Page 1

BeTUI Nr. 27(42), edi]ie nou\ • iulie / august 2017


BeTUI Nr. 27(42), edi]ie nou\ • iulie / august 2017


BeTUI Nr. 27(42), edi]ie nou\ • iulie / august 2017


5


6 POINT OF VIEW F1 AIR RACE INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY

Mihai Stetcu www.mihaistetcu.com


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

F1 AIR RACE

7

INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY Multe, multe G-uri, pagina 26.


8

POINT OF VIEW / GRAN CANARIA

GRAN CANARIA DIN SUD PÂN| ÎN NORD Unde am ajuns?! P\i am ajuns într-un climat sub-tropical, în martie (2017)… În Gran Canaria, o insul\ micu]\ ce face parte din arhipelagul Insulelor Canare (Spania, cu un picior în Africa), cu un diametru de aprox. 50 de km, care este adeseori descris\ prin expresia „un continent în miniatur\”. Pagina 38

Dup\ experien]a avut\, eu a[ mai ad\uga o completare: „de la var\ la iarn\, în 24h”.


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

Anca-Alina Du[e Foto: unanhaihui.ro, © TUI TravelCenter

9


POINT OF VIEW / TIFF

16

TIFF.16, 2017, Covorul ro[u, pagina 68.

Nicu Cherciu www.fotonicu.wordpress.com www.nicucherciu.wordpress.com


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

TRANSILVANIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

11


VIP INTERVIEW • IRINA MARGARETA NISTOR

Irina Margareta Nistor Revista noastr\ [i-a f\cut un obicei din a invita personalit\]i din lumea cultural\, oameni care duc Romånia `nainte, s\ ne spun\ cåte ceva despre ei [i cariera lor. Credem c\ e important s\ le recunoa[tem meritele [i s\-i aplaud\m. ~n aceast\ edi]ie, cu amabilitatea [i farmecul specific, Irina Margareta Nistor ne vorbe[te despre film, opere de caritate [i iar film. (N.r.: r\sfoind revista BeTUI, doamna Irina Margareta Nistor m\ `ntreab\): Valea Verde, e tot a lui (n.r. Drago[ Anastasiu)? De]ine aproape jum\tate din afacere. Fir-ar s\ fie. Am ajuns acolo cu totul `ntåmpl\tor [i mi-a pl\cut foarte tare. Oamenii `]i zåmbesc cånd `]i ofer\ ceva. Am fost cu ni[te opere de binefacere `n acea zon\ iar cineva mi-a spus – hai s\ bem o cafea la Valea Verde. Credeam c\ n-am s\ ajung acolo niciodat\, pentru c\ e un loc foarte izolat. El(n.r. Drago[ Anastasiu) a avut ini]ial Eurolines, nu? De]ine `n continuare Eurolines. De fapt, Grupul Eurolines reune[te dou\ zeci [i ceva de firme. De cånd faci revista? De foarte mult timp. Cånd am p\r\sit un anumit grup de pres\, am luat-o cu mine. Dar nu e f\cut\ cu nem]ii? E revista oficiala a TUI TravelCenter, o franciz\ TUI. {i cum apare? Lunar? S\pt\månal? Sunt 6 edi]ii anuale.

sus]inerea unui mare trust. Presa scris\ [i bugetele de print sunt artificial ]inute la un nivel sc\zut. Da, dar revistele de turism chiar ar trebui s\ fie finan]ate pentru c\ au un impact major de imagine. Nu suntem `n situa]ia ]\rilor care subven]ioneaz\ [i sus]in publica]iile culturale [i de turism. Da, dar arat\ foarte bine. Dar de ce se cheam\ TUI? ~n romåne[te sun\ a `njur\tur\! E acronimul din limba german\ – Touristik Union International. Ce fel de servicii ofer\ TUI? Sunt scumpi? V\d c\ au [i chartere. Ofer\ servicii pentru toat\ lumea [i, mai ales, de bun\ calitate. Am fost la o nunt\ `n acest weekend [i am aflat c\ b\ie]ii [i-au f\cut petrecerea burlacilor `n Thassos, iar fetele [i-au f\cut petrecerea burl\ci]elor, la Roma. Organiza]i a[a ceva? Desigur. Exist\ oferte [i `n Delt\, `n resortul de 4 stele Green Villlage de]inut de Grupul Eurolies – „Honeymooners”.

{i merge? Cred c\ nicio revist\ nu mai func]ioneaz\ realmente. A dat faliment [i revista Cinema, era singura de profil [i avea

Cånd vrei, `ncepem. Am `nceput!

TIFF. Cannes. ~n oglind\, unde se afl\? TIFF-ul e foarte aproape de Cannes. A reu[it s\ aduc\ cåteva filme pe care le-am ratat la Cannes. TIFF-ul e un cocktail de Berlin [i Vene]ia, cu un oarecare decalaj de timp. La TIFF e mai u[or de comunicat. Te vezi cu mai mult\ lume. S-a extins extraordinar de mult

[i [i-au zis “Sweet Sixteen”. Au invita]i, au covor ro[u [i e[ti acas\, nu `n vizit\, cum e[ti la Cannes. O alt\ asem\nare este c\ [i la Cannes [i la TIFF sunt acelea[i filme sinistre. Acesta este trend-ul. Probabil c\ sunt unii care se bucur\ de aceast\ categorie de filme stranii, chinuitoare... Vor fi unii care vor spu-

12

(Ms. Nistor asks me while looking through the magazine): Is Valea Verde (The Green Valley) still his? (Dragos Anastasiu's)? He owns almost half of the business. Snap! I got there by chance and I loved it! People smile! I was there with some charity work and someone had an idea - "Let's go for a coffee at Valea Verde!" I never thought I'd get there. It's such a remote location... He (Dragos Anastasiu) was the initial owner of Eurolines, no? He still is. Actually, the Eurolines group holds together about 20 separate enterprises to this day. How long have you been doing this magazine? A long time. I took it with me after leaving a certain press group. Around 10 years. But isn't it done in collaboration with the Germans? It's the official magazine of TUI TravelCenter, a TUI franchise. And how often does it come out? Monthly? Weekly? There are 6 editions per year. And does it hold up? I think no magazine really thrives anymore. Even Cinema magazine, the only one in this niche, has gone bankrupt, and it benfited from the support of a big trust! Print is artificially being sabotaged. Yes, but tourism magazines really should be financed, because they have a major impact. Unfortunately, Romania isn't one of the countries that help tourism publications. But it's a very good looking magazine! Why is it called TUI though? In Romanian it sounds like a curse word!


P EW VI RVI TE IN

BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

THE VOICE Foto: ©JustVISION

Inviting people from the cultural sphere - people who move Romania forward - to tell us something about themselves and their career has become a custom for our magazine. We reckon it's important to cherish their efforts and celebrate them. In this issue, with her unmistakable charm and amability, Irina Margareta Nistor talks about film, charity and... more film. ne, da, dar ]i-au creat o stare. Regizorii de ast\zi sunt foarte „bran[a]i”. A[ vrea [i eu ni[te filme relativ normale. Calitatea filmului e `n cre[tere sau `n sc\dere? Tehnic, calitatea filmului cre[te. Calitatea uman\ `ns\, scade. E o tendin]\ de uniformizare orientat\ spre co[mar [i nu spre vis frumos. Exist\ oameni care se tem s\ mai doar-

m\, ca s\ nu aib\ co[maruri. Pentru al]i, nici nu mai e nevoie s\ adoarm\. Se duc la cinema [i au co[marul gata ambalat. La Cannes am v\zut 55 de filme [i nu [tiu dac\ a[ putea recomanda 5 filme prietenilor mei [i s\ mai r\mån, apoi, prieten\ cu ei. Aproape c\ nu mai exist\ decåt filme sumbre [i telenovele. Nu mai exist\ un echilibru [i atunci nu ne mai putem g\si nici noi echilibrul. Suntem excesivi.

It stands for Touristik Union International (German acronym). What kind of services do they offer? Are they expensive? I see they also have charters. They have a package for everybody and, first and foremost, it's great quality. I went to a wedding this weekend and

13


VIP INTERVIEW • IRINA MARGARETA NISTOR

Noile tehnologii, film\rile cu telefonul mobil, afecteaz\ calitatea filmului? Telefoanele mobile sunt pentru comunicare. Suport\m mai u[or desp\r]irea de un prieten drag pentru c\ putem comunica cu el pe skype. Este o `nstr\inare [i o apropiere `n egal\ m\sur\.

14

Telefoanele au invadat [i filmul.Cum ar trebui interpretate avansurile tehnologiei? Mie `mi spui? Haneke, ca s\ cucereasc\ publicul tån\r, dup\ ce a f\cut Amour, despre moarte [i b\tråne]e [i despre ce toat\ lumea, `n general, se sperie, `ncepe cu o lung\ scen\ `n care cineva trimite mesaje banale, imaginea curge doar pe mijlocul ecranului [i, ca `n emisiunile de [tiri, cineva filmeaz\ neprofesionist. {i-a `nchipuit c\ a[a va cuceri publicul. Nu l-a cucerit. Lumea a fost dezam\git\ de rabatul f\cut. El venise cu preten]ia de a cå[tiga un nou Palme d'Or [i a e[uat. A devenit o mod\, regizorii apeleaz\ de multe ori la actori amatori. E de acceptat jocul amatorilor? ~n principiu, nu. Populezi tot filmul cu amatori [i `]i iei cåte o vedet\, s\ p\c\le[ti fraierii. Nu cred c\ trebuie f\cute experien]e pe cobai, pe public. Mai mult decåt cinefil\, sunt o filmofil\ [i nu `mi place cånd cineva face experien]e pe mine. Filmele se fac pentru public, nu pentru jurii, nu pentru critici, pentru publicul larg pe care `]i propui s\-l cucere[ti. Nu invi]i pe cineva la mas\ [i spui: las c\ v\d eu ce-i pun pe mas\. Civilizat e s\l `ntrebi ce måncare prefer\. Dar servirea unui meniu pe gustul publicului nu e tot o capcan\? {i m\ refer la manelele servite la Cluj. A fost marea controvers\. Cred c\ a fost doar un spirit de frond\ [i numic altceva. E un festival de film f\cut de boemi [i trebuie `n]eles acest lucru. E un fenomen care exist\ [i nu poate fi ignorat. N-a fost un certificat `n alb: asculta]i manele! De[i, a[a pare. Cristian Tudor spunea: toat\ lumea ne acuz\, dar eu cred c\ am f\cut bine. Dar publicul te poate taxa. Poate spune, nu mai merg la festivalul acela unde se dau manele. Au fost dou\ sute [i ceva de filme, iar publicul s-a calat pe Alain Delon, nu pe manele. A[ face o paralel\: Goran Bregovic a dus

maneaua la un nivel acceptat de critici, iar Henri Julien Félix Rousseau a validat arta naiv\. Suntem pe un astfel de drum? Cred c\ e prea mult. Sunt sigur\ c\ atunci cånd a f\cut „Pozi]ia copilului” dup\ un scenariu de {tefan R\dulescu [i a pus `njur\tura aceea `ngrozitoare [tia c\ toat\ lumea se va lega de ea. Cred c\ [i `n acest caz [i `n cazul menelelor, [tia c\ toat\ lumea va fi contrariat\, c\ toat\ lumea va vorbi despre `njur\tur\, despre manele. E un truc, un mod de a atrage aten]ia. Alte filme, despre care a[ fi vrut s\ se vorbeasc\ mult mai mult, au trecut neobservate. Mul]i turi[ti viziteaz\ muzee pentru „a-[i trece `n CV” c\ au v\zut un Rembrandt. Filmul „beneficiaz\” de acela[i tratament? Cu siguran]\. De altfel, `n acest an la Cannes, premiul cel mare a fost cå[tigat de un film al c\rui ac]iune se petrece `ntr-un muzeu, “The Square” (P\tratul), un fel de „Hainele `mp\ratului”, tratat cu mult\ ironie. Filmul post decembrist a evoluat? Condi]ia artistului s-a schimbat? Cred `n contiunuare c\ artistul e insuficient respectat `n Romånia. Pe de alt\ parte, cred c\ [i artistul ar trebui s\-[i respecte mai mult publicul. Cultura de mase poate fi aplicat\ [i filmului? Sunt pentru o cultur\ formatoare. Cred c\ e important ca publicul care se bucur\ de film s\ fie cantitativ mai mare decåt cel care ignor\ sau nu `n]elege filmul. Aceast\ `nv\]are ar trebui s\ existe `n [coli, de la primul film mut [i pån\ la „4,3,2”de Cristian Mungiu. ~n mod paradoxal, `ntr-o perioad\ de cenzur\ acerb\, pån\ `n ‘89 au existat emisiuni de cultur\ cinematografic\. Acum, f\r\ argumente, oricine poate vorbi despre orice, oricine poate desfiin]a orice. M\ uitam peste ni[te enun]uri pentru Bacalaureat [i nici m\car nu `n]elegeam ce se cere. {i atunci m\ `ntreb ce „competen]e”, `n aceast\ formulare abracadabrant\, po]i cere unui copil. Merge]i `n toate cet\]ile filmului. Cum se vede Romånia de acolo? Toat\ lumea `[i dore[te s\ vad\ filme romåne[ti. S\lile sunt pline. Pe de alt\ parte, auzi comentarii de genul: iar au venit romånii cu blocurile lor. Chiar [i `n filmul premiat anul

learned that the guys did their Bachelor's Party in Thassos and the girls did theirs in Rome. Do you organize this type of trips? Sure. We have the "Honeymooners" package in the Danube Delta, at the 4* Green Village Resort, owned by Eurolines. Ready when you are. Let's go!

TIFF. Cannes. Side by side. How does it hold up? TIFF holds its own very well next to Cannes. It managed to bring some films I missed at Cannes. TIFF is a cocktail of Berlin and Venice, with a little jet lag. It's easier to communicate at TIFF. You get to be around more people. They have grown and now they celebrate their "Sweet Sixteen". They have guests, they have a red carpet, and you feel at home, not just visiting like at Cannes. Another likeness lies in the edgy movies... Maybe some like this type of strange, distressing movies. They may say these movies set a mood. The directors of today are very set on this kind of movie. They could use some normality. Are the movies getting better or worse? Technically, cinematic quality is increasing. But the human quality is decreasing. There's a tendency towards nightmares. Some people are now afraid to sleep so they don't get nightmares. Others don't even need to dream, they can just go to the ciné and have their nightmare ready-to-order. And they pay for it! I've seen 55 films at Cannes and I'm not sure I could recommend more than 5 of those to my friends and still be friends afterwards. It's as if only horror and soap operas can exist anymore. There's no balance anymore. It's excessive. The new techniques... filming with cell phones... Do they affect the quality of the movie? Cell phones are for communication purposes. We can cope with our loved ones being away easier if we can talk to then. It's distant and intimate at the same time.


acesta “The Square”, un film suedez cu un actor danez, exist\ o cer[etoare rrom\ de origine romån\ [i un personaj care `njur\ anatomic romåne[te, `njur\turi care nu pot fi subtitrate – noi avem mult\ imagina]ie, `njur\turile noastre nu exist\ `n toate limbile p\måntului –, iar la un moment dat se aude o voce care spune: las\-l pe s\racu’, sufer\ de sindromul Tourette. Deci, a[a se vede Romånia. {i asta unde? ~n Suedia, unde exist\ poe]i romåni respecta]i, iar Romånia este bine v\zut\. ~n continuare, de ani de zile, la Cannes exist\ cer[etori romåni pe care nu-i adun\ nimeni de pe str\zi. Deci, cum se vede Romånia? Greu de spus.

This type of communication has also invaded film. How should we treat these technological advances? You're telling me! Haneke, to win the young croud (he didn't succed), after Amour (with themes such as death and old age, things that generally scare people), starts with a long scene in which someone sends stupid text messages, the texts rolling in the middle of the screen and, like in a news report, someone records this in an amateur way. It was a disappointment (the attempt to insincerely capitalize on the popularity of cellphones). He went there with ambitions to win the next Palme d'Or and failed.

Pentu cei n\scu]i `n perioada comunist\ vocea Irinei Margareta Nistor, cea care dubla filmele de pe casetele video, era echivalent\ cu libertatea. Ce film ]i-a r\mas `n suflet? E greu s\ aleg un film din 3 mii! Lumea `[i aminte[te de filmele cu b\t\i – de unde [i titlul filmului Chuck Norris VS Comunism, de Ilinca C\lug\reanu –, pentru c\ exista `n mentalul colectiv ideea c\ doar un super erou ne-ar mai putea salva. La protestele anti-guvernamentale din februarie existau pancarte pe care scria: Chuck Norris Help! Cred, totu[i, c\ „Doctor Jivago” este acel film, un subiect interzis de cenzur\ [i Mefisto pentru c\ a fost un gest de curaj s\ `l strecor `n acea perioad\ atåt de complicat\.

It has become a trend - directors often use amateur actors. Is this to be accepted? Generally, no. You populate the movie with amateurs and then use some celebrity to fill the gap (to fool the audience). I don't think you should treat the audience as lab mice. I, for one, don't like to be used for anyone's experiments. Movies are made for the audience whose hearts you desire to earn, not for the critics. You don't invite someone to dinner and say "I'll see what I can give him". If you are civilized, you ask him about his preferences.

Anonimul, Sf. Gheorghe, Green Village. E un frate bun al TIFF-ului? E mai mic? Mai mare? E mai tån\r cu cå]iva ani[ori. Este atipic. Este un festival unde e[ti prizonier. Nu ai unde s\ te duci `n stånga sau `n dreapta. E mult mai comod a[a, pentru c\ senza]ia de frustrare pe care ]i-o las\ TIFF-ul, pentru c\ pierzi inevitabil cåte ceva–nu po]i fi prezent la toate proiec]iile deodat\ – este sup\r\toare. Anonimul a fost f\cut ini]ial dup\ modelul festivalului de film Sundance, asem\n\tor cu festivalul de la Vene]ia, `nconjurat de ap\ [i mult\ natur\. O parte din filme „merg” dintr-o parte `n alta, dar publicul Anonimul e diferit. Via]a dincolo de film. Cånd nu exist\ film, ce exist\ `n via]a Irinei Margareta Nistor? Exist\ teatru. Joc `ntr-o pies\ regizat\ de Chris Simion. Cred c\ orice critic de film sau de teatru ar trebui s\ joace m\car o dat\ `ntr-o pies\ de teatru, ca s\ `n]eleag\ mai

But isn't catering exactly to the audience's tastes also a trap? I'm talking about the "manele" (low-brow music inspired by byzantine harmonies, but lacking originality, often counterfeit, in poor taste, something like turbo-folk) served at Cluj. That was the great controversy. I think it was just an edgy spirit and nothing more. It's a bohemian film festival and you should keep that in mind. It's a real phenomenon that can't be ignored. Although that's what it felt like, it wasn't a pledge to listen to "manele". Cristian Tudor used to say - "Everyone disagrees, but I think we did the right thing." Of course, the audience can turn their back. They can refuse to keep going to that "festival with manele". But there were around 200 films and the audience concentrated on Alain Delon, not on manele. That made me happy! I'd make an analogy - Goran Bregovic polished "manele" (term explained in the above question) to a level acceptable

P EW VI RVI TE IN

BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

for the critics, and Henri Rousseau, likewise, made naive art acceptable. Is film heading down a similar path? I don't think it's that dangerous. When "Child's Pose" was made based on a plot by Stefan Radulescu, the director knew people would talk about that awful curse word. It's a trick to attract attention. Other movies, which I'd have liked to hear more about, went by unobserved. A lot of tourists visit museums only for one more "tick" in their to-do list. Is film sharing this fate? Absolutely. This year at Cannes, the Grand Prize was awarded to a film which takes place in a museum, The Square, done in a rather ironic way. Has post-1989 Romanian cinematography evolved? Did the artist's condition change? I still think artists don't get nearly enough respect in Romania. But I think the artists should also respect their audience more. Can a mass culturalization approach also work for film? I'm all for it. I think it's better if the number of people who enjoy film is greater than the number of those who don't. This kind of education should start in school, from the first silent movie to Cristian Mungiu's “4,3,2”. Paradoxically, when the censorship was in full swing (in communist Romania), there were film education programmes on TV. Nowadays everyone can say anything, without arguments. I was looking through the Baccalaureate subjects, and I don't get what they want from these kids. And then I ask myself what kind of competencies you can expect from such unnecessarily complicated formulations. You go to all "film strongholds"... How does Romania look from there? Everyone wants to see Romanian films. The auditoriums are full. On the other hand, you hear comments such as "again, the Romanians with their condoes..." Even in this year's winning movie, The Square, a Swedish film, there's a gypsy beggar and a character who curses in a genuine Romanian way, curses which can't be translated, we have a lot of imagination. And then, a

15


VIP INTERVIEW • IRINA MARGARETA NISTOR Foto: ©JustVISION

voice says "leave the poor man alone, he suffers from Tourette syndrome!" So that's the image of Romania. And in Sweden even where there are well respected romanian poets and Romania has a good image. Also, for a long time now, there are Romanian beggars in Cannes that no one bothers to move. So how does Romania really look like? Hard to say.

