Page 1

Možnosti aplikácie bonitných a predikčných modelov v podnikateľskom prostredí SR Na Grafe 1a je zobrazená distribučná funkcia premennej Z-skóre pre všetky súbory OKEČ typu sro. Kvôli možnosti porovnávania distribučných funkcií Z-skóre pre jednotlivé súbory je ponechaná zobrazovacia mierka grafu tak, aby umožňovala sledovanie priebehu týchto funkcií na celom intervale evidovaných hodnôt. Na Grafe 1b uvádzame analogické informácie pre pre súbory typu as. Percentilové hodnoty sú dôležitou informáciou, ktorú využívame pri zovšeobecňovaní kritérií pre aplikáciu a interpretáciu hodnôt Z-skóre vo vzťahu k bonite a perspektívam podniku v podnikateľskom prostredí. Graf 1a: Percentilové hodnoty distribučnej funkcie veličiny Z-skóre podľa skupín OKEČ pre podniky typu sro

Graf 1b: Percentilové hodnoty distribučnej funkcie veličiny Z-skóre pre podniky typu as

86

.-+


Možnosti aplikácie bonitných a predikčných modelov v podnikateľskom prostredí SR Graf 2: Interval stredných hodnôt premennej Z-skóre podľa sledovaných skupín OKEČ.

Ako doplňujúcu informáciu uvádzame ilustratívne podrobnejšie údaje o vlastnostiach distribučných funkcií premenných X1, X2, X3, X4, X5 pre vybrané súbory OKEČ, aby sme umožnili sledovanie a identifikáciu prípadných nekonzistencií v hodnotách vstupných údajov. Pre súbor as 01 sú tieto výstupy uvedené v Tabuľke 3a, pre súbor as 74 v Tabuľke 3b, pre súbor sro 55 v Tabuľke 3c a pre súbor sro 72-73 v Tabuľke 3d.

Tabuľka 3a: Percentilové hodnoty premenných X1, X2, X3, X4, X5 – súbor as 01 (min Z-skóre) Percentil Súbor

Priemer N

i

5

10

25

50

75

90

95

99

X1

81

-0,637

-0,291

-0,150

0,036

0,215

0,297

0,401

0,437

0,771

0,170

X2

81

-6,060

-1,053

-0,352

-0,140

0,006

0,114

0,296

0,398

0,650

-0,110

X3

81

-1,112

-0,358

-0,155

-0,003

0,020

0,048

0,092

0,124

0,322

-0,020

X4

81

-0,415

0,031

0,097

0,405

1,222

2,817

4,869

6,226

16,732

2,020

X5

81

0,008

0,038

0,097

0,285

0,435

0,717

1,284

1,577

6,367

0,650

.-+ 87


Možnosti aplikácie bonitných a predikčných modelov v podnikateľskom prostredí SR Tabuľka 3b: Percentilové hodnoty premenných X1, X2, X3, X4, X5 – súbor as 74 (max Z-skóre) Percentil Súbor

Priemer N

1

5

10

25

50

75

90

95

99

X1

460

-1,394

-0,603

-0,222

0,002

0,177

0,424

0,739

0,909

0,993

0,180

X2

460

-6,016

-1,767

-0,678

-0,090

0,019

0,177

0,400

0,551

0,726

-0,190

X3

460

-1,021

-0,358

-0,133

-0,003

0,027

0,105

0,240

0,374

0,625

0,030

X4

460

-0,682

-0,270

-0,034

0,148

0,822

3,184

13,618

43,934 363,735

11,130

X5

460

0,000

0,004

0,011

0,065

0,352

1,314

2,473

3,785

5,852

0,910

Tabuľka 3c: Percentilové hodnoty premenných X1, X2, X3, X4, X5 – súbor sro 55 (min Z-skóre) Percentil Súbor

Priemer N

1

5

10

25

50

75

90

95

99

X1

1 755

-7,051

-2,790

-1,883

-0,849

-0,133

0,250

0,678

0,846

0,959

-0,510

X2

1 755

-8,716

-3,639

-2,451

-0,894

-0,207

0,025

0,270

0,420

0,686

-0,780

X3

1 755

-3,221

-1,622

-0,916

-0,302

-0,022

0,062

0,239

0,394

0,654

-0,230

X4

1 755

-0,883

-0,747

-0,634

-0,314

0,046

0,759

3,844

8,017

47,250

1,890

X5

1 755

0,006

0,079

0,187

0,585

1,642

3,501

6,070

7,859

12,194

2,500

Tabuľka 3d: Percentilové hodnoty premenných X1, X2, X3, X4, X5 – súbor sro 72-73 (max Z-skóre) Percentil Súbor

