Page 1


Jury members: Bernard Bouton Secretary General FECO Cartoonist . France

Carlos Brito Vice-President General FECO Cartoonist . France

Oceans are in our hands

Claus Seidel Cartoonist . Denmark

Jugoslav Vlahović Prof. at the Faculty of Applied Arts Cartoonist . Serbia

Lars Refn Chairman of Danish Cartoonists Cartoonist . Denmark

Niels Bugges Kro • Hotel

Marlene Pohle Vice-President General FECO Cartoonist . Illustrator . Germany

&

Morten Thorning General Director of Animation Workshop . Denmark

Peter Nieuwedijk President General FECO Cartoonist . Holland

FEderation of Cartoonists Organisations

Zoran Petrović Cartoonist . Germany

2


Niels Bugge Cartoon Award 2014 var en fascinerende konkurrence. Det er altid en stor oplevelse at se, hvordan kunstnernes tænkemåder er forskellige fra kunstner til kunstner. Vi har exceptionelle kunstnere med strålende ideer. Desværre er der kun tre priser. Når alt kom til alt hjalp matematikken os: Den cartoonist, som opnår flest point… vinder. De tre vindere er store cartoonists og enestående tænkere. Andrei Popov, fra Rusland, lagde sig allerede I starten I spidsen, baseret på alle tre cartoons han sendte os. Naturligvis kunne han kun vinde en pris: første præmien. Han er romantiker med en underspillet, reflekterende humor og en præcis stil.

zoran, petrovic

Bruce Mackinnon, fra Canada, vandt, efter mange spørgsmål til hans ene cartoon, anden præmien. En blændende kunstner med en stærk streg, rå, grænsende til det smertefulde. Pawel Kuczynski, fra Polen, er en person som kræver reflection af beskueren. Budskabet bliver først klart ved andet gennemsyn. Et smukt arbejde, romantisk, roligt, en meget udtryksfuld tegning. Hans tegning giver os mange, mange budskaber. Vi hylder og lykønsker vinderne.

Niels Bugge Cartoon Award 2014 was a fascinating contest. It is always a new experience when you see how the thinking of the artists are quite different the ones from the others. We have got extraordinary artists with brilliant ideas. Unfortunately there are only three prizes. At the end mathematics help us. The cartoonist who has the most points finally... wins. The three winners are great cartoonists and brilliant thinkers. Andrei Popov, from Russia, was from the beginning at the top , with all three cartoons he sent us. Of course he could win only one prize. The first one. A romantic with subtle, reflective humor and a sharp style. Bruce Mackinnon, from Canada, after many questions we were asked, finally with one cartoon... won the second prize. A brilliant artist with a clear strong line, raw, until it hurts. Pawel Kuczynski, from Poland, someone who calls us to reflect. The message is understandable only at the second look. Fairy beautiful work, romantic, quiet, striking painting. His picture could tell us many, many things. We celebrate and congratulate the winners. :--)

3


Efter vi havde erkendt hvor stor en success den 1. Niels Bugge Cartoon Award blev, vovede vi at organisere endnu en award. Claus Seidel muliggjorde at vi kunne udstille adskillige udvalgte cartoons fra den første konkurrence I det Kongelige Biblioteks Sorte Diamant I København. Dette er den største anerkendelse vi kunne håbe at opnå med cartoons I vort lille land. Dette beviser, at vi er på rette spor. Temaet for dette års konkurrence var en anelse vanskeligere end vi faktisk havde forestillet os. Men det gjorde hele begivenheden endnu mere spændende! Juryen har udvalgt de 105 bedste cartoons, som vi med stolthed præsenterer I dette katalog. En særlig tak retter vi til alle cartoonisterne, juryen, sponsorerne og alle, som har promoveret og støttet denne den eneste danske cartoon award. Allerede nu ser vi frem til den tredje Niels Bugge Cartoon Award!

After we have seen, that the 1st Niels Bugge Cartoon Award was a great success, we dared to organize a second award. Claus Seidel made it possible to present several selected cartoons from the first competition in the Royal Library Black Diamond in Copenhagen. This is the greatest recognition that we could reach with cartoons in our small country. It is the proof that we are on the right track. The theme of this year's competition was a little more difficult than we have actually thought. But that made the whole thing even more exciting. The Jury have selected the 105 best cartoons that we proudly present in this catalog.

gitte og poul nielsen

Our special thanks goes to all the cartoonists, the jury, the sponsors and to everyone who have promoted and actively supported the only Danish Cartoon Award. We are already looking forward to the third Niels Bugge Cartoon Award!

4


I vor tid er vand blevet et emne for alvorlig international bekymring. Derfor må emnet omfattes med humor. Dette fordi humor lader os træde et skridt tilbage og spørge: ”Hvad er virkelig vigtigt for os?” Med humor kan man anskue tingene nuanceret, måske kan man bedre forstå nogle synspunkter og fremtidige løsninger. Vi må være optimistiske. Takket være cartooning vil et konstruktivt syn sejre over det destruktive.

Bernard Bouton

Nowadays water has become a legitimate international concern. That is why this topic must be treated with humour. Because humour allows you to step back and say: "What is really important to us ?" With humour you can see things differently, maybe you can better understand some points of view and future solutions. We must be optimistic. Thanks to cartooning, the constructive spirit will prevail over destruction. Because, as the saying goes, "When you throw them in the sea, the rubber sinks but the pencil swims".

