Page 1

yäØÖãÓàÛ êæÕäåÕØààáäåÛ

‚ƒ w u ”  ƒ€€z ‹ }”  9 ú B? 7 D;


ˆáÚ×Óàá×ÞÒyÓä ŽæÕäåÕØààîÜÓÞïÒàäçáãßî ÛçæàÝéÛáàÓÞïàáäåÛ

„âÚâÒÙâÒÓàäÜ×ÖÚÙÒÛßÒã×âÚÚ9[b_Wd[ßåØßàÓíÝà ßÒÛäÚäÒÜà×â×ê×ßÚ×"Üàäàâà×ÓíÝàÓíïãä×äÚéßíÞ ÚæåßÜèÚàßÒÝîßíÞ"ÜâÒãÚÔíÞÚáàÝ×ÙßíÞ$âàÞ×äàÕà" ÔÝðÓÝ×ßßàãäîÔãÔà×Ö×ÝàáàÞàÕÝÒßÒÞãæàâÞåÝÚâàÔÒäî ÔÚäÒÔêåðÔÔàÙÖåç×ÚÖ×ðÃáâÚÔß×ãäÚéåÔãäÔ×ßßíÛÒãá×Üä ÔßÒêåâÒÙâÒÓàäÜå"éäàÓíßÒâ×ÙåÝîäÒäßÒê×ÛâÒÓàäíÓíÝà áâÚÑäßàãÞàäâ×äî"éäàÓíÜß×ÞåÓíÝàáâÚÑäßàáâÚÜÒãÒäîãѽ íÚãáàÝîÙàÔÒÝÚÒÝîÑßãÖÔåçÜÝÒããÚé×ãÜÚçæÚÕåâÃÜâåÕÒ ÚáâÑÞàåÕàÝîßÚÜÒÚÖàÓÒÔÚÝÚïÞàèÚàßÒÝîßí×ßàäíà éåÔãäÔ×ßßåðä×Üãäåâå"àãàÓí×ÞÒä×âÚÒÝí"èÔ×äàÔí×àää×ßÜÚ$$$


)

†ßÒéÒÝÒÃÚÕâÒÔààÓâÒØ×ßÚÑÚäÔàâé×ãÜÒÑÜàßè×áèÚÑ$ yÒÝ××ÃäàéßàãäîÔàáÝàë×ßÚÑÚÖ×Ú$


Š×áÕáÞïäåÕÛØ ÕÛ×Øåï yîãÓÚÛåØÞïàáäåïçáãßî$ ßÓåØãÛÛÛéÕØåÓ

†×âÚÑ9[b_Wd[ÃÔã×ÕâÒßÚéåÔãäÔ×ßßàãäÚwÒê×ÕàÚßä×âî×âÒ$ ƒÜâåØÒÑã×ÓÑÜâÒãÚÔíÞÚÚÜÒé×ãäÔ×ßßíÞÚÞÒä×âÚÒÝÒÞÚ" wíáàÕâåØÒ×ä×ãîÔÒäÞàãæ×âååäàßé×ßßíçåÖàÔàÝîãäÔÚÛ$


+

r†ÞÒÝîäҁ×äÒÝÝÚÜ

ràØÒâ×Þ#ÜÒâÒÞ×Ýî

rÝ×ß


v×ãêåÞßíÛÔíÜÝðéÒä×Ýîr†ÞÒÝîäÒv×ÝÒÑÕÝÚßÒ

äÝæääåÕá ßÓàØãÛÙØäåáÕ yîãÓÙØàÛØ Ûà×ÛÕÛ×æÓÞïàáäåÛ×ÓÙØ ÕæâãÓÕÞØàÛÛáäÕØìØàÛØß

|ÒÓåÖîä×áâÚÔíéßåðæåßÜèÚàßÒÝîßàãäîÔíÜÝðéÒä×Ý×Ûà ÔÜÝðéÚäîÚÝÚÔíÜÝðéÚäîÃÚàäÜâàÛä×Ôã×ßàÔí× ÔàÙÞàØßàãäÚÚÕâíØ×ãäàÔÖÝÑåáâÒÔÝ×ßÚÑàãÔ×ë×ßÚ×Þ$ ‚ÒØÒäî"ÜàãßåäîãÑ"áâàÔ×ãäÚâåÜàÛ"ß×ÜÒãÒÑãî½Ã ÔíÓ×âÚä×wÒêØ×ãäÚåáâÒÔÝÑÛä×àãÔ×ë×ßÚ×ÞÔwÒê×Û ãàÓãäÔ×ßßàÛÞÒß×â×$


