Page 1

Elena Hradiská – Samuel Brečka – Zbyněk Vybíral

Psychológia médií

2009 Bratislavská vysoká škola práva


PSYCHOLÓGIA MÉDIÍ

Recenzenti: prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Interná recenzentka: Mgr. Zora Hudíková, PhD.

Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca.

Hradiská, Elena – Brečka, Samuel – Vybíral, Zbyněk Psychológia médií / Elena Hradiská, Samuel Brečka, Zbyněk Vybíral. – 1. vyd. – Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2009. 416 s. ISBN:978-80-89447-12-1 Kľúčové slová: • psychológia médií • komunikačný proces • osobnosť žurnalistu • tvorivá činnosť • prezentácia informácií • správanie publika • percepcia mediálnych produktov • účinky médií

2


Obsah Medailóny autorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Predslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Čo je psychológia médií a čím sa zaoberá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (S. Brečka, E. Hradiská) 1. Psychológia médií vo svete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Psychológia médií na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Predmet psychológie médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychologický výskum komunikátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obsah a médium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychologické výskumy komunikátu a prostriedkov masovej komunikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recipient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Recipient ako osobnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Recipient ako člen skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Vzťah recipienta k jednotlivým faktorom masovej komunikácie. . . Psychologický výskum recipienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Praktické aspekty psychológie médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Každodenná psychológia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okruhy praktických psychologických problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Psychológia tvorivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Psychológia procesu novinárskej činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Psychológia sociálneho vnímania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Psychológia recipienta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Základy psychologie komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Z. Vybíral) Co je komunikace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikační proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co komunikujeme aneb o sebevyjádření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 19 23 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 31 32 34 34 35 38 3


Obsah

Proč komunikujeme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak komunikujeme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikace verbální, neverbální a komunikace činy . . . . . . . . . . . . . . . . . Vybrané rétorické aspekty komunikování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglicismy ve vyjadřování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychologický pohled na terminologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redundance ve vyjadřování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Destabilizační otázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Přetvářka jako komunikační dovednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proměny komunikace v období internetu a mobilních telefonů . . . . . . . . Srovnání komunikace on-line s mluvením tváří v tvář . . . . . . . . . . . . . . . . Rozhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 40 40 41 41 42 44 45 47 48 50 51

I. časť ŽURNALISTA Kapitola I

Osobnosť žurnalistu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (E. Hradiská) 1.1 Povolanie novinár – žurnalista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Kompetencie žurnalistu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2 Psychické vlastnosti na výkon žurnalistickej profesie . . . . . . . . . 1.1.3 Psychologické bariéry výkonu povolania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Žurnalista v sociálnych vzťahoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Medziľudské vzťahy v pracovnom prostredí . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Sociálna komunikácia v práci novinára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Imidž žurnalistu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Osobnosť žurnalistu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1 Vývin osobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Sebavnímanie – sebauvedomenie – sebavedomie . . . . . . . . . . . . 1.5 Štruktúra osobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Psychické vlastnosti osobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.2 Výkonové charakteristiky osobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3 Motivačné charakteristiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.4 Postoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.5 Temperament – emocionalita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.6 Charakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

55 55 58 61 64 65 66 72 74 76 79 82 85 86 88 102 111 118 122 124


Obsah

Kapitola II

Predpoklady tvorivej novinárskej činnosti . . . . . . . . . . (S. Brečka) 2.1 Tvorivosť – kreativita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Definícia kreativity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Typy kreativity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Tvorivé schopnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Vlohy – nadanie – talent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Vedomosti – znalosti – zručnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Faktory tvorivých schopností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Pohotovosť vytvárať intelektuálne obsahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Pružnosť tvorby myšlienok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.6 Všímavosť pri hľadaní problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.7 Schopnosť prenosu skúseností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Tvorivosť – osobnosť – vôľové vlastnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Podmienky tvorivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Prekážky tvorivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 Prekonávanie prekážok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Riadenie tvorivých pracovníkov a tvorivé riadenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1 Tvorcovia a transformátori obsahu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2 Manažovanie tvorivých pracovníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.3 Zásady tvorivého riadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitola III Vyhľadávanie a zhromažďovanie informácií . . . . . . . . . (S. Brečka) 3.1 Priame (bezprostredné) pozorovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 Vnímanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2 Pamäť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3 Pozornosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Rozhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Výhody a nevýhody rozhovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Subjektívne faktory v procese rozhovoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3 Stratégie rozhovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4 Rozhovor ako vyjednávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Ostatné informačné zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 Organizované podujatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 125 125 127 127 128 129 129 130 131 132 132 133 136 137 139 140 141 141 145 146 152 152 152 161 162 164 165 168 171 172 175 175 5