Det er jo på en eller anden måde dybt ironisk, at vi mennesker netop nu er så fascinerede af, at finde vand på andre himmellegemer. Den 27. september 2013 kunne den amerikanske rumfartsorganisation NASA endelig kundgøre at planeten Mars bestod af 2 % vand. Men også at den engang havde bestået af meget mere vand – og at der derfor kunne have været liv på Mars – men nu er der for lidt vand – og derfor er den uddød. Hvorfor har vi mennesker så svært ved at forstå, at vi skal behandle vores habitat med langt større respekt. Hvorfor forstår vi ikke, at vores evne til eksistere i balance med naturen vil være afgørende for vores børn og børnebørns muligheder for at føle glæde og at være lykkelige. Jeg håber at valget af dette års emne Oceaner i den årlige Niels Bugge Cartoon Award konkurrence kan være en af de små, men vigtige begivenheder, der får os til at fokusere på de allervigtigste udfordringer de næste mange år: Oceanernes tilstand, klimaet og vores fælles habitat. Karikaturtegninger kan være med til at forandre verden, fordi de kan koge de ufatteligt store problemstillinger ned til at lille letfatteligt og poetisk udtryk som vi kan forstå og handle ud fra som mennesker. Det faktum, at vi til dette års Niels Bugge Cartoon Award har modtaget oceaner af illustrationer understreger, at årets emne er et af de vigtigste i vores tid.

Morten Thorning

In a way it is deeply ironic that we are all so fascinated by the discovery of water on Earth’s neighboring planets. On September 27th 2013, the American National Aeronautics & Space Administration announced that Mars consisted of 2 percent water. Once, they theorized, there had been more of it and thus possibly also life on the planet, but now there is too little water for anything to survive. Why do we as humans find it so hard to understand that we have to treat our habitat with far greater respect? Why can we not comprehend that our ability to exist in harmony with nature will be crucial to the future happiness of our children and grandchildren? It is my hope that the choice of “Oceans” as the theme for this year’s Niels Bugge Cartoon Award will be a small, but significant step towards a serious negotiation of some of the greatest challenges of the coming years: The state of the oceans, the climate and our common habitat. Cartoonists can help change the world by distilling giant issues into concise and poetic statements that the rest of us can understand and act upon. The fact that we have received a tidal wave of illustrations for Niels Bugge Cartoon Award 2014 only serves to underline the severe importance of the environmental challenges we face.

5


Claus Seidel

Jugoslav, Vlahovic

Bladtegnere foren jer! Et initiativ fra en kroejer i lille Danmark og en lysende ide er skabt! En nødvendighed af en fællesskabsfølelse forener bladtegnere verden over i en meningsfyldt dialog på streger. En samhørighed af visuel kunst skabt over et tema, født af et globalt nødråb. 487 tegnere sætter sig ved tegnebordet verden over og tegner over temaet ”Oceans are in our hands”. 1063 tegninger af 72 landes tegnere kommenterer, diskuterer og udstiller fortvivlelsen, skyldfølelsen, vreden eller det svigtende håb. Engagerede journalistiske visuelle kunstnere, der uden ord fortæller med smil og tårer om havenes tilstand – og vi alles fremtid.

Cartoonists unite! An initiative from an innkeeper in little Denmark and a luminous idea is created! A necessity of a community spirit unites cartoonists around the world in a meaningful dialogue on the lines. A cohesion of visual art created on a theme, born of a global outcry. 487 artists sit down at the drawing board around the world, representing the theme "Oceans are in our hands." 1063 drawings of the 72 countries cartoonists commenting, discussing and exhibiting despair, guilt, anger, or the failure of hope. Committed journalism visual artists without words telling with smiles and tears on ocean state - and we futures.

Principielt er det muligt at organisere den først cartoon konkurrence. Det lyder paradoksalt, men det kræver en endnu større indsats at arrangere en opfølger. Og når du så arrangerer en tredje, så er det allerede blevet en tradition. The Niels Bugge Cartoon Award er godt på vej til at blive en tradition på grund af organisatorernes store indsats, med hjælp af den internationale jury. Denne er på én gang en kvalificeret gruppe af rådgivere, samensat af medlemmer af FECO redaktører og kunstnere, hvorved fejl kan imødegås og de er samtidig en garant for at alt udføres på højeste niveau. Højt satte kriterier og objektivitet præger arbejdet. Med dens priser, et fornemt katalog og over tusende indsendte værker har den første International Niels Bugge Cartoon Contest Denmark allerede placeret sig blandt eliten af sådanne international arrangementer. Lad os ønske den en sikker færd på cartoon kunstens urolige hav! In principle, it is possible to organize the first cartoon contest. It sounds paradoxical, but more efforts are to be invested in organizing the second one. And, if you hold the third contest, it is already a tradition. The Niels Bugge Cartoon Award is on its best way to become traditional owing to efforts of organizers and with the help of international jury which is at the same time a qualified advisor and which is composed of experienced FECO editors and artists to avoid possible mistakes and ensure that everything is done at the highest level. High criteria and objectivity are certainly implied. By its awards, excellent catalogue and over a thousand of received works, the first International Niels Bugge Cartoon Contest Denmark has already positioned itself in the first league of international events of the kind. Let’s wish it a safe voyage on restless ocean waters of cartoon art. The contest is in our and yours hands!

6


I organisationen Danske bladtegnere, er vi meget stolte og glade for, at vi i Danmark endeligt har fået en international bladtegner pris. Den store nationale og internationale opbakning bag prisen er en stor fornøjelse. At kunne være med til at kaste et globalt præg på vores tegner miljø i Danmark, kan på længere sigt være med til at samle stor respekt om faget. Vi præsenterer tegninger både her på Bugges Hotel, på Det Kongelige bibliotek og i bog form - det er mageløst. Jeg vil således takke alle bag prisen og især Poul Nielsen og Zoran Petrovic for at give os mulighed for at være med. I år har 25% af vores forenings medlemmer valgt at deltage - i fremtiden bliver det forhåbentligt endnu flere. Vi skal samles om denne bladtegner pris skabt ved søens bred i det lille paradis i skovene uden for Viborg - tak til Bugges Kro.

