Page 1

Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo verejné Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo verejné

Peter Vršanský Jozef Valuch a kolektív

MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ Osobitná časť

www.eurokodex.sk

Bratislava 2013


MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ – Osobitná časť

Recenzenti:

prof. JUDr. Ján Azud, DrSc. JUDr. Pavel Sladký, Ph.D.

Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca.

Vršanský Peter – Valuch Jozef a kolektív MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ – Osobitná časť – 1. vyd. – Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2013. 544 s.

ISBN: 978-80-8155-003-4 Klúčové slová:

l

štát územie ochrana ľudských práv

l

právo medzinárodnej bezpečnosti

l l

Schválené vedením Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako vysokoškolská učebnica.

2


MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ – Osobitná časť

Autori: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. Kapitola V. – bod 5.1.1, 5.2.4; bod 5.3.1 až 5.3.2, bod 5.3.6 až 5.4; Kapitola VI; Príloha JUDr. Jozef Valuch, PhD. vedúci autorského kolektívu Kapitola I. – bod 1.1 až 1.3.2.2, bod 1.5 až 1.5.1.4; Kapitola V. – bod 5.1, bod 5.2 až 5.2.3, bod 5.2.5, 5.3; bod 5.3.3 až 5.3.5; Kapitola X.; JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M Kapitola III.; Kapitola IV.; Kapitola IX; JUDr. Michaela Rišová Kapitola I. – bod 1.4 až 1.4.2.8; Kapitola II.; JUDr. Radoslav Seman, PhD. Kapitola VIII; JUDr. Eva Villacis, PhD. Kapitola VII.

Vzor citácie: VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné. Osobitná časť. Bratislava : EUROKÓDEX, 2013. 544 s. 3


MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ – Osobitná časť

Obsah Predhovor · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · O autoroch · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Zoznam použitých skratiek · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

9 11 15

1. Štát ako tradičný subjekt medzinárodného práva . . . . 1.1

1.2 1.3

1.4

4

Vznik a uznanie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

23

1.1.1 Vznik štátu · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.1.2 Uznanie štátu · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.1.3 Uznanie vlády· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

23 24 28

Základné práva a povinnosti štátu · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Klasifikácia štátov· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

30 34

1.3.1 Delenie podľa rozsahu suverenity · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.3.1.1 Suverénne štáty · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.3.1.2 Závislé (polo suverénne) štáty · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.3.2 Delenie podľa vnútornej štruktúry · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.3.2.1 Jednotné štáty · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.3.2.2 Zložené štáty · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

34 34 35 39 39 40

Suverenita a jurisdikcia štátu · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

43

1.4.1 Suverenita štátu· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.4.1.1 Prejavy suverenity štátu · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.4.1.2 Obmedzenia suverenity a územné jednotky sui generis · · · 1.4.1.2.1 Vazalské štáty, protektoráty a kapitulačné režimy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.4.1.2.2 Koloniálne a mandátne územia · · · · · · · · · · · · · 1.4.1.2.3 Poručenské a nesamosprávne územia · · · · · · · 1.4.1.2.4 Medzinárodná správa OSN · · · · · · · · · · · · · · · · 1.4.1.2.5 Územné jednotky sui generis · · · · · · · · · · · · · · 1.4.1.2.6 Vojenská okupácia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.4.2 Jurisdikcia štátu· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.4.2.1 Normatívna a vynucovacia jurisdikcia · · · · · · · · · · · · · · · · 1.4.2.2 Civilná a trestná jurisdikcia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.4.2.3 Teritoriálna jurisdikcia· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.4.2.4 Personálna jurisdikcia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.4.2.5 Ochranná jurisdikcia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.4.2.6 Univerzálna jurisdikcia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.4.2.7 Jurisdikčný konflikt· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.4.2.8 Výnimky z jurisdikcie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

43 45 49 49 50 51 51 52 53 54 55 57 58 59 60 60 62 63


MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ – Osobitná časť 1.5

Zánik štátu a jeho právne následky · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

