Page 1

AKADEMICKÉ AKCENTY POD ZÁŠTITOU DEKANA FAKULTY PRÁVA PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY

Prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc.

Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 9. septembra 2010

2011 Paneurópska vysoká škola


ZBORNÍK – AKADEMICKÉ AKCENTY

Rezenzenti: Organizačný výbor:

prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD. Mgr. Martin Bezák Mgr. Ivana Hauerlandová JUDr. Martin Vlha Mgr. Dominika Árvaiová JUDr. Marcela Tóthová

Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 9. septembra 2010 Zostavili:

Mgr. Martin Bezák Mgr. Ivana Hauerlandová JUDr. Martin Vlha

September 2010 Vydavateľ:

Paneurópska vysoká škola, 2010 Za odbornú a jazykovú stránku príspevkov zodpovedajú autori. Rukopis neprešiel jazykovou úpravou.

ISBN 978-80-89447-39-8

2


Obsah

Obsah Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Program konferencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 6

m JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA Šport na pomedzí verejnej správy a združovacieho práva . . . . . . . . .

9

m Mgr. Marek Pipa Odôvodnenie súdnych rozhodnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

m Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. Urovnanie ako nástroj zefektívnenia konania v súťažnom práve . . . .

43

m JUDr. Michal Turošík Spojenie vecí v rímskom práve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

m JUDr. Martin Turčan Symboly ako finálne alebo inštrumentálne hodnoty? . . . . . . . . . . . .

63

m Mgr. Jozef Malagyi Vzťah 1. ČSR a Vatikánu – Marmmagiho aféra . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

m Mgr. Bc. Lucie Bendová Bednářová Mravnostní delikty před C.k. krajským soudem v Olomouci na konci 19. a na počátku 20. století . . . . . . . . . . . . . . .

75

m Mgr. et Mgr. Henrich Ostertag, JUDr. Marcela Tóthová Komparácia systémov trestov platných a účinných na území Slovenskej republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

m Mgr. Martina Kočíková Uplatňovanie alternatívnych trestov v SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

m JUDr. Lukáš Bohuslav Rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob . . . . . .

113

m Mgr. Martin Bezák Aktuálne k problematike trestnej zodpovednosti právnických osôb . .

121 3


ZBORNÍK – AKADEMICKÉ AKCENTY

m JUDr. Marcela Tóthová Vývoj právnej úpravy postihu korupcie vo svetle prvého Protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov ES . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

m JUDr. Jakub Chromý Sprejerství jako trestní čin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151

m Mgr. Denisa Mrázovská Pretrvávajúca problematika drogovej trestnej činnosti . . . . . . . . . . .

159

m JUDr. Martin Cuľba K zaisťovaniu omamných a psychotropných látok (niekoľko inšpirácií nielen pre vyšetrovateľa PZ) . . . . . . . . . . . . . . .

165

m Mgr. Jana Gavalcová Liečba namiesto trestu pre konzumentov drog (?) . . . . . . . . . . . . . .

193

m Mgr. Dominika Árvaiová Vybrané procesné aspekty europeizácie trestného práva . . . . . . . . .

207

m Mgr. Bystrík Šramel Európsky verejný žalobca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

m JUDr. Martin Vlha Európsky zatýkací rozkaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237

m Mgr. Jana Tereková Sloboda a bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249

m Mgr. Nina Hujíková Právne aspekty Charty základných práv EÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257

m JUDr. Veronika Budayová Zákaz mučenia podľa judikatúry ESĽP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

265

m Mgr. Jaroslav Větrovský Zabít nebo zajmout? Několik poznámek k extrateritoriální aplikaci Evropské úmluvy o lidských právech . . . .

4

277


Obsah

m JUDr. Ján Grman Úloha národných parlamentov v EÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

285

m Mgr. Ivana Hauerlandová Novodobé tendencie v aplikácii sekundárneho práva EÚ . . . . . . . . .

299

m Mgr. Viktor Ewerling Otázka novej úpravy maďarského občianstva v kontexte medzinárodného, európskeho a slovenského práva . . . . . . . . . . . . .

313

m Mgr. Tomáš Mészáros Zneužitie dominantného postavenia odmietnutím poskytnúť licenciu v EÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321

Prehľad vydanej odbornej literatúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

329

5


ZBORNÍK – AKADEMICKÉ AKCENTY

Program konferencie 9. 9. 2010 Odborný seminar Akademické akcenty, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, Bratislava 9,00 – 9,10 Otvorenie - dekan Fakulty Práva PEVŠ prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. 9,10 – 11,15 Blok I. moderuje: JUDr. Marcela Tóthová a Mgr. Bystrík Šramel

JUDr. Michal Petrík, PF UPJŠ, Košice JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, PF UK, Bratislava Mgr. Marek Pipa, PF UPJŠ, Košice Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD., PF UK, Bratislava Mgr. Michal Považan, PF UK, Bratislava JUDr. Ján Havrličák, UPJŠ, Košice JUDr. Michal Turošík, PfF UMB, Banská Bystrica JUDr. Martin Turčan, PF UK, Bratislava Mgr. Jozef Malagyi, MV SR, Bratislava

Mgr. Bc. Lucie Bendová Bednářová, PF MU, Brno Mgr. et Mgr. Henrich Ostertag v spoluatorstve s JUDr. Marcelou Tóthovou, FP PEVŠ, Bratislava 6


Program konferencie

11,15 -11,45 Coffee Break 11,45 – 13,45 Blok II. moderuje: Mgr. Ivana Hauerlandová a JUDr. Martin Vlha

Mgr. Martina Kočíková, FP PEVŠ, Bratislava JUDr. Lukáš Bohuslav, PF UK, Praha Mgr. Martin Bezák, FP PEVŠ, Bratislava

JUDr. Marcela Tóthová, FP PEVŠ, Bratislava JUDr. Jakub Chromý, PF MU, Brno Mgr. Denisa Mrázovská, FP PEVŠ, Bratislava

JUDr. Martin Cuľba, ÚJKP OR PZ, Trnava Mgr. Jana Gavalcová, FP PEVŠ, Bratislava Mgr. Dominika Árvaiová, FP PEVŠ, Bratislava Mgr. Bystrík Šramel, FP PEVŠ, Bratislava JUDr. Martin Vlha, FP PEVŠ, Bratislava 13,45 – 14,30 Obed 14,30 – 16,30 Blok III. moderuje Mgr. Dominika Árvaiová a Mgr. Martin Bezák

Mgr. Jana Tereková, FP PEVŠ, Bratislava Mgr. Nina Hujíková, FP PEVŠ, Bratislava 7


ZBORNÍK – AKADEMICKÉ AKCENTY

JUDr. Veronika Budayová, FP PEVŠ, Bratislava

Mgr. Jaroslav Větrovský, FP PEVŠ, Bratislava JUDr. Ján Grman, FP PEVŠ, Bratislava Mgr. Martin Garaj, FP PEVŠ; MS SR, Bratislava Mgr. Ivana Hauerlandová, FP PEVŠ, Bratislava Mgr. Jaroslav Bič, FHV UMB, Banská Bystrica

Mgr. Viktor Ewerling, FP PEVŠ, Bratislava Mgr. Tomáš Mészáros, FP PEVŠ, Bratislava 17,00 Zhodnotenie a záver odborného seminára

8

Akademické akcenty - zborník  
Akademické akcenty - zborník  

obsah zborníka

Advertisement