Page 7

Trestné právo, informovaný súhlas a reálny život

Trestné právo a medicína Každá učebnica trestného práva obsahuje v niektorej z úvodných kapitol charakteristiku trestného práva ako právneho odvetvia verejného práva, ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred protiprávnym konaním. V tejto súvislosti sa tiež uvádza, že ochrana spoločenských vzťahov prostriedkami trestného práva je ultima ratio, ktorá nastupuje až vtedy, keď prostriedky ochrany jednotlivých právnych odvetví nestačia alebo zlyhajú. Praktické skúsenosti však ukazujú, že v posledných rokoch trestné právo sa z pozície prostriedku ultima ratio stáva skôr bežným taktickým prostriedkom vedenia medicínsko-právnych káuz. Ak sa ktokoľvek domnieva, že bol pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti poškodený, má v zásade nasledovné možnosti: 1. 2. 3. 4.

žiadosť o nápravu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (§ 17 ods. 1 ZoZS) podať podnet na preskúmanie zdravotnej starostlivosti na ÚDZS (§ 17 ods. 3 písm. a) ZoZS) podať trestné oznámenie iniciovať občiansko-právne konanie

V rámci taktiky vedenia medicínsko-právneho sporu je najčastejším postupom žiadosť u poskytovateľa, podnet na ÚDZS a trestné oznámenie. Podanie trestného oznámenia spravidla predchádza občianskoprávne konanie, čo má okrem iného aj ekonomickú racionalitu. Po podaní trestného oznámenia, ktorého obsah býva formulovaný tak, že niektorý zdravotnícky pracovník spôsobil ujmu na zdraví vzniká pre orgány činné v trestnom konaní situácia, v ktorej takéto trestné oznámenie spravidla nie je možné vybaviť podľa § 197 TP.17) To vedie ku začatiu trestného stíhania. Oznamovateľ má v trestnom konaní procesné postavenie poškodeného, so všetkými k tomu prislúchajúcimi právami a povinnosťami. K tým patrí podľa § 46 ods. 1 TP právo sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom týmto zákonom. Z 17) Odovzdanie na prejednanie priestupku alebo správneho deliktu, odovzdanie na disciplinárne konanie, odloženie ak je trestné stíhanie neprípustné alebo zanikla trestnosť, prípadne odmietnutie trestného oznámenia, alebo odloženie veci aj je trestné stíhanie neúčelné.

93

Profile for EUROKODEX

Informovany suhlas - ukazka  

Ukazka zo zbornika Informovany suhlas a institut predchadzajuceho priania

Informovany suhlas - ukazka  

Ukazka zo zbornika Informovany suhlas a institut predchadzajuceho priania

Profile for eurokodex
Advertisement