Page 1

Sprievodca operačnými programami EÚ 2014-2020 Prehľadný katalóg od spoločnosti EUROFORMES

Mgr. Danica Hullová Ing. Mária Prekopová Ing. Ján Pavlík PaedDr. Mgr. Mária Véghová Ing. Rastislav Horvát Grafická úprava: Mgr. Martin Kšiňan Jazyková úprava: Mgr. Erika Horvátová

Sprievodca operačnými programami EÚ 2014 – 2020 bol zostavený na základe dostupných údajov a informácií platných ku dňu. 31. 1. 2015.

ISBN 978-80-89266-25-8


Úvodné slovo Vážené dámy a páni, v predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013 mala Slovenská republika možnosť čerpať finančné prostriedky až z 11 operačných programov. Mnohé zrealizované projekty priniesli alebo stále prinášajú užitočné hodnoty a výsledky, ktoré by bez možnosti čerpania finančných zdrojov z Európskej únie neboli, prípadne by ich dosiahnutie nebolo možné. Skúsenosti z predchádzajúceho programového obdobia nám však ukazujú, že aj keď je údajov veľa, správnych informácií je stále málo. Preto sa naša spoločnosť podujala vytvoriť Sprievodcu operačnými programami EÚ 2014 – 2020 - Prehľadný katalóg od spoločnosti EUROFORMES. Jeho cieľom je pomôcť občanom, podnikateľským subjektom, subjektom verejnej správy, neziskovým organizáciám, ako aj akademickej obci, získať jednoduchý, prehľadný a vecný pohľad na možnosti, ktoré im ponúka nové programové obdobie 2014 – 2020 v podmienkach Slovenskej republiky. Veríme, že Vám náš Sprievodca umožní rýchlu, prehľadnú a efektívnu analýzu pripravovaného projektu. V spoločnosti EUROFORMES sa zaoberáme poradenstvom v oblasti eurofondov už viac ako desať rokov. Pre našich klientov sme pomohli zrealizovať desiatky úspešných projektov. Sme presvedčení, že základ úspešného projektu je v dokonalom naplánovaní, precíznej príprave a vypracovaní projektu, ktorému predchádza poznanie a dobrá analýza možností. Pre nové programové obdobie Európska komisia schválila finančné prostriedky v celkovej výške približne 15,5 miliardy eur, ktoré sa budú čerpať najmä prostredníctvom nasledovných operačných programov: •

Výskum a inovácie vo výške 2,2 mld. eur,

Integrovaná infraštruktúra vo výške 3,9 mld. eur,

Ľudské zdroje vo výške 2,2 mld. eur,

Kvalita životného prostredia vo výške 3,2 mld. eur,

Integrovaný regionálny operačný program vo výške 1,8 mld. eur,

Efektívna verejná správa vo výške 278 mil. eur,

Program rozvoja vidieka vo výške 1,5 mld. eur

V Sprievodcovi nájdete jednoduché triedenie aktivít podľa jednotlivých operačných programov a triedenie aktivít podľa prijímateľov. Na internetovej stránke spoločnosti sa nachádza odkaz na projektový formulár, prostredníctvom ktorého pripravíme podrobnejšiu analýzu Vášho projektového zámeru.

operačné

Ing.Rastislav Horvát predseda predstavenstva EUROFORMES, a. s.

program 2


EUROFORMES, a. s.

Značka EUROFORMES vznikla v roku 2000 v rámci konzorcia viacerých firiem. Naša spoločnosť pôsobí na trhu samostatne od roku 2004. Patríme medzi lídrov v oblasti konzultačných a poradenských služieb. S naším menom sa spájajú desiatky úspešných projektov pre predstaviteľov verejného, súkromného, ako aj neziskového sektora. Pozícia, na ktorú sme sa v priebehu času vypracovali je podložená množstvom tvrdej a poctivej práce pre našich klientov. Sme etablovaní nielen v domácom prostredí, ale aj v zahraničí. Máme dôveru európskych inštitúcií, dôkazom kvality našej práce a našich výsledkov sú aj certifikáty, ktoré nám boli udelené. Vážime si tieto ocenenia a neustále sa snažíme udržiavať si vysoký štandard našich výsledkov. Spoločnosť EUROFORMES je členom neformálneho združenia EUROFORMES Group. V rámci úzkej spolupráce jednotlivých členov združenia vám prinášame portfólio služieb, ktoré naplní vaše očakávania. Odborníci z radov EUROFORMES stoja za úspechom desiatok organizácií, ktorým sme pomohli efektívne využiť ich dostupné možnosti v projektových zámeroch. EUROFORMES - to je tím skúsených expertov, odborných konzultantov a projektových manažérov. Vďaka nášmu medzinárodnému kreditu a mnohoročným skúsenostiam sme silným a spoľahlivým partnerom pre každého z vás. Pridajte sa aj vy k úspešným a využite naše profesionálne služby v oblasti projektového manažmentu.

consultants

projects 3


Legenda

- SAMOSPRÁVA

- ŠTÁTNA SPRÁVA

- ZISKOVÝ SÚKROMNÝ SEKTOR

- NEZISKOVÝ SÚKROMNÝ SEKTOR

- AKADEMICKÁ SFÉRA

Prijímatelia programov sú rozdelení do piatich hlavných skupín. Každá skupina má v Sprievodcovi vytvorenú ikonu podľa legendy. Príslušná ikona slúži na rýchlu a ľahkú orientáciu v jednotlivých operačných programoch a v aktivitách podľa prijímateľa.

sektor 4

samospráva


Obsah

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

6

OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA

26

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

59

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

87

OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE

150

OPERAČNÝ PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA

211

OPERAČNÝ PROGRAM RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

250

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

258

PREHĽAD AKTIVÍT PODĽA PRIJÍMATEĽOV PROGRAMOV

291

aktivity

cieľové sk 5


zefektívnenie finančnej správy

minimalizácia korupcie

verejné služby

rozvoj kompetencií

operačný program

EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

6 4


Aktivity Budovanie kapacít verejnej správy (VS), sociálnych a ekonomických partnerov a mimovládnych neziskových organizácií (MNO) tak, aby boli schopní zabezpečiť efektívny výkon verejných služieb vo vybraných oblastiach, podpora sociálneho dialógu

8

Hodnotenia dopadov regulačných rámcov

11

Zefektívnenie finančnej správy

13

Zefektívnenie verejného obstarávania

15

Zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti

17

Rozvoj kompetencií, analytických kapacít, odbornosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe (VS) a momovládnych neziskových organizácií (MNO)

19

Moderné systémy riadenia verejnej správy (VS) - analýzy, hodnotenia, strategické plánovanie a riadenie, tvorba štruktúr VS, systémy kvality, zjednodušenia procesov, riešenie krízových situácií, integrovaná zdravotná starostlivosť

22

Vzdelávanie a hodnotenie sudcov a súdneho personálu, alternatívne mechanizmy riešenia sporov, informovanosť verejnosti a ďalšie aktivity zamerané na zlepšenie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnictva

24

7


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA Budovanie kapacít verejnej správy (VS), sociálnych a ekonomických partnerov a mimovládnych neziskových organizácií (MNO) tak, aby boli schopní zabezpečiť efektívny výkon verejných služieb vo vybraných oblastiach, podpora sociálneho dialógu

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

poskytnutie informačnej podpory právnickým a fyzickým osobám v oblasti ich zákonných práv a povinností (objektívne a subjektívne právne modality) v rámci životných situácií;

aktivity zamerané na podporu mechanizmov partnerstva VS, regionálnej úrovni, podnikateľského sektora, sociálnych partnerov zastúpených na základe zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite);

aktivity zamerané na podporu tvorby alternatívnych politík a stratégií hlavne z prostredia MNO s cieľom otvoriť verejnú a odbornú diskusiu o možných efektívnych riešeniach daného spoločenského problému;

aktivity na podporu infraštruktúry strešných organizácií a platforiem MNO;

aktivity zamerané na budovanie infraštruktúry a kapacít MNO a podporu dobrovoľníctva, dobrovoľníckych organizácií a centier;

aktivity zamerané na budovanie kapacity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti;

rozvojové projekty zamerané na posilnenie organizácií MNO;

aktivity zamerané na poskytovanie alternatívnych služieb subjektmi MNO;

inovatívne prístupy pri tvorbe nových politík štátu podporujúcich prostredie občianskej spoločnosti;

profesionálne služby poskytované subjektmi MNO, zavádzanie štandardov kvality a systémov merania spokojnosti klientov, mechanizmy responzívnosti (citlivosti) voči potrebám klientov, inovácie a zapájanie dobrovoľníkov do poskytovania služieb;

posilňovanie existujúcich a vytváranie nových sietí neštátnych poskytovateľov verejných služieb (predovšetkým sociálnych a iných terénnych služieb hlavne pre vidiecke obyvateľstvo a marginalizované skupiny), ktoré vzájomnou súčinnosťou zvýšia dostupnosť a efektivitu verejných (neziskových) služieb pre tieto špecifické cieľové skupiny;

programy aktívnej participácie sociálnych partnerov, podnikateľského sektora a občianskych organizácií na deinštitucionalizácii veľkokapacitných verejných zariadení;

informačná podpora doleuvedených aktivít prostredníctvom Ústredného portálu a špecializovaných portálov druhej úrovne;

aktivity realizované v rámci sociálneho dialógu a to najmä: •

zamerané na budovanie infraštruktúry a kapacít sociálnych partnerov

aktivity podporujúce vzdelávanie sociálnych partnerov v relevantných oblastiach

8


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA •

aktivity podporujúce účasť sociálnych partnerov na národnej a medzinárodnej úrovni

aktivity smerujúce k posilňovaniu komunikačnej platformy sociálneho dialógu.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

inštitúcie a subjekty VS

združenia právnických osôb reprezentujúce sociálnych a ekonomických partnerov

MNO

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obce, samosprávne kraje

orgány štátnej správy

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie a občania (používatelia služieb VS)

PRIORITNÁ OS 1 Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti VS INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1 Zvyšovanie účinnosti politík VS

9


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PRÍKLADY PROJEKTOV

Budovanie kapacít sociálneho dialógu (Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb) zdroj: http://www.sozzass.sk

Dialóg pre Európu – občianske panely na podporu aktívneho občianstva (DIALUP) (Združenie miest a obcí Slovenska) zdroj: http://www.zmos.sk

Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu (Centrum dobrovoľníctva) zdroj: http://www.centrumdobrovolnictva.sk

10


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA Hodnotenia dopadov regulačných rámcov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

aktivity na podporu systému hodnotenia dopadov legislatívy v snahe pripravovať kvalitnejšie materiály;

vytvorenie analytickej jednotky pre realizáciu RIA (centrum lepšej regulácie);

vypracovanie metodiky a postupov pre vykonávanie RIA a MSP testu v rámci jednotlivých inštitúcií VS;

identifikovanie opatrení na znižovanie negatívnych dopadov regulačného zaťaženia;

systematické hodnotenie regulácie pre podnikateľskú sféru.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

inštitúcie a subjekty VS

združenia právnických osôb reprezentujúce sociálnych a ekonomických partnerov

MNO

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obce, samosprávne kraje

orgány štátnej správy

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie a občania (používatelia služieb VS)

PRIORITNÁ OS 1 Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti VS INVESTIČNÁ PRIORITA Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy

11


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1 Zvyšovanie účinnosti politík VS

POZNÁMKA Regulačný rámec Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vykonáva viacero druhov regulácií, ale najviditeľnejšími sú: • cenová regulácia, • vecná regulácia. Cenová regulácia je dominantnou činnosťou úradu. Jej ciele, priority, rozsah a spôsoby vykonávania úrad transformuje do svojich vykonávacích predpisov v podobe vyhlášok a individuálne správnych aktov – rozhodnutí. Prostredníctvom nich vytvára regulačný rámec a vhodné podmienky na vznik transparentného a nediskriminačného trhového prostredia, v ktorom majú regulované subjekty dostatočný priestor na pokrytie svojich nákladov a vytvorenie primeraného zisku. Zároveň prijíma opatrenia, ktoré zaručujú odberateľom bezpečnú a spoľahlivú dodávku za spravodlivé ceny. zdroj: http://www.urso.gov.sk/?q=Rozhodnutia

PRÍKLAD PROJEKTU

Systém nástrojov regulačného orgánu pre účely zabezpečenia konkurenčného prostredia pre poskytovanie poštových služieb na liberalizovanom poštovom trhu (Český telekomunikačný úrad) zdroj: http://projekty.osf-mvcr.cz

12


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA Zefektívnenie finančnej správy

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

procesy zamerané na efektívny výber daní a cla;

procesy zamerané na zjednotenie výberu daní a cla s odvodmi, na zjednodušenie daňovoodvodového systému, na zníženie administratívnej záťaže povinných subjektov a na zvýšenie efektívnosti výberu daní, cla a odvodov;

procesy a systémy na skvalitňovanie úrovne služieb poskytovaných klientom finančnej správy a zvýšenie úrovne publicity finančnej správy;

opatrenia a metódy prevencie a odhaľovania daňových a colných podvodov a únikov;

systémy inšpekčnej činnosti a vnútornej kontroly na zefektívnenie boja proti korupcii;

opatrenia a metódy na zabezpečenie komplexnej bezpečnosti finančnej správy, na posilňovanie národných, cezhraničných a nadnárodných aspektov bezpečnosti vrátane modernizácie colných priechodov so zameraním na boj proti daňovým a colným podvodom;

systémy internej komunikácie, interoperability a medzinárodnej spolupráce;

procesy založené na analýze rizika vrátane dobudovania analytických kapacít vo finančnej správe;

podpora ďalšieho rozvoja ľudských zdrojov vo finančnej správe;

zavedenie systému riadenia kvality a sledovania výkonnosti organizácie;

aktivity na budovanie kapacít v colníctve.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

inštitúcie a subjekty VS

združenia právnických osôb reprezentujúce sociálnych a ekonomických partnerov

MNO

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

13


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA CIEĽOVÉ SKUPINY •

obce, samosprávne kraje

orgány štátnej správy

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie a občania (používatelia služieb VS)

PRIORITNÁ OS 1 Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti VS INVESTIČNÁ PRIORITA Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1 Zvyšovanie účinnosti politík VS

PRÍKLAD PROJEKTU

Národný projekt: Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy – prínos pre celú spoločnosť (Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky) zdroj: https://www.financnasprava.sk

14


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA Zefektívnenie verejného obstarávania

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

aktivity podporujúce transparentné a efektívne verejné obstarávanie;

podpora transpozície Smerníc EÚ v oblasti elektronického verejného obstarávania a elektronickej aukcie;

opatrenia na minimalizáciu korupcie a zvýšenie verejného dohľadu v kontexte verejného obstarávania,

aplikácia zeleného verejného obstarávania, nástrojov podpory inovácií a sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

inštitúcie a subjekty VS

združenia právnických osôb reprezentujúce sociálnych a ekonomických partnerov

MNO

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obce, samosprávne kraje

orgány štátnej správy

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie a občania (používatelia služieb VS)

PRIORITNÁ OS 1 Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti VS

15


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA INVESTIČNÁ PRIORITA Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1 Zvyšovanie účinnosti politík VS

PRÍKLAD PROJEKTU

Monitoring verejného obstarávania (Transparency International Slovensko) zdroj: http://www.transparency.sk

16


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA Zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

aktivity na zvýšenie kvality služieb VS cez dostupnosť a využívanie otvorených dát z prostredia VS pre občanov a súkromný sektor a monitorovanie korupčného správania na miestnej, regionálnej a národnej úrovni;

preventívne a represívne opatrenia v boji s korupciou;

podpora protikorupčných auditov vykonávaných pre orgány štátnej správy a samosprávy;

podpora aktivít a nástrojov na zverejňovanie verejných dokumentov, zmlúv, informácií orgánmi štátnej správy a samosprávy;

podpora aktivít na zvyšovanie transparentnosti riadenia podnikov vlastnených štátom či samosprávou;

aktivity zamerané na získavanie a vyhodnocovanie prijatých opatrení na znižovanie miery korupcie a podvodov pri hospodárení s prostriedkami EÚ;

aktivity zamerané na prevenciu korupcie vo VS;

aktivity zamerané na spoluprácu s tretím sektorom pri zvyšovaní dôvery občanov ku subjektom VS

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

inštitúcie a subjekty VS

združenia právnických osôb reprezentujúce sociálnych a ekonomických partnerov

MNO

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obce, samosprávne kraje

orgány štátnej správy

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie a občania (používatelia služieb VS)

17


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PRIORITNÁ OS 1 Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti VS INVESTIČNÁ PRIORITA Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1 Zvyšovanie účinnosti politík VS

PRÍKLAD PROJEKTU

Boj proti korupcii – miesta prvého kontaktu na vybraných orgánoch štátnej správy (Úrad vlády Slovenskej republiky) zdroj: http://www.vlada.gov.sk

18


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA Rozvoj kompetencií, analytických kapacít, odbornosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe (VS) a momovládnych neziskových organizácií (MNO)

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

opatrenia zamerané na budovanie nových a posilňovanie existujúcich odborných analytických kapacít pre tvorbu, monitoring implementácie a hodnotenie dopadu politík;

vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie odborných (analytických, ekonomických, ekonometrických a štatistických) schopností zamestnancov analytických organizačných jednotiek);

podpora fungovania analytických centier na zainteresovaných ministerstvách a inštitúciách kľúčového významu pre reformu;

vzdelávacie aktivity zamerané na hodnotenie dopadov politík, projektové riadenie, programové rozpočtovanie, monitorovanie a hodnotenie;

vzdelávacie aktivity zamerané na metódy merania výkonnosti a efektívnosti organizácie a pracovníkov VS;

vzdelávacie aktivity zamerané na aplikáciu nových postupov v oblasti výberu daní, cla a odvodov;

vzdelávacie aktivity zamerané na budovanie odborných kapacít pre verejné obstarávanie;

vzdelávacie aktivity zamerané na riešenie krízových situácií a ich vyhodnocovanie v rámci posilňovania cezhraničných a nadnárodných aspektov bezpečnosti;

vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj analytických a strategických kapacít pre realizáciu rozvojových projektov;

vzdelávacie aktivity zamerané na oblasť projektového riadenia alebo na iné špecifické oblasti VS;

aktivity zamerané na posilnenie analytických kapacít a kvality MNO, v oblasti tvorby verejných politík a stratégií, vrátane hodnotiacich správ k plneniu medzinárodných záväzkov SR;

aktivity zamerané na podporu inovatívnych projektov prispievajúcich k rozvoju analytických kapacít, mapovaniu hospodárskeho a sociálneho potenciálu a prínosu MNO a formulovaniu nových reformných cieľov verejných politík;

vzdelávacie aktivity zamerané na efektívnejšie odhaľovanie a vyšetrovanie ekonomickej kriminality a na zvýšenú úroveň spolupráce v rámci medzinárodných kontrolných operácií;

zavedenie systému tripartitného dialógu založeného na hodnotení dopadov legislatívy;

zavedenie jednotného systému riadenia ľudských zdrojov vo VS;

zavedenie nového systému vzdelávania zamestnancov VS;

systémových opatrení a systémov riadenia ľudských zdrojov zameraných na profesionalizáciu a depolitizáciu správy ľudských zdrojov vo VS;

19


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA •

zavedenie jednotného hodnotenia výkonnosti a kvality práce štátnych zamestnancov;

zavedenie jednotného a transparentného hodnotenia štátnych zamestnancov;

zavedenie nových mechanizmov v prospech transparentného výberového procesu;

zavedenie opatrení a prostriedkov na motiváciu zamestnancov a zamedzenie vysokej miery fluktuácie kľúčových zamestnancov organizácií VS spojenou s politickými cyklami.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

inštitúcie a subjekty VS

združenia právnických osôb reprezentujúce sociálnych a ekonomických partnerov

MNO

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obce, samosprávne kraje

orgány štátnej správy

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie a občania (používatelia služieb VS)

PRIORITNÁ OS 1 Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti VS INVESTIČNÁ PRIORITA Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2 Rozvoj ľudských zdrojov vo VS a posilnenie analytických kapacít vo väzbe na realizáciu

20


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PRÍKLADY PROJEKTOV

Príprava projektových manažérov štátnej správy a ich certifikácia podľa IPMA (Ministerstvo vnútra Českej republiky) zdroj: http://projekty.osf-mvcr.cz

Osveta a transparentnosť verejných zadávateľov (Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže, Česká republika) zdroj: http://projekty.osf-mvcr.cz

21


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA Moderné systémy riadenia verejnej správy (VS) - analýzy, hodnotenia, strategické plánovanie a riadenie, tvorba štruktúr VS, systémy kvality, zjednodušenia procesov, riešenie krízových situácií, integrovaná zdravotná starostlivosť

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

procesy a metodiky zamerané na tvorbu analýz a politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy, projektové riadenie, programové rozpočtovanie, monitorovanie a hodnotenie;

optimalizované systémové štruktúry VS;

strategické plánovanie a riadenie inštitúcií;

systémy riadenia kvality a sledovania výkonnosti organizácie, napr. zvyšovanie kvality organizácií VS samohodnotením podľa modelu CAF (Common Assessment Framework), EFQM (European Foundation for Quality Management) a pod.;

zjednodušené administratívne procedúry, odstraňovanie byrokracie a znižovanie regulačného zaťaženia;

procesy horizontálne integrovaných služieb a interoperability (spolupráca a súčinnosť) VS;

efektívne zlučovanie procesov podporných a obslužných činností organizácií VS;

štandardy riešenia krízových situácií a ich vyhodnocovania v rámci posilňovania odolnosti systémov pre poskytovanie verejných služieb;

zvýšenie dostupnosti a kvality služieb pre občanov a podnikateľov prostredníctvom mechanizmov zvyšujúcich transparentnosť VS;

inovácie vo VS cez zvýšenie účasti občanov, sociálnych partnerov a podnikateľského sektora v procesoch zefektívňovania VS, sociálneho začleňovania, vzdelávania a boja proti chudobe;

koncept integrovanej zdravotnej starostlivosti, verejného zdravia a iných verejných služieb pod vedením príslušných vecných gestorov.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

inštitúcie a subjekty VS

združenia právnických osôb reprezentujúce sociálnych a ekonomických partnerov

MNO

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

22


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA CIEĽOVÉ SKUPINY •

obce, samosprávne kraje

orgány štátnej správy

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie a občania (používatelia služieb VS)

PRIORITNÁ OS 1 Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti VS INVESTIČNÁ PRIORITA Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3 Integrácia a optimalizácia procesov a štruktúry VS

PRÍKLADY PROJEKTOV

Národný projekt - Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ (Banskobystrický samosprávny kraj) zdroj: http://www.vucbb.sk/

Vzdelávanie užívateľov systému DRG (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) zdroj: http://www.udzs-sk.sk

23


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA Vzdelávanie a hodnotenie sudcov a súdneho personálu, alternatívne mechanizmy riešenia sporov, informovanosť verejnosti a ďalšie aktivity zamerané na zlepšenie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnictva

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

aktivity podporujúce transparentnosť justície prostredníctvom prístupu odbornej a širokej verejnosti k relevantným informáciám o práci, činnosti a rozhodovaní súdov (sprístupňovanie otvorených dát z oblasti súdnictva a súdnej praxe);

aktivity podporujúce efektívnosť justície a vymožiteľnosť práva (zameraných napr. na vývoj súdnej agendy, znižovanie priemernej dĺžky súdneho konania, odstraňovanie prieťahov v súdnom konaní);

aktivity podporujúce obnovenie dôveryhodnosti súdnictva (zameraných napr. na kvalitu súdnych rozhodnutí, odstraňovanie procesných chýb);

aktivity zamerané na implementáciu procesov, systémov, metód na meranie výkonnosti sudcov a súdov a ich hodnotenie;

aktivity zamerané na zavedenie efektívneho systému riadenia ľudských zdrojov a jeho pravidelného hodnotenia v rezorte spravodlivosti vrátane súdnictva;

nástroje alternatívneho riešenia sporov (napr. mediácie) a zavádzania alternatívnych trestov;

aktivity zamerané na rozvoj služieb a vzdelávanie v rezorte spravodlivosti;

aktivity zamerané na zavedenie efektívneho systému vzdelávania sudcov (vrátane špecifického vzdelávania) a súdneho personálu sudcov;

aktivity zamerané na zlepšenie poskytovania právnej pomoci a zvyšovanie jej dostupnosti;

optimalizácia riadenia súdneho spisu.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

inštitúcie a subjekty VS

združenia právnických osôb reprezentujúce sociálnych a ekonomických partnerov

MNO

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

24


operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA CIEĽOVÉ SKUPINY •

obce, samosprávne kraje

orgány štátnej správy

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie a občania (používatelia služieb VS)

PRIORITNÁ OS 1 Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti VS INVESTIČNÁ PRIORITA Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4 Zefektívnenie súdneho systému a vymožiteľnosti práva

PRÍKLAD PROJEKTU

Vzdelávanie sudcov a štátnych zástupcov v oblasti rekodifikácie súkromného práva (Justičná akadémia, Česká republika) zdroj: http://projekty.osf-mvcr.cz

25


nové rýchlostné cesty zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených jedincov

modernizácia železničných tratí

zvýšenie pokrytia internetom

operačný program

INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA

26 6


Aktivity Modernizácia a rozvoj hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

30

Technologické zaistenie interoperability implementáciou vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu

32

Obnova mobilných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy

33

Výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

34

Výstavba infraštruktúry pre IDS a výstavba a modernizácia infraštruktúry pre dráhovú MHD

35

Obnova mobilných prostriedkov dráhovej MHD

37

Výstavba a modernizácia prístavu v Bratislave a zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty

38

Modernizácia a rozvoj železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

39

27


Aktivity Technologické zaistenie interoperability implementáciou vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu

41

Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových rýchlostných ciest

42

Zlepšenie dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy

43

Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN

44

Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike

45

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a občanov

47

Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát

49

Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

51

28


Aktivity Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

53

Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

55

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

57

29


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Modernizácia a rozvoj hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

modernizácia železničných tratí (zlepšovanie vybraných technických parametrov železničnej dopravnej cesty);

elektrifikácia železničných tratí;

výstavba nových úsekov železničných tratí (v prípade, ak opodstatnenosť výstavby potvrdí relevantná štúdia realizovateľnosti);

výstavba terminálov intermodálnej prepravy (v prípade, ak budú vytvorené vhodné trhové podmienky);

projektová príprava.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Železnice Slovenskej republiky

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

PRIORITNÁ OS 1 Železničná infraštruktúra ten-t core a obnova mobilných prostriedkov INVESTIČNÁ PRIORITA 7.a Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1 Modernizácia a rozvoj hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

30


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRÍKLAD PROJEKTU

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov zdroj: http://www.zsps.sk/web/index.php/stavbaroka/2183-stavba-roka-2014/15389-21-2014-modernizacia-zeleznicnej-trate-nove-mesto-nad-vahompuchov-iv-a-v-etapa

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov zdroj: http://www.zsps.sk/web/index.php/stavbaroka/2183-stavba-roka-2014/15389-21-2014-modernizacia-zeleznicnej-trate-nove-mesto-nad-vahompuchov-iv-a-v-etapa

31


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Technologické zaistenie interoperability implementáciou vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu

CIEĽOVÉ ÚZEMIA

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

implementácia systémov ETCS a GSM-R;

projektová príprava.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Železnice Slovenskej republiky

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

PRIORITNÁ OS 1 Železničná infraštruktúra ten-t core a obnova mobilných prostriedkov INVESTIČNÁ PRIORITA 7.d Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na znižovanie hluku ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2 Technologické zaistenie interoperability implementáciou vybraných prvkov TSI na najdô-ležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu

PRÍKLAD PROJEKTU

Implementácia ETCS v úseku Bratislava Rača - Veľké Kostoľany zdroj: http://www.vlaky.net/servis/sprava.asp?id=3024&host=www. vlaciky.sk

32


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Obnova mobilných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

obnova mobilných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy, obstaranie nových nízkopodlažných elektrických a diesel-motorových ucelených vlakových jednotiek

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Železnice Slovenskej republiky

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

PRIORITNÁ OS 1 Železničná infraštruktúra ten-t core a obnova mobilných prostriedkov INVESTIČNÁ PRIORITA 7.d Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na znižovanie hluku ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3 Obnova mobilných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy

PRÍKLAD PROJEKTU

Obnova vlakových súprav zdroj: http://www.streka.net/novinky/monika-861003-nahradi-vlak-prezyvany-strela/

33


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T CORE);

budovanie inteligentných dopravných systémov;

zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy,

projektová príprava.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

široká verejnosť

PRIORITNÁ OS 2 Cestná infraštruktúra (ten-t core) INVESTIČNÁ PRIORITA 7.a Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

PRÍKLAD PROJEKTU Výstavba diaľnice D1, úsek Fričovce - Svinia zdroj: http://www.webnoviny.sk/fotogaleria/37501-vystavba-dialnice-d1-fricovce-svinia/5-foto/

34


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Výstavba infraštruktúry pre IDS a výstavba a modernizácia infraštruktúry pre dráhovú MHD

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

výstavba a modernizácia infraštruktúry pre IDS, modernizácia a výstavba prestupných terminálov so zásahom do železničnej infraštruktúry;

modernizácia a výstavba električkových a trolejbusových tratí vrátane prvkov preferencie MHD a napojenia na ostatné druhy MHD a nemotorovú dopravu;

vybudovanie a modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD;

rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných terminálov so zásahom do železničnej infraštruktúry;

projektová príprava.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Dopravný podnik mesta Bratislava, a. s.

Dopravný podnik mesta Košice, a. s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.

Dopravný podnik mesta Žilina, a. s.

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s.

Hlavné mesto SR Bratislava

Mesto Košice

Mesto Banská Bystrica

Železnice Slovenskej republiky

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

35


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRIORITNÁ OS 3 Verejná osobná doprava INVESTIČNÁ PRIORITA 7.c Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1 Výstavba infraštruktúry pre IDS a výstavba a modernizácia infraštruktúry pre dráhovú MHD

PRÍKLAD PROJEKTU

Rekonštrukcia električkovej trate v Košiciach (Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie) zdroj: http://kosice.korzar.sme.sk/c/7309912/v-kosiciachsa-zacina-velka-rekonstrukcia-elektrickovych-trati.html

Rekonštrukcia električkovej trate v Košiciach zdroj: http://http://www.kosice.sk/

36


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Obnova mobilných prostriedkov dráhovej MHD

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

obstaranie mobilných prostriedkov dráhovej MHD (električiek a trolejbusov vrátane vozidiel s pomocným pohonom)

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

CIEĽOVÉ ÚZEMIA

Dopravný podnik mesta Bratislava, a. s.

Dopravný podnik mesta Košice, a. s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.

Dopravný podnik mesta Žilina, a. s.

