Page 1

JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky

2010 Paneurópska vysoká škola


OCHRANA ÚSTAVNOSTI ÚSTAVNÝM SÚDOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Recenzenti: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca.

Drgonec, Ján Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky / Ján Drgonec – Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2010. 416 s. ISBN:978-80-89447-25-1 Kľúčové slová: • ústavnosť • abstraktná ochrana ústavnosti • konkrétna ochrana ústavnosti • rozhodnutia ústavného súdu ako prameň práva

2

• pozitívny záväzok štátu • predkladanie návrhov na Ústavný súd SR • právomoc Ústavného súdu SR


Obsah

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1. kapitola: POKUSY NA SKUSY ALEBO HĽADANIE PODOBY . . . . . . . . . . . . . . 17 1.1 Prvý pokus: Ochrana ústavnosti v Československej republike do roku 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Druhý pokus: Ochrana ústavnosti v Slovenskej republike 1939 – 1945 . . . 1.3 Tretí pokus: Ústavné súdnictvo Československej socialistickej republiky. . . 1.4 Štvrtý pokus: Ústavný súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky . . . 1.5 Piaty pokus: Ústavný súd Slovenskej republiky vzor 1991 . . . . . . . . . . . . 1.6 Šiesty pokus: Ústavný súd Slovenskej republiky vzor 1992 . . . . . . . . . . .

21 24 26 31 37 42

2. kapitola: PRÁVOMOC ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY . . . . . . 49 2.1 Právomoc ustanovená Ústavou SR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Subsidiárna právomoc Ústavného súdu SR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Právomoc podľa čl. 124 Ústavy SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Právomoc ustanovená ústavným zákonom o bezpečnosti štátu . . . . . . . . 2.3 Právomoc ustanovená ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Úskalia využívania právomoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 51 58 64 65 65

3. kapitola: SUDCOVIA, ORGÁNY ÚSTAVNÉHO SÚDU A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ICH ČINNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3.1 Právne postavenie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. . . . . . . 3.1.1 Podmienky prístupu k funkcii sudcu ústavného súdu . . . . . . . . . . . 3.1.2 Podmienky výkonu funkcie sudcu ústavného súdu. . . . . . . . . . . . . 3.1.3 Sudca spravodajca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 75 86 97 3


Obsah

3.2 Organizácia Ústavného súdu Slovenskej republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

3.2.1 Plénum Ústavného súdu SR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

3.2.2 Senáty Ústavného súdu SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.2.3 Predseda a podpredseda Ústavného súdu SR. . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3.2.4 Kancelária Ústavného súdu SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3.3 Príčiny a možnosti reorganizácie Ústavného súdu SR . . . . . . . . . . . . . . . . 106

4. kapitola: PRAMENE PRÁVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.1 Ústava Slovenskej republiky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.2 Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.3 Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu a núdzového stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.4 Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie s prednosťou pred zákonmi Slovenskej republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.5 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4.6 Zákon o ústavnom súde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4.7 Občiansky súdny poriadok a Trestný poriadok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 4.8 Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky . . . . . . 148 4.9 Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 4.10 Zákon o Zbierke zákonov Slovenskej republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 4.11 Trestný zákon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 4.12 Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 4.12.1 Sudcovské právo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4.12.2 Úradnícka a sudcovská činnosť sudcov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 4.12.3 Sudcovské právo v rozhodnutiach ústavného súdu . . . . . . . . . . . . 159 4.12.4 Vývoj a zmena právnych názorov ústavného súdu . . . . . . . . . . . . 167 4.12.5 Doktríny ústavného súdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 4.13 Rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 4


Obsah

5. kapitola: PRÁVNE VÝZNAMNÉ CESTY KU KONANIU PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.1 5.2 5.3 5.4

Právna relevancia návrhu na konanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprávnený navrhovateľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navrhovateľ fyzická osoba a právnická osoba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Všeobecný súd – navrhovateľ konania pred Ústavným súdom SR . . . . . . 5.4.1 Pramene práva zakladajúce právomoc všeobecných súdov prerušiť pojednávanie a podať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.2 Prerušenie konania pred všeobecným súdom z dôvodu podania návrhu na konanie o súlade právneho poriadku . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.3 Návrh na konanie o neplatnosti zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov schválených v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.4 Návrh na konanie o výklade ústavy alebo ústavného zákona. . . . . 5.4.5 Uplatnenie právomoci všeobecného súdu podať návrh na Ústavný súd SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.6 Povinnosť súdu uplatniť právomoc podať návrh na Ústavný súd SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.7 Postavenie súdu druhej inštancie po uplatnení právomoci súdom prvého stupňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189 192 194 202

203 205

209 210 212 218 229

6. kapitola: PRAKTICKÁ OCHRANA ÚSTAVNOSTI: HOJDAČKOVÝ EFEKT . . . . . . 233 6.1 Prvé funkčné obdobie (21. 1. 1993 – 20. 1. 2000): Tušenie súvislostí . . 6.1.1 Ochrana právneho štátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.2 Uplatňovanie pozitívneho záväzku štátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.3 Ochrana základných práv a slobôd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Druhé funkčné obdobie (21. 1. 2000 – 20. 1. 2007): Krok vpred, dva kroky vzad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.1 Ochrana právneho štátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.2 Uplatňovanie pozitívneho záväzku štátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.3 Abstraktná ochrana ústavnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.4 Ochrana základných práv a slobôd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.5 Osobitné extempore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233 237 239 246 255 255 257 257 268 285 5


Obsah

6.3 Tretie funkčné obdobie (21. 1. 2007 – 20. 1. 2019): Tušenie tieňov . . . . 286 6.3.1 Ochrana právneho štátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 6.3.2 Abstraktná ochrana ústavnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 6.3.3 Uplatňovanie pozitívneho záväzku štátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 6.3.4 Ochrana základných práv a slobôd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

ZÁVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Použitá literatúra a rozhodnutia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Bonus: Z rozhodnutí neuverejnených v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky . . . . . . . . . . . . 351 Príloha č. 1: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 171/05 z 27. februára 2008 vo veci namietaného porušenia základného práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo priznaného v čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 7 ods. 1, čl. 93 ods.1 a čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky tým, že Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1596 z 11. mája 2005 vyslovila súhlas so Zmluvou o Ústave pre Európu bez toho, aby zároveň v súlade s čl. 7 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky schválila ústavný zákon o vstupe Slovenskej republiky do štátneho zväzku s inými štátmi, ktorý by podliehal potvrdeniu v referende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Príloha č. 2: Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 2. 6.1993 o výklade čl. 116 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 206/1993 Z. z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Príloha č. 3: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci namietaného porušenia základného práva na držanie v ústavnej zdravotníckej starostlivosti so súhlasom súdu . . . 396 6

Ochrana ustavnosti Ustavnym sudom - obsah  

Ochrana ustavnosti Ustavnym sudom - obsah