69

1.5.1 Sukcesia· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.5.1.1 Sukcesia vo vzťahu k medzinárodným zmluvám · · · · · · · · 1.5.1.2 Sukcesia vo vzťahu k štátnemu majetku · · · · · · · · · · · · · · 1.5.1.3 Sukcesia vo vzťahu k štátnym archívom · · · · · · · · · · · · · · 1.5.1.4 Sukcesia vo vzťahu k štátnym dlhom· · · · · · · · · · · · · · · · ·

70 73 76 78 79

2. Medzinárodnoprávny status územia a ochrana prostredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

2.1 2.2

2.3

2.4

2.5

Základné vymedzenie a medzinárodnoprávne princípy viažuce sa k územiu · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Územie štátu · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

87 91

2.2.1 Štátne územie, územná suverenita a územná výsosť · · · · · · · · · · · · 2.2.2 Nadobúdanie, prevod a strata štátneho územia · · · · · · · · · · · · · · · · 2.2.3 Vymedzenie štátneho územia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.2.3.1 Štátne hranice· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.2.3.2 Pohraničné pásma a režimy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.2.4 Zemský povrch, podzemný priestor a vnútorné vodstvo · · · · · · · · · 2.2.5 Pobrežné more a ďalšie morské pásma · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.2.5.1 Vývoj právnej úpravy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.2.5.2 Právny režim pobrežného mora · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.2.5.3 Priľahlé pásmo · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.2.5.4 Výlučná ekonomická zóna · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.2.5.5 Kontinentálny šelf · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.2.6 Vzdušný priestor · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.2.7 Fiktívne územie štátu· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.2.8 Arktída · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

91 96 103 104 109 111 115 115 118 124 126 127 129 132 134

Priestory medzinárodného záujmu · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

135

2.3.1 Medzinárodné rieky · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.3.2 Medzinárodné prieplavy· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.3.3 Medzinárodné úžiny · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

136 137 138

Medzinárodné priestory· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

139

2.4.1 Šíre more · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.4.2 Morské dno a podložie za hranicami národnej jurisdikcie a práv· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.4.3 Antarktída · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.4.4 Kozmický priestor a nebeské telesá · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

140

Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia · · · · · · ·

151

145 146 148

3. Obyvateľstvo štátu 3.1 3.2

Zloženie obyvateľstva štátu · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Právne postavenie štátnych príslušníkov · · · · · · · · · · · · · · · ·

161 163

3.2.1 Štátna príslušnosť · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

164 5


MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ – Osobitná časť

3.3

3.4

3.2.1.1 Spôsoby nadobudnutia štátnej príslušnosti · · · · · · · · · · · · 3.2.1.2 Zánik štátnej príslušnosti · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.2.1.3 Viacnásobná štátna príslušnosť · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.2.1.4 Štátna príslušnosť právnických osôb · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.2.1.5 Štátna príslušnosť lodí a lietadiel · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.2.1.6 Občianstvo Európskej únie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.2.2 Arbitrážne konania· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Právne postavenie cudzincov · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.3.1 Extradícia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.3.1.1 Extradíca a odovzdávanie osôb na medzinárodnej úrovni· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.3.2 Azyl na medzinárodnoprávnej úrovni· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.3.3 Medzinárodnoprávna ochrana utečencov · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.3.4 Diplomatická ochrana · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Právne postavenie osôb bez štátnej príslušnosti · · · · · · · · · · ·

165 167 168 169 170 171 171 172 175 179 180 181 186 190

4. Medzinárodná ochrana ľudských práv 4.1 4.2

4.3

4.4 4.5 6

Úvod do konceptu ľudských práv v rámci medzinárodného práva · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ochrana ľudských práv pod záštitou OSN · · · · · · · · · · · · · · · ·

199 200

4.2.1 Systém ochrany ľudských práv založený Chartou OSN · · · · · · · · · · 4.2.1.1 Systém ochrany ľudských práv hlavnými orgánmi OSN · · 4.2.1.2 Systém ochrany ľudských práv špecializovanými organizáciami pridruženými k OSN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4.2.1.3 Systém ochrany ľudských práv na pôde Rady OSN pre ľudské práva· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4.2.2 Zmluvný systém ochrany ľudských práv pod záštitou OSN · · · · · · ·