16

bine ce `nseamn\ s\ pui lumina, ce `nseamn\ o repeti]ie, ce `nseamn\ s\ faci parte dintr-o echip\. Dac\ mergi la restaurant nu sim]i neap\rat nevoia s\ [tii ce a f\cut chef-ul `n buc\t\rie, dar pentru a face un comentariu corect, cred c\ orice critic trebuie s\ trec\ [i prin „buc\t\rie”. Apoi, exist\ concertele. ~n copil\rie `mi pl\cea s\ merg la o cofet\rie unde lucra mama unei prietene [i unde aveam voie s\ vånd [i eu din cand `n cånd. Atunci mi-am dat seama c\ `mi place s\ m\ implic [i s\ fiu implicat\, c\ `mi place s\ fiu [i `n fa]a [i `n spatele tejghelei. M\ ocup de opere de binefacere. Exist\ un conac la Aduna]ii Cop\ceni, donat de familia Florescu, unde se fac ni[te tabere cu ni[te copila[i care, din p\cate, au o durat\ de via]\ redus\. }ine de Hospice, de Casa Speran]ei, unde sunt „Decan de optimism” – `n parantez\ spun, mama `mi spunea c\ am s\ mor `ntr-o criz\ de optimism. Cred c\ e important s\ po]i schimba ceva, cåt de pu]in, `n via]a acestor copila[i. Cu sprijinul Funda]iei Vodafone, al c\rei Pre[edinte Onorific sunt, am reu[it s\ construim o arip\ a spitalului de copii Marie Curie. M\ ocup de foarte multe proiecte. Une-

le mai mici, cum este cel de la Zal\u, unde o doamn\ minunat\ a deschis o bibliotec\ unde vin copii din comunit\]i diferite [i unde sunt stimula]i s\ citeasc\ `mpreun\. Apoi, pentru c\ `n ]ara lui Dracula donarea de sånge e o problem\, `ncerc s\ ajut [i aici. M\ mai ocup de Festivalul de Psihanaliz\ [i Film pe care l-am adus de la Londra, festival aflat la a VI-a edi]ie [i de multe multe alte proiecte, mai mari sau mai mici. Plaja preferat\? Nu am o plaj\ preferat\. Nu `mi place la mare, nu-mi place apa. Am s\ o plagiez pe m\tu[a mea, care e pe jum\tate spanioloaic\ [i care spunea: facem baie doar acas\! Cånd e[ti mic, e[ti dependent de ce hot\r\sc p\rin]ii t\i pentru tine. Mamei mele `i pl\cea la nebunie la mare [i, evident, ajungeam [i eu la plaj\. Dar o [antajam. ~i spuneam: dac\ vrei s\ stau la plaj\ zece minute, nu mai mult, `mi cumperi o carte. A[a am adunat o `ntreag\ bibliotec\ pentru copii. Am fost s\ v\d plaja din Noua Zeeland\ unde s-a filmat „Pianul”, o plaj\ cu nisip negru, ca de diamante, dar nu am intrat `n ap\. Turismul `mi place „pe geam”, s\ v\d peisaje frumoase. Nu-mi place s\ merg pe jos. ~mi

For those born in the Communist Era, Irina Margareta Nistor's voice was the sound of liberty (she dubbed those American and English movies that the communists called "decadent"). What's your favorite dub? Hard to choose from 3000 movies... People remember those with fights - that's where the title of Ilinca Calugareanu's Chuck Norris VS Communism comes from. In the popular conciousness, there was the idea that only a superhero could save as. There were signs that read "Chuck Norris, Help!" at february's anti-governemental protests. This being said, I think that jewel we're talking about is Doctor Zhivago, a forbidden subject, and Mefisto - it was a hard job to "smuggle" it in that era. Anonimul (film festival), Sfantu Gheorghe, Green Village? Is it a good brother for TIFF? Older? Younger? A few years younger. It's atypical. It's a festival where you're held prisoner. There's nowhere to go. It's more comfortable this way, because the frustration that TIFF leaves you with (because you'll always miss something, given its complexity) is not appealing. Anonimul was modelled after the Sundance festival, which takes from Venice festivals the natural surrounding, water... Some movies work for more festivals, but the Anonimul audience is different. Life after film... When there are no films, what's there in Irina Margareta Nistor's life? There's acting. I have a role in a play directed by Chris Simion. I think every film or theatre critic should act at least once, to better understand how to use lighting, how to rehearse, to be part of a team... When you go to a restaurant, you don't feel the need to


plac locurile frumoase din natur\ la modul contemplativ [i, dac\ pot viziona [i un film `n acest timp, e perfect. Vacan]a, pentru mine, `nseamn\ s\ v\d filme. Atunci reformulez. Vacan]a...? Nu exist\ vacan]\ pentru mine! M\ plictisesc `n vacan]\. Re-reformulez. Ce ora[ iube[ti? Rå[novul. Acolo m\ simt r\sf\]at\. M\ cazez la o pensiune de 3 margarete, la Rems, diminea]a merg la cursuri [i `l ascult pe domnul Paleologu, de exemplu, apoi prånzul, un deliciu, iar seara revin `n sala de proiec]ie [i v\d filme. Dar nu merg s\ stau. Comentez filme mute. Am un spectacol cu Radu R\descu [i cu forma]ia lui – la TIFF s-a numit CelloFan, de la cello(violoncel) [i de la celuloid. Pe fundalul unor filme din anii ‘20/’30 ale lui Hans Richter, forma]ia lui Radu R\descu cånt\ la ni[te instrumente foarte rare `n timp ce eu citesc ni[te texte din Hans Richter. Sau alt proiect, „Puzzle suprarealist”, un manifest de avangard\, cu sound design & live foley unde eu citesc din Urmuz. Mi-am f\cut un scenariu de via]\ complex (n.r. råde). Recomanzi o via]\ de artist unui tån\r din Romånia? P\i, o via]\ are omul! Acum cå]iva ani, la Berlin, Jeremy Irons le spunea spectatorilor: „Nu mai lucra]i la b\nci. {tiu c\ sunte]i mai bine pl\ti]i, dar o via]\ are omul!” Asta `ncerc s\ le spun [i eu copiilor pe care-i `ntålnesc, s\ nu `ncerce s\-[i fac\ o via]\ sigur\, pentru c\ via]\ sigur\ nu exist\. Cred c\ e important s\ faci cu mare drag ceea ce faci, iar dac\ e[ti foarte pasionat, pån\ la urm\ `]i iese. Ca s\ `nchei `ntr-o not\ muzical\, ce rol acorzi muzicii de film `n raport cu imaginea? Ranin, la Festivalul de Teatru Babel de la Tårgovi[te, d\dea un citat din Tarantino, care spunea c\ dac\ o muzic\ de film e bine scris\ `]i vei aminti automat [i scena din filmul respectiv. Eu, cånd aud La Vie En Rose, m\ gåndesc automat la Sabrina [i la filmul cu Audrey Hepburn [i Humphrey Bogart. Mul]umesc pentru timpul acordat. Pentru mine e un interviu de suflet.

know everything the chef did in the kitchen, but I think that every critic should visit the kitchen sometimes to make a valid criticism. Then, there are the concerts. When I was a kid, I liked to go to a confectionery where a friend's mom used to work. I found out that I liked to be both a visitor and a host. I also do charity work. There's a manor house at Adunatii Copaceni, donated by the Florescu family, where camps are held for children that, unfortunately, will not have a very long life. It's under Hospice, Casa Sperantei, where I'm the Dean of Optimism. My mother used to tell me I'd die in an optimism crysis! I think it's important to be able to change something, however small it may be, in the lives of this kids. With support from the Vodafone Foundation, whose honorific President I am, we were able to build a new section for the Marie Curie Children’s Hospital. I have a lot of projects going on. Some are smaller, like the one in Zalau, where a marvelous lady has opened a library where children from different communities can come and be stimulated to read together. Then, because apparently the donation of blood is not going that great in Dracula's country, I try to help there, too. I also do the Psychoanalysis and Film festival, which I have borrowed from London, and a lot of other projects, some smaller, some bigger. Favorite beach? I don't have a favorite beach. I don't like the seaside, I don't like water... I'll borrow my aunt's words, she was half Spanish - "We only bathe at home!" When you're young, you depend on your parent's decisions. My mother had a passion for the beach and, obviously, I ended up there, too. But I used to blackmail her - I'd tell her that if she wanted me to stay in the sun for 10 minutes, no more, she'd have to buy me a book. That's how I got an entire book collection for children! I went to see the beach in New Zealand, where The Piano was filmed, a beautiful beach with black diamond-like sand, but I didn't try the water. I like "window" tourism, to see beautiful sights. I don't like walking. I like nature in a contemplative way, and if I can watch a movie in the meantime, great! For me, holiday means watching movies.

P EW VI RVI TE IN

BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

Let me rephrase the question, then... Holiday? No holiday for me! I get bored. Another stab at rephrasing... What city do you like? Rå[novul. That's where I feel spoiled. I stay at Rems, a 3 margaret pension, I attend Mr. Paleologu's lessons in the morning, for example, I then have breakfast and, in the evening, I go to the projection room and watch movies. But not as a spectator. I comment silent movies. I have a show with Radu Radulescu and his band - CelloFan (from cello, instrument, and celluloid). With Hans Richter films from the 20/30's in the background, Radu's band plays some spectacular instruments, while I read some Hans Richter texts. And there's another project "Surrealist Puzzle", an avant-garde manifesto, with sound design and live foley, where I read from Urmuz. I have a complex life scenario! (laughs) Do you recommend the artsy lifestyle for the Romanian youth? Well, a man's only got one life! Some years ago, at Berlin, Jeremy Irons told the spectators: "Stop working at banks! I know you're well paid, but a man's only got one life!". That's what I try to tell the kids of today, to stop looking for a safe life, it doesn't exist. I think the most important thing is to do something you like and, if you're passionate, you'll make it. To finish on a musical note, how important is film music to you, in relation to the image? Ranin, at the Babel Festival in Targoviste, gave a Tarantino quote, which held that if the music is good, you'll remember the movie. Personally, when I hear La Vie En Rose, it immediately conjures the image of Sabrina and that movie with Audrey Hepburn and Humphrey Bogart. Thank you for your time. For me, this is an interview from the heart.

Marcel {tef

17


DESTINA}II 06. Point of View – F1 Air Race Indianapolis Motor Speedway. 08. Point of View – Gran Canaria – Din sud pân\ în nord! 10. Point of View – TIFF • Transilvania International Film Festival. 12. The Voice – Interviu cu Irina Margareta Nistor. 19. Editorial Drago[ Anastasiu, Pre[edintele Grupului Eurolines Romånia.

Gran Canaria, foto: ©TUI TravelCenter

CONTENT/EDITORIAL

47.

38.

Irina Margareta Nistor, foto: ©JustVISION

32.

12. 20. Destina]ii exotice – Pe urmele c\pitanului Cook `n Australia [i Noua Zeelend\. 26. Destina]ii exotice – Indianapolis Motor Speedway – F1 Air Race.

18

Publisher

32. Grupul Eurolines, sponsor al competi]iei Red Bull X-Alp. Interviu cu Toma Coconea. 38. Gran Canaria – Din sud pân\ `n nord. 44. Pofti]i la Nunta o[eneasc\!

Editor in chief Adriana Constantin (office@justcpr.ro) Editori Zenaida F\rca[, Oana Iana, Carmen Neac[u

Adresa redac]iei Aleea Lungule]u Nr. 3 sect. 2, Bucure[ti BeTUI nr. 27(42), iulie/august 2017 Revista oficial\ a TUI TravelCenter ISSN 2393 – 5278 / JustCPR Foto coperta: ilustra]ie boiron

office@justcpr.ro www.justcpr.ro Tel.: +40 031 40 41 138 +40 724 357 227

Senior Art Director Marcel {tef (mstef@justcpr.ro) DTP Luca Hagiu dtp@justcpr.ro

Ritualul nun]ii o[ene[ti recreat în Muzeul }\rii Oa[ului. 47. Interviu cu Peter Damian Hurley.

FOCUS CORPORATE 52. Charter 2017 – Hoteluri din Grecia recomandate pentru familiile cu copii. 56. C\l\toria cu autocarele Eurolines. 57. Top 10 oferte recomandate. 58. Vara distrac]iei – Weekend în parcuri tematice [i aqua parcuri.

MOZAIC 62. Prin buc\t\riile lumii – Ce s\ m\nânci [i de ce s\ nu te atingi dac\ ajungi s\ vizitezi aceste ]\ri! 67. C\t\lin Hladi – Portret. 68. Covorul Ro[u – TIFF.16. 72. Cel mai mare festival pe plaj\ de la malul M\rii Negre! – Neversea. 74. Cele mai mari staruri ale muzicii electronice mondiale la UNTOLD 2017.

Colaboratori Ioana Chifor, Cristina M\tasa, Alexandra Tru[c\, Oana Nicoleta Both, Cristiana Constantinescu Director Publicitate Camelia L\z\roiu GSM: +40 724 357 227 clazaroiu@justcpr.ro Photo Anca Du[e („UN AN HaiHui”), Adrian Cå]u (Ipu), Mihai Stetcu, Vitek Ludvik, Vlad Cup[a, Nicu Cherciu, C\t\lin Hladi, Ilie Tudorel, Marius Mari[, Larisa Balt\, Chris Neme[, Dan Grigore, Cristiana Constantinescu

Copyright: TUI TravelCenter prin Eurolines Po[ta redac]iei:: V\ a[tept\m opiniile, ofertele de colaborare [i orice tip de sugestii pe adresa redac]iei sau prin e-mail (office@justcpr.ro). Just Communication & PR de]ine brandurile Just Be [i are `n portofoliu publica]iile editate de Tui TravelCenter [i Eurolines. R\spunderea asupra con]inutului articolelor revine `n exclusivitate autorilor acestora. Reproducerea par]ial\ sau total\ a oric\rui text, fotografie sau imagine grafic\ din con]inutul revistei, f\r\ acordul scris al editorului, constituie infrac]iune [i se pedepse[te conform legilor `n vigoare.

Toate drepturile de vånzare a spa]iilor de publicitate apar]in editorului revistei.


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

PUNEM

SIGURANTA

Foto: ©JustVISION

TURI{TILOR NO{TRI PE PRIMUL LOC!

C\l\toriile [i schimb\rile, spunea Seneca, dau o nou\ vigoare min]ii, Samuel Johnes afirma c\ „orice c\l\torie are avantajele sale” iar Sf. Augustin se gândea c\ „lumea este ca o carte, iar cei care nu c\l\toresc citesc doar o singur\ pagin\ din ea”. Noi, `ncerc\m s\ facem c\l\toriile cåt mai sigure. Prin demersurile pe care Grupul Eurolines le-a f\cut `n aceast\ prim\var\, [i m\

refer la ini]iativa agen]iei touroperatoare a Grupului Eurolines, Nova Travel, care a `ncheiat o poli]\ de asigurare în caz de insolven]\/faliment în valoare de 150.000 USD, triplând astfel benevol suma minim\ prev\zut\ de lege, demonstr\m c\ ne pas\ de clien]ii no[tri [i venim cu o garan]ie în plus a siguran]ei [i încrederii de care beneficiaz\ agen]iile partenere, cât [i turi[tii, beneficiarii

finali ai serviciilor NOVA Travel. V\ doresc, a[adar, o var\ sigur\ [i lini[tit\ [i nu uita]i s\ c\l\tori]i, pentru c\, doar a[a, ve]i avea acces la experien]e de neuitat! Drum bun,

Drago[ Anastasiu Pre[edintele Grupului Eurolines România dragos.anastasiu@eurolines.ro

COLABORATORII EDI}IEI

19 Nicu Cherciu

Oana-Nicoleta Both

Ipu (Adrian Cå]u)

„Primul aparat de fotografiat a fost un Smena 8 pe care l-am stricat la Sibiu `n timpul Revolu]iei din 1989. M-am n\scut la Sibiu [i am emigrat 1990 la Cluj, <ca s\-mi caut alt aparat de fotografiat>! Freelancer, sunt pasionat de fotografie din 1988. CV: fotograf la Teatrul Na]ional Cluj-Napoca din 1996prezent [i la Opera Na]ional\ Român\ Cluj-Napoca din 1997 - prezent, din 2010 sunt fotograf oficial TIFF (Festivalul Interna]ional de Film Transilvania). www.fotonicuwordpress.com

„Debutul meu `n lumea magic\ a <f\c\torilor de evenimente> a `nceput prin 2009 cånd m-am hot\rât s\ m\ implic activ `n via]a cultural\ a Clujului. Merg, organizez, urlu la evenimente, apoi trag linia [i scriu pe blog – Backstage stuff. Mi-ar pl\cea s\-mi tr\iesc toat\ via]a a[a, organizând evenimente [i apoi, refugiat\ în spatele tastaturii la lumina albastr\ a monitorului, s\ scriu despre munca mea. Dup\ fiecare eveniment `mi fac un topul personal al lucrurilor `mplinite.

„~nc\ din copil\rie mi-a pl\cut s\ c\l\toresc [i s\ fac fotografii. Din c\l\torii m\ `ntorceam cu poze de tot soiul dar [i cu regretul c\ nu reu[eam s\ surprind, pe deplin, farmecul locurilor vizitate. Preg\tirea mea de inginer IT [i conductor arhitect m-a ajutat s\ `n]eleg mai bine, pe de o parte, mecanismele tehnice ale aparatelor de fotografiat, iar pe de alt\ parte, poetica fotografic\. ~n Cehia, unde am emigrat dup\ facultate, mi-am redescoperit marea pasiune. Acum m-am repariat [i fac poze acas\!” www.iadriancatu.blogspot.ro


DE T ST OP IN A} II

DESTINA}II EXOTICE • AUSTRALIA {I NOUA ZEELAND| Se [tie c\ o croazier\ este una dintre cele mai comode [i complete vacan]e pentru c\ ofer\ la pachet mai multe destina]ii, de regul\ câte una nou\ în fiecare zi, f\r\ s\ fii obligat s\-]i faci mereu bagajele [i s\ te mu]i împreun\ cu ele. În plus, în drum c\tre noua destina]ie, ai parte [i de distrac]ie [i relaxare la bordul navei.

20

HAIDE}I PE URMELE C|PITANULUI


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

V\ propunem una dintre cele mai noi [i mai inedite vacan]e, un circuit în care ajunge]i tocmai la Se [tie c\ o croazier\ este una dintre cele mai comode [i complete vacan]e pentru c\ ofer\ la pachet mai cel\lat cap\t al p\mântului. E un traseu plin de atrac]ii turistice, care de care mai atr\g\toare, multe destina]ii, de regul\ câte una nou\ în fiecare zi, f\r\ s\ fii obligat s\-]i faci mereu bagajele [i s\ te mergând, dup\ aproape 250 de ani, pe urmele c\pitanului Cook, apoape de “cap\tul p\mântului”. mu]i împreun\ cu ele. În plus, în drum c\tre noua destina]ie, ai parte [i de mult\ distrac]ie [i relaxare la bordul navei.

V\ propunem una dintre cele mai noi [i mai inedite vacan]e, un circuit în care ajunge]i tocmai la cel\lalt cap\t al p\mântului. E un traseu plin de atrac]ii turistice, care de care mai atr\g\toare, mergând, dup\ aproape 250 de ani, pe urmele c\pitanului Cook, aproape de „cap\tul p\mântului”.

Sydney, unul dintre cele mai frumoase ora[e din lume. Periplul începe la Sydney, str\lucitoarea urbe de pe malul oceanului care pare c\ nu doarme niciodat\. Efervescent, cu peste 4,5 milioane de locuitori, Sydney este tot mai prezent în topurile celor mai frumoase ora[e din lume. Amplasat într-un golf deosebit de frumos, cel mai mare port natural din lume, Sydney este prima a[ezare colonizat\. A devenit principala

atrac]ie turistic\ din Australia [i prime[te în prezent aproximativ cinci milioane de vizitatori, iar motivele pentru care sunt atra[i aici nu sunt pu]ine. Sydney se poate mândri cu arhitectura sa deosebit\, cu cl\dirile inovatoare „ascunse” printre banalii zgârie nori, cu parcurile imense, cu plajele sale [i cu obiectivele turistice celebre pe plan mondial. Plus c\ în ultimii ani a devenit un creuzet al gastronomiei, iar gurmanzii care ajung aici pot

fi invidia]i de cei care r\mân acas\. Cel mai faimos dintre toate obiectivele turistice, Opera din Sydney, este inclus\ în patrimoniul mondial UNESCO, fiind un reper în arhitectur\ [i la peste patru decenii de la inaugurarea sa. Simbolul de necontestat al ora[ului, Opera din Sydney este un centru cultural de elit\, recunoscut la nivel mondial. Cei mai importan]i arti[ti ai momentului [i aspiran]ii la acest statut î[i doresc s\ performeze

Cook

ÎN AUSTRALIA {I NOUA ZEELAND| Cum ar fi s\ „cucere[ti” [i tu, la rândul t\u, Australia [i Noua Zeeland\, fiecare destina]ie în parte încadrându-se în categoria c\l\toriilor de f\cut o dat\ în via]\?


DE T ST OP IN A} II

22

DESTINA}II EXOTICE • AUSTRALIA {I NOUA ZEELAND|

sub cupola impresionant\ a Operei din Sydney, care g\zduie[te s\li de concerte [i de teatru. Sydney Harbour Bridge, [i el simbol al urbei [i unul dintre cele mai fotografiate obiective turistice din Australia, Turnul Sydney, exotica plaj\ Bondi, Portul Darling, Sydney Sea Life Aquarium [i Gr\dina Zoologic\ sunt cele mai importante atrac]ii turistice din Sydney. Când vine timpul îmbarc\rii, vasul de croazier\ Norwegian Jewel va fi fost de mult timp preg\tit s\-i întâmpine pe oaspe]i. Imensa ambarca]iune cu 12 pun]i, dou\ piscine [i nenum\rate op]iuni de distrac]ie te va conduce de acum, timp de 13 zile [i nop]i, prin Marea Tasmaniei [i Oceanul Pacific c\tre urm\toarele destina]ii.

Melbourne, capitala culturii [i artelor Prima dintre acestea este Melbourne, ora[ul înfloritor care a fost, timp de cinci ani consecutivi, urbea cu cel mai bun nivel de trai din lume. Capitala statului Victoria te va uimi în primul rând cu amplasarea sa într-un cadru natural superb, în golful Port Philip, supravegheat de lan]uri montane impun\toare [i traversat de un râu. Apoi, Melbourne te atrage prin arhitectura [i dimensiunea sa, fiind considerat cel mai european ora[ din Australia, asem\narea cu Parisul nefiind întâmpl\toare. Dar urbea, a doua ca m\rime din Australia, a împrumutat câte ceva [i din rigoarea sistematiz\rii specific\ marilor metropole [i o po]i compara [i cu New York. Un ora[ complex [i complet, multicultural, Melbourne [i-a câ[tigat titlul de capital\ australian\ a culturii [i a artelor, dar [i a sportului [i a afacerilor. Str\b\tut de râul Yarra, Melbourne ofer\ nu doar croaziere ci [i nenum\rate galerii, teatre, cafenele, centre comerciale, buticuri dar [i parcuri. Printre atrac]iile turistice care nu trebuie ratate în Melbourne se num\r\ Centrul Victorian de Arte, Catedrala Sf. Paul, Acvariul, turnurile Rialto [i podul pietonal, Telstra Dome, Turnul Eureka, Parcul Olimpic [i Royal Botanic Gardens.

Insula Tasmania, parcuri sub protec]ia UNESCO Tasmania este cel mai mic stat al Australiei [i cea mai mare insul\ a ei, situat\ la 250 km sud

de ]\rmul continentului. Primul european care a ajuns în Tasmania a fost, în anul 1642, navigatorul olandez Abel Tasman. În anul 1770, insula a fost luat\ în st\pânire de James Cook, în numele Marii Britanii. Gratulat\ cu peisaje ireal de frumoase, cu parcuri na]ionale, rezerva]ii [i structuri protejate de Patrimoniul Mondial al UNESCO care se întind pe aproximativ 20 la sut\ din suprafa]a sa, Tasmania este un t\râm verde care a[teapt\ s\ fie descoperit. Situat pe coasta nord-estic\ a Tasmaniei, ora[ul port Burnie, capitala insulei, este vizitat de foarte mul]i turi[ti în primul rând datorit\ multitudinii de parcuri [i rezerva]ii naturale în care flora [i fauna sunt protejate. Printre obiectivele turistice clasice pe care merit\ s\ le vizita]i în Burnie se num\r\ Fabric\ de Brânz\, Muzeul Regional, Parcul Burnie, Gr\dina Rhododendron, Distileria Hellyers Road, vechea strad\ Salamanca sau cea mai veche ber\rie din Australia, Cascade.

Wellington, capitala filmelor- Wellywood Urmeaz\ zile pe mare pentru ca urm\toarea oprire s\ fie la Wellington, capitala Noii Zeelande. Prins între mare [i dealuri verzi, Wellington este un ora[ interesant, cu unele dintre cele mai importante obiective turistice ale ]\rii. Are ceva de ar\tat pentru toate gusturile [i preferin]ele, de la amatorii de distrac]ie la cei de art\, cultur\ [i istorie. National Opera Company, City Gallery, Royal New Zealand Ballet, St. James’ Theatre, Downstage Theatre, Gr\dina Zoologic\, Gr\dina Wairarapa, Gr\dina Botanic\, P\durea Akatarawa sau Parcul Battle

Hill Farm sunt câteva din atrac]iile urbei. Acestora li se adaug\ muzeul Ta Pau, plaja urban\ Owhito Bay [i Observatorul Astronomic Carter. Via]a de noapte este foarte animat\ în Wellington, o s\ constata]i c\ pare c\ sunt mai multe cafenele decât în New York, iar pasiona]ii de cump\r\turi nu se vor plictisi fiindc\ în Wellington exist\ un num\r destul de mare de buticuri [i magazine. Pasiona]ii de cinematografie [tiu deja probabil c\ Wellington a fost supranumit Wellywood, pentru c\ aici „industria viselor” a luat avânt. Scene din pelicule celebre precum King Kong, R\zbun\torii, Aventurile lui Tintin, O c\l\torie nea[teptat\, Ultimul Samurai ca [i Trilogia Hobbit [i St\pânul Inelelor au fost turnate aici. Po]i merge într-un circuit prin studiourile Weta sau Stone Street Studios pentru a te reîntâlni cu personajele preferate.