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s.

Hlavné mesto SR Bratislava

Mesto Košice

Mesto Banská Bystrica

Železnice Slovenskej republiky

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

PRIORITNÁ OS 3 Verejná osobná doprava INVESTIČNÁ PRIORITA 7.c Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2 Obnova mobilných prostriedkov dráhovej MHD

37


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Výstavba a modernizácia prístavu v Bratislave a zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty;

modernizácia a výstavba verejného prístavu v Bratislave;

zavádzanie moderných technológií do riadenia lodnej a prístavnej prevádzky;

predinvestičná a projektová príprava.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Bratislavský kraj

CIEĽOVÉ SKUPINY

Agentúra rozvoja vodnej dopravy

široká verejnosť

Verejné prístavy, a. s.

prepravcovia a operátori pôsobiaci v oblasti vodnej dopravy

PRIORITNÁ OS 4 Infraštruktúra vodnej dopravy (ten-t core) INVESTIČNÁ PRIORITA 7.a Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1 Výstavba a modernizácia prístavu v Bratislave a zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty

PRÍKLADY PROJEKTOV Modernizácia prístavu v Bratislave Zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty

38


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Modernizácia a rozvoj železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

elektrifikácia železničných tratí;

znižovanie bezpečnostných rizík v železničnej doprave (napr. odstraňovanie úrovňových križovaní s cestnou infraštruktúrou, modernizácia železničných priecestí);

výstavba a modernizácia prestupných terminálov železničnej osobnej dopravy a ich napojení na cestnú sieť;

výstavba nových železničných zastávok, zavádzanie štandardov tratí a staníc, optimalizácia grafikonu vlakovej dopravy;

vybudovanie a modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozového parku železničnej osobnej dopravy;

modernizácia železničnej infraštruktúry v súvislosti so zabezpečením efektívneho colného konania;

implementácia systémov ETCS a GSM-R;

projektová príprava.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Železnice Slovenskej republiky

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

PRIORITNÁ OS 5 Železničná infraštruktúta (mimo ten-t core)

39


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA INVESTIČNÁ PRIORITA 7.d Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na znižovanie hluku ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.1 Modernizácia a rozvoj železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

PRÍKLAD PROJEKTU

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov zdroj: http://stavbaroka.zoznam.sk/ se/963/621/msg/23141/21-2014-Modernizacia-zeleznicnej-trate-Nove-Mesto-nad-Vahom%E2%80%93-Puchov--IV--a-V--etapa#

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov zdroj: http://stavbaroka.zoznam.sk/ se/963/621/msg/23141/21-2014-Modernizacia-zeleznicnej-trate-Nove-Mesto-nad-Vahom%E2%80%93-Puchov--IV--a-V--etapa

40


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Technologické zaistenie interoperability implementáciou vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

implementácia systémov ETCS a GSM-R,

projektová príprava.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Železnice Slovenskej republiky

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

PRIORITNÁ OS 5 Železničná infraštruktúta (mimo ten-t core) INVESTIČNÁ PRIORITA 7.d Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kva-lity a podpora opatrení na znižovanie hluku ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.2 Technologické zaistenie interoperability implementáciou vybraných prvkov TSI na najdôle-žitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu

PRÍKLAD PROJEKTU Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov zdroj: http://stavbaroka.zoznam.sk/se/963/621/ msg/23141/21-2014-Modernizacia-zeleznicnejtrate-Nove-Mesto-nad-Vahom-%E2%80%93Puchov--IV--a-V--etapa#

41


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových rýchlostných ciest

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

výstavba rýchlostných ciest (mimo TEN-T CORE);

projektová príprava.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Slovenská správa ciest

Ministerstvo financií SR

celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

PRIORITNÁ OS 6 Cestná infraštruktúta (mimo ten-t core) INVESTIČNÁ PRIORITA 7.a Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výs-tavby nových rýchlostných ciest

PRÍKLAD PROJEKTU Výstavba rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť zdroj: http://www.asb.sk/inzinierske-stavby/rychlostne-cesty/rychlostna-cesta-r4-kosice-milhost

42


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Zlepšenie dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy;

budovanie inteligentných dopravných systémov;

výstavba a modernizácia cestnej infraštruktúry v súvislosti so zabezpečením efektívneho colného konania;

adaptačné a mitigačné opatrenia vo vzťahu k zmene klímy;

projektová príprava.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

CIEĽOVÉ SKUPINY

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Slovenská správa ciest

Ministerstvo financií SR

celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja

široká verejnosť

PRIORITNÁ OS 6 Cestná infraštruktúta (mimo ten-t core) INVESTIČNÁ PRIORITA 7.a Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.2 Zlepšenie dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy

PRÍKLAD PROJEKTU Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách 1. triedy v správe SSC IVSC Košice

43


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

koordinácia budovania širokopásmových sietí: •

analytické práce pre riešenie širokopásmového pripojenia,

vytvorenie atlasu pasívnej infraštruktúry;

budovanie regionálnych sietí otvorených pre všetkých operátorov s technologickou neutralitou s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia 30 Mbit/s: •

výstavba národných optických regionálnych sietí.

výstavba národných regionálnych sietí založených na rádioreleových spojoch,

podpora zriaďovania prístupových sietí,

budovanie prístupových sietí v oblastiach zlyhania trhu.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Napríklad: •

obec,

rozpočtová organizácia,

príspevková organizácia.

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

PRIORITNÁ OS 7 Informačná spoločnosť INVESTIČNÁ PRIORITA 2.a Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN

44


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zavádzanie opatrení pre zvýšenie používania elektronického obchodu: •

zvyšovanie dôveryhodnosti elektronického obchodu (v rámci aktivity sa budú realizovať projekty, vďaka ktorým bude možné overovať pôsobenie a transakcie subjektov na elektronickom trhu a pod.),

zjednodušovanie elektronického obchodu (v rámci aktivity sa budú realizovať projekty, vďaka ktorým sa znížia transakčné náklady a administratívna záťaž, napríklad zjednodušovanie colného konania, zavádzanie elektronických platieb a faktúr. V rámci aktivity sa bude podporovať domáci aj cezhraničný elektronický obchod);

rozšírenie možností pre elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu v jednotnom digitálnom priestore: •

umožnenie používania identít od súkromných poskytovateľov vo verejnej správe – vhodnosť a bezpečnosť takejto identity bude preverená v štúdii realizovateľnosti,

poskytnutie eID identity pre súkromný sektor;

podpora najmä malých a stredných podnikateľov prostredníctvom zdieľaných služieb (podnikatelia získajú prístup k službám, ktoré boli vyvinuté pôvodne pre potreby verejnej správy, služby budú vhodne prispôsobené): •

poskytovanie komunikačnej platformy a elektronického doručovania,

poskytovanie AAA a PKI infraštruktúry,

poskytovanie cloudových služieb najmä MSP,

poskytovanie platformy pre eLearning.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA Napríklad: •

rozpočtová organizácia,

príspevková organizácia,

Sociálna a zdravotné poisťovne,

ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií sektora verejnej správy,

obec

45


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA •

akciová spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Z. z. (mimo schémy štátnej pomoci),

združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) podľa zákona č. 83/1990 Z. z.,

záujmové združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.,

združenie obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,

iné subjekty zriadené zákonom.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

podnikatelia (najmä malí a strední podnikatelia)

PRIORITNÁ OS 7 Informačná spoločnosť INVESTIČNÁ PRIORITA 2.b Rozšírenie, vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenia dopytu po IKT ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.2 Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike

PRÍKLAD PROJEKTU

Poskytnutie eID identity pre súkromný sektor zdroj:http://www.opis.gov.sk/

46


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a občanov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií: •

analýza vhodných životných situácií, ktoré majú byť komplexne poskytované elektronicky,

implementácia riešení zjednodušených životných situácií;

zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov: •

analýza oblastí vhodných pre inovácie a proaktivitu,

implementácia proaktívných elektronických služieb a riešení,

implementácia služieb s vysokou pridanou hodnotou vrátane aktivít smerujúcich k podpore kreatívneho priemyslu,

implementácia služieb spojených s investičnými príležitosťami;

zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government: •

analýza oblastí vhodných pre mobilné aplikácie a služby,

vytvorenie platformy pre tvorbu mobilných služieb a aplikácií,

implementácia mobilných služieb a aplikácií,

zavedenie mobilnej identity;

riešenie cezhraničnej kompatibility: •

implementácia riešení cezhraničných životných situácií,

implementovanie akceptácie identít z EÚ do identifikovaných systémov a služieb.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA Napríklad: •

rozpočtová organizácia,

príspevková organizácia,

Sociálna a zdravotné poisťovne,

ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií sektora verejnej správy,

obec

47


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA •

vyšší územný celok,

akciová spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Z. z. (mimo schémy štátnej pomoci),

združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) podľa zákona č. 83/1990 Z. z.,

záujmové združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.,

združenie obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,

iné subjekty zriadené zákonom.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

znevýhodnené skupiny

organizácie verejnej správy

PRIORITNÁ OS 7 Informačná spoločnosť INVESTIČNÁ PRIORITA 2.c Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

PRÍKLAD PROJEKTU Implementácia vybraných mobilných služieb a aplikácií v rámci samosprávneho kraja ako súčasť mGovernmentu

48


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vytvorenie koncepcie pre vytváranie a využívanie otvorených dát: •

návrh konceptu a pravidiel pre používanie otvorených dát,

podpora rozvoja komunity pracujúcej s otvorenými dátami;

rozvoj centrálnej platformy pre otvorené dáta;

implementácia nástrojov pre vytváranie otvorených dát: •

identifikácia zdrojov otvorených dát a ich kvality,

automatizácia procesov tvorby otvorených dát,

implementácia informačných systémov schopných generovať a zverejňovať otvorené dáta,

nasadenie korekčných a analytických nástrojov pre správne zverejňovanie dát;

implementácia rozhraní pre sprístupnenie dát.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA Napríklad: •

rozpočtová organizácia,

príspevková organizácia,

Sociálna a zdravotné poisťovne,

ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií sektora verejnej správy,

obec,

vyšší územný celok,

akciová spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Z. z. (mimo schémy štátnej pomoci),

združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) podľa zákona č. 83/1990 Z. z.,

záujmové združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.,

združenie obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,

iné subjekty zriadené zákonom.

49


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

znevýhodnené skupiny

organizácie verejnej správy

PRIORITNÁ OS 7 Informačná spoločnosť INVESTIČNÁ PRIORITA 2.c Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát

PRÍKLAD PROJEKTU

Integrácia dostupných zdrojov otvorených dát do informačného systému kraja zdroj:http://opensweden.net/wp-content/uploads/2013/06/Open-data-1.png

50


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

rozvoj zjednodušeného prístupu k informáciám a službám VS pre znevýhodnené skupiny: •

analýza možných úprav existujúceho obsahu a služieb,

implementácia jednoduchších služieb pre znevýhodnené skupiny;

zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny: •

vybavenie domova občanov nástrojmi asistovaného života,

vybavenie domova občanov nástrojmi telemedicíny.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA Napríklad: •

rozpočtová organizácia,

príspevková organizácia,

Sociálna a zdravotné poisťovne,

ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií sektora verejnej správy,

obec,

vyšší územný celok,

akciová spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Z. z. (mimo schémy štátnej pomoci),

združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) podľa zákona č. 83/1990 Z. z.,

záujmové združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.,

združenie obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,

iné subjekty zriadené zákonom.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

51


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

znevýhodnené skupiny

organizácie verejnej správy

PRIORITNÁ OS 7 Informačná spoločnosť INVESTIČNÁ PRIORITA 2.c Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.6: Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

PRÍKLAD PROJEKTU

Pilotné testovanie nástrojov asistovaného života zdroj:http://blogs.bournemouth.ac.uk/ zdroj:http://www.sellingsuccess.co.uk/wp-content/ uploads/2013/03/telehealth-remote-kit-bt.jpg

52


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT: •

vybavenie klientských centier IKT,

isystému pre realizáciu procesov obsluhy občanov a manažment elektronických úloh vo VS,

implementácia optimalizovaných procesov na úsekoch výkonu správy,

podpora manažmentu kvality VS,

dátová integrácia informačných systémov VS;

optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT: •

nasadenie konsolidovaných podporných a administratívnych informačných systémov verejnej správy (formou SaaS);

podpora využívania znalostí vo VS: •

implementácia analytických informačných systémov,

implementácia systémov pre tvorbu a zdieľanie znalostí,

podpora eLearningu pre zamestnancov VS.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA Napríklad: •

rozpočtová organizácia,

príspevková organizácia,

Sociálna a zdravotné poisťovne,

ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií sektora verejnej správy,

obec,

vyšší územný celok,

akciová spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Z. z. (mimo schémy štátnej pomoci),

združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) podľa zákona č. 83/1990 Z. z.,

záujmové združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.,

združenie obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,

53


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

znevýhodnené skupiny

organizácie verejnej správy

PRIORITNÁ OS 7 Informačná spoločnosť INVESTIČNÁ PRIORITA 2.c Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

PRÍKLAD PROJEKTU

Vybavenie klientských centier informačnými a komunikačnými technológiami zdroj:TASR/Oliver Ondráš

54


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vytvorenie koncepcie na realizáciu a prevádzku eGovernment cloudu: •

návrh štandardov, legislatívy, finančného modelu, zodpovedností a pravidiel,

klasifikácia dát vo VS a návrh úrovní kvality cloudových služieb,

zriadenie riadiaceho orgánu pre cloudové služby,

vytvorenie systému (katalógu) pre poskytovanie cloudových služieb;

zriadenie prevádzkovateľov cloudových služieb: •

vybudovanie IKT infraštruktúry v dátovom centre,

nasadenie cloudových služieb IaaS a PaaS,

riešenie bezpečnostných opatrení pre cloudové služby,

implementácia podporných systémov na zabezpečenie prevádzky podpory cloudového prostredia;

prechod prevádzky informačných systémov VS do eGovernment cloudu: •

analýza možností migrácie do eGovernment cloudu pre inštitúcie VS,

migrácia informačných systémov VS do eGovernment cloudu,

zabezpečenie využívania cloudových služieb.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA Napríklad: •

rozpočtová organizácia,

príspevková organizácia,

Sociálna a zdravotné poisťovne,

ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií sektora verejnej správy,

obec,

vyšší územný celok,

akciová spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Z. z. (mimo schémy štátnej pomoci),

55


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA •

združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) podľa zákona č. 83/1990 Z. z.,

záujmové združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.,

združenie obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,

iné subjekty zriadené zákonom.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

znevýhodnené skupiny

organizácie verejnej správy

PRIORITNÁ OS 7 Informačná spoločnosť INVESTIČNÁ PRIORITA 2.c Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.8: Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

PRÍKLAD PROJEKTU

Doplnenie IKT infraštruktúry v dátovom centre zdroj:http://nahodsa.sk/blog/facebook-vytvoril-vosvedsku-nove-datove-centrum/

56


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti: •

vytvorenie nástrojov na rozpoznanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov,

zabezpečenie kritickej infraštruktúry,

zavádzanie európskej stratégie pre kybernetickú bezpečnosť.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA Napríklad: •

rozpočtová organizácia,

príspevková organizácia,

Sociálna a zdravotné poisťovne,

ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií sektora verejnej správy,

obec,

vyšší územný celok,

akciová spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Z. z. (mimo schémy štátnej pomoci),

združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) podľa zákona č. 83/1990 Z. z.,

záujmové združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.,

združenie obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,

iné subjekty zriadené zákonom.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

57


operačný program INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

znevýhodnené skupiny

organizácie verejnej správy

PRIORITNÁ OS 7 Informačná spoločnosť INVESTIČNÁ PRIORITA 2.c Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

PRÍKLAD PROJEKTU

Simulácie kybernetických útokov zdroj:http://www.urbannewsdigest.in/?p=5955

58


modernizácia škôl a nemocníc verejné vodovody a kanalizácie

zelená infraštruktúra

rozvoj kreatívnej tvorby

operačný program

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM 59 3


Aktivity Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy

62

Skvalitňovanie verejnej osobnej dopravy

64

Budovanie infraštruktúry pre cyklistov a chodcov

66

Zlepšovanie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb

68

Modernizácia infraštruktúry primárnej zdravotníckej starostlivosti

70

Modernizácia nemocníc

71

Rekonštrukcia a modernizácia materských škôl

72

Modernizácia základných škôl

74

Modernizácia stredných škôl a centier odborného vzdelávania

76

60


Aktivity Rozvoj kreatívnej tvorby a kultúrneho priemyslu

78

Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov na bývanie

80

Budovanie verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV

81

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

83

Regenerácia nevyužívaných objektov a areálov (brownfields)

85

61


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

modernizácia vybraných cestných úsekov;

rekonštrukcia ciest II. a III. triedy;

budovanie nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy) v preukázateľne odôvodnených prípadoch;

rekonštrukcia a budovanie dopravných subsystémov;

budovanie prvkov upokojenia dopravy v sídlach;

prestavba komunikácií v prípade mimoriadne nevhodnej charakteristiky trasovania vozovky, odkanalizovania, nestabilného podložia alebo svahov zárezov/násypov, prípadne vysokej nehodovosti úsekov;

aktivity zamerané na zmierňovanie dopadov negatívnych vplyvov z dopravy na životné prostredie a obyvateľov;

zvýšenie nosnosti nevyhovujúcich mostových konštrukcií alebo ich výmeny.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

vyšší územný celok ako vlastník ciest II. a III. triedy

Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy

Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

užívatelia cestnej dopravnej siete, predovšetkým obyvatelia miest a obcí

prevádzkovatelia a investori v priemyselných zónach

62


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRIORITNÁ OS Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch INVESTIČNÁ PRIORITA Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy

PRÍKLAD PROJEKTU

Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Turiec zdroj:http://www.ropka.sk/implementacia-rop/priklady-dobrej-praxe/prioritna-os-5-rop/

63


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Skvalitňovanie verejnej osobnej dopravy

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu;

spracovanie, resp. aktualizácia strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov;

náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy alebo prímestskej autobusovej dopravy na dieselový pohon vysokoenvironmentálnymi autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry;

rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných terminálov, integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy, obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy, záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R);

zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy;

modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov - technická podpora softvérového a hardvérového zabezpečenia;

zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy;

podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovať atraktivitu verejnej osobnej dopravy.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, subjekty organizujúce integrované dopravné systémy (pozn. Vzťahuje sa na subjekty vo vlastníctve objednávateľov dopravy.)

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

64


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRIORITNÁ OS Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch INVESTIČNÁ PRIORITA Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov vrátane nízkohlukových dopravných systémov, vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zabezpečenie udržateľnej formy mobility prostredníctvom zvyšovania atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

PRÍKLAD PROJEKTU

Ekologická forma dopravy – nákup autobusov s pohonom CNG 2014, ilustračné foto zdroj:http://bus.tedom.cz/galerie.html

65


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Budovanie infraštruktúry pre cyklistov a chodcov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

spracovanie strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov;

obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách;

doplnková infraštruktúra (napr. chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov a pod.);

budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, shared space, vylúčenie dopravy z ulíc a pod.);

revitalizácia verejných priestorov s cieľom uprednostniť verejnú osobnú dopravu a nemotorovú dopravu

zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní a pod.;

propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osob-/ nú dopravu, mimovládne organizácie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

široká verejnosť

66


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRIORITNÁ OS Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch INVESTIČNÁ PRIORITA Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov vrátane nízkohlukových dopravných systémov, vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

PRÍKLAD PROJEKTU

Cyklochodnik Spišská Belá Tatranská Kotlina zdroj:http://cyklisticke.trasy.sk/cyklochodnik-spisska-bela-tatranska-kotlina

67


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Zlepšovanie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

rekonštrukcia (vrátane rozširovania) a modernizácia vhodných stavebných objektov tak, aby sa vytvorili priestorové podmienky pre poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze, zariadení na zosúladenie pracovného a súkromného života (jasle pre deti od 0 – 3 rokov);

zriaďovanie a výstavba nových zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj SPOaSK);

investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel;

opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

v sociálnych službách: •

obec

vyšší územný celok

právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou

právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom

iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby, neverejný zriaďovateľ sociálnej služby)

v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele: •

zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: •

obec

vyšší územný celok

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

akreditované fyzické a právnické osoby

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

68


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM CIEĽOVÉ SKUPINY •

deti, plnoleté fyzické osoby a ich rodiny, ktorým sa poskytujú sociálne služby

deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPOaSK

verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb a zamestnanci zriaďovateľov

zriaďovatelia poskytovateľov sociálnych služieb a subjektov vykonávajúcich opatrenia SPOaSK

subjekty vykonávajúce opatrenia SPOaSK a ich zamestnanci,

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

fyzické osoby – rodičia (najmä matky), ktorým sa pomohlo zosúladiť pracovný a súkromný život

PRIORITNÁ OS Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám INVESTIČNÁ PRIORITA Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné ŠPECIFICKÝ CIEĽ Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú (poskytovanú na komunitnej úrovni)

PRÍKLAD PROJEKTU

Modernizácia domova dôchodcov - Patria v Galante zdroj:http:// www.patriaddgalanta.sk/index.php?page=fotogaleria-zariadenia#

69


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Modernizácia infraštruktúry primárnej zdravotníckej starostlivosti

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

výstavba, modernizácia a rekonštrukcia budov;

prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov;

zabezpečenie materiálno – technického vybavenia;

budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia;

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

neziskové organizácie zriadené MZ SR v spolupráci so samosprávnymi krajmi a obcami, ktoré sú vlastníkmi alebo dlhodobými nájomcami pozemkov (v prípade výstavby novej infraštruktúry), resp. vlastníkmi alebo dlhodobými nájomcami existujúcej infraštruktúry zdravotníckych zariadení (v prípade modernizácie existujúcej infraštruktúry)

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

CIEĽOVÉ SKUPINY

celé územie SR okrem Bratislavského kraja

obyvatelia SR

PRIORITNÁ OS Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám INVESTIČNÁ PRIORITA Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné ŠPECIFICKÝ CIEĽ Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru s cieľom zlepšiť dostupnosť ku kvalitným službám v integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti

70


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Modernizácia nemocníc

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia;

príprava projektovej dokumentácie;

prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov;

zabezpečenie materiálno-technického vybavenia;

budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia;

opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

všeobecné nemocnice

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

CIEĽOVÉ SKUPINY

celé územie SR okrem Bratislavského kraja

obyvatelia SR

PRIORITNÁ OS Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám INVESTIČNÁ PRIORITA Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné ŠPECIFICKÝ CIEĽ Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, ktorej cieľom je zvýšiť produktivitu a zlepšiť dostupnosť ku kvalitným zdravotníckym službám

71


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Rekonštrukcia a modernizácia materských škôl

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (možnosť využitia kontajnerových stavieb);

v odôvodnených prípadoch výstavba nových objektov (možnosť využitia kontajnerových stavieb);

stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy (napr. nevyužité priestory ZŠ);

stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad a prvkov inkluzívneho vzdelávania;

modernizácia a revitalizácia priestranstva v okolí materskej školy a materiálno -technického vybavenia materských škôl.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obec ako zriaďovateľ školy

cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ školy

združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy

právnická osoba

fyzická osoba

mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ školy

okresný úrad

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

deti materských škôl, deti špeciálnych materských škôl, pedagogickí a odborní zamestnanci, rodičia, rodinní príslušníci, zamestnanci štátnej správy a samosprávy, tútori, lektori

72


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

PRIORITNÁ OS Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám INVESTIČNÁ PRIORITA Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

PRÍKLAD PROJEKTU

Materská škola Hliník nad Hronom – renovácia zdroj: http://www.hliniknadhronom.sk/2013-3. html

73


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Modernizácia základných škôl

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

obstaranie a modernizácia jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí;

obstaranie a modernizácia školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov;

obstaranie a modernizácia prírodovedných, technických a IKT učební;

stavebno-technické úpravy a obstaranie vybavenia pre potreby modernizácie učební a inkluzívne vzdelávanie

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

vyšší územný celok ako zriaďovateľ základnej školy

obec ako zriaďovateľ základnej školy

mestská časť hlavného mesta SR Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy

mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ školy

okresný úrad ako zriaďovateľ školy

ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania

nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy

nezisková organizácia založené ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania

cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy

združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy

združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania

špeciálna základná škola

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

74


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM CIEĽOVÉ SKUPINY •

žiaci, žiaci špeciálnych základných škôl, pedagogickí zamestnanci, rodičia, odborní zamestnanci, zamestnanci štátnej správy a samosprávy, tútori, lektori, obyvatelia obce, účastníci celoživotného vzdelávania

PRIORITNÁ OS Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám INVESTIČNÁ PRIORITA Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

PRÍKLAD PROJEKTU

Rekonštrukcia Základnej školy Hlinné – výstavba učebne IKT zdroj: http://www.ropka.sk/implementacia-rop/ priklady-dobrej-praxe/prioritna-os-1-rop/

75


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Modernizácia stredných škôl a centier odborného vzdelávania

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, dielní, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického vyučovania a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy;

obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy;

vytvorenie podnikateľského inkubátora - prístavbou, nadstavbou, stavebnými úpravami alebo rekonštrukciou vnútorných priestorov centier odborného vzdelávania a prípravy a nákup materiálno-technického vybavenia do podnikateľského inkubátora vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a IKT;

zvýšenie energetickej hospodárnosti budov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev vrátane internátov.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

vyšší územný celok

ústredný orgán štátnej správy

nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy

nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania

cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy

združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy

združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania

stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku

76


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM •

stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby

špeciálna stredná odborná škola

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

žiaci, žiaci špeciálnych základných škôl, pedagogickí zamestnanci, rodičia, odborní zamestnanci, zamestnanci štátnej správy a samosprávy, tútori, lektori, obyvatelia obce, účastníci celoživotného vzdelávania

PRIORITNÁ OS Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám INVESTIČNÁ PRIORITA Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku

PRÍKLAD PROJEKTU

Modernizácia vyučovacieho procesu zlepšením vybavenia učební interaktívnou technikou a učebnými pomôckami podľa ŠkVP zdroj: http://www.sgzp.sk/zpgroup/skoly/sgzp. nsf/ad9eaf98a51922fac12574a400256c2d/4c9 a39ea632ccc7fc1257d2e001c0393?OpenDoc ument

77


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Rozvoj kreatívnej tvorby a kultúrneho priemyslu

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií a prostredníctvom zakladania kreatívnych centier a podpory kreatívnych činností;

podpora dopytu po kreatívnej tvorbe tzv. nových talentov (emerging talents) v podporených kreatívnych centrách;

poskytovanie mikropôžičiek na obstaranie hmotného a nehmotného majetku pre osoby v slobodnom povolaní a MSP v kultúrnom priemysle pre účely tvorby pracovných miest;

poskytovanie nenávratnej finančnej pomoci - poskytovanie grantov na podporu rozvoja subjektov v KKS.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

štátna a verejná správa, samospráva

neziskové organizácie, občianske združenia

fyzické osoby - podnikatelia podľa osobitných právnych predpisov - Slobodné povolania

MSP v kultúrnom priemysle

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR (poskytovanie mikropôžičiek a nenávratnej finančnej pomoci nie je možné na území Bratislavského kraja)

CIEĽOVÉ SKUPINY •

fyzické osoby - nepodnikatelia

Fyzické osoby - podnikatelia podľa osobitných právnych predpisov - Slobodné povolania

MSP v kultúrnom priemysle

študenti a absolventi stredných umeleckých škôl, vysokých škôl

78


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM •

neziskové organizácie

štátna a verejná správa a samospráva

nezamestnané, neaktívne osoby, MRK, ktoré majú kreatívne vzdelanie či talent v tejto oblasti

PRIORITNÁ OS Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov ŠPECIFICKÝ CIEĽ Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom sektore prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií

PRÍKLAD PROJEKTU

SMART Point zdroj: http://www.smart-point.sk/

79


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov na bývanie

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov;

modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia (merače spotreby tepla) s cieľom znížiť spotrebu energie;

odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením s cieľom znížiť spotrebu energie.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

rozpočtové a príspevkové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obce, mestské časti v Bratislave a v Košiciach, vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

PRIORITNÁ OS Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie

80


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Budovanie verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

budovanie nových zdrojov pitnej vody z podzemných vôd;

rekonštrukcia existujúcich zdrojov pitnej vody z podzemných vôd;

podpora zvýšeného využívania lokálnych vodných zdrojov a dostupnosť záložných vodných zdrojov;

rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí a zariadení v obciach;

rekonštrukcia stokovej siete a zariadení v obciach;

budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS;

budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre obce do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií nad 2 000 EO v zmysle Národného programu pre vykonávanie smernice 91/271/EHS.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

verejný sektor (obce/mestá, združenia miest a obcí)

vlastníci verejných vodovodov podľa § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov;

právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov vymedzené v § 5 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR okrem Bratislavského kraja

81


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia a ďalšie subjekty (t. j. odberatelia pitnej vody, subjekty napojené na kanalizačnú sieť) pôsobiaci na území daného projektu

PRIORITNÁ OS Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie INVESTIČNÁ PRIORITA Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie dostupnosti zdrojov podzemných vôd pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou a efektívnej likvidácie odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie

PRÍKLAD PROJEKTU

Terchová - Struháreň, prívod vody zo zdroja Balátovia zdroj: http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/ Info-list-OPZP-1.2.-ZA-Terchov%C3%A1.pdf

82


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

spracovanie plánov na znižovanie znečistenia ovzdušia a hluku;

prirodzené krajinné prvky, ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;

mestské prvky, napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;

aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;

zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);

v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;

multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou pred inými nezlučiteľnými aktivitami;

budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;

zavádzať postupy udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami formou znižovania podielu nepriepustných povrchov – na verejných priestranstvách v meste ako aj na parkoviskách v maximálne možnej miere ponechávať priepustné povrchy (zatrávňovacie dlaždice, dlažby v pieskovom lôžku a pod.);

pri správe a údržbe zelene využívať záhradnícke technológie, vyvinuté s cieľom usporiť vodu a prehodnotiť intenzitné triedy údržby zelene s cieľom prírode blízkemu manažmentu zelene;

prispôsobiť výber kostrových drevín pre výsadbu v sídlach na predpokladané zvýšenie teploty a posun výškového vegetačného stupňa, zvýšiť diverzifikáciu druhovej a vekovej štruktúry drevín, vo väčšej miere vysádzať aj krátkoveké druhy stromov v poraste a aj ako cieľové dreviny;

v bezprostrednej blízkosti obytných zón v intravilánoch miest a obcí prispôsobiť manažment údržby a druhové zloženie verejnej zelene zdravotno-hygienickým štandardom kvality ovzdušia s ohľadom na obsah alergénov.