-

ˆÖàÔàÝîãäÔÚ×áâÚÜàãßàÔ×ßÚÑ

wàÙÔâÒë×ßÚ×ÜÚãäàÜÒÞ

†×ßãàâßíÛÔíÜÝðéÒä×Ýîr‚ÚÜ×Ýîw×Ýðâ

wíÜÝðéÒä×ÝîãâíéÒØÜàÞrƒâ×ç

v×ãÜàßäÒÜäßà×åáâÒÔÝ×ßÚ×

ƒãÔ×ë×ßÚ×ãààäÔ×äãäÔå×äÞàÞ×ßäå

v×ãÜàßäÒÜäßíÛÔíÜÝðéÒä×Ýî ràØÒâ×Þ#ÜÒâÒÞ×Ýî

†Ô×äàâ×ÕåÝÑäàâãÚßÖÚÜÒèÚ×ÛåâàÔßÑ àãÔ×ë×ßßàãäÚr‰Òâæàâ

ÒÕÚÑØ×ãäÒ

ˆÖàÔàÝîãäÔÚ×äÚêÚßí

ÝÒããÚé×ãÜÚÛÔíÜÝðéÒä×Ýî r9EH?7DœDeYjkhd[

v×ãêåÞßíÛÔíÜÝðéÒä×ÝîrÝ×ß


áßçáãåàîØ ÝáßßæàÛÝÓéÛÛ ˆáÕãØßØààîØåØèàáÞáÖÛÛ æyÓä×áßÓ&yÓëÓãáÞïÄ ×ÛãÛÙØãÕáãÝØäåãØ

|ÒÓåÖîä×áâÚÔíéßåðæåßÜèÚàßÒÝîßàãäîÔíÜÝðéÒä×Ý×Û ÚâàÙ×äàÜ$†â×ê×ßÚÑÞÚ9[b_Wd[wíãÞàØ×ä×ÜàÞæàâäßà áâàÕâÒÞÞÚâàÔÒäîÚåáâÒÔÝÑäîÔã×ÛïÝ×ÜäâàåãäÒßàÔÜàÛ ÚÞåÝîäÚÞ×ÖÚÛßíÞÚåãäâàÛãäÔÒÞÚ$


/

ˆÖàÔàÝîãäÔÚ×áâÚßÚÞÒäîÕàãä×Û wÚÖ×àÖàÞàæàßr†ÞÒÝîäÒv×ÝÒÑÕÝÚßÒ

‹×ßäâÒÝÚÙàÔÒßßà×åáâÒÔÝ×ßÚ×àãÔ×ë×ßÚ×Þ"àäàáÝ×ßÚ×Þ" âàÝîãäÒÔßÑÞÚÔàÔã×ÞÖàÞ×ãâÒÙå †è×ßÒâßíÛáåÝîäåáâÒÔÝ×ßÚÑr†ÞÒÝîäÒv×ÝÒÑÕÝÚßÒ

ƒÖßàÔâ×Þ×ßßà×åáâÒÔÝ×ßÚ× àãÔ×ë×ßÚ×ÞÚØÒÝðÙÚ †è×ßÒâßíÛÔíÜÝðéÒä×Ýîr†ÞÒÝîäÒv×ÝÒÑÕÝÚßÒ


ˆßÚÔ×âãÒÝîßí×àää×ßÜÚÃãÒÞíÛáâàãäàÛãáàãàÓ àâÕÒßÚéßàÔáÚãÒäîæåßÜèÚàßÒÝÔÝðÓàÛÚßä×âî×â$


''

ÞÓääÛÝÓ ŠàÛÕØãäÓÞïàîØáååØàÝÛ àÝÝ×ÜèÚÑÜÝÒããÚé×ãÜÚçàää×ßÜàÔáâ×ÖßÒÙßÒé×ßÒ ÖÝÑÔàáÝàë×ßÚÑ×ÖÚßàÛÝÚßÚÚÖ×ÜàâÒÔàÔã×ÞÖàÞ×$

ˆÖàÔàÝîãäÔÚ×äÚêÚßí

ˆÖàÔàÝîãäÔÚ×ÜàÞæàâäÒ

v×ãêåÞßíÛÔíÜÝðéÒä×Ýîrv×ÝíÛ

wíÜÝðéÒä×Ýîr†ÒæÒâÚ

ˆÖàÔàÝîãäÔÚ×ÓíäîÚßæàâÞÚâàÔÒßßíÞ

ˆÖàÔàÝîãäÔÚ×àÓë×ßÚÑ

ßàáÜÒãáàÖãÔ×äÜàÛr‚àâÜÒ

åÝîäÚÞ×ÖÚÛßÒÑâàÙ×äÜÒrxâïÛ

ÝÒããÚé×ãÜÚÛÔíÜÝðéÒä×Ýî †Ô×äÝà#Ó×Ø×ÔíÛ

†Ö×ÝÒÛä×êÒÕàäÜÝÒããÚÜÚ ÜÞàÖ×âßå0âÒÞÜځ×äÒÝÝÚÜ ßÒãäâ$')$

wíÜÝðéÒä×Ýîr×äÒÝÝÚ܇ÚäÒß


')

