Page 1

SPRÁVNE PRÁVO Osobitná časť

2. aktualizované vydanie

Jozef Sobihard a kolektív

2013 Paneurópska vysoká škola


Recenzenti:

doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. doc. JUDr. Eva Horzinková, PhD.

Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca.

Sobihard, Jozef a kol. Správné právo – osobitná časť / Sobihard, Jozef a kol. – 2. aktualizované vydanie – Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2013. 344 s. ISBN: 978-80-89447-89-3 Kľúčové slová l správa dopravy l správa katastra l správa kultúry l správa obrany l policajná správa l správa súdov

l l l l l l

správa školstva správa v územnom plánovaní vnútorná správa správa výstavby správa zdravotníctva správa živnostenského podnikania


OBSAH

OBSAH 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

MENO A PRIEZVISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RODNÉ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŠTÁTNE OBČIANSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPRÁVA NA ÚSEKU MATRÍK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 18 23 28

1.3.1 HLÁSENIE POBYTU A EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 DOKLADY TOTOžNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 33

1.4.1 ZHROMAŽĎOVANIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 ZDRUŽOVANIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38 46

1.5.1 ÚZEMNÉ USPORIADANIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.2 SPRÁVNE USPORIADANIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 60

1.6.1 POUŽÍVANIE ŠTÁTNYCH SYMBOLOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.2 DOHĽAD NAD POUŽÍVANÍM ŠTÁTNYCH SYMBOLOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.3 OSOBITNÁ SYMBOLIKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 67 68

1.9.1 CIVILNÁ OCHRANA V ČASE I MIMO ČASU MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ . . . . . 1.9.2 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.3 RIADENIE ŠTÁTU V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH MIMO ČASU VOJNY A VOJNOVÉHO STAVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87 92 97

3


SPRÁVNE PRÁVO – OSOBITNÁ ČASŤ

4


OBSAH

5


SPRÁVNE PRÁVO – OSOBITNÁ ČASŤ

PREDHOVOR k 2. vydaniu V roku 2010 bola v spolupráci Paneurópskej vysokej školy a vydavateľstva EUROKÓDEX vydaná učebnica „Správne právo – osobitná časť“. Bola určená predovšetkým študentom na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva. Stala sa jedným zo základných učebných textov v rámci predmetu správne právo, pokiaľ tak môžeme usudzovať z reakcií študentov, a tým splnila svoj cieľ. Ako je všeobecne známe, právne predpisy z oblasti správneho práva podliehajú relatívne častým zmenám. Vychádzajúc z tejto skutočnosti a s prihliadnutím na to, že prvé vydanie je v podstate rozobrané, rozhodli sme sa vydať jej druhé – aktualizované vydanie. Základná koncepcia učebnice vrátane jej systematiky zostala zachovaná. Jednotliví autori zapracovali do textu obsah nových právnych predpisov, ktoré boli vydané do konca augusta 2012. Na nové právne predpisy vydané po tomto dátume budeme reagovať , ak to bude nevyhnutné, v rámci prednášok. Prevzaté právne predpisy predstavujú vo väčšine prípadov iba čiastkové zmeny. Chceme vysloviť presvedčenie, že aj v budúcnosti bude predložená učebnica plniť svoju primárnu funkciu – skvalitňovanie výučby predmetu správne právo na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva. Bratislava, február 2013

6

Za autorský kolektív doc. JUDr. Jozef Sobihard, CSc.

Správne právo - osobitná časť, 2. vydanie  

obsah publikácie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you