83


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce, vyššie územné celky, MVO a občianske združenia, Slovenská správa ciest, prevádzkovatelia/správcovia pozemných komunikácií (Národná diaľničná spoločnosť a. s.)

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

územie vymedzené pre aktivity udržateľného mestského rozvoja (v zmysle integrovaného prístupu k územnému rozvoju) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia miest a obcí

PRIORITNÁ OS Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie INVESTIČNÁ PRIORITA Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmeny klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

PRÍKLAD PROJEKTU Rekonštrukcia parku a komunikácií centrálnej mestskej zóny v Ilave zdroj: http://www.ropka.sk/implementacia-rop/ priklady-dobrej-praxe/prioritna-os-4-rop

84


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM Regenerácia nevyužívaných objektov a areálov (brownfields)

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

rekonštrukcia objektov na ich nové využitie, ktoré má charakter verejných služieb alebo služieb pre občanov - regenerácia vnútroblokov sídlisk – úprava zelene a výsadba novej zelene, úprava chodníkov, budovanie cyklotrás a cyklostojanov, verejne prístupné detské ihriská a športoviská, osvetlenie a pod.;

revitalizácia zanedbaných areálov a priestranstiev a vytváranie kompaktnej sídelnej štruktúry;

revitalizácia opustených poľnohospodárskych lokalít, hlavne bývalých hospodárskych dvorov a nepoľnohospodárskou činnosťou znehodnotenej alebo dlhodobo nevyužívanej pôdy.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce, vyššie územné celky, MVO, občianske združenia, fyzické a právnické osoby vlastniace pozemky a objekty určené na revitalizáciu

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR okrem Bratislavského kraja

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia miest a obcí

PRIORITNÁ OS Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie INVESTIČNÁ PRIORITA Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

85


INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM ŠPECIFICKÝ CIEĽ Regenerácia a využitie nevyužívaných objektov a areálov (brownfields) a vnútroblokov sídlisk s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov v mestách, obciach a mestských oblastiach

PRÍKLAD PROJEKTU

Rekonštrukcia výrobných hál v priemyselnej zóne Jaklovce zdroj: http://rrajm.data.quonia.cz/ostatni_projekty/BF_pro_rozvoj_regionu/Akce/2013-02-28_Kulaty_stul/Kyselova_BF_v_SR.pdf

86


ochrana prírody a krajiny

obnoviteľné zdroje energie

recyklácia odpadu

čistiarne odpadových vôd protipovodňové opatrenia

operačný program

KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

87 5


Aktivity Informačné aktivity zamerané na predchádzanie vzniku odpadov, podporu triedeného zberu odpadova zhodnocovania odpadov

93

Triedenie, zhodnocovanie a recyklácia nie nebezpečných odpadov

95

Recyklácia nebezpečných odpadov

97

Vybudovanie jednotného monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

99

Výstavba stokových sietí a čistiarní odpadových vôd

100

Zabezpečenie zásobovania pitnou vodou z verejných vodovodov

102

Monitorovanie a hodnotenie kvality vôd

103

Eliminácia bariér na vodných tokoch

105

Zefektívnenie nástrojov koncepčného a informačného charakteru v oblasti vôd a vodného hospodárstva

107

88


Aktivity Dobudovanie a starostlivosť o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia a chránené druhy

109

Revitalizácia a obnova ekosysystémov a ich služieb

111

Skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu

113

Zvýšenie povedomia o ochrane prírody a krajiny

114

Redukcia emisií znečisťujúcich látok v ovzduší

116

Informačné aktivity o znečisťovaní a ochrane ovzdušia

117

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

118

Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží

120

Zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží

122

89


Aktivity Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch

123

Protipovodňové a vodozádržné opatrenia v krajine

125

Vodozádržné opatrenia v zastavanom území obcí

127

Aktualizácia máp povodňového rizika a ohrozenia a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

128

Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

129

Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

130

Rekultivácia uzavretých úložísk a opustených úložisk

131

Modelovanie a monitorovanie mimoriadných udalostí a rizík viazaných na zmenu klímy

132

90


Aktivity Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov

134

Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie zdrojov pitnej vody

135

Posilnenie kapacít záchranných zložiek pri mimoriadných udalostiach

136

Podpora špecializovaných záchranných modulov

138

Výstavba zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie

140

Podpora malých zariadení využívajúcich OZE v rodinných a bytových domoch

142

Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE

143

Vypracovanie energetických auditov a ich implementácia v podnikoch

144

91


Aktivity Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

145

Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií a zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manžérstva

147

Informačné aktivity, poradenstvo a monitorovanie v oblasti energetickej efektívnosti a využívania OZE

148

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom

149

92


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Informačné aktivity zamerané na predchádzanie vzniku odpadov, podporu triedeného zberu odpadova zhodnocovania odpadov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

informovanie verejnosti o nutnosti a výhodnosti predchádzania vzniku odpadov a životnom cykle produktov;

propagácia dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, najmä systémov environmentálneho manažérstva vrátane EMAS;

propagácia zeleného verejného obstarávania, produktov a služieb s právom používať environmentálnu značku;

informačné programy pre obecné samosprávy zamerané najmä na záväznosť novej hierarchie odpadového hospodárstva a uplatňovanie dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky;

zvyšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti v oblasti propagácie materiálov, ktoré budú vyrobené z recyklovaných odpadov z obalov a z odpadového papiera, skla, plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov a ktoré slúžia na výrobu obalov a ďalších výrobkov v zmysle smernice 94/62/ES;

informačné kampane rozširujúce environmentálne povedomie obyvateľstva v oblasti triedeného zberu, zvyšovania miery recyklácie a iných spôsobov zhodnocovania odpadov.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu

subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

subjekty územnej samosprávy

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

93


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR

subjekty verejnej správy

subjekty súkromného sektora

združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

PRÍKLAD PROJEKTU

Triedenie a recyklácia odpadov súčasť nášho každodenného života zdroj: http://www.priateliazeme.sk/spz/projekttriedenie-recyklacia-odpadov-sucast-nashokazdodenneho-zivota

94


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Triedenie, zhodnocovanie a recyklácia nie nebezpečných odpadov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podporou domáceho kompostovania a zariadení na anaeróbny rozklad biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu u prevádzkovateľov kuchynských a reštauračných zariadení;

výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov;

podpora triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov;

výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu;

výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;

výstavba nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov;

zvyšovanie environmentálneho vedomia a podporu informovanosti a propagácie triedeného zberu odpadov pri zdroji a v oblasti zhodnocovania odpadov ako súčasť investičných projektov.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

MV SR – okresné úrady

subjekty územnej samosprávy

združenia fyzických alebo právnických osôb

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

95


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA CIEĽOVÉ SKUPINY •

subjekty územnej samosprávy

štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie

združenia fyzických alebo právnických osôb

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

POZNÁMKA Územné priority budú vychádzať z platného Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, vypracovaného na národnej úrovni, z ktorého následne vychádzajú Programy odpadového hospodárstva krajov

PRÍKLAD PROJEKTU

Zefektívnenie a rozšírenie separácie odpadu v obci Nedožery - Brezany zdroj:http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Info-list-4.1-TA-Nedo%C5%BEeryBrezany-Zefekt%C3%ADvneniea-roz%C5%A1%C3%ADreniesepar%C3%A1cie-odpadu-v-obciNedo%C5%BEery-Brezany.pdf

96


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Recyklácia nebezpečných odpadov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov;

zvyšovanie environmentálneho vedomia, informovanosti a propagácie prípravy pre opätovné použitie nebezpečných odpadov a v oblasti recyklácie nebezpečných odpadov ako súčasť investičných projektov.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

subjekty územnej samosprávy

združenia fyzických alebo právnických osôb

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

subjekty územnej samosprávy

štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie

združenia fyzických alebo právnických osôb

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

97


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

POZNÁMKA Územné priority budú vychádzať z platného Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, vypracovaného na národnej úrovni, z ktorého následne vychádzajú Programy odpadového hospodárstva krajov

PRÍKLAD PROJEKTU

Zhodnocovanie dekontaminovaných zemín pridaním BRO v bioreaktorovom tuneli zdroj:http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/ Info-list-OPZP-4.3.-PO-Humenn%C3%A9.pdf

98


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Vybudovanie jednotného monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

subjekty územnej samosprávy

štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie

združenia fyzických alebo právnických osôb

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

99


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Výstavba stokových sietí a čistiarní odpadových vôd

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 2000 EO;

výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2000 EO;

výstavba čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie;

výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce

združenia obcí

vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR

ďalší producenti komunálnych odpadových vôd pôsobiaci na území daného projektu

PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

100


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INVESTIČNÁ PRIORITA Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

POZNÁMKA Pomoc bude zameraná prioritne na : • aglomerácie uvedené v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice 91/271/EHS • aglomerácie pod 2000 EO neuvedené v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice 91/271/EHS, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar v riziku

PRÍKLAD PROJEKTU

Splašková kanalizácia a ČOV - Závadka nad Hronom zdroj:http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/ Info-list-OPZP-1.2.-BB-Zavadka-n-Hronom.pdf

101


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zabezpečenie zásobovania pitnou vodou z verejných vodovodov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd s cieľom zabezpečiť bezpečnú pitnú vodu so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou;

výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov bude podporovaná len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice 91/271/EHS.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

CIEĽOVÉ ÚZEMIA

obce

združenia obcí

vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR

ďalší producenti komunálnych odpadových vôd pôsobiaci na území daného projektu

PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

102


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Monitorovanie a hodnotenie kvality vôd

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity povrchových vôd;

sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity podzemných vôd;

skvalitnenie monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd a zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd

právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd podľa vodného zákona

správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa vodného zákona

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR

subjekty verejnej správy

PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

103


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ŠPECIFICKÝ CIEĽ Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

POZNÁMKA Základným plánovacím dokumentom na výkon monitorovania stavu vôd je Program monitorovania vôd Slovenska

PRÍKLAD PROJEKTU

EnviroGeoPortál zdroj:http://geo.enviroportal.sk/

104


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Eliminácia bariér na vodných tokoch

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov;

spriechodnenie funkčných rybovodov alebo biokoridorov;

prebudovanie existujúcich prekážok na vodnom toku na sklzy a rampy alebo odstránenie prekážok.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov a správu vodných stavieb

nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie najmä v oblasti rybného hospodárstva

PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek ŠPECIFICKÝ CIEĽ Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzem. a povrch. vôd

105


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA POZNÁMKA Koncepčným východiskom pri riešení tejto problematiky je Vodný plán, ktorý obsahuje plán manažmentu národnej časti správneho územia povodia Dunaja a plán manažmentu správneho územia povodia Visly a nariadenie vlády SR č. 279/2011 Z. z.

PRÍKLAD PROJEKTU

Dyje, km 35,612 - zajištění migrace přes Jamborův práh zdroj:http://forest-ngo.org/cz/wmp-cz/wildlifecrossings-cz/296-rybochod-na-rece-dyji

106


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zefektívnenie nástrojov koncepčného a informačného charakteru v oblasti vôd a vodného hospodárstva

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

tvorba podporných materiálov riešiacich problematické alebo nedoriešené otázky vodného hospodárstva;

hľadanie nových prístupov v oblasti plošného/difúzneho znečistenia, environmentálnych/ekologických prietokov, nákladov na zdroje a environmentálnych nákladov, uplatňovania modelových a štatistických metód v oblasti vôd a pod.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov a správu vodných stavieb

nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu

subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

subjekty územnej samosprávy

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Slovenský hydrometeorologický ústav

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie najmä v oblasti rybného hospodárstva

107


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek ŠPECIFICKÝ CIEĽ Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

PRÍKLAD PROJEKTU

Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny zdroj:http://www.sazp.sk/public/index/ go.php?id=1779

108


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Dobudovanie a starostlivosť o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia a chránené druhy

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

dobudovanie sústavy chránených území;

zabezpečenie priebežnej starostlivosti o chránené druhy a územia vrátane sústavy Natura 2000 a území medzinárodného významu;

prerokovávanie návrhov so zainteresovanými skupinami;

vyhlasovanie území európskeho významu;

spracovanie podkladov a dokumentov starostlivosti (programy starostlivosti, programy záchrany, mapové podklady, databázy, vedecké a iné štúdie, metodické materiály, finančné plány a plány na diverzifikáciu finančných zdrojov na zabezpečenie starostlivosti o chránené územia, komunikačné plány a iná súvisiaca dokumentácia);

realizácia programov starostlivosti (praktická starostlivosť, výkup pozemkov, uzatváranie vchodov jaskýň, súvisiace odborné publikácie a i.);

predchádzanie a/alebo zabránenie všetkým významne negatívnym ľudským zásahom do sústavy Natura 2000 a do existujúcej zelenej infraštruktúry.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody

vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie (s podmienkou odbornej garancie MŽP SR)

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

chránené územia v rámci celej SR, vo výnimočných prípadoch aj územia mimo chránených území (kde ochranárske opatrenia prispejú k splneniu cieľa)

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR (najmä vlastníci, užívatelia a návštevníci chránených území, ako aj širšia verejnosť, ktorej chránené územia poskytujú služby)

109


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

PRÍKLAD PROJEKTU

Realizácia schválených programov záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín zdroj:http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/ Info-list-OPZP-5.1.-BB-Muzla.pdf

110


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Revitalizácia a obnova ekosysystémov a ich služieb

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území (odstraňovanie a spriechodňovanie bariér a vytváranie migračných koridorov mimo vodných tokov, revitalizácia a optimalizácia hydrologického režimu biotopov, zachovanie a obnova priaznivého stavu mokradí);

systematické mapovanie, cielená eradikácia a potláčanie, ako aj následný monitoring inváznych druhov rastlín;

podpora prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni;

spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej úrovni (RÚSES) a miestnej úrovni (MÚSES).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody

Slovenská agentúra životného prostredia (aj ako prijímateľ národného projektu, v rámci ktorého bude pomoc poskytovaná ďalším subjektom v tejto oblasti ako užívateľom)

vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie

všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými prijímateľmi

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR - prednostne mimo chránených území

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR (najmä vlastníci, užívatelia a návštevníci chránených území, ako aj širšia verejnosť, ktorej chránené územia poskytujú služby)

111


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

PRÍKLAD PROJEKTU

Rieka bez bariér zdroj:http://www.muranska-planina.sk/

112


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

realizácia celoplošného monitoringu druhov a biotopov a dostupnosť aktuálnych údajov prostredníctvom informačného systému;

dobudovanie a napĺňanie informačného systému chránených druhov, biotopov a chránených území vrátane území medzinárodného významu;

dostupnosť informácií pre verejnosť.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou zriadená MŽP SR podľa zákona o ochrane prírody a krajiny

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

odborná a laická verejnosť (najmä v súvislosti s potrebou odborných podkladov o biotopoch, druhoch, územiach)

PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

113


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zvýšenie povedomia o ochrane prírody a krajiny

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

realizácia komunikačných kampaní;

organizovanie školení a výstav s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti vrátane vlastníkov pozemkov v chránených územiach (napr. prerokovávanie dokumentov starostlivosti a konkrétnych opatrení);

tvorbu kvalitných propagačných materiálov a publikácií;

zlepšiť informovanosť o sústave Natura 2000 a druhoch európskeho významu;

organizácia podujatí s kľúčovými subjektmi zameraných na objasnenie záujmov jednotlivých zainteresovaných skupín a hľadanie spoločných riešení vedúcich k spoločným medzisektorovým postupom a ďalším opatreniam na elimináciu konfliktov;

zlepšenie povedomia a zapojenie dotknutých subjektov.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu

subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

subjekty územnej samosprávy

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR - prednostne mimo chránených území

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR (najmä vlastníci, užívatelia a návštevníci chránených území, ako aj širšia verejnosť, ktorej chránené územia poskytujú služby)

114


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

PRÍKLAD PROJEKTU

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Harmaneckej jaskyni zdroj:http://www.ssj.sk/sk/documentloader. php?id=515&filename=harmanec.pdf

115


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Redukcia emisií znečisťujúcich látok v ovzduší

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä odlučovacích zariadení a iných koncových technológii (napr. tkanivové filtre, elektrostatické odlučovače a pod.);

projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami vrátane modernizácie vykurovacích systémov, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie (podporené budú len projekty náhrady spaľovacích zariadení ako zdrojov znečisťovania ovzdušia, a to v takých prípadoch, kedy nie je z hľadiska energetickej efektívnosti relevantné realizovať aj iné opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov).

prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

CIEĽOVÉ SKUPINY

celé územie SR s dôrazom na oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia

obyvatelia dotknutých území

prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia

PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hlukuNatura 2000 ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

116


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Informačné aktivity o znečisťovaní a ochrane ovzdušia

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

osvetové a informačné aktivity o jednotlivých kategóriách zdrojov znečisťovania ovzdušia a o problematike kvality ovzdušia a možnostiach zlepšovania kvality ovzdušia v regiónoch vrátane problematiky lokálnych kúrenísk.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

celé územie SR s dôrazom na oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu

subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

subjekty územnej samosprávy

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

obyvatelia SR

nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

odborne spôsobilé osoby

prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania

združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

subjekty verejnej správy

subjekty súkromného sektora

CIEĽOVÉ SKUPINY

PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

117


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zlepšenie a skvalitnenie Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia (NMSKO) vrátane jeho obnovy, údržby, rozšírenia a akreditácií, ako aj odbornej podpory (podpora existujúcich odberných miest NMSKO, ako aj vytvorenie odberných miest na novovybudovaných monitorovacích staniciach, ktoré sa stanú súčasťou NMSKO);

podporu modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz;

skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií;

zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému a Národného registra znečisťovania vrátane zabezpečenia predkladania správ a informácii v elektronickej podobe povinnými osobami (zavedenie nových aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

príspevková organizácia MŽP SR poverená činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia

subjekty územnej samosprávy

subjekty ústrednej správy

združenia fyzických alebo právnických osôb

príslušný útvar MŽP SR v oblasti ochrany ovzdušia

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s gestorstvom vecne príslušného útvaru MŽP SR v oblasti ochrany ovzdušia

MV SR – okresné úrady (na plnenie úloh podľa zákona o ovzduší)

CIEĽOVÉ SKUPINY

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

118

obyvatelia SR

subjekty verejnej správy

subjekty súkromného sektora


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

PRÍKLAD PROJEKTU

Projekt Čiastkový Monitorovací Systém – Ovzdušie zdroj:http://www.shmu.sk/sk/?page=19

119


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

realizácia prieskumu prioritných environmentálnych záťaží vrátane vypracovania analýzy rizika znečisteného územia;

v prípade náročnejšej alebo rozsiahlejšej sanácie zabezpečenie vypracovania prípravnej štúdie sanácie environmentálnej záťaže;

zabezpečenie realizácie sanačných prác v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“ a v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci subjektom zúčastňujúcim sa hospodárskej súťaže;

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

subjekty, na ktoré prechádza povinnosť odstrániť environmentálnu záťaž v prípade, ak pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo zomrel a nie je možné určiť povinnú osobu v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“

organizácia poverená výkonom národného monitorovania geologických faktorov životného prostredia podľa geologického zákona

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR

subjekty verejnej správy

subjekty súkromného sektora

PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

120


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INVESTIČNÁ PRIORITA Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

PRÍKLAD PROJEKTU

Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží zdroj:http://www.sazp.sk/public/index/ go.php?id=1746

121


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu

subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

subjekty územnej samosprávy

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

CIEĽOVÉ SKUPINY

celé územie SR

obyvatelia SR

subjekty verejnej správy

subjekty súkromného sektora

PRIORITNÁ OS Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry INVESTIČNÁ PRIORITA Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

122


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

úprava a revitalizácia tokov;

výstavba a rekonštrukcia vodných stavieb - napr. ochranné hrádze, poldre, protipovodňové línie;

opatrenia v horných častiach povodí;

výstavba zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd;

opatrenia spojené s využitím zelenej infraštruktúry - napr. suchý polder, zaústenie potoka do močiara.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov a správu vodných stavieb

nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR - oblasti, v ktorých existujú potenciálne významné povodňové riziká alebo možno predpokladať, že ich výskyt je pravdepodobný v súlade s čl. 5 smernice 2007/60/ES, ako aj s využitím prechodných opatrení podľa čl. 13 ods. 1 uvedenej smernice a v súlade so zákonom o ochrane pred povodňami

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR

subjekty verejnej správy

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie na povodňami ohrozovanom území

PRIORITNÁ OS Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

123


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

POZNÁMKA Zahrádzanie bystrín v lesoch (podľa § 27 zákona o lesoch) nie je predmetom podpory OP KŽP, a to v súlade s vymedzenou deliacou líniou s PRV (kap. 8)

PRÍKLAD PROJEKTU

Žblnkajúci Inovský potok zdroj:http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/ Info-list-OPZP-2.1.-KE-Inovce.pdf

124


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Protipovodňové a vodozádržné opatrenia v krajine

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov;

zvyšovanie retenčnej schopnosti povodia;

podpora akumulácie vody v lokalitách na to vhodných, ktoré chránia územie pred zaplavením povrchovým odtokom;

vytváranie a obnova remízok, obnova a doplnenie porastov drevín v krajine.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

subjekty verejnej správy

združenia fyzických alebo právnických osôb

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR - oblasti, v ktorých existujú potenciálne významné povodňové riziká alebo možno predpokladať, že ich výskyt je

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR

subjekty verejnej správy

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie na povodňami ohrozovanom území

PRIORITNÁ OS Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

125


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

PRÍKLAD PROJEKTU

Vybudovanie poldra Svacenický jarok zdroj:http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/ Info-list-OPZP-2.1.-TN-Myjava.pdf

126


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Vodozádržné opatrenia v zastavanom území obcí

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vytváranie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody (dažďové záhrady, zberné jazierka a pod.);

zelené strechy alebo povrchové či podzemné nádrže na zachytávanie zrážkovej vody (na ďalšie možné využitie zrážkovej vody napr. na polievanie);

opatrenia podporujúce vsakovanie zrážkovej vody, t. j. vsakovacie prvky (napr. vsakovacie pásy, infiltračné priekopy a pod.) alebo využívanie zatrávňovacích tvárnic.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

subjekty verejnej správy

združenia fyzických alebo právnických osôb

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

CIEĽOVÉ SKUPINY

celé územie SR

obyvatelia SR žijúci v obciach s vysokým podielom zastavaného územia

PRIORITNÁ OS Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

127


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Aktualizácia máp povodňového rizika a ohrozenia a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

aktualizácia máp povodňového ohrozenia;

aktualizácia máp povodňového rizika;

aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

správca vodohospodársky významných vodných tokov

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR

subjekty verejnej správy

subjekty súkromného sektora pôsobiace v regióne

PRIORITNÁ OS Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

128


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

socio-ekonomické metódy a nástroje pre integrované hodnote-nie adaptačných opatrení;

nástroje pre rozhodovací proces – praktická príručka pre investorov.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

subjekty ústrednej správy

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR

subjekty verejnej správy

subjekty súkromného sektora

PRIORITNÁ OS Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

129


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu

subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

subjekty územnej samosprávy

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

CIEĽOVÉ SKUPINY

celé územie SR

obyvatelia SR

subjekty verejnej správy

subjekty súkromného sektora

PRIORITNÁ OS Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

130


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Rekultivácia uzavretých úložísk a opustených úložisk

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

rekultiváciu uzavretých úložísk a opustených úložísk ťažobného odpadu;

rekultivačné a sanačné práce pri vysokorizikových úložiskách;

inventarizácii uzavretých úložísk ťažobného odpadu.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

CIEĽOVÉ SKUPINY

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

celé územie SR

subjekty verejnej správy

obyvatelia SR

subjekty verejnej správy

PRIORITNÁ OS Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zlepšenie účinnosti sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu

PRÍKLAD PROJEKTU Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Banskej Štiavnici zdroj:http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Info-list-4.5.-BB-technick%C3%A9slu%C5%BEby-banska-stiavnica-Uzatvoreniea-rekultiv%C3%A1cia-skl%C3%A1dkyodpadov-na-odpad-ktor%C3%BD-nie-jenebezpe%C4%8Dn%C3%BD-v-Banskej%C5%A0tiavnici-HP-MRK-HP-TUR-HP-RP.pdf

131


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Modelovanie a monitorovanie mimoriadných udalostí a rizík viazaných na zmenu klímy

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vypracovanie Národného plánu hodnotenia rizík a Národnej stratégie manažmentu rizík a komplexného modelu hodnotenia bezpečnostných rizík;

nastavenie zodpovednej úrovne jednotlivých opatrení ochrany prvkov kritickej infraštruktúry;

analýza vplyvu zmeny klímy a podpora modelovania mimoriadnych udalostí;

sledovanie správania sa počas mimoriadnych udalostí pre vyhodnocovanie rozmiestnenia zásahových jednotiek;

vybudovanie informačného a databázového systému prírodných a človekom spôsobených rizík;

prepojenie vybudovaného informačného a databázového systému s ostatnými systémami na národnej a medzinárodnej úrovni;

rozšírenie siete monitorovacích staníc na sledovanie koncentrácie biologických alergizujúcich častíc vo vonkajšom ovzduší;

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

zložky integrovaného záchranného systému

subjekty územnej samosprávy

štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie

združenia fyzických alebo právnických osôb

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

subjekty územnej samosprávy

štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie

132


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA •

združenia fyzických alebo právnických osôb

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

obyvatelia SR

PRIORITNÁ OS Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

PRÍKLAD PROJEKTU

Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch zdroj: http://www.shmu.sk/File/projekty/Zhrnutie%20projektu%20Klim.%20zmena%20a%20 Adaptacie%202012.pdf

133


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií;

inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií;

sanácia svahových deformácií;

monitoring svahových deformácií.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

subjekty verejnej správy

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia SR

subjekty verejnej správy

PRIORITNÁ OS Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)

134


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie zdrojov pitnej vody

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vykonať hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí;

vyhľadať nové zdroje podzemných vôd.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

MŽP SR a ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

CIEĽOVÉ SKUPINY

celé územie SR

obyvatelia SR

fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie a pôsobiace v oblasti realizácie prieskumu

PRIORITNÁ OS Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)

PRÍKLAD PROJEKTU Ekotechnológia vyhľadávania a hodnotenia náhradných zdrojov pitných podzemných vôd, pilotné územia BSK

135


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Posilnenie kapacít záchranných zložiek pri mimoriadných udalostiach

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

posilnenie intervenčných kapacít záchranných zložiek;

posilnenie technických a výstrojných kapacít pre včasné, rýchle a kvalitné zvládnutie úloh súvisiacich so vznikom mimoriadnych udalostí na Slovensku a v zahraničí;

vytvorenie efektívnej podpory zasahujúcich zložiek využitím moderných elektronických zariadení a systému pre jednotný manažment pracovných aplikácií;

doplnenie rádiokomunikačnej infraštruktúry a technických prostriedkov pre prenos dát;

vybudovanie, obstaranie špeciálnej techniky na zvládanie mimoriadnych udalostí;

obstaranie materiálno-technického vybavenia a záchranárskej techniky;

podporu a posilnenie dobrovoľníctva v kontexte civilnej ochrany a manažmentu mimoriadnych udalostí.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

zložky integrovaného záchranného systému

subjekty územnej samosprávy

štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie

združenia fyzických alebo právnických osôb

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

subjekty územnej samosprávy

štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie

136


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA •

združenia fyzických alebo právnických osôb

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

obyvatelia SR

PRIORITNÁ OS Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

PRÍKLAD PROJEKTU

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/integrovanebezpecnostni-centrum-moravskoslezskehokraje.aspx

137


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Podpora špecializovaných záchranných modulov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

pozemné hasenie požiarov/pozemné hasenie požiarov s využitím vozidiel;

pátracie a záchranárske činnosti stredného/závažného rozsahu v mestskom prostredí;

modul leteckého hasenia požiarov;

dočasný núdzový prístrešok.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

zložky integrovaného záchranného systému

subjekty územnej samosprávy

štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie

združenia fyzických alebo právnických osôb

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

subjekty územnej samosprávy

štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie

združenia fyzických alebo právnických osôb

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

obyvatelia SR

138


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRIORITNÁ OS Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

PRÍKLAD PROJEKTU

Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní zdroj: http://www.pozary.cz/clanek/90880-projektpripravenost-hasicskeho-zachranneho-sboruceske-republiky-k-reseni-povodni-prinese-hasicum-novou-techniku-temer-za-puldruhe-miliardykorun/

139


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Výstavba zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív;

výstavba zariadení na: •

výrobu biometánu;

využitie vodnej energie;

využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;

využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla, prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;

výrobu a energetické využívanie bioplynu126, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

združenia fyzických alebo právnických osôb

subjekty ústrednej správy

subjekty územnej samosprávy

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

územie menej rozvinutých regiónov SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

subjekty súkromného sektora

subjekty ústrednej správy

140


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA •

subjekty územnej samosprávy

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

verejnosť

PRIORITNÁ OS Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

PRÍKLAD PROJEKTU

Kotolňa na biomasu - Dolný Kubín Brezovec zdroj: http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Infolist-OPZP-3.2.-ZA-Doln%C3%BD-Kub%C3%ADn. pdf

141


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Podpora malých zariadení využívajúcich OZE v rodinných a bytových domoch

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

fotovoltické panely (výroba elektriny);

veterné turbíny (výroba elektriny);

slnečné kolektory (výroba tepla);

kotly na biomasu a tepelné čerpadlá (výroba tepla).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Slovenská inovačná a energetická agentúra (príspevková organizácia MH SR ako prijímateľ národného projektu, v rámci ktorého bude pomoc poskytovaná ďalším subjektom ako užívateľom)

fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

územie menej rozvinutých regiónov SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

vlastníci rodinných domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,správcovia bytových domov, t. j. domácnosti

PRIORITNÁ OS Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

142


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

fotovoltické panely (výroba elektriny);

veterné turbíny (výroba elektriny);

slnečné kolektory (výroba tepla);

kotly na biomasu a tepelné čerpadlá (výroba tepla).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Slovenská inovačná a energetická agentúra (príspevková organizácia MH SR ako prijímateľ národného projektu, v rámci ktorého bude pomoc poskytovaná ďalším subjektom ako užívateľom)

fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

územie rozvinutejšieho regiónu SR (BSK)

CIEĽOVÉ SKUPINY •

malé a stredné podniky

PRIORITNÁ OS Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

143


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Vypracovanie energetických auditov a ich implementácia v podnikoch

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vypracovanie energetických auditov odborne spôsobilými osobami;

rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť;

rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť emisie skleníkových plynov;

rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;

zavádzanie systémov merania a riadenia vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie s cieľom znížiť spotrebu energie a emisie skleníkových plynov;

výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia

CIEĽOVÉ SKUPINY

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

územie menej rozvinutých regiónov SR

subjekty súkromného sektora

PRIORITNÁ OS Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

144


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;

modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom znížiť spotrebu energie;

inštalácia systémov merania a riadenia;

zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov CZT;

inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

CIEĽOVÉ SKUPINY

subjekty ústrednej správy

subjekty ústrednej správy

subjekty územnej samosprávy

subjekty územnej samosprávy

verejnoprávne ustanovizne

verejnoprávne ustanovizne

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

územie menej rozvinutých regiónov SR

PRIORITNÁ OS Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

145


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA POZNÁMKA V rámci uvedenej aktivity bude finančná pomoc smerovaná na: • zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov vo vlastníctve/správe subjektov ústrednej správy a verejnoprávnych ustanovizní • zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov vo vlastníctve/správe subjektov územnej samosprávy

PRÍKLAD PROJEKTU

Inštalácia slnečných kolektorov na predohrev TV, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie zdroj:http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/ Info-list-OPZP-3.2-NR-Velke-Zaluzie.pdf

146


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií a zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manžérstva

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky;

zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS);

vypracovanie účelových energetických auditov s cieľom navrhnúť opatrenia energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu.

