Page 1

EU 2019-2024: SMERUJEME DOPREDU SPOLOÄŒNE


Európa sa mení. Musíme zabezpečiť, aby sa menila k lepšiemu. Žijeme v období zmien, ktoré sú svojim rozsahom aj rýchlosťou bezprecedentné. Naša spoločnosť sa mení, naša demografia sa mení, naša klíma sa mení. V dôsledku toho sa mení aj naše hospodárstvo, a to radikálne. Podniky čelia vzniku nových trhov, nových príležitostí a nových výziev.

ROČNÝ EKONOMICKÝ PRIESKUM ZDRUŽENIA EUROCHAMBRES VYCHÁDZA Z 50 000 PRIAMYCH ODPOVEDÍ ZO STRANY PODNIKOV, ČÍM PREDSTAVUJE JEDINEČNÝ SPÔSOB MERANIA VNÍMANIA EURÓPSKEHO PODNIKANIA PRE NASLEDUJÚCI ROK.

KAŽDÉ DVA ROKY ZABEZPEČUJE EUROCHAMBRES PRÍCHOD 750 PODNIKATEĽOV A PODNIKATELIEK NA EUROPEAN PARLIAMENT OF ENTERPRISES™ (EURÓPSKY PARLAMENT PODNIKOV), KTORÝ SA KONÁ V HLAVNEJ ROKOVACEJ SÁLE V BRUSELI.

Podnikanie obvyklým spôsobom už nie je optimálne. Podnikanie obvyklým spôsobom už nie je optimálne. Podniky, a to staré aj nové, veľké aj malé, si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujú potrebu zavádzania inovácií. Musia aktívne riadiť zmeny a efektívne na zmeny reagovať. Z tohto dôvodu sa obchodné modely a prístupy vyvíjajú bezprecedentnou rýchlosťou.


Verejná politika musí byť prostriedkom k dosiahnutiu zmeny, a nie jej prekážkou. Nové a vznikajúce sociálno-ekonomické normy sa musia odraziť aj v politických rozhodnutiach a opatreniach, v opačnom prípade sa spomalí rast, vytváranie pracovných miest a prosperita, čo následne oslabí sociálne trhové hospodárstvo v Európe. Kľúčovým prvkom tohto procesu zmeny je EÚ. Opatrenia prijaté na európskej úrovni a spôsob, akým sú implementované v jednotlivých členských štátoch, musia odrážať potrebu dynamickej, koordinovanej a podnikateľsky prívetivej tvorby legislatívy. Tieto opatrenia musia podnikom umožniť využívať nové príležitosti a pomáhať im pri odstraňovaní zbytočných bremien a bariér. Rast a tvorbu pracovných miest zaisťujú podnikatelia, nie politickí činitelia. Zákonodarcovia však musia vytvoriť rámec, ktorý to podnikateľom umožní, na základe ktorého budú môcť svoje podnikanie rozširovať a napĺňať svoj potenciál. Práve táto myšlienka musí byť jadrom debaty pred európskymi voľbami a musí sa odraziť aj v rozhodnutiach prijatých nielen Európskym Parlamentom, ale aj Európskou komisiou a Radou počas celého obdobia rokov 2019 až 2024.

„PRE BUDOVANIE POZITÍVNEJ, PROGRESÍVNEJ BUDÚCNOSTI EÚ BUDE BUDÚCICH PÄŤ ROKOV ROZHODUJÚCICH. MUSÍME SA POUČIŤ Z MINULOSTI, ALE AJ NAĎALEJ SMEROVAŤ DOPREDU… SPOLOČNE A S OPTIMIZMOM!“ CHRISTOPH LEITL, PREZIDENT ZDRUŽENIA EUROCHAMBRES


