cu un spectacol aflat sub semnul virtuozit\]ii. Petrecerea continu\ în acordurile luxemburghezilor Jeff Herr Corporation care vor hipnotiza audien]a cu improviza]iile lor savuroase, urma]i îndeaproape de presta]ia plin\ de senzualitate a frumoasei cubaneze Yilian Canizares al\turi de quartetul s\u cubano-elve]iano-german. Sâmb\t\ seara, Pia]a Mic\ va fi înv\luit\ în acordurile quartetului condus de filozoful

Mauro Sigura Quartet

De la Purissima, foto: © Jacobo Medrano,

A[adar, între 18 [i 21 mai, Sibiul se transform\ înc\ o dat\ în Capitala Jazzului din România. 120 de muzicieni veni]i din 17 de ]\ri vor sus]ine concerte live în Pia]a Mic\ din Sibiu, începând cu orele 19. Cea de-a 47-a edi]ie a Sibiu Jazz Festival va transforma întregul ora[ într-o manifestare cultural\ ampl\, desfa[urat\ simultan în mai multe loca]ii. La Teatrul Gong vor avea loc spectacolele pentru copii „Jazz for Kids”. Turnul Sfatului va gazdui expozi]ia de fotografii „Jazz Body Sounds”, semnat\ de Tibor Jakab, iar Galeria de Art\ UAP Sibiu deschide pentru vizitatori expozi]ia de sculpturi realizate de Eugen Petri – „Jazz – Suflet [i Form\”, precum [i expozi]ia de afi[e de jazz realizate de {tefan Orth. Pia]a Mic\ va da un nou sens artei culinare prin „Jam Session în Buc\t\rie”, iar serile vor încânta publicul cu acorduri de jazz de pe toate continentele. O noutate a evenimentului de anul acesta este proiectul „Romanian Jazz Meeting”, care ofer\ publicului o incursiune în tainele jazzului autohton, constituind totodat\ o ramp\ de lansare a muzicienilor români pe plan interna]ional. La aceast\ edi]ie intrarea este gratuit\ pe tot parcursul celor patru zile.

Yilian Ca§izares, foto: © Franck Socha

Black String, foto: © Nah Inu

EDI}IA

Jeff Herr Corporation, foto: ©Marlene Soares

Grzegorz Karnas, foto: © Tomasz Gotfryd

Sibiu Jazz Festival

Mauro Sigura. Apoi ascult\torii vor fi purta]i pe str\zile Valenciei în compania grupului De la Purissima, într-un melanj de sonorit\]i contemporane cu influen]e folclorice. În aceast\ contopire de culturi î[i va face intrarea în scen\ quintetul Nataliei M. King. Cånt\rea]a de origine american\ va rasf\]a publicul cu un mix de jazz, blues [i soul impresionant. Ultima sear\ de festival aduce în prim plan pe scena din Pia]a Mic\ muzicieni din ]inuturi îndepartate. Acordurile instrumentelor exotice ale coreenilor de la Black String vor anima atmosfera, pentru ca evenimentul s\ fie incheiat de sirienii de la Mozayek Band.

Alexandra Tru[c\ Sibiu Jazz Festival

71


MOZAIC / OCHELARII DE SOARE

OCHELARII DE SOARE LA MOD|, DAR MAI ALES NECESARI

Cu toate c\ par ni[te accesorii de care nu avem neap\rat\ nevoie,

72

Cum anume alegem aceste accesorii depinde de modul în care reu[im s\ ob]inem echilbrul dintre mod\ [i nevoia de protec]ie. A[adar, iat\ cåteva reguli pentru momentul cump\r\rii: verifica]i mai întåi ochelarii la lumina natural\ pentru a vedea cum schimb\ culorile [i, de asemenea, dac\ lentilele nu defor-

meaz\ imaginea. În ceea ce prive[te materialul din care sunt f\cute acestea din urm\, se recomand\ cele din plastic, pentru c\ sunt mai u[oare [i mai rezistente, dar trebuie s\ ave]i grij\ la [ocurile foarte puternice, c\ci, de[i este mai rezistent decåt sticla, plasticul are totu[i [i el un punct la care cedeaz\.

