Page 1

80_1 OMOT 12/14/09 3:24 PM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Mercedes-Benz A-klasa

Automobilski rjeËnik poËinje s neodoljivim 'A'. A-klasa. Od 151.556 kuna. Iskoristite moguÊnost financiranja s 0% uËeπÊa. “Nagrada za inovacije” - HR AUTO “Nagrada za kvalitetu” - CRO AUTO

STRAST TRAVANJ 2005. BROJ 6 MAGAZIN TVRTKE EUROline, GLAVNOG ZASTUPNIKA DAIMLERCHRYSLER AG ZA HRVATSKU

Composite


CHRYSLER 300C NOVO IME STRASTI


STRAST KAZALO IzdavaË

EUROline d.o.o. Glavni zastupnik DaimlerChrysler AG za Hrvatsku Kovinska 5, Jankomir 10090 Zagreb Tel. 01/34 41 111 Faks: 01/ 34 41 197 www.euroline.hr Glavna urednica Branislava MalviÊ

Redakcija Dijana ©utalo, Marko GnjidiÊ, Mia RajkoviÊ strast.urednistvo@euroline.hr

Lektura Irena DrpiÊ

Odjel marketinga i prodaje oglasnog prostora Marina MaraviÊ, Filip MoriÊ strast.marketing@euroline.hr

Dinamika izlaæenja Ëetiri puta godiπnje

Oblikovanje i prijelom Robert Rebernak REBER design Degenova 7, Zagreb tel. 01/46 66 382 reber@reber.hr

Fotografija na naslovnici Niko PuliÊ Foto Gec

SMART FORFOUR BRABUS PRIJATELJI

Lado u Omanu

6 NOVA B-KLASA

GIPA d.o.o. Magazinska 11, Zagreb Tel. 01/30 99 111 tiskara@gipa.hr

Naklada 10.000 primjeraka

JEEP HURRICANE

39

61

SMART NEWS

JEEP NEWS

Prozirno je ljepπe

Oluja iz vedra neba

9

SMART OSOBE:

Jeep Commander - uspjeh predvien u povijesti

MARKO POPOVIΔ

64

SALON AUTOMOBILA

Koπarkaπ u smartu

Mercedes za 21. stoljeÊe

Zvijezde æenevskog salona 2005.

41

42

LIFESTYLE: HOTEL ESPLANADE

ZagrebaËko putovanje Orijentom

14 DOGA–ANJA

66

Spektakl za prijatelje

18

POVIJEST

NAUTIKA

EUROLINE TRUCK RACING TEAM

Slava i snaga braÊe Dodge

Njegovo VeliËanstvo MTU

Pronositelji hrvatske 45 slave

70

26

EUROLINE NEWS

FORMULA 1

Spreman za pobjede

SRT I HEMI

30

Snaga pretvorena u pokret

MERCEDES-BENZ NEWS Tisak

Super-smart juri 221 km/h

R-klasa: mercedes za πest!

51

32 GLAZBA I LJUBAV:

Oldtajmerima na Mille Migliu

JOSIPA LISAC

55

Sanjar πirom otvorenih oËiju

LIFESTYLE: SATOVI

36

CHRYSLER NEWS

TAG Heuer: Sat s duπom Formule 1

57 4 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

Autobusi za Autotrolej

76 KOLUMNA

Julijana MatanoviÊ: Zastoj

78


UVODNIK

©

to reÊi brojnim, meni istinski dragim prijateljima koji, mudro

znatiæeljni, uzimaju u ruke ovo proljetno izdanje magazina STRAST? Sunce, dobro staro Sunce, sve toplije, sve blistavije vuËe ovu naπu Zemlju, na jednak naËin dobru i staru, u joπ jedno ProljeÊe koje se, eto, najavljuje vedro, πarenim cvijeÊem okiÊeno.

Proljetna

Duga je bila Zima πto je upravo minula. Dugo je okivala ledom i pokrivala snijegom prostor u kojem æivimo. Dugo i predugo. I nas bi ova smjena godiπnjih doba mogla, kao i Propercija, profinjenoga rimskog pjesnika Ljubavi, navoditi na razmiπljanja ... k ak v a t o s i l a d r æ i u r a v n o t e æ i s v i j e t... ... k a k v i s u t o b l i j e d o g M j e s e c a p u t o v i t a j n i... ... z a π t o s e t a k o t r o m o p o m i Ë u V e l i k a K o l a... tko nam to tjera ljutu Zimu, tko dovodi blago ProljeÊe... Vaπa bi sabrana meditiranja mogla naÊi svoj smisleni produæetak u sluπanju Ëudesno lijepe skladbe g o d i π nj i h

d o b a πto

ju je u zvukovno raskoπnom venecijanskom glazbenom baroku skladao Antonio Vivaldi. Le quatro stagioni iskazuju u svojoj Ëistoj glazbenosti i mijene u Ëovjekovu æivljenju koje ima svoje ProljeÊe, svoje Ljeto, svoju Jesen, svoju Zimu... Zagledajte se radosno u ovo n a π e ProljeÊe i opijte se njegovim mladim Ëarima odazivajuÊi se horacijevskom pozivu CARPE DIEM. Neka Vam dani ovog n a π e g ProljeÊa budu ujeviÊevska SVETKOVINA

zdravica Piπe Branislava MALVIΔ glavna urednica STRASTI

RUÆA, svetkovina bratska, srdaËna, ljudska i opÊeljudska. EUROline je u takvu duhu proljetnih zanosa naπao primjerenu formulu za svoju sezonsku sveËanost. Pokazati hrvatskoj javnosti — koja se nagledala ljepota iz bogate game osobnih vozila, vozila za prijevoz ljudi i za dobavu, πto su ljudima potrebna za svakodnevno æivljenje — autobuse, kamione, transportere i ponuditi gostima-prijateljima druæenje u svojem d v o r i π t u, bez protokolarnih stega. Æeljeli smo da naπa sveËanost bude narodska, puËka opuπtena, prava v e s e l i c a u kojoj se sjedinjuju Ëari, boje, ugoaji mediteranske s a g r e. Valjalo je i gastronomsku komponentu slavlja uskladiti s osnovnom intonacijom druæenja: umjesto sofisticiranih s n a c k s a i aperitiva, pozvali smo svoje goste-prijatelje da biraju obilazeÊi raænjeve, gradele i tezge na kojima se obilno toËila d o b r a k a p lj i c a ... BuduÊi da sam svoj uredniËki zapis naslovila rijeËima PROLJETNA ZDRAVICA, zakljuËujem ga adekvatnom rijeËi: ÆIVJELI! Post scriptum. Kada bi me netko, dobar i blag, sada zapitao za Ëime moje biÊe usrdno æudi, rekla bih mu: Æelim da mi jedan njeæan i zvonak glas pjeva L a r i n u pjesmu... / STRAST / TRAVANJ 2005 / 5


STRAST PRIJATELJI

Ansambl Lado

U veljaËi je na ”Muscat festivalu” u Omanu, uz mnoge druge izvoaËe iz cijelog svijeta (Francuska, NjemaËka, Kina, SlovaËka, Sudan, Indija, Malezija...), sudjelovao i naπ proslavljeni folkorni ansambl LADO. “Muscat festival” najveÊi je festival u Omanu i jedan od najveÊih u regiji, koji od 21. sijeËnja 6 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

do 18. veljaËe pohodi viπe od milijun posjetitelja. U jednom od najljepπih hotela toga dijela svijeta, u Al Bustan Palace hotelu, pod pokroviteljstvom veleposlanika RH dr. Ivice TomiÊa i u organizaciji hrvatsko-omanske tvrtke GenTec, 19. veljaËe odræana je

“Hrvatska veËer” u sklopu koje je LADO bogatstvo hrvatske plesne i glazbene tradicije predstavio baranjskim plesovima, starim splitskim plesovima, linom, bunjevaËkim momaËkim kolom, plesovima s KorËule te prigorskim pjesmama i plesovima. Nastup LADA i “Hrvatsku veËer” uveliËali su svojom


Nakon koncerta ugledni su gosti uæivali u delikatesama hrvatske gastronomije te vinima Enjingi i Katunar. Bila je to prilika i za promidæbu turistiËke ponude grada Zagreba i Hrvatske, a mnogi od prisutnih poslovnih

ljudi nagovijestili su svoj dolazak ovoga ljeta u Hrvatsku. U najtiraænijim omanskim dnevnim novinama “Times of Oman” nastup ansambla LADO opisan je rijeËju “spektakularno”.

u Omanu

nazoËnoπÊu mnogobrojni visoki uzvanici iz omanskoga politiËkog i druπtvenog æivota na Ëelu s Njegovom Visosti Sayyidom Haitham bin Tariq al Saidom, ministrom kulture, kao i Ëlanovi diplomatskog kora u Omanu na Ëelu s ameriËkim veleposlanikom Richardom L. Baltimoreom III. / STRAST / TRAVANJ 2005 / 7


Hypo (Converted)-69 12/14/09 5:43 PM Page 1 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


NOVA KLASA

Nova B-klasa najsvestraniji je mercedes do sada: u kompaktnim dimenzijama nalazi se pregrπt prostora, a dinamiËnost, izgled i sigurnost na razini su automobila viπe klase

Mercedes za

21.stoljeÊe Inovativnost kao filozofija: stvarati potpuno nove segmente za Mercedes viπe nije niπta Ëudno. Ipak, æenevska premijera B-klase iznenadila je Ëak i one najiskusnije. KljuË je skriven u tri slova D: dimenzije, dizajn i / STRAST / TRAVANJ 2005 / 9


NOVA KLASA

dinamiËnost. B-klasa, naime, ne samo πto otvara potpuno novi segment u automobilskoj industriji, veÊ marku Mercedes-Benz pribliæava potpuno novom tipu kupca. Je li novi mercedes putniËko, obiteljsko ili tek idealno vozilo za aktivne poslovne i privatne korisnike? Odgovor je jednostavan - sve troje. U biti, Ëini se kako su konstruktori Mercedesa uspjeπno uspjeli iskombinirati dvije naoko nespojive koncepcije: inovativnu arhitekturu unutraπnjosti, koju poznajemo iz A-klase, te prestiæ i eleganciju E-klase. KonaËni je rezultat automobil koji je primjeran u smislu komfora i praktiËnosti, ali i vozaËkog zadovoljstva. U karoseriji dugoj 427 cm, πto su dimenzije malo veÊeg vozila kompaktne klase, zahvaljujuÊi meuosovinskom razmaku od 2778 mm i vrlo promiπljenom dizajnu interijera, obilje je prostora. U Mercedesu kaæu kao u pola metra duæoj S-klasi. »ak je 70 posto duæine automobila korisno iskoristivo. U inæenjerskom smislu prostor se dobio pomoÊu tzv. sendviË-konstrukcije,

10 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

otprije poznate iz A-klase, u kojoj su motori i mjenjaË smjeπteni dijelom u prednjem kraju vozila, a dijelom ispod same putniËke kabine. Sve je to pogodovalo varijabilnosti interijera, koja je doista neπto jedinstveno u automobilskoj industriji. Straænju je klupu moguÊe spustiti ili u potpunosti izvaditi iz vozila, baπ kao i suvozaËko sjedalo. U

podnici prtljaænog prostora moguÊe je namjeπtati i visinu. Uglavnom, relativno jednostavnim radnjama obiteljska se limuzina moæe pretvoriti u hobistiËki transporter s prtljaænim prostorom obujma izmeu 544 i 2245 litara πto premaπuje obujam Ëak i velikih karavana. Standardna oprema ukljuËuje klimatizaciju, srediπnje daljinsko zakljuËavanje


/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 11


NOVA KLASA

12 / STRAST / TRAVANJ 2005 /


i elektriËne podizaËe prozora, set zraËnih jastuka ukljuËujuÊi i one boËne i za glavu, multifunkcionalni upravljaË… Naravno, u dobroj staroj Mercedesovoj tradiciji, svaki Êe automobil biti opremljen i ESP sustavom za odræavanje stabilnosti vozila te BAS asistencijom pri koËenju. Novost je Steer Control sustav upravljanja koji takoer pridonosi poveÊanju razine aktivne sigurnosti. Na popisu opcija naÊi Êe se svi „hi-tech“ detalji poznati iz razliËitih Mercedesovih modela iz viπih segmenata. Primjerice, tu su razliËiti detalji poput staklenog krova, biksenonskih svjetala s funkcijom osvjetljavanja unutraπnjosti zavoja, razliËiti navigacijski i audiosustavi, thermotronic klimatizacijski sustav, sportska sjedala i sliËno.

Zvijezde u ponudi motora dva su modela oznake 200: onaj turbobenzinski razvija 193 KS i 235 Nm momenta u πirokom rasponu od 1800 do 4850 okretaja u minuti. Za sprint do 100 km/h treba mu 7,6 sekundi a postiæe 225 km/h. CDI turbodizel snaæan je 140 KS s 300 Nm momenta, ubrzava do 100 km/h za manje od deset sekundi, a sve to uz potroπnju od 5,6 litara na 100 km. InaËe, temeljna Êe ponuda biti B 150, jedno i pol litreni Ëetverocilindraπ s 95 KS, slijedit Êe ga model 170 sa 116 i atmosferski 200 sa 136 KS. Svi Êe ti motori imati mehaniËki mjenjaË s pet brzina. Temeljna dizelska ponuda B 180 CDI sa 109 KS imat Êe πestobrzinski mjenjaË, baπ kao i najsnaæniji benzinac i dizelaπ. Svi Êe motori imati kao

opciju autotronic, automatski mjenjaË koji se temelji na CVT naËinu rada. Nema dvojbe kako Êe se nova Mercedesova B-klasa pribliæiti potpuno novom tipu kupca: aktivnim obiteljima koje æele eleganciju, ugled i kvalitetu Mercedesovih automobila, dinamiËne vozne karakteristike, ali ujedno i praktiËnost jednovolumenskog automobila. Takoer, taj Êe se automobil svidjeti poslovnim korisnicima jer omoguÊuje svestranost u uporabi, visok stupanj aktivne i pasivne sigurnosti, a opremljen je dinamiËnim i πtedljivim agregatima. Bez sumnje, B-klasa jedan je od najznaËajnijih modela u Mercedesovoj povijesti - predvodnik novog segmenta koji je napravljen upravo po mjeri kupaca 21. stoljeÊa.

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 13


SALONI AUTOMOBILA

Zvijezde Æeneve Na æenevskom je salonu automobila Mercedes, osim B-klase, imao joπ dvije premijere — po jednu svjetsku i europsku. Prvi je put prikazana redizajnirana CLK-klasa, sada neπto sportskijeg izgleda i opremljena novim V6-motorima. Novi modeli oznaka su 280 (231 KS) πto zamjenjuje dosadaπnji 240, te CLK 350 (272 KS) koji Êe nadomjestiti verziju 320 od koje ima 25 posto viπe snage i 13 posto viπe okretnog momenta. Taj je model i standardno opremljen sed14 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

mobrzinskim automatskim mjenjaËem. Za ljubitelje dizela predvien je 320 CDI s 224 KS i 510 Nm. Promijenjena je i temeljna ponuda dizela: od poËetka prodaje dostupan Êe biti ËetverocilindriËni dizel sa 150 KS i prosjeËnom potroπnjom od svega 6,5 litara nafte na 100 kilometara. U usporedbi s dosadaπnjim petocilindriËnim, ËetverocilindriËni dizel ima 22 km/ h veÊu maksimalnu brzinu (toËno 250 km/ h), dok do 100 na sat ubrzava sekundu bræe.

I sve to uz prosjeËnu potroπnju od 7,2 do 7,3 litre u kombiniranom ciklusu. Isti Êe motor biti dostupan u kabrioletskoj verziji modela CLK, πto je takoer potpuna novost. Uz nove elemente dizajna (promijenjen izgled blatobrana, veÊi usisnici zraka…) i motore, CLK-klasi pridodani su novi paketi opreme i detalji na popisu opcija, a automobili s novim specifikacijama bit Êe dostupni veÊ u sljedeÊim tjednima. Europska premijera, nakon svjetske u De-


Na salonu automobila u Æenevi Mercedes je imao dvije svjetske i jednu europsku premijeru

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 15


SALONI AUTOMOBILA

troitu, bila je nova generacija iznimno popularnog Mercedesa ML. Popularni SUV narastao je u svim smjerovima: duæi je 150, πiri 71 i niæi devet milimetara, meuosovinski razmak produæen je za 95 mm i sada iznosi 2915 milimetara. Za vozne osobine brine se provjereno dobar zraËni ovjes airmatic te joπ uËinkovitiji pogon na sve kotaËe. Vozilo se moæe iz kabine podignuti 110 mm, na 291 od tla, πto je dovoljno za prolazak kroz vodu duboku do 60 cm. Nova generacija stalnog pogona na sve kotaËe upotpunjena je dodatnim funkcijama poput sustava za voænju nizbrdo, pomoÊi pri kretanju i ABS-a prilagoenog terenskoj voænji. Nov je i terenski paket, opcija koja ukljuËuje skraÊene

16 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

prijenosne omjere, ruËno ili automatsko ukljuËivanje potpune blokade srediπnjeg i straænjeg diferencijala te prilagoenu verziju ovjesa airmatic. Unutraπnjost se odlikuje prostranoπÊu: u odnosu na prethodnika poveÊan je razmak izmeu prednjih i straænjih sjedala, a viπe je prostora za koljena i ramena na straænjoj klupi. PoveÊan je i prtljaænik, na Ëak 551 litru, a preklope li se straænja sjedala, na raspolaganju je 2050 litara korisnog prostora. Lakπi utovar omoguÊuje sustav easy pack, koji moæe biti u kombinaciji s elektriËnim otvaranjem vrata prtljaænika. Dosadaπnje dizelske petocilindraπe zamije-

nit Êe veÊ spomenuti 320 CDI, a u ponudi je i 280 CDI. Benzinska je ponuda 350 s 272 KS, dok Êe prestiæni model ML 500 imati V8 s 306 KS. Ponuen je i AMG-ov styling paket za one naklonjene sportskom izgledu automobila. Tamo gdje Mercedes definitivno neÊe imati konkurenciju nova je R-klasa, u Æenevi joπ jednom predstavljena kao koncept. Temeljena na M-klasi druge generacije u prodaji Êe se naÊi ujesen ove godine i to u dvjema duæinama. Ona veÊa, s meuosovinskim razmakom od 2980 mm, imat Êe ravnopravnih πest mjesta u tri reda, na kojima Êe putnici u automobilu uæivati u vrhunskoj razini luksuza. Mercedesov πef razvoja Thomas Weber predstavio je najnovije Mercedesovo dostignuÊe u tehnologiji dizela. Prestiæni roadster SLK dobio je agregat 320 CDI s Ëak tri turbopunjaËa: dva mala sa svake strane reda cilindara i jedan veliki postavljen izmeu redova, toËno unutar zamiπljenog slova V. Mali daju „druk“ pri niskim okretajima, u srednjem se reæimu okretaja prikljuËuje veliki koji sam radi u visokom reæimu okretaja. Sveukupno, motor razvija 286 KS i Ëak 630Nm okretnog momenta πto je dovoljno za svega 5,3 sekundi do 100 km/h uz prosjeËnu potroπnju od 7,5 litara. I to, tvrdi Weber, nije sve πto se ovom dizelskom tehnologijom moæe postiÊi.


