Page 1

OCHRANA OSOBNOSTI A MEDICÍNSKE PRÁVO Recenzenti: prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. doc. JUDr. Jozef Sotolář, Ph.D.

HUMENÍK, Ivan OCHRANA OSOBNOSTI A MEDICÍNSKE PRÁVO – 1. vydanie – Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2011. 288 s. ISBN 978-80-89447-58-9 Kľúčové slová: — ochrana osobnosti, — zdravotná starostlivosť, — informovaný súhlas, — lege artis, — detencia, — mlčanlivosť, — ochrana súkromia, — eutanázia, — určenie smrti, — vznik právnej subjektivity, — nasciturus,

2

— — — — — — — — — —

asistovaná reprodukcia, interrupcia, transplatnácia ex mortuo, transplantácia ex vivo, medicínske právo, pacient, biomedicínsky výskum, eutanázia, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotnícky pracovník.


Obsah

Obsah Úvod ....................................... Životopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª

VŠEOBECNÁ ČASŤ Osobnostné práva pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

I.

MEDICÍNSKE PRÁVO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I.1. Predmet záujmu medicínskeho práva . . . . . . . . . I.2. Vymedzenie pojmu „medicínske právo“ . . . . . . . I.3. Pramene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4. Možnosti kodifikácie (návrhy de lege ferenda). .

II.

FYZICKÁ OSOBA – SUBJEKT A ZÁROVEŇ „OBJEKT“ ZÁUJMU MEDICÍNY · · · · · · · · · · · · · · · · · · II.1. Vznik fyzickej osoby ako subjektu práv . . . . . . . II.1.1. Právna povaha embrya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.1.2. Názory považujúce oplodnenie za moment vzniku človeka . . . . . . . . . . . . . . . . . II.1.3. Názory kladúce vznik človeka do neskoršieho obdobia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.2. Zánik fyzickej osoby ako subjektu práv . . . . . . . II.2.1. Medicínske vymedzenie smrti . . . . . . . . . . . . . . II.2.2. Problematika vzťahu medzi právnym a medicínskym vymedzením smrti . . . . . . . . . . . II.2.3. Zisťovanie smrti podľa slovenského právneho poriadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.3. Právna povaha ľudského tela, jeho častí a možnosti dispozície s nimi . . . . . . . . . . . . . . . .

7 9

15 17 19 21 26 31 32 35

37 39 42 43 45 47 51

3


OCHRANA OSOBNOSTI A MEDICÍNSKE PRÁVO

III.

ZÁKLADNÉ PRÁVA FYZICKEJ OSOBY PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI · · · · · · · · · · · · · · · · · III.1. Teoretické východiská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.2. Právo na informácie o zdravotnom stave a o zamýšľanej liečbe/diagnostike . . . . . . . . . . . III.2.1. Subjekt povinný poskytnúť informáciu a subjekt oprávnený o informáciu žiadať . . . . . . . . . . . . . III.2.2. Rozsah, pravdivosť, forma a spôsob poučenia . . III.2.3. Zodpovednosť za porušenie pacientovho práva na informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.3. Právo rozhodovať o prijatí zdravotnej starostlivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.3.1 Nútené poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám s duševnou poruchou . . . . . . . . . . . . . . . III.3.1.1. Zákonná úprava detencie na Slovensku . . . . . . . III.3.1.2. Dôvody a motív zadržania . . . . . . . . . . . . . . . . . III.3.1.3. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a jeho postavenie v detenčnom konaní . . . . . . . . III.3.1.4. Problematika samotnej liečby pacienta . . . . . . . . III.3.1.5. Procesné aspekty detencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.4. Právo na súkromie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.4.1. Adresát povinnej mlčanlivosti . . . . . . . . . . . . . . III.4.2. Vecný rozsah povinnej mlčanlivosti . . . . . . . . . . III.4.3. Výnimky z povinnej mlčanlivosti . . . . . . . . . . . . III.4.3.1. Informovanie médií o zdravotnom stave osoby . III.4.3.2. Informovanie tretích osôb o zdravotnom stave, informácie zo zdravotnej dokumentácie . . . . . . . III.4.3.3. Sprístupnenie údajov zdravotnej dokumentácie právnym zástupcom poskytovateľa /zdravotníckeho pracovníka . . . . . . . . . . . . . . . . III.4.3.4. Zdravotné údaje ako súčasť prejednávanej veci, ako súčasť súdneho spisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.5. Právo na lege artis poskytovanú starostlivosť . . .