De asemenea, ochelarii ale[i trebuie s\ aib\ un filtru de ultraviolete care s\ asigure protec]ia ochiului. Dac\ punem accentul mai mult pe protec]ia pe care ne-o ofer\ o pereche de ochelari de soare, atunci este indicat s\ o cump\r\m din centrele de optic\ medical\.

Referitor la culoarea lentilelor, paleta cromatic\ a acestora s-a diversificat mult, inclusiv prin folosirea mai multor nuan]e ale aceleia[i culori.Care sunt îns\ culorile la mod\? Toate nuan]ele de ro[u, roz, vi[iniu, galben [i orange. Lor li se adaug\ clasicele negru [i gri, dar [i albastrul [i verdele, foarte prezente în ultimii ani.

Dincolo de preferin]ele noastre în alegerea culorilor, ar trebui s\ ]inem cont [i de cum influen]eaz\ ele modul în care vedem prin ochelari, deoarece luminozitatea este stråns legat\ de culoarea lentilelor. În cazul culorilor clasice, precum negru sau gri, trebuie [tiut c\ acestea reduc cantitatea de lumin\, f\r\ a distorsiona îns\ cromatica, avånd în

acela[i timp o absor]ie uniform\. Tonurile maronii ofer\, în schimb, claritate imaginii [i preiau radia]iile ultraviolete. Dintre culorile în vog\, dac\ le putem numi a[a, verdele are o absor]ie puternic\ a ultravioletelor, m\rind totodat\ contrastul dintre obiecte, lentilele albastre absorb ro[ul [i infraro[ul, iar cele roz absorb radia]iile ultravio-


BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

fiind mai degrab\ impu[i de mod\ decât de necesitatea men]inerii s\n\t\]ii ochilor no[tri, ochelarii de soare joac\ un rol foarte important în protejarea vederii.

lete, atenueaz\ radia]iile din spectrul vizibil [i le las\ s\ treac\ pe cele infraro[ii. Îns\, atåta timp cåt alegem lentile care au un filtru bun, putem s\ sacrific\m calit\]ile fiec\rei culori pe altarul modei [i astfel s\ ne cump\r\m ochelarii care ne plac pur [i simplu.

Detaliile conteaz\ În ceea ce prive[te forma ramelor, aici povestea este mult mai lung\ [i mai complicat\, deoarece fiecare detaliu conteaz\. Deci, de ce anume ]inem cont atunci cånd ne alegem ochelarii de soare? Pe lång\ gustul personal, forma fe]ei poate fi un reper care s\ ne ajute foarte mult. Pentru o fa]\ p\trat\ sunt recomandate ramele foarte înalte [i pu]in curbate, care s\

îndulceasc\ linia maxilarului, iar ca modele, cele tip aviator sau motociclist, cu bra]e late, sunt cele mai potrivite. Pentru o figur\ rotund\, ramele trebuie s\ fie drepte, cu forme dreptunghiulare sau de „ochi de pisic\“, iar culoarea intens\ [i închis\ va da fluiditate tr\s\turilor. Pentru fa]a în form\ de inim\, ochelarii ovali, închi[i la culoare, cu rame sub]iri [i forme verticale înalte sunt cei care completeaz\ fizionomia definit\ de fruntea lat\ [i b\rbia ascu]it\. Ochelarii de inspira]ie retro, de dimensiune medie, vor crea un look trendy fe]ei în form\ de diamant, care, îns\, este dezavantajat\ de ramele mari, dreptunghiulare sau de culorile vii. Noroco[i sunt cei care au fa]\ oval\, ace[tia fiind avantaja]i de majoritatea mo-

delelor. {i înc\ un am\nunt, care ]ine tot de tr\s\turile fe]ei [i care poate fi considerat un mic truc care ne ajut\ s\ facem o alegere [i mai potrivit\ pentru noi – este vorba de modul în care forma ochelarilor poate scoate sau nu în eviden]\ nasul. E bine s\ [tim c\ ochelarii mari nu diminueaz\ un nas proeminent, ci, dimpotriv\, îl accentueaz\. Pentru a crea iluzia unui nas mai mic, cele mai recomandate modele sunt cele cu punte [i rame laterale duble. Un model cu puntea dintre lentile foarte înalt\ [i lentilele deschise la culoare d\ persoanelor cu nas mic un farmec special.

