Page 1

E-learning ako nástroj kreatívneho vzdelávania

V. / 9.

Frank Schindler

poznámky

Frank Schindler

Vo svojom príspevku by som chcel stručne zhrnúť súčasné možnosti kreatívneho vzdelávania a prezentovať svoje skúsenosti s online výučbou pomocou webových technológií cez internet, ktoré som získal počas svojej praxe za posledných desať rokov. Chcem poukázať na nové možnosti použitia informačno-komunikačných technológií vo výučbe, napr. pri tvorbe a použití virtuálnych štúdijných materiálov, testovaní študentov a pod.

Špecifikácia prostredia pre dištančné online vzdelávanie Cieľom prvej časti tejto kapitoly je opísať rôzne prostriedky, ktoré sa bežne používajú v dištančnom online vzdelávaní poskytovanom prostredníctvom webových technológií cez internet. Bez niektorých z nich by tento nový druh vzdelávania asi stratil nielen svoje čaro a príťažlivosť, ale aj svoje opodstatnenie. Mimochodom všimol som si, že isté vysoké školy sa snažia si vytvoriť svoje vlastné prostredie, proti čomu v podstate nemám žiadne námietky. Avšak tvorba takéhoto prostredia nie je ľahkou a ani lacnou záležitosťou. Musia sa v ňom vyskytnúť určité charakteristické spôsoby online komunikácie, úlohou ktorých je eliminovať pocit izolácie študenta v rámci jeho online kurzu. Tento pocit sa prirodzene skôr alebo neskôr vyskytne prakticky u každého dištančného študenta. Z tohto dôvodu poskytovateľ online výučby musí poskytovať také učebné prostriedky, pomocou ktorých si bežný študent dokáže vytvoriť svoje vlastné online prostredie umožňujúce splnenie jeho vzdelávacích cieľov. Vo svojej podstate správne pripravená virtuálna prednáška môže byť pre študenta hodnotnejšia a prínosnejšia ako typická prednáška v kamennej klasickej škole. Aby to bolo možné, je treba zabudovať do online prostredia individuálne a skupinové aktivity poskytujúce nielen psychologickú podporu pre študenta, ale aj tvorbu sociálnych vzťahov umožňujúcich jeho účastníkom pocit, že sú súčasťou existujúcej virtuálnej komunity. Preto treba do štúdijného online prostredia vbudovať črty umožňujúce tvorbu niekoľkých paralelných virtuálnych komunít zahrnujúcich všetkých študentov v online výučbe. Je zrejmé, že toto musí byť súčasťou


Kreativní ekonomika poznámky

vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

každého dobrého online kurzu. Bez toho sa dištančné online vzdelávanie stáva samoštúdiom a v rámci neho iba tí najlepší študenti dokážu študovať samostatne. Aby to bolo možné, je treba poskytnúť v rámci online kurzu priestor pre krátke profily a e-mailové adresy študentov. Takýmto spôsobom študenti zistia, že aj niekdo iný z ich okolia študuje ten istý predmet. Je to veľmi dôležitý nástroj podporujúci tvorbu prirodzených virtuálnych komunít v rámci online prednášky. Ďalšou klasickou črtou je podpora virtuálnych webových konferencií a študijných skupín. Webová konferencia zahrnuje vo svojom jadre niekoľko vzorových otázok zadaných online lektorom, resp. učiteľom súvisiacich s práve študovaným online materiálom vyskytujúcim sa buď offline na CD nosiči, alebo v rámci elektronických materiálov zabudovaných priamo v elektronickej prednáške. Tieto otázky by mali byť nielen vhodne formulované, ale aj priamo, editovateľné, umožňujúce pridávať do nich podľa potreby aj elektronické wordovské prílohy, a to nielen na strane lektora, ale aj na strane študenta. Hlavnou úlohou konferencií je zvládnutie jadra učiva. Často v rámci konferencií vznikajú nové a nové otázky, ktoré si niektorí študenti kladú. Tieto je vhodné riešiť oddelene v priestore pre virtuálne skupiny ako skupinové online aktivity. Dôvod, prečo sa dávajú oddelene od konferencie, je zrejmý. Online obsah konferencie by začal nekontrolovateľne rásť a prestal by byť prehľadný a zvládnuteľný. Naviac aktivity študenta v rámci konferencie sa často považujú za povinné. Na druhej strane rôzne skupinové aktivity môžu byť voliteľné podľa potreby toho ktorého študenta. V rámci nich môžu tiež byť zadané tímové projekty a práca v tíme sa môže zapisovať postupne jednotlivými študentmi do toho istého súboru vo forme kolaboratívneho dokumentu. Tak ako som už spomenul, hlavným prínosom online konferencií a skupinových aktivít je tvorba online virtuálnych komunít podporujúcich významnou mierou dištančné vzdelávanie cez internet. Ak si niektorý zo študentov nevie poradiť s niektorým problémom, môže vytvoriť svoje vlastné otázky v rámci svojej štúdijnej skupiny a ostatní študenti, popr. online lektor mu s tým môžu pomôcť. Deľba študentov do študijných skupín je nutná kvôli prehľadnosti a manažovateľnosti dištančného kurzu. Ak by lektor vytvoril iba jednu štúdijnú skupinu a v rámci nej by riešil všetky svoje problémy na webe, tak by sa online výučba mohla stať nudnou pre určitú časť študentov, ktorí už dané veci pochopili a nechcú sa nimi ďalej zaoberať. Tak ako som už naznačil, je dobré, keď v danej online prednáške koexistuje niekoľko virtuálnych komunít paralelne vedľa seba. No na druhej strane treba zaručiť aj príslušné súkromie pre každého jedného dištančného študenta. To sa často implementuje pomocou online indexu (angl. gradebook), do ktorého sa zapisuje priebežné hodnotenie študenta v danom predmete. Tiež skupinové projekty by mali mať obmedzený prístup iba pre študentov patriciach do konkrétnej skupiny.