201 201

Regionálne systémy ochrany ľudských práv · · · · · · · · · · · · · ·

218

4.3.1 Európsky regionálny systém ochrany ľudských práv · · · · · · · · · · · · 4.3.1.1 Ochrana ľudských práv v rámci Rady Európy · · · · · · · · · · 4.3.1.1.1 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4.3.1.1.2 (Revidovaná) Európska sociálna charta · · · · · · · 4.3.1.2 Ochrana ľudských práv v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe · · · · · · · · · · · · · · · 4.3.1.3 Ochrana ľudských práv v rámci Európskej únie · · · · · · · · · 4.3.2 Medziamerický regionálny systém ochrany ľudských práv · · · · · · · 4.3.3 Africký regionálny systém ochrany ľudských práv · · · · · · · · · · · · · · 4.3.4 Regionálny systém ochrany ľudských práv v arabských štátoch· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4.3.5 Ázijský regionálny systém ochrany ľudských práv · · · · · · · · · · · · · ·

218 219

247 248

Univerzálny a európsky systém ochrany práv menšín· · · · · · Ochrana práv pôvodného obyvateľstva · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

249 255

203 204 207

219 229 231 234 237 243


MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ – Osobitná časť

5. Štátne orgány pre medzinárodné styky 5.1

Vymedzenie a klasifikácia štátnych orgánov pre medzinárodné styky · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

262

5.1.1 Kategória „netradičných orgánov“· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

264

Vnútroštátne orgány pre medzinárodné styky · · · · · · · · · · · ·

266

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Hlava štátu· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Vláda · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Minister zahraničných vecí · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Parlament· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Iné vnútroštátne orgány pre medzinárodné styky · · · · · · · · · · · · · ·

266 268 268 269 270

5.3 Zahraničné orgány štátu pre medzinárodné styky · · · · · · · · ·

270

5.3.1 Diplomatická misia· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5.3.1.1 Zriadenie diplomatickej misie a členovia jej personálu · · · · 5.3.1.2 Diplomatické výsady a imunity · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5.3.1.3 Skončenie funkcie diplomatického zástupcu, prerušenie diplomatických stykov a zákaz diskriminácie· · · · · · · · · · · 5.3.2 Osobitná misia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5.3.3 Stále misie pri medzinárodných organizáciách · · · · · · · · · · · · · · · · · 5.3.4 Delegácia na zasadaní orgánu medzinárodnej organizácie alebo na medzinárodnej konferencii · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5.3.5 Vojenská jednotka, loď a lietadlo · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5.3.6 Konzulárny úrad· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

270 274 278

5.2

5.4

Štatút diplomatického kuriéra a diplomatickej batožiny nesprevádzanej diplomatickým kuriérom· · · · · · · · · · · · · · · ·

285 287 292

294 295 296 309

6. Medzinárodné zmluvné právo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 6.2 6.3

6.4 6.5 6.6 6.7

Pramene medzinárodného zmluvného práva · · · · · · · · · · · · · Základné pojmy súvisiace s medzinárodným zmluvným právom · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Uzatváranie medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

316 322 322

6.3.1 Rokovanie a prijatie textu medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · · · · · · 6.3.1.1 Štruktúra a jazyk medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · · · · · 6.3.1.2 Alternácia a podpisový alternát · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6.3.2 Overenie (autentifikácia) textu medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · · 6.3.3 Vyjadrenie súhlasu štátu byť viazaný medzinárodnou zmluvou · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6.3.4 Predbežné vykonávanie medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · · · · · · · 6.3.5 Výhrady k medzinárodným zmluvám · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6.3.6 Nadobudnutie platnosti medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · · · · · · · ·

323 325 326 326 328 330 330 331

Dodržiavanie medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Vykonávanie medzinárodnej zmluvy· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Výklad medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Vzťah medzinárodnej zmluvy k tretím štátom · · · · · · · · · · · ·