Lars Refn

Peter Nieuwedijk

In the organisation Danish cartoonists we are very proud and happy that we in Denmark finally can presents an international cartoonist award. The large national and international support for the award is a great pleasure. To be able to contribute with a global influence on our Danish cartooning society could eventually help gather a lot of respect for our profession. We can present the drawings both here at Bugge's Hotel, at the Royal Library and in a book- it's marvellous. I therefore thank all people behind this price and especially Poul Nielsen and Zoran Petrovic for giving us the opportunity to participate. This year, 25% of our members have chosen to participate in the future it will hopefully be many more. We should unite around this award, created in this paradise on the banks of a lake in the woods outside Viborg - thanks to Bugges Kro.

Vand var temaet for den 11. Hollandske internationale Cartoonfestival. Men det var 12 år siden. Tiderne skifter. Oceanerne forandres. Det er på høje tid atter at organisere en Cartoonskonkurrence omkring dette emne. Oceanerne undergår en negativ udvikling. Vi kan råde, vi kan beklage og vi kan lade hele verden vide at vi er ved at udslette vores væsentligste kilde til liv. Men alvorsfuld tale hjælper ikke altid. Det er måske en bedre vej at klæde dit budskab i en humoristisk tegning som får folk til tænke og le på samme tid. Dette er hvad en cartoonists gør. Rens Jorden og vandet med humor! Som medlem af juryen blev jeg overrasket. Der var så mange originale ideer. Også nogle ældgamle vittigheder. En cartoonists fremfører et problem og foreslår en løsning, alt på en morsom made. En cartoonist kan ikke ændre verden. Men han kan hjælpe os til at indse, hvad vi gør ved at gøre grin med hvor dumt menneskeheden kan handle! Water was the theme of the 11th Dutch International Cartoonfestival. But that was 12 years ago. Times are changing. Oceans are changing. High time to organize once again a cartooncontest around this theme. Oceans are changing in a bad way. We can yell, we can complain and tell the world that we’re killing our main source of life. But serious talk not always helps. A better way is to pack your message in humourous drawing, that makes people think and laugh at the same time. That’s what cartoonists do. Cleaning the earth and the waters with humor! As member of the jury I was surprised. Many oroginal ideas. Also some very old jokes. Cartoonists who mention a problem and give us an idea how to solve these matters in a funny way. A cartoonist cannot change the world. He can just help us to realize what we’re doing to make jokes about how stupid mankind can be!

7


Marlene Pohle

Carlos Brito

Indenfor cartoon konkurrencerne er der mange overflødige temaer eller, modsat, mange orininale, mange omhandler offentlige sociale problemer, nogle temaer er morsomme, de fleste rører os og engagerer os. Vi har valgt temaet ”Oceaner” ikke alene fordi det et problematisk emne, som er skæbnebestemt til blive vightigt i menneskehedens fremtid, men også fordi dette emner tvinger os til at tænke og reflektere, hvad enten vi er kunstnere eller publikum. Da tegnekunsten er en intelligent udtryksform, er det vores ønske at dette kloge og essentielle tema på en morsom made, men også som et bevidst overvejet emne.

In the cartoon contests there are a lot of themes which are redundant or surprisingly original, many of them concern public social problems, some of them are funny, most of them make us worry. We have chosen the theme 'Oceans' not only because it is a topical issue, destined to become very important in the future of humankind, but also because that topic forces us to think and reflect, as a cartoonist or as a viewer. Since cartoons are a clever form of expression, we want to present this wise and essential theme in a funny way and, at the same time, as a thoughtfully considered topic.

Mennesket kom som alle andre livsformer fra stjernerne og landed på Jordens første oceaner. Dette eneste store ocean, som er vore livs moder, meget mere end fastlandet, hvor vi nu rydder skovene og planter genmodificeret majs. Men på samme måde som vi nu maltrakterer landjorden, har vi også misrøgtet vort livs kilde, således at oceanerne er ganske syge på grund af forureningen fra vore aktiviteter i industri og hjem. Der er færre fisk og mere plastikaffald, mindre rent vand, men mere olie, færre koraller, men mere affald, mindre blåt, mere gråt.. Derfor må vi gøre vort bedste for at redde oceanerne fra os selv, hvis vi stadig ønsker at have en fremtid på denne planet. Der skal derfor lyde en tak til jer alle, kære cartoonist kolleger, for de fantastiske tegninger I har lavet og sendt til Niels Bugge Award Contest over dette tema. Vi håber, at de vil hjælpe folk til blive mere bevidste om vores gæld til oceanerne, og derfor respektere disse stadig mere i fremtiden. Human being, as all kind of life, came from the stars and landed on earth through the very first ocean. This big one ocean which is our foster mother, much more than the land where we, now, cut trees and plant transgenic corn. But, as we maltreat land, we have been maltreating our life’s spring and now oceans are quite ill because of our domestic and industrial activities: less fish but more plastic, less pure water but more oil, less coral but more garbage, less blue but more grey… That’s why we must do our best to save oceans of ourselves if we still want to have a future on this planet. So, thanks to all of you, dear fellow cartoonists, for the amazing drawings you did and sent to Niels Bugge contest on this theme. We do hope they will help people to be more conscious of our debt to oceans and therefore to respect it more and more.