CIEĽOVÉ SKUPINY

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

subjekty ústrednej správy

verejnosť

subjekty územnej samosprávy

subjekty ústrednej správy

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

subjekty územnej samosprávy

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

subjekty súkromného sektora

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

územie menej rozvinutých regiónov SR

PRIORITNÁ OS Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky

147


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Informačné aktivity, poradenstvo a monitorovanie v oblasti energetickej efektívnosti a využívania OZE

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkových opatrení najmä energetickej efektívnosti a využívania OZE vrátane poradenstva, informačných kampaní, odborných seminárov, konferencií a aktivít pre deti a mládež;

zavádzanie systému pravidelného poradenstva a zvyšovania informovanosti pre verejný sektor, energetických manažérov, auditorov, poskytovateľov energetických služieb;

rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti, využívania OZE a iných nízkouhlíkových opatrení.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

CIEĽOVÉ SKUPINY

Slovenská inovačná a energetická agentúra (príspevková organizácia MH SR)

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

verejnosť

subjekty ústrednej správy

subjekty územnej samosprávy

subjekty súkromného sektora

územie menej rozvinutých regiónov SR

PRIORITNÁ OS Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

PRÍKLAD PROJEKTU Inteligentné využívanie energie v rakúsko-slovenskom regióne

148


operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla;

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.

CIEĽOVÉ SKUPINY

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

združenia fyzických alebo právnických osôb

subjekty ústrednej správy

subjekty územnej samosprávy

subjekty súkromného sektora

subjekty ústrednej správy

subjekty územnej samosprávy

domácnosti

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

územie menej rozvinutých regiónov SR

PRIORITNÁ OS Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch INVESTIČNÁ PRIORITA Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple ŠPECIFICKÝ CIEĽ Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

PRÍKLAD PROJEKTU Implementácia obnoviteľných zdrojov energie v energetickom hospodárstve obce Rohožník

149


podpora tvorby pracovných miest

zdravotno-výchovné programy

kvalita vzdelávania podporné programy pre MRK

operačný program

ĽUDSKÉ ZDROJE

150 8


Aktivity Aktivity zamerané na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, rovnakého prístupu k vzdelávaniu, na zlepšenie výsledkov detí a kompetencií žiakov

154

Aktivity smerujúce k lepšej pripravenosti žiakov ZŠ a SŠ na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. ich prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania

157

Aktivity zamerané na zvýšenie kvality VŠ vzdelávania v súlade s praxou, podpora výsledkovo-orientovaného vzdelávania, podpora zavádzania profesijne orientovaných študijných programov a štúdia STEM a IT, rozvoj ľudských vzťahov vo výskume

160

Celoživotné vzdelávanie prepojené na potreby trhu práce

163

Programy pre mladých ľudí, ktorí majú menej ako 29 rokov veku, nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy NEET

166

Aktívne a preventívne opatrenia trhu práce s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných osôb, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, starších ľudí a zdravotne postihnutých

169

Podpora udržateľnosti samostatne zárobkovej a podnikateľskej činnosti a zvýšenie mobility pracovnej sily

172

151


Aktivity Podpora riešení, ktoré napomáhajú zosúlaďovať rodinné a pracovné povinnosti vrátane služieb pre deti ako sú jasle, škôlky, opatrovateľky a pod. Podpora zamestnávateľov pri riešení týchto problémov

175

Podpora riešení, ktoré napomáhajú znižovaniu rodovej segregácie na trhu práce a vo vzdelávaní

178

Modernizácia a skvalitnenie služieb zamestnanosti s dôrazom na ich prepájanie na trh práce a posilňovanie spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti

181

Vytváranie podmienok pre aktivizáciu, udržanie alebo zvyšovanie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

183

Predchádzanie a eliminácia všetkých foriem diskriminácie u ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

187

Deinštitucionalizácia a podpora prechodu na komunitnú starostlivosť

190

Klinické postupy, štandardné postupy pre výkon prevencie u najčastejších a najzávažnejších druhov ochorení, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

193

152


Aktivity Efektívne programy vzdelávania pre príslušníkov MRK s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

195

Príprava rómskych mužov a žien na trh práce a efektívne podporné programy

198

Zdravotno-výchovné programy pre príslušníkov MRK a efektívne podporné programy v oblasti hygienických štandardov

201

Investičné aktivity na zlepšenie podmienok v oblasti bývania a podporné programy

204

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK

206

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia komunitných centier

207

Podpora sociálnych podnikov zamestnávajúcich obyvateľov MRK

209

153


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Aktivity zamerané na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, rovnakého prístupu k vzdelávaniu, na zlepšenie výsledkov detí a kompetencií žiakov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese;

zabezpečenie učebných pomôcok, textov a metodických materiálov pre potreby kvalitného inkluzívneho vzdelávania;

tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, napr. realizácia celodenného výchovného systému, pôsobenie pedagogických asistentov a odborných zamestnancov;

aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou

aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzat segregácie na školách a v triedach (napr. prostredníctvom vytvárania a realizácie lokálnych akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie);

podpora inovatívnych a alternatívnych foriem vzdelávania a vyučovacích metód;

kariérne a výchovné poradenstvo;

aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese;

zabezpečenie učebných pomôcok, textov a metodických materiálov pre potreby kvalitného inkluzívneho vzdelávania;

tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, napr. realizácia celodenného výchovného systému, pôsobenie pedagogických asistentov a odborných zamestnancov;

aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou;

aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzať segregácii na školách a v triedach (napr. prostredníctvom vytvárania a realizácie lokálnych akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie);

podpora inovatívnych a alternatívnych foriem vzdelávania a vyučovacích metód;

aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese;

zabezpečenie učebných pomôcok, textov a metodických materiálov pre potreby kvalitného inkluzívneho vzdelávania;

tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, napr. realizácia celodenného výchovného systému, pôsobenie pedagogických asistentov a odborných zamestnancov;

154


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou;

aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzať segregácii na školách a v triedach (napr. prostredníctvom vytvárania a realizácie lokálnych akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie);

podpora inovatívnych a alternatívnych foriem vzdelávania a vyučovacích metód.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

regionálna a miestna samospráva

materské, základné školy, stredné a vysoké školy

vzdelávacie inštitúcie

rozpočtové a príspevkové organizácie štátu a VÚC

ústredné orgány štátnej správy

profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory

mimovládne neziskové organizácie

podnik z verejného sektora

podnikateľské subjekty

záujmové združenia právnických osôb

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II - Bratislavský kraj

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

deti a žiaci materských, základných a stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP

študenti VŠ

rodičia

lídri komunitnej práce

pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy

tútori a lektori

profesionálni a dobrovoľní pracovníci s mládežou

155


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

zamestnanci štátnej správy a samosprávy

verejnosť/miestna komunita

PRIORITNÁ OS 1 Vzdelávanie INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania s cieľom opätovne sa začleniť do vzdelávania a prípravy ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

PRÍKLAD PROJEKTU

Čítaním k poznaniu (Základná škola s materskou školou Vydrník) zdroj: http://skola.vydrnik.sk

156


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Aktivity smerujúce k lepšej pripravenosti žiakov ZŠ a SŠ na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. ich prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zavádzanie a uplatňovanie účasti žiakov na praktickom vyučovaní priamo na pracoviskách zamestnávateľa;

poradenstvo a propagácia odborného vzdelávania a prípravy žiakov ZŠ (aj v spolupráci s rodičmi) s prihliadnutím na potreby trhu práce a požiadavky zamestnávateľov;

odborné a kariérne poradenstvo;

podpora partnerstiev škôl so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania;

prognózovanie a monitorovanie potrieb trhu práce v spolupráci s MPSVR SR vo väzbe na zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy;

tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce (napr. jazykové, IKT zručnosti a finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia);

vytvorenie sústavy indikátorov a deskriptorov zabezpečenia kvality počiatočného odborného vzdelávania v súlade s odporúčaním EQAVET;

monitoring, evaluácia, tvorba a zabezpečenie kvality výstupov vzdelávania napr. formou účasti zamestnávateľa na ukončení štúdia;

podpora aktivít mobility v oblasti odborného vzdelávania (synergia s programom Erasmus+);

podpora inovatívnych a alternatívnych foriem vzdelávania a vyučovacích metód;

podpora rozvoja a overovania kľúčových kompetencií a gramotností žiakov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy;

projekty zamerané na vytváranie cvičných firiem vrátane rozšírenia predmetu cvičná firma;

poradenstvo pre žiakov so ŠVVP vrátane žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj marginalizovaných komunít, ako sú napr. Rómovia;

prípravné kurzy pre žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných komunít, ako sú napr. Rómovia;

tvorba, realizácia a kontrola štandardov kvality ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov s ohľadom aj na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania;

tvorba, resp. inovácia a realizácia programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov s dôrazom na inkluzívny aspekt a potreby trhu práce;

podpora rozvoja kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti jazykových a IKT zručností;

157


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

uskutočňovanie stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby a potreby trhu práce.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

regionálna a miestna samospráva

základné školy a stredné školy

vzdelávacie inštitúcie

rozpočtové a príspevkové organizácie štátu a VÚC

ústredné orgány štátnej správy

profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory

mimovládne neziskové organizácie

podnik z verejného sektora

podnikateľské subjekty

záujmové združenia právnických osôb

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II - Bratislavský kraj

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných komunít, ako sú napr. Rómovia

rodičia

lídri komunitnej práce

pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy

tútori a lektori

profesionálni a dobrovoľní pracovníci s mládežou

zamestnanci štátnej správy a samosprávy

verejnosť/miestna komunita

158


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE

PRIORITNÁ OS 1 Vzdelávanie INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania, a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania, a učňovského vzdelávania ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

PRÍKLAD PROJEKTU

Modernizácia vzdelávacieho procesu v oblasti gastronómie (Stredná odborná škola obchodu a služieb v Žiari nad Hronom) zdroj: http://www.asfeu.sk/

159


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Aktivity zamerané na zvýšenie kvality VŠ vzdelávania v súlade s praxou, podpora výsledkovo-orientovaného vzdelávania, podpora zavádzania profesijne orientovaných študijných programov a štúdia STEM a IT, rozvoj ľudských vzťahov vo výskume

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora manažérskych/podnikateľských, inovačných a riešiteľských schopností v osnovách vyššieho vzdelávania;

aktivity na zmenu opisov študijných odborov podľa požiadaviek zamestnávateľov;

aktivity odbornej praxe, resp. stáže študentov a výskumných pracovníkov v zamestnávateľskom sektore;

aktivity na prípravu expertov pre vysokoškolské centrá prepájajúce vysoké školy a podniky v regiónoch vo forme špecializovaných výučbových zariadení verejných vysokých škôl a špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk a špecializovaných umeleckých pracovísk;

tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce vrátane prakticky zameraných bakalárskych študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania v spolupráci so súkromným sektorom a organizáciami zastupujúcimi podnikateľský sektor, malé a stredné podnikanie;

podpora zlepšovania vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania zohľadňujúcich prepájanie s praxou;

podpora projektov vysokých škôl na identifikáciu a odstraňovanie bariér v prístupe k štúdiu osôb so špecifickými potrebami napr. dostupnosť a prístup k informáciám a materiálom v prístupnom formáte;

sieťovanie a vzdelávanie zamestnancov VŠ pre študentov so špecifickými potrebami;

poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami vrátane študentov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj marginalizovaných komunít, ako sú napr. Rómovia;

prípravné kurzy pre študentov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia a ŠVVP vrátane marginalizovaných komunít, ako sú napr. Rómovia;

podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ľudského kapitálu vo vede a výskume, s cieľom vytvárať predpoklady na úspešnú implementáciu RIS3;

monitoring, evaluácia, tvorba a zavádzanie štandardov zabezpečovania kvality (najmä vo vzťahu k vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania);

podpora aktivít mobility medzi organizáciami výskumu a vývoja a podnikateľským sektorom;

poradenstvo a propagácia štúdia žiakov a študentov o štúdium STEM (prírodné vedy, technológia, životné prostredie, inžinierstvo a matematika) a štúdia IT (napr. kariérne poradenstvo, semináre, letné školy);

podpora inovatívnych a alternatívnych foriem vzdelávania a vyučovacích metód;

podpora zavádzania finančného vzdelávania do obsahu vzdelávania budúcich pedagógov;

160


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

podpora vytvárania cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa, prepojenia teoretického a praktického vzdelávania s dôrazom na prax študentov vrátane mentoringu a sieťovania informácií;

podpora rozvoja kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti jazykových a IKT zručností;

popularizácia štúdia STEM, IT a odborných predmetov v učiteľských odboroch (propagácia, poradenstvo);

tvorba, realizácia programov vzdelávania budúcich pedagogických a odborných zamestnancov s dôrazom na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania;

zapájanie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

stredné školy

vysoké školy

vzdelávacie inštitúcie

rozpočtové a príspevkové organizácie štátu a VÚC

ústredné orgány štátnej správy

Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV)

profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory

podnik z verejného sektora

podnikateľské subjekty

záujmové združenia právnických osôb

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II - Bratislavský kraj

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

študenti vysokých škôl (študenti prvého, druhého a tretieho stupňa vrátane študentov so špecifickými potrebami a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít, ako sú napr. Rómovia)

uchádzači o štúdium na VŠ vrátane uchádzačov so špecifickými potrebami, uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít, ako sú napr. Rómovia

161


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

študenti stredných škôl

vysokoškolskí učitelia

manažment vysokých škôl

zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane podnikovej sféry a SAV)

postdoktorandi

PRIORITNÁ OS 1 Vzdelávanie INVESTIČNÁ PRIORITA 1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

POZNÁMKA STEM predstavuje oblasti: Science, Technology, Engineering a Math IT – informačné technológie RIS3 - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

PRÍKLAD PROJEKTU Vytvorenie systému schvaľovania, sledovania a periodického hodnotenia študijných programov (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) zdroj: http://kvalita.uniag.sk

162


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Celoživotné vzdelávanie prepojené na potreby trhu práce

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie) vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.;

podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania;

prognózovanie a monitorovanie potrieb trhu práce v spolupráci s MPSVR SR, regiónmi a sociálnymi partermi;

podpora vzdelávacích programov na doplnenie základného a/alebo nižšieho stredného vzdelania (tzv. programy druhej šance), stimulovanie pokračovania v štúdiu na nadväzujúcom stupni vzdelávania;

priebežné revidovanie a aktualizácia Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií v súlade s Európskym kvalifikačným rámcom;

monitoring, evaluácia, tvorba a zavádzanie štandardov kvality CŽV;

podpora inkluzívnych vzdelávacích aktivít pre osoby s osobitými vzdelávacími potrebami a iné znevýhodnené skupiny;

podpora mladých ľudí so špecifickými problémami pri ich zamestnaní, generovanie príkladov spolupráce zamestnávateľov a poskytovateľov vzdelávania;

identifikácia a zhodnotenie úrovne kompetencií dospelých využívaných v pracovnom živote;

prepojenie databáz údajov z oblasti CŽV, sociálnych štatistík a trhu práce.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

regionálna a miestna samospráva

základné školy

stredné školy

vysoké školy

vzdelávacie inštitúcie

rozpočtové a príspevkové organizácie štátu a VÚC

163


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

ústredné orgány štátnej správy

Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV)

profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory

mimovládne neziskové organizácie

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

podnikateľské subjekty poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

iné subjekty verejnej správy

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

zamestnanci

samostatne zárobkovo činné osoby

osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania

mladí ľudia vo veku do 25 rokov

starší ľudia v produktívnom veku

lektori

tútori

lídri pre oblasť práce s deťmi a mládežou

lídri komunitnej práce

profesionálni aj dobrovoľní pracovníci s mládežou

pedagogickí a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy

vysokoškolskí učitelia

žiaci a študenti

PRIORITNÁ OS 1 Vzdelávanie INVESTIČNÁ PRIORITA 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a pod-

164


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE pora flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

PRÍKLADY PROJEKTOV

Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA (Vidiecky parlament na Slovensku) zdroj: http://www.vipa.sk

INTOS - Inšpirácia v Toskánsku (Agentúra pre rozvoj regionálneho rozvoja Košice, n. o.) zdroj: http://www.arr.sk/

Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (Národný ústav celoživotného vzdelávania) zdroj: http://nuczv.sk

165


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Programy pre mladých ľudí, ktorí majú menej ako 29 rokov veku, nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy - NEET

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET s cieľom získať udržateľné zamestnanie alebo udržateľnú SZČ;

programy zvyšujúce šancu pre mladých ľudí NEET na kvalitnú ponuku zamestnania;

podpora prvého pravidelne plateného zamestnania mladého nezamestnaného NEET;

podpora praxe ako súčasti pracovného pomeru v prvom zamestnaní mladého nezamestnaného NEET pri využití prvkov, ako sú školenie, zapracovanie, mentoring a pod., vykonávanie opatrení podporujúcich druhú šancu mladých NEET na vzdelanie, príp. ponuku vzdelávania a prípravy pre trh práce súvisiacu s ich integráciou na trh práce;

programy umožňujúce mladým NEET UoZ prispôsobenie kvalifikácie potrebám trhu práce;

pomoc a podpora mladým NEET pri začatí podnikania prostredníctvom inovatívnych startupov a pomoc pri samozamestnávaní, príp. vytváranie partnerstiev so subjektmi pôsobiacimi v startup odvetviach vo forme gestorstva;

programy umožňujúce mladým NEET dokončenie vzdelania na základnej škole alebo strednej škole;

programy a projekty umožňujúce mladým NEET odbornú prípravu alebo stáže, praxe, tréningy zručností a pod.;

programy umožňujúce budovanie profilu pracovných skúseností s cieľom zlepšiť možnosti získať stabilné zamestnanie pre mladého nezamestnaného NEET;

programy určené na vyhľadávanie nových alebo inovatívnych foriem podpory mladých ľudí NEET s cieľom ich vzdelávania, hľadania zamestnania, stáže, praxe a pod.;

špecifické programy na podporu absolventov škôl so zdravotným postihnutím pri hľadaní prvého zamestnania;

zavedenie programu osobitnej podpory zamestnávania mladých ľudí po ukončení náhradnej starostlivosti alebo po výkone trestu odňatia slobody a pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím so zvyškovým pracovným potenciálom a pod.;

podpora zručností pre mladých NEET v environmentálnom sektore (zelené profesie).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

166


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

regionálna a miestna štátna správa

štátne rozpočtové a príspevkové organizácie

obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

združenia miest a obcí

VÚC a úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC

občianske združenie

miestne akčné skupiny

nadácie

mimovládne neziskové organizácie

zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

nízko kvalifikovaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov

dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov vrátane Rómov

NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov

NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace

NEET do 29 rokov

zamestnanec

samostatne zárobkovo činná osoba

zamestnávateľ

poskytovatelia služieb zamestnanosti

uchádzač o zamestnanie mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie

PRIORITNÁ OS 2 Zamestnanosť

167


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce

POZNÁMKA NEET (Not in Education, Employment, or Training), program pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy

PRÍKLADY PROJEKTOV

KomPrax, národný projekt (Iuventa) zdroj: https://www.iuventa.sk/sk/KomPrax

Mladí bez predsudkov (Quo vadis, o. z.) zdroj: http://www.quovadis-oz.sk

168


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Aktívne a preventívne opatrenia trhu práce s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných osôb, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, starších ľudí a zdravotne postihnutých

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vzdelávania a prípravy pre trh práce, podpora riešenia dlhodobo nezamestnaných, starších a nízko kvalifikovaných;

programy na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím vrátane podporovaného zamestnávania;

programy zamerané na rozvoj zručností v oblasti IKT napr. prostredníctvom osobitných aktivít na zvýšenie počtu odborníkov v oblasti IKT;

programy podpory a pomoci účastníkom trhu práce zacielené na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených UoZ;

podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti UoZ zameraná na zlepšenie ich postavenia na trhu práce;

podporné programy, ktoré sú cielené na zlepšenie prístupu UoZ na trh práce;

poskytovanie personalizovaných služieb zamestnanosti s osobitným dôrazom na najviac ohrozené znevýhodnené skupiny UoZ;

poskytovanie aktívnych a preventívnych opatrení prístupných pre všetkých uchádzačov o zamestnanie;

podpora získania pracovných návykov, vedomostí, pracovných a sociálnych zručností, pomoc pri hľadaní pracovného uplatnenia a poskytovanie pracovného a sociálneho poradenstva;

podpora inovatívnych riešení, pilotných projektov na odskúšanie nových aktívnych a preventívnych opatrení trhu práce;

pilotné programy alebo projekty na podporu rozvoja regionálnej alebo miestnej zamestnanosti;

podpora programov a workshopov zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti v oblasti získavania zručností pre nízko kvalifikovaných ľudí, napr. v tradičných remeselných činnostiach, tradičných technológiách a postupoch, ak to vyžadujú potreby regionálneho trhu práce;

overovanie vybraných prvkov zameraných na zlepšenie prístupu znevýhodnených UoZ k zamestnaniu a odbornej príprave v rámci sociálnej ekonomiky;

podpora subjektov, ktoré zamestnajú cieľové skupiny v dôsledku úspešných verejných obstarávaní s využitím sociálneho aspektu.

169


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

regionálna a miestna štátna správa

štátne rozpočtové a príspevkové organizácie

obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

združenia miest a obcí

VÚC a úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC

občianske združenie

miestne akčné skupiny

nadácie

mimovládne neziskové organizácie

zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

uchádzač o zamestnanie

znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

zamestnanec

samostatne zárobkovo činná osoba

zamestnávateľ

poskytovatelia služieb zamestnanosti atď.

PRIORITNÁ OS 3 Zamestnanosť

170


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a riešiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

PRÍKLADY PROJEKTOV

Od dávok k platenej práci (Mesto Banská Bystrica) zdroj: http://www.iazasi.gov.sk

Alternatíva k projektovému priemyslu (Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš zdroj: http://www.iazasi.gov.sk

171


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Podpora udržateľnosti samostatne zárobkovej a podnikateľskej činnosti a zvýšenie mobility pracovnej sily

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora zamestnanosti a samozamestnania podpora zamestnanosti v environmentálnom sektore (zelené profesie) a programy zamestnanosti v súlade s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy a výkonnostnú ekonomiku (employment programmes in compliance with the transition to a green, low carbon, climate resilient and resource-efficient economy;

podpora poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych aktivít vo vidieckych oblastiach;

zlepšenie prístupu k zamestnaniu a predchádzanie nezamestnanosti prostredníctvom podpory podnikania, vytvárania podnikov vo väzbe na potreby trhu práce a regionálnych trhov práce;

školenia a tréningy pre podporu tvorby nových pracovných miest formou samozamestnania a zamestnávania zo strany MSP;

overovanie nových opatrení na trhu práce formou pilotných projektov

podpora vzdelávacích aktivít zameraných na profesijnú mobilitu;

aktivity zamerané na zlepšovanie mobility na získanie zamestnania, adaptability zamestnancov a podnikov;

podpora zavádzania systémových zmien a inovatívnych riešení na zabezpečenie potrebnej mobility na získanie zamestnania, adaptability zamestnancov a podnikov;

aktivity zamerané na predvídanie zmien, adaptabilita na zmenené podmienky, prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov týmto zmenám;

programy súvisiace so zvyšovaním zručností zamestnancov pre žiadané alebo avizované prispôsobenie na zmenené podmienky;

aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

regionálna a miestna štátna správa

štátne rozpočtové a príspevkové organizácie

obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

združenia miest a obcí

172


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

VÚC a úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC

občianske združenie

miestne akčné skupiny

nadácie

mimovládne neziskové organizácie

zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

uchádzač o zamestnanie

znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

zamestnanec

samostatne zárobkovo činná osoba

zamestnávateľ

poskytovatelia služieb zamestnanosti atď.

PRIORITNÁ OS 3 Zamestnanosť INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

173


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE PRÍKLADY PROJEKTOV

Podpora konkurencieschopnosti spoločnosti Mrava, s.r.o. (Mrava, s. r. o.) zdroj: http://www.iazasi.gov.sk

MOTUS - Odborná výmena a profesionálna mobilita odborníkov dlhodobej starostlivosti o starších ľudí z Nemecka, Talianska a Slovenskej Republiky (mesto Banská Bystrica, medzinárodný projekt) zdroj: www.banskabystrica.sk

174


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Podpora riešení, ktoré napomáhajú zosúlaďovať rodinné a pracovné povinnosti vrátane služieb pre deti ako sú jasle, škôlky, opatrovateľky a pod. Podpora zamestnávateľov pri riešení týchto problémov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života prostredníctvom poskytovania príspevku na starostlivosť o dieťa do veku 3 rokov;

podpora zariadení a služieb pre deti s cieľom zosúladiť rodinný a pracovný život (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy;

vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie matiek/rodičov s malými deťmi na trh práce najmä po návrate z rodičovskej dovolenky cez tvorbu flexibilných foriem pracovných miest a inovatívnych mechanizmov pre zvyšovanie flexibility práce (vytváranie, udržiavanie a rozvíjanie zručností, posilňovanie kontinuity a kontaktu s pracoviskom, mentoring, vzdelávanie a príprava pre trh práce osôb s rodičovskými povinnosťami atď.);

podpora súkromných a verejných inštitúcií pri vytváraní a podpore služieb starostlivosti o deti;

zavádzanie auditov zameraných na zosúladenie rodinného a pracovného života (audit rodina a práca) a oceňovanie príkladov dobrých zamestnaneckých politík, podpora sieťovania a výmeny skúseností medzi zamestnávateľmi, odbormi a odbornou verejnosťou;

podpora a poradenstvo pri tvorbe a implementácii programov a plánov zameraných na zosúladenie rodinného a pracovného života v podnikoch a inštitúciách.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

štátne rozpočtové a príspevkové organizácie

obce a mestá

združenia miest a obcí

VÚC a úrady samosprávneho kraja

základné školy

stredné školy

verejné a štátne vysoké školy

špeciálne školy

175


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

štátne vzdelávacie inštitúcie

školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva

inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie

občianske združenie

nadácie

mimovládne neziskové organizácie

záujmové združenie právnických osôb

zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II - Bratislavský kraj

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vo verejnom aj v neverejnom sektore

tvorcovia politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni

ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke

uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami

záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami

ženy z etnických minorít

fyzické osoby zo znevýhodneného prostredia

podnikateľské subjekty ohrozené diskrimináciou

uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života

záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života

poskytovatelia služieb zamestnanosti

zamestnanci s rodičovskými povinnosťami

Národný inšpektorát práce

176


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

výskumné a vzdelávacie inštitúcie

organizácie a inštitúcie venujúce sa rodovej rovnosti

sociálni partneri, odborové organizácie a pod.

študenti denného štúdia s rodičovskými povinnosťami

subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku

PRIORITNÁ OS 3 Zamestnanosť INVESTIČNÁ PRIORITA 3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien

PRÍKLADY PROJEKTOV

Nástroje podpory zosúladenia rodinného a pracovného života (OZ na ochranu matky a nenarodeného dieťaťa) zdroj: http://www.iazasi.gov.sk

Jasličky, veselé, hravé a motivačné (mesto Senica) zdroj: http://www.senica.sk

177


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Podpora riešení, ktoré napomáhajú znižovaniu rodovej segregácie na trhu práce a vo vzdelávaní

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora opatrení a nástrojov vedúcich k znižovaniu horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie na trhu práce a rodového mzdového rozdielu (plány/stratégie rodovej rovnosti na úrovni podnikov, rodové audity a pod.);

podpora uplatňovania rodového hľadiska v relevantných politikách a opatreniach a zlepšenie monitorovania, zberu údajov a hodnotenia politík vrátane posilnenia expertného zázemia rodového výskumu a rodových analýz;

inštitucionálne posilnenie rodovej rovnosti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, podpora sieťovania a organizácií a inštitúcií, ktoré rovnosť zavádzajú alebo presadzujú;

podpora organizácií a zamestnávateľov presadzujúcich inovatívne metódy a prístupy pre spravodlivejšie rozdelenie neplatenej práce medzi mužmi a ženami a aktívneho otcovstva;

podpora opatrení na zvyšovanie povedomia v oblasti rodovej rovnosti - osvetová a vzdelávacia činnosť a informačné kampane zamerané na presadzovanie rodovej rovnosti;

podpora opatrení pre rodovú desegregáciu vo vzdelávaní, výbere povolania a v príprave naň, najmä aktívne podporovať prístup žien k vzdelávaniu a príprave na povolanie v tzv. typicky mužských odboroch a naopak, a tým zvyšovanie zastúpenia žien v technických a iných netradičných odboroch, ako aj zastúpenia mužov vo feminizovaných sektoroch;

opatrenia zamerané na zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti v rámci vyučovacieho procesu a zavádzanie systému rodovo citlivého vzdelávania vrátane prípravy pedagogických pracovníkov/ pracovníčok a podpora vytvárania a implementácia študijných odborov, programov vzdelávania a tréningov rodovej rovnosti a budovanie inštitucionálneho zázemia;

podpora informovanosti a organizovanie informačno-osvetových kampaní o otázkach rodovej rovnosti vo vzdelávaní a príprave na povolanie vrátane vzdelávacích aktivít, ktoré prispievajú k odstráneniu stereotypného prístupu a predsudkov voči ženám a znevýhodneným skupinám.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

štátne rozpočtové a príspevkové organizácie

obce a mestá

VÚC a úrady samosprávneho kraja

178


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

základné školy

stredné školy

verejné a štátne vysoké školy

špeciálne školy

štátne vzdelávacie inštitúcie

školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva

inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie

občianske združenie

miestne akčné skupiny

nadácie

mimovládne neziskové organizácie

záujmové združenie právnických osôb

zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II - Bratislavský kraj

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vo verejnom aj v neverejnom sektore

tvorcovia politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni

ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke

uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami

záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami

ženy z etnických minorít

fyzické osoby zo znevýhodneného prostredia

fyzické a právnické osoby ohrozené diskrimináciou

uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života

179


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života

poskytovatelia služieb zamestnanosti

zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami

Národný inšpektorát práce

výskumné a vzdelávacie inštitúcie

organizácie a inštitúcie venujúce sa rodovej rovnosti

sociálni partneri, odborové organizácie a pod.