E-learning ako nástroj kreatívneho vzdelávania

V. / 9.

Frank Schindler

poznámky

Z toho, čo som tu uviedol, je zrejmé, že každé zmysluplné vzdelávacie prostredie poskytované na webe by malo mať viaceré črty, ktoré ho vhodné podporujú. Ich implementácia je často nákladná. Obzvlášť pre menšie školy je ľahšie kúpiť príslušný softvérový produkt, napr. WebTycho,122) ktorý všetky tieto základné črty už má v jednom odladenom a odskúšanom programovom balíku.

Tvorba virtuálnych komunít vo WebTycho Úlohou tohto paragrafu je podrobnejšie popísať možnosti tvorby virtuálnych komunít. Pretože nechceme byť veľmi abstraktní, obmedzíme sa na LMS prostredie WebTycho a iba na tie jeho črty, ktoré priamo podporujú tvorbu virtuálnych komunít. Kvalita e-vzdelávania úzko súvisí s tým, ako sa tieto komunity integrujú do procesu e-vzdelávania. WebTycho má dva hlavné prostriedky určené na tvorbu virtuálnych komunít. Jednou z nich sú tzv. konferencie (conferences) a druhou sú štúdijné skupiny (study groups). Každá konkrétna konferencia je vytvorená príslušným lektorom a je niečo ako klasická prednáška. Obsahuje elektronické materiály popisujúce jednotlivé pojmy, ktoré sa preberajú v danej konferencii. Na záver týchto materialov sa do konferencie pripájajú otázky súvisiace s pochopením príslušnej látky. Študenti sú povinní si tieto materiály buď vytlačiť, resp. stiahnuť na svoj počítač, alebo ich študovať online. Štúdijné materiály môžu zahrnovať aj klasické učebnice resp. ich elektronické vydania. Sú určené na samoštúdium. Aby sa uľahčilo štúdium z týchto materiálov, na webe v prostredí WebTycho sa vytvorí príslušna konferencia týkajúca sa konkrétnej látky preberanej v online kurze. Tam sú zadané rôzne dôležité otázky súvisiace s preberanou látkou, ktoré by každý úspešný študent mal zodpovedať. Spôsob, akým študent odpovedá, je viditeľný pre všetkých ostatných študentov v dištančnom kurze. Oni tiež môžu reagovať na každú jednu odpoveď svojich spolužiakov svojím príspevkom. Tým sa rozvinie online diskusia na danú tému a umožní sa učenie študentov od seba navzájom. Sú tu určité predpoklady, ktoré musia byť splnené, aby tieto diskusné fóra správne fungovali. Študenti musia dodržiavať svoj týždenný rozvrh týkajúci sa nezávislého štúdia z elektronických študijných a učebných materiálov. Tiež nesmú kopírovať prácu svojich spolužiakov a ani z iných vonkajších zdrojov. V prípade použitia nejakého iného zdroja informácií ho študenti musia citovať príslušným spôsobom. Účasť na konferenciách je povinná a môže sa známkovať. Dôvod pre to je celkom jednoduchý. Ak by nebola povinná, študenti by sa jej nezúčastnili a tým by sa nevytvorila žiadna virtuálna komunita a celé takéto štúdium by sa degradovalo na samoštúdium. Z tohto dôvodu určité činnosti v každom dištančnom vzdelávaní musia byť povinné, zatiaľ čo ostatné činnosti sú voliteľné. Presne tak ako v dennom 122) Schindler, F., 2004, WebTycho: A Tool for Distance Education over the Internet.