Hugo Boss (Converted)-68 12/14/09 5:42 PM Page 1 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


DOGA–ANJA

Spektakl za Prvi dani travnja protekli su u ugodnom i sadræajnom druæenju u EUROline centru u Kovinskoj ulici Nije lako predstaviti samo jedan proizvod, a kamoli cjelokupnu paletu proizvoda Ëak nekoliko proizvoaËa. Ipak, EUROline je uspio, i to na najbolji moguÊi naËin. U prostorima EUROline centra u Kovinskoj ulici u Zagrebu, na viπe od 15 tisuÊa Ëetvornih metara, predstavljena je kompletna po18 / STRAST / TRAVANJ 2005 /


prijatelje Bojana, Nives i Loriana brinule su se za dobro raspoloĂŚenje gostiju

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 19


DOGA–ANJA

1

2 1. Operna diva Martina Moskaljov sa suprugom Æenjom, djelatnikom EUROlinea, i sinom Noom 2. Tedi Spalato uæivao je u svakom trenutku druæenja 3. Knjiæevnica Julijana MatanoviÊ za upravljaËem autobusa 4. Luka Marijan Grobenski, nasljednik Nike PuliÊa veÊ se vezao za trokraku zvijezdu 5. Vanna i Luka 6. Mario PediπiÊ i Majda Lojo 7. KiÊo Slabinac pjevao je uz Slavonske lole 8. Radijski voditelj Trpimir VickoviÊ-Vicko 9. BoksaËka zvijezda Stjepan BoæiÊ zorno je pokazao dio svoga sportskog umijeÊa

4

3 nuda vozila Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep i smart. Meutim, posebne su zvijezde bila gospodarska vozila koja su prikazana u svim moguÊim verzijama i oblicima - od Vita do Actrosa. Na stotine je kupaca, poslovnih part20 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

nera, novinara i svih ostalih prijatelja tvrtke, u druπtvu svojih obitelji, 1. i 2. travnja pohodilo prostore EUROlinea. Prekrasno vrijeme samo je upotpunilo cjelodnevna zbivanja na kojima je svatko mogao naÊi poneπto za sebe: oni odrasli uæivali su u


9

8 5

7

6

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 21


DOGA–ANJA velikim πatorima isprobavajuÊi hrvatske gastronomske delicije, a za to vrijeme djeca su Ëuvana u posebnom djeËjem vrtiÊu. Ona malo starija djeca svoje su zadovoljstvo pronaπla na posebno ureenom igraliπtu. Poseban je program bio za mlade, ili za one koji se takvima osjeÊaju: skloniji preciznosti mogli su se okuπati u bilijaru, a oni dinamiËni u jahanju na mehaniËkom biku. Naravno, sve se to dogaalo uz mnogo veselja i pjesme. Za izvrsno su se raspoloæenje brinule Slavonske lole, dah ameriËkog Zapada donijela je Plava trava zaborava, dok je kulminacija pjesme bio

2 2

1

1. Spektakl u EUROline centru privukao je veliku pozornost medija 2. Prijatelje i goste zabavljali su Slavonske lole i mariachi El combo 3. Dr. Maπa Malenica s kÊeri Emom 4. Proslavljena estradna diva Josipa Lisac 5. Æe gostiju gasilo je sjajno Bavaria pivo

1

22 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

5

/ S T R A S T / O Æ U J A K 2 0 0 5 / 22


3

4

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 23


DOGA–ANJA

1

nastup legendarnoga Krunoslava KiÊe Slabinca. Posebno iznenaenje bili su mariachi koji su Zagreb barem nakratko pretvorili u Meksiko. Veliku zabavu EUROlinea pohodile su i mnoge poznate osobe, sve redom prijatelji tvrtke. Tako su ovom dogaanju nazoËile i estradne umjetnice Josipa Lisac i Vanna, poznati splitski kantautor Tedi Spalato, glumica Lucija ©erbedæija, boksaËki prvak Stjepan BoæiÊ, knjiæevnica Julijana MatanoviÊ i mnogi drugi. 24 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

1. Æeljko Stergar, na slici s unuËicom Emom, upravljat Êe markom Mitsubishi Fuso koja uskoro dolazi pod okrilje EUROlinea 2. Ugodno druæenje potrajalo je do kasno u noÊ 3. Gosti su uæivali u domaÊim specijalitetima 4. Prof. dr. Dubravko MajetiÊ 5. Na svoje su doπli i oni najmlai


3 2

4 5

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 25


EUROLINE TRUCK RACING TEAM

Pronositelji hrvatske slave

EUROline Truck Racing Team, jedina hrvatska momËad u vrhunskom auto-moto sportu, nakon uspjeπne premijerne sezone ove godine u europski kup kreÊe punom snagom: s novim kamionom, organiziranom logistikom i kao puπkom zapetim vozaËem Nikom PuliÊem

Proπle su godine bili egzotika, simpatiËno Ëudo iz Hrvatske. Ove su godine konkurencija, i to ne bilo kakva. EUROline Truck Racing Team, naoruæan proπlosezonskim, Ëesto skupo plaÊenim iskustvom, naporno se pripremao tijekom cijele zime. Naæalost, zbog Ëekanja da se definira tehniËki pravilnik, izgubljeno je nekoliko teπko nadoknadi26 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

vih mjeseci, ali momËad u sezonu ulazi spremna i uvjerena kako Êe i u rezultatskom smislu postati znaËajan dio „kamionske karavane“. Meutim, jednako je vaæno to πto Êe momËad πirom Europe pronositi i slavu hrvatske inæenjerske vjeπtine, jer novi je kamion u cijelosti rezultat nadarenosti domaÊih konstruktora.

Dok je na stazi glavni “gazda” Niko PuliÊ, u fazi priprema sve konce vezane za tehnologiju vuËe inæenjer Zlatko KvoËiÊ. Ljubiteljima automobilizma taj se Ëovjek ne mora posebno predstavljati: njegovo je djelo slavna Lancia Delta Croatia, automobil koji je u rukama Nike PuliÊa osvajao sve πto se dalo osvojiti, tehniËko remek-djelo koje


uopÊe nije zaostajalo za najboljim trkaÊim automobilima tog vremena. ©toviπe, u mnogoËemu je prednjaËilo. Inæenjer KvoËiÊ i ekipa od osam mehaniËara u prosincu su poËeli slagati potpuno novi trkaÊi kamion. Razloga πto se nije radilo na proπlogodiπnjem kamionu ima nekoliko: “Prije svega, pripremiti stari kamion bilo bi skuplje nego napraviti novi. Takoer, stari je kamion bio na znatno skromnijoj tehniËkoj razini no πto Êe biti ovaj”, objaπnjava inæenjer KvoËiÊ i nastavlja: “Uostalom, ove su godine promijenjena tehniËka pravila u smislu uËvrπÊivanja motora, ojaËanja πasije i sliËno, tako da je izrada potpuno novog kamiona bila logiËno rjeπenje”. Baza na kojoj je napravljen trkaÊi kamion standardni je model Axor, od kojeg su preuzeti kabina, πasija i motor. I svi ostali dijelovi moraju biti standardni, s nekog od Mercedesovih modela, a tajna je uspjeha sve te dijelove dovesti u savrπen sklad. “U ovoj disciplini kamion je hardver, dok je vozaË softver. Svi automatski sustavi zabranjeni su, ono πto vozaË moæe raditi tijekom utrke samo je podeπavati distribuciju sile koËenja”, kaæe “mehaniko”. Njegova je osnovna ideja bila konstruirati kamion na taj naËin da se gotovo svaki dio moæe promijeniti u roku od jednog sata. Naime, kako su performanse svih kamiona u utrci relativno podjednake, nije rijetkost da u borbi za πto bolju poziciju dolazi do bliskog kontakta dvaju ili viπe vozila. Takoer, uvijek / S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 27


EUROLINE TRUCK RACING TEAM su moguÊi kvarovi i od iznimne je vaænosti napraviti kamion tako da se on u svakom trenutku vrlo brzo moæe ponovno poslati na stazu. “Prije svega, nastojali smo da svi hladnjaci i intercooleri budu na dohvat ruke tako da se mogu trenutaËno promijeniti. Takoer, napravili smo kamion tako da se kompletan motor moæe promijeniti bez dizanja kabine. To nije vaæno samo stoga πto se πtedi dragocjeno vrijeme, veÊ i radi jednostavnosti sustava dobave goriva, ispuha i sliËno. KonaËno, namjera nam je bila napraviti kamion mase ispod pet tona”. Posljednja reËenica inæenjera KvoËiÊa posebno je vaæna. Naime, minimalna je teæina trkaÊeg kamiona 5,5 tona, ali ako se

KALENDAR 2005. 03.04.2005 Catalunya (E) 08.05.2005 Assen (NL) 22.05.2005 Misano (I) 05.06.2005 Albacete (E) 19.06.2005 Nogaro (F) 10.07.2005 Nürburgring (D) 04.09.2005 Most (CZ) 18.09.2005 Zolder (B) 02.10.2005 Jarama (E) 23.10.2005 Le Mans (F)

28 / STRAST / TRAVANJ 2005 /


uspije postiÊi manja teæina, ona se nadoknauje stavljanjem tereta. Naravno, teret se stavlja tamo gdje je to optimalno, πto pak pogoduje dinamiËkim sposobnostima vozila. “Ipak, teret ne moæemo doslovno stavljati gdje hoÊemo, jer je propisano optereÊenje svake osovine - tako na prednjoj ono mora biti 3,4 tone. UnatoË tome znatno je bolje da sami odreujemo gdje Êemo opteretiti kamion.“ Posebna je priËa motor.

Proπlogodiπnja su iskustva pokazala kako maksimalna snaga Ëak i nije presudna najvaænije je imati dovoljnu koliËinu snage u onom odsutnom trenutku, djeliÊu sekunde kada se vozaË na izlasku iz zavoja uspije postaviti na pogodnu poziciju za napad. Stoga se inæenjer KvoËiÊ posebno posvetio upravo motoru: “©toviπe, u pomoÊ sam pozvao i struËnjake iz Brodarskog instituta, Ëija je pomoÊ u odreenim segmentima rada bila iznimno velika. Namjera mi je bila omoguÊiti ravnomjeran protok snage i πto bræi odziv gasa kako bi Niko uspio munjevito reagirati i iskoristiti dobru napadaËku poziciju za koju Êe se, zahvaljujuÊi svojim sjajnim vozaËkim sposobnostima, zasigurno znati izboriti”.

STARTNA LISTA 2005. Broj VozaË 4 Egon Allgäuer 5 Jochen Hahn 6 Jose Rodrigues 7 Ross Garrett 8 Frankie Vojtisek 9 Vincent Crozier 10 Daniel Seiler 11 Jean-Loup Fournier 12 Eduardo Rodrigues 14 Dominique Lacheze 15 Antonio Conejero 16 Alberto Vila 17 Jose Luis Neves 18 Steve Fell 19 Dominique Orsini 20 Javier Mariezcurrena Echeverria 21 Pascal Robineau 22 Enrique Sanjuan 23 Antonio Albacete 24 Simeon Martin 25 Bruno Ramonas 26 Jean-Pierre Blaise 27 Avelino Reis 29 Manuel Gozalo 30 Markus Bösiger 31 Franck Conti 32 Steve Horne 33 David Vrsecky 34 Gerd Körber 37 Rob Gibbon 38 Alain Buffa 39 Claude Cuynet 41 Patrick Chatelain 42 Herve Crozier 43 Orlando Rodriguez Ruiz 44 Niko PuliÊ 45 Francisco Navarro Carrique 46 Enrique Alberto Vila Monteserin 47 Roman Huerta 49 David Patalacci

Vozilo MAN Mercedes-Benz MAN Foden Renault Renault MAN Renault MAN Renault-Mack Iveco Volvo White MAN Volvo Renault MAN Phönix-MAN Mercedes-Benz MAN DAF Phönix-MAN MAN Scania Phönix-MAN MAN Volvo ERF Freightliner Freightliner Volvo-White MAN SISU Iveco Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Renault Pegaso Pegaso DAF

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 29


FORMULA 1

U novu sezonu momËad McLaren Mercedesa ulazi u potpunosti spremna: ima izniman bolid, sjajan motor i dva vrhunska vozaËa

Spreman z Proπla sezona nije bila blistava: McLaren je sve do posljednje treÊine proπle sezone i velike Raikkonenove pobjede na Spa Francorchampsu bio najveÊe razoËaranje godine. Ipak, stvari su se promijenile. RadeÊi u prijeteÊoj tiπini McLaren i Mercedes napravili su paket koji je momËad veÊ sada promovirao u favorite sezone. Ona Êe, inaËe, biti znatno drugaËija od svih prethodnih. Uveden je Ëitav niz novih pravila koja Êe promijeniti lice Formule 1. Spomenimo samo najvaænija. Format jednoga kvalifikacijskog kruga uveden 2003. ostaje i dalje, ali Êe se konaËni poredak dobiti zbrajanjem vremena subotnjih i nedjeljnih utrka. U nedjelju bolidi startaju prema rezultatima subotnjih kvalifikacija, s tim da najbræi bolid iz subote starta posljednji, a moraju nositi gorivo za prvi dio utrke kao i proπle godine. Nadalje, vozaËi Êe morati rabiti isti set 30 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

McLaren Mercedes VozaËi: Kimi Raikkonen Juan-Pablo Montoya GP debi: 1966. Konstruktorski naslovi: 8 VozaËki naslovi: 11 Pobjede: 138 Osvojeni bodovi: 2867,5 ©ef momËadi: Ron Dennis TehniËki direktor: Adrian Newey Glavni konstruktor: Mike Coughlam Aerodinamika: Adrian Newey Motor: Norbert Haug


guma za kvalifikacije i cijelu utrku. Gume se mogu mijenjati jedino ako puknu, a kao i prethodnih sezona - vozaËi Êe nakon treninga u petak moÊi birati jednu od dviju varijanti ponuenih guma. Do kraja vikenda na raspolaganju Êe imati joπ samo tri seta guma: jedan za subotnji trening i kvalifikacije, drugi za nedjeljne kvalifikacije i utrku. TreÊi je rezervni set. Motori od ove godine moraju trajati puna dva vikenda velikih nagrada, za razliku od proπlogodiπnjeg jednog. Eventualna promjena motora prije kvalifikacija znaËi pad od deset mjesta u odnosu na ono izboreno

u kvalifikacijama. Ako motor bude mijenjan izmeu kvalifikacija i utrke, vozaË tog bolida startat Êe sa zaËelja. Promijenjeni motor vozaË mora koristiti do kraja vikenda i cijelu sljedeÊu utrku. Meutim, vratimo se McLarenu. ©ef momËadi Ron Dennis u Kimiju Raikkonenu i Juan Pablu Montoyi ima zasigurno najjaËu moguÊu vozaËku postavu, ako uzmemo u obzir da Êe Michael Schumacher u Ferrariju vjerojatno i zavrπiti karijeru. Novi se bolid pokazao iznimno brzim, a briljiraju oba vozaËa. OËigledno, opet dolazi vrijeme za srebrne zvijezde.

za pobjede / S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 31


VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • V

R-klasa: mercedes za πest! Novi Mercedesov koncept nije samo za pet, veÊ za πest! Osim ocjene, u tu se brojku ubraja i broj putnika koje moæe povesti i to u okruæenju i prostranosti prve klase… U New Yorku je, na salonu automobila odræanom potkraj oæujka, Mercedes predstavio potpuno novi koncept vozila - Grand Sports Tourer. RijeË je o vozilu namijenjenom kupcima novog doba, modernim mlaim ljudima koji traæe iznimnu praktiËnost i atletske performanse. To su vozilo nazvali R-klasom, a ono πto su uistinu uËinili jest izniman spoj Ëak Ëetiriju razliËitih koncepata vozila - limuzine, karavana, SUV-a i monovolumena. Ono πto dodatno karakterizira ovaj automobil trostruki je D koji oznaËava dimenzije, dizajn i dinamiËnost. Prvi D jesu dimenzije - od nosa do repa R-klasa dugaËka je toËno 5157 milimetara i veÊi dio tog prostora, Ëak oko 65 posto, na raspolaganju

je putnicima. Dakle dimenzije jedne velike limuzine, a prostranost kakva minibusa. No, to je tek prvi D. IduÊi oznaËuje dizajn, a putem njega jasno se da naslutiti i treÊi D, odnosno dinamiËnost. Vizurom ovog automobila dominira maska hladnjaka Ëije duge vodoravne linije simboliziraju snagu i energiju. Ti atributi oznaËuju i viπe od samog oblika R-klase. Krov u obliku luka joπ je jedan od tipiËnih stilskih elemenata R-klase koji tom jednovolumenu daju gotovo oblik kakva kupea. SliËan je stil s podjednakim dizajnerskim uspjehom postigao i dizajn CLS-a. DinamiËnost, kao treÊi dio toga trokutastog spoja, jamËe pogonski agregati. I tu je Mercedes ponudio vrh koji se mora svidjeti ciljnoj grupi kupaca V6 i V8 motore snage od 224 do 306 KS. Tako Êe R500 pokretati snaæni V8, koji Êe auto od 0 do 100 km/h

32 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

potjerati za 6,9 sekundi i omoguÊiti mu maksimalnu brzinu od 240 km/h. Benzinski V6 motor upakiran u R350 istiskuje 272 KS, do stotke sa svih πest putnika stiæe za 8,3 sekunde uz top brzinu od 230 km/h. Tu je i ekonomiËni V6 dizelski agregat u R320 CDI, koji razvija 224 KS uz

Ëak 510 Nm momenta pri 1600 okretaja te uz prosjeËnu potroπnju od 8,9 litara na 100 km u kombiniranom ciklusu. Kako je najavljeno, auto Êe najprije biti lansiran u Sjevernoj Americi i to ujesen ove godine, a zatim Êe odmah poËetkom iduÊe poËeti i isporuke kupcima u Europi.


VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI

ADAC-ov “Æuti aneo” Allgemeine Deutsche Automobil Club (ADAC) dodijelio je Mercedes-Benzu nagradu "Æuti aneo" kao automobilskoj marki godine. Nagrada je temeljena na "ADAC Auto-MarxX", automobilskom indeksu marki, a odnosi se na imidæ marke, træiπnu snagu, kvalitetu vozila i zadovoljstvo kupaca, kao i na uporabu novih tehnologija te usklaenost s træiπnim trendovima. U kategoriji "Marka 2005." Mercedes-Benz je u samom vrhu liste deset nominiranih proizvoaËa automobila. U ime Mercedes-Benza nagradu je na prigodnoj

sveËanosti preuzeo dr. Eckhard Cordes, Ëlan uprave DaimlerChrysler AG-a i direktor grupe Mercedesovih vozila.

uz iznimnu posjeÊenost. Osim nje, vlastite kreacije predstavili su u Los Angelesu i top dizajneri poput Richarda

Tylera, Magde Berliner, Trine Turk, Louisa Verdada, Cynthie Vincent, Petra Zillia, Michelle Mason i ostalih.

Za nagradu "Æuti aneo" konkurirali su: 1. MERCEDES 2. BMW 3. TOYOTA 4. PORSCHE 5. AUDI 6. VW 7. HONDA 8. PEUGEOT 9. ©KODA 10. MAZDA

I na plin - najsnaæniji Iako je joπ u proljeÊe proπle godine njemaËkim cestama protutnjao prvi primjerak Eklase s pogonom na prirodni plin, uspjeπan se koncept ovog proljeÊa πiri i u druge dræave

i to prije svega u Austriju, ©vicarsku, Italiju i ©vedsku. Ovaj automobil ima smanjenu emisiju ugljiËnog dioksida (CO2) za Ëak dvadeset posto u odnosu na osnovni model te dvostruko manje troπkove upotrebe. Osim πto je jedan od najisplativijih modela u Mercedesovoj paleti, E 200 NGT (Natural Gas Technology) ujedno je i najsnaænija limuzina s pogonom na prirodni plin buduÊi da ËetverocilindriËni agregat razvija 120 kW/163 KS. InaËe, taj je automobil proizveden na platformi modela E 200 KOMPRESSOR i osim prirodnoga plina za pogon moæe rabiti i benzinsko gorivo.

Mercedes-Benz Fashion Week 2005. Petu sezonu za redom Mercedes-Benz bio je glavni sponzor Mercedes-Benz Fashion Weeka te pokretaË nekoliko unikatnih modnih inicijativa. Kroz partnerstvo s Fashion Weekom tvrtka iz Stuttgarta pomaæe veÊ poznatim te posebno mladim talentima da se istaknu u svijetu mode. Ta je suradnja inspirirana zajedniËkom straπÊu za dizajnom i vjeËnom elegancijom.

Kako bi obiljeæio te nagradio najveÊu modnu nadu u Los Angelesu, Mercedes-Benz je dizajnerici Jenni Kayne osigurao moguÊnost pojavljivanja na Mercedes-Benz Fashion Weeku koji se potkraj oæujka odræao u prostorima Smashbox Studiosa. Jenni Kayne doputovala je na ovu veliku modnu prezentaciju u stilu - u vozilu CLS 500 koje joj je ustupio MercedesBenz. Svoju je kolekciju predstavila u glavnom πatoru

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 33


VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • V

4MATIC osvaja lovorike Mercedes-Benzova S-klasa ulazi u 2005. godinu s titulom trajnog savrπenstva, buduÊi da je i oni zaduæeni za kritiku hvale i nazivaju "najboljim autom na svijetu". New England Motor Press Association (NEMPA) dodijelio je ovoj luksuznoj limuzini s V8 motorom i pogonom na sva Ëetiri kotaËa, S500 4MATIC, nagradu za "Najbolje vozilo u klasi limuzina s pogonom na sva Ëetiri kotaËa za 2005." u cjenovnom razredu iznad 50.000 ameriËkih

dolara. Mercedesova E-klasa pobijedila je pak na usporednom testu 12 automobila s razliËitim pogonima na sva Ëetiri kotaËa, koji je napravio prestiæni automobilski magazin auto motor und sport. U zahtjevnoj konkurenciji u kojoj su se naπli i neki "pravi" terenski automobili, E-klasa je test-vozaËe osvojila zahvaljujuÊi izvrsnoj trakciji, vrlo dobrom dræanju pravca i samouvjerenim kretanjem na razliËitim podlogama.

Nova Mercedesova kolekcija U suradnji s mnogobrojnim poznatim partnerima iz svijeta mode, tvrtka MercedesBenz Accessories GmbH kreirala je tri nove linije proizvoda koje udovoljavaju najviπim zahtjevima glede kvalitete, trajnosti i korisnosti. Te se proizvodne linije sastoje od ruËnih satova osmiπljenih u suradnji s tvrtkom Mühle Glashütte I/SA, visokokvalitetnih koænih predmeta tvrtke Goldpfeil te

elegantnih naoËala Allison SpA. Ti su novi MercedesBenzovi modni dodaci prepoznatljivi po modernom, svevremenskom i klasiËnom dizajnu. Poput ikoniziranih detalja automobilskog dizajna Mercedes-Benza (podiznih vrata 300 SL Gullwinga ili detalja straænjeg poklopca CLS-a) i predmeti spomenutih licenciranih kolekcija imaju potencijal postati moderni klasici.

34 / STRAST / TRAVANJ 2005 /


Regent (Converted)-73 12/14/09 5:45 PM Page 1 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


STRAST JOSIPA LISAC, GLAZBA I LJUBAV

Sanjar πirom otvorenih oËiju Piπe Miπo CVIJANOVIΔ-CVIJO

Tko je zapravo Josipa Lisac? Prkosi li ona na neki svoj dostojanstven naËin cijeloga æivota ili samo neki tako doæivljavaju njezinu nepokolebljivu vjeru u sebe? Je li njezina ekscentriËnost u izgledu i odijevanju samo svjesno nepristajanje na kompromis sa sve nestrpljivijim trendovima, a ne tek puki marketing i je li u tome uistinu πokantna ili samo hrabrija od svojih kritiËara? Je li njezin put staza kojom je i u glazbi dano hoditi samo odabranima, jer Josipino pjevanje moæda svi ni ne vole, ali ima li ljudske duπe koja ju je sluπala a da je ne cijeni, ne poπtuje? Josipa za svaki svoj koncert, za svaku svoju pjesmu, interpretaciju, za svaku svoju kretnju na sceni, pogled, treptaj nema popusta. Najstroæa je prema sebi, samokritiËna do sræi jer se nasluπala i pohvala i kritika, a toliko senzibilna da moæe i hoÊe, uspijeva sve 36 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

prihvatiti zdravo, da joj tua zloba i zavist ne mogu nauditi, ne mogu je sruπiti, a od kritika uËi. Zato nikada nije posumnjala u sebe, nikada ne tone u mraËne dubine iz kojih ne bi mogla izroniti, iako svakoga dana i noÊi ponire u se: flJa mogu bolje! Ja moram bolje, ja æelim bolje! Zaπto ja ne bih æeljela bolje?« Zgrozi se kada joj netko kaæe: flAli, Josipa, pa to nije nitko Ëuo!« Odmah reagira: flIsuse Boæe! Pa to sam Ëula ja! Pa ja zbog toga ne mogu spavati, ja sam uæasno nesretna zbog toga, pa kako sam si to mogla dopustiti?« Joπ uvijek protrne kada joj kaæu: flPa, Ëuj, tvoje iskustvo...« Iz dubine njezine nutrine misli poteku bujicom: flKoje iskustvo? Koja Josipa Lisac? Pa ja sam i danas djevojËica koja se trese prije nastupa, od odgovornosti prema sebi, tresem se jer æelim da bude dobro.«

Netko Ona ista djevojËica, ono isto hipersenzibilno dijete, jer djetinjstvo je uvijek u nama, koje je upijalo Ëaroliju glazbe, kojemu se sve to straπno, straπno svialo,

koje je htjelo pokazati πto sve nosi u sebi, silno æeleÊi da ga Ëuju. Zauvijek je zahvalna Bogu πto joj je dao taj dar da moæe prenijeti poruku. Pjesmom. Glazba je roena u njoj, glazba iz Josipe progovara cijeli æivot. flZlatni akordi« πezdeset i osme i prvo solistiËko flSunce sja«, koje je potaknulo Arsena DediÊa da je izvede iz benda i odvede na Opatijski festival. flOluja«, flDnevnik jedne ljubavi«, Jana u flGubec begu«, flBoginja«, flAve Maria«... UnatoË magli svuda oko nas krenule su lae, o kojima je sanjala joπ u DjeËjem zboru RTV-a Zagreb kod maestra Dinka Fia, dana u kojima su u njezinu svijetu glazbe postojale samo Maria Callas i Renata Tebaldi, dovodeÊi zanesenu djevojËicu u kuπnju - koja je bolja? VeÊ je tada Josipa æeljela tu Ëarobnu pozornicu, onaj boæanstveni trenutak u kojem zanijemi zamraËeno gledaliπte, a svjetla pozornice predaju se divi. Ne, nije htjela biti popularna, nije sanjala da se svi za njom okreÊu. Æeljela je postati netko. Netko. U Josipi i danas bukti otvorenje Du-


brovaËkih ljetnih igara, πezdeset i Ëetvrte godine proπloga stoljeÊa, na kojem je bio maestro Lovro von MataËiÊ, a oni su, djeca, imali koncert u Kneæevu dvoru. Sluπao ih je naπ najveÊi violinist Zlatko BalokoviÊ i rekao: flTa djeca imaju aneoske glasove!« Dinko Fio bio je iznimno strog profesor, sve ih je nauËio, nikada komplimentirajuÊi, ali Josipa nikada ne zaboravlja do vrhova UËke veliku pohvalu: flDanas Êe solo ‘ΔaÊe moj’ pjevati Lisac!« I danas je grije ta pohvala, oËi joj zasvijetle kao toga dana, a iz grla zatitra najtiπi πapat: flBoæe moj!«

Ljubav

Josipino je pjevanje privienje na javi, Josipa na sceni i æivi i sanja i za nas, u Josipinu su pjevanju svi naπi osjeÊaji. U tom zajedniπtvu pripadanja toplini naπih emocija i jest put do objaπnjenja te meusobne odanosti. Josipa je sanjar πirom otvorenih oËiju

O svemu tome, bez imalo zadrπke, mogla je priËati samo sa svojim Karlom. Ljubav je najveÊa tajna. Poput mitskoga grËkog kipara Pigmaliona, Karlo je ponajprije ljubavlju i njeænoπÊu, a tek zatim silnim znanjem klesao Josipin glazbeni i æivotni put. Iako je samosvojna Josipa i prije Karla imala svoje ime, Karlova je ljubav iznjedrila iz nje sve ono najdivnije, zapreteno. Ono prije kao da je odneseno rukom, ostali su samo njih dvoje, Karlo i Josipa koja i sada, poput Orfeja, ne da svojoj jedinoj ljubavi zauvijek otiÊi jer fiziËka smrt nije i ne moæe biti kraj istisnke ljubavi. Karlo bi joj uvijek govorio: flSve nestaje, sve odlazi, te sve stvari, ali ti uvijek imaπ mene, ti uvijek imaπ mene, ti imaπ mene.« O, kako je bio pravu: flKarlo je dio mene, cijelo vrijeme smo zajedno, mi smo sada samo u odsutnosti, jednostavno nismo viπe fiziËki zajedno, ali je Karlo u mom æivotu, u mojim osjeÊajima. Ljubav se osjeÊa, zar se ona samo dodiruje, zar se vole samo oni ljudi koji se gledaju? Mi smo jedno drugom bili sve, i brat i sestra, i ljubavnici, i djeca i roditelji. Kako to moæe otiÊi? Kako to moæe nestati? Kako to moæe umrijeti? Kako ti osjeÊaji mogu umrijeti? Kada priËam o tim trenucima, ljudi mi kaæu: flPa to je kao bajka.« Ne, to je ljubav, to nije bajka, to samo tako zvuËi u danaπnjem svijetu koji je sve okrutniji i okrutniji. To je stvarnost. Dugo sam razmiπljala kako ja danas æivim, u kakvom sam ja stanju, πto je to πto danas prolazim. I onda mi je doπlo, ja sam kao u snu iz kojeg se ne æelim probuditi.« ... Josipino je pjevanje privienje na javi, Josipa na sceni i æivi i sanja i za nas, u Josipinu su pjevanju i svi naπi osjeÊaji. U tom zajedniπtvu pripadanja toplini naπih emocija i jest put do objaπnjenja te meusobne odanosti. Josipa je sanjar πirom otvorenih oËiju. / S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 37


Tag Heuer (Converted)-74 12/14/09 5:46 PM Page 1 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


SMART FORFOUR BRABUS

177 KS, sprint za 6,9 sekundi i maksimalnih 221 km/h - novi forfour BRABUS ultimativni je sportski automobil sa πarmom i funkcionalnoπÊu koji krase sve smartove automobile

supersmart

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 39


SMART FORFOUR BRABUS

Revolucionarni smart forfour, prvi smart predvien za prijevoz Ëetiriju osoba, dobio je i svoj ultimativni model: verziju BRABUS snaænu 177 KS, pravi mali GT automobil superiornih performansa i voznih osobina, ali luksuzan i praktiËan poput svakog modela forfour. Kao i kod svakoga sportskog automobila, motor je srce. Za forfour BRABUS odluka je pala na 1,5 litreni Ëetverocilindraπ s turbopunjaËem koji maksimalnu snagu istiskuje na 6000 okretaja, a okretni moment od 230 Nm veÊ pri 3500 okretaja. ©toviπe, Ëak je 90 posto vuËne sile dostupno u πirokom rasponu okretaja - izmeu 2300 i 5700 u minuti - πto znaËi da automobil u svakom naËinu rada ima dostupne snage ne pretek. SljedeÊi je prioritet za svaki sportski automobil smanjenje teæine. Ni pritom struËnjaci iz BRABUS-a nisu imali previπe muke jer je smart forfour i konstruiran kako bi postigao maksimalnu ËvrstoÊu uz minimalnu masu. Sa svim ojaËanjima i zavidnom 40 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

koliËinom opreme automobil ima svega 1090 kg, πto znaËi odnos snage i teæine od 6,2 kg na “konjsku snagu” - podatak kojim bi se pohvalili i neki slavni “sportaπi”. Snaga ne znaËi niπta bez njezine pravilne distribucije. Za forfour BRABUS konstruiran je potpuno novi petobrzinski mjenjaË s tako rasporeenim prijenosnim omjerima da se na najbolji naËin iskoristi svaki atom snage.

Primjerice, u drugoj brzini automobil ide viπe od 100 km/h - pravi uæitak za uliËne trkaËe - dok je elastiËnost od 80 do 120 km/h u petoj brini svega osam sekundi, πto je idealno za pretjecanje na otvorenoj cesti. Posebno je preraen i ovjes automobila; spuπten za 30 mm sprijeda i 28 mm straga, opremljen tvrim amortizerima i kotaËima promjera 17 cola s Michelin Pilot Sport gumama dimenzija 205/40 sprijeda i 225/35 straga. Postignuta je idealna kombinacija dræanja ceste, posebice na zavojitim cestama, i to bez ærtvovanja udobnosti. U odnosu na “normalni” forfour, promijenjen je i upravljaËki sustav: on je i dalje elektro-hidrauliËni servo, ali sada znatno izravniji za πto preciznije voenje automobila kroz zavoje. I koËnice, samoventilirajuÊi diskovi na svim kotaËima, ojaËane su ABS-om. Naravno, ESP sustav odræavanja stabilnosti dio je standardne opreme. smart forfour BRABUS svoju sportsku osobnost naglaπava veÊ vanjskim izledom: naplaci su aluminijski, veÊi je prednji spojler, kromirane su dvostruke ispuπne cijevi… Krovni spojler osim estetske ima i vaænu dinamiËku funkciju: pri velikim brzinama radi na straænji kraj automobila dodatni potisak od 50 kg, te ga tako Ëini joπ stabilnijim. Interijer je automobila presvuËen kvalitetnom tamnom koæom, dok su mnogi detalji u kontrastnoj srebrnoj boji. Instrumenti su drugaËijeg dizajna nego kod ostalih modela forfour, s crnim kazaljkama, a poseban je i upravljaË s integriranim komandama audio i navigacijskog sustava. Nema dvojbe kako je uvoenjem modela forfour BRABUS smart u svoju ponudu uveo i sjajan sportski automobil, kao stvoren za one koji uæivaju u voænji. Taj je duh, uz veÊ tradicionalnu smartovu praktiËnost, vrlo primamljiva kombinacija.


• VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI

prozirno je ljepπe Pravila postoje da se krπe - smartov je moto kada je rijeË o originalnosti. Zaπto bi izvana trebalo biti samo staklo i lak, kada moæe drugaËije. Æenevski koncepti forfour cool & cosy i hot & tropic sjajan su primjer kako automobili mogu biti neπto posebno. Temeljna je ideja za oba

koncepta pokazati plastiku kakva jest - ne obojena, veÊ prozirna. Tako su motor i ostale komponente vidljivi ispod poklopca motora, baπ kao πto se kotaËi i ovjes vide iza blatobrana. Prozirna su i vrata iza kojih su vidljivi motor i mehanizam elektriËnog podizaËa. Prozirna je i plastika u interijeru iza koje su vidljivi zraËni jastuci, a unutar upravljaËa nalazi se obruË od magnezija. Jednom rijeËju, neπto jedinstveno. Zasad su opisani modeli tek koncept, no bude li javnost zainteresirana, mogli bismo se uskoro voziti i u prozirnom smartu...

clouseau vozi smart Nema dvojbe kako je inspektor Clouseau, utjelovljen u fenomenalnom, danas naæalost pokojnom Peteru Sellersu, jedan od najdojmljivijih i najsmjeπnijih filmskih likova svih vremena. U “remakeu” tog slavnog filma, u kojem Êe ulogu “smotanog” francuskog detektiva igrati slavni komiËar Steve Martin, jednu Êe od glavnih uloga imati i smart fortwo. UpravljajuÊi njime inspektor Êe, zajedno s partnerom Pontonom (kojega glumi glasoviti Jean Reno) loviti kriminalce rjeπavajuÊi sluËaj ubojstva poznatoga nogometnog trenera. Naravno, i u tom Êe se filmu pojaviti dijamant neprocjenjive vrijednosti, poznat pod imenom Pink Panther. InaËe, u filmu Êe nastupiti i mnoge druge zvijezde poput pop-pjevaËice Beyonce Knowles te Kevina Klinea koji tumaËi Clouseauova πefa opsjednutog æeljom da se zauvijek “rijeπi” svoga podËinjenog.

za sunËane dane

Prve zrake toplog sunca navele su nas na razmiπljanje o ugodnoj voænji s vjetrom u kosi. Naravno, smart ima rjeπenje, a ono se zove fortwo sunray. Nova je varijanta popularnog maliπana dostupna u dvjema verzijama: s tritop mekanim krovom posebne crvene boje za model sunray cabrio i elektriËnim pomiËnim staklenim krovom za model coupe. Za potpun uæitak, obje su verzije opremljene i audiosustavom s CD-izmjenjivaËem. / S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 41


SMART OSOBE

Marko POPOVIΔ Broj: 24 Visina: 185 Pozicija: bek Roen: 1982. NajveÊi uspjesi: - prvak Hrvatske s Cibonom 2004. - pobjednik Goodyear lige sa Zadrom 2003. - srebro na EP-u juniora 2000. Za njega je strah nepoznat pojam. Kada se drugima tresu ruke, on preuzima odgovornost. Ulaz ili πut, njemu je svejedno. Marko PopoviÊ na terenu jednostavno imponira mentalnom snagom i Ëesto se Ëini da je sa svojih 185 cm, priliËno omalenih za danaπnju koπarku, daleko najveÊi na terenu. Smjelost je dobio u genima: njegov otac Pe-

42 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

tar dizao je zadarske Jazine na noge (iako se tamo ionako rijetko sjedi), ali oËeva je hrabrost i vjeπtina kod Marka dobila i dodatnu, profinjenu dimenziju. Odrastao je na legendarnim Jazinama, u gradu Kreπe ΔosiÊa, gradu koji je - kako to u dvorani lijepo piπe - stvorio koπarku. Bilo mu je 16 kada je debitirao u plavom dresu Zadra, dok

je poËetak milenija doËekao na ameriËkom koledæu Southern Idaho. Vratio se u Zadar kako bi svom klubu podario titulu pobjednika Jadranske, odnosno Goodyear lige, da bi ovjenËan slavom jednog od najblistavijih talenata europske koπarke karijeru nastavio u ©panjolskoj. I odmah osjetio svu okrutnost profesionalizma: dræati


Marko PopoviÊ i smart roadster: brzi i samouvjereni

DinamiËni

duet

takav biser “na ledu” moæe samo budala, ali Marko je u Pamesi ipak viπe grijao klupu nego gaao koπ. Zapravo, i nije nam æao jer da toga nije bilo, moæda Marka ne bi opet gledali u Hrvatskoj. Dres je ostao iste (plave) boje, ali nije bio Zadrov veÊ Cibonin. Zaslugom i svog mladog braniËa zagrebaËki je klub postao prvakom Hrvatske. Ove je sezone Cibona uπla i meu 16 najboljih momËadi Eurolige. Marko je u taj uspjeh ugradio prosjeËnih 15,7 koπeva po utakmici. “Je, igrao sam odliËno Euroligu. ©teta πto nismo mogli joπ dalje”, kaæe reprezentativni play-maker vidljivo πepajuÊi. Naime, joπ se oporavlja od upale tetive i ova je klupska sezona za njega zavrπena. “Sada mjesec i pol odmora,

onda reprezentacija, a onda...” Dani odmora, ali i oni prije poËetka sljedeÊe klupske sezone, bit Êe mu vrlo ugodni. Provest Êe ih za upravljaËem smarta roadstera, automobila koji ima priliËno sliËnosti s Markom. DinamiËan je, brz i siguran. Djevojke bi dodale i sladak. “Ovaj mi se automobil uvijek straπno sviao i sretan sam πto Êu ga voziti. Izvrsno izgleda, ima elektriËni sklopivi krov, kompaktan je i odliËno dræi cestu”, tvrdi Marko koji je vozaËki entuzijast. Vrijeme provedeno za upravljaËem ne smatra uludo baËenim, veÊ korisno potroπenim na uæitak. Sjajne igre na europskoj pozornici Marka su ponovno uËinile jednim od najtraæenijih igraËa u Europi. Tako je sigurno kako Êe

sati voænje u roadsteru velikim dijelom biti potroπeni i na razmiπljanje gdje nastaviti karijeru. “Zaista, joπ uvijek ne znam πto Êu. Postoji ponuda od madridskog Reala, imam nekoliko ponuda iz GrËke, Italije... Zaista, joπ nisam odluËio. Ima joπ vremena do ljeta.” A NBA? “NeÊu lagati, svakom je koπarkaπu san tamo igrati, pa tako i meni. Tko zna, moæda se i ostvari. Ipak, ono πto najviπe æelim je igrati. Da i doem u neki NBA klub i onda ne dobijem minutaæu, vratio bih se u Europu.” Dakle, planova za buduÊnost ima “kao u priËi”. Na Markovu sreÊu, ima i vremena jer tek su mu 22 ljeta. Idealne godine i za uæivanje u æivotu, uz idealnoga pratitelja smarta roadstera. / S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 43


Kras (Converted)-71 12/14/09 5:44 PM Page 1 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


POVIJEST MARKE John i Horace - “The Dodge Brothers”

i

Slava snaga Marka Dodge jedna je od najslavnijih u povijesti automobilske industrije, iznimno dugoj i uspjeπnoj povijesti

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 45


POVIJEST MARKE

1917. godine poËinje proizvodnja transportnih vozila

Prvi Dodge - “Old Betsey”

Fargo Power Wagon iz 1946.

Kada se govori o opÊepoznatoj povijesti automobilske industrije, neka se imena stalno ponavljaju: Gotlieb Daimler, Karl Benz, Henry Ford, Wilhelm Maybach, Andre Citroen, Rudolf Diesel… Meutim, rijetko Êe se tko sjetiti spomenuti braÊu Dodge - Johna i Horacea - πto je zaista velika nepravda. Naime, oni su jedni od pionira automobilske industrije Ëija povijest seæe joπ u 19. stoljeÊe. BraÊa Dodge, roeni u Michiganu, otvorili su 1899. godine radionicu za proizvodnju bicikala koju su prodali 1901. kako bi se bez optereÊenja posvetili novoj, automobil46 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

skoj industriji. Naime, te je godine njihova radionica „Dodge Brothers Machine Shop“ dobila veliku narudæbu za proizvodnju 3000 mjenjaËa za Oldsmobilova vozila. Dvije godine poslije upoznali su Henryja Forda koji im je ponudio 10 posto dionica svoje tvrtke kako bi braÊa u svojim pogonima proizvodila njegove automobile. Posao je bio uspjeπan te su do 1910. godine braÊa Dodge bili milijunaπi i vlasnici najveÊe svjetske tvornice automobilskih dijelova. Meutim, raditi s osobenjakom kakav je bio Ford nije bilo jednostavno: dok su braÊa æeljela poboljπati Model T, Henry Ford

bio je opsjednut æeljom da automobil ima πto bolju cijenu. Takav sukob strategija uzrokovao je prekid poslovnih odnosa i 1914. osnovana je automobilska tvrtka Dodge Brothers Inc. O povjerenju Amerikanaca u sposobnost Johna i Horacea najbolje govori podatak kako se na natjeËaj za prodavaËe njihovih automobila javilo Ëak 20.000 zainteresiranih. Prvi automobil marke Dodge, nazvan Old Betsey, izaπao je iz tvornice u Hamtramcku 14. studenog 1914. godine s braÊom Dodge na straænjoj klupi. Za razliku od Modela T stara je Betsey imala sklopivi krov, elektriË-


Dodge Wayfarer Roadster iz 1949.

Svi Dodgeovi modeli iz 1956.

na svjetla, koæni interijer i brzinomjer, a sve za razumnu cijenu od 795 dolara. S druge strane, braÊa su inzistirala na kvaliteti svoga proizvoda, πto je javnost ubrzo prepoznala. Uspjeh je bio neizbjeæan. VeÊ 1915. sedam tisuÊa radnika proizvelo je 45 tisuÊa, a godinu poslije Ëak 70 tisuÊa automobila. Joπ nikada u povijesti niti jedan model nije tako brzo postao bestseler, a Dodge je trenutaËno postao Ëetvrti po veliËini ameriËki proizvoaË automobila - iza Forda, Buicka i Willys-Overlanda. Meutim, tada je sudbina umijeπala svoje prste: godine 1920., kada je Dodge

sa 141 tisuÊom prodanih automobila postao drugi najmoÊniji proizvoaË vozila u SADu, najprije je u sijeËnju u 56. godini æivota od upale pluÊa umro John, a u prosincu od gripe 54-godiπnji Horace Dodge. Kompaniju je preuzeo dugogodiπnji suradnik braÊe Dodge Frederick J. Haynes i vodio je vrlo uspjeπno. Potkraj 1922. tvrtka je predstavila prvi zatvoreni automobil s potpuno ËeliËnom πasijom, a iste je godine otvoren i pogon u Europi - u Park Royalu pokraj Londona. Meutim, tvrtka se nikada nije u potpunosti oporavila od tragedije koja je u istoj godini pokosila braÊu Dodge. In-

teres je dioniËara slabio i 1925. veÊinski je udio, za 146 milijuna dolara, kupila banka Dillon, Read and Co. Oni su zamijenili predsjednika uprave, πto nije bio dobar potez. Pod novim vodstvom cijena je proizvodnje rasla, a prodaja - i shodno tome profit - padala. Kompanija je ponuena na prodaju πto je objeruËke iskoristio Walter P. Chrysler, ni izbliza tako sposoban inæenjer kao braÊa Dodge, ali izvanredan biznismen. „Muha je pojela slona“, govorili su mediji nakon πto je Chrysler preuzeo kompaniju pet puta veÊu od svoje, ali je sposobni poslovni Ëovjek uspio oporaviti posrnulu marku. S trinaestoga / S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 47


POVIJEST MARKE

Dodge Challenger iz 1971.

Dodge Drag Team Charger iz 1966.

Koncept Dodge Viper iz 1989.

mjesta Dodge se strelovito, u svega godinu dana, popeo na sedmo mjesto, da bi 1933. opet postao Ëetvrti proizvoaË u Americi. OjaËan ugledom pouzdanog vozila, Dodge je vrlo brzo postao vaæna Chryslerova marka. ©toviπe, u doba kada je prodaja marki Chrysler i De Soto padala, radi futuristiËkog dizajna koji javnost nije predobro primila, Dodge je Ëvrsto dræao svoju poziciju. Postao je sinonim za izdræljive automobile vrhunske mehanike, s posebnim naglaskom na pick-up vozila. Ovdje posebno valja istaknuti doba za i poslije Drugoga svjetskog rata, kada su kvalitetni Dodgeovi bili vaæan dio savezniËkih trijumfa πirom planeta. 48 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

PoËetkom 50-ih godina kupci viπe nisu æeljeli staromodne automobile vrhunske mehanike - htjeli su neπto viπe. Rjeπenje je bio Virgil Exner, poznati dizajner koji je najprije promijenio lice Dodgea, da bi zatim postao odgovoran za dizajn svih automobila iz Chryslerove grupe. Osim izgleda, Dodge je postao poznat i po motorima: Red Ram iz 1953. nije niπta drugo do Dodgeova verzija slavnog HEMI motora, a kombinacija snage i odvaænog dizajna uËinila je marku pravom ameriËkom ikonom. Slijedile su godine u kojima je Dodge gradio svoj imidæ beskompromisnog vozila: tijekom zlatnih 60-ih godina lansirani su

brojni modeli koji su Dodge uËinili legendom: Lancer, Dart i 1968. slavni Charger. S njim je u povijest doπao i pojam “muscle cars” (miπiÊavi automobili), a posebno se pamte R/T (Road and Track) verzije s HEMI i Magnum motorima obujma sedam, odnosno 7,2 litre. KonaËno, prije kraja te ere obiljeæene svjetskom naftnom krizom, u povijest je uπao i Dodge Challenger, automobil koji je mogao posramiti i slavni Chevrolet Corvette. U razdoblju koje je slijedilo Dodge je traæio svoj pravi identitet. Godine 1978. poËeo se prodavati model Omni, ameriËka verzija Mitsubishijeva Colta, a iste godine


Dodge Li’l Red Express iz 1978. Dodge Ram 3500 Quad Cab iz 2003.

predstavljen je i sportski pick-up Li’l Red Express, najbræe serijsko vozilo te godine, bræe i od Chevroleta Corvette. 1983. Dodgeov znak dobio je i jednovolumen naziva Caravan. Meutim, javnost je marku i dalje percipirala kao simbol robusnosti i kvalitete, πto se moralo iskoristiti. Marka je tako postala poznata po obitelji moÊnih pick-up vozila imena Ram, a 1992. predstavljena je prva generacija super-sportaπa Vipera (koji je kao koncept prikazan 1989. godine). Danas se Dodge vraÊa korijenima: pod sloganom „Zgrabi æivot za rogove“, s paletom redom moÊnih vozila, simbol je ËvrstoÊe, pouzdanosti i ameriËkog dizajna. I upravo sada, baπ kao i prije osam desetljeÊa, opet kreÊe u pohod na Europu...

Caliber i Nitro zapoËeli pohod na Europu U Detroitu 2004. godine najavljeni pohod na Europu i sluæbeno je zapoËeo predstavljanjem dvaju koncepta pod znakom Dodgea: SUV Nitro lansiran je na Ëikaπkom salonu automobila, dok je za promociju Calibera izabran London. „Imamo Ëistu viziju identiteta Dodgea. Marka je hrabra i samouvjerena, a takvi su i njezini modeli“, rekao je Joe Eberhardt, potpredsjednik za globalnu prodaju, marketing i servis. Cilj je poznat: Dodge bi u razdoblju nakon 2007. godine, kada Êe krenuti ekspanzija modela, trebao udvostruËiti prodaju Chryslerovih automobila u Europi. Koncep Nitro SUV je srednje klase, prvi takve vrste pod znakom ovnovih rogova. Predvien za petero putnika, dizajna koji sugerira snagu i sposobnost, odlikuje se i inovativnim rjeπenjima πto ga Ëine vodeÊim u razliËitim segmentima. Taj je model tipiËni Dodge koji svoj izgled opravdava i sjajnim voznim osobinama. S druge strane, koncept Caliber globalni je automobil koji je zamiπljen kao Dodge za novu generaciju kupaca. Elegantna, a istodobno snaæna izgleda, svojevrsna je kombinacija minivana i SUV-a, jednog od cross-over segmenata koji Êe u buduÊnosti zasigurno imati znaËajnu ulogu. Poznato je kako Êe ovaj automobil pokretati snaæni motori, kako benzinski tako i dizelski, a vaæan adut modela njegova je funkcionalnost i praktiËnost. / S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 49


Jadransko (Converted)-70 12/14/09 5:43 PM Page 1 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


SRT & HEMI STORY

Snaga pokret

pretvorena u

U automobilskoj industriji veÊina stvaratelja teæi bræem, boljem i jaËem. No, tek rijetki dobiju priliku pokazati πto znaju i uistinu mogu. Meu njima se svakako nalaze i inæenjeri Chryslerova SRT odjela zaduæeni za to da trkaÊe strojeve “pripitome” i poπalju na cestu vozaËima koji u voænji doista uæivaju