Obsah

3.3.2 Písomné (obrazové, tlačené) dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

3.3.3 Elektronické médiá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179

3.3.4 Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179

Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181

Kapitola IV Spracúvanie informácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

(S. Brečka) 4.1 Výber informácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

4.1.1 Agenda setting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184

4.1.2 Gatekeeping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187

4.1.3 Dôsledky subjektívneho výberu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190

4.2 Hodnotenie informácií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191

4.2.1 Hodnotenie informačných zdrojov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

4.2.2 Spravodajská hodnota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193

4.2.3 Zmenená spravodajská hodnota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

4.3 Psychické mechanizmy v procese spracúvania informácií . . . . . . . . . . .

196

4.3.1 Myšlienkové operácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197

4.3.2 Spracúvanie informácií ako riešenie problému. . . . . . . . . . . . . . .

199

4.3.3 Druhy a vlastnosti myslenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201

Kapitola V

203

Pretváranie informácií – tvorba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (S. Brečka)

5.1 Komunikátor a mediálny produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

5.1.1 Obsah novinárskeho produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

5.1.2 Forma novinárskeho produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205

5.1.3 Funkcia novinárskeho produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206

5.2 Komunikátor a médium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206

5.2.1 Psychológia rečového prejavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207

5.2.2 Metódy zdokonaľovania jazykového prejavu. . . . . . . . . . . . . . . . .

211

5.2.3 Psychológia písaného prejavu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214

5.2.4 Psychológia audiovizuálneho prejavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218

5.3 Vzťah komunikátora k recipientovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222

Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223

6


Obsah

Kapitola VI Komunikácia (prezentácia) informácií . . . . . . . . . . . . . .

225

(S. Brečka) 6.1 Tlač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Tučné a štíhle noviny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.2 Mikroformáty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229 230 231

6.2 Rozhlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.1 Spravodajstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.2 Špecializované stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.3 Techniky dramatizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233 234 235 235

6.3 Televízia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Pod politickým tlakom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Spočiatku bez senzácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.3 Povrchnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.4 Televízia – nová kultúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.5 Rýchle tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.6 Od interview k „štekom“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237 237 238 238 238 239 239

6.4 Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4.1 Interaktivita ako zvláštny potenciál novinárstva on-line . . . . . .

240 241

Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243

II. časť PSYCHOLÓGIA PUBLIKA Kapitola VII Psychologická charakteristika publika . . . . . . . . . . . . . .

247

(E. Hradiská) 7.1 Vymedzenie publika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.1 Publikum – jednotlivec, skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.2 On-line publikum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.3 Čitatelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.4 Poslucháči rozhlasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.5 Diváci televízie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247 252 255 257 261 264

7.2 Správanie publika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1 Selektivita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2 Aktivita publika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

265 266 268 7


Obsah

7.3 Vzťah publika ku komunikátorovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269

7.4 Vzťah publika k médiám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

272

7.5 Vzťah publika k mediálnym obsahom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.1 Uspokojovanie potrieb mediálnymi obsahmi . . . . . . . . . . . . . . . .

274 277

7.6 Typológia publika na základe mediálneho správania. . . . . . . . . . . . . . . .

284

Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

286

Kapitola VIII Psychológia mediálnej percepcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289

(E. Hradiská) 8.1 Proces mediálnej percepcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Úmyselná a neúmyselná pozornosť v percepcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3 Základný stupeň poznávania – pocity, vnemy, predstavy . . . . . . . . . . . . 8.3.1 Pocity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3.2 Vnímanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3.3 Predstavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4 Porozumenie mediálnych obsahov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 Pamäťové procesy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6 Mentálne modely mediálnych výpovedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.7 Emócie a city ako podnet a reakcia na mediálne výpovede. . . . . . . . . . . 8.8 Percepcia tlače, rozhlasu, televízie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.9 Percepcia on-line médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitola IX Účinky médií na psychiku príjemcu . . . . . . . . . . . . . . . . . (E. Hradiská) 9.1 Charakteristika účinkov médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.1 Účinky a účinnosť médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.2 Modely účinkov médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Typy účinkov médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Fyziologické účinky médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.2 Poznávacie (kognitívne) účinky médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.3 Komunikačné účinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.4 Účinky médií na postoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.5 Účinky médií na správanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Faktory ovplyvňujúce mediálne účinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Mediálny produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

289 292 296 296 298 303 306 308 312 315 317 324 326 327 327 328 331 338 339 339 340 341 351 370 371


Obsah

9.3.2 Osobnosť sprostredkovateľa výpovede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.3 Osobnosť príjemcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.4 Situačné faktory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.5 Čas a frekvencia kontaktu s médiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375 376 377 378 379

Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

9

Psychologia_medii_obsah  

Psychologia_medii_obsah

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you