Kreativní ekonomika poznámky

vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

štúdiu je situácia obdobná. Voliteľnou prácou môže byť účasť v iných diskusných skupinách, ktoré sa svojou štruktúrou a interakciou medzi študentmi a lektorom podobajú konferenciám. Je tu ale niekoľko výnimiek. Majú hlavne podporovať nezávislú prácu študentov najmä v rámci rôznych projektov. Ich súčasťou vo WebTycho je tvorba tzv. kolaboratívnych dokumentov. Na takomto dokumente pracuje celá menšia skupina študentov tým, že sa navzájom doplňujú a opravujú, až kým nevytvoria celý výsledný dokument. I keď študijná skupina je vytvorená lektorom kurzu, nielen lektor, ale aj študenti tu môžu pridávať svoje otázky. Toto povedie k vytvoreniu niekoľkých virtuálnych komunít v rámci jedného online kurzu. Študijné skupiny možno využívať aj pre dištančné skúšanie. Online test môže byť umiestnený do takejto skupiny vo vopred určenom čase. Študenti si ho stiahnu na svoj lokálny počítač, vypracujú jednotlivé otázky a v rámci určeného časového limitu ho musia vrátiť cez WebTycho alebo cez email svojmu učiteľovi. Ten test opraví a opravenú verziu testu vráti študentovi obdobným spôsobom. Študijné skupiny majú svoj špecifický rozvrh a po určitom čase sa deaktivujú. To znamená, že si ich študenti môžu kedykoľvek prezrieť, ale po určitom čase ďalšie príspevky do nich nemôžu vkladať. Jedna ďalšia obľúbená študijná skupina existujúca počas celého virtuálneho kurzu je tzv. cybercafe. Je určená na akúkoľvek otázku od ktoréhokoľvek účastníka kurzu, keď má nejaký študent problém niečo jednoduché vyriešiť. Takéto problémy majú často aj iní študenti a vzájomnou pomocou sa ich v rámci tohto virtuálneho fóra v cabercafe spoločným úsilím snažia vyriešiť. V prípade, že žiaden zo študentov to nevie, niektorý z lektorov dištančného kurzu sa zapojí do diskusie a pomôže daný problém vyriešiť. Správne fungujúce virtuálne skupiny dávajú možnosť lektorovi, aby cez ne riadil virtuálnu prednášku. Ak študenti nie sú schopní niečo pochopiť, lektor má šancu im pomôcť pomocou rýchlej spätnej väzby v príslušnej študijnej skupine. Odpoveď na danú otázku by nemala byť oneskorená o viac ako 48 hodín po predložení príslušnej otázky. I keď diskusné skupiny majú svoje obmedzenia, dnešná online výučba bez nich nie je celkom dobre predstaviteľná. Okrem toho, že študenti si vymieňajú cez ne svoje poznatky, aj učitelia ich môžu používať pre svoju komunikáciu medzi sebou, ak ide napr. o paralelné dištančné kurzy. Všetky tu opísané virtuálne komunity sú asynchrónne. V niektorých prípadoch je možné ich doplniť o chatovaciu službu a tým umožniť synchrónnu komunikáciu v rámci online prednášky. Avšak použitie chatu nie je povinné z toho dôvodu, že účastníci virtuálneho kurzu majú často problém v tú istú hodinu spolu medzi sebou komunikovať. Online vyýučba s pomocou virtuálnych komunít je populárna nielen pre učiteľov, ale aj pre samotných študentov. Správne vytvorené virtuálne komunity môžu poskytovať potrebnú interakciu medzi všetkými účastníkmi dištančného vzdelávania. Rôznorodosť tejto interakcie je presne to, čo študenti potrebujú. Počet študentov patriacich do príslušnej virtuálnej


E-learning ako nástroj kreatívneho vzdelávania

V. / 9.

Frank Schindler

poznámky

komunity by nemal presahovať 25. Inak sa tieto skupiny rozrastú do rozmerov, keď ich nie je možné ďalej manažovať.