Plnenie potenciálu EÚ spoločným smerovaním dopredu. Európsky projekt dosiahol za posledných 60 rokov pozoruhodný pokrok, pokiaľ ide o zachovanie mieru, zabezpečenie slobody a zaistenie prosperity. Nesmieme to považovať za samozrejmosť, ale aby sme zabezpečili ďalšie zlepšenia a pokrok, nemali by sme ani prehliadať dôležitosť konštruktívnej kritiky a reformy. Podnikateľská komunita uznáva, že EÚ nie je samostatným subjektom, ktorý možno pozorovať a kritizovať zvonka: my všetci sme súčasťou EÚ. Aby sme účinne riešili hlavné politické výzvy, musíme sa posúvať dopredu a spojiť sily s obnoveným európskym duchom. Z tohto dôvodu si v roku 1958 založili komory svoje európske združenie, a preto je združenie EUROCHAMBRES odhodlanejšie viac než kedykoľvek predtým aktívne prispievať k zaisteniu pozitívnej, ambicióznej agendy EÚ. To znamená spoluprácu so zákonodarcami na všetkých úrovniach v rámci systému komôr a poskytovanie praktických služieb podnikom, ktoré im umožnia riešiť výzvy a zužitkovať príležitosti.

KAŽDÝ ROK ZÍSKAVAJÚ VIAC AKO 2 MILIÓNY ĽUDÍ ODBORNÚ PRÍPRAVU ZO STRANY EURÓPSKEJ KOMORY. EURÓPSKE KOMORY ORGANIZUJÚ ROČNE VZDELÁVANIE V OBJEME OKOLO 900 000 HODÍN. TAKMER POL MILIÓNA ZAČÍNAJÚCICH PODNIKOV JE ZALOŽENÝCH KAŽDÝ ROK S PODPOROU KOMORY.


Európa, ktorá je otvorená pre podnikanie. Obchodné a priemyselné komory si želajú Európu, ktorá je otvorená pre podnikanie, Európu, ktorá vytvára pracovné miesta a rast. Na dosiahnutie tohto cieľa komory požadujú spoločné opatrenia v piatich kľúčových oblastiach: 1. Pevný, plne funkčný jednotný trh nielen v oblasti právnych predpisov, ale aj v spôsobe, akým sa táto základná zložka EÚ presadzuje a uplatňuje na vnútroštátnej úrovni. 2. Ambiciózna obchodná a investičná agenda EÚ, ktorá je prínosom pre všetkých, je dostupná aj tým najmenším spoločnostiam a podporuje slobodný a spravodlivý obchod a investície na medzinárodnej scéne. 3. Plne prepojená digitálna Európa podporovaná poskytovaním vyspelých, bezpečných a dostupných infraštruktúr. 4. Celoeurópske riešenia sociálne a ekonomicky škodlivých nesúladov v oblasti zručností. 5. Rámec, ktorý umožňuje podnikom prispôsobovať sa meniacim sa klimatickým podmienkam a životnému prostrediu a prispievať k uskutočneniu prechodu od lineárnej výroby a spotreby ku kruhovej ekonomike. Ak sa má Európa stať lepším miestom pre podnikanie, potom sa každá z týchto kritických a vzájomne prepojených otázok musí v nasledujúcich piatich rokoch presadzovať na úrovni EÚ, na celoštátnej úrovni, ako aj na nižšej ako celoštátnej úrovni s presvedčením a dôslednosťou.


Združenie EUROCHAMBRES zastupuje prostredníctvom siete 1700 regionálnych a miestnych komôr a 45 národných organizácií viac ako 20 miliónov podnikov, ktoré zamestnávajú 120 miliónov ľudí v celej Európe. Viac ako 98 % z týchto podnikov predstavujú malé alebo stredné podniky.

Združenie európskych obchodných a priemyselných komôr WWW.EUROCHAMBRES.EU @EUROCHAMBRES WWW.CHAMBERS4EU.EU

OBRÁZKY © EURÓPSKA ÚNIA, 2019 − ZDROJ: EP | EUROCHAMBRES

Profile for EUROCHAMBRES

EU 2019-2024: SMERUJEME DOPREDU SPOLOČNE [Slovakian]  

New
Advertisement