Napier, o bijuterie Art deco Urm\toarea oprire de pe traseul acestei croaziere este la Napier, important centru economic, principalul centru produc\tor de lân\ din emisfera sudic\ [i un important port comercial. Un ora[ cu nenum\rate parcuri [i gr\dini, Napier este recunoscut [i pentru podgoriile [i vinurile sale. Dar arhitectura sa Art deco este ceea ce te frapeaz\ de la prima vedere, este cea care îi asigur\ unicitatea. Ora[ul, afectat de un cutremur masiv în anul 1931, a fost reconstruit în totalitate în numai doi ani, iar cl\dirile sunt perfect conservate. A[a se face c\ în centrul ora[ului Napier ai sentimentul unei capsule a timpului care te-a catapultat în anii 1930.


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

23

O plimbare relaxant\ aici nu are cum s\ nu v\ r\mân\ în amintire.

Tauranga, locul unei primiri foarte prietenoase Tauranga este un alt ora[ neozeelandez deosebit, inclus în traseul acestei croaziere. Tauranga este situat în partea de vest a golfului Plenty, fiind unul din marile porturi ale Noii Zeelande. Numele de Tauranga este un nume maori, dat de James Cook drept recuno[tin]\

pentru prietenia cu care a fost întâmpinat de b\[tina[i când a ajuns aici la bordul navei sale, Endeavor. De altfel, în Noua Zeeland\, foarte multe nume de str\zi, localit\]i, mun]i, vulcani, dealuri, câmpii, arbori, alimente, p\s\ri sunt în limba maori. Ora[ul cu aproximativ 125.000 de locuitori este cunoscut pentru exportul de kiwi, Noua Zeeland\ fiind cel de-al treilea produc\tor mondial. În Tauranga sunt de încercat o mul]ime de activit\]i în natur\, inclusiv safari pentru a observa delfinii în mediul lor natural, golf [i

drume]ii. Parcul Te Puna Quarry, un sat tradi]ional cu case din secolul al XVII-lea, o galerie de art\ [i b\ile termale Fernland Spa Thermal Mineral Springs sunt atrac]iile de neocolit în Tauranga.

Auckland, „Ora[ul marinarilor” Supranumit „Ora[ul marinarilor”, Auckland este cel mai mare ora[ din Noua Zeeland\, atât ca popula]ie cât [i ca suprafa]\. Dezvoltat pe


DE T ST OP IN A} II

DESTINA}II EXOTICE • AUSTRALIA {I NOUA ZEELAND|

Bay of Islands

24

malul m\rii, pe North Island, ora[ul este cunoscut ca având cele mai multe b\rci pe cap de locuitor din lume. Gratulat cu o amplasare deosebit\, între Golful Haura-ki [i Oceanul Pacific la est, Mun]ii Huna la sud-est, Portul Manukau la sud-vest [i Mun]ii Waikatere la vest/ nord-vest, Auckland ofer\ [i el câte ceva pentru fiecare. G\se[ti aici plaje superbe, un port frumos, centre comerciale, o via]\ de noapte trepidant\ [i o cultur\ [i gastronomie variate, specifice unui ora[ cosmopolit. Partea central\ este construit\ pe un istm îngust între portul Manukau la Marea Tasmaniei [i portul Waitemata la Oceanul Pacific, a[a c\ Aukland are ie[ire [i la Marea

Tasmaniei [i la Oceanul Pacific. Dac\ te numeri printre amatorii de senza]ii tari, nu ar trebui s\ ocole[ti Sky Tower, locul celor mai „în\l]\toare” priveli[ti, de unde po]i s\ faci bungee jumping. Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium [i Aukland Zoo ca [i portul Waitemata [i Muzeul R\zboiului sunt atrac]iile de neocolit `n Aukland. Pentru iubitorii de cump\r\turi sunt recomandate Parnell, Newmarket sau centrul ora[ului. Încerca]i restaurantele [i barurile din zona Viaduct sau Ponsonby, sau aventura]i-v\ spre K`Road, aici aflându-se printre cele mai moderne baruri [i cluburi, chiar lâng\ saloane de masaj [i magazine de b\uturi.

locul de joac\ al vieuitoarelor marine Situat în nord-estul North Island, Bay of Islands este una dintre cele mai populare atrac]ii turistice din Nou\ Zeeland\. Zona pitoreasc\, cu un microclimat subtropical, este format\ din 144 de insule [i insuli]e, cu multe golfuri izolate [i plaje întinse de nisip. Bay of Island este delimitat\ de Cape Brett [i Peninsula Purerua [i include or\[ele precum Opua, Paihia, Russell [i Kerikeri. Acest golf frumos este precum un loc de întâlnire pentru o mul]ime de vie]uitoare marine, inclusiv balene, pinguini, delfini [i pe[ti spad\, care se las\ observa]i. Odat\ ce v\ afla]i în vecin\tatea punctului Tapeka Point, la nord de Russell, ve]i intra într-un teren de joac\ pentru vie]uitoarele maritime, a[a c\ fi]i pe faz\! Multe dintre insulele de aici au trasee de drume]ii, iar cultura Maori este la ea acas\ [i reprezentan]ii ei sunt bucuro[i s\ o împ\rt\[easc\ [i vizitatorilor. Northland este cunoscut\ ca „locul de na[tere al Noii Zeelande” [i ofer\ experien]e culturale fascinante marca maori. Atunci când vei reveni la Sydney [i apoi acas\ î]i vei da seama cât de frumos, complex [i deosebit este acest col] mai izolat de lume. Vei avea pove[ti adev\rate de împ\rt\[it despre locuri, oameni, întâmpl\ri [i istorie. {i, probabil, te vei întoarce în bagaje [i cu cele mai frumoase zâmbete [i amintiri pentru o via]\. Drum bun!

Carmen Neac[u Consultant Comunicare [i PR blog.tui-travelcenter.ro, consilierturism.ro


DESTINA}II • F1 AIR RACE • INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY De ce o vacan]\ la plaj\ [i nu una plin\ de adrenalin\? De ce o c\l\torie `n aglomerata

Din foarte multe motive. Este evident pentru toat\ lumea, comunic\m mai mult, consum\m mai mult, c\l\torim mai mult. C\l\torim de pl\cere, de nevoie, sau `n interes de serviciu. C\l\toriile la nivel planetar au devenit obi[nuite, chiar banale, iar un city break la Disneyland sau Vene]ia a devenit accesibil pentru aproape oricine. Turismul, `n toate ipostazele lui – de mas\, de aventur\, culinar, cultural, de business... –,

26

G

MULTE, MULTE

- URI


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

Europ\ [i nu una `n spa]iile infinite americane? De ce o vacan]\ All Inclusive [i nu una exclusivist\ pe pistele celui mai mare motor speedway din lume, `n capitala curselor motorizate?

`mbrac\ forme dintre cele mai variate, de la pa[nic, la agresiv (cred c\ nu o dat\ a]i `ntålnit grupuri de turi[ti care se `mping ca la oferte la tig\i, afla]i `ntr-o curs\ disperat\ de inventariere, de bifare, de imortalizare 360o a locurilor vizitate. Poate `ntr-o edi]ie viitoare ar fi cazul s\ vorbim [i despre respectul pe care noi, turi[tii, ar trebui s\-l acord\m popula]iilor „cotropite”, despre respectarea culturii [i tradi]iilor celor afla]i `n situa]ia

de a ne g\zdui. {i dac\ le-a]i v\zut pe toate pån\ acum ([i m\ refer la Grecia, Turcia ori Bulgaria) o vacan]\ peste ocean, `n Indiana, pentru a experimenta cursele de mare vitez\ [i de joas\ altitudine de pe legendarul Circuit de la Indianapolis (care g\zduie[te, printre altele, echipe precum cele de Formula Unu, IndyCar, NASCAR, Sprint sau Midget) poate fi un spectacol vizual ca niciun altul.

Foto: © Mihai Stetcu

INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY

F1AIR RACE

27


DESTINA}II • F1 AIR RACE • INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY

Live and let live!

28

Cam a[a gåndesc americanii. Pentru cei care nu au mai vizitat Statele Unite, trebuie s\ [tie c\ America nu se afl\ pe p\månt. E un spa]iu extraterestru unde oamenii de acolo seam\n\ cu europenii [i nu prea. Acolo a fost inventat show-ul, marketingul, publicitatea [i atåt de actualul „time is money”. O vizit\ la Indianapolis Motor Speedway `nseamn\ un zbor `n spa]iu, un plonjon `n lumea show-ului profesionist. Creat special cu scopul de a deveni cea mai provocatoare competi]ie aeriana, Red Bull Air Race [i-a cå[tigat rapid faima. F1 Air Race e la fel de cibernetic [i actual ca Facebook-ul. La Indianapolis Motor Speedway, pe o pist\ de competi]ii aeriane proiectat\ s\-i `mping\ pe pilo]i spre limitele lor pute]i avea parte de ac]iune, mult\ adrenalin\, zboruri spectaculoase, loopinguri, tonouri, viraje rapide [i for]e gravita]ionale de pån\ la 10 G. Competi]ia, înfiin]at\ în 2003 de Red Bull GmbH, este o serie interna]ional\ de curse aeriene în care concuren]ii trebuie s\ navigheze printre obstacole în cel mai rapid mod posibil. Pilo]ii zboar\ `n viraje strânse contra cronometru, pe un traseu de slalom printre piloni gonflabili. Cu o accelera]ie mai puternic\ decat cea a unui avion de lupt\ F-18, avioanele de mici dimensiuni parcurg cu viteza de 370 km/h [i la altitudine foarte mic\ (uneori de sub 10 metri), un traseu de jaloane. Aceste avioane ating [i 450 km/h, dar pentru siguran]a pilo]ilor [i a spectatorilor, viteza avioanelor a fost limitat\. Doar pilo]ii cutez\tori iau startul la F1 Air Race, cel mai rapid motorsport din lume. Regulile sunt foarte stricte, iar abaterile sunt sanc]ionate drastic cu penalizare: aripile avionului trebuie sa fie la acela[i nivel, cu o varia]ie maxim\ admis\ de 10%, la trecerea printr-o

poart\ urcarea [i coborårea nu sunt permise, iar zborul prea aproape de linia publicului sau dep\[irea limitei 10G atrag descalificarea pilotului concurent. Pilo]ii trebuie sa aib\ fumul pornit pe parcursul evolu]iei pe traseu (ajut\ juriul s\ vad\ manevrele [i echipele de salvare s\ vad\ avionul) pentru a ob]ine punctajul maxim. Lipsa fumului atrage o penalizare de o secund\. Pasiona]ii de motoare care [i-au torturat timpanele pe pistele de curse de ma[ini `n]eleg foarte bine emo]ia pe care o creeaz\ vibra]ia motoarelor turate la maximum. Multiplicat\ de cåteva ori emo]ia provocat\ de micile aparate de zbor va atinge la Indianapolis paroxismul. Poate, ar crede unii, un zbor peste ocean pentru a asista la, fie ea [i cea mai spectaculoas\ curs\ de avioane, nu este un motiv suficient pentu a investi `ntr-o astfel de vacan]\ pentru toat\ familia. A[ spune c\ e un ra]ionament gre[it – America nu este un loc de pe p\månt. America chiar este ]ara tuturor posibilit\]ilor. Sunt multe locuri de v\zut, multe muzee de vizitat iar un drum de 4 ore cu ma[ina pe Route 65 pån\ la Nashville, Tennessee, `n cetatea blues-ului poate fi, pentru cei mai mul]i romantici, o experien]\ “blue”. La americani, blues-ul sun\ altfel!

Descoper\ istoria Speedwayului Indianapolis! Indianapolis Motor Speedway Museum situat la 13 kilometri nord-vest de ora[ul Indianapolis este unul dintre cele mai mari muzee din lume dedicate automobilelor [i curselor auto. ~n 1956, Anton Tony Hulman Jr. [i primul director al muzeului, Karl Kizer au inaugurat o cl\dire situat\ în sud-vestul propriet\]ii Speedway care avea s\ ad\posteasc\ ma[ini de


foto: © Mihai Stetcu

BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

29


F1 AIR RACE • INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY

30

curse memorabile, în principal participante la cursa Indianapolis 500. Cl\direa era suficient de mare pentru a expune câteva ma[ini de curse de epoc\, dar `n scurt timp a devenit evident faptul c\ era nevoie de o alt\ construc]ie [i, astfel, la celebrarea bicentenarului din 1976, Hul-

man a prezentat publicului o construc]ie modern\ al c\rei spa]iu de expunere m\soar\ acum aproximativ 36 mii de metri p\tra]i. Cl\direa g\zduie[te de asemenea dou\ magazine de suveniruri, magazinul de fotografie al pistei [i mai multe spa]ii de birouri.

~n colec]ia muzeului se g\sesc ma[ini de curse [i motociclete din mai multe categorii – IndyCar, NASCAR, Formula Unu, Sprint, Midget, motociclete de curse [i ma[ini de curse dragster. O sec]iune special\ este dedicat\ de asemenea motocicletelor, ma[inilor de trac-


DESTINA}II • F1 AIR RACE • INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

]iune [i altor vehicule motorizate care au înregistrat recorduri mondiale de vitez\, în diverse etape ale istoriei.

F\ un tur de pist\! Indianapolis Motor Speedway Museum ofer\ o varietate de moduri de distrac]ie pentru familii sau prieteni, excursii memorabile organizate cu autobus [i ghizi, de la 15 minute – Qualifying Lap (tur de calificare), pân\ la turul Kiss the Bricks de 25 de minute sau la VIP Grounds Tour cu durata de 90 de minute. Alte excursii sunt disponibile din timp în timp – turul de sear\ Twilight [i turul Crown Hill (Racers at Rest). Aceste tururi nu sunt recomandate copiilor de vârst\ mic\, din cauza duratei lor.

Facilit\]i Organizatorii Muzeului se str\duiesc s\ pun\ la dispozi]ie tuturor vizitatorilor s\i programe [i servicii cåt mai variate. Persoanele cu

dizabilit\]i [i `nso]itorii acestora beneficiaz\ de gratuitate. Serviciul de transla]ie este disponibil la cerere, cu un preaviz de minimum 48 de ore. Pentru turi[tii cu deficien]e de auz, pe parcursul turului de pist\, muzeul pune la dispozi]ie texte explicative tip\rite. Turi[tii cu deficien]e severe de vedere au la dispozi]ie un „tur tactil” special creat pentru ei, unde pot atinge un num\r selectat de ma[ini din colec]ia muzeului.

Muzeul este situat pe strada 16, Speedway, IN, 46224, 4790 W, între pistele 1 [i 2. Accesul în muzeu, marcat de un banner vizibil, se face pe la Poarta 2, aflat\ `n zona de nord a str\zii 16.

Informa]ii utile

Parcare

Muzeul este deschis în fiecare zi, pe tot parcursul anului, mai pu]in de Ziua Recuno[tin]ei [i de Cr\ciun. Intrarea pe proprietatea Speedway este gratuit\ în zilele `n care nu sunt organizate evenimente sportive. Cu toate acestea, în timpul curselor, pentru a ajunge pe piste, va trebui s\ achizi]ionezi un bilet. Aceast\ tax\ nu include [i accesul `n muzeu. Un bilet la muzeu pentru adul]i cost\

Parcarea la Muzeu este gratuit\, iar intr\rile `n parcare, situate la sud [i vest de cl\direa muzeului, dispun de rampe adecvate pentru c\rucioarele turistice. În zilele în care pista este utilizat\ pentru o curs\ sau pentru un alt eveniment public, este posibil ca oaspe]ii muzeului s\ fie nevoi]i s\ parcheze în afara pistei.

10 dolari, pentru tineri (`ntre 6 [i 15 ani) 5 dolari, iar pentru copiii cu vårst\ de pån\ la 5 ani intrarea este liber\.

Loca]ie

Teodor Hala]iu

31


TRAVEL INTERVIEW / TOMA COCONEA

Toma COCONEA

PARAGLIDING Grupul Eurolines, sponsor al competi]iei Red Bull X-Alps, este unul din partenerii Toma Coconea Team [i asigur\ transportul echipei tehnice format\ din 4 membri pe tot parcursul competi]iei. Timp de dou\ s\ptamani, parapantistul Toma Coconea a str\b\tut aproximativ 3000 de kilometri `n aer [i `n alergare.

Preparing for takeoff at Red Bull X-Alps, Salzburg, Austria, foto: Vitek Ludvik © www.vitekludvik.com

32

De cåt timp practici acest sport? De foarte mul]i ani. De la 16 ani. Cum a fost primul t\u zbor? Am zburat din `ntåmplare. Pot s\ spun c\ l-am descoperit treptat. Eram la un club

de orientare turistic\ `n Parång cånd, la vila la care eram caza]i, au ap\rut doi francezi care zburau cu parapanta. Le-a pl\cut de noi [i, la plecare, ne-au l\sat parapantele. A[a a `nceput lungul [irul de entorse [i tot felul de incidente.

How long have you been practicing this sport? A long time. 16 years. How was your first flight? I discovered paragliding by chance. I


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

The Eurolines Group, sponsor of the Red Bull X-Alps competition, is one of Toma Coconea Team's partners and helps with the transportation of the 4 member technical crew at all times. In two weeks, Toma Coconea has covered around 3000 km, paragliding and running.

SKY RIDER

Unde ai copil\rit? ~n Parång. Acolo am [i [coala de zbor [i casa. Mi-am construit casa pe locul de unde am decolat pentru prima dat\. Cånd am ceva de rezolvat la Petro[ani, ies din cas\ [i zbor vreo zece kilometri pån\ acolo. Bucharest, preparing for Red Bull X-Alps, sponsored by Eurolines Romånia, foto: © JustVision

33


TRAVEL INTERVIEW / TOMA COCONEA

Bucharest, preparing for Red Bull X-Alps, sponsored by Eurolines Romånia, foto: © JustVision

34

De `ntors, m\ `ntorc `n alergare. Cåte ore te preg\te[ti pe zi? Modul meu de via]\ e o preg\tire continu\. Vara, casa mea e `n ma[in\, unde am echipamentul. Alerg `n fiecare zi 20 de kilometri. Toamna, cånd nu sunt la competi]ii iar atmosfera e mai stabil\, diminea]a [i seara, m\ ocup de {coala mea de zbor. ~n aceast\ perioad\, stabilitatea termic\ e foarte bun\ pentru performan]\. ~ntr-o zi se poate zbura pe o distan]\ de 300 de kilometri. Se decoleaz\ la ora 11, cånd `ncep curen]ii ascenden]i [i aterizezi seara la [apte. Conteaz\ loca]ia? Trebuie s\ fie muntoas\? Nu neap\rat. Acum am oaspe]i o [coal\ de zbor din Fran]a pe care-i duc s\ zboare peste tot `n ]ar\. Se pot face zboruri de deal dar, `n mod special, se zboar\ `n mun]i, acolo unde exist\ zone de acces pån\ `n locul de decolare sau telecabine [i unde exist\ „deschidere mare”. Se poate zbura chiar de la intrarea `n ]ar\, de la {iria, de lång\ Arad. Exist\ acolo un deal `nalt de 300 de metri. Ultima dat\, de aici de la {iria, am f\cut un zbor pe curen]i ascenden]i, de 200 de kilo-

was at a touristical orientation club in Parang Mountains when 2 French men arrived with paragliders at the mansion we were staying at. They liked us and left their paragliders upon departure. That's how a complex scenario with all kinds off sprains and incidents started. Where did you grow up? In Parang. That's where both the gliding school and my home are. I built my house on the spot where I first took off. When I have to take care of business in Petrosani, I take out my paraglider and fly around 10 km. After I'm done, I get home by running. How many hours do you train? My life is a constant training session. In summer, my house is where my gear is - in my car. I run 20 km everyday. In autumn, when I'm not competing and the weather is more predictable, I take care of my gliding school in the morning and in the evening. In this period, the thermal stability is great, you


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

metri pån\ aproape de acas\, la Petro[ani. Dac\ exist\ deschidere [i curen]i ascenden]i, se poate zbura [i la cåmpie. Ce riscuri implic\ zborul cu parapanta? Zborul cu parapanta, practicat de agrement, nu e un sport extrem. Cånd zbor cu pasageri, nu `mi asum niciun risc. Zbor doar `n condi]ii de siguran]\ maxim\. ~n competi]ii, cånd zbor singur, nu e chiar „o plimbare pe biciclet\”. Cåt dureaz\ ini]ierea? Un minut. ~ntr-un minut montez echipamentul [i explic candidatului tot ce trebuie s\ [tie despre zbor. ~n tandem, la decolare, dac\ e pu]in vånt, trebuie s\ fac\ doar un pas [i e `n aer. La aterizare e [i mai simplu. Se aterizeaz\ `n picioare.

can easily fly more than 300 km a day. You takeoff at 11 AM, when the ascending currents begin, and you land at 7 PM. Does the location matter? Does it have to be a montaneous region? Not really. I now have guests from a French gliding school and I take them everywhere in Romania to fly. You can fly from hills, but generally mountains are the go-to zone, where you have special access to the takeoff area and lifts. You can even fly from the border, there's a 300 m high hill near Arad. I flew 200 km from there last time. If you have openness and ascending currents, a field can also work.

What are the dangers of paragliding? Recreational paragliding is not a dangerous sport. When I fly with passengers, I take no chances. Competitions are another story. How long does the initiation last? 1 minute. In 1 minute I set the gear up and tell the student everything he needs to know. In tandem flying, if there's a little wind, he only needs to make one step and he's up. Landing is even simpler. You land on your feet. What area would you recommend for flying?