8


Andrei Popov russia

Andrei Popov er født den 13. februar 1970. Han begyndte allerede tidligt at tegne. Da familien havde en militær baggrund, fik han en uddannelse på Mozhaysky Military Air Academy mellem 1987 og 1992. I 1995 forlod Andrei den militære løbebane for at blive free lance cartoon artist. Andreis free lance karriere tog for alvor fart I 1997, hvor han begyndte at arbejde for St. Peterborg avisen: ”Business in St Petersburg”. Gennem årene har Andrei samarbejdet med mange aviser og magasiner, så som “Business in St Petersburg”, “Journalism & Media Market”, “Izvestia-Petersburg”, “Evening St Petersburg”, “Publish” og “Psychologies”. Dette er kun et udvalg af alle de publikationer, som kunstneren har været involveret i. Han er medlem af en ”Russian Carricature Club”, den internationale ”Cartoonion” og et projekt med titlen ”Cartoonbank”. Gennem hele sin karriere har Andrei ofte deltaget I mange russiske og international udstillinger og konkurrencer, både som deltager og som organisator og jury. Han har modtaget top udmærkelser for sine værker I lande Italien, Ungarn, Tyrkiet og Luxemburg m.fl. Hans talent omfatter også bogillustrationer og tryk til modeindustrien. I 2012 udgav Andrei sit første værk som en del af serien “Gallery of Carricature Masters”. Han bor og arbejder I St Petersburg.

Andrei Popov was born on 13 February 1970. He began to draw from an early age. His family with a military background resulted in his education at Mozhaysky Military Air Academy between 1987 and 1992. In 1995 Andrei left the military career to become a free lance cartoon artist. Andrei's free lance career took off in 1997 when he began working with a St Petersburg newspaper "Business St Petersburg". Over the years Andrei cooperated with many newspapers and magazines, such as "Business St Petersburg", "Journalism & Media Market", "Izvestia-Petesburg", "Evening St Petersburg", "Publish", "Psycologies". This is just a short list of all the publications the artist was involved with. He is a member of a "Russian Caricature Club", an international club "Cartoonion" and a project "Cartoonbank". Throughout his career, Andrei frequently participated in numerous Russian and International exhibitions and competitions, as a participant, as well as an organiser and a judge. He received top awards for his creations in countries like Italy, Hungary, Turkey, Luxemburg etc. His other talents include book illustrating and creating prints for the fashion industry. In 2012 Andrei published his first album as part of the series "Gallery of Caricature Masters". He lives and works in St Petersburg.

9


10


Bruce Mackinnon canada

Bruce MacKinnon er født og opvokset I Antigonish, Nova Scotia, og har studeret ved St. Francis Xavier University, Mount Allison University og the Nova Scotia College of Art and Design. Hans første professionelle opgave i cartooning fik han i en alder af kun 14 år, hvor han blev hyret til at tegne cartoons til den lokale ugeavis, The Casket. Mens han gik I high school tegnede han for The Antigonish Spectator, og mens han læste på St. F. X. University bidrog han med tegninger til The Xaverian Weekly. Bruce begyndte at arbejde med en ugentlig cartoon for The Halifax Chronicle-Herald I 1985, hvor han arbejdede fra hjemmet mens han passed sin nyfødte datter. Han blev tilknyttet avisen på fuldtids basis I August 1986. Til dato har han vundet 16 Atlantic Journalism Awards for redaktionelle cartoons (herunder prisen som årets journalist I 1991), ni gange “Best Political Cartoonist” priser i The Coast’s Best of Halifax Readers’ Survey (herunder også optagelse I 2009 I The Hall of Fame), syv National Newspaper Awrds nomineringer, hvor han vandt I 1992 og 1993, og opnåede en andenplads I The 2004 World Press Cartoon Competition. I 1996 blev han tildelt et æresdoktorat ved St. Mary’s University, og et yderligere doktorat blev ham til del I 2013 ved NSCAD, begge for hans arbejde indenfor redaktionel cartooning. I oktober 2011 blev han udmærket med The Order of Nova Scotia. Endelig blev han I 2014 tildelst The World Press Freedom Award.

A native of Antigonish, Nova Scotia, Bruce MacKinnon studied at St. Francis Xavier University, Mount Allison University and the Nova Scotia College of Art and Design. His first professional experience in cartooning was at the age of 14, when he was hired to draw cartoons for the local weekly, The Casket. While in high school, he drew for the Antigonish Spectator and while attending St. F.X. University he was a contributing cartoonist for the Xaverian Weekly. Bruce started drawing a weekly editorial cartoon for the Halifax Chronicle-Herald in 1985, working at home while raising his newborn daughter. He joined the paper full-time in August of 1986. To date, he has won 16 Atlantic Journalism Awards for Editorial cartooning (including Journalist of the year in 1991), nine "Best Political Cartoonist" awards in The Coast's Best of Halifax Reader's Survey (including a 2009 Hall of Fame induction), seven National Newspaper Awards nominations, winning in 1992 and 1993, and second place in the 2004 World Press Cartoon Competition. In 1996 he was awarded an honourary doctorate by St. Mary's University, and in 2013 he was awarded a second honourary doctorate by NSCAD, both for his work in the field of editorial cartooning. In October, 2011 he was appointed to the Order of Nova Scotia. In 2014 he won the World Press Freedom Award.

11


12


Pawel Kuczynski poland

Han blev født I Szczecin I 1976. Tog eksamen fra The Fine Arts Academy I Poznan med special I grafisk fremstilling. Siden 2004 har har arbejdet med satiriske illustrationer, og til dato er han blevet udmærket med flere end 100 priser og æresbevisninger. I 2005 modtog han “Eryk” prisen fra The Association of Polish Cartoonists som ung cartoonist med et record stort antal cartoons I international konkurrencer. “Kunst skal ikke blot være æstetisk – den kan også bruges til at formidle ideer og budskaber.” Kuczynskis grumme og skarpt satiriske værker karikerer temaer som krig, politisk manipulation and hykleri, økologiske skader, økonomisk ulighed og mange andre af tidens værste realiteter. Hans valg af pastelfarver og enkle udtryksformer giver hans værker et tidløst udtryk.