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 51


SRT & HEMI STORY “To je odjel entuzijasta koji uistinu poznaju i prepoznaju performanse automobila i smatraju da imaju najbolji posao unutar korporacije.” Tim je rijeËima Dan Knott, direktor SRT odjela, opisao ljude koji rade pod njegovom zapovijednom palicom. SRT je skraÊenica od Street and Race Technology (odnosno tehnologija za cestu i trkaÊu stazu) i sluæbeno je oæivljena prije tri godine na salonu automobila u Detroitu kako bi se odabrana vozila pod Chryslerovom kapom dodatno “zaËinila”. Stoga su na istom mjestu okupljeni struËnjaci razvojnoga Viper tima, Chryslerovi struËnjaci za motor-sport te najbolji iz Chryslerove “kuÊne” tuning tvrtke - Mopar Performance Parts Engineering. Dakako, osim poboljπanja performansa vozila, SRT ima zadatak poboljπati i imidæ Chryslerovih, Dodgeovih i Jeepovih vozila te Moparovih dijelova i dodatne opreme. I uistinu, svaka se SRT inicijativa izvlaËi iz iste vizije - vrhunske performanse po najpovoljnijoj moguÊoj cijeni. U skladu je s tim i moto pod kojim u SRT-u rade: “Inspirirano utrkama, stvoreno za cestu”. Dakako, priËa o SRT-u ima i svoju povijest. Prvi automobil koji je u nazivu ponio slova R i T i to u R/T obliku bio je Dodge Coronet iz 1967. Iako je taj automobil pogonio V-8 agregat s 373 KS, sa sportskim ovjesom, moÊnijim koËnicama i veÊim gumama, nekim kupcima ni to nije bilo dovoljno. Takvi

su se mogli odluËiti za izvedbu s HEMI motorom koji je razvijao 425 KS. Bez mnogo elektronike, bez ABS-a, BAS-a i sliËnih pomagala. Godinu poslije Dodge je izbacio na træiπte Charger Coupe koji postaje najslavniji automobil rane R/T serije. S istim motorima kao i Coronet, ovaj klasiËni moÊni kupe vrlo brzo stvara reputaciju ultimativnog “miπiÊavka”, odnosno jednog od rodonaËelnika serije ameriËkih “muscle cars”. Od najranijih dana SRT ima javnu i strasnu vezu s HEMI motorima. A priËa o njima poËinje fascinantnim nastupom na poznatoj utrci Daytona 500. Naime, 23. veljaËe 1964. godine na utrkama serijskih vozila Chryslerovi automobili pogonjeni izvornim 52 / STRAST / TRAVANJ 2005 /


426 HEMI motorom osvajaju prvo, drugo i treÊe mjesto te postavljaju novi brzinski rekord staze - 248,37 km/h. Nakon takva rezultata, iako bi mnogi oËekivali suprotno, uspjesi ovog motora na trkaÊim stazama bili su iznimno kratki. Dakako, ne zbog samog motora. Potaknut tim uspjehom NASCAR odmah uvodi stroæe propise vezane uz motore kako bi πto viπe izjednaËio izglede ostalih sudionika utrke, ali je veÊ ta jedna utrka bila dovoljna da se u javnosti stvori novi sinonim za snagu automobila - HEMI. Motor je sam po sebi poseban: glava cilindra s gotovo srediπnje smjeπtenom svjeÊicom te poluloptasto (hemisferiËno) oblikovanom komorom za izgaranje nadjenuli su mu i ime. Nakon novih propisa u utrkama, HEMI se premjestio na cestu. Ta je cestovna verzija dolazila s dvostrukim, Ëetverocijevnim karburatorom postavljenim na aluminijskoj usisnoj grani. Prijavljena snaga motora bila je 425 KS uz okretni moment od 664 Nm, ali mnogi su vozaËi tvrdili da je snaga bliæa granici od 500 KS. Chryslerovi su struËnjaci bili uvjereni da se iz HEMI motora moæe izvuÊi iznimna snaga, πto je potvreno 1965. kada

su Ëetiri HEMI motora, montirana u seriji, postavila tadaπnji svjetski rekord za vozila s pogonom na kotaËe na Slanom jezeru u Utahu - 658,67 km/h. Uz HEMI su vezane

joπ neke zanimljivosti. Iako mnogi njegove poËetke vezuju upravo uz ‘64. godinu i NASCAR utrku, Chrysler je prvi V-8 HEMI uveo na træiπte 1951. godine, a eksperimenti s tim oblikom motora poËeli su kasnih tridesetih godina proπlog stoljeÊa. Zanimljivo je da je u vrijeme Drugoga svjetskog rata razvijen i motor za zrakoplove s HEMI dizajnom glave. InaËe, u trenutku kad se pojavio na træiπtu 1951. godine, razvijao je 180 KS, πto je tada bila veoma dojmljiva snaga, a prvi automobili u koje se ugraivao bili su New Yorker te Saratoga. Izmeu 1951. i 1953. godine HEMI motori u ponudi su za marke Chrysler, DeSoto, Dodge i Imperial. No, prema rijeËima Billa Weertmana, Chryslerova direktora razvoja motora u to vrijeme, te ranije HEMI verzije nisu imale mnogo zajedniËkoga s tada novim 426 HEMI motorom, “osim moæda osnovnog rasporeda podizaËa ventila ili poloæaja svjeÊice”. Iako je imati HEMI motor u to doba bila priliËno skupa opcija (dodatak od 600 do 800 dolara u vrijeme kada je osnovna verzija automobila bila 2300 do 4200 dolara), mnogi su ljubitelji voænje ipak doplatili kako bi imali “najveÊi i najopakiji” motor na cesti. “Stoga kad ste turirali motor prilikom Ëekanja na

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 53


SRT & HEMI STORY semaforu, a kraj sebe ste uoËili auto s oznakom HEMI, bolje vam je bilo da prestanete jer se znalo tko Êe startati prvi”, prisjeÊa se Weertman koji je u mirovinu otiπao 1987. godine. I tako je bilo sve do 1971. godine kada se “Street HEMI” povlaËi s ceste zbog sve veÊe brige o emisiji πtetnih plinova i potroπnji goriva, πto je dovelo do “umrtvljivanja” veÊine snaænih motora tih godina. Ipak, kako je tehnoloπki razvoj napredovao, Chrysler je ponovno vratio HEMI na cestu. Posredstvom Dodgeova Super 8 HEMI koncepta, 2001. godine ispitan je puls kupaca i ubrzo je tada konceptni 5,7 litreni V8 HEMI postao stvarnost. Danas je HEMI prisutan u gotovo svim Chryslerovim markama te pokreÊe Chrysler, Dodge i Jeep vozila. SRT-ovi majstori dodatno su dotjerali i napravili 6,1 litrenu inaËicu koja razvija 425 KS uz okretni moment od 570 Nm. Taj motor ima neπto veÊi obujam, poveÊan kompresijski odnos,

54 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

redizajnirane su glave cilindra, promijenjeni su usis i ispuh kako bi se poboljπalo kretanje plinova unutar motora, a poveÊana je i brzina kojom mu je dopuπteno vrtjeti se. Rezultat — joπ viπe uæitka za vozaËa. Na taj

se naËin, preko veze s HEMI-jem, i SRT-ov moto “Inspirirano utrkama, stvoreno za cestu” pokazuje potpuno opravdanim. Rasni motor za rasne automobile, uz obaveznu uputu — dozirati na kapaljku...


JESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI

Chryslerovih 11 milijuna minivana

Chrysler 300C ispred Centra Kaptol Ukorak s prezentacijama diljem Europe, tvrtka EUROline predstavila je hrvatskim kupcima poslovni automobil godine - Chrysler 300C. Probne su se voænje dogovarale za tri razliËita modela te vrhunske ameriËke limuzine - za dva veÊ poznata benzinca 2.7 V-6 i 3.5 V-6 i za trenutaËno najsnaæniju

verziju s legendarnim HEMI V-8 motorom. Taj iznimno moÊni 5.7 litreni agregat, zahvaljujuÊi visokoj tehnologiji i naprednom MDS (MultiDisplacment System) sustavu, koji prema potrebi iskljuËuje rad Ëetiriju cilindara, troπi dvadeset posto manje goriva u usporedbi sa sliËnim konkurentnim modelima.

Ralph Gilles sa studentima dizajna Ralph Gilles i njegov nagraivani Chrysler 300C nedavno su se odvezli iz Detroita u Chicago gdje je DaimlerChryslerov nadareni dizajner posjetio novu generaciju studenata dizajna potiËuÊi njihovu maπtu priËama o svojim poËecima i iskustvima. Za sve njih Gilles je imao jedinstvenu poruku: "UsredotoËite se na traæenje osobne strasti, posvetite se velikim snovima, ali znajte da iza velikih snova stoji

naporan rad." InaËe, ovaj je 35-godiπnjak o automobilima poËeo maπtati s 15 godina razvijajuÊi iznimnu strast upravo prema tom segmentu dizajna. “Strast je najzarazniji virus, ali je ujedno i najvaæniji element koji morate imati kao voditelj ili Ëlan bilo kakvog, a napose dizajnerskog tima”, poruËio je Gilles Ëija kreativnost ne miruje. VeÊ sada radi na razvoju nekoliko vozila koja bi se uskoro mogla naÊi na kakvoj automobilskoj

Prije 21 godinu Chrysler je izmislio moderni monovolumen, tada nazvan “Ëarobnim kolima” odnosno “magic wagon”, a ovih je dana obiljeæena proizvodnja 11-milijuntog primjerka monovolumena. Tada je minivan zamijenio karavan kao ideal obiteljskog automobila, a danas se kao referentna toËka vozila za obitelj postavlja upravo monovolumen. Jedan je razlog

tomu i Ëinjenica πto su mnogi, u ovom sluËaju njih 11 milijuna, na taj naËin svoju dnevnu sobu smjestili na kotaËe. InaËe, 11 milijuna Chryslerovih monovolumena moæe prevesti toËno 7,7 milijuna koπarkaπkih momËadi (po 10 igraËa u ekipi) ili 5,9 milijuna nogometnih momËadi (13 igraËa u ekipi), a kada bi se poredali jedan iza drugoga oko ekvatora, okruæili bi Zemlju jedan i pol puta.

Dva oldtajmera na utrci Mille Miglia Pouzdanost i izdræljivost dva su temelja na kojima je izrasla marka Chrysler, a da bi to dokazali, dva Êe se oldtajmera te marke i to Chrysler Saratoga Carrera Panamericana iz 1951. te Chrysler 77 Roadster iz 1930. naÊi na utrci izdræljivosti Mille Miglia. Poznata se utrka odræava od 19. do 22. svibnja na cestama od Brescie do Rima i natrag. Danas u toj utrci mogu sudjelovati samo automobili identiËni onima koji su se natjecali u originalnoj izvedbi utrke. “Chrysler nikad nije imao tvorniËku trkaÊu momËad, pa je uporaba Chryslerovih vozila u mnogim cestovnim utrkama joπ jedan kompliment naglasku Waltera P. Chryslera na tehnoloπkoj i tehniËkoj inovativnosti te njegovoj odluËnosti u izradi cjenovno prihvatljivih vozila ujedno snaænih i izdræljivih”, rekao je Joe Eberhardt, izvrπni potpredsjednik

Crhyslera zaduæen za prodaju izvan SAD-a. Chrysler Roadster, model 77 izravni je potomak vozila koje je Walter P. Chrysler 1924. predstavio træiπtu pod svojim imenom. Do 1930. uspio je iz πestocilindriËnog motora obujma 4,4 litre izvuÊi 93 KS. Taj je automobil imao Ëetverostupanjski mjenjaË, hidrauliËne koËnice i masu od samo 1591 kg. Zbog priliËno niske cijene od 1665 tadaπnjih dolara mnogi su ga nazivali “Bentleyem siromaπnih”. Uspjeh tog modela ocrtan je i prvim mjestom u klasi na Mille Miglia 1929. i 1930. godine. Drugi je model Saratoga iz 1951. godine koji je osvojio 11 mjesto na Panamericana utrci iste godine, a sliËnim su automobilom 1953. godine na utrci Mille Miglia nastupili Paul Frere i Andre Milhoux. Oni su pod sobom imali vozilo koje je pokretao prvi HEMI - 5,4 litreni V8 agregat je razvijao 180 KS.

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 55


National Geograp (Converted)-72 12/14/09 5:45 PM Page 1 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


Sat

STRAST

U svijetu sportskih satova, posebice onih koji su omiljeni automobilistima, marka TAG Heuer ima posebno mjesto - nosili su je Fangio, Lauda, Senna, Hakkinen, a sada i Kimi Raikkonen

RuËni sat veÊ dugo nije tek sprava za mjerenje protjecanja vremena. On je danas mnogo viπe od toga: ukras, znak dobrog ukusa, Ëak svojevrsni simbol æivotnog stila ili interesa svog vlasnika. Za muπkarca sat je i ultimativni nakit koji ga krasi u svakom trenutku. Tako Êe, primjerice, uz sportski imidæ odgovarati ËeliËni sportski kronometar, dok Êe uz elegantno odijelo savrπeno pristajati elegantna ura od plemenitog metala. Naravno, nije svaki sat „pravi“. U posljed-

s duπom Formule / S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 57


STRAST

Steve McQueen

njih stotinjak i viπe godina izdvojile su se neke marke koje su, zahvaljujuÊi inovativnim tehniËkim rjeπenjima, bezvremenskom dizajnu te vrhunskoj kvaliteti, dobile status vrhunskih proizvoaËa. I tu postoji stroga podjela jer neke marke rade zaista unikatne satove Ëija se vrijednost broji stotinama tisuÊa eura, ali se vrhunski sat moæe kupiti veÊ za 1000 eura. Jedna od vrhunskih marki, specijalizirana za proizvodnju upravo sportskih satova, πvicarski je TAG Heuer. Osnovan davne 1860. godine u Saint-Imieru, kao Heuer 58 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

Company, vrlo se brzo orijentirao na proizvodnju iznimnih kronometara, posebice omiljenih kod automobilista. Uostalom, to je i bila strast osnivaËa tvrtke Edgara Heuera: πto uËinkovitije mjeriti kratke odsjeËke vremena. ©vicarac je uspio; godine 1882. patentirao je prvi mehanizam kronografa. Heuerove su proizvode odmah prepoznali automobilisti te je joπ 1911. godine tvrtka proizvodila i kronografe koji su se ugraivali na zrakoplove i automobile. Samo tri godine poslije napravljen je prvi ruËni kronograf, dok je 1916. naËinjen


Mika Hakkinen

Ayrton Senna

Niki Lauda

sat pod nazivom Micrograph, prva mehaniËka πtoperica s preciznoπÊu od stotinke sekunde. Popis Heuerovih inovacija nije gotov: 1957. napravljen je slavni Ringmaster, multisportska πtoperica, dok je Microtimerom iz 1966. probijena granica preciznosti mjerenja vremena od tisuÊinke sekunde. U biti, upravo su ta postignuÊa zasluæna za to πto su Heuerovi satovi postali nezaobilazna automobilistiËka oprema, a taj je pak interes zasluæan za slavne serije satova Carrera (1964.), Monaco (1969.), Cavallino

(1977.) te veÊ novije serije 2000 (1982.), Monza (2000.) odnosno Kirium Formula 1 (2001.). Teπko je i spomenuti sve Heuerove legendarne modele koji su dobili svjetsku slavu. Valja moæda izdvojiti Monaco koji je postao planetarno poznat nakon πto ga je na ruci nosio Steve McQueen u filmskom spektaklu “Le Mans”: robusni Ëetverokutni dizajn i plavi brojËanik Ëine ovaj model atraktivnim i dan-danas. Model Carrera na ruci je nosio Juan Manuel Fangio, jedan od najslavnijih F1 pilota svih vremena i to tijekom poznatih utrka Targa Fiorio. Lik argentinske automobilistiËke legende i danas promovira limitiranu seriju tog iznimnog sata. Godine 1985. tvrtka Heuer doπla je pod okrilje kompanije TAG (Tehniques d’AvantGarde) πto je znaËilo i poËetak nove ere, prije svega ere partnerstva s momËadi Formule 1 McLaren. To Êe zajedniπtvo ostati upamÊeno kao jedno od najuspjeπnijih u povijesti ovog sporta: osvojeno je πest konstruktorskih i devet pojedinaËnih naslova: jedan s Nikijem Laudom, po tri s Alainom Prostom i Ayrtonom Sennom te dva s Mikom Hakkinenom. Iz te suradnje izaπlo je i nekoliko sjajnih modela satova, primjerice TAG Heuer Link Ayrton Senna ima stilizirani slovnu oznaku i napisano ime nikad preæaljenog prvaka, a napravljen je u ograniËenom broju. Kada je McLaren za svog dobavljaËa motora izabrao Mercedes, bio je to logiËan poËetak joπ jednog izvrsnog prijateljstva. Jedan od najdojmljivijih rezultata tog prijateljstva projekt je napravljen u povodu predstavljanja najmoÊnijega sportskog automobila na svijetu - Mercedesa SLR / S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 59


STRAST

Kimi Raikkonen

McLaren. Naziv je sata SLR Chronograph, a predstavlja vrhunski standard u izradi satova kombiniran s inovativnim i odvaænim dizajnom. Srce je sata TAG Heuerov mehanizam Calibre 36, poznat po Ëinjenici da ima Ëak 36 tisuÊa titraja u satu. Takva frekvencija omoguÊava najveÊu razinu preciznosti, a πtoperici mjerenje segmenata vremena u preciznosti od desetinke sekunde. Crne ka-

60 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

zaljke asociraju na instrumente sportskog automobila, dok neuobiËajeno postavljeni gumbiÊi na obodu ure izgledaju poput prekidaËa za mijenjanje brzina kod modela SLR. Nema sumnje kako je TAG Heuer bio i ostao referentna vrijednost kada je rijeË o sportskim kronografima, jer duh inovativnosti, πto je krasio tu marku joπ 1860. godine, traje i dan-danas.


