Page 1

HUMAN RIGHTS FORUM 2012 – Medicínske právo interdisciplinárne

Norbert Ostró Lenka Jánošíková (eds.)

HUMAN RIGHTS FORUM 2012 – MEDICÍNSKE PRÁVO INTERDISCIPLINÁRNE Zborník je súhrnom príspevkov z vedeckej konferencie konanej v dňoch 20. a 21. marca 2012, Európskym združením študentov práva ELSA Košice, v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ a Multimediálnej miestnosti Právnickej fakulty UPJŠ, z príležitosti 15. výročia Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny.

Pod záštitou prof. MUDr. Ladislava MIROSSAYA, DrSc. – rektora UPJŠ v Košiciach, doc. JUDr. Gabriely DOBROVIČOVEJ, CSc. - dekanky právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, JUDr. Zdenka TREBUĽU – predsedu Košického samosprávneho kraja a MUDr. Richarda RAŠIHO, PhD., MPH. – primátora mesta Košice

2012 Bratislava


HUMAN RIGHTS FORUM 2012 – Medicínske právo interdisciplinárne

Koordinátor konferencie:

Mgr. Norbert Ostró

Zostavili:

Bc. Lenka Jánošíková – prezidentka ELSA Košice 2011/2012 Mgr. Norbert Ostró – prezident ELSA Košice 2008 - 2010

Recenzenti:

prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD., PhD.

Mgr. Norbert Ostró – Bc. Lenka Jánošíková (eds.) HUMAN RIGHTS FORUM 2012 – Medicínske právo interdisciplinárne – 1. vyd. – Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. 320 s.

Klúčové slová: l l l l l

etické aspekty informovaný súhlas ochrana embrya patentovateľnosť reprodukčné práva

l l l l

surogačné materstvo vôľa pacienta výhrada svedomia znalecká činnosť

© Európske združenie študentov práva ELSA Košice Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani jeho žiadnu časť nemožno reprodukovať, ukladať do informačných systémov alebo inak rozširovať bez súhlasu majiteľov práv. Za odbornú a jazykovú stránku tohto zborníka zodpovedajú autori jednotlivých príspevkov. Rukopis neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.

ISBN: 978-80-89447-87-9

2


Obsah ¡ Príhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

¡ JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M.

Etické trenice patentovateľnosti biotechnologických vynálezov

9

¡ MUDr. Andrea BALOGHOVÁ – S. FARKAŠOVÁ

IANNACCONE, N. BOBROV, A. GINELLIOVÁ Právne a etické poblémy v súdnom lekárstve . . . . . . . . . . . . .

27

¡ MUDr. Nikita BOBROV, CSc. – S. FARKAŠOVÁ

IANNACCONE, A. BALOGHOVÁ, A. GINELLIOVÁ Medicínsko-právne aspekty prehliadky zomrelého na mieste nálezu mŕtveho tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

¡ Mgr. Zuzana CANDIGLIOTA

Nedobrovolná zdravotní péče u nezletilých . . . . . . . . . . . . . .

53

¡ Mgr. et Mgr. Silvia CAPÍKOVÁ, PhD.

Juridizácia medicíny a trendy v oblasti biomedicínskeho práva 61 ¡ Bc. et Bc. Jaroslav DOLNÝ

Ochrana embrya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

¡ MUDr. Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, PhD.

– A. BALOGHOVÁ, N. BOBROV, D. FARKAŠ A. GINELLIOVÁ Právne a etické aspekty znaleckej činnosti v medicíne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

¡ Bc. Júlia FUJDALOVÁ

Právna úprava interrupcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91 3


HUMAN RIGHTS FORUM 2012 – Medicínske právo interdisciplinárne

¡ Mgr. Adriana JESENKOVÁ, PhD. – PhDr. Andrea

KLIMKOVÁ, PhD. Vzťah starostlivosti a moci v kontexte vzťahov lekár/ka a pacient/ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

¡ JUDr. Valéria KRENICKÁ – MUDr. Dagmar

BREZNOŠČÁKOVÁ Vôľa pacienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 ¡ JUDr. Jozef KUBALA – JUDr. Peter FRANKO

Pacient, náhrada škody a výzvy právneho zastupovania . . . . 129 ¡ JUDr. Lucia MADLEŇÁKOVÁ

Inštitucionálne riešenie konfliktov vo svedomí podľa Holly F. Lynch v českom prostredí v súvislosti s prijatím zákona o zdravotných službách . . . . . 145 ¡ MUDr. Mária MOJZEŠOVÁ, PhD.

