Page 1

Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae Vedecký časopis Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

ensi Iurispr v la is t a r B ia ex Academ emia Bratislavensi I e ia it t o N e rudentia e ex Acad p is ia r Academ it u t I o i x s N e n e e e ia v t ia n la e it is t d t o u a r r N vensi Iurisp Academia B iae ex Ac prudentiae Notitiae ex e ex Academia Bratisla Bratislavensi Iuris i Iurisprudentiae Notit Notit e ia ns itia dentiae Not Notitiae ex Academ x Academia Bratislave lavensi Iurisprudentia udent e pr atis ee risprudentia urisprudentiae Notitia titiae ex Academia Br ia Bratislavensi Iuris urispr si I No ex Academ demia Bratislavensi I e ia Bratislaven vensi Iurisprudentiae it t o N la lavensi I dentiae ex Aca demia Bratis Bratislavensi Iurispru isprudentiae Notitiae iae ex Academia Bratis ratis ia Iur ntiae Notit otitiae ex Academia B em e d u ex Academ ademia Bratislavensi r p is r u I Acad vensi Ac tiae N Notitiae ex e ex Academia Bratisla tislavensi Iurispruden prudentiae Notitiae ex ex Ac itia ensi Iuris e Notitiae ademia Bra v c ia t la A n dentiae Not is e t x d e a u r r e B p ia is it e Not nsi Iur cademia tiae Notit n e d u r p is r risprudentia dentiae Notitiae ex A x Academia Bratislave la u ns1i 1I ve0 ru prudent ee atis /2 vensi Iurisp urisprudentiae Notitia titiae ex Academia Br ia Bratislavensi Iuris urispr m I si I No e ex Acade ademia Bratislavensi nsi I ia Bratislaven vensi Iurisprudentiae it t o N e la dentia lave ex Ac demia Bratis Bratislavensi Iurispru isprudentiae Notitiae iae ex Academia Bratis ratis ia Iur ntiae Notit otitiae ex Academia B em e d ex Academ ademia Bratislavensi u r p is r u I Acad vensi Ac tiae N Notitiae ex e ex Academia Bratisla tislavensi Iurispruden rudentiae Notitiae ex ex Ac itia ademia Bra vensi Iurisp risprudentiae Notitiae tit c la A dentiae Not is t x e a r e B ia it ia e No e Not nsi Iu cadem risprudentia dentiae Notitiae ex A x Academia Bratislave lavensi Iurisprudentia udent ru ee atis ensi Iurispr e v vensi Iurisp urisprudentiae Notitia titiae ex Academia Br la is t a r B si I ntiae No x Academia risprudentiae Notitia Bratislaven u e Notitiae e i Iurisprude

3


§

z Vedecké štúdie / Primary researches z Dichterfürst und Fürstendiener: Goethe in amtlichen Verhältnissen ................

4

prof. Dr. Werner Ogris z Národná aplikácia zásady ne bis in idem v Európe .............................................

12

Transnational Application of the Ne bis in idem Principle in Europe JUDr. Klimek Libor

Odborné články / Papers z „Právnický jazyk – nástroj odbornej komunikácie“..............................................

34

The language of the law as the instrument of specific communication doc. PhDr. Darina Pallová, CSc. z Judikatúra, normotvorba a postmoderna..............................................................

38

Jurisprudence, Law-making and Postmodernity JUDr. Hodás Milan & JUDr. Balog Boris, PhD. z Pojem podnik v európskom súťažnom práve .......................................................

55

The term „Undertaking“ in European Competition Law JUDr. Hana Kováčiková, PhD. z Bilaterálne investičné zmluvy po prijatí Lisabonskej zmluvy ..............................

62

Bilateral Investment Treaties in the Aftermath of the Lisbon Treaty Mgr. Milena Nosková, M.B.A. z Právna ochrana pred násilnými trestnými činmi ..................................................

71

Violen crimes, their characters and legislation JUDr. Martina Lindáková z Aktuálne problémy sprístupňovania informácií podľa zákona

o slobode informácií................................................................................................. Current problems of accessing to information under the Act on freedom of information

76

Mgr. Silvia Šramelová z Možnosti dokazovania korupcie .............................................................................

86

Options proof of a corruption JUDr. Marcela Tóthová 2

Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae


§

z Nástupnictví ve starověkém Egyptě .......................................................................

96

The Succession in Ancient Egypt JUDr. Michaely Uhlířová – Knollová z Novela Zákonníka práce (júl 2011) – niekoľko analytických poznámok

v širších súvislostiach............................................................................................... 106 Amendment of the Labour code (july 2011) – several analytical notes in the wider context Mgr. Jana Záhorčáková

Informácie / Information z Informácia z medzinárodnej vedeckej konferencie „Štáty v strednej

a východnej Európe pred a po vstupe do Európskej únie“................................. 116 Information on the international scientific conference "Central and Eastern European Countries before and after Accession to the European Union." JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M.

ERRATE: z V čísle 2/2011, na stranách 2 a 11 bol uvedený pri autorovi Mgr. Igor N. Barilik

nesprávny názov článku. Opravený, správny názov článku: „Prevencia násilnej kriminality mládeže s použitím strelných zbraní a výbušnín. Stredoeurópska perspektíva na americké skúsenosti.“

3/2011

3

Notitiae 3/2011 - obsah  

obsah casopisu Notitiae 3/2011

Notitiae 3/2011 - obsah  

obsah casopisu Notitiae 3/2011

Advertisement