Jeep Hurricane, koncept najsposobnijega terenskog vozila na svijetu, bio je jedna od najveĂŠih zvijezda salona u Detroitu

Oluja iz vedra neba / S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 61


NOVITETI

62 / STRAST / TRAVANJ 2005 /


U paviljonima Cobo centra u Detroitu zaista je izgledalo kao da je proπla oluja: Ëak su i najsnaæniji super-sportaπi i najluksuznije limuzine pale u sjenu izvanrednoga terenca. Naime, Jeep Hurricane u sebi ima toliko zanimljivih inovacija i atraktivnih tehnoloπkih rjeπenja da je gotovo teπko izdvojiti samo neke od njih. Krenimo od vanjπtine: dizajn vozila u potpunosti je Jeepov, potpuno prepoznatljiv, a naglaπava ga „trade mark“ reπetka hladnjaka sa sedam rebara. Na tradicionalnom ËeliËnom okviru nalazi se karoserija od karbonskih vlakana, naËinjena iz jednog komada. Takvo rjeπenje omoguÊuje iznimnu ËvrstoÊu uz maksimalne uπtede na teæini. MinimalistiËki je i izgled unutraπnjosti, takoer napravljen od karbonskih vlakana te poliranog aluminija. SljedeÊa zanimljivost sustav je pogona, iako i on sadræi klasiËna, provjerena rjeπenja: srediπnji diferencijal rasporeuje snagu preko mehaniËki kontroliranog sustava distribucije momenta pojedinaËno na sva Ëetiri kotaËa. KotaËi su za diferencijal povezani preko poluosovina. Takva konstrukcija pruæa joπ jednu sjajnu moguÊnost: kotaËi su s pogonskim

osovinama povezani na taj naËin da se mogu vrtjeti u oba smjera, i to svaki pojedinaËno. Drugim rijeËima, ako vozaË æeli napraviti puni krug - lijevo ili desno doslovno stojeÊi u mjestu - jednostavno „naredi“ kotaËima s lijeve strane da pogone automobil prema naprijed, a s desne strane prema natrag, odnosno obrnuto. Rezultat je okretanje u mjestu. Hurricane je opremljen i upravljanjem na svim kotaËima s dva automatizirana naËina rada. Prvi na klasiËan naËin okreÊe straænje kotaËe u suprotnom smjeru kako bi se reducirao krug okretanja. Drugi naËin rada omoguÊuje istodobno okretanje svih kotaËa u istom smjeru, πto znaËi da se automobil moæe voziti potpuno boËno, naizgled poput hodanja raka. Razmak je vozila od podloge 36 centimetara, a dizajn automobila omoguÊuje gotovo nevjerojatan kut prilaæenja i silaæenja s brijega, u prvom sluËaju od 64 stupnja, a u drugom od 86,7 stupnjeva. Drugim rijeËima, automobil se moæe popeti gotovo okomito. Napokon, senzacionalna je i pogonska grupa. Ona se sastoji od Ëak dvaju HEMI motora postavljenih u prednji, odnosno straænji dio automobila. Svaki je motor

pravi HEMI: V8, obujma 5,7 litara s 335 KS. Ukupno, automobil pogoni 670 konjskih snaga i 1003 Nm okretnog momenta! Naravno, motori su opremljeni MDS sustavom (Multi-Displacement System) koji omoguÊuje „iskljuËivanje“ nepotrebnih cilindara πto znaËi da automobil mogu pokretati 4, 8, 12 ili svih 16 cilindara. Iako to za terenski automobil nije presudno, snaga i moguÊnost trakcije omoguÊuju Hurricanu ubrzanje do 100 kilometara na sat za manje od pet sekundi. InaËe, mjenjaË je automatski s pet brzina. Trevor Creed, potpredsjednik Chryslera zaduæen za dizajn, najbolje je opisao ovo vozilo: „Jeep Hurricane je, jednostavno reËeno, vozilo koje najbolje manevrira, najsposobnije je i najsnaænije od svih 4x4 vozila koja su ikada napravljena.“ Ta je samouvjerena reËenica zaista istinita jer Hurricane je sukus iznimnih dizajnerskih i tehnoloπkih dostignuÊa vrlo spretno ugraenih u dugu tradiciju marke Jeep. Pa Ëak i kada nikada ne bi otpoËela njegova serijska proizvodnja, sigurno je kako Êe buduÊi Jeepovi modeli rabiti mnoge tehnologije razvijene na ovome jedinstvenom konceptu.

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 63


VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • V

NOVITETI: JEEP COMMANDER

Uspjeh predvien u povijesti Jeep Commander stilske je odrednice utemeljio u bogatoj povijesti marke. Vizualno podsjeÊa na modele Willys Station Wagon, Jeep Wagoneer te posebno na Jeep Cherokee, a prvi je u povijesti s tri reda sjedala predvien za prijevoz do sedam osoba. Taj bi se veliki SUV trebao pojaviti na træiπtu u SAD-u potkraj ove godine BuduÊi da je duboko “umoËen” u naslijee Jeepova dizajna, novi Commander istodobno izgleda poznato i potpuno novo, a ta napetost izmeu proπlosti i sadaπnjosti potiËe osjeÊaje. Tim su rijeËima Ëelni ljudi Jeepa opisali najnoviji proizvod, predstavljen potkraj oæujka na salonu automobila u New Yorku. I uistinu, novi SUV podsjeÊa na stari Willys Station Wagon

koji se proizvodio od 1946. do 1962., dijelom na Wagoneer koji je kroËio cestama od 1963. do 1991., a moæda ponajviπe na opÊeprihvaÊeni Jeep Cherokee koji je potaknuo revoluciju u 4x4 vozilima kada se pojavio 1984. Uspravne i oπtrije linije, kockastija maska te farovi pridonose atraktivnosti ovog “novogstarog” lica Jeep Commandera. No, kao prvijenac u Jeepovoj

64 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

povijesti, Commander ima tri reda sjedala i moguÊnost prijevoza do sedam osoba. Pri tome je drugi, a zatim i treÊi red sjedala smjeπten neπto viπe od prethodnoga tako da putnici straga imaju bolji pregled onoga πto se ispred njih i na cesti dogaa. Iako bi se moglo oËekivati da je zbog svega toga Commander osjetno veÊi, istina je da je tek pet centimetara duæi od novog Grand Cherokeeja, a s njime ima istovjetan meuosovinski razmak (278 cm). Iz toga se lako moæe iπËitati da s Grand Cherokeejem dijeli i terenske sposobnosti, a upravo je spomenuto vozilo dobilo nagradu kao najbolji 4x4 automobil u izboru magazina “4-Wheel & Off-Road”. Novom Commanderu, odnosno njegovim kupcima, na raspolaganju su tri sustava

stalnog pogona na sva Ëetiri kotaËa (Quadra-Trac I, QuadraTrac II te Quadra-Drive II) koji jamËe nezaustavljivost na terenu, neovisan ovjes, dva mjenjaËa uz ponudu BTCS sustava (kontrole proklizavanja prilikom koËenja) te ELSD (elektroniËkog djelomiËnog zatvaraËa diferencijala). U ponudi motora naÊi Êe se dva V-8 agregata (5,7 litarski HEMI i 4,7 litarski SOHC Power Tech) te 3,7 litarski V-6 motor. Na ovaj se naËin Jeep uvlaËi u træiπte golemih SUV-ova za cijelu obitelj ne odustajuÊi od osnovnih terenskih odlika karakteristiËnih za marku koja je prije 60 godina i izumila terenska vozila.


VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI

Salon u New Yorku donio nam je i najsnaæniji ikad napravljeni Jeep. Novi je Grand Cherokee doπao pod ruke struËnjacima SRT odjela koji su mu ugradili 6,1 litreni HEMI V-8 agregat

πto razvija 415 KS. “S ovim motorom spojene su Jeepova sposobnost na terenu te SRT performanse i dobiveno je vozilo koje Êe ‘zapraπiti’ konkurente koji stoje dvostruko viπe”,

istaknuo je Jeff Bell, jedan od potpredsjednika Chryslera zaduæen za Jeep. Pogledamo li performanse, doÊi Êemo do podatka da ovaj veliki terenski auto, koji na terenu do daljnje-

ga zapravo nema konkurencije u svojoj klasi, od 0 do 100 km/ h ubrzava za neπto manje od pet sekundi πto je, kako navodi proizvoaË, bolje od Porschea Cayennea Turbo ili BMW-a X5.

Jeep Grand Cherokee SRT8

Najsnaæniji Jeep Grand Cherokee iz Graza Nakon ulaganja od oko 23 milijuna eura, tvornica Magna Styer u Grazu dobila je veÊu proizvodnu fleksibilnost pa je sredinom oæujka s proizvodne linije stigao i prvi Jeep Grand Cherokee proizveden u Europi i za europskog kupca. U

Grazu Êe se tako proizvoditi svi dizelski modeli novoga Grand Cherokeeja (novi Mercedes-Benzov trolitreni V6 dizel) te svi modeli s desno postavljenim upravljaËem (za træiπta Velike Britanije, Hong Konga, Australije…).

Novi Grand Cherokee u Hrvatskoj Njegovo je ime obaveza: Grand Cherokee superioran je model u Jeepovoj ponudi i upravo stoga svojim korisnicima mora pruæiti sve najbolje. Biti udoban na cesti i sposoban izvan nje. Biti izdræljivi “radni stroj”, ali ujedno i prestiæno vozilo. Biti, ukratko, sve πto jedan Jeep mora biti, ali uz dodir elegancije i strasti. Netom predstavljena generacija ponovno je uspjela

zadovoljiti sve te zahtjeve: novi Grand Cherokee je atraktivniji, komforniji, snaæniji i sigurniji. I, πto je najvaænije, u Hrvatskoj je. Svi ljubitelji ovog jedinstvenog vozila mogu ga premijerno vidjeti u EUROline centru u Kovinskoj ulici u Zagrebu, veÊ se sada primaju predbiljeæbe, a uskoro i sluæbeno poËinje prodaja. Dovoljno razloga za posjet EUROline centru.

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 65


STRAST REGENT-ESPLANADE

ZagrebaËko putovanje

UmirujuÊi i ritmiËni zvuci najromantiËnijeg i najluksuznijeg vlaka na svijetu postajali su sve sporiji da bi se uz pisak parnog stroja vlak Simplon Orient Express zaustavio na zagrebaËkom Glavnom kolodvoru. Joπ kroz izmaglicu pare putnici su nazirali veliËanstvenu graevinu - Hotel Esplanade, izgraen 1925. godine upravo zbog njih. Kratka πetnja do hotela i vrhunski se uæitak u putovanju mogao nastaviti. Luksuzan smjeπtaj, usluæno osoblje i jelovnik bogova. U svojoj bogatoj povijesti, otmjeni je zagrebaËki hotel ugostio mnoge 66 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

Orijentom

LIFESTYLE: HOTELI

Putovanje je poËelo prije 80 godina, kada je nedaleko od zagrebaËkoga Glavnog kolodvora sagraen hotel Ëija je zadaÊa bila primiti goste cijenjenog Simplon Orient Expressa Novi hotel ujedno je postao i jedna od najelegantnijih zgrada u Zagrebu i mjesto vrhunskih gastronomskih uæitaka. Zatim se na Esplanadin sjaj poËela hvatati patina, da bi je prigrlio luksuzni meunarodni lanac Regent International Hoteli i uËinio svojim prvim hotelom u Europi


slavne i manje slavne osobe. Meu onim prvima spomenimo plesaËicu Josephinu Baker, zrakoplovca Charlesa Lindbergha, nekadaπnjega predsjednika SSSR-a Leonida Breænjeva... I svi su, oni slavni i oni manje slavni, znali cijeniti vrhunsku uslugu satkanu od profesionalizma i internacionalnog iskustva te lokalne tradicije i πarma. U svojih 80 godina Esplanada je proπla kroz mnoge faze, pa i promjene. Slavna vremena smijenila su manje slavna, pa ponovno usponi i padovi do trenutka kada je sav sjaj ugledne “zagrebaËke dame” poËeo poprimati neizbrisivu patinu. Doπlo je vrijeme drastiËnijih promjena i to su dobro shvatili u lancu Regent International Hotela. Ta je tvrtka utemeljena 1970. godine u Hong Kongu; u vlasniπtvu i upravljanju ima mnogobrojne luksuzne hotele πirom svijeta. Ali, do lani niti jedan u Europi. Nakon viπe od godine dana ureenja, hotel The Regent Esplanade Zagreb, ponovno je, u svibnju proπle godine, otvorio svoja luksuzna vrata. I odmah se podignula praπina… “Teπko je shvatiti kolege i ‘kolege’ koji tvrde

da je Esplanada izgubila svoje ja. Upravo suprotno. Napornim istraæivanjem doπli smo do spoznaja kako je u izvornom obliku ovaj hotel izgledao. Mnogi koji su nas kritizirali Esplanadu poznaju tek nakon druge rekonstrukcije. Cilj nam je bio vratiti joj izvorni sjaj, slijedeÊi originalne ideje, ali i podariti / S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 67


STRAST LIFESTYLE: HOTELI, REGENT-ESPLANADE

joj funkcionalnost i praktiËnost najmodernijih hotela danaπnjice”, ispriËala nam je Maria Katsarou Vafiadis, londonska arhitektica koja je vodila unutraπnje ureenje hotela. “Znate, ova je zgrada krasna, ali ne dopuπta proπirivanje te ima neke svoje unutraπnje zakonitosti i ograniËenja u kojima se morate snalaziti. Najviπe radova odradili smo u predvorju, dotjerivanju kuhinjskoga restorana i preureivanju soba. Tijekom samih radova nailazili smo na ostatke izvornog izgleda i time smo se maksimalno vodili pri ureenju. Smaragdnoj smo dvorani dotjerali svod, restoran koji je bio straga premjestili smo i stvorili nove prostore za konferencije i sastanke, recepciju vratili na mjesto na kojem je i bila i uËinili je primjerenijom novoj, zahtjevnoj klijenteli. Iako je broj soba poveÊan sa 171 na 209, jamËim da nisu niπta manje luksuzne, dapaËe”, kaæe gospoa Vafiadis. I uistinu, kratka πetnja obnovljenim sobama koje uz daπak s poËetka dvadesetog imaju i pune pogodnosti 21. stoljeÊa (brzi pristup internetu, Trussardijeve toaletne potrepπtine) te sobama za sastanke koje su dobile imena po postajama Simplon Orient Expressa, restoranom Zinfandel (dobio je 68 / STRAST / TRAVANJ 2005 /


ime po sorti groæa koja je iz naπih krajeve preseljena u Kaliforniju) te fitness klubom u podrumu uvjerila nas je u uspjeπno odraen posao. Dodajmo da je novim ureenjem i poznata Oleandar terasa ponovno dobila svoje mjesto te da je skladno ukljuËena u funkcionalnost hotelskog prostora. No, vrhunski ureen hotel istodobno ne nameÊe i tvrdnju da je rijeË o vrhunskom hotelu. Vrhunska usluga te kvaliteta jela i piÊa neodvojivi su dio te priËe, a Esplanadi je posljednjih nekoliko godina prije preureenja upravo to nedostajalo. U tom segmentu najlakπe je izgubiti goste, a treba dosta vremena da bi se vratili. Taj nezahvalni, ali svakako zanimljiv posao pripao je Belgijancu Albertu Claeysu, direktoru hrane i piÊa, te glavnom kuharu Marku Fontenelleu. Claeys, koji je godinama radio na vodeÊim pozicijama u brojnim vrhunskim hotelima, zduπno se prihvatio posla zakljuËivπi kako Esplanadi treba vratiti tradicionalne vrijednosti. Jedna od tih vrijednosti svakako su i Esplanadini πtrukli, danas joπ bolji nego prije buduÊi da se od osnovnog recepta odstupilo u jednom detalju - umjesto kuhanja u kipuÊoj vodi, danas se kuhaju na pari, Ëime zadræavaju i oblik i bogatstvo okusa. Osim πtrukla, tu su i mnogi vrhunski sastavljeni jelovnici za koje se brine Fontenelle te mudro osmiπljena dogaanja poput ne skupih nedjeljnih obiteljskih ruËkova (180 kuna za odrasle i 120 za djecu) uz djeËju igraonicu i rezervirano parkiraliπte, pa tjedni hrvatskih, talijanskih i francuskih vinara… Sve to iznova vraÊa goste Esplanadi. Esplanadi se vraÊaju i ZagrepËani prepoznajuÊi i pokazujuÊi poπtovanje velikom trudu uloæenom u restauraciju samog hotela te povratku stare slave i postavljanju na zasluæeno mjesto u internacionalnoj ponudi. Grad je ponovno bogatiji za svoju “staru damu” koja je odbacila patinu i ispunjena tradicijom ogrnula najsjajniju haljinu, osluπkujuÊi u daljini ritmiËne zvukove Simplon Orient Expressa. / S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 69


NAUTIKA

Piπe MLADEN GEROVAC

Njegovo VeliËanstvo

Kako su Mercedes-Maybachovi motori stekli slavu i na vodi

MTU 70 / STRAST / TRAVANJ 2005 /


Pariz, nedjelja ujutro 3. kolovoza 1903. Izlazak sunca najavio je joπ jedan ugodan kasnoljetni pariπki dan. Na oba keja Seine kod Pont Neufa, najstarijega pariπkog mosta, æamor mnoπtva. Dolje na vodi Ëamci Ëudnih oblika, aerodinamiËnih linija poput plivajuÊih trkaÊih automobila. Uskoro se zaËu rika motora, uzbuenje je na vrhuncu. Pucanj startnog piπtolja gubi se u opÊoj buci. PoËela je prva off-shore utrka motornih Ëamaca na duge pruge, Seinom od Pariza do Atlantika. Vodeni bolidi startaju pojedinaËno. U πest dana, i u πest etapa voænjom na kronometar, utvrdit Êe se koji je od njih najbræe prevalio razdaljinu od 322 kilometra do Bervillea sur Mer, na uπÊu Seine u ocean. Meu natjecateljima je te prve pariπke adrenalinske vodene utrke na duge pruge i monsieur Charley. U poslovnom i mondenom pariπkom druπtvu znaju ga kao uglednoga

poslovnog Ëovjeka, zastupnika njemaËke automobilske tvrtke Mercedes. Upravo je u NjemaËkoj, u Sttuttgartu, Wilhelm Maybach lansirao luksuzni putniËki automobil buduÊnosti - sinonim udobnosti - mercedes. Bio je to senzacionalni rezultat Maybachova talenta i dugogodiπnje suradnje dvojice bliskih prijatelja, Maybacha i Daimlera. Ta je suradnja poËela joπ 1866. kada su izradili svoj prvi automobil. Dugo su zajedno radili, najprije u tvornici motora u Karlsruheu i poslije u Deutzu, da bi uz pomoÊ Nicolausa Otta izradili i svoj prvi Ëetverotaktni motor spreman za serijsku proizvodnju. Napokon, stvoreno je luksuzno vozilo buduÊnosti marke Mercedes, limuzina koja Êe veÊ tada postati, i nakon stotinu godina ostati, simbol prestiæa u visokom druπtvu cijeloga svijeta. Dakle, monsieur Charley posljednje je dvije godine i u to ljeto 1903. imao πto poka-

Sve su zapoËela tri genijalna Ëovjeka sredinom 19. stoljeÊa - Wilhelm Maybach, Gottlieb Daimler i Nicolaus Otto. Danas viπe od polovice suvremenih brodova i jahti, koji plove svjetskim morima, u strojarnicama ima moÊne MTU motore najnovije generacije. MTU je sada zakoraËio i u buduÊnost - isprobao je prvi brod na pogon energetskim Êelijama

zivati i prodavati pariπkom jet-setu. Vratimo se sada naπoj utrci vodenih bolida na Seini. Gospodin Charley osobno je sjedio za upravljaËem-kormilom svoga motornog Ëamca, komu je ime bilo, naravno, Mercedes. Nisu ga kao takmaca uzimali suviπe ozbiljno, smatrali su to viπe promocijom onoga πto upravo nudi u svijetu automobila. Ni njegova pobjeda prvoga dana, na cilju prve etape utrke, nikoga nije uzbuivala. Ali kada je to postigao i u Rouenu i u Triquervilley, i napokon u svih πest etapa, bila je to doista prava senzacija. Gospodin Charley je svojim vodenim mercedesom osvojio sva prva mjesta etapno i ukupno, i pobrao svih trinaest nagrada utrke. ©to se krilo «pod haubomfl toga pobjedniËkog bolida? »ime je zasjenio svoje suparnike? Nije to bio nikakav posebni vodeni performance motor, veÊ automobilski 6,6 litreni ËetverocilindriËni stroj uzet iz serijskoga Simplex automobila. Naravno, stroj je modificiran, odnosno mariniziran: s prilagoenim hlaenjem, s kopËom, reduktorom, osovinom i propelerom umjesto «getribefl i kotaËa, uËvrπÊen uzduæ, a ne poprijeko i s nagibom koji omoguÊava da uljna pumpa bude stalno u ulju. Razvijao je 40 konjskih snaga pri 1050 okretaja. Bila je to tajna Charleyeva uspjeha. Bio je to zapravo rezultat spomenute suradnje trojice genijalnih ljudi toga doba - Maybacha, Daimlera i Otta. I tu je prvi put zaËeta ideja o proizvodnji snaænih brodskih dizelskih strojeva za velike brzine.