Nové trendy v hodnotení, skúšaní a známkovaní študentov cez internet Táto časť sa zaoberá hodnotením, skúšaním a známkovaním online študentov v dištančnom vzdelávaní cez internet. Systémy na riadenie výučby (LMS) sú vo všeobecnosti akceptovaným nástrojom podporujúcim virtuálne vzdelávanie. Elektronické a multimediálne študijné materiály sa v nich používajú na lepšie porozumenie preberanej látky umožňujúc lepšiu vizualizáciu a simuláciu preberaných konceptov. Je známe, že získavanie nových vedomostí je oveľa ľahšie, ak už sú študenti oboznámení s podobnými pojmami. Naproti tomu, keď sa snažia pochopiť celkom novú látku, odpovedajúci vzdelávací proces je omnoho problematickejší a tým aj zdĺhavejší.123) Preto vzniká potreba sústrediť sa pri online vzdelávaní na tvorbu modelu vedomostí pomocou riešenia vhodných praktických úloh. Musíme mať pritom na pamäti, že napriek atraktívnej prezentácii látky v LMS systéme tvorba modelu vedomostí pre konkrétneho študenta môže byť problémom. Následkom toho zadávanie online úloh a ich nielen rýchle, ale aj vhodné hodnotenie by malo byť nepostrádateľnou súčasťou každého zmysluplného elektronického vzdelávania. Naviac je tiež potrebné aj priame testovanie a skúšanie študentov vo virtuálnom prostredí. Avšak veľká väčšina online testov používaných v súčasnosti v dištančnom vzdelávaní sa obmedzuje na otázky typu: true/false, multiple choice, fill-in alebo point-and-pick-a-correct-answer.124) Online testy často vedú k mechanickému zapamätávaniu si testovacích otázok spolu so správnymi odpoveďami.125) Je jasné, že práve opísaný prístup študentov k štúdiu je nežiaduci a kontraproduktívny. Totiž mechanické zapamätávanie si odpovedí nepodporuje tvorivé myslenie študentov, a preto testy tohto typu neskúšajú vedomosti z daného predmetu. Na druhej strane výhody testovania študentov cez internet sú zrejmé. Jednoduché testy sa môžu ľahko strojovo vyhodnocovať bez priamej intervencie učiteľa. Dôsledkom toho sa toto skúšanie nazýva tiež aj samoskúšaním. Príprava kvalitných testov uvedeného typu je možná, i keď nesporne zdĺhavá a náročná.126) Naviac okrem kvalitných otázok je treba mať aj podporu programu na generovanie väčšieho množstva testov. V ňom si učiteľ resp. študent zadá požadovaný obsah, obtiažnosť a hrubý náčrt 123) Huba, M., Žáková, K., Bisák, P., 2003: WWW a vzdelávanie. 124) Čičák, P., Grellnes, I., Kotočová, M., 2004: Contribution to the Evaluation Methodology. 125) Schindler, F., 2004: Evaluation in Online Distance Education. 126) Huba, M., Žáková, K., Bisák, P., 2003: WWW a vzdelávanie.