He was born in Szczecin in 1976. Graduated from Fine Arts Academy in Poznan with specialization in graphics. Since 2004 he deals with satirical illustration, and so far he has been rewarded with more than 100 prizes and distinctions. In 2005 he received "Eryk" prize from Association of Polish Cartoonists, for the newly discovered cartoonist, with a record number of awards in international competitions. „Art isn’t just meant to look pretty – it can also be used to transfer ideas and messages“. Kuczynski’s grim and sharply satirical works caricature themes like war, political manipulation and hypocrisy, environmental damage, economic disparity and many other of the worst realities of our times. The pastel colors and simple shapes and forms of his artwork gives it a sort of timeless look.

13


14


Diego Herrera canada

15


Markus Grolik germany

16


Marco De Angelis italy

17


Marin Formoso Xaquin spain

18


Yuri Manaev RUSSIA

19


Riber Hansson Sweden

20


Serdar Kycyklar TURKEY

21


Marija Dokmanovic Serbia

22


Chopra Manoj India

23


Viacheslav Shilov Russia

24


Wozniak Zbigniew Poland

25


Claus Riis Denmark

26


Andrzej Krawczak Poland

27


Robert Rousso France

28


Sergiy Riabokon Ukraine

29


Constantin Sunnerberg Belgium

30


Isaac Norman Philippines

31


Klaus Pitter Austria

32


Grigori Katz Israel

33


Nikola Hendrickx Belgium

34


Habib Haddad France

35


Sergey Elkin Russia

36


Phil Umbdenstock France

37


Valentin Druzhinin Russia

38


Paolo Dalponte Italia

39


Peter Hermann Denmark

40


Muhamed Djerlek- Max Serbia

41


David Vela Spain

42


Vahid Ali mohamadi Iran

43


Dale Cummings Canada

44


Elena Ospina Colombia

45


Mattos Vilnova Paulo Volmar Brasil

46


Mikhail Zlatkovsky Russia

47


Lars ole Nejstgaard Denmark

48


Sergei Belozerov Russia

49


Gino Kasmianto Indonesia

50


Milenko Kosanovic Serbia

51


Milan Alasevic Slovenia

52


Axel Bierwolf Germany

53


Masoud Ziaei Zardkhashoei Iran

54


PETER ZIMMER . SOBE GERMANY

55


Heibat Ahmadi Iran

56


Luis Fernando Hincapie Echeverri Colombia

57


Raed Khalil Syria

58


Bobisa Todorovic Serbia

59


Javier Prado Peru

60


Vladimir Sivtsevich- Volodja Serbia

61


Myung lae Nam Korea

62


Edik Boghosian Armenia

63


Pierre Brignaud Canada

64


Alexandru Bartfeld Israel

65


Jesper SOrensen / Denmark

66


Aleksei Kivokurtsev Russia

67


Runtang Li China

68


Hamid Ghalijari Iran

69


Valeriu Kurtu Germany

70


Tawan Chuntra Thailand

71


Mark Lynch Australia

72


Jaksa Vlahovic Serbia

73


Krzysztof Grzondziel Poland

74


Carlos Amorim Brasil

75


Darko Drljevic Montenegro

76


Osmani Simanca Brazil

77


Hicabi Demirci Turkey

78


Cristina Sampaio Portugal

79


George Licurici Romania

80


Rezaei Shahram Iran

81


Jovcho Savov Bulgaria

82


Sajad Rafeei Iran

83


Tony Tasco Belgium

84


Leslie Ricciardi Uruguay

85


Rastko Ciric Serbia

86


Houmayoun Mahmoudi United Kingdom

87


Frank Hoffmann Germany

88


Vladimir Kazanevsky Ukraine

89


Alexander Umyarov Russia

90


Silvano Mello Brasil

91


Faruk Soyarat Turkey

92


Mehdi Azizi Iran

93


Alberto Jerez Usa

94


Ahmet Aykanat Turkey

95


Doru Axinte Romania

96


Marco Spadari Italy

97


Burkhard Fritsche Germany

98


Carniollus Brut Slovenia

99


Valeri Tarasenko Russia

100


Mohsen Asadi Iran

101


Napo Antonio France

102


Cristina Bernazzani italy

103


Rubio Malagon Jose Espana

104


Andrzej Frackiewicz Polska

105


Trayko Popov Bulgaria

106


Murphy Dan Canada

107


Felipe Galindo Usa

108


Javad Takjoo IRAN

109


Bob Eckstein Usa

110


Vernimmen Luc Belgium

111


Zbigniew Kolaczek Poland

112


Nikola Listes Croatia

113


Jens Hage Denmark

114


Claudio Gomes Brasil

115


HALIT AYTOSLU TURKEY

116


Participants

ARGENTINA CARDO, HORACIO CIENCIA SEPÍ, JOSE GULLE, GONZALO IPPOLITI, GABRIEL SPOSITO, CLAUDIO CORNEJO, SANTIAGO LOISEAU, JUAN MATIAS ARMENIA BOGHOSIAN, EDIK AUSTRALIA LYNCH, MARK POL, LOUIS AUSTRIA GRISSEMANN, OTMAR SCHWAB, ANDREJ WENCZEL, STEFAN PITTER, KLAUS AZERBAIJAN CAFERLI, SEYRAN BANGLADESH MEDHA, MAYSHA BELARUS GUTSOL, OLEG BELGIUM BOSSENS, PHILIPPE DE HAES, DANNY DE JAEGHER, PIETER GODERIS, LUDO HENDRICKX, NIKOLA MATTHIJS, DIRK SUNNERBERG, CONSTANTIN SWERTS, LUK TASCO, TONY VERNIMMEN, LUC YPERZEELE, NORBERT

