Page 1

Peter Potásch

Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov

2011 Paneurópska vysoká škola


KOMPARATÍVNE PERSPEKTÍVY VEREJNOPRÁVNYCH DELIKTOV

Recenzenti: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca.

Potásch, Peter Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov / Peter Potásch – Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2011. 248 s. ISBN: 978-80-89447-53-4 Kľúčové slová: • delikt, • správny delikt, • verejný delikt, • trestný čin, • prečin, • zločin,

• • • • • •

priestupok, iný správny delikt, trest, sankcia, ochranné opatrenie, Európska únia,

• • • •

Maďarská republika, Rakúska republika, Slovinská republika, Slovenská republika.

Vzor citácie: POTASCH, P.: Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov. Žilina/Bratislava : Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 2011, 248 str., ISBN 978-80-89447-53-4

2


Zoznam najčastejšie používaných skratiek: n

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (v znení neskorších predpisov) – Ústava Slovenskej republiky, ústava, Ústava SR

n

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení neskorších predpisov) – zákon o priestupkoch, priestupkový zákon

n

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (v znení neskorších predpisov) – zákon o správnom konaní, správny poriadok

n

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (v znení neskorších predpisov) – Trestný zákon

n

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (v znení neskorších predpisov) – Trestný poriadok

n

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v znení neskorších predpisov) – Občiansky zákonník, občiansky zákonník

3


Obsah Predslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1. VŠEOBECNÁ KOMPARÁCIA VEREJNOPRÁVNYCH DELIKTOV . . . . 15 1.1 Kategórie verejnoprávnych deliktov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2 Právna úprava verejnoprávnych deliktov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.3 Zavinenie ako element verejnoprávnych deliktov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.4 Osoba páchateľa ako element verejnoprávnych deliktov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.5 Exempcie v právnom režime verejnoprávnych deliktov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.6 Okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.7 Vývinové štádiá verejnoprávnych deliktov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.8 Zánik sankcionovateľnosti a sankcií za verejnoprávne delikty . . . . . . . . . . . . . . 32 1.9 Orgány verejnej moci v kontexte verejnoprávnych deliktov. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1.10 Zásada ne bis in idem v kontexte verejnoprávnych deliktov . . . . . . . . . . . . . . 35

2. PRIESTUPKY A TRESTNÉ ČINY AKO ZÁKLADNÉ VEREJNOPRÁVNE DELIKTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.1 Všeobecná komparatívna analýza priestupkov a trestných činov . . . . . . . . . . . . . 51

4

2.1.1 Vymedezenie pôsobnosti zákona o priestupkoch v komparácii s Trestným zákonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2.1.2 Porovnanie pojmov priestupok a trestný čin . . . . . . . . . . . . . . . . .

63


Obsah

2.1.3 Znaky skutkovej podstaty priestupkov a trestných činov a ich kategórie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

2.1.4 Okolnosti vylučujúce protiprávnosť priestupku a trestného činu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

2.1.5 Vývinové štádiá priestupku a trestného činu . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

2.1.6 Páchateľ, spolupáchateľ a nepriamy páchateľ . . . . . . . . . . . . . . .

94

2.1.7 Sankcie za priestupky a tresty za trestné činy . . . . . . . . . . . . . . .

98

2.1.8 Ochranné opatrenia za priestupky a trestné činy . . . . . . . . . . . . . . 137 2.1.9 Mladiství páchatelia trestných činov a priestupkov, výchovné opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 2.1.10 Zánik sankcionovateľnosti/zodpovednosti za priestupok a trestný čin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

2.2 K historickému vývoju priestupkového práva na území SR. . . . . . . . . . . . . . . . . 168 2.3 Komparatívne elementy priestupkového práva v niektorých krajinách Európskej Únie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

3. INÉ SPRÁVNE DELIKTY V REŽIME VEREJNOPRÁVNYCH DELIKTOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 3.1 Iné správne delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia . . . . . . . . . 201 3.2 Správne delikty fyzických osôb a právnických osôb postihované bez ohľadu na zavinenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 3.3 Správne disciplinárne delikty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 3.4 Správne poriadkové delikty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Zoznam použitej literatúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

5

Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov  

Obsah publikácie