Page 1

Obsah Cisár Justinián a Digesta ........................................................................

5

Edičná poznámka .................................................................................... 11 Constitutio ‘Deo Auctore’ ......................................................................... 17 Cisárska konštitúcia „Deo auctore“ Constitutio ‘Omnem’ ................................................................................. 24 Cisárska konštitúcia “Omnem” Constitutio ‘Tanta’ ..................................................................................... 34 Cisárska konštitúcia „Tanta“

LIBER PRIMUS PRVÁ KNIHA I De iustitia et iure ................................................................ 53 Prvý titul O spravodlivosti a práve II De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium .......................................................................... 58 Druhý titul O pôvode práva, všetkých magistratúr a nástupníctve znalcov práva III De legibus senatusque consultis et longa consuetudine ... 75 Tretí titul O zákonoch, senátnych uzneseniach a o dlhotrvajúcej obyčaji V De statu hominum .............................................................. 83 Piaty titul O postavení osôb VII De adoptionibus et emancipationibus et aliis modis quibus potestas solvitur ....................................................... 86 Siedmy titul O osvojeniach a emancipáciách a iných spôsoboch, ktorými sa ruší otcovská moc VIII De divisione rerum et qualitate........................................... 90 Ôsmy titul O rozdelení a druhoch vecí 12


Obsah

LIBER SECUNDUS DRUHÁ KNIHA IV De in ius vocando............................................................... 95 Štvrtý titul O súdnej výzve XIV De pactis ............................................................................ 96 Štrnásty titul O neformálnych dohovoroch

LIBER QUARTUS ŠTVRTÁ KNIHA I De in integrum restitutionibus............................................. 127 Prvý titul O prinavrátení (reštitúcii) do predchádzajúceho stavu IX Nautae caupones stabularii ut recepta restituant ............... 131 Deviaty titul Aby lodiari, hostinskí a prevádzkovatelia stajní vrátili prijaté veci

LIBER SEXTUS ŠIESTA KNIHA I De rei vindicatione.............................................................. 139 Prvý titul O vlastníckej žalobe na vydanie veci II De Publiciana in rem actione. ............................................ 168 Druhý titul O Publiciánskej vecnej žalobe

LIBER NONUS DEVIATA KNIHA II Ad legem Aquiliam ............................................................. 177 Druhý titul K Aquiliovmu zákonu

LIBER DECIMUS DESIATA KNIHA I Finium regundorum ............................................................ 218 Prvý titul Žaloba o úpravu hranice 13


Obsah

LIBER DUODECIMUS DVANÁSTA KNIHA IV De condictione causa data causa non secuta.................... 223 Štvrtý titul O žalobe pre nesplnenie očakávaného plnenia V De condictione ob turpem vel iniustam causam................. 234 Piaty titul O žalobe pre nemravný alebo protiprávny dôvod VII De condictione sine causa ................................................. 238 Siedmy titul O žalobe pre chýbajúci dôvod

LIBER TERTIUS DECIMUS TRINÁSTA KNIHA I De condictione furtiva......................................................... 241 Prvý titul O žalobe (kondikcii) z krádeže VI Commodati vel contra ........................................................ 248 Šiesty titul O žalobe z vypožičania a protižalobe VII De pigneraticia actione vel contra ...................................... 263 Siedmy titul O žalobe z ručného zálohu a protižalobe

LIBER SEPTIMUS DECIMUS SEDEMNÁSTA KNIHA I Mandati vel contra .............................................................. 283 Prvý titul O žalobe z príkaznej zmluvy a protižalobe II Pro socio ............................................................................ 330 Druhý titul O žalobe zo spoločenskej zmluvy

LIBER NONUS DECIMUS DEVÄTNÁSTA KNIHA I De actionibus empti venditi ................................................ 367 Prvý titul O žalobách z kúpnej zmluvy IV De rerum permutatione ...................................................... 406 Štvrtý titul O výmene vecí 14


Obsah

LIBER VICESIMUS DVADSIATA KNIHA I De pignoribus et hypothecis et qualiter ea contrahuntur et de pactis eorum.............................................................. 408 Prvý tiul O zálohoch a hypotékach, ako sa zriaďujú a aké dohody sa pri nich uzatvárajú. II In quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur ... 426 Druhý titul V ktorých prípadoch sa záloh alebo hypotéka zriaďujú mlčky III Quae res pignori vel hypothecae datae obligari non possunt... 429 Tretí titul Na ktoré veci sa nemôže zriadiť záloh ani hypotéka IV Qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur et de his qui in priorum creditorum locum succedunt ......... 432 Štvrtý titul Kto sa pri zálohu alebo hypotéke pokladá za právne silnejšieho v poradí a o tých, ktorí postupujú na miesto skorších veriteľov V De distractione pignorum et hypothecarum ....................... 445 Piaty titul O predaji zálohov a hypoték VI Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur ...................... 451 Šiesty titul Akým spôsobom záloh alebo hypotéka zaniká

LIBER VICESIMUS PRIMUS DVADSIATA PRVÁ KNIHA III De exceptione rei venditae et traditae................................ 462 Tretí titul O námietke predanej a odovzdanej veci

LIBER VICESIMUS SECUNDUS DVADSIATA DRUHÁ KNIHA II De nautico faenore ............................................................. 464 Druhý titul O námornej pôžičke III De probationibus et praesumptionibus............................... 468 Tretí titul O dôkazoch a prezumpciách IV De fide instrumentorum et amissione eorum...................... 479 Štvrtý titul O dôveryhodnosti dokladov a o ich strate 15


Obsah

V De testibus ......................................................................... 481 Piaty titul O svedkoch VI De iuris et facti ignorantia................................................... 490 Šiesty titul O právnej a skutkovej neznalosti

LIBER VICESIMUS TERTIUS DVADSIATA TRETIA KNIHA I De sponsalibus................................................................... 496 Prvý titul O zasnúbení II De ritu nuptiarum................................................................ 500 Druhý titul O uzavretí manželstva

16

Digesta - obsah  

Digesta - obsah knihy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you