MATTOS VILNOVA, PAULO VOLMAR MELLO, SILVANO MORAES, GUSTAVO MOTA, FLAVIO NELTAIR ABREU, NELTAIR PIRES JUNIOR, JOSE MIGUEL PORTO, UBIRATAN RAMPAZZO, MARCELO SANTOS, DEBORAH SANTOS, EDER SIMANCA, OSMANI TROVO, NILO VIEIRA CARVALHO, LEONEL WALDEZ, DUARTE

YANG, XIANGXU ZHAO YUN SHENG ZOU, RUIXI CUBA CASTILLO RODRIGUEZ ROBERTO COLOMBIA HINCAPIE ECHEVERRI, LUIS FERNANDO IBARRA ZUNIGA, CESAR LOPERA ARROYAVE, JUAN CAMILO ORDONEZ, JULIAN OSPINA, ELENA PARÍS LONDONO, CARLOS ESTEBAN ZULETA, RAUL FERNANDO

BULGARIA ARNAUDOV, NIKOLAY GEORGIEV, VALENTIN MARKOV, JEKO NIKOLOVA, DILIANA PEEV, TSOCHO POPOV, TRAYKO SAVOV, JOVCHO TRAYKO POPOV

COSTA RICA MURILLO FUENTES, FERREOL CROATIA LISTES, NIKOLA LUETIĆ, ZARKO PUNTARIC, SRECKO CZECHIA KOVAOÍK, BOETISLAV LICHY, LUBOMIR PLOTENA, MARIE ROMAN, KUBEC SRNA, JIRI

CANADA ARNOULD, GRAHAME BADEAUX, GUY BRIGNAUD, PIERRE CUMMINGS, DALE FONTAINE, FREDERICK HERRERA, DIEGO LACROIX, MARIO LAQUERRE, JOSEPH MACKINNON, BRUCE MURPHY, DAN NORDIN, TIM PIJET, ANDRE ULLRICH, PAUL ULUSCHAK, EDD

BOSNIA AND HERZEGOVINA SULTANOVIC, RESAD

CHILE BRANDI WALSEN, HORACIO HUERTA, JAIME

BRAZIL ABREU SANTIAGO, NELTAIR AMORIM, CARLOS AYRES, ÉRICO BERALDO, ALEX BOSCO JACO DE AZEVEDO, JOAO CAFALLI, BENJAMIM CORTEZ, FÁBIO GOMES, CLAUDIO MACEDO ALVES, CIVAL EINSTEIN MARTINS DAO, ANTONI

CHINA BA, BILIG GAI, GUIBAO JIA, RUI JUN JIN XIAO XING MA, LIHONG LI, JINGSHAN LI, KUI JUN QIAOWEI, QIAOWEI RUNTANG, LI XIAOQIANG, HOU

DENMARK ANDERSEN, LARS BISGAARD, RIKKE BITSCH, JORGEN OLSEN, SUSANNE DAGMAR HAGE, JENS HERMANN, PETER HUUSMANN, THOMAS-BO KATZENELSON, BOB KIRKEGAARD, JONAS KJELDSMARK, IB NEJSTGAARD, LARS-OLE VOIGT, MORTEN NOACK, IDA PEITERSEN, JULIE PETRI, ERIK RASMUSSEN, GITTE RIIS, CLAUS SØRENSEN, CLAUS GADE SØRENSEN, JESPER SKOV, GITTE STENGAARD JØRGENSEN, KRISTINA WICHMANN, KAMILLA

117

ECUADOR VARGAS, VILMA EGYPT KHALIL, WESAM MORSY, FAWZY SALIH, MISKA ESTONIA LAURINGSON, ESTER MAIDO, RIINA NEMVALTS, URMAS FINLAND PARTANEN, HEINO FRANCE AANTONIO, NAPO/MONGIELLO BOURSIER, SYLVAIN BOUSCHET, RENÉ HADDAD, HABIB MONTOLIVO, MARIO PLANTUREUX, JEAN ROUSSO, ROBERT UMBDENSTOCK, PHIL GERMANY ADAM-PRAHL, KIRSTEN BARRIENTOS, OSCAR BESSLICH, WINFRIED BIERWOLF, AXEL EASTERBY, DEREK EICHLER, PETER FRITSCHE, BURKHARD GROLIK, MARKUS HOFFMANN, FRANK JACEK, HELMUT JAHSNOWSKI, STEFFEN KAPPICH, DANIEL KURTU , VALERIU METTE, TIL OGUZER, NECMI PFOHLMANN, CHRISTIANE RUGE, PETER TAUSSIG, PAUL THEILER, WOLFGANG TOMASCHOFF, JAN TRIPKE, JULIA ULUSOY, ÖMÜR ZIMMER, PETER ZIMMERMANN, FRANK GREECE BASIOTIS, MARIOS COUTARELLI, DEMETRIOS FOUSTERIS, NIKOS