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 71


NAUTIKA

Iskustva su doduπe postojala i otprije. Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach surauju s utemeljiteljem jednog od najuglednijih i najstarijih graditelja brzih Ëamaca, brodova i jahti, s Lurssenom iz Bremena. Rezultat je te suradnje prvi motorni Ëamac na svijetu The Rems, Ëija se replika danas Ëuva u muzeju brodogradiliπta Lurssen. Bilo je to davne, davne 1886. godine. Poslije Pariza, 1911. Lurssen i Daimler isprobavaju prvi high-speed motorni Ëamac; 1929. porinuta je Lurssenova jahta Atlantis s dva S-5 Maybacha; 1931. performans Maybach na jezeru Konstanz kod Friedrichshafena ruπi brzinski rekord od 32 Ëvora… No joπ Êe proÊi podosta vremena dok Mercedes poπteno ne “zaore” more. Dok MTU iz Friedrichshafena ne dostigne slavu na vodi, ravnu onoj koju je dosegnuo MercedesMaybach na kopnu. U meuvremenu, i u proizvodnji automobila i u suradnji s brodograditeljem Lurssenom isprepleÊu se Daimler i Maybach. Naime, poslije Daimlerove smrti nasljednik nije volio Maybacha, pa Wilhelm napuπta tvornicu i sa svojim sinom Karlom 1907. poËinje proizvoditi motore za zepeline. Godine 1909. u Bissingenu je osnovana tvrtka LuftfahrzeugMotorenbau GmbH, koja se tri godine poslije premjeπta u Friedrichshafen. To je preteËa danas slavnog MTU-a. Nekoliko teπkih nesreÊa zaustavit Êe proizvodnju motora za zepeline. Tvornica 1918. godine mijenja ime u Maybach-Motorenbau GmbH, poËinje proizvoditi high-speed dizelske strojeve i luksuzne automobile Maybach. Bili su to ekskluzivniji, luksuzniji, moÊniji i skuplji automobili od Mercedesovih, s 12-cilindriËnim strojevima, za razliku od Mercedesovih 8-cilindriËnih. Imati Maybach u to vrijeme znaËilo je otprilike isto πto i imati na svom kuÊnom zidu Picassa ili Rembrandta. Do prve ratne godine 1941. napravljeno je tek 1800 tih limuzina, stotinjak na godinu. Ali je zato pred sam rat isporuËeno oko 140.000 snaænih strojeva za gusjeniËare, prije svega tenkove. Posljednjih dviju ratnih godina u seriji savezniËkih bombardiranja Maybach Motorenbau i cijeli Fridrichshafen sravnjeni su sa zemljom. Godine 1951. Maybach pokuπava oæivjeti proizvodnju luksuznih limuzina, ali bez uspjeha. NjemaËka je bila razorena, novca 72 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

nije bilo ni u visokim slojevima druπtva. Maybach tada poËinje u Sttutgartu ponovno proizvoditi brodske motore, prije svega za mornaricu. Sasvim sluËajno, nekoliko ulica dalje i Mercedes proizvodi brodske strojeve. Godine 1956. Mercedes-Benz preuzima kompaniju Maybach i njezinu proizvodnju brodskih strojeva. I napokon, godine 1969. raa se danas slavno ime u svijetu brodova i jahti - MTU: Maybach Mercedes-Benz Motorenbau GmbH dobiva naziv Motoren und Turbinen Union Friedrichshafen GmbH. A MAN Turbo GmbH, s kojim je Daimler-Benz u meuvremenu sklopio ugovor o proizvodnji high-speed dizelskih strojeva i jet-propulzija dobiva naziv Motoren und Turbinen Union Muenchen GmbH. Od 1978. upotrebljava se naziv MTU. DaimlerChrysler 2001. preuzima jakog ameriËkog proizvoaËa brodskih strojeva Detroit Diesel Corporation; godinu dana poslije osniva se DaimlerChrysler Off-Highway pod upravom MTU-a Friedrichshafen. I to je danaπnja slika te moÊne kompanije koja πirom svijeta zapoπljava sedam tisuÊa ljudi i ostvaruje prihod od 1,7 bilijuna eura. MTU je svojim dizelskim brodskim strojevima od 158 do 12.250 konjskih snaga i porivnim sustavima, od osovinskih do propulzijskih, osvojio viπe od 60 posto svjetskoga træiπta u svim segmentima. Njegov najnoviji i najmoÊniji stroj 20V 8000 s 12.250 konjskih snaga posljednje je tehnoloπko dostignuÊe u gradnji brodskih strojeva. Nove serije 2000 i 4000 razvijene strojevima snage izmeu 449 i 4094 konja takoer su posljednja rijeË suvremene tehnologije. U seriji 4000, MTU je prvi u svijetu uveo ekonomiËni i djelotvorni common rail injection sustav ubrizgavanja goriva kao standard. Tako danas viπe od polovice putniËkih trajekata u svijetu ima MTU strojeve nove generacije. MTU ima i viπe od 50 posto træiπta u opremanju motorima patrolnih i spasilaËkih brodova policije i obalne straæe. U Aziji i Australiji Ëak 90 posto novih patrolnih brodova ima MTU motore. SliËna je situacija i u specijalnim vojnim plovilima kao πto su fregate, korvete i podmornice. Tu se rabe kombinacije dizelskih strojeva i plinskih turbina te sloæeni propulzijski sustavi, za koje Ëesto nema serijskog rjeπenja, veÊ struËnjaci MTU-a svako takvo plovilo, posebno podmornice, tretiraju i opremaju zasebno. Radi se o vrlo sofisticiranim sustavima, u kojima zvuËna izolacija mora biti savrπena, a vibracije svedene na minimum.

I napokon, mega-jahte, sektor velikih jahti duæih od 80 stopa, odnosno oko 25 metara. Tu je MTU stekao posebnu slavu osvojivπi Ëak 56 posto svjetskoga træiπta opremanjem novosagraenih jahti najnovijim modelima svojih strojeva iz serije 2000 i 4000. ©toviπe, kada se radi o strojevima 16V 2000 (2000 konja), u tom segmentu MTU vlada Ëak s 90 posto træiπta opremanja mega-jahti. Davno su proπla vremena velikih buËnih gutaËa ugljena ili nafte, piπtanja pare, mrlja od ulja, Ëaavih i znojnih lica strojara, koji su na temperaturi od 40 do 50 stupnjeva, pri duæim putovanjima znali izgubiti na vagi i po 30-ak kilograma. Danas strojarnice svih tih brodova, pa i onih najveÊih, izgledaju kao apoteke. Sve je pod kontrolom sofisticiranih instrumenata, senzora, automatskih sustava upravljanja, ukljuËivanja, iskljuËivanja, pod videonadzorom. Istina, malo je onih putnika na tim jahtama koje uopÊe zanima mjesto πto se zove strojarnica. Njihovo je zanimanje uglavnom usredotoËeno na salone, barove, kraljevske spavaonice, mramorne kupaonice, jacuzzije, blagovaonice, palubu i vodene igraËke u garaæama. A prisutnost stroja doæivljavaju jedino kao uæitak u plovidbi i brzini. U tome uæivaju samo vlasnici i kapetani, koji Êe s ponosom otvoriti vrata toga “svetog” mjesta i pokazati Njegovo VeliËanstvo - MTU. Zapravo, tako i mora biti. Naime, stroj je u tim plovilima onoliko cijenjen koliko se za njegovu prisutnost manje zna, koliko se manje osjeÊa i Ëuje, kada svoju moÊ iskazuje na tako samozatajan naËin da se kroz tepihe na podovima ne probije niti jedan drhtaj do


nogu putnika, da kristalne Ëaπe i skupocjeni porculanski tanjuri niti jednom ne zazveckaju na stolovima. Da je s brodom kao jedna duπa, da tako vlada brodom i sobom kao da ga nema. Upravo se tako moÊni MTU tiho uselio u mnoge mega-jahte svijeta.

Brodovi i jahte s MTU pogonom Postoji mnogo poznatih jahti i modela s MTUom u strojarnici. Primjer meu trajektima opremljenima moÊnim MTU strojevima jest Spirit of Ontario, trenutaËno najbræi i najluksuzniji trajekt u svijetu. To je 86 metara dugi superbrzi katamaran sa salonima, restoranima, barovima, duty-free shopovima, s dva kina… Kapacitet mu je 774 putnika i 238 automobila, a vozi na relaciji Rocherster-New York-Toronto. U svojim dvjema strojarnicama ima Ëetiri MTU 20V stroja serije 8000, ukupne snage 44.000 konja. S 1150 okretaja u minuti postiæe 45,7 Ëvorova! Spirit of Ontario rezultat je suradnje MTU-a i najveÊega svjetskoga graditelja aluminijskih trajekata australskoameriËkog Austral shipsa. Sada za Kanare (©panjolce) grade najveÊi trajekt na svijetu, 126 metara dug trimaran za 1350 putnika i

350 automobila, takoer s Ëetiri MTU-a 20V serije 8000. Dug je popis jahti s MTU motorima u utrobi. Spomenimo samo najnovije: Azimute 86 opremljen je motorima popularne nove serije 2000. Tim je modelom Azimut otvorio sasvim novu liniju sportskih opena u svom brodogradiliπtu u Viareggiju. U prvim dvama primjercima uporabljen je Arneson, a u sljedeÊima jet-pogon. Maksimalna je brzina 47 Ëvorova, a uz pomoÊ kevlara, unatoË svojih 27 metara duæine i prateÊeg luksuza, brod je zajedno s motorima teæak samo 55 tona. Tu je i ekskluzivni Azimut 68S, jahta na kojoj je nedavno prireen fotosession najnovijih modela Diora, Chanela, Ferragama, Dolce&Gabane. Azimut 68S kombinacija je izvrsnih performansa s inovativnim dizajnom / S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 73


NAUTIKA

i solidnom kvalitetom gradnje pa su ga i strogi Britanci proglasili brodom godine “...jer mijenja knjigu pravila u layoutu i dizajniranju i sigurno je da pripada onim brodovima koji oznaËavaju poËetak nove ere”. Svidio im se njegov tamnocrveni “elegantan trup prevrnutoga morskog psa” s neobiËnim prozorom sa πest okna na boku. A duπu toga gotovo 21 metar dugoga raskoπnog ljepotana Ëine dva MTU-a 12V 183 TE93 od po 1150 KS, s maksimalnom brzinom 35 Ëvorova, potroπnjom od 428 litara goriva na sat i putnom autonomijom (31 Ëvor) od 240 milja. Novi Pershing 76 takoer je opremljen dvama strojevima 16V M 91 serije 2000, s Arneson driveom, a meu najvjernije muπterije MTU-a ulazi francuska brodograditeljska grupa Rodriguez sa svojim Mangustama i Leopardima. Tu je Mangusta 80 s dva motora iz serije 2000 s common railom. Mangusta108, kraljica sajmova u Genovi i Dusseldorfu, naoruæana s dva MTU-a 12V serije 4000 M90 i jet-propulzijom. Leopard 27 Open pripada klasi 88 stopa, a za pokretanje njegovih dvaju Arnesson pogona sluæe dva MTU turbodizela od po 2000 KS. »ast je najveÊeg iz obitelji Mangusta pripala 40-metarskom 130 openu. Za pogon njegovih dviju turbina dovoljno je 7500 konjskih snaga, s kojima ta raskoπna ploveÊa vila postiæe 40 Ëvorova. U ekskluzivitete iz velike talijanske obitelji Ferretti ubraja se i najnoviji Mochi Craft Dolphin 72, koji se pridruæio proπlogodiπnjem novitetu Dolphin 52. Ta πarmantna jahta retro stila slijedi πarm lobstera, starog ameriËkog lovca na rakove u Novoj Engleskoj, te svojim jedinstvenim svijetloplavim trupom osvaja mnoge istinske ljubitelje mora, brodova i plovidbe. DugaËak 22 metra u unutraπnjosti ima veliki salon, srediπnju vlasniËku i pramËanu VIP kabinu, uz joπ dvije dvokrevetne kabine. Sve kabine imaju kupaonice. I fly bridge namijenjen je punom uæitku posade i gostiju. Pogon je Dolphina 72 osovinski, a osiguravaju ga dva MTU common rail turbodizela s po 1550 KS. Postiæe maksimalna 34 Ëvora, a putna mu je brzina 31 Ëvor. Vjerni je poπtovatelj MTU-a i Royal Denship, jedno od najveÊih svjetskih brodogradiliπta za gradnju mega-jahti po narudæbi. Koristi se visokorazvijenim tehnologijama s karbonskim kompozitima i najsuvremenijim elektronskim upravljanjem brodskim sustavima. Takav je i model 80 Open, proglaπen u SAD-u jahtom godine. ZahvaljujuÊi dvama

74 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

Cool Cell - MTU-ov motor buduÊnosti Minhenski odjel MTU-a koji se bavi novim tehnologijama veÊ je zakoraËio u buduÊnost. Joπ prije dvije godine na Bodenskom je jezeru isprobao prvu jahtu koja je umjesto klasiËnoga motora na fosilno gorivo (nafta i derivati) imala takozvane energetske Êelije. Radilo se o jedrilici dugoj 12 metara, nazvanoj «No 1fl zbog povijesne misije koju je trebala obaviti. Radi se o procesu i pokusu koji se u kemiji i fizici veÊ dugo uËi u osnovnoj πkoli - o elektrolizi. Stvar je samo u osnovi jednostavna, jer valja iz tog procesa izbiti energiju koja Êe pokretati brodove. Sve ovisi o komponentama: elektrolitu, anodi, katodi i membrani. Mnogi su znanstvenici radili na tome, pa su u Americi prve spoznaje veÊ praktiËno primijenjene u svemirskim programima Apollo i Gemini. Spomenuti MTU-ov pokus doveo je do atestiranog patenta pod nazivom Cool Cell. Ureaj je na jahti «No 1fl prvi put u povijesti razvio i odræavao trajno napajanje i pogon do osam konjskih snaga. «No 1fl je zaplovio najveÊom brzinom od 8 Ëvorova s autonomijom od 121 milje pri brzini 3,2 Ëvora. Bez buke, bez neugodnih mirisa, bez oneËiπÊenja. Jednako kao da plovi na jedra, kao da se koristi snagom vjetra. «Kvakafl je u postupku stalnog i jeftinog dobivanja dovoljne koliËine vodika za energetske Êelije koje stvaraju struju, vodu i toplinu, a jedini je «otpadfl viπak kisika πto se ispuπta u okoliπ. Kada znanstvenici zatvore taj krug jeftinog dobivanja dovoljne koliËine vodika, moæe se reÊi da je pala i zapreka fizike - perpetum mobile - tj. da Êe brodovi ploviti potpunom autonomijom, bez «tankanjafl goriva i zagaivanja okoliπa. ZvuËi kao znanstvena fantastika, ali MTU-ov ju je pokus na Bodenskom jezeru, koje je pod posebnom zaπtitom kao najveÊa zaliha pitke vode u zapadnoj Europi, veÊ poËeo pretvarati u stvarnost.


MTU-ima sa 16 cilindara od po 2000 KS, unatoË veliËini (25 metara) i nakrcanoj raskoπi, dostiæe 45 Ëvorova. Nosi dojmljivo simboliËno ime Where the dream have no end i bio je jedna od najzapaæenijih jahti na nedavnom nautiËkom festivalu u Cannesu. Spomenimo na kraju jedan pravi jedrenjak, oldtajmer koji je jesenas svojom prisutnoπÊu ukrasio splitsku luku. To je Sagres II, sagraen 1937. u hamburπkom Blohm&Vossu kao πkolski brod Wermahta. Nakon burne proπlosti u kojoj je promijenio dosta ruku od SAD-a i Brazila do Portugala, taj divni 90 metara dugi jedrenjak s Ëetiri jarbola i 2000 Ëetvornih metara jedara, posvuda u svijetu prepoznatljivih po velikim crvenim malteπkim kriæevima, pod sadaπnjim imenom plovi kao

πkolski brod portugalske mornarice. Kada ne jedri, za plovidbu i obuku sluæe mu tri MTUdizela snage 1000 KS, s elektriËnim startom, reduktorom i spojkom. Po mirnom moru moæe postiÊi 10 Ëvorova. Ima spremnike kapaciteta 113.000 litara goriva i 3250 litara ulja za podmazivanje, πto je dovoljno za tridesetodnevni rad stroja.