Kreativní ekonomika poznámky

vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

testu a potom jednoduchým stlačením klávesnice program vytvorí príslušný test spĺňujúci vopred určené kritériá. Séria samotestov sa môže použiť kdekoľvek v samoštúdiu. Tento nový trend skúšania študentov sa objavuje už aj ako CD príloha poskytovaná iba pre učiteľov ku klasickým papierovým učebniciam.127) Očividne, podobné učebnice sú aj veľkou pomocou pre každého online učiteľa. Avšak otvorenou otázkou zostáva, či je to presne to, čo je treba pre virtuálnych študentov. Veľa divokého a bezbrehého virtuálneho testovania môže v konečnom dôsledku študentom dosť uškodiť, pretože namiesto riešenia úloh sa sústredia na samotestovanie. Nikdy by sa online štúdium nemalo zredukovať na samoštúdium. Ako možné riešenie sa tu ponúka použitie diskusných skupín za účelom testovania a hodnotenia študentov. Cez ne možno zadávať online zadania a testy podobné tým, ktoré sa bežne používajú v dennom štúdiu. Akákoľvek otázka sa dá zahrnúť do dokumentu vytvoreného v MS Worde alebo v nejakom inom textovom editore. Dokument obsahujúci dané zadanie, resp. test je potom presunutý do príslušného diskusného fóra ako príloha, ktorú si možno ľahko stiahnuť na svoj lokálny počítač. Študenti vypracujú zadanie, resp. daný test doma na počítači a uložia ho ako prílohu do príslušného online adresára v LMS systéme. Po skončení testu si učiteľ stiahne všetky príslušné dokumenty týkajúce sa testu na svoj lokálny počítač. Opraví a oznámkuje ich offline, klasickým spôsobom priamo vpisovaním svojich poznámok do elektronického dokumentu. Spätná väzba pre študenta by mala byť poskytnutá v dostatočnej miere tak, aby študent vedel, prečo stratil body, a ako by mal postupovať, keby chcel získať plný počet bodov za danú otázku. Opravovanie online testov resp. zadaní je často časovo náročné, avšak malo by byť nepostrádateľné v každom online vzdelávaní. Skôr než začneme zbierať online zadania a testy, mali by sme si dobre premyslieť, čo budeme s nimi robiť. Musia to byť informácie, ktoré dokážeme nielen spracovať, ale aj vyhodnotiť.128) Preto nie všetko, čo študent predloží vo virtuálnej posluchárni v rámci LMS systému, by malo byť známkované. Bolo by to priveľa extra práce pre učiteľa. Niekedy stačí slovne zhodnotiť prácu študenta, resp. identifikovať slabiny, prípadne ich opraviť. Časté a správne zvolené hodnotenie poskytuje študentovi cennú spätnú väzbu, ktorá ho môže motivovať v ďalšom štúdiu. Je zrejmé, že online komunikácia medzi učiteľom a študentom prebiehajúca vo virtuálnej posluchárni musí byť obojsmerná a relatívne rýchla. K tomu by mal byť použitý aj vhodný softvér, ktorý uľahčuje hodnotenie študentov cez internet. Vyrovnať sa s odpisovaním na internete je ďalšou dôležitou úlohou, s ktorou sa musí popasovať každý dobrý online lektor. Odpisovanie by 127) Burd, S. D., 2003, Systems Architecture. 128) Schindler, F., 2004, Feedback in Online Distance Education.


E-learning ako nástroj kreatívneho vzdelávania

V. / 9.

Frank Schindler

poznámky

malo byť definované ako doslovná, resp. čiastočná reprodukcia práce, resp. myšlienky iného autora bez odvolania sa naňho. Môže zahrnovať nielen písomnú prácu autora, ale aj počítačový program, algoritmus, graf, a pod. bez uvedenia príslušnej citácie. Odpisovanie akehokoľvek typu by malo byť striktne zakázané a v prípade potreby aj trestané. Časové označenia na elektronických dokumentoch môžu pomôcť pri rozhodovaní, kdo od koho odpisoval vo virtuálnom prostredí. Preto sú potrebné pravidlá na správne citovanie informácií pochádzajúcich z vonkajších zdrojov, a to najmä z internetu. Každý študent by si ich mal dobre osvojiť, najlepšie ešte pred svojím zápisom do virtuálnej prednášky, pretože nemôže byť pre učiteľa väčší problém, ako keď má určiť, „kdo odpísal, čo odpísal a od koho“. Obzvlášť ťažké je to v situáciách, keď sa odpisovanie stane všeobecne rozšíreným v rámci diskusných fór. Nástroje typu „google search engine“ môžu zohrať významnú rolu, najmä ak sa jedná o materiál stiahnutý z vonkajších zdrojov na internete. Vzdelávanie cez internet má jednu veľmi veľkú výhodu týkajúcu sa práve hodnotenia študentov, ktoré môže byť v podstate nepretržité. Ak učiteľ a jeho asistenti monitorujú každodenné dianie vo virtuálnej posluchárni, môžu rýchlo zachytiť, že študenti majú problémy s niektorými konceptami. Preto hodnotenie by sa nemalo týkať iba plánovaných aktivít, ale malo by odrážať aj skutočnú situáciu medzi virtuálnymi študentmi v danom okamihu. Je veľmi dôležité, aby online študenti nielen chápali svoje hodnotenie, ale aj aby s nim súhlasili. Z toho dôvodu jasné a konkrétne kritériá pre online hodnotenie musia byť vopred špecifikované. Správne zvolené hodnotenie by malo viesť a motivovať študentov v ich samoštúdiu. Nie všetci študenti si dokážu správne zhodnotiť svoje vedomosti z daného predmetu. Okrem samotestov zadaných a ohodnotených strojovo v rámci LMS systému je v niektorých prípadoch potrebné aj učiteľom spracované slovné hodnotenie práce študenta, napr. úloh zadaných ako súčasť rôznych diskusných fór. Úplné hodnotenie všetkej práce študenta vo virtuálnom prostredí je časovo náročné, a preto by malo byť podporované cez podporné črty LMS systému, napr. tak, ako je to znázornené na obrázkoch 1 až 14, pozri Príloha č. 1.