ƒØåÓÞÞÛÝ àåæÛåÛÕàáØ ÕáäâãÛÒåÛØ åØèàáÞáÖÛÜ ußàÖÚâàÔÒßßíÛÞ×äÒÝÝà ïäàÓàÝîê×"é×Þ^_]^#j[Y^ ×äÒÝÝÚé×ãÜÚ×âÒÞÜÚáâÚÙÔÒßí áàÖé×âÜßåäîÒÜäåÒÝîßàãäî æåßÜèÚàßÒÝîßàãäÚãàÔâ×Þ×ßßàÕà ØÚÝÚëÒ$

ˆÖàÔàÝîãäÔÚ×áâÚßÚÞÒäîÕàãä×Û uåÖÚàÖàÞàæàßr†ÝðÖÒ

ˆáâÒÔÝ×ßÚ×ãè×ßÒâÚÑÞÚàãÔ×ë×ßÚÑ" àÓàÕâ×ÔÒ"ØÒÝðÙÚ½ †è×ßÒâßíÛÔíÜÝðéÒä×ÝîruÝðÞÚßÚÛ

ÝÒããÚé×ãÜÚÛÔíÜÝðéÒä×Ýî ãáàÖãÔ×äÜàÛÝÚè×ÔàÛáÒß×ÝÚ

ˆÖàÔàÝîãäÔÚ×ÓíäîÚßæàâÞÚâàÔÒßßíÞ yÔåçÜÝÒÔÚêßíÛÔíÜÝðéÒä×Ýî ãÚßÖÚÜÒèÚ×Ûr‡ÚäÒß

ƒãÔ×ë×ßÚ×ãààäÔ×äãäÔå×äÞàÞ×ßäå †Ô×äàâ×ÕåÝÑäàâãÚßÖÚÜÒèÚ×ÛåâàÔßÑ àãÔ×ë×ßßàãäÚrxâÒæÚä


‚ÒäåâÒÝîßí×ÞÒä×âÚÒÝí0 áàéåÔãäÔåÛÞÒÕÚðÖàÞÒêß×ÕàåðäÒ$


'+

áÙÓÛ×ØãØÕá ƒÓåØãÛÒ$ äáÚ×ÓñìÓÒæñå ‚ÒäåâÒÝîßí×ÞÒä×âÚÒÝíÚÕâÒðä ÔÒØß×ÛêåðâàÝîÔãàÙÖÒßÚÚåðäÒ$ †àÙÖÒÛä×ßàÔí×ÒÜÜàâÖí0ÙÒãäÒÔîä× ÙÒÙÔåéÒäîßÒwÒêÚçãä×ßÒçàää×ßÜÚ ÜàØÚÚÖ×â×ÔÒY×âÚÚ9[b_Wd[$

àÞæàâäåáâÒÔÝ×ßÚÑâàÝîãäÒÔßÑÞÚÚØÒÝðÙÚ ‹×ßäâÒÝÚÙàÔÒßßà×åáâÒÔÝ×ßÚ×ØÒÝðÙÚ ràØÒâ×Þ#ÜÒâÒÞ×Ýî

‚àéßÒÑáàÖãÔ×äÜÒ yÒäéÚÜÖÔÚØ×ßÚÑ ãàãÔ×äàÔíÞåÜÒÙÒä×Ý×Þrw×ßÕ×

ˆáâÒÔÝ×ßÚ×ãè×ßÒâÚÑÞÚàãÔ×ë×ßÚÑ" àÓàÕâ×ÔÒ"ØÒÝðÙÚ½ †è×ßÒâßíÛÔíÜÝðéÒä×ÝîràØÒÝÒããÚÜ

wíÜÝðéÒä×Ýî ãâíéÒØÜàÞrƒâ×ç

àßãäâåÜäÚÔßà×â×ê×ßÚ×ÖÝÑãàÔâ×Þ×ßßàÕàÖàÞÒ (ãÚÝàÔíçâàÙ×äÜÚÔÒßãÒÞÓÝ×ãÖÔàÛßàÛÞåÝîäÚÞ×ÖÚÛßàÛâàÙ×äÜàÛrÝ×ß

”ã×ßî"äàßÚâàÔÒßßíÛáàÖw×ßÕ×


',

ˆåØÝÞáÛçÓãçáã äåáêàÛÝÕ×áèàáÕØàÛÒ ƒãÔ×ØÒðëÒÑáâàçÝÒÖÒ åÖÚÔÚä×ÝîßíçÞÒä×âÚÒÝàÔà ãä×ÜÝÒÚæÒâæàâÒÃÓÝÒÕàäÔàâßÒ ÖÝÑàäÖíçÒáàãÝ×ßÒãíë×ßßàÕàÖßÑ ÚãÝåØÚäÚãäàéßÚÜàÞÔÖàçßàÔ×ßÚÑ ÖÝÑßàÔíçãÔ×âê×ßÚÛ$