331 332 332 334 7


MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ – Osobitná časť 6.8 6.9

Zmena medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Neplatnosť, prerušenie plnenia a zánik medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

334

6.9.1 Neplatnosť medzinárodnej zmluvy· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6.9.2 Zánik medzinárodnej zmluvy a prerušenie medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6.9.3 Právne následky neplatnosti medzinárodnej zmluvy, zániku medzinárodnej zmluvy alebo prerušenia jej vykonávania · · · · · · · · ·

335

6.10 Oblasti, na ktoré sa nevzťahuje Viedenský dohovor o zmluvnom práve · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6.11 Depozitár medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6.12 Správy a oznámenia štátov, oprava chýb v texte medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6.13 Registrácia a publikácia medzinárodnej zmluvy · · · · · · · · · · 6.14 Prílohy a protokoly k medzinárodnej zmluve · · · · · · · · · · · · · 6.15 Niektoré praktické aspekty rokovania o medzinárodnej zmluve · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

6.15.1 Smernica pre rokovanie· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6.15.2 Zásady diplomatického rokovania· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6.15.3 Stratégia a taktika pro rokovaní o medzinárodnej zmluve· · · · · · · · ·

335

336 338 339 339 340 341 341 341

341 342 343

7. Právo medzinárodných orgánov a organizácií 7.1 7.2 7.3

7.4 7.5

Pojmové vymedzenie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Medzinárodné orgány · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Medzinárodné organizácie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

350 352 353

7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5

Klasifikácia· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Štruktúra · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Sídlo · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Financovanie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Výsady a imunity · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

354 355 357 358 358

Organizácia spojených národov · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Regionálne medzinárodné organizácie · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

360 368

7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5

368 371 372 373 374

Rada Európy· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Organizácia amerických štátov · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Liga arabských štátov · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Africká únia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Združenie národov juhovýchodnej Ázie· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

8. Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov . . . . . . . . 8.1 8.2 8

Pojmové vymedzenie a historický vývoj · · · · · · · · · · · · · · · · ·

382

8.1.1 Historický vývoj ius ad bellum a ius in bello · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8.1.2 Pojem agresia – vývoj, definícia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

382 384

Pramene medzinárodného práva ozbrojených konfliktov · · ·

386


MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ – Osobitná časť 8.3 8.4

8.5 8.6

Základné zásady medzinárodného práva ozbrojených konfliktov · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Vojnový stav · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

389 390

8.4.1 Začiatok vojny · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8.4.2 Právne dôsledky vojnového stavu pre bojujúce strany. · · · · · · · · · · 8.4.2.1 Všeobecné právne účinky· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8.4.2.2 Účinky vojnového stavu na právne postavenie nepriateľských cudzincov a majetku · · · · · · · · · · · · · · · · · 8.4.3 Neutralita počas ozbrojeného konfliktu a v čase mieru· · · · · · · · · · · 8.4.3.1 Obyčajná vojnová neutralita · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8.4.3.2 Trvalá neutralita · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8.4.4 Vojnová oblasť · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8.4.5 Ozbrojené sily· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8.4.6 Vojnová okupácia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

390 392 392 393 395 395 398 400 401 405

Pravidlá ozbrojených vnútroštátnych (občianskych konfliktov · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

407

8.5.1 Zastavenie vojnových akcií a ukončenie vojny · · · · · · · · · · · · · · · · ·

407

Ženevské právo – humanitárne právo stricto sensu · · · · · · · ·

409

8.6.1 Pojem medzinárodného humanitárneho práva · · · · · · · · · · · · · · · · · 8.6.2 Ženevské právo a chránené osoby - ochrana obetí vojny · · · · · · · · · 8.6.2.1 Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl v poli · · · · · · · · · · · 8.6.2.2 Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených, chorých a stroskotancov ozbrojených síl na mori · · · · · · · · · · · · · · 8.6.2.3 Ženevský dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8.6.2.4 Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb · · · · · · · · · · · 8.6.2.5 Dodatkový protokol I a II · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