študenti denného štúdia s rodičovskými povinnosťami

subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku

PRIORITNÁ OS 3 Zamestnanosť INVESTIČNÁ PRIORITA 3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2.2 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien

PRÍKLADY PROJEKTOV Inštitút rodovej rovnosti, národný projekt (Centrum vzdelávania MPSVR SR) zdroj: http://www.institutrr.sk/

Skúsme si predstaviť, ... a prečo nie (Kultúrne Združenie Rómov Slovenska) zdroj: http://www.kzrsr.sk

180


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Modernizácia a skvalitnenie služieb zamestnanosti s dôrazom na ich prepájanie na trh práce a posilňovanie spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora modernizácie inštitúcií služieb zamestnanosti vo väzbe na meniace sa potreby trhu práce;

podpora budovania personálnych kapacít služieb zamestnanosti na hodnotenie účinnosti, efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce a prognózovania vývoja na trhu práce;

zvýšenie personálnych kapacít verejných služieb zamestnanosti;

rozvoj personalizovaných služieb vrátane personalizovaných služieb pre mladých UoZ;

vzdelávanie zamestnancov služieb zamestnanosti zamerané na skvalitňovanie a rozširovanie poskytovania vzdelávacích a poradenských aktivít pre všetkých účastníkov na trhu práce;

vzdelávanie zamestnancov verejných služieb zamestnanosti zamerané na skvalitňovanie poskytovaných služieb;

vzdelávanie v oblasti koncepčnej a strategickej práce a manažérskych zručností zamestnancov služieb zamestnanosti;

digitálna integrácia na zabezpečenie sledovania účinnosti služieb zamestnanosti a prognózovania potrieb trhu práce a profesijného poradenstva, prepojenia online systémov medzi spolupracujúcimi inštitúciami, na zabezpečenie analytických nástrojov, na zabezpečenie systematického monitorovania výdavkov, na podporu prístupu k elektronickým službám;

zvýšenie kvality a dostupnosti verejných služieb zamestnanosti poskytovaných online;

podpora spolupráce verejných služieb zamestnanosti s neštátnymi subjektmi prispievajúcimi k začleňovaniu UoZ a znevýhodnených skupín UoZ na trh práce;

podpora spolupráce a partnerstva subjektov na regionálnej úrovni so zameraním na zlepšovanie situácie na trhu práce;

podpora sociálneho dialógu pri riešení rozvoja zamestnanosti, najmä dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých osôb;

podpora rozvoja siete EURES pre zvýšenie dostupnosti a kvality služieb v oblasti mobility pracovnej sily v rámci EÚ/EHP;

zvyšovanie profesionalizácie služieb zamestnanosti prostredníctvom budovania technickej infraštruktúry a prostredníctvom výmeny skúseností a poznatkov expertov pôsobiacich v službách zamestnanosti v krajinách EÚ;

programy umožňujúce zvýšenie počtu odborných poradcov na úradoch PSVR s cieľom poskytnúť cielené, individualizované opatrenia pre mladých ľudí.

181


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

regionálna a miestna štátna správa

štátne rozpočtové a príspevkové organizácie

organizácie partnerov

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci

sociálni partneri

zamestnanci

zamestnávatelia

uchádzači o zamestnanie

žiaci a študenti

rodičia

PRIORITNÁ OS 3 Zamestnanosť INVESTIČNÁ PRIORITA 3.3 Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, zlepšovanie prispôsobenia sa potrebám trhu práce vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3.1 Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti

182


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Vytváranie podmienok pre aktivizáciu, udržanie alebo zvyšovanie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov s cieľom zvýšiť aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením;

podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu, samosprávu a mimovládne organizácie prostredníctvom vytvorenia systému celoživotného vzdelávania;

podpora profesionalizácie sociálnej práce a iných odborných činností v prirodzenom prostredí, otvorenom prostredí, náhradnom prostredí a na komunitnej úrovni, napr. terénna sociálna práca a komunitné centrá;

podpora výkonu práce v otvorenom prostredí (streetwork) pre vybrané cieľové skupiny, napr. ľudia bez prístrešia, osoby drogovo závislé atď.;

posilniť kapacity subjektov pôsobiacich v oblasti sociálneho začlenenia s cieľom poskytovať cielené, individuálne opatrenia;

podpora zavádzania systémových zmien a inovatívnych riešení (napr. v oblasti poskytovania starostlivosti o maloletých bez sprievodu a obete obchodovania s ľuďmi s cieľom zefektívniť ich integráciu do spoločnosti a na trh práce);

podpora vedy, výskumu a inovácií v oblasti sociálneho začlenenia s dôrazom na aktívne začlenenie;

podpora efektivity systému ochrany práv a právom chránených záujmov ohrozených skupín osôb vrátane jeho inštitucionálneho zabezpečenia (napr. podpora koordinácie systémov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov dieťaťa, sociálnoprávna ochrana detí, výchova a vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, ochrana a bezpečnosť, starostlivosť súdu o maloletých);

podpora komplexného a holistického prístupu k riešeniu situácie ľudí viacnásobne znevýhodnených s cieľom uplatniť sa na trhu práce a sociálne začleniť do spoločnosti;

podpora účasti znevýhodnených skupín a ich reprezentatívnych organizácií na príprave, monitorovaní, hodnotení a implementácie relevantných politík;

podpora rozvoja vybraných druhov sociálnych služieb s cieľom zabezpečiť primerané prístrešie;

podpora zameraná na získanie a udržateľnosť bývania zavedením finančnej podpory pre ľudí, ktorí si v dôsledku zlepšenia svojej príjmovej a sociálnej situácie musia hľadať prácu mimo svojho bydliska;

podpora programov finančnej gramotnosti, riadenia dlhu a sporenia ako nástroja pre uľahčenie vstupu na otvorený TP, s cieľom zvýšiť informovanosť v oblasti finančných služieb, mikropôžičkových a sporiacich programov vrátane podporných činností;

183


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

podpora integrácie ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením na trh práce prostredníctvom subjektov vznikajúcich v rámci sociálnych inovácii;

podpora uplatňovania vybraných prvkov sociálnej ekonomiky zameraných na integráciu na trh práce, zlepšený prístup k bývaniu, zdravotnej starostlivosti, pomoci;

podpora zavedenia sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní;

podpora udržateľnosti a dostupnosti pomoci pri odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe vrátane podpory výskumu nových nástrojov pomoci a systémových riešení, a to v nadväznosti na starnutie populácie a z neho vyplývajúce dôsledky;

pomoc a podpora mladým NEET pri ich aktívnom sociálnom začleňovaní.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

štátne rozpočtové, príspevkové, preddavkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie

obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

združenia miest a obcí

VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC

záujmové združenie právnických osôb

poskytovatelia sociálnych služieb

subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a sociálnej kurately

občianske združenia

nadácie

Slovenský Červený kríž

zamestnávatelia – fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

subjekty sociálnej ekonomiky

medzinárodné organizácie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II - Bratislavský kraj

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

184


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE CIEĽOVÉ SKUPINY •

deti

mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET

rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny

nízkopríjmové domácnosti

osoby so zdravotným postihnutím

marginalizované skupiny vrátane Rómov

jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

výskumné a vzdelávacie inštitúcie

deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou

verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme

PRIORITNÁ OS 4 Sociálne začlenenie INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti vrátane trhu práce

POZNÁMKA NEET (Not in Education, Employment, or Training) je program pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy

185


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE PRÍKLADY PROJEKTOV

Komunitné centrum Sásová (mesto Banská Bystrica) zdroj: http://bbonline.sk

Streetwork (Vagus, o. z.) zdroj: http://www.vagus.sk

186


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Predchádzanie a eliminácia všetkých foriem diskriminácie u ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora a propagácia uplatňovania inkluzívnych politík pre príslušníčky a príslušníkov MRK (napr. verejné ocenenie a uznanie obciam a mestám za zavádzanie a rozvíjanie politík, ktoré prispievajú k odstraňovaniu predsudkov a stereotypov a prispievajú k sociálnemu začleneniu; podpora a propagácia pozitívnych príkladov v organizáciách verejnej správy pre ostatných zamestnávateľov zamestnávaním znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie);

podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov s dôrazom na MSP;

vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie (obchodné združenia, podniky, najmä MSP);

podpora aktivít zameraných na elimináciu negatívnych stereotypov majority a jej senzibilizácia vo vzťahu k Rómom, šírenie myšlienok tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov mladých ľudí voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva;

aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkým formám diskriminácie a o spôsoboch ochrany pred ňou;

podpora vzdelávania a rozširovania vedomostí zamestnancov verejnej správy o všetkých skupinách obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou z foriem diskriminácie, podpora profesionálneho správania zamestnancov VS prostredníctvom školení a vzdelávania;

podpora rozvoja politiky rovnosti na celoštátnej úrovni a podpora výmeny dobrej praxe, podporovanie diverzity so zameraním na podnikanie;

podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy;

informačná kampaň zameraná na zvyšovanie povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím (konferencie, odborné prednášky, brožúry);

podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce;

podpora zamestnávateľov a inštitúcií pri predchádzaní diskriminácie, zavádzaní manažmentu rozmanitosti a vzdelávania k nim vrátane uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení;

podpora spolupráce sociálnych partnerov s odbornou verejnosťou pri koncipovaní, tvorbe a implementácii antidiskriminačných politík;

podpora výskumu a vývoja univerzálneho navrhovania tovarov a služieb, zariadení a vybavenia v zmysle čl. 2 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

187


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

podpora výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

štátne rozpočtové, príspevkové, preddavkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie

obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

združenia miest a obcí

VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC

záujmové združenie právnických osôb

poskytovatelia sociálnych služieb

subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a o sociálnej kurately

občianske združenia

miestne akčné skupiny

nadácie

Slovenský Červený kríž

zamestnávatelia – podnikateľské subjekty

subjekty sociálnej ekonomiky

medzinárodné organizácie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II - Bratislavský kraj

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

deti

mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 24 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET

rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny

188


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

nízkopríjmové domácnosti

osoby so zdravotným postihnutím

marginalizované skupiny vrátane Rómov

jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

výskumné a vzdelávacie inštitúcie

deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou

verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme

PRIORITNÁ OS 4 Sociálne začlenenie INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

POZNÁMKA NEET (Not in Education, Employment, or Training), program pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy

PRÍKLAD PROJEKTU Obraz rómskej ženy (Quo vadis, o. z.)

189


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Deinštitucionalizácia a podpora prechodu na komunitnú starostlivosť

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

deinštitucionalizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb (prechod klientov z existujúcich zariadení sociálnych služieb do komunitných služieb prostredníctvom realizácie podporných aktivít, napr. práca s klientom a jeho rodinou, práca a vzdelávanie zamestnancov zariadení pri prechode z inštitucionálnej starostlivosti na komunitné služby);

deinštitucionalizácia existujúcich zariadení náhradnej starostlivosti (aktivity na zníženie negatívnych vplyvov inštitúcie na vývin dieťaťa v náhradnej starostlivosti, napr. špecifické programy na sanáciu rodín, na predchádzanie a riešenie konfliktných situácií v rodine, na podporu kompletnosti opatrení vykonávaných v zariadení, na podporu interdisciplinárnej spolupráce na riešeniach a pod.);

podpora deinštitucionalizácie v oblasti špecializovanej psychiatrickej zdravotnej starostlivosti (napr. podpora rozvoja integrovaných ambulantných a terénnych služieb a starostlivosti v oblasti špecializovanej psychiatrickej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni; vzdelávanie a príprava zdravotných pracovníkov a profesionálov na prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v oblasti špecializovanej psychiatrickej zdravotnej starostlivosti a iné);

podpora deinštitucionalizácie špeciálnych výchovných zariadení (napr. prechodom na komunitnú úroveň a starostlivosť rodinného typu, realizácia podporných aktivít, vzdelávania a rozvoja kľúčových kompetencií zapojených subjektov;

podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s cieľom predchádzať umiestňovaniu klientov do zariadení (napr. služby včasnej intervencie, podpora samostatného bývania, podporované bývanie, podpora sociálnej práce s rodinami v ich prirodzenom prostredí, podpora opatrovateľskej služby a iné);

podpora rozvoja a vzdelávania zamestnancov, ktorí poskytujú služby alebo zabezpečujú starostlivosť o klientov a kľúčových aktérov v procese deinštitucionalizácie;

podpora zriaďovateľov pri vytváraní personálnych zdrojov pre manažovanie procesov deinštitucionalizácie a rozvoja komunitnej starostlivosti;

podpora programov a aktivít zameraných na klientov v procese deinštitucionalizácie a komunitných službách (napr. podpora individuálnych plánov v sociálnych službách, individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa, špecifickej prípravy klientov);

podpora hodnotiacich a monitorovacích systémov na sledovanie dosahovania pokroku;

podpora inovatívnych prístupov v rámci interdisciplinárnej spolupráce v oblasti inklúzie osôb so zdravotným postihnutím;

podpora výkonu odborných činností (sociálnej práce, psychológie, pedagogiky a iné) v prirodzenom prostredí klientov a systémových zmien;

190


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

podpora osvety a informačných kampaní s cieľom poskytnúť širšej verejnosti informácie o deinštitucionalizácii a príkladov dobrej praxe.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

ústredné orgány štátnej správy

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

štátne rozpočtové, príspevkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie

obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

združenia miest a obcí

VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC

záujmové združenie právnických osôb

poskytovatelia sociálnych služieb

subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a sociálnej kurately

občianske združenia

miestne akčné skupiny

nadácie

Slovenský Červený kríž

zamestnávatelia – podnikateľské subjekty

subjekty sociálnej ekonomiky

medzinárodné organizácie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II - Bratislavský kraj

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

191


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

zdravotnícki pracovníci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR

právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR

PRIORITNÁ OS 4 Sociálne začlenenie INVESTIČNÁ PRIORITA 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

POZNÁMKA NEET (Not in Education, Employment, or Training), program pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy

PRÍKLAD PROJEKTU

Podpora procesu deinštitucionalizácie (Národný projekt, ESF) zdroj: http://www.iazasi.gov.sk

192


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Klinické postupy, štandardné postupy pre výkon prevencie u najčastejších a najzávažnejších druhov ochorení, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

tvorba a zavedenie nových a inovovaných štandardných postupov pre výkon prevencie;

tvorba a zavedenie nových a inovovaných štandardných klinických postupov s primárnym zameraním na najčastejšie a najzávažnejšie druhy ochorení;

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov s cieľom zabezpečiť správnu aplikáciu štandardizovaných postupov v medicínskej praxi.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

ústredné orgány štátnej správy

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

štátne rozpočtové, príspevkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie

obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

združenia miest a obcí

VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC

záujmové združenie právnických osôb

poskytovatelia sociálnych služieb

subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a sociálnej kurately

občianske združenia

miestne akčné skupiny

nadácie

Slovenský Červený kríž

zamestnávatelia – podnikateľské subjekty

subjekty sociálnej ekonomiky

medzinárodné organizácie

193


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II - Bratislavský kraj

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

zdravotnícki pracovníci

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR

právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR

PRIORITNÁ OS 4 Sociálne začlenenie INVESTIČNÁ PRIORITA 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.2.2 Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné postupy pre výkon prevencie a začleniť ich do celoštátneho systému zdravotnej starostlivosti

PRÍKLAD PROJEKTU Trenčiansky samosprávny kraj, „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK“

194


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Efektívne programy vzdelávania pre príslušníkov MRK, s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora programov orientovaných na zlepšenie spolupráce medzi vzdelávacími zariadeniami a rodičmi rómskych detí (napr. prostredníctvom programov zameraných na aktiváciu rodičov z prostredia MRK, prostredníctvom vzdelávania učiteľov zameraného na zlepšenie spolupráce s rodičmi rómskych detí a pod.);

systematická podpora účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom vzdelávaní (napr. prostredníctvom činnosti asistentov učiteľov, prostredníctvom cielených programov komunitných centier a terénnej sociálnej práce, prostredníctvom programov zameraných na zlepšenie spolupráce predškolských zariadení a rodičov rómskych detí, vzdelávaním pedagogických zamestnancov, podporou dochádzky detí zabezpečením dostupnosti dopravy, napr. prevádzkovaním školského autobusu, poskytnutím didaktických balíčkov pre predškolské zariadenia a ďalších nepriamych finančných nákladov spojených s účasťou na predškolskej príprave pre deti z nízkopríjmových rodín a pod.);

systematická podpora výchovno-vzdelávacích aktivít a voľno-časových aktivít pre deti z MRK s hlavným dôrazom na prepájanie majority s minoritou (napr. prostredníctvom podpory individuálnej integrácie a činnosti asistentov učiteľov, prostredníctvom podpory multikultúrnej výchovy a programov komunitných centier a pod.);

systematické poskytovanie tútorskej a mentorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ;

účinná finančná pomoc pre študentov SŠ a VŠ z prostredia MRK a poskytovanie tútorskej a mentorskej podpory (napr. vo forme štipendií pre študentov stredných škôl);

aktivity zamerané na predchádzanie a elimináciu segregácie na školách a v triedach

(napr. prostredníctvom podporných a poradenských služieb na školách, vytváraním pozície sociálnych pracovníkov alebo podporou vytvárania a realizácie lokálnych akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie atď.);

podpora monitorovacieho systému vyhodnocujúceho efektívnosť nástrojov politík a ich dosah na MRK.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce s prítomnosťou MRK

mimovládne neziskové organizácie

štátne stredné školy, rozpočtové a príspevkové organizácie

195


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

organizácie VÚC, obcí (vrátane materských, stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC)

cirkevné, náboženské a iné právnické osoby zriadené v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR

Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, služieb zamestnanosti, sociálnych služieb

subjekty sociálnej ekonomiky

podnikateľské subjekty

vzdelávacie inštitúcie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

deti z MRK

žiaci základných a stredných škôl pochádzajúcich z MRK

rodičia

príslušníci a obyvatelia MRK

asistenti/asistentky učiteľov/učiteliek

pedagogickí zamestnanci/zamestnankyne

odborní zamestnanci/zamestnankyne pedagogicko-psychologických poradní

tútori/tútorky

lektori/lektorky

zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s MRK

pracovníci/pracovníčky s mládežou

mládežnícki pracovníci/pracovníčky

komunitní pracovníci/pracovníčky

terénni sociálni pracovníci/pracovníčky

poskytovatelia sociálnych služieb a služieb zamestnanosti (verejní aj neverejní)

komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti zdravotnej výchovy

pracovníci/pracovníčky v oblasti zdravotnej prevencie a osvety

196


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE PRIORITNÁ OS 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít INVESTIČNÁ PRIORITA 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.1.1 Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

PRÍKLADY PROJEKTOV

Vzdelávanie detí a mládeže z MRK – formovanie ich budúcnosti (mesto Zvolen) zdroj: http://www.3zs-zvolen.sk

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v ZŠ v obci Hontianske Nemce (ZŠ Hontianske Nemce) zdroj: http://www.hontianskenemce.sk/

197


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Príprava rómskych mužov a žien na trh práce a efektívne podporné programy

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (t. j. TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb);

podpora existencie a fungovania komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK;

podpora programov finančnej gramotnosti, riadenia dlhu a sporenia ako nástroja pre uľahčenie vstupu na otvorený TP, s cieľom zvýšiť informovanosť v oblasti finančných služieb, mikropôžičkových a sporiacich programov vrátane podporných činností a podpory rozvoja mikrofinančných programov;

podpora individuálneho prístupu v poskytovaní služieb zamestnanosti s hlavným dôrazom na potreby klienta a trhu práce a podpora nástrojov medzitrhu práce pre ľudí z MRK (realizovaných napr. prostredníctvom agentúr podporovaného zamestnávania alebo iných organizácií aktívnych v oblasti zamestnanosti);

podpora kariérneho poradenstva pre ľudí z MRK poskytovaného individuálnou proklientsky orientovanou formou;

práca so zamestnávateľmi a dočasné vyrovnávacie opatrenia, ako je zamestnávanie Rómov v štátnej a verejnej službe na miestnej a národnej úrovni;

podpora monitorovacieho systému vyhodnocujúceho efektívnosť nástrojov politík a ich dosah na MRK.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce s prítomnosťou MRK

mimovládne neziskové organizácie

štátne stredné školy, rozpočtové a príspevkové organizácie

organizácie VÚC, obcí (vrátane materských, stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC)

cirkevné, náboženské a iné právnické osoby zriadené v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR

Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, služieb zamestnanosti, sociálnych služieb

198


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE •

subjekty sociálnej ekonomiky

podnikateľské subjekty

vzdelávacie inštitúcie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

deti z MRK

žiaci základných a stredných škôl pochádzajúcich z MRK

rodičia

príslušníci a obyvatelia MRK

asistenti/asistentky učiteľov/učiteliek

pedagogickí zamestnanci/zamestnankyne

odborní zamestnanci/zamestnankyne pedagogicko-psychologických poradní

tútori, lektori/tútorky, lektorky

zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s MRK

pracovníci/pracovníčky s mládežou

mládežnícki a komunitkní pracovníci/pracovníčky

terénni sociálni pracovníci/pracovníčky

poskytovatelia sociálnych služieb a služieb zamestnanosti (verejní aj neverejní)

komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti zdravotnej výchovy

pracovníci/pracovníčky v oblasti zdravotnej prevencie a osvety

PRIORITNÁ OS 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít INVESTIČNÁ PRIORITA 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

199


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE PRÍKLADY PROJEKTOV

Zvýšenie možností obyvateľstva z MRK v okrese Stropkov na trhu práce a ich následného začlenenia sa do života spoločnosti (EUROEDUCA, n. o.) zdroj: http://www.euroeduca.eu

Rómovia pre spoločnosť (Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu ACEC) zdroj: http://www.acec.sk

200


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Zdravotno-výchovné programy pre príslušníkov MRK a efektívne podporné programy v oblasti hygienických štandardov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora programov zameraných na dosiahnutie vyššieho hygienického štandardu marginalizovaných rómskych osídlení a systematické znižovanie počtu nelegálnych obydlí charakteristických extrémne nízkou mierou hygienických štandardov aj prostredníctvom poskytovania technickej asistencie obciam s prítomnosťou MRK zameranej na vysporiadavanie pozemkov;

podpora monitorovacieho systému vyhodnocujúceho efektívnosť nástrojov politík a ich dosah na MRK.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce s prítomnosťou MRK

mimovládne neziskové organizácie

štátne stredné školy, rozpočtové a príspevkové organizácie

organizácie VÚC, obcí (vrátane materských a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC)

cirkevné organizácie zriadené v zmysle zákona

Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, služieb zamestnanosti, sociálnych služieb

subjekty sociálnej ekonomiky

podnikateľské subjekty

vzdelávacie inštitúcie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

201


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE CIEĽOVÉ SKUPINY •

deti z MRK

žiaci základných a stredných škôl pochádzajúcich z MRK

rodičia

príslušníci a obyvatelia MRK

asistenti/asistentky učiteľov/učiteliek

pedagogickí zamestnanci/zamestnankyne

odborní zamestnanci/zamestnankyne pedagogicko-psychologických poradní

tútori/tútorky

lektori/lektorky

zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s MRK

pracovníci/pracovníčky s mládežou

mládežnícki pracovníci/pracovníčky

komunitní pracovníci/pracovníčky

terénni sociálni pracovníci/pracovníčky

poskytovatelia sociálnych služieb a služieb zamestnanosti (verejní aj neverejní)

komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti zdravotnej výchovy

pracovníci/pracovníčky v oblasti zdravotnej prevencie a osvety

PRIORITNÁ OS 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít INVESTIČNÁ PRIORITA 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.1.3 Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania

202


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE PRÍKLADY PROJEKTOV

Kampaň na umývanie rúk (UNICEF) zdroj: http://www.unicef.cz

ZDRAVÉ KOMUNITY, Slovensko (Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu - ACEC) zdroj: http://www.acec.sk

203


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Investičné aktivity na zlepšenie podmienok v oblasti bývania a podporné programy

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora programov prestupného bývania v rámci sociálnej mobility a integrácie obyvateľov MRK (výstavba a rekonštrukcia obydlí);

podpora mikropôžičkových programov zameraných na podporu svojpomocnej výstavby obydlí;

podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia, ako napr. vŕtanie a kopanie studní;

podpora výstavby inžinierskych sietí v prostredí MRK;

podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry (kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené cesty);

vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu (zakúpenie zberných nádob, kontajnerov, vybudovanie zberných stanovíšť);

realizácia sanačných prác nelegálnych skládok vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce s prítomnosťou MRK a materské školy v obciach s prítomnosťou MRK v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC

mimovládne neziskové organizácie, inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, sociálnych služieb, hygienických služieb a v oblasti sociálneho hospodárstva

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

204


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE PRIORITNÁ OS 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít INVESTIČNÁ PRIORITA 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

POZNÁMKY Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní Pri projektoch zameraných na regeneráciu sídiel, sociálnu infraštruktúru a podporu bývania financovaných prostredníctvom prioritnej osi 5, bude pri verejných obstarávaniach stavebných prác povinne vyžadovaná tzv. Doložka pre plnenie zákazky, ktorá definuje rozsah zapojenia dlhodobo nezamestnaných (Rómov) do dodania obstaraných prác. S cieľom splniť podmienky stanovené v doložkách, bude potrebné vytvárať efektívne partnerstvá medzi stavebnými firmami (dodávateľmi zákazky) a organizáciami pracujúcimi v prostredí MRK v oblasti sociálneho rozvoja (väčšinou MNO), ktoré budú zabezpečovať výber a každodennú spoluprácu s dlhodobo nezamestnanými (Rómami) zapojenými do výkonu zákazky. Prostredníctvom nástroja môžu vznikať dlhodobé a efektívne medzisektorové partnerstvá, ktorých existencia môže mať zásadný vplyv na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a zamestnanosti v prostredí MRK.

PRÍKLAD PROJEKTU Projekt podpory bývania v Kojaticiach (Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach - Sociálna implementačná agentúra) zdroj: www.iazasi.gov.sk

205


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK;

podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce s prítomnosťou MRK a materské školy v obciach s prítomnosťou MRK v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC

mimovládne neziskové organizácie, inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, sociálnych služieb, hygienických služieb a v oblasti sociálneho hospodárstva

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

PRIORITNÁ OS 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít INVESTIČNÁ PRIORITA 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

206


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia komunitných centier

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora výstavby nových KC;

podpora modernizácie a rekonštrukcie KC;

podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania KC.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce s prítomnosťou MRK a materské školy v obciach s prítomnosťou MRK v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC

mimovládne neziskové organizácie, inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, sociálnych služieb, hygienických služieb a v oblasti sociálneho hospodárstva

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

PRIORITNÁ OS 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít INVESTIČNÁ PRIORITA 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

207


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE POZNÁMKY Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní Pri projektoch zameraných na regeneráciu sídiel, sociálnu infraštruktúru a podporu bývania financovaných prostredníctvom prioritnej osi 5, bude pri verejných obstarávaniach stavebných prác povinne vyžadovaná tzv. Doložka pre plnenie zákazky, ktorá definuje rozsah zapojenia dlhodobo nezamestnaných (Rómov) do dodania obstaraných prác. S cieľom splniť podmienky stanovené v doložkách, bude potrebné vytvárať efektívne partnerstvá medzi stavebnými firmami (dodávateľmi zákazky) a organizáciami pracujúcimi v prostredí MRK v oblasti sociálneho rozvoja (väčšinou MNO), ktoré budú zabezpečovať výber a každodennú spoluprácu s dlhodobo nezamestnanými (Rómami) zapojenými do výkonu zákazky. Prostredníctvom nástroja môžu vznikať dlhodobé a efektívne medzisektorové partnerstvá, ktorých existencia môže mať zásadný vplyv na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a zamestnanosti v prostredí MRK.

PRÍKLAD PROJEKTU

Projekt Komunitné centrum – Vozokany zdroj: http://www.obecvozokany.sk

208


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE Podpora sociálnych podnikov zamestnávajúcich obyvateľov MRK

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora nákupu zariadení, technológií a licencií potrebných na realizáciu schváleného podnikateľského plánu sociálneho podniku s dôrazom na využívanie mikropôžičiek;

podpora mikrofinančných nástrojov;

podpora rekonštrukcie a výstavba priestorov subjektov sociálnej ekonomiky.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce s prítomnosťou MRK

mimovládne neziskové organizácie, inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, sociálnych služieb, finančných služieb, podnikateľské subjekty, subjekty sociálnej ekonomiky

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

NUTS II – Západné Slovensko

NUTS II – Stredné Slovensko

NUTS II – Východné Slovensko

CIEĽOVÉ SKUPINY •

obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

PRIORITNÁ OS 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít INVESTIČNÁ PRIORITA 6.2 Poskytovanie podpory sociálnym podnikom

209


operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.2.1 Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach s prítomnosťou MRK

POZNÁMKY Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní Pri projektoch zameraných na regeneráciu sídiel, sociálnu infraštruktúru a podporu bývania financovaných prostredníctvom prioritnej osi 5, bude pri verejných obstarávaniach stavebných prác povinne vyžadovaná tzv. Doložka pre plnenie zákazky, ktorá definuje rozsah zapojenia dlhodobo nezamestnaných (Rómov) do dodania obstaraných prác. S cieľom splniť podmienky stanovené v doložkách, bude potrebné vytvárať efektívne partnerstvá medzi stavebnými firmami (dodávateľmi zákazky) a organizáciami pracujúcimi v prostredí MRK v oblasti sociálneho rozvoja (väčšinou MNO), ktoré budú zabezpečovať výber a každodennú spoluprácu s dlhodobo nezamestnanými (Rómami) zapojenými do výkonu zákazky. Prostredníctvom nástroja môžu vznikať dlhodobé a efektívne medzisektorové partnerstvá, ktorých existencia môže mať zásadný vplyv na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a zamestnanosti v prostredí MRK.