ª

OSOBITNÁ ČASŤ Právne aspekty vybraných medicínskych zákrokov

I.

BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I.1. Vymedzenie pojmu „medicínsky experiment “ . . 4

61 62

64 67 73 79 81 88 91 92 98 102 106 110 111 112 113 115 115 117 118 122

131 133


Obsah

I.2.

I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.3. II.

III.

IV.

Biomedicínsky výskum – komparácia zákona a dodatkového protokolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

Biomedicínsky výskum – pojem . . . . . . . . . . . . . Indikovaný a neindikovaný biomedicínsky výskum Ďalšie delenie biomedicínskych výskumov . . . . . Podmienky povolenia a realizovania výskumu . . Účastník biomedicínskeho výskumu a jeho práva Záver, návrhy de lege ferenda . . . . . . . . . . . . . . .

136 137 141 144 149 153

PRÁVNE ASPEKTY ASISTOVANEJ REPRODUKCIE· · · · II.1. Právna úprava umelého oplodnenia vo vybraných krajinách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.2. Slovenská právna úprava asistovanej reprodukcie II.2.1. Základné dôvody a predpoklady pre asistovanú reprodukciu . . . . . . . . . . . . . . . . . II.2.2. Podmienky na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.2.3. Zdravotná spôsobilosť žiadateľky a jej manžela . II.2.4. Súhlas žiadateľky a jej manžela . . . . . . . . . . . . . . II.2.5. Darcovstvo gamét. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.3. Surogačné (náhradné) materstvo . . . . . . . . . . . . II.4. Asistovaná reprodukcia a určovanie rodičovstva podľa zákona o rodine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.5. Návrhy de lege ferenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROHIBIČNÉ METÓDY KONTROLY ĽUDSKEJ PLODNOSTI · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · III.1. Interrupcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.1.1. Doba pre vykonanie zákroku. . . . . . . . . . . . . . . . III.1.2. Podnet na vykonanie interrupcie . . . . . . . . . . . . . III.1.3. Proces posudzovania existencie podmienok pre zákrok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.1.4. Súhlas pre vykonanie zákroku . . . . . . . . . . . . . . . III.2. Sterilizácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.2.1. Súhlas so zákrokom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.2.2. Dôvod na vykonanie/odmietnutie zákroku . . . . . III.2.3. Právne následky neúspešnej sterilizácie . . . . . . . TRANSPLANTÁCIA, TRANSFÚZIA A RESUSCITÁCIA · · IV.1. Krátky exkurz históriou transplantológie . . . . . .

159

162 169 170 172 173 175 176 178 183 186 191 191 198 199

201 202 206 210 211 212 217 218 5


OCHRANA OSOBNOSTI A MEDICÍNSKE PRÁVO

IV.2. IV.3. IV.3.1. IV.3.1.1. IV.3.1.2. IV.3.1.3. IV.3.2. IV.3.2.1. IV.3.2.2. IV.3.3. IV.3.4. IV.4. IV.5. V.

6

Definícia a právne zakotvenie . . . . . . . . . . . . . . . Právne podmienky pre vykonanie transplantácie Transplantácie ex vivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plnoletosť a spôsobilosť darcu. . . . . . . . . . . . . . . Rozhodovacia voľnosť darcu. . . . . . . . . . . . . . . . Informovanosť darcu a forma súhlasu. . . . . . . . . Transplantácie ex mortuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Určenie momentu smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problematika súhlasu v prípade mŕtvych darcov Transfúzia krvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resuscitácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostatné podmienky vykonávania transplantácie a ich právne súvislosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221 223 226 228 229 230 231 231 236 237 238 239 240

EUTANÁZIA, ASISTOVANÁ SAMOVRAŽDA A ICH PRÁVNE SÚVISLOSTI · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · V.1. Úvod – základné tézy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.2. Eutanázia a asistovaná samovražda. . . . . . . . . . . V.2.1. Aktívna eutanázia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.2.2. Pasívna eutanázia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.2.3. Asistovaná samovražda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.3. Právna úprava eutanázie a asistovanej samovraždy vo vybraných štátoch sveta . . . . . . . V.4. Kontrolované ukončenie života a Slovensko . . .

257 261

ZÁVER · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

264

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY · · · · · · · · · · · · · · · ·

265

PREHĽAD VYDANEJ ODBORNEJ LITERATÚRY · · · · · ·

281

245 245 248 251 254 255

Medicínske právo - obsah  

Obsah publikácie Medicínske právo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you