Skúsenosti s používaním elektronických študijných materiálov Elektronické učebnice sú novým druhom učebných materiálov ponúkajúcich široké spektrum možností ich využitia. V porovnaní s klasickými papierovými učebnicami poskytujú aj niektoré nové črty, akými sú napr. hypertextové linky, multimédiá a interaktivita. Škola, na ktorej som v minulosti pomocou nich učil, sa volá University of Maryland University College. Väčšina virtuálnych prednášok na tejto škole používa elektronické študijné texty obsahujúce 6 online modulov.


Kreativní ekonomika poznámky

vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

Každý z modulov má svoj vlastný úvod, ciele, komentár, online testy a glosár. V úvode sa nachádza krátky predslov ku každému modulu. Ciele modulu sú jasne a zrozumiteľne stanovené. V nich je popísané, čo by mal študent vedieť po preštudovaní si príslušného modulu. Komentár potom dôsledne vysvetlí jednotlivé pojmy v dostatočnej hĺbke. Na najvyššej úrovni je každý modul členený presne tak ako klasická papierová učebnica, naviac doplnený hypertextovými linkami na jednotlivé podkapitoly. Online testy obsahujú jednoduché otázky, ktoré by mal každý študent zodpovedať po preštudovaní si daného modulu. Odpovede na otázky sa nachádzajú pod hypertextovými linkami na ne. Glosár poskytuje stručný popis jednotlivých pojmov pokrytých v moduli. Práca s tymito učebnými materiálami je často celkom náročná. Nedajú sa jednoducho vytlačiť na tlačiarni a ani nie je povolené si ich stiahnuť na svoj lokálny počítač. To spôsobuje, že ich sťahovanie cez internet je zdĺhavé, pretože obsahujú často veľké grafické obrázky a multimédiá. Produkcia takýchto štúdijných materiálov je celkom nákladná vec. Zahrnuje tím programátorov, edukátorov a učiteľov. K tomu, aby mohli byť úspešne použité v praxi, je potrebné odladiť ich nedostatky. Najlepšie cez dostatočne veľkú skupinu študentov. Možno že za nejakých dvadsať rokov všetky učebnice budú v elektronickom formáte. A tie, ktoré nebudú prerobené do tohto formátu, sa prestanú používať, pretože nebudú mať isté elektronické črty. Napríklad už dnes niektoré moderné papierové učebnice prichádzajú na trh aj s prílohou obsahujúcou CD-ROM, na ktorom sa nachádza príručka pre učiteľa, spolu s powerpointovými prezentáciami vhodnými na klasickú prednášku. Naviac sa tam nachádzajú často aj tisícky rôznych úloh a zadaní spolu s riešeniami. Učiteľ a tiež aj študenti si môžu stlačením tlačidla na klávesnici vytvoriť tisícky rôznych testov preskúšavajúcich danú látku. Otázkou zostáva, či takéto rosiahle testovanie pomôže študentom niečo sa naučiť. Na základe mojich skúseností s týmito učebnými textami som dospel k názoru, že čisto elektronické učebnice sú dosť nemotorné a študenti majú problém ich efektívne používať. Na druhej strane klasické papierové učebnice neposkytujú dostatočný detail, a preto študenti sú často neschopní bez vonkajšej pomoci pochopiť daný text. Naviac treba mať na pamäti, že študenti nemôžu byť stále online. Bežná online komunikácia s nimi je relatívne zložitá a časovo náročná. Najlepším riešením je vhodná kombinácia elektronických a papierových učebníc. Každý študent by si ju mal vytvoriť sám podľa svojich potrieb. Otvorenou otázkou zostáva, či by sa nemali začať predávať papierové učebnice aj v nejakej elektronickej forme. Tým by si obe technológie pomaly začali navzájom konvergovať. Otázkou pri používaní rôznych typov učebníc je rýchlosť a kvalita získaných vedomostí. Pretože súčasťou mojich klasických a virtuálnych prednášok na horeuvedenej škole bolo aj anonymné hodnotenie prednášky študentmi, dovolím si tu pripojiť jednu tabuľku hodnotení pre tú istú


