Page 1

Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae Vedecký časopis Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

u ensi Iurispr v la is t a r B Iu emia iae ex Acad cademia Bratislavensi it t o N e ia t i A en si Iurisprud rudentiae Notitiae ex Notitiae ex Academ n e v la is t a r p vensi Iuris Academia B iae ex Aca prudentiae Notitiae ex e ex Academia Bratisla Bratislavensi Iuris i Iurisprudentiae Notit Notitia e ia ns itia dentiae Not Notitiae ex Academ x Academia Bratislave lavensi Iurisprudentia udentia e pr atis ee risprudentia urisprudentiae Notitia titiae ex Academia Br ia Bratislavensi Iuris urispru m I si I No e ex Acade cademia Bratislavensi nsi Iu ia Bratislaven vensi Iurisprudentiae it t o N e la lave dentia ex A demia Bratis Bratislavensi Iurispru isprudentiae Notitiae iae ex Academia Bratis ratisla B ia Iur entiae Notit otitiae ex Academia demi d u ex Academ ademia Bratislavensi r p is r u I i N Aca vens Ac tiae Notitiae ex e ex Academia Bratisla tislavensi Iurispruden prudentiae Notitiae ex ex Aca a itia cademia Br ia Bratislavensi Iuris risprudentiae Notitiae titia A dentiae Not x e e ia it t e No nsi Iu cadem ntiae No e d u r p is r risprudentia dentiae Notitiae ex A x Academia Bratislave la u 1 I ns1i ve0 ru prudentia ee atis /2 vensi Iurisp urisprudentiae Notitia titiae ex Academia Br ia Bratislavensi Iuris urispru m I si I No e ex Acade ademia Bratislavensi nsi Iu ia Bratislaven vensi Iurisprudentiae it t o N e la dentia lave ex Ac demia Bratis Bratislavensi Iurispru isprudentiae Notitiae iae ex Academia Bratis ratisla B it ia Iur dentiae Not Notitiae ex Academia ademi ex Academ ademia Bratislavensi u r p is r u I i s Ac ven Ac tiae Notitiae ex e ex Academia Bratisla tislavensi Iurispruden rudentiae Notitiae ex ex Aca e ra isp itia Academia B mia Bratislavensi Iur Iurisprudentiae Notitia otitia dentiae Not x e e ia it t o eN eN nsi cade risprudentia dentiae Notitiae ex A x Academia Bratislave lavensi Iurisprudentia udentia r ru ee atis vensi Iurisp iae ex vensi Iurisp urisprudentiae Notitia titiae ex Academia Br la is t a r B ia otit dem si I No Bratislaven vensi Iurisprudentiae entiae Notitiae ex Aca nsi Iurisprudentiae N dentia isprud tislave ratisla urispru

1


§

z Vedecké štúdie / Primary researches z „Jazdci“ v legislatíve I. – všeobecná charakteristika ...........................................

4

„Riders“ in Legislation I. – general characteristic JUDr. Boris Balog, PhD. z Vplyv rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie

na európsky zatýkací rozkaz ................................................................................... 14 Impact of decision – making power of the Court of Justice of the European Union on the European Arrest Warrant Mgr. Libor Klimek

Odborné články / Papers z Interamerický systém ochrany lidských práv ........................................................ 32

Inter-American System of Protection of Human Rights prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. z Východiskové determinanty predpokladu vzniku zodpovednosti

v environmentálnom práve....................................................................................... 41 Baseline determinants assumption of liability in environmental law JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

z Vlastníctvo podľa Ústavy Poľskej republiky .......................................................... 56

Ownership Under The Constitution Of The Republic of Poland Dr. Anna Frankiewicz z Právo na informácie a prístup k dokumentom inštitúcií a orgánov

Európskej únie v zmysle judikatúry Súdneho dvora ............................................ 66 Right of information and access to documents of the institutions and bodies of the European Union in the sense of jurisdiction Court of justice JUDr. Ján Grman

z Špecifiká odhaľovania korupcie ............................................................................. 85

Several particularities of detection of a corruption JUDr. Marcela Tóthová z Priame Zahraničné investície ako oblasť výlučnej právomoci

Európskej únie ........................................................................................................... 94 European Union´s Exklusive Competence on Foreign Direct Investment Mag. iur. Andrej Karpat

2

Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae


§

z Procesné záruky v konaniach o porušení súťažného práva pred

Európskou komisiou ................................................................................................. 103 Procedural guarantees in European commission´s proceedings concerning breach of the competition law Mgr. Silvia Šramelová

Informácie / Information z Medzinárodná konferencia „Obete kriminality – Victims of Crime“..................... 114

International conference – „Victims of Crime“ Mgr. Tatiana Kanáliková

Recenzie / Reviews z Sagan, Serzhanova – Nauka o państwie wspólczesnym .................................... 116

Book review: Sagan, Serzhanova – Nauka o państwie wspólczesnym prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

1/2011

3

Notitiae 1/2011 - obsah  
Notitiae 1/2011 - obsah  

Notitiae 1/2011 - obsah

Advertisement