PRÍKLAD PROJEKTU

Podpora obecných podnikov založených s cieľom zvýšiť zamestnanosť ľudí znevýhodnených na trhu práce (EPIC, n. o.) zdroj: http://epic.org.au

210


turistická infraštruktúra

podpora spracovania poľnohospodárskych výrobkov

vzdelávanie lesníkov

odvodňovacie systémy

operačný program

ROZVOJA VIDIEKA

211 7


Aktivity Podpora odborného vzdelávania poľnohospodárov a lesníkov

216

Poradenstvo a vzdelávanie poradcov

217

Investície do poľnohospodárskych podnikov

218

Podpora spracovania poľnohospodárskych výrobkov

219

Vypracovanie a realizácia projektov pozemkových úprav

220

Výstavba a stavebné úpravy odvozných lesných ciest

221

Investície do nakladania s odpadovými vodami, hnojivami a do znižovania emisií skleníkových plynov

222

Investície do odvodňovacích systémov, kanálov a čerpacích staníc

223

Podpora mladých poľnohospodárov a malých poľnohospodárskych podnikov

224

212


Aktivity Investície do rozvoja nepoľnohospodárskych činností

225

Investície do zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie

226

Investície do miestnej infraštruktúry vidieckych obcí

227

Budovanie prístupu k širokopásmovému internetu

228

Úprava verejných priestranstiev, športovísk a nevyužívaných objektov v obciach

229

Investície do turistickej infraštruktúry

230

Podpora marketingu vidieckeho cestovného ruchu

231

Posilňovanie využívania mimoprodukčných funkcií lesov

232

Investície do lesníckych technológií a využívania dreva

233

213


Aktivity Investície do protipovodňových opatrení

234

Budovanie protipožiarnej infraštruktúry

235

Realizácia projektov revitalizácie lesov a ozdravných opatrení

236

Zakladanie skupín a organizácií výrobcov v poľnohospodárstve

237

Agroenvironmentálne platby

238

Podpora chovu ohrozených druhov hospodárskych zvierat

240

Platby za konverziu a udržanie ekologického poľnohospodárstva

241

Platby v rámci sústavy Natura 2000

242

Kompenzačné platby v znevýhodnených oblastiach

243

214


Aktivity Zlepšenie životných podmienok zvierat

244

Zriadenie a prevádzka operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva v poľnohospodárstve (EIP)

245

Podpora projektov spolupráce

246

Podpora systémov krátkych dodávateľských reťazcov

247

Podpora vypracovania programov starostlivosti o les

248

Zakladanie a činnosť vzájomných fondov poľnohospodárov pre vyplácanie kompenzácií za straty

249

215


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Podpora odborného vzdelávania poľnohospodárov a lesníkov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora odborného vzdelávania a získavania zručností poľnohospodárov, obhospodarovateľov lesa, spracovateľov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby a pracovníkov malých a stredných podnikov;

krátkodobé, resp. jednorazové odborné informačné činnosti pre pôdohospodárov a prijímateľov v rámci rozvoja vidieka zamerané na získanie informácií potrebných pre pracujúcich v pôdohospodárstve (konferencie, výstavy, vzdelávacie relácie, podujatia, eventy, súťaže, propagácie).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

poskytovateľ prenosu vedomostí a zručností pre poľnohospodárov, obhospodarovateľov lesa, spracovateľov produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach

poskytovateľ informačnej akcie a demonštračných aktivít pre poľnohospodárov, obhospodarovateľov lesa, spracovateľov produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Prenos znalostí a informačné aktivity PODOPATRENIE Podpora odborného vzdelávania a získavania zručností

POZNÁMKA Na programy odborného vzdelávania, resp. informačných aktivít bude vyžadovaná akreditácia Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a nevyhnutný podiel na realizácii získavania praktických zručností

216


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Poradenstvo a vzdelávanie poradcov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa;

podpora vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve - ďalšie vzdelávanie poradcov (povinný, základný a nadstavbový kurz) štátnymi vzdelávacími inštitúciami podľa jednotlivých odborností v akreditovaných vzdelávacích aktivitách.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

certifikovaní poradcovia, organizácie združujúce certifikovaných poradcov, resp. spoločnosti a organizácie zamestnávajúce certifikovaných poradcov spĺňajúcich kritériá odbornosti

vzdelávacie organizácie oprávnené k odbornej príprave poradcov vybrané na základe verejného obstarávania Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, resp. Pôdohospodárskou platobnou agentúrou

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Poradenské služby PODOPATRENIE Podpora odborného vzdelávania a získavania zručností

217


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Investície do poľnohospodárskych podnikov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

investície, ktoré prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov: •

rastlinná výroba

živočíšna výroba

diverzifikácia poľnohospodárskych činností;

investície do hmotného majetku zamerané na zefektívnenie využívania vody v poľnohospodárstve závlahové systémy;

investície do obnoviteľných zdrojov energie;

založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín;

investície do hmotného majetku zamerané na spracovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie;

investície do technológií, ktoré prispievajú k úsporám konečnej energetickej spotreby.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Investície do hmotného majetku PODOPATRENIE Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov

218


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Podpora spracovania poľnohospodárskych výrobkov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

investície, ktoré sa týkajú spracovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov alebo potravinárskych výrobkov;

investície do hmotného majetku zamerané na spracovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie;

investície do technológií, ktoré prispievajú k úsporám konečnej energetickej spotreby.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností

fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby len v rozsahu činností pokiaľ ide o investície na vybudovanie a zriadenie vlastných malých podnikových predajní (v tomto prípade prijímateľ podpory bude môcť predávať výhradne výrobky, na ktoré sa vzťahuje príloha I ZFEÚ)

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Investície do hmotného majetku PODOPATRENIE Podpora investícií do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych produktov

219


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Vypracovanie a realizácia projektov pozemkových úprav

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav;

vybudovanie spoločných zariadení a opatrení na pozemkoch, ktoré sú výsledkom projektov pozemkových úprav.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a miestna územná samospráva

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Investície do hmotného majetku PODOPATRENIE Podpora investícií do infraštruktúry týkajúcej sa rozvoja, modernizácie alebo adaptácie poľnohospodárstva a lesníctva

220


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Výstavba a stavebné úpravy odvozných lesných ciest

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest kategórií 1L a 2L, ktoré slúžia na odvoz dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity, s výnimkou protipožiarnych lesných ciest

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obhospodarovateľ lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Investície do hmotného majetku PODOPATRENIE Podpora investícií do infraštruktúry týkajúcej sa rozvoja, modernizácie alebo adaptácie poľnohospodárstva a lesníctva OPERÁCIA Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

221


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Investície do nakladania s odpadovými vodami, hnojivami a do znižovania emisií skleníkových plynov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

neziskové investície do výstavby, rekonštrukcie, opravy a modernizácie zariadení na skladovanie, spracovanie a nakladanie s odpadovou vodou a hospodárskymi hnojivami a neziskové investície pre ustajnenie a chov hospodárskych zvierat s využitím nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov;

objekty a technológie na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží alebo žúmp);

nové technológie na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

právnické alebo fyzické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Investície do hmotného majetku PODOPATRENIE Podpora neproduktívnych investícií spojených s plnením agroenvironmentálnych cieľov súvisiacich s klímou OPERÁCIA Neziskové investície do výstavby, rekonštrukcie, opravy a modernizácie zariadení na skladovanie, spracovanie a nakladanie s odpadovou vodou a hospodárskymi hnojivami a neziskové investície pre ustajnenie a chov hospodárskych zvierat s využitím nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov

222


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Investície do odvodňovacích systémov, kanálov a čerpacích staníc

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia, oprava a dostavba odvodňovacích systémov, kanálov s regulovaným odtokom;

výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia, oprava a dostavba čerpacích staníc a ich zariadení, ktoré sú v súlade s relevantnými plánmi manažmentu povodia.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

právnická alebo fyzická osoba podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe

verejný subjekt, ak preukáže prepojenie medzi realizovanými investíciami a potenciálom poľnohospodárskej výroby (Hydromeliorácie, š. p.)

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby zničeného prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení PODOPATRENIE Podpora investícií do preventívnych opatrení na zníženie následkov pravdepodobných prírodných pohrôm, nepriaznivých klimatických a katastrofických udalostí

223


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Podpora mladých poľnohospodárov a malých poľnohospodárskych podnikov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora mladému poľnohospodárovi na začatie jeho podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby na realizáciu podnikateľského plánu;

podpora malému poľnohospodárskemu podniku na začatie jeho podnikateľskej činnosti, na úhradu nákladov spojených s realizáciou jeho podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

samostatne hospodáriaci roľník – mladý poľnohospodár, tzn. fyzická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a s cieľom dosiahnuť zisk, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu (táto fyzická osoba nedosiahla do 01. 01. 2014 vek 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ alebo tento podnik založil najviac 5 rokov pred podaním ŽoNFP)

samostatne hospodáriaci roľník (mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorého ročná miera produkcie uvádzanej na trh z celkovej produkcie podniku nepresahuje 30% (vychádza z finančného vyjadrenia v súlade s účtovníctvom) malý poľnohospodársky podnik

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti PODOPATRENIE Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

224


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Investície do rozvoja nepoľnohospodárskych činností

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

1. činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov;

2. činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu - terapia (hipoterapia, animoterapia), lesná pedagogika a pod.

3. spracovanie produktov a ich uvádzanie na trh mimo poľnohospodárstva a potravinárstva.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA Činnosť 1 a 2: mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach Činnosť 1 až 3: •

1. fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby

2. fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

súkromných vlastníkov a ich združení

obcí a ich združení

cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;

3. fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry).

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR okrem územia okresov Bratislava 1 - 5

OPATRENIE Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti PODOPATRENIE Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

225


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Investície do zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia a oprava zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove, napr. zriaďovanie kotolní a príslušných rozvodov pre budovy v majetku obce (napr. vykurovanie a zohrievanie vody v obecnom úrade, nájomných bytoch, kultúrnom dome a pod.);

zvyšovanie energetickej efektívnosti budov (napr. zatepľovanie, výmena okien, regulácia vykurovacej sústavy), ak sú súčasťou projektu, ktorý je spojený s využívaním OZE.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane)

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR okrem územia okresov Bratislava 1 - 5

OPATRENIE Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach PODOPATRENIE Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátane investícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie OPERÁCIA Využitie obnoviteľných zdrojov energie

226


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Investície do miestnej infraštruktúry vidieckych obcí

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu alebo čistiarne odpadových vôd;

výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok;

rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane)

pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2000 EO, ako aj aglomerácie pod 2000 EO, ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí

združenie/skupiny obcí

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR okrem územia okresov Bratislava 1 - 5

OPATRENIE Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach PODOPATRENIE Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátane investícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie Podpora infraštruktúry širokopásmového internetu vrátane jej budovania, zlepšenia a rozšírenia, podpora pasívnej infraštruktúry širokopásmového internetu a zabezpečenie prístupu k širokopásmovému internetu a verejnému e-governmentu OPERÁCIA Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, budovanie širokopásmového internetu

227


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Budovanie prístupu k širokopásmovému internetu

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vytvorenie prístupu k širokopásmovému internetu prostredníctvom budovania prístupových sietí vrátane zriadenia verejne prístupného miesta

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce vo vidieckych oblastiach do 500 obyvateľov (vrátane) definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom

združenia/skupiny obcí

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR okrem územia okresov Bratislava 1 - 5

OPATRENIE Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach PODOPATRENIE Podpora infraštruktúry širokopásmového internetu vrátane jej budovania, zlepšenia a rozšírenia, podpora pasívnej infraštruktúry širokopásmového internetu a zabezpečenie prístupu k širokopásmovému internetu a verejnému e-governmentu OPERÁCIA Budovanie širokopásmového internetu

228


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Úprava verejných priestranstiev, športovísk a nevyužívaných objektov v obciach

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

investície súvisiace so zlepšovaním vzhľadu obcí a s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry;

úprava verejných priestranstiev, tvorba parkov;

výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov;

investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;

investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane)

združenie/skupiny obcí

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR okrem územia okresov Bratislava 1 - 5

OPATRENIE Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach PODOPATRENIE Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry OPERÁCIA Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

229


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Investície do turistickej infraštruktúry

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry - kultúrne a prírodné dedičstvo, národné kultúrne pamiatky a pamiatkové územia, prírodné úkazy, historické, prírodné a iné zaujímavosti, zriadenie múzejných zariadení a galerijných zariadení a pod.;

investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov;

budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách;

informačné body, smerové tabule, KIOSK.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane)

združenie/skupiny obcí

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR okrem územia okresov Bratislava 1 - 5

OPATRENIE Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach PODOPATRENIE Podpora investícií pre verejné využívanie rekreačnej infraštruktúry, informačnej a drobnej infraštruktúry cestovného ruchu OPERÁCIA Rozvoj a marketing vidieckeho cestovného ruchu

230


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Podpora marketingu vidieckeho cestovného ruchu

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

marketing a manažment služieb vidieckeho cestovného ruchu;

propagácie územia rôznymi formami (tlačené/elektronické formy propagácie, podujatia zamerané na propagáciu, veľtrhy...).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane)

združenie/skupiny obcí

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR okrem územia okresov Bratislava 1 - 5

OPATRENIE Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach PODOPATRENIE Podpora investícií pre verejné využívanie rekreačnej infraštruktúry, informačnej a drobnej infraštruktúry cestovného ruchu OPERÁCIA Rozvoj a marketing vidieckeho cestovného ruchu

231


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Posilňovanie využívania mimoprodukčných funkcií lesov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia

budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne atď.) a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov;

výroba a inštalácia prvkov infraštruktúry biodiverzity pre ochranu, resp. podporu chránených druhov živočíchov.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: •

súkromných vlastníkov a ich združení

obcí a ich združení

cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním

štátu (LESY SR, š. p.; Vojenské lesy a majetky SR, š. p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesohospodársky podnik Ulič, š. p.)

občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov PODOPATRENIE Podpora investícií zlepšujúcich odolnosť a environmentálnu hodnotu lesných ekosystémov OPERÁCIA Obnova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, hniezdnych príležitostí vtákov a rozvoja občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

232


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Investície do lesníckych technológií a využívania dreva

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

investície zlepšujúce postupy obhospodarovania lesa - investície do strojného zariadenia na ťažbu a do postupov ťažby a tiež investície súvisiace s pestovaním lesa;

investície súvisiace so spracovaním a marketingom lesných produktov - investície do rozvoja a racionalizácie marketingu a spracovania dreva;

investície súvisiace s využívaním dreva ako suroviny alebo zdroja energie, a to na všetky pracovné operácie, ktoré sú realizované pred priemyselným spracovaním dreva;

investície do IKT (hardware, software) vrátane pripojenia na internet.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: •

súkromných vlastníkov a ich združení

obcí a ich združení

cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním

fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v predchádzajúcom bode

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR OPATRENIE Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov PODOPATRENIE Podpora investícií do lesných technológií a do spracovania, mobilizácie a marketingu lesných produktov OPERÁCIA Podpora investícií lesných technológií, spracovania, mobilizácie a marketingu lesných produktov

233


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Investície do protipovodňových opatrení

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách);

budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z.;

budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: •

súkromných vlastníkov a ich združení

obcí a ich združení

cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním

štátu, ktorých cieľom je, okrem dosiahnutia zisku, hlavne uspokojovať verejnoprospešné záujmy, potreby a ochranu prírodného prostredia s cieľom trvalo udržateľného rozvoja lesa

správcovia drobných vodných tokov resp. právnických osôb majúcich k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR OPATRENIE Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov PODOPATRENIE Podpora prevencie poškodzovania lesov lesnými požiarmi, prírod. pohromami a katastrofickými udalosťami OPERÁCIA Podpora preventívnych protipovodňových a protipožiarnych opatrení s cieľom zlepšiť vodné hospodárstvo v lese

234


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Budovanie protipožiarnej infraštruktúry

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

budovanie protipožiarnych nádrží miestneho významu v lesnej krajine;

budovanie a údržba protipožiarnych pásov, lesných ciest a priesekov v lesných porastoch;

realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým stupňom požiarovosti;

výstavba, rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov komunikácie.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: •

súkromných vlastníkov a ich združení

obcí a ich združení

cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním

štátu, ktorých cieľom je, okrem dosiahnutia zisku, hlavne uspokojovať verejnoprospešné záujmy, potreby a ochranu prírodného prostredia s cieľom trvalo udržateľného rozvoja lesa

správcovia drobných vodných tokov resp. právnických osôb majúcich k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov PODOPATRENIE Podpora prevencie poškodzovania lesov lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami OPERÁCIA Podpora vytvorenia ochrannej protipožiarnej infraštruktúry

235


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Realizácia projektov revitalizácie lesov a ozdravných opatrení

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami;

projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických, abiotických a antropogénnych škodlivých činiteľov;

projekty konverzie smrečín v rozpade na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou s osobitným dôrazom na horské smrečiny a lesné spoločenstvá na hornej hranici lesa;

realizácia opatrení miestneho významu a malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: •

súkromných vlastníkov a ich združení;

obcí a ich združení;

cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;

štátu, ktorých cieľom je, okrem dosiahnutia zisku, hlavne uspokojovať verejnoprospešné záujmy, potreby a ochraňovať prírodné prostredie s cieľom trvalo udržateľného rozvoja lesa.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov PODOPATRENIE Podpora prevencie poškodzovania lesov lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami OPERÁCIA Podpora obnovy lesného potenciálu s cieľom obnoviť, zachovať a zvýšiť biologickú diverzitu

236


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Zakladanie skupín a organizácií výrobcov v poľnohospodárstve

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

Zakladanie skupín a organizácií výrobcov v poľnohospodárstve, ktorí vyrábajú nasledovné živočíšne alebo rastlinné komodity: •

mlieko;

chmeľ;

jatočný hovädzí dobytok;

ovce;

jatočné ošípané;

kozy;

hydinu a vajcia;

včelie produkty;

ovocie a zeleninu;

muštové hrozno a produkty z neho;

zemiaky;

liečivé, aromatické a koreninové rastliny;

obilniny;

drevo a ostatné drevné produkty lesa.

olejniny a strukoviny;

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

skupiny a organizácie výrobcov oficiálne uznané príslušnou inštitúciou do konca programovacieho obdobia (do 31. decembra 2020), ktoré spĺňajú definíciu malého a stredného podniku

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Zakladanie skupín a organizácií výrobcov OPERÁCIA Zakladanie skupín a organizácií výrobcov

POZNÁMKA Členovia SaOV musia byť fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárstve na území Slovenska a vyrábajúce vyššie uvedené komodity.

237


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Agroenvironmentálne platby

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

integrovaná produkcia v ovocinárstve - kontrolované pestovanie ovocia, ktoré uprednostňuje ekologicky bezpečnejšie postupy minimalizujúce vedľajšie nežiaduce účinky znižovaním počtu zásahov prípravkov na ochranu rastlín a hnojenia, a tým zvyšuje bezpečnosť pre životné prostredie (podporené budú druhy ovocia - jadroviny, kôstkoviny škrupinové a drobné ovocné druhy);

integrovaná produkcia v zeleninárstve - kontrolované pestovanie zeleniny a konzumných zemiakov, ktoré uprednostňuje ekologicky bezpečnejšie postupy minimalizujúce vedľajšie nežiaduce účinky znižovaním počtu zásahov chemických prípravkov na ochranu rastlín, hlavne fungicídy, insekticídy a rastové stimulátory a elimináciu alebo maximálne zníženie dávok hnojenia, čím sa zvyšuje bezpečnosť pre životné prostredie;

integrovaná produkcia vo vinohradníctve - kontrolované pestovanie viniča, ktoré uprednostňuje ekologicky bezpečnejšie postupy minimalizujúce vedľajšie nežiaduce účinky obmedzením počtu zásahov prípravkov na ochranu rastlín a redukciu hnojenia, a tým zvyšuje bezpečnosť pre životné prostredie;

ochrana proti erózii pôdy - po vrstevniciach rozdeliť užívanú výmeru dielu pôdneho bloku na menšie časti vytvorením minimálne 10 metrov širokých stabilizujúcich pásov, pričom dva najbližšie stabilizujúce pásy môžu byť od seba vzdialené najviac 200 metrov a budú obsiate uznaným osivom ďatelinotráv, lucernotráv alebo trávami na semeno v stanovenom termíne;

ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov - obhospodarovanie vybratých plôch 7 typov poloprírodných a prírodných trávnych porastov;

multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde - vytvárania multifunkčných okrajov polí osiatych celoročne kvitnúcimi zmesami rastlín bez chemického ošetrovania, vytváranie podmienok a priestorov na hniezdenie príslušných druhov vtákov, priestor na ochranu drobných živočíchov a podmienky na vegetačnú činnosť opeľovačov v poľnohospodárskej krajine;

ochrana vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov;

ochrana dropa fúzatého* - v chránených vtáčích územiach realizovať osevné postupy s mozaikovým usporiadaním poľnohospodárskych kultúr a stanoveným percentuálnym zastúpením príslušných plodín, ktoré vytvárajú vhodné životné podmienky pre dropa fúzatého;

ochrana biotopov sysľa pasienkového** - na presne stanovených lokalitách trávnych porastov realizovať poľnohospodárske aktivity umožňujúce záchranu populácie sysľa pasienkového a zachovanie jeho biotopov na Slovensku.

238


operačný program ROZVOJA VIDIEKA OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

*Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe v stanovených chránených vtáčích územiach s výskytom dropa fúzatého a spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

** Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe na stanovených lokalitách s výskytom sysľa pasienkového a spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR (*chránené vtáčie územia s výskytom dropa fúzatého, ** stanovené lokality s výskytom sysľa pasienkového)

OPATRENIE Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia OPERÁCIA Platby za agroenvironmentálno-klimatické záväzky

POZNÁMKA Medzi poloprírodné a prírodné trvalé trávne porasty patria podľa databázy trávnych porastov tieto typy: •

A: Teplo a suchomilné trvalé trávne porasty (Tr1, Tr2, Tr3, Tr4, Tr5)

B: Mezofilné trvalé trávne porasty (Lk1, Lk3, Tr8b)

C: Horské kosné lúky (Lk2)

D: Vlhkomilné porasty nižších plôch (Lk7, Lk9, Lk10, Lk11, Sl1, Sl3, Sl4)

E: Nížinné aluviálne lúky (Lk8)

F: Vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky (Lk4, Lk5, Lk6, Ra3, Ra5, Ra6, Ra7, Sl2)

G: Vysokohorské trávne porasty (Tr8a, Al1, Al3, Al6, Al8)

239


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Podpora chovu ohrozených druhov hospodárskych zvierat

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

chov a udržanie ohrozených druhov zvierat: •

hovädzí dobytok - slovenský pinzgauský dobytok

ovce - pôvodná valaška, Askánske merino

kozy - biela krátkosrstá koza, hnedá krátkosrstá koza

kone - slovenský teplokrvník, Hucul, Furioso, Nonius, slovenský športový pony, Lipican, Shagya-arab, Norik muránskeho typu

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia PODOPATRENIE Platby za agroenvironmentálno-klimatické záväzky OPERÁCIA Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat

240


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Platby za konverziu a udržanie ekologického poľnohospodárstva

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

konverzia (prechod) z konvenčného hospodárenia na ekologickú formu hospodárenia na pôde v registrovanom a kontrolovanom systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby;

udržanie systému ekologického poľnohospodárstva na pôde v registrovanom a kontrolovanom systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Ekologické poľnohospodárstvo PODOPATRENIE Platby za konverziu na ekologické poľnohospodárstvo OPERÁCIA Podpora obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy v kontrolovanom a registrovanom systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby počas obdobia konverzie (prechodu) na ekologické poľnohospodárstvo PODOPATRENIE Platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva OPERÁCIA Podpora obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy v kontrolovanom a registrovanom systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby počas obdobia po období konverzie na ekologické poľnohospodárstvo (udržovanie ekologického poľnohospodárstva)

241


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Platby v rámci sústavy Natura 2000

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

obhospodarovanie poľnohospodárskych pôd – trvalých trávnych porastov na územiach NATURA 2000 (ÚEV) spadajúcich do 4. a 5. stupňa ochrany podľa podmienok stanovených pre podporu;

starostlivosť o lesné pozemky v územiach NATURA 2000 (UEV) spadajúcich do 5. stupňa ochrany a lesné pozemky mimo území NATURA 2000 spadajúcich do 5. stupňa ochrany.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

súkromní vlastníci lesa alebo združenie súkromných vlastníkov lesa s právnou subjektivitou

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Platby v rámci sústavy NATURA 2000 PODOPATRENIE Kompenzačné platby v rámci sústavy NATURA 2000 na poľnohospodárskej a lesnej pôde

242


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Kompenzačné platby v znevýhodnených oblastiach

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

kompenzačné platby v: •

A. horských oblastiach

B. ostatných znevýhodnených oblastiach

C. oblastiach so špecifickými nevýhodami

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami PODOPATRENIE Kompenzačné platby v horských oblastiach, pre ostatné oblasti čeliace významným prírodným obmedzeniam a v ostatných oblastiach postihnutých špecifickými obmedzeniami

POZNÁMKA Nezisková ročná kompenzačná platba na hektár využívanej poľnohospodárskej pôdy v príslušnej kategórii LFA

243


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Zlepšenie životných podmienok zvierat

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zlepšenie životných podmienok v chove hydiny;

zlepšenie starostlivosti o dojnice a teľatá pri pôrode;

zlepšenie životných podmienok rodiacich a dojčiacich prasníc;

zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Dobré životné podmienky zvierat OPERÁCIA Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny Zlepšenie starostlivosti o dojnice a teľatá pri pôrode Zlepšenie životných podmienok rodiacich a dojčiacich prasníc Zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných

244


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Zriadenie a prevádzka operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva v poľnohospodárstve (EIP)

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP;

vypracovanie inovačného plánu EIP.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

najmenej dva subjekty, ktorých spolupráca je : •

medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií a výskumných organizácií pri vytváraní a prevádzke klastrov;

zameraná na zriadenie a prevádzku operačných skupín EIP pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Spolupráca PODOPATRENIE Podpora zriadenia operačných skupín EIP zameraného na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva OPERÁCIA Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP

POZNÁMKA EIP vytvárajú poľnohospodári, výskumníci, poradcovia a podniky zapojené do odvetvia poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie cieľov EIP

245


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Podpora projektov spolupráce

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vykonávanie projektov spolupráce, ktoré sa zameriavajú na vývoj nových produktov, postupov, procesov a technológií medzi aktérmi v odvetví poľnohospodárstva, potravinovom reťazci, sektore lesného hospodárstva a v sektore cestovného ruchu na území Európskej únie a ďalšími aktérmi (novovzniknuté klastre);

podpora pilotných projektov zameraných na: •

úrodnosť pôdy a jej zvyšovanie

mapovanie, definovanie a vysporiadanie plôch poľnohospodárskej a lesnej pôdy

horizontálnu a vertikálnu spoluprácu v rámci krátkych obchodných reťazcov

využívanie potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu

využitie OZE vrátane pestovania energetických plodín.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

najmenej dva subjekty, ktorých spolupráca je medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií a výskumných organizácií

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE

OPERÁCIA

Spolupráca

Podpora pilotných projektov

PODOPATRENIE

PODOPATRENIE

Podpora pilotných projektov a podpora vývoja

Spolupráca medzi strediskami prevádzkovateľov v orga-

nových postupov, procesov a technológií

nizovaní spoločných pracovných procesov pri spoločnom využívaní zariadení a prostriedkov pre rozvoj/marketing

OPERÁCIA

cestovného ruchu

Podpora novovzniknutých klastrov

246


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Podpora systémov krátkych dodávateľských reťazcov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora pri zriaďovaní a prevádzkovaní logistických platforiem, ktoré umožnia prístup aktérom dodávateľského reťazca a zintenzívnia činnosti horizontálnej a vertikálnej spolupráce, ktoré pokryjú všetko od vývoja produktu, získavania, výroby, dopravy, logistiky k informačným systémom potrebným pre koordináciu týchto činností až k predaju produktu a jeho marketingu

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

najmenej dva subjekty, ktorých spolupráca je medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Spolupráca PODOPATRENIE Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi účastníkmi dodávateľského reťazca pre vznik a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a podpora propagačných činností v miestnom kontexte týkajúcich sa rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov OPERÁCIA Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi aktérmi krátkeho dodávateľského reťazca pri zriaďovaní logistických platforiem na podporu krátkych dodávateľských reťazcov alebo miestnych trhov

247


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Podpora vypracovania programov starostlivosti o les

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vypracovanie plánov lesného hospodárstva (program starostlivosti o les);

vypracovanie nástrojov v lesnom hospodárstve rovnocenných s programom starostlivosti o les.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

právnická osoba ako obhospodarovateľ lesa poverená MPRV SR v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch zabezpečením vypracovania plánov starostlivosti o les pre všetkých obhospodarovateľov lesa v rámci celého územia SR v spolupráci s ďalšími obhospodarovateľmi lesa alebo ostatnými organizáciami v rámci lesného hospodárstva

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Spolupráca PODOPATRENIE Podpora pre vypracovanie plánov lesného hospodárstva alebo rovnocenných nástrojov OPERÁCIA Vypracovanie plánov lesného hospodárstva (program starostlivosti o les) alebo rovnocenných nástrojov medzi rôznymi subjektmi v odvetví lesného hospodárstva

248


operačný program ROZVOJA VIDIEKA Zakladanie a činnosť vzájomných fondov poľnohospodárov pre vyplácanie kompenzácií za straty

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

vyplácanie kompenzačných platieb pre poľnohospodárov za hospodárske straty spôsobené: •

nepriaznivými poveternostnými udalosťami (mráz, búrky, krupobitie, ľad, prudký dážď alebo veľké sucho)

výskytom chorôb rastlín alebo zvierat

zamorením škodcami

environmentálnymi nehodami.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

vzájomné fondy akreditované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR od začiatku do konca programovacieho obdobia (od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020)

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

OPATRENIE Riadenie rizík PODOPATRENIE Vzájomné fondy pre nepriaznivé poveternostné udalosti, choroby zvierat a rastlín, zamorenie škodcami a environmentálne nehody OPERÁCIA Zakladanie vzájomných fondov, prostredníctvom ktorých sa poľnohospodárom vypláca kompenzácia za straty, ktoré utrpia v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí, vypuknutia chorôb zvierat alebo rastlín, zamorenia škodcami, alebo environmentálnych nehôd