GEORGIOU, GRIGORIS KISSAMITAKIS, AUGOUSTINOS HUNGARY ISTVAN, KELEMEN LUGOSI, KAROLY INDIA ASHARAB ALI, MOHAMMED CHOPRA, MANOJ DUTTA, AMRITA DUTTA, MEETA GARADIMANI, MALATESH MATHASSERIL, MANOJ MATHASSERIL MENON, TVG MISS GNANESHWARI MUSTI, HARESH SELVAM, GNANA INDONESIA ALIA, SITI NUR ARIFIN, YUDITH BAMBANG, SULISTYO DARSONO, DARSONO ERLANGGA, YUNUS GUNAWAN, BEKTI WIDI JANUAR, FARIED KASMIANTO, GINO NUGROHO, SIGIT NURYANI, FITRI PANJAITAN, HARUN CAHYA SAMAD, KASMIYANTO SANTOSO, AGUS SYUKUR, ABDUL WIJOYO HADIKUSUMA, HABIBIE YUDI, WAHYUDI IRELAND NOWAK, MIROSLAW IRAN AFRADI, MEHDI AGHAEE, FARZANE AGHAMIRZA, MOHAMMAD AHMADI, HEIBAT AHMADIAN, FATEMEH ALIPOUR, PEZHMAN ALIMOHAMADI, VAHID AMINI, MAJID ASADI, MOHSEN ASHRAFI, AYOUB AZIZI, MEHDI BABAEI, ESMAEIL BABAEI, MOHAMMADREZA BAHONAR, ELNAZ

FASIHI, ALI GANJI, EHSAN GHALIJARI, HAMID HASHEMINEZHAD, YALDA KERMANI ZADEH, AMIN KHEIRI, SOHRAB KHOSRAVI, MEYSAM MATAK, MOHAMADHOSSEIN MEHRDELAN, DARIUSH NARIMAN, NARIMANI KARAHVI NAASERI, ABBAS NASSABEH, EHSAN PAKDEL, MAHBOOBEH PASANDIDEH, MALIHE QARAKHANI, ALI RAFEEI, SAJAD RAMIN REZAEI, MARZIEH REZAEI, SHAHRAM SADEGHI, SAEED SHABANI, ALI SHOKRAEI, MAHMOOD SOHEILI, AMIR SOHRABI, AHMAD REZA SOUFI, HAMID TAKJOO, JAVAD TAHSINI ARAGHI, ESMAEIL YARYAN, ATEFEH ZAHEDI, FARNAZ ZIAEI ZARDKHASHOEI, MASOUD

KAZAKHSTAN GAZIZOV, AIDARBEK KOREA HAE-SOL, CHOI LEBANON ANAS EL LAKKIS RADWAN ALFEREKH LUXEMBOURG BARTHEL, CATHERINE MACEDONIA DZAJKOV, SPIRO KRSTEVSKI, ZLATKO MALAYSIA KALAYA MARDHANAM, KARTHIK MEXICO FRANK, TRAEGER GUERRERO GARCÍA, ALEJANDRO MONTENEGRO DJUKIC, DRAGOMIR DRLJEVIC, DARKO LAGATOR, LUKA SREDANOVIC - DIKAN, LAZO MOROCCO BOUDRA, HICHAM HANANE, SBIBI

ITALY AGIM, SULAJ BUCCI, NICOLA D'AGOSTINO, MARCO DE ANGELIS, MARCO DALPONTE, PAOLO LAURENZI, GIULIO LEOTTA (FLEO), ALFIO MA, THAI SAC MONTEMARANO, LUCIANO PECCHIA, ANDREA RICCIARDI, FEDERICO SPADARI, MARCO ZORDAN DANIELE BERNAZZANI, CRISTINA

NETHERLANDS GOUDERS, JEAN HENDLMEIER, LENA NIGERIA ABOU HASSAN, FADI NWOKOCHA, AZUKA NORWAY HASSAN, FADI ABOU NYHUS, EGIL PAKISTAN BANOORI, ASIM PHILIPPINES ISAAC, NORMAN SAMULDE, RCHARD

ISRAEL BARTFELD, ALEXANDRU KATZ, GRIGORI KATZ, ILYA KFIR, WEIZMAN

PERU CARRION CUEVA, JULIO ANGEL MERINO PAJARES, OSCAR PRADO, JAVIER

JAPAN SAHADE, DANIEL

POLAND BONDAROWICZ, MARCIN CEBULA, HENRYK

118

FRACKIEWICZ, ANDRZEJ GRZONDZIEL, KRZYSZTOF KOLACZEK, ZBIGNIEW KRAWCZAK, ANDRZEJ KUCZYNSKI, PAWEL TADEUSZ KROTOS LANCKORONSKI, JACEK LAZAREK, MALGORZATA NIEWKOWSKI, ZBIGNIEW PISZCZAKO, ZBIGNIEW PRZEZAK, CZESAW STANCZYK, PAWEL STEPNIAK, JERZY SZYMANKIEWICZ, SZYMON TATARKIEWICZ, MICHAL ZBIGNIEW, WOZNIAK PORTUGAL ALVES, NUNO BAPTISTA, JOAO SAMPAIO, CRISTINA REPUBLIC OF CYPRUS CAKMAK, HUSEYIN ROMANIA AMBROZIE OVIDIU, BORTA ARTUCHE, FELIX AVRAMESCU, MARIAN AXINTE, DORU COCIANU, AUREL SILVIU CONSTANTIN, PAVEL GABRIEL, PAVEL CORNEL-MARIN, CHIOREAN FLORIN LEONARD, STIULER IGNAT, MIHAI LICURICI, GEORGE LUPU, MARIAN MISAILA, ANDREI SEPTIMIU MISAILA, CARMEN NICULINA GABRIEL, PAVEL RADU, CLETIU STANILA, LIVIU TOPAN, CRISTIAN RUSSIA ALEXANDER, UMYAROV ANDREY, ANDREY GORSHKOV ASHMARIN, STANISLAV BELOZEROV, SERGEI BONDARENKO, MARINA DMITRY, KONONOV DRUZHININ, VALENTIN ELKIN, SERGEY KIVOKURTSEV, ALEKSEI KLIMOV, ANDREY