E-learning ako nástroj kreatívneho vzdelávania

V. / 9.

Frank Schindler

poznámky

prednášku poskytovanú klasicky a online na spomenutej škole. Používa sa pritom 5-stupňové hodnotenie. Číslo 1 odpovedá najhoršej možnej známke a 5 najlepšej. Výsledky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Mean

STD

No of Students

Average

STD

Paper Textbooks

3.50

1.26

16

4.01

0.96

E-Study Materials

4.10

0.32

16

4.07

0.75

Pedagogy

3.86

0.70

16

4.08

0.76

Course Objectives

3.77

0.69

16

3.95

0.68

Course Overall

3.84

0.94

16

4.07

0.72

Questions

Average znamená priemernú hodnotu pre tú istú otázku, STD je prísluśná štandartná deviácia. Vyučoval som viac než 25 online prednášok s podobným hodnotením pre navzájom si podobné skupiny študentov. V priemere sa dá povedať, že výsledky online výučby nemusia byť horšie ako príslušné výsledky získané na klasických prednáškach.

Ukážky použitia interaktívnych elektronických štúdijných materiálov Ako príklad virtuálnych učebných materiálov by som tu uviedol simuláciu hypotetického počítača známeho pod menom „little man computer“ označeného skratkou LMC. Obsahuje jeden obecný register nazývaný akumulátor, počítadlo inštrukcií daného programu, malú operačnú pamäť, jeden vstupný a jeden výstupný port. LMC má tiež asi tucet strojových inštrukcií, ktoré môžu byť pre jednoduchosť zapísané v desiatkovej sústave (pozri obr. 7) pomocou troch desiatkových číslic. Prvá z nich určuje typ operácie a ďalšie dve určujú miesto v príslušnej operačnej pamäti počítača LMC. Pomocou interaktívneho programu, ktorý je pripojený ku grafickému obrázku LMC počítača, si študent môže prekrokovať svoj strojový kód, aby videl, ako sa správa takýto hypotetický počítač. Podobné študijné materiály sú nepochybne prínosom pre každého študenta. V tomto príklade sú prítomné iba potrebné detaily danej problematiky. Všetko ostatné nepotrebné môže byť potlačené do pozadia. To umožňuje lepšie a najmä rýchlejšie pochopenie danej problematiky. Ako ďalší príklad uvediem jednobitovú aritmetickú a logickú jednotku ALU, pozri obr. č. 8. Dokáže simulovať 4 rôzne operácie špecifikované cez parametre I0 a I1. Opäť si ju študent ju dokáže vyskúšať pomocou rôznych vstupov, aby pochopil, ako presne funguje. Celý príklad je plne interaktívny a študent si môže prekrokovať jeho funkciu pre každý jeden svoj vstup a porovnať si to so svojimi manuálnymi výpočtami. Ako posledný tretí príklad uvediem simuláciu operácií zásobníka, pozri obr. č. 9. Opäť všetko je celkom interaktívne. Všetky tri príklady poukazujú

Profile for EUROKODEX

Kreativni ekonomika - ukazka  

Kreativni ekonomika - ukazka

Kreativni ekonomika - ukazka  

Kreativni ekonomika - ukazka

Profile for eurokodex
Advertisement