409 410 411 412 413 416 418

9. Medzinárodné trestné súdnictvo 9.1 9.2 9.3

9.4

Osobitosť medzinárodného trestného práva· · · · · · · · · · · · · · Norimberský a Tokijský vojenský tribunál · · · · · · · · · · · · · · Ad hoc medzinárodné trestné tribunály · · · · · · · · · · · · · · · · ·

425 425 430

9.3.1 Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu · · · · · · · · · · · · 9.3.1.1 Štruktúra ICTY · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9.3.1.2 Jurisdikcia ICTY · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9.3.2 Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9.3.2.1 Jurisdikcia ICTR · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9.3.2.2 Štruktúra ICTR · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

430 431 432 434 434 435

Medzinárodný trestný súd· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

436

9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4

436 437 437 441

Vznik ICC · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Štruktúra a zloženie ICC· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Jurisdikcia ICC · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Prípustnosť prípadov pred ICC· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

9


MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ – Osobitná časť 9.5 9.6

Zmiešané trestné tribunály · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Imunita predstaviteľov štátov · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

446 448

10. Právo medzinárodnej bezpečnosti 10.1 Pojmové vymedzenie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5

458

Bezpečnosť · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Medzinárodná bezpečnosť· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kolektívna bezpečnosť· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kolektívna sebaobrana · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Odzbrojenie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

460 461 462 463 465

10.2 Systém záruk medzinárodnej bezpečnosti · · · · · · · · · · · · · · ·

468

10.2.1 Zásady práva medzinárodnej bezpečnosti· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

469

10.3 Systém kolektívnej bezpečnosti · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

472

10.3.1 Projekt Mierovej organizácie kráľa Jiřího z Poděbrad · · · · · · · · · · · · 10.3.2 Spoločnosť národov· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10.3.3 Organizácia spojených národov· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

473 474 479

10.4 Hrozby medzinárodnej bezpečnosti · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

485

10.4.1 Situácia v súčasnosti · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10.4.2 Aktuálne hrozby medzinárodnej bezpečnosti · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10.4.2.1 Medzištátne a vnútroštátne konflikty · · · · · · · · · · · · · · · · · 10.4.2.2 Zbrane hromadného ničenia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10.4.2.2.1 Jadrové zbrane · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10.4.2.2.2 Biologické (bakteriologické) zbrane · · · · · · · · 10.4.2.2.3 Chemické zbrane · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10.4.2.3 Medzinárodný terorizmus · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10.4.2.4 Medzinárodný organizovaný zločin · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10.4.3 Záverom o hrozbách · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

485 487 491 494 495 499 500 501 506 509

Príloha: Zmluvná prax v Slovenskej republike . . . . . . . . .