Red Bull X-Alps, Powertraveller Prologue, Zwoelferhorn, Austria, 2nd of July, 2015, foto: Harald Tauderer © zooom.at

35


Preparing for takeoff at Red Bull X-Alps, Salzburg, Austria, foto: Vitek Ludvik © www.vitekludvik.com

TRAVEL INTERVIEW / TOMA COCONEA

36

Ce zon\ ai recomanda pentru zbor ? Pentru cei afla]i pe o raz\ de dou\ ore de mers cu ma[ina de Bra[ov, recomand Poiana Bra[ov. Pante de [coal\ exist\ [i la C\lug\reni, la Frumu[ani sau la Mizil. Este un sport scump? Dup\ o scurt\ instruire `ntr-ale zborului de 40 de starturi cu gonflaje la sol [i 500 de euro, `n dou\ s\pt\måni un doritor poate ob]ine o prim\ licen]\. Exist\ o limit\ de vårst\ pentru parapantist? Cu acordul p\rin]ilor se poate `ncepe de pe la 15/16 ani. Cine sunt turi[tii parapanti[ti? Sunt oameni de toate vårstele. Zboar\ [i familii. Turismul de agrement, zborurile de agrement, au luat amploare. Sunt tot mai mul]i pilo]i antrena]i. S\pt\måna trecut\ am avut un zbor cu o familie de [apte persoane. Copiii aveau vårste cuprinse `ntre 4 [i 14 ani. Prima dat\ a zburat mama, dup\ aceea copiii [i, `n final, cel care d\dea semne c\ ar vrea s\ renun]e, tat\l. Pe unde ai de gånd s\ zbori `n vara asta? Peste trei s\pt\måni voi lua startul la a opta edi]ie Red Bull X-Alps. Voi traversa Alpii. Fac parte dintr-o selec]ie de 32 de

sportivi din toat\ lumea. Voi traversa Alpii de la Salszburg la Monaco – c\]\rare, zbor, orientare. Ca s\ duci la bun sfår[it o astfel de curs\ e nevoie de o foarte bun\ preg\tire fizic\ [i psihic\. ~n aproximativ dou\ s\pt\måni, voi zbura 2000 de kilometri [i voi alerga vreo mie de kilometri – din Salzburg, Slovenia, Bavaria, dup\ care voi cobor` spre nordul Italiei la Lago Di Garda, apoi Mattrerhorn, Zermatt, Elve]ia [i toat\ coasta de sud a Fran]ei, pån\ la Monte Carlo. Ce ]\ri ai v\zut cu Red Bull? Am v\zut aproape toat\ Europa unde exist\ mun]i – Germania, Austria, Italia, Elve]ia, Fran]a, Spania. Sunt singurul concurent din competi]ia Red Bull X-Alps care a participat la toate edi]iile, din 2003, `n fiecare an impar. ~n anii pari, particip la competi]iile X-Pirinei care se desf\[oar\ `n Italia [i Fran]a. Am fost pe Himalaya, am decolat la 4000 de metri [i am urcat pån\ la 6000 de metri. Visul meu este s\ zbor de pe Everest. ~ncepånd cu anul 2000 am participat la foarte multe competi]ii interna]ionale `n Africa, Mexic [i Brazilia. Cånd nu zbori cu parapanta, ce faci? M\ preg\tesc pentru parapant\. Iarna m\ dau cu snowkit-ul, cu schiurile, cu placa, vara cu spitflyer-ul, fac planorism, para[utism, alerg la maratoane [i la ultramaratoane.

For those who can get to Brasov in less than 2 hours, Poiana Brasov is great. There are some learning ramps at Calugareni, Mizil and Frumusani also. Is it an expensive sport? After a short initiation with 40 takeoffs with gonflaje from the ground, 500 euros, you can get your first license. Is there an age limit? With your parents' approval, you can start at 15-16 years of age. Who are the paragliding tourists? People of all ages. Even families. Recreational sport tourism has taken off. There are more and more trained pilots. Last week, I flew with a 7 person family. The mother flew first, then the kids, and finally, the father, who wasn't sure if he still wanted to do it. Where are you going to fly this summer? I will participate at the 8th edition of Red Bull X-Alps in 3 weeks. I'll cross the Alps. I am part of a selection of 32 athletes from all over the world. I'll cross from Salzburg to Monaco. To finish such a race, you need to be very well prepared, physically and mentally. I will fly 2000 km over a 2 week period, from Salzburg, Slovenia, Bavaria, down to northern Italy, Switzerland, the south of France, all the way to Monte Carlo.


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

Care a fost cea mai mare reu[it\ a ta? Am cå[tigat multe competi]ii dar „Olimpiada mea personal\” este Red Bull X-Alps – am fost de dou\ ori la un pas de cå[tigarea titlului, am fost de dou\ ori vicecampion, `n 2007 am fost premiat chiar de Prin]ul Principatului Monaco [i am fost numit X-Alps Men. Sper s\ `mi g\sesc un discipol pån\ cånd va veni timpul s\ predau [tafeta, pe care s\-l formez pentru aceast\ competi]ie. Proiecte de viitor? S\ `mi `ntemeiez o familie. Ce sfat le-ai da temerarilor doritori de zbor cu parapant\? S\-l practice cu curaj! Acum cå]iva ani am predat cursuri de parapant\ `n Germania [i Fran]a. Elevii mei erau, de regul\, pensionari. Nu e un sport periculos.

What countries have you seen with Red Bull? I have seen almost any place in Europe where there's mountains - Germany, Austria, Italy, Switzerland, France, Spain... I am the only contestant from Red Bull X-Alps that took part in every edition since 2003, in every uneven year. In even years, I take part in the X-Pirenees competitions in Italy and France. I've been in Himalaya, took off from 4000 meters and ended at 6000. My dream is to fly from Everest. Since 2000, I have participated in a lot of international competitions in Africa, Mexic and Brazil. What do you do when you're not flying? I prepare for flying. I ski, snowboard and snowkite in the winter, and in the summer I ride my spitflyer, I fly with my glider, go skydiving, run marathons and ultramarathons. Do you have a favorite mountain? The Alps, The Carpathian Mountains and The Himalaya.

What was your greatest achievement? have won many competitions, but the Red Bull X-Alps is "my competition". I almost won twice, was vicechampion twice, and in 2007 I was even presented with the X-Alps Man by the Prince of Monaco. I hope to find a disciple to prepare for this competition, when the time to pay it forward comes.

37

Future plans? Start a family. Advice for aspiring paragliders? Have confidence! Some years ago, I taught paragliding in Germany and France. My students were, usually, retired people. It's not a dangerous sport.

Cristina M\tase Specialist Marketing Grupul Eurolines Romånia

Bucharest, preparing for Red Bull X-Alps, sponsored by Eurolines Romånia, foto: © Just Vision

Ai un munte preferat? Alpii, Carpa]ii [i Himalaya.

37


DESTINA}II EXOTICE • UNANHAIHUI.RO

Am avut cele mai bune recomand\ri [i planuri m\re]e de a întocmi un top 10 locuri v\zute în Gran Canaria. Am avut ma[in\, ceva timp [i disponibilitate maxim\. Eram pu[i pe fapte mari, a[adar, pân\ la primele pic\turi de ploaie.

Apoi, au urmat [uvoaiele, iar c\tre Pico de Las Nieves – a[a cum îi spune [i numele, primii fulgi de z\pad\. Unde am ajuns?!

38 Despre Gran Canaria P\i am ajuns într-un climat sub-tropical, în martie (2017)… În Gran Canaria, o insul\ micu]\ ce face parte din arhipelagul Insulelor Canare (Spania, cu un picior în Africa), cu un diametru de aprox. 50 de km, care este adeseori descris\ prin expresia „un continent în miniatur\”. Dup\ experien]a avut\, eu a[ mai ad\uga o completare: „de la var\ la iarn\, în 24h”.

1. Sudul `nsorit, plajele [i dunele din Maspalomas De la aeroportul insulei pân\ în sud, în Playa del Ingles, am f\cut doar jum\tate de or\ cu transportul public, de altfel foarte bine pus la punct în toat\ insula. Playa del Ingles este cea mai cunoscut\ sta]iune turistic\ din Gran Canaria [i, pentru primele nop]i, ne-am f\cut baza aici. Am apreciat confortul minimalist oferit de hotelul

Labranza Bronze Playa, mai ales c\ veneam dup\ o tur\ de zile mari în Tenerife [i tânjeam dup\ o zi de relaxare. Ne-am bucurat copil\re[te c\ în sfâr[it este vreme de „mânec\ scurt\” [i am pornit s\ explor\m coasta sudic\. Avem încercuit pe hart\ un loc – Puerto de Mogan, acolo unde se termin\ [i autostrada. Ca [i în Tenerife, dac\ este un lucru pentru care sudul este recunoscut, acesta e colec]ia de plaje. Ele ademenesc turi[tii, în special pe


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

Foto: © unanhaihui.ro

GRAN CANARIA DIN SUD PÂN| ÎN NORD

39


DESTINA}II EXOTICE • UNANHAIHUI.RO

40

cei englezi, germani [i scandinavi, în lunile în care vor s\ evadeze din realitatea lor friguroas\ [i s\ se încalzeasc\ la soare. Cea mai lung\ plaj\ este „Playa del Ingles”, care se continu\ cu „Maspalomas”, pân\ în Meloneras. Cei 4 km de plaj\ sunt marca]i de un far impozant [i de spectacolul oferit de dune. Le v\zusem cu o sear\ înainte, la apus, într-o lumin\ cald\ [i diafan\ [i vroiam s\ le explor\m cum se cuvine. Punctul central de acces este chiar în spatele hotelului RIU Palace Maspalomas, care a „acaparat” [i cea mai frumoas\ panoram\ asupra dunelor [i a oceanului. Râuri de nisip fin, strânse în forme unduitoare, mereu altele, mereu la cheremul vânturilor, se revars\ cu elegan]\ pân\ în buza marii. Acolo, o fâ[ie lung\ de nisip este raiul celor ce prefer\ naturalul. Sec]iunea aceasta de plaj\ este dedicat\ nudi[tilor.

2. Delta dintre dune Mare ne-a fost surpriza s\ descoperim în timpul document\rii c\, la cap\tul dunelor, înspre Meloneras, este o zon\ protejat\, o mini-delt\ în care fauna local\ se poate ascunde de turi[ti. Nu aveam cum s\ o rat\m [i bine am f\cut.

3. Faleza [i plaja de la Farul Meloneras Le-am v\zut f\când o lung\ plimbare înapoi, la ma[in\. Am remarcat cur\]enia des\vâr[it\, hoteluri cu nume celebre [i multe stele, dar [i vile cochete, de închiriat. Ba chiar, dup\ ce m-am ]inut departe o bun\ bucat\ de vreme, am intrat în câteva magazine cu branduri celebre, atras\ fiind de pre]urile din vitrin\. S-ar fi putut da und\ verde la shopping, dar am rezolvat scurt [i ne-am continuat drumul.

4. Puerto De Mogan Un loc recomandat, încercuit chiar pe hart\ de recep]ionerul hotelului nostru [i „cadorisit” în 2016 cu distinc]ia „cel mai bun ora[ în care s\ î]i petreci vacan]a”. Tot insularii, care tânjesc dup\ atrac]iile marelui continent, i-au zis [i „Mica Vene]ie”, de[i are doar un singur canal, care leag\ marina de port. Mie mi-au luat ochii str\du]ele înguste, boltite cu flori, balcoanele din lemn, vilele

dichisite [i aspectul de ora[-bijuterie. Are chiar [i plaja sa – Playa de Mogan. Astfel de or\[ele rup monotonia coastei sudice, altfel dominat\ de ariditate [i de culori arse de soare. Din loc în loc, dup\ câte o serpentin\, se deschid panorame spectaculoase spre mare. Per ansamblu, versan]ii coastei de sud mi s-au p\rut mai pu]in „coloniza]i” de vile [i largi complexe de apartamente ca pe Costa Adeje (Tenerife), iar construc]iile mai bine propor]ionate, mai „la scar\”. Odat\ ce am p\r\sit sudul insulei, ne-am


Foto: © unanhaihui.ro

Foto: © unanhaihui.ro

BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

luat „la revedere” [i de la vremea bun\. Ploaia care sp\lase bine Playa del Ingles cu o sear\ înainte ne-a `nso]it mai departe, c\tre nord.

5. Vegueta & Las Palmas De Gran Canaria În 1478, trupele conchistadorului Juan Rejon au ales acest loc ca nucleu pentru ceea ce urma s\ fie mai târziu ora[ul Las Palmas. Numele a fost inspirat de numero[ii palmieri din acest loc. Azi, Las Palmas este capitala insulei [i unul dintre cele mai mari porturi ale Spaniei. În drumul lui c\tre Americi (1492), Christofor Columb s-a oprit aici pentru o vreme, fapt pentru care, în centrul cartierului Vegueta, se poate vizita Casa de Colon, care este o institu]ie cultural\ ce documenteaz\ rela]ia special\ pe care a avut-o Gran Canaria în colonizarea Lumii Noi. Din tot ce are de oferit Las Palmas, noi am avut parte doar de o jum\tate de zi tihnit\, petrecut\ pe str\du]ele din Vegueta, cu opriri când [i când în fa]a vreunei vitrine. Seara am prins o sp\rtur\ în norii care neau fug\rit toat\ ziua [i am ie[it la o plimbare pe faleza de lâng\ Playa de Las Canteras. Via]a pare s\ se scurg\ blând aici, judecând dup\ lumea relaxat\ [i guraliv\. Pentru c\ am închiriat un apartament chiar pe falez\, am avut ocazia s\ ne convingem de spiritul sportiv al majorit\]ii locuitorilor [i de faptul c\ turismul le asigur\ un trai confortabil.

6. El Bufadero, `n La Garita Tot urm\rind prognoza meteo [i tot sperând la zile senine nu am fi f\cut nimic! Ploi [i nori, atât puteam vedea pe întreaga durat\ a

41


Foto: © unanhaihui.ro

42

sejurului nostru în Gran Canaria. Dar cu mici pauze – o or\-dou\ de soare, dis-de-diminea]\, la r\s\rit – perfecte pentru a ajunge în acest loc deosebit, unde oceanul vine cu furie c\tre uscat, [uierând [i `n\l]ånd valuri dramatice.

Acest crater vulcanic ne-a fost recomandat pentru câteva lucruri care îl fac atractiv: face parte dintr-o zon\ protejat\ în care se g\sesc specii endemice de plante, în calder\ înc\ se mai pot vedea forme ale unor locuin]e vechi [i mai ales pentru c\ este o zona geologic\ important\. N-am putut evalua ultimul considerent, îns\ am fost primii turi[ti care au ajuns în vârf, la Pico de Bandama în acea zi, lunådu-ne la întrecere cu doi-trei bicicli[ti pe care urcarea îi întrebuin]a serios.

nor Svensson, care [i-a dorit s\ adune în acela[i loc toat\ frumuse]ea [i diversitatea endemic\ a insulei. Cele 27 de hectare sunt terasate [i împ\r]ite pe trasee tematice. Noi am urmat „Camino de los Dragos”, pentru acest tip de palmier spectaculos, nativ din Canare. Am mai fi z\bovit, îns\ norii negri au pus st\pânire pe loc [i au început s\ stoarc\ din ei [uvoaie de ap\. În Gran Canaria, ploaia este foarte apreciat\. Am auzit un localnic spunând „ploaia este aur!” [i am început s\ o privim cu al]i ochi. Apa este colectat\ în bazine artificiale [i folosit\ cu responsabilitate `n lacuri de acumulare precum Presa de Las Ninas. {i am mai auzit c\, atunci când plou\, s\ te duci c\tre mun]i. {i a[a am f\cut.

8. Gr\dina Botanic\ Viera y Clavijo

9. Pico De Las Nieves, Roque Nublo [i Roque Bentayga

10. Barranco De Guayadeque

Tot un vis împlinit este [i aceast\ gr\din\. Visul unui botanist suedez pasionat – Eric Rag-

Între aceste puncte este cel mai frumos peisaj muntos pe care l-am v\zut în Gran

Am fi putut atinge cifra magic\ – 10 obiective turistice de v\zut în Gran Canaria,

7. Caldera De Bandama

Canaria. Pe m\sur\ ce am urcat, gradele din termometru au sc\zut galopant pân\ când am mai g\sit doar 2. {i, ce s\ fie la 2 grade, dac\ nu o lapovi]\ deas\? Chiar [i a[a, peisajul nu este lipsit de farmec, mai ales în combina]ie cu solul negru, vulcanic [i copacii înflori]i. Serpentinele sunt la ordinea zilei, dar drumurile sunt suficient de late [i foarte bine între]inute, astfel încât am urmat panglica de asfalt pân\ la Roque Nublo. Am exclus o drume]ie din cauza vântului puternic care f\cea temperatura [i mai neprietenoas\ [i am continuat spre Roque Bentayga. E adev\rat ce se spune, c\ la munte este vremea schimb\toare. Dup\ câteva zeci de minute, a venit prim\vara! Neam l\sat ademeni]i de peisaj [i am f\cut o scurt\ drume]ie pe unul dintre traseele marcate.


Foto: © unanhaihui.ro

dac\ am fi ajuns [i în acest loc. Barranco înseamn\ râp\. O râp\ abrupt\, lung\ [i impresionant de adânc\. Am mers de-a lungul ei, pân\ în Ingenio [i nu ne-am putut opri. Serpentin\ dup\ serpentin\ [i senza]ia c\ am mai trecut pe acolo de 100 de ori. A[a a fost drumul [i noi tot sperånd c\, la un moment

dat, se va termina [i vom fi ajuns fix la începutul traseului turistic. Ne-am în[elat [i nu am mai avut timp s\ recalcul\m traseul [i cel deal 10-lea obiectiv a r\mas pentru data viitoare. La fel [i o mas\ servit\ într-un restaurant s\pat în stânc\, în cap\tul râpei. O experien]\ deosebit\, conform descrierii primite

de la un fost ghid turistic. O mul]ime de locuri recomandate c\lduros ne r\mân ca „tem\” pentru o c\l\torie viitoare. Probabil am fi avut nevoie m\car de 7 zile [i de vreme bun\, c\ s\ ne bucur\m de toate. Dar timpul nu este pierdut: pe 21 iunie încep zborurile charter TUI TravelCenter [i, cine [tie, poate se va ivi o nou\ ocazie. Hasta pronto!

43 Informa]ii [i sfaturi utile: • din 21 iunie 2017 pute]i ajunge în Gran Canaria direct din Bucure[ti, cu zbor charter Nova Travel/TUI TravelCenter. • noi am ajuns în Gran Canaria zburând din Tenerife cu Canary Fly. Biletele de avion sunt foarte accesibile (în jur de 20 EUR/sens) [i bagajul de cal\ de pân\ la 20 kg este inclus. Exist\ [i op]iunea de ferry, ceva mai costisitoare si mult mai lent\. • pre]ul transportului public este [i el decent. De la aeroport [i pân\ în sud, în Playa del Ingles (cca. 30 km), costul unui bilet a fost de 3,50 EUR/pers./sens. • dac\ dori]i s\ lua]i masa „în ora[“, o prånzo-cin\ decent\ cost\ aprox. 45 EUR/2 persoane, cu mici excese. • Gran Canaria are o clim\ ce difer\ în func]ie de altitudine, deci recomand\m s\ ave]i în bagaj de la crem\ de protec]ie solar\, pâna la pantaloni lungi [i geac\. • Perioadele optime de c\l\torie ar fi martie-aprilie [i septembrie-noiembrie, îns\ pentru români Anca Du[e Advertising&Content Manager Eurolines Group [i obiceiurile noastre de vacan]\, vremea este rezonabil\ chiar [i vara dac\ bugetul permite.


BRANDURI ROMÅNE{TI • NUNTA O{ENEASC| BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

44

„Pentru mine Romånia nu este doar un nume [i o popula]ie. Este un concept complex, diversificat [i frumos, un buchet de flori de diverse culori, de identit\]i [i tradi]ii diferite, care `nflore[te la sat”. Peter Hurley

RITUALUL NUN}II O{ENE{TI


Ilie Tudorel www.tudorphotoblog.blogspot.com

45

POFTI}I LA NUNTA O{ENEASC|! RECREAT Ã&#x17D;N MUZEUL }|RII OA{ULUI


BRANDURI ROMÅNE{TI • NUNTA O{ENEASC|

46

~n prim\vara acestui an Vasile Ciocan, Pre[edintele Asocia]iei socio-culturale „}ara Oa[ului” [i Teodor Lohan, Vicepre[edinte au pus horinca pe mas\ [i au invitat la dan]. La Muzeului în aer liber al }\rii Oa[ului gospodari din satele `nvecinate, sus]in\tori ai tradi]iei din ora[ul Negre[ti-Oa[, invita]i din Maramure[ul istoric (Asocia]ia Bogdan-Vod\) [i din zona Codrului (Asocia]ia Codrenilor), trimi[i ai Asocia]iei „}ara Mo]ilor” [i oamenii bisericii din }ara Oa[ului au gustat din bucate alese [i au ]ipurit pe lång\ cetera[i. ~mbr\ca]i „musai” `n straie populare, invita]ii au spus pove[ti din b\råni [i au urmat ritualul nup]ial: împletitul miresei, cusutul steagului, roata feciorilor, dan]ul miresei, dan]ul colacilor, osp\]ul miresei. Momentele importante – Sfânta Liturghie de la biserica ortodox\ din Negre[ti-Oa[ (biserica veche) cu hramul Na[terea Maicii Domnului, dan]ul [i osp\]ul – au fost marcate de mult\ emo]ie. Prins `n roata feciorilor, aveai senza]ia c\ era digital\ nici nu exist\, iar sintagme precum „ve[nicia s-a n\scut la sat (Lucian Blaga)”, c\p\tau form\ [i `n]elesuri profunde.

De[i a fost o nunt\ regizat\, pus\ `n scen\ la Muzeul }\rii Oa[ului, Nunta O[eneasc\ la care au luat parte peste 800 de persoane, pentru cei mai b\tråni dintre nunta[i a `nsemnat rememorarea propriilor nun]i care, `n acele vremuri, ]ineau trei zile [i trei nop]i. În centrul aten]iei s-a aflat mireasa, cea care s-a trezit la trei, „de c\tâ ziu\", pentru a fi împletit\ de nunt\. Împletitul miresei este un obicei str\vechi care se „gat\" pân\ la amiaz\. P\rul se ia fir cu fir, se r\suce[te în zi]e (cosi]e) [i se unge cu untur\ de porc. ~mpletitura de mireas\ marcheaz\ trecerea de la fat\ la nevast\. Costumul miresei e [i el unul cu „greutate". O costuma]ie de mireas\ poate ajunge pân\ la 35 de kg, în condi]iile în care mireasa noastr\ cânt\rea doar 50 de kg. Soc\ci]ele – femeile din sat care sunt buc\t\rese la nunt\ – au preg\tit „zam\” la c\ldarea mare, a[a cum „s-o f\cut [i mai demult" [i „au terminat-o” cu lapte prins. „Zama” s-a servit cu pâine de m\lai. Alaiurile de nunt\ venite s\ petreac\ mireasa [i-au luat r\mas bun de la ea – `nainte s\ fie femeie m\ritat\, conform obiceiurilor o[e-

ne[ti, fiecare nunta[ fecior sau b\rbat joac\ pe rând mireasa, pentru ultima dat\. Apoi urmeaz\ „bulciugul mirelui” [i al miresei, jocul colacului de grâu, al g\inii, aruncatul de busuioc [i r\sturnatul g\le]ii cu ap\.

Irlandez prin na[tere [i romån cu inima! Frumuse]ea acestor locuri, faima }\rii Oa[ului, a plaiurilor mioritice a f\cut multe „victime”. Una dintre ele, foarte exotic\ de altfel, este un irlandez pur sånge care spune c\ acum se simte mai mult romån decåt irlandez. Peter Hurley pe numele s\u, a dus satul cu traditiile, datinile [i obiceiurile lui str\bune `n `ntreaga lume. Lui Peter `i place s\ `mbrace straie populare specifice Maramure[ului [i spune c\ e irlandez prin na[tere [i romån cu inima. Peter iube[te Romånia [i face tot ce-i st\ `n putere s\-i determine [i pe al]ii s\ o iubeasc\. Aflat la „Nunta o[eneasc\”, Peter a avut amabilitatea s\ ne raspund\ la cåteva `ntreb\ri. Haide]i s\ vedem ce ne-a r\spuns irlandezul (sau romånul?).


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

INTERVIU CU

„Jos p\l\ria pentru <Nunta o[eneasc\>! M\ `nclin `n fa]a organizatorilor. A fost un eveniment monumental”.