Spomenimo joπ jednu jedrilicu najnovije generacije, golemu i raskoπnu Mirabellu V, najveÊi slup na svijetu, koja je zaplovila proπle godine. Njezina dva MTU-a od po 1080 “konja” izvukla su je iz pogibeljne situacije u listopadu proπle godine, kada se pod udarima orkanskog vjetra nasukala kod rta Ferrat na Azurnoj obali.

/ S T R A S T / T R A V A N J 2 0 0 5 / 75


EUROline

VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • V

Novine “sprintom” do Ëitatelja

Sprintere smo odabrali stoga πto nam za naπe svakodnevne intenzivne distribucijske potrebe odgovaraju iskljuËivo izdræljivi, pouzdani i ekonomiËni transporteri, istaknuo je Dubravko MeπtroviÊ, voditelj Sluæbe transporta, trgovine i distribucije tvrtke Tisak d.d. prilikom preuzimanja prve serije od 16 transportera. Tisak je vodeÊa hrvatska tvrtka u distribuciji dnevnih novina, tjednika, mjeseËnika, duhana i ostale komercijalne robe. U vlastitoj mreæi ima 900 prodajnih mjesta πirom Hrvatske koja su ukljuËena u svakodnevnu distributivnu podrπku. Kako je reËeno prilikom primopredaje 15 Sprintera i jednog Vita, ovo je prva serija Mercedesovih transportera od 83 vozila koliko ih je dogovoreno za potrebe Tiskove distribucije.

Family Frostu isporuËeni Sprinteri Nova generacija Mercedesovih transportera naÊi Êe se i u voznom parku Family Frosta. Naime, ta tvrtka prepoznatljiva po uliËnoj prodaji πirokog asortimana sladoleda i smrznute hrane, πiri vozni park, a kvaliteta transportera bila je odluËujuÊi Ëimbenik prilikom odluke da pet vozila Sprinter 308 CDI "odjenu" prepoznatljivu æutu "uniformu" Family Frosta. Primopredaji novih vozila prisustvovali su izvrπni direktor Family Frosta za Hrvatsku i Sloveniju Jens Burggraf i voditelj veleprodaje Mercedes-Benz transportera u EUROlineu Ivica GrbeπiÊ.

7 6 / S T R A S T / TORÆ AUVJ A KN J2 20 0 05 5/ /

Mercedesovi autobusi na rijeËkim cestama Stanovnici Rijeke uskoro se viπe neÊe imati razloga æaliti na Zagreb ili Split. Naime Autotrolej, rijeËko komunalno druπtvo, obnavlja svoj vozni park i uskoro Êe, baπ kao i gradska prijevozniËka poduzeÊa dvaju spomenutih gradova na raspolaganje putnicima staviti i vrhunske Mercedes-Benzove autobuse. Na javnom je natjeËaju povoljnost EUROlineove ponude omoguÊila gradskom poglavarstvu Rijeke i Autotroleju da svoje sugraane poËnu prevoziti vozilima s trokrakom zvijezdom. U zagrebaËko srediπte tvrtke EUROline novi su autobusi Mercedes-Benz Conecto, i to njih 21, stigli veÊ potkraj oæujka da bi ih vozaËi Autotroleja postupno prebacivali u Rijeku. Autobusi su veÊ u tvornici obojeni u naranËasto-bijele boje rijeËkih vozila javnog prijevoza, a iskustva iz Zagreba i Splita upuÊuju na to da Êe kvalitetom i putniËkim komforom udovoljiti i zahtjevnim rijeËkim linijama javnoga gradskog prijevoza.


VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI • VIJESTI

Croauto priznanje za kvalitetu Joπ jedno od priznanja koja su u svijetu osvojila vozila Mercedes-Benz stiglo je u EUROlineove vitrine. RijeË je o posebnom priznanju za kvalitetu, dodijeljenom u sklopu Croauto izbora za vozilo

godine, koji veÊ godinama organizira medijski koncern EPH. Majstorstvo u izvedbi automobila fotografskim je okom uhvaÊeno u rukama majstorice scenske izvedbe - violonËelistice Ane Rucner.

I drugi SLR u Hrvatskoj Iako prema svjetskim mjerilima Hrvatska ulazi meu male dræave, πto se tiËe koliËine vrhunskih automobila sigurno se moæe svrstati meu velike. Naime, u Hrvatsku je stigao i drugi prestiæni sportski Mercedes McLaren SLR. Za njegovim Êe se upravljaËem, svaki put kad poæeli osjetiti vrhunski automobilistiËki uæitak, naÊi “vatreni” Davor ©uker.

Axor - vozilo godine u kategoriji kamiona

CLS 55 AMG za Niku PuliÊa Naπ jedini predstavnik u FIAinom europskom natjecanju kamiona, svjetski priznati automobilist Niko PuliÊ preuzeo je krajem oæujka novi sportski automobil posebno izraen za njega. RijeË je o MercedesBenzovu CLS 55 AMG-u, prvoj sportskoj izvedbi toga modela u Hrvatskoj. Nikin CLS 55 AMG posebno je opremljen paketom opreme koja ga Ëini unikatnim. Od dodatne opreme izdvajamo svjetleÊe AMG pragove, sigurnosni prekidaË, blokadu diferencijala, "V MAX" opciju koja oznaËava da nema elektroniËke blokade maksimalne brzine te posebne AMG sportske kotaËe od lakog metala. U unutraπnjosti dominira DESIGNO drvo u “klavir crnoj” boji i AMG - ergonomski koæni sportski upravljaË s tipkama za promjenu stupnja prijenosa. Takve dorade omoguÊuju postizanje vrhunskih performansi na

cesti i na pisti te maksimalnu brzinu veÊu od 320 km/h. Modifikacije te vrste raene su prvi put na modelu CLS u tvornici AMG, koja je sastavni dio DaimlerChryslerova koncerna, stoga je Nikino vozilo za sada jedinstveno u svijetu. Time je Hrvatska postala pionir u preradi ove elegantne sportske limuzine. Osim Nike PuliÊa, prisutni su mogli prvi put upoznati

Marijana Luku Grobenskog, mladu zvijezdu hrvatskoga auto-moto sporta. Iako ima samo πest godina, Luka je veÊ pobjednik karting kupa u "sportstil" kategoriji. Luka Êe uz potporu EUROlinea krenuti stopama Nike PuliÊa koji je s EUROlineovim Truck Racing Teamom krenuo u osvajanje novih bodova u FIA-inom europskom prvenstvu trkaÊih kamiona.

StruËnjaci, novinari te Ëitatelji specijaliziranog Ëasopisa Kamion&Bus odabrali su Mercedes-Benzov Axor za kamion godine 2005. Prema njihovu sudu, glavne odlike Mercedesova Axora jesu sasvim mala potroπnja goriva, Ëinjenica da je najlakπi u klasi i iznimno povoljna cijena u odnosu na konkurente. Okarakterizirali su ga nadjenuvπi mu nadimak "kamion radnik" ustvrdivπi da se "o Njemu neÊe priËati i pisati, jer Njega se vozi". »lanovi æirija posebno su pohvalili nove kabine u Ëetiri veliËine kao i proπirenu gamu modela koja sada obuhvaÊa najveÊu dopuπtenu masu od 18 do 26 tona s konfiguracijom pogona 4x2, 4x4, 6x2 i 6x4. Uz Mercedes-Benzov Axor nominirani su bili Iveco Trakker, MAN TGA D20 i Scania serije R. "Novi Axor pravo je osvjeæenje na træiπtu", rekli su Ëlanovi æirija. / /S ST R T RA AS ST T/ /T R O AÆ V U AJ ANKJ 2 0 0 5 / 77


STRAST KOLUMNA

Zastoj R

adijske vijesti sluπam samo u automobilu. Ne zbog toga da bih se u voænji zabavljala glasovima koji promiπljaju o razlozima zbog kojih je nacija u svojim kalendarima trebala podvuÊi 17. oæujka, nego da bih uz vremensku prognozu saznala kakvo je stanje na cestama. I da bih na vrijeme mogla izbjeÊi nezgode, stajanja, udare s desnog boka, ledenu kiπu i loπa raspoloæenja vozaËa ispred i iza sebe. Kada sam se nedavno, dvadesetak kilometara sjevernije od Sarajeva, naπla u dugoj postmodernistiËkoj koloni najneobiËnijih vozila, optuæila sam - po tko zna koji put - svoju loπu koncentraciju koja, pazeÊi na porijeklo pojedinih voditeljskih rijeËi, nije zabiljeæila obavijest o zastoju “na tom i tom kilometru te i te magistralne ceste”. Naem li se “u zastoju”, najËeπÊe ne izlazim iz automobila. Plaπim se brzine kojom kola hitne pomoÊi pristiæu na mjesto dogaaja, ne volim zvuk policijske sirene, bojim se slike odbaËene cipele na kolniku i duge crne povorke koja po selima unutraπnjosti joπ uvijek lagano koraËa sredinom prometnice ispraÊajuÊi bliænjega na posljednje poËivaliπte. Ali toga dana neka je Ëudna hrabrost i znatiæelja sjedila do mene i ja sam istog Ëasa, Ëim sam automobil zaustavila, poæeljela vlastitim oËima vidjeti ono o Ëemu na radiju nisam Ëula, ili o Ëemu uopÊe niπta nisu rekli. “Stvarno sam sretna osoba”, pomislila sam kad sam odmah desno, uz svoj “piti”, ugledala ugibaliπte. OdluËila sam, pogledavπi da iza mene nema ni jednog autobusa, svoga plavca preparkirati na zaustavno mjesto. Pedesetak metara naprijed, ispred glomaznoga vojnog vozila stranog promatraËa, glavnu su prometnicu prelazile ovce. Sada je bilo jasno da one o svom kretanju nisu obavijestile urednike vijesti. I da je moja neduæna koncentracija pogreπno prozvana. VozaË u uniformi hodao je nervozno i na loπem engleskom pitao se o Ëudnim obiËajima zemlje u kojoj se naπao, ljepuπkasti mladiÊ sive limuzine spominjao je poslovni sastanak na koji Êe zakasniti i izgubiti joπ jednu “πamsu” za pristojan “poso”, vozaËica terenca odjevena u koæne hlaËe ljutito je tipkala po mobitelu, prijetila federalnom policijom, tuæiteljem koji je njezin πkolski kolega, dozivala zatvor u Zenici. U svoju litaniju nije zaboravila ukljuËiti ni Evropu koja nas takve i ne treba primiti u svoje fino druπtvo. A ovce, u sporom ritmu, omeene vozilima iz pravca glavnoga grada zemlje u koju su smjeπtene AndriÊeve priËe i vozilima u pravcu njega, nisu ubrzavale svoj korak. Starije su se okretale za mlaima, dozivale ih svojim jezikom i vjerojatno se Ëudile πto je mlada Ëuvarica odjedanput postala nezainteresirana za svoje milo stado. Ona, onako - i s udaljenosti se jasno vidjelo - mlada i lijepa, poput krhkih junakinja romana jedinoga naπeg nobelovca, stajala je u podnoæju brda i iz velike naranËastocrvene kutije uzimala komadiÊe præenoga krumpiriÊa. Njoj nasuprot, oslonjen na biciklu, πepurio se crnokosi mladiÊ. Desnom je rukom pridræavao “korman”, a lijevom micao plavi Ëuperak s djevojËina lica. I tko bi se, ako zna gledati priËe oko sebe, mogao ljutiti na romantiËan prizor uklopljen u tek otiπle snjegove, u tlo na kojem Êe uskoro procvjetati mirisni kukurjeci i na kojem Êe ozelenjeti stablo kojem veÊ godinama ne uspijevam saznati ime. U jednoj slici, koja moæda i nije dugo trajala i koja bi u starim predanjima bila opisana kao “priËina”, mijeπale su se prometne kulture, steËeni svjetonazori, naslijeene tradicije. I sukobljavale razliËite emocije. VozaËica

78 / STRAST / TRAVANJ 2005 /

Julijana MATANOVIΔ terenca poæeljela je krenuti prema Ëobanici ne bi li “opametila tu balavicu”, vozaË limuzine u svojim je povicima bio skloniji za sve optuæiti djeËaka koji je baπ znao pogoditi vrijeme i mjesto “aπikovanja”, mirotvorac s niπanom na vozilu odluËio je svoj odnos prema novonastalom problemu prokomentirati govorom svoga djetinjstva. “Na svim jezicima svijeta, psovke se izgovaraju istom visinom”, pomislila sam. Ne znam koliko je minuta trajao prometni zastoj i do koje se nedopuπtene brojke popela kazaljka u vozilima za Ëije su upravljaËe, poslije nepredvienoga prelaska nesvakidaπnjih pjeπaka, sjeli oni koji su pokuπali nadoknaditi izgubljeno vrijeme. PriËekala sam da se stanje normalizira, a onda sam se - kada su otiπli svi oni koji su uz veliku treπnju zalupili vratima svojih vozila - uputila mladom paru. Ona, vidjelo joj se u oËima, nije niπta znala o mjestu na kojem je stajala, nije Ëula niπta od onih upuÊenih povika, nije znala ni naziv najbliæega sela u kojem je jutros otvorila tor. Letjela je iznad prostora, prepletala se s poslijepodnevnom izmaglicom i s usana skidala mrvice ruskavih peËenih krumpiriÊa. On je bio muπki ozbiljan. “Ne ljutite se, obratio mi se, sreli smo se sluËajno, a...” “Ne, ne ljutim se, ne znam ni ja zaπto sam vam priπla”, odgovorila sam mu kao da se ispriËavam. Osjetila sam kako mi nelagoda otkriva bore na licu. Da sam mu rekla da me zanima priËa i da se na putovanjima oblaËim u kostime kradljivaca tuih æivota, zasigurno me ne bi razumio. “Primijetio sam vaπ auto, nisam nikada vidio takav”, svoju je reËenicom oslikao bojom komplimenta. Djevojka je samo πutjela. Pogledavala je na suprotnu stranu ceste. Na njezinu su se licu razlijevale mirnoÊa i zadovoljstvo. Pozdravila sam par i krenula prema automobilu. “Odakle ste vi?”, pitanje me sustiglo u trenutku kad sam davala naredbu za otkljuËavanje. Glas je bio sjetan, mladenaËki, æenski. “Iz Zagreba”, odvratila sam joj dovoljno glasno. U tom je trenutku poËela trËati prema meni. “Stvarno ste iz Zagreba?” U pitanju je bilo i zaprepaπtenja i nevjerice i Ëeænje i æelje za putovanjem. “Da, jesam”, odgovorila sam mirno. Priπla je vozilu i zagledala se u registracijsku oznaku. “Pa, da i auto je plavi. Kao Dinamo. I moj babo navija za Dinamo”, nastavila je u tonu bajke. Osjetila sam prema tom biÊu toplinu kakvu prepoznajem u susretu s bliænjima koji su se, bacani strujama svojih nemirnih biografija, naπli daleko od dvoriπta Ëije su ograde preci izgradili na postojanim vjekovnim temeljima. “I roena si u Zagrebu?”, bilo je njezino sljedeÊe pitanje. “Ne, nisam”, izgovorila sam tiho, kao da se pravdam za nenamjerno uËinjenu pogreπku. “Ihhhhhhhh”, izustila je ne skrivajuÊi razoËarenje. Bez pozdrava je krenula prema svojim meketavim obavezama. MladiÊ je joπ uvijek stajao na istom mjestu, oslonjen na bicikl. Na kratkim radijskim vijestima bilo je vrijeme vremenske prognoze. Autoritativno su obeÊavali proljetnost nadolazeÊega vikenda i dobro stanje na cestama. Nadala sam se da Êe me u povratku zaustaviti djevojËica s tragovima Ëipsa oko usana i upitati me hoÊu li je povesti u Zagreb, grad koji je, bilo je suditi po njezinoj reakciji, duboko skriven u njezinim maπtama. I dok je budem molila da mi prije ulaska u “piti” oprosti πto nisam baπ tamo roena, kolona iza nas dozivat Êe zeniËke straæare na nekom nama nerazumljivom jeziku.


2_79 omot 12/15/09 12:48 AM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

»estitamo EUROline Truck Racing Teamu na osvajanju nagrade PRIX ESCRA “24 HEURES CAMIONS” 2004 Le Mans

Izbor boje stvar je ukusa. Izbor leasinga - stvar razuma. Dogovoriti kupnju vozila s nama veoma je jednostavno. Za sve Êemo se pobrinuti mi i naπi ugovorni partneri. Vrhunska vozila marke Mercedes-Benz, smart, Maybach, Chrysler, Jeep i Setra za osobne i za gospodarske potrebe, u novom ili rabljenom izdanju, sada mogu biti Vaπa! Iz naπe πiroke ponude usluga izaberite financiranje krojeno po Vaπoj mjeri. Kontakt: telefon (01) 3441 250 ili www.debis-leasing.hr

Composite


80_1 OMOT 12/14/09 3:24 PM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Mercedes-Benz A-klasa

Automobilski rjeËnik poËinje s neodoljivim 'A'. A-klasa. Od 151.556 kuna. Iskoristite moguÊnost financiranja s 0% uËeπÊa. “Nagrada za inovacije” - HR AUTO “Nagrada za kvalitetu” - CRO AUTO

STRAST TRAVANJ 2005. BROJ 6 MAGAZIN TVRTKE EUROline, GLAVNOG ZASTUPNIKA DAIMLERCHRYSLER AG ZA HRVATSKU

Composite

Magazin Strast br. 6  
Magazin Strast br. 6  

Magazin Strast br. 6

Advertisement