517

10


Predhovor

Predhovor Publikácia „Medzinárodné právo verejné, osobitná časť“ nadväzuje na predošlú, všeobecnú časť učebnice s názvom „Medzinárodné právo verejné, všeobecná časť“ vydanú v r. 2012, s ktorou predstavuje komplexné dielo z danej oblasti. Aj v tomto prípade ide o modernú učebnicu, ktorá je nevyhnutným študijným materiálom každej právnickej fakulty a základom právnického vzdelania v oblasti medzinárodného práva. Spracovaním problematiky a rozsahom vypĺňa medzeru v rámci právnickej literatúry v podmienkach Slovenskej republiky. Približuje všetky podstatné inštitúty osobitnej časti medzinárodného práva verejného, počnúc štátom ako tradičným subjektom tohto právneho odvetvia, jeho územím a obyvateľstvom, cez ochranu ľudských práv, štátne orgány pre zahraničné styky, medzinárodné zmluvné právo a právo medzinárodných orgánov a organizácií, až po právo ozbrojených konfliktov, humanitárne právo, medzinárodné trestné súdnictvo a právo medzinárodnej bezpečnosti. Prakticky orientovaná učebnica je tak určená študentom a pedagógom právnických fakúlt, ako i odbornej vedeckej verejnosti a tiež každému, kto má o problematiku medzinárodného práva a s ním súvisiacich otázok záujem. Nakoľko sa zaoberá aj praktickou aplikáciou medzinárodného práva, využije ju každý, kto v danej oblasti pôsobí – politici, diplomati, sudcovia, advokáti, zamestnanci v štátnej správe i pracovníci útvarov pre medzinárodné styky a pod. Cieľom autorov bolo predovšetkým nadviazať na všeobecnú časť učebnice a podať pokiaľ možno prehľadný a ucelený pohľad na vyššie uvedené oblasti medzinárodného práva. Vychádzajúc pritom nielen z tradície slovenskej internacionalistickej vedy, ale i mnohých zahraničných zdrojov a rozhodnutí medzinárodných súdnych i mimosúdnych orgánov, zvolil autorský kolektív v niektorých ohľadoch vlastný prístup. Tomu zodpovedá aj členenie učebnice s bohatým poznámkovým aparátom a snaha priblížiť niektoré otázky na vybraných príkladoch z praxe. Poznatky uvedené v učebnici zároveň reflektujú aktuálne dianie a vývoj v oblasti medzinárodného práva. Zdrojom poznania môžu byť pre čitateľa okrem samotného textu učebnice aj diela, či medzinárodné dokumenty uvedené v úvode každej kapitoly, či v poznámkach pod čiarou. Komplexný pohľad vo forme prílohy dotvára priblíženie zmluvnej praxe v Slovenskej republike, s uvedením relevantných právnych predpisov. Veľká vďaka patrí recenzentom tohto diela, ktorými sú prof. JUDr. Ján Azud, DrSc. zo Slovenskej republiky a JUDr. Pavel Sladký, Ph.D. z Českej republiky. JUDr. Jozef Valuch, PhD. vedúci autorského kolektívu 11


MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ - Osobitná časť

O autoroch doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, postgraduálne vzdelanie získal na: Faculté de Droit et des relations internationales, Université de Dijon, Francúzsko (1976); Akadémii medzinárodného práva v Haagu, Holandsko (1986) a Peace University, Stadt Schlaiming, Rakúsko (1990). V r. 1973-1992 pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre medzinárodného práva. V období rokov 1990-1992 pôsobil na Ministerstve medzinárodných vzťahov SR, následne na Ministerstve zahraničných vecí SR ako expert na medzinárodné právo. V r. 1993-1997 bol právnym poradcom (Counsel) v právnom tíme Slovenskej republiky v spore s Maďarskou republikou o Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. V tom istom období pôsobil na Veľvyslanectve SR v Holandsku ako radca, Chargé d´affaires a i., v r. 1997-1999 bol riaditeľom Ústavu medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Následne, v r. 1999-2000 bol vedúcim oddelenia Medzinárodného súdneho dvora na Ministerstve zahraničných vecí SR a v r. 2000-2003 pôsobil na Ministerstve spravodlivosti SR ako zástupca SR v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva. V r. 2003 zastával na Ministerstve zahraničných vecí SR funkciu riaditeľa odboru ľudských práv a v r. 2004-2009 bol veľvyslancom SR v Japonsku. V r. 2009-2010 bol riaditeľom odboru Diplomatickej akadémie a odboru európskeho práva na Ministerstve zahraničných vecí SR. Vo vedeckej práci publikoval najmä k otázkam zodpovednosti štátu, ochrane práv osôb patriacich k národnostným menšinám, rasovej diskriminácii. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

JUDr. Jozef Valuch, PhD. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva, v študijnom odbore medzinárodné právo. V rámci vedeckej činnosti sa venuje medzinárodnému právu verejnému, predovšetkým otázke medzinárodnej bezpečnosti, problematike diplomatického a konzulárneho práva, ako aj otázke medzinárodnoprávnej subjektivity. Aktívne sa zúčastňuje domácich i zahraničných vedeckých konferencií, bol tiež vedúcim autorského kolektívu učebnice vydanej v Českej republike s názvom „Právo medzinárodných organizácií“ a tiež učebnice „Medzinárodné právo verejné. Všeobecná časť.“ Je členom Slovenskej 12