ˆÖàÔàÝîãäÔÚ×áâÚÜÒãÒäîãÑ †×ßãàâßíÛÔíÜÝðéÒä×Ýîr‰Òâæàâ

;gjaYfž" ”ÝäâãØääÛÒÝáàåãÓäåÓ y×ÜàâÒäàâí"àäÜâíÔÖÝÑã×ÓÑÜâÒãàäå ÚãÜåããäÔ×ßßàÕàÜÒÞßÑ"ßÒáâàäÑØ×ßÚÚ ÞßàÕÚçÝ×äàãäÒðäãÑ×ÕàáàÜÝàßßÚÜÒÞÚ$ zÕà×ãä×ãäÔ×ßßàãäîÚè×Ýîßàãäî ÔíÙíÔÒ×äÔàãçÚë×ßÚ×åÔã×ç Ó×ÙÚãÜÝðé×ßÚÑ$

ÒÕÚÑØ×ãäÒ ÝÒããÚé×ãÜÚÛÔíÜÝðéÒä×Ýîr9EH?7DœDeYjkhd[

v×ãÜàßäÒÜäßà×åáâÒÔÝ×ßÚ× v×ãÜàßäÒÜäßíÛÔíÜÝðéÒä×Ýî r†ÞÒÝîäҁ×äÒÝÝÚÜ

9EH?7DœÃÙÒâ×ÕÚãäâÚâàÔÒßßÒÑäàâÕàÔÒÑÞÒâÜÒxâåááí:kFedjž


…àÙ×äÜÚr9EH?7DœDeYjkhd[


'.

ƒØåÓÞÞ yàØÕãØßØàÛ$ ÕàØÝáàÝæãØàéÛÛ àÝÝ×ÜèÚс×äÒÝÝÔã×âÚÚ9[b_Wd[à ïäàÖ×ÜàâÒäàâãÜÚ×ÚÙíãÜÚÔÞÚâ× ïÝ×ÜäâàåãäÒßàÔàéßàÕààÓàâåÖàÔÒßÚÑ$ vÝÒÕàâàÖßÒÑáÒäÚßÒ"ãäÒÝîßàÛÓÝ×ãÜ" Ô×ÝðâÞÒäàÔíçáàÔ×âçßàãä×Ûà Ó×ÙßÚçß×àÓàÛäÚãîÙßÒäàÜÒÞ ïÝÚäßíçÚßä×âî×âàÔ$

v×ãêåÞßíÛÔíÜÝðéÒä×Ýî r„ÒäÚßҁ×Öî

…àÙ×äÜÒÚßæàâÞÒèÚàßßÒÑH@*+"âàÙ×äÜÒJL#<C#I7Jr‰ÒÜäåâßÒÑãäÒÝî

wíÜÝðéÒä×Ýîr ‚ÚÜ×Ýîw×Ýðâ

uÜåãäÚé×ãÜÒÑâàÙ×äÜÒ ÚãÚÝàÔÒÑâàÙ×äÜÒr„ÒäÚßÒ‰×ââåÞ


vÝÒÕàâàÖßíÛ Þ×äÒÝÝÚé×ãÜÚÛÓÝ×ãÜ ^_]^#j[Y^


†è×ßÒâßíÛáåÝîäåáâÒÔÝ×ßÚÑr‰Òâæàâ

’ÜâÒßÖ×ÝÒ×äåáâÒÔÝ×ßÚ× æåßÜèÚàßÒÝàÞßÒÕÝÑÖßíÞ ÚåÖàÓßíÞ$ƒãÔ×ë×ßÚ×" àäàáÝ×ßÚ×"ØÒÝðÙڽà Ô×ãîÖàÞáàÖâåÜàÛ


('

yÛÚæÓÞÛÚÓéÛÒ æâãÓÕÞØàÛÒ „åÝîäåáâÒÔÝ×ßÚÑãè×ßÒâÚÑÞÚ àãÔ×ë×ßÚÑßÒÕÝÑÖßààäâÒØÒ×ä ãàãäàÑßÚ×Ôã×çàãÔ×äÚä×Ýîßíç áâÚÓàâàÔÔÖàÞ×$„àÖãÔ×äÜÒ ÚÚßÖÚÜÒèÚÑßÒÔíÜÝðéÒä×ÝÑç" ãÔ×äàâ×ÕåÝÑäàâÒçÚãè×ßÒâßíç ÔíÜÝðéÒä×ÝÑçáàÙÔàÝÑðäÓíãäâà ãàâÚ×ßäÚâàÔÒäîãÑ"ÜÒÜàÛ ÚÙãè×ßÒâÚ×ÔÙÒÖ×ÛãäÔàÔÒß ÔÖÒßßíÛÞàÞ×ßä$ ˆáâÒÔÝ×ßÚ×ãè×ßÒâÚÑÞÚàãÔ×ë×ßÚÑ" àÓàÕâ×ÔÒ"ØÒÝðÙÚ½ †è×ßÒâßíÛÔíÜÝðéÒä×ÝîràØÒÝÒããÚÜ