249


investície do akvakultúry zber údajov pre vedecké analýzy

propagačné kampane

podpora akvakultúrnych systémov

spracovanie produktov rybolovu

operačný program

RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

250 9


Aktivity Investície do zlepšenia konkurencieschopnosti a kvality akvakultúr

252

Organizovanie informačných a propagačných kampaní

253

Investície do spracovania produktov rybolovu a akvakultúry

254

Znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie

255

Zber údajov a ich spracovanie pre potreby vedeckých analýz

256

Zabezpečenie sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúr

257

251


operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO Investície do zlepšenia konkurencieschopnosti a kvality akvakultúr

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

produktívne investície do akvakultúry;

investície do modernizácie akvakultúrnych jednotiek vrátane zlepšenia pracovných a bezpečnostných podmienok pracovníkov v akvakultúre;

investície do zlepšenia a modernizácie v súvislosti so zdravím a dobrými životnými podmienkami zvierat vrátane nákupu vybavenia určeného na ochranu akvakultúrnych chovov pred predátormi;

investície do zvyšovania kvality produktov akvakultúry alebo ich pridanej hodnoty;

obnovenie existujúcich akvakultúrnych rybníkov alebo investície zamerané na prevenciu tvorby usadenín;

diverzifikácia príjmu akvakultúrnych podnikov prostredníctvom rozvoja doplnkových činností.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

MSP v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES pôsobiace v oblasti akvakultúry

ostatné podniky nespadajúce do definície MSP v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES pôsobiace v oblasti akvakultúry

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

PRIORITA ÚNIE Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä v MSP

PRÍKLAD PROJEKTU Integrovaný projekt Rybej farmy a skleníkového hospodárstva – areál závodu ŤÚ Baňa Handlová

252


operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO Organizovanie informačných a propagačných kampaní

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

organizovanie regionálnych, národných alebo nadnárodných informačných a propagačných kampaní zameraných na zvýšenie informovanosti verejnosti o udržateľných produktoch rybolovu a akvakultúry

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

PRIORITA ÚNIE Podpora marketingu a spracovania ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

PRÍKLAD PROJEKTU Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

253


operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO Investície do spracovania produktov rybolovu a akvakultúry

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

investície prispievajúce k úsporám energie alebo znižovaniu vplyvu na životné prostredie vrátane spracovania odpadu;

investície na zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok;

investície vedúce k novým alebo zlepšeným produktom, novým, alebo zlepšeným procesom či novým, alebo zlepšeným systémom riadenia a organizácie.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

MSP podľa odporúčania Komisie 2003/361/ES pôsobiace v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

PRIORITA ÚNIE Podpora marketingu a spracovania ŠPECIFICKÝ CIEĽ Podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh

PRÍKLAD PROJEKTU Integrovaný projekt Rybej farmy a skleníkového hospodárstva – areál hlavného závodu ŤÚ Baňa Handlová

254


operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO Znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

investície do znižovania negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovania efektívnosti využívania zdrojov;

podpora uzavretých akvakultúrnych systémov, v ktorých sa produkty akvakultúry chovajú v uzavretých systémoch recirkulácie, pričom sa minimalizuje spotreba vody.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

MSP v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES pôsobiace v oblasti akvakultúry

ostatné podniky nespadajúce do definície MSP v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES pôsobiace v oblasti akvakultúry

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

PRIORITA ÚNIE Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach ŠPECIFICKÝ CIEĽ Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje

PRÍKLAD PROJEKTU Overenie technológie dánskeho recirkulačného systému pre intenzívny chov pstruha dúhového

255


operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO Zber údajov a ich spracovanie pre potreby vedeckých analýz

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zber, správa a využívanie údajov pre účely vedeckej analýzy a vykonávania SRP

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

PRIORITA ÚNIE Podpora vykonávania SRP ŠPECIFICKÝ CIEĽ Zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí, ako aj zlepšenie zberu a správy údajov

256


operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO Zabezpečenie sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúr

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zber, správa a využívanie údajov pre účely vedeckej analýzy a vykonávania SRP

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Štátna veterinárna a potravinová správa

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

PRIORITA ÚNIE Podpora vykonávania SRP ŠPECIFICKÝ CIEĽ Poskytovanie podpory monitorovaniu, kontrole a presadzovaniu, a tým zlepšeniu inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej správy bez zvyšovania administratívnej záťaže

PRÍKLAD PROJEKTU Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

257


projekty projektymedzinárodnej medzinárodnejspolupráce spolupráce

výskumno-vývojové centrá výskumno-vývojové centrá

popularizácia popularizácia výskumu a vývoja výskumu a vývoja

podporaslovenských slovenskýchvedcov vedcov podpora

modernizácia modernizácia technologického zázemia technologického zázemia

operačný program

VÝSKUM A INOVÁCIE

258 2


Aktivity Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

261

Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií verejného a štátneho sektora v prioritných oblastiach RIS3 SK

264

Podpora návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnutie zahraničných špičkových vedcov/odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií výskumu a vývoja v prioritných oblastiach RIS3 SK - možnosť kombinovať aj s Marie Curie COFUND/ERA chairs

266

Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyslených výskumno-vývojových centier (priemyslený subjekt priamy príjemca NFP) v prioritných oblastiach RIS3 SK

268

Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v prioritných oblastiach RIS3 SK

270

Podpora výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

272

Zvýšenie výskumnej aktivity BSK kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

274

259


Aktivity Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave

276

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

278

Nárast vzniku nových, konkurencieschopných podnikov

280

Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

282

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

284

Nárast počtu konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

286

Identifikácie oblastí špecializácie SR pre RIS3

288

260


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

synergické a komplementárne financovanie projektov schválených v rámci Horizontu 2020, Stratégie EÚ pre dunajský región, EITI, Eureky, Erazmus+, resp. ďalších medzinárodných programov a iniciatív;

financovanie tzv. “shortlisted” projektov z Horizontu 2020;

horizontálna podpora účasti Slovenskej republiky v Európskom výskumnom priestore/internacionalizácia výskumu a vývoja SR, podpora aktivít styčnej kancelárie Slovenskej republiky pre výskum a vývoj v Bruseli vrátane podpory zintenzívnenia aktivít podporných štruktúr (národné kontaktné body);

podpora účasti v ostatných medzinárodných iniciatívach, ako napr. ERA-NET, Európske technologické platformy, EURAXESS;

podpora zriaďovania národných technologických platforiem ako nástroja na účasť Slovenskej republiky v Európskych technologických platformách a Spoločných technologických iniciatívach.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

výskumné organizácie v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť: •

verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

verejné a štátne vysoké školy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

súkromné vysoké školy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

SAV a jej ústavy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),

mimovládne neziskové organizácie výskumu a vývoja v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť;

záujmové združenia právnických osôb v zmysle § 20f Občianskeho zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja •

napr. klastre;

právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registro-

261


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE •

vané na území SR realizujúce aktivity v oblasti výskumu a vývoja: •

malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky, veľké podniky,

združenia právnických osôb (napr. klastre);

servisné organizácie v oblasti VVI, v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť: •

grantové a štipendijné organizácie,

organizácie poskytujúce podporné služby VVI organizáciám,

mimovládne organizácie - klastre, inovačné platformy, tematické siete

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

výskumné inštitúcie mimo schém štátnej pomoci (najmä univerzity, SAV a rezortné výskumné inštitúcie, VaV inštitúcie neziskového sektora)

podnikateľské subjekty pri zohľadnení pravidiel štátnej pomoci

PRIORITNÁ OS 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

POZNÁMKA Znenie aktivít v rámci špecifického cieľa 1.1.2 ešte nie je finálne a bude sfinalizované po tom, ako Európska komisia zverejní finálnu verziu dokumentu k synergiám medzi EŠIF, Horizontom 2020 a ostatnými EÚ programami. V nadväznosti na pozitívne skúsenosti z programového obdobia 2007 - 2013 bude v rámci aktivít prioritnej osi 1 uplatňovaný inštitút partnerstva – t. j. predpokladom podporenia projektu je vznik konzorcia výskumných inštitúcií, pričom každá z participujúcich inštitúcií v projekte má pridelené konkrétne úlohy aj finančné prostriedky.

262


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Vzhľadom na obsahové aktivity špecifického cieľa 1.1.2 bude rozsah oprávnených prijímateľov totožný s rozsahom oprávnených prijímateľov z Horizontu 2020, aby sa v dôsledku administratívneho obmedzenia nestalo, že bude z podpory vylúčený projekt, ktorý by v opačnom prípade bol financovaný z OP VaI.

PRÍKLADY PROJEKTOV

Slovenská geotermálna technologická platforma geoEnergia zdroj: http://www.energia.sk/spravodajstvo/obnovitelne-zdroje/sr-vznikla-narodna-technologickaplatforma-geoenergia/1365/

Slovenská geotermálna technologická platforma geoEnergia zdroj: http://www.ageo.sk/platforma-geoenergia/

Národná technologická platforma – ManuFuture-SK zdroj: http://manufuture.uniza.sk/

263


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií verejného a štátneho sektora v prioritných oblastiach RIS3 SK

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

nevyhnutný upgrade a modernizácia výskumných centier, ako aj vzdelávacej infraštruktúry/vybavenia výskumne orientovaných študijných programov pre potreby praxe: •

centrá excelentnosti,

projekty podporujúce vzdelávaciu infraštruktúru univerzít a Slovenskej akadémie vied,

univerzitné vedecké parky,

výskumné centrá;

vytvorenie novej infraštruktúry (bude možné v segmentoch, v ktorých neboli doposiaľ realizované žiadne investície do výskumu a vývoja, pokiaľ bude uvedená investícia v súlade s prioritnými oblasťami definovanými RIS3 SK a súčasne bude využívať komplementárne/synergické investície do výskumnej infraštruktúry zrealizované v programovom období 2007 – 2013).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

inštitúcie štátneho, verejného a mimovládneho sektora výskumu a vývoja nepodnikateľského charakteru

podnikateľské subjekty budú môcť vystupovať v pozícii partnerov projektov podporených v rámci tejto aktivity

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

výskumné inštitúcie mimo schém štátnej pomoci (najmä univerzity, SAV a rezortné výskumné inštitúcie, VaV inštitúcie neziskového sektora)

264


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE

PRIORITNÁ OS 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií nevykonávajúcich hospodársku činnosť

POZNÁMKA Pre tento typ projektov bude využívaný dvojkolový spôsob ich výberu a hodnotenia, za využívania zahraničných expertov ako odborných hodnotiteľov v rámci prvého kola.

PRÍKLADY PROJEKTOV

Projekt vybudovania Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline zdroj: http://www.zilinadnes.sk

Vytvorenie regionálneho kompetenčného centra aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti agro-bio-technológií v Nitre (AgroBioTech) zdroj: http://agrobiotech.uniag.sk

265


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Podpora návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnutie zahraničných špičkových vedcov/odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií výskumu a vývoja v prioritných oblastiach RIS3 SK - možnosť kombinovať aj s Marie Curie COFUND/ERA chairs

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

obstaranie nevyhnutných prístrojov/zariadení, prípadne aj úhrada mzdových nákladov, ktoré by mali vytvoriť dostatočne kvalitné zázemie a podmienky na prácu pre kvalitných vedeckých pracovníkov

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

výskumné organizácie v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť: •

verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

verejné a štátne vysoké školy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

súkromné vysoké školy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

SAV a jej ústavy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),

mimovládne neziskové organizácie výskumu a vývoja v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť;

záujmové združenia právnických osôb v zmysle § 20f Občianskeho zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja •

napr. klastre;

právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR realizujúce aktivity v oblasti výskumu a vývoja: •

malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky, veľké podniky,

združenia právnických osôb (napr. klastre);

servisné organizácie v oblasti VVI, v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť: •

grantové a štipendijné organizácie,

organizácie poskytujúce podporné služby VVI organizáciám,

mimovládne organizácie - klastre, inovačné platformy, tematické siete.

266


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

celé územie SR

CIEĽOVÉ SKUPINY •

výskumné inštitúcie mimo schém štátnej pomoci (najmä univerzity, SAV a rezortné výskumné inštitúcie, VaV inštitúcie neziskového sektora)

PRIORITNÁ OS 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií nevykonávajúcich hospodársku činnosť

POZNÁMKA V nadväznosti na pozitívne skúsenosti z programového obdobia 2007 - 2013 bude v rámci aktivít prioritnej osi 1 uplatňovaný inštitút partnerstva – t. j. predpokladom podporenia projektu je vznik konzorcia výskumných inštitúcií, pričom každá z participujúcich inštitúcií v projekte má pridelené konkrétne úlohy aj finančné prostriedky

PRÍKLAD PROJEKTU Výskumné centrum molekulárnej genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave zdroj: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ Predstavujeme/Stranky/Vyskumne-centrum-molekularnej-genetiky.aspx

267


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyslených výskumno-vývojových centier (priemyslený subjekt priamy príjemca NFP) v prioritných oblastiach RIS3 SK

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zakladanie výskumných centier s účasťou priemyslu;

účasť zahraničných špičkových vedcov/odborníkov z praxe, resp. návrat slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí do prostredia takýchto priemyselných výskumno-vyvojových centier;

medzinárodná výskumno-vývojová spolupráca s renomovanými zahraničnými inštitúciami;

excelentný výskum a experimentálny vývoj v rámci jedného projektu;

aktivity predkomerčnej povahy - výskum s vyšším rizikom, ale súčasne s vysokým následným potenciálom na dosiahnutie prelomových/unikátnych výsledkov.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (v prípade národných projektov) •

výskumné organizácie v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť:

verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

verejné a štátne vysoké školy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

súkromné vysoké školy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

SAV a jej ústavy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),

mimovládne neziskové organizácie výskumu a vývoja v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť;

záujmové združenia právnických osôb v zmysle § 20f Občianskeho zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja •

napr. klastre;

právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR realizujúce aktivity v oblasti výskumu a vývoja: •

malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky, veľké podniky,

združenia právnických osôb (napr. klastre);

268


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE •

servisné organizácie v oblasti VVI, v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť: •

grantové a štipendijné organizácie,

organizácie poskytujúce podporné služby VVI organizáciám,

mimovládne organizácie.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

menej rozvinuté regióny

CIEĽOVÉ SKUPINY •

podnikateľské subjekty, akademická sféra, vedecko-výskumné inštitúcie, samospráva

PRIORITNÁ OS 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.1. Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

POZNÁMKA V nadväznosti na pozitívne skúsenosti z programového obdobia 2007 - 2013 bude v rámci aktivít prioritnej osi 1 uplatňovaný inštitút partnerstva – t. j. predpokladom podporenia projektu je vznik konzorcia výskumných inštitúcií, pričom každá z participujúcich inštitúcií v projekte má pridelené konkrétne úlohy aj finančné prostriedky.

PRÍKLAD PROJEKTU

Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách zdroj: http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnychprirodnych-vied/geografia/kc

269


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v prioritných oblastiach RIS3 SK

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

realizácia výskumu v súlade s dlhodobými strategickými výskumnými programami RIS3 SK, s využitím kapacít univerzitných vedeckých parkov, výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 - 2013

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (v prípade národných projektov);

výskumné organizácie v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť:

verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

verejné a štátne vysoké školy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

súkromné vysoké školy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

SAV a jej ústavy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),

mimovládne neziskové organizácie výskumu a vývoja v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť;

záujmové združenia právnických osôb v zmysle § 20f Občianskeho zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja •

napr. klastre;

právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR realizujúce aktivity v oblasti výskumu a vývoja: •

malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky, veľké podniky,

združenia právnických osôb (napr. klastre);

servisné organizácie v oblasti VVI, v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť •

grantové a štipendijné organizácie,

organizácie poskytujúce podporné služby VVI organizáciám,

mimovládne organizácie - klastre, inovačné platformy, tematické siete.

270


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

menej rozvinuté regióny

CIEĽOVÉ SKUPINY •

podnikateľské subjekty, akademická sféra, vedecko-výskumné inštitúcie, samospráva

PRIORITNÁ OS 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.1. Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

POZNÁMKA RIS3 SK definuje nasledovné oblasti špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít: •

materiálový výskum a nanotechnológie,

informačno-komunikačné technológie,

biotechnológie a biomedicína,

pôdohospodárstvo a životné prostredie vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu,

udržateľná energetika a energie.

Pre projekty strategického výskumu bude využívaný dvojkolový spôsob výberu projektov. V rámci výzvy v prvom kole bude predložený projektový zámer schvaľovaný panelom zahraničných expertov. V nadväznosti na pozitívne skúsenosti z programového obdobia 2007 - 2013 bude v rámci aktivít prioritnej osi 1 uplatňovaný inštitút partnerstva – t. j. predpokladom podporenia projektu je vznik konzorcia výskumných inštitúcií, pričom každá z participujúcich inštitúcií v projekte má pridelené konkrétne úlohy aj finančné prostriedky.

PRÍKLAD PROJEKTU Inteligentné senzorové systémy na báze organickej elektroniky pre monitorovanie zdravia a zvyšovanie úrovne prevencie a kvality života

271


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Podpora výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

budovanie nových a podpora existujúcich výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch) s cieľom realizovať projekty s inovačným potenciálom;

podpora sieťovania podnikov, vrátane klastrov a technologických platforiem zapojených do výskumno-vývojových a inovačných aktivít;

podpora medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií;

podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);

podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva;

zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch;

podpora zavádzania inovatívnych výrobkov a služieb na trh;

zvyšovanie inovačnej výkonnosti formou špecializovaného poradenstva a technologického predvídania.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

SIEA

podnikateľské subjekty

podnikateľské združenia

klastre

rozpočtové a príspevkové organizácie

1

1

Podpora veľkých podnikov bude realizovaná, avšak iba pri rešpektovaní dvoch princípov preferovania MSP: a) nižšia miera financovania pre veľké podniky v porovnaní s MSP; b) preukázanie zapojenia MSP a/alebo verejného orgánu.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

menej rozvinuté regióny

272


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE CIEĽOVÉ SKUPINY •

podnikateľské subjekty, akademická sféra, vedecko-výskumné inštitúcie, samospráva

PRIORITNÁ OS 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.2. Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

POZNÁMKA V nadväznosti na pozitívne skúsenosti z programového obdobia 2007 - 2013 bude v rámci aktivít prioritnej osi 1 uplatňovaný inštitút partnerstva – t. j. predpokladom podporenia projektu je vznik konzorcia výskumných inštitúcií, pričom každá z participujúcich inštitúcií v projekte má pridelené konkrétne úlohy aj finančné prostriedky.

PRÍKLAD PROJEKTU

Medzinárodný projekt spolupráce klastrov ClusterCOOP zdroj: http://www.clustercoopproject.eu/gallery/ rzeszow-study-visit-17-18-04-2013.44

273


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Zvýšenie výskumnej aktivity BSK kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

konsolidácia a optimalizácia výskumných, vzdelávacích a inovačných kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave;

podpora synergií a komplementárneho financovania projektov Horizontu 2020 zabezpečujúcich rozšírenie participácie nových členských štátov (tzv. „widening participation“ nástroje Horizontu 2020).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (v prípade národných projektov);

výskumné organizácie v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť:

verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

verejné a štátne vysoké školy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

SAV a jej ústavy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),

mimovládne organizácie výskumu a vývoja v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť;

záujmové združenia právnických osôb v zmysle § 20f Občianskeho zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja •

napr. klastre;

právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja: •

malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky, veľké podniky,

združenia právnických osôb (napr. klastre);

servisné organizácie v oblasti VVI, v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť: •

grantové a štipendijné organizácie,

organizácie poskytujúce podporné služby VVI organizáciám,

mimovládne organizácie.

274


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

Bratislavský kraj

CIEĽOVÉ SKUPINY •

podnikateľské subjekty, akademická sféra, vedecko-výskumné inštitúcie, samospráva

PRIORITNÁ OS 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.1. Zvýšenie výskumnej aktivity BSK kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

PRÍKLAD PROJEKTU

Univerzitný vedecký park Sience City Bratislava zdroj:http://www.stuba.sk/sk/stu/univerzitne-vedecke-parky/vizualizacie-a-fotografie-sience-citybratislava-a-uvp-v-trnave.html?page_id=6547

275


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (priemyselný subjekt priamy príjemca NFP) v prioritných oblastiach RIS3 SK v Bratislavskom kraji

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (v prípade národných projektov);

výskumné organizácie v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť:

verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

verejné a štátne vysoké školy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

SAV a jej ústavy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť,

organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),

mimovládne organizácie výskumu a vývoja v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť;

záujmové združenia právnických osôb v zmysle § 20f Občianskeho zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja •

napr. klastre;

právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja: •

malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky, veľké podniky,

združenia právnických osôb (napr. klastre);

servisné organizácie v oblasti VVI, v oblasti činností, ktoré nepredstavujú hospodársku činnosť: •

grantové a štipendijné organizácie,

organizácie poskytujúce podporné služby VVI organizáciám,

mimovládne organizácie.

276


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

Bratislavský kraj

CIEĽOVÉ SKUPINY •

podnikateľské subjekty, akademická sféra, vedecko-výskumné inštitúcie, samospráva

PRIORITNÁ OS 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2.1. Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave

PRÍKLAD PROJEKTU Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie zdroj:http://www.pnky.sk/aktuality/vyskumno-vyvojove-centrum-prinasa-nove-riesenia/

277


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v rámci BSK;

podpora medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov;

podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva;

zvyšovanie inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov BSK poskytovaním špecializovaných služieb a poradenstva.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

SIEA

podnikateľské subjekty

podnikateľské združenia

klastre

rozpočtové a príspevkové organizácie

2

2

Podpora veľkých podnikov bude realizovaná, avšak iba pri rešpektovaní dvoch princípov preferovania MSP: a) nižšia miera financovania pre veľké podniky v porovnaní s MSP; b) preukázanie zapojenia MSP a/alebo verejného orgánu.

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

Bratislavský kraj

CIEĽOVÉ SKUPINY •

podnikateľské subjekty, akademická sféra, vedecko-výskumné inštitúcie, samospráva

PRIORITNÁ OS 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

278


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2.2. Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

PRÍKLAD PROJEKTU

Virtuálna akadémia ďalšieho a celoživotného vzdelávania BSK pre verejnú správu. zdroj:http://vabsk2006.isomi.sk/galeria/galeria9/index.htm

279


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Nárast vzniku nových, konkurencieschopných podnikov

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverový program pre podporu nových a začínajúcich MSP, fond rizikového kapitálu pre začínajúce podniky vo fázach seed a startup) zameraná aj na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových, progresívnych odvetví;

podpora sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu;

podpora činnosti a rozvoj podnikateľských centier v regiónoch SR – typ one-stop-shop) s cieľom etablovať inštitúcie pre MSP, ako aj záujemcov o podnikanie s využitím existujúcej infraštruktúry;

podpora úspešnej podnikateľskej praxe a stimulovanie podnikateľského ducha;

poskytovanie dlhodobých poradenských služieb;

podpora využitia nových nápadov v hospodárstve – schéma SBIR;

identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest, najmä pre znevýhodnené sociálne skupiny (ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne a zdravotne hendikepovaní).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

podnikateľské subjekty spĺňajúce definíciu MSP

podnikateľské organizácie

podnikateľské združenia

inkubátory

občianske združenia

mimovládne a neziskové organizácie

SBA

SIEA

organizácie verejnej správy

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

menej rozvinuté regióny

280


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE CIEĽOVÉ SKUPINY •

MSP, záujemcovia o podnikanie vrátane znevýhodnených sociálnych skupín

PRIORITNÁ OS 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1. Nárast vzniku nových, konkurencieschopných podnikov

POZNÁMKA Niektoré oprávnené aktivity budú realizované formou národných projektov, iné formou grantových schém a finančných nástrojov.

PRÍKLADY PROJEKTOV Stredoeurópske fórum podnikateľských anjelov zdroj:http://zmps.sk/nase-aktivity/business-angels. html

Od nápadu k profitu – financovanie inovácií a rastu zdroj:http://zmps.sk/clanok/2953847535/konferencia-od-napadu-k-profitu-%E2%80%93-financovanie-inovacii-a-rastu.html

281


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach;

vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR;

tvorba alternatívnych obchodných a podporných platforiem;

zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ (napr. Horizont 2020, COSME a iné).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

podnikateľské subjekty spĺňajúce definíciu MSP

podnikateľské organizácie

podnikateľské združenia

klastre

SARIO

SBA

SIEA

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

menej rozvinuté regióny

CIEĽOVÉ SKUPINY •

MSP

PRIORITNÁ OS 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP INVESTIČNÁ PRIORITA 3.2 Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie

282


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2.1. Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

POZNÁMKA Niektoré oprávnené aktivity budú realizované formou národného projektu, iné formou národného projektu a grantovej schémy.

PRÍKLAD PROJEKTU

Spoločná účasť podnikateľských subjektov na veľtrhoch v zahraničí zdroj:http://www.sector.sk/novinka/64579/najlepsie-hry-na-nextgen-expo.htm

283


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP);

poskytovanie informačných a poradenských služieb pre rozvoj MSP;

využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP;

rozvoj alternatívnych foriem podnikania;

tvorba nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu;

zvyšovanie štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky;

monitorovanie podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

podnikateľské subjekty spĺňajúce definíciu MSP

podnikateľské organizácie

podnikateľské združenia

klastre

SBA

SIEA

MH SR

rozpočtové a príspevkové organizácie

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

menej rozvinuté regióny

CIEĽOVÉ SKUPINY •

MSP

284


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE

PRIORITNÁ OS 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP INVESTIČNÁ PRIORITA 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3.1. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

POZNÁMKA Niektoré oprávnené aktivity budú realizované formou národných projektov, iné formou grantových schém a finančných nástrojov.

PRÍKLAD PROJEKTU

Akadémia pre mladých podnikateľov zdroj:http://zmps.sk/nase-aktivity/bmb-leitnerakademia.html

285


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Nárast počtu konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT •

podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom finančných nástrojov (úverový program pre podporu nových a začínajúcich MSP, fond rizikového kapitálu pre začínajúce podniky vo fázach seed a startup), resp. grantov zameraných na podporu priemyslu a služieb, najmä poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových, progresívnych odvetví;

podpora činnosti a rozvoj podnikateľského centra v Bratislavskom kraji (Národného podnikateľského centra (NPC) v Bratislave) s cieľom etablovať podporné inštitúcie pre MSP, ako aj záujemcov o podnikanie;

podpora kreatívneho priemyslu v rámci BSK.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA •

podnikateľské subjekty spĺňajúce definíciu MSP

SBA

SIEA

CIEĽOVÉ ÚZEMIA •

menej rozvinuté regióny

CIEĽOVÉ SKUPINY •

MSP, záujemcovia o podnikanie vrátane znevýhodnených sociálnych skupín

PRIORITNÁ OS 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov

286


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE

PRIORITNÁ OS 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov INVESTIČNÁ PRIORITA 4.2 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.1. Nárast počtu konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

POZNÁMKA Niektoré oprávnené aktivity budú realizované formou národných projektov, iné formou grantových schém a finančných nástrojov.

PRÍKLAD PROJEKTU

Fab Lab zdroj:http://lacasemate.fr/experimenter/fab-lab/

287


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE Identifikácie oblastí špecializácie SR pre RIS3

OBLASTI HOSPODÁRSKEJ ŠPECIALIZÁCIE •

automobilový priemysel a strojárstvo

spotrebná elektronika a elektrické prístroje

informačné a komunikačné produkty a služby

výroba a spracovanie železa a ocele Rozvojové tendencie pre oblasti hospodárskej špecializácie ekonomiky:

zvyšovanie domácej pridanej hodnoty produktov, najmä efektívnym transferom technológií a výsledkov vedy a výskumu do výrobného procesu;

rozvoj výrobných postupov v priemysle orientovaných na lepšie využívanie dostupných zdrojov, vyššiu mieru recyklácie a využívanie materiálov priateľských k životnému prostrediu využitím vedecko-technologického rozvoja a inovácií;

využívanie, nasadenie a nahrádzanie doposiaľ používaných materiálov za materiály moderné s novým a vyšším komplexom úžitkových vlastností vrátane technologickej spracovateľnosti (obrábanie, tvárnenie, spájanie);

rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti hutníctva, strojárenstva, energetiky a integrovaných priemyselných zariadení, s ohľadom na aplikáciu a použitie ľahkých kovov a moderných materiálov vo výrobe dopravnej a stavebnej techniky s cieľom znižovať celkovú hmotnosť a príspevku k zelenej ekonomike, vývoj a aplikačné využitie kompozitných materiálov;

rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti energetiky a priemyselných zariadení, s ohľadom na internacionalizáciu aktivít a rozvoj tzv. „emerging countries“;

zefektívnenie produkčných a logistických procesov;

použitie robotizácie a IKT vo výrobných procesoch;

zapojenie sa do dodávateľských reťazcov a internacionalizácia („aj nákup kooperácie je nákupom“);

transfer know-how od veľkých k malým a naopak v rámci kooperačných vzťahov;

energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energií.

288


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE PERSPEKTÍVNE OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE •

automatizácia, robotika a digitálne technológie

spracovanie a zhodnotenie ľahkých kovov a ich zliatin

výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických substancií (vrátane smart fertilizations)

kreatívny priemysel

zhodnocovanie domácej surovinovej základne

podpora inteligentných technológií v oblasti spracovania surovín a odpadov v regióne výskytu Rozvojové tendencie pre oblasti hospodárskej špecializácie ekonomiky:

nové technológie umožňujúce prenos, spracovanie a uchovávanie dát,

inteligentné produkčné systémy,

inteligentná a priemyselná doprava,

technológie pre inteligentný manažment spotreby,

progresívne chemické technológie pre výrobu moderných hnojív,

technológie a služby pre aktívny život a starnutie, t. j. pre zdravotnú starostlivosť, diagnostiku a wellness,

podpora inteligentných technológií v oblasti spracovania surovín a odpadov v regiónoch výskytu.

OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE Z HĽADISKA DOSTUPNÝCH VEDECKÝCH A VÝSKUMNÝCH KAPACÍT •

materiálový výskum a nanotechnológie

informačno-komunikačné technológie

biotechnológie a biomedicína

pôdohospodárstvo a životné prostredie vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu

udržateľná energetika a energie Rozvojové tendencie na základe dostupných VaI kapacít:

VaI v oblasti nových materiálov, ich komponentov, polymérnych kompozitov a ich využitia v praxi,

VaI v oblasti spájania dynamických častí strojov a mechanizmov a cieľom zvyšovať životnosť a výkonnosť zariadení,

v oblasti plastov výskum orientovaný napr. na využívanie recyklovateľnosti a biodegradovateľných plastov v špecifických aplikáciách so zníženou záťažou na životné prostredie po ukončení doby životnosti,

VaI v oblasti zvárania, navárania a aj netradičného spájania komponentov,

289


operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE •

v oblasti VaI technológií pre prieskum a ťažbu surovín,

VaI technológií získavania elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov (voda, slnko, vietor, biomasa a geotermálna energia),

výskum v jadrovej energetike so zameraním na bezpečnosť, uloženie vyhoreného paliva, výskum reaktorov štvrtej generácie a problematiky jadrovej fúzie, účasť Slovenska v globálnych projektoch,

vývoj v oblasti zlepšovania účinnosti systémov prenosu energie,

vývoj inovatívnych riešení umožňujúcich racionálne hospodárenie v pôdohospodárstve a lesnom hospodárstve znižujúcich zaťažovanie životného prostredia, ako sú moderné hnojivové systémy a chemické substancie používané v týchto odvetviach,

technológie so zameraním na špeciálne chemické a farmaceutické substancie,

vývoj riešení v kontexte adaptácie na zmenu klímy a posilňovania vnútornej bezpečnosti.

290


Prehľad aktivít podľa prijímateľov programov

291


Prehľad aktivít pre samosprávu

prehľad aktivít

samospráva 292


Aktivity •

Budovanie kapacít verejnej správy (VS), sociálnych a ekonomických partnerov a mimovládnych neziskových organizácií (MNO) tak, aby boli schopní zabezpečiť efektívny výkon verejných služieb vo vybraných oblastiach, podpora sociálneho dialógu

8

Hodnotenia dopadov regulačných rámcov

11

Zefektívnenie finančnej správy

13

Zefektívnenie verejného obstarávania

15

Zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti

17

Rozvoj kompetencií, analytických kapacít, odbornosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe (VS) a mimovládnych neziskových organizácií (MNO)

19

Moderné systémy riadenia verejnej správy (VS) - analýzy, hodnotenia, strategické plánovanie a riadenie, tvorba štruktúr VS, systémy kvality, zjednodušenia procesov, riešenie krízových situácií, integrovaná zdravotná starostlivosť

22

Vzdelávanie a hodnotenie sudcov a súdneho personálu, alternatívne mechanizmy riešenia sporov, informovanosť verejnosti a ďalšie aktivity zamerané na zlepšenie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnictva

24

Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN

44

Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike

45

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a občanov

47

Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát

49

Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

51

Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

53

Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

55

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

57

Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy

62

Skvalitňovanie verejnej osobnej dopravy

64

samospráva

samos 293


Aktivity •

Budovanie infraštruktúry pre cyklistov a chodcov

66

Zlepšovanie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb

68

Modernizácia infraštruktúry primárnej zdravotníckej starostlivosti

70

Modernizácia nemocníc

71

Rekonštrukcia a modernizácia materských škôl

72

Modernizácia základných škôl

74

Modernizácia stredných škôl a centier odborného vzdelávania

76

Rozvoj kreatívnej tvorby a kultúrneho priemyslu

78

Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov na bývanie

80

Budovanie verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV

81

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

83

Regenerácia nevyužívaných objektov a areálov (brownfields)

85

Informačné aktivity zamerané na predchádzanie vzniku odpadov, podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov

93

Triedenie, zhodnocovanie a recyklácia nie nebezpečných odpadov

95

Recyklácia nebezpečných odpadov

97

Výstavba stokových sietí a čistiarní odpadových vôd

100

Zabezpečenie zásobovania pitnou vodou z verejných vodovodov

102

Monitorovanie a hodnotenie kvality vôd

103

Eliminácia bariér na vodných tokoch

105

Zefektívnenie nástrojov koncepčného a informačného charakteru v oblasti vôd a vodného hospodárstva

107

Zvýšenie povedomia o ochrane prírody a krajiny

114

Redukcia emisií znečisťujúcich látok v ovzduší

116

samospráva

samos 294


Aktivity •

Informačné aktivity o znečisťovaní a ochrane ovzdušia

117

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

118

Zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží

122

Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch

123

Protipovodňové a vodozádržné opatrenia v krajine

125

Vodozádržné opatrenia v zastavanom území obcí

127

Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

130

Rekultivácia uzavretých úložísk a opustených úložísk

131

Modelovanie a monitorovanie mimoriadných udalostí a rizík viazaných na zmenu klímy

132

Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov

134

Posilnenie kapacít záchranných zložiek pri mimoriadnych udalostiach

136

Podpora špecializovaných záchranných modulov

138

Výstavba zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie

140

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

145

Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií a zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva

147

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom

149

Aktivity zamerané na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, rovnakého prístupu k vzdelávaniu, na zlepšenie výsledkov detí a kompetencií žiakov

154

Aktivity smerujúce k lepšej pripravenosti žiakov ZŠ a SŠ na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. ich prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania

157

Aktivity zamerané na zvýšenie kvality VŠ vzdelávania v súlade s praxou, podpora výsledkovo-orientovaného vzdelávania, podpora zavádzania profesijne orientovaných študijných programov a štúdia STEM a IT, rozvoj ľudských vzťahov vo výskume

160

samospráva

samos 295


Aktivity •

Celoživotné vzdelávanie prepojené na potreby trhu práce

163

Programy pre mladých ľudí, ktorí majú menej ako 29 rokov veku, nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET

166

Aktívne a preventívne opatrenia trhu práce s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných osôob, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, starších ľudí a zdravotne postihnutých

169

Podpora udržateľnosti samostatne zárobkovej a podnikateľskej činnosti a zvýšenie mobility pracovnej sily

172

Podpora riešení, ktoré napomáhajú zosúlaďovať rodinné a pracovné povinnosti vrátane služieb pre deti, ako sú jasle, škôlky, opatrovateľky a pod. Podpora zamestnávateľov pri riešení týchto problémov

175

Podpora riešení, ktoré napomáhajú znižovaniu rodovej segregácie na trhu práce a vo vzdelávaní

178

Vytváranie podmienok pre aktivizáciu, udržanie alebo zvyšovanie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

183

Predchádzanie a eliminácia všetkých foriem diskriminácie u ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

187

Deinštitucionalizácia a podpora prechodu na komunitnú starostlivosť

190

Klinické postupy, štandardné postupy pre výkon prevencie u najčastejších a najzávažnejších druhov ochorení, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

193

Efektívne programy vzdelávania pre príslušníkov MRK s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

195

Príprava rómskych mužov a žien na trh práce a efektívne podporné programy

198

Zdravotno-výchovné programy pre príslušníkov MRK a efektívne podporné programy v oblasti hygienických štandardov

201

Investičné aktivity na zlepšenie podmienok v oblasti bývania a podporné programy

204

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK

206

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia komunitných centier

207

samospráva

samos 296


Aktivity •

Podpora sociálnych podnikov zamestnávajúcich obyvateľov MRK

209

Vypracovanie a realizácia projektov pozemkových úprav

220

Investície do odvodňovacích systémov, kanálov a čerpacích staníc

223

Investície do zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie

226

Investície do miestnej infraštruktúry vidieckých obcí

227

Budovanie prístupu k širokopásmovému internetu

228

Úprava verejných priestranstviev, športovísk a nevyužívaných objektov v obciach

229

Investície do turistickej infraštruktúry

230

Podpora marketingu vidieckeho cestovného ruchu

231

Posiľňovanie využívania mimoprodukčných funkcií lesov

232

Investície do protipovodňových opatrení

234

Budovanie protipožiarnej infraštruktúry

235

Podpora projektov spolupráce

246

Podpora výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

272

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

284

samospráva

samos 297


Prehľad aktivít pre štátnu správu

prehľad aktivít

štátna správa 298


Aktivity •

Budovanie kapacít verejnej správy (VS), sociálnych a ekonomických partnerov a mimovládnych neziskových organizácií (MNO) tak, aby boli schopní zabezpečiť efektívny výkon verejných služieb vo vybraných oblastiach, podpora sociálneho dialógu

8

Hodnotenia dopadov regulačných rámcov

11

Zefektívnenie finančnej správy

13

Zefektívnenie verejného obstarávania

15

Zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti

17

Rozvoj kompetencií, analytických kapacít, odbornosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe (VS) a mimovládnych neziskových organizácií (MNO)

19

Moderné systémy riadenia verejnej správy (VS) - analýzy, hodnotenia, strategické plánovanie a riadenie, tvorba štruktúr VS, systémy kvality, zjednodušenia procesov, riešenie krízových situácií, integrovaná zdravotná starostlivosť

22

Vzdelávanie a hodnotenie sudcov a súdneho personálu, alternatívne mechanizmy riešenia sporov, informovanosť verejnosti a ďalšie aktivity zamerané na zlepšenie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnictva

24

Modernizácia a rozvoj hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

30

Technologické zaistenie interoperability implementáciou vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu

32

Obnova mobilných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy

33

Výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

34

Výstavba infraštruktúry pre IDS a výstavba a modernizácia infraštruktúry pre dráhovú MHD

35

Obnova mobilných prostriedkov dráhovej MHD

37

Výstavba a modernizácia prístavu v Bratislave a zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty

38

Modernizácia a rozvoj železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

39

Technologické zaistenie interoperability implementáciou vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu

41

štátna

správa 299


Aktivity •

Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových rýchlostných ciest

42

Zlepšenie dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy

43

Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN

44

Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike

45

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a občanov

47

Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát

49

Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

51

Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

53

Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

55

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

57

Zlepšovanie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb

68

Rozvoj kreatívnej tvorby a kultúrneho priemyslu

78

Informačné aktivity zamerané na predchádzanie vzniku odpadov, podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov

93

Triedenie, zhodnocovanie a recyklácia nie nebezpečných odpadov

95

Recyklácia nebezpečných odpadov

97

Vybudovanie jednotného monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

99

Monitorovanie a hodnotenie kvality vôd

103

Eliminácia bariér na vodných tokoch

105

Zefektívnenie nástrojov koncepčného a informačného charakteru v oblasti vôd a vodného hospodárstva

107

štátna

správa 300


Aktivity •

Dobudovanie a starostlivosť o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia a chránené druhy

109

Revitalizácia a obnova ekosysystémov a ich služieb

111

Skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu

113

Zvýšenie povedomia o ochrane prírody a krajiny

114

Redukcia emisií znečisťujúcich látok v ovzduší

116

Informačné aktivity o znečisťovaní a ochrane ovzdušia

117

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

118

Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží

120

Zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží

122

Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch

123

Aktualizácia máp povodňového rizika a ohrozenia a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

128

Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

129

Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

130

Rekultivácia uzavretých úložísk a opustených úložísk

131

Modelovanie a monitorovanie mimoriadnych udalostí a rizík viazaných na zmenu klímy

132

Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov

134

Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie zdrojov pitnej vody

135

Posilnenie kapacít záchranných zložiek pri mimoriadných udalostiach

136

Podpora špecializovaných záchranných modulov

138

Výstavba zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie

140

štátna

správa 301


Aktivity •

Podpora malých zariadení využívajúcich OZE v rodinných a bytových domoch

142

Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE

143

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

145

Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií a zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva

147

Informačné aktivity, poradenstvo a monitorovanie v oblasti energetickej efektívnosti a využívania OZE

148

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom

149

Aktivity zamerané na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, rovnakého prístupu k vzdelávaniu, na zlepšenie výsledkov detí a kompetencií žiakov

154

Aktivity smerujúce k lepšej pripravenosti žiakov ZŠ a SŠ na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. ich prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania

157

Aktivity zamerané na zvýšenie kvality VŠ vzdelávania v súlade s praxou, podpora výsledkovo-orientovaného vzdelávania, podpora zavádzania profesijne orientovaných študijných programov a štúdia STEM a IT, rozvoj ľudských vzťahov vo výskume

160

Celoživotné vzdelávanie prepojené na potreby trhu práce

163

Programy pre mladých ľudí, ktorí majú menej ako 29 rokov veku, nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy - NEET

166

Aktívne a preventívne opatrenia trhu práce s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných osôb, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, starších ľudí a zdravotne postihnutých

169

Podpora udržateľnosti samostatne zárobkovej a podnikateľskej činnosti a zvýšenie mobility pracovnej sily

172

Podpora riešení, ktoré napomáhajú zosúlaďovať rodinné a pracovné povinnosti vrátane služieb pre deti, ako sú jasle, škôlky, opatrovateľky a pod. Podpora zamestnávateľov pri riešení týchto problémov

175

Podpora riešení, ktoré napomáhajú znižovaniu rodovej segregácie na trhu práce a vo vzdelávaní

178

štátna

správa 302


Aktivity •

Modernizácia a skvalitnenie služieb zamestnanosti s dôrazom na ich prepájanie na trh práce a posilňovanie spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti

181

Vytváranie podmienok pre aktivizáciu, udržanie alebo zvyšovanie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

183

Predchádzanie a eliminácia všetkých foriem diskriminácie u ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

187

Deinštitucionalizácia a podpora prechodu na komunitnú starostlivosť

190

Klinické postupy, štandardné postupy pre výkon prevencie u najčastejších a najzávažnejších druhov ochorení, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

193

Efektívne programy vzdelávania pre príslušníkov MRK, s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

195

Príprava rómskych mužov a žien na trh práce a efektívne podporné programy

198

Zdravotno-výchovné programy pre príslušníkov MRK a efektívne podporné programy v oblasti hygienických štandardov

201

Vypracovanie a realizácia projektov pozemkových úprav

220

Investície do odvodňovacích systémov, kanálov a čerpacích staníc

223

Organizovanie informačných a propagačných kampaní

253

Zber údajov a ich spracovanie pre potreby vedeckých analýz

256

Zabezpečenie sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúr

257

Podpora výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

272

Nárast vzniku nových, konkurencieschopných podnikov

280

Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

282

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

284

štátna

správa 303


Prehľad aktivít pre ziskový súkromný sektor

prehľad aktivít

ziskový súkromný sektor 304


Aktivity •

Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike

45

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a občanov

47

Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát

49

Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

51

Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

53

Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

55

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

57

Rozvoj kreatívnej tvorby a kultúrneho priemyslu

78

Budovanie verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV

81

Regenerácia nevyužívaných objektov a areálov (brownfields)

85

Triedenie, zhodnocovanie a recyklácia nie nebezpečných odpadov

95

Recyklácia nebezpečných odpadov

97

Výstavba stokových sietí a čistiarní odpadových vôd

100

Zabezpečenie zásobovania pitnou vodou z verejných vodovodov

102

Monitorovanie a hodnotenie kvality vôd

103

Eliminácia bariér na vodných tokoch

105

Zefektívnenie nástrojov koncepčného a informačného charakteru v oblasti vôd a vodného hospodárstva

107

Revitalizácia a obnova ekosystémov a ich služieb

111

Redukcia emisií znečisťujúcich látok v ovzduší

116

Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží

120

Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch

123

ziskový

súkromný

sektor 305


Aktivity •

Protipovodňové a vodozádržné opatrenia v krajine

125

Vodozádržné opatrenia v zastavanom území obcí

127

Aktualizácia máp povodňového rizika a ohrozenia a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

128

Modelovanie a monitorovanie mimoriadných udalostí a rizík viazaných na zmenu klímy

132

Podpora malých zariadení využívajúcich OZE v rodinných a bytových domoch

142

Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE

143

Vypracovanie energetických auditov a ich implementácia v podnikoch

144

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom

149

Aktivity zamerané na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, rovnakého prístupu k vzdelávaniu, na zlepšenie výsledkov detí a kompetencií žiakov

154

Aktivity smerujúce k lepšej pripravenosti žiakov ZŠ a SŠ na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. ich prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania

157

Aktivity zamerané na zvýšenie kvality VŠ vzdelávania v súlade s praxou, podpora výsledkovo-orientovaného vzdelávania, podpora zavádzania profesijne orientovaných študijných programov a štúdia STEM a IT, rozvoj ľudských vzťahov vo výskume

160

Celoživotné vzdelávanie prepojené na potreby trhu práce

163

Programy pre mladých ľudí, ktorí majú menej ako 29 rokov veku, nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy - NEET

166

Aktívne a preventívne opatrenia trhu práce s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných osôb, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, starších ľudí a zdravotne postihnutých

169

Podpora udržateľnosti samostatne zárobkovej a podnikateľskej činnosti a zvýšenie mobility pracovnej sily

172

Podpora riešení, ktoré napomáhajú zosúlaďovať rodinné a pracovné povinnosti vrátane služieb pre deti, ako sú jasle, škôlky, opatrovateľky a pod. Podpora zamestnávateľov pri riešení týchto problémov

175

Podpora riešení, ktoré napomáhajú znižovaniu rodovej segregácie na trhu práce a vo vzdelávaní

178

ziskový

súkromný

sektor 306


Aktivity •

Modernizácia a skvalitnenie služieb zamestnanosti s dôrazom na ich prepájanie na trh práce a posilňovanie spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti

181

Vytváranie podmienok pre aktivizáciu, udržanie alebo zvyšovanie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

183

Predchádzanie a eliminácia všetkých foriem diskriminácie u ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

187

Deinštitucionalizácia a podpora prechodu na komunitnú starostlivosť

190

Klinické postupy, štandardné postupy pre výkon prevencie u najčastejších a najzávažnejších druhov ochorení, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

193

Efektívne programy vzdelávania pre príslušníkov MRK, s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

195

Príprava rómskych mužov a žien na trh práce a efektívne podporné programy

198

Zdravotno-výchovné programy pre príslušníkov MRK a efektívne podporné programy v oblasti hygienických štandardov

201

Podpora odborného vzdelávania poľnohospodárov a lesníkov

216

Poradenstvo a vzdelávanie poradcov

217

Investície do poľnohospodárskych podnikov

218

Podpora spracovania poľnohospodárskych výrobkov

219

Výstavba a stavebné úpravy odvozných lesných ciest

221

Investície do nakladania s odpadovými vodami, hnojivami a do znižovania emisií skleníkových plynov

222

Investície do odvodňovacích systémov, kanálov a čerpacích staníc

223

Podpora mladých poľnohospodárov a malých poľnohospodárskych podnikov

224

Investície do rozvoja nepoľnohospodárskych činností

225

Investície do lesníckych technológií a využívania dreva

233

Investície do protipovodňových opatrení

234

ziskový

súkromný

sektor 307


Aktivity •

Budovanie protipožiarnej infraštruktúry

235

Realizácia projektov revitalizácie lesov a ozdravných opatrení

236

Zakladanie skupín a organizácií výrobcov v poľnohospodárstve

237

Agroenvironmentálne platby

238

Podpora chovu ohrozených druhov hospodárskych zvierat

240

Platby za konverziu a udržanie ekologického poľnohospodárstva

241

Platby v rámci sústavy Natura 2000

242

Kompenzačné platby v znevýhodnených oblastiach

243

Zlepšenie životných podmienok zvierat

244

Zriadenie a prevádzka operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva v poľnohospodárstve (EIP)

245

Podpora projektov spolupráce

246

Podpora systémov krátkych dodávateľských reťazcov

247

Podpora vypracovania programov starostlivosti o les

248

Zakladanie a činnosť vzájomných fondov poľnohospodárov pre vyplácanie kompenzácií za straty

249

Investície do zlepšenia konkurencieschopnosti a kvality akvakultúr

252

Investície do spracovania produktov rybolovu a akvakultúry

254

Znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie

255

Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

261

Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií verejného a štátneho sektora v prioritných oblastiach RIS3 SK

264

Podpora návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnutie zahraničných špičkových vedcov/odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií výskumu a vývoja v prioritných oblastiach RIS3 SK - možnosť kombinovať aj s Marie Curie COFUND/ERA chairs

266

ziskový

súkromný

sektor 308


Aktivity •

Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyslených výskumno-vývojových centier (priemyslený subjekt priamy príjemca NFP) v prioritných oblastiach RIS3 SK

268

Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v prioritných oblastiach RIS3 SK

270

Podpora výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

272

Zvýšenie výskumnej aktivity BSK kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

274

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave

276

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

278

Nárast vzniku nových, konkurencieschopných podnikov

280

Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

282

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

284

Nárast počtu konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

286

ziskový

súkromný

sektor 309


Prehľad aktivít pre neziskový súkromný sektor

prehľad aktivít

neziskový súkromný sektor 310


Aktivity •

Budovanie kapacít verejnej správy (VS), sociálnych a ekonomických partnerov a mimovládnych neziskových organizácií (MNO) tak, aby boli schopní zabezpečiť efektívny výkon verejných služieb vo vybraných oblastiach, podpora sociálneho dialógu

8

Hodnotenia dopadov regulačných rámcov

11

Zefektívnenie finančnej správy

13

Zefektívnenie verejného obstarávania

15

Zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti

17

Rozvoj kompetencií, analytických kapacít, odbornosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe (VS) a mimovládnych neziskových organizácií (MNO)

19

Moderné systémy riadenia verejnej správy (VS) - analýzy, hodnotenia, strategické plánovanie a riadenie, tvorba štruktúr VS, systémy kvality, zjednodušenia procesov, riešenie krízových situácií, integrovaná zdravotná starostlivosť

22

Vzdelávanie a hodnotenie sudcov a súdneho personálu, alternatívne mechanizmy riešenia sporov, informovanosť verejnosti a ďalšie aktivity zamerané na zlepšenie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnictva

24

Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike

45

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a občanov

47

Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát

49

Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

51

Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

53

Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

55

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

57

Zlepšovanie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb

68

Modernizácia infraštruktúry primárnej zdravotníckej starostlivosti

70

Modernizácia nemocníc

71

neziskový

súkromný

sektor 311


Aktivity •

Rekonštrukcia a modernizácia materských škôl

72

Modernizácia základných škôl

74

Modernizácia stredných škôl a centier odborného vzdelávania

76

Rozvoj kreatívnej tvorby a kultúrneho priemyslu

78

Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov na bývanie

80

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

83

Regenerácia nevyužívaných objektov a areálov (brownfields)

85

Informačné aktivity zamerané na predchádzanie vzniku odpadov, podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov

93

Triedenie, zhodnocovanie a recyklácia nie nebezpečných odpadov

95

Recyklácia nebezpečných odpadov

97

Eliminácia bariér na vodných tokoch

105

Zefektívnenie nástrojov koncepčného a informačného charakteru v oblasti vôd a vodného hospodárstva

107

Revitalizácia a obnova ekosystémov a ich služieb

111

Zvýšenie povedomia o ochrane prírody a krajiny

114

Informačné aktivity o znečisťovaní a ochrane ovzdušia

117

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

118

Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží

120

Zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží

122

Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch

123

Protipovodňové a vodozádržné opatrenia v krajine

125

Vodozádržné opatrenia v zastavanom území obcí

127

Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

130

neziskový

súkromný

sektor 312


Aktivity •

Posilnenie kapacít záchranných zložiek pri mimoriadných udalostiach

136

Podpora špecializovaných záchranných modulov

138

Výstavba zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie

140

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom

149

Aktivity zamerané na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, rovnakého prístupu k vzdelávaniu, na zlepšenie výsledkov detí a kompetencií žiakov

154

Aktivity smerujúce k lepšej pripravenosti žiakov ZŠ a SŠ na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. ich prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania

157

Aktivity zamerané na zvýšenie kvality VŠ vzdelávania v súlade s praxou, podpora výsledkovo-orientovaného vzdelávania, podpora zavádzania profesijne orientovaných študijných programov a štúdia STEM a IT, rozvoj ľudských vzťahov vo výskume

160

Celoživotné vzdelávanie prepojené na potreby trhu práce

163

Programy pre mladých ľudí, ktorí majú menej ako 29 rokov veku, nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET

166

Aktívne a preventívne opatrenia trhu práce s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných osôob, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, starších ľudí a zdravotne postihnutých

169

Podpora udržateľnosti samostatne zárobkovej a podnikateľskej činnosti a zvýšenie mobility pracovnej sily

172

Podpora riešení, ktoré napomáhajú zosúlaďovať rodinné a pracovné povinnosti vrátane služieb pre deti, ako sú jasle, škôlky, opatrovateľky a pod. Podpora zamestnávateľov pri riešení týchto problémov

175

Podpora riešení, ktoré napomáhajú znižovaniu rodovej segregácie na trhu práce a vo vzdelávaní

178

Modernizácia a skvalitnenie služieb zamestnanosti, s dôrazom na ich prepájanie na trh práce a posilňovanie spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti

181

Vytváranie podmienok pre aktivizáciu, udržanie alebo zvyšovanie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

183

neziskový

súkromný

sektor 313


Aktivity •

Predchádzanie a eliminácia všetkých foriem diskriminácie u ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

187

Deinštitucionalizácia a podpora prechodu na komunitnú starostlivosť

190

Klinické postupy, štandardné postupy pre výkon prevencie u najčastejších a najzávažnejších druhov ochorení, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

193

Efektívne programy vzdelávania pre príslušníkov MRK s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

195

Príprava rómskych mužov a žien na trh práce a efektívne podporné programy

198

Zdravotno-výchovné programy pre príslušníkov MRK a efektívne podporné programy v oblasti hygienických štandardov

201

Investičné aktivity na zlepšenie podmienok v oblasti bývania a podporné programy

204

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK

206

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia komunitných centier

207

Podpora sociálnych podnikov zamestnávajúcich obyvateľov MRK

209

Podpora odborného vzdelávania poľnohospodárov a lesníkov

216

Poradenstvo a vzdelávanie poradcov

217

Posiľňovanie využívania mimoprodukčných funkcií lesov

232

Investície do protipovodňových opatrení

234

Budovanie protipožiarnej infraštruktúry

235

Zriadenie a prevádzka operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva v poľnohospodárstve (EIP)

245

Podpora projektov spolupráce

246

Podpora systémov krátkych dodávateľských reťazcov

247

Zakladanie a činnosť vzájomných fondov poľnohospodárov pre vyplácanie kompenzácií za straty

249

neziskový

súkromný

sektor 314


Aktivity •

Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

261

Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií verejného a štátneho sektora v prioritných oblastiach RIS3 SK

264

Podpora návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnutie zahraničných špičkových vedcov/odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií výskumu a vývoja v prioritných oblastiach RIS3 SK - možnosť kombinovať aj s Marie Curie COFUND/ERA chairs

266

Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyslených výskumno-vývojových centier (priemyslený subjekt priamy príjemca NFP) v prioritných oblastiach RIS3 SK

268

Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v prioritných oblastiach RIS3 SK

270

Podpora výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

272

Zvýšenie výskumnej aktivity BSK kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

274

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave

276

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

278

Nárast vzniku nových, konkurencieschopných podnikov

280

Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

282

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

284

neziskový

súkromný

sektor 315


Prehľad aktivít pre akademickú sféru

prehľad aktivít

akademická sféra 316


Aktivity •

Aktivity zamerané na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, rovnakého prístupu k vzdelávaniu, na zlepšenie výsledkov detí a kompetencií žiakov

154

Aktivity smerujúce k lepšej pripravenosti žiakov ZŠ a SŠ na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. ich prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania

157

Aktivity zamerané na zvýšenie kvality VŠ vzdelávania v súlade s praxou, podpora výsledkovo-orientovaného vzdelávania, podpora zavádzania profesijne orientovaných študijných programov a štúdia STEM a IT, rozvoj ľudských vzťahov vo výskume

160

Celoživotné vzdelávanie prepojené na potreby trhu práce

163

Programy pre mladých ľudí, ktorí majú menej ako 29 rokov veku, nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET

166

Podpora riešení, ktoré napomáhajú zosúlaďovať rodinné a pracovné povinnosti vrátane služieb pre deti ako su jasle, škôlky, opatrovateľky a pod. Podpora zamestnávateľov pri riešení týchto problémov

175

Podpora riešení, ktoré napomáhajú znižovaniu rodovej segregácie na trhu práce a vo vzdelávaní

178

Efektívne programy vzdelávania pre príslušníkov MRK, s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

195

Príprava rómskych mužov a žien na trh práce a efektívne podporné programy

198

Zdravotno-výchovné programy pre príslušníkov MRK a efektívne podporné programy v oblasti hygienických štandardov

201

Podpora odborného vzdelávania poľnohospodárov a lesníkov

216

Poradenstvo a vzdelávanie poradcov

217

Zriadenie a prevádzka operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva v poľnohospodárstve (EIP)

245

Podpora projektov spolupráce

246

Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

261

Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií verejného a štátneho sektora v prioritných oblastiach RIS3 SK

264

akademická 317

sféra


Aktivity •

Podpora návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnutie zahraničných špičkových vedcov/odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií výskumu a vývoja v prioritných oblastiach RIS3 SK - možnosť kombinovať aj s Marie Curie COFUND/ERA chairs

266

Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyslených výskumno-vývojových centier (priemyslený subjekt priamy príjemca NFP) v prioritných oblastiach RIS3 SK

268

Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v prioritných oblastiach RIS3 SK

270

Zvýšenie výskumnej aktivity BSK kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

274

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave

276

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

278

akademická 318

sféra


Použité zdroje •

Operačný program Efektívna verejná správa 2014 - 2020 [online] [citované 05. 12. 2014]. Dostupné z http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/5453_op-evs.pdf

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 [online] [citované 20. 11. 2014]. Dostupné z http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/5466_op_integrovana_infrastruktura. pdf

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 [online] [citované 23. 01. 2015]. Dostupné z http://www.partnerskadohoda.gov.sk/irop/

Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 - 2020 [online] [citované 10. 01. 2015]. Dostupné z http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/5242_opkzp_verzia-12_2014-1021_s_logom.pdf

Operačný program Ľudské zdroje 2014 - 2020 [online] [citované 20. 02. 2015]. Dostupné z http://www.partnerskadohoda.gov.sk/op-lz/

Operačný program Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 [online] [citované 10. 12. 2014]. Dostupné z http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6333

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 [online] [citované 10. 12. 2014]. Dostupné z http://www.mpsr.sk/index.php?navID=262&id=8779

Operačný program Výskum a inovácie 2014 - 2020 [online] [citované 10. 12. 2014]. Dostupné z http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/5240_opvai_verzia_1_2_final.pdf

použité

zdroje 319


Sprievodca operačnými programami EÚ 2014-2020 Prehľadný katalóg od spoločnosti EUROFORMES

Mgr. Danica Hullová Ing. Mária Prekopová Ing. Ján Pavlík PaedDr. Mgr. Mária Véghová Ing. Rastislav Horvát

Grafická úprava: Mgr. Martin Kšiňan Jazyková úprava: Mgr. Erika Horvátová

Copyright © 2015, EUROFORMES, a. s. www.euroformes.eu

ISBN 978-80-89266-25-8

Profile for Euroformes

Katalog 9 jun  

Katalog 9 jun  

Advertisement