Priemer N

88

1

5

10

25

50

75

90

95

99

X1

1 853

-2,558

-0,639

-0,310

0,062

0,405

0,694

0,867

0,937

0,985

0,270

X2

1 853

-4,130

-1,369

-0,540

-0,053

0,128

0,403

0,610

0,687

0,808

-0,050

X3

1 853

-1,605

-0,542

-0,230

0,003

0,089

0,308

0,541

0,660

0,835

0,100

X4

1 853

-0,744

-0,337

-0,059

0,222

0,969

3,333

8,660

19,042

75,500

4,560

X5

1 853

0,025

0,171

0,383

0,822

1,450

2,420

3,889

4,991

8,488

1,890

.-+


Možnosti aplikácie bonitných a predikčných modelov v podnikateľskom prostredí SR Porovnanie priemerných hodnôt sledovaných premenných v súboroch sro-55-0 (s konkurznou históriou) a sro-55-1 (bez konkurznej histórie) uvádzame na obrázku 2. Obr. 2: Porovnanie hodnôt premenných Z-skóre, X1, X2, X3, X4, X5 v súboroch sro-55-0 a sro-55-1 (min Z-skóre)

Najvýraznejšie rozdiely medzi oboma súbormi evidujeme u priemernej hodnoty premennej X4. Je to ukazovateľ podielovej premennej trhová hodnota vlastného imania/účtovná hodnota celkových pasív. Podniky bez konkurznej histórie mali jeho priemernú hodnotu výrazne lepšiu ako konkurzné podniky. V súlade s predchádzajúcim textom, ak podnik dosiahol vysokú stratu, ktorú nie je schopný pokryť navŕšením základného imania, rezervným fondom alebo nerozdeleným ziskom z minulých rokov, dostáva sa do pozície, kedy má záporné vlastné imanie. Ak tento stav trvá viac ako 60 dní – v účtovnom vyjadrení – je v predlžení, musí podať návrh na konkurz. Z obrázku č. 2 je zrejmé, že podniky, ktoré neboli v konkurze, majú hodnotu ukazovateľa X4 kladnú. Pri analýze ukazovateľa X5 zistíme, že jeho priemerné hodnoty v prípade bankrotujúcich a nebankrotujúcich podnikov sú približne rovnaké. Ak bol pomer tržieb a zisku rovnaký v oboch skupinách, hlavným generátorom tohto rozdielu musel byť nárast nákladov, v dôsledku ktorého bol výsledok hospodárenia podniku a zároveň aj priemerný ukazovateľ X3 záporný. Firmy, ktoré sa dostali do konkurzu v tomto odvetví ekonomickej činnosti, nedokázali dostatočne redukovať svoje náklady v pomere k dosiahnutým tržbám.

.-+ 89


Možnosti aplikácie bonitných a predikčných modelov v podnikateľskom prostredí SR Analogicky porovnávame priemerné hodnoty príslušných premenných v súboroch sro-72-0 (s konkurznou históriou) a sro-72-1 (bez konkurznej histórie) s maximálnou hodnotou Z-skóre, obr. 3. Obr. 3: Porovnanie hodnôt premenných Z-skóre, X1, X2, X3, X4, X5 pre súbory sro s maximálnymi hodnotami Z-skóre

Aj v tomto prípade je najväčší rozdiel medzi súbormi v hodnotách premennej X4. Ukazuje sa, že aj v prípade súborov typu as-0 a as-1 pre minimálne a maximálne hodnoty Z-skóre je významnou premennou X4. Priemerná hodnota ukazovateľa X4 je v skupine sledovaných konkurzných podnikov podstatne nižšia. Keďže súčasťou vlastného imania je aj výsledok hospodárenia, môže práve jeho výška spôsobovať rozdiely medzi oboma skupinami podnikov. Zvláštny vývoj je zaznamenaný v ukazovateli X5. U „zdravých“ podnikov je nižší ako v prípade podnikov s konkurznou históriou. To znamená, že pomer tržieb k aktívam je v skupine „zdravých podnikov“ nižší ako v skupine konkurzných podnikov. Je však potrebné vziať do úvahy aj fakt, že vyššie tržby neznamenajú priamo aj vyšší zisk. Ak mali podniky v konkurze vysoké náklady, je možné, že neefektivita ich podnikateľského úsilia mala pre tieto podniky fatálne následky. V našom prípade – pre OKEČ 72 vidíme, že obe skupiny podnikov majú pomer EBITU a aktív približne rovnaký a z toho dôvodu sa domnievame, že ukazovateľ s najlepšou rozlišovacou schopnosťou je priemerná hodnota pomerovej premennej X4. Dôležité a ľahko interpretovateľné výstupy získavame aj pomocou grafickej prezentácie vybraných charakteristík z tabuliek 3a – 3d tak, ako je to uvedené na grafoch 3a – 3d. Jednotne volená mierka umožňuje rýchlu orientáciu v hodnotách sledovaných premenných podľa ich percentilového rozloženia. Tieto informácie sú však potrebné aj pre hlbšiu kvantitatívnu i logickú analýzu hodnôt vstupných premenných X1, ..., X5. 90

.-+

Podnikanie v novych ekonomickych podmienkach  

Podnikanie v novych ekonomickych podmienkach

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you