PETER DAMIAN HURLEY A]i participat la un eveniment de marc\ desf\[urat `n }ara Oa[ului – Nunta O[eneasc\. Ce emo]ii [i ce impresii v-a l\sat? Mul]umesc pentru `ntrebare. Este un subiect de importan]\ capital\. {i nu doar pentru turismul romånesc sau Romånia rural\. Cånd m-am `ntålnit cu domnul Lohan, iam pus 3 `ntreb\ri – l-am `ntrebat dac\ are scen\, dac\ are sonorizare [i dac\ a invitat soli[ti de muzic\ popular\? La toate `ntreb\rile am primit un singur r\spuns: Nu! I-am spus atunci c\ voi aduce eu Televiziunea romån\. Dar, pentru c\ nu a fost un eveniment motivat electoral, nu a fost nici mediatizat. A fost o adunare de 18 sate cu oamenii lor, cu muzican]ii lor, cu caii lor, cu måncarea lor, cu bucuriile lor, cu tradi]iile lor [i cu portul lor popular, pentru ai lor!

S-a organizat o mas\ `n aer liber pentru 800 de oameni, cu fe]e de mas\, cu tacåmuri, cu p\h\rele mici pentru horinc\ [i cu pahare mari pentru ap\. Nu am v\zut nicio sticl\ de bere, nu am v\zut nicio sticl\ de sucuri carbogazoase. Oamenii au måncat ciorb\ [i sarmale, måncare tradi]ional\ g\tit\ a[a cum se g\te[te `n gospod\riile lor, nu adus\ de la (numele unui supermarket) preg\tit\ de soc\ci]e, a[a cum [tiu doar romåncele s\ o fac\. Eu cred c\ Romånia este cel mai mare produc\tor de hran\ cåmpeneasc\ din lume. Eu cred c\ salvarea tradi]iilor populare se poate face prin astfel de momente. Nu e nevoie de niciun om din afara satului venit de la „centru” ca s\ ne arate „cåt suntem de frumo[i”. Este vorba despre oamenii din mijlocul pove[tii, este vorba de trud\, de sacrificiu, de realitatea dur\ [i pro-

fund\ a satului. I-am spus domnului Ciocan Vasile, care este pre[edintele Organiza]iei }ara Oa[ului, c\ `l v\d ca pe un gr\nicer cultural [i spiritual `n aceast\ parte de Europ\, pe meleagurile o[enilor. Chiar dac\ `n zon\ locuiesc `mpreun\ romåni, maghiari [i ucrainieni, cultura lor a evoluat omogen pe aceste teritorii. Nu este o cultur\ importat\. Ca [i `n cazul sa[ilor, ei nu au importat cultura german\ gravat\ dup\ modelul german, ei [i-au dezvoltat o cultur\ autentic\, apar]inånd doar acestor locuri. ~n]elegerea acestor culturi `n Romånia este la un nivel primitiv. Din p\cate, promovarea culturii tradi]ionale estre grefat\ `ntr-un procent covår[itor de campaniile politice din Romånia [i este un dezastru na]ional. To]i „Fiii satului, toate „Zilele comunei” sunt strict finan]ate [i subordonate organiza]iilor politice ale prim\riilor [i consiliilor locale, cu bani de la consiliile jude]ene sau de la Ministerul Culturii, care fac un mare deserviciu tradi]iilor populare. Nu vreau s\ judec inten]iile politicienilor de a se folosi de s\rb\torile satului `n campaniile lor politice, dar pot s\ judec rezultatul care

47


BRANDURI ROMÅNE{TI • NUNTA O{ENEASC| BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

48

`ntregi. Nu vorbim de ceva care reprezint\ doar identitatea romåneasc\, vorbim chiar de ceva care reprezint\ identitatea european\. Dac\ vrei s\ `]i descoperi originile, trebuie s\ mergi `n Romånia s\ le cau]i.

Peter Damian Hurley

este o insult\ adus\ tradi]iilor de prea mult timp, un deserviciu adus identit\]ii na]ionale, deserviciu f\cut pe bani publici. Pentru politicieni, cultura na]ional\ e ceva ce scoatem dintr-o cutie `n momentul `n care avem nevoie de un spectacol, de un eveniment, de o zi care s\ sus]in\ o campanie electoral\. Este ceva ce politicienii ]in `ntr-o cutie. Ei decid cånd [i dac\ acel ceva trebuie scos [i ar\tat lumii. Este un lucru extraordinar de periculos pentru cultura tradi]ional na]ional\. Dac\ acest joc politicianist nu va `nceta, Romånia risc\ s\ arunce la co[ul de gunoi al istoriei aceast\ comoar\ universal\, a[a cum am f\cut noi irlandezii cu limba noastr\ matern\. De aici porne[te pericolul pentru tradi]iile na]ionale. Tradi]iile vii ale Romåniei pot fi ucise chiar de cei care pretind c\ le sus]in. {i nu este doar o comoar\ a Romåniei, ea apar]ine `ntregii Europe [i lumii

Cum a fost prima `ntålnire cu Romånia? Am venit `n Romånia pentru c\ mi-am dat seama c\, `n aceast\ parte de Europ\, se `ntåmpl\ ceva foarte important [i interesant, a[a c\, `n 1994, am emigrat `n aceast\ parte a Europei de est, `n Romånia. De atunci caut r\spuns la o `ntrebare: ce face atåt de deosebit\ aceast\ parte a Europei, ce s-a `ntåmplat aici, ce o face atåt de interesant\ [i important\ `n acela[i timp. Cred c\ orice turist sau cercet\tor are de cå[tigat dintr-o „vizit\ pe teren” `n c\utarea esen]elor profunde. Aceasta a fost motiva]ia pentru care am r\mas atåt de mult timp turist `n Romånia. O cercetez de 23 de ani. ~n ce zon\ din Romånia v\ sim]i]i acas\? Foarte interesant\ aceast\ `ntrebare. Poate p\rea un cli[eu, dar peste tot `n Romånia m\ simt acas\. Peste tot pe unde merg sunt primit cu zåmbetul pe buze. Din cei 23 de ani petrecu]i `n Romania, majoritatea timpului l-am petrecut `n Bucure[ti, un ora[ criticat de foarte mult\ lume, un ora[ aproape batjocorit. Din p\cate, ce nu au reu[it s\ distrug\ comuni[tii, reu[esc ast\zi capitali[tii. Cu toate acestea, eu iubesc Bucure[tiul [i, ca orice loc din Romånia, te pune pe gånduri. E u[or de blamat dar, cu toate cicatricile l\sate de timp, Bucure[tiul are o inim\ bun\. {i asta m\ face s\ m\ simt acas\. Bucure[tiul este ca o femeie – privit\ dintr-o parte, arat\ ca o cer[etoare iar, din cealalt\ parte, arat\ ca o frumoas\ doamn\. Cum putem face Romånia mai vizibil\?

Universul o va face vizibil\. Suntem prea preocupa]i cu promovarea ei [i uit\m c\ ceea ce vrem s\ promov\m este perisabil. Dac\ nu vom fi aten]i – [i acum nu suntem aten]i – ne vom trezi c\ „batem toba” pentru ceva ce nu mai exist\. De ani de zile suntem `ndemna]i: “Explore the Carpathian Garden”, un slogan superb. Nu l-a[ schimba. Dar exist\ o problem\: f\r\ gr\dinar, nu exist\ nicio gr\din\! Aceast\ gr\din\ a avut milioane de gr\dinari pe care i-am alungat. Dac\ nu ne vom aduce `napoi gr\dinarii, vom risca s\ p\]im ceea ce au p\]it toate culturile din Europa, o sinucidere cultural\ `n mas\. Poate sun\ apocaliptic, dar pericolul este imens. Ce putem face? Foarte multe. Cultura noastr\ na]ional\ ne face deosebi]i fa]\ de toate popoarele lumii, indiferent dac\ vorbim despre Irlanda, Sco]ia sau Elve]ia. Sunt lucruri atåt de interesante [i unice `n cultura na]ional\ colectiv\ a romånilor, care fac ca Romånia s\ fie un t\råm deosebit de interesant pentru `ntreaga Europ\, pentru aproape o jum\tate de miliard de oameni care sunt [i cei mai informa]i [i mai boga]i consumatori de pe planet\. Cum spuneam, dac\ vrei s\-]i descoperi originile, du-te `n Romånia! Indiferent dac\ e[ti irlandez sau norvegian. Ca s\ facem Romånia vizibil\ ar trebui s\ facem portretul omului pe care vrem s\ `i promov\m. Acest om tr\ie[te la sat. Dac\ s\teanul va dori s\ r\mån\ `n propriul lui sat, f\r\ ca acesta s\ se simt\ condamnat la s\r\cie sau la `nsingurare – [i m\ refer la situa]ia `n care so]ul sau so]ia pleac\ la munc\ `n str\in\tate pentru a subven]iona gospod\ria tradi]ional\ – dac\ statul va pune acest om [i nevoile lui `n centrul strategiei na]ionale de dezvoltare, atunci cånd statul va recunoa[te importan]a [i rolul Romåniei rurale, atunci vom putea vorbi [i de vizibilitatea Romåniei.


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

A]i lucrat mul]i ani `n publicitate, sunte]i un specialist `n comunicare [i imagine. Ce p\rere ave]i despre fotografia de turism, despre „fotografia paradis”? Dac\ vorbim de fotografia photoshopat\, de post-produc]ie, nu sunt de acord. Fotografia de turism ar trebui s\ redea cåt mai fidel imaginea captat\ prin lentila aparatului de fotografiat. Cånd v\d o imagine saturat\ `n culori, m\ simt min]it.

Odat\, cineva m-a f\cut mincinos. Mi-a spus c\ `n fotografiile mele to]i oameni sunt `mbr\ca]i `n port popular [i c\ el a fost acolo [i a v\zut c\ oamenii sunt `mbr\ca]i `n haine normale [i c\ n-a prea v\zut case din lemn. Am editat de curånd un album de fotografii f\cute `n ultimii 7 ani, un album de promovare a satului romånesc. Ar putea fi etichetat [i el mincinos pentru c\ are imagini paradisiace. Am compus o realitate selectiv\ a satului

romånesc [i atr\geam aten]ia c\ `n Romania exist\ `nc\ un foc care arde. Chiar dac\ el acum e aproape jar, am considerat important s\ strång `ntr-un loc acest jar [i s\-l `nsufle]esc, s\ `nfl\c\rez acest vector de cultur\. Deci, nu Photoshop, da fotografiei document. Nu sunt locuri pe care le po]i `ntålni `n fiecare zi dar, dac\ e[ti un vån\tor de cultur\ tradi]ional\, po]i fi [i tu martorul care documenteaz\ un astfel de moment.

49


BRANDURI ROMÅNE{TI • NUNTA O{ENEASC| BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

Ce au `n comun „Nunta O[eneasc\”, tradi]iile romåne[ti cu Irlanda? Oile. Eu sunt confortabil, `n amatorismul meu, cu ideea c\ toate culturile pornesc de la transhuman]\. Acum 25 mii de ani eram cu to]ii sub un kilometru de ghea]\ care, `ntre timp, s-a topit. Dar nu `n acela[i timp peste tot. A `nceput s\ creasc\ iarba, animalele au urmat p\[unile, iar oamenii au urmat animalele dup\ logica geografic\, de la sud-est, spre nordvest. Cimpoiul, pastorala, transhuman]a au

stat la baza r\spåndirii culturii primitive. Prima melodie a unui p\stor nu a fost `nchinat\ unei femei, ci a fost cåntat\ oii lui. Noaptea, ciobanul cånta la fluier pentru a ]ine turma stråns\ `n jurul lui. Acum vreo 3 ani am invitat la „Såmbra oilor” o „cetera[\” din Irlanda. Era sus pe Bårsana [i mi-a spus: „Peter, nu vreau s\ cobor `nc\. Las\-m\ s\ mai r\mån o noapte pentru c\ am descoperit o stån\. Vreau s\-i aud pe ciobani cum cånt\ din fluier [i vreau s\ le cånt

[i eu din ceter\. Stau aici descul]\ [i le ascult pove[tile. Am aflat c\ ciobanii le cånt\ oilor ca s\ dea lapte mai mult”. Mi-a scris mai tårziu c\ noaptea petrecut\ la stån\ a fost nepre]uit\ – se afla `ntr-o perioad\ de aprofundare a tehnicilor la vioar\ – [i c\ [i-a dat seama c\ originile viorii se afl\ `n muzica pastoral\. Jos p\l\ria pentru „Nunta o[eneasc\”! M\ `nclin `n fa]a organizatorilor. A fost un eveniment monumental. Satul cred c\ e [ansa Romåniei.

50

www.tudorphotoblog.blogspot.com

PORTRET

Ilie TUDOREL Pe artistul fotograf Ilie Tudorel l-am descoperit `ncercånd s\ documentez un articol din sec]iunea „Branduri romåne[ti”. Fotografiile sale p\reau sincere, autentice [i de bun sim], a[a c\ l-am invitat s\ ilustreze un articol semnat de celebrul etnolog romån, Dr. Doina I[f\noni. Calitatea fotografiilor sale [i temele abordate aveau s\ m\ conving\, iar, de atunci, artistul a

devenit un colaborator permanent al revistei. N\scut la Ardud, pe data de 9 octombrie 1961, fotograful este membru al Uniunii Arti[tilor Plastici (UAP) filiala Baia Mare, al Asocia]iei Interna]ionale „Euro Foto Art” [i Pre[edinte al Clubului Foto-Video din cadrul Asocia]iei „Millennium”din Baia Mare. ~n 2011 a desf\[urat o intens\ activitate `n

„Programul meu artistic <Power of Photography(Puterea fotografiei)> `[i propune s\ arate cåt\ for]\ poate avea imaginea `n actul de cultur\. Fotografia poate scoate la lumin\ subiecte neglijate sau chiar uitate. Fotografia poate sluji la confirmarea unor ipoteze [tiin]ifice sau consacrarea unor curente artistice. Fotografia poate promova ac]iunile de salvare [i conservare a patrimoniului na]ional sau interna]ional. ~n cadrul acestui program proiectele mele actuale s-au axat pe promovarea simbolisticii artei tradi]ionale [i cercetarea influen]ei celtice `n civiliza]ia din Ardeal. Prin <Puterea fotografiei> am reu[it decriptarea codului simbolisticii populare ancestrale. Specializarea mea `n fotografia de arhitectur\ [i peisaj este o modalitate de expresie adecvat\ acestor proiecte fotografice. Astfel, simt forta [i puterea fotografiei!”

mediul on-line, unde a `nfiin]at canalul video https://www.youtube.com/user/maramuresguide (peste 410.000 vizualizari), ce are ca scop promovarea zonei Maramure[ului. Cu acela[i scop declarat, `n 2013, a `nfiin]at un blog de fotografie* care num\r\ peste 230 de albume foto [i peste 115.000 de acces\ri. Artistul a sus]inut stagii de preg\tire fotografic\ la Academia Photo Romånia – fotografia de arhitectur\, natur\ [i peisaj –, a participat la mai multe tabere de crea]ie fotografic\ (Fotoetnografica, Tabara Interna]ional\ EuroPhotoCamp-2014), a fost prezent `n 59 de expozi]ii de art\ fotografic\, din care 20 expozi]ii personale [i 39 expozi]ii de grup `n diverse a[ez\minte de cultur\ din Romånia, Belgia, China, Polonia, Ungaria [i Ucraina [i a colaborat cu numeroase publica]ii din ]ar\ [i str\in\tate. ~n anul 2015 a primit „Premiul de Excelen]\” pentru promovarea Maramure[ului, premiu acordat de „Gazeta de Maramure[ ”. Fotografiile sale au fost publicate `n albumele de art\ fotografic\ „Stilul de via]\ european `n Transilvania de Nord”, „Fotoetnografica”, „Dialog”, revistele de cultur\ „Familia Romån\”, „Cetatea Literar\”, „Por]ile Nordului”, s\pt\manalul „Zi de Zi Oradea & Bihor” [i Albumul turistic Carei. ~n prezent lucreaz\ la mai multe proiecte personale de art\ fotografic\ – „Via]a `n Transilvania de Nord”- expozi]ie itinerant\, „Simboluri Astrale `n arhitectura [i arta tradi]ional\ maramure[ean\”, „Momente Astrale”- expozi]ie itinerant\, „Baia Mare 2021 Photo Project”. De asemenea a ini]iat proiectele interna]ionale de art\ fotografic\: „Maramure[ - Oameni [i Locuri” – expozi]ie interna]ional\ itinerant\, „EuroPhotoCamp”.

* www.tudorphotoblog.blogspot.com


FOCUS CORPORATE BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

HOTELURI DIN GRECIA RECOMANDATE PENTRU FAMILIILE CU COPII 52.

C\l\toria cu autocarele Eurolines 56.

57.

58.

TOP 10 OFERTE RECOMANDATE 51

VARA DISTRAC}IEI WEEKEND Ã&#x17D;N PARCURI TEMATICE {I AQUA PARCURI


CH T AR OP TE RE

FOCUS • CHARTERE MARCA TUI

HOTELURI DIN GRECIA RECOMANDATE Grecia este cea mai complex\, complet\ [i accesibil\ destina]ie de vacan]\ extern\ pentru români. Ai [i munte [i mare – chiar mai multe m\ri – [i posibilit\]i de distrac]ie pentru toate preferin]ele [i vârstele. Dovezile istoriei bogate pot fi admirate „pe viu” în toat\ Grecia, iar ospitalitatea [i pofta de via]\ care îi caracterizeaz\ pe localnici sunt molipsitoare.

52 CRETA Creta este cea mai mare [i cea mai „ofertant\” insul\ din arhipelagul grecesc. Are toate formele de relief, po]i sta pe malul Mediteranei pe plaje de o frumuse]e rar\ [i/sau po]i face drume]ii în mun]i [i în defilee. Pe scurt, Creta este cea mai bogat\ în cultur\, istorie [i gastronomie insul\ din Grecia, îndr\znesc s\ spun.

Chania este unul dintre cele mai frumoase ora[e din Grecia [i din Mediterana, un pitoresc port vene]ian care a fost cândva capitala insulei Creta. Zona Chania ofer\ multe alte op]iuni pentru petrecerea timpului liber, care mai de care mai interesante. Una este vizitarea satelor de munte izolate [i drume]ia în Cheile Samariei, printre cele mai lungi defilee din Europa. Dar Chania este în vecin\tatea celor mai populare [i spectaculoase plaje din Grecia - Elafonisi [i Balos – dar nici Golden Beach, Platanias, Falassarna (plaja cu cea mai curat\ ap\ din Grecia) sau Gavdos nu sunt de ocolit. Iat\ [i hotelurile recomandate din zona Chania.

Hotel Amalthia (4*), Agia Marina Hotelul Amalthia este situat pe malul m\rii, chiar pe plaja cu nisip din Agia Marina, sta]iune aflat\ la 9 km de Chania. Hotelul are sal\ de fitness, Spa, bar, piscin\ cu sec]iune pentru copii, loc de joac\. Oaspe]ii beneficiaz\ de acces gratuit la centrul de fitness al hotelului.

Vantaris Palace (4*), Georgioupolis Hotelul Vantaris Palace construit în nordestul Chaniei pe cea mai lung\ plaj\ din Creta, este potrivit mai ales pentru familiile cu copii. Loca]ia este foarte apreciat\ [i de cei ce iubesc natura datorit\ amplas\rii sale deosebite, într-un peisaj în care muntele se întâlne[te cu marea. Plaja hotelului Vantaris Palace are nisip fin atât pe plaj\ cât [i în ap\ [i este sigur\, deoarece apa nu este adânc\ la mal. Printre facilit\]ile acestui hotel amintim de

camerele [i suitele mobilate cu gust, toate având un balcon privat. Recep]ia e disponibil\ 24/24H, internetul Wi Fi e gratuit în zonele publice, hotelul are facilit\]i Spa, piscin\ interioar\, piscin\ pentru copii, sal\ de gimnastic\ echipat\ complet. Hotelul are [i sal\ de masaj, saun\, coafor, terenuri de tenis cu nocturn\, zon\ pentru volei de plaj\, ping pong, billiard, loc de joac\ pentru copii, [ezlonguri [i umbrele atât la plaj\ cât [i la piscin\, iar parcarea e gratuit\.

Avra Imperial Beach (5*), Kolymbari Hotelul de lux, cu o pozi]ie privilegiat\ [i cu servicii de prim\ clas\, lâng\ plaja cu nisip fin din sta]iunea Kolymbari, este locul ideal pentru o vacan]\ relaxant\ în Creta. Construit în mijlocul unei gr\dini de 65.000 m2, Avra Imperial Beach este alegerea perfect\ pentru o vacan]\ cu familia, pentru cupluri dar [i pentru cei sosi]i în interes de serviciu. În cadrul acestui adev\rat complex hotelier exist\ patru restaurante (unul principal, unul cu specific asiatic, unul cu specific italian [i restaurantul Origano ce ofer\ mic dejun cu specific cretan), 4 baruri (2 baruri la piscin\, 1 bar pe plaj\, 1 bar principal), 3 piscine exterioare, o piscin\ interioar\, dou\ piscine pentru copii, dou\ terenuri de tenis, un centru de fitness, centru spa (cu piscin\ înc\lzit\ [i jacuzzi), 10 s\li de conferin]e, o capel\, mini market, loc de joac\ pentru copii, anima]ie, serviciu de baby sitting. Hotelul se afl\ la 23 km vest de Chania [i la 58 km (40 de minute) de mers cu ma[ina de faimosul defileu Samariá.

Zona Heraklion La Heraklion e[ti mai aproape de vestigiile celei mai vechi civiliza]ii din Europa, cunoscut\ ast\zi drept „minoic\”, iar locul unde s-a n\scut Zeus, pe[tera Diktaean, este destul de accesibil (la 70 de km). Centrul istoric al Heraklion, capitala insulei, este fermec\tor cu str\du]ele sale pietonale, cu terase, buticuri, fântâni [i biserici bizantine. Ora[ul este vegheat de Castelul Ve-

ne]ian care p\ze[te intrarea dinspre mare, înc\ din secolul al XV-lea, iar Muzeul de Arheologie se mândre[te cu unele dintre cele mai bogate exponate din Grecia.

Star Beach Village (4*), Hersonissos Este un hotel all inclusive, recomandat familiilor care au copii, recunoscut pentru calitatea serviciilor sale. Este câ[tig\tor al premiului de excelen]\ TripAdvisor în ultimii trei ani (2014, 2015, 2016) [i r\mâne astfel unul dintre cele mai recomandate hoteluri de 4* din Creta. Situat la doar 50 de metri de plaja [i de portul din Hersonissos, hotelul se bucur\ de loca]ia ideal\, între zona de distrac]ie (aqua-park-ul propriu cât [i zona animat\ de magazine, taverne [i baruri a sta]iunii Hersonissos) [i zona de relaxare (plaj\ cu nisip, promenad\ portuar\). Acest hotel este recomandat [i celor mici [i celor mari, aqua-parkul s\u fiind conceput pentru toate vârstele, cu cele 7 piscine cu tobogane, 2 lazy river, 6 tobogane gigant (cu diverse grade de dificultate). O alt\ facilitate a hotelulului este centrul nautic cu sporturi de ap\ [i scufund\ri. Pentru cei care doresc tratamente de înfrumuse]are [i de relaxare, hotelul a creat Star Beach the Exclusive Spa Center, cu diferite tratamente proceduri pentru minte, corp [i spirit. Lista facilit\]ilor hotelului Star Beach Village este completat\ de un mini club, jacuzzi, [ezlonguri [i umbrele, serviciu de anima]ie cu petreceri tematice, mini market, magazin de suveniruri, sal\ de fitness, mini fotbal [i basket. Toate cele 214 camere sunt dotate cu kitchinet\, frigider, TV satelit, internet Wi-Fi, aer condi]ionat controlat individual.