Etika optimálnej komunikácie lekár – pacient/klient . . . . . . . 155 ¡ MUDr. JUDr. Miroslav PAVLÁK

Administratívnoprávne konanie pred úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a postup lege artis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 ¡ Ing. JUDr. Katarína RAČKOVÁ

Surogačné materstvo a jeho aktuálne legislatívne limity . . . . 177 ¡ JUDr. Tibor SEMAN, PhD.

Umelé ukončenie tehotenstva v náčrte jeho právnej histórie a právno - morálnych súvislostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 ¡ Doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. SZANISZLÓ, OP, PhD.

Humánne a etické limity ľudských práv s ohľadom na teóriu predpozitívnych práv Problém nedefinovateľnosti ochrany ľudských práv . . . . . . . 257 ¡ MUDr. Mgr. Ján UHRÍN – Mgr. Daniela BOBÁKOVÁ

Nerovnosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti . . . . . . . . . . 283 4


Obsah ¡ Mgr. et Bc. Zuzana ZOLÁKOVÁ

Reprodukčné práva a právna ochrana embrya v legislatíve vybraných európskych štátov . . . . . . . . . . . . . . . 295 Prehľad vydanej odbornej literatúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

5


HUMAN RIGHTS FORUM 2012 – Medicínske právo interdisciplinárne

6


Príhovor Vážený čitateľ, do rúk sa Vám dostáva unikátny zborník z interdisciplinárnej vedeckej konferencie HUMAN RIGHTS FORUM (HRF), ktorú sa už po štvrtý krát podujala zorganizovať ELSA Košice. Tento krát, sme sa rozhodli nadviazať na veľmi úspešnú konferenciu Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania a tradičné podujatie HRF sme zamerali na oblasť medicínskeho práva, a to z príležitosti 15. výročia Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, známeho ako Dohovor o biomedicíne. Podujatie bolo súčasťou trojročného International Focus Programme - Health Law, v rámci ktorého sa ELSA Košice upriamuje na organizovanie odborných podujatí, venovaných problematike medicínskeho a farmaceutického práva. Spojenie práva a medicíny sa stáva čoraz frekventovanejším, nielen v komerčnej sfére, ale pociťujú to aj zdravotnícki pracovníci, ktorí pri každodennom kontakte s pacientom, musia riešiť nielen problémy medicínskeho charakteru, no s rovnakou intenzitou aj právneho. Cieľom tejto konferencie bolo zviditeľniť úlohu práva v oblasti medicíny a prispieť tak, k zvýšeniu právneho povedomia a formovaniu sa tohto právneho odvetvia. Toto interdisciplinárne podujatie venovalo priestor, okrem odborníkov z oblasti medicíny, práva, bioetiky, filozofie, či teológie, aj študentom a doktorandom venujúcim sa tejto problematike. Jednotlivé príspevky odzneli v nasledujúcich blokoch Lege artis a zodpovednosť, Etické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti, Informovaný súhlas, Inštitút predchádzajúceho priania, DNR, Liečivá, farmaceutické právo, právo duševného vlastníctva, Reprodukčné práva a Vária. Sme radi, že sa nám aj vďaka mnohým pozitívnym ohlasom, podarilo prispieť aj týmto podujatím, k prelomeniu bariér a rozporuplného vnímania úlohy práva v zdravotníckej praxi. Naša vďaka patrí zástupcom Spolku medikov mesta Košice, ako aj Spolku košických študentov farmácie a zástupu 7


HUMAN RIGHTS FORUM 2012 – Medicínske právo interdisciplinárne

dvoch desiatok partnerov za to, že svojou nemalou trochou prispeli k zorganizovaniu tohto podujatia. Vážený čitateľ, je nám preto cťou a potešením uviesť tento zborník a záverom vyslovujeme nádej, že ohlas naň, bude minimálne rovnako veľký, ako na samotné podujatie.

zostavovatelia

8

Human rights forum 2012  

Obsah zbornika

Advertisement