Page 1

Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae Vedecký časopis Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

ensi Iurispr v la is t a r B ia ex Academ emia Bratislavensi I e ia it t o N e rudentia e ex Acad p is ia r Academ it u t I o i x s N e n e e e ia v t ia n la e it is t d t o u a r r N vensi Iurisp Academia B iae ex Ac prudentiae Notitiae ex e ex Academia Bratisla Bratislavensi Iuris i Iurisprudentiae Notit Notit e ia ns itia dentiae Not Notitiae ex Academ x Academia Bratislave lavensi Iurisprudentia udent e pr atis ee risprudentia urisprudentiae Notitia titiae ex Academia Br ia Bratislavensi Iuris urispr si I No ex Academ demia Bratislavensi I e ia Bratislaven vensi Iurisprudentiae it t o N la lavensi I dentiae ex Aca demia Bratis Bratislavensi Iurispru isprudentiae Notitiae iae ex Academia Bratis ratis ia Iur ntiae Notit otitiae ex Academia B em e d u ex Academ ademia Bratislavensi r p is r u I Acad vensi Ac tiae N Notitiae ex e ex Academia Bratisla tislavensi Iurispruden prudentiae Notitiae ex ex Ac itia ensi Iuris e Notitiae ademia Bra v c ia t la A n dentiae Not is e t x d e a u r r e B p ia is it e Not nsi Iur cademia tiae Notit n e d u r p is r risprudentia dentiae Notitiae ex A x Academia Bratislave la u I ns1i 2 ve0 ru prudent ee atis /2 vensi Iurisp urisprudentiae Notitia titiae ex Academia Br ia Bratislavensi Iuris urispr m I si I No e ex Acade ademia Bratislavensi nsi I ia Bratislaven vensi Iurisprudentiae it t o N e la dentia lave ex Ac demia Bratis Bratislavensi Iurispru isprudentiae Notitiae iae ex Academia Bratis ratis ia Iur ntiae Notit otitiae ex Academia B em e d ex Academ ademia Bratislavensi u r p is r u I Acad vensi Ac tiae N Notitiae ex e ex Academia Bratisla tislavensi Iurispruden rudentiae Notitiae ex ex Ac itia ademia Bra vensi Iurisp risprudentiae Notitiae tit c la A dentiae Not is t x e a r e B ia it ia e No e Not nsi Iu cadem risprudentia dentiae Notitiae ex A x Academia Bratislave lavensi Iurisprudentia udent ru ee atis ensi Iurispr e v vensi Iurisp urisprudentiae Notitia titiae ex Academia Br la is t a r B si I ntiae No x Academia risprudentiae Notitia Bratislaven u e Notitiae e i Iurisprude

1


§

z Vedecké štúdie / Primary researches z Establishing Grounds for Discrimination Resulting from Nepotism and

Bribery as Categories of Corruption ...................................................................... Stanovenie dôvodov pre diskrimináciu vyplývajúcu z nepotizmu (rodinkárstva) a podplácania ako kategórií korupcie

4

Mgr. Vitaly Dmitriev, MSSc.

Odborné články / Papers z Ústavný a zákonný rámec pre oslobodenie od povinnej mlčanlivosti

o utajovaných skutočnostiach riaditeľa SIS a bývalého riaditeľa SIS .............. 26 Releasing Of The Director Of The Slovakian Intelligence Service And The Former Director From The Obligation to Keep Secret doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

z Odvolanie odvolaného člena vlády ........................................................................

40

Recall of recalled Member of the Government JUDr. Boris Balog, PhD. z Vplyv kvality konkurzného práva na priame zahraničné investície v rámci

Európskej únie .......................................................................................................... Impact of the Quality of Insolvency Law on Foreign direct investments in the European Union

48

Mgr. Dominik Moškvan, LL.M & Mgr. Veronika Vrbová, LL.M z K niektorým aspektom vývoja verejnej správy v Československu

po druhej svetovej vojne .......................................................................................... Some aspects of Development of Public Administration in Czechoslovakia after the World War II

57

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. z Postup slovenských justičných orgánov pri vydávaní Európskeho

zatýkacieho rozkazu................................................................................................. Process and practice of the Slovak judicial authorities at issuing of the European arrest warrant

70

JUDr. Zuzana Kapraľová 2

Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae


§

z Vytváranie postoja k právu ......................................................................................

79

Creating Attitude To The Law JUDr. Natália Kuliková z Hlavné pramene stredovekého trestného práva v Uhorsku

a českých krajinách.................................................................................................. Primary sources of medieval criminal law in Hungary and Czech lands

88

Mgr. Peter Miklušičák

Recenzie / Reviews z Recenzia na publikáciu Michaela Simana a Miroslava Slašťana:

Právo Európskej únie (inštitucionálny systém a právny poriadok únie s judikatúrou) .................................................................................................... Review of the book written by Michael Siman and Miroslav Slašťan: European Union Law (EU Institutional System and EU Legal Framework with Case Law)

96

JUDr. Andrej Karpat

1/2012

3

Notitiae 1/2012  
Notitiae 1/2012  

Obsah casopisu

Advertisement