Page 1

ZBORNÍK z konferencie: Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. et. Bc. Zuzana Zoláková (eds.)

AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU? Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 11. máj 2013 Konferencia bola organizovaná Komorou pre medicínske právo Medius.

Organizátor konferencie:

2013 Košice


ZBORNÍK z konferencie: Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

Koordinátori konferencie:

Ing. Ján Ivo Bero Mgr. et. Bc. Zuzana Zoláková Mgr. Rastislav Farkaš

Zostavil:

JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. et. Bc. Zuzana Zoláková

– 1. vyd. – Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2013. 424 s. Klúčové slová: l l l l l l l

právo bioetika lekár autonómia zdravotná starostlivosť ochrana súkromia ochrana osobných údajov

ISBN 978-80-8155-007-2

2

l l l l l l l

pacient poskytovateľ zdravotnej starostlivosti legislatíva zodpovednosť za škodu človek morálka komunikácia


ZBORNÍK z konferencie: Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

Pod záštitou:

Odborní partneri konferencie:

3


ZBORNÍK z konferencie: Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

Generálny partner:

4


ZBORNÍK z konferencie: Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

Hlavní partneri:

5


ZBORNÍK z konferencie: Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

V spolupráci:

Mediálni partneri:

6


Obsah

Obsah Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Clara pacta, boni amici - „zmluvnosť“ vo vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Ivan HUMENÍK, Tomáš LIPTÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Etická analýza vývoja vzťahu pacienta a lekára v lekárskej etike modernej doby

Inocent-Mária V. SZANISZLÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Norma normans princípov v zdravotníctve

Juraj JURICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Tvorba zdravotníckej legislatívy v EÚ a jej dopad na Slovensko

Miroslav MIKOLÁŠIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Who Is Afraid of The Claim? An Analysis of Whether Legal Claims Cause Defensive Medicine

Gijs VAN DIJCK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Obmedzovanie práva na poskytovanie zdravotnej starostlivosti z finančných dôvodov

Katarína BELEŠOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

Analýza legislatívneho vývoja v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti od roku 1989

Ondrej SUKEĽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

Princíp spravodlivosti vo vzťahu lekára a pacienta z hľadiska poučenia pacienta a zodpovednosti za nesprávne poučenie

Ján DRGONEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

Reflexia lieku v trhovom prostredí zdravotníctva

Ivona MALOVECKÁ, Daniela MINÁRIKOVÁ, Viliam FOLTÁN . . . . . . . . . .

201 7


ZBORNÍK z konferencie: Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

Princip autonomie nebo navazování důvěry ve vztahu pacienta a lékaře? Přehodnocení některých moderních trendů v bioetických teoriích…

Adam DOLEŽAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

219

The translation of patient autonomy into law in the Netherlands

Jitse P. VAN DIJK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249

Príčiny a dôsledky nerešpektovania autonómie pacienta zdravotníkmi

Patricia DOBRÍKOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269

Princíp autonómie a participácia ako jeho aspekt v praxi poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Adriana JESENKOVÁ, Adriana ŠVIRKOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283

Stratégie zvládania a zmysel života onkologicky chorých adolescentov. Možnosti využitia logoterapie vo vzťahu pomáhajúci profesionál – pacient

Katarína ŠIŇANSKÁ, Eva ŽIAKOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

303

„Výhrada“ pacienta ve formě dříve projeveného přání a nová úprava v zákoně o zdravotních službách

Lucia MADLEŇÁKOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

Ochrana osobních údajů pacienta ve zdravotnické dokumentaci

Petra MELOTÍKOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

347

Informovaný souhlas jako prostředek k vyloučení odpovědnosti za škodu na zdraví pacienta

Tomáš DOLEŽAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

361

Princip solidarity jako metoda přerozdělení prostředků, ze kterých je financováno zdravotnictví – právní zakotvení a jeho limity a rozhodování o těchto prostředcích, aneb chrání právo i zájmy konkrétních osob?

Jana MAREČKOVÁ, Martin SCHIMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

373

Právní odpovědnost a autonomie pacienta

Jolana TĚŠINOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

389


Úvod

Úvod Spoločnosť na Slovensku má skúsenosť s problematickým fungovaním zdravotníckeho sektoru. Verejnosť denne zažíva nedostatky a limity v rôznych podobách. Uvedená situácia v oblasti zdravotníctva zákonite a automaticky formuje v spoločnosti presvedčenie o tom, čo je nosnou témou týkajúcou sa poskytovania zdravotnej starostlivosti. Týmto sa žiaľ problematika zdravotnej starostlivosti redukuje len na témy rýdzo ekonomickej povahy. Zdravotná starostlivosť sa však vo svojom základe týka človeka a zasahovaním do jeho integrity generuje nielen otázky ekonomické, ale predovšetkým otázky etické (hodnotové), psychologické a samozrejme medicínske. Nakoniec aj právo ako systém noriem regulujúcich spoločenské vzťahy pokrýva a upravuje vzťahy, ktoré vznikajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a určuje na základe kritéria dovolenosti, čo je „správne“ a čo „nesprávne“. Charakteristikou dnešnej doby je zameranie sa na podrobnosti a špecifiká toho – ktorého problému. Tento trend má svoje rácio, ale skrýva v sebe nebezpečenstvo straty komplexného pohľadu. Aj pri uvažovaní o zdravotnej starostlivosti a o vzťahoch, ktoré tvoria jej základ či o účele, ktorý vo svojej podstate sleduje, by sme sa nemali obmedziť len na prijímanie noriem (de facto) technického charakteru. S rovnakým záujmom by sme sa mali zamýšľať, prečo je dôležité tieto podrobné normy prijímať a čo stojí na pozadí ich konkrétneho obsahu. Určujúcimi kritériami, ktoré by mali byť navigátorom pre definovanie spravodlivých, rozumných a užitočných noriem, sú princípy. Definovanie alebo lepšie povedané - „nachádzanie“ princípov je základom pre tvorbu pravidiel a fungovanie toho-ktorého sektoru trhu. Medzi definovaním princípov (ich nevyhnutnosti, potrebnosti) a ich reálnym nachádzaním v praxi zdravotníctva však môže existovať značná disproporcia. Jej determinovanie je prvým krokom k dosiahnutiu cieľa, ktorým je nájdenie riešenia ako urobiť z jednotlivých princípov základ vzťahov. Preto má veľký význam otázka: „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“, „Aké princípy by mu vládnuť mali?“. Ako by sa v našich vzťahoch mala odrážať solidarita a ako do nej vstupuje realita obmedzenosti zdrojov? Čo má prednosť, autonómia pacienta alebo záväzok lekára liečiť? Má byť vzťah medzi poskytovateľom a pacientom budovaný na princípe rovnosti alebo ho viac vystihuje asymetria? Do akej miery umožňuje právny poriadok úpravu zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom? 9


ZBORNÍK z konferencie Biomedicínsky výskum

Sme radi, že na naše pozvanie uvažovať nad načrtnutými otázkami prijali viacerí odborníci zo Slovenska ako aj zo zahraničia. Ich úvahy tvoria obsah tohto diela a veríme, že budú slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie uvažovanie nielen v akademickej oblasti, ale aj v dennej praxi zdravotníctva.

JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Bc. Zuzana Zoláková

10

Aké princípy vládnu zdravotníctvu?  

ukazka zo zbornika

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you