àÞæàâäåáâÒÔÝ×ßÚÑâàÝîãäÒÔßÑÞÚÚØÒÝðÙÚ

ƒãÔ×ë×ßÚ×ãààäÔ×äãäÔå×äÞàÞ×ßäå

‹×ßäâÒÝÚÙàÔÒßßà×åáâÒÔÝ×ßÚ×ØÒÝðÙÚr‡ÚäÒß

†Ô×äàâ×ÕåÝÑäàâãÚßÖÚÜÒèÚ×ÛåâàÔßÑ àãÔ×ë×ßßàãäÚrÝ×ß


„âàÕâÒÞÞÚâå×ÞíÛä×âÞàãäÒärw×ßÕ×

”ã×ßî"äàßÚâàÔÒßßíÛáàÖw×ßÕ×


()

‡Óäèá×î âá×ÝáàåãáÞØß ‚ÒÜÒØÖíÛéÒã"Ö×ßî ÚÝÚß×Ö×ÝðwíÞàØ×ä× ÙÒáâàÕâÒÞÞÚâàÔÒäîÔÜÒØÖàÛ ÜàÞßÒä×ãÔàÛä×Þá×âÒäåâßíÛ â×ØÚÞ$âàÞ×ÜàÞæàâäÒ ïäàÖÒ×ä×ë×ÚÙßÒéÚä×Ýîßà× ãßÚØ×ßÚ×âÒãçàÖàÔ ßÒïÝ×Üäâàïß×âÕÚð$

‡×Þá×âÒäåâßíÛâ×ØÚÞãààäÔ×äãäÔå×äÞàÞ×ßäå ‡×âÞàãäÒär‰Òâæàâ

wã×ÙÒáâàÕâÒÞÞÚâàÔÒßà „âàÕâÒÞÞÚâå×ÞíÛä×âÞàãäÒäràØÒÝÒããÚÜ


åÝîäÚÞ×ÖÚÛßÒÑâàÙ×äÜÒr‰ÒÜäåâßÒÑãäÒÝî


(+

yãØßÒ áÔìÓåïäÒ vÝÒÕàÖÒâÑÞåÝîäÚÞ×ÖÚÛßíÞ âàÙ×äÜÒÞH@*+ÃÓ×ãáâàÓÝ×Þßà× áàÖÜÝðé×ßÚ×ÞåÝîäÚÞ×ÖÚÛßàÕà àÓàâåÖàÔÒßÚÑäÒÞ"ÕÖ×wÒÞåÖàÓßà$ vÝÒÕàÖÒâÑäðß×âåÚÖÚßÒÞÚÜÒÞà ÝðÓÚÞÒÑÞåÙíÜÒáàÔãðÖåÔÖàÞ×$ vÝÒÕàÖÒâÑêÚâàÜàÞåÔíÓàâå ÞÒä×âÚÒÝàÔÚèÔ×äàÔíçâ×ê×ßÚÛ 9[b_Wd[ÃÔã×æåßÜèÚàßÒÝîßí× ïÝ×Þ×ßäíãààäÔ×äãäÔåðä Ö×ÜàâÒäÚÔßàÛÝÚßÚÚÚßä×âî×âÒ$ „àÖÜÝðé×ßÚ×ÖàÞÒêß×ÕàÜÚßàä×ÒäâÒ uÜåãäÚé×ãÜÒÑâàÙ×äÜÒrxâÒæÚä

„àÖÜÝðé×ßÚ×ä×Ý×ÜàÞÞåßÚÜÒèÚÛ

„àÖÜÝðé×ßÚ×ÞåÝîäÚÞ×ÖÚÛßíçåãäâàÛãäÔ

…àÙ×äÜÒJL#<C#I7Jr‡ÚäÒß

åÝîäÚÞ×ÖÚÛßÒÑâàÙ×äÜÒr‰Òâæàâ

|ÔåÜàÔÒÑäâÒßãÝÑèÚÑ

€àÜÒÝîßÒÑäâÒßãÝÑèÚÑÚåáâÒÔÝ×ßÚ×

åÙíÜÒÝîßà×ãàáâàÔàØÖ×ßÚ×

„åÝîäåáâÒÔÝ×ßÚÑÙÔåÜàÔàÛ äâÒßãÝÑèÚ×Ûr†ÝðÖÒ

yÚßÒÞÚÜrÝ×ß


wÚÖ×àÖàÞàæàßr†ÞÒÝîäÒv×ÝÒÑÕÝÚßÒ


(-

yÓë×áßÛyî ÕÔØÚáâÓäàáäåÛ ˆÞßí×Þ×çÒßÚÙÞíB[]hWdZ ßÒãÝåØÓ×ÔÒê×ÛÓ×ÙàáÒãßàãäÚ0 ÒåÖÚà#ÚÔÚÖ×àÖàÞàæàßí áàÙÔàÝÑäwÒÞÚÖ×ßäÚæÚèÚâàÔÒäî áàã×äÚä×Ý×Û$

