Page 1

Paneurópska vysoká škola – Fakulta práva

zostavil/editor Peter Potasch

Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore – súčasnosť a vízie Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 26. októbra 2010

Bratislava 2010


Recenzenti:

prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.

Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca.

„Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore – súčasnosť a vízie“ – odborný seminár Paneurópska vysoká škola – Fakulta práva, Ústav verejného práva Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Organizačný a programový výbor odborného seminára: doc. JUDr. Jozef Sobihard, CSc. PhDr. JUDr. Peter Potasch, PhD. JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. Mgr. Anton Martvoň, PhD. Za obsahovú stránku príspevkov zodpovedajú jednotliví autori. Rukopis neprešiel jazykovou úpravou.

Zostavil (editor): Potasch, Peter Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore – súčasnosť a vízie / Peter Potasch – Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2010. 208 s. ISBN: 978-80-89447-35-0

2


Obsah

5 Príhovor ¢

Babiaková, Eva

7

Súdne preskúmavanie rozhodnutí o administratívnych sankciách ¢

Cepek, Branislav

17

Problematika a otázky spojené so zodpovednosťou a správnym trestaním na úseku ochrany životného prostredia ¢

Dudor, Ladislav – Raučinová, Petra – Šoltésová, Jana

25

Komparácia priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu s vybranými trestnými činmi ¢

Fiala, Zdeněk – Ottová, Lidya

39

Přezkum blokových pokut – omyl v osobě pachatele ¢

Hašanová, Janka

48

Problematika zákonnosti postupu príslušníka Policajného zboru pri objasňovaní a prejednávaní priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v prípadoch zaistenia sa vodiča v motorovom vozidle ¢

Havrlentová, Darina

55

Ako trestať? Filozofia trestu ¢

Horvat, Matej

65

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: aplikačné otázniky pri správnom trestaní

3


Obsah ¢

Horzinková, Eva

73

Správní delikty a dodržování pravidel spravedlivého procesu ¢

Kaššák, Rastislav

79

Je správne trestanie podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR v súlade s Ústavou SR? ¢

Košičiarová, Soňa

88

Rada Európy, princípy správneho trestania a správne disciplinárne delikty ¢

Martvoň, Anton

111

Správne disciplinárne delikty s akcentom na správne disciplinárne delikty žiakov a študentov škôl ¢

Novotný, Vladimír

121

Doručování prostřednictvím datových schránek v deliktním správním řízení ¢

Pauličková, Alena

129

Konanie o vyrubenie sankčného úroku pri správe daní ¢

Pekár, Bernard

133

Správne trestanie v intenciách kontroly vo verejnej správe ¢

Pénzeš, Peter

139

Správne trestanie na finančnom trhu ¢

Potasch, Peter

147

Vybrané hmotnoprávne aspekty zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení neskorších predpisov) v historickom a priestorovom kontexte Strednej Európy ¢

Sepeši, Peter

163

Implementácia Smernice o ochrane životného prostredia prostriedkami trestného práva do právneho poriadku SR ¢

Sobihard, Jozef Prepadnutie veci v priestupkovom konaní

4

190

Spravne delikty - obsah  

Spravne delikty - obsah

Advertisement