O autoroch

spoločnosti pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied. V roku 2011 sa zúčastnil študijného pobytu v Rakúsku, na Univerzite v Salzburgu, v r. 2012 študijného pobytu v Japonsku, na Univerzite Waseda (Tokyo). Pôsobil na Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Univerzity Komenského v Bratislave, v súčasnosti je odborným asistentom na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je odbornou asistentkou Ústavu medzinárodného a európskeho práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, kde ukončila aj svoje doktorandské štúdium v študijnom odbore medzinárodné právo. Svoj vedecký výskum zameriava na tie oblasti medzinárodného práva, v ktorých sa analyzuje postavenie jednotlivca, t. j. najmä na oblasť medzinárodného trestného práva (LL.M v medzinárodnom trestnom práve, Sussex), oblasť medzinárodného práva základných ľudských práv (Diplôme Medzinárodného inštitútu ľudských práv, Štrasburg) a oblasť medzinárodného humanitárneho práva (kurzy medzinárodného humanitárneho práva pre vysokoškolských pedagógov, Ženeva). Je členkou Americkej spoločnosti pre medzinárodné právo a tajomníčkou Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied.

JUDr. Michaela Rišová Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení v roku 2007 absolvovala dvojročné postgraduálne štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorého sa zúčastnila odborných stáží na Ministerstve zahraničných vecí SR a na Veľvyslanectve SR v Poľsku. Od roku 2007 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zároveň študuje v doktorandskom stupni štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, v odbore medzinárodné právo. V akademickom roku 2010/2011 absolvovala študijný pobyt na Université René Descartes v Paríži, v r. 2012 sa zúčastnila pracovného semináru v rámci Komisie OSN pre medzinárodné právo v Ženeve. V súčasnosti študuje v odbore medzinárodnej bezpečnosti a ľudských práv na Universiteit Utrecht v Holandsku. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje problematike ius cogens v medzinárodnom práve, diplomatickému a konzulárnemu právu a ochrane ľudských práv. Je členkou Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied, členkou European Society for International Law a členkou Slovenského výboru pre UNICEF.

13


MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ - Osobitná časť

JUDr. Radoslav Seman, PhD. V roku 2003 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2004 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg – asistent, neskôr ako odborný asistent na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 po absolvovaní doktorandského štúdia a po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému: „Medzinárodnoprávna zodpovednosť štátov“ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mu bola udelená vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ („PhD.“). Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje najmä medzinárodnému právo verejnému, predovšetkým problematike medzinárodnoprávnej zodpovednosti štátov, medzinárodnoprávnej ochrane základných ľudských práv a slobôd, ako aj právu medzinárodných organizácií. Je aktívnym členom Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo. Taktiež sa aktívne zúčastňuje na domácich, ako aj zahraničných vedeckých konferenciách.

JUDr. Eva Villacis (Šurková), PhD. E. Villacis vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pôsobila aj ako asistentka na Katedre medzinárodného a európskeho práva. Doktorandské štúdium v odbore medzinárodné právo absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od r. 2004 je pracovníčkou Ministerstva zahraničných vecí SR, kde pôsobí na jeho medzinárodnoprávnom odbore. V r. 2008 – 2012 pôsobila ako právna poradkyňa Stálej misie SR pri Organizácii spojených národov v New Yorku. V rámci svojej praxe sa špecializuje na medzinárodné trestné právo, jurisdikčné imunity, právo medzinárodných organizácií, či medzinárodné právo ľudských práv. Absolvovala niekoľko študijných a vzdelávacích pobytov v zahraničí, napr. na Právnickej fakulte Columbia University v New Yorku v r. 2010, Inštitúte OSN pre vzdelávanie a výskum Haagskej akadémii medzinárodného práva verejného v Haagu v r. 2009, na Právnickej fakulte Paris Lodron University v Salzburgu v r. 2004, či Právnickej fakulte Univerzity v Nancy v r. 2003. V súčasnosti je študentkou postgraduálneho štúdia na Právnickej univerzite v Utrechte (Holandsko) v študijnom odbore medzinárodné trestné právo. Je členkou Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied.

14

Medzinárodné právo verejné – osobitná časť  

obsah publikacie

Medzinárodné právo verejné – osobitná časť  

obsah publikacie

Advertisement