ˆÖàÔàÝîãäÔÚ×áâÚßÚÞÒäîÕàãä×Û uåÖÚàÖàÞàæàßr„ÒäÚßÒ‰×ââåÞ

ˆÖàÔàÝîãäÔÚ×áâÚßÚÞÒäîÕàãä×Û wÚÖ×àÖàÞàæàßr†ÞÒÝîäÒv×ÝÒÑÕÝÚßÒ


(.

yîÔÛãÓÜåØäæ×áÕáÞïäåÕÛØß Û×ÛÚÓÜà$ÛçæàÝéÛáàÓÞ ÞÓääÛÝÓ

ƒØåÓÞÞÛÝ

v×ÝíÛ

†ÝàßàÔÒÑÜàãäî

‡ÚäÒß

†ÒæÒâÚ

àâÚèÒ

uÝðÞÚßÚÛ

‚àâÜÒ

åãÜÒä

xâÒæÚä

xâïÛ

ÒæâÒß

†ÝðÖÒ

†Ô×äÝà#Ó×Ø×ÔíÛ

}ÞÓÚâî


(/

„ÓåæãÓÞïàÓÒÝáÙÓ$ {ØãØÕá

ˆåØÝÞá$‹Óãçáã$ ;gjaYfž

ƒØåÓÞÞ

àØÒâ×Þ#ÜÒâÒÞ×Ýî

†ÞÒÝîäÒv×ÝÒÑÕÝÚßÒ

‰ÒÜäåâßÒÑãäÒÝî

àØÒÝÒããÚÜ

†ÞÒÝîäҁ×äÒÝÝÚÜ

‚ÚÜ×Ýîw×Ýðâ

w×ßÕ×'

‰Òâæàâ(

„ÒäÚßÒ‰×ââåÞ

Ý×ß

ƒâ×ç

'

„ÒäÚßҁ×Öî

9EH?7DœDeYjkhd[)

 ”ã×ßî"äàßÚâàÔÒßßíÛáàÖw×ßÕ×  yÝÑãàÙÖÒßÚÑïäàÛâÒÞÜÚ€×ÕâÒßáâÚÕÝÒãÚÝÜãàäâåÖßÚé×ãäÔåÔã×ÞÚâßàÚÙÔ×ãäßåðÜàÞáÒßÚð8[hdWhZWkZ‰âÒßèÚÑ" áâàÚÙÔàÖÚä×ÝÑïÝÚäßàÕàÝÚÞàØãÜàÕàæÒâæàâÒ  9EH?7DœÃÙÒâ×ÕÚãäâÚâàÔÒßßÒÑäàâÕàÔÒÑÞÒâÜÒÕâåááí:kFedjž

(

)


)&

yîÔÛãÓÜåØäæ×áÕáÞïäåÕÛØß Û×ÛÚÓÜà$ÛçæàÝéÛáàÓÞ

wíÜÝðéÒä×Ýî

yÔåçÜÝÒÔÚêßíÛ ÔíÜÝðéÒä×Ýî

yÔåçÜÝÒÔÚêßíÛ ÔíÜÝðéÒä×ÝîãÚßÖÚÜÒèÚ×Û

wíÜÝðéÒä×ÝîÓ×ãêåÞßíÛ

wíÜÝðéÒä×ÝîãâíéÒØÜàÞ

wíÜÝðéÒä×Ýîã×ßãàâßíÛ

wíÜÝðéÒä×ÝîßÒØÚÞßàÛ

wíÜÝðéÒä×Ýî Ó×ãÜàßäÒÜäßíÛ

†Ô×äàâ×ÕåÝÑäàâ ãÚßÖÚÜÒèÚ×Û

†è×ßÒâßíÛÔíÜÝðéÒä×Ýî

yÒäéÚÜÖÔÚØ×ßÚÑ

yÒäéÚÜÖÔÚØ×ßÚÑ ãàãÔ×äàÔíÞåÜÒÙÒä×Ý×Þ

wíÜÝðéÒä×Ýî ÖÝÑØÒÝðÙÚ

‡×âÞàãäÒä

|ÔàßàÜ

†Ô×äàâ×ÕåÝÑäàâ '&&&wä


)'