Nana Beach (5*), Hersonissos Complexul all inclusive cu camere [i bungalow-uri este construit în stil cretan, direct pe plaj\, pe coasta de nord a insulei. Este amplasat la 25 km de aeroportul interna]ional Heraklion, între ora[ele Hersonissos (la 1,5 km), Stalis (1 km) [i Malia (5 km). Complexul Nana Beach nu are


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

CHARTERE MARCA

PENTRU FAMILIILE CU COPII A[a cum fiecare insul\ din Grecia are specificul ei, acel ceva doar al s\u care o face unic\, a[a [i fiecare hotel are [i plusurile ([i minusurile sale), motiv pentru care, din grij\ pentru clien]ii no[tri, am realizat o selec]ie a hotelurilor recomandate de consultan]ii Nova Travel pentru familiile cu copii.

doar plaja sa cu nisip ci [i [apte piscine, un parc acvatic pentru copii cu dou\ bazine, [ezlonguri [i umbrele gratuite la toate piscinele [i pe plaj\. 3 restaurante tip bufet, 3 restaurante tematice a la carte cu rezervare în prealabil, magazin, capel\ ortodox\, 3 baruri, 5 snack bar, 3 terenuri de tenis de mini baschet, volley, tras cu arcul, ping pong, volley pe plaj\, ciclism [i diferitele sporturi de ap\ fac din vacan]a aici una activ\. Un centru SPA [i unul fitness completeaz\ oferta acestui hotel potrivit, [i el, familiilor cu copii.

Fodele Beach Water Park Resort (5*), Fodele. Acest complex hotelier all inclusive se bucur\ de o amplasare [i o priveli[te minunat\, mai ales c\ e construit pe plaja de nisip Fodele. Localizat la 25 km vest de aeroportul interna]ional Heraklion, complexul hotelier are o seam\ de facilit\]i dedicate celor mari [i celor mici. Hotelul pune la dispozi]ia oaspe]ilor o gam\ larg\ de facilit\]i [i activit\]i precum: Water park (numai pentru clien]ii hotelului) cu 6 piscine [i 7 tobogane supervizate de salvamari, o piscin\ interioar\ semi-olimpic\ înc\lzit\, o sal\ de fitness [i un centru wellness, terenuri de tenis, teren de baschet, mini golf, precum [i volei pe

plaja, scufund\ri [i sporturi acvatice. Cei mici au „rezervate” programele cu animatori, clubul pentru copii (4-12 ani) precum [i o piscin\. Hotelul are 3 restaurante cu meniuri interna]ionale [i grecesc, 3 snack-baruri, iar oaspe]ii s\i beneficiaz\ de [ezlonguri, umbrele [i proasoape de plaj\, f\r\ cost suplimentar.

CORFU Cea mai verde insul\ din Grecia î[i datoreaz\ renumele pinilor, l\mâilor, vi]ei de vie, smochinilor [i mai ales m\slinilor planta]i pe dealurile [i v\ile care coboar\ c\tre marea de un albastru superb. Natura [i peisajele din Corfu au vr\jit [i capetele încoronate, vedete [i miliardari [i nici turi[tii obi[nui]i nu le rezist\! De[i zona Paleokastritsa este cea mai vestit\ pentru peisajele dramatice de coast\ [i plajele ascunse în golfuri pitore[ti, toat\ insula Corfu este deosebit de frumoas\ [i primitoare. Panagia Paleokastritsa, cosmopolita capital\ Corfu, cu str\zile sale înguste, m\rginite de cl\diri elegante [i p\zit\ cele dou\ vechi fort\re]e, M\n\stirea Vlacherna-cel mai fotografiat loc din insul\ [i Achilleion, re[edin]a de var\ a împ\r\tesei austriece Sissi, sunt atrac]iile princiale ale

insulei. Aici v\ a[teapt\ [i plaje deosebite precum cele din sta]iunea Kassiopi, cele de la Barbati, Agios Georgios, Paradise sau Canalul Dragostei. Iat\ hotelurile din Corfu recomandate de c\tre consultan]ii Nova Travel.

Mareblue Beach (4*), Agios Spyridon Acest hotel are o pozi]ie prvilegiat\, fiind amplasat pe una dintre cele mai frumoase plaje din Corfu, în golful Agios Spyridon, de unde se pot admira marea [i, în zare, mun]ii Albaniei. Amplasat între satele Kassiopi [i Acharavi, Mareblue Beach este situat pe plaj\ dar are [i piscin\ exterioar\, unde doritorii se pot relaxa la pool bar. Un restaurant principal cu specific mediteranean [i cretan, un restaurant la piscin\, programe de anima]ie, loc de joac\ pentru copii, mini-club, teren de tenis, teren de volei, sal\ de jocuri, tenis de mas\ sunt alte facilit\]i ale Mareblue Beach. Hotelul are 350 camere, duble, family [i apartamente, fiecare decorat\ astfel încât [ederea aici s\ fie unic\ [i special\. Copii au la dispozi]ie o piscin\ special\ [i un loc de joac\. Century Resort (4*), Acharavi Situat în apropierea plajei cu nisip fin

53


CH T AR OP TE RE

FOCUS • CHARTERE MARCA TUI

Corfu, foto: © Nicu Cherciu

54

Acharavi, ideal\ pentru cei mai micu]i oaspe]i, hotelul Century Resort este recomandat atât cuplurilor cât [i familiilor cu copii. Este localizat în partea de nord a insulei, în satul Acharavi [i se desf\[oar\ pe o suprafa]\ de 30.000 mp, într-o gr\din\ luxuriant\, ideal\ pentru relaxare. Complexul este format din apartamente spa]ioase, suite [i vile, decorate elegant [i dotate cu echipamente moderne [i facilit\]i de buc\t\rie. Dup\ o zi plin\ de vacan]\ pe malul m\rii, oaspe]ii pot testa o gam\ larg\ de b\uturi r\coritoare la snack barul de la piscin\. Piscinele în aer liber, pentru copii [i adul]i, mul]umesc întreaga familie, hotelul fiind apreciat [i de cupluri.

SANTORINI Aceast\ insul\ este unic\ [i mul]i turi[ti vin de la mii [i mii de kilometri dep\rtare pentru a se bucura de ea. De ce? Santorini înseamn\ peisaje vulcanice cu sate coco]ate deasupra m\rii, cu case s\pate în stânc\ [i str\du]e strâmte, [erpuitoare. Este este cea mai romantic\ insul\ a Greciei, cu apusuri pe care nu le po]i uita niciodat\. C\tre amurg, timpul pare st\ în loc [i marea, satele, bisericile [i morile de vânt se îmbrac\ în culori trandafirii, în timp ce vasele se gr\besc c\tre siguran]a portului. Plaje cu nisip negru, sate uitate de vreme, vestigii istorice celebre [i chiar [i un vulcan activ sunt alte atrac]ii ale Santorini. Iat\ [i hotelurile recomandate.

Marybill (3*), Perissa Aceast\ proprietate de familie este constru-

it\ într-o zon\ lini[tit\ a sta]iunii Perissa, la 100 de metri de nisipurile vulcanice de pe plaj\. Restaurantul, piscina, pool-bar-ul, terenul de volei, barul [i parcarea se num\r\ printre facilit\]ile hotelului. Oaspe]ii se pot relaxa pe [ezlong la piscin\ [i pot admira priveli[tea impresionant\ a mun]ilor. Hotelul este amplasat în proximitatea aleii de promenad\ unde sunt magazine, baruri [i restaurante, iar pe plaja din Perissa se pot practica sporturi nautice.

Fenix Collection (4*), Perissa Este un hotel “family friendly” localizat în Perissa, la 350 m distan]\ fa]\ de plaj\, care a fost renovat în totalitate în 2013. Cu o piscin\ `n aer liber [i o saun\, oaspe]ii hotelului pot admira vederea pitoreasc\ la munte de pe terasa însorit\. Are interioare zugr\vite în alb, fiecare camer\ are balcon [i combin\ decorul tradi]ional cicladic cu accentele moderne. Recep]ia propriet\]ii este deschis\ nonstop [i le asigur\ oaspe]ilor servicii de închirieri de ma[ini [i biciclete.

ZAKYNTHOS Zakynthos este o insul\ elegant\ [i verde, vestit\ pentru plajele cu nisip fin, peisajele dramatice cu munte [i mare [i planta]iile de m\slini, citrice [i p\durile de pini. Al\turi de vestita plaj\ Navagio, sunt celebre [i „pe[terile albastre”. Grotele Keri sunt ideale pentru snorkeling, iar cei ce vor doar s\ leneveasc\ pot z\bovi pe plajele Dafni, Sf. Nicolae, Laganas,

Kalamaki sau Vasilikos. Fort\rea]a vene]ian\, ridicat\ de c\tre inginerii italieni în anul 1646 [i turnul Ambeloravdis sunt alte atrac]ii dedicate celor pasiona]i de istorie. Oferta turistic\ a Zakynthos este completat\ de localit\]i pitore[ti precum Bochali [i Volimes, unde se afl\ [i m\n\stirea Sf. Andrei [i de alte m\n\stiri vechi precum Aghios Ioannes Prodromos [i Theotokos. Cei mai petrec\re]i î[i g\sesc „refugiul” aici, c\ci exist\ în Laganas, Tsilivi, Argassi [i în capitala Zakynthos mai multe cluburi dedicate neobosi]ilor pân\ în zori. Romanticii nu vor uita u[or apusurile înfl\c\rate de la Keri. Iat\ cåteva recomand\ri pentru Zakynthos.

Aqua Bay (5*) Tsilivi Situat în sta]iunea Tsilivi, la 6 km de capitala insulei, Zante, [i la 9 km de aeroport, compexul hotelier este amplasat la doar 300 m de plaja cu nisip. Modernul Aqua Bay impresioneaz\ prin eleganta sa arhitectur\ minimalist\ [i aten]ia la detalii. Vasta gr\din\, piscinele exterioare [i aqua park-ul cât [i cl\dirile anexe redau atmosfera unui sat mediteraneean de vacan]\. Recomandat tuturor categoriilor de turi[ti, complexul Aqua Bay este un adev\rat paradis de vacan]\ pentru cei mici, care nu se pot s\tura de unul dintre cele mai distractive water-parkuri din zon\. Accesul în water-park este gratuit pentru clien]ii complexului, iar cei ce doresc s\ se relaxeze în lini[te pot opta fie pentru piscina tradi]ional\, fie pentru cea cu valuri. Pentru cei


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

Corfu, foto: © Nicu Cherciu

ce vor s\-[i p\streze tonusul, complexul pune la dispozi]ie mini centru fitness, un mini Spa, un centru de masaj [i tratamente de înfrumuse]are. O varietate de restaurante, snack-baruri [i baruri îi a[teapt\ pe oaspe]ii hotelului cu cele mai variate meniuri [i bucate. Exist\ aici un restaurant principal, un restaurant gourmet a la carte, un lounge bar în hotel, cocktail bar în aquapark. Programele de anima]ie pe timpul zilei [i al serii, accesul Wi-Fi gratuit, recep]ie non-stop, serviciu de babysitting (la cerere) sunt alte facilit\]i ale complexului.

Best Westen Galaxy (5*) Laganas. Parte a prestigiosul lan] hotelier interna]ional Best Western, Galaxy se bucur\ de o loca]ie excelent\, pe renumita plaj\ din Laganas. Amplasat la doar 6 km de aeroport [i la 8 km de ora[ul Zakynthos, complexul hotelier este renovat recent. Plaja cu nisip este renumit\ datorit\ ]estoaselor Caretta-Caretta ce aleg zona în fiecare an pentru a-[i depune ou\le. Recomandat tuturor categoriilor de turi[ti, Best Westen Galaxy devine un adev\rat paradis pentru copii, c\rora le sunt dedicate o serie de facilit\]i precum piscina [i locul de joac\, mini clubul, meniurile speciale. Adul]ii sunt tenta]i cu bucatele delicioase tradi]ionale sau interna]ionale de la unul din cele dou\ restaurante, sau de un cocktail pe terasa cu vedere panoramic\ la Golful Laganas, la snack bar sau la cocktail bar. Piscina exterioar\, sporturile de ap\ sau voleiul pe plaj\ îi a[teapt\ pe cei ce doresc s\ se men]in\ plini de energie.

RODOS Rodos este o insul\ de o elegan]\ aparte, cu o ofert\ complet\ de vacan]\ pentru fiecare. Ai aici [i mare [i soare generos, plaje întinse [i c\r\ri de munte. G\se[ti [i istorie [i multe posibilit\]i de distrac]ie, pornind de la nenum\rate sporturi acvatice, la aqua park-uri, pân\ la petrecerile pân\ diminea]a din cluburi [i taverne. Sta]iunile preferate de tineri sunt Faliraki, Ialysos [i capitala insulei, ora[ul Rodos. Ora[ul vechi Rodos este un obiectiv care nu trebuie ocolit, pentru c\ aici se afl\ una dintre cele mai mari [i mai extinse cet\]i medievale din Europa, inclus\ în patrimoniul UNESCO. Între zidurile impresionante ale Cet\]ii Rodos sunt obiective celebre precum Palatul Marelui Maestru, Palatul Guvernatorului, Templul Afroditei, Turnul cu Ceas [i Biserica gotic\. Ora[ul Rodos g\zduie[te [i un cazinou precum [i un Acvariu, iar plajele sale

sunt sc\ldate [i de Mediterana [i de Egee. Cetatea Lindos, care vegheaz\ de sus dou\ dintre cele mai frumoase plaje, satul Lindos [i Valea Fluturilor sunt alte obiectivele care merit\ vizitate în Rodos. Hotelurile recomandate în Rodos sunt:

Sun Beach, (4*) Ialyssos Complexul hotelier Sun Beach Resort este amplasat pe plaj\, într-o zon\ verde cu palmieri [i gr\dini îngrijite care coboar\ pân\ c\tre mare, la câteva minute de centrul localit\]ii Ialyssos. Este unul dintre pu]inele hoteluri care ofer\ acces direct la plaja din Ialyssos, oferind premisele unei vacan]e ideale pentru familiile cu copii. Este situat la 10 km de ora[ul Rhodos [i aeroport, în partea de nord-vest a insulei. Bucurându-se de loca]ia sa excelent\, pe plaja cu nisip [i pietricele atestat\ cu simbolul calit\]ii Blue Flag, dar [i cu dou\ piscine pentru adul]i, Sun Beach Complex Resort ofer\ facilit\]i excelente de agrement [i de divertisment pentru toate vârstele. Un program variat este conceput special pentru copii precum un miniclub supravegheat, un cinematograf, 2 locuri de joac\ de aventur\ [i 3 piscine. Programul Sun Beach 4 Kids, oferit între lunile mai [i octombrie, este cel mai complex astfel de program din Rhodos. Complexul Sun Beach Resort are 3 restaurante care servesc mânc\ruri mediteraneene [i interna]ionale, precum [i 5 baruri. Cei mai activi au la dispozi]ie numeroase facilit\]i sportive,

inclusiv un centru de fitness, 2 terenuri de tenis, un teren de fotbal [i terenuri de volei/fotbal pe plaj\. La acestea se agaud\ un centru fitness & Jacuzzi.

Kresten Palace (4*) Kallithea Situat pe un deal cu vedere panoramic\, la doar 6 km de ora[ul Rodos [i la 6 km de polul distrac]iilor, Faliraki, hotelul Kresten Palace combin\ stilul tradi]ional rhodian cu cel modern într-un mod inedit. Facilit\]ile, serviciile [i localizarea au dus la introducerea sa în lista recomand\rilor TripAdvisor, Best Choice [i Holiday Check, cu calificative bune. În 2013, a câ[tigat certificatul de excelen]\ oferit de TripAdvisor, iar ultima renovare a avut loc în 2009. Plaja privat\ cu nisip [i pietricele se afl\ la 200 de metri iar hotelul este amplasat într-o gr\din\ de 60.000 mp cu palmieri, care redau o atmosfer\ tropical\ de vacan]\. Gr\dinile ample se completeaz\ cu terenurile de tenis, minigolf [i volei, iar pentru cei care au grij\ de siluet\ exist\ o sal\ de fitness complet dotat\ [i un centru wellness. Poftcio[ii pot testa preparatele celor 2 restaurante sau 2 baruri. Exist\ program de anima]ie zilnic. Pute]i opta pentru cazare fie în regim de demipensiune, fie de pensiune complet\. Drum bun!

Carmen Neac[u Consultant Comunicare [i PR blog.tui-travelcenter.ro, consilierturism.ro carmen.neacsu@eurolines.ro

55


FOCUS CORPORATE / C|L|TORIA CU AUTOCARELE EUROLINES BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

C|L|TORIA CU AUTOCARELE 56

Rezerv\ri online Pe www.eurolines.ro `]i po]i rezerva biletul de autocar de acas\, de la birou, de la un internet-cafe sau din orice loc `n care ai conexiune de internet. Este foarte u[or [i comod! Alege punctul de plecare, destina]ia [i data când dore[ti s\ c\l\tore[ti. Sistemul `]i

afi[eaz\ op]iunile pe care le ai, astfel `ncât s\ po]i alege cursa dorit\ [i data de `ntoarcere. Plata se poate face online prin card Visa sau MasterCard. Datele cardului t\u sunt procesate `ntr-un mediu securizat, f\r\ posibilitatea de a fi fraudate. Vei primi imediat

pe e-mail o confirmare a rezerv\rii efectuate, iar ulterior `]i va fi transmis [i biletul. Ca alternativ\, po]i pl\ti `n oricare agen]ie Eurolines cu numerar, card de credit/debit sau ordin de plat\. Biletul `l po]i ridica pe loc sau po]i s\-l prime[ti la `mbarcarea `n autocar.

Servicii la bordul autocarelor Este important s\ cuno[ti facilit\]ile oferite: Limita de bagaje inclus\ `n pre]ul • biletului, difer\ `n func]ie de destina]ie. Mai multe detalii pute]i afla de la consultantul Dvs. de turism sau accesånd http://eurolines.ro/cs-photos/Tarife_ excedent_bagaj.pdf. • Serviciul de colet\rie. Po]i trimite colete c\tre rude/prieteni afla]i `n alt\ ]ar\. Pachetele sunt preluate de noi [i expediate cu primul autocar care pleac\ spre destina]ia dorit\. Leg\tura cea mai trainic\ e cu Germania, datorit\ agen]iilor noastre de acolo

- re]eaua Intertouring. • ~mbarcatorul. La urcarea `n autocar vei fi `ndrumat de un `mbarcator care te va ghida c\tre locul t\u [i te va ajuta cu plasarea bagajului `n cal\. • Scaunele [i spa]iul necesar unei c\l\torii confortabile. ~n func]ie de tipul autocarului, po]i regla sp\tarul scaunului. • P\rerea ta conteaz\! G\se[ti la bordul autocarelor o condic\ de reclama]ii [i sugestii `n care ne po]i scrie opiniile tale. Este important s\ [tim ce-]i dore[ti. • Opririle. Pe parcursul c\l\toriei, autocarul va

opri de mai multe ori pentru nevoi diverse. Respect\ timpul de escal\ stabilit de [ofer. • Mijloacele de divertisment. Toate autocarele sunt dotate cu mijloace audio [i video pentru a-]i face c\l\toria pl\cut\. {tim c\ ai preferin]e `n ceea ce prive[te muzica sau filmul difuzat, dar vei în]elege c\ trebuie s\ ]inem cont de marea majoritate a c\l\torilor. • Achizi]ii. La bordul autocarelor po]i achizi]iona cartele SIM prepaid pentru urm\torii operatori: Vodafone, Orange [i Cosmote.

Responsabilit\]ile [oferilor no[tri sunt urm\toarele A. {oferii Eurolines trebuie s\ fie mereu `ntr-o form\ fizic\ [i mental\ adecvate profesiei practicate. B. Scaunul [oferului trebuie s\ fie pozi]ionat confortabil, cu toate comenzile la `ndemân\. C. Centura de siguran]\ trebuie purtat\ atât de [ofer cât [i de co-pilot [i/sau ghidul `nso]itor. D. {oferul trebuie s\ respecte orarul privind orele de conducere [i de odihn\. E. Este interzis consumul de b\uturi

alcoolice `nainte [i `n timpul condusului, precum [i administrarea de medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. F. {oferul trebuie s\ fac\ opriri regulate pentru a cobor` din autocar [i a se dezmor]i. G. La plecarea `n curs\, [oferul trebuie s\ verifice dac\ frânele, pneurile, lichidul de r\cire [i uleiul func]ioneaz\ normal, dac\ oglinzile retrovizoare [i geamurile permit o vizibilitate bun\, trebuie s\ verifice echipamentele speciale (sting\torul de incendiu sau

S W NE

6 ani de zboruri Pegasus Airlines la Bucure[ti, doi cå[tig\tori

lan]urile de z\pad\ - dac\ este cazul) [i cur\]eniea `n autocar. H. {oferii trebuie s\ se asigure c\: • num\rul de pasageri este cel corect • pasagerii stau adecvat `n scaun [i au asupra lor docume3tele de c\l\torie necesar • [tiu unde se afl\ echipamentul de urgen]\ [i ie[irile de siguran]\ • bagajele sunt echilibrat dispuse `n cala autocarului, iar cele din interior nu risc\ s\ cad\ [i nu incomodeaz\ trecerea pe culoar.

17 Mai 2017 Pentru a marca 6 ani de opera]iuni la Bucure[ti, Pegasus Airlines [i TAL Aviation Romånia au oferit dou\ bilete dus-`ntors pe ruta OTP-SAW pasagerilor cu nr. 6 [i 7 de pe zborul de diminea]\ spre Istanbul. Cei doi ca[tig\tori, Altan Corbaci [i Sibel Bactisa, pot folosi biletele pån\ la sfår[itul acestui an. ~n primul trimestru, Pegasus Airlines a `nregistrat o cre[tere de 54% la vånz\ri `n Romånia comparativ cu primele 3 luni ale anului trecut.


TE ER 7 OF 201

BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

TOP1O

OFERTE RECOMANDATE

1.

Sejur Romånia – Mamaia Phoenicia Royal 5*

SE JU R

2.

459

3.

Tarif: lei/persoan\. Perioada: 17.09 - 20.09.2017 Nop]i: 3 Tip camer\: DBL STD, Mas\: Demipensiune, Transport: individual + transfer cu barca. CH AR TE R

4.

439

5.

CI TY -B RE AK

6.

215

7.

849

Tarif: euro/pers., Perioada: 30.12. - 06.01.2018, Nop]i: 7, Tip camer\: DBL Deluxe, Mas\: Mic Dejun, Plecare: Cu avionul din Bucure[ti.

SE JU R

279

SE JU R

8.

249

9.

Sejur Bulgaria – Nisipurile de Aur, Golden Line 4* Tarif: euro/persoan\. Perioada: 18.08 - 24.08.2017 Nop]i: 6, Tip camer\: Studio STD, Mas\: All Inclusive, Plecare: individual.

Revelion Thailanda – Phuket, Crystal Wild Resort Panwa 4*

RE VE LI ON

1099

Tarif: euro/persoan\. Perioada: 02.09. - 09.09.2017 Nop]i: 7, Tip camer\: Studio STD, Mas\: f\r\ mas\, Plecare: individual.