MANAEV, YURI PASHCHENKO, IGOR POPOV, ANDREI SHILOV, VIACHESLAV SHMYGINA, ELENA SOKOLOV, SERGEY TARASENKO, VALERI ZLATKOVSKY, MIKHAIL SOUTH AFRICA MITCHELL, SANDY SERBIA BAJCETIC, JELENA BLATNIK, ALEKSANDAR BORKOVIC, TOSO CIRIC, RASTKO COMOR, SNEZANA DIMITRIJEVIC, SASHA DJERLEK, MUHAMED MAX DJURAN, NEBOJSA DOKMANOVIC, MARIJA DRAGAS, NIKOLA GUZINA MIKOLCEVIĆ, MAJA IKANJA, SEVRIN JOVAN, PROKOPLJEVIC KOMAC, JOVO LAZAREVIC, DOBRIVOJE MILENKO, KOSANOVIC MILETA, MILORADOVIC MILENKO, KOSANOVIC MILORAD, JEVTIC MITRINOVIC, IRINA NOVAKOV, GORAN PAPEŠ, UROS RADULOVIC, SPIRO RATKOVIC-GAVELA, DZOJA SIKANJA, SEVERIN SIVTSEVICH, VLADIMIR VOLODJA SRBLJANIN, PREDRAG STANKOVSKI, VLADIMIR TODOROVIC, BOBISA TOVIRAC, ZORAN UBOVIC, NEDELJKO UZELAC, DAMIR VASO KRCMAR VLAHOVIC, JAKSA SINGAPORE ONG, LIN KAI MEGAN SLOVENIA ALASEVIC, MILAN CARNIOLLUS, BRUT

CIKCIK, SEVINGUL EZGI DEMIRCI, HICABI DONMEZ, MURAT GULAL, MELIKE TUGCE GUMUS, MUSA GUREL, OGUZ KAR, YSMAYL KAR, SERPYL KAYA, AHMET KOC, CEM KOCA, BARI KYCYKLAR, SERDAR KUTUKCU, KUTUKCU ONERBAY, ONDER ONUR, YAVUZ OZHAN OZYURT, KEMAL OZCELIK, RAMAZAN SELCUK, ENGIN SOYARAT, FARUK TURAL, MEHMET YUCEBAS, HARUN

SPAIN BENAVENTE MARTINEZ, JESUS BENAVIDES FORMAS, JUAN GABRIEL CASAS SIERRA, JORDI CASTRO BERROCAL, JOSE JAVIER CONTRERAS, JUAN CARLOS DE CULLA, DANIEL DERENNE, ANNE DOMINGUEZ, FERNANDO FORMOSO, XAQUÍN MARÍN GASCH, JORDI GARCÍA, JESÚS GONZALEZ, FELIX MOLERO CABANES, ARTURO J. MOSQUERA, NANI PANEQUE, QUIM PARDO RECH, FRANCISCO A. ROMERO SANZ, ANA G. RUBIO MALAGÓN, JOSE VELA, DAVID

UKRAINE CHMYRIOV, VALERIY DUBOVSKY, ALEXANDER DUDCHENKO, SERGEY KAZANEVSKY, VLADIMIR KUSTOVSKY, OLEKSY MAYEVSKY, MICHAEL MOMOT, VALERY MYKOLA, PRYNKOVSKYI NAZAROV, GENNADIY OLEG, LOKTYEV REPITUN, GENNADIN RIABOKON, SERGIY SEMENDYAEV, SERGEI

SWEDEN HAJO, SAAD HANSSON, RIBER HASKETT, MICHAEL SWITZERLAND WEGMANN, SILVAN SYRIA KHALIL, RAED TANZANIA MATUMULA, POPA THAILAND AMPHAWA, PATTARAPON BOONPRAKONG, PAIRAT CHIRAKUP, SUPHACHAI CHUANASA, JAKKRAPUN CHUNTRA, TAWAN JIRAKULSAWAT, GIN PASSAPRAWAS, A-CHINOBOONWAT

URUGUAY RICCIARDI, LESLIE UNITED KINGDOM MAHMOUDI, HOUMAYOUN PERCIVAL, MATT SAREH, POOYA WIECZORKOWSKI, KONRAD USA CHAVEZ, CHRISTIAN ECKSTEIN, BOB GALINDO, FELIPE JEREZ, ALBERTO LAINO, OSVALDO NGUYEN, PHU PACULT, ANDRZEJ

TURKEY AGAOGLU, METE AKSOY, TURAN AL RAJEH, RAJEH AYKANAT, AHMET ABDULKADIR, DEMYRHYNDY BEYHAN, EROL CAM, OMER

119

THOMSON, ROSS WATTS, BRUCE WEJP-OLSEN, WERNER SERIK KULMESHKENOV UZBEKISTAN ESHONKULOV, MAKHMUDJON SVIRIDENKO, NIKOLAY VIET NAM TRUNG LIEM, NGUYEN


2. Niels Bugge Cartoon Award ©2O14 •

Award organization • Catalogue publisher

Gitte & Poul Nielsen Niels Bugges • Hotel • Kro Ravnsbjergvej 69 • Dollerup 8800 Viborg • Denmark nielsbuggeskro@nielsbuggeskro.dk •

Organizer • Design

Zoran Petrović •

Consulting

Marlene Pohle • Bernard Bouton Jugoslav Vlahović • Carlos Brito •

Danish Translation

Anders Bodilsen •

Print

Specialtrykkeriet Viborg Livøvej 1 • 8800 Viborg • Denmark •

Viborg • Denmark • Mai 2O14

ISBN 978-87-996149-0-5

First edition 1.500 • Printed in Denmark

www.nielsbuggeskro.dk www.nielsbuggeaward.org

120


121


Catalogue Viborg 2014