Inventivitate f\r\ limite Cu speran]a c\ v-am edificat asupra cerin]elor modei, credem c\ nu este lipsit de interes s\ arunc\m [i o scurt\ privire în istoria

73


MOZAIC / OCHELARII DE SOARE BeTUI Nr. 26(41), mai/iunie 2017

74

ochelarilor de soare. Legenda spune c\ egiptenii antici i-au folosit primii. Astfel, membrii tribului Sonolian obi[nuiau s\ prind\ în rame de lemn cåteva spice de gråu uscate [i b\tute cu maiul, care aveau rolul s\ le apere ochii de soare. A doua men]iune apare în timpul procesului vr\jitoarelor din Salem, în 1692. Ziarul Salem Times din 18 august scria c\ Hazel Bones a purtat în timpul audierilor „o pereche de lentile ovale, negre, care-i acopereau ochii. Acest fapt sugera ca avea o rela]ie stråns\ cu diavolul“, iar un martor a spus c\ „din fiecare lentil\, la un moment dat, au zburat lilieci”. Eschimo[ii sunt urm\torii aminti]i în leg\tur\ cu folosirea ochelarilor de soare. În

timpul expedi]iei sale din 1853, exploratorul polar Robert J. Le Mesurier McClure a descoperit un aparat din buc\]i de lemn cu mici fante în ele care, a[a cum st\ scris în jurnalul s\u, era purtat de eschimo[i pentru protec]ie împotriva luminii intense reflectat\ de z\pad\. În jurul anului 1752, designerul James Ayscough a inventat ochelarii cu dou\ rånduri de balamale: un rånd sus]inea lentilele transparente, iar al doilea pe cele colorate într-o nuan]\ mai închis\. El a fost primul care a sugerat folosirea culorilor verde sau albastru pentru lentile, îns\ nu pentru a ap\ra ochii de soare, ci pentru a corecta anumite probleme de vedere. În 1919, Sam Foster [i-a `nfiin]at propria companie care producea ochelari de

EVERYONE KNOWS FOOTBALL. EVERYONE KNOWS POLITICS. EVERYONE KNOWS EVERYTHING. REALITY SAYS DIFFERENT. TURN TO PROFESSIONALS!

soare, iar în 1929 a våndut prima pereche Foster Grants la Woolworth, pe aleea comercial\ din Atlantic City. Dup\ aceast\ dat\, ochelarii de soare au intrat în uzul comun. Între timp, de la legenda egiptean\ s-a ajuns la ochelarii de soare dota]i cu tehnologie Bluetooth încorporat\. Acest produs inovator îl elibereaz\ pe utilizator de firele incomode [i permite preluarea rapid\ a convorbirilor, prin simpla atingere a unei taste. Ce va urma? Greu de spus. La aceast\ întrebare vor r\spunde cercet\torii [i industria de profil. Sc\pa]i de aceast\ grij\ [i pentru c\ vacan]a de var\ e tot mai aproape, noi ne putem distra de minune la cump\r\turi, în c\utarea ochelarilor de soare perfec]i.

Zenaida F\rca[

Brand identity +004.031.404.11.38 e-mail: office@justcpr.ro


WE PUT A SMILE ON PEOPLE’S FACES

EXEMPLARUL T|U GRATUIT

Publica]ia oficial\ a TUI TravelCenter prin EUROLINES • Nr. 26(41), edi]ie nou\, mai / iunie 2017

Be INTERVIURI/INERVIEWS:

Dan C. MIH|ILESCU ... ADUCE CARTEA! /... BRINGS THE BOOK!

Horia George SZABO „BOIERI CONTEMPORANI” “CONTEMPORARY NOBLEMAN”

Mihai STETCU

BeTUI Nr. 26 (41), edi]ie nou\ • mai/iunie 2017

ALOHA

Hawaii!

DESTINA}I EXOTICE:

Miami Beach

DESCOPER| FRUMUSE}EA INSULELOR {I A ORA{ELOR CELEBRE DE PE COASTA DE VEST A SUA

TOP10 CHARTERE 2017 MARCA TUI

BeTUI este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul TUI TravelCenter

DESPRE FOTOGRAFIE ABOUT PHOTOGRAPHY

Revista Be TUI, #26 (Mai, 2017)  
Revista Be TUI, #26 (Mai, 2017)  
Advertisement