…àÙ×äÜÒ(!|

…àÙ×äÜÒÚßæàâÞÒèÚàßßÒÑ H@*+

…àÙ×äÜÒÖÔàÛßÒÑH@*+

…àÙ×äÜÒJL

…àÙ×äÜÒJL#<C#I7J

…àÙ×äÜÒ ÖÝÑåÓàâàéßàÛãÚãä×Þí

uÜåãäÚé×ãÜÒÑâàÙ×äÜÒ

uåÖÚàÖàÞàæàß" Ôßåäâ×ßßÚÛÓÝàÜ „åÝîäåáâÒÔÝ×ßÚÑ ÙÔåÜàÔàÛäâÒßãÝÑèÚ×Û

wÚÖ×àÖàÞàæàß" Ôßåäâ×ßßÚÛÓÝàÜ

yÚßÒÞÚÜ

<C#‡ðß×â

„åÝîäåáâÒÔÝ×ßÚÑãè×ßÒâÚÑÞÚ ãã×ßãàâßíÞïÜâÒßàÞ

wã×âÒÞÜÚÚæåßÜèÚÚßÒïäàÞâÒÙÔàâàä×áâ×ÖãäÒÔÝ×ßíÔèÔ×äàÔàÞâ×ê×ßÚÚ‡ÚäÒß


Š‡w„w

yáÞÖáÖãÓ×

†Øãßï

ÛØÕ

*&&')'wàÝÕàÕâÒÖ" åÝ$àÞÞåßÚãäÚé×ãÜÒÑ"Ö$'/y"àæÚã+(. ‡×Ý$0.**())''-, [#cW_b0Xkh[Wk$leb]e]hWZ6b[]hWdZ$hk

,'*&,."„×âÞî" åÝ$yÒßëÚßÒ"Ö$*"àæÚã'& ‡×Ý$0)*(('.'.+, [#cW_b0Xkh[Wk$f[hc6b[]hWdZ$hk

&'&+*Ú×Ô"åÝ$‡åâÕ×ß×ÔãÜÒÑ"Ö$'+"àæÚã+( ‡×Ý$%æÒÜã0).&***/*&&'& ‡×Ý$%æÒÜã0).&***/&,-+, [#cW_b0e\ĩY[$a_[l6b[]hWdZ$kW

‡áäåáÕ%àÓ%{áàæ

w~wŒˆ‰w„

)**&'&…àãäàÔ#ßÒ#yàßå" åÝ$†àÜàÝàÔÒ"Ö$.&"àæÚã+&+ ‡×Ý$%æÒÜã0.,)(/'&)*. [#cW_b0Xkh[Wk$heijel6b[]hWdZ$hk

wÞßÓåî

yáãáàØÙ )/*&),wàâàß×Ø"åÝ$âÒãßàÒâÞ×ÛãÜÒÑ"Ö$+(v ‡×Ý$%æÒÜã0*-)(+'/+-& [#cW_b0Xkh[Wk$lehed[`6b[]hWdZ$hk |ÝÓåØãÛàÔæãÖ ,(&&(-zÜÒä×âÚßÓåâÕ" åÝ$×Ôé×ßÜà"Ö$/"àæÚã((, ‡×Ý$%æÒÜã0)*))+)+/&.%,&.+ [#cW_b0Xkh[Wk$[aWj6b[]hWdZ$hk ÓÚÓàï *(&'(*ÒÙÒßî"åÝ$†åÝ×ÛÞÒßàÔàÛ"Ö$-"àæÚã' ‡×Ý$%æÒÜã0.*)((-&))&%&'+- [#cW_b0Xkh[Wk$aWpWd6b[]hWdZ$hk ãÓäàá×Óã )+&&*/âÒãßàÖÒâ" åÝ$‡åâÕ×ß×ÔÒ"Ö$')+%'"àæÚã+&) ‡×Ý$0/&)*+-&)+) [#cW_b0Xkh[Wk$ahWideZWh6b[]hWdZ$hk „ÛÙàÛÜ„áÕÖáãá× ,&)&&&‚ÚØßÚÛ‚àÔÕàâàÖ" åÝ$$xàâîÜàÕà"Ö$''-"vÚÙß×ã#‹×ßäâ"àæÚã,&( ‡×Ý$%æÒÜã0.)'(-.+-&,%&. [#cW_b0Xkh[Wk$ddel6b[]hWdZ$hk „áÕáäÛÔÛãäÝ ,)&&&-‚àÔàãÚÓÚâãÜ" åÝ$†àÔ×äãÜÒÑ"Ö$+"ÓÝàÜv"àæÚãB[]hWdZ ‡×Ý$%æÒÜã0).)(./&,./ [#cW_b0Xkh[Wk$delei_X6b[]hWdZ$hk …ßäÝ