Revelion – Dubai, Hotel Grand Central 4*

SE JU R

Tarif: euro/persoan\. Perioada: 20.09 - 27.09.2017 Nop]i: 7, Tip camer\: DBL Standard, Mas\: All Inclusive, Plecare: cu avionul din Bucure[ti.

Tarif: euro/persoan\. Perioada: 22.10 - 26.10.2017 Nop]i: 4, Tip camer\: DBL Standard, Mas\: Mic Dejun, Plecare: cu avionul din Bucure[ti.

Sejur Grecia – Thassos-Skala Potamia, Hotel Hera 3*

Sejur Cuba – Varadero, Hotel Tuxpan 3*

999

Tarif: euro/persoan\. Perioada: 09.09 - 16.09.2017 Nop]i: 7, Tip camer\: DBL Standard, Mas\: All Inclusive, Plecare: cu avionul din Bucure[ti.

City Break Italia-Floren]a, Hotel Malaspina 3*

SE JU R

179

Tarif: lei/persoan\. Perioada: 03.09. - 09.09.2017 Nop]i: 6, Tip camer\: Junior Suite, Mas\: mic dejun, Transport: individual.

Charter Turcia – Antalya, Porto Bello resort & Spa

Sejur Romånia -Seniori – Sfåntu Gheorghe, Delta Dun\rii, Complex Green Village 4*

Tarif: euro/persoan\. Perioada: 28.12. 05.01.2018 , Nop]i: 7, Tip camer\: DBL Deluxe vedere gradina, Mas\: mic dejun, Plecare: cu avionul din Bucure[ti. RE VE LI ON

10.

Revelion Mauritius – Terre Rouge, The Adress Boutique Hotel 4*

1699

Tarif: euro/persoan\. Perioada: 27.12. - 05.01.2018, Nop]i: 7, Tip camer\: DBL Superior, Mas\: mic dejun, Plecare: Cu avionul din Bucure[ti.

Apeleaz\ cu `ncredere: 031.438.73.21, 031.438.73.22 sau scrie-ne un mesaj pe oferte@tui-travelcenter.ro

RE VE LI ON

57


K EA BR CI TY

CITY BREAK • PARCURI TEMATICE {I AQUA PARCURI Vara aceasta, distrac]ia [i adrenalina sunt cuvintele de ordine, iar aqua parcurile [i cele tematice devin destina]ii de neocolit. O escapad\ într-un parc de distrac]ii sau, de ce nu, într-un aqua park, este cel mai potrivit mod pentru a te umple de energie [i de poft\ de via]\.

WEEKEND ÎN PARCURI TEMATICE {I AQUA PARCURI

VARA DISTRAC}IEI

58

Disneyland Paris S\-i d\m Cezarului ce-i al Cezarului: cel mai vestit parc de distrac]ii din Europa este Disneyland Paris, un loc desprins din pove[ti, situat la 32 de kilometri de Paris. Disneyland e iubit [i de cei mari [i de cei mici deopotriv\, fiecare g\se[te câte ceva pe placul s\u într-unul din cele dou\ parcuri tematice, Disneyland Park [i Walt Disney Studios Park. Cei care nu vor s\ piard\ nicio secund\ de distrac]ie se pot caza

într-unul din cele [apte hoteluri din proprietatea Disney. Disneyland Paris reune[te cinci ]inuturi distincte, fiecare cu propriile atrac]ii: Main Street USA, Frontierland, Adventureland, Fantasyland [i Discoveryland. Iar la Walt Disney Studios Park se las\ descoperite secretele din spatele cortinei ale filmelor marca Disney. Cine nu a ajuns înc\ la Disneyland, nu [tie ce a pierdut, nu conteaz\ vârsta, aici po]i s\ te copil\re[ti cât vrei!

Le Puy du Fou, din Les Epesses Le Puy du Fou, din Les Epesses, este un parc tematic foarte apreciat în special de familiile cu copii mai mici. Spectacole [i produc]ii grandioase pe teme istorice îi a[teapt\ pe vizitatori [i ziua în amiaza mare [i dup\ l\sarea serii. O vizit\ aici este mai mult decât o excursie pe t\râmul distrac]iei, este ca o c\l\torie în timp, nu doar pe vremea cavalerilor medievali, a mu[chetarilor ci [i a vikingilor sau a romani-


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

Foto: © Adrian Cå]u

lor. Un parc tematic imens, cu o desf\[urare uimitoare de for]e [i cu nenum\rate atrac]ii precum curse de cai, turniruri, sate vechi [i spectacole cu animale, Le Puy du Fou e destina]ia pentru un weekend perfect în familie!

Aquariaz, Avoriaz

Foto: ©Adrian Cå]u

Nu te-ai fi a[teptat s\ g\se[ti un aqua parc tocmai în inima Alpilor, dar el exist\ [i este foarte apreciat. Conceput ca un paradis tropical, o jungl\ cu o vegeta]ie luxuriant\ traversat\ de un râu cu un debit variabil, Avoriaz este de vizitat [i iarna, c\ci este un aquaparc indoor. Un tobogan, o piscin\ mare, pere]i de alpinism [i o mul]ime de spa]ii de joac\ pentru copii, cåt [i un spa în aer liber sunt atrac]iile Aquariaz.

Europa Park din Rust Cu cele 13 zone tematice ale sale, cu peste 100 de atrac]ii [i spectacole [i 11 roller coastere cu diferite grade de dificultate, Europa Park din Rust ( Germania) este unul dintre cele mai apreciate din Europa. Blue Fire, un roller coaster care atinge 100 de km/or\ în doar 2,5 secunde, Silver Star, cel mai înalt roller coaster din Europa care atinge viteza de 130 de km/or\ [i-i supune pe îndr\zne]i unei for]e de 4G, sunt principalele atrac]ii `n Europa Park care î]i dau emo]ii. Cei pofticio[i sunt tenta]i la Chocoland, unde se pot documenta asupra procesului de fabrica]ie al ciocolatei, iar amatorii de frumos pot participa la spectacole pe ghea]\ sau de flamenco.

Legoland Deutschland În Germania se afl\ un alt parc tematic celebru, LEGOLAND Deutschland. Situat în

Günzburg, în apropiere de Stuttgart [i de München, aceast\ lume construit\ din milioane [i milioane de piese multicolore atrage.. milioane de vizitatori, anual. Miniland, unde exist\ reproduceri ale unor cl\diri sau cartiere emblematice din statele Europei, este cea mai apreciat\ atrac]ie de aici. Dar acest parc de distrac]ii are nu mai pu]in de opt zone tematice, una dintre atrac]iile cu lipici la cei mici fiind Piratenland, unde pot „naviga” în largul m\rii, sau Adventureland, unde au loc spectacole de teatru de p\pu[i. În Regatul Knights, vizitatorii se pot plimba cu roller coaster-ul Dragonul de Foc sau cu un carusel uria[. Legoland Deutschland este o destina]ie potrivit\ pentru familiile cu copii.

Tropical Islands din Brandenburg, Germania Tropical Islands din Brandenburg, Germania, se recomand\ ca un paradis tropical deschis 365 din 365 de zile. Insulele tropicale cu nisip [i palmieri sunt ad\postite într-un hangar de aeronave, sub o cupol\ masiv\, de 360 de metri diametru. O lagun\ [i cel mai mare tobogan de ap\ din Germania [i chiar [i plimb\rile cu balonul în interior sunt printre atrac]iile forte ale Tropical Islands. Rainforest, o saun\ tropical\ uria[\, o zon\ de Spa, un teren de golf [i o zon\ outdoor cu piscine fac din acest loc o destina]ie perfect\ de relaxare în familie sau în cuplu.

59 Cei care iubesc distrac]ia r\coritoare a aqua parcurilor, dar vor s\ se bucure [i de mare sau ocean ar trebui s\ ajung\ mai c\tre sudul continentului, în Italia, Spania sau Grecia.

Port Aventura Port Aventura este cel mai mare din peninsula Iberic\, fiind situat la aproximativ 120 de km de Barcelona. Inspirat de Disneyland, Port Aventura este împ\r]it în cinci zone tematice dedicate unor civiliza]ii vechi, respectiv Mediterrània – care reprezint\ regiunea spaniol\ Catalonia –, Far West (SUA),

México, China [i Polynesia, la care se adaug\ o sec]iune inspirat\ din serialul Sesame Street. Parcul acvatic Costa Caribe [i patru hoteluri tematice de cinci [i patru stele unde te po]i caza pentru a te bucura [i noaptea de farmecul acestui loc sunt alte puncte forte ale acestui Port Aventura. Cei amatori de senza]ii tari au ce testa [i

alege aici. Shambhala: Expedición al Himalaya [i Furius Baco ating viteza de 135 de km/or\ în câteva secunde. Dup\ ce ai ajuns la cei 115 metri în\l]ime ai turnului Hurakan Condor, e[ti lansat rapid [i ajungi aproape de sol cu vitez\ de 115 kilometri pe or\, pentru a te opri brusc, dar în siguran]\. Aici sunt atrac]ii [i tenta]ii pentru toate


K EA BR CI TY

PARCURI TEMATICE {I AQUA PARCURI

Faliraki Water Park, Rodos, Grecia

60 grupele de vârst\. Spectacole, trasee dedicate [i roller costere îi a[teapt\ [i pe cei mici, mai ales în zona SésamoAventura.

Siam Park, Tenerife Siam Park este proiectat s\ te transpun\ într-un exotic stil thailandez, a[a c\ aici te a[teapt\ nu doar tobogane de ap\ [i piscine cu nume exotice, ci [i pie]e plutitoare [i plaje cu nisip fin. Mai mult decât atât, Siam Park se mândre[te cu cea mai mare piscin\ cu valuri artificiale din lume [i cu un „templu thailandez" care g\zduie[te de fapt un tobogan de ap\ lung de 28 de metri, cu o c\dere de ap\ aproape vertical\. Siam Park este o atrac]ie de top din Tenerife, nu o rata]i!

Gardaland, Italia Gardaland, Italia, este cel mai iubit [i fotogenic parc tematic din Italia. Situat în localitatea Castelnuovo del Garda, Gardaland are dou\ sec]iuni „Gardaland”[i „Gardaland Sea-Life” [i un hotel unde te po]i caza pentru a fi chiar în inima distrac]iei. Pe lâng\ designul s\u deosebit, Garda-

land mai are ca atuu-uri [i vecin\tatea lacului Garda, probabil cel mai frumos din Peninsul\, dar [i a Veronei. Parcul este cunoscut în special pentru zona Energy, unde sunt concentrate majoritatea atrac]iilor irezistibile pentru dependen]ii de adrenalin\. Pe ace[tia îi a[teapt\ roller coastere cu viteze ame]itoare precum Raptor, Magic House, Blue Tornado sau Top Spin, în timp ce pentru aventurieri au fost concepute montagne russe Mammut, Jungle Rapids, Fuga da Atlantide. Gardaland Sea Life Aquarium, unde pot fi admirate aproape toate speciile marine, este un alt punct de atrac]ie major al acestui parc tematic potrivit familiilor cu copii.

Aqualandia Jesolo, Lido di Jesolo Poate nu [tia]i, dar în apropierea Vene]iei se afl\ un parc acvatic foarte frumos [i apreciat. Aqualandia este conceput ca o insul\ din Caraibe în inima sta]iunii Jesolo. O insul\ de 80.000 de metri p\tra]i de divertisment, adrenalin\, sport [i relaxare cu opt zone tematice [i 26 de atrac]ii precum cel mai înalt turn de bungee-jumping din Europa.

Este cel mai apreciat parc de distrac]ii acvatice din Grecia, situat în sta]iunea tinerilor, Faliraki, Rodos. {i sunt atâtea de f\cut aici, pentru tineri [i mai pu]in tineri, pentru vârstnici, pentru cei aventuro[i [i cei lini[ti]i! Toboganele uria[e, pistele de rafting, kamikaze, turbo, free fall, gaura neagr\, piste multiple, piscin\ cu valuri – ai tot ce ]i-ai dori ca distrac]ie acvatic\.

Star Beach, Hersonissos, Creta Star Beach, Hersonissos, Creta este ca un rege al distrac]iei din mijlocul Mediteranei. Are trambuline, tobogane uria[e – cu mai multe piste pentru to]i aventurierii, nu lipse[te nici cea cu nume sugestiv – kamikaze – pe care aluneci în mare vitez\ [i aterizezi direct în apele reci. Zone de distrac]ii [i relaxare pentru familii, pentru petreceri, bungee jumping, dar [i centrul spa fac din acest loc unul foarte apreciat. Drum bun!

Carmen Neac[u Consultant Comunicare [i PR blog.tui-travelcenter.ro, consilierturism.ro


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

62. 67. 68. 72. 74.

MOZAIC MOZAIC

Prin buc\t\riile lumii – Ce s\ m\nânci [i de ce s\ nu te atingi dac\ ajungi s\ vizitezi aceste ]\ri! C\t\lin Hladi – Portret. 60. Pe str\zile unui ora[ baroc – Valletta Covorul Ro[u – TIFF.16. 64. Istoria închis\ între ziduri Cel a mare festival pe plaj\ de la malul M\rii Negre! – Neversea. 72. BikeXpert Racing Team Cele mai mari staruri ale muzicii electronice mondiale la UNTOLD 2017. International Tour Alexander The Great

Foto: Nicu Cherciu: © UNTOLD 2016


MOZAIC • C|L|TORIE CULINAR| Este drept c\ fiecare loc din lumea asta are frumuse]ea lui unic\ [i c\ acolo [i doar acolo g\se[ti anumite priveli[ti, o anumit\ ap\ [i anumite atrac]ii locale. Îns\ mâncarea tradi]ional\ nu trebuie s\ fie neap\rat una dintre ele. Am c\l\torit, pân\ acum, acceptabil de mult pentru un român de condi]ie medie, dar doar în câteva locuri am fost mul]umit\ de ceea ce mi s-a întins pe mas\, plecând de acas\ cu prejudecata c\ nic\ieri nu mai g\se[ti mâncare bun\ ca în România. Dar, mai bine, s\ detaliez...

C|L|TORIE CULINAR| Italia: Nota 10 din 10

62

Patria gurmanzilor [i-a pofticio[ilor, dar [i a celor preten]io[i cu dieta lor, cu gusturi mai pu]in rafinate decât ale francezilor, dar nu prea departe de ei. Am vizitat Italia cu mai multe

ocazii, începând cu eterna Rom\, continunând cu Napoli [i Coasta Amalfitan\ [i, apoi, cu Liguria [i tot ce are aceast\ parte a Italiei de oferit. Mâncarea este bun\ [i respect\ peste tot principiile dietei mediteraneene. În Roma am

mâncat cea mai bun\ pizza la felie, cump\rat\ din magazine îngr\m\dite pe str\zile înguste [i superioar\ celei servite la restaurante în adev\ratul sens al cuvântului. În Napoli, patria unui celebru tip de pizza,


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

PRIN BUC|T|RIILE LUMII CE S| M|NÂNCI {I DE CE S| NU TE ATINGI DAC| AJUNGI S| VIZITEZI ACESTE }|RI! 63

Cinque Terre, foto: © C\t\lin Hladi www.catalinhladi.ro


MOZAIC • C|L|TORIE CULINAR|

Foto: © C\t\lin Hladi

64

care poart\ numele ora[ului, m-am delectat, culmea, cu cele mai bune paste f\cute ca la mama acas\. Numai c\ acestea respect\ re]eta milenar\ a inventatorilor lor, iar cele cu fructe de mare sunt “to die for”, cum ar zice englezul. Neap\rat trebuie încercat mixul de pe[te [i fructe de mare fripte, în trattoriile pesc\re[ti din porturi!

Sfat! Cump\r\ ro[ii cherry, parmezan [i prosciutto direct din supermarket sau din magazinele alimentare de familie! Sunt mai ieftine [i vei avea nevoie de ele, la acel mic dejun italienesc, format doar dintr-un espresso scurt [i-un croissant.

Bil\ alb\: Fructele [i legumele sunt proaspete [i cultivate local.

înseamn\ toat\ tigaia [i chiar a[a î]i este servit\ la mas\, a[a c\ cel mai bine ar fi s-o împar]i cu alt\ persoan\. Sau chiar dou\! Dac\ nu e[ti genul paella, po]i încerca faimoasele tapas (gust\ri sau aperitive), acele por]ioare mici de diferite mixuri de legume, fructe de mare [i carne. Avantajul în acest caz este c\ po]i gusta din mai multe preparate, f\r\ s\ fii nevoit s\ comanzi por]ii mari. {i c\ te saturi din vreo trei. În ceea ce prive[te b\tura, vinul dulce Sangria este cea mai obi[nuit\ [i mai bun\ alegere.

Bil\ alb\: Vara, te po]i s\tura doar cu fructele acelea numeroase [i cât se poate de proaspete, pe care le g\se[ti la tot pasul.

Spania: Nota 9 din 10

Grecia: Nota 8 din 10

Aceast\ ]ar\ are mare noroc cu marea [i ceea ce pune ea pe mese. Mult pe[te [i fructe de mare, adic\. {i cam la asta ar trebui s\ te rezumi, atunci când c\l\tore[ti prin Peninsula Iberic\, mai ales dac\ vizitezi vreo localitate cu ie[ire la mare, unde pescarii aprovizioneaz\ încontinuu pie]ele [i restaurantele cu prada lor. {i mai este, evident, acea fantastic\ paella cu fructe de mare sau, mai explicit, orez bine condimentat, amestecat cu scoici [i creve]i [i, uneori, [i cu pui [i chorizo. Ai grij\ la por]ii, c\ci o paella

Nu mai este cazul s\ mai povestim de pe[te [i fructe de mare. Orice ]ar\ mediteranean\ [i însorit\ este vestit\ pentru aceste feluri de mâncare. Dar în Grecia, spre deosebire de Italia [i Spania, am g\sit [i am mâncat cea mai bun\ caracati]\ fript\ din via]a mea. E adev\rat c\ atunci când ]i se serve[te la mas\, nu-]i treze[te cele mai puternice sentimente culinare, dar nu judeca dup\ aspect! Este delicioas\. {i la greci este recomandat sistemul tapas, adic\ acele aperitive atât de s\]ioase [i de bune, încât nici


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

Foto: © C\t\lin Hladi

nu mai e cazul s\ comanzi felul principal. Câteodat\, acesta nici nu se mai ridic\ la calitatea aperitivelor. {i-ar fi multe: salata tzatziki pe care n-o mai g\se[ti atât de bun\ altundeva decât în Grecia, m\slinele extraordinare, brânza fript\ [i câte [i mai câte. Delicioase [i u[oare, prietenoase chiar [i cu vegetarienii.

Bil\ alb\: Proprietarii tavernelor te vor r\sf\]a cu tot felul de aperitive [i dulcuri din partea casei, f\r\ s\ uite nici de ceva t\rie. Fere[te-te, îns\, de tradi]ionalul ouzo!

Irlanda: Nota 7 din 10 Se pare c\ buc\t\ria este prieten\ cu soarele, c\ci, odat\ ce s\rim în ]\ri mai r\coroase, cam pleci dezam\git de la mas\. Irlanda este, pân\ la urm\, o insul\ [i oceanul o cam aprovizioneaz\ cu tot ce se g\se[te prin el. Dar totul se opre[te aici, c\ci insula b\tut\ de vânt [i arid\ nu este un t\râm obi[nuit cu

65


MOZAIC • C|L|TORIE CULINAR|

Foto: © C\t\lin Hladi

66

agricultura [i, probabil, nici gospodinele irlandeze ni[te buc\t\rese extraordinare. Cu fish&chips nu po]i da, îns\, gre[, dac\ este preparat cum trebuie, îns\ nu te avânta spre alte preparate, mai ales dac\ acestea au denumiri pompoase. La micul dejun te vei s\tura cel mai bine, cu omlet\ [i bacon, plus acele pancakes, rudele mai pu]in gustoase ale cl\titelor. Încearc\ [i acel mix interesant pe care eu l-am descoperit prin puburile irlandeze! Stridii puternic condimentate, udate cu bere Guinness. Sau rezum\-te la celebra bere neagr\: e delicioas\ [i se spune c\ intr\ în categoria alimentelor.

or mai fi [i altele, dar eu am testat doar aceste nume mari ale buc\t\riei nem]e[ti [i-am fost mai degrab\ dezam\git\. Cu supa de cartofi o mai sco]i la cap\t, în unele locuri este chiar preparat\ bine, dar cârna]ii, în special cei albi, nu sunt ceva ce-a[ numi delicates\. Altfel, ai [i aici o multitudine de restaurante cu specific, în func]ie de na]ionalitatea proprietarilor lor, iar eu am fost cel mai mul]umit\ de cele ale minoritarilor turci. Patiseria este o alternativ\ satisf\c\toare în acest\ ]ar\, când ]i-e foame [i faci nazuri la mâncare.

P.S.

Noroc c\ vizita mea pe T\râmul F\g\duin]ei s-a rezumat la [apte zile, altfel m\ întorceam, cu siguran]\, nemåncat\. Mâncarea, la Hollywood, este oribil\, crede]i-m\ pe cuvânt! Dac\ ai drum pe-acolo [i e[ti mai preten]ios la mâncare, preg\te[te-te de diet\, c\ci pur [i simplu nu prea ai de unde alege. Ok, sunt acolo toate buc\t\riile din lume, dar nu asta este problema, ci ingredientele folosite la mânc\ruri. Unele for]ate, pline de E-uri [i al]i aditivi care

În Marea Britanie n-am c\l\torit prea mult, dar o vizit\ în Londra a fost de ajuns s\ m\ conving\ c\ lucrurile stau mai prost decât în Irlanda.

Germania: Nota 6 din 10 N-am fost decât în Berlin, da cred c\ este îndejuns pentru a-mi face o idee despre ce se m\nânc\ pe aici. Tradi]ionalul wurst este capul de afi[ al oric\rui meniu din restaurantele locale [i, imediat dup\ el, supa german\ de cartofi. {i-

America (Los Angeles): Nota 5 din 10

dau felurilor de mâncare comandate un gust aproape artificial. Din p\cate, cel mai bun lucru mâncat pe p\mânt american a fost unul neprietenos cu silueta, [i anume burgerul. De la celebra pia]\ Farmerãs Market din Los Angeles mi-am cump\rat ni[te mere care n-aveau gust de mere, fructe de p\dure gigantice [i-alte câteva dubio[enii care p\reau cultivate mai degrab\ în laboratoare. De restaurantul indian nu m-am putut apropia din cauza mirosului, mâncarea chinezeasc\ e grea, iar de la cel japonez pe care l-am încercat, unul destul de fancy, am plecat fl\mând\ [i falimentat\.

Bil\ neagr\: E o misiune imposibil\ s\ g\se[ti ap\ plat\ [i atât, în magazinele lor. În schimb, ai de ales între ap\ cu vitamine, cu gust fructat, cu minerale, electroli]i [i multe altele.

