Page 1

058505397C.QXD

14/11/03

14:56

Page 1

TV R / TV R SAT TV/R 1 / TV/R 2 / TV/R 3 / TV/R/SAT 1 / TV/R/SAT 2 / TV/R/SAT 3 OK NO

TV/R 3 Leg

ran

TV/R/SAT 3

14db

d Leg

14

d

ran

TV/R 1/2 ; TV/R/SAT 1/2 1,5db

14

14db SA

TV/R 1

R

TV/R/SAT 3

T

TV/R/SAT 1 R

TV

TV/R 3

14db

TV/R 2

10db

NO

NO

TV 9752

9752

1,5

14

OK

OK

TV/R 1/2/3

– mA DC TV/R 1

22 KHz 0.6 V

TV

TV/R/SAT 1/2/3

Return channel

VHF1

FM

VHF3

UHF

IF1

IF2

4-30 MHz

47-68 MHz

87.5-108 MHz

120-470 MHz

470-862 MHz

950-2150 MHz

2150-2400 MHz

1,5dB

R TV/R 2

TV

TV/R 3 ; TV/R/SAT 3

TV/R 1 ; TV/R/SAT 1

TV/R 3 ; TV/R/SAT 3

TV/R 2 ; TV/R/SAT 2

10dB

14dB

14dB 14dB

TV/R/SAT 1 TV

1,5dB

R

1,5dB 1,5dB

500mA

1,5dB

TV/R/SAT 2 TV

2dB 10dB

R

10dB 10dB

500mA

1,5dB

TV/R/SAT 3 TV

10dB 14dB

R SAT

TV/R 1/2 ; TV/R/SAT 1/2

10dB

R

SAT

TV/R 3 ; TV/R/SAT 3

1,5dB

10dB

TV

SAT

10

1,5dB

R TV/R 3

TV/R/SAT 2

14dB 14dB

500mA

1,5dB

14dB

SAT

OK

NO

TV

R

OK

NO

05 8505 397 C

TV

R

SAT

TV TV

R R

77хх32...77хх37 ТV_R, TV_R_SAT розетки. Инструкция по монтажу [Valena].pdf  
77хх32...77хх37 ТV_R, TV_R_SAT розетки. Инструкция по монтажу [Valena].pdf  
Advertisement