Page 1

2012 EUROKÓDEX


VYBRANÉ PROBLÉMY MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Recenzenti: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Autori a vydavateľstvo EUROKÓDEX s.r.o. touto cestou ďakujú tým, ktorí prispeli na vydanie tejto knihy: doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc. – primátorovi Bratislavy Ing. Viktorovi Nižňanskému, PhD. – čestnému členovi Únie miest Slovenska Nadácii Štefana z Verbova

Kukliš, Peter – Virová, Viktória Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie) / Peter Kukliš – Viktória Virová – prvé vydanie, Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. 240 s. ISBN: 978-80-89477-77-0 Kľúčové slová: • miestna samospráva • obec • Európska charta miestnej samosprávy • subsidiarita • lokálna legislatíva • verejnosprávna činnosť

2

• komparácia systémov miestnej samosprávy • medziobecná spolupráca • princípy dobrej verejnej správy • reforma miestnej verejnej správy


Obsah

ˆ

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

I. časť Európska charta miestnej samosprávy a iné dokumenty Rady Európy z oblasti územnej samosprávy. . . . . . . . 7 II. časť Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy . . . . . .

19

III. časť Princíp subsidiarity vo verejnej správe . . . . . . . . . . . .

31

IV. časť Verejnosprávna činnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

V. časť Právna normotvorba územnej samosprávy. . . . . . . . .

69

VI. časť Medziobecná spolupráca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

VII. časť Princípy dobrej verejnej správy . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

VIII. časť Dualizmus verejnej správy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 IX. časť Reforma miestnej verejnej správy . . . . . . . . . . . . . . . . 121 X. časť Základné informácie o miestnej verejnej správe v niektorých štátoch Európskej únie (V. Virová) . . . . 139 3


Obsah

Prílohy: European Charter of Local Self-Government . . . . . . . . . . . 171 Európska charta miestnej samosprávy . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Recommendation 34 (1997)1) on the draft European charter of regional self-government . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Návrh Európskej charty regionálnej samosprávy. . . . . . . . 205 Recommendation Rec(2001)19 of the Committee of Ministers to member states on the participation of citizens in local public life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Odporúčanie Rec(2001)19 Výboru ministrov členským štátom o účasti občanov na miestnom verejnom živote . . 217

4


Úvod

ˆ

Predkladaná publikácia je rozšíreným (a aktualizovaným) súborom prednášok z predmetu Základy miestnej samosprávy v komparácii štátov Európskej únie (BPPX20047). Miestna samospráva nepôsobí v „izolovanom“ prostredí, a preto sa štruktúra publikácie snaží zohľadniť širší kontext miestnej samosprávy (ako ústredného fenoménu). Z tohto dôvodu sa pozornosť okrajovo venuje regionálnej (územnej) samospráve a miestnej štátnej správe, a to aj vzhľadom na existujúci integrovaný (zmiešaný) model miestnej verejnej správy vo viacerých krajinách Európskej únie. Predmetom učebného textu sú – podľa názoru autorov – aktuálne problémy miestnej samosprávy a predložená publikácia zohľadňuje poznatky z predmetov Štátoveda, Ústavné právo a Správne právo hmotné.

Bratislava, február 2012

5

Vybrané problémy miestnej samosprávy  
Vybrané problémy miestnej samosprávy  

obsah publikácie

Advertisement