Oana Iana


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

www.catalinhladi.ro

C\t\lin Hladi

C\t\lin Hladi este un talentat fotograf de travel, food [i arhitectur\. ~n ultimii 10 ani, C\t\lin a f\cut fotografie de travel-reportaj `n diverse ]\ri europene printre care Spania, Italia, Cehia [i Turcia. Lucreaz\ atât în mediu digital cât [i pe film. „~n c\l\torii, o zi de fotografiat pentru mine începe cu jum\tate de or\ înainte de r\s\rit, astfel c\, de multe ori, sunt <pe teren> diminea]a de pe la ora 5.30. Mai ales c\ îmi place s\ lucrez în ora[e unde, la aceste ore, po]i fotografia localnici. Mai târziu mai ai ocazia s\ fotografiezi doar <valuri de turi[ti>. Desigur, ast\zi în anumite ora[e, turi[tii au ajuns s\ fie

parte din realitatea local\, dar eu încerc s\-i evit când ies la vânat de peisaje urbane”. În 2013 am participat, în Olanda, la un schimb de experien]\ prin programul “Erasmus for Young Entrepreneurs” ca “new antrepreneur” [i, în decursul celor dou\ luni petrecute acolo, am aprofundat fotografia culinar\ [i de c\l\torie”. Azi lucreaz\ ca fotograf comercial specializat pe travel & food [i arhitectur\ (mai ales turistic\). ~n ultimii ani a realizat fotoreportaje complexe pentru clien]i ca Hadar Chalet (https://hadarchalet.ro), Casa Krauss (http:// www.casa-kraus.ro, Conacul Archia (http:// www.conacularchia.ro) precum [i pentru nu-

meroase alte hoteluri [i restaurante. În ultimii 6 ani s-a specializat pe fotografia culinar\, fiind unul din cei mai buni fotografi de mâncare din ]ar\, fotografia de food ocupând [i cea mai mare parte a site-ului s\u de prezentare. Proiectele personale: • Fotografie de strad\ – street photography (https://www.facebook.com/catalinhladi.ro) • “Life in Mono” – un album glossy publicat în 2012 cu sprijinul AFCN [i care cuprinde 153 de fotografii alb-negru realizate pe parcursul a 7 ani (detalii proiect – https://www.facebook.com/lifeinmono10).

67


MOZAIC • TURISM CULTURAL • TIFF

TIFF 16 COVORUL ROSU

Început [i încheiat cu proiec]ii sold out, Festivalul Interna]ional de Film Transilvania a bifat la toate categoriile.

68


69


16

BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

2017

ANUL RECORDURILOR LA TIFF Cea de-a 16-a edi]ie a Festivalului Interna]ional de Film Transilvania (TIFF) [i-a desemnat câ[tig\torii, sâmb\t\ sear\, pe 10 iunie, la Teatrul Na]ional Cluj. La Gala de închidere, marele invitat a fost actorul Alain Delon, sex simbolul anilor ‘60, idol [i model pentru câteva genera]ii.

70 {i-au f\cut apari]ia pe covorul ro[u Ulrich Seid, Radu Mih\ileanu, Nae Caranfil, S.S. Rajamouli, Gheorghe Visu, Ion Dichiseanu, Andi Vasluianu, Violeta Andrei, Olimpia Melinte, Maria Obretin, Amalia Enache, C\t\lin {tef\nescu [i mul]i al]ii. Pentru a urm\ri cele 225 de filme din 53 de ]\ri, spectatorii au achizi]ionat peste 90.000 de bilete, cu aproape 14% mai multe decât la edi]ia anterioar\. De o cre[tere important\ au avut parte [i vânz\rile online, 38.9% din totalul de bilete fiind cump\rate astfel, cu 13.72% mai mult decât în 2016. Num\rul total de participan]i – incluzându-i pe cei prezen]i la proiec]iile gratuite în aer liber, workshop-uri, lans\ri, expozi]ii, dezbateri – se ridic\ la 130.000. Peste 1200 de invita]i români [i str\ini au sosit la Cluj în cele zece zile de festival. Recordul absolut pentru o singur\ proiec]ie, în toat\ istoria festivalului, e de]inut de

Afacerea Pigot, proiectat în Pia]a Unirii în prezen]a lui Alain Delon, pentru care s-au vândut 3.312 bilete. Deschiderea festivalului, cu Regele Belgiei, a fost [i ea marcat\ de un num\r record de participan]i, peste 3000. De asemenea, Castelul Banffy de la Bon]ida a g\zduit peste 2000 de spectatori la Cine-concertul

Metropolis, un record pentru evenimentul Week-end la Castel. În topul celor mai vizionate filme se afl\ [i Povestea iubirii (3000 de bilete), Nebune de fericire [i Dumnezeu s\ ne ierte, filmul de închidere, ambele cu mai mult de 2000 de spectatori în Pia]a Unirii. Num\rul de evenimente sold out a înregistrat un nou record: pentru 27 de proiec]ii [i evenimente speciale, biletele s-au epuizat rapid.


MOZAIC • TURISM CULTURAL • TIFF

Foto: ©Nicu Cherciu www.fotonicu.wordpress.com www.nicucherciu.wordpress.com

Printre acestea, sesiunile din Doom Room – instala]ia din cadrul InfiniTIFF, cine-concertele din biserici, evenimentele gastronomice din Film Food, câ[tig\torul Ursului de Aur, Despre trup [i suflet, [i Regii manelelor. Filmele române[ti au umplut [i ele s\lile: premiera mondial\ Breaking News (r. Iulia Rugin\), documentarul Planeta Petrila (r. Andrei D\sc\lescu) [i Inimi cicatrizate (r. Radu Jude), câ[tig\torul Premiului Zilele Filmului Românesc pentru Lungmetraj. În ultima zi de festival, „b\t\lia” s-a dat pe filmele câ[tig\toare, pentru care locurile s-au epuizat imediat: Familia mea fericit\ (Trofeul Transilvania), Piatr\ pe inim\ (Premiul pentru regie, Premiul Publicului) [i T\râmul

binecuvântat (Premiul special al juriului). TIFF 2017 a avut succes [i în online. Aplica]ia mobile TIFF2017 a avut peste 12.000 de utilizatori activi, o cre[tere de aproape 180% fa]\ de anul anterior. Site-ul www.tiff.ro, actualizat în permanen]\ înainte [i în timpul festivalului, a fost vizitat de 82.889 de utilizatori, aproape dublu fa]\ de 2016, înregistrând 1.012.158 de afi[\ri. Blogul oficial blog.tiff.ro a avut peste 22.699 de afi[\ri în perioada festivalului, 74,4% dintre cei care l-au accesat fiind utilizatori noi. Pagina de Facebook TransilvaniaIFF a transmis live imagini de la sosirea invita]ilor la Gala de închidere, 54.634 de oameni urm\rind momentele de pe covorul ro[u, reach-ul organic atingând cifra de 381.744. Clipurile postate pentru aceast\ edi]ie au dep\[it 1,8 milioane de vizualiz\ri pe Facebook, albumul foto de la deschiderea TIFF a fost v\zut de 116.227 de ori, iar imaginile de la întâlnirea lui Alain Delon cu fanii din Pia]a Unirii au generat cele mai multe reac]ii, comentarii [i share-uri. De buna desf\[urare a evenimentelor s-au asigurat anul acesta circa 400 de voluntari cu vârste cuprinse între 15 [i 43 de ani. Unii dintre ei au venit chiar de peste hotare pentru a face

parte din echip\. Al\turi de românii sosi]i de la mul]i kilometri distan]\, s-au implicat în festival voluntari din Fran]a, Italia, Lituania, Marea Britanie, Moldova [i Spania. 50 dintre ace[tia au fost nominaliza]i la titlul de Voluntarul Anului, iar 9 dintre ei vor avea [ansa de a lucra la festivaluri partenere. Celebrul Alain Delon, distins cu Premiul pentru întreaga carier\, a fost impresionat de primirea fanilor s\i, în Pia]a Unirii: ,,Am v\zut 3.500 de oameni într-o pia]\. Nu sunt generalul de Gaulle, nu sunt pre[edintele Republicii. Este impresionant. Mi-a f\cut pl\cere’’. {i Armand Assante s-a declarat încântat de atmosfer\. „Clujul a crescut grozav de mult. La fel [i TIFF-ul. Când am fost prima dat\, festivalul era foarte mic, dar acum s-a transformat într-unul de mare amploare. Cât despre ora[, se vede c\ cineva a investit serios. S-a extins mult. Nu [tiu detalii, dar v\d cu ochii mei aceast\ schimbare [i cred c\ va continua s\ creasc\”, a subliniat actorul, prezent la premiera mondial\ The Wanderers (r. Drago[ Buliga). Un mare admirator al cinema-ului românesc, criticul de film Geoff Andrew, membru al juriului Competi]iei, încântat [i de selec]ia din acest an, a precizat c\ „Cinema-ul românesc este unul dintre cele mai interesante din lume. Uneori ]\rile trec printr-o perioad\ bun\ îns\, în ultimul deceniu sau poate [i mai bine, România a f\cut filme extraordinare cu resurse pu]ine’’. O alt\ prezen]\ important\ în juriu, actri]a Clotildea Courau a fost la fel de impresionat\: „TIFF este foarte bun pentru ora[ prin faptul c\ deschide multe oportunit\]i pentru cinea[ti. Festivalurile se organizeaz\ [i în acest scop. Mi-ar pl\cea s\ vin în Cluj, s\ stau [ase[apte s\pt\mâni, s\ stau la discu]ii cu regizori, cu studen]i de la cinematografie [i s\ facem planuri. Cu siguran]\ ar da roade toate aceste întâlniri”. O alt\ premier\ în istoria TIFF este faptul c\ Eurimages, Fondul Consiliului Europei pentru co-produc]ii, a acordat Eurimages Co-production Development Award, în valoare de 20.000 de euro, în cadrul programului Transilvania Pitch Stop.

Oana Nicoleta Both Cu mul]umiri Biroului de pres\ TIFF

71


MOZAIC • TURISM DE FESTIVAL • NEVERSEA BEACH

72

Legenda Neversea spune c\, undeva în apele M\rii Negre, exist\ o insul\ misterioas\ unde timpul st\ în loc. Genera]ii de temerari au încercat s\ o g\seasc\, îns\ f\r\ sor]i de izbând\. O profe]ie milenar\ mai spune c\ cei care vor naviga cu o Arc\ fermecat\ spre plajele insulei î[i vor putea tr\i tinere]ea f\r\ b\trâne]e. Din reflexia lunii pline în apa lini[tit\ a m\rii s-a ridicat o fiin]\ milenar\, Yana, protectoarea m\rilor. Se spune despre Yana c\ ea ar fi fost prima care a trecut prin portalul c\tre Neversea cu mii de ani în urm\ [i c\ este singura care îi poate c\l\uzi pe oameni c\tre deschiderea portalului spre locul unde nisipul din clepsidra timpului nu-[i pune amprenta asupra vie]ii. Festivalul Neversea este cea de-a doua poveste magic\ a creatorilor Untold, desprins\ din t\râmul nop]ii [i al magiei. ~n perioada 7-9 iulie 2017 Neversea [i-a deschis por]ile pentru prima dat\, fiind singurul festival din Europa ce a transformat experien]a muzical\ de la

malul M\rii Negre într-o c\l\torie unic\. Peste 100 de arti[ti interna]ionali de top, printre care nume ce au f\cut senza]ie la Untold, au urmat drumul spre insula misterioas\, unde timpul st\ în loc. Timp de 3 zile [i trei nop]i, cei peste 150.000 participan]i au redescoperit diversitatea muzical\, interac]iunea prin muzic\, magia natural\ a M\rii Negre [i bineîn]eles, r\s\ritul la malul m\rii. ~n c\l\toria lor cu Arca Fermecat\ spre insula misterioas\ s-au aflat Nina Kraviz, Sven Vath, Sasha, Gui Borrato, Joris Voorn, Mathias Tanzmann, Butch, Marc Romboy, Dorian Paic, Carola Pisaturo, Einzelkind, Cezar, Dan Andrei, Nico Stojan, Priku, Prâslea, Herodot, Dorisburg, Cab Drivers, Dubtil, SIT, DJ Sprinkles, Mall Grab, Hunee, Soichi Terada, Young Marco, Dekmantel Soundsystem, San Proper, Gerd, Makam, Blond:ish, Jan Blomqvist, HVOB, Nightmares On Wax, Maribou State, Kozo, Rampue, Nicola Cruz, Nu, Thugfucker, Dua Lipa, Tiësto, Fatboy Slim, Afrojack, Sam Feldt, KSHMR, Benny Benassi, Nicky Romero, Fedde Le Grand, Ferry Corsten, Tujamo, Lost Frequencies, Danny Avila, Rudimental, Wilkinson, Foreign Beggars, Netsky, Zeds Dead, DubFX, Mike Perry [i Klangkarussell [i mul]i al]i Experien]a complet\ [i unic\ a fost asigurat\ de cei mai buni arti[ti ai genurilor techno, techno-house, minimal house, eclectic disco&house [i deep house. S\-i lu\m pe rånd pe cå]iva dintre ei: Nina Kraviz este un artist [i produc\tor de muzic\ techno [i a venit tocmai din Rusia. Iubitorii muzicii techno au avut [ansa s\-l asculte pe cel mai important DJ al genului, Sven Vath

sau papa Sven cum `i mai spun fanii. Sasha este un cunoscut DJ [i produc\tor britanic de muzic\ house cu numeroase nominaliz\ri la premiile Grammy [i de 4 ori câ[tig\tor al Premiilor Interna]ionale ale Muzicii Dance [i DJ Awards. A remixat piese pentru arti[ti cunoscu]i ca [i Madonna [i Hot Chip. Artista fenomen a momentului, Dua Lipa a concertat pentru prima dat\ `n Romånia. Al\turi de ea, legendarul Tiësto, Fatboy Slim [I AfroJack au rescris povestea r\s\ritului la malul M\rii Negre! Dua Lipa, la cei doar 22 de ani, are colabor\ri muzicale cu mari arti[ti interna]ionali, cum ar fi Martin Garrix [i Sean Paul, dar are [i nominaliz\ri [i premii importante în industria muzical\. “Be the one” [i “Scared to be lonely” au r\sunat live la Neversea. Fatboy Slim sau pe numele s\u real, Norman Cook este considerat o legend\ a muzicii dance. Cariera lui, una de peste 30 de ani, este impresionant\, artistul a fost [i este o inspira]ie pentru genera]iile noi de arti[ti. Doi dintre cei mai mari DJ ai planetei, legendarul Tiësto [i Afrojack au spus [i ei prezent. Dup\ ce 80.000 de oameni i-au aclamat si i-au aplaudat ore în [ir la festivalul Untold, cei doi arti[ti au adus aceea[i energie pozitiv\ [i acelea[i show-uri incredibile [i pe plaja Neversea. În line-up-ul Neversea au mai intrat Ella Eyre, Jason Derulo [i Rita Ora. Jason Dderulo, cu 11 single-uri de platin\ våndute în peste 50 de milioane de exemplare, este artistul american aflat în toate topurile momentului. A colaborat [i a compus melodii pentru arti[ti ca: Puff Diddy, Sean Kingston, Lil Wayne, Kelly Rowland, Nicky Minaj, Snoop Dog, 2 Chainz, Hardwell [i mul]i al]ii. Melodii atât de cunoscute fanilor [i nu numai, precum “Watcha Say” “Talk Dirty”, “Want to want me” “Wiggle Wiggle” dar [i cea mai nou\ pies\ “Swalla”, au fost cåntate live pe scenele Neversea. {i ce poate suna mai bine la malul M\rii


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

NEVER SEA CEL MAI MARE FESTIVAL PE PLAJ| DE LA MALUL M|RII NEGRE!

Negre decât melodia “Hot right now”, cântat\ live de compozitoarea [i artista britanic\, Rita Ora. Primul ei album “Ora”, lansat în 2012, a ajuns în scurt timp num\rul unu în Marea Britanie. Albumul con]ine melodiile “RIP” la care a colaborat cu Tinie Tempah dar [i “How we do party”. Cunoscut\ pentru nonconformismul s\u, artista britanic\ este [i actri]\. A avut roluri în filmele Fast and Furious 6 [i Fifty Shades of Grey. Ella Eyre [i trupa britanic\ pop Years &

Years cunoscut\ fanilor din România a fost [i ea la Neversea. În 2016 a fost prezent\ la ClujNapoca, la cea de-a doua edi]ie a festivalului Untold, unde zeci de mii de fani au fredonat melodii precum “Waiting all night”, “Together” [i „Deeper”. Pe plajele insulei, unde tinere]ea e f\r\ b\trâne]e iar timpul nu-[i pune amprenta asupra vie]ii, oamenii s-au l\sat timp de trei zile [i trei nop]i vr\ji]i de muzica celor mai buni arti[ti interna]ionali ai lumii.

Ioana Chifor PR Manager UNTOLD

73


MOZAIC / TURISM DE FESTIVAL • UNTOLD 2017

UNTOLD2017

CELE MAI MARI STARURI ALE MUZICII ELECTRONICE MONDIALE LA Primele [apte stele Untold

74

~n acest an magia Untold va fi condus\ de cele mai puternice constela]ii! Prima dintre ele are 7 stele [i va asigura experien]a unic\ de noapte a Untold 2017! Afrojack, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Dimitri Vegas &

Like Mike, Hardwell, Martin Garrix [i Steve Aoki vor urca `n cele patru zile de festival pe Untold Arena [i `i vor face pe fanii s\ traiasc\ momente magice. Armin van Buuren se `ntoarce pe aceea[i scena pe care `n 2016 a stat mai mult de cinci

ore. Zorii zilei l-au surprins pe DJ-ul olandez atåt de mult iubit de fanii Untold `n tricoul echipei na]ionale a Romåniei. {i Hardwell a purtat tricoul echipei na]ionale de fotbal a Romaniei la editia din 2016 [i a gustat din atmosfera Untold.

UN TOLD

pentru a treia oar\ la Cluj-Napoca în perioada 3-6 august 2017


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

Por]ile t\râmului plin de magie ale regatului Untold se vor deschide pentru a treia oar\ la Cluj-Napoca în perioada 3-6 august 2017. În doar doi ani, festivalul a reu[it s\ devin\ un fenomen interna]ional [i unul dintre cele mai a[teptate evenimente muzicale din Europa. La edi]ia de anul trecut DJ-ul num\rul unu al planetei, Martin Garrix, a promis c\ se va `ntoarce pe scena Untold [i ne-a promis c\ se va ]ine de promisiune. Afla]i pe locul doi `n top 100 DJMAG, Dimitri Vegas & Like Mike au bifat toate edi]iile festivalului Untold [i vor fi prezenti [i `n 2017 pe mainstage Untold Arena. Cunoscut pentru stilul s\u excentric, mereu headlineri la marile festivaluri, DJ-ul american Steve Aoki vine pentru prima data la Untold. Axwell & Ingrosso sunt doi DJ suedezi, fo[ti componen]i ai trupei Swedish House Mafia. Ei vin pentru prima data `n Romånia, `n formula actual\. Afrojack este ner\bd\tor s\ ajung\ din nou la Untold. DJ-ul olandez a fost la edi]ia din 2016 [i a r\mas impresionat de c\ldura [i nebunia frumoas\ a fanilor din România.

Untold Arena are un rival pe m\sur\! Untold Galaxy dezv\luie o nou\ constela]ie format\ din 6 stele puternice ale muzicii techno. Dubfire, Jamie Jones, Sven Vath, Loco Dice, Chris Liebing [i Solomun sunt primele nume importante care vor urca în aceast\ var\ pe scena Galaxy by Telekom, a festivalului Untold, situat\ în Sala Polivalent\. Cei [ase arti[ti vin s\ completeze line-up-ul impresionant al Untold 2017, al\turi de cele 7 superstaruri ale muzicii electronice anun]ate deja. Chris Liebing, Loco Dice, Solomun [i Sven Vath urc\ pentru prima dat\ pe scena Galaxy by Telekom a festivalului Untold, în timp ce Jamie Jones [i Dubfire sunt la a doua `ntålnire cu publicul Untold. Iubitorii muzicii techno vor avea [ansa, la Untold 2017, s\-l asculte pe cel mai important DJ al genului, Sven Vath

Untold, Best Major Festival 2015 [i Brandul Anului `n Romånia Untold a fost desemnat Best Major Festival în cadrul European Festival Awards 2015, eveniment ce a avut loc în Gröningen, Olanda. O alt\ recunoa[tere a venit din partea celui mai de seam\ reprezentant na]ional al industriei de marketing [i comunicare, International Advertising Association Romania (IAA) care a oferit festivalului titlul de Brandul Anului 2015.

75


BeTUI Nr. 27(42), iulie/august 2017

MOZAIC / TURISM CULTURAL • UNTOLD 2017

sau papa Sven cum `i mai spun fanii. Mult a[teptatul Solomun este cunoscut pentru felul în care redefine[te muzica house. Produc\torul muzical Dubfire a f\cut parte în 2000 din trupa Deep Dish, dup\ care [i-a lansat o carier\ solo. Chris Liebing aduce cu el stilul inconfundabil de a reconstrui ritmurile techno, iar Loco Dice [i Jamie Jones sunt omniprezen]i la evenimentele de la Ibiza.

Stele pe scena Alchemy La fiecare edi]ie Untold, scena Alchemy transform\ muzica în sentimente. Alte nume importante a genurilor live acts, drum&bass [i house [i-au anun]at prezen]a. {ase dintre cei mai buni DJ ai genurilor vor transforma scena Alchemy `ntr-o experien]\ unic\! Borgore, Chase&Status DJ Set, Dub FX, Pendulum DJ Set, Sigma DJ Set [i Andy C formeaz\ o nou\

constela]ie din universul Untold 2017. Borgore este un DJ din Israel de muzic\ dubstep, cunoscut pentru excentrismul s\u atât în ceea ce prive[te muzica cât [i în privin]a dolean]elor pe care le are atunci când mixeaz\ pe scen\. Dj-ul australian Dub FX promite s\ ajung\ la Untold. Anul trecut, artistul se afla printre headlinerii de la scena Alchemy îns\ a pierdut avionul spre România. Chase and Status DJ Set se reîntorc la Untold [i al\turi de Pendulum DJ Set vor transforma scena Alchemy într-o experien]\ muzical\ de neuitat. Andy C este unul dintre arti[ti de drum&bass ceru]i de

c\tre fanii din România. Sigma DJ Set vin pentru prima dat\ la UNTOLD [i sunt cunoscu]i pentru hiturile „Nobody to love” [i „Changing”. Fanii festivalului UNTOLD care vor s\ tr\iasc\ experien]a unic\ [i plin\ de magie a festivalului, trebuie s\ se gr\beasc\. Ultimele abonamente pot fi achizi]ionate de pe www.untold.com sau de la partenerii Untold afi[a]i pe site-ul festivalului. Dup\ epuizarea ultimelor abonamente, festivalul Untold va fi declarat sold out. Cei care vor dori s\ fac\ parte din povestea Untold vor mai avea la dispozi]ie doar bilete de o zi.

Anul acesta, cine BAC-ul trece, la Untold petrece! Organizatorii UNTOLD continu\ [i în acest an tradi]ia de a oferi gratuitate la festival tinerilor care iau 10 la examenul de bacalaureat. Pe lâng\ participarea gratuit\, absolven]ii de 10 vor primi [i câte un voucher în valoare de 500 de ron din partea Kaufland România.

Ioana Chifor PR Manager UNTOLD

76

EVERYONE KNOWS FOOTBALL. EVERYONE KNOWS POLITICS. EVERYONE KNOWS EVERYTHING. REALITY SAYS DIFFERENT. TURN TO PROFESSIONALS!

Brand identity +004.031.404.11.38 e-mail: office@justcpr.ro


BeTUI Nr. 27(42), edi]ie nou\ â&#x20AC;¢ iulie / august 2017

Revista BeTUI, #27 (Iulie, 2017)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you