ˆÓßÓãÓ **)&'&†ÒÞÒâÒ" åÝ$†ÒÞÒâãÜÒÑ"Ö$'*,"àæÚã)'' ‡×Ý$%æÒÜã0.*,))(',*& [#cW_b0Xkh[Wk$iWcWhW6b[]hWdZ$hk ˆÓàÝå%†ØåØãÔæãÖ '/-''&†ÒßÜä#„×ä×âÓåâÕ" åÝ$vÒâàéßÒÑ"Ö$'&"Üàâá$'"àæÚã»B[]hWdZ¼ ‡×Ý$%æÒÜã0.'()),.,-, [#cW_b0Xkh[Wk$ijf[j6b[]hWdZ$hk ˆåÓÕãáâáÞï )++&&&†äÒÔâàáàÝî" åÝ$áÒÜàÔãÜÒÑ"Ö$'&-w"àæÚã(&- ‡×Ý$0.,+(---//' [#cW_b0Xkh[Wk$ijWlhefeb6b[]hWdZ$hk ŠçÓ *+&&&&ˆæÒ" åÝ$ÚâàÔÒ"Ö$'"àæÚã(&+ ‡×Ý$%æÒÜã0)*-(-(+,./ [#cW_b0Xkh[Wk$k\W6b[]hWdZ$hk ŒÓÔÓãáÕäÝ

,**&*)ƒÞãÜ"åÝ$×Þ×âàÔãÜÒÑ"Ö$/"àæÚã'&, ‡×Ý$%æÒÜã0).'((*--+) [#cW_b0Xkh[Wk$ecia6b[]hWdZ$hk

..&&)&ŠÒÓÒâàÔãÜ" åÝ$„ÒÔÝàÔÚéÒ"Ö$')u"àæÚã»B[]hWdZ¼ ‡×Ý$0*('(*'')*& [#cW_b0Xkh[Wk$a^WX6b[]hWdZ$hk

†ãØ×äåÓÕÛåØÞïäåÕáÕ‡áääÛÛ ƒƒƒ»‰ÚâïÝ×ܼ"'&-&()àãÜÔÒ" åÝ$ÒÝÒц×Þ×ßàÔãÜÒÑ"Ö$/"ãäâ$'( ‡×Ý$0!-*/+,,&-++&%,& ‰ÒÜã0!-*/+,,&-++'%,' [#cW_b0Xkh[Wk$ceiYek6b[]hWdZ$hk ooo&d]_jYf\&jm

áàéØâåæÓÞïàáØâãáäåãÓàäåÕá ÛáçÛä '(/&/&àãÜÔÒ" „âàãá×ÜäÚâÒ"Ö$(,"ãäâ$* ‡×Ý$0!-*/+--',/)( ‰ÒÜã0!-*/+--',/)) [#cW_b0ceiYem$e\\_Y[6Xj_Y_de$Yec

&+&&),uÝÞÒäí"ÞÜâß$ÒÞíâÃ*"Ö$'&&Ò ‡×Ý$0-(-((,&)*-%+-%,)%,*%,+ ‰ÒÜã0-(-((,&)*. [#cW_b0Xkh[Wk$WbcWjo6b[]hWdZ[b[Yjh_Y$Yec wäåÓàÓ &'&&&(uãäÒßÒ"åÝ$‡Òê×ßàÔÒ"Ö$."àæÚã)&& ‡×Ý$%æÒÜã0-'-()-/(*, [#cW_b0Xkh[Wk$WijWdW6b[]hWdZ[b[Yjh_Y$Yec wåîãÓæ &,&&''uäíâÒå" åÝ$vÒÛäåâãíßàÔÒ"Ö$*-#u"àæÚã(&- ‡×Ý$%æÒÜã0-'(((-'+), [#cW_b0Xkh[Wk$WjohWk6b[]hWdZ[b[Yjh_Y$Yec

x|‚w‡Šˆ“ ƒÛàäÝ ((&&),ÚßãÜ" yàÞÒê×ÔãÜÚÛá×â×åÝàÜ"Ö$/"áàÖì×ÙÖ("àæÚã* ‡×Ý$0)-+'-(&+&*-. ‰ÒÜã0)-+'-(&+&*-/ [#cW_b0Xkh[Wk$c_dia6b[]hWdZ[b[Yjh_Y$Yec

Š~x|ˆ‰w„ ‰ÓëÝØàå '&&&.*‡ÒêÜ×ßä" åÝ$uÞÚâÒ‡×ÞåâÒ"ãäâ$'&-v"ÓÝàÜ‹"àæÚã-†#&* ‡×Ý$0//.-'').//*. ‰ÒÜã0//.-'').//*- [#cW_b0[ha_d$WjW[l6b[]hWdZ[b[Yjh_Y$Yec

…çÛäÝáßßØãêØäÝáÖááå×ØÞÓ ØàåãÓÞïàáÖáãØÖÛáàÓ '&-&()àãÜÔÒ" ÒØàâàÔá×â×åÝàÜ"Ö$'*"ãäâ$/ ‡×Ý$0!-*/+((+'.-) ‰ÒÜã0!-*/+((+'.-* [#cW_b0Xkh[Wk$ceiYek6b[]hWdZ$hk

HKH&)(&&.%:9&.'

‡…ˆˆ–

Каталог "Legrand Celiane". Все грани чувственности.  
Каталог "Legrand Celiane". Все грани чувственности.  
Advertisement